Page 1


‫•••••••• ••• •‬ ‫••••• •• ••• • •‬ ‫ﺃﺷﺮﺍﻁﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ‬

‫••••••••• •••• •‬ ‫•••••••••• • • •‬ ‫••• • •• •••‬ ‫••••••• ••‬ ‫••‪ñ‬‬

‫‪/‬‬


/


:


L1 0 / . - M » «

«

» » «


«

ÊÉ ÈÇM

«

»

»

ÚÙ Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï ÎÍÌË LÜ Û


: : 98 7[ ZFE D C B A@ ? > = < ;

È Ç[

ZÓÒ Ñ ÐÏ ÎÍ Ì Ë ÊÉ

»


«


: Z{zy xwvu t[ po n m l k j i h g f e d[

Zz y x w v u t s r q

»

«

:


»

« »

« »

«


:

:


«

»

» «


(

:

:(

)

)

( ( (

)

) )


:

»

«

«

» » «

«

»

»


« » « »

« » «

»

«

» «

.

:


»

«

:

: :

: -


:

:

-

-


:

:


:

: :

:


:

:

: «

»

:

»

»

:

««


:

:


(

)


(

)


:

:


(

)


..


»

«

»

« » «


»

"


§¦¥ ¤ £¢ ¡

~ } |[ Z© ¨

»

« »

«

» ««

»


»

««

»


» « :


»

«

«

»

«

»


(

)

» «


» « :


»

« (

)

(

)

» «

«

»

«

»


«

»


:


»

« » « :

»

»

«

«


«

«

»

» "


«

»

« » «

«

»

»


:


.


» «

»

« » »

«

«


» » « « »


«

(

(

)

-

.

)


» «

:


» « « «

» »


(

)

(

) »

«

«

»

:

»

«


»

« »

«


"

»

«

»

«

«

» «

»


» «

«

«

»

» «

» »

«


»

«

()


» «

«

«

»

«

» »


»

«

»

«

« "

"

»


»

«

» « »

«


-

-

»

« »

«


»

«

«

»


«

« « »

»

»

»

«

»

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿[ « « ZÏ Î Í Ì Ë Ê É


«

«

» »

Z@ ? > = < ;: 9 8 [

«

»


Z32 10[

» «

»

« »

« »

«

«

»


)

(

)


-

-

»

«

«

»

«

» «

«

»

» «

»


«

»

«

»


«

»


» « » «


» «

Zu t s[


«

»

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X[ Zn m l k j i h g f

»

«


(

)

¬ « ª ©[

Z± ° ¯ ®

(

)


» "

»

«


» «

Z± °[


»

«


:

»


«

» «


L K J I H G F E D C B A @[ ZS R Q P O NM ZE D[

» «

» «


» « » « «

»


»

«

"


«

»

»

« «

»


»

« :

» «


® ¬« ª [

Z²± ° ¯

»

«


»

« °¯ ® [ Z½¼»º¹¸¶µ´³²± Z@?> =< ;:9 8 7[ ±°[

Z´³²


»

« »

» «

«


»

« »

«

»

«


«

» «

»

«

«

» »


» «


» «

«

»

» .«

"

"


»

»

«

«

«

»


»

» «


«

«

»

«

» »

«


« :

«

«

»

«

» »:

»


» «

» »

«

«


»

«

«

»

«

» «

»


»

«


«

» :

»


«

Z S R Q P O N M L K J[

Zïî íì ë êé è ç æ å[

»

» «

« «

»


«

-

-

-

-

-

» «

»

«

»

-


» « «

"

"

"

»

"


»

» «

«

»


« »

«

« :

»


«

»

» « »

«


»

»

« «


» «

« » «

»


-

»

« » « «

»


» « « «

» »


» «

«

»


» «


«

»


»

« «

»

«

»

»

«

» «

. «

»


yx wv ut[

Z}| { z

» «

. ZÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô [


" «

»

» »

« «

«

»


» « «

»


» "

«


» « » «

(

)


_ ( )

-()

-()

» «

»

«

»

«

«

«

»

«

»

»


«

«

»

»


«

»


»

«

»

«


«

» «

» «

«

»

»

«

»


-

-

» «

» «


» «

» « » (

)

-

«


» « «

» »


« (

(

)

)


» «


» «

«

»

» «


»

«

»

« »

«


»

«


-

-

»

« «

»

«

»

«

»


«

» «

«

» »

«

»

«

) ('&% $#[

»

Z×Ö Õ Ô[

Z+*

«

» « «

» »


«

»

«

»

«

» «

«

» »

«

»

«

»

«

» «

»


» « w v u t s r q p[

Z

~ } | { z yx


«

»

» «

»

«


» « » «

«

»


« «

» »


-


» «

(

(

)

)


»

« :

»

«

»


» « :

»


«

»

« » «

»

»

"

«


« »

» » «

»

«

««


-

«

»

»

«


» «

" »

«


»

«

»

«

» «

» «

«

»


»

« «

»

»

«


«

»


» « «

«

"

"

»

»


»

"

«

-

» «

-

-


«

» « «

» «

:

»

»

»


» »

«

» «

« « :

» « Zª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

~ }[


( )

-

»

«

" «

»


«

«

»

»


» « «

«

» »


»

»

« « » »

« «

»


»

» «

«

« »


» « «

» «

»


«

»

«

»

»


« »

« » (

)

«

» « «

»

«

»

«

» «

»


w[ :

.[ :

> = <[ : .[ :

] ZP O N ML[ :

.[ :

]

Z{ z y x

] ZE D C B A @ ?

:

» «


» « » «


» «


..

«

» «

..

»


»

« «

»


»

«

"

"


« «

»

» «

»

«

»

:

:

"


» › «

«

» :

«

» «

Ä

Ä

»


... ...

» « » «


«

» «

» »

«


» "

« »

« «

»


« « « «

» »

» «

»

»

«


«

»

«

»

»

« « «

"

»

» »


»

«

» «

«

»

« ›

› « «

» »


»

«

« »

«

»

:

«

»

»

« «

»

«

»


«

«

»

»

«

»

»

»

«

»

« »

«

«

› »

› ›


«

»

› « «

» «

»

» «


»

«

» «

«

«

»

»


» « » « «

»

»

-

««

»


«

» «

»

«

» «

»

«

» «

«

» »


:


» ›

«


«

»:

!!

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð[

ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö

0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " ! Z < ; : 98 765 4 321


:

:

• «

»


•

» « »

« »

•

•

« »

«

•


: .

.

«

»

Z. - , +[

.

.

.

.

› ›


:


»

« »

«


:

..


:

(

)


«

»

»


«

»

«

»

«

«

«

»

» «

»

» »

«

«

«

«

» » »


»

«

«

»

»


«

»

«

» «

» »


› « :

Z

~ } |[


Z\[Z Y XWVUT S[

:

9 8 76 5 4 3 21 0[ »

Z=< ;: «

Zx w v u t s r q p[ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦[ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ Ö ÕÔ Ó ÒÑ ÐÏ ÎÍ ÌË Ê É

Z& % $ # " !


»

«

» «

»

«

»

« »

« » «

"


»

«

» «

» «


« : -

»

»


«

: »

«


»

«

: » ««

»


(

)


» «

»

« «

»

» Á

Á


«

»

«

» »


«

» › »

«


«

:


.

:


:


:

"

" "

:


:

«

»

»

«

: » «

:


»

«

: »

«


:

(

)

» « »

«

: «

»


› «

«

»

» »


«

«

» «

» » « »

"


(

)

«

» « »

«


»

» «

"

«

»

«

»

"


»

«

: »

« «

»


» « »

« » «

»


«

"


"

»

« ««

» »


: »

« » «

©©© ·®¿²¶»©·-¸ ½±³


«

»


: » «

: »

«


: »

«

: » «


» « «

»

: «

»


»

«

: «

»

: Z7 6 5 43 2 1[

: » «


$#" !

¾½¼»º¹¸¶µ´³²± °¯®¬«[ Ë Ê É È ÇÆÅ Äà  ÁÀ ¿ ) (' & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + * HGFEDCBA@?>=<;:9 WV U TS R QP O N M L K J I gfedcba`_^]\[ZYX Zn m l k j ih

»

« :


»

«

:

: » «


: »

«

:

»


« ›

»


«


: «

»

»

«


: » « » «

» «


:

«

»

» « ›

«

»


»

« «

»

«

»

»


»

« ««

»

«

«

» »

«

»


!!

:(

)

«

» :(

»

)

« :


» « « «

» »

: » «

»

«


«

»

«

»


ÐÏ Î Í Ì[

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Zè ç æ åä ãâ á àß Þ

.

Zß Þ Ý Ü[


Zç æ å äã[

~ } | { z y x w v u t s r[ Z§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

Z%$#"![

«

»


Z¯[ ZX WV U[ Za`_^]\[Z[ Zkjihgfedc[ Zq p o n m[ Zw v u t s r [ Z Z

~ } |{ z y[

~ }[

Z¤ £ ¢[

ZÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [


Z² ± ° ¯ ®[

ZÁ À ¿ ¾[

¸¶µ´[

¿¾ ½ ¼ » º ¹

ZÂ Á À

ËÊ É È ÇÆ[ ÔÓ ÒÑ Ð ÏÎ[

ZÅ Ä Ã[

/ . - , + * ) ( ' & %$ # " ! Ö Õ Z432 10


C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5[

ZL K J IHGF ED

ZN M[ ZWVU TS RQ [ a` _^]\ [Z Y[ onmlkj ihgfedcb Z} | {z y x w v ut s r q p

Z\[ Z Y[

¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

[

Z¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

¦¥¤£¢¡

~ }| { z y x w v[


:98 76 5 4 [ I HG F E D C B A @ ? > = < ; U T S R Q P ON M L K J c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V q p o n m l k j i h g fe d ¢ ¡ ~ } |{ z y x w vu t s r Z§¦¥ ¤£

,+ * )( '& %$ #" ![

? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 10 / . ZA @

N M L K J I H G F E D[ XWV UTSR QP O e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y Zq p o n ml k j i h g f

» «


8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , [ CBA @[

Z>= <;:9

U T S R Q PO N M L K J I H G F E D l k ji h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V } | { z yx w v u t s r q p o n m Z

~


r q p[

Zxw vut s


> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3[ Z87[

9 8 7[

ZD CBA@?

Z@ ? > = < ; : Z$ #" ! [ Z87[

} |{zyxw vut sr q p[ Z Zxw[

~


Zxw [

( )

«

»


: ±°¯®¬ «ª©¨§ ¦¥[ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³² ÕÔ Ó ÒÑÐ ÏÎ Í ÌËÊ ÉÈ Z, +* ) (' & % $ # " ! Ö Z#" ![ Z& % $ #" ![

Z, + * ) ('[

»

« » «

KJI HGFEDCB A@[ _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q PO N M L r q p o n m l k ji h g f e d c b a` Z

~ } | { z yx w v u t s


Zxw [

»

Z

Zv u[

Zx w v u t s r q p[

»

«

: »

«

»


« » « » « :

«

«

»

»


m l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ] \[ Z w v u t s rq p o n u t s r q p on m l k j i h g f e d c[ Zzyxw v Ä Ü»«¬»®±²±³§ ïì è Ô»ª·¬·½«- ïï é è ß½¬- ïð ïì ß½¬- ïï è


«

Zx w v u t s r q p[

»


«

»

«

»

»

«

»

" »

«


»

Z~ } | { z yx w v u t s r q p[ Z#" ![

«


:

» « »

«


» « »

«

»


«

› › › :


:

» ›


«


» « «

» »

«


› » « »

« »


« »

«


»

«

»

«


»

«


» « »

«

«

»


..

ZL K J I H G F E D C B[


»

«

#"![ 210/.-,+*)('&%$ ZA @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 »

«


» «

«

»

» «

» ›

› «

»

Z#" ![

«


«

» »

« «

»


:


ª©¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢[

½¼»º¹¸¶µ ´³ ²±° ¯®¬«

ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

Zõô ó òñ ðï îíì ëê éèç æ :

Z ¤ £¢[ Zª©¨§ ¦[


ZÕ Ô Ó Ò Ñ Ð[ Zá[

Zæ åä ã[ Zë êé èç[


+* ) ( ' & %$ #" ![ 76 5 432 10/ .- , ZB A @ ? > = < ; : 9 8


»

« »

«

(

)

«

»


» « »

«

»


« « «

» »

«

»


»

« :


: ZÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ[

²±° ¯®¬«ª© ¨§ ¦[ à  Á À ¿ ¾ ½ ¼»º ¹ ¸¶ µ ´ ³ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ ô ó òñ ð ï îí ì ë ê é è ç 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' &% $ # " ! õ Z@ ? > = < ; :9 8 7 6 5 Z³ ² ± °[

Z] \ [ Z YX W V UT S[ Z\[ Z Y[


: »

«

»

« »

«

»

« »

«

» «

" ![

» «

»

«


/ . - , + * ) ( ' & %$ # :9876543210 ZB A @ ? > =< ;

» « » »

« «

«

»


» «


»


« »

«


»

« »

« :


» «

«

» » »

««

»

«


»

Z\[ ZY[

« « »

»


«

» » ««


»

«


.

««

»

» » ««

«

»

»

»


«

( )


¿¾ ½ ¼» º¹¸¶ [

ZÈÇÆÅÄÃ ÂÁÀ

»

Z£ ¢ ¡ ~ }|[ Z½¼»º¹¸ ¶µ´³ ²± ° ¯®[ ZLK JIH G FE DC[


«

»

«


:


»

»

«

»

««

:

»

«


: »

« «

» «

»

»


«

«


g f e d c[

nm lkj ih Z

ut sr qp o

~ } | { zy x w v


»

0 / .[

Z76 54 3 21

«

»

« «

»

» «

W V U TS R Q PO N [

»

Z l kj i hg fe dc ba` _ ^ ] \ [ Z Y X


»

«

«

»

Zh g f e d c[ ZÁ À ¿¾ ½[ Z©¨§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ~ }| {[ Z¸¶µ ´ ³²±[ Z¡ ~}|[


Zkj[

Zo n m[

» «

»

» »

« » «

«


b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[ Zfe d c Z_[

:


d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[ Zf e

:(

) »

› «

.

.


»

«


» «


- , + * ) ( ' & % $ # " ![

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. ZHG F E D CB

» «

»


« «

»

« » «

.

»


»

«

«

»


»

»

«

»

« « «

» » «

» »

«

»

»

j i hg fe dc ba `_ ^] \ [ Z[ Zyx w v u t s r q p o n m lk


«

« »: .( )«

«

»


» «

» »

« «


ÍÓÍ

/ ¿®»º»ë৿¸±± ½±³


............................................................................................. ................................................. .................................... .............. ................................................................ .............................................................. .......................................................................

................................. ............................................................................................ ............................................................

-

..............................................................

-

.........................................................................

-

..............................................

-

....................................................................

-

............................................................

-

...................................................

-


......................................................

-

................................................

-

........................................................................

-

............................

-

............................................................

-

.............................................................

-

.............................................................................

-

..................

-

............................................................. (

)

-

.....................................

-

.......................................................

-

...................................................................

-

...................................

-

........................

-

.....................................................................

-

........................................................................

-

.....................................

-

...................................

-

...........................................................................

-

..............................................................

-

..........................................................................

-


...........................................................

-

......................................................................

-

.............................................................................

-

......................................................................

-

.............................................

-

............................................

-

.................

-

..............................................................

-

........................................................

-

.....................................................................(

)

..........................................................

-

...................................................

-

...............................................

-

..................................................

-

.............................................

-

...................................................

-

.......................................................

-

.......................................................................

-

....................................................................

-

.....................................................................

-


.................................................................

-

..................................................................

-

..............

-

...........................................

-

.......................................................

-

................................

-

.....................................................

-

.......................

-

.................................................

-

.............

-

............................................

-

........................................................................

-

....................................................................

-

.......................................................................

-

.............................................................

-

................

-

.........................................................

-

........................................................

-

........................................................

-

....................................................................

-

....................................

-


...............................

-

.................................................................

-

........................................................................

-

....................................................

-

..........................................................................

-

........................................................................

-

..........................................................................

-

..........................................

-

............................................

-

..........................................

-

.............................

-

..............................................

-

..................................................

-

......................................................

-

......................................................

-

..................................

-

..........................................................

-

.......................................................................

-

.....................................................................

-

................................................................

-

...........................................

-


................

-

.....................................................

-

.......................................................................

-

..........................................

-

......................................................

-

....................................

-

........

-

.....................................

-

..........................................................

-

..........................................................

-

......................................................

-

.........

-

...................................................................

-

.....................

-

..........................

-

......................................................

-

..........................................................

-

...............................................

-

...........

-

.........................................................

-

..............

-


........

-

..................................................

-

........................

-

.........................................

-

................................................

-

.........................................................

-

..........................................................

-

......................................

-

...........................

-

................................

-

.......................

-

..............................................

-

....................

-

.............................................................

-

....................

-

...................

-

...........................................................

-

.........................................................

-

...........................................

..

....................................................................

-


................................ .......................................................................................... .....................................................................

-

............................................................................................ ................................................................................... ...................................................... (

)

....................................................................... ............................................................................. .................................... ..... ...... ......................................................... ................................................................ ................................................................................ ............................................................. ....................... .......................................... .................................................................... ................................................................................ ......................................................................... ........................................................ ........................................................................... ................................................... .................................................................................. ...................................................................... ....................................................


................................................................................. .............................................................. ................................................................ !!

................................................................

-

............................................................................................ ................................................... ........................................................................ .................................................... .................................................... .............................................................. ....................................................................................... ..................................................... ....................................... ................................... ........................................ .................................................. ................................................. .................................... ................................ ................................... ....... ........................ .........................................................................

......................................................... ............................................................................................

-


....................................... ..................................................................... ......... ................................................................................. ............................................................................... ................................................................... ......................................... ........................................................................................ ........................................................ .................................................. . ............................................... .............................................

.........................................................

-

............................................................................................ .......................................................

....................................................................................

-

............................................................................................ ........ .......................................................

...................................................................................... ............................................................................................ ........................................................ ............................................................................... .................................................................

-


.........................................................................

................................................

-

............................................................................................ ....................................... ...................... .................................................................

...................................... ............................................................................................ ..................................................... .................................................................

............................................................................................

-


Z' & % $ # " ! [

-

hedayah.media@gmail.com : • • • • • • •

كتاب : نهاية العالم / د. محمد العريفي  

كتاب : نهاية العالم / د. محمد العريفي

كتاب : نهاية العالم / د. محمد العريفي  

كتاب : نهاية العالم / د. محمد العريفي