Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

1922

Info DSV jaargang 13 nummer 5

2012

oktober 2012

1


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

2


Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 GLangenkamp1943@kpnmail.nl Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608 krooshof43@concepts.nl Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com GĂŠ Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811 mdeleest@ziggo.nl Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723 rudieboone@kpnmail.nl Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

3


Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van 19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

Oktober 2012 25 Gastspreker om 21.00 uur 27 Bowlingavond verzet naar 17 november !!!!!!!!!!!!!!!!!! November 2012 01 Behandeling van de spelregels, aanvang 21.00 uur 08 Kaarten en sjoelen 10 Klaverjasmarathon in ‘De Keurkamp’, aanvang 10.00 uur 15 Praatavond 16 Voorronde spelregelwedstrijd COVS-teams in ons clubhuis, aanvang 19.30 uur 17 Bowlingavond in het Bowlingcentrum De Worp, aanvang 19.30 uur 22 Gastspreker, de heer Makkelie, aanvang 21.00 uur 24 Bezoek Sint Nicolaas aan onze kinderen/kleinkinderen, aanvang 10.00 uur 29 Kaarten en sjoelen (vijfde donderdag), aanvang 21.00 uur December 2012 06 Bezoek Sint Nicolaas aan de DSV, aanvang 21.00 uur. Komt allen!!!!!! 13 Kaarten en sjoelen, aanvang 21.00 uur 15 Kerstbingo in ons clubhuis ‘De Keurkamp’ 20 Gezellige praatavond onder de kerstboom in ‘De Keurkamp’ Wijzigingen voorbehouden. Inleveren kopie Info uitgave december 2012, uiterlijk 1 december 2012. Jaargang 13, nummer 6 verschijnt medio december 2012.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

4


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

5


Van de Voorzitter De tijd van de vele ontspannende activiteiten zit er weer aan te komen. De leden van de ontspanningscommissie zijn druk in de weer de activiteiten uit te werken en hopelijk maakt u er veelvuldig gebruik van. Sint Nicolaas komt op 24 november bij de DSV om onze kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke zaterdagmorgen te bieden. Misgun deze kinderen dit feest niet en vul het opgaveformulier in en lever dit in vóór 1 november 2012. De voetbalcompetitie, zowel op het veld als in de zaal, is alweer gevorderd tot de ‘eerste periode’-kampioenen. Ik heb het gevoel dat er dit seizoen wat meer respect is voor de arbitrage dan voorheen. Buitensporigheden lijken onvermijdelijk, doch de veranderde cultuur binnen de KNVB begint zijn vruchten af te werpen. Nu is het wachten nog op een besluit om scheidsrechters de kans te geven om binnen de KNVB in beroep te gaan tegen uitspraken van de tuchtcommissie en niet bij de burgerrechter hun gelijk te moeten halen. Ook scheidsrechters zijn KNVB-leden! De gehouden maatwerkbijeenkomsten zijn goed verlopen en de opkomst van de deelnemers was goed te noemen. Een goed verzorgde training en weinig mogelijkheden om tot een gezamenlijke invulling van de spelregelvragen te komen.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

6


Vervolg voorwoord De twee oefenavonden ‘Bijspijkeren spelregels’ bij de DSV hebben hun nut bewezen. Van de deelnemers heeft menigeen dit aan de organisatoren laten weten. Derhalve is dit voor herhaling vatbaar. De COVS is een landelijke wervingsactie gestart voor scheidsrechters die nog niet zijn aangesloten bij de COVS. Zij krijgen allen een informatiemap met daarin het blad de Scheidsrechter, een schrijven van het hoofdbestuur (VCN), een folder met informatie over de COVS, een aanmeldingsformulier en een adressenlijst van postadressen van de groepen. Voor het welslagen van deze actie is de hulp nodig van alle groepen. Voor ons aller DSV waren er maar vier personen die (nog) geen lid zijn van onze vereniging en de COVS. Ik hoop dat door deze landelijke actie met steun van de groepen de COVS een nog krachtiger belangenvereniging wordt dan die nu al is.

Op dit moment is er weinig te vertellen van de werkcommissie Toekomst DSV. Hieraan ligt ten grondslag dat de vakantieperiode achter ons ligt en de bereidwilligheid van de clubs ons parten speelt. Echter, de commissie geeft de moed niet op. Donderdag 16 november neemt ons spelregelteam deel aan de voorronde Peperbus Bokaal, te houden in ons clubhuis ‘De Keurkamp’.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

7


Vervolg voorwoord De belangstelling van onze leden, om het team te ondersteunen, is altijd miniem geweest. Toch roep ik de leden en begunstigers op om op de bewuste vrijdagavond naar ons clubhuis te komen. Het is een gegeven dat het met name voor de scheidsrechters, rapporteurs en praktijkbegeleiders zeer leerzaam kan zijn. Laat uw gezicht eens zien! Alle zieken en geblesseerden wens ik vanaf deze plaats een spoedig herstel toe en spreek de hoop uit dat zij spoedig weer aan onze activiteiten kunnen deelnemen. Tot slot wens ik u allen een fijne competitie toe en tot ziens bij de clubavonden of andere DSV-activiteiten. Onze lijfspreuk is en blijft : ‘Samen staan wij Sterk’ Gerhard Langenkamp, voorzitter

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

8


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

9


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

10


Ontspanningscommissie

Op zaterdagavond 15 december 2012 hebben we weer onze traditionele kerstbingo in ons clubgebouw: De Keurkamp. De zaal is open vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur gaan we beginnen. Tien rondes bingo en daarna nog een grote verloting met altijd leuke, kleine en bijzondere prijzen. Vele mooie prijzen zullen er uitgaan. Voor een gezellige avond bij de DSV, kom naar deze bingoavond. Neem buren, vrienden, kennissen of introducĂŠs mee en de OC ziet u graag op deze avond. Tot 15 december 2012!!!!!!!!!!!!!

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

11


Spelregels: 5 vragen van de commissie Vraag 1: Wanneer is de speeltijd verstreken? a) Als het eindsignaal klinkt. b) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is. c) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een hoekschop afwachten. d) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een schot op doel afwachten. Vraag 2: Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een blessure. Wanneer en waar mag hij tijdens het spel het speelveld weer betreden? a) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf (elke plek op) een zijlijn. b) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen ter hoogte van de middenlijn. c) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf iedere willekeurige plaats. d) Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken. Vraag 3: Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit: a) Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet gebeurt. b) Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt. c) Geen correcte schouderduw is. d) Met twee handen gebeurt.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

12


Vervolg spelregels: 5 vragen van de commissie Vraag 4: De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied een vrije schop nemen. De doelverdediger plaatst de bal naar een medespeler, die de bal terugspeelt. Wat beslist de scheidsrechter? a) Altijd laten doorspelen. b) Alleen laten doorspelen als de bal rechtstreeks buiten het strafschopgebied is geplaatst en de doelverdediger de bal niet met zijn handen aanraakt. c) Vrije schop laten overnemen. d) Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal het strafschopgebied verliet. Vraag 5: De doelverdediger stopt al vallend een schot van een aanvaller. Het schot is echter zo hard, dat de bal van zijn borst stuit. Op ongeveer 1 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal met de voet, waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat beslist de scheidsrechter? a) Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop wegens het tweemaal spelen van de bal. b) Hij laat doorspelen. c) Hij bestraft de verdediger met een indirecte vrije schop wegens het toespelen van de bal naar de doelverdediger. d) Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop wegens het met de handen aanraken van een ‘terugspeelbal’. Antwoorden oktober 2012:

1=

2=

3=

4=

5=

De antwoorden kunt u vinden verderop in het Info-bulletin, na een van de artikelen van de commissie Opleidingen. Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

13


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

14


Werving en Behoud In de vorige Info ontbrak wegens menselijk falen (van ondergetekende) het verhaaltje van Werving en Behoud. Voordeel is dat ik dit keer snel klaar ben; ik stuur gewoon hetzelfde in als in september. Het feit dat diverse mensen me hierop aanspraken, geeft aan dat de Info goed wordt gelezen, dat is dan natuurlijk wel weer mooi om te constateren. Ik zou kunnen zeggen dat het opzet was om te checken in hoeverre de Info gelezen wordt, dat was echter niet zo. Naast dat menselijk falen was er ook nog een technisch falen en wel het onjuist weergeven van de verjaardagskalender. Bepaalde mensen waren zowel in september als oktober jarig. Uit de reacties die hierop kwamen, maak ik op dat de verjaardagskalender een wel heel belangrijk onderdeel van ons clubblad is‌‌. Hoe dan ook, fout is fout, mijn excuses hiervoor en deze keer een nieuwe poging om de verjaardagen in de maanden oktober, november en december juist weer te geven. De juiste kalender van september heeft reeds in de Info van juni gestaan, dus om dat nu nogmaals als mosterd na de maaltijd weer te geven, gaat iets te ver. Het nieuwe seizoen 2012-2013 is inmiddels weer van start gegaan. In de zomerperiode heeft, om precies te zijn op zaterdag 7 juli, de wedstrijd in Heeten tussen het Sallands Streekelftal en Go Ahead Eagles plaatsgevonden. Qua voetbal gezien kan de wedstrijd lastig als hoogstaand worden gekenmerkt. Hiervoor viel het allemaal toch wat tegen helaas. Uitslag 0-4. Wat niet tegenviel was de publieke belangstelling (ruim 1.000 toeschouwers), de medewerking van alle DSV-vrijwilligers (ruim 35 personen in totaal), het weer en de arbitrage van de beide wedstrijden. De voorwedstrijd die voor het eerst werd geleid door een drietal jonge clubscheidsrechters van SV Heeten en de hoofdwedstrijd door onze leden Derya Serik, Rens Bluemink en Elderik Schoolderman. Nogmaals aan ieInfo DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

15


Vervolg Werving en Behoud dereen die heeft meegewerkt, wil ik namens de commissie hartelijk dank zeggen. Een fotoreportage van deze dag is op onze site terug te vinden. Dit jaar was de opbrengst aan de streep iets hoger dan in 2011. Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat wij dit jaar de verloting mochten organiseren (afspraak is dat dit eens in de vijf jaar door en voor de DSV is). Een aantal nieuwe leden hebben zich de afgelopen periode aangemeld bij onze vereniging, dit zijn in willekeurige volgorde: • Pascal Smeenk (zoon van…. , scheidsrechter startgroep jeugd zaterdag). • Johan van Dijk (assistant-scheidsrechter topklasse, scheidsrechter groep 3 zondag en afkomstig uit Ede). • Gerrit Fikkert (scheidsrechter groep 1 zaterdag en afkomstig uit Hellendoorn). • Rinie Nijenhuis (afkomstig van de COVS Almelo sinds kort woonachtig in Colmschate). • Paul Haarman (clubscheidsrechter bij ABS en sinds de zomer in de startgroep jeugd KNVB). Wat lief en leed betreft, zijn er enkele leden die de afgelopen periode te maken hebben gehad met fysieke problemen. Voor zover mogelijk hebben al deze personen een bezoekje en/of attentie van de DSV ontvangen (en anders hebben zij deze nog tegoed ☺). Het gaat in dit geval om: Paul Kamphuis, Sjoerd Nanninga, Betsie van Huizen, Ab van Buuren, Ernest Waanders, Herman Verhoef, Henk Timmermans, Kees van Huizen, John Karrenbeld, Hans Joostink en Charles de Bie. Als bestuur proberen wij op dergelijke zaken zeer alert te zijn, echter we kunnen niet zonder jullie informatie. Het verzoek aan eenieder is verder om ons te informeren wanneer mensen minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen kampen, maar ook wanneer jubilea gevierd worden of om wat voor reden dan

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

16


Verjaardagen komende maanden Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst: Oktober 8 Eric Nieuwenhuijzen 10 Geert Jan Meijer 11 Gerhard Langenkamp 11 Hans Noortman 13 Marnix Mulder 13 Richard van Remmen 17 Rens Bluemink 17 Bennie Reusken 18 Ben Keizer 20 Nannette Roetert 26 Rob van Zutphen 27 Jan Tepperik 29 Hans Plette

Met vriendelijke groet, Namens de commissie Werving & Behoud

November December 1 Roelof Michel 1 Gerben Smeenk 2 Wilco Jansen 1 Gerard Veneman 3 Elly Frequin-Velthuis 2 Gerard Vloedgraven 4 Louk Hartong 4 Pim van der Hall 6 Paul Kamphuis 5 Cees Dengerink 8 Betsy van Huizen-Witteveen 5 Richard Thannhauser 9 Michiel Grijpma 9 Bobby Brüggeman 12 Theo Brack 9 Hamza Sahin 12 Henk Nijenhuis 10 Piebe Zwier 12 Annemarie Rensink 15 Frits Brinks 13 Bertus Zwerus 15 Henk de Man 14 Henk Eilerts 16 Romy Heere 14 Jitze Hitman 17 Wim Scheppink 14 John Karrenbeld 19 Gerrit Fikkert 16 Hans ten Napel 21 Henk Bluemink 20 Gé Duchatteau 22 Jan Beltman 21 Gerard Harmelink 24 Jacco Borgman 22 Bart Donders 26 Theo van Lies 22 Martijn de Leest 28 Jacques Griep 23 Hans Harleman 30 Paul van Remmen 24 Herman Jeurlink 25 Ab Brilleman 27 Herman Schoneveld 30 Henk Hemeltjen

Wim Bronsvoort Tel: 06 – 1062 4460 E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

17


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

18


Ontspanningscommissie

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

19


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

20


Technische commissie Ik word wakker van getik op mijn ramen. Regen, alweer, net zoals de hele week eigenlijk. Maar het is een zaterdag, ik heb een wedstrijd vanmiddag. Na weken van mooi weer op zaterdag lijkt het nu een zware middag te worden. Hopelijk wordt het nog droog. Opeens een onverwacht telefoontje, de wedstrijd is afgelast. Ik kan me niet meer herinneren, wanneer de laatste keer een wedstrijd van mij werd afgelast, meestal gaat alles door. De meeste clubs in de topklasse hebben kunstgras, maar Deto niet. Ik weet eigenlijk niet of ik nu blij of teleurgesteld moet zijn. Misschien ken je dat gevoel. Een wedstrijd in de regen is niet fijn, maar wat moet je nu met deze middag? Binnenblijven zou het beste advies zijn. Waarschijnlijk wordt deze wedstrijd over twee weken alweer ingehaald, dus dat is een voordeel. Tot zover mijn inleiding. Het seizoen is alweer volop bezig en de eerste bijzondere verhalen zijn alweer verteld op donderdag. Voor de technische commissie breekt weer een tijd van activiteiten aan. Op 5 januari is er het zaalvoetbaltoernooi in Zwolle. Er zijn de laatste maanden wat nieuwe jonge leden bijgekomen, waaronder potentiele (zaal)voetballers. Ook hebben wat oudgedienden, zoals Derya en ikzelf aangegeven niet meer beschikbaar te zijn, omdat de kans op blessures te groot is. Al met al zal er waarschijnlijk een ander, nieuw team komen te staan. Plezier staat voorop, maar dat werkt meestal het beste als je ook wint.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

21


Vervolg Techniche commissie Waarschijnlijk zal er geen jaarwisselingstoernooi zijn dit jaar, na het opheffen van de FADO. Er zijn nog wel mensen mee bezig, maar dat schiet niet echt op. Als DSV gaan we de organisatie niet op ons nemen, met name omdat onze neutraliteit dan in het geding kan komen. Al eerder heb ik aangekondigd dat er weer eens een technisch weekend aankomt. Op dit moment zijn we in de afrondende fase met het vinden van een mooie locatie. De kans is groot dat dit in het buitenland is, maar niet zover als Turkije. Die reis staat in oktober weer op het programma. De datum is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk in het weekend van 9 of 23 februari. Houd de website goed in de gaten, want daar komt dan het inschrijfformulier op te staan. Tot zover en tot volgende keer‌ Namens de Technische commissie Martijn de Leest

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

22


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

23


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

24


Uit de sponsorhoek In deze editie kunnen wij u meedelen dat we weer een nieuwe adverteerder mogen begroeten. Het betreft een internetwinkel h.o.d.n. HET ZOETHOUDERTJE.NL. Deze winkel biedt ons nostalgisch en overheerlijk snoepgoed aan uit grootmoederstijd. In de sortering zijn maar liefst 500 soorten opgenomen, waaronder onder andere duimdrop, stroopsoldaatjes en winterse polkabrokken. Wie kent ze niet. Uiteraard is het een beleving om de site van deze adverteerder te bezoeken. Een en al herkenning, behalve voor de wat jongere leden dan. In de voorgaande Info is reeds aangekondigd dat we met een PRIJSVRAAG komen. Helaas zijn hiervoor geen ideeĂŤn binnengekomen, na onze oproep. Inmiddels hebben we er dan maar eentje zelf bedacht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden, maar de inzendingen kunnen worden ingestuurd naar eriknieuwenhuysen@hetnet.nl Bij meerdere goede oplossingen zal geloot worden. De uiterste inzenddatum is 30 oktober 2012.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

25


Vervolg uit de sponsorhoek Er is maar één prijs en die is beschikbaar gesteld door onze sponsor SPECIAL KIND. Het betreft een verplicht nummer voor eigenlijk alle scheidsrechters. Het is een dik boek van 234 pagina’s en geschreven door de bekendste Belgische scheidsrechter FRANK DE BLEECKERE over zijn weg naar de wereldtop en de titel van het boek luidt: ALLES VOOR HET VAK.

De vraag luidt: Welke sponsoren van de DSV hebben hun bedrijf gevestigd aan de BRINK?? Tot de volgende keer Erik Nieuwenhuysen Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

26


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

27


Spreker van de maand Op donderdag 27 september ontving de DSV Sebastiaan Kleijburg, beleidsmedewerker scheidsrechterszaken amateurvoetbal op het bondsbureau van de KNVB te Zeist. Sebastiaan is 30 jaar en heeft van zijn 16e tot 25e actief de scheidsrechtersfluit ter hand genomen. Veel wedstrijden uit West 1 zijn door hem geleid en de laatste twee jaar van zijn carrière mocht hij wedstrijden op de C-lijst fluiten. Op dit moment is hij op het veld niet meer actief, wel zet hij zijn ervaring in als docent arbitrage. Hij begon zijn verhaal met de opmerking dat de KNVB in de A-categorie wekelijks alle 5.500 wedstrijden kan bemensen met KNVB-scheidsrechters. De meeste wedstrijden in de B-categorie (27.000) worden geleid door (al dan niet) opgeleide verenigingsscheidsrechters. De KNVB streeft ernaar alle wedstrijden te bemensen met opgeleide bekwame scheidsrechters. Het Masterplan Arbitrage legde in eerste instantie de nadruk op de opleiding, op het aantal (kwaliteit). Er waren namelijk te veel niet opgeleide verenigingsscheidsrechters. De komende jaren zal de nadruk meer liggen op de kwaliteit en zullen verenigingscheidsrechters die de overstap naar de KNVB maken, begeleid worden door middel van Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

28


Vervolg sprekers van de maand Het ideale plaatje is dat een BOS-cursist eerst enkele jaren voor de vereniging fluit en daarna instroomt bij de bond. Je moet meters maken, veel en divers fluiten en onder goede begeleiding de volgende stappen naar de top zetten. Sebastiaan ziet het imago van de scheidsrechter veranderen. Jonge scheidsrechters krijgen –ook in het betaald voetbal– hun kans. Zij worden door het grote publiek herkend; sommigen zijn zelfs zo populair dat om hun handtekening wordt gevraagd. In de afgelopen tien jaar is de leeftijdsopbouw van het scheidsrechterskorps veranderd. Waar tien jaar geleden 10% van de scheidrechters onder de 30 jaar was, is nu meer dan 25% jonger dan 30 jaar. Het aandeel van de oudere scheidsrechters is sterk gedaald en de jaarlijkse uitstroom wordt volledig door instroom van onderen gedekt. Voor het eerst in vijf jaar is vorig jaar het aantal scheidsrechters (zij het niet spectaculair) gestegen. Gezien de stijging van het aandeel meisjes- en vrouwenvoetbal zal de KNVB in de komende jaren meisjes uitdagen om via de opleiding pupillenscheidsrechter c.q. juniorenscheidsrechter de stap naar de BOS-cursus en de KNVB te maken. Ieder district heeft daartoe een (vrouwelijke) promotiemedewerker aangesteld. Zo kan onder meer structureel gewerkt worden aan de ambitie om ook bij het vrouwenvoetbal Nederlandse arbitrageinbreng op het EK en WK te kunnen leveren.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

29


Vervolg sprekers van de maand De academie van de KNVB (verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische en arbitrageopleidingen) heeft als visie dat leren door de cursisten zelf gedaan moet worden. Natuurlijk moet de nodige kennis worden bijgebracht, maar in de praktijk moet een en ander worden ingebed. Dat houdt in dat in de cursussen aangesloten moet worden bij de intrinsieke (van binnen uit) motivatie. Een goede opleiding bij een vereniging, dat wil zeggen opgeleide pupillen-, junioren- en seniorenscheidsrechters leveren voor de breedtesport zoveel resultaat op dat ook de top (uitstekende scheidsrechters op bv-niveau) er baat bij heeft. Vanuit de kernwoorden ‘passie, servicegerichtheid, professionaliteit, verantwoordelijkheid en leidend’ probeert de academie zo adequaat mogelijk in te spelen op de vragen naar opleiding en begeleiding van trainers, coaches en scheidsrechter. Om de arbitrage nog duidelijker over het voetlicht te brengen is dit jaar –in samenwerking met andere sportbonden- voor de tweede keer de week van de scheidsrechter georganiseerd. Thema van deze week van de scheidsrechter is dit jaar: ‘Op weg naar een veilig sportklimaat’. Met een promofilmpje (op You tube te bekijken) en een website (onze scheids.nl), waarop ruimte is voor ‘good practise’-verhalen wordt getracht veel respons te oogsten. Al met al een boeiende avond, waarop het beleid van de KNVB wat betreft opleiding en arbitrage duidelijk uiteengezet werd.

Han Marsman

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

30


Ontspanningscommissie Oliebollenactie 2012 Voor de 10e keer gaat de ontspanningscommissie oliebollen bakken in ons clubhuis de Keurkamp aan de Keurkampstraat!!!!! Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan om oliebollen te bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen en voor een ieder zullen er genoeg oliebollen te koop zijn!!!!!!!!!! Bestel ze tijdig bij de DSV &o en geniet en denk aan het sportieve jaar terug met betrekking tot de arbitrage. Op vrijdag 28 december 2012, onder het genot van een natje en een oliebol, bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/appelbeignets zelf op te halen!!!! Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend. De oliebollen kosten dit jaar € 0,50 per stuk en de appelbeignets kosten € 0,90 per stuk. Kwartinies (klein) 4 voor € 1,00. Sneeuwballen € 1,25 per stuk/5 voor € 5,00. Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’s om oliebollen/appelbeignets van de DSV & o te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Graag de onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (0570-654101/06-45102995) en direct afrekenen. E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl . Inleveren graag vóór 24 december 2012!!!!! We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 28 december 2012 in ons clubhuis te mogen ontmoeten. Ondergetekende : Naam :.......................................…................................................................ Aantal oliebollen met krenten :............................................................ Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………………. Aantal appelbeignets :................……......................................……………... Aantal kwartinies(klein) :……………………………………………………………………. Aantal sneeuwballen :…………………………………………………………………………...

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

31


-TECHNISCH BUREAU-

DUCHATEAU REPARATIE EN VERKOOP AUDIO, VIDEO, DVD, TELEVISIE, WITGOED EN KLEIN HUISHOUDELIJK C HUYGENSSTRAAT 25, 7412 MD DEVENTER - TELEFOON 0570-614531 WWW.DUCHATEAU.NL

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

32


Commissie Opleidingen De competities zijn op alle niveaus alweer geruime tijd aan de gang en we zijn inmiddels alweer toe aan de eerste inhaalweekenden. Voor de commissie Opleidingen is het begin van de competitie ieder jaar weer een drukke periode. Naast de voorbereidingen op de maandelijkse spelregelavonden in september en oktober, heeft de commissie inmiddels ook acte de prĂŠsence gegeven op een viertal oefenavonden voor de spelregeltoets. Halverwege september werd deze avond opnieuw georganiseerd voor onze eigen leden, waarbij echt maatwerk geleverd kon worden. Ook een collega-scheidsrechtersvereniging heeft de expertise in Deventer ingeschakeld om de leden voor te bereiden op de toets en het doet ons dan ook veel deugd dat de zaal geweldig gevuld was met meer dan vijftig aanwezigen. Uiteraard plannen wij volgend jaar opnieuw oefenavonden in. Ook de twee clubavonden in september en oktober zijn zeer goed bezocht met op beide avonden op het hoogtepunt meer dan 50 aanwezigen, ondanks dat er op de avond in september door de KNVB Oost een themabijeenkomst voor scheidsrechters was georganiseerd elders in Deventer. De commissie is blij met de hoge opkomst op de spelregelavonden -ook op de overige clubavonden, de vereniging leeft!- en deze waardering stimuleert om ook de volgende clubavonden een interessante avond voor te bereiden. Na het theoretische geweld in september en oktober, staat op donderdag 1 november de praktische kant van het arbitreren op het programma: waarnemen en observeren. Hans Noortman, stafdocent bij de KNVB, verzorgt deze buitengewoon interessante avond. Heb je een buur, collega of vriend die ook geĂŻnteresseerd is in de arbitrage? Neem hem of haar gerust eens een keer mee naar onze spelregelavonden!

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

33


Vervolg commissie Opleidingen In de afgelopen weken is ook het draaiboek van de commissie voor het komende seizoen in elkaar gezet en er zijn dit jaar twee activiteiten die extra voorbereiding vragen. Wederom organiseert de Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. in samenwerking met de COVS en LCS het NK-spelregels voor jeugdteams in het voorjaar. Daarnaast vindt op vrijdag 16 november ook de halve finale spelregels in ons clubhuis ‘de Keurkamp’ plaats, de zogenaamde Peperbus Bokaal. Mocht je door één van ons gevraagd worden om een helpende hand te bieden op deze avond, denk dan aan het motto van onze levendige vereniging: ‘Samen zijn wij sterk’. De trainer kennende zal het team opnieuw weer haar uiterste best doen om bij de bovenste plaatsen te eindigen, waarbij de teamprestatie uiteraard voorop staat. Tegen de tijd dat de volgende Info uitkomt, is dit evenement reeds gepasseerd, en zal hier langer bij worden stilgestaan. Niets meer aan de orde zijnde, sluiten wij bij deze af en wensen wij iedereen die de arbitrage een warm hart toedraagt, fijne wedstrijden toe op en rondom de velden. Namens de commissie Opleidingen, Sjoerd Nanninga

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

34


Vervolg commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht: Overtredingen tijdens het nemen van een strafschop Commissie Opleidingen Bij een strafschop komt het regelmatig voor dat een speler te vroeg toeloopt of de doelman te vroeg de doellijn verlaat. Wat moet de scheidsrechter dan volgens de spelregels beslissen? De nemer of een medespeler van de nemer begaat een overtreding: • als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen; • als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding. De doelverdediger of een medespeler van de nemer begaat een overtreding: • als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend; • als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen. Spelers van zowel de verdedigende als de aanvallende partij begaan een overtreding: • de strafschop wordt overgenomen. Kijk voor een compleet overzicht van de spelregels op de website www.dsveno.nl onder het kopje ‘downloads’. Deze zijn geactualiseerd met de wijzigingen voor het seizoen 2012/’13. Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin oktober 2012: 1=B

2=A

3=A

Info DSV jaargang 13 nummer 5

4=B

oktober 2012

5=D

35


Verslag DSV 1e motortoertocht Na eerst een afgelasting vanwege ons mooie Hollandse zomerweer was het op vrijdag 10 augustus dan eindelijk zover: de DSV 1e motortoertocht ging van start. Om 09.00 uur waren we allemaal present bij het clubhuis en na een heerlijk kopje koffie met koek van Gerhard Langenkamp zouden we om 09.30 uur vertrekken. Maar deze mooie zomerse dag begon met een beetje pech, want een van de motorrijders haalde thuis zijn motor van de standaard maar vergat zijn vorkslot eraf te halen. Gelukkig had hij geen schade en met een half uur vertraging konden we van start gaan. Na het toeren langs en over de IJsseldijk richting Wapenveld reden we naar de Veluwe. Daar is het als motorrijder echt genieten van de vele heuvels en mooie slingerbochten. Na anderhalf uur toeren was het tijd voor onze eerste stop. Door de hiervoor genoemde vertraging bleek dit meteen de koffiestop en lunch ineen te zijn. In de middag ging de tocht verder langs Barneveld, Lunteren en Ede om zo weer over de Veluwe naar Hoenderlo te rijden. Toen was het tijd voor een tweede stop. Na lekker op het terras zitten in het zonnetje met een frisdrankje werden een paar motorrijders toch wel lui en loom. Tijd om in te grijpen! Dus zei ik: ‘We trappen hem weer an! Via een klein stukje Achterhoek en de Holterberg reden we naar Lemelerveld om daar de gehuurde motoren in te leveren. Om deze eerste DSV-tocht op een leuke manier af te sluiten, reden we naar Heeten om bij Reimerink een hapje te eten. Tijdens het eten kwamen de enthousiaste verhalen los over deze geslaagde toertocht.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

36


Vervolg verslag motortoertocht Als organisator van deze motortoertocht kijk ik terug op een geslaagde dag. Het heeft me blij verrast dat alle vier de motorrijders een prima coรถrdinatie tussen denken en doen hebben. Ik hoop dat zich voor de volgende toertocht meer DSV-leden aanmelden. Met een BBRRMM groet, Gerard Harmelink

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

37


Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) organiseert dit jaar voor de negende keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 10 november 2012 van 10.00 tot 17.00 uur in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer (tel. 0570-607071). Open vanaf 09.00 uur. Er is ruimte voor 16 tafels (= 64 personen) Dus indien u zich ook wilt opgeven? Doe dat dan op tijd want, vol = vol !!!!!!! De kosten zijn € 9,- pp. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop koffie/thee aangeboden, een lunch tussen de middag (twee broodjes/kop soep) en ’s middags zal met een snack worden rondgegaan. ’s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!! De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen en er is een prijzenkans van 50 % voor de deelnemers aan de marathon!!!! Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld. Aanmelden kan telefonisch bij Piebe Zwier (0570-654101 of 06-45102995), via de e-mail : pk.zwier@home.nl of telefonisch bij Gé Duchateau (0570633867), via de e-mail: g.duchatteau@home.nl, en via onderstaande invulstrook. Opgave vóór 3 november 2012.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 10 november 2012 met ...............personen. De kosten à € 9,- p.p. zijn wel/niet direct betaald aan Gé Duchateau of Piebe Zwier. Datum inschrijving:

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

38


Vervolg Ontspanningscommissie BOWLINGAVOND 17 NOVEMBER 2012 We gaan weer bowlen!!!!!!!!!!!! Op zaterdagavond 17 november 2012 vanaf 19.30 uur wordt u verwacht bij Party- en Bowlingcentrum De Worp (telefoon 0570-612869), Twelloseweg 1a te Deventer voor een kop koffie/thee en twee uur bowlen !!!! Om 20.00 uur beginnen we met bowlen. Dit zal duren tot 22.00 uur. We hebben vier banen gehuurd, dus we rekenen op een hoge opkomst!!!!! In 2011 een deelnemersveld van 30 personen!!! Hierna nog een gezellige verloting. Introducés zijn toegestaan. De kosten voor deze avond hebben we wederom laag kunnen houden. De eigen bijdrage is gesteld op € 7,- per persoon (hiervoor 2 uur bowlen en een kop koffie/thee).

Deze strook graag inleveren vóór zondag 11 november 2012 bij Elderik Schoolderman, Gé Duchateau of Piebe Zwier !!!

Ondergetekende........................................ komt met ...... personen à € 7,- pp. Betalen graag vooraf bij een van de ontspanningscommissieleden!!!!

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

39


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

40


Spraakwaterval Toon Schutte: de DSV is mijn derde leven Deze Spraakwaterval in de interviewserie met voormalige DSVvoorzitters die nog altijd DSV-lid zijn, wordt ingevuld door een gesprek met Toon Schutte. Zoals al gemeld in de vorige Info was hij de opvolger van Bennie Hermsen. Deze trad in 1991 abrupt af na een conflict met de KNVB, waardoor hij zich niet meer goed in staat voelde als voorzitter van de DSV te fungeren. Langdurig lidmaatschap Voor Toon geldt wat voor al zijn voorgangers opgaat, ook bij hem is sprake van een langdurig DSV-lidmaatschap. In zijn geval nu al ruim 40 jaar, want hij begon te fluiten in 1971. Aanvankelijk op zondag, bij de senioren, maar na een paar jaar stapte hij over naar de zaterdag, en dan vooral bij de jeugd. Daar bracht hij het binnen District Oost tot Groep 8, het hoogst bereikbare. Hij heeft daar de jeugd op alle landelijke niveaus gefloten, met uitzondering van de A-jeugd van de Eredivisie. Tot een jaar of tien geleden toen hij vanwege een hardnekkige beenblessure vrijwillig is teruggestapt naar groep 021.

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

41


Vervolg spraakwaterval Indrukwekkend CV bij de DSV Daar beginnen de gesprekken altijd mee, de vraag naar de activiteiten in het heden en verleden bij de DSV. In zijn geval kun je rustig spreken van een indrukwekkende carrière. Hij had zich goed voorbereid op ons gesprek en had dus al een velletje papier klaargelegd. Hiervoor noemde ik al het verloop van zijn scheidsrechtersloopbaan, maar eigenlijk is zijn staat van dienst binnen de scheidsrechterswereld op bestuurlijk niveau nog indrukwekkender. Het gaat te ver om alles op te sommen. Hij begon in 1984 als bestuurslid van de DSV met de portefeuille Spelregels, later omgedoopt tot Opleiding. Voorzitter van 1991 tot 1997, met daarin het jubileumjaar van het 75-jarig bestaan van de DSV. Na dat voorzitterschap bleef hij lid van diverse commissies, ook binnen het District Oost van de COVS. Binnen al die werkzaamheden was er een aspect dat altijd nadrukkelijk naar voren is gekomen, en dat zijn de Spelregels. Spelregelvraagbaak Op de clubavonden van de DSV komen regelmatig spelregelzaken naar voren. Automatisch gaan daarbij de blikken naar de tafel waar Toon zit, want hij is al jaren de vertrouwde vraagbaak inzake spelregelvragen. Gevraagd naar de achtergrond van deze voorliefde gaat hij er even goed voor zitten. ‘Het begon met mijn benoeming in het spelregelteam door Willem Beltman. Geheel in zijn stijl wees hij mij daar gewoon voor aan. We oefenden thuis bij Andries Dupont, en ik herinner me nog goed mijn eerste spelregelwedstrijd in Nijverdal. Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

42


Vervolg spraakwaterval Het enthousiasme was even wat bekoeld, maar een paar jaar later ben ik toch weer tot het spelregelteam toegetreden. Op een gegeven moment viel alles op zijn plaats en hadden we met Theo Hubers, Rinus van Amersfoort, Gerard Peters en later Rudie Boone een fantastisch team. En juist die saamhorigheid binnen dat team heeft me er zo lang bijgehouden. In 1998 werden we kampioen van Nederland, een gebeurtenis die ook de nodige publiciteit in de pers heeft opgeleverd. Ook zijn we een paar keer tweede of derde geworden. Individueel ben ik nooit kampioen van Nederland geweest, maar wel een keer van District Oost.’

Deventer scheidsrechters zien enorme spelregelkennis beloond met historisch goud

Een afwijkende broek, mag dat?

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

43


Vervolg spraakwaterval Een ander hoogtepunt op spelregelgebied was voor hem de keer dat hij deel mocht uitmaken van de jury bij de NK, twee jaar geleden in Doetinchem. Iemand anders was door ziekte uitgevallen en Toon hoefde niet lang na te denken om aan de uitnodiging tot invallen gehoor te geven. Verder heeft hij een aantal jaren een rol gespeeld als voorzitter en lid van de NK-jeugd spelregelkampioenschappen, die zoals bekend de laatste jaren in Deventer worden gehouden. ‘DSV is mijn derde leven’ Wanneer ik zo halverwege het gesprek concludeer dat de DSV toch wel een tweede leven voor hem is, volgt er een correctie. ‘Mijn gezin en mijn werk gaan daar nog aan vooraf. Mijn vrouw zal ongetwijfeld een mening hebben over die volgorde, maar nu ik gestopt ben met werken hoeven we die discussie niet meer te voeren. Ik wil nog wel even benadrukken dat ik altijd met ongelooflijk veel plezier mijn werk in de elektrotechnische dienst heb verricht, ook al heb ik nogal wat reorganisaties meegemaakt. Door de vele internationale reizen heb ik wel eens andere zaken een tweede plaats moeten geven, maar ik had er niets van willen missen.’ Op dit moment zijn er nog drie zaken die binnen de DSV spelen. Hij is nog altijd lid van de onderhoudsgroep en wordt niet alleen voor corveewerk eenmaal in de twee maanden, maar ook voor allerlei technische klussen in het clubhuis ingeschakeld. Verder speelt hij nog een rol binnen de begeleiding van het spelregelteam, en (van een geheel andere orde): hij is niet alleen met Henk Timmermans oprichter van de Zwarte Bond, maar ook nog actief lid van dit mysterieuze gezelschap. Zoals bekend heerst er nog altijd stilte rond de ZB, dus ook in dit verband blijft de publiciteit beperkt tot een vermelding en niet meer dan dat. Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

44


Vervolg spraakwaterval Toekomst DSV Toon praat graag over de DSV en de toekomst daarvan. Hij heeft geen deel mogen uitmaken van de commissie die zich vorig jaar over de DSV-toekomst heeft gebogen. Dit was aanleiding voor hem om zijn werkzaamheden binnen de DSV neer te leggen , met uitzondering van de hiervoor genoemde activiteiten. Een gepasseerd en gemist station, waar we dan ook niet verder op ingaan. Maar hij is niet somber over de DSV. ’We zullen het 100-jarig jubileum ongetwijfeld halen, hoewel ik denk dat er binnen het District Oost van de COVS toch fusies gaan plaatsvinden. Wie met wie is voorshands nog niet duidelijk. Maar onze vereniging is krachtig genoeg voor een zelfstandig voortbestaan. Zoals iedereen hoop ik dat de ledenaanwas weer op peil komt, en dat ook de jongere leden zich beschikbaar stellen voor kaderfuncties in bestuur en commissies. Wat ik hoor en weet van andere COVS-groepen gaat de vergrijzing een steeds grotere rol spelen en daar moeten we echt voor waken. Ik hoop daarom ook dat de contacten met de voetbalverenigingen in ons werkgebied op peil blijven en we op die manier ook aan ledenwerving kunnen blijven doen. En verder kan ik niets anders zeggen dan dat onze club voorlopig op deze voet met de invulling van de clubavonden moet doorgaan, want ook op dat gebied is de DSV voor mij uniek.’ Met deze constatering en de bijna overbodige vermelding dat Toon al jaren erelid is van de DSV, is ook deze Spraakwaterval weer uitermate positief ingevuld en afgerond!

Wim van Oosten

Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

45


Essenstraat 8, 7418 BM

Watermanstraat 11 7324 AJ

Deventer

Apeldoorn

0570-620820 055-3030020

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN VELGEN SCHOKDEMPERS VEREN www.steverinkbanden .nl Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

46


Ontspanningscommissie Zaterdagavond 29 december 2012 Oudejaarsavond bij de DSV!!! Ja, dit lees je goed. Voor we het weten is het einde van het jaar in zicht. Dan ’moeten’ we als OC weer iets bedenken voor deze avond. Op 8 mei jl. een vergadering gehad met de OC en ook de nieuwe activiteiten doorgenomen. Zo kwamen we dus ook op oudejaarsavond. Wat nu weer bedenken. Je ziet de tekst hierboven en dit zegt genoeg. Als OC zouden we graag 10 tot 12 personen of groepen op deze avond aan het werk zien. Alleen verwachten wij van jullie dat je er zelf op tijd mee begint en dat het zééér professioneel overkomt. Zie het als een soort revue!! Wij zorgen op deze avond voor de juiste muziek en hopen dat er een hoge opkomst van artiesten zal zijn. Heb je vragen, Gé, Elderik of Piebe zullen jullie vragen beantwoorden. Wat zal dit een leuke avond worden!!! Het thuisfront is op deze avond ook van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!! Probeer je nu eens op tijd op te geven en laten we er een KNALavond van maken. Graag tot ziens op 29 december 2012 !!!! De OC Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

47


Info DSV jaargang 13 nummer 5

oktober 2012

48

Info bulletin oktober 2012  

Info bulleting oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you