Page 1


‫دکتر رادنی مصریانی و همکاران‬

‫امور کارمند و کارفرما‬

‫تصادفات و صدمات بدنی‬


‫?‪ACCIDENTS‬‬ ‫‪818 -777-7777‬‬

‫‪7‬‬

‫‪CALL‬‬

‫‪NOW‬‬

‫پيام شايانى‬

‫وكيل تصادفات و صدمات ناشی از کار‬

‫‪Payam Mark Shayani, Esq.‬‬ ‫‪Accident Attorney‬‬ ‫‪- Auto‬‬ ‫‪- Motorcycle‬‬ ‫‪- Pedestrian‬‬ ‫‪- Slip & Fall‬‬ ‫‪- Work Injury‬‬

‫تصـادفــات‬

‫• تصادفات رانندگى • صدمات ناشی از کار‬

‫• زمني خوردگى‬

‫• صدمات منجر به مرگ • حمله حيوانات‬

‫‪714-777-777-9 310-777-777-9‬‬ ‫‪TASADOFAT.com (800) 261-1314‬‬


‫زندگی کردن رد اینجا‬ .‫فاوت خواهد بودین‬ ‫مت گ ک‬

‫زند ی ردن رد ا جا‬ . ‫متفاوت خواهد بود‬

‫ منطقه ای که با در‬.‫ ( پارک بزرگ ) خوش آمدید‬Great Park ‫به محله‬ ‫برداش� امکانات منحرص به خود عامیل برای دوست ت ن‬ ‫تن‬ ‫داش� محیط زیست شما‬ ‫ رش�وع قیمت های این خانه های نوساز با طرح های‬. ‫فراهم آورده است‬ ‫ مدارس طراز اول منطقه‬.‫ هزار دالر تا یک میلیون دالر میباشد‬500 ‫جدید از‬ ‫مس�های پیاده روی های متصل از‬ ‫ ری‬، ‫ پارک های مختلف‬، ) Irvine ( ‫ارواین‬ ‫ری ن‬ ‫که ببارای‬ ‫هایایجلو‬ ‫صندیل‬ ‫استفادهآ از‬ �‫همچن‬ .‫محله است‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ .‫مدید‬ ‫حق) خوش‬ ‫بزرگ‬ ‫و( پارک‬Great Park ‫این‬ ‫امکاناتمحله‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫پارک‬ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫این‬ ‫ساکنان‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫کنرست‬ ، ‫فیلم‬ ، ‫نمایش‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫دیدن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫برداش� امکانات منحرص به خود عامیل برای دوست داش� محیط زیست شما‬ ‫ت‬ ‫این مهیا‬ ) Orange County Great Park ‫ ش‬. ‫است‬ ‫نوساز با طرح های‬.‫میباشد‬ ‫خانه های‬ ‫قیمت های‬ ‫�وع‬ ‫کان�ا (ٓورده‬ ‫نجاهم‬ ‫اورفر‬ ‫ ن‬.‫میباشد‬ ‫منطقه‬ ‫مدارس تر‬ ‫میلیون د ر‬ ‫هزارود ر‬ 500 ‫بازدیدازاز‬ ‫برایجدید‬ Great Park‫اول‬ Blvd‫تقاطعاز‬ ‫مسکو� به‬ ‫مجموعه‬ ‫یک زیبا این‬ ‫پارکتا های‬ ‫منازل نو‬ ‫از‬ ‫متصل‬ ‫های‬ ‫روی‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ �‫مس‬ ، ‫قیت‬ ‫خ‬ ‫های‬ ‫پارک‬ ، ) Irvine ( ‫ایروان‬ ‫ ی‬Ave ‫ از خیابان‬.‫ رشترسیف بیاورید‬Ridge Valley ‫و‬ Great Park Blvd ‫ به طرف‬Sand Canyon ‫ین‬ ‫جلو برای‬ ‫های‬ ‫صندیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫همچن� حق‬ .‫ایندرمحله است‬ ‫امکانات‬ .‫سمت چپ به طرف مجموعه بیایید‬ ‫ به‬Ridge ‫و‬Valley‫خیابان‬ ‫نمایید و‬ ‫حرکت‬ ‫ کنرست برای ساکنان این منطقه در پارک بزرگ‬، ‫ فیلم‬، ‫دیدن هر گونه نمایش‬ ‫نج ت‬ .‫مهیا میباشد‬GreatParkNeighborhoods.com ) Orange County Great Park ( �‫کان‬ ‫ا او‬ :‫ایانه‬ ‫ٓدرسر ر‬

Sand Canyon Ave ‫ واقع در ش�ق خیابان‬، Ridge Valley ‫ و‬Great٨٤٣-٥٢٣-٢٠٣٢ Park ‫ تقاطع‬:‫آدرس‬

GreatParkNeighborhoods.com :‫آدر�ایانه‬ ٨٤٣-5٢٣-٢0٣٢

© 2017 2017 Heritage Heritage Fields Fields El El Toro, Toro, LLC. LLC. All All rights rights reserved. reserved. Great Great Park Park Neighborhoods, Neighborhoods, the the bicycle bicycle logo, logo, and and “Life “Life Will Will Be Be Different Different Here” Here” are are © registered trademarks trademarks of of Heritage Heritage Fields Fields El El Toro, Toro, LLC LLC (“Heritage (“Heritage Fields”) Fields”) dba dba Great Great Park Park Neighborhoods Neighborhoods used used for for the the marketing marketing of of new new registered home neighborhoods neighborhoods in in Irvine, Irvine, California. California. Five Five Point Point Communities Communities Management, Management, Inc. Inc. (“Five (“Five Point”) Point”) is is the the development development manager manager of of Great Great Park Park home Neighborhoods. Neither Neither Heritage Heritage Fields Fields nor nor Five Five Point Point is is designing, designing, constructing constructing or or offering offering homes homes for for sale sale in in Great Great Park Park Neighborhoods. Neighborhoods. All All Neighborhoods. proposed amenities amenities are are subject subject to to change change without without notice. notice. Lifestyle Lifestyle photography photography does does not not reflect reflect any any ethnic ethnic or or racial racial preference. preference. (1/18) (10/17) proposed


‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫• دعاوی حقوقی جتاری‬

‫• تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫• تشکیل و ثبت شرکتها‬

‫• دعاوی حقوقی امور ملکی‬ ‫‪ -‬امور حقوقی معامالت امالک‬

‫ تنظیم قراردادهای ملکی و ساختمانی‬‫‪ -‬دعاوی ساختمانی در رابطه با ‪HOA‬‬

‫• امور خانوادگى ‪،‬طالق‬ ‫‪ -‬قراردادهای قبل و بعد از ازدواج‬

‫• اموراحنصار‪ -‬وراثت‬

‫• امور مهاجرت‬

‫‪•BUSINESS LAW •BUSINESS CONTRACTS‬‬ ‫ ‪•FAMILY LAW •IMMIGRATION LAW‬‬

‫‪Nina Jafari‬‬

‫ ‪•CIVIL LITIGATION‬‬ ‫ ‪•REAL ESTATE LAW‬‬

‫‪Attorney at Law‬‬

‫ ‬

‫‪RESPECTED ATTORNEYS / STRONG CLIENT RELATIONSHIPS‬‬

‫‪714 .546.4600‬‬

‫‪www. DistinctLawGroup.com‬‬

‫‪ISTINCT‬‬ ‫‪L AW G R O U P‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬


‫دکتر علی سجادیان‬ ‫عضو کاجل و عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬ ‫عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی‬

‫رئیس کنگره آموزش جراحی بینی برای انجمن جراحان زیبایی امریکا‬ ‫رئیس پیشین انجمن جراحان زیبایی اورنج کانتی‬

Ali Sajjadian, MD Plastic Surgeon

TRIPLE Board Certification The American Board of Plastic Surgery The American Board of Otolaryngology The American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery President Elect the Rhinoplasty Society

‫ بورد ختصصی‬3 ‫دارای‬ ‫جراحی پالستیک زیبایی‬ ‫اتومبيل‬ ‫امریکا‬ ‫و ترمیمی از‬

949-515-0550

496 Old Newport Blvd. Suite #3 Newport Beach, CA 92663

www.DrSajjadian.com


‫‪ALLEN HYUNDAI/GENESIS‬‬ ‫‪www.LagunaHyundai.com‬‬ ‫‪28432 Camino Capistrano • Laguna Niguel, CA 92677‬‬

‫‪855 95 ALLEN‬‬ ‫‪2 5 5 3 6‬‬

‫خدمات فروش ویژه به‪:‬‬

‫هیوندای برانید‪،‬‬

‫• افراد کم در آمد‬

‫و با آرامش خیال‬

‫• دارندگان کردیت ضعیف‬

‫از‪ ۱۰‬سال یا ‪ ۱۰۰،۰۰۰‬مایل‬

‫• صاحبان بیزینس کوچک‬ ‫• رانندگان اوبر و لیفت‬

‫وارانتی آن برای‬

‫• ایرانیان تازه وارد به امریکا‬

‫موتور لذت ببرید‪.‬‬

‫• دانشجویان‬

‫منایندگی رسمی هیوندای َالن در اورنج کانتی با مدیرعاملی آقای کیان با افتخار اعالم می مناید که در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۷‬صدها خانواده ایرانی به جمع مشرتیان وفادار این مجموعه پیوسته اند‪.‬‬ ‫اکنون نوبت شامست که با استفاده از تخفیف های ویژة آغاز سال ‪ ۲۰۱۸‬و‬ ‫پیش از انجام هر گونه معامله با سایر دیلر شیپ ها با کارشناسان ما مشورت منوده‬ ‫و اتومبیل برازنده خود را با رشایط استثنایی از منایندگی ما خرید یا لیز منائید‪.‬‬

‫‪G-80‬‬

‫‪G-90‬‬

‫‪Kian Khaloghli‬‬ ‫‪General Manager‬‬

‫‪kkhalooghli@allenautos.com‬‬

‫‪949-485-3700 Ext-310‬‬


‫دکتر مهرانه درنا جعفری‬ ‫جراح متخصص دستگاه گوارش‬

Mehraneh Dorna Jafari, MD Colon & Rectal Surgeon

Assistant Professor Colorectal Surgery UC Irvine School of Medicine American Board of Colon & Rectal Surgery American Board of Surgery Fellowship :

Connect Iranian American.com

Columbia University - NY Presbyterian Hospital Colon and Rectal Surgery Memorial Sloan Kettering Cancer Center Colon and Rectal Surgery Weill Cornell University- NY Presbyterian Hospital Colon and Rectal Surgery

888-544-8235

UC Irvine Health Chao Family Comprehensive Cancer Center 101 The City Drive South, Building 23 • Orange, CA 92868

February 2018 | Mahnameh Metro

8


‫دکتر علی رضا میرحسینی‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫با بیش از ‪ 27‬سال سابقه وکالت‬ ‫امور جتاری و قراردادها‬

‫دعاوی حقوقی‪،‬تنظیم قراردادهای‬ ‫تشکیل و ثبت شرکتها‬

‫تصادفات‬

‫امور جنائی‬

‫رانندگی حتت تاثیر الکل و مواد مخدر‬ ‫سرقت‪ ،‬قتل ‪،‬جتاوز‬

‫تصادفات و صدمات شدید بدنی‬

‫‪Ali Mirhosseini‬‬ ‫‪Attorney at law‬‬

‫‪• BUSINESS & CIVIL LITIGATION‬‬ ‫‪• CRIMINAL • ACCIDENTS‬‬

‫‪714-560-9100‬‬ ‫‪www.armlaw.net‬‬


‫ایران‬

‫بازنشستگی در ایران‪ :‬مرارت به جای فراغت‬ ‫دویچه وله فارسی‬

‫مترو‬ ‫ماهنامه‬ ‫اورنج کانتی‬ ‫سن دیاگو‬ ‫لوس آنجلس‬ ‫جنوب کالیفرنیا‬

‫سن حوزه‬ ‫سانفرانسیکو‬

‫‪Metro Advertising Corporation‬‬ ‫‪3311 W. MacArthur Blvd.‬‬ ‫‪Santa Ana, California 92704‬‬ ‫‪Fax: (714) 545-1609‬‬ ‫‪yellowpages@metroipages.com‬‬

‫‪(714) 545-1100‬‬ ‫‪www. metroipages.com‬‬

‫اکرثیت مطلق کارگران بازنشسته با دریافت تنها ده روز حقوق ماهانه‪ ،‬زندگی بخور و منیری دارند‪ .‬حق آنها همسان‌سازی‬ ‫مستمری‌هاست‪ ،‬نه دوندگی در ساملندی برای تامین کرسی مخارج خانوار‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۹۶‬و در جریان گشایش بیامرستانی در قائم‌شهر مازندران‪ ،‬یک کارگر بازنشسته جلوی سخرنانی وزیر کار را گرفت‪.‬‬ ‫وقتی میکروفن را به او سپردند‪ ،‬از مشکالت خودش گفت؛ از حقوق یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی برای خانواده‌ای ‪ ۴‬نفره‪،‬‬ ‫از گرانی داروها‪ ،‬کمبود تخت بیامرستان و وعده‌های رسخرمن وزارت کار و سازمان تامین اجتامعی‪ .‬وزیر او را بوسید‪ ،‬جمعیت‬ ‫صلوات فرستاد و حرف‌های کارگر شاکی نامتام ماند‪.‬‬ ‫وقتی معدن یورت در اردیبهشت ‪ ۹۶‬منفجر شد و ‪ ۲۲‬نفر در عمق ‪ ۱۸۰۰‬مرتی زمین مدفون شدند‪۱۰۰ ،‬نفر از معدنچیان‬ ‫بازنشسته جرأت کردند بگویند کارفرما به هر کدام از آنها بیش از ‪۱۰‬میلیون تومان بدهکار است و مطالبات مزدی‌‌شان را به‬ ‫حساب هزینه‌های بازنشستگی گذاشته است‪.‬‬ ‫وقتی حدود ‪ ۴۰۰‬کارگر بازنشسته کیان تایر در ‪ ۲۷‬آذر ‪ ۹۶‬در برابر وزارت صنعت و معدن تجمع کردند تا بگویند ‪ ۶‬سال است بازنشسته شده‌اند اما‬ ‫سنوات پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند‪ ،‬نیروهای گارد ویژه حضوری سنگین در محوطه داشتند‪ .‬هر یک از آنها‪ ،‬معادل ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫از کارخانه طلب داشت‪.‬‬ ‫وقتی ‪ ۱۹‬آذر گروهی از کارگران بازنشسته صنعت فوالد‪ ،‬برای چندمین مرتبه‪ ،‬از شهرها و استان‌های مختلف به تهران آمدند و جلوی مجلس جمع‬ ‫شدند‪ ،‬منایندگان داشتند درباره بودجه پیشنهادی ‪ ۹۷‬بحث می‌کردند‪ .‬بازنشسته‌ها خواستار خودگردانی صندوق فوالد‪ ،‬مکلف کردن دولت به اجرای‬ ‫تعهدات‪ ،‬پرداخت حقوق و هزینه‌های درمانی‌ این قرش بودند‪.‬‬

‫این‌ منونه‌ها‪ ،‬آیینه‌ایست از رشایط مزدی‪ ،‬رفاهی و درمانی کارگرانی که در ساملندی به آرامش خاطر نیاز دارند اما دغدغه‬ ‫اصلی‌شان کرسی بودجه خانوار و انباشت بدهکاری‌ها می‌شود‪.‬علیرضا محجوب‪ ،‬دبیرکل خانه کارگر و مناینده مجلس می‌گوید‪:‬‬

‫‪ENSI Insurance Services‬‬ ‫‪ENSIIEH FARVARD‬‬ ‫‪LIC# 0C05053‬‬

‫از سالها جتربه خامن انسیه‬

‫در امر انتخاب بیمه مناسب برای خود و‬ ‫خانواده تان بهره بگیرید‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪.‬بیمه سالمتی ‪Obama Care‬‬ ‫‪.‬بیمه مدیکل و مدیکر‬

‫اگر شما ‪ ۶۴،۵‬سال دارید برای دریافت بیمه مدیکر با ما متاس بگیرید‬

‫‪•MEDICARE SUPPLEMENT PLANS •PRESCRIPTION DRUG PLANS‬‬ ‫‪•MEDICARE ADVANTAGE PLANS •PRESCRIPTION DRUG ASSISTANCE‬‬

‫‪Cell: 949-502-1811‬‬

‫‪Fax: 949-861-6077 • Email: Ensiifar@Gmail.com‬‬ ‫‪www.ensiinsuranceservices.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 10‬‬

‫دكتر فرنوش طينوش‬ ‫داراى برد ختصصى از آمريكا‬ ‫متخصص و جراح چشم‬ ‫متخصص جراحى هاى ليسيک با ليزر‬ ‫و آب مرواريد‬ ‫‪America’s Top Ophthalmologists 2002-2016‬‬

‫با ده ها هزار عمل موفقيت آميز‬

‫• تشخیص آب سياه و مرض قند چشم‬

‫• جراحى آب مرواريد‪ ،‬آب سياه و ديابت چشم‬

‫• جراحى نزديک بينى‪ ،‬دوربينى و پيرچشمى و آستيگماتيسم با ليزر‬

‫• جراحى آب مرواريد با روش جديد بدون سوزن و بخيه و عدسيهاى چند ديد‬

‫• قبول اكثر بیمه ها مديكر و مديكل‬

‫‪(800) 699-2802‬‬

‫‪Costa Mesa‬‬

‫‪www.doctorTinoosh.com‬‬


‫«زمانی که قانون تامین اجتامعی نوشته می‌شد‬ ‫امید به زندگی ‪ ۴۹‬سال بود و امروز به ‪ ۷۳‬سال‬ ‫رسیده است‪ .‬رشد شتابان جمعیت ساملند کشور‬ ‫و مطالبات بیشرت آنان از سازمان تامین اجتامعی‬ ‫نیازمند برخوردی منطقی و علمی از سوی نهادهای‬ ‫حاکمیتی و سازمان تامین اجتامعی است‪».‬‬

‫«دولت جفا نکند»‬ ‫آیا همسان‌سازی مستمری‌ها‪ ،‬حق کارگر بازنشسته‌ای نیست‬ ‫که سقف دریافتی‌اش بین یک میلیون و ‪۲۰۰‬تا یک میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان است؟ اکرب قربانی دبیر «خانه کارگر» غرب‬ ‫تهران با طرح این پرسش می‌گوید‪۸۰« :‬درصد از کارگران‬ ‫بازنشسته حداقل‌بگیر هستند لذا همسان‌سازی مستمری‌ها‬ ‫حق آنهاست و نباید بیش از این در حق کارگران جفا کرد‪».‬‬ ‫اکرب قربانی در توضیح «حداقل‌بگیری» خیل عظیمی از‬ ‫کارگران بازنشسته به این اشاره می‌کند که دو میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار نفر از مجموع ‪ ۳‬میلیون نفر در مخارج زندگی مانده‌اند‪« :‬این حق آنهاست که‬ ‫بتوانند در دوران پیری و کهولت راحت‌تر خرج کنند اما با این رشایط آنها باید برای ریال‬ ‫به ریال پولی که می‌گیرند برنامه داشته باشند تا در پایان ماه مجبور نشوند قرض کنند‪».‬‬ ‫بسیاری از این کارگران بازنشسته برای پرداخت هزینه‌های زندگی از بانک‌ها یا اطرافیان وام‬ ‫گرفته‌اند و مانده‌اند با سودی که باید بپردازند‪.‬‬ ‫مطابق مواد ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانون تامین اجتامعی‪ ،‬حداقل مستمری بیمه‌شدگان بازنشسته‬ ‫و ازکارافتاده سازمان تامین اجتامعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمرت‬ ‫باشد و از سوی دیگر مستمری کارگران بازنشسته باید هر سال به اندازه ارزش تورمی سبد‬ ‫هزینه‌های زندگی افزایش یابد‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه کارگری به مسئولیت دولت در قبال معیشت قرشهای کم‌درآمد و فرودست‬ ‫اشاره می‌کنند‪ .‬هیچ کارفرمایی به کارگر بازنشسته کار منی‌دهد و اکرث آنها مجبورند برای‬ ‫تامین کرسی مخارج خودشان مسافرکشی کنند؛ کاری که شغل دوم فوجی از شاغالن و‬ ‫بازنشستگانی است که درآمدشان کافی نیست‪.‬مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی گفته که‬

‫صندوق‌های بازنشستگی یکی از «ابرچالش‌های» اقتصاد کشورند‪.‬‬

‫محرومیت مضاعف‬ ‫سبد معیشت حداقلی کارگران دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪ .‬بر این اساس اگر هر کارگر‬ ‫یا بازنشسته‌ای کمرت از این میزان درآمد داشته باشد‪ ،‬زیر خط فقر و در محدوده شاخص فالکت‬ ‫زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫دبیر خانه کارگر غرب تهران می‌گوید وقتی دولت در قبال گروه‌های اجتامعی محروم دچار‬ ‫انفعال است‪ ،‬تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید فشار بیاورند تا مثل دولت به انفعال متهم‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫دولت و مجلس وعده کرده‌اند که با تخصیص ‪۳۴۰۰‬میلیارد تومان بودجه‪ ،‬مستمری بازنشستگان‬ ‫را به صورت پلکانی افزایش دهند اما این وعده حتی در صورت اجرا‪ ،‬بیشرت شامل حال‬ ‫بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری می‌شود نه بازنشستگان تامین اجتامعی‪.‬‬ ‫دنباله مطلب صفحه ‪۱۲‬‬

‫فريبا بقراطى‬

‫دكتر ساسان وحدت و همكاران‬ ‫وكيل رمسى دادگاه هاى كاليفرنيا و فدرال‬

‫مشاور و راهنامى شام در امور بیمه‬

‫بیمه هاى خود را از‬ ‫شركتهاى معتبر با مناسبترين‬ ‫قیمت تهيه فرمائيد‪.‬‬

‫امور تصادفات‬

‫• امور جنايى • امور كارمند و كارفرما • ورشكستگى‬ ‫‪Accidents o Bankruptcy‬‬ ‫ ‪o Criminal Defense‬‬ ‫‪Dui, Drug and Shop Lifting‬‬ ‫ ‪Employment‬‬ ‫رانندگى در حال مستى‪ ،‬مواد مخدر‪،‬‬ ‫دزدى از فروشگاه‬

‫‪949-447-5544‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫ ‬ ‫)‪(Overtime, Class Action, Worker’s Compensation‬‬

‫‪Law Offices of Sean S. Vahdat & Associates, APLC‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Fariba Boghraty‬‬ ‫‪Insurance Agency, Inc‬‬

‫‪10 YEARS‬‬

‫اتومبيل‬

‫تجارى سالمتى‬

‫از كار افتادگى مسكن‬

‫عمر‬

‫‪(949) 496-2011 • (877) 698-2545‬‬ ‫‪Locations: Orange County • Los Angeles • San Diego‬‬

‫‪www.vahdatlaw.com‬‬

‫بیمه ماشین در داخل مکزیک‬

‫‪License#0764838‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪11‬‬


‫ایران‬

...‫بازنشستگی در ایران‬ ‫دویچه وله فارسی‬

‫ کارگران بازنشسته بیش از آنکه‬۹۷ ‫اما افزایش مستمری سال‬ ‫به همسویی دولت و مجلس برای تخصیص بودجه بستگی‬ ‫ به نتیجه مذاکرات مزدی جلسات شورای عالی‬،‫داشته باشد‬ .‫کار و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی وابسته است‬ ‫ مناینده نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و از او‬۱۶۰ ‫ماه آذر‬ ‫خواستند که موضوع متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته‬ .‫از صندوق تامین اجتامعی را پیگیری کند‬

‫ «وضعیت حقوق بازنشستگان‬:‫در این نامه آمده بود‬ ‫و مستمری‌بگیران (عموماً با دریافت کمرت از یک‬ ‫میلیون تومان) با توجه به رشایط فرهنگی جامعه‬ ‫و نقش و جایگاه اجتامعی پیشکسوتان و کهنساالن‬ ‫و رشایط جسامنی و بیامری‌های خاص این دوران‬ ‫نه تنها هیچگونه تناسبی بین حقوق بازنشستگان و‬ ‫مستمری‌بگیران با تورم وجود ندارد بلکه با حداقل‬ ‫ برآورد‬،‫ بازرس کانون کارگران بازنشسته تهران‬،‫ چگونه باید روزگار بگذرانند؛ آن هم در حالی که حسین ایزدان‬،‫می‌کنند‬ ».‫هزینه‌های متعارف نیز مطابقت منی‌کند‬ ‫ هزینه‌های ازدواج فرزندان به فهرست می‌کند که یک بازنشسته به طور متوسط تا سه برابر یک‬،‫در سنین بازنشستگی‬ ‫ این در‬.‫کارگر عادی هزینه بهداشت و درمان داشته باشد‬ ‫حالی است که رشکت‌های خصوصی و نیمه دولتی بیمه‬ ‫ بازنستگان را بیمه منی‌کنند چون برایشان رصف ندارد‬،‫تکمیلی‬ .‫هزینه کسی را تقبل کنند که ریسک بیامری‌هایش باالست‬ ‫در اغلب کشورهای جهان بازنشستگی دوران طالیی عمر‬ ‫افراد با مزایای مختلف تلقی می‌شود اما شاید بتوان گفت‬ ‫ رشوع دورانی‬،‫بازنشستگی در ایران به ویژه برای کارگران‬ ‫ این‬.‫ فشار مالی و رصفه‌جویی‬،‫ رشوع رساشیبی فقر‬.‫تیره است‬ ‫ به تهدیدی‬،‫ایام به جای آن که فرصت آرامش درونی باشد‬ .‫اقتصادی تبدیل می‌شود‬

‫مخارج می‌پیوندد و خانواده با ورود عروس و داماد و نوه‬ .‫بزرگ‌تر از قبل می‌شود‬ ‫ پژوهشگر تامین اجتامعی و استاد بازنشسته‬،‫غالمرضا علیزاده‬ ‫دانشگاه اشاره می‌کند که خانواده‌هایی از این دست مجبورند‬ .‫در حوزه تغذیه و هزینه‌های بهداشت و درمان قناعت کنند‬ ‫ یکی از دالیلی که بخشی از نیروی کار به ویژه‬،‫به اعتقاد او‬ ،‫در فضای کارمندی را به فساد و اختالس سوق می‌دهد‬ ‫مشاهده وضع معیشتی بازنشستگانی است که عمری با‬ .‫رشافت زندگی و کار کرده‌اند‬

‫هزار میلیارد‬۵۰ ‫ مجلس دهم اخیرا پرداخت‬،‫در عین حال‬ ‫تومان از مطالبات سازمان تامین اجتامعی را تصویب کرده‬ »‫ رئیس «کانون عالی کارگران بازنشسته‬،‫ علی‌اصغر بیات‬.‫است‬ ‫ انتظار می‌رود دولت خوش حساب باشد و طبق‬،‫می‌گوید‬ ‫ مطالبات معوقه تامین اجتامعی‬،‫قانون برنامه ششم توسعه‬ .‫را بپردازد‬

‫زیر خط فالکت‬ ‫آن دسته از بازنشستگان که حداقل مستمری را دریافت‬

Printing with Metro Digital

Print today for delivery as early as the next day.

Printing Solutions for Healthcare since 1986

Print Smarter With Us. Digital, Efficient & On Time. EXPERT PHYSICIANS

Tomorrow hopes we have learned something from today.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

EXAMS

adipiscing elit, sed

CLEANING

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

POLISHING

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, nostrud exerci tation ullam-

WHITENING

corp ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

FILLINGS

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

PREPARING STUDENTS

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Join the Fight.

TO BECOME MEMBERS

www.yourwebsitehere.com

YOUR DONATION MOVES US CLOSER TO A CURE.

Nursing

OF TOMORROW’S

dental care

HEALTHCARE TEAM.

for the whole family

S CH O O L

Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

5432 ANY STREET WEST TOWNSVILLE, ST 54321 555-543-5432 YOURWEBSITEHERE.COM

dental care

OUR ADMISSIONS STAFF ARE ALWAYS READY TO HELP YOU 555.543.5432P 555.543.5432F

5432 ANY STREET WEST TOWNSVILLE, ST 54321

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et sent

CANCER RESEARCH

nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta id quod

AND TREATMENT CENTER

mazim placerat facer wisi enim ad minim veniam possim assim assum.

5432 Any Y O UStreet R W E B S I West TEHERE.COM

Tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat utte wisi enim ad minim veniam quis nostrud exerci tation et iusto

Townsville, State 54321 USA (555) 543-5432 (555) 543-5433 fax

erattis odio adipiscing elit seder diam nonummy nibh dignissim qui blandit praesent lup tatum zzril delenit augue ipse

+ + + +

duis dolore te feugait nulla era facilisi. Ipsum dolore sitte amette consectetuer adipiscing elit seder diam nonummy nibh

BACCALAUREATE PROGRAMS MASTER’S DEGREES ASSOCIATE’S DEGREES ONLINE DEGREES

Nursing SCHOOL

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali quam erat volutpat ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci odio digni ssim qui blandit praesent lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer era adipiscing elitte sed diam nonummy.

T H E U N I VER SI T Y OF T OW N SVI L L E

Departmen t of Medicin e 5432 Any Street West Townsville, ST 54321

CANCER RESEARCH AND TREATMENT CENTER

555.543.5432 tel 555.543.5433 fax

www.yourwebsitehere.edu

SCHOOL of PHARMACY

“Tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat utte wisi enim ad minim veni am quis nostrud exerci tation et iusto erat tis odio adipiscing elit enim seder.”

Brochure & Flyer, Postcard and Direct Mailer...

D

m

Metro Digital Inc 3311 W. MacArthur Blvd • Santa Ana, CA 92704

714-545-8400

metrodigitalinc.com

February 2018 | Mahnameh Metro 12

Connect Iranian American.com

THE FOREFRONT OF NURSING EDUCATION

PATIENT CARE CUTTING EDGE RESEARCH


RUGCO

TEXTURE • FASHION • COLOR 18155 Euclid Street Fountain Valley, CA 92708

714.751.2222 nia@rugcousa.com www.rugcousa.com

32nd Anniversary Sale

SAVE

50% OFF

.‫ پشتوانه سرویس برتر ما است‬RUGCO ‫ سال جتربه ما در شرکت فرش‬۳۲

‫ ابریشم و ماشینی‬،‫ تعمیر و شستشوی انواع فرشهای دستباف‬،‫فروش‬ Contemporary Rugs, Nia Collections, Traditional Rugs, Custom Rugs, Transitional Rugs Persian Rugs, Shg Rugs, 100% Silk Rugs, Kids Rugs, Tapertries ...

CLEANS & REPAIRS ALL RUGS

Residential and Commercial

‫سنگ مرمر و کابینت آشپزخانه‬، ‫چوب‬، ‫ارائه کننده انواع موکت‬ 31st Anniversary Sale

SAVE

Exclusive Financing Offers available

50 OFF Carpet, Wood, Wood Tile Ceramic, Vinyl, Waterproof, %

Flooring, Marble, Kitchen Cabinet, Stone. Our Services are offered in California, Arizona and Las Vegas


‫سوریه‬

‫مثلث ایران‪-‬روسیه‪-‬ترکیه؛ ضامن یا مانع صلح در سوریه؟‬

‫حسین آقایی‬ ‫پژوهشگر روابط بین امللل‬

‫حسین آقایی‪ ،‬پژوهشگر روابط بین امللل در مقاله ای که‬ ‫برای صفحه ناظران نوشته است‪ ،‬با اشاره به همکاری ها‬ ‫و وعده های روسیه‪ ،‬ایران و ترکیه در چارچوب روند صلح‬ ‫«آستانه» به این اشاره کرده که درگیریهای جدید بین طرف‬ ‫های درگیر در سوریه و نیروهای مورد حامیتشان‪ ،‬سوریه را‬ ‫در آستانه جنگ های جدیدی قرار داده است‪.‬‬ ‫سوریه این روزها به رغم همکاری ها و وعده های روسیه‪،‬‬ ‫ایران و ترکیه در چارچوب روند صلح «آستانه» شاهد موج‬ ‫تازه ای از جنگ و خشونت است‪.‬‬

‫حمله نظامی ترکیه علیه نیروهای کُرد شامل سوریه‬ ‫در عفرین در حالی وارد سومین هفته خود می‬ ‫شود که حدس و گامن ها در مورد رسانجام عملیات‬ ‫«شاخه زیتون» و تأثیرات احتاملی آن بر دینامیسم‬ ‫امنیت و ژئوپلیتیک سوریه و خاورمیانه به دردرسی‬ ‫تازه برای بازیگران درگیر در جنگ سوریه از جمله‬ ‫کشورهای ضامن صلح بدل شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر موج جدیدی از حمالت جنگنده های‬ ‫ارتش سوریه و روسیه علیه مخالفان اسد در منطقه‬ ‫غوطه رشقی (حومه دمشق) که بنا به اعالم ناظران‬ ‫حقوق‌برشی در سوریه به کشته شدن تعداد زیادی‬ ‫از غیر نظامیان انجامیده‪ ،‬صدای اعرتاض مقامات‬ ‫ترکیه را درآورده است‪.‬‬

‫در همین حال اگر به وضعیت جنگ در استان حام و استان‬ ‫ادلب نگاهی بیندازیم شاهد پیرشوی نیروهای ارتش سوریه‬ ‫با پشتیبانی شبه نظامیان مورد حامیت ایران و نیروی هوایی‬ ‫ارتش روسیه به نواحی شامل رشقی استان ادلب و جنوب‬ ‫حلب هستیم‪ ،‬پیرشوی ای که در مواردی حتی به بروز درگیری‬ ‫نظامی خونین میان نیروهای حامی اسد و نیروهای ارتش‬ ‫ترکیه انجامیده است‪.‬‬

‫اگرچه دولت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با چراغ سبز‬ ‫روسیه و ایران اقدام به مداخله نظامی علیه کُردهای شامل‬ ‫سوریه کرد‪ ،‬اما نگاهی موشکافانه به تحوالت چند هفته اخیر‬ ‫نشان می دهد که اهداف اسرتاتژیک و نظامی دولت اردوغان‬ ‫در شامل سوریه به طور کامل منطبق و همسو با اهداف‬ ‫ایران و روسیه نبوده و عملیات نظامی ترکیه منحرصا ً به حذف‬ ‫اکنون با توجه به تحوالتی که در طی هفته های نیروهای یگان های مدافع خلق (ی‪.‬پ‪.‬گ) و نیروهای سوریه‬ ‫اخیر به خصوص پس از آغاز مداخله نظامی ترکیه در دموکراتیک از نوار مرزی مشرتک ترکیه و سوریه محدود منی‬ ‫شامل سوریه به وقوع پیوسته است‪ ،‬برخی ناظران شود‪.‬‬ ‫از بروز شکاف و تضاد منافع میان سه کشور ضامن به طور مثال ارتش ترکیه ‪ ۹‬روز پس از آغاز حمله به منطقه‬ ‫صلح و ناکامی آنان در برقراری ثبات نسبی در عفرین‪ ،‬در حالی که کنگره ی «آشتی ملی سوریه» به میزبانی‬ ‫روسیه در شهر سوچی در جریان بود‪ ،‬در اقدامی غیرمنتظره‬ ‫سوریه خرب می دهند‪.‬‬ ‫شبانه حدود یکصد خودروی جنگی و زرهی خود را از نواحی‬ ‫اما براستی آیا نگرانی مقامات ایران و روسیه از عملیات شامل غربی ادلب روانه منطقه «العیس» و تپه های راهربدی‬ ‫نظامی ترکیه به معنای اختالف نظر جدی میان طرفین در حومه آن در جنوب غربی استان حلب کرد تا در این منطقه‬ ‫بعد اسرتاتژی کالن این کشورها در سوریه است؟ اگر نه‪ ،‬اسرتاتژیک (در فاصله ی ‪ ۳۰‬کیلومرتی شامل پایگاه هوایی‬ ‫برپایی پُست دیده بانی کند‪.‬‬ ‫‪these‬اقدام به‬ ‫‪specifications‬ابوظهور)‬ ‫‪for‬به ترکیه را چگونه‬ ‫‪minimum‬روسیه‬ ‫پس مواضع انتقادی اخیر ایران و‬ ‫‪Follow‬‬ ‫جانبه‬ ‫سه‬ ‫صلح‬ ‫توافق‬ ‫آیا‬ ‫‪reduce‬داد؟‬ ‫ارزیابی قرار‬ ‫‪size when scaling the logo. Do not‬‬ ‫می توان مورد‪any‬‬ ‫آستانه که هدف اصلی آن همکاری و همگرایی در راستای در واکنش به این اقدام ارتش ترکیه‪ ،‬نیروهای ارتش سوریه‬ ‫سوریه‪by‬‬ ‫‪numbers‬در ‪the‬‬ ‫‪beneath‬‬ ‫است در عمل‬ ‫نیروهای درگیر‬ ‫کاهش تنش ها میان‬ ‫‪smaller‬مقاومت (تحت پشتیبانی ایران) به روی‬ ‫‪than‬اه نیروهای‬ ‫‪indicated‬به همر‬ ‫‪the‬‬ ‫‪examples.‬‬ ‫موفقیت آمیز بوده یا با توجه به حمله ترکیه به شامل سوریه خودروهای نظامی نیروهای مسلح ترکیه آتش گشودند و در‬ ‫و ادامه پیرشوی نظامی حامیان اسد و هم پیامنانش در ادلب نهایت نیروهای ترکیه در آن مقطع زمانی موفق به ایجاد‬ ‫و غوطه رشقی‪ ،‬این توافق به تنش و خشونت بیشرت در این پُست مورد نظر نشدند‪.‬‬ ‫کشور دامن زده است؟‬

‫‪minimum size‬‬

‫بیمه هاى جديد درمانى‬

‫‪ Print‬در كليه امور بیمه های‬ ‫مشاور شما‬ ‫”‪1.25‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• سالمتى • عمر‬ ‫• اتومبيل • مشاغل‬ ‫• مسكونى‬

‫‪• Life‬‬ ‫‪• Business‬‬

‫‪• Health‬‬ ‫‪• Auto‬‬ ‫‪• Home‬‬

‫بیمه درمانى ساملندان‬ ‫براى اطالعات بيشرت با من‬ ‫(‪)Morey‬‬

‫مغزى‬

‫مرتىض‬

‫با تلفن ‪714-744-3300‬متاس بگرييد‪.‬‬ ‫‪Lic: # 0A98885‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 14‬‬

‫جنگ دردرس ساز ترکیه در دو جبهه‬


‫ذکر این نکته رضوریست که طبق‬ ‫توافق صورت گرفته میان ایران‪ ،‬ترکیه‬ ‫و روسیه مبنی بر ایجاد «مناطق‬ ‫کاهش تنش» در ادلب و چند منطقه‬ ‫دیگر در سوریه‪ ،‬ترکیه مجاز است‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲‬پُست دیده بانی در‬ ‫نواحی شاملی استان ادلب و اطراف‬ ‫منطقه عفرین راه اندازی کند‪.‬‬ ‫اما تالش مرصانه ترکیه برای‬ ‫ایجاد این پایگاه دیده بانی در‬ ‫منطقه «العیس» که در مسیر‬ ‫پیرشوی نیروهای ارتش سوریه و‬ ‫حامیانش قرار دارد و نیز درگیری با‬ ‫نیروهای حامی اسد بیش از هرچیز‬ ‫ناهامهنگی میان کشورهای ضامن‬ ‫صلح و اختالف مواضع میان آنان را‬ ‫آشکار می کرد‪.‬‬ ‫ارتش ترکیه اما در تالشی مجدد در ‪۵‬‬ ‫فوریه موفق شد‪ ،‬به رغم کشته شدن‬ ‫یک نظامی خود در جریان درگیری‬ ‫با نیروهای حامی اسد‪ ،‬در همین‬ ‫منطقه اقدام به برپایی پُست نظامی کند‪.‬‬ ‫اما نظر به اینکه این منطقه در شاهراه اسرتاتژیک و بسیار‬ ‫حیاتی دمشق‪-‬حلب قرار دارد‪ ،‬تالش ترکیه در عین حال از‬ ‫نوعی رقابت تنگاتنگ با سوریه و متحدان رسسختش (ایران‬ ‫و روسیه) برای کنرتل این بزرگراه و نیز جلوگیری از پیرشوی‬ ‫نیروهای حامی اسد به سمت شهرهای عمدتاً شیعه نشین‬ ‫شامل ادلب (فوعه و کفریا) حکایت دارد‪.‬‬ ‫با این تفاسیر می توان این گونه استنباط کرد که ترکیه از زمان‬ ‫آغاز جنگ در عفرین عمالً در دو جبهه درگیر عملیات نظامی‬ ‫است‪ ،‬یکی در عفرین و دیگری در ادلب‪ .‬نکته اما اینجاست‬ ‫که عالوه بر مساله طوالنی شدن عملیات نظامی ترکیه در‬

‫عفرین و مبهم بودن اهداف دقیق اردوغان از این زورآزمایی ترکیه و شورشیان سوری موسوم به «ارتش آزاد سوریه» به‬ ‫نظامی در برابر کُردها و آمریکا‪ ،‬مساله ی درگیری و تبادل منطقه عفرین در بازه زمانی کوتاه و با کمرتین تبعات امنیتی‬ ‫آتش توپخانه میان ارتش ترکیه و نیروهای حامی ارتش سوریه و سیاسی برای کشورهای ضامن صلح به امتام خواهد رسید‪.‬‬ ‫در ادلب از یک سو باعث بروز شکاف موقت میان کشورهای‬ ‫ضامن صلح شده و از سوی دیگر تالش ها برای به حداقل اما تهدید های مکرر اردوغان به کشاندن جنگ علیه نیروهای‬ ‫رساندن خشونت ها در مناطق به اصطالح عاری از تنش مانند کُرد شامل سوریه به شهر منبج (تحت کنرتل نیروهای‬ ‫سوریه دموکراتیک)‪ ،‬به درازا کشیده شدن عملیات عفرین‪،‬‬ ‫ادلب و غوطه رشقی را ناکام گذاشته است‪.‬‬ ‫درگیری نیروهای ترکیه با شبه نظامیان حامی اسد (از جمله‬ ‫شبه نظامیان مورد حامیت ایران) در منطقه العیس و نیز‬ ‫اعرتاض ایران و روسیه و واکنش ترکیه‬ ‫چشمداشت ترکیه به برخی مناطق اسرتاتژیک در ادلب به‬ ‫در مورد انتقاد های اخیر مقامات ایران و روسیه از عملیات ویژه رشق اتوبان حلب ‪ -‬دمشق همگی منجر بدان شد تا‬ ‫«شاخه زیتون» نیز این طور به نظر می رسد که ایران و ایران و تا حدی روسیه به رغم موافقت با اصل تالش های‬ ‫روسیه در ابتدا احتامالً تصور می کردند حمله نظامی ارتش‬

‫‪Bankruptcy Attorney‬‬

‫وکیل کلیه امور ورشکستگی‬

‫با بيش از ‪ ۲۰‬سال جتربه در امور ورشکستگی‬

‫‪714-542-2188‬‬ ‫‪www.ocbankruptcy.com‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دکتر راحله شکوری‬

‫‪Chapter 13‬‬ ‫‪Eliminate Credit‬‬ ‫‪Card Debts‬‬ ‫‪Chapter 7‬‬ ‫‪Stop Creditors‬‬ ‫‪Bankruptcy‬‬ ‫حذف بدهی های کردیت کارت‪،‬‬ ‫وام های ‪Secured/Unsecured‬‬ ‫امور ورشکستگی ‪ ۷ Chapter‬و ‪۱۳‬‬ ‫‪Member‬‬

‫‪NACBA‬‬

‫‪Rachelle Shakoori Esq. • 3 Hutton Centre Dr, Suite 620 • Santa Ana, CA 92707‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪15‬‬


‫اقتصاد ایران‬

‫باال رفنت قیمت دالر چگونه روی زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد‬ ‫امیر پایور‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫رصف نظر از دالیل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد‪،‬‬ ‫این افزایش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت ایران خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در ایران همیشه حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به نوسان قیمت ارز‬ ‫وجود داشته و تالطم نرخ ارز همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫اما مهمرتین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش تورم است‪.‬‬ ‫باالرفنت نرخ ارز‪ ،‬قیمت کاالهای وارداتی را باال می‌برد؛ از گندم و برنج گرفته‬ ‫تا گوشی موبایل و خودرو‪ .‬ایران سال گذشته بالغ بر ‪ ۴۳.۶‬میلیارد دالر کاال و‬ ‫خدمات وارد کرد‪.‬‬ ‫البته دولت هنوز برای واردات بعضی کاالهای اساسی ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد و‬ ‫هم‌زمان قیمت بعضی کاالها مثل نان را دستوری تنظیم می کند‪ .‬ولی با افزایش قیمت ارز در‬ ‫بازار آزاد‪ ،‬بانک مرکزی هم مجبور است قیمت ارز مبادله‌ای را باال بربد‪.‬همچنین تجربه نشان‬ ‫داده با وجود آن که کاالهای اساسی از یارانه دولتی منتفع می‌شوند‪ ،‬در میان‌مدت و با افزایش‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬دولت هم قیمت کاالهای اساسی را باال می‌برد‪ ،‬هرچند این اتفاق کمی دیرتر از موج‬ ‫اولیه اثرات تورمی ارز می‌افتد‪.‬‬ ‫به غیر از اثر مستقیم در هزینه واردات‪ ،‬افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای واسطه‌ای را هم زیاد‬ ‫می‌کند‪ .‬کاالهای واسطه‌ای مواد و کاالهایی هستند که کارخانجات برای تولید از آن استفاده‬ ‫می‌کنند‪ .‬بنابر این هزینه تولید باال می‌رود و بعضی تولیدات داخلی قدرت رقابتشان را از‬ ‫دست می‌دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬افزایش تورم حاصل از باالرفنت قیمت ارز‪ ،‬می تواند به رکود‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫البته افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات را تشویق می‌کند چون قیمت متام‌شده کاال و خدمات تولیدی‬ ‫در ایران به نسبت بازار هدف کمرت شده و قدرت رقابت کاالی صادراتی افزایش می‌یابد‪ .‬بعضی‬ ‫کشورهای صادرکننده مثل چین در بعضی مقاطع حتی ارزش پول خود را در برابر ارزهای‬ ‫خارجی به طور مصنوعی پایین می‌آورند تا صادرات را تشویق کنند‪.‬‬ ‫این مسئله البته درباره ایران منی‌تواند صادق باشد چون رقم صادرات غیر نفتی ایران معموال یا‬ ‫در حد واردات است یا کمرت از رقم واردات‪ ،‬یعنی ایران یک قدرت صادراتی محسوب منی‌شود‪.‬‬

‫مهندس على رازانى‬ ‫‪Alan Razani‬‬ ‫‪Realtors‬‬

‫‪(949) 735-9437‬‬ ‫‪alanrazani@yahoo.com‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫متخصص ماهر ‪ ،‬با جتربه و مورد اطمينان‬ ‫در خريد‪ ،‬فروش و اجاره امالك مسكونى و جتارى‬ ‫در كليه نقاط اورجن كانتى با ما متاس بگيريد‪.‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 16‬‬

‫اما یک اثر منفی نوسان‌های بزرگ قیمت ارز‪ ،‬مثل آنچه در دو ماه اخیر رخ داده‪ ،‬این است که‬ ‫رسمایه‌گذاران خارجی را دلرسد می‌کند چون پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را زیر سوال می‌برد‪ .‬عمده‬ ‫رسمایه خارجی وقتی در ایران به کار گرفته می‌شود باید به ریال تبدیل شود و موقع خروج‬ ‫هم این ریال‌ها باید دوباره به ارز تبدیل شوند‪ .‬کاهش شدید نرخ ارز‪ ،‬سود رسمایه خارجی را‬ ‫می‌خورد و رسمایه‌گذاران ممکن است در طول یک سال رضر هم بکند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬رسمایه‌گذاری را فرض کنید که یک سال پیش یک میلیون دالر وارد ایران کرده‪،‬‬ ‫آن را به ریال تبدیل کرده (معادل ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان) بعد در طول یک سال ‪۲۵‬‬ ‫درصد روی فعالیت اقتصادی‌اش سود کرده و رسمایه ریالی را به ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رسانده است‪ .‬فرض کنید رسمایه‌گذار خارجی حاال می‌خواهد این رقم را به دالر تبدیل کند و‬ ‫سود و اصل رسمایه را از ایران بربد‪ .‬اگر قیمت دالر ‪ ۴۷۰۰‬تومان شده باشد‪ ،‬کل رقمی که دست‬ ‫رسمایه‌گذار را می گیرد هامن یک میلیون دالری است که یک سال پیش آورده بود‪ .‬یعنی در‬ ‫عمل هیچ سودی نکرده است‪.‬‬ ‫البته در بعضی رسمایه‌گذاری‌های خارجی دولت نرخ ارز را تثبیت و تضمین می‌کند ولی‬ ‫معموال آن نرخ‪ ،‬چیزی در حد رقم رسمی یعنی دالر مبادله‌ای است که خود فعال ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کمرت از ارزش بازار نرخ ارز است‪.‬مشکل‪ ،‬باال یا پایین رفنت نرخ ارز نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیر‬ ‫بودن آن و محدود بودن طیف تغییرات است‪ .‬با وجود ثبات نرخ برابری ارز در دولت اول‬ ‫آقای حسن روحانی‪ ،‬دور دوم ریاست جمهوری‌اش دست کم تا اینجا با یک بحران ارزی همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هم‌زمان با ثبت رکوردی تازه برای قیمت دالر در بازار ایران‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای‬ ‫به رئیس سازمان مالیاتی خرب داده است که عمده مبادالت دالر به نام اشخاص معدودی ثبت‬ ‫شده است‪.‬ولی اله سیف‪ ،‬رئیس بانک مرکزی در این نامه مشخصات این افراد را به همراه‬ ‫میزان دالر خریداری شده از سوی آنها برای کامل تقوی‌نژاد‪ ،‬رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال‬ ‫کرده است‪ .‬آقای سیف در این نامه نوشته است‪« :‬در ارتباط با مبادالت ارزی در دوره زمانی‬ ‫مربوط به ابتدای سال جاری لغایت ‪۱۷‬‏‏‪۱۰/‬‏‏‪ ،۱۳۹۶/‬حجم بسیار زیادی از مبادالت دالر به نام‬ ‫اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دالر خریداری‬ ‫شده توسط ایشان ارسال می‌شود‪».‬‬ ‫رئیس بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی خواسته بعد از رسیدگی به مبادالت افراد‬ ‫معرفی‌شده‪ ،‬اقدامات الزم را برای وصول مالیات از آنها انجام دهد‪ .‬مشخصات این افراد در‬ ‫خربی که رسانه‌های ایران از نامه آقای سیف منترش کرده‌اند‪ ،‬نیامده است‪.‬امروز قیمت دالر‬ ‫در رصافی‌های تهران به حدود ‪ ۴۸۵۰‬تومان رسید و پوند بریتانیا هم برای اولین بار تا مرز‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬تومان پیش رفت‪.‬‬ ‫خربگزاری فارس گزارش داده است که در منطقه‌ای از خیابان منوچهری تهران که به عنوان یکی‬ ‫از مراکز رصافی‌ها شناخته می‌شود‪ ،‬دالالن و خریداران چنان ازدحام کرده‌اند که «به سختی‬ ‫می‌شود از بین جمعیت عبور کرد قیمت دالر در ماه‌های اخیر با شیب تندی روبه افزایش بوده‬ ‫و تنها در شش ماه گذشته حدود ‪ ۳۰‬درصد بیشرت شده است‪.‬کاهش سود سپرده‌گذاری بانک‌ها‪،‬‬ ‫اعرتاضات دی ماه و تردیدها درباره آینده توافق هسته‌ای از جمله دالیل افزایش قیمت ارز‬ ‫عنوان شده است‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور ایران در سه هفته پیش در مصاحبه‌ای به مردم‬ ‫اطمینان داد که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به عنوان منبعی برای تأمین کرسی بودجه‬ ‫خود نیست و گفت‪« :‬خیال مردم از بابت دالر راحت باشد‪ ».‬با وجود این وعده و توصیه‌های‬ ‫مقام‌های اقتصادی به مردم برای نخریدن دالر‪ ،‬قیمت‌ها همچنان رو به باال رفنت است‪.‬‬


In Irvine

‫با مدیریتجوزف بشارتی‬

‫بهترین و لذیذترین غذاهای ایرانی در فضای شیک و مدرن‬

House of Kabob is Your Orange County Catering Company for Every Occasion! From small office lunches to extravagant large-scale corporate events. Wedding, Birthday celebrations, Anniversaries, Bridal showers, Engagement parties, Charity events, Holiday celebrations, Farewell get-togethers, Baby showers, Bar and bat mitzvahs. Connect Iranian American.com

‫قبول سفارشات غذا جهت کیترینگ با سرویس و کیفیت برتر‬ ‫برای جشنها و میهمانی های شما‬

949-261-8004 92 Corporate Park • Irvine, CA 92606 • www.ochouseofkabob.com Corner of Jamboree & Barranca Pkwy next to McDonalds 17

Mahnameh Metro | February 2018


‫جامعه‬

‫پنج راه رضایت از زندگی؛ توصیه‌های یک استاد سرشناس دانشگاه ییل‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫می‌خواهید از زندگی احساس رضایت بیشرتی کنید؟ پروفسور سانتوس‪ ،‬مدرس‬ ‫کالس‌هایی به نام ‹روانشناسی و زندگی خوب›‪ ،‬می‌گوید سعادمتندی ناگهان‬ ‫اتفاق منی‌افتد‪ .‬شام باید برای سعادت و رضایت مترین کنید‪ .‬توصیه‌های او را‬ ‫بخوانید‪:‬‬ ‫الری سانتوس‪ ،‬استاد روانشناسی و علوم شناختی دانشگاه ییل آمریکا میگ‌وید‪:‬‬ ‫«بررسی‌های علمی ثابت کرده است که رضایت از زندگی نیاز به یک تالش‬ ‫آگاهانه دارد‪ ».‬خانم سانتوس به بی‌بی‌سی می‌گوید‪« :‬کار ساده‌ای نیست‪.‬‬ ‫زمان احتیاج دارد‪ ».‬او کسی است که در این‌باره تجربه خوبی دارد‪ ،‬چون‬ ‫«روانشناسی و زندگی خوب» را در دانشگاه تدریس می‌کند‪.‬‬ ‫کالس‌های درس او در تاریخ ‪ ۳۱۶‬ساله دانشگاه ییل پرطرفدارترین بوده است‪ .‬با بیشرت از‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دانشجو‪ ،‬کالس‌های سانتوس در دانشگاه به تازگی رکورد بیشرتین رشکت‌کننده را‬ ‫شکسته است‪ .‬اساس درس‌های او بر قواعد روان‌شناسی مثبت‌گرا استوار است؛ شاخه‌ای از با چند تا از مترین‌ها پروفسور سانتوس آشنا شوید‪:‬‬ ‫روانشناسی که درباره افزایش رضایت و تغییرات عادت‌های انسان تحقیق می‌کند‪.‬‬

‫‪ .۱‬فهرست قدردانستنی‌ها‬

‫اما چطور می‌توان تئوری‌های روان‌شناسی را در زندگی روزمره به طور عملی به کار برد؟‬ ‫سانتون از دانشجویانش می‌خواهد که در طول هفته هر شب فهرستی از چیزهایی که به‬ ‫سانتوس می‌گوید‪« :‬رضایتمندی چیزی نیست که همینطور اتفاق بیافتد‪ .‬باید برای آن مترین خاطرش حس قدردانی و شکرگزاری دارند تهیه کنند‪.‬‬ ‫کنید‪ .‬درست مثل ورزش و موسیقی که باید مدام مترین کنید تا پیرشفت کنید و بتوانید موفق او می‌گوید‪« :‬شاید به نظر کار ساده‌ای باشد‪ ،‬اما ما می‌بینیم که دانشجوهایی که به طور مرتب‬ ‫شوید‪ ».‬سانتوس دو بار در هفته به دانشجوهایش درس می‌دهد که چگونه رضایت خود را از این مترین را انجام می‌دهند‪ ،‬راضی‌تر هستند‪».‬‬ ‫زندگی افزایش دهند‪ .‬او همچنین از دانشجوهایش می‌خواهد که هر یک برنامه‌های شخصی‬ ‫برای افزایش رضایت خود تهیه کنند تا به زندگی شادتر و ساملرتی برسند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواب بیشرت و بهرت‬ ‫به گفته خانم سانتوس‪ ،‬ممکن است به نظر مترین ساده‌ای باشد اما خیلی‌ها موفق به انجام آن‬ ‫منی‌شوند‪ .‬هشت ساعت خواب شبانه برای همه هفته‪ .‬سانتوس میگوید‪« :‬شاید به نظر خیلی‬ ‫پیش پا افتاده باشد اما می‌دانیم که خوابیدن بیشرت و بهرت احتامل ابتال به افرسدگی را کاهش‬ ‫می‌دهد و رویکرد مثبت افراد به زندگی را افزایش می‌دهد‪».‬‬

‫‪ .۳‬مترکز ذهن‬

‫خدمات بیمه‪ ،‬سیما شاهین پر‬

‫انواع بیمه‪:‬‬ ‫منزل‬ ‫اتومبیل‬ ‫درمانی‬ ‫عمر‬ ‫جتاری‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫‪ .۴‬وقت بیشرتی را با خانواده و دوستان بگذرانید‬

‫سانتوس می‌گوید‪ :‬تحقیقات جدید نشان می‌دهد که وقت گذراندن با دوستان و خانواده به شام‬ ‫احساس رضایت از زندگی خواهد داد‪ .‬روابط اجتامعی و رابطه سامل با افراد و دیدارهای رو در رو‬ ‫به طور مشخص باعث افزایش حس خوب زندگی و رضایت در انسان می‌شود‪ .‬سانتوس می‌گوید‪:‬‬ ‫«در لحظه زندگی کنید‪ ،‬حتام زمانی را برای دور هم بودن اختصاص دهید و آگاهانه مراقب‬ ‫باشید که این زمان را چگونه سپری می‌کنید‪ ».‬مفهوم زمان نقش بسیار مهمی در رضایت شام از‬ ‫زندگی دارد‪ .‬سانتوس می‌گوید‪« :‬اغلب ما وقتی از ثروت صحبت می‌کنیم به این فکر می‌کنیم که‬ ‫چقدر پول داریم‪ ،‬اما تحقیقات نشان می‌دهد که ثروت در واقع رابطه مستقیم با زمان دارد»‪.‬‬ ‫از قدیم گفته‌اند وقت طالست‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫باید هر روز ده دقیقه مترین مترکز کنید‪ .‬سانتوس می‌گوید از زمان دانشجویی مترین مرتب‬ ‫مترکز ذهنی باعث می‌شده که حس بهرتی داشته باشد‪ .‬حاال که استاد دانشگاه شده است به‬ ‫دانشجویانش توصیه می‌کند‪« :‬تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که مدیتیشن و سایر مترین‌هایی‬ ‫که توجه کامل ذهن را به خود جلب کند‪ ،‬می‌تواند شام را شادتر و سعادمتندتر کند‪».‬‬

‫امروز بهترین زمان ممکن برای گرفنت‬ ‫بیمه خدمات درمانی است‪.‬‬

‫با ما متاس بگیرید‪.‬‬

‫‪(949) 273-8035‬‬

‫‪• Fax : (949) 464 5967‬‬ ‫‪• Email : Sima@firstaffinity.net‬‬ ‫‪www.firstaffinityinsurancesolutions.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 18‬‬

‫‪ .۵‬حضورتان را در شبکه‌های اجتامعی کم کنید و معارشت واقعی را بیشرت کنید‬

‫به نظر پروفسور سانتوس خیلی مهم است که از حس رضایت غیرواقعی که شبکه‌های اجتامعی‬ ‫و آنالین ایجاد می‌کنند‪ ،‬دوری کنید‪ .‬سانتوس می‌گوید‪« :‬تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که‬ ‫افرادی که از شبکه‌های اجتامعی مثال اینستاگرام استفاده می‌کنند‪ ،‬در مقایسه با افرادی که وقت‬ ‫کمرتی در این شبکه‌ها می‌گذرانند‪ ،‬احساس رضایت کمرتی می‌کنند‪».‬‬ ‫پس به این ترتیب اگر می‌خواهید در زندگی شادتر باشید‪ ،‬از حاال رشوع کنید‪ :‬قدر زندگی را‬ ‫بیشرت بدانید‪ ،‬با دوستان و خانواده معارشت کنید‪ ،‬حداقل برای دقایقی از روز ذهن خودتان را از‬ ‫همه چیز پاک کنید‪ ،‬از شبکه های اجتامعی کمرت استفاده کنید و خوب بخوابید‪.‬‬ ‫اگر این توصیه‌ها برای دانشجویان دانشگاه ییل کارساز بوده است برای شام هم خواهد بود‪.‬‬


‫چطور روحیه بد روی مغز اثر می‌گذارد‬

‫ملیسا هاگنبوم‬

‫دکتر سهیال سهامی‬

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫مارگارت اتوود رمان معروفی دارد به نام «ماجرای یک خدمت‌کار»‪ .‬شخصیت اول‬ ‫داستان زنی است به اسم آفرد که روزگار روی خوش نشانش منی‌دهد‪ .‬وقتی روایت کتک‬ ‫خوردنش را می‌خوانیم‪ ،‬انگار ما را می‌زنند‪ .‬وقتی ناعادالنه به زندان می‌افتد‪ ،‬انگار درون‬ ‫ما هم مثل او در سلول چیزی مچاله می‌شود‪.‬‬

‫‪WE WILL‬‬ ‫‪FIGHT FOR‬‬ ‫‪YOUR‬‬ ‫!‪RIGHTS‬‬

‫امور جنائی‬

‫رانندگی حتت تاثیر الکل ‪ ،‬مواد مخدر‪ ،‬سرقت‬ ‫جتاوز‪ ،‬خشونت خانوادگی‬ ‫احتامال یک دلیل اینکه مصائب آفرد این‌قدر می‌آزاردمان این است که می‌دانیم تک‌تک‬ ‫ماجراهای کتاب برگرفته از واقعیتی تاریخی است‪ .‬خود اتوود در مورد واقعی بودن اثرش‬ ‫می‌گوید‪« :‬می‌خواستم اگر باغی که خلق می‌کنم خیالی است‪ ،‬دست‌کم قورباغه‌هایش‬ ‫واقعی باشد‪».‬‬

‫در نتیجه ما هم به راحتی می‌توانیم خودمان را جای آفرد بگذاریم و با او‬ ‫همدلی کنیم‪ .‬قابلیت رشیک شدن در احساسات دیگران‪ ،‬از ویژگی‌های‬ ‫بنیادی آدمیزاد است ‪ -‬آن‌قدر که وقتی درد کسی دیگر را می‌بینیم‪ ،‬نواحی‬ ‫مرتبط با درد در مغزمان فعال می‌شود‪.‬‬ ‫جالب این است که حال‌ روحی ما روی مقداری که احساس همدلی‬ ‫می‌کنیم اثر دارد‪ .‬در حقیقت احساسات ما می‌تواند واکنش مغز ما را به‬ ‫آنچه بر دیگران می‌گذرد‪ ،‬تغییر دهد‪ .‬این موضوع وقتی حال‌ و روزمان‬ ‫خوش نیست بیشرت منود دارد و بیشرت زندگی اجتامعی‌مان را متأثر می‌کند‪.‬‬

‫احساسات برش آن‌قدر تعیین‌کننده است که حال روحی خوب‪ ،‬می‌تواند میزان درد را‬ ‫کمرت کند‪ .‬به همین ترتیب حال بد هم تأثیر منفی دارد‪ :‬حس درد را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫بدتر آنکه ‪ -‬طبق نتایج یک مطالعه جدید ‪ -‬وقتی حال‌مان بد است ظرفیت درونی‌مان‬ ‫برای واکنش نشان دادن به رنج دیگران کمرت می‌شود‪ .‬در حقیقت حس همدلی‌مان‬ ‫دنباله مطلب صفحه ‪۵۸‬‬

‫‪• THEFT CRIMES • SEX CRIMES• EXPUNGEMENT‬‬ ‫‪• DUI • DOMESTIC VIOLENCE • DRUG CRIMES‬‬

‫امور خانوادگى‬

‫طالق‪،‬سرپرستی فرزندان ‪،‬حفظ حقوق همسر و فرزندان‬

‫‪FAMILY LAW‬‬

‫‪• CHILD SUPPORT‬‬ ‫‪• SPOUSAL SUPPORT‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫اینکه حال ‪ -‬یا «مود» ‪ -‬یک شخص به هزار شکل روی رفتارش تأثیر‬ ‫می‌گذارد تقریبا بدیهی است‪ ،‬از غذا خوردن گرفته تا برخورد با دوستان‪.‬‬ ‫حال بد می‌تواند بین دوستان نزدیک مرسی باشد‪ .‬وقتی یکی غمگین است‪،‬‬ ‫بقیه هم غصه می‌خورند‪ .‬نتایج یک تحقیق که سال ‪ ۲۰۱۷‬انجام شده بود‬ ‫نشان می‌دهد که حال بد آدم‌ها حتی از طریق شبکه‌های اجتامعی هم‬ ‫رسایت می‌کند‪.‬‬

‫‪CRIMINAL LAW‬‬

‫‪• DIVORCE‬‬ ‫‪• CUSTODY‬‬

‫‪(714) 619-9349‬‬ ‫‪LAW OFFICES OF‬‬

‫‪SOHAILA SAHAMI‬‬

‫‪1851 E First St #900 • Santa Ana, CA 92705‬‬ ‫‪www.sahamilaw.com‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪19‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫تاثیر پیاده‌روی بر سالمتی و کاهش وزن‬

‫دکرت مایکل موزلی‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫این روزها وقتی در خیابان راه می‌روید اغلب به کسانی‬ ‫برمی‌خورید که در حین راه رفنت با دقت به دستگاهی که به‬ ‫مچ دست‌شان بسته‌اند نگاه می‌کنند تا ببینند به هدف خود‬ ‫یعنی برداشنت ‪ ۱۰‬هزار قدم‪ ،‬رسیده‌اند یا نه‪.‬‬ ‫اما آیا واقعا رسیدن به این هدف ارزش تقال کردن را دارد یا‬ ‫راه بهرتی هم هست؟‬ ‫سوال دیگر این است که این عدد ‪ ۱۰‬هزار از کجا آمده؟ ممکن‬ ‫است تعجب کنید وقتی بشنوید که پیدا شدن این عدد‪ ،‬نتیجه‬ ‫یک کمپین بازاریابی در ژاپن در دهه ‪ ۱۹۶۰‬بود‪.‬‬ ‫در حالی که تاریخ برگزاری مسابقات املپیک سال ‪ ۱۹۶۴‬در‬ ‫توکیو نزدیک می‌شد‪ ،‬یک رشکت ژاپنی دستگاهی اخرتاع کرد که‬ ‫رسآغاز بازاریابی برای هشیار کردن مردم در ارتباط با سالمتی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این دستگاه مانوپو‪-‬کی‪ ،‬خوانده می‌شد و معنی تحت‌اللفظی آن به زبان‬ ‫ژاپنی یعنی اندازه‌گیری ‪ ۱۰‬هزار قدم‪.‬‬ ‫مانوپو‪-‬کی در حقیقت مراحل ابتدایی یک قدم‌شامر یا گام‌شامربود که بر اساس کار دکرت‬ ‫یوشیرو هاتانو‪ ،‬ساخته شده بود‪ .‬دکرت هاتانو استاد جوانی بود که در دانشگاه بهداشت و‬ ‫رفاه کیوشو‪ ،‬کار می‌کرد‪.‬‬

‫همین دلیل تصمیم گرفت به این که ژاپنی‌ها فعالیت و تحرک بیشرتی داشته باشند‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫دکرت هاتانو به این نتیجه رسیده بود که اگر بتواند ژاپنی‌ها را متقاعد کند طول راهی را که در‬ ‫روز می‌پیمودند و برابر با ‪ ۴‬هزار قدم بود به ‪ ۱۰‬هزار قدم افزایش دهند‪ ،‬روزانه تقریبا ‪۵۰۰‬‬ ‫کالری بیشرت خواهند سوزاند و در نتیجه اضافه وزن پیدا نخواهند کرد‪.‬‬

‫او از این نگران بود که ژاپنی‌ها نه تنها مانند آمریکایی‌ها به متاشای مسابقه بیس‌بال عالقه‬ ‫پیدا کرده‌اند‪ ،‬بلکه شیوه زندگی بدون تحرک آمریکایی‌ها نیز آن‌ها را جذب کرده است‪ .‬به‬

‫دفتر خدمات ايرانيان‬

‫به مديريت حسني ُاولنگ‬ ‫مشاورى با جتربه و صادق‬ ‫شما را در موارد زير يارى مى دهد‪:‬‬ ‫• گرفنت «سيتى زن شيپ» بدون امتحان (براى افراد واجد شرايط)‬

‫• دريافت مزاياى‬ ‫• گرفنت بیمه هاى «مديكل» و «مديكر» (‪)Part & B‬‬ ‫• گرفنت حقوق پرستارى‬ ‫• گرفنت پاسپورت آمريكائى‬ ‫• گرفنت كارت سبز‬ ‫‪CAP, SSI‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Serving: • Orange County • Los Angeles‬‬ ‫‪• San Diego • San Bernardino • Riverside‬‬ ‫در صورت لزوم‪ ،‬ما به نزد شما خواهیم آمد‬

‫‪(714) 220-1170‬‬ ‫‪Fax: 714-527-9320‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 20‬‬

‫دنباله مطلب صفحه ‪۵۸‬‬

‫‪PRIVILEGE INSURANCE SERV­IC​ES, INC.‬‬ ‫‪CA Lic. 0E40869‬‬

‫مشاور شما در كليه امور بیمه‬ ‫مناينده رمسى اكثر بیمه ها با‬ ‫‪ ٢5‬سال جتربه‬

‫‪SARGON DANOUS, LUTCF‬‬ ‫رسيع ترين بیمه با بهرتين رسويس و مناسب ترين قیمت‬ ‫اگر‪ 65‬ساله شده ايد و يا بزودى ‪ 65‬ساله خواهيد شد و داراى مديكر" ‪ Medicare Part "B" & Part "A‬ميباشيد‪ ،‬جهت‬ ‫اطالعات و انتخاب ‪( Medicare Health Plans‬بیمه هاى مديكر) متناسب با خواست شما هر چه زودتر با ما متاس بگيريد‪.‬‬

‫‪-Health, Medical‬‬ ‫٭ بیمه سالمتى‪ ،‬درمانى (انفرادى و گروهى)‬ ‫‪OBAMA Care Insurance‬‬ ‫٭ بیمه بازنشستگى با شاخصهاى معتبر اقتصادى‬ ‫‪-IRA & Annuity‬‬ ‫٭ بیمه عمر‬ ‫)‪-Life (Term, Universal,....‬‬ ‫ثروت‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫سرمايه‬ ‫٭ كنترل‬ ‫‪-Estate Planning‬‬ ‫افتادگى‬ ‫كار‬ ‫از‬ ‫٭ بیمه‬ ‫‪-Disability‬‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫پرستارى‬ ‫خدمات‬ ‫٭‬ ‫‪-Long Term Care‬‬ ‫فرزندان‬ ‫حتصيالت‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫٭‬ ‫‪-College Saving Plan‬‬ ‫جتارى‬ ‫٭‬ ‫‪-Commercial‬‬ ‫٭ صدمات بدنى در هنگام كار‬ ‫‪-Worker’s Compensation‬‬

‫‪www.MyInsuranceRate.com‬‬ ‫‪(714) 505-4030‬‬ ‫‪(800) 497-2886‬‬

‫‪14451 Chambers Road, Suite 220 • Tustin, CA 92780‬‬


‫مرکز کامل پزشکی‬ ‫در ارواین و میشن ویهو‬

Dr. Dennis Cramer Neurosurgeon

Dr. Larry Ding Pain Specialist

p General Surgery p Plastic Surgery p Pain Management p Foot & Ankle Surgery p Surgical Weight Loss Program (Lap-Band) p Spine Procedure (Minimally Invasive

‫آيا درد گردن‬ ‫و كمر داريد؟‬ ‫ديگر نبايد‬ !‫رجن ببريد‬

‫زیر نظر دكتر جعفر شجره‬ ‫با همكارى پزشكان متخصص‬

‫• جراحی عمومی‬ ‫• جراحی ارتوپدیک • جراحی ستون فقرات و کمر‬ ‫• جراحی زیبایی‬

Lap-Band Surgery ‫• جراحی کوچک کردن معده‬

‫ بانيون صافى و كجى پا‬، ‫• جراحی پا‬ Pain Management ‫• درمان دردهای مزمن‬

‫درمان دردهاى مزمن‬ )‫ديسک كمر و گردن (بدون جراحى‬ ‫با استفاده از پيشرفته ترين و جديدترين‬ ‫دستگاههاى كشش ستون فقرات بدون جراحى‬ ‫متخصص در فيزيكال تراپى‬ Shiao-Lan Li, P.T.

Connect Iranian American.com

‫مديكر‬-‫قبول اكثر بیمه هاى درمانى‬

‫مرکز پزشکی ارواین‬

949.333.2224 Airport Business Center

18102 Sky Park Circle South, Suite D Irvine 92614

www.southcountyspinecare.com

‫مرکز پزشکی میشن ویهو‬

949. 367.1006

Crown Valley Outpatient Surgical Center 26921 Crown Valley Parkway, Suite 110 Mission Viejo , CA 92691

www.crownvalleysurgicalcenter.com

.‫سرویس حمل و نقل رایگان برای بیماران واجد شرایط موجود است‬ 21

Mahnameh Metro | February 2018


‫ويدا شيبانى‬

Nowruz Special

I will list and sell your house for 3.5% commission for the month of Feb and March for thanking your support for the last 32 years in the business.

‫ساختمان پزشكى‬ ‫ساختمان ادارى‬ ‫شاپينگ سنتر‬ ‫زمني جتارى‬ ‫زمني ساختمانى‬ ‫آپارمتان های مسکونی‬

Vida Sheybani

949-230-4495 BRE 00915729 vidasheybani@aol.com

32 YEARS OF EXPERIENCE in Residential Real Estate & Commercial Properties


‫ويدا شيبانى‬

‫ امالک مسكونى‬،‫ زمني‬،‫ سال جتربه در امور جتارى‬32 ‫با بیش از‬ .‫براى فروش سريع منزل خود با باالترين قیمت با من متاس بگيريد‬ .‫ ريورسايد و سن ديه گو جوابگوی احتياجات شام را در متام امور مسکونی و تجارى مى باشيم‬،‫ لوس آنجلس‬،‫در متام مناطق اورنج كانتى‬

Dana Point

$1,599,000

Rancho Santa Margarita

$899,000

$1,988,000

$2,395,000

Mission Viejo

$799,900

This gorgeous Expressions charmer, located in sought after Pacific Hills, is an absolute must see! Light and bright with soaring vaulted ceilings, tidy, turnkey and ready for you to move right in. Spacious kitchen with granite counter tops, new stainless appliances, beautiful cabinetry.

Imagine single level living with the master suite, office/retreat, living room, kitchen and dining room on the ground level while a separate downstairs living space with two en suites with a separate entrance is perfect for guests, relatives or staff. The rare, open concept floor plan features the Master Suite and entertaining areas on the ground floor.

$780,000

Newport Beach

$1,675,000

Located within one of the most desired communities of Newport Heights, this great Cliffhaven, 2-story home built in 2001 features 4 bedrooms, and 3 bathrooms includes a charming and very intimate side patio and spa that is easy to maintain. The large living room opens to the gourmet kitchen that features stainless steel appliances and family room.

Exceptional location with panoramic view of the city and mountains. Very private extra large pie shaped lot . La Cabana model of Galicia tract on a Cul-De-Sac street. Solid Oak entry door, carved solid oak throughout, hardwood floors, French door and windows, Plantation shutters, Custom Carved mantelpieces.

BRE 00915729 vidasheybani@aol.com

Newport Beach Incredibly special, expanded Carmel plan 1 in guard-gated One Ford Road. Highly soughtafter floor plan is rarely available - there has not been one of this plan available in 2.5 years, and this home is extra special in that it has been expanded to feature a large second family room/bonus room/game room upstairs, giving you valuable extra square footage!

ENTERTAINER’S DREAM! This fully upgraded home with great curb appeal and a gorgeous hardscaped entry way sits on a private cul-de-sac with 3 bedrooms plus a large loft (possible 4th bedroom) and 3 bathrooms. It has an open floor plan with an outside California room that you must see!

Mission Viejo

$895,000

Located in the Westerlies of Laguna Niguel South. This 2,633sf property sits on an oversized 8,000sf lot. There’s a large Family Room with a Fireplace, Kitchen Counter Bar, and Walk-In Pantry. Formal Dining Room & Formal Living Room. Main Floor Bedroom.

Peek a boo ocean view home! Fully remodeled, resort style home will blow you away. Highest quality in home design & décor throughout entire property. Incredible dual master, turnkey, pool home in the heart of CAPO BEACH close to Pines Park & within 8-minute walking distance to ocean.

Newport Beach

Laguna Niguel

Vida Sheybani

949-230-4495


‫اقتصاد ایران‬

‫فرار صنایع به ترکیه در سایه بحران حاکم بر اقتصاد تولیدی ایران‬ ‫دویچه وله فارسی‬

‫تخفیف‌های ویژه‌ای که مسئوالن ایران برای صادرات مواد خام در نظر گرفته‌اند‪ ،‬رقابت‬ ‫صنایع تولیدی کشور با صنایع کشورهای همسایه را ناممکن ساخته است‪ .‬سیاست اقتصادی‬ ‫مخربی که در دوران روحانی تشدید شده است‪ .‬غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع ایران حدود دو هفته پیش درباره ناکارآمدی اقتصاد صادراتی ایران هشدار داده بود‪.‬‬ ‫او سهم ایران از کل صادرات جهان را بسیار نازل دانسته و اعالم کرده بود که این صادرات‬ ‫نیز عمدتا به کاالهای سنتی‪ ،‬نظیر فرش و پسته و اقالم مشابه دیگر مربوط می‌شود‪.‬‬

‫در نظر می‌گیرد‪ ،‬حال آنکه هامن مواد خام برای تولید کنندگان داخلی کشور با بهایی‬ ‫گران‌تر عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫از آنجا که بازار فروش تولیدات رشکت‌های ایرانی‪ ،‬کشورهای همسایه و از جمله ترکیه‬ ‫هستند‪ ،‬صادرات ارزان‌تر این مواد به کشورهای همسایه‪ ،‬باعث شده است که کاالهای‬ ‫تولیدی در آن کشورها ارزان‌تر از کاالهای تولیدی ایران متام شود‪ .‬بدیهی است که چنین‬ ‫سیاستی نه تنها بازارهای داخلی کشورهای همسایه را از واردات کاالهای ساخت ایران بی‬ ‫نیاز می‌کند‪ ،‬بلکه باعث نابودی تولید در داخل کشور می‌شود‪.‬‬

‫رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران گفته بود که سهم ایران از صادرات جهانی کمی بیش‬ ‫از ‪ ۲‬دهم درصد است‪ .‬شافعی آشکارا اعرتاف کرده بود که ایران «عددی در صادرات دنیا»‬ ‫نیست‪.‬‬

‫ترکیه‌به‌مثابه رقیب اصلی‬

‫امتیاز به خارج‪ ،‬مجازات در داخل‬

‫علیرضا ترک‪ ،‬عضو دیگر انجمن ملی پالستیک نیز در نشست خربی یاد شده از جمله اعالم‬ ‫کرد که ترکیه عمده‌ترین رقیب ایران در ارتباط با صادرات کاالهای پرتوشیمیایی است‪.‬‬

‫صادرات اصلی ایران را نفت‪ ،‬گاز و فرآورده‌های پرتوشیمی تشکیل می‌دهند‪ .‬از همین‬ ‫روست که یکی از مسائل اصلی مطرح در نشست خربی یاد شده‪ ،‬موضوع نقش سیاست‌های‬ ‫اقتصادی دولت در حوزه صنایع پرتوشیمی و فرآورده‌های پالستیکی کشور بوده است‪.‬‬ ‫بیوک صحاف‌امین‪ ،‬رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پالستیک ایران است‪ .‬او معتقد است که‬ ‫مشکالت جاری اقتصاد تولیدی کشور به سیاست‌های اقتصادی سال ‪ ۱۳۹۳‬باز می‌گردد‪ .‬به‬ ‫باور او‪ ،‬این سیاست می‌تواند صنایع تکمیلی کشور را به بن‌بست جدی بکشاند‪ .‬بن‌بستی‬ ‫که نخستین پیامد آن دامن زدن به افزایش نرخ بیکاری در کشور است‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پالستیک ایران درباره سیاست اقتصادی دولت روحانی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬از جمله گفته است‪« :‬در آن زمان قرار بر این شد که تولیدکنندگان داخلی مواد‬ ‫اولیه خود را با ارز آزاد دریافت کنند‪ ،‬در صورتی که رشکت‌هایی که در کشورهای همجوار‬ ‫ما قرار دارند و از مواد پرتوشیمی ایرانی استفاده می‌کنند‪ ،‬مواد اولیه خود را خیلی ارزان‌تر‬ ‫از ما به دست می‌آورند‪».‬‬ ‫به سخن دیگر‪ ،‬دولت برای افزایش صادرات برای رشکت‌های خارجی تخفیف‌های ویژه‌ای‬

‫‪Best Travel & Tours‬‬

‫آژانس مسافرتى بِست تراول و تورز‬ ‫به مدیریت هایده حجازی‬

‫‪۱7‬سال مشاور صدیق شما در کالیفرنیا و سراسر آمریکا‬

‫‪Heidi Hejazi‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫بهترين و ارزانترين نرخهاى هواپیمائى‬ ‫با قیمت عمده فروشى به ايران و ساير نقاط جهان‬

‫تنظیم تورهای دریایی و هوایی و رزرو هتل‬

‫لس آجنلس تهران‬

‫از‬

‫‪680‬‬

‫‪$795‬‬

‫‪$‬‬

‫دالر‬

‫ ‪Lufthansa‬‬

‫‪BUSINESS CLASS SPECIALS‬‬

‫‪858-255-1777‬‬

‫‪www.123besttravel.com‬‬

‫•‬

‫‪949-419-4709‬‬

‫‪4000 BARRANCA PKWY ST#250 • IRVINE CA 92604‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 24‬‬

‫هرگاه سخنان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری اسالمی و اظهارات مسئوالن صنایع‬ ‫تولید پالستیک و پلی‌اتلین ایران در یک مجموعه تحلیل و بررسی شوند‪ ،‬این نتیجه حاصل‬ ‫می‌شود که تخفیف‌های ویژه‌ای که برای صادرات مواد پرتوشیمیایی پیش‌بینی شده‌اند‪،‬‬ ‫نه تنها باعث افزایش صادرات کشور نشد‌ه‌اند‪ ،‬بلکه زمینه‌های رقابت صنایع داخلی با‬ ‫محصوالت تولیدی کشورهای همسایه را نیز از بین برده‌ است‪.‬‬

‫رئیس اتاق بازرگانی‪ :‬در صادرات دنیا عددی نیستیم‬ ‫غالمحسین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی و صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران می‌گوید که اگر‬ ‫نرخ تسهیالت بانکی را نصف کنیم یا مالیات‌ها را هم کاهش دهیم‪ ،‬تغییری در وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران ایجاد منی‌شود‪ ،‬زیرا اهداف توسعه این اقتصاد معین نیست‪.‬‬ ‫شافعی که روز پنجشنبه (‪ ۵‬بهمن‪ ۲۵ /‬ژانویه) در آیین بزرگداشت روز صادرات و تجلیل‬ ‫از صادرکنندگان منونه استان کرمان در اتاق بازرگانی کرمان سخن می‌گفت‪ ،‬با یادآوری این‬ ‫که «هر سال در اتاق کرمان روز ملی صادرات» جشن گرفته می‌شود‪ ،‬افزود‪« :‬آنچه در‬ ‫مراسم ‪ ۱۰‬سال پیش در آنجا عنوان شده با مسائلی که امروز مطرح می‌شود مقایسه کنید‪،‬‬ ‫ببینید حرف‌ها چقدر تفاوت پیدا کرده‪ ،‬من مطمنئ هستم تفاوت زیادی پیدا نکرده است‪».‬‬ ‫شافعی با بیان این که «بخش متوسط جامعه ما تجزیه شده»‪ ،‬از باال‌کشیدن رسیع و‬ ‫بحث‌انگیز بخشی از این قرش خرب داد که به «دلیل عوامل زیادی است که در کشور‬ ‫وجود دارد»‪ .‬بخش عظیمی از قرش متوسط اما به گفته شافعی فروافتاده و به طبقه‬ ‫فرودست پیوسته است‪ .‬او در کنار قیمت باالی متام‌شده کاالهای داخلی همین فقر و فاقه‬ ‫عمومی‌شده را منشا روی‌آوردن به کاالهای بنجل و ارزان چینی عنوان کرد که خود موجب‬ ‫قاچاق وسیع این گونه کاالهاست‪.‬‬

‫قدرت در ایران باید توزیع شود‬

‫به شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد ‪(..‬با ‪ ۳‬چمدان) ‪Turkish va Qatar‬‬ ‫‪from‬‬

‫علیرضا ترک گفت‪« :‬در واقع سوبسیدی که دولت به پرتوشیمی‌ها داده‪ ،‬به تولیدکنندگان‬ ‫ترک می‌رسد‪ ،‬به جای اینکه به ما برسد‪ .‬با این رشایط اشتغال‌زایی در ترکیه ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫حتی بخشی از تولیدکنندگان به این فکر افتاده‌اند که کارخانه‌ها را به ترکیه بربند‪».‬‬

‫شافعی با ترصیح این که توسعه نامتوازن کشور به دور باطل محرومیت در برخی نقاط‬ ‫کشور انجامیده‪ ،‬گفت‪« :‬متاسفانه به دلیل اینکه برنامه‌های توسعه کشور همیشه تحت‬ ‫نفوذ قدرمتداران بوده‪ ،‬هیچ وقت توسعه متوازن انجام نشده و پایدار هم نبوده است‪».‬‬ ‫او این کار را غیرمنظقی دانست که عده‌ای در تهران بنشینند و بی‌اعتنا به تنوع اقلیمی‪،‬‬ ‫قومیتی و طبیعی‌ ایران نسخه توسعه بپیچند‪ .‬شافعی راه حل را این دانست که «در کنار‬ ‫اجرا‪ ،‬تهیه و تولید برنامه‌های منطقه‌ای و پیوند به برنامه‌های ملی باید دیوار سترب قدرت‬ ‫مرکزی را بشکنیم و قدرت در کشور و استان‌ها توزیع شود‪».‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی در بحث مربوط به موانع صادرات ایران به «محیط ناامن» اشاره کرد‪،‬‬ ‫و آن را تلویحا به جهت‌گیری‌ها در سیاست خارجی ربط داد‪ .‬او افزود‪« :‬ضمن ادای احرتام‬ ‫و قدردانی از صادرکنندگانی که با وجود همه مشکالت همچنان در میدان هستند‪ ،‬باید‬ ‫بگویم ما عددی در صادرات دنیا نیستیم و سهم ما از تجارت جهانی ‪ ۰.۲۴‬درصد است‪».‬‬


‫مشاورین امالک و امور وام‬

GET ALL THE FACTS BEFORE YOU

‫کترین بینش‬

Cathrin Elliye Binesh

Real Estate and Mortgage Broker BRE# 01708409-NMLS®# 318343

BUY, SELL or RENT

‫برای فروش رسیع با باالترین قیمت‬ .‫با تیم مجرب ما متاس بگیرید‬

‫پیام بینش‬

Nick Payam Binesh

Real Estate and Mortgage Broker BRE# 01708370 • NMLS®# 318207

Connect Iranian American.com

949-222-0234 BANK OWNED

BRAND NEW SAND FRONT

BANK OWNED

Irvine Condo, 1Bed, 2Bath, 887ft, 2 Car Garage, North Park $425,500

Newport Beach Prime Brand New Sand Front SFR. 360’ Ocean and Bay View. Ultra modern and luxury masterpiece. 4Bed, 5 Bath $5,890,000

Anaheim SFR 3Bed, 2Bath, 1540ft on 7500ft Lot with Pool $494,900

AUCTION

REO

PROBATE

Coto de Caza SFR, 7Bed, 8Bath, 7834ft on 1 Acr Lot $2,650,000

North Tustin SFR 4Bed, 3Bath, 2633ft, 14100ft Lot, View $715,900

Mission Viejo Condo, 3Bed, 3Bath, 1200ft, End Unit $525,000

BineshRealty.com 25

Mahnameh Metro | February 2018


‫داروخاهن رازى‬

‫‪YOUR LOCAL NEIGHBORHOOD PHARMACY‬‬ ‫دلیوری و پست رایگان برای داروها در اورجن کانتی و کا لیفرنیا اجنام میشود‪.‬‬

‫‪Dr. Kambiz‬‬ ‫‪Ghojehvand, PharmD.‬‬

‫• متخصص در تهيه و ساخت داروهاى تركيبى‬ ‫• كرم هاى زيبايى پوست صورت‬ ‫• انواع واكسن ها شامل‪ :‬سرماخوردگى ‪ ،‬زونا‬ ‫• برنامه ريزى كامپيوترى براى پركردن داروهاى ماهیانه شما‬ ‫• دستگاه مجانى قند خون براى بیماران ديابتی (براى بیماران واجد شرايط)‬ ‫• كليه وسايل مخصوص ساملندان و بیماران از قبيل‪:‬‬ ‫صندلى چرخ دار‪ ،‬عصا ‪ ،‬جورابهاى واريس ‪،‬كرستهاى طبى‬ ‫كمربندهاى طبى ‪ ،‬صندلى هاى توالت و حمام‬ ‫• اكثر بیمه های داروئی پذيرفته مى شود‪:‬‬ ‫‪Medicare, MediCal, CalOptima, OneCare, Express Scrips Caremark, Atnea‬‬ ‫کرم زیبایی خاویار السین ‪ ،‬ویتامین های ‪ C & E‬السین موجود میباشد‪.‬‬ ‫ختفيف ويژه براى ساملندان و اشخاصى كه بیمه ندارند‬ ‫مشاوره رایگان در امور دارویی برای هموطنان عزیز‬

‫ما به دو زبان فارسى و انگليسى با شما صحبت مى كنیم‬ ‫برچسب دارو های شما به زبان شیرین فارسی تایپ میشود‬ ‫‪With transfer of 5 NEW or MONTHLY(MAINTENANCE MEDICATIONS) to Razi Pharmacy,‬‬ ‫*‪You will receive a $30.00 Gift Card to shop at Mission Ranch Market.‬‬

‫‪GIFT‬‬ ‫‪CARD‬‬

‫با انتقال حداقل ‪ 5‬نسخه دارو خود به‬

‫داروخانه رازى‬

‫یک کوپن به مبلغ ‪ $30.00‬برای خريد در‬

‫*‬

‫میشنرنچمارکتبهشامهدیهدادهمیشود‪.‬‬

‫‪*New or transferred Prescription. Not Valid for prescriptions paid in whole or in‬‬ ‫‪part by government. limit one per customer.No cash value.New customer only.‬‬

‫‪Special offer is valid from 1-20-2018 to 6-30-2018‬‬

‫‪00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪$‬‬

‫دکرت کامبیز قجه وند‬ ‫جنب میشن رنچ مارکت‬

‫‪949-583-7294‬‬ ‫‪949-583-7291‬‬


‫میش ن‬ ‫ک‬ ‫ن ر چ مار ت‬

‫ تازه ترین میوه و سبزی‬،‫عرضه کننده بهترین مواد غذائی‬ ‫با نازلترین قیمت و کیفیتی برتر‬

Mission Ranch Market

Mission Ranch Bakery

Farm Fresh Fruits and Vegetables Delivered Daily!

Freshly Baked All Day. Every Day!

Mission Ranch Restaurant Quality and Freshness!

949-707-5879 www.MissionRanchMarkets.com 23166 Los Alisos Blvd • Mission Viejo , CA 92691


‫‪RESIDENTIAL & COMMERCIAL LOANS‬‬

‫‪• Reverse Mortgage Purchase‬‬ ‫‪• Reverse Mortgage Refinancing‬‬ ‫‪• Refinancing & Purchases‬‬ ‫)‪• Home Equity Line of Credit & (HELOC‬‬ ‫‪• 1st Time Home Buyers‬‬ ‫‪• FHA & VA Loans‬‬

‫دانش و فناوری‬

‫‪Alireza Bavafa‬‬

‫ ‬

‫شش پیشنهاد برای احساس‬ ‫شادی بیشتر در محیط کار‬

‫دویچه وله فارسی‬

‫ ‬

‫فشار زمان‪ ،‬لزوم همیشه در دسرتس بودن‪ ،‬وظیفه انجام چند کار به طور همزمان و به هم‬ ‫ خوردن مترکز به دالیل گوناگون از جمله عوامل اسرتس‌زا در محیط کار هستند‪ .‬چه امکاناتی‬ ‫هست تا فرد بتواند از اسرتس محیط کار در امان مباند؟‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫هنگامی که مشغول انجام کاری هستیم که به ما احساس شادی می‌بخشد می‌توانیم بیشرتین‬ ‫بازدهی را داشته باشیم؛ در این میان مهم نیست که این کار چقدر پیچیده یا فوری باشد‪.‬‬ ‫اسرتسی که کار چالش‌برانگیز ایجاد می‌کند باعث می‌شود که مترکز و دقتی که برای انجام‬ ‫آن الزم است هم به وجود بیاید‪ .‬بدین ترتیب کار راحت‌تر انجام می‌گیرد و نتایج باارزش‌تری‬ ‫هم به دست می‌آید‪ .‬بنابراین میزان معین و درستی از اسرتس تاثیر مثبت بر کار می‌بخشد‪.‬‬

‫علیرضا باوفا‬

‫مشاور وام های مسكونى و جتارى‬

‫‪Your Lottery Dream Home‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪949.212.2154‬‬

‫‪www.RM4Seniors.com‬‬ ‫‪www.AliBavafa.com‬‬ ‫‪AliBavafa@AliBavafa.com‬‬ ‫‪CalBRE# 01389539 | NMLS# 234635‬‬

‫‪This licensee is performing acts for which a real estate license is required. C2 Financial Corporation is licensed by the California Bureau of Real Estate, Broker # 01821025; NMLS # 135622. Loan approval is not guaranteed and is subject to lender review of information. Loan is only approved when‬‬ ‫‪lender has issued approval in writing. Specified rates may not be available for all borrowers. Rate subject to change with market conditions. C2 Financial Corporation is an Equal Opportunity Mortgage Broker/Lender. (Add this for website disclaimer: The services referred to herein are not available to per‬‬‫‪sons located outside the state of California.) C2 Financial Corporation is approved to originate VA and FHA loans, and has the ability to broker such loans to VA and FHA approved lenders. C2 Financial Corporation is not acting on behalf of or at the direction of HUD/FHA or the VA.‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 28‬‬

‫در مقابل اما اسرتس منفی توانایی بازدهی ما را کاهش می‌دهد‪ ‌،‬مانع خالقیت و کارآیی‬ ‫ما می‌شود و اگر برای مدتی طوالنی ادامه پیدا کند مشکالت فیزیکی و روحی مانند‬ ‫اختالل گوارشی و مشکل خواب را به وجود می‌آورد‪ .‬در بدترین حالت‪ ،‬اسرتس منفی‬ ‫باعث بیامری‌های روحی چون فرسودگی شغلی (‪ )Burnout‬و افرسدگی می‌شود یا سبب‬ ‫بیامری‌های فیزیکی می‌شود مانند پشت درد و اختالل در سیستم قلب و جریان خون‪.‬‬ ‫به دلیل خطرات اسرتس منفی در محیط کار چه بسا افراد به فکر تغییر محیط کار یا‬ ‫شغل‌شان می‌افتند‪ .‬اما رشایط زندگی همیشه اجازه چنین تغییری را منی‌دهد‪.‬‬ ‫پیش از اینکه تصمیم مهمی مثل تغییر شغل را اتخاذ کنید‪ ،‬بد نیست ببینید که آیا می‌توانید‬ ‫کمک کنید تا محیط کاری که در آن به رس می‌برید مطبوع‌تر و کم‌اسرتس‌تر بشود یا نه‪.‬‬ ‫پرفسور دکرت نوربرت روه‌لدر‪ ،‬استاد رشته مدیریت و روابط اجتامعی در مدرسه عالی ماینس‬ ‫آملان‪ ‌،‬شش پیشنهاد برایتان دارد‪:‬‬

‫‪ .۱‬رشایط و محیط‬ ‫نخست برایتان باید روشن شود که چه رشایط مشخصی باعث نارضایتی‌تان می‌شود‪ .‬همه‬ ‫عوامل اسرتس‌زایی که ناراحت‌تان می‌کند را برای مدتی‪ ،‬مثال برای یک هفته‪ ،‬یادداشت کنید‪.‬‬ ‫همچنین چیزهایی که باعث خوشحالی‌تان می‌شود را یادداشت کنید‪ .‬بدین ترتیب می‌توانید‬ ‫متوجه شوید که از چه چیزهایی باید بپرهیزید و چه چیزهایی باید تغییر کند تا وضعیت‬ ‫بهرت بشود‪.‬همچنین سعی کنید «دوره‌های بهرت» را به خاطر بیاورید و درباره‌اش فکر کنید تا‬ ‫ببینید در آن دوره‌ها چه چیز به گونه‌ای دیگر بوده که محیط کار را دلپذیرتر می‌کرده است‪.‬‬ ‫در وضعیت پراسرتس معین‪ ،‬بهرتین کار این است که قبل از هیجان‌زده شدن یک گام به‬ ‫عقب بردارید‪ .‬برای مثال اگر وظیفه جدیدی را به شام محول می‌کنند‪ ،‬از خودتان بپرسید‪:‬‬ ‫چه کاری از من می‌خواهند؟ می‌توانم این کار را در این حجم و در این مدت زمانی که‬ ‫می‌خواهند انجام دهم؟ چه امکاناتی در اختیار دارم برای اینکه کار را به تعویق بیندازم‪،‬‬ ‫بخشی از آن را انجام ندهم یا حتی آن را رد کنم؟ چگونه به دیگران نشان می‌دهم که چه‬ ‫کاری را می‌توانم یا چه کاری را می‌خواهم انجام بدهم؟‬ ‫بدین ترتیب از «نقش قربانی» بیرون می‌آیید و بر وضعیت احاطه پیدا می‌کنید‪ .‬برای اینکه‬ ‫در پراسرتس‌ترین رشایط هم بتوانید چنین کنرتلی را بر وضعیت داشته باشید‪ ،‬این مترین را‬ ‫در مورد هر وظیفه‌ای که به شام سپرده می‌شود‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬

‫‪ .۲‬برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی‬ ‫ساختار بخشیدن به روند کار و روشن کردن اولویت‌ها در انجام وظایف‪ ،‬عنارص پایه‌ای‬


‫برای انجام کار روزانه بدون اسرتس هستند‪ .‬با کمک فهرست کردن کارهای پیش رو و یادداشت وظایف و‬ ‫قرارها در یک برنامه می‌توان راحت‌تر دانست که در طول روز یا هفته چه کارهایی را باید انجام داد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب می‌توانید مانع این خطر بشوید که بار زیاد روی شانه‌هایتان قرار بگیرد و همچنین تعداد رخدادهای‬ ‫غافلگیرکننده را هم به حداقل برسانید‪.‬‬ ‫اما رضوری است که درباره توانایی بازدهی و مدتی که برای هر وظیفه نیاز دارید واقع‌بین باشید‪ .‬نیازهای‬ ‫خودتان را بشناسید و آن‌ها را با همکاران‌تان هم در میان بگذارید تا از شام توقعات واقع‌بینانه داشته باشند‪.‬‬ ‫در ضمن هر انسانی ریتم خودش را دارد‪ :‬وظیفه‌ای که به شام سپرده می‌شود باید دربرگیرنده چه حدی از‬ ‫پیچیدگی باشد تا شام با احساسی خوب آن را انجام بدهید؟ در چه ساعتی از روز می‌توانید بیشرتین بازدهی‬ ‫را در کارتان داشته باشید؟‬

‫زرى حاجيان‬ ‫وكيل رسمى دادگسرتى آمريكا‬

‫‪ .۳‬چالش و چشم‌انداز‬ ‫آنچه در ارتباط نزدیک با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه برای کارتان قرار می‌گیرد عبارت است از داشنت تصویری‬ ‫روشن از اهداف کارتان و راهی که برای رسیدن به آن باید طی کنید‪ :‬چه می‌خواهید به دست بیاورید؟‬ ‫چقدر وقت و انرژی باید رصف کنید تا به اهدافی که دارید برسید؟ اهداف‌تان را طوری انتخاب کنید‬ ‫که بتوانید به آن‌ها برسید ولی رسیدن به آنها خیلی هم راحت نباشد‪ .‬چون انجام کارهایی که زیر حد‬ ‫توانایی‌های شامست هم می‌تواند در درازمدت اسرتس‌زا باشد و باعث بشود لذتی از کار نربید‪.‬‬ ‫در مقابل اما کارهای باارزش و واقع‌بینانه می‌توانند در شام انگیزه ایجاد کنند و به شام احساس شادی‬ ‫ببخشند‪ .‬مهم این است که از تعداد زیاد کارهای نیمه‌متام پرهیز کنید‪ ،‬چون شعبده‌بازی با چند کار که هیچ‬ ‫کدام هم به انجام نرسیده‪ ،‬کیفیت نتایج کار را پایین می‌آورد‪ .‬به جای آن‪ ،‬وظایفی که به شام سپرده می‌شود‬ ‫را گام به گام و با دید روشن نسبت به توقعاتی که وجود دارد به انجام برسانید‪.‬‬

‫‪ .۴‬حامیت و احرتام‬ ‫‪ u‬زرى حاجيان‪ ،‬وكيل رمسی دادگاههاى كاليفرنيا و فدرال‪،‬‬ ‫شما را قاطعانه و دوستانه يارى منوده و مشكالت پيچيده‬ ‫وقتی به علت سنگین بودن وظیفه‌ای که به شام سپرده‌ شده‪ ،‬حامیت همکاران‌تان را جلب کنید‪ ،‬بار روی‬ ‫حقوقى شما را آسان مى سازد‪.‬‬ ‫دوش‌تان را سبک می‌کنید‪ .‬این باعث می‌شود که همکاران‌تان هم احساس کنند به آنها احرتام می‌گذارید‪،‬‬ ‫چون در اصل به آنها این پیام را داده‌اید که می‌دانید دارای توانایی‌ها و تخصص‌هایی هستند‪ .‬بنابراین جلب ‪ u‬زرى حاجيان با جتربه كارى بيش از ‪ 13‬سال با شركتهاى‬ ‫حامیت همکاران دو تاثیر مثبت به همراه دارد‪ :‬هم همکاری با هم تقویت می‌شود و فضای کاری بهبود‬ ‫می‌یابد و هم فشار کاری شام کاهش پیدا می‌کند‪ .‬در فضای کاری خوب احتامل اینکه دیگران به کار شام بیمه به آسانى مى تواند حقوق شما را از آنها دريافت دارد‪.‬‬ ‫احرتام بگذارند هم افزایش می‌یابد‪.‬اعتامد کردن به همکاران و سپردن وظایف به آنها‪ ‌،‬یعنی کار تیمی‪ e ،‬امور مهاجرت‬ ‫وسیله‌ای مؤثر برای مقابله با دلرسدی است و می‌تواند شادی در محیط کار را افزایش دهد‪.‬‬ ‫(انواع ويزاها و دفاع در دادگاههاى پناهندگى)‬ ‫‪ .۵‬فراغت و اسرتاحت‬

‫لحظات فراغت برای به دست آوردن تعادل و حفظ آرامش در رشایط پراسرتس مهم هستند‪ .‬برای همین‬ ‫به خودتان اجازه دهید که به طور مرتب لحظاتی را بدون انجام کار به رس آورید‪ .‬مدتی را برای اسرتاحت‬ ‫آگاهانه در برنامه کاری روزانه خود بگنجانید‪.‬به چه چیز برای این کار نیاز دارید؟ الزم است مدتی را مثال‬ ‫در وقت نهار برای قدم زدن به خارج از محیط کار و هوای آزاد بروید؟ یا دوست دارید با همکاران‌تان گپ‬ ‫بزنید؟‬ ‫یک راه ساده و پرنتیجه این است که برای مدتی کوتاه دستگاه‌های ارتباطی دیجیتال‌تان را خاموش کنید‬ ‫و تا جایی که می‌شود از محیط کار دور شوید‪ .‬این باعث می‌شود که فکرتان آزاد بشود و انرژی تازه برای‬ ‫چالش‌های جدید به دست آورید‪.‬همچنین وقتی که بدون برنامه قبلی وظیفه جدیدی به شام داده می‌شود‪،‬‬ ‫ابتدا کمی صرب و تامل کنید‪ .‬فشار کاری که پیش‌بینی نشده باشد باعث می‌شود که کیفیت کارتان پایین‬ ‫بیاید‪ .‬حتی اگر فکر می‌کنید که «نه گفنت» انرژی و شهامت زیادی از شام می‌طلبد‪ ،‬اما در طوالنی‌مدت با‬ ‫چنین انرژی و شهامتی می‌توانید مانع ایجاد رشایط پراسرتس در محیط کار بشوید‪.‬‬

‫‪ .۶‬بازسازی و تعادل‬

‫در محیط کار هم باید تا جایی که ممکن است حرکت کنید‪ :‬به طور مداوم مترین‌ ژیمناستیک یا حرکات‬ ‫کششی انجام دهید‪ .‬وسایلی که اغلب مورد نیازتان است را در نزدیکی خود قرار ندهید تا برای استفاده از‬ ‫آن‌ها مجبور شوید چند قدمی راه بروید‪.‬افزون بر پیشنهادهایی که در اینجا برشمرده شدند می‌توانید از‬ ‫هامن ابتدا به متایالت منفی با خوش‌بینی و افکار مثبت پاسخ دهید تا جایی برای رشد پیدا نکنند‪.‬‬ ‫عادت‌های جدید را جایگزین عادت‌های قدیمی در محیط کار کنید‪ .‬بدین ترتیب انگیزه‌تان قوی می‌شود‬ ‫و راه‌های جدیدی برای کاهش اسرتس در محیط کار خواهید یافت‪.‬همچنین در این باره آگاهانه بیندیشید‬ ‫که تا چه حد زندگی خصوصی‌تان دچار اسرتس است؟ زیرا چه فایده اگر در محیط کار اسرتس کمرتی داشته‬ ‫باشید اما تعهدات زندگی خصوصی‌تان باری بر دوش‌تان باشد؟‬ ‫در نهایت هر کس خود باید در پی ایجاد شادی و اسرتس کمرت در محیط کارش باشد‪.‬‬

‫‪ e‬دعاوى خانوادگى‬

‫‪ e‬طالق با توافق فقط ‪ 1000‬دالر‬ ‫‪ e‬مياجنيگرى‬

‫‪ DUI e‬فقط ‪ 1۲۵0‬دالر‬

‫‪e DUI $1250‬‬ ‫‪e Immigration‬‬ ‫‪e Personal Injury‬‬ ‫‪e Family Law‬‬ ‫‪e Uncontesed Divorce only $1000‬‬ ‫‪e Mediation‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫در زمان فراغت‌تان هم می‌توانید خود را برای بهرت کردن محیط کار آماده کنید‪ .‬به طور مرتب ورزش کنید‬ ‫و از دیدار با دوستان‪ ،‬آشنایان و اعضای خانواده‌تان لذت بربید‪.‬حرکت واقعا باعث کاهش تنش در بدن‬ ‫می‌شود‪ ،‬به‌خصوص اگر برای ساعت‌های طوالنی پشت میز کار نشسته باشید‪ .‬حرکت همچنین مقاومت بدن‬ ‫را باال می‌برد و توانایی بازدهی شام را افزایش می‌دهد‪.‬‬

‫‪ e‬تصادفات و جراحات بدنى ناشى از آن‬

‫مشاوره رایگان با تعیین وقت قبلی‬

‫‪(949) 452-9400‬‬ ‫‪(714) 973-7800‬‬ ‫‪zarihadjian@hadjianlaw.com‬‬

‫‪1851 East First Street, Suite 900 • Santa Ana, Ca 92705‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪29‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫رهنمود ساده یک کارشناس برجسته برای رهایی از استرس‬ ‫دویچه وله فارسی‬

‫مزدا عدلی‪ ،‬روانپزشکی صاحب‌نام در آملان‬ ‫است‪ .‬او در کتاب جدید خود «اسرتس و شهر»‬ ‫به علل فشارهای روانی و عوامل اسرتس‌زا در‬ ‫شهرهای بزرگ می‌پردازد‪ .‬او برای بیامرانی که از‬ ‫اسرتس رنج می‌برند‪ ،‬توصیه‌ای ساده دارد‪.‬‬ ‫بخش فرهنگی رادیو «دویچلند فونک»‬ ‫گفت‌وگویی داشته است با دکرت مزدا عدلی‪.‬‬ ‫مزدا عدلی روانپزشک است و کار اصلی خود را‬ ‫به بررسی و درمان اسرتس اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مزدا عدلی اخیرا کتابی درباره عوامل اسرتس در‬ ‫شهرها منترش کرده به نام «‪Stress and the‬‬ ‫‪ .»City‬او برای تهیه این کتاب اقدام به سفر به‬ ‫شهرهای بزرگ جهان کرده است‪ .‬به باور عدلی‪،‬‬ ‫اسرتس و فشارهای روانی با ترس و وحشت‬ ‫انسان‌ها رابطه دارند‪ .‬پیوند اسرتس و ترس را‬ ‫مزدا عدلی در زندگی شخصی خود نیز تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مزدا عدلی یکی از پژوهشگران وکارشناسان مطرح آملان در زمینه علل اسرتس است‪ .‬عدلی‬ ‫در عین حال رسپرستی بخش پژوهشی بیامرستان شاریته برلین در زمینه اختالالت خُلقی‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫او کار خود را به مداوای افرادی اختصاص داده است که از فشارهای روانی و اختالالت‬

‫‪ELEGANT LOOKS‬‬

‫‪Wake Up With Make Up‬‬

‫ميک آپ دائمى‬

‫ابرو به متد هاشور‬

‫‪micro blading eyebrow‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Permanent Make-Up‬‬ ‫ميک آپ دائم و آموزش آن‬

‫• خط چشم بطور دائم • شكل دادن به ابروهاى‬ ‫كم پشت و ىب مو بطور دائم‬ ‫• خط دور لب و فرم دادن به لبهاى ىب شكل‪ ،‬نازك و ىب رنگ‬ ‫• گذاشنت خال • ترميم ‪Scar‬‬ ‫• ترميم لک هاى سفيد در بدن (صورت‪ ،‬دست‪ ،‬پا و‪)...‬‬ ‫• ترميم دور سينه براى بيامران رسطاىن‬

‫• تصحيح كردن رنگهاى قرمز و آىب‬ ‫ابرو به رنگ طبيعى‬

‫مهرانگيز‬

‫با بيش از ‪ 24‬سال سابقه كار‬

‫آرايش عروس بطور كامل‬

‫•كوتاه كردن مو • رنگ • مش • فر • بند ابرو و صورت‬ ‫• اپيالسيون • فيشال • رنگ مژه و فرمژه‬ ‫• صاف كردن مو به سبک ژاپنى و برزيىل‬

‫الكتروليز‬

‫متخصص از بني بردن موهاى زايد بدن و صورت‬ ‫با متد مدرن با سوزن هاى يكبار مرصف و ليزر‬

‫‪(949) 300-4371‬‬ ‫‪www.elegantlooks.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 30‬‬

‫ناشی از افرسدگی رنج می‌برند‪ .‬اما به باور مزدا عدلی‪ ،‬هر نوع بیامری افرسدگی عالج و‬ ‫درمان خود را دارد‪.‬‬ ‫عدلی درباره درمان این بیامران می‌گوید‪« :‬امید به بهبودی‪ ،‬اساس درمان است‪ .‬باید به بیامر‬ ‫و همچنین به بستگان او توضیح داده شود که حتی افرسدگی شدید نیز درمان‌پذیر است‪.‬‬ ‫قاعده کار می‌گوید که همیشه راهی برای برون‌رفت از این بیامری وجود دارد‪».‬‬ ‫علت توجه مزدا عدلی به این شاخه از روانپزشکی را شاید بتوان در زندگینامه خود او یافت‪.‬‬ ‫مزدا عدلی در شهر کلن به دنیا آمده است‪ .‬پدرش یک سیاستمدار ایرانی بوده و مادرش از‬ ‫یک خانواده مرفه و ارشافی آمده است‪ .‬خانواده عدلی پیش از وقوع انقالب اسالمی‪ ،‬تصمیم‬ ‫می‌گیرند به ایران برگردند‪.‬‬ ‫دوره اقامت آن‌ها در ایران خیلی زود به پایان می‌رسد و با پیروزی انقالب اسالمی و سقوط‬ ‫شاه‪ ،‬خانواده بار دیگر به آملان باز می‌گردد‪ .‬مزدا در آن هنگام یک کودک ‪ ۱۰‬ساله بوده‬ ‫است‪ .‬خانواده عدلی پس از بازگشت با دشواری‌های بسیاری روبرو بوده و می‌بایستی‬ ‫همه چیز را از نقطه صفر رشوع می‌کرد‪ .‬این تغییرات تاثیری نامطلوب بر روح و روان مزدا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬

‫خروج از خانه‬ ‫مزدا عدلی در کتاب جدید خود به عوامل موثر در اسرتس در شهرها پرداخته‬ ‫است‪ .‬به باور او ساکنان شهرها در معرض فشارهای روانی بسیاری قرار‬ ‫دارند‪ .‬اما شهرها در عین حال امکانات زیادی به ساکنان خود می‌دهند تا‬ ‫با اسرتس‌های زندگی و کار و فشارهای روانی ناشی از زندگی در شهر مقابله‬ ‫کنند‬ ‫مزدا عدلی معتقد است که نحوه زندگی مردم در کشورهای جنوب اروپا منونه‬ ‫خوبی برای مقابله با عوامل اسرتس‌زای ناشی از زندگی شهری است‪.‬‬ ‫او به ساکنان شهر‌ها توصیه می‌کند که بیش از پیش از خانه بیرون بروند و زمان بیشرتی‬ ‫را در خارج از خانه سپری کنند‪ .‬این کار از فشارهای ناشی از انزوا و تنهایی می‌کاهد و با‬ ‫خصوصیات اجتامعی انسان‌ها نیز همخوانی دارد‪.‬‬


‫مردان نیز یائسه می‌شوند‬

‫مردان هم با افزایش سن نشانه‌هایی مشابه یائسگی در زنان تجربه می‌کنند‬ ‫که در پی کاهش به ویژه هورمون تستوسرتون پدید می‌آید‪ .‬بی‌حوصلگی‪،‬‬ ‫کاهش میل جنسی‪ ،‬کاهش مترکز‪ ،‬افزایش وزن و عرق کردن شبانه از‬ ‫پیامدهای یائسگی در مردان هستند‪.‬‬ ‫در مورد زنان می‌دانیم و شاید هم آن را از نزدیک تجربه کرده‌ایم‪ :‬وضعیت‬ ‫هورمونی زنان در فاصله سنین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬سالگی تغییر می‌کند‪ .‬این تغییر‬ ‫باعث بروز یک رسی ناراحتی‌ها در آنان می‌شود مانند بی‌خوابی‪ ،‬احساس‬ ‫گرما و عرق کردن‪ .‬سالهاست که هورمون‌درمانی به کمک زنانی آمده است‬ ‫که از چنین تغییراتی رنج می‌برند‪.‬‬

‫اما اینکه مردان هم دچار یائسگی می‌شوند هنوز برای بسیاری از مردم‬ ‫ناشناخته است‪.‬‬

‫در بدن یک مرد سامل تجمع تستوسرتون در ساعات اولیه روز به اوج خود و در بعد از ظهر‬ ‫به پایین‌ترین سطح می‌رسد‪ .‬معموالً میزان طبیعی تستوسرتون در هر لیرت خون بین ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬نانومول است‪ .‬عواملی چون میزان خواب‪ ،‬اسرتس‪ ،‬اضافه وزن و میزان تحرک می‌توانند‬ ‫در کاهش و افزایش ترشح این هورمون مؤثر باشند‪ .‬هنگامی که این میزان از ‪ ۸‬نانومول‬ ‫کمرت شود‪ ،‬پزشک معالج درمان هورمونی را توصیه می‌کند‪.‬‬ ‫دنباله مطلب صفحه ‪۵۹‬‬

‫منوچهرمعتمر و همکاران‬ ‫متخصصین امالک مصادره شده درایران‬

‫• مشاوره حقوقی قوانین ایران در امریکا‬ ‫و تنظیم وکالتنامه‪ ،‬صلحنامه‪،‬‬ ‫وصیتنامه و مبایعه نامه و سایر متون قانونی‬ ‫• تشکیل پرونده و تعقیب دعاوی حقوقی‬ ‫در مراجع قضايی ایران‬ ‫• کلیه امور مرتبط با دفرت حفاظت منافع‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫• مطالبه حقوق معوقه و برقراری حقوق بازنشستگی‬ ‫• رفع مشکالت اشخاص ممنوع املعامله‬ ‫• اجرای مراسم عقد ازدواج و طالق اسالمی در امریکا‬ ‫و ترتیب ثبت رسمی آن در ایران‬ ‫• تشخیص و تایید هویت رسمی اشخاص‬ ‫و گواهی امضا و اثر انگشت‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫پروفسور فرانک زومر (‪ ،)Frank Sommer‬پزشک متخصص اورولوژی‬ ‫(پزشکی مجاری ادراری) کلینیک دانشگاهی هامبورگ‪-‬اپندورف در این باره‬ ‫می‌گوید‪« :‬اغلب مردانی که برای مشاوره نزد من می‌آیند از عالیم مشابه‬ ‫یائسگی در زنان چون بی‌حوصلگی و کمبود انرژی‪ ،‬خستگی و بی‌میلی‬ ‫جنسی شکایت می‌کنند‪ .‬به دلیل همین شباهت‌ها از واژه «آندروپوز»‬ ‫‪ Andropause‬که به معنی آغاز یائسگی مردانه است استفاده می‌شود‪ .‬اما‬ ‫بروز آندروپوز روندی کند و تدریجی دارد‪ .‬یائسگی در زنان با کاهش شدید‬ ‫هورمون اسرتوژن‪ ،‬قطع قاعدگی و پایان کامل باروری آغاز می‌شود‪ ،‬اما در‬ ‫مردان این عارضه با کاهش تدریجی ترشح هورمون تستوسرتون در فاصله‬ ‫میان ‪ ۴۵‬تا ‪ ۷۵‬سالگی بروز می‌کند‪».‬‬

‫گرفنت مجوز اوفک‪ ،‬نقل و انتقال‬ ‫ارز به امریکا صد در صد تضمینی‬

‫ایمیل‪propertyiran@gmail.com :‬‬

‫‪949. 202. 7288‬‬ ‫‪949. 338. 4705‬‬ ‫‪310. 975. 4677‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪31‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫آیا امواج وای‌فای سرطان‌زاست؟‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫در روزهای گذشته خربی درباره رشکت اپل منترش شد که این رشکت عمدا در‬ ‫عملکرد تلفن‌های قدیمی آی‌فون دستکاری می‌کند‪ .‬اپل تایید کرد که مدل‌هایی‬ ‫از تلفن‌های خود را قدیمی می‌شوند‪ ،‬عمدا کند می‌کند‪.‬‬ ‫از شام خواسته بودیم تا سوال‌های تان مرتبط به موضوعات فناوری را از طریق‬ ‫فرم ‪#‬ازمابپرس به ما بفرستید‪ ،‬تا به پاسخ آن‌ها بپردازیم‪ .‬آیا امواج وای‌فای به‬ ‫سالمتی انسان‌ رضر دارد؟ این که گفته می‌شود این امواج رسطان‌زاست‪ ،‬درست‬ ‫است؟ مباحث و تحقیقات درباره رضرهای احتاملی وای‌فای چند سال است‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در متامی این پژوهش‌ها حکمی قطعی درباره این که آیا امواج‬ ‫وای‌فای رضر دارد یا نه صادر نشده است‪.‬‬ ‫در این مورد باید به چند مطالعه نظر انداخت و متام ابعاد آن را در نظر داشت‪.‬‬ ‫آژانس بین‌املللی تحقیق رسطان که بخشی از سازمان بهداشت جهانی است‪ ،‬میدان‌های‬ ‫الکرتومغناطیسی رادیویی را به عنوان احتامل "‪ "b ۲‬در رده عوامل خطرساز رسطان طبقه بندی‬ ‫کرده است که امواج وای‌فای و امواج تلفنی هم مشمول این میدان‌های الکرتومغناطیسی‬ ‫است‪ .‬اما این به هیچ عنوان مدرکی برای اثبات آن نیست‪.‬‬ ‫خطر برای سالمتی انسان تاکنون پیدا نشده است‪ .‬اما با این وجود ابهاماتی هم در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪ .‬نگرانی‌هایی که در این زمینه چند سال پیش هم مطرح شده بود‪ ،‬این موضوع را در‬ ‫طبقه‌بندی احتاملی " ‪ "b۲‬نه تنها شامل وای‌فای بلکه قهوه‪ ،‬نجاری و ترشی سبزیجات هم بحث رسانه‌ها جا داد‪.‬‬ ‫می‌شود‪ .‬اما موارد ادعاشده در این طبقه ثابت نشده‌اند‪ .‬یک پژوهش در سال ‪ ۲۰۱۱‬مدعی‬ ‫شد که ارتباطی میان استفاده تلفن‌های همراه و نوعی از رسطان مغزی پیدا کرده است‪ .‬از در سال ‪ ،۲۰۱۱‬دکرت آنی ساسکو از موسسه سالمت عمومی‪ ،‬اپیدمولوژی و توسعه بوردو گفت‪:‬‬ ‫سوی دیگر یک پژوهش تحلیلی دیگر که بر اساس اطالعات و داده‌ها انجام شده بود نتیجه "اگر عمق نفوذ امواج الکرتو مغناطیس به مغز چهار سانتیمرت باشد‪ ،‬در بزرگساالن به منطقه‬ ‫گرفت که هیچ ارتباطی میان امواج تلفنی و رسطان مغزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫گیجگاهی (‪ )Temporal lobe‬خواهد رسید که وظایف چندانی بر عهده ندارد اما در کودکان این‬ ‫میزان نفوذ مناطق مرکزی‌تر مغز را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪".‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که در مطالعات علمی به خاطر پیدا کردن ارتباط میان‬ ‫امواج فرکانس رادیویی وای‌فای و رسطان هیچ مدرکی ارایه نشده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪":‬عالوه بر این جمجمه کودکان نازک‌تر است و کمرت می تواند نقش حفاظتی داشته‬ ‫سازمان بهداشت جهانی نتیجه‌گیری می‌کند که هیچ‌ ارتباط مستندی میان امواج وای‌فای و باشد و میزان آب موجود در مغز آن ها نیز بیشرت است و می‌توان گفت دالیل زیادی وجود دارد‬ ‫که نشان می دهد میزان جذب اشعه در کودکان بیشرت است‪ ".‬در هامن سال‌ یک تحقیق اروپایی‬ ‫که در نرشیه موسسه ملی رسطان آمریکا منترش شد به این نتیجه رسیده بود که احتامل ابتال در‬ ‫کودکانی که از تلفن همراه استفاده می کنند‪ ،‬نسبت به کودکانی که از این وسیله استفاده منی‬ ‫‪FINANCIAL & TAX SERVICES, INC‬‬ ‫کنند افزایش منی یابد‪.‬‬ ‫‪Jam Mozafari Master of Accounting with more than 25 years experience‬‬

‫‪ACTUAL ACCOUNTING‬‬

‫منتقدان این نظریه می گویند که تحقیقات در یک دوره زمانی کوتاه مدت انجام شده است و‬ ‫اطالعات مورد استناد هم تاریخ گذشته هستند‪.‬‬

‫شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫جمشید مظفری حسابدار رسمی با بیش از ‪ 25‬سال سابقه حرفه ای‬ ‫ژیال نوید بخش لیسانس حسابدار رسمی با بیش از ‪ 15‬سال سابقه حرفه ای‬ ‫دارای مجوز رسمی از ‪ IRS‬و ایالت کالیفرنیا جهت انجام هرگونه امورمالیاتی برای رشکتها و اشخاص و مشاغل‬ ‫تهیه وتنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی رشکتها و اشخاص و مشاغل و مالیات برفروش‬ ‫تهیه و تنظیم صورتهای مالی و لیستهای حقوق و چکهای مربوطه‬

‫با بهترین سرویس و ارزانترین قیمت در اورجن کانتی‬

‫‪Tax preparing‬‬

‫‪• Audit‬‬ ‫‪• Authorized IRS Efile Provider‬‬

‫دفتر ارواین‬

‫‪• Book keeping‬‬ ‫‪• Payroll‬‬ ‫‪• Consulting‬‬ ‫‪• Sales Tax problems‬‬

‫‪(949) 932-0655‬‬

‫‪2070 Business Center Drive Ste 143 • Irvine, CA 92612 • Fax : (949) 932-0186 • Email : info@actacc.com‬‬

‫دفتر لوس آجنلس ‪(818) 575-0432‬‬

‫‪www.actacc.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 32‬‬

‫پیش از هر چیز باید بپرسیم آیا اینرتنت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد؟‬ ‫احتامال این تصور پیش آمده که اینرتنت می‌تواند سود همه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫اما واقعیت این است که اینرتنت در بیشرت روی کسب‌وکارهایی که محصوالت دیجیتال (موسیقی‪،‬‬ ‫کتاب‪ ،‬نرم‌افزار‪ ،‬فیلم‪ ،‬رزرو آنالین) دارند‪ ،‬تاثیری مثبت می‌گذارد‪ .‬چرا که روند ارسال کاال که یک‬ ‫محصول دیجیتالی است از منبع به خریدار را سهل می‌کند‪.‬‬ ‫اما در مورد کسب‌وکارهای دیگر لزوما این تاثیر‪ ،‬مثبت نیست و به پارامرتهای مختلفی وابسته‬ ‫است‪ .‬یکی از این چالش‌ها این است که کسب‌وکارهای بزرگ به راحتی می‌توانند فروشگاه‌های‬ ‫آنالین کوچک را ببلعند و اجازه حضور به آنها ندهند‪ .‬از سویی دیگر مرصف‌کنندگان ترجیح‬ ‫می‌دهند به رساغ غول‌های فروش آنالین بروند تا بتونند از گزینه‌های گسرتده‌تری برخوردار‬ ‫باشند‪ .‬اما از سوی دیگر اینرتنت باعث حضور استارتاپ‌هایی می‌شود که نیازهای تازه‌ای را برای‬ ‫کاربران روزافزون اینرتنت تعریف کرده و به آنها پاسخ می‌دهد‪ .‬این استارتاپ‌ها کمک می‌کنند تا‬ ‫کاربران به جای استفاده از روش‌های سنتی خرید‪ ،‬روش‌های جدیدی را جایگزین کنند‪ .‬برای مثال‬ ‫به جای آن که غذای خود را از رستوران سفارش دهند‪ ،‬وعده غذایی را از میان غذاهای خانگی‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬نیازی که پیش از آن به این شکل وجود نداشت‪.‬‬ ‫به سوال اصلی تاثیر اینرتنت بر اقتصاد ایران که برگردیم؛ هر چه رسعت اینرتنت افزایش و قیمت‬ ‫آن کاهش یابد‪ ،‬افراد بیشرتی به استفاده از اینرتنت برای انجام کارهای روزمره روی می‌آورند‪.‬‬ ‫معنای این مساله افزایش کاربران اینرتنت و در نهایت مشرتیان فروشگاه‌ها و بنگاه‌های آنالین‬ ‫است‪ .‬این روند با افزونی جایگزین کردن گوشی و تبلت به جای کامپیوترهای شخصی‪ ،‬رسعتی‬ ‫دوچندان گرفته است‪ .‬دو عامل نفوذ اینرتنت و رسعت بر تعداد کاربران اینرتنت اثر مستقیم دارند‬ ‫و هر گونه افزایش در این موارد‪ ،‬حداقل برای بخشی از کسب‌وکارها رونق به همراه خواهد آورد‪.‬‬


Connect Iranian American.com 33

Mahnameh Metro | February 2018


‫دانش و فناوری‬

‫روش جدید تشخیص سریع انواع سرطان با یک آزمایش واحد‬ ‫بی بی سی‬

‫پژوهشگران روش جدیدی را برای تشخیص رسطان تنها با یک آزمایش‬ ‫ابداع کرده‌اند که اقدام رسیع برای درمان و جلوگیری از پیش‌روی‬ ‫بیامری را امکانپذیر می‌کند‪.‬‬ ‫پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا با اعالم این‬ ‫دستاورد گفته‌اند که با رایج شدن این روش‪ ،‬که آن را "بافت‌برداری‬ ‫مایع" نام داده‌اند‪ ،‬می‌توان افراد را هر سال آزمایش کرد و در صورت‬ ‫وجود خطر ابتالء به یکیاز هشت نوع رسطان رایج‪ ،‬در صدد درمان‬ ‫آنان برآمد‪ .‬این گروه پیش‌بینی کرده است که این روش ظرف چند سال‬ ‫آینده در سطح وسیع در دسرتس خواهد بود‪.‬‬ ‫تاکنون این روش روی بیش از یکهزار نفر در مراحل اولیه ابتالی به رسطان آزمایش‬ ‫شده و نشان داده است که در مقایسه با روش‌های کنونی آزمایش می‌تواند حدود‬ ‫‪ ٧٠‬در صد از موارد وجود بافت‌های رسطانی را تشخیص دهد‪ .‬این تشخیص در‬ ‫مرحله‌ای صورت می‌گیرد که هنوز رسطان گسرتش نیافته و به این ترتیب‪ ،‬امکان‬ ‫درمان رسیع آن بیشرت است‪.‬‬

‫شیوه کار در این روش شامل جستجو برای یافنت دی‌ان‌ای جهش یافته‬ ‫و پروئتین‌هایی که به داخل جریان خون ریخته می‌شود‪ .‬این روش‬ ‫می‌تواند وجود رسطان روده بزرگ‪ ،‬پستان‪ ،‬کبد‪ ،‬ریه‪ ،‬مری‪ ،‬تخمدان‪،‬‬ ‫پانکراس و معده را تشخیص دهد‪ .‬در برخی از این موارد‪ ،‬مانند رس‬ ‫طان پانکراس‪ ،‬تا کنون تشخیص بیامری تنها زمانی میرس بود که عوارض‬ ‫ابتالی به آن بروز می‌کرد‪.‬‬

‫ائم‬ ‫ميک آپ د ى‬

‫‪Before‬‬

‫‪After‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Permanent‬‬ ‫‪Make-Up‬‬

‫مهران با بیش از ‪ ۳۳‬سال تجربه‬ ‫در منطقه ارواین و تاستین و لیک فارست‬

‫آرایش دایم صورت و ابروها از طریق ‪shading and microblading‬‬ ‫آرایش کامل مو و صورت عروس و همراهان ‪ -‬کوتاه کردن و رنگ مو و مش به طرق‬ ‫مختلف از جمله ‪ Baliage , Ombré, Highlights، color correction‬صاف کردن مو وکراتین‬ ‫‪Take your beauty to the highest level by Mehran with over‬‬ ‫‪33 years of experience in Hair design, makeup artist,‬‬ ‫‪and the newest technique in permanent makeup artistry.‬‬

‫‪949-413-2260‬‬ ‫‪www.salondolcevita.net‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 34‬‬

‫پیرت گیبس‪ ،‬پژوهشگر کانادایی که این آزمایش را به کار گرفته و به آن "رسطان‪-‬یاب" نام داده‪،‬‬ ‫گفته است که به نظر او‪ ،‬رواج این روش می‌تواند جان هزاران نفر را به رسعت و بدون هزینه‬ ‫زیاد نجات دهد‪ .‬او گفته است که این روش به معنی آن است که "برای اولین بار می‌توانیم با‬ ‫یک آزمایش خون‪ ،‬وجود انواعی از رسطان را به رسعت تشخیص دهیم در حالیکه با روش‌های‬ ‫کنوی‪ ،‬برای تشخیص آنها می‌بایست صرب کنیم تا عوارض بیامری ظاهر شود‪".‬‬ ‫با توجه به افزایش احتامل ابتالی به رسطان در سنین باالتر عمر‪ ،‬روش جدید را می‌توان به طور‬ ‫وسیع و مرتب‪ ،‬مثال ساالنه‪ ،‬برای این گروه سنی به کار برد‪ .‬همچنین آزمایش افرادی که به دالیل‬ ‫مختلف ممکن است با خطر بیشرت ابتالی به این بیامری مواجه باشند قادر به تشخیص به موقع‬ ‫و موفقیت در درمان است‪.‬‬ ‫در حال حارض‪ ،‬آزمایش این روش روی ده هزار نفر آغاز شده و در صورت مثبت بودن نتیجه‪،‬‬ ‫می‌تواند به زودی به عنوان یک شیوه متداول به کار گرفته شود‪.‬‬

‫تشخیص رسطان در مراحل اولیه‬ ‫پروفسور ریچارد مارایس پژوهشگر مرز تحقیقات رسطان بریتانیا می گوید حداقل پنج یا شش‬ ‫سال طول می کشد تا ثابت شود که این آزمایش تشخیص زودهنگام رسطان را ممکن می‌کند‪:‬‬ ‫"این مطالعه روی افراد سامل انجام شده اما اگر کسی رسماخوردگی یا آنفلوآنزا یا بیامری زمینه‌ای‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این چه تاثیری بر جواب آزمایش دارد؟"‬

‫پل فاروآ پرفسور همه‌گیرشناسی (اپیدمیولوژی) رسطان در دانشگاه کیمربیج می‬ ‫گوید برای اینکه روشن شود آیا این آزمایش می‌تواند رسطان‌های غیرپیرشفته را‬ ‫تشخیص دهد باید کار بیشرتی انجام شود‪:‬‬ ‫"نشان دادن اینکه با این آزمایش می‌توان رسطانهای پیرشفته را تشخیص داد به‬ ‫این معنا نیست که این آزمایش برای تشخیص رسطان‌های عالمت‌داری هم که در‬ ‫مراحل اولیه هستند‪ ،‬مفید است چه برسد به رسطان‌هایی که هنوز عالمت ندارند‪.‬‬ ‫حساسیت این تست در مراحل اول رسطان چهل درصد بوده است‪".‬‬ ‫قیمت این آزمایش برای هر نفر پانصد دالر آمریکا است‪.‬‬


‫دکتر رویا روحانی‬

‫ سال سابقه وکالت‬20 ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا با بیش از‬

ACCIDENTS Personal Injury ‫تصادفات و صدمات بدنی‬ ESTATE PLANNING (LIVING TRUST) ‫تنظیم تراست و وصیتنامه‬

Connect Iranian American.com

FAMILY LAW Mediation IMMIGRATION • • • •

Green Cards(Family, Business & Investment) Citizenship and naturalization Asylum • Work Permits Deportation Defense, and appeals

‫امور خانواده و طالق‬ ‫امور مهاجرت‬

‫ تجارى و رسمايه گذارى‬،‫• گرين كارت از طريق فاميىل‬ ‫• سيتى زن شيپى و تابعيت • پناهندگى • اجازه كار‬ ‫• ويزاى نامزدى و دانشجويى• دفاع اخراج در دادگاههاى مهاجرت‬

Bankruptcy Chapter 7, 11, 13

13 ‫و‬11 ‫ و‬7

‫کلیه امور ورشکستگی‬

ROHANI LAW GROUP

714-361-4174 • 949-545-8458 200 North Main Street, 2nd Floor • Santa Ana, CA 92701

35

Mahnameh Metro | February 2018

www.rohanilawgroup.com


‫دانش و فناوری‬

‫دوران نوجوانی "اکنون بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬سالگی است"‬ ‫بی بی سی‬

‫حال که دوران تحصیل بیش از گذشته طول می کشد و‬ ‫ازدواج و بچه دار شدن دیرتر اتفاق می‌افتد‪ ،‬این سوال‬ ‫مطرح است که آیا باید تعریف آن را تغییر دهیم‪ .‬برخی‬ ‫دانشمندان می‌گویند دوران نوجوانی که تا به حال تصور‬ ‫می شد در نوزده سالگی به پایان می‌رسد اکنون از ده تا ‪۲۴‬‬ ‫سالگی طول می‌کشد‪.‬‬ ‫در مقاله‌ای که در نرشیه سالمت کودکان و نوجوانان لنست‬ ‫منترش شده محققان این عقیده را مطرح کرده‌اند که این‬ ‫تعریف باید تغییر کند تا قوانین مربوط به آن همچنان‬ ‫قوانین مناسبی باشند‪ .‬اما محققانی نیز با این عقیده‬ ‫مخالفند و می‌گویند که این خطر وجود دارد که نوجوانی را‬ ‫هر چه بیشرت بچه‌گانه کنیم‪.‬‬ ‫بلوغ زمانی رشوع می شود که بخشی از مغز به نام هیپوتاالموس‬ ‫به غده هیپوفیز و به غدد جنسی پیام می‌دهد تا رشوع به تولید‬ ‫هورمون‌هایی کنند که باعث تغییرات وسیع فیزیولوژیک و ظاهری‬ ‫می‌شود و فرد قابلیت تولید مثل پیدا می‌کند‪.‬دوران نوجوانی ‪-‬که‬ ‫بلوغ در آن اتفاق می افتد‪ -‬دوران گذار است از کودکی به بزرگسالی‪،‬‬ ‫بنابراین محدود به تغییرات فیزیولوژیک و بدنی نیست و نقش‬ ‫اجتامعی‪ ،‬وظایف و مسئولیت‌های فرد نیز دستخوش تغییرات وسیع می‌شود‪.‬‬ ‫اما در صد سال اخیر با بهبود تغذیه و بهداشت نه فقط سن بلوغ در تقریبا جوامع دنیا‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬سنی که فرد نه از نظر قانونی بلکه واقعا متام مسئولیت‌های یک بزرگسال را‬ ‫به عهده می‌گیرد هم به تعویق افتاده است‪.‬محققان همچنین استدالل می‌کنند که رشد و‬ ‫تکامل مغز بعد از بیست سالگی متوقف منی‌شود و چند سال دیگر ادامه پیدا می‌کند و مفز‬ ‫رسیعرت و موثرتر کار می‌کند‪ .‬عالوه بر این در برخی افراد تا ‪ ۲۵‬سالگی دندان عقل در منی‌آید‪.‬‬

‫بلوغ و ازدواج‬ ‫در ایران نیز کاهش سن بلوغ مشهود است‪ ،‬گفته می‌شود میانگین سن بلوغ جنسی در ایران در‬ ‫پرسها از ‪ ۱۶‬به ‪ ۱۲‬سال و در دخرتها از ‪ ۱۴‬به ‪ ۱۰‬سال کاهش یافته است‪ .‬در کشورهای صنعنی‬ ‫مثل بریتانیا بطور متوسط اولین پریود دخرتان چهار سال زودتر از ‪ ۱۵۰‬سال پیش اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫در ایران متوسط سن ازدواج برای مردان به ‪ ۲۷-۲۸‬و زنان به ‪ ۲۲-۲۳‬سال رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته الهام فتحی رئیس گروه آمارهای جمعیت و سالمت مرکز آمار ایران‪" ،‬میانگین سن در‬ ‫اولین ازدواج زنان از ‪ ۱۸ .۴‬سال در سال ‪ ۱۳۴۵‬به ‪ ۲۳‬سال در سال ‪ ۱۳۹۵‬و برای مردان از ‪۲۵‬‬ ‫به ‪ ۲۷.۴‬سال رسیده است‪ .‬به عبارتی در کمرت از نیم قرن‪ ،‬میانگین سن اولین ازدواج مردان ‪۲.۵‬‬ ‫سال افزایش یافته در حالی که میانگین مزبور برای زنان بیشرت از ‪ ۴‬سال افزایش داشته است‪".‬‬ ‫در انگلستان متویط سن اولین ازدواج مردان ‪ ۳۲.۵‬و برای زنان ‪ ۳۰.۶‬است که از ‪ ۱۹۷۳‬تا به حال‬ ‫هشت سال افزایش یافته است‪.‬‬

‫مرجان جهانشاهی‬

‫پروفسور سوزان سایر نویسنده اصلی این مقاله و مدیر مرکز سالمت نوجوانان در بیامرستان‬ ‫کودکان رویال در ملبورن اسرتالیا نوشت‪ " :‬اگرچه امتیازهای قانونی بزرگسالی از ‪ ۱۸‬سالگی رشوع‬ ‫می‌شود اما مسئولیت‌های آن معموال دیرتر اتفاق می‌افتند‪ ".‬او می‌نویسد تاخیر در زوج‌یابی‪،‬‬ ‫بچه‌دار شدن و استقالل اقتصادی به این معنی است که "نیمه‌مستقل" بودن که مشخصه‬ ‫نوجوانی است‪ ،‬طوالنی‌تر شده است‪.‬‬

‫با بیش از ‪ 25‬سال سابقه و پشتکار‪،‬‬ ‫شما را در موارد زیر یاری میدهد‬

‫"تعریف سن تعریفی اختیاری است اما تعریف فعلی ما از نوجوانی بیش از اندازه محدود است‪".‬‬ ‫"سنین بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬سال این روزها بهرت نوجوانی را تعریف می‌کند‪".‬‬

‫دفتر خدمات ایرانیان به مدیریت‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دریافت حقوق و مزایای دولتی‪ :‬از کارافتادگی ‪Disability‬‬ ‫دریافت حقوق و بیمه بازنشستگی از ‪ SSI‬و ‪SSA‬‬ ‫گرفنت حقوق پرستار‬ ‫گرفنت حقوق ‪CAPI‬‬ ‫گرفنت بيمه هاى مديكل و مديكر‬ ‫دریافت سيتى زن شيپ برای افراد مسن و بیامر‪ ،‬بدون امتحان‬ ‫در صورت نیاز ما به نزد شما می آییم‬ ‫اورجن كانتى‬

‫‪(949) 582-9363‬‬

‫لوس آجنلس‬

‫‪(310) 207-4482‬‬

‫‪dki.services@gmail.com • Fax‬‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 36‬‬

‫به گفته پروفسور راسل وایرن رییس انجمن سلطنتی سالمت کودکان می‌گوید‪" :‬در بریتانیا متوسط‬ ‫سنی که هم مردان هم زنان خانه را ترک می‌کنند اکنون حدود ‪ ۲۵‬سال است‪".‬‬ ‫ما همه با این نظر موافق نیستند‪.‬‬ ‫دکرت جان مک‌واریش استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کنت می‌گوید بسط مفهوم نوجوانی می‌تواند‬ ‫کار مرضی باشد چرا انتظار جامعه از نوجوانان در شکل‌گیری آنها بسیار بیشرت از رشد بیولوژیک‬ ‫درون بدن خودشان تاثیر دارد‪" ".‬گذراندن سالهای اول بیست سالگی برای تحصیل یا کار الزاما‬ ‫کودکانه نیست اما نباید هم اشتیاق نوجوانان به استقالل را بیامری بدانیم‪".‬‬ ‫"جامعه باید همیشه باالترین انتظار ممکن را از نسل بعدی داشته باشد‪ ".‬پروفسور وایرن اما با‬ ‫نظر دکرت مک‌واریش موافق نیست و می‌گوید بسط مفهوم نوجوانی می‌تواند باعث توامنندسازی‬ ‫نوجوانان با به رسمیت شناخنت تفاوتهای نوجوانان باعث توامنندی آنها شود‪" ،‬به رشط این که‬ ‫از منظر توانایی‌های افراد جوان و قابلیت آنها برای رشد و تکامل نگاه کنیم نه اینکه فقط بر‬ ‫مشکالت دوران نوجوانی مترکز کنیم‪".‬‬


‫چرا کمبود ید می‌تواند‬ ‫آسیب جدی به بدن بزند؟‬ ‫ید برای سالمت ما رضوری است اما عمدتا ما از اهمیت چشمگیر آن غافل‬ ‫هستیم و به آن توجهی منی‌کنیم‪ .‬ید‪ ،‬جزئی کلیدی از هورمون تیروئید است که‬ ‫مسئول متابولیسم بدن است‪.‬‬ ‫کمبود ید برای افراد مشکل‌ساز است اما بیشرت ما منی‌دانیم که چقدر به ید‬ ‫نیاز داریم و از کجا باید آن را تأمین کنیم‪ .‬تحقیقی که توسط مارگارت ریمن‪،‬‬ ‫پروفسور تغذیه در دانشگاه ساری بریتانیا انجام شده نشان‌دهنده فقدان ید در‬ ‫بسیاری از "رژیم‌های غذایی سامل" است‪ .‬چنین رژیم‌های غذایی باعث کمبود‬ ‫ید در زنان حامله هم می‌شود‪.‬‬

‫چرا به ید نیاز داریم؟‬

‫تیروئید‪ ،‬حاوی اتم‌های ید است که برای رشد و گردش متابولیسم رضوری است‪ .‬ید همچنین‬ ‫مهم‌ترین عنرص برای رشد مغز انسان است‪ .‬کمبود ید باعث آسیب‌های مغزی به خصوص‬ ‫در جنین زنان باردار می‌شود‪ .‬پروفسور ریمن می‌گوید کمبود ید یکی از اصلی‌ترین دالیل‬ ‫ناتوانی‌های یادگیری در جهان است‪.‬‬

‫ورود ایرانیان به امریکا ممنوع نیست!‬ ‫حتی با قوانین جدید هم ما برای شما‬ ‫اقامت امریکا میگیریم‪.‬‬

‫چرا ویزا؟‬

‫وقتی ما میتوانیم برای شما گرین کارت و اقامت دائم امریکا بگیریم‬

‫دکتر علیرضا عابدی‬

‫خانم ریمن می‌گوید اگر زنان حامله به حد کافی ید دریافت نکنند‪ ،‬بچه‌های آنها با اختالل‬ ‫یادگیری یا تیروئید مادرزادی به دنیا می‌آیند که به کرتینیسم شهرت دارد‪ .‬کرتینیسم ناشی‬ ‫از کمبود طوالنی‌مدت ید در دوران جنینی است‪ .‬احتامال بهرتین منبع غذایی در جهان برای‬ ‫دریافت ید‪ ،‬ماهی سفید و سپس تخم مرغ است‪.‬‬

‫وکیل متخصص مهاجرت امریکا با ‪ ۱۸‬سال سابقه و کالت‬

‫بیشرت کشورها ید را به منک خوراکی اضافه می‌کنند‪ .‬مردم شامری از کشورها مانند بریتانیا‬ ‫هم بیشرت ید خود را از موادی مانند شیر و مواد لبنی می‌گیرند‪ .‬اما در کشورهای صنعتی‪،‬‬ ‫مشکل کمبود ید همچنان وجود دارد (البته در مقیاسی کم‌تر) و دلیل آن انتخاب آگاهانه برای‬ ‫نخوردن مواد غذایی دارای ید است‪ .‬گیاهخواران و تعداد روزافزونی از وگان‌ها (گیاهخواران‬ ‫مطلق) به انتخاب خود از خوردن هر نوع مواد غذایی حیوانی خودداری می‌کنند‪.‬‬

‫• گرین کارت مهاجرت به امریکا‬ ‫• گرین کارت از طریق سرمایه گذاری‬ ‫• گرین کارت از طریق کار‬ ‫• گرین کارت مخصوص هنرمندان و ورزشکاران‬ ‫• گرین کارت مخصوص پژوهشگران‬ ‫• دفاع در دادگاههاى اخراج ‪Deportation Defense‬‬

‫بهرتین راه برای سالمت‪ ،‬رژیم غذایی متنوع بدون حذف گروهی از مواد غذایی است‪ ،‬مگر این‬ ‫که حذف ماده غذایی به دستور پزشک باشد‪.‬‬

‫ید از کجا می‌آید؟‬

‫دریا بزرگ‌ترین تولیدکننده ید در دنیا است بههمین دلیل کشورهایی که از دریا دور هستند‬ ‫با مشکل مواجه می‌شوند‪.‬در سفری پیچیده از دریا به زمین‪ ،‬یون‌ها وارد جو زمین می‌شوند‬ ‫و پس از بارش باران وارد چرخه غذایی می‌شوند‪.‬اما در کشورهای دور از دریا و محصور در‬ ‫خشکی‪ ،‬فقدان ید در محیط باعث بروز مشکل در میان مردم منطقه می‌شود‪.‬چنین مشکالتی‬ ‫در آلپ‪ ،‬دره‌های دورافتاده در شامل پاکستان‪ ،‬مناطق کوهستانی ایتالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬آسیای میانه‬ ‫و بخش‌‌های بزرگی از آفریقا دیده می‌شود‪ .‬همچنین زندگی در مناطق در معرض سیل برای‬ ‫سالمت فرد خوب نیست چون سیل ید موجود در خاک را می‌شورد و با خود می‌برد‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫اثرات طوالنی مدت‬

‫پروفسور ریمن با دکرت سارا بت در باره تأثیر کمبود ید روی زنان باردار و رضیب هوشی‬ ‫کودکان و توانایی خواندن آنها تحقیق کردند‪ .‬آنها دریافتند که کمبود ید در مادران باردار در‬ ‫توانایی خواندن کودکان اثر می‌گذارد‪ .‬طبق تحقیق آنها هر چه قدر کمبود ید در مادر بیشرت‬ ‫باشد‪ ،‬اثر آن بر فرزند بیشرت می‌شود‪.‬‬

‫موفقیت شما‪ ،‬ضمانت کیفیت کار ماست‪.‬‬

‫‪949-407-9630‬‬ ‫‪415-398-4504‬‬ ‫‪www.lawabedi.com‬‬

‫‪Robert A. Abedi J.D., Esq.‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪37‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫افراد خالق‌تر"ارتباطات مغزی قوی‌تری دارند"‬ ‫کاوه کرامی‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫نتایج یک پژوهش تازه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که‬ ‫در مغز افراد بسیار خالق‪ ،‬در مقایسه با افراد دیگر‪ ،‬سه‬ ‫ناحیه ارتباط بیشرتی با هم دارند‪ .‬این سه ناحیه از مغز‬ ‫بیشرت با تولید و تحلیل ایده‌ها رس و کار دارند‪.‬‬ ‫نتایج این تحقیق که در مجله پژوهشی پی‌نس منترش‬ ‫شده است‪ ،‬همچنین نشان می‌دهد که مغزهای خالق‌تر‬ ‫قادر هستند این نواحی را هامهنگ با یکدیگر فعال کنند‪.‬‬ ‫محققان از این سه ناحیه شناخت الزم دارند‪ .‬این ناحیه‌ها‬ ‫عبارتند از شبکه پیش‌فرض ( ‪ ،)Default Mode‬که وظیفه‬ ‫تفکر خودآیند و رویاپردازی را عهده دار است‪ ،‬شبکه‬ ‫برجستگی که اطالعات مهم را از محیط اطراف به دست‬ ‫می‌آورد و شبکه کنرتل اجرایی که حاوی کارکردهای کنرتل‬ ‫شناختی و ارزیابی است‪.‬‬ ‫راجر بیتی‪ ،‬یکی از پژوهشگران این تحقیق به بی‌بی‌سی فارسی گفت‪:‬‬ ‫"اگر چه به نظر می‌رسد شبکه پیش فرض منبع اصلی خالقیت باشد‪،‬‬ ‫اما مردم به شبکه برجستگی و شبکه کنرتل اجرایی نیاز دارند تا به‬ ‫عنوان یک منتقد درونی‪ ،‬قضاوت کنند که برای انجام کارشان‪ ،‬کدام‬ ‫ایده‌ها مفید و موثر است‪".‬‬ ‫او افزود‪" :‬این سه سیستم مختلف در بخش‌های مختلف مغز قرار دارند‪ ،‬اما همه آنها‬ ‫یک بار به طور همزمان فعال می‌شوند‪ .‬افرادی که توانایی بهرتی در این سه ناحیه دارند‪،‬‬ ‫کنش‌های خالقانه‌تری از خود نشان می‌دهند"‪.‬‬ ‫هرچند خالقیت یک ساختار پیچیده با مفاهیم مختلف است‪ ،‬اما محققان اغلب افرادی‬ ‫را خالق می‌نامند که از نظر فکری انعطاف‌پذیری داشته باشند یا توانایی تولید مداوم‬ ‫ایده‌های جدید و سودمند را داشته باشند‪.‬‬ ‫برای اندازه‌گیری خالقیت و ارتباطات مغزی‪ ،‬محققان مغز حدود ‪ ۱۶۰‬داوطلب را با‬ ‫استفاده از فناوری "ام‌آر‌آی کارکردی" (اف‌ام‌آرآی) اسکن کردند‪ .‬این فناوری با نظارت بر‬ ‫عملکرد مغز‪ ،‬جریان خون در مناطق مختلف مغز را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫هنگام اسکن‪ ،‬از آنها خواسته شد تا فعالیت‌هایی انجام بدهند که "تفکر واگرا" خوانده‬ ‫می‌شود‪ .‬در این فعالیت هر شخص باید برای استفاده از اشیای معمولی از جمله چاقو‪،‬‬ ‫فنجان‪ ،‬پیاله یا خشت پخته راه‌های خالقانه ارائه می‌کرد‪.‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاه هاروارد می‌گویند‪" :‬فقط فکر کردن در مورد راه‌های جدید و‬ ‫غیرمعمول برای استفاده از این اشیاء نشانگر یک روش معترب برای اندازه‌گیری تفکر خالق‬ ‫است‪ ".‬محققان دریافتند که "تفکر واگرا" همزمان سه شبکه مختلف مغز را فعال می‌کند‪.‬‬

‫هرچه ارتباطات و هامهنگ سازی این سه شبکه بیشرت باشد‪ ،‬کارایی تفکر واگرا نیز بهرت‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هرچه ارتباط متقابل و همگام‌سازی مغز بیشرت باشد‪ ،‬به هامن‬ ‫اندازه عملکرد آن در انجام کار خالق بهرت خواهد بود‪.‬‬ ‫آقای بیتی به بی‌بی‌سی فارسی گفت‪" :‬پژوهشگران حاال قصد دارند تا الگوهای مشابهی از‬ ‫فعالیت مغز را در مناطق خاص خالقیت از جمله نوشنت یا موسیقی جستجو کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬محققان می‌خواهند بدانند که آیا عملکرد مغز می‌تواند بهرت شود؛ مخصوصا که افراد در‬ ‫مهارت های خاصی توانایی‌های بیشرتی پیدا می‌کنند‪".‬‬

‫در باره اینکه آیا خالقیت را می‌توان آموخت‪ ،‬پاسخ روشنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫آقای بیتی در این مورد می‌گوید‪" :‬ما هنوز منی‌دانیم که آیا خالقیت یا دیگر‬ ‫مهارت‌های شناختی مهم مانند هوش را می‌توان آموزش داد یا خیر‪ .‬ممکن‬ ‫است که آموزش سنتی در هرن و علوم توانایی تفکر خالق را بهبود بخشد‪ ،‬اما‬ ‫تحقیقات زیادی در این زمینه الزم است"‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫این پژوهشگر دانشگاه هاروارد درباره رابطه بین هوش و خالقیت می‌گوید که این بستگی‬ ‫دارد که چگونه خالقیت اندازه‌گیری می‌شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬بعضی مطالعاتی که کمیت ایده‌ها‬ ‫را به عنوان شاخص خالقیت اندازه‌گیری می‌کنند‪ ،‬معموال ارتباطات کمی بین رضیب هوش و‬ ‫خالقیت را گزارش داده‌اند‪ .‬با این حال‪ ،‬مطالعاتی که کیفیت ایده‌ها را در یک کارکرد خالق‬ ‫اندازه گیری می‌کنند‪ ،‬ارتباط بیشرتی را با رضیب هوش و خالقیت نشان می‌دهند‪.‬‬

‫دفتر خدمات و هميارى ايرانيان اورجن كانتى‬

‫خرید ‪ ،‬فروش و اجاره‬ ‫امالک مسكونى‬

‫با مديريت مشاوری صادق و آگاه و مطمئن‬

‫آرمني انورى پور‬

‫معین طیبى‬

‫• مرتجم رسمی و عاقد (دفرت ازدواج و طالق)‬

‫• انجام خدمات کنسولی با عنایت به مقررات دفرت حفاظت منافع ایران در واشنگنت‬ ‫• اجرای صیغه ازدواج و طالق بر اساس مقررات مدون دفرت واشنگنت تا مرحله ثبت کامل و اخذ گواهی صادر شده دفرت‪ ،‬مورد قبول مقامات دولتی ایران‬ ‫• دریافت گذرنامه و شناسنامه برای فرزندان متولد در امریکا از پدر ایرانی‬ ‫• عکس پاسپورت برای مدارک ایران‪ ،‬امریکا و دیگر کشورها در حداقل زمان و قیمت مناسب‬ ‫• ترجمه رسمی مدارک تحصیلی‪ ،‬شناسنامه‪،‬گذرنامه و هرمدرک ونامه ای از فارسی به انگلیسیو بالعکس و از هر زبان به هر زبان‬ ‫• تهیه و تنظیم هر گونه وکالت نامه از طریق سامانه های تک با مقرارت دفرت واشنگنت‬ ‫• لطفا قبل از مراجعه تلفن فرموده و قرار مالقات بگذارید‪ ،‬ساعت کار دفرت هر روز از ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۴‬بعدازظهر میباشد‪.‬‬ ‫‪Cell: (949) 230-4658‬‬ ‫‪Office: (949) 472-3686‬‬ ‫‪Fax: (949) 586-1645‬‬

‫‪22982 La Cadena Dr. # 1‬‬ ‫‪Laguna Hills, CA 92653‬‬

‫‪www.persianlegals.com Email: armin.anvaripour@gmail.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 38‬‬

‫مشاور امالک حاذق و مطلع با‬ ‫سابقه كار از سال ‪ 1990‬تا حال‬

‫‪Beachside‬‬ ‫‪BRE # 01101788‬‬

‫‪(949) 338-5780‬‬


Pars Pharmacy

‫ دالر هدیه‬۷۵ ‫ نسخه‬۵ ‫با انتقال بیش از‬

For a min of five new or transferred Prescription. Not Valid for prescriptions paid in whole or in part by government or private programs that restrict participation in such incentive plans(e.g. Medicaid, Medicare, Tricare) limit one per customer.

‫در ارواین‬

‫در تقاطع خیابان کالور و برانکا پارک وی‬

Connect Iranian American.com

‫خدمات رایگان ارسال پستی دارو و حتویل‬ ‫در منزل شما در سراسر اورجن کانتی‬

949.716.2300 www.parsrx.com

4050 Barranca Pkwy #150 Irvine, CA 92604

Pars Pharmacy in Irvine Culver @ Barranca Parkway

39

Mahnameh Metro | February 2018


‫دانش و فناوری‬

‫کشف خانواده تازه ای از آنتی بیوتیک ها در خاک‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫دانشمندان آمریکایی خانواده تازه ای از آنتی بیوتیک ها را در منونه های خاک پیدا کرده‬ ‫اند‪ .‬تیم پژوهشگران در دانشگاه راکفلر امیدوار است بتوان از این ترکیبات طبیعی برای‬ ‫مبارزه با عفونت هایی که درمان آنها سخت است استفاده کرد‪.‬‬ ‫آزمایش ها نشان می دهد که این ترکیبات موسوم به "ماالسیدین" چند عفونت باکرتیایی‬ ‫که در برابر آنتی بیوتیک های موجود مقاوم شده اند‪ ،‬از جمله ام آر اس ای‪ ،‬را درمان‬ ‫می کند‪.‬کارشناسان می گویند این مطالعه که در نرشیه "نیچر میکروبیولوژی" چاپ شده‬ ‫نویدبخش پیرشفت در ساخت آنتی بیوتیک های تازه است‪.‬‬

‫از جمله آنتی بیوتیک تولید می کنند‪ .‬تیم دکرت شان بریدی در دانشگاه راکفلر نیویورک مشغول‬ ‫استخراج این مواد از خاک بوده است‪.‬‬ ‫آنها از یک شیوه توالی یابی (تعیین آرایش) ژن ها برای تحلیل بیش از هزار منونه گرفته شده‬ ‫از خاک در رسارس آمریکا استفاده کردند‪ .‬وقتی آنها در بسیاری از این منونه ها به ترکیبات‬ ‫"ماالسیدین" برخوردند‪ ،‬بو بردند که باید مهم باشند‪.‬‬ ‫آنها این ترکیب را در موش هایی که به میکروب خطرناک "ام آر اس ای" آلوده شده بودند آزمایش‬ ‫کردند که باعث رفع عفونت در زخم پوست حیوانات شد‪ .‬محققان اکنون برای تقویت تاثیر این‬ ‫دارو تالش می کنند با این امید که دارویی برای درمان مردم از آن تولید شود‪.‬‬ ‫دکرت بریدی گفت‪" :‬منی شود پیش بینی کرد که آیا یک آنتی بیوتیک تازه کشف شده مثل‬ ‫ماالسیدین هرگز به مرحله درمانی خواهد رسید و اگر بله چه زمانی‪".‬‬ ‫"از کشف اولیه یک آنتی بیوتیک تا تبدیل آن به یک محصول قابل استفاده کلینکی باید راه‬ ‫پرزحمت و درازی طی شود‪".‬‬

‫پرورش تخمک انسان برای‬ ‫اولین بار در آزمایشگاه‬ ‫بیامری های عفونی مقاوم در برابر داروها یکی از بزرگرتین تهدیدهای بهداشت جهانی به پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ در شامل بریتانیا می‌گویند که برای اولین بار‬ ‫حساب می آید‪ .‬این بیامری ها ساالنه جان حدودا ‪ ۷۰۰‬هزار نفر را می گیرد و نیاز به یافنت تخمک انسان را در آزمایشگاه پرورش داده‌اند‪ .‬آنها امیدوار هستند که با استفاده‬ ‫درمان های تازه برای آنها رضوری است‪.‬‬ ‫از این روش‪ ،‬قدرت باروری کودکانی را حفظ کنند که در دوره درمان رسطان‬ ‫تخمک‌هایشان را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫برآمده از خاک‬ ‫خاک لربیز از میلیون ها میکروارگانیسم مختلف است که ترکیبات بالقوه درمانگر زیادی‬

‫‪BEHESHTI ACCOUNTING‬‬ ‫‪www.beheshtiaccounting.com‬‬

‫اجنام کلیه امور حسابداری مالیاتی و ثبت شرکت‬ ‫مشاوره‬ ‫رایگان‬

‫‪60 TAX‬‬ ‫‪RETURN‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪Up to‬‬

‫‪Discount‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫مالیات اشخاص و شرکتها ‪Individual and Business Tax Return‬‬ ‫‪Sales Tax‬‬ ‫مالیات فروش‬ ‫‪Payroll – W2, 1099‬‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫‪Bookkeeping‬‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫تهیه‬ ‫حسابداری و‬ ‫‪Business Registration‬‬

‫علی بهشتی‬

‫‪Authorized IRS E-file Provider CRTP‬‬

‫با بیش از ‪ 18‬سال سابقه حرفه ای در زمینه حسابداری و مالیات‬ ‫دارنده بیش از ‪ 10‬مدرک معترب از ایالت کالیفرنیا و فدرال آی آر اس‬ ‫‪Los Angeles County‬‬

‫‪Orange county‬‬

‫‪949-383-7426 • 818-639-2334‬‬ ‫‪Taxaccoc@gmail.com‬‬

‫‪5 Upper Newport plaza #109 Newport Beach Ca 92660‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 40‬‬

‫زنانی که به بلوغ رسیده‌اند و رسطان دارند می‌توانند قبل از رشوع درمان‪،‬‬ ‫تخمک‌های خود را برای استفاده در آینده منجمد کنند‪ .‬اما این فرآیند در دخرتان‬ ‫کوچک ممکن نیست‪ .‬تحقیقات فعلی فقط در مرحله آزمایشگاهی است و برای‬ ‫عملی شدن آن‪ ،‬به آزمایش‌های بیشرت نیاز است‪.‬‬ ‫پرورش آزمایشگاهی همچنین فرصتی است تا روند تولید تخمک از نزدیک بررسی‬ ‫شود؛ فرصتی که کم‌تر وجود داشته است‪.‬‬ ‫زنان از بدو تولد با تعداد مشخصی تخمک در تخمدان‌ها به دنیا می‌آیند اما این تخمک‌ها فقط‬ ‫بعد از بلوغ به رشد کامل می‌رسد‪ .‬سال‌ها طول کشیده تا دانشمندان بتوانند تخمک را خارج از‬ ‫رحم پرورش بدهند‪ .‬پرورش تخمک در خارج از تخمدان کار آسانی نیست و به تنظیم دقیق میزان‬ ‫اکسیژن‪ ،‬هورمون و پروتئین نیاز است‪ .‬با همه اینها هنوز مشخص نیست که آیا این تخمک‌ها‬ ‫امکان بارور شدن دارند یا نه‪ .‬در این تحقیق فقط ده درصد تخمک‌های پرورش داده شده‪ ،‬دوره‬ ‫کامل رشد را طی کردند‪.‬‬


‫احمد خلیل‬ ‫وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار‬

Ahmed O. Khalil Attorney at Law

• Workers’ Compensation • Work Injury • Auto Accident • Motorcycle Accident • Drunk Driver Accident • Personal Injury

ACCIDENTS PERSONAL INJURY Auto Accidents

Connect Iranian American.com

‫ صدمات بدنی‬،‫تصادفات‬

‫• تصادفات اتومبیل • صدمات ناشی از کار‬

ISTINCT L AW G R O U P APC

41

Mahnameh Metro | February 2018

714.546.4600 DistinctLawGroup.com


‫دانش و فناوری‬

‫مصر بزرگ‌ترین نیروگاه تولید انرژی خورشیدی جهان را می‌سازد‬ ‫دویچه وله فارسی‬

‫دولت مرص مصمم است‪ ،‬بیش از پیش برای تولید برق‬ ‫از انرژی خورشیدی بهره بگیرد‪ .‬ساخت بزرگ‌ترین پارک‬ ‫خورشیدی جهان در جنوب مرص به رسعت پیش می‌رود و‬ ‫قرار است که سال آینده میالدی آغاز به کار کند‬ ‫در سال ‪ ۱۹۱۳‬فرانک شومن (‪ )Frank Shumann‬یکی از نخستین‬ ‫دستگاه‌های تولید انرژی خورشیدی در جهان را در محله املعادی قاهره‬ ‫نصب کرد و گفت‪ ،‬شامل آفریقا در آینده به «ایستگاه انرژی خورشیدی‬ ‫کره زمین» تبدیل خواهد شد‪.‬‬

‫به نظر می‌رسد که دولت مرص مصمم است‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫پژوهشگر و مخرتع آمریکایی را به مرحله عمل برساند‪ .‬برای‬ ‫این منظور شامر قابل توجهی مهندس و کارگر در نزدیکی‬ ‫سد معروف اسوان در جنوب مرص شبانه‌روز در حال ساخنت‬ ‫نیروگاهی هستند که قرار است در سال آینده میالدی کار‬ ‫خود را آغاز کند‪.‬‬ ‫میزان تولید ‪ ۱۶۵۰‬مگاواتی این نیروگاه معادل توان یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ خواهد بود‬ ‫و بزرگ‌ترین پارک خورشیدی جهان به‌شامر خواهد رفت‪.‬البته آمریکا و هندوستان اعالم‬ ‫کرده‌اند که در حال تهیه مقدمات ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی قوی‌تری هستند‪.‬‬

‫کشور بین دو هزار تا سه هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلووات ساعت بر مرت مربع در سال‬ ‫است‪.‬‬

‫رشایط مطلوب‬

‫در حال حارض جمعیت ‪ ۹۰‬میلیونی مرص حدود ‪ ۱۰‬درصد برق مرصفی خود‬ ‫را از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌کنند‪ ،‬اما قرار است که تا سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬درصد و تا سال ‪ ۲۰۳۵‬حدود ‪ ۳۷‬درصد برق مرصفی این کشور را‬ ‫نیروگاه‌های خورشیدی تولید کنند‪.‬‬

‫از آنجا که مرص روی کمربند خورشيدی کره زمین قرار گرفته‪ ،‬پتانسیل بسیار‬ ‫باالیی برای تولید انرژی خورشیدی دارد‪ .‬میزان متوسط تابش آفتاب در این‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫کلینیک زیبایی و پوست ارواین‬ ‫دکتر مسعود احدوت‬

‫‪949-679-8679‬‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 42‬‬


‫در سال‌های اخیر مرص نه تنها برای ایجاد پارک‌های گسرتده خورشیدی تالش می‌کند‪ ،‬بلکه‬ ‫دستگاه‌های کوچک فتوولتائیک را نیز به عنوان راهکار تامین برق برای مناطق دورافتاده‪ ،‬مانند‬ ‫واحه‌ها در کویر‪ ،‬کشف کرده و به گسرتش آن کمک می‌کند‪.‬‬

‫آگاهی کامل و اطالعات صحیح از بازار امالک‬ ‫امروز همراه با نگرشی به پیش آمدهای‬ ‫احتاملی آینده‪ ،‬می تواند تصمیم گیری شام را‬ ‫در زمینه خرید و فروش امالک آسان تر سازد‪.‬‬ ‫محمدرضا شهراز‬

‫مشاور امین ‪ ،‬دوست و همراه‬ ‫شام در امور خرید ‪ ،‬فروش و اجاره‬ ‫و رسمایه گذاری امالک مسکونی و‬ ‫تجاری با روشی متفاوت‬

‫بزرگ‌ترین رشکت در این زمینه‪« ،‬کارم سوالر» (‪ ) KarmSolar‬است که متایل زیادی به همکاری با‬ ‫رشکت‌های کالن آملانی‪ ،‬مانند «انگوتک» (‪ )Engotec‬دارد‪ .‬ابراهیم سمک‪ ،‬مدیرعامل «انگوتک»‪،‬‬ ‫مرصی‌تبار است و در هیات مشاوران عبدالفتاح سیسی‪ ،‬رئیس جمهوری مرص‪ ،‬برای گسرتش‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر در مرص فعالیت می‌کند‪ .‬سامانه‌ فتوولتائیک نخستین‌بار در آمریکا وارد بازار‬ ‫شد‪ ،‬سپس ژاپنی‌ها به توسعه آن پرداختند و از سال ‪ ۲۰۰۰‬اروپایی‌ها در این زمینه به‌طور جدی پا‬ ‫به میدان رقابت گذاشتند‪.‬‬

‫‪Reza Shahraz‬‬

‫جهان و تولید انرژی خورشیدی‬ ‫• در حال حارض یک درصد از نیاز مردم جهان به برق از طریق انرژی خورشیدی‬ ‫تأمین می‌شود‪ .‬در اتحادیه اروپا ‪ ۴‬درصد از این نیاز توسط انرژی خورشیدی برآورده‬ ‫می‌شود‪ .‬با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امید می‌رود که در سال ‪ ۲۰۲۰‬سایت‌های‬ ‫انرژی خورشیدی سه برابر بیشرت از میزان فعلی برق‌رسانی کنند و در سال ‪ ۲۰۳۰‬این‬ ‫میزان به سیزده برابر برسد‪.‬‬ ‫• در راستای تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر کشور چین به رسعت در حال پیرشفت‬ ‫است‪ .‬تا پایان سال ‪ ۲۰۱۶‬نیروگاه‌های خورشیدی با توان تولید ‪ ۷۸‬گیگاوات (‪۷۸‬‬ ‫هزار مگاوات) تأسیس شدند‪ .‬این ظرفیت برابر با ظرفیت ‪ ۷۸‬نیروگاه امتی عظیم یا‬ ‫‪ ۱۵۰‬نیروگاه زغال‌سنگ است‪ .‬ژاپن تا پایان سال ‪ ۲۰۱۶‬نیروگاه‌های خورشیدی با‬ ‫توان ‪ ۴۳‬گیگاوات‪ ،‬آمریکا با توان ‪ ۴۲‬گیگاوات و آملان با توان ‪ ۴۱‬گیگاوات تأسیس‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫• در هند تا کنون تولید برق از انرژی خورشیدی به ‪ ۱۰‬گیگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تا سال ‪ ۲۰۲۰‬این میزان یازده برابر افزایش یابد‪ .‬در حال حارض‬ ‫برق تولیدی از نیروگاه‌های جدید خورشیدی عموما در جهان ارزان‌تر از برق تولیدی‬ ‫از نیروگاه‌های جدید گاز‪ ،‬ذغال‌سنگ یا امتی متام می‌شود‪ .‬به همین دلیل نیز چین و‬ ‫هندوستان برنامه‌های خود برای ساخت نیروگاه‌های جدید ذغال‌سنگ را لغو کردند‪.‬‬

‫• مالکان خانه‌های مسکونی یا رشکت‌ها‪ ،‬به ویژه در اروپا‪ ،‬به رغم اتصال به شبکه‬ ‫برق‌رسانی ترجیح می‌دهند با نصب سلول‌های خورشیدی برق مورد نیاز خود را‬ ‫تأمین کنند؛ متایلی که در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است‪ .‬در آملان هزینه‬ ‫برق بدست‌آمده با این روش نصف هزینه‌ای متام می‌شود که رشکت‌های برق‌رسانی‬ ‫از مشرتکان طلب می‌کنند‪ .‬به همین خاطر نیز سلول‌های خورشیدی نهایتا سیستمی‬ ‫سودآور هستند‪.‬‬ ‫بنابر محاسبات علمی قدرت خورشید حدودا هزار برابر بزرگرت از مرصف انرژی‬ ‫در رسارس جهان است‪ .‬برای جلوگیری از گرمایش زمین و همچنین پاسخگویی به‬ ‫تقاضای جهانی برای انرژی‪ ،‬فناوری تولید انرژی از خورشید نقشی اساسی ایفا‬ ‫می‌کند‪ .‬کشورهای جهان در کنفرانس پاریس توافق کردند تا با اتخاذ اقدامات الزم‬ ‫تالش کنند تا میانگین حرارت زمین تا سال ‪ ۲۰۳۰‬از دو درجه سانتی‌گراد نسبت به‬ ‫رشوع انقالب صنعتی باالتر نرود‪.‬‬

‫‪rezashahraz@yahoo.com‬‬

‫برای اطالعات بیشتر و تعیین ‪ ۳۰‬دقیقه وقت‬ ‫مشاوره رایگان با من متاس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫‪New Single Family Homes‬‬

‫!‪NO MELLO ROOS‬‬ ‫‪759,900‬‬

‫‪$‬‬

‫‪from:‬‬

‫‪Lake Forest‬‬

‫‪3 Bedrooms, 3 Bath, up to 2170 Sq ft‬‬

‫‪New Single Family Homes‬‬

‫!‪NO MELLO ROOS‬‬ ‫‪Lake Forest from: $789,900‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• حدود دو میلیارد نفر در جهان هنوز بدون برق زندگی می‌کنند‪ .‬چراغ نفتی تنها‬ ‫وسیله روشنایی و منبع نور برای این دسته است‪ .‬گران بودن نفت و آسیب‌های‬ ‫ناشی از دوده به دستگاه تنفسی از معایب عمده چراغ‌های نفتی به شامر می‌رود‪.‬‬ ‫در مقابل سامانه‌های خورشیدی کوچک با باتری و ال‌ئی‌دی جایگزین‌های بسیار‬ ‫ارزان‌تر و بهرتی برای چراغ‌های نفتی هستند‪ .‬در بنگالدش با این روش بیش از چهار‬ ‫میلیون خانه مسکونی برق دارند‪.‬‬

‫‪Realtor‬‬

‫®‬

‫‪3 Bedrooms, 3 to 4 Bath, up to 2017 Sq ft‬‬

‫‪NEW HOMES ARE MORE AFFORDABLE‬‬ ‫‪THAN YOU MIGHT THINK‬‬ ‫‪To learn more about special offers and deals‬‬

‫‪Call or Text Reza Shahraz‬‬

‫‪949-922-7622‬‬ ‫‪CA BRE# 01979780‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪43‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫بعضی مواد غذایی ممکن است بر گسترش سرطان در بدن اثر بگذارند‬ ‫جیمز گاالهر‬ ‫گزارشگر علوم و بهداشت بی بی سی‬

‫به گفته دانشمندان دانشگاه کمربیج شواهد بیش از پیش نشان می دهد که‬ ‫نوع غذایی که می خوریم می تواند بر رشد سلول های رسطانی و گسرتش‬ ‫آنها در بدن تاثیر بگذارد‪ .‬مطالعه ای بر حیوانات که در نرشیه «نیچر» منترش‬ ‫شده نشان داد که تومورهای رسطان پستان در غیاب یک ماده غذایی به نام‬ ‫«آسپاراژین» به تقال می افتند‪.‬‬

‫گسرتده ای را پشت رس بگذارد و محققان می گویند برای همین تغییرات است که به‬ ‫آسپاراژین نیاز دارد‪ .‬با این حال این نتایج هنوز در انسان تایید نشده و به هر شکل پرهیز از‬ ‫آسپاراژین در رژیم روزانه خیلی سخت است‪ .‬دلیت مورگان مدیر گروه «رسطان پستان حاال»‬ ‫گفت که بیامران نباید با تکیه بر این مطالعه خود را در معرض رژیم های سخت قرار دهند‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬ما توصیه منی کنیم که بیامران بدون مشورت با پزشک یک گروه غذایی خاص را‬ ‫کامال از رژیم خود حذف کنند‪« ».‬ما همچنین همه بیامران را تشویق می کنیم یک رژیم‬ ‫غذایی سامل و متنوع را دنبال کنند‪».‬‬

‫گسرتش‬

‫بیشتر از سرطان پستان است‬

‫این مطالعه توسط موسسه تحقیقات رسطان بریتانیا در کمربیج‪ ،‬بر موش های مبتال به رسطان‬ ‫پیرشفته پستان انجام شد‪ .‬با گسرتش سلول های رسطانی در بدن موش ها معموال ظرف دو‬ ‫هفته می میرند‪ .‬اما وقتی موش ها چه از طریق رژیم چه با دادن قرص از آسپاراژین محروم‬ ‫شدند‪ ،‬سلول های رسطانی به تقال افتادند‪ .‬پروفسور گرگ هانون گفت‪« :‬تغییری که مشاهده‬ ‫کردیم واقعا شدید بود‪ ،‬پیدا کردن سلول های رسطانی دشوار شد‪ ».‬پارسال محققان در دانشگاه‬ ‫گالسکو نشان دادند که قطع دو اسید آمینه «رسین» و «گلیسین» رشد رسطان لنفوم و روده‬ ‫را کم می کند‪.‬‬

‫آمار نشان می‌دهد در بریتانیا برای اولین بار تعداد مردانی که از رسطان پروستات می‌میرند‬ ‫بیشرت از تعداد زنانی است که به خاطر رسطان پستان جان خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫با پیر شدن جمعیت تعداد بیشرتی از مردان به این رسطان دچار می‌شوند و به دلیل ابتال‬ ‫به آن می‌میرند‪ .‬بنیاد رسطان پروستات بریتانیا گفته است پیرشفت در تشخیص و درمان‬ ‫بیامری رسطان پستان جواب داده و افزایش بودجه برای تحقیق در باره رسطان پروستات هم‬ ‫می‌تواند مثمر مثر واقع شود‪.‬‬

‫این ماده در گیاه «مارچوبه»‪ ،‬همچنین گوشت مرغ‪ ،‬محصوالت دریایی و‬ ‫غذاهای زیاد دیگری وجود دارد‪ .‬دانشمندان امیدوارند در آینده از «اعتیاد»‬ ‫سلول های رسطانی به مواد خاص غذایی برای مقابله با آنها استفاده کنند‪.‬‬ ‫«آسپاراژین» یک نوع اسید آمینه است که از مصالح اولیه ساخت پروتئین ها در بریتانیا‬ ‫هستند‪ .‬این ماده نام خود را از گیاه «آسپاراگوس» (مارچوبه) می گیرد‪.‬‬ ‫مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات‬

‫رسطان ریه و رسطان روده بزرگ در بریتانیا کامکان بیشرتین قربانی را می‌گیرند و رسطان‬ ‫پروفسور هانون به بی بی سی گفت‪« :‬ما شاهد شواهد بیشرت و بیشرتی هستیم که بعضی پروستات هم اکنون در جای سوم است‪ .‬آمار سال ‪ ۲۰۱۵‬نشان می‌دهد که در این سال ‪۱۱‬‬ ‫رسطان ها به ترکیبات موجود در رژیم غذایی ما معتاد هستند‪« ».‬امیدواریم در آینده با تغییر هزار و ‪ ۸۱۹‬نفر از رسطان پروستات و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۴۲‬نفر از رسطان پستان درگذشته‌اند‪.‬‬ ‫رژیم بیامر یا استفاده از داروهایی که دسرتسی سلول های رسطانی به مواد غذایی را کنرتل می اگرچه مرگ ناشی از رسطان پروستات طی ده سال گذشته افزایش یافته اما میزان مرگ و‬ ‫کند به نتایج بهرت درمان دست پیدا کنیم‪».‬‬ ‫میر یا نسبت مرگ ناشی از این بیامری در حد فاصل سال‌های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۵‬شش درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تومور در مرحله اولیه به ندرت مرگبار است‪ .‬رسطان وقتی مهلک می شود که در بدن منترش‬ ‫شود یا به اصطالح متاستاز دهد‪ .‬سلول رسطانی برای آنکه منترش شود ابتدا باید تغییرات میزان مرگ و میر ناشی از رسطان پستان در زنان در همین مدت ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است‬ ‫که نشان می‌دهد کاهش میزان مرگ و میر در میان زنان رسیع‌تر است‪.‬آزمایش‌های مربوط‬ ‫به تشخیص رسطان پروستات در میان مردان هنوز تابو به شامر می‌رود و بیشرت مردان از‬ ‫انجام چنین آزمایش‌هایی احساس رشم می‌کنند و مایل به انجام این آزمایش‌ها و صحبت در‬ ‫باره آن نیستند‪.‬‬

‫آژانس مسافرتی مانا‬ ‫با مدیریت‬

‫مانا کریمی ‪Mana Karimi‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫تسهيالت فرودگاهى و اجنام کلیه خدمات مسافرت هوائی‬

‫تورهاى هاوائى ‪ ،‬مكزیک‪ ،‬آمريكاى جنوبى‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬آالسكا و كشتيهاى تفريحى‬

‫مناسب ترين قيمت برای سفر به تهران و ساير نقاط دنيا‬

‫بهترين سرويس با نازلترين قيمت‬

‫‪949-464-8171 • 949-378-3411‬‬ ‫‪www.manatravels.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 44‬‬

‫مدیران بنیاد خیریه پروستات بریتانیا می‌گوید این بیامری نیمی از بودجه‌ای که برای‬ ‫تحقیقات در باره رسطان پستان اختصاص داده می‌شود را دریافت می‌کند‪.‬آنها می‌گویند به‬ ‫وجود آوردن راه‌های بهرت برای کشف بیامری باید به اولویت تبدیل شود‪ .‬در حال حارض هیچ‬ ‫آزمایش تکی و قابل اعتامدی برای تشخیص رسطان پروستات وجود ندارد و از آزمایش‌های‬ ‫پی‌اس آ‪ ،‬بافت‌برداری و معاینات بالینی برای کشف ابتال به رسطان پروستات استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫مردانی که رسطان پروستات دارند‪ ،‬می‌توانند برای دهه‌ها بدون نیاز به درمان یا بدون‬ ‫نشانه‌های بیامری به زندگی خود ادامه دهند‪ .‬دلیلش این است که پیرشفت این بیامری‬ ‫بسیار کند است‪.‬‬

‫نشانه‌های بیامری چیست؟‬ ‫در مراحل اولیه نشانه‌های کمی از این بیامری دیده می‌شود و بیشرت نشانه‌ها مربوط به‬ ‫ادرار می‌شوند‪.‬‬

‫• نیاز به ادرار بیشرت‪ ،‬به خصوص در شب‬ ‫• نیاز فوری برای مراجعه به دستشویی‬ ‫• دشواری برای رشوع ادرار‬ ‫• جریان ضعیف ادرار و یا طول کشیدن آغاز ادرار‬ ‫• احساس این که مثانه کامال خالی نشده‬

‫مردانی که قوم و خویشانشان رسطان پروستان داشته‌اند‪ ،‬مردان سیاهپوست و مردان باالی‬ ‫‪ ۵۰‬سال با خطر بیشرت ابتال به بیامری مواجه هستند‪.‬مایکل چپمن‪ ،‬از مدیران بنیاد تحقیقات‬ ‫رسطان بریتانیا می‌گوید شامر مردانی که به رسطان پروستات مبتال می‌شوند و به خاطر آن‬ ‫جان خود را از دست می‌دهند در حال افزایش است و دلیل عمده آن افزایش جمعیت و‬ ‫افزایش طول عمر مردان است‪.‬‬


‫فرزانه حریت‬

JUST LISTED

Laguna Beach

‫ قابل اعتامد‬،‫مشاور و راهنامی آگاه‬ ‫و اطمینان در امور خرید و فروش امالک‬

Tools

$4,499,900

Single Family Residence - 4 Bed - 4.2 Bath- 3,042 Sqft - 5000 LotSqft 3 Car Garage attached - Yr Built 2008 - Ocean View

Make

Farzaneh Horiatto Tools & STRATEGIES

Realtor

Make Your Dream Become Let's get y REALITY!

‫• مسکونی • جتاری‬ ‫بیلدینگ‬ ‫آفیس و‬ • Let's get‫آپارمتان‬ you moving in the right direction! ‫• زمین‬

Newport Beach

$1,695,000

Fara (Farzaneh) Horiat

‫جتربه ما و اعتبار کمپانی‬ ‫باالترین قیمت‬ ‫در زمان فروش‬yourtoprealestateagent.com ‫را‬ ‫به شما تضمین میکند‬

Connect Iranian American.com

Newport Beach - Single Family Residence (D) in the desirable Westcliff neighborhood - 3 Bed - 2 Bath - 1,743 Sqft - One Level 8.030 LotSqft - 2 Car garage- No HOA

Realtor

BRE # 01454386

fhoriat@hotmail.com farahoriat.com

Call me toda

949.355.9955

Call me today for a complimentary

Newport Coast

Mahnameh Metro | February 2018

fhoriat@hotmail.com

$3,498,000

Single Family Residence (D) - 3 Bed - 3.1 Bath - 3,463 Sqft Gated Community - 2 Car Garage - Panoramic Ocean Views Minutes from Crystal Cove beaches & world famous golf at the Resort at Pelican Hill. 45

consulting!

949.355.9955

CA BRE# 01454386

Coldwell Banker  Residential  Brokerage  

94

4 San  Juaquin  Plaza,  Suite  250,  Newport  Beach,  CA  92660  

c


‫گزارش و تحلیل‬

‫شخصیت"پیچیده" شاه به روایت سفیر آمریکا‬ ‫کامبیز فتاحی‬ ‫بی‌بی‌سی‪ ،‬واشنگنت‬

‫جولیس هوملز‪ ،‬سفیر آمریکا در ایران در‬ ‫دوران ریاست جمهوری جان اف‪ .‬کندی‪،‬‬ ‫بعد از حداقل سه سال دیدار و گفتگوی‬ ‫مستمر با محمدرضاه شاه پهلوی یک بار‬ ‫برداشت خود از شخصیت او را به واشنگنت‬ ‫گزارش کرد‪ .‬سفیر آمریکا شاه را مردی تنها‪،‬‬ ‫مغرور و مشکوک به دیگران می‌دید که‬ ‫بسیار باهوش‪ ،‬دارای حافظه قوی و جذبه‬ ‫شخصی باال بوده‌ است‪.‬‬ ‫ارزیابی هوملز در واقع بخشی از سند‬ ‫طوالنی‌تری با عنوان «محمدرضا پهلوی‪،‬‬ ‫شاهنشاه ایران» است که در سال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫میالدی از حالت طبقه بندی بیرون آمده‪.‬‬ ‫ارزیابی هوملز از این نظر مهم است که‬ ‫هرچند توسط یکی از بزرگ‌ترین طرفداران‬ ‫شاه در دولت کندی نوشته شده است‪ ،‬لحنی‬ ‫رصیح و به دور از تعارفات دیپلامتیک دارد‪.‬‬ ‫هوملز می‪‎‬نویسد شاه شخصیت بسیار پیچیده‌ای‬ ‫دارد؛ مملو از تناقضات است؛ خلق و خوی‌اش خیلی رسیع تغییر می کند‪« .‬او تجسم ترکیب‬ ‫غیرقابل پیش بینی‌ای از تندی و مالیمت است‪».‬‬ ‫به نظر سفیر آمریکا‪ ،‬شاه منونه بارزی از به گفته او «شخصیت و ذهنیت ایرانی» است‪:‬‬

‫!‪88 Keys, 10 Fingers, No Problem‬‬

‫باهوش است و گوش به زنگ معانی ظریف و نهان؛ به نیات دیگران مشکوک است‪.‬‬ ‫او می‪‎‬افزاید شاه به خاطر تحصیالت محدودش در غرب‪ ،‬در استدالالت منطقی تا حدی‬ ‫توانایی دارد ولی «کوشش‌هایش برای نتیجه گیری از طریق فرایندهای منطقی اغلب زیر‬ ‫موجی از واکنش‌های غریزی فرو می‌رود‪ ،‬واکنش هایی که اغلب تصمیم‌های کنرتل شده‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫به باور سفیر آمریکا‪ ‌،‬تناقض دیگر در شخصیت شاه از اعتقاد راسخش به یک ماموریت‬ ‫تاریخی‌ نشات می گرفت‪ ،‬این که فکر می‌کرد «دست رسنوشت روی پیشانی‌اش نهاده شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫هوملز می‌افزاید‪« :‬بعضی وقت ها شواهد روشنی بروز می دهد که فکر می‌کند مظهر همه‬ ‫شکوه‪ ،‬قدرت و فضیلت ایران از زمان کوروش است‪».‬‬ ‫«در یک حال و هوای دیگر‪ ،‬آگاهی خود از ریشه خاکی و ساده خانواده پهلوی را به منایش‬ ‫می‌گذارد و یک دلسوزی و هامنندی به طور قطع گرمی در مورد فقرا و رعایای بی سواد‬ ‫احساس می‌کند‪ ،‬رعایایی که به بهبود وضع زندگی آنان مصمم است‪».‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Yegi’s Piano Classes‬‬ ‫‪25 Years of Experience, Tehran Music Conservatory, Vienna Music Academy‬‬ ‫?‪• Do you want to avoid years of boring, traditional lessons‬‬ ‫!‪• Do you regret that you never learned piano? It is never too late to start‬‬ ‫‪My students range in age from 5-75 years old.‬‬ ‫‪Teaching is truly my passion and it shows in my students.‬‬ ‫‪My teaching philosophy is to make the lessons fun and exciting.‬‬

‫‪(949) 280-9914‬‬ ‫‪www.facebook.com/yegispianoclasses‬‬ ‫‪yeganeh4piano@yahoo.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 46‬‬

‫به اعتقاد سفیر آمریکا‪ ،‬شاه یک شخص پرهیزکار نبود و رعایت شئونات دین‬ ‫اسالم را فقط به رخدادهای عمومی محدود نگه می‌داشت ولی کامال در عرفان‬ ‫خود صداقت داشت‪.‬‬ ‫هوملز می‌گوید‪« :‬شکی نیست که او صادقانه و عمیقا اعتقاد دارد که حداقل دو‬ ‫بار با امام علی مالقات و صحبت کرده است‪ ،‬مواردی که او در کتابش ماموریت‬ ‫برای وطنم آن را توصیف کرده است‪».‬‬

‫رهربی ‹پرجذبه›‬ ‫هوملز همچنین گزارش می‌دهد که شاه دارای ذهن و حافظه خیلی قوی‌ای بوده و در مورد‬ ‫موضوعات مورد عالقه اش به طرز عجیبی اطالعات تخصصی داشته است؛ به طور مثال‪ ،‬از‬ ‫اطالعات زیادی درباره ویژگی‌ها و توانایی‌های تجهیزات نظامی برخوردار بوده به طوری که‬ ‫«خودش را یک تکنیسین نظامی و متبحر در اسرتاتژی می‌پندارد‪».‬‬ ‫دنباله مطلب صفحه‪۴۸‬‬


Hatam Restaurant Anaheim

Fine Persian Cuisine

‫ت‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫ر ور ن حا م‬

Hatam Restaurant ‫در شهر آناهایم‬

Fine Persian Cuisine

Anaheim A

‫رستوران حاتم‬

2SHQGD\VDZHHN Celebrating our 25th Year anniversary in Anaheim! SP WeSP provide catering for all your events:

Connect Iranian American.com

‫در شھر آناھايم‬ Business Meetings • Home Events a/XQFK6SHFLDOV a Weddings and much more 0RQGD\WR)ULGD\SP

Open 7 days a week 11 am - 9:30 pm Lunch Specials :Monday to Friday 11 am - 3 pm

714-991-6060 &HOHEUDWLQJRXU 1112 North Brookhurst St. Anaheim, CA 92801 47

Mahnameh Metro | February 2018

WK <HDU$QQLYHUVDU\ hatamrestaurant.net


‫گزارش و تحلیل‬

‫شخصیت"پیچیده" شاه ‪...‬‬

‫شاه همچنین وقت زیادی را رصف مطالعه صنعت نفت کرده‬ ‫و «عالقه اش به اطالعات در این باره دائرةاملعارفی است‪ ».‬از‬ ‫امور اقتصادی و مالی به اندازه موضوعات نفتی آگاه نبوده‪،‬‬ ‫به همین علت «هوش و تخیل تند و تیزش او را به نتیجه‬ ‫گیری های نامتوازنی هدایت می کند که دشوار می‌شود از‬ ‫آنها منرصفش کرد‪ .‬او از این ضعف خود باخرب نیست‪».‬‬

‫سفیر آمریکا می افزاید‪« :‬مالیم صحبت می کند‪،‬‬ ‫لبخند جذابی دارد و در کل شخص مسحور کننده‬ ‫ای است‪».‬‬ ‫«مالقات کنندگان تقریبا بدون استثنا بعد از دیدار‬ ‫با وی تحت تاثیر شخصیت دلنشین اش قرار می‬ ‫گیرند‪».‬‬

‫دولت کندی با شاه رابطه‬ ‫رسدی داشت و گزینه‬ ‫کنار زدنش را هم بررسی‌‬ ‫کرد‪ ،‬اما در نهایت به این‬ ‫نتیجه رسید که ‪ -‬دست‬ ‫کم در کوتاه مدت ‪-‬‬ ‫برای حفظ ثبات و تامین‬ ‫منافعش در ایران گزینه‬ ‫قابل قبول دیگری ندارد‪.‬‬ ‫ارسائیلی‪‎‬ها هم نظر‬ ‫مشابهی داشتند‪.‬‬

‫در همین رابطه‪ ،‬سپهبد حسن پاکروان‪ ،‬رییس وقت‬ ‫سازمان اطالعات و امنیت کشور (ساواک)‪ ،‬گالیه‬ ‫داشت که شاه از «مخزن عظیم هوش و جذبه» خود‬ ‫برای ایجاد پایگاه مردمی استفاده منی‌کند‪.‬‬

‫زوی دورییل‪ ،‬بلندپایه ترین دیپلامت ارسائیلی در تهران‪ ،‬به‬ ‫همتایان آمریکایی خود می گفت‪« :‬گزینش راحت است‪ ،‬چرا‬ ‫که گزینه دیگری نیست‪ ».‬به باور او‪ ،‬جبهه ملی و روحانیت‬ ‫شیعه دچار اختالفات داخلی و فاقد رهربی و برنامه ای‬ ‫منسجم برای اداره کشور بودند‪.‬‬

‫پاکروان ‪ -‬که خود به مالیمت و برخورد نرم با‬ ‫مخالفان حکومت شهرت داشت ‪ -‬در ژانویه سال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬به مقامات سفارت آمریکا گفت که شاه به‬ ‫جای آن که از جذبه‪‎‬اش در برابر دانشجویان معرتض‬ ‫استفاده کند و به آنها بفهامند که دارد که بهبود‬ ‫وضع کشور در تالش است‪« ،‬متاسفانه بیشرت‪،‬‬ ‫خارجی‌ها را شیفته خودش می‌کند‪».‬‬

‫دیپلامت ارسائیلی در عین حال معتقد بود که شاه در بازی‬ ‫های سیاسی تاکتیکی تبحر داشت ولی تاکتیک هایش «بسیار‬ ‫شخصی» بوده از جمله این که در گذشته به طرف شوروی‬ ‫رفت و «به الس زدن با آنها تظاهر کرد تا این که آمریکا‬ ‫را تحت فشار قرار بدهد‪ ».‬به نظر مقام ارسائیلی‪ ،‬ایران در‬ ‫مجموع کشور خوش شانسی بوده که یک چنین «حکمران هوملز می‪‎‬گوید‪« :‬او در این جا چیزی را خودش کامال‬ ‫خردمندی» داشت زیرا «پرس رضاه شاه می‪‎‬توانست یک فرد به تنهایی به نتیجه رساند که به شاه اجازه داد از‬ ‫ضعیف النفس‪ ،‬عیاش یا ابله بار بیاید‪».‬‬ ‫زیر سایه پدرش ‪ -‬که در طول سلطنتش روی او‬

‫سفیر آمریکا در عین حال یادآور شد که شاه در ‪ ۲۲‬سالگی‬ ‫و بدون آمادگی قبلی در حالی که ایران تحت اشغال نظامی‬ ‫خارجی بود بر تخت سلطنت نشست و تا مدت ها هیچ گونه‬ ‫حس رهربی و برنامه ای از خود نشان نداد تا این که در دو‬ ‫سال گذشته عزم و اعتامد به نفس تازه‌ای پیدا کرد ‪ -‬که نقطه‬ ‫عطفش برگزاری همه پرسی سال ‪ ۱۹۶۳‬میالدی بود ‪ -‬که در‬ ‫آن طرح اصالحات اجتامعی و اقتصادی معروف به «انقالب‬ ‫سفید» را به رای گذاشت ‪ -‬برنامه ای که محور اصلی اش‬ ‫اصالحات اراضی بود و برای نخستین بار به زنان ایرانی حق‬ ‫رای داد‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫به همین خاطر بود که سفیر وقت آمریکا هامن روزی که در افتاده بود ‪ -‬بیرون بیاید‪».‬‬ ‫اسناد حکایت دارد حتی منتقدان شاه در آمریکا ‪ -‬که او را‬ ‫پشت رس مستبدی فاسد می خواندند و برای رسنگون کردنش گزارش خود به واشنگنت برای شاه عصبانی و پریشان «داروی‬ ‫نقشه می کشیدند ‪ -‬به جذابیت شخصیتش اذعان داشتند‪ .‬روان درمان» سفارش می داد ‪ -‬به روسای خود گفت که فعال سفیر آمریکا می گوید که بدخلقی های شاه ادامه‬ ‫مجبوریم روی همین «ساقه ضعیف» تکیه کنیم‪.‬‬ ‫دارد ولی دیگر مانند گذشته دچار حالت یاس و‬ ‫ناامیدی عمیق نیست؛ «آخرین باری که گرفتار یک‬ ‫ویلیام داگالس ‪ -‬یکی از قضات لیربال دیوان عالی ایاالت‬ ‫متحده که دوست خانواده کندی و طرفدار جبهه ملی بود‬ ‫دوره تاریک افرسدگی شد بهار سال ‪ ۱۹۶۲‬بود‪-‬‬ ‫شاه‬ ‫افرسدگی‬ ‫و‬ ‫تنهایی‬ ‫ یک بار به مقامات ارشد کاخ سفید گفته بود‌‪« :‬شام دو‬‫درست قبل از سفر رسمی اش به آمریکا‪».‬‬ ‫ساعت پیش شاه وقت رصف کنید‪ ،‬بعدش فکر می‌کنید که با‬ ‫جولیس هوملز همچنین درباره تک و تنها بودن‬ ‫فرانکلین روزولت صحبت می‌کردید‪».‬‬ ‫شاه نوشت‪« :‬همه رهربان کشورها آدم های تنهایی به گفته سفیر آمریکا‪ ‌،‬شاه همچنین در زندگی‬ ‫شخصی خود احساس خوشبختی بیشرتی می کند‪.‬‬ ‫ویلیام داگالس یکی از حلقه های مهم ارتباط هستند اما شاه ایران از اکرث آنها تنهاتر است‪».‬‬ ‫ملکه جدید (فرح پهلوی) برایش ولیعهدی به دنیا‬ ‫مخالفان شاه با دولت کندی بوده‪ .‬بنا بر سندی که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬از حالت طبقه بندی بیرون آمد ‪ -‬به گفته هوملز‪ ،‬شاه مسئولیت بسیار سنگین حفظ آورده و متام شواهد حکایت از یک خانواده شاد‬ ‫او به مقامات شورای امنیت ملی آمریکا گفته بود‪ :‬ثبات و امنیت و پیرشفت کشورش را بر دوش گرفته دارد؛»ملکه فعلی یک زن جوان باهوش و تندرست‬ ‫اما چون ذاتا به مقاصد دیگران مشکوک است‪ ،‬است که حال و هوای دربار منعکس کننده تاثیرات‬ ‫«تنها راه حل مشکل ایران کنار زدن شاه است‪».‬‬ ‫مشاوران با لیاقتی دور و برش را نگرفته‌اند؛ حتی اوست‪».‬‬ ‫بنا بر سند یاد شده مورخ ‪ ۳۰‬مرداد ‪( ۱۳۴۱‬مطابق آنانی که کاردان هستند متایلی به ارائه نظرات منفی هوملز در پایان می گوید بسیاری از کسانی که رضاشاه را از‬ ‫‪ ۲۱‬اوت ‪ )۱۹۶۲‬داگالس می‌گوید‪« :‬تراژدی سیاست ندارند و «به سنت ایرانی‪ ،‬به شاه هامن چیزی را نزدیک دیده اند می گویند که محمدرضا شاه پهلوی هرچه‬ ‫آمریکا در قبال ایران این است که سفیر ما‪ ،‬هوملز‪ ،‬می‌گویند که فکر می‌کنند متایل به شنیدش دارد‪».‬‬ ‫بزرگ تر می شود به پدرش شباهت بیشرتی پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫گرچه بی‪‎‬رحمی سنگدالنه ای که رضا شاه نسبت به مخالفان‬ ‫در برابر شاه نوکر صفتی می‌کند‪».‬‬ ‫هوملز می‌گوید‪« :‬این کار اغلب شکل چاپلوسی مبالغه آمیز شخصی و سیاسی‌اش داشت را ندارد‪.‬‬ ‫قاضی داگالس می‌افزاید‪« :‬ما به یک سفیر قدرمتند در تهران به خودش می‌گیرد که شاه به طور شگفت انگیزی پذیرای آن‬ ‫نیاز داریم که به شاه بگوید که چه کاری می‌تواند یا منی‌تواند است‪ .‬او مرد مغروری است و کسانی که دور و برش هستند‬ ‫از این موضوع مطلع هستند‪».‬‬ ‫انجام بدهد‪».‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 48‬‬


‫آموزش رانندگى‬

‫‪D.M.V. Lic.#3254‬‬

‫‪We Serve All Orange County and Los Angeles County‬‬

‫با یک تلفن به محمد خشنود‬ ‫در کمترین مدت گواهینامه رانندگی خود را دریافت کنید‪.‬‬

‫محمد خشنود ممتحن سابق ‪ D.M.V‬با ‪ 23‬سال جتربه در آموزش رانندگی ضامن قبولی شما خواهد بود‬

‫نامی شناخته شده و مطمئن در جامعه ایرانیان اورجن کانتی و لس آجنلس‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• آموزش رانندگى براى كليه سنني‬ ‫• جهت امتحان (‪)D.M.V‬اتومبيل های مجهز ما در اختيارتان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫• آموزش رانندگی و قبولی در امتحان (‪ )D.M.V‬حتی برای ساملندان‬ ‫و افرادی که دچار فراموشی‪ ،‬لرزش دست و پا هستند و یا سکته کرده اند‪.‬‬ ‫• ‪ 24‬ساعت ‪ 7‬روز هفته در خدمت شام‬ ‫‪Free Pick Up and Free Drop Off From your Business or Home‬‬

‫‪(714) 447-1485 • (714) 803-4927‬‬ ‫‪www.fairdriverschool.com‬‬

‫‪2651 E. Chapman Ave., Suite #100 A • Fullerton, CA 92831‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪49‬‬


‫دنیای وب‬

‫شبکه فیسبوک مثل دخانیات اعتیاد‌آور است‬ ‫شبکه فیسبوک مثل دخانیات اعتیاد‌آور است‬

‫فیسبوک با انتقادات زیادی روبه‌روست‪ .‬گروهی از مسئوالن پیشین این‬ ‫شبکه اجتامعی برای مقابله با تاثیرات منفی آن پا به میدان نهاده‌اند‪ .‬به‬ ‫باور آن‌ها فیسبوک اعتیادآور است و باید مشمول قوانینی نظیر قانون کنرتل‬ ‫دخانیات شود‪.‬‬ ‫برخی از مدیران رشکت‌های بزرگ فناوری اطالعات در آمریکا و از جمله تعدادی از‬ ‫مسئوالن ارشد پیشین فیسبوک برای مقابله با تاثیرات منفی این شبکه اجتامعی فعال‬ ‫شده‌اند‪ .‬آن‌ها اقدامات مختلفی برای مقابله با تاثیرات منفی فیسبوک پیش‌بینی کرده‌اند‪.‬‬ ‫کمپین مشرتک این گروه از مدیران و مسئوالن ارشد فناوری اطالعات این هدف را دنبال‬ ‫می‌کند که حقایق مربوط به این شبکه اجتامعی را با استفاده از وب‌سایت خود و‬ ‫همچنین با استفاده از امکانات رسانه‌ها به اطالع مردم برساند‪.‬‬

‫موج انتقادها به فیسبوک از زمان کارزار انتخاباتی ایاالت متحده آمریکا‬ ‫آغاز شد‪ .‬استفاده رشکت‌های روسی از این شبکه‌اجتامعی برای تاثیر نهادن‬ ‫بر انتخابات آمریکا رضبه‌ای جدی به حیثیت فیسبوک وارد آورد‪.‬‬ ‫اما در سال جاری نیز انتقادات به فیسبوک به شکل دیگری ادامه یافته است؛‬ ‫انتقاداتی که باعث کاهش شامر کاربران فیسبوک در آمریکا و کانادا شده‬ ‫است‪ .‬مسئوالن فیسبوک سعی در پنهان کردن این موضوع دارند‪.‬‬ ‫اکنون در تازه‌ترین اقدام‪ ،‬بسیاری از دست‌اندرکاران آی‌تی در آمریکا از سیاست‌ها و‬ ‫عملکرد فیسبوک و گوگل انتقاد کرده‌اند‪ .‬در بین این گروه افرادی نیز وجود دارند که‬ ‫فیسبوک را از هامن نخستین روزهای آغاز فعالیتش همراهی کرده بودند‪.‬‬

‫‪New And Preowned Office Furniture At Affordable Prices‬‬ ‫‪New And‬‬ ‫‪And Preowned‬‬ ‫‪Preowned Office‬‬ ‫‪Office Furniture‬‬ ‫‪Furniture At‬‬ ‫‪At Affordable‬‬ ‫‪Affordable Prices‬‬ ‫‪Prices‬‬ ‫‪New‬‬ ‫‪New And Preowned Office Furniture At Affordable Prices‬‬

‫فیسبوک اعتیادآور است‬ ‫این گروه از منتقدان فیسبوک نام خود را «مرکز فناوری انسان‌دوستانه» نامیده‌اند‪ .‬روزنامه‬ ‫آملانی «زود دویچه» رسمایه اولیه این گروه را حدود ‪ ۷‬میلیون دالر اعالم کرده است‪ .‬هدف این‬ ‫گروه اطالع‌رسانی درباره مرضات فیسبوک برای اقشار مختلف اجتامعی است‪ .‬اطالع‌رسانی به‬ ‫دانش‌آموزان‪ ،‬آموزگاران و والدین از جمله وظایفی است که این گروه برای خود تعیین کرده است‪.‬‬ ‫سازمان غیرانتفاعی «کامن سنس» نیز اعالم آمادگی کرده و نه تنها برای فعالیت‌های این گروه‬ ‫امکان انتشار رسانه‌ای فراهم آورده‪ ،‬بلکه حتی خدماتی به ارزش ‪ ۵۰‬میلیون دالر در اختیار آن‌ها‬ ‫قرار داده است‪.‬‬

‫ابرکامپیوترها‬ ‫تریستان هریس‪ ،‬یکی از مسئوالن ارشد پیشین گوگل‪ ،‬به خربنگار «نیویورک تایمز» گفته است که‬ ‫در سطح جهان دو کامپیوتر بزرگ وجود دارد که یکی در اختیار گوگل است و دیگری در اختیار‬ ‫فیسبوک‪.‬‬ ‫به باور او‪ ،‬هم گوگل و هم فیسبوک برای تاثیر نهادن بر مغز انسان‌ها و به‌ویژه کودکان و نوجوانان‬ ‫از این کامپیوترها بهره می‌گیرند‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪(714) 828-3434‬‬ ‫‪(714) 828-3434‬‬ ‫‪828-3434‬‬ ‫)‪(714‬‬ ‫‪2611 W. Woodland‬‬ ‫‪Anaheim, CA 92801‬‬ ‫‪(714)Drive‬‬ ‫‪828-3434‬‬

‫‪2611 W.‬‬ ‫‪W. Woodland Drive Anaheim, CA‬‬ ‫‪CA 92801‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪• File Cabinets92801‬‬ ‫‪• Chairs Woodland Drive Anaheim,‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪W.‬‬ ‫‪Woodland‬‬ ‫‪Drive‬‬ ‫‪Anaheim,‬‬ ‫‪CA‬‬ ‫‪Bookcases‬‬ ‫‪File Cabinets‬‬ ‫‪Cabinets92801‬‬ ‫‪Desks‬‬ ‫‪Chairs‬‬ ‫‪•• File‬‬ ‫‪•• Chairs‬‬ ‫‪Conference‬‬ ‫‪Bookcases‬‬ ‫‪Cubicles‬‬ ‫‪Desks‬‬ ‫‪••• File‬‬ ‫‪CabinetsTables‬‬ ‫‪••• Chairs‬‬ ‫‪Bookcases‬‬ ‫‪Desks‬‬ ‫‪Conference Tables‬‬ ‫‪Tables‬‬ ‫‪Cubicles‬‬ ‫‪••• Bookcases‬‬ ‫‪••• Desks‬‬ ‫‪Conference‬‬ ‫‪Cubicles‬‬ ‫‪• Conference Tables‬‬ ‫‪• Cubicles‬‬ ‫‪8 am - 5 pm‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8 am‬‬ ‫‪am -- 3‬‬ ‫‪5 pm‬‬ ‫‪pm‬‬ ‫‪8 am‬‬ ‫‪-- 5‬‬ ‫‪pm‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪pm‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‬‫‪3‬‬ ‫‪pm‬‬ ‫‪8 am - 5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3 pm‬‬ ‫‪10 am -- 32 pm‬‬ ‫‪pm‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10 am‬‬ ‫‪am - 2 pm‬‬ ‫‪California‬‬ ‫‪for over 15 years‬‬ ‫‪10 am - 2 pm‬‬

‫‪50‬‬

‫‪Mon-Fri‬‬ ‫‪Sat‬‬ ‫‪Mon-Fri‬‬ ‫‪Mon-Fri‬‬ ‫‪Sun‬‬ ‫‪Sat‬‬ ‫‪Mon-Fri‬‬ ‫‪Sat‬‬ ‫‪Sun‬‬ ‫‪Sat‬‬ ‫‪Sun‬‬ ‫‪Proudly serving‬‬ ‫‪Sun Southern‬‬

‫‪Proudly serving‬‬ ‫‪serving Southern‬‬ ‫‪Southern California‬‬ ‫‪California for‬‬ ‫‪for over‬‬ ‫‪over 15‬‬ ‫‪15 years‬‬ ‫‪years‬‬ ‫‪Proudly‬‬ ‫‪Proudly serving‬‬ ‫‪Southern‬‬ ‫‪California‬‬ ‫‪for‬‬ ‫‪over‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪years‬‬ ‫‪www.nwfurnitureliquidators.com‬‬ ‫‪www.nwfurnitureliquidators.com‬‬ ‫‪www.nwfurnitureliquidators.com‬‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro‬‬ ‫‪www.nwfurnitureliquidators.com‬‬

‫شبکه تلویزیونی ‪ WDR‬آملان نیز با انتشار مقاله‌ای به آسیب‌های ناشی از استفاده از فیسبوک برای‬ ‫کودکان و همچنین برای کل کاربران اشاره کرده است‪ .‬در گزارشی که بر روی خروجی اینرتنتی این‬ ‫شبکه انتشار یافته است‪ ،‬به حضور رسارسی فیسبوک در جهان ارتباطات اشاره شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده است که فیسبوک و گوگل رفتار همه کاربران خدمات آنالین را تحت نظر‬ ‫دارند‪ .‬هم از متاس‌های کاربران مطلع هستند‪ ،‬هم از نوع اطالعاتی که کاربران جست‌وجو می‌کنند‬ ‫یا چیزهایی که از طریق سفارش‌های آنالین خرید و فروش می‌شوند‪.‬‬ ‫مارک بنیوف‪ ،‬رئیس رشکت «سلزفورس»‪ ،‬اخیرا فیسبوک را با دخانیات مقایسه کرده بود و گفته بود‬ ‫که فیسبوک نیز مثل دخانیات‪ ،‬هم معتاد می‌کند و هم مرض است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید مشمول هامن‬ ‫قوانینی شود که برای کنرتل مرصف دخانیات وضع شده‌اند‪.‬‬ ‫گرچه این مقایسه به گونه‌ای تلویحی صورت گرفته‪ ،‬اما هدف آن نشان دادن مرضات مرصف‬ ‫فیسبوک‪ ،‬به‌ویژه برای کودکان بوده است‪.‬از همین روست که تیم کوک‪ ،‬رئیس رشکت اپل‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده که مایل نیست پرس خواهرش از شبکه‌های اجتامعی استفاده کند‪.‬‬


‫پیام‌رسان کودکان‬ ‫بنا بر گزارش روزنامه آملانی «زود دویچه» اخیرا عده‌ای از پزشکان و روانشناسان کودکان با‬ ‫ارسال نامه‌ای به فیسبوک از مسئوالن آن رشکت خواسته‌اند که پیام‌رسان «مسینجر کیدز» که‬ ‫عمدتا برای کودکان طراحی شده است را غیر فعال کنند‪.‬‬ ‫به باور این پزشکان‪ ،‬این پیام‌رسان برای کودکان مرض است و در عمل از جمله کودکان شش‬ ‫ساله که در شامر کاربران این پیام‌رسان هستند‪ ،‬برای استفاده از چنین پیام‌رسانی آمادگی‬ ‫ندارند و بسیار آسیب‌پذیر هستند‪.‬‬ ‫گزارش شبکه تلویزیونی ‪ WDR‬به حیله‌ها و شیوه‌های شبکه‌های اجتامعی برای جلب توجه‬ ‫کاربران‪ ،‬خواه کودکان یا دیگر رده‌های سنی اشاره می‌کند‪ .‬در این گزارش از جمله چنین‬ ‫آمده است‪« :‬عرضه‌کنندگان این شبکه‌های اجتامعی از همه ترفندها بهره می‌گیرند تا توجه‬ ‫بیشرتی را به خود جلب کنند‪ .‬چون هر چقدر توجه به آن‌ها بیشرت باشد‪ ،‬درآمد بیشرتی کسب‬ ‫می‌‌کنند‪».‬‬

‫خطرات آشکار و پنهان شبکه‌های اجتامعی برای نوجوانان‬ ‫بسیاری از والدین از خطرات شبکه‌های اجتامعی برای فرزندان خود بی‌اطالعند‪.‬‬ ‫انتشار نتایج تحقیق گروهی از کارشناسان در فلوریدا پرده از پیامدهای‬ ‫نامطلوب و خطرات شبکه‌های اجتامعی برای جوانان و نوجوانان برگرفته است‪.‬‬

‫آژانس مسافرتى والتو‬ ‫‪ ۳۰‬سال جتربه‬

‫سفر راحت و آرامش‬ ‫خاطر با ما شروع میشود‬

‫برای بسیاری از «تین‌ایجر»ها زندگی بدون حضور دائم در شبکه‌های اجتامعی‬ ‫معنی ندارد و برای بسیاری از آن‌ها هویت مجازی‌شان اهمیت بیشرتی از‬ ‫حضورشان در جهان واقعی یافته است‪ .‬تصویر جوانان و نوجوانانی که بی‌توجه‬ ‫به جهان و محیط پیرامون خود رسگرم تلفن‌های هوشمندشان هستند‪ ،‬فراگیر‬ ‫شده و محدود به هیچ جامعه‌ای نیست‪.‬‬

‫تورهای انفرادی‪ ،‬دسته جمعی‪،‬‬ ‫کشتی های تفریحی و تورهای مخصوص کوبا‬

‫بر اساس تحقیقات صورت گرفته‪ ،‬نوجوانان هر ‪ ۱۰‬دقیقه یک بار به واتس‌اپ رسی می‌زنند و‬ ‫هر ‪ ۲۰‬دقیقه یک بار نوبت چک کردن پست‌های فیسبوکی می‌رسد و بدیهی است که هیچ‬ ‫کدام از اینستاگرام غافل منی‌مانند‪.‬‬

‫قیمت های ارزان به ایران‬

‫اما آیا رضر و زیان ناشی از بهره‌ گرفنت از شبکه‌های اجتامعی تنها محدود به رصف زمان‬ ‫فراغت و آموزش جوانان است؟ کارشناسان مشکالت ناشی از پرداخنت بیش از حد به شبکه‌های‬ ‫اجتامعی را بسی فراتر از اتالف زمان مفید جوانان می‌دانند‪.‬‬

‫‪1-(800) 821-1006‬‬

‫قیمت های مخصوص و استثنائی ‪Business Class‬‬

‫استفاده تقریبا بدون حد و مرز شبکه‌های اجتامعی توسط «تین‌ایجر»ها‪ ،‬باعث شده تا‬ ‫پژوهشگران نسبت به پیامدهای احتاملی آن حساس شوند‪ .‬رشته‌های جدید دانشگاهی‬ ‫برای بررسی عواقب و خطرات ناشی از استفاده از تلفن‌های هوشمند و به‌ویژه شبکه‌های‬ ‫اجتامعی راه‌اندازی شده است‪ .‬بسیاری از عوارض و عواقب «زندگی با شبکه‌ها» و «زندگی در‬ ‫شبکه‌ها» هنوز به حد کافی روشن نشده است‪.‬‬

‫از زمان ورود تلفن‌های هوشمند به زندگی مردم‪ ،‬کمرت موضوعی را می‌توان یافت که برای آن‬ ‫اپلیکیشنی وجود نداشته باشد‪ .‬از این رو بدیهی است که تلفن‌های هوشمند بدل به یک ابزار‬ ‫مهم در پیشربد امور زندگی شده است‪ .‬این در مورد نوجوانان به‌مراتب بیشرت صدق می‌کند‪.‬‬ ‫و همین امر نوعی اعتیاد به تلفن‌های هوشمند را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مهم‌ترین عرصه استفاده از تلفن‌های هوشمند‪ ،‬نیاز به ارتباط با دیگران است‪ .‬ارتباط گیری‬ ‫افراد از طریق تلفن‌های هوشمند و به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتامعی بسیار تسهیل شده‬ ‫است‪ .‬همین موضوع باعث شده است که اعتیاد به تلفن‌های هوشمند با اعتیاد به شبکه‌های‬ ‫اجتامعی تکمیل‌شود‪.‬‬ ‫موضوع محوری در ارتباطات از طریق شبکه‌های اجتامعی‪ ،‬رابطه تولیدکننده و مرصف‌کننده‬ ‫را بر هم زده است‪ .‬کاربران می‌توانند ضمن استفاده و مرصف اخبار دیگران‪ ،‬خود نیز تولید‬ ‫محتوی بکنند‪ .‬و تولید محتوی از سوی نوجوانان زمینه‌های خطرات جدید آشکار و پنهان‬ ‫شبکه‌های اجتامعی را فراهم می‌کند‪.‬‬

‫‪949-545-6000‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫اینکه زل زدن به تلفن‌های هوشمند و تردد در شبکه‌های اجتامعی باعث پرت شدن حواس‬ ‫و خطرات ناشی از آن می‌شود‪ ،‬موضوع جدیدی نیست‪ .‬اما خطرات حاصل از استفاده از‬ ‫شبکه‌های اجتامعی به این پدیده نیز محدود منی‌شود‪.‬‬

‫اورجن كانتى‬

‫لوس آجنلس‬

‫‪323-655-4445‬‬ ‫‪Email:Khadjilou@yahoo.com‬‬ ‫‪Lic no. CST#2033593-10‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪51‬‬


‫اقتصاد ایران‬

‫نشانه‌های رونق بازار مسکن در ایران پس از سال‪‎‬ها؛ خبر خوش یا هشدار؟‬ ‫رضا رامین‬ ‫روزنامه‌نگار ‪-‬بی بی سی‬

‫اطالعات تازه از معامالت امالک در‬ ‫ایران از وجود تحوالت قابل توجهی‬ ‫در بازار مسکن حکایت دارد‪ .‬گرچه‬ ‫براساس این داده‌ها‪ ،‬با اطمینان‬ ‫منی‌توان از بازگشت کامل رونق به‬ ‫بازار ملک سخن گفت‪ ،‬اما آنچه طی‬ ‫ماه‌های اخیر رخ داده نشان چندانی‬ ‫از رشایطی رکودی ندارد‪ .‬گویای‬ ‫رسیدن دوره‌ای از رونق است‪.‬‬ ‫با توجه به نقش کلیدی شهر تهران‬ ‫در بازار امالک ایران و نظر به اینکه‬ ‫حدود یک سوم از کل معامالت‬ ‫مسکن کشور در پایتخت انجام‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بررسی روند خرید و فروش‬ ‫ملک در این شهر می‌تواند تصویری‬ ‫از آنچه در این بازار می‌گذرد ترسیم‬ ‫کند‪ .‬ضمن آنکه اطالعات خرید و‬ ‫فروش در تهران‪ ،‬به طور نسبی‪ ،‬بهرت‬ ‫و بیشرت ثبت می‌شود و داده‌های‬ ‫موجود از معامالت مسکن تهران‬ ‫اعتبار نسبی بیشرتی نسبت به سایر‬ ‫شهرها دارند‪.‬‬

‫پیدا کرده و طی چهار ماه متوالی‪ ،‬تعداد معامالت پایتخت رکوردهایی را ثبت کرده که طی دهه‬ ‫نود خورشیدی کم‌‌سابقه است‪ .‬تعداد معامالت در مهر‪ ،‬آبان‪ ،‬آذر و دی ماه سال جاری‪ ،‬به ترتیب‬ ‫‪ ۵۰ ، ۱۸.۵ ،۳۴‬و ‪ ۱۳.۵‬درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است‪.‬‬

‫هم اطالعات موجود در گزارش‌های وزارت شهرسازی که در دسرتس عمومی قرار داده شده‬

‫و هم نتایج مطالعات ماهانه بانک مرکزی از «تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران» اگر رشد معامالت مختص به یک ماه بود و در ماه‌های بعدی تکرار منی‌شد‪ ،‬سخن‬ ‫حاکی از آن است که از ابتدای پاییز امسال رشایط بازار به‌گونه‌ی معناداری تغییر کرده و گفنت از پایان رکود کار ساده‌ای نبود اما با روندی که از ابتدای پاییز آغاز شده‬ ‫کمی آسوده‌تر می‌توان از بازگشت رونق به بازار صحبت کرد‪.‬‬ ‫تعداد معامالت رشد قابل‌توجهی داشته است‪.‬‬ ‫براساس گزارش بانک مرکزی هامن‌گونه که در منودار شامره یک مشخص است‪ ،‬در چهار‬ ‫ماه نخست امسال به استثنای اردیبهشت‪ ،‬تعداد معامالت هر ماه نسبت به ماه مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬از رشد منفی برخوردار بوده است‪.‬‬

‫طی مرداد و شهریور نیز نرخ این رشد به ترتیب ‪ ۶‬و ‪ ۹‬درصد گزارش شده است که به معنای‬ ‫تغییر شگرفی در روند معامالت نیست‪ .‬اما این روند از مهر ماه روند جهشی تامل‌برانگیزی‬

‫نکته آنکه معامالت مسکن دی ماه در حالی ‪ ۱۳.۵‬درصد نسبت به دی ماه‬ ‫پارسال زیاد شده که در دی ماه امسال‪ ،‬کشور شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین‬ ‫اعرتاض‌های رسارسی بود‪ .‬انتظار می‌رفت این اعرتاض‌های گسرتده‪ ،‬افت معامالت‬ ‫را در پی داشته باشد و دست‌کم چند هفته خرید و فروش‌ امالک را به تعویق‬ ‫بیاندازد‪ ،‬اما آمار رسمی‪ ،‬از رخدادی خالف این انتظار گزارش می‌دهد‪ .‬تعداد‬ ‫معامالت مسکن دی ماه در تهران بیش از ‪۱۹‬هزار فقره بوده که طی ‪ ۴۴‬ماه‬ ‫گذشته سابقه نداشته است‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫به استناد گزارش‌های بانک مرکزی‪ ،‬قیمت مسکن هم روندی صعودی طی ده ماهه نخست‬ ‫امسال داشته است‪ .‬البته رشد قیمت‌ها با شیبی مالیم افزایش یافته و در بیشرت ماه‌ها کم‌وبیش‬ ‫هم‌سان با نرخ تورم رشد کرده است‪ .‬اما هامن‌طور که منودار شامره دو نشان می دهد سیر‬ ‫صعودی قیمت به‌گونه‌ای بوده که هر چقدر به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شده‌ایم‪ ،‬فاصله‬ ‫متوسط قیمت مسکن از نرخ تورم بیشرت شده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات این منودار که از گزارش بانک مرکزی استخراج شده‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه نخست امسال‬ ‫رشد قیمت مسکن در تهران بین ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۶.۲‬درصد بوده است اما از شهریور قیمت‌ها رشد‬ ‫بیشرتی داشته و از آبان این رشد دو رقمی شده است‪ ،‬به‌طوریکه متوسط قیمت در آبان‪ ،‬آذر و‬ ‫دی به ترتیب ‪ ۱۴.۹ ، ۱۰.۹‬و ‪ ۱۶.۷‬درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است‪.‬‬ ‫متوسط قیمت‪ ،‬ابزار مناسبی برای سنجش نرخ مسکن به ویژه در شهر تهران نیست‪ .‬زیرا‬ ‫تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف به قدری زیاد است که منی‌توان با قیمت میانگین رشایط‬ ‫قیمتی را با دقت توضیح داد‪ ،‬اما تغییرات در روند قیمت‌های میانگین می‌تواند به‌طور نسبی‬ ‫جهت‌گیری قیمت‌ها را با دقت بیان کند‪ .‬بنابراین براساس آنچه در منودار دو قابل مشاهده‬ ‫دنباله مطلب صفحه ‪۵۴‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 52‬‬


‫‪Pa c i f i c L a n d m a r k‬‬ ‫‪l‬‬

‫‪a‬‬

‫‪n‬‬

‫‪o‬‬

‫‪i‬‬

‫‪a t‬‬

‫‪n‬‬

‫‪r‬‬

‫‪e‬‬

‫‪t‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬

‫شرکت ساختمانی پاسیفیک لند مارک‬ ‫با ‪ ۲۵‬سال جتربه در ساخت پروژه های مسکونی‪ ،‬جتاری‬

‫• طرح و تهیه نقشه های ساختامنی شامل معامری محاسباتی و کلیه امور ساختامنی جهت اخذ پروانه ساختامنی‬ ‫• ساخت و بازسازی ساختامنهای مسکونی و تجاری‬ ‫• نوسازی آشپزخانه‪ ،‬کانرتتاپ‪ ،‬کابینت های مدرن‬

‫‪2701‬‬ ‫‪landmark.com‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫با مدیریت برادران مهندس هاشمی‬

‫‪714.973.8060‬‬ ‫‪www.Pacific-Landmark.com‬‬

‫‪415 N. Terminal Street Santa Ana, CA 92701‬‬

‫‪Established in 1991 • Specialty licenses: B, C6, C15, C36, C54 • Bonded and insured • Lic# 660-149‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪53‬‬


‫اقتصاد ایران‬

‫نشانه‌های رونق بازار مسکن ‪...‬‬ ‫آن هم در سهم باال و رو به رشد هزینه مسکن در ایران ریشه دارد‪.‬‬ ‫براساس اطالعات مرکز آمار ایران‪ ،‬سهم هزینه مسکن برای خانوارهای شهری از ‪ ۲۷‬درصد سال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬به ‪ ۳۵‬درصد سال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش پیدا کرده است‪ ،‬اما در همین دوره‪ ،‬تعداد خانوارهای‬ ‫شهری که در منزل ملکی زندگی می‌کنند از ‪ ۶۷‬درصد سال ‪ ۱۳۷۵‬به ‪ ۵۴‬درصد در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫افت کرده‪ .‬البته نرخ تشکیل خانواده در این مدت افزایش زیادی داشته اما نرخ ساخت مسکن‬ ‫هم طی این مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به‌عبارت دیگر‪ ،‬رونقی که در بیشرت سال‌های دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی بر بازار‬ ‫مسکن ایران حاکم بود نه تنها به تعداد صاحب‌خانه‌ها اضافه نکرده‪ ،‬بلکه به هزینه خانوارها‬ ‫که شامر بیشرتی از آنها اجاره‌نشین شده‌اند هم افزود‪ .‬عالوه برآنکه نرخ مالکیت در ایران‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬رشد جهشی قیمت‌ها‪ ،‬سهم مسکن را سبد هزینه خانوار شهری باال برده است؛‬ ‫این هزینه چه رصف اجاره‌خانه شود و چه برای بازپرداخت وام مسکن و سایر انواع اسقراض‬ ‫باشد‪ ،‬به معنی کوچک شدن سفره‌ خانوارهای ایرانی‌ست‪.‬‬

‫است می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت‌ مسکن در تهران در سال جاری از میزان نرخ‬ ‫تورم پیشی گرفته‪.‬‬ ‫امالک و مستغالت پرارزش‌ترین بازار دارایی ایران است و به‌طور سنتی سهم مهمی از بازار آن‬ ‫در اختیار بخش خصوصی بوده‪ .‬ساخت‌ و ساز امالک طی دهه ‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی در یک روند‬ ‫صعودی تند‪ ،‬مرتب رشد کرد و همزمان قیمت‌‌‌ مسکن رشدی بیشرت از نرخ تورم در این دوره‬ ‫داشته است؛ به‌طوریکه امید بخشی از جامعه برای صاحب‌خانه شدن کاهش یافت‪.‬‬ ‫داشنت خانه ملکی در غالب نقاط جهان موجب آرامش خاطر خانوار است و به همین دلیل‬ ‫درجه حساسیت نسبت به تحوالت بازار مسکن باالست‪ ،‬اما شهروندان ایرانی نسبت به جوامع‬ ‫دارای اقتصاد باثبات‌تر به‌طور نسبی دارای حساسیت بیشرتی نسبت به این بازار هستند‪.‬‬ ‫بخشی از این حساسیت به دورمنای غیرشفاف برای صاحب‌خانه شده برمی‌گردد و بخشی از‬

‫‪PARS‬‬

‫‪CARPET‬‬ ‫‪Cleaning‬‬

‫طی دهه‌های ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬رشد ساخت و ساز به‌قدری بوده که برخی به شوخی می‌گویند که در‬ ‫این دوره تهران دوباره از نو ساخته شده اما این رشد‪ ،‬رفاه ایجاد نکرده است‪ .‬افزایش شدید‬ ‫قیمت مسکن در نیمه دوم دهه ‪۱۳۸۰‬خورشیدی‌ست که با افزایش نرخ اجاره‌نشینی و باال‬ ‫رفنت سهم مسکن در سبد هزینه خانوار همراه شد در محبوبیت دولت احمدی‌نژاد اثر منفی‬ ‫گذاشت‪.‬‬

‫موکت شوئی پارس‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪UPHOLSTERY‬‬ ‫‪Cleaning‬‬

‫‪Special‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning‬‬ ‫‪949-280-7692‬‬

‫‪RUG Cleaning‬‬

‫موکت شوئی‬ ‫مسکونی و جتاری‬

‫شستشوی‬ ‫موکت و مبلمان‬

‫‪CARPET Cleaning‬‬

‫‪3 Room and Hall‬‬ ‫‪$‬‬

‫‪99‬‬

‫‪Any rooms over 200 sq ft are considered Two rooms.‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning‬‬ ‫‪949-280-7692‬‬

‫‪• Steam Cleaning • Carpet • Furniture • Area Rugs‬‬

‫‪Truck mount carpet cleaning for better, deeper, and longer lasting clean.‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning 949-280-7692‬‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 54‬‬

‫برخالف این دو دهه قبل‪ ،‬بازار مسکن در دهه ‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی عمدتا در رکود بوده است و‬ ‫آنچه در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد‪ ،‬جدی‌ترین نشانه‌ی خروج این بازار از رکودی‌ست‬ ‫که از نیمه سال ‪ ۱۳۹۱‬حاکم شده‪ .‬رکود حاکم شده باعث شد تا در نیمه نخست دهه نود‬ ‫قیمت مسکن رشد باالیی نداشته باشد و تغییر قیمت‌ها در محدوده نرخ تورم باشد‪ .‬اتفاقا طی‬ ‫این مدت‪ ،‬آهنگ رشد نرخ تورم افت قابل‌توجهی داشته و این به معنای عدم افزایش جدی‬ ‫قیمت مسکن در این دوره است‪.‬‬ ‫کاهش رشد قیمت طی نیمه اول دهه نود باعث شد شهروندان از این بابت سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت حسن روحانی را مثبت ارزیابی کنند‪ .‬اما حاال نشانه‌های جدی از رونق مسکن‪،‬‬ ‫رشایط را برای دولت پیچیده کرده است‪.‬‬ ‫صنعت ساختامن را لوکومتیو اقتصاد می‌نامند چون حرکت آن در صنایع پرشامر جانبی تحرک‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬این یعنی افزایش رشد و اشتغال که نیاز مربم اقتصاد ایران است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫رونق بازار مسکن تحرک صنعت ساختامن را به همراه داشته باشد‪ ،‬دولت باید از آن استقبال‬ ‫کند‪ .‬اما تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد‪ ،‬رونق بازار امالک در ایران همراه با افزایش‬ ‫قیمت مسکن بوده است و این یعنی بیشرت شدن هزینه مسکن برای خانوار ایرانی و سخت‌تر‬ ‫شدن خرید ملک برای خانواده‌های اجاره‌نشین‪.‬‬ ‫نتیجه این وضع هم تشدید نارضایتی اقتصادی‌ست که دولت از آن استقبال منی‌کند‪ .‬همین‬ ‫رشایط پیچیده است که روشن منی‌کند آیا نشانه‌های رونق اخیر‪ ،‬خرب خوبی برای بازار مسکن‬ ‫است یا خرب بد‪.‬‬


Connect Iranian American.com 55

Mahnameh Metro | February 2018


‫جامعه‬

‫آینده محیط‌های کاری در ادارات و شرکت‌ها‬ ‫دفرتهای کار با دیجیتالیزه و اتوماتیزه شدن زندگی به چه شکل خواهند بود؟‬ ‫پژوهشگران معتقدند که در آینده کارکنان با کار در دفاتری بازدهی بیشرتی‬ ‫خواهند داشت که در آن احساس آسایش کنند به طوری که فراموش کنند که‬ ‫مشغول کارند‪.‬‬ ‫انسان‌ها در گذشته برای کار به مزرعه می‌‌رفتند یا به کارگاه‪ .‬با انقالب صنعتی‬ ‫کارگران بیشرت عمر خود را با کار یکنواخت پای نوار‌های متحرک می‌گذراندند‪.‬‬ ‫حال با دیجیتالیزه و اتوماتیزه شدن دستگاه‌ها و زندگی‪ ،‬در دوره انقالب جدیدی‬ ‫به رس می‌بریم‪.‬‬ ‫در کارگاه‌ها روبات‌ها کار می‌کنند و ما در دفرت کارمان هستیم‪ .‬اما یک پرسش‬ ‫در رابطه با کار کردن در دفرت تغییر نکرده و آن این است که کارفرما در چه‬ ‫صورت بیشرتین بازده را از کارکنانش خواهد دید؟ در اتاق بزرگ کاری یا در دفرت‬ ‫کوچک و خصوصی یا در خانه؟‬ ‫به نظر می‌رسد که همه این پرسش‌ها قدیمی شده باشند‪ .‬اکنون دیگر‬ ‫پژوهشگران معتقدند که بیشرتین میزان کار و بازدهی زمانی حاصل می‌شود که‬ ‫کارکنان اصال متوجه نشوند که در حال کار هستند‪.‬‬

‫زیان‌ کار در اتاق‌های کاری بزرگ‬

‫رابرت پرابست‪ ،‬طراح آمریکایی‪ ،‬معتقد بود که هر کسی در یک اتاق بزرگ کاری نیازمند‬ ‫جایی است که بتواند در آن از بقیه کمی فاصله بگیرد‪ .‬اما دیوارهای جداکننده‌ای که او‬ ‫تبلیغ می‌کرد باعث شدند که افراد هر چه بیشرت در یک چهاردیواری قرار بگیرند‪.‬‬ ‫پاتریک اشپت‪ ،‬پژوهشگر فلسفه‌ی کار می‌گوید‪« :‬در پایان پرابست به سختی ناامید شده‬ ‫بود و پیش از مرگش در سال ‪ ۱۹۹۸‬گفته بود که ایده او باعث شده که سوراخ‌های موش‬ ‫محقر و سوت و کور ایجاد بشوند‪».‬‬

‫تنگی جا‪ .‬رس و صدا‪ .‬نور مصنوعی‪ .‬آن هم هر روز‪ .‬اتاق‌های بزرگ کاری ما را بیامر می‌کنند‪.‬‬ ‫کمردرد‪ ،‬اسرتس و خستگی از کار تا حد از پای درآمدن‪ ،‬از بیامری‌های قرن بیست و یکم‬ ‫هستند‪.‬‬

‫تنها راه درآمدن از آنها باال رفنت از پله‌های ترقی در محیط کار بود‪ .‬در دهه ‪ ۱۹۶۰‬اتاق‌های‬ ‫بزرگ کاری به مانند کابوسی سوررئال بودند‪ .‬امروزه در بسیاری از محیط‌های کار این‬ ‫اتاق‌ها به طور غریبی بی‌رضر به نظر می‌رسند‪.‬‬

‫پاتریک اشپت‪ ،‬پژوهشگر فلسفه‌ی کار می‌گوید‪« :‬تنها کسانی موافق اتاق‌های بزرگ کاری‬ ‫هستند و آن را ستایش می‌کنند که خودشان مجبور به کار در آن‌ها نیستند‪».‬‬

‫هر کس که حوله‌اش را زودتر پهن کند‬

‫در سال‌های گذشته پژوهش‌های فراوانی در زمینه زیان‌های کار در اتاق‌های کاری بزرگ انجام‬ ‫گرفته است که نشان می‌دهد کارکنانی که در چنین محیط‌های کاری مجبور به کارند مدام‬ ‫حواس‌شان پرت می‌شود و تا ‪ ۲۰‬دقیقه طول می‌کشد تا دوباره بتوانند مترکز فکرشان را به دست‬ ‫بیاورند‪ .‬آنها بازدهی کارشان حدود ‪ ۱۵‬درصد نسبت به کار در محیطی آرام و خصوصی‌کمرت‬ ‫است‪ ،‬دو برابر بیشرت از کسانی که در اتاق بزرگ کاری کار منی‌کنند بیامر می‌شوند و بیشرت‬ ‫افراد ناراضی هستند‪.‬‬

‫مهم احساس آرامش و آسایش است‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دفرت کار آینده چگونه است؟ پژوهشگران دنیای مدرن کار می‌گویند که تنها کسانی که در‬ ‫محیط کارشان احساس آرامش و آسایش می‌کنند می‌توانند بهرتین بازدهی را داشته باشند‪.‬‬ ‫میشاییل هلد‪ ،‬مدیر رشکت طراحی مبلامن ‪ Steelcase AG‬می‌گوید‪« :‬در پنج سال اخیر روشن‬ ‫شده که مهم‌ترین عامل برای بازدهی بیشرت در کار احساس راحتی است‪ .‬امروزه آنچه در‬ ‫اتاق‌های کار می‌بینیم ما را بیشرت به یاد فضای خانه و زندگی می‌اندازد‪ .‬چون در حقیقت هم‬ ‫انسان‌ها وقت زیادی را در محیط کارشان می‌گذرانند‪».‬‬ ‫در رسارس دنیا به‌ویژه در کنرسن‌های اینرتنت به مرور انقالبی در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫کارفرماها محیط کار را باب میل و آسایش کارکنان‌شان آماده می‌کنند‪.‬‬ ‫آنا اشتایدل‪ ،‬روانشناس پژوهشگر در زمینه کار در دانشگاه لودویگزبورگ‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«کنرسن‌های سیلیکون ولی‪ ،‬برای این موضوع تبلیغ می‌کنند و می‌گویند که تو الزم نیست‬ ‫از محیط کارت بیرون بروی‪ ،‬ما همه چیز را در اینجا برای تو آماده کرده‌ایم‪ .‬می‌توانی به‬ ‫سالن ورزش اینجا بروی‪ ،‬لباس‌هایت را برایت می‌شوییم! طبیعی است که از یک سوی زندگی‬ ‫خصوصی‌ات به محیط کارت منتقل می‌شود؛ دست‌کم بسیاری از جنبه‌های آن‪ .‬و برعکس هم‬ ‫از طریق هوم آفیس (کار در خانه) کار به خانه برده می‌شود‪».‬‬ ‫دفرت کار همیشه نشان داده که کارفرما تا چه حد برای کارمندش ارزش قائل است‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬برای مثال کارمندان دیگر حارض به پذیرفنت رشایط کار در دفاتر راهرو مانند نبودند‪.‬‬ ‫زمانی هم کارفرماها برای زیبا کردن محیط کار از پوسرتهایی استفاده می‌کردند که مناظری با‬ ‫نخل و دریا را نشان می‌دادند‪.‬‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 56‬‬

‫در حال حارض کارفرمایان آگاهانه تعداد میز کمرتی از تعداد کارمندا‌ن‌شان در محیط‌های‬ ‫کار قرار می‌دهند‪ .‬کسی که دیر رس کار بیاید از داشنت جای مناسب محروم می‌ماند‪ .‬در‬ ‫نتیجه هر کارمندی سعی می‌کند زودتر بیاید تا جایی را که دوست دارد اشغال کند‪.‬‬ ‫پاتریک اشپت می‌گوید‪« :‬مثل این است که ساعت پنج صبح حوله‌ات را برای گرفنت جای‬ ‫مناسب در کنار استخر پهن کنی‪ .‬در این دفاتر هم چنین اتفاقی می‌افتد‪».‬‬

‫حق رشکت در تصمیم‌گیری برای کارکنان‬ ‫رشکت‌ها مدت‌هاست که فهمیده‌اند‪ :‬باارزش‌ترین رسمایه‌ها در عرص دیجیتال مغزها هستند‬ ‫و باید محیط کار را به بهرتین شکل برای پرسنل خالق آماده کرد‪.‬‬ ‫میشاییل هلد‪ ،‬مدیر رشکت طراحی مبلامن‪ ،‬می‌گوید‪« :‬ما معتقدیم که کارکنان باید آزادی‬ ‫و حق رشکت در تصمیم‌گیری داشته باشند و محلی را برای کار کردن‌شان انتخاب کنند که‬ ‫در آن لحظه بهرتین باشد‪».‬‬ ‫هلد می‌گوید که کارکنان گه‌گاه هم نیاز به وقتی برای اسرتاحت دارند‪ ،‬نه برای اینکه مثال‬ ‫سیگار بکشند یا قهوه بنوشند‪ ،‬بلکه برای کارهایی که برایشان الهام‌بخش باشد مثل کارهایی‬ ‫که نیاز به خواندن دارد‪ .‬و وجود فضایی که بتواند امکان اسرتاحت را برایشان فراهم آورد‬ ‫رضوری است‪.‬‬

‫بیکاری مطلوب‬ ‫بیکار بودن در اتاق کار آینده‪ ،‬بخشی اساسی از روند بازدهی خواهد بود‪ .‬بیکاری مطلوب‬ ‫است‪ ،‬به رشطی که باعث افزایش بازدهی شود‪.‬‬ ‫آنا اشتایدل‪ ،‬روانشناس پژوهشگر در زمینه کار‪ ،‬می‌گوید‪« :‬هر نوع بهبودی در محیط کار‬ ‫باید در واقع باعث شود که کارآیی کارکنان افزایش پیدا کند‪ .‬چون در عرص مدرن فشار‬ ‫باعث افزایش کارآیی منی‌شود بلکه کارآیی زمانی حاصل می‌شود که کارکنان انگیزه باالیی‬ ‫برای کار داشته باشند‪ ،‬خودشان را با رشکت و سازمانی که برایش کار می‌کنند یکی بدانند و‬ ‫کاری که می‌کنند برایشان لذت‌بخش باشد‪».‬‬ ‫بنابراین اتاق بزرگ کاری مدلی قدیمی و از دور خارج شده است‪ .‬کارکنان یک رشکت در‬ ‫محیط‌های کاری مدرن که آن را ‪( multispace‬چندفضایی) می‌نامند‪ ،‬نباید اصال حس کنند‬ ‫که دارند کار می‌کنند‪ .‬در این صورت است که بازدهی آنها بیش از پیش خواهد بود‪.‬‬


MetroDigitalinc.com

www.

Connect Iranian American.com

D

m

Metro Digital Inc. Integrated Marketing Solutions Direct Mail Marketing Social Media Marketing

714-545-8400 57

Mahnameh Metro | February 2018

Single Source

Solution Provider

for all your

Marketing Print and Digital


‫دانش و فناوری‬

‫تاثیر پیاده‌روی ‪...‬‬ ‫و به این ترتیب بود که رژیم «هر روز ‪ ۱۰‬هزار قدم» راه‌اندازی‬ ‫شد‪ .‬البته این برنامه از نظر بازاریابی موفقیت بزرگی بود؛‬ ‫ولی آیا هنوز موثرترین روش برای حفظ تندرستی است؟‬ ‫«بافندگی‪ ،‬تنها فعالیت من است»‬ ‫برای آشنایی با واقعیت‌ها در ارتباط با تندرستی‪ ،‬به اتفاق‬ ‫پرفسور راب کوپلند‪ ،‬از دانشگاه هالم شفیلد‪ ،‬به یک کارخانه‬ ‫رفتیم‪.‬‬ ‫هدف ما انجام آزمایش کوچکی بود که در جریان آن فواید و‬ ‫سهولت انجام برنامه ‪ ۱۰‬هزار قدم را با برنامه دیگری به اسم‬ ‫«‪ ۱۰‬فعال « مقایسه می‌کردیم‪.‬‬ ‫با برنامه «‪ ۱۰‬فعال» الزم نیست قدم‌هایتان را بشامرید‪ .‬بلکه‬ ‫تنها باید هر روز سه نوبت و هر بار به مدت ‪ ۱۰‬دقیقه ت ُند‬ ‫پیاده‌روی کنید‪.‬‬ ‫داوطلبان ما دالیل متفاوتی برای عالقه به تندرستی داشتند‪.‬‬ ‫دیوید گفت‪« :‬من کامال می‌دانم که مثل گذشته تندرست‬ ‫نیستم و خیلی اضافه وزن پیدا کرده‌ام‪».‬‬ ‫جودی اعرتاف کرد‪« :‬در حال حارض بافندگی تنها فعالیت من‬ ‫است»‪.‬‬ ‫و ناتان که یک دخرت ‪ ۶‬ساله دارد گفت‪« :‬او (دخرتش) خیلی‬ ‫ت ُند می‌دود و من منی‌توانم به او برسم‪».‬‬ ‫گروه کوچک داوطلبان ما دستگاهی به خودشان وصل کردند‬ ‫که فعالیت و تحرکشان را تحت نظر داشت و ثبت می‌کرد‬ ‫و به این ترتیب ما عالوه بر این که می‌توانستیم ببینیم آنها‬

‫چه فعالیت‌هایی دارند‪ ،‬شدت و قوت این فعالیت‌ها را هم کار گروهی که برنامه ‪ ۱۰‬هزار قدم را انجام می‌دادند سخت‌تر‬ ‫می‌توانستیم ببینیم‪.‬‬ ‫بود‪ .‬ولی کدام یک از این دو برنامه برای سالمت بهرت بود؟‬ ‫اول فعالیت‌های یک روز عادی آنها اندازه‌گیری شد‪.‬‬ ‫بعدا پرفسور کوپلند آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد‪ .‬از یک‬ ‫گروه خواسته شد برنامه هر روز ‪ ۱۰‬هزار قدم ‪ -‬حدود ‪ ۵‬مایل‬ ‫( تقریبا ‪ ۸‬کیلومرت) را دنبال کنند‪ .‬به گروه دوم گفته شد هر‬ ‫روز سه نوبت برنامه «‪ ۱۰‬فعال» را انجام دهند که جمعا‬ ‫حدود یک و نیم مایل یعنی سه هزار قدم می‌شد‪.‬‬

‫پرفسور کاپلند اطالعاتی را که مانیتورها داده بودند بررسی‬ ‫کرد و گفت نتیجه‌ها کامال روشن است‪:‬‬ ‫«فعالیت فیزیکی در حد اعتدال تا خیلی شدید گروه «‪۱۰‬‬ ‫فعال» عمال ‪ ۳۰‬درصد بیشرت از گروهی بود که برنامه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫قدم را دنبال می‌کردند؛ در حالی که (گروه اول) زمان کمرتی‬ ‫رصف کرده بودند»‬

‫به گروه دوم همچنین گفته شد که هدف آنها نباید آهسته بنابراین‪ ،‬آن دسته از فعالیت‌های ورزشی که خیلی سنگین‬ ‫راه رفنت یا به عبارت دیگر قدم زدن باشد بلکه رسعت قدم نیستند اگر با شدت و قوت انجام داده شوند بیشرتین فایده‬ ‫برداشتنشان باید آنقدر باشد که در قلب و ریه‌هایشان تاثیر را برای سالمت شخص دارند‪.‬‬ ‫بگذارد‪ .‬پرفسور کاپلند به آن‌ها گفت‪« :‬راه رفنت شام باید‬ ‫آنقدر ت ُند باشد که هنوز بتوانید صحبت کنید ولی نتوانید به همین دلیل با وجود این که گروه «‪ ۱۰‬فعال» عمال مدت‬ ‫آواز بخوانید‪».‬‬ ‫کمرتی راه رفته بودند‪ ،‬زمان طوالنی‌تری از نفس افتاده و‬ ‫رضبان قلب‌شان تُندتر شده بود‪.‬‬

‫تُند راه رفنت‬

‫پرفسور کاپلند خطاب به گروه گفت‪« :‬کاری که واقعا‬ ‫موقعی که به نتیجه کار داوطلبان نگاه کردیم متوجه شدیم از می‌خواستیم این بود که رضبان قلب شام تُندتر شود‪ .‬شواهد‬ ‫هر سه نفری که از آنها خواسته شده بود برنامه ‪ ۱۰‬هزار گام زیادی در دست است که نشان می‌دهد با این کار می‌توانید‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬دو نفر موفق شده بودند به هدف خود برسند خطر ابتال به دیابت یا بیامری‌های قلبی و چند نوع رسطان‬ ‫ولی همه آن‌ها ناچار شده بودند تقال کنند‪.‬‬ ‫را کاهش دهید‪».‬‬

‫اما کار برای گروه «‪ ۱۰‬فعال» نسبتا آسان‌تر بود‪ .‬آنها یک گروه پس‪ ،‬گنجاندن سه نوبت پیاده روی رسیع در طول روز‪،‬‬ ‫کوچک برای پیاده‌روی تشکیل داده بودند و در طول کار آسان‌تر و برای سالمت شخص بهرت است‪.‬‬ ‫روزانه‌شان هر وقت برایشان مناسب بود همدیگر را مالقات‬ ‫می‌کردند و به اتفاق مدت ‪ ۱۰‬دقیقه ت ُند پیاده‌روی می‌کردند‪.‬‬

‫جامعه‬

‫چطور روحیه بد روی ‪...‬‬

‫را ضعیف می‌کند‪ .‬امیلی کیائو‪-‬تارسیت و هم‌کارانش در‬ ‫دانشگاه ژنو می‌خواستند بفهمند چطور احساسات ما روی‬ ‫واکنش‌مان به رنج دیگران اثر می‌گذارد‪ .‬آنها به پای داوطلبان‬ ‫وسیله‌ای وصل می‌کردند که پایشان را داغ می‌کرد‪ .‬هم‌زمان‬ ‫تکه فیلم‌هایی با حال‌وهوای خوب یا بد نشان‌شان می‌دادند‪،‬‬ ‫همین‌طور تکه فیلم‌هایی که رنج دیگران را نشان می‌داد‪ .‬در‬ ‫متام مدت آزمایش مغز داوطلب اسکن می‌شد‪ .‬پرسش این بود‬ ‫که آیا داوطلب نسبت به کسی که رنج می‌برد یا درد می‌کشد‬ ‫همد‌لی دارد یا نه‪.‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫نتیجه آزمایش این بود که کسانی که فیلمی با بار منفی (یا‬ ‫حال‌وهوای بد) دیده بودند و بعد فیلم درد کشیدن کسی را‬ ‫متاشا می‌کردند‪ ،‬مغزشان کمرت به درد واکنش نشان می‌داد‪.‬‬ ‫نتیجه‌ای که خانم کیائو‪-‬تارسیت می‌گیرد این است که‬ ‫«حس‌های منفی می‌تواند حساسیت مغز به رنج دیگران را‬ ‫کم کند‪».‬‬ ‫خانم کیائو‪-‬تارسیت می‌گوید این آزمایش نشان می‌دهد که‬ ‫احساسات ما می‌تواند «حالت مغز»مان را عوض کند‪ ،‬و این‬ ‫باعث می‌شود نگاه‌مان به دیگری عوض شود‪ .‬یک آزمایش‬ ‫دیگر همین گروه نشان داده که وقتی کسی تصاویری منفی‬ ‫دیده باشد‪ ،‬چهره‌هایی را که حسی نشان منی‌دهند (نه مثبت‬ ‫نه منفی)‪ ،‬بیشرت منفی می‌بیند‪.‬‬ ‫نتایج این مطالعه در زندگی واقعی نیز مصداق دارد‪ .‬مثال‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 58‬‬

‫اگر فردی که در موقعیت قدرت است‪ ،‬مثال یک رئیس‪ ،‬در‬ ‫زندگی شخصی‌اش در معرض چیزی منفی بوده باشد ‪ -‬حتی‬ ‫در حد یک فیلم ناراحت‌کننده ‪ -‬ممکن است نسبت به درد‬ ‫همکارش کمرت حساس باشد‪ ،‬یا حتی به آن نگاه منفی داشته‬ ‫باشد‪ .‬وقتی حال خوشی نداریم‪ ،‬به احواالت دیگران هم کمرت‬ ‫حساسیم‪.‬‬ ‫این فقدان همدلی تبعات دیگری هم دارد‪ .‬مثال بعضی‬ ‫تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی همدلی کمرت است‪ ،‬کمک‬ ‫به خیریه‌ها هم کمرت است‪ .‬یا مثال اسکن مغز نشان می‌دهد‬ ‫نسبت به کسانی که در دایره آدم‌های نزدیک‌مان نیستند ‪-‬‬ ‫مثال هم‌تیمی‌ها در یک باشگاه ورزشی ‪ -‬کمرت همدلی داریم‪.‬‬ ‫اما چرا احساسات منفی همدلی را کم می‌کند؟ ممکن است‬ ‫به خاطر نوعی همدلی به نام «درد همدالنه» باشد‪ .‬اولگا‬ ‫کلیمکی از دانشگاه ژنو می‌گوید درد همدالنه آن حسی است‬ ‫که باعث می‌شود وقتی می‌بینید اتفاق بدی برای کسی افتاده‪،‬‬ ‫بخواهید به جای اینکه حال‌تان بد شود خودتان را حفظ کنید‪.‬‬ ‫این پدیده می‌تواند به صورت طبیعی مهربانی آدم‌ها را کم‬ ‫کند‪.‬‬

‫و منزوی شوند‪ ».‬یک مطالعه دیگر که در سال ‪ ۲۰۱۶‬انجام‬ ‫شده بود‪ ،‬نشان می‌داد درد همدالنه می‌تواند عامل خشونت‬ ‫باشد‪ .‬در این مطالعه رشکت‌کنندگان را در موقعیت‌های‬ ‫ناعادالنه قرار می‌دادند و بعد بهشان فرصت می‌دادند‬ ‫طرف دیگر را ببخشند یا مجازات کنند‪ .‬پیش از آزمایش از‬ ‫رشکت‌کنندگان آزمون شخصیتی گرفته می‌شد‪ .‬نتیجه این بود‬ ‫که کسانی که ذاتا مهربان‌تر بودند‪ ،‬بعد از موقعیت ناعادالنه‪،‬‬ ‫کمرت توهین‌آمیز رفتار می‌کردند‪.‬‬ ‫خانم کلیمکی معتقد است این نکته مهمی است‪ .‬او در‬ ‫تحقیقات مفصلش درباره همدلی به این نتیجه رسیده که‬ ‫می‌شود رفتار مهربانانه‌تر را آموخت‪ .‬می‌گوید احساس‬ ‫همدلی و محبت را می‌شود یاد داد‪ ،‬و نتیجه می‌گیرد که‬ ‫واکنش‌های احساسی ما به دیگران تغییرناپذیر نیستند‪.‬‬ ‫به این ترتیب می‌شود گفت که می‌شود حتی در مواجه با رنج‬ ‫دیگری‪ ،‬احساس همدلی را تقویت کرد‪ .‬هرچه مثبت‌تر فکر‬ ‫کنیم‪ ،‬توجه‌مان به دیگران هم بیشرت می‌شود‪ .‬به باور خانم‬ ‫کیائو‪-‬تارسیت‪ ،‬توجه بیشرت به احواالت دیگران «می‌تواند به‬ ‫بهبود روابط‌ اجتامعی بیانجامد ‪ -‬که از عوامل اصلی رضایت‬ ‫است‪».‬‬

‫نکته دیگر این است که موقعیت‌هایی که احساس منفی در‬ ‫ما برمی‌انگیزد‪ ،‬ممکن است باعث شود بیشرت به خودمان بنابراین دفعه بعد که حال‌تان خوب نبود یا حوصله نداشتید‪،‬‬ ‫و مسایل خودمان فکر کنیم‪ .‬به گفته خانم کیائو‪-‬تارسیت فکر کنید که این حال‌تان چه تأثیری بر ارتباط روزمره‌تان با‬ ‫«بیامران افرسده و مضطرب که احساسات منفی‌شان بیشرت دیگران می‌گذارد‪.‬‬ ‫است‪ ،‬بیشرت ممکن است فقط به مشکالت خودشان بپردازند‬


‫دانش و فناوری‬

‫مردان نیز یائسه ‪...‬‬ ‫این روش درمانی در مردان جوان یک رضورت پزشکی است‪ ،‬اما در مردانی که با سندروم‬ ‫کاهش تدریجی تستوسرتون در اثر افزایش سن مواجه شده‌اند با مالحظات پزشکی بیشرتی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کاهش تدریجی تستوسرتون در مردان باالی ‪ ۴۵‬سال موجب کاهش مترکز‪ ،‬کمبود انرژی‪ ،‬خستگی‪،‬‬ ‫افت و خیز روحی و خلقی‪ ،‬تغییرات رفتاری و کاهش میل جنسی می‌شود‪ .‬حتی مردانی که از‬ ‫سالمت جسامنی برخوردار هستند نیز این نشانه‌ها را تجربه می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مجله فرانسوی «سانته مدیسین» ‪ Santé Médicine‬تنها دو درصد از تستوسرتون‬ ‫آزادانه در خون جریان دارد‪ .‬در حقیقت میزان آن به دو هورمون پالسامیی آلبومین و گلوبولین‬ ‫متصل شونده به هورمون جنسی ‪ SHBG‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫علت کاهش ترشح تستوسرتون از طرفی افزایش سن و از طرف دیگر باال رفنت میزان این نوع‬ ‫گلوبولین است‪ .‬این امر باعث کاهش میزان تستوسرتون قابل استفاده موجود در خون و جلو‬ ‫افتادن آندروپوز می‌شود‪ .‬افزایش پروتئین گلوبولین ممکن است به دلیل پرکاری تیروئید یا سیروز‬ ‫کبدی یا استفاده از داروهای ضد تشنج و آرامش‌بخش نیز باشد‪.‬‬

‫وام فوری‬ ‫‪Hard Money‬‬

‫در اسرع وقت‬

‫از دیگر عوارض شایع یائسگی در مردان می‌توان از بیخوابی‪ ،‬تحریک‌پذیری عصبی‪ ،‬تحلیل‬ ‫عضالنی‪ ،‬چاقی شکم‪ ،‬شکنندگی استخوان‌ها و دردهای عضالنی و مفصلی نام برد‪.‬‬

‫پیشگیری و درمان آندروپوز زودرس با روش‌های طبیعی‬ ‫نرشیه اینرتنتی آمریکایی «کیورجوی» ‪ Curejoy‬که به موضوعات مربوط به درمان‌های آلرتناتیو‬ ‫(جایگزین) می‌پردازد روش‌های زیر را برای کمک به کاهش عوارض آندروپوز پیشنهاد می‌کند‪:‬‬ ‫افزایش تحرک و ورزش‪ :‬روزانه بیست تا سی دقیقه ورزش یا پیاده‌روی تأثیر بسیاری در پیشگیری‬ ‫و به تأخیر انداخنت یائسگی در مردان دارد‪.‬‬ ‫پرهیز از مرصف الکل و سیگار‪ ،‬غذاهای چرب و فرآوری شده‪ :‬پژوهش‌ها نشان می‌دهند که‬ ‫مرصف الکل و غذاهای چرب تستوسرتون موجود در بدن مرد را به اسرتوژن (هورمون زنانه)‬ ‫تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫مرصف خوراکی‌های حاوی ویتامین ‪ B6‬و فولیک اسید‪ ،‬روی و ویتامین ‪ :C‬مرصف خوراکی‌های‬ ‫حاوی این مواد در افزایش یا تعادل‌بخشی به میزان هورمون تستوسرتون مؤثر است‪.‬‬ ‫رژیم غذایی متعادل‪ :‬مرصف سبزیجاتی چون بروکلی‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬غذاهای دریایی چون ماهی‬ ‫ساملون (آزاد) و ساردین‪ ،‬فرآورده‌های لبنی و شیر سویا میزان تستوسرتون را تعادل می‌بخشد‪.‬‬ ‫بر خالف آن‪ ،‬مواد غذایی بسیار شیرین یا شور‪ ،‬کافئین و چربی‌های اشباع‌شده در کاهش‬ ‫تستوسرتون نقش دارند‪.‬‬ ‫مرصف زنجبیل‪ :‬زنجبیل یک درمان طبیعی برای کاهش درد مفاصل است‪ .‬مرصف روزانه چای‬ ‫زنجبیل دردهای استخوانی ناشی از افت میزان تستوسرتون را التیام می‌بخشد‪.‬‬

‫پزشکان در مورد این روش درمانی اتفاق نظر ندارند‪ .‬به گزارش مجله «مد ایندیا» ‪ Med India‬با‬ ‫اینکه این روش درمانی باعث بهبود وضع روحی‪ ،‬افزایش اعتامد به نفس و سطح انرژی و مترکز‪،‬‬ ‫افزایش میل جنسی و بهبود خواب و کاهش وزن می‌شود‪ ،‬اما چنانچه فرد دچار بیامری‌های قلبی‪،‬‬ ‫کبدی‪ ،‬کلیوی و عروقی‪ ،‬ورم مفاصل‪ ،‬دیابت و بزرگی پروستات باشد‪ ،‬ممکن است سالمتی‌اش‬ ‫به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫پژوهشگران سه عارضه جانبی اصلی درمان ‪ TRT‬را افزایش میزان گلبول‌های قرمز خون‪ ،‬افزایش‬ ‫خطر ابتال به بیامری‌های قلبی و عروقی و مشکالت پروستات می‌دانند‪.‬‬

‫‪MORTGAGE‬‬

‫‪We have our own PRIVATE investors,‬‬ ‫‪we’ve been lending for 40 years‬‬ ‫‪and WE DELIVER THE FUNDS TO THE‬‬ ‫!‪CLOSING TABLE‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫کنرتل اسرتس و استفاده از تکنیک‌های ریلکسیشن (تن‌آرامی)‪:‬مردانی که دوره یائسگی را طی‬ ‫می‌کنند باید راه‌هایی برای کنرتل اسرتس بیابند‪ .‬اسرتس میزان تستوسرتون را کاهش می‌دهد و‬ ‫سبب ترشح بیشرت هورمون کورتیزول می‌شود‪ ،‬هورمونی که بیشرتین تأثیر را در تجمع چربی در‬ ‫ناحیه شکم دارد‬ ‫‪.‬‬ ‫درمان جایگزینی هورمون تستوسرتون ‪TRT‬‬

‫‪RESULT PROPERTY‬‬

‫‪Contact Mr. Hariri‬‬ ‫)‪Please call During Office Hours 11:00 PM - 5:00 PM ( Mon- Fri only‬‬

‫‪949-228-0660‬‬ ‫‪BRE#00889456‬‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪59‬‬


‫٭ افقى‪:‬‬

‫‪ -1‬كتاىب از مىرخواند مورخ و ادىب قرن نهم هجرى‪ -‬شوخى و رىشخند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خواركردن و سبك شمردن ‪ -‬شادى و شادماىن‪ -‬بردباروىى عىب‪ - 3 .‬فرشته‬ ‫حامل وحى الهى ‪ -‬از بت هاى زمان جاهلىت اعراب ‪ -‬ساده ترىن‬ ‫غذا‪ - 4 .‬بخارى در فضا ‪ -‬شىره چغندر‪ -‬نگهبان چامق نقره به دست!‬ ‫‪ -5‬زبان دار ىب زبان!‪ -‬گىاهى صحراىى و معطر براى دوغ و ماست‪-‬‬ ‫شكاركوهى ‪ -‬مثل و مانند‪ - 6 .‬آفرىده شدگان ‪ -‬حرص و عالقه شدىد‪ -‬آن‬ ‫كه از انجام كارخوددارى كند‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مىانه چىزى ‪ -‬رودى در كشور همساىه ‪ -‬از اقوام وحىش اروپا‪.‬‬ ‫‪ - 8‬بازى كودكانه!‪ -‬عم پىامرب گرامى اسالم ‪ -‬صحراى وسىع ‪ -‬آخر چىزى‪.‬‬ ‫‪ - 9‬زادگاه نىام پدر شعر نو ‪ -‬رسم و روش ‪ -‬خواربار و حبوبات‪.‬‬ ‫‪ - 10‬دبىرخانه و هىات وزىران ‪ -‬سخن منظوم ‪ -‬اسب باركش‪.‬‬ ‫‪ - 11‬جنس مذكر ‪ -‬قدم ىكپا ‪ -‬ىكپاى ثابت آجىل‪ -‬تسمه و دوال‪.‬‬ ‫‪ - 12‬هادى و مرشد ‪ -‬برج راهنام‪ -‬تازه و جدىد‪ - 13 .‬مى دهند تا‬ ‫رسوا كنند! ‪ -‬هر دو ىك زمان تولد ىافته اند ‪ -‬خجل و پشىامن‪.‬‬ ‫‪ - 14‬روزگارى منطقه اى ىىالقى در حاشىه تهران بود‪ -‬خانه و محله‬ ‫ رسزمىنى رسد و پهناور در روسىه‪.‬‬‫‪ - 15‬بخشندگى ‪ -‬غده بزرگ خوشه اى شكل كه قوى ترىن شىره‬ ‫هضمى را تولىد مى كند‪.‬‬

‫٭ عمومى‪:‬‬

‫‪ - 1‬از علامى بزرگ اواىل قرن ‪ 14‬و از مخالفان رس سخت مىرزا حسىن‬ ‫خان سپهساالر‪ -‬به معناى پاىه و بنىاد است ‪ - 2‬از شهرهاى استان‬ ‫خوزستان ‪ -‬همساىگى ‪ -‬نوعى ىن براى تهىه پرده حصىرى‪.‬‬ ‫‪ - 3‬از گرفتنى ها در بازى جمعى ‪ -‬چاپلوىس ‪ -‬آنگاه كه گرىه سمور‬ ‫مناىد‪ -‬آرزوى خىاىل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مشهور و معروف‪ -‬كارى در وضو ساخنت ‪ -‬تكىه بر پشتى ‪ -‬دل‬ ‫آزار كهنه!‬ ‫‪ - 5‬در تارىخ ملقب به بالى آسامىن است ‪ -‬آرامش و سكون و قرار ‪- 6‬‬ ‫از دانشمندان رىاىض فرانسه كه توسط انقالبىون تسلىم تىغه گىوتىن‬ ‫شد‪ -‬ىارى كننده ‪ - 7‬رودى در فرانسه ‪ -‬از بالهاى بنىان برانداز ‪ -‬كلمه‬ ‫تنبىه ‪ -‬جانورى ذره بىنى و تك سلوىل‪ - 8 .‬از انواع سنگ هاى قىمتى‪-‬‬

‫ىل و‬

‫رى‬ ‫وند‬ ‫قد‬

‫مى‬ ‫در‬ ‫ات‬ ‫عى‬ ‫رىن‬ ‫ده‬ ‫وى‬ ‫خط‬ ‫نام‬ ‫ىو‬ ‫از‬

‫سو دوكو‬

‫سو دوكو جدوىل است ‪ 81‬خانه اى كه به ‪ 9‬مربع ‪ 3*3‬خانه تقسیم شده است‪ .‬قانون ساد ٔه این بازى آن است كه در هر مربع ‪ 3*3‬و نيز در هر ردیف و هر ستون‪،‬‬ ‫مجازیم فقط یک بار اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬را نوشت‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫از‬ ‫‪-14‬‬ ‫ت‪.‬‬

‫شادى و شادماىن‪ -‬قلمه درخت ‪ -‬كشتى جنگى‪.‬‬ ‫‪ - 9‬شلوار و نوعى زره جنگى ‪ -‬طاقچه باال ‪ -‬نىستى‪ -‬درخت انگور‪ - 10 .‬بادىه مىس ‪ -‬فىلسوف مشهور‬ ‫فرانسوى قرن ‪ 17‬و نوىسنده كتاب «پى جوىى حقىقت‪ - 11 ».‬باغ انگورى‪ -‬به همىن صورت هم بندرى‬ ‫است در فرانسه‬ ‫‪ -12‬نوعى چاشنى غذا ‪ -‬واحد سنجش الكرتىسىته ‪ -‬جوجه تىغى ‪ -‬پوسىده و كهنه ‪ - 13 -‬چوب دندان!‪-‬‬ ‫تكىه كالم منفى باف ‪ -‬مردم‪ -‬ىك هفتم وهفت‪ - 14 .‬جراحت و زخم ‪ -‬گاه عالمت رضا است!‪ -‬زىست‬ ‫شناس فرانسوى قرن نوزده كه او را پدر زىست شناىس و طب جدىد مى شناسند‪.‬‬ ‫‪ - 15‬كوشش وجدىت ‪ -‬از بانوان نوىسنده انگلىىس و خالق «مىكده ژاماتىك»و «دخرت عموىم راشل»‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2 8 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2 4‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1 7 8 3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 1 6 9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5 1 6 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8 6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1075‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 60‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4 6‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪8 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5 3 6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6 3‬‬ ‫‪7 8‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3 4 2‬‬ ‫‪1076‬‬


‫کارخانه قالیشوئی یاس‬

‫متخصص شستشوی انواع فرشهای دستباف پشمی‪ ،‬ابریشم‪ ،‬فرشهای اورینتال‬ ‫با بیش از ‪ ۲۵‬سال سابقه قالیشوئی‬

‫تعمیرات فرش‪ :‬دوگره‪ ،‬شیرازه‪ ،‬چرم دوزی‪ ،‬تعمیر پرگی‪ ،‬بید خوردگی‪ ،‬ریشه کشی و غیره‬

‫لکه برداری‪ :‬اعم از برداشنت لکه شراب‪ ،‬چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬لکه برداری انواع مشکالت توسط حیوانات‬

‫خرید و فروش فرشهای دستباف ایرانی‬

‫‪YAS‬‬ ‫‪RUG CLEANING AND REPAIR‬‬ ‫‪Showroom:‬‬ ‫‪Ansar Gallery‬‬

‫‪2505 El Camino Real‬‬ ‫‪Tustin, CA 92782‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪DAVID & ALIREZA and YAS Family‬‬ ‫‪Office: (714) 957-9222‬‬ ‫‪Cell: (714) 654-8851 • Cell: (949) 836-4499‬‬ ‫‪Factory:‬‬

‫‪1624 East Wilshire Ave‬‬ ‫‪Santa Ana, CA 92705‬‬ ‫‪Email:yas_rug_servic@yahoo.com‬‬ ‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪61‬‬


‫اطاق برای اجاره‬

‫اطاقى در شهر ‪ Aliso Viejo‬جهت اجاره به خامنى شاغل يا دانشجو اماده ميباشد‪.‬‬ ‫شامره متاس‪949-226-1070‬‬

‫استخدام‬

‫رستوران ایرانی در ارواین تعدادی ویرت و ویرتس نیم وقت یا متام وقت استخدام میکند‬

‫‪House of Kabob in Irvine‬‬ ‫‪is looking for a server/waitress. If you are energetic, fast, team player and organized, we want to meet you.‬‬ ‫‪Please apply in person only 92 Corporate Park, Irvine, CA 92606 949-922-8584‬‬

‫سی سال نفت ایران‬ ‫ازملی شدن نفت تا انقالب اسالمی‬

‫معرفی کتاب‬

‫سی سال‬ ‫نفت ایران‬

‫مهندس قباد فخیمی در سال ‪ ۱۳۱۲‬در شهرستان همدان‬ ‫متولد و متام دوران دبستان‪ ،‬دبیرستان و دانشگاه را در شهر‬ ‫آبادان سپری منود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۰‬وارد آموزشگاه فنی نفت و‬ ‫صنعت نفت ایران گردید‪ .‬مدت سی سال از دوران تحوالت‬ ‫آبادان همدان متولد و متام دوران دبستان‪ ،‬دبیرستان و دانشگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫‪۱۳۱۲‬در در‬ ‫سال‬ ‫فخیمی در‬ ‫شدنقباد‬ ‫مهندس‬ ‫پاالیشگاه‬ ‫‪ ۱۵‬سال‬ ‫اسالمی‪،‬‬ ‫نفت تا انقالب‬ ‫ملی‬ ‫پخش آموزشگاه فنی نفت و صنعت نفت ایران گردید‪ .‬مدت سی‬ ‫پاالیش‪،‬وارد‬ ‫اللملی‪۱۳۳۰،‬‬ ‫در سال‬ ‫سپری‬ ‫آبادان‬ ‫راودر‬ ‫منود‪ .‬بین‬ ‫های امور‬ ‫مدیریت‬ ‫شهرآن در‬ ‫پس از‬ ‫ان تاخدمت‬ ‫شدندر تهر‬ ‫ملی نفت‬ ‫رشکت ملی‬ ‫داخلی در‬ ‫و‬ ‫سالملیدرشدنپاالیشگاه آبادان و پس از آن در مدیریت‬ ‫منود‪.‬اسالمی‪۱۵ ،‬‬ ‫انقالب‬ ‫نفت‬ ‫تحوالت‬ ‫فروشدوران‬ ‫سال از‬ ‫از‬ ‫فروش ایران‬ ‫صنعت نفت‬ ‫پاالیش‪،‬اللملی‬ ‫فعالیت های بین‬ ‫بینران‬ ‫پایه گذا‬ ‫یکی از‬ ‫ملیتا‬ ‫داخلی در رشکت نفت‬ ‫نفت در تهران خدمت منود‪ .‬یکی از پایه‬ ‫و‬ ‫پخش‬ ‫اللملی‪،‬‬ ‫امور‬ ‫های‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫بشامر میرود‪ .‬تنها عضو عالیرتبه رشکت است که قبل و بعد‬ ‫گذاران فعالیت های بین اللملی صنعت نفت ایران بشامر میرود‪ .‬تنها عضو عالیرتبه رشکت است که قبل و‬ ‫از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬در هیئت مدیره رشکت ملی نفت خدمت‬ ‫همراهملیآن نفت خدمت منود‪ .‬در این کتاب خاطرات خود راه رشح‬ ‫رشکت‬ ‫مدیره‬ ‫انقالب‬ ‫بعد‬ ‫میدهد و‬ ‫هیئترشح‬ ‫درخود راه‬ ‫‪۱۳۵۷‬رات‬ ‫کتاب خاط‬ ‫منود‪.‬ازدر این‬ ‫بصورتی که تاکنون بی سابقه میباشد بی پرده پوشی بیان میکند و‬ ‫صنعت بینفت ر‬ ‫صنعتراه‬ ‫تحوالت و هم‬ ‫میدهد‬ ‫سابقها میباشد‬ ‫تحوالتکه تاکنون‬ ‫نفتآنرا بصورتی‬ ‫رفنتقرارداد‬ ‫باالنفت‪،‬‬ ‫صنعت‬ ‫مسائل‬ ‫صنعتبیان‬ ‫پرده پوشی‬ ‫بی‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬جنگ ‪ ،۱۹۷۳‬تحریم امریکا‪ ،‬چهار برابر شدن قیمت‬ ‫‪،۱۹۷۳‬‬ ‫میکندر وارداد‬ ‫نفت‪ ،‬ق‬ ‫مسائل‬ ‫معامالت امریکا‪،‬‬ ‫نفتی‪ ،۱۹۷۳،‬تحریم‬ ‫دالرهای جنگ‬ ‫بازگشتقیمت نفت‪،‬‬ ‫‪ ،۱۹۷۳‬باال رفنت‬ ‫فخیمی مذاکرات نفت را فاش میکند‪.‬‬ ‫تهاتریچهارخرید اسلحه وقبادآخرین‬ ‫نفت‪،‬‬ ‫برابر شدن قیمت نفت‪ ،‬بازگشت دالرهای نفتی‪ ،‬معامالت‬ ‫نفت را فاش‬ ‫آخرین مذاکرات‬ ‫تهاتری خرید اسلحه و‬ ‫میکند‪more info and order the book contact.‬‬ ‫‪Metro‬‬ ‫‪Digital:‬‬ ‫‪714-545-8400‬‬

‫سی سال نفت ایران‬

‫مهندس قباد فخیمی در سال ‪ ۱۳۱۲‬در شهرستان همدان‬ ‫متولد و متام دوران دبستان‪ ،‬دبیرستان و دانشگاه را در شهر‬ ‫آبادان سپری منود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۰‬وارد آموزشگاه فنی نفت و‬ ‫صنعت نفت ایران گردید‪ .‬مدت سی سال از دوران تحوالت‬ ‫ملی شدن نفت تا انقالب اسالمی‪ ۱۵ ،‬سال در پاالیشگاه آبادان‬ ‫و پس از آن در مدیریت های امور بین اللملی‪ ،‬پاالیش‪ ،‬پخش‬ ‫و فروش داخلی در رشکت ملی نفت در تهران خدمت منود‪.‬‬ ‫یکی از پایه گذاران فعالیت های بین اللملی صنعت نفت ایران‬ ‫بشامر میرود‪ .‬تنها عضو عالیرتبه رشکت است که قبل و بعد‬ ‫از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬در هیئت مدیره رشکت ملی نفت خدمت‬ ‫منود‪ .‬در این کتاب خاطرات خود راه رشح میدهد و همراه آن‬ ‫تحوالت صنعت نفت را بصورتی که تاکنون بی سابقه میباشد‬ ‫بی پرده پوشی بیان میکند و مسائل صنعت نفت‪ ،‬قرارداد‬ ‫‪ ،۱۹۷۳‬باال رفنت قیمت نفت‪ ،‬جنگ ‪ ،۱۹۷۳‬تحریم امریکا‪ ،‬چهار‬ ‫برابر شدن قیمت نفت‪ ،‬بازگشت دالرهای نفتی‪ ،‬معامالت‬ ‫تهاتری خرید اسلحه و آخرین مذاکرات نفت را فاش میکند‪.‬‬

‫سی سال‬ ‫نفت ایران‬

‫سی سال نفت ایران‬ ‫مهندس قباد فخیمی در سال ‪ ۱۳۱۲‬در شهرستان همدان‬ ‫متولد و متام دوران دبستان‪ ،‬دبیرستان و دانشگاه را در شهر‬ ‫آبادان سپری منود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۰‬وارد آموزشگاه فنی نفت و‬

‫از ملی شدن‬ ‫نفت تا‬ ‫انقالب اسالمی‬

‫سی سال‬ ‫نفت ایران‬

‫سی سال نفت ایران‬

‫صنعت نفت ایران گردید‪ .‬مدت سی سال از دوران تحوالت‬ ‫اسالمی‬ ‫از ملی شدن نفت تا انقالب‬ ‫ملی شدن نفت تا انقالب اسالمی‪ ۱۵ ،‬سال در پاالیشگاه آبادان‬ ‫و پس از آن در مدیریت های امور بین اللملی‪ ،‬پاالیش‪ ،‬پخش‬ ‫و فروش داخلی در رشکت ملی نفت در تهران خدمت منود‪.‬‬ ‫یکی از پایه گذاران فعالیت های بین اللملی صنعت نفت ایران‬ ‫بشامر میرود‪ .‬تنها عضو عالیرتبه رشکت است که قبل و بعد‬ ‫از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬در هیئت مدیره رشکت ملی نفت خدمت‬ ‫منود‪ .‬در این کتاب خاطرات خود راه رشح میدهد و همراه آن‬ ‫تحوالت صنعت نفت را بصورتی که تاکنون بی سابقه میباشد‬ ‫بی پرده پوشی بیان میکند و مسائل صنعت نفت‪ ،‬قرارداد‬ ‫‪ ،۱۹۷۳‬باال رفنت قیمت نفت‪ ،‬جنگ ‪ ،۱۹۷۳‬تحریم امریکا‪ ،‬چهار‬ ‫برابر شدن قیمت نفت‪ ،‬بازگشت دالرهای نفتی‪ ،‬معامالت‬ ‫تهاتری خرید اسلحه و آخرین مذاکرات نفت را فاش میکند‪.‬‬

‫انقالب اسالمی‬ ‫از ملی شدن نفت تا‬ ‫قباد فخیمی‬ ‫قباد فخیمی‬

‫از ملی شدن‬ ‫نفت تا‬ ‫انقالب اسالمی‬

‫از ملی شدن نفت تا انقالب اسالمی‬

‫قباد فخیمی‬

‫قباد فخیمی‬

‫جلد اول‬

‫جلد دوم‬

‫جلد اول‬

‫سفری بی همتا‬ ‫از پرورش گوسفند تا مشاورت رهرب دنیا‬

‫جلد دوم‬

‫‪for‬قباد فخیمی‬ ‫جلد اول‬

‫دکرت “آریا” عباس امیری قریب بهجلد‪15‬اولسال در دانشگاههای کنت در ایالت اوهایو ‪ ،‬تهران و لس آنجلس به عنوان‬ ‫استاد علوم سیاسی و دولت و سیاست در خاورمیانه تدریس کرده است‪ .‬در طول تدریس دکرت امیری یک برنامه‬ ‫مبادله دانشجو و استاد بین دانشگاه کنت و دانشگاه شیراز تاسیس کرد‬ ‫او در سال ‪ 1973‬موسسه پژوهشهای سیاسی و اقتصادی بین املللی را در تهران بنیاد نهاد و ‪ 6‬سال مدیر عامل این‬ ‫موسسه بود‬ ‫در سال ‪ 1979‬بعد از مراجعت به آمریکا در طول تدریس در دانشگاه کالیفرنیا پرزیدنت ریگن دکرت امیری را به‬ ‫عنوان مشاور مسایل خاورمیانه خود انتخاب کرد‬ ‫پس از چاپ اول خاطراتش به زبان انگلیسی هیات امنای مرکز مطالعات بین املللی ایالت نوادا به اتفاق آرا دکرت امیری‬ ‫را به عنوان رییس این مرکز انتخاب کرد‪ .‬پس از ‪ 3‬سال خدمت در این پست او استعفا داد و کلیه وقتش را رصف‬ ‫سخرنانی در رسارس آمریکا منود و تا کنون در ‪ 34‬سازمان مختلف آمریکا در مورد مسایل خاورمیانه سخرنانی کرده است‪.‬‬

‫ماهنامه‬

‫نارش ‪ -‬انتشارات مرتو‬

‫ماهنامه مرتو هر ماهه منترش مى شود و از طريق پست و فروشگاههاى ايراىن در دسرتس‬ ‫عالقمندان قرار مى گريد‪ .‬ماهنامه مرتو نرشيه ايست خربى‪ ،‬اقتصادى‪ ،‬هرنى و اجتامعى‪.‬‬ ‫مسئوليت صحت و سقم آگهى ها با صاحبان درج آگهى است و ماهنامه مرتو هيچگونه‬ ‫مسئوليتى را در اين رابطه منى پذيرد‪.‬‬ ‫ترياژ‪ 7000 :‬نسخه پخش‪ :‬ارسال پستی و مراکز ایرانی در رسارسجنوب کالیفرنیا‬

‫‪(714) 545-1100‬‬

‫‪www. metroipages.com‬‬

‫‪Metro Advertising Corporation‬‬ ‫‪3311 W. MacArthur Blvd.‬‬ ‫‪Santa Ana, California 92704‬‬ ‫‪Email:yellowpages@metroipages.com‬‬

‫‪Mahnameh Metro is published by Metro Advertising Corp., and supported solely by business advertising. This Magazine is free of charge and its sale is‬‬ ‫‪prohibited under any circumstances. Mahnameh Metro has arranged and compiled this magazine carefully but cannot guarantee the accuracy and truth‬‬‫‪fulness of the information provided by advertisers and is not responsible for any error omission. Reproduction of any part of this magazine without written‬‬ ‫‪permission from Metro Advertising Corp. is strictly prohibited.‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 62‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1073‬‬

‫• اورنج کانتی • سن دیاگو • لوس آنجلس‬ ‫• جنوب کالیفرنیا • سن حوزه • سانفرانسیکو‬

‫پاسخ سودوكو‬

‫‪1074‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫مترو‬

‫‪www.dramirie.com‬‬ ‫‪for more info please Email to aamirie@socal.rr.com‬‬


Connect Iranian American.com

www.ConnectIranianAmerican.com 63

Mahnameh Metro | February 2018


‫گزیده ای از فروغ فرخزاد‬

‫آيينه شكسته‬

‫ديروز به ياد تو و آن عشق دل انگيز‬

‫بر پيكر خود پيرهن سبز منودم‬ ‫در آينه بر صورت خود خيره شدم باز‬ ‫بند از سر گيسومي آهسته گشودم‬ ‫عطر آوردم بر سر و بر سينه فشاندم‬ ‫چشمامن را ناز كنان سرمه كشاندم‬ ‫افشان كردم زلفم را بر سر شانه‬ ‫در كنج لبم خالي آهسته نشاندم‬ ‫گفتم به خود آنگاه صد افسوس كه او نيست‬ ‫تا مات شود زين همه افسونگري و ناز‬ ‫چون پيرهن سبز ببيند به تن من‬ ‫با خنده بگويد كه چه زيبا شده اي باز‬ ‫او نيست كه در مردمك چشم سياهم‬ ‫تا خيره شود عكس رخ خويش ببيند‬ ‫اين گيسوي افشان به چه كار آيدم امشب‬ ‫كو پنجه او تا كه در آن خانه گزيند‬ ‫او نيست كه بويد چو در آغوش من افتد‬ ‫ديوانه صفت عطر دآلويز تنم را‬ ‫اي آينه مردم من از حسرت و افسوس‬ ‫او نيز كه بر سينه فشارد بدمن را‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫من خيره به آينه و او گوش به من داشت‬ ‫گفتم كه چه سان حل كني اين مشكل ما را‬ ‫بشكست و فغان كرد كه از شرح غم خويش‬ ‫اي زن چه بگومي كه شكستي دل ما را‬

‫شراب و خون‬

‫نيست ياري تا بگومي راز خويش‬ ‫ناله پنهان كرده ام در ساز خويش‬ ‫چنگ اندوهم خدا را زخمه اي‬ ‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 64‬‬

‫زخمه اي تا بركشم آواز خويش‬

‫مستيم از سر پريد اي همنفس‬

‫برلبامن قفل خاموشي زدم‬

‫بار ديگر پركن اين پيمانه را‬

‫با كليدي آشنا بازش كنيد‬

‫خون بده خون دل آن خودپرست‬

‫كودك دل رجنه ي دست جفاست‬

‫تا به پايان آرم اين افسانه را‬

‫با سر انگشت وفا نازش كنيد‬ ‫پر كن اين پيمانه را اي هم نفس‬ ‫پر كن اين پيمانه را از خون او‬

‫افسانه تلخ‬

‫نه اميدي كه بر آن خوش كنم دل‬

‫مست مستم كن چنان كز شور مي‬

‫نه پيغامي نه پيك آشنايي‬

‫باز گومي قصه افسون او‬

‫نه در چشمي نگاه فتنه سازي‬

‫رنگ چشمش را چه ميپرسي ز من‬

‫نه آهنگ پر از موج صدايي‬

‫رنگ چشمش كي مرا پا بند كرد‬

‫ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت‬

‫آتشي كز ديدگانش سر كشيد‬

‫سحر گاهي زني دامن كشان رفت‬

‫اين دل ديوانه را دربند كرد‬

‫پريشان مرغ ره گم كرده اي بود‬

‫از لبانش كي نشان دارم به جان‬

‫كه زار و خسته سوي آشيان رفت‬

‫جز شرار بوسه هاي دلنشني‬

‫كجا كس در قفايش اشك غم ريخت‬

‫بر تنم كي مانده است يادگار‬

‫كجا كس با زبانش آشنا بود‬

‫جز فشار بازوان آهنني‬

‫ندانستند اين بيگانه مردم‬

‫من چه ميدامن سر انگشتش چه كرد‬

‫كه بانگ او طنني ناله ها بود‬

‫در ميان خرمن گيسوي من‬

‫به چشمي خيره شد شايد بيابد‬

‫آنقدر دامن كه اين آشفتگي‬

‫نهانگاه اميد و آرزو را‬

‫زان سبب افتاده اندر موي من‬

‫دريغا آن دو چشم آتش افروز‬

‫آتشي شد بر دل و جامن گرفت‬

‫به دامان گناه افكند او را‬

‫راهزن شد راه اميامن گرفت‬

‫به او جز از هوس چيزي نگفتند‬

‫رفته بود از دست من دامان صبر‬

‫در او جز جلوه ظاهر نديدند‬

‫چون ز پا افتادم آمسامن گرفت‬

‫به هرجا رفت در گوشش سرودند‬

‫گم شدم در پهنه صحراي عشق‬

‫كه زن را بهر عشرت آفريدند‬

‫در شبي چون چهره بختم سياه‬

‫شبي در دامني افتاد و ناليد‬

‫ناگهان بي آنكه بتوامن گريخت‬

‫مرو ! بگذار در اين واپسني دم‬

‫بر سرم باريد باران گناه‬

‫ز ديدارت دلم سيراب گردد‬

‫مست بودم ‚ مست عشق و مست ناز‬

‫شبح پنهان شد و در خورد بر هم‬

‫مردي آمد قلب سنگم را ربود‬

‫چرا اميد بر عشقي عبث بست ؟‬

‫بس كه رجنم داد و لذت دادمش‬

‫چرا در بستر آغوش او خفت ؟‬

‫ترك او كرد چه مي دامن كه بود‬


‫چرا راز دل ديوانه اش را‬ ‫به گوش عاشقي بيگانه خو گفت ؟‬ ‫چرا؟‪...‬او شبنم پاكيزه اي بود‬ ‫كه در دام گل خورشيد افتاد‬ ‫سحرگاهي چو خورشيدش بر آمد‬ ‫به كام تشنه اش لغزيد و جان داد‬ ‫به جامي باده شور افكني بود‬ ‫كه در عشق لباني تشنه مي سوخت‬ ‫چو مي آمد ز ره پيمانه نوشي‬ ‫بقلب جام از شادي مي افروخت‬ ‫شبي نا گه سر آمد انتظارش‬ ‫لبش در كام سوزاني هوس ريخت‬ ‫چرا آن مرد بر جانش غضب كرد ؟‬ ‫چرا بر ذره هاي جامش آويخت ؟‬ ‫كنون اين او و اين خاموشي سرد‬ ‫نه پيغامي نه پيك آشنايي‬ ‫نه در چشمي نگاه فتنه سازي‬ ‫نه آهنگ پر از موج صدايي‬

‫خانه متروك‬

‫دامن اكنون از آن خانه دور‬

‫شادي زندگي پر گرفته‬ ‫دامن اكنون كه طفلي به زاري‬ ‫مامت از هجر مادر گرفته‬

‫در بر دايه خسته و پير‬ ‫بر سر نقش گلهاي قالي‬ ‫سرنگون گشته فنجاني از شير‬ ‫پنجره باز و در سايه آن‬ ‫رنگ گلها به زردي كشيده‬ ‫پرده افتاده بر شانه در‬ ‫آب گلدان به آخر رسيده‬

‫آه آن خندان لب شاداب من‬ ‫اين زن افسرده مرموز نيست‬

‫گاه ميكوشد كه با جادوي عشق‬ ‫ره به قلبم برده افسومن كند‬

‫گاه مي خواهد كه با فرياد خشم‬

‫زين حصار راز بيرومن كند‬

‫گربه با ديده اي سرد و بي نور‬ ‫شمع در آخرين شعله خويش‬

‫ديگر آن لبخند شادي بخش و گرم‬

‫دامن اكنون كز آن خانه دور‬

‫من پريشان ديده مي دوزم بر او‬

‫نرم و سنگني قدم ميگذارد‬ ‫ره به سوي عدم ميسپارد‬ ‫شادي زندگي پر گرفته‬ ‫دامن اكنون كه طفلي به زاري‬ ‫مامت از هجر مادر گرفته‬ ‫ليك من خسته جان و پريشان‬ ‫مي سپارم ره آرزو را‬ ‫بار من شعر و دلدار من شعر‬ ‫مي روم تا بدست آرم او را‬

‫آن نگاه مست و افسونكار تو ؟‬

‫نيست پيدا بر لب تبدار تو‬

‫بي صدا نالم كه ‪ :‬اينست آنچه هست‬

‫خود منيدامن كه اندوهم ز چيست‬

‫زير لب گومي ‪ :‬چه خوش رفتم ز دست‬

‫همزباني نيست تا برگوميش‬

‫راز اين اندوه وحشتبار خويش‬

‫بيگمان هرگز كسي چون من نكرد‬

‫خويشنت را مايه آزار خويش‬

‫از منست اين غم كه بر جان منست‬

‫ديگر اين خود كرده را تدبير نيست‬

‫راز من‬

‫هيچ جز حسرت نباشد كار من‬

‫بخت بد بيگانه اي شد يار من‬ ‫بي گنه زجنير بر پامي زدند‬

‫واي از اين زندان محنت بار من‬

‫نقشي از بستري خالي و سرد‬ ‫پيكري را در آن با غم و درد‬

‫گوش بر در مينهد تا بشنود‬

‫سايه قامتي سست و لرزان‬

‫گاه مي پرسد كه اندوهت ز چيست‬

‫نقش دستي كه كاويده نوميد‬

‫روز و شب در چشم من راز مرا‬

‫بينم آجنا كنار بخاري‬

‫شايد آن گمگشته آواز مرا‬

‫زندگي را رها كرده آسان‬

‫كو دگر آن دختر ديروز نيست‬

‫گاه ميگويد كه ‪ :‬كو ‚ آخر چه شد‬

‫واي از اين چشمي كه مي كاود نهان‬

‫سايه بازواني كه گويي‬

‫گاه مي نالد به نزد ديگران‬

‫پاي در زجنير مي نالم كه هيچ‬

‫الفتم با حلقه زجنير نيست‬

‫آه اينست آنچه مي جستي به شوق‬ ‫راز من راز ني ديوانه خو‬

‫راز موجودي كه در فكرش نبود‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫هر زمان مي دود در خيالم‬

‫دورتر كودكي خفته غمگني‬

‫درد گنگي در نگاهت خفته است‬

‫ذره اي سوداي نام و آبرو‬

‫راز موجودي كه ديگر هيچ نيست‬

‫جز وجودي نفرت آور بهر تو‬ ‫آه نيست آنچه رجنم ميدهد‬

‫ورنه كي ترسم ز خشم و قهر تو‬

‫فكرت آخر از چه رو آشفته است‬ ‫بي سبب پنهان مكن اين راز را‬

‫‪Mahnameh Metro | February 2018‬‬

‫‪65‬‬


‫سوریه‬

‫مثلث ایران‪-‬روسیه‪-‬ترکیه‪...‬‬

‫اردوغان (یعنی به چالش کشیدن آمریکا در سوریه) نسبت به اهداف و نیات واقعی ترکیه‬ ‫دچار ظن و تردید شوند‪.‬‬ ‫نگرانی های ایران از دو موضوع عملیات عفرین و درگیری نیروهای ارتش ترکیه با نیروهای‬ ‫حامی اسد تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور ایران در نشست خربی روز سه شنبه گذشته‬ ‫در پاسخ به سوال خربنگار شبکه الجزیره در مورد عملیات عفرین به رصاحت گفت «این‬ ‫عملیات مثری نخواهد داشت» و ایران می خواهد «این عملیات هر چه زودتر پایان پذیرد»‪.‬‬

‫‪Nina Jafari, Esq.‬‬

‫‪Estate Planning & Asset Protection Attorney‬‬

‫‪• Probate and Estate Administration‬‬ ‫‪• Probate, Trust and Estate Litigation‬‬ ‫ ‪• Trust, Estate and Tax Planning‬‬ ‫‪• Powers of Attorney‬‬ ‫ ‪• Family Limited Partnerships‬‬ ‫‪• Trust Administration‬‬

‫نینا جعفری‬

‫وکیل اموراحنصار وراثت‬

‫• تنظیم تراست • وصیت نامه‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• احنصاروراثت‬

‫‪ISTINCT‬‬ ‫‪L AW G R O U P‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬

‫‪714 .546.4600‬‬ ‫‪www.DistinctLawGroup.com‬‬

‫‪February 2018 | Mahnameh Metro 66‬‬

‫صبح هامن روز نیز روحانی و پوتین طی متاس تلفنی بر این موضوع تأکید کردند که حضور‬ ‫هرگونه نیروهای نظامی خارجی در خاک یک کشور باید با مجوز دولت آن کشور صورت‬ ‫پذیرد و خالف این امر دخالت آشکار در امور یک کشور مستقل تلقی می شود‪ .‬یک روز‬ ‫پس از اظهارات روحانی‪ ،‬مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در سفری از قبل اعالم‬ ‫نشده به تهران سفر کرد و با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف و همچنین با روحانی‬ ‫در خصوص تحوالت سوریه و جنگ در عفرین به گفت و گو پرداخت‪.‬‬ ‫سفر ناگهانی چاووش اوغلو به تهران به دنبال اظهارات مقامات ایران (و روسیه) درباره‬ ‫عملیات نظامی کشورش در شامل سوریه بی گامن نشانه دلخوری مقامات ترکیه از اظهارات‬ ‫طرف ایرانی بود‪ .‬رسانجام در روز پنجشنبه در متاس تلفنی میان پوتین و اردوغان و اردوغان‬ ‫با روحانی قرار بر این شد که روسای جمهور سه کشور ضامن صلح در سوریه در نشست‬ ‫مشرتکی در استانبول گردهم آیند تا درمورد اوضاع سوریه و تحوالت بغرنج اخیر در عفرین‬ ‫و ادلب به بحث و مذاکره بپردازند‪.‬‬

‫ناکارآمدی توافقنامه مناطق کاهش تنش‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬ابراز نگرانی مقامات ایران و روسیه از عملیات نظامی ترکیه‬ ‫و سایر تحوالت اخیر در سوریه را نباید نشانه اختالف نظر جدی و عمیق‬ ‫میان کشورهای ضامن صلح در بعد اصول کلی و اسرتاتژی کالن شان در‬ ‫سوریه دانست‪ .‬مقابله با نفوذ آمریکا و جلوگیری از تجزیه سوریه بی شک‬ ‫جزو اهداف بلند مدت و مشرتک ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه قلمداد می شود‪،‬‬ ‫اما کشورهای ضامن صلح به رغم همکاری هایشان در چارچوب روند صلح‬ ‫«آستانه» تا کنون نتوانسته اند توافقنامه «مناطق کاهش تنش» را آن طور‬ ‫که وعده داده بودند به طور کارآمد اجرا کنند‪ .‬بر عکس‪ ،‬آنچه در مناطقی‬ ‫همچون غوطه رشقی و ادلب و حام (رصف نظر از اوضاع عفرین) میان‬ ‫نیروهای حامی اسد و مخالفانش در جریان است‪ ،‬گواه این مدعاست که این‬ ‫توافقنامه تنها به تنش و خشونت بیشرت بین نیروهای درگیر و افزایش تلفات‬ ‫میان غیرنظامیان در سوریه دامن زده است‪.‬‬ ‫به هر جهت شاید بتوان گفت یکی از دالیل اصلی بروز تنش اخیر میان ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه‬ ‫و نیز تشدید خشونت ها و ناهامهنگی ها در «مناطق کاهش تنش» این باشد که روسای‬ ‫جمهور روسیه و ترکیه و ایران از بعد داخلی و افکار عمومی تحت فشار هستند‪ .‬از یک سو‬ ‫پوتین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه آماده می کند و از این رو به رس انجام‬ ‫رساندن پرونده سوریه می تواند وی را رهربی قدرمتند و موفق نزد افکار عمومی نشان دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اردوغان نیز به طور مشابه می کوشد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ترکیه (سال آینده) به مردم کشورش نشان دهد با قاطعیت در برابر دشمنان خارجی (آمریکا‬ ‫و کُردها) ایستادگی کرده است و سهم ترکیه از جنگ سوریه را هم خواهد گرفت‪ .‬برای ایران‬ ‫نیز جنگ هفت ساله در سوریه هزینه جانی و مالی سنگینی داشته و افکار عمومی نسبت‬ ‫به آن بدبین شده اند‪.‬‬ ‫مجموع این عوامل باعث نوعی شتاب زدگی در عملکرد دولت های ضامن صلح در سوریه‬ ‫شده است تا به خاطر مالحظات داخلی و خارجی این جنگ هرچه رسیع تر محدود و یا‬ ‫متام شود‪ .‬این شتابزدگی اما خود را به صورت خشونت و تنش بیشرت در سوریه نشان داده‬ ‫و دورمنای دستیابی به صلح و ثبات در دوران پسا داعش را تیره تر از همیشه ساخته است‪.‬‬


‫دکتر بهروز کالنتریان‬ ‫جراح پالستیک و زیبایی‬

‫دارای بورد تخصصی جراحی پالستیک از امریکا‬ ‫ عضو انجمن جراحان پالستیک امریکا‬، ‫عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬ ‫عضو کالج جراحان آمریکا‬

Behrooz Kalantarian, M.D., F.A.C.S. Board Certified by the American Board of Plastic Surgery Member of American Society of Plastic Surgeons Member of American Society for Aesthetic Plastic Surgery Member of American Society of Maxilofacial Surgeons Fellow of the American College of Surgeons

» together we can make a difference )‫کوچک یا بزرگ کردن یا باز سازی آن کشیدن چربی های اضافه(الیپوساکشن‬،‫• زیبا سازی سینه‬ )‫• زیبا سازی وکوچک کردن شکم (تامی تاک‬ Mommy Makeover ‫• زیبا سازی بدن بعد از زایمان‬ ‫• جراحی زیبایی و ترمیمی بینی‬ ‫• انتقال چربی اتولوگ (بدن) به صورت‬ ‫• جراحی زیبایی گونه و چانه‬ ‫پلک وگردن‬، ‫• جراحی زیبایی چهره‬ ‫• جراحی زیبایی گوش‬ ‫• انتقال چربی اتولوگ (بدن) به باسن‬ • Breast Augmentation • Tummy Tuck • Liposuction • Mommy Makeover • Fat Transfer to Face • Rhinoplasty • Facelift & Necklift • Brazilian Butt Lift • Otoplasty • Eyelid Surgery • Brachioplasty • Chin & Cheek Augmentation (Implants)

Kalantarian Plastic Surgery 11160 Warner Ave. Suite 119 Fountain Valley, CA 92708

www.drkalantarian.com

714-444-4495


Mission Ranch CATERING Weddings

Office: Cell:

|

Corporate Events

|

Special Events

714-777-7560 310-386-0300

Your Luxury Automobile Sales Professional Ranked as the number one sales professional for Mercedes-Benz for many years.

rarian@anaheimmercedes.com

Mosh Nowzari

Mercedes-Benz Sales nowzari@anaheimmercedes.com Office: 714-777-7548 Mobile: 949-233-3302

Ramin Arian

‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ن ر چ رینگ‬ 2013 C250 Sport Sedan

$349

per month for a 27 month lease*

$2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package

Max Tohidian

Mercedes-Benz Sales tohidian@anaheimmercedes.com Office: 714-777-7543 Mobile: 714-612-4410

‫مح‬ ‫مشاورین صادق شما‬ ‫یس‬ ‫ش‬ ‫می‬ .‫ میهمانی رد منزل و ل کار ما باشد‬،‫با بهترین کیفیت و سرو ی ربرت رد خدمت جشنها ی ع روسی انمزدی‬ $4,043 Amount Due at Signing

2013 E350 Sedan

‫خرید مرسدس بنز‬$579 ‫برای‬

per month for a 27 month lease*

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

‫در اورجن کانتی وجنوب کالیفرنیا‬

Our Catering Managers ‫نظیر‬ will‫ بی‬help with ‫قیمت های‬you ‫سرویس با‬ ‫بهترین‬Great Party Food ideas. $4,424 Amount Due at Signing

Will serve delicious and healthy food in a variety of platters, buffets, entrees or finger foods. 2013 GLK350

$399

per month for a 30 month lease*

$3,399 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $399 First Month’s Payment MSRP: $41,445 Includes Premium Package

949-707-5879 $4,593 Amount Due at Signing

2013 C250 Sport Sedan

$349

$1,099 www.MissionRanchCatering.com 2013 S550 Sedan

per month for a 27 month lease*

per month for a 30 month lease*

2013 GL450 SUV

2013 C250 Sport Sedan

$349

per month for a 27 month lease* $2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package $4,043 Amount Due at Signing

$2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package

$6,093 Amount Due at Signing

$4,043 Amount Due at Signing

$699

2013 E350 Sedan

$579

per month for a 36 month lease*

per month for a 27 month lease*

$4,999 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $699 First Month’s Payment MSRP: $69,025 Includes Premium Package

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

$6,493 Amount Due at Signing *On approved Tier 1 credit. See dealer for complete details. All advertised prices exclude government fees and taxes, finance charges, any dealer document preparation charge, any electronic filing charge and any emission testing charges. No security deposit required. Closed end lease. 10k miles per year. Excess mileage at $0.25/mile. All programs subject to change by Mercedes-Benz Financial at any time. All offers expire 3/31/13.

$4,424 Amount Due at Signing

2013 GLK350

Orange County Iranian Journal

Mahnameh Metro

$4,424 Amount Due at Signing

$3,399 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $399 First Month’s Payment MSRP: $41,445 Includes Premium Package

3311 W. MacArthur Blvd Santa Ana 92704

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

$399

per month for a 30 month lease*

(714) 545-1100

$579

per month for a 27 month lease*

www.METROIPAGES.com

2013 E350 Sedan

METRO DIGITAL

PAID

PRESORTED STANDARD U.S.POSTAGE 2013 GLK350

$4,199 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $1,099 First Month’s Payment MSRP: $95,905 Includes Premium Package

2013 S550 Sedan

$4,593 Amount Due at Signing

Metro February 2018  
Metro February 2018  
Advertisement