Page 1

omfavnelse - "Ta vare pĂĽ" det biologiske mangfoldet Opppgave 3, del 1 Laa 224

av Maiken Thorud og Cassandra Mood Hegna

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


OPPGAVEN Oppgaven går ut på å detaljere et utsnitt fra området på søndre/nordre Moer på Ås (se oppgave 2). Meningen med oppgaven er å øve planteplanlegging på detaljnivå, dvs. å videreutvikle romlig og estetisk komposisjon av beplantningen med utgangspunkt i et konsept for så å overføre ideene til en del av materialet som skal til for at vegetasjon i anlegget skal kunne beskrives, plantes og videreutvikle slik dere ønsker. Dere skal arbeide to og to og velge et utsnitt fra det vegetasjonskonseptet dere ønsker å videreutvikle. Dere kan gå sammen enten med noen fra tidligere gruppen eller med noen fra en annen gruppe og bli da enig om hvilket konsept dere ønsker å fortsette med. Gruppearbeidet innebærer at begge to er involvert og kjent med alle steg og avgjørelser i prosessen og kan svare på spørsmål på lik linje. Grupper av tre personer er mulig, - arbeidsutsnitt må da tilpasses. Det valgte utsnittet skal være relevant i forhold til konseptet og inneholde variert beplantning. Utsnittets størrelse skal tilsvare A2 formatet i målestokk 1: 250 eller en forlengelse/multiplum av A3 formatet. Målestokk variert del: 1:100 Det skal brukes busker og trær og kan dessuten tas inn stauder, klatreplanter og løkplanter. Ta hensyn til både funksjonelle, estetiske og økologiske momenter når det gjelder utformingen og plantevalget. Arbeid i plan og 3D for å utforske muligheter og visualisere interessante komposisjoner og romdannelser. Ta i bruk verktøy og metoder fra LAFT-relatert undervisning. Dere må ta videre avgjørelser og dens utformulering. Forandringer og tilpasninger av konseptet er ikke noe problem, så lenge det kan argumenteres for. Ha vegetasjonens utvikling og skjøtselsbehov i bakhodet. Dette blir temaet for oppgavens del II. Følgende skal leveres: - Illustrasjonsplan - Kortfattet redegjørelse for beplantningens hovedtrekk

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

- utforskende skisser og illustrasjoner av forslaget (skisser, oppriss, snitt, diagram) prosessdokumentasjon vedr. komposisjon, ulike årstidsaspekter m.fl. som er viktig for argumentasjon. - Planteplan med arter og mengder på samt planteliste. Målestokk varierer med beplantningstype og velges etter behov (M: 250 og 1:100) NB! alle skal ha med en del i 1:100 - Bestillingsliste som viser latinske og norske navn, planteavstand, total antall av hver art og ønsket kvalitet etter NS 4400.

Valgt område ut i fra del 1 av oppgaven: Vi har valgt et utsnitt fra oppgave 1. Det utvalgte området har både det planlagte grønt draget og området hvor ny bebyggelse kommer. Vi ville begge jobbe med disse to tingene og da falt valget naturlig på dette utsnittet

Rød firkant viser valgt område

LAA 224

Konsept - Omfavnelse - “ta vare på “ det biologiske mangfold Gjennom konseptutviklingen i oppgave 1 kom vi frem til at konseptet skulle handle om omfavnelse. Ordet omfavnelse kan bety og verne om, ta vare på, holde rundt, skape trygghet, omsorg og støtte. Dette var sentrale ord som vi alle mente stedet manglet og som vi ville prøve å uttrykke med vegetasjon. Vi ønsket å konkretisere konseptet i denne oppgaven. Gjennom et tankekart kom vi inn på at omfavnelse ikke kun trengte å være for mennesker og dermed kom vi inn på tanken om omfavnelse av dyr, insekter, ta vare på det biologiske mangfoldet osv. Dette igjen ble veldig bredt så vi valgte å fokusere på flyvende insekter. I oppgave 1 kom vi frem til at området har en stram, rigid kontur/oppbygging med lite bevegelse. Ved å tiltrekke flyvende insekter kan vi skape mer bevegelse og liv på stedet. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Norge oppfyller sine forpliktelser til konvensjonen blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold(miljølære.no). Ved å tenke på insekters behov i utvelgelsen av planter vil vi støtte opp under denne konvensjonen.

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


FARGE OG UTRYKK Vi har i denne oppgaven konsentrert oss om Ittens fargesirkel, samt valører utfra den. Vi har sett på hvordan farger påvirkes av hverandre, det vil si blant annet samtidighetskontrast (øye forsøker å øke forskjellen mellom farger) og hvordan dagslyset vil skifte fargens karakter etter omgivelsene. Fargenes lysverdi, altså hvor mettet en farge er har også noe å si for hvordan et helhetsinntrykk vil bli. Etter mye utprøving og diskusjon rundt begrepet farge, endte vi opp med en begrensning innenfor Ittens fargesirkel, det røde til det blå og i tillegg ønsket vi og bruke hvitt. Vi ønsket blomsterfarger som fikk et beslektet utrykk til hverandre og valører ble derfor et hovedkriterie innen for de valgte fargene. Fugler og insekter er også begeistret for de fargene vi plukket ut noe som er et vel så viktig kriterie for å oppnå et størst mulig biologisk mangfold. Fargenes valør refererer til fargens renhet og tetthet. I den tredje innerste sirkelen i stjernen ser vi de helt rene fargene med den høyeste valøren, dvs at det verken er hvitt, sort andre farger innblandet i denne fargen. Hvis vi blander inn hvitt i fargene får man lysere valører med mindre tetthet (slik som de to innerste fargesirklene), blander man inn sort får man mørkere valører med høyre tetthet(fra sirkel fire og utover). Ved å benytte kun valører innfor de fargene vi har valgt å benytte oss av, vil dette føre til en større “ton i ton” harmoni, samt valørharmoni.

Viser fargene vi har valgt ut

Fargeharmonien vil bli brutt opp av variasjon i bladfarger og former på både blad, bark og blomster, dette for å skape kontraster og variasjon. I tillegg mener vi at det hvite vil være med på og “løse opp” utrykket slik at det ikke blir ensformig. Form Bladenes, blomstenes og grenenes form vil være med på å skape struktur i vegetasjonen. Ved komposisjon av ulik bladverk, blomsterstand og grenform vil beplantingen få en god harmoni.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Spir Planter med spirform gir et løft til en komposisjon og fører blikket oppover. De er dominerende i en beplantning, men bør allikevel plantes sammen i tettere eller løsere klynger. Disse gir også en fin rytme til uttrykket. Kuler Kuler gir definerte punkter i beplantningen og skiller seg ut fra planter med mykere former. Halvgjennomsiktig beplantning Dette er planter som er luftige og gir et lett og mykt preg til beplantningen. De gir også et perspektiv ved at en kan se plantene bak, noe som igjen vekker nysgjerrigheten om hva som ligger bak. Store beplantede arealer med denne type beplantning kan fort skape et for løst uttrykk hvor øyet kan ha vanskeligheter med å fokusere. Det er derfor viktig å bruke kontrasterende former som spir- og kuleformer for å gi struktur.

Ittens fargesirkel

Herdighetssoner

Herdighetsonekart over Norge, hentet fra nrk.no/hage

LAA 224

Norge kan deles inn i plante-, herdighetseller klimasoner fra H1 til H8. En plante i herdighetssone H8 kan plantes i alle soner, mens en plante i klimasone H3 kan plantes i sone H1 til og med H3. Vilkårene for vekst og overvintring varierer sterkt over små avstander med lokale variasjoner. Det vil for eksempel være mulig å plante en H4 plante i H5 områder som har lune og varme vokseplasser, ved at mikroklimaet er forbedret med jorddekkere, vindbrytere ol. Vårt område ligger i H4-5 og plantene vi har valgt ut har en nederst herdighetssone på H4.

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


UTDRAG AV PROSSES Gjennom skisser har vi prøvd ut forskjellige komposisjonsmuligheter for å oppnå ønsket uttrykk.(som illustrasjonene på høyre side viser) Vi har sett på høyder og hvordan vi kan skape en harmonisk komposisjon. Videre har vi sett på sammensetninger mellom planter som er strukturdannende og planter som har en mer fri vekstform. I valget av former tok vi utgangspunkt i formene fra oppgave 1, men valgte å definere de mer i denne oppgaven. Vi har også jobbet med måte de forskjellige formene forholder seg til hverandre og prøvd ut forskjellige sammensetninger. Til slutt kom vi frem til fire former, to stor og to litt mindre, som skaper den stemningen og rommene vi ønsket; opphold og gjennomfart, og halvlukket og mer åpent.

Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss området

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss området

Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss området

Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss området

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss omrĂĽdet

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Utprøving av former vs omriss

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Illustrasjoner av hvordan vi tenker oss omrĂĽdet

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


PLANTENES EGENSKAPER

I denne oppgaven har lagt vekt på å plante slik at det ikke bare er menneske som står i fokus men også at plantene gir muligheter for et rikt biologisk mangfold. Det er selvfølgelig viktig at andre planteegenskaper også spiller en viktig rolle for å oppnå et vellykket resultat. Plantenes omgivelser og forhold til hverandre er eksempler på dette. Vegetasjonen i en beplantning og i naturen kan man si at ikke bare er til for oss mennesker, men også for insekter og dyr. Selv om vi ønsker at vegetasjonen i vår beplantning skal oppleves av menneske som noe vakkert vil vi også legge til rette for et godt sted for flyvende insekter og dyr. Rett plantevalg kan tiltrekke seg blant annet fugler, sommerfugler, humler og bier. Insektene og fuglene i et anlegg er dekorative, og er viktig for bestøvning av plantene. Samtidig vil dette gi menneske et inntrykk av “liv”. I dag er antall områder der innsekter kan leve og formere strekt reduserte, mye av dette på grunn av de ekstremt effektive driftsmetodene i jordbruket, i parker og langs veiene. Siden Ås er et jordbrukssamfunn og stadig under utbygging, er dette et problem vi ønsket å ta tak i. Selv om utviklingen av dagens samfunn er en “selvfølge” i dag, betyr ikke dette at vi ikke kan forvandle/skape grønne områder som er insektsvennlige biotoper og skape eller opprettholde et biologisk mangfold. Små vegetasjonsområder, spesielt nær hus og hager, spiller en stor rolle for småfuglenes overlevelsessjanser. Dette mye på grunn av at områdene inneholder mye innsekter, busker og trær med bær, frø og mange nektarholdige planter. Disse områdene er heller ikke monokulturelle, som mange av jordbrukene i dag er blitt. Opptellinger gjort av ornitologer viser at gode “fuglehager” i dag inneholder opptil dobbelt så mange fugler. Belønningen ved å ha områder tilpasset for fugler er at de hjelper oss med å holde snegler, lus og larver unna, med andre ord er de gode skadedyrsbekjempere på en økologisk måte.

Allium kartaviense “Ivory Queen”

Actaea racemosa

Actaea racemosa er en sentblomstrende staude som har blomster i tette aks og danner staselige spir i en beplantning. Den blir opptil 150 cm høy og passer både som solitærplante eller bakgrunnsplante i en komposisjon.

Allium karataviense ‘Ivary Queen’ er en løkplante med hvite blomster, store blad og opprette blomsterstander. Den blomstrer fra mai til juni og blir 15 – 30 cm. høy.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Lukt Alle vet hvor viktig luktesansen er. Det er en tettere sammenheng mellom smaksans og luktesans enn mellom synssans og luktesans. Vi mener en vakker opplevelse av et anlegg forsterkes av plantenes duft, og ønsket derfor å bruke planter med denne egenskapen. Selv om dufter oppfattes ulikt og er i høy grad er personlig, ønsker vi å benytte planter vi mener er stort sett allmenn likt. Plantenes innhold av eteriske oljer, estere og/ eller harpiks skaper duften, kun små variasjoner i sammensetningen av stoffer i platen skaper helt særegne dufter og nektarer for ulike arter. Selv om vi mennesker er opptatt av disse duftene er de egentlig ikke beregnet for oss, men er signaler til bestøvende insekter. Selv om ikke duft er det vesentligste aspektet hos en plante, mener vi at det vil gi den lille ekstra opplevelsen og underbygge et ønske om et større biologisk mangfold.

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Allium “Purple Sensation”

Annemone x hybrida

Allium ‘Purple Sensation’ er en fiolett løkvekst som blomstrer fra mai til juni. Den har kulerunde blomsterstander som ruver 70 – 110 cm. over bakken.

Anemone x hybrida er en stor gruppe anemoner som er gamle hageplanter i Japan og Kina. Vokseformen varierer, men høyden er 60 - 120 cm. Arten har farger innen rosa, rød og hvit og blomstrer fra ettersommeren og utover høsten.

LAA 224

Astrantia major:

Astrania major er en middels høy staude. Blomsterfargen er blekt grønnrosa, men det finnes sorter i mørkere og sterkere farger. Denne planten har svøpeblad sitter på lenge etter at selve blomsten har visnet, noe som gjør at det virker som den blomstrer lenge.

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Betula pendula “dalecarlica”:

Brunnere macrophylla “jack frost”

Buddléja davidíi ‘Empire Blue’ er en busk på 2-3meter med bueformede greiner og overhengende blomsterstander. Blomsterstandene er ca. 30 cm lange og blåfiolette. De dufter og tiltrekker seg insekter, spesielt sommerfugler. Bladene er 6-10 cm lange med sølvgrå uderside.

Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ er en hardfør staude med store hjerteforma blad. Kultivaren får lyse blå små blomster på forsommeren og har sølvfarget bladoverflate. Denne planten kan selvsår seg noe om ikke frøstanden fjernes.

Carex muskingumensis og brunrøde blomsterstan skyggeulle steder, og gjør

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Bétula péndula ‘Dalecarlica’ er et opprett lauvtre med hengende greiner, og bladverket er dypt fliket. Treet vokser fort og høyden varierer fra 15 – 20 meter. Arten er ikke spesielt kravstor til i med tanke på jorda, og kan vokse på både tørr jord og der grunnvannet står høyt.

Buddleja davidii “Empire Blue”:

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Carex muskingumensis

s har lysegrønne blader nder. Arten trives best på seg godt under store trær.

LAA 224

Crataegus laevigata “Paul´s Scarlet”

Crataégus laevigata ‘Pauls Scarlet’ er et lite tre som blir 4 – 6 meter høyt. Greine har 2,5 cm lange torner. Arten har fylte rosarøde blomster og blomstrer i juni.

Echinops bannaticus “Taplow Liatris spicata Blue”

Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ er en staude med kulerunde blomsterstander på kraftige stilker. Blomsterstanden er satt sammen av mange stjerneformede, blå blomster. Arten har lang blomstringstid, fra juli til september. Planten har pigger.

Liatris spicata er en tuedannende plante med stive stilker og blomster i aks. Blomsterstanden er fiolettblå og blomstringen begynner i toppen av akset. .

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Luzula nivea

Philadélphus ‘Snowbelle’ er en løvfellende busk med god forgreining. Arten har helt fylte, hvite, duftende blomster som kommer på to- til flerårige greiner.

Prunus cerasifera “Magda Jensen”

Prúnus cerasífera ‘Magda Jensen’ er et tre som blir opptil 9 meter høyt og 9 meter vidt. Dette er et raskvoksende tre og kan vokse hele 4 meter på 10 år. Bærer gule eller røde frukter med plommestørrelse som er spiselige. Fruktene henger på treet til oktober. Fungerer godt i hekk og som vindbryter.

S

Syrínga vulgáris ‘Mme Lemo tidligblomstrende busk med hv blomster i tette topper. Denne både enkeltvis eller i grupper.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Luzula nivea er en flerårig g eviggrønn plante. Den har hvite blomster i aks over tua, som skifter farge til grålig senere i sesongen. Arten passer fint under trær og busker for a gi et naturpreg til en hage eller anlegg.

Philadelphus ‘Snowbelle’

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’

oine’ er en vite, store og fylte kultivaren passer

LAA 224

Thalictrum aquilegifolium

Thalictrum delavayi

Thalictrum aquilegifolium har blomstene i lette, luftige klaser på toppen av stive stengler. Her er det de fiolettrosa støvbærerene som har den viktigste prydverdien.

Thalictrum delavayi har en vakker, luftig blomsterstand som dannes på stive og greinete stengler over bladverket.

Viburnum x bodnantense “Dawn”

Vibúrnum x bodnantense ‘Dawn’ er en opprett busk på 2 – 3 meter. Blomstringsperioden er fra november til april og består av mange rosa blomster på naken kvist. Den fungerer bra i buskgrupper eller til dekorasjon.

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


PLANTEPLAN I 1 Trær Planteplanen inneholder tre trearter, innenfor slektene hagetorn, bjørk og mirabell. Dette gir et utrykk hvor det lokale “ naturlig ville” på ås(bjørk) og de mer storblomstrende artene (mirabell, hagetorn), kontrasterer hverandre. Trærne er også utfyllende for hverandre i forhold til høyde, vokseform og ønsket fargeutrykk. Mange mirabellsorter, som den vi har valgt, Prúnus cerasífera ‘Magda Jensen’, har bær som tiltrekker seg både insekter og fugler. Denne sorten blomster også tidlig, det vil si i perioden april-mai, med hvite blomster. Dette vil gi biotopen en gunstig start på året, samt vekke oppsikt hos oss mennesker om at det går mot varmere tider. Hagetorn er også en sort som gir mange valgmuligheter, den vi har valgt Crataégus laevigáta ‘Paul’s Scarlet’, har rosa, fylte blomster og blomstrer i juni. Også denne arten tiltrekker dyr- og insekter.

1

Bjørkearten vi har valgt er Bétula péndula ‘Darlecarlica’ som danner en stor og lufting krone som blir et innbydende element for fugler som ønsker å bygge rede. Siden dette er det største treet i vår beplantning var det viktig at valgt tresort fremsto mer luftig og “gjennomsiktig” i forhold til beplantingen som vil komme lavere. Dette både på grunn av utsikt/sikt og at man ikke skal føle seg innestengt.

Botanisk navn

Videre har vi valgt å bruke blå, en farge som gir komposisjonen dybde. Forskjellige blånyanser vil skape ulike dybdefølelser. (dybdevariasjoner) Det er få planter som er rent blåe, de fleste har røde pigmenter i seg, og dette gjør at de lett harmonerer med andre planter med røde pigmenter. Her har vi valgt å bruke Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’, Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ og Liatris spicata. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ er en lav bunndekkende plante som vi har valgt å bruke ytterst i komposisjonen våres, mens Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ og Liatris spicata brukes som strukturdannende stauder pga. sine kuleformede- og spirformede blomsterstander. Noen stauder i hvitt er valgt for å skape en kontrast til de andre fargene. Her har vi valgt Anemone x hybrida og Actaea racemosa som begge er høye stauder.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

3

11

6

4

7

15

12 13

17 14

Planteavstand (cm)

Planter pr. m2

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

Stauder Vi har valgt rosa fordi dette er en farge som er myk og den samspiller godt med andre farger og fungerer godt i overgangen mellom hvit og blå, blå og fiolett eller hvit og rød. Dette gir komposisjonen vår en myk harmoni mellom plantefargene vi har valgt. Av rosablomstrende stauder har vi valgt Astrania major, Thalictrum aquilegifolium og Thalictrum delavayi. Disse har forskjellige kvaliteter og brukes på ulikt vis. Astrania major er middels liten staude som vi har valgt å bruke i utkanten av plantekomposisjonen. Thalictrum aquilegifolium og Thalictrum delavayi har en lett blomsterstand og skaper mykhet og bevegelse i komposisjonen.

Planteavstand (cm)

8

5

9 10

Busker Vi har valgt tre busker i vår beplantning. Alle er blomstrende og varierer i farge fra blått til rosa og hvitt. Buskene utgjør en ryggrad i beplantningen våres og det var viktig å ha blomstring til enhver årstid. Hovedvekten vil blomstre i juni-august, men Vibúrnum x bodnantense ‘Dawn’ vil komme med lyse, rosa blomster på vinterstid. Dette vil gi et harmonisk uttrykk sammen med den hvite snøen som vil legge seg i området på vinterstid. Da denne avblomstrer i slutten av april vil Syrínga vulgáris ‘Mme Lemoine’ komme i blomst i begynnelsen av mai. Etter høysesongen (juni – august), vil Buddléja davídii ‘Empire Blue’ fortsatt blomstre i september og bli etterfulgt av Vibúrnum x bodnantense ‘Dawn’ som begynner å blomstre igjen i november.

Botanisk navn

2

Planter pr. m2

Antall

40

18

Antall 6

19287

2 Axh – Anemone x hybrida

60

3

3 Am - Astrania major

35

8

4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

64

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

8 Ar - Actaea racemosa

70

2

17

9 Am - Astrania major

35

8

120

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

72

11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

80

13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

85

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

77

16 Am – Astrania major

35

8

1463

17 Td- Thalictrum delavayi

50

4

206

18 Td - Thalictrum delavayi

50

4

321

19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

33

95

260

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

75

23 Ls – Liatris spicata

30

11

321

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

12

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

287

26 Am – Astrania major

35

8

451

2 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

49

3 Am - Astrania major

35

8

260

28 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

66

4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

64

29 Td - Thalictrum delavayi

50

4

136

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

7

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

31 Ar – Actaea racemosa

70

2

45

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

8 Ar - Actaea racemosa

70

2

17

9 Am - Astrania major

35

32 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

69

33 Ls – Liatris spicata

30

11

932

8

120

34 Td - Thalictrum delavayi

50

4

110

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

72

35 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

36 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

288

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

80

37 Am – Astrania major

35

8

118

13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

85

38 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

39 Am - Astrania major

35

8

260

15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

77

16 Am – Astrania major

35

8

1463

17 Td- Thalictrum delavayi

50

4

18 Td - Thalictrum delavayi

50

19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

40 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

41 Ar – Actaea racemosa

70

2

17

206

42 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

71

4

321

43 Eb’Tb’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

18

50

4

15

44 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

78

20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

33

45 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

86

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

46 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

75

47 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

94

23 Ls – Liatris spicata

30

11

321

48 Bm'JF' - Brunnera machrophylla 'Jack Frost'

40

6

64

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

49 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

57

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

12

50 Am – Astrania major

35

8

460

26 Am – Astrania major

35

8

451

51 Axh – Anemone x hybrida

60

3

44

27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

49

52 Td - Thalictrum delavayi

50

4

220

28 Bm’JF’ – Brunnera LAA 224 machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

66

53 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

29 Td - Thalictrum delavayi

50

4

136

30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

7

54 Ta - Thalictrum aquilegifolium 55 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

45

4 Oppgave 3 del 1 5

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna

50

4

15 33 12


7

Botanisk navn

Planteavstand (cm)

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

Planter pr. m2

Antall

40

6

287

2 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

3 Am - Astrania major

35

8

260

4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

64

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

8 Ar - Actaea racemosa

70

2

17

9 Am - Astrania major

35

8

120

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

72

11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

80

13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

85

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

77

16 Am – Astrania major

35

8

1463

17 Td- Thalictrum delavayi

50

4

206

18 Td - Thalictrum delavayi

50

4

321

19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

33

16

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

75

23 Ls – Liatris spicata

21

22

30

11

321

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

12

26 Am – Astrania major

35

8

451

27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

49

40

6

66

50

4

136

50

4

7

70

2

45

20

25

23 24

28 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’ 29 Td - Thalictrum delavayi

29 26 31 Ar – Actaea racemosa 30 32 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’ 27 31 33 Ls – Liatris spicata 30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

28

40

6

69

30

11

932

34 Td - Thalictrum delavayi

50

4

110

35 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

33 36 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 32 ‘Jack Frost ’

40

6

142

40

6

288

37 Am – Astrania major

35

8

118

38 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

39 Am - Astrania major

35

8

260

40 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

41 Ar – Actaea racemosa 42 Ta - Thalictrum aquilegifolium

34

50

44 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

46 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

2 Cassandra Mood Hegna 5 og Maiken Thørud 4

45

43 Eb’Tb’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 45 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

Planteplan 5

70

35

40

44 17 71 18

1:250 i A3 5

78

6

86

4

15

50 45

71 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 71 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 94 5

40

6 40

77

6

48 Bm'JF' - Brunnera machrophylla 'Jack Frost'

40

72 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 72 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 64 6

40

6 40

125

6

49 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

73 Axh 73 Axh – Anemone x hybrida 57 x hybrida 6 – Anemone

60

3 60

58

3

50 Am – Astrania major

35

74 Am 460 major 74 Am - Astrania major 8 - Astrania

35

8 35

548

8

51 Axh – Anemone x hybrida

60

75 Td 75 Td - Thalictrum delavayi 44 delavayi 3 - Thalictrum

50

4 50

45

4

52 Td - Thalictrum delavayi

50

76 Ta 76 Ta - Thalictrum aquilegifolium 220 aquilegifolium 4 - Thalictrum

45

5 45

34

5

47 Ta - Thalictrum aquilegifolium

53 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

77 Ar racemosa 77 Ar – Actaea racemosa 4 – Actaea15

70

2 70

41

2

54 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

78 Ta 78 Ta - Thalictrum aquilegifolium 33 aquilegifolium 5 - Thalictrum

45

5 45

61

5

55 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

79 Td 79 Td - Thalictrum delavayi 12 delavayi 4 - Thalictrum

50

4 50

93

4

35

8 35

71

8

56 Ls – Liatris spicata

30

80 11 Am – Astrania 102 major80 Am – Astrania major

57 Td - Thalictrum delavayi

50

81 Ta 81 Ta - Thalictrum aquilegifolium 195 aquilegifolium 4 - Thalictrum

45

5 45

124

5

58 Ar – Actaea racemosa

70

82 Am 45 major82 Am – Astrania major 2 – Astrania

35

8 35

82

8

59 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

83 Axh 83 Axh – Anemone x hybrida 52 x hybrida 4 – Anemone

60

3 60

65

3

60 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

84 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 84 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 72 6

40

6 40

123

6

61 Ls – Liatris spicata

30

85 11 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 85 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 932

40

6 40

123

6

62 Td - Thalictrum delavayi

50

86 Axh 86 Axh – Anemone x hybrida 110 x hybrida 4 – Anemone

60

3 60

65

3

63 Bm’JF’ - Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

87 Am 142 major87 Am – Astrania major 6 – Astrania

35

8 35

71

8

64 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

88 Ta 88 Ta - Thalictrum aquilegifolium 300 aquilegifolium 5 - Thalictrum

45

5 45

124

5

65 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

89 Am 7 major89 Am – Astrania major 4 – Astrania

35

8 35

82

8

66 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

90 Td 90 Td - Thalictrum delavayi 65 delavayi 6 - Thalictrum

50

4 50

45

4

45

5 45

34

5

67 Td - Thalictrum delavayi

50

91 Ta 91 Ta - Thalictrum aquilegifolium 160 aquilegifolium 4 - Thalictrum

68 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

92 Ar racemosa 92 Ar – Actaea racemosa 6 – Actaea76

70

2 70

41

2

69 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

93 Ta 93 Ta - Thalictrum aquilegifolium 19 aquilegifolium 4 - Thalictrum

70 Axh – Anemone x hybrida

60

m’JF’ – Brunnera ‘Jack ’Brunnera – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’Frost’‘Jack Frost’ 71 Bm’JF’ – machrophylla Brunnera machrophylla machrophylla ‘Jack Frost’

m’JF’ – Brunnera ‘Jack ’Brunnera – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’Frost’‘Jack Frost’ 72 Bm’JF’ – machrophylla Brunnera machrophylla machrophylla ‘Jack Frost’

40 40 40 40 40 40

xh – Anemone x hybrida x hybrida Anemone x hybrida 73 xAxh – Anemone emone hybrida

60 60 60

m - Astrania Astrania major 74 Am -major Astrania major rania major

35 35 35 50 50 50

dictrum - Thalictrum delavayi delavayi halictrum 75delavayi Tddelavayi - Thalictrum

45

5 45

61

5

94 Td 94 Td - Thalictrum delavayi 61 delavayi 3 - Thalictrum 77 major 95 Am –77 Astrania major 6 – Astrania 40 6 695 Am 6 77 77 125 96 Axh – Anemone x hybrida 96 Axh – Anemone x hybrida 40 6 6 6 125 6125125

50

4 50

93

4

35

8 35

548

8

60

3 60

58

3

58 – Brunnera 97 Bm’JF’ ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 3 60 3 397 Bm’JF’ 58– Brunnera 3 58 58 machrophylla 35 8 8 8 548 8548548 548

40

6 40

125

6

45

5

4 45 45 45 5 34 34 34

41

50 4 4

4

45 5 5

aictrum - Thalictrum aquilegifolium halictrum 76aquilegifolium Taaquilegifolium - Thalictrum aquilegifolium r – Actaea racemosa ctaea racemosa 77 Ar – Actaea racemosa aea racemosa

70 70 70

70 2 2

2

2 41 41 41

aictrum - Thalictrum aquilegifolium halictrum 78aquilegifolium Taaquilegifolium -LAA Thalictrum 224 aquilegifolium

45 45 45

45 5 5

5

5 61 61 61

61

50 4 4

4

35 8 8

8

4 93 93 93 8 71 71 71

93

m – Astrania Astrania major 80 Am –major Astrania major rania major

50 50 50 35 35 35

a - Thalictrum aquilegifolium

45

dictrum - Thalictrum delavayi delavayi halictrum 79delavayi Tddelavayi - Thalictrum

45 45 45

124

34

71

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


PLANTEPLAN

36

38

Botanisk navn

45 37 43 44 42 41 40 46 39 47

71

70

Planteavstand (cm)

Planter pr. m2

48

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’ 2 Axh – Anemone x hybrida 4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

70

2

17

35

8

120

45

5

72

4

19

5

80

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium 11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

97 96

50

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

95

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’ 15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40 40

Planteplan

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Antall

9190 92 93 94

8 6

44

6

85

6

142

6

77

8

1463

4

206

50

4

321

50

4

15

45

5

33

16 Am – Astrania major

35

17 Td- Thalictrum delavayi Cassandra Mood Hegna 18 Td - Thalictrum delavayi og Maiken Thørud 19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

1:250 i A3

Planter pr. m2

5295 260 645

35

9 Am - Astrania major

Planteavstand (cm)

49

3

287

3 Am - Astrania major

8 Ar - Actaea racemosa

Botanisk navn

516

40 60

Antall

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

75

23 Ls – Liatris spicata

30

11

321

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

12

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

287

26 Am – Astrania major

35

8

451

2 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

49

3 Am - Astrania major

35

8

260

28 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

66

4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

64

29 Td - Thalictrum delavayi

50

4

136

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

7

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

31 Ar – Actaea racemosa

70

2

45

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

8 Ar - Actaea racemosa

70

2

17

9 Am - Astrania major

35

32 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

69

33 Ls – Liatris spicata

30

11

932

8

120

34 Td - Thalictrum delavayi

50

4

110

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

72

35 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

36 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

288

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

80

37 Am – Astrania major

35

8

118

13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

85

38 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

39 Am - Astrania major

35

8

260

15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

77

16 Am – Astrania major

35

8

1463

17 Td- Thalictrum delavayi

50

4

18 Td - Thalictrum delavayi

50

19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

40 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

41 Ar – Actaea racemosa

70

2

17

206

42 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

71

4

321

43 Eb’Tb’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

18

50

4

15

44 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

78

20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

33

45 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

86

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

19

46 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

75

47 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

94

23 Ls – Liatris spicata

30

11

321

48 Bm'JF' - Brunnera machrophylla 'Jack Frost'

40

6

64

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

49 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

57

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

12

50 Am – Astrania major

35

8

460

26 Am – Astrania major

35

8

451

51 Axh – Anemone x hybrida

60

3

44

27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

49

52 Td - Thalictrum delavayi

50

4

220

28 Bm’JF’ – Brunnera LAA 224 machrophylla ‘Jack Frost ’

40

6

66

53 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

29 Td - Thalictrum delavayi

50

4

136

30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

7

54 Ta - Thalictrum aquilegifolium 55 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

45

4 Oppgave 3 del 1 5

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna

50

4

15 33 12


0

Botanisk navn

Planteavstand (cm)

1 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

Planter pr. m2

Antall

40

287

6

2 Axh – Anemone x hybrida

60

3

95

3 Am - Astrania major

35

8

260

4 Bm’JF’ – Brunnere macrophylla ‘Jack Frost’

40

6

64

5 Ta – Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

6 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

7 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

152

8 Ar - Actaea racemosa

70

2

17

9 Am - Astrania major

35

8

120

45

5

72

50

4

19

45

5

80

10 Ta - Thalictrum aquilegifolium 11 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

72 73

12 Ta - Thalictrum aquilegifolium 13 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

85

14 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

142

15 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

77

16 Am – Astrania major

35

8

1463

50

4

206

4

321

4

15

5

33

74

17 Td- Thalictrum delavayi 18 Td - Thalictrum delavayi 19 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 20 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

21 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

68

22 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

69

23 Ls – Liatris spicata

78 79 50 50 77 75 76 50

4

19

40

6

75

30

11

321

24 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

135

25 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

35

814

26 Am – Astrania major 67 66 27 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 56 5328 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’ 50 29 Td -54Thalictrum 55 delavayi 57 65 64 30 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ 31 Ar – Actaea racemosa 58 32 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’ 59 33 Ls – Liatris spicata 34 Td - Thalictrum delavayi 35 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’ 36 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost ’

89– Astrania major 37 Am

60

8

50 40

12 451 49

6

66

4

136

4

7

2

45

40

6

30

11

50

84 932

4

110

40

6

142

40

6

288

35

8

118

3

95

8

260

50 50

82 83

70

61

80

62

69

38 Axh – Anemone x hybrida

60

39 Am - Astrania major

35

40 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

44

41 Ar – Actaea racemosa

70

2

17

5

71

4

18

88 86 85 42 Ta - Thalictrum aquilegifolium 8743 Eb’Tb’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

63

45 50

44 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

5

78

45 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

6

86

46 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

4

15

47 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

71 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 71 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 94 5

40

6 40

77

6

48 Bm'JF' - Brunnera machrophylla 'Jack Frost'

40

72 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 72 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 64 6

40

6 40

125

6

49 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

73 Axh 73 Axh – Anemone x hybrida 57 x hybrida 6 – Anemone

60

3 60

58

3

50 Am – Astrania major

35

74 Am 460 major 74 Am - Astrania major 8 - Astrania

35

8 35

548

8

51 Axh – Anemone x hybrida

60

75 Td 75 Td - Thalictrum delavayi 44 delavayi 3 - Thalictrum

50

4 50

45

4

52 Td - Thalictrum delavayi

50

76 Ta 76 Ta - Thalictrum aquilegifolium 220 aquilegifolium 4 - Thalictrum

45

5 45

34

5

53 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

77 Ar racemosa 77 Ar – Actaea racemosa 4 – Actaea15

70

2 70

41

2

54 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

78 Ta 78 Ta - Thalictrum aquilegifolium 33 aquilegifolium 5 - Thalictrum

45

5 45

61

5

55 Eb’TP’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

79 Td 79 Td - Thalictrum delavayi 12 delavayi 4 - Thalictrum

50

4 50

93

4

35

8 35

71

8

56 Ls – Liatris spicata

30

80 11 Am – Astrania 102 major80 Am – Astrania major

57 Td - Thalictrum delavayi

50

81 Ta 81 Ta - Thalictrum aquilegifolium 195 aquilegifolium 4 - Thalictrum

45

5 45

124

5

58 Ar – Actaea racemosa

70

82 Am 45 major82 Am – Astrania major 2 – Astrania

35

8 35

82

8

59 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

83 Axh 83 Axh – Anemone x hybrida 52 x hybrida 4 – Anemone

60

3 60

65

3

60 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

84 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 84 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 72 6

40

6 40

123

6

61 Ls – Liatris spicata

30

85 11 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla 85 Bm’JF’ – Brunnera ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 932

40

6 40

123

6

62 Td - Thalictrum delavayi

50

86 Axh 86 Axh – Anemone x hybrida 110 x hybrida 4 – Anemone

60

3 60

65

3

63 Bm’JF’ - Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

87 Am 142 major87 Am – Astrania major 6 – Astrania

35

8 35

71

8

64 Ta - Thalictrum aquilegifolium

45

88 Ta 88 Ta - Thalictrum aquilegifolium 300 aquilegifolium 5 - Thalictrum

45

5 45

124

5

65 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

89 Am 7 major89 Am – Astrania major 4 – Astrania

35

8 35

82

8

66 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

90 Td 90 Td - Thalictrum delavayi 65 delavayi 6 - Thalictrum

50

4 50

45

4

45

5 45

34

5

67 Td - Thalictrum delavayi

50

91 Ta 91 Ta - Thalictrum aquilegifolium 160 aquilegifolium 4 - Thalictrum

68 Bm’JF’ – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’

40

92 Ar racemosa 92 Ar – Actaea racemosa 6 – Actaea76

70

2 70

41

2

69 Eb’TB’ – Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’

50

93 Ta 93 Ta - Thalictrum aquilegifolium 19 aquilegifolium 4 - Thalictrum

70 Axh – Anemone x hybrida

60

m’JF’ – Brunnera ‘Jack ’Brunnera – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’Frost’‘Jack Frost’ 71 Bm’JF’ – machrophylla Brunnera machrophylla machrophylla ‘Jack Frost’

m’JF’ – Brunnera ‘Jack ’Brunnera – Brunnera machrophylla ‘Jack Frost’Frost’‘Jack Frost’ 72 Bm’JF’ – machrophylla Brunnera machrophylla machrophylla ‘Jack Frost’

40 40 40 40 40 40

xh – Anemone x hybrida x hybrida Anemone x hybrida 73 xAxh – Anemone emone hybrida

60 60 60

m - Astrania Astrania major 74 Am -major Astrania major rania major

35 35 35 50 50 50

dictrum - Thalictrum delavayi delavayi halictrum 75delavayi Tddelavayi - Thalictrum

45

5 45

61

5

94 Td 94 Td - Thalictrum delavayi 61 delavayi 3 - Thalictrum 77 major 95 Am –77 Astrania major 6 – Astrania 40 6 695 Am 6 77 77 125 96 Axh – Anemone x hybrida 96 Axh – Anemone x hybrida 40 6 6 6 125 6125125

50

4 50

93

4

35

8 35

548

8

60

3 60

58

3

58 – Brunnera 97 Bm’JF’ ‘Jack Frost’ machrophylla ‘Jack Frost’ 3 60 3 397 Bm’JF’ 58– Brunnera 3 58 58 machrophylla 35 8 8 8 548 8548548 548

40

6 40

125

6

45

5

4 45 45 45 5 34 34 34

41

50 4 4

4

45 5 5

aictrum - Thalictrum aquilegifolium halictrum 76aquilegifolium Taaquilegifolium - Thalictrum aquilegifolium r – Actaea racemosa ctaea racemosa 77 Ar – Actaea racemosa aea racemosa

70 70 70

70 2 2

2

2 41 41 41

aictrum - Thalictrum aquilegifolium halictrum 78aquilegifolium Taaquilegifolium -LAA Thalictrum 224 aquilegifolium

45 45 45

45 5 5

5

5 61 61 61

61

50 4 4

4

35 8 8

8

4 93 93 93 8 71 71 71

93

m – Astrania Astrania major 80 Am –major Astrania major rania major

50 50 50 35 35 35

a - Thalictrum aquilegifolium

45

dictrum - Thalictrum delavayi delavayi halictrum 79delavayi Tddelavayi - Thalictrum

45 45 45

124

34

71

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


LØK- / GRESSPLAN For å utvide sesongen og øke variasjonsmulighetene, ønsker vi et tidligblomstrende utrykk bestående av løker. Her har vi valgt Allium ‘Ivary Queen’ og Allium ‘Purple Sensation’. Disse har samme kuleform som Echinops bannaticus ‘Taplow Blue’ og vil skape en videreføring av formen utover året.

8 9

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

10

11

Løkplan, løker

Løkplan Cassandra Mood Hegna og Maiken Thørud

1:250 i A3

1 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

2 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

3 A'IO' - Allium 'Ivary Queen'

20

4 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

5 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

6 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

7 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

8 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

9 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

10 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

11 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

Løkplan, gress

Løkplan, løker 1 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

175 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

1 Ln - Luzula nivea

33

2 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

270 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

2 Cm - Carex muskingumensis

40 33

3 A'IO' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

56 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

3 Ln - Luzula nivea

4 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4 Ln - Luzula nivea

33

5 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

5 Cm - Carex muskingumensis

40 33

6 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6 Ln - Luzula nivea

7 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

7 Cm - Carex muskingumensis

40 33 40

8 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

25

325 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

8 Ln - Luzula nivea

9 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

400 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9 Cm - Carex muskingumensis

20

25

100 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

10 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen' 11 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

3 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

33

9

32 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

40

6

210 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

3 Ln - Luzula nivea

33

9

9 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4 Ln - Luzula nivea

33

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

5 Cm - Carex muskingumensis

40

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

10 Ln - Luzula nivea

33

11 Cm - Carex muskingumensis

40

Løkplan, gress 1 Ln - Luzula nivea Cm - Carex muskingumensis LAA 2224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


25

175 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

270 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

56 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

325 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

400 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

100 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

3 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

32 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

210 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

9 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

59 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

156 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

16 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

2 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


LØK- / GRESSPLAN

1 2

4 5 3

6 7 Løkplan Cassandra Mood Hegna og Maiken Thørud

1:250 i A3

1 2

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

3

6 Løkplan, løker 1 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen' 2 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

7

20 50

3 A'IO' - Allium 'Ivary Queen'

20

Løkplan

4 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

5 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

6 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

Cassandra Mood Hegna og Maiken Thørud

7 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

8 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

9 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

1:250 i A3

10 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

11 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

Løkplan, gress

Løkplan, løker 1 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

175 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

1 Ln - Luzula nivea

33

2 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

270 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

2 Cm - Carex muskingumensis

40 33

3 A'IO' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

56 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

3 Ln - Luzula nivea

4 A'IQ' - Allium 'Ivary Queen'

20

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4 Ln - Luzula nivea

33

5 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

5 Cm - Carex muskingumensis

40 33

6 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6 Ln - Luzula nivea

7 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

7 Cm - Carex muskingumensis

40 33 40

8 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen'

20

25

325 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

8 Ln - Luzula nivea

9 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

400 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9 Cm - Carex muskingumensis

20

25

100 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

10 A'IQ'- Allium 'Ivary Queen' 11 A'PS' - Allium 'Purple Sensation'

50

4

3 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

33

9

32 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

40

6

210 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

3 Ln - Luzula nivea

33

9

9 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4 Ln - Luzula nivea

33

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

5 Cm - Carex muskingumensis

40

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

10 Ln - Luzula nivea

33

11 Cm - Carex muskingumensis

40

Løkplan, gress 1 Ln - Luzula nivea Cm - Carex muskingumensis LAA 2224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


4 5

25

175 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

270 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

56 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

475 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

110 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

325 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

400 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

25

100 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

4

3 50 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

32 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

210 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

9 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

87 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

85 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

59 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

156 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

9

16 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

6

2 25 % av området skal beplantes med spredt beplantning.

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


UTSNITT AV PLANTEPLAN I 1 :100

Viburnum bodnantense ‘Dawn’ 3 stk. Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 1 stk.

Philadelphus ‘Snowbelle’ 9 stk.

Syringa ‘Mme Lemoine’ 12 stk. Philadelphus ‘Snowbelle’ 7 stk. Crataegus laevigata ‘Pauls’ Scarlet’ 1 stk.

Syringa ‘Mme Lemoine’ 5 stk.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Planteplan, trær og busker Cassandra Mood Hegna og Maiken Thørud

Philadelphus ‘Snowbelle’ 6 stk.

1:100 i A3

LAA 224

Betula pendula 5 stk.

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Philadelphus ‘Snowbelle’ 5 stk. Viburnum bodnantense Syringa ‘Mme Lemoine’ ‘Dawn’ Viburnum bodnantense 3 stk. 3 stk. ‘Dawn’ 2 stk. Crataegus laevigata ‘Pauls’ Scarlet’ Philadelphus ‘Snowbelle’ 1 stk. 8 stk a ’Darlecarlica’ Syringa ‘Mme Lemoine’ 18 stk.

Crataegus laevigata ‘Pauls’ Scarlet’ 1 stk.

Philadelphus ‘Snowbelle’ 9 stk

Viburnum bodnantense ‘Dawn’ Viburnum bodnantense 2 stk. ‘Dawn’ 2 stk.

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


ILLUSTRASJONSPLAN MED TILHØRENDE SNITT

Snitt A

Snitt B Snitt B

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Snitt B

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


Snitt A

Snitt C

Snitt C

Snitt D

Snitt D

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


ÅRSTID

Årstidene var et viktig aspekt for oss i denne oppgaven, vi ville at beplantingen skulle kunne oppleves som noe tiltrekkende og positivt hele året. Det er selvfølgelig ikke meningen at vi ønsker full vekst og blomstring hele året, men at man har noe å fryde seg over i de ulike årstidene. Eksempel på dette er Vibúrnum x bodnantense ‘Dawn’, som blomstrer med rosa små blomster fra november til april og vil stå frem som en vakker kontrast til det hvite snølandskapet på denne årstiden. De ulike plantene vil gi området gode, men ulike kvaliteter året rundt og dermed gi forskjellige opplevelser til ulike tider. Vinter Vinterlandskapet kommer nå frem, og de fleste planter går nå i dvale. Men betydningen av barken og grenene hos buskene og trærne kommer nå til sin rett. Vi vil nå se den brunrøde barkfargen hos Prúnus cerasífera ‘Magda Jensen’, den askegrå barken med en mer rødlig kvist hos Crataégus laevigáta ‘Paul’s Scarlet’, og det flotte rimbelegget som legger seg rundt de hengende greinene til Bétula péndula ‘Darlecarlica’. Vibúrnum x bodnantense ‘Dawn’ vil lyse opp med sine små rosa blomster fra november til april.

Planter i blomstring i desember til februar

I kalde og snørike vintre er kjøttmeis, blåmeis og andre vinterfugler nokså avhengig av vår velvilje og det snadderet vi plasserer på foringsbrettet. Bare hver femte kjøttmeis overlever en hard vinter. I denne sammenheng ser vi for oss at ved å gjøre de nye husbeboerne bevist på hva vi vil med vår beplanting; øke det biologiske mangfoldet og skape et frodig fellesareal. Vi håper dette vil engasjere/ legge føringer for at fellesskapet kan være med på å videreføre beplantingsprinsipper som vil tiltrekke seg innsekter og dyr. I tillegg vil vi oppfordre borettslag til å mate fuglene over vinteren slik at de holder seg i området i større grad. Enten ved at hver husstand bidrar eller at det blir en slags “happening” i borettslagene.

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

Barnehagene i området kan også gjøres bevist på hva biologisk mangfold er, vi viser til FNs internasjonale år for naturmangfold i 2010 hvor man hadde et opplæringsprosjekt om naturmangfold for barn i grunnskolen og barnehagene. Målet var å trene fire til 12 -åringer og deres lærere i, om og for biologisk mangfold. Dette ble gjort gjennom å fokusere på arter i skolenes og barnehagenes nærhet. Tanken har vært at barn selv skal utforske naturmangfoldet i sitt nærmiljø. De skal lære fakta om det biologiske mangfoldet og de skal bli oppmuntret til å tenke på hva de lokale artene trenger for å leve, hva som eventuelt hindrer overlevelse og hvordan artenes overlevelse er viktig for naturmangfoldet i lokalmiljøet - opplæring for naturmangfold.

Planter i blomstring i mars til mai

http://www.fn.no/Bibliotek/Emneord/ Generelle-emneord/Natur-og-miljoe/ Naturmangfoldaaret-2010/Naturmangfold-forbarn. Våren Solen begynner å varme igjen og de første vårtegnene som Allium ‘Ivary Queen’ og Allium ‘Purple Sensation’ begynner å titte frem. Prúnus cerasífera ‘Magda Jensen’ blomster med sine hvit/rosa blomster før løvsprett og er en tidlig nektarkilde for insektene. Ved å benytte oss av vårblomstrende løk og planter ønsker vi å tiltrekke oss både mennesker og insekter, med både lukt og blomstring, slik at man får en innbydende start på sommeren.

uar

r

rua

Jan

Feb

s

Mar

Planter i blomstring fra juni til august

Sommeren Når sommeren kommer er utvalget av sommerblomstrende planter stort, og vi har lagt hovedblomstringen av vår beplanting i dette tidsrommet (juni – august). Alle fargene som vi har valgt å jobbe med i denne oppgaven er også representert i denne perioden. Beplantingen vil oppleves som en frodig, velduftende og svermende område. Høsten Det er fortsatt mye å glede seg over når høsten inntreffer. Det er mange kontraster mellom det som blomstrer og det som begynner å gå over i høstfarger. Bétula péndula ‘Darlecarlica’ med sine gulaktige blader står i komplementærkontrast til den blålilla Liatris spicata. Selv om de aller fleste trekkfuglene har reist sin vei for i året, er det fortsatt strand- og streiffuglene igjen, samt en mengde innsekter, som har stort behov bær, frø og annen mat.

LAA 224

Planter i blomstring fra september til november

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna

i

Apr


Vb”D”

il

Ln Vb”D”

Pc”MJ” Bp “D”

A'IQ'

Allium 'Ivary Queen'

A “PS”

Am

Astrania major

Sv “ML”

A'PS'

Allium 'Purple Sensation'

A “IQ”

Ar

Actaea racemosa

Bm “JF”

Axh

Anemone x hybrida

Bd'EB'

Buddléja davídii 'Empire Blue'

Bm'JF'

Brunnere macrophylla 'Jack Frost'

Bp'D'

Bétula péndula 'Darlecarlica'

Cl'PS'

Crataégus laevigáta 'Paul's Scarlet'

Cm

Carex muskingumensis

Eb'TB'

Echinops bannaticus 'Taplow Blue'

Ln

Luzula nivea

Ls

Liatris spicata

Pc'MJ'

Prúnus cerasífera 'Magda Jensen'

P'S'

Philadélphus 'Snowbelle'

S'ML'

Syrínga vulgáris 'Mme Lemoine'

Ta

Thalictrum aquilegifolium

Td

Thalictrum delavayi

Vb'D'

Vibúrnum x bodnantense 'Dawn'

Cr “PS”

Ta P“S” Cm Ar Td

Am Ls

Eb “TB”

Bd “EB” Axh

Mai

i Jun

Juli

st

u Aug

r

mbe

te Sep

r

obe

Okt

er

emb

Nov

er

emb

Des

Årstidstabellen viser når de ulike plantene blomstrer og hvilken blomsterfarge de har.

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


BESTILLINGSLISTE

llingsliste

der

er

Bestillingsliste

Botanisk Stauder navn

Botanisk navn

Norsk navn

Astrania major

Astrania major

Standanummer

Standanummer Leveringsform

Leveringsform

Storstjerneskjerm Storstjerneskjerm

NS4405

NS4405co

co

4534

Actaea racemosa Actaea racemosa

Klaseormedrue

Klaseormedrue

NS4405

NS4405co

co

206

Anemone x hybridaAnemone x hybrida

Høstsymre

Høstsymre

NS4405

NS4405co

co

541

Brunnere macrophylla Brunnere 'Jack Frost' macrophyllaForglemmegeisøster 'Jack Frost' Forglemmegeisøster 'Jack Frost' 'Jack Frost' NS4405

NS4405co

co

2430

Echinops bannaticus Echinops 'Taplowbannaticus Blue' 'Taplow Blå kuletistel Blue' 'Taplow BlåBlue' kuletistel 'Taplow Blue' NS4405

NS4405co

co

274

Liatris spicata

NS4405

NS4405co

co

2287

Thalictrum aquilegifolium Thalictrum aquilegifolium Akeleiefrøstjerne Akeleiefrøstjerne

NS4405

NS4405co

co

1574

Thalictrum delavayiThalictrum delavayi Vingefrøstjerne

NS4405

NS4405co

co

1734

Buddléja davídii 'Empire Buddléja Blue' davídii 'Empire Høstsommerfuglbusk Blue' Høstsommerfuglbusk 'Empire Blue' 'EmpireNS4404 Blue'

NS4404sh 30 - 40, co

sh 30 - 40, co

66

Philadélphus 'Snowbelle' Philadélphus 'Snowbelle' Skjærsmin 'Snowbelle' Skjærsmin 'Snowbelle'

NS4404

NS4404lett busk, bp

lett busk, bp

146

Syrínga vulgáris 'Mme Syrínga Lemoine' vulgáris 'MmeDuftsyrin Lemoine''Mme Lemoine' Duftsyrin 'Mme Lemoine'

NS4404

NS44043/4 gr., bp

3/4 gr., bp

76

Vibúrnum x bodnantense Vibúrnum 'Dawn' x bodnantense Duftkrossved 'Dawn' 'Dawn' Duftkrossved 'Dawn'

NS4404

NS4404sh 50 - 60, co

sh 50 - 60, co

92

NS4402

NS4402Høystammet - so 12 Høystammet - 14, sh 250--so 300, 12 med - 14, gjennomgående sh 250 - 300, med stamme, gjennomgående kp stamme, kp

Liatris spicata

Akssøyleblomst

Norsk navn

Akssøyleblomst Vingefrøstjerne

Antall

Busker

Trær Bétula péndula 'Darlecarlica' Bétula péndula 'Darlecarlica' Hengebjørk 'Darlecarlica' Hengebjørk 'Darlecarlica'

s

10

Crataégus laevigáta Crataégus 'Paul's Scarlet' laevigáta 'Paul's Parkhagtorn Scarlet''Paul'sParkhagtorn Scarlet' 'Paul's Scarlet' NS4402

NS4402Lavstammet - sh 125 Lavstammet - 150, uten- gjennomgående sh 125 - 150, uten stamme, gjennomgående kp stamme, kp

9

Prúnus cerasífera 'Magda Prúnus cerasífera Jensen' 'Magda Myrobalanplomme Jensen' Myrobalanplomme 'Magda Jensen' 'Magda Jensen' NS4402

NS4402Lavstammet - sh 125 Lavstammet - 150, uten- gjennomgående sh 125 - 150, uten stamme, gjennomgående kp stamme, kp

8

Gress Luzula nivea

Luzula nivea

Sølvfrytle

Carex muskingumensis Carex muskingumensisSkrånigstarr

Sølvfrytle

290

Skrånigstarr

538

Løk Allium 'Ivary Queen' Allium 'Ivary Queen' Løk ‘Ivary Queen’ Løk ‘Ivary Queen’

1606

Allium 'Purple Sensation' Allium 'Purple Sensation' Løk ‘Purple Sensation’ Løk ‘Purple Sensation’

Omfavnelse - "ta vare på" det biologiske mangfoldet

893

LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna


LAA 224

Oppgave 3 del 1

Maiken Thørud og Cassandra Mood Hegna

LAA224 - Formgivning med vegetasjon  

LAA224, Formgivining med vegetasjon. 3. klasse UMB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you