Page 19

‫مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامری‌های ایاالت متحده اعالم کرده که بیشرت مرگ و میرها‬ ‫ناشی از مسمومیت‌های غذایی مرتبط با باکرتی‌هایی از قبیل ساملونال‪ ،‬توکسوپالسام‪،‬‬ ‫لیسرتیا و نوروویروس است‪ .‬اما خطر مسمومیت غذایی در تابستان‪ ،‬با مرصف کدام‬ ‫خوراکی‌ها بیشرت میشود؟‬

‫دکتر سهیال سهامی‬

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫گوشت نیمه پخته به رسعت با باکرتی ‪ E. Coli‬آلوده میشود‪ .‬متام انواع گوشت باید‬ ‫حداقل در دمای ‪ ۱۶۰‬درجه فارنهایت (‪ ۷۱‬درجه سلسیوس) به طور کامل طبخ شوند تا‬ ‫خطر آلودگی آنها با این باکرتی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫جوانه‌‌ها نیز از آنجا که برای رشد نیاز به رشایط گرم و مرطوب دارند‪ ،‬برای رشد‬ ‫باکرتی‌‌‌‌‌هایی مانند ساملونال‪ ،‬لیسرتیا و ‪ ،E. Coli‬محیط مناسبی هستند‪ .‬حتی جوانه‌‌‌های‬ ‫خانگی که در رشایط بهداشتی پرورش می‌یابند‪ ،‬می‌توانند باکرتی‌‌های مرض تولید کنند‪.‬‬ ‫تخم‌‌مرغ از دیگر گزینه‌‌‌های غذایی است که خطر ابتال به مسمومیت غذایی را افزایش‬ ‫می‌‌‌‌‌دهد؛ البته اگر خوب پخته نشود‪ .‬فراموش نکنید که در متاس با پوست تخم‌‌‌‌‌مرغ‪،‬‬ ‫دست‌های خود را با آب گرم و صابون بشویید‪ .‬پوست تخم‌مرغ میتواند آلوده به باکرتی‬ ‫ساملونال باشد‪.‬‬

‫‪WE WILL‬‬ ‫‪FIGHT FOR‬‬ ‫‪YOUR‬‬ ‫!‪RIGHTS‬‬

‫مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامری‌‌‌های ایاالت متحده در مورد خطر مسمومیت با‬ ‫سبزیجات تیره رنگ مانند اسفناج‪ ،‬کاهو و کلم نیز هشدار داده است‪ .‬اسفناج آلوده‬ ‫می‌تواند در خود نورو ویروس داشته باشد و باعث ایجاد اسهال و حالت تهوع در‬ ‫مرصف‌کننده شود‪.‬‬ ‫صدف خام را با احتیاط مرصف کنید چون ممکن است آلوده به دو نوع باکرتی ‪Vibrio‬‬ ‫‪ parahaemolyticus‬و ‪ Vibrio vulnificus‬باشد‪ .‬هر دو باکرتی سبب ایجاد اسهال‪،‬‬ ‫استفراغ و درد شکم در افراد سامل میشوند‪ .‬باکرتی ‪ Vibrio vulnificus‬در مبتالیان به‬ ‫بیامری کبد‪ ،‬دیابتی‌‌‌ها‪ ،‬مبتالیان به رسطان‪ ،‬مبتالیان به اختالالت معده و کسانی که دچار‬ ‫بیامری‌‌‌های خودایمنی هستند‪ ،‬بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫خربزه‪ ،‬ساالد ماکارونی‪ ،‬گوشت مرغ نیمه پخته و گوجه فرنگی خام نیز خطر ابتال به‬ ‫مسمومیت‌های غذایی در تابستان را افزایش می‌دهند‪.‬‬

‫هر دو عدد فشار خون‪ ،‬برای‬ ‫پیش‌بینی خطر سکته مهم است‬ ‫طبق تحقیقات جدید‪ ،‬هر دو عدد فشار خون اعم از سیستولیک و‬ ‫دیاستولیک در صورت باال بودن میتوانند منجر به سکته مغزی و حمله‬ ‫قلبی شوند‪ .‬برای همین است که خواندن هر دو عدد‪ ،‬برای کنرتل فشار‬ ‫خون باال بسیار مهم است‪.‬‬ ‫فشار خون سیستولیک‪ ،‬عدد بیشرت و فشار خون دیاستولیک عدد کمرت‬ ‫است‪ .‬بنا بر جدیدترین دستورالعمل‌های انجمن قلب آمریکا‪ ،‬عدد طبیعی‬ ‫فشار خون سیستولیک در حالت اسرتاحت ‪ ۱۲۰‬و عدد طبیعی فشار خون‬ ‫دیاستولیک ‪ ۸۰‬است‪ .‬فشار خون سیستولیک بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیمرت جیوه و‬ ‫دیاستولیک بیش از ‪ ۸۰‬میلیمرت جیوه‪ ،‬تحت عنوان فشار خون باال شناخته‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫پزشکان معموال با مترکز روی عدد سیستولیک‪ ،‬بر باال بودن فشار خون نظارت میکنند‬ ‫ولی تحقیقات جدید که نتایج آنها در مجله ‪ New England‬منترش شده‪ ،‬تاکید دارند‬ ‫که هر دو عدد فشار خون برای پیش‌‌‌‌‌بینی بیامری‌‌های قلبی و سکته مغزی مهم است‪.‬‬

‫گفتنی است بیامری‌های قلبی و سکته مغزی از مهمرتین علل مرگ و میر در رسارس‬ ‫جهان هستند‪ .‬بنا به اعالم مرکز کنرتل و پیشگیری از بیامری‌های آمریکا‪ ،‬در ایاالت متحده‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در اثر بیامری قلبی جان خود را از دست می‌‌‌‌دهند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تقریبا یک چهارم از مرگ و میرهای ناشی از بیامری‌های قلبی عروقی‬ ‫قابل پیشگیری است‪.‬‬

‫رانندگی حتت تاثیر الکل ‪ ،‬مواد مخدر‪ ،‬سرقت‬ ‫جتاوز‪ ،‬خشونت خانوادگی‬

‫‪CRIMINAL LAW‬‬

‫‪• THEFT CRIMES • SEX CRIMES• EXPUNGEMENT‬‬ ‫‪• DUI • DOMESTIC VIOLENCE • DRUG CRIMES‬‬

‫امور خانوادگى‬

‫طالق‪،‬سرپرستی فرزندان ‪،‬حفظ حقوق همسر و فرزندان‬

‫‪FAMILY LAW‬‬

‫‪• CHILD SUPPORT‬‬ ‫‪• SPOUSAL SUPPORT‬‬

‫‪• DIVORCE‬‬ ‫‪• CUSTODY‬‬

‫‪(714) 619-9349‬‬

‫‪Connect Iranian.com‬‬

‫محققان تاثیر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را بر انواع رشایط پزشکی مانند‬ ‫انفراکتوس میوکارد‪ ،‬سکته مغزی ایسکمیک و یا سکته مغزی هموراژیک یا (خونریزی‬ ‫دهنده) تجزیه و تحلیل کرده‌‌ و دریافته‌اند که هر دو عدد به طور مستقل با خطر حمله‬ ‫قلبی و سکته مغزی ارتباط دارند‪.‬‬

‫امور جنائی‬

‫‪LAW OFFICES OF‬‬

‫‪SOHAILA SAHAMI‬‬

‫‪1851 E First St #900 • Santa Ana, CA 92705‬‬ ‫‪www.sahamilaw.com‬‬ ‫‪Mahnameh Metro |AUGUST 2019‬‬

‫‪19‬‬

Profile for Metro Digital Inc.

Metro Magazine August 2019 Edition  

Metro Magazine August 2019 Edition  

Advertisement