Page 1

⅛⅛

LJLJƍƍ ᡫ̮

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

஠࿂޺গ ⅔⅔↏↏⁋Ↄ↼ ⅇ„ଽহ⅕ↂ↣⅛࿚ఴ⅘⅑ ℵ⅓”࡛৘℺⅖ℶ⅗⁁⅓ℵ

ଽহࡃ߄℺⅗ⅼ⅔ຈါ⅗⅛

⅋ ⅅ ⅓”‵ ℴ ⅼ ⅗ ⅘ ఉ ‫⅛ ڣ‬

ా※߄ࡀఘৗ⅕ℵℶ⅁⅕℺

ྦྷ৽ൂ₊઀ాయນ⅛๩੥ ₉ ⅛ ఫ ༛ ” ո ြ ⃷ ⁑ ࠮ ‫઀ ”ۼ‬

ྶⅳℹ⅘ଽࡀ࢐యⅻབⅫ⅗

‫⅛ݷ‬ଽࡀ஖఼ℹℸℸ⁁⅌஖

ℹ„⅗⅊⅗ⅳ”ࣽഽ⅚௙஖

ⅅℵ⅛⅔⅜⅗ℵ⅔ⅅ⁄ℶ

ఘࡃ߄ⅻগⅮ⅗

⅝ ℹ ⅴ ⅋ ⅶ ⅻ ‫ ݥ‬Ⅾ ⅵ ⅛ ⅜” ℺ ⅳ” ܑ ު₊ ౬

ℹ ℹ ℷ ⅓ ℵ ⅵ ⅛ ⅘” ֚ ༷ ⅘

ℵ⅛⅜ℸℹⅅℵ‶

ℿⅶ⅝⅗ⅴⅫⅉⅼ„

ૂ༭ⅻⅯ⅕⅘฻౯℺⅃ⅶ⅗

ℶ⅕ⅅ⅓ℵⅵ⅛ℹ”ୃⅅℵ

ܑު₊౬ఘࡃ߄޺গⅻ௙஖‫⅔ݷ‬௔ℷ⅝ℵℵ

ℹ” ઀ ా య ນ ⅜ ୰ ྶ ୣ හ ⅻ

ℵփএ℺൱ℵ⅓ℵⅵ⅕⅕ⅳ

ఉℽ⅛༷ₛ℺এ⁁⅓ℵ ୹ ഥ ⅃ ⅶ ௽ ℿ ⅓ ℻ Ⅻ ⅅ ⅍„ ‫ ⅍ ݷ‬ℸ ⅲ ⅔ ⅇ„ ൳ ⅆ ࿚ ఴ ⅻ ₉ ⅵ‵ ଽ ൂ ࢐ ັ ߄ ⅻ Ⅿ ⅳ ℵ ⅗

⅕ℵℶ୊⅘⅖ℶ

ুྦྷ

ȁুྦྷȇˎ˕‫׫ྔˌˌˌˍؙ‬ ȁྦྷ৽ȇȁȁȁ˔ˌˌˌྔ‫׫‬

ྦྷ৽

ⅵ⅛ℹ”⅋ⅶⅻ⅖ℶ་ℷⅲ

‫⅍ض‬ⅅ⅓ℵ⅗ℵ‶⅕ⅲℽ࡞

ℷ⅄ⅵⅻංⅫⅉⅼ„

⅚஠࿂޺গ‶ⅻ

!!

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

ⅸⅶⅫⅇ„⅋ⅶ⅗ⅳ”൳ⅆ

೾ഽ⅘ুྦྷൂ⅛૽⅍⅏⅘୰ ‵߄ࡀఘৗ‶ⅻ࿚ℶ⅗ⅳ” ࢜ ℻ ࣣ ℶ ⅛ ℹ ℺ ₉ ఉ‫߄ࡃުܑ⅛ڣ‬ⅻ਋ℿවⅶ ࿚ ⅸ ⅶ ⅓ ℵ Ⅻ ⅇ„

ྶୣහⅻ‫ݥ‬Ⅾ⅗ℿⅶ⅝ℸℹ

ⅵ⅗ⅳ”౯ட”ুྦྷൂ”⅋

ⅇ ⅵ ⅛ ℹ ⅖ ℶ ℹ”

⅓ℵⅵ⅁⅕℺‵՛‶ⅎ⅕ⅇ ‵‵ ܑ ު₊ ౬ ఘ ࡃ ߄ ⅅ⅓ুྦྷൂ⅛࣭݈֥ٛ℺

ΩȜΞͻȜਓවρϋ΅ϋΈ

!ల 82 ࣢! 1:/5/7

⅔ⅇ„

ࠐ౬Ⴒ‫͈ުܑྷح‬ ࠐ౬Ⴒͬ೒ܑ̲ͥުࡃ߄‫ڣ‬ !

ˍಎ୼ਜೄȸਜଽٛȹȁ4‫!ؙ‬:61ྔ‫!׫‬ ˎྦྷ৽ൂȁȁȁȁȁȁ!3‫ؙ‬6691ྔ‫!׫‬ ˏ໹ઔᮘຳȸ໹ઔٛȹȁ3‫ؙ‬46::ྔ‫׫‬ ȁ!!ˏ࠮ˍˏ඾ͅ༶௣̯̹ͦ඾ུΞτΫ͈๔ழͤ͢

ྦྷ৽

ᵒᵎ Εό

˖ಅ ᵕᵓᵃ

˖ಅ ᵒᵓᵃ

ুྦྷ

̾ʴ ᵓᵓᵃ

ᵐᵐᵒ Εό

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

ˎˌˌ˓ා͈࣭݈֥ٛ ଽহ঩߄ਓව߄‫ڣ‬ρϋ΅ϋΈ

˖ಅྂ᣿ể̾ʴྂ᣿ỉൔྙ

̾ʴ ᵐᵓᵃ

ᾁ὿὿ᾆ࠰ỉ૎ηஜᢿấợỎ ૎ηૅᢿồỉྂ᣿᫇

!!ˍಎ୼ਜೄȪুȫȁ5 ‫ ؙ‬5:66 ྔ‫!׫‬ !!ˎܹ֔୓ࣝȪ࣭ȫȁ4 ‫ ؙ‬8836 ྔ‫!׫‬ !!ˏ໹ઔᮘຳȪྫȫȁ3 ‫ ؙ‬:623 ྔ‫!׫‬ !!ːࡣٖȁ୍Ȫুȫȁ3 ‫ ؙ‬898: ྔ‫!׫‬ !!ˑ५നੇ౳Ȫুȫȁ3 ‫ ؙ‬87:6 ྔ‫!׫‬ !!˒ઐ࿐ࡊ࢖Ȫྦྷȫȁ3 ‫ ؙ‬87:6 ྔ‫!׫‬ !!˓૩ȁ‫ܔ‬ႿȪুȫȁ3 ‫ ؙ‬8132 ྔ‫!׫‬ !!˔ཻ୆ఊ჊Ȫুȫȁ3 ‫ ؙ‬4494 ྔ‫!׫‬ !!˕ี५ཆຳȪুȫȁ3 ‫ ؙ‬4293 ྔ‫!׫‬ !!21 ี५ဇ‫ܮ‬ຳȪྦྷȫȁ3 ‫ ؙ‬32:5 ྔ‫׫‬ ȁȁˏ࠮ˍˏ඾ͅ༶௣̯̹ͦ඾ུΞτΫ͈๔ழͤ͢

ƪnjǜ

‵՛‶⅕ℵℶ⅁⅕⅘⅗ⅴⅫ

ͺτȉ઀ా̯͉ͭ ‫ة‬պ͈̈́ȉ

ȁ ȁȁ !

ᬌ⚝

↭→ↈⅿ↭ⅳ↏

ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


২ྦྷൂ₊৹৪؊‫
⇅↼↭׳‬ℵ℻ℵ℻↹⇅ↇ↭↼⇅‪

୆‫⅛ڰ‬հ૤₊հ஠ⅻ৿ⅳⅶⅵ„

ⅆⅥ⅒⅚ঊ⅕ⅮℹབⅬ‫֗ޗ‬ⅺ਋ℾⅲⅵ”

֗⁁⅍۪‫⅘ޏ‬ऒֲ⅃ⅶⅈ”

এℵ୨⁁⅍ࢹ௮ഢ۟℺ຈါ⅔ⅇ„

৹৪℺հ૤ⅅ⅓ႁⅻอ‫℻⅔ܞ‬ⅵⅲℶ

জ⅍⅏⅛ྚြ⅜”৹৪⅘ు⅃ⅶⅫⅇ„

⅋ⅅ⅓”‫ܛ‬བ⅚ठ୆ॲⅺ„

൳শ⅘”ॽম⅒ℽⅴ⅕޳൝ఞߚⅻ„

ℵⅫⅇℾ”਱໦⅗→‡↫↜⁇‡↣⁋↞ⅻ„

ஜ೹„

ॐ⅜ℵⅫⅎ⅘

ⅅ ℹ ⅅ” ଽ ຸ ⅛ ৹ ৪ ু ၛ ঑ ‫׳‬

ଽॐ⅛ً⅏⅔ⅇ„

‫ ٸ‬਑ ှ Ⅼ₊ ఱ ܑ ު ࿹ ߚ ⅛ ࠐ फ

ࡹဥଽॐ⅛ً⅏⅔ℴⅴ”

‵੸຦‶⅗⅂ⅈ⅌

Ⴛ൱৪ⅺℴ⅐⅓Ⅾ࢐۟‫خ‬ෝ⅖

ࡔ֦⅜”

℻⅗ℵ௄ⅻఱၾ⅘୆Ⅼ੄ⅅ⅍

ࣽ඾⅛૙মⅰૢ઄⅃ℷ‫ږ‬༗⅔

⎥⎛⎽⎚⎵ဃ⎀⎼⎿⎾⍥⎐⎊⎙σ⎞ૅ⍻ӳ⍻⎾ᅈ˟⎫

⅍⅕ℷ৐૖ⅅ⅓Ⅿ”

૬࣫⅃ⅻ௩ⅅ௽ℿⅵࡹဥ‫ܥܓ‬ ୆℻௽ℿ⅍ℵ„

⅘⅜చ؊⅔℻Ⅻⅉⅼ„

℺ ¤

Ⅻ⅍ু໦⅛བⅭॽম⅘ਖℿⅵ„ ࠫँ₊ঊ֗⅓Ⅵ⅛஖఼ঠⅯ঵⅓ⅵ„

ু £ ࡨୣහ

⇁‡ↄ⇅ↇ↭ⅽⅻ⅑ℽⅳⅈ” ২ٛ஠ఘ℺ઁⅅⅈ⅑੩ℿ੩ℿⅳⅶ”

‵ুࡨୣහ‶⅕ඏ℻༶ⅇ⅛⅔⅜⅗ℽ”

২ྦྷൂ⅜৹৪ⅻ؊‫׳‬ⅅⅫⅇ„

৹৪℺‫ܛ‬བⅻ৾ⅴ࿗ⅉⅵⅲℶ⅗২ٛഎ঑‫℺׳‬

֚๔↎⇅↟ⅾএℵⅻⅅ⅓ℵⅵଲయⅎℹⅳ⅁⅋”

࣐ଽ₊‫ز‬௼₊౷֖₊ܑު⅗⅖”

ࠐफ‫⇅⁎↏↩⅛ࢃܥܓ‬Ⅿ

২ٛⅻ་ℷⅵႁ⅘⅗ⅶⅵ⅛⅔ⅇ„

⃸⃶⃶⃿ා⃺࠮⃷඾ !!!!!!!! ₉₉₉₉₉₉ ২ ٛ !!!!!!!!!!!!!!!!! ! ྦྷ ! ৽ ! ൂ !

!!!!!!!!!!!!!!!!!! ₉₉₉₉₉₉₉

ࡉℷ⅗ℵⅫⅫ”

੿ြ⅛ྪ⅖⅁ⅷℹ”

⅌ⅎ„

໅౜ⅺ෸໅ⅷ⅂ⅵⅴ৹৪

ຈါ⅔⅜⅗ℵ⅔ⅅ⁄ℶℹ„

৹৪⅘႖࣯⅗۪‫ޏ‬ⅻ‫ޑ‬ℵ⅓ℵⅫⅇ„

⅋ⅅ⅓”‫ڠ‬Ⅰ⅍ℵ”൱℻⅍ℵ” ↲↘↲↘༥ⅳⅅ⅓ℵℿⅵ ‵Ⴒఝ‶⅚২ٛⅺ⅐ℼⅴ↘⁌⇅←⅜ࣽ⅔ⅇ„ ু໦⅛‫ز‬ೳⅻ⅑ℽⅴ⅍ℵ„ ȝ ⅋ⅼ⅗এℵⅻ఑⅏यℹⅶ” ࣽ⅛২ٛࢹ௮⅜” ২ٛ⅘‫ܢ⅛ة‬ఞⅯ঵⅓⅗ℽ⅗⁁⅍৹৪ⅻ

!!

အₛ⅗→‡↫↜⁇‡↣⁋↞℺ⅰⅉळ⁁⅍ⅫⅫ

ɟ̓ͭ̈́൱̧༷́͜޳൝ఞߚͬ‫ږ‬ၛ̱̳͘ ɟ৹৪చય͈ȶ‫ز‬ೈ༞੩ଷഽȷͬ൵ව̱̳͘ ɟȶΪνȜζϋȆΣνȜΟͻȜσȷ́৹৪͈ࡹဥͬ஻੄̱̳͘ ɟ࢖ၛࣞࢷ͈ව‫߄ڠ‬Ȇ਎ުၳͬྫၳͅȂজၛࣞࢷ͉੩଼̱̳͘ ɟȶ୒ා͈̥̺ͣȆ૤ͅ‫̳ͥ۾‬௖౴ਫ਼ȷͬ୭౾̱̳͘

Ƀ̞̩̥͈̾ߓఘॐɄ

ɃਹതίρϋɄ

২ٛ⅘༶ⅴ੄⅃ⅶ⅍৹৪⅍⅏„

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„„

২ྦྷൂȆ৹৪؊‫׳‬ίρϋͬอນ

!

ȁɜȶࡹဥ͉ୃܰࡹဥ̦ࡔ௱ȷ༹̳̠ͥ͢ͅͅ٨ୃ ȁɜनဥඤ೰৾ͤક̱ͬܰଷ ȁɜ๱ୃܰႻ൱৪̦৐ު̱̹ાࣣͅ৐ު਀൚̦਋̫̠̳ͦͥͥ͢ͅ ȁɜड೩ೈ߄͈শ‫ͬ׫ˌˌˌˍݯ‬৘࡛ ȁɜළິ࠿૷͞໦༔̈́̓ළૡȆ੄ॲͅ‫̳ͥ۾‬๯ဥͅ஠‫ྫڣ‬ၳ‫ا‬ ȁɜॲ‫ݝ‬ಎ͈ਫ਼ං༗વͬ˔‫ͅڬ‬ ȁɜਖ‫ڠ‬ஜ͈ঊ͈̓֓͜ၷ๯ྫၳ‫ا‬ ȁɜਫ਼ං୕ͅȶ‫ੰࢱڣ୕̧ັັݯ‬ଷഽȷͬ൵ව ȁȁȁˍ˔पྚྖ͈ঊ͈̞̓ͥ͜೩ਫ਼ංଲఝͅచ̱Ȃො୕߄̥֚ͣ೰͈‫୕ࡘͬڣ‬Ȃ̷͈ࢱੰ‫ͤ͢ڣ‬ො୕ ȁȁ߄̦ઁ̞̥̈́‫୕ه‬ड೩ࡠո‫͈ئ‬ଲఝ͉Ȃओ‫̦ັݯ͈ڣ‬਋̫ͣͦͥ ȁɜ݅ྩ‫૶͈֗ޗ‬໅౜Δυ ȁɜఱ‫ڠ‬Ȇౣఱ͉౲‫ٴ‬എͅව‫߄ڠ‬Ȇ਎ުၳ͈ྫੲ‫ا‬ ȁɜ༐‫ݯ̞͈̈́ྩ݅ۺ‬๯੻‫߄ڠ‬ଷഽȂ࣭̦ञྩ༗બ̳ͬͥ‫ڠ‬๯Ȇ୆‫ڰ‬๯͈ྫ၌ঊυȜϋଷഽͬ஻୭


ᬌ⚝

ȶࠐफ‫ܥܓ‬చॐȷ

ুྦྷൂ͈ȶ‫ܥܓ‬చॐȷ͈̹͛ͅ

ু໦̹̻́ৰ̩̺̯̞ͤ̀ȊȊ

೏‫ࠐح‬फచॐ͈৽̈́ιΣνȜ !

ƪnjǜ

⅛⅛

ཻ ୆ ௙ ၑ ⅜ ඾” ⁓ ⃹ ಣ ₉ ‫ ࠐ ‷⅛ ׫׫‬फ ‫ ܥ ܓ‬చ ॐ ‸ ⅻ อ ນ

ⅅ Ⅻ ⅅ ⅍„‵ հ ໤ ⅛ ‫ غ ـ‬ⅻ ષ ⅀

⅓ℵⅵⅲℶ⅗Ⅿ⅛‶⅕๱ඳⅻ

ဵ Ⅰ ⅓ Ⅿ ‫ ࣐ ޑ‬ⅅ ⅍ ೰ ‫„߄ ັ ݯ ڣ‬

⅋ ⅶ ⅘ ௽ ℵ ⅓ ௭ ဓ ୕ ࡘ ୕” ↥

ࣾ‸ⅻ෇Ⅾ⅄ⅵⅻℷ⅗ℽ

!!

ⅾ ↬ ↽ ⁋ ↟ ↂ ‡ ࿹ ߚ” ↀ ↊ ഩ

⅗⁁⅍ℹⅳ⅔⅜⅗ℹ⁁⅍

‫ ا‬ୋ ຦ ࿹ ߚ” ⃷ ා ࡠ ⅴ ⅛ ֗ ঱

⅛ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ„ հ ૤ ⅛ ठ

ಣ ‫ ⅚ ׫‬૧ ⅌ ⅖ ৰ ߄ ⅻⅻ

22

‵ٍ⅘⅃⅃ⅶ⅍೾ഽ‶ⅎ⅕࡞⁁

௧ ℼ ၛ ⅓ ⅓ ⅛ ఱ ๕ ૦ ⅵ ໍ ℵ„ ⅓” ‫ غ‬ম ℺ ܳ ℻ ⅓ ℵ ⅵ ⅁ ⅕ ⅇ

਀ ൚ ⅗ ⅖”‵ ‫⅕ ‶ ⅎ ܥ ܓ ⅎ ܥ ܓ‬

ⅳ‫⅒ܨ‬ℵ⅓ℵ⅗ℹ⁁⅍ࠐफ‫إ‬

ࢹ ಃ ℺” ⅁ ⅛ చ ॐ ℹ ⅳ Ⅼ

⅋ⅶⅯ

౼ ⅛ ૽ ⅍ ⅏ ⅘” ⅋ ⅅ ⅓ ࣭ ྦྷ ⅛

⅗⅃ⅼࡉℷ⅓℻Ⅻⅇ₍

ⅅ ⅓” ࢃ ⅜‵ ℴ ⅗ ⅍ ૙ ⁁ ⅍ ⅼ

୊ⅻ໳ℹ⅗ℵ⅂ℶྕ⅗૽⅍⅏

‵!ুྦྷൂଽࡀ⅚‫ܥܓ‬ⅺ‫ݣ‬

ⅎℹⅳ‶⅕୏‫ݥ‬੥ⅻັٝⅇఱ

⅘” ⅁ ⅼ ⅗ ↦ ↼ ↴ ↄ ⅻ ⅃ ⅉ ⅓

௩ ୕„‵ ⅖ ⅁ Ⅻ ⅔ ༶ ൤ ⅻ ⅑ ⅒ ℿ

ℵ ⅌ Ⅽ ⅗” ࣭ ⅚ ़ ࡙ ⅺ ঀ

໛ ‷ հ ૤ ৘ ࡛ ‸ ⅷⅈ⅖ℴ‶⅋⅛‫ޑ‬ℵࠨփ ! ന ஜஜ ௙ ၑ ⅜”

ඤ‫⅕ڝ‬ℵℶۭโⅻࠇ⅀Ⅻⅅ⅍„ ℺ຈါ⅛ⅲℶ⅔ⅇ„

⅋ⅶ⅜”ཅℹ⅃⅛⅗ℹ⅔⅛‷ຫ

ུ൚⅘ℵℵ⅛⅔ⅅ⁄ℶℹ„

ⅴ ⁂ ‫ ℺ ܨ‬फ Ⅽ ⅛₎‶‵ ℴ ⅗ ⅍ ⅛

़ືⅆ⁂⅗ℵⅼⅎℹⅳ‶⅕࡞

Ⅼ ⅗ ⅃ ⅼ” ⅑ ℵ ฼ ා ஜ ⅘ ⅜

ℵ⅍ℽ⅗ⅵⅆ⁂ℴⅴⅫⅉⅼℹ„

ȁӱΧͼήςΛΡ΃Ȝࣔව͈͒ˑྔ‫ˎ̥ͣ׫‬ˑྔ‫͈׫‬঩߄঑‫׳‬Ȥܑު͈ါ‫̪̳͉ݥ‬໳̩̺͇ͭ ȁӲలˍঊͬ‫̀͛܄‬Ȃා‫͈׫ˌˌˌ˒ྔˏۼ‬ঊ֗̀঑‫͈߄׳‬঑‫ݯ‬ȤˍාࡠͤȂ஖‫ݷ‬࿒൚ͺςͺς ȁӳٚࢌ૖֥͈ೈષ̬๯ဥ IJĶĭııı ‫׫‬Ȥমު৽ͬ‫̫̺̳͊ͅܔ‬ਞ̞͈̥ͩͣ̈́ȉ ȁӴࢃ‫ࣞܢ‬Ⴂ৪֓ၷଷഽ͈೩ਫ਼ං৪͈༗ࡏၳࠚࡘࠑ௽Ȥਞ̹̜̠̳͈ͩ̽͂̓ͭȉ ȁӵࡹဥ಺ା੩଼߄͈‫ڐ‬ਰȤܑުͅచ̱̀੄̳̺̫̲̩̈́͝Ȃ৐ު਀൚ଷഽ͈ਰ৘̦‫̲̪ͭ͝ݢ‬Ȋ ȁӶ৐ުಎ͈૖ު߱Ⴏͅडఱ 23 ྔ‫ັݯ׫‬Ȃષࡠ 9 ྔ‫׫‬ဏ঩Ȥ4 ා‫ۼ‬ ȁӷਯ఺͈٨ਘȆ٨ಃ̥̥ͥͅ௭ဓ୕͈๱‫୕ه‬იͬ˒ˍˌྔ‫ڐͅ׫‬ਰȤ‫ڒ‬ओͬࢩ̬̥ͥ̾ͤ͜Ȋ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁᅶẺẼỉ୥ỤẲỉɧ‫ܤ‬ỊӕụᨊẦủỦỉẦᾎ

LJLJƍƍ ᡫ̮

ৰ߄̳͈͉ͥ͛̀͞Ȋ

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ

↭→ↈⅿ↭ⅳ↏

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

!ల 83 ࣢! 1:/5/24

21 26

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬ อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

࣭͈ٛಏ‫̧̠͈̥͛ͣۼ‬୊ġ

ᐥ֥ᆆౡ

!ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!২ྦྷൂȆଽॐૣ݈ٛٛಿȁ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ઀঱‫֓ش‬ȁՒ໐౶ঊ ȁ࡛हজ̦ड͜૤ͬ೑̞͈͉͛̀ͥ௫‫֊ܕ‬૒༹٨ୃ͈൲̧͈෸ࠊ̜ͥͅޭ͛ ̀հօ̈́௫‫ܕ‬ະ௷აȃ̭͈ͦ́͘ȶȸུ૽փএͅ‫̩̿ܖ‬௫‫ܕ‬೹‫ރ‬ȹ͉́գു എͅ௫‫̦ܕ‬ະ௷̳ͥȂঊ̥͈̓ͣ͜௫‫ܕ‬೹‫̞࣐̦̈́ͦͩރ‬ȷ͈̈́̓ၑဇͬ‫ݷ‬ ̬̀Ȃ௫‫ܕ‬೹‫͉ރ‬୆ஜ͈ȶུ૽փএȷ̥ͣȶෞঘɁঘȷȂ ȶঘࢃ͉‫ز‬௼͈൳փ́ȷ ̞̠͂ၠ̦࣭͈ͦٛಎ́ैͤષ̬̠̱̞ͣͦ͂̀ͥ͢ȃ૽͈ঘ୆۷͉́͘տ ͇̞̞࣭݈֥̦ͣͦ̀̈́ٛȂশၠ͈͘͘ͅ૽‫͈ۼ‬ঘͬࠨ̞̩͛̀Ȃ̷͈ࢹ௮ ͅ୽ᐩͬ‫̢ͥژ‬ȃ ȁȶ୆̧̭ͥ͂Ȃঘ̭͆͂ȷ̴͉͘୆ྵ͈৽ࡀ৪Ȃ࣭ྦྷͅ࿚̧̠͓̜́ͥȃ ֊૒Ρ΢Ȝͬ‫ڐ‬ఱ̳̭͈ͥ͂‫͉ޣג‬Ȃ֓ၷ࡛ા͉̲ͬ͛ȶ૽‫ث͈ۼ‬౵ȷͅൢ ͥ́͘Ȃ৘ࠗͤͅ౶̞͈̺̥ͦ̈́ͣȃȶུ૽͈୆ஜ͈൳փȷ̞̠͂ૄ࠯ͬ‫ٸ‬ ̳ஜͅȂठഽȶෞঘႉ಺ȷͬ୭̫Ȃ࣭ྦྷ͈ࣣփ͈̜̥ͤͬౝͥ਀ਜ਼̦̜̽̀ ட̧͓̜ͥ́ͥȃ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


ɜজ̹̻͉̭̓͒

ȶ: ૄ͉඾ུ૽͉̹̞̞̽̈́͜ͅȷ ġ࣭ष໰௔͈डஜ஌́໰௔ੜၑͅࠈ̧̹ͩ̽̀ ŕŃŔȶ΍ϋΟȜκȜΣϋΈȷ̤́ ̲͙͈̈́չସॄࡋহȪ̵̧̞̰ġ̫̲ͭȫ̯̦ͭȂ̭̠๟೑̈́‫͍ͬލ‬อ̱̞̀ͥȃ ġজ̹̻͉Ȃ̭͈ঐഊ̧̠ࣣ̞̳̥̓࢜͘ͅȉ ġ֚੣ͅࣉ̵̢͙̥̀ͭ͘ȃ

̞̾ͅȊȁ࣭‫̹͈͛ͅף‬٬‫ٸ‬෩໶̳࣭̹ͬͥ̈́̽ͅ඾ུ ȁijııĺ ා Ĵ ࠮ IJĵ ඾ͅΕζςͺ‫ؗͅ‬٬ષু‫מ‬బ͈۵బ̦੄ࢽ̱̱̹͘ȃ̩̈́͘͜Ε ζςͺ‫ؗͅ‬ൢ಍̱஑౬ࢌ‫מ‬හྩ̩̭̳̦̾͂̈́ͤ͘ͅͅȂΕζςͺ‫͉ؗ‬ȶ৘୽٬֖ȷ ̜́ͤȂࢌ‫מ‬۵͉ȶ୽൰۵ȷ̳́ȃ̷̱͈̀ࣽٝ෩ࡍ͈࿒എ͉Ȃȶ඾ུ͈ΏȜτȜ ϋ‫ږ‬༗͈̹͛ȃ඾ུ͈࣭‫ף‬Ȃ৘‫̹͈͛ף‬ȷ̧͉࣭͂̽ͤ͂ٛ́͜൞༕̯̞̳ͦ̀͘ȃ ̭͉̠̞̠̭̱̠̥ͦ̓͂́͡ȉ

չସॄࡋহɜ̵̧̞̰ȁ̫̲ͭ IJĺĶĸ ා൐‫ނ‬୆ͦ͘ȃఱ‫ڠ‬௾ުࢃȂͼϋΡၣ ‫ڠ‬ಎͅΑρθਯྦྷ͈‫ݳ‬ਯࡀ‫ڕ‬ං‫׋‬൲ͅࠈͩ ͥȃ࣭ष ŏňŐ ΑΗΛέ̱͂̀ͺές΃‫ڎ‬౷ ́‫ڰ‬൲ࢃȂ൐ΞͻκȜσȂΏͿρτ΂ΥȂġͺ έ΄ΣΑΗΰ໰௔ੜၑͬঐ‫ܞ‬ȃ࡛हȂ൐‫ނ‬ ‫ࢊ࣭ٸ‬ఱ‫ޗڠ‬਎ȃ໰௔ထཡȆ໹გࢹಃ࣒जͬ ౜൚ȃಠ੥ͅȸ൐ΙκȜσࡇ౶ম඾ܱȹȪ൥ ࡔ੥ഝȫȸ໌௡ٜੰȁ໰௔‫̹ࡉؚ̦‬ଲ‫ٮ‬ȹȪ࣒ ౴২࡛య૧੥ȫ̦̜̈́̓ͥ

ȁ඾ུ͉ͺις΃͈చΞυ୽௔̜́ ͥͺέ΄ΣΑΗϋ͈ ŐņŇ ͜ͅȂ‫ݯ‬ ࿳‫ڰ‬൲࣐̞ͬ४‫̹̱̱͘ح‬ȃŏłŕŐ ̭͈͂̽̀ͅै୽༹͈എआ‫מু͉ݶ‬ ୽௔̜́ͤȂ༹എͅ ŏłŕŐ ͂̽͘ ̹̩‫̞̈́߸۾‬඾ུ̦Ȃ࡞ͩ͊ఈ૽͈ ু‫୽מ‬௔ͅ४‫̞̱ͥ̀ح‬ȃచΞυ୽͈࣓͒ࡃ̞̠͂ȶଲ‫ףٮ‬ȷ͈ఱ̦݅ ̜̠ͧ͂Ȃ֑࠻࣐և̳́ȃ̱̥̱֑࠻͈ഽࣣ̞̥ͣ࡞̠͂Ȃ͈ࣽٝΕζ ςͺ‫͈͒ؗ‬٬ু۵బ෩ࡍ͈༷̦Ȃ‫ڒ‬౲ͅఱ̧̞ȃ̶̈́̈́ͣজ̹̻͉Ȃల ඵষଲ‫ٮ‬ఱ୽ࢃȂ߳బͬ‫̠̞̈́̈́ͦ͢৿̧̯̈́͝੄ͅٸ‬ȶ࣭‫ף‬ȷ͉༶‫̴̳̥̺͉̹̱́ͣܤ‬ȃޭ౤̭̈́͂ͬ࡞̠͂Ȃজ ̹̻͈࣭ͅࡔ࿳̦ව̭̩̽̀̈́̈́ͤȂഩ‫̦ܨ‬গ̠̦ͧ͘Ȃ̷ͦ́͜জ̹̻͉Ȃ߳ম࣐൲࣭́‫̞̈́͛ݥͬף‬Ȃ̷̠୎̹̽ ̴͉̳́ȃ̭̠̱̀ࡉͥ͂Ȃެ̦ͤ̈́ͤ͜ͅȶଲ‫ףٮ‬ȷͬࠇ̬̹ ŐņŇ ‫ݯ‬࿳‫ڰ‬൲͈༷̦ȂζΏͅࡉ̢̳͘ȃ ȁࣽȂ൚̹ͤஜ͈̠͢ͅȂιΟͻͺ͞ଽহ‫͉ز‬Ȃȶ඾ུ͈஑ͬਥ̠٬௻̺̥ͣ৾ͤ೿͈͉ͥ͘൚̹ͤஜȃِ̦࣭͈࣭‫͈ף‬ ̹͛ͅু‫מ‬బ̦੄̞̩͈͉̀൚டȷ̞̹͂̽ა಺̳́ȃ̷̱̀ଲა಺औͥ͂͢ͅȂ˕‫̦ࣽ૽͈ڬ‬͈ٝ෩ࡍ̞͉̾̀ͅȂ ȶॷ ଼ȷ̱̩͉͜ȶ٬௻̺̥ͣॽ༷̞̈́ȷ͂এ̷̞̠̳̽̀ͥ́ȃ༷֚́Ȃ࠻༹˕ૄ͈٨࠻̞͈̾̀ͅଲა಺औ͉́Ȃ˒‫ڬ‬ ͈૽̦˕ૄ͉৿̹༷̦̞̞̞̠̽͂ତল̦੄̞̀ͥ͂໳̧̳͘ȃ̞̠̭͉͂͂Ȃ˕ૄࢌ࠻̺̫ͦ̓Ȃ͈ࣽٝΕζςͺ‫ؗ‬ ͈٬ু͈෩ࡍ͉ͅॷ଼Ȃ̞̠͂૽̦̥͈̈́ͤତȂ̞̞̠̭̳ͥ͂͂̈́ͤ͘ͅȃȤȪಎၞȫȤ

͉͜͞ࢌ࠻෩͉ȶ෴ཤ୹࡞ȷ̧̳͓͉ͬͥ́ȉ

ཤ ಱ ஛ ⇀ ↈ ⁋ ↞
 ↵ ↌ ⅾ ↾₍‪

อৣⅻⅮℾⅵ඾ུ⅛௧൲൲

ྫ ! ๡฻⅘‫ູۜޔ‬ⅻஈⅵ ࡞ ဩ ⅛ ္ Ⴅ” ℓ ℕ ⅘ ߫ ⅴ

༐ⅅ‫ד‬ⅅ੄⅃ⅶⅵ ℏ℀ℂ⃹

෻ ౾ ⅛ ࢕ ࠊ„ ࣽ ٝ ⅛ ඾ ུ

⅛ చ ؊ ⅜” ↵ ↌ ⅾ ↾ ཡ ‫מ‬

⅛ຈါ଻ⅻ࣭ྦྷ⅘࠶ഥⅇ

ⅵ⅍Ⅾ⅛↧↫⁊‡↴⇅←

⅔ ℴ ⅵ ⅕” ⅸ ⅍ ⅅ Ⅿ এ ⁁

⅓ ℵ Ⅻ ⅅ ⅍„ ⅋ ℶ এ ℵ ⅗

℺ ⅳ Ⅿ” ູ ℽ ⅓ ॽ ༷ ℺ ℴ

ⅴ Ⅻ ⅉ ⅼ ⅔ ⅅ ⅍„ ඾ ུ ℺

৘ष⅘ࢲࠢ⅃ⅶ⅍ⅳ⅖ℶ

ⅅⅲℶ”⅕„

ଽ ຸ ℺ ‫ إ‬൮ ⅻ ৾ ⅴ” ↷ ₉ ↝ ⁇ ⅽ ℺ ိ ⅳ ⅃ ⅶ” ࣭ ྦྷ

℺ ೏ ਲ ⅇ ⅵ„ ⅋ ⅛ ⅲ ℶ ⅗

ࢹ଎ⅻⅸℹ⁁⅓ℵ⅍⅜ⅈ

⅗ ⅛ ⅘” ⅰ ⅜ ⅴ ཤ ಱ ஛ ⅻ

ℸ⅋ⅶ⅓ⅅⅫℶ„⅗ⅳ⅝”

‫ة‬Ⅿ౶ⅳ⅗ℵ↠ⅾ‡↬⅗

৹৪⅍⅏⅜੗ଘ⅘ཤಱ஛

ⅻഌ࣭⅕Ⅼ⅗ⅇⅲℶ⅘⅗

ⅵ ⅕ এ ℶ ⅕” Ⅻ ⅇ Ⅻ ⅇ ູ

ℵ‫ܨ‬঵⅏⅔ⅇ„‵‫୽ٳ‬ஜ࿡‶

⅛ ໱ ս ‫ ⅁ ”⅜ ܨ‬ℶ ⅅ ⅓ ै

ⅳ ⅶ ⅓ ℵ ℽ ⅛ ℹ Ⅿ₍ ⅁ ⅏

प₊‫ܹ܃‬ঌ੫଻‪

ⅳ ⅛ ູ ⅃ ⅻ ۜ ⅆ Ⅻ ⅅ ⅍„


 33

জⅎℿ⅔ⅅ⁄ℶℹ₍

ȁ͈ࣽٝΕζςͺ‫ؗ‬෩ࡍȂͧ͜ȶ࣭‫ף‬ȷ̳́ȃ୽ࢃडఱ͈֑࠻෩໶ͅచ̱̀Ȃ฽చփࡉ͉ड઀ȃȶু໦̢͈࣭̯ၻ̫ͦ͊ȷ ̞̠͂ȶ࣭֚໹გ৽݅ȷͅࢌ࠻෩ু૸̦‫̥̠̱̞͉͈̞̱́̈́́ͥ̀̽̀̽͘͡ۿ‬ȃġ ȁজ͉ࢌ࠻෩̱͂̀ȶ෴ཤ୹࡞ȷ̱̠ͬ͂͢ࣉ̢̞̳̀͘ȃ̾ͤ͘Ȃ˕ૄ͉඾ུ૽̹̞̞̽̈́͜ͅȃ̷̹̺̺̫͈̭̺ͦ͂̽ ੄ങȇȶζ΄ΐϋ ĺ ૄȷͤ͢ ̹͈̺͂ȃȪĵ ࠮˒඾౴ȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ɜজ̺̫̱̠̥́͡ȉ


⅛⅛

LJLJƍƍ ᡫ̮

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

!ల 84 ࣢! 1:/5/31

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

⅕࡞⁁⅍૽ⅯℵⅫⅇ„

ࣽ” ௭ ဓ ୕ ⅜ ා ‫׫ ྔ ⃶ ⃷ ⃷ ۼ‬ ⅛ ⅔ ⅇ„ ୕ ਓ ⅛ ෼ ո ષ ₉ Ⅻ ⅔ ⅜ ℹ ℹ ⅴ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ⅁ ⅶ ⅻ

⅛୆‫ڰ‬ⅻⅇⅵⅲℶ⅗Ⅿ

℺” ⃷ ⃶ ⃶ ⃶ ྔ ‫ ׫‬ո ષ

⃻⃶⃶ྔ‫׫‬ⅽ⁋↭ⅅ⅓⃼⃷⃶ྔ

⅓ℵⅵⅼⅆ⁂⅗ℵ⅔ⅇℹ„

ⅇ„ ঩ ߄ ߫ ⅴ చ ॐ ⅛ ༷ ⅁ ⅋ ‫ ݥ‬Ⅾ

ℵ ⅵ ⅁ ⅕ ⅜” ‫ ⅃ ݙ‬Ⅻ ⅔ ⅇ„ ຈ ါ

ℴ ⅴ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ཻ ୆ ඤ ‫ ℺ ڝ‬ⅰ ⁁ ⅓

ࣞ‫ڣ‬ਫ਼ං৪⅘Ⅿ↦↼Ⅻℽຈါ⅜

೰೰„ ࣽ” ࡠ ⅳ ⅶ ⅍ ܲ ਹ ⅗ ़ ࡙ ⅻ

ⅼ ℹ„ ஖ ‫ ݷ‬࿒ ൚ ⅒ ⅛ ુ ⅗ ‫ࡠ ۼ ܢ‬

ⅅ⅓ৰ߄ⅅ⅓ℸℵ⅓”Ⴒఝ

ઇౄ⅗ℽੳ਀⅘฻ⅻ঵⅏੄

⅛” ‵ ࣭ ྦྷ ‶ ⅔ ⅇ„ ‫ ز‬௼ ⅛

↥↻↳Ↄ⅚୏‫ݥ‬੥⅚ℳ⅒ྴ

⅕ນྶⅅ⅓ℵⅫⅇ„ࣽٝ⅛

⅛๊֚ٛࠗထॳմ⅜୽

ࢃ੝Ⅾ⅓ⅎ⅋ℶ⅔ⅇ„

༗બⅻ⅃ⅉⅳⅶⅵ⅛⅜ⅾ↹

஖ ‫ ݷ‬࿒ ൚ ⅓ ⅛ ↦ ↼ ↴ ↄ” ߄ ঵ ⅕ ℵ ℶ ‫ ز‬௼ ਀ ൚ ⅛ ೹ մ” ₉₉ ⅏࿒஌℺ℴⅴℴⅴ⅔⅜ℴⅴⅫⅉ

ঊ⅕Ⅾℹ⃶ා‫⅍ۼ‬ℾ⅓

↦↼↴ↄ⅛़࡙⅜ৰ߄⅘ှⅵ

⅊⅄⅒໛ছℹຈါ⅖૽⅛໛ছⅺ„

⅔ⅇ„

ⅇⅵⅅ⅗ℵⅻࠨⅮⅵ⅛℺޼

୆‫⅒⁁ࣾ⅗ڰ‬ℴⅴ૽⅗⅛ࡘ୕ⅺ” ࣭ྦྷ⅛૞ⅻං⅍ଈယ⅔ৰ߄

⅕ ⅔ ⅇ„ ఱ ߄ ঵ ⅎ ⅗ ⅛ ௩ ୕ ⅺ” ⅔ⅇ„ٜ८௙஖‫ݷ‬ⅻ࣐⁁⅓”

‫׫‬Ⅻ⅔⅘ⅇⅵⅼⅎ⅋ℶ⅔ⅇ„ࣽ” ⅗ ⅁ ⅕ ⅜” ੢ ྦྷ ⅛ ୆ ‫ ڰ‬ⅻ ৿ ⅵ ⅁

ȁࣽȂ࣭͉ٛঘ̱̞̱̹ͭ́͘͘ȃ࣭ྦྷ͈୊ͅীͬ߹̴̫ͅȂଽࡀ ͈जͅ‫ݳ‬ज̦̹ͣͭ͛ͅষș͂߫ͤ੄̳ଽॐȂ࣭ྦྷ͈฽చ͈̈́ͭ͜ ̷͈ȃষș͂ਤ݈̤̫֭ͥͅ२໦͈ඵ͈ठ݈ࠨ́؋̱೒̳Ȃ̭ͭ̈́ ેఠ̦ྦྷ৽৽݅͂࡞̢͈̱̠̥ͥ́͡ȃজ̹̻͉̽͂͜ീ̫ͣ̈́ͦ ̵͊̈́ͤͭ͘Ȃȶ̞̞‫̱ͧͅࡘح‬ȷ͂ȃဓൂ݈֥͈̤̮ͤࣞ͐ͤͅ ͉̠͜;ϋΎς̳́ȃȶଽহ‫͉ز‬ȸ૯ᒱȹ̫̞́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃଽ হ‫̫̺ͣۿࠧ͜ز‬ȷ͂ࢊ̹̽ཌ̧ఱ໹ୃ༿௙ၑȃȶ̧̹͚͌́ࡊ‫ݹ‬ ֚́୆࠼ྵȷ̰̱ͬ͛̀Ȃ̞̺߯͘Ȃ܎ಫ̩̺̯̞̽̀ȃ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁķĶ पȆ‫ܹ܃‬ঌാ‫ܕ‬಴౳଻ ֚‫׫ྔ⃶⃷⃼⅘ݷ‬௭ဓ⅔℻ⅵ૽

⇯∏⇩⇖ɶ൒↗ɟደ↝ɨη

೰‫⅘߄ັݯڣ‬௽ℵ⅓ ₉ ⃹₊⃺₊⃻ प ⅛ ঊ ⅖ Ⅿ ⅘

ᵑ Ўỉ ᵐ ỆợỦϐᜭൿỉʏႆ ℺⅖ⅶⅎℿℵⅵ⅛⅔ⅅ⁄ℶℹ„

̞̻ͭ͘͝ͅ‫ܢ‬ఞ̱̳͘

⃹ྔ⃼୷‫׫‬ⅻ঑‫ݯ‬ⅇⅵ

ಣ‫„׫‬ාਓ℺⃺⃼⃶ྔ‫૽⅛׫‬

ಎ઀ܑު⅛࢐ष๯ⅻ෇Ⅾ֩૙ ထ ॳ ⅘ ⅗ ⅴ Ⅻ ⅇ„ ℶ ⅏ ୕ ਓ ⅜ ₉ ު⅛คષ⅀ⅻ૝⅝ⅇⅼⅎ⅋ℶ⅔

ࣣⅸⅉⅵ⅕⃷⃶⃶ಣ‫׫‬ⅻ಼ℷⅵ

մ ⅜ ࠧ ‫ ⅔ ⅛ ⅍ ⁁ ⅎ ۿ‬ⅅ ⁄ ℶ ℹ„ ⅃ ⅶ Ⅻ ⅇ„‵ঊ ⅖ Ⅿ ೰ ‫‶ ߄ ັ ݯ ڣ‬

ⅶ⅜ࣞ‫ڣ‬ਫ਼ං৪⅘చⅅ⅓Ⅿ঑‫ݯ‬

֗ ⅐ ⅚ ⅓ ⅄ ⁄ ℵ ℸ„ ⅅ ℹ Ⅿ” ⅁

ℴ⅗⅍⅜⅁⅛୏‫ݥ‬੥ⅻ਋ℿ৾ⅴⅫⅇℹ

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

༞ୃထॳմ

ƪnjǜ

ੳ਀⅘฻ⅻ঵⅏੄ⅅ⅓ৰ߄ⅇⅵ⅗₎

ཻ୆௙ၑ℺อນⅅ⅍༞ୃထॳ ₉₉ մ„ ⃹ ࠮ ྎ ⅘ ུ ထ ॳ ℺ ଼ ၛ ⅅ ⅍

⅛ Ⅿ ⅑ ℹ ⅛ ‫ ⅜ ”ۼ‬ⅰ ༞ ୃ ထ ॳ մ

ℹ ⅕ ‫ ޥ‬ℵ ⅓ ⅅ Ⅻ ℵ Ⅻ ⅇ„ ུ ထ ॳ 57

̞̺͘‫̧̭͕ͥृͅز‬κΛ΋;Ψρ ‫ܬ‬୯͉੉̯̥̺̦̽ͤ͘Ȃଽহ͉̺͘ൃ

ᬌ⚝ ↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„„

ɜ੻‫͈߄ڠ‬తො

২ٛ૽͈ΑΗȜΠ̥ͣ ৰ߄ͬ෸໅̠২̞̞͈̥ٛ́ȉȊ ා୆ఱ‫ͬڠ‬௾ު̱̹ఱ‫ڠ‬୆͈੻‫͈߄ڠ‬ञྩ͉Ȃজၛ ఱ ‫ڠ͈ڠ‬๯̦̩̹̭̥ࣞ̈́̽͂ͣȂĵ ఱ‫ ̺͂ڠ‬Ķıı ྔ‫಼̢̳ͬ͘׫‬ȃఱ‫̫̹̓ͦ੄͉ڠ‬Ȃȶਖ૖ඳȂ̜̽̀͜๱ୃܰࡹဥȷ͈ ̥̈́́༐फ̦తͥΉȜΑ̦ఉ̩̞̳̈́̽̀͘ȃ૶͈ພ‫ܨ‬Ȃ৐ު͈̈́̓ၑဇ́ಿ‫̹̀̽ͩͅܢ‬༐

फ̦త̞̽̀ͥાࣣ͉ͅȂࡓ߄ Ĺı ྔ‫׫‬Ȃ‫װ‬త߄ IJıı ྔ‫ͥ̈́͂׫‬ΉȜΑ̜ͤ͜Ȃ̢̹͂ Ĺı ྔ‫׫‬༐फ̱̀͜஠‫װڣ‬ త߄ͅਰ൚̯̱̠͈ͦ̀́͘ࡓ߄ॼ͉ࣞ IJ ‫̵ͭͤ͘ࡘ͜׫‬ȃ ȁ̭ͦͅచ̱Ȃ඾ུ֗‫ם‬̥ٛ̈́̓ͣ੻‫߄ڠ‬মު̧ͬ֨ࠑ̞̺ȶ඾ུ‫ڠ‬୆঑‫ࢹܥ׳‬ȷ̦ȂĴ ̥࠮಼̢ͬ ͥ‫װ‬త৪͈ૂ༭ͬࡢ૽૞ဥૂ༭‫ͅ۾ܥ‬೹‫̱ރ‬ȂήρΛ·ςΑΠͬ఑̻੄̱̀ٝਓ‫̳̞̀͛͘ૺͬاޑ‬ȃ ȁ̹֚ͭήρΛ·ςΑΠͅशͦ͊Ȃ̜ͩ̀̀஠‫ͬڣ‬༐फ̱̀͜ Ķ ා‫͉ۼ‬ήρΛ·ςΑΠͅॼ̳ͤ͘ȃ ৐૖͞ພ‫ͥ͢ͅܨ‬୆‫́ݫࣾڰ‬Ȃུြ͉༐फစထͅ‫ڂ‬൚̴̳̥̥ͥͩͣ͜ͅȂଷഽͬ౶̴ͣͅ‫װ‬తેఠ ̞͂̈́̽̀ͥ૽̦ઁ̵̩̜̈́ͤͭ͘ȃࡘ྾̧̞͈̥́̈́ȂήρΛ·ςΑΠً̧̨͉࣐͉̞͈̥́̈́Ȃ ࡕ̱̞৾ၛ͈࡛̀ે͉̞̥̦͈̥̈́͜Ȃ‫΃֗ͅޗ‬Υ͈̥̥̞ͣ̈́২̰̳ٛͬ͛ၛા̥ͣ২ྦྷൂ༗ाജ ૽ਤ݈݈֥̦࣭֭ٛ́೏‫͈̳̞̱́̀͘ݞ‬Ȃત̱̳ٚ͘ȃ

੻‫͈߄ڠ‬༐फͅߎ̱͚৘ఠ͈ତș L ̯ͭȪ31 प౳଻ȫ ȁौා̥ͣྴࡣ‫ؚ͈‬ΠπΗࠏ͈෩ࡍ২֥̞̦ͬ̽̀͞Ȃ ෩ࡍ୨ͤͅ௤̽̀Ȃࣽා͈֚࠮́‫ؗ‬ථͅ‫ͥܦ‬ȃॽম̦ ̞̈́ેఠȃࣞࢷ͈́੻‫ ߄ڠ‬75 ྔ 9 ୷‫ͬ׫‬తොȃ37 प ͈̤߻̯̦ͭ࠮ਓ 25 ྔ‫́׫‬൱̞̞̀̀Ȃ̤༦̯͉ͭພ ‫̀ͦു́ܨ‬൱̫ͥેఠ͉̞́̈́ȃ౶എવ‫ཽ̜͈͂ͥٺ‬ ๞̤͂߻̯͈ͭ 5 ૽́ 25 ྔ‫̞ͥ̀̽́͞׫‬ȃ̭͈̤߻ ̯ͭু૸͜Ȃ୺࿝‫ͬࢷڠ‬௾ު̳ͥषͅৰ̹ͤ 284 ྔ 7 ୷‫̦߄ڠ੻͈׫‬༐̵̞̞̈́́ͥȃ

˫̯ͭȪ38 प౳଻ȫ ! ߇ਗ͈জఱͬ௾ު̱̀৘‫ͅز‬ȃ‫ؗ‬ථ͉̥̥̈́̈́ॽম ̦̞̞̠̭̈́͂͂́ȂΨͼΠ̥̫ͬ঵̻࡛́ह࠮ਓ ˑྔ‫׫‬ȃ648 ྔ 7 ୷‫̥̥̦̈́̈́߄ڠ੻͈׫‬༐̵̞̈́ȃ ˯̯ͭȪ5: प੫଻ȫ ȁ42 ාஜ 329 ྔ 6 ୷‫ͬ߄ڠ੻͈׫‬ৰͤ̀Ȃॼ߄̦ 89 ྔ 6 ୷‫̭̠̞́ͧ͂͂͘׫‬༐फȃ̭̦͂ͧȂ̷͈ࢃత̞̽̀ ̞̠̭ͥ͂͂́‫װ‬త߄̦ 213 ྔ 7 ୷‫ͅ׫‬ཛྷ͚ͣȃ̵ࣣͩ ̀ 292 ྔ 2 ୷‫̦ݥ୏گ͈֚׫‬ြ̹ȃ

ఱ‫ڠ‬๱ુ޲࣒঍ ȁ‫ڠ‬໐͂ఱ‫͈֭ڠ‬ஜ‫ܢ‬Ȃࢃ‫͈ܢ‬२ਅ႒͈੻‫ͬ߄ڠ‬਋̫Ȃ࡛हȂ๱ુ޲࣒঍ȃ ‫ڠ‬໐͈੻‫͉߄ڠ‬஠໐༐फ̱̹̦Ȃఱ‫̦༷͈֭ڠ‬త̞̽̀̀Ȃौා 261 ྔ‫׫‬ ֚ͬ‫̱̀گ‬༐फȃ̹̺Ȃ̺͘ॼ̞̞̠̭̽̀ͥ͂͂́Ȃ4 ࠮ 22 ඾Ȃ࿡‫ͅۼ‬ ৾ͤၛ͈̀ഩდȃံ඾͜࿡਱শً̨ͅഩდȃ೏̥̫̯̽ٝͦͥȃ

311: ා 5 ࠮ 9 ඾Ȃਤ݈֭໲໐‫ڠش‬տ֥ٛȁ২ྦྷൂȆ ༗ाജ૽ਤ݈݈֥͈֭ৗ݃ͤ͢ ɦમ̱̩͉༗ाജ૽݈֥͈ήυΈ ȶ༗ाജ૽͈̭̭̓̓඾ܱȷȪ5 ࠮ 25 ඾ȫ̸̠́̓ȃ

༗ा݈֥͉̭̠ࢊ̳ͤ͘ȃ ȶ͉ͤ͞඾ུ͉‫ً̨̥̥̦ͤ߄֗ͅޗ‬ȃπȜυΛΏ͉Ȃ͕͂ͭ̓ྫၳ̞̠࣭͂͜ ̜ͥȃ੻‫߿ັݯ͜߄ڠ‬ȃȶ̭ͦͬঀ̽̀༓‫̞̯̱̈́ޑ‬ȃ̷͈̭͂̽̀͢ͅ২͈ٛ‫ڰ‬ ႁ̦੄ͥȃ೩ਫ਼ං௄̜́̽̀͜Ȃ৹̞শ‫֚ͅܢ‬୆࠼ྵ༓‫̭̳̀̽͂ͥ͢ͅޑ‬ൽ̦୨ ͤ‫̥ͥͦٳ‬ȷȂ৘͉඾̷ུ̠̞̠͜২̺̹̳ٛ̽ͭ́ȃ̷̦ͦࣽȂ‫֗ޗ‬๯̦ࣞ൯ȃ ̷̱̀੻‫́ࠁ̠̞͂߄ڠ‬Ȃ௙‫ڣ‬ ̞̺͘ୀ຃͜੻‫̤͈߄ڠ‬ଲდ̱̹̈́ͤ͘ͅ ࡼຐྔ‫̥͂׫‬Ȃঅාଷ͈ఱ‫́͜ڠ‬ ijĹ ාஜ জၛ̳̥͈́͂̈́ͤ߄‫̭̠̞́͂͂ͥ̈́ͅڣ‬Ȃ̠͜૽୆͈Α ఩ဓ‫ ڣ‬IJĹĭııı ‫׫‬ȿ IJij ώ࠮ȿːාɁ Ĺķĵĭııı ‫׫‬ ΗȜΠশ̥ͣఉ‫͈ڣ‬ञྩͬ෸໅̞Ȃ̱̥͜Ȃతͦ͊ήρΛ· ༐फ‫ ڣ‬IJĴĭııı ‫׫‬ȿ IJij ώ࠮ȿːාɁ ķijĵĭııı ‫׫‬ ςΑΠȃ୆‫ݫ͈ࣾڰ‬ഽࣣ̞̦̭͈ࠐफ‫́ܥܓ‬๱ુ̩͌̓̈́̽ͅ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȪ੝හ‫ ݯ‬IJıijĭķıı ‫͈׫‬࿩ IJĴɓȫ ̞̥̀ͥ̈́Ȃ੻‫̞༷̜͈̀̾ͤͅ߄ڠ‬Ȃࠊ‫ܨ‬చॐȂࠐफచॐ ‫͉̱̹ࣽ̀ض‬ȉ ͂࡞̠͈̜́ͦ͊Ȃྚြ͈૽ऺͅచ̳ͥచॐ̧̳͓͜ȷ


⅛⅛

LJLJƍƍ ᡫ̮

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

!ల 85 ࣢! 1:/5/38

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

եℷ‸ ‷জ⅍⅏⅜ࠬ⅛೒⁁⅍૽

൱℻༷⅛Ⅼ⅗ⅳⅈ‷૽‫⅕ۼ‬ⅅ⅓

⅕ ⅅ ⅓ ૽ ‫ ۼ‬ⅳ ⅅ ℵ ൱ ℻ ༷” ℵ ⅰ

ⅲ⁁⅓”⃾শ‫ۼ‬Ⴛ൱ଷⅻ⅜ⅆⅮ

߄ⅻ໡ⅸⅶⅈ⅘ܑު⅛ി႞⅘⅃

໡ ⅸ ⅶ ⅶ ⅝ Ⅻ ⅎ ℵ ℵ„ ℵ Ⅻ ⅰ ೈ

႞ ‸ ⅕ ℵ ℶ ࡞ ဩ ℺ ℴ ⅵ„ ೈ ߄ ℺

ℵ ॼ ު ℺ Ⅻ ℹ ⅴ ೒ ⅵ„ ‷ೈ߄ി

ⅅ” ൱ ℽ ৪ ⅛ ຫ ࣾ ‫ ا‬ⅻ જ Ⅼ ⅗

ℹ⁁⅍ଽຸ⅜Ⅿℶℵⅳ⅗

ℵ₎

⅃ℴ”ଽࡀ࢐యⅥ

⅛၌‫ף‬ⅻ૝⅝ⅇ⅁⅕⅛Ⅼ⅘‫ފ‬ႁ জ⅌ⅎ⅚ྚြⅤ⅚डਞ ₉₉ ࠨ୽

ℸ„

⅔⅄⅒⅄ℸⅫ⅖ℴ২ٛⅻ୆Ⅼ੄

⅛ ා ߄”৐ ު ⅅ ⅓ Ⅿ ৐ ު ਀ ൚ ⅻ

⅓ ℵ ⅵ ⅎ ⅷ ℶ ℹ„ ‵ల⃶⅚⃽শ

⅀⅔⅚⅌Ⅽ⅗‶⅕৽ಫⅅ⅓ੳ⅏

਋ℿⅶⅵ૽℺⃸‫ڬ‬ⅅℹℵ⅗ℵ६

ⅅ ⅓ ⅅ Ⅻ ⁁ ⅍ জ ⅍ ⅏„ ֓ ၷ ⅛ ௗ

৾⁁⅍⅜ⅈ⅛⃾শ‫ۼ‬Ⴛ൱ଷ„⅁

ે„ জ ⅌ ⅎ ⅛” ཅ ℸ ⅗ ⅖ ⁁ ⅌ ⅚

‫ॽ⅛ۼ‬ম⅚⅌Ⅽ⅗”ల⃷⅚⃽শ

ⅶ ⅕ ⅓” ℵ ⅑ ⅛ ‫ ⅘ ۼ‬ℹ” ‷ྴ⅝

࢛ ໅ ౜ Ⅿ ⃷ ‫ ڬ‬ℹ ⅳ ⃹ ‫ ”⅘ ڬ‬ષ ℺

ᾢᾜᾐᾟẅᒬễẩẪỮᡴ਺

‫⅌⅚௳ݝ⅛ۼ‬Ⅽ⅗”⅊⅄⅒ॼⅳ

͙̯͉̠̈́ͭ̓এ̞̳͘ȉ ⅚⃽শ‫”⅛ۼ‬ℷⅵ⅌ⅎ⅚ࢡ℺⅖

⅍ⅅ⅓জ⅍⅏⅜૽‫ۼ‬եℵ⅃ⅶ

‵‫އ‬௔⅘ੳ⅏าℹ⅗ℿⅶ⅝‶ ෇ Ⅾ ⅃ ⅉ ⅓ ℻ ⅍„ ⅅ ℹ ⅅ ࣽ” ‫ض‬ ₉ ⅕ ‫ ފ‬ႁ ⅃ ⅉ ⅳ ⅶ” Ⴛ ൱ ⅺ ↉ ↏ ↝

ⅉⅳⅶ⅓ℵⅵ„

‷वၾႻ൱‸⅗⅖ఘ⅛ℵℵະ໡

ℹⅴ‫ۯ‬ၑ૖‸ ‷ྴ⅝ℹⅴୃ২֥‸

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

‫⅕‸⅌ⅎۼ‬ℵℶ⅁⅕ⅻⅲℶⅰℽ

࣭ྦྷⅻຫⅅℽⅅ⅍ଽࡀ⅜‫ݲ‬ⅶ

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

ⅵ ‫ ڥ‬ℿ ߄₊ ਋ ৾ ‫ ℺ ئ ⅜ ڣ‬ⅵ ֚ ༷ ఱܑު⅛ࠐ‫א‬ଈ⅛࡞ℵ⅗ⅴ⅘ ₉ ⅗ ⁁ ⅓” ఱ ܑ ު ⅛ ‫ ৽ ڼ‬ⅰ ࿨ ֥

ȁȶࡀႁ͜ζΑ΋η͜‫̞̱ͧޔ‬Ȋȷজ̦Ȃ˯˩˝ˬ͈௜̨̈́࣠ယ݃৪Ȫˏːȫఫ༛͈ΣνȜ Αͬ໳̞֚̀๔̲̞̭̳ۜ̀ͥ͂́ͅȃୃ‫͈̞̦̠̥͉́̈́ͤͩ͢ޙે̈́ږ‬Ȃ̷ͦͬ౯̽ ̹ષ́Ȃȶఫ༛̱̫̥̹͈̥̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȷȶଜ̽໡̞͈࣐և̱͂̀ఱ࿒͙̀ͅ߃̩͈࢐ ๔̈́ͤͅ༗ࢌ̧̳̥̹͈̥ͥ̈́ͤ́̈́̽ȷ݃࿚̵́̈́ͤͭ͘ȃ̷̱̀Ȃ̷͈ࢃ͜‫఺ز‬ை॑ ̵࣐̹̞̠͉̜̥́̽͂́ͤͭ͘͘ȃ‫఺ز‬ை̦॑ຈါ࣐̈́և̱̠̥́͡ȃ̷͈ࢃ͈ζΑ΋ η༭ൽ̭ͭ̈́݃͜࿚͉ͅ൞̢̩̞̀ͦ̈́ȃ̹̺̹̺ȂΟ΃Ο΃͂ȃ‫ࠐ̥ͅږ‬फഎ̈́‫͉ޣג‬ ఱ̧̞͈̱̠́͡ȃ̱̥̱Ȃ̭̥̓௴̢༷̦‫̥̠̱̞̞͉֑́̈́̀̽͡ۼ‬ȃ૽͌͂ͤȂ୆ ૸͈૽‫ۼ‬Ȃু໦͂་ͩͣ͆৻̯ͬ༴̢̹૽‫ۼ‬Ȃ̷̠௴̢̧̹͂Ȃఫ༛̯̫ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ ̞ম࠯͈̥̠̥̈́̓Ȃ࠙ख़͈ࡀႁ࣐ঀ̜͉̥̹͈̥̠̥ͤ̈́̽̓͘͞ͅȂࣉ̢͙̀ͥຈါ ̦̜͈͉̞̱̠̥ͥ́̈́́͡ȃ ȁ༷֚́Ȃଽຸ͈‫ͅ۾ܥ‬ව̞̹̽̀শࠗͬൔ̺̜ͭͥఱ‫ޗڠ‬਎͉ఫ༛̴̯ͦ͜੥႒௣࠿Ȃ ယ݃৪͂੥̴̥ͦͅफ̞ͭ́ͥȃ̭͈֑̞͉‫̥͈̈́ة‬ȃ

""

ƪnjǜ

জ⅍⅏⅜ཅℹ⅘⅗⁁⅍⅛ℹ

і΁ᎍ↝ᅛχ∇∞⇭∞↚࣬ⅵ

඾ུ⅔⅛↷‡↝‡⅜ࣽා⅔ ₉₉ ٝ࿒ⅻࠞℷⅵ„Ⴛ൱৪⅛൰ℵ⅘ 91

ᬌ⚝ ↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


⅛⅛

LJLJƍƍ ᡫ̮

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

ྔ‫߄ڥ⅛׫‬ⅻ‫ݥ‬Ⅾⅵ

⅃ℴ”ଽࡀ࢐యⅥ জ⅍⅏⅛ྚြⅥ⅛डਞࠨ୽ ₉

࣭ྦྷⅻຫⅅℽⅅ⅍ଽࡀ⅜‫ݲ‬ⅶ

!ల 86 ࣢! 1:/6/5

ఉℽ⅛࣭ྦྷ℺ဓൂ⅛⅁⅛৽ಫ⅘

ℵ ා ߄„ ୃ ܰ ࡹ ဥ ⅛ ਖ ૖ ࢛ ⅜ ࡘ

༷֚ ⅔” Ⴧ ࢃ ⅛ հ ૤ ⅻ ࿩ ௵ ⅅ ⅗

࣭⅛ৰ߄⅜ࡘ⁁⅍⅔ⅅ⁄ℶ ₉ ℹ„ࡘ⁁⅓ℵⅫⅉⅼ„⅑ℵ֚ා

ⅵ ࣞ ࢷ₊ ఱ ‫ ⅛ ڠ‬਎ ު ၳ
 ࣭ ၛ ఱ

ⅶ ⅖” ࣞ ℵ Ⅻ Ⅻ ⅛ ༗ ֗ ၳ” ષ ℺

℺ ⅔ ℻ ⅵ ⅛ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ„‵ ⅿ ↔

↚ↈٝⅅ⅛ↁ⇅↧↿‡↟⅔⅜ℴ

ⅆ⁂ℴ৹ℵଲయ⅛⅁⅕⅜ࣉℷ ₉ ⅳⅶ⅓℻⅍⅔ⅅ⁄ℶℹ„Ⅻ⅃⅘

⅘২ٛ⅘࣓ࡃⅉⅲ⅕‫ݥ‬Ⅾⅵ⅁⅕

⅏ ⅻ ⅅ ⅓ ℸ ℵ ⅓” ⅖ ℶ ⅅ ⅓ ৹ ৪

⅗ ℵ ࡹ ဥ ༗ ࡏ ଷ ഽ„ ⅁ ⅼ ⅗ ॽ ఑

৐ުⅅ⅓Ⅿ৐ު਀൚℺਋ℿ৾ⅶ

⅓℻⅍⅁⅕⅔ⅇⅲ„জ⅍⅏℺ℵ

Ⅶ ⅓ ൳ ⅆ ু ྦྷ₊ ࢖ ྶ ଽ ࡀ ℺ ⅰ ⁁

↚ↈٝⅅ„Ⅼ⅗⅃ⅼ”⅁ⅶ”ⅇ

߄ⅅⅫℽⅴ‶ଽহ„⅋ⅅ⅓Ⅻ⅍

ⅵ ‪ ⅔ ঊ ֗ ⅓₊ ‫ ز ⅜ ֗ ޗ‬ೳ ⅛ ୣ ⅋ⅅ⅓”⅁⅁⅘℻⅓ࠊ‫ܨ‬చॐ ₉ හ„ ֓ ၷ ⅛ ௗ ࢛ ໅ ౜ ⅜ ௩ ℷ ⅵ„ ⅕ઠⅅ⅓⅛‵़࡙ঀℵ୨ⅴ”ৰ

ⅴⅫⅉⅼℹ„ਓව⅛⅗ℵ‫ڠ‬୆⅘

ⅼ⅔ⅅ⅍„

⅍শ‫⅘ܢ‬Ⅿࡘⅵ⅁⅕⅜ℴⅴⅫⅉ

ஜⅫ⅔ࢡࠊ‫℺ܨ‬௽ℵ⅓ఱܑު℺

͈ζϋ΄‫ݎ‬ಋͬै̠͈ͥ̈́͢͜ȃ̷͈̹͛̈́ͭ͂ͅˍˍ˓‫ঀ͜׫ؙ‬

ⅰ⅂⅍ℽⅻ໼Ⅶⅵⅼⅆ⁂⅗ℵ„ ‶

ȁ೏‫ࠐ͈ح‬फచॐ͈̥̈́ͅζϋ΄͈ദ൴࠺୭̞̠͈̦̜͂ͥȃ࣭‫א‬ ྔ‫׫‬ⅻ⅜ⅵℹ⅘಼ℷ

ἰὅỾỉോ‫࡫ؘ‬ᚨỆ ᵏᵏᵕ Εό ếẪỦỮẻẾẺỤ᰺ဃᝠ᧜ỂỄạẹὲ ‫⅔ڠ‬ⅇⅳ

̞̞‫̱ͧͅࡘح‬

ঃષߗஜ⅛၌‫ף‬ⅻℴ⅀௽ℿ⅓ℵ

⅗ ℵ ࡛ ৘„ ঊ ֗ ⅓ ঑ ‫ ࡞ ⅕ ׳‬ℶ ℿ

ⅳ ⅃ ⅶ” ਫ਼ ఝ ⅻ ঵ ⅕ ℶ ⅘ Ⅿ ঵ ⅓

⅛ⅉⅳⅶ⅓℻Ⅻⅅ⅍„࿩௵⅜‫ض‬

ଲయ⅘↚ↈⅻॼⅅ⅓ℵℵ⅛ℹ‶” Ⅻ⅔ා‫ڣ‬

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

""

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

ƪnjǜ

⅍⅃ⅶ⅍⅔ⅅ⁄ℶℹ„

ˏߊ͈ୃ͈݅ྙ༷̦౗̥Ȃ̠͙̯̥̞̳͇̈́ͭͩ̽̀͘͜͢ȃ

‵⅁⅛࣭⅜ৰ߄℺ℴⅵℹⅳ़ ₉₉ ଽ ठ ࠺ ⅉ ⅚ ⅝ ⅗ ⅳ ⅗ ℵ ‶‵ ৹ ℵ

ɣ 5 ࠮ 37 ඾χȜ·έͿΑΞͻΨσ́ΏϋΉϋΐλȜ͂ȃ ඾χȜ·έͿΑΞͻΨσ́ΏϋΉϋΐλȜ͂ȃ

27

61

̠̞̠͂ȃͥ́͘‫͈ܨޚ‬कఋ͉̞̥́̈́ȃ໛ছ֓͞ၷȂ‫ࡹ֗͞ޗ‬ဥ

̞͊̈́ͣ̈́κΦ͈̥̈́ȃγϋΠͅ࿒͈ັ̫ਫ਼̧̦֑̠͈͉̜̥ͦͅ

̢ͥȃȶͺγ̈́ఱ੿͉ഌູ̞ͤ͢ȷ͂૒ઐࠃ๼ঊ४݈݈֥֭ȃ

ȁै̺̹ͥͭ̽ͣȂཻ୆़ิ̦জ़ͬൎ̲̹̞̞̀̽ͣ͞ȃ̷̱̹

ͣȂࠊ‫ܨ‬຾လ࣓͜ͅࡃ̳̱ͥȂ௙ၑ͈‫͜ڼ‬ષ̦͈͉ͥ́ȃாົ͈ఱ

ࡔ๼੅‫̷̱̱̠̺́ͥ̀̀̽͡܁‬ȃଡ̷଼͉ͭ̈́૽̞̹̫̜̓̈́ȃ

యయ

࡛ ⅻ„ ⅋ ⅛ ⅍ Ⅾ ⅛ ଽ ࡀ ࢐

℻ⅵ‫ܛ‬བ℺঵⅓ⅵଽॐ⅛৘

জ ! ⅍ ⅏ ⅜ ࿩ ௵ ⅅ Ⅻ ⅇ” ୆

⅓Ⅿℵ⁁ⅅ⁄‶⅔ⅅ⁄ℶℹ„

⅋ ⅶ ⅔ Ⅿ‵ ଽ হ ⅜ ౗ ℺ ⅰ ⁁

⅔ ؋ ⅅ ୨ ⅳ ⅶ ⅓ ℻ Ⅻ ⅅ ⅍„

ℽⅳ։݈ⅻ੹ℷ⅓Ⅿତ⅛ႁ

͈ထॳ̦ྫ̩̀ఱ་̺͂ේ̞ͭ́ͥশ࣭ͅ๯ͬঀ̽̀࠺୭̱̫̈́ͦ

""

ᬌ⚝

↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


ಿ࿤͂ఱ໦̥ͣˎ͈̾༒̦ͤඑ̧̱̹͘ȃ ̻̓ͣ͜ၑະ଄ٜ̈́ࡹࢲ͈ࠢ͂൰̞ͬ౶̵͈̳ͣͥ́͜ȃ γϋΠͅ૽ͬࡹ̠̞̠̭̠͂͂ͬ̓ࣉ̢̞͈̥̀ͥȂএ̞̳͘ȃ ̷̭̹̹̥̠ͅழ૕̦̜̥ͥͣȂ࿚ఴ̱̈́ͥ͜ͅȂٜࠨͅ൲̧̩̭̦̳͂́͘ȃ ́͜ఉ̩͈૽͉‫ૢ̧ݧ‬ව̳ͤ́ȃ ̭ͭ̈́ၑະ଄ͬ‫̹̞̯͛̈́͜ͅݺ‬ȂႻ൱৪͈࡛ા̤̫̹̹̥̞̭͈࣭͈ͥ͂ͅࠐ‫א‬৪ ͈ႃၑ۷͈ࢃప̹̱̹ͬͣ͜ଽহ͈ഢ̵̯̹̹̥̞̦̠̱۟ͬͥ̓̀͜ຈါ̳́ȃ

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„„

ࡹဥͬ̈́ͭ͂૤ංͥȊ

ঐྴٜࡹക͈ٝव฻൰௔̦ই̱̹ͤ͘͘

ȁ๱ୃ͈ٜܰࡹ̦ଲ‫ͬۼ‬௧̵̦̞̳̦̀͘Ȃ໛ছ૖ા́͜ঐྴٜࡹ̦ই̱̹ͤ͘͘ȃ ȁಿ࿤ঌ͈ྦྷ‫͈ۼ‬ΈσȜίγȜθ́ 6 ྴ͈ঐྴٜࡹထ̦࣬ဍ༒́ဍ௣̯ͦȂဍ௣̯̹༷̥ͦͣ ͈Ⴛ൱௖౴̥ͣȂႻ൱ழ଼ࣣࠫȪ: ྴȂ3 ࠮ 37 ඾଼ࠫȫٜ͂ࡹക͈ٝव฻൰௔Ȫ‫ب‬ੜ໦ȫ̦ই ̱̹ͤ͘͘ȃ ȁඅಭ͉Ȃ̱ෂੜၑު৪̦ 7 ාஜ̥ͣȂΈσȜίγȜθࠐ‫ͅא‬४ْ̱̹͈͈͜ࠐ‫ͤ͘ݑ̧࣐̦א‬Ȃ ࠐ‫א‬৪Ȫ২ಿȫ͈ুफ़Ȫौා 23 ࠮ȫͥ͢ͅࠐ‫א‬৪͈࢐యȪ௳ঊȫ͂ࠐ‫א‬ඤယ͈՛‫֦ࡔ̈́৽̦ا‬ȃ ȁٜࡹထ̯̹࣬ͦ૽͈ఉ̩͉Ȃࠐ‫̀࠺א‬ೄ̱͈̹͛ͅȂஜ২ಿͅှ͙ࣺͦ̀͘ौා 22 ࠮ոࣛ ͅनဥ̯̹̥͈ͦ͊ͤ૽̹̻Ȫঔ୭ಿఈȫ̳́ȃ ȁಿ࿤౷༷व฻ਫ਼̤̫ͥͅव฻̦Ȃ5 ࠮ 9 ඾ͅలˍ̦࣐ٝͩͦȂ33 ඾ͅల 3 ̦࣐̳ٝͩͦ͘ȃ ȁ̹͘Ȃ21 ඾͉ͅȂల 2 ͈ٝ౬ఘ࢐ખͬ৘ঔȃ̭̥ͦͣȂ̪̱̞͛ͥ͘ ൲̧̦̜ͥ͂এ̞̳͘ȃ ȁ̴̢̜࡛͂ͤ‫ͬޙ‬༭̱̳࣬͘ȃ

ಿ࿤́ழࣣैͤͅ႗͚ಏ‫ͤ͢ۼ‬

൰ℷ⅝ຈⅈ଼‫⅜ض‬ℴⅵ⅕৘ۜ

࠮ ඾
 ࠮ ‪ ” ২ ྦྷ ൂ ུ ໐ ⅘ ℶ ⅶ ⅅ ℵ ༭ ࣬ ℺ ℴ ⅴ Ⅻ ⅅ ⅍„ ₉ ఱ ໦ ↄ ↹ ↤ ⇅ ℹ ⅳ ٜ ࡹ ⅃ ⅶ ⅍ ழ ࣣ ֥ ⅛ Ⅼ ⅗ ⅃ ⅼ ℹ ⅳ‵ ٛ ২ ⅕ ⅛ ࣣ փ ⅘ ঢ ⅴ Ⅻ ⅅ ⅍„ ‶ ⅕ ℴ ℵ ⅃ ⅑ ⅻ ਋ ℿ Ⅻ ⅅ ⅍„ ఱ ໦ ℺ ౷ ࡓ⅛ਹ࿤ۚমಿⅰ༗ाജ૽ਤ݈݈֥֭℺ℵ⅏்ℽ࡛౷ⅻང࿚ ⅅ” ٜ ࡹ ⅃ ⅶ ⅍ ୏ ໅ Ⴛ ൱ ৪ ⅛ ૽ ⅍ ⅏ ⅛ დ ⅻ ໳ ℻ ” ↄ ↹ ↤ ⇅ ⅘ Ⅿ૭ⅅවⅶⅻⅇⅵ⅗⅖்ℽℹⅳ৾ⅴழⅼ⅔℻⅍࿚ఴ⅔ⅇ„ ौාྎ”࿩⃽⃶⃶૽⅛๱ୃܰ২֥⅛ఱၾٜࡹ℺ℴⅴ”ոြ” ₉ ٜ ࡹ ⅃ ⅶ ⅍ ૽ ⅍ ⅏ ℺‵ ඾ ࡄ ௙ ު ↺ ↡ ↁ ⇅ ఱ ໦ ↄ ↹ ↤ ⇅ ໦ ٛ ‶ ⅻ଼ࠫⅅ”୏໅ٛ২⅛‵඾ࡄ௙ު‶⅕෩ࡍ୶⅔ℴⅵఱ໦ↄ↹ ↤⇅⅕࢐ખⅻਹ⅚⅓℻Ⅻⅅ⅍„ ࣣփඤယ⅜”Ↄ↸↣⇄ℹ༞ੲ߄⅔⅄⅒୏໅ٛ২⅗ ‫׫ؙ‬ⅺ ₉ ঑໡ℴ”୏໅ٛ২⅜⅋⅛ ‫ࣣ⅕׫ؙ‬ⅸⅉ⅓” ∸ழࣣ֥ⅺ‫܄‬Ⅼ࿩⃼⃵⃵૽⅗ࠀ࿩ྖၭ඾Ⅺ⅓⅚ೈ߄໦⅚঑ ໡ℴ ∹ခ‫صݝݯ‬ฃℴષℿ ∺֚ၙ୆‫ڰ‬঑‫⅚߄׳‬঑‫ݯ‬ ⅋ⅅ⅓”ٛ২⅚ၲ⅗⅛ ࠮ྎⅪ⅓ਯⅬ⅀⅔ℹ෇Ⅽⅲⅵ⅌⅕ ₉ ⅛⅁⅕⅔ⅇ„ ఱܑު℺⅋⅛ୣහⅻ෇Ⅾⅵࠁ⅔ℸ߄ⅻ੄ⅇ⅛⅜ْ‫ܢ‬എ⅗⅁ ₉ ⅕ ⅔ ⅇ„ ⅁ ⅶ ⅘ ௽ ℽ ఱ ܑ ު ℺ ⅔ ⅓ ℽ ⅵ ⅲ ℶ ℺ ⅼ ⅝ ⅳ ⅗ ℽ ⅓ ⅜ ℵ ℿ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ⅍ ⅎ ⅅ”‵ ࡹ ဥ ‶ ⅛ ࿚ ఴ ℺ ٜ ࠨ ⅃ ⅶ ⅍ ⅸ ℿ ⅔ ⅜ ℴⅴⅫⅉⅼ„ ĵ

ijĸ

IJ

IJ

೚ࡓୄ๼ਤ݈݈֥֭ⅲⅴ

ུ ٛ ݈ ⅔ ⅜”‵ ༞ ୃ ထ ॳ ‶ ₉ ⅛ ़ ଽ ‫ ׵‬୰ ℺ ࣐ ⅸ ⅶ Ⅻ ⅅ ⅍„ ↪ ⇅ ↞ ℺ ⅈ ⅶ ⅓ ℵ Ⅻ ⅇ„ ུ ൚ ⅘‫⅓⁁ۿ⅘ܥܓ‬ℵⅵ૽⅍⅏ⅻ ‫ݢ‬ℵ⅔‫ݣ‬ℶ⅍Ⅾ⅛ଽহ℺ຈါ ⅔ⅇ„

Ķ


Ȇ֓঍ະ௷చॐ! !

!

!

ˏාࡠ೰

Ȇළॲິ͈࠿૷ྫၳ‫!ا‬

!

!

ˎාࡠͤ

!

2 ාࡠͤ

Ȇࢃ‫ࣞܢ‬Ⴂ৪֓ၷ͈༗ࡏၳࠚࡘ!

25

গগ ⅅ ⅓ ະ հ ೰ ࡹ ဥ ⅻ ࡘ ⅳ

ⅇ ⅁ ⅕” ਹ ‫ ⅓ ⁁ ⅗ ⅘ ك‬ℵ

"""

ƪnjǜ

⅛⅛

ಣ‫׫‬Ⅿ࣭⅛ထॳⅻ

௩ⅰⅇ༞ୃထॳմ⅛࣭

೩ਫ਼ං৪Ⅴ⅛ક๯୕ⅺ࿗

‫߄ັݯ‬ոષ⅘↲‡↠←ࡘⅳ

೰‫ڣ‬

ℿⅼⅯⅨⅷⅷ„ℴⅵ⅛⅜”ު‫ٮ‬

⅃ⅶ⅓ീ⁁⅓Ⅻⅇ„

⅖ ℴ ‶ ⅕ ဓ ৫ ࿤ ࠐ फ ౜ ൚ ఱ ૳„ ߄ⅅ⅗ℵ⅔ℽⅎ⅃ℵ

⅛ါ‫܃⅛ݥ‬ඟⅬ”⅁⅁⅌⅕⅝ℹ

૽⅞⅔ⅳ⅚Ⅾ⅚⅖⅚ℸ”஖

ⅴ ⅘ ۗ ၯ ℺‵ Ⅿ ℾ ⅴ ⅁ Ⅻ ⅉ ‶” ஖‫⅗ުܑ⅛ࡀݷ‬ℳⅴ⅚ ₉₉ ℸ”⅊ⅵ⅔Ⅾজ⅌ⅎ࣭ྦྷ֚

࢖ ‫ ވ‬ম ު ⅛ ྫ ୯ ௌ ⅗ ໘ ‫↼ ↦ ”ڰ‬

↴ↄ⅛ↁ⇅↧↿‡↟⅔ⅇ„ↂ↣

Ⅻⅉⅼℹ„

⅛ ঀ ℵ ༷ ℺ ֑ ℵ Ⅻ ⅇ₎ ⅋ ⅅ ⅓” ‫ࠨ⅔ݷ‬಍ັℿⅲℶ⅔⅜ℴⅴ

⅋ ⅶ ⅜ ৰ ߄ ⅅ ⅓ ⅔ ⅇ„ ੳ ਀ ⅘ ৰ

""

ٛ ૣ ݈ ℺ ই Ⅻ ⅴ Ⅻ ⅅ ⅍„ ⅵⅵ ୕ ໅ ౜ ⅺ ࠚ ࡘ ⅇ ⅵ ⅁ ⅕”

आུഎ⅘ࠊ‫ܨ‬ⅻ⅍⅓ೄ

ⅆⅆ ༷ ༹ ⅻ ࣉ ℷ ⅵ ⅁ ⅕” ‫֗ ޗ‬₊ ঊ

ⅽ ! ↷↽ↂ⅔Ⅿ⃻⃶⃶⃶‫↾↟ؙ‬

ⅇ ⅘ ⅜” ࣭ ྦྷ ⅛ Ⅲ ⅕ ⅁

⅜ Ⅻ ⅈ” հ ೰ എ ⅗ ਓ ව

⅛़ଽ੄൲⅛฼໦ոષ℺ࡘ୕⅘

֗⅒⅚໅౜ࠚࡘ⅗⅖℺ຈါ⅔⅜

℺ ව ⅵ հ ೰ ⅄ ⅌ ࡹ ဥ ⅻⅻ

ঀ ⅸ ⅶ” ࢘ ‫ ض‬ⅻ ℴ ⅀ ⅓ ℵ ⅵ ⅕ ໳

ⅷⅻၻℽⅇⅵո‫⅘ٸ‬ℴ

ै ⅴ ੄ ⅇ ⅁ ⅕” ड ೩ ೈ

℻ Ⅻ ⅇ„ ⅔ Ⅿ” ඾ ུ ଽ ຸ ⅜‵ ⅼ

⅗ℵ⅔ⅅ⁄ℶℹ„

߄⃶⃵⃵⃵‫༹⅛׫‬ଷ‫ا‬

↶↼ↁ⅚႕⅛඾ུ⅚႕⅗⅛⅖ⅲ

ⅴ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ⅋ ⅛ ⅍ Ⅾ ⅘

ⅰⅰ‷ ഴ ჏ ߿ ‸ ෩ ࡍ ⅚ ޺

̸̺̯̞ͦ̈́͘Ȋ

LJLJƍƍ ᡫ̮

2 ාࡠͤ

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

Ȇˏȡ 6 पͅঊ֗̀؊‫׳‬අ༆਀൚ȁ47-111 ‫!׫‬

ℽⅮⅼ

ˏා‫ۼ‬

⅖ℶℹ஖‫⅔ݷ‬࿚ℶ⅓ℽⅎ⅃ℵ

Ȇࡹဥ಺ା੩଼߄͈ୟ͙௩̱͞ ȁ৐ު৪͈૖ު߱ႯȆ୆‫ڰ‬๯঑‫! !׳‬

ᬌ⚝

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ

↭→ↈⅿ↭ⅳ↏

஖‫ݷ‬࿒൚͉̀ુͅ‫ࡠۼܢ‬೰ Ȇ΀΋΃Ȝ͞જ΀Υ‫ز‬ഩฃ̢۟༞੩

ↂ↣⅛ঀℵ༷℺⅏℺ℶ₎ ࢥ࿂⅛ॽ༷℺⅏℺ℶ

ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

!ల 87 ࣢! 1:/6/22

""

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬ อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

̞̺͘ୀ຃͈ ୈૺȂୈૺ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

ỼἢἰἊἹἼἘỵ ȁࢩോঌಿȂਝဩ಑၌͈อ૞ႁ̹ۜ͘͜ͅ૤̵̯̱̹ͣͦ͘ȃ̞̾͜ȂĹ ࠮ ķ ඾࣐̠ͅ ໹გ୹࡞ͅಕ࿒̱̞̳̦̀͘Ȃ̞̾ड߃͈࣭Ⴒ̤̫ͥͅ‫׵‬୰͈ಎ́Ȃ΂Ψζఱൡႀ͈ί ρΧ͈́‫׵‬୰ͬરॷ̱Ȃ‫ړ‬໶‫ܕ‬෱୲͉ଲ‫͈ٮ‬ఉତ෩̺̞̠̭͂͂ͬȶ΂ΨζΐοςΞͻȷ ͂ນ࡛̱̀‫ړ‬෱୲͈͒ߓఘഎ༜͙ͬࡤ͍̥̫̱̹͘ȃુͅଽহ‫ͬة̱̀͂ز‬อ૞̱̞̀ ̩͈̥ࣉ̢̤͈̱̠̀ͣͦͥ́͡ȃࡉਠ͇ͩ͊ȃ ‫ڐړ‬८ཡগૄ࿩Ȫ˪ˬ˰ȫठ࠿൦݈͈ٛ੔๵տ֥ٛ́ˑ඾Ȃࢩോঌ͈ਝဩ಑၌ঌಿ̦࣐̹̽‫׵‬ ୰͈ါক͉ষ͈೒ͤȃ ȁ֚Ȃ΂Ψζఱൡႀ͈Ȫː࠮͈ίρΧ͈́ȫ‫׵‬୰́Ȃ஠ଲ‫͈ٮ‬ఱఉତ̦‫ړ‬໶‫ܕ‬෱୲ͬ‫̞̀͛ݥ‬ ̭͈ͥ͂୲చഎୃ̱̯ͬ‫ږ‬૞̱̹ȃ ȁ֚Ȃ Ȫ΂Ψζఱൡႀ͈‫ړ‬෱୲ࢹேͬ঑঵̳ͥȫ͉̲̳ͩͦͩͦͬ͛͂ͥ૽șͬ΂ΨζΐοςΞͻ ͂ࡤ͍̹̞ȃఱൡႀ̷̭‫ړ‬໶‫ܕ‬஠෱ͬ‫΀ͦͩͦͩͥ͛ͅݥ‬ΥσΆȜ͂‫ܛ‬བͬဓ̢̩̹̀ͦȃ ȁ֚Ȃ‫ړ‬஠෱ͬˎˌˎˌා́͘ͅో଼̳̞̠ͥ͂ȪࢩോȂಿॄၰঌ̦ࠇ̬ͥȫ࿒ດ͉ఉ̩͈ॷ ൳ͬਬ̤͛̀ͤȂ৘̧࡛̞́̈́ၑဇ͉̞̈́ȃ ȁ֚Ȃࢩോ́๭บࢃͅฒࠬພ̞ͬۛȂٝ໘ͬ‫̀̽ܫ‬೧ͬ୬ͤ௽̫Ȃཌ̩̹̈́̽ऎș࿐೽ঊ̯ͭ ͈̠̈́͢ঊ‫ͬރ‬ඵഽ͂੄̱͉̞̫̞̀̈́ȃ ȺΣνȜπȜ·ˑ඾‫ވ‬൳Ȼͤ֨͢ဥ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


̵̩̈́‫ڒ‬ओ ̵̩̈́ ‫ڒ‬ओȃ ȃ ෩ࡍ͈૽ࡀ ȶ෩ࡍ͈຦‫ڒ‬ȷ̞̠͂Ρρζ̦̜̹̽ȃ ΑȜΩȜ෩ࡍ২֥̦ഴા̱ ୃ২֥͈ओ༆എե̞ͅచ̱̀ ̷͈ෝႁ͈̯ࣞͬࡉ̵̫̭̾ͥ͂́ၡ֩ͬ‫̬ͥئ‬೑١ࠠȃ ࡛৘̷͉̠͉̞̥̞̈́ȃ ෩ࡍ͈૽ࡀ̜̹͈͉̞̈́̓̽́̈́͜ȃ ̷͈ఉ̩̦‫ૢ̧ݧ‬වͤȃ ৻̧৪ȁ̲͈̈́ͭྴ͉Ⴛ൱৪ȃ ૯͈‫͉̯ޑ‬Ȃ̭͈৻̯ͬ౶ͤȂಏ‫͂ۼ‬ȸႲఝȹ͈ႁ́ၛ̻̥̠̭࢜͂ȃ ֚૽͈෩ࡍႻ൱৪̦২ྦྷൂ̥ͣਤ݈֭஖‫੄͈͒ݷ‬෯ͬࠨփ̱̱̹͘ȃ ෩ࡍ୨̜̹ͤ̽ͅ૽̹̻֚͂੣ͅȶා‫̱ק‬෩ࡍఆȷͬ‫૽̹̱֚א׋‬

౻നȁ֚ࠄȪ̞̫̺Ȇ̞̫̞̽ȫ̯ͭ̽̀̓ͭ̈́૽ȉ ୆ා࠮඾ȁ2:8: ා 22 ࠮ 8 ඾ȁ൐‫ނ‬୆ͦ͘ȁ3: प ࠐႤ 3116 ාȁ൐‫ނ‬സၛఱ‫ڠ‬௾ު 3116 ාȁ඾࿤ু൲৬́෩ࡍ২֥̱͂̀޲ྩ 3117 ාȁ෩ࡍ২֥͈ࡀ၌࢜ષ̰̱ͬ͛̀ȶ඾ࡄ௙ު ξΣ΂ϋȷ‫ ͍ݞ‬OQP ༹૽ȶ΄ΞϋࠏႲఝȷͬ୭ၛȃ ոࢃȂ‫ڎ‬౷͈ু൲৬Ȃഩ‫ࢥ͈̓̈́ܥ‬ા́Ȃ๱ୃ͈ܰ Ⴛ൱ழࣣ̩̿ͤͅ४‫࡛̱̀ح‬हͅঢͥȃ

౻ന֚ࠄ̷̯̦͈ͭ૽̳́ȃ ૯͈ΑȜΩȜ෩ࡍ͈ഴા̳́ȃ ̷͈ࠨփͅ૘͙̩̺̯̞ͦ̀̀ȃ

෩ࡍ͈ၛા̥ͣ২ٛͬ་̢ͥ ȁijııĶ ා Ķ ࠮̥ͣ ijııĹ ා Ĺ ࠮́͘Ȃ෩ࡍ২֥̱͂̀඾࿤ু൲৬͈໐຦ୋ௮ρͼΰ൱̧̞̱̹̀͘ȃ‫ ͉ذ‬ĵıɎȂൃ͉ ĴɎ̞̠͂ࡕ̱̞۪‫͈ޏ‬ಎȂ ࿳͙̦ͦ̈́ͤ̈́ͣ͘ͅȂಓ͜࿡͜ຈঘͅ൱̧̱̹͘ȃࢥા́൱̩Ⴛ൱৪͉ͅȂୃ২֥Ȃ‫ࢥۼܢ‬Ȃ෩ࡍ২֥͂ࡹဥ͈֑̞͉̜̱̹̦ͤ͘ȂIJ ඾ IJ ඾ͬ ઺ͤ୨͉͙͈ͥͭ̈́ͅႁ̦ຈါ̳́ȃఱ་̈́ॽমͬ‫ͤ́͞ٯ‬ଛ̧̬̹͉͂ͅࡹဥ͈֑̞ͬ‫̢̹ק‬ఱ̧̈́‫̹̱̜̭̳ͤ͂ͥ͘͜ͅވ͍ͬܔ‬ȃၻ̞ಏ‫ۼ‬ ͅࠃͦ͘Ȃ̭͈૖ા́൱̧௽̫̹̞Ȃ͂এ̞̱̹͘ȃ̷̱̥̱͉ͦ‫̵̹̱̞́ͭ͘ڸ‬ȃজ̦෩ࡍ২֥̺̹̥̳̽ͣ́ȃΉ΄͞ພ‫͊͛ݝ́ܨ‬୨ͣͦ̀ ̱̠͈̦͘෩ࡍ২֥̳́ȃࡘॲ̈́ͦ͊ͅ୨̱̠͈̦ͣͦ̀͘෩ࡍ২֥̳́ȃ̞̾́͘͜฼૽ஜե̞̦෩ࡍ২֥̳́ȃ෩ࡍ୶ιȜ΃Ȝ͈സࣣ́ྫ঴๟ ͅঀ̞৤̯͈̦̀ͦͥͅ෩ࡍ২֥̳́ȃজ͉Ȃͼμ̞̠͕̭̠̱̹࡛͂̓৘ͬࡉ̧̱̹̀͘ȃ ȁ̱̥̱জ͉ಏ‫ͅވ͂ۼ‬ξΣ΂ϋ଼̱ͬࠫȂࣾඳ̈́ે‫͈ޙ‬ಎ́ࡽ̞ͅ‫̧̞̜͍̩̾ࠫޑ‬Ȃ൰̞̱̹͘ȃ఑̻̱̦̹͌ͦ૽͜ಏ‫੄ͅۼ‬̢ٛ͊ࡉͥࡉͥ ̠̻ͅ୆‫ͤ৾ͬܨ‬࿗̱Ȃܑު͞২ٛͬ൲̥̳ႁ̧̞̱̹̈́̽̀͘ͅȃྀ඾ྀ඾ͬ‫ً̹̳̮̥͛ͤ͂͞ͅة‬Ȃܑުͅ࡞̦ͩͦͥ͘͘ͅঀ̞৤̯̀ͦͅ ̞͉̀̀ু໦͈঵̾ႁͬอ‫̵̧ͭ́͘ܞ‬ȃ̱̥̱൳̲૽‫̦ۼ‬ఱ୨̈́ಏ‫ͅۼ‬սͦ͘Ȃࡽ̞ͅ੩̫ࣣ̠ಎ́ఱ̧̈́ႁͬอ‫̧̳́͘ܞ‬ȃ౗̷͈́͜ͅႁ̦ ̜̳ͤ͘ȃ̷̞̭͘ଽহ͈ા̷͈ͅႁͬ୆̧̥̳̜͂́ͥ͂এ̞̳͘ȃ জ͉Ȃ২ྦྷൂ̥ͣ൐‫ނ‬ήυΛ·๤႕ߊ࢓༞৪̱͂̀ၛ࢓༞̱̳͘ȃ࡛ા́൱̩Ȫ൱̞̞̹̀ȫ͈͈͜ႁͬଽহͅ฽‫̵̳̹̯́͛ͥד‬ȃজ̹̻͉ঀ̞ ৤̯̱̹̀ͦ͘ͅȃ̷̱̥̱ͭ̈́জ̷̹̻̺̥̭ͣȂ̞͘඾ུ̦ೄ࿂̱̞̯̰̀ͥ̈́ࣾ͘͘ඳͬ࣪໚̳ͥႁ̴̧̭̦͉̳̈́ͥ͂́ͥ́ͅȃজ͉Ȃ෩ ࡍ͈ၛા̥ͣ২ٛͬ་̢̳͘ȃ জ̦৘࡛̱̹̞ଽॐ͉Ȃո‫ڎ͈ئ‬ത̳́ȃ ӱႻ൱৪͈ঀ̞৤̀͂২͈ٛຫࣾ‫މࡓ͈ا‬ɁႻ൱৪෩ࡍ༹͈าུ٨ୃ̹̺̻ͬͅ৘࡛̱̹̞ Ӳ๱ୃ২֥͈ࡹဥհ೰͂ୃ২֥͈͂޳൝ఞߚ৘࡛͈̹͛ͅȂఱܑު̦ୣහͬ໅̠ॽழ͙̩̹̞ͬ̾ͤ ӳ୆‫ڰ‬༗ࢌଷഽ͈าུഎ٨஝Ȃ࢖എ૖ު߱Ⴏଷഽ͈ఱ໙̈́‫ڐ‬ਰȂ೩ਫ਼ං৪̫࢜ਯ఺͈ఱၾ‫ږ‬༗̈́̓Ȃȶ෩ࡍ୨ͤȷ́૖͂ਯ్̞̹ͬͩͦ͘ Ⴛ൱৪͈୆‫͈̮̱͂͂ڰ‬ၛ̀ೄ̱ͬ΍εȜΠ̳ͥॽழ͙̩̹̞ͬ̾ͤ ȁ͙̯͈̮̈́ͭ঑‫׳‬Ȃ̮‫ފ‬ႁ͈͕̓Ȃ̱̩̤ͧ͢‫̳̱̞͘ܐ‬ȃġ

ġ

ġ

౻നȁ֚ࠄ

ġ

ഽೋ಴⅛‫غـ‬ఱٛಎগ℺༭ൽ⅃ⅶ⅍„

‵Ⅻ⅍Ⅿ‶⅕ℵℶۜⅆ„ ‵‫‶℺ة‬ℹ„ոஜ”

Ⅺℴⅎ⁂ⅻ⅚ℷⅆⅆⅭ

‫ ℺ ܹ ܃‬ಎ গ ⅅ ⅍ ⅕ ℻ Ⅿ ֚ ༷ എ ⅔” ঌ ྦྷ ⅛ ௰

⅘‫ފ‬ႁⅅⅲℶ⅘Ⅿ⅋⅛ဒ౷℺⅗ℹ⁁⅍„

ఉ ℽ ⅛ ૽ ℺ ‫ ڢ‬ⅅ Ⅼ ⅘ ⅅ ⅓ ℵ ⅵ ट ⅅ„ ⅋ ⅶ ₉ ⅻ ௽ ℿ ⅵ ℹ ⅖ ℶ ℹ” Ⅿ ⁁ ⅕ ਯ ྦྷ ⅛ ౶ ࠃ ⅻ ৰ

ⅴ ⅍ ⅳ ℵ ℵ ⅛ ⅔ ⅜ ⅗ ℵ ℹ„ ௽ ℿ ⅵ ⅍ Ⅾ ⅘ ‫ة‬

℺ વ ‫ ⅓ ⁁ ⅗ ⅘ ٺ‬ℵ ⅵ ⅛ ℹ” ⅋ ⅶ ⅻ ྶ ⅳ ℹ ⅘

ⅅ ⅓” Ⅿ ⁁ ⅕ ఱ ౨ ⅘ ਯ ྦྷ ⅘ ‫ ފ‬ႁ ⅻ ࡤ Ⅰ ℹ ℿ

ⅶ⅝ℵℵ⅛⅔⅜⅗ℵ⅛ℹ„

‫ہ‬നࠅ

Ⅼⅼ⅗⅛ႁ⅔ࣾඳⅻ઺ⅴ‫ק‬ℷ⅓ℵℽ⅕ℵ ₉ ℶ อ ே ⅰ ਀ ༹” ⅁ ⅶ ℺ ⅁ ⅶ ℹ ⅳ ⅛ ‫ ⅒ ځ‬ℽ ⅴ

෩ࡍႻ൱৪ͬఱၾ̩̺̱̹̾ͤͅୣහ͉Ȃ඾ུࠐ౬Ⴒ̷͂ͦ ͬΨΛ·ͺΛί̱̹ଽຸ͈ܰଷ۱გଽॐ̜̳ͤ͘ͅȃ Ⴛ൱৪෩ࡍ༹͈٨೰͂෩ࡍႻ൱৪͈ࡹဥͬ‫ږ‬༗̳̹͈ͥ͛ଽ ॐഢ̦۟ຈါ̳́ȃ ෩ࡍႻ൱৪͉̲̳ͬ͛͂ͥ๱ୃܰႻ൱৪͈୆‫͈ڰ‬հ೰͂౷պ ͈࢜ષ͈̹͛Ȃ࣭ٛ́൰̠݈֥ͬ௩̳̹͛͞ͅȂ෩ࡍႻ൱৪ ͈൰௔͈୶൮̹̞̽̀ͥͅȂ౻ന̯͈ͭၛ࢓༞ͬ঑঵̱̳͘ȃ

ġ

‫غـ‬ఱٛం௽͈୊̵̜̬ͬͭ͘ @" ⅘ ⅜ ຈ ါ ⅔ ⅜ ⅗ ℵ ⅎ ⅷ ℶ ℹ„ ࣽ ℹ ⅳ ⅔ Ⅿ ಁ

౻ന֚ࠄ̯͈ͭ͒؊‫׳‬ιΛΓȜΐ

ġ

ℽ⅜ℴⅴⅫⅉⅼ„୊ⅻℴ⅀Ⅻⅉⅼℹ„

ַ‫ݠ‬ੜᆧ

෩ࡍ୨̦ͤ‫̱࣐؍‬Ȃఉ̩͈૽̦Ⴙષ୆‫̞ͥͦͣޑͬڰ‬ ಎȂ࡛ેͬ౶ͥ౻ന̶̯ͭ͌ͅ܎ಫ͕̱̞̽̀͂এ̽ ̞̳̀͘ȃ

ġ


ƪnjǜ

⅛⅛

ⅅ ℵ ℹ ‶‵ ஖ ‫ ⅛ ݷ‬ⅰ ⅴ ༷ ⅜ ‶‵ ઀

೒ ⅆ ⅓‵ ⅖ ⅏ ⅳ ℺ య ນ ⅘ Ⅲ ⅃ ⅸ

ྦྷ৽ൂ⅛૧ⅅℵయນ⅘ี५⅃ ₉₉ ⅼ ℺ ஖ ⅝ ⅶ Ⅻ ⅅ ⅍„ య ນ ஖ ‫ ݷ‬ⅻ

ℹ⅕ℵℴℵփএⅺ঵⅐ℸ⅔⅜⅗

ါ ⅜” জ ⅍ ⅏ ֚ ૽ ⅟ ⅕ ⅴ” ࣭ ྦྷ

⅘ ࠨ Ⅻ ⁁ ⅓ ℵ ⅵ ⅘ Ⅿ ℹ ℹ ⅸ ⅳ ⅈ„

⅋ℶℵℶএთ⅔փࡉⅻ੆Ⅶⅵ⅛

ἴἻἽվ‫ڂ‬ẲẺ૎ࡅỉ‫׎‬ͺ‫ف‬ႆ ૎ࡅỉ‫׎‬ͺ‫ف‬ႆ

ȁࣽාഽȂĵĵ ಣ‫࣭͈͜׫‬ञͬอ࣐̳̞̞̳ͥ͂͘ȃ୕ਓ̦ ĵķ ȡ ĵĹ

ಣ‫୽̥̠̞́̈́͂׫‬௔শయ͂൳̲̳́ȃ̭͈ৰ߄ͬঀ̽̀஖‫ͬݷ‬࿒

ⅳ ⅈ” ⅋ ⅛ ത ⅻ ֚ ੣ ℽ ⅍ ⅘ ⅅ ⅓

⅚ⅇ⅔փࡉℹ։⅖ⅴ⅘Ⅿℹℹⅸ

෫ ٟ ” ֓ ၷ ඳ ྦྷ” વ ‫ ٺ‬৪ ඳ ྦྷ”

‫ܤ‬ⅅ⅓ⅅⅫ⁁⅍℺ⅱℷ⅛ࡹဥ⅛

൳আ⅛⅍⅍ℹℵ⅔⅜ℴⅴⅫⅉ

ࢯ ⅆ ⅴ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ„ ⅔ ⅇ ℹ ⅳ ଽ ൂ

ⅼ„ ་ ℶ ⅌ ℴ ⅔ ℴ ℵ փ এ ⅔ ་ ℶ

ٚ ࢌ ඳ ྦྷ” ↽ ↥ ↩ ↽ ඳ ྦྷ ” ਯ Ⅽ

ⅷⅲⅈ⅌ℼ⅖ℴ૽ₚ⅛ఱℴ⅗೷

ⅻ ৾ ⅳ ⅉ ⅵ ⅛ ℹ ⅖ ℶ ℹ ⅔ ⅇ„ ་་

ે‫ޙ‬ⅻै⁁⅓℻⅍⅁⅕Ⅵ⅛ୣහ

ඳ ྦྷ ൝ ⅁ ⅛ ࣭” ⅁ ⅛ ࣭ ྦྷ ⅛ ຫ ࣾ

⅕⅁ⅷⅇⅳ్ⅸⅶ⅍↥ⅿ↏⇅ↇ

̞̺̯ͭ͘ͅ‫ܢ‬ఞ̱̳͘

ℵⅵ⅁⅕⅔ⅇ„‵ଽࡀ℺་ⅸ⁁⅓

Ⅼၛા⅔⅊ℵ⅓⅖ℴၛા⅓⅛ℷ

ⅅ ℵ ⅕ এ ℶ ⅛ ⅜” ଽ ࡀ ࢐ య ⅺ བ ࣭ ྦྷ ⅘ ⅜ ু ࡨ ୣ හ ⅻ ؋ ⅅ ັ ℿ” ₉ ࣭ু૸℺࣭ྦྷ⅘చⅇⅵୣහⅻ༶

Ⅸⅅℽ⅗ℵ‶⅕এℷ⅝ℸ⅛ⅈ⅕

ా⅛‫ޣג‬ℹⅳ౎ⅇⅵ⅁⅕℺⅔℻

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

ℵ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ” ⅀ ⅚ ࣭ ⅗ ℷ ℴ ⅒

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

ⅵ⅛ℹ‶⅗⅖⅃ℹⅼ⅘փࡉ℺࢐

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬ ଽࡀ࢐యⅺⅆⅴ⅚ℸ⅕ℵℸ„

!ల 88 ࣢! 1:/6/29

ⅸ ⅃ ⅶ Ⅻ ⅅ ⅍„ ⅁ ⅛ ݈ ა ⅔ ℸ ℹ

জ̹̻̦ȶ་̢ͥȷփএͬ ঵̥̠̥̺̾̓"" ঵̥̠̥̺̾̓ ""

LJLJƍƍ ᡫ̮

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ

ଽൂ൳আ͈୽̞͉̞́̈́

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

ᬌ⚝ ↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

ȁজ͉஻‫ڠث‬֥̳̥ٛ́ͣഥൡ͈ज౴͉ٛͅຈ̴੄୘̱̳̦͘Ȃུ

ြ̈́ͣ૽‫ۼ‬ഓ‫͍ڠͬڠ‬Ȃȸ૽୆௙ࣣఱ‫ڠ‬ȹ̧͓࡛͂̈́ͥા̴͈͉̦Ȃ

࢖ྶൂ଼͈‫ض‬อນ̱̞̳ٛ͂̈́̽̀̽̀͘͘ȃ̞̺̯̦ͭ͘ଽহ͈

ུৗͬ৽ಫ̱̞̭̀ͥ͂ͅ࢕ྶͬࡉͥএ̞̳́ȃ̮࠲൰̤ͬ‫̱ͤܫ‬

̳͘ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ‫ܹ܃‬ঌȆĵĹ प౳଻

⅜⅗ℵ⅔ⅅ⁄ℶℹ„

ⅵփএⅻ৘࡛ⅅ⅓ℵℽℹ⅔

ସႁⅻ೒ⅆ⅓জ⅍⅏⅛་ℷ

⅘ ⅅ ⅓ Ⅿ” ⅖ ⅛ ଽ ൂ” ଽ হ

ࣣ ℴ ⅓ ⅆ„ ະ ਱ ໦ ⅃ ⅜ ℴ ⅵ

⅌ℼ⅖ℴփএ⅔⅚Ⅲ⅐ℸⅳ

σி৐͉‫ܥܓ‬എ̳́ȃ߄঵̻࡛͜ͅ߄ͬ෻ͥ̈́̓ଽॐͅ౵̵̱ͭ͘ȃ

་ℶⅴ⅌Ⅽ⅚⅌⅌ℸℴⅺ ₉ ࡤ⅟ℸℾⅪⅆ„

ஜ࣭ͅ‫̦ز‬ฃਓ࣐և̱̞̱̥ͬ̀ͥ͂࡞̵̢ͭ͘ȃଽࡀဓൂ͈κρ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


͈ͭ ̞̻͘͝

৽ಫ

̭͈͘͘ȶव฻֥ଷഽȷུ͉̲ͬ͛̀൚̞̞͈̥ͅ ȁࣽ਩Ȃˑ࠮ˎˍ඾̥ͣव฻֥ଷഽ̦ΑΗȜΠ̱̳͘ȃ̷ͦͬஜ̱̀ͅȂː૽ͅˏ૽̦́͘੄̹̩̞̈́͂ٝ൞̱̀ ̞̞̠ͥ͂։ુ̈́ેఠȃ̭͈͘͘ȂଷഽͬΑΗȜΠུ̱̀൚̞̞͈̱̠̥́͡ͅȃ ȁ̞̈́ͭ͂̽̀͜Ȃ༹ၙ͈୺࿝‫̦ۼ૽̞̈́́͜ز‬Ȃু໦͈ະ਱໦̯ͬ౒ͅષ̬̀૽ͬव̩̞̠̭͂͂ٚͅह̵̯ͥ ̞̠̭̠̱͂͂ͧ̓̀͜ͅොං̵̧̦̞ͭ͘ȃۖ஠̈́૽‫̵̞ͭ̓̈́͘ۼ‬ȃ̳̥́ͣȂ୺࿝‫̞ူͬز‬Ȃ̧̺̫́ͥু ໦ུպ͈ࣉ̢̦ව̞̠ͣ̈́̈́͢ଷഽͬ૽႒͉ಃ̧̧̜̬̹͈͉̞͈̱̠̥̀́̈́́͡ȃ ȁজ͉Ȃȶ૽ً͉̻ͬๆ̳ȷ̞̠͂ஜ೹́ଷഽ୭ࠗͬࣉ̢̞̠͂͢৽ಫͅॷ൳̱̳͘ȃ̠̩࣭ٛ́͢͜͞ൄࠫͬ‫ݥ‬ ݈֥͈͛ͥ൲಼̧̦ൂ෩̭̞̳́ܳ̽̀͘ȃ̷͈൲̧ͅ‫ܢ‬ఞ̱̳͘ȃ ȁ̤̈́Ȃ̩̱̩ͩ౶̹̞༷͉ͤȂव฻֥ଷഽ͈࿚ఴത݈֥ͬႲྷ̹́͂͛͘ȶ23 ͈აതȷȪ‫ ܱئ‬VSMȫͬ४ચȫ http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

ȶ̭͈ଷഽ͉ͅȸ࣭ྦྷͅ‫ޑ‬ଷഎͅ४‫̵̯ح‬Ȃ‫ݵ‬๛̳ͥ৪͉ͅ ȶ৽ࡀ৪̹࣭ͥྦྷͬൡহ͈௰ͅ‫֨ͅޑ‬ ั௱ͬ‫̳ͥه‬ȹ̈́̓Ȃઁ̩̈́͂͜࠻༹֑฽̦ːതոષ̜ͥȃȷ ̞̩̽̀͜തͅఱ̧̈́࿚ఴ̦̜ͥȷ ȶຽ೒Ȃ̭̠̞̠࿚ఴ̦̜̥ͥͣȂ༹̭̠̞̠ ၙͬै̞̠̭̦ͥ͂͂̈́ͥͅȂव฻֥ଷഽͅ ࡠ͉̽̀Ȃ૩༹௖͜ȶ͈ࣽଷഽ͈́͘͘‫͈ة‬ ࿚ఴ̞̈́͜ȷ͂࡞̞͈̽̀ͥͅȂྫၑ༹ͤ͞ ၙͬै̱̹̽̀̽͘ȃΧισȜϋ͈ഏ଑̧ͅ Ⴒ̹ͦͣͦΥΒῃ͈̠͢Ȃ࣭ྦྷ̦ࢋ̹༷̽ ࢜͒Ⴒ࣐̥̞ͦ̀ͦ̀ͥેఠ̺ȃȷ ȶ૽ͬव̩̈́ͭ̀Ȃ ু໦͉୲చ̹ͤ͞ ̩̞̈́ȷ

ȶ͈ࣽٝव฻֥ଷഽ͉Ȃ৘͉Ȃ΢ΙΑΡͼΜͅ୸ ႀ̯̞̹ͦ̀έρϋΑ͈ȸ४ૣଷഽȹ̷̩̽ͤͅ ̺ȃडࣞव̦อ࣐̱̞̀ͥέρϋΑ͈͒಺औ༭࣬ ੥́͜ྶ̥̯̞ͣͦ̀ͥͅȃ˒ˌාոષ͜ஜ͈Ȃ ̞ͩ͊ȶ΢ΙΑ͈४ૣଷഽȷ̧̞̠͓͈͂ͬ͜Ȃ ȶव ฻֥ଷഽȷ͂ྴஜͬ་̢̀൵ව̱̠̳࣭͂ͥ͢‫ز‬ ࡀႁ͈ᜒᜟ̯͂‫̯̱ͬͧޔ‬౶͕̱̞̽̀ȃȷ

6 ࠮ 23 ඾व฻֥ଷഽ͈‫ͥ͛ݥͬܢװ‬ ࣭ٛඤ͈ਬ͈ٛ́փࡉͬਚ͙̽̀ͥ͂

ȶ༢ા́͘๩ྟͬ঵̞̥̫̽̀̈́ͦ͊ ̞̈́ͣ̈́̈́ͭ̀૯̽໹̮̺͛ͭȷ

ȶু໦͉ਤ݈݈֥̜̦֭́ͤ̈́ͣȂ̭͈ ༹ၙ̧̦̹̭́͂͜౶̥̹ͣ̈́̽ȃ ̤̞̤̞ ̱̥̱Ȃఱ་̈́࿚ఴ̦̜ͥ͂໦̥̹͈̽́ஷগ̱̹̞ȃȷ

ȶ̢ͭऻ͉௩̢̺̠̱ͥͧȂ࣭ྦྷ͈໅౜͉̽͂͜௩̢ͥȃ ‫͈̹͈͛ة‬ଷഽ̥ȃং༹͈໅౜͂ୣහͬࡘ̳̹̺ͣ͛ ̫̱̹͂ͣȂ̷͈యੲ͉ဒͤ͜ͅఱ̧̞͈͉̞̥́̈́ȃȷ ȶड੝͉व฻֥ଷഽͅఱॷ଼̺̹̽ȃ̭̦͂ͧȂ࿅݀व ฻֥̈́̽̀ͅḀ̩̑͂ͅ૖ުव฻̦ۗΏυ;Πव฻֥ ͬ‫֨ͅޑ‬ည൵̳ͥউͬ࿒͈൚̹̱ͤͅȂࣉ̢̦ˍ˔ˌ ഽ་̹ͩ̽ȃু໦͉ྫऻ̺͂฻౯̱̹̦Ȃࠫޫ͉व฻ ͈ۗփ͈̤࢜͂ͤȂခऻ̹̈́̽ͅȃ̭̦ͦ৘ष͈व฻ ̺̹̽ͣ͂এ̠͂Ȃ̠͜ඵഽ͂४‫̞̩̹̱̈́ح‬ȷ Ȫ৘षͅ࿅݀व฻ͅ४‫̹̱ح‬ঌྦྷȫ

ࣽ਩͈

ତল

ˏˌȡˏːप͈́͘ྚँၚ Ȫˌˑා࣭ସ಺औȫ

౳଻ȁː˓ȅ ˍɓ ੫଻ȁˏˎȅ ˌɓ ̯̜Ȃ̜̹͉̭͈̈́ତলͬࡉ̀‫ͬة‬এ̠ȉ


↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ƪnjǜ

⅛⅛ อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

℺ࣽⅯ৾ⅳⅶ⅓ℵⅵ⅁⅛࣭⅛ࠊ‫ܨ‬

Ⅹⅶ℺ٝ⁁⅓ℵℽℹⅳ‶⅕ℵℶ⅛

ު⅘ⅰ℺⅓⅋⅛ℸ⅁

൱ℽႻ൱৪ⅰಎ઀ܑ

⅛ ೈ ߄ ⅜ ‫ ℺ ئ ⅘ ݙ‬ⅴ ௽ ℿ Ⅻ ⅅ ⅍„

ਫ⅜⅜⅚ષ℺⁁⅍Ⅿ⅛⅛”Ⴛ൱৪

ఱ ܑ ު” ⅋ ⅁ ⅔ ⅜ ‫ ৽ ڼ‬ⅰ ࿨ ֥ ⅛ ༭

⅔”ঃષߗஜ⅛၌‫ף‬ⅻષ⅀௽ℿ⅍

‷ຐා⅘֚ഽ⅛‫‸ܥܓ‬ⅻࠞℷⅵⅫ

‫ ڼ‬৆ ٛ ২ ⅜” ‫ ڼ‬ⅻ ⅍ ℽ ⅃ ⅼ ঵ ⁁ ₉₉ ⅓ℵⅵ૽⅘อ࡞ࡀ℺ℴⅴⅫⅇ„ⅅ

၌ⅺ࣭ྦྷ⅗༗વⅅ⅓ℵⅫⅇ„⅕⅁

‷ℷ⅀Ⅸⅵ‸ၑა⅛෫౦ⅅ⅓ℵⅫ

֥ଷഽ̲̩̈́͝Ȃ࣭͈ٛಎ̞̩̜̾ͥ͜ͅտ֥ٛͅȂ๊͈֚ చ ॐ ⅛ อ ே ⅔ ⅇ„ ⅅ ℹ ⅅ” ম ৘ ℺

̈́փࡉȂ࿂ฒ̞փࡉ̞̹̺̞̹ͬȃ࣭ྦྷ̦བ̞̞ͭ́̈́व฻

ℹ ⅅ” ଽ হ ⅜ ⅋ ℶ ⅆ ⁂ ℴ ⅴ Ⅻ ⅉ

ȁ୶඾‫ٳ‬ट̵̯̞̹̺̞̹̀ज౴ٛ́Ȃ४‫ح‬৪͈ಎ̥ͣܲਹ ⅇ„

ᘶЙՃСࡇẳỞễẪ Ẓ‫˟׎‬ՃСࡇẓ ⅋ⅶ⅕฽ⅅ⅓ℵⅵ⅁⅕ⅻબྶⅅ⅓

̞̺̯ͭ͘ͅଵ๱৘࡛̱̞̹̞̀ͣ͜

ⅼ„୕߄ⅻఉℽොⅮⅲℶ℺”ਫ਼ං

ⅻၻℽⅇⅶ⅝⅋⅁⅔

़‫࡞⅛ٮ‬ℵ໦⅝ℹ ₉ ⅴ ⅻ ໳ ℵ ⅓”‵ ఱ ܑ ު

ℵ‶⅕࡞ⅸⅼ⅝ℹⅴ„

ⅶ⅘ဖℹ⁁⅕℻⁂ℵ

‵ຫཋ૽⅜⅋⅛ℸ⅁Ⅹ

⅕ ࢛ ℵ ⁁ ⅞ ℵ ৽ ಫ ⅅ”

ఉℽොⅮ⅓ℵⅵℹⅳ

⅗ ℵ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ୕ ߄ ⅻ

⅓ℵⅵ૽℺ఉℽ⅓ℹ

ⅷ ℺” ड ߃ ‫ ֑ ې‬ℵ ⅅ

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

ℹ⅖ℼ⅒ਓⅭ⅒ℴⅪℴℹ൳൝⅚ࡀ

!ల 89 ࣢! 1:/6/36

ℴⅳ⅍Ⅾ⅓࡞ℸℶ⅔⅜ℴⅴⅫⅉ ℵⅵ⅔⅜ℴⅴⅫⅉⅼℹ„⅁⅁ତා” ₉ ⅼℹ”ခࡀ৪⅛ܑުⅅ⁂⅖ℼ୆૸

LJLJƍƍ ᡫ̮

ȶ̤̭͖ͦͅဖ̥̫̽͂ȷ͂ ‫͈̥̞ͭ̈́ͦͩ࡞̷̢̠ͣ́ͅة‬

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

ᬌ⚝ ↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

ȁ̷̱̀Ȃ̷͈տ֥͉ͅȂ݈֥਽ৡͅฑͣ͘

̵ͥȃ̷͈̭͂̽̀͢ͅȂ݈֥͈ఞߚ̞̾ͅ

࣭̀͜ྦྷ͈ۜ‫̫̥̥ͣژ‬ၗ̞̞͈̥ͦ̀̈́̓

̠̥࠿બ̧̳̭̦̞̠͈̺ͥ͂́ͥ͂ȃ̠̓

̳́Ȃ͙̯̈́ͭȃ࿂ฒ̞փࡉ̱́͡ȃଵ๱Ȃ

৘࡛̱̹̞̳͇́ȃ

⅝⅗ⅳ⅗ℵ„

༗વⅇⅵଽຸ⅘་ℷ⅗ℿⅶ

ℽ ⅓” ૽ ₛ ⅛ ୆ ℻ ⅵ ૄ ࠯ ⅻ

࣭ ྦྷ ⅻ‵ ‫ ܙ‬ⅵ ⅗ ⅍ ℹ ⅵ ⅗ ‶ ₉ ⅕‫ܙ‬ⅉັℿ⅗ℵଽຸⅆ⁂⅗

વⅇⅵ⅍Ⅾ⅘୕߄ⅻঀℷ⅕„

⅛জ⅍⅏⅘୆℻ⅵૄ࠯ⅻ༗

⅚ জ ⅌ ⅎ ૽ ‫ ⅓ ۼ‬ℳ ⅴ ⅔„ ⅋⅋

࣭ྦྷ̦փࡉͬ࡞̧̠̭̦̠͂́ͥ̈́͢ાͬ୭̫̹̞̞ͣ͂ȃ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


̵̩̈́‫ڒ‬ओȃ ̵̩̈́‫ڒ‬ओ ȃ ̜̹͉̈́ȶ̠̹͌ͭ͡߿ȷ͈২ٛͬ஖఼̱̳̥͘ȉȊ ̷ͦ͂͜Ȥ ȸ̠̹͌ͭ͡߿ȹȉ ȶ͈̭̈́ͭ͂ȉȷ̤͂এ̞̱̠́͡ȃ ȶ֚‫ؙ‬௙ಎၠȷ͂ࡤ̹̥͈͊ͦ̾̀඾ུ২ٛȪ̞̾Ȃ̭͈‫͉ *!!!̷̜̫̺̹̺̠͉̈́̓ͭ̽́͘ۼ‬Ȃ‫ڒ‬ओ͈ઁ̞̈́২̱̹ٛ́ȃ ࠁͅນ̵͊Ȃ̻̠̓͡ȶ̻̠̻ͭ͡ȷ͈̠͢ͅȂಎ‫̦̭͈ͧ͂ۼ‬໦࢚̩̀Ȃષ‫͈ئ‬ओ̦઀̯̞ેఠ̳́ȃ ̭̦͂ͧȂ࡛ह͈඾ུ͉အ་̱̱̞̱̹ͩͤ̀͘͘ȃ ̷͈উͬ൲ْ́ນ̳̳͂ͥ͂Ȃ඲৆͈ΞΣΑδȜσͬ՜̱̞̲ͤ̾͐̀ͥۜͅয̞̳̀͘ȃ ̓ͭ̓ͭȂਸಿ͈ఔ‫ͤ̈́ͅࠁ׫‬Ȃ̦̀͞૯ͭಎ̦̩͍ͦ̀Ȃȶ̠̹͌ͭ͡ȷ͈̠̈́͢ࠁ̧࣐ͅ಍̩Ȃ̷༷ͭ̈́࢜ͅ ̭͈඾ུ͉̥̞͈͉̞̱̠̥࢜̽̀ͥ́̈́́͡ȃ ȶಎၠȷ௄̦ࡘઁ̱Ȃີဉ௄͂ຫࣾ௄͈ඵޭͅ໦̥̞̩ͦ̀Ȃ̭ͭ̈́উ͉̹̱ͬ̀জ̹̻͉བ̺͈̱̠̥ͭ́͡ȃ ‫ڒ‬ओ͈‫ڐ‬ఱͬͼμ͂࡞̠͕̓এ̞౶̯̠̹ͣͦͥ̈́̽ࣽ͢ͅ඾Ȃ̭͈̭͈͘͘༜͙ͬૺ͈̥͛ͥȂ ̷ͦ͂͜ȶΦȜȷ͂࡞̠͈̥Ȃ̦জ̹̻ͅ࿚̞̳ͩͦ̀͘ȃ ̷̦ͦȂ̭͈࣭̤̞̀ͅȸଽࡀ࢐యȹͬ৘̵࡛̯͈̥̠̥ͥ̓Ȃ̞̠̭͉̞̱̠̥͂͂́̈́́͡ȃ

ً‫ݲ‬

࡛ह

̻̠̻ͭ͡߿

ྚြ

ఔ‫ࠁ׫‬

̜̹͉̻̈́̓ͣͬ஖఼̱̳̥͘ȉ

ġġ૧̱̞Ⴊͅ࿒‫̞̯̈́͛ژ‬ȊȊ ȶ֚‫ؙ‬௙ಎၠȷশయ͈̠̜ͥ͢ͅ೾ഽ༗વ̳͈͉ͥȶ͞Ȝ̹͛ȷ͂઀ஂুྦྷൂͅඏ̧̫̾ͣͦ̀ ̤̈́͜Ȃ̺͘‫ܢ‬ఞ̱̹ͤ࿑̽̀ఛ̢͈͉ͥȶ૦̹ͣͦႪ૽̞ͬ̾́͘͜ఞ̠͈̽̀ͥ̈́͢͜ȷȃ Ⴊ૽ͅ‫̧̲̞̯ۜ̀̽̈́ັܨ்̩͈̹ͦͣͅݲ‬ȃຫࣾͅ၂̻̥̲̀ͣ͝਀ಁͦȃ࡛৘̻ͭ͝ͅ ͂࿒͚̫ͬȂȸ૧̱̞Ⴊȹ̥̞࢜ͩ̈́͂ͅȃ Ȫ෩ࡍఆఆಿȇൖஃ୍̯͈ͭచ౴͈̥̈́ͤ͢ຊ৪̦ါ࿩ȫ

‫࠯ ↻ܣ‬ԧ⒎⒎ ⅙⅙

‵٬௻૧༹‶⅜↔↴↽ⅽ‫ํ⅘ؗ‬սⅻ ₉ ࡠ⁁⅓ℵⅫⅉⅼ„ ‵ℴ⅐⅓Ⅾ⅕⅀⅓Ⅾ

⅚↞↻ℶⅮⅻ⅚↞ⅼ‶⅘⅗ⅴℹ⅚Ⅻ

ⅉ ⅼ„ ⅖ ⅁ ⅔ Ⅿ ↟ ⅽ ⅻ ঀ ⁁ ⅓” ু ‫מ‬

బ ℺ ଲ ‫ ٮ‬ಎ ⅘ ੄ ⅓ ࣐ ℽ” ⅋ ⅛ ⅁ ⅕ ⅘

ൽ ⅻ ఽ ℽ ⅁ ⅕ ⅘ ⅗ ⅴ” ౯ ⅆ ⅓ ‫ ⅃ ݺ‬ⅶ

Ⅻ ⅉ ⅼ„ ୽ ࢃ ड ఱ ⅛ ࠻ ༹ ֑ ฽ ⅔ ⅇ„

࣭ ٛ ⅚ ম ஜ ઇ ෇ Ⅾ ℳ ⅳ Ⅺ ⅈ ⅻ„ ⅁ ⅶ

⅜” ࣭ ٛ ⅛ ম ஜ ઇ ෇ ⅗ ℽ ⅅ ⅓ ু ‫ מ‬బ

ⅻ ٬ ‫ ੄ ⅘ ٸ‬ⅉ ⅵ” ⅕ ℵ ℶ ⃸ ⃶ ⃶ ⃻ ා

⅘อນ⅃ⅶ⅍ুྦྷൂ૧࠻༹௜մ⅛୶

৾ ⅴ ⅔ ⅇ„ ু ‫ מ‬బ ෩ ໶ ⅻ ࢭ ‫ ا ݛ‬ⅇ ⅵ

༹մ℺࣐℻⅒Ⅻ⁁⅓ℵⅵ⅛ⅻ٬௻చ

ྖ̦ːːȅˏɓ

ॐ⅕ℵℶ֏ⅻⅫ⅕⁁⅓‫଼ܡ‬ম৘‫ا‬ⅅ

࢚୆Ⴛ൱જ͈อນ̱̹ 18 ාഽ͈ଲఝ ̜̹ͤਫ਼ං͈ಎ؇౵ ໹޳ਫ਼ංˑˑ˒ྔ‫˕ˍݲً͉׫‬ා́ ड೩ ໹޳ո‫ˌ˒̦ئ‬ȅ˕ɓȁːˌˌྔ‫ྚ׫‬

ⅲ ℶ ⅕ ⅇ ⅵ Ⅿ ⅛ ⅔ ⅇ„ ࢃ ଲ ⅛ ࣭ ྦྷ ⅘

ːː˔ྔ‫׫‬

ȶ٬௻૧༹ȷ͉ Ρρ̢ͭ͜ ͈ ̭̓́͜Ρͺ ৎ ⅳ ⅶ ⅗ ℵ ⅲ ℶ ⅘‵ ฽ చ ‶ ⅛ ৾ ழ Ⅼ

ତল

ⅻ‫ޑ‬Ⅾⅲℶ⅔⅜ℴⅴⅫⅉⅼℹ„

ࣽ਩͈


ා߄দॳ

ȶ̭͈ͭ̈́૞ဥ̧͇́Ȝȷ

⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

ᬌ⚝

জ̹̻̦౶̹̞͈͉ͤ୆‫̧̥ͥ́ڰ‬ জ̹̻̦౶̹̞͈͉ͤ୆‫̧ͥ́ڰ‬ ̥̠̥̺̓Ȋ ߤ߁⠨߃ߡ߽ߎࠇ߇ᐔဋ⊛ߥ ኅᐸߢߪߥ޿ߢߒࠂ߁㧋

ℸ⅕ℵℸ‶⅔⅜⅗

‫⅓ڣݯ‬୆‫℺⅓ڰ‬ⅴ

⅌ ℴ ⅚ ⅛” ‵⅊⅚঑

ⅇ„ জ ⅌ ⅎ ℹ ౶ ⅳ

℺” ℴ ⅵ ℵ ⅜ ‫ ⅎ ׫ ة‬ⅷ ℶ ℺ ఉ ℽ ⅛

ⅶ ⅶ ⅝” ࡛ ࿨ ଲ య ⅛ ‫ ⅔ ڬ ة‬ℴ ⅷ ℶ

‫℻⅔ڰ‬ⅵⅲ‶⅕ఊࡻ฻ⅻ؋ⅅ⅓ℽ

ⅵ⅛ℹ⅖ℶℹ℺࿚ఴ⅗⅛⅔ⅇ„ ‵୆

⅗ ⅛ ℹ” ⅋ ⅶ ⅔ ୆ ‫ ℺ ڰ‬ⅰ ⁁ ⅓ ℵ ℿ

ℵⅴⅫⅉⅼ„

⅕ⅇⅵ⅗ⅳ⅝”⅋ⅼ⅗ଽຸ⅜

⅕ⅅ⅓ℵⅵ⅛⅔ⅅ⁄ℶℹ„ⅎ

⅘ℽℽⅅ⅓࣭ྦྷⅻℴ⅄Ⅽ⅁ℶ

ℶℹ„⅋ⅶ⅕Ⅿⅸ⅄⅕ⅸℹⅴ

⅘ ℽ ℽ ⅓ ॽ ༷ ℴ ⅴ Ⅻ ⅉ ⅼ„ ⅋ ⅶ ⅘

ℵ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ„ ℵ

༷⅜‵ࢹⅸ⅗ℵⅲ‶⅕࡞ℶ⅛

Ⅼ⅗⅃ⅼ⅜⅖ℶ⅔

ℽⅳ੿ြ⅛‫ڣ‬࿂⅛

⅔ ⅜ ⅗ ℵ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ„ ⅋ ℶ ⅅ

ⅇ₍

ତ ল ⅻ া ⅃ ⅶ ⅓ Ⅿ”

⅍ ୭ ࠗ ଎ ⅻ া ⅇ ⅁ ⅕ ℺ ”࣭ ྦྷ

‵⅔℻⅗ℵ‶ⅎ⅛⅕

⅋⅛⅕℻⅖ⅶⅎℿ

⅘ հ ૤ ⅻ ༗વ ⅇ ⅵ ଽ ຸ ⅛ ࿨ ‫ڬ‬

ℵℶ⅁⅕℺დఴ⅛

୕߄ⅰ২ٛ༗ࡏၳ

⅔⅜⅗ℵ⅛⅔ⅅ⁄ℶℹ„

ಎ૤⅘⅗⁁⅓ℵⅫ

⅛໅౜ⅻ‫ޑ‬ℵⅳⅶ

ⅵ⅛ℹ”৘ৗഎ⅘ঀ ⅗ ⅼ ⅔ Ⅿ ⁁ ⅕࣭ ྦྷ ⅘ ⅸ ℹ ⅴ ₉ ⅰ ⅇ ℽ ୰ྶ ⅔ ℻ ⅗ ℵ ⅛ ⅔ ⅅ ⁄

ℷⅵ߄‫⅜ڣ‬ℵℽⅳ

‵࡛࿨ଲయ⅛⃻‫ڬ‬ ₉ ⅻ‫ږ‬༗ⅅ⅍‶ⅎ⅛

ȁ̽͋ͤ͞Ȃ ȸ࡛࿨ଲయ͈ Ķıɓ‫ږ‬༗ȹ̧̜ͤ́Ȃ‫̱̀ॳݙ‬൵̧ ੄̱̹̺̠̥̞̹̩ͭͧ͂݃̈́ͥȃ ȁ̷̱̀Ȃࣽࢃ̭͈͜ Ķıɓ‫ږ‬༗̭̺ͩ̽̀ͅ঑‫ٳݯ‬ইාႢ͈߫ ͤ‫̢͂ͥࣉ̥̠̺͈̩͂ͧͥ̀੄̭̠̞͓͂͂͜װ‬ະհȃ

ƪnjǜ

⅛⅛

ߓ߾޽‫⃻ޔ‬ᓎߢ᦬  ਁ౞ߞߡߎߣߦߥࠆ ߩ㧩ߎࠇ߇ᮡḰߥߩ㧩㧋⑳ߚߜߩᗵⷡߣ ߪ߆ߌ㔌ࠇߔ߉ߡࠆ㧋

Ȇ࠮ ĴIJĵĭııı ‫׫‬ȉ

࡛ ৘ ၗ ⅶ ⅅ ⅍ ஜ ೹ ૄ ࠯ ⅔‵ ૞ ဥ ⅔

ዋሶൻኻ╷ߣ⸒޿ߥ߇ࠄ‫ߩߎߗߥޔ‬ᢙሼߪ਄ߍࠆ⷗ㄟߺ ߇ߚߚߥ޿ߩ߆᡽╷ᜂᒰ⠪ߩ⽿છᗵ߇ᗵߓࠄࠇߥ޿

Ȇ੄୆ၚȁȁˍȅˎ˒

࢚୆Ⴛ൱જ℺੿ြ⅛ා߄⅛਋৾ ₉₉ ‫ڣ‬ⅻଲఝ⅛ਅ႒༆⅘দॳⅅ⅍ࠫ‫ض‬

 㨨  ᐕᐲߩᐔဋታ❣೑࿁ࠅ߇ 㧏 㧏‫ޔ‬ ߎࠇ߽޽ࠅ߃ߨ࡯

℻ ⅚ ‡‶ ⅛ ୊ ℺ ੄ ⅃ ⅶ ⅓ ℵ Ⅻ ⅇ„

㩗㨺㩍㩅 㧏 㧏ߢ Ȇࠐफ଼ಿၚˍȅˌɓȁȁ  㨨  ᐕᐲߩᐔဋታ❣߇㩗㨺㩍㩅 ߎߩᢙሼߪ޽ࠅ߃ߨ࡯

ⅻ อ ນ ⅅ Ⅻ ⅅ ⅍„ ⅔ Ⅿ” ⅸ ℹ ⅴ

ȆκΟσଲఝ ȶ൳̞ා́ ijı प́ࠫँ̱̀ຳ͉ ķı प́͘ ĵı ාਖႻȂत͉୺ު৽ິȷ

Ȇೈ߄ષઌၚˎȅˑɓ ȁ Ȇ‫׋‬ဥ၌ٝͤːȅˍɓȁ

LJLJƍƍ ᡫ̮

দॳ͈ஜ೹ૄ࠯

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ

↭→ↈⅿ↭ⅳ↏

ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

!ల 8: ࣢! 1:/7/2

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬ อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

θΘࡍ̞!!‫̵ͭݺ‬ θΘࡍ̞!! ‫"" ̵ͭݺ‬ ểạểạᡫẾềẲộẾẺ ẒỴἝἳỉോ‫ؘ‬ẓ ྗْ‫ز‬ȶ୞ा߼ȷ̯ͭȂȶজ͈ै຦͉ͺΣι͈ദ൴ͅૐ̞ͣ̈́́ȷ ȁͺΣι͞ζϋ΄̈́̓ͬജা̳࣭͈ͥঔ୭ȶ࣭ၛιΟͻͺࠝ੅௙ ࣣΓϋΗȜȪ‫ب‬ઠȫȷ̦Ȃఉ̩͈๡฻̷ͬ͢ͅȂ̠̠͂͂༞ୃထ ॳ̦̤̹̹͂̽͛Ȃထ೰೒ͤ IJIJĸ ‫࠺̫̥̀׫ؙ‬୭̯̭ͦͥ͂ͅ ̈́ͥȃྗْ‫͈ز‬୞ा߼̯͉ͭȂȶ̤ષͅȸ̱̞ͧ͢ȹ͂࡞ͩͦ̀ ‫ͤ͐͢ܔ‬Ȃ̷̠̞̠͈̻̥̱̹ͬͤ͜͝໓ঁ̱̹ै຦ͬࡉ̵͈ͥ ̦ζϋ΄͈ୈ૰ȷ͂೑Ⴇͅ๡฻ȃĺĺ ා͈໲‫ا‬಩ιΟͻͺࠝ੅ऱ ́ζϋ΄໐࿝ఱરͬ਋ર̱̹̮ু૸͈ै຦͜Ȃȶર߄ Ķı ྔ‫͂׫‬ રેͬ༐̳̥ͣജা̱̞̈́́ȷ͂ஶ̢̞̞̠̀ͥ͂ȃ ȁΧ΋͈͜࠺୭͉গ̲̥̹͈͛ͥͭ̈́̽͝Ȃ̜͈ȸজ͈ॽম‫܁‬ȹ Ķıı ‫̧݈͈͈͂׫ؙ‬ა͉̭࣐̹͈̱̠̥̓̽́͡ͅȃ̭̮ͭ̈́സ ࣣ৽݅Ȃ‫͈̯ͥͦݺ‬ȉȊ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


̵̩̈́‫ڒ‬ओ ̵̩̈́ ‫ڒ‬ओȃ ȃ

࣭ྦྷͬຫ̱̩̱̹ଽࡀ͢‫ͦݲ‬ ȶࠐफ଼ಿ̳ͬͦ͊Ȃ࣭ྦྷ͉ཅ̥̈́ͥͅȃ ̺̥ͣ೑ฺ͙̦̽̀́͜ȸࢹ௮٨‫ڟ‬ȹͅ‫ފ‬ႁ̱ͧȷ͂‫̧̦̹̱̀ͦͣ͛͘ݥ‬ ࡛৘͉Ȥ

 ා͈඾ུȁȁȁ!! ා͈඾ུ

ଲఝ̜̹͈ͤ໹޳ਫ਼ං߄‫ڣ‬ȁȁᲰᲯᲳᲨᲰྔ‫׫‬ȁȁ!!ȁᲯᲰᲰᲨᲲྔ‫׫‬Ȫ17 ාȫ ৐ު৪ତȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁᲬᲫᲪྔ૽ȁȁȁ!!ȁ!ᲬᲯᲱྔ૽

ɣ

๱ୃܰࡹဥ৪ȁȁȁȁȁȁȁȁᲫᲦᲪᲮᲭྔ૽ȁȁȁȁᲫᲦᲱᲭᲬྔ૽

ɣ

ාਓˏˌˌྔྚྖଲఝȁȁȁȁȁȁᲬᲮᲨᲮɓȁȁȁȁȁȁᲭᲪᲨᲲɓ

ɣ

ಡಇΔυଲఝȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁᲫᲪᲨᲫɓȁȁȁȁȁȁᲬᲬᲨᲳɓȪ17 ාȫ

ɣ

‫ࠗز‬ಡಇၚȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁᲫᲫᲨᲳɓȁȁȁȁȁ!!ȁᲭᲨᲪɓȪ16 ාȫ

୆‫ڰ‬༗ࢌଲఝȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ᲰᲭྔଲఝȁȁȁ!ȁᲫᲪᲱྔଲఝȪ17 ාȫ

ɣ

ুࡨ෫ॲ৪ତȁȁȁȁȁȁȁȁᲯᲰᲦᲮᲳᲮ૽ȁȁȁᲫᲮᲲᲦᲬᲮᲲ૽

ɣ

ুफ़৪ତȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁᲬᲭᲦᲫᲪᲮ૽ȁȁȁȁᲭᲭᲦᲪᲳᲭ૽

ɣ

̜̹͉̭͈̈́ତল̠ͬ̓ࣉ̢̳̥͘ȉ

̻̥̓͘౴݅

඾⅚ཤಱ஛⅚‫ړ‬৘ࡑ

↴Ↄ ‵⅋ⅶⅎℿ⅜⅗ⅼ⅕ⅅ⅓⅔Ⅿ ₉ ཡ℺⅗ℿⅶ⅝ℵℿ⅗ℵ„඾ུ⅛ଽহ

ུ‫໌ړ‬௡აⅫ⅔⅚„ ‶

ഌ‫ܖ‬౷୶ଷࢲࠢა⅕ℹ”⅑ℵ⅘⅜඾

ℹ ⅳ ↄ ↠ ਡ ℵ փ ࡉ ℺ ໳ ⅁ ℷ ই Ⅾ ⅍„

↏ ⇅ ‵ ⅋ ⅶ ⅘ ⅅ ⅓ Ⅿ” ⅁ ⅛ ‫઺ ⅘ ܥ‬ ₉ ⅆ⅓”Ⅻ⅍Ⅿⅰুྦྷൂ޼ⅰֲ෩ა৪

ℵⅵે‫ޙ‬ⅳⅅℵ„ ‶

⅑⅕ℵⅸⅶⅵಎ࣭⅃ℷ”൮ⅻ༴ℷ⅓

Ⅳⅴ⅘”ཤಱ஛⅘ఱ℻⅗‫ޣג‬ႁⅻ঵

ⅼℹ”ۖ஠ྫণ„ℴⅫⅴ⅛ఖₛ⁁ঊ

ࢹ⁁⅏⁂ℵⅳⅶ⅗ℵ„⃼ↂ࣭݈ٛ⅗

⅍ Ⅾ ⅘ ⅜ Ⅿ ℶ” ఈ ⅛ ࣭ ⅛ ম ⅗ ⅼ ℹ

↽ↂ⅕⅛ౙඊ࢐ખ⅘වⅴ⅍ℵ„⅋⅛

ⅵⅲℶⅎ„⅕⅘ℹℽ֚࣫Ⅿ்ℽⅽ↷

߄ୃ඾௙੥ܱ⅛࠲ࢫະհ℺෸ࠊ⅘ℴ

↴Ↄ ‵Ⅸⅼ⅕ℶ⅘ࣾ⁁⅍࣭ⅎ„ℵ⁁ ₉ ⅍ℵ‫ة‬ⅻࣉℷ⅓ⅵⅼⅎⅷℶ„⅖ℶⅯ”

⅏Ⅵ⅛”ِₛ℺໅ⅸ⅗ℿⅶ⅝⅗ⅳ⅗

ℵ„⅋ⅶ℺”ࡔบ⅔ཌℽ⅗⁁⅍૽⅍

ଲ‫࢜⅘ٮ‬ℿ⅓อ૞ⅅ⅗ℿⅶ⅝⅗ⅳ⅗

ⅴ ֚ ௄ ‫ ޑ‬ℽ” ‫ ړ‬෱ ୲ ⅻ ఱ ℻ ⅗ ୊ ⅔

⅗ ⅼ ℹ ℹ ࡞ ℵ ੄ ⅇ Ⅶ ℻ ⅆ ⁂ ⅗ ℵ„ ⅲ

⅛๭บ࣭⅕ⅅ⅓Ⅿ”୲చ⅘‫໌ړ‬௡ა

↴Ↄ ‵ↁ↦↴ఱൡႀ⅛‫ړ‬෱୲ଽॐ ₉ ⅘Ⅿ”କⅻओⅅ⅓ℵⅵ„඾ུ⅜࿷֚

ⅎ⅗„ ‶

ⅅℹএℷ⅗ℵ„Ⅸⅼ⅕ℶ⅘ࣾ⁁⅍࣭

ⅻੱ⅑ℿⅵ⅁⅕⅘਀ⅻ఩ⅅ⅓ℵⅵ⅕

ⅵ„ཤಱ஛⅜ࠫ‫⅕ض‬ⅅ⅓”ুⅳ൳༾

ह඾⅛ಱ஛૽ⅰ‫૽࣭܀‬ⅻਥ⁁⅍ⅴⅇ

↏ ⇅ ‵ ⅋ ⅅ ⅓” Ⅻ ⅍ Ⅿ ⅰ ༊ ‫↠ ⅗ ޛ‬ ₉ ↎ ⁎ ↠ ↽ ↑ ↶ ⅘ ஈ ⅳ ⅶ ⅍ ૽ ⅍ ⅏ ℺”

ℹ⅗ℵ೾ഽ⅛ଽহ‫„⅏⅍ز‬ ‶

ⅵ„⅋ⅼ⅗ྭ੖ⅎⅳℿ⅛აၑ⅘‫⅒ܨ‬

⅕⅔ⅽ↷↽ↂⅻഌ⅘ٝⅇ⅁⅕⅘⅗

⅍ ૽ ⅍ ⅏ ℺” ࣽ ഽ ⅜ ‫ ໌ ړ‬௡ ⅻ ࡞ ℶ ⅁

‫⅋℺ز‬ⅼ⅗⅁⅕ⅻ࡞ℵ੄ⅇⅎℿ⅔

ȁ̭ͦଽຸ̦ࣽഽ͈༞ୃထॳ́ ฃ̢̞۟ͥ࢖ဥ৬͈రତ̳́ȃ ȁȶ೩ౢள‫އ‬௔ͅੳ̻ॼ̫ͣ̈́ ̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂࡞̞̾̾Ȃฃ ̢̞̹۟ͤȂ৤̹̳̭̀ͤͥ͂ ̦΀΋̱̠̥́͡ȉ

ℵड೩ࡠ⅛݅ྩ⅔ℴⅵ⅜ⅈⅎⅲ„ ‶

ˍˑˏˏˏ

⅋ⅶ⅘‫⅒ܨ‬ℹ⅗ℵ⅛ℹ⅗ℴ”

⅁⅛૽⅍⅏⅜„ⅽ↷↽ↂⅎ⁁

⅓” ඾ ུ ⅛ ‫ ໌ ړ‬௡ ⅗ ⅼ ℹ ⅘

⅜” ୲ చ ⅘ ൳ փ ⅅ ⅗ ℵ„ ⅋

ⅼ⅗⅁⅕ⅻ୊ࣞ⅘࡞ℵ੄ⅉ

⅝” ඾ ༀ ⅜ Ⅽ ⅅ ⅷ ഌ చ ‫߸ ۾‬

⅘ ‫ ۿ‬ⅴ ℹ ⅚ ⅗ ℵ„ ⅑ Ⅻ ⅴ”

ࣽⅫ⅔඾ༀ൳ྷ֚༏ു⅔℻

ࣽ਩͈

ତল

Ⅿ”ⅽ↏ⅽ⅘ະհ೰ါ֦ⅻैⅴ੄ⅇ„

ijĶ

ɣ ɣ


⅛⅛ !ల 91 ࣢! 1:/7/9

඾‶⅔⅜⅗ℽ”⅍ⅎ⅍

মྩਫ਼ UFM!0877-43-6023

‫ ޣ ג‬ⅻ ‫ ݞ‬Ⅹ ⅇ ⅛ ℹ”

ॐ Ⅿ” ২ ٛ ⅘ ⅖ ⅼ ⅗

೰‫߄ັݯڣ‬ⅻ⅜ⅆ ₉ Ⅾ⅕ⅇⅵ↦↼↴ↄଽ

⅖ℼ”‫⅓ٯ‬঑ℶ⅐ℼⅴⅮ⅚‶⅔ⅇ„

Ⅻ ⅉ ⅼ„ ‵২ٛ⅛Ⅼ⅂ⅨⅴⅮ⅚⅓

⅕ℵℶփে℺ࢩ℺ⅶ⅝২ٛ⅜঵⅏

ⅵ” ࣐ ଽ ⅜ Ⅽ ⅃ Ⅹ ⅵ Ⅿ ⅛ ⅔ ℴ ⅵ ‶

ⅴ‶⅛߫ⅴ༐ⅅ„ࠫޫ⅛⅕⅁ⅷ࣭

དྷⅵ⅌ࣣࣼℴⅺⅫ⅒Ⅺ⅌⅄Ⅸⅳ⅔

‫ັܨ‬ℸⅵⅵ⅜‫࠹ܥ‬ⅺ⅔ⅴ”⅊⅄⅒

ܑ ު ࡃ ߄ ‫ أ‬ం” ഛ ‫ ئ‬ⅴ ‫ أ‬ం” ଲ

ଽࡀဓൂ⅛‫⅃ٯ‬ⅼ⅜

ྦྷ ⅜ ࡉ ‫ ئ‬ⅇ ం ह” ‵ ℷ ષ փ ে ‶ ⅜⅜

̞̀ͥܲ߻̳́ȃຈ̴ੳ၌̱̳͘ȃ૞̲̹ൽ̜ͬ͂ઁ̱͈‫ͬۼܢ‬ඏ̽௢̽ ⅋⅛փেⅻ⅖ℶै⁁⅓ℵℽℹ℺ਹ

͍̱̞ൽͬ஖఼̱̀ߔೄ̳̪̈́́̽̈́͘͘͜ୃ݅ۜ́ൽͬఽ̭̠̯͂̈́̽ ུ‫ࣉ⅔ܨ‬ℷ⅓ℵⅵ⅛

୆࠼ྵȷ̦ഥ̩ͩ̽̀ͥȶ̞̺͘ୀ຃ȷ̯̦ͭఱࢡ̧̳́ḁ̱̩̑ܵȂ̧ ་ⅸ⁁⅓ℵⅫⅉⅼ„

̧̩͓̺̹̥͂̽̈́Ȝȷ͂শ‫ͅۼ‬ท̞̤ͣͦ̀ͥ܏̱ͬ̀Ȃ̷̞ͦ́̀ȶ֚ ါ⅗⅛⅘„௖Ⅿ་ⅸⅳⅈ” ‵⅄Ⅸⅳ

ȁ࣏ॉͤ́ુͅȶஜȷ̥ͬ࢜ͦ̀Ȃ‫׵‬౭̥ͣ‫ͥͦͣͤئ‬শ͉ȶ̜ͦ͜࡞̽ ⅔ ⅅ ⁄ ℶ ℹ„‵ ໤ ⅻ

̞̺̯ͭ͘ͅ‫ܢ‬ఞ̱̳͘ ⅔ ⅴ ⅍ ℾ ⅄ Ⅸ ⁁ ⅒ ℷ ℴ ⅒” ⅊ ⅵ ⅗

২ٛ૧༭࣢‫ٸ‬

Ⅸⅅ℺ⅶ⅝ဓℷⅳⅶ

‵ℴ‡ℴ‶”࠱టۜ℺ຖℵⅫⅇ„

ࣺⅬ₊₊₊„ॼ⁁⅍⅛⅜ཛྷఱ⅗ৰ߄„

࡞ ⁁ ⅓ ℵ ⅍‵ ୃ ݅ ‶ Ⅿ ࢃ ⅷ ⅘ ֨ ⁁

ⅻਉ௖℺ယ෇ⅅ⅓”ี५௙ྩ௖℺

ⅶ” ඾ ུ ဍ ଽ ⅛ ୌ ୼ ২ ಿ ⅛ ௽ ൎ

࢖ ෇ ⅃ ⅶ” ଲ ਥ ଷ ࡠ ⅛ ‫ ܠ‬Ⅿ ࣛ ⅷ ⅃

ౝ ⅵ ⅍ Ⅾ ⅛ ‫ װ‬ಿ„ ࡓ ௙ ၑ ⅛ ষ ౳ ℺

ⅎুⅳ⅘സࣣ⅛ℵℵٜ८⅛শ‫ܢ‬ⅻ

ⅇ⅍Ⅾ⅛

⃹⃹໦⅛⃸ⅻ಼ℷⅵఱ℻⅗݈୘ⅻ ₉₉ ঀ ⁁ ⅓ ⅛ ࣭ ٛ ⅛ ‫ װ‬ಿ„‵ ‫ ة‬ℹ ⅻ ⅗

LJLJƍƍ ᡫ̮

↭↭ ⅳⅳ↏୑ࢠ ⅗ℽⅉ‫ڒ‬ओ„

་̢̞̈́Ȃ་̢̞ͦ̈́૽̹̻͢ ȁȁȁȁȶ̯̠̈́ͣ͢ȷ

อ࣐ਫ਼!২ٛྦྷ৽ൂ஠࣭Ⴒࣣ‫۾ܥ‬ঞ୹ഥޫ อ࣐ਫ਼! ਩‫ۼ‬Ȫକဟ඾อ࣐ȫ

২͉ٛ‫́ٯ‬঑̢̩͈̾ͥ͜

ƪnjǜ

66

Ĺı ࣢ඏ෫

ᬌ⚝ ↭→ↈⅿ↭ⅳ↏ ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻߆ࠄ߽ߏⷩߦߥࠇ߹ߔ

ȁȶࡓ‫֥݈ͥ੄͈ܨ‬ȷࡉ̞̹̾͛̀ͣࡓ‫͂ܨ‬࿺‫̦ܨ‬ဃ̧ષ̦ͥ࢓༞৪̳̥́

ͣȂ֚੣ͅ൰̞̹̩এ̞̳͘ȃఱिࣞೖ͉́Ȃܲ߻̦ࠉՔ̱̞̀ͥ೚ࡓୄ

๼̯̦ͭ܎ಫ̞̳̽̀͘ȃࢡ̧̈́ै‫͈ز‬५ॄཅঊ̯ͭȂऎࣞ૞̯ͭȂड߃

૧ಠอ‫̹̱̱͘ۏ‬ȃ̮ఉན̳̥́ͣඋ̞̭̱̠͛̈́͂́͡ȃজ̦̤୶ͅඋ

̧̤̳ͭ́͘ȃ൚஖̫࢜̀ͅஜૺ̯̳̭ͦ͂͘Ȃ૤ͤ͢‫ܫ‬ැ̱̞̳̀͘ȃ

ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁा੄ঌȆဍଽႻ൱৪ ŐŃ

ଽࡀ࢐యℴⅵ⅛Ⅼ„

⅗ℵ૽⅍⅏ⅲ”⅃ⅲℶ⅗ⅳ„

Ⅿ⅛‶⅕ℵℶอேⅻ঵⅏ං

ℶ⅗ⅳ„‵২ٛ⅜‫⅑⅘ވ‬ℽⅵ

ℹ ੄ ⅉ ⅗ ℵ ૽ ⅍ ⅏ ⅲ” ⅃ ⅲ

ਥၛ࢓༞‫أ‬ం⅕ℵℶࠫაⅅ

̩̺̯̞̀ȃ

་ͩͥ࿺‫ͬܨ‬ȃ་̢ͥփএນাͬ "


̵̩̈́‫ڒ‬ओȃ ΟϋζȜ·ͅ‫͐ڠ‬ ഩ‫˒ˍ͈ܨ‬ɓ̦ঌྦྷ̩̞࣭́̾ͣͦ̀ͥȃ ˏˌˌɓ͈૙ၳু‫ݯ‬ၚ͈࣭ȃ ஠͈̀֓ၷ͂‫ྫ̦֗ޗ‬ၳȃ ఱ‫ڠ‬වদ̦̞࣭̈́ȃ ତώ࣭ࢊͬდ̱Ȃଲ‫ࢨ֚ٮ‬໛̞࣭͂ͩͦͥȃΟϋζȜ·ȃ ΟϋζȜ·͉ͅ২ٛΏΑΞθȆ‫֗ޗ‬ΏΑΞθ͈‫ܖ‬ய͂̈́ͥȸ‫ވ‬୆ȹ͈ഓ‫̜̦ͥڠ‬ȃ ȶ‫͈֗ޗࢷڠ‬࿒എ͉ࡢ૽̦঵̾ෝႁ͞धෝͬ২଼͈̹̳̭ٛ͛֗ͥ͂ͅȷ ȶુͅ་ယ̳ͥ২͈ٛಎ́୆̧‫͍ͥͦͣװ‬ႁȂু໦́൞̢ͬࡉ̫̾੄̳ႁ଼͈֗ȷ !ȶΟϋζȜ·́‫ͬ֗ޗ‬਋̫̹૽̹̻͉Ȃ‫ͅب‬৐෴̱̹̱͂̀͜Ȃ̷ུ͈૽̦ͬ͂͛ͥ૤଻ͬ঵̵̞̽̀ͭ͘ȃ৐෴̦ͬ͂͛ ͥոષͅȂ̶̈́৐෴̱̹̥Ȃ̷ً͈೾ͬ໦ଢ଼̱̀చॐͬႯͤȂ૧༹̱̞༷͞ଷഽͬ୆͙੄഼̱̞̩̭̀͂ͅႁ̧̱̞̳̀͘ȃȷ ȁȶ̫͂ͤͩఱ‫͉֗ޗڠ‬࿚ఴͅచ̳ٜͥ൞ͬ‫̢̩͉͈̈́́ͥޗ‬Ȃ࿚ఴٜͬࠨ༹̳༷ͥͬ‫̢ͥޗ‬ȷ೰‫̳̲͉ͥ͂͛ͬ߄ັݯڣ‬ Ψρζ΅ଽॐ͉඾ུ͈২ٛͅ૬࣫̈́‫ͬޣג‬ဓ̢̞̳̀͘ȃ ٜࠨ͈͒൞̢ͬু̩ͣ̾ͤ২ٛͬ঑̢ͥ૽ऺ̵଼̱̫ͬ֗̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ ȶ̶̈́ȂΟϋζȜ·૽͉ࢨ໛଼࣭̩̭̱̹͈̥̈́ͬ̾ͥ͂ࢗͅȷȪΉϋΐȆΑΞέ͹ϋȆΑΒ΅ಠͤ͢ȫ

থ ͈તٚ

͙̯͉̈́ͭ౶̱̹̽̀͘ȉ व฻֥࢓༞ͅঐྴ̯̹࣭ͦྦྷ̦

ঊ̓͜ ȁ๡฻̥̯̹͊ͤͦȁঊ͉̓͜ ȁ๱ඳ̳̭ͥ͂ͬȁ̢̤͖ͥ ȁ؏ͣͦ̀ఱ̧̩̹̈́̽ȁঊ͉̓͜ ȁႁͅှ̭ͥ͂ͬȁ̢̤͖ͥ ȁઢ̞͈̯̹ͦ͜ͅȁঊ͉̓͜ ȁ͈ͬ͜࡞̴̞̭ͩͥ͂ͬͅȁ̢̤͖ͥ

͈̠̓̈́͢ાࣣͅৃప̦෇͈̥͛ͣͦͥ ଽ႓ 7 ࣢ȶুࡨྌ͉ల२৪ͅ૸ఘષȂୈ૰ષྌ͉ࠐफષ͈ਹఱ̈́ ະ၌‫̦ף‬୆̲ͥ͂෇͛ͥͅ௷ͤͥ௖൚͈ၑဇ̦̜̭ͥ͂ȷ ȶζζ̯ͭΨτȜ͈΀ȜΑ͉ৃప̧́ͥȷ ȶ΢ϋΨȜˍγΑΞΑ͉ఉན͈̈́́ৃప̧́ͥȷ ȶΞτΫ๔ழ͈τΆνρȜংٛ৪Ȫ͙͈̹ͭ͜ȫ͉ৃప̧̦́ͥȂ΋ι ϋΞȜΗȜ͉ৃప̧̞́̈́ȷ ȶίυ͈ζȽΐλϋ঍̦४‫̳ͥح‬ఱ͉ٛৃప̧́ͥȷ

ȁ๧ර̯̯̹ͣͦͅȁঊ͉̓͜ ȁඡ̞ၻ૤͈ȁ̻̱͆͂̈́ͥ͜

ȶίυ࿤‫ݩ‬஖਀̜̭̺̫͉́ͥ͂́ৃప͉෇̞̦͛ͣͦ̈́ఱ௖ཨ͈ႁআ

ȁ̱̥̱Ȃࠣ႗̠̫̹ͬȁঊ͉̓͜ ȁু૞ͬȁ̢̤͖ͥ

ȶ૽ͬव̧̹̩̞̈́ȷȶএேȆ૞ૄ͈ၑဇ́व฻֥̞̈́ͣ̈́ͅȷ̞̠͂ৃ

ȁۘယ̜̹́̽ͅȁঊ͉̓͜ ȁෆఛͬȁ̢̤͖ͥ ȁરॷͬ਋̫̹ȁঊ͉̓͜ ȁບ‫̭̳ͬ͂ͥث‬ȁ̢̤͖ͥ

͉ৃప̧́ͥȷ ͉ৃప̧́ͥ

పমဇ͉෇̞̭͉͛̈́͂Ȃ࠻༹ષ͈̦̜݃݅ͥ͂ঐഊ̯̦̠̥ͦͥ̓ȃ పমဇ͉෇̞̭͉͛̈́͂Ȃ࠻༹ષ͈̦̜݃݅ͥ͂ঐഊ̯̦̠̥ͦͥ̓ Ȫडࣞव฻ਫ਼̦Ժ࿤ఆ௙ࣣࡄ‫ݪ‬ਫ਼ͅտు̱̀ै଼̱̹ΈσȜίͼϋΗΫνȜ̱̹ͬ͂͜ͅ༭ ࣬੥ͤ͢ȃȁ̭͈༭࣬੥͉ΟȜΗαȜΑ‫̯̀ͦا‬஠࣭͈व฻ਫ਼ͅ෻ື̯ͦȂ‫ڎ‬व฻ਫ਼͈฻ ౯͈षͅঀ̯ͩͦͥ͂ͦͥȃ̱̥̱ࢋ̹̽ၑٜͬဓ̢̥̱̞ͥͦ̈́͂͜๱࢖‫̠̞̺͂ٳ‬ȃȫ Ȫ̭͈༭࣬੥ै଼๯ဥȇ ໹଼ 2: ාഽ 9928/ ˕ྔ‫׫‬ȁ໹଼ 31 ාഽ 7561 ྔ‫׫‬Ȃࣣࠗ 2 ‫ ؙ‬6333/: ྔ‫׫‬ȫ

ȁέͿͺίτȜͬࠐࡑ̱̹ȁঊ͉̓͜ ȁ࢖ୃͬȁ̢̤͖ͥ

7 7

Ⅻ ℵⅎ ୀ ຃℺ ‫ ځ‬൮ ⅔ ஶ ℷ

2

⅍‫ؿ‬ਫ਼ତ„
 ࠮ ඾࡛ह‪

6

শ‫⅛ۼ‬ાਫ਼Ⅿℴⅶ⅝

໦⅛⅕⅁ⅷⅯ„

Ȫ୼ષཆຳ࿫ȶ̜̹̈́ু૸͈২ٛȜΑ;ͿȜΟϋ͈ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġಎ‫شޗࢷڠ‬੥ȷIJĺĺĸ ා૧ບაͤ͢ȫ

‵ଽহⅻℴ℻ⅳⅮ⅗ℵ‶

ȁ‫خ‬Ք̦ͣͦȁ༴̧̱̹͛ͣͦȁঊ͉̓͜ ȁଲ‫ٮ‬ಎ͈Քૂͬȁ̲̭ۜ͂ͥ͂ͬȁ̢̤͖ͥ

૽ₛ⅛ႊⅻࢩ⅀ⅵ⅍Ⅾ⅘

ȁհ૤ͬࠐࡑ̱̹ȁঊ͉̓͜ ȁ૞ှͬȁ̢̤͖ͥ

ஶℷ⅜௽ℽ„

ȁ࿻ૂͬ౶ͥȁঊ͉̓͜ ȁ૶୨ͬȁ̢̤͖ͥ

7 ࠮ 4 ඾व฻֥ଷഽͬࡉೄ̳݈֥Ⴒྷ༓‫ޑ‬ٛ́෻ື̯̹ͦτΐιͤ͢

ࣽ਩͈ତল

ˍːˌˌ

まいちゃん通信71号~80号  
まいちゃん通信71号~80号  

09年4月~09年6月

Advertisement