Page 1

SANTHIBABU 9059446245

24 ôdô|º+ãsY 2017

_.$.mHé.kÕ«$T, ¬ø.õ.y˚DT ø£<∏ä\T : s¡<äT›, Hê≈£î #·<äTe⁄ ˝Ò<äT ø±˙.. � s¡|òüTTes¡à, ≈£Lø£≥¢ ‹s¡T|ü‹ ø£$‘·\T : ˝À≈£î\ ndüeT<äèwæº, ø£$‘·«eT+fÒ...?


SANTHIBABU 9059446245


SANTHIBABU 9059446245

ø£\\ ~H√‘·‡e+

n+‘·s¡+>∑+

dü«|üïdü+#ês¡+ Á|ü‹ eTìwæøÏ düVü≤»+. sêÁ‹fi¯ófl e÷Á‘·y˚T ø±<äT |ü>∑\T

24, ôdô|º+ãsY, 2017 #Ís¡kÕÔ düTHê$T ... 5 $ø±dü+ n|ü»j·÷ìï »j·T+>± e÷s¡TÃø√+&ç ... 6 ø£esY k˛ºØ ... 7

Vü‰dü $˝≤dü+ ... 11 ø£<∏ä s¡<äT› ... 12 ø£<∏ä Hê≈£î #·<äTe⁄˝Ò<äT ø±˙...... 13

ñ‘·‡yê˝Ò ø±<äT Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\÷ ø±yê* ... 14

d”]j·T˝Ÿ yê[fl<ä›s¡÷ n+‘˚! HÓeT©ø£ ‘êuÒ\T @&ÉTdüTÔ+<ë? ªdüs¡<ëµ |ü+&É>∑ m≈£îÿe ø±\+ J$+#˚ yês¡T...

... 16 ... 20 ... 22 ... 23

|ü<äπø[ |ü⁄düÔø£ düMTø£å\T

...24

dü«j·T+dæ<äΔ

á yês¡+ ø£$‘·«+ ˝À≈£î\ ndüeT<äèwæº

...25 ...26

≈£L&Ü ø£\\T ø£+{≤s¡T. Ä ø£\\ kÕø±s¡+ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#˚yês¡T ø=+<äs¡T. #ê˝≤eT+~ ø£\\T ø£q&É+˝À s√E\T <=]¢kÕÔs¡T. Ç+ø=+<äs¡T ‘êeTT ø£H˚ ø£\\ø°, yêdüÔe JeHêìø° q&ÉTeT yÓ’s¡T<Ûë´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘ês¡T. ‘êeTT ø£qï ø£\˝Ò$T{À, yêdüÔe+˝À m˝≤ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïyÓ÷ ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ dü+e‘·‡sê\≈£î dü+e‘·‡sê\T <=]¢düTÔ+{≤s¡T. M{Ïì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì z ø£\\ ~H√‘·‡yêìï 2012˝À ø=\+_j·÷ j·T÷ìe]‡{°øÏ #Ó+~q z ÇHéÁdüºø£ºsY Äs¡+_Û+#ês¡T. n|üŒ{Ïï+∫ Á|ü‹ @{≤ ôdô|º+ãsY 25q ªÁ&ûyéT &˚µ>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n+<äTπø πs|ü⁄ r]ø£>±, ì+bÕ~>± ≈£Ls¡TÃì MT J$‘êìï, MTs¡T ø£qï ø£\*ï ne˝ÀøÏ+#·+&ç ˇø£kÕ]. u≤\´+˝À, øöe÷s¡+˝À, ‘=* j·Te«qÁbÕj·T+˝À mH√ï ø£\\T ø£+{≤s¡T. ∫qï|ü&ÉT ªªne÷à H˚qT ô|<ä›j·÷´ø£...µµ n+≥÷ neTà‘√ ø£ãTs¡T¢ mH√ï #ÓãT‘ês¡T. #·<äTe⁄ |üP]Ô #˚düTø=ì, ñbÕ~Û y˚≥˝À |ü&ܶø£ ˝Àø£+ rs¡T ‘Ó*dæ $düTÔb˛‘ês¡T. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ‘·≥dæú+#˚ yÓ’s¡T<Ûë´\ø°, dü+øÏ¢wüº‘·\ø° ‘·≥Tºø√˝Òø£ $\$\˝≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. eT]ø=+<äs¡T |ü]dæú‘·T\ ÁbÕã˝≤´ìøÏ ø£ø±$ø£\eTe⁄‘ês¡T. ‘êeTT n|üŒ{Ïes¡≈£î e´‹πsøÏdüTÔqï eè‘·TÔ\ s=+|æ˝ÀH˚ ~>∑ã&É‘ês¡T. ∫qï‘·q+˝À ejÓ÷*Hé H˚s¡TÃ≈£îH˚ y˚fi¯ dü+^‘· Á|ü|ü+#·+˝À z kÕúq+ dü+bÕ~+#ê\qT≈£îqï eTìwæ, ‘·q≈£î q|üŒì e÷¬sÿ{Ï+>¥ s¡+>∑+˝ÀøÏ yÓ[fl ø±˝≤ìï #˚C≤s¡TÃø√e&É+ $cÕ<ä+. ø±˙ <ëìøÏ n\yê≥T |ü&ç n+<äT˝ÀH˚ ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+ <äj·T˙j·T+. ‘·qT düèõ+∫q ejÓ÷*Hé sê>±\øÏ ‘êH˚ |üsêsTT yê&ÉsTT e÷¬sÿ{Ÿ eP´Vü≤Á|ü‹eP´Vü‰\ #·+Áø£eTD+˝À ø±\+ >∑&É|ü≥+ yÓ’∫Á‹. ‘·q ø£\\øÏ ‘êH˚ |üsêsTTø£s¡D #Ó+<ä&É+ ø£Hêï $cÕ<ä+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï $cÕ<äuÛÑ]‘· dæú‹ m<äTs¡e≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ìs¡+‘·s¡+ eTq ø£\\ |ü≥¢ eTq+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. eTq dü«bÕï*ï eTqy˚T kÕø±s¡+ #˚düTø√yê*. eTq+ ø√s¡T≈£îqï≥Tº>±, eTq+ ø£\\T ø£qï≥Tº>± eTq J$‘êìï, eTq ø±˝≤H˚ï eTqy˚T düs¡sTTq Ø‹q düèõ+#·Tø√yê*. eTq J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTq+ ìs¡íj·÷\T rdüTø√ø£b˛‘˚ y˚s=ø£s¡T ìs¡íj·÷\≈£î ‘·˝§–Z ã‘·T≈£î >∑&ÉbÕ*‡ edüTÔ+<äì Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ »\+<Ûäs¡ #ÓãT‘ês¡T. n+<äTø£ì πs|ü⁄ Á&ûyéT &˚ s√Eq MTs¡T ø£qï ø£\\ >∑T]+∫ ˇø£kÕ] Ä˝À∫+#·+&ç. MT ø£\\ø°, ì»J$‘êìø° q&ÉTeT bı+‘·q ñqï<√ ˝Ò<√ #·÷düTø√+&ç. MTs¡T <˚ìø√dü+ nVü≤s¡Vü≤+ ‘·|ædüTÔHêïs√ Ä dü«bÕï*ï z &Ó’Ø˝À sêj·T+&ç. yês¡+˝À z Hê\T>∑TkÕs¡¢sTTHê yê{Ïì ‹]– #·<äTe⁄ø√+&ç. MT ø£\\ kÕø±s¡+ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq ÁøÏj·÷o\‘·ì dü+‘·]+#·Tø√+&ç. MT ø£\\≈£î MTs¡T $\TeìùdÔ, yê{Ïì kÕø±s¡+ #˚düT≈£îH˚ ~X¯>± ø±\+ >∑&É|ü>∑\s¡T. ø£\\T ø£Hê*. yê{Ï ì+∫ ñ‘˚Ô»+ bı+<ë*. nyê+‘·sê˝…ìï m<äTs¡sTTHê ø£\\ kÕ|òü\´+ ø√dü+ ÁX¯$T+#ê*. n|ü&˚ eTq dü«bÕï\øÏ kÕs¡úø£‘·. n<˚ J$‘êìøÏ n+<ä+, Äq+<ä+.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 3


SANTHIBABU 9059446245

e÷ }s¡T >√&ÉT Á|ü|ü+#êìøÏ #ÓbÕŒs¡T

ÇH˚ïfi¯¢ qT+∫ #ê\ eT+~ sêkÕs¡T ø±ì ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢

ø£˙ïs¡T ‘Ó|æŒ+#˚ ø£<Ûäq+ sêj·T&É+‘√ bÕ≥T e÷ |ü˝…¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·Ç∫Ã+~ e÷Á‘·+ ªqe‘Ó\+>±Dµj˚T. e÷ |ü˝…¢˝À ñqï >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ düeTdü´\qT <˚XÊìøÏ ñqï~ ñqï≥T¢ #Ó|æŒq+<äT≈£î qe‘Ó\+>±D j·÷»e÷Hê´ìøÏ ø£è‘·»„‘·\T. >∑˝ŸŒ¤ düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚j·÷\ì, e÷ ˝≤+{Ï ìs¡Tù|<ä u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î ªqe‘Ó\+>±Dµ >∑˝ŸŒ¤ ø£<ÛäHê\T sêdüTÔ+<ä<äì Ä•kÕÔ+. e÷ Á>±eT+˝À ñqŒ >∑˝ŸŒ¤ u≤~‘· ≈£î≥T+u≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’q ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫ Ä<äT≈£î+≥T+<äì Ä•düTÔHêï+. - uÛÑ÷|ü*¢ <˚ej·T´— >∑T+&É+|ü*¢ düs¡Œ+#Y, »–‘ê´\

Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T˝§ÿHê*

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >∑˝ŸŒ¤ bÕ\d”ì neT\T #˚kÕÔeTì C≤|ü´+

#˚düTÔ+~. ˇø£ÿ }s¡T˝ÀH˚ Ç+‘· eT+~ u≤~Û‘·T\T ñHêïs¡H˚ n+XÊìï rdüTø=ì ªqe‘Ó\+>±Dµ Ä~yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]+#·&É+ ì»+>± n_Ûq+<ä˙j·T+. Á>±eT+˝Àì m+‘√ eT+~ Ä&Éyêfi¯ó¢ >∑˝ŸŒ¤ yÓ*¢ e#êÃs¡T. yês¡T nø£ÿ&É |ü&ɶ u≤<Ûä\qT ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢ sêXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê >∑˝ŸŒ¤ bÕ\d”æì neT\T #˚dæ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~. - ‘ê{Ï|ü*¢ eT˝Ò¢X¯+, >∑˝ŸŒ¤ u≤~‘·T&ÉT

˝ÒK\T

ø£+&ÉT¢ #ÓeTsêÃsTT

>∑˝ŸŒ b˛jÓTT∫Ãq >∑T+&É+|ü*¢ ÁX¯eTJe⁄\ >∑T]+∫ Ç∫Ãq

ø£esY k˛ºØ #·<äTe⁄‘·T+fÒ ø£+&ÉT¢ #ÓeTsêÃsTT. ìC≤ìøÏ Ç+‘·ø£Hêï <äj·T˙j·TyÓTÆq u≤<Ûä\T nqTuÛÑ$+∫qyês¡T eTq ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ m+<äs√ ñHêïs¡T. $T–*q |üÁ‹ø£\T, {°M\T ≈£L&Ü ªqe‘Ó\+>±Dµ e÷~πs sêùdÔ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. ªk˛|ü‹µøÏ e÷ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü⁄‘·THêï+. Ç˝≤+{Ï >∑˝ŸŒ¤ ø£<ÛäHê\qT eT]ìï sêj·÷\ì ø√s¡T≈£î+≥÷... - #Ûê+<ébÕcÕ, >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT

ù|òdtãTø˘ ø£ãTs¡T¢

ôV’≤<äsêu≤<é˝À ª≈£î\TeTHê*µ

ôV’≤<äsêu≤<é˝À

eTq≈£î ≈£î\TeTHê* n+<ë\T <äs¡Ùq$T#êÃsTT. q>∑s¡+˝À ≈£î\TeTHê* n+<ë\T @+≥qT≈£î+≥THêïsê? Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢

‘Ó\+>±D j·÷dü n+fÒ u≤>∑T+&˚~

ª‘Ó\+>±D

dæìe÷ n+fÒ...µµ @$T{À düŒwüº+#˚dæq yê´dü+ ì»+>± #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡+>± kÕ–+~. πøe\+ ‘Ó\+>±D uÛ≤wüqT ñ|üjÓ÷–+∫q+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>±D dæìe÷ nsTTb˛<äì, ‘Ó\+>±D dæìe÷ ù|s¡T‘√ »]π> Á|ü#ês¡+ n+‘ê »Hêìï eTuÛÑ´ô|{Ϻ kıeTTà#˚düT≈£îH˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑y˚Tqì s¡#·sTT‘· ù|s=ÿqï dü+>∑‹ yêdüÔey˚T. nsTT‘˚ á yê´dü s¡#·sTT‘· ª‘Ó\+>±D uÛ≤wüµ n+≥÷ #ê˝≤ kÕs¡T¢ ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D uÛ≤wü, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛ≤wü nì ‘Ó\T>∑TqT $uÛÑõ+#·&É+ ø£¬s≈£îº ø±<äT. ìC≤ìøÏ ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü‹ ÁbÕ+‘êìøÏ ‘·q<Ó’q j·÷dü ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ ‘Ó\+>±D uÛ≤wü ã<äT\T ª‘Ó\+>±D j·÷düµ n+fÒ u≤>∑T+&˚<˚yÓ÷! - •e, ôV’≤<äsêu≤<äT Ä*«Hé ø±\˙, <Ûäs¡D° q>∑sY˝Àì |ü]øÏ #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ #˚]q ø±\Twü´ »˝≤\T á yê‘êes¡D≤ìï düèwæº+#êsTT. <Ûäs¡DÏ q>∑sY˝Àì |ü]øÏ #Ós¡Te⁄ qT+∫ e∫Ãq qTs¡T>∑T ns¡øÏ˝À MT≥s¡T y˚Ts¡ Væ≤e÷\j·÷\qT ‘·\|æ+#˚˝≤ >∑T≥º\T >∑T≥º\T ù|s¡T≈£î b˛sTT+~. ‘Ó\¢>±, eT+#·T >∑T≥º˝≤ ù|s¡T≈£îb˛sTTq qTs¡T>∑TqT ‘=\–+#·Tø√e&ÜìøÏ kÕúì≈£î\T HêHê nedüú\T |ü&ܶs¡T. eT+#·Tø=+&É\qT ‘·\|ædüTÔqï qTs¡>∑qT #·÷dæ kÕúì≈£î\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. es¡¸+ |ü&ɶ|ü&É˝≤¢ #Ós¡Te⁄˝Àì ˙{Ïì XÊ+|æ˝Ÿ‡ f…dæº+>¥ n+≥÷ bı\÷´wüHé ø£+Á{À˝ŸuÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T e∫à rdüT¬øfi¯¢&É+ ‘·|üŒ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ á $wü|ü⁄ qTs¡>∑\‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì kÕúì≈£î\T HÓ‹Ôu≤<äT≈£î+≥THêïs¡T. eTq eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY kÕsY e÷{≤¢&ç‘˚ ôV’≤<äsêu≤<éqT nyÓT]ø± #˚kÕÔ.. es¡+>∑˝ŸqT yêwæ+>¥≥Hé #˚kÕÔ nì m|ü&É÷ #ÓãT‘·T+&˚{À&ÉT>± .. eT] Ç~ #·÷XÊø£ ≈£î\TeTHê* n+<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ #·÷|æ+#ê+.. ø£ècÕí>√<ë]ì q>∑s¡+\ bÕ]+∫q+...ÇB e÷ n_Ûeè<˚Δ nì #ÓãT‘ês√ @yÓ÷.

k˛|ü‹ô|’ MT düŒ+<äq\T sopathisunday@gmail.com≈£î |ü+|æ+#·+&ç. Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 4

` |ü⁄bÕŒ\


SANTHIBABU 9059446245

#Ís¡kÕÔ

@+sê qπswü÷ª&É˝Ÿµ >± ñHêïe⁄ nì

n&ç>±&ÉT düTπswt qπswtì qπswü|ü&ÉT >∑{Ϻ>± ì≥÷º]à @+{À sêe÷ Ä$&ÉøÏ á eT<Ûä´ ˇ+{À¢ @+ u≤>∑T+&ÉfÒ¢<äHêï&ÉT eTs¡|ü&ÉT me¬s’Hê eT+∫ &Üø£ºsY <ä>∑Z]øÏ rdüTπøfi¯flø£ b˛j·÷yê nHêï&ÉT düTπswt Ä|ò”düT˝À n\eTsêì >∑{Ϻ>± eT÷ùddæ u…’˝Ò›s¡&ÜìøÏ s¡&û nsTTb˛sTT nsTT<˚ nsTT<äT ì$TcÕ˝À¢ Ç<ä›s¡÷ s√&ÉT¶ MT<ä q&ÉTdü÷Ô e÷{≤¢&ÉTø√kÕ>±s¡T #·÷|æ+#êÁHê uÀ˝…&ÉT f…düTº\÷ f…düTº\øÏ uÀ˝…&ÉT &ÉãT“\÷ Ks¡ÃsTT b˛j˚TsTT ø±˙ @+ ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT nHêï&ÉT qπswt &É˝Ÿ>± ñqï qπswt‘√ düTπswt @+ ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT n+fÒ @$TÁ{≤ ø=+|üBdæ d”]j·Tdt>± d”]j·TkÕ‡ nq&ç>±&ÉT n<˚+ø±<äTsê ÄyÓT Äs√>±´ìπø &Û√ø±˝Ò<äT u≤&û˝À n+‘ê düe«+>±H˚ e⁄+~ ø±b˛‘˚ eTqùd u≤>∑T˝Ò<äT eTH√yê´~ÛøÏ eT] yÓT&çôdHÓe«s¡÷

düTHêMT

ø£ìô|≥º˝Ò~+ø± nHêÁ&Ü &Üø£ºs¡T nHêï&ÉT qπswt düTπswt‘√ eTsêyÓT eTH√yê´~Û @$T{À ø£qTø√ÿ˝Òø£b˛j·÷yê ÄyÓTqT dü+‘√wü+>± ñ+&É&ÜìøÏ @yÓTÆHê #Ój·T˝Òø£b˛j˚Tyê nHêï&ÉT. düTπswt m+‘√ Á|üj·T‹ï+#êqTsê ø±˙ á yê≥‡|t <ëì ÁbÕD≤\ MT<äπø e#˚Ã≥Tº+~sê n+≥÷ ~>±\T |ü&ܶ&ÉT qπswt düTπswt qπswt M|ü⁄MT<ä #·s¡Tdü÷Ô n˝≤ &û˝≤|ü&çb˛‘˚ m˝≤sê ndü\T yê≥‡|t πøMT u…≥sê|òt ÁbÕD≤ìø° ñqï *+πø$T≥ì n&ç>±&ÉT düTπswt @+#Ó|üŒqTsê ‘·qT eT÷&√ Hê\T>√ Á>∑T|ü⁄˝À¢ yÓT+ãs¡T ˇø£ Á>∑÷|ü⁄ ‘·sê«‘· z Á>∑÷|ü⁄˝À yêfi¯ófl ô|fÒº >∑T&ée÷]ï+>¥ yÓTùdE˝ÀÔ <ëìøÏ ‘Ó\¢yês¡T‘·T+<ë ‘·sê«‘· {°ø£|ü\ Çy˚TCŸ\÷ |üP\>∑T‘·TÔ\÷ nM nj·÷´ø£ ø±˙ ø±|ò”øÏ >∑‹˝Ò<äqTø√ n~ düπsqqT≈£î+fÒ eTπs mes√ yêfi¯ó¢ #·T{≤º˝À¢ ˇø£s¡T ø±s¡Tø=+{≤s¡T ø=qïyêfi¯ófl n<ÓøÏÿ <äsê®>± ‹s¡>∑˙ ø±<äqTï ˇ<ä›qTï ø±˙ <ëì Çy˚TE\T s¡ø£s¡ø±\T>± ôd\T¢˝À ô|{Ϻ Ç~

e÷ø±s¡T Ç~ e÷ ø=‘·Ôø±s¡T nì |ü<˚ |ü<˚ #êe>=≥º&É+‘√ e÷ Ä$&É ø±s¡Tø=q˝Òì Hê yÓ’|ü⁄ #·÷ùd #·÷|ü⁄ #Ó|üŒ˝ÒÁHê nì u≤e⁄s¡TeTHêï&ÉT qπswüß düTπswt qπswt #˚‹øÏ ø£ØÃ|òædü÷Ô á e÷Á‘êìπøHê eTH√»ãT“ nHêï&ÉT qeTà˝Òq≥Tº>± #·÷dü÷Ô qπswtì qπsdü+<äT≈£îHêï&ÉT Ç˝≤+{Ï Çy˚TCŸ\T mqïì #Ó|üŒqTsê ˇø£fi¯ófl $e÷q+˝À bò˛{À rdæ y˚T+ eT˝Òwæj·÷ yÓfi¯ó ÔHêïeT+{≤s¡T ˇø£s¡T n<˚<√ ;∫˝À bò˛{À\T ~– >∑T|æŒ+#˚kÕÔs¡T Çø£ ø=‘·Ô Ns¡\ Çy˚TE\sTT‘˚ n&É≈£îÿ ˇø±yÓT ø=‘·Ô #Ó|ü\T ô|{Ϻ+~ yê≥‡|ü˝À q>∑\T ô|fÒº yêfi¯ófl ø=+<äs¡sTT‘˚ ‘êeTT #˚dæq »+‹ø£\T ô|fÒº yêfi¯ófl ø=+<äs¡T @+#Ó|üŒqTsê ÇB nB nì˝Ò≈£î+&Ü @~|ü&ç‘˚ n~ô|{Ϻ e÷ Ä$&É˝≤+{Ï yêfi¯fl ã\V”≤q|ü⁄ yÓT<äfi¯flì q$T˝ÒdüTÔHêïs¡qTø√eT+≥÷ eT∞fl u≤e⁄s¡Hêï&ÉT qπswt ø£ØÃ|òt ˇø£ÿfÒ ñ+~sê n~ ‘·&çdæ eTT<ä›sTTb˛‘˚ Ç+ø√f…ø£ÿ&çï+∫ ‘˚qT ‘·e÷sTT+#·Tø√ Hêe÷{ÏqT Ä <ä]Á<ä|ü⁄ kÕàs¡Tºbò˛Héì ÄyÓT <ä>∑Z]ï+∫ ˝≤π>düTø√&Ü+‘√ ÄyÓT Äs√>∑´eT÷ ˙ Äs√>∑´eT÷ ≈£î<äT≥|ü&ÉÔj·THêï&ÉT düTπswt á kÕ] #ÓsYeTHêï&ÉT qπswt Ä e÷≥ e÷Á‘·+ nq≈£îsê ø=+|üø=˝Ò¢s¡sTTb˛~› dü+kÕs¡+ Ç~es¡≈£î Hê #·<äTe⁄ #·≥Tºã+&É˝…’ b˛sTTq≥Tº b˛~›s¡yÓ’ Hê\T>∑Z+≥\÷ e+{≤yês¡TŒ ˝Ò≈£î+&Ü ‹+&û ô|≥º≈£î+&Ü á ‹|üŒ\T ô|≥º≥y˚T$T≥ì ì\BùdÔ dü<äT›≈£îHêyÓT |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[fl b˛uÀ‘·T+fÒ ø±fi¯ófl |ü≥Tº≈£î ã‹e÷\¶yÓTTø£ÿfÒ ‘·≈£îÿyÓ’+~ ˝Òø£ ˝Òø£ ø±ø£ ø±ø£ ô|fi¯flsTTq yêDÏí eT∞fl s√&ÉT¶MT<ä |ü&˚j·T≈£îsê n+≥÷ u≤e⁄s¡Hêï&ÉT qπscÕ s√EøÏ düTπswtøÏ u…’ #Ó|üPÔ eTsêï&ÉT qπswt sê˝Ò<ë|ò”düTøÏ Ä eTsêï&˚ ø±<äT |ü~ùV≤ÁH√E˝≤Δø± sê˝Ò<ë ‘·sê«‘· e∫Ãq qπswtì düTπswt‘√ düVü‰ Á|ü•ï+#ês¡+‘ê @yÓTÆ+<˚yÓTÆ+<˚ eTq|ü&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT qπswt düTπswt≈£î u…’ #Ó|æŒ qπswt Ç+{Ϭøfi‚Ô yêfi≤fl$&É ø£q|ü&É˝Ò<äì ÄyÓT ø√dü+ ã+<ÛäTe⁄*fi¯fl˝À¢ y˚{ÏøÏ ∫es¡øÏ n<˚<√ }fiÀfl ñqï ÄyÓT ‘·eTTà&ç+{À¢ ñ+<äì ‘Ó*dæ yÓfi‚Ô n|üŒ{Ïπø mH√ï >∑+≥*ï+∫ yê≥‡|ü\T #·÷&ɶ+˝À eTTì–b˛sTT ñqï ÄyÓT #·T≥÷º z |ü⁄≥º ô|]– b˛sTT ñ+≥+‘√ ô|s¡{À¢ |ü⁄≥º˝À ÄyÓTì |ü>∑\>={Ϻ |ü⁄≥ºì ãj·T≥≈£î rdüT≈£îe∫à ã‹e÷* eT∞fl ‘·q Ç+{ÏøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ dü]øÏ˙ï s√E˝…’b˛sTT+<ä+≥÷ yÓøÏÿ yÓøÏÿ m&Ée&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq qπswtøÏ mes¡÷ ø£ØÃ|t Çe«˝Ò<Ó+<äTø£q>± n‘·ì <äTK+ ≥e˝ŸøÏ ≈£L&Ü m≈£îÿe ø£qTø£ ` ∫+‘·|ü≥¢ düT<äs¡ÙHé, 9299809212

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 5


SANTHIBABU 9059446245

$ø±dü+

n|ü»j·÷ìï »j·T+>± e÷s¡TÃø√+&ç J$‘·+ m\¢|ü⁄Œ&É÷ ˇπø $<Ûä+>± kÕ>∑<äT. ø=Hêïfi¯ó¢Vü‰sTT>± >∑&ç∫b˛‘·T+~.

dü+‘√wü+>± ñ+{≤+. nìï |üqT\qT #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+{≤+. n+‘ê kÕ|ò”>±H˚ »s¡T>∑T‘·T+~. ñqï≥T¢+&ç ø£cÕº\T #·T≥TºeTT&É‘êsTT. n|ü»j·÷\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É‘êsTT. dü]>±Z á düeTj·T+˝ÀH˚ >∑T+&Ó ìã“s¡+‘√ ñ+&Ü*. H˚&ÉT n|üCj·÷ìï m<äTs=ÿ+fÒ πs|ü⁄ $»j·T+ e]düTÔ+~. <ëì ø√dü+ z|æø£‘√ y˚∫ ñ+&Ü*. kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+‘√, z|æø£‘√ J$‘êìï kÕ–+#ê*. düVü≤qq+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±*. m<äT¬s’q n|ü»j·÷ìï $»j·T+>± e÷s¡TÃø√yê*. Ç~ e÷qe \ø£åD+. n+‘˚>±ì á Á|ü|ü+#·+˝À ø£cÕº\˙ï Hê ˇø£ÿ&çπø e#êÃsTT. n+<äs¡÷ Vü‰sTT>± ñHêïs¡ì uÛ≤$+#·e<äT›. Á|ü‹ eTìwæø° ø£cÕº\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. m<äTs¡T <Óã“\T ‘·>∑T\T‘êsTT. yê{Ïì ø=+‘·eT+~ ãj·T≥≈£î #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T. eT]ø=+‘·eT+~ #Ó|ü⁄Œø√s¡T. n+‘˚ ‘˚&Ü. ø£cÕº\T, u≤<Ûä\T #Ó|ü⁄Œø√q≥¢sTT‘˚ ªyêfi¯ófl m+‘· Vü‰sTT>± ñHêïs¡Tµ nì nqT≈£î+{≤+. nsTT‘˚ ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯ó¢ n|üCj·÷\T m<äTs¡T <Óã“\T nH˚$ n+<ä]ø° ñHêïj·TH˚ $wüj·÷ìï eTs¡∫b˛e<äT›. ndü\T yê{Ïì J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± >∑T]Ô+#ê*. eTq dü+‘√wü+‘√ á ˝Àø±ìøÏ |üì˝Ò<äT. eTq≈£î eTqy˚T dü+‘√cÕìï bı+<ë*. Á|ü‹ ≈£L\ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î m\¢|ü⁄Œ&ÉT dæ<äΔ+>± ñ+&Ü*. ñ<ëVü≤s¡D≈£î düTπswt kÕ|òtºy˚sY ñ<√´–. Á|ü‹ HÓ˝≤ J‘êìï Vü‰sTT>± Ks¡TÃô|fÒºyê&ÉT. J$‘êìï m+C≤jYT #˚düTÔ+&˚yê&ÉT. ñqï≥T¢+&ç Äj·TqqT ñ<√´>∑+˝À qT+∫ rdæy˚XÊs¡T. Á|ü|ü+#·+ ‘·\øÏ+<äT\T>± nsTTq≥T¢ nì|æ+∫+~. y˚‘·q+ ˝Ò≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤+{Ï eTVü‰q>∑s¡+˝À m˝≤ J$+#ê\ì eT<äq |ü&ܶ&ÉT. e÷qdæø£+>± ≈£î+– b˛j·÷&ÉT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ n‘·H˚$T #˚j·÷*? eTs√ ñ<√´>±ìï yÓ‘·Tø√ÿyê*. n+‘·es¡≈£î z|æø£‘√ J$‘êìï kÕ–+#ê*. Ç~ es¡≈£î e∫Ãq≥T¢ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À eT∞¢ y˚‘·q+ \_Û+#·ø£ b˛e#·TÃ. ñqï ø=~› &ÉãT“\‘√H˚ düs¡T›u≤≥T #˚düTø√yê*. Ä]úø£+>± düeTdü´qT n~Û>∑$T+#ê*. n+<äT≈£î ñ<√´>∑+ ñqï|ü⁄&ÉT #˚‹øÏ e∫Ãq y˚‘·Hêìï »˝≤‡>± Ks¡TÃ#˚j·Tsê<äT. n+<äT˝À ø=+‘·yÓTT‘êÔìï bı<äT|ü⁄ #˚düTø√yê*. ˝Ò<ë dæúsêdüTÔ\qT ø=ì ô|≥Tºø√yê*. ø£cÕº˝À¢ ñqï|ü⁄&ÉT n$ $TeTà*ï Ä<äT≈£î+{≤sTT. MT Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+#·T‘êsTT. á ndüÔe´düÔ düe÷»+˝À @ ñ<√´>±ìøÏ >±´s¡+{° ˝Ò<äT. &ÉãT“\T ñqï|ü⁄&ÉT $#·Ã\$&ç>± e´j·T+ #˚ùdÔ, n$ ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT düVü‰j·T|ü&˚+<äT≈£î mes¡÷ eTT+<äT≈£îsês¡T. á ø£]ƒq yêdüÔyêìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. nsTT‘˚ ø=ìï <˚XÊ˝À¢ ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Ä <˚XÊ˝À¢ Jeq uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. eTq <˚X¯+˝À Ä kÂø£s¡´+˝Ò<äT. ø±]àø£ #·{≤º\T nH˚ø£+ ñHêï, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT. #·{≤º\T ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. yê{Ïì @ j·T»e÷˙ U≤‘·s¡T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT

J$‘·+˝À ‘·|üŒìdü]>± ø£wüºqcÕº\T, u≤<äs¡ã+B\T, m<äTs¡T <Óã“\T ñ+{≤j·Tqï $wüj·÷ìï #ê˝≤ eT+~ n+^ø£]+#·s¡T. ns¡ú+ #˚düTø√s¡T. á ø£åD+˝À ˝…’|òtqT m+C≤jYT #˚j·T&Éy˚T eTTK´eTqT≈£î+{≤s¡T. yêdüÔe |ü]dæú‹ì Á>∑Væ≤+#·s¡T. <ëìï dü]>±Z n+#·Hê y˚j·Ts¡T. J$‘·+˝À ñqï‘· kÕúHêìøÏ #˚πs+<äT≈£î me]MT<ä yê]øÏ qeTàø£+ ñ+&É&É+ eTTK´+. n+‘˚>±ì ø£fi¯XÊ\\T, $X¯«$<ë´\j·÷\T Á|ü<ëq+ #˚ùd &çÁ^\‘√ |üì ˝Ò<äT. kÕe÷q´ Á|ü»\T J$‘·eTH˚ $X¯«$<ë´\j·T+˝À nH˚ø£ $wüj·÷\T H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. m+@\T, |”ôV≤#Y&û\T #˚dæqyê] ø£+fÒ J$‘êìï #·~$qyês¡T m+‘√ ‘Ó*yÓ’q yês¡T. J$‘·eTH˚ HÍø£qT kÕ|ò”>± q&çù|+<äT≈£î ø±e\dæq $\TyÓ’q, nbÕs¡yÓTÆq nqTuÛÑyêìï ‘·eT Ä#·s¡D <ë«sê H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. n+<äTπø #·]Á‘· ìsêà‘·\T Á|ü»˝Ò. yêπs >=|üŒyês¡T. e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T. J$‘·+˝À $»j·÷ìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ $<ä´, ìs¡+‘·s¡+>± H˚s¡TÃø√yê\H˚ ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ nedüs¡y˚T >±ì ø£fi¯XÊ\\T Á|ü<ëq+ #˚ùd dü]º|òæ¬ø≥T¢ eTTK´+ø±<äT. J$‘· bÕsƒê\qT $X¯«$<ë´\j·÷\ qT+∫ ø±<äT. ˝…’|òt qT+∫ H˚s¡TÃø√yê*. J$‘·y˚T eTìwæøÏ $\TyÓ’q bÕsƒê\qT H˚s¡TŒ‘·T+~. |ü⁄düÔø±\qT #·<äTe⁄‘·÷ $C≤„Hêìï Ä]®+#ê*. J$‘·+˝À $»j·÷ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ MTs¡T mø£ÿ&ç qT+#Ó’Hê, @ kÕúsTT qT+#Ó’Hê ÁbÕs¡+_Û+#·e#·TÃ. <ëìøÏ |ü{≤º\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. MT Á|ü‹uÛ≤ kÕeTsêú´\ MT<ä $XÊ«düeTT+&Ü*. Ä $XÊ«düy˚T eTT+<äT≈£î q&ç|ædüTÔ+~. $»j·T •Ksê\≈£î #˚s¡TdüTÔ+~. Á|ü‹ s√E e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eTqTwüß\‘√H˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, s√p ˇπø s¡÷≥T˝À yÓfi¯SÔ ñ+fÒ ø=‘·Ô<Ûäqy˚T$T ñ+&É<äT. ø=‘·Ô neø±XÊ\T \_Û+#·e⁄. s¡÷≥TqT e÷s¡Ã+&ç. ø=‘·Ô e´≈£îÔ\‘√ |ü]#·j·÷\T ô|+#·Tø=+&ç. yê] nqTuÛÑyê\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T+&ç. yês¡T J$‘·+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ nqTdü]+#ê*‡q |ü<äΔ‘·T\qT |ü]o*+#·+&ç. Ä#·s¡D°j·T+>± ñ+fÒ yê{Ïì Ä#·]+#·+&ç. J$‘êìï Äq+<äeTj·T+ #˚düTø=+&ç. ` õ >∑+>±<ÛäsY dæs¡Œ, 9010330529

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 6


SANTHIBABU 9059446245

ø£esY k˛ºØ

ˇø£|ü&ÉT <˚e<ëd” qè‘ê´\T, ‘·s¡Tyê‘· ã÷‘·T|ü⁄düÔø±\T, Ä ‘·s¡Tyê‘· ã÷¢

dæìe÷\T (˙*∫Á‘ê\T), Á|üdüTÔ‘·+ b˛s√ïÁ>∑|ò”... Çe˙ï ˝…’+–ø£ #·s¡´\≈£î Áù|s¡D≤? ˝À˝À|ü\ <ë–ñqï ø√¬sÿ\qT dü+‘·è|æÔ|üs¡T#·Tø√e&Ée÷? e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·eT ªHÓ{Ÿµ˝À ô|<ä›\T yê]øÏ q∫Ãq$ #·÷ùdÔ ‘·ù|Œ+{Ï? ndü\T Ç{≤¢ #·÷&É≥+ e\q $ø£è‘·yÓTÆq ø√]ø£\T #·\¢ã&ç Ád”Ô\ô|’ n‘ê´#êsê\T n<äT|ü⁄˝À ñ+{≤sTT. ø±<äT ø±<äT Çe˙ï eT‘ê\T #Ó|æŒq ˙‘·T\≈£î e´‹πsø£+, ÄyÓ÷~+#·sê<äT... Ç{≤¢ s¡ø£s¡ø±\ n_ÛÁbÕj·÷\T á ôdø˘‡ Áù|s¡D\T ø£*–+#˚ <äèXÊ´\ô|’ X¯‘êu≤›\T>± #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À |üdæ_&ɶ\≈£î ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq Ä+Á&ÜsTT&é bò˛q¢ |ü⁄D´e÷ nì n+<ä]ø° b˛sYï #·÷ùd düe÷q neø±X¯+ \_Û+∫+~! nôd+;¢˝À ≈£Ls=Ãì b˛sYï #·÷ùd+‘·>± dü<äs¡T düuÛÑT´\T <ëìøÏ n\yê≥T|ü&ܶs¡T. Çø£ {°H˚»s¡T¢, j·TTe‘·, eT<Ûä´ej·TdüTÿ\T, eTTdü*yês¡T... Ç{≤¢ ej·TdüT‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü M{Ïì MøÏådüTÔHêïs¡T, 400 ø√≥¢ ôd’≥T¢ H˚s¡T>±qT, nH˚ø£yÓTÆq s¡Vü≤dü´yÓTÆq ù|s¡¢‘√ Ç+ø± nH˚ø£+ ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± |ü⁄≥Tºø=dü÷ÔH˚ ñHêïsTT. ø=ìï <˚XÊ˝À¢ b˛sYï dæìe÷\ |ü≥¢ @ ìùw<Ûä+ ˝Ò<äT. ø=ìï <˚XÊ\T yê{ÏøÏ ô|’sY yê˝Ÿ‡ ì]à+#·T≈£îHêïsTT. @ ej·TdüTyês¡T M{Ïì #·÷&Ée#√à ìπs›•+∫ |üs¡´y˚øÏå+#˚ <˚XÊ\÷ ñHêïsTT. b˛s√ïÁ>∑|ò” dæìe÷\T HÓ{Ÿ˝À #ê˝≤ ô|<ä› yê´bÕs¡+. s¡ø£s¡ø±\ e´≈£îÔ\ yê+#Û·\≈£î dü]|ü&˚≥Tº>±... e÷eT÷\T>± |ü∫à ã÷‘·T\T #·÷|ü&É+,

` <˚$

|æ\¢\‘√ ˝…’+–ø£ #·s¡´\T, nqï#Ó˝…¢fi¯ó¢, nø£ÿ‘·eTTàfi¯ó¢, ‘·+Á&ç_&ɶ\T, ‘·*¢ø=&ÉT≈£î\T e+{Ï s¡ø£Ô dü+ã+BÛ≈£î\ eT<Ûä´ XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûë\T— πs|t, b˛sYï, $T\≥Ø πs|t b˛sYï, {°H˚CŸ b˛sYï, _Ûqï ej·TdüT\yê] eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T, Ád”Ô\≈£î Ád”\≈£î, |ü⁄s¡Twüß\≈£î |ü⁄s¡Twüß\≈£î, eT÷&√ C…+&ÉsY yê] eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T, s¡ø£Ôdæø£ÔyÓTÆq n‘ê´#êsê\ ∫Á‘ê\T, kÕeT÷Væ≤ø£ ˝…’+–ø£ #·s¡´\T, X¯yê\‘√, »+‘·Te⁄\‘√ dü+|üs¡ÿ+, nH˚ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢ dü+|üs¡ÿ+ e+{Ï nH˚ø±H˚ø£ b˛sYï ∫Á‘ê\T ñ+{≤j·Tì ªªb˛sYï <ëì |òü*‘ê\Tµµ nH˚ n<Ûä´j·Tq+ ‘Ó*|æ+~. BìøÏ ‘√&ÉT ‘êeTT #˚dæq n‘ê´#êsê\T, ô|≥Tº≈£îqï XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûë\T, ‘·eT yÓTT<ä{ÏsêÁ‹ì ≈£L&Ü n|t ˝À&é #˚ùd

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 7


SANTHIBABU 9059446245

|òüTqT\÷ ñ+{≤s¡≥. Çìï dæìe÷\T rdüTÔ+fÒ M{Ï˝À n+‘· |òüTÀs¡+>± q{Ï+#·&ÜìøÏ ˇ|ü≈£îH˚yês¡T mes¡T? X¯Øs¡+ô|’ eTeTø±s¡+ b˛j˚T+‘· ˝…’+–ø£ Væ≤+düqT nqTuÛÑ$+∫q ôdø˘‡ es¡ÿs¡T¢, Á&É>¥‡≈£î n\yê≥T|ü&çq j·TTe‘·, ã˝≤‘êÿs¡+>± á b˛sYï yê´bÕs¡+˝ÀøÏ ~+#·ã&çqyês¡T, u≤~Û‘·T\sTTq ∫qï |æ\¢\T M{Ï˝À bÕÁ‘·<Ûës¡T\T. Bì ø=qkÕ–+|ü⁄˝À ∫Á‘ê\‘√ bÕ≥T ndü\T düs¡T≈£î düs¡|òüsê ≈£L&Ü ñ+≥T+<ä≥. eTTK´+>± ∫qï ne÷àsTT\T, ∫qï eT>∑|æ\¢\≈£î #ê˝≤ –sêøÏ ñ+<ä≥. ø±ã{Ϻ b˛s√ïÁ>∑|ò”øÏ yÓTT<ä{Ï ã* Á|ü‘·´ø£å+>± Mfi¯¢+‘êH˚. mes√ e´≈£îÔ\T... yêfi¯ó¢ me¬s’Hê, m+‘·eT+<äsTTHê ø±e#·TÃ. yê] <ë]‘·|æŒq ø√¬sÿ\ ø√dü+ Ms¡+‘ê á ∫Á‘·Væ≤+dü, uÛÑ]+#·˝Òq+‘· nee÷q+ düVæ≤+#ê˝≤?

b˛sYï m+<äT≈£î n+‘·>± Äø£]¸düTÔ+~? ��düe÷»+

ìùw~Û+∫q<ëìï #·÷düTÔHêïeTH˚ ~Ûø±ÿs¡ kÕVü≤dü uÛ≤eq ø£*–düTÔ+~. ��Á|ü‹kÕ] ø=‘·Ô<äHêìï #·÷&=#·TÃ, ñÁ<˚ø£|ü&=#·TÃ. ��eT<ä´eT÷, Á&É>¥‡ ˝≤>∑ |ü]$T‹ <ë{Ï‘˚ #·kÕÔeTH˚ uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. ��Á|ü‹ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ #·÷dæq|ü⁄&É˝≤¢ ø=‘·Ôyê]‘√, nH˚ø£eT+~‘√ ôdø˘‡ dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñqï uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+~. ��yÓT<ä&ÉT˝Àì ìs√<Ûäø£ e´edüúqT Ç~ Á&É>¥‡˝≤>± düŒ+~+|ü#˚j·Tø£b˛e&É+ e\q BìøÏ ‹s¡kÕÿs¡+ ñ+&É<äT. dæìe÷\T, ã÷‘·T |ü⁄düÔø±\T, b˛sYï dæìe÷\T X¯Øsê*ï düs¡T≈£î>± #˚dæ n+>∑{À¢ neTTà‘êsTT. yê]ì eTqTwüß\ kÕúq+ qT+&ç rùddæ u§eTà\T>± s¡÷bı+~kÕÔsTT. ÇB #ê\q≥Tº yê] X¯Øsê\ô|’ Væ≤+dü, ˝…’+–ø£ #·s¡´≈£î ñB›|üq>± uÛ≤$+#˚˝≤ #˚kÕÔsTT. yÓTT‘·Ô+>± ˝…’+–ø£ #·s¡´\H˚ Á≈£Ls¡+>±

‘·j·÷s¡T#˚kÕÔsTT. M{Ï˝À ñ+&˚ X¯Øsê\≈£î eTs¡ u§eTà˝≤¢ dü+|üs¡ÿ+ #˚j·T&É+ ‘·|üŒ @ nqTuÛÑ÷‘·T\T ñ+&Ée⁄. b˛s√ïÁ>∑|ò”ì düeT]ú+#˚yês¡T Bqï+‘ê uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤, m+|æø£#˚düTø=H˚ neø±X¯+>±H˚ #·÷&Ü\+≥THêïs¡T. m<äT{Ïyê] ÇcÕºsTTcÕº\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü m<äT{Ïyê]ï Væ≤+dæ+∫ dü+‘·è|æÔ bı+<˚ ˝…’+–ø£ Ç#·Ã¤\qT ¬s#·Ã>=fÒº á b˛s√ïÁ>∑|ò” e÷qe $ø£è‘ê\ô|’ ˝≤uÛ≤\qT dü+bÕ~düTÔ+~. kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>± n+‘·sê\T ô|]–q ø=B›, kÕ+düÿè‹ø£ n+‘·sê\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø=B› ñ‘·Œqï eTj˚T´ Áø√<Ûëìï <ë] eT[¢+∫ ˝…’+–ø£ Væ≤+dü>± e÷s¡Ã&É+˝Àì dü+‘·è|æÔ>± e÷s¡Ã&Éy˚T b˛s√ïÁ>∑|ò”. ø£qTø£H˚ n~ |ü⁄s¡Twüß\ Çwüº|üPs¡«ø£, Áù|e÷ì«‘·, düTìï‘· ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\ kÕúq+˝À X¯Á‘·T|üP]‘·yÓTÆq Væ≤+kÕ‘·àø£yÓTÆq dü+ã+<Ûë\qT |ü⁄q:kÕú|ædüTÔ+~. Ç~ eT÷&ÉT |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔ+~. b˛sYï yê´bÕs¡+‘√ n|ü]$T‘· ˝≤uÛ≤\T... ‘·<ë«sê $ø£è‘· eTqdüÔ‘ê«\T düèwæº+#·&É+, yê] nedüsê\T rπsÃ+<äT≈£î H˚s¡T>± X¯Øsê\ yê´bÕs¡+ (n+fÒ ˝Òì &çe÷+&ÉTqT düèwæº+#·&É+, düs¡T≈£î n+~+#·&É+). ∫es¡>± ndüe÷q‘·\ô|’ ndü+‘·è|ü⁄Ô\qT ˝…’+–ø£ $ø±sê\T>± dü+‘·è|æÔ |üs¡∫ <√|æ&ûì $düèÔ‘·|üs¡#·&É+. eTq <˚X¯+˝À Ä+Á&ÜsTT&é bò˛qT¢ e#êÃø£ 13-35 @+&É¢ eT<Ûä´ ej·TdüTÿ˝À¢ 70 XÊ‘·+ ô|’>± b˛sYï #·÷düTÔHêïs¡T. Ád”Ô\÷ Ç+<äT≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äT ø±˙ M] XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe. b˛sYï #·÷ùdyê] yÓT<ä&ÉT m{≤¢ düŒ+~düTÔ+~? b˛sYï ˇø£ ªªÇs√{À {≤øχHéµµ. n+fÒ ˇø£ X¯è+>±s¡ uÛ≤e $wü+. á $wü+ yÓT<ä&ÉTqT ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔ+~ n+{≤s¡T &܈ˆE&ç‘Y ¬s’dt. ªªb˛sYï #·÷düTÔqï|ü&ÉT ˝…’+–ø£ #·s¡´˝À¢ bÕ˝§ZH˚≥|ü&ÉT »]–qfÒº yÓT<ä&ÉT˝Àì uÛ≤y√Á<˚ø£+, H˚s¡TÃø√e&É+ nH˚ $uÛ≤>∑+˝ÀøÏ ªª&√|üyÓTÆHéµµ nH˚ s¡kÕj·Tq+ $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+~. n{≤¢π> dæ<äΔ+ ø£eTà˙ #ê˝≤ø±\+ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îH˚ $uÛ≤>±\øÏ s¡kÕj·THê\T $&ÉT<ä\ ne⁄‘êsTT. |òü*‘·+>± ‘·q X¯Øs¡ nedüsê\ ‘·è|æÔøÏ b˛sYïøÏ n\yê≥T|ü&É‘ê&ÉT. Áø£eT+>± kÕúsTT ô|]– e÷eT÷\T b˛sYï qT+&ç Væ≤+kÕ‘·àø£ $ø£è‘· b˛sYï yÓ’|ü⁄ kÕ>∑T‘ê&ɵµì &܈ˆXÊyéT u≤¢ø˘ nH˚ ì|ü⁄DT&ÉT nHêïs¡T. ªªyÓT<ä&ÉT˝Àì Äq+<ëìï ø£*–+#˚ Áù|s¡D˝À¢ b˛sYï n\yê≥T|ü&çq yê] yÓT<ä&ÉTøÏ e÷<äø£Á<äyê´\≈£î n\yê≥T|ü&çqyê] yÓT<ä&ÉTøÏ #ê˝≤ kÕeT´+ ñ+<äµµì πø+Á_&é® q÷´s√ ôd’øÏj·÷Á{Ïdtº yÓ˝Ò] ePHé n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. n{≤¢π> ªªHÓ’‹ø£ ìs¡íj·÷\T #˚ùd~, ìÁ>∑Vü≤+ ø£*–+#˚~ nsTTq yÓT<ä&ÉT˝Àì dæ+>∑T˝Ò{Ÿ ø±¬sºø˘‡ nH˚ uÛ≤>∑+ b˛sYï #·÷&É≥+ e\¢ ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+<äµµì &܈ˆ$*j·T+ Ádü÷Ô‘·sY‡ n+{≤s¡T.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 8


SANTHIBABU 9059446245

ªªb˛sYï #·÷&É≥+ yêdüÔe˝…’+–ø£ #·s¡´\≈£îÁ|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ø±ì, Væ≤+kÕ‘·àø£+>± ø±ì e÷πs+<äT≈£î Áù|s¡D ø±e#·TÃ- yÓT<ä&ÉT düeT‘·T\´‘· <Óã“‹+≥T+<äµµH˚~ &܈ˆHês¡àHé &ÜsTT|t n_ÛÁbÕj·T+. 24 >∑+≥\÷ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥Tqï b˛sYï H˚{Ï j·TTe‘· ˝…’+–ø£ n\yê≥¢qT s¡÷bı+~düTÔqï~. Bìï #·÷&É≥+ ÁbÕs¡+_Û+#˚ ej·TdüTqT ã{Ϻ Bì Á|üuÛ≤e rÁe‘· ñ+≥T+~. Vü‰s√àqT\ e\¢ uÛ≤y√Á<˚ø±\T rÁe+>± ñ+&˚ {°H˚»s¡¢≈£î Ç~ e´düq+>± e÷πs neø±X¯+ m≈£îÿe. ªHÓ{Ÿ˝À #·÷dæqfÒº ˇø£ ne÷àsTT‘√ X¯è+>±s¡+ #˚j·÷\+fÒ HÓ{Ÿ ne÷àsTT qø£\T ø±yê*. n|ü⁄&˚ u≤>∑T+≥T+~. ø±˙ <ëì˝À Äø£s¡¸D, yê´yÓ÷Vü≤+ ø£\>∑&É+ ˝Ò<äT ôdø˘‡ yê+#Û· rs¡&É+ ‘·|üŒ. ne÷àsTT\‘√ ø£HÓ≈£îº ø±˝Òø£b˛‘·THêïµµq+≥÷ ˇø£ {°H˚»sY z ôd’øÏj·÷Á{Ïdtº <ä>∑Zs¡ yêb˛j·÷&ÉT. Ç~ ø=+‘·

b˛sYï #·÷&É≥+ e\¢ m≥Te+{Ï |ü]D≤e÷\T ø£\T>∑T‘êsTT? ��b˛sYï

M&çjÓ÷\T #·÷ùd e´øÏÔ Áø£eT+>± n+<ä]ø° <ä÷s¡yÓTÆb˛sTT ˇ+≥]‘·Hêìï ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. b˛sYï #·÷ùd ø±\+, b˛sYï (e÷eT÷\T dü+uÛÀ>∑+ qT+&ç Væ≤+kÕ‘·àø£yÓTÆqyê{Ï es¡≈£î) kÕúsTT ô|]π> ø=B› á ˇ+≥]‘·q+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ��b˛sYï #·÷ùdyês¡T J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$Tì >±j·T|ü]#˚ neø±X¯+ m≈£îÿe. ÄyÓT ÇcÕºsTTcÕº\T, Çã“+<äT\T \ø£å´ô|≥ºø£b˛e&Éy˚T ø±<äT. Áø£eT+>± ÄyÓT‘√ e÷qdæø£ kÕìïVæ≤‘ê´ìøÏ uÛÑj·T|ü&É‘ês¡T. ��Äs√>∑´ø£s¡eTsTTq düVü≤» XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûë\ô|’ $eTTK‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. b˛sYï #·÷dü÷Ôñ+&Éø£b˛‘˚ ˝…’+–ø£ ‘·è|æÔ bı+<ä˝Òs¡T. ��b˛sYï dæìe÷\ô|’ e÷≥˝À¢, #·s¡´˝À¢ Ä~Û|ü‘ê´ìï, ñÁ<˚ø±ìï, Væ≤+düqT #·÷|ü⁄‘êsTT. ìC≤ìøÏ ˝…’+–ø£ Væ≤+düqT Ád”Ô\T Äq+~kÕÔs¡ì #Ó|æŒ q$TàkÕÔsTT. ø±ã{Ϻ b˛sYï e´øÏÔì ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ e÷qdæø£+>± düqï<äΔ+ #˚düTÔ+~. Ä˝À#·q˝Òï ø±ø£ #˚‘·*ï ≈£L&Ü Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\<äT. ��sêqT sêqT b˛sYï eT]+‘· Á≈£Ls¡+>±, E>∑TbÕ‡ø£s¡+>± ìsêÈ+‘·b˛j˚T+‘· ne÷qMj·T+>± e÷s¡T‘·Tqï~. ��nÁø£eT s¡yêD≤ qT+&ç e´_Û#ês¡+ qT+&ç b˛sYïqT $&ÉBdæ #·÷&É≥+ m+‘·e÷Á‘·+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ��b˛sYï e\q e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+, ≈£î≥T+ã J$‘·+ eè‹Ô J$‘·+ ≈£L&Ü <Óã“‹+{≤sTT. ø±ã{Ϻ b˛sYïqT @ Vü‰˙ ˝Òì $H√<ä+>±, uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D>± #·÷&É≥+ ‘·|ü.

yÓTs¡T>∑T. ø±ì b˛sYï #·÷dæ ‘·eTø£+fÒ ∫qïej·TdüT˝Àì m<äTs¡T#Ó|üŒ˝Òì ìdü‡Vü‰j·T≈£î\ô|’ n‘ê´#êsê\≈£î ‘Ó>∑ã&ÉT‘·Tqï {°H˚»s¡T¢... b˛sYï yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T ø±e&É+ $∫Á‘·+ ø±<äT. n~ n‘ê´#ês¡+ n˙, <ëìe\q Ä |üdæ|æ\¢\T >±j·T|ü&É‘ês¡˙ Ä˝À∫+#˚ |ü]dæú‹ Ä ø£åD+˝À yê]øÏ ñ+&É<äT. Ä $y˚ø±ìï b˛sYï HêX¯q+ #˚düTÔ+~. ◊{Ï s¡+>∑+˝À 46 XÊ‘·+ eT+~ b˛sYï Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷&É≥+, ñ<√´>∑ e‹Ô&ç, Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\q ‘ê‘êÿ*ø£ q|ü⁄+düø£‘ê«ìøÏ >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì Á|üeTTK Ä+>∑¢ ~q|üÁ‹ø£ ~ Væ≤+<äT |ü]o\q˝À ‘˚*+~. n{≤¢π> |ò”#·sY »s¡ï*dtº nsTTq \÷´ø˘ –\ÿsYdüHé ªªb˛sYï e\¢ ‘ê‘êÿ*ø£ q|ü⁄+düø£‘·«+, ˝…’+–ø£ düeTdü´\T, Ä+<√fi¯q, dü+‘·è|æÔ ˝Òø£b˛e&É+, n\dü≥, ñ‘ê‡Vü≤+, @ø±Á>∑‘· ‘·–Zb˛e&É+ |æ\¢˝À¢ >∑eTìdüTÔHêï+µµ nHêïs¡T. b˛sYï˝Àì <äèX¯´ nqTuÛÑyê\T yêdüÔe+˝À ø£+fÒ ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ ñ+&É≥+ e\q b˛sYï #·÷dü÷ÔH˚ ñ+fÒ J$‘·+˝À düVü≤»+>± ˝…’+–ø£ #·s¡´˝À¢ bÕ˝§ZH˚ kÕeTs¡ú´+ ø√˝ÀŒj˚T neø±X¯+ ñ+<äì yÓ’<ä´ n<Ûä´j·THê\T #ÓãT‘·THêïsTT. dü+kÕsê\T @eTe⁄‘êsTT? @eTe⁄‘·THêïsTT? ªªô|+&É¢sTT ¬s+&˚fi¯¢sTT+~. yÓTT<ä≥Tï+∫ ø£*‡q|ü⁄&É˝≤¢ Á|üø£ÿH˚ HÓ{Ÿ˝À ã÷‘·T #·÷dü÷ÔH˚ ñ+&˚yê&ÉT. düπs˝Ò nqT≈£îHêï. ø±ì sêqT sêqT e÷]b˛‘·÷e#êÃ&ÉT. Ç|ü&ÉT s√p sêÁ‹ Hê s¡ø£Ô+ ø£fi¯¢ #·÷ùdÔ ø±˙ n‘·ìøÏ ø√]ø£ |ü⁄≥º<äT. #·÷ùd ã÷‘·T n+‘ês¡ø£Ôy˚T. n˙ï ‘Ó∫à |ü&˚kÕÔ&ÉT. @MT nq&ÉT. ø=≥º&ÉT. |ü>∑\+‘ê |ü{°º |ü≥ºq≥Tº ñ+{≤&ÉT. eT+∫yê&˚... me]‘√ #ÓbÕŒ*? m˝≤ #ÓbÕŒ*?µµ-øöHÓ‡\sY‘√ z j·TTe‹ >√&ÉT Ç~. b˛sYï #·÷ùdyê] }Vü≤˝À¢øÏ ñÁ<˚ø£+, Væ≤+dü, Ä~Û|ü‘·´+, $ø£è‘· #·s¡´\ |ü≥¢ ø√]ø£\T ìs¡+‘·sêj·T+>± ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤j·TH˚~ &܈ˆyÓ˝Ò]ePHé n_ÛÁbÕj·T+. ªªÄj·Tq ej·TdüT ns¡yÓ’ <ë{Ï+~. >ös¡eÁ|ü<äyÓTÆq n<Ûë´|üø£ eè‹Ô. @ |üì #˚düTÔHêï>±ì |üø£ÿH˚ b˛sYï q&ÉTdü÷Ô ñ+&Ü*. z |ü<˚fi¯ó¢ <ë{Ï+~ BìøÏ n\yê≥T|ü&ç. yê{Ï˝À #·÷dæqfÒº #˚j·TeT+{≤&ÉT. Hê≈£î yê+‹ edüTÔ+~. ãj·T{Ï Ád”Ô\qT y˚~Û+#·&É+ ≈£L&Ü yÓTT<ä˝ÒkÕ&ÉT. |æ\¢\T m~>±s¡T. #·÷düTÔHêïs¡H˚ dæ>∑÷Z ˝Ò<äT. ej·TdüT nsTTb˛‘·T+<äì u≤<Ûä|ü&ÉTÔ+{≤&ÉT.µµ-z ñ<√´–ì Äy˚<äq. ªª;s¡T d”kÕ\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, ø£Ás¡eTTø£ÿ\T n˙ï

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 9


SANTHIBABU 9059446245

yê&É‘ê&ÉT. n$ |ü–*‘˚!? uÛÑj·T+‘√ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ b˛‘ê. Á|ü‹ Ĭsï\¢ø° |ü+#êsTTr. eT∞fl ‹]–sêe&É+. ô|<ä›eTqTwüß\≈£î m{≤¢ #Ó|üø√yê˝…?µµ-z ìsêà‘· uÛ≤s¡´ u≤<Ûä! Ç+ø± s¡ø£s¡ø±\ u≤<Ûä\T. kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ $yêVü≤+˝À X¯è+>±s¡+ eT>±&ç ÇcÕºsTTcÕº\qT ãfÒº ñ+≥T+~. n~ n‘·&ç Vü≤≈£îÿ. Ç|ü&ÉT Çø£ ã÷‘·T eT]–q eT>∑‘·q+ Á|ü<ä]Ù+#˚ ndüVü≤», $|üØ‘· ˝…’+–ø£ Áø°&É\≈£î Ád”Ô\T u…+uÒ˝…‹Ôb˛‘·THêïs¡T. b˛sYï |ü⁄s¡Twüß\qT $#·ø£åD ˝Òì ø±eTT≈£î\T>± e÷]à Ád”Ô\≈£î qs¡ø£+ #·÷|ü⁄‘·Tqï~. b˛sYï <ë+|ü‘·´ J$‘ê\qT <Ûä«+dü+ #˚düTÔ+~. $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûë\≈£L, nH˚ø£eT+~‘√ dü+ã+<Ûë\≈£L ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï~. n‘·´~Ûø£+>± dü+kÕsê\≈£î Vü‰ì#˚ùd n+XÊ\˝À b˛sYï ¬s+&√ kÕúq+˝À ñ+<äì Äπs+&É¢ bÕ≥T j·T÷s¡|t˝À »]–q n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. Á|üe÷<ä ∫Vü‰ï\T m+‘· #Ó|æŒHê b˛sYï #·÷&É≥+ ‘·–Z+#·Tø√ø£b˛‘˚ m+‘· ø±\+ m˝≤+{Ï b˛sYï#·÷kÕÔs√ nã<ëΔ˝≤&ç‘˚— b˛sYï #·÷&É≥+ ø√dü+ ùdïVü‰\T, dü+ã+<Ûë\T, |üqT\T e~˝ÒdüT≈£î+≥T+fÒ— ˝…’+–ø£ ÁøÏj·T˝À bÕ˝§Zq&É+ ø£+fÒ b˛sYï #·÷&É{≤ìøÏ eT≈£îÿe

n+‘ê uÀ>∑dt b˛sYï M&çjÓ÷\T, dæìe÷˝À¢ ø£ì|æ+#˚ <äèXÊ´\T #ê˝≤

es¡≈£î uÀ>∑dt nH˚ $wüj·T+ m≈£îÿe eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. eTTK´+>± ˝…+–ø£ ø±s¡´+ #ê˝≤ùd|ü⁄ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ #·÷|ækÕÔs¡T. ìC≤ìøÏ n+‘·ùd|ü⁄ mes¡÷ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq˝Òs¡T. Hê\T¬>’<äT s√E\T wü÷{Ï+>¥ #˚dæq <äèXÊ´\qT m&ç{Ÿ #˚dæ ôdø˘‡ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ #·÷|ækÕÔs¡T. Ç~ #·÷dæq |ü⁄s¡Twü |ü⁄+>∑e⁄\T ‘êeTT ≈£L&Ü n+‘·ùd|ü⁄ #˚j·÷\ì Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ø±˙ #˚j·T˝Òø£b˛‘ês¡T. B+‘√ ‘·eT˝À ˝…’+–ø£ kÕeTs¡ú´+ ‘·–q+‘· ˝Ò<äH˚ ÁuÛÑeT≈£î ˝Àqe⁄‘ês¡T. Áø£eT+>± yê]˝À uÛÑj·T+ @s¡Œ&ç q|ü⁄+dü≈£î\T>± e÷]b˛‘ês¡T. eT]ø=+<äs¡T b˛sYï˝À #·÷dæq $<Ûä+>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq>∑\>∑&ÜìøÏ ej·÷Á>± e+{Ï KØ<Ó’q eT+<äT\qT yê&˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔs¡T.

m{≤¢ e÷Hê*? ��b˛sYï

#·÷ùd e´øÏÔ ‘êqT #·÷ùd n\yê≥TqT e÷H˚j·÷\ì ã\+>± ø√s¡Tø√yê*. e÷s¡&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. ��me]‘√HÓ’Hê ‘·q düeTdü´qT |üP]Ô ìC≤sTTr‘√ ‘·q düeTdü´qT |ü+#·Tø√yê*. ��‘·q HÓ{Ÿ˝À b˛sYï sê≈£î+&Ü u≤¢ø˘ #˚düTø√yê*. ‘·q<ä>∑Zs¡ ñqï~ rùdj·÷*. ��me¬s’Hê $TÁ‘·T\ düVü≤ø±s¡+ rdüTø√yê*. U≤∞ ˝Ò≈£î+&Ü Ç‘·s¡ yê´|üø±\T ô|≥Tºø√yê*. ��uÛ≤s¡´ |æ\¢\T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì |ü<˚ |ü<˚ >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê*. ˇ+≥]>± ø£+|üP´≥sY‘√ Ä&É≈£î+&Ü uÛ≤s¡´ |æ\¢\‘√ ø£*dæ Ä|üπs{Ÿ #Ój·÷´*. ��Äs√>∑´ø£s¡ ˝…’+–ø£ dü+ã+<Ûë\T |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·Tø√yê*. kÕ<Ûä´+ø±≈£î+fÒ øöì‡\sY kÕj·T+ rdüTø√yê*. #·÷|æ‘˚— Væ≤+kÕ‘·àø£+>±, $|üØ‘· |ü<äΔ‹˝À Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ... Ä e´øÏÔì m&çø˘º nj·÷´&ÉT nqTø√yê*. b˛s√ïÁ>∑|ò”ì #·÷&É≥+ ˇø£ Ç+{ÏeTd” &çC≤s¡¶sY. ˇø£ s¡T>∑à‘·. Ç~ $|üØ‘· ø√¬sÿ\T ô|+∫, ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Z+∫, ≈£î≥T+ã J$‘ê*ï <Ûä«+dü+ #˚dæ nÁø£eT s¡yêD≤ ô|+#˚j·T&É+‘√ dü]ô|≥Tºø√<äT. Ç~ kÕ+düÿè‹ø£ ø°åD‘·. ˝…’+–ø£ dü+düÿè‹ì $X¯è+K\+>± ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+~. m+|æø£*ï e÷]à düe÷»+ yÓTT‘êÔìï ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔ+~. düVü≤» düTìï‘· Ád”Ô |ü⁄s¡Twü ø£\sTTø£ nqTuÛÑ÷‘·T*ï j·÷+Á‹ø£+>±, Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e÷s¡Ã&Éy˚T ø±ø£ yê] e÷qdæø£ kÕìïVæ≤‘ê´ìï <Óã“rdüTÔ+~. n+fÒ eTÚ*ø£+>± e÷qe dü+ã+<Ûë\qT <Óã“rdüTÔ+~. ñÁ<˚ø£ |üP]‘· Ä~Û|ü‘ê´ìï ô|+#·T‘·T+~. düe÷q $\Te\qT n+^ø£]+#·<äT. n+fÒ b˛sYï #·÷&Éìyêfi¯ó¢ ≈£L&Ü Á|ü‘·´ø£å+>± á <äTwüŒ¤*‘ê\T nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T @+ #˚j·÷*? � #Ó’˝Ÿ¶ b˛sYï m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê*. � ì»+>± Ád”Ô\ |ü≥¢ Væ≤+dü ìyê]+#ê\ì, b˛sYï Á|üuÛ≤yêìï ˙‹, eT‘·+‘√ eTT&çô|≥º≈£î+&Ü Äs√>∑´ kÕe÷õø£ düeTdü´>± #·]Ã+#ê*. � ìs¡+‘·sêj·T+>± b˛sYï ìs√~Û+#˚ ô|’sY yê˝Ÿ‡ ì]à+#ê*. n+<äTø√dü+ ì|ü⁄DT\qT ìj·T$T+#ê*. ôd]Ã+õq¢ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#ê*. (á yê´dü+˝À ù|s=ÿqï |òüT≥q˝À¢ ù|s¡T¢ >√|ü´+>± ñ+#·&É+ nedüs¡+ ø±ã{Ϻ sêj·T˝Ò<äT) ` s¡#·sTT‘· Ç yÓTsTT˝Ÿ : pa_devi@rediffmail.com

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 10


SANTHIBABU 9059446245

mes¡T u…dtº dæ>∑TZ e⁄+~

s¡$ : u≤ø° &ÉãT“\T n&É>∑&ÜìøÏ eùdÔ dæ>∑TZ |ü&É‘êyÓ+Á{≤? sêeTT : &ÉãT“ Ç+¬ø|ü&ÉT ÇkÕÔe⁄, dæ>∑TZ ˝Ò<ë nHêïe⁄>±. n+<äTπø!

ìÁ<ä|ü⁄#êÃ*

{°#·sY : <√eT\T ≈£î≥º≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó\TkÕ? $<ë´]ú : Hê≈£î ‘Ó\TdüT {°#·sY. {°#·sY : #Ó|ü⁄Œ eT]? $<ë´]ú : n$ |ü&ÉT≈£îHêïø£ eTq+ |ü&ÉTø√yê*.

>∑+{˝À e÷j·T+

sêE : Hê≈£î u≤>± »\TãT #˚ùdÔ @+ #˚kÕÔH√ ‘Ó\TkÕ? sêCÒwt : @+ #˚kÕÔy˚+{Ï? sêE : z $d”ÿ u≤{Ï˝Ÿ ø=qT≈£îÿì H˚s¡T>± Ç+{ÏøÏ yÓfi¯‘êqT.. >∑+≥˝À e÷j·TyÓTÆb˛‘·T+~. sêCÒwt : @+{Ï? »\Tu≤? sêE : ø±<äT.. $d”ÿ u≤{Ï˝Ÿ!

ø£¬sø˘º>± #ÓbÕŒyé

sêeTT : Vü≤˝À!! ø√‹ : Vü≤˝À!! sêeTT : H˚qT m˝≤ n+fÒ qTeP« n˝≤ nq>∑\yê? ø√‹ : düπs. sêeTT : H˚qT ô|<ä› eTìwæì. ø√‹ : H˚qT ô|<ä› eTìwæì. sêeTT : H˚qT ∫qï eTìwæì. ø√‹ : H˚qT ∫qï eTìwæì. sêeTT : H˚qT uÒyês¡T‡qT. ø√‹ : ø£¬sø˘º. qTe⁄« n<˚.

{°#·sY : maths øÏ |òü⁄˝Ÿ bòÕyéT #Ó|ü. $<ë´]ú : mentally affected teacher harassing student

eTT+<äT... d”{À¢øÏ sê

uÛ≤s¡´ : mø£ÿ&ÉTHêïs¡T..!? m+<äT≈£î f…q‡Hé >± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T..? uÛÑs¡Ô : H˚qT ø±s¡T˝À ñHêï...! ø±s¡T d”º]+>¥, ø£¢#Y, ÁuÒ≈£î, j·÷ø£‡\πs≥sY n˙ï <=+>∑˝…‘·TÔ≈£îb˛j·÷s¡T.. Ç|ü⁄Œ&ÉT qH˚ï+ #˚j·TeT+{≤yé...? uÛ≤s¡´ : eT+<äT ‘ê>±yê..? uÛÑs¡Ô : ø=~›>± rdüT≈£îHêï. ◊Hê H˚qT ø±s¡T >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ qTe⁄« eT+<äT >∑T]+∫ e÷{≤¢&É‘êy˚+{Ï..? uÛ≤s¡´ : Ä yÓqTø£ d”{À¢qT+∫ eTT+<äT d”{À¢øÏsê.. n˙ï ø£ì|ækÕÔsTT.

»\TãT #˚j·T<ä÷...

|æ∫à ÄdüT|üÁ‹˝À ˇø£ |æ∫Ãyê&ÉT dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ ˝À

|ü&ç‘˚ eTs√ |æ∫à yê&ÉT s¡øÏåkÕÔ&ÉT. Ç~ #·÷dæq &Üø£ºsY Ä Ç<ä›s¡T |æ∫Ãyêfi¯flqT ˇπø >∑~˝À ñ+#·eTì dæã“+~ì Ä<˚•kÕÔ&ÉT. eTs¡Tdü{Ïs√E #·÷ùdÔ ˙fi¯fl˝À¢ |ü&çq |æ∫Ãyê&ÉT bòÕ´qTøÏ ñ] y˚düT≈£îì ñHêï&ÉT. &Üø£ºsY eTs√ |æ∫Ãyê&ç‘√ : @eTj·÷´ ìqï u≤>±H˚ ñHêï&ÉT>± MT yê&ÉT. eT] m+<äT≈£î n˝≤ bòÕ´qTøÏ ñ] y˚düT≈£îHêï&ÉT? |æ∫Ãyê&ÉT : zVü≤√ n<ë. ìqï ˙fi¯fl˝À |ü&ç u≤>± ‘·&çkÕ&ÉT>±, n+<äTπø H˚H˚ n˝≤ ÄπskÕqT.

n+{Ï+#·&ÉyÓT˝≤?

‘·+Á&ç : ø±–‘ê\T n+{Ï+#·Tø√yê* . ø±düÔ Ä õ>∑Ts¡T Ç˝≤ ‘Ó∫Ãô|≥Tº ∫q÷ï. ∫qTï : <ëìøÏ õ>∑T¬s+<äT≈£î Hêqï . ˙ <ä>∑Zs¡ n–Zô|f…º ñ+~>±.

|üP]Ô |æ∫Ã

ÇHé$õ˝Ò≥sY : Hê HÓ\J‘·+ 1200 nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ+&ç Hê ej·Tôd+‘·? |æ\¢\+<äs¡÷ : (‘·\ >√≈£îÿ+≥÷) Ç<˚+ Á|üX¯ïsê u≤ã÷ ø=+f… $<ë´]ú : MT ej·TdüT ø£∫Ñ·+>± 40 dü+e‘·‡sê\T. ÇHé$õ˝Ò≥sY : nπs, Ç+‘· ø£∫Ñ·+>± m˝≤ #Ó|üŒ>∑*>±e⁄? ø=+f… $<ë´]ú : @+ ˝Ò<äT, e÷ nqï≈£î dü>∑+ |æ∫Ã. yê&ç ej·TdüT 20.

q÷´ Áu≤+&é

m>±®$TqsY : yÓTÆÁø√kÕ|òtº m¬ø‡˝Ÿ n+fÒ @+{Ï? düsê›sY : ø£+|üP´≥s¡¢qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ düsYŒ¤m¬ø‡˝Ÿ˝À e∫Ãq ø=‘·Ôs¡ø£+ düsYŒ¤.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 11


SANTHIBABU 9059446245

dæ+–˝Ÿ ù|J ø£<∏ä sêÁ‘·+‘ê

C≤>±s¡+. ø±s¡T Nø£{Ï ø£$Tàq nqTuÛÑ÷‹. Ç~ Ç˝≤¢! <√eT\ >∑TVü‰! nH˚ nqTe÷q+ ø£*–+~. |æ\¢\ @&ÉT|ü⁄, Ä$&É $düT>∑T, neTàø±* »«s¡+, Hê ìdü‡Vü‰j·T‘·qT uÛÑ÷‘·<ä›+˝À #·÷|æqsTT. mqï&É÷ @\+~ á s√E sêÁ‹ ø£¬s+{Ÿ b˛e⁄&˚+<√ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. b˛sTTqqT, n~ sêÁ‘·+‘ê sê≈£î+&Ü ñ+&É&Éy˚T+<√ ‘Ó\TdüÔ˝Ò<äT. yÓ\T‘·Ts¡T @sêŒ≥T¢ #˚düTø√˝Òì Hê nC≤Á>∑‘·Ô, nX¯ø£Ô‘·\ |ü≥¢ ndüVü≤q+ ø£*–+~. sêø£sêø£ e∫Ãq e÷ y˚Tqe÷eT≈£î ìÁ<ä˝Òì sêÁ‹ì ãVüQeT‹>± Ç∫Ãq≥¢sTT+~. Äj·Tq eT÷\T>∑T&ÉT Hê eT÷˝≤*ï ˝≤–+~. |üøÏÿ+{Ï u≤eTà, eT<Ûä´sêÁ‹ ˝Ò∫ Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ #·~$+~. ìÁ<ä˝Òø£ b˛e≥+ e\¢H˚yÓ÷, Çe‘·*+{Ï ‘ê‘· <ä>∑TZ uÛÑ÷ø£+bÕìï ‘·\|æ+∫+~. ãj·T{Ϭøfi¯fl˝Òø£, Ç+{À¢ ñ+&É˝Òø£ >∑&ç|æq Ä sêÁ‹ e÷ ø=+|ü\ bÕ{Ï* ø±fi¯sêÁ‹>± $T–*+~. ø£¬s+{Ÿ e∫Ã+~. sêÁ‹ j·÷‘·q+‘ê ø√|ü+>± e÷], j·T»e÷ì <ä>∑Z]øÏ <ë] rdæ+~. Äj·Tq ø=&ÉT≈£î m<äT¬s’+&ÉT. ªªìqï sêÁ‘·+‘ê ø£¬s+{Ÿ ˝Ò<äT m+<äT≈£îµµ n&ç–q. ªªH˚H˚ yÓTsTTHé ã+<ä #˚dæqµµ »yê_∫Ã+&ÉT. ªªy˚TyÓT+‘· >√dü |ü&ܶyÓ÷ ‘Ó\TkÕ?µµ ªªÇ<ä+‘ê MT eT+∫ ø√düy˚T #˚dæqµµ ªªn<Ó≥¢?µµ ªªdü>∑+ sêÁ‹ <ëø± ˝…’≥T¢ y˚j·Tø£+&Éì y˚sTT kÕs¡T¢ #Ó|æŒq. m\ÁøϺø£˝Ÿ >∑÷&é‡ yê&ç‘˚ _˝Ÿ m≈£îÿe edüÔ<äì #Ó|æŒHê $q˝Ò<äT. #ê≥Te÷≥T>± yê&É≥+ ø£¬s+{Ÿ <=+>∑‘·qy˚T ne⁄‘·T+~. mes¡T m≈£îÿe yê&ÉT‘·Tqïs√ #Ó|üŒ≥+ ˝Ò<äT. ‘Ó*j·T≥+ ˝Ò<äT. m≈£îÿe j·T÷ì≥T¢ ø±*‘˚, kÕ¢uŸ Á|üø±s¡+ m≈£îÿe πs≥T‘√ &ÉãT“ ø£{≤º*‡ edüÔ~. n+<äTπø <=+>∑ ø£¬s+≥TqT n]ø£≥º&ÜìøÏ, sêÁ‹ |üP≥ ø£¬s+{ŸqT s¡<äT› #˚dæqµµ ªªm≈£îÿe ø±˝…Ã{Àìï |ü≥Tº≈£îì ô|ò’Hé y˚j·÷* ø±ì, >∑+|ü>∑T‘·Ô>± ø£¬s+{Ÿ s¡<äT› #˚ôdÔ ne÷j·T≈£î\+ ã* ø±e÷µµ ªªHê ìs¡íj·T+ e\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT+∫ »s¡T>∑T‘·~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ Ç+{Ï ø√dü+ u≤<Ûä*ï uÛÑ]+#·ø£ ‘·|üŒ<äTµµ M&ç‘√ e÷{≤¢&ç ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì yÓqT~]–q.

ªªyêDÏí |ü≥Tºø√e&É+ #ê‘·ø±ø£b˛‘˚ #ÓbÕŒ*. Ç<˚+ yÓ<Ûäe y˚wü+µµ ªªeTq j·T»e÷ì, eTq bÕ\≈£î\ ˝≤π> Ä˝À∫düTÔqï≥T¢qï&ÉTµµ ªªø£¬s+{Ÿ m≈£îÿe ø±˝…Ã{À&ÉT Hê\T>√ b˛s¡¸H√&ÉT. yê&ÉT zqs¡T≈£î <ä>∑Zs¡µµ ªªq\¢ ≈£îuÒs¡T\T, bÕغ\T n+≥ø±>∑T‘· ˝Òsê! ÇB n+‘˚µµ ªªyêDÏí ì\B<ë›+. yêì e\¢H˚ á ø£wüº+ n+‘êµµ ªªeTq˝À eTq+ ø={≤¢&ÉTø=qT&ÉT m+<äT≈£î?µµ ªªeTπs+ #˚<ë›+µµ ªªn+<äs¡+ ø£*dæ j·T»e÷ìì ì\B<ë›+. Ç+ø√kÕ] Ç˝≤ #˚j·Te<ä›ì ôV≤#·Ã]<ë›+µµ n+<äs¡+ ø£*dæ j·T»e÷ì b˛s¡¸Hé yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚dæq+. ���

eTsêï{ÏøÏ neTà ø±*»«s¡+ m≈£îÿyÓ’+~. sêÁ‘·+‘ê ìÁ<ä˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ≈£L&Ü eT]+‘· ˙s¡dæ+∫+~. Ç+{À¢ &ÉãT“\T ˝Òe⁄. &ÉãT“\ ø√dü+ @{Ïj·T+ e<ä›≈£î yÓ[flq. nø£ÿ&É ˝…’Hé #·∫Ã|ü&ç e⁄qï bı&Éyê{Ï ø=+&É∫\Te˝≤ e⁄+~. <ëìï #·÷ùddü]øÏ Hê≈£î »«s¡+ e∫Ã+~. eè<äTΔ\T, j·TTe≈£î\T, ≈£î+{Ï, >∑T&ç¶, ñ<√´–, ìs¡T<√´–, Ä&É, eT>∑, nø£åsêdüT´\T, ìs¡ø£åsêdüT´\T... Ç˝≤ ‘ês¡‘·eT´+ ˝Ò≈£î+&Ü Ä es¡Tdü˝À ø£ì|æ+#ês¡T. düe÷q‘·«+ e∫Ã+<ë, n+<äs¡T ãC≤s¡ï |ü&ɶsê nH˚ nqTe÷q+ e∫Ã+~. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ m+‘· |üì #˚dæ+&ÉT. n+<äØï nHê<∏ä*ï #˚dæ+&ÉT. Ä˝À#·q\T düT&ÉT\T ‹s¡T>∑T‘·T+&É>±H˚ Hê\T>∑T >∑+≥\T >∑&ç#êsTT. u≤´+≈£î˝À Hê\T>∑T s¡ø±\ ˝…’qT¢ ø£ì|æ+#êsTT. @<√ ˝…’H√¢ >=&Ée »]– øÏ+<ä |ü&ɶ eè<äTΔì #˚sTT $]–q≥T¢+~. es¡Tdü\˙ï n‘·˝≤≈£î‘·\+ nsTTqsTT. ªªH√≥¢ s¡<äT› |ü⁄D´e÷ nì s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± 20 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡≥µµ ˇø£s¡T n]#ês¡T. ªªHê ˝≤+{Ï Je#·Ã¤yê\T m+<äs√µµ eTqdüT eT÷*–+~. ªªÁ|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ˇø£ÿ @{Ïj·T+ ø±s¡T¶ e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. m≈£îÿe H√≥T¢ rdüT≈£î+f… ø={Ϻ b˛©dt ùdºwüHé˝À n|üŒ–düÔµµ ªª<ä>∑Z]¬øfi‚fldü]øÏ Any time money not available nì ìqï{Ï ˝≤>± #·÷|ü<äT ø£<ëµµ ªªˇø£ÿ ø±s¡T¶‘√ì ¬s+&ÉTy˚\ s¡÷bÕj·T\T edüÔsTT. ny˚+ dü]b˛‘·sTT. m≈£îÿe rdüTø=qT&˚µµ Ç˝≤+{Ï e÷≥\ eT<Ûä´ ÁbÕD+ Ä$s¡sTT+~. ˇø£ÿ yÓ’|ü⁄ neTà, eTs√yÓ’|ü⁄ &É÷´{° ¬s+&É÷ >∑Ts¡TÔø=#êÃsTT. ¬s+&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\ H√≥T rdüT≈£îì Ç+{Ï ¬ø[flq. e÷ Ä$&É #˚‹˝À ô|{Ϻ neTàqT ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi¯fleTì #Ó|æŒq. ªªá H√≥T≈£î ∫\¢s¡ <=s¡ø£<äT ø£<ë!µµ u≤<Ûä>± eT÷*–+<ë$&É. ªªeTq Ç+{Ï j·T»e÷ìì n&ÉT>∑Tµµ n+≥÷ Ä|ò”düT≈£î ãj·T˝Ò›]q. ªªyê&˚eTqï Á|ü<ÛëqeT+Á‘ê!µµ nH˚ e÷≥ Hê #Óe⁄*ï ‘êøÏ+~. ` _.$.j·THé.kÕ«$T, 9247817732

s¡<äT›

���

e÷~ mì$T~ b˛s¡¸q¢ Ç\T¢. @&ç+{À¢ øÏsêsTT yêfi¯fl+. ˇø£ <ëì˝À j·T»e÷ì e⁄+≥Tqï+. n–Zô|f…º˝≤¢+{Ï b˛s¡¸q¢qT ø£*|æ e⁄+#˚ ô|<ä› <äsê«», <ëìï ˇø£ Ç\T¢>± e÷]Ã+~. nìï{ÏøÏ ø£*|æ ˇπø MT≥sY ñ+&É≥+, _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘ê«ìøÏ ì<äs¡Ùq+. HÓ\yêØ ø£¬s+{Ÿ _˝Ÿ ø£fÒº~ j·T»e÷H˚. ø£qTø£H˚ yê&ç~ Ä~Û|ü‘·´+. kÕj·T+Á‘·+ Ç+{Ï eTT+<äTqï U≤∞ düú\+˝À n+<äs¡+ ≈£Ls¡TÃqï+. sêÁ‹ nqTuÛÑyê*ï ˇø=ÿø=ÿs¡T @ø£s¡Te⁄ ô|{ϺHês¡T. j·T»e÷ì‘√ »]–q dü+uÛ≤wüD+‘ê #Ó|æŒq. ªªmes√ ˇø£] ø√dü+ n+<ä]˙ ã* ô|&ç‘˚ m˝≤µµ n+<√ >=+‘·T.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 12


SANTHIBABU 9059446245

dæ+–˝Ÿ ù|J ø£<∏ä nìï

#Ûêq˝Ÿ‡˝Àq÷ X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é ù|s¡T e÷s¡TyÓ÷–b˛sTT+~... sêÁwüºeT+‘·{≤ X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉTø√e≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T... Ç+‘·ø° á X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é mes¡÷?... $Tìwüºsê? ø±<äT... eT¬ses¡÷? mes¡+fÒ @+ #Óù|Œ~. X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é z dü÷º&Ó+{Ÿ. Ç+‘·ø° Ç|ü&ÉT Ç+‘·>± bÕ|ü⁄\sY ø±e{≤ìøÏ ø±s¡Dy˚T+{Ï?... n~>√ nø£ÿ&çπø edüTÔHêïqT. X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é &çÁ^ ÄK] dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T sêXÊ&ÉT. m|üŒ{Ï˝≤π> nìï |üØø£å\T b˛j·÷&ÉT. $∫Á‘·+>± ˇπø ˇø£ düu…®ø˘º˝À mquÛ…’‘=$Tà~ e÷s¡Tÿ\T ‘Ó#·TÃø=ì bÕdüj·÷´&ÉT... Ç|ü&ÉT Ä düu…®≈£îº MT<˚ Øyê\T´j˚TwüHéøÏ yÓfi≤fl&ÉT.

Hê≈£î #·<äTe⁄ ˝Ò<äT ø±˙...

m+<äT≈£î? e÷s¡Tÿ\T ‘·≈£îÿe e#êÃj·THê?... n˝≤ yÓ[‘˚ $X‚wüy˚TeTT+~... ª‘êqT sêdæq Ä düu…®≈£îº˝À K∫ä‘·+>± nìï e÷s¡Tÿ\T e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äì, n˝≤ sêe&É+ #ê˝≤ nHê´j·TeTì... ndü\T H˚qT @ düu…®≈£îº˝Àq÷ bÕdüj˚T´ neø±X¯y˚T ˝Ò<äì, ‹]– Hê ù||ü]ï ]yê\T´ #˚dæ Hê sê‘·≈£î ‘·>∑Z e÷s¡Tÿ\T Á|ükÕ~+#· e\dæ+~>± ø√s¡T‘·÷ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ˇø£ÿkÕ]>± yÓTT‘·Ô+ j·T÷ìe]‡{Ï n+‘ê ø£\ø£\+ ãj·T\T<˚]+~. X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<éì |æ*|æ+∫, Ç˝≤ mes¡÷ Øyê\T´j˚TwüHé≈£î nô|’¢ #˚j·Ts¡ì, <äs¡U≤düTÔ yÓqøÏÿ rdüTø√eTì ø√sês¡T. düùd$Tsê Ä |üì #˚j·TqHêï&ÉT. ø£∫ä‘·+>± ‘·q ù||üs¡T Øyê\T´ #˚j·Te\dæ+<˚qì |ü≥Tºã{≤º&ÉT. á $wüj·T+ ø±kÕÔ yêsêÔ|üÁ‹ø£\ <ëø± yÓ[flb˛sTT+~. m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ yÓTT‘·Ô+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–b˛j·÷s¡T. á $wüj·T+ yÓ’dt #ÛêHé‡\sY≈£î ‘Ó*dæb˛sTT+~. n–ZMT<ä >∑T–Z\yÓTÆb˛j·÷&ÉT. ‘·q Vü≤j·÷+˝À Ç˝≤ »s¡>∑≥+ #ê˝≤ nee÷q+>± uÛ≤$+#ê&ÉT yÓ’dt #ÛêHé‡\sY. yÓ+≥H˚ düu…®≈£îº mø˘‡|üsYº‡, X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é sêdæq »yêãT |üÁ‘ê*ï yÓTÆÁø√k˛ÿ|ü⁄ ø£fi¯fl‘√ |ü]o*+#·≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. ns¡>∑+≥ >∑&ç#˚ dü]øÏ e∫Ãq eTT>∑TZs¡T <äuÛÒ\TeTì øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷s¡T. dæã“+~ >∑ã>∑u≤ e∫à eTTU≤\ MT<ä ˙fi¯ófl #·*¢, n‹ ø£wüº+ MT<ä eTT>∑TZ]ï ≈£Ls√Ãô|{≤ºs¡T. ª@+ »]–+~, m+<äTø£˝≤ |ü&çb˛j·÷s¡T?µ nì

m>±®$TH˚wüHé ø£+Á{À\sY n&ç>±&ÉT. eTT>∑TZs¡÷ uÒ\>± #·÷XÊs¡T. me]ø° e÷≥ >=+‘·T˝À qT+&ç sêe≥+ ˝Ò<äT. ∫e]øÏ eTÚq+>±H˚ X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é sêdæq Äq‡sY w”{Ÿ‡ n+~+∫ #·<äeeTì ôd’>∑ #˚XÊs¡T. #·<äe≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T... yÓTT<ä{Ï Á|üX¯ï≈£î »yêãT>± ªneT˝≤|ü⁄s¡+˝À ‘·q e÷eTj·T´>±] ø=&ÉT≈£î ô|[fl mìï Ä≥+ø±\ eT<Ûä´ »]–+<√ düìïy˚XÊ\T, dü+uÛ≤wüD\‘√ düVü‰ $e]+#ê&ÉT. Çø£ ¬s+&Ée Á|üX¯ï≈£î »yêãT>± ‘êqT e⁄+≥Tqï M~Û˝À mìï s¡ø±\ ≈£îø£ÿ\T e⁄HêïjÓ÷, yê{Ï˝Àì C≤‘·T\ s¡ø±\T, yê{Ï n\yê≥T¢, yê{Ï ns¡T|ü⁄\ >∑T]+∫ <ë<ë|ü⁄ |ü~ ù|J\T sêXÊ&ÉT. ∫qï Á|üX¯ï\≈£î ≈£L&Ü BÛ≥T>±H˚ »yêãT\T sêXÊ&ÉT. n+<äT˝À ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± ª<äTs¡<ä\ ìyês¡D˝À #˚‹ y˚fi¯fl≈£î+&˚ >√fi¯fl bÕÁ‘·µ >∑T]+∫, y˚dü$˝À yê{Ï ñ|üjÓ÷>±\qT >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± $e]+#ê&ÉT. eTs√ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± eT‘·TÔ eT+<äT Çe«≈£î+&ÜH˚ {°M d”]j·T˝Ÿ‡ #·÷|ædü÷Ô, s√>∑T\≈£î y˚T»sY Ä|üπswüqT¢ m˝≤ #˚j·Te#·TÃH√, &Üø£ºs¡¢≈£î dü\Vü‰\T Çdü÷Ô Äs¡T ù|J\ düe÷<Ûëq+ sêXÊ&ÉT. Ç˝≤>∑ @ Á|üX¯ïq÷ e<ä\≈£î+&Ü nìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ sêXÊ&ÉT. ù||üs¡T ~~›q e÷cÕºs¡T >±]øÏ á düe÷<ÛëHê\T m˝≤ q#êÃjÓ÷ >±ì @ø£+>± mquÛ…’ ‘=$Tà~ e÷s¡Tÿ\T y˚XÊ&ÉT. ø√|ü+ |ü≥º˝Òø£ e∫Ãq eTT>∑TZs¡T yÓTT‘·Ô+ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºdæ >∑T+&ÉT düTHêï #·TfÒºdæ, Ä ]b˛s¡TºqT $.dæ.>±]øÏ |ü+|æ+#ês¡T. yÓ’dt #ÛêHé‡\sY ≈£î‘·≈£î‘ê ñ&çøÏb˛j·÷&ÉT. j·T÷ìe]Ù{°˝À n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. Ä ù||üs¡T @ ôd+≥sY˝À yê\÷´j˚TwüHé »]–+<√ ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. kÕŒ{Ÿ yê\T´j˚TwüHé ]ø±s¡T¶\T ‘Ó|æŒ+∫, Ä ù|sY yê\÷´ #˚dæq e÷cÕºs¡T mes√ ‘Ó\TdüTø√eTì Äs¡¶s¡T y˚XÊ&ÉT. Ä|òüTy˚T|òü÷\ MT<ä Ä ù||ü]ï yê\÷´ #˚dæq e÷cÕºs¡T yÓ+ø£≥s¡eTD eT÷]Ô>±s¡ì ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. $.dæ. >±s¡T ø√|ü+ |ü≥º˝Òø£b˛j·÷s¡T. ªªyÓ+≥H˚ Ä yÓ+ø£≥s¡eTDeT÷]Ôì Çø£ÿ&çøÏ á&ÉTÃ≈£îs¡+&çµµ n+≥÷ >∑{Ϻ>± πøø£˝ÒXÊs¡T. ªªø£å$T+#·+&ç kÕsY, Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq }s√¢ ˝Òs¡+&çµµ ªªmø£ÿ&çøÏ yÓfi≤fl&ÉT?µµ >∑~›+#ê&ÉT $.dæ. ªªsê»<ÛëìøÏ yÓfi≤fls¡T kÕsYµµ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ #ÓbÕŒs¡T. ªªm+<äT≈£î yÓfi≤fl&ÉT?µµ }–b˛‘·÷ n&ç>±&ÉT $.dæ. ªªñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT nyês¡T¶ rdüTø√e&ÜìøÏ yÓfi≤fl&ÉT kÕsYµµ nHêïs¡T. n+‘˚... Ç|ü&ÉT <äuÛÒ\TeTì $.dæ.>±s¡T øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷s¡T. X¯+uÛÑ÷Á|ükÕ<é MT&çj·÷ eTT+<äT e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ªªm+‘√eT+~ >∑Ts¡Te⁄\T u≤<Ûä´‘·>± ù||üs¡T¢ ~<äT›‘·THêïs¡T. ˇø£]<ä›] e\¢ yÓTT‘·Ô+ ñbÕ<Ûë´j·T esêZìπø #Ó&ɶù|s¡T ek˛Ô+~. |üØø£å ù||üs¡+fÒ πøe\+ ‘Ó\¢ø±–‘·+ ø±<äT, n~ ˇø£ J$‘·+. ìs¡¢ø£å´+>± Hê≈£î m≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T y˚XÊs¡T. n<˚ ìs¡¢ø£å´+‘√ u≤>± sêdæq $<ë´s¡Tú\≈£î nHê´j·T+ ≈£L&Ü »]–b˛‘·÷ e⁄+≥T+~. Çø£eTT+<äT n˝≤ »s¡>∑≈£L&É<äH˚ Ç˝≤ #˚XÊqT. Hê≈£î #·<äTe⁄˝Ò<äT ø±˙... bÂs¡T&ç>± u≤<Ûä´‘· e÷Á‘·+ ñ+~µµ n+≥÷ eTT–+#ê&ÉT.

` ¬ø.õ.y˚DT, 9848070084

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 13


SANTHIBABU 9059446245

ô V ’ ≤ <äsêu≤<é n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡yê\≈£î XÊX¯«‘· y˚~ø£. Væ≤+B ‘·sê«‘· <˚X¯+˝À m≈£îÿe dæìe÷\T ì]à+#˚ |ü]ÁX¯eT ‘Ó\T>∑T dæìe÷. ôV’≤<äsêu≤<é˝À <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ dæìe÷\T ìsêàDeTe⁄‘·THêïsTT ø±˙ uÛ≤$ düe÷»|ü⁄ ìsêà‘·\sTTq |æ\¢\ ø√dü+ dæìe÷\T e∫Ã+~ ‘·≈£îÿe. rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\÷ ‘·≈£îÿy˚. u≤\\ düè»Hê‘·àø£ n_Ûeè~ΔøÏ ns¡úe+‘·eTsTTq dæìe÷\ nedüs¡+ e⁄+~. Á|üø£è‹‘√ eTy˚Tø£eTsTTq düVü≤» dæ<ä›eTsTTq <äèX¯´ e÷<Ûä´eTy˚T |æ\¢\ e÷qdæø£ $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ˝Ò≈£î+fÒ ø£èÁ‹eT $\Te\‘√ ≈£L&çq <äèXÊ´*ï #·÷dü÷Ô m~π> |æ\¢\Tï+N ñ‘·ÔeT $\Te*ï Ä•+#·&É+ n‘ê´X‚ ne⁄‘·T+~. n≥T Á|üuÛÑT‘·«eT÷ Ç≥T düe÷»eT÷ $\Te\‘√ ≈£L&çq yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À ø£èwæ #˚j·÷*‡ e⁄+~. ªe÷qe Jeq sê>∑+˝À <äXÊu≤›\≈£î m+.mdt.¬s&ç¶ |æ\¢\ bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± ªu≤\ sêe÷j·TD+µ eT<ÛäTs¡eTsTTq Ä˝≤|üH˚ ì]à+#ê&ÉT. nsTT‘˚ Çe˙ï |æ\¢\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûës¡T\T>± e∫Ãq u≤\´+µ. n˝≤+{Ï u≤\´ dæìe÷˝Ò ‘·|üŒ |æ\¢\ dæìe÷\T >± #Ó|üŒ˝Ò+. <äX¯˝À, yê] eTH√uÛ≤yê\ ø±˙ ‘Ó\T>∑T˝À 80øÏ ô|’>± dæìe÷*ï rdæq ‘ê‹H˚ì Á|üø±wt ô|’q |ü&ɶ Á|üuÛ≤yê\T sêe⁄ 1979˝À ª>∑+>± uÛÑyê˙µ nH˚ |æ\¢\ dæìe÷ rXÊs¡T. u≤\\ J$‘ê+‘·+ ì*∫ e⁄+{≤sTT. ∫Á‘· dü$T‹ ì]à+∫q á dæìe÷ ‘Ó\T>∑T, ‘·$TfiŸ, eTsê؃˝À¢ ≈£L&Ü Çyê«fi¯ $T>∑‘ê e⁄+~. |æ\¢\ dæìe÷\ ø√dü+ @s¡Œ&ɶ ∫Á\¶Hé |òæ˝Ÿà kıôd’{Ï Ä|òt nìï+{Ïø£+fÒ |æ\¢\ Ç+&çj·÷ ìsêàD+˝À s¡÷bı+~∫q yÓTT<ä{Ï dæìe÷ ª>∑+>± uÛÑyê˙µ. eTH√uÛ≤yê\ô|’q dæìe÷ >=|üŒ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ædüTÔqï~. $Á>∑Vü‰*ï <=+–*düTÔqï z eTTsƒêqT |ü≥Tºø√e&É+˝À |æ\¢\T #·÷|æq ÄVü‰s¡´eT÷, n\yê≥T¢, q&Ée&çø£˝À dæìe÷ Á|üuÛ≤e+ n$T‘·+>± kÕVü≤kÕ*ï n‘·´+‘· düVü≤»+>±, ÄdüøÏÔø£s¡+>± #·÷|æ+∫ Á|üX¯+dü*ï e⁄+≥Tqï~. ø±˙ mì$T~qïs¡ <äXÊu≤›\ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· n+<äT≈£î+~. ‘·sê«‘· Äj·TH˚ ªVü‰yéT ;Û ≈£î#Y ø±yéT qV”≤µ |æ\¢\ |ü]ÁX¯eT˝À y˚˝≤~ dæìe÷\T ìsêàDeTj·÷´sTT. ø±˙ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£L dæìe÷ rXÊs¡T. n~ ≈£L&Ü ø£qï&É, Væ≤+B, ‘Ó\T>∑T˝À¢ &ÉuŸ #˚XÊs¡T. uÛ≤$ düe÷C≤ìø° Ä≥|ü≥Tº\sTTq u≤\\ >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£ eTsTTq n{≤¢ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± Á|üø±wt sêe⁄ u≤\\ ∫Á‘· dü$T‹ ‘√ |æ\¢\ Á|üj·T‘êï\T e÷Á‘·+ »s¡T>∑˝Ò<äT. @y√ ø=ìï #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dæìe÷\T rXÊs¡T. Á|üj·T‘êï\T »]–q|üŒ{Ïø° yê{Ï Á|üuÛ≤e+ n+‘·>± ø£ì|æ+#·<äT. ø±˙ n+‘·≈£î eTT+<˚ düTÁ|üdæ<äΔ <äs¡Ù≈£î&ÉT Ä<äT]Ô düTu≤“sêe⁄ ª|æ\¢\ dæìe÷\Tµ, ª|æ\¢\ø√dü+ dæìe÷\Tµ ì]à+#˚ $wüj·TyÓTÆ <äs¡Ùø£‘·«+˝À nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |æ˝¢\ dæìe÷ s¡+>∑+˝À ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T dæìe÷ s¡+>∑y˚T ø±<äT yÓTT‘·Ô+ uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ s¡+>∑+ eT+∫ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. 1967˝À ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻq≥Tº ø£ì|æ+#·<äT. ø±˙ ‘Ó\T>∑T˝À e∫Ãq ªdüT&ç>∑T+&Ü\Tµ, 1970˝À ªeTs√ C≤q|ü<ä dæìe÷\T, e÷j·T\ eTsê؃\T, e÷{≤¢&˚ ∫\Tø£\T ˝≤+{Ï$ Á|ü|ü+#·+µ. ªdüT&ç>∑T+&Ü\Tµ˝À ‘Ó\T>∑T u≤\*ï $|üØ‘·+>±H˚ $H√<ä |ü]#êsTT. Ä<ÛäTìø£‘·, Hê>∑]ø£‘·\ ù|s¡T MT<ä @$ |æ\¢\ dæìe÷\T? düe÷»+˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£î e∫Ãq #Ó&ÉT |æ\¢\ dæìe÷\T @$ nqï|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\T q{Ï+∫q dæìe÷˝≤, dü+düÿè‹ì, y˚fi¯S¢qT≈£î+≥Tqï Væ≤+kÕ |æ\¢\T rdæq dæìe÷˝≤, |æ\¢\ ø√dü+ ì]à+∫q dæìe÷˝≤? nqï Á|üeè‹Ôì m‹Ô #·÷|æ+#ês¡T. ªeTs√ Á|üX¯ï ñ<䓤$düTÔ+~. |æ\¢\T q{Ï+∫q dæìe÷\q|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü|ü+#·+µ˝À |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔø√dü+ _.mHé.¬s&ç¶ ªã+>±s¡T bÕ|üµ @.$,m+ yê] ªsêeTTµ ˝≤+{Ï dæìe÷\T Ä<ÛäTìø£+>± $\Te\‘√ ≈£L&çq düe÷» ‘=* s√E˝À¢ e#êÃsTT. ‘·sê«‘· »+‘·Te⁄\‘√ |æ\¢\T q{Ï+∫q ìsêàD≤ìï >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. Ä<äT]Ô dæìe÷˝À¢ ªe÷≈£L kÕ«‘·+Á‘·+ e∫Ã+~µ ˝≤+{Ï$ e#êÃsTT. ‘·sê«‘· Ä˝À#·q\≈£î nøÏÿH˚ì düVü≤ø±s¡+ >=|üŒ~. kÕe÷õø£ n+XÊ*ï rdüTø=ì u≤|ü⁄ ì]à+∫q ªu≤\sêE ø£<∏äµ πøe\+ düVü≤ø£]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Äj·Tq 1970˝À e∫Ã+~. ø±˙ n+<äT˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D ˝≤+{Ï n+<äT˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T ≈£L&Ü. n+XÊ*ï rdüTø=ì ì]à+#·&É+‘√ n|üŒ{Ï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷#ês¡ Ä dæìe÷\T ¬s+&É÷ Ä]úø£+>± $»j·Te+‘·+ XÊK <ë«sê ePs¡÷sê Á|ü<ä]Ù+|ü CÒdæ+~. ø£eT˝≤ø£s¡ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ø±ø£b˛e&É+‘√ |æ\\ dæìe÷˝Ò ø±<äT, eTπs 1972 ˝À |æ\¢\‘√ ªu≤\ uÛ≤s¡‘·+µ rXÊ&ÉT. ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT düe÷+‘·s¡ dæìe÷\T nøÏÿH˚ì qT+&ç sê˝Ò<äT.

Ä ‘·sê«‘·, n+‘·≈£î eTT+<äT ªbÕ|ü+ |üdæyê&ÉTµ, ªbÕ|ü ø√dü+µ ˝≤+{Ï dæìe÷\T e#êÃsTT. ‘·sê«‹ ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T˝À ì]à‘·eTsTTq ª*{Ï˝Ÿ k˛\®sY‡µ, ªπs|ü{Ï bÂs¡T\Tµ ˝≤+{Ï$ ≈£L&Ü ø=ìï e#êÃsTT. 1992˝À s¡#·sTT‘· nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã sêe⁄ ªuÛÑÁ<ä+ ø=&ÉTø√µ |æ\¢\ dæìe÷ ì]à+#ê&ÉT. u≤\ ø±]àø£ e´edüúqT Á|ü<Ûëq Ç‹eè‘·Ô+>± rdüTø=ì ì]à+∫q ªuÛÑÁ<ä+ ø=&ÉTø√µ eT+∫ Ä<äs¡DqT bı+~+~. ‘·sê«‘· Äj·TH˚ ªbÕ‘·q>∑s¡+˝À |üdæyê&ÉTµ, ª>∑T˝≤;\Tµ, ªneT÷\´+µ ˝≤+{Ï dæìe÷\T rXÊs¡T. |æ\¢\ dæìe÷\ $wüj·T+˝À nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ãsêe⁄ ø£èwæ ‘Ó\T>∑T˝À mqï<ä–+~. |æ.düT˙˝Ÿ ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ªV”≤s√µ ˝≤+{Ï dæìe÷\‘√ |æ\¢\ dæìe÷ s¡+>∑+˝À ø£èwæ #˚XÊs¡T. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT C≤rj·T kÕúsTT˝À nyês¡T¶\T n+<äT≈£îqï _.q]‡+>∑sêe⁄, &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT ìsêàD kÕs¡<∏ä´+˝À ªVü≤]$\T¢µ 2003˝À rXÊ&ÉT. á Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T˝À #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T>± ø=ìï u≤\\ dæìe÷\T e∫Ãq|üŒ{Ïø° |æ\¢˝ ø√dü+ Ç<ä$T<ä›eTsTTq Á|üj·T‘êï\T »s¡>∑˝Ò<äH˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*. πøe\+ yê´bÕs¡y˚T Á|ü<Ûëq \ø£åD+>± $T–*q ‘Ó\T>∑T dæìe÷ s¡+>∑+ |æ\¢*ï ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷dæ+~. ìC≤ìøÏ ∫Á\¶Hé |òæ˝Ÿà kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·÷ ¬s+&˚fi¯¢ø√ kÕ] ìs¡«Væ≤+#˚ n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ 1999˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï kÕ] ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+<äT˝À Á|ü<ä]Ù+∫q Çsê˙ dæìe÷\T, #Ó’˙dt ‘·~‘·s¡ n+‘·sê®rj·T u≤\\ dæìe÷\T ôV’≤<äsêu≤Bj·TT*ï nãT“s¡|ü]#êsTT. n|ü⁄Œ&˚ m+.y˚<ä≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À |æ\¢\ ø√dü+ nH˚ø£ esYÿcÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ]>± u≤\\ ∫Á‘ê\ ô|’q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |ü⁄düÔø£+ yÓ\Te&ç+~. ‘·sê«‘· 2003 qT+∫ n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ XÊX¯«‘· y˚~ø£>± ôV’≤<äsêu≤<é e÷]+~ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T u≤\\ ∫Á‘· dü$T‹øÏ u≤\\ dæìe÷\T rùd ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\≈£î $X‚wü Áb˛‘ê‡Vü‰ø±\T Çe«&ÜìøÏ n+^ø£]+∫ Á|üø£{Ï+#êsTT. Ä dæú‹˝À ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü |æ\¢\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ dæìe÷\T ìsêàD eTe⁄‘êj·Tì Ä•+#ês¡T. ø±˙ n˝≤+{Ï<˚MT »s¡T>∑˝Ò<äT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\T>∑T˝À |æ\¢\ dæìe÷\T rùd <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\≈£î 20\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ dü_‡&û ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+~. @<äsTTHê nyês¡T¶ bı+~‘˚ <ëìøÏ 30 \ø£å\T ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±˙ 2006 ‘·sê«‘· Ádæÿ|tº ø£$T{°H˚ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. Äj·÷ ø±˝≤˝À¢ì

Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+‘√ |æ\¢\ dæìe÷\≈£î m˝≤+{Ï Áb˛‘ê‡Vü≤eT÷ sê˝Ò<äT. dü_‡&û\÷ Çe«˝Ò<äT. 2006 qT+&ç ì]à+#·ã&ç |ü\T nyês¡T¶\T n+<äT≈£îqï ‘Ó\T>∑T |æ\¢\ dæìe÷\øÏ ≈£L&Ü m˝≤+{Ï Áb˛‘ê‡ø±\÷ n+<ä˝Ò<äT. Çø£ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Á\¶Hé |òæ˝Ÿà ø±+ô|¢ø˘‡ ø√dü+ 19 mø£sê\ düú˝≤ìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+∫+~. ø±˙ n|üŒ{Ï |òæ˝Ÿà &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé <ëìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+˝À ø±˙, ∫Á\¶Hé |òæ˝Ÿà kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î <ëK\T |üs¡Ã&É+˝À ø±˙ #=s¡e #·÷|üø£ b˛e&É+‘√ Ä düú˝≤ìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‹]– rdüT≈£î+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î <ëì ô|’q m˝≤+{Ï #·sê´ rdüTø√˝Ò<äT. |òü*‘·+>± |òæ˝Ÿà ø±+ô|¢ø˘‡ ìsêàD+ »s¡T>∑˝Ò<äT. ô|’>± n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ y˚~ø£qT ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ e÷sêÃ\H˚ Ä˝À#·q\÷ edüTÔHêïsTT. |ü\T sêÁcÕº\T |üP]Ô düVü≤ø±sêìï n+~kÕÔeTì u≤\\ ∫Á‘· dü$T‹ ô|’q y=‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïsTT. yê] y=‹Ô&ç |òü*ùdÔ n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ ‘·s¡* b˛e&ÜìøÏ m+‘√ø±\+ |ü≥ºø£ b˛e#·TÃ. ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì q+<äHé ø±+ô|¢ø˘‡ ˝≤>± eT÷&ÉT {≤ø°düT\ ø±+ô|¢ø˘‡ ôV’≤<äsêu≤<é˝À @s¡Œ&ç‘˚, ˇø£ÿ n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT... @{≤ n+‘·sê®rj·T #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. ôV’≤<äs¡u≤<é˝À qe+ãsY 8 qT+∫ 14 es¡≈£î »s¡T>∑qTqï n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± qsTTHê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷bÕ*. ‘Ó\+>±D |òæ˝Ÿà &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé @sêŒ≥T #˚dæ, #ÛÓ’s¡àHé ìj·÷eTø£+ ≈£L&Ü #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô kÕúsTT ø£$T{°ì ìj·T$T+#ê*‡ e⁄+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü dü_‡&û bÕ\d”ì s¡÷bı+~+∫ 2006 qT+∫ Çyê«*‡q dü_‡&û*ï $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡e⁄+~. Ç+ø± |òæ˝Ÿà ø±+ô|¢ø˘‡ ø√dü+ düú\ πø{≤sTT+|ü⁄qT |üP]Ô #˚dæ, |òæ˝Ÿà ø±+ô|¢ø˘‡ ìsêàD+ »s¡bÕ*. |æ\¢\ düè»Hê‘·àø£ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ |ü\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ e⁄+~. z≥T¢ e⁄qï nìï esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ |ü\T #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+, z≥T¢ ˝Òì |æ\¢\ ø√dü+ ≈£L&Ü m+‘√ #˚j·÷*‡ e⁄+~. - yêsê\ Äq+<é, 9440501281


SANTHIBABU 9059446245

\øÏåà ‘·*¢, \øÏåàì #Ó&É>={ϺqfÒº, á ‘·*¢ ≈£L&Ü á |æ\¢ì

#Ó&É>=&ÉT‘·T+<ë? á |üdæ |æ\¢ì s¡øÏå+#˚~ m˝≤>∑? |æ\¢ì e~˝Òdæ yÓfi≤fl˝≤? ‘Ó\¢yês¡÷¢ ìÁ<ä˝Ò<äT u…+>∑‘√. ‘Ó˝≤¢s¡T‘√+fÒ ÄyÓT ˝Ò∫+~. ªªÇ<äT>√, #·÷&ÉT! ∫{Ϻ ø√dü+ &ÉãT“ n&ÉT>∑T‘·THêïqqTø√≈£î düTe÷! |æ\¢\T ‘·*¢ <ä–Zs¡ e⁄+fÒ j˚T+{Ï, ‘·+Á&ç <ä–Zs¡ e⁄+fÒ j˚T+{Ï? qTe⁄« u≤>±H˚ #·÷düT≈£î+{≤e⁄, Hê≈£î ‘Ó\TdüT. n~ ø±<äT. MT nj·T´H√, MT ‘·eTTàD√í, MT nø£ÿH√ n&ç–, Ç+ø√ \ø£å Çe«sê<ä÷? Ä Ç+{Ïì Á>±+&é>± &Óø£πs{Ÿ #˚ùdÔ, n~ |æ+ø°<˚ ne⁄‘·T+~ ø£<ë?µµ ªªXÊ´eT÷! H˚qT eT∞fl ô|[fl #˚düTø√qT. ∫{Ϻ‘√ ã‹πø dü+‘√wü+ #ê\T Hê≈£î. y˚πs |æ\¢\T+{≤πsyÓ÷, ∫{Ϻì #·÷&É&˚yÓ÷ nì uÛÑj·T+ y=<äT› ˙≈£î! ∫{Ϻì Hê≈£î n|üŒ–ùdÔ, qTe⁄« qqTï m+‘√ q$TàqfÒº. m+‘√ Áù|$T+∫qfÒº.µµ ªªÄ \ø£å dü+>∑‹ #Ó|ü! Çe«>∑\yê? MT ‘·eTTà&ÉT ˙≈£î Ä e÷Á‘·+ kÕj·T+ #Ój·T´&Ü?µµ ªª|òüsê«˝Ò<äT, Á|üj·T‹ïkÕÔqT. ø±˙ XÊ´eT÷! Hê J‘·+ ˝À+∫ HÓ\ HÓ˝≤ u≤´+≈£îøÏ n+‘· ø£fÒºk˛Ô+fÒ, πs|ü⁄ e÷ b˛wüD m˝≤>∑? Ç|ü&Ó’‘˚ ø=ìï Ks¡TÃ\T qTe⁄« #·÷düTÔHêïe⁄. n|ü&Ó˝≤>∑ e÷≈£î?µµ ªªnsTT‘˚, u≤´+≈£îøÏ ø£≥ºø£b˛‘˚ m˝≤>∑? MT yêfi¯fl‘√ e÷{≤¢&ÉTø√, @+ #Ó|ü⁄‘ês√! nqï≥Tº, eTq+ $&çb˛‘·Tqï≥Tº n|ü&˚ #Ó|üŒ≈£î! ˙πø @<√ nedüs¡+ e⁄+<äì n&ÉT>∑T! MT ‘·eTTà&ç <ä–Zs¡ #ê˝≤ e⁄+≥T+~˝Ò, ÇkÕÔ&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, –HÓï\T ø£&çπ> $TwüqT n+<äs¡÷ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. ø=‘·Ô Ç+{À¢ n~ ‘·|üŒ≈£î+&Ü e⁄+&Ü*. ø=+#Ó+ ∫qï ôd’E~ #ê\T. n~ ø=qTø√ÿyê*. qTe⁄« yÓfi‚fl eTT+<äT n~ ≈£L&Ü ‘Ó∫à |ü&ÓsTT´!µµ ªª.......µµ ªª@+, e÷{≤¢&Éy˚+?µµ

ªªn<˚! Hê <ä–Zs¡ n+‘· &ÉãT“ ˝Ò<äT ø£<ë?µµ ªªn+<äTπø, &ÉãT“ u≤>± dü+bÕ~+#·Tø√yê\ì mìï kÕs√¢ #ÓbÕŒqT.µµ ªªndü\T eTq+ ø£*dæ e⁄+fÒ á &ÉãT“ ˝…ø£ÿ˝…+<äT≈£î?µµ nq˝Ò<äT s¡y˚Twt u≤ãT. m+<äT≈£î ÄyÓT‘√ yê>∑T&ÉT nqT≈£îHêï&Ü? ∫{Ϻ ‘·q≈£î <äø£ÿ&É+ nkÕ<Ûä´eTH˚ dü+<˚Vü≤+ u…’˝Ò›]+~ HÓeTà~>± ‘·+Á&çøÏ. Hê\T>∑T s√E˝À¢ n+<äuÀj˚T Çq÷‡¬sHé‡ j·÷uÛ…’ y˚\T Ç#ÓÃj·÷´*! HÓ\ HÓ˝≤ u≤´+≈£îøÏ |ü~ùV≤qT y˚\T ø£&ÉT‘·÷ e⁄+&Ü*! Çø£, |æ\¢ì ô|+#·T‘·÷ ã‘·ø£&É+ m˝≤>∑? n|ü\T rs¡Ã&É+ m˝≤>∑? ìqï yÓTTqï k˛eTX‚KsY ø√dü+ |ü~y˚\T ‘ÓùdÔ rùddæ+~! Ä ‘·sê«‘· ˇø£ e÷≥ n+~. yÓTTVü≤+ øÏ+<äøÏ y=+∫ e÷{≤¢&ç+~. ªª|æ\¢ì ‘·*¢ ì+∫ $&É~j·÷´\ì m+<äT≈£î #·÷düTÔHêïe⁄? n~ ˙≈£î Hê´j·Ty˚THê #Ó|ü! |æ+ø° ˝Òø£b˛‘˚ H˚qT ã‘·ø£>∑\Hê!µµ ªªnã“! m+‘· u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïe⁄ |æ\¢ ø√dü+! ‘·©¢ _&ɶ\ ã+<Ûä+ m+‘· u≤>± ‘Ó\TdüT ˙≈£L! Hê ‘·*¢ ì+∫ qqTï $&É~j·÷´\ì qTyÓ«+<äT≈£î #·÷kÕÔe⁄?µµ nq˝Ò<äT á O‘·ÔeTT&ÉT. Ä ‘·|ü ‘·q<˚ nì ‘Ó\TdüT ø±ã{Ϻ, ø=ìï e÷≥\T n&É>∑˝Ò&ÉT. ªªnjÓ÷´, n˝≤ ø±<äT XÊ´eT÷! ‘·*¢ ì+∫ |æ\¢ì $&É~j·÷´\ì H˚qT #·÷kÕÔHê? n˝≤ m+<äT≈£î #˚kÕÔqT? ˙≈£î ø£wüº+ ˝Ò≈£î+&Ü ∫{Ϻì H˚qT #·÷düT≈£î+<ëeTì, n+‘˚. ˇø√ÿkÕ] ∫{Ϻì MT eTMTà <ä–Zs¡ e~˝…j·T´eP! n˝≤>∑ n+‘˚. eTq |æ\¢ì me]ø√ Ç#˚ÃdüTÔHêïe÷? ˙ <ä–Z¬s’Hê e⁄+&=#·TÃ, Hê <ä–Z¬s’Hê e⁄+&=#·Tà ø£<ë?µµ ªª|æ+ø°ì qTe⁄« #·ø£ÿ>± #·÷düTø√>∑\eì Hê≈£î ‘Ó\TdüT >±˙, nsTTHê qTe⁄« MT yêfi¯fl‘√ ø£*dæb˛‘êe⁄. yêfi¯ófl ˙≈£î eT∞fl ô|[fl #Ój·÷´\ì yÓ‘·T≈£î‘ês¡T. á kÕ] e÷Á‘·+ MT ≈£î\+ |æ\¢H˚ #˚düTø√ u≤ã÷! e÷ ≈£î˝≤\ yÓ+≥|ü&Éø£+&ç! ≈£î˝≤+‘·sê\÷ - –˝≤+‘·sê\÷, Çe˙ï »]π>$ ø±e⁄˝Ò. ø±˙, ∫{ϺøÏ düe‹ ‘·*¢ e∫Ã+<ä+fÒ...µµ ªªNÛ! n+‘· e÷≥ nq≈£î XÊ´eT÷!µµ ªªÇ+ø± ªXÊ´eT÷µ @$T{Ï? ªÄπ>ïdtµ nì |æ\Te⁄! Hê u≤|溻+ ù|s¡T n<˚ ø£<ë?µµ ªªne⁄qT, n|ü&ÉT #Ó|æŒqfÒº e⁄Hêïe⁄. Ä ù|s¡T eTπsÃb˛‘êqT. ª\ø°Îµ n+{≤˝Ò. ªdüe‹ ‘·*¢µ nHêïe⁄. Hê≈£î eT∞fl ô|fi¯fle⁄‘·T+<äì qTe⁄« q$TàHê H˚qT qeTàqT. n˝≤ »s¡>∑ìe«qT \ø°Î! H˚qT ìH˚ï Áù|$TdüTÔHêïqT. e÷ yêfi¯fl e÷≥\T $+{≤qqT≈£î+≥THêïyê?µµ ªªnsTT‘˚, ˇø£ e÷≥ #Ó|ü! qTe⁄« ndü\T MT yêfi¯fl <ä–Z]øÏ, m|ü&É÷ yÓfi¯fl≈£î+&Ü e⁄+{≤qì #Ó|ü! MT yêfi¯fl+fÒ Hê≈£î m+‘· ø√|ü+ n+fÒ....µµ ªªHê≈£î ‘Ó\TdüT. ø±˙ \ø°Î! m|ü&Ó’Hê e÷ neTàøÏ »ãT“ #˚ùdÔ yÓfi¯fl≈£î+&Ü m˝≤....µµ ªªMT neTàπø»ãT“\÷ #Ój·T´e⁄˝Ò. |æ&ç sêsTT ˝≤π> e⁄+~. Hêπø ø±fi¯fl HÓ|ü\T yÓTT<ä\j·÷´sTT.µµ ªª#Ó|üŒy˚+? ø±ùd‡|ü⁄ eT+<äT sêkÕÔ! @ ø±\T?µµ ªªÇ|ü&˚+ y=<äT›˝Ò. sêÁ‹ nø£ÿ&É |ü&ÉT≈£îHêïyÓ+<äT≈£L?µµ ªª$&çb˛yê\qT≈£îHêï+. ˇø£ eT+#·+ MT<Ó+<äT≈£î?µµ

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 16


SANTHIBABU 9059446245

ªªn|ü&˚ nsTT´ #·∫Ã+<ë $&çb˛&É+? Á|ür kÕØ H˚H˚ e∫à ˙ #Ó≥Tºø=eTàøÏ y˚fi≤fl&ÉT‘·÷ e⁄+{≤&ÉT. Ä q÷‹˝À @<√ düs¡Œ+! Ä |üø£ÿq ˇø£ |ü⁄*! n˝≤+{Ï uÛÑj·÷\T uÀ˝…&ÉT #·T≥÷º! nsTT‘˚, #Ó≥Tº ø=eTàøÏ MT<ä |ü&Ü\ì #·÷kÕÔe⁄. qTe⁄« Hê <ä–Z]¬ø|ü&É÷ sêe⁄.µµ ˇø£ ‘˚HÓ |ü≥Tº e⁄+≥T+~. n+<äT˝À ì+∫ ˇø=ÿø£ÿ #·Tø±ÿ Ä y˚fi≤fl&˚ ªªqTe⁄« nH˚ e÷≥\øÏ H˚HÓ˝≤ ekÕÔqT #Ó|ü?µµ ªªn+‘· bÂs¡Twü+ bı&ÉT#·T ø=∫Ã+<ë? n~ mø£ÿ&ÉT+&Ü˝À yê&ç H√{À¢ |ü&ç‘˚ bÕ|ü+ yê&ÉT <ëìï #·|üŒ]dü÷Ô dü+‘√wædü÷Ô e⁄+{≤&ÉT. #·T≥÷º mìï Á|üe÷<ë˝À! eTq dü+kÕsê\T n˝≤π> nø£ÿ&ÉT+&Ü*. ô|fi¯fl+ <ä–Zsê bÂs¡Twü+?µµ @&ÉTdüTÔHêïsTT. n<ä+‘ê yÓTT>∑yêfi¯flπø ø±<äT, Ä&Éyêfi¯fløÏ ≈£L&Ü! ªª$&çb˛yê\qT≈£îqï ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Hê≈£î qTe⁄« uÛ≤s¡´y˚Hê?µµ Ä&Éyêfi¯flπø ø±<äT, yÓTT>±fi¯fløÏ ≈£L&Ü!µµ ªª$&çb˛&É+ - $&çb˛&É+ nq≈£î! n~ »s¡>∑<äT.µµ ªªÄ ‘˚HÓ #·Tø£ÿ\ ø√dü+ Ä Á|üe÷<ë\ eT<Ûä´ e⁄+&ç bıeTà+≥THêï ªªXÊ´eT÷! Hê≈£î &ÉãT“ <=s¡ø£<äqTø√! Çq÷‡¬sHé‡ &ÉãT“ ≈£L&Ü yÓ+<äT≈£î?µµ Çe«˝ÒqT. u≤´+≈£îø° ø£≥º˝ÒqT ø£<ë? eT] n|ü&ÉT ∫{Ϻì....µµ ªª|òüsê«˝Ò<äT˝Ò s¡y˚Twt! ˙ø√ ≈£L‘·Ts¡T+<ä≥! bÕ|ü+ n~ ªHêHêïµ nì ªªÇ+ø± ∫fÒº${Ï? ∫{°º - bı{°º? O+&É&É+ Çwüº+ ˝Òø£b˛‘˚ qTe⁄« |æ\yê\+fÒ qTe⁄« nø£ÿ&˚ e⁄+&=<ä÷›?µµ ˇø£ÿ&çy˚ yÓfi¯ófl!µµ ªªsêyÓ÷àVü≤Hé! ˇ+≥]>± Vü‰sTT>± Áã‘·ø±\qT≈£î+{À+fÒ Hê ªªnsTT‘˚, eT∞fl s¡eTàì |æ\y=<äT› qqTï.µµ O‘ê‡Vü‰qï+‘ê bÕ&ÉT #˚XÊy˚! lqT, ìqTï ‹&É‘ê&ÉT.µµ ªª|æ*ùdÔ |æ\TkÕÔ! sê≈£î+&Ü e⁄+&É÷!µµ ªªdüπs Ä˝À∫+#·T!µµ nì Ä <ä÷s¡|ü⁄ ùdïVæ≤‘·T&ÉT qe⁄«‘·÷ ªªdüπs˝Ò nsTT‘˚. ndü\T m|ü&ÉT ˙ >∑èVü≤ Á|üy˚X¯+?µµ Äù|XÊ&ÉT. ªª&ÉãT“<˚ düeTdü´. Çq÷‡¬sHé‡ &Éã“sTTHê Ç#ÓÃj·T´sê<ä÷?µµ s¡y˚Twt yÓ+≥H˚ lqTøÏ #˚dæ, ¬s+&ÉT eT÷&ÉT eTTø£ÿ˝À¢ n+‘ê ªªne⁄qT >±˙, MT nqï*ï m˝≤ |æ\TkÕÔe⁄? yêfi¯ófl MT eTMTàì...µµ ªªn<ä+‘ê m|ü&√! yêfi¯flì |æ*ùdÔ ˇø=ÿø£ÿfi¯Sfl Çs¡ej˚T´dæ y˚˝…’Hê #Óù|ŒXÊ&ÉT. ªªøöì‡*+>¥ @yÓTÆHê |üì #˚düTÔ+<ä+{≤yê?µµ nHêï&ÉT. ªª‘Ó*j·Tì yêfi¯fløÏ ø±düÔ ‘Ó*j·T #Óù|Œ eT+<ä*+|ü⁄ Áô|C…+{Ÿ #˚kÕÔs¡T. ˝Òø£b˛‘˚, n+‘· ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe>± ªª˙ ô|fi≤flìøÏ me]‘√ HÓ’Hê e+{Ï<˚>± n~? b˛˙, nB #·÷&ÉT!µµ |æ\TkÕÔHê?µµ ªªì»+>± #Ó|ü!µµ ªªXÊ´eT÷! &ÉãT“ Çe«˝Òø£b˛sTTHê düπs, ∫{Ϻì >∑&ç¶ ô|{Ϻ+#ê* ì»+>±. ªª˙ ô|fi≤flìøÏ me]‘√ HÓ’Hê >∑&ç¶ ô|{Ϻ+#ê* Hê≈£î n|üŒC…|üŒ≈£L&É<ë? C≤Á>∑‘·Ô>± ø±˙, øöì‡*+>¥ yêfi¯fløÏ >∑&ç¶ ô|fÒº Vü≤≈£îÿ e⁄+&É<äT. ì»+>±. ø±˙, øöì‡*+>¥ yêfi¯fløÏ >∑&ç¶ ô|fÒº Vü≤≈£îÿ #·÷düT≈£î+{≤qT.µµ ªªnyê« ø±yê*, ãTyê« ø±yê* ˙≈£î. &ÉãT“ Çe«e⁄ ◊dtÁø°yéT ˝≤>∑ yÓT‘·Ô yÓT‘·Ô>± e⁄+&É<äT. ◊dtÁø°yéT ˝≤>∑ yÓT‘·Ô yÓT‘·Ô>± #Ó|ü⁄‘ês¡T. >±˙, ∫{Ϻ ø±yê*. n+‘˚>± ˙‘√?µµ n+≥÷ ˝Ò∫ #Ó|ü⁄‘ês¡T. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ, ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ, yêfi¯ófl >∑&ç¶ ô|&ç‘˚ nø£ÿ&çøÏ H˚s¡düTÔ\T e+{Ï+{À¢øÏ b˛sTT+~. yêfi¯ófl >∑&ç¶ ô|&ç‘˚ nø£ÿ&çøÏ ekÕÔsê? u≤~Û‘·T˝Ò ekÕÔs¡T. düπs, Ä Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü n|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± ‘Ó˝≤¢s¡˝Ò<äT. ∫{Ϻ n|ü&˚ ˝Òe<äT. H˚s¡düTÔ\T ekÕÔsê? u≤~Û‘·T˝Ò #˚dæ #·÷&ÉT! ndü\T øöì‡*+>∑TøÏ edüTÔ+<ë ÄyÓT?µµ ªªu≤>± nHêïe⁄. n~ &ÍfÒ.µµ bò˛qT s¡y˚TwtøÏ! yÓ+≥H˚ M~Û >∑TeTà+ y˚|ü⁄ ekÕÔs¡T. düπs, Ä Á|üj·T‘·ï+ ªª&Í≥T ˙≈£î. Hê≈£î ø±<äT. ÄyÓT sê<äT. U≤dæyéT yÓfi≤fl&ÉT. bò˛qT ‘Ó]∫ #·÷ùdÔ, \+&ÉHé˝À e⁄qï ≈£ L &Ü #˚ d æ #· ÷ &É T ! ndü \ T nø£ÿ ˝≤j·Tπs. qTe⁄« mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤fl˝À ÄyÓT sêyÓ÷àVü≤Hé ì+∫! ø±˝ÒJ ùdïVæ≤‘·T&˚. s¡y˚Twt #ê˝≤ øöì‡*+>∑TøÏ edüTÔ+<ë ÄyÓT?µµ #Ó|üŒ>∑\<äT. n~ #·÷&ÉT!µµ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. #ê˝≤ dü+‘√wü+ nsTT+~. ªªs¡y˚Twt! lqT #ÓbÕŒfi‚fl, qTy˚«+ #ÓbıŒ<äT›! ��� ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïe⁄. n~ bÕ&ÉT #˚düTø√e<äT›! Hê≈£î y˚πs s¡y˚Twt Ä Á|üj·T‘êï\T #·ø£ #·ø± yÓTT<ä\T ô|fÒºXÊ&ÉT. øöì‡*+>¥ ≈£î\+ ne÷àsTT ø±yê\qT≈£îHêïqT. Ä düs¡<ë rs¡˝Ò<äT. qTe⁄« <ëìï »]–‘˚, XÊ´eTT ãT~ΔeT+‘·Tsê˝…’ b˛‘·T+<ä˙, >∑‘·+˝À #˚dæq bÕ&ÉT #˚düT≈£î+{≤yê? @+ |òüsê«˝Ò<äT. >=&Ée\T n+<ä] eT<Ûë´ ‘·|ü\ìï{Ïø° dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·T+<ä˙, ‘·q dü+kÕs¡+ q+<äq eq+ e⁄+{≤sTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ e⁄+&Éyê? nqï<äeTTà\‘√ e⁄+&Éyê? ˇπø ne⁄‘·T+<ä˙, ˇø£ y˚|ü⁄ ÄX¯ e⁄Hêï— ne˙ï »s¡>∑ø£ b˛sTTHê, ‘·q ∫{Ϻ ≈£î\+ ø±ì yêfi¯fl‘√ Ç+ø√ Hê\T>∑T e⁄+fÒ e⁄+&=#·TÃ. ˙ yÓ’|òtøÏ, ª&ÉãT“ ‘·q≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äì |ü⁄f…º&ÉT dü+‘√wü+‘√ Ä Á|üj·T‘êï\T m≈£îÿe e⁄+fÒ m≈£îÿe s¡ø£åD e⁄+≥T+~µ nì qeTàø£+ e⁄qï≥Tº+~. yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. n+<äs¡÷ Ä˝À∫+#˚~ n<˚ ø£<ë? Çø£ÿ&ç yêfi¯ófl m˝≤ Ä˝À∫kÕÔs√ ˙ U≤dæyéT |üø£ÿ ì\ã&ç, n‘·ì nø£ÿøÏ bò˛Hé #˚ùdÔ, Ä$&É ø=+#Ó+ ø£dü\T ‘Ó\TkÕ? qTe⁄« ø±düÔ HÓeTà~>± #Ó|üø√! Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ e⁄+fÒ $+≥÷, Ç+ø√ ˝Ò&û ˝≤j·TsY q+ãsY Ç∫Ã+~. Ä$DÏí dü«j·T+>± Ç<ä›] J‘ê\÷ ø£*dæ ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT+∫~ ø£<ë? yÓ+≥H˚ ø±s¡T ø£\TdüTø√eT+~. ø=HÓsTT´! ≈£îø£ÿì ≈£L&Ü! Ä düs¡<ë˝À |ü&çb˛‘·T+~. u≤´+ø˘ ˝ÀHé Ä ˝≤j·TsY ù|s¡T s¡»ì. Ä ù|s¡T q∫Ã+~ s¡y˚TwtøÏ. Ä$&çøÏ bò˛Hé <=s¡T≈£î‘·T+~. H˚qT ø=+#Ó+ |ü+|ü>∑\qT. ˙ J‘·+ n+‘ê ÄyÓT #˚ùdÔ, Ä eTsêï&ÉT kÕj·T+Á‘·+ |òü˝≤Hê >∑+≥˝À s¡eTà+~. #˚‹˝ÀH˚ ô|≥Tº! yÓTT‘·Ô+ &ÉãT“ì m˝≤ #˚düTø√yê˝À ÄyÓTøÏ eTsêï&ÉT n<˚ >∑+≥˝À Ä$&ç eTT+<äT ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ÄyÓT, ª•X¯ó ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç+ø√ e÷≥! ˇø£ kÕ] øöì‡*+>¥ rdüTø√+&ç Ç<ä›s¡÷. dü+πøåeTXÊKµ˝À øöì‡*+>¥ πødüT˝À¢, ôd’ø±\õdüTº |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃH˚ Çø£ÿ&É n˝≤π> #˚kÕÔs¡T. #ê˝≤ dü+<˚Vü‰\T b˛‘êsTT. ˙ ù|ò$T© u≤>± u≤<ÛäT´sê\T. ÄyÓT >∑es¡ïyÓT+≥T O<√´– ø±<äT. ªªy˚TeTT, yÓTT>∑yêfi¯fl ˝Ò<äì lqT #Óù|Ô Hê≈£î u≤<Û˚dæ+~. qTe⁄« ndü˝Ò |æ]øÏ düHêïdæ$. ˙≈£î ø£+|ü¢sTT+≥T¢ rdüTø√≈£L&É<äT. H˚qT MT¬ø˝≤ ôV≤˝ŸŒ #˚j·T>∑\qT?µµ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #ÓbÕŒ\ì #˚XÊ˝Ò. qqTï nbÕs¡Δ+ #˚düTø√≈£î! n+~ Ç+^¢wüT˝À. ô|f…ºj·T´Hê? $Hêïyê?µµ ªªøöì‡*+>¥ ø±yê\+fÒ, H˚H˚+ #Ój·÷´˝À, mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤fl˝À, <ë] ªª$Hêï˝Ò. n+‘ê $Hêï. #ê˝≤ Áù|eT>± Hê≈£î #˚XÊe⁄. ˙ ù|ò$T© #·÷|æ+#·+&ç!µµ nHêï&ÉT ø£¢sTT+≥T. m˝≤ e⁄+<√ #Ó|ü!µµ ªªHê <ä–Zs¡ |ò”E >∑+≥øÏ ¬s+&ÉT y˚\Tµµ n+~. ªªO+~˝Ò. ø±düÔ >∑&ÉTdüT>± ㋬øj·÷´*. ù|ò$T© >∑T]+∫ ˇø£ ø£<Ûä CÒãT˝À &ÉãT“ e⁄qï ø£¢sTT+≥T s¡y˚TwüT, ªªn˝≤π> y˚T&ÉyéTµµ nHêï&ÉT. e⁄+~>±? mø£ÿ&É #·~yêH√ >∑Ts¡TÔ ˝Ò<äT. ˇø±j·Tq bÕ&ÉT q÷‹˝À |ü&ç ˝≤j·Ts¡T, >√&É MT<ä >∑&çj·÷s¡+ y˚|ü⁄ #·÷dæ, Ä f…ÆyéTì ˇø£ Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 17


SANTHIBABU 9059446245

ø±sTT‘·+ MT<ä H√{Ÿ #˚dæ, ø£¢sTT+{ŸøÏ ≈£L&Ü ø£q|ü&˚ $<Ûä+>± Ä ø±sTT‘êìï nø£ÿ&˚ ô|{Ϻ, ªª#Ó|üŒ+&ç!µµ n+~. >∑&çj·÷s¡+˝À ôdø£q¢ eTT\T¢ ‹s¡T>∑T‘√+~. ˝≤j·TsYøÏ &ÉãT“ dü+bÕ<äq yÓTT<ä\e⁄‘√+<äqïe÷≥! s¡y˚TwtøÏ H√{À¢ Hê*ø£ ˝Ò<ä˙, e÷{≤¢&ɶ+ sê<ä˙, n+<äs¡÷ n+{≤s¡T >±˙, ì»+>± #·ø£ #·ø±H˚ e÷{≤¢&Ü&ÉT. ªªÄyÓT‘√ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ $&çb˛sTT, eT∞fl ø£\yê\ì|æ+∫ ø£*XÊqT. eTTK´+>± Hê ≈£L‘·Ts¡T MT<ä Hê≈£î Çwüº+. Hê uÛ≤s¡´, qqTï ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê\+≥T+~. kÕsê yê´bÕs¡+ #˚dæ nsTTHê düπs! Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT*ï #Ó‘·Ô e÷≥\‘√ ‹&ÉT‘·T+~. á ô|fi‚fl ‘·|üŒsTT b˛sTT+~ n+≥T+~...µµ n+≥÷ Çs¡yÓ’ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ ùd|ü⁄, ø£+sƒ¡‘ê |ü{Ϻq |ü<ä´+ ˝≤>∑ bÕsƒ¡+ n|üŒC…ù|ŒXÊ&ÉT. ˇø£] u≤<Ûäì >∑+≥ùd|ü⁄ $q&ÜìøÏ 2 y˚\T rdüT≈£îH˚ ˝≤j·Ts¡eTà, &ÉãT“ |æ∫Ã>±fi¯fl >∑T]+∫ eT+∫ dü\Vü‰ Çe«>∑\T>∑T‘·T+<ë - nH˚ dü+<˚Vü≤+ sê˝Ò<äT, ø£¢sTT+≥TøÏ. @<√ ÄX¯. ˝≤j·Ts¡T, ªªy˚TeTT, Ä&Éyêfi¯fl y˚|ü⁄ ì+#˚ $Hê*. yÓTT>∑yêfi¯fløÏ dü\Vü‰\T Çe«&É+ ø±<äT. MTs¡T ˇø£ dü«#·Ã¤+<ä dü+düΔøÏ yÓ[fl MTs¡T #Óù|Œ~ nø£ÿ&É #Ó|üŒ+&ç! yêfi¯ófl MT uÛ≤s¡´ì øöì‡*+>¥øÏ s¡eTàì ÄyÓTøÏ H√{°düT |ü+|ü⁄‘ês¡T. ÄyÓT nø£ÿ&çøÏ sêø£b˛‘˚, Ä dü+düΔ yês¡T e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡T. á XÊK <ë«sê MT≈£î ˝…≥s¡T¢ yÓfi≤ÔsTT. ÄyÓT e÷ <ä–Z]øÏ ≈£L&Ü sêø£b˛‘˚, MTs¡T $&Ü≈£î\T ø√dü+ ø√s¡TºøÏ yÓfi¯fle*dæ+<˚µµ nì eTT–+∫+~ #·ø£#·ø±. s¡y˚Twt ˝Ò∫, ˇø£ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T nø£ÿ&É ô|{≤º&ÉT. Ä eTsêï&˚, ˝≤j·Ts¡eTà #Ó|æŒq dü«#·Ã¤+<ä dü+düΔøÏ yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&É, ˇø±j·Tq ‘Ó\¢ ø±sTT‘ê\T Ç∫Ã, sêdæ ÇeTà+fÒ, Hê\T>∑T ù|J\T sêdæ Ç#êÃ&ÉT. ¬s+&ÉT s√E\T Ä– s¡eTàHêïs¡T. K∫Ñ·+>± Ä s√EøÏ yÓfi≤fl&ÉT. n|ü&ÉT s¡y˚Twt eTT+<˚ Ä e´øÏÔ, \ø°Î<˚$øÏ bò˛Hé #˚ùdÔ, ÄyÓT O‘ê‡Vü≤+>± bò˛Hé rdæ+~. ªªVü≤˝À! mes¡+&û?µµ nì eTsê´<ä>± n&ç–+~. nø£ÿ&É e´øÏÔ n+‘ê düŒwüº+>± #ÓbÕŒ&ÉT ÄyÓTøÏ. ªªe÷~ Áô|’y˚{Ÿ dü+düΔ. MT uÛÑs¡Ô s¡y˚Twt ≈£îe÷sY Çø£ÿ&É e⁄Hêïs¡T. MT MT<ä ˇø£ ø£+|ü¢sTT+{Ÿ sêdæ Ç#êÃs¡T. MTs¡T e÷ <ä–Z]øÏ øöì‡*+>¥øÏ sêyê*. Çø£ÿ&É MT‘√ ˝Ò&ûùd e÷{≤¢&É‘ês¡T. ˝Ò&û ôd’ø±\õdü÷º, ˝Ò&û ˝≤j·Ts¡÷, e⁄+{≤s¡T. MT dü+kÕsêìï düTKe+‘·+ #Ój·T´&Üìπø >±˙, $TeTà*ï uÒ¢yéT #Ój·T´&ÜìøÏ ø±<äe÷à! m|ü&ÉT sê>∑\s¡T y˚T&ÉyéT MTs¡T?µµ nì eTsê´<ä>± n&ç>±&ÉT. ÄyÓT, ªªzπøµµ nì bò˛Hé ô|fÒºdæ+~. ªbò˛qTµ nH˚~, eTqTwüT*ï m+‘· >∑]«düTº*ï #˚dæ+<√! Ç+ø± #ê˝≤ #˚dæ+~ >±˙ Ä bÕsƒê\˙ï Çø£ÿ&É nqedüs¡+! Ä dü+düΔ e´øÏÔ, ªªÄ$&É m|ü&ÉT ekÕÔs√ #Ó|üŒ˝Ò<äT. ˇø£ÿ s√C…’Hê #·÷&Ü*µµ nHêï&ÉT kÕqTuÛÑ÷‹>±. n‘·&É÷ uÛ≤sê´ u≤~Û‘·T&˚H˚yÓ÷! ˝Òø£b˛‘˚, dü+düΔ˝À¢ yêfi¯ófl me«s¡÷ @ kÕqTuÛÑ÷r #·÷|üs¡T. Ä kÕj·T+Á‘·+ ‘·q Ç+{ÏøÏ yÓfi¯fl&Üìπø »&çXÊ&ÉT >∑èVü≤düTÔ s¡y˚Twt. ø±˙ b˛sê{≤\˝ÀøÏ ~–q jÓ÷<ÛäT&ç˝≤>∑ m|üŒ{Ï yÓTTVü≤+‘√H˚, πøsY ôd+≥sY ì+∫ ∫{Ϻì rdüT≈£îì Ç+{À¢ ø±\T ô|{≤º&ÉT. yÓfi¯fl>±H˚ |æ\¢øÏ kÕïq+ #˚sTT+#˚ |üì˝À |ü&çb˛j·÷&ÉT. ‘·sê«‘·, bÕ\T yÓ#·Ãu…{Ϻ ‘ê–+#ê&ÉT. ‘·sê«‘·, u§eTà\˙ï <ä–Zs¡ô|{Ϻ Ä&ÉTø√eTHêï&ÉT. Ç˝≤¢\T n˙ï #·÷dü÷ÔH˚ e⁄+~ >±˙, @ e÷{≤ m‘·Ô˝Ò<äT. @<√ ìs¡T‘ê‡Vü≤+˝À e⁄qï≥Tº ø£q|ü&ç+~. s¡y˚Twt #êsTTô|{Ϻ ‘Ó∫à ÄyÓTøÏ n+~+#ê&ÉT. #·|üq n+<äT≈£î+~.

Ç‘·&˚ m‘êÔ&ÉT Ä e÷≥. ªªm|ü&ÉT ekÕÔe⁄ øöì‡*+>¥øÏ?µµ ªªøöì‡*+>¥ nedüs¡e÷? m+<äT≈£î n~?µµ - KsTT´eTq˝Ò<äT. @<√ n|ü»j·T+˝À e⁄qï≥Tº nì|æ+∫+~. ªª@+ ˝Ò<äT, eTq+ n|ü&ÉT ô|<ä›yêfi¯fl düe÷y˚X¯+ ô|≥Tºø√ ˝Ò<ä÷? n˝≤+{Ï<˚ Ç~. n+‘·ø£Hêï eT+∫~. nø£ÿ&Ó’‘˚, ˙ yêfi¯ófl ˙ y˚|üP, Hê yêfi¯ófl Hê y˚|üP, e÷{≤¢&˚ Á|üe÷<ä+ e⁄+≥T+~. á øöì‡*+>¥˝À nsTT‘˚, me«s¡÷ eTq yêfi¯ófl ø±s¡T. eTq≈£î ‘Ó*j·Tì$ #Ó|ü⁄‘ês¡T. ˙πø ø±<äT. yêfi¯ófl Hê≈£L #Ó|ü⁄‘ês¡T. ˙≈£L #Ó|ü⁄‘ês¡T.µµ ªª˙≈£î #Ó|æŒ+#·Tø√! Hê≈£î nø£ÿs¡ ˝Ò<äT.µµ ªªnsTT‘˚, sêyê? yêfi¯fl‘√ #Óô|ŒsTT´!µµ ªªyêfi¯fløÏ #Óù|Œ<˚$T{Ï? yêfi¯fl˝À¢ ô|<ä› ≈£î˝≤\ yêfi‚fl m≈£îÿe>± e⁄+{≤s¡T. yêfi¯ófl ˙ y˚ù| y=+>∑T‘ês¡T. ˝Òø£b˛‘˚, \+#ê\T >∑T|æŒùdÔ, ìH˚ï Äø±XÊì ¬ø‘·TÔ‘ês¡T.µµ ªª\+#ê\T >∑T|æŒ+#˚ <Ûäq+ ˙ <ä–Zπs e⁄+~. Hê <ä–Z¬sø£ÿ&ÉT+~?ndü\T ª≈£î˝≤\µ e÷≥ m+<äT¬ø‘·TÔ‘êe⁄ XÊ´eT÷?µµ

Ä–+~ dü+uÛ≤wüD. u§eTà\ eT<Ûä´ ≈£Ls¡TÃqï ∫{ϺøÏ, |æ*¢ø° m\ø°ÿ @<√ ù|N e⁄+<äì ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. Ä u§eTà*ï <ä÷s¡ <ä÷s¡+>± ô|{Ϻ+~. ˝Ò∫ yÓ[fl Hêqï MT<äøÏ yê* ì+#·T+~. ªªm+<äT≈£L <ëìï m|ü&É÷ ˙ y˚|ü⁄ ˝≤ø=ÿyê\ì #·÷kÕÔe⁄? n~ Hê <ä–Z]øÏ m|ü&É÷ sê<äT, qTe⁄« Ç+{À¢ e⁄+fÒ.µµ »yêãT ˝Ò≈£î+&Ü ePs¡T≈£îHêï&ÉT. Ä eTsêï&ÉT, Ä dü+düΔ e´øÏÔøÏ s¡y˚Twt bò˛Hé #˚dæ, ªªÄyÓT sêqH˚ n+{À+~µµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\ q+ãs¡T¢ Çe«>∑\sê MTs¡T?µµ nì n&ç>±&ÉT Äj·Tq. ªª‘·*¢ e⁄+~ >±˙, ÄyÓT áyÓT y˚ù| e÷{≤¢&ÉT‘·T+~. nqï\T e⁄Hêïs¡T >±˙, dü+ã+<Ûë\T ˝Òe⁄. y˚Tqe÷eTøÏ n+‘ê ‘Ó\TdüTµµ nì Ä q+ãs¡T Ç#êÃ&ÉT. dü+düΔ eTìwæ bò˛Hé #˚ùdÔ y˚Tqe÷eT s¡eTDj·T´ |ü*ø±&ÉT. ªªÄyÓT $wüj·T+ H˚qdü\T ø£\>∑CÒdüTø√qT. #ê˝≤ |òüTÀs¡+ eTìwæµµ nHêï&ÉT. ∫e]øÏ, uÛÑs¡ÔøÏ dü«+‘· Ç\T¢ ˝Ò<ä˙, >∑es¡ïyÓT+≥T O<√´>∑+ ˝Ò<ä˙, n‘·ì ì+∫ $&çb˛sTT e⁄qï düTo\ q+ãs¡T s¡y˚Twt Ç#êÃ&ÉT. dü+düΔ eTìwæ, düTo\ q+ãsYøÏ #˚dæ $wüj·T+ n&ç–‘˚, ªªÄyÓT #ê˝≤ O‘·ÔeTTsê\T. n‘·&˚ XÊ&çdüTº. Ä u≤<Ûä\øÏ ÄyÓT m|ü&√ b˛e*dæ+~. Ç+ø± m˝≤>√ ã‹øÏ e⁄+~. ÄyÓT øöì‡*+>¥øÏ yÓfi¯flqì Hê‘√ #Ó|æŒ+~. ÄyÓT sê<äTµµ nH˚dæ bò˛Hé eT÷ùddæ+~. Ä e÷≥\˙ï, Ä |üø£ÿH˚ ì+#·Tì e⁄qï s¡y˚TwtøÏ ≈£L&Ü n+<ësTT.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 18


SANTHIBABU 9059446245

ø±sTT‘·+ e⁄+&Éì n≥T $dæπsdæ+~. ‘·sê«‘· @+ »s¡>±* y˚T&ÉyéT?µµ n+‘ê d”Œø£sY˝ÀH˚. ªªÄ ˝…≥sY˝À ˇø£ ‘êØ≈£î Hê{ÏøÏ sêyê\ì e⁄+≥T+~. Ä Hê{Ï dü+düΔ eTìwæ, ªªÇ˝≤π> kÕøå±´\T Ç≥÷ n≥÷ e⁄+{≤sTT ˝…+&ç. ‘·sê«‘· á πødüTì, >∑es¡ïyÓT+≥T dü+düΔ #·÷düTÔ+~. á düe÷#ês¡+ <ëø± #·÷&Ü*. Ä s√E sêø£b˛‘˚, Çø£ ‘·sê«‘· ø√s¡TºøÏ yÓfi≤Ôs√ ˝Ò<√ n~ n+‘ê y˚TeTT Ä XÊKøÏ |ü+|æ+#˚kÕÔeTT. Ä XÊK yêfi¯ófl MT≈£î ˝…≥sY‡ MT Çwüº+µµ nH˚dæ Ä$&É ô|fÒºdæ+~. »s¡T>∑T‘√qï O<ä+‘·+ n+‘ê Áô|ò+&é‡øÏ ‘Ó\Tdü÷ÔH˚ e⁄+~. s¡y˚Twt, |ü+|ü⁄‘ês¡T. ÄyÓT, nø£ÿ&çøÏ ≈£L&Ü sêø£b˛‘˚, nø£ÿ&Ü @MT »s¡>∑<äT. n~ ø√s¡Tº ˝≤+{Ï~ ø±<äT. ÄyÓT øöì‡*+>¥øÏ sêe&É+ ˝Ò<ä+fÒ, ÄyÓTøÏ ø£qïj·T´øÏ bò˛Hé #˚dæ, Ä ˝…≥sY‡ dü+>∑‹ #Ó|æŒ, ªªÇ|üŒ{ÏøÏ Ä dü«#·Ã¤+<ä MT MT<ä #Ó|æŒ s¡TEe⁄ #Ój·T´<ä>∑Z ø£+|ü¢sTT+fÒ¢MT ˝ÒeqTø√yê*. n˝≤ dü+düΔøÏ Äs¡T kÕs¡T¢ ‹]>±qT. Çø£, BìøÏ mìï kÕs¡T¢ ‹s¡>±˝À!µµ ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Ò+. Ä XÊK ˝…≥s¡T‡ ekÕÔsTT ˝…+&ç MT Ç<ä›]ø°µµ nH˚dæ nHêï&ÉT. ø£qïj·T´ q$«, ªªm+<äTø£+{≤ á ‘·+{≤? e~* bÕ¬ssTT´?µµ Äj·Tq e~˝ÒXÊ&ÉT. Hê\T>∑T s√E˝À¢, Ä ˝…≥s¡T¢, Ç<ä›s¡÷ Ç+{À¢ ˝Òq|ü&ÉT e∫Ã, nHêï&ÉT. ªªe~˝…j·T´&É+ ô|≥Tº≈£î+fÒ ÄyÓTH˚ ø±<äT, ∫{Ϻ˙ e~˝…j·÷´*>± ‘·\T|ü⁄ >=fi≤flìøÏ y˚fi≤fl&ÉT‘·÷ ø£q|ü&ܶsTT. yÓTT<ä≥ e∫Ãq s¡y˚TwüT ÄyÓT ˝…≥sYì ÄyÓTøÏ n+<˚ #√≥ ô|{Ϻ, ø£qïj·÷´?µµ nHêï&ÉT s¡y˚Twt. ø£+sƒ¡+ Js¡uÀsTT+~. nsTTHê, ø£qïj·T´ eT∞fl q$« bò˛Hé Äù|XÊ&ÉT. ‘·q e÷≥\T ‘·q ˝…≥sYì ‘Ó]∫ #·÷XÊ&ÉT. •X¯ó Åd”Ô dü+πøåeT XÊK ì+∫ ÁbıC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY |ü+|æq ˝…≥sY n~. |òü˝≤Hê dü«#·Ã¤+<ä dü+düΔ ì+∫ ‘·eT Áô|ò+&é‡ qeTà&É+ ˝Ò<äì s¡y˚TwtøÏ m|ü&√ ns¡ΔyÓTÆb˛sTT+~. Ä sêÁ‹, |æ\¢øÏ s√p˝≤π> nqï+ ‹ì|æ+∫, ø£eT˝≤ |ü+&ÉT XÊK≈£î |òæsê´<äT e∫Ã+<ä˙, Ä øöì‡*+>¥ì ‘·eT XÊK yês¡T ‘=q\T ‹ì|æ+∫, #˚‘·T\÷ eT÷r eTT≈£Lÿ ø£&ç–, ø±ùd‡|ü⁄ m‘·TÔ≈£îì ìs¡«Væ≤kÕÔs¡˙, |òü˝≤Hê s√Eq sêyê\˙, e⁄+~. n~ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+<ä˙, ÄyÓT e÷s¡T‘·T+<ä˙, qeTàø£+ M~Û˝À ‹|æŒ, ìÁ<äøÏ |ü&ɶ |æ\¢ì rdüTø=∫à <ëì <√eT ‘Ós¡ eT+#·+ ˝Òø£b˛sTTHê ª@yÓ÷, >∑es¡ïyÓT+≥T XÊK yês¡T |æ\TdüTÔHêïs¡+fÒ, ø=+‘· MT<ä |ü&ÉTø√u…{Ϻ, ‘·qT ¬s+&√ >∑~˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. n‘·qT yÓfiÀÔ+fÒ, ªªnqï+ ‹qyê?µµ n+~. ˝§+>∑T‘·T+<äH˚µ nqT≈£îHêï&ÉT. e÷{≤¢&É≈£î+&Ü yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ÄyÓT sê>±H˚ Ä ˝…≥sYì ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷dæ+~. ø£es¡T ∫+|æ+~. nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl >∑TeTà+ eTT+<äT #·~$+~. #·~$, Ä ø±sTT‘êìï ˇø£ eT÷\ #˚‘√Ô m‹Ô |ü≥Tº≈£îì, Hê≈£î ø±e*dæ+~, á dü+kÕsêìï ì\u…≥Tºø√eTì #Óù|Œ á ì+#·T+~. ªªìqTï ã‹e÷*, ¬s|ü ¬s|ü>± eP|ü⁄‘·÷, ªªÇ~ øöì‡*+>¥ ˝…≥sY ø±<äT. á dü+kÕsêìï y=~* bÕ¬sj·T´eTì ãT»®–+∫, nqï+ ‹ì|ækÕÔqì øöì‡*+>¥ ˝…≥sY! @+ #Ó|ü⁄‘ês¡T? #Óù|Œ &Ó’y√sY‡ ˝…≥sY ‘Ó∫à Hê yÓTTVü‰q ø=≥Tº! <ëì MT<ä #·÷düTÔHêïyê?µµ n+~ #˚‘·T\T dü+‘·ø±\T ô|fÒºdæ ˙≈£î Vü‰s¡‹ |üfiËfl+˝À ô|{Ϻ ÇkÕÔqT. ‹|ü‘·÷. á e÷{≤ - Ä e÷{≤ yê–, eT∞fl ªª#·÷&ÉT! nqï+ ‹Hê˝À Ç+{ÏøÏ b˛sTT dü+kÕsê\T #Ój·T´eT+{≤s¡Tµµ n+≥÷ Ns¡ ≈£î#ÓÃfi¯ófl Ç+ø± u§&√¢øÏ <√|ü⁄‘·÷, Ä e÷Hê˝À, Hê Äø£* Hê≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. ˙ <ë]q qTe⁄« e⁄+&ÉT! H˚qT ø±sTT‘êìï ˇø£ eT÷\ |ü{Ϻ ≥|ü ≥|ü #·|üfi¯fl‘√ eP|ü⁄‘·÷, ªªHê≈£î nqï+ ‹q˝Ò<äì Áù|eT bı+– e#êÃyê?µµ ªªá Ç+{À¢ á eT<Ûä´ Ç+{Ï n<Ó› H˚qT ø£&ÉT‘·THêïqT >±˙, ø±e*dæ+~, á dü+kÕsêìï ì\u…≥Tºø√eTì #Óù|Œ á øöì‡*+>¥ ˝…≥sY ø±<äT. á dü+kÕsêìï y=~* bÕ¬sj·T´eTì #Óù|Œ &Ó’y√sY‡ ˝…≥sY _j·÷´\÷ –j·÷´\÷ n˙ï ˙ düs¡T≈£î˝Ò. qTe⁄« ˝Ò∫ nqï+ ‹qø£b˛‘˚ ‘Ó∫à Hê yÓTTVü‰q ø=≥Tº! <ëì MT<ä dü+‘·ø±\T ô|fÒºdæ ˙≈£î Vü‰s¡‹ H˚qT πsbı<äT›H˚ï u…’{ÏøÏ yÓ[flb˛‘êqT.µµ ªªqTe⁄« qqTï e~* ô|≥º&É+ ø±<äT, H˚H˚ ìqTï e~*ô|&É‘êqT |üfiËfl+˝À ô|{Ϻ ÇkÕÔqT. ˙≈£î ˇø£ u…’_˝Ÿ ãVüAø£]kÕÔqT. n~ #ÓsTT´!µµ n+≥÷ ø±sTT‘êìï e⁄+&É>± q*ù|dæ Ä e⁄+&Éì fÒãT˝Ÿ MT<äøÏ Ç|ü&˚!µµ n+≥÷ ˝Ò#ê&ÉT. ∫qï dü÷{Ÿπødt |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. –sê≥T ø={Ϻ+~. ÄyÓT #·|üq n\e÷s¡T ‘·\T|ü⁄\T uÛÑ&Ü\àì ‘Ó]∫+~. ˇø£ Ns¡ì n+fÒ, <äTwüTº&Ó’q uÛÑs¡Ô #˚‹˝À HêHê u≤<Ûä\÷ |ü&çb˛‘·÷, m|üŒ{Ïø√ ‘·˝…‹Ô ‹s¡>∑ã&ç, BÛs√<ë‘·Ô+>± e÷{≤¢&çq kÕVü≤dü eTVæ≤fi¯ ˝≤>∑ ‘·q ˝≤– s¡y˚Twt düs¡T›‘√qï dü÷{Ÿπødt MT<äøÏ $dæ]ø={Ϻ, ªªÇ~>√! ˙ ‘·*¢>±]∫Ãq ãVüQeT‹! >=|üŒ |ü≥Tº Ns¡! |ü≥Tº≈£î bò˛!µµ #ê‘·Tsê´ìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. Ä Ns¡ O<ä+‘·+ ‘Ó\TdüT s¡y˚TwtøÏ. n~ ˝Ò‘· s¡+>∑T H˚‘· Ns¡. ô|[fl s¡y˚Twt u≤ãT, ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃ+&ç b˛j·÷&ÉT. n‘·ì Ä‘·à, dæ>∑TZ‘√, Hê{Ï eTsêï&ÉT, n‘·Ô >±s¡T ø√&É*øÏ Ç∫Ã+~ n~. <ëìï >∑T]+∫, á y˚T<ÛädüT‡˝À @ eT÷˝À <ä÷]+~. ø√&É\T #ê˝≤ kÕs¡T¢ ùV≤fi¯q\T #˚dæ+~. n|üŒ{Ï ì+N Ä Ns¡ ÄyÓT ◊<äT ì$TcÕ˝À¢ #êsTT >±¢düT‘√ m<äTs¡T>± ì\ã&ç+~. ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷XÊ&ÉT. ªªHê‘√ $&çb˛&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± e⁄Hêïe⁄. eTT≥ºH˚ ˝Ò<äT. <ëìï rdüTø√yê˝≤ ˝Ò<ë nì Ä˝À∫dü÷ÔH˚ <ëìï dü÷{Ÿπødt˝À qTe⁄« |üsêsTT Åd”Ô‘√ düe÷q+. ˙ #˚‘√Ô ÇùdÔ m˝≤ ‘ê>∑T‘êqT? qqTï <˚«wæ+#˚ |üsêsTT Åd”Ô ÇùdÔ ‘ê>∑qT.µµ Ç‘·&çøÏ yê<ë\T u≤>± e#·TÃ. ô|fÒºXÊ&ÉT. |üs¡÷‡, &ÉãT“ ø±s¡÷¶, CÒãT˝À |ü&˚düT≈£îHêï&ÉT. ã+&ç rdæ eT÷&ÉT n+fÒ, n$ e÷≥˝Ò! #˚‘·\T X¯Sq´+! dü+e‘·‡sê\ dü+kÕs¡ J$‘·+ e~* π>≥T˝À+∫ u…’{ÏøÏ q&ç#ê&ÉT. ÄyÓT eT∞fl n&ç–‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü n+<äT≈£îH˚ yê&˚ >±¢düT! ªªdüπs nsTT‘˚. ¬s+&É÷ H˚H˚ ‘ê>∑T‘ê!µµ nì m<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃì s√&ÉT¶ mø±ÿ&ÉT! ì»+! ‹qï>± ø£qïj·T´ Ç+{Ï eTT+<äT ~>±&ÉT. ªªø£qïj·÷´! Hê yê{≤ ¬s+&É÷ ‘êπ>dæ+~. ªªdü+kÕs¡ ã+<Ûä+ ˝Òø£b˛‘˚ Ç+‘· u≤>∑T+≥T+~ U≤∞>± e⁄+<ë? á dü÷{Ÿ πødt Hê yê{≤˝À ô|≥Tº!µµ J$‘·+µµ nH˚dæ, e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[flb˛sTT+~. ø£qïj·T´ #ê˝≤ $düTÔuÀ‘·÷ Ä ô|f…º n+<äT≈£îHêï&ÉT. s¡y˚Twt, ˝≤j·TsY s¡»ì >±]øÏ bò˛Hé #˚XÊ&ÉT, M~Û y˚|ü⁄ <ä÷s¡+>± ªªs¡y˚Twt u≤ã÷! uÛÀ+ #˚XÊyê?µµ q&ÉTdü÷Ô. ªªy˚T&ÉyéT! kÕØ! &çÅdüºuŸ #˚düTÔHêïqT. Çyê«fi¯ Ç<ä›]ø° ˝…≥sY‡ ªª˝Ò<äT. Äø£*>± e⁄+~. nqï+ e⁄+<ë?µµ n+<ësTT. ÄyÓT ‘·q ˝…≥sYì |æ&çøÏ{À¢ q*ù|dæ e⁄+&É˝≤ #˚ùddæ, ªHê≈£î ø±e\dæ+~ &Ó’y√sY‡ ˝…≥πs >±˙, á ˝…≥sY ø±<äTµ n+≥÷ Ä (Ç+ø± ñ+~) Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 19


SANTHIBABU 9059446245

‘êuÒ\T @&ÉTdüTÔ+<ë?! m≈£îÿe ø±\+ J$+#˚ J$ ‘êuÒ\T BìøÏ ¬s+&ÉT e+<ä\ $T*j·Tq¢ dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· e⁄+~. n+fÒ n+‘· |ü⁄sê‘·qyÓTÆq J$ Ç~. � ‘êuÒ\T düØdüèbÕ\ C≤‹øÏ #Ó+~q J$. � $T>∑‘ê düØdüèbÕ\ e˝… ‘êuÒ\T o‘·\ s¡ø£Ô J$. � düeTTÁ<ä+˝À J$+#˚ ‘êuÒfi¯fløÏ ñ|ü˙{Ïì eT+∫˙s¡T>± e÷πsà Á|ü‘˚´ø£ Á>∑+<∏äT\T+{≤sTT. � Bì #·T≥÷º >∑{Ϻ ø£e#·+ e⁄+≥T+~. ô|’ ø£e#êìï (&=|üŒì) ø±sêù|dt, øÏ+~ ø£e#êìï (&=|üŒì) bÕ¢ÁkÕºHé n+{≤s¡T. � ìC≤ìøÏ á ø£e#·+ eTq X¯Øs¡+˝Àì meTTø£\ ˝≤+{Ï ìsêàDy˚T. � ‘êuÒ\T˝À |üø£ÿf…eTTø£\T, yÓqTï, ô|’ ø£e#·+... yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 50 meTTø£\‘√ @sêŒ≥sTTq ìsêàD+. � H˚\MT<ä ìe•+#˚ ‘êuÒ\T |ü⁄s¡T>∑T\T, >∑&ç¶ ‹+fÒ, ˙{Ï˝À ìe•+#˚ ‘êuÒ\T Ä˝ÒZ, C…©¢|òæwt˝≤+{Ï yê{Ïì ‹+≥T+~. � 300 C≤‘·T\ ‘êuÒfi¯fl˝À¢ ø=ìï e÷+kÕVü‰s¡T\T, eT]ø=ìï XÊU≤Vü‰s¡T\T, Ç+ø=ìï düs¡«uÛÑø£å≈£î\T. � Ç|üŒ{Ïø° ã‹øÏ e⁄qï ˇø£ ‘êuÒ\TøÏ 188 dü+e‘·‡sê\T! � düeTTÁ<ä+˝À e⁄+&˚ ‘êuÒfi¯fløÏ Á|üj·÷D≤\+fÒ #ê˝≤Çwüº+. dü+e‘·‡sêìøÏ |ü~ y˚\ yÓTÆfi¯fløÏ ô|’>± Á|üj·÷DÏkÕÔsTT. � ø=ìï düeTTÁ<ä ‘êuÒfi¯ófl <ë<ë|ü⁄ ◊<äT >∑+≥\ bÕ≥T XÊ«düqT ì*|æ e⁄+#·>∑\T>∑T‘êsTT. � Ä&É ‘êuÒ\T Á|ü‹ ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯¢ø√kÕ], ˇπøkÕ] 50 >∑T&É¢ es¡≈£î ô|&ÉT‘·T+~. >∑T&É¢˝ÀqT+&ç |æ\¢ ‘êuÒ\T ãj·T{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ ¬s+&ÉT HÓ\\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. � ‘êuÒ\T X¯Øs¡+˝À e⁄qï Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Á>∑+<∏äT\T yê{Ï ø£+{À¢ m≈£îÿe>± e⁄qï ˙{Ïì ãj·T{ÏøÏ |ü+|ækÕÔsTT. Ç~ #·÷&ܶìøÏ ‘êuÒ\T @&ÉTdüTÔqï≥Tº ø£ì|ædüTÔ+~. � �

n‹øÏ+#·+&ç ø£ì|ædüTÔqï düeTTÁ<ä Je sêX¯ó\ u§eTà˝À Hê\T>∑T #√≥¢ ø£{Ÿ #˚dæ |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. |üø£ÿqTqï Ä Hê\T>∑T uÛ≤>±˝À¢ @ uÛ≤>∑+ @ Á|ü<˚X¯+˝À ô|{≤º˝À #Ó|üŒ+&ç.

#·Tø£ÿ\T ø£\T|ü⁄<ë+ Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 17 ôdô|º+ãsY, 2017 20


SANTHIBABU 9059446245

ù|s¡T @~?

$\Te m+‘·?

ô|’ es¡Tdü˝Àì »+‘·Te⁄\ <ä>∑Zs¡ e⁄qï $\Teì ã{Ϻ øÏ+~

>∑õ_õ>± ñqï nø£åsê*ï dü]>± ù|]à @ ÁbÕDÏ ù|s¡T @<√ >∑T]Ô+∫, yê{Ï <ä>∑Zs¡ e⁄qï u≤≈£î‡˝À¢ sêj·T+&ç.

es¡Tdü\ $\Teì ˝…ø£ÿ>∑≥º+&ç.

s¡+>∑T\T

y˚<ë›+ Ç+Á<Ûä<ÛäqdüT‡ qT s¡+>∑T\‘√ ì+|æ n+<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚<ë›+.

ø£e\\T

Çø£ÿ&ÉTqï Äs¡T ‘˚fi¯fl˝À ˇπø˝≤ e⁄qï ¬s+&ÉT ‘˚fi¯ófl @y√ >∑T]Ô+#·+&ç.

Á‹&ç Äs¡TÁ<ä |ü⁄s¡T>∑T #˚<ë›e÷...

#˚dæ #·÷<ë›+

esê¸\T |ü&˚≥|ü&ÉT q\¢ #·Tø£ÿ\‘√ ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T˝À e⁄+&˚ Äs¡TÁ<ä |ü⁄s¡T>∑T\T

ø£ì|ædüTÔ+{≤sTT... yê{Ïì #·÷XÊsê MT¬s|ü&Ó’Hê? yê{Ïì ù||üsY‘√ m˝≤ #˚j·÷˝À #·÷<ë›+. M{ÏøÏ ø±e\dæq edüTÔe⁄\T m|ü⁄s¡T, ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T˝Àì <äfi¯dü] ù||üsY, ø£‘ÓÔs¡, >∑÷¢, u§eTà\≈£î ô|fÒº ◊ u≤˝Ÿ‡ ¬s+&ÉT, q\T|ü⁄ s¡+>∑T u§≥Tº_fi¯fl\T. ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T eT+<äbÕ{Ï ù||üsYì >∑T+Á&É+>± ˇπø ôd’E˝À Hê\T>∑T ø£‹Ô]+#·Tø√yê*. bòı{À˝À #·÷|æ+∫q≥T¢ q\T|ü⁄ s¡+>∑T ù||üsYì ≈£L&Ü ˇø£yÓ’|ü⁄ düe÷q+>±, ¬s+&√yÓ’|ü⁄ sö+&é ø±s¡ïsY e#˚Ã˝≤ ø£‹Ô]+#·Tø√yê*. ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T eè‘êÔø±s¡ ù||üsY MT<ä q\T|ü⁄ s¡+>∑T u§≥Tº_fi¯fl*ï nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü n‹øÏ+#ê*. u§≥Tº_fi¯fl\T n‹øÏ+#·T≈£îqï ms¡T|ü⁄ s¡+>∑T eè‘êÔø±s¡ ù||üs¡¢ì eT<Ûä´øÏ eT&É‘·ô|{≤º*. ¬s+&ÉT eè‘êÔø±s¡ ù|s¡s¡¢ì eT&É‘·\ <ä>∑Zs¡ >∑÷¢‘√ n‹øÏ+#ê*. Ç|ü&ÉT Äs¡TÁ<ä |ü⁄s¡T>∑T X¯Øs¡+ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. n~ Ä]q ‘·sê«‘· eTT+<äT>± ø£‹Ô]+∫ô|≥Tº≈£îqï q\T|ü⁄ s¡+>∑T ù||üsYì Äs¡TÁ<ä |ü⁄s¡T>∑T X¯ØsêìøÏ ˇø£yÓ’|ü⁄ n‹øÏ+#ê*. q\T|ü s¡+>∑T ù||üsY MT<ä ø£fi¯¢ Á|ü<˚X¯+˝À ◊ u≤˝Ÿ‡ n‹øÏ+#ê*. n+‘˚... 3&ç Äs¡TÁ<ä |ü⁄s¡T>∑T ‘·j·÷¬s’+~ #·÷XÊs¡T>±... MTs¡÷ Á|üj·T‹ïkÕÔsê eT]! Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 21


SANTHIBABU 9059446245

Hê •qï‘·q+\ ª<ädüsêµ nH˚ ù|s¡T dü~$‘Ó ªdüs¡<ëµ nqï≥Tº>∑

nì|æ#˚Ã~ Hê≈£î. <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑ y=düTÔ+<ä+f… kÕ\T eTdüTÔ dü+ã÷s¡eTj˚T´~. ã&çøÏ ôd\e⁄˝§düÔj·Tì, ø=‘·Ôã≥º\T ≈£î{ϺdüÔs¡ì, |ü+&ÉT>∑ ù|s¡T MT<ä eTdüTÔ u≤+ãT\T ø±˝§‡#·Ãì, sTT+≥¢ CÒX‚ X‚_\¢\T, ø±s¡|ü|üŒ\T ø£eTà>∑ ‹H=#·Ã˙ sTT≥¢ XÊqrs¡¢ dü+‘√wüeTT+&˚~. n+<äTø£ì Bìï ªdüs¡<ëµ |ü+&ÉT>∑ n+f… >∑÷&É ‘·|ü⁄Œ>±<˚yÓ÷ >∑<ë! |ü~ |üHÓï+&ÉT s√E\T |ü⁄düÔø±\ dü+∫ eT÷\≈£îyÓ{Ϻ e÷ b˛s¡>±\¢ dü+ã÷s¡y˚T dü+ã÷s¡+! <ädüs¡ ôd\e⁄\T yÓTT<ä˝…’q Hê&˚ jÓT+–* |ü⁄e⁄« ã‘·Tø£eTà! nj·÷´\ bı<äT›>±\H˚ ˝Ò• ãdüÔ dü+∫ ãTC≤H˚düTø√ì <√düTÔ\‘√ì n&ç$ ‘=e« efÒº~. >∑T≥º\ bı+{Ï, XË\ÿ\bı+{Ï ‹]– ‘·+¬>&ÉT |ü⁄e⁄«, >∑TqT>∑T |ü⁄e⁄«, õ˝…¢&ÉT |üP\T, •{Ϻ XÊeT+‘·T\T, |ü≥Tº≈£î#·TÃ\ |üP\T b˛{°e&ç ‘Ó+|ü⁄ø√ì y=#˚Ã{À\¢+. n+‘·≈£î Hê\T¬>’<äT s√E\ eTT+>∑\H˚ k˛|ü⁄ |ü⁄e⁄« ‘Ó∫à s¡+>∑T\~› ô|≥Tº≈£îH˚{À\¢+. sTT>∑ ã+‹ |üP\+fÒ sTT+&É¢\¢H˚ |üPX‚{ÏsTT >±e{Ϻ ã‘·Tø£eTà eT+<ä+ jÓTe˝Àï ˇø£*ï n&ç– ‘Ó#·TÃ≈£îH˚{À\¢+. Ä |üP\ yêdüq |”\TdüTÔ+f…, ã‘·Tø£eTà ù|s¡TdüTÔ+fÒ Ä dü+‘√wüy˚T y˚s¡T+≥~! ã‘·Tø£eTà Ä&˚~ Ä&ç|æ\¢˝…’Hê |ü⁄e⁄« @s¡Tø=#·TÃ&ÉT\ yÓTT>∑|æ\>±\¢≈£î+&˚ e⁄˝≤¢dü+ >∑T]+∫ jÓT+‘· C…|æŒHê ‘·≈£îÿy˚! ã‘·Tø£eTà Ä&˚k˛≥ b˛s¡>±\T¢ e÷eT÷\T dü+<ä&ç CÒX‚{À\T¢>±<äT. ‘·TbÕøÏ\ Ø\T, |üPØ\T yÓ{Ϻ ≥|üŒ≥|üŒ ù|\T‡&ÉT, e⁄*¢>∑&ɶ u≤+ãT\T ã+&É\πø• ø=≥Tº&ÉT, ã÷#ÓÁø±\T, |üP\XË&û\T, ∫#·TÃãT&ÉT¢ sTT+ø£ nH˚ø£ rs¡¢ u≤+ãT\T ã‘·Tø£eTà\ ø±&É ù|˝≤*Ù+<˚! n|üŒ≥¢ \øÏåà u≤+ãT XÊq ù|eTdüT+&Ó! n~ XÊq ô|<ä›>∑ dü|ü⁄Œ&=#˚Ã~. düT‹* u≤+ãT ◊‘˚ sTT+øÏ‘· jÓT≈£îÿe! n~ ù|˝Ò eTT+>∑\ n+<äs¡+ XËe⁄\T eT÷düT≈£îH˚{À\¢+. C…s¡+‘· ô|<ä› b˛s¡>±˝Ò¢ Ä{Ïì ø±˝ÒÙ{À\T¢. ø=+<äs¡T n+<ä] eTT+>∑\ j˚T‘·T\≈£îy=sTT´ u≤+ãT\T X‚‘·T\ e{Àÿì ø±*à sTT•πsdüTÔ+&˚{À\T¢. ˇø=ÿø£ÿkÕ] nsTT´ X‚‹\H˚ ù|* XËj·T´+‘· ø±*q dü+>∑‘·T\T XÊq e⁄+&˚{ÏsTT. •qï b˛s¡>±\¢+‘· ‘√ø£ |ü{≤≈£î\ bÕø°≥T ø=qTø=ÿ#·TÃø=ì eP~ã‹Ô‘√ì ãj·T|ü&ÉT≈£î+≥, ãj·T|ü&ÉT≈£î+≥ ø±˝ÒÙ~. Ä u≤+ãT\\¢ ø=ìï ù|˝Ò{ÏsTT. ø=ìï ‘·TdüT‡eTH˚{ÏsTT. ˇø£kÕ] eT˝Ò¢XŸ >±&ÉT d”qà\\¢ CÒ•q≥Tº XËj·T´y=sTT´+&ÉT. j˚T<√ d”qà\ •s¡+J$ XË’º\T>∑ dæ–πs≥T eTT{Ϻ#·TÃ≈£îqï+ø£ eT+&ÉT‘·Tqï n–Z|ü⁄\¢ì jÓTqÿ≈£î sTT•πsX‚{À&ÉT. n<˚ rs¡Z eT*¢>±&ÉT >∑÷&É ‘√ø£u≤+ãT >±*à sTT•πsdüT≈£î+&ÉT. n~ Äì sT÷|ü⁄\H˚e&ç <äqTïeTì ù|*+~! ÄìøÏ sT÷|ü⁄\ ø±*q

ø±\T&ÉTø£qï Ä\¢ HêsTTq >={Ϻq ø=≥Tº&˚ jÓT≈£îÿyÓ’+~! dü<ä›\ ã‘·Tø£eTà Hê&ÉT >∑÷&É u≤+ãT\T >±˝ÒÃ~. ◊‘Ó ã‘·Tø£eTà\ Hê{Ïø£qï <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑ Hê&˚ sTT+{Ï eTT+>∑\ jÓT≈£îÿe u≤+ãT\T >±˝ÒÃ~. eTq ÄøÏ≥¢ jÓTìï jÓT≈£îÿe ø±sTT<ë\T ø£qe&ç‘Ó eTq+ nìï jÓT≈£îÿe u≤+ãT\T ø±*Ùq≥Tº ˝…ø£ÿ. H˚qT e÷ |üøÏÿ+{Ï d”qT>±&ÉT b˛{°e&ç eTØ u≤+ãT\T ø±˝ÒÙ{À\¢+. u≤+ãT≈£î ù||üsY düT{Ϻ ø±*ùdÔ jÓT≈£îÿe ø±sTT<ë\T »eTj˚T´sTT. sTT<ä›s¡+ >∑kı+{Ï ‘Ó*y˚ CÒX‚{À\¢+. ◊‘˚ y˚T+ ø±sTT<ë\T düT{Ϻq dü+>∑‹ dü÷•H√\T¢ e⁄¬øH˚ >∑Ts¡TÔefÒº~. jÓT≥¢+≥sê! u≤+ãT\\¢ y=#˚Ãj˚TyÓTT ‘·$T\+ u≤wü e⁄qï ù||üs¡T¢, y˚T+ düT{Ϻqj˚TyÓTT ‘Ó\T>∑T ù||üs¡T¢! ns¡T>∑T\ MT<ä bÕeTT _\¢\T ø±*ôdÔ Ä eTs¡ÿ\T eTdüTÔ s√E\<ëø£ b˛ø£bıj˚T´{ÏsTT. ã÷#ÓÁø±\T –Ás¡Tq ‹s¡T>∑T‘·T+f… Ä ì|ü⁄Œ ø±\¢≈£î ‘êø£≈£î+≥ XË+>∑XË+>∑ jÓT–πs{À\¢+. ;sY d”dü\ sê¬ø{Ÿ yÓ{Ϻ ø±*ùdÔ düø£ÿ>∑ ô|’øÏ e⁄]πø~. d”dü ˝Ò≈£î+f… eT{Ϻ ≈£î|üŒ>∑y√• n+&É¢ ì\yÓ{Ϻ ø±˝ÒÙ~. ˇø=ÿø£ÿkÕ] n~ ô|’øÏy√≈£î+≥ |üø£ÿ\≈£î y=j˚T´~. n~ jÓTe*ø£qï <ëøÏHê, >∑T&çXË\ MT<äqqï, >∑&ç¶ÄeTT\qqï e&ܶ, sTT>∑ n|ü⁄Œ&ÉT e⁄+≥~ ndü\T ø£‘·! |üP\XË&û\T ø±*à –Ás¡Tq ‹|ü⁄Œ‘·T+f… eTdüTÔ dü+ã÷s¡eTì|æ#˚Ã~. ã&ç ‘Ó]Ùq+ø£ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ eTT#·Ã≥¢\¢ u≤+ãT\ eTT#·ÃfÒ¢ m≈£îÿe⁄+&˚~. ªqTyÓ«ìï s¡÷bÕ\ u≤+ãT\T ø±*Ùqyé sê n+fÒ qTyÓ«ìï s¡÷bÕ\sTT ø±*Ùqyé?µ nì! sTT>∑ u≤+ãT\ eTT#·Ã≥ sTT+‘·{Ï‘√ì Ä|æ‘Ó n|üŒ\ eTT#·Ã≥ C…|ü⁄Œø√yê˝…. jÓTìï |üqT\THêï <ädüs¡≈£î n|üŒ\T C…j·T´≈£î+≥ eP≈£îH˚~>±<äT neTà. ªª|ü+&ÉT>∑|üP≥ b˛s¡>±\T¢ eT+~ yÓTTø±\T pdüT≈£î+≥ jÓT≥T¢+≥s¡T?µµ nH˚~. <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑ ◊<ës¡T s√E\T e⁄+&É+>∑H˚ neTà ø£+Á{À˝Ÿ _j·T´+\ XËì¬>|ü|ü⁄Œ, $TqŒ|ü|ü⁄Œ >∑*Œ |æ+&çe{Ϻ#·TÃø£s¡eTàì Hê≈£î C…ù|Œ~. j˚T |üì CÒ•Hê XËj·T´≈£îHêï n|üŒ\ MT~ ÄX¯‘√{Ï sT÷ |üì e÷Á‘·+ jÓT+ã&˚ CÒX‚{Àìï H˚qT. neTà |æ+&ç\ C…s¡+‘· õ\ÿs¡ j˚T• qTe⁄«\T >∑÷&É ø£*ù|~. yê‘·+ >±≈£î+≥ –+‘·+‘· y√eT j˚TX‚~. ˙\T¢ eTdüT\yÓ{Ϻ n+&É¢ e⁄|ü⁄Œ, ø±s¡+, n\¢+ jÓT*¢>∑&ɶ n˙ï j˚T• Ä ˙\¢‘√ì |æ+&ç ‘·&çù|~. n≥¢ e⁄&ÉT≈£î ˙\T¢ y√ôdÔ X‚_\¢\\¢ ãTÁs¡ y=∫à ø£s¡ø£s¡˝≤&ÉÔj·T≥! ø£f…º\ bısTT´ MT<ä ø£&ÜsTT yÓ{Ϻ q÷HÓ u≤>∑ ø±–q+ø£ X‚_\¢\T y=‘˚Ô~. H˚qT y=‘·Ôy√‘Ó XÊq ø£dæÔ>∑ nì|æ#˚Ã~. »*¢>∑+f…‘√{Ï X‚_\¢*ï øÏ+~øÏ MT~øÏ ‹ù|ŒdüTÿ+≥, eT+≥ ˇø£ÿrs¡T>∑ eT+&˚≥≥Tº ø£f…º\T dü<äTs¡T≈£î+≥ neTà n|üŒ\T ø±\TdüTÔ+f…

ªdüs¡<ëµ |ü+&ÉT>∑

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 22


SANTHIBABU 9059446245

dü÷kÕÔeTT+f… dü÷&ÉãT<ä›j˚T´~. bısTT´\ ø£f…º\T •≥|ü≥ dü|ü⁄Œ&ÉT CÒdüTÔ+f… j˚T<√ dü+^‘·+ sTT+≥Tqï≥Tº ã˝… eT+∫>∑ nì|æ#˚Ã~. eT] n|üŒ\T yÓTT‘·Ô+ nsTTq<ë+ø£ bÕq+ Ä>∑<äT >∑<ä eTq≈£î! n+<äTø£ì neTà s=+&ÉT eT÷&ÉT ø±+>∑H˚ C…s¡+‘· X‚_\¢ eTTø£ÿì düT+∫ |æ+&ç MT~¬ø*¢, ø£&ÜsTT MT~¬ø*¢ ‹|æŒ bısTT´˝ÒX‚~. ~wæº B•q≥ºqïe÷≥! nf…+ø£ e÷≈£î ‹+f…+<äT≈£î yÓfÒº~. n|ü⁄Œ&˚ ø±*Ùq X‚_\¢\ s¡T• jÓT+‘· u≤>∑T+&˚<√! e⁄|ü⁄Œ ø±s¡+ j˚Teqï ‘·≈£îÿyÓ’‘Ó XË|üŒeTì n&çπ>~ neTà. X‚_\¢\‘√ bÕfÒ ø±s¡|ü|üŒ\T >∑÷&É ‘·|üŒø£ ø±˝≤*Ù+<˚! |”f… MT<ä nÁã≈£î ø±sTT<ä+ |ü]Ù, q÷HÓ s¡T~›, |ü\‡>∑ |æ+&ç y=‘·TÔ≈£î+≥ neTà CÒX‚ ø±s¡|ü|üŒ\T eTdüTÔ ø£eTà>∑T+&˚{ÏsTT. n|üŒ\\¢ |üPØ\T e÷Á‘·+ <ädüs¡ Hê&˚ CÒX‚~. nj·÷´\ ø√&ç≈£Ls¡, j·÷≥≈£Ls¡, ã>±s¡ nqï+ ‘√{Ï ø£eTà>∑ ‹H˚{À\¢+. ô|<√›\¢≈£î ;s¡T d”dü\T, eT+<äT d”dü\T! b˛s¡>±\¢πøyÓTT ‘·eT‡|t! bı<äT›>∑÷ø£+>∑ ø=‘·Ô ã≥º˝Òk˛ÿì »$TàøÏ b˛e⁄&ÉT, bÕ\|æf…º <äs¡Ùq+ CÒdüT≈£îqT&ÉT, ø£*ÙH√\¢+<ä]ÿ »$Tà Ä≈£î yÓ{Ϻ n˝≤jYT ã˝≤jYT rdüT≈£îqT&ÉT, sTT+{ÏøÏ sê+>∑H˚ u≤+ãT\T ø±\T‡&ÉT sTTj·Tìï j·÷~ eTπsÙ dü+>∑‘·T\T e÷Á‘·+ >±e⁄. <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑ nsTTbısTTq+ø£ >∑÷&É &Éã“\ X‚_\¢\T e⁄+&˚{ÏsTT. ‘·sê«‘· >∑÷&É ‹+≥eTì jÓT≈£îÿeH˚ X‚X‚~ neTà. sTT>∑ H˚qT s√E ã&çøÏ y=j˚T´≥|ü⁄Œ&ÉT ˝≤>∑T CÒe⁄ ì+&É X‚_\¢\T ì+|ü⁄ø√ì ‘=e« jÓT+ã&ç ‹qT≈£î+≥ y=j˚T´{Àìï. ˇø£kÕ] j˚TyÓTÆ+<√ C…|üŒHê! –≥¢H˚ CÒe⁄\¬ø*¢ X‚_\¢\T rk˛ÿì H√fÒ¢düTÿqï! ø£Ás¡ø£Ás¡ q$*q! ˇø£ÿkÕ]>∑ s¡T• e÷]+~. H√s¡+‘· jÓT≥¢H√ nsTT´+~. o! j˚T+~~ nqT≈£î+≥ ‘·T|üŒ ‘·T|üŒ e⁄+∫q! dü÷<äT›qT >∑<ä, ã\TbÕ\T! ã˝…¢ sêdüT≈£îqï+ø£ CÒe⁄\ j˚TdüT≈£îqï! X‚_\¢\‘√ bÕfÒ H√fÒ¢düTÿqï! e÷πø >±<äT sTT|üŒ{Ï |æ\>±\¢≈£î >∑÷&É <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑+f… dü+ã÷s¡+>∑H˚ e⁄+≥~. jÓTìï e÷]Hê ôd\e⁄˝§#˚Ã~ e÷]+<ë? u≤+ãT\T >±˝ÒÙ~ e÷]+<ë? n|üŒ\T ‹H˚~ e÷]+<ë? n+<äTπø ^ <ädüs¡ |ü+&ÉT>∑ b˛s¡>±\¢+<ä]ÿ ˇø£ ªdüs¡<ëµ |ü+&ÉTπ>!

- ô|+&Ó+ »>∑BX¯«sY, 9989116877

m≈£îÿe ø±\+ J$+#˚ yês¡T... ¬s+&Ée Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ n+‘·eTj˚T´Hê{ÏøÏ »bÕHé˝Àì ªˇøÏH√yêµ

B«|ü+˝À düTe÷s¡T ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ eT]DÏ+#ês¡T. Ä $<Ûä+>± ˇøÏH√yê n|üŒ{À¢ Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. ø±˙ Ç|ü&ÉT n<˚ B«|ü+ Á|ü|ü+#·+˝À ¬ø˝≤¢ m≈£îÿe ø±\+ J$düTÔqï eTqTwüß\Tqï ÁbÕ+‘·+>± ]ø±s¡T¶\¬øøÏÿ+~. ndü\T nø£ÿ&ç eTqTwüß\T m+<äT≈£î $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê\ yê]ø£Hêï Bs¡Èø±\+ J$düTÔHêïs¡H˚ Ä˝À#·q e∫Ã+~ ø=+‘·eT+~ |ü]XÀ<ÛäHê‘·àø£ s¡#·sTT‘·\≈£î. n+‘˚ yês¡T Ä B«bÕìøÏ b˛sTT 100 eT+~ Á>±eTdüTÔ\qT Ç+≥s¡÷«´ #˚XÊs¡T. Ä Ç+≥s¡÷«˝À ãj·T≥|ü&çq n+XÊ\T #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡+>± ñHêïsTT. ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝À ñqï ˇøÏHêy√ B$øÏ yÓ[flq ôV≤ø£ºsY >±]‡j·÷, ÁbòÕì‡dt $Tπs˝Ÿ‡ nH˚ s¡#·sTT‘·\T ìs¡«Væ≤+∫q Ç+≥s¡÷«´˝À nø£ÿ&ç Á|ü»\ Jeq ‘·‘ê«ìï Á|ü‹_+_+#˚ e÷≥ ˇø£{Ï ãj·T≥|ü&ç+~. n<˚ ªÇøÏ>±sTTµ. me]ì n&ç–Hê ÇøÏ>±sTT˝ÀH˚ ‘·eT BsêÈj·TTwü߸ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç+‘·≈£î @$T{≤ ÇøÏ>±sTT? @MT ˝Ò<äT bı<äT›H˚ï ã<ä›øÏ+#·≈£î+&Ü ìÁ<ä ˝Òe&É+! Ä ÁbÕ+‘·yêdüT\+<äs¡÷ s√p m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢HÓ’Hê ñ<äj·T+ |üP≥ ‘=+<äs¡>± ìÁ<ä ˝ÒkÕÔs¡T. n≥T |ü≥ºD+, Ç≥T |ü˝…¢ ø±ì eT÷&ÉTy˚\ eT+~ »HêuÛ≤ ñqï ªˇ–$Tµì yês¡T ‘·eT |ü]XÀ<Ûäq≈£î m+#·T≈£îHêïs¡T. á }]øÏ ªBs¡Èø±\+ J$+#˚ }s¡Tµ nH˚

ù|s¡T+~. á B«|ü+˝À á }fiÀ¢H˚ n‘·´~Ûø£ ø±\+ ã‹πøyês¡T m≈£îÿeeT+~ ñHêïs¡≥. n+<äTπø á }s¡T yÓfi≤¢s¡T á |ü]XÀ<Ûäø£ <ä«j·T+. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ ‘·eT k˛<äs¡T\T (Ç#ê]u≤ UÀ&é)>± uÛ≤$kÕÔs¡T. á dü÷Á‘·y˚T yês¡T m≈£îÿe ø±\+ J$+#·&ÜìøÏ eTs√ ø±s¡D+>± ì*∫+<äì s¡#·sTT‘·\T n+≥THêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<Ó|ü&É÷ |ü]#·j·T+ ˝Òìyê]HÓ’Hê Çø£ÿ&ç Á|ü»\T k˛<äs¡Tì>± uÛ≤$+∫ n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡≥. yês¡T nqTdü]+#˚ eTs√ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq Jeq dü÷Á‘·+ @$T≥+fÒ ‘êeTT nø£ÿ&ç ø£eT÷´ì{°˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± me]øÏ yês¡T uÛ≤$+#·&É+. #ê˝≤ ∫qï ej·TdüT qT+&˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ªj·TTsTTe÷s¡Tµ ˝Ò<ë {°+ esYÿ (dü$Twæº>± |üì)#˚j·T&É+ n\yê≥T#˚düT≈£î+{≤s¡T. Ä $<Ûä+>± yês¡T ˇø£]ø=ø£s¡T |üs¡düŒs¡+ düVü‰j·T+ #˚düTø√e&É+ ‘·eT Jeq $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. ùdïVü≤ã+<Ûëìï ô|+bı+~+#·Tø√e&É+, $T‘·+>± uÛÀ+#˚j·T&É+, ‘·–q $ÁXÊ+‹ rdüTø√e&É+, Á|ü‹s√p Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü düT\uÛÑyÓTÆq yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ yê] J$‘·+˝Àì eTTK´yÓTÆq n+XÊ\T. ô|’q ù|s=ÿqï nìï Jeq dü÷Á‘ê\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T ø£qTø£H˚ yês¡T Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ m≈£îÿe ø±\+ J$+#˚yês¡T>± Á|üdæ~ΔZ >±+#·T‘·THêïs¡ì Ä Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q s¡#·sTT‘·\T ‘êeTT sêdæq |ü⁄düÔø£+˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 23


SANTHIBABU 9059446245

|ü<äπø[ 122 1

2

3

6

7 10

12

13 15 18

21 25

22

23

26 29 30

n&ɶ+ :

1. eTÚœø£ |üØø£å (3) 3. Ç~ ˝Òø£ kÂK´eTT ˝Ò<äT (5) 6. n&ɶ+ ‹]–q Ä≈£î (2) 7. m≈£îÿe>± (2) 8. n≥TqT+&ç »\ (2) 10. •s¡düT‡ (2) 11. Ç~ y˚ùdÔ @yÓTÆHê ‹Hê* (3)

19. ‘· | ü d ü T ‡ #˚ d ü T ≈£ î H˚ y ê&É T (2) ` >={Ϻ|ü]Ô j·÷<ä–] sêe⁄ 20. »Hê\T uÛÑj·T|ü&˚ Á>∑Vü≤+ (2) 22. #·ìb˛sTTq <˚Vü≤+ (2) 4 5 24. düTqï ˝Òì ø£+ø£s¡ (3) 8 9 25. eT+#·T (3) 27. Hêdæ ø £ (2) 11 29. Hê\Tø£≈£î Ç~ ˝Ò<äT (3) 30. *+>∑eTT˝À X¯Sq´+ ˝Ò<äT (3) 14 31. sê»Vü≤+dü (3) 17 16 ì\Te⁄ : 1. yêq ˙s¡ T ì\e ø±e&É + ø√dü + 19 20 ‘·y˚«~ (5) 2. Ä≥ ‘·\øÏ+<äT˝…’+~ (2) 24 3. |”dt (2) 27 28 4. ˙fi¯fl˝À¢ y˚ùd~ (3) 5. ìÁ<ä˝À e#˚Ã~ (2) 7. düeTTÁ<ä+ ˇ&ÉT¶q e#˚Ã~ (2) 9. ˇø£|üŒ{Ï X¯è+>±s¡ ‘ês¡ (5) 31 10. |æ<ä|ü (4) 12. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ˇø£ õ˝≤¢ (3) 11. >∑>∑qeTT (4) 13. n&ɶ+ ‹]–q ø±\T (2) 17. <äj·T (5) 14. e÷eTqT |æ\e+&ç (2) 20. u≤DeTT (3) 15. es¡¸+ (2) 21. y˚T\T ø√πsyê&ÉT (4) 16. e+<ä e‘·‡sê\T (3) 23. qeTkÕÿs¡eTT (4) 18. y˚&ç edüTÔe⁄ X¯ØsêìøÏ ‘·–*‘˚ 26. ej·TdüT MT]qyê&ÉT (3) |ü&˚~ (2) 28. øÏ+<ä qT+&ç #·eT≈£îÿ (3)

|ü<äπø[` 121 »yêãT

>∑eTìø£

1

3 n s¡ 2 {Ï |ü+ &ÉT n 4 <Ûä 5 sê \T 6 7 � düMTø£åø√dü+ |ü⁄düÔø±\T |ü+ù| s¡#·sTT‘·\T, |ü j·T ◊ s¡ kÕ Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô\T ¬s+&ÉT Á|ü‘·T\T |ü+|æ+#ê*. 8 9 10 \T e sY <ä T ] bÕ ø£ � s¡#·sTT‘·˝Ò düMTø£å\T sêsTT+∫ |ü+|ü≈£L&É<äT. 11 12 $T \ Hé e >±´ πø+ � |ü⁄düÔø±\ MT<ä düMTø£å\≈£î dü+ã+~Û+∫ 13 ‘· dt dü+bÕ<ä≈£î\<˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+. á n+X¯+ô|’ ñ‘·Ôs¡ bÕ \ dü 14eTT Á<ä+ 16 15 Á|ü‘·T´‘·Ôsê\≈£î, bò˛q¢˝À dü+Á|ü~+|ü⁄\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äT. e \T e \T <ä T › wæº eTT ∫s¡THêe÷ : k˛|ü‹, qe‘Ó\+>±D, 17 18 \ C≤ ø° » yê qT Ä~yês¡+ dü+∫ø£, 19 20 21 \T sê ≈£ î ø£ \ &ÉT bÕ¢{Ÿ HÓ+.21/1, +.ôV≤#Y.uÛÑeHé, Ä»e÷u≤<é, 22 23 24 25 » \ eTT CÒ eTà yê yê Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ @]j·÷, u≤>¥*+>∑+|ü*¢, 26 27 ôV’≤<äsêu≤<é`500020. eTT wt u§ s¡T düT y˚ &ç |ü<äπø[` 120 düe÷<ÛëHê\T |ü+|æqyês¡T : 1. bÕø£ »Vü‰+^sY (uÛÑTeq–]), 2. _.≈£îdüTeT (eTs¡T¢` eTVü≤ã÷uŸq>∑sY), 3. {Ï. yÓ÷Vü≤qsêe⁄ (ôV’≤<äsêu≤<é), 4. m+.$wüßí (ôV’≤<äsêu≤<é), 5. eT+&Ée düVü≤ÁdüÔ (ø=‘·Ô>∑÷&Ó+), 6. eTT~>∑+{Ï $wüßíes¡úHé¬s&ç¶ (e÷´&É+|ü*¢), 7. m.eTDÏ (eT<ä÷›sY), 8. mdt. dü+<Ûë´sêDÏ (q˝§Z+&É), 9. dæ.sêCÒX¯«] (m.mdt.sêe⁄ q>∑sY ` ôV’≤<äsêu≤<é) |ü<äπø[ |üõ˝Ÿì |üP]Ô #˚dæ ø£¬sø˘º düe÷<ÛëHê\T sêdæ |ü+|æq yê] ù|s¡T¢ Á|üø£{ÏkÕÔ+.

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 24


SANTHIBABU 9059446245

dü«j·T+dæ<äΔ yÓ\T>∑T <ës¡T\˝À... (q+ã÷] |ü]|üPs¡í d”«j·T #·]Á‘·) ù|J\T : 246, yÓ\ : 20/` Á|ü‘·T\≈£î:Á|üeTTK |ü⁄düÔø£ πø+Á<ë\T

Ä≥bÕ≥˝À¢q÷,

#·<äTe⁄ dü+<Ûä´˝À¢q÷ #·Ts¡T≈£î<äq+ #·÷|æ+#˚ q+ã÷] |ü]|üPs¡í u≤\q{Ï>± #·\q∫Á‘· s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚j·T≥+ e\¢, q\uÛÑj·T´e <äX¯ø£+˝Àì #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT $wüj·÷\qT ÄdüøÏÔ>± ‘Ó*j·TCÒj·T>∑*>±s¡T. yÓTT<ä{Ï qT+&ç ø£eT÷´ìdüTº\ ≈£î≥T+ã+ ø±e&É+ e\¢ bÕغ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À¢q÷, dü+|òüT dü+düÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zq&É+˝À ‘·\eTTqø£\T>± e⁄+&˚yês¡T. ÄyÓT eTÁ<ëdüT˝À #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ e∫à #·<äTe⁄˝À¢q÷, nø£ÿ&ç πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì nø£ÿ&É ≈£L&Ü eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. ‹]– sê»eT+Á&ç e∫à bò˛s¡TÔbòÕs¡+ qT+&ç dæ≈£îÔ‡ bòÕs¡+ es¡≈£î #·~yês¡T. ø±øÏHê&É˝À »]–q sêÁwüº $<ë´]ú eTVü‰düuÛÑ˝À¢ |ü]|üPs¡í #·˝≤ø°‘·q+, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D #·÷dæ Äø£]¸‘·T˝…’q <ëdü] Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ÄyÓTqT ô|[fl #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ<äq |ü+|ækÕÔ&ÉT. $<ë´]ú ˝Àø£eT+‘ê V”≤s√>± Äsê~ÛdüTÔqï ˇø£ >=|üŒ H˚‘·, düVü≤#·]>± #˚düT≈£î+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ >=|üŒ>± uÛ≤$düTÔ+~. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ ø±ã{Ϻ, ‘·q Ä<äsêÙìøÏ nqTe⁄>± e⁄+<äì ‘·\b˛düTÔ+~. ø£eT÷´ìdüTº\ nD∫y˚‘· Äs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ <ëdü] Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ô|[fl #˚düT≈£îì nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓ[flb˛‘ê&ÉT. Äj·Tq≈£î yÓTT<ä{Ï qT+&ç ≈£î≥T+u≤ìï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ >±˙, b˛wæ+#ê\qï düŒèVü≤ ø±ì e⁄+&˚$ ø±<äT. ∫qï ñ<√´>∑+‘√ eTT>∑TZs¡T _&ɶ\qT b˛wædüTÔqï |ü]|üPs¡í≈£î uÛ≤s¡+>± ‘·j·÷¬s’, ÄyÓTqT &ÉãT“\ ø√dü+ |”&ç+#˚yê&ÉT. n‘·ì u≤<Ûä´‘·\qT >∑Ts¡TÔ #˚dæq|ü&ÉT, n‘·ìøÏ ‘·qT #˚dæq ‘ê´>∑+ C≤„|üø£+ edüTÔ+~. j·÷uÛ…’ y˚\ ø£≥ï+ Ç#˚à dü+ã+<Ûä+ ø±<ä˙, ˇø£ <ä[‘·Tsê*ï ô|[fl #˚düT≈£î+fÒ J$‘ê+‘·+ ø£è‘·»„‘ê uÛ≤e+>± |ü&ç e⁄+&Éø£ ‘·qqT Á|ü•ï+#·&Üìï uÛÑ]+#·˝Òø£b˛‘ê&ÉT. Çø£ ÄyÓTqT e~˝Òdæ ‘·q ≈£î\+˝Àì &ÉãT“qï ne÷àsTTì ô|[fl #˚düT≈£îì, ‘·q uÛÑÁ<ä J$‘·+˝ÀøÏ yÓ[flb˛‘ê&ÉT. nsTTHê |ü]|üPs¡í yÓs¡e≈£î+&Ü eTT>∑TZs¡T |æ\¢\qT ô|≥Tº≈£îì, yê] #·<äTe⁄ dü+<Ûä´\T #·÷düT≈£î+≥÷, ‘·q $<ë´s¡Ω‘·\T ô|+#·T≈£î+≥÷, $$<Ûä }fi¯fl˝À |üì #˚düT≈£î+≥÷, |æ\¢\qT Á|üjÓ÷»≈£î\T>± r]Ã~~›q $<Ûëq+ Á|üX¯+dü˙j·T+. Ç+<äT˝À ÄyÓT dæ˙s¡+>∑ Á|üeTTKT\ >∑T]+#˚ ø±≈£î+&Ü u≤˝≤+Á‘·|ü⁄ s¡»˙ø±+‘·sêe⁄, <ä]Ù #Ó+#·j·T´, eTV”≤<Ûäs¡ k˛<äs¡T\T, ø£eT÷´ìdüTº bÕغ‘√ e⁄qï nqTã+<Ûä+, ø£eT÷´ìdüTº Á|üeTTKT\‘√ e⁄qï |ü]#·j·÷\‘√ bÕ≥T ‘êeTT düìïVæ≤‘·+>± >∑eTì+∫q e+>∑M{Ï s¡+>± ≈£î≥T+ã+ sö&û kÕúsTT qT+&ç sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ es¡≈£î m]–q Áø£e÷ìï $e]+#ês¡T. q+ã÷] |ü]|üPs¡í d”«j·T #·]Á‘· Ä ø±\+ Hê{Ï Ä]úø£, kÕe÷õø£, sê»ø°j·T, kÕ+düÿè‹ø£ #·]Á‘·≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~.

uÛ≤e dü+|òüTs¡¸DøÏ nø£ås¡ s¡÷|ü+ $|ü¢yêìï edüTÔe⁄>± rdüTø=ì sêdæq

ø£$‘ê«ìï dü÷s¡´#·+Á<ä ªyÓqï\eHêµìï eTq eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. ‘·q ˝À|ü\ »s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤e dü+|òüTs¡¸DøÏ nø£ås¡ s¡÷|ü+ á |ü⁄düÔø£+. á dü+ø£\q+˝À düàè‹ ø£$‘·\T, $|ü¢e n+XÊìï uÒdt #˚düTø=ì sêdæq$, Ç+ø± ø£$‘·«+ MT<ä sêdæq$ #·÷&=#·TÃ. ªªnø£ås¡+ sêj·Tø£b˛‘˚ nqï+ eTT<ä› ~>∑≥+ ˝Ò<äTµµ n+≥÷ nø£ås¡+ ‘·q J$‘·+˝À m+‘· Á|ü<ÛëqyÓ÷ ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡T. düeTdü´\ e\j·T+˝À ñ+&˚ |ü]cÕÿsêìï #·<äTe⁄≈£îHêïqT n+{≤s¡T (nø£ås¡+ sêj·Tø£b˛‘˚). ø£$‘·«+ sêj·T&É+ ˇø£ ø£fi¯. n~ ‘Ó*dæqyê&ÉT J$‘·+˝À nìï yÓ’s¡T<Ûë´\ì Ä$wüÿ]+#·>∑\&ÉT. yÓ*yê&É\ $eTTøÏÔ ø√dü+ ø£\>∑+≥Tqï y˚\ >=+‘·Tø£\‘√ ‘êqT >=+‘·T ø£\T|ü⁄‘ê&ÉT. |ü#·Ã>± yê´|ædüTÔqï edü+‘êì¬ø’Hê// ì|ü\T #Ó]π> dü÷s√´<äj·÷ì¬ø’Hê ÁbÕDyêj·TTe⁄ yÓ*yê&ÉH˚ (yÓ*yê&É). ‘·q C≤‹ ndæÔ«‘·«|ü⁄ C…+&Üì m‹Ô |ü≥Tºø=ì ì\u…≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. Á|ü»\ b˛sê{≤ìøÏ nø£ås¡ s¡÷|ü+ Ç∫Ãqyê&˚ ì»yÓTÆq ø£$. <ë+{À¢ ‘êqT eTT+<äT+{≤&ÉT. ªs√&ÉT¶µ ø£$‘·˝À eTø£Ô˝Ÿ Á|üC≤ b˛sê{≤ìï ø£$r«ø£]+∫q rs¡T u≤>∑T+~. yÓTT‘·Ô+ 29 ø£$‘·\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ ø£$‘ê Ä˝À∫+|ü#˚ùd<˚. yÓ*yê&É\ $eTTøÏÔøÏ $|ü¢eyÓTTø£ÿfÒ |ü]cÕÿs¡eTì ã\+>± qeTTà‘ê&ÉT. dü÷s¡´#·+Á<ä ø£$‘·«+˝À $|ü¢e ø±\Œìø£‘·, |ü<ä ∫Á‘ê\T, ø£$ ‘·|üq, kı+‘· uÛ≤wü, Ç+ø± edü+‘ê\T q<äT\T, HÓ\e+ø£\T mH√ï |ü<ä Á|üjÓ÷>±\T #·÷&=#·TÃ. - |ü⁄wü´MT kÕ>∑sY, 9032215609

uÖ<äΔ+ô|’ yê´kÕ\T uÖ<äΔ+ô|’

u§Ásê >√es¡ΔHé $$<Ûä |üÁ‹ø£˝À¢ sêdæq yê´kÕ\ìï+{Ïì ø£*|æ ªn+≈£îs¡+µ ù|s¡T‘√ |ü⁄düÔø£+>± rdüT≈£îe#êÃs¡T. Ç+<äT˝À ≈£î\+ áHê&ÉTqï+‘· XÊUÀ|üXÊK\T>± $düÔ]+#·ø£eTT+<˚ ≈£î\ìs¡÷à\Hê e÷sêZìøÏ ãT<äTΔ&ÉT ø£ìô|{Ϻq XÊÁd”Ôj·TyÓTÆq e÷s¡Z+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒdæq yê´dü+ e⁄+~. n˝≤π> áHê&ÉT mH√ï Á|üC≤kÕ«eT´ <˚XÊ\T bÕ{ÏdüTÔqï s¡Vü≤dü´ z{Ï+>¥ $<ÛëHêìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~ uÖ<äΔy˚Tqì #Ó|æŒq yê´dü+ ≈£L&Ü ÄdüøÏÔø£s¡+>± s¡÷bı+~+~. ªnVæ≤+dü, |ü+#·o\µ uÖ<äΔ+ ø£+fÒ eTT+<äT>± C…’q+˝À e⁄qï|üŒ{Ïø° yê{Ïì dü+düÿ]+∫ Ä#·s¡DjÓ÷>∑´+>± e÷]Ã+~ uÖ<äΔy˚Tqì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. y˚eTq MT<ä uÖ<äΔ Á|üuÛ≤e+ m+‘· ã\+>± e⁄+<√ #ÓãT‘·÷, ‘·eT ‘·eT uÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚ùd $<Ûëq+˝À yê]<ä›] eT<Ûä´ e⁄qï uÛÒ<ë\ >∑T]+∫ $e]kÕÔs¡T. uÖ<äΔ+ Á|ü|ü+#êìøÏ nedüs¡yÓTÆq Jeq $<Ûëq+ nHêïs¡T. uÖ<äΔ+ MT<ä ÄdüøÏÔ e⁄qïyês¡T #·<äyê*‡q |ü⁄düÔø£+. n+≈£îs¡+ (uÖ<äΔ+ô|’ yê´kÕ\T), u§Ásê >√es¡ΔHé, ù|J\T : 112, yÓ\ : 80/`, Á|ü‘·T\≈£î : ÄsYº‡ n+&é ˝…≥sY‡, ôV’≤<äsêu≤<é ` 29

` ¬ø.|æ.nXÀø˘ ≈£îe÷sY Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 25

` sêVüQ˝Ÿ


SANTHIBABU 9059446245

á yês¡+ ø£$‘·«+

˝À≈£î\ ndüeT<äèwæº

ø£$‘·«eT+fÒ...? ø£$‘·«eT+fÒ.....

ø±øÏ] ;øÏ]>± ø£f…º|ü⁄\¢\‘√ ø±øÏ >∑÷&ÉT ø£≥Tºø√e&Éy˚T ø±<äT >∑õ_õ\ |ü&É≈£î+&Ü ø£+&É¢|ü+&ÉT>√˝… –õ>±&ÉT n|ü⁄s¡÷|ü+>± n\T¢≈£îqï >∑÷&ÉT ø£$‘·«eT+fÒ..... |üP\ >∑T‘·TÔ\ n‘·Ôs¡TqT u§‹Ô>± |æ+&ÉTø√e&Éy˚T ø±<äT |üø£ÿ u§ø£ÿ\T ‘˚*Hê ! |üø£ÿ≈£î |ü⁄‘ÓÔeT+‘·Hêï ‘·|ü⁄Œø=qì #·Tø£ÿ\ ˝…ø£ÿ*ï ‘˚\Ã&É+ ø£$‘·«eT+fÒ..... <äTø£ÿ u≤$˝À á<äT˝≤&É&É+ <äs¡T\ø£sTT bÕ≈£î˝≤&É&Éy˚T ø±<äT ‘·+&Ü¢≥ ‘ê&ÉT‘√.... ‘·s¡‘·sê\ <ä÷|ü rπsà u§¬øÿ&ÉT ˙fi¯¢qT ‘√&ÉTø√e&É+

u≤<Ûä\ uÛÑ÷>√fi≤ìï yÓ÷düTÔqï

ù|<äyê&ç ø£cÕº\T ` ø=+&É+‘·˝…’Hê me]ø° ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·e⁄! ø£ì|æ+∫Hê n$ ∫qïy˚ ø£<ë nì #ê˝≤ ‘˚*ø£>± nH˚kÕÔs¡T! #·]Á‘·≈£î eTs¡ø£\+≥T‘êj·Tì ø±uÀ\T ô|<ä$ <ë≥˙j·Ts¡T! ø√≥¢ ø√≥˝À¢ Á|ürø£åD≤˙ï dü«s¡Z+>± kÕ>∑BdüT≈£î+≥÷ düTKuÛÀ>±\qT Vü‰sTT>± nqTuÛÑ$dü÷Ôqï ñqïyê&ç ø£wüº+ ` eTT‘·´eT+‘Ó’Hê... ø£fi¯flì uÛÑ÷‘·<ë›\T>± #˚düT≈£îì <ëìì ` |üs¡«‘·eT+‘·>± #·÷dü÷Ô Ä ø£wüº+ ‘·eTπø e∫Ãq≥T¢>± ‘Ó>∑ ø£\es¡|ü&çb˛‘·÷ Á|üfi¯j·T+ e∫Ãq+‘·>± #·*+∫b˛‘·÷+{≤s¡T! Á|ü|ü+#·|ü⁄ u≤<Ûä>± Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô+{≤s¡T!

` s¡|òüTTes¡à, 9290093933

ø£$‘·«eT+fÒ.... ì+–øÏ ì#ÓÃH˚j·T&É+ bÕ‘êfi≤ìøÏ |òü©º ø=≥º&Éy˚T ø±<äT eTìwæ‘·Hêìø£sTT ‘·|ædü÷Ô n>±<∏ä+ n+#·T˝À¢ ôd’‘·+ n+¬ø+&É¢‘√ <˚e⁄ø√e&É+

` ≈£Lø£≥¢ ‹s¡T|ü‹, 99492 47591

Ä~yês¡+ qe ‘Ó\+>±D k˛|ü‹ 24 ôdô|º+ãsY, 2017 26


SANTHIBABU 9059446245

cÕsYº |ò˝æ Ÿà

ô|[fl m|ü&ÉT?

ne÷àsTTøÏ 20 @+&ÉT¢ <ë{Ï, &çÁ^ #˚‹øÏ sê>±H˚

‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î eTT+<äT>± e#˚Ã Ä˝À#·q yÓ+≥H˚ ô|[fl #˚j·÷* nì. ø±˙ á ø±\+ ne÷àsTT\øÏ s¡ø£s¡ø±\ Ä˝À#·q\T e⁄+{≤sTT. #·<äTyÓ’b˛>±H˚ ø=ìï s√E˝…’Hê ñ<√´>∑+ #˚j÷· \ì, Ç+ø± ô|’ #·<Tä e⁄\T #·<yä ê\ì, @y˚y√ ø√s¡ T ‡\T H˚ s ¡ T Ãø√yê\ì... Ç˝≤ mH√ï s¡ ø ±\T>± Ä˝À∫düTÔ+{≤s¡T. Ç+{À¢ ô|<ä›yêfi¯ófl e÷Á‘·+ Ä dü+ã+<Ûä+ eT+∫~, y˚Tq]ø£+... Ç+{À¢ dü+ã+<ÛäyÓTÆ‘˚ |æ\¢ düTK+>± e⁄+≥T+~, e+{≤yês¡÷Œ H˚s¡TÃø√yê*... ˝≤+{ÏyÓH√ï #·s¡Ã≈£î ‘ÓkÕÔs¡T. #·T≥Tº|üø£ÿ\ yêfi¯ófl ≈£L&Ü ne÷àsTT #·<äTyÓ’b˛sTT+~>±, Ç+ø£ ô|fiËfl|ü&ÉT #˚kÕÔs¡T nH˚ Á|üX¯ï\T ≈£î]|ædüTÔ+{≤s¡T. Çe˙ï ªô|[fl m|ü&ÉT?µ cÕsYº|òæ˝Ÿà˝À e⁄HêïsTT. _f…ø˘ nsTTb˛sTTq ◊<äT>∑Ts¡T Ä&É|æ\¢\ Ä˝À#·q\T m˝≤ e⁄HêïjÓ÷, yê{Ïì kÕø±s¡+ #˚düTø√&ÜìøÏ @+ #˚XÊs√ ø=~›>± ø±yÓT&û CÀ&ç+∫ #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À q{Ï+∫q Ä ◊<äT>∑Ts¡T ne÷àsTT˝Ò á ø£<∏äì ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îHêïs¡T. z |üø£ÿ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥ì >ös¡$dü÷ÔH˚ ‘·eT ÄX¯\qT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚ H˚{Ï ne÷àsTT*ï dæ+|ü⁄˝Ÿ>± #·÷|æ+#ês¡T á \|òüTT∫Á‘·+˝À. https://www.youtube.com/watch?v=kRjnblh0Dis

ˇ.m˝Ÿ.mø˘‡ <˚dæ ø£q«sYùdwüHé $‘Y &Ü&é Ç |ü&ÉT mø£ÿ&É #·÷dæHê kÕàsYºbò˛H˚¢.

ø=qTø√ÿ&ÜìøÏ &ÉãT“\T+fÒ #ê\T... <ëìï m˝≤ yê&Ü˝À ‘Ó\TdüTø√e&É+ ‘·sê«‘· dü+>∑‹. |ü˝≥¢… ÷] ‘·+Á&,ç |ü≥ï+˝À #·<Tä e⁄≈î£ H˚ ø=&ÉT≈£î‘√ á kÕàsYbº ˛ò Hé m˝≤ yê&Ü˝À ‘Ó\TdüT≈£îH˚ dü+|òüT≥q≈£î s¡÷|üy˚T ªˇm˝Ÿmø˘‡ <˚dæ ø£q«sYùdwüHé $‘Y &Ü&éµ nH˚ \|òüTT∫Á‘·+. ‘·q m<äT›ì ˇ.m˝Ÿ.mø˘‡.˝À ô|{Ϻ neTà&É+ m˝≤>√ }s√¢ì ‘·+Á&ç |ü≥ï+˝Àì ø=&ÉT≈£î‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. Ä Áø£eT+˝À ø=&ÉT≈£î #Óù|Œ ø=ìï Ç+^¢wüß |ü<ë\T, f…øÏïø£˝Ÿ |ü<ë\T ‘Ó*j·Tø£, ns¡úeTeø£ ‘·+Á&ç ne÷j·Tø£+>± n&ç>π dü+<˚V‰ü \T >∑eTà‘·T>Ô ± ñ+&ç, q$«kÕÔsTT. https://www.youtube.com/ watch?v=Qr5h3CLzkHY

Ä|ü+&ç ô|[fl

ne÷àsTTøÏ >±˙, nu≤“sTTøÏ >±˙ ô|<ä›\T ≈£î~]Ãq ô|[fl Çwüº+

˝Ò<ä+fÒ #ê\T... me]HÓ’Hê Áù|$T+#êπsyÓ÷ nH˚ Ä˝À∫kÕÔs¡T n+<äs¡÷. nu≤“sTT Ç|ü&˚ ô|[fl e<ä›+fÒ ˇ|ü≈£îH˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n<˚ e÷≥ ne÷àsTT n+fÒ e÷Á‘·+ ‘=+<äs¡>± ˇ|üø√˝Òs¡T. m˝≤¬>’Hê düπs... qj·÷H√ uÛÑj·÷H√ ˇ|æŒ+∫ ô|[fl#˚j·÷\qT≈£î+{≤s¡T. ªÄ|ü+&ç ô|[flµ \|òüTT∫Á‘·+˝À ˙‘·÷~ ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæú‹. ‘·qøÏ $<˚XÊ\≈£î yÓ[fl m+.mdt. #˚j·÷\ì e⁄+≥T+~. ø±˙ ‘·q ø√]ø£ì \ø£å´ô|≥ºì ‘·+Á&ç z bòÕ¬sHé nu≤“sTT‘√ ô|[fl ìX¯Ãj·T+ #˚kÕÔ&ÉT. mø£ÿ&Ó’Hê m&É®dtº ny=«#·Tà ø±˙, ô|[fl $wüj·T+˝ÀHê!? n˝≤ düs¡T›≈£îb˛˝Òø£b˛‘˚ ]dtÿ rdüT≈£îì ãj·T{ÏøÏ yÓ[flb˛yê*. ]dtÿ rdüT≈£îH˚ <ÛÓ’s¡´+ e⁄Hêï, ø£qïyê]ì e~* yÓfi¯fl˝Òq+‘· Áù|eT ≈£L&Ü ñ+~. n+<äTπø ˙‘·÷ ô|[fl $wüj·T+˝À düs¡T›≈£îb˛˝Òø£b˛sTT+~. ô|[fl Ä|üeTì ùdïVæ≤‘·T\ kÕj·T+ ø√]+~. n~ ≈£L&Ü ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ m≥Te+{Ï e÷≥ sê≈£î+&Ü! Ç~ kÕ<Ûä´y˚THê? á $wüj·T+ ‘Ó*dæq ˙‘·÷ ‘·+Á&ç, ô|[flø=&ÉT≈£î @+ #˚XÊs√ ‘Ó*j·÷\+fÒ á cÕsYº|òæ˝Ÿà #·÷&Ü*‡+<˚. düs¡<ë>± e⁄+≥÷H˚ eT+∫ yÓTùdCŸ Ç∫Ã+~ á \|òüTT∫Á‘·+. https://www.youtube.com/watch?v=O7oyvU7uCek

` nœ\


SANTHIBABU 9059446245

‘˚*j·÷&˚ düsd¡ üT‡ Á|ü|ü+#·+˝À ˇπø ˇø£ÿ

‘˚*j·÷&˚ düs¡düT‡... n<˚ eTDÏ|Pü sY˝Àì ˝Àø˘{≤ø˘ düs¡düT‡. áXÊq´ uÛ≤s¡‘<· ˚X+¯ ˝À n‹ ô|<ä› eT+∫˙fi¯fl düs¡düT‡ Ç~. á düsd¡ üT‡ MT<ä ô|<ä› ô|<ä› eè‘êÔ\ Äø±s¡+˝À >∑&ç¶ uÛÑ÷$T ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ e⁄+≥T+~. Ä eè‘êÔ\ >∑&¶ç MT<˚ mø£ÿ&√ z #√≥ ∫qï ∫qï Çfi¯ófl! eTDÏ|Pü sY˝Àì Je yÓ’$<Ûä´eT+‘ê Çø£ÿ&É ø£ì|ædüTÔqï~. ¬ø’ã˝Ÿ ˝≤+C≤y√ nH˚ ‘˚*j·÷&˚ H˚wüq˝Ÿ bÕsYÿ ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚ e⁄+~. á bÕsYÿ˝À qe+ãsY ` e÷]à eT<Û´ä ø±\+˝À s¡ø£sø¡ ±\ |ü≈£åî\T ø£ì|ædüTÔ+{≤sTT.

Sunday sopathi 24 09 2017  
Sunday sopathi 24 09 2017  
Advertisement