Page 1

Of er t aHan dl owa f i r myPHUS al er n o Wł os k a Ch emi a Gos podar cz a

Wł os k i e Kos mey t y k i Zapr as z amyPańs t wadoz apoz nani as i ęzkr ót kąc har akt er ys t ykąnaj popul ar ni ej s z yc h of er owanyc hpr z eznasmar ek:

T es or id' Or i ent e-SkarbyWschodu. J ednazna j popul a r ni ej s z y c hma r ekk os met y k ów we Wł os z ec h. Dos k ona l ej użz na nair oz poz na wa l naw Pol s c e.Pr oduk t yt ejma r k is ąwi doc z new s i ec i a c hha ndl owy c h or a zdr oger y j ny c hw na s z y mk r a j u.Ma r k apr oduk owa napr z ezk onc er nCont erS . p. aof er uj e: Wodat oa l et owaw a t omi z er z e( a ż21or y gi na l ny c hz a pa c hów z pr a wdz i wy m hi t em Bi a ł ePi ż mo) ,Żel epodpr y s z ni c , Ba l s a myik r emydoc i a ł a .Pł y nydok ą pi el i ,My dł ado r ą k .

PHUSal er noPi ot rFl uder|ul . Pr z epi ór c z a21c / 8|60162Poz nań|NI P: 6112582950

www. phus al er no. pl


F el c e Az z ur r a -ma r k as t wor z ona w 1923rpr z ezk onc er nPa gl i er i . Zna kni ebi es k i ej pa pr oc idos k ona l ez na nynapół wy s pi ea peni ńs k i m ic or a z ba r dz i ej r ówni eżwna s z y mk r a j u. Of er uj eba r dz os z er ok ia s or t y mentpr oduk t ów w r óż ny c hi nt er es uj ą c y c hz a pa c ha c h:odk os met y k ów doc odz i ennego uż y t k u( ż el epodpr y s z ni c , pł y nydok ą pi el i , my dł ado r ą k , ba l s a mydoc i a ł a , dez odor a nt y t a l k i doc i a ł ai i nne) poChemi ęgos poda r c z ą( Pł y nydopr a ni aipł uk a ni a , ś r odk ic z y s z c z ą c e,odk a mi eni a c z e,pł y nydomy c i a podł ógi i nne) .

S pumadiS c i a mpa gna -Ma r k a s t wor z onaw1930r ok u. Kos met y k idomy c i aipi el ęgna c j i c i a ł apr oduk owa nes ąwedł ugt r a dy c y j ny c hr ec ept ur .F i r mapr oduk uj ez a r ównok os met y k idoc odz i ennegouż y t k u( ż el epodpr y s z ni c , pł y nydok ą pi el i , t a l kdoc i a ł a , my dł ador ą k ) j a ki t y powąc hemi ęgos poda r c z ą( pł y nydopr a ni aipł uk a ni a ,pr os z k i pr a ni a , ś r odk i c z y s z c z ą c e) -r mas pec j a l i z uj ą c as i ęw pr oduk c j iwy Bl a nx bi el a j ą c y c hioc hr onny c hpa s tdoz ębów or a zś r odk ówdopi el ęgna c j i j a myus t nej . I nnowa c y j naf or muł a opa r t a na wy k or z y s t a ni u wł a ś c i woś c ipor os t ui s l a ndz k i egoda j edos k ona ł er ez ul t a t y . Ma r k ados k ona l ez na nawPol s c e, obec nawk a ż dej a pt ec e.

Pr or a s o-Powstaław1926roku rmaProraso z y s k a ł ar enomęna j l eps z egowł os k i egopr oduc ent a k os met y k ówdogol eni a . Pona d80l a tt r a dy c j i , pi l ni e s t r z eż oner ec ept ur yor a zot wa r c i enanower oz wi ą z a ni a , z a pewni a j ąna j wy ż s z ąj a k oś ćgol eni a .

PHUSal er noPi ot rFl uder|ul . Pr z epi ór c z a21c / 8|60162Poz nań|NI P: 6112582950

www. phus al er no. pl


Cha nt eCl a i r -F i r maof er uj eś r odk ic z y s t oś c iopa r t enaz a wa r t oś c imy dł ama r s y l s k i ego.S t wor z onanapoc z ą t k uXXwi ek us t a l er oz wi j as wój a s or t y ment . Na j popul a r ni ej s z y m pr oduk t em, t a k ż ew Pol s c e,j es todt ł us z c z a c z Cha nt eCl a i rS gr a s s a t or e Ma r s i gl i a .Pod t ąma r k ępr oduk owa nes ąr ówni eż i nnepr oduk t yopa r t enawy k or z y s t a ni uwł a ś c i woś c i na t ur a l nego my dł ama r s y l s k i ego.S ąt o m. i n. :Odt ł us z c z a c z e,Pł y nydo pr a ni aipł uk a ni a ,pł y nydo na c z y ń, pł y nydopodł óg, my dł adopr a ni ai dor ą k .

Ma l i z i a -na l eż ą c adok onc er nuMi r a t oma r k a pr oduk uj ena j popol a r ni ej s z ewł os k i ek os met y k iw ba r dz owi el uodmi a na c hiz a pa c ha c h(dez odor a nt y , ż el epodpr y s z ni c ,l a k i er ydowł os ów,wodyt oa l et owe) . Na j popul a r ni ej s z aj es tl i ni amęs k a( z na nados k ona l ewPol s c e) Ma l i z i aVet y v erUomo.

S pi c &S pa n-tojednaznajbardziejznany c hma r ekś r odk ów c z y s z c z ą c y c hnaś wi ec i e. Po podboj ur y nk ua mer y k a ńs k i egoS pi ca ndS pa nr oz s z er z y łs woj ąof er t ęt a k ż enaE ur opęz a c hodni ą ,w t y m na r y nk ekwł os k i .Pr oduk uj ę m. i n.pł y ny do podł óg,ś r odk ic z y s z c z ą c edo WC,pł y nydomy c i a s z y b, pł y nydomy c i ana c z y ńi i nne.

Vi a k a l -topochodzącyzWłochmarkaobecna nawi el ur y nk a c hw c a ł ejeur opi e.Np.w Ni emc z ec h pr oduk owa napodna z wąAnt i k a l .Za pewni ados k ona ł ąj a k oś ćpr z yk onk ur enc y j ny c hc ena c h. Wą s k as pec j a l i z a c j aobej muj e: odk a mi eni a c z e, ś r odk i doWC.

PHUSal er noPi ot rFl uder|ul . Pr z epi ór c z a21c / 8|60162Poz nań|NI P: 6112582950

www. phus al er no. pl


J es t eś myobec ni napol s k i mr y nk uod2010r oku. J a k obez poś r edni i mpor t erof er uj emyna s z y mk l i ent omna j popul a r ni ej s z ei na j l eps z ewł os k i ema r k i k os met y k ówor a zc hemi i gos poda r c z ej douż y t k udomowego. Odpoc z ą t k una s z ej dz i a ł a l noś c i z a j muj emys i ęr ówni eżs pr z eda ż ądet a l i c z nąws er wi s i ei nt er net owy m Al l egr oor a z z apomoc ąna s z egos k l epui nt er net owegowww. s al ut i . pl . Wi el k oś ćs pr z eda ż yor a zl i c z bas t a ł y c hk l i ent ówda j ą na mpewnoś ć , ż eof er owa nepr z ezna spr oduk t ys ąwy s ok i ej j a k oś c i at a k ż ewpr z y s t ępnej c eni e. Ma myna dz i ej ęż euz y s k a net ui nf or ma c j ępomogąPa ńs t wuwdok ona ni uwł a ś c i wegowy bor ui dopa s owa ni uz a mówi eni a doWa s z y c hi ndy wi dua l ny c hpot r z eb. Na s z aof er t aj es tz na c z ni es z er s z ani żpr ez ent owa nawt y mi nf or ma t or z e. Ca ł yc z a si nt ens y wni epos z uk uj emy r ówni eżnowy c hpr oduk t ówor a zk ont a k t ówbi z nes owy c h. Za pr a s z mydok ont a k t uzna mi wc el uuz y s k a ni aa k t ua l negoc enni k ai peł nej of er t yha ndl owej J es t eś myot wa r c i naPa ńs t was uges t i ei pr opoz y c j ews pół pr a c y . Zc hęc i ąodpowi emynaws z el k i epy t a ni a . I nt er net : www. phus al er no. pl Kont a k tma i l owy :phus al er no@gmai l . c om Kont a k tt el ef oni c z ny : +48602120694 Si edz i ba/ Magaz yn PHUSal er noPi ot rFl uder ul . Kopani na28/ 32 60105Poz nań Wej ś c i e" B", pi ęt r oI ( W pobl i ż uWi el kopol s ki ej Gi eł dyOdz i eż owej )

CENTRUM TU JESTEŚMY

BP A

SK W O WGO ŁOG G

KOMORNI KI

A SK OW G O GŁ

PHUSal er noPi ot rFl uder|ul . Pr z epi ór c z a21c / 8|60162Poz nań|NI P: 6112582950

www. phus al er no. pl

SALUTI  
SALUTI  

SALUTI.pl SALUTI.pl SALUTI.pl SALUTI.pl SALUTI.pl

Advertisement