Page 1


CHAÂO NÙM 2004 kính chuùc caùc Baïn moät Naêm môùi thaät toát laønh.

Tuêìn tin Cöng nghïå thöng tin Viïîn thöng V A S C Toâa soaån: 11A Phan Kïë Bñnh, Quêån 1, TPHCM ÀT: (08) 9104162 – 9104165 Fax: (08) 9104166 e-mail: echip@vasc.com.vn Website: www.echip.com.vn Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: NGUYÏÎN ANH TUÊËN Töí chûác thûåc hiïån: PHAÅM HÖÌNG PHÛÚÁC TRÛÚNG THÕ QUYÂNH CHI

SÖË 58

T rongsöë n aâ y 4

MÚÁI, NOÁNG

6

CHUYÏÅN TRONG TUÊÌN OCI khuyïën maäi goåi àiïån thoaåi quöëc tïë miïîn phñ: Möåt nghõ àõnh, hai caách hiïí u

8

VUI TÏËT GIAÁP THÊN 2004 CUÂNG e-CHÑP VAÂ IBM

9

CHUYÏN ÀÏÌ Hêåu trûúâng laâm phim, nhûäng àiïìu ñt ai biïët CAS vaâ "cuöåc phiïu lûu cuãa ong vaâ n g"

COÄI MÖ BAI Sony Ericsson thûã nghiïåm chúi game nhiïìu ngûúâi trïn maång ÀTDÀ Nhûäng àiïìu cêìn biïët khi sûã duång pin ÀTDÀ IT... I TÚÂ

22

FORUM e-CHÑP

Cuâng sûå tham gia cuãa: THÊN TROÅNG PHUÁC HAÃI ÊU ÀÛÁC HUY NGÖ TRUNG VIÏÅT TRÛÚNG MINH NHÊÅT QUANG BS. PHAN XUÊN TRUNG TRÊÌN ANH VUÄ BS. DÛÚNG MINH HOAÂNG NGUYÏÎN HIÏÅP VÔNH PHUÁ

CHUYÏN ÀÏÌ ÛÁng duång CNTT trong àiïån aãnh: Khöng thaânh coá

GOÁC THÛÃ NGHIÏÅ M Mainboard MSI chipset VIA bus 800

34

23

ÀOÅC XONG, VOÅC LIÏÌN Möåt "tuyïåt chiïu" bñ êín àaâng sau cöng cuå neán têåp tin WinRAR ...

16 COÄI NGÛÚÂI TA Maáy tñnh vúái ngûúâi viïët vùn

34

CHÑP CUÂNG GAME

19 CÊÌU NÖËI INTEL VIÏÅT NAM

38

NHÊÅT KYÁ e-CHÑP

CHÑP CUÂNG GAME Baã n g "Phong thêì n " nhûä n g game hay vaâ dúã nhêët trong nùm cuãa Gamespot

20

Kyä thuêåt, trònh baây: CAO VÙN LÚÅI NGUYÏÎN NGOÅC TÊËN LYÁ THUÂY TRANG NGUYÏÎN HOAÂNG LINH TRÊÌN XINH

AÃnh: Àûác Huy

COÄI MÖ BAI Nokia 3660

10

14 TÖI VAÂ CHUÁNG TA "Cho ài àïí àûúåc nhêån laåi" Bûác e-mail cuöëi nùm

Biïn têåp viïn: TRÊÌN ÀÛÁC TAÂI HOAÂNG NGOÅC GIAO NGUYÏÎN TROÅNG TÑN LÏ ÀÙNG KHOA Nhaåc sô HOAÂI AN ABE & BUNNY

THÏË GIÚÁI ICT Nhûäng saãn phêím PC xuêët sùæc nhêët cuãa nùm 2003

21

Thû kyá Toâa soaån: PHAÅM THANH LIÏM TÊN PHONG LÏ HOAÂN

Phaát haânh vaâo saáng thûá Ba vaâ thûá Saáu haâng tuêìn trïn caã nûúác Giêëy pheáp xuêët baãn söë 2719/VHTT-BC do Böå VHTT cêëp ngaây 24-6-2002 In taåi Nhaâ in TTX Viïåt Nam (ITAXA) Nöåp lûu chiïèu: 01-01-2004 Thû vaâ baâi xin gúãi vïç: NGUYÏÎN THÕ THU HÛÚNG Liïn hïå phaát haânh: ÀÙÅNG THÕ BÑCH THUÃY ÀT: 9104162 - 9104163 e-mail: phathanh_echip@vasc.com.vn Liïn hïå quaãng caáo: TRÛÅC NGHI KHANH ÀT: (08) 9104559; Fax: (08) 9104166 e-mail: quang cao_echip@vasc.com.vn

Taåp chñ CNTT-VT trûåc tuyïën www.i-today.com.vn

Diïîn àaân trûåc tuyïën http://forum.vietnamnet.vn

ÚÃ phña Bùæc, xin liïn hïå: PHAÅM BAÁ CHIÏÍU 99 Triïåu Viïåt Vûúng, Haâ Nöåi ÀT/Fax: (04) 9782077 - 0913522230 e-mail: kd@vasc.com.vn


MÚÁI ... NOÁNG

Bûu àiïån Àaâ Nùéng cung cêëp dõch vuå àiïån thoaåi Daphone Bûu àiïån thaânh phöë Àaâ Nùéng bùæt àêìu cung cêëp dõch vuå Daphone - maång àiïån thoaåi nöåi thõ cöng nghïå CDMA2000 1X tûâ 1-1-2004. Giaá cûúác àêëu nöëi, hoâa maång dõch vuå Daphone vúái maáy àêìu cuöëi: 750.000 àöìng/thuï bao nïëu laâ àiïån thoaåi cöë àõnh vaâ 450.000 àöìng/thuï bao nïëu laâ àiïån thoaåi di àöång. Cûúác thuï bao thaáng laâ 27.000 àöìng/thaáng àöëi vúái maáy cöë àõnh vaâ 50.000 àöìng/thaáng vúái maáy di àöång (chûa VAT). Cûúác liïn laåc vúái àiïån thoaåi cöë àõnh giöëng nhû àiïån thoaåi cöë àõnh PSTN thöng thûúâng. Cûúác liïn laåc vúái maáy àiïån thoaåi di àöång àûúåc tñnh nhû thuï bao traã sau GSM. Trong trûúâng húåp Daphone goåi Daphone hoùåc Daphone goåi maáy àiïån thoaåi cöë àõnh PSTN nöåi haåt hoùåc ngûúåc laåi laâ 800 àöìng/phuát. THU HÛÚÂNG

Thuï bao MegaVNN Quaãng Ninh khöng thïí truy cêåp Internet Trong suöët ba ngaây tûâ 28 àïën 30-12 vûâa qua, caác thuï bao dõch vuå MegaVNN cuãa Bûu àiïån Quaãng Ninh khöng thïí truy cêåp vaâo maång Internet. Nguyïn nhên sûå cöë naây vêîn chûa àûúåc laâm roä. Tuy nhiïn coá khaã nùng laâ hïå thöëng maáy chuã dõch vuå bõ möåt loaåi virus têën cöng. Caác kyä thuêåt viïn cuãa Bûu àiïån Quaãng Ninh vêîn àang

RA MÙÆT CÊU LAÅC BÖÅ NHAÂ BAÁO CNTT - TT Cêu laåc böå Nhaâ baáo Cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn thöng (thaânh lêåp theo Quyïët àõnh söë 549 cuãa Höåi Nhaâ baáo Viïåt Nam) vûâa töí chûác lïî ra mùæt taåi Haâ Nöåi vaâo ngaây 26-12 vúái thaânh viïn laâ nhûäng nhaâ baáo àang cöng taác taåi nhiïìu cú quan baáo chñ nhû: Thöng têën xaä Viïåt Nam, Thúâi baáo Kinh tïë Viïåt Nam, e-CHÑP, PCWorld... CLB naây hiïån coá Website taåi àõa chó www.ict-press.net. Trong khuön khöí Höåi nghõ Thûúång àónh ASOCIO 2003 do VINASA töí chûác, CLB àaä àûúåc trao giaãi thûúãng Sao Khuï vò nhûäng àoáng goáp tñch cûåc vaâo sûå phaát triïín CNTT Viïåt Nam. HOAÂI NAM

tòm caách khùæc phuåc àïí cung cêëp dõch vuå nhû bònh thûúâng. HÖÌNG NGOÅC

Haãi Phoâng: Nùm 2003 tùng thïm gêìn 2000 thuï bao Internet Theo Trung têm Tin hoåc Bûu àiïån Haãi Phoâng, trong nùm 2003, söë thuï bao Internet àùng kyá múái laâ 1.918, àaåt 190% kïë hoaåch. Nùm qua, Trung têm naây àaä phaát triïín Internet àïën 26 àiïím bûu àiïån vùn hoáa xaä, triïín khai 4 àiïím truy cêåp cöng cöång taåi 4 huyïån, múã 18 àaåi lyá trong nöåi thaânh. Trung têm cuäng àaä hoaân thaânh viïåc triïín khai Internet àïën 46 trûúâng THPT, 22 cú súã cuãa ngaânh giaáo duåc vaâ möåt söë trûúâng THCS. ÀÙNG KHOA

SchoolNet phöëi húåp àaâo taåo tin hoåc cho 42 caán böå dûå aán tónh Tuyïn Quang 42 caán böå thuöåc Dûå aán Àa daång hoáa thu nhêåp nöng thön (RIDP) àang laâm viïåc taåi Ngên haâng chñnh saách Xaä höåi, Trung têm Khuyïën nöng Khuyïën lêm, Chi cuåc Thuá y, Höåi Liïn hiïåp Phuå nûä... tónh Tuyïn Quang vûâa tham dûå möåt lúáp àaâo taåo tin hoåc do Cöng ty Tin hoåc Nhaâ trûúâng SchoolNet phöëi húåp vúái Trung têm Tin hoåc Ngoaåi ngûä tónh Tuyïn Quang töí chûác nhùçm nêng cao trònh àöå tin hoåc cho caác caán böå cuãa dûå aán. MINH ÀÛÁC

Cöng ty Maáy tñnh Viïåt Nam 1 thûåc hiïån cöí phêìn hoáa Cöng ty Maáy tñnh Viïåt Nam 1 - àún võ thaânh viïn cuãa Töíng cöng ty Àiïån tûã Tin hoåc Viïåt Nam vûâa àûúåc Böå Cöng nghiïåp cho pheáp thûåc hiïån cöí phêìn hoáa, coá vöën àiïìu lïå laâ 6 tyã àöìng (Nhaâ nûúác nùæm giûä 51% cöí phêìn, 49% coân laåi àûúåc baán cho nhên viïn cöng ty vaâ baán ra ngoaâi vúái mûác giaá 100.000 àöìng/cöë phiïëu). HÖÌNG NGOÅC

Gûãi vaâ nhêån vùn baãn chûä Viïåt coá dêëu trûåc tiïëp trïn e-mail EasyVN.com vûâa tung ra phiïn baãn múái höî trúå viïåc gûãi vaâ nhêån vùn baãn soaån bùçng tiïëng Viïåt trïn thû àiïån tûã. Do phêìn mïìm e-mail cuãa EasyVN duâng ngön ngûä HTML nïn têët caã caác cöng cuå nhêån mail khaác (Outlook Express, Yahoo...) àïìu coá thïí àoåc chûä coá dêëu hoaân chónh. Nhaâ cung cêëp dõch vuå EasyVN taåi VN laâ Cöng ty Viïåt Chêu Êu cho biïët seä daânh hai thaáng àïí khaách haâng duâng thûã (miïîn phñ vúái dung lûúång 2MB). Tûâ 10-1, khaách haâng coá thïí mua dõch vuå naây vúái giaá 99.000 àöìng/nùm. Cöng ty Viïåt Chêu Êu cho biïët, cuöëi thaáng 2-2004 seä tung ra dõch vuå “chat” chûä Viïåt coá dêëu trïn EasyVN.com. P.À.QUAÁT

4


MÚÁI - NOÁNG

THAÁI LAN: DÕCH VUÅ MULTIMEDIA VÖ TUYÏËN PHAÁT TRIÏÍN MAÅNH Dõch vuå multimedia vö tuyïën cuãa Hutchison CAT (triïín khai tûâ àêìu 2003) àang dêîn àêìu khu vûåc viïîn thöng trong viïåc cung cêëp thöng tin tiïn tiïën nhêët qua ÀTDÀ (kïët quaã caác trêån boáng àaá, gûãi nhêån aãnh chuåp vaâ caác ûáng duång karaoke). Trûúác àoá, caác àöëi thuã GSM tin rùçng Hutch seä thêët baåi vò sûã duång cöng nghïå CDMA 2000 1X ñt phöí biïën taåi thõ trûúâng Thaái, song cöng ty naây àang coá gêìn 500.000 thuï bao. Giaám àöëc khai thaác Stephen Ngan cuãa Hutch cho biïët Hutch dûå kiïën cung cêëp dõch vuå àõnh võ trong thaáng 1-2004 vaâ EV-DO - dõch vuå truyïìn dûä liïåu töëc àöå cao hún, trûúác thaáng 62004. Hutch seä cung cêëp dõch vuå traã trûúác trong nùm túái àïí laâm giaãm nhu cêìu vïì in êën caác taâi khoaãn. NGOÅC NGA (Vietcomm Corp)

MALAYSIA: HACKER LÚÅI DUÅNG NÖÎI LO KHUÃNG BÖË ÀÏÍ PHAÁT TAÁN VIRUS Tuêì n qua, nhiïì u ngûúâ i dên Malaysia nhêån àûúåc e-mail coá tiïu àïì “Cêëp baáo cho moåi cöng dên”, caãnh baáo nùm cuöåc têën cöng maâ “chñnh phuã” àaä nùæm chùæc vïì thúâi gian vaâ àõa àiïím. Ngûúâi gûãi àïì nghõ ngûúâi nhêån chuyïín e-mail cho nhiïìu ngûúâi khaác àïí giaãm thiïíu nguy cú thiïåt haåi nhên maång, àöìng thúâi giúái thiïåu möåt Website giúái thiïåu chi tiïët vïì kïë hoaåch khuãng böë... Thïë nhûng, theo Àöåi àùåc nhiïåm Chöëng töåi phaåm tin hoåc MyCERT cuãa chñnh phuã Malaysia, nïëu ngûúâi nhêån nhêëp chuöåt vaâo àûúâng dêîn trong email thò möåt loaåi virus seä àûúåc caâi vaâo maáy tñnh cuãa hoå vaâ tûå àöång kïët nöëi vaâo ba maáy chuã Internet khaác. Virus naây laâ möåt biïën thïí cuãa Trojan Backdoor Tofger àaä àûúåc phaát hiïån vaâo àêìu thaáng 12-2003. MyCERT àaä baáo àöång vúái quaãn trõ cuãa ba maáy chuã àöìng thúâi àûa lïn Website cuãa mònh nhûäng hûúáng dêîn àïí ngùn chùån loaåi virus múái. Trong 5 nùm qua, chñnh phuã

Malaysia àaä truy luâng vaâ bùæt nhiïìu thuã phaåm phaát taán e-mail vïì nhûäng caãnh baáo khuãng böë khöng coá thûåc. Nhûäng haânh vi gêy hoang mang dû luêån naây seä bõ phaåt tiïìn túái 263 USD vaâ phaåt giam möåt nùm. TÀT (Theo CNET News)

MYÄ: MUA SÙÆM TRÏN MAÅNG LÊÅP KYÃ LUÅC VÏÌ DOANH SÖË Muâa Giaáng Sinh vaâ nùm múái naây (1-11 àïën 19-12), doanh söë baán haâng qua maång (khöng tñnh caác tour du lõch) cuãa Myä àaä àaåt 15,8 tyã USD – möåt con söë kyã luåc, tùng 37% so vúái cuâng kyâ nùm ngoaái. Caác loaåi haâng hoáa àûúåc mua nhiïìu qua maång laâ quêìn aáo, àöì chúi vaâ game, maáy quay video vaâ àôa DVD, saách vaâ àôa nhaåc. Riïng quêìn aáo àaåt doanh söë cao nhêët (3,1 tyã USD). Caác cöng ty nghiïn cûáu thõ trûúâng Goldman Sachs, Harris Interactive vaâ Nielsen/NetRatings cuãa Myä àang phöëi húåp àïí laâm cuöåc thöëng kï toaân quöëc vúái 1.700 ngûúâi mua sùæm trûåc tuyïën àïí cöng böë vaâo tuêìn túái. HOAÂNG THAÃO (Theo The New York Times)

ANH: NAÅN TÖËNG TIÏÌN QUA E-MAIL PHAÁT TRIÏÍN Nhiïìu nhên viïn vùn phoâng cao cêëp cuãa caác cöng ty úã Anh àang bõ töëng tiïìn qua e-mail. Àêy laâ möåt loaåi hònh töåi phaåm maáy tñnh múái phaát sinh. Nhûäng keã töëng tiïìn àaä gûãi email àïën caác thaânh viïn trong ban giaám àöëc hoùåc höåi àöìng quaãn trõ àïí thöng baáo vïì khaã nùng chiïëm quyïìn àiïìu khiïín maáy tñnh cuãa hoå vaâ khöëng chïë caã hïå thöëng maång cöng ty röìi àoâi naån nhên phaãi gûãi cho chuáng möåt söë tiïìn khoaãng 20-30 USD. Nïëu khöng chuáng seä caâi caác chûúng trònh xoáa saåch moåi têåp tin trong maáy tñnh cuãa naån nhên hoùåc “döåi” nhûäng hònh aãnh khiïu dêm vaâo e-mail. Àöëi tûúång thûúâng bõ töëng tiïìn nhêët laâ caác nûä thû kyá cuãa giaám àöëc hay höåi àöìng quaãn trõ. THAÃO PHU (Theo Reuters)

ANH: PHAÁT HIÏÅN MÖÅT VUÅ BUÖN BAÁN MA TUÁY LÚÁN QUA INTERNET Caãnh saát haåt Hertfordshire vûâa

bùæt ba ngûúâi liïn quan àïën möåt maång lûúái buön baán ma tuáy qua Internet. Cho túái khi bõ phaát hiïån, taâi khoaãn cuãa “Ban Quaãn trõ” Website naây coá túái 500.000 baãng Anh. Àêy laâ vuå buön baán ma tuáy qua maång Internet àêìu tiïn bõ phaát hiïån taåi Anh, Matt Cornish- Phaát ngön viïn caãnh saát, cho biïët hoå àang múã röång àiïìu tra. Theo öng Cornish, “khaách haâng” cuãa Website (hêìu hïët laâ con nghiïån) àûúåc cung cêëp tïn truy nhêåp (user name) vaâ mêåt khêíu (password) riïng. Trûâ khêu giao “haâng”, caác giao dõch àïìu àûúåc tiïën haânh trûåc tuyïën. Tuy caãnh saát chûa cöng böë tïn cuãa caác bõ can, nhûng nhoám naây coá hai àaân öng vaâ möåt phuå nûä úã Wheathampstead, Hertfordshire. Tang vêåt ban àêìu laâ böën maáy tñnh. M.T

YAHOO CUNG CÊËP DÕCH VUÅ CHUYÏÍN TIÏÌN TOAÂN CÊÌU QUA INTERNET Dõch vuå thanh toaán qua maång mang tïn “Yahoo PayDirect International”, cho pheá p ngûúâi sûã duång gûãi tiïìn túái gia àònh vaâ baån beâ úã 182 quöëc gia vúái mûác cûúác phñ thêë p hún nhiïìu so vúái caác hònh thûác chuyïín tiïìn thöng duång hiïån nay. Dõch vuå múái cuãa Yahoo cho pheáp khaách haâng nhêån tiïìn qua 800.000 maáy ruát tiïìn tûå àöång trïn khùæp thïë giúái thöng qua hïå thöëng Cirrus. Sau khi ngûúâi gûãi tiïìn laâm giêëy chuyïín tiïìn, theã thanh toaán trûåc tiïëp seä àûúåc gûãi àïën ngûúâi nhêån àïí hoå ruát tiïìn taåi bêët kyâ núi naâo trong söë 60.000 àõa àiïím chuyïín tiïìn quöëc tïë MoneyGram trïn toaân cêìu. Möåt tiïån ñch khaá c cuã a Yahoo PayDirect International laâ ngûúâi nhêån tiïìn khöng cêìn coá theã PayDirect, theã truy cêåp Internet thêåm chñ caã taâi khoaãn ngên haâng taåi núi nhêån tiïìn. Yahoo hy voång dõch vuå múái naây seä giuáp chuyïín tiïìn cho khaách haâng khoaãng 140-200 tyã USD/nùm. 5


CHUYÏÅN TRONG TUÊÌN

rong chuyïån naây, caã OCI lêîn Böå BCVT cuâng cùn cûá vaâo Nghõ àõnh 32/1999/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã. Böå BCVT àöëi chiïëu Àiïìu 4, chûúng II (giaá haâng hoáa, dõch vuå thûúng maåi trong thúâi gian khuyïën maäi àöëi vúái tûâng mùåt haâng, tûâng dõch vuå thûúng maåi taåi bêët cûá thúâi àiïím naâo khöng àûúåc dûúái 70 % giaá haâng hoáa, dõch vuå thûúng maåi trûúác thúâi gian khuyïën maäi), àïí xaác àõnh chûúng trònh khuyïën maäi giaãm giaá bùçng 0 (miïîn phñ) cuãa OCI laâ khöng phuâ húåp vúái caã Nghõ àõnh 32/1999/NÀ-CP lêîn Quyïët àõnh söë 113/2003/QÀ-BBCVT cuãa Böå BCVT. Tuy Böå BCVT dûå kiïën seä phên cêëp viïåc quy àõnh giaá cûúác dõch vuå àiïån thoaåi Internet cho doanh nghiïåp theo tinh thêìn Quyïët àõnh söë 217/2003/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng vïì quaãn

T

àöìng/phuát (Quyïët àõnh söë 113/2003/QÀ/BBCVT do Böå BCVT ban haânh ngaây 18-06-2003) nïn OCI àaä khöng choån hònh thûác khuyïën maäi bùçng caách “cung ûáng dõch vuå trong thúâi gian khuyïën maäi thêëp hún giaá cung ûáng dõch vuå bònh thûúâng trûúác àoá” maâ choån hònh thûác “tùång haâng hoáa, cung ûáng dõch vuå cho khaách haâng khöng thu tiïìn”. Trong thúâi gian thûåc hiïån chûúng trònh khuyïën maäi coá giúái haån naây, giaá cûúác aáp duång àöëi vúái dõch vuå vêîn khöng coá gò thay àöíi. Tiïën trònh thûåc hiïån chûúng trònh khuyïën maäi àûúåc tuên thuã chùåt cheä theo Khoaãn 2 - Àiïìu 183 cuãa Luêåt Thûúng maåi. Ngaây 25-12-2003, Cöng ty OCI àaä gûãi cho Böå BCVT cöng vùn söë 148/2003/CV-OCI/BOP, khùèng àõnh OCI àaä tuên thuã chùåt cheä caác quy àõnh hiïån haânh vaâ seä laâm roä vúái khaách

OCI KHUYÏËN MAÄI GOÅI ÀIÏÅN THOAÅI QUÖËC TÏË MIÏÎN PHÑ:

Möåt Nghõ àõnh, hai caách hiïíu Theo thöng baáo cuãa Cöng ty cöí phêìn dõch vuå Internet Möåt Kïët Nöëi (OCI), tûâ ngaây 24-12-2003 àïën ngaây 31-1-2004, têët caã ngûúâi duâng Internet coá thïí sûã duång dõch vuå cuãa OCI àïí goåi àiïån thoaåi quöëc tïë àïën 20 quöëc gia vaâ vuâng laänh thöí hoaân toaân miïîn phñ, khöng giúái haån vïì thúâi lûúång... Sau khi OCI thöng baáo röång raäi chûúng trònh naây, Böå Bûu chñnh Viïîn thöng (Böå BCVT) àaä coá cöng vùn söë 2505/BBCVT-KHTC yïu cêìu OCI dûâng chûúng trònh khuyïën maäi vò khöng phuâ húåp vúái Àiïìu 4 cuãa Nghõ àõnh 32/ 1999/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã vïì Khuyïën maäi, Quaãng caáo thûúng maåi vaâ Höåi chúå, Triïín laäm thûúng maåi cuäng nhû Quyïët àõnh söë 113/2003/QÀ-BBCVT ngaây 18-6-2003 cuãa Böå BCVT vïì giaá cûúác saân dõch vuå àiïån thoaåi Internet PC to Phone chiïìu ài quöëc tïë (taåm thúâi). Phña OCI tiïëp tuåc khùèng àõnh àêy laâ hònh thûác khuyïën maäi tùång miïîn phñ dõch vuå chûá khöng phaãi giaãm giaá bùçng 0 vaâ khöng vi phaåm quy àõnh naâo... lyá giaá cûúác vaâ dõch vuå bûu chñnh, viïîn thöng nhûng caác vùn baãn vûâa nïu hiïån àang coân hiïåu lûåc vaâ Quyïët àõnh 217/2003/QÀ-TTg chûa coá hûúáng dêîn thûåc hiïån. OCI thò vêån duång Àiïìu 6 vaâ Àiïìu 7, chûúng II cuãa Nghõ àõnh 32/1999/NÀ-CP (theo àoá: thûúng nhên àûúåc duâng haâng hoáa, dõch vuå àang kinh doanh hoùåc haâng hoáa, dõch vuå khaác àïí tùång, cung ûáng cho khaách haâng vaâ baán haâng, cung ûáng dõch vuå trong thúâi gian khuyïën maäi vúái giaá thêëp hún giaá baán, giaá cung ûáng dõch vuå bònh thûúâng trûúác àoá), Àiïìu 181 cuãa Luêåt Thûúng maåi (doanh nghiïåp coá thïí choån nhiïìu hònh thûác khuyïën maäi bùçng caách baán haâng, cung ûáng dõch vuå trong thúâi gian khuyïën maäi vúái giaá baán thêëp hún giaá baán, giaá cung ûáng dõch vuå bònh thûúâng trûúác àoá hoùåc tùång haâng hoáa, cung ûáng dõch vuå cho khaách haâng khöng thu tiïìn), àïí khùèng àõnh chûúng trònh khuyïën maåi maâ mònh thûåc hiïån hoaân toaân húåp phaáp. Öng Lï Thùng Long - Giaám àöëc àiïìu haânh Cöng ty OCI cho biïët: Vò dõch vuå àiïån thoaåi Internet PC-to-Phone chiïìu ài quöëc tïë àûúåc qui àõnh giaá saân 1.400 6

haâng vïì nöåi dung khuyïën maäi tùång miïîn phñ dõch vuå chûá khöng phaãi giaãm giaá bùçng 0. OCI vêîn thûåc hiïån chûúng trònh khuyïën maäi nhû àaä thöng baáo vaâ chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vïì sûå húåp lïå cuãa chûúng trònh naây. Phña OCI cho rùçng khöng thïí àêíy luâi theã Internet Phone lêåu bùçng viïåc caånh tranh giaá thuêìn tuáy. Do theã Internet Phone lêåu àang chiïëm hún 70% thõ trûúâng àiïån thoaåi Internet PC-Phone chiïìu ài quöëc tïë nïn phaãi coá nhûäng biïån phaáp thêåt êën tûúång àïí thu huát ngûúâi duâng quay lûng laåi vúái chuáng. Cuäng vò vêåy, OCI àaä quyïët àõnh choån hònh thûác khuyïën maäi miïîn phñ khöng thu tiïìn cho möåt söë hûúáng goåi àïën, mùåc duâ chi phñ seä khöng nhoã. Tuy àöìng yá rùçng chûúng trònh khuyïën maåi cuãa OCI seä coá möåt söë taác àöång tñch cûåc nhû thuác àêíy ngûúâi duâng trong nûúác sûã duång Internet, laâm cho ngûúâi duâng biïët àïën caác thûúng hiïåu Viïåt Nam, goáp phêìn chöëng theã Internet Phone traái pheáp, khöng laâm aãnh hûúãng nhiïìu àïën VoIP vaâ IDD, song theo Böå BCVT, caách chöëng theã Internet Phone lêåu bùçng biïån phaáp miïîn phñ cuöåc goåi laâ rêët tiïu cûåc, khöng coá hiïåu quaã trûúác mùæt cuäng nhû lêu daâi. OCI cêìn phaãi chêëp haânh nghiïm caác quy àõnh hiïån haânh vïì quaãn lyá giaá cûúác cuãa Böå BCVT vaâ viïåc khuyïën maåi dõch vuå àiïån thoaåi Internet PC to Phone chiïìu ài quöëc tïë cêìn phaãi àûúåc thûåc hiïån theo àuáng Luêåt àõnh (khöng dûúái giaá saân 1.400 àöìng/phuát). Àïën ngaây 30-12, trong cöng vùn söë 6071/TM-XTTM gûãi Böå BCVT, Böå Thûúng maåi khùèng àõnh viïåc Cöng ty OCI choån hònh thûác khuyïën maäi “tùång haâng hoáa, cung ûáng


CHUYÏÅN TRONG TUÊÌN dõch vuå cho khaách haâng khöng thu tiïìn” theo Àiïìu 6, Nghõ àõnh 32/1999/NÀ-CP laâ húåp lïå. Thïë nhûng thïí lïå chûúng trònh khuyïën maäi cuãa OCI chûa àaáp ûáng caác quy àõnh taåi Àiïìu 3 cuãa Nghõ àõnh naây. Theo àoá, “Trõ giaá haâng hoáa, dõch vuå duâng àïí khuyïën maäi àöëi vúái möåt àún võ haâng hoáa khuyïën maäi khöng àûúåc vûúåt quaá 30% giaá cuãa haâng hoáa, dõch vuå khuyïën maäi trûúác thúâi gian khuyïën maäi”. Chûa kïí, “Giaá haâng hoáa, dõch vuå thûúng maåi trong thúâi gian khuyïën maäi àöëi vúái tûâng mùåt haâng, tûâng dõch vuå thûúng maåi taåi bêët cûá thúâi àiïím naâo khöng àûúåc dûúái 70% giaá haâng hoáa, dõch vuå thûúng maåi trûúác thúâi gian khuyïën maäi”. Mùåt khaác, theo Thöng tû 17/ 2001/TT-BTM àûúåc Böå Thûúng maåi ban haânh ngaây 127-2001, hûúáng dêîn thûåc hiïån hoaåt àöång khuyïën maäi thò trûúác khi khuyïën maäi, caác cöng ty phaãi gûãi thöng baáo bùçng vùn baãn túái caác Súã Thûúng maåi àõa phûúng vïì hònh thûác khuyïën maäi, thúâi gian bùæt àêìu, thúâi gian kïët thuác viïåc khuyïën maäi song àïën ngaây 29-12-2003, caác Súã Thûúng maåi úã Haâ Nöåi, TPHCM cho biïët vêîn chûa nhêån àûúåc thöng baáo vïì chûúng trònh khuyïën maäi cuãa OCI. Sau cöng vùn vûâa nïu, chiïìu 30-12, öng Nguyïîn Minh Sún, Vuå phoá Vuå Kïë hoaåch - Taâi chñnh Böå BCVT àaä

LTS: Hiïån coá rêët nhiïìu yá kiïën quanh chûúng trònh khuyïën maäi cuãa OCI vaâ e-CHÑP àaä thûã hoãi àaåi diïån möåt söë doanh nghiïåp cuâng cung cêëp dõch vuå Internet Phone

kyá cöng vùn söë 2450/BBCVT-KHTC gûãi Cöng ty OCI yïu cêìu OCI khi thûåc hiïån chûúng trònh khuyïën maäi phaãi chêëp haânh àuáng caác quy àõnh cuãa Böå BCVT vïì giaá cûúác vaâ caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì khuyïën maåi (haâng hoáa vaâ dõch vuå duâng àïí khuyïën maäi khöng àûúåc vûúåt quaá 30% giaá cuãa haâng hoáa, dõch vuå khuyïën maäi trûúác thúâi gian khuyïën maäi, giaá saân dõch vuå hiïån laâ 1.400 àöìng/ phuát). Viïåc xûã phaåt OCI vi phaåm Luêåt Thûúng maåi seä do Böå Thûúng maåi quyïët àõnh. Sang ngaây 31-12, OCI chñnh thûác phaát haânh thöng baáo dûâng chûúng trònh "Goåi àiïån thoaåi quöëc tïë miïîn phñ" duâ "caác lyá do àïí Böå Thûúng maåi yïu cêìu dûâng chûúng trònh naây coá nhûäng àiïím rêët chûa thoãa àaáng". Theo OCI, caác Súã Thûúng maåi úã Haâ Nöåi vaâ TPHCM àaä nhêån àûúåc thöng baáo vïì chûúng trònh khuyïën maäi cuãa OCI trûúác 29-12. Cöng ty naây àïì nghõ Böå Thûúng maåi súám phuác àaáp caác thùæc mùæc cuãa mònh àöìng thúâi cho biïët àang tòm caác biïån phaáp cêìn thiïët àïí àaãm baão quyïìn lúåi cuãa ngûúâi tham gia chûúng trònh khuyïën maäi. Coá nhiïìu dêëu hiïåu cho thêëy nhûäng mêu thuêîn trong caách hiïíu Nghõ àõnh 32/1999-NÀ-CP vêîn chûa kïët thuác. THU HÛÚÂNG

Öng Trûúng Àònh Anh - Giaám àöëc Cöng ty Truyïìn thöng FPT: Cêìn coá thúâi gian àïí khaách haâng xaác àõnh chêët lûúång cuãa dõch vuå cho khöng Theo töi, khuyïën maäi laâ quyïìn cuãa doanh nghiïåp nïëu hoaåt àöång àoá phuâ húåp vúái caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt, hûúáng dêîn cuãa caác böå, ngaânh. Trong chuyïån naây laâ hûúáng dêîn cuãa Böå Thûúng maåi vaâ Böå BCVT. Nïëu hai Böå cho rùçng chûúng trònh khuyïën maäi naây húåp lïå thò töi nghô noá rêët töët cho ngûúâi tiïu duâng. Cho àïën thúâi àiïím naây, chûúng trònh khuyïën maäi cuãa OCI chûa thïí taåo àûúåc aãnh hûúãng trïn thõ trûúâng. Thûúâng thò phaãi coá thúâi gian àïí khaách haâng xaác àõnh chêët lûúång cuãa dõch vuå cho khöng thïë naâo. Töi nghô, vïì lêu daâi, nïëu cho khöng chùæc seä khoá àaãm baão chêët lûúång.

Öng Trêìn Baá Thaái - Giaám àöëc Cöng ty NetNam: Cêìn xeát hoaåt àöång khuyïën maäi úã nhiïìu goác àöå OCI coá quyïìn khuyïën maäi nhûng hoaåt àöång khuyïën maäi phaãi tuên thuã caác quy àõnh phaáp luêåt. Theo töi, dõch vuå Internet Telephony nùçm trong khuön khöí dõch vuå viïîn thöng giaá trõ gia tùng. OCI coá thïí cung cêëp dõch vuå naây laâ nhúâ coá giêëy pheáp gia tùng giaá trõ viïîn thöng trïn Internet, cho nïn chõu sûå chi phöëi cuãa têët caã caác quy àõnh àiïìu chónh hoaåt àöång cung cêëp dõch vuå trïn Internet Theo töi biïët, trong thûúng maåi, doanh nghiïåp àûúåc pheáp khuyïën maäi nhûng khöng àûúåc baán dûúái giaá thaânh. Nïëu chó xeát khuyïën maäi úã möåt goác àöå e rùçng seä phiïën diïån. Muöën toaân diïån, cêìn kïët húåp caã ba goác àöå: ngûúâi sûã duång dõch vuå, nhaâ cung cêëp dõch vuå vaâ quaãn lyá

nhaâ nûúác. Laâ nhaâ cung cêëp dõch vuå, töi muöën dõch vuå cuãa mònh caâng ngaây caâng coá nhiïìu ngûúâi biïët, nhiïìu ngûúâi sûã duång. Laâ ngûúâi sûã duång, töi mong àûúåc sûã duång dõch vuå miïîn phñ. Laâ Nhaâ nûúác, töi muöën laâm thïë naâo àïí thu àûúåc caâng nhiïìu thuïë caâng töët. Töi cho rùçng àöåc quyïìn khöng bao giúâ töët nhûng möåt thõ trûúâng göìm toaân “caá mêåp” chûa chùæc seä töët hún. Caånh tranh laâ cêìn thiïët, nhûng phaãi coá sûå àiïìu tiïët bùçng phaáp luêåt múái húåp lyá.

Öng Buâi Quöëc Viïåt - Giaám àöëc Trung têm Thöng tin Bûu àiïån: Coá thïí dêîn túái tùæc ngheän maång Quy àõnh cuãa caác cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác vïì cung cêëp dõch vuå chûa thêåt roä raâng. Thïë nhûng Böå BCVT àang àaãm nhêån chûác nùng quaãn lyá Nhaâ nûúác vïì dõch vuå bûu chñnh - viïîn thöng maâ theo quy àõnh vïì dõch vuå viïîn thöng do Böå BCVT ban haânh thò viïåc laâm cuãa OCI laâ sai. Trong chuyïån naây, bïn chõu thiïåt àêìu tiïn laâ Nhaâ nûúác vò thêët thu thuïë do OCI tùång khöng dõch vuå nïn khöng phaãi nöåp thuïë. Mùåt khaác, viïåc OCI cung cêëp dõch vuå miïîn phñ seä taåo ra tònh traång tùæc ngheän vaâ coá thïí khaách haâng seä khöng sûã duång àûúåc dõch vuå. Khi chêët lûúång dõch vuå cung cêëp cho khaách haâng khöng àaãm baão, nhaâ cung cêëp haå têìng maång lûúái seä laâ àöëi tûúång bõ chó trñch vò töëc àöå truy cêåp Internet chêåm, chêët lûúång keám. Nïëu cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác khöng ‘’vaâo cuöåc’’ seä khoá kiïím soaát àûúåc hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi quaãn lyá cuãa mònh.

NGOÅC LYÁ, MAÅC THUÃY ghi

UË IÏ H P

NÅ G Ù T 7

 UA Q

58


CHUYÏÅN TRONG TUÊÌN

BÒNH LOAÅN THÕ TRÛÚÂNG

Túái baác Ba Phi

c uä n g t h u a M

úái röìi coá möåt öng laäo úã miïåt U Minh gheá thùm Hai ÊÍu àïí têm sûå... Chöî àêìu tiïn qua gheá khi túái Saâi Goân laâ möåt cûãa haâng baán maáy tñnh xaách tay. Chuá baán haâng khoe vúái qua laâ noá coá loaåi maáy xaách tay siïu moãng, siïu nheå. Qua hoãi noá siïu moãng, siïu nheå mêìn sao thò noá kïí nhû vêìy: - Tña biïët höng, höm qua sau khi con baán cho möåt öng khaách caái maáy tñnh xaách tay siïu - moãng - siïu nheå chûâng möåt tiïëng, thò öíng quay laåi cûå nûå: “Mêëy cha lêëy tiïìn röìi sao khöng giao maáy cho tui ?” trong khi roä raâng tuåi con àaä giao maáy cho öíng, coá biïn nhêån giao haâng hùèn hoi... AÅ! Daám cha naây ài taxi, boã quïn trïn xe röìi bêy giúâ túái àêy gúä gaåc (?). Thïë nhûng vò khaách haâng laâ Thûúång àïë nïn tuåi con vêîn phaãi duâng nhûäng lúâi "coá caánh" àïí doâ hoãi song öíng vêîn la khöng dõu, caâng luác caâng um suâm... Cuöëi cuâng öíng múã cùåp ra, heát toaáng lïn: “Neâ, höìi naäy tui boã noá vaâo àêy, chñnh mêëy öng cuäng thêëy... Tui chûa lêëy ra vêåy maâ bêy giúâ höíng thêëy, roä raâng laâ coá sûå múâ aám!...” May sao trong luác “xoác” àuã thûá trong cùåp thò caái maáy tñnh xaách tay... rúát ra. Do siïu moãng,

siïu nheå nïn caái maáy tñnh lêîn vö xêëp giêëy túâ trong cùåp, öng khaách khöng ngúâ nïn tòm khöng ra... “Siïu moãng” laâ nhû vêåy àoá tña. Tña höíng tin tña cûá hoãi... maá! Dô nhiïn laâ qua tin vaâ duâ khêm phuåc nhûng qua höíng daám mua vò mùæc tiïìn quaá. Qua boã chöî àoá qua cûãa haâng khaác thò thêëy hoå giúái thiïåu: Baão haânh siïu töëc. Thêëy laå, qua xïì vö hoãi thùm: - Baão haânh siïu töëc laâ sao haã mêëy chuá? Chùæc laâ baão haânh trong voâng 24 tiïëng haã? - Xûa röìi tña úi, kiïíu àoá laâm sao goåi laâ siïu töëc àûúåc? - Vêåy bao nhiïu lêu múái laâ siïu töëc? - Möåt tiïëng cuäng chûa xûáng goåi laâ “dên chúi” thûá thiïåt. - Vêåy baão haânh siïu töëc coá nghôa laâ ngay tûác thò haã? - Vêîn coân xoaâng. Tña coi neâ! Noá àem ra cho qua coi möåt caái maáy tñnh múái baão haânh xong. Trïn phiïëu ghi baão haânh xong luác 15 giúâ 28 phuát ngaây 29 thaáng 12. Röìi noá chó qua coi phêìn ghi thúâi gian nhêån baão haânh: 9 giúâ 2 phuát ngaây 30 thaáng 12. Höíng leä baão haânh siïu töëc laâ xong trûúác khi khaách haâng mang maáy túái?... Nghô höíng ra nïn qua hoãi:

“Vui Tïët Giaáp Thên 2004 cuâng Chung vui vúái Muâa Xuên àêìu tiïn cuãa e-CHÑP, xin múâi baån àoåc tham gia chûúng trònh “Vui Tïët Giaáp Thên 2004 cuâng eCHÑP vaâ IBM” vúái sûå taâi trúå cuãa Cöng ty IBM Viïåt Nam. Cuöåc chúi lêìn naây húi bõ “nùång kyá” nïn caách chúi cuäng coá phêìn khaác, “haânh” baån chúi hún. Baån àoåc phaãi sûu têìm àuã 9 phiïëu dûå thûúãng in trïn e-CHÑP haâng tuêìn (tûâ söë 50 àïën 58) vaâ phiïëu dûå thûúãng in trïn Giai phêím e-CHÑP Xuên Giaáp Thên (khöng chêëp nhêån phiïëu photocopy), traã lúâi caác cêu hoãi cuãa Ban töí chûác vaâ gûãi toaân böå (gûãi möåt lêìn, khöng nhêån leã teã àêu) vïì Toâa soaån trûúác ngaây 14-1-2004 (theo dêëu bûu àiïån núi gûãi). PH Àöëi tûúång tham gia cuöåc chúi laâ têët caã baån àoåc trïn toaân IÏ quöëc (trûâ caán böå, phoáng viïn, nhên viïn, ngûúâi nhaâ cuãa e-CHÑP UË TÙ vaâ àún võ taâi trúå). NÅ G Àïí àaãm baão sûå cöng bùçng àöëi vúái caác baån àoåc khöng cû

8

58

Q UA Â

- Neâ chuá em, bûäa nay múái 29 thaáng 12, laâm sao chuá em coá thïí nhêån maáy vaâo ngaây 30 thaáng 12 àûúåc? - Vêåy múái goåi laâ “siïu töëc” chúá tña! Thïë laâ thïm möåt lêìn nûäa qua nghiïng mònh baái phuåc... Bêy giúâ, qua múái sûåc nhúá... Töi hoãi: - Chuyïån gò nûäa baác?... - Laâ vêìy, phiïëu baão haânh ghi laâ baão haânh xong ngaây 29 thaáng 12 nùm 2003, coân ngaây khaách mang àïën baão haânh laâ 30 thaáng 12 nùm... 2002. Töi thñch quaá, hoãi thïm: - Chuyïån baác kïí hêëp dêîn quaá, coá leä chaáu seä giúái thiïåu trïn e-CHÑP. Khi kïí laåi cêu chuyïån naây, chaáu seä giúái thiïåu baác laâ öng?... Öng laäo ngoá daáo daác röìi thò thaâo vúái töi: - Höíng giêëu gò thùçng Hai, tïn qua laâ Phi, thûá ba, baâ con goåi laâ Ba Phi. Qua tûâ Caâ Mau lïn àêy tñnh tröí taâi noái doác, deâ àêu “hêåu sinh khaã... uáy”, chó múái gùåp mêëy àûáa nhoã àaä thêëy “têìm” cuãa noá cúä... “sû phuå” mònh röìi. Thùçng Hai maây àûâng kïí vúái ai, xêëu mùåt Ba Phi naây lùæm! HAI ÊÍU

vaâ

truá trïn àõa baân TPHCM vaâ caác tónh lên cêån, e-CHÑP seä töí chûác böëc thùm choån trong söë caác baån höåi àuã caác yïu cêìu (coá àuã 10 phiïëu, traã lúâi àuáng caác cêu hoãi, vaâ gûãi vïì trong thúâi gian quy àõnh) nhûäng baån may mùæn àûúåc “rinh” quaâ lêëy hïn nùm múái. Möîi ngûúâi chó àûúåc nhêån möåt moán quaâ. Cú cêëu quaâ tùång: Möåt moán quaâ àùåc biïåt laâ möåt böå maáy tñnh desktop IBM ThinkCenter àúâi múái trõ giaá 935 USD; 20 moán quaâ mûâng tuöíi, möîi moán möåt chuá chuöåt quang IBM, trõ giaá 20USD/con. Xin baån lûu yá: Chuáng töi chó nhêån phiïëu tham gia qua àûúâng bûu àiïån. Trïn bò thû ghi roä tïn, àõa chó, söë àiïån thoaåi, àõa chó e-mail (nïëu coá), vaâ tiïu àïì “Phiïëu vui Tïët cuâng e-CHÑP vaâ IBM” múái àûúåc xem laâ húåp lïå. e-CHÑP


CHUYÏN ÀÏÌ

ÛÁNG DUÅNG CNTT TRONG ÀIÏÅN AÃNH:

Khöng thaânh coá Thûåc hiïån: ÀÙNG KHOA THANH HUYÏÌN NGOÅC LYÁ ÀINH HÙÇNG MAÅC THUÃY

Kyä xaão - Biïën caái khöng thïí thaânh caái coá thïí Möåt trong nhûäng ûáng duång phöí biïën nhêët cuãa CNTT àöëi vúái àiïån aãnh laâ taåo ra nhûäng hiïåu ûáng hònh aãnh àùåc biïåt (kyä xaão – special effect). Kyä xaão àiïån aãnh gùæn liïìn vúái khaã nùng tûúãng tûúång. Trñ tûúãng tûúång caâng phong phuá thò caâng nghô ra lùæm chuyïån “phi hiïån thûåc” vaâ kyä xaão seä biïën nhûäng àiïìu “phi hiïån thûåc” êëy thaânh “hiïån thûåc” trong... phim. Duâ loaâi khuãng long àaä tuyïåt chuãng tûâ lêu, song àaåo diïîn Steven Spielberg vêîn coá thïí cho ngûúâi xem chiïm ngûúäng nhûäng chuá khuãng long kyã Phêën trùæng “höìn nhiïn” ài laåi trûúác mùåt hoå. Taåi “Kinh àö àiïån aãnh” Holywood vaâ möåt söë quöëc gia chêu Êu, viïåc sûã duång kyä xaão trong caác böå phim laâ “chuyïån thûúâng ngaây” búãi sûå phaát triïín àöìng böå cuãa cöng nghiïåp àiïån MÖÅT CAÃNH TRONG “BIG FISH” CUÃA ÀAÅO DIÏÎN TIM BURTON.

aãnh vaâ CNTT coá thïí höî trúå nhau rêët àùæc lûåc trong viïåc löi khaán giaã túái raåp. Caác nhaâ laâm phim luön phaãi vêån duång àuã loaåi kyä xaão àïí tùng tñnh hêëp dêîn cho böå phim vaâ têët nhiïn laâ khöng thïí tiïëc tiïìn. Phêìn kyä xaão trong phim “Xaác ûúáp Ai cêåp” chó khöng àêìy böën phuát nhûng ngöën túái 20 triïåu USD. Möåt trong nhûäng kyã luåc vïì àêìu tû cho kyä xaão laâ khoaãn 200 triïåu USD àaä chi cho böå phim Terminator 3. Thiïn haå thò nhû vêåy coân Viïåt Nam ra sao?

“Haâ Nöåi 12 ngaây àïm” - Àöåt phaá àêìu tiïn Nùm 1998, àaåo diïîn Buâi Trung Haãi (Haäng phim truyïån Viïåt Nam) àûúåc tham gia möåt khoáa hoåc vïì kyä xaão do chuyïn gia ngûúâi UÁc cuãa CELECT (möåt töí chûác quöëc tïë cuãa caác trûúâng àiïån aãnh) giaãng daåy. Luác àoá, kyä xaão àiïån aãnh múái chó phaát triïín maånh úã 5 quöëc gia laâ Myä, UÁc, Anh, Phaáp vaâ Haâ Lan, vaâ Buâi Trung Haãi laâ möåt trong nhûäng àaåo diïîn Viïåt Nam àêìu tiïn àûúåc nghe giúái thiïåu vïì kyä xaão àiïån aãnh hiïån àaåi. Hïët sûác thñch thuá vïì nhûäng àiïìu vûâa biïët, anh Haãi

Àiïån aãnh coá sûác huát àùåc biïåt vaâ caâng ngaây ngûúâi xem caâng àûúåc thûúãng thûác nhiïìu nhûäng hònh aãnh siïu thûåc nhû... thûåc. Nhûäng con khuãng long khöíng löì trong “Cöng viïn Khuãng long”, hay caãnh nhiïìu phi àoaân taác chiïën trong “Trên Chêu Caãng”... vöën laâ àiïìu khöng thïí têån mùæt muåc kñch trong àúâi thûåc nhûng vêîn xuêët hiïån trong phim laâ nhúâ sûå höî trúå cuãa maáy tñnh. Àiïån aãnh Viïåt Nam àaä vaâ seä ûáng duång CNTT nhû thïë naâo àïí phaát triïín sûå nghiïåp cuãa mònh? Àoá laâ nöåi dung cuãa chuyïn àïì naây...

êëp uã yá àõnh laâm möåt böå phim Viïåt Nam vúái sûå höî trúå cuãa kyä xaão. Nùm 1999, khi thûåc hiïån “Haâ Nöåi 12 ngaây àïm” cuâng àaåo diïîn Buâi Àònh Haåc möåt böå phim phaãi coá nhûäng caãnh vïì B52 oanh taåc, caác àaåo diïîn quyïët àõnh khai thaác kyä xaão àïí taåo hiïåu ûáng àùåc biïåt cho phim. Àoaân laâm phim àaä tham khaão yá kiïën cuãa Viïån Kyä thuêåt Àiïån aãnh. Luác àêìu, Viïån naây traã lúâi laâ coá thïí nhûng túái cuöëi nùm 1999 thò... “lùæc”. Àoaân quyïët àõnh nhúâ Trung Quöëc song Haäng phim Thûúång Haãi àoâi hún 2 tyã àöìng nïn àaânh chuyïín qua UÁc vúái giaá khiïm töën hún: 600 triïåu àöìng. Viïåc laâm kyä xaão cho “Haâ Nöåi 12 ngaây àïm” do nhoám cuãa David Nerlic thûåc hiïån, keáo daâi trong 7 thaáng, túái thaáng 4-2002 múái hoaân têët. Phêìn kyä xaão göìm 56 caãnh nhoã, chiïëm töíng thúâi lûúång 3 9


CHUYÏN ÀÏÌ

phuát 27 giêy. Àoá laâ nhûäng caãnh vïì haâng àoaân B52 bay kñn àùåc bêìu trúâi Haâ Nöåi vaâ raãi thaãm, caãnh nhaâ tan cûãa naát, caãnh maáy bay Mic nghïnh chiïën vúái phaáo àaâi bay B52... Bêy giúâ, anh Haãi vêîn khùèng àõnh chñnh nhûäng maáy bay àûúåc taåo bùçng kyä xaão àaä goáp phêìn laâm nïn thaânh cöng cho “Haâ Nöåi 12 ngaây àïm”. Mùåc duâ “Haâ Nöåi 12 ngaây àïm” laâ böå phim àêìu tiïn cuãa Viïåt Nam sûã duång nhûäng kyä xaão hiïån àaåi nhûng noá laåi khöng phaãi laâ “made in Vietnam”. Nhûäng böå phim coá sûã duång kyä xaão do ngûúâi Viïåt Nam thûåc hiïån nhû “Chiïëc chòa khoáa vaâng” cuãa àaåo diïîn Lï Hoaâng vúái caãnh cêåu beá tung chiïëc chòa khoáa lïn vaâ noá bay trïn khöng, hay caãnh möåt ngûúâi mú àaánh gön vaâ ngaä vaâo löî gön, bõ quaã gön to tûúáng rúi àeâ vaâo ngûúâi nhû trong phim “Lûúái trúâi” cuãa àaåo diïîn Phi Tiïën Sún chó coá thïí àïëm trïn àêìu ngoán tay. Nguyïn nhên do àêu?

Quaá nhiïìu... nguyïn nhên! Viïåt Nam hiïån chûa coá caác cöng ty chuyïn laâm kyä xaão, chûa coá àöåi nguä laâm kyä xaão chuyïn nghiïåp. Caác àaåo diïîn chûa hiïíu nhiïìu vïì kyä xaão nïn caãm thêëy “ngaåi” khi nhùæc àïën kyä xaão. Trong khi àoá, laâm kyä xaão laåi rêët cöng phu. Caách nay möåt nùm khi laâm phim “Nhûäng ngûúâi thúå xeã”, àaåo diïîn Vûúng Àûác àaä “rûúác” hoåa sô Hoaâng Chñ Long vïì têån Hûúng Sún (Haâ Tônh) “ùn chûåc nùçm chúâ” caã thaáng chó àïí thûåc hiïån caãnh quay kyä xaão “chùåt möåt ngoán chên”... Muöën thûåc hiïån kyä xaão àiïån aãnh, trûúác hïët phaãi coá trûúâng quay, tïå lùæm cuä n g phaã i coá caá c phoâ n g quay maquette àïí quay baãn göëc, phaãi coá caác hoåa sô gioãi thiïët kïë vi tñnh, thiïët bõ àöìng böå, hiïån àaåi. Toám laåi laâ chi phñ rêët cao trïn mùåt bùçng saãn xuêët rêët thêëp. Trong khi nhu cêìu laâm kyä xaão cuãa àiïån aãnh Viïåt Nam quaá khiïm töën, thûúâng laâ chó àûúåc duâng trong nhûäng phim mang tñnh thûúng maåi cao. Àùåc thuâ cuãa àiïån aãnh Viïåt Nam laåi àùåt yïu cêìu phuåc vuå nhiïåm vuå chñnh trõ lïn trûúác kinh doanh. Coá leä vò vêåy maâ caác àaåo diïîn thûúâng choån caách “traánh voi” vaâ trêën an “möåt böå phim hay khöng nhêët thiïët phaãi coá kyä xaão”. Theo hoåa sô Phaåm Mai Chêu - möåt 10

ngûúâi tûâng thiïët kïë kyä xaão cho caác haäng phim cuãa Canada vaâ Myä trong 13 nùm qua thò coân nguyïn nhên khaác: Chûúng trònh àaâo taåo taåi caác trûúâng àaåi hoåc cuãa Viïåt Nam hiïån nay quaá laåc hêåu. Caã thêìy vaâ troâ àïìu khöng àûúåc cêåp nhêåt kiïën thûác àiïån aãnh hiïån àaåi. Àaåo diïîn Buâi Trung Haãi thûâa nhêån suöët 5 nùm hoåc taåi trûúâng Àiïån aãnh, anh khöng àûúåc daåy chuát naâo vïì laâm kyä xaão àiïån aãnh. Hoåa sô Chêu noái rùçng viïåc àaâo taåo con ngûúâi laâ quan troång nhêët, khöng coá con ngûúâi thò duâ maáy moác coá hiïån àaåi mêëy cuäng vö ñch. Cuöëi nhûäng nùm 1980, Àaâi Truyïìn hònh Viïåt Nam àaä chi 1,5 triïåu USD àïí mua maáy dûång kyä xaão, maáy naây àang àûúåc “truâm mïìn” vò khöng coá ngûúâi sûã duång. Viïån Tû liïåu phim tuy coá nhiïìu loaåi thiïët bõ nhûng cuäng àang “àùæp chùn”. Vaâ haâng nùm, chuáng ta vêîn chi khoaãng 45 triïåu USD àïí mang caác böå phim sang Thaái Lan laâm kyä xaão. May laâ trïn bêìu trúâi u aám cuäng àaä coá nhûäng ngöi sao saáng.

nhûäng khêu cuöëi cuâng úã phêìn hêåu kyâ àïí ra mùæt khaán giaã. Phim do àaåo diïîn Nguyïîn Vùn Quang thûåc hiïån vúái sûå giuáp àúä vïì kyä xaão cuãa cöng ty IDS Media Vietnam - möåt trong rêët ñt nhûäng cöng ty úã Viïåt Nam theo àuöíi cöng viïåc laâm kyä xaão àiïån aãnh trïn maáy tñnh. Phim xoay quanh möåt chaâng thanh niïn chêët phaác nguyïn laâ thúå sûãa maáy nöng nghiïåp, bõ seát àaánh khi àang sûãa maáy giûäa àöìng. Sau khi suyát chïët vò seát àaánh, anh chaâng trúã thaânh ngûúâi coá khaã nùng

Tûâ lúáp daåy kyä xaão vi tñnh àïën “Troâ àuâa cuãa Thiïn löi”

àoaán yá nghô cuãa ngûúâi àöëi diïån vaâ lúåi duång khaã nùng naây àïí truåc lúåi... Phim coá nhiïìu caãnh (seát àaánh, nhên vêåt chñnh àöëi thoaåi vúái chñnh mònh trong cuöåc chiïën nöåi têm giûäa xêëu vaâ töët, àuáng vaâ sai) àûúåc thûåc hiïån bùçng kyä xaão trïn maáy tñnh. Anh Nguyïîn Höìng Quên - Giaám àöëc Cöng ty IDS Media Vietnam kïí: Laâm kyä xaão cho “Troâ àuâa cuãa Thiïn Löi” mêët khaá nhiïìu cöng. Nhûäng hònh aãnh nhû aánh nûúác lung linh khi caá quêîy mêët möåt ngaây. Caãnh seát phoáng khoãi bïì mùåt àaám mêy mêët 3 ngaây. Viïåc sûã duång kyä xaão phaãi duång cöng giaãi quyïët tûâng chuát vïì àöå saáng, àöå maâu... möîi ngaây möåt ñt. Cûá àûúåc caái naây laåi naãy sinh caái khaác. Coá nhûäng hònh aãnh chó hún möåt giêy nhûng phaãi giaãi quyïët nhiïìu thûá àïí chuáng coá thïí hoâa lêîn vaâo caãnh thêåt. Coân vúái àaåo diïîn Quang thò viïåc kïët húåp kyä xaão giuáp anh coá thïm möåt söë kinh nghiïåm vïì tñnh toaán tûâng caãnh quay (quay caãnh naâo, aánh saáng ra sao, goác àöå...). Sûã duång kyä xaão trong àiïån aãnh àoâi hoãi sûå phöëi húåp chuyïn nghiïåp giûäa ngûúâi quay phim vaâ ngûúâi laâm kyä xaão. Ngûúâi laâm kyä xaão phaãi am hiïíu àiïån aãnh, nhêët laâ quy trònh quay möåt caãnh.

Caách nay 6 thaáng, Viïån Tû liïåu phim vaâ Cuåc Àiïån aãnh múã möåt lúáp àaâo taåo ûáng duång CNTT cho àiïån aãnh. Àêy àûúåc xem laâ lúáp hoåc àêìu tiïn do Nhaâ nûúác boã tiïìn àaâo taåo. Hoåc viïn laâ nhûäng hoåa sô, kyä thuêåt viïn cuãa caác àún võ àiïån aãnh nhû: Haäng Phim truyïån Viïåt Nam, Haäng phim Hoaåt hònh, Haäng phim Giaãi phoáng... Giaãng viïn laâ hoåa sô Phaåm Mai Chêu. Khoáa hoåc daåy hoåc viïn caách sûã duång caác phêìn mïìm maáy tñnh àïí taåo hiïåu ûáng hònh aãnh cho caác àoaån phim hoùåc quaãng caáo. Lúáp hoåc naây vûâa bïë giaãng vaâo ngaây 19-12 vaâ theo anh Chêu, luác àêìu caác hoåc viïn coân búä ngúä vúái viïåc sûã duång phêìn mïìm maáy tñnh, nhûng sau 6 thaáng hoåc vaâ haânh, nhiïìu hoåc viïn àaä thñch ûáng khaá nhanh vúái nöåi dung àaâo taåo. Coá hai hoåc viïn àaä laâm baâi baáo caáo töët nghiïåp rêët töët. Tuy chó laâ möåt lúáp hoåc ngùæn haån nhûng àêy laâ bûúác ài àêìu tiïn theo baâi baãn àïí caác hoåa sô coá dõp tiïëp cêån vúái kiïën thûác laâm kyä xaão àiïån aãnh hiïån àaåi. Àaáng kïí nhêët vïì kyä xaão àiïån aãnh cuãa Viïåt Nam coá leä seä laâ “Troâ àuâa cuãa Thiïn löi”. Böå phim naây àang hoaân têët

TÊÅP BIÏËN CAÁI “KHÖNG THÏÍ” THAÂNH “COÁ THÏÍ”.


CHUYÏN ÀÏÌ Coân àaåo diïîn phaãi biïët caãnh àoá seä àûúåc dûång trïn maáy nhû thïë naâo àïí têët caã trúã thaânh haâi hoâa. Ngoaâi phim truyïån, phim hoaåt hònh cuäng àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng nhêët àõnh. Böå phim hoaåt hònh “Cuöåc phiïu lûu cuãa ong vaâng” (Trung têm SX phim truyïìn hònh) vaâ “Chuyïån hai chiïëc bònh” cuãa (Xûúãng phim Areka) laâ nhûäng minh chûáng cho tñnh hiïåu quaã cuãa viïåc ûáng duång CNTT vaâo àiïån aãnh.

Ngaânh cöng nghiïåp kyä xaão àiïån aãnh Viïåt Nam? Caác chuyïn gia CNTT vaâ àaåo diïîn àiïån aãnh rêët deâ dùåt khi àûúåc hoãi vïì tûúng lai “ngaânh cöng nghiïåp kyä xaão àiïån aãnh Viïåt Nam”, àún giaãn vò ai cuäng hiïíu nhûäng gò chuáng ta àaä laâm àûúåc coân quaá ñt. Nhûäng böå phim nhû “Troâ àuâa cuãa Thiïn Löi”, “Cuöåc phiïu lûu cuãa Ong vaâng”, “Chuyïån hai chiïëc bònh” àïìu múái chó laâ thûã nghiïåm, chûa thïí xem laâ kïët quaã chuyïn nghiïåp. Àa söë hoåa sô, kyä thuêåt viïn hiïån vêîn tûå maây moâ chûá khöng àûúåc thuå giaáo theo kiïíu baâi baãn. Hoåa sô Phaåm Mai Chêu laåc quan hún vò àaä “cêìu” thò ùæt phaãi coá “cung”, khi nhu cêìu vïì caác phim thûúng maåi vaâ giaãi trñ tùng cao, caác doanh nghiïåp vaâ caá nhên laâm kyä xaão seä coá cú höåi phaát triïín. Mö hònh phaát triïín cuãa ngaânh cöng nghiïåp kyä xaão Viïåt Nam, seä tûâ caác doanh nghiïåp tû nhên nhû IDS Media, Areka. Anh Chêu tin rùçng tûâ àoá, chuáng ta seä coá nhûäng cöng ty lúán, chuyïn nghiïåp. Àaåo diïîn Nguyïîn Vùn Quang cuäng tin vaâo khaã nùng chuyïn nghiïåp hoáa viïåc laâm kyä xaão nïëu Nhaâ nûúác vaâ caác

Ý KIÏËN CUÃA DÊN TRONG NGHÏÌ ÀAÅO DIÏÎN ÀÖÎ ÀÛÁC THAÂNH: “Cöng nghïå kyä xaão àöì hoåa vi tñnh phaãi lúán lïn cuâng àiïån aãnh VN, àiïån aãnh coá phaát triïín thò cöng nghiïåp kyä xaão àiïån aãnh múái phaát triïín. Nhûäng cöng ty nhû IDS Media Vietnam rêët cêìn sûå maånh daån húåp taác cuãa caác àaåo diïîn”. ÖNG NGUYÏÎN HÖÌNG QUÊN - GIAÁM ÀÖËC CÖNG TY IDS MEDIA VIETNAM: “Nïëu caác àaåo diïîn biïët tûúâng têån vïì khaã nùng cuãa kyä xaão maáy tñnh, noá seä giuáp phim hoå laâm coá nhiïìu caãnh êën tûúång, hay vaâ àúä töën keám hún. Khi laâm phim, ngûúâi ta dïî bñ vïì khuön hònh, tiïët têëu, chi tiïët trong caãnh... vò caác àaåo diïîn ñt tiïëp xuác, chûa raânh vïì kyä xaão maáy tñnh nïn khöng thïí sûã duång chuáng àïí gúä thïë bñ”. ÀAÅO DIÏÎN BUÂI TRUNG HAÃI: “Ngaânh cöng nghiïåp kyä xaão àiïån aãnh VN coá thïí phaát triïín rêët nhanh, nhûng cuäng coá thïí rêët lêu”. ÀAÅO DIÏÎN NGUYÏÎN VÙN QUANG: “Trûúác àêy chûa hiïíu gò vïì kyä xaão àiïån aãnh töi cho rùçng möåt böå phim hay khöng nhêët thiïët phaãi coá kyä xaão. Thïë nhûng sau naây töi nghô khaác. Àiïån aãnh phaãi coá khaán giaã. Khaán giaã phaãi àûúåc xem nhûäng gò khöng àûúåc nhòn thêëy úã thûåc tïë ” . HOÅA SÔ PHAÅM MAI CHÊU: “Töi thêëy chùèng úã àêu thuêån lúåi nhû Viïåt Nam. Caác phêìn mïìm àöì hoåa nhû Maya, 3D Max úã nûúác ngoaâi coá giaá túái 20.000 USD, coân Viïåt Nam thò bõ beã khoáa baán vúái giaá bùçng möåt bao thuöëc laá. Vò thïë nhiïìu thanh niïn àaä mua saách vïì tûå hoåc. Àún cûã nhû con trêu vaâng trïn truyïìn hònh laâ do hai sinh viïn tûå àoåc saách vaâ laâm. Àoá laâ nhûäng cöë gùæng. Nïëu àûúåc hoåc tûã tïë, hoå seä rêët gioãi. Chuáng ta cêìn àêìu tû cho lúáp treã ngay tûâ bêy giúâ”.

cú quan coá thêím quyïìn àêìu tû nhiïìu hún viïåc àaâo taåo nhên lûåc. Nhaâ biïn kõch Phan Huyïìn Thû – ngûúâi vûâa dûå xong khoáa hoåc do möåt giaãng viïn nûúác ngoaâi àaä tûâng àoaåt giaãi Oscar cho phim taâi liïåu giaãng daåy, taán thaânh. Theo öng Thû nhên lûåc rêët quan troång vaâ phaãi chuá troång àaâo taåo. Àaåo diïîn Buâi Trung Haãi thò nhùæc nhiïìu àïën tiïën böå cuãa àiïån aãnh caác nûúác trong vuâng. Nùm 2000, Trung Quöëc giúái thiïåu böå phim “Haå caánh khêín cêëp” vúái nhûäng kyä xaão cûåc kyâ

HÊÅU TRÛÚÂNG LAÂM PHIM

êën tûúång do chñnh hoå thûåc hiïån. Nùm 2002 Thaái Lan bùæt àêìu tûå thûåc hiïån caác kyä xaão àiïån aãnh. Àiïån aãnh thïë giúái àang hûúáng túái sûã duång maáy quay phim kyä thuêåt söë vò coá thïí thay àöíi caác yïëu töë trong phim vaâ dïî duång kyä xaão hún. Nïìn àiïån aãnh nhiïìu nûúác àaä hoùåc àang “söë hoáa”, khöng leä àiïån aãnh Viïåt Nam àûáng ngoaâi cuöåc chúi? Àaä túái luác giúái CNTT vaâ àiïån aãnh ngöìi laåi vúái nhau àïí cuâng baân vïì tûúng lai ngaânh cöng nghiïåp kyä xaão àiïån aãnh Viïåt Nam chûa nhó?

nhûäng àiïìu ñt ai biïët K

yä xaão trïn maáy tñnh cho pheáp caác àaåo diïîn thûåc hiïån àûúåc rêët nhiïìu yá tûúãng lùæm khi phi thûåc tïë. Anh Nguyïîn Höìng Quên – Giaám àöëc IDS Media Vietnam – möåt cöng ty chuyïn thûåc hiïån kyä xaão àiïån aãnh – cho biïët: Àïí têån duång caác àiïìu kiïån vïì aánh saáng, nhiïìu caãnh àûúåc quay vaâo ban ngaây röìi múái duâng kyä xaão biïën thaânh ban àïm. Cuäng coá khi ngûúåc laåi quay ban àïm röìi duâng kyä xaão àöíi thaânh ban ngaây do àoaån phöë êëy àöng ngûúâi ài laåi. Trong nhûäng trûúâng húåp naây, ngûúâi quay phim phaãi chuá yá àïën àiïìu kiïån aánh saáng vaâ ngûúâi laâm kyä xaão phaãi nghiïn cûáu àïí xûã lyá sao cho

11


CHUYÏN ÀÏÌ 12

khöng bõ... “löå”. Àöi khi böëi caãnh cêìn quay laåi vûúáng vaâi caái coåc, dùm caái cêy, nïëu khöng nghô túái viïåc duâng kyä xaão, hoåa sô choån caãnh seä choån caãnh khaác cho an toaân, vûâa mêët cöng, vûâa mêët thúâi gian. Àïí viïåc thûåc hiïån kyä xaão àaåt hiïåu quaã cao, sûå phöëi húåp giûäa ngûúâi quay phim vaâ ngûúâi laâm kyä xaão laâ bùæt buöåc. Ngûúâi laâm kyä xaão phaãi àûa ra yïu cêìu cho ngûúâi quay phim. Nhiïìu trûúâng húåp kyä xaão giöëng nhû möåt khêu úã phêìn hêåu kyâ chûá khöng àûúåc thûåc hiïån cuâng maáy quay. Coá nhûäng sûå cöë vûâa buöìn cûúâi vûâa laâm bûåc mònh. Àoaân laâm phim cêìn quay caãnh coá möåt cêy bõ seát àaánh, phaåt ngang thên. Leä ra àöång taác quay laâ bùæt lïn xong bùæt ngang àïí quay caãnh cêy bõ seát àaánh nhû thïë naâo, nhûng khi chónh maáy, ngûúâi quay phim laåi vö tònh vùån cûáng möåt chiïìu, maáy khöng thïí quay linh hoaåt. Luác cho nöí, cêy gaäy nhûng quay khöng xong àaânh phaãi thu doån àïí vïì "tûå chïë". Video clip “Em mú vïì anh” phaát trong chûúng trònh “VTV baâi haát töi yïu” cuãa àaåo diïîn Àöî Àûác Thaânh keáo daâi 4,5 phuát giúái thiïåu ca syä Myä Linh àûáng haát giûäa àöìng coã xanh, coá nhûäng laân khoái nheå nhaâng bay trong nùæng vaâ möåt àaân bûúám àêåu trïn tay, nêng vaáy vaâ quaâng khùn cho Myä Linh, röìi chó möåt caái chúáp mùæt, löng mi cuãa Myä Linh biïën thaânh chiïëc löng chim böì cêu bay la àaâ trong khöng gian xanh ngùæt. Thêåt ra caãnh quay naây àûúåc thûåc hiïån trong nhaâ, sau àoá “laâm thïm” trïn maáy tñnh, nïn ngûúâi laâm kyä xaão phaãi nghiïn cûáu rêët kyä trûúác khi quay tiïìn kyâ, phaãi hònh dung trûúác diïîn viïn àang úã trong khöng gian naâo, aánh saáng ra sao. Vò laâ úã möåt... caánh àöìng, aánh saáng ban ngaây chiïëu àïìu khùæp núi, ca sô giú tay lïn, khùn rúi xuöëng, con bûúám seä nêng taâ aáo lïn nïn ca sô phaãi thûåc hiïån àöång taác nêng tay lïn àïí ngûúâi laâm kyä xaão cho bûúám... àêåu vaâo. Coá nhiïìu caãnh khöng ngûúâi quay phim naâo thûåc hiïån àûúåc (nhû bõ seát àaánh hay àiïån giêåt) do vêåy phaãi duâng túái kyä xaão. Cuäng vò vêåy, ngûúâi laâm kyä xaão phaãi nghiïn cûáu caã vïì caác hiïån tûúång vêåt lyá, caác quy luêåt tûå nhiïn. Vñ duå coá nhiïìu kiïíu bõ àiïån giêåt (àiïån giêåt dûúái nûúác, giûäa hai cûåc àiïån...), möîi kiïíu bõ giêåt khaác nhau vïì biïíu hiïån, phaãi mö phoãng thïë naâo àïí kyä xaão trúã thaânh húåp lyá. Thêåm chñ laâm möåt gioåt nûúác rúi cuäng phaãi quan saát tûâ thûåc tïë xem noá rúi nhû thïë naâo, khi vûâa thoaát ra khoãi öëng thò hònh thuâ ra sao, trong quaá trònh rúi tûå do troân ra sao... àöi luác phaãi quay mêîu àïí nghiïn cûáu. Ngoaâi viïåc nùæm caác quy luêåt tûå nhiïn, ngûúâi laâm kyä xaão coân phaãi tñnh toaán nhiïìu yïëu töë khaác. Khi àïí möåt cö gaái... bay thò phaãi hònh dung àûúåc gioá seä taác àöång vaâo cö gaái êëy nhû thïë naâo, vaãi baám vaâo ngûúâi ra sao. Nïëu vaãi laâm bùçng chêët liïåu cotton thò baám vûâa phaãi nhûng vaãi silk seä baám chùåt hún. Tuy caác phêìn mïìm kyä xaão cung cêëp nhûäng thuêåt toaán àïí cho pheáp thûåc hiïån nhûäng caãnh quay khoá nhû vêåy, song ngûúâi thûåc hiïån phaãi biïët aáp duång caác thuêåt toaán àoá àïí lêåp trònh cho tûâng àöång taác, tiïët têëu sao cho giöëng y nhû thêåt. Thûúâng thò caác chûúng trònh phêìn mïìm vïì kyä xaão cho pheáp thûåc hiïån theo hai caách: Hoùåc duâng chuöåt àïí veä, hoùåc lêåp trònh bùçng phêìn múã röång coá thïí viïët caác script. Lêåp trònh hay hún hùèn laâm bùçng tay vò coá thïí tñnh toaán àûúåc caác bûúác chuyïín àöång, caác töí húåp chuyïín àöång, àöå trïî cuãa chuyïín àöång (vñ duå nhû laâm chuyïín àöång cuãa àuöi rùæn, cuãa daãi luåa). Coá nhûäng chuyïín àöång nïëu khöng duâng thuêåt toaán thò khöng thïí laâm àûúåc. Trong phêìn mïìm àaä tñch húåp sùén thuêåt toaán röìi, ngûúâi laâm kyä xaão phaãi biïët vêån duång linh hoaåt caác thuêåt toaán. Trûúâng húåp game Final Fantasy laâ möåt vñ duå, hïå thöëng toác bay trong gioá cuãa nhên vêåt khöng thïí thûåc hiïån àûúåc bùçng caác phêìn mïìm thöng thûúâng vaâ haäng phêìn mïìm àaä phaãi viïët riïng chûúng trònh cho pheáp àiïìu khiïín hïå thöëng toác. Àiïìu naây cho thêëy cöng nghïå àiïån aãnh rêët cêìn sûå höî trúå cuãa tin hoåc.

T

haáng 7-2002, Trung têm Saãn xuêët phim truyïìn hònh Viïåt Nam cho ra àúâi phim hoaåt hònh “Cuöåc phiïu lûu cuãa ong vaâng” - böå phim àêìu tiïn àûúåc laâm bùçng hïå thöëng maáy tñnh vaâ phêìn mïìm chuyïn duå n g Cambridge Animo System (CAS). Sau thaânh cöng cuãa têåp 1 (àûúåc cöng chiïëu vaâo dõp Tïët Quyá Muâi), nhoám laâm phim göìm àaåo diïîn - hoåa sô Minh Trñ, hoåa sô Thanh Viïåt vaâ hoåa sô Thaái Huâng quyïët àõnh laâm thïm 5 têåp phim nûäa nöëi vúái 5 têåp àêìu thaânh 10 têåp phim hoaåt hònh daâi nhêët tûâ trûúác àïën nay (möîi

CAS vaâ têåp daâi 13 phuát). Caã 10 têåp phim seä àûúåc phaát trïn soáng truyïìn hònh vaâo dõp Tïët Giaáp Thên sùæp túái.

CNTTthamgialaâm“Cuöåc phiïu lûu cuãa ong vaâng” Luá c àêì u , nhoá m laâ m phim àaä maây moâ veä “suöng” trong gêìn möåt nùm, vûâa laâm vûâa hònh dung nhûng cuäng chûa hiïíu àûúåc seä laâm nhû thïë naâo, vò Trung têm Saãn xuêët phim truyïìn hònh Viïåt Nam chó múái àùåt mua hïå thöëng CAS, chûa trang bõ maáy tñnh. Ba têåp cuöëi 8, 9, 10 vûâa múái hoaân thiïån chó trong voâng hún möåt thaáng. Theo hoåa sô Thanh Viïåt, möîi chuyïín àöång nhoã trong tûâng àöång taác vêîn àûúåc veä bùçng buát chò trïn giêëy khöí A3 chûá chûa “söë hoáa” duâ Xûúãng phim Hoaåt hònh thuöåc Trung têm Saãn xuêët phim truyïìn hònh Viïåt Nam - àaä trang bõ buát söë àïí veä trïn maáy tñnh búãi chi phñ àêìu tû vaâ àaâo taåo mùæc hún.


CHUYÏN ÀÏÌ

Khi àaä hoaân thaânh, caác tranh phaác chuyïín àöång múá i àûúå c giao sang hïå thöëng chuåp aãnh nöëi liïìn vúái möåt traåm maáy tñnh (workstation - göìm 10 maáy tñnh töëc àöå cao, chaåy Win NT 2000) vaâ möåt phêìn mïìm söë hoáa caác aãnh chuåp seä kiïím tra thûåc (live test) àïí xem caác chuyïín àöång coá húåp lyá hay khöng. Nïëu caác chuyïín àöång khöng liïn tuåc... maáy seä tûå àöång hiïåu chónh àïí caác àöång taác liïìn laå c , trún mûúá t , uyïí n chuyïín... Tûâng baãn veä chuyïín àöång bùçng buát chò seä àûúåc queát vaâo maáy chuã (server)

Caác nhên vêåt sau khi tö maâu xong seä àûúåc cêåp nhêåt ngay vaâo caác phên caãnh chuyïín àöång àaä lûu vaâo maáy chuã theo trònh tûå kõch baãn vúái maä söë tûúng ûáng. Trong khi caác hoåa sô tö maâu laâm viïåc thò hoåa sô Thanh Viïåt cuâng möåt söë cöång sûå saáng taác phöng (background) cho caác phên caãnh. Phöng coá thïí àûúåc veä bùçng tay vúái caác chêët liïåu sún maâu truyïìn thöëng röìi queát vaâo maáy chuã qua möå t maá y queá t Ilford chuyïn duång hay veä trûåc tiïëp trïn maáy tñnh bùçng caác phêìn mïìm àöì hoåa coá khaã nùng xûã lyá àiïím aãnh

chuyïìn digital. Hïå thöëng CAS coân cho pheáp kïët xuêët böå phim hoaåt hònh sang video theo chuêín PAL hay NTSC, xuêët ra phim nhûåa 35mm, hay xuêë t thùè n g daång söë theo nhiïìu chuêín hiïån haânh.

Thïm caãm hûáng cho nghïå sô Hoåa sô Trêìn Thanh Viïåt bùæt àêìu tûå hoåc tin hoåc vaâ boã tiïìn tuái mua saách vúã trïn amazon.com àïí àoåc röìi thûã laâm phim hoaåt hònh trïn maáy tñnh tûâ nhûäng nùm 1990 - thúâi maáy tñnh úã Viïåt

àöå laâm phim hoaåt hònh nhanh hún trûúác rêët nhiïìu. Theo ûúác tñnh, coá traåm laâm viïåc 10 maáy thò thûåc hiïån möåt têåp phim daâi 12 - 15 phuát chó mêët hún möåt thaáng. Hai nùm trûúác, khi coân laâm phim hoaåt hònh taåi Haäng phim Hoaåt hònh VN, möîi nùm hoå chó laâm àûúåc 5-10 phim, chûa kïí viïåc laâm phim nhûåa rêët töën keám nïn ñt núi daám mua àïí chiïëu vò quaá mùæc. Chi phñ laâm möåt phim hoaåt hònh theo kiïíu cuä khoaãng 400 - 500 triïåu/phim àöå daâi 12 phuát vaâ phaãi huy

“Cuöåc phiïu lûu cuãa ong vaâng” vúái àöå phên giaãi 300 dpi. Sau àoá chuyïín cho caác hoaå sô tö maâu. Khoaãng 20 hoåa sô - cöång taác viïn cuãa nhoám laâm phim àaãm traách khêu naây, möîi ngûúâi seä veä möåt söë nhên vêåt. Möîi nhên vêåt laâ möå t lúá p (layer), vúá i nhûäng maâu sùæc àùåc trûng cuãa nhên vêåt vaâ àûúåc lûu thaânh möåt baãng maâu mêîu (color model) nïn viïåc tö haâng loaåt rêët nhanh. Maâu chuêín seä àûúåc lûu laåi trïn maáy chuã nhùçm àaãm baão sûå àöìng nhêët trong caác caãnh coân laåi. Nïëu baãng color model àûúåc taåo búãi caác phñm tùæt giuáp viïåc sûã duång thuêån lúåi thò cöng cuå tö maâu ink and paint giuáp tûå àöång tö vaâ tûå àöång doâ neát. Maáy tñnh seä tûå doâ caác neát àûát àïí nöëi laåi, àöìng thúâi cuäng thöng baáo nhûäng chöî chûa tö maâu vaâ tö rêët nhanh trïn caác layer, röìi lûu laåi trïn server. Nhûäng neát chò tûâ baãn veä phaác àaä queát cuäng seä àûúåc ài neát laåi bùçng maáy tñnh cho sùæc saão.

bitmap. Phêì n mïì m laâ m phim CAS coá khaã nùng tñch húåp caã vúái caác phêìn mïìm xûã lyá hònh aãnh hai chiïìu (2D) lêîn ba chiïìu (3D) phöí thöng nhû Adobe Photoshop, 3D Studio Max... Caác phöng nïìn hoaân chónh vaâ caác nhên vêåt àaä àûúåc tö maâu seä àûúåc chuyïín tûâ maáy chuã túái khêu kïët xuêët (rendering). Möåt kyä thuêåt viïn àaãm nhiïåm cöng àoaån naây seä kiïím soaát vaâ kïët húåp caác layer tûâ phöng nïìn hêåu caãnh, tiïìn caãnh vaâ caác nhên vêåt cuâng vúái chuyïín àöång theo caác trûúâng àoaån cuãa kõch baãn phim hoaåt hònh. Phêìn mïìm höî trúå cho pheáp kiïím tra tûâng khung hònh (key frame) möåt. Taåi giai àoaån naây, nhûäng khung hònh tö maâu coân soát hay chûa àûúåc tö maâu seä àûúåc hoaân chónh sau àoá àûúåc kïët xuêët sang bùng video Betacam. Noái caách khaác cöng nghïå àaä giuáp chuêín hoá a àiïå n aã n h trïn dêy

Nam coân coá thïí àïëm söë lûúång. Viïåt têm sûå: Caác phêìn mïìm taåo caãm hûáng saáng taåo cho nhûäng hoåa sô taåo kyä xaão maáy tñnh. Anh rêët têm àùæc vúái cêu chêm ngön: Ngûúâi duâng quyïët àõnh viïåc lûåa choån phêìn mïìm vaâ phêìn mïìm quyïët àõnh laåi viïåc choån phêìn cûáng, chûá khöng phaãi phêìn cûáng quyïët àõnh phêìn mïìm vaâ phêìn mïìm quyïët àõnh choån ngûúâi duâng nhû trûúác àêy. Ngûúâi saáng taác coá thïí khai thaác phêìn mïìm vaâ têån duång moåi ûu thïë cuãa phêìn mïìm àoá. Vúái hïå thöëng CAS, tiïën

àöång nhiïìu ngûúâi tham gia. Coân vúái cöng nghïå múái, chi phñ giaãm xuöëng chó coân 135 triïåu/phim. Nhúâ CAS, Haäng phim truyïìn hònh Viïåt Nam dûå tñnh seä laâm 20 têåp/nùm. Haå giaá thaânh coân àöìng nghôa vúái khaã nùng tòm àûúåc àêìu ra cho phim hoaåt hònh. Caã àaåo diïîn Minh Trñ vaâ hoåa sô Thanh Viïåt àïìu mong coá thïí laâm phim theo kiïíu chûúng trònh phim hoaåt hònh nöíi tiïëng Cartoon Network, taåo nïn möåt kïnh phaát chuyïn nghiïåp cho treã em trïn truyïìn hònh.

13


TÖI VAÂ CHUÁNG TA

GOÁP PHÊÌN “GAÅN ÀUÅC KHÚI TRONG” Tuy PC Manager coá thïí ngùn chùån caác trang Web àöåc haåi nhûng tñnh nùng naây chûa thêåt sûå tiïån lúåi vò muöën chùån Website naâo thò ngûúâi duâng phaãi tûå nhêåp tïn Website êëy vaâo vaâ viïåc “soaån” phêìn mïìm Depraved Web Killer (DWK) laâ nhùçm hoaân thiïån tñnh nùng naây. Lêìn naây, vúái DWK, viïåc ngùn chùån nhûäng trang Web khiïu dêm àûúåc thûåc hiïån theo tûâ khoáa, múã röång phaåm vi ngùn chùån. Khoaãng 30 tûâ khoáa thûúâng gùåp úã nhûäng Website loaåi naây àaä àûúåc àûa vaâo DWK. Têët nhiïn laâ khöng thïí xaác àõnh hïët caác tûâ khoáa nïn viïåc ngùn chùån khöng àaåt hiïåu quaã tuyïåt àöëi. Cho nïn khi phaát hiïån coân soát trang Web naâo thò ngûúâi duâng coá thïí tûå cêåp nhêåt àõa chó cuãa Website àoá vaâo file dûä liïåu cuãa DWK. DWK coân cho pheáp kiïím tra “nhêåt kyá truy cêåp”, phaát hiïån “haânh tung” cuãa ngûúâi duâng. Trûúác àêy, Bùçng viïët PC Manager khi ài laâm thïm úã möåt àiïím dõch vuå Internet. Luác àêìu, muåc tiïu viïët PC Manager laâ àïí höî trúå Bùçng... tñnh tiïìn vò nïëu khöng, seä mêët thïm thúâi gian, cöng sûác cho chuyïån ghi cheáp vöën dïî dêîn túái nhêìm lêîn. Sau àoá, PC Manager àûúåc phaát triïín thaânh phêìn mïìm quaãn lyá, coá thïí sûã duång khi cung cêëp dõch vuå Internet hoùåc cho thuï maáy tñnh. Sau naây, Bùçng viïët DWK vò muöën giuáp caác bêåc phuå huynh

yïn têm hún khi con em mònh sûã duång Internet. Theo Bùçng, Internet vöën rêët böí ñch, thay vò “bïë quan, toãa caãng" thò nïn “gaån àuåc, khúi trong”... Sau möåt tuêìn giúái thiïåu, àaä coá hún 3.000 ngûúâi truy cêåp vaâo Website www.cuocsong.net taãi DWK vïì. Bïn caånh nhiïìu lúâi caám ún, Bùçng coân nhêån àûúåc khöng ñt goáp yá, thêåm chñ laâ thöng baáo löîi baão mêåt. Àêy laâ àiïìu khiïën Bùçng rêët têm àùæc. Anh cho biïët, mònh maây moâ caã nùm song khöng thêëy gò, nhûng vûâa cöng böë, ngûúâi duâng àaä phaát hiïån ra löîi, cuäng vò vêåy maâ caác phiïn baãn múái liïn tuåc ra àúâi. Theo Bùçng, cho cuäng laâ caách àïí àûúåc nhêån, àûúåc hoåc thïm. Ngoaâi viïåc sûãa möåt söë löîi, böí sung möåt söë tñnh nùng, sùæp túái, Bùçng seä thïm tñnh nùng thöng baáo ai àoá àaä thay àöíi “nhêåt kyá truy cêåp”. Chûa kïí Bùçng coân phaát hiïån phêìn mïìm cuãa mònh chùån àûúåc file word, html khi tïn file truâng vúái caác tûâ khoáa vaâ tñnh nùng naây cuäng seä àûúåc nghiïn cûáu thïm àïí àûa vaâo.

CON ÀÛÚÂNG TRÛÚÁC MÙÅT Bùçng kïí: “Töi àûúåc súâ vaâo maáy tñnh lêìn àêìu tiïn khi àûúåc nhêån vaâo laâm viïåc taåi möåt töíng àaâi àiïån thoaåi thuöåc Cöng ty Àiïån thoaåi TPHCM (121995). Àûúåc têån mùæt chûáng kiïën khaã nùng vö têån cuãa maáy tñnh, töi bùæt àêìu “mï” noá. Nùm 1996, töi àùng kyá hoåc möåt söë lúáp vïì tin hoåc vùn phoâng, sau àoá theo hoåc tiïëp möåt khoáa lêåp

trònh Foxpro. Luác êëy, maáy tñnh laâ möåt thïë giúái àêìy bñ êín, töi mú ûúác khaám phaá noá vaâ viïët àûúåc nhûäng phêìn mïìm cho ngûúâi khaác sûã duång nïn töi àùng kyá hoåc tiïëp lúáp trung cêëp tin hoåc vïì phêìn mïìm. Röìi vò hïët haån ghi danh nïn àaânh chuyïín qua hoåc lúáp trung cêëp... phêìn cûáng. Tuy nhiïn, töi vêîn mua taâi liïåu tûå hoåc thïm lêåp trònh Visual Basic. Caâng ài sêu vaâo lêåp trònh, töi caâng "ghiïìn" noá hún, coá thïí ngöìi nhiïìu giúâ vúái maáy tñnh àïí viïët nhûäng yá tûúãng cuãa mònh thaânh chûúng trònh. Thïë nhûng vò laâ tûå hoåc nïn töi gùåp nhiïìu khoá khùn, chûa kïí do vöën tiïëng Anh rêët tïå nïn viïåc àoåc thïm taâi liïåu bõ haån chïë rêët nhiïìu..." Nùm 1994, khi rúâi Thaái Xuyïn, Thaái Thuåy, Thaái Bònh vaâo TPHCM lêåp nghiïåp, haânh trang cuãa Vuä Lûúng Bùçng chó coá têëm bùçng trung cêëp xêy dûång. Sau khi hoåc möåt khoáa nghiïåp vuå ngùæn haån, Bùçng àûúåc nhêån vaâo laâm cöng viïåc trûåc töíng àaâi àiïån thoaåi trûúác khi àûúåc àiïìu sang phoâng tin hoåc - Cöng ty Àiïån thoaåi Àöng TPHCM nhúâ nhûäng kiïën thûác àaä tñch luäy àûúåc. Cho duâ hai nùm múái daám vïì thùm nhaâ möåt lêìn vò súå töën keám song

“C H O À I ÀÏÍ ÀÛÚÅC NHÊÅN LAÅI” Vuä Lûúng Bùçng - taác giaã phêìn mïìm miïîn phñ “Quaãn lyá tñnh tiïìn dõch vuå Internet PC Manager” laâ möåt trong söë 30 anh chõ maâ e-CHÑP àaä trao tùång biïíu tûúång “Hiïåp sô CNTT” höìi thaáng 7-2003. Luác àoá, Bùçng têm sûå - “Muöën tùång nhiïìu hún” vaâ Bùçng vûâa thûåc hiïån xong möåt phêìn lúâi hûáa êëy: Trao tùång cöång àöìng DWK - phêìn mïìm ngùn chùån caác trang Web khiïu dêm. Baån coá thïí vaâo Website cuãa e-CHÑP (www.echip.com.vn) hoùåc Website cuãa chñnh Bùçng (www.cuocsong.net) àïí taãi phêìn mïìm naây vïì sûã duång.... 14


TÖI VAÂ CHUÁNG TA möîi thaáng, Bùçng vêîn boã ra 400.000500.000 àöìng àïí truy cêåp Internet, maây moâ laâm cöng viïåc “vaác tuâ vaâ haâng töíng”. Bùçng bùæt tay vaâo viïåc xêy dûång Website www.cuocsong.net cuäng laâ nhùçm taåo möåt chöî “chûáa”, “chuyïín” nhûäng gò mònh laâm àûúåc àïí tùång moåi ngûúâi, àöìng thúâi àïí mònh vaâ moåi ngûúâi coá núi trao àöíi,

hoåc têåp lêîn nhau. Hiïån nay, ngoaâi giúâ laâm viïåc, leã ra Bùçng coá thïí ài lùæp raáp maáy, laâm Website àïí kiïëm thïm tiïìn, nhûng Bùçng àang daânh khoaãng thúâi gian êëy cho viïåc theo hoåc chûúng trònh cûã nhên ngoaåi ngûä, lêëp khoaãng tröëng vïì Anh vùn vaâ maây moâ tûå hoåc nhûäng vêën àïì múái vïì tin hoåc.

VÒ TIM NÙÇM BÏN TRAÁI

T

öi khöng phaãi laâ möåt ngûúâi thñch chat vaâ ham heån hoâ qua maång nhûng cö baån cuâng phoâng cûá nhêët àõnh caâi ICQ cho töi àïí hai àûáa coá thïí trao àöíi thöng tin nhanh hún khi cöng viïåc quaá cùng thùèng. Thónh thoaãng vêîn coá vaâi ngûúâi vaâo laâm quen nhûng töi phúát lúâ, trûâ khi ngûúâi àoá àang du hoåc hoùåc laâ möåt ngûúâi nûúác ngoaâi, búãi töi muöën tòm hiïíu thïm vïì chuyïån du hoåc vaâ tòm dõp trau döìi tiïëng Anh... Vaâ töi gùåp anh qua ICQ. Luác àêìu töi khöng coá thiïån caãm lùæm vúái nhûäng cêu chaâo hoãi cuãa anh. Cho túái khi töi toã ra khoá chõu vò sûå àûúâng àöåt, anh vöåi vaâng xin löîi vaâ thanh minh laâ àang caãm thêëy cùèng thùèng quaá, nïn mong àûúåc noái chuyïån vúái ai àoá... thò töi thêëy... töåi nghiïåp... Röìi chuáng töi trúã thaânh thên thiïët. Töi coá thïm möåt ngûúâi baån mï vaâ bònh luêån rêët sùæc saão vïì thïí thao. Thêåt thuá võ khi luác àoá àang diïîn ra EURO 2002. Ngaây naâo chuáng töi cuäng mail cho nhau àïí kïí nhûäng caãm xuác vïì trêån boáng múái xem. Nhûäng email êëy laâm cho khoaãng caách giûäa Haâ Nöåi vaâ Saâi Goân ngùæn hún. Sau àoá nhûäng chia seã vïì êm nhaåc, quan niïåm söëng khiïën chuáng töi thêëy mònh àöìng àiïåu. Cûá vêåy cho àïën khi ngaây naâo khöng thêëy anh online laâ töi böìn chöìn vaâ ngûúåc laåi. Coá khi àêìu ngaây trïn mail chó möåt lúâi chuác, röìi thöi, song töi vêîn coá möåt ngaây êëm loâng. Àöåt ngöåt anh thöng baáo seä vaâo Saâi Goân cöng taác. Tûå dûng traái tim töi thêåp thònh, caã ngaây chên tay luöëng cuöëng. Töi tûúãng tûúång àuã thûá vïì anh. Coá luác laâ möåt ngûúâi àeåp trai. Coá luác laâ möåt anh chaâng vö cuâng xêëu xñ. Anh coá thïí àaä coá gia àònh nhûng cuäng coá thïí

Böùc e-mail

C U ÖË I N Ù M

Tïët naây Bùçng laåi khöng vïì quï vaâ seä tiïëp tuåc hoaân thiïån DWK, trang trñ thïm cho trang Web cuãa mònh àïí àúä nhúá nhaâ. Nïëu raãnh, baån haäy gheá vaâo www.cuocsong.net, nhûäng yá kiïën cuãa baån goáp cho Website naây hoùåc phêìn mïìm DWK chñnh laâ caách chia seã vúái chaâng trai naây... MYÄ LÏÅ

àoá laâ ngûúâi seä noái yïu töi vaâ... Anh xuêët hiïån. Möåt ngûúâi bònh dõ, coá phêìn ruåt reâ. Möåt ngûúâi thûúâng ài àoá àêy maâ ruåt reâ laâ àiïìu töi chûa nghô túái. Töi caãm thêëy lêìn gùåp àêìu tiïn êëy thêåt laâ thaãm haåi vò chuáng töi àïìu quaá böëi röëi. Lêìn gùåp thûá hai cúãi múã vaâ thên thiïån hún vaâ töi àûúåc biïët anh àaä coá gia àònh. Sûå thêåt laâm töi mïåt moãi raä rúâi. Thêët voång û? Töi coá hy voång gò àêu maâ thêët voång? Thïë nhûng khöng hiïíu vò sao töi laåi tûâ chöëi gùåp anh trûúác khi anh ra sên bay. Khi sùæp àïën giúâ maáy bay cêët caánh, cuäng chùèng roä taåi sao töi laåi bêëm söë àiïån thoaåi cuãa anh... Röìi chuáng töi gùåp laåi nhau haâng ngaây trïn Net. Töi neáp mònh trong vai möåt ngûúâi baån nhoã, möåt cö em gaái. Anh trúã nïn möåt ngûúâi anh thêåt sûå biïët chúã che. Töi tiïëp tuåc kïí nhûäng cêu chuyïån vïì ngaây xûa luác coân thú beá, nhûäng möëi tònh bêng quú khi àang tuöíi hoåc troâ, nhûäng kyã niïåm gia àònh... Anh cuäng kïí vïì tuöíi thú, vïì nhûäng möëi tònh vaâ caã nhûäng hoaâi voång vïì möåt Haâ Nöåi trong quaá vaäng. Cûá thïë, nhûäng cêu chuyïån àaä cho chuáng töi niïìm vui söëng trong möåt caãm giaác bònh yïn. Thïë nhûng töi àaä lêìm. Khi gùåp laåi nhau lêìn thûá ba thò anh khöng thïí giêëu diïëm tònh caãm cuãa mònh. Àöëi vúái töi àiïìu àoá thêåt àaáng súå. Ngaây chia tay, anh vêîn traân trïì niïìm vui, hy voång... Töi tiïëp tuåc nhêån àûúåc e-mail cuãa anh vaâ lêìn àêìu tiïn töi àaä khöng reply. Töi cuäng khöng online ICQ nûäa. Anh hoaãng loaån vaâ trong e-mail döìn dêåp nhûäng dêëu chêëm hoãi. Töi cùæn rùng, khöng nhòn vaâo baân phñm. Röìi nhûäng e-mail cuäng thûa dêìn, mêët huát. Thúâi gian nùång nhoåc tröi qua... Súám mai naây phöë phûúâng rûåc rúä hún, röån raâng hún cho muâa Noel vaâ Tïët. Loâng töi böìi höìi tûå hoãi, muâa naây Haâ Nöåi ra sao? Àuáng nhû linh caãm cuãa töi, trong höåp mail cuãa töi coá möåt lúâi chuác nùm múái töët laânh cuâng nhûäng tiïëc nuöëi vïì möåt nùm cuä àaä qua. Lêîn trong nhûäng doâng êëy coân coá chuát laånh rúát laåi cuãa muâa àöng, caái muâa àaä coá lêìn töi thöí löå cuâng anh laâ mònh rêët yïu mïën noá. Töi laåi goä lïn baân phñm caái àõa chó e-mail thên thuöåc ngaây naâo cuâng vúái lúâi chuác töët laânh vaâ bònh an khöng chó cho möåt nùm, khöng chó cho riïng anh. Trong mùæt töi, buöíi súám mai tûå nhiïn trong treão laå thûúâng...

DAÄ QUYÂ

15


COÄI NGÛÚÂI TA

MAÁY TÑNH VÚÁI

ngûúâi viïët vùn

Vúái khöng ñt nhaâ vùn Viïåt Nam, maáy tñnh laâ loaåi phûúng tiïån coân “trong vuâng phuã khùn, ngoaâi vuâng phuã soáng” vaâ cuäng vò vêåy, têm tònh cuãa nhaâ vùn Nguyïn Ngoåc coá veã khaác “kiïíu”. Röìi cuäng vò vêåy, öng viïët riïng baâi naây gûãi e-CHÑP... Nhaâ vùn NGUYÏN NGOÅC

C

oá leä caãm giaác àêìu tiïn cuãa moåi ngûúâi viïët vùn khi thûã saáng taác bùçng maáy tñnh laâ... rêët súå. Súå noá cùæt àûát caãm hûáng cuãa mònh! Cûá nhû tûå trong baãn chêët cuãa noá, saáng taác, haânh vi saáng taåo thiïng liïng àoá cuãa con ngûúâi, vöën khöng thïí ài àöi vúái têët caã nhûäng gò laâ maáy moác. Cöng viïåc viïët maäi maäi laâ möåt cöng viïåc riïng tû, cuãa riïng tûâng ngûúâi, khöng gò, khöng ai coá thïí thay thïë àûúåc, cho nïn noá cuäng phaãi maäi maäi laâ möåt cöng viïåc thuã cöng. Baân tay àûa cêy buát ài tûâng neát vaâ tûå mùæt mònh thêëy tûâng con chûä cuãa chñnh mònh hiïån dêìn lïn trïn trang giêëy trùæng, baân tay êëy cûá nhû laâ sûå nöëi daâi cuãa chñnh con ngûúâi mònh, cuãa têm höìn mònh. Cho àïën nay, cêy buát vêîn laâ biïíu trûng cuãa nghïì viïët vùn, ngûúâi ta vêîn goåi ngûúâi viïët vùn laâ “ngûúâi cêìm buát”. Vaâ Nguyïîn Tuên goåi trang giêëy laâ caái “phaáp trûúâng trùæng”, trïn àoá bùçng cêy buát cuãa mònh, nhaâ vùn vêåt löån sinh tûã vúái caác con chûä... Vêåy thò caái maáy tñnh, noá laånh luâng san bùçng hïët saåch moåi sûå khaác biïåt cuãa caác con chûä, caái maáy tñnh phi caá tñnh àoá, coá thïí duâng noá àïí saáng taác àûúåc khöng? Töi biïët nhiïìu ngûúâi àaä giûä möëi hoaâi nghi àoá lêu lùæm, àïën nay vêîn chûa thöi. Riïng töi, töi cuäng chêåm mêët caã chuåc nùm trûúác khi thûã trûåc tiïëp saáng taác bùçng maáy tñnh. Caái lyá leä töi duâng àïí tûå thuyïët phuåc mònh laâ thïë naây: Ngêîm cho cuâng, mêëy nghòn nùm trûúác, khi con ngûúâi lêìn àêìu tiïn saáng taåo ra àûúåc chûä viïët, hùèn caác nhaâ saáng taác, chuyïín tûâ ûáng khêíu sang viïët bùçng tay, cuäng àaä tûâng phaãi traãi qua möåt cuöåc “caách maång” nhû thïë naây, thêåm chñ möåt cuöåc caách maång coân sêu sùæc, cú baãn hún nhiïìu. Roä raâng so vúái ûáng khêíu, thò haânh vi viïët ngaây êëy laâ möåt haânh vi cûåc kyâ “cú giúái”. Caác con chûä “laånh luâng”, “phi caá tñnh” êëy, chuáng laâm sao thay

16

àûúåc gioång noái riïng cuãa tûâng ngûúâi?... ÊËy vêåy maâ röìi loaâi ngûúâi àaä dêìn dêìn quen vúái vùn chûúng viïët, cho àïën nöîi vùn chûúng noái àïën nay hêìu nhû àaä hoaân toaân biïën mêët. Maâ vùn chûúng coá vò thïë mêët ài tñnh chêët “thiïng liïng” cuãa noá àêu! Tûác con ngûúâi coá khaã nùng caá tñnh hoáa cöng cuå mònh sûã duång, kïí caã caái maáy. Tûå thuyïët phuåc nhû thïë, nhûng vêîn lo lùæm. Nhû laâ chaåm àïën möåt àiïìu töëi kyå. ÊËy vêåy maâ viïåc laâm quen vúái saáng taác bùçng maáy tñnh laåi diïîn ra nhanh choáng khöng ngúâ, gêìn nhû laâ ngay tûâ lêìn thûã àêìu tiïn àaä thêëy tröi chaãy röìi. Vaâ sau àoá, khöng coân rúâi noá ra àûúåc nûäa. Xuêët


COÄI NGÛÚÂI TA hiïån nhûäng luác say mï trïn chiïëc maáy, hïåt nhû nhûäng lêìn say mï trïn trang giêëy trûúác àêy. Coân nhûäng lêìn... bñ trûúác chiïëc maáy tñnh thò cuäng giöëng nhû trûúác àêy nhûäng lêìn bñ trûúác trang giêëy trùæng. Chùèng thïí àöí töåi cho chiïëc maáy àûúåc. Hún nûäa, chiïëc maáy tñnh rêët nhanh choáng böåc löå nhûäng mùåt maånh khoá chöëi caäi cuãa noá. Chùæc moåi ngûúâi saáng taác àïìu biïët caái thûúâng àûúåc goåi laâ “ma lûåc cuãa chûä in”. Möåt saáng taác, khi àaä hiïån lïn thaânh con chûä in, böîng nhû biïën àöíi khaác hùèn. Noá khöng coân laâ caái baãn thaão cuãa mònh riïng cho mònh nûäa, tûác laâ möåt caái gò àoá coân chûa xong, chûa hoaân têët, chûa àõnh hònh. Thêåm chñ coá thïí noái chó khi àaä àûúåc thïí hiïån bùçng con chûä in röìi thò möåt saáng taác múái thêåt sûå trúã thaânh “taác phêím”. Búãi vò möåt saáng taác nghïå thuêåt bao giúâ cuäng laâ cuãa möåt ngûúâi àïí noái vúái moåi ngûúâi, noá phaãi àûúåc in ra cho moåi ngûúâi coá thïí àoåc. Chó àïën luác àoá noá múái thêåt sûå söëng àúâi söëng taác phêím cuãa noá. Vaâ àöëi vúái ngûúâi viïët, cuäng chó àïën khi àoá anh múái thêåt sûå “nhòn thêëy” roä raâng hònh thuâ taác phêím cuãa anh, múái àaánh giaá àûúåc noá thêåt sûå. Àêëy múái thêåt sûå laâ caái anh rûát ra khoãi anh vaâ trao noá cho xaä höåi. Viïët trïn maáy tñnh coá caái khaác vúái viïët tay úã chöî, do àûúåc thïí hiïån ngay trïn maáy, trûúác mùæt ngûúâi saáng taác bùçng con chûä in, nïn saáng taác nhû àaä ài thïm àûúåc möåt àoaån àïën gêìn caái ma lûåc xaä höåi hoáa àoá cuãa chûä in. Ngûúâi viïët coá thïí chûâng naâo àoá nhòn thêëy taác phêím àang àõnh hònh cuãa mònh seä coá “diïån maåo” nhû thïë naâo, àiïìu rêët khoá hònh dung vúái baãn viïët tay. Nhûäng ngûúâi àaä saáng taác àïìu coá thïí hiïíu àiïìu àoá: coá nhûäng baãn viïët tay “tröng rêët àûúåc”, nhûng khi àaä in ra röìi thò laåi thêëy coân chûa àûúåc, khöng öín, cêìn phaãi thay àöíi, sûãa chûäa. Baãn thaão hiïån lïn trïn maân hònh maáy tñnh gêìn vúái cuöën saách seä in ra hún laâ baãn viïët tay. Noá cho ta “thêëy” àûúåc trang saách seä in ra. Tuy nhiïn noá laåi coân coá chöî “maånh” hún baãn in: Noá àöìng thúâi laåi vêîn cûá coân laâ baãn thaão, nghôa laâ coân cho pheáp ta tha höì sûãa chûäa, thêåm chñ dïî sûãa chûäa hún baãn viïët tay rêët nhiïìu, vúái caác kyä thuêåt thay àöíi, xoáa sûãa, di chuyïín, thay thïë, cùæt daán àún giaãn vaâ thuêån tiïån, laåi cuäng coá thïí dïî daâng giûä nguyïn dêëu vïët caác lêìn sûãa chûäa khaác nhau, àïí khi cêìn thiïët so saánh, lûåa choån...

Töi coân coá caái thuá khaác khi saáng taác trïn maáy tñnh: Cuâng möåt luác, trïn chiïëc maáy tñnh cuãa mònh, töi coá thïí coá sùén hai, ba, thêåm chñ böën, nùm cöng viïåc coá thïí chuyïín tûâ caái naây sang caái kia möåt caách nhanh choáng. Möåt truyïån ngùæn àang viïët dúã, möåt cuöën tiïíu thuyïët nùçm dêìm àoá àaä mêëy nùm nay, thónh thoaãng múái laåi thêëy coá hûáng viïët thïm nùm ba trang, möåt cöng trònh dõch thuêåt àïí sùén àoá, khi naâo saáng taác mïåt hay bñ thò chuyïín sang dõch vaâi àoaån. Nhûäng kiïíu chuyïín tûâ lao àöång naây sang lao àöång khaác nhû thïë, rêët dïî daâng thûåc hiïån trïn maáy tñnh cuäng laâ caách “thû giaän” rêët hay. Noá khiïën cho àêìu oác ta linh hoaåt, àúä mïåt, vaâ laåi tiïët kiïåm àûúåc rêët nhiïìu thúâi giúâ. Noá coá thïí taåo cho ta nùng suêët gêëp ba, böën lêìn. Chiïëc maáy tñnh cuäng coân laâ cuöën söí tay saáng taác rêët tuyïåt: Coá thïí coá möåt file àïí ghi laåi àêëy nhûäng yá tûúãng chúåt naãy àïën luác naây luác khaác, möåt file àïí ghi nhûäng yá hay ta gùåp thûúâng xuyïn haâng ngaây khi àoåc saách baáo, hay àoåc cuãa baån beâ... Nhûäng moán “dûå trûä” nhû thïë laâ hïët sûác quan troång àöëi vúái ngûúâi viïët. Khöng ñt khi nhûäng saáng taác quan troång nhêët naãy sinh tûâ chñnh nhûäng ghi cheáp àoá ... Vaâ àiïìu naây nûäa, chùèng gò saánh nöíi vúái chiïëc maáy tñnh: nhûäng cuöën tûâ àiïín baách khoa (nhû caác tûâ àiïín Encarta, Universalis, Britanica...), in ra thaânh saách möîi böå xïëp àêìy möåt giaá daâi, bêy giúâ chó àûång trong vaâi chiïëc àôa CD. Coá thïí noái, vúái chiïëc maáy tñnh luác naâo ta cuäng coá thïí coá, boã ngay trong tuái mònh, gêìn nhû toaân böå kiïën thûác cuãa loaâi ngûúâi. Chó cêìn di nheå con chuöåt vaâ bêëm nheå möåt ngoán tay àïí múã ra caã thïë giúái hiïíu biïët mïnh möng êëy... Röìi Internet, vaâ e-mail ... Töi nghô chùæc chùæn chùèng bao lêu nûäa àêu, seä khöng coân coá “nhûäng nhaâ vùn viïët tay”. Seä vônh viïîn mêët ài nhûäng trang viïët tay thúm muâi mûåc vaâ àêìy chêët thú thuúã naâo chùng? Biïët laâm sao àûúåc. Cuöåc söëng seä biïët caách taåo nïn chêët thú múái cho nhûäng cöng cuå múái cuãa con ngûúâi. Mêët ài chêët thú chiïëc xe thöí möå loåc coåc trïn nhûäng con àûúâng àêët ngaây naâo, nhûng laåi xuêët hiïån chêët thú cuãa nhûäng chiïëc maáy bay khöíng löì nöëi liïìn caác luåc àõa trong mêëy tiïëng àöìng höì. Cuöåc söëng laâ vêåy. Hoaâi cöí maäi cuäng chùèng àûúåc! 17


10 DÛÅ AÁN ÛU TIÏN DÛÅ THAÃO ‘’CHIÏËN LÛÚÅC QUÖËC GIA VÏÌ CNTT-TT ÀÏËN NÙM 2010:

Ngûúâi dên laâ trung têm Múái àêy, möåt Höåi thaão vúái chuã àïì ‘’Múã àûúâng túái Chiïën lûúåc Phaát triïín Cöng nghïå thöng tin - Truyïìn thöng (CNTT-TT) cuãa Viïåt Nam” àaä àûúåc töí chûác nhùçm hoaân chónh Dûå thaão ‘’Chiïën lûúåc quöëc gia vïì CNTT-TT àïën nùm 2010 vaâ àõnh hûúáng àïën nùm 2020'’. Xin giúái thiïåu vúái caác baån möåt söë nöåi dung liïn quan àïën Dûå aán seä àûúåc àïå trònh vaâo Quyá II nùm nay...

MÖI TRÛÚÂNG THÖNG TIN CHO MOÅI NGÛÚÂI Theo Tiïën sô Trêìn Minh Tiïën - Viïån trûúãng Viïån Chiïën lûúåc Bûu chñnh Viïîn thöng vaâ Cöng nghïå thöng tin (NIPTS), thuöåc Böå Bûu chñnh Viïîn thöng (BCVT): ‘’Têët caã moåi ngûúâi àïìu coá thïí tham gia àoáng goáp yá kiïën, nïu nguyïån voång cuãa mònh àöëi vúái chiïën lûúåc Phaát triïín CNTT-TT cuãa Viïåt Nam vò àêy laâ chiïën lûúåc cuãa cöång àöìng Viïåt Nam’’. Coân Tiïën sô Mai Liïm Trûåc - Thûá trûúãng thûúâng trûåc Böå BCVT thò nhêën maånh àêy laâ chiïën lûúåc chung cuãa Viïåt Nam, hònh thaânh qua nhiïìu lêìn höåi thaão quöëc gia vïì CNTT-TT. Khung Chiïën lûúåc àûúåc hònh thaânh sau böën lêìn höåi thaão baân troân nhiïìu bïn (coá sûå tham gia cuãa UNDP Chûúng trònh Phaát triïín Liïn Hiïåp

Quöëc). Baãn Dûå thaão chiïën lûúåc naây seä laâ cú súã àïí Ban chó àaåo quöëc gia vïì CNTT sûãa àöíi, hoaân chónh vaâ àûa lïn maång taåi àõa chó: www.ict4d.org.vn. Theo Tiïën sô Trêìn Minh Tiïën: ‘’Cuöëi nhûäng nùm 1990, àiïím nhêën trong Nghõ quyïët 49 cuãa Chñnh phuã laâ têåp trung xêy dûång hïå thöëng cú súã dûä liïåu quöëc gia. Sang giai àoaån tûâ 20002005, Chó thõ 58 cuãa Böå Chñnh trõ vaâ Quyïët àõnh 95 cuãa Chñnh phuã, àiïím nhêën laâ têåp trung tin hoåc hoáa trong caác lônh vûåc kinh tïë - xaä höåi. Coân hiïån nay taåo ra möåt möi trûúâng thöng tin maâ úã àoá moåi ngûúâi dên coá thïí truy cêåp, khai thaác vaâ sûã duång thöng tin laâ àiïím nhêën cuãa Chiïën lûúåc quöëc gia vïì CNTT-TT giai àoaån 2005-2010. Trong quaá trònh soaån thaão chiïën lûúåc, chuáng töi àõnh hûúáng caác dûå aán ûu tiïn theo hûúáng naây, àoá laâ maáy tñnh giaá reã cho

MUÅC TIÏU CUÃA CHIÏËN LÛÚÅC PHAÁT TRIÏÍN CNTT-TT ÀÏËN NÙM 2010: - 50% doanh nghiïåp thûåc hiïån caác hoaåt àöång kinh doanh tiïëp thõ vaâ giao dõch qua maång. Xêy dûång caác dõch vuå cú baãn cuãa Chñnh phuã àiïån tûã. 20%-30% töíng söë giao dõch cuãa caác ngaânh kinh tïë àûúåc thûåc hiïån thöng qua hïå thöëng giao dõch àiïån tûã. Töíng mûác àêìu tû cho ûáng duång vaâ phaát triïín CNTT-TT àaåt 2,5% GDP. - Cöng nghiïåp CNTT-TT tùng trûúãng trung bònh 25%-30%/nùm. Doanh thu khoaãng 6-7 tyã USD chiïëm khoaãng 5%-8% GDP. - Mêåt àöå àiïån thoaåi (cöë àõnh vaâ di àöång) cuãa caã nûúác àaåt 36-27 maáy/100 dên. Cung cêëp röång raäi dõch vuå Internet túái têët caã caác trûúâng àaåi hoåc vaâ trung hoåc phöí thöng trong caã nûúác. Tyã lïå ngûúâi dên sûã duång Internet khoaãng 40%. Mêåt àöå bònh quên maáy tñnh caá nhên khoaãng 10 maáy/100 dên. - 20% sinh viïn töët nghiïåp caác khoa CNTT-TT coá àuã khaã nùng chuyïn mön vaâ ngoaåi ngûä tham gia thõ trûúâng lao àöång CNTT-TT quöëc tïë. Nùng suêët lao àöång CNTTTT Viïåt Nam tùng gêëp àöi so vúái nùm 2002, àaåt mûác tiïn tiïën trong khu vûåc ASEAN: Trong lônh vûåc dõch vuå viïîn thöng àaåt 150 maáy àiïån thoaåi/lao àöång viïîn thöng, trong lônh vûåc saãn xuêët phêìn mïìm doanh thu àaåt 19.000 USD/lao àöång phêìn mïìm/nùm. ÀÕNH HÛÚÁNG ÀÏËN 2020: - CNTT-TT laâm noâng cöët. Viïåt Nam cú baãn trúã thaânh möåt nûúác cöng nghiïåp theo hûúáng hiïån àaåi, hònh thaânh Viïåt Nam trñ tuïå - thuöåc nhûäng nûúác dêîn àêìu khu vûåc ASEAN vïì xaä höåi thöng tin vaâ vïì phaát triïín vaâ ûáng duång CNTT-TT.

18

1. Dûå aán möåt triïåu maáy tñnh caá nhên giaá reã cho cöång àöìng. 2. Dûå aán xoáa muâ tin hoåc cho 20 triïåu ngûúâi dên. 3. Dûå aán àaâo taåo, böìi dûúäng 1.000 caán böå laänh àaåo phuå traách CNTT-TT (CIO). 4. Dûå aán chûáng minh thû àiïån tûã cho toaân dên. 5. Dûå aán thuác àêíy 50% doanh nghiïåp ûáng duång CNTT-TT àïí nêng cao nùng lûåc caånh tranh. 6. Dûå aán 100% trûúâng trung hoåc sûã duång Internet 7. Dûå aán àiïån tûã hoáa 50% vùn baãn nhaâ nûúác. 8. Dûå aán möåt triïåu trang thöng tin àiïån tûã phuåc vuå cöng ñch. 9. Dûå aán 50% dõch vuå haânh chñnh cöng cú baãn trûåc tuyïën. 10. Dûå aán 30.000 chuyïn gia CNTT&TT. (Trñch Dûå thaão Chiïën lûúåc phaát triïín CNTT-TT àïën nùm 2010 vaâ àõnh hûúáng àïën nùm 2020)

ngûúâi dên, xoáa muâ tin hoåc cho ngûúâi dên, thöng tin cho ngûúâi dên... Noái caách khaác, ngûúâi dên laâ trung têm vaâ àiïím nhêën laâ phaát huy röång raäi nhûäng ûáng duång àïën moåi ngûúâi’’.

CHÒA KHOÁA CUÃA SÛÅ THAÂNH CÖNG TS Trêìn Minh Tiïën cho rùçng, àïí thûåc hiïån töët Chiïën lûúåc CNTT-TT, cêìn coá sûå tham gia cuãa toaân dên. Viïåc töí chûác phaãi àûúåc thûåc hiïån theo mö hònh kïët húåp tûâ trïn xuöëng (caác cú quan phaãi xêy dûång àûúåc chiïën lûúåc, chñnh saách, àûa ra àûúåc nhûäng hûúáng dêîn, hïå thöëng chuêín chung àïí àaãm baão sûå phaát triïín àöìng böå, khöng truâng lùåp vaâ laäng phñ) vaâ tûâ dûúái lïn (moåi ngûúâi dên phaãi nùæm vûäng chiïën lûúåc, chñnh saách cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác trïn cú súã àoá chuã àöång saáng taåo, phaát huy tñnh àa daång, àa nùng cuãa caác àõa phûúng, taåo ra àûúåc sûå cöång hûúãng phaát triïín trong toaân quöëc). Cêìn phaãi nêng cao nhêån thûác vïì vùn hoáa chia seã thöng tin. Trong möåt xaä höåi thöng tin maâ úã àoá moåi ngûúâi caãm thêëy sûå chia seã thöng tin laâ mang laåi lúåi ñch cho caã möåt cöång àöìng, laâ mang laåi sûå cöång hûúãng vïì phaát triïín tri thûác, vùn hoáa cho möîi ngûúâi vaâ khi moåi ngûúâi tûå giaác cung cêëp thò chuáng ta múái thaânh cöng trong viïåc chia seã thöng tin. HAÃI YÏËN


CÊÌU NÖËI INTEL

ÖNG THÊN TROÅNG PHUÁC TÖÍNG GIAÁM ÀÖËC CÖNG TY INTEL VIÏÅT NAM

Caác nhaâ phên phöë i chñnh thûá c saãn phêím Intel: Viïët Sún: 18/28/A/5 Nguyïî n Thõ Minh Khai, P. Àa Kao, Q.1, TPHCM. ÀT: 8236382. GCC: 781/A11 Lï Höì n g Phong, Q10, TPHCM. ÀT:8631066. TEC Ltd: 425 Voä Vùn Têìn, Q3, TPHCM. ÀT: 8340333

Chaáu úã tónh Ninh Thuêån, vûâa múái mua möåt böå maáy tñnh Pentium 4, nhûng chaáu khöng biïët nïn choån hïå àiïìu haânh naâo àêy, Linux hay Window. Hiïån nay, trong söë caác Windows thò loaåi ngon laânh nhêët laâ Windows XP. Vêåy coân ngon laânh nhêët trong Linux laâ loaåi gò vêåy aå? Chuá coá thïí nïu ra nhûäng àiïím “ngon laânh” vaâ “dúã húi” cuãa hai loaåi hïå àiïìu haânh naây khöng? (VAN HOA) - Chaáu nïn choån Windows XP vò hïå àiïìu haânh naây coá nhiïìu ûu àiïím nhû: chaåy àûúåc rêët nhiïìu ûáng duång, tñch húåp vúái caác thiïët bõ ngoaåi vi, vaâ dïî sûã duång. Hiïån nay, Linux chó phuâ húåp cho caác maáy chuã vaâ àoâi hoãi ngûúâi sûã duång phaãi coá sûå hiïíu biïët kyä thuêåt cao. Trong tûúng lai, khi àaä hoaân thiïån giao diïån àöì hoåa cuãa mònh, Linux coá thïí dïî sûã duång nhû Windows, nhûng töët hún hïët laâ chaáu nïn duâng Windows XP vò coá tñnh tûúng thñch cao vïì caã phêìn cûáng lêîn phêìn mïìm. Trûúác àêy, töi coá duâng card PCI True Blue Action Plus vúái Pentium III (mainboard Gygabyte) vaâ sau àoá laâ Pentium 4 (mainboard D845PESV) thò capture TV vaâ video rêët töët. Vûâa qua, töi coá mua mainboard Intel D865PERL, CPU Pentium 4 2.6GHz bus 800, card AGP Palit GeForce2 64MB vaâ möåt thanh DDR 256MB. Riïng Ram DDR400 thò nhên viïn baán haâng vaâ kyä thuêåt khuyïn nïn duâng loaåi thûúâng vò D865PERL khöng húåp vúái ram Kingmax dïî bõ löîi (möåt cûãa haâng khaác thò khuyïn ngûúåc laåi). Sau khi àûúåc nhên viïn kyä thuêåt lùæp raáp, töi tûå caâi àùåt Windows XP SP1 (bùçng CD source vêîn xaâi lêu nay) vaâ coá upgrade bùçng àôa Intel Express Installer CD thò khöng duâng àûúåc card True Blue Action Plus (thûúâng tûå khúãi àöång maáy khi duâng chûúng trònh capture MPEG-1 TV). Baáo àïën kyä thuêåt cuãa cûãa haâng thò hoå noái: khe PCI àêìu tiïn (saát khe AGP) thûúâng phaãi boã tröëng vò hay tranh chêëp IRQ vúái AGP. Àem maáy àïën vaâ thûã moåi caách vêîn khöng àûúåc, hoå cho rùçng CD source Windows cuãa töi bõ hû... (card capture cuãa töi vêîn xaâi töët vúái nhûäng maáy khaác). Khi khöng gùæn card capture naây thò maáy vêîn chaåy bònh thûúâng. Vêåy mong anh cho biïët: mainboard D865PERL chó thñch húåp vúái loaåi RAM naâo? Thûá hai, sau möåt thúâi gian chaåy bònh thûúâng thò maáy tûå dûng baáo: “Found new hardware: Other PCI Bridge Device”. Vaâ modem Generic SoftK56 (Prolink - cùæm khe PCI thûá 2) khöng coân xuêët hiïån trong danh saách bïn caånh. Thaáo modem ra àem qua cùæm khe PCI khaác thò hoaåt àöång bònh thûúâng. Vêåy nhúâ anh giaãi thñch giuâm hiïån tûúång naây? (TRONG NGHIA) - Böå nhúá DDR Kingmax chaåy töët trïn bo maåch Intel D865PERL cuäng nhû têët caã caác bo maåch khaác sûã duång Intel chipset. Baån khöng phaãi lo. Àïí xûã lyá sûå xung àöåt gûäa caác IRQ, baån haäy caâi driver Win XP cuãa card True Blue Action Plus card (coá thïí taãi xuöëng taåi http://www.mediaforte.com.sg/products/ tv_and_radio/pv233/drivers.htm) sau khi caâi Intel

Express Installer. Sau àoá thò Modem 56k seä àûúåc nhêån diïån dïî daâng. Nhiïìu ngûúâi khöng cùæm card PCI caånh card AGP chó cöët àïí khoãi bõ vûúáng, bõ cêën chûá khöng phaãi vò xung àöåt IRQ nhû àaåi lyá tû vêën àêu. Anh Phuác coá thïí cho em biïët úã Haãi Dûúng coá àaåi lyá chñnh thûác cuãa Intel khöng? Em muöën mua möåt CPU Pentium 4 2.6GHz höî trúå HT nhûng giaá coân cao quaá! Liïåu giaá CPU àoá bao giúâ thò haå xuöëng coân chûâng 80USD haã anh? (NGUYEN PHU HAI) - Em coá thïí mua haâng Intel taåi cöng ty ETC, söë 70 Trêìn Hûng Àaåo. Anh khöng thïí àoaán trûúác àûúåc luác naâo Pentium 4 2.6 HT coá thïí xuöëng túái mûác àoá. Tuy nhiïn, vaâo thúâi àiïím naây, nïëu eo heåp taâi chñnh, em coá thïí mua CPU Celeron 2.2GHz hay 2.4GHz vúái giaá thêëp hún 85USD. Cêëu hònh naây cuäng khaá töët àoá em. Möåt lêìn thaáo quaåt CPU ra em àaä sú yá löi con CPU Pentium IV 2.0GHz maâ khöng keáo caái cêìn gaåt, khöng biïët coá aãnh hûúãng gò khöng? Em vêîn chûa gùæn laåi àûúåc vò noá dñnh vúái caái taãn nhiïåt. Rêët mong sûå giuáp àúä cuãa anh. (NICKY TON) - Em chó cêìn kiïím tra kyä xem chên CPU coá gaäy hay bõ cong khöng. Nïëu nguyïn veån thò coá thïí gùæn laåi bònh thûúâng, khöng aãnh hûúãng gò caã. Nïëu nhaát tay, em nïn nhúâ möåt kyä thuêåt viïn naâo àoá úã cûãa haâng mònh quen biïët gùæn giuáp. Chaáu tïn laâ Nhû Thuãy, hiïån àang úã Àaâ Nùéng, sinh viïn trûúâng ÀH Kyä thuêåt Àaâ Nùéng. Nùm 1999, chaáu coá mua möåt daân maáy tñnh Pentium II, CPU 400MHz, RAM 32MB. Do coá àûáa em ài hoåc úã nûúác ngoaâi nïn chaáu muöën nöëi maång Internet àïí dïî liïn laåc vúái noá. Chaáu muöën hoãi chuá laâ vúái cêëu hònh maáy chaáu nhû vêåy, muöën nöëi maång thò nïn nêng cêëp hay mua maáy múái vúái cêëu hònh nhû thïë naâo, vaâ chaáu phaãi laâm nhûäng thuã tuåc gò. Muöën chat bùçng Webcam vaâ chat Voice thò chaáu phaãi mua nhûäng gò? Chaáu khöng raânh vïì lônh vûåc naây lùæm, mong chuá chó giuáp cho chaáu. - Chaáu úi höìi trûúác chuá cuäng coá thúâi gian úã Àaâ Nùéng àoá. Àaâ Nùéng bêy giúâ phaát triïín nhanh quaá phaãi khöng? Nïëu chaáu chó nöëi maång vaâ e-mail thöi thò maáy cuãa chaáu cuäng duâng taåm àûúåc. Nhûng nïëu chaáu muöën duâng Webcam hay voice chat thò töët nhêët laâ nêng cêëp lïn cêëu hònh cao hún. Nïëu kinh phñ eo heåp, chaáu nïn àêìu tû vaâo böå maáy coá cêëu hònh nhû sau: + Töët : CPU Celeron 2.0GHz hay 2.2GHz trúã lïn. Bo maåch Intel D845GVSR. Böå nhúá 256MB DDR333. + Töët hún nûäa: CPU Pentium 4 2.4GHz bus 800 trúã lïn. Bo maåch Intel D865GBF. Böå nhúá 256MB DDR400. Intel vêîn thûúâng xuyïn töí chûác giao lûu vúái caác trûúâng àaåi hoåc. Hy voång seä coá cú höåi gùåp chaáu taåi ÀHKT Àaâ Nùéng trong nùm 2004 naây.

e-mail: caunoi_intel@vasc.com.vn Trong cêu hoãi, xin baån cho biïët mònh àang söëng taåi tónh thaânh naâo àïí Intel VN coá thïí traã lúâi dïî daâng hún.

19


GOÁC THÛÃ NGHIÏÅM

Mainboard MSI chipset VIA bus 800 Nhêån diïån mainboard MSI PT8 Neo: Mainboard höî trúå CPU Pentium 4 Northwood Socket 478 vaâ àûúåc sùén saâng cho thïë hïå CPU múái Pentium 4 Extreme Edition vaâ Prescott. Bus hïå thöëng FSB 800/533/400 vúái caác xung CPU 400/133/100. Coá thïí gùæn CPU túái 3.2GHz vaâ “hún thïë nûäa”. Chipset VIA PT800 höî trúå cöng nghïå siïu phên luöìng HT/tùæt múã trong CMOS. Trïn mainboard coá: - Hai socket böå nhúá DDR DIMM coá khe àõnh võ giuáp gùæn RAM rêët dïî daâng vaâ chñnh xaác. Noá cho pheáp gùæn túái 2GB DDR 266/333/400. Chipset naây coá thïí gùæn DDR hai mùåt, nhûng khöng höî trúå mode Kïnh àöi (Dual Channel). - Hai àêìu cùæm IDE höî trúå caác giao diïån UltraATA/66/100/133. - Hai àêìu cùæm SerialATA 150 höî trúå RAID-0/1 - Hai àêìu cùæm USB böí sung àûúåc thiïët kïë trïn caác miïëng bracket gùæn phña sau thuâng maáy. Mainboard naây cung cêëp túái 8 cöíng USB 2.0 - Phña sau thuâng maáy coá cöíng mouse/keyboard PS2, Parallel, COM, ba löî cùæm êm thanh, cöíng êm thanh söë SPDIF-Out, LAN vaâ 4 cöíng USB 2.0.

- Tñch húåp Sound Blaster Hardware/Direct Sound AC97 chip Realtek 655 xuêët ra 6 kïnh (5.1). - 5 slot PCI vaâ 1 slot AGP 8X. Mainboard naây höî trúå maånh chûác nùng overclock. Coá thïí hiïåu chónh dïî daâng trong CMOS. Noá cuäng àûúåc xuêët xûúãng vúái cêëu hònh mùåc àõnh laâ töëi ûu hoáa, xung CPU laâ 200x12. Nhûng noá khöng tûå àöång nhêån diïån àûúåc töëc àöå cuãa CPU thûåc tïë àang gùæn maâ buöåc baån phaãi chónh laåi trong CMOS, thñ duå nhû CPU 3.0GHz bus 800 phaãi 20

Mainboard MSI PT8 Neo naây tröng quaã laâ “vui mùæt” khi sûã duång khaá nhiïìu maâu cho caác socket, slot, àêìu cùæm,... Khöng chó thïm maâu meâ cho bùæt mùæt khaách haâng, àêy coân laâ chuã yá cuãa nhaâ saãn xuêët àïí giuáp ngûúâi duâng dïî daâng phên biïåt caác chên, caác àêìu cùæm thiïët bõ.

àûúåc cêëu hònh laåi laâ 200x15. Mainboard MSI PT8 Neo coá caác chûác nùng vaâ cöng nghïå àöåc quyïìn cuãa MSI nhû: - MSI CoreCell Chip: chêín àoaán tònh traång thûåc tïë cuãa hïå thöëng, chip múái naây seä àiïìu khiïín mainboard luön úã trong trònh traång thñch nghi nhêët, giuáp giaãm öìn, tùng tuöíi thoå vaâ tiïët kiïåm àiïån. - BuzzFree: chêín àoaán tònh traång vaâ nhiïåt àöå cuãa hïå thöëng hiïån haânh, kiïím soaát quaåt CPU, giuáp giaãm khoaãng 50% tiïëng öìn. - LifePro: keáo daâi tuöíi thoå cho mainboard, CPU vaâ quaåt CPU. - PowerPro: giuá p tiïë t kiïå m khoaãng 65% mûác tiïu thuå àiïån, baão àaãm cho mainboard hoaåt àöång öín àõnh. - Speedster: vúái ba ûu thïë laâ thiïët kïë overclock tiïn tiïën, khaã nùng overclock siïu àùèng, vaâ phûúng phaáp overclock töëi ûu. Khi sûã duång öí àôa SerialATA vúái cêëu hònh RAID, trònh setup Windows XP, ngay caã baãn SP1, cuäng khöng nhêån ra àûúåc noá àïí cêëp driver. Baån

phaãi tûå naåp driver cuãa VIA SATA RAID trïn àôa mïìm cung cêëp theo mainboard. Khi trònh setup Windows múái bùæt àêìu, baån phaãi sùén saâng àïí coá thïí nhêën F6 kõp thúâi khi xuêët hiïån doâng thöng baáo bïn dûúái maân hònh yïu cêìu naåp driver cho SATA RAID. Khi xuêët hiïån maân hònh àûa ra hai tuây choån duâng hoùåc khöng duâng thiïët bõ àùåc biïåt naây cho Windows XP, baån phaãi choån nhêën phñm S. Naåp àôa mïìm driver VIA SATA vaâo. Nhêën Enter. Choån trïn höåp thoaåi muåc “VIA SerialATA RAID Controller (Windows XP)”. (Cuäng coá hai tuây choån cho Windows 2000 vaâ Windows NT4.) Nhêën Enter. Sau khi trúã laåi maân hònh setup Windows, nhêën F3 àïí Exit (thoaát ra). Vêîn àïí nguyïn àôa mïìm driver SATA trong öí vò laát nûäa trònh setup Windows XP seä cêìn túái noá trong quaá trònh copy caác file àïí caâi àùåt. Nïëu baån lúä lêëy àôa ra, noá seä yïu cêìu baån naåp laåi. Maäi túái bêy giúâ thò quaá trònh caâi àùåt Windows XP SP1 múái diïîn ra bònh thûúâng.


THÏË GIÚÁI PHÊÌN CÛÁNG Thûã nghiïåm: Chuáng töi thûã nghiïåm MSI PT8 Neo vúái CPU Pentium 4 3.0GHz bus 800, hai thanh böå nhúá Kingmax DDR400 (256MBx2), öí àôa cûáng Seagate SATA 120GB, card tùng töëc àöì hoåa Gigabyte RADEON 9200 64MB 8X, hïå àiïìu haânh Windows XP SP1 vúái DirectX 9b. Benchmark khaã nùng hoaåt àöång cuãa hïå thöëng bùçng PCMark 2002 Pro: CPU 7390 àiïím, böå nhúá 6971 àiïím, HDD 1006 àiïím. Benchmark khaã nùng hoaåt àöång cuãa hïå thöëng bùçng PCMark 04 Pro: 4166 àiïím (CPU 4599, böå nhúá 3634, àöì hoåa 1053, HDD 4289) Benchmark khaã nùng àöì hoåa bùçng 3DMark2001 SE Pro: 7591 àiïím 3D marks (chaåy àûúåc têët caã 4 game test). Benchmark khaã nùng àöì hoåa bùçng 3DMark03 Pro: 1168 àiïím 3D marks (chaåy àûúåc 3/4 game test, khöng chaåy àûúåc game Mother Nature). Duâng WinZip 8.1SR1 neán möåt file 140MB mêët 20gi97 Duâng Photoshop 7.01 múã file aãnh BMP 110MB mêët: 3gi15 Duâng DVDx 2.2 convert möåt file DVD Vob 232MB thaânh file SVCD mêët: 7ph33gi Cheáp möåt file 160MB tûâ öí cûáng USB 2.0 vaâo öí cûáng trong maáy mêët 5gi68. Tûâ luác múã cöng tùæc cho túái khi xuêët hiïån maân hònh khúãi àöång Windows XP SP1 mêët: 19gi33

Nhêån xeát: MSI PT8 Neo laâ möåt trong söë ñt nhûäng mainboard Pentium 4 chipset VIA gêy àûúåc caãm tònh núi ngûúâi sûã duång. Coá leä do MSI àaä chùm chuát cho doâng mainboard naây cuäng chu àaáo nhû vúái caác saãn phêím gùæn chipset khaác. Caác taâi liïåu hûúáng dêîn, phuå kiïån ài keâm khaá phong phuá. Giaá cuãa MSI PT8 Neo cuäng khaá êën tûúång: chó 76USD. PHAÅM HÖÌNG PHÛÚÁC Chuáng töi chên thaânh caãm ún Cöng ty G.C.C: söë 781/A11, Lï Höìng Phong, P12, Q10, TPHCM. ÀT: (0.8) 8621163 àaä cung cêëp mainboard àïí thûã nghiïåm.

THÏË GIÚÁI PHÊÌN CÛÁNG Caác thanh DDR466 (PC3700) dung lûúång 256MB vaâ 512MB vûâa àûúåc haäng Haân Quöëc Samsung Electronics chñnh thûác àûa ra thõ trûúâng. Loaåi DDR naây coá töí chûác 64Mx64, xung 233MHz CL=3, töëc àöå laâm tûúi 8K/64ms. Haäng HGST (Hitachi Global Storage Technologies) àaä giúái thiïåu öí àôa lûu trûä tñ hon MicroDrive coá dung lûúång 4GB. Loaåi öí àôa naây coá giao diïån theã nhúá thöng duång CF Type II. Tuy nhiïn, noá chó höî trúå FAT32, khöng xaâi àûúåc cho caác maáy aãnh söë àúâi cuä vaâ caác thiïët bõ chó höî trúå FAT16. Àûúåc àoáng goái möåt chiïëc höåp kim loaåi troân nhû höåp traâ, höåp baánh, card maân hònh Sparkle SP8836U-PT GF FX 5700 Ultra gêy êën tûúång maånh núi khaách haâng, nöíi bêåt hùèn giûäa caác höåp giêëy cûáng àûång caác card AGP khaác. Card naây trang bõ böå nhúá 128MB DDR-256bit, coá xung 475/900MHz, caác ngoä D-Sub, DVII, TV-Out, VIVO.

 Vaâo khoaãng cuöëi thaáng 1 naây, haäng Creative seä xuêët xûúãng giaãi phaáp êm thanh söë múái cuãa mònh göìm böå giaãi maä gùæn ngoaâi Decoder DDTS-100 vaâ böå loa Creative GigaWorks S750-D höî trúå êm thanh 7.1. Böå giaãi maä naây höî trúå Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby ProLogic II, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6, nùång chó 800g, giao diïån caáp quang hay caáp àöìng truåc söë, giao diïån analog, àiïìu khiïín khöng dêy. Haäng Gigabyte (Àaâi Loan) vûâa àûa ra thõ trûúâng hïå thöëng giaãi nhiïåt CPU múái cho caác CPU Intel Pentium 4, AMD K8 vaâ K7 goåi laâ Gigabyte 3D Cooler. Àùåc àiïím cuãa quaåt naây laâ laâm maát töëi àa, gêy öìn töëi thiïíu (quay vúái töë c àöå 2.0004.000rpm, àöå öìn 20-40dBA). Noá àûúåc trang bõ böå baåc-àaån àùåc biïåt coá tuöíi thoå 70.000 giúâ quay. Khi hoaåt àöång, àeân LED maâu xanh dûúng saáng lïn rêët àeåp.

P. ANH PHUÁC

21


THÏË GIÚÁI ICT 2004

TAÅP CHÑ PC MAGAZINE BÒNH CHOÅN:

NHÛÄNG SAÃN PHÊÍM PC XUÊËT SÙÆC NHÊËT CUÃA NÙM 2003 Trïn söë thaáng 1-2004, taåp chñ maáy tñnh Myä PC Magazine àaä bònh choån caác saãn phêím phêìn cûáng vaâ phêìn mïìm xuêët sùæc nhêët nùm 2003. Thûá tûå caác saãn phêím trong baâi naây dûåa theo PC Magazine.

Maáy tñnh àïí baân vaâ xaách tay: Xu thïë maáy tñnh “möåt kñch cúä àaáp ûáng têët caã” àaä nhûúâ n g chöî cho maáy tñnh maånh meä, cú àöå n g vaâ àa HP MEDIA CENTER PC M370N duång. Apple Power Mac G5, HP Compaq Tablet PC TC1100, HP Pavilion zd7000, Velocity Micro ProMagix DX-W, eMachines T2865, HP Media Center PC m370n, Apple PowerBook G4 17-inch, IBM ThinkPad X31, IBM ThinkPad T41

Böå vi xûã lyá: Caác CPU múái nhêët nhanh hún vaâ hiïåu quaã hún. AMD Athlon 64, Intel Pentium M.

Hònh aãnh söë: Caác maáy aãnh söë vaâ caác phêìn mïìm xûã lyá aãnh trúã nïn noáng nhêët. Canon EOS Digital Rebel, HP HP SCANJET 4670 SEE-THRU Scanjet 4670 VERTICAL SCANNER See-Thru Vertical Scanner, Canon EOS 10D, Minolta DiMage A1, Adobe Photoshop Elements 2.0, Picasa 1.6 with Hello!, SendPhotos, Pentax Optio 550, Club Photo, Adobe Photoshop Album 2.0

Maáy in: Giêëy vêîn coân laâ chêët liïåu in êën chuã yïëu. Nhûng vêën àïì laâ úã chöî baån choån loaåi maáy in naâo cho húåp nhêët vúái nhu cêìu vaâ khaã nùng taâi chñnh cuãa mònh. Canon MultiPass MP730, Canon i960 Photo Printer, Epson Stylus Pro 4000, Xerox Phaser 7300/DN

Phêìn mïìm laâm viïåc vaâ saáng taåo:

Cöng cuå ûáng duång: Caác cöng cuå phêìn mïìm naây giuáp cho maáy tñnh hoaåt àöång töët hún vaâ an toaân hún. PartitionMagic 8.0, VMware Workstation 4, Qurb 2.0, Google Toolbar, Lightning Download 1.1.1, PopUpCop 2.0.2.31, Norton Internet Security 2004, Norton AntiVirus 2004, ZoneAlarm Pro 4.0, SnagIt 7.0, Nero 6 Ultra Edition, GoToMyPC Corporate 4.0, SpyBot Search & Destroy

Êm thanh: Êm thanh Hi-Fi ngaây caâng kïët húåp mêåt thiïët hún vúái maáy tñnh vaâ àûúåc ngûúâi sûã duång maáy tñnh ûa chuöång hún. Apple iPod, Creative Labs Sound Blaster RIO CALI Audigy 2 Platinum, Napster 2.0, Klipsch ProMedia GMX D-5.1, Cambridge SoundWorks MegaWorks 215

Caác saãn phêím cho pheá p baå n xem video, laâm video vaâ caãi thiïån tay nghïì xûã lyá video cuãa mònh. DVD XCopy Platinum, Archos AV320 Video Recorder, CyberLink PowerDVD 5 Deluxe, muvee autoProducer, ATI Radeon 9800XT, ATI Radeon 9600XT, Canon Optura 20

18

Giuá p baå n kïë t nöë i thöng tin moåi luác, moåi núi. Motorola MPx200 vúái SONY CLIEÁ Windows Mobile Software, GoodLink, Handspring Treo 600, Palm Zire 21, Sony Clieá PEG-UX50, HP iPAQ Pocket PC h4350

Cöng cuå nguöìn múã: Möåt söë ûáng duång töët nhêët laâ kïët quaã lêåp trònh cuãa caã cöång àöìng. Nessus Network Security Scanner, Open Wiki 0.78, SUSE Linux Professional 9.0

Maång: Caác cöng cuå thñch húåp àïí duy trò caác kïët NetScreen-SA 1000, Microsoft Windows Server 2003, Dell PowerEdge 1750, Linksys WRT55AG

Cöng cuå phaát triïín: Caác cöng cuå maånh meä vaâ dïî daâng cho têët caã caác nhu cêìu phaát triïín, lêåp trònh. Macromedia Studio MX 2004, Covigo Platform 3.0, FileMaker Pro 6, SQL Anywhere Studio 9, WebTrends Reporting Service, JBuilder 9 Enterprise, Macromedia Contribute 2

Game:

Thiïët bõ ngoaåi vi: Chuöåt cho dên du lõch, maân hònh, thiïët bõ lûu trûä,... cuâng chùæp caánh cho maáy tñnh cuãa baån. Apple iSight, Logitech Quickcam Pro 4000, HP DVD Movie Writer DC3000, Maxtor OneTouch, Memorex Dual Format DVD Recorder, Samsung SyncMaster 171N, Logitech diNovo Media Desktop, InFocus LP120, Gyration Ultra GT Cordless Optical Mouse, Kensington PocketPro Wireless Mouse

Giaãi trñ taåi nhaâ: PC to TV: xu hûúáng PRISMIQ MEDIAPLAYER

Dõch vuå vaâ thiïët bõ di àöång:

nöëi.

Video:

Caác caách thûác àïí töí chûác vaâ laâm viïåc töët hún bao giúâ hïët. Adobe Creative Suite, QuickBooks Premier 2003, PaperPort 9, Adobe Acrobat 6.0, TypePad, Microsoft Office 2003.

kïët húåp hai thiïët bõ àiïån tûã phöí biïën trong gia àònh laåi vúái nhau. Netflix, Prismiq MediaPlayer, Sharp 37inch Aquos LCD TV

Êm thanh vaâ àöì hoåa laâm sûäng súâ, vaâ caác cuöåc thi àêëu game trûåc tuyïën laâm cho game caâng thïm söëng àöång vaâ vui nhöån hún. Madden NFL 2004, Savage: The Battle for Newerth, Orbz 2.0, Halo: Combat Evolved, Second Life, Microsoft Flight Simulator 2004

Giaáo duåc vaâ tham khaão: Coá nhûäng game giuáp baån hoåc vaâ nhûäng cöng cuå nêng cao têìm hiïíu biïët cho baån. Zoombinis Island Odyssey, Math Mission: The Race to Spectacle City Arcade, The Amazing Arcade Adventure, Microsoft Encarta Reference Library Plus DVD 2004, Visual Thesaurus.

P. ANH PHUÁC - ANH PHUÁ


e-CHÑP GIÚÁI THIÏÅU

Modem ADSL giaá bònh dên cuãa GVC

H

iïå n nay trïn thõ trûúâng Viïåt Nam, caác loaå i modem ADSL khaá phöí biïën vúái nhiïìu chuãng loaåi vaâ àa daång, tûâ giao diïån PCI gùæn trong àïën giao diïån USB gùæn bïn ngoaâi. Coá khaá nhiïìu thûúng hiïå u nhû Alcatel, AzTech, Zoom, GVC... àïí baå n röå n g àûúâng lûåa choån. Giaá caã cuãa chuáng giúâ cuäng chó nhónh hún so vúái caác loaåi modem 56k thöng thûúâng khoaãng tûâ 5-10 USD. Trong baâi naây, chuáng töi xin giúái thiïåu vúái caác baån möåt söë model modem ADSL cuãa haäng Àaâi Loan GVC. Nïëu nhû coá nhu cêìu chia seã kïët nöëi vúái nhiïìu maáy tñnh trong maång thò cêìn nïn choån loaåi coá Router hay Bridge chùèng haån. Tñnh nùng àûúåc tñch húåp naây trong modem cho pheáp nhiïìu ngûúâi sûã duång chung möåt hïå thöëng vúái töëc àöå khaá nhanh vaâ coá àöå baão mêåt cao.

ADSL I800R Àêy laâ Modem ADSL gùæn trong sûã duång cho möåt maáy tñnh thöng thûúâng coá möåt khe cùæm PCI coân tröëng. Töëc àöå taãi xuöëng 8Mbps vaâ àûa lïn laâ 1Mbps, sûã duång chipset Conexant giaá thaânh reã vaâ sûã duång àûúåc vúái caác hïå àiïìu haânh 9X/2000/ME/XP. Taåi caác khu vûåc trong TPHCM, töëc àöå test tûúng àöëi töët, trung bònh àaåt 7,8KB. Riïng taåi Cêìn Thú vaâ Biïn Hoâa, modem ADSL loaåi gùæn trong naây chó àaåt hiïåu suêët nhû modem 56k cuâng loaåi. Giaá: 42USD.

ADSL E800RB Loaåi modem gùæn ngoaâi naây àang dêìn chiïëm lônh thõ trûúâng vò giaá reã vaâ chêët lûúång öín àõnh. Coá giao diïån kïët nöëi USB vaâ chipset Conexant, modem ADSL-E800RB cho töëc àöå download àaåt xêëp xó 1Mbps. Nhûng úã caác khu vûåc xa trung têm thaânh phöë nhû Q.8 thûúâng xuyïn bõ giaãm töëc àöå taãi

18

xuöëng, àöi khi ngheä n vaâ nïë u nhû sûã duå n g phêì n mïì m àïí chia seã kïët nöëi tûâ ba maáy trúã lïn dêîn àïën tònh traå n g “chêå p chúân”. Tuy nhiïn, vúá i mûá c giaá khoaãng 45USD, àêy laâ loaåi modem thêåt sûå phuåc vuå töët cho nhu cêìu sûã duång chó vúái möåt maáy tñnh trong gia àònh.

ADSL E800RB1 Vúái saãn phêím naây, GVC böí sung thïm nhiïìu àùåc tñnh ûu viïåt nhû Router, DHCP, NAT, 128 MAC Address support, ALG support, Virtual Server, VPN pass through, DNS proxy... Giaá 58USD, reã hún nhiïìu saãn phêím cuâng loaåi khaác. Chaåy àûúåc nhiïìu loaåi hïå àiïìu haânh Win9X/2000/ME/XP, höî trúå giao thûác ATM vaâ àùåc biïåt coá möåt cöíng RJ45 duâng àïí gùæn vaâo hïå thöëng maång maáy tñnh coá sùén hub/switch vúái muåc àñch chia seã kïët nöëi cho nhiïìu ngûúâi sûã duång. Modem naây àûúåc kiïím tra úã nhiïìu núi trong khu vûåc thaânh phöë Höì Chñ Minh Q.1, Q.10, Q.8, àaåt kïët quaã cao, töëc àöå truyïìn taãi lúán khöng bõ ngheän, thûúâng xuyïn àaåt mûác 250KB. Tuy nhiïn, taåi Cêìn Thú vaâ Biïn Hoâa chêët lûúång àûa lïn àöi khi khöng öín àõnh, vúái möåt hïå thöëng maång 40 maáy tñnh hoaåt àöång nhiïì u giúâ liïì n (20/24) modem E800RB1 àaä chûáng toã khaã nùng bïìn bó khöng hïì bõ rúát maång, töëc àöå taãi xêëp xó úã ngûúäng 170kb.

ADSL E800RB4 Loaåi modem cuöëi cuâng trong hoå

GVC phaãi kïí àïën laâ modem ADSL E800RB4 vúái thiïët kïë maâu sùæc sang troång, troång lûúång laåi nheå hún caác loaåi trïn, keâm theo böën port LAN thuêån tiïån khi lùæp àùåt maång sûã duång úã möåt vùn phoâng nhoã. Vúái kïët cêëu tröng nhoã goån nhûng chùæc chùæn E800RB4 àaåt hiïåu quaã laâm viïåc àaáng kïí. Traãi qua caác lêìn thûã nghiïåm Modem, noá luön dêîn àêìu danh saách coá àöå öín àõnh cao. Giaá baán 79USD khöng laâm giaãm ài tñnh nùng vûúåt tröåi cuãa noá cöång vúái caác thiïët kïë caâi àùåt qua Web, password baão mêåt cao, höî trúå nhiïìu giao thûác ATM, IP sharing, NAT vaâ Transparent Bridging... Qua caác àõa àiïím test taåi TPHCM, Cêìn Thú vaâ Biïn Hoâa cho kïët quaã gêìn bùçng nhau vúái töëc àöå taãi xuöëng cao nhêët 270KB, vaâ thûúâng xuyïn àaåt 40 -50KB. Noái chung viïåc sûã duång modem tuâ y theo nhu cêìu sûã duå n g laâ àiïìu àaáng lûu yá. Nhûng nïëu vúá i giaá trõ chïnh lïå c h khöng nhiïì u thò viïå c tòm àûúåc möåt saãn phêím töët laåi laâ rêët quan troång. Möåt modem ADSL “cao töëc” töët khöng phaãi chó khöng bõ rúát, ngheän àûúâng truyïìn maâ coân phaãi dïî daâng lùæp àùåt vaâ vêån haânh cuäng nhû caác chïë àöå hêåu maäi, baão haânh cuãa núi baán daânh cho ngûúâi tiïu duâng coá àûúåc “öín àõnh” khöng!

VÔNH PHUÁ Caác modem ADSL GVC do Cöng ty TNHH Hoaâng Tuêën, HT&Co, söë 12Q, Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q1, TPHCM - (ÀT 08.9100520) phên phöëi Taåi Haâ Nöåi: 36 Àiïån Biïn Phuã, Q.Ba Àònh - ÀT: (84.4) 7334433


NÖËI MAÅNG THÖNG TIN THÏË GIÚÁI MÖ-BAI

Sony Ericsson thûã nghiïåm chúi game nhiïìu ngûúâi trïn maång ÀTDÀ

“MÖ-BAI” SHOP:

Cöng ty Sony Ericsson vûâa thöng baáo seä phaát triïín giaãi phaáp höî trúå nhiïìu ngûúâi chúi game trïn maång ÀTDÀ daânh cho khaách haâng cuãa mònh trïn toaân cêìu. Caác game àêìu tiïn seä laâ Rally (4 ngûúâi chúi) vaâ RC Battle (8 ngûúâi chúi). Caác game naây àïìu coá thïí chúi àûúåc trïn caác thiïët bõ thu phaát soáng cêìm tay (handset). Ngûúâi duâng chó cêìn lïn Website Sony Ericsson’s Fun taãi game vïì laâ coá thïí chúi vúái nöëi maång vúái bêët kyâ ai khùæp thïë giúái. Dõch

maång vaâ khaã nùng thiïët bõ luön àûúåc caãi tiïën, chuáng ta coá thïí thêëy cú höåi naây thêåt hêëp dêîn.” Cöng nghïå naây dûåa trïn möå t giaãi phaáp vïì chúi game vuå naây seä àûúåc kïët nöëi àïën trïn maå ng cuãa Terraplay, vûâa khùæp thïë giúái, chó phuå thuöåc àoaå t giaã i Game daânh cho ÀTDÀ vaâo khaã nùng cuãa nhaâ cung hay nhêë t trong nùm vúái troâ cêëp maång àõa phûúng. “Rally Pro Content”. Quaãn lyá cêëp cao vïì tiïëp thõ Kïë hoaå c h thûã nghiïåm cöng saãn phêím toaân cêìu cuãa cöng ty SONY ERICSSON T630 nghïå naây bùæt àêìu tûâ giûäa Sony Ericsson àaä phaát biïíu: thaáng 12-2003 àïën àêìu nùm “Cuâng vúái thaânh cöng cuãa chúi game 2004 vúá i nhûäng doâng àiïån thoaåi vúái cöng nghïå Bluetooth vaâ höìng Sony Ericsson nhû T300, T306, T310, ngoaåi, àêy laâ cú höåi töët cho cöng T316, T226, T230, T608, T610, T616, nghïå chúi game qua maång di àöång Z600, Z608 vaâ T630. àïën àûúåc ngûúâi sûã duång. Vúái sûå phaát MAÅC THUÃY triïín nhanh choáng vïì cöng nghïå

NOKIA 3660 Cuöëi nùm 2003, haäng Nokia àaä chûáng toã sûå “nhaåy beán” àöëi vúái yá kiïën khaách haâng bùçng caách tung ra ÀTDÀ Nokia 3660 dûåa trïn thiïët kïë cuãa Nokia 3650 nhûng coá thay àöíi möåt ñt cho thuêån lúåi hún khi sûã duång. Àöång thaái naây cuäng cho thêëy coá nhiïìu khaã nùng Nokia 3650 vaâo “viïån baão taâng” súám. Maân hònh Nokia 3660 höî trúå lïn àïën 65.536 maâu (trong khi 3650 chó coá 4.096 maâu) nïn hiïín thõ chi tiïët rêët àeåp vaâ saáng. Baân phñm àûúåc thiïët kïë laåi theo kiïíu doåc, ngang phuâ húåp vúái thoái quen cuãa ngûúâi sûã duång hún kiïíu xoay troân ngûúåc chiïìu kim àöìng höì cuãa Nokia 3650. Thúâi gian chúâ cuãa pin àaåt 240 giúâ, tùng àûúåc 20% so vúái Nokia 3650 (200 giúâ). Ngoaâi ra, baån coân coá thïí gùæn kïët àiïån thoaåi vúái Image Viewer vaâ Digital Pen qua Bluetooth àïí gûãi caác tin nhùæn viïët tay. Vúái Camera tñch húåp (àöå phên giaãi 640x480 pixel), baån coá thïí chuåp aãnh, ghi video clip vaâ chia seã vúái baån beâ, ngûúâi thên qua tin nhùæn MMS. Xem, stream hoùåc taãi xuöëng caác video clip bùçng RealOne Player. Nhaåc chuöng lïn àïën 24 êm sùæc (höî trúå àïën 128 nhaåc cuå) vúái cöng cuå soaån nhaåc chuöng coá sùén. Àiïån thoaåi höî trúå böå nhúá

Thöng söë Maång GSM Hïå àiïìu haânh Kñch thûúác Troång lûúång Maân hònh Phñm cuöån Chuöng Böå nhúá Tñnh nùng

Pin Thúâi gian chúâ Thúâi gian thoaåi Giaá

Nokia 3660 900 / 1800 / 1900 Symbian4 130 x 57 x 26 mm 130 g 176 x 208 pixels (35х41 mm), 65.536 maâu 5 chiïìu 34 kiïíu caâi sùén 3MB (àöång) Khe cùæm Multimedia Card - Maáy aãnh söë 640x480 pixel - Video capture - GPRS - Höìng ngoaåi - Bluetooth - Email POP3/IMAP4/SMTP - WAP 2.0/ XHTML - HSCSD - SMS, MMS - Nhaåc chuöng Midi vaâ Wav - Tûå soaån êm chuöng - Àöìng höì baáo thûác - Troâ chúi Java vaâ Symbian - Àoaán vùn baãn nhêåp vaâo (T9) - Lõch ghi chuá - Maáy tñnh - Quay söë bùçng gioång noái - Ghi êm - Sûãa tin nhùæn mêîu - Speaker phone (loa ngoaâi) - Tay nghe Li-Ion BL-5C 850 mAh 240 giúâ 4 giúâ 6.590.000 VND

àöång 3MB daânh cho ngûúâi sûã duång, coá thïí chûáa àïën 600 aãnh hoùåc 200 video clip. Theã böå nhúá MultiMediaCard gùæn thïm cho pheáp baån lûu nhûäng video clip, hònh aãnh, clip êm thanh ûa thñch vaâ taãi xuöëng caác ûáng duång hoùåc troâ chúi. THU GIANG 7


GÚÄ RÖËI “MÖ-BAI” GÚÄ RÖËI “MÖ-BAI” GÚÄ RÖËI “MÖ-BAI”

NÖËI MAÅNG THÖNG TIN

Töi àang laâ thuï bao cuãa maång MobiFone. Xin e-CHÑP cho biïët, taåi sao coá möåt vaâi thuï bao cuãa maång VinaPhone khi nhùæn tin cho töi thò töi khöng thïí duâng menu Reply àïí traã lúâi tin àûúåc, trong khi nïëu töi tûå soaån tin thò vêîn gûãi ài bònh thûúâng. Hiïån tûúång naây chó xaãy ra àöëi vúái möåt vaâi thuï bao VinaPhone, coân àöëi vúái caác thuï bao khaác (kïí caã VinaPhone hoùåc MobiFone) töi vêîn Reply àûúåc. (NGUYEN AN) - Hiïån tûúång baån gùåp phaãi laâ do caác thuï bao VinaPhone gûãi tin cho baån àaä duâng tuây choån “ngûúâi nhêån seä traã lúâi tin nhùæn qua cuâng möåt trung têm dõch vuå nhùæn tin”. Nïëu ngûúâi gûãi laâ thuï bao cuâng maång vúái baån thò tuây choån naây khöng aãnh hûúãng, coân nïëu laâ thuï bao khaác maång thò seä xaãy ra sûå cöë nhû trïn, búãi vò baån (laâ thuï bao maång MobiFone) khöng thïí duâng söë cuãa trung têm dõch vuå nhùæn tin cuãa VinaPhone (laâ maång cuãa ngûúâi gûãi) àïí gûãi tin ài àûúåc. Àïí khùæc phuåc hiïån tûúång naây, baån chó cêìn noái ngûúâi gûãi khöng duâng tuây choån noái trïn laâ àûúåc. Caách boã tuây choån khaác nhau tuây tûâng loaåi maáy. Àöëi vúái maáy Siemens, vaâo menu “Direct reply”, àöëi vúái maáy Nokia vaâo menu “Reply via same centre” trong phêìn Settings cuãa Message, choån No. Töi àang duâng maáy Nokia 6610. Töi thûúâng taãi caác têåp tin êm thanh daång MIDI tûâ trïn maång hoùåc tûâ maáy tñnh lïn maáy Nokia àïí laâm nhaåc chuöng, nhûng khöng hiïíu sao khöng thïí nghe àûúåc trïn maáy di àöång, hoùåc nghe àûúåc nhûng chêët lûúång êm thanh rêët keám, khöng giöëng vúái têåp tin göëc. (MOBAI_FUN) - Cêëu truác cuãa têåp tin êm thanh daång MIDI bao göìm nhiïìu kïnh (channel), möîi kïnh laâ êm thanh cuãa möåt loaåi nhaåc cuå (nhû àaân piano, keân, àaân organ, tröëng, v.v...). Caác loaåi maáy Nokia series 40 nhû 6610, 6100, 6800, 7210 chó cho pheáp nghe töëi

àa cuâng möåt luác böën kïnh. Ngoaâi ra, chuãng loaåi nhaåc cuå maâ maáy höî trúå cuäng haån chïë. Coá thïí têåp tin MIDI cuãa baån coá quaá nhiïìu kïnh vaâ nhiïìu loaåi nhaåc cuå maâ maáy Nokia khöng höî trúå, nïn múái xaãy ra hiïån tûúång nhû trïn. Àïí khùæc phuåc, baån cêìn duâng phêìn mïìm Nokia Sound Converter (coá trong àôa CD Nokia PC Suite keâm theo maáy) àïí xûã lyá têåp tin MIDI trïn maáy tñnh, bùçng caách chó choån böën kïnh quan troång nhêët trong têåp tin MIDI, àöìng thúâi duâng tuây choån “Optimize file size” àïí töëi ûu hoáa kñch thûúác têåp tin, sau àoá lûu laåi vaâ taãi lïn maáy Nokia cuãa baån. Töi àang duâng maáy Nokia 7210. Töi thûúâng taãi caác têåp tin hònh aãnh daång JPEG tûâ trïn maång hoùåc tûâ maáy tñnh lïn maáy Nokia àïí laâm hònh nïìn, nhûng khöng hiïíu sao sang àïën maáy Nokia hònh tröng rêët lem luöëc, mùåc duâ chêët lûúång hònh aãnh cuãa têåp tin rêët töët. (THAO MY) - Maân hònh maâu cuãa caác loaåi maáy Nokia series 40 nhû 7210, 6100, 6610, 6800 chó coá kñch thûúác 128x128 àiïím aãnh, vaâ chó höî trúå töëi àa 4.096 maâu, trong khi têåp tin JPEG coá thïí lïn àïën 24 bit maâu (16 triïåu maâu). Àïí hònh aãnh khi chuyïín sang maáy Nokia coá chêët lûúång tûúng àûúng nhû trïn maáy tñnh, baån phaãi duâng caác cöng cuå xûã lyá aãnh àïí chuyïín àöíi àöå sêu maâu cho bûác aãnh xuöëng dûúái 4.096 maâu (12 bit maâu), hoùåc baån cuäng coá thïí chuyïín àöíi bûác aãnh sang daång têåp tin GIF (256 maâu). Ngoaâi ra, baån cuäng cêìn phaãi chuyïín àöíi kñch thûúác bûác aãnh xuöëng 128x128 nïëu bûác aãnh quaá lúán. BONY Caác baån coá thùæc mùæc chung quanh caái “mö-bai” cuãa mònh, xin vui loâng gûãi e-mail cho e-CHÑP (echip@vasc.com.vn) vúái tiïu àïì (Subjet) ghi “Go roi mobai”.

Töíng cöng ty Bûu chñnh Viïîn thöng Viïåt Nam (VNPT) chñnh thûác cung cêëp dõch vuå: Thöng tin-Giaãi trñ-Thûúng maåi trïn maång di àöång Töíng cöng ty Bûu chñnh Viïîn thöng Viïåt Nam (VNPT) tûâ ngaây 1-12004 chñnh thûác cung cêëp dõch vuå Thöng tin - Giaãi trñ – Thûúng maåi qua nhùæn tin ngùæn (SMS) cho caác thuï bao di àöå n g VinaPhone vaâ MobiFone. Hïå thöëng dõch vuå múái naây àûúåc Cöng ty Phêìn mïìm vaâ Truyïìn thöng VASC, thaânh viïn cuãa VNPT, àaãm nhêån triïín khai.

Hïå thöëng dõch vuå Thöng tin – Giaãi trñ – Thûúng maåi bao göìm nhûäng dõch vuå gò? 8

Rêët nhiïìu dõch vuå àûúåc triïín khai tûúng ûáng vúái caác söë töíng àaâi sau: Söë 996: cung cêëp caác dõch vuå thöng tin àùå c biïå t (http:// mms.vietnamnet.vn) nhû taã i nhaå c chuöng, logo, aãnh nïìn, aãnh vui, caác troâ chúi... Söë 997: cung cêëp caác dõch vuå thöng tin thöng thûúâng nhû: - Thöng tin haâng ngaây vïì tyã giaá höëi àoaái, giaá thõ trûúâng chûáng khoaán, kïët quaã xöí söë.

- Thöng tin ngên haâng vïì söë dû taâi khoaãn, laäi suêët tiïìn gûãi, cho vay; thûåc hiïån giao dõch thanh toaán bùçng SMS. - Thöng tin giaáo duåc vïì àiïím thi àaåi hoåc, kïët quaã hoåc têåp, thöng tin tuyïín sinh, thöng tin chuyïn duång. - Thöng tin thõ trûúâng, giaá caã, vùn baãn luêåt... - Caác thöng tin theo yïu cêìu khaác nhû tra tûâ àiïín Anh-Viïåt, gûãi mail àïën internet tûâ àiïån thoaåi di àöång, tra danh baå àiïån thoaåi... Söë 998: cung cêëp caác dõch vuå thûúng maåi nhû tham gia troâ chúi Lotto vúái caác cöng ty xöí söë vaâ àùåt mua caác êën phêím baáo chñ... Söë 19001255: laâ maä söë cho kïnh giaãi trñ cung cêëp trïn caã hïå thöëng nhùæn


NÖËI MAÅNG THÖNG TIN NHÛÄNG ÀIÏÌU KYÂ THUÁ CUÃA PALM/SMARTPHONE

OMNIREMOTE PRO 2.10 Vúái phêìn mïìm OmniRemote Pro 2.10, tûúng thñch Palm OS 3.0 vaâ maân hònh 160x160cpixel trúã lïn (www.pacificneotek.com - giaá 24,95USD), baån coá thïí duâng maáy Palm cuãa mònh thay thïë caác böå àiïìu khiïín tûâ xa (Remote Controller) bùçng tia höìng ngoaåi cuãa caác thiïët bõ àiïån tûã trong nhaâ nhû: TV, àêìu VCD/DVD, Radio, VCR, maáy laånh... Ûu àiïím cuãa chûúng trònh naây laâ coá thïí “chûáa” trong Palm khöng haån chïë söë lûúång böå àiïìu khiïín tûâ xa vaâ viïåc chuyïín àöíi qua laåi giûäa chuáng rêët dïî daâng, nhanh choáng. * Taãi phêìn mïìm vïì giaãi neán röìi duâng Hotsync (àöìng böå giûäa Palm vaâ PC) cheáp hai file Remote.prc vaâ Manual.prc vaâo Palm. Sau àoá múã cûãa söí ûáng duång cuãa Palm àïí chaåy Remote. * Trong maâ n hònh OmniRemote, kñch goác trïn bïn traái àïí múã menu bao göìm caác lïånh: Training/ Train button: cho caác nuát remote trïn Palm “hoåc” tñn hiïåu IR cuãa caác nuát tûúng ûáng trïn remote thiïët bõ. Buttons: taåo, sûãa, xoáa, di chuyïín, caâi thöng söë cho caác nuát. Options: Xaác lêåp cho chûúng trònh. * Viïåc àêìu tiïn cêìn laâm laâ thiïët kïë caác nuát bêëm cho remote (menu Buttons), OmniRemote cung cêëp sùén vaâi kiïíu mêîu (style) thöng duång, baån coá thïí tûå taåo thïm trïn Palm nhûng thao taác húi bõ... mïåt. Töët nhêët laâ baån caâi phêìn mïìm ORDeskTop trong Windows àïí thiïët kïë thoaãi maái hún röìi cheáp chuáng qua Palm. tin vaâ goåi àiïån thoaåi tûâ maáy cöë àõnh. Caác thuï bao coá thïí gûãi tin nhùæn hoùåc goåi àiïån àïën söë 19001255 àïí tham gia dûå àoaán caác kïët quaã thi àêëu thïí thao trong vaâ ngoaâi nûúác; bònh choån caác saãn phêím, dõch vuå, nhên vêåt, baâi haát. Söë 19001255 coá khaã nùng tiïëp nhêån haâng trùm cuöåc goåi àïën cuâng möåt luác trïn toaân quöëc.

Chi phñ dõch vuå : Sûã duång dõch vuå Thöng tin - Giaãi trñ - Thûúng maåi qua SMS, caác thuï bao phaãi traã 2 khoaãn cûúác laâ cûúác SMS vaâ cûúác dõch vuå. Cûúác SMS vêîn àûúåc tñnh theo quy àõnh laâ 500 àöìng/baãn tin. Cûúác dõch vuå thöng tin thöng thûúâng (söë 997) àûúåc tñnh chung laâ 500 àöìng/baãn tin. Cûúác dõch vuå thöng tin àùåc biïåt (söë 996) laâ 1.500 àöìng/baãn tin. Cûúác dõch vuå thûúng maåi (söë 998) laâ 2.500 àöìng/

* Sau àoá àïën phêìn quan troång laâ “huêën luyïån” cho tûâng nuát lïånh trong böå remote tûå chïë cuãa baån “hoåc” caác tñn hiïåu cuãa caác nuát tûúng ûáng trïn böå remote “xõn”. Thao taác göìm ba bûúác: 1- Vaâo menu Training/ Train button -> choån nuát lïånh -> cho àeân höìng ngoaåi cuãa Palm vaâ remote “xõn” nhòn nhau, bêëm nuát tûúng ûáng trïn remote. Nïëu trïn Palm phaát tiïëng bñp laâ töët; nïëu khöng, phaãi kiïím tra laåi remote vaâ àeân höìng ngoaåi. Kñch lïn maân hònh àïí qua bûúác 2. 2- Bêëm nuát lïånh trïn remote cho àïën khi Palm phaát tiïëng bñp, coá nghôa laâ caác tñn hiïåu àaä àûúåc ghi nhêån. 3- Choån lêìn lûúåt tûâng nuát khaác vaâ laâm giöëng nhû hai bûúác trïn. Chuá yá: Nïëu baån choån möåt nuát àaä àûúåc “huêën luyïån” trong bûúác 1, seä coá thöng baáo nhùæc nhúã, baån cûá bêëm OK nïëu muöën thay àöíi tñn hiïåu cho nuát naây. Sau khi “huêën luyïån” xong, kñch vaâo goác trïn maân hònh àïí trúã vïì tònh traång bònh thûúâng. Tûâ bêy giúâ baån àaä coá thïí duâng Palm thay cho böå Remote Controller cuãa thiïët bõ. Ngoaâi ra, baån coá thïí duâng macro àïí lïn chûúng trònh tûå àöång àiïìu khiïín thiïët bõ theo lõch vaâ kïët húåp vúái thiïët bõ khuyïëch àaåi höìng ngoaåi nïëu muöën tùng phaåm vi àiïìu khiïín cuãa Palm. Quaã thêåt, vúái nhûäng ngûúâi húi bõ... lûúâi thò viïåc kïët húåp Palm + ÀTDÀ + Remote Controller àiïìu khiïín àûúåc moåi thûá laâ möåt yá tûúãng trïn caã tuyïåt vúâi.

baãn tin. Caác tin nhùæn gûãi àïën kïnh giaãi trñ 19001255 chó phaãi tñnh cûúác SMS laâ 500 àöìng/baãn tin, goåi àïën 19001255 tûâ àiïån thoaåi cöë àõnh laâ 600 àöìng/phuát vaâ tûâ àiïån thoaåi di àöång laâ 1000 à/phuát. Moåi thöng tin coá thïí xem trïn http:/ /mcommerce.vietnamnet.vn Sûã duång dõch vuå coá khoá khöng? Rêët àún giaãn. Xin giúái thiïåu caách sûã duång vaâi dõch vuå thöng qua töíng àaâi 997: - Xem kïët quaã xöí söë: Miïìn Bùæc: Soaån tin XSTD (cho xöí söë kiïën thiïët thuã àö) hoùåc XSTD 123 (cho xöí söë àiïån toaán 123) vaâ gûãi àïën 997 sau khi Cöng ty xöí söë thuã àö quay xong tûâ 5-10 phuát àïí lêëy kïët quaã múái nhêët. Miïìn Nam: Soaån tin XSTónh (Tïn tónh laâ tïn viïët tùæt, vñ duå XSBD àïí lêëy kïët quaã xöí söë Bònh Dûúng, AG: An Giang,

LÏ HOAÂN BTr: Bïën Tre...) - Tra tûâ àiïín Anh-Viïåt: Soaån tin TDAV <Tûâ cêìn tra> (Vñ duå soaån tin TDAV able laâ muöën tra nghôa tûâ able), gûãi vïì söë 997. - Gûãi email tûâ maáy di àöång: Soaån tin MAIL <Àõa chó#Nöåi dung> (Vñ duå soaån tin MAIL tvnga@yahoo.com#Chao Nga, khoe chu?) vaâ gûãi vïì 997. - Xem thöng tin tyã giaá: ACB TG - Xem thöng tin giaá chûáng khoaán ACB CK <loaåi chûáng khoaán> (Vñ duå: ACB CK Ree Hap Sam) Caác dõch vuå thöng tin àùåc biïåt qua söë 996 nhû taãi nhaåc chuöng, logo, aãnh nïìn, aãnh vui, caác troâ chúi... coá thïí xem chi tiïët trïn trang http:/ /mms.vietnamnet.vn.

VASC 9


NÖËI MAÅNG THÖNG TIN

Nhûäng àiïìu cêìn biïët khi sûã duång pin àiïån thoaåi

Duâ àiïån thoaåi coá àûúåc cuåc pin “zin” àïën àêu thò baån cuäng coá nhu cêìu mua pin múái àïí phoâng khi “hïët xùng giûäa àûúâng” hay thïë cho cuåc pin cuä àaä hoãng. Mua thïm pin múái seä giuáp baån duy trò àûúåc lêu hún thúâi gian chúâ vaâ goåi, maáy seä moãng hún, nheå hún, thêåm chñ coân xaâi thïm àûúåc nhûäng tñnh nùng múái.

nhanh hún NiMH. Pin Li-Ion khöng bõ saåc traân, khi àêìy seä tûå àöång ngùæt. Pin naây cuäng moãng hún nhûäng loaåi khaác. Mùåc duâ àang phaãi caånh tranh vïì giaá nhûng pin Li-Ion coá thúâi gian hoaåt àöång lêu hún nïn vêîn coá khaách haâng riïng cho mònh. Nhòn chung, sau khoaãng 12-18 thaáng thò cêìn phaãi thay pin múái.

Kiïíu pin vaâ chi tiïët

Baão dûúäng pin

Àêìu tiïn hïët, baån cêìn biïët àïën nhûäng thuêåt ngûä chuyïn mön vaâ cùn baãn. Sûác maånh cuãa pin àûúåc biïíu hiïån bùçng tûâ miliampere (mAh). Chó söë mAh caâng cao, thúâi gian pin giûä nùng lûúång caâng daâi. Thöng söë sûã duång cuãa pin thûúâng àûúåc thïí hiïån qua hai yïëu töë: thúâi gian chúâ (standby) vaâ thúâi gian àaâm thoaåi (Talk time). Thúâi gian chúâ àûúåc tñnh tûâ khi pin àûúåc saåc àêìy vaâ chúâ cuöåc goåi àïën, thúâi gian àaâm thoaåi àûúåc tñnh luác nhêån cuöåc goåi àïën vaâ goåi ài. Thúâi gian chúâ coá thïí lïn àïën haâng trùm giúâ, trong khi thúâi gian àaâm thoaåi chó àaåt àïën vaâi giúâ. Loaåi pin xuêët hiïån àêìu tiïn trïn thõ trûúâng laâ Ni-cad (Nickel cadmium) vaâ vêîn coân laâ loaåi pin phöí biïën hiïån nay. Pin Ni-cad coá giaá thaânh reã nhûng kñch thûúác to vaâ nùång, thúâi gian hoaåt àöång úã mûác trung bònh. Do bõ nhûäng haån chïë trïn, nïn nhûäng thïë hïå pin tiïëp theo liïn tuåc ra àúâi nhû NiMH (nickel metal hydride) vaâ Li-Ion (lithiumion) àang nhanh choáng gia tùng trïn thõ trûúâng. Loaåi pin múái NiMH coá caãi thiïån hún vïì thúâi gian hoaåt àöång vaâ coá giaá vûâa phaãi. So vúái Ni-cad, NiMH sûã duång àûúåc lêu hún 40%, vaâ cêëu taåo cuãa pin coá ñt àöåc töë hún Pin Li-Ion (Lithium-ion) coá töëc àöå saåc

Àïí giûä pin àûúåc bïìn, lûu trûä àiïån lêu, baån cêìn hiïíu roä quaá trònh hoaåt àöång cuãa pin. Khi mua maáy, baån seä àûúåc keâm theo möåt saåc di àöång (coá khi coân goåi laâ saåc nhanh), töëc àöå saåc cuãa loaåi naây chêåm hún so vúái loaåi saåc àïí baân. Àöëi vúái nhûäng lêìn saåc àêìu tiïn cuãa pin, baån khöng àûúåc duâng loaåi saåc baân, maâ chó àûúåc duâng sau khoaãng hai lêìn duâng saåc di àöång. Coá nhûäng loaåi pin yïu cêìu “xeá tem” trûúác, nghôa laâ baån khöng àûúåc phaãi saåc àêìy ngay lêìn àêìu. Àöëi vúái nhûäng loaåi naây, baån nïn saåc möåt ñt vaâo lêìn àêìu, sau àoá xaâi hïët lûúång pin vûâa saåc, röìi laåi saåc àêìy vaâ xaã hïët khoaãng ba lêìn. Nhû vêåy seä giuáp cho pin àaåt àûúåc khaã nùng tñch àiïån cao nhêët. Àïí giûä cho pin NiMH hay Ni-cad duâng àûúåc lêu, baån cêìn phaãi saåc àêìy vaâ thónh thoaãng khoaãng 2-3 tuêìn thi xaã cho hïët pin. Riïng vúái pin Lithium-ion thò khöng cêìn laâm vêåy, vò coá thïí “saåc nhöìi”. Nïëu khöng sûã duång maáy trong möåt khoaãng thúâi gian lêu (lêu hún möåt tuêìn), baån nïn thaáo pin ra khoãi maáy. Cuöëi cuâng laâ luön giûä maáy vaâ pin trong möi trûúâng thoaáng maát, khö raáo, traánh àïí gêìn ...tim vaâ nhûäng thiïët bõ coá tûâ tñnh (loa, TV...)

M.T. CHÖÅP ÀÛÚÅC

Xem tivi trïn àiïån thoaåi di àöång Caác maáy ÀTDÀ ngaây nay bao göìm caã caác chûác nùng cuãa maáy chúi nhaåc MP3, trònh duyïåt Web, vaâ camera (chuåp aãnh, quay video). Vò thïë, chuyïån xem tivi trïn “mö-bai” chó laâ vêën àïì thúâi gian vaâ dõch vuå. Daåo thaáng 11 vûâa qua, haäng Idetic àaä cöng böë dõch vuå MobiTV, möåt phêìn trong kïë hoaåch Sprint PCS Vision cuãa Sprint. MobiTV laâ dõch vuå àêìu tiïn cho pheáp khaác thuï bao xem trûåc tiïëp caác chûúng trònh truyïìn hònh trïn maân hònh ÀTDÀ. Noá khaác vúái xem caác video clip àaä quaá quen thuöåc trûúác nay. Vúái mûác phñ 9,99USD/thaáng, khaách thuï bao cuãa Sprint sûã duång dõch vuå PCS Vision coá thïí xem caác kïnh truyïìn hònh nhû MSNBC vaâ The Discovery Channel. Yïu cêìu laâ ÀTDÀ cuãa hoå phaãi höî trúå J2ME hay BREW. Theo Idetic, video coá thïí àûúåc truyïìn túái caác ÀTDÀ vúái töëc àöå khoaãng 1-2 khuön hònh/giêy, tuy caâ giûåt, nhûng 10

vêîn coá thïí xem àûúåc. Vaâ àiïìu quan troång maâ Idetic baão àaãm laâ nhûäng gò maâ baån coá thïí xem trïn maân hònh ÀTDÀ cuäng y chang nhû caái baån xem trïn maân hònh TV cuãa mònh. Nöåi dung khöng bõ thay àöíi. ANH PHUÁ (Theo PCMag. 24-12)


IT... i túâ Trang naây àûúåc “chip” riïng cho caác baån àang úã vaâo caái “thuúã ban àêìu ngú ngaác êëy” trïn xa löå thöng tin têëp nêåp xe cöå ngûúåc xuöi phoáng vuâ vuâ hoa caã mùæt, choáng caã mùåt. Noá laâ chöën àïí caác “baác taâi múái” reân tay laái cúäi con PC cuãa mònh tiïën vaâo kyã nguyïn “laâm cuâng PC, hoåc cuâng PC, chúi cuâng PC vaâ nùçm mú cuâng... PC”. Thû tûâ baâi vúã cho trang naây, xin baån ghi roä gûãi cho muåc “IT...itúâ”, cho dïî phên loaåi yá maâ. Gaác cöíng trûúâng: PHAÅM HÖÌNG PHÛÚÁC

MÊËY CHÛÄ NAÂY NGHÔA LAÂ GÒ VÊÅY?

MPEG-1, 2, 3, 4 LOGO CUÃA TÖÍ CHÛÁC MPEG.

D

ên mï nghe nhòn thúâi àaåi söë bêy giúâ hïî nghe túái “em-pïëch” (MPEG) laâ biïë t coá chuyïå n “sûúáng mùæt, àaä tai” röìi. MPEG hay goån hún laâ MPG coá xuêët xûá tûâ Moving Picture Experts Group (Nhoám caác chuyïn gia àiïån aãnh). Töí chûác ra àúâi höìi nùm 1988 naây chuyïån phaát triïín caác tiïu chuêín vïì caái vuå neán phim söë (digital video) vaâ êm thanh söë (digital audio). Noá hoaåt àöång dûúái sûå “àúä àêìu” cuãa Töí chûác quöëc tïë vïì Tiïu chuêín hoáa (ISO). Caác tiïu chuêín maâ MPEG àûa ra khaá àa daång. Tuy cuäng àïìu laâ neán caã, nhûng möîi moán àûúåc thiïët kïë khaác nhau tuây theo muåc àñch sûã duång. Noái chung laâ MPEG cung cêëp video coá chêët lûúång cao hún caác àõnh daång video söë thöng duång trûúác àoá nhû Video for Windows cuãa Microsoft, Indeo, QuickTime... Caác file MPEG coá tñnh tûúng thñch cao, coá thïí giaãi maä bùçng phêìn cûáng hay phêìn mïìm Hiïån nay, thöng duång nhêët trïn thïë giúái laâ ba chuêín MPEG 1, 2 vaâ múái nhêët laâ 4.

MPEG-1 Àêy laâ chuêín cuãa VideoCD vaâ àôa CD-I (Compact Disc – interactive, àôa CD tûúng taác). Noá àûúåc thiïët kïë àïí maä hoáa video vúái töëc àöå khoaãng 1,5 triïåu bit/giêy. Vúái töëc àöå truyïìn taãi àöìng böå video vaâ audio 150KB/s, noá tûúng àûúng vúái töëc àöå cuãa öí CDROM 1x. MPEG-1 cho video coá àöå phên giaãi 353x240 pixel vúái töëc àöå 30 khuön hònh möåt giêy (fps). Tuy nhiïn, chêët lûúång cuãa noá húi keám

hún so vúái bùng video VCR vaâ keám xa chêët lûúång tivi chuêín. ÚÃ àêy xin àûúåc taåt ngang möåt laát àïí lûu yá baån MP3 coá "dêy mú rïî maá" vúái MPEG-1 nhûng khöng phaãi laâ chuêín video MPEG-3 àêu aâ nghen. MP3 laâ tïn tùæt tûâ “MPEG-1 audio layer-3” (lúáp êm thanh thûá ba cuãa MPEG-1).

MPEG-2 Chuêín naây àûát khoaát laâ xõn hún MPEG-1 röìi. Noá chia thaânh hai cêëp: cao nhêët laâ DVD Video vaâ thêëp hún möåt chuát laâ SuperVCD (SVCD). Noá maä hoáa video vúái töëc àöå daây ken (interlaced video) bùæt choáng mùåt hún 4 triïåu bit/giêy. MPEG-2 cuäng àûúåc duâng trong truyïìn hònh kyä thuêåt söë. MPEG-2 cho video coá àöå phên giaãi 720x480 vaâ 1280x720 pixel vúái töëc àöå 60fps vaâ êm thanh àaåt chêët lûúång AudioCD. Chuêín naây coá thïí neán möåt böå phim daâi 2 giúâ thaânh möåt file coá dung lûúång vaâi GB. Maáy chúi MPEG-2 coá thïí chúi caã chuêín MPEG-1. Xin noái thïm cho “röå n g àûúâng dû luêån”: Goåi laâ MPEG-1 vaâ MPEG-2 laâ àïí àõnh nghôa caác kyä thuêå t neá n phim söë vúái caác tyã lïå thay àöíi tûâ 25:1 túái 50:1.

MPEG-3 Chuêín naây ban àêìu àûúåc tñnh daânh cho truyïìn hònh àöå phên giaãi

cao (HDTV). Nhûng cuöëi cuâng noá laåi àûúåc saáp nhêåp vúái chuêín MPEG-2 khi caác chuyïn gia xaác àõnh rùçng chuêín MPEG-2 àuã sûác àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu cuãa HDTV. Chuêín MPEG-3 chïët tûâ trong trûáng nûúác. Nhúâ vêåy, giúâ àêy dên mï “multimedia” àúä phaãi luáng tuáng giûäa chuêín video neán MPEG-3 vaâ chuêín êm thanh neán MP3.

MPEG-4 Àêy laâ chuêín neán video giaâu tham voång nhêët. Caác chuyïn gia muöën huy àöång caác yïëu töë nhû sûå töíng húåp thoaåi vaâ hònh, hònh hoåc bêët quy tùæc, trûåc quan maáy tñnh vaâ trñ thöng minh nhên taåo (AI) àïí taái taåo laåi caác hònh aãnh. MPEG-4 taåo ra möåt bûúác ngoùåc múái cho truyïìn thöng video. Trûúác nay, trïn maång Internet, ngûúâi ta chó coá thïí xem phim vúái caác àõnh daång ruát goån túái mûác naäo loâng (xem bùçng Real, Quick Time, Windows Media Player...). Vúái kyä thuêåt neán MPEG-4, ngûúâi ta coá thïí thûúãng thûác caác böå phim àiïån aãnh chêët lûúång cao trïn maång Internet, àùåc biïåt laâ qua caác giao thûác bùng röång Wireless, vïå tinh, ADSL... MPEG-4 laâ chuêín thuêåt toaán àöì hoåa vaâ video dûåa trïn hai chuêín MPEG-1, MPEG-2 vaâ cöng nghïå QuickTime cuãa Apple. Nhúâ coá kñch thûúác nhoã hún vaâ töëc àöå truyïìn taãi thêëp hún, MPEG-4 coá thïí truyïìn qua möåt bùng thöng heåp hún, coá thïí tröån video vúái text, àöì hoåa, caác lúáp 2D vaâ 3D àöång... Noá àaä àûúåc töí chûác ISO cöng nhêå n vaâ o thaáng 10-1998. MPEG-4 àûúåc coi laâ möåt cuöåc caá c h maå n g múá i trong media söë. Noá laâ chuêín multimedia toaân cêìu thïë hïå kïë tiïëp. Noá àûúåc thiïët kïë àïí truyïìn taãi video vúái chêët lûúång DVD (MPEG-2) qua maång.

PHAÅM HÖÌNG PHÛÚÁC 19


IT... i túâ

- Naây chuá, muöën coá hònh veác-tú, ta phaãi laâm thïë naâo? Töi xoa tay thñch thuá: - UÃa, em vêîn nhúá rùçng trûúác àêy anh Hai khöng thñch duâng maáy tñnh àïí veä cú maâ? Em biïët laâ anh “nhaåy caãm” vúái cêy coå hún, nhûng veä trïn maáy coá caái hay riïng cuãa noá, anh aå. Trïn maáy cuãa anh Hai coá sùén cöng cuå CorelDRAW. Anh Hai coá thïí veä hònh veác-tú bùçng thûá àoá. Thïë naây nheá... Töi bêëm nuát Start, múã trònh àún Programs, doâ àïën muåc Corel Graphics Suite 11 röìi bêëm vaâo CorelDRAW 11. Trong giêy laát, cûãa söí CorelDRAW xuêët hiïån. - Trong “höåp àöì nghïì” bïn traái, röìi veä em lêëy “cêy viïët” naây thoaãi maái trïn “túâ giêëy” giûäa maân hònh. Àïí àùåt cêy viïët xuöëng giêëy, em êën giûä phñm traái cuãa chuöåt. Àêy, em veä ngoùçn ngoeâo thaânh... cuåm mêy. Khi em buöng phñm traái, “noá” tûå àöång laâm trún neát veä cuãa em. Vò vêåy, duâ tay coá run rêíy tñ chuát, mònh cuäng khöng ngaåi. Veä xong, em tö maâu bùçng caách bêëm vaâo ö naâo àoá trong “höåp maâu” bïn phaãi. Chùèng haån, em àïí tö maâu bêëm vaâo ö 20% Black xaám nhaåt cho cuåm mêy. Muöën choån maâu viïìn, anh Hai lêëy maâu bùçng phñm phaãi cuãa chuöåt. AÂ, coá leä boã ài neát viïìn cuãa cuåm mêy thò hay hún. Em chó cêìn bêëm-phaãi vaâo ö coá dêëu trong “höåp maâu” laâ xong. cheáo - Liïåu ta coá thïí taåo ra nhiïìu sùæc àöå khöng? Tö àêåm nhaåt khaác nhau àïí àaánh boáng cho “cuåm mêy” cuãa chuá chùèng haån. Thêëy anh Hai thûåc sûå quan têm àïën troâ veä “nhùng nhñt” cuãa mònh, töi hûáng chñ: - Àûúåc chûá anh! Em seä àaánh boáng

“àaâng hoaâng” àïí coá thïí àùåt hònh naây vaâo trang thú cuãa anh, chùèng haån úã baâi “Mêy vïì àêu” maâ anh cho em xem höm trûúác àoá. Coá nhiïìu caách àïí thu àûúåc nhûäng sùæc àöå khaác nhau. Caách àún giaãn nhêët laâ taåo thïm cuåm mêy trùæ n g nhoã hún, chöìng lïn cuåm mêy xaám hiïån coá röìi ra lïånh cho “noá” saãn sinh nhûäng sùæc àöå trung gian giûäa trùæng vaâ xaám. Khöng cêìn veä thïm àêu anh, ta seä taåo ra baãn sao cuãa cuåm mêy xaám, thu nhoã laåi vaâ tö maâu trùæng cho baãn sao êëy. Anh Hai nhñu maây, toã ra chûa hiïíu. Biïët rùçng “trùm nghe khöng bùçng möåt... thûã”, töi vöåi vaâng ra tay: - Àïí coá baãn sao cuãa cuåm mêy, em trong “höåp àöì bêëm vaâo caái naây nghïì” vaâ goä phñm to to coá dêëu cöång úã ròa phaãi baân phñm. Anh Hai àïí yá, caác ö nhoã maâu àen bao quanh cuåm mêy thïí hiïån tònh traång “àûúåc choån”. Em troã vaâo ö àen úã goác àaám mêy sao cho con troã chuöåt trúã thaânh muäi tïn hai àêìu röìi “nùæm lêëy” ö àen êëy keáo ài. Anh thêëy àoá, ta dïî daâng cho cuåm mêy daän ra hoùåc co laåi. Sau khi thu nhoã cuåm mêy, em bêëm vaâo ö White trong höåp maâu àïí tö maâu trùæng cho noá. Ta cêìn dúâi cuåm mêy trùæng vaâo giûäa cuåm mêy xaám. Muöën vêåy, anh troã vaâo giûäa cuåm mêy trùæng, úã chöî coá dêëu X, nùæm lêëy noá, keáo ài. Ngaã ngûúâi trïn lûng ghïë, nhêëp möåt nguåm traâ, töi coá caãm giaác khoan khoaái nhû... thaám tûã Sú-löëc Höm khi trònh baây “bñ mêåt cuöëi cuâng”: - Ta bûúác vaâo khêu quyïët àõnh àêy. Em choån caã hai cuåm mêy (töi troã vaâo chöî tröëng, phña trïn, bïn traái hai

cuåm mêy, êën giûä phñm traái chuöåt vaâ keáo chuöåt qua phaãi, xuöëng dûúái, taåo möåt khung chûä nhêåt bao quanh hai cuå m mêy) röì i duâ n g hiïåu ûáng Blend (töi múã trònh àún Effects, choån Blend vaâ bêëm ngay vaâo Apply trïn cûãa söí múái hiïån ra). Anh Hai thêëy àoá, ta coá sûå pha tröån cuãa trùæng vaâ xaám, taåo ra nhûäng sùæc àöå trung gian. Àaánh boáng kiïíu naây laâm cho cuåm mêy “nöíi” lïn nhû... böng goân, tröng dïî thûúng vö cuâng! - Chuá àïí töi laâm thûã nheá... Anh Hai lùåp laåi caác bûúác nhû töi àaä laâm. Nhûäng cuåm mêy àuã hònh daáng lêìn lûúåt xuêët hiïån. Thao taác cuãa anh möîi luác möåt nhanh. Anh àùåt nhûäng cuåm mêy saát bïn nhau röìi yïn lùång ngùæm nhòn. Töi cêìm lêëy chuöåt. - Em lûu laåi “cöng trònh” naây dûúái daång têåp tin hònh veác-tú àïí anh Hai coá thïí duâng laâm hònh chòm trong trang thú cuãa anh. trïn thanh Töi choån Export cöng cuå. Höåp thoaåi Export vûâa hiïån ra, töi nhanh nheån àùåt tïn cho hònh úã ö File name, choån EMF (Enhanced Windows Metafile) trong ö Save as type vaâ bêëm nuát Export. - Nïëu ta keáo nhûäng cuåm mêy ra xa nhau vaâ lûu thaânh hònh khaác nûäa, anh Hai coá thïí duâng noá laâm hònh chòm cho trang thú sau, thïí hiïån àuáng caái leä húåp tan baâng baåc trong thú (töi tinh yá lùæm chûá, àêu phaãi xoaâng!) Thûåc tònh, em khöng nghô rùçng anh Hai têåp trung àïën mûác nhû vêåy khi laâm quen vúái cöng cuå naây... Anh Hai cûúâi bònh thaãn: - Laâm viïåc gò cuäng cêìn àõnh yá, tônh têm, chuá aå. Hoåa hay thú àïìu laâ thiïìn caã, bêët kïí ta duâng phûúng tiïån naâo. Caãm ún chuá àaä giuáp töi hiïíu nhiïìu àiïìu múái. HOAÂNG NGOÅC GIAO

Maây böng goân 20


IT... i túâ

- Caách 1: Trong phiïn baãn Word 2002, Microsoft àaä àûa thïm vaâo tñnh nùng choån nhiïìu àoaån vùn baãn bùçng phñm Ctrl. Bêy giúâ, sau khi àaä soaån thaão xong chuyïín qua giai àoaån àõnh daång, baån choån àoaån thûá nhêët, sau àoá nhêën vaâ giûä phñm Ctrl (trïn baân phñm) röìi duâng chuöåt àaánh dêëu àoaån vùn baãn thûá hai (àoaån vùn baãn naây coá thïí nùçm úã võ trñ bêët kyâ), cûá nhû thïë tiïëp tuåc cho àïën hïët têët caã nhûäng àoaån vùn baãn baån muöën àõnh daång giöëng nhau. Tiïëp theo cöng viïåc cuãa baån chó viïåc àõnh

daång theo yá muöën thöi. AÂ naây, trong phiïn baãn 2002, Microsoft Word coá àûa thïm möåt tñnh nùng choån rêët hay maâ ñt ngûúâi biïët àïën, àoá laâ khi duâng chuöåt àaánh dêëu, baån nhêën thïm phñm Alt àïí khöëi choån trúã thaânh möåt hònh chûä nhêåt vúái caác caånh thêåt àïìu. - Caách 2: Duâng tñnh nùng àõnh daång tûúng tûå cuãa Microsoft Word. Vúái tñnh nùng naây, baån chó viïåc àõnh daång cho àoaån vùn baãn thûá nhêët, sau àoá àaánh dêëu nhûäng àoaån vùn baãn coân laåi röìi nhêën phñm F4. Phñm F4 trïn baân phñm coá chûác nùng lùåp laåi thao taác àaä laâm trûúác àoá. - Caách 3: Duâng cöng cuå cuãa Microsoft Word àïí àõnh daång theo mêîu. Àêìu tiïn baån àaánh dêëu àoaån vùn baãn àaä àõnh daång laâm mêîu. Nhêëp keáp chuöåt vaâo cöng cuå Format Painter (hònh cêy coå nùçm bïn traái biïíu tûúång cöng cuå Paste), chuá yá phaãi nhêëp keáp nheá, chûá nïëu baån nhêëp möåt caái thò chó coá thïí aáp duång àõnh daång mêîu möåt lêìn thöi. Sau àoá böi àen nhûäng àoaån vùn baãn cêìn àõnh daång giöëng àoaån vùn baãn mêîu, vaâ baån seä thêëy hiïåu quaã tûác thò. Caái hay cuãa caách laâm naây laâ baån coá thïí aáp duång cho caã nöåi dung trong Microsoft Excel luön. TRÊÌN ANH VUÄ

TÖÍNG ÀAÂI 1.0.CHÑP.CHÑP

Cêu hoãi: Töi rêët thûúâng sûã duång Microsoft Word 2002 (XP) àïí soaån thaão vùn baãn. Cöng viïåc cuãa töi àoâi hoãi coá nhiïìu àoaån vùn baãn phaãi àõnh daång giöëng nhau. Tuy nhiïn, nïëu chó möåt cöng viïåc göìm nhûäng thao taác àõnh daång maâ phaãi laâm hoaâi thò cuäng húi chaán. Xin hoãi coá caách naâo töi coá thïí àõnh daång àûúåc nhiïìu àoaån vùn baãn möåt caách nhanh hún khöng? Traã lúâi: Àuáng thêåt, vúái têm lyá cuãa nhûäng ngûúâi laâm vùn phoâng thò möåt cöng viïåc cûá lùåp ài lùåp laåi nhiïìu lêìn cuäng chaán, laâm xong nhanh àïí coân laâm viïåc khaác nûäa chûá, nhû chúi game chùèng haån. Àöëi vúái nhu cêìu cuãa baån, baån coá thïí choån möåt trong nhûäng caách sau àïí caãi thiïån vaâ thao taác nhanh hún:

KINH NGHIÏÅM XAÂI MAÁY TÑNH

Kñch thûúác trang in khaác nhau giûäa mûåc maâu vaâ mûåc àen Baån àaä bao giúâ gùåp trûúâng húåp cuâng möåt têåp tin nhûng in vúái mûåc in maâu vaâ mûåc in àen laåi coá kñch thûúác khaác nhau chûa? Cuå thïí laâ in maâu laåi coá kñch thûúác nhoã hún! Noái túái àêy chùæc caác baån cho rùçng töi thuöåc “töëp” nhûäng ngûúâi thñch àuâa, nhûng àoá laâ 100% sûå thêåt baån aå. Àïí khùæc phuåc hiïån tûúång naây, baån nghô mònh coá thïí àiïìu chónh kñch thûúác khöí giêëy (Paper Size), hûúáng in (Orientation), söë trang in trïn khöí giêëy

(Pages per sheet), àöå co giaän cuãa trang in (scale to paper size); nhûng chùæc chùæn seä khöng àûúåc àêu. Túái àêy baån coá leä caãm thêëy laå, töi cuäng vêåy vò khi lêëy höåp mûåc maâu ra vaâ thay höåp mûåc àen vaâo röìi in laåi thò kñch thûúác nhû yá. Thêåt ra, àiïìu naây chùèng coá gò laå caã vò trong saách hûúáng dêîn cuãa maáy in (lêëy vñ duå maáy in Canon) coá chó roä raâng rùçng nïëu in maâu thò duâng höåp Canon BC-05, coân in aãnh maâu cuãa maáy aãnh kyä thuêåt söë

thò phaã i duâ n g höå p Canon BC06. Hoáa ra moåi chuyïån chó àún giaãn laâ nhû thïë vò vêåy khi mua mûåc in, baån nïn àïí yá àïën chi tiïët naây maâ yïu cêìu cûãa haâng baán mûåc cho àuáng. Theo kinh nghiïåm cuãa töi thò hêìu hïët caác höåp mûåc àïí in hònh cho maáy aãnh kyä thuêåt söë àïìu ghi chûä For best Photo Image Printing trïn höåp. Töi kïí ra kinh nghiïåm naây àïí mong caác baån nhúá àoåc kyä hûúáng dêîn sûã duång maáy in hoùåc hoãi kyä nhûäng ngûúâi baán trûúác khi mua mûåc in maâu múái àïí traánh khoãi bõ tiïìn mêët maâ àau loâng nhû töi. NGUYÏÎN HÖÌNG PHUÁC (Q.2, TPHCM) 21


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

BAÅN ÀOÅC CÛÁU BÖÌ BAÅN ÀOÅC CÛÁU BÖÌ: Hoãi: Cong The (the_daocong@) Em sûã duång Win2K/XP àûúåc khoaãng möåt tuêìn thò maáy cûá hiïån lïn baãng Windows File Protection, àoâi àûa àôa CD vaâo vaâ maáy chaåy rêët chêåm. Nhûng khi àûa CD vaâo röìi lêëy ra thò laåi hiïån lïn nûäa. Àaä sûã duång SFC/scannow àïí naåp khoaãng 200MB vaâo HDD. Nhûng khi khúãi àöång laåi möåt chuát thò laåi xuêët hiïån baãng thöng baáo àoá nûäa. Em tuyïåt voång quaá chûâng, xin giuáp em vúái! Àaáp: Phaåm Minh Duäng (phamminhdung77@yahoo.com) Theo taâi liïåu cuãa Microsoft, Windows File Protection (WFP) laâ möåt tñnh nùng múái cuãa Windows 2000/XP, laâ möåt phêìn cuãa System File Checker (SFC), coá thïí àûúåc “kñch hoaåt (enable)” trong caác baãn Windows 2000/ XP (tuây Service Pack). Nhiïåm vuå chñnh cuãa SFC laâ ngùn sûå can thiïåp vaâo caác file hïå thöëng (.dll, .exe, .ocx, .sys, ...) cuãa Windows 2000/ XP. Àïí tùæt tñnh nùng naây trong Windows 2000/ XP, baån laâm nhû sau: Múã Registry vaâ tòm àïë n tûâ khoá a [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] àöíi giaá trõ cuãa SFCDisable tûâ 0x00000000 thaânh 0xffffff9d.

Sau àoá, Log off hoùåc Restart laåi maáy laâ xong. Hoãi: ToanTemplar (ngoctoan613@) Mònh vaâ baån mònh àïìu bõ cuâng möåt cùn bïånh: maáy kïët nöëi Internet àûúåc, nhûng khi bêëm vaâo trang Web thò khöng thïí naâo kïët nöëi àûúåc (trang Web khöng thïí hiïín thõ nöåi dung). Coá ngûúâi baão modem bõ hû? Hoùåc virus? Caác baån coá thïí cho mònh möåt lúâi khuyïn àûúåc khöng? Àaáp: IronMan (Q.1 TPHCM) Baån xem laåi trong biïíu tûúång kïët nöëi xem söë bytes gûãi ài coá lúán hún söë bytes nhêån àûúåc nhiïìu hay khöng? Nïëu bõ vêåy thò thûã kïët nöëi laåi, trûúâng húåp y nhû cuä, cêìn xem laåi driver cuãa modem. Sau khi kiïím tra nhû trïn, nïëu CÊÌU CÛÁU Hoãi: Duy Tu (Q.BT – TP.HCM) Töi duâng Outlook Express 6, Win

22

thêëy khöng coá sûå chïnh lïåch quaá nhiïìu vïì lûúång bytes nhêån/gûãi, baån kiïím tra tiïëp vïì phêìn mïìm nhû sau : vaâo Internet Options/Security xem caác thiïët lêåp trong muåc Internet vaâ Restricted sites. Nïëu àùåt mûác baão vïå cao quaá, coá thïí möåt söë Website seä khöng vaâo àûúåc, hoùåc laâ caác site coá tïn trong danh saách cuãa Restricted sites seä khöng thïí naâo lïn àûúåc. Töët nhêët baån cûá àïí mûác default. Àa söë caác site hiïån nay àïìu coá thïí truy cêåp àûúåc taåi mûác baão vïå naây. Nïëu vêîn khöng àûúåc, coá thïí maáy chuã DNS coá löîi, haäy chúâ möåt khoaãng thúâi gian röìi vaâo laåi hoùåc vaâo trang Web khaác xem coá àûúåc khöng (vò coá thïí trang Web baån àang muöën truy cêåp gùåp sûå cöë taåm thúâi). Cuöëi cuâng, haäy chaåy möåt phêìn mïìm kiïím tra virus àïí chùæc rùçng khöng coá virus phaá hoaåi (möåt söë virus chùån Port 80, baån seä khöng thïí duyïåt Web àûúåc) Hoãi: Thang Duy(nguoichuvanan@) Töi sûã duång öí cûáng di àöång USB 64MB. Trong möåt lêìn duâng phêìn mïìm ài keâm theo àôa CD àïí format laåi thò sau àoá dung lûúång chó coân laåi 31MB. Töi khöng biïët xûã lyá sao caã, mong caác baån chó giuáp. Àaáp: L T Duy (lamtgduy@yahoo.com) Chûúng trònh maâ baån àaä caâi tûâ àôa CD keâm theo laâ UMSD (USB Mass Storage Disk), duâng àïí baão vïå dûä liïåu riïng tû trïn àôa USB cuãa baån. Sau khi caâi, noá seä chia àôa thaânh hai phêìn “Public Area” vaâ “Security Area”. Kñch thûúác mùåc àõnh: 50% cho möîi phêìn nïn baån thêëy chó coân 31MB cuãa phêìn “Public Area” thöi (àôa 64MB coá dung lûúång tñnh theo hïå àiïìu haânh laâ 62MB). Nïëu khöng Login thò chó thêëy àûúåc vuâng Public. Baån duâng chûúng trònh àaä caâi àoá àïí quaãn lyá viïåc truy xuêët vaâo phêìn “Security Area” nhû sau : choån “Resize” àïí thay àöíi kñch thûúác cuãa hai vuâng àoá (töëi thiïíu 1MB), “Login/Logout” àïí truy xuêët/khoáa , “Change Password” àïí àöíi mêåt maä. (mùåc àõnh laâ 0000 hay xem trong phêìn Help cuãa chûúng trònh àoá). Nïëu baån àaä quïn mêåt maä thò phaãi choån “Recover Disk” àïí low-level format laåi toaân böå (seä mêët hïët dûä liïåu). Khi cêìn höî trúå, xin caác baån gûãi e-mail vïì àõa chó forumechip@vasc.com.vn vaâ khi tham gia "cûáu böì", mong caác baån "cc" hûúáng dêîn cuãa mònh cho e-CHÑP theo àõa chó giaidapechip@ vasc.com.vn

2000 Pro SP4, update àêìy àuã caác hotfix cuãa Windows. Khi choån Export Message trong menu File thò bõ baáo löîi nhû hònh bïn. Xin àûúåc giuáp àúä. Hoãi: Hoang Cong (hoangcong@yahoo.com) Töi duâng àiïån thoaåi SS C100 àïí lïn Yahoo Messenger. Sau khi àiïìn Yahoo ID vaâ password röìi bêëm OK, thò vaâo bònh thûúâng, nhûng sau àoá khi

check message hoùåc View Groups thò bõ baáo löîi “Can’t compile WML”. Xin hoãi àoá laâ löîi gò vaâ khùæc phuåc nhû thïë naâo? Hoãi: Khoi Vu (khoi_vu@executivecentre.com) Töi duâng OE6 vaâ WindowXP. Coá caách naâo lûu laåi caác message rules trong OE6 àïí khi cêìn caâi laåi HÀH ta coá thïí nhêåp laåi cho àúä mêët cöng khöng?


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

1001 THUÃ THUÊÅT

NHÛÄNG PHÑM TÙÆT KHÖNG THÏÍ BOÃ QUA TRONG WORD Ngoaâi nhûäng phñm tùæt thöng duång cho àõnh daång vùn baãn nhû copy, cut, paste, in àêåm, in nghiïng, gaåch dûúái... Word coân nhiïìu phñm tùæt rêët hûäu duång maâ ñt ngûúâi biïët àïën: Shift + F3 Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + V Ctrl + = Ctrl + Shift + = Ctrl + ] Ctrl + [ Ctrl + Y F12 Ctrl + Alt + 1 Ctrl + Alt + 2 Ctrl + Alt + 3 Ctrl + Alt + K Ctrl + Shift + N

Thay àöíi giûäa caác kiïíu chûä thûúâng, in hoa toaân böå, in hoa möîi chûä caái àêìu. Sao cheáp àõnh daång. AÁp duång àõnh daång àaä sao cheáp. Taåo chûä Subscript (Vd: H2O) Taåo chûä Superscript (Vd: a2) Tùng kñch cúä phöng lïn möåt àún võ. Giaãm kñch cúä phöng xuöëng möåt àún võ. Lùåp laåi thao taác trûúác àoá. Save As AÁp duång àõnh daång cêëp 1 AÁp duång àõnh daång cêëp 2 AÁp duång àõnh daång cêëp 3 Tûå àöång àõnh daång cho khöëi vùn baãn àaä choån AÁp duång àõnh daång Normal

VOÄ ANH TUÊËN (Q.10 TPHCM)

CAÁC PHÑM TÙÆT DUÂNG TRONG EXCEL Phñm tùæt Enter ESC F4 hay Ctrl+Y Alt+Enter Backspace Delete Ctrl+Delete Phñm muäi tïn Home Ctrl+D Ctrl+R Shift+Enter Tab Shift+Tab

YÁ nghôa Caâi dûä liïåu vaâo ö, di chuyïín xuöëng dûúái Boã qua dûä liïåu àang thay àöíi Lùåp laåi thao taác vûâa laâm Bùæt àêìu doâng múái trong ö Xoáa kyá tûå bïn traái hoùåc vuâng choån Xoáa kyá tûå bïn phaãi hoùåc vuâng choån Xoaá têët caã chûä trong möåt doâng Di chuyïín lïn xuöëng hoùåc qua laåi möåt kyá tûå Chuyïín vïì àêìu doâng Cheáp dûä liïåu tûâ ö trïn xuöëng ö dûúái Cheáp dûä liïåu tûâ bïn traái qua phaãi Ghi dûä liïåu vaâo ö vaâ di chuyïín lïn trïn trong vuâng choån Ghi dûä liïåu vaâo ö vaâo di chûyïín qua phaãi vuâng choån Ghi dûä liïåu vaâo ö vaâo di chûyïín qua traái vuâng choån

Àöi luác con chuöåt cuãa maáy tñnh húi “dúã chûáng” vaâ viïåc “quùèng” noá ài nhiïìu khi laåi laâ biïån phaáp hay nhêët. Nïëu gùåp trûúâng húåp nhû thïë thò danh saách phñm tùæt dûúái àêy thêåt sûå cêìn thiïët cho baån vaâ cho caã nhûäng ai coân con chuöåt nhûng muöën thao taác nhanh hún: Phñm tùæt = F2 Backspace Ctrl+F3 F3 F9 Shift+F9 Alt+= Ctrl+; Ctrl+Shift+: Ctrl+K Ctrl+Shift+” Ctrl+’ Ctrl+A Ctrl+Shift+A

YÁ nghôa Bùæt àêìu möåt cöng thûác Hiïåu chónh dûä liïåu trong ö Xoaá kyá tûå bïn traái trong ö àang hiïåu chónh Àùåt tïn cho vuâng choån Daán möåt tïn àaä àùåt trong cöng thûác Cêåp nhêåt tñnh toaán caác Sheet trong Workbook àang múã Cêåp nhêåt tñnh toaán trong sheet hiïån haânh Cheân cöng thûác AutoSum Cêåp nhêåt ngaây thaáng Nhêåp thúâi gian Cheân möåt Hyperlink Cheáp giaá trõ cuãa ö phña trïn vaâo võ trñ con troã cuãa ö hiïån haânh Cheáp giaá trõ cuãa ö phña trïn vaâo võ trñ con troã cuãa ö hiïån haânh Hiïín thõ Formula Palette sau khi nhêëp möåt tïn haâm vaâo cöng thûác Cheân dêëu ( ) vaâ caác àöëi söë cuãa haâm sau khi nhêåp tïn haâm vaâo cöng thûác

Àõnh daång dûä liïåu Ctrl+1 Ctrl+Shift+~ Ctrl+Shift+$ Ctrl+Shift+% Ctrl+Shift+^ Ctrl+Shift+# Ctrl+Shift+? Ctrl+Shift+& Ctrl+Shift+ Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+U Ctrl+5 Ctrl+9 Ctrl+Shift+(

Hiïín thõ lïånh Cell trong menu Format Àõnh daång söë kiïíu General Àõnh daång söë kiïíu Curency vúái hai chûä söë thêåp phên Àõnh daång söë kiïíu Percentage (khöng coá chûä söë thêåp phên) Àõnh daång söë kiïíu Exponential vúái hai chûä söë thêåp phên Àõnh daång kiïíu Data cho ngaây, thaáng, nùm Àõnh daång kiïíu Numer vúái hai chûä söë thêåp phên Thïm àûúâng viïìn ngoaâi Boã àûúâng viïìn Bêåt tùæt chïë àöå àêåm, khöng àêåm Bêåt tùæt chïë àöå nghiïng, khöng nghiïng Bêåt tùæt chïë àöå gaåch dûúái Bêåt tùæt chïë àöå gaåch giûäa khöng gaåch giûäa ÊÍn doâng Hiïín thõ doâng êín

NGUYÏÎN TRÛÚNG MINH CHAÁNH

ÀÕNH DAÅNG LAÅI VÙN BAÃN DAÁN TÛÂ TRANG WEB VAÂO WORD Khi sao cheáp vaâ daán möåt àoaån vùn baãn naâo àoá tûâ trang Web hoùåc tûâ e-mail vaâo Word, baån seä mêët khaá nhiïìu thúâi gian àïí àõnh daång laåi noá. Trûúác khi thûåc hiïån nhûäng bûúác sau, haäy sao lûu vùn baãn cuãa baån cêín thêån, àïì phoâng nhûäng thay àöíi khöng mong muöën. Nhêën töí húåp phñm Ctrl+H, trong muåc Find what (hoùåc Replace) vaâ Replace with (hoùåc With) goä vaâo nhûäng kyá tûå sau: Trong àoá ^l Find what Replace tûúng àûúng vúái ^l ^p ^p_ ^p möåt doâng múái vaâ ^p _^p ^p tûúng àûúng vúái ^p^p %$#@ möåt dêëu ngùæt àoaån ^p khoaãng trùæng (nhêën Spacebar) (enter) %$#@ ^p^p

TÒM VAÂ THAY THÏË NHÛÄNG CHÛÄ TÖ MAÂU TRONG WORD Baån haäy laâm theo nhûäng bûúác sau: Nhêën Ctrl+H, choån More -> nhêën Format, choån Font -> choån maâu cêìn thay thïë vaâ nhêën OK -> trong muåc Replace With, lùåp laåi caác bûúác trïn àïí choån maâu thay thïë -> nhêën Replace All. Maâu mùåc àõnh cuãa chûä laâ Automatic (chûä àen trïn nïìn trùæng). Nïëu baån muöën thay maâu naâo àoá bùçng maâu àen, baån nïn choån Black töët hún laâ Automatic trong danh saách vò nïëu baån muöën phuåc höìi laåi, baån coá thïí phên biïåt àûúåc nhûäng chûä vûâa múái thay àöíi (Black) vúái maâu mùåc àõnh cuãa nhûäng chûä coân laåi (Automatic). ROCK’N’ROLL 23


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

XAÂI CHUÁNG NHÛ VÊÌY NEÂ...

Möåt “tuyïåt chiïu” bñ êín àaâng sau cöng cuå neán têåp tin WinRAR

(H1)

(H2)

(H3)

24

Baån ùæt hùèn seä khöng xa laå gò vúái chûúng trònh neán têåp tin rêët thöng duång WinRAR. Vaâ baån cuäng àaä nghe “phong thanh” àêu àoá rùçng noá coá möåt “tuyïåt chiïu” laâ khaã nùng taåo ra têåp tin neán tûå chaåy. Nhûäng bûúác hûúáng dêîn sau àêy seä giuáp baån khai thaác àûúåc “tuyïåt chiïu” naây cuãa WinRAR; àöìng thúâi giuáp baån taåo ra têåp tin neán tûå chaåy “mang phong caách rêët riïng” cuãa chñnh mònh möåt caách thêåt dïî daâng. - Àêìu tiïn, nhêëp phaãi chuöåt lïn thû muåc hay (caác) têåp tin maâ baån muöën àoáng goái (neán laåi ñ), choån Add to archive -> trong theã General úã phêìn Archiving options, àaánh dêëu choån Create SFX archive (H1) -> trong ö Archive name, baån nhêåp vaâo tïn cho têåp tin sau khi neán -> xong röìi thò nhêën nuát OK. - Nïëu têåp tin neán cuãa baån quaá lúán thò hùèn nhiïn thúâi gian neán seä lêu hún, maâ baån laåi laâm viïåc vaâo ban àïm nûäa, chùèng leä phaãi ngöìi àúåi àïí noá laâm xong röìi thò tùæt maáy luön? Haäy àïí WinRAR giuáp baån bùçng caách vaâo theã Advanced trong muåc System, nhêëp choån Turn PC off when done (tûå àöång tùæt maáy tñnh sau khi àaä neán xong). - Mùåc nhiïn, biïíu tûúång têåp tin tûå chaåy cuãa WinRAR seä vaâ khi khúãi àöång têåp tin .EXE cuãa tröng nhû thïë naây WinRAR lïn thò möåt baãng thöng baáo nhû sau seä hiïån ra.(H2) Coân baån muöën àùåt möåt chuát dêëu êën mang phong caách riïng cuãa chñnh mònh thò nhêëp chuöåt vaâo theã Advanced trong phêìn Volumes click nuát SFX options (lûu yá phêìn naây chó choån àûúåc khi trûúác àoá baån phaãi àaánh choån Create SFX archive trong theã General). Trong höåp thoaåi hiïån ra, choån theã Text and icon -> trong phêìn Title of SFX window, baån goä tïn cho tiïu àïì seä xuêët hiïån úã baãng thöng baáo hiïån ra -> trong ö Text to Display of SFX window, baån goä nöåi dung muöën chuyïín taãi àïën ngûúâi khaác khi chaåy têåp tin neán tûå bung. Nïëu goä trûåc tiïëp vaâo ö seä khöng thïí hiïån àûúåc tiïëng Viïåt coá dêëu, vò thïë àïí cho thïm phêìn “maâu meâ” vaâ “àiïåu” möåt tñ, baån seä laâm ö thöng baáo nöåi dung khöng nhûäng àoåc àûúåc bùçng tiïëng Viïåt coá dêëu maâ coá thïm maâu naây maâu noå cho chûä nûäa bùçng caách, nhêën nuát Load text from file vaâ choån möåt têåp tin .htm hoùåc .html àaä coá nöåi dung bùçng tiïëng Viïåt Unicode. Trong muåc Load SFX icon from the file, baån nhêën nuát Browse, chó àûúâng àïí dêîn àïën biïíu tûúång “khöng àuång haâng” cuãa baån, choån biïíu tûúång àoá röìi nhêën Open. Xong caác bûúác trïn thò nhêën OK. - Coân nïëu muöën baão vïå bùçng mêåt khêíu khi chaåy thò trong theã Advanced, nhêën vaâo nuát Set password -> nhêën OK. Bêy giúâ thò baån àaä coá trong tay têåp tin neán tûå bung röìi àoá, haäy chaåy noá vaâ thûúãng thûác thaânh quaã do “möì höi nûúác mùæt” taåo ra nheá!(H3) NGUYÏÎN HÛÄU QUÊN (Phuá Nhuêån, TPHCM)


ÀOÅC XONG, VOÅC LIÏÌN

XAÂI CHUÁNG NHÛ VÊÌY NEÂ...

X ÛÃ L YÁ

baân phñm cuäng àûúåc). - Thao taác sao cheáp àoaån frame: vaâo menu Edit -> Copy (Ctrl + C) -> sau àoá di chuyïín túái núi cêìn sao cheáp -> vaâo menu Edit -> choån Paste (Ctrl + V). - Thao taác löìng nhaåc: trûúác khi thûåc hiïån bûúác naây, baån nïn duâng caác chûúng trònh biïn têåp nhaåc nhû Cool Edit Pro hay chûúng trònh Nero Wave Editor coá sùén trong Nero Burning ROM àïí gheáp nhiïìu têåp tin nhaåc laåi cho coá thúâi lûúång bùçng vúái thúâi lûúång têåp tin video cuãa mònh. Choån àõnh daång cho têåp tin nhaåc laâ .wav. Trïn menu Audio, choån WAV Audio vaâ chó àûúâng dêîn túái têåp tin nhaåc baån àaä chuêín bõ, bêëm Open.

video dïî daâng bùçng VirtualDub 1.5.10

S

au khi “hò huåc” chuyïín bùng VHS cuãa gia àònh vaâo maáy tñnh bùçng card capture (bùæt hònh), baån muöën chónh sûãa laåi têåp tin video cho noá coá veã “chuyïn nghiïåp” möåt chuát, nhûng nhûäng chûúng trònh dûång Video nhû Pinnacle Edition, Video Studio laåi quaá phûác taåp vúái nhu cêìu “voåc laâ cú baãn, vui laâ chñnh” cuãa baån! VirtualDub laâ chûúng trònh biïn têåp video nhoã goån, dïî xaâi, rêët thñch húåp vúái nhûäng ngûúâi nghiïåp dû. Àùåc biïåt, chûúng trònh hoaân toaân miïîn phñ theo giêëy pheáp GNU, maä nguöìn àûúåc viïët trong Visual C++, dung lûúång chó coá 670KB. Baån coá thïí taãi vïì taå i àõa chó: http:// unc.dl.sourceforge.net/sourceforge/ virtualdub/VirtualDub-1.5.10.zip hoùåc www.echip.com.vn, sûã duång maâ khöng cêìn phaãi caâi àùåt. Chûúng trònh höî trúå têët caã caác àõnh daång video thöng duång nhêët hiïån nay nhû .mpeg, .dat, .avi... Sau khi capture xong, baån lûu laåi trïn maáy vúái àõnh daång MPEG chùèng haån. Chaåy chûúng trònh VirtualDub, trong menu File cuãa cûãa söí chñnh, baån choån doâng àêìu tiïn Open Video File (hoùåc nhêën töí húåp phñm Ctrl + O) vaâ chó àûúâng dêîn túái têåp tin video maâ baån àaä lûu. Chûúng trònh seä phên tñch têåp tin video cuãa baån, sau khi xong, noá seä hiïån ra thaânh tûâng khung hònh (frame). Bïn dûúái laâ caác nuát bêëm Stop, Play... giöëng nhû nhûäng chûúng

Cuöëi cuâng, sau khi àaä haâi loâng vúái “cöng trònh” cuãa mònh, baån vaâo menu File, choån Save as AVI àïí lûu laåi kïët quaã. Vò chûúng trònh chó cho pheáp lûu têåp tin Video theo àõnh daång AVI nïn nïëu baån muöën ghi thaânh àôa phim VCD thò coá thïí duâng chûúng trònh AVI to MPEG coá trong HeroSoft3000 àïí chuyïín àöíi sang àõnh daång MPEG. Ngoaâi chûác nùng biïn têåp, baån coá thïí duâng VirtualDub nhû möåt trònh chiïëu phim thöng thûúâng hay àïí “bùæt hònh” nïëu nhû baån coá card capture. TRÊÌN VIÏËT CÛÚÂNG (Quaãng Nam) trònh xem phim, nghe nhaåc thöng thûúâng vêåy. Baån nïn duyïåt sú qua möåt lêìn vaâ “hònh dung” nhûäng gò mònh seä laâm trûúác, sau àoá múái bùæt tay vaâo “quaá trònh cùæt tóa”. Baån duâng con chaåy trïn thanh trûúåt vaâ caác nuát chûác nùng (tua qua laåi möåt hoùåc nhiïìu khung hònh) àïí choån ra àoaån frame muöën xûã lyá, röìi àaánh dêëu núi bùæt àêìu vaâ kïët thuác cuãa àoaån frame naây. - Thao taác chuyïín àoaån frame: vaâo menu Edit -> Cut (Ctrl + X) -> sau àoá duâng con chaåy di chuyïín túái “núi úã” múái -> vaâo menu Edit -> choån Paste (Ctrl + V). - Thao taác xoáa àoaån frame: choån Delete (hoùåc bêëm phñm Delete trïn

* VIRTUALDUB HÖÎ TRÚÅ CAÁC HÏÅ ÀIÏÌU HAÂNH WINDOWS 95/98/ME/NT4/2000/XP. TRANG CHUÃ: WWW.VIRTUALDUB.ORG

25


ÀOÅC XONG, VOÅC LIÏÌN

PHÊÌN MÏÌM VIÏÅT, GIAÃI PHAÁP VIÏÅT

DEPRAVED WEB KILLER 1.0:

Ngùn chùån caác trang Web xêëu

C

öng cuå phêìn mïìm Depraved Web Killer 1.0 (DWK 1.0) do Vuä Lûúng Bùçng, chuyïn viïn maáy tñnh cuãa Cöng ty Àiïån thoaåi Àöng TPHCM phaát triïín vaâ phöí biïën miïîn phñ vúái muåc àñch giuáp nhûäng ngûúâi lûúát Web ngùn chùån caác trang Web khiïu dêm “khöng múâi maâ àïën”. Baån thêëy coá sûå truâng húåp lyá thuá khöng: Tïn tiïëng Anh cuãa noá coá nghôa laâ “saát thuã Web àöìi truåy”, nhûng khi viïët tùæt DWK laåi coá thïí àoåc theo tiïëng Viïåt laâ “diïåt Web khiïu dêm”. Ngoaâi chûác nùng chñnh laâ ngùn chùån viïåc truy cêåp caác trang Web xêëu vaâ caác trang Web khöng muöën cho truy cêåp trïn maáy, DWK coân theo doäi vaâ ghi laåi caác chûúng trònh àaä àûúåc khúãi àöång trong phiïn laâm viïåc cuäng nhû caác àõa chó trang Web àaä àûúåc nhêåp vaâo trònh duyïåt. Nhû vêåy, DWK laâ cöng cuå hûäu hiïåu àïí caác bêåc phuå huynh kiïím tra àûúåc tònh traång sûã duång maáy tñnh vaâ lûúát Internet cuãa con em (coá thïí biïët àûúåc ngaây naâo,

mêëy giúâ, àaä múã chûúng trònh naâo, nhûäng trang Web àaä bõ ngùn chùån cuä n g nhû khöng bõ chùån). Viïåc sûã duång DWK rêët àún giaãn. Àêìu tiïn, baån phaãi àùåt mùåt khêíu àïí ngùn chùån ngûúâi khaác thay àöíi caác thöng tin, thiïët àùåt trong chûúng trònh. Nhêën chuöåt vaâo nuát ON/OFF àïí múã hay tùæt chûác nùng ngùn chùån. Khai baáo caác tûâ khoáa cêìn ngùn chùån vaâo cûãa söí tiïu àïì hay àõa chó. Baån àoåc coá thïí taãi DWK 1.0 trong Website e-CHÑP (www.echip.com.vn) vaâ nïëu phaát hiïån ra nhûä n g trang Web xêë u maâ chûúng trònh khöng chùån àûúåc hay coá thùæc mùæc, àoáng goáp, xin vui loâ n g liïn hïå vúá i taá c giaã theo àõa chó vuluongbang@hcm.vnn.vn.

HANOKEY 2.0:

Soaån thaão vùn baãn Haán Nöm

P

hiïn baãn Hanokey 2.0 laâ baãn nêng cêëp phiïn baãn 1.0 trûúác àêy cuãa taác giaã Töëng Phûúác Khaãi (àaä giúái thiïåu trïn e-CHÑP söë 38). Trong phiïn baãn naây, Hanokey àaä thay àöíi hoaân toaân vïì giao diïån cuäng nhû nöåi dung, cung cêëp nhiïìu chûác nùng hún cho ngûúâi soaån thaão vùn baãn Haán Nöm. Àùåc biïåt Hanokey 2.0 cung cêëp böën böå goä caá nhên, giuáp ngûúâi sûã duång coá thïí taåo ra nhûäng böå goä hoùåc coá thïí sûã duång nhû böå tûâ àiïín cho caác muåc àñch khaác nhau (thñ duå: goä möåt àoaån chûä Haán daâi, goä hoùåc tra chûä Nhêåt, Haân...). Ngoaâi sûå kïë thûâa viïåc hiïín thõ dêëu tiïëng Viïåt vaâ höî trúå caã ba baãng maä Viïåt cuãa phiïn baãn 1.0, phiïn baãn 2.0 naây coân àûúåc böí sung caác tñnh nùng: Cho pheáp ngûúâi sûã duång goä àûúåc chûä Nöm lêîn chûä Haán giaãn thïí. Tra chûä Haán theo phûúng phaáp sûã duång böå thuã hoùåc töíng söë neát. Sûã duång caác phñm chûác nùng (F1 túái F9) hoùåc phñm söë (1-9) àïí choån chûä. Sûã duång caác phñm tùæt àïí chuyïín àöíi caác chûác nùng goä. Thay àöíi font vaâ maâu chûä tuây yá. Cho pheáp soaån ra böën böå goä cho riïng mònh (Custom IME). Trong lêìn cêåp nhêåt naây, taác giaã coân

26

cung cêëp thïm hai chûúng trònh höî trúå Haán Viïåt laâ: - Hano Converter 1.0 giuá p baå n thûåc hiïån caác chuyïín àöíi trïn vùn baãn Haán: Tûâ vùn baãn Haán phöìn thïí sang vùn baãn êm Haán Viïåt. Tûâ vùn baãn Haán giaãn thïí sang vùn baãn êm Haán Viïåt. Tûâ vùn baãn Haán phöìn thïí sang vùn baãn Haán giaãn thïí. Tûâ vùn baãn Haán giaãn thïí sang vùn baãn Haán phöìn thïí. - Tûâ àiïín Haán-Viïåt Viïåt-Haán 1.0: Cung cêëp cho ngûúâi sûã duång nhiïìu caách khaác nhau àïí tra chûä Haán nhû: Tra theo böå thuã. Tra theo töíng söë neát buát. Tra trûåc tiïëp trïn vùn baãn Word hoùåc Website. Lûu yá: Tûâ àiïín naây hoaân toaân dûåa theo tûâ àiïín cuãa Thiïìu Chûãu. Àöi khi coá nhûäng chûä àûúåc choån vaâo tûâ àiïín nhûng êm vaâ nghôa khöng hiïån ra. Lyá do laâ trong tûâ àiïín TC khöng coá nhûäng chûä naây. Caác baån coá thïí taãi ba phêìn mïìm höî trúå soaån thaão vùn baãn Haán Nöm taåi àõa chó www.echip.com.vn . Moåi yá kiïën àoáng goáp cho chûúng trònh, xin liïn hïå vúái taác giaã : Töë n g Phûúá c Khaã i -tongphuoc khai@yahoo.com - ÀT: 0903140643.

DUY THÖNG


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN BÖËN TRONG MÖÅT VÚÁI CLEAN DISK SECURITY 7.0 Clean Disk Security laâ möåt tiïån ñch giuáp baån baão àaãm chùæc chùæn rùçng möåt khi caác file (têåp tin) àaä bõ xoáa thò khöng thïí naâo Undelete (phuåc höìi) àûúåc. Chûúng trònh göìm böën tiïån ñch sau: - Thûá nhêët: Chûúng trònh coá thïí laâm saåch khöng gian àôa tröëng trïn öí cûáng àïí baão àaãm khöng cho phuåc höìi têåp tin àaä xoáa. Viïåc doån deåp naây khöng hïì aãnh hûúãng àïën nhûäng têåp tin àang hiïån hûäu trïn maáy tñnh cuãa baån. - Thûá hai: Chûúng trònh naây coá thïí àûúåc sûã duång nhû möåt cöng cuå àïí xoáa boã triïåt àïí (hoaân toaân) nhûäng têåp tin àang hiïån hûäu àïí chuáng khöng thïí phuåc höìi àûúåc. - Thûá ba: Chûúng trònh naây coá thïí taåo ra nhiïìu khöng gian hún trïn öí àôa. Viïåc baån xoáa möåt têåp tin bònh thûúâng chó laâ gúä boã têåp tin àoá ra khoãi thû muåc chûáa noá vaâ xoáa tïn khoãi baãng phên böë têåp tin (FAT hoùåc NTFS) maâ thöi, nhûng baãn thên dûä liïåu cuãa têåp tin àoá vêîn coân nùçm trïn öí àôa cuâng vúái nhûäng dêëu vïët vïì tïn têåp tin àaä bõ xoáa. Chûúng trònh naây hoaân toaân loaåi boã nöåi dung nhûäng têåp tin àaä bõ xoáa cuäng nhû tïn cuãa chuáng laâm cho chuáng khöng thïí naâo “caãi tûã hoaân sinh” àûúåc vúái nhûäng phêìn mïìm chuyïn duång. - Thûá tû: Chûúng trònh coá thïí khöi phuåc laåi vaâ thêåm chñ khöi phuåc àûúåc nhûäng têåp tin maâ baån àaä xoáa khoãi thuâng raác (Recycle Bin). Vúái giaá 25USD, dung lûúång 0.8MB, chûúng trònh tûúng thñch moåi Windows. Baån coá thïí taãi vïìâ duâng thûã taåi àõa chó: http://home.iprimus.com.au/ksol/clndisk.exe. CHÊU NGOÅC QUÏË (Cêìn Thú)

FASTRES 1.0 – THAY ÀÖÍI NHANH ÀÖÅ PHÊN GIAÃI MAÂN HÒNH Chûúng trònh giuáp àún giaãn hoáa viïåc thay àöíi àöå phên giaãi (Resolution) vaâ àöå sêu maâu (Color Depth) cho maân hònh. FastRes liïåt kï sùén möåt danh saách caác àöå phên giaãi vaâ àöå sêu maâu maân hònh tûúng thñch sùén cho baån, maâ khöng cêìn phaãi vaâo baãng Display Properties xem xeát àïí choån. FastRes thuöåc loaåi freeware (miïîn phñ), tûúng thñch vúái moåi Windows, dung lûúång 169KB. Baån coá thïí taãi vïì taåi àõa chó: www.southbaypc.com/ download/FRSetup.exe. PHAÅM MINH DUÄNG (Q.8, TPHCM)

MENUETOS 0.75 - HÏÅ ÀIÏÌU HAÂNH TRÏN MÖÅT ÀÔA MÏÌM Coá khi naâo baån nghô seä coá möåt hïå àiïìu haânh daânh cho maáy tñnh chó chûáa goån trong möåt àôa mïìm 1,4MB chûa? Trong khi caác hïå àiïìu haânh khaác nhû Windows, Linux, Macintosh... ñt nhêët cuäng phaãi cheáp vaâo möåt àôa CD múái àuã chöî. Vêåy thò haäy thûã nghiïn cûáu MenuetOS xem sao. Nïëu ai àoá noái rùçng hïå àiïìu haânh quaá nhoã seä khöng àeåp thò lêìm to vò giao diïån àöì hoåa cuãa MenuetOS rêët bùæt mùæt. MenuetOS àûúåc viïët trïn ngön ngûä lêåp trònh Assembly (húåp ngûä) 32 bit x 86, khöng dûåa trïn nïìn taãng cuãa bêët kyâ hïå àiïìu haânh naâo khaác. Àöå phên giaãi maân hònh coá thïí àaåt àïën 16 triïåu maâu 1280x1024. Töëc àöå chûúng trònh nhanh hún caã Windows hay Linux. Tuy nhiïn, ûáng duång daânh cho MenuetOS khöng nhiïìu, vò àêy laâ hïå àiïìu haânh khaá múái. Nhûng ñt ra noá cuäng àaáng cho nhûäng ai thñch nghiïn cûáu “voåc” thûã cho biïët. Baån coá thïí taãi MenuetOS 0.75 Final dung lûúång 1.460 KB hoaân toaân miïîn phñ taåi àõa chó: www.menuetos.org/

hoùåc www.echip.com.vn. Hïå àiïìu haânh göìm ba phiïn baãn: 1. Caâi trïn nïìn DOS, 2. Caâi trïn nïìn Windows, 3. Têåp tin Image duâng chûúng trònh HD-Coppy àïí bung vaâo àôa mïìm. Ngoaâi ra, coá thïí taãi vaâi ûáng duång cho hïå àiïìu haânh naây nhû xûã lyá vùn baãn, troâ chúi... theo àõa chó www.menuetos.org/appl/appl.htm. HIÏËU TRUNG

27


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

Àaä bao giúâ baån tûå hoãi chó söë thöng minh IQ (Intelligent Quotient) cuãa mònh laâ bao nhiïu khöng? Nïëu baån laâ "con nghiïån" Internet, chó thñch ngöìi möåt chöî bêëm bêëm nhêëp nhêëp, muöën biïët nùng lûåc baãn thên ngay lêåp tûác maâ khöng phaã i qua möå t cuöå c trùæc nghiïåm vúá i haâ n g trùm cêu hoãi vaâ möåt thúâi gian daâi chúâ àúåi chuyïn viïn trùæ c nghiïåm xûã lyá kïët quaã, thò àêy chñnh laâ giaãi phaáp cho baån. Website naây coá túái nùm baâi kiïím tra miïîn phñ, möîi baâi kiïím tra khaão saát möåt khña caånh vïì trñ thöng minh, vaâ nïëu IQ cuãa baån trïn 125 thò xin chuác mûâng baån, baån àûúåc kïët naåp vaâo High IQ Society. Tuy nhiïn, theo caác nhaâ têm lyá thò chó söë IQ cao cuäng khöng noái lïn sûå thaânh cöng gò trong cuöåc söëng caã (thêët voång quaá!). Vò vêåy caác baån chó nïn xem àêy nhû laâ möåt tham khaão cho vui. LÏ THANH HUY (TPHCM)

www.tryscience.org Baão taâng khoa hoåc daânh cho thiïëu nhi www.tryscience.org laâ baão taâng khoa hoåc thïë giúái àêìu tiïn trïn maång daânh cho thiïëu nhi. TryScience giúái thiïåu phûúng thûác truy cêåp vaâ khaám phaá khoa hoåc múái, cho pheá p bûúác vaâo rêët nhiïì u baã o taâ n g trïn thïë giúá i thöng qua hònh aã n h trûng baâ y tûúng taá c , phiïu lûu àa phûúng tiïån, thùm hiïån trûúâng aão. Caác em nhoã coá thïí tûå mònh tòm toâi, khaám phaá, tham quan vaâ laâm thñ nghiïåm trïn hiïån trûúâng aão, giuáp kñch thñch loâng àam mï khoa hoåc. Neát nöíi bêåt laâ TryScience luön cêåp nhêåt muåc thûåc nghiïåm vaâ trûng baây. BAUTROIBAOLA 28

Thûúãng thûác vùn chûúng trïn maång vúái www.writing.com Taå i trang Web naây, baån khöng nhûä n g chó àûúå c àoå c nhûäng aáng vùn thú tûâ khùæp thïë giúái maâ coân coá thïí àùng kyá àïí laâm thaânh viïn chñnh thûác. Sau àoá, baån coá thïí gûãiã nhûäng taác phêím viïët bùçng Anh ngûä àïí chia seã têm höìn nghïå sô cuãa mònh cuâng baån beâ thïë giúái. Vaâ biïët àêu möåt ngaây naâo àoá khöng xa, baån seä trúã thaânh möåt nhaâ vùn nöíi tiïëng. VUÄ HÛNG (Bònh Thuêån)

www.mysearchengines.com Cú cêëu tòm kiïëm cuãa chñnh baån Ngaây nay, Internet àûúåc coi laâ tuái khön cuãa nhên loaåi. Nhûng àïí khai thaác àûúåc möåt caách hiïåu quaã, chuáng ta thûúâng phaãi sûã duång nhûäng cöî maáy tòm kiïëm (search engine). Coá rêët nhiïìu cöî maáy tòm kiïëm maånh nhû Google, AllTheWeb... nhûng laâm sao àïí têåp trung chuáng laåi trong möåt trang duy nhêët? MySearchEngines.com laâ giaãi phaáp hay cho vêën àïì naây. Mysearchengines cung cêëp miïîn phñ möåt site àïí baån sùæp xïëp caá c cú cêë u tòm kiïë m theo caá c h riïng cuã a mònh. Ban àêìu, baån chó coá böën Web Categories laâ: Gineral, News, Images, Ricipes. Tuy nhiïn baån coá thïí thïm búát, àöíi tïn cuäng nhû thay àöíi võ trñ cuãa chuáng. Khi nhêëp vaâo Add a search engine, möåt cûãa söí xuêët hiïån trong àoá liïåt kï caác site theo nhûäng chuã àïì àaä àûúåc MySearchEngines choån loåc cöng phu (hêìu hïët laâ caác cöî maáy tòm kiïëm maånh nhêët hiïån nay). Ngoaâi viïåc quaãn lyá caác cú cêëu tòm kiïëm, MySearchEngines coân coá möåt söë tñnh nùng hûäu ñch khaác nhû: Quick E-mail (gûãi thû nhanh), Quick SMS(nhùæn tin nhanh), Mylinks giuáp laâm phong phuá thïm site cuãa baån bùçng caách böí sung thïm töëi àa 25 liïn kïët àïën caác site khaác do baån chó àõnh. PIONEER

lûúát Web lûúát Web lûúát Web lûúát Web lûúát Web

www.highiqsociety.org Kiïím tra mûác àöå thöng minh


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN CHÑP CUÂNG DÊN “KEÅP” GIÊËY Xin múâi vö àêy, nïëu baån laâ dên “keåp giêëy”, bêët luêån laâ cö “keåp toác” hay chaâng “keåp ca vaát”. Àêy möåt laâ “partition” àûúåc phên vuâng chuyïn xûã moåi chuyïån coá liïn quan túái mêëy caái taác vuå vùn phoâng thúâi söë hoáa.

“Kheáo tay, hay laâm” trong Microsoft Word Taåo múái möåt muåc AutoText. Àêìu tiïn baån haäy àõnh daång möåt àoaån vùn baãn (coá thïí cheân thïm hònh aãnh) sao cho phuâ húåp vúái yïu cêìu cuãa mònh -> böi àen (àaánh dêëu ñ) àoaån vùn baã n -> vaâ o menu Insert\ AutoText\ AutoText hoùåc vaâo Tools\ AutoCorrect, choån theã AutoText (H1)-> goä tïn àaåi diïån (tûâ viïët tùæt) vaâo khung Enter AutoComplete entries here -> nuát Add -> OK. Hoùåc caách nhanh hún laâ vaâo menu Insert\ AutoText\ New (ALT+F3) vaâ àùåt tïn cho muåc AutoText -> OK. Cheân möåt muåc AutoText vaâo vùn baãn Bêy giúâ baån coá thïí vêån duång ngay, bùçng caách goä tûâ viïët tùæt röìi nhêën phñm F3, nöåi dung àêìy àuã seä thay thïë tûâ viïët tùæt ngay lêåp tûác. Hoùåc vaâo höåp thoaåi AutoText nhû trïn -> choån àïì muåc -> nuát Insert. Hoùåc nhêën nuát All Entries trïn thanh cöng cuå AutoText (nïëu noá àûúåc bêåt) -> Normal -> choån àïì muåc cêìn cheân. Xoáa möåt muåc AutoText Nïëu baån muöën loaåi boã möåt muåc naâo àoá ra khoãi danh saách thò thûåc hiïån nhû sau: + Vaâo höåp thoaåi AutoText theo caách thûåc hiïån nhû trïn. + Choån muåc AutoText cêìn xoáa -> Nhêën nuát Delete. 

(H1)

(H2)

Trong caác söë trûúác, e-CHÑP àaä àùng nhiïìu baâi viïët trònh baây möåt söë tiïån ñch cuãa ûáng duång Microsoft Word. Sau àêy töi xin cung cêëp cho caác baån möåt söë meåo vùåt rêët thuá võ àïí caác baån cuâng tham khaão vaâ voåc.

1. Tiïån ñch AutoText Nïëu baån àaä quen vúái chûác nùng soaån thaão töëc kyá thò AutoText laâ möåt tiïån ñch khöng keám. Nïëu baån laâm úã möåt cöng ty hay möåt vùn phoâng naâo àoá maâ luön phaãi soaån thaão caác vùn baãn coá tiïu àïì laâ tïn cöng ty àñnh keâm caái logo xinh xùæn..., nïëu baån khöng muöën mêët nhiïìu thúâi gian cho viïåc àõnh daång thò AutoText coá thïí giuáp baån thûåc hiïån àûúåc àiïìu naây.

2. Tûå àöång àõnh daång nhû khi baån goä Baån vaâo Tools\ AutoCorrect\ theã AutoFormat As You Type(H2). Caác tuây choån trong höåp thoaåi naây nhû sau: Borders: Tûå àöång thïm caác àûúâng gaåch ngang neát àún, àêåm hoùåc àöi dûúái möåt doâng vùn baãn bùçng caác kyá hiïåu àùåc biïåt. Baån thûã Enter xuöëng möåt doâng tröëng vaâ goä vaâi kyá tûå “-”, hoùåc “_” hoùåc “=” röìi nhêën Enter möåt lêìn nûäa. Xem thûã àiïìu gò xaãy ra nheá. Tables: Taåo baãng tûå àöång bùçng

caách sûã duång caác dêëu “+” vaâ “-” hoùåc khoaãng tröëng. Ordinals (1st) with superscript: Tûå àöång chuyïín caác kyá hiïåu st, nd, rd thaânh chó söë trïn trong khi goä daång ngaây thaáng. *Bold* and _italic_ with real formating: Tûå àöång àõnh daång chûä àêåm trong cùåp dêëu “*” hoùåc nghiïng trong cùåp dêëu “_”. Internet and Network paths with hyperlinks: Tûå àöång taåo liïn kïët àïën trang Web hay àûúâng dêîn trong maång khi baån goä vaâo möåt àõa chó theo àõnh daång URL.

3. Hiïåu chónh baãng (Table): Khi thay àöíi khoaãng caách giûäa caác cöåt trong baãng, baån thûúâng duâng chuöåt keáo caác àûúâng biïn cuãa cöåt sao cho thñch húåp. Tuy nhiïn, khi baån thu heåp hoùåc núái röång thò cöåt phña trûúác hoùåc sau cuäng aãnh hûúãng theo. Àïí traánh trûúâng húåp naây, trong khi keáo chuöåt, baån nïn êën thïm phñm Shift. Ngoaâi ra, àïí thu heåp theo tûâng àiïím thò baån nhêën àöìng thúâi phñm Alt.

4. Goä bêët cûá àêu trong vùn baãn Trong Microsoft Word 2000, XP, coân tñch húåp thïm möåt chûác nùng cuäng khaá thuá võ àoá laâ coá thïí nhêëp keáp chuöåt taåi bêët cûá àêu trong trang giêëy, dêëu nhaáy seä xuêët hiïån taåi àoá vaâ baån chó viïåc “vö tû” maâ goä.

5. Loaåi boã àõnh daång Baån àaä coá möåt àoaån vùn baãn àõnh daång nhûng chûa ûáng yá. Bêy giúâ baån muöën àoaån vùn baãn àoá trúã laåi bònh thûúâng nhû trûúác khi chûa àõnh daång. Caách laâm nhû sau: Böi àen àoaån vùn baãn cêìn loaåi boã röìi nhêën töí húåp phñm CTRL-Spacebar (thanh caách). BLUESOFT 29


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

SÛÚÁNG MÙÆT, ÀAÄ TAI

Veä hoa Xuên vúái

CorelDRAW 11

“Xuên vûâa vïì trïn baäi coã non...”. Nïëu tûâng quen thuöåc vúái CorelDRAW, baån coá nghô rùçng ta nïn duâng cöng cuå naây àïí veä thiïåp Xuên “àöåc baãn” tùång cho ngûúâi maâ ta yïu quyá nhêët? Thiïåp tröng nhû thïë naâo tuây thuöåc yá tûúãng saáng taåo cuãa baån, nhûng nhêët àõnh khöng thïí thiïëu hoa. Baån biïët khöng, cöng cuå biïën daång Interactive Distorcuãa CorelDRAW cho tion Tool pheáp veä hoa rêët nhanh vaâ coá thïí giuáp baån taåo ra nhiïìu loaåi hoa àeåp “chûa tûâng thêëy”. Ta bùæt àêìu nheá.

1

Trûúác hïët baån duâng cöng cuå veä möåt Ellipse Tool àûúâng troân coá àûúâng kñnh khoaãng 7 cm. Vûâa veä xong àûúâng troân, baån êën töí húåp phñm Ctrl+Q àïí chuyïín àöíi noá thaânh àûúâng cong (curve). Baån chuyïín qua cöng cuå choån Pick Tool, troã vaâo têm àûúâng troân, êën giûä phñm traái cuãa chuöåt àïí keáo noá qua möåt bïn. Trûúác khi thaã phñm traái, baån bêëm phñm phaãi cuãa chuöåt möåt phaát. Thïë laâ baån coá hai àûúâng troân giöëng nhau. Ta seä duâng möåt àûúâng troân àïí taåo hoa. Àûúâng troân coân laåi duâng àïí taåo mêîu biïën daång. Viïåc aáp duång chöìng chêët nhiïìu mêîu biïën daång khaác nhau lïn àûúâng troân àún giaãn ban àêìu seä cho baån vö söë hònh daång

(H1)

30

lyá thuá bêët ngúâ.

2

Baån choån möåt àûúâng troân vaâ êën phñm F11 àïí múã höåp thoaåi Fountain Fill. Ta seä tö àûúâng troân bùçng daãi maâu àöìng têm. ÚÃ ö Type, baån choån Radial. Trong phêìn Color blend, baån choån Custom. Trïn daãi maâu vûâa hiïån ra, baån choån maâu trùæng cho võ trñ 0, choån maâu tñm àoã Magenta cho võ trñ 100 vaâ võ trñ 65. Xong xuöi, baån bêëm OK. Daãi maâu àöìng têm xuêët hiïån trong àûúâng troân nhû ta mong àúåi. Baån loaåi boã maâu viïìn cuãa àûúâng troân bùçng caách bêëm-phaãi vaâo úã höåp maâu. ö coá dêëu cheáo

3

Baån “cêìm lêëy” cöng cuå Inter active Distortion Tool. Trïn thanh cöng cuå Property Bar, baån , choån chïë àöå Zipper Distortion goä 17 vaâo ö biïn àöå Amplitude, goä 4 vaâo ö têìn söë Frequency vaâ bêëm nuát . Thiïët àùåt Smooth Distortion xong pheáp biïën daång, baån êën Enter àïí aáp duång pheáp biïën daång êëy vaâo àûúâng troân àaä choån, taåo nïn hònh troân “gúån soáng” nhû hònh 1.

4

Ta haäy taåo ra nhûäng caánh hoa àöìng têm bùçng caách sao cheáp nhiïìu lêìn hònh troân gúån soáng hiïån coá

(H2)

nhùçm thu àûúåc nhûäng baãn sao vúái kñch thûúác nhoã dêìn. Cuå thïí, baån bêëm vaâo Pick Tool, êën giûä phñm Shift vaâ thu nhoã hònh troân gúån soáng möåt chuát. Trûúác khi thaã phñm traái cuãa chuöåt, baån bêëm phñm phaãi àïí taåo ra baãn sao. Baån quay baãn sao êëy möåt chuát nhùçm traánh caãm giaác vïì sûå lùåp laåi àïìu àùån cuãa baãn sao so vúái baãn göëc. Tûâ baãn sao thûá nhêët, baån thûåc hiïån laåi thao taác vûâa nïu àïí coá baãn sao thûá hai nhoã hún. Cûá thïë, baån thu àûúåc “àoáa hoa hoang daåi” nhû hònh 2 (trong àoá, maâu viïìn cuãa nhûäng caánh hoa àûúåc “bêåt lïn” àïí baån dïî phên biïåt chuáng).

5

Tiïëp theo, ta seä thûåc hiïån caác mêîu biïën daång khaác nhau trïn àûúâng troân nguyïn veån (maâ baån àaä àïí daânh tûâ àêìu) vaâ aáp duång lêìn lûúåt caác mêîu biïën daång êëy vaâo “àoáa hoa hoang daåi”. Nhúâ vêåy, baån dïî daâng thûã nghiïåm, taåo ra nhûäng loaåi hoa “chùèng núi naâo coá àûúåc”. Baån duâng Pick Tool choån àûúâng troân mêîu nguyïn veån. Baån laåi cêìm lêëy cöng cuå Interactive Distortion Tool, choån chïë àöå Zipper Distortion, goä 30 vaâo ö Amplitude, goä 5 vaâo ö Frequency, bêëm nuát Random Distortion vaâ êën Enter. Àûúâng troân mêîu trúã nïn

(H3)

(H4)


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

NiceMC Version 1.3: Phêìn mïìm chúi nhaåc “nhoã maâ hay” NiceMC laâ möåt phêìn mïìm tuy nhoã, nhûng coá khaã nùng chúi àûúåc hêìu hïët caác àõnh daång thöng duång nhû : Video: avi, mpg, mpeg, wma, wmv, dat, asf, vob, m1v, m2v... Hònh aãnh: jpg, bmp, dib, emf, gif, ico, wmf... Text: txt, ini... Audio: mp3, wav, ogg, mod, s3m, mtm, mo3, cda,... Coá nhiïìu caách àïí múã möåt têåp tin trong NiceMC: - Caách thûá nhêët laâ keáo-thaã (drag and drop) möåt têåp tin naâo àoá (phaã i àûúå c NiceMC höî trúå) vaâo NiceMC - Caách thûá hai laâ sûã duång nuát “Open” trïn trònh àún cuãa NiceMC - Ngoaâi ra, baån coân coá thïí nghe nhaåc Online bùçng caách keáo thaã möåt liïn kïët naâo àoá trïn Internet Explore. Khi baån múã têåp tin video, möåt cûãa söí múái hiïån ra àïí hiïín thõ àoaån video baån cêìn xem. Baån nhêëp àuáp chuöåt traái àïí chuyïín sang xem úã chïë àöå Full Screen (toaân maân hònh) hoùåc nhêëp chuöåt traái àïí truy cêåp vaâo trònh àún cuãa NiceMC. Ngoaâi ra, baån cuäng coá thïí tuây biïën töëc àöå chúi nhaåc cuãa NiceMC hay coá thïí phoáng to kñch cúä cuãa hònh aãnh trong àoaån video (vaâo Zoom Control). Àïí thay àöíi võ trñ cûãa söí xem video, baån múã menu Position Control, röìi nhêëp chuöåt vaâo caác nuát di chuyïín traái, phaãi, lïn xuöëng... àïí choån võ trñ xuêët hiïån cûãa söí xem video. Menu Filter Control cho pheáp baån thay àöíi caác thöng söë loåc hònh aãnh khi xem têåp tin video . Baån coá thïí tuây biïën NiceMC bùçng caách bêëm Ctrl + P (hoùåc nhêëp

phaãi chuöåt vaâo trònh àún cuãa NiceMC choån Preference). Coá böën lûåa choån thöng duång daânh cho baån: - Menu chñnh (Main): tuây biïën NiceMC nhû “always on top”, ngön ngûä, icon... - Caác àõnh daång maâ NiceMC àûúåc ûu tiïn chúi (File associations) - Tuây biïën phñm tùæt cho NiceMC (Keyboard shortcuts) - Tuây biïën giao diïån cho NiceMC (Skin chooser) Hiïån nay NiceMC laâ phêìn mïìm miïîn phñ, kñch thûúác 2,3MB. Baån coá thïí taãi vïì tûâ àõa chó: www.nicemcmedia.com/dls/NiceMC.exe hay www.echip.com.vn.

NGUYÏÎN TRÛÚNG MINH CHAÁNH (Cêìn Thú)

“toâe loe” nhû hònh 3.

6

Baån duâng Pick Tool àïí cùng khung choån bao quanh “àoáa hoa hoang daåi”. Laåi cêìm lêëy cöng cuå Interactive Distortion Tool, baån bêëm . nuát Copy Distortion Properties Con troã biïën thaânh “muäi tïn àen” to baãn, chúâ àúåi baån “chó àiïím”. Baån bêëm vaâo àûúâng troân “teâ le” (yá noái “aáp duång mêîu biïën daång nhû vêìy neâ”). Lêåp tûác, “àoáa hoa hoang daåi” trúã nïn àeåp “sùæc saão” nhû hònh 4.

(H5)

7

Nïëu chûa ûng veã àeåp “sùæc saão” êëy, baån êën Ctrl+Z àïí trúã laåi vúái “àoáa hoa hoang daåi”. Ta haäy thûåc hiïån mêîu biïën daång khaác. Cêìm lêëy cöng cuå Interactive Distortion Tool, baån choån àûúâng troân mêîu “teâ le” vaâ àïí bêëm nuát Clear Distortion “xoáa baân laâm laåi”. Baån choån chïë àöå Push and Pull Distortion, goä 5 vaâo ö Amplitude vaâ êën Enter. Baån chuyïín qua chïë àöå Zipper Distortion, goä 100 vaâo ö Amplitude, goä 20 vaâo ö Fre-

(H6)

quency, choån Ramdom Distortion vaâ Smooth Distortion röìi êën Enter. Viïåc aáp duång liïn tiïëp hai pheáp biïën daång nhû trïn laâm àûúâng troân mêîu trúã nïn “te tua” nhû hònh 5.

8

Baån duâng Pick Tool àïí choån “àoáa hoa hoang daåi” vaâ êën F11 àïí múã höåp thoaåi Fountain Fill. Baån xaác àõnh daãi maâu nhû sau: maâu àoã (Red) úã võ trñ 0, maâu vaâng (Yellow) úã võ trñ 40 vaâ 100. Sau khi baån nhêën OK àïí àoáng höåp thoaåi, “àoáa hoa hoang daåi” trúã nïn rûåc rúä hún vúái daãi maâu vaâng àoã. Àïí aáp duång mêîu biïën daång múái, baån choån Copy Distortion Properties röìi bêëm vaâo àûúâng troân mêîu “te tua”. Khaác vúái trûúác, lêìn naây CorelDRAW hiïín thõ höåp thöng baáo cho hay baån phaãi chõu khoá chúâ lêu lêu vò pheáp biïën daång maâ ta baây ra rêët phûác taåp. Chùèng coá gò phaãi ngaåi, baån bêëm OK röìi kiïëm moán gò àoá “nhêm nhi”. Sau khi tiïu thuå vaâi traái... chöm chöm, baån seä thêëy kïët quaã töët àeåp nhû hònh 6. H.N.G. 31


ÀOÅC XONG VOÅC LIÏÌN

THAO TAÁC CHUÖÅT... Noái àïën caác phêìn mïìm ûáng duång hiïån nay, hêìu nhû caái “chi chi” cuäng phaãi àuång àïën chuá chuöåt, ngay caã vúái phêìn mïìm luyïån ngoán (baân phñm) cuäng duâng chuöåt àïí àiïìu khiïín möåt söë chûác nùng! Trong hïå àiïìu haânh hoå Windows noái riïng, cuäng nhû caác phêìn mïìm tûúng taác trûåc quan noái chung, chuöåt laåi caâng khöng thïí thiïëu... Tuy nhiïn, àöëi vúái chuá chuöåt cuäng chó laâ “bi nhiïu” thao taác: rï chuöåt (lïn trïn möåt àöëi tûúång), nhêëp traái, nhêëp phaãi, nhêëp àuáp traái, nhêëp àuáp phaãi, nhêëp hai nuát cuâng luác, ctrl-click, shift-click,... Hiïëm hoi lùæm múái coá möåt cuá nhêëp ba chuöåt traái trong caác phêìn mïìm. Àöå phûác taåp cuãa thao taác chuöåt seä tuây thuöåc vaâo ngûä caãnh chuá chuöåt àang úã: luác naâo, núi naâo, àöëi tûúång naâo, thao taác baân phñm keâm theo...

Thöng thûúâng baån coá thïí ngêìm hiïíu rùçng nhêëp (click) phaãi àïí múã trònh àún (thûúâng laâ pop up menu), nhêëp traái laâ choån àöëi tûúång, nhêëp àuáp laâ “thûåc hiïån”. Tuy nhiïn, àöëi vúái möåt söë àöëi tûúång gùæn kïët vúái haânh àöång nhû caác nuát nhêën, caác biïíu tûúång trïn thanh hïå thöëng Windows,... chó cêìn nhêëp traái laâ maáy tñnh àaä xaác àõnh rùçng baån... quyïët àõnh “chúi” túái cuâng! Coân möåt thao taác khaá cú baãn nhûng thuöåc daång “khöng thïí thiïëu” laâ “drag and drop” (keáo vaâ thaã chuöåt?), thao taác naây àûúåc duâng trong nhiïìu “thïí loaåi” phêìn mïìm. Nhûng trûúác hïët, baån coá thïí duâng cho viïåc sùæp xïëp dûä liïåu cho húåp lyá hún, giaã sûã baån cêìn chuyïín möåt söë têåp tin tûâ thû muåc naây sang thû muåc khaác: 1. Múã Windows Explorer. 2. Choån vuâng têåp tin (sûã duång ctrl-click vaâ/hoùåc shiftclick).

1. Chiïëc àöìng höì thêìn kyâ

Trong khi lûúát Net, chat vúái baån beâ, nhiïìu luác baån cuäng cêìn biïët muái giúâ caác nûúác àïí coân “tham khaão”. Trong Windows cuäng coá möåt àöìng höì vaån nùng nhû thïë, thêåm chñ coân “xõn” hún nhiïìu. Tuy nhiïn, nïëu trïn Website cuãa mònh, baån coá caâi àùåt möåt chiïëc àöìng höì tûúng tûå kïí ra cuäng lyá thuá lùæm. Töi xin gûãi àïën caác baån chûong trònh JavaScript hiïín thõ muái giúâ nùm chêu luåc. Chûúng trònh khaá daâi, tuy nhiïn baån coá thïí tòm hiïíu vaâ thay àöíi giao diïån khaá dïî daâng.

2. Phaáo hoa trïn trang Web Nùm hïët Tïët dïën, xin giúái thiïåu cuâng baâ con cö baác “tiïíu xaão” bùæn phaáo hoa trïn trang Web cho “dzui”. Goåi laâ “tiïíu xaão” vò coá nhiïìu thuêåt giaãi vaâ kiïíu bùæn rêët àeåp vaâ phûác taåp. Tuy nhiïn caách àún giaãn vaâ dïî thûåc hiïån nhêët, theo “tui” laåi laâ caách... “tui” trònh baây trïn Website e-CHÑP, xin múâi moåi ngûúâi taãi vïì xem thûã. TRUNG KIÏN t.kien@lycos.co.uk

3. Maä nguöìn cuãa trang Web Nhiïìu trang Web cho pheáp baån “lêëy” maä nguöìn thoaãi maái (thöng qua chûác nùng View | Source cuãa trònh duyïåt). Tuy nhiïn möåt söë trang khaác laåi “bïë quan toãa caãng” vúái moåi ngûúâi. Nïëu muöën cung cêëp luön maä nguöìn (àùåc biïåt laâ trong lônh vûåc àaâo taåo, giaãng daåy), baån coá thïí taåo liïn kïët cho múã thïm möåt cûãa söí àïí ngûúâi lûúát Web xem source: window.location=”viewsource:”+window.location

4. Doâng chûä lung linh Böå loåc (filter) cho rêët nhiïìu hiïåu ûáng àeåp khi baån duâng JavaScript àïí hiïín thõ caác àöëi tûúång. Àoaån chûúng trònh töi giúái thiïåu vúái caác baån laâm cho doâng chûä lung linh nhaãy muáa tûâ nheå àïën maånh... Baån coá thïí taãi chûúng trònh tûâ Website cuãa e-CHÑP, vaâ haäy thûã chónh sûãa caác thöng söë àïí xem hiïåu ûáng thay àöíi nhû thïë naâo nheá...

3. Trûúác hïët baån duâng chuöåt “nùæm” vuâng choån: nhêëp vaâ giûä (click and hold) nuát traái chuöåt lïn vuâng choån. Kïë tiïëp baån di chuyïín chuöåt sang thû muåc múái. Thû muåc coá maâu xanh àûúåc xem laâ thû muåc àñch seä tiïëp nhêån vuâng choån, do àoá baån nhúá àïí yá xem thû muåc àñch coá àuáng “àõa chó” khöng? Khi xaác àõnh àûúåc àiïím àïën, baån nhaã nuát traái chuöåt ra vaâ thïë laâ xong. 32

GK (GeluKrait@yahoo.com) Baån coá thïí taãi caác àoaån maä JavaScript àaä giúái thiïåu taåi àõa chó www.echip.com.vn (muåc Thû viïån JavaScript)

THÛ VIÏåN JAVASCRIPT

“VOÅC” MAÁY TÑNH CUÂNG NHAÅC SÔ HOAÂI AN


BÖÍ NGÛÃA Laåy Chuáa, Höm qua laâ möåt ngaây töìi tïå cuãa con. Chöìng con ra ngoaâi cuâng vúái aã thû kyá. Con trai con àaánh nhau bõ vúä àêìu. Con gaái con bõ hoái möåt chuát trïn àêìu vò duâng dêìu göåi giaã. Con choá nhaâ con ài laâm baån vúái con meâo nhaâ haâng xoám. Haâng xoám cuãa con thò baán nhaâ cho möåt ngûúâi thúå reân. Meå con noái con laâ àûáa con bõ boã rúi. Cha con noái rùçng öng ta laâ möåt ngûúâi àöìng tñnh. Öng chuã cuãa con noái con bõ cho thöi viïåc. Anh con bõ bùæt vò àua xe. Nhaâ con xuöëng cêëp vò bõ möëi ùn. Xe cuãa con bõ àaánh cùæp. Têët caã e-mail con nhêån àûúåc laâ hoáa àún tñnh tiïìn. Vaâ tivi nhaâ con bõ seát àaánh nïn nöí tung. Chuáa úi, xin úã laåi vúái con höm nay. Con àaä coá thïí tiïëp tuåc söëng vúái nhûäng cú cûåc àaä qua. Con coá thïí tiïëp tuåc söëng vúái têët caã nhûäng àiïìu töìi tïå sùæp túái. Thïë nhûng, Xin Chuáa àûâng àïí bêët cûá àiïìu gò töìi tïå xaãy ra vúái chiïëc maáy tñnh cuãa con.

AÃnh: MT

Lúâi nguyïån cuãa möåt ngûúâi nghiïån maáy tñnh

Àõnh võ Àang bay thò maáy bay noå bõ hû. Khöng coá phûúng tiïån àïí àõnh võ vaâ cuäng khöng thïí liïn laåc vúái àaâi kiïím soaát khöng lûu nïn phi cöng khöng thïí xaác àõnh àêu laâ phi trûúâng àïí coá thïí àaáp khêín cêëp àûúåc. Thïë röìi maáy bay ài ngang möåt toâa nhaâ rêët cao, phi cöng vöåi vaâng veä möåt kyá hiïåu thêåt to, röìi lûúån quanh toâa nhaâ àïí ngûúâi ta coá thïí thêëy vaâ chó dêîn giuáp rùçng maáy bay àang úã àêu... Ngûúâi trong toâa nhaâ mau mùæn trûng möåt têëm baãng lúán, trïn àoá ghi: “Anh àang úã trïn phi cú”... Ngûúâi phi cöng móm cûúâi, vêîy tay caám ún vaâ nhòn vaâo baãn àöì àïí xaác àõnh hûúáng phi trûúâng vaâ cho maáy bay haå caánh an toaân Sau khi phi cú àaä àaáp, phi cöng phuå thùæc mùæc, khöng biïët taåi sao cêu traã lúâi hïët sûác ngúá ngêín kia laåi coá thïí giuáp cú trûúãng cuãa mònh àõnh võ. Viïn phi cöng móm cûúâi àaáp: “Cêu traã lúâi àoá xaác àõnh cao öëc laâ toâa nhaâ cuãa Microsoft. Hoå luön traã lúâi àuáng chuyïån naâo àoá nhûng thûúâng thò cêu traã lúâi êëy vö duång... TRÊÌN MINH TUÂNG (sûu têìm)

33


CHÑP CUÂNG GAME

C The Black Mirror – TÊËM GÛÚNG MAÂU ÀEN

HÏÅ MAÁY: PC PHAÁT HAÂNH: THE ADVENTURE COMPANY PHAÁT TRIÏÍN: FUTURE GAMES THÏÍ LOAÅI: PHIÏU LÛU MAÅO HIÏÍM GAME ÀAÄ COÁ BAÁN TAÅI VIÏÅT NAM

L

aâ phiïn baãn àêìu tiïn cuãa Super Robot Wars (SRW) trïn maáy GBA, SRWA àûúåc coi nhû laâ ngûúâi anh caã cuãa doâng game naây trïn hïå maáy múái cuãa Nintendo. Xuêët hiïån lêìn naây trïn GBA tuy múái meã nhûng thûåc ra SRWA àaä kïë thûâa rêët nhiïìu caác chi tiïët caãi tiïën cuãa SRW trïn caác hïå console trûúác àoá. Möåt àiïím àùåc trûng chñnh laâ hïå thöëng àaánh vaâ phoâng thuã kïët húåp vúái àöìng àöåi (xuêët hiïån trïn SRW @ Gaiden cuãa PS). Vúái hïå thöëng naây, khi caác robot àûáng chung vúái nhau coá thïí têën cöng phuå hoùåc phoâng thuã duâm cho àöìng àöåi cuãa mònh. Vñ duå nhû àïí Getter àûáng saát Angel, khi Getter têën cöng thò Angel seä tung thïm möåt chiïu nûäa höî trúå Getter; ngûúåc laåi, khi Angel bõ têën cöng, Getter coá thïí àúä duâm Angel àoân têën cöng àoá. Àaåi khaái hïå thöëng naây laâ nhû thïë. Ngoaâi caác vêën àïì nöíi cöåm àaáng chuá yá trïn thò SRWA cuäng nhû hêìu hïët caác troâ SRW khaác coá gameplay vaâ caách setup rêët giöëng nhau. Khi tiïu diïåt àûúåc àöëi phûúng, baån coá möåt söë tiïìn vaâ coá thïí seä coá thïm caác item (àöì chúi). Tiïìn duâng àïí nêng cêëp robot vaâ chuöåc laåi caác robot bõ mêët trong trêån chiïën, coân item thò duâng àïí trang bõ thïm cho robot

34

öët truyïån cuãa The Black Mirror (TBM) laâ sûå kïët nöëi nhûäng maãnh rúâi raåc cuãa Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Scooby Doo, vaâ game chúi nöëi maång Clue. Baån seä vaâo vai Samuel, hêåu duïå cuãa doâng hoå cöí Gordon, àûúåc thûâa hûúãng toâa lêu àaâi BM trong haâng thïë kyã. Öng cuãa Samuel, William Gordon, àaä qua àúâi möåt caách bñ êín. Öng àaä cöë khaám phaá nhûäng truyïìn thuyïët bñ êín cuãa doâng töåc trong lêu àaâi vaâ chúåt thêëy mònh àang àûáng trong möåt ngoån thaáp cuãa noá vaâ öng bõ ngaä, hay noái àuáng hún laâ bõ àêíy, xuöëng caánh cöíng sùæt vaâ... trong tang lïî cuãa gia àònh, Samuel àaä trúã vïì vaâ gùåp laåi têët caã moåi ngûúâi tûâ baâ cuãa anh, nhûäng ngûúâi baån, ngûúâi hêìu, quaãn gia vaâ caã baác sô cuãa gia töåc. Nhiïåm vuå cuãa Samuel bùæt àêìu tûâ caái chïët bñ êín cuãa öng William. Anh seä phaãi àïën nhiïìu núi àïí khaám phaá ra bñ mêåt, vñ duå nhû ngöi nhaâ thúâ cuä, vaâ caã möåt caái moã hoang. TBM mang phong caách chúi game bñ êín thuêìn tuáy, nhûng löìng vaâo àoá laâ möåt söë neát nhêën khaá êën

maånh hún. Röìi baån coá thïí thay àöíi ngûúâi laái, chuyïín àöíi hònh thûác caác robot (nïëu àûúåc) hay xem thöng söë caá nhên cuãa caác robot hay pilot... Àoá laâ têët caã nhûäng gò maâ baån coá thïí laâm sau khi qua möåt maân. Coân khi vaâo trêån àêëu, àiïìu khiïín caác robot tiïu diïåt hïët caác àöëi thuã, thïë laâ xong. Àöi khi coá maân yïu cêìu möåt söë sûå kiïån àùåc biïåt, hoùåc phaãi laâm möåt söë nhiïåm vuå naâo àoá. Noái chung

tûúång vaâ baån seä thêëy rêët phêën khñch khi chúi àïën mûác khöng thïí ngûâng àûúåc. Kïët cêëu cêu chuyïån àan xen vaâo nhau tûâ àêìu àïën cuöëi vúái nhiïìu nhên vêåt thuöåc nhiïìu mö-tuyáp khaác nhau, àöi khi rêët thûåc, àöi khi cuäng coá neát gò àoá... khöng thûåc lùæm. Nhên vêåt chñnh cuãa game cuäng khöng ngoaåi lïå vúái nhiïìu tñnh caách khaá cêìu kyâ. Coá möåt khuyïët àiïím cuãa Samuel, hay chñnh xaác laâ cuãa game, laâ quaá nhiïìu nhûäng àoaån höåi thoaåi möîi khi gùåp nhau àïí noái chuyïån, mùåc duâ àoá laâ caách duy nhêët àïí thu thêåp thöng tin vaâ àêìu möëi. Caái àaáng noái úã àêy laâ nöåi dung caác àoaån àöëi thoaåi àöi khi lan man, vaâ thuêåt ngûä sûã duång trong game thöng qua caác àoaån höåi thoaåi cuäng khöng mêëy hêëp dêîn nhû caái kiïíu noái “giúâ töi ài trûúác nheá”, húi chaán. Sûå mêët têåp trung vaâo caác àoaån thoaåi laâm chêåm hùèn nhõp àöå cuãa game. Lúâi thoaåi cuäng nhû nhûäng àoaån àöëi thoaåi laâm ngûúâi chúi coá caãm tûúãng nhû mònh àang àûúåc “ngûúâi lúán” daåy möåt àûáa con nñt chúi game. Chñnh nhûäng lúâi thoaåi chaán pheâo naây

HÏÅ MAÁY: GAMEBOY ADVANCED (GBA) PHAÁT HAÂNH: BANPRESTO THÏË LOAÅI: CHIÏËN LÛÚÅC

Super Robot Taisen A caác troâ SRW àïìu na naá nhû nhau nïëu khöng tñnh àïën caác chi tiïët àöíi múái, khöng coá gò àïí noái nhiïìu vïì phêìn naây. Hònh aãnh cuãa SRWA thûåc sûå àaáng kinh ngaåc. Hoaân toâan 2D nhûng laåi laâ 2D rêët àeåp, caác àoân têën cöng nhòn rêët àaä, caác robot àûúåc thiïët kïë rêët chi tiïët, baãn àöì cuäng khöng thïí chï vaâo àêu àûúåc. Nïëu so laåi vúái SRW4 trïn SNES thò SRWA hún hùèn, thêåm chñ coân hún caã mêëy àaân anh cuãa noá trïn PS nûäa êëy chûá (trûâ hai anh chaâng SRW @ vaâ SRW @ Gaiden ra). Tuy nhiïn, SRWA khöng cho pheáp tùæt animation, tûác laâ baån phaãi theo doäi hïët têët caã caác chiïu àaánh cuãa caác robot, luác

àêìu thò khöng sao, chûá vïì sau thò caái vuå naây laâm troâ chúi húi nhaâm. Êm thanh cuãa SRWA húi dúã, nïëu coá hún thò chùæc chó hún àûúåc mêëy caái SRW trïn hïå handheld trûúác àoá, chûá nïëu so saánh vúái mêëy SRW trïn console thò thua xa. Lúâi kïët: Möåt troâ SRW rêët hay trïn GBA. Hònh aãnh thûåc sûå rêët àaáng kinh ngaåc khi animation cuãa caác chiïu àaánh àûúåc thiïët kïë rêët àeåp vaâ bùæt mùæt. Thêåm chñ chó chiïu bùæn àaån bònh thûúâng cuäng bay qua bay laåi khùæp caã maân hònh. Caác robot cuãa nhên vêåt chñnh hêìu hïët àïìu rêët ngêìu, caác chiïu àaánh khöng chï vaâo àêu àûúåc. Möåt lúâi khuyïn khi chúi troâ


CHÑP CUÂNG GAME laâm cho game giaãm ài tñnh hêëp dêîn àaáng coá. Vïì caách chúi, TBM laâ game theo phong caách logic. Lêëy möåt vñ duå àún giaãn laâ nhû hïî thêëy möåt doâng suöëi chaãy xiïët, ùæt laâ baån seä ài àïën núi nûúác nöng nhêët àïí löåi qua nhû phêìn lúán caác game. Coân trong TBM thò baån phaãi ài kiïëm caái gò coá liïn quan àïën caái nguöìn hay con suöëi thò múái qua àûúåc. Hay khi àaä khaám phaá ra àûúâng ài, baån cuäng khöng àûúåc chúi nhû yá mònh maâ phaãi theo “maáy” tûác laâ phaãi troâ chuyïån vúái ngûúâi coá liïn quan àïën chöî àoá thò baån múái hy voång àûúåc ài tiïëp. Àiïìu naây àöi khi gêy bûåc mònh cho ngûúâi chúi vò phaãi theo diïîn biïën cuãa game. Àiïím àùåc sùæc nhêët cuãa game laâ giao diïån khaá roä vaâ rêët hûäu ñch: khi nhêën tab, baån seä thêëy àûúåc têët caã nhûäng àûúâng ài coá trong khu vûåc, vaâ àïìu chó roä ài tûâ àêu àïën àêu. Tiïëp theo laâ caác cêu àöë trong game buöåc baån phaãi giaãi, coá nhiïìu caái rêët khoá vaâ cuäng coá nhiïìu caái àún giaãn nhû laâ phaãi ài kiïëm àuáng chòa khoáa àïí múã àuáng cûãa chùèng haån. S.H (VGP Group) naây laâ: tùæt nhaåc ài! Nïëu so saánh vúái caác phiïn baãn àaân anh trûúác àoá, coá thïí noái SRWA khöng hïì thua bêët kyâ troâ naâo, ngoaâi caác phiïn baãn àaä ùn sêu vaâo loâng ngûúâi nhû SRW @ hay SRWF + F Final. Caái àaáng noái úã àêy laâ SRWA ngùæn quaá, coá khoaãng hún 35 maân thöi, chúi khöng àaä nhû mêëy SRW trïn console vöën coá àïën nùm saáu chuåc maân... Game cuäng coá thïí chúi trïn maáy tñnh, baån coá thïí download trònh giaã lêåp

taåi àõa chó www.venovn.com/library/ emulator/gba/VisualBoyAdvance-1.6.zip vaâ download file game giaã lêåp taåi àõa chó www.venovn.com/library/roms/srta.zip. Chuác baån vui àêìu nùm múái!

HÖÌNG GIANG

Dûåa trïn mùåt trêån phña àöng cuãa cuöåc Chiïën tranh Thïë giúái lêìn thûá hai (WWII), Medal of Honor Rising sun (RS) laâ möåt trong hai game thaânh cöng vïì cêu chuyïån naây cuãa anh em Griffin - Donny vaâ Joe. Chuyïån vïì hai ngûúâi lñnh Myä cuâng nhau traãi qua nhiïìu thûã thaách trong mùåt trêån chöëng quên phiïåt Nhêåt. Khi bùæt àêìu baån seä vaâo vai Joe, xuêët phaát trïn chiïën haåm USS taåi California. HÏÅ MAÁY: GAMECUBE/ PLAYSTATION 2/ XBOX PHAÁT HAÂNH: EA GAMES PHAÁT TRIÏÍN: EALA THÏÍ LOAÅI: HAÂNH ÀÖÅNG

Medal of Honor: Rising Sun RS seä àûa vaâo baån vaâo vö söë caåm bêîy suöët tûâ àêìu àïën cuöëi game maâ baån khöng daám nghô àïën. Caác àoaån höåi thoaåi khaá ngùæn goån nhûng thïí hiïån àûúåc möåt caách sêu sùæc cêu chuyïån trong game, tñnh thûåc cuãa möi trûúâng xung quanh. Game buöåc baån phaãi haânh àöång nhiïìu hún vúái nhiïìu caãnh khaá choaáng vaáng. Möåt àúåt têën cöng lúán xaãy ra, vaâ nhiïåm vuå cuãa baån laâ baão vïå taâu cuãa mònh khoãi haâng taá maáy bay vaâ taâu ngêìm. Khi chaåy trong khoang taâu, baån seä gùåp vö söë thuãy thuã àang dêåp lûãa vaâ àoáng caác khoang bõ ngêåp. baån chaåy lïn àûúåc boong taâu, vaâ seä sûã duång möåt khêíu suáng maáy. Maáy bay àõch seä lao xuöëng vaâ neám thuãy löi. Baån nhaãy xuöëng nûúác röìi sau àoá seä coá xuöìng àoán baån. Tûâ luác naây, baån coá thïí haå àûúåc bao nhiïu maáy bay àõch laâ tuây vaâo sûác cuãa mònh vaâ sûå höî trúå cuãa àöìng àöåi. Sau àoá, baån seä traãi qua nhûäng trêån àaánh aác liïåt tûâ caác khu rûâng àêìm lêìy cho àïën caác con àûúâng úã Singapore vaâ nhiïåm vuå duy nhêët laâ phaãi söëng. Baån seä phaãi têån duång caác khaã nùng nhaãy, lùn, chaåy thuåc maång vaâ têët caã caác kyä nùng cêìn thiïët àïí hoaân thaânh nhiïåm vuå. Game cuäng linh àöång àûa vaâo hïë thöëng àiïìu khiïín FPS giuáp ngûúâi chúi dïî àiïìu khiïín hún. Vaâ kyä nùng cuöëi cuâng laâ bùæn suáng vaâ baån seä àûúåc thûã taâi cuãa mònh vúái mêëy tay lñnh Nhêåt. Tuây thuöåc vaâo nhûäng yïu cêìu cuãa tûâng nhiïåm vuå, baån seä àûúåc trang bõ nhûäng thûá cêìn thiïët - suáng àaån hay àöì nghïì ài keâm. Coá nhûäng caãnh baån seä phaãi chúi im lùång vaâ chùèng phaãi giïët ai caã, vaâ coá nhûäng trêån baån buöåc phaãi sûã duång vuä khñ. RS mang àïën cho baån têët caã nhûäng caãm giaác maâ baån tûâng traãi qua trong caác game cuâng loaåi nhû Frontline chùèng haån - chúi nhû thêåt. Game àûúåc dûång trïn caã hïå Gamecube, Xbox vaâ PS2 nhûng dûúâng nhû Xbox laåi nhónh hún PS2 vïì àöå trung thûåc vaâ mõn hún (Gamecube thò laâ söë Möåt röìi). Trong khi àoá, nïëu chúi game naây trïn PS2 thò nhên vêåt coá húi “cûáng”. Nhûng duâ sao thò game cuäng àûa àûúåc caái khöng khñ cuãa thïí loaåi WWII FPS, khiïën ngûúâi chúi phaãi chùm chuá khi chúi. RS cuäng chuá yá hún trong viïåc chúi àöìng àöåi, bùçng chûáng laâ baån coá thïí chúi hai ngûúâi phöëi húåp trong caác nhiïåm vuå. Caã ba baãn àïìu coá nhûäng tiïu chuêín chung vïì àöì hoåa, caách chúi cho àïën tñnh nùng chúi online, vaâ húi “saânh àiïåu” möåt chuát laâ phiïn baãn PS2 coá thïí chúi online nhiïìu ngûúâi, möåt àiïím àaáng quan têm. Baån coá chñn caãnh chúi vaâ taám ngûúâi tham gia möåt trêån chiïën, tha höì maâ lùn, löån, nuáp, rònh moâ röìi beáng!

PHAN DUY

35


CHÑP CUÂNG GAME

CHÑT CHAÁT CHUYÏÅN GAME

NHÛÄNG GIAÃI THÛÚÃNG CHÑNH: - Game coá nhaåc hay nhêët: Freedom Fighter - Game hay gêy kinh ngaåc nhêët: Otogi: Myth of Demons - Game sûã duång nhaåc coá baãn quyïìn hay nhêët: True Crime: Streets of LA (Àêy laâ giaãi thûúãng daânh cho êm nhaåc vöën àaä coá sùén trong caác album cuãa caác ban nhaåc, nay àûúåc sûã duång vaâo game bùçng caách remix laåi cho phuâ húåp). - Nöåi dung hay nhêët: Beyond Good & Evil - Hiïåu ûáng êm thanh hay nhêët: Uru: Ages Beyond Myst - Game sûã duång cöng nghïå múái hiïåu quaã nhêët: SSX 3 (Kyä thuêåt vaâ nghïå thuêåt luön gùæn boá vúái nhau

- Phiïn baãn múã röång hay nhêët: WarCraft III: The Frozen Throne - Game dûåa theo phim hay nhêët: Star Wars: Knights of the Old Republic - Game nhiïìu hïå maáy (multiplatform) hay nhêët: Prince of Persia: The Sands of Time - Game cöí àiïín laâm laåi hay nhêët: The Legend of Zelda Collector’s Edition - Nhên vêåt hay nhêët: Tesshu - Tenchu: Wrath of Heaven - Game vui nhöån nhêët: The Simpsons: Hit & Run - Tin àûúåc quan têm nhêët: nhûäng tin tûác liïn quan àïën game Halflife 2

Baãng “Phong thêìn” nhûäng game hay vaâ dúã nhêët trong nùm cuãa trong game. Vaâ möîi nùm, khña caånh naây caâng coá nhûäng bûúác tiïën böå vûúåt bêåc. Àêy laâ giaãi thûúãng daânh cho game khöng sûã duång nhûäng kyä thuêåt thöng thûúâng àïí saáng taåo ra nhûäng kïët quaã xuêët sùæc nhûng kyâ laå khöng keám). - Löìng tiïëng hay nhêët: The Getaway - Game mang nhiïìu chêët nghïå thuêåt nhêët: The Legend of Zelda: The Wind Waker (Mùåc duâ nhûäng yïëu töë kyä thuêåt trong thiïët kïë àöì hoåa rêët quan troång, nhûng xeát cho cuâng chuáng coá thêåt sûå thêím myä hay khöng tuây thuöåc khaá nhiïìu vaâo êën tûúång cuãa ngûúâi chúi. Kyä thuêåt àöì hoåa ngaây caâng phaát triïín. Quan niïåm thêím myä maâ caác nhaâ thiïët kïë sûã duång trong game trúã nïn rêët quan troång).

36

- Game coá nhiïì u saá n g kiïë n hay nhêë t : EyeToy: Play

NHÛÄNG GIAÃI "MÊM XÖI” DAÂNH CHO NHÛÄNG GAME "CHUÖËI” NHÊËT - Game “chuöëi” nhêët: Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball: Laâ nhûäng game coá caãnh hay haânh àöång laâm ngûúâi chúi phaãi àoã mùåt nhû caác cö gaái ùn mùåc quaá khiïu gúåi hay nhûäng caãnh thiïëu tïë nhõ - Game lùåp ài lùåp laåi nhiïìu phiïn baãn nhêët: Tony Hawk’s Underground - Game coá diïîn viïn löìng tiïëng “doãm” nhêët: Charlie’s Angels


CHÑP CUÂNG GAME Nhû thöng lïå haâng nùm, vaâo thaáng 12, Gamespot laåi cöng böë danh saách nhûäng game hay vaâ dúã nhêët trong nùm. Tuy nhiïn, vïì cú cêëu giaãi nùm nay coá vaâi thay àöíi nhoã, nhùçm phaãn aánh àuáng võ thïë cuãa Gamespot (GS) hiïån nay laâ möåt trong caác Website lúán vïì game trïn nhiïìu hïå maáy vaâ xu hûúáng hiïån nay cuãa nïìn cöng nghiïåp game thïë giúái. Vò thïë, àêy laâ lêìn àêìu tiïn GS boã qua sûå khaác biïåt nhoã giûäa caác phiïn baãn trïn caác hïå maáy khaác nhau trong caác giaãi Special Achievement Award, Dubious Honor, vaâ Genre Award nhùçm àûa àïën nhûäng kïët quaã chñnh xaác vaâ cöng bùçng nhêët. Do vêåy, nùm nay lûúång giaãi thûúãng chó coân 40 vaâ cuäng laâ lêìn àêìu tiïn GS chó choån duy nhêët möåt game cho giaãi “Game hay nhêët cuãa nùm”, thay vò chia ra PC vaâ console nhû caác nùm trûúác.

Gamespot - Game trò hoaän lêu nhêët: HalfLife 2 (Àêy laâ game hay, nhûng ngaây phaát haânh laåi bõ dúâi sang nùm sau thay vò cuöëi nùm nay nhû dûå kiïën). - Game mang triïët lyá “rùæc röëi” nhêët: Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht: Thuá thêåt vúái caác baån àêy laâ giaãi thûúãng laâm töi khoá chõu nhêë t (vò töi rêë t thñch Xenosaga)! Giaãi naây daânh cho game quaá triïët lyá hay cûúâng àiïåu hoáa. Theo GS noái: “Chuáng töi laâ gamer, khöng phaãi caác nhaâ thöng

Xbox: Star Wars: Knights of the Old Republic - Game hay nhêët trïn hïå maáy GBA: Mario & Luigi: Superstar Saga - Game hay nhêët trong nùm: Legend of Zelda: The Wind Waker - Game haânh àöång phiïu lûu hay nhêët: Legend of Zelda: The Wind Waker - Game bùæn suáng hay nhêët: Panzer Dragoon Orta - Game àêëu voä àöëi khaáng hay nhêët: Virtue Fighter: Evolution - Game nhêåp vai hay nhêët: Star Wars: Knights of the Old Republic - Game chiïën thuêåt hay nhêët: Rise of nation - Game mö phoãng hay nhêët: Flight Simulator 2004: A Century of Flight - Game àua xe hay nhêët: MotoGP2 - Game phiïu lûu hay nhêët: Silent Hill 3 - Game quaãn lyá thïí thao hay nhêët: ESPN NFL Football thaái luön àeo kñnh möåt mùæt”. - Game thïí thao giaãi trñ hêëp dêîn - Game gêy thêët voång nhêët: nhêët: SSX3 Devil May Cry2 - Game puzzle / logic hay nhêët: - Game ñt ai àoaái hoaâi àïën vò WarioWare Inc: Mega MicroGame. quaá dúã: Gods and Generals. (Game dúã nhêët trong nùm, dúã àïën mûác khöng coân coá thïí dúã hún àûúåc BUNNYFOREVER nûäa). CAÁC TRANG GAME SÖË NAÂY - Game hay nhûng ñt ngûúâi DO A.B.E BIÏN TÊÅP chúi: Amplitude

MÖÅT SÖË GIAÃI THÛÚÃNG KHAÁC: - Game PC hay nhêët: Rise of Nation - Game hay nhêët trïn hïå maáy Gamecube: The Legend of Zelda: The Wind Waker - Game hay nhêët trïn hïå maáy Playstation2: Dark Cloud 2 - Game hay nhêët trïn hïå maáy

37


NHÊÅT KYÁ e-CHÑP

CHUÁNG TÖI NHÛ THÏË NAÂO? Giûä muåc: Nhaâ vùn Nguyïîn Troång Tñn, BTV e-CHÑP Duâ gò thò cuäng vêîn uãng höå Haâng tuêìn, cûá 11 giúâ saáng thûá ba vaâ thûá saáu laâ töi coá e-CHÑP söë múái.á Tuy thiïåt thoâi so vúái caác baån àùåt mua daâi haån (khöng àûúåc tùång àôa CD) nhûng töi vêîn vui vò mònh coá thïí àoåc vaâ thûåc haânh theo caác baâi viïët coân “noáng höíi”. Chûá àùåt mua daâi haån thò chùæc chùæn seä chúâ “daâi cöí”. Duâ gò thò töi cuäng uãng höå “hai tay” khi sang nùm e-CHÑP khöng tùång quaâ nûäa. Nïëu coá thò mong e-CHÑP nghô caách tùång naâo àoá cho “thùæm tònh” vúái têët caã baån àoåc àaä uãng höå e-CHÑP. Vò söë e-CHÑP tên niïn seä phaát haânh vaâo ngaây thûá saáu 2-1-2004 nïn xin gûãi e-CHÑP möåt têëm aãnh maâ töi àaä thûåc hiïån vúái sûå trúå giuáp cuãa maáy tñnh. e-CHÑP xem thûã coi coá thïí duâng laâm bòa khöng? Nïëu khöng thò coi nhû goáp vaâo goác aãnh vui cuãa Giai phêím Xuên vúái chuá thñch laâ: “AÁi chaâ! Maáy tñnh e-CHÑP quaá xaá àaä”. LÏ QUÖËC HÖÅI - Súã KHCN Baåc Liïu (hqleht@yahoo.com) Höìi êm: Caám ún thõnh tònh maâ baån àaä daânh cho e-CHÑP. Xin múâi caác baån cuâng xem “bòa e-CHÑP söë 58” maâ baån Lï Quöëc Höåi àaä thiïët kïë. Riïng viïåc tùång quaâ, sang nùm 2004, e-CHÑP seä cöë gùæng xêy dûång caác chûúng trònh tùång quaâ hêëp dêîn vaâ húåp lyá hún.

Vïì caác chûúng trònh quaâ tùång Em úã Àöìng Thaáp, àaä àùåt mua e-CHÑP daâi haån qua Bûu àiïån thõ xaä Sa Àeác. Trûúác àêy, em àaä nhêån àûúåc CD quaâ tùång thûá 2 qua bûu àiïån. Thïë nhûng maäi àïën giúâ vêîn chûa nhêån àûúåc CD quaâ tùång thûá ba. Em rêët thêët voång vò àaä hïët quyá IV röìi? Coá phaãi eCHIP quïn caác baån àoåc úã tónh? Mong e-CHÑP haäy cöng bùçng hún. SA DEC (sadec76@yahoo.com) Höìi êm: Àêy cuäng laâ àiïìu khiïën e-CHÑP àang rêët bûác xuác. Àïën nay, duâ e-CHÑP àaä nhiïìu lêìn àön àöëc nhûng 38

Cöng ty Phaát haânh Baáo chñ Trung ûúng vêîn khöng thöëng kï vaâ chuyïín cho e-CHÑP danh saách baån àoåc úã khu vûåc ngoaâi TPHCMâ àùng kyá mua e-CHÑP daâi haån. Àïí caác baån cû truá ngoaâi àõa baân TPHCM, àaä àùng kyá mua e-CHÑP daâi haån khöng phaãi chúâ àúåi, mong caác baån gûãi gêëp vïì Toâa soaån e-CHÑP baãn photocopy biïn nhêån àùng kyá mua eCHÑP quyá III/2003 daâi haån keâm tïn hoå, àõa chó chñnh xaác, e-CHÑP seä gûãi ngay CD quaâ tùång thûá 3 cho caác baån.

Àõa chó download font thû phaáp Trïn e-CHIP söë 52 coá àûúâng dêîn www.cuoihoivn.com/FontVNThuphap /font-vnithufap.htm do baån Phan Hoaâi Sang giúái thiïåu àïí tòm vaâo taãi Font thû phaáp. Thïë nhûng töi khöng thïí vaâo Website naây (maáy baáo “The page cannot be displayed”). Vò khöng muöën laâm phiïìn e-CHIP nïn töi àaä trûåc tiïëp gûãi e-mail vaâo mailbox sangxabeng@yahoo.com cho baån Phan Hoaâi Sang nhûng server baáo khöng gûãi àûúåc. Mong e-CHÑP giúái thiïåu Website khaác coá font thû phaáp vò Tïët àaä túái, töi muöën laâm vaâi têëm thiïåp gûãi tùång baån beâ.

TRAN NGOC TRUNG (brothercafe@dng.vnn.vn) Höìi êm: Sau khi e-CHÑP chuyïín thû cuãa baån àïën baån Phan Hoaâi Sang, baån Sang gúãi e-mail höìi êm nhû sau: Sau khi e-CHÑP giúái thiïåu àõa chó download font thû phaáp, coá rêët nhiïìu baån gúãi e-mail àïën em hoãi vò sao khöng thïí vaâo àõa chó àoá download font àûúåc. Em àaä kiïím tra vaâ thêëy àuáng laâ nhû vêåy. Cuäng vò thïë, em àaä upload ba font àoá (vni-thufap, vnithufap2, vni-ongdo) lïn àõa chó http:/ /www.diendanvmd.web1000.com/ fontthufap.zip. Múâi caác baån vaâo link úã trïn àïí download vïì duâng. Thaânh thêåt xin löîi vïì “sûå cöë” naây. PHAN HOAÂI SANG (sangxabeng@yahoo.com)

Quanh nùm cuâng e-CHÑP e-CHÑP vûâa nhêån àûúåc möåt têëm tranh veä e-CHÑP vúái 12 con giaáp keâm chuá thñch “Quanh nùm cuâng e-CHÑP” cuãa baån Nguyïîn Minh Trung úã Töí 37, Khoám Vônh Têy I - Phûúâng Nuái Sam, Thõ xaä Chêu Àöëc, Tónh An Giang. Xin múâi caác baån cuâng xem.

eCHIP58  

8 VUI TÏËT GIAÁP THÊN 2004 CUÂNG e-CHÑP VAÂ IBM THÏË GIÚÁI ICT Nhûäng saãn phêím PC xuêët sùæc nhêët cuãa nùm 2003 22 FORUM e-CHÑP 14 TÖI VA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you