Page 1

MAHMUT KISA


‍ﴞ Ů? ŮŽŘą Ů?ŘŠ ْا ŮŽ Ů? ŮŽ Ů?ŘŠ ďˇŒâ€ŹŮĽď´ż 5. MÂİDE SURESÄ° AdÄąnÄą, Hz. Ä°sa’nÄąn gĂśkten bir sofra indirmesi için Allah’a dua ettiÄ&#x;ini anlatan 112 ve 114. ayetlerde geçen ve sofra anlamÄąna gelen ‘mâide’ kelimesinden almÄąĹ&#x;tÄąr. Peygambere gĂśnderilen en son surelerdendir. 120 ayettir.

 Rahman ve Rahim olan Allah’Ĺn AdÄąyla! Beni yoktan var edip ĂźstĂźn yeteneklerle donatan ve kulluk gĂśreviyle yeryĂźzĂźne gĂśnderen sonsuz Ĺ&#x;efkat ve merhamet sahibi yĂźce Rabb’imin adÄąyla, O’nun verdiÄ&#x;i gßç ve yetkiye dayanarak ve yalnÄązca O’nun adÄąna okuyor, sĂśylĂźyorum:

ŮŽ Ů’ Ů° ŮŽ Ů? ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ا Ů’Ůˆ Ů?ا Ů? Ů? Ů?د‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏


2

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

1. Ey iman edenler! Gerek Allah ile, gerek insanlarla ve gerekse bizzat kendinizle yapmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;unuz antlaĹ&#x;malarÄą titizlikle yerine getirin!

ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů° Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů’ & + , . / ŮŽ 0Ů’ 1ŮŽ +Ů’ ,*Ů’ .2ŮŽ 3.4Ů’ Ů? ŮŽ (Ů?‍* Ů?) ا( Ů’' ŮŽ Ů?Ů… ا‏ Ů’ ŮŽ #ŮŽ Ů? Ů?‍ا‏ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ ‍ ŮŒŮ…â€Ź7Ů? / + 4 ' ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź * 8‍ا‏ 9 . Ů’ Ů’ Ů? Ů‘ ŮŽ Ů? Ů? :Ů? Ů? Ů?

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki ßçßncĂź ayette size bildirilecek olanlar hariç, etobur olmayan bĂźtĂźn hayvanlarÄąn eti size helâl kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. Ancak hac veya umre için ihramda bulunduÄ&#x;unuz sĂźrece, karada avlanmanÄąza izin verilmemiĹ&#x;tir.

Ů? :Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ ﴞ٥﴿ Ů? 7# Ů? ŮŽ +Ů? , ŮŽ Ů‘Ů° ‍اŮ? َّن‏ Sizi hem bu dĂźnyada, hem de âhirette kurtuluĹ&#x;a ulaĹ&#x;tÄąracak olan bu kurallara, —bazen hoĹ&#x;unuza gitmeseler bile— uymalÄą, haram ve helâl sÄąnÄąrlarÄąnÄą belirleme yetkisinin yalnÄązca Allah’a ait olduÄ&#x;unu bilmelisiniz. ÇßnkĂź Allah, insanlarÄąn arzu ve heveslerine gĂśre deÄ&#x;il, sonsuz ilim ve hikmetine uygun olarak, dilediÄ&#x;i Ĺ&#x;ekilde hĂźkĂźm verir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

3

ŮŽ Ů? Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ 7ŮŽ &Ů’ >‍ا‏ Ů? Ů‘ 7ŮŽ Ů? ŮŽ ?ŮŽ ‍ا‏.:Ů? @Ů? ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů‘ (‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź  Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ *Ů’ AŮŽ ‍ ا‏B Ů‘ # ‍ Ů? ŮŽ ŮŽŮˆ( ا‏CŮŽ ŮŽ ‍ا ŮŽŮ… ŮŽŮˆ ŮŽ( ْا ŮŽ& Ů’ ŮŽŮŠ ŮŽŮˆ ŮŽ( ْا‏7ŮŽ :ŮŽ ‍ْا‏ 'Ů‹ ‍ ŮŽا‏FŮ’ ‍ ŮŽŮˆ Ů?ع‏+Ů’ &Ů? Ů?Ů‘ ‍ Ů? Ů’" َع‏CŮ‹ GŮ’ ŮŽ ‍ َن‏HŮ? 4ŮŽ AŮ’ ŮŽ ‍ا َم‏7ŮŽ :ŮŽ ‍ْا‏

2. Ey iman edenler! Allah’Ĺn Ĺ&#x;iarlarÄąna, yani O’na itaati temsil eden mescit, ezan, Mushaf, baĹ&#x;ĂśrtĂźsĂź ve benzeri kutsal iĹ&#x;aret ve sembollere karĹ&#x;Äą saygÄąsÄązca davranmayÄąn. SavaĹ&#x;manÄąn yasak edildiÄ&#x;i (2. Bakara: 194) kutsal aylara tam olarak riayet edin. Hac amacÄąyla Mekke’ye gelen hacÄąlarÄąn, Kâbe’de kurban etmek Ăźzere yanlarÄąnda getirdikleri kurbanlÄąklara saygÄąsÄązlÄąk etmeyin. Meselâ, onlarÄąn hac kafilelerine saldÄąrmaya, kurbanlÄąk hayvanlarÄąnÄą ellerinden almaya kalkmayÄąn. AyrÄąca, hac ve umre dÄąĹ&#x;Äąnda, Allah’a adandÄąklarÄąnÄąn bir belirtisi olarak boyunlarÄąna iĹ&#x;aretler takÄąlarak sĂźslenmiĹ&#x; kurbanlÄąklara da aynÄą Ĺ&#x;ekilde saygÄąlÄą davranÄąn! Bir de, hem ticaret yaparak Rab’lerinin lĂźtfedeceÄ&#x;i nimetleri elde etmek ve hem de hac ibadetini yerine getirerek O’nun rÄązasÄąnÄą kazan-


4

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

mak amacÄąyla Kutsal Kâbe’ye gelen hacÄąlara karĹ&#x;Äą —bunlar bir zamanlar sizi hacdan alÄąkoymuĹ&#x; dĂźĹ&#x;manlarÄąnÄąz bile olsalar— saygÄąsÄązlÄąk etmeyin! OnlarÄąn huzur ve gĂźven içinde topraklarÄąnÄązdan geçmelerine izin verin. ÇßnkĂź sizler, yeryĂźzĂźnde barÄąĹ&#x; ve adaleti saÄ&#x;lamakla yĂźkĂźmlĂźsĂźnĂźz. KaldÄą ki, Allah’a ibadeti simgeleyen sembollere —onu taĹ&#x;Äąyan bir kâfir bile olsa— saygÄą gĂśstermelisiniz.

Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ â€ŤŮˆŘ§â€Ź ‍د‏ J K + 4 . . / ‍ا‏ ‍ذ‏ Ů’ Ů’ Ů?â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź Ů? Ů? ŮŽ Kâbe’yi ziyaret amacÄąyla ihrama girdikten sonra —deniz avÄą hariç— avlanmayÄąn. Fakat hac ibadetlerini bitirip ihramdan çĹktÄąÄ&#x;ÄąnÄąz zaman, Mekke’deki yasak bĂślge dÄąĹ&#x;Äąnda ve hayvanlarÄąn etinden, derisinden vs. faydalanmak veya zararÄąndan korunmak amacÄąyla avlanabilirsiniz. Fakat sÄąrf zevk için avlanmak doÄ&#x;ru deÄ&#x;ildir.

Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ 7Ů? LŮ’ ŮŽ (ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? LŮ? MŮ’ ŮŽ ‍ Ů?" ْا‏2ŮŽ +Ů’ NŮ? ‍ Ů‘Ů? Ůˆâ€ŹKŮŽ ‍ Ů’ Ů?Ů… اَ ْن‏PŮŽ ‍ ŮŽ? ŮŽ Ů° Ů?ن‏+Ů’ , َ‍ام ا‏7ŮŽ :ŮŽ ‍ْا‏ Ů’ â€ŤŮˆŘ§â€Ź 4 @ ‍ن‏ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? Q


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

5

Bir zamanlar Kâbe’yi ziyaret etmenize engel olduklarÄą için bu insanlara karĹ&#x;Äą duyduÄ&#x;unuz Ăśfke, sizi asla adaletsizliÄ&#x;e sevk etmesin! GeçmiĹ&#x;ten kaynaklanan intikam duygularÄąyla onlara saldÄąrmaya, eziyet etmeye kalkmayÄąn! Ä°lâhĂŽ davet onlara açĹk ve net olarak ulaĹ&#x;Äąncaya kadar da, Kâbe’yi haccetmelerine engel olmayÄąn.

Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů’ +Ů? RŮ’ (‍ا‏  4‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź U ‍ا‏ 3 . 2ŮŽ â€ŤŮŽŮˆ ŮŽ@ ŮŽ ŮŽŮˆ Ů?'ا‏ Ů‘ Ů‘ Ů° ŮŽ Ů? Ů’ 3.ŮŽ 2ŮŽ ‍ى ŮŽŮˆ ŮŽ( ŮŽ@ ŮŽ ŮŽŮˆ Ů?'ا‏ Ů?Ů? S Ů’ Ů’ ‍ان‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ S Ů? ŮŽ Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź AyrÄąca, yeryĂźzĂźnde zulĂźm ve haksÄązlÄąÄ&#x;Äą ortadan kaldÄąrmak ve Ä°slâm’Ĺn hedeflediÄ&#x;i barÄąĹ&#x; ve adalet sistemini egemen kÄąlmak için, kitleler hâlinde ĂśrgĂźtlenerek zalimlere karĹ&#x;Äą ortak bir cephede birleĹ&#x;in. AhlâkĂŽ deÄ&#x;erleri yeniden yĂźcelterek iyilikleri yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąrma ve zulme karĹ&#x;Äą tek yumruk olarak kĂśtĂźlĂźkleri engelleme konusunda birbirinizle yardÄąmlaĹ&#x;Äąn, gĂźnah iĹ&#x;lemek ve dĂźĹ&#x;manlÄąklarÄą kĂśrĂźklemek amacÄąyla yardÄąmlaĹ&#x;mayÄąn! Allah yolunda mĂźcadeleyi terk ettiÄ&#x;iniz takdirde, meydan kĂśtĂźlere kalÄąr ve zulĂźm, sistemleĹ&#x;erek terĂśr devletleri, mafyalar,


6

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

çeteler ve uluslararasÄą suç ĂśrgĂźtleri hâlinde insanlÄąÄ&#x;Äąn baĹ&#x;Äąna bir kâbus gibi çÜker.

ŮŽ Ů’ Ů° Ů° ŮŽ Ů‘ ŮŽ Ů? ﴞ٢﴿ ‍ ب‏  ‍ا‏ ? ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ ;‍ا‏ ‍ا‏ @ Ů? Ů‘ Ů‘ Ů‘ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? # Ů? Ů? O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doÄ&#x;rultusunda hayata yĂśn vererek kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăźn her çeĹ&#x;idinden titizlikle sakÄąnÄąn! Ĺžunu hiç unutmayÄąn ki, Allah’Ĺn cezalandÄąrmasÄą çok çetindir! Eti yenilmesi haram kÄąlÄąnan hayvanlara gelince:

Ů’ Ů’ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů‘ Ů? Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7 X Y ‍ا‏ + : â€ŤŮˆâ€Ź ‍م‏ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ) 4 *

‍ا‏ + , * . 2 ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ 7Ů?Ů‘ / Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? # Ů? ŮŽ Ů° Ů’Ů? HŮŽ Ů? [Ů‘ \Ů? Ů?‍ا‏ Z# Ů? ;‍ا‏ Ů?Ů‘ 0 3. LeĹ&#x;, kan, domuz eti ve Allah’tan baĹ&#x;kasÄą adÄąna kesilenler size haram kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. LeĹ&#x;: Ä°slâmĂŽ usullere gĂśre boÄ&#x;azlanmadan ĂślmĂźĹ&#x; olan hayvandÄąr. Ancak çekirge gibi bĂścek cinsinden kßçßk canlÄąlar ve devamlÄą suda yaĹ&#x;ayan hayvanlar boÄ&#x;azlanmadan ĂślmĂźĹ&#x; olsalar bile leĹ&#x; kapsamÄąna girmezler. Kan: Haram olan, akÄącÄą kandÄąr. Ete, dalaÄ&#x;a, ciÄ&#x;ere sinmiĹ&#x; olan kan ise helâldir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

7

Domuz eti: Domuzun sadece eti deÄ&#x;il, yaÄ&#x;Äą, kemiÄ&#x;i, iliÄ&#x;i vb. diÄ&#x;er bĂźtĂźn uzuvlarÄą da haramdÄąr. Allah’tan baĹ&#x;kasÄą adÄąna kesilenler: Allah’tan baĹ&#x;ka bir varlÄąk adÄąna kurban edilen hayvanÄąn eti yenmez. AynÄą Ĺ&#x;ekilde, Allah’Ĺn adÄą kasten terk edilerek yahut O’nun adÄąyla olsa bile putlarÄąn ve kendisine tapÄąnÄąlan diÄ&#x;er varlÄąklarÄąn ĂśnĂźnde kesilenleri yemek de haramdÄąr.

ŮŽŮ‘ ‍ ŮŽŘ° Ů?ŘŠ ŮŽŮˆ ْا Ů? ŮŽ] ŮŽ Ů?Ů‘ŘŻ ŮŽ Ů?) ŮŽŮˆâ€ŹPŮ? Ů’ ŮŽ ‍ Ů? ŮŽ Ů?) ŮŽŮˆ ْا‏YŮŽ Ů’ Ů? â€ŤŮŽŮˆ ْا‏ ŮŽ ‍ Ů?) ŮŽŮˆâ€Ź:* ŮŽ J# ‍ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ^ 8 ‍ا‏ 3 . 2 _ ‍ذ‏ â€ŤŮˆâ€Ź + 4 * N ‍ذ‏ ( ‍ا‏ ` A M‍ا‏ [ N ‍ا‏ Ů‘ Ů’ Ů’ Ů? Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Herhangi bir sebeple nefesi tÄąkanÄąp boÄ&#x;ularak, ok, mÄązrak, kurĹ&#x;un, saçma ve benzeri av aletleri ile deÄ&#x;il de; odun, kaya ve benzeri bir Ĺ&#x;eyle vurularak, yĂźksek bir yerden veya uçurumdan dĂźĹ&#x;erek, baĹ&#x;ka bir hayvan tarafÄąndan ezilerek veya boynuzlanarak ve av için eÄ&#x;itilmemiĹ&#x; aslan, kaplan, kurt, kĂśpek, kartal gibi yÄąrtÄącÄą bir hayvan tarafÄąndan parçalanarak ĂśldĂźrĂźlen hayvanlar da leĹ&#x; kapsamÄąna girer. Ancak onlardan, canlarÄą çĹkmadan yetiĹ&#x;ip besmele çe-


8

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

kerek boÄ&#x;azladÄąklarÄąnÄąz hariç. OnlarÄąn etinden yiyebilirsiniz. AyrÄąca, eti yenen cinsten olsa ve kesilirken Allah’Ĺn adÄą anÄąlsa bile, putlarÄąn ĂśnĂźnde kesilen hayvanlarÄąn etlerini yemeniz ve bu tarz bir kesim yapmanÄąz da haramdÄąr.

ŮŽ Ů’ Ů? ‍ Ů? ا‏M ŮŽ Ů? Ů? ‍ ( ْز ŮŽ( Ů?Ů… ٰذ‏ Ů’ Ů’ aŮŒ MŮ’ Ů? +Ů’ , 4 M @ ‍ن‏ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů?

Bir de, fal oklarÄąyla kÄąsmet aramanÄąz size haram kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. MĂźĹ&#x;rikler Ăśnemli bir konuda karar verecekleri zaman, zar veya zar yerine kullandÄąklarÄą fal oklarÄąyla kÄąsmet çekerlerdi. Bu oklarÄąn birinde “Evetâ€? diÄ&#x;erinde “HayÄąrâ€? yazar, ßçßncĂźsĂź de boĹ&#x; olurdu. Karar verecek kiĹ&#x;i torbaya elini sokar, bunlardan birini çekerdi. “Evetâ€? çĹkarsa o iĹ&#x;i yapar, “HayÄąrâ€? çĹkarsa yapmaz, boĹ&#x; çĹkarsa karÄąĹ&#x;tÄąrÄąp bir daha çekerdi. Ä?Ĺ&#x;te Allah, bu uygulamayÄą yasaklamÄąĹ&#x;tÄąr. Demek ki, yapacaÄ&#x;ÄąnÄąz iĹ&#x;lerde ilâhĂŽ vahyi rehber edinip akÄąl ve tecrĂźbeye dayanarak karar vermek yerine; falcÄąlÄąk, cincilik, medyumluk, astroloji, kâhinlik gibi batÄąl inançlarla hayatÄąnÄązÄą yĂśnlendirmeniz size yasaklanmÄąĹ&#x;tÄąr. Ancak, eĹ&#x;it derecede meĹ&#x;ru iki Ĺ&#x;ey bulunur da, aralarÄąnda hiçbir aklĂŽ seçim


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

9

yapma imkânÄą olmadÄąÄ&#x;Äą zaman kura çekmek helâldir. Ä°Ĺ&#x;te, bĂźtĂźn bu haram kÄąlÄąnanlar, kiĹ&#x;iyi ve toplumu doÄ&#x;ru yoldan saptÄąran zararlÄą ve kĂśtĂź iĹ&#x;lerdir. O hâlde, asÄąl savaĹ&#x;manÄąz gereken Ĺ&#x;ey, din adÄąna —veya dinsizlik adÄąna— uydurulan hurafeler olacaktÄąr. Zira:

ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? +Ů’ \Ů? Ů’ > e ‍م‏ * ŮŽ YŮ’ @ŮŽ CŮŽ +Ů’ ,Ů? ‍د‏# "Ů’ Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? cŮŽ N "ŮŽ $# Ů‘ ‍ ا‏d Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ َ‍ا‏ Ů’ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍> Ů’ Ů? ن‏ ŮŽ f‍ا‏

BugĂźn kâfirler, dininizi yok edip sizi yeniden kĂźfre çevirmekten Ăźmitlerini tamamen kesmiĹ&#x;lerdir. Ă–yleyse, onlardan korkup da hak uÄ&#x;runda mĂźcadeleyi bÄąrakmayÄąn, fakat benden gelecek azaptan ve benim sevgimi kaybetmekten korkun!

Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ Ů? ŮŽ ‍د‏# +Ů’ , Ů? ŮŽ +Ů’ , Ů? Ů’ ŮŽ @Ů’ َ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+Ů’ , Ů? .Ů’ ŮŽ NŮ’ َ‍اَ Ů’ ŮŽ* Ů’ ŮŽŮ… ا‏ Ů’Ů? +Ů? , Ů? ŮŽ -* Ů‹ ‍د‏# ‍ َم‏CŮŽ Ů’ (‍ا‏ Ů? F# ‍ ŮŽŮˆ َع‏94# ŮŽ Ů’ 'Ů?


10

5. MÂİDE SÛRESİ

CÜZ: 4

Bugün, kıyamete kadar hiçbir tadilat ve düzeltmeye ihtiyaç bırakmayacak mükemmel bir inanç sistemi ortaya koyarak ve bütün çağlara, kültürlere ve toplumlara uyarlanabilecek temel prensipler belirleyerek dininizi kemale erdirdim, böylece size vadettiğim nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak, bir tek Allah’a kulluk etme esasına dayanan ve bütün Peygamberlerin bir sancak gibi elden ele taşıyarak insanlığa tebliği ettikleri inanç sistemi olan İslâm’ı seçip beğendim. O hâlde, bu ilâhî kanunlara sımsıkı sarılın ve size yasaklanan her şeyden uzak durun! Ancak:

ُ F‫ا‬ ْ "ِ َ َ ;‫ا‬ َ ّٰ ‫ َ ِ َّن‬+ٍ gRْ ( ِ ِ hٍ 'ِ Lَ 4َ ُ َ 0ْ 1َ )ٍ 8َ َ Yْ َ 9# 7َّ J ﴾٣﴿ +ٌ */# ‫ ٌر َر‬cُ 1َ

Her kim bir hastalık, zorlanma veya ciddî bir açlıktan dolayı çaresiz kalır da, günaha istekle yönelmeksizin bunlardan yemeye mecbur kalırsa, —zaruret miktarını aşmamak ve başkasının hayatını tehlikeye düşürmemek şartıyla— elbette günahı bağışlanacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

11

Buraya kadar, haram olanlar sayÄąldÄą. Ĺžimdi de:

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ‍ ت‏ A * J ‍ا‏ + , [ / ‍ا‏ [ P + & [ / ‍ا‏ ‍ا‏ Ů’ Ů?g ŮŽ Ů‘Ů? Ů? Ů? ‍ ŮŽ َذ‏jŮŽ 'ŮŽ .Ů? kŮŽ MŮ’ ŮŽ Ů? Ů?

4. Ey Peygamber! MĂźminler sana, kendilerine neyin helâl kÄąlÄąndÄąÄ&#x;ÄąnÄą soruyorlar. De ki: “FaydalÄą, temiz ve gĂźzel olan her Ĺ&#x;ey size helâl kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr.â€?

ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ Ů? ‍اعح‏ ŮŽ A# .Ů?Ů‘ , ŮŽ Ů‘ Ů? "ŮŽŮ‘ &Ů? 'ŮŽ Ů? .Ů?Ů‘ ŮŽ @Ů? B L ‍ا‏ " + 4

. 2ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů’ ŮŽ +ŮŽ ‍ا‏ Ů’ â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? N‍ ŮŽŮˆŘ§Ř°â€Ź+Ů’ ,*Ů’ .2ŮŽ "ŮŽ ,M Ů?n Ů‘ +Ů? , ŮŽ .Ů‘ 2ŮŽ ŮŽ Ů’ ‍ا Ů? Ů‘ ا‏.,ŮŽ ;‍ا‏ ZS Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů°

Allah’Ĺn size bahĹ&#x;ettiÄ&#x;i bilgi ve yetenek sayesinde eÄ&#x;itip yetiĹ&#x;tirdiÄ&#x;iniz av kĂśpeÄ&#x;i, tazÄą, atmaca ve benzeri av hayvanlarÄąnÄąn sizin için yakaladÄąÄ&#x;Äą helâl cinsten hayvanlarÄąn etinden de yiyebilirsiniz. Yeter ki, onlarÄą avÄąn Ăźzerine salarken “Bismillah!â€? diyerek Allah’Ĺn adÄąnÄą anÄąn. Ava baĹ&#x;larken çektiÄ&#x;iniz besmele de bunun için yeterlidir. GĂśnderdiÄ&#x;iniz hayvan avÄą ĂśldĂźrmĂźĹ&#x; bile olsa, bu av leĹ&#x; sayÄąlmaz, helâldir. Av he-


12

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

nĂźz canlÄąysa, onu besmele çekerek boÄ&#x;azlamalÄąsÄąnÄąz.

ŮŽ Ů’ Ů° Ů° ŮŽ Ů‘ Ů? ﴞ٤﴿ ‍ ب‏ M : ‍ا‏ ` 7 ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ ;‍ا‏ ‍ا‏ @ Ů‘ Ů‘ Ů‘ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? # BĂźtĂźn bunlarÄą yaparken, Allah’tan gelen emirleri uygulamakta son derece dikkatli davranÄąn ve O’na karĹ&#x;Äą gelmekten titizlikle sakÄąnÄąn! UnutmayÄąn ki, Allah yeri ve zamanÄą geldiÄ&#x;inde hesabÄą çabuk gĂśrendir.

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? â€ŤŮˆ Ů?@ا‏p ‍ ŮŽ" ا‏$# ‍ ŮŽ Ů?Ů… ا‏q‍ ŘŞ ŮŽŮˆâ€Ź A * J ‍ا‏ + , [ / ‍ا‏ ‍م‏ * Ů’ Ů? ŮŽ Ů‘ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ َ‍ا‏ Ů? ŮŒ ŮŒ Ů’ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? +n Ů’ &Ů? [/ + , q â€ŤŮˆâ€Ź + , [ / ‍ ب‏ 4 , ‍ا‏ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů? Ů? ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ S

5. Evet! BugĂźn, temiz ve gĂźzel olan her Ĺ&#x;ey size helâl kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. Daha Ăśnce kendilerine Kitap verilmiĹ&#x; olan Yahudi ve HristiyanlarÄąn yiyecekleri de size helâldir. OnlarÄąn, Allah’Ĺn adÄąnÄą anarak kesmiĹ&#x; olduklarÄą eti helâl olan hayvanlardan ve Ăźrettikleri bĂźtĂźn temiz ve helâl yiyeceklerden yiyebilirsiniz. AynÄą Ĺ&#x;ekilde, sizin yiyecekleriniz de onlara ve diÄ&#x;er bĂźtĂźn insanlara helâldir. DolayÄąsÄąyla, yiyeceklerinizden onlara ikram edebilir yahut satabilirsiniz. Allah’a ve


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

13

âhiret gĂźnĂźne inanmayan veya Allah’a ortak koĹ&#x;an kimselere gelince, onlarÄąn Ăźrettikleri meĹ&#x;ru yiyecekler helâl olmakla birlikte, kestikleri hayvan yenmez.

"ŮŽ Ů? ‍ ت‏ Ů? ŮŽ Ů? rŮ’ Ů? ‍ ŘŞ Ů? ŮŽ" ْا‏ Ů? ŮŽ 8ŮŽ :Ů’ Ů? ‍ ŘŞ ŮŽŮˆ ْا‏ Ů? ŮŽ 8ŮŽ :Ů’ Ů? â€ŤŮŽŮˆ ْا‏ ŮŽ Ů’ Ů‘ Ů? .Ů? AŮ’ PŮŽ "Ů’ Ů? ‍ ب‏ Ů? ŮŽ"Ů‘ \Ů? Ů? 4Ů? *Ů’ @ŮŽ ‍ اŮ? ŮŽŘ°ا ٰا‏+Ů’ , ‍ا‏ ‍ا‏ @ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ " $ ‍ا‏ # Ů? ŮŽ 4ŮŽ , ŮŽ Ů? p ŮŽ :# Ů? M ŮŽ # 8Ů? :Ů’ Ů? "ŮŽŮ‘ \Ů? ‍ َع‏s ‍ي‏$# YŮ? 4ŮŽŮ‘ Ů? (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹB ŮŽ Ů? ŮŽ 0Ů’ 1ŮŽ B Ů? Ů?‍ا‏ ‍ان‏ Ů? ŮŽ fŮ’ َ‍ا‏

AyrÄąca, gerek MĂźslĂźmanlardan, gerekse sizden Ăśnce Kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden Allah’Ĺn varlÄąÄ&#x;Äąna ve birliÄ&#x;e inanan, ahlâklÄą, terbiyeli ve namuslu kadÄąnlar da, — iffetinizi korumanÄąz; yani onlarla evlilik dÄąĹ&#x;Äą iliĹ&#x;kilere tevessĂźl etmemeniz ve metres hayatÄą yaĹ&#x;amamanÄąz Ĺ&#x;artÄąyla— evlilik bedeli olan mehirlerini verdiÄ&#x;iniz takdirde onlarla evlenmeniz size helâldir. Fakat MĂźslĂźman bir kadÄąn, Yahudi veya Hristiyan bir erkekle evlenmemelidir. Zira MĂźslĂźman bir kadÄąnÄąn gayrimĂźslim


14

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

bir aile ortamÄąnda inancÄąnÄą muhafaza etmesi ve çocuklarÄąnÄą Ä°slâm’a gĂśre yetiĹ&#x;tirmesi çok zordur. Bu ayetlerin ortaya koyduÄ&#x;u prensiplere uymak, sizin imanÄąnÄązÄąn bir gereÄ&#x;idir. UnutmayÄąn ki:

Ů’ Ů’ ŮŽ AŮ? / ŮŽ Ů’ ŮŽ 9Ů? ŮŽ \Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ?n .Ů? ŮŽ 2ŮŽ t  ‍ ن‏

 ( 7 c , ŮŽ "Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů’ # ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů’ Ů’ Ů° ﴞټ﴿ "uŮŽ 7# Y ‍ا‏ " ‍؊‏ 7 f (‍ا‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů?

Her kim Allah’Ĺn hĂźkĂźmlerini reddederek iman edilmesi gereken ilke ve kurallarÄą inkâr ederse, bĂźtĂźn yaptÄąklarÄą iyilikler boĹ&#x;a gidecek ve âhirette de o, kesinlikle hĂźsrana uÄ&#x;rayacaktÄąr! Ä°manÄąn en temel prensibi namaz, namazÄąn Ăśn Ĺ&#x;artÄą da abdesttir:

ŮŽ Ů° Ů° Ů‘ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ا‏.M 1 ‍؊‏ . 8‍ا‏ 3 ‍ا‏ + 4

P ‍ا‏ ‍ذ‏ ‍ا‏ ‍ا‏ ‍ا‏ " $ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů’ Ů’ Ů? Ů? # Ů‘ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?

Ů? Ů? vpŮ? 7Ů? Ů? ‍ا‏:Ů? M Ů? ŮŽ Ů? Ů’ َ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+Ů’ , Ů? \ŮŽ s +Ů’ , ŮŽ Ů’ ‍ ŮŽŮˆŘ§â€ŹaŮ? Ů? ‍ا‏7ŮŽ ŮŽ ‍ ْا‏3ŮŽ Ů?‍ ا‏+Ů’ , Ů? ‍Ů?Ůˆâ€Ź ŮŽ ‍ ْا‏3ŮŽ Ů?‍ ا‏+Ů’ , ŮŽ Ů’Ů? AŮŽ Ů’ , Ů? .ŮŽ s B ‍ع‏ Ů’ Ů? â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź


ÇAĞLAR ÜSTÜ HAYAT PROGRAMI

15

6. Ey iman edenler! Namaz kılmak istediğiniz zaman, eğer abdestli değilseniz, ellerinizi, yüzünüzü ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, sonra başınızı ıslak elle sıvazlayarak mesh edin ve bileklere kadar ayaklarınızı yıkayın. Fakat abdestli iken ayağınıza mest veya mest gibi kalın çorap giymişseniz, abdest alırken onları ıslak elle sıvazlayarak mesh etmeniz de ayak yıkama yerine geçer. Ancak bunun için, abdest bozduktan sonra mesti ayağınızdan çıkarmamış olmanız gerekir. Mest çıkarıldığı veya meshin süresi dolduğu zaman, mestin hükmü iptal olur ve ayağı yıkamak gerekir. Bu şekilde meshin süresi mukim iken en çok bir gün, yolculukta ise üç gündür.

َ ّ ُ ْ َ َ ْ ‫وا‬ 7 & q A s + 4 N ‫ن‬ ْ ِ‫َوا‬ ّ ُ ُ ُ ُ ً 

Eğer cinsel ilişki veya şehvetle meni boşalması sebebiyle boy abdesti gerektiren bir durumda, yani cünüp iseniz, namaz kılmak, Kur’an okumak ve Kâbe’yi tavaf etmek için tepeden tırnağa yıkanıp guslederek tamamen temizlenmelisiniz. Ayrıca, ay hâli görmekte olan kadınlar da


16

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

namaz kĹlmak ve Kâbe’yi tavaf etmek için hayĹzdan sonra temizlenip boy abdesti almalĹdĹrlar.

 Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ Ů? ŮŒ / ŮŽ +Ů’ , ‍ا‏ ‍إ‏ s â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ 7 c 3 . 2 â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ 3 Ů°F7Ů’ ŮŽ +Ů’ 4Ů? Ů’ NŮ? â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ا‏ ‍ Ů? ŮˆŘ§ ŮŽ ًإ‏LŮ? @ŮŽ +Ů’ .ŮŽ ŮŽ ‍ َإ‏M Ů‘Ů? +Ů? 4Ů? MŮ’ ŮŽ Ů° ‍ اَ Ů’Ůˆâ€ŹtŮ? Ů? H ŮŽ ‍Ů? ŮŽ" ْا‏ ŮŽ ‍* Ů‹ ا‏# KŮŽ ‍ ŮŽ* Ů‘ŮŽ Ů? ا‏4ŮŽ ŮŽ Ů? \Ů? s +Ů’ , ŮŽ Ů’ ŮŽ AŮ‹ *Ů‘Ů? q Ů? Ů? Ů? ‍ا‏:Ů? M Ů? # Ů’ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ZŮ? Ů’ Ů? +Ů’ ,

Ama eÄ&#x;er hasta veya yolculuk hâlinde iken abdest almanÄąz veya gusletmeniz gerektiÄ&#x;i hâlde, buna imkân bulamamÄąĹ&#x; iseniz yahut hasta veya yolcu deÄ&#x;ilken tuvalet ihtiyacÄąnÄązÄą gidermiĹ&#x; veya bir kadÄąnla aĹ&#x;ÄąrÄą derecede Ĺ&#x;ehvet uyandÄąracak Ĺ&#x;ekilde temasta bulunmuĹ&#x; olur da, abdest alacak veya yÄąkanacak su bulamazsanÄąz ya da bulduÄ&#x;unuz suyu kullanmanÄąza bir engel varsa, o zaman Ĺ&#x;Ăśyle teyemmĂźm alÄąn; temiz bir toprak veya taĹ&#x;, kireç, kum ve benzeri toprak cinsinden bir madde bulun ve ellerinizi ona hafifçe sĂźrĂźp çĹrptÄąktan sonra, onu yĂźzĂźnĂźze ve ellerinize kollarÄąnÄąza sĂźrĂźn. Bu da namaz Ăśnce-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

17

si bir Ăśn hazÄąrlÄąk olarak, abdest veya gusĂźl (boy abdesti) yerine geçer. BĂźtĂźn bunlarÄą bir zorluk, bir meĹ&#x;akkat sanmayÄąn:

Ů° Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ [ŮŽ ŮŽ LŮ’ *ŮŽ Ů? ;‍ا‏ Ů? 7# Ů? "Ů’ , Ů? Ů‘Ů° Ů? 7# Ů? ŮŽ ŮŽ "Ů’ Ů? +Ů’ , Ů? ‍ Ů?ŘŹ ŮŽŮˆâ€Ź7ŮŽ / ŮŽ ŮŽ *Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ZŮ? 4ŮŽ ŮŽ Ů’ 'Ů? +ŮŽŮ‘ 4Ů? *Ů? Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ NŮ? 7ŮŽ &Ů‘Ů? J â€ŤŮˆ َن‏7Ů? ,>Ů’ @ŮŽ +Ů’ ,.Ů‘ ŮŽ ŮŽ +Ů’ , ﴞٌ﴿

Allah, bu emirleri vermekle sizi sÄąkÄąntÄąya sokmak istemez, ancak sizi maddĂŽ ve manevĂŽ kirlerden arÄąndÄąrÄąp tertemiz kÄąlmak ve size vermiĹ&#x; olduÄ&#x;u iman, saÄ&#x;lÄąk, gĂźzellik gibi nimetlerini tamamlamak ister ki, bĂśylece Ĺ&#x;Ăźkredesiniz. Bunun için:

Ů?+Ů’ ,ŮŽ RŮŽ ‍ي ŮŽŮˆŘ§â€Ź$# ŮŽŮ‘ ‍ ا‏ZŮ? PŮŽ zŮŽ * # ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ , Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° )ŮŽ ŮŽ Ů’ 'Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? NŮ? â€ŤŮŽŮˆŘ§ ْذ‏

ŮŽ َ‍ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+Ů’ 4Ů? .Ů’ PŮ? ‍ اŮ? ْذ‏g +ŮŒ *.# 2ŮŽ ;‍ا‏ Z# Ů? ŮŽ Ů‘Ů° ‍ا; اŮ? َّن‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏n ŮŽ Ů’ q ŮŽ Ů? ﴞ٧﴿ â€ŤŮˆŘąâ€Ź 8‍ا‏ ‍ات‏ $ Ů? Ů? Ů? Ů‘ Ů?


18

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

7. Allah’Ĺn size bahĹ&#x;ettiÄ&#x;i bunca nimetleri ve Ä°slâm’Ĺ kabul ettiÄ&#x;iniz sÄąrada sizden almÄąĹ&#x; olduÄ&#x;u sĂśzĂź hatÄąrlayÄąn: Hani Peygamber’e baÄ&#x;lÄąlÄąk yemini verirken, “İĹ&#x;ittik ve itaat ettik!â€? diye Allah’a sĂśz vermiĹ&#x;tiniz. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doÄ&#x;rultusunda yaĹ&#x;ayarak kĂśtĂźlĂźklerden titizlikle sakÄąnÄąn! UnutmayÄąn; Allah, kalplerin içindeki bĂźtĂźn gizli niyet ve dĂźĹ&#x;Ăźnceleri bilmektedir. KĂśtĂźlĂźklerden sakÄąnmak için uymanÄąz gereken en Ăśnemli kural Ĺ&#x;udur:

ŮŽ Ů° Ů° Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍; Ů?? ŮŽ& ŮŽ ا َإ‏ Ů? Ů‘ Ů? B # ‍ Ů‘ا‏P ‍ Ů?'ا‏N ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ ŮŽ Ů’ Ů° Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů? ‍ا‏  @ ( ‍ا‏ 3 . 2 ‍م‏ P ‍ن‏ ? + , 7 L ( â€ŤŮˆâ€Ź t M  Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ n Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽŮ‘ Ů? ‍ Ů?ب‏7ŮŽ PŮ’ َ‍ Ů? Ů?ا | Ů?\ ŮŽ ا‏2Ů’ Ů?‍ا‏ ŮŽ Ů? ŮŒ 0A# f ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ا; اŮ? َّن‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ى ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏n Ů° Ů’ 4. ﴞ٨﴿ ‍ َن‏.Ů? ŮŽ Ů’ @ŮŽ

8. Ey iman edenler! Allah için gerçeÄ&#x;e Ĺ&#x;ahitlik ederek adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun! Bir kiĹ&#x;i veya topluma karĹ&#x;Äą duyduÄ&#x;unuz Ăśfke, onlarla ilgili vereceÄ&#x;iniz kararlarda sizi adaletsizliÄ&#x;e sevk etmesin! Siz her zaman,


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

19

herkese karĹ&#x;Äą adil davranÄąn! ÇßnkĂź Allah’Ĺn sevgisini kazanmak, yani iyilik ve takvaya ulaĹ&#x;mak için en uygun olan davranÄąĹ&#x;, dĂźĹ&#x;manlarÄąnÄąza karĹ&#x;Äą bile olsa adaletten zerre kadar ayrÄąlmamaktÄąr. O hâlde, Allah’tan gelen ilkeler doÄ&#x;rultusunda hayata yĂśn vererek, kĂśtĂźlĂźklerden titizlikle sakÄąnÄąn! Ä°yi bilin ki Allah, yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄąz her Ĺ&#x;eyden haberdardÄąr. Adaletli davranmanÄąz, baĹ&#x;kalarÄąndan çok size fayda verecektir:

ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ ŮŒŘŠâ€Ź7ŮŽ cŮ? HŮ’ ŮŽ +Ů’ &Ů? ‍ ت‏ Ů?g :ŮŽ Ů? 8‍ا‏ Ů‘ ‍ا‏. Ů? 2ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ŮŽŮˆâ€Ź$# Ů‘ ‍ا; ا‏ Ů? Ů‘Ů° ŮŽ 2ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ﴞي﴿ +ŮŒ *~# 2ŮŽ 7ŮŒ sŮ’ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź

9. Allah, iman edip doÄ&#x;ru ve yararlÄą iĹ&#x;ler yapanlara sĂśz vermiĹ&#x;tir: Onlar için baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lanma ve muhteĹ&#x;em bir ĂśdĂźl vardÄąr: Cennet!

 ŮŽ ŮŽ Ů° Ů° Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ ب‏ : K ‍ا‏ j e â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ @  ‍ا‏ $ N â€ŤŮˆâ€Ź â€ŤŮˆŘ§â€Ź 7 c N " $ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ Ů’ € # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů’ ﴞ٥٠﴿ +* : L ‍ا‏ # ŮŽ Ů?


20

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

10. Hakikati inkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem halkÄądÄąr ve sonsuza dek orada kalacaklardÄąr! Allah’Ĺn mĂźminlere vaadi, yalnÄązca âhirete yĂśnelik de deÄ&#x;ildir:

Ů°Ů? Ů‘ )ŮŽ ŮŽ Ů’ 'Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? NŮ? ‍ ŮŽ" ٰا ŮŽ Ů?ا ا ْذ‏$# ŮŽŮ‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ+Ů‘ \ŮŽ ‍ اŮ? ْذ‏+Ů’ , ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ‘ ,ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ Ů? Ů’ ‍ ا‏+Ů’ , Ů? Ů’ 2ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ Ů? Ů’ ‍ ا‏h Ů? *Ů’ Ů?‍ا ا‏J Ů? M Ů’ +‚ Ů’ , A ‍ن‏ ‍ Ů’ ŮŒŮ… ا‏PŮŽ Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ ﴞ٥٥﴿ ‍ن‏u Ů? Ů? rŮ’ Ů? ‍ Ů?[ ا‏NŮ‘ ŮŽ 4ŮŽ *ŮŽ .Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° 3.ŮŽ 2ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů‘Ů° â€ŤŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏

11. Ey iman edenler! Allah’Ĺn size bahĹ&#x;ettiÄ&#x;i nimetini hatÄąrlayÄąn: Hani siz zayÄąf ve çaresiz durumdayken, dĂźĹ&#x;manlarÄąnÄązdan bir grup size fenalÄąk etmek istemiĹ&#x;ti de, Allah sizi onlarÄąn Ĺ&#x;errinden korumuĹ&#x;tu. Bu nimetin devam etmesini istiyorsanÄąz, Allah’tan gelen ilkeler doÄ&#x;rultusunda hayata yĂśn vererek kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăźn her çeĹ&#x;idinden titizlikle sakÄąnÄąn! Ve inananlar baĹ&#x;kasÄąna deÄ&#x;il, yalnÄązca Allah’a gĂźvensinler. BakÄąn, Allah’a gĂźvenen bir toplumun ne bĂźyĂźk lĂźtuflara nail olacaÄ&#x;ÄąnÄą, O’na tevekkĂźl etmeyip ahdini bozan bir toplumun da baĹ&#x;Äąna neler geleceÄ&#x;ini gĂśrmek için Ĺ&#x;u iki ĂśrneÄ&#x;i dikkatle dinleyin:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

21

+Ů? &Ů? Ů’ Ů? ŮŽ zŮ’ ŮŽ ŮŽ ‍[ ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆ ŮŽ ŮŽ Ů’ ا‏ ‚َ ‍اإ‏# 7ŮŽ Ů’ Ů?‍ ا‏9# ŮŽ ‍ َق‏zŮŽ * # ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° $ŮŽ f Ů’ AŮ‹ *# 'ŮŽ 7ŮŽ > ŮŽ 2ŮŽ 9Ů’ ŮŽ R‍ا‏

12. Allah, Ä°srailoÄ&#x;ullarÄą arasÄąndan on iki Ăśnder seçmiĹ&#x; ve onlardan sĂśz almÄąĹ&#x;tÄą.

Ů’ Ů? ŮŽ + Ů’ , ŮŽ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ ŮŽ 9'Ů‘ # Ů?‍ا; ا‏ ŮŽŮ‘ +Ů? 4Ů? Ů’ PŮŽ َ‍„ ا‏ +Ů? 4Ů? *Ů’ @ŮŽ ‍ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆ ٰا‏.Ů° 8‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ ل‏

;‍ا‏ ŮŽ Ů‘Ů° +Ů? 4Ů? FŮ’ 7ŮŽ PŮ’ َ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+Ů’ \Ů? Ů? @Ů? ‍ َّ† ْع‏2ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź9.# Ů? 7Ů? Ů? +Ů’ 4Ů? Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆ ٰا‏NŮ° †َّ ‍ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽŮ‘ .ŮŽ f Ů? Ů? ŮŽ Ů‹ M Ů’ Ů’ ( â€ŤŮˆâ€Ź + , @ k * + , 2 ‍ن‏ +Ů’ , ‍د‏ Ů‹ 7Ů’ PŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ Ů‘Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů‘ 7ŮŽ cŮ?Ů‘ NŮŽ ( ŮŽ / ŮŽ F Ů? ŮŽ Ů’ &ŮŽ 4Ů? :Ů’ @ŮŽ "Ů’ Ů? ‍ي‏7# LŮ’ @ŮŽ ‍ ت‏ ‍ا( Ů’' ŮŽ& Ů?‚ع‏ Ů? ŮŽŮ‘ s ŮŽ

Allah onlara demiĹ&#x;ti ki: “Gerçek Ĺ&#x;u ki, ben tĂźm kudret ve azametimle zalimlerin karĹ&#x;ÄąsÄąnda, sizin yanÄąnÄązdayÄąm! Fakat bunun için yapmanÄąz gereken Ĺ&#x;eyler var: EÄ&#x;er namazÄą gĂźzelce kÄąlar, zekâtÄą verirseniz; bĂźtĂźn elçilerime iman eder, gĂśrevlerinde onlara yardÄąmcÄą olur ve mĂźkâfatÄąnÄą âhirette almak Ăźzere malÄąnÄązdan, canÄąnÄązdan fedakârlÄąk ederek Allah’a gĂźzel bir borç verirseniz, ben de bireysel


22

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ve toplumsal hayatÄąnÄązda her tĂźrlĂź zulmĂź, haksÄązlÄąÄ&#x;Äą, kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăź yok ederek gĂźnahlarÄąnÄązÄą sileceÄ&#x;im ve âhirette sizleri, içinden Äąrmaklar çaÄ&#x;Äąldayan cennet bahçelerine yerleĹ&#x;tireceÄ&#x;im!â€?

ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů° ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ [* A M‍ا‏ ‍إ‏ ‍ا‏  [ F  + , j ‍ذ‏  7 c N "

 ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? # Ů? ﴞ٥٢﴿

“ArtÄąk içinizden her kim, bĂźtĂźn bunlardan sonra nankĂśrce davranÄąp inkâr edecek olursa, kurtuluĹ&#x;a erme fÄąrsatÄąnÄą yakalamÄąĹ&#x;ken gĂśz gĂśre gĂśre doÄ&#x;ru yoldan sapmÄąĹ&#x; demektir!â€?

+Ů’ &Ů? ŮŽ .Ů? PŮ? ŮŽ .Ů’ ŮŽ s ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ \Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ ŮŽ +Ů’ &Ů? PŮŽ zŮŽ * # +Ů’ &Ů? GŮ? Ů’ 'ŮŽ ŮŽ AŮ? ŮŽ )‚ً *ŮŽ Ů? PŮŽ

13. Fakat Ä°srailoÄ&#x;ullarÄą, ilâhĂŽ nimeti ellerinin tersiyle iterek davayÄą terk ettiler. Biz de, sĂśzlerinden dĂśndĂźkleri için onlarÄą rahmetimizden uzaklaĹ&#x;tÄąrarak lânetledik ve ilâhĂŽ yasalar gereÄ&#x;ince, hakikati idrak etme yeteneklerini kĂśrelterek kalplerini katÄąlaĹ&#x;tÄąrdÄąk.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

23

Ů’ ‡ / ŮŽ â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? NŮ?Ů‘ ‍~ Ů? Ů‘ŮŽ Ů?ذ‏ ' â€ŤŮˆâ€Ź Z F‍ا‏ " 2 + . , ‍ا‏ ‍ Ů? َن‏7Ů?Ů‘ :ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ # ŮŽ ‍ا‏M ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? gŮ? Ů? Z‚ # Ů?

Ă–yle ki, onlar kelimeleri yerinden oynatÄąp anlamlarÄąnÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirirler. Yani Yahudi din adamlarÄą, Tevrat ayetlerini yorumlarken sĂśzleri asÄąl baÄ&#x;lamÄąndan kopararak kasten çarpÄątÄąrlar. Bu yĂźzdendir ki, Peygamberler tarafÄąndan kendilerine sÄąkÄą sÄąkÄąya tembih edilen ĂśÄ&#x;Ăźtlerden birçoÄ&#x;unu gĂśz ardÄą ederek unutmuĹ&#x;lardÄąr.

ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ Ů‘ @ŮŽ â€ŤŮŽŮˆ ŮŽ( ŮŽ@ َ† Ů?ال‏ ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů’ Ů? C* Ů‹ .# P (Ů?‍ ا‏+Ů’ &Ů? Ů’ Ů? )Ů? ŮŽ Ů? f ŮŽ 3.2ŮŽ `Ů? .Ů? J

İçlerinden pek azĹ hariç, onlarĹn sßrekli ihanet içerisinde olduklarĹnĹ gÜrßrsßn.

ŮŽ Ů’ Ů° ŮŽ # M Ů‘ Ů?‍ Ů’ _ ا‏cŮŽ KŮ’ ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+Ů’ &Ů? Ů’ 2ŮŽ h Ů? ﴞ٥٣﴿ B :

‍ا‏ ^ : ;‍ا‏ ‍ن‏ Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů‘ Ů? 2 Ů? Ů? Ů? Ů? Ey Ä°slâm davetçisi! Sen her Ĺ&#x;eye raÄ&#x;men onlarÄą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;la, kaba ve kÄąrÄącÄą olma. OnlarÄą rencide etmeden, tatlÄą dille ve hikmetli sĂśzlerle Rabb’inin yoluna çaÄ&#x;Äąrmaya devam et. OnlarÄąn densizliklerine de Ĺ&#x;imdilik sabret. Hiç kuĹ&#x;kusuz Allah, gĂźzel davrananlarÄą sever.


24

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

 ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ +Ů’ &Ů? P zŮŽ * # 'ŮŽ $f ŮŽ ‍ عى ا‏ Ů° 8ŮŽ 'ŮŽ 'Ů‘ Ů?‍ ا ا‏P "ŮŽ $# Ů‘ â€ŤŮŽŮˆ Ů? ŮŽ" ا‏ ‡ / ZS # Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? NŮ?Ů‘ ‍~ Ů? Ů‘ŮŽ Ů?ذ‏ ŮŽ ‍ا‏M Ů? ŮŽ ŮŽ

14. Hz. Ä°sa’nÄąn tebliÄ&#x; ettiÄ&#x;i inanç sistemini deÄ&#x;iĹ&#x;tirip tanÄąnmaz hâle getiren ve buna raÄ&#x;men, “Biz Ä°sa Mesih’in yolundan giden HristiyanlarÄąz!â€? diyenlerden de buna benzer bir sĂśz almÄąĹ&#x;tÄąk. Ne var ki, onlar da kendilerine tembih edilen ĂśÄ&#x;Ăźtlerden birçoÄ&#x;unu gĂśz ardÄą ettiler.

 ŮŽ HŮ’ AŮŽ ‍ ْا ŮŽ ŮŽ ا ŮŽŮˆ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆ ْا‏+Ů? &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů’ 7ŮŽ 1Ů’ ŮŽ ŮŽ )Ů? ŮŽ *Ů° Ů? ‍ ŮŽ Ů’ Ů?Ů… ْا‏3Ů° Ů?‍ ŮŽŘĄ ا‏G

Bu yĂźzden onlarÄąn arasÄąna, ta KÄąyamet GĂźnß’ne kadar sĂźrecek bir kin ve dĂźĹ&#x;manlÄąk soktuk. Zaman zaman MĂźslĂźmanlarÄą yok etme dĂźrtĂźsĂźyle bir araya gelseler bile, çok geçmeden birbirlerine dĂźĹ&#x;Ăźp parçalanacaklar. Ama sonunda:

ﴞ٥٤﴿ ‍ ŮŽ Ů? َن‏8Ů’ ŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ŮŽ Ů? ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° +Ů? &Ů? eŮ? AŮ?Ů‘ ŮŽ Ů? â€ŤŮŽŮˆ ŮŽ Ů’ َ٠‏ Allah, yaptÄąklarÄą her Ĺ&#x;eyi onlara MahĹ&#x;er GĂźnĂź haber verecektir. O hâlde, ilâhĂŽ kurtuluĹ&#x; reçetesine kulak verin:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

25

Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ B ŮŽ Ů’ PŮŽ ‍ ب‏ Ů? Ů‘Ů? AŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů? ‍ َع‏+Ů’ NŮ? ‍ َإ‏s Ů’ ‍ًا‏0z# NŮŽ +Ů’ , 4 , ‍ا‏ [ \ ‍َ ا‏ ŮŽ Ů? Ů? Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ 0 z N " 2 ‍ا‏ c  â€ŤŮˆâ€Ź ‍ ب‏ 4 , ‍ا‏ " ‍ن‏ c Y @ + 4 N

Ů? Ů? ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ # Ů? Ů? Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů?

15. Ey Tevrat’a ve Ä°ncil’e inandÄąÄ&#x;ÄąnÄą iddia eden Kitap Ehli! Ä°Ĺ&#x;te size, elinizdeki Kitapta bulunan, fakat sizin yĂźzyÄąllardan beri halktan gizleyip durduÄ&#x;unuz birçok hĂźkĂźmleri size açĹkça bildiren, bir kÄąsmÄąnÄą da gerekli gĂśrmediÄ&#x;i için yĂźzĂźnĂźze vurmayÄąp affeden Son Elçimiz Muhammed, nihayet gelmiĹ&#x; bulunuyor!

Ů° ŮŽ Ů’ PŮŽ g ŮŒ A# Ů? ‍ ب‏ ﴞ٥ټ﴿ B 4 N â€ŤŮˆâ€Ź ‍ع‏ ' ;‍ا‏ "ŮŽ Ů? +Ů’ NŮ? ‍ َإ‏s Ů? Ů‘ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŒ Ů? ŮŒ Evet, Allah’tan size aydÄąnlatÄącÄą bir nur ve apaçĹk bir Kitap olan Kur’an-Äą Kerim gelmiĹ&#x; bulunuyor!

ŮŽŮ‘ [ŮŽ AŮ? Ů? ZŮ? 'ŮŽ ‍ ŮŽا‏FŮ’ ‍ ŮŽ` Ů?ع‏AŮŽ @ŮŽŮ‘ ‍ا; ŮŽ Ů?" ا‏ ‍ Ů?م‏CŮŽ M‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ZŮ? Ů? ‍ ي‏# &Ů’ ŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ Ů? Ů’ Ů? +Ů’ & & â€ŤŮˆâ€Ź Z ' ‍ذ‏ ‍ع‏ ‍ا‏ 3 ‍ا‏ ‍ ت‏

. ~ ‍ Ů? ŮŽ" ا‏+Ů’ &Ů? s Ů‘ Ů’ Ů? Ů? Ů? # # ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? 7Ů? YŮ’ Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů? Ů? Ů° ﴞ٥ٌ﴿ +* 4 M ‍اء‏ 7 K 3 ‍ا‏ ŮŽ Ů’ Ů? # Ů? ŮŽ Ů? Ů? Ů?


26

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

16. Allah bu Kitap sayesinde, hoĹ&#x;nutluÄ&#x;unu kazanmak isteyenleri barÄąĹ&#x;, esenlik ve kurtuluĹ&#x; yollarÄąna ulaĹ&#x;tÄąracak, inayet ve izniyle onlarÄą inkâr ve cehalet karanlÄąklardan kurtarÄąp aydÄąnlÄąÄ&#x;a çĹkaracak ve dosdoÄ&#x;ru cennete gĂśtĂźren bir yola iletecektir. Ä°lâhĂŽ rehberlikten yĂźz çevirenler ise, cehalet bataklÄąÄ&#x;Äąnda bocalayÄąp duracaklar. Ä°Ĺ&#x;te bunun bir ĂśrneÄ&#x;i olarak, bir insana —Peygamber bile olsa— gereÄ&#x;inden fazla sevgi besleyip onu aĹ&#x;ÄąrÄą derecede yĂźceltmenin, dindar bir toplumu bile nasÄąl yoldan çĹkardÄąÄ&#x;Äąna ibretle bakÄąn:

 ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ +ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ M

‍ا‏ \ ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ ‍ا‏ P " $ ‍ا‏ 7 c N  Ů‘ ŮŽ Ů’ _* Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? #

17. “Allah, Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa Mesih’tir!â€? diyenler, hem Allah’Ĺ, hem de kulu ve elçisi olan Ä°sa’yÄą inkâr ederek kesinlikle kâfir olmuĹ&#x;lardÄąr!

jŮŽ .Ů? &Ů’ Ů? ‍ اŮ? ْن اَ َعا ŮŽŘŻ اَ ْن‏kŮ‹ *Ů’ ?ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° "ŮŽ Ů? jŮ? .Ů? Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ŮŽ [Ů’ PŮ? Ů’ Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ *

s ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ 9 " â€ŤŮˆâ€Ź Z ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź + 7 " ‍ا‏ _* M

‍ا‏ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů?Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # ŮŽ Ů‹ # ŮŽ Ů? Onlara de ki:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

27

â€œĹžayet Allah, Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa Mesih’i, annesini ve hatta bĂźtĂźn yeryĂźzĂźndekileri yok etmek isteseydi, kim O’na engel olabilirdi?â€?

Ů’ ŮŽ Ů’ ‍ات ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ ŮŽ aŮ? .Ů? YŮ’ ŮŽ ŮŽ &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍ا( Ů’Řą Ů?Řś ŮŽŮˆâ€Ź 

M‍ا‏ j . Ů? Ů‘Ů° Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ Ů° Ů‘ Ů? ; ŮŽ ŮŽ ﴞ٥٧﴿ 7ŮŒ # PŮŽ ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ [Ů?Ů‘ NŮ? 3.Ů° 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍> Ů?ŘĄ ŮŽŮˆâ€Ź Ă–yle ya, gĂśklerin, yerin ve onlar arasÄąnda bulunan her Ĺ&#x;eyin hĂźkĂźmranlÄąÄ&#x;Äą yalnÄązca Allah’a aittir. O, dilediÄ&#x;ini dilediÄ&#x;i Ĺ&#x;ekilde; ister sizi yarattÄąÄ&#x;Äą gibi bir ana babadan, ister Ä°sa’da olduÄ&#x;u gibi babasÄąz, isterse de Ă‚dem gibi annesiz ve babasÄąz yaratÄąr. Hiç kuĹ&#x;ku yok ki, Allah’Ĺn her Ĺ&#x;eye gĂźcĂź yeter. Fakat onlar tĂśvbe edip uslanacaklarÄą yerde, bakÄąn neler sĂśylĂźyorlar:

Ů’ ŮŽŮ? ‍ا; ŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ‍€ Ů?ه‏vŮ? AŮŽŮ‘ / 8 ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍د‏ & * ‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů?" اَ Ů’ ŮŽ Ů?إ‏:Ů’ 'ŮŽ ‍ عى‏ Ů‘ Ů? ŮŽ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?ŮŽ -

18. Yahudiler ve Hristiyanlar, “Bizler Allah’Ĺn oÄ&#x;ullarÄą ve sevgili kullarÄąyÄąz. DolayÄąsÄąyla, her ne yaparsak yapalÄąm, Son Elçiyi inkâr etsek bile, kesinlikle cennete gireceÄ&#x;iz!â€? diyorlar.


28

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů? Ů? 'Ů? $Ů? Ů? +Ů’ , Ů? Ů? $Ů?Ů‘ ŮŽ Ů? +ŮŽ .Ů? ŮŽ [Ů’ PŮ? aŮŽ .ŮŽ f ŮŽ "Ů’ ŮŽŮ‘ Ů? 7ŮŒ > ŮŽ ŮŽ +Ů’ 4Ů? 'Ů’ َ‍ ŮŽ Ů’[ ا‏+ Ů’ ,

Onlara de ki: â€œĂ–yleyse Allah, sizi gĂźnahlarÄąnÄązdan dolayÄą niçin cezalandÄąrÄąyor? Kutsal kitabÄąnÄązÄąn bildirdiÄ&#x;ine gĂśre nice belâ ve musibetlere uÄ&#x;rayanlar sizler deÄ&#x;il misiniz? Baba oÄ&#x;luna, sevgili sevgiliye bĂśyle azap eder mi? HayÄąr, siz de Allah’Ĺn yarattÄąÄ&#x;Äą diÄ&#x;er insanlardan hiç bir ayrÄącalÄąÄ&#x;Äą olmayan sÄąradan insanlarsÄąnÄąz.

 ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ Ů?ب‏$Ů?Ů‘ ŮŽ Ů? ‍> Ů?ŘĄ ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ Ů? 7Ů? cŮ? HŮ’ ŮŽ ‍> Ů?إ‏ Gerçek Ĺ&#x;u ki, Allah lâyÄąk gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźnĂź baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar, mĂźstahak gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźnĂź de cezalandÄąrÄąr. Ve bunu, mutlak adalet ve hikmet Ăślçßlerine gĂśre yapar. Ä°lâhĂŽ lĂźtfa nail olmak isteyen ve bu yolda gereken çabayÄą harcayan her kuluna —hangi Äąrka, hangi topluma ve hangi cemaate mensup olursa olsun— rahmet kapÄąlarÄąnÄą sonuna kadar açar. ZulĂźm ve haksÄązlÄąÄ&#x;Äą tercih edenleri ise, Peygamber torunlarÄą bile olsalar cezalandÄąrÄąr.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

29

ŮŽ Ů’ ‍ات ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽŮ‘ jŮ? .Ů’ Ů? ; ZŮ? *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ŮŽŮˆŘ§â€Źn ŮŽ &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍ا( Ů’Řą Ů?Řś ŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů° Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ Ů° M‍ا‏ ﴞ٥٨﴿ Ů? 08# ŮŽ ‍ْا‏ UnutmayÄąn ki, gĂśklerin, yerin ve ikisi arasÄąnda bulunan her Ĺ&#x;eyin mutlak hĂźkĂźmranlÄąÄ&#x;Äą Allah’a aittir ve dĂśnĂźĹ&#x; ancak O’nadÄąr. Hepiniz dĂśnĂźp dolaĹ&#x;Äąp, eninde sonunda O’nun huzuruna varacaksÄąnÄąz.

Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ B ŮŽ Ů’ PŮŽ ‍ ب‏ Ů? Ů‘Ů? AŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů? ‍ َع‏+Ů’ NŮ? ‍ َإ‏s Ů’ 3.Ů° 2ŮŽ +Ů’ , 4 , ‍ا‏ [ \ ‍َ ا‏ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů’ Ů? Ů’ ŮŽ Ů? Ů? (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź0 > " ' ‍إ‏ s ‍ا‏  @ ‍ن‏ ‍ا‏ [ 7 ‍ا‏ " ‍؊‏ ] ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? # Ů? Ů? Ů?

 ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ 7 ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ [Ů?Ů‘ NŮ? 3.Ů° 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7ŮŒ $# 'ŮŽ ‍ ŮŒ ŮŽŮˆâ€Ź0># ŮŽ +Ů’ NŮ? ‍ َإ‏s Ů?n $# 'ŮŽ ﴞ٥ي﴿ 7uŮŒ # PŮŽ

19. Ey Tevrat’a ve Ä°ncil’e baÄ&#x;lÄą olduklarÄąnÄą iddia eden Kitap Ehli! Hiçbir Peygamberin gĂśnderilmediÄ&#x;i ve ilâhĂŽ vahyin bozulup unutulmaya yĂźz tuttuÄ&#x;u uzun bir aradan sonra, iĹ&#x;te size hakikati açĹk ve net olarak bildiren Elçimiz Mu-


30

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

hammed geldi. Allah size Son Elçi’yi gĂśnderdi ki, yarÄąn mahĹ&#x;er gĂźnĂźnde hesaba çekilirken: “Bize herhangi bir mĂźjdeci veya uyarÄącÄą gelmemiĹ&#x;ti, Ăśnceki kitaplar ise zaten bozulmuĹ&#x;tu. Bu yĂźzden hakikati bilemezdik!â€? demeyesiniz. ArtÄąk bĂśyle bir mazeretiniz kalmadÄą. Ä°Ĺ&#x;te size ilâhĂŽ nimetleri muĹ&#x;tulayan bir mĂźjdeleyici, hak ve hakikati tĂźm açĹklÄąÄ&#x;Äąyla ortaya koyan bir uyarÄącÄą gelmiĹ&#x; bulunuyor! O hâlde, hakikatin sesine kulak vermeli ve Ĺ&#x;u anlamsÄąz inadÄą bÄąrakarak Son Elçiye ve Kur’an’a iman etmelisiniz. Aksi hâlde, bir zamanlar sizi insanlÄąÄ&#x;Äąn Ăśnderleri yaparak yĂźcelten Allah, inkârÄąnÄązdan dolayÄą zillet ve periĹ&#x;anlÄąÄ&#x;a mahkĂťm edecektir. Zira Allah, dilediÄ&#x;i her Ĺ&#x;eyi yapmaya kadirdir. BakÄąn, geçmiĹ&#x;te yaĹ&#x;ananlar bu gĂźne nasÄąl ÄąĹ&#x;Äąk tutuyor:

ŮŽ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْذ‏ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° )ŮŽ ŮŽ Ů’ 'Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? NŮ? ‍ Ů’ Ů?Ů… ا ْذ‏PŮŽ ŮŽ Z# Ů? Ů’ ŮŽ Ů? 3 Ů° Ů? ‍ ل‏

Ů? .ŮŽ ŮŽ s Ů? *# [ŮŽ ŮŽ s Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ÂŒ NŮ‹ .Ů? Ů? +Ů’ , ŮŽ ‍ ŮŽ* ŮŽŘĄ ŮŽŮˆâ€ŹAŮ? 'Ů’ َ‍ ا‏+Ů’ , ŮŽ ‍ اŮ? ْذ‏+Ů’ , Ů? * Ů°@â€ŤŮŽŮˆ ٰا‏ ŮŽ # ŮŽ ŮŽ ‍ Ů‹ ا Ů? ŮŽ" ْا‏/ ﴞ٢٠﴿ B ŮŽ َ‍ Ů?ŘŞ ا‏rŮ’ Ů? +Ů’ ŮŽ ŮŽ +Ů’ ,


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

31

20. Hani bir zamanlar Musa, halkÄąna demiĹ&#x;ti ki: “Ey halkÄąm! Allah’Ĺn size geçmiĹ&#x;te lĂźtfedip bahĹ&#x;ettiÄ&#x;i nimetleri bir dĂźĹ&#x;ĂźnĂźn; hani aranÄązdan Peygamberler çĹkarmÄąĹ&#x;, sizi Ăśzellikle Yusuf Peygamber zamanÄąnda yĂśneticiler ve hĂźkĂźmdarlar yapmÄąĹ&#x; ve dĂźnyada baĹ&#x;ka hiç kimseye vermediÄ&#x;i dĂźnya ve ahiret nimetlerini sizlere bahĹ&#x;etmiĹ&#x;ti. Ä°Ĺ&#x;te, bugĂźn yine bu nimetlere sahip olabilirsiniz.â€?

ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů°Ů? Ů‘ ^ Ů?+Ů’ ,ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů‘ 4 N 9 4 ‍ا‏ ) 

‍ا‏ ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ ‍ا‏.Ů? f ŮŽ Ů’ # Ů? ‍ Ů’ Ů?Ů… ا ْد‏PŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů’ f ‍ا‏ A .  4 + N ‍ ع‏ ‍د‏ ‍ا‏ 3 . 2 â€ŤŮˆŘ§â€Ź @ 7 @ ( â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ﴞ٢٥﴿ "ŮŽ 7# ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů?

21. “O hâlde, ey halkÄąm! Allah’Ĺn size vatan olarak vadettiÄ&#x;i Filistin diyarÄąndaki Ĺ&#x;u kutsal topraklara girin ve O’nun yardÄąmÄąyla orayÄą fethedin! SakÄąn arkanÄązÄą dĂśnĂźp kaçmayÄąn, yoksa dĂźnyada da âhirette de hĂźsrana uÄ&#x;rarsÄąnÄąz!â€?


32

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ Ů‘ ŮŽ "Ů’ ŮŽ 'ŮŽŮ‘ Ů?‍ Řą ŮŽÂŒ" ŮŽŮˆŘ§â€Ź# AŮŽŮ‘ s P & * ‍ن‏ ‍ا‏ 3 Ů’ ŮŽ Ů‹ ŮŽ # Ů? Ů° Ů? ŮŽ ‍ Ů?ا‏PŮŽ

&ŮŽ Ů’ Ů? ‍ا‏s Ů? Ů’ 'ŮŽ ŮŽ &ŮŽ .ŮŽ f Ů? 7Ů? YŮ’ ŮŽ ‍ا Ů? Ů’ ŮŽ& ‚ ŮŽ Ů? ْن‏s Ů? 7Ů? YŮ’ ŮŽ 34Ů‘Ů° / ﴞ٢٢﴿ ‍ َن‏.Ů? f‍ا‏ Ů? ‍َ Ů? Ů‘ŮŽ' َد‏

22. Ama onlar, “Ey Musa!â€? demiĹ&#x;lerdi, “Sen de biliyorsun ki, orada son derece zorba ve acÄąmasÄąz bir halk var! Onlar oradan çĹkmadÄąkça, biz oraya asla girmeyeceÄ&#x;iz! Ne zaman onlar kendiliklerinden çĹkÄąp giderlerse, ancak o zaman oraya gireriz!â€?

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ PŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ &Ů? *Ů’ .2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘ +ŮŽ ŮŽ 'Ů’ ‍ Ů?ن ا‏YŮŽ ŮŽ "ŮŽ $# Ů‘ ‍ Ů?ن Ů? ŮŽ" ا‏CŮŽ s Ů? ‍ Ů„ َع‏ Ů’ Ů? 'ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ ‍ Ů? Ů?ه‏4Ů? .Ů’ f ‍ َن‏AŮ? Ů? 1ŮŽ +Ů’ , A ‍ا‏ ŮŽ ‍ ب ŮŽ Ů? َذا َد‏ Ů? ‍ا ْد‏ َ‚ ŮŽ +Ů? &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ‍ا‏.Ů? f ŮŽ Ů? Ů? Ů’ ŮŽ ﴞ٢٣﴿ B# Ů? rŮ’ Ů? +Ů’ 4Ů? Ů’ N ‍ا اŮ?ن‏.NŮ‘ ŮŽ 4ŮŽ ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° 3.ŮŽ 2ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź

23. Bunun Ăźzerine, Rab’lerinin azabÄąndan korkan ve Allah’Ĺn iman ve ilim vererek nimet bahĹ&#x;ettiÄ&#x;i iki adam kahramanca ileri atÄąlÄąp dediler ki: “ArkadaĹ&#x;lar! Ä°nkârcÄąlar silah ve sayÄą bakÄąmÄąndan bizden gßçlĂź gĂśrĂźnseler de, gĂśÄ&#x;Ăźs gĂśÄ&#x;se


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

33

çarpÄąĹ&#x;mada asla karĹ&#x;ÄąmÄązda duramazlar. ÇßnkĂź Allah bizimle beraberdir. O hâlde, dĂźĹ&#x;mana tam cepheden hĂźcum edin ve hiç beklemedikleri noktadan, Ĺ&#x;ehrin ana giriĹ&#x; kapÄąsÄąndan saldÄąrarak onlarÄąn Ăźzerine kapÄądan girin. Size dĂźĹ&#x;en gĂśrev bu kadar. Bunu yaptÄąnÄąz, kapÄądan girdiniz mi, korkmayÄąn. ArtÄąk kesinlikle siz galipsiniz. EÄ&#x;er gerçekten inanmÄąĹ&#x; iseniz, Allah’a gĂźvenin!â€?

 ŮŽ ŮŽ Ů’ &ŮŽ *# ‍ ŮŽ& اَ ŮŽ Ů‹ ا ŮŽ َدا Ů? ا‏.ŮŽ f ' " ' ‍ا‏ 3 Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů? Ů° Ů? ŮŽ ‍ Ů?ا‏PŮŽ Ů? ŮŽ ﴞ٢٤﴿ ‍ Ů? Ůˆ َن‏2Ů? PŮŽ ŮŽ &Ů? Ů°\ 'Ů‘ Ů?‍ ا‏CŮŽ @Ů? ŮŽ ŮŽ jŮŽ Ů?Ů‘ ‍ ŮŽŮˆ َع‏َ 'Ů’ َ‍َ Ů’Ř° ŮŽ\ Ů’^ ا‏ 24. Ama onlar hâlâ direterek, “Ey Musa, onlar orada bulunduklarÄą sĂźrece, biz o Ĺ&#x;ehre asla girmeyeceÄ&#x;iz. Fakat ille de istiyorsan, sen ve Rabb’in gidin ve onlarla kendiniz savaĹ&#x;Äąn, biz burada oturup bekleyeceÄ&#x;iz!â€? dediler.

 ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ PŮŽ Ů? Ů’ Ů’ ŮŽ 9f# ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź9M# cŮ’ 'ŮŽ (Ů?‍ ا‏j.Ů? Ů’ ‍ ŮŽ( ا‏9'Ů‘ # Ů?‍ Ů„ ŮŽŘą Ů?ّب ا‏ ŮŽ ŮŽ *Ů’ ŮŽ ‍ق‏7Ů? Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ﴞ٢ټ﴿ B c ‍ا‏ ‍م‏  ‍ا‏ B â€ŤŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?

25. Bu kĂźstahça davranÄąĹ&#x; karĹ&#x;ÄąsÄąnda Musa, ĂźzĂźntĂź ve çaresizlik içinde “Ey Rabb’im, gĂśrĂź-


34

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

yorsun ki, benim kendimden ve kardeĹ&#x;imden baĹ&#x;ka hiç kimseye sĂśzĂźm geçmiyor! O hâlde, Ĺ&#x;u isyankâr insanlarla yollarÄąmÄązÄą ayÄąr ya Rab!â€? diye yalvardÄą.

ŮŽ PŮŽ ŮŽ # ŮŽ ‍ اَ ْع‏+Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ )ŮŒ ŮŽ 7ŮŽŮ‘ :ŮŽ Ů? &ŮŽ 'ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ ‍ ل‏ 9Ů? ‍* Ů?& َن‏4# ŮŽ )‚ً ŮŽ ŮŽ B Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽu # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ﴞ٢ٌ﴿ B c ‍ا‏ ‍م‏  ‍ا‏ 3 . 2 ‍س‏ @ C ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů?

26. Bunun Ăźzerine Allah Musa’ya, â€œĂ–yleyse, kÄąrk yÄąl boyunca o topraklara girmek onlara yasaklanmÄąĹ&#x;tÄąr. Bu sĂźre içinde çÜllerde Ĺ&#x;aĹ&#x;kÄąn Ĺ&#x;aĹ&#x;kÄąn dolaĹ&#x;Äąp duracaklar! ArtÄąk yoldan çĹkmÄąĹ&#x; toplum için kendini Ăźzme!â€? buyurdu.

Ů’ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź 'Ů‹ ŮŽ 7Ů’ PŮ? ŮŽ 7ŮŽŮ‘ PŮŽ ‍ اŮ? ْذ‏aQŮ‘ Ů? :ŮŽ Ů’ Ů? ‍ ٰا ŮŽŘŻ َم‏9Ů’ ŮŽ ‍ا‏ Ů’ ŮŽ AŮŽ 'ŮŽ +Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ [Ů? @‍ا‏

Ů° Ů’ "ŮŽ Ů? [Ů’ AŮŽŮ‘ ŮŽ 4ŮŽ Ů? +Ů’ ŮŽ ‍ Ů? Ů?\ ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź/ ŮŽ PŮŽ 7Ů? f ‍ ل‏ ŮŽ (‍ا‏ ŮŽ َ‍ ŮŽ[ Ů? Ů’" ا‏AŮ?Ů‘ Ů? 4Ů? ŮŽ ŮŽ PŮŽ jŮŽ ŮŽŮ‘ .ŮŽ 4Ů? PŮ’ ( ŮŽŮŽ ŮŽ # 4ŮŽŮ‘ Ů? ‍ا; Ů? ŮŽ" ْا‏ ﴞ٢٧﴿ B Ů? Ů‘Ů° [Ů? AŮŽŮ‘ ŮŽ 4ŮŽ ŮŽ ŮŽ 'ŮŽŮ‘ Ů?‍ Ů„ ا‏ 27. Ey Muhammed! Onlara, yani kibir ve azgÄąnlÄąklarÄą yĂźzĂźnden Allah’Ĺn Elçisini ĂśldĂźrmek için fÄąrsat kollayan Yahudilere ve masum bir cana kÄąymayÄą gĂśze alan bĂźtĂźn zalimlere, Ă‚dem’in


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

35

Hâbil ve Kâbil adÄąndaki iki oÄ&#x;lu arasÄąnda geçen Ĺ&#x;u ibret verici ĂśykĂźyĂź hak ile, yani hak ve hakikati ortaya koymak Ăźzere anlat: Hani onlar, Allah’a birer kurban sunmuĹ&#x;lardÄą. Biri kurban kesmek, diÄ&#x;eri yetiĹ&#x;tirdiÄ&#x;i mahsullerden vermek Ăźzere adakta bulunmuĹ&#x;lardÄą. Fakat birinin kurbanÄą kabul edilmiĹ&#x;, diÄ&#x;erininki ise geri çevrilmiĹ&#x;ti. Zira Hâbil en deÄ&#x;erli hayvanlarÄąndan birini kurban olarak sunarken, kardeĹ&#x;i Kâbil, çßrĂźk ve dĂśkĂźntĂź ĂźrĂźnleri vermeye kalkmÄąĹ&#x;tÄą. Bunun Ăźzerine Kâbil, kÄąskançlÄąk ve Ăśfkeye kapÄąlarak kardeĹ&#x;ine, “Seni mutlaka ĂśldĂźreceÄ&#x;im!â€? dedi. Hâbil Ĺ&#x;Ăśyle cevap verdi: “Senin kurbanÄąnÄąn kabul edilmeme sebebi ben deÄ&#x;ilim ki, beni suçluyorsun. AsÄąl suçu kendinde aramalÄąsÄąn. ÇßnkĂź Allah, kalbi kĂśtĂźlĂźkle dolu olduÄ&#x;u hâlde, gĂśsteriĹ&#x; amacÄąyla ibadet edenlerin deÄ&#x;il, ancak dĂźrĂźst ve erdemlice bir hayat sĂźrerek çirkin davranÄąĹ&#x;lardan uzak durmaya çalÄąĹ&#x;an takva sahiplerinin sunduÄ&#x;u kurbanÄą kabul eder.â€?

Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ € ŮŽ ‍ ŮŽ Ů? َي‏tŮ? A ' ‍ا‏ 9 . 4 4 â€ŤŮƒâ€Ź 9 ‍ا‏ J M „ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ Ů? jŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů?‍ا‏ ŮŽ # ŮŽ ŮŽ ‍ا; ŮŽŘą َّب ْا‏ ﴞ٢٨﴿ B Ů? f ŮŽ Ů‘Ů° ‍ ٠‏ ŮŽ َ‍ ا‏9'Ů‘ # Ů?‍ ا‏j‚َ .ŮŽ 4Ů? PŮ’ (


36

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

28. “Sen beni ĂśldĂźrmek için bana el kaldÄąrsan bile, ben kendimi savunmakla beraber, seni ĂśldĂźrmek amacÄąyla sana el kaldÄąracak deÄ&#x;ilim! Ben seni ĂśldĂźrmek deÄ&#x;il, aksine diriltmek isterim. ÇßnkĂź ben, âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarÄąm!â€?

Ů? 4ŮŽ ŮŽ jŮŽ Ů? RŮ’ Ů?‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź9 # RŮ’ Ů? Ů? َ‍ا‏AŮ? @ŮŽ ‍ع Ů? اَ ْن‏# Ů?‍ ا‏9'Ů‘ # Ů?‍ا‏ "Ů’ Ů? ‍ َن‏, ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ﴞ٢ي﴿ B

 ~ ‍ا‏ ‍ا‏ v †ٰ s ‍ا‏ ‍ ب‏ : K ‍ا‏ Ů? Ů‘ Ů’ ŮŽ jŮŽ Ů? ‍ Řą ŮŽŮˆ ٰذ‏ ŮŽ ‚ #Ů? Ů? ‚Ů? 29. “Bununla birlikte, eÄ&#x;er beni ĂśldĂźrecek olursan dileÄ&#x;im odur ki, hem benim gĂźnahÄąmÄą hem de kendi gĂźnahÄąnÄą yĂźklenip cehennem halkÄąndan olasÄąn! Ä°Ĺ&#x;te, zalimlerin cezasÄą budur! O hâlde kardeĹ&#x;im, gel bu zulĂźmden vazgeç!â€?

ŮŽ ŮŽ "ŮŽ Ů? _ŮŽ AŮŽ KŮ’ ŮŽ ŮŽ ZŮ? .ŮŽ 4ŮŽ ŮŽ ŮŽ ZŮ? *f# َ‍ ŮŽ[ ا‏4Ů’ PŮŽ ZŮ? M Ů? cŮ’ 'ŮŽ ZŮ? ŮŽ -Ů’ 2ŮŽ ŮŽŮ‘ J Ů’ ﴞ٣٠﴿ "ŮŽ 7# Y ‍ا‏ ŮŽ Ů?

30. Ama bĂźtĂźn bu uyarÄąlara raÄ&#x;men, Kâbil’in gĂśzĂźnĂź kĂśr eden kÄąskançlÄąk, ihtiras ve bencillik duygularÄą, onu tahrik ederek kardeĹ&#x;ini ĂśldĂźrmeye sevk etti ve sonunda onu ĂśldĂźrdĂź de.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

37

BĂśylece, dĂźnya ve âhirette en bĂźyĂźk zarar ve hĂźsrana uÄ&#x;rayanlardan oldu!

ŮŽ Ů’ 9Ů? Â? ŮŽ ŮŽ AŮŽ ŮŽ h Ů? :ŮŽ AŮ’ ŮŽ Ů‹ ‍ا‏7ŮŽ 1Ů? ;‍ا‏ ŮŽ *Ů’ NŮŽ ZŮ? ŮŽ 0 Ů?Ů? Ů? ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏ Ů? Ů‘Ů° Â?

ŮŽ PŮŽ ZŮ? *f# َ‍اعي ŮŽ Ů’اَ ŮŽŘŠ ا‏# ŮŽ Ů? ‍ َن‏NŮ? َ‍ ْ† Ů?ŘŞ اَ ْن ا‏LŮŽ 2ŮŽ َ‍ ا‏3 Ů°4.ŮŽ Ů’ ‍ Ů„ ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ "ŮŽ Ů? _ŮŽ AŮŽ KŮ’ ŮŽ ŮŽ 9‚ f# َ‍اع ŮŽŮŠ ŮŽ Ů’اَ ŮŽŘŠ ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍اب‏ 7 H ‍ا‏ ‍ا‏ $ [ z Ů°\ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽŮ‘ ﴞ٣٥﴿ B Â? ŮŽ # ‍ا Ů?د‏

31. Ä°lkĂśnce, cesedi ne yapacaÄ&#x;ÄąnÄą bilemedi. Derken Allah, kardeĹ&#x;inin cesedini nasÄąl gĂśmeceÄ&#x;ini ona gĂśstermek Ăźzere, topraÄ&#x;Äą eĹ&#x;eleyen bir karga gĂśnderdi. Kâbil, hayvancaÄ&#x;ÄązÄąn ĂślĂź bir kargayÄą topraÄ&#x;a gĂśmdĂźÄ&#x;ĂźnĂź gĂśrĂźnce, “Vah, yazÄąklar olsun bana!â€? dedi, “Ben Ĺ&#x;u karga kadar olup kardeĹ&#x;imin cesedini gĂśmemeyecek kadar aciz miyim?â€? O anda ne kadar aciz, ne kadar zavallÄą bir durumda olduÄ&#x;unu anladÄą. Derken, kalbinde bir burukluk hissetti ve bĂźyĂźk bir piĹ&#x;manlÄąk duydu. Ama artÄąk iĹ&#x; iĹ&#x;ten geçmiĹ&#x;ti.


38

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ ‍اإ‏# 7ŮŽ Ů’ Ů?‍ ا‏9# ŮŽ 3.Ů° 2ŮŽ ŮŽ AŮ’ 4ŮŽ NŮŽ Â?jŮŽ Ů? ‍ Ů?[ ٰذ‏sŮ’ َ‍Ů? Ů’" ا‏ "Ů’ ŮŽ ZŮ? 'ŮŽŮ‘ َ‍[ ا‏ ŮŽ ŮŽ ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏ ŮŽ Ů’ 9Ů? ‍ Ů?د‏M Ů’Ů? HŮŽ Ů? M ŮŽ 'ŮŽŮ‘ ŮŽ , ŮŽ ŮŽ ‍ اَ Ů’Ůˆâ€ŹdŮ? cŮ’ 'ŮŽ 0 Ů‹ cŮ’ 'ŮŽ [ŮŽ 4ŮŽ PŮŽ ŮŽ ŮŽ \ŮŽ *ŮŽ /Ů’ َ‍* ŮŽŮˆ ŮŽ Ů’" ا‏ ŮŽ ŮŽ *ŮŽ /Ů’ َ‍ ŮŽ Ů‘ŮŽ' ŮŽ ا‏,

s ‍ س‏ ‍ا‏ [ 4َ Pَ ّ # َ َ ً َّ * َ ‍ س‏ َ ‍ا‏ ً # s

32. Ä°Ĺ&#x;te bunun için, Ä°srailoÄ&#x;ullarĹ’na ve dolayÄąsÄąyla size Ĺ&#x;Ăśyle emrettik: “Her kim, bir cana kÄąymamÄąĹ&#x; veya yeryĂźzĂźnde yol kesme, eĹ&#x;kÄąyalÄąk, Äąrza tecavĂźz ve benzeri fesat çĹkarmamÄąĹ&#x; bir insanÄą haksÄąz yere ĂśldĂźrecek olursa, adeta bĂźtĂźn insanlÄąÄ&#x;Äą ĂśldĂźrmĂźĹ&#x;tĂźr. Kim de cinayeti engelleyerek bir hayat kurtarÄąrsa, adeta bĂźtĂźn insanlÄąÄ&#x;Äą kurtarmÄąĹ&#x;tÄąr.â€?

Ů’ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź +Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ‍ًا‏0z# NŮŽ ‍ اŮ? َّن‏+ŮŽŮ‘ RŮ? ‍ ت‏ * A ŮŽ Ů?n Ů‘Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ .Ů? Ů? ‍ Ů?ع‏+Ů’ &Ů? @Ů’ ‍ َإ‏s ŮŽ Ů’ 9Ů? jŮŽ Ů? ‍َ Ů’ ŮŽ ٰذ‏ ﴞ٣٢﴿ ‍ Ů? َن‏7Ů? MŮ’ Ů? ŮŽ ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏

Ama Ä°srailoÄ&#x;ullarÄą, ĂśÄ&#x;Ăźt ve uyarÄąlarÄą dinlemedi. Elçilerimiz onlara, hakikati ortaya koyan nice mucizeler ve apaçĹk belgeler getirmiĹ&#x; olmalarÄąna raÄ&#x;men, yine de içlerinden birçoklarÄą,


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

39

yeryĂźzĂźnde azgÄąnlÄąk etmekten ve cinayet iĹ&#x;lemekten bir tĂźrlĂź vazgeçmediler. Ă–Ä&#x;Ăźt ve uyarÄąlarla uslanmayan bu gibi azgÄąnlarÄą, ancak cezalarla durdurabilirsiniz:

ŮŽ Ů‘ ŮŽ Ů° ŮŽ 9Ů? ‍ ŮŽ Ů’ َن‏MŮ’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? Ů? ‍ا; ŮŽŮˆ َع‏ : " $ ‍ا‏ ‍ا‏ v † s

' Ů? Ů‘ Ů?‍ا‏ ŮŽ Ů‘ ‍ Řą Ů? َن‏ Ů° # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ`ŮŽ J Ů‘ ŮŽ @Ů? ‍ا اَ Ů’Ůˆâ€ŹAŮ? .ŮŽŮ‘ 8ŮŽ Ů? ‍ا اَ Ů’Ůˆâ€Ź.Ů? 4ŮŽŮ‘ ŮŽ Ů? ‍ ًدا اَ ْن‏M ŮŽŮ’ ŮŽ ŮŽ ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ " ‍ا‏ c  â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ ‍٠‏ C f " + & . s ‍ع‏ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź + & ‍ا‏ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? # ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů?

33. Allah’a ve dolayÄąsÄąyla, Elçisine ve MĂźslĂźmanlara karĹ&#x;Äą topyekĂťn savaĹ&#x; açanlarÄąn ve terĂśr, soygunculuk, yol kesme, adam kaçĹrma, Äąrza tecavĂźz gibi suçlar iĹ&#x;leyerek yeryĂźzĂźnde bozgunculuk çĹkarmaya çalÄąĹ&#x;anlarÄąn cezasÄą, iĹ&#x;ledikleri suçun bĂźyĂźklĂźÄ&#x;Ăźne gĂśre Ĺ&#x;Ăśyledir: EÄ&#x;er bunlar sadece adam ĂśldĂźrmĂźĹ&#x; veya Äąrza tecavĂźz etmiĹ&#x;lerse, en az acÄą çekecekleri Ĺ&#x;ekilde ĂśldĂźrĂźlmek, hem adam ĂśldĂźrmĂźĹ&#x;, hem de mala veya Äąrza tecavĂźz etmiĹ&#x;lerse, ibret için halka teĹ&#x;hir edilmek Ăźzere asÄąlarak idam edilmek, eÄ&#x;er adam ĂśldĂźrmemiĹ&#x;ler, sadece yol kesip mal almÄąĹ&#x;larsa el ve ayaklarÄąnÄąn çaprazlama kesilmesi, bunlardan hiçbirini yapmayÄąp, sadece terĂśr ha-


40

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

vasÄą estirerek insanlarÄą tehdit edip korkutmuĹ&#x;larsa, hapse atÄąlmak veya sĂźrgĂźne gĂśnderilmektir.

Ů’ Ů° ŮŽ Ů?Ů‘ 9Ů? ‍ ْ† ŮŒŮŠâ€Źf ‍اب‏ $ 2 ‍؊‏ 7 f (‍ا‏ Ů? +Ů’ &Ů? ŮŽ jŮŽ Ů? ‍ٰذ‏ ŮŒ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? 9Ů? +Ů’ &Ů? ŮŽ ‍ا Ů’' ŮŽ* ŮŽŮˆâ€Ź ﴞ٣٣﴿ +g ŮŒ *~# 2ŮŽ

Bu, onlara bu dĂźnyada peĹ&#x;inen verilen bir rezilliktir. Ă–teki dĂźnyada ise, onlarÄą çok daha bĂźyĂźk bir azap beklemektedir.

ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ ‍ Ů? ا‏.2 Ů’ ŮŽ +‚ Ů’ &Ů? *Ů’ .2ŮŽ ‍ Ů?[ ان ŮŽ@ Ů? Ů?ŘąŮˆŘ§â€ŹAŮ’ P "Ů’ Ů? ‍ ŮŽ" ŮŽ@ Ů?ا‏$# ‍اŮ? Ů‘( ا‏ ﴞ٣٤﴿ +uŮŒ */# ‍ ŮŒŘą َع‏cŮ? 1ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍اَ َّن‏

34. Ancak, siz onlarÄą ele geçirmeden Ăśnce piĹ&#x;manlÄąk duyup tĂśvbe eden ve kendiliklerinden teslim olanlar bunun dÄąĹ&#x;ÄąndadÄąr. Bunlar, kul haklarÄąyla ilgili bir suç iĹ&#x;lememiĹ&#x;lerse, Ä°slâm devletine karĹ&#x;Äą iĹ&#x;ledikleri suçlardan dolayÄą cezalandÄąrÄąlmazlar. Bilin ki, Allah çok baÄ&#x;ÄąĹ&#x;layÄącÄą, çok merhametlidir. Ancak bĂśyle kendiliÄ&#x;inden teslim olan bir suçlu, Ĺ&#x;ahÄąslara karĹ&#x;Äą iĹ&#x;lemiĹ&#x; olduÄ&#x;u suçun cezasÄąnÄą


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

41

çekmek zorundadÄąr. SĂśzgelimi, adam ĂśldĂźrmĂźĹ&#x; veya Äąrza geçmiĹ&#x; ise ĂśldĂźrĂźlĂźr, mal gasp etmiĹ&#x; veya mala zarar vermiĹ&#x; ise tazminatÄąnÄą Ăśder, masum insanlarÄą yaralamÄąĹ&#x; veya dayak atmÄąĹ&#x; ise aynen kÄąsas uygulanarak cezasÄąnÄą çeker. Ä°Ĺ&#x;te hem bu suçlarÄąn kĂśkĂźnĂź kazÄąmak, hem de dĂźnya ve âhirette saadete ulaĹ&#x;mak için:

ŮŽ Ů° Ů° ŮŽ ŮŽ).ŮŽ *# ŮŽ ‍ ْا‏ZŮ? *Ů’ ŮŽ Ů?‍ا ا‏HŮ? 4ŮŽ ‍ا‏ ŮŽ Ů‘ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ا Ů‘@ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů’ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ ﴞ٣ټ﴿ ‍ن‏:Ů? .Ů? c@Ů? +Ů’ ,.Ů‘ ŮŽ ŮŽ Z# .Ů? *A# ŮŽ 9# ‍ Ů?\ Ů? ŮˆŘ§â€Źs ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź

35. Ey iman edenler! Allah’tan gelen ilkeler doÄ&#x;rultusunda hayatÄąnÄąza yĂśn vererek, her tĂźrlĂź kĂśtĂźlĂźkten titizlikle sakÄąnÄąn ve yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄąz iyiliklerle yetinmeyerek, sizi O’na yaklaĹ&#x;tÄąracak daha gĂźzel ve yararlÄą davranÄąĹ&#x;lar ortaya koymaya çalÄąĹ&#x;Äąn! Bunun için, karĹ&#x;ÄąnÄąza çĹkacak her fÄąrsatÄą, her imkânÄą ganimet bilin! O’nun sevgisini kazanmak için tĂźrlĂź sebepler, vesileler arayÄąn ve O’nun yolunda malÄąnÄązla ve canÄąnÄązla mĂźcadele ve cihâd edin ki, dĂźnyada ve âhirette kurtuluĹ&#x;a erebilesiniz! Bunun için asÄąl yatÄąrÄąmÄą âhirete yapmalÄą, dĂźnyanÄąn gelip geçici gĂźzelliklerine ka-


42

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

pĹlĹp da, sizi bekleyen gerçek hayatĹ ihmal etmemelisiniz:

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ *

s ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ 9 + & ‍ن‏ ‍ا‏  â€ŤŮˆŘ§â€Ź 7 c N " $ ‍ا‏ ‍ن‏ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ # Ů‘ Ů?‍ا‏ Ů? ŮŽ Ů? Ů? Ů‹ # ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ )Ů? ŮŽ *Ů° Ů? ‍اب ŮŽ Ů’ Ů?Ů… ْا‏ $ 2 " Z â€ŤŮˆŘ§â€Ź 4 c * Z Z . zŮ’ Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ Ů’ # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ﴞ٣ٌ﴿ +ŮŒ *# َ‍اب ا‏ ŮŒ $ŮŽ 2ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+‚ Ů’ &Ů? Ů’ Ů? [ŮŽ AŮ?Ů‘ Ů? @Ů?

36. Bu dĂźnyanÄąn gelip geçici nimetlerine tamah ederek bĂźtĂźn insanĂŽ ve ahlâkĂŽ deÄ&#x;erleri reddeden, bĂśylece, bu deÄ&#x;erlerin asÄąl kaynaÄ&#x;Äą ve varlÄąk sebebi olan ilâhĂŽ mesajÄą inkâr eden o zalimler, DiriliĹ&#x; GĂźnĂź azaptan kurtulmak için yeryĂźzĂźndeki bĂźtĂźn nimetleri ve bir o kadarÄąnÄą fidye olarak verseler bile, bu onlardan asla kabul edilmeyecektir. OnlarÄąn hakkÄą, can yakÄącÄą bir azaptÄąr!

ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ s# ‍ ع‏ Ů’ B Y + \ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ ع‏ ‍ا‏ " ‍ا‏ s 7 Y ‍ن‏ ‍ Ů? Ůˆ َن ا‏7# Ů? Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ﴞ٣٧﴿ +ŮŒ *# Ů? ‍اب‏ ŮŒ $ŮŽ 2ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Źn &ŮŽ Ů’ Ů? 37. Cehenneme atÄąldÄąklarÄąnda, can havliyle ateĹ&#x;ten çĹkmak isteyecekler, fakat oradan as-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

43

la çĹkamayacaklar. ÇßnkĂź onlarÄąn hakkÄą, sĂźrekli bir azaptÄąr! Ä°Ĺ&#x;te, hem sizi bu korkunç azaptan kurtaracak, hem de mal ve can gĂźvenliÄ&#x;inizi garanti altÄąna alacak gĂźzel bir vesile:

ŮŽ P Ů’ ŮŽ )Ů? PŮŽ ‍ ع‏ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? ‍ َ†ا ًإ‏s M‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ق‏ ‍ ع‏ M‍ا‏ Ů‘ ŮŽ ŮŽ &Ů? ŮŽ Ů? Ů’ َ‍ Ů?ا ا‏J ŮŽ Ů? Ů? Ů‘ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ 'ŮŽ AŮŽ M Ů‹ , ﴞ٣٨﴿ +ŮŒ *,# / Ů? Ů‘Ů° "ŮŽ Ů? ( Ů? Ů‘Ů° ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Â†ŮŒ †# 2ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ NŮŽ

38. Ey iman edenler! HÄąrsÄązlÄąk edenlerin — ister erkek ister kadÄąn olsun— iĹ&#x;ledikleri bu çirkin suça karĹ&#x;ÄąlÄąk Allah tarafÄąndan ibret verici ve caydÄąrÄącÄą bir ceza olarak saÄ&#x; ellerini bilekten kesin! AçgĂśzlĂźlĂźk ederek baĹ&#x;kasÄąnÄąn hakkÄąna saldÄąran soyguncularÄą, hÄąrsÄązlarÄą ancak bu Ĺ&#x;ekilde caydÄąrabilirsiniz. O hâlde, sakÄąn bu hĂźkmĂź uygulama konusunda zalimlere acÄąmanÄąz tutmasÄąn. UnutmayÄąn ki, Allah hem sizden çok daha merhametli ve adildir, hem de sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Ancak, bu tĂźr aÄ&#x;Äąr cezalarÄąn uygulanabilmesi için;


44

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ä°slâmĂŽ eÄ&#x;itim sĂźrecinin tĂźm aĹ&#x;amalarÄąndan geçmiĹ&#x;, sosyal adalet ve refahÄąn tam olarak saÄ&#x;landÄąÄ&#x;Äą bir toplumda, AklÄą baĹ&#x;Äąnda ve ergenlik çaÄ&#x;Äąna girmiĹ&#x; bir yĂźkĂźmlĂźnĂźn, AĹ&#x;ÄąrÄą yoksulluk, delilik, hastalÄąk gibi geçerli bir mazereti olmaksÄązÄąn, Belirli bir miktarÄąn Ăźzerindeki malÄą, Muhafaza edildiÄ&#x;i yerden, Gizlice çaldÄąÄ&#x;Äą, Kesin olarak ispatlanmÄąĹ&#x; olmalÄądÄąr. Bu Ĺ&#x;artlardan biri veya birkaçĹ bulunmadÄąÄ&#x;Äą takdirde, hÄąrsÄąza el kesme cezasÄąndan daha kßçßk bir ceza verilir.

ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů? Ů’ ŮŽ "Ů’ Ů? ‍ ب‏ Ů‘ ŮŽ ZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ‍ب‏ 4 ;‍ا‏ ‍ن‏ _ . K ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź Z

. Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ‘ ŮŽ @ŮŽ "Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ﴞ٣ي﴿ +ŮŒ */# ‍ ŮŒŘą َع‏cŮ? 1ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍اŮ? َّن‏ 39. Ama kim yaptÄąÄ&#x;Äą haksÄązlÄąktan sonra tĂśvbe eder de, gĂźcĂź yettiÄ&#x;ince hatasÄąnÄą telâfi etmeye çalÄąĹ&#x;Äąr ve hayatÄąnda tertemiz bir sayfa açarak kendisini dĂźzeltirse, elbette Allah onun tĂśvbesini kabul edecektir. ÇßnkĂź Allah çok baÄ&#x;ÄąĹ&#x;layÄącÄą, çok merhametlidir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

45

Yakalanmadan Ăśnce kendiliÄ&#x;inden teslim olan hÄąrsÄąza el kesme cezasÄą verilmez. YakalandÄąktan sonra tĂśvbe eden hÄąrsÄąza gelince; Allah katÄąnda gĂźnahÄą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lansa bile, mahkemenin vereceÄ&#x;i cezadan kurtulamaz. ÇßnkĂź Allah’tan baĹ&#x;ka hiç kimse, onun gerçekten tĂśvbe edip etmediÄ&#x;ini ve tĂśvbesinde samimĂŽ olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą bilemez. Ey insanoÄ&#x;lu! YĂźce Rabb’inin ilim, hikmet ve adaletine gĂźven:

ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů’ ‍ات ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? ŮŽ Ů‘ ‍ Ů?ب‏$Ů?Ů‘ ŮŽ Ů? ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏ 

M‍ا‏ j . Z ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ + . @ + ‍ا‏ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ Ů° Ů‘ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ Ů? 7Ů? cŮ? HŮ’ ŮŽ ‍> Ů?ŘĄ ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ [Ů?Ů‘ NŮ? 3.Ů° 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍> Ů?ŘĄ ŮŽŮˆâ€Ź ﴞ٤٠﴿ 7ŮŒ # PŮŽ

40. Bilmez misin ki, gĂśklerin ve yerin hĂźkĂźmranlÄąÄ&#x;Äą yalnÄązca Allah’a aittir? O lâyÄąk gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźnĂź cezalandÄąrÄąr, mĂźstahak gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźnĂź de baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar. Bunu da, mutlak adalet ve hikmet Ăślçßlerine gĂśre yapar. ZulĂźm ve haksÄązlÄąk yapanlarÄą cezalandÄąrÄąr, iman edip gĂźzel ve yararlÄą davranÄąĹ&#x; gĂśsterenleri ise ĂśdĂźllendirir. Unutma ki, Allah her Ĺ&#x;eye kâdirdir.


46

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Bunun için, zalimlere karĹ&#x;Äą mĂźcadeleye devam et:

ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ 9Ů? ‍ن‏2Ů? ‍ ع‏ M " $ ‍ا‏ j ' † : ( ‍ل‏ 7 ‍ا‏ & ‍َ ا‏ Ů’ # Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ‍ْا‏ ŮŽ Ů’ "Ů’ Ů? rŮ’ @Ů? +Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ &Ů? \Ů? ‍ ا ا ŮŽ Ů‘ Ů? ŮŽا‏P "ŮŽ $# Ů‘ ‍ Ů? ŮŽ" ا‏7Ů? cŮ’ , ŮŽ .Ů’ Ů? ‍ َن‏2Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ ‍ ŮŽ" ŮŽ\ Ů?ŘŻŮˆŘ§â€Ź$# ŮŽŮ‘ ‍ ŮŽŮˆ Ů? ŮŽ" ا‏+‚ Ů’ &Ů? Ů? .Ů? PŮ? َ‍ن‏2Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ ‍ Ů?ب‏$Ů? , ‍ ŮŽ Ů’ Ů?@ ŮŽŮƒâ€Ź+Ů’ ŮŽ "g ŮŽ ‍Ů? ŮŽ Ů’ Ů?Ů… ٰا‏ ŮŽ 7# f

41. Ey Ĺ&#x;anlÄą Peygamber! Kalben inanmadÄąklarÄą hâlde sÄąrf sizi kandÄąrmak için aÄ&#x;ÄązlarÄąyla “Biz de inanÄąyoruz!â€? diyen —fakat ortaya koyduklarÄą hayat tarzÄąyla Ä°slâm’Ĺ inkâr eden— ikiyĂźzlĂźlerden ve onlara akÄąl hocalÄąÄ&#x;Äą yapan Yahudilerden Allah’Ĺn ayetlerini inkâr etmekte birbirleriyle âdeta yarÄąĹ&#x;a girenlerin yaptÄąklarÄą, sakÄąn seni ĂźzĂźp de ĂźmitsizliÄ&#x;e ve yÄąlgÄąnlÄąÄ&#x;a dĂźĹ&#x;Ăźrmesin! Onlar doÄ&#x;ru sĂśze tahammĂźl edemezken, her tĂźrlĂź yalana kulak verirler. Sana deÄ&#x;er vermedikleri için yanÄąna gelmeye bile tenezzĂźl etmeyen diÄ&#x;er kâfirlerin gĂśrĂźĹ&#x;lerini dikkate alÄąr, on-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

47

larÄąn sĂśzlerini dinler ve onlar adÄąna casusluk faaliyeti yĂźrĂźtĂźrler.

Ů’ ŮŽ Z‚ # Ů? F‍ا‏  " + . , ‍ا‏ ‍ Ů? َن‏7Ů?Ů‘ :ŮŽ Ů? Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Verdikleri sĂśze baÄ&#x;lÄą kalmaz, kelimeleri eÄ&#x;ip bĂźkerek iĹ&#x;lerine gelecek Ĺ&#x;ekilde yorumlarlar. AyrÄąca, Kutsal Kitaptaki sĂśzlerin anlamlarÄąnÄą kasten çarpÄątarak deÄ&#x;iĹ&#x;tirirler.

‍ ŮŽ@ Ů’ Ů?ه‏rŮ’ @Ů? +Ů’ ŮŽ â€ŤŮˆ Ů?ه ŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏$Ů? YŮ? ŮŽ ‍ا‏$ŮŽ Ů°\ +Ů’ 4Ů? *@# â€ŤŮˆâ€Źp Ů?‍َ Ů? Ů? َن اŮ? ْن ا‏ ŮŽ â€ŤŮˆŘ§â€Ź ‍ع‏ $ Ů’ ŮŽ Ů? /

Kur’an’Ĺn hakemliÄ&#x;ine baĹ&#x;vurmak isteyenlere, “Size Ĺ&#x;u hĂźkĂźm verilirse onu kabul edin, arzu ve beklentilerinize uygun bir fetva verilmezse uzak durun!â€? diye tembih ederler.

 kŮ‹ *Ů’ ?ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° "ŮŽ Ů? ZŮ? ŮŽ jŮŽ .Ů? Ů’ @ŮŽ "Ů’ .ŮŽ ŮŽ ZŮ? 4ŮŽ ŮŽ 4Ů’ Ů? ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů?د‏7Ů? Ů? "Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ve bu davranÄąĹ&#x;larÄąnÄąn doÄ&#x;al sonucu olarak, cezayÄą hak etmiĹ&#x; olurlar: Allah kimi cezaya mĂźstahak gĂśrmĂźĹ&#x;se, artÄąk onun kurtulmasÄą için Allah’a karĹ&#x;Äą hiçbir Ĺ&#x;ey yapamazsÄąn.


48

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

 ŮŽ ŮŽ Ů? ‍ا; اَ ْن‏ 9Ů? +Ů’ &Ů? ŮŽ + Ů’ &Ů? ŮŽ .Ů? PŮ? 7ŮŽ &Ů‘Ů? J Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů?د‏7Ů? Ů? +Ů’ ŮŽ "ŮŽ $# Ů‘ ‍ ا‏jŮŽ eŮ? Ů° €‍اŮ?Ůˆâ€Ź Ů’ Ů° ŮŽ Ů?Ů‘ ﴞ٤٥﴿ +ŮŒ *~# 2ŮŽ ‍اب‏ $ 2 ‍؊‏ 7 f (‍ا‏ Ů? *ŮŽ 'Ů’ ‍ا‏ ŮŒ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? 9Ů? +Ů’ &Ů? ŮŽ ‍ ْ† ŮŒŮŠ ŮŽŮˆâ€Źf

Ä°Ĺ&#x;te bunlar, kalplerini Allah’Ĺn arÄąndÄąrmaya layÄąk gĂśrmediÄ&#x;i kimselerdir. OnlarÄąn hakkÄą bu dĂźnyada zillet ve alçaklÄąk, ahirette ise bĂźyĂźk bir azaptÄąr!

ŮŽ ŮŽ .Ů’ Ů? ‍ َن‏2Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů?Ů‘ Ů? ‍ ن‏NŮ‘ َ‍ Ů?ب ا‏$Ů? , Ů? :Ů’ M.

Ů? / ŮŽ ‍َ Ů? ْن‏ ‍ ŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏+‚ Ů’ &Ů? Ů’ 2ŮŽ ‍؜‏ Ů’ 7Ů? 2Ů’ َ‍ اَ Ů’Ůˆ ا‏+Ů’ &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ +Ů’ , Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮƒâ€ŹvpŮ? s kŮ‹ *Ů’ ?ŮŽ â€ŤŮˆ ŮŽŮƒâ€Ź7Ů?Ů‘ G Ů’ 7Ů? Ů’ @Ů? Ů? ŮŽ "Ů’ .ŮŽ ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů’ 2ŮŽ ‍؜‏

42. Onlar doÄ&#x;ru sĂśzden hoĹ&#x;lanmaz, her tĂźrlĂź yalana kulak verirler. Haram yemeye de pek dĂźĹ&#x;kĂźndĂźrler. EÄ&#x;er bu tĂźr insanlar, aralarÄąnda hakemlik etmen için sana gelirlerse serbestsin; ister aralarÄąnda hĂźkĂźm ver, ister onlarÄą kendi baĹ&#x;larÄąna bÄąrak. EÄ&#x;er haklarÄąnda hĂźkmetmekten kaçĹnarak onlardan yĂźz çevirirsen, sana hiçbir Ĺ&#x;ekilde zarar veremezler. Yani bu yĂźzden gĂźnaha girmiĹ&#x; olmazsÄąn.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

49

Ů’ ŮŽ Ů°ŮŽ Ů‘ ‍ اŮ? َّن‏t Ů? Ů?Ů‘ :Ů? Ů? ;‍ا‏ ŮŽ ^ M  + & * + , / 

, / ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů’ Ů’ ŮŽ J# M ﴞ٤٢﴿ B 

‍ا‏ Ů? Ů?

Fakat aralarÄąnda hĂźkmedeceÄ&#x;in zaman, adaletle hĂźkĂźm ver! KuĹ&#x;kusuz Allah, adil davrananlarÄą sever. Gerçi bu Yahudiler, hiçbir zaman Allah’Ĺn hĂźkmĂźne boyun eÄ&#x;meye yanaĹ&#x;mazlar:

Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ ;‍ا‏ & * ) ‍ع‏ 4‍ا‏ + \ 2 â€ŤŮˆâ€Ź j ' 

, : h * N â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů° +Ů? ,Ů’ / Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů° # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽ Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽB Ů° ŮŽ u # Ů? rŮ’ Ů? Ů? jeŮ? €‍ ŮŽŮˆ ŮŽ Ř§Ůˆâ€Źj Ů? ‍ ŮŽ Ů‘ Ů’ن Ů? Ů’" ŮŽ Ů’ Ů? ذ‏4ŮŽ ŮŽ +ŮŽŮ‘ RŮ? ﴞ٤٣﴿

43. İçinde Allah’Ĺn hĂźkĂźmleri bulunan Tevrat ellerinde dururken, nasÄąl oluyor da, kendi ÄąrklarÄą dÄąĹ&#x;Äąnda bir Peygamber kabul etmedikleri hâlde, arzularÄąna uygun bir fetva vermeni umarak senin hĂźkmĂźne baĹ&#x;vuruyorlar, sonra hem Kur’an’Ĺn hem Tevrat’Ĺn ortak hĂźkmĂź olan kararÄąndan yĂźz çeviriyorlar? AslÄąnda bunlar, kendi kitaplarÄą olan Tevrat’a dahi inanmÄąyorlar!


50

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Tevrat, her ne kadar Yahudiler tarafÄąndan tahrifata uÄ&#x;ramÄąĹ&#x; ve bazÄą bĂślĂźmleri deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; olsa da, aslen hak olan bir kitaptÄąr:

 Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ &ŮŽ Ů? +Ů? ,:Ů’ ŮŽ ‍* ŮŽ& Ů?\ Ů‹ ى ŮŽŮˆ Ů?' ŮŒÂ‚Řąâ€Ź# )‍ Ů’ ٰع‏4‍ا‏ Ů‘ ŮŽ †َ '‍اŮ? Ů‘ŮŽ' ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ‘ ŮŽ ŮŽ ‍ Ů‘ Ů?' Ů‘Ů?* َن‏7Ů‘ ‍ ŮŽ" ŮŽ\ Ů?ŘŻŮˆŘ§ ŮŽŮˆŘ§â€Ź$# .Ů? ‍ Ů? ا‏.Ů’ ‍ ŮŽ" ا‏$# Ů‘ ‍ Ů‘Ů?* َن ا‏AŮ? ‍ا‏ Ů’ ŮŽ Ů? ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź 4 N " ‍ا‏ ~ c : 4 ‍ا‏

 ‍ع‏ A / (‍ا‏ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů° ‍ ب‏ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ‍ Ů?? ŮŽ& ŮŽ ا َ‚إ‏ZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ

44. Gerçek Ĺ&#x;u ki, içinde hikmet dolu ĂśÄ&#x;Ăźtler, hidayet ve aydÄąnlatÄącÄą nur bulunan Tevrat’Ĺ biz indirdik. Nitekim Musa’dan sonra gĂśnderilen ve Allah’a içtenlikle boyun eÄ&#x;miĹ&#x; olan Peygamberler, Yahudiler arasÄąnda onunla hĂźkmederlerdi. AyrÄąca, kendilerini Allah’a adamÄąĹ&#x; olan adil yĂśneticiler, yani RabbanĂŽler ve âlimler de ona gĂśre hĂźkĂźm verirlerdi. ÇßnkĂź onlar, Allah’Ĺn kitabÄąnÄą ĂśÄ&#x;renmek, ĂśÄ&#x;retmek ve uygulamak suretiyle koruyup gĂśzetmekle gĂśrevliydiler ve tĂźm hâl ve hareketleriyle onun hak bir kitap olduÄ&#x;una tanÄąklÄąk eden hakikat Ĺ&#x;ahitleri idiler.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

51

ŮŽŮ‘ ‍> Ů?ا‏ Ů’ ‍ Řł ŮŽŮˆâ€Ź 9@ ŮŽ f‍ا‏ ŮŽ YŮ’ @ŮŽ CŮŽ ŮŽ # ŮŽ Ů° Ů? ‍> Ů’ Ů?ن ŮŽŮˆ ŮŽ( ŮŽ@ Ů’> ŮŽ]Ů?ŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ‍ا‏ ŮŽ Ů? :Ů’ ŮŽ +Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹC* +Ů? \Ů? jeŮ? Ů° €‍ا; ŮŽ Ů?Ůˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů? ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏+Ů’ , Ů‹ .# PŮŽ Ů‹ ŮŽ RŮŽ ŮŽ ‍ْا‏ ﴞ٤٤﴿ â€ŤŮˆ َن‏7Ů? Ů? , Ă–yleyse insanlardan deÄ&#x;il, yalnÄązca benden korkun! Benim gerek Tevrat, gerek Ä°ncil ve gerekse Kur’an’daki ayetlerimi, —Üzellikle de Son Elçiyi mĂźjdeleyen Tevrat ayetlerini— servet, makam, Ĺ&#x;an, Ĺ&#x;Ăśhret gibi basit menfaatlerle deÄ&#x;iĹ&#x;meyin! UnutmayÄąn ki, her kim Allah’Ĺn egemenlik yetkisini reddederek O’nun indirdikleriyle hĂźkmetmez ve doÄ&#x;ruyu eÄ&#x;riyi, iyiyi kĂśtĂźyĂź belirleme konusunda ilâhĂŽ Ăślçßleri kendisine rehber edinmez ise, iĹ&#x;te onlar kâfirlerin ta kendileridir!

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆ ْا‏d Ů‘ Ů’ Ů’ B c  d c ‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ & * + & * . 2 A 4 N â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ # ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? gŮ? ŮŽ Ů’ Ů? h ŮŽ Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹB Ů’Ů? ŮŽ Ů’ Ů? Ů? Ů’ Ů? ‍ا( Ů?Ř° َن‏ Ů? Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹhŮ? 'Ů’ ( "ŮŽŮ‘ M‍ا‏ ŮŽ 'Ů’ (‍ا‏ Ů‘Ů? ‍ ( Ů?Ř° Ů?ن ŮŽŮˆâ€Ź


52

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů’ ‍ ŮŽŘą ŮŒŘŠâ€ŹcŮŽŮ‘ NŮŽ ŮŽ &Ů? ŮŽ Z# Ů? ‍ Ů‘ŮŽ َق‏8ŮŽ @ŮŽ "Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍ ؾ‏ 8 P â€ŤŮˆŘ­â€Ź 7 L ‍ا‏ ŮŒ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů? ‍Ů? Ů‘" ŮŽŮˆâ€ŹgM Ů?Ů‘ Ů? ZŮ? ŮŽ

45. Biz Yahudiler için —ve dolayÄąsÄąyla sizin için de— cinayet ve yaralamalarla ilgili olarak Tevrat’ta Ĺ&#x;u hĂźkĂźmleri yazdÄąk: Cana karĹ&#x;ÄąlÄąk can, gĂśze gĂśz, buruna burun, kulaÄ&#x;a kulak, diĹ&#x;e diĹ&#x; ve diÄ&#x;er yaralamalarda benzer Ĺ&#x;ekilde kÄąsas yapÄąlacaktÄąr. Ancak kim suçluyu affedip kÄąsas hakkÄąndan vazgeçerse, bu da onun gĂźnahlarÄąnÄąn baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lanmasÄą için bir kefaret olacaktÄąr.

 ŮŽ Ů‘ ‍ ا‏+Ů? \Ů? jŮŽ eŮ? Ů° €‍ا; ŮŽ Ů?Ůˆâ€Ź Ů? :Ů’ ŮŽ +Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍~ Ů? Ů? َن‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů? ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏+Ů’ , ﴞ٤ټ﴿

Dikkat edin, bunlar Allah’Ĺn hĂźkĂźmleridir. Her kim Allah’Ĺn indirdikleriyle hĂźkmetmeyecek olursa, iĹ&#x;te onlar zalimlerin ta kendileridir! Fakat Allah’Ĺn hĂźkmĂź, yalnÄązca Tevrat’tan ibaret deÄ&#x;ildir:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

53

 Ů° Ů° ŮŽ Ů‘ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ŮŽ Ů? PŮ‹ Ů?Ů‘ 8ŮŽ Ů? +ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ R ‍ا‏ 3 . 2 * c ŮŽ Ů’ 3M* Ů’ ŮŽ # Ů? +Ů’ \Ů? ‍ ع‏ ŮŽ Ů? ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? ZŮ? Ů’ ŮŽ ŮŽ B ŮŽ Ů’ ŮŽ )S Ů? ‍ Ů’ ٰع‏4‍ا‏

46. Derken o Peygamberlerin izleri Ăźzerinde, kendisinden Ăśnceki Tevrat’Ĺ onaylayan ve çarpÄątÄąlan hĂźkĂźmlerini dĂźzelterek onu tahrifat ve hurafelerden arÄąndÄąran Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa’yÄą gĂśnderdik.

Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? PŮ‹ Ů?Ů‘ 8ŮŽ Ů? ‍ع ŮŽŮˆâ€Źg Ů’ B ' â€ŤŮˆâ€Ź ‍ى‏ \ Z * [* L ' (‍ا‏ ‍ه‏ * @ ‍ا‏ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů‹ ŮŽ ŮŽ Ů’ # Ů? Ů? ŮŽ Ů? Ů? # ŮŒ Ů? ŮŽ 2Ů? Ů’ ŮŽ ‍ Ů’ Ů°Řą Ů?) ŮŽŮˆ Ů?\ Ů‹ ى ŮŽŮˆâ€Ź4‍ا‏ ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? ZŮ? Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # 4ŮŽŮ‘ Ů? .Ů’ Ů? )Ů‹ ~ ﴞ٤ٌ﴿ B Ve ona, Rab’lerinin emrine saygÄąyla baÄ&#x;lanan o takva sahipleri için bir yol gĂśsterici ve bir ĂśÄ&#x;Ăźt olmak Ăźzere, kendisinden Ăśnceki Tevrat’Ĺ tasdik eden ve içerisinde hidayet ve aydÄąnlÄąk bulunan Ä°ncil’i verdik.

Ů’ Ů’ ŮŽ Ů? Ů? Ů’ Ů’ +Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? *# ;‍ا‏ L ' (‍ا‏ [ \ ‍ا‏ + , : * Ů‘Ů? Ů° ‍*[ Ů? ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏ Ů’ Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? # Ů? Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ ﴞ٤٧﴿ ‍ Ů? َن‏ c ‍ا‏ + \ j e â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ ‍ل‏ † ' ‍ا‏

 + , Ů‘ Ů’ € Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? :Ů’ ŮŽ


54

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

47. O hâlde Ä°ncil’e iman edenler, uydurduklarÄą hurafelere deÄ&#x;il, Allah’Ĺn onda indirdiklerine gĂśre hĂźkmetsinler. Ä°ncil ve Tevrat, uÄ&#x;radÄąklarÄą tahrifata raÄ&#x;men Allah’Ĺn varlÄąÄ&#x;ÄąnÄą, birliÄ&#x;ini ve Son Elçiye imanÄąn gerekliliÄ&#x;ini açĹkça ortaya koyar. Her kim Allah’Ĺn indirdikleriyle hĂźkmetmeyecek olursa, iĹ&#x;te onlar doÄ&#x;ru yoldan sapan fâsÄąklarÄąn ta kendileridir! Fakat Allah’Ĺn hĂźkmĂź, yalnÄązca Tevrat ve Ä°ncil’den de ibaret deÄ&#x;ildir:

Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? PŮ‹ Ů?Ů‘ 8ŮŽ Ů? aŮ‘ Ů? :ŮŽ Ů’ Ů? ‍ ب‏ Ů’ ZŮ? Ů’ ŮŽ ŮŽ B ‍ا‏ j * ‍ا‏  † ' â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ 4ŮŽ , ŮŽ Ů? Ů’ ZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ Ů‹ Ů? *Ů’ &ŮŽ Ů? ‍ ب ŮŽŮˆâ€Ź 4 , ‍ا‏ "ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů? 48. Ey Muhammed! Sana da, daha Ăśnceki kutsal kitaplarÄą tasdik eden ve tahrif edilmiĹ&#x;, çarpÄątÄąlmÄąĹ&#x; hĂźkĂźmlerini dĂźzelterek onlarÄą hurafelerden ayÄąklayan bir denetleyici olarak, hak ve hakikati ortaya koyan ve doÄ&#x;runun, gerçeÄ&#x;in ta kendisi olan bu KitabÄą hak ile indirdik.

Ů? / ŮŽŮ‘ 2ŮŽ +Ů’ \Ů? ‍ Ů’` اَ Ů’\ ŮŽا َإ‏AŮ? 4ŮŽŮ‘ @ŮŽ (ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů? ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏+Ů’ &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ +Ů’ , ŮŽ aŮ‘ Ů? :ŮŽ ‍ ŮŽŘĄ ŮŽŮƒ Ů? ŮŽ" ْا‏s


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

55

Öyleyse, onlarĹn arasĹnda Allah’Ĺn bu Kitapta indirdikleriyle hßkmet! SakĹn sana gelen hakikati bĹrakĹp da, haktan sapanlarĹn arzu ve heveslerine uyma! Şunu bil ki:

Ů’ Ů‘ ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Źs Ů? Ů? Ů? Ů‹ Ů’ Ů’ ;‍ا‏ & â€ŤŮˆâ€Ź ) 2 7 ? + ,  . s [ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů? Ů‘Ů° ‍? َإ‏ ŮŽ ŮŽ Ů?, Ů? Ů‹ ŮŽ Ů?ŮŽ ŮŽ Ů? Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? * Ů°@‍ ŮŽ ٰا‏9# +Ů’ NŮ? ŮŽ .Ů? AŮ’ *ŮŽ Ů? "Ů’ , Ů? Ů? ŮŽ Ů‹ ŮŽ +Ů’ , â€ŤŮˆâ€Ź ‍؊‏ /‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ) ‍ا‏ + , . L Ů‹ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ‍َات‏ Ů’ ŮŽ Ů? 0Ů’ YŮŽ ‍ Ů?ا ْا‏AŮ? 4ŮŽ 

Biz bĂźtĂźn Peygamberleri ve Ăźmmetlerini aynÄą inanç ve ahlâk kurallarÄą etrafÄąnda birleĹ&#x;en bir tek Ăźmmet yaptÄąk. Ancak ayrÄąntÄąlÄą hukuk kurallarÄą konusunda her biriniz için farklÄą bir yol ve yĂśntem belirledik. EÄ&#x;er Allah dileseydi, bĂźtĂźn Ăźmmetlere aynÄą Ĺ&#x;eriatÄą emrederek hepinizi tek tip bir toplum yapabilirdi. Fakat sizlere verdiÄ&#x;i farklÄą imkânlar, yetenekler, eÄ&#x;ilimler, nimetler ve belâlar çerçevesinde sizi imtihan etmek için her Ăźmmete, kendi ihtiyaçlarÄąna, ortam ve Ĺ&#x;artlarÄąna ve kĂźltĂźrel geliĹ&#x;imine uygun farklÄą bir Ĺ&#x;eriat, farklÄą bir hukuk sistemi belirledi. O hâlde, dosdoÄ&#x;ru hĂźkĂźmleri içinde barÄąndÄąran bu Son KitabÄąn ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äąnda, en gĂźzel toplumu


56

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

oluĹ&#x;turmaya çalÄąĹ&#x;Äąn! Ä°nkârcÄąlarÄąn aldatÄącÄą propagandalarÄąna kulak asmadan, kendi yolunuzda kararlÄąlÄąkla ilerleyin. En iyiyi, en gĂźzeli ortaya koymak için çalÄąĹ&#x;arak, hayÄąrlÄą iĹ&#x;lerde birbirinizle yarÄąĹ&#x;Äąn.

Ů? eŮ? AŮ?Ů‘ ŮŽ *Ů? ŮŽ * Ů? Ů? s ZŮ? *# +Ů’ 4Ů? Ů’ NŮ? ŮŽ Ů? +Ů’ , Ů? Ů‘Ů° 3ŮŽ Ů?‍ا‏ ŮŽ +Ů’ , Ů‹ # s Ů? 7Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ cŮ? .Ů? 4ŮŽ YŮ’ @ŮŽ ﴞ٤٨﴿ ‍ن‏g

UnutmayÄąn ki, hepiniz eninde sonunda Allah’Ĺn huzuruna varacaksÄąnÄąz. O zaman Allah, anlaĹ&#x;mazlÄąÄ&#x;a dĂźĹ&#x;tĂźÄ&#x;ĂźnĂźz her konuda aranÄązda hĂźkmĂźnĂź verecektir.

Ů? /‍ا‏ +Ů’ \Ů? ‍ Ů’` اَ Ů’\ ŮŽا َإ‏AŮ? 4ŮŽŮ‘ @ŮŽ (ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź Ů’ â€ŤŮŽŮˆŘ§ŮŽ Ů?ن‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů? ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏+Ů’ &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ +Ů’ ,

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ jŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů?‍ا; ا‏  " 2 â€ŤŮƒâ€Ź  4 c ‍ن‏ ‍ا‏ + \ ‍ع‏ $ /‍ا‏ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů° ‍“ ŮŽ اَ Ů’' َ† َل‏ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? 49. Evet, hangi dinden, hangi Äąrktan olurlarsa olsunlar, onlarÄąn arasÄąnda Allah’Ĺn indirdikleriyle hĂźkmet, sakÄąn onlarÄąn heveslerine uyma! Allah’Ĺn sana indirdiklerinin bir kÄąsmÄąndan bile seni saptÄąrmamalarÄą için, onlara karĹ&#x;Äą son derece dikkatli ol.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

57

َ ّ َ َ َ ٰ َ ْ َ “ A + & A * 8 ‍ن‏ ‍ا‏ ;‍ا‏ 7 

' ‍ا‏ + . 2 ‍ا‏  ŮŽ @ŮŽ ‍َ Ů? ْن‏ Ů‘ Ů? Ů‘ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů?# Ů? Ů? Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ﴞ٤ي﴿ ‍ Ů? َن‏ c ‍ س‏ ‍ا‏ " ‍ًا‏ 0 z N ‍ن‏ Ů‘ ŮŽ Ů? # Ů‘ Ů?‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+ Ů’ &Ů? Ů? 'Ů? ‍Ů?ذ‏ Ů? Ů?

EÄ&#x;er bĂźtĂźn bu uyarÄąlara raÄ&#x;men yine de Allah’Ĺn KitabÄąndan yĂźz çevirecek olurlarsa, bil ki Allah, bazÄą gĂźnahlarÄą sebebiyle onlarÄą bu Ĺ&#x;ekilde cezalandÄąrmak istiyor. Unutma ki, insanlardan birçoÄ&#x;u yoldan çĹkmÄąĹ&#x;lardÄąr. Kur’an’Ĺn rehberliÄ&#x;inden uzaklaĹ&#x;ÄąldÄąÄ&#x;Äą takdirde insanlÄąÄ&#x;Äąn baĹ&#x;Äąna neler geleceÄ&#x;ini onlar bilmiyorlar mÄą?

Ů‹ ,Ů’ / Ů? Ů‘Ů° "ŮŽ Ů? "Ů? M ŮŽ /Ů’ َ‍َ Ů’" ا‏ Ů? ;‍ا‏

‍ َن ŮŽŮˆâ€ŹHŮ? AŮ’ ŮŽ )Ů? *ŮŽŮ‘ .Ů? \Ů? LŮŽ ‍ ْا‏+ŮŽ ,Ů’ :Ů? ŮŽ َ‍ا‏

ﴞټ٠﴿ ‍ن‏uŮŽ Ů? PŮ? Ů? ‍Ů? ŮŽ Ů’ Ů?م‏

50. Yoksa onlar, Ä°slâm Ăśncesi cahiliye dĂśneminin hak hukuk tanÄąmayan kanun ve hĂźkĂźmlerini mi hayata egemen kÄąlmak istiyorlar? Allah’Ĺn yegâne Rab ve tek Ä°lâh olduÄ&#x;u gerçeÄ&#x;inin yok sayÄąldÄąÄ&#x;Äą, vahyin hayata hâkimiyet hakkÄąnÄąn kaldÄąrÄąldÄąÄ&#x;Äą, bunun sonucunda uluslararasÄą iliĹ&#x;kilerde adalet yerine menfaatlerin Ăślçß alÄąndÄąÄ&#x;Äą, gßçlĂźnĂźn aynÄą zamanda haklÄą sayÄąldÄąÄ&#x;Äą, bir yanda


58

5. MÂİDE SÛRESİ

CÜZ: 4

lüks ve israf hüküm sürerken, öbür yanda bebeklerin açlıktan öldüğü, dünyadaki bütün aç ve yoksul insanları yüzlerce kez zengin edebilecek para ve emek harcanarak üretilen bombaların canlı yayın eşliğinde masum çocukların başına yağdırıldığı, yeryüzü nimetlerinin yüzde seksenine yüzde yirmilik bir azınlığın el koyduğu, alkol, uyuşturucu ve fuhuş bataklığında nesillerin yok edildiği bir dünya düzeni mi istiyorlar? Hâlbuki yürekten inanan bir toplum için, Allah’tan daha iyi kim hüküm verebilir? İnsanlığı kana bulayan komünizm, faşizm gibi batıl ideolojiler mi? Yoksa insanı vahşî bir canavara dönüştüren kapitalizm mi? Ya da yüzyıllarca insanlığa kan kusturan, ilim adamlarını —haklı olarak— Allah ve din düşmanı yapan Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm ve benzeri asli hüviyetini kaybetmiş sözde “ilâhî dinler” mi? Yahut üzerinde “İslâm” etiketini taşıdığı hâlde Kur’an’dan fersah fersah uzaklaşarak hurafeler yığına dönüşmüş olan şu “atalar dini” mi? Elbette hiçbiri! O hâlde:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

59

ŮŽ Ů’ ‍ عى‏ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů‘ â€ŤŮˆŘ§ ا ŮŽ* Ů?& ŮŽŘŻ ŮŽŮˆâ€Ź$YŮ? 4Ů‘ @ŮŽ ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů° 8ŮŽ ‍ا‏ Ů?+Ů’ ,Ů’ Ů? +Ů’ &Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ 4ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍“ ŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů’ ŮŽ ‍َإ‏Q *ŮŽ Ů? ‍اَ Ů’Ůˆâ€Ź Ů? Ů’ ŮŽ ‍ اَ Ů’Ůˆ Ů? ŮŽ* Ů?إ‏+Ů’ &Ů? G ŮŽ Ů‘ ‍ا; ŮŽ( ŮŽ Ů’& Ů? ŮŠ ْا ŮŽ Ů’ ŮŽŮ… ا‏ ŮŽ ﴞټ٥﴿ B # Ů? ~ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ اŮ? َّن‏+ Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ZŮ? 'ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ

51. Ey iman edenler! YukarÄąda sĂśzĂź edilen batÄąl ideolojilerin mimarlarÄąnÄą, yani Yahudileri ve HristiyanlarÄą samimĂŽ ve gĂźvenilecek bir dost, sĂśzĂź dinlenecek bir yĂśnetici, himayesine sÄąÄ&#x;ÄąnÄąlacak bir koruyucu, iĹ&#x;birliÄ&#x;i yapÄąlacak bir mĂźttefik, kÄąsaca veli edinmeyin! UnutmayÄąn ki, onlar ancak birbirlerinin dostlarÄądÄąr. İçinizden her kim onlarÄą dost edinecek olursa, o da onlardandÄąr. ÇßnkĂź Allah, kâfirlerle bĂśyle sÄąkÄą fÄąkÄą iliĹ&#x;kiler içinde olan zalimleri doÄ&#x;ru yola iletmez.

ŮŽ Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? +Ů’ &* ‍ن‏ 2 ‍ ع‏ M ‍؜‏ 7 + &  . P 9 " $ ‍ا‏ ‍ى‏ ] ŮŽ Ů’ # # # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŒ Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ا; اَ ْن‏  ‍؊‏ 7

‍ا‏ ‍د‏ A * 8 @ ‍ن‏ ‍ا‏ 3 > Ů° YŮ’ 'ŮŽ ‍َ Ů? Ů? َن‏ Ů‘Ů? Ů° 3M ŮŒ ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ? ŮŽ ŮŽ ŮŽ # Ů?


60

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

 ŮŽ 3.Ů° 2ŮŽ ‍ا‏:Ů? AŮ? 8Ů’ *Ů? ŮŽ ‍ه‏# Ů? Ů’ 2Ů? "Ů’ Ů? 7Ů? Ů’ َ‍ Ů?_ اَ Ů’Ůˆ ا‏4Ů’ cŮŽ Ů’ Ů? 9ŮŽ @Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # ‍ ŮŽ' Ů?د‏+Ů’ &Ů? M Ů? Ů’ ﴞټ٢﴿ B c ' ‍ا‏ 9 â€ŤŮˆŘ§â€Ź 7 ‍ا‏ Ů? # Ů‘ ŮŽ Ů? 52. Kalplerinde hastalÄąk olan Ĺ&#x;u mĂźnafÄąklarÄąn, “Kâfirlerin gĂźnĂźn birinde galip gelmeyeceÄ&#x;i ne malum? Ä°yisi mi, biz Ĺ&#x;imdiden tedbirimizi alalÄąm. Zira baĹ&#x;ÄąmÄąza bir belâ gelmesinden korkuyoruz!â€? diyerek kâfirlere Ĺ&#x;irin gĂśzĂźkmek için çĹrpÄąndÄąklarÄąnÄą, hep onlara yĂśneldiklerini gĂśrĂźrsĂźn. Fakat Allah, çok geçmeden kâfirleri hezimete uÄ&#x;ratarak size vadettiÄ&#x;i zaferi nasip edecek yahut katÄąndan mĂźnafÄąklarÄąn plânlarÄąnÄą boĹ&#x;a çĹkaracak bir emir gĂśnderecektir. Ä°Ĺ&#x;te o zaman mĂźnafÄąklar, yĂźreklerinde Allah’a ve mĂźminlere karĹ&#x;Äą çirkin dĂźĹ&#x;Ăźnceler besledikleri ve kâfirleri kendilerine dost ve yardÄąmcÄą edindikleri için bĂźyĂźk bir piĹ&#x;manlÄąk duyacaklar.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

61

 ŮŽ ŮŽ  Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů? ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ &Ů’ s Ů? Ů‘ Ů? ‍ Ů? ا‏M ŮŽ ; ŮŽ P‍ ŮŽ" ا‏$# ‍€( Ů?ŘĄ ا‏rŮ? Ů°\‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ا‏$# Ů‘ ‍Ů„ ا‏ ŮŽ AŮ? / Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ +Ů’ &Ů? 'ŮŽŮ‘ Ů?‍ ا‏+gŮ’&Ů? 'Ů? ŮŽ Ů’ َ‍ا‏ ‍ا‏:Ů? AŮŽ KŮ’ ŮŽ ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů? ŮŽ 2Ů’ َ‍ ا‏-Ů’ J ŮŽ + Ů’ , ﴞټ٣﴿ "ŮŽ 7# ŮŽ Ů? f

53. Allah ve Elçisine tam bir gĂźvenle iman edenler ise, savaĹ&#x;ta esir ettikleri kâfirlere, mĂźnafÄąklarÄą gĂśstererek, “Sizin yanÄąnÄązda olacaklarÄąna dair var gßçleriyle Allah’a yemin edenler bunlar mÄąydÄą? BakÄąn, nasÄąl da bĂźtĂźn beklentileri ve gayretleri boĹ&#x;a gitti de, rezil olup hĂźsrana uÄ&#x;radÄąlar!â€? diyecekler.

ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? Z# Ů? ‍د‏# "Ů’ 2ŮŽ +Ů’ ,Ů’ Ů? Ů‘ @ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ ŮŽ ŮŽ 3.2ŮŽ )Ů? Ů‘ ‍ اَ Ů?ذ‏ZŮ? 'ŮŽ AŮ?Ů‘ :Ů? Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ &Ů? AŮ?Ů‘ :Ů? Ů? ‍ا; Ů? ŮŽ Ů’ Ů?م‏ Ů‘Ů? Ů° 9@Ů? Ů’ ŮŽ ‍ Ů’ َ٠‏M ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ [* A 9 ‍ن‏ â€ŤŮˆâ€Ź \ L " 7 , ‍ا‏ 3 . 2 ‍؊‏ † 2 ‍ا‏ B r

‍ا‏ Ů? # Ů? # ŮŽ Ů‘Ů? Ů? ŮŽ Ů? ŮŽn # Ů? Ů? Ů? Ů? # ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů° "Ů’ ŮŽ ZŮ? *@# rŮ’ Ů? ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° Ů? Ů‘ [GŮ’ ŮŽ jŮ? ‍ ذ‏+Ů? Ů? (ŮŽ )ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ Ů? َن‏YŮŽ ŮŽ (ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź Ů° ﴞټ٤﴿ +ŮŒ *.# 2ŮŽ `ŮŒ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍إ‏ > Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů?


62

5. MÂİDE SÛRESİ

CÜZ: 4

54. Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönecek olursa, Allah onları tarih sahnesinden silip yerlerine öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. İnananlara karşı çok merhametli ve alçakgönüllü, kâfirlere karşı da son derece şahsiyetli ve onurludurlar. Kur’an’ın ortaya koyduğu hayat sistemini yeryüzünde hâkim kılmak için Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihâd ederler. Bu yolda karşılarına çıkabilecek hiçbir engel onları durduramaz. Çünkü onlar, hiç kimsenin kınamasından, tehdit ve işkencesinden korkmazlar. Yalnızca Rab’lerinin rızasını kazanmak amacıyla, emin ve kararlı adımlarla hedefe doğru yürürler. İşte bu Allah’ın lütfudur, onu lâyık gördüğüne bahşeder. İlâhî lütfa nail olmak isteyen ve bu yolda gereken çabayı harcayan her kuluna rahmet kapılarını sonuna kadar açar. Öyleyse, güzel davranışlar göstererek O’nun lütfuna lâyık kullar olmaya çalışın. Unutmayın ki, Allah’ın lütuf ve merhameti sınırsızdır, O her şeyi bilendir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ Ů? *Ů?Ů‘ Ů? ‍اŮ? Ů‘ŮŽ' ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź "ŮŽ $# ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ا‏$# Ů‘ ‍ ŮŽŮˆŘ§â€ŹZŮ? Ů? Ů? ‍ا; ŮŽŮˆ َع‏ Ů? Ů‘Ů° +Ů? ,

63

ŮŽŮ‘ ‍* َن‏ ﴞټټ﴿ ‍ Ů? َن‏NŮ? ‍ َعا‏+Ů’ \Ů? ‍ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆâ€ŹNŮ° †َّ ‍ Ů?@ َن ا‏rŮ’ Ů? ‍ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆâ€Ź.Ů° 8‍ا‏ Ů? # Ů? 55. Sizin yardÄąmcÄąnÄąz, koruyucunuz ve gerçek dostunuz kâfirler ve mĂźnafÄąklar deÄ&#x;il, ancak Allah’tÄąr, O’nun Elçisidir ve tam bir teslimiyetle Allah’a boyun eÄ&#x;erek namazlarÄąnÄą kÄąlan, zekâtlarÄąnÄą veren mĂźminlerdir.

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŽ Ů°;‍ا‏ Ů° Ů‘ Ů? Ů‘ ‍ ْ† َب‏/ ŮŽ Ů‘ ‍ ŮŽ ّل‏4ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ŮŽ Ů? ن‏$# ‍ ŮŽŮˆŘ§â€ŹZŮ? Ů? ‍ا; ŮŽŮˆ َع‏ ﴞټٌ﴿ ‍ن‏uŮŽ AŮ? Ů? HŮŽ ‍ ْا‏+Ů? \Ů?

56. Her kim Allah’Ĺ, Elçisini ve mßminleri kendisine dost edinirse, ona mßjdeler olsun! Çßnkß hak ile batĹlĹn mßcadelesinde ßstßn gelecek olanlar, kesinlikle Allah’Ĺn tarafĹnda yer alanlardĹr! O hâlde:

ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź$YŮŽ @Ů‘ ‍ ŮŽ" ا‏$# â€ŤŮˆŘ§ ا‏$YŮ? 4Ů‘ @ŮŽ ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ ‍د‏# "Ů’ Ů? ‍ ب‏ ‍ا‏ ‍ا‏ @ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ " $ ‍ا‏ " A  # Ů? ŮŽ 4ŮŽ , ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů‹ Ů? ‍ Ů?\ Ů?† Ů‹ŮˆŘ§ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ , p


64

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů? ‍ ŮŽŮˆ ْا‏+Ů’ , Ů? .Ů? AŮ’ PŮŽ ŮŽ # Ů? rŮ’ Ů? +Ů’ 4Ů? Ů’ NŮ? ‍ا; اŮ? ْن‏ B ŮŽ Ů‘Ů° ‍ ŮŽŘą اَ Ů’Ůˆ Ů? ŮŽ* َ‚إ ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏cŮŽŮ‘ , ﴞټ٧﴿

57. Ey iman edenler! Sizden Ăśnce kendilerine Kitap verilmiĹ&#x; olan Yahudi ve Hristiyanlardan, dininizle alay edip eÄ&#x;lenenleri ve ilâhĂŽ vahiy gerçeÄ&#x;ini tĂźmĂźyle inkâr eden diÄ&#x;er mĂźĹ&#x;rik ve kâfirleri kendinize yĂśnetici, koruyucu, yardÄąmcÄą, dost ve mĂźttefik, yani veli edinmeyin! Ve bu Kitaba gerçekten inanÄąyorsanÄąz, zalimlerle aynÄą cephede yer almama konusunda Allah’a karĹ&#x;Äą gelmekten titizlikle sakÄąnÄąn! Ä°Ĺ&#x;te kâfirlerin, kutsal deÄ&#x;erlerinizi nasÄąl tahkir ettiÄ&#x;ini gĂśsteren çarpÄącÄą bir Ăśrnek:

ŮŽŮ‘ 3ŮŽ Ů?‍ ا‏+Ů’ 4Ů? Ů’ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? َذا ŮŽ' َد‏ jŮŽ Ů? ‍ ٰذ‏AŮ‹ Ů? ŮŽ â€ŤŮˆ ŮŽ\ Ů?\ Ů?† Ů‹ŮˆŘ§ ŮŽŮˆâ€Ź$Ů? YŮŽ @ŮŽŮ‘ ‍ Ů?ŘŠ ا‏.Ů° 8‍ا‏ ﴞټ٨﴿ ‍ َن‏.Ů? Ů? Ů’ ŮŽ (ŮŽ ‍ Ů’ ŮŒŮ…â€ŹPŮŽ +Ů’ &Ů? 'ŮŽŮ‘ ŮŽ Ů?

58. Ezan okuyup insanlarÄą namaza çaÄ&#x;ÄąrdÄąÄ&#x;ÄąnÄąz zaman, onunla alay edip eÄ&#x;lenirler. Ä°slâm’Ĺn en Ăśnemli sembollerinden biri olan ezandan rahatsÄązlÄąk duyar, onu susturmak için el-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

65

lerinden geleni yaparlar. Çßnkß onlar, akĹllarĹnĹ kullanmayan bir toplumdur.

 ŮŽ Ů’ Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů°; ŮŽ Ů’ Ů’ 4 , ‍ا‏ [ \ ‍ا‏ [ PŮ? Ů? Ů‘ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ ب ŮŽ\ Ů’[ ŮŽ@ Ů’ Ů? Ů? َن Ů? Ů‘ŮŽ اŮ? Ů‘( ان ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? AŮ’ PŮŽ "Ů’ Ů? â€ŤŮŽŮˆ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ اŮ? ŮŽ Ů’* ŮŽ ŮŽŮˆ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† َل‏ +Ů’ NŮ? ŮŽ ”َ NŮ’ َ‍[ ŮŽŮˆŘ§ŮŽ َّن ا‏g ﴞټي﴿ ‍ Ů? َن‏ Ů? ŮŽ

59. Yahudi ve Hristiyanlara de ki: “Ey Kitap Ehli! Sizin bize dĂźĹ&#x;manlÄąk etmenizin sebebi, Allah’a gereÄ&#x;ince iman etmemiz, bize ve bizden Ăśnce indirilen bĂźtĂźn vahiylere inanmamÄąz ve sizin pek çoÄ&#x;unuz yoldan çĹkmÄąĹ&#x; kimseler olmasÄąndan baĹ&#x;ka nedir ki?â€?

Ů? eŮ? AŮ?Ů‘ 'ŮŽ Ů?‍ Ů’[ ŮŽ\ Ů’[ ا‏PŮ? "Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ŮŽ Ů’ 2Ů? )Ů‹ ŮŽ zŮ? ŮŽ jŮŽ Ů? ‍ Ů? Ů’" ٰذ‏7Ů?Ů‘ > ŮŽ Ů? +Ů’ , ‍ ŮŽŘŻ َ؊‏7ŮŽ Ů? ‍ ْا‏+Ů? &Ů? Ů’ Ů? [ŮŽ ŮŽ s Ů? Ů‘Ů° ZŮ? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ^ ŮŽ GŮ? 1ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź

 ŮŽ Ů?[Ů‘ F Ů° Ů‘ ‍ ŮŽ ا‏AŮŽ 2ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7ŮŽ ‍ ŮŽ Ů? ز‏YŮŽ â€ŤŮŽŮˆ ْا‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ Ů‹' ŮŽŮˆŘ§â€Ź, ŮŽ 7ŮŒŮ‘ ?ŮŽ jeŮ? €‍ŘŞ Ř§Ůˆâ€Ź ŮŽ 1Ů? J ŮŽ ﴞٌ٠﴿ [* A M‍ا‏ ‍إ‏ ‍ا‏ ŮŽ ŮŽ "Ů’ 2ŮŽ Ů? Ů‘ # Ů?


66

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

60. SĂśzlerine devamla de ki: “Demek bunlara iman ettik diye bizi suçluyorsunuz, Ăśyle mi? Peki, Allah katÄąnda bundan daha aÄ&#x;Äąr bir cezayÄą kimlerin hak ettiÄ&#x;ini size bildireyim mi? Onlar, kendileriyle ĂśvĂźnerek izinden yĂźrĂźdĂźÄ&#x;ĂźnĂźz atalarÄąnÄązdÄąr. Yani, isyankârlÄąklarÄąndan dolayÄą Allah’Ĺn lânetlediÄ&#x;i, Peygamberleri ĂśldĂźrdĂźkleri için gazap ettiÄ&#x;i, sĂśzlerinden caydÄąklarÄą için ahlâkĂŽ çÜkĂźntĂźye uÄ&#x;ratÄąp doyumsuz maymunlara ve tepeden tÄąrnaÄ&#x;a pisliÄ&#x;e batmÄąĹ&#x; domuzlara dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrdĂźÄ&#x;Ăź ve bĂśylece, Allah’Ĺn buyruklarÄąna baĹ&#x;kaldÄąran azgÄąn yĂśnetimlere, yani tâÄ&#x;Ăťtlara kul kĂśle yaptÄąÄ&#x;Äą kimselerdir! Ä°Ĺ&#x;te, ilâhĂŽ Ăślçßlere gĂśre en kĂśtĂź yerde bulunanlar ve doÄ&#x;ru yoldan en çok sapmÄąĹ&#x; olanlar bunlardÄąr.

 Ů’ Ů° ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? َذا‏ Ů’ PŮŽ +Ů’ \Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7Ů? cŮ’ , Ů? ‍ا‏.f ŮŽ ‍ Ů’ َد‏PŮŽ ‍ Ů?ا ا ŮŽ Ů‘ ŮŽŮˆâ€ŹPŮŽ +Ů’ NŮ? vpŮ? s ﴞٌ٥﴿ ‍ Ů? َن‏4Ů? ,Ů’ ŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ŮŽ Ů? +Ů? .ŮŽ 2Ů’ َ‍ا; ا‏ ŮŽ Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZ # Ů? ‍ا‏s Ů? 7ŮŽ f

61. Yahudiler sizin yanÄąnÄąza geldikleri zaman, “Biz de inanÄąyoruz!â€? derler. Oysa yanÄąnÄąza girerken inkârcÄą olarak girmiĹ&#x; ve yine inkârcÄą olarak çĹkmÄąĹ&#x;lardÄąr. Fakat Allah, kalp-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

67

lerinde neler gizlediklerini çok iyi bilmektedir! Ä°Ĺ&#x;te, inkârcÄąlÄąklarÄąnÄąn sonucu olarak:

Ů’ Ů’ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ ‍ان‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź + R (‍ا‏ M + & ‍ًا‏ 0 z N ‍ى‏7Ů° @ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů’ # ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? Ů? 9Ů? ‍ َن‏2Ů? ‍ ع‏ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů’ Ů’ ŮŽ Ů? ﴞٌ٢﴿ ‍ َن‏.Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ŮŽ d e A : M‍ا‏ + & . N ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů? Ů‘ Ů? Ů? Ů? ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź 62. İçlerinden pek çoÄ&#x;unun, gĂźnah iĹ&#x;lemekte, dĂźĹ&#x;manlÄąk etmekte ve haram yemekte birbirleriyle yarÄąĹ&#x;tÄąklarÄąnÄą gĂśrĂźrsĂźn. Ne kĂśtĂź iĹ&#x;ler yapÄąyorlar!

Ů’Ů? +Ů? &Ů? Ů? Ů’ PŮŽ "Ů’ 2ŮŽ ‍ Ů?ع‏AŮŽ /Ů’ (‍ا‏ ŮŽ Ů’ ‍ Ů‘ŮŽ Ů?' Ů‘Ů?* َن ŮŽŮˆâ€Ź7ŮŽŮ‘ ‍ ا‏+Ů? &Ů? *&Ů° Ů’ ŮŽ (ŮŽ Ů’ ŮŽ +ŮŽ RŮ’ (‍ا‏ Ů?Ů‘ +Ů? &Ů? .Ů? NŮ’ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ﴞٌ٣﴿ ‍ ŮŽ Ů? َن‏8Ů’ ŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ŮŽ d ŮŽ :Ů’ M‍ا‏ ŮŽ eŮ’ AŮ? ŮŽ -

63. Peki, baĹ&#x;larÄąndaki din âlimleri ve hahamlarÄąn, onlarÄą gĂźnahkârca sĂśz sĂśylemekten ve haram yemekten alÄąkoymalarÄą gerekmez miydi? Fakat onlar, gĂśrevlerini yerine getirmediler. KĂśtĂźlĂźk karĹ&#x;ÄąsÄąnda susarak onu desteklediler. YaptÄąklarÄą Ĺ&#x;ey ne kĂśtĂźdĂźr! O kadar ki:


68

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů? Ů’ Ů? ŮŒ Ů’ ‍ ŮŽŮˆ Ů? Ů?ا‏+Ů’ & ‍ا‏ . 1 )  . H ;‍ا‏ ‍د‏ & * ‍ا‏ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘ Ů? Ů’ Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ‍ا‏Q Ů? PŮŽ ŮŽ Ů?

64. Yahudilerden bazÄąlarÄą, “Allah’Ĺn eli sÄąkÄądÄąr. Nimet ve lĂźtfunu kullarÄąna vermek istemez. Allah muhtaç kullarÄąna vermiyorsa, biz ne diye verelim? AyrÄąca, eÄ&#x;er siz MĂźslĂźmanlar doÄ&#x;ru yolda olsaydÄąnÄąz, Allah gĂźcĂź ve zenginliÄ&#x;i bize deÄ&#x;il, size verirdi. BaksanÄąza, sizi yoksulluk içinde kÄąvrandÄąrÄąp duruyor. Ĺžu hâlde, Allah ya kendi yolundaki siz sevgili kullarÄąna cimrilik ediyor, ya da siz doÄ&#x;ru yolda deÄ&#x;ilsiniz.â€? dediler. Bu sĂśzlere itiraz etmeyen diÄ&#x;er Yahudiler de aynÄą iddiaya iĹ&#x;tirak etmiĹ&#x; oldular. Allah hakkÄąnda çarpÄąk anlayÄąĹ&#x;larÄąndan ve bu sĂśzlerinden dolayÄą, kendi elleri baÄ&#x;landÄą ve cimrilik, korkaklÄąk, alçaklÄąk deÄ&#x;iĹ&#x;mez karakterleri oldu. BĂśylece, ilâhĂŽ nimetlerden mahrum bÄąrakÄąlarak Allah tarafÄąndan lânetlendiler.

Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ h ŮŽ ‍> Ů?إ‏ 4 q M A ‍ه‏ ‍ا‏ [ ŮŽ *Ů’ NŮŽ aŮ? cŮ? Ů’ Ů? ‍ ن‏ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ gŮ? Oysa Allah için cimrilik asla sĂśz konusu olamaz. Bilakis, elleri alabildiÄ&#x;ince açĹktÄąr. Kud-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

69

ret ve cĂśmertliÄ&#x;inin sÄąnÄąrÄą yoktur. LĂźtuf ve nimetlerini ilim ve hikmetine uygun olarak, dilediÄ&#x;i kimselere dilediÄ&#x;i Ĺ&#x;ekilde verir. Bazen azÄąlÄą kâfirleri nimetlere boÄ&#x;arken, en sevdiÄ&#x;i kullarÄąnÄą belâ ve musibetlere uÄ&#x;ratabilir. Zira bu dĂźnya imtihan yeridir, iyilik ve kĂśtĂźlĂźklerin tam karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn verileceÄ&#x;i yer ise âhirettir. Ama maddĂŽ gßç ve zenginlikten baĹ&#x;ka deÄ&#x;er ĂślçßsĂź tanÄąmayan kâfirler, birtakÄąm dĂźnyevi nimetlere sahip olmalarÄąnÄą, kendilerinin doÄ&#x;ru yolda olduÄ&#x;unun kanÄątÄą sayarlar. Hâlbuki herhangi bir kiĹ&#x;i veya toplumun doÄ&#x;ru yolda olduÄ&#x;unu belirlemek için, onlarÄąn dĂźnyada sahip olduklarÄą gßç ve zenginliÄ&#x;e deÄ&#x;il; doÄ&#x;ruluk, erdemlilik, adalet gibi ĂźstĂźn ahlâkĂŽ deÄ&#x;erlere ne derece baÄ&#x;lÄą olduklarÄąna bakmak gerekir. KaldÄą ki, Allah, yeryĂźzĂźnde ilâhĂŽ adaleti egemen kÄąlmak için varÄąnÄą yoÄ&#x;unu feda eden mĂźminlere, —çetin bir mĂźcadele sonunda— bu dĂźnyada gßç ve zenginlik de bahĹ&#x;edecektir.

jŮŽ Ů?Ů‘ ‍ Ů? Ů’" َع‏jŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏+Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ‍ًا‏0z# NŮŽ ‍• ŮŽ َّن‏# ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ‍ ا‏7Ů‹ cŮ’ NŮ? ‍ ŮŽ* Ů‹' ŮŽŮˆâ€ŹHŮ’ q


70

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Rabb’inden sana indirilen Ĺ&#x;u muhteĹ&#x;em ayetler, onlardan birçoÄ&#x;unun azgÄąnlÄąk ve kâfirliÄ&#x;ini artÄąracaktÄąr. Fakat onlardan korkmayÄąn. Ä°ster Yahudi veya Hristiyan ister mĂźĹ&#x;rik olsun, kâfirler kendi aralarÄąnda gerçek bir birlik oluĹ&#x;turamazlar. Zira belirlemiĹ&#x; olduÄ&#x;umuz yasalar gereÄ&#x;ince:

 ŮŽ HŮ’ AŮŽ ‍ ْا ŮŽ ŮŽ ا ŮŽŮˆ ŮŽŘŠ ŮŽŮˆ ْا‏+Ů? &Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ ŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů’ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź )Ů? ŮŽ *Ů° Ů? ‍ ŮŽ Ů’ Ů?Ů… ْا‏3Ů° Ů?‍ ŮŽŘĄ ا‏G ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° 9Ů? ‍ ŮŽ Ů’ َن‏MŮ’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Źg ;‍ا‏ Ů? Ů‘ \ŮŽ cŮŽ q‍ Ů?ب ا‏7Ů’ :ŮŽ .Ů? ‍ Ů? ŮˆŘ§ ŮŽ' ًعا‏PŮŽ ‍ ŮŽ ا Ů’Ůˆâ€Ź.Ů‘ NŮ? Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů’ Ů? ŮŽ c

‍ا‏ ^ : ( ;‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ ‍د‏ M ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ ﴞٌ٤﴿ "ŮŽ # M Ů‘ Ů’ Ů‘ Ů? Ů‹ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? 

OnlarÄąn arasÄąna, ta KÄąyamete kadar sĂźrecek dĂźĹ&#x;manlÄąk ve nefret koyduk. Ne zaman MĂźslĂźmanlara karĹ&#x;Äą dĂźĹ&#x;manlÄąklarÄą depreĹ&#x;ir de bir savaĹ&#x; ateĹ&#x;i tutuĹ&#x;turmaya kalkÄąĹ&#x;salar, Allah onu sĂśndĂźrecek ve heveslerini kursaklarÄąnda bÄąrakarak onlarÄą birbirlerine dĂźĹ&#x;ĂźrĂźp darmadaÄ&#x;Äąn edecektir. Fakat yine de akÄąllanmayacak, yeryĂźzĂźnde sĂźrekli bozgunculuk, fitne ve fesat çĹkarmaya çalÄąĹ&#x;acaklar. Allah ise, fesat çĹkaranlarÄą sevmez. SevmediÄ&#x;i için de belâlarÄąnÄą verir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

71

Ama tÜvbe edip kurtulmak için, hâlâ ellerinde fĹrsat var:

ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍ ب ٰا ŮŽ Ů?ا ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ ŮŽ Ů’ا‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ Ů’ +Ů’ &Ů? Ů’ 2ŮŽ 'ŮŽ 7Ů’ cŮŽŮ‘ , 4 , ‍ا‏ [ \ ‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏  â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů’ Ů? Ů? Ů’f ŮŽ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ &Ů? @Ů? kŮŽ *Ů‘Ů? ŮŽ ŮŽŮ‘ ‍ ت‏ ŮŽŮ‘ s Ů’ ﴞٌټ﴿ +* ‍ا‏ + \ . ‍د‏ ( ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? # Ů? ŮŽ Ů?

65. Ĺžayet Kitap Ehli diye bilinen Yahudi ve Hristiyanlar, Allah’a ve bĂźtĂźn elçilerine gereÄ&#x;ince iman etmiĹ&#x; ve azgÄąnlÄąktan, isyankârlÄąktan sakÄąnÄąp korunmuĹ&#x; olsalardÄą, Ĺ&#x;u ana kadar iĹ&#x;ledikleri bĂźtĂźn gĂźnahlarÄąnÄą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar ve kendilerini nimetlerle dolu cennet bahçelerine yerleĹ&#x;tirirdik.

Ů’Ů? ‍ Ů’ Ů°Řą ŮŽ) ŮŽŮˆâ€Ź4‍ا‏ ŮŽ L# 'Ů’ (‍ا‏ ŮŽŮ‘ ‍ Ů? ا‏PŮŽ َ‍ ا‏+Ů’ &Ů? 'ŮŽŮ‘ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆ ŮŽ Ů’ ا‏ +Ů’ &Ů? *Ů’ ŮŽ Ů?‍*[ ŮŽŮˆ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ع‏ ‍ا‏ : @ " â€ŤŮˆâ€Ź + & P  " ‍ا‏ . N ( +Ů’ &Ů? Ů?Ů‘ ‍Ů? Ů’" َع‏ +Ů’ &Ů? Ů’ Ů? + Ů’ &Ů? .Ů? s ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ŮŒ 0z# NŮŽ ‍ ŮŽ ŮŒŘŠ ŮŽŮˆâ€Ź8Ů? 4ŮŽ Ů’ Ů? )ŮŒ ŮŽŮ‘ Ů?‍ا‏ ﴞٌٌ﴿ ‍ن‏uŮŽ .Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍ َإ‏

66. Evet, eÄ&#x;er onlar Tevrat’Ĺ, Ä°ncil’i ve Rab’leri tarafÄąndan kendilerine gĂśnderilen bu son ilahi vahyi içtenlikle kabullenip hayatÄąn her alanÄąnda uygulamÄąĹ&#x; olsalardÄą, onlarÄą tepeden


72

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

tÄąrnaÄ&#x;a nimetlere boÄ&#x;ardÄąk. BĂśylece, Ăźstlerinden yaÄ&#x;an ve ayaklarÄąnÄąn altÄąndan yetiĹ&#x;en nimetlerden yerlerdi. YerĂźstĂź ve yeraltÄą servetlerinden istifade ederek, refah ve huzur içinde yaĹ&#x;arlardÄą. Gerçi içlerinde, aĹ&#x;ÄąrÄąlÄąktan uzak, ĂślçßlĂź ve dengeli insanlar da yok deÄ&#x;il; fakat çoÄ&#x;unluÄ&#x;u, o kadar kĂśtĂź iĹ&#x;ler yapÄąyorlar ki! O hâlde, MĂźslĂźmanlara bĂźyĂźk bir gĂśrev dĂźĹ&#x;Ăźyor:

Ů? Ů? 7ŮŽŮ‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ +Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏jŮŽ Ů?Ů‘ ‍ Ů? Ů’" َع‏jŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ْ– ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏.Ů?Ů‘ ŮŽ ‍ل‏ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ س‏ ‍ا‏ " j

8  ;‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź Z 4  ‍ع‏ H . 

 [ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ cŮ’ @ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ا; ŮŽ( ŮŽ Ů’& Ů? ŮŠ ْا ŮŽ Ů’ ŮŽŮ… ْا‏ ﴞٌ٧﴿ "ŮŽ 7# Ů? , ŮŽ Ů‘Ů° ‍اŮ? َّن‏ 67. Ey Peygamber! Rabb’in tarafÄąndan sana indirilen ayetleri tĂźm insanlÄąÄ&#x;a açĹkça bildirerek tebliÄ&#x; et! Ĺžayet bunu yapmayacak olursan, elçilik gĂśrevini yerine getirmemiĹ&#x; olursun! DiÄ&#x;er mĂźminler de senin yolunu izleyerek Kur'an’Ĺ insanlÄąÄ&#x;a tebliÄ&#x; etsinler. SakÄąn zalimlerden korkup da gĂśrevini aksatma! ÇßnkĂź Allah, seni insanlardan gelecek tehlikelere karĹ&#x;Äą koruyacaktÄąr. Unutma ki, sen kendi Ăźzerine dĂźĹ&#x;eni


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

73

yaptÄąÄ&#x;Äąn takdirde, Allah kâfirleri asla baĹ&#x;arÄąya ulaĹ&#x;tÄąrmayacak, onlarÄą doÄ&#x;ru yola iletmeyecektir.

Ů’ Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů’ ‍* ا‏ @ 3 4 / ‍إ‏ 9 ? 3 . 2 + 4 M ‍ ب‏ 4 , ‍ا‏ [ \ ‍ا‏ [ Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ PŮ? Ů? #Ů? Ů? Ů? Ů’Ů? ‍ Ů’ Ů°Řą ŮŽ) ŮŽŮˆâ€Ź4‍ا‏ ŮŽ L# 'Ů’ (‍ا‏ ŮŽŮ‘ Ů? Ů?Ů‘ ‍ Ů? Ů’" َع‏+Ů’ , Ů? *Ů’ ŮŽ Ů?‍*[ ŮŽŮˆ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏ + Ů’ ,

68. Yahudi ve Hristiyanlara seslenerek de ki: “Ey ilâhĂŽ mesaja inandÄąÄ&#x;ÄąnÄą iddia eden Kitap Ehli! Siz Tevrat’Ĺ, Ä°ncil’i ve Rabb’iniz tarafÄąndan size gĂśnderilen Kur'an ayetlerini kendinize rehber edinip onu gereÄ&#x;ince uygulamadÄąkça, asla saÄ&#x;lam bir temele dayanmÄąĹ&#x; olamazsÄąnÄąz. Allah’Ĺn ayetlerinden bir kÄąsmÄąnÄą benimseyip bir kÄąsmÄąnÄą reddederseniz, diÄ&#x;er kâfirlerden bir farkÄąnÄąz kalmaz.â€?

jŮŽ Ů?Ů‘ ‍ Ů? Ů’" َع‏jŮŽ *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏+Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ‍ًا‏0z# NŮŽ ‍• ŮŽ َّن‏# ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ ‍ ْا ŮŽ Ů’Ů… ْا‏3.ŮŽ 2ŮŽ ‍س‏ ŮŽ ŮŽ ‍ ‚ا‏7Ů‹ cŮ’ NŮ? ‍ ŮŽ* Ů‹' ŮŽŮˆâ€ŹHŮ’ q Ů? ﴞٌ٨﴿ "ŮŽ 7# Ů? , @ C ŮŽ ŮŽ Ů?

Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirilen bu ayetler, onlardan birçoÄ&#x;unun azgÄąnlÄąk ve kâfirliÄ&#x;ini artÄąracaktÄąr. Fakat sen, bu inkârcÄą-


74

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

lar için kendini Ăźzme, ĂźmitsizliÄ&#x;e de kapÄąlma. Ä°man edecek olanlarÄą ise Ĺ&#x;imdiden mĂźjdele:

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ عى‏ 8 ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ن‏ r 8‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź â€ŤŮˆŘ§â€Ź ‍د‏ \ " $ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ ‍ا‏ " $ ‍ا‏ ‍ن‏ Ů‘ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ pŮ? Ů? Ů‘ ŮŽ Ů? ŮŽ # ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ # Ů‘ Ů?‍ا‏ Ů’ Ů’ Ů° Ů° Ů° ‍ Ů’ ŮŒŮ â€Źf (‍ا‏ ‍م‏ * ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ; " ‍ا‏ Ů? Ů‘ ŮŽ CŮŽ ŮŽ :Ů‹ Ů? KŮŽ [ŮŽ Ů? 2ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7Ů? f Ů’ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ﴞٌي﴿ ‍ َ† Ů?' َن‏:Ů’ ŮŽ +Ů’ \Ů? (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ

69. Gerçek Ĺ&#x;u ki, ister MĂźslĂźman, ister Yahudi, ister yÄąldÄązlara tapan SâbiĂŽ, ister Hristiyan, ister ateĹ&#x;perest MecĂťsĂŽ ve isterse bunlarÄąn dÄąĹ&#x;Äąndaki baĹ&#x;ka bir dine mensup olsun, her kim Allah’a ve âhiret gĂźnĂźne Kur'an’da belirtildiÄ&#x;i Ĺ&#x;ekilde inanÄąr ve Ä°slâm’Ĺn ortaya koyduÄ&#x;u prensipler doÄ&#x;rultusunda gĂźzel iĹ&#x;ler yaparsa, iĹ&#x;te onlar Rab’lerinin katÄąnda ĂśdĂźllerini mutlaka alacaklar ve Hesap GĂźnĂź ne korku duyacak, ne de ĂźzĂźleceklerdir. Hiç kimse, Ĺ&#x;u veya bu dine inandÄąÄ&#x;ÄąnÄą Ăśne sĂźrmekle veya herhangi bir Äąrka, sÄąnÄąfa, cemaate mensup olmakla kurtuluĹ&#x;a eremez. Cennete girebilmenin tek yolu, Allah’a ve âhiret gĂźnĂźne gereÄ&#x;ince inanmak ve ilâhĂŽ prensiplerin ortaya


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

75

koyduÄ&#x;u biçimde yararlÄą ve gĂźzel davranÄąĹ&#x;lar ortaya koymaktÄąr. Nitekim:

ŮŽ ‍اإ‏# 7ŮŽ Ů’ Ů?‍ ا‏9# ŮŽ ‍ َق‏zŮŽ * # 'ŮŽ $Ů’ f +Ů’ &Ů? *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ŮŽ ا‏.Ů’ ŮŽ ‍[ ŮŽŮˆŘ§ŮŽ ْع‏ ŮŽ َ‍َ ŮŽ Ů’ ا‏ C Ů‹ Ů? ‍Ů?ع‏

70. GĂśndereceÄ&#x;imiz her kitaba ve Elçiye iman edeceklerine dair Ä°srailoÄ&#x;ullarĹ’ndan kesin bir sĂśz almÄąĹ&#x; ve onlara nice Peygamberler gĂśndermiĹ&#x;tik.

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŒ Ů‹ 7# ŮŽ +gŮ’&Ů? M ŮŽ ŮŽ .Ů‘ NŮ? Ů? cŮ? 'Ů’ ‍ ŮŽŘą Ů?Ů„ Ů? ŮŽ ( ŮŽ@ Ů’& Ů°ى ا‏+Ů’ \Ů? ‍ َإ‏s ŮŽ Ů? Ů’ Ů‹ 7# ŮŽ ‍ Ů?ا ŮŽŮˆâ€Ź$Ů‘ NŮŽ ﴞ٧٠﴿ ‍ َن‏.4Ů? ŮŽ 

Fakat ne zaman bir Peygamber onlara hoĹ&#x;larÄąna gitmeyecek bir hĂźkĂźm getirdiyse, verdikleri sĂśzden cayarak bir kÄąsmÄąnÄą yalanladÄąlar, bir kÄąsmÄąnÄą da ĂśldĂźrdĂźler. Ellerinden gelse, bugĂźn de hiç çekinmeden ĂśldĂźrĂźrler.


76

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ Ů°;‍ا‏ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŒ Ů? Ů‘ ‍ ب‏ ŮŽ @ŮŽ +Ů‘ RŮ? ‍ Ů‘ ا‏KŮŽ ‍ ŮŽ) ŮŽ ŮŽ Ů? ا ŮŽŮˆâ€Ź4Ů’ Ů? ‍ن‏,@ŮŽ (Ů‘ َ‍ا ا‏AŮ? M ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? / ŮŽ Ů? ŮŒ 08# ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+ Ů’ &Ů? Ů’ Ů? ŮŒ 0z# NŮŽ ‍ Ů‘Ů? ا‏KŮŽ ‍ Ů? ا ŮŽŮˆâ€Ź2ŮŽ +ŮŽŮ‘ RŮ? +Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ﴞ٧٥﴿ ‍ َن‏.Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽ

71. Bu davranÄąĹ&#x;larÄąndan dolayÄą baĹ&#x;larÄąna bir belâ gelmeyecek sandÄąlar, bĂśylece hakikat karĹ&#x;ÄąsÄąnda kĂśr ve saÄ&#x;Äąr kesildiler! Sonra belâ ĂźstĂźne belâya uÄ&#x;rayÄąnca, piĹ&#x;man olup tĂśvbe ettiler ve Allah tĂśvbelerini kabul etti. Sonra Allah, Son Elçiyi ve Kur'an’Ĺ gĂśnderdi, fakat içlerinden pek çoÄ&#x;u ona karĹ&#x;Äą da kĂśr ve saÄ&#x;Äąr kesildiler. Fakat Allah, yaptÄąklarÄą her Ĺ&#x;eyi gĂśrmektedir ve kesinlikle cezasÄąnÄą verecektir.

 ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů° Ů? Ů‘ ŮŽ +ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ ŮŽ Ů‘ ‍ ا اŮ?ن‏P "ŮŽ $# Ů‘ ‍ ا‏7ŮŽ cŮŽ NŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů’ _* Ů? M# ŮŽ ‍ا; Ů?\ ŮŽ ا‏

72. Gerçek Ĺ&#x;u ki, “Allah Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa Mesih’tir!â€? diyenler, aynen onu inkâr edenler gibi kelimenin tam anlamÄąyla kâfir olmuĹ&#x;lardÄąr!


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

77

Ů’ ŮŽ ‍اإ‏# 7ŮŽ Ů’ Ů?‍ ا‏9# ŮŽ ŮŽ _* ŮŽ 9Ů‘ # ‍ا; َع‏ M

‍ا‏ ‍ ل‏ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů‘Ů° ‍ Ů? ŮˆŘ§â€ŹAŮ? 2‍ا‏ Ů’ [ ŮŽ Ů? #

Ů? ŮŽŮ‘ â€ŤŮŽŮˆ َع‏ ZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° Ů? ‍ Ů’Ůƒâ€Ź7Ů? >Ů’ Ů? "Ů’ ŮŽ ZŮ? 'ŮŽŮ‘ Ů?‍ ا‏+ Ů’ , Ů? Ů‘Ů° ‍ َم‏7ŮŽŮ‘ / ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ; ŮŽ Ů‘ .Ů? ŮŽ ‍ ا Ů‘ŮŽ Ů?Řą ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? ‍ Ů‘ŮŽ ŮŽ) ŮŽŮˆ ŮŽ Ů’ Ů°Ůˆâ€ŹLŮŽ ‍ْا‏ ŮŽ ŮŽ ﴞ٧٢﴿ ‍ Ů?ع‏8ŮŽ 'Ů’ ‍ Ů? Ů’" ا‏B # Ů? ~ Oysa bizzat Ä°sa Mesih, “Ey Ä°srailoÄ&#x;ullarÄą! Benim de Rabb’im sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kulluk ve itaat edin, hiç kimseyi ilâhlaĹ&#x;tÄąrÄąp O’na ortak koĹ&#x;mayÄąn! Her kim Allah’a ortak koĹ&#x;acak olursa, Ĺ&#x;unu iyi bilsin ki, Allah ona cenneti kesinlikle haram kÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr ve onun varacaÄ&#x;Äą yer cehennemdir. Ve o gĂźn zalimlere hiç kimse yardÄąm edemeyecektir.â€? demiĹ&#x;ti.

 ŮŽ ŮŽ Ů°ZŮ? Ů?‍ Ů?) ŮŽŮˆ ŮŽ Ů? Ů’" ا‏zŮŽ .Ů° RŮŽ Â? Ů‘ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ R ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ ‍ا‏ P " $ ‍ا‏ 7 c N Ů? Ů‘ ŮŽ Ů? # ŮŽ ŮŽ Ů? Q ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŒ /‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź Z ‍ا‏ ( Ů? Ů?‍ا‏ ŮŽ Ů? ŮŒ

73. Hiç kuĹ&#x;ku yok ki, “Allah ßçßn ßçßncĂźsĂźdĂźr!â€? diyenler de kâfir olmuĹ&#x;lardÄąr! Yani, “Baba bir ilâh, Kutsal Ruh bir ilâh, OÄ&#x;ul Ä°sa bir ilâhtÄąr; fakat hiç biri tek baĹ&#x;Äąna Allah deÄ&#x;ildir. Allah, ancak birbirlerini tamamlayan bu ßç unsurun kendisinde birleĹ&#x;tiÄ&#x;i TanrÄądÄąr.â€? diyen Hristi-


78

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

yanlar da kâfir olmuĹ&#x;lardÄąr. Oysa Allah birdir, bir tek Ä°lâh olan Allah’tan baĹ&#x;ka ilâh yoktur!

ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ‘ ŮŽ *ŮŽ ŮŽ ‍ Ů‘ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? َن‏2ŮŽ ‍ Ů?&ا‏4ŮŽ Ů’ ŮŽ +Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏ â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? cŮŽ N "ŮŽ $# Ů‘ ‍ Ů‘ŮŽ" ا‏M ﴞ٧٣﴿ +ŮŒ *# َ‍اب ا‏ ŮŒ $ŮŽ 2ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů’ Ů?

Şayet onlar bu çirkin iddialarĹndan vazgeçmeyecek olurlarsa, içlerinden inkârda diretenlere kesinlikle can yakĹcĹ bir azap dokunacaktĹr! Şu hâlde, insaf ve vicdan sahibi olan Yahudi ve Hristiyanlar daha ne bekliyorlar?

+ŮŒ */# ‍ ŮŒŘą َع‏cŮ? 1ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° 3ŮŽ Ů?‍ Ů? َن ا‏4Ů? ŮŽ CŮŽ ŮŽ َ‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? 'ŮŽ â€ŤŮˆâ€Ź7Ů? cŮ? HŮ’ 4ŮŽ MŮ’ ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź ﴞ٧٤﴿

74. Hâlâ piĹ&#x;manlÄąk ve gĂśzyaĹ&#x;larÄąyla Allah’a yĂśnelip O’ndan af dilemeyecekler mi? Zira O’nun rahmetinden asla Ăźmit kesilmez. ÇßnkĂź Allah çok baÄ&#x;ÄąĹ&#x;layÄącÄą, çok merhametlidir. Ä°sa Mesih ile ilgili iĹ&#x;in doÄ&#x;rusuna gelince:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

79

ŮŽ Ů’ ŮŽ ‚ ŮŒ ZŮ? .Ů? AŮ’ PŮŽ "Ů’ Ů? -Ů’ .f M

‍ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů’ PŮŽ ‍ اŮ? Ů‘( ŮŽŘą Ů?ل‏+ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ Ů’ _* ŮŽ Ů? # [Ů? Ů? 7Ů?Ů‘ ‍ا‏

75. Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa Mesih ne TanrÄądÄąr, ne de TanrÄąnÄąn oÄ&#x;lu! O sadece Allah’Ĺn gĂśnderdiÄ&#x;i diÄ&#x;er Peygamberler gibi bir peygamberdir. Nitekim ondan Ăśnce de nice peygamberler gelip geçmiĹ&#x;ti. Mesela Allah, Ä°sa Mesih’in eliyle ĂślĂźlere can verdiÄ&#x;i gibi, daha Ăśnce Musa’nÄąn eliyle asaya can vererek kuru bir sopayÄą yÄąlana dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrmĂźĹ&#x;tĂź. Yine Allah Mesih’i babasÄąz yarattÄąÄ&#x;Äą gibi, daha Ăśnce Ă‚dem’i hem babasÄąz hem annesiz olarak yaratmÄąĹ&#x;tÄą ki, bu daha enteresan bir yaratÄąlÄąĹ&#x;tÄąr. Demek ki, Ä°sa bir ilâh veya ilâhĂŽ Ăśzellikler taĹ&#x;Äąyan bir varlÄąk deÄ&#x;il, diÄ&#x;er Peygamberler gibi bir Peygamber ve ĂślĂźmlĂź bir beĹ&#x;erdir.

ŮŽ Ů‘ ‍ Ů?ن ا‏CŮŽ NŮ? Ů’ ŮŽ 'ŮŽ NŮŽ )ŮŒ ŮŽ Ů‘ # K ‍ ŮŽ َم‏J Ů? ZŮ? Ů?Ů‘ Ů?â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź

Annesi Meryem ise, son derece dĂźrĂźst ve tertemiz bir kadÄąndÄą. Fakat bu ĂźstĂźn Ăśzelliklerine raÄ&#x;men, onlar da sizin gibi birer insandÄą. Ă–rneÄ&#x;in, ikisi de her fâni insan gibi acÄąkÄąr, susar ve yiyip içerlerdi. Bunlar, yaratÄąlmÄąĹ&#x;lara mahsus


80

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ăśzelliklerdir. Oysa Allah, hiçbir Ĺ&#x;eye muhtaç deÄ&#x;ildir.

Ů’ Ů° Ů? ŮŽ rŮ’ Ů? 3'Ů‘Ů° َ‍ ا‏7Ů’ ~ Ů? 'Ů’ ‍ ا‏+ŮŽŮ‘ RŮ? ‍ ت‏ Ů? 'Ů’ Ů?‍ا‏ Ů? Ů‘Ů? AŮŽ 'Ů? h ‍ َن‏, (‍ا‏ ŮŽ *Ů’ NŮŽ 7Ů’ ~ Ů? ŮŽ +Ů? &Ů? ŮŽ B ﴞ٧ټ﴿

Bak, onlara ayetlerimizi nasĹl açĹkça bildiriyoruz, onlarsa nasĹl da gÜz gÜre gÜre hakikatten yßz çevirip dÜnßyorlar!

Ů’ ŮŽ Ů? ŮŽ jŮ? .Ů? Ů’ ŮŽ (ŮŽ ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ (ŮŽ ‍ا ŮŽŮˆâ€Ź7‡ F ‍د‏ " ‍ن‏ â€ŤŮˆâ€Ź A @ ‍ا‏ [ PŮ? Ů? Ů‘Ů° â€ŤŮˆŮ†â€Ź Ů? ŮŽ +Ů’ , ŮŽ Ů’ Ů’ Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽŮ‘ ŮŽ \Ů? ;‍ا‏ ﴞ٧ٌ﴿ +Ů? *.# ŮŽ ‍ * Ů?` ْا‏# M‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů‹ ŮŽŮˆâ€ŹcŮ’ 'ŮŽ 76. Allah’tan baĹ&#x;ka ilâhlar edinen ve O’nun birliÄ&#x;ini doÄ&#x;rudan veya dolaylÄą olarak reddeden tĂźm kâfirlere seslenerek de ki: “Siz hâlâ Allah’Ĺn yanÄą sÄąra, O dilemedikçe size en ufak bir zarar veya fayda veremeyecek olan aciz varlÄąklara mÄą kulluk edeceksiniz? Hâlbuki her Ĺ&#x;eyi iĹ&#x;iten ve her Ĺ&#x;eyi bilen, yalnÄązca Allah’tÄąr!


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

81

Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ‍د‏# 9# ‍ا‏.Ů? HŮ’ @ŮŽ (ŮŽ ‍ ب‏ Ů’ aŮ‘ Ů? :ŮŽ ‍ ŮŽ ْا‏0Ů’ 1ŮŽ +Ů’ , 4 , ‍ا‏ [ \ ‍ا‏ [ PŮ? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽŮŽ ‍ Ů?[ ŮŽŮˆŘ§â€ŹAŮ’ PŮŽ "Ů’ Ů? ‍ا‏.Ů?Ů‘ F ‍ا‏.Ů?Ů‘ F ŮŽ Ů’ PŮŽ ‍ Ů’ Ů?م‏PŮŽ ‍ Ů?ا اَ Ů’\ ŮŽا َإ‏AŮ? 4ŮŽŮ‘ @ŮŽ (ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ ﴞ٧٧﴿ [* M‍ا‏ ‍إ‏ ‍ا‏  " 2 ‍ا‏ . F â€ŤŮˆâ€Ź ‍ًا‏ 0 z N A ŮŽ Ů’ Ů? # Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # uŮ?

77. De ki: “Ey Kitap Ehli denilen Yahudi Hristiyanlar! SakÄąn dininizde olmayan bidat ve hurafeleri ona ekleyerek inancÄąnÄązda aĹ&#x;ÄąrÄąlÄąklara dalmayÄąn! Son Elçi gĂśnderilmeden Ăśnce hem kendileri sapmÄąĹ&#x;, hem de diÄ&#x;er birçoklarÄąnÄą saptÄąrmÄąĹ&#x; ve hâlen de doÄ&#x;ru yoldan sapmakta olan sĂśzde din adamlarÄą ve kilise topluluÄ&#x;unun saçma iddialarÄąnÄą kĂśrĂź kĂśrĂźne taklit edip de, onlarÄąn arzu ve heveslerine uymayÄąn!â€? UyduÄ&#x;unuz takdirde baĹ&#x;ÄąnÄąza neler geleceÄ&#x;ini gĂśrmek için, tarihe bakÄąp ibret alÄąn:

ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ  ŮŽ ‍ ن‏ M 3 . 2 [ ‍اإ‏ 7 ‍ا‏ 9  " â€ŤŮˆŘ§â€Ź 7 c N " $ ‍Ů? Ů? ŮŽ" ا‏ # Ů’ Ů’ Ů? # # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ‍ Ů’ا ŮŽŮˆâ€Ź8ŮŽ 2ŮŽ ŮŽ Ů? jŮŽ Ů? ‍ ٰذ‏+ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ Ů’ 3M* ŮŽ 2# â€ŤŮˆ ŮŽŘŻ ŮŽŮˆâ€Źp Ů? ‍َدا‏ ﴞ٧٨﴿ ‍ Ů? Ůˆ َن‏4ŮŽ Ů’ ŮŽ


82

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

78. Ä°srailoÄ&#x;ullarÄą arasÄąndan Allah’Ĺn elçilerini inkâr edenler, Davud’un ve Ä°sa’nÄąn diliyle lânetlenmiĹ&#x;lerdir! ÇßnkĂź onlar Allah’Ĺn emirlerine karĹ&#x;Äą geliyor ve saldÄąrganca davranÄąp azgÄąnlÄąk ediyorlardÄą. BĂźtĂźn bunlarÄąn da temel sebebi Ĺ&#x;uydu:

ŮŽ Ů’ Ů? "Ů’ 2ŮŽ ‍ ŮŽ ŮŽ\ Ů’ َن‏4ŮŽ ŮŽ (ŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ‍ Ů?'ا‏NŮŽ ŮŽ d ŮŽ eŮ’ AŮ? ŮŽ ‍ Ů?ه‏.Ů? ŮŽ ŮŽ 7Ů? , ﴞ٧ي﴿ ‍ َن‏.Ů? ŮŽ cŮ’ ŮŽ 79. Onlar, içlerinden biri kĂśtĂźlĂźk yapÄąnca onu bundan vazgeçirmeye çalÄąĹ&#x;mazlardÄą. Kendileri ibadetlerini eksiksiz yapsalar bile, bunu baĹ&#x;kalarÄąna tebliÄ&#x; etmezlerdi. KĂśtĂźlĂźklerden uzak durur, ama kĂśtĂźlĂźk yapanlarÄą engellemeye çalÄąĹ&#x;mazlardÄą. BĂśylece, kĂśtĂźlĂźkler karĹ&#x;ÄąsÄąnda susmakla onu onaylamÄąĹ&#x; ve iĹ&#x;lenen suça iĹ&#x;tirak etmiĹ&#x; olurlardÄą. YaptÄąklarÄą Ĺ&#x;ey gerçekten ne kĂśtĂź idi! Ä°Ĺ&#x;te bugĂźn de aynÄą kĂśtĂźlĂźkleri yapÄąyor, tÄąpkÄą Ăśncekiler gibi lâneti hak ediyorlar:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

83

ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽ d 7 c N " $ ‍ا‏ ‍ن‏  4 + & ‍ًا‏ 0 z N ‍ى‏7Ů° @ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ # # ŮŽ eAŮ? â€ŤŮˆŘ§â€Ź ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ YŮ? ŮŽ ‍ اَ ْن‏+Ů’ &Ů? M ŮŽ ŮŽ Ů‘ PŮŽ Ů’ Ů’ 9Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ;‍ا‏ c ' ‍ا‏ + & Ů? Ů’ Ů? Ů‘Ů° t ŮŽ Ů? Ů? Ů’ ŮŽ ﴞ٨٠﴿ ‍ Ů? Ů? Ůˆ َن‏f $ ‍ا‏ ŮŽ +Ů’ \Ů? ‍اب‏ Ů? ŮŽ

80. Onlardan çoÄ&#x;unun, ilâhĂŽ vahiy ve âhiret gerçeÄ&#x;ini inkâr eden kâfirlerle samimĂŽ bir dostluk ve ittifak içinde olduklarÄąnÄą gĂśrĂźrsĂźn. Bencillikleri, kendilerine âhiret hayatÄą için ne kĂśtĂź bir son hazÄąrladÄą: Allah onlara gazap etmiĹ&#x; ve bu yĂźzden onlar, sonsuza dek azaba mahkĂťm olmuĹ&#x;lardÄąr. Kâfirlerle bu denli sÄąkÄą fÄąkÄą olmalarÄą, iman iddiasÄąnda hiç de samimĂŽ olmadÄąklarÄąnÄą gĂśsteriyor:

ŮŽŮ‘ ‍ ; ŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ ZŮ? *Ů’ ŮŽ Ů?‍ ŮŽŮˆ ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏9Ů?Ů‘ AŮ? ‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° Ů? ‍ Ů? Ů? َن‏rŮ’ Ů? ‍ Ů?'ا‏NŮŽ Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ ﴞ٨٥﴿ ‍ Ů? َن‏ + & ‍ًا‏ 0 z N " , â€ŤŮˆâ€Ź ‍إ‏ * â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ + \ â€ŤŮˆâ€Ź $ Y @ ّ‍ا‏ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ # Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? 81. EÄ&#x;er onlar Allah’a, Elçisine ve ona indirilen ayetlere iman etmiĹ&#x; olsalardÄą, kâfirleri dost edinmezlerdi. Ne var ki, onlarÄąn çoÄ&#x;u doÄ&#x;ru yoldan sapmÄąĹ&#x; olan fâsÄąklardÄąr!


84

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Bununla beraber, hepsinin size karĹ&#x;Äą dĂźĹ&#x;manlÄąÄ&#x;Äą eĹ&#x;it derecede deÄ&#x;ildir:

ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ا ŮŽ* Ů?& َد‏$# .Ů‘ Ů? ‍ ŮŽ ا ŮŽŮˆ ً؊‏2ŮŽ ‍ س‏ ‍ا‏ ? ‍ا‏ ‍ن‏ L 4 Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů‘ ŮŽ Ů? Ů’ ‍ا‏ N 7 ? ‍ا‏ " $ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź # ŮŽ ŮŽ ‚

82. Ä°nsanlar içerisinde MĂźslĂźmanlara dĂźĹ&#x;manlÄąkta en Ĺ&#x;iddetli olanlarÄąn, Ăśncelikle Yahudiler ve onlarÄąn ardÄąndan, putperest mĂźĹ&#x;rikler olduÄ&#x;unu gĂśreceksin.

 ŮŽ 'Ů‘ Ů?‍ Ů?ا ا‏PŮŽ "ŮŽ $# ŮŽŮ‘ ‍ ŮŽ" ٰا ŮŽ Ů?ا ا‏$# .ŮŽŮ‘ Ů? ‍ ŮŽ ŮŽ Ů‘ŮŽŘŻ ً؊‏+Ů’ &Ů? ŮŽ 7ŮŽ PŮ’ َ‍ ŮŽ َّن ا‏LŮ? 4ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍ Řą ى‏ Ů° 8ŮŽ 'ŮŽ

Ä°nsanlar arasÄąnda MĂźslĂźmanlara sevgi ve Ĺ&#x;efkat bakÄąmÄąndan en yakÄąn olanlarÄąn ise, “Biz Hristiyan’Ĺz!â€? diyen ve Allah’Ĺn varlÄąÄ&#x;Äąna, birliÄ&#x;ine, gĂśnderdiÄ&#x;i bĂźtĂźn kitaplarÄąna ve elçilerine içtenlikle iman eden gerçek muvahhitler olduÄ&#x;unu gĂśreceksin.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

ŮŽ M* (ŮŽ +Ů’ &Ů? 'ŮŽŮ‘ َ‍ Ů‹' ŮŽŮˆŘ§â€ŹAŮŽ \Ů’ ‍ ŮŽŮˆ Ů?ع‏B Ů‘ # PŮ? +Ů’ &Ů? Ů’ Ů? # M ﴞ٨٢﴿ ‍Ů?Ůˆ َن‏UŮ? ,Ů’ 4ŮŽ MŮ’ ŮŽ

85

‍ Ů? ŮŽ َّن‏jŮŽ Ů? ‍ٰذ‏

ÇßnkĂź onlarÄąn içinde, ilim ve ibadetle meĹ&#x;gul olan dĂźrĂźst din âlimleri ve kendilerini Allah’a adamÄąĹ&#x; zahitler vardÄąr ve onlar, kendilerine tebliÄ&#x; edilen Kur’an karĹ&#x;ÄąsÄąnda asla kibre kapÄąlmazlar. Ä°Ĺ&#x;te bu ahlâk ve erdemlilikleri, onlarÄą dosdoÄ&#x;ru Kur’an’a yĂśneltir:

+Ů’ &Ů? ŮŽ *Ů? 2Ů’ َ‍ى ا‏7Ů° @ŮŽ ‍ل‏ Ů? Ů? 7ŮŽŮ‘ ‍ ا‏3ŮŽ Ů?â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? َذا ŮŽ Ů? Ů?ا ŮŽ اŮ? Ů’' Ů?† ŮŽŮ„ ا‏ ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? “* a‚ Ů‘ Ů? :ŮŽ ‍ Ů?ا Ů? ŮŽ" ْا‏7ŮŽ 2ŮŽ ŮŽŮ‘ Ů? `Ů? Ů’ ‍ا‏ Ů? c# @ŮŽ

83. OnlarÄąn, bu Elçiye indirilen ayetleri dinledikleri zaman, hiç de yabancÄąsÄą olmadÄąklarÄą bu hakikatten mĂźthiĹ&#x; etkilenerek, gĂśzlerinden yaĹ&#x;lar boĹ&#x;andÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśrĂźrsĂźn.

Ů’ ŮŽ ŮŽŮ‘ ŮŽ ‍َ Ů? Ů? َن ŮŽŘą Ů‘ŮŽ ŮŽ ٰا‏ ŮŽŮ‘ `ŮŽ ŮŽ ŮŽ AŮ’ 4Ů? N ﴞ٨٣﴿ "ŮŽ # \Ů? >‍ا‏ Onlar Kur’an’Ĺ duyar duymaz, Allah’a el açĹp yalvararak Ĺ&#x;Ăśyle derler: “Ey Rabb’imiz! Ä°sa Mesih’in yÄąllar Ăśncesinden mĂźjdelediÄ&#x;i Son Elçi’ye


86

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

iman ettik. O hâlde, bizi de hakikate Ĺ&#x;ahitlik eden Ĺ&#x;u mĂźminlerle birlikte iman kervanÄąnÄąn bir neferi olarak yaz!â€?

 ŮŽ ŮŽ ‍ ; ŮŽŮˆâ€Ź ‍ ŮŽ Ů?` اَ ْن‏JŮ’ 'ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹagŮ‘Ů? :ŮŽ ‍ ŮŽŘĄ ŮŽ' Ů? ŮŽ" ْا‏s Ů? Ů‘Ů° Ů? "Ů? Ů? rŮ’ 'Ů? (ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ :# Ů? 8‍ا‏ ŮŽŮ‘ ‍ ŮŽ ŮŽŘą Ů‘Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ` ْا ŮŽ Ů’ Ů?م‏.ŮŽ f ﴞ٨٤﴿ B Ů? Ů’ Ů?

84. â€œĂ–yle ya, Rabb’imizin bizi dĂźnya ve âhirette iyi insanlarÄąn arasÄąna katmasÄąnÄą Ăźmitle bekleyip dururken, Allah’a ve O’ndan bize gelen gerçeÄ&#x;e niçin iman etmeyelim ki?â€?

&ŮŽ 4Ů? :Ů’ @ŮŽ "Ů’ Ů? ‍ي‏7# LŮ’ @ŮŽ ‍ ت‏ Ů? ŮŽŮ‘ s Ů? Ů‘Ů° +Ů? &Ů? ŮŽ RŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ Ů?ا‏PŮŽ ŮŽ Ů? ;‍ا‏ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # M Ů° Ů’ B :

‍ا‏ ‍إ‏ ‍ا‏ † s j ‍ذ‏ â€ŤŮˆâ€Ź & * "  f ‍ع‏ & ' (‍ا‏ ŮŽ Ů’ # # Ů? Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ ﴞ٨ټ﴿

85. Bu sĂśzlerine karĹ&#x;ÄąlÄąk Allah, onlarÄą aÄ&#x;açlarÄąnÄąn altÄąndan Äąrmaklar akan ve sonsuza dek içinde yaĹ&#x;ayacaklarÄą cennet bahçeleriyle ĂśdĂźllendirecektir. Ä°Ĺ&#x;te iyilik yapanlarÄąn mĂźkâfatÄą budur.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

 ŮŽ ŮŽ Ů° Ů° Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ ب‏ : K ‍ا‏ j e â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ @  ‍ا‏ $ N â€ŤŮˆâ€Ź â€ŤŮˆŘ§â€Ź 7 c N " $ â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź ŮŽ Ů’ € # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů?

87

Ů’ ﴞ٨ٌ﴿ +* : L ‍ا‏ # ŮŽ Ů?u

86. Ayetlerimizi yalan sayarak hak dini inkâr edenlere gelince, onlar da cehennem halkÄądÄąr ve sonsuza dek orada kalacaklar! Fakat bazÄą Hristiyan zahitlerden, rahiplerden ĂśvgĂźyle sĂśz edildi diye ruhbanlÄąÄ&#x;Äą iyi bir Ĺ&#x;ey zannetmeyin:

ŮŽ ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů°;‍ا‏ Ů? AŮŽ *Ů‘Ů? q ‍ Ů? ا‏7Ů?Ů‘ :ŮŽ @Ů? ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů? Ů‘ [/ ŮŽ ‍ ŘŞ ŮŽ ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?Ů‘ :Ů? Ů? (ŮŽ ;‍ا‏ ﴞ٨٧﴿ "ŮŽ # 4ŮŽ Ů’ Ů? ‍^ ْا‏ 4 @ ( â€ŤŮˆâ€Ź + , Ů? ŮŽ Ů‘Ů° â€ŤŮˆŘ§ اŮ? َّن‏ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ 

87. Ey iman edenler! Allah’Ĺn size helâl kÄąldÄąÄ&#x;Äą temiz ve hoĹ&#x; nimetleri kendinize haram kÄąlmayÄąn. Ramazan’Ĺn son on gĂźnĂźnde ilim, dua, ibadet ve zikirle meĹ&#x;gul olmak Ăźzere mescitlerde veya evinizin bir kĂśĹ&#x;esinde itikâfa çekilebilirsiniz. Bunun haricinde, Allah’a yaklaĹ&#x;ma ve ibadet maksadÄąyla bile olsa, dĂźnyadan el etek çekip ruhban hayatÄą yaĹ&#x;ayarak yahut çilehanelere kapanarak, inzivaya çekilerek kendinizi hayatÄąn gĂźzelliklerinden mahrum bÄąrakmayÄąn. Ă–te yandan,


88

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

dĂźnya zevklerinden faydalanacaÄ&#x;Äąm diye baĹ&#x;kalarÄąnÄąn hakkÄąnÄą çiÄ&#x;neyerek sÄąnÄąrÄą da aĹ&#x;mayÄąn! ÇßnkĂź Allah, sÄąnÄąrÄą aĹ&#x;anlarÄą sevmez.

ŮŽ ŮŽ (Ů‹ CŮŽ / Ů? PŮŽ ‍ا Ů? Ů‘ŮŽ ŮŽŘą َز‏.Ů? NŮ? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍ي‏$# Ů‘ ‍ا; ا‏ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏S AŮ‹ *Ů‘Ů? q Ů? Ů‘Ů° +Ů? , ŮŽ ;‍ا‏ ﴞ٨٨﴿ ‍ Ů? Ů? َن‏rŮ’ Ů? Z# Ů? +Ů’ 4Ů? 'Ů’ َ‍ا‏

88. O hâlde, haramÄą helâli birbirine karÄąĹ&#x;tÄąrmadan, Allah’Ĺn size vermiĹ&#x; olduÄ&#x;u helâl ve temiz nimetlerden yiyin! Bu arada, kendisine iman etmiĹ&#x; olduÄ&#x;unuz Allah’tan gelen emirlere sÄąmsÄąkÄą sarÄąlarak, kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăźn her çeĹ&#x;idinden titizlikle sakÄąnÄąn! SakÄąnÄąn da, olur olmaz her Ĺ&#x;eye yemin ederek kendinizi sÄąkÄąntÄąya sokmayÄąn! Bununla birlikte:

ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? Ů’ "Ů’ , Ů? Ů‘Ů° +Ů? NŮ? $Ů? f‍ا‏ Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+Ů’ ,'Ů? ŮŽ Ů’ ‍ ا‏9# Ů? H.Ů‘ Ů? ;‍ا‏ Ů? rŮŽ Ů? (ŮŽ ŮŽ Ů’ +Ů? @Ů? Ů’ ŮŽŮ‘ 2ŮŽ ŮŽ Ů? +Ů’ NŮ? $Ů? f‍ا‏ ‍ا( Ů’ ŮŽ َ‚ن‏ Ů? rŮŽ Ů?

89. Allah sizi, yemin kastÄą olmaksÄązÄąn aÄ&#x;zÄąnÄązdan kaçĹveren ya da doÄ&#x;ru olduÄ&#x;una inanarak sĂśylediÄ&#x;iniz, fakat daha sonra gerçeÄ&#x;e aykÄąrÄą olduÄ&#x;u anlaĹ&#x;Äąlan yeminlerinizdeki yanÄąlgÄądan


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

89

dolayÄą sorumlu tutmaz. Ancak sizi, kasÄątlÄą olarak yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄąz yeminlerden sorumlu tutacaktÄąr.

Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ N ŮŽ tŮ? ŮŽ ‍ Ů? Ů’" اَ Ů’Ůˆâ€ŹB M ‍؊‏ 7 > 2 ‍م‏ q ŮŽ # ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů?‍ ا‏ZŮ? @Ů? ‍ َع‏cŮŽŮ‘ , Ů? *.# \Ů’ َ‍ Ů? Ů? َن ا‏JŮ’ @Ů? )Ů? AŮŽ PŮŽ ‍ َع‏7Ů? 7# :Ů’ @ŮŽ ‍ اَ Ů’Ůˆâ€Ź+Ů’ &Ů? @Ů? ŮŽ MŮ’ NŮ? ‍ اَ Ů’Ůˆâ€Ź+Ů’ , BĂśyle bilerek yemin ettikten sonra aksini yapmanÄąn daha hayÄąrlÄą olduÄ&#x;unu dĂźĹ&#x;ĂźnĂźrseniz, yemininizi bozmalÄąsÄąnÄąz. Ancak bu veya baĹ&#x;ka bir sebeple yemininizi bozacak olursanÄąz onun cezasÄąnÄą Ăśdemelisiniz ki, buna yemin kefareti denir. Yeminin kefareti Ĺ&#x;udur: Kalite, miktar ve ĂśÄ&#x;Ăźn sayÄąsÄą olarak kendi ailenize yedirdiÄ&#x;inizin orta derecesinden, on fakiri bir gĂźn boyunca doyurmak, Veya onlarÄą altlÄą ĂźstlĂź takÄąm hâlinde giydirmek, Ya da bir kĂśleyi ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;Ăźne kavuĹ&#x;turmaktÄąr. Bu ßçßnden birini seçmekte serbestsiniz.


90

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? 'Ů? ŮŽ Ů’ َ‍ ŮŽŘą Ů?ŘŠ ا‏cŮŽŮ‘ NŮŽ jŮŽ Ů? ‍ Ů… ٰذ‏ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ +Ů’ , ‍ا‏ ) z . R ‍م‏ * 8 L + "Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? Ů?+ Ů’ ,'ŮŽ ŮŽ Ů’ َ‍~ا ا‏ Ů? cŮŽ /‍ا‏ Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź+ Ů’ 4Ů? cŮ’ .ŮŽ / ŮŽ ‍اŮ? َذا‏ Fakir olduÄ&#x;u için bunlardan hiçbirini bulamayan ise, ßç gĂźn arka arkaya oruç tutmalÄądÄąr. Oruç tutacak gĂźcĂź de yoksa, yalnÄązca tĂśvbe istiÄ&#x;far etmekle yetinir. Ä°Ĺ&#x;te, yemin ettiÄ&#x;iniz ve onu bozduÄ&#x;unuz zaman, yemininizin kefareti budur. EÄ&#x;er yeminin bozulmasÄąndan dolayÄą baĹ&#x;kalarÄą da zarar gĂśrmĂźĹ&#x; olursa, bu da ayrÄąca telâfi edilmelidir. Bir de, nasÄąl olsa kefaretini Ăśder kurtulurum diyerek iyice dĂźĹ&#x;Ăźnmeden olur olmaz yeminler etmeyin, ettiÄ&#x;iniz zaman da —eÄ&#x;er bir gĂźnaha sebep olmayacaksa— gĂźcĂźnĂźz yettiÄ&#x;ince ona baÄ&#x;lÄą kalÄąn. KÄąsacasÄą, yeminlerinizi koruyun!

ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽ ;‍ا‏ ŮŽ Ů? Ů‘Ů? AŮŽ Ů? jŮŽ Ů? $Ů° NŮŽ ﴞ٨ي﴿ â€ŤŮˆŮ†â€Ź7Ů? ,>Ů’ @ŮŽ +Ů’ ,.Ů‘ ŮŽ ŮŽ Z# @Ů? ŮŽ ‍ ٰا‏+Ů’ , Ů‘Ů? Ů° B

Ä°Ĺ&#x;te Allah size ayetlerini bĂśyle açĹkça bildiriyor ki, Ĺ&#x;Ăźkredesiniz.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

ŮŽ Ů’ Ů’ Ů° Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? 7Ů? M *

‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź 7

Y ‍ا‏

' ‍ا‏ ‍ا‏ ‍ا‏ " $ ‍ا‏ & ‍َ ا‏ Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů? # Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?

91

Ů’ Ů’ ŮŽ *Ů’ >‍ا‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ‘ [Ů? ŮŽ 2ŮŽ "Ů’ Ů? d Ů’ Ů’ ‍ ن‏ s ‍ع‏ ‍م‏ ( ‍ز‏ (‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ ب‏ 8 ' (‍ا‏ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů? J ŮŒ Ů? Ů? Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ ﴞي٠﴿ ‍ن‏:Ů? .Ů? c@Ů? +Ů’ ,.Ů‘ ŮŽ ŮŽ ‍ Ů?ه‏AŮ? Ů? 4ŮŽ s Ů’ ŮŽ 90. Ey iman edenler! Ĺžarap baĹ&#x;ta olmak Ăźzere, bĂźtĂźn sarhoĹ&#x;luk verici ve uyuĹ&#x;turucu maddeler, HaksÄąz kazanca sebep olan her çeĹ&#x;it Ĺ&#x;ans oyunlarÄą ve kumar, Ä°lâhlaĹ&#x;tÄąrÄąlan kiĹ&#x;i ve kurumlarÄą temsil eden iĹ&#x;aretler, semboller, rozetler, heykeller, putlar ve dikili taĹ&#x;lar, Ve yapacaÄ&#x;ÄąnÄąz iĹ&#x;lerde, ilâhĂŽ vahyi rehber edinip, akÄąl ve tecrĂźbeye dayanarak karar vermek yerine, medyumluk, falcÄąlÄąk, kâhinlik, astroloji, fal oklarÄą (5. Mâide: 3) gibi batÄąl inançlarla hayatÄąnÄązÄą yĂśnlendirmeniz, Ä°Ĺ&#x;te bĂźtĂźn bunlar, Ĺ&#x;eytan iĹ&#x;i iÄ&#x;renç kĂśtĂźlĂźklerden baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;ey deÄ&#x;ildir! O hâlde bunlardan uzak durun ki, dĂźnya ve âhirette kurtuluĹ&#x;a eresiniz! İçkinin haram kÄąlÄąnma hikmetine gelince:


92

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ *Ů’ >‍ا‏ ŮŽŮ‘ Ů? 7# Ů? ŮŽ 'ŮŽŮ‘ Ů?‍ا‏ Ů? ŮŽ *Ů’ ŮŽ `ŮŽ PŮ? Ů? ‍ Ů?ن اَ ْن‏J ‍ ْا ŮŽ ŮŽ ا ŮŽŮˆ َ؊‏+Ů? ,

Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ 7Ů? NŮ’ ‍ Ů’" Ů?ذ‏2ŮŽ +Ů’ NŮ? ŮŽŮ‘ 8Ů? ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7Ů? M *

‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź 7

Y ‍ا‏ 9 ‍إ‏ G H A ‍ا‏ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽŮ‘ "Ů? 2ŮŽ ‍ا; ŮŽŮˆâ€Ź ﴞي٥﴿ ‍ Ů?& َن‏4ŮŽ Ů’ Ů? +Ů’ 4Ů? 'Ů’ َ‍ Ů?‚؊ ŮŽ ŮŽ& Ů’[ ا‏.Ů° 8‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° 91. Ĺžeytan, içki ve kumar yoluyla aranÄąza kin ve dĂźĹ&#x;manlÄąk sokmaya, sizi Allah’Ĺ anmaktan ve namazdan alÄąkoymaya çalÄąĹ&#x;Äąr. Ă–yleyse, hâlâ bunlardan vazgeçmeyecek misiniz? O gĂźne kadar içki mĂźptelâsÄą olan bazÄą sahabĂŽler, bu ayeti duyar duymaz ellerindeki kadehleri atmaya, Ĺ&#x;arap testilerini kÄąrmaya baĹ&#x;ladÄąlar. Allah’Ĺn “ArtÄąk vazgeçmeyecek misiniz?â€? hitabÄąna, “Vazgeçtik ya Rab, vazgeçtik ya Rab!â€? nidalarÄąyla cevap veriyorlardÄą. Kur’an, ilk Ä°slâm toplumunu aĹ&#x;ama aĹ&#x;ama eÄ&#x;iterek iĹ&#x;te bu seviyeye getirmiĹ&#x;ti. Kalplere Allah ve ahiret inancÄą iyice yerleĹ&#x;tikten ve insanlar ilâhĂŽ yasalara kayÄątsÄąz Ĺ&#x;artsÄąz boyun eÄ&#x;ecek kÄąvama geldikten sonra, nihayet içkinin kesinlikle haram olduÄ&#x;unu bildiren bu ayet gelmiĹ&#x;ti. Kur’an’Ĺn dÄąĹ&#x;Äąnda hangi hukuk sistemi, hangi eÄ&#x;itim metodu, bu kadar kÄąsa bir


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

93

zamanda bĂśylesine kĂśklĂź bir devrim gerçekleĹ&#x;tirerek bu mĂźkemmel toplumu yetiĹ&#x;tirebilir? Ä°Ĺ&#x;te bu Ăśrnek toplumun yetiĹ&#x;mesi için:

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ +Ů’ 4Ů? *Ů’ Ů‘ ŮŽ @ŮŽ â€ŤŮˆŘ§ ŮŽ Ů? ْن‏ ‍ع‏ $ /‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ل‏ 7 ‍ا‏ ‍ا‏ * q ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ ‍ا‏ * q â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź Ů‘ ŮŽ Ů’ # # Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ‚ Ů? A# Ů? ‍ Ů?Řş ْا‏CŮŽ AŮŽ ‍ ŮŽŘą Ů? Ů? ŮŽ ْا‏3.Ů° 2ŮŽ ŮŽ 'ŮŽŮ‘ َ‍ Ů? ا ا‏.ŮŽ 2 ﴞي٢﴿ B Ů’ ŮŽ

92. Ey iman edenler! Allah’a ve Elçisine itaat edin ve isyankârlÄąktan sakÄąnÄąn! Allah’Ĺn KitabÄąna ve bu KitabÄąn pratik hayata uygulanmasÄąnda mĂźkemmel bir Ăśrnek olan Peygamberin sĂźnnetine sÄąmsÄąkÄą sarÄąlÄąn! EÄ&#x;er itaatten yĂźz çevirecek olursanÄąz Ĺ&#x;unu iyi bilin ki, Elçimizin gĂśrevi sizi zorla MĂźslĂźman yapmak deÄ&#x;il, yalnÄązca uyarmak ve gerçekleri açĹkça tebliÄ&#x; etmekten ibarettir. BuyruklarÄąma itaat eden kendisini kurtarmÄąĹ&#x;, isyan eden de yine kendisini felâkete mahkĂťm etmiĹ&#x; olur. Peki, bu ayetler gĂśnderilmeden Ăśnce yenilip içilenler ne olacak?


94

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ Ů° Ů? ŮŽ ‍ ح‏ Ů? :ŮŽ Ů? 8‍ا‏ Ů‘ ‍ا‏. Ů? 2ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ŮŽŮˆâ€Ź$# Ů‘ ‍ ا‏3.ŮŽ 2ŮŽ d ŮŽ *Ů’ ŮŽ ŮŒ ŮŽ s Ů? ‍ ت‏

ŮŽ * ŮŽŮ‘ ‍ا‏.Ů? Ů? 2ŮŽ ‍ Ů? Ů? ا اŮ? َذا ŮŽ ا Ů‘ŮŽ@ ŮŽ Ů’ا ŮŽŮˆ ٰا ŮŽ Ů?ا ŮŽŮˆâ€Źq ‍ ت‏ Ů? :ŮŽ Ů? 8‍ا‏ ŮŽ # Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů?Ů‘ :Ů? Ů? ;‍ا‏ ^ M / ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏  @ ‍ا‏ + R ‍ا‏ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏  @ ‍ا‏ + R Ů‘ Ů? Ů‘ Ů? Ů’ Ů’ Ů’ Ů‘ Ů? Ů‘ Ů? Ů‘Ů° ‍ا ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŽu # M ﴞي٣﴿ B :

‍ا‏ Ů’ Ů? Ů?

93. Daha Ăśnce iman edip doÄ&#x;ru ve yararlÄą iĹ&#x;ler yapanlara, gĂźnaha girmekten titizlikle sakÄąndÄąklarÄą ve bundan bĂśyle aynÄą kararlÄąlÄąkla iman edip gĂźzel davranÄąĹ&#x;lar gĂśsterdikleri sĂźrece, Ăśnceden yiyip içtikleri Ĺ&#x;eylerden dolayÄą bir gĂźnah yoktur. Yeter ki, herhangi bir yiyecek veya içeceÄ&#x;in haram olduÄ&#x;unu bildiren ilâhĂŽ hĂźkmĂź ĂśÄ&#x;rendikten sonra, yine kĂśtĂźlĂźklerden korunmaya devam etsinler, yeni tanÄąĹ&#x;tÄąklarÄą her ayete yeniden iman etsinler ve sonra da, ĂśmĂźrlerinin sonuna kadar kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăźn her çeĹ&#x;idinden kaçĹnarak ellerinden geldiÄ&#x;ince iyilik yapmaya devam etsinler. Hiç kuĹ&#x;kusuz Allah, gĂźzel davrananlarÄą sever.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

95

Allah, zararÄą açĹkça bilinen içki, kumar, cinayet ve benzeri kĂśtĂźlĂźkleri yasakladÄąÄ&#x;Äą gibi, ilk bakÄąĹ&#x;ta hikmetini anlayamayacaÄ&#x;ÄąnÄąz birtakÄąm emir ve yasaklarla da sizi imtihan edecektir:

ŮŽ Ů° ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? Ů? "ŮŽ Ů? ‍ Ů?إ‏9Ů’ > ŮŽ Ů? ;‍ا‏ Ů? Ů‘ +Ů? ,'Ů‘ ŮŽ .AŮ’ *ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏

 ŮŽ Ů? / Ů? ŮŽŮ‘ "Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ ‍ع‏ â€ŤŮˆâ€Ź + ,  ‍ا‏ ZŮ? Ů? ŮŽ @ŮŽ Ů? *Ů’ 8‍ا‏ Ů’ Ů’ # Ů? Ů‘Ů° +ŮŽ .ŮŽ Ů’ *ŮŽ Ů? +Ů’ , ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍اب‏ $ 2 Z . j ‍ذ‏  ‍ى‏ 4 2‍ا‏ "

 ^ * H Ů? ZŮ? Ů? YŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŒ Ů? ‚Ů? Ů? ﴞي٤﴿ +ŮŒ *# َ‍ا‏

94. Ey iman edenler! Allah, ellerinizin ve mÄązraklarÄąnÄązÄąn ulaĹ&#x;abileceÄ&#x;i ve kolayca avlayabileceÄ&#x;iniz birtakÄąm av hayvanlarÄąyla — onlarÄą hac esnasÄąnda ayaÄ&#x;ÄąnÄąza kadar getirerek— sizi mutlaka deneyecektir ki, Allah’tan baĹ&#x;ka hiç kimse kendisini gĂśrmediÄ&#x;i hâlde O’na karĹ&#x;Äą saygÄąlÄą davranan samimĂŽ ve itaatkâr insanlarÄą diÄ&#x;erlerinden ayÄąrt etsin. Bundan bĂśyle, her kim Allah’Ĺn çizdiÄ&#x;i sÄąnÄąrlarÄą aĹ&#x;acak olursa, onun için can yakÄącÄą bir azap vardÄąr!


96

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ ‍ ŮŒŮ…â€Ź7Ů? / Ů‘ ‍ا‏.4Ů? @ŮŽ ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů? +Ů’ 4Ů? 'Ů’ ‍ Ů’* ŮŽ ŮŽŮˆŘ§â€Ź8‍ا‏

95. Ey iman edenler! Hac veya umre ibadetini yerine getirmek Ăźzere niyet edip ihrama girdiÄ&#x;iniz zaman, zararÄąndan korunmak amacÄąyla ĂśldĂźrmek zorunda kaldÄąÄ&#x;ÄąnÄąz hayvanlar hariç, karada yaĹ&#x;ayan hiçbir av hayvanÄąnÄą ĂśldĂźrmeyin. Fakat baĹ&#x;ka birinin —sizin talimatÄąnÄąz olmaksÄązÄąn— avladÄąÄ&#x;Äą hayvanÄąn etinden yiyebilirsiniz. Bu yasak, kara hayvanlarÄą için geçerlidir. AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki 96. ayette açĹklanacaÄ&#x;Äą Ăźzere, deniz, gĂśl ve Äąrmaklardan su ĂźrĂźnleri avlamanÄązda bir sakÄąnca yoktur. Bir de, Harem bĂślgesinin avÄąnÄąn avlanmasÄą, kendiliÄ&#x;inden biten her tĂźrlĂź aÄ&#x;aç, bitki ve otlarÄąn kesilmesi ya da koparÄąlmasÄą, ihramlÄą olsun veya olmasÄąn herkese haramdÄąr. Harem bĂślgesinin aÄ&#x;aç ve bitkilerini kesip koparan kimsenin, bunlarÄąn bedelini takdir ederek fakirlere vermesi gerekir. Harem bĂślgesinde bulunan veya ihramlÄą olan kiĹ&#x;inin avlanmasÄąna gelince:

Ů? Ů’ Ů? ZŮ? .ŮŽ 4ŮŽ PŮŽ "Ů’ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź "ŮŽ Ů? [ŮŽ 4ŮŽ PŮŽ ŮŽ [Ů? zŮ’ Ů? ‍ َ†ا ŮŒŘĄâ€ŹLŮŽ ŮŽ ‍ ŮŽ Ů‘Ů? Ů‹ ا‏4ŮŽ Ů? +Ů’ , ŮŽ ‍ ŮŽ\ Ů’ Ů‹ ŮŽ Ů? َ– ْا‏+Ů’ , ŮŽŮ‘ Ů? Ů’ Ů? ‍ Ů’ Ů?ل‏2ŮŽ ‍ ŮŽŘ° ŮŽŮˆŘ§â€ŹZ# Ů? +Ů? , Ů? :Ů’ ŮŽ +ŮŽ ‍ا‏ )Ů? AŮŽ Ů’ , Ů?


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

97

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů° Ů’ Ů‘ â€ŤŮˆ َق‏$Ů? *ŮŽ Ů? Ů‹ *ŮŽ K j ‍ذ‏ ‍ل‏ 2 â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ B N M ‍م‏ q ‍؊‏ ‍ع‏ c N â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ ŮŒ Ů’ Ů’ # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍ ه‏# 7Ů? Ů’ َ‍ Ů„ ا‏ İçinizden her kim bĂśyle bir avÄą kasten ĂśldĂźrĂźrse, bunun cezasÄą, aranÄązdan iki âdil hakemin vereceÄ&#x;i karara gĂśre; Ă–ldĂźrdĂźÄ&#x;Ăź hayvana denk olabilecek deve, sÄąÄ&#x;Äąr, koyun, keçi gibi bir hayvanÄą kurban edilmek Ăźzere Kâbe’ye gĂśndermek, Ya da yine o hakemlerin belirleyeceÄ&#x;i sayÄąda fakiri doyurmak, Yahut buna denk —yani doyurmasÄą gereken her bir yoksul için bir gĂźn— oruç tutmak suretiyle, gĂźnahÄąna kefaret Ăśdemektir. Ä°Ĺ&#x;te, harem bĂślge sÄąnÄąrlarÄąnda veya ihramlÄąyken av hayvanÄą ĂśldĂźren kiĹ&#x;i, bu fidyelerden birini Ăśdemelidir. Ta ki, yaptÄąÄ&#x;Äą bu çirkin iĹ&#x;in cezasÄąnÄą çekmiĹ&#x; olsun.

;‍ا‏ ŮŽ .ŮŽ ŮŽ ŮŽŮ‘ 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? Ů’ Ů? ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° +Ů? Ů? 4ŮŽ Ů’ *ŮŽ ŮŽ ‍ َد‏2ŮŽ "Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Źh Ů? Ů‘Ů° cŮŽ 2ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ﴞيټ﴿ ‍ م‏ 4 ' ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ذ‏ † † 2 ŮŽ Ů? ŮŒ # Ů?

Bununla birlikte, Allah geçmiĹ&#x;te olup bitenleri affetmiĹ&#x;tir. Fakat her kim gĂźnaha dalarak


98

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ä°slâm dÄąĹ&#x;Äą hayat tarzÄąna geri dĂśnerse, Allah onu hem dĂźnyada, hem de âhirette cezalandÄąracaktÄąr! UnutmayÄąn, Allah mutlak ĂźstĂźnlĂźk ve kudret sahibidir, inkâr ve isyankârlÄąÄ&#x;Äąn cezasÄąnÄą verendir! Ä°hramlÄąya helâl olan avlanmaya gelince:

ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź7Ů? :Ů’ AŮŽ ‍ Ů’* Ů? ْا‏KŮŽ +Ů’ , Ů?+Ů’ ,ŮŽ 2Ů‹ 4ŮŽ ŮŽ ZŮ? Ů? ŮŽ q Ů? ŮŽ [ŮŽŮ‘ / Ů? Ů?‍ا‏ ŮŽŮ‘ Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ‍ Ů‘ŮŽ* ŮŽŘą Ů?‚؊‏M.

96. Hem sizin gibi yerleĹ&#x;ik hayat sĂźrenlerin, hem de gÜçebe hayatÄą yaĹ&#x;ayan gezginlerin ve yolcularÄąn faydalanmasÄą için, denizde ve dere, Äąrmak, gĂśl gibi temiz sularda avlanmak ve dalgalarÄąn kÄąyÄąya sĂźrĂźkledikleri dâhil olmak Ăźzere her çeĹ&#x;it deniz ĂźrĂźnĂźnĂź yemek, size —hac sÄąrasÄąnda ihramlÄąyken bile— helâl kÄąlÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr.

Ů’ ŮŽ Ů? ;‍ا‏ + 4 ‍د‏ U ‍ا‏ * K + , * . 2ŮŽ ‍ َم‏7Ů?Ů‘ / Ů‘ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů‘Ů° ‍ Ů‹ ŮŽŮˆŘ§ Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏7Ů? / Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ﴞيٌ﴿ â€ŤŮˆŮ†â€Ź7Ů? > ŮŽ :Ů’ @Ů? ZŮ? *Ů’ Ů?‍ي ا‏$# Ů‘ ‍ا‏ Ancak ihramda olduÄ&#x;unuz sĂźrece, kara avÄą yapmanÄąz size yasaklanmÄąĹ&#x;tÄąr. O hâlde, hepi-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

99

nizin eninde sonunda huzurunda toplanacaÄ&#x;Äą Allah’tan gelen prensiplere sÄąmsÄąkÄą sarÄąlarak kĂśtĂźlĂźÄ&#x;Ăźn her çeĹ&#x;idinden titizlikle sakÄąnÄąn! Mekke’de avlanma yasaÄ&#x;ÄąnÄąn sebep ve hikmetlerinden biri de Ĺ&#x;udur:

Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ ‍ س‏ . * P ‍م‏ ‍ا‏ 7 : ‍ا‏ * A ‍ا‏ ) A , ‍ا‏ ;‍ا‏ [ ŮŽ s Ů‘ Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů‹ Ů? ŮŽŮ‘ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů? CŮŽ ŮŽ ‍ا ŮŽŮ… ŮŽŮˆ ْا ŮŽ& Ů’ ŮŽŮŠ ŮŽŮˆ ْا‏7ŮŽ :ŮŽ ‍ ْا‏7ŮŽ &Ů’ >‍ا‏ 97. Allah Kâbe’yi, o saygÄądeÄ&#x;er mabedi, insanlÄąk için maddĂŽ ve manevĂŽ hayat kaynaÄ&#x;Äą kÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. SavaĹ&#x;manÄąn yasaklandÄąÄ&#x;Äą kutsal aylarÄą, hacÄąlarÄąn Kâbe’de kurban etmek Ăźzere yanlarÄąnda getirdikleri kurbanlÄąklarÄą ve hac dÄąĹ&#x;Äąnda, Allah’a adandÄąklarÄąnÄąn bir belirtisi olarak boyunlarÄąna iĹ&#x;aretler takÄąlarak sĂźslenen kurbanlÄąklarÄą da kulluk ve itaati temsil eden birer sembol kÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr.

ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ 9Ů? ŮŽ ‍ات ŮŽŮˆâ€Ź 

M‍ا‏ 9 + .  ;‍ا‏ ‍ن‏ Ů‘ Ů? ŮŽ Ů° Ů‘ Ů? ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů‘ َ‍ Ů? ا ا‏.ŮŽ Ů’ 4ŮŽ Ů? jŮŽ Ů? ‍ٰذ‏ ŮŽŮ’ Ů? Ů? ;‍ا‏ ﴞي٧﴿ +ŮŒ *.# 2ŮŽ ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ [Ů?Ů‘ , ŮŽ Ů‘Ů° ‍ا( Ů’Řą Ů?Řś ŮŽŮˆŘ§ŮŽ َّن‏


100

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

BĂźtĂźn bunlar, Allah’Ĺn gĂśklerde ve yerde olup biten her Ĺ&#x;eyi bildiÄ&#x;ini ve O’nun her konuda en mĂźkemmel bilgiye sahip olduÄ&#x;unu anlamanÄąz ve bu anlayÄąĹ&#x; doÄ&#x;rultusunda bir hayat tarzÄą ortaya koymanÄąz için emredilmiĹ&#x;tir.

ŮŽ Ů’ ŮŽ Ů° Ů‘ ŮŽ +ŮŒ */# ‍ ŮŒŘą َع‏cŮ? 1ŮŽ ;‍ا‏  ‍ا‏ ? ;‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ ‍ا‏

Ů? .ŮŽ 2Ů’ Ů?‍ا‏ Ů? Ů‘ ŮŽ Ů‘Ů° ‍ ب ŮŽŮˆŘ§ŮŽ َّن‏ ŮŽ ŮŽ # Ů? Ů? ﴞي٨﴿

98. Ĺžunu iyi bilin ki, Allah’Ĺn cezalandÄąrmasÄą çetindir; bununla birlikte, O’nun affÄą ve merhameti de sÄąnÄąrsÄązdÄąr. ArtÄąk azaba veya merhamete nail olmak, sizin tercihinize kalmÄąĹ&#x;tÄąr. UnutmayÄąn ki:

ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ ‍ Ů? Ůˆ َن ŮŽŮˆâ€ŹAŮ’ @Ů? ŮŽ +Ů? .Ů’ ŮŽ ;‍ا‏ 7 ‍ا‏ 3 . 2ŮŽ ŮŽ Ů? Ů‘ ‍ Ů?Řş ŮŽŮˆâ€ŹCAŮŽ ‍Ů„ اŮ? Ů‘( ا‏ Ů‘ Ů? Ů? ﴞيي﴿ ‍ Ů? َن‏4Ů? ,Ů’ @ŮŽ

99. Peygamberin gĂśrevi, yalnÄązca uyarmak ve hakikati tebliÄ&#x; etmektir. AçĹktan yaptÄąÄ&#x;ÄąnÄąz ve gizlediÄ&#x;iniz her Ĺ&#x;eyi bilen ise, yalnÄązca Allah’tÄąr.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

101

ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍” ŮŽ Ů?؊‏N jAŮŽ LŮŽ 2Ů’ ‍^ ŮŽŮˆ Ů’ ا‏ * J ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź Â?* A Y ‍ا‏ ‍ي‏ 4 M ( [ PŮ? Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ # Ů? Ů? Ů? Â?* Ů?‚ A# YŮŽ ‍ْا‏

100. O hâlde, insanÄąn iradesine ve sorumluluk duygusuna seslenerek de ki: “Ey insan! KĂśtĂź ve zararlÄą Ĺ&#x;eylerle iyi ve faydalÄą Ĺ&#x;eyler asla bir olmaz; kĂśtĂź olanlarÄąn birçoÄ&#x;u senin hoĹ&#x;una gitse bile! Ă–rneÄ&#x;in, zehirli mantar gĂźzel gĂśrĂźnĂźmlĂź ve lezzetli, fakat aynÄą zamanda ĂśldĂźrĂźcĂźdĂźr. Demek ki, her hoĹ&#x;una giden Ĺ&#x;ey mutlaka faydalÄą ve helâl olmadÄąÄ&#x;Äą gibi, her hoĹ&#x;lanmadÄąÄ&#x;Äąn Ĺ&#x;ey de zararlÄą ve haram deÄ&#x;ildir. Ä°nsan her ne kadar aklÄą ve vicdanÄą sayesinde faydalÄą ve zararlÄą Ĺ&#x;eyleri bir dereceye kadar ayÄąrt edebilirse de, her konuda isabetli hĂźkĂźm vermesi imkânsÄązdÄąr. Bu yĂźzden o, her Ĺ&#x;eyi bilen YaratÄącÄąnÄąn rehberliÄ&#x;ine muhtaçtÄąr.

ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů’ Ů? ﴞ٥٠٠﴿ ‍ن‏u :Ů? .Ů? c@Ů? +Ů’ ,.Ů‘ ŮŽ ŮŽ ‍ ب‏ A (‍ا‏ 9 â€ŤŮˆâ€Ź ‍ا‏ ;‍ا‏ ‍ا‏ @ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ € ŮŽ ŮŽ Ů? Ů?

Ă–yleyse ey akÄąl ve saÄ&#x;duyu sahipleri, Allah’tan gelen emirlere sÄąmsÄąkÄą sarÄąlarak kĂśtĂźlĂźklerden titizlikle sakÄąnÄąn ki, kurtuluĹ&#x;a erebilesiniz!


102

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Fakat kĂśtĂźlĂźklerden sakÄąnayÄąm derken, aĹ&#x;ÄąrÄą vesvese ve evhamlara da kapÄąlmayÄąn:

ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ AŮ’ @Ů? ‍ Ů’" ا Ů’? ŮŽ* ŮŽŘĄ اŮ?ن‏2ŮŽ ‍ا‏.kŮŽ MŮ’ @ŮŽ ( ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ Ů? ŮŽ ŮŽ /# &ŮŽ Ů’ 2ŮŽ ‍ا‏.Ů? kŮŽ MŮ’ @ŮŽ ‍ ŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏+‚ Ů’ NŮ? rŮ’ M Ů?‍ ٰان‏7Ů’ Ů? ‍َّ Ů?Ů„ ْا‏XŮŽ Ů? B Ů? @ŮŽ +Ů’ , Ů? ŮŽ ŮŽ AŮ’ @Ů? ﴞ٥٠٥﴿ +ŮŒ *.# / Ů? Ů‘Ů° ‍ Ů’ ŮŽ& ŮŽŮˆâ€Ź2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° cŮŽ 2ŮŽ + Ů’ , ŮŽ ‍ ŮŒŘąâ€ŹcŮ? 1ŮŽ ;‍ا‏

101. Ey iman edenler! Size cevabÄą verildiÄ&#x;i takdirde, altÄąndan kalkamayacaÄ&#x;ÄąnÄąz yĂźkĂźmlĂźlĂźkler getirerek sÄąkÄąntÄąya dĂźĹ&#x;Ăźp ĂźzĂźlmenize sebep olabilecek sorular sormayÄąn. Kur’an indirildiÄ&#x;inde bunlarÄą sorarsanÄąz, ilgili ayetlerde size gerekli ve yeterli açĹklama yapÄąlacaktÄąr. Allah bir konu hakkÄąnda herhangi bir açĹklama yapmamÄąĹ&#x;sa, onu unutmuĹ&#x; veya gĂśzden kaçĹrmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;undan deÄ&#x;il, bilakis, dinini kolaylaĹ&#x;tÄąrmak ve her bĂślgede, her çaÄ&#x;da yaĹ&#x;ayan mĂźminlere geniĹ&#x; bir içtihat alanÄą bÄąrakmak için bazÄą konularÄą bilerek geçiĹ&#x;tirmiĹ&#x; ve bu hususta sizleri affetmiĹ&#x;tir. UnutmayÄąn ki, Allah çok baÄ&#x;ÄąĹ&#x;layÄącÄą, çok Ĺ&#x;efkatlidir. Ă–yleyse, Allah’Ĺn size açĹkça bildirdiÄ&#x;i kadarÄąnÄą gĂźcĂźnĂźz yettiÄ&#x;ince yapmaya çalÄąĹ&#x;Äąn, yersiz zor-


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

103

lamalarla hayalĂŽ haramlar ve farzlar icat etmeye kalkmayÄąn.

Ů? .Ů? AŮ’ PŮŽ "Ů’ Ů? ‍ Ů’ ŮŒŮ…â€ŹPŮŽ &ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ PŮŽ "ŮŽ 7# Ů? NŮŽ &ŮŽ Ů? ‍ا‏:Ů? AŮŽ KŮ’ َ‍ ا‏+ŮŽŮ‘ RŮ? +Ů’ , ﴞ٥٠٢﴿

102. Sizden Ăśnce de bazÄą insanlar bu tĂźr sorular sormuĹ&#x; (2. Bakara: 67–71; 57. Hadid: 27) ve sonuçta, Allah’Ĺn bĂźtĂźn hĂźkĂźmlerini inkâr eder duruma gelmiĹ&#x;lerdi. Din âlimleri, kÄąlÄą kÄąrk yararcasÄąna ortaya koyduklarÄą kurallarla, insanlarÄąn yĂźkĂźmlĂźlĂźklerini gereksiz yere aÄ&#x;ÄąrlaĹ&#x;tÄąrmÄąĹ&#x;lardÄą. Ă–yle ki, dinĂŽ hĂźkĂźmler, zamanla uzmanlarÄąnÄąn bile içinden çĹkamadÄąÄ&#x;Äą karmakarÄąĹ&#x;Äąk sorunlar yumaÄ&#x;Äą hâline gelmiĹ&#x; ve bu da, halkÄąn ve yĂśneticilerin Allah’Ĺn kanunlarÄąndan bĂźsbĂźtĂźn uzaklaĹ&#x;arak inkâra sĂźrĂźklenmelerine yol açmÄąĹ&#x;tÄą. Ä°Ĺ&#x;te, bĂśyle bir anlayÄąĹ&#x;Äąn ĂźrĂźnĂź olarak uydurulan haramlardan çarpÄącÄą bir Ăśrnek:


104

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° ‍ م‏ / ( â€ŤŮˆâ€Ź ) . * K â€ŤŮˆâ€Ź ( â€ŤŮˆâ€Ź ) A

 ( â€ŤŮˆâ€Ź ‍؊‏ 0 : " ;‍ا‏ [ s ŮŽ Ů‘ Ů’ Ů? Ů? Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? # g Ů? ŮŽ Ů’ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ ‍ َب‏$Ů? ,‍ا; ا‏ Ů? Ů‘ 3.2ŮŽ ‍]ŮˆŮ†â€ŹcŮŽ â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? cN "ŮŽ $# Ů‘ ‍ Ů‘ŮŽ" ا‏, Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ﴞ٥٠٣﴿ ‍ َن‏.Ů? Ů? Ů’ ŮŽ (ŮŽ +Ů’ \Ů? Ů? ”َ NŮ’ ŮŽâ€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź

103. Allah, cahiliye mĂźĹ&#x;riklerinin birtakÄąm batÄąl inançlar ve saçma geleneklerle bazÄą hayvanlarÄą bahĂŽra, sâibe, vâsile ve hâm diye nitelendirip kutsal ilan ederek onlarÄąn etinden, sĂźtĂźnden, sÄąrtÄąndan vs. kendilerini mahrum bÄąrakmalarÄąnÄą emretmiĹ&#x; deÄ&#x;ildir. Tam aksine bu kâfirler, kendi kafalarÄąndan haramlar icat ederek Allah adÄąna yalan uyduruyorlar. ÇßnkĂź onlarÄąn çoÄ&#x;u, akÄąllarÄąnÄą kullanmazlar. Ä°slâm Ăśncesi Cahiliye devrinde Araplar, sonuncusu erkek olmak Ăźzere beĹ&#x; kez doÄ&#x;um yapan deveye bahĂŽra; tutulduÄ&#x;u bir hastalÄąktan kurtulan kimsenin putlara adadÄąÄ&#x;Äą deveye sâibe derlerdi. Kutsal kabul edilen bu hayvanlar artÄąk kesilmez, sĂźtleri saÄ&#x;Äąlmaz ve sÄąrtlarÄąna binilmezdi. Koyun diĹ&#x;i doÄ&#x;urursa kendilerinin, erkek doÄ&#x;urursa tanrÄąlarÄąnÄąn olurdu. Ĺžayet hem erkek


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

105

hem diĹ&#x;i doÄ&#x;urursa, diĹ&#x;iden dolayÄą erkeÄ&#x;i de kurban etmezlerdi ki, buna da vasĂŽle derlerdi. Bir de, kendisinden on kez dĂśl alÄąnan erkek deveye hâm derlerdi. Bunun sÄąrtÄąna binmeyi haram sayar ve istediÄ&#x;i yerde serbestçe otlamasÄąna izin verirlerdi. Bu kâfirler, en bĂźyĂźk nimetlerden biri olan dĂźĹ&#x;Ăźnmeyi o derece ihmal etmiĹ&#x;lerdir ki:

Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ P# â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? َذا‏ Ů° ŮŽ Ů’ ‍ل‏ 7 ‍ا‏ 3 ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ ‍ل‏ † ' ‍ا‏ 3 Ů‘ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů?‍ ŮŽ@ ŮŽ ŮŽ Ů’ا ا‏+Ů’ &Ů? ŮŽ [* Ů? Ů? Ů‘ ‍ َن‏NŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ ٰا ŮŽ ŮŽŘĄ ŮŽ' اَ ŮŽŮˆâ€ŹZŮ? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ 'ŮŽ Ů’ s ŮŽ ‍ ŮŽ ŮŽ ŮŽŮˆâ€ŹAŮ? MŮ’ / ŮŽ ‍ Ů?ا‏PŮŽ ﴞ٥٠٤﴿ ‍ Ů? Ůˆ َن‏4ŮŽ &Ů’ ŮŽ (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹkŮ‹ *Ů’ ?ŮŽ ‍ Ů? َن‏.ŮŽ Ů’ ŮŽ (ŮŽ +Ů’ \Ů? €vŮ? ŮŽ ‍ٰا‏

104. Onlara, â€œĹžu saçma gelenekleri bÄąrakÄąn da, Allah’Ĺn indirdiÄ&#x;i mĂźkemmel inanç sistemine ve bu sistemin biricik kaynaÄ&#x;Äą Kur’an’Ĺn pratik hayata aktarÄąlmasÄąnda en gĂźzel Ăśrnek olan Elçisine gelin!â€? denildiÄ&#x;i zaman: “AtalarÄąmÄązdan gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźmĂźz tĂśre, gelenek ve ideolojiler bizim için yeterlidir!â€? derler. Peki, atalarÄą hiçbir Ĺ&#x;ey bilmeyen ve doÄ&#x;ru yoldan sapmÄąĹ&#x; kimseler olsa da mÄą onlarÄą kĂśrĂź kĂśrĂźne taklit edecekler?


106

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Bu durumda, mĂźminlerin yapmasÄą gereken Ĺ&#x;udur:

ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? "Ů’ ŮŽ +Ů’ N7Ů‘ G Ů? ŮŽ ( +‚ Ů’ ,M ŮŽ cŮ? 'Ů’ ‍ ا‏+Ů’ ,*Ů’ .2ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏ ŮŽ Ů‘ ŮŽ Ů° Ů? ŮŽ ŮŽ Ů’ * 7 ;‍ا‏ 3 ‍ا‏ + 4 4 \‍ا‏ ‍ا‏ ‍ذ‏ ‍ا‏ [ F Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? Ů? Ů? ŮŽ +Ů’ ,Ů? s ŮŽ Ů‹ # s Ů? Ů? eŮ? AŮ?Ů‘ ŮŽ *Ů? ŮŽ ﴞ٥٠ټ﴿ ‍ َن‏.Ů? ŮŽ Ů’ @ŮŽ +Ů’ 4Ů? Ů’ NŮ? ŮŽ Ů? +Ů’ ,

105. Ey iman edenler! Siz içinde yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąnÄąz toplumu iyi yĂśnde deÄ&#x;iĹ&#x;tirmek istiyorsanÄąz, baĹ&#x;kalarÄąyla uÄ&#x;raĹ&#x;ayÄąm derken kendinizi, ailenizi ve yakÄąn çevrenizi ihmal etmeyin. Ă–ncelikle kendinizi Äąslah edip dĂźzeltmeye bakÄąn! O zaman korkmayÄąn, siz Ä°slâm’Ĺ tĂźm emir ve yasaklarÄąyla hayatÄąnÄąza tatbik ederek doÄ&#x;ru yolda yĂźrĂźdĂźÄ&#x;ĂźnĂźz sĂźrece, hak yoldan sapanlar size ve davanÄąza asla zarar veremeyeceklerdir. UnutmayÄąn ki, hepiniz eninde sonunda Allah’Ĺn huzuruna varacaksÄąnÄąz. Ä°Ĺ&#x;te o zaman Allah, tĂźm yaptÄąklarÄąnÄązÄą size bildirecek ve hak ettiÄ&#x;iniz ceza veya mĂźkâfatÄą tam olarak verecektir. Ä°Ĺ&#x;te, birey ve toplum olarak Äąslah olmanÄązÄą saÄ&#x;layacak temel bir hukuk ilkesi:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

ŮŽ Ů° Ů? 7ŮŽ G ŮŽ / ŮŽ ‍ اŮ? َذا‏+Ů’ ,Ů? *Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽ" ا ŮŽ Ů?ا ŮŽ? ŮŽ& ŮŽŘŻ Ů?؊‏$# Ů‘ ‍َ اَ Ů‘Ů? ŮŽ& ا‏

107

Ů’ Ů’ ŮŽ Ů? Ů’ Ů? ‍ Ů’ Ů?ل‏2ŮŽ ‍ ن ŮŽŘ° ŮŽŮˆŘ§â€Ź Ů? ŮŽ Ů’ )Ů? *ŮŽŮ‘ K ŮŽ +Ů’ , ‍ا‏ B / ‍ت‏ 

‍ا‏ + N / ‍ا‏ Ů’ # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ R‍ا‏ Ů? Ů? 106. Ey iman edenler! İçinizden birine ĂślĂźm belirtileri gelir de vasiyette bulunmak isterse, vasiyetin içerik ve Ĺ&#x;artlarÄąnÄą belgelendirmek Ăźzere, aranÄązdan MĂźslĂźman ve adil iki kiĹ&#x;iyi Ĺ&#x;ahit tutsun.

ŮŽ Ů’ 9Ů? +Ů’ 4Ů? Ů’ 7ŮŽ F Ů’Ů? 1ŮŽ "Ů’ Ů? ‍ان‏ ‍ا( Ů’Řą Ů?؜‏ ŮŽ +Ů’ 4Ů? 'Ů’ َ‍ اŮ? ْن ا‏+Ů’ NŮ? 0 ŮŽ ‍اَ Ů’Ůˆ ٰا‏ Ů? 7ŮŽ f Ů’ Ů? 4Ů’ ŮŽ KŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ت‏ 

‍ا‏ Ů’ Ů? ŮŽ )Ů? AŮŽ *8# Ů? +Ů’ , Ama eÄ&#x;er memleketinizden uzak diyarlara yolculuk ederken ĂślĂźm dĂśĹ&#x;eÄ&#x;ine dĂźĹ&#x;er de tanÄądÄąk Ĺ&#x;ahit bulmakta gßçlĂźk çekerseniz, o zaman sizin toplumunuzdan veya dininizden olmayan iki yabancÄą Ĺ&#x;ahit de yeterli olur.


108

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů° Ů’ ŮŽŮ‘ Ů? Ů’ ŮŽ "Ů’ Ů? ŮŽ &Ů? 'ŮŽ M ŮŽ ‍ ; اŮ? Ů?ن‏ * ‍؊‏ . 8‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° Ů? ‍ ن‏ Ů? ŮŽ M Ů? Ů? Ů? AŮ? :Ů’ @ŮŽ Ů? (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź3gŮ° 7Ů’ PŮ? ‍ َن َذا‏NŮŽ Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽ Ů‹ ŮŽŮˆâ€ŹRŮŽ Z# Ů? ‍]ي‏# ŮŽ >Ů’ 'ŮŽ (ŮŽ +Ů’ 4Ů? AŮ’ @ŮŽ ‍اع‏ Ů’ Ů° Ů’ "ŮŽ Ů? ŮŽ ‍ا; اŮ? Ů‘ŮŽ' اŮ? ًذا‏ ŮŽ # RŮ? (‍ا‏ ﴞ٥٠ٌ﴿ B Ů? Ů‘Ů° ‍ ŮŽ? ŮŽ& ŮŽŘŻ َ؊‏+Ů? 4Ů? ,Ů’ 'ŮŽ

EÄ&#x;er bu iki Ĺ&#x;ahidin adaletinden Ĺ&#x;Ăźpheye dĂźĹ&#x;erseniz, onlarÄą cemaatle kÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄąz herhangi bir namazÄąn ardÄąndan —çßnkĂź namaz sonrasÄąnda dĂźrĂźstlĂźk ve insaf duygularÄą genellikle daha canlÄą olur—MĂźslĂźmanlarÄąn huzurunda Ĺ&#x;ahitlik etmeleri için camide alÄąkoyun. Sonra her ikisi de Allah’a Ĺ&#x;Ăśyle yemin etsinler: “Dost ve yakÄąnlarÄąmÄązÄąn çĹkarlarÄą sĂśz konusu olsa bile, bu vasiyete ihanet etmeyeceÄ&#x;imize ve Allah için yapmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;umuz bu Ĺ&#x;ahitliÄ&#x;i gizlemeyeceÄ&#x;imize yemin ederiz. Aksi takdirde, bĂźyĂźk bir gĂźnah iĹ&#x;lemiĹ&#x; olacaÄ&#x;ÄąmÄązÄą ve Allah katÄąnda cezasÄąnÄą çekeceÄ&#x;imizi kabul ediyoruz!â€? Vasiyet konusunda Ĺ&#x;ahitlerin bu yeminli beyanÄą esas alÄąnÄąr. Aksini iddia edenin ise, iddiasÄąnÄą delil ile ispatlamasÄą gerekir.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

109

 ŮŽ Ů° Ů° ŮŽ ŮŽ Ů‘ Ů’ Ů? ŮŽ ‍ ن‏  ‍ان‏ 7 f 

R ‍ا‏ : 4 ‍ا‏

& ' ‍ا‏ 3 . 2ŮŽ ŮŽ ”Ů? 2Ů? ‍َ Ů? ْن‏ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů‹ ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ ن‏ Ů’ "ŮŽ $# Ů‘ ‍َ ŮŽ ŮŽ Ů?& ŮŽ Ů? ŮŽ" ا‏ Ů? *ŮŽ ‍ ا( Ů’Ůˆâ€Ź+Ů? &Ů? *Ů’ .2ŮŽ aŮ‘ :ŮŽ 4ŮŽ ‍ا‏ ŮŽ ‍ Ů? Ů’" ŮŽ? ŮŽ& ŮŽŘŻ Ů?@ Ů?& ŮŽ ŮŽŮˆâ€ŹaŮ?Ů‘ / Ů? Ů‘Ů° Ů? ‍ ن‏ ŮŽ ŮŽ ; ŮŽ َ‍> ŮŽ& ŮŽŘŻ Ů?@ ŮŽ ا‏ Ů? ŮŽ M Ů? Ů’ *Ů? ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů‹ ﴞ٥٠٧﴿ B # Ů? ~‍ اŮ? Ů‘ŮŽ' اŮ?ذا Ů? ŮŽ" ا‏n ŮŽ Ů’ ŮŽ 4ŮŽ 2‍ا‏ Ů’

107. Ĺžayet daha sonra yeni delillerin ortaya çĹkmasÄąyla bu Ĺ&#x;ahitlerin yalan sĂśyledikleri veya vasiyet edilen mallardan bir kÄąsmÄąna el koyarak gĂźnah iĹ&#x;ledikleri anlaĹ&#x;ÄąlÄąrsa, onlarÄąn Ĺ&#x;ahitlikleri iptal edilir. ArtÄąk delil getirmek zorunda olan taraf, kendileridir. Bu durumda, Ĺ&#x;ahitler yĂźzĂźnden haklarÄą çiÄ&#x;nenen mirasçĹlar arasÄąndan ĂślĂźye en yakÄąn olan iki kiĹ&#x;i, o yalancÄą Ĺ&#x;ahitlerin yerine geçer ve “Yemin olsun ki, bizim Ĺ&#x;ahitliÄ&#x;imiz bu iki kiĹ&#x;inin Ĺ&#x;ahitliÄ&#x;inden daha doÄ&#x;rudur ve biz, kimsenin hakkÄąnÄą çiÄ&#x;nemiĹ&#x; deÄ&#x;iliz. Aksi halde, zalimlerden olduÄ&#x;umuzu ve Allah katÄąnda cezasÄąnÄą çekeceÄ&#x;imizi kabul ediyoruz!â€? diye Allah’a yemin ederler. Ă–nceki iki Ĺ&#x;ahit kendi iddialarÄąnÄą ispat etmedikleri takdirde,


110

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ülßye yakĹn olan bu mirasçĹlarĹn yeminine gÜre hßkßm verilir.

ŮŽŮ‘ Ů? ‍ اَ ْن ŮŽ Ů’ Ů?@ا‏3 Ů°'‍ اَ ْد‏jŮŽ Ů? ‍ٰذ‏ ‍ Ů?ا‏YŮŽ ŮŽ ‍ Ů?& ŮŽ& اَ Ů’Ůˆâ€ŹsŮ’ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź3.Ů° 2ŮŽ ‍ > ŮŽ& ŮŽŘŻ Ů?؊‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ Ů’ ŮŒ Ů? ŮŽ ‍ا‏ 

‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ ‍ا‏ @ ‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź + & '

 ‍ا‏  ‍ن‏

 ‍ا‏ ‍د‏ 7 @ ‍ن‏ ‍ا‏ Ů‘ Ů‘ Ů‘ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů’ Ů’ ŮŽu # ŮŽ ŮŽ ﴞ٥٠٨﴿ B c ‍ا‏ ‍م‏  ‍ا‏ ‍ا; ŮŽ( ŮŽ Ů’& Ů? ي‏ Ů’ Ů? Ů‘Ů° â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽ Ů?

108. Ä°Ĺ&#x;te, insanlarÄąn dĂźrĂźstçe Ĺ&#x;ahitlik yapmalarÄąnÄą yahut Ĺ&#x;ahitlik yaparken bu kadar aÄ&#x;Äąr yemin ettikten sonra yeminlerinin yalan olduÄ&#x;u anlaĹ&#x;Äąlarak geri çevrilmesinden ve dolayÄąsÄąyla, yalancÄą durumuna dĂźĹ&#x;Ăźp rezil olmaktan korkmalarÄąnÄą ve hiç deÄ&#x;ilse bu sayede doÄ&#x;ru sĂśylemelerini saÄ&#x;layacak en uygun çÜzĂźm yolu budur. Zira bĂśyle kesin yemin edenler, yalanlarÄą ortaya çĹkar da rezil olurlar endiĹ&#x;esiyle yalan sĂśylemeye cesaret edemezler. O hâlde, Allah’tan gelen bu hĂźkĂźmleri çiÄ&#x;nemekten titizlikle sakÄąnÄąn ve emirlerini can kulaÄ&#x;Äąyla dinleyin! UnutmayÄąn ki, buyruklarÄąna karĹ&#x;Äą gelerek yoldan çĹkan bir toplumu Allah doÄ&#x;ru yola iletmez. Hesap GĂźnĂźnde de, hak ettikleri karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äą tam olarak verir:


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

111

 ŮŽ Ů° Ů? Ů? ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ (ŮŽ ‍ Ů?ا‏PŮŽ + Ů’ 4Ů? AŮ’ s ‍ا‏ ‍ا‏ ‍ذ‏ ‍ل‏ * [ 7 ‍ا‏ ;‍ا‏ `Ů? ŮŽ LŮ’ ŮŽ ‍َ Ů’ َم‏ Ů‘ Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů’ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ﴞ٥٠ي﴿ ‍ب‏ * H ‍ا‏ ‍م‏ C 2 ' ‍ا‏ j ' ‍ا‏  + . 2Ů? Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? 109. O gĂźn Allah bĂźtĂźn Peygamberleri toplayacak ve “İnsanlar sizin çaÄ&#x;rÄąnÄąza nasÄąl cevap verdiler?â€? diye soracak. Onlar ise, “Ya Rab, senin sonsuz ilminin yanÄąnda bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Biz yalnÄązca, hayatta olduÄ&#x;umuz sĂźrece çaÄ&#x;rÄąmÄąza verilen cevabÄą —onu da ancak yĂźzeysel olarak— biliyoruz. TĂźm gizlilikleri hakkÄąyla bilen, sadece sensin!â€? diyecekler.

ŮŽ PŮŽ ‍اŮ? ْذ‏ jŮŽ *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ 94# ŮŽ Ů’ 'Ů? 7Ů’ NŮ? ‍ ا ْذ‏+ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "ŮŽ ‍ا‏ Ů’ 3M* Ů? Ů‘Ů° ‍ ل‏ ŮŽ 2# ŮŽ ;‍ا‏

ŮŽ @Ů? â€ŤŮˆŘ­ ْا Ů? Ů? Ů?س‏7Ů? Ů? jŮŽ @Ů? Ů’ ŮŽŮ‘ َ‍ اŮ? Ů’Ř° ا‏jŮŽQ @Ů? ŮŽ Ů? ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź3.Ů° 2ŮŽ â€ŤŮŽŮˆâ€Ź ŮŽŮ‘ +Ů? .Ů?Ů‘ , ‍ س‏ ŮŽ ‍ا‏ Ů? C ً‚ &Ů’ NŮŽ ‍ ْا ŮŽ Ů’& Ů? ŮŽŮˆâ€Ź9Ů?

110. Ä°Ĺ&#x;te o zaman Allah, Ĺ&#x;Ăśyle buyuracak: “Ey Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa! Sana ve annene baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lamÄąĹ&#x; olduÄ&#x;um nimetlerimi hatÄąrla: Hani seni vahiy ve ilham meleÄ&#x;i Kutsal Ruh Cebrail ile desteklemiĹ&#x;tim. Bu sayede tÄąpkÄą yetiĹ&#x;kinlik ça-


112

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ä&#x;Äąnda olduÄ&#x;u gibi, beĹ&#x;ikte minicik bir bebek iken de insanlarla konuĹ&#x;abiliyordun.â€?

ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ ŮŽ[* ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ ‍ ŮŽ ) ŮŽŮˆâ€Ź,:Ů? ‍ ب ŮŽŮˆŘ§â€Ź ‚ L# 'Ů’ (‍ا‏ ŮŽ 4ŮŽ , Ů? ‍ Ů’ Ů°Řą) ŮŽŮˆâ€Ź4‍ا‏ Ů? ‍ ا‏j4Ů? Ů’ .Ů‘ 2ŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْذ‏

“Hani sana okuyup yazmayÄą, hikmetli sĂśzler sĂśylemeyi, ayrÄąca Tevrat’Ĺ ve Ä°ncil’i ĂśÄ&#x;retmiĹ&#x;tim.â€?

ŮŽ Ů‘ Ů‘ ŮŽ Ů? Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ ˜Ů? cŮ? Ů’ 4ŮŽ ŮŽ 9'# ‍ Ů? Ů? ذ‏0 J ‍ا‏ ) k * & N B J ‍ا‏ " a . Y @ ‍ذ‏ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů?â€ŤŮŽŮˆŘ§â€Ź # ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů? ŮŽ ‍ Ů?ن‏, Ů? 4ŮŽ ŮŽ &ŮŽ *# 9'# ‍ًا Ů? Ů? ْذ‏0Ů’ q

“Hani benim iznimle çamurdan kuĹ&#x; yapÄąyordun da, ona Ăźfler Ăźflemez yine benim iznimle o çamur canlanÄąp gerçek bir kuĹ&#x; oluyordu.â€?

ŮŽ Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€ŹZŮŽ ŮŽ NŮ’ (‍ا‏ ŮŽ Ů’ ™Ů? Ů?UŮ’ @Ů? â€ŤŮŽŮˆâ€Ź 3 Ů°@Ů’ ŮŽ ‍ Ů?ŘŹ ْا‏7Ů? YŮ’ @Ů? ‍ ŮŽŮˆŘ§Ů? ْذ‏9‚ '# ‍ؾ Ů? Ů? ْذ‏ ŮŽ 7ŮŽ Ů’ (‍ا‏ 9‚ '# ‍Ů? Ů? ْذ‏

“Hani benim iznimle kĂśrleri ve cĂźzzamlÄąlarÄą iyileĹ&#x;tiriyor, yine benim iznimle ĂślĂźleri diriltip kabirlerinden çĹkarÄąyordun.â€?


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

113

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ŮŽ Ů’ +Ů’ &Ů? 4ŮŽ eŮ’ s ‍ذ‏ ‍ا‏ j 2 [ ‍اإ‏ 7 ‍ا‏ 9  c c N â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْذ‏ # Ů’ Ů? Ů? # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ(Ů‘ Ů?‍ا ا‏$ŮŽ Ů°\ ‍ اŮ? ْن‏+Ů’ &Ů? Ů’ Ů? â€ŤŮˆŘ§â€Ź7Ů? cŮŽ NŮŽ "ŮŽ $# ŮŽŮ‘ ‍ Ů„ ا‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍ ت‏ Ů? ŮŽ *Ů‘Ů? AŮŽ Ů’ Ů? ŮŒ A# Ů? 7ŮŒ :Ů’ Ů? ﴞ٥٥٠﴿ B

“Hani Ä°srailoÄ&#x;ullarĹ’na apaçĹk mucizeler getirmiĹ&#x;tin de, içlerinden inkâr edenler, “Bu ayan beyan sihirden baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;ey deÄ&#x;ildir!â€? dediklerinde, seni onlarÄąn haince tuzaklarÄąndan kurtarmÄąĹ&#x;tÄąm.â€?

Ů’ ŮŽ ŮŽ 9‚ # Ů? 7ŮŽ Ů? ‍ ŮŽŮˆâ€Ź9# ‍ Ů‘ ŮŽ" اَ ْن ٰا Ů? Ů?ا‏# ‍اع‏ : ‍ا‏ 3 ‍ا‏ * / â€ŤŮˆâ€Ź â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? Ů’Ř° ا‏ Ů’ Ů’ Ů? Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ‍ Ů?ا ا ŮŽ Ů‘ ŮŽŮˆâ€ŹPŮŽ ﴞ٥٥٥﴿ ‍ Ů? َن‏.Ů? MŮ’ Ů? ŮŽ 'Ů‘ Ů? Ů’ &ŮŽ ?‍ا‏ 111. Hani havarĂŽlere, “Bana ve Elçime iman edin!â€? diye ilham etmiĹ&#x;tim. Bunun Ăźzerine onlar, “İman ediyoruz! Ĺžahit ol ya Rab, bizler yalnÄązca sana boyun eÄ&#x;en ve ancak senin hĂźkĂźmlerine teslim olan kimseleriz!â€? demiĹ&#x;lerdi.


114

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

Ů’ ŮŽ PŮŽ ‍اŮ? ْذ‏ ŮŽ Ů? [Ů’ \ŮŽ +ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "ŮŽ ‍ا‏ 2 ‍ن‏  ‍اع‏ : ‍ا‏ Ů’ 3M* ŮŽ # ŮŽ Ů‘ Ů? ŮŽ ŮŽ ‍ ل‏

ŮŽŮ? Ů? ‍ اَ ْن‏jŮŽ Ů?Ů‘ ‍* Ů?` َع‏J# 4ŮŽ MŮ’ ŮŽ ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? ‍ Ů’* ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ً؊‏.ŮŽ 2ŮŽ ‍ّ َل‏X ‍ ŮŽ Ů?إ‏M‍ا‏ ŮŽ PŮŽ ŮŽ # Ů? rŮ’ Ů? +Ů’ 4Ů? Ů’ NŮ? ‍ا; اŮ? ْن‏ ﴞ٥٥٢﴿ B ŮŽ Ů‘Ů° ‍ Ů„ ا Ů‘ŮŽ@ Ů?ا‏ 112. Hani havarĂŽler, “Ey Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa! Acaba Rabb’in bize gĂśkten bir sofra indirebilir mi?â€? diye sormuĹ&#x;lardÄą. Ä°sa, “EÄ&#x;er gerçekten inanÄąyorsanÄąz, Allah’Ĺn kudreti ve benim PeygamberliÄ&#x;im hakkÄąnda Ĺ&#x;Ăźphe içeren bu tĂźr sĂśz ve davranÄąĹ&#x;lardan sakÄąnÄąn!â€? cevabÄąnÄą vermiĹ&#x;ti.

ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ JŮ’ @ŮŽ ‍ ŮŽ[ Ů? Ů’ ŮŽ& ŮŽŮˆâ€ŹNŮ? Ů’ 'ŮŽ ‍ Ů? اَ ْن‏7'Ů? ‍ Ů?ا‏PŮŽ ْ‍ اَن‏+ŮŽ .ŮŽ Ů’ 'ŮŽ ‍ Ů? ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź.Ů? PŮ? „ # ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? &ŮŽ *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ‍ َن‏, Ů? 'ŮŽ ‍ ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź4ŮŽ PŮ’ ŮŽ KŮŽ Ů’ PŮŽ ﴞ٥٥٣﴿ "ŮŽ # \Ů? >‍ا‏

113. Onlar “Ama bizim kĂśtĂź bir niyetimiz yok. Biz sadece istiyoruz ki, ondan yiyelim, kalplerimiz tam bir imanla huzura ersin, bize doÄ&#x;ru sĂśylediÄ&#x;ini kesin olarak bilelim ve onun sayesinde, hakikate tanÄąklÄąk eden Ĺ&#x;ahitler olalÄąm!â€? demiĹ&#x;lerdi.


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

115

Ů° Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ PŮŽ  ŮŽ ŮŽ ‍ Ů’* ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ً؊‏.2ŮŽ ‍ ŮŽŘą Ů‘ ŮŽ ا Ů’' Ů?†ل‏+Ů‘ &Ů? .‍ ا‏+ŮŽ ŮŽ 7Ů’ ŮŽ "Ů? ‍ا‏ Ů’ 3M* ŮŽ 2# ‍ ل‏ ŮŽ Ů? ‍* Ů‹ ا‏2# ŮŽ ŮŽ ‍ Ů?ن‏, Ů? @ŮŽ ‍ ŮŽ Ů?إ‏M‍ا‏ ŮŽŮ‘ "ŮŽ Ů? )Ů‹ ŮŽ ‍ ŮŽ' ŮŽŮˆ ٰا‏7Ů? f Ů? ‍( Ů‘ŮŽŮˆ Ů? ŮŽ ŮŽŮˆ ٰا‏ ŮŽ P# ‍ Ů?از‏7ŮŽŮ‘ ‍ Ů? ا‏0Ů’ f ﴞ٥٥٤﴿ B ŮŽ ŮŽ 'Ů’ َ‍ ŮŽ ŮŽŮˆŘ§â€ŹPŮ’ ‍اع Ů?ز‏ Ů’ ‍ ŮŽŮˆâ€Źj‚َ Ů’ Ů?

114. Bunun Ăźzerine Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa, “Ey Allah’Ĺm, ey yĂźce Rabb’imiz!â€? diye yalvardÄą, “Bize gĂśkten Ăśyle bir sofra indir ki, geçmiĹ&#x; ve gelecek bĂźtĂźn nesillerimiz için kutlanacak bir bayram ve senin tarafÄąndan bize bahĹ&#x;edilmiĹ&#x; bir mucize olsun. Ve gĂśndereceÄ&#x;in bu ilâhĂŽ sofra ile bizi besleyip rÄązÄąklandÄąr. Hiç kuĹ&#x;kusuz sen, rÄązÄąk verenlerin en hayÄąrlÄąsÄąsÄąn.â€?

ŮŽ PŮŽ Ů? Ů’ Ů? Ů? Ů’ ŮŽ 7Ů’ cŮ? ,Ů’ ŮŽ "Ů’ ŮŽ ŮŽ +‚ Ů’ , Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ &ŮŽ Ů? Ů‘X ŮŽŮ? Ů? 9'Ů‘ # Ů?‍ا; ا‏ +Ů’ , Ů? Ů‘Ů° ‍ ل‏ Ů’ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? ŮŽB Z $ 2 ‍ا‏ ( ‍ا‏ $ 2 Z $ 2 ‍ا‏ 9 'Ů‘ # Ů? ŮŽ

 ‍ا‏ " ‍ا‏ / ‍ا‏ Ů‹ # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? u Ů?Ů? Ů? Ů?Ů? Ů? Ů‹ ﴞ٥٥ټ﴿

115. Allah da buyurdu ki: “Onu size gĂśndereceÄ&#x;im. Fakat bundan sonra içinizden kim


116

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

benim ayetlerimi inkâr ederse, dĂźnyada hiç kimseye vermediÄ&#x;im cezayÄą ona vereceÄ&#x;im!â€? Bu hatÄąrlatmalarÄą yaptÄąktan sonra, Hesap GĂźnĂźne yeniden dĂśnelim:

Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ Ů? Ů’ ‍ س‏ . . P ' ‍ا‏ ‍إ‏ + 7 " ‍ا‏ 3 M* 2 ;‍ا‏ ‍ ل‏ PŮŽ â€ŤŮŽŮˆŘ§Ů? ْذ‏ Ů‘ Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ # Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů’Ů? &ŮŽ Ů° Ů?‍ ا‏9ŮŽ Ů‘Ů? Ů?‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź9'â€ŤŮˆâ€Ź ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů° â€ŤŮˆŮ†â€Ź # $Ů? YŮ? @ŮŽŮ‘ ‍ا‏ Ů? ‍ Ů? Ů’" Ů?د‏B

116. Allah, Ä°sa Mesih’i ilâhlaĹ&#x;tÄąranlarÄą azarlamak Ăźzere ona soracak: “Ey Meryem oÄ&#x;lu Ä°sa! Bu insanlara sen mi ‘Allah ile birlikte beni ve annemi de tanrÄą edinin’ dedin? ÇßnkĂź sen onlarÄąn arasÄąndan ayrÄąldÄąktan sonra, bir kÄąsmÄą senin “TanrÄąâ€? veya “TanrÄąnÄąn oÄ&#x;luâ€? olduÄ&#x;unu, bir kÄąsmÄą da annen Meryem’in “TanrĹ’nÄąn annesiâ€? (teotokos) olduÄ&#x;unu iddia ederek ikinizi de tanrÄąlaĹ&#x;tÄąrdÄąlar. Bunu onlara sen mi emrettin?â€?

 ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ PŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ jŮŽ 'ŮŽ :ŮŽ AŮ’ Ů? ‍ ل‏ Ů’ Ů? aŮ‘ Ů? :ŮŽ Ů? 9# d * ‍ل‏ P ‍ا‏ ‍ن‏ ‍ا‏ 9 # ‍ Ů?ن‏, ŮŽ Ů’ ŮŽ (ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź9M# cŮ’ 'ŮŽ 9# ŮŽ +Ů? .ŮŽ Ů’ @ŮŽ ZŮ? 4ŮŽ Ů’ .Ů? 2ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ ZŮ? 4Ů? .Ů’ PŮ? Ů? Ů’ Ů’ N ‍ن‏ Ů?‍ا‏ Ů? ŮŽ Ů’ Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů’ ﴞ٥٥ٌ﴿ ‍ب‏ * H ‍ا‏ ‍م‏ C 2 ' ‍ا‏ j ' ‍ا‏ j M c ' 9 + . 2 ‍ا‏ Ů? Ů‘ ŮŽ ŮŽ Ů’ Ů? # ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů?


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

117

Bunun Ăźzerine Ä°sa, “HâĹ&#x;â, seni tenzih ederim ya Rab!â€? diyecek, “HakkÄąm olmayan Ĺ&#x;eyi sĂśylemek benim ne haddime! Ĺžayet ben bĂśyle bir Ĺ&#x;ey sĂśylemiĹ&#x; olsaydÄąm, sen onu zaten bilirdin. Zira sen benim içimden geçenleri dahi bilirsin, oysa ben sende olan hiçbir Ĺ&#x;eyi bilemem. Benim insanlara ne sĂśylediÄ&#x;imi gayet iyi bildiÄ&#x;in hâlde bunlarÄą bana sormandaki hikmeti de bilemem. Gerçek Ĺ&#x;u ki, hiç kimsenin bilemeyeceÄ&#x;i sÄąrlar âlemi olan gayb’Ĺ tam olarak bilen, yalnÄązca sensin.â€?

ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů° 9Ů‘ # ‍ا; َع‏ ŮŽ Ů‘ ‍ Ů? ŮˆŘ§â€ŹAŮ? 2‍ا‏ Ů’ ‍ ا Ů?ن‏Z# Ů? 9# @ŮŽ 7Ů’ ŮŽ ‍ اŮ? Ů‘( ŮŽ ا‏+Ů’ &Ů? ŮŽ Ů? .Ů’ PŮ? ŮŽ

ŮŽ Ů? Ů? ŮŽ Ů’ ŮŽŮ‘ .ŮŽ ŮŽ +‚ Ů’ &* ‍د‏ ‍ا‏ * & ? + & * . 2 N â€ŤŮˆâ€Ź + , Ů‹ ŮŽ Ů’ Ů’ Ů’ Ů’ # Ů? Ů? Ů? Ů‘ â€ŤŮŽŮˆ َع‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ # ‚ Ů? Ů? 3.Ů° 2ŮŽ ŮŽ 'Ů’ َ‍ ŮŽŮˆŘ§â€Ź+ Ů’ &Ů? *Ů’ .ŮŽ 2ŮŽ ^* ŮŽ 'Ů’ َ‍ ا‏َ Ů’ NŮ? 9# 4ŮŽ *Ů’ ŮŽŮ‘ ŮŽ @ŮŽ ŮŽ P# 7ŮŽŮ‘ ‍ ا‏ﴞ٥٥٧﴿ ŮŒ *&# ?ŮŽ ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ [Ů?Ů‘ NŮ?

117. “Ben onlara, yalnÄązca senin bana sĂśylememi emrettiÄ&#x;in Ĺ&#x;eyleri sĂśyledim: “Benim de Rabb’im, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kulluk edin!â€? dedim. AralarÄąnda bulunduÄ&#x;um sĂźrece, yaptÄąklarÄąna bizzat Ĺ&#x;ahit idim. Bu sĂźre


118

5. MÂİDE SÛRESİ

CĂœZ: 4

zarfÄąnda olup bitenlere tanÄąklÄąk edebilirim. Fakat sen beni onlarÄąn arasÄąndan alÄąp vefat ettirdikten sonra, artÄąk onlar Ăźzerinde tek gĂśzetleyici sendin. DoÄ&#x;rusu sen, her an her Ĺ&#x;eye Ĺ&#x;ahitsin.â€? “İsa Ĺ&#x;Ăśyle cevap verdi: (Ă–nceki kutsal kitaplarda) yazÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr ki, Rabb’in olan Allah’a tapacak ve yalnÄązca O’na kulluk edeceksin!â€? (Luka, 4:8 Matta, 4:10) “Rabb’in olan Allah’tan korkacak, O’na kulluk edecek ve O’nun ismiyle yemin edeceksin! ...baĹ&#x;ka ilâhlarÄąn ardÄąnca yĂźrĂźmeyeceksiniz!â€? (Tesniye, 6:13–14)

ŮŽ 'Ů’ َ‍ ا‏jŮŽ 'ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ 7Ů’ cŮ? HŮ’ @ŮŽ ‍ Ů?ŘŻ ŮŽÂ‚Ůƒ ŮŽŮˆŘ§Ů? ْن‏AŮŽ 2Ů? +Ů’ &Ů? 'ŮŽŮ‘ Ů? ŮŽ +Ů’ &Ů? Ů’ $Ů?Ů‘ ŮŽ @Ů? ‍اŮ? ْن‏ ﴞ٥٥٨﴿ +Ů? *,# :ŮŽ ‍† Ů?† ْا‏# ŮŽ ‍ْا‏

118. â€œĹžayet onlara azap edersen, Ĺ&#x;Ăźphesiz onlar bu cezayÄą hak etmiĹ&#x; olsalar bile, senin affÄąna muhtaç aciz kullarÄąndÄąr. Ama eÄ&#x;er onlarÄą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;larsan, elbette merhamet ve hikmetinle bunu yapmaya da kadirsin. Zira sen, sonsuz kudret ve hikmet sahibisin.â€?


ÇAÄžLAR ĂœSTĂœ HAYAT PROGRAMI

119

ŮŽ ŮŽ Ů° ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ‍ ت‏ B P ‍د‏ 8‍ا‏ ` c  ‍م‏  ‍ا‏ $ ;‍ا‏ ‍ ل‏ PŮŽ Ů°\ Ů‘ Ů’ # ŮŒ ŮŽŮ‘ s Ů‘ Ů? ŮŽ +Ů’ &Ů? ŮŽ + Ů’ &Ů? PŮ? Ů’ K ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽ Ů’ 9ŮŽ F ‍ع‏ ‍ا‏ ‍ا‏ & * "  f ‍ع‏ & ' (‍ا‏ &ŮŽ 4Ů? :Ů’ @ŮŽ "Ů’ Ů? ‍ي‏7# LŮ’ @ŮŽ Ů‹ ŮŽ # # ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? ﴞ٥٥ي﴿ +Ů? *~# ŮŽ ‍ Ů’ Ů?ز ْا‏cŮŽ ‍ ْا‏jŮŽ Ů? ‍ ٰذ‏ZŮ? Ů’ 2ŮŽ ‍ا‏F Ů? ‍ ŮŽŮˆ َع‏+Ů’ &Ů? Ů’ 2ŮŽ ;‍ا‏ Ů? Ů‘Ů°

119. Son olarak Allah Ĺ&#x;Ăśyle buyuracak: “İĹ&#x;te bu gĂźn, sĂśzlerine baÄ&#x;lÄą kalanlara sadakatlerinin fayda vereceÄ&#x;i gĂźndĂźr: AÄ&#x;açlarÄąnÄąn altÄąndan Äąrmaklar akan ve sonsuza dek içinde yaĹ&#x;ayacaklarÄą cennet bahçeleri onlarÄąn olacaktÄąr. TĂźm bunlarÄąn da Ăśtesinde, Allah onlardan razÄą olmuĹ&#x;, onlar da Allah’tan razÄą olmuĹ&#x;lardÄąr. Ä°Ĺ&#x;te en bĂźyĂźk baĹ&#x;arÄą, en bĂźyĂźk kurtuluĹ&#x; budur.â€?

Ů’ Ů’ ŮŽ Ů° Ů? ŮŽ [Ů?Ů‘ NŮ? 3.Ů° 2ŮŽ ŮŽ \Ů? ‍*& Ů‘ŮŽ" ŮŽŮˆâ€Ź â€ŤŮˆâ€Ź ‍؜‏ ‍ع‏ (‍ا‏ â€ŤŮˆâ€Ź ‍ات‏ 

M‍ا‏ j . ; Ů? Ů‘ Ů’ Ů? Ů° # Ů‘ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů? Ů? Ů? ﴞ٥٢٠﴿ 7ŮŒ # PŮŽ ‍ Ů?إ‏9Ů’ ?ŮŽ 120. GĂśklerin, yerin ve bunlarÄąn içerisinde bulunan her Ĺ&#x;eyin hĂźkĂźmranlÄąÄ&#x;Äą yalnÄązca Allah’a aittir. Ve O’nun her Ĺ&#x;eye gĂźcĂź yeter.

5-MAiDE SURES'  

KISA TEFS'RL' KURAN MEAL'NDEN MAiDE SURES'

5-MAiDE SURES'  

KISA TEFS'RL' KURAN MEAL'NDEN MAiDE SURES'

Advertisement