Page 1

ขอมูล : ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) กองขาวสารทองเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ตอ ๒๑๔๑ - ๕ ออกแบบและจัดพิมพ : กองผลิตอุปกรณเผยแพร ฝายบริการการตลาด ขอมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ลิขสิทธิ์ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ มีนาคม ๒๕๕๕ หามจำหนาย พิมพบนกระดาษที่ผลิตดวยเยื่อหมุนเวียนทำใหม ผสมกับวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผานการใชงานแลว 60%

เกาะลาน

ชลบุรี


บนัทกึ

อันเดอรวอเตอร เวิลด


การเดินทาง สถานที่น่าสนใจ อ�ำเภอเมืองชลบุรี อ�ำเภอศรีราชา อ�ำเภอเกาะสีชัง อ�ำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา อ�ำเภอสัตหีบ อ�ำเภอพนัสนิคม อ�ำเภอบ่อทอง เทศกาลและงานประเพณี สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก กิจกรรมที่น่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงเกษตร/ นั่งเรือชมปะการัง กีฬา สปา ตัวอย่างโปรแกรมน�ำเที่ยว สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในจังหวัดชลบุรี สถานที่พัก ร้านอาหาร หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ

สารบัญ ๕ ๗

๗ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๒๓ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๖

๓๖ ๓๖ ๔๒ ๔๔ ๔๕

๔๕ ๗๖ ๗๙


4

5

จังหวัดชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเล ตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง และยางพารา รวมทัง้ เป็นทีต่ งั้ ท่าเรือน�ำ้ ลึกแหลม ฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำ� คัญ ตามประวัติปรากฏหลักฐานว่า เมืองชลบุรีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิม เป็นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และ เมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วย กันเป็นจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมือง ชลบุรี อ�ำเภอหนองใหญ่ อ�ำเภอพนัสนิคม อ�ำเภอบ้านบึง อ�ำเภอพานทอง อ�ำเภอบ่อทอง อ�ำเภอศรีราชา อ�ำเภอบางละมุง อ�ำเภอสัตหีบ อ�ำเภอ เกาะสีชงั และอ�ำเภอเกาะจันทร์ ส�ำหรับ พัทยา ซึง่ เป็นเมืองท่องเทีย่ วระดับ นานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ต้องมีการบริหาร ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการ ปกครองของอ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อกับจังหวัดระยอง ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ติดต่อกับชายทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

การเดินทาง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชลบุรี ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้หลายเส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา 1. ใช้เส้นทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข ๓๔ เข้าสู่จังหวัด ชลบุรี 2. ใช้เส้นทางสายกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา-บางปะกง เข้าสู่จังหวัดชลบุรี 3. ใช้เส้นทางสายเก่า ถนนสุขมุ วิท ทางหลวงหมายเลข ๓ ผ่านจังหวัด สมุทรปราการ ไปจนถึงแยกอ�ำเภอบางปะกง และให้แยกเข้าสู่เส้น ทางหมายเลข ๓๔ ไปจนถึงจังหวัดชลบุรี 4. ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุงเทพฯ-ชลบุร-ี พัทยา โทร. ๑๑๙๓, ๐ ๓๘๓๙ ๒๐๐๑


6

7

รถโดยสารประจ�ำทาง จากกรุงเทพ ฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้ หลายเส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-ชลบุรี จาก สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท มีบริการรถโดยสารปรับอากาศไปชลบุรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๔๐-๒๑.๐๐ น. รถออกทุก ๑ ชั่วโมง โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๙๘๒๙ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ มีบริการระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ออกทุก ๓๐ นาที โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๕๐๔ รถโดยสารธรรมดามีบริการตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ออกทุก ๓๐ นาที โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๕๐๔ หรือจะขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร ๒ ก็ได้ มีรถโดยสารปรับอากาศ วิ่ง เส้นมอเตอร์เวย์ มีรถออกตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ www.transport.co.th กรุงเทพฯ-พัทยา เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ของ บริษัท รถรุ่งเรือง จ�ำกัด สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๓.๐๐ น. รถออกทุก ๆ ๓๐ นาที โทร. ๐ ๒๗๑๒ ๓๙๒๘ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ถนนก�ำแพงเพชร ๒ ตัง้ แต่ เวลา ๐๔.๓๐-๒๑.๐๐ น. รถออกทุก ๆ ๓๐ นาที โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๕๐๙ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้) ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๑๙.๓๐ น. สอบถามเวลา โทร.๐ ๒๘๙๔ ๖๓๖๒ สนาม บินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. รอบเช้า ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น. รอบบ่าย ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ รถออกทุก ๆ ๒ ชั่วโมง โทร. ๐ ๒๗๔๗ ๔๖๗๓ พัทยาฯ-กรุงเทพฯ เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ของ บริษทั รถรุง่ เรือง จ�ำกัด สามารถขึ้นรถได้ที่ ถนนพัทยาเหนือ มีรถไปลงที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร ๒ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้) ถนนบรมราชชนนี และสนามบินสุวรรณภูมิ สอบถามเวลา โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๗๗ รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล�ำโพง) มีบริการรถไฟไปจังหวัดชลบุรี ทุกวัน ๆ ละ ๑ เที่ยว โดยรถไฟจะผ่านสถานีพัทยาและไปสิ้นสุดที่สถานี รถไฟ พลูตาหลวง อ�ำเภอสัตหีบ สอบถามข้อมูล โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ www.railway.co.th

ศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง สัตหีบ บ่อทอง หนองใหญ่ เกาะจันทร์

๒๓ ๒๔ ๔๗ ๘๕ ๕๙ ๕๓ ๔๙

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง จันทบุร ี ตราด

๔๓ ๖๔ ๙๘ ๑๖๔ ๒๓๔

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร

สถานที่ที่น่าสนใจ อ�ำเภอเมืองชลบุรี วัดเขาบางทราย ตั้งอยู่ที่ตำ� บลบางทราย บนถนนสุขุมวิทด้านซ้ายมือก่อน จะถึงตัวเมืองชลบุรีเล็กน้อย เดิมมีวัดโบราณสมัยอยุธยาอยู่เชิงเขาแต่ผุพัง ไปหมดแล้ว ต่อมาพระยาพิชติ ชลเขตผูก้ ำ� กับราชการเมืองชลบุรไี ด้สร้างวัด เขาบางทรายขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดนี้มีมณฑปประดิษฐานรอย พระพุทธบาท นักท่องเทีย่ วสามารถน�ำรถยนต์ผา่ นขึน้ ไปทางโรงเรียนสุขบท และสามารถชมวิวทิวทัศน์ของหาดบางแสนได้ และตึกหลังเล็กภายในมี พระพุทธไสยาสน์ตงั้ อยูบ่ นยอดเขา บริเวณทีต่ งั้ อยูบ่ นเชิงเขามีสงิ่ ก่อสร้างที่

ระยะทางจากอ�ำเภอเมืองชลบุรีไปอ�ำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี บ้านบึง พนัสนิคม พานทอง

๑๐ ๒๖ ๒๓

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร วัดเขาบางทราย


8

9

วัดใหญ่อินทราราม

เป็นทรงยุโรปสมัยรัชกาลที่ ๕ อยู่หลายหลัง ในช่วงวันสิ้นเดือน ๔ จนถึง วันขึน้ ๒ ค�ำ่ เดือน ๕ มีประเพณีเดินขึน้ ไปไหว้พระพุทธบาทบางทราย และ มีงานประเพณีตักบาตรเทโวเทศกาลออกพรรษาด้วย วั ด ใหญ่ อิ น ทราราม ตั้ ง อยู ่ บ นถนนเจตน์ จ� ำ นงค์ ใ นตั ว เมื อ งชลบุ รี มี สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย คือ พระอุโบสถฐานโค้งแอ่นท้องส�ำเภา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม เหนือขอบหน้าต่างเป็นภาพเทพชุมนุม ที่ ผนังทั้งสองด้านเขียนเรื่องทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก อุโบสถเปิด ทุกวันอาทิตย์ และทุกวันพระ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มี พลับพลาตรีมุข ที่ศาลามหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อส�ำริดทรงเครื่องกษัตริย์ เรียก กันว่า หลวงพ่อเฉย และภายในวัดมีพระนอนวัดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้สัก การะบูชา หอพระพุทธสิหิงค์ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จ�ำลอง (องค์จริง ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ท�ำด้วย เงินบริสทุ ธิ์ มีพทุ ธลักษณะงดงาม และมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการ หล่อ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดให้ประชาชนสักการะทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ในวันสงกรานต์จะอัญเชิญองค์พระแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน�้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล วัดธรรมนิมิตร ตั้งอยู่ที่ตำ� บลบ้านสวน บนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม ห่าง จากตัวเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธมงคลนิมิตร พระพุทธรูปคอนกรีตประดับด้วย กระเบื้องโมเสก ปางประทับเรือ (ประทับนั่งบนบัลลังก์ ห้อยพระบาท

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

พระหัตถ์ซา้ ยวางคว�ำ่ บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาห้องอยูข่ า้ งพระองค์) ขนาด ความสูง ๓๔ เมตร อยู่เชิงเขาด้านขวา อ่างศิลา เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู่ มีร้านอาหาร ทะเล และร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อซึ่งชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งอพยพเข้ามา หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นผู้ริเริ่มน�ำหินเนื้อละเอียดที่มีอยู่มากมายแถบ อ่างศิลามาแกะสลัก เช่น ครกหิน ลูกนิมิต ช้าง ม้า สิงห์ และตุ๊กตาตกแต่ง สวน นอกจากนี้อ่างศิลายังเคยเป็นสถานตากอากาศชายทะเลเก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่ง มีตำ� หนักที่ประทับริมทะเลสมัยรัชกาลที่ ๕ สถาปัตยกรรมแบบ ยุโรปให้เห็นอยู่ ตลาดเก่า “อ่างศิลา ๑๓๓ ปี” ตั้งอยู่ภายในตลาดอ่างศิลา ต�ำบลอ่างศิลา ภายในตลาดนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศของวิถีชีวิตร่วมสมัย อายุนับ ๑๐๐ ปี ชิมอาหารทะเล ขนมหวาน เลือกซื้อครกหิน และของฝาก อีกมากมาย นอกจากนั้นมี สถาปัตยกรรมเด่น คือ พระต�ำหนักมหาราช และพระต�ำหนักราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ อาคารทั้ง ๒ หลัง มีรูปทรงตามแบบ “อิทธิพลตะวันตกแบบเมืองขึ้น” ตลาดเก่าเปิดทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. อยู่ในความ ดูแลของเทศบาลต�ำบลอ่างศิลา โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๒๑๐๐-๔ วิหารเทพสถิตพระกิตเิ ฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอ้ื ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลอ่าง ศิลา มีเนื้อที่ ๔ ไร่ เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข มีตึก ๔ ชั้น


10

11

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีน หลายองค์ เช่น เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น เมื่อ เดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชายทะเลได้ เปิดทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง ๑๘.๐๐ น. สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๓๘๑-๔ เขาสามมุข สัญลักษณ์ในดวงตราประจ�ำจังหวัดชลบุรี เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยูก่ งึ่ กลางระหว่างบ้านอ่างศิลา และหาดบางแสน เชิงเขาเป็นทีต่ งั้ ศาลเจ้า แม่เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป บริเวณเขาสามมุขมี ลิงป่าอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก หากขับรถขึน้ ไปบนเขาจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ ของทะเลบางแสนได้สวยงาม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล อยูต่ ดิ กับมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาด บางแสน มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์นำ�้ เค็ม ซึ่งมีสัตว์ทะเลนานาชนิดจัด แสดงไว้และห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ชมสาธิตด�ำน�้ำให้อาหารปลาเวลา ๑๔.๓๐ น. วันหยุด เพิ่มรอบ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๘๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๑๖๗๑-๓, ๐ ๓๘๗๔ ๕๘๐๔ หาดบางแสน อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ๑๔ กิโลเมตร แยกขวาจากถนน สุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๐๔ เข้าไป ๓ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด นิยมของชาวไทยทีม่ ชี อื่ เสียงมาช้านาน มีถนนตัดเลียบชายหาด ซึง่ เรียงราย

ชายหาดบางแสน

ไปด้วยร้านอาหารและที่พัก มีเก้าอี้ผ้าใบส�ำหรับพักผ่อนรับประทานอาหาร ใต้ร่มเงาทิวมะพร้าว มีบาบาน่าโบ๊ต จักรยานให้เช่า และห้องอาบน�้ำจืด ทุกวันหยุดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯจึงสามารถมาเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับได้ การเดินทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-บางแสน ออกจาก สถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน หรือ ขึ้นรถสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ลงที่สี่แยกเฉลิม ไทยในตัวเมืองชลบุรีแล้วต่อรถสองแถวไปหาดบางแสน แหลมแท่น อยู่บริเวณหาดบางแสนเลยมาทางเขาสามมุข มีลักษณะเป็น แหลมยื่นออกไปไม่มากนัก มีศาลาพักผ่อนและร้านอาหาร ที่บริเวณนี้จะมี ผู้คนมาตกปลากันมากและมีประติมากรรมรูปปลาโลมาที่สวยงาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต�ำบลเสม็ด มีเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดท�ำสะพานไม้ยาวประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร เพื่อให้ เดินชมธรรมชาติในป่าชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดของระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน มีหอดูนก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ต้นโกงกาง เสม็ด แสม ล�ำพู เป็นต้น ตลอดจนสัตว์น�้ำ อาทิ ปูก้ามดาบ ปูพันธุ์ใหม่ “หยกฟ้า” และนกกินปลานานาชนิด และบริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ เป็นสวนสุขภาพ เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๒๖๘, ๐๘ ๕๑๐๑ ๕๔๘๘ การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จากตัวเมืองชลบุรีใช้เส้นทางเดียวกับ ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรงไปจนสุดทาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร


12

13

ตลาดหนองมน

ตลาดหนองมน อยู่ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสน ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของกิน ของฝากจากเมืองชล ทั้ง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ อาหารพืน้ ถิน่ เช่น ห่อหมก ทอดมัน แจงลอน ข้าวหลาม

อ�ำเภอศรีราชา เกาะลอยศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ทางทิศเหนือของตลาดศรีราชา เป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้ชายฝั่ง ซึ่งมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับ เกาะลอย รถเข้าถึงเกาะได้โดยสะดวก มีเนือ้ ทีร่ าว ๓ ไร่เศษ บนเกาะมีสวน สาธารณะและสวนเต่าทะเล มีบันไดทางเดินขึ้นไปวัดที่อยู่บนยอดเขา สวนเสือศรีราชา อยู่ห่างจากตลาดศรีราชา (ทางไปโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา) ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วประเภทสวนสัตว์ มีฟาร์มเพาะเลีย้ งเสือโคร่งพันธุเ์ บงกอล รวมทั้งฟาร์มจระเข้ และสัตว์อื่น ๆ อีกนานาชนิด นักท่องเที่ยวจะได้ชม การอยู่ร่วมกันของเสือกับหมูและสุนัข มีการแสดงการโชว์จระเข้ โชว์ช้าง โชว์เสือ ละครสัตว์ การแข่งขันหมูวิ่งแข่ง หมูคิดเลข ราชินีแมงป่อง เปิด ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. และมีรอบเวลาการแสดงต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๕๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๙ ๖๕๕๙, ๐ ๓๘๓๓ ๙๑๑๑, ๐ ๓๘๓๓ ๘๕๗๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๓ ๐๕๖๖, ๐ ๒๙๓๓ ๐๙๗๗ www.tigerzoo.com

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางพระ มีเนือ้ ที่ ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถเดิน ทางเข้าถึงได้ ๒ เส้นทาง คือ จากถนนสุขุมวิทไปประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ผ่านอ่างเก็บน�ำ้ และสนามกอล์ฟบางพระ หรือจากทางหลวงหมายเลข ๓๖ จะมีปา้ ยบอกทางเป็นระยะ ภายในสวนสัตว์มสี ตั ว์ปา่ ต่าง ๆ จากแถบเอเชีย และแอฟริกา ให้ชมมากกว่า ๒๐๐ ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือ นั่งรถชมสัตว์ได้ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๗๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท และมีการแสดงความสามารถของสัตว์ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น. เช่น เหยี่ยวโฉบเหยื่อ นกมาคอว์ปั่นจักรยาน โชว์งู เป็นต้น นอกจากนั้นยังเปิด ให้ชมสัตว์ตอนกลางคืน หรือไนท์ซาฟารีทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซึ่งจะพบเห็นพฤติกรรมของสัตว์ที่หากินยามกลางคืน เช่น ละอง ละมั่ง ฝูงใหญ่ วัวแดง กระทิง หมีขอ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๘๔๔๔ www.kkopenzoo.com น�้ำตกชันตาเถร เป็นน�้ำตกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อยู่ ห่างจากถนนสุขุมวิท ไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๔ ทางไปวัดเขาไม้แดง มีป้ายบอกทางเป็นระยะ เมื่อถึงลานจอดรถ ต้องเดินเท้าอีก ๗๐๐ เมตร สามารถเช่ารถสองแถวจากตลาดบางพระได้ น�้ำตกแห่งนี้มีความสูงถึง ๕ ชั้น ชั้นที่ ๔ มีความสวยงามที่สุด ซึ่งต้องเดิน เท้าประมาณ ๑ กิโลเมตร ส่วนชั้นที่ ๕ ต้องปีนป่ายขึ้นไป มีนำ�้ เฉพาะช่วง เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เปิดให้ชมระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. ช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเหมาะทีจ่ ะมาดูนก โดยเฉพาะนกเงือก ผูส้ นใจ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติส่งจดหมายถึงหัวหน้าสถานี พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขียว ตู้ ป.ณ. ๑๐ ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๑๐

อ�ำเภอเกาะสีชัง เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ที่มีฐานะเป็นอ�ำเภอหนึ่งของชลบุรี อยู่ห่างจากฝั่ง ศรีราชาประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป็นทีจ่ อดพักเรือสินค้านานาชาติ และเป็น เกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวใน วันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้ ชุมชนเกาะสีชงั อยูท่ างด้านตะวันออกของเกาะ เป็นที่ตั้งของท่าเรือเทววงษ์ (ท่าล่าง) และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางด้วย รถสามล้อเครื่อง (สกายแล็ป) หรือรถสองแถวไปยังจุดอื่น ๆ บนเกาะสีชัง

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงษ์ไปทางด้านเหนือ ของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความเคารพนับถือ ลักษณะ


14

15

เป็นถ�้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถานที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและ ไทย จากบริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน มณฑปรอยพระพุทธบาท อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขา ใหญ่ รัชกาลที่ ๕ ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ บนยอดเขาเป็นจุดชม ทิวทัศน์ทะเลได้โดยรอบ ช่ อ งอิ ศริ ย าภรณ์ (ช่ อ งเขาขาด) ตั้งอยู่ด ้านหลังของเกาะ ใกล้สวน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบ ๖๐ พรรษา หากนั่งเรือผ่าน จะเห็นเป็นช่องเขา ในบริเวณมีสะพานวชิราวุธทอดยาวเลียบเชิงเขาส�ำหรับ เดินชมทิวทัศน์ทางทะเล สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม บริเวณหาด จะมีหินกลมขนาดต่าง ๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับ ชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ ๕ พระเหลือง ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณส�ำนักสงฆ์ถำ�้ จักรพงษ์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สีเหลืองตั้งตระหง่านอยู่บนเชิงเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์เกาะสีชังได้ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ห่างจากท่าเทววงษ์ลงมาทางใต้ของเกาะ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพือ่ เป็นทีป่ ระทับในฤดูรอ้ น ภายในบริเวณมีสภาพ ภูมิทัศน์ที่งดงาม ด้านหน้าเป็นชายหาดท่าวัง มีสะพานอัษฏางค์ทอดยาว ลงไปในทะเล ถัดขึ้นไปเป็นตึกวัฒนา พระต�ำหนักทรงปั้นหยา เรือนไม้ ลวดลายขนมปังขิง ตึกผ่องศรีหรือศาลาแปดเหลี่ยม เรือนอภิรมย์ พระรูป ร.๕ วัดอัษฎางค์นิมิตรบนยอดเขาซึ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยผสม ตะวันตก และมีตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ทีว่ ดั นีม้ กี ารจักกิจกรรมเวียนเทียนในวัน วิสาขบูชา วันมาฆบุชา และกิจกรรมการแสดงย้อนยุค ส่วนพระราชวังซึ่ง ท�ำด้วยไม้สักได้รื้อไปก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่กรุงเทพฯ นอกจาก นี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ สระน�้ำ บ่อน�ำ้ ระฆังหิน สะพานท่าเทียบเรือ และประภาคาร เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. วัน เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดถึง ๑๗.๐๐ น. (บริเวณนอกอาคาร สามารถเดินชมได้ทกุ วัน เวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น.) ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถาม ข้อมูลโทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๔๑๖, ๐ ๓๘๒๑ ๖๔๑๒ หาดถ�ำ้ เขาพัง หรือ อ่าวอัษฏางค์ ตัง้ อยูด่ า้ นตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาด กว้าง สะอาดและสวยงาม มีทรายละเอียด น�ำ้ ใสสะอาดเหมาะแก่การเล่น น�ำ้ มีบริการที่พัก ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว และชมพระอาทิตย์ได้ การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอยู่ ห่างกันพอสมควร ควรจะเช่ารถสามล้อเครือ่ ง (สกายแล็บ) หรือรถสองแถว จากท่าเทียบเรือไปชมสถานทีต่ า่ ง ๆ ใช้เวลาประมาณชัว่ โมงครึง่ -สองชัว่ โมง ก็เทีย่ วได้ทวั่ เกาะ ค่าเช่ารถสามล้อเครือ่ ง คิดเป็นรอบ ๆ ละประมาณ ๓๐๐-

๑,๕๐๐ บาท รถสองแถว ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท นักท่องเที่ยวสามารถต่อ รองราคาได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระยะทาง การเดินทาง จากกรุงเทพฯไปเกาะสีชัง ขึ้นรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท ไปศรีราชา โดยลงรถที่หน้าห้างโรบินสัน ศรีราชา แล้วต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือสามล้อเครื่องมายังท่าเรือเกาะ ลอยศรีราชา บริเวณท่าเรือเกาะลอยศรีราชา มีเรือโดยสารไปเกาะสีชังทุกวัน ระหว่าง เวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ออกทุก ๆ ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๕ นาที ค่าโดยสารคนละ ๔๐ บาท และจากเกาะสีชงั มีเรือบริการข้ามมายังฝัง่ ศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. มีเรือออกทุก ๆ ชั่วโมง รายละเอียด สอบถาม เรือสีชงั พาเลซ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๗๖-๘๒ www.srichangpalace. com, E-mail: srichangpalace@gmail.com เรือแสงประทีปบริการ โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๑๖, ๐ ๓๘๒๑ ๖๒๓๗, ๐ ๓๘๓๑ ๓๖๘๗ เกาะขามใหญ่ อยูด่ า้ นหน้าเกาะสีชงั ห่างจากเกาะสีชงั ไปประมาณ ๕ นาที เรือโดยสารที่ไปเกาะสีชังจะแวะจอดที่เกาะขามใหญ่ บนเกาะเป็นหมู่บ้าน ชาวประมง มีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ มีกิจกรรมตกปลา หาหอยนางรม และตกปลาหมึก เกาะค้างคาว เป็นเกาะส่วนตัวเล็ก ๆ ด้านทิศใต้ของเกาะสีชัง มีหาดทราย ทีล่ งเล่นน�ำ้ ได้และมีปะการัง บนเกาะค้างคาวมีกจิ กรรมหลากหลายรูปแบบ ไว้บริการ อาทิ ตกหมึก ตกปลา ด�ำน�้ำดูปะการัง ล่องแพทางทะเล พาย คยัก สามารถเลือกเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ในราคาแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๑,๐๐๐-๑,๔๐๐ บาท หรือถ้ามีเวลาก็สามารถพักค้างคืนบนเกาะได้ การเดินทาง นั่งเรือท่าเทววงษ์ บนเกาะสีชัง ไปประมาณ ๒๐ นาที สถานที่พัก บนเกาะมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๖ หลัง ในราคา แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน หรือ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๗๐๐-๓,๓๐๐ บาท ควรโทรแจ้งก่อนล่วงหน้า โทร. ๐๘ ๑๓๔๑ ๔๕๙๓, ๐๘ ๙๗๗๑ ๙๑๗๐ www.kangkao.com, E-mail: kangkaotour@hotmail.com

อ�ำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา เมืองพัทยา พัทยา เป็นเมืองท่องเทีย่ วชายทะเลทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ ประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งทางบก และทางน�ำ้ จุดเริ่มต้นของ การท่องเทีย่ ว เริม่ จากการทีท่ หารอเมริกนั ได้แวะขึน้ ฝัง่ และเช่าบ้านพักตาก อากาศที่พัทยาเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ต่อมาพัทยาจึงได้เปลี่ยนสภาพจาก หมูบ่ า้ นชายทะเลทีเ่ งียบสงบมาเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตากอากาศ และพัฒนา เป็นเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


16

17

หาดพัทยา มีความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตรเศษ มีถนนเลียบชายหาดที่ ร่มรื่น ชายหาดทางด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเที่ยว นิยมไปเล่นน�ำ้ นัง่ พักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน�ำ้ ต่าง ๆ ส่วนชายหาดช่วงกลาง ไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณทีม่ ธี รุ กิจการบริการหนาแน่น ทัง้ ร้าน อาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของทีร่ ะลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ เขาพระต�ำหนัก หรือ เขาทัพพระยา ซึ่งเป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่าง หาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และจุดชม วิว เปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. จากจุดนี้จะแลเห็น ทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงามมาก บริเวณเชิงเขา พระต�ำหนักมี สวนเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระต�ำหนัก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ เป็นสวนสาธารณะส�ำหรับพักผ่อนออกก�ำลังกายสร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในมหามงคลสมัยเฉลิม พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และใกล้ ๆ จะเป็นทีต่ งั้ ของการท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย ส�ำนักงานพัทยา หาดจอมเทียน ตั้งอยู่ทางทิศใต้อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ ๔ กิโลเมตร ชายหาดมีความยาว ๖ กิโลเมตร มีถนนที่ร่มรื่นเลียบชายหาด โดยตลอด หาดนาจอมเทียนเป็นหาดที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปพักผ่อน เล่นน�ำ้ และกิจกรรมกีฬาทางน�้ำ หาดวงพระจันทร์ อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา ชายหาดมีความยาว ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะที่จะเล่นน�้ำ และ พักผ่อน ช้างสยามกระทิงลายและมอนเตอร์เวิล์ด ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองพัทยา-ระยอง หมายเลข ๓๖ ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นั่งช้างชมธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์ช้าง พิพิธภัณฑ์สัตว์แปลก ชมโชว์ จากลิงแสนรู้ ให้อาหารปลาฉลาม หรือกิจกรรมผจญภัย ขับรถATV ยิง ปืน ล่องแพ ซอร์บบอล เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. ค่าบริการขึ้นอยู่กับกิจกรรม ที่เลือก สอบถามโทร. ๐ ๓๘๑๗ ๐๘๔๙, ๐๘ ๑๘๐๖ ๕๓๖๑ www.changsiam.com อันเดอร์วอเตอร์ เวิล์ด ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ ปลาทะเลด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดผ่านอุโมงค์แก้ว ใส เห็นปลาประเภทต่าง ๆ ที่ว่ายอยู่รอบ ๆ ได้ถึง ๑๘๐ องศา ตัว อุโมงค์มีความยาว ๑๐๕ เมตร โดยแบ่งออกเป็น ๔ โซน โซนแรก

อันเดอร์วอเตอร์ เวิล์ด

ได้แก่ โซนปะการัง มีปลาสวยงามที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาสินสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ โซนที่สอง ได้แก่ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนที่สาม ได้แก่ โซนเศรษฐกิจ จ� ำลองเรือ อับปาง มีปลาประมงประเภทต่าง ๆ เช่น ปลานโปเลียน ปลาเก๋า ปลาจะระเม็ด เต่ากะ เต่าตนุ และ โซนพิเศษ ได้แก่ โซนที่น�ำปลามา จากลุ่มแม่น�้ำอเมซอนที่รวบรวมพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดมาจัดแสดง นอกจาก นี้ยังมีการแสดงให้อาหารสัตว์ทะเลทั้งบนผิวน�้ำ และด�ำลงไปให้อาหาร ใต้น�้ำเป็นรอบ ๆ ในแต่ละโซน เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ปิดจ�ำหน่ายตั๋ว ๑๗.๓๐ น.) ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท (เด็กต�่ำกว่า ๑๓๐ ซม.ฟรี) ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๕๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๘๗๙ www. underwaterworldpattaya.com บ้านสุขาวดี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท เป็นบ้านของ ดร. ปัญญา โชติเทวัญ เปิดให้เข้าไปชมภายในตัวบ้าน มีห้องประชุมใหญ่ ชั้นดาดฟ้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม การเดินทาง บ้านสุขาวดีอยู่อ�ำเภอ บางละมุงทางด้านชายฝั่งทะเล ใกล้กับโรงแรมชลจันทร์ และอยู่ไม่ไกล จากที่ว่าการอ�ำเภอบางละมุง เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเช้า ชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท (เด็กต�่ำกว่า ๑๒๐ ซม.ฟรี) ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๓๑๘๓-๔, ๐ ๓๘๗๐ ๓๑๘๙ www.sukhawadee. net, www.sukhawadee.com


18

19

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม ตัง้ อยูบ่ ริเวณแหลมราชเวช ต�ำบลนาเกลือ เมืองพัทยา ทาง เข้าอยูบ่ ริเวณซอยนาเกลือ ๑๒ เป็นปราสาทไม้รมิ ทะเลทีอ่ ลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมปิ ญั ญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก เริม่ ก่อสร้างเมือ่ ปี ๒๕๒๔ โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ใช้ระบบเข้า เดือยไม้แบบไทย หรือใส่สลักไม้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม แห่งศตวรรษ นอกจากชมความงดงามของปราสาทสัจธรรมแล้ว ยังมีการ แสดงร�ำไทย เวลา ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น. และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นั่ง ช้าง ขี่ม้า นั่งรถม้า ขับรถATV ยิงปืน BB gun โรยตัวจากที่สูง ๓๔ เมตร เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ คนละ ๕๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท หรือสามารถซื้อแบบแพ็กเกจ ทัวร์ ให้เลือก ๖ แบบ ในราคา ๗๐๐ บาท (รวมกิจกรรม) สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๗๒๒๙-๓๐ www.sanctuaryoftruth.com อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ต�ำบลหนองปลาไหล จากถนนสุขุมวิทบริเวณนาเกลือมีป้ายบอกทางแยกหลัก กิโลเมตรที่ ๑๔๐ ใกล้สะพานลอยหน้าวัดสว่างฟ้า เข้าไปตามถนนชัยพรวิถี (ทางหลวง หมายเลข ๓๐๒๔) เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน�้ำมาบประชัน ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ภายในบริเวณตกแต่งอย่างสวยงามด้วย หินรูปร่างสวยงามแปลกตา และไม้ดัด ที่น่าสนใจ คือ ต้นไม้ที่กลายเป็น หินมีอายุนับล้านปี และไม้ดัดไทยที่มีอายุ ๒๐๐ ปี มีฟาร์มจระเข้ทั้งน�้ ำ จืดและน�้ำเค็ม นกนานาชนิดเช่น นกกระจอกเทศ นกกระเรียน นกอีมู สัตว์หายากเช่น ม้าแคระ ม้าเผือก หมีเผือก จระเข้เผือก มีการแสดงจับ

เมืองจ�ำลองพัทยา

จระเข้ การแสดงมายากล และสัตว์แสนรู้ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๓๔๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๐๓๓, ๐ ๒๙๔๑ ๓๒๕๑-๓ หรือ www. thaistonepark.org เมืองจ�ำลองพัทยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองพัทยา กิโลเมตร ที่ ๑๔๓ เป็นสถานที่จ�ำลองปูชนียสถาน และโบราณสถาน ที่ส�ำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ย่อส่วนในอัตรา ๑ ต่อ ๒๕ เช่น วัดพระ ศรีรตั นศาสดาราม อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย สะพานข้ามแม่นำ�้ แคว สะพาน พระราม ๙ ปราสาทหินพิมาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอไอเฟล หอเอนปิซา เทพีสันติภาพ นอกจากชมสวนจ�ำลองแล้ว ยังมีโชว์ร�ำนาฎศิลป์ไทย เมือง จ�ำลอง เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๒๐ บาท เด็ก ๖๐ บาท ชาวต่างชาติ ผูใ้ หญ่ ๓๐๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๗๖๖๖, ๐ ๓๘๗๒ ๗๓๓๓ www.minisiam.com ตลาดน�ำ ้ ๔ ภาค พัทยา ตั้งอยู่ที่ ๔๕๑/๓๐๔ หมู่ ๑๒ ริมถนนสุขุมวิท พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยของเมือง พัทยา ที่จ�ำลองบ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้ ชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้ำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของทั้ง ๔ ภาค นอกจากนั้น ยังมีลานแสดงศิลปวัฒนธรรม การจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของแต่ละภาค ที่น่าสนใจ หรือนั่งเรือพายชมตลาดน�ำ้ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๔๐, ๐๘ ๑๙๐๐ ๕๕๔๖, ๐๘ ๕๐๙๔ ๕๘๖๐ www.pattayafloatingmarket.com


20

21

หมู่บ้านช้างพัทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๘/๑๒๐ หมู่ ๗ ต�ำบลหนองปรือ จาก ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๔๖ เข้าไป ๖ กิโลเมตร ตามถนนพรประภา นิมิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากได้รับ ความรูเ้ กีย่ วกับชีวติ ของช้างและชมวิถชี วี ติ การอยูร่ ว่ มกันของคนกับช้าง เช่น การให้อาหาร ช้างสอนคน คนฝึกช้างให้ท�ำงาน สามารถเลือกกิจกรรมได้ ๓ แบบ คือ ๑.ดูโชว์ช้าง ๒.นั่งช้างชมธรรมชาติ ๓. แพคเกจรวมการเดิน ทาง (ขี่ช้าง เดินป่า ล่องแพ นั่งเกวียน พร้อมอาหาร ๑ มื้อ) เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดรอบเวลาและค่าบริการ โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๕๓, ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๑๘ และที่โรงแรมทรอปิคานา เคาน์เตอร์ หมู่บ้านช้าง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๖๘, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๔๕-๘ www.elephantvillage-pattaya.com สวนกล้วยไม้ศิริพร ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๑/๑ หมู่ ๗ ถนนเนินพลับหวาน ซอย หนองไม้แก่น ๑๐ ต�ำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิทให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงไฟ แดงพัทยากลาง เข้าไปประมาณ ๘๐๐ เมตร อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านพาราไดซ์ วิลล่า ๓ ภายในสวนจะมีกล้วยไม้นานาชนิดให้ชมและเลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ อาทิ พันธุ์ปอมปาดัว แวนด้า โกลเด้น ชาวเวอร์ แคทรียา เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าบริการ ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๔๐๙๗, ๐ ๓๘๐๗ ๒๕๑๘-๑๙ อุทยานสามก๊ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน ไทย-จีน ในเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากแนวคิดของคุณเกียรติ ศรีเฟื่อง ฟุ้ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนชั้นน�ำของไทย มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของ ฮวงจุ้ยจีน ประกอบด้วย อาคาร ๕ ชั้น จัดแสดงภาพเขียนสีน�้ำมันที่บันทึก เรือ่ งราวชีวติ ของขงเบ้งและรูปปัน้ กังไสตัวเอกจากพงศาวดารในวรรณกรรม สามก๊ก บนสุดเป็นหอพระแก้วและจุดชมวิว มีอาคารประดิษฐานองค์พระ โพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสลักจากหินอ่อนสูง ๔ เมตร รูปเทพเจ้ากวนอู และ ระเบียงจิตรกรรมซึ่งมีภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดินเผาบันทึกเรื่องราว ตอนส�ำคัญของเรื่องสามก๊ก เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้า ชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๘๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๘๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๔๒๘-๙, ๐๘ ๑๗๖๒ ๓๑๐๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๓ ๘๑๑๔-๕ www.3kingdomspark.com พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว มีสถานที่จัดแสดงอยู่ที่คิงส์ตัน ปาร์ค ถนน สุขุมวิท ตรงข้ามเมืองจ�ำลอง พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว เป็นสถานที่จัด แสดงผลงานประดิษฐ์ในขวดแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นศิลปะที่ เกิดจากความเพียรพยายามของนายปิเตอร์ เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์ มี การจ�ำลองสิ่งของต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป บ้านทรงไทย กังหันลม เก๋งจีน ประกอบเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งได้ประดิษฐ์เรือย่อ

ส่วนหลายรูปแบบฝีมอื ประณีต นอกจากนีไ้ ด้เปิดโครงการสอนงานประดิษฐ์ ศิลปะในขวดแก้วเป็นหมู่คณะ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่า เข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๗, ๐ ๓๘๔๑ ๕๗๘๓ www.bottlemuseum.com ริบลียส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เมนท์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า รอยัล การ์เดน พลาซ่า ชัน้ ๓ พัทยา ถนนชายหาดพัทยา กิจกรรมการท่องเทีย่ วต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พิพธิ ภัณฑ์รบิ ลีย่ ส์ (เชือ่ หรือไม่!) เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมเรือ่ งราวทีแ่ ปลก ประหลาด และสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่สะสมไว้จากทั่วโลกกว่า ๓๐๐ ชิ้น ของนายโรเบิร์ต ริปลียส์ ชาวอเมริกัน เช่น ม้าสามขา มนุษย์สี่ตา ศีรษะ มนุษย์ย่อส่วน และพิพิธภัณฑ์ปลาฉลาม ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท เด็ก ๒๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๘๐ บาท เด็ก ๓๘๐ บาท ๒. โรงภาพยนต์ ๔ มิติ เป็นโรงภาพยนตร์แห่งอนาคตในระบบ ๔ มิติที่ใช้ ระบบพิเศษ ท�ำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๓๐๐ บาท ๓. มหัศจรรย์เขาวงกต ชมแสง สี เสียง และ เอฟแฟคพิเศษทันสมัยถึง ๑๖ ห้อง ชมความสวยงามของมิตพิ ศิ วงและภาพลวงตา ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๘๐ บาท ๔. โกดังผีสงิ ผจญภัยในโกดังผลิตโลงศพทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในจ�ำนวน ๕ แห่งของ โลก ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๘๐ บาท ๕. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ทุสโซ่ เป็นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของ บุคคลส�ำคัญและคนดังระดับโลกทัง้ ไทยและต่างชาติ ได้แก่ บารัค โอบาม่า แม่ชีเทเรซ่า เจ้าหญิงไดอาน่า เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแฮรี่ เดวิดและ วิคตอเรีย เบคแฮม ทาทา ยัง เคน ธีรเดช วงศ์พวั พันธุ์ เมทินี กิง่ พะโยม แอ๊ด คาราบาว เป็นต้น ค่าเข้าชม ชาวไทย ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐ บาท ค่าเข้าชมเป็นแพคเกจรวม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๖๘๐ บาท เด็ก ๕๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑,๑๐๐ บาท เด็ก ๑,๐๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๐๒๙๔-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๗๗๗ เปิดทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. สถานที่จัดแสดงคาบาเรต์ ในพัทยามี ๒ แห่ง จัดการแสดงคาบาเรต์โดย นักแสดงชาย ด้วยฉากแสง สี เสียงอันตระการตา ได้แก่ อัลคาซาร์ คาบาร์เร่ต์ ตัง้ อยูท่ ี่ ๗๘/๑๔ ถนนพัทยาสาย ๒ เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๘.๓๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาว ไทย ๓๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๒๒๔-๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๔๖ www.alcazarpattaya.com


22

23

เกาะล้าน

ทิฟฟานี โชว์ ตั้งอยู่ที่ ๔๖๔ หมู่ ๙ ถนนพัทยาสาย ๒ เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๑๙.๓๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐๐, ๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐, ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท นอกจากการแสดงโชว์แล้วภายในยังมีบริการยิงปืนในร่มด้วย สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๐๐-๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๔๒ www.tiffany-show.co.th โรงละครมายากลทักซิโด้ ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑๓๗ ถนนพัทยาเหนือ ใกล้ สถานีขนส่งบริษัท รถรุ่งเรือง จ�ำกัด เป็นการแสดงในโรงละครมายากล โชว์มายากลในแนวลาสเวกัสกับบรรยากาศแห่งปราสาทมนต์ขลัง อาทิ การแสดงโดยใช้ไพ่เสกท�ำเป็นร่ม เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๔ รอบ คือ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. เปิดทุกวัน ค่า เข้าชม ชาวไทย ๒๕๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๘๘๘๐, ๐๘ ๑๖๔๒ ๑๗๐๕ หรือ www.tuxedo-magic.com สวนน�้ำและสวนสนุกพัทยาปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท ซอยทัพพระยา ๑๒ ถนนทัพพระยา มีสระน�ำ้ วน สไลเดอร์สูงใหญ่ และเครื่องเล่นนานาชนิด และหอคอยพัทยาปาร์คสูง ๕๕ ชั้น ชั้นบนมี ภัตตาคารหมุน และจุดชมวิว ๓๖๐ องศา สามารถเห็นทัง้ หาดพัทยาและหาด จอมเทียน รวมทัง้ มีกจิ กรรมกระเช้าลอยฟ้า และกระโดดหอ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. สอบถามค่าบริการ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๑๐-๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๖๑๒-๔, ๐ ๒๙๔๑ ๒๐๕๕-๖ www.pattayapark.com

เกาะล้าน อยู่ห่างชายฝั่งพัทยา ๗ กิโลเมตร นั่งเรือโดยสาร ๔๕ นาที หากเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเพียง ๑๕ นาที มีพื้นที่ประมาณ ๔ ตาราง กิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่อง เที่ยวที่มาเล่นน�้ำ ดูปะการัง เล่นกีฬาทางน�ำ้ เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกู๊ดเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาด เทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอืน่ บริเวณเกาะล้าน และ เกาะเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เช่น เกาะครก และเกาะสากเป็นแหล่งตกปลา ด�ำน�ำ้ ดูปะการัง ทัง้ แบบน�ำ้ ลึกและน�ำ้ ตืน้ และเป็นสถานทีฝ่ กึ หัดเรียนด�ำน�ำ้ การเดินทาง มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือแหลมบารลีฮายไปเกาะล้านทุก วัน เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เที่ยวกลับ เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเรือโดยสารทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คนละ ๔๐ บาท เรือไปจอดทีท่ า่ หน้าบ้านและหาดตาแหวน หากจะเดินทางต่อไปชายหาดอืน่ สามารถเช่ามอเตอร์ไซด์ หรือนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างและสองแถว เกาะสาก อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะล้าน ห่างจากเกาะล้านไปประมาณ ๖๐๐ เมตร เช่าเรือเร็วจากหาดพัทยา ๓,๐๐๐ บาท ใช้เวลา ๒๐ นาที เป็น เกาะขนาดเล็ก โค้งเป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายขาวนวลอยู่ ๒ หาด ทางด้านเหนือและใต้ มีทางเดินติดต่อกันได้ มีแนวปะการัง บนเกาะมีทพี่ กั เกาะไผ่ อยู่ห่างจากฝั่งพัทยาประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะไผ่ เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เกาะกลึงบาดาล มีเกาะไผ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ เกาะไผ่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์เหมาะแก่ การด�ำน�้ำแบบ Scuba (ด�ำน�้ำลึก) การเดินทาง สามารถเช่าเรือน�ำเที่ยวที่ บริเวณชายหาดพัทยาได้ มีเรือขนาดจุคนได้ ๒๐-๘๐ คน หรือเรือเร็วขนาดจุ คนได้ ๒๐ คน ค่าเช่าเรือขึน้ อยูก่ บั ขนาดเรือและจุดท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ ว ต้องการจะไป นักท่องเที่ยวไม่สามารถพักค้างคืนได้และควรเตรียมอาหาร และน�ำ้ ไปเอง สอบถามระเบียบการขึน้ เกาะได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร.๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗ www.navy. mi.th/acdc/kopai.htm

อ�ำเภอสัตหีบ โรงละครไทย “อลังการ” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๕๕ เป็นสถาน ที่ที่รวบรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ โรงละคร ประกอบด้วย ก�ำแพงแก้ว หอระฆังมงคล ภัตตาคาร “อลังการ” ภายในตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่บริการอาหาร ไทยและนานาชาติ และลานวัฒนธรรมและร้านขายของที่ระลึก เป็นพื้นที่ แสดงการละเล่นแบบไทย ๆ รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ฝีมือภูมิปัญญา


24

25

สวนนงนุช

ชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมี ทะเลสาบ “อลังการ” ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิต แบบไทย ๆ มีตลาดน�้ำให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาผลไม้และขนมไทย โรงละคร “อลังการ” เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา ๑๖.๔๕-๒๐.๐๐ น. การแสดงมีวันละ ๑ รอบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมโชว์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่าเข้าชม ชาวไทย ๖๐๐ และ๘๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ราคา ๑,๐๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท ค่าเข้าชม รวมค่าอาหาร ชาวไทย ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑,๒๐๐ และ ๑,๔๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๖๐๐๗, ๐ ๓๘๒๕ ๖๐๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๑๘๖๙-๗๑, ๐ ๒๒๑๖ ๑๙๔๙ www.alangkarnthailand.com อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ทางเข้าอยู่ก่อนถึงวัดญาณสังวรารามเล็ก น้อย มีทางแยกตรงสันเขื่อนอ่างเก็บน�้ำไปอีก ๘๐๐ เมตร เป็นแหล่งรวม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ภายในเป็นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอนั มีคา่ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปัน้ ทหารและ ม้าจากสุสานจักรพรรดิจนิ๋ ซีฮอ่ งเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพ เขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสาร์อาทิตย์ เปิดถึง ๑๗.๓๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทยและต่างชาติ คนละ ๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๘๓๖๗, ๐ ๓๘๒๓ ๕๒๕๐ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีเนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๐ ไปอีก ๕ กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อ มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้า มีศาลานานาชาติ เป็นสถาปัตยกรรมประจ�ำชาติของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ เรียงรายริมสระน�ำ้ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จ�ำลอง พระเจดียใ์ หญ่ซงึ่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์ เปิดเวลา ๐๘.๐๐๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๕๐๖ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อัน เนื่องมาจากพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลห้วยใหญ่ ในบริเวณที่เดียวกันกับ วัดญาณฯ อยู่ก่อนถึงวัดญาณทางด้านขวา ศูนย์ฯ นี้ได้มีการฝึกอบรมและ สาธิตการเกษตรกรรมะรรมชาติ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เช่น การท�ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�ำ้ การแปรรูป ท�ำเห็ดธรรมชาติ ใน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีได้จดั งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติขนึ้ ภายใน งานจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรกรรมธรรมชาติปลอด สารพิษ และบริเวณใกล้เคียงกันเป็น บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า เช่น กวาง หมี ลิง ศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และทาง ศูนย์ฯ มีบริการหอพัก จ�ำนวน ๒ หลัง พักได้ หลังละ ๒๐ คน ราคา ๒๐ บาท/คน/คืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๘๐๔๙, ๐ ๓๘๓๔ ๓๖๐๘-๑๐ www.watyanagr.ob.tc, E-mail: watyarnksn@gmail.com พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ตัง้ อยูเ่ ส้นทางเดียวกับทางไปวัดญาณสังวร ารามวรมหาวิหาร โดยแยกจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๐ ไปอีก ๖ กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผา ของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง ๑๓๐ เมตร หน้าตัก กว้าง ๗๐ เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใน พระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีรกิ ธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพัก ผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.


26

27

สวนนงนุช อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร โดย แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๓ เข้าไปประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่กว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด พันธุ์ไม้หายากทั้งในและต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ ต้นไม้ขวด เฟิร์น สับปะรดสี สวนกระถาง สวนไม้พุ่มไม้ดัด สวนหิน ตะบองเพชร และปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก ที่พักเป็นเรือนไม้สัก ทรงไทย มีห้องประชุมสัมมนา สวนสัตว์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทยร่วมสมัย ประกอบด้วยการฟ้อนร�ำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกัน ตัว กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงของช้างแสนรู้ เปิดแสดงทุกวัน วันละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๐.๔๕ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ค่าผ่านประตู เฉพาะชมสวน ชาวไทย ๑๐๐ บาท ชมสวนและชมการแสดง ชาวไทย ๒๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐๐ บาท นอกจากนี้ภายในสวนยังมีบริการที่ เพิ่มความสะดวกในการชมสวน เช่น นั่งรถรางชมสวน ปั่นจักรยาน นั่ง ช้าง และมีบริการที่พักบริเวณทะเลสาบ จ�ำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐๓,๒๐๐ บาท ค่ายนักเรียน พักได้ ๑๘๐ คน ลานกางเต็นท์ พักได้ ๑๐๐ คน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๙๓๕๘-๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๒๑๖๑, ๐ ๒๒๕๒ ๑๗๘๖ www.nongnoochtropicalgarden.com ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ ริมถนนทางเข้าเขาชีจรรย์-วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีเนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ มีองุ่นทั้งหมด ๑๒ สายพันธุ์ ๑๑ สายพันธุ์ไว้รับประทาน และ ๑ สายพันธุ์ไว้ส�ำหรับท�ำไวน์ นักท่องเที่ยวเลือกชิมและซื้อทั้งองุ่นสด องุ่นกวนและน�้ำองุ่นเป็นของฝากได้ เปิดทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. นอกจากนี้ ทางไร่ยังได้จัดสวนไว้ส�ำหรับถ่ายรูปและมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จะ เข้าไปชมไร่องุ่น คือ รถATV รถรางชมสวน นั่งรถม้า ปั่นจักรยานน�้ำ ร้านอาหาร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๘๒๕๐, ๐๘ ๑๗๐๐ ๔๕๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๖๕๖๕ www.silverlakethai.com อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อยู่ในความดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กองทัพเรือสัตหีบ เป็นการเที่ยวแบบเช้า ไป-เย็นกลับ บนเกาะขามมีหาดทรายขาวสะอาดทีย่ งั คงสภาพธรรมชาติไว้ อย่างสมบูรณ์ มีต้นจันผาขึ้นอยู่จ�ำนวนมาก ลักษณะคล้ายเกาะสองเกาะ เชื่อมต่อกันด้วยผืนดินที่ยื่นออกมา สามารถด�ำน�้ำตื้นดูปะการัง นั่งเรือท้อง กระจกดูปะการังและมีเส้นทางเดินชมพรรณไม้และทัศนียภาพบนเกาะ เรือ ขาไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ขากลับ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่า บริการ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๒๐ บาท ค่าบริการรวมค่าเรือไป-กลับ และนั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๒๑๗๐,

๐๘ ๙๙๓๖ ๙๔๐๙ www.navy.mi.th/coast_guard ควรโทรสอบถาม ก่อนล่วงหน้า ขึ้นเรือภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย บางเสร่ เป็นชุมชนหมูบ่ า้ นประมง อยูห่ า่ งจากพัทยาประมาณ ๑๖ กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๖๔ เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางด้านใต้ของบางเสร่จะเป็นอ่าวน�ำ้ ลึกซึ่งเหมาะแก่การตกปลา ปลาที่ชุกชุมมาก คือ ปลาปะการัง หรือ ปลาเก๋า ส่วนทางเหนือมีหาด ทรายเล่นน�ำ้ ได้ มีเรือให้เช่าไปตกปลา ทีบ่ างเสร่มรี า้ นอาหารทะเลอยูห่ ลาย ร้าน หมู่บ้านช่องแสมสาร เป็นหมู่บ้านชาวประมงปลายแหลมสัตหีบ บริเวณ หมู่บ้านมีที่พักหลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตกปลากันมาก มี บริการเรือและอุปกรณ์ตกปลาให้เช่า โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงทีล่ มสงบ เหมาะแก่การตกปลา เช่น ปลาแดง ปลาเก๋า ปลาโฉมงาม ปลาฉลามโรนัน ปลาเกมส์ เป็นต้น การเดินทาง รถโดยสารจากกรุงเทพฯ สามารถขึน้ รถจากสถานีขนส่งเอกมัย มาลงทีอ่ ำ� เภอสัตหีบ แล้วต่อรถสองแถวสายสัตหีบ-แสมสาร บริการระหว่าง เวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋ ตั้งอยู่ในตัวอ�ำเภอสัตหีบ ด้านหลังวัดติด ทะเล สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ หลวงพ่ออี๋หรือพระครูวรเวทมุนี มีความรู้ ทางด้านวิปัสสนา เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในยามยาก ชาวบ้านจึงเคารพ ศรัทธามากและพร้อมใจกันสร้างรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานไว้ ในพระอุโบสถ และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออี๋และรอยพระพุทธบาท ไว้ให้สักการะบูชา หาดเตยงาม เดิมชื่อ อ่าวตากัน ทางเข้าอยู่ด้านหน้าหน่วยบัญชาการนาวิก โยธิน เป็นหาดทรายขาวสวยงามและสะอาด เพราะได้รับการดูแลอย่างดี จากทหารเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อน สอบถามเพิม่ เติมที่ ส�ำนักงาน กิจการท่องเที่ยวหาดเตยงาม โทร. ๐ ๓๘๓๓ ๔๑๘๘ หาดทรายแก้ว เข้าทางโรงเรียนชุมพล ศูนย์ฝกึ ทหารใหม่ เป็นหาดทีส่ วยงาม อยู่ในความดูแลของทหารเรืออยู่ใกล้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ภายในหาด ทรายแก้วมีบริการเรือคยัค เรือกล้วย ด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้น นอกจากนี้ยัง มีเต็นท์และบ้านพักแบบธรรมชาติ หาดทรายแก้วเปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่ เช้าจนถึง ๒๒.๐๐ น. ค่าบริการ ชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐ บาท วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นกั ท่องเทีย่ วไม่สามารถน�ำรถส่วนตัว เข้าไปได้ แต่มีบริการรถรับ-ส่ง เข้าไปถึงหาด สอบถามข้อมูลที่สำ� นักงาน หาดทรายแก้ว โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๙, ๐๘ ๗๑๓๕ ๓๕๙๕, ๐๘ ๖๗๐๐ ๖๙๓๑


28

29

อ่ า วดงตาล เป็ น หาดที่ ส วยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ ตั้งแต่ ที่ว่าการอ�ำเภอสัตหีบเข้าไปในกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาล ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ ณ ที่ นี้ ม าช้ า นาน อันเป็นที่มาของชื่อชายหาดแห่งนี้ นัก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งเตรี ย มอาหารมาเอง สามารถลงเล่ น น�้ ำ ได้ สอบถาม เพิ่ มเติ ม ที่ ศู น ย์ ประสานงานการท่องเที่ย วกองทัพเรือในพื้นที่สัต หีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ (ในวั น-เวลาราชการ) หาดเทียนทะเล อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่งของกองทัพเรือ เป็นหาดทรายสลับกับโขดหิน ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เป็นหาดทรายที่เป็นจุดชมวิวในมุมกว้าง มีหน้าผารูปทรงแปลกตา และเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าได้ นอกจากนีย้ งั มีพนั ธุไ์ ม้ทะเลหลายชนิด ให้ศึกษา มีบริการเรือคยักให้เช่า มีร้านอาหาร บ้านพักบริการ สอบถาม ข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒, ๐๘ ๙๒๐๙ ๗๒๑๕ (ในวัน-เวลาราชการ) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับ วงจรชีวติ ของเต่าทะเล ส�ำหรับหน่วยงานราชการ และคณะต่าง ๆ ทีเ่ ข้าชม ทางศูนย์ได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ชมวีดีทัศน์ นิทรรศการ และชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล เพื่อได้เกิดความ รักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย ศูนย์ฯ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. หากต้องการเยีย่ มชมเป็นหมูค่ ณะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗, ๐๘ ๖๓๑๗ ๖๘๒๙ www.navy.mi.th/turtles หาดนางร�ำ อยู่ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ดหรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นหาด ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร มีต้นสนปกคลุมอยู่โดยรอบ เหมาะส�ำหรับเล่น น�้ำและพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและที่พักของสโมสรทหารเรือ สุด ปลายหาดคือแหลมปู่เจ้าประดิษฐานศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม ศักดิ์ เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. อัตราค่าเข้า หาดนางร�ำและ หาดนางรอง รถยนต์และรถตู้ ราคา ๓๐ บาท รถบัส ๕๐ บาท สอบถาม ข้อมูล โทร. ๐๘ ๕๒๘๕ ๕๑๓๕ หาดนางรอง อยูเ่ ลยจากหาดนางร�ำไปเล็กน้อย เป็นหาดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร มีต้นสนปกคลุมอยู่โดยรอบ เหมาะส�ำหรับเล่นน�้ำและพักผ่อนหย่อน ใจ มีอุปกรณ์ชายหาดให้เช่า เปิดให้เข้าทุกวัน หมายเหตุ หาดนางร�ำ-หาด นางรอง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับพระราชทานชือ่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเรือที่ต่อในประเทศสเปน เมื่อปี

๒๕๓๗ เรือล�ำนี้มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น มีความยาว ๑๘๒ เมตร กว้าง ๓๐.๕ เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจทีส่ ำ� คัญในยามสงคราม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชา กองเรือในทะเลทัง้ หมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครือ่ งบิน ควบคุมการปฏิบตั ิ การป้องกันภัยทางอากาศล�ำแรกของไทย เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะต้องท�ำหนังสือ แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเยี่ยมชมเรือ สอบถามข้อมูลและข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๕๗ ต่อ ๗๓๘๘๗ หรือ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ (ในวัน-เวลาราชการ) www.navy.mi.th/cvh911 สวนป่าชายเลน จากการส�ำรวจพันธุ์พืชสวนป่าชานเลน สอ.รฝ. ได้พบ พันธุ์พืช จ�ำนวน ๑๗ ชนิด ในพื้นที่เพียง ๙ ไร่ นับว่ามีมากเมื่อเทียบกับ พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี เปิดทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา ๐๘.๐๐๑๖.๐๐ น. หากมาเป็นหมู่คณะให้ติดต่อขอเยี่ยมชมล่วงหน้า ที่หน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อยู่ในความดูแลของหน่วย สงครามพิเศษทางเรือ อยู่บริเวณเขาหมาจอ ต�ำบลแสมสาร จัดตั้งโดย กองทัพเรือ ตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติส�ำหรับเยาวชน และประชาชน ทั่วไป ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย และเข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวติ ทุกสิง่ เกีย่ วพันกัน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ พัฒนา และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริฯ ความสัมพันธ์ระหว่างหิน ดิน ชีวิต งานอุทกศาสตร์ทางทะเล ระบบนิเวศของป่าพันธุ์พืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพที่พบ ตามเกาะต่าง ๆ ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้บนพื้นที่ของ เกาะแสมสาร ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติบนเกาะ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต ฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชม ทั้งชาวไทยชาวไทย และชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก/นักเรียน ๒๐ บาท สอบถามข้อมูล ได้ที่ ส�ำนักงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๑, ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๓, ๐๘ ๙๖๐๓ ๔๖๖๓ www.tis-museum.org


30

31

อ�ำเภอพนัสนิคม พระพุทธมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้ประดู่ เป็นศิลปะของชาวลาว สร้างในราวปี พ.ศ. ๒๓๗๑ เป็นการสร้างขึ้นของ ชาวลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกนี้ เดิมประดิษฐานอยู่ในวัดร้าง ชื่อว่า “วัดผ้าขาวใหญ่” สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรก ในเขตพนัสนิคม ต่อมาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาปรับปรุงสถานที่และ บริเวณวัดร้างพร้อมด�ำเนินการก่อสร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระ ประธาน ณ ที่ตั้งอุโบสถเดิม ถนนเมืองเก่า ซอย ๓อยู่ใกล้กับศาลา ประชาคมเทศบาลเมืองพนัสนิคม หรืออยู่ก่อนถึงวัดพลับขึ้นมา ๑๐๐ เมตร (๕ แยกวัดพลับ) หอพระพนัสบดี ตัง้ อยูก่ ลางสระน�ำ้ ติดกับสถานีตำ� รวจภูธรพนัสนิคม ถนน เมืองเก่า ซอย ๑ เป็นที่ประดิษฐานพระพนัสบดีซึ่งจ�ำลองจากองค์จริง เป็น พระพุทธรูปยืนปางประทานพร สมัยทวารวดี อายุประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี แกะสลักอย่างประณีตจากหินด�ำเนื้อละเอียด ประทับยืนบนหลังสัตว์ที่มี ลักษณะผสมกันระหว่างครุฑ โค และหงส์ วัดชุมแสงศรีวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต�ำบลหนอนนาง อยู่ห่างจากตลาด พนัสนิคม ถนนพนัสนิคม-หนองเสม็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๔ ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ก่อนถึงตลาดทุ่งเหียง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๔ วัดนี้เดิมชื่อว่า “วัดใหม่ยางงาม” จุดเด่นของวัดนี้คือ ศาลาการเปรียญ ที่ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และพิธีทางศาสนา ที่ก่อสร้างโดย ใช้ดินเผามาประยุกต์เป็นรูปทรงทันสมัย ชื่อ อาคารมาบุญครอง และ โบสถ์ที่มีภาพเขียนปริศนาธรรมที่น่าสนใจมาก สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๒๙ ๓๓๙๙-๔๐๐ หรือ www.chumseang.com หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ตาม เส้นทางพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม สู่ต�ำบลหัวถนน เป็นที่ตั้งของวัดหัวถนน พระพุทธรูปลักษณะปางมารวิชัย แกะจากไม้แต้ว (ชาวลาวเรียกว่า ไม้ติ้ว) พอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ ๑๙ เมษายนของทุกปี มีการแห่องค์ หลวงพ่อติว้ ไปรอบหมูบ่ า้ น โดยเชือ่ กันว่าจะช่วยดลบันดาลให้ประสบกับสิง่ ที่หวังไว้ทุกประการ ภายในโบสถ์มีพระประธาน อายุ ๒๐๐ ปี อยู่ภายใต้ องค์พระพุทธรูปทรงเครื่องใต้ฐานพระ สระสี่เหลี่ยม หรือ สระพระร่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต�ำบลสระสี่เหลี่ยม การเดิน ทางจากพนัสนิคมใช้เส้นทางสายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม ผ่านวัดหัวถนน ไปสู่บริเวณสระน�้ำโบราณสระสี่เหลี่ยมและตรงไปตามตลองชลประทาน หรือจากวัดหัวถนนไป ๗ กิโลเมตร ตามต�ำนานกล่าวว่าเป็นสระที่พระรถ

ในเรื่องพระรถเมรีใช้เป็นที่ให้น�้ำไก่ เมื่อคราวที่น�ำไก่ออกตีเพื่อเลี้ยงนางสิบ สองและได้เดินทางมาตีไก่ถึงบริเวณนี้ ภายในบริเวณมีศาลพระรถและรูป ปั้นไก่เป็นที่เคารพสักการะบูชา วัดโบสถ์ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ต�ำบลวัดโบสถ์ จากสีแ่ ยก พนัสนิคมไปตามถนนสุขประยูร ประมาณ ๖ กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัด อยู่ทางซ้ายมือ วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ภายในมีสระน�ำ้ โบราณ ปัจจุบันกรม ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ค้างคาวแม่ไก่วัดหลวงพรหมวาส วัดหลวงพรหมวาส อยู่ที่บ้านคลองหลวง ต�ำบลวัดหลวง ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ใช้เส้นทางเดียวกับทาง ไปวัดโบสถ์ เชื่อว่าวัดมีอายุไม่ต�่ำกว่า ๒๙๐ ปี เคยเป็นสถานที่ท�ำพิธีถือ น�้ำพระพิพัฒน์สัตยา ต่อมาได้เปลี่ยนไปท�ำที่วัดกลางทุมมาวาสในตัวเมือง พนัสนิคม ภายในวัดหลวงพรหมวาสมีบริเวณกว้างขวางและร่มรื่น และยัง มีค้างคาวแม่ไก่จ�ำนวนมากเกาะอยู่ตามต้นไม้ วัดใต้ต้นลาน อยู่ที่บ้านคลองหลวง ต� ำบลไร่หลักทอง เส้นทางสาย พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ มีสถาปัตยกรรมฝีมือ ช่างท้องถิ่น ศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงส์คู่ (ปัจจุบันเป็นเสาปูนหล่อ ๒ เสา ด้านบนเป็นหงส์คตู่ วั เดิม) และปูนปัน้ รูปยักษ์หน้าอุโบสถ พืน้ อุโบสถ ปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน และมีหอไตรกลางน�ำ้ สร้างด้วยไม้สัก ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านคุณปราณีบริบูรณ์ ตั้งอยู่เลข ที่ ๓๖ ถนนอินทอาษา ต�ำบลพนัสนิคม อ�ำเภอพนัสนิคม มีการผลิตเครื่อง จักสานซึ่งออกแบบสวยงาม ลวดลายละเอียดเป็นพิเศษ ส่งไปจ�ำหน่ายที่ ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา เปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตและเลือกซื้อ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย์ สอบถามราย ละเอียด โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๑๓๑๓ ระยะทางการเดินทางจากอ�ำเภอเมืองชลบุรี ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จักสานใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนจันทร์อ�ำนวย จัดตั้งโดยกลุ่ม จักสานชุมชนย่อยที่ ๑ มีการผลิตเครื่องจักสานที่ชาวบ้านได้สานไว้ซึ่งมี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ กระบุง ตระกร้า กระจาด ไซดักปลา ลอบ ดักปลา เปลเด็กนอน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์จักสาน ภาย ในมีเครื่งใช้สมัยโบราณ สุ่มปลา ไซ ตระแกรงร่อนข้าว กระโล่ กระบะ ใส่กับข้าว พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และไว้ศึกษา หาความรู้ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และยังเป็นแหล่ง จ�ำหน่ายเครื่องจักสานไม้ไผ่ เครื่องหวายทุกชนิด สอบถาม โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๑๑๘๐, ๐ ๓๘๔๖ ๑๔๕๓, ๐๘ ๖๐๑๗ ๒๔๕๐ หรือ E-mail: paisrisuk@ hotmail.com


32

33

มากมาย สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖

เทศกาล งานประเพณี

ประเพณีวิ่งควาย

อ�ำเภอบ่อทอง น�้ำตกอ่างผักหนาม อยู่บริเวณเขาใหญ่ ต�ำบลพลวงทอง ทางเข้าเดียวกัน กับวัดมุตโตทัย ห่างจาก อ�ำเภอพนัสนิคม ๗๐ กิโลเมตร ห่างจากตลาด บ่อทอง ๓๐ กิโลเมตร เป็นน�ำ้ ตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์สูง เปิดทุกวัน สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖ เขาชะอางค์ อยูห่ า่ งจากตัวอ�ำเภอไปประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปูน ลูกโดดอยู่กลางพื้นที่ราบ เป็นแหล่งแร่ทองค�ำและแร่พลวงที่ส�ำคัญ เขาชะ อางค์ประกอบด้วย เขาชะอางค์ทรงเครื่อง เขาชะอางค์ห้ายอด และเขาชะ อางค์โอน ซึ่งแต่ละเขาจะมีถำ�้ ที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น ถ�้ำน�ำ้ ถ�้ำ ค้างคาว ถ�้ำลับแล ถ�้ำมังกร สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล พลวงทอง ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖ ถ�้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวัน ออก ไปประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เป็นถ�้ำใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหาร ส่วนต�ำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖ ถ�้ำเขาชะอางค์ห้ายอด อยู่เลยเขาชะอางค์ทรงเครื่องไปอีก ๗ กิโลเมตร เป็นถ�้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกย้อยจ�ำนวนมาก ภายในแบ่งเป็นถ�้ำเล็กถ�้ำน้อย

งานประจ�ำปีจังหวัดชลบุรี เป็นงานประจ�ำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี จัด ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน งานจัดประมาณกลางเดือน เมษายนของทุกปี กิจกรรมของงาน ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนของกรมศิลปากร และการแสดงทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม จัดขึ้นบริเวณตรงข้าม สนามกีฬาอ�ำเภอพนัสนิคม เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของ ชาวอ�ำเภอพนัสนิคม จัดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม หรือเดือน ๖ ของไทย ชาวบ้านจะน�ำอาหารมาร่วมกันท�ำบุญ ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไป แล้ว เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้าย ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหาร สมบูรณ์ หลังพิธสี งฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การละเล่นพืน้ บ้าน และสาธิตการท�ำเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี เริ่มต้นจาก ชาวบ้านในท้องที่ต่าง ๆ น�ำเกวียนเทียมควายบรรทุกสินค้ามาจอดพัก แถบบ้านท่าเกวียนในตัวเมืองชลบุรี ระหว่างนั้นได้น�ำควายมาวิ่งแข่งกัน เพื่อความสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณี จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากงานจะมีขนึ้ ในอ�ำเภอเมืองแล้ว ยังมีการจัดทีอ่ ำ� เภอบ้านบึง อ�ำเภอ หนองใหญ่ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในวันงานชาวไร่ ชาวนาจะตกแต่งควาย ของตนอย่างสวยงาม และน�ำควายมาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าเมือง ชลบุรี มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดสุขภาพควาย ประกวดการตกแต่ง ควาย ประกวดนางงาม “น้องนางบ้านนา” เป็นต้น งานวันร�ำลึก ๑๐๐ ปี ชาวเกาะสีชัง ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช เกาะสีชังซึ่งเป็นเกาะประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ ไทยหลายรัชกาล โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรด เกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชขึ้นและเพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงบุญบารมี และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ก�ำหนดจัดงานในเดือน กันยายนของทุกปี


34

35

งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและงานประเพณีกองข้าว เป็นประเพณี อันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อ�ำเภอศรีราชาที่ยังคงรักษา ประเพณีนี้อยู่ จัดเป็นประจ�ำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน เพื่อ เป็นการบวงสรวงเทพเทวดาทีป่ กป้องคุม้ ครองมาตลอดปี กิจกรรมของงาน จะมีการจัดขบวนแห่ที่น�ำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่แต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วม ขบวน พิธีบวงสรวง และเซ่นสังเวยผี การสาธิตประเพณีกองข้าว การละ เล่นพื้นบ้าน การสาธิต และจ�ำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ ก�ำหนดจัด งานในวันที่ ๑๘-๒๐ เดือนเมษายน ของทุกปี ณ บริเวณสวนสาธารณลาน โพธิ์ นาเกลือ และวัดชัยมงคล พัทยาใต้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีรดน�้ำ ด�ำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน�้ำ

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ

งานประเพณี วั น ไหล คื อ วั น ท� ำ บุ ญ ขึ้ น ปี ใ หม่ ข องชาวทะเลในช่ ว งวั น สงกรานต์ จัดขึ้นวันที่ ๑๓ - ๒๐ เมษายน ของทุกปี มีการท�ำบุญตักบาตร สรงน�้ำ ก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน�้ำ และกีฬาพื้นบ้าน พื้นที่ที่จัดงาน ประเพณีวันไหล ดังนี้ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน เป็นงานประเพณีที่ชาวต�ำบล แสนสุขได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า “งานท�ำบุญวันไหล” คือ การที่ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาท�ำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย จัดทุกวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ของทุก ปี โดยการนิมนต์พระทุกวัดที่อยู่ในเขตต�ำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์ มี การท�ำบุญ ตักบาตร สรงน�้ำ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน�้ำ การละเล่น และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น ประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบาง พระ ถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบต่อกันเป็นเวลานาน จัดเป็นประจ�ำทุก ปี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน โดยถือว่าพญายมนี้เป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้ ควบคุมดูแลภูตผีปศี าจร้ายทัง้ ปวงให้จบั เก็บสิง่ ชัว่ ร้ายต่าง ๆ ไว้กบั ตัวพญา ยมไปปล่อยทะเล จะได้เป็นการปลดปล่อยสิง่ ชัว่ ร้ายชาวบ้านก็จะอยูก่ นั อย่าง มีความสุขตลอดไป กิจกรรมของงานจะมีการจัดขบวนแห่องค์พญายม พิธี บวงสรวง เสดาะเคราะห์โดยพราหมณ์หลวง นมัสการพระพุทธบาทร้อยปี การละเล่นพืน้ บ้าน มหกรรมอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์พนื้ เมือง การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

จังหวัดชลบุรีมีสินค้าพื้นเมืองที่น่าซื้อหามากมายส�ำหรับเป็นของฝากทั้ง อาหาร ข้าวของเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป จ�ำพวก กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้งและ ปรุงรส กะปิ น�้ำปลา ฯลฯ แหล่งจ�ำหน่ายอยู่ที่ตลาดหนองมน อาหารท้องถิ่น ได้แก่ ห่อหมก แจงลอน (เครื่องปรุงคล้ายห่อหมก ปั้นเป็น ก้อนกลมเสียบไม้ย่าง) หอยจ๊อ และขนมหวานนานาชนิด ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ าวหลาม ขนมจาก ผลไม้ ได้แก่ ขนุน สับปะรด และมะพร้าว อ่อน มีจำ� หน่ายที่ตลาดหนองมน เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวและก๋วยเตี๋ยวเป็ด อาหาร ขึ้นชื่อของอ�ำเภอบ้านบึง ผลิตภัณฑ์จากหิน เช่น ครกหิน หินลับมีด หินแกะเป็นรูปสัตว์ สิงห์ ช้าง ม้า มีจ�ำหน่ายที่อ่างศิลา อยู่ระหว่างทางจากชลบุรีไปบางแสน ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด ผลิตที่ตำ� บลหนองขาม อ�ำเภอศรีราชา ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใยกระดาษสับปะรด ได้แก่ กล่อง-ถุงใส่ไวน์ กล่อง กระดาษทิชชู กล่องใส่เครื่องหอม นอกจากนั้นยังผลิตกระดาษลูกผสม กระดาษจากใยกล้วย และกระดาษจากผักตบชวา เป็นต้น สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๗๒๓ ๐๓๓๙ เครื่องจักสานพนัสนิคม มีการออกแบบที่สวยงามและฝีมือประณีต อาทิ กระจาด ฝาชี มีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ตำ� บลไร่หลักทอง ห่างจากตัวอ�ำเภอ ตามเส้นทางไปฉะเชิงเทรา ๔ กิโลเมตร หรือมีจ�ำหน่ายที่ตลาดจักสาน บริเวณถนนเกาะแก้ว หลังตลาดสดเทศบาล (ตลาดเก่า)


36

37

ผลไม้ดินปั้น ที่บ้านหนองกะพง หมู่ที่ ๑ ต�ำบลนาเริก อ�ำเภอพนัสนิคม ตามเส้นทางสายพนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๖ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีการปั้นดินเหนียวเป็นผลไม้ต่าง ๆ ขนาดย่อส่วนน�ำไปตาก แดดจนแห้งแล้วน�ำไปทาสีให้เหมือนของจริง จากนั้นน�ำไปผึ่งให้แห้งสนิท

กิจกรรมที่น่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะแสมสาร อยู่ในความดูแลของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ ยุทธการ กองทัพเรือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเที่ยวแบบเช้า ไป-เย็นกลับ บนเกาะแสมสารมีหาดทรายขาวสะอาดทีย่ งั คงสภาพธรรมชาติ ไว้อย่างสมบูรณ์ เส้นทางเดินชมธรรมชาติ และกิจกรรมด�ำน�้ำดูปะการัง เปิดให้ขึ้นเกาะทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (วันจันทร์ ปิดท�ำการ) ค่าบริการ ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท (รวมค่าเรือไป – กลับ) สอบถาม ข้อมูลโทร. ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๑, ๐๘ ๙๖๐๓ ๔๖๖๓ www.tis-museum.org, http://www.tis-museum.org/information.html ควรโทรสอบถามก่อน ล่วงหน้า ขึ้นเรือภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

กิจกรรม โจโจ้ฮอร์สคลับ เป็นสถานที่ฝึกขี่ม้า ตั้งอยู่ที่ทางเข้าโรงแรมมารีน่าอินน์ ถนนนาเกลือ ซอย ๑๒ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๑๔๙, ๐ ๓๘๒๕ ๑๙๘๔ หรือ E-mail: jojo@chonburi.ksc.co.th โรงเรียนสอนขี่ม้านานาชาติ ณ ฮอร์สชู พ้อยท์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ต�ำบล โป่ง เป็นสถานที่ฝึกขี่ม้าและโรงแรมที่พัก ตั้งอยู่บนถนนพรประภานิมิตร (เข้าทางเดียวกับสยามคันทรีคลับ) โดยแยกจากถนนสุขมุ วิท บริเวณพัทยา กลางไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ มีสนามฝึกขี่ม้าทั้งในที่ ร่มและกลางแจ้ง สนามครอสคันทรี และสนามโปโลทีไ่ ด้มาตรฐานสากล มี การจัดการแสดงศิลปะการบังคับม้าชั้นสูงหรือม้าเต้นร�ำ เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๕๐๕๐, ๐ ๓๘๒๔ ๘๐๒๖ www.horseshoepoint.com โปโล ในจังหวัดชลบุรี มี ๒ แห่ง คือ ไทยโปโลคลับ และสยามโปโลคลับ ทั้งสองสโมสรตั้งอยู่ไม่ห่างจากฮอร์สชู พ้อยท์ ส�ำหรับ ไทยโปโลคลับ อยู่ ถัดจากฮอร์สชู พ้อยท์ ๔ กิโลเมตร เป็นสโมสรขี่ม้าที่มีความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่หุบเขา สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๒๖๕๐ ๓๐๕๕-๗ www.thai-polo-club.com สยามโปโลพาร์ค อยู่ถัดจากฮอร์สชู พ้อยท์ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของอาคารคลับเฮาส์แบบบูติก ภายในบริเวณสนาม

แข่งขันโปโลมีทัศนียภาพที่สวยงาม สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณแดง โทร. ๐๘ ๑๘๑๓ ๖๖๗๓ พัทยา คาร์ท สปีดเวย์ ตั้งอยู่ที่ ๒๔๘/๒ หมู่ที่ ๒ ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย เทพประสิทธิ์ ๙ ห่างจากตัวเมืองพัทยาไปทางตอนใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นสนามแข่งรถเล็ก ภายในสนามมีทางวิ่งส�ำหรับนักขับมืออาชีพ และมือ สมัครเล่นแยกจากกัน และมีรถ ATV บริการ เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐๑๘.๐๐ น. ค่าบริการ โกคาร์ท ๓๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท/ ๑๐ นาที รถ ATV ๓๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท/ ๑๐ นาที สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๐๔๔ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีสนามเพ้นท์บอลและบันจี้จั๊มบริการ อีซี่ คาร์ท พัทยา ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ๒๐๐ เมตร จากวอล์คกิ้ง สตรีท มี บริการ ๒ สนาม พร้อมระบบความปลอดภัยและควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ ๘ ปีขึ้นไป เหมาะส�ำหรับ ผู้เริ่มเล่นและผู้มีประสบการณ์แล้ว นอกจากนี้ยังมีรถATV บริการ เปิด บริการทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. สอบถามค่าบริการ โทร. ๐๘ ๖๐๒๘ ๐๘๘๐ www.easykart.net มินิ สยาม โกคาร์ท ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๗ หมู่ ๖ ถนนสุขุมวิท อยู่ติดกับเมือง จ�ำลอง มีสนามแข่งรถโกคาร์ทและรถโกคาร์ทหลายขนาดให้เลือก เปิดทุก วัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามค่าบริการ โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๗๔๑๐, ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๒๘ เพ้นท์บอล พาร์ค พัทยา ตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๐๖๐๘, ๐๘ ๙๙๓๒ ๔๘๙๗ www.paintballpark-pattaya.com นอกจากนีบ้ ริเวณ ใกล้เคียงยังมีสนามโกคาร์ท สนามรถATV และบันจี้ จั๊ม พัทยาบันจี้ จั๊ม มีสถานที่ตั้งอยู่ถนนเทพประสิทธิ์ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เปิด ทุกวัน เวลา ๐๙.๓๐-๑๘.๐๐น. ค่าบริการ ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง สอบถามข้อมูล โทร.๐ ๓๘๓๐ ๑๒๐๙ พัทยา แอร์ พาร์ค ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นอ�ำเภอ อ�ำเภอบางละมุง ทางไปสนามกอล์ฟ แฟร์นกิ เป็นสถานทีฝ่ กึ สอนการบิน และฝึกบินของเครือ่ งบินเล็ก รวมทัง้ นัก ท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งเครื่องบินเล็ก เพื่อชมทัศนียภาพรอบ ๆ พัทยา จอม เทียน เกาะล้าน ค่าบริการ ราคา ๔,๒๐๐ บาท/๒๐ นาที ราคา๕,๙๐๐ บาท/ ๓๐ นาที ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท/๑ ชั่วโมง สามารถนั่งได้ ๓ คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกระโดดร่ม ซึ่งจะมีเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ สอบถามล่วง หน้า โทร. ๐๘ ๖๓๗๔ ๑๗๑๘, ๐๘ ๖๓๗๔ ๑๗๑๙ www.pattayapark.com


38

39

แฟร์เท๊กซ์ สปอร์ต คลับ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙/๒๐๑ หมู่ ๕ ถนนพัทยาเหนือ เป็นศูนย์ออกก�ำลังกายครบวงจร อาทิ ปีนหน้าผาจ�ำลอง ชกมวย โยคะ สควอช เทนนิส ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ เป็นต้น เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐๒๒.๐๐ น. ส�ำหรับการฝึกสอนมวยไทย มี ๒ รอบ คือ รอบเช้า เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าฝึกสอนมวย ๑ ครั้ง ครั้งละ ๘๐๐ บาท (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที), ๑๐ ครั้ง ๖,๐๐๐ บาท (ภายใน ๓๐ วัน) นอกจากสอนมวยแล้ว ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี จะมีการต่อยมวยทีส่ นาม มวยแฟร์เท็กซ์ ซอย ๒ ถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ แฟร์เท๊กซ์ สปอร์ต คลับ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๘๘๘-๙ www.fairtexpattaya.com โทนี่ ฟิตเนส และมวยไทย อะคาเดมี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๐/๖ ถนนพัทยาสาย ๓ ใกล้ไฟแดงพัทยาใต้ ภายในมีบริการ Gyms สอนมวยไทย และสปา เปิดสอนมวยไทยทุกวัน เวลา ๑๔.๓๐-๒๑.๐๐ น. ค่าบริการ ครั้งละ ๒๘๐ บาท มาฝึกเวลาใดก็ได้ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐-๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล ที่ โทนี่ ฟิตเนส และมวยไทย อะคาเดมี โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๘๕๔๘ www. tonydisco.com นอกจากนี้ ยังมี โทนี่ เทนนิส แอนด์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ถนนพัทยาสาย ๓ พัทยาใต้ เป็นศูนย์รวมกีฬาครบวงจร อาทิ สระว่ายน�ำ้ สนามเทนนิส ฟิตเนส โยคะ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๘๒๐๕ ค่ายมวยศิษย์พอ่ เหล็ก ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒๑๗/๑๐ ถนนสุขมุ วิท ปากซอยสุขมุ วิท ๓๔ ระหว่างพัทยากลางไปพัทยาเหนือ มีบริการสอนมวยไทยและฟิตเนส เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย์ ส�ำหรับ การฝึกมวยไทย ฝึกได้ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น. ค่าบริการ รายวัน ๒๗๐ บาท รายสัปดาห์ ๑,๑๐๐ บาท รายเดือน ๓,๕๐๐ บาท สอบถามเพิ่ม เติม โทร.๐๘ ๙๙๓๔ ๕๐๐๑, ๐๘ ๗๑๐๗ ๗๗๑๐ ค่ายมวยศิษย์ยอดธง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๙๐ หมู่ ๖ ต�ำบลหนองปรือ ถนนพรประภา นิมิตร(สยามคันทรีคลับ) ซอยมาบยายเลีย ๒ ใกล้ อีสตินี่ รีสอร์ทแอนด์ สปา เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เปิดสอนมวย ๒ รอบ คือ เช้า เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. บ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าบริการ รายวัน ๒๕๐ บาท/ครั้ง (ฝึกเวลาใดก็ได้) รายสัปดาห์และรายเดือนนับตาม จ�ำนวนครั้ง สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๓๐๓๙ ๑๑๗๓, ๐๘ ๐๑๖๕ ๒๘๔๔ ไฟล์ทออฟเดอะกิบบอน ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ชลบุรี (เข้าทางเดียวกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว) เป็นการท่องเที่ยวผจญภัย เชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางป่าดิบชื้นด้วย สายสลิง ชมทัศนียภาพบนสะพาน

ลอยสูงเสียดฟ้า และกิจกรรมเดินป่า และมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่อง พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า ส�ำหรับการผจญภัยใช้ระยะเวลา ๘ ชั่วโมง สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๙๙๗๐ ๕๕๑๑ www.treetopasia.com (โทรจองล่วงหน้า ๑ วัน) เลคแลนด์ วอเตอร์เคเบิ้ล สกี ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๕๐.๕ อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่เล่นสกีน�้ำ ของเมืองพัทยา ประกอบด้วยบึงน�้ำจืดขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า ๒๗ ไร่ มี ชุดสกีส�ำหรับใช้สายเคเบิ้ลลาก นับเป็นกีฬาที่ก�ำลังได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าบริการ ๒ ชั่วโมง ราคา ๒๐๐ บาท ตลอดวัน ราคา ๕๐๐ บาท มีร้านอาหารบริการ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๖๙๐-๒, ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๑๐-๒๐ อมรา วอเตอร์สปอร์ต บลูลากูน ตั้งอยู่ที่หาดทรายทอง ซอยนาจอมเทียน ๑๔(ธารน�้ำใจ) ถนนสุขุมวิท ก่อนถึงโรงแรมแอมบาสเดอร์ มีกิจกรรมกีฬา ทางน�ำ้ ให้เลือกเล่น อาทิ บอร์ดพาย (Stand Up Paddle), วินด์เซิร์ฟ เรือใบ และบันจี้ บอร์ด มีอาจารย์ฝึกสอนและมีอุปกรณ์ให้เช่า พร้อมทั้งจ�ำหน่าย อุปกรณ์กีฬาทางน�ำ้ สอบถามข้อมูล คุณอมรา โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๙๙๕๘ www.amarawatersports.com สนามแข่งรถพีระ อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ เป็นสนามแข่งรถจักรยานยนต์ ระดับนานาชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒๖ ไร่ ตั้งอยู่บนทางหลวงระหว่าง เมือง หมายเลข ๓๖ ห่างจากตัวเมืองพัทยา ๑๕ กิโลเมตร มีการแข่งขัน เป็นประจ�ำในวันเสาร์ และอาทิตย์ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๗๘๒ ๑๔๔๑, ๐ ๒๒๘๐ ๓๕๔๗, ๐ ๒๕๒๒ ๑๗๓๑-๘, ๐ ๒๙๗๑ ๖๔๕๐

สนามกอล์ฟ อ�ำเภอเมืองชลบุรี เมาเท่น ชาโดว์ กอล์ฟ คลับ ๑๕๙/๑ หมู่ ๒ ถนนแสนสุข-บางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๓๐๐๑-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๙๒๑๙ จ�ำนวน ๑๘ หลุม เปิดทุก วัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. อมตะ สปริง คันทรี คลับ ๗๐๐/๔ ต�ำบลหนองไม้แดง โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๘๘๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๘๘๐๘ www.amataspring.co.th

อ�ำเภอศรีราชา เขาเขียวคันทรี่คลับ ๒๒๐/๕ หมู่ ๑๒ ต�ำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๐๐ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. www.khaokheowgolf.com


40

41

คริสตัล เบย์ กอล์ฟ คลับ ๕๐๒ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๙๓๗๑-๔ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. www. legacygolf.com บางพระ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ๔๕ หมู่ ๖ ต�ำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๔๙-๕๐กรุ งเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๕ ๐๖๗๐-๒ www. bangpragolf.co.th (เปิด ๐๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.) บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ๒๘๑ หมู่ ๔ ต�ำบลบึง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๒๗๐๐-๑ จ�ำนวน ๓๖ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. www.buraphagolfthailand. com พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท ๙๙/๘๙ หมู่ ๙ ต�ำบลเขาคันทรง ถนนหมายเลข ๓๓๑ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๘๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๘๒๖ ๓๓๗๙ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. www.pattana.co.th เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ ต�ำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๘๒๖ ๐๘๒๔-๖ จ�ำนวน ๑๘ หลุม เปิดเวลา ๐๘๐๐-๑๗.๐๐ น. www.pleasantvalley-golf.com แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ ๑๐๖/๘ หมู่ ๔ ต�ำบลบึง โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๓๐๓๑-๓, ๐๘ ๕๑๕๕ ๑๔๙๖-๘ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. www.laemchabanggolf.com

อ�ำเภอบางละมุง สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ท ๕๐ ต�ำบลโป่ง โทร. ๐ ๓๘๙๐ ๙๗๐๐-๓๐ จ�ำนวน ๑๘ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. www.siamcountryclub.com สยาม คันทรี คลับ แพลนเทชั่น ๕๐/๖ หมู่ ๙ ต�ำบลโป่ง โทร. ๐ ๓๘๙๐ ๙๖๐๐ www.siamcountryclub.com พัทยา คันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๕๕ หมู่ ๒ ถนนสาย ๓๓๑ ต�ำบลเขา ไม้แก้ว โทร.๐ ๓๘๔๒ ๓๗๑๘, ๐๘ ๑๖๕๔ ๕๖๕๔ www.pattayacountryclub. net

อ�ำเภอสัตหีบ พลูตาหลวง เนวี กอล์ฟคอร์ท ต�ำบลพลูตาหลวง โทร. ๐๘ ๑๐๐๓ ๓๘๑๑, ๐๘ ๐๒๐๙ ๙๑๗๕ จ�ำนวน ๓๖ หลุม เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. www. plutaluang1696.com

ฟินกิ ซ์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ กิโลเมตรที่ ๑๕๘ ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลห้วย ใหญ่ โทร. ๐๘ ๔๘๗๓ ๕๓๖๓ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดเวลา ๐๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.

อ�ำเภอบ้านบึง กรีนวูด กอล์ฟ คลับ ๘๘/๘ หมู่ ๖ ต�ำบลคลองกิ่ว โทร. ๐๘ ๑๔๘๔ ๙๐๖๙, ๐๘ ๑๔๘๔ ๙๖๖๙ จ�ำนวน ๒๗ หลุม เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. www.greenwoodgolfandresort.com ชลบุรี เซ็นจูรี่ คันทรี เบส แอนด์ เบส เซอร์วิส ๙๙/๑ หมู่ ๕ ต�ำบลคลองกิ่ว โทร. ๐๘ ๑๓๐๔ ๑๕๔๕ จ�ำนวน ๑๘ หลุม เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เทรชเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ๒๒๒ หมู่ ๗ ต�ำบลคลองกิ่ว โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๗๖๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๙๕ ๐๘๕๖ จ�ำนวน ๑๘ หลุม www.treasurehill-golf.com เปิด ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.

นวดแผนไทย โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา ๔๓๗/๔๘-๕๐ หมู่ ๙ ซอยพัทยา ๖ (ยศศักดิ์) ถนนพัทยาสาย ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๑๑๕, ๐ ๓๘๔๑ ๔๑๑๖ www.tmdmassage.com (มีบริการสอนนวด) เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพนวดไทยสปา ถนนเทพประสิทธิ์ มา จากสุขุมวิทอยู่ด้านขวามือ เลยซอย ๑๗ มา ๑๐๐ เมตร โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๓๖๗๖, ๐๘ ๑๗๑๔ ๑๐๕๐ (มีบริการสอนนวด) นวดแผนไทย ชุมชนวัดชัยมงคล ในวัดชัยมงคล ถนนพัทยาใต้ โทร. ๐๘ ๙๙๓๑ ๙๑๗๑ (มีบริการสอนนวด) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. สุสิริ อบสมุนไพร ถนนพัทยาสาย ๓ ใกล้ทางขึ้นสะพานไปท่าเรือ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๒๕๔๘ (หมอนวดพิการทางสายตา) เปิดเวลา ๐๘.๐๐๒๒.๐๐ น. เดอะ สิม ซาวน่า ซอยนาเกลือ ๒๐ ถนนพัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๓๗๔ (หมอนวดพิการทางสายตา) เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. โพธิเวช พัทยา นวดแผนไทย ถนนพัทยาสาย ๒ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๗๖ เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. โพธิ์พระยา นวดแผนโบราณ ถนนพัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๘๒๕-๖ เวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.


42

43

สปา อ�ำเภอเมืองชลบุรี เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ๔๔/๑ ถนนชายหาดบางแสน ๑ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๖๒๗๘ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

อ�ำเภอศรีราชา การะบุหนิง รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๐๔/๕ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ต�ำบล สุรศักดิ์ โทร. ๐๘ ๖๓๒๗ ๕๘๘๕ www.karabuningresort.com เวลา ๑๔.๐๐-๒๒.๐๐ น. รามบุรี สปา โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา ๖/๑๒๖ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๗๐๐-๒๘ www.ramburi.com เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. เคป สปา โรงแรมเคป ราชา ๓๕/๑ ถนนเจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๔๒๘๘ www.capespas.com เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

อ�ำเภอเกาะสีชัง ริมทะเล รีสอร์ท ๑๓๐ หมู่ ๓ ต�ำบลท่าเทววงษ์ ตรงข้ามวังจุฑาธุชราชฐาน โทร. ๐๘ ๙๔๐๗ ๒๖๗๕

อ�ำเภอสัตหีบ ซันเซ็ท ปาร์ค ๙๙/๑๙ ซอย ๒ หาดตะวันรอน ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน กิโลเมตรที่ ๑๖๑.๕ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๖๕ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ทแอนด์สปา ๓๗/๒-๑๑ หมู่ ๒ ถนน สุขุมวิท (กิโลเมตรที่ ๑๕๕) ต�ำบลนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๐๐-๑๑ www.pinnaclehotels.com วณาธารา สปา ซันเซ็ท ปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา ซันเซ็ทบีช ๙๙/๑๙ ซอย นาจอมเทียน๔๘ ถนนสุขุมวิท (กิโลเมตรที่ ๑๖๑.๕) ต�ำบลนาจอมเทียน โทร. ๐๘ ๑๙๑๒ ๖๐๐๓ www.sunsetpark.co.th ฎ ชฎา สปา ฎ ชฎารีสอร์ท บาย เดอะ ซี ๒๕๖ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท (กิโลเมตรที่ ๑๕๗) ต�ำบลนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๐๗๑-๓ www. dor-shadaresort.com เปิด ๒๔.๐๐ ชั่วโมง

อ�ำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา คลิฟ สปา โรงแรมรอยัล คลิพ บีช รีสอร์ท ๓๕๓ ถนนพระต�ำหนัก โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๒๑ ต่อ ๒๘๒๘, ๒๘๒๙ www.cliffspathailand.com จัส สปา ๓๙๖/๑-๙ ถนนพระต�ำหนัก โทร.๐ ๓๘๒๕ ๐๔๗๙ เดอะ สปา ที่ วู๊ดแลนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ๑๖๔/๑ หมู่ ๕ ถนนพัทยานาเกลือ พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๐๗ www.woodland-resort.com เดอะ พัทยา โอเอซิซ สปา ๓๓๒ (โครงการ Chateau Dale) หมู่ ๑๒ ถนน ทัพพระยา โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๐๗๐ www.pattayaoasis.com เดอะ เอราวาณา สปา ที่ เอราวาณา เดอะ ไฮด์อเวย์ พัทยา ๑๓๐/๑ หมู่ ๑๒ ถนนชัยพฤกษ์ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๓๒๓๓, ๐๘ ๖๓๙๖ ๖๓๙๖ www. eravana.com เทวารัณ สปา โรงแรมดุสติ ธานี พัทยา ๒๔๐/๒ ถนนชายหาดพัทยา พัทยา เหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๐๔๔, ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๑๑-๗ www.devaranaspa.com บ้านไทย สปา ๔ หมู่ ๒ ต�ำบลหนองปรือ ถนนชายหาดจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๐๘ www.banthaispapattaya.com พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๑๘/๒-๔ หมู่ ๑๐ พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๒๖, ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๒๐๔ www.marriott.com พีเอส สปา ชั้น ๒ ศูนย์การค้าพีเอส พลาซ่า ๓๖๙/๑ หมู่ ๙ ถนนพัทยา กลาง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๙๖๒ www.psspa.com เล็ทส รีแล็ค ๒๔๐/๙ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๘๕๙๑๙๘ www.bloomingspa.com โลตัส สปา ที่สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๕๕๙ หมู่๑๐ ถนนพระ ต�ำหนัก พัทยาใต้ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๘-๘๑ www.siamhotels.com ศิวรา สปา โรงแรมอมารี ออร์คดิ รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ ๒๔๐ หมู่ ๕ ถนน ชายหาดพัทยา พัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๘๔๑๘ www.sivaraspa.com สปา ศิลาวดี ๑๕๗/๑๖๘ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๘ ถนนพัทยา-นาเกลือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๔๔๘-๙ www.spasilavadee.com เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. สปายา มาสซาจ แอนด์ สปา โรงแรมซันบีม ๒๑๗/๑๗-๑๘ หมู่ ๙ ถนน ชายหาดพัทยา ซอยพัทยา ๘ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๒๔๙๖, ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๒๐-๙ www.sunbeamhotel.net


44

45

อาริวา สปา เดอะ ฮอร์สชู พอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ ๑๐๐ หมู่ ๙ ต�ำบลโป่ง ซอยพรประภานิมิตร ถนนสุขุมวิท พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๕๐๕๐, ๐ ๓๘๒๕ ๓๕๐๐ www.horseshoepoint.com อโรมาเวรา สปา ลองบี ช การ์ เ ด้ น โฮเท็ ล แอนด์ ส ปา ๔๙๙/๗ หมู ่ ๕ ซอยนาเกลื อ ๑๖ ถนนพั ท ยา-นาเกลื อ โทร.๐ ๓๘๔๑ ๔๖๑๖-๒๖ www.longbeachgardenhotel.com อวาริน สปา โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ ๔๙๙ ถนนชายหดพัทยา พัทยา เหนือ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๕๕๕ www.a-onehotel.com อิกเซคคูทิฟว์ เฮลธ์สปา แอนด์ ไทย มาสซาจ ๘๐/๒ หมู่ ๖ ซอยพร ประภานิมิต (สยามคันทรีคลับ) ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๔๐ ๕๑๗๗ www. healthspathailand.biz อัมบูรยา สปา เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท ๔๓๗ ถนนพระต�ำหนัก โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๘๘๘ www.sheraton.com ไอศวรรย์ สปา โรงแรมไอศวรรย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ๔๔๕/๓ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ๒๐ (วงศ์อมาตย์) โทร.๐ ๓๘๔๑ ๑๙๔๐-๘ www.aisawan.com เฮลธ์ แลนด์ สปา แอนด์ มาสซาจ ๑๕๙/๕๕๕ หมู่ ๕ ถนนพัทยาเหนือ โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๔๗๓-๗ www.healthlandspa.com เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.

ตัวอย่างรายการน�ำเที่ยว จังหวัดชลบุรี (๑ วัน) รายการที่ ๑

–– ออกจากกรุงเทพฯ –– ปราสาทสัจธรรม –– อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้พัทยา –– เมืองจ�ำลองพัทยา –– เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร –– วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร –– อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) –– พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ –– ตลาดหนองมน –– เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายการที่ ๒ (๒ วัน ๑ คืน) วันที่ ๑

–– เขาสามมุข –– เกาะลอยศรีราชา –– หาดพัทยา –– ดูอัลคาซ่าร์ หรือทิฟฟานี โชว์ –– พักค้างคืน

วันที่ ๒

–– อันเดอร์ วอเตอร์ เวิล์ด –– ปราสาทสัจธรรม –– เมืองจ�ำลองพัทยา –– เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร –– แวะซื้อของฝากที่ ตลาดหนองมน –– เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ข้อแนะน�ำในการท่องเที่ยว

–– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางความเป็นของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ด้านประวัติศาสตร์ –– ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ นกอพยพ หรือช่วงเวลา ที่เหมาะสมในการเดินทาง –– ช่วยรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม –– ไม่ประพฤติปฏิบตั ขิ ดั ต่อวิถชี วี ติ และประเพณีนยิ มของคนในท้องถิน่ –– ในระหว่างการเดินทางไม่ควรประมาทและต้องค�ำนึงถึงความ ปลอดภัย –– ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในจังหวัดชลบุรี

(ค่าบริการห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว โปรด สอบถามจากโรงแรมก่ อ น)

สถานที่พัก อ�ำเภอเมืองชลบุรี ชล อินเตอร์ ๙๓๔ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๑๑๑โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๙๑๒๓ www.choninterhotel.com, E-mail: info@choninterhotel.com จ�ำนวน ๑๔๘ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๓,๕๐๐ บาท (มีฟติ เนส เซานา คาราโอเกะ)


46

47

ชลบุรี ไดมอนด์ พาเลส ๑๒๓ หมู่ ๑ ซอย ศุภมิตร ถนนสุขุมวิท (ตรงข้ามเทสโก้โลตัส) โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๒๐๓๗-๘ จ� ำนวน๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท ดอน การ์เดน ๑๑๒ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๐๖๐๔ จ�ำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๕๔๐ บาท ไดมอนด์ อินน์ วีวี โฮเต็ล ๙/๖ หมู่ ๓ (ใกล้ห้างเทสโก้โลตัส ชลบุรี) โทร. ๐ ๓๘๗๙ ๖๖๓๖ จ�ำนวน ๓๔ ห้อง ราคา๕๐๐ บาท น�ำชัย ๘๐๒/๔๘-๕๐ ซอย โปษยานนท์ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๗๑๓, ๐ ๓๘๒๘ ๔๙๕๘, ๐๘ ๑๖๕๔ ๔๐๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๗๙ ๑๕๐๕ จ�ำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๐๐ บาท บายพาส ๒๔/๕ หมู่ ๖ ถนนบายพาส (ก.หมู่๒) โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๕๓๓๒ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท พาราไดซ์ อิ น น์ เดอะ แฟนตาซี ๙๗/๔๑ หมู ่ ๑ ต� ำ บลเสม็ ด โทร. ๐ ๓๘๗๘ ๔๙๙๗, ๐๘ ๖๙๘๓ ๙๘๙๘ โทรสาร ๐ ๓๘๗๘ ๔๙๙๗ www.paradisechonburi.com จ� ำ นวน ๓๐ ห้ อ ง ราคา ๕๙๐ บาท พาราไดซ์ อิ น น์ เดอะ รี ส อร์ ท ๑๗/๑ หมู ่ ๓ ต� ำ บลห้ ว ยกะปิ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๕๒๙๙, ๐๘ ๕๒๘๓ ๑๑๘๘ โทรสาร. ๐ ๓๘๓๘ ๕๒๘๘ www.paradisechonburi.com จ� ำ นวน ๓๐ ห้ อ ง ราคา ๔๙๐-๘๐๐ บาท พักใจ รีสอร์ท ๓/๔ หมู่ ๕ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๙๗๗-๘, ๐๘ ๙๗๗๑ ๓๗๕๑ จ�ำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๕๕๐ บาท แพนด้า รีสอร์ท ๗๐/๒ หมู่ ๓ โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๐๓๓๓ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๖๐ บาท เมอร์เมท ๗๘/๒๒ หมู่ ๗ โทร. ๐ ๓๘๒๐ ๕๕๕๓ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๕๐ บาท โมเดิร์น เพลส ๑๑๒/๔๔๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๘๒๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๘๒๑๗จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๘๐๔๘๐ บาท รั ต นชล ๖๗๘/๑๗-๑๘ ถนนสุ ขุ ม วิ ท โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๖๐๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๕๖๐๗ www.ratanachonburi.com, E-mail: ratanachonburi@yahoo.com จ�ำนวน ๑๗๕ ห้อง ราคา ๘๐๐๑,๘๐๐ บาท (ฟิตเนส เซานา)

ลิขิต ๗๘๑ ถนนเจตจ�ำนงค์ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๑๐-๑๑, ๐ ๓๘๒๗ ๑๙๙๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๑๑ จ�ำนวน๑๐๙ ห้อง ราคา ๒๖๐-๔๕๐ บาท แวนด้า รีสอร์ท ๔๙๘/๒ สุขุมวิท (ใกล้ตลาดหนองมน) โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๑๘๘๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๑๙๘๖ จ�ำนวน ๓๔ห้อง ราคา ๖๔๕ บาท สวีท อินน์ ๑๑๓ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๕๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๓๑ จ�ำนวน ๓๒ ห้อง ราคา๕๖๕ บาท สหชัย ๑๖๘/๗๒ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๒๕๒๒, ๐ ๓๘๒๘ ๒๖๒๕ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท สุขสม ๑๐๕/๙ หมู่ ๒ (ใกล้โรงพยาบาลชลบุรี) โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๔๕๖๖, ๐ ๓๘๒๘ ๓๕๖๖ จ�ำนวน ๕๐ ห้องราคา ๓๙๐ บาท สุขใจ ๑๗/๒๑๓ ถนนพระยาสัจจา (ใกล้โรงแรมเอกชล) โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๖๒๐๖, ๐ ๓๘๒๘ ๖๒๒๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๒๒๒๕ จ�ำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท, ๔๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๖๕๐ บาท สุขุมวิท ๑๓๖/๑๑ ถนนสุขุมวิท (ใกล้ห้างเฉลิมไทย) โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๙๗๑, ๐๘ ๓๐๘๑ ๙๕๒๖ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท สายชล รีสอร์ท ๓/๙๐ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๘๔๔ ๐๒๔๙ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๘๐ บาท แสงทอง ๑๐๘/๕ ถนนอัครนิวาสน์ บางปลาสร้อย โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๘๑๗ จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา๒๐๐-๒๘๐ บาท อูนากูล ๘๑๖-๘๑๘ ถนนเจตจ�ำนงค์ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๗๘๘๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๒๓๒๙ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๕๐ บาท อี ส เทิ ร ์ น ๘๘๘/๓๔ ถนนสุ ขุ ม วิ ท (ตรงข้ า มโรงแรมเมอร์ เ คี ยว) โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๐๐-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๑๒๐๘ จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท

บางแสน เก็บตะวัน รีสอร์ท ๕๐ ถนนบางแสนสาย ๓ ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐๘ ๙๕๔๓ ๔๔๕๕, ๐๘ ๑๔๒๙ ๗๙๗๗ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท แกแลคซี่ ซิตี้ รีสอร์ท ๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๑๑๖-๗ จ�ำนวน ๕๖ ราคา ๕๘๕ บาท


48

49

แกแลคซี่ อินน์ ๒๐๐๐ รีสอร์ท ๔๙/๑๐ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท (ใกล้ห้างบิ๊กซี ชลบุรี) โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๘๑๐๖-๘ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๔๗๐-๖๐๐ บาท ซีไซด์ พาเลส ๒ ถนนบางแสนสาย ๔ ต�ำบลแสนสุข (ใกล้มหาวิทยาลัย บูรพา) โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๐๗๓๘, ๐ ๓๘๓๙ ๐๖๙๐ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท เดอะ เสซ ๙๘ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข (ใกล้โรงแรมเอส เอส) โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๓๖๖, โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๑๓๖๕ www.thesezhotel. com, E-mail: info@ thesezhotel.com จ�ำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐๖,๕๐๐ บาท เดอะ ไทด์ รีสอร์ท ๔๔/๑ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๙๒๐๐, ๐ ๓๘๓๙ ๙๒๒๒ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๙๒๙๙ www. thetide-resort.com, E-mail: contact@thetide-resort.com จ�ำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๔,๔๗๓-๒๑,๑๘๖ บาท (ฟิตเนส สปา มาสซาจ คาราโอเกะ) บางแสน รีสอร์ท ๓๒๕ ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๗๗๒, ๐ ๓๘๓๘ ๒๕๓๔, ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๑๗๗๒ E-mail : webmaster@ bangsaenresort.com จ�ำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐ บาท ๑ หลัง ราคา ๒,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท บางแสน บีช รีสอร์ท ๔-๔/๔๘ ซอย ๑๔ ถนนบางแสน สาย ๒ ต�ำบล แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๖๗๕-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๓๒๓๙ www. bangsaenhotel.com, E-mail: bangsaenbeach_info@yahoo.com จ�ำนวน ๗๖ หลัง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท บางแสน คลาสสิค เพลส ๑๑/๑ หมู่ ๗ ซอยสิทธิโชติ ถนนสุขุมวิท ต�ำบล แสนสุข โทร. ๐ ๓๘๗๖ ๔๐๓๗, ๐๘ ๖๑๕๘ ๓๕๓๕ จ�ำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท บางแสน วิลล่า ๑๗๘ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข (ใกล้เขา สามมุข) โทร. ๐ ๓๘๑๙ ๑๘๐๒-๓, ๐ ๓๘๓๘ ๒๑๑๘, ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๑๙ ๑๘๐๐ www.bangsaenvilla.com, E-mail: info@ bangsaenvilla.com จ�ำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๗๘๐-๒,๘๐๐ บาท ใบบัว บีช รีสอร์ท ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต�ำบลอ่างศิลา (ตรงข้ามวิหาร เทพสถิตพระกิตเิ ฉลิม) โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๔๐๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๘๔๘๙ www.baanbaibua.com, E-mail: info@baanbaibua.com จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๕๕๐-๑,๘๕๐ บาท จ�ำนวน ๒ หลัง ราคา ๑,๕๕๐-๑,๘๕๐ บาท

บังกะโล แสนสบาย ๖๔ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข (จากวง เวียนบางแสนมา ๑.๕ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๖๓ จ�ำนวน ๕๒ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๔๐๐ บาท ปิคนิค ๘๕ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๒๐๑๓ จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท สกาย เกสเฮ้าส์ ๔๔ ซอย ๒ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๘๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๖๖๒๕ จ�ำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท สถานตากอากาศแสนสุข ๒ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข (ใกล้บาง แสนรีสอร์ท) โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๘๕๗๑ จ�ำนวน ๕๐ หลัง ราคา ๖๐๐-๓,๕๐๐ บาท แสนสุข รีสอร์ท ๑๘/๑๘ ถนนบางแสนสาย ๔ ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๑๐๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๘๕๗๑ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท เอส.เอส. บางแสน บีช ๖๘ หมู่ ๑๓ ถนนชายหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๓๕๗๕-๖, ๐ ๓๘๓๘ ๑๒๒๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๘ ๑๙๖๓ www.ssbangsaenbeach.com, E-mail: info@ssbangsaenbeach.com จ�ำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท

อ�ำเภอศรีราชา การะบุ ห นิ ง รี ส อร์ ท แอนด์ สปา ๓๐๔/๕ หมู ่ ๒ ถนนสุ ร ศั ก ดิ์ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๔๒๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๒๓๕ www. karabuningresort.com, E-mail : info@karabuningresort. com จ� ำ นวน ๗๙ ห้ อ งราคา ๑,๖๕๐-๓,๒๐๐ บาท (ฟิ ต เนส สปา) แกแล็คซี่ ศรีราชา ๓๑๑ ถนนเจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๘๔๙๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๘๔๙๒ จ�ำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท แกแล็คซี่ อินน์ แหลมฉบัง ๗๑ หมู่ ๑๐ (ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง) โทร. ๐ ๓๘๔๙ ๔๔๖๙-๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๐ ๐๔๔๙ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๔๓๐-๕๓๐ บาท แกรนด์ มารีน่า เรสซิเด้นท์ ๒๒๔/๖๕ ต�ำบลทุ่งสุขลา (๕๐๐ เมตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๒๒๒๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๕ ๒๒๒๖-๘ www.grandmarina.net, E-mail : grand.marina@yahoo.com จ�ำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๑๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา)


50

51

คามิโอ เฮาท์ ๓๕ ถนนเจิมจอมพล (ใกล้เคป ราชา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์) โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๔๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๑๑๑ www. kameocollection.com, E-mail : gm@kameohouse-sriracha.com จ�ำนวน ๑๒๓ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท คาราเวล เฮาส์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ๔/๓, ๔/๔ ถนน สุรศักดิ์ สาย ๒ (ใกล้สวนสาธารณะเกาะลอย) โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๑๓๙๐, ๐ ๓๘๓๑ ๐๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๐๒๕๗ www.kameogroup.com, E-mail : reservations@karavelhouse-sriracha.com จ�ำนวน ๑๔๖ ห้อง ราคา ๑,๘๕๐-๔,๒๐๐ บาท (ฟิตเนส เซานา) เคป ราชา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ๓๕/๑ ถนนเจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๔๒๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๓๐๐ www.capehotelgroup. com, E-mail: reservations@caperacha.com จ�ำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๔๐,๐๐๐-๖๖,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) แคนทารี เบย์ ศรีราชา โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ๑๗/๘, ๑๗/๓ ซอยเจิมจอมพล ๑ ถนนเจิมจอมพล โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๑๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๕๖๘๑ www.kantarygroup.com, E-mail : gm@ kantarybay-sriracha.com จ�ำนวน ๑๙๑ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๘๐๐ บาท (ฟิตเนส เซานา) ซิดนี่ย์ อินน์ ๓/๑๑ หมู่ ๔ ต�ำบลบึง โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๘๒๔๘, ๐๘ ๑๙๒๖ ๙๑๓๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๒๒๓๑ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท เดอะ กอล์ฟ ลอด์จ ๑๐๖/๘ หมู่ ๔ ต�ำบลบึง (ทางหลวงหมายเลข ๗) โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๒๒๗๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๒๓๑๘ www.laemchabanggolf. com, E-mail : hotel@laemchabanggolf.com จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓,๘๐๐-๘,๕๐๐ บาท เดอะ ซิตี้ ศรีราชา ๖/๑๒๖ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลสุรศักดิ์ โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๒๗๐๐-๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๒๗๓๙-๔๐ www.citysriracha.com, Email : admin@citysriracha.com จ�ำนวน ๒๑๗ ห้อง ราคา ๑,๘๕๐๑๕,๘๓๖ บาท (ฟิตเนส สปา) บางพระ รีสอร์ท ๔๕ หมู่ ๖ ต�ำบลบางพระ (ภายในสนามกอล์ฟบางพระ รีสอร์ท) โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๔ ๑๔๐๕ www. bangpragolf.co.th, E-mail : rsvn@bangpragolf.co.th จ�ำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๒,๘๐๐ บาท

บานาน่า อินน์ ๒๘๖/๙ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองขาม (ภายในสวนอุตสาหกรรม เครือสหศรีราชา) โทร. ๐ ๓๘๗๖ ๐๓๑๔, ๐๘ ๖๘๘๕ ๘๕๙๒ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ๒๘๑ หมู่ ๔ Bung, Sriracha. โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๒๗๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๐๕ ๘๖๕๑ www.buraphagolfthailand.com, E-mail : burapha_front@hotmail.com จ�ำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐๕,๐๐๐ บาท ปิคนิค ศรีราชา ๒๒/๒ หมู่ ๔ ถนนสุรศักดิ์ โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๓๒๖, ๐๘ ๑๓๔๕ ๙๐๐๑ จ�ำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท แปซิฟคิ พาร์ค และ เรซิเดนท์ ๒/๑ ถนนศรีราชานคร สาย ๓ ต�ำบลศรีราชา โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๘๖๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๘๖๑๑ www.hotelpacificpark. com, E-mail : reservation@hotelpacificpark.com จ�ำนวน ๒๗๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สนามกอล์ฟ) พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท ๙๙/๘๙ หมู่ ๙ ต�ำบลเขาคันทรง โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๘๙๙๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๘๙๐๐ www.pattana.co.th, E-mail : marketing@pattana.co.th จ�ำนวน ๒๒๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐๑๒,๒๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา สนามกอล์ฟ) ริวฒั นา ๓๕ ซอยศรีวฒั นา ถนนเจิมจอมพล (ใกล้สวนสุขภาพศรีราชา) โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๐๓๗, ๐๘ ๙๗๘๒ ๓๖๘๖ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๖๐-๓๖๐ บาท ศรีราชา ลอดจ์ ๔ ถนนเจิมจอมพล ซอยแหลมเกตุ (ตรงข้าโรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี) โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๖๔๗, ๐ ๓๘๓๑ ๑๖๐๙, ๐ ๓๘๓๒ ๑๖๐๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๑๔๒๑ www.srirachalodgehotel.com, E-mail : k-somwong@hotmail.com จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๐๘๐-๒,๔๐๐ บาท สมใจนึก รีสอร์ท ๑๐๑/๖๓ หมู่ ๓ ต�ำบลบ่อวิน โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๘๐๑๘, ๐๘ ๙๗๓๓ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๓๘๐๕ ๘๐๔๑ จ�ำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท สามชัย ๓, ๔, ถนนเจิมจอมพล (ใกล้สวนสุขภาพศรีราชา) โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๘๐๐, ๐ ๓๘๓๑ ๑๑๓๔ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท สายธาร รีสอร์ท ๒๗๔/๘๓ หมู่ ๒ ต�ำบลบางพระ (อยู่ระหว่างบางพระ และบางแสน) โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๖๓๙๐-๑๑, ๐๘ ๑๙๔๙ ๙๘๔๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๗ ๖๓๑๐ www.saitanresort.com, E-mail : saitanresort@ hotmail.com จ�ำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท (รับจัดสัมมนา)


52

53

แหลมฉบัง ซิตี้ ๕๓/๓๒๕ หมู่ ๙ ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลทุง่ สุขลา (ตรงข้ามสวน อุตสาหกรรมเอสเตรท) โทร. ๐ ๓๘๓๓ ๐๖๓๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๓ ๐๗๐๙ www.talaythongtower.com จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๑๐๐ บาท

อ�ำเภอสัตหีบ บางเสร่ บางแสน การ์เดน ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๖๐/๓๔ หมู่ ๕ ซอย ๓๙ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ต�ำบลพลูตาหลวง (ใกล้วัดเขาบายศรี) โทร. ๐๘ ๖๑๖๘ ๓๔๕๙ จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๕๐ เป็นหลัง ราคา ๖๙๐-๑,๐๐๐ บาท เจ เฮ้าส์ ๘๑/๑๖ หมู่ ๙ ต�ำบลสัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๐๔๑ จ�ำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท ครามมารีน ฟิชชิ่ง ลอร์ด ๔/๒ หมู่ ๕ บางเสร่ สัตหีบ (ในหมู่บ้านบาง เสร่) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๐๒๑, ๐ ๓๘๔๓ ๖๘๐๒ จ�ำวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๔๐๐ บาท คุ้มเดช ๔๗๒ ถนนบ้านนา สัตหีบ (ด้านหน้าวัดสัตหีบ) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๐๔ จ�ำนวน ๒๕ ห้องราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท ซิกม่า รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา ๖๔ หมู่ ๑ นาจอมเทียน สัตหีบ (ชายหาด จอมเทียน ระหว่างซอยจอมเทียน ๑๙-ซอย ๒๐) โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๒๖-๓๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๔๕๗ www.sigmaresort.com, E-mail : reservation@ sigmaresort.com จ�ำนวน ๒๑๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส) ซีพาราไดซ์ ๑๐๙/๑-๒ หมู่ ๖ ถนนสุขุมวิท สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๙๑๒๙๓๐, ๐๘ ๖๓๔๒ ๕๕๑๗, ๐๘ ๖๓๗๗ ๕๗๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๙๓๗๒ www.seaparadisehotel.com, E-mail : seaparadise_sattahip@hotmail. com จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท ซันเซ็ท วิลเลจ บีช รีสอร์ท ๘๙/๕ หมู่ ๘ ซอยนาจอมเทียน ๔๘ ถนนสุขมุ วิท (ก.หมู่ ที่ ๑๖๑.๕) สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๗๙, ๐๘ ๑๗๐๐ ๐๘๓๕, ๐๘ ๖๓๐๐ ๔๔๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๔๑ www.sunsetvillage.co.th, E-mail: sunset@sunsetvillage.co.th จ�ำนวน ๖๖ หลัง ราคา ๔,๗๐๘-๑๑,๗๕๐ บาท ซันเซ็ท ปาร์ค บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙/๑๙ ซอยนาจอมเทียน ๔๘ ถนน สุขุมวิท (ก.หมู่ ที่ ๑๖๑.๕) นาจอมเทียน สัตหีบโทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๖๕, ๐๘ ๖๓๐๐ ๔๐๗๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๗๐ www.sunsetpark.co.th, E-mail : sunset@sunsetpark.co.th จ�ำนวน ๕๘ หลัง ราคา ๕,๐๘๑-๑๘,๘๓๒ บาท (ฟิตเนส มาสซาจ)

ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี ๒๕๖ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท ๔ (กหมู่ ๑๕๗) ต�ำบลสัตหีบ นาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๘๗๐-๘๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๕๘๘๕ www.dor-chadaresort.com, E-mail: rsvn@dor-chadaresort. com จ�ำนวน ๑๘๘ ห้อง ราคา ๕,๙๐๐-๓๙,๐๐๐ บาท (ชายหาดส่วนตัว ฟิตเนส สปา สนามกอล์ฟ) เตาถ่าน การ์เดน ๓๓/๑ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท สัตหีบ (ใกล้สี่แยกเตาถ่าน) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๗๑๓ โทรสาร ๐ ๓๘๗๓ ๖๘๘๕ www.thaotangarden. com จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท ๘ หลัง ราคา ๗๐๐ บาท บ้านชมทะเล ๙๒/๑๖ หมู่ ๑ ต�ำบลแสมสารโทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๑๑๖, ๐๘ ๑๑๗๕ ๘๔๑๑, ๐๘ ๗๐๔๖ ๗๔๖๓, ๐๘ ๑๘๐๓ ๔๐๔๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓ ๒๖๕๐ www.orientalguild.com/baanchomtalay.com, E-mail : info@ baanchomtalay.com จ�ำนวน ๑๐ ห้อง พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑,๒๐๐๔,๐๐๐ บาท บ้านวงศ์ดารินทร์ ๔๖๙ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๙ ต�ำบลสัตหีบ (ตรงข้าม วัดสัตหีบ) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๒๐, ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๙๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๒๐ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท บางเสร่ รีสอร์ท ๑๗๑ หมู่ ๘ ซอยเทศบาล ๙/๑ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ ๑๗๖.๕) ต�ำบลสัตหีบ (ในหมู่บ้านบางเสร่ ห่างจากชายหาด ๑ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๗๑๕๒, ๐๘ ๑๕๙๐ ๐๔๑๕ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท เป็นหลัง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท บางเสร่ วิลล่า ๒๔ หมู่ ๒ ต�ำบลบางเสร่ (ในหมู่บ้านบางเสร่ ห่างจาก ชายหาด ๑ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๐๗๐ จ�ำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท บ้านน�้ำเมา รีสอร์ท ๘๐/๑ หมู่ ๒ ซอยนาจอมเทียน ๑๒ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๔๓๑, ๐ ๓๘๒๕ ๕๙๓๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๕๔๓๑www.bannammaopattayaresort.com, E-mail : info@bannammaopattayaresort.com จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๑๐๐ บาท เบสท์ อินน์ ๑๘/๘๘ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ต�ำบลสัตหีบ (ใกล้ตลาดสัตหีบ) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๖๕ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท


54

55

โบตานี บีช รีสอร์ท ๒๔๕/๓ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท (กหมู่๑๕๖.๕) โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๑๓๐-๔, ๐ ๓๘๒๓ ๕๕๕๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๐๙๖ www.botanybeach.com, E-mail : booking@botanybeach. com จ�ำนวน ๑๘๓ ห้อง ราคา ๒,๖๕๐-๔,๔๕๐ บาท (ชายหาดส่วน ตัว คาราโอเกะ มาสซาจ) ปาล์มโกรฟ รีสอร์ท ๒๔๕/๙๖ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๙๔๔๔, ๐ ๓๘๗๐ ๙๑๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๐ ๙๔๔๓ www. palmgroveresortpattaya.com, E-mail : info@palmgroveresort.com จ�ำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓.๗๐๐ บาท ๑๒ หลัง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ปาล์ม รีสอร์ท ๕๑/๑๗ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ที่ ๑๗๑) นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๖๐๗ จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท พัทยา ซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๗๘/๔ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ ที่ ๑๖๓) นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๕๑๖๓, ๐ ๓๘๒๓ ๘๖๕๔, ๐ ๓๘๒๓ ๘๖๕๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๕๑๗๑ www.seasandsunpty.com, E-mail: rsvn@seasandsunpty.com จ�ำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๓,๕๐๐๑๓,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา เทนนิส คอร์ท) พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๗/๒-๑๑ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ที่ ๑๕๕) นาจอมเทียน สัตหีบ www.pinnaclehotels.com, E-mail : จอมเทียนchomthian@pinnaclehotels.com โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๐๐-๑๑ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๙๑๒๓ จ�ำนวน ๒๔๕ ห้องราคา ๒,๓๐๐-๓,๔๕๐ บาท (ฟิตเนส สปา มาสซาจ) ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๔๖ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ที่ ๑๕๗) นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๕๗๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๕๗๖๗ www.ravindraresort.com, E-mail: info@ravindraresort.com จ�ำนวน ๒๗๗ ห้อง ราคา ๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) วราสินธ์ รีสอร์ท ๘/๑๗ หมู่ ๔ แสมสาร สัตหีบ (หมู่บ้านช่องแสมสาร) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๑๕๗, ๐๘ ๑๙๔๙ ๙๓๐๓ จ�ำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท สวนนงนุช ๓๔/๔๑ หมู่ ๗ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ ที่ ๑๖๒) สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๘๐๖๑-๓, ๐ ๓๘๗๐ ๙๓๕๘-๖๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๘๑๖๐ www.nongnoochtropicalgarden.com, E-mail : info@ nongnoochtropicalgarden.com จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๔๐๐ บาท ๓๐ หลัง ราคา ๒,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท

สวนแก้ว รีสอร์ท ๔๕ หมู่ ๘ ซอยสัตหีบ สุขุมวิท ๒ , ถนนสุขุมวิท (ก.หมู่ ที่ ๑๗๑) สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๗๐๓๓, ๐๘ ๑๘๖๒ ๔๐๘๖, ๐๘ ๙๑๘๐ ๐๐๗๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๖๒๐๑ www.suankaewresort.com, E-mail : suankaewresort@gmail.com จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท สวนไผ่ รีสอร์ท ๖๓๓ หมู่ ๖ ถนนสุขุมวิท สัตหีบ (ห่างจากตลาดสัตหีบ ๑ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๔๒ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท ๖ หลัง ราคา ๗๐๐ บาท สมานมิตร อินน์ ๓๕/๒๔ หมู่ ๕ สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๖๙๑ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท เล็ก เจริญ รีสอร์ท ๑๗๑/๖๐ ถนนเทศบาล สาย ๒ สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๔๑ www.lekcharoen-resort.com, E-mail: lek_resort@yahoo.com จ�ำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท แสมสาร ฟิชชิ่ง บริดจ์ ๗๐/๔ หมู่ ๓ แสมสาร สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๙๘, ๐๘ ๑๒๕๙ ๐๓๕๔, ๐๘ ๙๔๐๑ ๕๐๓๙ จ�ำนวน ๗ หลัง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท แสมสาร วิลล่า ๓/๑๔-๑๕ แสมสาร สัตหีบ (ในหมู่บ้านช่องแสมสาร) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๐๗๗, ๐๘ ๖๗๘๙ ๑๓๖๕ จ�ำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๑,๘๐๐๒,๔๐๐ บาท อาคารรับรอง การท่าเรือสัตหีบ (หาดนางร�ำ) การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือ สัตหีบ แสมสาร สัตหีบ (ใกล้หาดนางร�ำ) โทร. ๐๘ ๕๒๘๕ ๕๑๓๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๑๒๖๑ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท ๖ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๘๐๐ บาท เอส วาย การ์เดน บีช ๕/๒๖-๒๙ หมู่ ๑ ซอยนาจอมเทียน ๘ ถนนสุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๕๓๐๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๕๑๘๗ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๗๐๐ บาท เอส ที เอส บีช รีสอร์ท จอมเทียน ๒๑๕ หมู่ ๓ นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๙๘๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๘๔๑๓ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๘๐๐ บาท แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ๒๑/๑๐ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ ที่ ๑๕๕) ต�ำบลนาจอมเทียน โทร. ๐ ๓๘๒๕-๕๕๐๑-๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๕๗๓๑ www.ambassadorcitychomthian.com, E-mail: rsvn@ ambassadorcitychomthian.com จ�ำนวน ๓,๙๕๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐๖๕,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา)


56

57

โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ๒๗๔/๑-๙ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท (กหมู่ ที่ ๑๕๗) นาจอมเทียน สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๑๐-๒๓, ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๒๖-๔๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๗๓๔๐ www.oceanmarinayachtclub.com, E-mail: info@oceanmarinayachtclub.com จ�ำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๕,๒๘๐๑๒,๙๘๓ บาท (สปา) ฤทัย ลอดจ์ ๓๖ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท สัตหีบ (ใกล้สี่แยกเตาถ่าน) โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๔๑๓ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท

อ�ำเภอเกาะสีชัง เกาะค้างคาว มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว จ�ำนวน ๖ หลัง ในราคาแพ็ก เกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน หรือ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๗๐๐-๓,๓๐๐ บาท ควร โทรแจ้งก่อนล่วงหน้า โทร. ๐๘ ๑๓๔๑ ๔๕๙๓, ๐๘ ๙๗๗๑ ๙๑๗๐ www. kangkao.com, E-mail: kangkaotour@hotmail.com ปารี ฮัท ต�ำบลท่าเทววงษ์ อยู่ทางท้ายเกาะสีชัง โทร. ๐๘ ๗๙๐๓ ๔๓๐๐ www.pareehut.com มีบังกะโลริมหน้าผา จ�ำนวน ๑๖ หลัง แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๗๐๐-๒,๓๐๐ บาท มีเต็นท์ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว แพ็ก เกจทัวร์ ราคา ๑,๐๐๐-๑,๓๐๐ บาท หรือจะน�ำเต็นท์มาเองได้ (มีกิจกรรม โดดหน้าผาว่ายน�ำ้ ทะเล พายเรือคยัก จักรยานเสือภูเขา ตกปลา ตกหมึก ด�ำน�้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก)

อ�ำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา การ์เดน ซีวิว รีสอร์ท ๒๐๗/๑ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ๑๒ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๖๐๗๐-๗๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๖๐๖๙ www. Gardenseaviewresort.com, E-mail : reservation_gsv@yahoo.com จ�ำนวน ๓๗๔ ห้อง ราคา ๒,๓๕๔-๓,๕๓๑ บาท การ์เดน ลอดจ์ รีสอร์ท ๑๗๐ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุงโทร. ๐ ๓๘๔ ๒๙๑๐๙, ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๒๐, ๐ ๓๘๓๗ ๐๑๘๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๒๑ E-mil: gardenlodge@gmail.com จ�ำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๘๕๐-๑,๓๕๐ บาท การ์เดน คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ๒๒๐/๒๑ หมู่ ๕ ซอย นา เกลือ ๑๖ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๙๓๓๒ www.gardencliffpattaya.com, E-mail : info@ gardencliffpattaya.com จ�ำนวน ๒๓๐ ห้อง ราคา ๘,๒๓๙-๑๘,๒๔๔ (ฟิตเนส สปา)

กัลฟ์ สยาม ๓/๒๐ ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๒๒, ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๓๓, ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๔๔, ๐ ๓๘๓๗ ๐๑๘๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๐๑๘๖ www.gulfsiamhotel.net, E-mail: seles@gulfsiamhotel. net จ�ำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๓,๗๐๐ บาท แกรนด์ ๑๐๓ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา๑๔ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๙๖, ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๘๖, ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๔๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๗๙ www.grandhotelpattaya.com, E-mail : info@grandhotelpattaya. com จ�ำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๕๙๐-๒,๙๐๐ บาท แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ๓๕๖ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดพัทยา หนอง ปรื อ บางละมุ ง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๐๕-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๔๐๔ www.grandjomtienpalace.co.th, E-mail : rsvn_pty@ grandchomthianpalace.com จ�ำนวน ๓๖๑ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-๖,๓๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) แกรนด์ โซเล่ พัทยา บีช ๓๗๐ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๕๕๑-๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๕๕๐ www. grandsolehotel.com, E-mail: booking@grandsolepattaya.com จ�ำนวน ๒๓๕ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส มาสซาจ) โกลเดน บี ช ๕๑๙/๒๗ หมู ่ ๑๐ ถนนพั ท ยา สาย ๒ หนองปรื อ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๓๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๓๕๖ www. goldenbeachpattaya.com, E-mail :goldenbeachพัทยา@yahoo. com โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๓๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๓๕๖ จ�ำนวน ๓๒๙ บาท ราคา ๑,๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท โกลเดน เกส์ทเฮาท์ ๔๓๗/๘๗ หมู่๙ ซอย พัทยา ๖ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๖๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๖๘ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท คาเมลอท ๓๗๓/๑๗ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔ ๙๙๓๓, ๐ ๓๘๔ ๙๔๔๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๔ www. camelotpattaya.net, E-mail : reservation@camelotpattaya.net จ�ำนวน ๑๖๑ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท คาร์ลตั้น พัทยา ๑๗๒ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง (ตรงข้ามอัลคาซาร์ คาบาเรต์) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๕๕๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๕๓ www.carltonpattayahotel.com, E-mail : carltonpattayahotel@ hotmail.com จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท (มาสซาจ)


58

59

คราวน์ พัทยา บีช โฮเต็ล ๔๓๖/๑๑-๑๓ หมู่ ๙ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๕๕๕, ๐ ๓๘๓๖ ๑๑๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๑๖ www. crownpattayabeach.com, E-mail : crownpattaya@yahoo.com จ�ำนวน ๑๒๓ ห้องราคา ๑,๓๐๐-๓,๐๐๐ บาท เดอะนาว ๒๗๙/๔๕๐ ถนนเลียบหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๖๑๕๖ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง www.thenowhotel.com ควีน พัทยา ๓๒๙/๑๔ ซอยพระต�ำหนัก ๒ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๓๔, ๐ ๓๘๔๒ ๒๗๙๗, ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๑๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๗๙๘ (ใกล้ชายหาดพัทยา) จ�ำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท ศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปา ๒๗๙/๓๗๓ ถนนเลียบหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๓๙๕๒ จ�ำนวน ๑๐๐ ห้อง www.saritachalet. com โคซี่ บีช ๔๐๐ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๙๙ www.cosybeachhotel. com, E-mail : reservation@cosybeachhotel.com จ�ำนวน ๒๒๒ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๗,๓๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) จอมเทียน โคซี่ อินน์ ๒๙/๑๔ ซอยจอมเทียน ๑๔ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๒๕, ๐ ๓๘๒๓ ๑๖๗๘ E-mail : chomthian_cozy@hotmail.co.th จ�ำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๘๐๐ บาท จอมเทียน การ์เดน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ๓๑/๗๑ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอม เทียน หนองปรือ บางละมุง (ระหว่างซอยจอมเทียน ๘ และซอย ๙) โทร. ๐ ๓๘๗๕ ๖๕๒๓-๓๖, ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๐๓ www. chomthiangarden.com, E-mail: reservation@chomthiangarden.com จ�ำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๕,๕๐๐ บาท ๒๕ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐๖,๕๐๐ บาท (สปา มาสซาจ สนามเทนนิส) จอมเทียน ออร์คิด ๓๓๓ หมู่ ๑๒ ซอย ทัพพระยา ๑๒ ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๓๔-๕, ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๒๒๓ E-mail : jorchid@loxinfo.co.th จ�ำนวน ๑๑๘ ห้อง ราคา ๗๖๐-๑,๒๖๐ บาท

จอมเทียน ปาล์ม บีช ๔๐๘ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๕๐-๖๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๖๘-๙ www. jomtien_palmbeach.com, E-mail : pr@jomtien_palmbeach.com จ�ำนวน ๗๒๓ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๗,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) จิราพร ๒ ๓๖/๒ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง (ตรง ข้ามนาเกลือ บีช รีสอร์ท) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๖๙ จ�ำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท เจ พี อินน์ ๑๖๔/๗ ถนนพัทยา ๒ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๐๙ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท เจ พี วิลล่า ๑๘๕/๓๓ หมู่ ๖ ซอยโพธิสาร ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๓-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๘ www. jpvillapattaya.com, E-mail :jp-jpvilla@hotmail.com จ�ำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๖๐๐ บาท ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ๑๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท พัทยา นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๒๗๗๗ โทรสาร ๐ ๓๘๗๐ ๒๗๗๘ www.pattayaresort. com, E-mail : cholchan@pattayaresort.com จ�ำนวน ๕๙๐ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-๑๘,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส เทนนิส) ชาร์มมิ่ง อินน์ ๑๑๙/๑ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๘๙๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๗๗ จ�ำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท ชูการ์ ฮัท รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง ๓๙๑/๑๘ หมู่ ๑๐ ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๘๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๑๖๘๙ www.sugar-hut.com, E-mail : sugarhut@sugar-hut.com จ�ำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒,๕๕๐-๔,๒๐๐ บาท (ฟิตเนส) ซิลเวอร์แซนด์ วิลล่า ๙๗ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน บางละมุง (ระหว่างซอยจอมเทียน ๗ และ ๘) โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๒๘๘-๙, ๐ ๓๘๒๓ ๒๔๙๔-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๓๐ www.silversandvilla.com, E-mail: info@silversandvilla.com จ�ำนวน ๑๐๓ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท ซี.เค. ๑๑๕/๑๕-๑๖ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๔๘๗, ๐ ๓๘๔๒ ๔๑๐๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๙๘๖ จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท


60

61

ซีซ่าร์ พาเลช ๑๗๖ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง (ระหว่าง พัทยา ซอย ๗ และ ซอย ๘) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๐๗, ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๒๔, ๐ ๓๘๔๒ ๒๒๖๙ โทรสาร๐ ๓๘๔๒ ๒๑๔๐ www.caesarpattaya. net, E-mail : reservation@caesarpattaya.net จ�ำนวน ๒๑๗ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๗,๐๐๐ บาท ซี ลอด์จ ๑๗๐/๑ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๘/๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๒๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๑๒๙ E-mail : sea-lodge_hotel@hotmail.com จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๘๕๐ บาท ซีรีน พัทยา ๕๖๔ หมู่ ๑๐ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๓๒-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๓๘ E-mail : serenepattaya@ yahoo.com จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท ซีบรีซ รีสอร์ท จอมเทียน ๓๔๗/๕ หมู่ ๑๒ ซอยจอมเทียน ๑๐ ถนน ชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๕๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๕๙ www.seabreezehotelpattaya.com, E-mail : info@ seabreezehotelpattaya.com จ�ำนวน ๒๗๗ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-๓,๔๐๐ บาท เชอรี่ ๒๗๐/๓ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๕๓, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๑๘ จ�ำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท ๔๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก หนอง

ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๘๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๙๘๙๙ www.sheraton.com/pattaya, E-mail : sheraton. pattaya@sheraton.comจ�ำนวน ๑๕๖ ห้อง ราคา ๘,๐๐๐๘๐,๐๐๐ บาท เซ็ น ทรั ล เพลส ๕๐๑/๒-๓ หมู ่ ๑๐ ถนนพระต� ำ หนั ก หนองปรื อ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๕๗๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๔๕๗๔ E-mail : centralplacehotel@live.in จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ เซ็นเธร่า บีช โฮเทล ๑๓๗ หมู่ ๙ ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๐๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๕๙ www.centerabeachhotel. com, E-mail : info@centerabeachhotel.com จ�ำนวน ๑๔๘ ห้อง ราคา ๑,๓๐๐-๓,๐๐๐ บาท (มาสซาจ) เซ็นจูรี พัทยา ๑๒๙/๑๖ หมู่ ๙ ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุงโทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๘๐๐-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๐๖๙ E-mail : century_pty@ hotmail.com จ�ำนวน ๒๔๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ บาท

เซิร์ฟ บีช ๗๕/๑ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน บางละมุง (ระหว่างซอย จอมเทียน ๖ และ ๗) โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๒๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๒๙ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท แซนดาเล รีสอร์ท พัทยา ๓๘๙ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๖๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๖๔ www. sandalayresort.com, E-mail : info@ sandalayresort.com จ�ำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๕,๙๐๐ บาท แซนดี้สปริง โฮเต็ล พัทยา ๔๙๔ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๓ ถนนชายหาด พัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๗๕๒-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๔๗๕๙ www.sandyspringhotel.com, E-mail : info@sandyspringhotel. com จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท (มาสซาจ สนามเทนนิส) ซันบีม โฮเต็ล ๒๑๗/๒๗ หมู่ ๙ ซอยพัทยา ๘ ถนนชายหาดพัทยา หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๒๐-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๑๙๑ www.sunbeamhotel.net, E-mail : mart@sunbeamhotel.net, E-mail : front@sunbeamhotel.net จ�ำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๔,๑๙๐-๑๐,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ซันไล้ท์ ๔๔/๔๗ หมู่ ๑๒ ซอย จอมเทียน ๑ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๓๓, ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๓๖ E-mail : sunlighthotel@yahoo.com จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท ซันไชน์ การ์เดน รีสอร์ท ๒๔๐/๓ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๓๐๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๒๙ www. sunshinegardenresort.com, E-mail : info@ sunshinegardenresort.com จ�ำนวน ๑๓๓ ห้อง ราคา๒,๖๐๐-๗,๓๐๐ บาท ซันไชน์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ๒๑๗/๑ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๘ ถนนชายหาด พัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๑๗๔-๙, ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๓๐๒ www. pattaya-hotels.com, E-mail : info@ sunshinepattaya.com, E-mail: rsvn@sunshinepattaya.com จ�ำนวน ๑๓๑ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๒,๖๐๐ บาท ซัมเมอร์ สปริง โฮเต็ล ๔๓๖/๓-๔ หมู่ ๙ ซอยพัทยา ๑ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๘๖๘-๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๕๘๖๗ www. summerspringhotel.com, E-mail : info@summerspringhotel.com จ�ำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๑๒๐๐ บาท


62

63

ดราก้อน บีช รีสอร์ท ๔๑๑ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง (ใกล้ซอยจอมเทียน ๑๖) โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๖๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๖๗ www.dragonbeachhotel.com, E-mail: info@ dragonbeachhotel.com จ�ำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๑๐๐ บาท ดรี ม ๑๑๕/๑๑ หมู ่ ๑๐ ถนนพระต� ำ หนั ก หนองปรื อ บางละมุ ง โทร ๐ ๓๘๔๒ ๐๗๗๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๔๐๙ www. thepattayacity.com, E-mail: tensino@yahoo.com จ� ำ นวน ๘๔ ห้ อ ง ราคา ๗๐๐-๙๕๐ บาท เดอะ ปาร์ค โฮเต็ล ๕๑๐/๑ หมู่ ๙ พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๔๓๕๕-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๔๓๖๐ www.thepattayapark. com, E-mail : info@theพัทยาpark.com จ�ำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐๓,๒๐๐ บาท เดอะ พัทยา การ์เดน ๑๕๗/๗๗ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง (ระหว่างซอยนาเกลือ ๑๘/๑ และซอย ๑๘) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๗๗๕๘๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๑๓ www.gardenseaviewresort.com/ pattayagarden, E-mail : pattayagarden@hotmail.com จ�ำนวน ๔๔๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๘,๐๐๐ บาท เดอะ ซายน์ ๕๕๕/๖๕ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๙๐ ๙๘๐๐-๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๙๐ ๙๘๘๘ www.thezignhotel.com, E-mail: info@thezignhotel.com โทร. ๐ ๓๘๙๐ ๙๘๐๐-๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๙๐ ๙๘๘๘ จ� ำนวน ๙๕๙ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ดุสติ ธานี พัทยา ๒๔๐/๒ หมู่ ๕ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๑๑-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๓๙ www.dusit.com, E-mail : pattaya@dusit.com จ�ำนวน ๔๕๗ ห้อง ราคา ๘,๕๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ดุ สิ ต ดี ทู บาราคู ด ้ า พั ท ยา ๔๘๕/๑ หมู ่ ๑๐ ถนนพั ท ยา สาย ๒ หนองปรื อ บางละมุ ง โทร. ๐ ๓๘๗๖ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๓๘๗๖ ๙๙๐๐ www.dusitd๒พั ท ยา.com, E-mail : d๒pa@dusit.com จ� ำ นวน ๗๒ ห้ อ ง ราคา ๘,๒๓๙-๑๔,๑๒๔ บาท (ฟิ ต เนส สปา) เดอะ บี ช การ์ เ ดน รี ส อร์ ท ๑๖๔/๙ หมู ่ ๕ ซอย นาเกลื อ ๒๐ ถนนพั ท ยา-นาเกลื อ บางละมุ ง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๒๐๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๑๒๐๕ E-mail: thebeachpattaya@yahoo.com จ� ำ นวน ๕๖ ห้ อ ง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท

เดอะ คอทเทจ ๗๘/๓๖ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๖๐, ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๐ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท เดอะ กรี น พั ท ยา ๒๑๗/๑๐ ซอย พั ท ยา ๙ ถนนชายหาดพั ท ยา หนองปรื อ บางละมุ ง E-mail: greenhot@loxinfo.co.th โทร ๐ ๓๘๔๑ ๐๐๓๙, ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๔๔ จ� ำ นวน ๘๘ ห้ อ ง ราคา ๗๕๐-๑,๖๐๐ บาท เดอะ กรีน พาร์ค รีสอร์ท ๒๔๐/๕ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๒๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๘ www. greenparkpattaya.com, E-mail : info@greenparkpattaya.com จ�ำนวน ๑๙๓ ห้อง ราคา ๒,๘๒๕ บาท เดอะ ฮอส ชู พ้อยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ ๑๐๐ หมู่ ๙ ซอย Pornprapanimit ถนนสุขุมวิท บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๕๐๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๓๕๙๙ www.horseshoepoint.com, E-mail: info@ horseshoepoint.com จ�ำนวน ๑๓๙ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๗,๙๐๐ บาท เดือนน�ำ้ อิง ๔๒๐/๔๒ หมู่ ๙ ซอยบัวแก้ว ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๑๑๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๐ ๑๑๐๘ จ�ำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท ไดนาสตี้ รีสอร์ท ๓๗๘/๓-๑๑ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๒๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๗๗๒ www. dynastyresortpattaya.com, E-mail : reservations@ dynastyresortพัทยา. com จ�ำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท ไดอาน่า อินน์ ๒๑๖/๖-๒๐ ซอย ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๗๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๖๖ www.dianaพัทยา. co.th, E-mail : dianagrp@loxinfo.co.th จ�ำนวน ๑๔๑ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐-๑,๖๕๐ บาท ไดมอนด์ บีช ๔๙๙ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๘๘ www.diamondbeach. com, E-mail : rsvn@diamondbeach.com จ�ำนวน ๑๓๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๘๐๐ บาท ทศพร เกสต์เฮาส์ ๕๐๘/๑๐ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๓๙๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๓๙๔ จ�ำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท


64

65

ทรอปิคคานา ๙๘ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง (ใกล้ ซอยพัทยา ๖/๑) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๔๕-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๐๓๑ www.tropicanathailand.com, E-mail : rsvn@ tropicanathailand.com จ�ำนวน ๑๘๔ ห้อง ราคา ๓,๐๖๐-๗,๖๕๑ บาท (มาสซาจ) ทวิน ปาล์ม รีสอร์ท พัทยา ๔๒๙/๑ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๗๙-๘๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๗๙ www. twinpalmsresortpattaya.com, E-mail : twinpalmsresort@yahoo.com จ�ำนวน ๗๔ ห้อง และ ๑ หลัง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท ทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา ๒๐๖ หมู่ ๙ พัทยา กลาง หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๕๒-๔, ๐ ๓๘๔๒ ๐๒๘๑-๙๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๒๘๓ www.townintownpattaya.com, E-mail: townpat@townintown.com จ�ำนวน ๓๖๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๗,๒๐๐ บาท ไทยทอง อินน์ ๑๔๔/๑๒-๑๓ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๖๘, ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๔๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๔๑ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๒๐ บาท ไทยการ์เดน รีสอร์ท ๑๗๙/๑๖๘ หมู่ ๕ พัทยา เหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๖๑๔-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๙๘ www.thaigarden. com, E-mail : reservation@thaigar.com จ�ำนวน ๒๑๗ ห้อง ราคา ๒,๖๐๐-๘,๙๐๐ บาท (มาสซาจ) นอติคอล อินน์ ๑๐ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๑ ถนนชายหาดพัทยา หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๑๖ www. nauticalinn.co.th, E-mail : reservation@nauticalinn.co.th จ�ำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑,๒๑๐-๑,๗๕๐ บาท นาเกลือ บีช รีสอร์ท พัทยา ๘๘/๑๗-๑๘ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นา เกลือ บางละมุงโทร. ๐ ๓๘๒๒ ๖๒๔๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒ ๒๖๒๔๕ www. nakluea-beach.com, E-mail :info nakluea -beach.com จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๖๐๐ บาท เนเชอรัล บีช ๒๑๖ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๑ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๙, ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๒๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๕๐ www.naturalbeach.com, E-mail : naturalbeach@hotmail.com จ�ำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๕๐ บาท นิวบี อาร์ อินน์ ๒๒๔/๒๖ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๔๙ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๙๐๐ บาท

นิวเดย์ ไนท์ พัทยา ๒๐ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๒๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๒๔ www.พัทยาnewdaynight. com, E-mail : kiangtalay@hotmail.com จ�ำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๙๕๐ บาท นิว ซีวิว รีสอร์ท ๕๐๐/๑๙ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๘ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๒๕-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๖๘ www.newseaviewresort.com จ�ำนวน ๑๕๗ ห้อง ราคา ๘๕๐-๒,๑๕๐ บาท โนวา แพลตนัม ๕๖๒-๕๖๒/๑ หมู่ ๕ Phratamnak หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๑๓๔๕ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๑๓๔๖ www.oamhotels.com/ novaplatinum, E-mail : reservations@novaplatinum.amari.com จ�ำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๓,๙๙๐-๔,๙๙๐ บาท (ฟิตเนส สปา) น�้ำผึ้ง ลอดจ์ ๕๙๗/๘ ถนนพัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๑๖, ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๘๕ จ�ำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๕๕๐ บาท เบย์ บรีซ ๕๐๓/๒ ซอยพัทยา ๑๑ ถนนพัทยา สาย ๒ ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๘๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๓๗ www. baybreezepattaya.com, E-mail: info@baybreezepattaya.com จ�ำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท เบสท์ บีช วิลล่า ๓๖๒ หมู่ ๙ ซอย ๕ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๖๖๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๓๘ www.bestbeachpattaya.com, Email :reservation@bestbeachพัทยา.net จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐๔,๘๐๐ บาท (ฟิตเนส) เบสเวสเทิรน์ พัทยา ๓๘/๓๒ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๖๑-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๗๐ www.bellavillapattaya. com, E-mail : reservation@bestwesternpattaya.com จ�ำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส) เบส เวสเทิรน์ พรีเมีย ซิกเนเจอร์ ๕๖๑ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๘๓๓๓, ๐ ๓๘๔๒ ๒๔๕๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๘๓๓๔ www.signaturepattaya.com, E-mail : stay@signaturepattaya. com จ�ำนวน ๑๓๒ ห้อง ราคา ๕,๕๐๐-๑๐,๕๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) เบลล่า เอ็กเพส ๓๖๖/๒๒ หมู่ ๙ ถนนพัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๐๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๐๕ www.bellavillapattaya. com, E-mail : express@ bellavillaพัทยา.com จ�ำนวน ๑๘๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๒,๖๐๐ บาท


66

67

เบลล่า วิลล่า เมโทร ๓๘/๑๕ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๖๑-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๗๐ www.bellavillapattaya. com, E-mail : metro@bellavillapattaya.com จ�ำนวน ๕๓ บาท ราคา ๒,๒๐๐-๔,๒๐๐ บาท (ฟิตเนส) เบเวอร์ ลี่ พลาซ่ า ๕๙/๓๕ หมู่ ๑๐ ถนนพระต� ำ หนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๗๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๑๘ www. hotelberverlyplaza.com, E-mail : berverlyplaza@hotmail.com จ�ำนวน ๑๙๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท (มาสซาส) บูติค ๒๗๒ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๕๖, ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๕๘, ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๕๙ www.boutiquehotelpattaya.com, E-mail: boutique_hotel@hotmail. com จ�ำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท บังกะโล ๙๙๙ ๑๔๙/๑๔ หมู่ ๖ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๕๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๕๙ จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท ปาร์ม การ์เดน ๒๔๐/๑ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๘๖, ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๖๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๘๘ www. palmgardenpattaya.com, E-mail : palmgardenhotel@hotmail.com จ�ำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท พี.เอส. เกสท์เฮาส์ ๒๑๙/๕ หมู่ ๙ ซอยพัทยา ๑๓/๑ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๗๗ จ�ำนวน ๒๐ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท พี.พี. เพลส ๙๒/๓๖ หมู่ ๙ ถนนพัทยาสาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๙๙๙ จ�ำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท พี ๗๒ โฮเทล แอนด์ บาร์ ๔๑๒ หมู่ ๑๐ บางละมุง โทร. ๐๓๘๔๒๙๒๙๑ โทรสาร ๐๓๘๔๒๑๗๘๑ www.thepattayacity.com, E-mail: p๗๒hotel@ thepattayacity.com จ�ำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๖๕๐-๙๐๐ บาท พีซ รีสอร์ท ๑๗๙/๔๐ หมู่ ๕ ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๐๕-๙, ๐ ๓๘๔๒ ๐๗๓๙-๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๐๗ www.peacepattaya.com, E-mail : booking@peacepattaya.com จ�ำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๗๕๐-๘๕๐ บาท พั ท ยา เซ็ น เตอร์ ๒๔๐ หมู ่ ๑๐ ซอยพั ท ยา ๑๒ ถนนชายหาด พัทยา โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๘๙๙-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๐๔๙๑ www. pattayacentrehotel.net, E-mail : reservation@pattayacentrehotel. net จ�ำนวน ๒๖๐ บาท ราคา ๑,๗๓๐-๖,๑๒๐ บาท

พั ท ยา ดิ ส คอฟเวอร์ รี่ บี ช ๔๘๙ หมู ่ ๙ ซอยพั ท ยา ๖/๑ ถนน ชายหาดพั ท ยา หนองปรื อ บางละมุ ง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๓๘๓๓-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๒๔๙๑-๒ www.pattayadiscoverybeach. com, E-mail: info@pattayadiscoverybeach.com จ� ำ นวน ๑๖๔ ห้ อ ง ราคา ๖,๔๐๐-๑๘,๐๐๐ บาท พัทยา ไฮโซ ๕๑๔/๑๐ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๒๕๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๔๕๗๑ www.pattaya-hiso-hotel. com, E-mail : hiso_hotel@hotmail.com, E-mail : imtaradee@yahoo. com จ�ำนวน ๑๕๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท พัทยา จัสมิน ๕๕๔๗/๓๔ หมู่ ๑๐ ซอย บี.เจ. หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๙๐, ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๐๒ www.jasminehotel-pattaya.com จ�ำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๐๕๐ บาท แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ๒๑๘ หมู่ ๑๐ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๙๒๖ www.marriott.com/pyxmc, E-mail :พัทยาmarriott@minornet.com จ�ำนวน ๒๙๘ ห้อง ราคา ๙,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) พัทยา เมาท์เทน บีช ๓๗๘/๑๖ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๕๐๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๓๐ ๖๔๘๐ www. mountainbeach.co.th, E-mail : info@mountainbeach.co.th จ�ำนวน ๓๑๙ ห้อง ราคา ๒,๑๗๗-๕,๘๘๕ บาท (ฟิตเนส สปา) พัทยา นพเก้า ๑๐/๑๗ หมู่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๕๘๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๕๑๖๑ จ�ำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท ๓๔๕ ซอยทัพพระยา ๑๒ ถนนทัพพระยา หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๑๐-๒๐, ๐ ๓๘๒๕ ๑๒๐๑-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๒๙ www.pattayapark.com, E-mail : reservation@ pattayapark.com จ�ำนวน ๗๑๘ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) พรีม่า วิลล่า ๑๕๗/๒๒-๒๓ หมู่ ๑๕ ซอย นาเกลือ ๑๘ ถนนพัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุงโทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๗๐๕-๗, ๐ ๓๘๓๗ ๐๒๘๔ โทรสาร ๐-๓๘๓๗-๐๒๘๕ www.primavillahotel.com, E-mail: service@primavillahotel.com จ�ำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท


68

69

พูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ ๔๔๕/๓ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๘ ถนนพัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๙๔๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๑๙๔๙ www.pullmanpattayaaisawan.com, E-mail: reservation@ pullmanpattayaaisawan.com จ�ำนวน ๓๕๓ ห้อง ราคา ๗,๒๙๗๙,๕๓๕ บาท ฟลิปเปอร์ เฮาส์ ๒๑๓/๑-๒ ซอย พัทยา ๗ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๖๖๗-๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๑๖๗๒ www. flippergroup.com, E-mail : flipperptty@hotmail.com จ�ำนวน ๑๙๐ ห้อง ราคา๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท ฟลิปเปอร์ ลอดจ์ ๕๒๑/๑๐ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๘ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘ ๔๒ ๖๔๐๓ www.flippergroup.com, E-mail : flipperlodge@hotmail.com จ�ำนวน ๑๓๗ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๐๐๐ บาท ฟลอริดา ๕๑๙/๑๖-๑๙ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง (ตรงข้ามโรงแรมสยามเบย์ วิว) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๑๖, ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๒๐ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท (นวด แผนโบราณ) ฟูราม่า บีช ๑๖๔ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๐-๑ จ�ำนวน ๕๐ ห้องราคา ๗๕๐ บาท จ�ำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท มิดทาวน์ อินน์ ๓๗๓ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๔, ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๔๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๙๙๗ จ�ำนวน ๙๑ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท มารีน พลาซ่า ๒๐๐ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๑๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๖๗ จ�ำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๗๕๐ บาท มารีน่า อินน์ ๒๘๔/๕๔ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ใกล้ซอย นาเกลือ ๑๒ โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๘๖๕, ๐ ๓๘๒๒ ๕๑๓๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๕๑๓๕ จ�ำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท ๒๐ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท มานิตา บูติค ๕๖๑/๑ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๙๔๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๘ ๙๔๙๕ www.manitahotel.com, E-mail : manitahotel@gmail.com จ�ำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐๑๕,๐๐๐ บาท

เมอรี่ อินน์ ๓๖๓/๑๔-๑๕ หมู่๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง (ตรงข้ามโรงแรม วี.ซี.) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๓๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๓๑๑ จ�ำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท เมอร์เคียว พัทยา ๔๘๔ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๐๕๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๐๘๐ www.mercurepattaya. com, E-mail : rsvn@mercurepattaya.com จ�ำนวน ๒๔๕ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๘,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) เมอร์เมด บีช รีสอร์ท ๗๕/๑๐๒ หมู่ ๑๒ ซอยจอมเทียน ๗ ถนนชายหาดจอม เทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๒๑๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๙๐๘ www.mermaids-resort.com, E-mail : info@mermaids-resort. com จ�ำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท มูนไลท์ ออน ซี บีช รีสอร์ท ๒๐๗ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๒ ถนนพัทยานาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๕๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๕๒๕๓ www.moonlightonsea.com, E-mail : moonlightpattaya@ yahoo.co.th จ�ำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๑,๙๐๐-๑๑,๕๐๐ บาท มณเฑียร พัทยา ๓๖๙ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๑๕๕-๖, ๐ ๓๘๓๖ ๑๓๕๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๑๕๕ www. montien.com, E-mail: respty@montien.com, E-mail: pattayamontien. com จ�ำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๕,๐๖๑-๒๔,๗๑๗ บาท ไมค์ โฮเต็ล ๓๓๙ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๒๒๒-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๔๔๔ www.mikethailand.com, E-mail : mikehotel_ ptty1@hotmail.com จ�ำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๒๐๐ บาท ไมค์ บีช รีสอร์ท ๑๒๔/๗ หมู่ ๙ ซอยพัทนา ๔ ถนนชายหาดพัทยา หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๖๒๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๕๑ www. mikebeachresort.com, E-mail : mikebeachresort@hotmail.com จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๖,๐๐๐ บาท รอยัล ๕๔๗/๒๓-๓๐ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๐๖๔ (ซอย บี.เจ.) จ�ำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท รอยัล พาเลซ ๒๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๒๖๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๕๗-๘ (ตรงข้ามรอยัล การ์เดน พลาซ่า) www.royalpalaceพัทยา.com, E-mail : info@ royalpalace.com จ�ำนวน ๓๒๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๖,๘๐๐ บาท


70

71

รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท ๓๕๓ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๒๑ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๕๑๑ www.royalcliff.com, E-mail : info@royalcliff.com จ�ำนวน ๑,๐๙๐ ห้อง ราคา ๗,๕๐๐-๘๔,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) รอยัล ทวิน พาเลซ ๒๒๓ หมู่ ๑๒ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง (ตรงข้ามรอยัล การ์เดน พลาซ่า) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๒๖๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๒๐๖๐ www.royaltwinsพัทยา.com, E-mail : info@royaltwinsพัทยา.com จ�ำนวน ๒๔๘ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๔,๘๐๐ บาท รอยัล ออร์คิด รีสอร์ท ๒๕๖/๒๕ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๒๐ ถนนพัทยานาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๑๒๘๑-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๗ ๐๓๒๒ www.royalorchidพัทยา.com, E-mail: enquiry@royalorchidพัทยา.com จ�ำนวน ๙๓ ห้อง ราคา ๒,๔๐๐-๘,๐๐๐ บาท รัตนสุข อินน์ ๑๑๕/๑ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๕๘๕, ๐ ๓๘๔๒ ๘๔๘๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๔๖ www.rattanasookinn.com, E-mail : rattanasookinn@ yahoo.com จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท ริเวียร่า บีช ๑๘๓/๗ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๓/๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๒๓ โทรสาร ๐ ๓๘๗๑ ๐๙๕๐ จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท รีเวียร่า รีสอร์ท ๑๕๗/๑ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๖/๑ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๒๓๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๕๗๖๔ www.rivieraพัทยา.com, E-mail: info@rivieraพัทยา.com จ�ำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-๒,๐๐๐ บาท โรเมโอ พาเลช ๕๐๐/๒๑-๒๒ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๘ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๘๖๕-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๐๑ www.romeopalacehotel.de, E-mail : romeopalacehotel@hotmail. com จ�ำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๕๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ลองบีช การ์เดน โฮเต็ล แอนด์ สปา ๔๙๙/๗ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๖ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๔๖๑๖-๒๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๐๖๘ www.longbeachgardenhotel.com, E-mail : info@ longbeachgardenhotel.com จ�ำนวน ๗๔๔ ห้อง ราคา ๒,๙๔๓-๑๗,๖๕๕ บาท (ฟิตเนส สปา)

เลอ คาเฟ รอยัล ๓๒๕/๑๐๒-๕ หมู่ ๕ ซอย พัทยา Land ๓ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๕๑๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๗๙ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๓๐๐ บาท เล็ก โฮเต็ล ๒๘๔/๕ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๕๕๕๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๖๒๙ E-mail : lek-hotel@hotmail.com จ�ำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๘๕๐ บาท เล็ก วิลล่า ๕๗๐/๒๗๔ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๘/๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๗ ๐๕๕๙, ๐ ๓๘๔๒ ๓๓๒๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๓๓๐๗ www.lekvilla.com, E-mail : lek_villa@hotmail.comจ�ำนวน ๑๖๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท เล็ก จอมเทียน ๗๕/๙๔ หมู่ ๑๒ ซอยจอมเทียน ๗ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๗๕๓-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๘๕๔ จ�ำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท ลิโด้ บีช ๒๓๖/๗-๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๘๕๘, ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๗๒ www.lidobeachพัทยา.com, E-mail: lidobeachhotel@gmail.com จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๗๐๐ บาท ลิซาร์ด เลาจ์ ๕๐๘/๙ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๑๙๒ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๐๑๓๑ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๕๐ บาท ลีลาวดี ลากูน รีสอร์ท ๑๕๕ ถนนพัทยาเหนือ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๙๙๑-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๕๙๙๐ www.leelawadeeresort. com, E-mail :info@leelawadeeresort.com จ�ำนวน ๙๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๙๓ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๑๖ ถนนพัทยา-นา เกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๒๗-๘โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๕๐๑ www.lomahotel.com, E-mail : rsvn@lomahotel.com, E-mail: info@ lomahotel.com จ�ำนวน ๑๒๐ ห้อง ๑,๕๕๐-๒,๔๕๐ บาท (สปา มาซสาจ) ไลท์ สปอต อินน์ ๕๘๓ หมู่ ๑๐ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๘๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๓๙ (ตรงข้ามฟูดแฟร์) จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท


72

73

วงอมาตย์ ไพรเวซี่ เรซิเดนซ์ ๕๖๒/๑ หมู่ ๑๐ ซอยนาเกลือ ๑๖/๒ ถนน พัทยา-นาเกลือ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๑๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๘ ๙๑๒๒ www.wongamatresort.com/, E-mail: rsvn@ wongamatresort.com จ�ำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๗๐๐ ห้อง (ฟิตเนส สปา) วี.ซี. ๔๙๒ หมู่ ๑๐ ถนนทัพพระยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๔๕๐๔-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๕๘๙ www.vchotelresort.com, E-mail: reservation@vchotelresort.com จ�ำนวน ๒๒๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๒,๕๐๐ บาท วิลลานาวิน รีสอร์ท ๓๕๐ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง (ระหว่างซอยจอมเทียน ๑๐ และ ซอย ๑๑) โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๑๐๖๖-๗, ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๑๕-๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๑๓๑๘ www.villanavin. net, E-mail : info@villanavin.net จ�ำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๘๒๐-๑,๒๒๐ บาท ๒๓ หลัง ราคา ๓,๗๖๐-๔,๘๖๐ บาท เวฟ อินน์ ๗๗-๗๘/๔ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๑๘๔๖-๗ จ�ำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท วินดี้ อินน์ ๒๘๐/๑ หนองปรือ บางละมุง (ใกล้ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๓๘๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๑ www.windyinn-pattaya. com, E-mail : windyinn@loxinfo.co.th จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๘๐๐๑,๐๐๐ บาท ไวท์ อินน์ ๑๗๕/๕ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๔๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๓๖ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๕๐-๘๕๐ บาท ไวท์ โรส ๑ ๑๑๕/๙ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๒๕๙ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๖๕๐ บาท เวลคัม จอมเทียน บีช ๔๒๗ หมู่ ๑๒ ถนนชายหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๒๗๐๑-๑๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๒๗๑๖ www. welcome.co.th, E-mail : welcomeg@loxinfo.co.th จ�ำนวน ๓๘๑ ห้อง ราคา ๑,๒๘๐-๑,๗๘๐ บาท (ฟิตเนส สปา) เวลคัม พลาซ่า ๒๑๓ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๐๗๑-๘๑, ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๖๗ www.welcome.co.th, E-mail : welcomeg@loxinfo.co.th จ�ำนวน ๒๗๐ ห้อง ราคา ๘๕๐-๒,๐๕๐ บาท (มาสซาจ)

วูด๊ แลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๑๖๔/๑ หมู่ ๕ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๐๗, ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๕๖๖๓ www.woodland-resort.com, E-mail : admin@woodland-resort. com, E-mail : res@woodland-resort.com จ�ำนวน ๑๓๔ บาท ราคา ๓,๕๐๐-๗,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) สกาว บีช ๕๑๙/๙๗ หมู่ ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๘๐๒-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๐๘๐๓ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท สบาย ลอดจ์ ๓๘๐ หมู่ ๙ ซอยพัทยา ๒ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๓๖-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๓๓ www. sabailodge.co.th, E-mail: sabailodge๙๙@csloxinfo.com จ�ำนวน ๑๘๒ ห้อง ราคา ๘๕๐-๒,๒๕๐ บาท สบาย รีสอร์ท ๗๘/๒๐ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๒๔๗๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๖๑ www.sabairesort.co.th, E-mail: sabairesort@csloxinfo.com จ�ำนวน ๒๓๙ หลัง ๑,๔๕๐-๑๕,๐๐๐ บาท สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๕๕๙ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๗๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๓๐ www. siamhotels.com, E-mail : siambayshore@siamhotels.com จ�ำนวน ๒๗๐ ห้อง ราคา ๔,๕๐๐-๑๗,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) สยามเบย์วิว พัทยา ๓๑๐/๒ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๘๗๙ www.siamhotels. com, E-mail : siambayview@siamhotels.com จ�ำนวน ๒๖๐ ห้อง ราคา ๔,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท (ฟิตเนส) สยาม ปุระ รีสอร์ท ๑๑๙/๑๐๒ ซอย นาเกลือ ๑๗ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๓๐๔, ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๗๘, ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๕๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๗๕๖๐ www.siampuraresort.com, E-mail : info@siampuraresort.com จ�ำนวน ๒๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๘๐-๓,๕๐๐ บาท สุรนี า่ เกสต์เฮาส์ ๑๘๓/๑๑ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๓/๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๐๑๑๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๐๙๖ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท


74

75

ออซีซั่น พัทยา ๔๒๕/๙ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๘๘๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๔๙๗ www. accorhotels.com, E-mail : eam-sm@allseasonsพัทยา.com จ�ำนวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๓,๔๒๑-๔,๑๒๒ บาท (ฟิตเนส สปา) อมารี ออคิด พัทยา ๒๔๐ หมู่ ๕ ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๘๔๑๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๘๔๑๐ www.amari.com, E-mail : orchid@amari.com จ�ำนวน ๕๒๓ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๕,๕๐๐ บาท อริกา ลอดจ์ ๑๙๘/๒๑-๒๓ ซอยพัทยา ๑๓ ถนนพัทยา สาย ๒ ต�ำบล หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๐๑๒๓, ๐ ๓๘๔๑ ๕๕๔๙, ๐ ๓๘๔๒ ๔๘๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๕๕๕๐ www.arecalodge.com, E-mail: info@ arecalodge.com จ�ำนวน ๒๑๖ ห้อง ราคา ๑,๔๕๑-๔,๙๕๐ บาท (ฟิตเนส สปา มาสซาจ) อะเดรียติก พาเลซ ๔๖๙ หมู่ ๑๒ ซอยพระต�ำหนัก ๖ ถนนพระต�ำหนัก ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๔๓๐๐ www.adriaticpalace.com จ�ำนวน ๔๐๐ บาท ราคา ๒,๒๙๕๒๓,๕๔๐ บาท (ฟิตเนส) เอ เอ พัทยา ๑๘๒ หมู่ ๑๐ ถนนชายหาดพัทยา ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๙๔, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๕๖, ๐ ๓๘๔๑ ๒๑๗๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๐๕๗ จ�ำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๘๕๐-๑,๘๐๐ บาท เอ เอ วิลล่า ๒๘๕ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๑๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ ต�ำบล หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๕๕๑๔-๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๕๕๑๓ จ�ำนวน ๔๕ หลัง ราคา ๓,๘๐๐ บาท เอ วั น เดอะรอยั ล ครู ส ๔๙๙ ถนนชายหาดพัท ยา ต�ำบลหนองปรือ บางละมุ ง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๕๐๐-๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๔๒๔๒ www.a-onehotel.com, E-mail : resvty@a-onehotel.com จ�ำนวน ๕๑๘ ห้ อ ง ราคา ๔,๕๒๐-๒๕,๑๔๐ บาท (ฟิตเนส สปา มาสซาจ เซานา คาราโอเกะ เอเพ็กซ์ ๒๑๖/๒ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๑ ถนนพัทยา สาย ๒ ต�ำบลหนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๓๓, ๐ ๓๘๔๒ ๘๒๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๘๔ www.apexhotelพัทยา.com, E-mail:apexhotel@ hotmail.com จ�ำนวน ๑๐๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๖๕๐ บาท

เอเชียพัทยา ๓๕๒ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๖๐๒-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๔๙๖ www.asiahotel.co.th, E-mail : พัทยา@asiahotel.co.th จ�ำนวน ๓๐๕ ห้อง ราคา ๓,๒๙๗๑๒,๙๔๗ บาท (ฟิตเนส คาราโอเกะ) เอวาลอน บีช รีสอร์ท ๔๓๖ หมู่ ๑๒ ซอยพัทยา ๙ ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๓๙๙๙ โทรสาร ๐ ๓๘๓๐ ๓๙๙๐ www. avalonbeachresort.com, E-mail : info@avalonbeachresort.com จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๓,๖๐๐-๑๓,๘๐๐ บาท อุทุมพร ๕๒๘/๑ หมู่ ๑๐ ซอยพัทยา ๑๐ ถนนพัทยา สาย ๒ ต�ำบลหนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๐๗ จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท อีส ซี รีสอร์ท ๑๗๐/๒ หมู่ ๕ ซอย นาเกลือ ๒๐ ถนนพัทยา-นาเกลือ นา เกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๔ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๕๒๕ www. eastsearesort.net, E-mail : .eastsearesort@yahoo.com จ�ำนวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ อีสท์ตินี่ อินน์ ๔๔๑ หมู่ ๑๐ ซอย พัทยา ๘ ถนนชายหาดพัทยา หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๖๘๘, ๐ ๓๘๓๖ ๑๑๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๓๖ ๑๑๐๑ www.eastinyพัทยา.com, E-mail: ei@eastinyพัทยา.com จ�ำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๕๐๐ บาท เอราวัณ โฮเต็ล พัทยา ๕๕๗ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๖๑๒๔-๕ จ�ำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท ไอบิส พัทยา ๔๖๓/๗๙ หมู่ ๙ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๘๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๘๑๘๙ www.ibishotel.com/ thailand จ�ำนวน ๒๕๙ ห้อง ราคา ๑,๘๗๐-๒,๒๙๕ บาท ไอส์แลนด์ วิว ๔๐๑ หมู่ ๑๒ ถนนพระต�ำหนัก หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๓-๖ โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๐๘๑๘ E-mail:Island๔๐๑@ loxinfo.co.th จ�ำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท (นวดเท้า สนามเทนนิส) ไอยรี เพลส ๔๘๑/๑๔ หมู่ ๑๒ ถนนทัพพระยา ต�ำบลหนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๓๐ ๓๙๘๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๓๐ ๓๙๘๖ www.aiyaree.com, E-mail : info@aiyaree.com จ�ำนวน ๑๑๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท (สปา)


76

77

โอเคลียดีลูน ๒๒๐/๘ หมู่ ๑๐ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๓๑ (ตรงข้ามวินนี้ อินน์) จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ๔๖๘/๖๘ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๕๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๘๗๒ ๕๕๖๒ www. holidayinn.com/พัทยา, E-mail :info@holidayinn-พัทยา.com จ�ำนวน ๓๖๗ ห้อง ราคา ๔,๖๐๐-๕,๔๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ฮาร์ดร็อค พัทยา ๔๒๙ หมู่ ๙ ถนนชายหาดพัทยา หนองปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๕-๙ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๑๖๗๓ www.hardrockhotels. net, E-mail : พัทยา@ hardrockhotels.net จ�ำนวน ๓๒๐ ห้อง ราคา ๘,๘๐๐-๖๐,๕๐๐ บาท (ฟิตเนส สปา) ฮิลบีช พัทยา ๓๖๖ หมู่ ๑๒ ซอยพระต�ำหนัก ๔ ถนนพระต�ำหนัก หนอง ปรือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๐๐๐๙-๑๓ ไฮไฟว์ ๒๑๗/๘ ถนนพัทยา สาย ๒ หนองปรือ บางละมุง (ใกล้ซอยพัทยา ๘) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๑๑-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๗๑๑๙ จ�ำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๗๕๐ บาท โฮเทลเจ พัทยา ๒๒๑ หมู่ ๖ พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๖๒๐-๑ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๓๗๓๑ www.hoteljพทั ยา.com, E-mail : info@ hoteljพัทยา.com จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๗,๕๐๐ บาท (ฟิตเนส)

ร้านอาหาร อ�ำเภอเมืองชลบุรี ก๋วยเตีย๋ ว ๒๒ ๘๗๐/๓๒ ถนนชนะชัย ข้างห้างฟอรัม่ โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๒๗๘ (เปิด ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.) แก้วเจ้าจอม ถนนสุขุมวิท เยื้องกับแฮปปี้เวิร์ล โทร. ๐ ๓๘๓๘ ๗๖๑๐ เขียวเสวย ๒๓๙/๑๘-๑๙ หมู่ ๓ ต�ำบลบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๘ ๓๒๗๖ จันทรส ๖๗/๖ ถนนวชิรปราการ โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๑๗๘ ชวาล ๘๘๘ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๘๐๐-๓ (อาหารนานาชาติ ไทย จีน ฝรั่ง) ชายหาด ๑๗/๑๗๕ ซอยโปษยานนท์ โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๖๘๐, ๐ ๓๘๒๗ ๐๔๑๗

้ ซีฟูด ถนนวชิรปราการ โทร. ๐ ๓๘๗๙ ๒๒๑๙ ต�ำหนักน�ำ ไต้ฮี้ ภัตตาคาร ๖๘๘/๔ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๒๔๐, ๐ ๓๘๒๘ ๖๖๙๑ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหาร ไทย จีน) บ้านพระยา ๑๖๖/๘๑-๘๔ ถนนพระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๕๔๐๑-๓ บ้านปู ๓๔๔/๔ ถนนสุดซอยคูก�ำพล โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๔๓๐๖ มุขประมง ๕๗ ถนนพระยาสัจจา โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๘๔๙๙ โรจน์ ซีฟู้ด หาดวอน โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๑๕๓๙ โฮ้วเส็งกี่ (ภัตตาคาร) ๖๖/๓๑ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๗๖๘, ๐ ๓๘๒๘ ๘๑๒๕ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารไทย-จีน) ๖ o’clock ใกล้วงเวียนแหลมแท่น โทร. ๐ ๓๘๗๔ ๘๓๔๒ (อาหารเช้า เปิด ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

อ�ำเภอศรีราชา เกษมโภชนา ๒๔๖/๕ หมู่ ๒ ต�ำบลบางพระ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๔๔๐ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น) จั๊วหลี ๔๖/๒๒ หมู่ ๙ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๑๒๔๔, ๐ ๓๘๓๒ ๑๒๖๓ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. รับทัวร์ ๕๐๐ ที่นั่ง) ชายทะเลบางพระ ๓๒ หมู่ ๑ ต�ำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๙๖๔, ๐ ๓๘๓๔ ๑๘๕๕, ๐ ๓๘๓๔ ๑๔๓๘ เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหาร ทะเล) ซีไซด์ ๙ ซอยสาธิตจอมพล (ศรีราชา) โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๗, ๐ ๓๘๓๒ ๓๘๕๑, ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๗ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล S & P) เฒ่าทะเล (อ่าวอุดม) ๗๒/๓ หมู่ ๑ ต�ำบลทุ่งสุขลา โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๑๖๔๙๕๐, ๐ ๓๘๔๙ ๔๙๕๕ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ป้าหวาน ๒๐ หมู่ ๑ ต�ำบลทุ่งสุขลา อ่าวอุดม โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๑๘๗๓, ๐ ๓๘๗๖ ๖๒๘๐ (เปิด ๐๘.๐๐๒๑.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวผัดไท) นิ่มนวล ๒๔๖ หมู่ ๒ ต�ำบลบางพระ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๕๘๓ มุมอร่อยศรีราชา ๑๖/๔ ถนนเจิมจอมพล ใกล้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๕๒๔, ๐ ๓๘๗ ๗๑๕๕, ๐ ๓๘๗๗ ๑๕๕๕ เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.)


78

79

ริมอ่าว (อ่าวอุดม) ๑๕/๓ ต�ำบลทุ่งขลา โทร. ๐ ๓๘๗๖ ๖๓๐๑ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. รับทัวร์) สายธาร ซีฟูด ในสายธารรีสอร์ท บางพระ โทร. ๐ ๓๘๗๗ ๖๓๐๙-๑๐, ๐ ๓๘๗ ๗๓๓๒ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. จัดสัมมนา รับทัวร์ ๑๐๐ ที่นั่ง) สุดทางรัก (แหลมฉบัง) ๑/๖ หมู่ ๓ ต�ำบลทุ่งสุขลา โทร. ๐ ๓๘๔๙ ๓๘๖๙, ๐ ๓๘๔๙ ๔๘๑๒ www.suttangrak.com (เปิดจันทร์-ศุกร์ ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.

อ�ำเภอเกาะสีชัง ครัวไอทะเล (น้านาถ�้ำพัง) ๑๐๖ หมู่ ๔ ต�ำบลท่าเทววงษ์ โทร. ๐๘ ๗๙๔๐ ๐๖๒๔, ๐๘ ๗๗๔๔ ๔๙๒๓ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารทะเล หอยตาม ฤดูกาล น�้ำพริกไข่ปู หมึกผัดไข่เค็ม กุ้งผัดพริกไทยด�ำ)

อ�ำเภอบางละมุง แลเมืองพัทยา ก๋วยเตี๋ยวเรือโกตุ๋ย ๒๘๓/๑๒ หมู่ ๔ ถนนขุมวิทพัทยา ปากซอยสุขุมวิท ๒๕ โทร. ๐๘ ๑๖๕๔ ๘๑๓๒ (ทางร้านมีสมุนไพร ๑๙ ชนิด ใส่ในก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวไก่ แม่ศรีเรือน ถนนสุขุมวิท ๒๔๑/๖๖ หมู่ ๙ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๑๑๑, ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๑๙ (ก๋วยเตี๋ยวไก่ หมูสเต๊ะ ผัดไท ส้มต�ำ ป่อเปี๊ยะสด) ก๋วยเตีย๋ วรสทิพย์ แม่ตลับ ๓๘๓/๑๘-๒๐ ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลนาเกลือ โทร. ๐๘ ๕๔๓๗ ๖๔๔๙ (ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น รับทัวร์ได้) ก๋วยเตี๋ยวแม่ตลับ ถนนพัทยากลาง โทร. ๐๘ ๖๖๖๖ ๓๕๑๐, ๐๘ ๕๔๓๗ ๖๔๔๙ ก๋วยเตี๋ยว โชคโอชา ถนนพัทยาสาย ๓ ซอย ๑๒ พัทยากลาง โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๓๗๔๘ ก�ำปั่น ถนนเลียบชายหาดพัทยา ซอย๒ พัทยาเหนือ กัลลิเวอร์ ถนนชายหาดพัทยา โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๖๖๘๐-๑ ข้าวต้มปลาเกาะสีชัง ไฟแดงสาย ๓ พัทยาเหนือ โทร. ๐๘ ๙๘๘๔ ๙๕๘๒ ข้าวต้มโชคอนันต์ มุมแยกเทพประสิทธิ์ ข้าวต้ม I.M.F ถนนพัทยา-นาเกลือ ตรงข้าม ซอย๑๒ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๖๖๐-๒

ข้าวต้มเลือดหมูคุณศรี ๑ ถนนพัทยากลาง ใกล้แยกพัทยาสาย ๓ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๗๑๘, ๐ ๓๘๔๒ ๔๗๓๙ ครัวพรานปอ ๑ ถนนสุขุมวิท ๓๕๕/๒ หมู่ ๙ ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๑ โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๑๑, ๐ ๓๘๔๒ ๕๗๗๐, ๐๘ ๙๙๓๕ ๑๘๑๕ (เปิด ๑๐.๐๐๒๓.๐๐ น. อาหารไทย จีน เวียดนาม)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ ส�ำนักงานจังหวัดชลบุรี

โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔, ๐ ๓๘๒๗ ๙๔๓๔ เทศบาลเมืองชลบุร ี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๐๐๗๐, ๐ ๓๘๒๗ ๖๓๒๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุร ี โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๙๔๔๘ ต�ำรวจท่องเที่ยว (พัทยา) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๓๗๑, ๐ ๓๘๔๒ ๕๙๓๗ หรือ ๑๑๕๕ ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๒๗๕๐-๓ สถานีตำ� รวจภูธร (พัทยา) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๐๘๐๒-๕ หรือ ๑๙๑ สถานีตำ� รวจภูธร (บางละมุง) โทร. ๐ ๓๘๒๒ ๑๘๐๐-๑ หรือ ๑๙๑ โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๙๙๙๙ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา หรือ ๑๗๑๙ โรงพยาบาลเอกชล โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๓๘๔๐-๗, ๐ ๓๘๙๓ ๙๙๙๙ โรงพยาบาลบางละมุง โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๑๕๕๑-๒, ๐ ๓๘๔๒ ๙๒๔๔ สนามบินอู่ตะเภา โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๕๖๐๐ สถานีเดินรถโดยสารประจ�ำทางชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๖๘๕ บริษัท รถรุ่งเรือง ทัวร์ (กรุงเทพฯ-พัทยา) โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๘๗๗ ต�ำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓


80

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. ส�ำนักงานใหญ่ ๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ เลขหมาย) โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑ www.tourismthailand.org E-mail: info@tat.or.th

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๔ ถนนราชด�ำเนินนอก เขตป้อมปราศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท.ส�ำนักงานพัทยา (ชลบุรี) ๖๐๙ หมู่ ๑๐ ถนนพระต�ำหนัก ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐, ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๔๒ ๙๑๑๓ พื้นที่รับผิดชอบ: ชลบุรี ปรับปรุงข้อมูล กันยายน ๒๕๕๒

Chonburi  

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่การเดินทาง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you