Page 1

24

šúšídÙñô¢ª

2017


-cOªô¢ª à¦ö° ú£Ù÷-êŸq-ô¦-õ-ð§åª Ð Í÷«t-ô³E ú‡E-÷«ö˺x àŸ«þ§hô¢ª.-.-.-eÍÙå« ë]ô¢)-ÚÛªè[ª vAN-vÚÛîª XE-î¦úà cÍ Îe- ú£÷ª-óŸªÙö˺ êŸì ÞœªJÙ# àμí‡pì ÷«åLo EáÙ à¶þ¼hÙC Íìª-í£÷« í£ô¢--øŒy-ô¢ûÂ.- ÷ô¢ªú£ ú‡E-÷«-õêÁ G@Þ¥ Ñìo Íìª-í£-÷ªE í£õ-ÚÛ-J›úh, àμí‡pì ú£ÙÞœ-꟪-LN.-.-.-

šúMpÄõª í£Ùð§ìª Ú•æ°d-óŸªÙö˺ àŸë]ª-÷±-ÚÛªÙ-åªìo ôÁVö˺x Ú¥ö˶-@ö˺ Ú•Eo û¦å-Ú¥ö˺x ìæ¨Ù-à¦ìª.- Î Íìª-òÅ¡÷Ù êŸí‡pÙ# ú‡E÷« û¦ÚÛª í£²JhÞ¥ Ú•êŸh.- è…vU íÆ£ú‡d-óŸªô àŸë]ª-÷±-꟪-ìoí£±è[ª × ú‡E-÷«Ú¨ ìæ©-ì-åªLo ÓÙí‡ÚÛ à¶ú£ªh-û¦o-ô¢E êμLú‡ všíÆÙè û¦ ðÆ»æ˺õª í£Ùí£-÷ªÙC.û¶ìª í£Ùí‡-ì-î¦-æ¨ö˺ šúMpÄö˶ ÓÚÛª\-÷Þ¥ Ñû¦oô³.- Ú¥F ÍN î¦JÚ¨ ì#a Îè…-ù£û à¶ú‡ ÓÙí‡ÚÛ à¶ø‹ô¢ª.- Íö° ÷ªõ-óŸ«üŒ -cv›í÷ªîªe-ö˺ Í÷-Ú¥øŒÙ ÷#aÙC.-

ðÆ»-æ˺-vÞœíƈ Ïù£dÙ û¦ÚÛª í£±ú£h-Ú¥-õêÁ ÚÛªúˆh í£ç˶d Íõ-î¦åª #ìo-í£p-åªoÙ< ö˶ë]ª.ÍÙë]ª¸Ú ÏÙæ˺x-î¦üŒ‰x û¶ìª è¯ÚÛdôÁo ÏÙ>-FôÁo Í÷±-ê¦-ìE Óí£±pè[« Íìª-ÚÁ-ö˶ë]ª.û¦ Îö˺-àŸ-ì-Lo-ñæ¨d GÅìo-îμªiì ·ÚK-ôÂö˺ Íè[ª-Þœª-ší-è[-ê¦ì-ìª-ÚÛª-û¦oô¢ª.- ú‡E-÷«-ö˺xÚ¨ ô¦ÚÛªÙç˶ áô¢o-L-ú£ªd-Þ¥ûÁ ö˶ë]Ùç˶ îμjöËÀ“-öËμjíÆà ðÆ»æ˺-vÞ¥-íÆ£-ôÂ-Þ¥ûÁ ú‡–ô¢-í£-è˶-ë¯Eo.-

V-åªdÚ¨ ÍGÅ-÷«-ìªõª

û¦ ÚÛKx šï°ô³ô ÍÙç˶ û¦ÚÛª à¦ö° Ïù£dÙ.-

÷ªõ-óŸ«üŒ v›í÷ª-îªö˺ Íö°¸Þ ÚÛE-í‡Ù-à¦ìª.- Î ú£÷ªóŸªÙö˺ à¦ö°-÷ªÙC û¦ ÑÙÞœ-ô¦õ VåªdE ð»T-è¯ô¢ª.Ú¥F êŸô¦yêŸ ú‡E-÷«-öÚÛª ÷à¶a-ú£-JÚ¨ Ïù£dÙ-ö˶-ÚÛ-ð¼-ô³û¦ šï°ô³-ôÂ-šú—döËÀq ÷«ô¦aLq ÷#aÙC.-

ðƧu-ù£û ìàŸaë]ª ú‡E-÷«ö˺x êŸí‡pÙ#, ñóŸªå ðƧuù£-ì-ñª-öËÀÞ¥ ÑÙè[åÙ

û¦ÚÛª šíë]ÌÞ¥ ìàŸaë]ª.- ÿ§í‡Ù-ÞÂÚ¨ îμRx ÷ªÙ# ÷ú£ªh-÷±õª Ú•û¦-õìo Îö˺-àŸû¦ ô¦ë]ª.- ñóŸªå @ûÂq, æ©ù£ô¢ªd öË¶ë¯ æ°íÃ-õö˺ Aô¢-Þœ-è¯-E¸Ú Ïù£d-í£-è[-ê¦ìª.- ð§Kd-õÚ© ú‡Ùí£±-öËÀ-Þ¥û¶ îμü°hìª.-

E-è…N Ú¥ë]ª ÷³ÜuÙ v›í-÷ªîª êŸô¦yêŸ êμõª-Þœªö˺ -cÍ Îe-ö˺ à¶ø‹ìª.- Î ð§vêŸ Eè…N à¦ö° êŸÚÛª\î¶ Ú¥F, ÍÙë]ªö˺ û¦ ìå-ìÚ¨ ÷ªÙ# ÞœªJhÙí£± ÷#aÙC.û¦·Újê¶ ììªo Ú¥ÚÛªÙè¯ û¶ìª à¶ú‡ì ð§vêŸõû¶ ÍGÅ-÷«-ìªõª Þœªô¢ªh šíåªd-ÚÁ-î¦-õE ÑÙåªÙC.- -cøŒêŸ-÷«ìÙ òÅ¡÷Ae- à¶ú‡ì êŸô¦yêŸ #ìo í‡õxõ ìªÙ# šíë]Ì-î¦üŒx ë¯Ú¥ ÍÙë]ô¢« ììªo ÞœªJh-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÍÙë]ª-·ÚÙêÁ ú£ÙêÁ-ù£ÙÞ¥ ÑÙC.- -cíƇë¯e-, -cEìªo-ÚÁJe- ú‡E-÷«-ö˺xE ôÁ-ô³ìx ð§vêŸ-ö°xÙ-æ¨O à¶óŸ«-õE ÑÙC.-

Ý°S ë•ô¢-ÚÛ-è[Ù-ö˶ë]ª

ví£-ú£ªhêŸÙ ú‡E-÷«-õêÁ à¦ö° G@Þ¥ Ñû¦oìª.-

êμõª-Þœª-êÁ-ð§åª ÷ªõ-óŸ«üŒÙ, êŸNª-üŒÙ-õ-öËºì« à¶ú£ªh-û¦oìª.- Íú£qõª BJÚÛ ÑÙè[-åÙ-ö˶ë]ª.Óí£±p-èËμjû¦ Ý°S ë•J-򬐦 æ©O àŸ«þ§hìª.- ú£ÙUêŸÙ ò°Þ¥ Ïù£dÙ.- ð§åõª NÙæ°ìª.- û¦ í£íˆpêÁ Îè[ª-ÚÛªÙ-æ°ìª.- û¦ÚÛª ò°Þ¥ ì#aì ú‡E÷« çËμjæ°-EÚÂ.- ÓEo-þ§ô¢ªx àŸ«ú‡û¦ ò˺ô ڕådë]ª.-

Î-ô¢ÙòÅ¡Ù ò°ÞœªÙC

û¦ Íë]”ù£dÙ Ú•DÌ êμõª-Þœªö˺ ÷ªÙ# ë]ô¢)-ÚÛª-õêÁ í£E-ඛú Í÷-Ú¥øŒÙ ÷#aÙC.cîμ³ë]æ¨ ú‡E÷« ûμ·Þ-æ¨îË ›ùèÂq Ñìo ð§vê¦e- ÍE òÅ¡óŸªÙ î¶ú‡ÙC Ú¥F, vAN-vÚÛîª Þ¥J ú‡E÷« ÍE ëÅμjô¢uÙ à¶ø‹ìª.àŸÙë]« îμ³Ùè˶æ¨sv›í÷ªîªz, ú£Bùà ÞøŒosøŒêŸ-÷«ìÙ òÅ¡÷Azõ ë]Þœ_ô¢ ÚÛ«è¯ à¦ö° ›úo-í£²-ô¢yÚÛ î¦ê¦÷ô¢-éÙö˺ í£E-à¶-ø‹ìª.- Ïí£±pè[ª à¶ú£ªhìo ë]ô¢)-ÚÛª-õ-êÁì« û¦ÚÛª ú£÷ª-ú£u-ö˶ë]ª.-

·ôÙè[ª JM-âËÀõª.-.-.-

ví£-ú£ªhêŸÙ ô¦îªêÁ -cÑìoC ÖÚÛç˶ >Ùë]Ue-, û¦FêÁ -cÚÛ”ÿ§g-ô¢ªbì óŸ³ë]ÌÄÙe- à¶ú£ªh-û¦oìª.Î êŸô¦yêŸ þ§ô³ ëÅ]ô¢îª ê¶âËÀêÁ × ú‡E÷« à¶óŸª-ò˺-꟪û¦o.êμõª-Þœªö˺ û¦ÚÛÙå« ìæ¨Þ¥ ÖÚÛ ÞœªJhÙí£± ÑÙC.- òÅ¡N-ù£u-꟪hö˺ ÏÙÚ¥ ÷ªÙ# ð§vêŸõª à¶ú‡ Î ›íô¢ªE Eõ-òËμ-åªd-ÚÛªÙ-æ°ìª.-

Í-ë•-ÚÛ\ç˶ ö˺åª

H-Ôö˺ ÏÙTxùà Lå-¸ô-àŸô Bú£ª-ÚÛª-û¦oìª.- Ú¥F íÆ£ú‡d-óŸª-ôÂö˺ ÑÙè[-Þ¥û¶ v›í÷ª-îªö˺ Í÷-Ú¥øŒÙ ÷#aÙC.- êŸô¦yêŸ -cÍ Îe-.- Ú•æ°d-óŸªÙö˺ Ú¥ö˶@, šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂö˺ ù£«æ¨ÙÞÂ.- ë¯ÙêÁ àŸë]ª-÷±Ú¨ íÆ£±öËÀ-þ§díà šíådÚÛ êŸí£p-ö˶ë]ª.- Eâ°-EÚ¨ × Ôè¯C êŸô¦yêŸ ÷ªSx Ú¥ö˶-@Ú¨ îμü°Ì-÷ª-ìª-ÚÛªû¦o.- Ú¥F êŸô¦yêŸ ÷ªJÙêŸ G@ Íô³-ð¼óŸ«.- çËμjîª ë•J-򬐦 ë]«ô¢-N-ë]uö˺ è…vU í£²Jh-à¶þ§h.-


îμ³ÚÛ\ ñêŸ-

Ú¥-õÙç˶ ôÁW Ú•ÙàμÙ FüŒ‰x ð¼›úh à¦õª.- ö˶ë]« ÍÙç˶ Ô áÙ꟪÷² Aû¶-óŸªÚÛªÙè¯ àŸªå«d ÚÛÙàμ úh ú£J-ð¼-꟪ÙC.- Oæ¨ÚÁú£Ù šíë]ÌÞ¥ Üô¢ªa-à¶-óŸ«Lqì Í÷-ú£ô¢Ù ÑÙè[ë]ª.- Ú¥F ÷ªëÅ]u-ví£-ë¶-øËÂ-ö˺E þ§õt-êÂí£²ô >ö°xö˺ Ñìo ô¦Nàμåªd ÷«vêŸÙ Ð ÚÁ÷-ö˺ڨ ô¦ë]ª.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ÏC XõÙÚÛ ÷«@ ÍëÅ]u-Éè[ª ÷ªï‡°Ùë] ô¦á-í£ÚÛq Íô³-ë¶üŒx Ú¨Ùë]å ú£yóŸªÙÞ¥ û¦æ¨ì îμ³ÚÛ\ Ú¥ñæ¨d.- Íí£pæ¨ ìªÙ< Ð àμåªd OO-Õíˆ ï£°Ëºë¯ Ú•ç˶d-ú‡ÙC.óŸ³ûμþ¼\ ví£í£ÙàŸ î¦ô¢-ú£êŸy ví£ë¶-øŒÙÞ¥ ÞœªJhÙ-í£±-ð»Ù-Cì þ§Ù# ñªCÌÄúÃd Ú¥Ùšíx-ÚÂqÚÛª Íô³ë]ª Ú¨ö˺-Oªåô¢x ë]«ô¢Ùö˺ ÑÙC Ð OO-Õíˆ àμåªd.- DEo ú£Ùô¢¤¨Ù-àŸ-è¯-EÚ¨

ô¦N-àμ-åªdÚ¨ ô¦á-òÅ˺ޜÙ! Ôè¯-CÚ¨ í£ûμoÙè[ª õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸªõª Üô¢ªaší-è[ª-êÁÙC ÍÚÛ\è… ví£òÅ¡ªêŸyÙ.- Ð àμåªd ò°ÞÁ-Þœªõª àŸ«ú£ª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ìõª-Þœªô¢ª ˺ÙÞ¥-ô¢ª“-õìª ÚÛ«è¯ Ôô¦påª à¶ú‡ÙC.Oô¢ª Ïë]Ì-J-ë]Ìô¢ª à•í£±pì 24 ÞœÙåõ« Ð àμåªdÚÛª Ú¥í£ö° ÑÙæ°ô¢ª.- Ð àμåªdÚÛª Fô¢Ù-CÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ ÔÚÛÙÞ¥ ÖÚÛ æ°uÙÚÛªû¶ ÚÛæ¨dÙ-à¶-ú‡ÙC.ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, DEÚ¨ í£±ô¢ªÞœª í£åd-ÚÛªÙè¯ î¦è…-ð¼-ÚÛªÙè¯ àŸ«›úÙ-ë]ªÚÛª ÷u÷-þ§óŸª NòÅ°-Þ¥-EÚ¨ àμÙCì ÖÚÛ ÷”¤Û-ø‹-ú£Y-î¶-êŸhìª ÚÛ«è¯ í£±ô¢-÷«-ô³Ù#ÙC.- ÎóŸªì î¦ô¢Ù-î¦ô¢Ù ÷#a Ð àμåªd ò°ÞÁ-Þœªõª ú£yóŸªÙÞ¥ í£ô¢u-î¶-¤¨-þ§hè[ª.ÓÙêμjû¦ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ Ñìo Ô·ÚjÚÛ OO-Õíˆ àμåªd ÚÛë¯ Î ÷«vêŸÙ ô¦á-òÅ˺ޜ٠ÑÙåªÙC ÷ªJ!

Ð ú£Ù#ÚÛšíj Oª ÍGÅvð§óŸ«õìª sunday@eenadu.netÚÛª îμªô³öËÀ à¶óŸª÷àŸªa.

ú£J-Ú•êŸh î¶CÚÛ

ÎÚÛ-åªd-ÚÛª-û¦oô³

ú£ï£„-óŸ«-EÚ¨ ú£J-Ú•êŸh î¶C-ÚÛÞ¥ ÷«Jì æ¨yå-ôšíj Ï#aì ÚÛëÇ]ìÙ ÎÚÛ-åªd-ÚÛªÙC.þ§÷«->ÚÛ ÷«ëÅ]u-÷«-õìª ÷ªÙ# í£ìª-õ-ÚÁú£Ù Óö° î¦ô¢-CÅÞ¥ ÷ªõ-àŸª-ÚÁ-÷àÁa Eô¢«-í‡-ú£ªhìo ÚÛëÇ]-û¦õª ò°Þœª-û¦oô³.- Oæ¨ö˺x û¦óŸª-ÚÛªõª šújêŸÙ ú£pÙCÙ#, ò°CÅ-꟪-õÚÛª ÍÙè[Þ¥ Eõª-ú£ªhÙ-è[åÙ Îy-EÙ-àŸ-ë]Þœ_ í£J-é°÷ªÙ.n- ÓöËÀ.-XE-î¦úÃ, Ná-óŸª-î¦è[ n- úˆšï°àÂ.-ú£ª¸ôøË sÐîμª-ô³öËÀz

-cô¦T-÷ô¢gÙ.-.-.- ú£J-Ú•êŸh ðƧuù£û ô¦ÞœÙeÚÛëÇ]ìÙö˺E ìÞœõ«, ÷ú£ªh-÷±õ« ÎÚÛ-åªdÚÛªû¦oô³.- àμûμj¬o-ö˺E ÙçËμè ·ôú£d-·ôÙæÀ NøË™-ÿ§õª Ú•êŸh-Þ¥ Ñû¦oô³.- 123 ÔüŒx Ú¨Ùë]å ÷³ê¦h-êŸõª ûμõ-Ú•-Lpì î¦uð§-ô¦Eo êŸì-ëμjì ò°åö˺ ìè…-í‡-ú£ªhìo ëǯ÷ªúà Îô¢aô ò°æ°ÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ÍÙø‹õª ú£«pÄJh-ë¯-óŸªÚÛÙ.n- è….-Ú¥Q-N-øŒy-û¦ëÇÂ, Nø‹-Ü-í£åoÙ

Îö˺-#Ù-í£-â˶-ú‡ÙC

-cú£ô¢ªÌ-ò°åªe- ÚÛëÇ] Îö˺-#Ù-í£-â˶-ú‡ÙC.- šíüŒxô³ì Ú•CÌ-ôÁ-V-õ¸Ú Nè…-ð¼-÷è[Ù ë¯EÚ¨ šíë]Ìî¦-üŒ‰x- ÚÛ«è¯ ÷ÙêŸ-ð§-è[åÙ ÷õx ÷à¶a Íì-ô¦–õìª ÚÛüŒxÚÛª ÚÛæ¨d-ìåªx N÷-JÙ-à¦ô¢ª.- êŸLxë]Ùvè[ªõª êŸ÷ª í‡õx-õÚÛª ú£ô¢ªÌ-ÚÛª-ð¼-÷-è[-÷ªû¶ õ¤Û-é°Eo #ìo-í£pæ¨ ìªÙ< Íõ-÷-ô¢-à¦-õìo Nù£-óŸ«Eo ô¢àŸ-ô³êŸ àŸÚÛ\Þ¥ N÷-JÙ-à¦ô¢ª.n- Oªû¦¤¨ ÚÛªõ-ÚÛJg, ÷ªï£°-ñ«-òËÀ-ì-Þœô n- ÓÙ.-îμÙÚÛ-å-õ¤¨t sÐîμª-ô³öËÀz

àŸC-NÙ-à¦ô³

í£J-øËÁ-ëÅ]-ì-ö˺E ÍÙø‹õª ò°Þœª-û¦oô³.- cú‡E÷« í£>öËÀe-ö˺ Ï#aì í£>üŒ‰x Îú£-Ú¨h-ÚÛ-ô¢ÙÞ¥ Ñû¦oô³.- ÷ªCÌ-àμåªd ê•vô¢ö˺ îμõ-ú‡ì ÎÙáû¶óŸª-þ§yNª Îõ-óŸª-N-øË™-ÿ§õª àŸC-NÙ-à¦ô³.n- Õ.-àμjêŸìu, Ú•êŸh-Þœ«èËμÙ n- ·Ú.-Ú¨øËÁô ÚÛª÷«ôÂ, Aô¢ª-÷²ô¢ª, ÚÛ”ÿ§g->ö°x

ví£øŒÙú£FóŸªÙ

šïj°vHè ÷ÙÞœ-è¯õª ô¦÷è[ÙêÁ í£²ô¢y-Ú¥-õÙû¦æ¨ NêŸh-û¦-õÚÛª Nõª÷ö˶ÚÛªÙè¯ð¼êŸªìo Ð êŸô¢ªéÙö˺ Íô¢ª-ëμjì NêŸh-û¦-õìª ›úÚÛ-Jú£«h î¦æ¨E ú£Ùô¢¤¨-ú£ªhìo è¯ÚÛdô ví£òÅ°-ÚÛ-ô¢-ô¦÷± ÚÛ”ù‡ ví£øŒÙ-ú£-F-óŸª-Ù. ô¢ª# ÍGÅ-ô¢ª-#ö˺ Ï#aì îμ³ÚÛ\-â˹ìo ô¢ªàŸªõª ûÁô¢«-JÙ-à¦ô³.n- G.-îμ«ï£°-ûÂ-ô¦÷±, XÚ¥-ÚÛªüŒÙ n- áÞœ-ûÁt-û sÐîμª-ô³öËÀz

Îë]ô¢)Ù

ví£BD ÚÛMh Í÷±êŸªìo Ð ôÁVö˺x ÎÚÛ-ô¢{é©óŸª-îμªiì þ§íÆÃd-î¶ô ô¢ÙÞ¥Eo šújêŸÙ Nè…-#šíæ¨d ÚÛMh-ö˶E ð§õìª ÍÙC-ú£ªhìo XE-î¦úà ÓÙë]-JÚÁ Îë]ô¢)Ù.- áð§-ûÂ-ö˺E ú£ð¼-ô¦ö˺ Ñìo öËÀ ÎíÆà ñªë¯ÌÄÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì #vê¦õ«, NøË™-ÿ§õ« ÎÚÛ-åªd-ÚÛª-û¦oô³.n- ÓöËÀ.-ô¦áu-õ¤¨t, ô¦á-÷ªÙvè… n- úˆšï°àÂ.-Eô¢Ù-áE sÐîμª-ô³öËÀz

àŸªô¢ªÚÛª\ àŸ÷ªÚÛª\ 4 ð¼àŸ÷ªt êŸLxÚ¨ ÞœÙÞœFüŒx â°êŸô¢..! 5 ú‡Mxð§ô³ÙæÀ 6 îμjÚÛªÙôÈ¢û¦ëÇ]ªE îμjòÅ˺ޜÙ!

Aô¢ª-÷ªõ Xî¦ô¢ª îμjòÅ¡-÷-÷´Jh.- Íð§ô¢ ú‡J-ú£Ù-í£-ë]õª ÎóŸªì þ»ÙêŸÙ.- î¶ÙÚÛ-æ°-àŸ-õ-÷ªÙç˶ EêŸuÙ Ú¨å-Ú¨-å-ö°è˶ òÅ¡ÚÛh-á-ìÙêÁð§åª öËμÚÛ\ÚÛª NªÚ¨\L ëÅ]ìÙ, ò˺öËμèª[ ñÙÞ¥ô¢Ù, ÷ª·ôûÁo Îú‡h-ð§-úª£ hõª.- Aô¢ª-÷ªõ vñ˺t-êŸq-î¦õ ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ XE-î¦-ú£ªè… ú£Ùí£ë] Oªë] ví£ê¶uÚÛ ÚÛëÇ]ìÙ.7 Ïë¶Ù ðƧuù£ûÂô¦ ò°ñ«... 10 Në¯uô¢ª–õÚÛª ô¢ªé°Lþ§hô¢ª! 11 ò°M÷±èÂö˺ êμõªÞœª ë]ô¢)ÚÛªõª! 12 Íè[N áÙ꟪÷±õÚÛª ÍFo ê¦ûμj... 14 šíRxî¦ô¢÷ªÙè†... þ§·ô êμ#aû¦÷ªÙè†... 16 ôÁò˺æ¨Ú ÷Ùæ¨õªx..! 18 Î ÿ§í£±ö˺ ÍFo Ñ#êŸî¶ª! 19 ÚÛëÇ] 20 ò°õ NûÁCE 24 ô¢ª# ÍGÅô¢ª# 26 Ïô¢ÚÛÙ... Ïõö˺ ú£yô¢_Ù! 27 ô¦P íÆ£õÙ 28 ú£Oª¤Û 29 í£ë]NûÁë]Ù 30

÷ªÙ#÷«å

ÏêŸô¢ªõ ú£ÙêÁù£Ù ÚÁú£Ù ÷ªì٠ඛú ví£A ví£óŸªêŸo÷´ ÷ªìLo ÓÙêÁ Ñìo꟪õìª à¶ú£ªhÙC.


Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 4


Eô¢töËÀ >ö°x þ§ô¢Ù-Þ¥-í£²ô ÷ªÙè[õÙ ÍèËμLx vÞ¥÷ªÙö˺ îμõ-ú‡ì ÷ªï£„ ð¼àŸ÷ªt ÚÛô¢ª-é°-÷ª-ô³Þ¥, ÚÛõp-÷-LxÞ¥ ví£ú‡-CÌÄ-àμÙ-CÙC.- ÚÁJì ÚÁ·ô\õª B¸ôa Ú•ÙÞœª ñÙÞ¥-ô¢ÙÞ¥ òÅ¡ÚÛªhõª Í÷ªtìª Îô¦-CÅ-þ§hô¢ª.- ÍèËμLx ð¼àŸ-÷ªtÞ¥, àŸõxÙÞ¥ àŸ«›ú àŸÚÛ\E êŸLxÞ¥ ÷ªï£„ øŒÚ¨h ÏÚÛ\è[ í£²á-õÙ-ë]ª-ÚÛªÙ-æ˺ÙC.šúšídÙ-ñô¢ª 23, 24 ê¶Dö˺x Î øŒÚ¨h-ú£y-ô¢«-í‡-é¨Ú¨ -cÞœÙÞœe- FüŒx â°êŸô¢ ÍÙÞœ-ô¢ÙÞœ îμjòÅ¡-÷ÙÞ¥ áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.

Í

èËμLx vÞ¥÷ªÙö˺ îμõ-ú‡ì ÷ªï£„ ð¼àŸ÷ªt ¸¤vêŸÙ NP-ù£d-êŸìª ú£ÙêŸ-JÙ-àŸª-ÚÛªÙC.ÔÚÛ-P-õšíj Ú•õª-÷±-B-Jì Í÷ªt-î¦ô¢ª à¶Aö˺ vAøŒŠõÙ, èÅ[÷ª-ô¢ª-ÚÛÙêÁ ë]ô¢)-ì-Nª-ú£ªhÙC.Ð Îõ-óŸªÙö˺ P÷-øŒÚ¨h ú£yô¢«-í‡é¨ Íô³ì ð¼àŸ÷ªt êŸì-êÁ-ð§åª Îô¢ª-Þœªô¢ª ÍÚÛ\-àμ-öËμxüŒxêÁ ÚÛõú‡ í£²á-õÙ-ë]ª-ÚÛªÙ-æ˺ÙC.- P÷-ð§-ô¢y꟪õ Ôè[ª-Þœªô¢ª ÚÛª÷«-·ôh-õ-ô³ì vñté¨, ÷ª›ï°-øŒyJ, Ú˽÷«J, îμjù£gN, î¦ô¦ï‡°, ÏÙvë¯é¨, à¦÷³Ùè… NvÞœ-õª Þœô¢(Ä-Þœª-è…ö˺ Ñû¦oô³.- Ïö°Ù-æ¨N ë¶øŒÙö˺ ÷ª·ô-ÚÛ\è¯ ÑÙè[-÷E î¶ë] í£Ùè…-꟪õª àμñª-꟪-û¦oô¢ª.í£ô¢-øŒ‰-ô¦-÷³è[ª Ð vð§ÙêŸÙö˺ í£ô¢u-æ¨Ù-à¦è[F, Íí£±pè˶ ð¼àŸ÷ªt ÞœëμÌìª Ôô¦påª à¶ø‹è[F à¦J-vêŸÚÛ Îëů-ô¦õª êμL-óŸª-â˶-ú£ªh-û¦oô³.ÓÙêÁ øŒÚ¨h-Þœõ ð¼àŸ÷ªt êŸììª ìNªtì î¦JE àŸõxÙÞ¥ àŸ«ú£ªhÙë]û¶C ÏÚÛ\è… òÅ¡ÚÛªhõ ví£Þ¥èÅ[ Nø‹yú£Ù.- ÍèËμLx ÷ªï£„ ð¼àŸ÷ªt ÎõóŸªÙ òÅ¡ÚÛªhõ ê¦Ú¨-è…êÁ ví£A ÎC-î¦ô¢Ù â°êŸ-ô¢ìª êŸõ-í‡-ú£ªhÙC.- ú£ï£„uvC í£ô¢yêŸ vøË™éªõ í£àŸa-ë]-û¦Eo ð§ìª-í£±-õªÞ¥ à¶ú£ª-ÚÛª-ìoåªxÙè˶ ÎõóŸª í£J-ú£ô¢ vð§Ùê¦õª ú£Ùë]-ô¢)-ÚÛª-õÚÛª ÚÛìª-NÙë]ª à¶þ§hô³.ú£–õ-í£±-ô¦éÙ ví£Ú¥ô¢Ù í£²ô¢yÙ ÍèËμLx vð§ÙêŸÙö˺ Bv÷ ÚÛô¢÷± ú£ÙòÅ¡-NÙ# Aì-è¯-EÚ¨ AÙè…-ö˶E í£J-ú‡–A Ôô¢p-è…ÙC.- Íû¦-ôÁ-Þ¥uõ ò°Jì í£è… ví£áõª àŸE-ð¼-÷è[Ù ÷õx ÒüŒxÚÛª Òü™x øŒtø‹-û¦-õªÞ¥ ÷«J-ð¼-óŸ«ô³.- CÚÛª\ êÁàŸE ví£áõª êŸ÷ªìª Ú¥ð§-è[-÷ªE P÷±-è…E vð§J–Ù-à¦ô¢ª.- òÅ¡ÚÛªhõ îμ³ô¢ìª Îõ-Ú¨Ù-#ì ÎóŸªì Ð vð§Ùê¦-EÚ¨ ô¢¤Û-ÚÛª-ô¦-LÞ¥ êŸì ÚÛª÷«·ôh Íô³ì ð¼àŸ-÷ªtìª í£Ùí‡Ù-à¦è[ª.êŸÙvè… Îë¶-ø‹-õêÁ òÅ¡ªNÚ¨ à¶ô¢ª-ÚÛªìo ð¼àŸ÷ªt ví£á-õÚÛª ÍÙè[Þ¥ EL-#ÙC.- ú£÷ª”-CÌÄÞ¥ î¦ìõª ÚÛªJ-í‡Ù# ÚÛô¢-÷±ìª ô¢«í£±-÷«-í‡ÙC.Íí£p-æ¨-ìªÙ< Í÷ªt-î¦ô¢ª òÅ¡ÚÛªhõª ÚÁJ-ì-

ÚÁ·ô\õª Bô¢ªú£«h Ð Íè[-N-ö˺û¶ ÑÙè…ð¼ô³Ù-ë]E ÏÚÛ\è… òÅ¡ÚÛªhõ Nø‹yú£Ù.- -

â°êŸô¢ Ïö°.-.-.-

ì÷-ô¦-v꟪-õÚÛª ÷³Ùë]ª ÞœÙÞœ-FüŒx â°êŸ-ô¢ìª à¶þ§hô¢ª.- ë]-ú£-ô¦ÚÛª ÷³Ùë]ª ÷à¶a sÍ÷«-î¦ú£u êŸô¦yêŸz øŒE, ÎC-î¦-ô¦ö˺x Ð â°êŸ-ô¢ìª Eô¢y--þ§hô¢ª.- øŒE-î¦ô¢Ù Þœô¢(Ä-Þœª-è…-ö˺E ð¼àŸ÷ªt NvÞœ--EÚ¨ ví£ê¶uÚÛ í£²áõª à¶þ§hô¢ª.- ÍìÙ-êŸô¢Ù ò°â°-òÅ¡-áÙvBõ«, è[í£±p î¦ô³-ë¯uõ ìè[ª÷ª Í÷ªt-î¦ô¢ª ëÅ]JÙ-#ì ÍEo ÎòÅ¡-ô¢-é°-õì« Bú£ª-ÚÛªE þ§ÙUy ú£Oª-í£Ù-ö˺E ÞÁë¯-÷J Bô¦-EÚ¨ à¶ô¢ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- þ§ô¢Ù-Þ¥-í£²ôÂ, óŸ«ÚÛ-ôÂ-í£Lx, Þ•è…-šúô¢, ÷ÙáôÂ, ð§uô¢-÷´ôÂ, ÚÛCL, Cö°-î¦-ôÂ-í£²ôÂ, ÚÛÙáô vÞ¥÷«õ Oªë]ªÞ¥ ú£ª÷«ô¢ª 35 Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ô¢ Ð óŸ«vêŸ þ§Þœª-꟪ÙC.- î¶õ ú£ÙÜuö˺ òÅ¡ÚÛªhõª Ð óŸ«vêŸö˺ ð§ö˹_Ù-æ°ô¢ª.- ô¦vAÚ¨ ÍÚÛ\è˶ ñú£ à¶ú,‡ ÎC-î¦ô¢Ù î¶ÚÛª÷ â°÷³ì ÞÁë¯-÷J Fæ¨ö˺ ÎòÅ¡-ô¢-é°õª øŒ‰CÌÄ à¶þ§hô¢ª.- ví£ê¶uÚÛ îμÙè… ÚÛè[-÷ö˺ Fæ¨E Bú£ª-ÚÛªE þ§óŸªÙ-vê¦-EÚÛö°x AJT Îõ-óŸ«-EÚ¨ à¶ô¢ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.÷«ô¢_-÷ª-ëÅ]uÙö˺ Òô¢«ô¦ ví£áõª Í÷ªt-î¦J ÎòÅ¡-ô¢-é°-õÚÛª ÷ªÙÞœ-üŒ--ô¢-꟪õª ú£÷ª-Jpþ§hô¢ª.-þ§–EÚÛ ÚÁû¶æ¨ Fæ¨E ÞÁë¯-÷J Fæ¨ö˺ ÚÛLí‡ ð¼àŸ÷ªt NvÞœ--Eo ÍGÅ-›ù-Ú¨Ù#, ÎòÅ¡-ô¢-é°-õìª ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.- Ð vÚÛ꟪-÷±êÁ â°êŸô¢ ÷³Þœª-ú£ªhÙC.- òÅ¡ÚÛªhõª ÚÛ«è¯ ví£ê¶uÚÛ ð§vêŸ-õêÁ ÞÁë¯J Fæ¨E Bú£ª-Ú•#a Í÷ªtî¦JÚ¨ ú£÷ª-Jp-þ§hô¢ª.- í£Ùåõª ò°Þ¥ í£Ùè¯-õìo Ñë¶Ì-øŒÙêÁ NªT-Lì Fæ¨E êŸ÷ª í£Ùå ð»ö°ö˺x àŸõªx-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.·ôÙè[ª ôÁV-õ-ð§åª áJ¸Þ Ð â°êŸ-ô¢ö˺ êμõÙ-Þ¥-é-êÁ-ð§åª ÷ªï£„-ô¦ù£Z, Öè…ø‹, àÅŸBh-úÃ-ÞœèÅ ô¦ÿZ§õ òÅ¡ÚÛªhõ« ÍCÅÚÛ ú£ÙÜuö˺ ð§ö˹_Ù-æ°ô¢ª.-

šíô¢ª-Þœ-ìo víˆA.-.-

÷ªï£„ ð¼àŸ÷ªt êŸLxÚ¨ šíô¢ª-Þœ-ìo-÷ªÙç˶ à¦ö° víˆA.- ÍÙë]ª¸Ú, Í÷ªt-î¦-JÚ¨ ÚÁû¶æ¨ Fæ¨êÁ ÷Ùè…ì ÍìoÙö˺ šíô¢ª-Þœª-ÚÛ-Lí‡ ûμjî¶ë]uÙÞ¥ ú£÷ª-Jp-þ§hô¢ª.- Í÷ªt-î¦-JE ë]J)Ù-àŸªÚÛªìo òÅ¡ÚÛªhõª Î ÎõóŸªÙ àŸªåªd-í£-ÚÛ\õ ví£ë¶-ø‹-ö˺xû¶ ÷Ùå-à¶-ú£ª-ÚÛªE ú£ï£°-í£ÙÚ¨h òÅ˺áû¦õª à¶óŸªè[Ù Îì-î¦-ô³B.- ð¼àŸ-÷ªtìª í£ú£ª-í£±-êÁû¶ í£²>Ù-àŸè[Ù í£²ô¢y-Ù ìªÙ< ÷ú£ªhìo Îà¦ô¢Ù.- ÍÙë]ª¸Ú, ví£A ÎC-î¦ô¢Ù Þœô¢(Ä-Þœª-è…ö˺ í£ú£ªí£± ô¦øŒ‰õª ë]ô¢)-ì-Nª-þ§hô³.-

Ïö° à¶ô¢ª-ÚÁ-÷àŸªa.-.-

šïj°ë]-ô¦-ò°ë ìªÙ# 210 Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ë]«ô¢Ùö˺ Eô¢töËÀ >ö°x ¸ÚÙvë]Ù ÑÙåªÙC.ÍÚÛ\è… ìªÙ# ôÁè[ª“ ÷«ô¢_Ùö˺ 20 Ú¨ö˺Oªåô¢ªx îμRê¶ ú£ï£„uvC í£ô¢y-ê¦õ CÞœª-÷ì Ñìo ð¼àŸ÷ªt Îõ-óŸ«Eo ú£Ùë]-J)Ù-àŸ-÷àŸªa.÷ªï£„-ô¦ù£Z, Öè…ø‹, àÅŸBh-úÃ-ÞœèÅ êŸC-êŸô¢ vð§Ùê¦õ ìªÙ# ô¦÷-è¯-EÚ¨ ÎC-ö°-ò°ëÂ, ò°ú£ô¢, ÷ªï£„-ô¦-ù£Z-ö˺E Ïþ§x-í£²ô ÷ô¢ÚÛ« ·ôjõª þ¿ÚÛô¢uÙ ÑÙC.- ÍÚÛ\è… ìªÙ# ôÁè[ª“ ÷«ô¢_Ù ë¯yô¦ Ð Îõ-óŸ«-EÚ¨ à¶ô¢ª-ÚÁ-÷àŸªa.-

n Ï.-ú£ªë]-ô¢)-ì-Þ½è[ª, Ðû¦è[ª, ÎC-ö°-ò°ë èËμúÃ\ ðÆ»æ˺õª:- ú‡ë]ªÌ


v vþ§dòËμ-K-õ-ö˺-ÚÛû¦o E÷ªt-Ú¥-óŸªö˺x àŸ·Ú\ô¢ ø‹êŸÙ ÓÚÛª\÷.v ô¦vA-í£²å ÷à¶a ÏÙvë]-ëÅ]-ìª-ú£ªqìª ÷´ûÂò˺ öË¶ë¯ õ«û¦ô ·ôô³-ûÂò˺ ÍÙæ°ô¢ª.- àŸÙvë]ªè… ìªÙ# ÷à¶a êŸÚÛª\÷ Ú¥ÙA-÷õx ví£ê¶uÚÛ ·Úîμª-ô¦ö˺x êŸí£p þ§ëů-ô¢é ÚÛÙæ¨Ú¨ ÏN í£²Jh þ§–ô³ö˺ ÚÛE-í‡Ù-àŸ÷±.v àŸÙvë]ªè… Oªë] CT-ì-í£±pè[ª ì ð§õ-í£±Ù-êŸ-ö˺E ì¤Û-vê¦-õìª FöËÀ ÎôÂt-vþ§dÙÞ ÷³Ùë]ª Óè[÷ªÚ¥õª šúÚÛ-ìª-Ú•-ÚÛæ¨ à•í£±pì öËμÚÛ\-ší-ådè[Ù îμ³ë]-õª-ší-è…ê¶ í£²ô¢h-ó¶ªu-ú£-JÚ¨ ë¯ë¯í£± šíæ°dè[ª.÷´è[ª-î¶õ ú£Ù÷-êŸq-ô¦õª í£è[ª-꟪ÙC.v ÖÚÛæ¨ í£ÚÛ\ì ÷Ùë] ú£ªû¦oõª šíè…ê¶ ÷à¶a ú£ÙÜu ÞœªÞÁöËÀ v šíjá÷« í£ë]Ù í£J{-óŸªû òÅ°ù£ (googol).- DE Îëů-ô¢Ù-Þ¥û¶ ví£÷³Ü ìªÙ# ÷#aÙC.- ð§ ÍÙç˶ Ú¥õª, šúJaÙ-áû -cÞœ«ÞœªöËÀe- (google)ÚÛª â°÷« ÍÙç˶ ÷ú£YÙ.›íô¢ª-ší-æ°dô¢ª.v íƇL-íˆp-ûÂq-ö˺E × ÷´u>-óŸªÙö˺ v ú£Þœåª ÷ªEù‡ êŸõ Oªë] Ñìo -cšíô¢öËÀ ÎíÆà Íö°xe- ú£ï£°á 1,25,000 îμÙvåª-ÚÛõª šíô¢ªÞœª-ê¦ô³.÷³ê¦u-õö˺ ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺û¶ šíë]ÌC.ôÁVÚ¨ 45 îμÙvåª-ÚÛõª Òè…-ð¼-ê¦ô³.DE ñô¢ª÷± 6.-4 Ú¨ö˺õª.Òè…-ð¼-ÚÛªÙè¯ ÑÙè…, ÚÛAh-JÙ-àŸ-ÚÛªÙè¯ v ví£í£Ù-àŸÙö˺ ÍêŸu-CÅÚÛ î¶ÞœÙêÁ ÷C-ö˶›úh ÖÚÁ\ îμÙvåªÚÛ 9.-14 Oªåô¢x Þ¥õªõª Oචví£ë¶øŒÙ ÍÙæ°-J\-æ¨-Ú¥ð»è[÷± šíô¢-Þœ-Þœ-õë]ª.ö˺E Ú¥÷ª-ûμy-öËÀhò˶.- ÍÚÛ\è[ Þ¥L v šúÚÛ-ìªö˺ ÷ÙëÁ ÷Ù꟪ Ú¥ö°Eo ÞœÙåÚÛª 150 îμªiüŒ} î¶ÞœÙêÁ Oú£ªhÙC.>íƈ ÍÙæ°ô¢ª.v ÷ªô¢-é¨Ù-à¶-û¦-æ¨Ú¨ òÅ°ô¢êŸ ô¦ù£Z-í£A v Þœè…-óŸ«-ô¦õ ví£ÚÛ-å-ìö˺x ò°ñ« ô¦â˶Ù-vë]-ví£þ§ë ݰê¦ö˺ Ñìo ú£÷ª-óŸ«Eo ÓÚÛª\-÷Þ¥ 10:-10Þ¥ þ»÷³t ô¢«.-1432.- ÎóŸªì Oªë] ú£«#-ú£ªhÙæ°ô¢ª.- Î ÚÁé°ö˺x ÷³üŒ‰} Þ½ô¢-÷ÙêÁ í£Ùâ°òËÀ û¶ù£-ìöËÀ ò°uÙÚÛª Ñìo-í£±pè[ª Ôô¢pè˶ #vêŸÙ Ú•ÙàμÙ î¦ô¢ª Ïí£p-æ¨Ú© Î Ý°ê¦ìª ÷´ú‡-î¶ìNy-ì-åªdÞ¥ ÚÛì-ñ-è[ª-꟪ÙC.- ÍÙêŸ-ÚÛÙç˶ óŸª-ö˶ë]ª.÷³ÜuÙÞ¥ × -cú‡îμªtvæ©e- ÑÙè…, v îμªÚ¨qÚÁ ìÞœô¢Ù Ôæ° 18 ÍÙÞœªÍÙë]ÙÞ¥ ÚÛì-ñ-è[ª-꟪ÙC.- ÍÙë]ª¸Ú ü°õª ÚÛªÙÞœª-êÁÙC.ví£ÚÛ-å-ì-ë¯-ô¢ªõª Î ú£÷ª-óŸ«-EÚ¨ î¦<E šúæÀ à¶þ§hô¢ª.v í£±æ¨d-ì-í£±pè[ª í‡Lx-í‡-õx-õÚÛª ÚÛE-í‡ÙàŸë]ª, NE-í‡Ù-àŸë]ª.- êŸLx Þ•Ù꟪ ìªÙ# v ê•L-þ§-JÞ¥ Þœªö°H ÍêŸh-ô¢ªìª ÷à¶a ví£ÚÛÙ-í£-ìö˶ î¦æ¨Ú¨ òÅ®AÚÛ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ô³Ù# Ñí£-óμ«-TÙ-#-ìC.-.-.ú£Ù¸Ú-ê¦-õªÞ¥ í£E-à¶ú‡, ú£pÙC-þ§hô³.îμ³íÆ£ªöËÀ ô¦é¨ ì«ô¢b-ûÂ.ÎvíƇڥ ô¢ÚÛÙ õÙÞÂ-íƇùà FüŒ‰} ö˶ÚÛªÙè¯ û¦õª-¸ÞüŒ‰} @NÙ-àŸ-Þœ-õë]ª.- Íû¦-÷”ù‡d Ôô¢p-è…ê¶ ÍC × Þ•ô³u êŸ÷±y-Ú•E, ñªô¢-ë]êÁ êŸì àŸªå«d × ÚÛô¢pô¢Ù Ôô¢p-ô¢ª-àŸª-ÚÛªE, Ú•CÌÞ¥ ø‹yú‡Ùච÷«ô¢_Ù ÑÙàŸª-ÚÛªE NªTLìë¯Eo ÷´›ú-ú£ª-ÚÛªÙåªÙC.- vÚÛ÷ªÙÞ¥ ÍC Þœæ¨d-í£è…-ð¼-꟪ÙC.- ÷ô¢{Ù ÷#a-ì-í£±pè[ª ÍC ÚÛô¢ª-Þœª-꟪ÙC, à¶í£ FüŒ}-ö˺xÚ¨ îμR}-ð¼-꟪ÙC.-

ֻ

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 6

ÑêŸh÷ª Në¶Q #vê¦õ NòÅ°-ÞœÙö˺ Îþ§\-ôÂÚÛª û¦Nª-û¶æÀ Íô³ì ê•L òÅ°ô¢-BóŸª #vêŸÙ ÷ªë]-JÙ-è…óŸ«s1957z.·ôÙèÁC ú£ö°-îª-ò°Ùò˶s1988z.1964ö˺ ô¦uÙè† Þ¥ô“-ìô Íû¶ ÷uÚ¨h 264 ÞœÙåõ 12 ENª-ÿ§õª õª-ÚÛªE ÑÙè… JÚ¥ô¢ª“ ûμõ-Ú•ö°pè[ª.- Î êŸô¦yêŸ ÍêŸè[ª í£C-›ï°ìª ÞœÙåõª Evë]-ð¼-óŸ«è[ª.-cNªÚ©\-÷ª®úÃe-ÚÛª î¦öËÀd-è…úˆo šíæ¨dì ›íô¢ª ÷«Jd-÷ªôÂ.Ú¥F Íë]ÙêŸ ò°÷±Ù-è[-ö˶-ë]E î¦öËÀd-è…úˆo òÅ°ô¢u LLx-óŸª-ûÂ-è…úˆo ë¯Eo cNªÚ©\-÷ª®úÃe-Þ¥ ÷«¸ôa-ú‡ÙC.ÖÚÛ ê¶ûμ-í£-åªdö˺ Óì-òÅËμj-î¶õ ê¶ûμ-æ©-Þœõª ÑÙè[-Þœ-õ÷±.ÐíƇöËÀ å÷ô šíjÚ•-ìÚÛª ÓÚÛ\-è¯-EÚ¨ 1665 îμªåªx-û¦oô³.-


X î¶ÙÚÛ-ç˶-øŒy-ô¢ªè[ª Ú•õª-îμjì Aô¢ª-÷ª-õìª ÚÛL-óŸ³Þœ îμjÚÛªÙ-ôÈ¢ÙÞ¥ àμñª-ê¦ô¢ª.îμjÚÛªÙ-ôÈ¢-÷ªÙç˶ ÖÚÛ\ Nù£ªg-÷´¸ôh ÑÙæ°è¯.-.-.- ð§õ-ÚÛ-è[L ìªÙ# ví£êŸu-¤Û-îμªiì X÷ª--õ¤©t ÑÙåªÙC.- Î ñÙÞ¥ô¢ª ÷³÷yõ êŸLx ìè[-óŸ«è˶ àÁåÙç˶, Íšù—d-øŒy-ô¦u-õÚÛ« #ô¢ª-û¦-÷«û¶.- ÍÙë]ª¸Ú Xí£A òÅ¡ÚÛh-áì ÚÁæ¨ Ñìo þ§yNª-Þ¥û¶ Ú¥ë]ª, ÚÁæ°ìª ÚÁåx ú‡ô¢ª-õªìo ë¶÷±-è…Þ¥ ÚÛ«è¯ ví£ú‡-CÌÄ-·Ú-Ú¥\è[ª.- 13 î¶õ Ú¨ö˺-õÚÛª šíjñ-è…ì ñÙÞ¥ô¢ª ÎòÅ¡-ô¢-é°õª þ§yNª îμjòÅ¡-î¦-EÚ¨ ê¦ô¦\-éÙÞ¥ EL›úh, î¶õ ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ò°uÙÚÛª ò°uöËμ-ìªqõª ÎóŸªì í£åx òÅ¡ÚÛªhõ ì÷ªt-Ú¥-EÚ¨ Eë]-ô¢)-û¦õª.- ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺û¶ ·ôÙèÁ ëÅ]ì-÷Ù-꟪-èËμjì ë¶÷±-è…Þ¥ ›íô•Ù-Cì Î ú‡J-Þœ-õ-î¦è… ú‡J-ú£Ù-í£-ë]õ ÞœªJÙ# êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷-è[-÷ªÙç˶ ÎóŸªì òÅ¡ÚÛªh-õÚÛª ÎìÙë] Eõ-óŸª-í£±-åÙ-àŸªõ ë]Þœ_ô¢ Eõ-ñè… þ§yNª î¦J õè[«“E ûÁæ˺x î¶ú£ª-ÚÛª-ìoÙêŸ ú£ÙêÁù£Ù ÷ªJ!

Í

NÞÁ.-.-.- Ôè[ª Ú•Ùè[õª.-.-.ÍN-Þœ-NÞÁ Î Ú•Ùè[ šíjì þ§yNª û¦÷«õª.-.-.Þ¥LÞÁí£±ô¢Ù Oªë] ÚÛE-í‡-ú£ªh-û¦oô³.-.-.- ÏCÞÁ Ïë¶ þ§yNªE මô ê•L-îμªåªd ÍL-í‡J.-.-.Ôè[ª-Ú•Ù-è[õî¦è¯ î¶ÙÚÛå ô¢÷ªé° ÞÁNÙë¯.-.-.ÞÁNÙë], Îí£ë] îμ³ÚÛª\õ î¦è¯ Íè[ªÞœè[ªÞœª ë]Ùè¯õî¦è¯ ÞÁNÙë¯.-.-.- ÞÁNÙë], ÷è…“Ú¥ú£ªõ î¦è¯ Íû¦ëÇ] ô¢¤ÛÚ¥ ÞÁNÙë¯.-.-.ÞÁNÙë].-.-.- êμõ-î¦-ô¢ª-â°÷³ ÷ªÙàŸª êμô¢õª ÏÙÚ¥ Oè[-ûμjû¦ ö˶ë]ª, ìõxE Ú•Ùè[õ ÷«åª ìªÙ# òÅ°ìªè[ª ÏÙÚ¥ šíjÚ¨-ô¦û¶ ö˶ë]ª.þ§yNªE ë]J)Ù-àŸª-ÚÁ-î¦-õ-ìª-ÚÛªû¶ òÅ¡ÚÛªhõª ÷«vêŸÙ Íí£p-æ¨¸Ú Îõ-ú£u-îμªi-ð¼-ô³-ìåªd í£ô¢ª-Þœª-öËμ-è[ªêŸ« ÑÙæ°ô¢ª.- þ§yNª ë]Þœ_-JÚ¨ ú£«æÀ-¸Ú-ú£ªö˺x è[ñª(õª êμ#a ÚÛª÷ªt-JÙ-#-îμü™x

ú£«í£-ôÂ-Jà òÅ¡ÚÛªh-õêÁ ð§åª, ÷æ¨d à¶êŸª-õêÁ îμRx ê¦÷³ Ï÷y-Þœ-L-TÙC ÏÙê¶-ìÙå« êŸõF-ö°õª ú£÷ª-JpÙ-àŸª-Ú•E îμìª-C-J¸Þ Eô¢ª-›í-ë]öËμjì ìNªt-ì-ñÙå«x ÓÙêÁ ÷ªÙC.- -c÷³ ví£óμ«-TÙචÍê¦u-ëÅ]ª-EÚÛ ô¦·ÚæÀ ޜޜ-ì-êŸ-õÙö˺ڨ Ná-óŸª-÷Ù-êŸÙÞ¥ ë]«ú£ª-ÚÛª-ð¼-î¦L þ§yOªe- ÍE î¶è[ª-ÚÛªû¶ ÏÙå-öËμ-ÚÛªa-÷öËÀ òÅ¡ÚÛªhõ ìªÙ# -cû¶ìª ÓÙHÔ ÞœçËμd-Ú¨\ê¶ à¦õª þ§yOªe- ÍE îμ³ÚÛª\-ÚÛªû¶ ÚÛªvô¢ Në¯u-ô¢ª–õ ë¯Ú¥, -cû¦ ð§Kd ô¦ù£ZÙö˺ îμªâ°-Jæ© þ§CÅ›úh F¸ÚÙ Ú¥î¦-õÙç˶ ÍC à¶ô³þ§h êŸÙvè†e- ÍE îμ³¸Ú\ ô¦á-Ú©óŸª òÅ¡ÚÛªh-õêÁ ð§åª -cÐ Ôè[ª ÷ªÙ#Þœ í£Ùåõª í£Ùè…êμ í‡ö°x-âËμ-õxêÁ ÷ªüËË•x-ú£h-ìóŸ«ue- ÍE ë]Ùè[Ù šíç˶d ú£Þœåª @÷±õ ë¯Ú¥ ÍÙë]ô¢« þ§yNªÚ¨ îμ³ÚÛª\õª îμ³¸Ú\ òÅ¡ÚÛªhö˶.- Íô³ê¶ ÏÚÛ\è[, Ó÷J îμ³ÚÛª\õª î¦üŒxN Ó÷J öËμÚÛ\õª î¦üŒxN.îμ³ÚÛª\õª îμ³Ú¨\Ù-àŸª-ÚÁ-÷-è[Ù-ö˺û¶ Ú¥ë]ª, Îí£ë] Bô¦aÚÛ AJT î¦üŒxìª êŸì ë]Þœ_-JÚ¨

ô¢í‡pÙ-àŸª-ÚÁ-÷-è[Ù-öËºì« þ§yNªÚ¨ þ§y þ§æ¨.- ô¦÷-Lq-ì-î¶-îμjû¦ ÷³ÚÛª\-í‡Ùè… ÷ú£«õª à¶þ§h-è[F, ÷膓êÁ ú£ï£„ Ïí‡pÙ-àŸª-ÚÛªÙ-æ°-è[F ÷è…“-Ú¥-ú£ªõ î¦è… ÞœªJÙ# ÷³J-šíÙÞ¥ àμí£±pÚÛªÙ-åªÙ-æ°ô¢ª òÅ¡ÚÛªhõª.- þ§yNª ë]ô¢)-û¦-EÚ¨ Ôæ° êŸô¢L ÷à¶a ú£ª÷«ô¢ª ·ôÙè[ª-ìoô¢ ÚÁåx šíj#-õªÚÛª òÅ¡ÚÛh-áìÙ, ÍÙê¶ þ§–ô³ö˺ ôÁVÚ¨ ÚÁåªx ô¦ö˶a Aô¢ª-÷ªõ Ùè† öËμÚÛ\õ« Ð ì÷ªt-Ú¥-õÚÛª Þœæ¨d þ§¤¥uû¶o Ïú£ªhÙ-æ°ô³.-

Ð Ôè¯C ô¢«.- 1100 ÚÁåªx!

ÎìÙë] Eõ-óŸªí£± î¦Ú¨-üŒx-ö˺ڨ Íè[ª-Tè… ÍI-ö°Ù-è[-ÚÁæ¨ vñtÙè[ û¦óŸª-ÚÛª-è…E ë]J)Ù-àŸª-Ú•E, Þœªè… îμìªÚÛ òÅ°Þ¥-EÚ¨ à¶ô¢-Þ¥û¶ ÷ªìÚÛª êμõx-ñ-E-óŸªì«, êμõx-í£ÙචëÅ]JÙ# vøŒë]ÌÄÞ¥ è[ñª(õª öËμÚÛ\-šíç˶d Ú•Ùë]ô¢ª ÚÛE-í‡þ§hô¢ª.- ë¯û¶o í£ô¢-Ú¥-÷ª-é¨Þ¥ í‡õª-þ§hô¢ª.Xî¦-JÚ¨ òÅ¡ÚÛªhõª Ùè†ö˺ î¶ú‡ì è[ñª(Lo ÍÚÛ\è[ öËμÚÛ\-ší-è[-ê¦ô¢ª.- ÏÙÚ¥ ÷³Ùë]ªÚÛª ìè…›úh ê¦üŒx-ð§ÚÛ î¦J Íô¢Ú¨ Óë]ª-ô¢ªÞ¥ Aô¢ª-÷«-÷ªé¨ ÷ªÙè[-í£Ùö˺ ÑÙåªÙC Ùè†.- û¦÷ªÙêÁ ð§åª øŒÙÜ-àŸ-vÚ¥õ« ÷³vCÙ-#ì × ÷vú£hÙö˺ àŸªæ¨d ÑÙè˶ ô¦T


ÞœÙÞ¥üŒÙ ÍC.- þ§yNª Ú¥ìª-ÚÛ-õFo ÏÙë]ªö˺¸Ú à¶ô¢-ê¦ô³.- Aô¢ª-î¶Ù-ÚÛ-æ°-CÅ-í£±-è…Ú¨ ôÁVÚ¨ ú£Þœ-åªì ÷´è[ª ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ëÅ]ìÙ ú£÷ª-ÚÛ«-ô¢ª-꟪Ù-C-ÚÛ\-è…-ìªÙ#.- Ð è[ñª(E ûÁå«x, #õx-ô¢Þ¥ NòÅ¡->Ù# AAë¶ ÑëÁu-ÞœªõêÁ ð§åª, ›ú÷ ÚÁú£Ù J>-ú£dô à¶ú£ª-ÚÛªìo ví£òÅ¡ªêŸy, ò°uÙÚÛª ú‡ñ(ÙC ÚÛLú‡ ·ôÙè[ª ù‡íÆ£±dö˺x öËμÚÛ\-òËμ-è[-ê¦ô¢ª.- þ§yNª ìÞœ-ë]ªìª öËμÚ¨\Ù-àŸ-è¯-E¸Ú ôÁVÚ¨ 90 ÷ªÙC í£E-à¶þ§hô¢ª.- öËμÚ¨\Ùí£± êŸô¦yêŸ Î è[ñª(ìª ò°uÙÚÛªö˺x á÷ª-à¶-þ§hô¢ª.- îμ³ê¦h-EÚ¨ ÍàŸaÙÞ¥ ëÅ]ìÙ ô¢«í£Ùö˺ Ú¥ìª-ÚÛõ Ùè† ë¯yô¦ Ð Ôè¯C þ§yNªÚ¨ ÷³æ¨dì îμ³êŸhÙ 1100 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõª! ÏÚÛ Ð ï£‚Ùè†ö˺ ¸Ú÷õÙ è[ñª(ö˶ Ú¥ÚÛªÙè¯ ñÙÞ¥ô¢ª Gšú\å«x, ÎòÅ¡-ô¢-é°õ«, Nõª-îμjì ÷vâ°õ«, ô¢ê¦oõ«, ÷³ê¦uõ« ú£÷ª-JpÙ-à¶-î¦üŒŠx ÑÙæ°ô¢ª.î¦æ¨F î¶ô¢ª à¶ú‡ ÖÚÁ\-ë¯Fo Nõª÷ ÚÛæ¨d ò°uÙÚÛª-õÚÛª í£Ùí£±-ê¦ô¢ª.- ú£Þœ-åªì ôÁVÚ¨ Ú¨ö˺-ìoô¢ ìªÙ# ·ôÙè[ª Ú¨ö˺õ òÙÞ¥ô¢Ù Aô¢ª-÷ªõ Ùè†-ö˺ڨ ÷#a à¶ô¢ª-êÁÙC.-

ñÙÞ¥ô¢ª Ú•Ùè[óŸªu

õªÞœ ô¢êŸ-Ùí£± ô¦õª àμÚ¨\ì ÑÙÞœ-ô¦õª òÅ¡ªáÞœ ¸ÚóŸ´-ô¦õª îμªô¢-óŸªÙÞœ.-.-.-Ú•õªîμj Ñû¦oè˶.-.-.- ÍÙå«, ÓÙêÁ îμjòÅ¡-÷ÙÞ¥ þ§yNª Ú•õª-÷±-D-ô¦-è[E àμð§p-ô¢Ù-ç˶û¶ Î í£ë¯-õFo XE-î¦-ú£ªè… ÞœªJÙ-à¶-ìE Íô¢–-îμªi-ð¼-꟪Ù-åªÙC.Î C÷u ú£îμ«t-ì ô¢«í£Ù ìªÙ# Ú¥ÙàŸû¦Eo î¶ô¢ª-à¶-óŸªè[Ù Ó÷-J-êŸô¢Ù ÷ªJ! -cAô¢ªO-ëÅ]ªõ îμªô¢›ú Ð ë¶÷-ë¶-÷±è[«e- ÍÙå« Íìo-÷«-à¦-ô¢ªuõ î¦ô¢ª ð§è¯-ô¢Ùç˶ Î îμªô¢ª-í£±ö˺ òÙÞ¥ô¢Ù ÚÛLú‡ ÑÙè[-ÚÛ-ð¼ô³ ÑÙåªÙë¯, Xî¦J ìÞœõ Ú¥Ù꟪õª ÎóŸªì

ÚÛüŒxìª ê¦ÚÛ-ÚÛ-ð¼ô³ ÑÙæ°óŸ«! ÍõÙ-Ú¥ô¢ ví‡óŸ³-è…Þ¥ àμí£±p-ÚÛªû¶ Ð ÷ªï£„-Nù£ªg ú£yô¢«í£±-è…Ú¨ ô¢êŸo ÷ªé¨-÷ªóŸª ú£yô¦g-òÅ¡-ô¢-é°õª ú£÷ªJpÙ#, ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-í£-â˶ú‡, Dí£í£± îμõª-Þœªö˺x êŸüŒ‰-ÚÛª\-÷ªû¶ Î C÷u-÷ªÙ-ÞœüŒ NvÞœ-Eo àŸ«ú‡ ÷³J-ú‡-ð¼-ô³ì òÅ¡ÚÛªhö˺x àŸvÚÛ-÷-ô¢ªhõ ìªÙ# þ§÷«-ìªuõ ë¯Ú¥ ÓÙë]ôÁ Ñû¦oô¢ª.Ná-óŸª-ì-Þœô¢ þ§v÷«-â°u-DÅ-øŒ‰è[ª XÚÛ”-ù£g-ë¶-÷ô¦óŸª-öËμjê¶ þ§yNªÚ¨ Íí£-ô¢-òÅ¡-ÚÛªhè[ª.- ÎóŸªì óŸ³ë]ÌÄÙö˺ ·ÞL-#-ì-í£±p-è[ö°x þ§yNªE ë]J)ÙàŸª-ÚÛªû¶-î¦-è[å.- Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ öËμÚÛ\ÚÛª NªÚ¨\L ìÞœõ«, ô¢ê¦oõ«, ñÙÞ¥ô¢Ù îμÙè† ú£÷ª-JpÙà¶-î¦-è[å.- Aô¢ª-÷ªõ ÎìÙë] EõóŸª ÞÁí£±-ô¦-EÚ¨ ñÙÞ¥ô¢ª ê¦í£è[Ù à¶ô³Ù-#ÙD ÎóŸªû¶.- îμ³ê¦h-EÚ¨ êŸô¦õ ìªÙ< þ§yNªÚ¨ ë¯ú£ª-õªÞ¥ Ñìo ÓÙë]ôÁ òÅ¡ÚÛªhõ ÷´õÙÞ¥, Ïí£p-æ¨Ú¨ Aô¢ª-÷ªõ Xî¦-JÚ¨ ú£÷ª-ÚÛ«-Jì ñÙÞ¥ô¢ª ìÞœõª 13 î¶õ Ú¨ö˺-õÚÛª šíjû¶ Ñû¦o-óŸªÙç˶ ÎóŸªì îμjòÅ¡-î¦Eo Íô¢–Ù à¶ú£ªÚÁ-÷àŸªa.- Oæ¨E ÷´õ-N-ô¦åªd ú£ï£„ ÑêŸq÷ ÷´ô¢ªh-õÚÛ«, Í÷ªt-î¦-ô¢xÚÛ« ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.Xî¦-JÚ¨ ÖÚÛ\ ÷vâ°õ Ú¨K-æ°ö˶ Ôè[ª Ñû¦oô³.- ÏN Ú¥ÚÛ ñÙÞ¥ô¢ª Ú¨K-æ°õ«, ÷Ùë]õ ú£ÙÜuö˺ ô¦õ«, ÏêŸô¢ òÅ¡«ù£é°õ« Ñû¦oô³.- þ§yNªÚ¨ Nî¦ï£° ú£÷ªóŸªÙö˺ ÷«÷ª-Þ¥ô¢ª ÎÚ¥-øŒ-ô¦V Ï#aÙ-CÞ¥ àμ›íp LNª ñÙÞ¥ô¢ª Ú¨KåÙ ñô¢ª÷± 9 Ú¨ö˺õ 750 vÞ¥÷³õª.- DEÚ¨ í£²áö˺x NøË™ù£ þ§–ìÙ ÑÙC.- 20, 30 Ú¨ö˺õ ñô¢ª÷±ìo Ú¨K-æ°õ« Ôè[ª-Ú•Ù-è[õ î¦è… ìÞœö˺x Ñû¦oô³.- Xî¦-JÚ¨ ôÁW ඛú ÍõÙ-Ú¥-ô¦Eo -cEêŸu-ÚÛåx ÍõÙ-Ú¥ô¢Ùe- ÍÙæ°ô¢ª.- ÍÙë]ªö˺ ð§ë¯õª, ÍÙ·Úõª, ð§Þœ-è¯õª, ÷诓éÙ, øŒÙÜ-àŸ-vÚ¥õª, ÚÛô¢g-í£-vê¦õª, îμjÚÛªÙ-ôÈ¢-ú£hÙ, ÚÛæ¨-ú£hÙ, ú£ª÷-ô¢g-ð§-ë¯õª, û¦Þ¥-òÅ¡-ô¢-é°õª, òÅ¡ªá-Ú©-ô¢ªhõª, ÷³Ü-í£æ¨d, Íÿ¼d-êŸhô¢ Ú¥ú£ªõ ë]Ùè[, ꟪õúˆ í£vêŸ ï£„ô¢Ù, àŸêŸª-ô¢ª(Äá õ¤©t-ô¢Ù, ÍøŒy-Ꟗ-í£-vêŸ-ô¢Ù, í£±L-ÞÁô¢ª, ú£«ô¢u-ÚÛ-æ°J, ú£ï£°-vú£-û¦-÷ª-÷«õ, àŸÙvë]-÷ÙÚÛ ÚÛÙJÈ, Õë]ª-›í-åõ ÚÛÙJÈ, X÷êŸqÙ, Ú˽ú£ªhòÅ¡Ù, ú£ª÷-ô¢g-íˆ-ê¦Ù-ñ-ô¦-õª -ÑÙ-æ°ô³.- îμ³êŸhÙÞ¥ XE-î¦-ú£ªè… ÷´õ Nô¦-

åªdÚ¨ ôÁVÚ¨ 65 ìªÙ# 70 Ú¨ö˺õ ë¯Ú¥ í£ú‡è… ìÞœLo ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§h-ô¢å.- þ§yNªÚ¨ šíç˶d ví£A ìÞœÚÛ« ·ôÙèÁ šúåªd ÑÙåªÙC.- Ô ÎòÅ¡-ô¢-é°-ûμj¬oû¦ ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-à¦Lq ÷#a-ì-í£±pè[ª Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÍÙë]ªö˺ Ôîμjû¦ ô¦üŒ‰x Òè…ìåªd ÚÛE-í‡Ù-#û¦, Ú¥ú£h NJ-T-ì-åªdû¦o Î þ§–ìÙö˺ Íë¶-ö°Ùæ¨ ÏÙÚÁ ÎòÅ¡-ô¢-é°Eo šíè[-ê¦-ô¢-ìo-÷«å! ÏÚÛ ë¶ø‹-ëÅ]u-Éè[«, ví£ëů-Eö°Ùæ¨ NPù£d ÷uÚÛªhõª ÷#a-ì-í£±pè[«, vñ˺têŸq-î¦õ ú£÷ª-óŸªÙ-öËºì« ÷vâ°-òÅ¡-ô¢-é°-õêÁ þ§yNªÚ¨ NøË™ù£ ÍõÙ-Ú¥ô¢Ù à¶þ§hô¢ª.- ÍÙç˶ ú£yô¢g Ú¨KåÙ ñë]ªõª ÷vâ°õ Ú¨KåÙ, ñÙÞ¥ô¢ª ô¦õ ñë]ªõª ÷vâ°õ ô¦õ« Ïö°! ÏÚÛ, ìÞœõ ô¢«í£Ùö˺ þ§yNª ÷ë]Ì Ñìo ñÙÞ¥ô¢Ù Ú¥ÚÛªÙè¯, ÷ªôÁ Îô¢ª-ìoô¢ î¶õ Ú¨ö˺õ í£ú‡è… ò°uÙÚÛªö˺x è…ð§->æÀ à¶ú‡ ÑÙC.- ë¶÷-þ§–ìÙ ë¯EÚ¨ ÷膓ޥ ìÞœ-ë]ªÚÛª ñë]ªõª ñÙÞ¥-ô¦û¶o Ï÷y-÷ªE Íè[-Þœ-è[ÙêÁ NNëÅ] ò°uÙÚÛªõ ìªÙ# ÷膓-Ú¨Ùë] Xî¦-JÚ¨ á÷ª-÷±-꟪ìo ñÙÞ¥ô¢Ù Ôè¯-CÚ¨ 56 Ú¨ö˺õª.ÏÚÛ Xî¦J Ùè† ìªÙ# ÷à¶a ú£yô¢g Ú¥ìª-ÚÛõª Ôè¯-CÚ¨ 500 ìªÙ# 600 Ú¨ö˺õª ÑÙæ°ô³.- ë¯Fo NªÙæÀ ë¯yô¦ ÚÛJ-TÙ# ò°uÙÚÛªö˺x è…ð§->æÀ à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- þ§yNª ô¢«í£±êÁ ë¶÷-þ§–ìÙ ÷³vCÙච5, 10 vÞ¥÷³õ ñÙÞ¥ô¢ª è¯õ-ô¢xìª Í÷ªtè[Ù ë¯yô¦ ë¶÷-þ§–-û¦-EÚ¨ Ôæ° 20 ÚÁåx-ô¢«-ð§-óŸª-õÚÛª šíjÞ¥ Îë¯óŸªÙ ÷þ¼hÙC.-


ê•L-þ§–ìÙ Aô¢ª-÷ª-õë¶.-.-.

êŸõFö°õÚÛª 150 ÚÁåªx!

-cAô¢ª-í£A îμRx ÞœªÙè[ªêÁ Ñìo ÖÚÛ ÷uÚ¨h ÏåªÞ¥ Ôîμªiû¦ îμü°xè¯ ÍE Íè…-T-ì-åªdÙC ÷u÷-ô¢Ùe- ÍÙå« Ó÷-·ôjû¦ ú£÷«-à¦ô¢Ù ú£JÞ¥_ Íè[-Þœ-ì-í£±pè[ª ÓÞœ-ê¦R à¶óŸªè[Ù ÷ªìÙ Þœ÷ª-E-ú£«hû¶ ÑÙæ°Ù.- ÍÙç˶, Aô¢ª÷ªõ Ú•Ùè[ÚÛª îμRê¶ ÞœªÙè[ªêÁ ÚÛE-í‡Ùචî¦üŒ‰x î¶õö˺x ÑÙè[åÙ ÍÙêŸ ú£ô¢y-þ§-ëůô¢éÙ ÷ªJ.- ví£í£Ù-àŸÙö˺ ÓÚÛ\è¯ ö˶E NëÅ]ÙÞ¥ þ§yNªÚ¨ Ôè¯-CÚ¨ ÚÁæ¨ ÷ªÙCÚ¨ šíjÞ¥ òÅ¡ÚÛªhõª êŸõ-F-ö°õª ú£÷ª-JpÙ# îμ³ÚÛª\õª Bô¢ªa-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ìõx-ñÙ-Þ¥-ô¢ÙÞ¥ í‡LචРêŸõ-F-ö°-õÚÛª ÷«·ô\-åªdö˺ ÷ªÙ# Tô¦Ú© ÑÙC.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙ-ö˺û¶ Ú¥ÚÛ vðƧûÂq, ÏæM, vòËμ>öËÀ, àμjû¦, ë]¤¨é Ú•JóŸ« ÷Ùæ¨ ë¶ø‹õª êŸõ-F-ö°õìª Ú•ìª-ÞÁõª à¶ú£ªh-û¦oô³.- ÖÚÛ\ êŸõ-F-ö°õ ë¯yô¦û¶ Aô¢ª-÷ªõ Aô¢ª-í£A ë¶÷-þ§–-û¦-EÚ¨ Þœè[-#ì ÎJ–ÚÛ ú£Ù÷-êŸqô¢Ùö˺ ú£÷ª-ÚÛ«-Jì þ»÷³t 150 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõª.- Aô¢ª-÷ª-õ-ö˺E ÚÛö°u-é-ÚÛåd Ïô¢îμj û¦õªÞœª ÞœÙåõ« êμJචÑÙåªÙC.- ú£ª÷«ô¢ª 700 ÷ªÙC Éô¢-ÚÛªõª ÷´è[ª ù‡íÆ£±dö˺x í£E-à¶-þ§h-J-ÚÛ\è[.-

õè[«“ -c÷ªï£„e- ví£þ§-ë]!

ví£þ§-ë¯õª ÓEo ô¢Ú¥-õªû¦o Aô¢ª-í£A õè[«“ ví£ê¶u-ÚÛêŸ î¶ô¢ª.- XE-î¦-ú£ªè… ví£þ§ë]ÙÞ¥ ÓÙêŸ òÅ¡Ú¨hÞ¥ ë¯Eo îμ³ÚÛª\-ê¦ôÁ, ÍÙê¶ Ïù£dÙ-Þ¥ì« òÅ¡ÚÛªhõª ›úN-þ§hô¢ª.ë¶÷-þ§–ìÙ ôÁVÚ¨ 3 õ¤Ûõ ìªÙ# 4 õ¤Ûõ ÷ô¢ÚÛ« õè[«“õª êŸóŸ«ô¢ª à¶þ¼hÙC.ví£þ§-ë]ÙÞ¥ Ïà¶a #ìo õè[«“E ÷C-ö˶›úh 100 ô¢«ð§-óŸªõ Nõª÷ ඛú ÚÛö°uéÙ õè[«“, 25 ô¢«ð§-óŸªõ Nõª÷ ඛú þ§ëů-ô¢é õè[«“-õìª AAë¶ NvÚÛ-ô³-þ¼hÙC.òÅ¡ÚÛªhõª ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÷à¶a vñ˺t-êŸq-î¦-ö°xÙæ¨ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«õ ÚÁú£Ù ÷ªJEo õè[«“-õìª ÷³Ùë¶ ú‡ë]ÌÄÙ à¶ú£ª-ÚÛªÙ-åªÙC.- 2016 ú£Ù÷-êŸq-ô¦-EÚ¨ Þ¥ìª 10.-34 ÚÁåx õè[«“õìª AAë¶ êŸóŸ«ô¢ª à¶ú‡ÙC.- 2016n-17 ú£Ù÷-êŸq-ô¢Ùö˺ ví£þ§-ë¯õ Í÷ªtÚÛÙ ë¯yô¦ ÷#aì Îë¯óŸªÙ îμ³êŸhÙ 165 ÚÁåx ô¢«ð§óŸªõª.- Ó÷ô¢ª ÓEo ô¢Ú¥-õªÞ¥ à¶ë¯Ì-÷ªE ví£óŸª-AoÙ-#û¦ Aô¢ª-í£A õè[«“ ô¢ª#êÁ ÷«vêŸÙ õè[«“E êŸóŸ«ô¢ª à¶óŸª-ö˶ô¢ª.-

ñø‹ àŸ·Ú\ô¢ îμ«N-Þœõ êŸLx Íõ-õª ÷ªÙÞœ-í£A ÓÙTL, ÏÙæ˺x à¶ú‡ì õè[«“Ú¨ êŸÞœ-õ-ÚÛ-ð¼-÷-è[ ÍÙë]ªÚÛª Ú¥ô¢-é-îμ«! ÍÙë]ª¸Ú Aô¢ª-÷ªõ õè[«“Ú¨ AAë¶ ›íçËμÙæÀ ÚÛª\-õìª ÚÛ«è¯ þ§CÅÙ-àŸª-ÚÛªE, >óμ«vÞ¥íƇ-ÚÛöËÀ ÏÙè…-¸Ú-åô J>wúˆd â°G-ê¦ö˺ à¶JÙC.- 2009ö˺ РÚÛª\ìª AAë¶ þ»ÙêŸÙ à¶ú£ª-ÚÛªÙC.-

ú£ô¢y-còÅ¡«e-ð§õªè[ª!

þ§yNªÚ¨ ÖÚÛ\ ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øËÂ, êμõÙ-Þ¥-é-ö˺xû¶ Ú¥ÚÛªÙè¯ ¸Úô¢üŒ, ÷ªï£„-ô¦ù£Z, CMx, ÚÛô¦g-åÚÛ, Þœªá-ô¦êÂ, JóŸ«é°, êŸNª-üŒ-û¦è[ª, í£±ë]ª-à¶aJ, Öè…ø‹ êŸC-êŸô¢ ô¦ÿZ§ö˺x öËμÚÛ\ÚÛª NªÚ¨\L òÅ¡«÷³õ«, òÅ¡÷-û¦õ« Ñû¦oô³.ÏN-Ú¥ÚÛ Në¶-ø‹-ö˺xì« Ú•Eo Îú£ªh-õª-û¦oô³.îμ³êŸhÙ-Oªë] XE-î¦-ú£ªè… ›íô¢ª Oªë] êŸÚÛª\÷ö˺ êŸÚÛª\÷ û¦õª-Þœª-ìo-ô¢-î¶õ ÓÚÛ-ô¦õ òÅ¡«Nª J>-ú£dô Íô³ ÑÙC.- ÏÚÛ î¶ÙÚÛç˶øŒy-ô¢ªè… ÍÚ˽Ùåª Ú¨Ùë] NNëÅ] ò°uÙÚÛªö˺x 9,500 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõª è…ð§->åx ô¢«í£Ùö˺ Ñû¦oô³.- î¦æ¨ ë¯yô¦ ë¶÷-þ§–-û¦-EÚ¨ Ôè¯CÚ¨ 800 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ÷膓 ÷þ¼hÙC.ÏN-Ú¥ÚÛ ›ú÷õ«, ÍëμÌõ ë¯yô¦ ÷à¶aC Ú•ÙêŸ.- ë¯û¦-Dû¦ XE-î¦-ú£ª-è…Ú¨ Þœè[-#ì ÎJ–ÚÛ ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ÷³æ¨dì îμ³êŸhÙ ìÞœë]ª 2,900 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ÷ô¢ÚÛ« ÑÙC.Ïö° àμí£±p-ÚÛªÙå« ð¼ê¶ þ§yNªÚ¨ Cù‡d êŸÞœª-õª-꟪Ù-ë¶-îμ«-ì-ìoÙêŸ ú£Ùí£ë] ÎóŸªì þ»ÙêŸÙ.- ÍÙë]ª¸Ú î¶ÙÚÛ-æ°-àŸõÙ Ïö îμjÚÛªÙôÈ¢Ù.- Î Ú•Ùè[-Oªë] Ú•õª-îμjì Xî¦ô¢ª ú‡J-ú£Ù-í£-ë]-õÚÛª Îõ-î¦õÙ!

n- õ¤©t--JêŸ ÏÙvë]-ÞœÙæ¨

ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù:- >.-÷ú£Ù-êŸ-û¦-óŸ³è[ª, ì«uúÃ-åªè˶, Aô¢ª-÷ªõ

ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺û¶ šíë]Ì Ó꟪hì ÎJ–ÚÛ ö°î¦ë¶Oõª áJ¸Þ Îõ-óŸ«ö˺x Aô¢ª-÷ªõ ë¶÷-þ§–ìÙ ê•L-þ§–-ìÙö˺ ÑÙC.- Ð Ôè¯C Aô¢ª-÷ªõ òËèËμbæÀ 2900 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ë¯Ú¥ ÑÙC.H ÍêŸu-CÅÚÛ ú£ÙÜuö˺ òÅ¡ÚÛªhõª ú£Ùë]-J)ÙචÙë]« ë¶î¦-õ-óŸªÙ- Aô¢ª-÷ª-ö˶. H Aô¢ª-÷ªõ Ùè† ÖÚÛ\-ôÁV JÚ¥ô¢ª“ ÚÛöËμ¤Ûû 5.-73 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõª.H Aô¢ª-÷ª-õö˺ ôÁVÚÛª ú£ª÷«ô¢ª ô¢«.-2 ÚÁåx î¦uð§ô¢Ù áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- ÍÙë]ªö˺ ÖÚÛ\-æ˺-íˆõ«, Xî¦J ðÆ»æ˺ö˶ 70 õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸªõ ë¯Ú¥ î¦uð§-ô¦-EÚ¨ ÷´õÙ.H ÷´õ-N-ô¦-åªdÚÛª EêŸuÙ 120 ô¢Ú¥õ ÎòÅ¡-ô¢-é°õª ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.- Xë¶N, òÅ¡«ë¶N ú£î¶ªêŸ ÷ªõ-óŸª-í£p-þ§y-NªÚ¨ 383 NGÅìo ô¢Ú¥õ ÎòÅ¡-ô¢-é°Lo ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.H Xî¦J ñÙÞ¥ô¢ª íˆê¦Ù-ñô¢Ù 40 Ú¨ö˺õ ÷ô¢ÚÛ« ñô¢ª-÷±Ù-åªÙC.H î¶ÙÚÛ-ç˶-øŒy-ô¢ªè… ÎòÅ¡-ô¢-é°ö˺x Íô¢-Ú¨ö˺ ñô¢ª-÷±Ùè˶ Íô¢ª-ëμjì Þœô¢ª-è[-ô¢ª í£àŸa ÑÙC.ví£ê¶u-ÚÛ-í£²-áõ«, ÑêŸq-î¦ö˺x ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.H XE-î¦-ú£ªè… ÑêŸq-î¦-öËÚ¨ ú£yô¢g-ô¢ëÇ]Ù ÑÙC.74 Ú¨ö˺õ ñÙÞ¥-ô¦Eo Ñí£-óμ«-TÙ-à¦ô¢ª.H þ§yNªÚ¨ EêŸu٠Ùè† ë¯yô¦ ÷à¶a îμÙè… ú£ª÷«ô¢ª 7 Ú¨ö˺õ ë¯Ú¥ ÑÙåªÙC.H Îú‡-óŸ«-ö˺û¶ ÍA-šíë]Ì ÷Ùå-ø‹õ Aô¢ª-÷ªõ Aô¢ª-í£A ë¶÷-þ§–ìÙ þ»ÙêŸÙ.- ôÁVÚ¨ õ¤Û-÷ªÙC ÏÚÛ\è[ Íìo-ví£-þ§ë]Ù úˆyÚÛ-J-þ§hô¢ª.H Xî¦J ›íJå Íìo-ë¯ìÙ à¶þ¼hìo êŸJ-Þ•Ùè[ îμÙÞœ-÷«Ùñ våú£ªdÚ¨ ôÁVÚ¨ 5î¶õ Ú¨ö˺õ ÚÛ«ô¢-Þ¥-óŸªLo òÅ¡ÚÛªhõª Ñ#-êŸÙÞ¥ ÍÙë]-â˶-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ví£ê¶uÚÛ Cû¦ö˺x 10 î¶õ Ú¨ö˺õ ÷ô¢ÚÛ« Í÷-ú£-ô¢-÷ª-÷±-꟪û¦o ÍÙê¦ òÅ¡ÚÛªhõ ë¯yô¦û¶ ÍÙë]ª-êÁÙC.H þ§yNª í£±ù£p ví‡óŸ³è[ª ÍÙë]ª¸Ú ë¶øŒÙ ìõª-÷´-õõ ìªÙචڥÚÛ Në¶-ø‹õ ìªÙ< Aô¢ª-÷ª-õÚÛª EêŸuÙ 15 î¶õ Ú¨ö˺õ ÷ô¢ÚÛ« í£±÷±yõª à¶ô¢-ê¦ô³.- ¸Ú÷õÙ þ§yNª í£²á, ÍõÙ-Ú¥-ô¦-E¸Ú 500 Ú¨ö˺õ ÷ô¢ÚÛ« í£±÷±yLo NE-óμ«-T-ú£ªh-û¦oô¢ª.- îμ³êŸhÙ 200 ÷ªÙC ë¯Ú¥ Ð í£±÷±yLo ÷«õ-õªÞ¥ ÚÛç˶dÙ-ë]ªÚÛ«, ë¶÷-þ§–ìÙ ú£ï£„ í£õª Ú¥ç˶-@õ«, ÷ú£A òÅ¡÷-û¦ö˺x ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª í£E-à¶-ú£ªh-û¦oô¢ª.Ï÷Fo Xî¦-JÚ¨ òÅ¡ÚÛªhõ Ú¥ìª-ÚÛ-õªÞ¥ à¶ô¢ª-꟪ìoî¶.- í£±÷±yõ ÚÁú£Ù æ©æ©è† ÖÚÛ\ ô¢«ð§ô³ ÚÛ«è¯ Üô¢ªa à¶óŸªë]ª.-


î¶üŒx #÷-ô¢Ë îμÙvåª-ÚÛõª îμ³õª-þ§hô³, ÞÁüŒx šíjì ê¶üŒ‰x ÍÙåª-ÚÛªÙ-æ°ô³.-.-.šíë]-÷±õ« ÚÛìª-ò˹-÷ªõ« Íù£d ÷ÙÚÛô¢ªx Aô¢ª-Þœª-ê¦ô³, ÚÛªô¢ªõª ÍTo Ú©õLo êŸõ-í‡-þ§hô³.-.-.Óí£±p-èËμjû¦ Íìª-ÚÛª-û¦o÷« ðƧuù£û ÏÙêŸ í£ô¦-Ú¥-ù£’ÚÛª à¶ô¢ª-꟪Ù-ë]E.ñø‹ Oô¢ vñtÙ-Þ¥ô¢ª ÚÛ«è¯ ÒÙ# ÑÙè[-¸ôîμ«.Ú¥F ÏûÂ-þ§d-vÞ¥îª í£±éu÷« ÍE Íë¶ áô¢ª-Þœª-êÁÙC.ðƧuù£û îμvJÚ¨ ¸Úô¦íÆà Ívè[-úÃÞ¥ ÷«J-ð¼-êÁÙC.Ú¥î¦-õÙç˶ Oªô¢« àŸ«è[Ùè….-.-.-

Ð ðƧuù£û ÷ªÙè…-ð¼ì«.-.-.Våªd Oªë] ÷ªÙå ÷ªÙè[ª-

Íîμ«t ÞÁü™x.-.-!

꟪Ùë¯ Íìo-åªxìo Ð šíÆjô šï°ô³ô šú—döËÀ ÚÛ«è¯ v¸ÚâËÀ ÚÁú£Ù í£±åªd-Ú•-#aÙë¶.- šíjì ÷³ë]ªô¢ª Óô¢ªí£± öË¶ë¯ ìõªí£±, êŸô¦yêŸ û¦JÙá, Ú•ú£õ ë]Þœ_-ô¢Ú•à¶a-ú£-JÚ¨ í£ú£ªí£± ô¢ÙÞœªö˺ ÑÙè˶ö° îμÙvåª-ÚÛ-õÚ¨ ô¢Ù¸Þú‡, VåªdE ÷ªÙåö° îμªL-ÚÛõª Aí£pè[Ù Ð êŸõ-ÚÛåªd ví£ê¶u-ÚÛêŸ.Ïö°Ùæ¨ šï°ô³-ôÂ-šú—d-öËÀêÁ áìÙ ÷ªëÅ]u-ö˺-Ú•›úh àŸ«è¯“-EÚ¨ Óö° ÑÙåªÙëÁ Ú¥F þ§÷«>ÚÛ îμòËÀšújåxö˺ ÷«vêŸÙ DEÚ¨ öËμjÚÂö˶ öËμjÚÂ-õå.- ÔÙà¶þ§hÙ..? ...ÏûÂ-þ§d-vÞ¥îª, óŸ´å«uòËÀ àŦûμ-üŒxö˺ ðÆ»æ˺õ« Oè…-óμ«õ« šíæ¨d è[ñª(õª ú£Ùð§-CÙ-àŸª-ÚÛªû¶ î¦üŒ‰x öËμjÚÂõ ÚÁú£Ù ú£”ù‡dÙචîμvJ ðƧuù£û¶x Ïí£±pè[ª óŸª÷« v¸ÚâËÀ Íô³-ð¼-꟪-û¦oô³ ÷ªJ. -

ÍÙë]Ù ÚÛû¦o Nì«-êŸoÙÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-àŸ-è[ Ð÷ªëÅ]u ðƧuù£û Íô³-ð¼-ô³ÙC.- ÖÚÁ\-þ§J Î Nì«êŸoÙ àŸ«›ú-î¦-üŒxÚ¨ C÷ªt-A-J-T-ð¼-ó¶ªÙêŸ NÙêμj ÚÛ«è¯ ÚÛ«ô¢ªaÙ-æ˺ÙC.- ë]¤¨é Ú•J-óŸ«ÚÛª àμÙCì NV-÷öËÀ Ïõ«u-áû ÎJdúÃd èËμô³û óŸ´û ú£”ù‡dÙ-#ì Ð šúMpÄ ûμô³öËÀ ÎôÂd Íö°Ù-æ¨ë¶.- ÚÛüŒxì« ÷´AF ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥-õªÞ¥ Aí‡p šúMpÄõª CT-ìå«x.-.-.- èËμô³û ÖÚÁ\ ÞÁô¢ª-Oªë] ÖÚÁ\ ô¢ÚÛ-îμªiì ÷-òÅ°-î¦-õêÁ êŸì ÷³Ý°Eo #vAÙ#, ÞÁô¢ª îμ³ë]æ˺x ·ôÙè[ªîμj-í£±-õÚÛ« î¶ö°-è˶ö° îμÙvåª-ÚÛLo ÍÙæ¨Ù-#ÙC.- ë¯ÙêÁ ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ Î ÞÁüŒxìª àŸ«ú‡-ì-î¦-ü˜x-÷-·ôjû¦ ÑL-Ú¨\-í£-è[ª-꟪-û¦o-ô¢å.- ÏÚÛ, ÷«óŸªõ íÆ£Ú©ô¢ª ú‡E÷« þ§–ô³ö˺ Ñìo Ð ûμô³öËÀ ÎôÂd ðÆ»æ˺õª ÏûÂ-þ§d-vÞ¥-îªö˺ šíæ¨dì Ú•Eo ÞœÙå-ö˺xû¶ ÏÙå-·ôo-æÀö˺ îμjô¢-öËÀÞ¥ ÷«ô¢-è[Ùö˺ ÎøŒaô¢uÙ Ô÷³ÙD.-.-.þ§\Jp-óŸªû ûμô³öËÀ ÎôÂd ÍE Ïö°Ù-æë¨ ¶ ÷ªôÁ NÙêŸ ñ«uæ© vçËμÙè ÚÛ«è¯ êμô¢-Oª-C-Ú•-#aÙC.- ÷«÷´-õªÞ¥ Íô³ê¶ ÞÁüŒ‰x ÍÙë]ÙÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ÷ªìÙ ÷«u#ÙÞ ÞÁüŒx-ô¢Ù-ÞœªLo î¶ú£ª-ÚÛªE ÏÙÚ¥ Ú¥î¦-õÙç˶ ë¯E-Oªë] Ôîμjû¦ ò˹÷ªtõ« í£±÷±yõ« ÚÛE-í‡Ù-à¶ö° BJa-C-ë]ªÌê¦Ù.- ÷ªJ, ö°æ¨û Íîμª-J-Ú¥-ö˺E è[ªô¢ÙÞ• vð§ÙêŸÙ-ö˺E × ñ«uæ© ð§ô¢x-ôÂö˺ ÔÙ à¶ú£ªh-û¦oôÁ êμõªþ§.-.-.ÖÚÁ\ ÞÁô¢ª-Oªë¯ ÖÚÁ\ ê¶õª í‡õxE ÍÙæ¨Ù#, Î šíjì ·ôÙè[ª ÷´è[ª þ§ô¢ªx ÷Ù-ÚÛô¢ ÷ÙÚÛô¢ ðƧuù£û ð§ô¢-ë]-ô¢)-ÚÛÙÞ¥ ÚÛE-í‡ÙචâËöËÀ ÚÁæÀE î¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- DE-ÚÁú£Ù ÞÁô¢ÙêŸ N-õªxö° ÷Ùí£±õª AJ-Tì šíë]-÷±-õêÁ î¶ú‡ì ÷³ë]ªÌ ÷³vë] šújV-ö˺E ê¶õª í‡õxLo ›úÚÛ-JÙ#, × ÷ªÙë]ªêÁ î¦æ¨E ÓÙêŸ ÍÙë]ÙÞ¥ ÑÙåªÙëÁ ÚÛë¯.- N#vêŸÙ ÔÙåÙç˶ ÍÙêŸ àŸÚÛ\æ¨ Þ¥óŸªí£ô¢aÚÛªÙè¯ ô¢ « ð§Eo ÚÛ«è¯ Íù£d ÷ÙÚÛô¢ªx A›ípú‡ ðƧuù£û Íû¶-ú£ªh-û¦oô¢ª Ú•Ùë]ô¢ª.àŸÙí£±-ê¦-ô¢å.ÏÙÚ¥ N#vêŸÙ ÔÙåÙç˶.-.-.- óŸ´å«uòËÀ ÍÚ˽Ù-æÀö˺ ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ ðÆ»æ˺õ« Oè…-óμ«õ« šíç˶d öËμÚ¨q-ûÂ-åû Íû¶ Í÷«tô³ öËμjÚÂõ ÚÁú£Ù >Þ â°Þ šú—dö˺x ðÆ»æ˺-ÿ§íà à¶ú‡ì êŸì šíë]-÷±õ ðÆ»æËºìª ú£ô¢-ë¯Þ¥ ð¼úÃd àμóŸªu-è[ÙêÁ îμ³ë]-öËμjÙC Ð ðƧuù£ûÂ.- ÍC àŸ«ú‡ì áìÙ EáÙ-Þ¥û¶ êŸ÷ª šíë]-÷±Lo LíÃ-ú‡d-ÚÂêÁ Ïö° ÷ÙÚÛô¢ªx Aí£pè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dô¢ª.- ÍÚÛ\-è…-êÁì« ÎÞœö°.-.-.÷«u#ÙÞ ÷«u#ÙÞ ÍÙå« ÚÛìª-ò˹-÷ªMo >Þ â°Þ šú—dö˺x ÷Ùí£±õª A›íp-ú£ªh-û¦oô¢ª.îμÙvåª-ÚÛLo ÚÛAh-JÙ# âËμöËÀE ÍÙæ¨ú£«h Ïö° à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.-


ÑëÁuÞœªõÚÛ« î¦uð§ô¢ªõÚÛ« ô¢ªé°L÷yè¯EÚ¨ ð¼æ©í£è˶ ò°uÙÚÛªõª Në¯uô¢ª–õÚÛª ô¢ªé°Lî¦yõÙç˶ ÷«vêŸÙ îμìÚÛè[ªÞœª î¶þ§hô³. Ú¥ô¢éÙ î¦JÚ¨ ú‡–ô¢îμªiì Îë¯óŸªÙ ö˶ÚÛð¼÷è[. ë¯ÙêÁ ÑìoêŸ àŸë]ª÷±õª ÍÙë]ªÚÁö˶EôÙë]ôÁ! ÏÚÛšíjì Î ú£÷ªú£uö˶ë]ª, ÓÙë]ªÚÛÙç˶ Ïí£±pè[ª Në¯uô¢ª–õÚÛª ô¢ªé°Là¶a ÚÛÙšíFõ« ÷à¦aóÀª!

ú£Ùú£–ö˺ ÎJ–ÚÛ ›ú÷õª ÍÙCÙච·ôÙè[ª àμjû¦ ú£Ùú£–õª ô¢«.13 ÚÁåªx šíåªdñè… šíæ°dô³. ô¢ªé°õª ð»Ùë]ë]Là¶î¦ô¢ª krazybee.com îμòËÀšújæÀÚ¨ îμRx N÷ô¦õª ìîμ«ë]ª à¶ú£ªÚÁî¦L.

Õ

Õæ© í£²ô¢y Në¯uô¢ª–öËμjì ÍÙÚ¨ê îμªv, âËμjû¶ùà ú‡û¦| vð§ô¢ÙGÅÙ#ì ô¢ªé í£Ùí‡é© ú£Ùú£– â‘°ûÂëÅ]ûÂ. Në¯uô¢ª–õªÞ¥ Oô¢ª êŸ÷ª ÑìoêŸ àŸë]ª÷±õÚÛª è[ñª( ÍÙë]ÚÛ ÓÙêÁ Ïñ(ÙC í£è¯“ô¢ª. càŸë]ª÷±ÚÛª è[ñª( Íè[“ÙÚ¨ Ú¥ô¦ë]eû¶ Ñë¶ÌøŒÙêÁ â‘°ûÂëÅ]ûÂìª vð§ô¢ÙGÅÙà¦ô¢ª. CMx ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ í£Eඛú Ð ú£Ùú£– ví£ëůìÙÞ¥ Në¶Q NøŒyNë¯uõóŸ«ö˺x ÑìoêŸ Në]uìª ÍòÅ¡uú‡ÙàŸè¯EÚ¨ Í÷ú£ô¢îμªiì ô¢ªé°õª ÍÙCú£ªhÙC. Íô³ê¶ Oô¢ª û¶ô¢ªÞ¥ ô¢ªé°L÷yô¢ª. ÓúÃHÕ, óŸ«Ú¨qúà ò°uÙÚÂ... îμ³ë]öËμjì ú£yë¶Q ò°uÙÚÛªõêÁð§åª Ú•Eo Në¶Q ÎJ–ÚÛ ú£Ùú£–õêÁ ÚÛLú‡ í£Eà¶ú£«h Në¯uô¢ª–õÚÛª ô¢ªé°õª ÍÙë¶ö° à¶ú£ªhû¦oô¢ª. Ïí£pæ¨÷ô¢ÚÛ« Ú•Eo ÷Ùë]õ ÷ªÙC â‘°ûÂëÅ]û þ§óŸªÙêÁ ô¢ªé°Lo ð»Ùë¯ô¢ª. Në¯uJ– ÚÛªåªÙò ÎJ–ÚÛ ú‡–AÚÛÙç˶ ÚÛ«è¯ î¦J Në¯uô¢|êŸ, Ñð§CÅ Í÷Ú¥ø‹õìª ë]”ù‡dö˺ šíåªdÚ•E Oô¢ª ô¢ªé°õª ÷ªÙWô¢ª à¶þ§hô¢ª. îμòËÀšújæÀ(gyandhan.com)Ú¨ îμRx ÍòÅ¡uô¢ª–õª êŸ÷ª N÷ô¦õª ìîμ«ë]ªà¶›úh þ§\õôÂù‡íÃõ« ð»Ùë¶ Í÷Ú¥øŒÙ ÑÙC. êŸyô¢ö˺ ô¢ªé°Là¶aÙë]ªÚÛª Îú£Ú¨h àŸ«›í wšíjî¶åª ú£Ùú£–õÚÛ« êŸ÷ª îμòËÀšújæ˺x àÁåª ÚÛLpþ§h÷ªÙåªû¦oô¢ª. ú£Ùú£– Eô¢yé ÚÁú£Ù îμ³êŸhÙ ô¢ªéÙö˺ ë¯êŸ ìªÙ# ÖÚÛ ø‹êŸÙ, vÞœïˆ°êŸ ìªÙ# ÖÚÛ ø‹êŸÙ Oô¢ª ÷ú£«õª à¶þ§hô¢ª. KšúôÂa Në¯uô¢ª–õª êŸ÷ª í£JøËËÁëÅ]ìõÚÛª Í÷ú£ô¢÷ªó¶ªu îμ³ê¦hEo Ð îμòËÀšújæ˺x vÚ˽è íÆ£Ùè…ÙÞ ë¯yô¦ì« ú£OªÚÛJÙàŸªÚÛªû¶ OõªÙC. Ð ú£Ùú£– Në¯uô¢ª–õÚÛª ðƧ·ôÚÂq ›ú÷Mo ÍÙCþ¼hÙC.

û¶ô¢ªÞ¥ Ú•û•àŸªa

›íë], ÷ªëÅ]uêŸô¢ÞœA ÚÛªåªÙò°õÚÛª àμÙCì Në¯uô¢ª–õª ví£AòÅ¡êÁ ÷³Ùë]ªÚÛª îμü°xõE àŸ«ú£ªhÙç˶, ÎJ–ÚÛ ú£÷ªú£uõª î¦JE îμìÚÛª\ ö°ÞœªêŸªÙæ°ô³.

ð¼æ© í£K¤ÛÚ¨ ô¢ªéÙ

î¶êŸì @÷±õª ÍEo Í÷ú£ô¦õÚÛ« ÖÚÛæ˺ ê¶D ÷ô¢ÚÛ« î¶# àŸ«è¯LqÙë¶! Ú¥F íƈVõª, ÏêŸô¢ Í÷ú£ô¦õª àμð§pšíådÚÛªÙè¯ ÔôÁâËμjû¦ ÷þ§hô³. Íö°Ùæ¨ î¦J ú£÷ªú£uõìª B¸ôaÙë]ªÚÛª ÷#aÙë¶ krazybee ú£Ùú£–. ÏC Në¯uô¢ª–õÚÛª Óö°Ùæ¨ v·Úè…æÀ ú£dK ö˶ÚÛªû¦o ÚÛ«è¯ ô¢ªé°õª Ïú£ªhÙC. šúNªú£dô íƈVõ«, àŸë]ª÷±ÚÛª Í÷ú£ô¢÷ªó¶ªu ö°uíÃæ°íÃ, æ°uòËμxæÀ ö°Ùæ¨ çËμÚ ޥuèËμbåxÚ© ÏÙÚ¥ å«Oõô¢xÚ© ö˺ìªx Ïú£ªhÙD ú£Ùú£–. Në¯uJ– ô¢ªéÙÞ¥ ð»Ùë¶ îμ³ê¦hEo cÍ÷ª®ÙæÀ Ú¥ô“en ô¢«í£Ùö˺, ÍÙç˶ ÖÚÛ v·Úè…æÀ Ú¥ô¢ª“ö° î¦è[æ°EÚ¨ OõªÙè˶ö°e Bú£ªÚÛªû¶ îμú£ªõªò°åª ÑÙC. ðƼì«x, ·Úîμªô¦õ«, æ©Oõ«, ö°uíÃæ°íÃõ« Ð îμòËÀšújæ˺xû¶ ë•ô¢ªÚÛªê¦ô³. òËμÙÞœüŒŠô¢ª ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ í£Eඛú Ð ú£Ùú£–E òÅ°ô¢êÂÚÛª àμÙCì ÷ªëÅ]ªú£«ë]ûÂ, àμjû¦ÚÛª àμÙCì î¦ÙÞ ÙÞ ÚÛLú‡ vð§ô¢ÙGÅÙà¦ô¢ª. OJë]Ìô¢« àμjû¦ çËμLÚ¥Ù ÚÛÙšíF uî¶óÀªö˺ ú£ï£°ËºëÁuÞœªõª. ví£ú£ªhêŸÙ òËμÙÞœüŒŠô¢ª, í£±éËμ, îμªiú£«ô¢ª, î¶õ«ô¢ªõö˺ í£Eà¶ú£ªhìo Ð ú£Ùú£– êŸyô¢ö˺ šïj°ë]ô¦ò°ëÂ, ÷³Ùñô³, àμûμj¬o, û¦ÞÂí£²ô ú£ï£„ í£C ìÞœô¦õÚÛª Nú£hJÙà¦õE àŸ«þ¼hÙC. c2020 û¦æ¨Ú¨ òÅ°ô¢êÂö˺ ÑìoêŸ Në]uìòÅ¡uú‡Ùà¶î¦J ú£ÙÜu Îô¢ªìoô¢ ÚÁåxÚÛª à¶ô¢ìªÙC. ÷³ìªtÙë]ª ÍEo ›ú÷õÚÛ« ÐnÚ¥÷ªôÂq Nú£hJÙàŸìªÙC. Ð í£Jé°÷ªÙ Íåª Në¯uô¢ª–õ« Ïåª ô¢ªé ú£Ùú£–õ« Ïë]ÌJÚ© ö°òÅ¡ë¯óŸªÚÛe ÍE àμñªê¦ô¢ª î¦ÙÞÂ. Ð

Në¯uô¢ª–õÚÛª ÍÚÛè[NªÚ àŸë]ª÷±õª ÓÙêŸ ÷³Üuîμ« ví£î¶øŒ í£K¤Ûõ« ÍÙê¶ ÷³ÜuÙ. Ú¥F à¦ö° ô¢ªé í£Ùí‡é© ú£Ùú£–õª Ú¥ö˶@ íƈVõ«, çËμÚ ޥuèËμbæÀõÚÛª ô¢ªé°Lþ§hô³ êŸí£p ví£î¶øŒ í£K¤ÛõÚÛª ú‡ë]ÌÄ÷ª÷±ê¦÷ªÙç˶ ÷«vêŸÙ ô¢ªé°Là¶aÙë]ªÚÛª ÷³Ùë]ªÚÛª ô¦÷±. Î ö˺åªE Bô¢aè¯EÚ¨ Ôô¦pçËμjÙë¶ cÚ¨yÚÂö˺e. ÏC Ú¥ö˶@ íƈVõ«, Þ¥uèËμbæÀõêÁð§åª @ÎôÂÐ, Ú¥uæÀ, æ˺šíÆöËÀ ö°Ùæ¨ í£K¤Ûõ P¤ÛéÚÛ« ô¢ªé°Lú£ªhÙC. Në¯uô¢ª–õ êŸLxë]Ùvè[ªõª ú£Ùú£– îμòËÀšújæÀ (quicklo.com) ö˺ êŸ÷ª N÷ô¦õêÁð§åª êŸ÷ª í‡õxõ ÎJ–ÚÛ Í÷ú£ô¦Lo ìîμ«ë]ª ඛúh ÓÙêŸ ô¢ªéÙ ÷à¶aD àμñªê¦ô¢ª. ô¢ªé°õª Ïà¶a÷³Ùë]ª Në¯uô¢ª–õ þ¼ù£öËÀ ûμæÀ÷J\ÙÞ ݰê¦õìª ÉéoÙÞ¥ í£JQLÙàŸè[Ù Ð ú£Ùú£– ví£ê¶uÚÛêŸ. òËμÙÞœüŒŠô¢ª ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ í£Eà¶ú£ªhìo Ð ú£Ùú£–ìª ÕÕæ© í£²ô¢y Në¯uô¢ª–öËμjì ÷ª”Þ¥ÙÚÂ, ÚÛªøË Xî¦ú£h÷, ô¦ï£‚öËÀ ú£¸Úqû¦ vð§ô¢ÙGÅÙà¦ô¢ª. ú£Ùú£– îμòËÀšújæ˺x çËμÚ ޥuèËμbæÀõ« ÑÙæ°ô³. èËμGæÀ/v·Úè…æÀ Ú¥ô¢ª“õª ö˶ÚÛªÙè¯û¶ î¦ô³ë¯ö í£ë]ÌÄAö˺ Oæ¨E Ú•ìªÚÁ\÷àŸªa. Ú¥ö˶@õ«, P¤Ûé ú£Ùú£–õêÁ û¶ô¢ªÞ¥ Öí£pÙë]Ù ÚÛªë]ªô¢ªaÚ•E Në¯uô¢ª–õšíj òÅ°ô¦Eo ÏÙÚ¥ êŸT_Ùà¦õE àŸ«ú£ªhìoåªd àμñªê¦ô¢ª ÷u÷þ§–í£ÚÛªõª. ví£ú£ªhê¦EÚ¨ òËμÙÞœüŒŠô¢ª, í£±éËμ, ÷³Ùñô³, àμûμj¬o, šïj°ë]ô¦ò°ëÂõö˺ OJ ›ú÷õª ÍÙë]ªò°åªö˺ Ñû¦oô³. ÷³ìªtÙë]ª ë¶øŒî¦uí£hÙÞ¥ Nú£hJÙàŸè¯EÚ¨ ví£é°RÚÛõª î¶ú£ªhû¦oô¢ª! H


ÿ¼ô Ïû ë] ú‡æ©, ÞÁ ÞÁî¦ Þ¥ûÂ, Ô âËμÙæ¨-öËÀ-÷ªûÂ.-.-.- Ð ò°M-÷±è ú‡E-÷«-õÚÛª × ví£ê¶u-ÚÛêŸ ÑÙC.- ÏN êμõªÞœª ë]ô¢)-ÚÛªõª Bú‡ì ú‡E-÷«õª.- -cò°M-÷±-èÂö˺ êμõªÞœª ë]ô¢)-ÚÛªö°e- ÍE ÎøŒa-ô¢u-ð¼-꟪-û¦oô¦, Í÷±ìª, êμõªÞœª ë]ô¢)-ÚÛªö˶.- -cô¦âËÀ ÍÙè 膸Úe-Þ¥ ›íô¢ª ú£Ùð§-CÙ-#ì Î ë]ô¢)ÚÛ ë]yóŸªÙ ô¦âËÀ Eè…-îμ«ô¢ª, ÚÛ”ù£g è†¸Ú êμõª-Þœª-ô.OJ ò°M-÷±è ví£óŸ«éÙ ÞœªJÙ# î¦üŒx ÷«å-ö˺xû¶ êμõª-ú£ª-ÚÛªÙë¯Ù!

ô¦

âËÀ:- û¶ìª í£±æ¨d šíJ-TÙC Aô¢ª-í£-Aö˺.- û¦ìo ÚÛ”ù£g-÷´Jh, ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuT.- Í÷ªt ô¢÷«-ë¶N, ÍÚÛ\è[ í£ë¯t-÷A Ú¥ö˶-@ö˺ vð»šíÆ-ú£ôÂ.- Íìo-÷ªóŸªu ð§åõª ð§è˶ ví£÷³Ü Þ¥óŸªE øËËÁòÅ¡ ô¦âËÀ û¦ÚÛª #ìo÷ªt.- Aô¢ª-í£A Óúˆy óŸ´E-÷-Jq-æ©ö˺ îμªÚ¥-E-ÚÛöËÀ ÏÙ>-F-JÙÞ à¶ø‹ìª.- ÚÛ”ù£g ÍÚÛ\è˶ í£J-àŸóŸªÙ.膸Ú:- ÷« þ»Ù꟫ô¢ª #꟫hô¢ª.- û¦ìo ÚÛªí£±p-þ§yNª, Í÷ªt ø‹ÙêŸ.- û¦ìo û¦uóŸª-î¦C.- û¦ #ìo-í£±è˶ àŸE-ð¼-óŸ«ô¢ª.Í÷ªt ví£òÅ¡ª-êÁy-ëÁuT.- Ïí£±pè[ª JçËμj-·ôjÙC.ÏÙåô ÷ô¢ÚÛ« #꟫h-ô¢ª-ö˺û¶ àŸë]ª-÷±-ÚÛªû¦oìª.- êŸô¦yêŸ Aô¢ªí£Aö˺ ÚÛÙí£²u-å-ôÂqö˺ ÏÙ>-F-JÙÞ à¶ø‹ìª.- ú‡E-÷«õª àŸ«è[åÙ ÍÙë]-J-ö°¸Þ ÷«ÚÛ« Ïù£dÙ.- Ú¥ö˶@ ôÁVö˺x ú‡E-÷«õª àŸ«ú‡ î¦æ¨ ÞœªJÙ# àŸJaÙ-àŸª-ÚÛªû¶î¦üŒxÙ.- Íö° àŸ«ú‡ì î¦æ¨ö˺ P÷, Uê¦Ù-áL, ¤Ûé¤ÛéÙ ÷«šíjì ò°Þ¥ ví£òÅ°÷Ù àŸ«ð§ô³.-

Í-îμª-J-Ú¥ö˺ ÑëÁuÞœÙ

ô¦âËÀ:- ÏÙ->-F-JÙÞ êŸô¦yêŸ Ïë]Ìô¢Ù Íîμª-J-Ú¥ö˺ ÷«ú£dôÂq à¶ú‡ Κíjì ÑëÁu-Þ¥ö˺x à¶ô¦Ù.- ÷´è[ª û¦õª-¸Þ-üŒx-óŸ«uÚÛ ÑëÁuޜ٠ò˺ô ڕç˶d-ú‡ÙC.- ÑëÁu-ÞœÙö˺ ú‡–ô¢-í£è¯“Ù Ú¥ñæ¨d šíRx à¶þ§hô¢ª.- Κíjì Ïõªx Ú•ìè[Ù, í‡õxõª.-.-.- Î ô•æ©û ÚÛüŒx ÷³Ùë]ª ÚÛE-í‡Ù-#ÙC.- @NêŸÙ ÏÚÛ ÍÙë]-J-ö°û¶ ÍEí‡Ù-#ÙC.- Íîμª-J-Ú¥-öËºì« ú‡E-÷«õª àŸ«›ú-î¦üŒxÙ.- -cÑëÁuޜ٠ڥÚÛ-ð¼ê¶e- ÍE Îö˺-#Ù-#-ì-í£±è[ª ÷«ÚÛª ú‡E-÷«û¶ Þœªô•h-#aÙC.- Eâ°-EÚ¨ ví£A òÅ°ô¢-B-óŸ³-è…ö˺ ú‡E÷« ÚÛô ÑÙæ°-è[-û¶C ÷« Ñë¶ÌøŒÙ.í‡õxõ ìªÙ# šíë]Ìõ ÷ô¢ÚÛ« ÍÙë]-JÚ© ú‡E÷« Îö˺-àŸ-ìõª ÑÙæ°ô³.膸Ú:- ÷«÷´-õªÞ¥ ú‡E÷«ö˺xÚ¨ ô¦î¦õÙç˶ Íú‡-šúdÙæÀ èËμj·ô-ÚÛd-ôÂÞ¥ à¶óŸª-Eë¶,

èËμj·ô-ÚÛd-ôÂÞ¥ Í÷-Ú¥ø‹õª ô¦÷±.- ë¯EÚ¨ à¦ö° ú£÷ªóŸªÙ í£è[ª-꟪ÙC.- Íö° öËμjûÁx Eö˺a-÷è[Ù ÷«ÚÛª Ïù£dÙ-ö˶ë]ª.- ÍÙë]ª¸Ú Íîμª-J-Ú¥-ö˺û¶ î¦ô¦Ùê¦ö˺x ú‡E÷« ví£óŸª-ê¦oö˺x ÑÙè˶-î¦üŒxÙ.ú‡E-÷«-õ-šíjì áJ¸Þ ú£ë]-ú£ªq-õÚÛª îμü™x-î¦üŒxÙ.Íí£p-æ¨Ú¨ -cÿ§ôÂd íƇöËÀtqe- Ú¥ûμqíÃd ÏÙÚ¥ ô¦ö˶ë]ª.- ·Úîμª-ô¦õª Ú•E ú£yõp Eè…N ú‡E÷«õª B›ú-î¦üŒxÙ.- î¦æ¨Ú¨ ›úo-꟪õ ìªÙ# ÷ªÙ# ú£pÙë]ì ÷à¶aC.- ë¯ÙêÁ ÷« ÎêŸtNø‹yú£Ù šíJ-TÙC.- Íö° Bú‡ì î¦æ¨ö˺ câËμúÃd Nªe-E ú‡E÷« šíÆú‡d-÷-öËÀqÚ¨ í£Ù퇛úh ò°Þ¥ ÞœªJhÙí£± ÷#aÙC.- ÷« ú‡E-÷«-õÚ¨ Óè…-æ¨ÙÞÂ, ú£ÙUêŸÙ ÍFo  ඛú-î¦üŒxÙ.ë¯ÙêÁ þ§Ù¸Ú-A-ÚÛÙÞ¥ à¦ö° Nù£-óŸ«õª êμLø‹ô³.- Î Íìª-òÅ¡-÷ÙêÁ Ïí£±pè[ª ٠þ§Ù¸ÚAÚÛ Eí£±-éªõ ë]Þœ_ô¢ ÚÛ«ô•aE Óè…-æ¨ÙÞÂ, ÚÛõô v¸Þè…ÙÞÂ, OÓíÆÃ-ÓÚÂq, þ¿Ùè NªÚ¨qÙÞÂnÍFo ÷«ÚÛª Ú¥î¦-Lq-ìåªd à¶ô³Ù-àŸª-ÚÛªÙæ°Ù.ô¦âËÀ:- íƈ-àŸô íƇöËÀt þ»ÙêŸÙÞ¥ B›úÙêŸ è[ñª( ÷« ë]Þœ_-ô¢-ö˶ë]ª.- Eô¦t-êŸE í£åªd-ÚÁ-÷è[÷´ ÚÛù£d ÍE êμõªú£ª.- ÍÙë]ª-ÚÛE êŸÚÛª\÷ ñèËμb-æÀö˺ × ú‡E÷« BóŸª-è¯-EÚ¨ ð§xû à¶ø‹Ù.- Nª-ë]Ìô¢Ù ð»ë]ªí£± à¶ú£ª-ÚÛªìo è[ñª(Ú¨ êÁè[ª ÷ªôÁ 10-÷ªÙC ›úo-꟪-õêÁ ÚÛLú‡ ví£î¦ú£ òÅ°ô¢-B-óŸ³õ @÷-ì-ø˘jL û¶í£-ëÇ]uÙêÁ -c›íÆx÷ôÂqe- Íû¶ ú‡E÷« Bø‹Ù.ÍC ÓûÂ-ÎôÂÕ ÷ô¦_-õÚÛª í‡#aÞ¥ ì#aÙC.×þ§J ÏÙè…óŸ« ÷ú£ªhÙç˶ N÷«-ìÙö˺ ÷« îμìÚÛ úˆæ˺x Ñìo-î¦üŒ‰x ë¯E-Þœª-JÙච÷«æ°x-è[ª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª.- àŸ«›úh šíÆ—xæÀö˺ Î ú‡E÷« î¶ø‹ô¢ª.- Ïí£p-æ¨Ú© þ§dô ÷ô¢-öËÀ“ö˺ êŸô¢àŸ« ÷ú£ªhÙ-åªÙC.膸Ú:- ›íÆx÷ôÂq ví£ëů-ìÙÞ¥ ÏÙTx-ùÃö˺ Bú‡ì ú‡E÷« Íô³û¦ ÚÛ«è¯ ï‡°ÙD, êμõªÞœª èËμjö°-Þœªõ« ÑÙæ°ô³.- ú£ÙUêŸÙ ÚÛ«è¯ Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 12

÷´è[ª ú£Ùú£\”-꟪Lo ví£A-GÙ-G-ú£ªhÙC.- ÖÚÛ ðƧô¢ªt-ö°ö° BóŸª-ÚÛªÙè¯ ví£óμ«ÞœÙ à¶ø‹Ù.Î ú‡E-÷«E æ˺ÚÁu, ÏåM, î¦ô´ ö°Ùæ¨ Íû¶ÚÛ ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª àŸõì #vêÁ-êŸqî¦ö˺x ví£ë]-J)Ùà¦Ù.- Íí£±pè˶ ÏÙè…óŸ« ÷à¶aóŸ«-õ-ìª-ÚÛªû¦oÙ.- Ú¥F ú£J-í£è¯ è[ñª(-ö˶ë]ª.Óí£p-æ¨Ú© è[ñª( ÚÁú£Ù ô¦@ í£è… ú‡E-÷«õª BóŸª-ÚÛ«-è[ë]ª Íìª-ÚÛªû¦oÙ.- ÍÙë]ª-ÚÛE ÷ªJ-Ú•-û¦oüŒ‰x ÑëÁu-Þ¥ö˺x Ú•ì-þ§Þ¥Ù.-

û¦Þ¥ô¢ªbì ô¢÷ªtû¦oô¢ª

ô¦âËÀ:- û¦Þ¥-ô¢ªbì Þ¥ô¢ª -c›íÆx÷ôÂqe- àŸ«ú‡ Íîμª-J-Ú¥ö˺ Ñìo ÷«ÚÛª ðƼû à¶ú‡ ÏÙè…óŸ« ÷#a ÚÛõ-÷-÷ª-û¦oô¢ª.- û¦Þ ví£óμ«Þ¥-õÚÛª ú‡ë]ÌÄ-í£è˶ ôÁ, ÍÙë]ª-ÚÛE ÷#a ÎóŸª-ìÚ¨ ÖÚÛ ÚÛëÇ] àμð§pÙ.- Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÍPy-F-ë]ê ޥJE ÚÛLú‡ ÷ªôÁ ÚÛëÇ] NEí‡Ùà¦Ù.- ÍN àŸô¢aõ ë]øŒö˺ Ñìo-í£±è˶ ÷³Ùñ-ô³ö˺ áJ-Tì × íƇöËÀt šíÆú‡d-÷-öËÀö˺ ð§ö˹_-ì-è¯-EÚ¨ îμü°xÙ.- ÍÚÛ\è[ ›íÆx÷ôÂq ví£ë]J)Ù-à¦ô¢ª.- ÷³Ùñô³ îμüŒxè[Ù Íë¶ îμ³ë]-æ¨þ§J.- à¦ö° ÷ªÙC ÷ª÷ªtLo í£õ-ÚÛ-JÙ-à¦ô¢ª.-cÙDö˺ Óí£±pè[ª Bþ§hô¢ªe- ÍE Íè…-Þ¥ô¢ª.Íí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« ÷«ÚÛª ò°M-÷±è Îö˺-àŸû¶ ö˶ë]ª.- ÷³Ùñ-ô³ö˺ Ú•Ùë]ô¢ª ›úo-꟪-õªû¦oô¢ª.- î¦üŒ‰x ÚÛ«è¯ î¦RxÙæ˺x Ú•û¦oüŒ‰x ÑÙè… ú‡E÷« ví£óŸª-ê¦oõª à¶óŸª-÷ª-û¦oô¢ª.膸Ú:- ÷³Ù-ñô³ î¦ê¦-÷-ô¢éÙ à¦ö° #vêŸÙÞ¥ ÍE-í‡Ù-#ÙC.- Î ÷ªï£„-ì-Þœ-ô¢Ùö˺ ÚÁæ©-øŒy-ô¢ªõ«, ÷ªëÅ]u êŸô¢-ÞœA, ›íë]õ«.-.-.í£ÚÛ\-í£-ÚÛ\û¶ ÑÙæ°ô¢ª.- Íô³û¦ Ó÷J ví£í£ÙàŸÙ î¦JC.- Î û¶í£-ëÇ]uÙêÁ -cÿ¼ô Ïû ë] ú‡æ©e- Íû¶ ÚÛëÇ] ô¦ø‹Ù.- Íö°Ùæ¨ ÚÛëÇ]êÁ ÏÙè…-óŸ«ö˺ Íí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« Ó÷ô¢« ú‡E÷« BóŸª-ö˶ë]ª.- Î ÚÛëÇ]E Öí‡pÙ-àŸè[Ù ÚÛù£d-÷ª-÷±-


꟪Ù-ë]E Íô¢–-îμªiÙC.- Íí£p-æ¨Ú¨ ÷« ë]Þœ_ô¢ ÷ªôÁ ÚÛëÇ] ú‡ë]ÌÄÙÞ¥ ÑÙC.- 1999ö˺ îμõª-ÞœªàŸ«-ú‡ì vÚ¨·ÚæÀ òËμæ¨dÙÞ û¶í£-ëÇ]uÙêÁ Î ÚÛëÇ] ô¦ø‹Ù.- ë¯E-ÚÁú£Ù ìæ©-ì-åªMo, Eô¦t-êŸMo ú£Ùví£-CÙà¦Ù.- ÷«ÚÛª Íí£p-æ¨Ú¨ ÙD ÍÙêŸÞ¥ ô¦ë]ª, Íîμª-JÚ¥ óŸ«ú£ö˺ ÏÙTxùà ÷«æ°x-è[ª-꟪Ùç˶, -cOªÚÛª Íú£õª ú‡E÷« ÍÙç˶ êμõªþ§e- Íìoåªd àŸ«›ú-î¦ô¢ª.÷ªôÁ-îμjí£± êμõª-Þœªö˺ Íìª-ÚÛªìo vð§âËμ-ÚÛªdõª Ú¥ö˶ë]ª.- ÷³Ùñ-ô³ö˺ Íö° Ý°SÞ¥ ÑÙè[åÙ ÚÛù£d-÷ª-E-í‡Ù-#ÙC.- ë¯ÙêÁ û¦õªÞœª ûμõõ êŸô¦yêŸ ÷ªSx Íîμª-JÚ¥ îμRx × Õæ© ÚÛìq-öËμdFq vð§ô¢Ù-GÅÙà¦Ù.ÍÚÛ\è[ ÑÙå«û¶ ÷ªëÅ]u ÷ªëÅ]uö˺ ÷#a ÏÚÛ\è[ ví£óŸª-ê¦oõª ඛú-î¦üŒxÙ.-

ò°-M-÷±-èÂö˺ îμ³ë]õª

膸Ú:- ·ôÙè˶üŒ‰x Îë¯óŸªÙ ö˶ÚÛ-ð¼-ô³û¦ ÚÛ«è¯ ñA-¸ÚÙ-ë]ªÚÛª ú£J-ð¼-ó¶ªÙêŸ è[ñª( ú£Ùð§-CÙ# 2007ö˺ AJT ÏÙè…óŸ« ÷à¦aÙ.- Íìª-í£îª NªêŸhöËÀ ÍE ÷« ›úo-꟪è[ª ÷³Ùë]ªÚÛª ô¦÷-è[ÙêÁ vÚ¨·ÚæÀ òËμæ¨dÙÞ ÚÛëÇ] -c99e- ›íô¢ªêÁ Bø‹Ù.- 2009ö˺ JMâËμj ò°Þ¥ Îè…ÙC.- ÐôÁ-Vö˺x ú‡E÷« ·ôÙè[ª î¦ô¦õª Îè[åÙ Þ•í£p Nù£óŸªÙ.ÍC Ôè[ª î¦ô¦õª Îè…ÙC.- êŸô¦yêŸ šíë]ÌÞ¥ ÚÛù£d-í£-è[-ÚÛªÙ-è¯û¶ w·Újîª Ú¥îμªè† Íô³ì -cÿ¼ô Ïû ë] ú‡æ©e-Ú¨ Í÷-Ú¥øŒÙ ÷#aÙC.Î ú‡E÷« Eô¦t-é°-EÚ¨ ò°ö°@ íƇöËÀt¬q ÷³Ùë]ªÚÛª ÷#aÙC.- ÍC ò°Þ¥ ÷ú£«üŒ‰x ô¦ñ-æ¨dÙC.- -cÿ¼ô Ïû ë] ú‡æ©e- ö°Ùæ¨ ú‡E-÷«õª à¶óŸª-÷ªE êŸô¦yêŸ à¦ö°-÷ªÙC Íè…-Þ¥ô¢ª.- Ú¥F Ö¸Ú-ö°Ùæ¨ ú‡E-÷«õª ඛúh ÷´ú£ö˺ í£è…-ð¼-ê¦-÷ªE à¶óŸª-ö˶ë]ª.ô¦âËÀ:- îμ³-ë]æ¨ ·ôÙè[ª ÚÛëÇ]-õÚÛ« GÅìoÙÞ¥ Ðþ§J íÆ£Fo, v¸Ú@ û¶í£-ëÇ]uÙêÁ ÚÛëÇ] ô¦ú£ªÚÛªû¦oÙ.- ë¯Eo šújíÆà ÍM Ý°ûÂÚ¨ NE-퇛úh.-.-.ÎóŸªû¶ ìæ¨Ù# EJt-þ§h-÷ª-û¦oô¢ª.- Íë¶ -cÞÁ ÞÁî¦ Þ¥ûÂe-.- êŸô¦yêŸ Ú¥ô•p-¸ôæÀ ú£Ùú£–õ« DE Eô¦t-éÙö˺ òÅ°Þœ-÷ª-óŸ«uô³.Î ú‡E-÷«êÁ -câ°ÙH Ú¥îμªè†e- Íû¶ Ú¥ûμq-íÃdE ò°M-÷±-èÂÚ¨ í£J-àŸóŸªÙ à¶ø‹Ù.- ÍëÁ ô¢ÚÛÙ ëμóŸ«uõ ÚÛëÇ].- ú‡E÷« æÀ.- óŸ³÷-êŸÚ¨ ò°Þ¥ ì#aÙC.- Ïí£p-æ¨Ú© ð§ôÂdn-2 BóŸª-÷ªE Íè[ª-Þœª-꟪Ù-æ°ô¢ª.- ÷«ÚÛª úˆ·Úy-öËÀq-šíjì ÍÙêŸ Îú£Ú¨h ö˶ë]ª.- DEÚ¨ ÷«vêŸÙ Nªì--

ô³Ùí£± Ï#a Bë¯Ì-÷ª-ìª-ÚÛªÙ-åªû¦oÙ.àŸ«è¯L! ÞÁ ÞÁî¦.-.-.- êŸô¦yêŸ -cuíˆ ÓÙè…ÙÞÂe- ÍE šújíÆÃ-êÁû¶ ÷ªôÁ ú‡E÷« Bø‹Ù. ÍC Íìª-ÚÛª-ìoÙêŸ ï‡°æÀ Ú¥ö˶ë]ª.ê¦â°Þ¥ ú‡ë¯ô¢– ÷ªö˺|vê¦ ïˆ°ôÁÞ¥ -cÔ âËμÙæ¨öËÀ-÷ªûÂe- Bø‹Ù.- óŸ«ÚÛ{ûÂ, Ú¥îμªè† ví£ëů-ìÙÞ¥ ÑÙè˶ Ð ú‡E÷« ÚÛ«è¯ ï‡°æÀ Íô³ÙC.-

æ°-M-÷±-èÂö˺ Eô¦t-êŸ-õªÞ¥

ô¦âËÀ:- ú‡ô¦âËÀ ÍE ÷« Íú‡-šúdÙæÀ èËμj·ô-ÚÛdô ڕû¦oüŒx Ú¨Ùë]å × ÚÛëÇ] àμð§pè[ª.- ÷´, ôÁ û¦F ÚÛLú‡ Î ú‡E÷« EJtÙà¦Ù.Íë¶ -cè† íÆ£ô ëÁí‡è†e-.- æ°M-÷±-èÂö˺ ë]ô¢)-ÚÛª-õªÞ¥ Ú¥ÚÛªÙè¯ ÷³Ùë]ª Eô¦t-êŸ-õªÞ¥ Íè[ªÞœª šíæ°d-÷ª-ìo-÷«å.- ٠î¦é¨áu ví£ÚÛ-å-ìõ« Bú£ªhÙæ°Ù.- î¦æ¨E ÓÚÛª\-÷Þ¥ šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂ-ö˺û¶ ù£«æÀ à¶þ§hÙ.- ÏÚÛ\è[ í£Eà¶-óŸªè[Ù ÓÙêÁ ô³Þ¥ ÑÙåªÙC.- íÆ£±è í£ô¢ÙÞ¥ ÏÙè…-óŸ«ö˺ šïj°ë]-ô¦-ò°ë¶ òËμúÃd.膸Ú:- Ó-í£p-æ¨-·Újû¦ êμõª-Þœªö˺ ú‡E÷« Bþ§hÙ.- Íö°-ÞœE ÔëÁ ÖÚÛæ¨ B›ú-óŸ«-õìo ê•Ùë]ô¢ ÷«ÚÛª ö˶ë]ª.- Ïí£p-æ¨¸Ú #ô¢Ù-@N, ÷ª›ï°-ùÃ-ò°-ñª-õìª ÚÛLú‡ ÚÛëÇ]õª NE-í‡Ùà¦Ù.Ú¥F ÍN ÷ô¢\-÷±æÀ Ú¥ö˶ë]ª.- Î öËºåª Bô¢ªa-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ÷« ú‡E-÷«ö˺x êμõª-Þœª-ë]ìÙ ÚÛE-í‡Ù-à¶ö° úˆìªx ú£”ù‡dþ§hÙ.- -cÞÁ ÞÁî¦ Þ¥ûÂeíÆ£úÃd úˆûÁxû¶ #ô¢Ù-@N ð§å NE-í‡-ú£ªhÙC.-

›íô¢ªx ·ôÙè[ª.-.-.- vò°Ùè ÖÚÛæ¨

ô¦âËÀ:- Ï-ë]Ìô¢ª èËμj·ô-ÚÛd-ô¢xE í‡L# ÖÚÛ ú‡E÷« BóŸª-÷ªÙç˶ î¦üŒ‰x ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ Ú•åªd-Ú•E îμRxð¼-ê¦ô¢ª.- ÷« ú£ÙÞœA î¶ô¢ª.- ÷« Îö˺-àŸìõ«, ÍGÅ-ô¢ª-àŸªõ«, òÅ°îËÁ-ë¶y-Þ¥õ« Ö¸Úö° ÑÙæ°ô³.- ٠÷³Ùë]ª všíÆÙèÂq, Ú¥xúÃ-æÀq.îμ³ë]-åªoÙ< ví£A vð§âËμ-ÚÛªdÚ© ÚÛL›ú í£Eà¶ú£ªhû¦oÙ.- Ïë]Ìô¢Ù Íìo íƈLÙÞ ô¦ë]ª.Eô•t--÷«-åÙÞ¥ àŸJaÙ-àŸª-Ú•E Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªÙæ°Ù.- û¶ìª ô¦›ú úˆìªx êŸìÚÛª àŸ«í‡Ù# ÍGÅ-vð§óŸªÙ Íè[-Þœª-ê¦ìª.Íö°¸Þ êŸìª ô¦ú‡ÙC àŸ«í‡›úh û¦ ÍGÅvð§óŸªÙ àμñª-ê¦ìª.膸Ú:- ÷« Ïë]ÌJ û¶í£ëÇ]uÙ ë¯ë¯í£± ÖÚÛç˶.ÖÚÛ Õè…óŸ« ÷›úh ë¯E-šíjì GÅìo ÚÁé°ö˺x àŸJaþ§hÙ.- ÖÚÁ\-þ§J Î ÚÛëÇ] šíÆjìöËÀ Ú¥÷-è¯EÚ¨ Ôè¯C í£è[ª-꟪ÙC.- ÷« ë]Þœ_ô¢ Óí£±pè[« û¦õª-·Þjë]ª ÚÛëÇ]õª ú‡ë]ÌÄÙÞ¥

ÑÙæ°ô³.- öËμjûÂ ×¸Ú Íìª-ÚÛª-û¦oÚÛ ·ôÙè[ª ÷´è[ª ûμõö˺x vú‡\í£±d ú‡ë]ÌÄÙ à¶ú£ª-ÚÛªÙæ°Ù.Ïë]Ì-ô¢÷´ šúæÀö˺ ÑÙè… í£ìªLo í£ÙàŸªÚÛªÙæ°Ù.- ð¼úÃd vð»è[-ÚÛ{û ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÖÚÛô¢ª OÓíÆÃ-ÓÚÂq í£ìªõª àŸ«ú£ªhÙç˶ ÏÙÚ•-ÚÛô¢Ù NªÚ¨qÙÞÂ àŸ«þ§hô.- ÷ª÷ªtLo àŸ«ú‡ ñóŸª-åî¦üŒ‰x âËμõ-úÃÞ¥ íƈõ-÷±-꟪Ù-æ°ô¢ª.- Ïë]Ìô¢Ù Ïí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« Îô¢ª ú‡E-÷«-õÚ¨ í£E-à¶ø‹Ù.î¦æ¨Ú¨ -cô¦âËÀ ÍÙè 膸Úe- ú‡E-÷«-õª-Þ¥û¶ ÞœªJhÙí£± ÑÙC.-

ú‡-E÷« Í÷«t-ô³ö˶

ô¦âËÀ:- ví£ú£ªh-ê¦-EÚ¨ Ïë]Ìô¢Ù ÷³Ùñ-ô³-ö˺û¶ Ïõªx-Ú•-ìª-Ú•\E ú‡–ô¢-í£è¯“Ù.- û¶ìª Îíƈ-ú£ªÚ¨ ôÁW îμüŒxìª.- ÷³Ùñ-ô³ö˺ ÓÚÛ\è[ Ú•êŸhÞ¥ Ú¥íƈ-ÿ§íà êμJ-#û¦ ÍÚÛ\-è[Ú¨ îμRx ôÁáÙê¦ Þœè[ª-í£±-ê¦ìª.- Ôëμjû¦ ¸ÚíÆà îμ·ôj-æ©Þ¥ ÑÙë]Ùç˶ îμRx àŸ«þ»-þ§hìª.- ì#aê¶ ÍÚÛ\è˶ ÚÛ«ô•aE vú‡\í£±d ô¦ú£ª-ÚÛªÙ-æ°ìª.- ÖÚÛ-þ§J ú‡E÷« îμ³ë]-öËμjê¶, Íë¶ ví£í£ÙàŸÙ.- ö˶ì-í£±è[ª ú£ÙUêŸÙ NÙæ°ìª.- ú£ÙU-êŸÙö˺ û¦ÚÛª ví£î¶øŒÙ ÑÙC.- ÏÙÚ¥ Ý°S ë•J-򬐦 šújÚ¨xÙ-ÞÂÚ¨ îμü°hìª.- û¦ÚÛª šíüŒxô³ ·ôÙè˶-üŒx-÷±-êÁÙC.û¦ X÷ªA ÿ§÷ªM è˶.- êŸìª òËμÙÞ¥M.ú‡E-÷«ö˺x vÚ¨ó¶ª-æ¨îË èËμj·ô-ÚÛdôÂ.- ô¢ÙÞÂë¶ ñú£ÙA, ×ÙÚ¥ô¢, ë]ò°ÙÞÂn-2 ú‡E-÷«-õÚÛª ë]ô¢)-ÚÛêŸy NòÅ°-ÞœÙö˺ í£E-à¶-ú‡ÙC.- šíRxÚ¨ ÷³Ùë]ª ÷«êÁ ÖÚÛ ú‡E-÷«Ú¨ í£E-à¶-ú‡ÙC.膸Ú:- û¦ X÷ªA Íì«-ô¦ëÅ].- êŸìª ò°M-÷±-èÂö˺ ÓTb-ÚÛ«u-æ¨îË vð»è[«u-ú£ôÂ.šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂö˺ ú‡–ô¢-í£è[“ ÑêŸh-ô¦-C-î¦üŒ‰x.û¦ÚÛª ú‡E-÷«ö˶ @NêŸÙ.- û¦ Hó¶ª ÷”Ah.٠ú‡E-÷«õª BóŸª-ì-í£±è[ª î¶ô•-ÚÛJ ú‡E-÷«õª àŸ«þ§hìª.- Ïí£±pè[ª îμòËÀ ú‡K-úÃõª ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÷ú£ªh-û¦oô³.- Î vçËμÙèÂE Þœ÷ª-Eú£ªh-û¦oìª.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ÷« ûμÚÂq¬ ¬d vð§âËμÚÂd Íë¶.- Íîμª-â°-ûÂêÁ 10 Óí‡-þ¼è[ªx ÑÙè˶ ÖÚÛ îμòËÀ ú‡Kúà à¶ú£ªhû¦oÙ.- Ïí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« ·ôÙè[ª ÞœÙåö˺x ÷³T›ú ÚÛëÇ]ö˶o àμñªêŸ« ÷à¦aÙ.- Ïí£±pè[ª θôè[ª ÞœÙåõ ÚÛëÇ] Bú£ªhû¦oÙ.- ÏC BóŸª-è¯-EÚ¨ Ôè¯C í£è[ª-꟪ÙC.- Î êŸô¦yê¶ Ú•êŸh ú‡E÷«! H


ÍëÁ áÙ꟪ ÎvøŒ÷ªÙ.-.-.Þ¥óŸª-í£èÁ Íû¦-ôÁ-ÞœuÙ-êÁûÁ ò°ëÅ]-í£è˶ áÙ꟪-÷±-öËμûÁo Î ÚÛªåªÙñÙ Fè[ì ûμ÷ªt-CÞ¥ ÚÁõª-ÚÛªÙå« ÚÛE-í‡-þ§h-óŸª-ÚÛ\è[.ÏÙêŸÚ© î¦æ¨E ÍÙêŸ v›í÷ªÞ¥ à¶ô¢-D-ú‡ÙC Ó÷ôÁ êμõªþ§.-.-.ÎC-î¦-úˆõ ÍGÅ-÷”-CÌÄ-ÚÁú£Ù êŸÙvè… ò°ò° Îd Íè[ª-Þœª-â°-è[-ö˺xû¶ ìè[-î¦-õE Eô¢g-ô³Ù-àŸª-ÚÛªE, Në¶-ø‹ö˺x ÚÁåªx ú£Ùð§-CÙචÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹Eo Ú¥ë]-ìª-ÚÛªE Íè[-N-ò°å í£æ¨dì ví£Ú¥ùà Îd.÷Ùë]-õ-Ú•DÌ ÷ìu-÷ª”-Þ¥-õÚÛª ÎvøŒóŸªÙ ÚÛLp-þ¼hìo ÎóŸªì -cóŸ«E-÷ªöËÀ ÎôÂ\e-ö˺ڨ Íè[ª-Þœª-ší-è…ê¶.-.-.-

ֻ

-ô¦ù£Z, Þœè…a-ôÁL ë]Ùè[-Ú¥-ô¢éuÙ, ›ï°÷ª-õ-ÚÛþ§ vÞ¥÷ªÙ-ö˺E ÎóŸªì ÏÙæ¨Ú¨ Îìª-ÚÛªû¶ ÑÙåªÙë¯ áÙ꟪ ÎvøŒ÷ªÙ.ö˺í£-õÚÛª îμRê¶ ví£Ú¥ùÃ í£±LE E÷³-ô¢ª-êÁûÁ šïj°û¦ìª ÷³ë]ªÌ à¶ú£«hûÁ ÚÛE-í‡-þ§hô¢ª.× Íè[-N-ñLx ÎóŸªì òÅ¡ªá-îμªÚ¨\ ÷³ÚÛª\ìª ÷³ë¯Ìè[ ÷›úh, îμì-ÚÛ-Ú¥-üŒxêÁ ìè[ªú£«h êŸì ûμjí£±é°uEo ví£ë]-J)-ú£ªhÙ-åªÙC Óõª-Þœª-ñÙæ¨.÷ªôÁ-í£ÚÛ\ ÎóŸªì ÷ªìª-÷ªè[ª Íô¢gîËÂ, ê¦àŸªð§-÷³êÁ Îè[ª-ÚÛªÙå« ÚÛE-í‡-þ§hè[ª.- Íö°-ÞœE Í÷Fo šíÙí£±è[ª áÙ꟪-÷±õª Ú¥÷±.- ÍÙêŸÚÛû¦o ÓÚÛª\î¶.- Ú¥F ÷ìu-vð§-éª-õêÁ ú£ï£°î¦ú£Ù Íû¶C Ô ÖÚÛ\-ôÁ-V-ö˺ûÁ ÚÛªC-¸ôC Ú¥ë]ª.- v›í÷ªÞ¥ Î-ô¦Eo ÍÙCú£«h ví£ê¶uÚÛ P¤ÛéêÁ î¦æ¨-E þ§ëÅ]ª-áÙ-꟪-÷±-õªÞ¥ ÷«JaÙC ví£Ú¥øË ÚÛªåªÙñÙ.-

Î ë]”øŒuÙ ÚÛõ#î¶ú‡ÙC

èËμñ(Äóμ«u ë]øŒ-ÚÛÙö˺ ›ï°÷ª-õ-ÚÛþ§ö˺ Óåª-àŸ«-ú‡û¦ ›íë]-J-ÚÛ.- Î ú£÷ª-óŸªÙ-ö˺û¶ ÍÚÛ\è[ Íè[ª-Þœª-ší-æ°dô¢ª Îd ë]Ùí£-꟪õª.20 šï°Ú¥dô¢x Núˆh-ô¢gÙö˺ -cö˺Ú Gô¦ë]K ví£ÚÛöËÀpe- Íû¶ ñ-üŒ-›ú-÷õ vð§âËμ-ÚÛªdìª à¶í£-æ°dô¢ª.- ›íë]-JÚÛÙ, ð¼ù£-Ú¥--ô¢-ö˺í£Ù, Íû¦-ôÁÞœuÙ, Eô¢¤Û-ô¦-ú£u-êŸ-õêÁ ò°ëÅ]-í£-è[ª-êÁìo ÷«è…óŸ« ÞÁÙè[ª-õÚÛª Ñ#êŸ îμjë]u-›ú-÷-õÙ-CÙàŸ-è[Ù-êÁ-ò°åª àμåx-Ú¨Ùë¶ ð§ôȦõ« àμ›ípî¦ô¢ª.- î¦J ÚÛù£dÙ ÒJ¸Ú ð¼ö˶ë]ª.- Íö° àŸë]ª-÷±-ÚÛªìoî¦üŒxö˺ è¯ÚÛdô¢«x ÏÙ>-Fô¢«x æ©àŸô¢«x Íô³-ì-î¦-ü˜xÙ-ë]ôÁ.- ÎC-î¦-úˆõª ÷u÷-þ§óŸªÙ û¶ô¦aô¢ª.- î¶åìª ú£Ùví£-ë¯óŸª î¶è[ª-ÚÛ¸Ú í£J-NªêŸÙ à¶ø‹ô¢ª.- Î ë]Ùí£-꟪õ ›ú÷õª ÍÚÛ\è…êÁ ÎÞœö˶ë]ª. ÍÙë]ªö˺ڨ áÙ꟪ ví£í£ÙàŸÙ ÚÛ«è¯ à¶JÙC.- ÍÙë]ªÚÛª ví£Ú¥øËÂ àŸ«ú‡ì × ë]”øŒu Ú¥ô¢éÙ.- -cÙ

Íè[-N-êŸLx Öè…-ö˺ڨ à¶Jì ê•L-ôÁ-V-õN.- Ú•Ùë]ô¢ª ÎC-î¦-úˆõª ÚÁAE î¶æ°è… ÚÛvô¢ÚÛª ÚÛæ¨d Bú£ª-·Ú-üŒ‰-꟪-û¦oô¢ª.àŸE-ð¼-ô³ì Î êŸLx ÚÁAE ÍÙæ¨-ší-åªd-ÚÛªE × í‡õx-ÚÁA ÑÙC.- ë¯Eo ÔÙ à¶þ§h-ô¢E Íè…-Tê¶, Î ·ôÙæ¨F ÷Ùè[ª-ÚÛªE AÙæ°-÷ªE àμð§pô¢ª.- ÍC ììªo ÚÛõ-#-î¶-ú‡ÙC.- Íö°-ÞœE î¦üŒx ÎÚÛ-LE êŸí£±p-í£-åd-ö˶ìª.- cÎ í‡õx-ÚÁ-AE û¦Ú¨-÷yÙè….-.-.- ñë]ª-õªÞ¥ GóŸªuÙ, ñådõ« Ïþ§hìªe- ÍE î¦üŒxêÁ ò˶ô¢Ù ÚÛªë]ª-ô¢ªa-ÚÛªû¦oìª.- Î í‡õx ÚÁê¶ ñGx.-.- Ú•CÌ ôÁV-ö˺xû¶ ÍC ÷« ÏÙæ˺x ú£òÅ¡ªu-ô¦-öËμj-ð¼-ô³ÙC.÷« ÏÙæ¨ Î÷-ô¢é˶ ë¯EÚ¨ Eî¦-ú£îμªi, û¶æ¨ cóŸ«E-÷ªöËÀ ÎôÂ\e- þ§–í£-ìÚÛª Ú¥ô¢-é-îμªiÙC.- Î ú£ÙíÆ£ªåû¶ vÚÛ÷ªÙÞ¥ ÎCî¦úˆö˺xì« ÷«ô¢ªp Bú£ª-Ú•-#aÙC.- Íí£p-æ¨-ìªÙ# î¦üŒ‰x Þ¥óŸª-í£è[“ áÙ꟪-÷±-õìª Bú£ª-Ú•#a ÷ú£ªh-÷«-Jpè… í£ëÇ]ÚÛÙ Ú¨Ùë] Ïú£ªhÙ-è[-åÙêÁ ÎvøŒ-÷ªÙö˺ áÙ꟪-÷±õ ú£ÙÜu šíô¢ª-ÞœªêŸ« ÷þ¼hÙCe- ÍÙå« Îû¦æ¨ ôÁVLo Þœªô¢ªh à¶ú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª ví£Ú¥øËÂ.ví£ú£ªhêŸÙ ÎóŸªì ú£Ùô¢¤Û-éö˺ 90 ÷ô¢ÚÛ« ÷ìu-÷ª”-Þ¥õª Ñû¦oô³.- ìÚÛ\õ« #ô¢ª-êŸõ« Ó-õª-Þœª-ñÙå«x Íè[-N-Ñ-è[-êŸõ« ÚÁ꟪õ« ð§÷³õ« îμ³ú£üŒŠx, ûμ÷ªüŒŠx >ÙÚÛõ«.-.-.Ïö° î¦æ¨ö˺x ÓûÁo ô¢Ú¥õª.- ÖÚÛ ú£Ùë]ô¢(ÄÙö˺ ›ï°÷ª-õ-ÚÛþ§ vÞ¥÷ªÙ ÍÙê¦ ë¯ë¯í£± ÷´è[ª-÷Ù-ë]-õ áÙ꟪-â°-꟪-õêÁ EÙè…-ð¼-ô³Ùë]å.- -c#ìo-êŸ-ìÙö˺ û¶ì« ÏÙÚ¥ Ú•ÙêŸ÷ªÙC í‡õxõÙ ÷ìu-vð§-éª-õêÁ ÚÛL›ú ìC-Ú¨ îμRx Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 14

þ§oìÙ à¶ú‡ ÷à¶a-î¦üŒxÙ.- ÖÚÛ #ô¢ªêŸ ÷«êÁû¶ í£è[ª-ÚÛª-û¶C.- Íô³û¦ ٠Óí£±pè[« î¦æ¨Ú¨ òÅ¡óŸª-í£-è[-ö˶ë]ªe- ÍE àμñª-ê¦è[ª Îd Ú•è[ªÚÛª ÍE-¸ÚêÂ.- Þ¥óŸ«õ ìªÙ# ÚÁõª-ÚÛª-ìo î¦æ¨E îμ³ë]æ˺x Íè[-Nö˺û¶ ÷C-ö˶-›ú-î¦-ô¢å.Ú¥F ví£Ú¥øË ÚÛªåªÙ-H-ÚÛªõ ö°õ-ìÚÛª Íõ-î¦-åªí£è[“ ÍN Íè[-Nö˺ ÑÙè[-ö˶ÚÛ Ú•Eo îμìÚ¨\ AJ-T ô¦÷è[Ù, Ú•Eo òËμÙÞœêÁ àŸE-ð¼-꟪Ù-è[è[ÙêÁ ví£ê¶u-ÚÛÙÞ¥ Ôô¦p-åª-à¶-ú‡ì óŸ«E-÷ªöËÀ ÎôÂ\-ö˺û¶ î¦æ¨E ú£Ùô¢¤¨-þ¼hÙC Îd ÚÛªåªÙñÙ.àŸåd-í£-ô¢-îμªiì EñÙ-ëÅ]-ì-õìª Íìª-ú£-JÙ# ÷ìu÷ª”-Þ¥-õ-ÚÁú£Ù ò˺ìªõª Ôô¦p-åª-à¶-ú‡-ì-í£p-æ¨Ú© ë¯Eo áÙ꟪-ví£-ë]-ô¢)-ì-ø‹õ ÍE àμí£pö˶Ù.ÍN Îd ÚÛªåªÙ-ñ-ú£-òÅ¡ªuõ v›í÷ª-ð§-ø‹-E¸Ú ñÙDõª êŸí£p Ïìªí£ ÒàŸ-õÚÛª Ú¥ë]E àŸ«ú‡ì-î¦-ü˜x-÷-J-·Újû¦ ÍE-í‡-ú£ªhÙC.H


è[

ñª(ìo ÷«ô¦-V-õÚ¨ ÍFo Bí‡ ÷³àŸaç˶x.-.-.- ú£ô¢ë¯ î¶è[ª-ÚÛö˶.-.-.- í‡ö°x í‡ö°xè[ª í£±æ¨dÙC îμ³ë]õª.-.-.- ò°ô¢-þ§-õö˺ ÷Ùè… î¦¸ôa ð§óŸª-þ§õ ô¢ªàŸªõ«, Þœè[-í£õª ë¯æ¨ê¶ ñ«·ôõ CÞœ-ë]ª-è[ª-í£±õ«, Íè[ª-Þœª-ö˶›úh ÍJ-šúõª í£Jච÷³J-ð§õ«, šíë]Ì-í‡-õx-ô³ê¶ ì÷-í‡Ù-è…-÷Ù-åõ Îô¢-TÙ-í£±õ«.-.-.- Ïö° šíJ-¸Þ-Ú•DÌ Íè[ª-Þœ-è[ª-Þœªû¦ AóŸªuE î¶è[ª-ÚÛö˶.- ÏÚÛ, šíüŒxÙç˶ ÷«åö°.-.-.EPa-ê¦ô¢–Ù îμ³ë]õª ÍÙí£-Ú¥õ ÷ô¢ÚÛ« ÍFo Bí‡ ÚÛñª¸ôx.-.-.- ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ NªôȦ-ô³õ í£Ùí£-Ú¥ö˶.-

šíüŒxÙç˶.-.-.- í£ÙCüŒŠx ú£Ùë]üŒŠx Ꟛípå«x êŸõÙ-vò°õ« ÷«vêŸî¶ª Ú¥ë]ª, <ô¢õ« þ§·ôõ« ÚÛÙêŸõ«.-.-.î¦æ¨ö˺x šíç˶d ûÁô¢«-JÙචôÁüŒŠx ôÁÚÛüŒŠx GÙëμõ« àμÙñªõ« ÍÙå« ú£J-Ú•êŸh í£õxN ÍÙë]ª-ÚÛªÙ-æ˺ÙC ÐêŸô¢Ù.ôÁüŒŠx ôÁÚÛ-ü™x-Nªæ˺ ûÁô¢«-JÙ-àŸ-è[-Ùæ˺.-.-.- êμõª-ú£ª-ÚÁ-î¦-õÙç˶ ÷«vêŸÙ ꟫ô¢ªp-ÞÁ-ë¯-÷J >ö°xÚÛª ví£óŸ«éÙ ÚÛæ°d-LqÙë¶.-.-!

ÖÚÛ-í£±pè[ª Îè[-ší-Rx-î¦-ô¢-ô³û¦, ÷ªÞœ-ší-Rx-î¦-ô¢ô³û¦ šíRx î¶è[ª-ÚÛö˺x òÅ°ÞœÙÞ¥ ÔîËÁ ·ôÙè[ª÷´è[ª ô¢Ú¥õª ÷ªï£„-Í-ô³ê¶ θôè[ª úˆyåxìª òÅ°K šújVö˺x à¶ô³Ù# Ï#a-í£±-àŸªa-ÚÛªE, Κíjì àŸªåd-í£-Ú¥\-õÚÛª í£ÙàŸª-ÚÛª-û¶-î¦ô¢ª.- Ú¥F û¶æ¨ šíRx êŸÙ꟪ö˺ ÍõÙ-ÚÛ-ô¢-éÚ¨ vð§ëůìuÙ šíJ-TÙC.- šíRx ë]ªú£ªhõ« ÷ªÙè[-ð§ö˶ Ú¥ë]ª, šíRxö˺ î¦è˶ ÷ú£ªh-þ§-÷ª-vTE ÚÛ«è¯ ÎÚÛ-ô¢{-é©óŸªÙÞ¥ îμªJ-í‡-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÍÙë]ªö˺ òÅ°ÞœÙ-Þ¥û¶ ÖÚÛ-J-Ú•-ÚÛô¢ª Ï#a-í£±-àŸªa-ÚÛªû¶ í£Ùè[«x NªôȦ-ô³õêÁ ÚÛ«è…ì EPa-ê¦ô¢– ê¦Ùñ«-ö°-õìª šújêŸÙ ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸªÙÞ¥ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶ú‡ ÍÙë]ÙÞ¥ ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-àŸè[Ù vÚÛ÷ªÙÞ¥ šíô¢ª-Þœª-êÁÙC.Íô³ê¶, ÑêŸh-ô¦ÙvëÅ], ÑòÅ¡-óŸª-ÞÁ-ë¯-÷J >ö°xö˺x ÷ªÞœ-ší-Rx-î¦ô¢ª êŸ÷ª ÏÙæ¨ ÷ªï£„-õ¤¨t Ú¥ò˺꟪ìo ÚÁè[-LÚ¨ EPa-ê¦ô¢–Ù, Nî¦ï£°Ù, øËËÁòÅ¡ìÙ î¶è[ª-ÚÛö˺x ìÞœõ« <ô¢-þ§-·ô-õ-êÁ-ò°åª ñ«ÙDõè[«“õ«, ÞÁô¢ª-Oª-KÈõ«, ÚÛ>b-Ú¥-óŸªõ«, áÙUô¢ªõ«, ÷ªè[-êŸ-Ú¥-â°õ«, Nªì-í£-ú£ª-ìªoÙ-è[õ«, í£ÙàŸ-ë¯ô¢ #õ-ÚÛõ«.-.-.- Ïö° í£õª ô¢Ú¥õ NªôȦ-ô³õ« í£²õ« í£Ùè[xêÁ -cÚÛÙêŸe-ìª Bú£ªÚ•#a, àŸ«è[-àŸ-ÚÛ\Þ¥ ví£ë]-J)-þ§hô¢ª.- ðÆ»æ˺-O-è…óμ« ù£«æÀõ í£±éu÷« ÍE ÍN ÷ªJÙêŸ íÆ£ªìÙÞ¥ Îè[Ù-ñ-ô¢ÙÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-à¦-õìo Ñë¶Ì-øŒÙêÁ ÎóŸ« NªôȦ-ô³Lo òÅ°K šújVö˺x à¶óŸª-è[Ù-êÁ-ò°åª ÍÙë]ªö˺ šíç˶d #õ-ÚÛMo ÚÁî¦ úˆyåxF ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ í£²õ« í£Ùè[«x ÚÛ«ô¢-Þ¥-óŸªõ« ÚÛåd-è¯õ« ë¶÷±è… NvÞœ-õ ô¢«ð§ö˺x ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸªÙÞ¥ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ô³Ù-àŸè[Ù Îì-î¦-ô³-BÞ¥ ÷«J, vÚÛ÷ªÙÞ¥ ÏêŸô¢ vð§Ùê¦-õÚÛ« î¦uí‡Ù-#ÙC.Íô³ê¶, NªôȦ-ô³ö˺x Óí£±pè[« í£ÙàŸ-ë¯ô¢ #õ-ÚÛõ« ÚÁî¦ ô¢Ú¥ö˶ Íô³ê¶ Ú•êŸh-ë]ìÙ Ô÷³Ù-åªÙC Íìª-ÚÛªìo ꦛí-øŒy-ô¢Ù, ô¦á-÷ªÙvè…Ú¨ àμÙCì ú£ªô¢ª#, òÅ¡Ú¥hÙ-á-û¶óŸª ë]ªÚ¥-é ë¯ô¢ªõª ôÁüŒŠx ôÁÚÛ-üŒx-ö°Ùæ¨ ÷ú£ªh-÷±-õ-êÁò°åª ë¶÷±üŒx NvÞœ-õ« GÙëμõ« àμÙñªõ ô¢«í£Ù-öËºì« NªôȦ-ô³-õìª êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÷ªô¢-÷ª-ô¦õ«, ñ«ÙD ð§ÚÛÙêÁ à¶ú‡, í£õª-àŸE ð§xú‡dÚ ÚÛ÷-ôÂêÁ ð§uÚ à¶ú‡ àŸOª\-ë¯-ô¦-õêÁ ÍõÙ-ÚÛ-J-þ¼hìo Ð Bí‡ šíRx-êŸÙ꟪ þ§÷ªvT šíRx-î¦-JE NøË™-ù£ÙÞ¥ ÎÚÛ-J{-þ¼hÙC.Ï÷û¶ Ú¥ë]ª, ÎóŸ« ë]ªÚ¥-é°ö˺x ÚÁî¦ úˆyåxìª í£Ùè[«x ÚÛ«ô¢-Þ¥-óŸªõ« Ú•ñ(-JÚ¥-óŸªõ ÎÚ¥-ô¦ö˺x ÓÙêÁ Íë]ª(Ä-êŸÙÞ¥ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú£ªh-û¦oô¢ª.- í£Pa÷ª òËμÙÞ¥öËÀ

ìªÙ# ô¢í‡pÙ-#ì ð§ÚÛ-ø‹ú£Y Eí£±-éª-õêÁ šíRxî¦J ÍGÅ-ô¢ª-àŸª-õÚÛª êŸÞœ_-åªxÞ¥ ú£ï£°-á-ô¢Ù-Þœª-õêÁ ví£ê¶u-ÚÛÙÞ¥ à¶ô³-þ¼hìo ú£ªô¢ª# î¦J ÚÁî¦ úˆyåªx Øô¦ ÍE-í‡Ù-à¶ö° ÑÙåª-û¦oô³.Eâ°-EÚ¨ Ð ÚÛÙêŸõ« þ§·ôõ ú£Ùú£\”A Ðû¦-æ¨ë¶Ù Ú¥ë]ª, ÚÛ÷ª-FóŸª Ú¥÷uÙÞ¥ àμí£±pÚÛªû¶ úˆê¦-ô¦-÷³õ ÚÛü°ué Ú¥õÙ ìªÙ< Ñû¦oóŸªE êμõª-þ¼hÙC.- ë]øŒ-ô¢-ëÇ]-÷ª--ô¦V ìõª-ÞœªJ ÚÛª÷«-ô¢ªõ Nî¦--EÚ¨ í£åªd-<-ô¢õ« ÎòÅ¡-ô¢-é°-õêÁ-ò°åª í£õª í‡Ùè…-÷Ù-å-õêÁ Ò¸ô-TÙ-í£±Þ¥ îμRx-ìåªx ð¿ô¦-é¨ÚÛ ÚÛëÇ]ìÙ.- Îû¦æ¨ ú£Ùú£\”-AÚ¨ #oÙÞ¥ ô¦Võ« ú£Ùí£-ìªoõ« êŸ÷ª ë]ô¦pEo ví£ë]-J)Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÚÛÙêŸLo Bú£ª-ÚÛª-ô¦÷è[Ù vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.- í£²ô¢yÙ Þœªvô¢-ñ(Ùè[«x Óè[x-ñÙ-è[xêÁ ÷ªÞœ-ší-Rx-î¦ô¢ª í£Ùè[«x NªôȦ-ô³õ ÚÛÙêŸ-õêÁ ÷›úh, Îè[-ší-Rx-î¦ô¢ª ÒJ ð»L--ô¢ö˺xû¶ î¦JÚ¨ Óë]ª-·ôRx, ò°uÙè[ª--üŒÙ-êÁì« ð§ì-Ú¥õ Ú¥N-üŒx-êÁì« Nè…C Þœ”-õÚÛª Bú£ª-·ÚRx, ÍACÇ ÷ªô¦u-ë]õª ඛú-î¦ô¢ª.- Ïí£±pè[ª ñÙè[ªx ð¼óŸ«ô³, Ú¥ô¢ªx ÷à¦aô³.- ÷ªô¦u-ë]õª ÷«vêŸÙ Íö°¸Þ Ñû¦oô³, ÚÛÙêŸõ« ÷ªJÙêŸ íÆ£ªìÙÞ¥ ô¢«í£±-C-ë]ªÌ-ÚÛª-û¦oô³.- íÆ£LêŸÙ.-.-.- ÷ªÞœší-Rx-î¦ô¢ª êŸ÷ª þ§–ô³E ñæ¨d ÚÛÙêŸ-õ-ÚÁú£Ù í£C-î¶õ ô¢«ð§-óŸªõ ìªÙ# õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸªõ ÷ô¢ÚÛ« Üô¢ªa-ší-è[ª-꟪-û¦oô¢ª.- ÚÁî¦, wèËμjvíÆ£²-æÀqêÁ GÅìo ô¢«ð§ö˺x ඛú úˆyåx-êÁ-ò°åª Ú•êŸhÞ¥ ñ«ÙD, ÷ªô¢-÷ª-ô¦-õêÁ ඛú AóŸªuE ôÁüŒŠx, ôÁÚÛüŒŠx, GÙëμõ«, àμÙñªõ«.-.-.- ö°Ùæ¨ ÷ú£ªh-÷±Mo ÚÛÙêŸ-ö˺xÚ¨ මôa-ú£ªh-û¦oô¢ª.- êŸ÷ªëμjì Bí‡ ÍÙë¯-õêÁ šíRx-Ú•-#aì ÍA-ëÇ]ªLo ÎøŒa-ô¢u-àŸ-Ú¨-꟪Lo à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- -cÎóÀª.-.-.- ÷ª¸ôìÙè†.-.-.- šíüŒxÙç˶ í£ÙCüŒŠx.-.-.ú£Ùë]üŒŠx.-.-.- Bí‡ Bí‡ ô¢ªñª(-ôÁüŒŠx ú£Eo-ÚÛüŒŠx ÚÛ«è¯ìÙè†.-.-.-e- ÍÙå« ú£û¦oô³ ô¦Þ¥õª Îõ-í‡-þ¼hìo ÞÁë¯-ôÁüŒx Bí‡ ÚÛü°-ð¼-ù£-éìª ÍGÅ-ìÙCÙ-àŸ-ÚÛªÙè¯ ÑÙè[-Þœ-õ÷«.-.-! n- Þ¥è˶-í£Lx îμÙÚÛ-å-ô¢-÷ª-é-÷´Jh ì«uúÃ-åªè˶, ÷ªÙè[-›íå

ðÆ»æ˺õª: >.øË™ù£TJ, ô¦á÷ªÙvè…


-cEvë]-ö˶-÷-Þ¥û¶ ÷Ùæ¨Ù-æ˺xÚ¨ îμü™x-ú£-JÚ¨ ð»Þœõª ÚÛ¸Ú\ Ú¥íƈ ú‡ë]ÌÄÙ.- Î îμÙåû¶ ÷ªì-Ú¨-ù£d-îμªiì Ñð§t-ší-ú£-ô¢åªd ·ôè†.- ÷ªëůuoÙ ô¢ª#-ÚÛ-ô¢-îμªiì òÅ˺áìÙ, Îíƈú£ª ìªÙ# ÏÙæ¨Ú¨ ÷à¶a-ú£-JÚ¨ î¶è… î¶è… ú£«í£² êŸóŸ«·ôj ÑÙç˶.-.-.-e- Î Ò›ï° Íë]ª(ÄêŸÙ ÚÛë¯.Íô³ê¶ ÍC Eá-÷ªó¶ªu ôÁV ÓÙêÁ ë]«ô¢Ùö˺ ö˶ë]ª ÍÙåª-û¦oè[ª vGå-ûÂÚÛª àμÙCì îμ«ö˶ ôÁò˺-æÚ¨  ڨàμû ú£”ù‡d-ÚÛô¢h ÷«ôÂ\.-

òÅ¡

N-ù£u-꟪hö˺ ÏÙæ˺xE ÷ªìª-ù£ª-õ-ÚÛû¦o ôÁò˺õ ú£ÙÝ˶u ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙè•àŸªa.îμjë]u٠ඛúO í‡õxõ Îõû¦ ð§õû¦ àŸ«ú£ªÚÛªû¶O ÷”ë]ªÌÄõìª ÚÛEšíåªdÚÛªE ÑÙè˶O ÏÙæ¨-í£-ìªõª ඛúO.-.-.- Ïö° ÍEo ô¢Ú¥õ í£ìª-õÚÛ« î¦æ¨-Oªë¶ Îëů-ô¢-í£-è¯-Lqì í£J-ú‡–A.ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ö˶#ì ë]Þœ_-ô¢ªoÙ< ÷”Ah-Ñ-ëÁuÞ¥ö˺x G@ G@.- ÏÚÛ ô¢ª#-ÚÛ-ô¢ÙÞ¥ ÷Ùè[ª-ÚÛªû¶ BJÚÛ ÓÚÛ\è[? ÍÙë]ª¸Ú þ§dô ˺åöËÀ ìªÙ< ò°÷ªt ඛú ð§êŸ-Ú¥-õÙ-û¦æ¨ ô¢ªàŸªõ ÷ô¢ÚÛ« ÔC Ú¥î¦-õÙç˶ ÍC ENª-ÿ§ö˺x ÷Ùè… î¦¸ôa ê•L ôÁò˺-æ¨Ú ڨàμ-ûÂìª î¦è[ª-ÚÛ-ö˺ڨ Bú£ª-Ú•à¦aè[ª -cîμ«ö˶ ôÁò˺-æ¨ÚÂqe- ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛª-èËμjì ÷«ôÂ\ Öö˶-EÚÂ.- ÿ§èÁ ôÁò˺æÀ ÷Ùæ¨ ÷ªJÚ•Eo ÚÛÙší-F-õ-êÁì« þ§dûÂ-íÆ£ô“, Ú¥·ôoU îμªõû NøŒy-N-ë¯u-õóŸª Eí£±-éª-õ-êÁì« ÚÛLú‡ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì Ð Ú¨àμûÂ, Ïí£p-æ¨¸Ú Íû¶ÚÛ çËμÚ ví£ë]-ô¢)-ìö˺x O¤Û-ÚÛªLo ÎÚÛ-åªd-ÚÛªE Íî¦ô¢ª“Mo ÍÙë]ª-ÚÛªÙC.-

Óö° ÑÙåªÙC?

÷Ùæ¨Ùæ¨ Þœåªd ÷«C-JÞ¥ è…âËμjû à¶ú‡ì Ð Ú¨àμû Dô¢+-àŸ-꟪-ô¢-vþ§-Ú¥-ô¢Ùö˺ ÑÙåªÙC.-

Þœåªd îμìÚÛ Ñìo ÞÁè[OªC ô¦èÂÚÛª Íìª-ú£Ù-ëů-ìîμªi ·ôÙè[ª à¶êŸªõª ÑÙæ°ô³.- ÏN šúìqô¢x ë¯yô¦ ÞÁè[ ò°ô¢ªû¦ ÚÛë]ª-õªêŸ« ×îμûÂ, NªÚ©q, òËμxÙè[ôÂ, ú‡ÙÚÂ, ÏêŸô¢ ÷ú£ªh-÷±Mo Ñí£óμ«-Tú£«h ÷Ùå à¶þ§hô³.- ÚÛ«ô¢-Þ¥-óŸªõª ÚÁóŸªè[Ù, NªÚ©q î¶ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù, í‡Ùè… ÚÛõí£è[Ù.-.-.- Ïö° ÍEo-ô¢-Ú¥õ í£ìªMo Î ·ôÙè[ª à¶êŸªö˶ à¶þ§hô³.- òÅ¡vë]-êŸ-ÚÁú£Ù Ð îμ³êŸhÙ óŸ´E-æÀÚ¨ Þ¥V Íë¯Ìõª GTÙ# ÑÙæ°ô³.Ú¨àμ-ûÂÚ¨ Îìª-ÚÛªû¶ Ñìo åàÂ-vúˆ\û öË¶ë¯ îμ³òËμjöËÀ Îíà ë¯yô¦ ÷ªìÚÛª Ú¥î¦-Lqì ÷ÙåÚÛÙ, Ú¥uõ-Kõª, ú£÷ªóŸªÙ.-.-.- ÷Ùæ¨ Nù£óŸ«Lo êμL›í ò˹÷ªtõª öË¶ë¯ Þœªô¢ªhõª ÑÙæ°ô³.- î¦æ¨-Oªë] î¶õªêÁ åà ඛúh à¦õª, ÚÁJì ÷Ùå-Ú¥Eo ඛú-ú£ªhÙD óŸªÙvêŸë]Ùè[Ù.- ÍD × þ§dôÂ-˺-åöËÀ šùíÆà Óö° Íô³ê¶ à¶ú‡ àŸÚÛ\Þ¥ ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hèÁ

ÍàŸaÙ Íë¶ í£ë]ÌÄ-Aö˺ à¶ú£ªhÙC.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ HHúˆ ÷«ú£dô šùíÆÃÞ¥ ÓÙí‡-·Újì æ¨îª ÎÙè[-ô¢qû øŒKô¢ ÚÛë]-L-ÚÛMo ÎóŸªì ÷Ùå ඛú Nëů-û¦Fo îμ³êŸhÙÞ¥ vBè† ·Úîμª-ô¦ö˺ JÚ¥ô¢ª“ à¶ú‡, î¦æ¨E ÚÛÙí£²u-åô ÚÁèÂ-ö˺ڨ ÷«Ja, Ð ôÁò˺-æ¨Ú ڨàμ-ûÂö˺ E¤¨í£hÙ à¶ø‹ô¢ª.- ë¯ÙêÁ ꟪.-àŸ.- êŸí£p-ÚÛªÙè¯ Íë¶ í£ë]ÌÄ-AE Íìª-ú£-J-ú£ªhÙC.- òÅ¡N-ù£u-꟪hö˺ Ð Ú¨àμ-ûÂÚ¨ è…ùÃ-î¦-ù£ô¢«, JvíƇ->-¸ô-å-ô¢xF ÚÛ«è¯ â˺è…Ù-àŸ-ìª-û¦oô¢ª.- Íí£±pè[ª ÏC ÷Ùè…ì TûμoMo Aìo ›íxåxF øŒ‰vòÅ¡Ù à¶óŸª-è[Ù-êÁð§åª víƇâËÀ-ö˺N Bú£ª-ÚÛªE, ÷ªSx àŸÚÛ\Þ¥ ú£¸ôÌú£ªhÙC ÚÛ«è¯. Íö°¸Þ Ú¥Ùæ¨-ûμÙ-åöËÀ ìªÙ# ú£Ùví£-ë¯óŸª ÷Ùåõ ÷ô¢ÚÛ« ë¯ë¯í£± ·ôÙè[ªî¶-õÚ¨ šíjÞ¥ ÷Ùå-Ú¥-õìª DEÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ#ì è…>-åöËÀ öËμjvñ-Kö˺ òÅ¡vë]-í£-ô¢ª-þ§hô¢ª.- Îíà ë¯yô¦ Îíƈú£ª ìªÙචڥî¦-Lqì ÷Ùå-Ú¥Eo všíúà ඛúh, ÏÙæ¨-Ú•-à¶a-ú£-JÚ¨ ÍC ·ôè†Þ¥ ÑÙåªÙC.- ví£ú£ªhêŸÙ DE ëÅ]ô¢ îμ«è[-öËÀìª ñæ¨d Îô¢ª-ìoô¢ ìªÙ# í£C õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸªõ ÷ô¢ÚÛ« ÑÙC.- Ú¥F òÅ¡N-ù£u-꟪hö˺ çËμÚ¥o-õ@ þ¿õ-òÅ°uEo ñæ¨d ëÅ]ô¢ ò°Þ¥ ꟸÞ_ Í÷-Ú¥øŒÙ ÑÙC ÍÙåª-û¦oô¢ª ÑêŸp-Ah-ë¯-ô¢ªõª.- Íí£±pè[ª ÷ªE-ù‡ÚÁ šúöËÀ-ðÆ¼ìª Ñìoç˶x ÏÙæ¨ÚÁ ôÁò˺ ÷Ùæ¨õªx ÑÙåªÙ-ë]-ì-è[Ùö˺ ûÁ è½æÀ! H


ìÞœ-ô¦ö˺x Óåª-àŸ«-ú‡û¦ vò°ÙèËμè ÿ¼ô¢«-îªõ« Í÷±-æÀ-öËμå«x #û¦o-šíë¯Ì ë]ªÚ¥-é°ö˶.- î¦æ¨ö˺x ÓÙë]ôÁ êŸô¢àŸ« ÿ§í‡ÙÞ à¶ú£«hû¶ ÑÙæ°ô¢ª.ì#a-ìN Ú•ìª-ÚÛª\Ù-å«û¶ ÑÙæ°ô¢ª.Ú¥F ÿ§í‡ÙÞ Íìo í£ë]Ù ÚÛ«è¯ êμME ›íë]-î¦üŒ‰x ÚÛ«è¯ êŸ÷ªÚÛª ì#aì ÷ú£ªh-÷±Lo ÓÙ# Bú£ªÚÁÞœLTì ë]ªÚ¥-é šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂ-ö˺E -cÞœªè NöËÀ þ¼dôÂqe-.-.-.- ÍD Ñ#-êŸÙÞ¥.-.-!

Í

÷±ìª, Oªô¢ª NìoC Eá.îμªï£°-D-í£-åoÙ- Íóμ«-ëÅ]u-ì-Þœ-ôÂ-ö˺E × OCÅö˺ ôÁè[ª“-í£-ÚÛ\û¶ ÚÛE-í‡-ú£ªhÙëÁ #ìo ë]ªÚ¥éÙ.ú£JÞ¥_ ìè[-÷-ö˶E × ÷”ë]ªÌÄè[ª ÷#a ÍÚÛ\è[ Ñìo ÒêŸ ÚÛvô¢ìª Bú£ªÚÛªÙç˶, Óìoè[« ñådõ ë]ªÚ¥-éÙ-ö˺¸Ú îμüŒxE ñú£-÷÷ªt ÷´è[ª <ô¢õª ÓÙàŸªÚÛªÙC.- ÓE-Nª-ë¶üŒx ÿ§ñª-DÌû ûÁåª-í£±-ú£h-Ú¥õª Bú£ª-ÚÛª-û¦oè[ª.<ô¢õ« ÒêŸ-ÚÛvô¦ í£±ú£h-Ú¥õ«..-.- Ïö° ÍFo Ö¸Ú ë]ªÚ¥-éÙö˺ Óö° Íìo ú£Ùë¶ï£°Ù ú£ï£°-á.- Ú¥F ÍÙë]ªö˺ ë]ªú£ªhõ« óŸ«·Úqú£-Kõ ìªÙ# ÏÙæ¨ Í÷-ú£-ô¦-õÚÛª î¦è[ª-ÚÛªû¶ ÷ú£ªh-÷±õ«, í‡õx-õÚÛª Í÷-ú£-ô¢-÷ªó¶ªu ›údù£-ìK ÷ô¢ÚÛ« ÑÙæ°ô³.- šíjÞ¥ ÍFo Ñ#-êŸî¶ª.ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ÍC ÚÛF-þ§-÷-ú£-ô¦õª ÚÛ«è¯ ö˶ÚÛªÙè¯ ñ꟪ÚÛª òÅ°ô¢ÙÞ¥ îμüŒx-D-ú£ªhìo ÷õú£ ÚÛ«Mõ« ÷³J-Ú¨-î¦-è[õ ví£á-õ-ÚÁú£Ù Ôô¦p-åªà¶-ú‡ì ë]ªÚ¥éÙ.- -cÍÙë]ªö˺ ÑÙè˶-÷Fo ë¯êŸõª Ï#aì ÷ú£ªh-÷±ö˶.- î¦æ¨ö˺x Ú•êŸhO ð§êŸO ÚÛ«è¯ ÑÙæ°ô³.- Ú¥F î¦è[ª-ÚÁ-÷-è¯EÚ¨ í£E-Ú¨-ô¦-E-î¶Oª ÑÙè[÷±.- ÍÙë]ª¸Ú vð§ô¢Ù-GÅÙ-#ì ·ôÙè˶-üŒx-ö˺û¶ ›íô¢ªÚ¨ êŸÞœ_ç˶x Íåª ë¯êŸõ« Ïåª NEóμ«Þœë¯-ô¢ªõ Îë]-ô¢-éìª àŸ«ô¢-Þ•ÙCe- ÍÙåª-û¦oô¢ª DE ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛª-ô¦-öËμjì í‡.-÷ªÙVõ.-

Îö˺-àŸì Óö°?

ñ꟪-ÚÛª-êμ-ô¢ª-÷±-ÚÁú£Ù ìÞœ-ô¦-EÚ¨ ÷õ-ú£-÷-à¶aî¦üŒx ú£ÙÜu ôÁV-ôÁ-VÚ© šíô¢ª-Þœª-êÁÙC.ÎvøŒóŸªÙ ö˶ÚÛ à¦ö°-÷ªÙC ôÁè[x-í£-ÚÛ\û¶ í£è[ª-ÚÛªE û¦û¦ Ïñ(Ù-ë]ªõª í£è[ª-꟪Ù-æ°ô¢ª.-

Íö°Ù-æ¨-î¦-üŒxÚÛª Ú¥ú£h-ô³û¦ Îú£ô¦ Ïî¦y-õìo Ñë¶Ì-øŒÙêÁ ÓöËÀ-ÓúÃ-Óû ðÆ¿Ùè˶-ù£û ë¯yô¦ ÞœêŸ í£ë¶üŒx ìªÙ< ›ú÷-õÙ-C-ú£ªh-û¦oô¢ª ÷ªÙVõ.- EÙò˺-L-Íè[“, êŸí£pà¦ñªvêŸ ¸ÚÙvë¯ö˺xE Î ú£Ùú£–ÚÛª àμÙCì šùõd-ô¢xö˺ ôÁW Íû¶-ÚÛ-÷ªÙC êŸõ-ë¯-àŸª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.-

ë¯êŸõÚ© ÎìÙë]!

-cÖÚÛ-þ§J îμªï£°-D-í£åoÙ ú£Oª-í£Ù-ö˺E ò˹áb-Þœªåd ÷³J-Ú¨-î¦-è[ÚÛª îμRx-ì-í£±pè[ª Îô¢Ù, ë]ªú£ªhõª, ÷Ùå-ð§-vêŸõª.-.-.- ÷Ùæ¨ ÚÛF-þ§-÷-ú£-ô¦õª ö˶ÚÛ ÍÚÛ\è… ví£áõª í£è[ªêŸªìo Ïñ(Ù-ë]ªõª àŸ«›úh ÓÙêÁ ò°ëÅ]-E-í‡Ù#ÙC.- Ú¥õ-¸¤-í£Ù-ÚÁú£Ù ÿ§í‡ÙÞœª ඛú-î¦üŒ‰x Ú•Ùë]-ô¢-ô³ê¶, Ôè¯-CÚÁ áêŸ ñådõª ÚÛ«è¯ Ú•ìª-ÚÁ\-ö˶-E-î¦üŒ‰x ÓÙë]ôÁ ÚÛë¯ ÍE-í‡Ù-#ÙC.ÖÚÛ-î¶üŒ ÷ÙëÁ ·ôÙè•Ù-ë]ö˺ à¶Aö˺ Ñû¦o ëÅμjô¢uÙÞ¥ ë]ªÚ¥-é°-ö˺xÚ¨ îμRx Ú•ì-ö˶ô¢ª.Íí£±pè[ª ÷#a-ìë¶ Ð Îö˺-àŸì.-.-.- î¦üŒxÚÛª Í÷-ú£-ô¢-îμªi-ìN î¦ü™x Bú£ªÚÁÞœ-L¸Þ Ñ#êŸ ë]ªÚ¥éÙ.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ví£B ÷uÚ¨hÚ© êŸ÷ªÚÛª Ú¥î¦-Lq-ìN ê¦î¶ª ú£yóŸªÙÞ¥ ÓÙàŸªÚÛª-ìoí£±pè[ª ÚÛL¸Þ ÎìÙë]Ù î¶ô¢ª.- Î #ìo ÚÁJÚÛE Bô¦a-õìo Ñë¶Ì-øŒÙ-êÁû¶ ë¯êŸõ ìªÙ# ›úÚÛ-JÙ-#ì ÷ú£ªh-÷±Lo ÖÚÛ-àÁå ë]ªÚ¥-éÙö° Ôô¦p-åª-à¶ø‹Ù.- šíjÞ¥ à¦ö°-÷ªÙC ë]Þœ_ô¢ ô¢ÚÛô¢-Ú¥õ Ú¥ô¢-é°-õêÁ î¦è[E ë]ªú£ªhõ« ÷ú£ªh÷±õ« Íû¶ÚÛÙ ð¼Þœª-ñè… ÑÙæ°ô³.- ÍN ÷ªô•-ÚÛJ Í÷-ú£-ô¦Eo Bô¢ª-þ§h-óŸªÙç˶ ë¯êŸ-õÚ© ÍC ÎìÙ-ë¯û¶o ÚÛL-T-ú£ªhÙC.- ÍÙë]ª¸Ú ÷ú£ªh÷±õ ›úÚÛ-ô¢é ÷«ÚÛª ÍÙêŸ ÚÛù£dÙ Ú¥ö˶ë]ª.Íû¶-ÚÛ-÷ªÙC ÷³Ùë]ªÚÛª ÷#a Ïú£ªh-û¦oô¢ª.îμ³ë]æ˺x ÷« ú£Ùú£– ú£òÅ¡ªuö˶ îμRx Bú£ª-ÚÛª-û¶î¦ô¢ª.- Ú¥F ô¢î¦é° Üô¢ªaõ Ú¥ô¢éÙÞ¥ ë]ªÚ¥-é°-EÚ¨ Bú£ª-Ú•#a Ï÷y-÷ªE Íè[ª-Þªœ -꟪û¦oÙ.ô¦ö˶E í£¤ÛÙö˺ ÷« ÷õÙ-æ©ô¢x ë¯yô¦ ›úÚÛJú£ªhû¦oÙe- ÍE N÷-J-ú£ªh-û¦oô¢ª ÷ªÙVõ.Ð Ñ#êŸ ë]ªÚ¥éÙ øŒE, Þœªô¢ª-î¦-ô¦ö˺x ÷«vêŸî¶ª êμô¢# ÑÙåªÙC.- ÎóŸ« ôÁVö˺x àŸªåªd-í£-ÚÛ\-õ-î¦ü™x Ú¥ë]ª, ë]«ô¢-vð§Ù-ê¦ö˺x Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 19

E÷-ú‡Ùච›íë]õª ÚÛ«è¯ ÷#a êŸ÷ªÚÛª Ú¥î¦-Lq-ìN Bú£ª-ÚÛª-îμ-üŒ‰-꟪Ù-æ°ô¢ª.- -cÍö°-ÞœE ÍÚÛ\-è[ÚÛª ÷#aì ÍÙë]-JÚ© ÍEo ÷ú£ªh-÷±õ« Ï÷yÙ.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ Ú•Ùë]ô¢ª ÍFo Bú£ª-·Ú-Rxð¼-ê¦-÷ªÙ-æ°ô¢ª.- ë¯ÙêÁ Ú•Eo EñÙ-ëÅ]-ìõª šíådÚÛ êŸí£p-ö˶ë]ª.- ÷³Ùë]ªÞ¥ ÿ§í£±Ú¨ ÷#a-ìî¦üŒ‰x êŸ÷ªÚÛª ÍêŸuÙêŸ Í÷-ú£-ô¢-îμªi-ìC ÔëÁ àμGê¶ ÍC ÷«vêŸî¶ª àŸ«í‡þ§hÙ.- î¦üŒx N÷-ô¦õ« Îëů-ô¦õ« ìîμ«ë]ª à¶ú£ª-ÚÛªE ÖÚ•\-ÚÛ\-JÚ¨ Nè[-êŸÚ¨ ÷´è[ª ÷ú£ªh-÷±õª ÷«vêŸî¶ª Ïþ§hÙ.- ÖÚÛ-þ§J Bú£ª-ÚÛª-ìo-î¦üŒ‰x ÷ªSx ÷ªôÁ ÷´è[ª ûμõõ êŸô¢-î¦êŸ ÷«vêŸî¶ª ô¦î¦L.- ö˶ë]Ùç˶ Bú£ª-·Ú-Rx-ì-î¦ü™x ÷ªSx ÷ªSx ÷ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.- Íí£±pè[ª Íû¶-ÚÛ-÷ªÙC ÚÛF-þ§-÷-ú£-ô¦õª Bô¦-õìo ÷« õ¤ÛuÙ í£ÚÛ\ÚÛª îμRx-ð¼ó¶ª ví£÷«ë]Ù ÑÙC.- šíjÞ¥ ÷³J-Ú¨-î¦-è[-ö˺xE ví£áö˶ Ú¥ë]ª, ìÞœ-ô¢Ù-ö˺E ÏêŸô¢ ûμjæÀ šùõdô¢«x, í‡õxõ ˺îªõ î¦üŒ‰x ÚÛ«è¯ ÷« ë]ªÚ¥-é°-EÚ¨ ÷#a Bú£ª-·Ú-üŒ‰-꟪Ù-æ°ô¢ªe- ÍÙå« ú£Ùú£– í£E-B-ô¢ªE ÞœªJÙ# àμí£±p-Ú•-à¦aô¢ª ÚÁÎJ“-û¶-å-ôÂÞ¥ í£E-à¶-ú£ªhìo Ú¨ô¢-éËÂ-ÚÛª-÷«ôÂ.-cÖÙæ¨-EÙè¯ ÚÛí£±p-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ÚÛ«è¯ ö˶Eî¦üŒ‰x ÷ªì-àŸªå«d à¦ö°-÷ªÙë¶ Ñû¦oô¢ª.î¦üŒxÚÛª ÚÛFú£Ù ë]ªú£ªhõô³û¦ ú£÷ª-ÚÛ«-ô¦a-Lqì ò°ëÅ]uêŸ ú£÷«-â°-Eë¶.- ٠ë¯Eo Þœªô¢ªh à¶ú£ªhû¦oÙ ÍÙê¶.- í£C÷ªÙD ÚÛL›úh ÍEoàÁæ°x Ïö°Ùæ¨ ë]ªÚ¥-é°õª Ôô¦påª à¶óŸª-÷àŸªae- ÍÙåª-û¦oô¢ª ú£Ùú£– ú£òÅ¡ªuõª.÷ªÙ# Îö˺-àŸû¶ ÚÛë]«! H


Ú¥

LÙ-ÞÂ-òËμöËÀ àŸí£±p-è[ªÚ¨ í£²á à¶ú£ªÚÛªÙåªìo í£ë]t êŸõªí£± Bú‡ àŸ«ú‡ÙC.Óë]ª-ô¢ªÞ¥ ÏÙêŸ-ÚÛª-÷³Ùë]ª Óí£±pè[« àŸ«è[E Í÷«tô³ ÚÛEpÙ-à¶-ú£-JÚ¨ -c-cÓ÷ô¢ª Ú¥î¦-õ÷«te-eÍE Íè…-TÙC.-c-cþ§K ÎÙæ©, ÏÙêŸ ð»ë]ªÌç˶ ÷#a Nª÷ªtLo Ïñ(Ù-C-ší-è[ª-꟪-ìo-åªx-û¦oìª.û¦ ›íô¢ª vÚ¥ÙA.- Oª Óë]ª-ô¢ªÞ¥ Ñìo ÏÙæ˺xÚ¨ ¸ôí£± ÷ú£ªh-û¦o÷³.- Ôëμjû¦ þ§óŸªÙ Ú¥î¦-ö˹q›úh Nª÷ªtLo Íè[-Þœ-÷ªE ÷« ÏÙæ¨ ×ì-ô¢ª-Þ¥ô¢ª àμð§pô¢ª.- Oªô¢ª ÔOª Íìª-ÚÁ-ÚÛð¼ê¶ #ìo šï°öËÀp à¶óŸª-Þœ-õô¦ ÎÙæ©e-e÷ªô¦u-ë]Þ¥ Íè…-TÙC Î Í÷«tô³.-c-cíÆ£ô¢-î¦-ö˶-ë]÷«t, ÔÙ Ú¥î¦ö˺ àμí£±pe-eÍè…-TÙC í£ë]t.-c-c¸ôí£æ¨ ìªÙ< ÷«ÚÛª ð§õª Ú¥î¦L ÎÙæ©, OõªÙç˶ Ó÷-·ôjû¦ í£E Í÷«tô³ ÚÛ«è¯ ë•J-Ú¨ê¶ àŸ«ú‡-ší-åd-Þœ-õô¦? þ§K, îμ³ë]-æ¨-ôÁâ˶ ÏEo í£ìªõª OªÚÛª àμí£±h-ìoÙë]ªÚÛª ÔOª Íìª-ÚÁ-ÚÛÙè….- Ú•êŸhÞ¥ ÷à¦aÙ ÚÛë¯, ÏÙÚ¥ Ó÷ô¢« í£J-àŸóŸªÙ Ú¥ö˶ë]ªe-eû•àŸªa-ÚÛª-ìo-åªxÞ¥ àμí‡pÙC vÚ¥ÙA.-c-cíÆ£ô¢-î¦-ö˶-ë]÷«t, ÏÙêŸ #ìo í£EÚ¨ ÍÙêŸ ò°ëÅ]-í£-è[-ì-ÚÛ\-ô¢-ö˶ë]ª.- ñóŸªå Eõñè˶ ÷«æ°x-è[ª-꟪-û¦o÷±.- îμ³ë]-æ¨-þ§J ÷« ÏÙæ¨Ú¨ ÷à¦a÷±, Ú¥íƈ ê¦T îμüŒ‰Ì-÷±-Þ¥Fe-e- Îy-EÙ#ÙC í£ë]t.-c-cþ§K ÎÙæ©, Ú¨Ùë] ÷«î¦ô¢ª û¦ÚÁú£Ù Óë]ª-ô¢ª-àŸ«-ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.- Îíƈú£ª ë]Þœ_-ô¢E ÏÚÛ\è[ Ïõªx Bú£ª-ÚÛªû¦oÙ.- Îíƈú£ª çËμj÷³ Íô³ð¼ô³ÙC, ¸ôí£± ÚÛõªþ§hÙe-e- è¯-÷±-è…Þ¥ îμR}ð¼-ô³ÙC vÚ¥ÙA.÷«å-Ú¨-÷³Ùë]ª ÖÚÛ-þ§K îμìÚÛ ÖÚÛ-þ§K cþ§Ke- àμí£pè[Ù Ð Í÷«t-ô³Ú¨ Íõ-î¦åª Ú¥ò˺õª.- Íô³û¦ ú£ô¢-ë¯-Þ¥û¶ ÑÙC Ú¥ñæ¨d êŸyô¢Þ¥ ÚÛL-ú‡-ð¼-Þœ-õë]ª.- êŸìÚ¨ ÷ªS} çËμjîªð§úà Í÷±-꟪ÙC Íìª-ÚÛªÙC í£ë]t.ÎôÁV í£ì-÷«tô³ ô¦Þ¥û¶ -c-cÓë]ª-JÙæ˺x í£E à¶óŸª-è¯-EÚ¨ ÖÚÛ Í÷«tô³ Ú¥î¦-õå.Ó÷-·ôjû¦ Ñû¦oô¦?e-e- ÍE Íè[-Þ¥_û¶, -c-cô-î¦üŒ‰} ÓÙë]ª-ÚÛ÷«t, û¶û¶ à¶ú£ª-ÚÛªÙæ°ìªe-e- ÍE àμí‡p, ÖÚÛ ú£÷ª-ú£uE í£J-ÿ§\ô¢Ù à¶ú‡ÙC.ÏÚÛ ð§õ-ò°(-ô³Ú¨ àμ›íh Î í£E ÚÛ«è¯ Íô³-ð¼-꟪ÙC ÍE ðÆ¼ìª à¶óŸª-è¯-EÚ¨ ö˶#ÙC í£ë]t.÷ªô¦oè[ª Íìo-åªd-Þ¥û¶ ÏÙæ˺x þ§÷«-ìx-êÁð§åª CÞ¥ô¢ª vÚ¥ÙA î¦üŒ‰}.- ÖÚÛ ÞœÙå-›úí£± êŸô¢-î¦êŸ ð§õª í£åªd-ÚÛªE îμR}, -c-cÔîμªiû¦ þ§óŸªÙ Ú¥î¦-õ÷«te-e- ÍE í£ë]t Íè…-¸Þ-ú£-JÚ¨n-c-cëǯuÙÚÂÀq ÎÙæ©, Ïí£±pè˶ æ¨íƇû AE ÷à¦aÙ.÷ªëůuoÙ òÅ˺áìÙ ÷« všíÆÙè[ª ÖÚÛ-÷«tô³ êμ#a-ší-è[-ê¦-ìÙC.- Ú¥ñæ¨d ÷Ùå-í£E ÚÛ«è¯ ö˶ë]ª.- Íìoåªd.-.-.- ÷«î¦-JE í£J-àŸóŸªÙ à¶óŸª-ö˶ë]ª ÚÛë]«, ÐóŸªû¶ ÷«î¦ô¢ª.-.-.-

›íô¢ª ví£DíÃ.- à¦ö° êŸÚÛª\-÷ ÷«æ°x-è[-ê¦è[ª.Íô³û¦ ÷« ÎóŸªì ÷Ù꟪ ÚÛ«è¯ û¶û¶ ÷«æ°x-è[ªêŸ« OªÚÛª ò˺ô¢ª Ú•æ¨d-þ§h-öËμÙè…e-eì÷±y꟫ àμí‡pÙC vÚ¥ÙA.-c-cÍÙêŸ ò˺ô¢ª Ú•æ¨dÙ-à¶ÙêŸ ÷«æ°x-è[-æ°-EÚ¨ OªÚÛª çËμjîª ÓÚÛ\-è[ªÙ-åªÙ-ë]÷«t.- øŒE, ÎCî¦-ô¦õª šúõ-÷±õª Ñû¦o Oª ÿ§í‡Ù-Þœªõ« ú‡E-÷«õ« OªÚÛª ÑÙè[û¶ ÑÙæ°ô³.- ÏÚÛ\è[ îμ³êŸhÙ ð§AÚÛ ÏüŒ‰} Ñû¦o ÍÙë]ô¢« Oªö°Þ¥ ÑëÁu-Þ¥õª à¶ú£ªh-ìo-ô.- ÷«ö°Ùæ¨ šíë]Ì-î¦üŒ‰} Ú•ÙêŸ-÷ªÙC Ñû¦o ÷ªì-÷-õêÁ G@Þ¥ ÑÙæ°ô¢ª.- Óí£±pèÁ ÚÛL-ú‡-ì-í£±pè[ª cö˺e- ÍE í£õ-ÚÛ-JÙ-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù êŸí£p, ÖÚÛJÙæ¨Ú¨ ÖÚÛô¢ª ô¦÷åÙ Íû¶C ÚÛªë]-ô¢ë]ªe-eÍÙåªìo í£ë]t ÷«åLo ÷ªëÅ]u-ö˺û¶ Λíú‡, -c-cOªô¢ª Íö° Íìª-ÚÁ-ÚÛÙè… ÎÙæ©, û¶ìª ð»ë]ªÌç˶ îμR} Îô¢ª ÞœÙå-õ-ÚÛö°x ÏÙæ¨Ú¨ ÷à¶aþ§hìª.- ví£Díà ڥú£h ö˶åªÞ¥ îμR} ô¦vA ê•NªtC ÞœÙå-õÚ¨ ÷þ§hè[ª.- Ú¥ñæ¨d Îíƈú£ª ìªÙ# èËμj·ô-ÚÛªdÞ¥ Oª ÏÙæ¨¸Ú ÷à¶a-þ§hìªe-eòÅ¡óŸª-ší-è[ª-꟪-ìoåªd ú£uÙÞ¥ àμí£±hìo vÚ¥ÙA ÷«å-õÚ¨ ì÷±y-ÚÛªÙC í£ë]t.òÅ¡ô¢h ÏÙæ˺x Ñû¦o ÎóŸªì í£±ú£h-Ú¥õª àŸë]-÷è[Ù, æ©Oö˺ ì«uúÃ àŸ«ú£«h Ú¥õ-¸¤í£Ù à¶óŸª-è[--Þ¥F, ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÷«æ°x-è[åÙ Íõî¦åª ö˶ë]ª Ú¥ñæ¨d í£ë]tÚ¨ ÏÙæ˺x Ú¥õ-¸¤í£Ù à¶óŸªè[Ù ÚÛù£dÙ-Þ¥û¶ ÑÙåªÙC.- ú‡æ©ö˺ Íìoë]-÷³tõ« ÍÚ¥\-àμ-öËμxüŒŠ} î¦üŒ} í‡õxõ« Ñû¦o ôÁW ÚÛõª-ú£ª-ÚÁ-÷-è[-÷ªÙç˶ ÖÚÛ ÒJ ìªÙ# ÏÙÚÁ Òô¢ª îμR}-ìç˶x ÑÙåªÙC.vÚ¥ÙA Íìo-åªd-Þ¥û¶ ôÁW ô¦vA Îô¢ª ÞœÙå-õÚ¨ ÷#a, ÖÚÛ ÞœÙå-›úí£± ÚÛ«ô•aE

ÚÛ ëÇ]

ÚÛñªô¢ªx àμí‡p îμü™}C.êŸìÚ¨ ÖÚÛ šíü˜j¬}ì ÍìoóŸªu Íîμª-J-Ú¥ö˺ ÑÙåª-û¦o-è[F, Í÷«t û¦ìoõª Îô¢ª ûμõõª ÍÚÛ\è¯, Îô¢ª ûμõõª ÏÚÛ\è¯ ÑÙæ°-ô¢F àμí‡pÙC.ÏÚÛ ví£D-íÃÚ¨ ÖÚÛ àμöËμxõª ÑÙë]F, Ð÷ªëŶu ÖÚÛ ð§í£ í£±æ¨dÙ-ë]F, ví£D-íÃÚ¨ î¦üŒ} Í÷«t, û¦û¦o, àμöËμxõ« ÍÙç˶ à¦ö° Ïù£d-÷ªF àμí‡pÙC.-c-cÍú£õª ÷« ÍêŸhóŸ«u, ÷«÷-óŸªuLo ÷«êÁû¶ ÑÙè[-÷ªE àμð§pìª ÎÙæ©.-cOªJ-ë]Ìô¢« ÑëÁu-Þ¥-õÚ¨ îμR}-ð¼ê¶ ÷«¸ÚÙ êÁú£ªhÙC, ÏÚÛ\-èËμjê¶ ÷ªì-î¦-üŒ}Ùê¦ Ñû¦oô¢ª.÷³ ÓÚÛ\-è…Ú© ô¦Ùe- ÍE ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ àμ›ípø‹ô¢ª ÎÙæ©.- ÍÙë]ª¸Ú, ûμõÚ¨ ÖÚÛ-þ§J  îμR}-÷þ§hÙ.- ÷«î¦J-¸Úîμ« î¦üŒ}-÷ªt-Þ¥ô¢ª à¶ú‡ì ÷Ùåõª Ïù£dÙ.- û¦ÚÛª ÏÙÚ¥ ÷Ùå à¶óŸªè[Ù ò°Þ¥ Íõ-î¦åª Ú¥ö˶ë]ª ÎÙæ©.šíR} Íô³ ÓE-NªC ûμõõª Íô³û¦ ÏÙÚ¥ vð§Ú©d-ú£ª-ö˺û¶ Ñû¦o-÷Ùå« îμÚ¨\-J-þ§hè[ª ÎÙæ©.- Oª ë]Þœ_ô¢ ÍEo ÷Ùåõ« û¶ô¢ªa-ÚÛªE ÷« ÎóŸª-ìÚ¨ ú£ôÂwšíjâËÀ à¶þ§he-e-ìÙå« Þœõ-Þœö° ÷«æ°xè˶ vÚ¥ÙA ÚÛñª-ô¢xêÁ í£ë]tÚ¨ ôÁVõª ò°Þ¥û¶ Þœè…-#-ð¼-ó¶ªN.- Ïö° î¦R}-ë]ÌJ Íìª-ñÙëÅ]Ù ÖÚÛ û¦õªÞœª ûμõõª þ§íƈޥ þ§T-ð¼-ô³ÙC.Ú¥ô¢éÙ êμM-ö˶-ë]ª-Þ¥F vÚ¥ÙA ·ôÙè[ª ôÁV-õªÞ¥ ñóŸª-åÚÛª ô¦ÚÛ-ð¼-÷-è¯Eo í£ë]t vޜÙ-#û¦ ÏÙæ˺x àŸªæ°d-õêÁ G@Þ¥ ÑÙè[åÙêÁ ÍÙêŸÞ¥ Î Nù£-óŸ«Eo í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÁö˶ë]ª.- ÔëÁ NëÅ]ÙÞ¥ Bô¢ª-ò°åª à¶ú£ª-ÚÛªE ÷ªô¦oè[ª àŸªæ°dõª îμR}-ð¼-óŸ«ÚÛ îμR} í£õ-ÚÛ-JÙ# ô¦î¦-õ-ìª-ÚÛªÙC.Ú¥F, Î ôÁV ô¦vA ê•NªtC

·Úô¢-æ°õªn- òÅ°Þœ-÷-꟪õ ô¢÷«-ë¶N

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 20


ÞœÙå-õÚ¨ ví£Díà ÷#a êŸõª-í£±-Ú•æ¨d -c-cÎÙæ©, Íô¢bÙ-åªÞ¥ ÷« ÏÙæ¨Ú¨ ô¢Ùè…e-e- ÍÙå« ÚÛÙÞ¥-ô¢ªÞ¥ í‡L-à¶-ú£-JÚ¨ vÚ¥ÙAÚ¨ ÔîμªiÙ-ëÁ-ììo òÅ¡óŸªÙêÁ î¦R}Ù-æ¨Ú¨ îμR}ÙC í£ë]t.í£ë]t îμü™}-ú£-JÚ¨ vÚ¥ÙA ÷ªÙàŸÙ Oªë] í£è[ª-Ú•E ÑÙC.- í£ë]tE àŸ«ú‡ ö˶# ÚÛ«ô¢ªaÙ-C-Þ¥F í£õ-ÚÛ-JÙ-àŸ-ö˶ë]ª.- í£ÚÛ\û¶ ú£«æÀ-¸Ú-ú£ªõª ·ôÙè[ª ú£JÌ Ñû¦oô³.-c-cÔîμªiÙC ví£DíÃ, Ó÷-J-·Újû¦ ÖÙæ˺x ò°ÞÁ-ö˶-ë]E ðÆ¼ìª ÷#aÙë¯, Íô¢bÙ-åªÞ¥ Òô¢ª îμüŒ‰h-û¦oô¦?e-e- Îv꟪-êŸÞ¥ Íè[ª-Þœª-꟪ìo í£ë]t ví£øŒo-õÚ¨, -c-cö˶ë]ª ÎÙæ©, û¶ìª ÔëÁ #ìo-÷«å Íè…-¸Þ-ú£-JÚ¨ û¦Oªë] ÚÁí£ÙêÁ vÚ¥ÙA ÏÙæ¨ ìªÙ# îμR}-ð¼-ê¦-ìE Þ•è[÷ à¶þ¼hÙC.vÚ¥ÙA-î¦üŒ} Í÷ªt-Þ¥ô¢« û¦ìo-Þ¥ô¢« ÚÛ«è¯ ví£ú£ªhêŸÙ ÒôÁx ö˶ô¢ª.- vÚ¥ÙA Ïí£±pè[ª vší·ÞoÙ-åE Íìª-÷«-ìÙÞ¥ ÑÙC ÎÙæ©.Ð çËμj÷³ö˺ Ïö° îμ³Ùè…-êŸìÙ à¶þ¼hÙC, Oª·ôjû¦ àμí£pÙè… ÎÙæ©e-e- ë¯ë¯í£± Ôè[ª-ú£ªh-ìoåªdÞ¥ àμð§pè[ª ví£DíÃ.-c-cìª÷y-ìoC #ìo-÷«å ÍE ìª÷±y Íìª-ÚÛªÙç˶ ú£J-ð¼-꟪Ùë¯, ë¯EÚ¨ û¶ìª ÓÙêŸ ï£°ôÂd Í÷±-ê¦-ûÁ-ìE ìª÷±y Îö˺-#Ù-à¦î¦e-eÚÁí£ÙêÁ ÒT-ð¼êŸ« Íè…-TÙC vÚ¥ÙA.-c-cOªÚÛª êμMë]ª ÎÙæ©, ÐóŸªì ììªo ÓÙêŸ ÚÛÙvæ˺ö˺x ÑÙàŸª-ë¯-÷ªE Íìª-ÚÛªÙ-åªû¦oèÁ n- ÷´è[ª ôÁVõ Ú¨Ùë]å ÷« všíÆÙè[ª êŸì šíR}-ÚÁú£Ù ìÞœõª Ú•ìª-ÚÛª\Ù-æ°ìÙç˶ ìÞœõ ë]ªÚ¥-é°-EÚ¨ îμü°}Ù.- ÍÚÛ\è[ û¦ÚÛª ÖÚÛ ûμ·Úxúà šúæÀ ò°ÞœªÙ-ë]-EpÙ# Bú£ªÚÛª-û¦oìª.- ÐóŸª-ì-Þ¥-JÚ¨ àμð§Ì-÷ª-ìª-ÚÛªÙç˶ Îíƈ-ú£ªö˺ Oªæ¨Ù-Þœªö˺ Ñìoåªx î쪛úâËÀ ÷#aÙC.- û¶ìª ú£Ùð§-CÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åªìo è[ñª(êÁ û¦Ú¨-ù£d-îμªi-ìC Ú•ìª-ÚÛª\û¶ ·ôjåª û¦ÚÛª öË¶ë¯ ÎÙæ©? îμ³ìo-æ¨Ú¨ îμ³ìo Ú¥ô¢ª Ú•Ùë¯-÷ªE ÚÛ«è[-òËμ-æ¨d-ì-ë]Ùê¦ Ná-óŸª-î¦-è[ö˺ ÔëÁ ú£–õÙ Í÷ªt-Ú¥-EÚ¨ ÷#aÙ-ë]E î¦üŒ} û¦ìo-Þ¥ô¢ª àμ›íh Ñìo-ë]Ùê¦ Òè…a Ïà¶a-ø‹è[ª.- êŸì àμöËμx-LÚ©, î¦üŒ} ò°ñªÚ© Ôî¶îËÁ Ú•E í£Ùí‡-ú£«hû¶ ÑÙæ°è[ª.-.- û¶û¶-îμªiû¦ í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÛªû¦oû¦? Ïí£±p-è[ÙêŸ Íô¢bÙ-åªÞ¥ ú£–õÙ Ú•ì-ÚÛ-ð¼ê¶û¶Ù, cÚ¥ô¢ªe- Í÷-ú£ô¢Ù ÚÛë¯, û¦ ÷«å NEpÙ-àŸª-ÚÁö˶ë]ª. û¶ìª ú£ô¢-ë¯-í£è… ÖÚÛ ûμ·Úxúà û¦ è[ñª(êÁ Ú•ìª-ÚÛª\Ùç˶ ÷«vêŸÙn- -cÍC Ú•ìè[Ù ÍÙêŸ Í÷-ú£-ô¢÷«?e- ÍE ììªo Íè[ªÞœªêŸª-û¦oè[ª.-e-e-cû¦ è[ñª(e- Íû¶ ÷«åE ÖAh í£õª-Ú۪꟫ Îî¶-øŒÙêÁ àμí‡pÙC vÚ¥ÙA.-c-cÍC-Ú¥ë]ª ÎÙæ©, îμ³ìo Ná-óŸª-î¦-è[ö˺ û¦ìo všíÆÙè[ª ÖÚ¥-óŸªì Ú•ÙàμÙ êŸÚÛª\÷ ÜK-ë]ª¸Ú êŸì ú£–õÙ û¦ìoÚ¨ Ú¥÷-L›úh Í÷³tê¦-ìE àμð§p-ô¢å.- ÷ªS} Íåª-÷Ùæ¨ Í÷-Ú¥øŒÙ ô¦ë]E êŸìª JçËμjô Íô³ì êŸô¢-î¦êŸ ÷#aì è[ñª(õª Ú•ÙêŸ Ïþ§h-ìF, ììªo ÚÛ«è¯ Ú•ÙàμÙ è[ñª( í£Ùí‡Ù-àŸ-÷ªF û¦ìo-Þ¥ô¢ª

ðƼû à¶ø‹ô¢ª ÎÙæ©.- Î ú£–õÙ ÚÛ«è¯ ÷« Ïë]ÌJ ›íô¢ªû¶ J>-ú£dô à¶ô³Ù-à¦ô¢ª.öËºìª Bú£ª-ÚÛªE Ú¥ô¢ª Ú•Ùë¯-÷ªû¶ ÍìªÚÛªÙåª-û¦oìª ÎÙæ©, êŸì ûμ·Úxúà ·ôÙè[ª õ¤Û-õª-šíæ¨d Ú•û¦o-ì-û¶-ú£-JÚ¨ -cÍC Ïí£±pè[ª ÍÙêŸ Í÷-ú£-ô¢÷«?e- ÍE Íè…-Þ¥ìª.- Ú¥F, Ð ÷«åÚ¨ êŸìª ÍÙêŸö° íƈöËÀ Í÷±-꟪Ù-ë]E Íìª-ÚÁ-ö˶ë]ª.- Íí£p-æ¨-ìªÙ< û¶ìª Íìo ÷«åÚ¨ ò°ëÅ]-í£-è[ªêŸ« ¤ÛNªÙ-àŸ-÷ªE Íè[ª-Þœª-꟫û¶ Ñû¦oìª ÎÙæ©.- ÷ªôÁ-þ§J Oª÷³Ùë]ª ÚÛ«è¯ êŸìÚ¨ -cþ§Ke- àμí£±hû¦o, êŸìÚ¨ ìàŸa-àμ-í£pÙè… ÎÙæ©e-e- à¦ö° íƈöËÀ Í÷±êŸ« àμð§pè[ª ví£DíÃ.-c-c÷ë]ªÌ ÎÙæ©, ììªo Ó÷ô¢« ñõ-÷ÙêŸ šíåd-ÚÛÙè….- û¶ìª ÖÚÛ-þ§J Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛª-û¦oÚÛ îμìÚ¨\ ꟸÞ_-C-ö˶ë]ª.- ÎóŸªì ú£Ùð§-ë]ì ÎóŸªEù£dÙ.- û¶ìª ú£Ùð§-CÙ-àŸª-ÚÛª-ìo-ë¯-EêÁ Ó÷-JOªë¯ Îëů-ô¢-í£-è[-ÚÛªÙè¯ ñêŸ-Þœ_-õìªe-e- Ó÷-J÷«æ° NEpÙ-àŸª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ àμí‡pÙC vÚ¥ÙA.-c-càŸ«è[÷«t vÚ¥ÙB, ÓûÁo-þ§ô¢ªx ìª÷±y û¦êÁ Oª Í÷ªtêÁ àμí‡pìåªx àŸìª-÷±Þ¥ ÓûÁo àμí£±p-ÚÛª-û¦o÷±.- Íë¶ ÍGÅ-vð§-óŸªÙêÁ ÐôÁV ÷« @N-êŸÙö˺ áJ-Tì ÖÚÛ ú£ÙíÆ£ª-åì FÚÛª àμð§hìª.- ÍC Nìo êŸô¦yêŸ F Ïù£dÙ ÷#a-ìåªx ìª÷±y à¶ë]ªÌ-÷±-Þ¥Ee-e- ÍE àμí£pè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ¨dÙC í£ë]t.-c-cOªô¢ª ÏÙæ¨Ú¨ ÷#aì Ú•êŸhö˺ -cÎÙæ©, Oª í‡õxõª Oª ë]Þœ_-ô¢-ö˶ô¦?e- ÍE ìª÷±y Íè…T-ì-í£±pè[ª -c÷«ÚÛª í‡õxö˶ ö˶ô¢e-E û¶ìª FÚÛª Íñë]ÌÄÙ àμð§pìª.- Ú¥F, ÷«ÚÛª Fö°Ùæ¨ ÖÚÛ Ú۫꟪ô¢ª ÑÙè˶C.- Fö°¸Þ àŸö°-Ú©Þ¥ ÑÙè˶C.›íô¢ª ø‹ÙA.- ÓÙêŸ êμL-îμjÙëÁ ÍÙêŸ îμ³Ùè… í£åªd-ë]õ ÚÛ«è¯ êŸìö˺ ÑÙè˶C.- ë¯EÚ¨ Ú¥ô¢éÙ Oª ÍÙÚÛªöËÀn- ë¯EÚ¨ à¶ú‡ì Þ¥ô¦Ù Ú¥÷àŸªa.- ÍC ÔC Íè…-Tû¦ -cö˶ë]ªe- ÍE àμ›íp-î¦ô¢ª Ú¥ë]ª.- -c÷ªK ÍÙêŸ ÷³ë]ªÌ àμóŸªu-ÚÛÙè…e- ÍE û¶ìª î¦JÙ-#û¦ -cÖÚÛ\-Þ¥û•ÚÛ\ í‡õxÚ¨ Î ÷«vêŸÙ ÷³ë]«Ì ÷³àŸaæ° àμóμ³uë¯Ìe- ÍE ììªo î¦JÙ-à¶-î¦ô¢ª.ÏÙ>-F-JÙÞœª àŸë]-÷è[Ù í£²Jh Íô³ì êŸô¢-î¦êŸ ٠šíR} ví£þ§h-÷ì êŸì ë]Þœ_ô¢ Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 21

êμ#a-ì-í£±pè[ª -cû¶û¶ OªÚÛª àμð§Ì-÷ª-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oì÷«t, û¶ìª û¦êÁ-ð§åª àŸë]ª-÷±-ÚÛªìo ô¢NE šíR} à¶ú£ª-ÚÛªÙ-ë¯-÷ª-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oìª.- Ïë]Ì-JÚ© û¦õªÞœª ú£Ù÷-êŸq-ô¦-õªÞ¥ í£J-àŸóŸªÙ ÑÙC.Oªô¢ª ÚÛªõÙ, ÞÁvêŸÙ ÍE í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÛªE Ð šíR}Ú¨ Öí£±p-ÚÁ-ÚÛ-ð¼ê¶  J>-ú£dô¢ª šíR} à¶ú£ª-ÚÛªÙæ°Ù.- ô¢N î¦üŒ} Í÷«t û¦û¦o Öí£±p-ÚÛª-û¦o-ô¢å.- Oªô¢ª Öí£±p-ÚÁ-ô¢E û¦ÚÛª ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ êμõªú£ª, Íô³û¦ û¶ìª û¦ Eô¢g-óŸ«Eo ÷«ô¢ªa-ÚÁìªe- Íìo ÷« Í÷«tô³ šíR}Ú¨ îμ³ë]å û¶ìª Öí£±p-ÚÁ-ÚÛð¼ô³û¦, -cÚ¥õÙ-êÁ-ð§åª ÷ªìÙ ÷«ô¦LeÍÙå« Oª ÍÙÚÛªöËÀ ììªo Öí‡pÙ-à¦ô¢ª.êŸì Ïù£d-ví£-Ú¥-ô¢î¶ª šíR} à¶ø‹Ù.- šíü˜j¬}ì êŸô¦yêŸ òËμÙÞœª-üŒŠ-ô¢ªö˺ â°òËÀ ÷#aÙ-ë]E Ïë]Ìô¢« òËμÙÞœª-üŒŠô¢ª îμR}-ð¼-óŸ«ô¢ª.ôÁW ðƼìªö˺ ÷«æ°x-è[ªêŸ«, Oõª-ìoí£±pè[ª ÷#a ÷ª÷ªtLo àŸ«ú‡ îμüŒ‰hÙ-è˶-î¦ô¢ª.Ïö° Îô¢ª ûμõõª ë¯E Ú¥í£±ô¢Ù ò°Þ¥û¶ þ§T-ð¼-ô³ÙC.- ÖÚÛ-ôÁV ð»ë]ªÌç˶ ôȦ-꟪hÞ¥ ÷#aì ÷« Í÷«t-ô³E àŸ«ú‡ -cÔ÷«t, ðÆ¼ìª ÚÛ«è¯ àμóŸªu-ÚÛªÙè¯ ÏÙêŸ ú£è[-ûÂÞ¥ ÷à¦a÷±.- ÷ª÷ªtLo ú£ôÂwšíjâËÀ à¶ë¯Ì-÷ª-ìªÚÛªû¦oî¦?e- Íìo ÷« ÷«åLo í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÁÚÛªÙè¯ ö˺í£-LÚ¨ îμR}-ð¼-ô³ÙC.- Î ôÁáÙê¦ Íö°¸Þ Þœè…-#-ð¼-ô³ÙC.- ë¯E Bô¢ª àŸ«ú£ªhÙç˶ ÔëÁ áô¢-Þœ-ô¦-EC áJ-TÙ-ë]E ÷«ÚÛª ÍEpÙ-#û¦ ë¯Eo ·ôæ¨dÙ# Íè[-Þœ-ö˶ë]ª.÷ªô¦oè[ª ÷«vêŸÙ êŸìª î¦ü°}-óŸªEo ÷C-L-šíæ¨d ÷à¶a-ø‹-ìF, ÏÚÛ\è˶ ÔëÁ â°ñªö˺ â°ô³û Í÷±-ê¦-ìF àμí£±hÙç˶ û¶ì«, ÍÙÚÛªöËÀ ûÁå-÷«å ô¦ÚÛ Íö°¸Þ ÑÙè…-ð¼óŸ«Ù.Ú¥ô¢éÙ Íè…-Tê¶ -câ°vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÛªû¦o, Íìª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ vší·ÞoFq ÷à¶a-ú‡Ù-ë]F, êŸìÚ¨

ÚÛõÙ ÚÛC-LÙ-àŸÙè… ú£”á-û¦-êŸt-ÚÛêŸ ÚÛL-Tì ô¢àŸ-ô³-êŸ-õÚÛ« ô¢àŸ-ô³-v꟪-õÚÛ« Ïë¶ ÎyìÙ. ÷«ì÷ @N-êŸÙ-ö˺E NGÅìo ð§ô¦)y-õìª ú£p”Pú£«h ÷ªëÅ]ª-ô¢-îμªiì Íìª-òÅ¡«-꟪-õìª ð§ôÈ¢-ÚÛª-õÚÛª í£ÙචÚÛëÇ]õÚÛª cÐû¦è[ªe þ§yÞœêŸÙ í£õª-ÚÛª-êÁÙC. òÅ°÷Ù Ôëμjû¦... ÚÛëÇ]-ìÙö˺ îμjNëÅ]uÙ, ð§ôÈ¢-ÚÛª-õìª ÔÚÛ-G-Tì àŸC-NÙ-àŸ-Þœ-L¸Þ GÞœª÷² ÑÙè¯L. Îø‹÷ ë]”ÚÛpëÇ]ÙêÁ þ§¸Þ ÚÛëÇ]õÚÛª vð§ëůìuÙ. ÚÛëÇ] þ§ëůô¢é à¶A ô¦êŸö˺ Ôè[ª Íô¢-ôȦ-÷±-õÚÛª NªÙàŸ-ÚÛ«-è[ë]ª. ÚÛëÇ]õª í£Ùð§-Lqì #ô¢ª-û¦÷«:

ÎC-î¦ô¢Ù Íìª-ñÙëÅ]Ù ô¦îμ«@ íƇLÙú‡æ©, óŸªêÂìÞœô s÷ªÙz, ô¢ÙÞ¥·ôè…“ >ö°x, êμõÙÞ¥én501 512.


Ïí£±pè˶ í‡õxLo ÚÛìè[Ù Ïù£dÙ-ö˶ÚÛn- Íò°(ô³ ÓÙêŸ àμí£±hû¦o Öí£±p-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ Íò°-ô¢{û à¶ô³Ù-àŸª-ÚÛª-û¦o-ìF, ë¯E-ÚÁú£Ù Ïë]Ìô¢« Þ•è[-÷í£è… êŸìª ÏÚÛ\-è[Ú¨ ÷à¶a-ø‹-ìFe- àμí‡pÙC.êŸìª àμí‡pì ÷«åö˺x Íú£õª êŸì ꟛíp-ö˶-ë]ìo-åªdÞ¥ ÷«æ°x-è[ª-꟪ìo ÷« Í÷«tô³ ÷«å-õÚ¨ Nª-ë]Ìô¢Ù Nú£ªh-ð¼óŸ«Ù.- -cð¼F ÷«ÚÛª ÷³Ùë¶ Ð Nù£óŸªÙ àμí‡p-÷±Ùç˶ îμªiû¦ Ú•û¦oüŒ‰} Î í£±æ¨d-ì-î¦-üŒ}E šíÙ# šíë]Ì-à¶-›ú-î¦üŒ}Ù ÚÛë¯, Íì-÷-ú£-ô¢ÙÞ¥ ê•Ùë]-ô¢í£è… Íò°-ô¢{ìª ÓÙë]ªÚÛª à¶ô³Ù-àŸª-ÚÛª-û¦o÷÷«te- ÍE Íè…-Þ¥ìª ò°ëÅ]Þ¥.-cOª¸ô Ú¥ë]ª ÷« ÍêŸh-Þ¥ô¢« ÷«÷ª-Þ¥ô¢« ÚÛ«è¯ Ïö°¸Þ Íè[ª-Þœª-ê¦-ô¢E û¦ÚÛª êμõªq-Þ¥F, Ð ÷óŸª-ú£ªö˺ ÷« í‡õxLo šíÙàŸ-÷-õ-ú‡ì Í÷-ú£ô¢Ù OªÚÛª Íì-÷-ú£-ô¢-÷ª-EpÙ-#ÙC.ÐôÁV Ú¥ÚÛ-ð¼ê¶ ÷ªôÁ ÷´è˶üŒ} êŸô¦yêŸ í‡õxLo ÚÛÙæ°Ù ÚÛë¯.- Î ÷«vêŸÙ ë¯EÚ¨ êŸì ÷«ç˶ Nû¦-õìo í£åªd-ë]-õêÁ û¦êÁ î¦ë]ì šíåªd-ÚÛª-û¦oè[ª.-eêŸìª à¶ú‡ì êŸí£±pìª ú£÷ª-J–Ù-àŸª-ÚÛªÙå« ÷«æ°x-è[ª-꟪ìo ÷«å-õÚ¨ ò°ëÅ]-í£è¯“, ë¯Eo ÚÛìo-ð§-ð§-EÚ¨, êŸìª à¶ú‡ì í£ìªLo ÚÛ«è¯ ú£÷ª-J–Ù-àŸ-÷-õú‡ ÷#a-ìÙ-ë]ªÚÛª ò°ëÅ]-í£è¯“Ù.Ó÷-JÚ¨ î¦ô¢ª ÍÙ-òÅ°-÷ÙêÁ ÓÙêŸ ìàŸaàμ-í‡pû¦ Nì-ÚÛªÙè¯ Nè¯-ÚÛªõª Bú£ª-ÚÛª-û¦oô¢ª.÷´è[ª ôÁVõ ÷³àŸa-åÞ¥ ÷«Jì ÷« Í÷«tô³ ú£Ùþ§-ô¦Eo êŸõ-àŸª-ÚÛªÙå« ÷«ö˺ ÷³ ÚÛªNª-L-ð¼-ó¶ª-î¦-üŒ}Ù-Þ¥F ë¯E-÷³Ùë]ª ÔOª ÷«æ°x-è[-ö˶-ÚÛ-ð¼-ó¶ª-î¦üŒ}Ù.÷ªS} ÏÚÛ\è˶ ÷ªôÁ ÚÛÙší-Fö˺ ÑëÁu-ÞœÙö˺ à¶JÙC.- ÑëÁu-ÞœÙö˺ à¶Jì ÷´è[ª ûμõ-õ¸Ú ÚÛÙší-F-î¦üŒ‰} ë¯Eo ·ôÙè˶üŒ‰} Íîμª-JÚ¥ í£Ùí‡-ú£ªh-ìoåªd àμí‡p-ì-í£±pè[ª êŸìÚ¨ Ú¥ú£h ÷«ô¢ªp ÑÙåªÙ-ë]E ٠ú£ÙêÁ-ù‡Ùà¦Ù.- ÖÚÛ ú£Ù÷êŸqô¢Ù êŸô¢-î¦êŸ -cÍ÷«t, ÏÚÛ\è[ û¦êÁ-ð§åª í£E-à¶-ú£ªhìo Íò°(-ô³E šíR} à¶ú£ª-ÚÛªÙ-ë¯-÷ªìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oìª.- ÷ªì ÏÙè…-óŸ«-î¦è˶, òÅ¡óŸªí£-è[-ÚÛÙè….- OõªÙç˶ ô¦÷-è¯-EÚ¨ wçËμj à¶óŸªÙè…eÍÙå« àμí‡pÙC.- êŸìª àμí‡pì ÷«å-õÚ¨ cØìª, Ú¥ë]ªe- Íû¶ ·ôÙè[ª í£ë¯õª àμ›íp Í÷-Ú¥øŒÙ ÚÛ«è¯ ÷«ÚÛª Ïà¶a-C-Ú¥ë]ª.ÍÙÚÛª-öËÀÚ¨ ÖÙæ˺x ò°ÞÁ-ö˶E Ú¥ô¢-éÙÞ¥ ÷³ ë¯E ë]Þœ_-ô¢ÚÛª îμüŒ}-ö˶-ÚÛ-ð¼óŸ«Ù.- Ðþ§J Íô³û¦ ë¯E @NêŸÙ ò°Þœª-í£-è¯-õE îμô³u ë¶÷±-üŒ}Ú¨ îμ³ÚÛª\-ÚÛªû¦oÙ.Ú¥F, Óí£±pèÁ ÷³ à¶ú£ª-ÚÛªìo ð§ð§-õÚ¨ Î ë¶÷±è[ª Íè[ª-Þœ-è[ª-Þœªû¦ ÷«ÚÛª í£K¤Ûõª šíè[ª-꟫û¶ Ñû¦oè[ª.šíü˜j¬}ì ÷´è[ª ûμõ-õÚ¨ êμL-ú‡Ù-ë]ånÎ Íò°(-ô³Ú¨ ÍÙêŸ-ÚÛª-÷³Ùë¶ šíR} Íô³Ùë]F, ÏÙè…-óŸ«ö˺ òÅ°ô¦u í‡õxõ« Ñû¦o-ô¢F.êŸìÚ¨ ÷³Ùë]ª Ð Nù£óŸªÙ àμí£p-ö˶-ë]E ÷«ÚÛª ðÆ¼ìª à¶ú‡ àμí‡pÙC.÷«ÚÛª ÿ§ÚÛª Oªë] ÿ§ÚÛª.-

àŸ#að¼ë¯÷ªEí‡Ù#û¦, ø‹ÙA Þœªô•h#a êμTÙàŸö˶ÚÛð¼ó¶ªî¦üŒ}Ù. ÏÙè…óŸ« ÷#aì êŸô¦yêŸ ø‹ÙAö˺ ÷³ìªí£æ¨ Ñê¦qÙ, àŸö°-Ú©-êŸìÙ ÍFo ð¼óŸ«ô³.÷«êÁ ÚÛ«è¯ ÷«æ°x-è˶C Ú¥ë]ª.- ñõ-÷Ù-êŸÙÞ¥ ÍìoÙ AE-퇛úh Aû¶C.- ÍÙÚÛªöËÀ ÚÛ«è¯ ò°Þ¥ è†ö°-í£-è…-ð¼óŸ«ô¢ª.- î¦R}-ë]ÌJ ÚÁú£Ù ö˶E ëÅμjô¢uÙ êμàŸªa-ÚÛª-û¶-ë¯Eo û¶ìª.Íí£±p-è[-í£±pè[« û¦ ë]Þœ_-ô¢Ú¨ ÷#a -cÍ÷«t, ìª÷±y àμí‡p-ìåªd û¦ÚÛª ê•Ùë]-ô¢ð§åª ÓÚÛª\÷ ÚÛë¯.-.-.- ÏÞÁ ÚÛ«è¯ à¦ö° ÑÙC ÚÛë¯! Î ôÁV Oªô¢Ùê¦ àμí‡p-ìåªx NÙç˶ ò°ò˺, ð§ð¼ û¦ÚÛª ÑÙè˶-î¦ô¢ª ÚÛë¯eÍÙå« îμÚ¨\-îμÚ¨\ Ôè˶a ø‹ÙAE ×ë¯-ô¢aåÙ ÚÛù£d-îμªi-ð¼-ó¶ªC.Îô¢ª ûμõõ êŸô¢-î¦êŸ Ú¥ú£h ÚÁõª-ÚÛª-ìoç˶d ÍEpÙ-#ÙC.- -c÷ªS} ÑëÁu-Þ¥-EÚ¨ îμü°h-ì÷«teÍE àμí‡p-ì-í£±pè[ªn- ð¼Fö˶ í£E-ö˺-í£-è…ê¶ ÍFo ÷ªJ-#-ð¼-꟪Ù-ë]E ٠-cú£¸ôe- Íû¦oÙ.-

ÖÚÛ-ôÁV ÍÙÚÛª-öËÀÚ¨ ÖÙæ˺x ò°ÞÁ-ö˶ÚÛ û¶ì«, ÎóŸªû¦ ú‡p-å-öËÀÚ¨ îμü°}Ù.ÏÙæ¨Ú¨ AJ-T-÷-#aì ÷«ÚÛª ø‹ÙA ðƧuìªÚ¨ ÑJ î¶ú£ª-ÚÛªE î¶ö°-è[ªêŸ« ÚÛEpÙ-#ÙC.êŸìª @NêŸÙ Oªë] Nô¢-Ú¨hêÁ Î í£E à¶ú‡-ìå«d, DEö˺ Ó÷J ví£î¶ªóŸªÙ ö˶ë]F öËμåô ô¦ú‡-ší-æ¨dÙC.î¦üŒ} û¦ìoÚ¨ ÚÛ«è¯ ÑêŸhô¢Ù ô¦ú£«h cû¦û¦o, Oªô¢ª à¶ú‡ì ÷³ë]ªÌF, Þ¥ô¦Fo Íõª-ú£ªÞ¥ Bú£ª-ÚÛªE Oª ÷«åMo, Í÷ªt ÷«åMo Nì-ÚÛªÙè¯ û¦ Ïÿ§d-EÚ¨ Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÛªÙå« û¦ÚÛª ú£ÙêÁù£Ù ö˶ÚÛªÙè¯, OªÚÛ« ö˶ÚÛªÙè¯ à¶ø‹ìª.- ÷ªS} áìtÙå« ÑÙç˶ OªÚÛª Ú۫꟪-JÞ¥ í£±æ¨d, Ðþ§J Oªô¢ª àμí‡p-ìåªd NÙå« ï£„uíˆÞ¥ ÑÙæ°ìª û¦û¦o.û¦Oªë] òËμÙÞœêÁ Oªô¢«, Í÷«t Ô ê•Ùë]-ô¢ð§åª Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªû¦o û¦ ÎêŸtÚ¨ ÚÛ«è¯ ø‹ÙA ÑÙè[e-ë]Ùå« ô¦ú‡ šíæ¨dÙC.vÚ¥ÙB, ÏC áJ-Tì êŸô¢-î¦êŸ û¦ÚÛ« Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 22

ÍÙÚÛª-öËÀÚ© ÏÚÛ ñêŸ-Ú¥-õE ÍEpÙ-àŸ-ö˶ë]ª.ÍÙÚÛª-öËÀÚ¨ îμÙåû¶ ôÂd-Ó-æ°Ú ÷#a ÍAÚÛù£dÙ-Oªë] ñAÚ¨ ñóŸª-å-í£-诓ô¢ª.- ø‹ÙA ÎÜ-J÷«å ÚÁú£Ù NÞœ-êŸ-@-÷±-ö°xÞ¥ Ïë]Ìô¢Ù ñ꟪-Ú۪꟪û¦oÙ.- ÏC áJT û¦õª-¸ÞüŒ‰} Íô³û¦ Eìo îμ³ìo áJ-T-ìç˶x ÷«ÚÛª ÍEpú£«h ÑÙåªÙC.Eìªo àŸ«ú‡ì îμ³ë]-æ¨-ôÁâ˶ ø‹ÙAE àŸ«ú‡-ìåªd íƈöËÀ ÍóŸ«uÙ û¶ì« ÍÙÚÛªöËÀ.ìª÷±y ÷«æ°x-è[ª-꟪Ùç˶ êŸìª ÷«æ°x-è…-ìç˶d ÑÙè˶C.- ÍÙë]ª¸Ú ÍÙÚÛªöËÀ ÚÛ«è¯ Ó÷-JêÁ ÓÚÛª\÷ ÷«æ°x-è[-ÚÛ-ð¼-ô³û¦ FêÁ ÷«æ°x-è[ªêŸ« ÑÙè˶-î¦ô¢ª.Ú¥F, ÐôÁV ìª÷±y ÚÛ«è¯ ÷« ø‹ÙAö°¸Þ ê•Ùë]-ô¢-í£-è[ª-꟪-ìo-åªdÞ¥ ÍEpÙ#, Ð Nù£-óŸ«-õFo FÚÛª àμð§p-õ-E-í‡Ù# àμð§pìª.Oªô¢ª àŸë]ª-÷±-ÚÛªE, ÷ªÙ# ÑëÁu-Þ¥õª à¶ú£ªhû¦o Îö˺-àŸ-û¦-øŒ-Ú¨hE ÚÁö˺pô³ ÍÙ-Ú¥-ô¦Eo šíÙàŸª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª.- ÷´ àŸë]ª-÷±-ÚÛªE ÑëÁu-Þ¥õª à¶ú‡ì î¦üŒ}.- Ú¥F šíë]Ì-î¦üŒ‰} ÔÙ àμí‡pû¦ -cOª¸ÚÙ êμõªqe- ÍE ví£PoÙ-àŸ-ÚÛªÙè¯ -cÍìª-òÅ¡-÷ÙêÁ àμí‡pÙC Nû¦Le- ÍE Îö˺-#Ù-à¶-î¦üŒ}Ù.٠àŸë]ª-÷±-ÚÁ-ö˶ë¯, ÑëÁu-Þ¥õª à¶ú£«h è[ñª(õª ú£Ùð§-CÙ-àŸª-ÚÁ-÷åÙ öË¶ë¯ Íìo cÏÞÁe-êÁ Oª @N-ê¦Lo û¦øŒìÙ à¶ú£ª-ÚÛªE ÚÛE šíÙ#ì êŸLx-ë]Ù-vè[ª-õÚ¨ ú£ªÜ-ú£Ù-êÁ-ÿ§õª ö˶ÚÛªÙè¯ à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- Îê¦t-GÅ-÷«ìÙ ÑÙè[åÙ ÷ªÙ#ë¶ Ú¥F ÍÙ-òÅ°÷Ù šíÙàŸª-ÚÁ-÷-è[Ù ú£JÚ¥ë]ª. ìª÷±y Ô Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªû¦o ÖÚÛ\-þ§J Oª Í÷«t û¦ìoLo Þœªô¢ªh-ÚÛª-êμ-àŸªaÚÁ.Oªô¢ª ú£ªÜ-ú£Ù-êÁ-ÿ§-õêÁ ÑÙç˶, ÷« ÎÜJ @NêŸÙ ÎìÙ-ë]ÙÞ¥ Þœè[ª-ú£ªhÙC.- Ïë¶ û¶ìª àμ›íp ÎÜ-J-÷«å.- F ë]Þœ_-ô¢ªìo àŸìª-÷±êÁ àμð§pìª, ÷ª¸ôÙ Íìª-ÚÁÚÛªe-e- ÍE Eô¢góŸªÙ Îîμª¸Ú Nè…-#-šíæ¨d ÏÙæ¨Ú¨ AJ-T-÷-#aÙC í£ë]t.÷ªô¦oè[ª ð»ë]ªÌû¶o Óí£p-æ¨ö° Îíƈ-ú£ªÚ¨ ñóŸªõªë¶Jì vÚ¥ÙAE àŸ«ú‡ ú£ÙêÁ-ù£-í£-è…ÙC í£ë]t.- ÒJ ìªÙ# ÷#aì vÚ¥ÙA êŸLxë]Ùvè[ªõª -c-cÔNª#a Oª ô¢ªéÙ Bô¢ªa-ÚÁ-ÞœõÙ, ÷« Í÷«tô³ @N-ê¦Eo Eõ-òËμ-æ°dô¢ªe-e- ÍE à¶êŸªõª â˺腛úhn -c-cû¶ìª ÷«vêŸÙ ÷ªôÁ Ôè[ª ûμõö˺x ÖÚÛ ñªLx ø‹ÙAE êμ#a, ÎÙæ© à¶êŸª-ö˺x-šíæ¨d ÏÙÚ¥ ô¢ªé°Eo šíÙàŸª-ÚÛªÙ-æ°-ì÷«t.OªÚÛª ÷³Ùë¶ àμí£±hû¦o ÎÙæ©, ÷« ò˶HE Ô v·ÚùÃ-öËºì« â°ô³û à¶óŸªìª.- ÷« Í÷«t û¦ìo-õª-Þ¥F, ÍêŸhóŸ«u ÷«÷-óŸªu-õªÞ¥F í£ô¢t-ûμÙ-æÀÞ¥ ÷« ë]Þœ_ô¢ ÑÙè[ô¢ª Ú¥ñæ¨d, ÍC Oª ÏÙæ˺xû¶ ÑÙåªÙC.- ë¯EÚ¨ #ìo-í£pæ¨ ìªÙචÍEo ñªë]ªÌÄõ« û¶JpÙ#, ÷«ö° Ú¥ÚÛªÙè¯ ÷ªÙ# Í÷«t-ô³ö° êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-óŸ«Le-e- ÍÙåªìo vÚ¥ÙA ÷«å-õÚ¨ ÍÙë]ô¢« ì÷±y-ÚÛª-û¦oô¢ª.H


÷«u›í-JóŸªÙ.-.-!

ví£í£Ù-àŸÙö˺ Ô ë¶øŒÙ ÓÚÛ\-è[ªÙëÁ

ví£óŸª-AoÙ-àŸÙè…

ÏÚÛ\-è[ªìo ì¤Û-vê¦-Ú¥-ô¢Ùö˺ Îô¢ª šíë]Ì vAòÅ¡ª-â°õª Ñû¦oô³ ÚÛë¯.šíjì Ï#aì ê•NªtC í£±÷±y-õìª Ñí£-óμ«-Tú£«h ÏÚÛ\-è[ªìo Ý°S-õìª í£²Jh-à¶-óŸªÙè…. Íô³ê¶ ví£A vAòÅ¡ª-áÙ-ö˺ ÍEo ô¢Ú¥õ í£±÷±yõ« ô¦î¦L.-

GÙñÙ ví£A-GÙñÙ 1

Óè[÷ªîμjí£± Ñìo ò˹÷ªtÚÛª í£ÚÛ\-î¦-æ¨ö˺ ÔC ví£A-GÙ-ñîμ« ÚÛìª-ÚÁ\-Þœ-õô¦?

2

3

4

êμõª-ú£ª-ÚÁ-î¦-õÙç˶ îμÙåû¶ Ô Íæ°xþ¼.-.- ÞÁxò˺.-.- êμàŸªa-ÚÛªÙæ°Ù ö˶ë]« ÍÙç˶ ð§ôÈ¢u-í£±-ú£h-Ú¥Eo ÎvøŒ-ô³þ§hÙ.- Ú¥F í‡õxõ«.-.-. ÍEo ÜÙè¯õ«, îμ³êŸhÙ ë¶ø‹-õÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ# ÷ªìÚÛª Ú¥÷-Lqì N÷-ô¦-õìª ÷«u›í-JóŸªÙ ìªÙ# ÚÛ«è¯ ð»Ùë•àŸªa êμõªþ§! Íîμª-J-Ú¥-ö˺E ÷ªþ§-àŸª-šúæÀq ô¦ù£ZÙ-ö˺E ò˺ú£dû ìÞœ-ô¢Ùö˺ ÑÙD ÷«u›í-JóŸªÙ.- J ò°uÚÛô Ó膓 öËμjvñK vð§ÙÞœéÙö˺ ú£ª÷«ô¢ª 30 Íè[ª-Þœªõ Ó꟪hìo Ð ÷«u›í-J-óŸ«Eo 1935ö˺ àμú£d-ôÂ-LÙè˶q àŸJaöËÀ EJtÙ-à¦è[ª.- ÞÁxñª ÎÚ¥-ô¢Ùö˺ Ñìo Ð òÅ¡÷-ìÙ-ö˺ڨ îμRê¶ ÍÚÛ\-è[ªìo Íë¯Ì-ö˺xÙ# ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺E ÜÙè¯õ«, ë¶ø‹õ«, î¦æ¨ ú£J--ë]ªÌõ«, ÖÚÛ ví£ë¶øŒÙ ìªÙ# ÷ªô•ÚÛ ë¶ø‹-EÚ¨ Ñìo ë]«ô¢Ù.-.-.- Ïö° ví£BD ú£pù£dÙÞ¥ àŸ«è•àŸªa.- ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, ÞœC îμ³ê¦hFo ô¢ÙÞœª-õ-÷ªóŸªÙ ඛúÙ-ë]ªÚÛª DE àŸªå«dê¦ Ú•Eo ÷Ùë]õ ÓöËÀÐè† -ñ-õª(-õì« Í÷ª-ô¦aô¢ª.- îμ³ë]æ˺x DEo ë] Þ¥xúà ô¢«Ù, ë] ÞÁxòËÀ ô¢«Ù Íû¶ ›íô¢xêÁ í‡L-à¶-î¦ô¢ª, êŸô¦yA Ú¥õÙö˺ DE ›íô¢ª ÷«u›í-J-óŸªÙÞ¥ ú‡–ô¢-í£-è…-ð¼-ô³Ù-ë]å!

ë¯J ÚÛìª-ÚÁ\Ùè… í£ÚÛ\ìªìo Ïë]Ìô¢ª í‡õxö˺x Óë]ªô¢ªÞ¥ Ñìo êŸ÷ª -›úo--꟪-è…E Ó÷ô¢ª à¶ô¢ª-ÚÁ-Þœ-õôÁ àμí£pÙè….-

ê¶è¯-ö˶Ùæ¨?

Ð ·ôÙè[ª ò˹÷ªtõ ÷ªëÅ]u Ñìo ê•NªtC ê¶è¯õª àμí£pÙè….-


1

2

3

4

ð¼L-ÚÛ-ö˶Ùæ¨?

5

ÏÚÛ\è[ ê•NªtC ò˹÷ªtõª Ñû¦oô³ ÚÛë¯.- Íè[“Ù, Eõª÷±, Õ÷´-õÞ¥ î¦æ¨ ÷ªëÅ]u ÑÙè˶ ð¼L-ÚÛ-õìª àμí£pÙè….-

ÞœªJhÙ-àŸÙè…šíjìªìo Nè…-òÅ°-Þ¥ö˺x Ð #vê¦-EÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#-ìN ÔîËÁ àμí£pÙè….-

à¦è†õª NÙç˶ à¶ç˶!

ô¢ÙÞœª-ö˶ë¯ÌÙ

Ú¥F êŸì í£E í£²Jh-Ú¥-ë]E òÅ°NÙ-#ÙC ð§÷³.- Íìª-ÚÛª-ìoë¶ êŸè[÷±Þ¥ × Ú¥Ú¨ ë]Þœ_-ô¢ÚÛª îμRx cÚ¥Ú¨ ò°î¦! Î ÚÁÚ¨-õ-õÚÛª Oªô¢ª ›ú÷-ÚÛª-õÙå ÚÛë¯! ÍN Íè[-÷Ùê¦ Þ•í£pÞ¥ àμí£±p-ÚÛªÙ-åª-û¦oô³eÍÙå« ö˶E-ð¼E ÷«åõª ì«Jð¼-ú‡ÙC.- ÷«¸Ú-ð§í£Ù êμL-óŸª-ë]E ÚÁÚ¨-õõª ÓÙêŸ àμí‡pû¦ àμN·ÚÚ¨\Ù-àŸª-ÚÁ-ö˶ë]ª ú£J-ÚÛë¯ ÎôÁ-VìªÙ# î¦æ¨E Ôè…-í‡Ù-àŸè[Ù îμ³ë]õª-šíæ°dô³ Ú¥ÚÛªõª.- ÏÚÛ ÏÚÛ\è[ ñêŸ-ÚÛ-ö˶-÷ª-ìª-ÚÛªìo ÚÁÚ¨-õõª ô vð§Ùê¦-EÚ¨ îμRx-ð¼-óŸ«ô³.- Ïë¶ ÷ªÙ# ú£÷ª-óŸª-÷ª-ìªÚÛªìo ð§÷³

ôÁW Ú¥ÚÛªõ Þœªè[xìª Aìþ§TÙC. -šíæ¨dì Þœªè[xFo Ôîμªið¼êŸª-û¦oóμ« êμL-óŸªÚÛ Ú¥ÚÛªõª ÓÙêÁ ò°ëÅ]-í£-è˶N.- Ïë]Ùê¦ šíjìªÙ# Þœ÷ª-E-ú£ªhìo ÷ªvJ-àμåªd Ú¥ÚÛª-õìª í‡L# áJ-TÙ-ë]Ùê¦ N÷-JÙ-#ÙC.- êŸí£±p êμõª-ú£ª-ÚÛªìo Ú¥ÚÛªõª ÚÁÚ¨-õõ ë]Þœ_-ô¢ÚÛª îμRx ¤Û÷«-í£-éõª àμí‡p, þ»ÙêŸ Þœ«üŒxÚÛª Bú£ª-Ú•-à¦aô³.- ÏÚÛ Î ôÁV ìªÙ# Ú¥ÚÛªõ« ÚÁÚ¨-õõ« Óí£p-æ¨-ö°¸Þ û¶þ§h-öËμj-ð¼-óŸ«ô³.êŸì ÚÛªvå ñóŸª-å-í£-è…-ð¼-÷-è[ÙêÁ ú‡Þœª_-í£-è…ì ð§÷³ Î vð§Ùê¦Eo ÷CL ë]«ô¢ÙÞ¥ îμRx-ð¼-ô³ÙC!

áî¦ñªõª

GÙñÙ ví£A-GÙñÙ:- 4 ÞœªJhÙ-àŸÙè…-: 1, 2, 4 ê¶è¯-ö˶Ùæ¨?: 1. Íõt-ô¦-ö˺E æÀ-ò°-ÚÂqOªë]ªìo ÚÛí£±p 2. Íõt-ô¦-Oª-ë]ªìo Nªû¦ô ÷ô¢ª-ú£õª 3. ÚÛ·ôd-ûÂìª ÚÛæ¨dì ê¦è[ª šíj ÷ô¢ú£ö˺ Ñìo í£±÷±yõ ÷ªëÅ]u-òÅ°-ÞœÙö˺ Ñìo ô¢ÙÞœª 4. Ú¨æ¨-Ú©ö˺ ìªÙ# ÚÛE-í‡-ú£ªhìo àμåªd šíj òŰޜ٠5. ÞÁè[ÚÛª î¶ö°-è[-D-ú‡ì v›íÆ÷³ö˺ Ñìo àμåªd, ú£«ô¢ªuè… þ§–û¦õª 6. ÷ªï‡°üŒ îμªè[ö˺ Ñìo ô¢Ù 7. Ú¥uô¢îªq Îè[ª-꟪ìo Íò°(ô³ ÚÛªKa ñë]Ì 8. šíë¯ÌóŸªì à¶A î¦< 9. ð§í£ à¶Aö˺ Ñìo ú‡\í‡pÙÞ ví£óŸª-AoÙ-àŸÙè… ê¦è[ª ð»è[÷±. ð¼L-ÚÛ-ö˶Ùæ¨?: -Íè[“Ù:í£±ÙV, ÷ªíÆ£xôÂ, ÚÁè…Þœªè[ª“ Eõª÷±:- ñªåd, ÚÁè… í‡õx, ù£« Õ÷´õ:- í£±÷±yõª, úˆê¦-ÚÁÚÛ#õªÚÛ

Í

ëÁ ÍÙë]-îμªiì Íè[N.-.-.ÍÙë]ªö˺ × šíë]Ì ÷ªvJ-àμå«d ë¯E Ú¥Ùè¯Eo <õªa-ÚÛªE šíJ-Tì × ÐêŸ àμå«d Ñû¦oô³.- î¦æ¨-Oªë] Ú¥ÚÛªõ« ÚÁÚ¨-õõ« ÚÛõ-ú‡-îμª-õú‡ @NÙ-à¶N.- ÷ª¸ôîμ«.-.-.- ÚÁÚ¨-õÚÛª ð§í£Ù Þœªè[ªx ð»ë]-Þœè[Ù, Þœ«üŒ‰x ÚÛåªd-ÚÁ-÷è[Ù ô¦ë]ª ÚÛë¯? Î Nù£óŸªÙö˺ Ú¥ÚÛªõª î¦æ¨Ú¨ ú£ï£„óŸªÙ ඛúN.- Íö°¸Þ Ú¥ÚÛªõª Îô¢Ù ÚÁú£Ù îμü™x-å-í£±pè[ª î¦æ¨ Þœªè[xìª Ô @÷±õ« Aûμ-óŸªuÚÛªÙè¯ ÚÁÚ¨-õõª Ú¥í£ö° ÑÙè˶N.- × ð§÷³ ð§#-ÚÛìª Ô÷«vêŸÙ ð§ô¢-E-÷y-ö˶ë]ª ÚÁÚ¨-õõª.- Ð Ú¥ÚÛªõ Þœªè[xE Óö°-·Þjû¦ ·ôÙè…Ùæ¨ ÷ªëůu Þ•è[÷ šíè…-ê¶-û¶Þœªåª-ÚÛª\-÷ª-E-í‡Ù-à¦-õìo

www.starfeatures.in


ë¶O- ì-÷-ô¦-v꟪õª.-.-.- ÓÚÛ\è[ àŸ«ú‡û¦ Í÷ªt-î¦J NvÞœ-õ«.-.-.ví£þ§-ë¯õ Eî¶-ë]-ìõ«.-.-.- ú£Ùë]è˶ ú£Ùë]è….-.-.- Î ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ NGÅìo vð§Ùê¦ö˺x à¶ú£ª-ÚÛªû¶ ÷ªJ-Ú•Eo NªôȦ-ô³õª.-.-! Ú¥÷-õ-ú‡-ìN Ú•ñ(J ꟪ô¢ª÷³:- ÚÛí£±p, í£ÙàŸ-ë¯ô¢:- ÖÚÛ-æ¨-ìoô¢ ÚÛí£±põª, îμªië¯:- ÚÛí£±p, ð§õª:- ÖÚÛ-æ¨-ìoô¢ ÚÛí£±põª, òË ò˵ٵÙÞ¥M Þ¥M ð§Að§A-úú£ð£ð§h§h óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è…:- æ©ú£«pìª, ì«ûμ:- î¶ô³Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ú£J-í£è¯ êŸóŸ«-ô¢ª-ඛú NëůìÙ

îμªië¯-í‡Ù-è…ö˺ ð§õª-ð¼ú‡ ëÁšú-í‡Ùè… ÷«C-JÞ¥ ÚÛõ-ð§L.Nè…Þ¥ ò°é-Lö˺ Ú•ñ(J ꟪ô¢ª÷³, óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è… î¶ú‡ î¶ô³Ù-à¦L.- êŸè… ÍÙê¦ ð¼óŸ«ÚÛ í£ÙàŸ-ë¯ô¢ î¶ú‡ ÍC ÚÛJT Ú¥ú£h ÷³ë]Ìö° Íó¶ªu-÷-ô¢ÚÛ« ÚÛõª-í£±êŸ« Ñè…-Ú¨Ù# CÙ#, àŸö°x-ô¢-E-î¦yL.H îμªië¯ NªvøŒ-÷«Eo #ìo ëÁšúö° î¶óŸ«L.- ÍC Ú¥÷-õ-ú‡-ìN Ú¥ú£h Ñè…-Ú¨ÙC Íìª-ÚÛª-û¦oÚÛ ë¯E-Oªë] Ñè…-Ú¨Ù-#ì Ú•ñ(J #ÚÛ \ E ð§õª:3 Måô¢ªx í£ÙàŸ-ë¯ô¢:NªvøŒ-÷«Eo ëÁšú îμ³êŸhÙÞ¥ ô¦ú‡, à¦í£-àŸª-ådö° àŸªè…ê¶ òËμÙÞ¥M ð§A-ú£ð§h ·ôè†. ÚÛí£±p, ÷ªÙ#-FüŒ‰x:- 2 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, E÷ªtô¢ú£Ù:- 2 æ©ú£«pìªx, óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è…:- ð§÷±-æ©#õ-Þœ-è[-ë]ªÙí£ õè[«“ ú£ « pìª, í‡þ§h:- 2 æ©ú£«pìªx Ú¥÷-õ-ú‡-ìN êŸóŸ«-ô¢ª-ඛú NëůìÙ #õ-Þœ-è[-ë]ªÙ-í£õª:- Íô¢-Ú¨ö˺, ûμô³u:- 2 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, H ÷ªÙë]-ð§æ¨ ò°é-Lö˺ ð§õª ð¼ú‡ Oªè…óŸªÙ ÷ªÙåíÆ£²öËÀ ÷ªÝ°û¦sê¦÷ª-ô¢-TÙ-áõªz:Oªë] ú£Þœ-÷ª-ó¶ªu-÷-ô¢ÚÛ« ÷ªJ-TÙ-à¦L.- êŸô¢-î¦êŸ Aí£±p꟫ Íô¢-ÚÛí£±p, @è…-í£í£±p:- í£C, ò°Þ¥ ë]Þœ_-ô¢Þ¥ Íó¶ªu-÷-ô¢ÚÛ« ÷ªJ-T-ú£ªhÙ-è¯L.ÓÙè[ª-v믤Û:- ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª, H × ÚÛí£±pö˺ ÷ªÙ#-FüŒ‰x, E÷ªt-ô¢ú£Ù î¶ú‡ ò°Þ¥ ÚÛLí‡ ÷ªJí£ÙàŸ-ë¯ô¢ öË¶ë¯ òËμõx٠꟪ô¢ª÷³:Tì ð§õö˺x î¶ú‡ ÚÛõ-í£-ÚÛªÙè¯ Ú¥›úí£± Íö°¸Þ ÑÙà¦L.- ÍN 3 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, ôÁâËÀ î¦åôÂ:- æ©ú£«pìª ò°Þ¥ NJ-Tì êŸô¢-î¦êŸ í£ÙàŸ-ë¯ô¢ î¶ú‡ ò°Þ¥ Að§pL.- ð§õ NªvøŒ÷ªÙ òÙÞ¥-ô¢ª-÷-ô¢gÙ-ö˺ڨ ÷«J ÍÙàŸª-õ-ìªÙ# î¶ô¢-÷±-꟪ÙêŸóŸ«-ô¢ª-ඛú NëůìÙ è[Þ¥ óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è… î¶ú‡ ÚÛõ-ð§L.- Ïí£±pè[ª DEo ûμô³u ô¦ú‡ì H #õ-Þœ-è[-ë]ªÙ-í£Lo Ñè…-Ú¨Ù# àŸö°x-ô¢-E-î¦yL.- ê•ÚÛª\ B›úú‡, îμªêŸhÞ¥ ›íxåªö˺ î¶ú‡ ú£÷ªÙÞ¥ ú£JÌ ë¯ë¯í£± 12 ÞœÙå-õ-ð§åª àŸö°x-ô¢-Eîμªë]-ð§L.- ð§ûÂö˺ æ©ú£«pìª ûμô³u î¶ú‡ íÆ£²öËÀ-÷ª-Ý°-û¦õª î¶ú‡ ·ôÙè[ªî¦yL.- í£²JhÞ¥ àŸö°x-ô¦ÚÛ ÷´è[ª ENª-ÿ§õª î¶ô³Ù-à¦L.- ÍN ô¢ÙÞœª ÷«J ÚÛô¢-ÚÛ-ô¢-ö°-è…-ìåªx à¦ÚÛªêÁ àŸÚÛ\Þ¥ ÍóŸ«uÚÛ CÙ# Nè…Þ¥ Bú‡ àŸö°x-ô¢-E-î¦yL.- ÍÙë]ª-ö˺û¶ NªT-Lì ûμô³u NªöËÀ\À\ ¸Ú¸ÚÚÂÚ ÚÛÚÛöö°-°-ÜÜÙè Ùè ÚÁ›úh NªöËÀ\ ¸ÚÚ NªöË î¶ú‡ @è…-í£í£±p, ÓÙè[ª-vë¯¤Û ÖÚÛ-ë¯E êŸô¢-î¦êŸ ÖÚÛæ¨ î¶ô³Ù# BóŸ«L.ÚÛö°-ÜÙè H î¶ô³Ù# Bú‡ì íÆ£²öËÀ-÷ª-Ý°-û¦-õìª ð»è… à¶ú‡ í£ÚÛ\ì ÑÙà¦L.·ôè†.H Ïí£±pè[ª ð§ûÂö˺ NªT-Lì ûμô³u î¶ú‡ îμªêŸhÞ¥ îμªC-í‡ì #õ-Þœ-è[-ë]ªÙí£ NªvøŒ-÷«Eo î¶ú‡ ÷´è[ª ENª-ÿ§õª î¶ô³Ù-à¦L.- êŸô¢-î¦êŸ í£ÙàŸ-ë¯ô¢ öË¶ë¯ òËμõx٠꟪ô¢ª÷³, ôÁâËÀ î¦åô î¶ú‡ ÚÛõ-ð§L.- í£ÙàŸ-ë¯ô¢ ÚÛJT ÷ªSx ë]Þœ_-ô¢Þ¥ Ñè…-Ú¨ì êŸô¢-î¦êŸ CÙ# àŸö°x-ô¢-E-î¦yL.H ò°Þ¥ àŸõxÞ¥ ÍóŸ«uÚÛ î¶ô³Ù-#ì @è…-í£í£±p, ÓÙè[ª-vë¯¤Û î¶ú‡ ÚÛLí‡ à¶êŸª-õÚ¨ ûμô³u ô¦ú£ª-ÚÛªÙå« ÑÙè[õª àŸªæ°dL.- Ð ÑÙè[Lo íÆ£²öËÀ-÷ª-Ý°û¦ ð»è…ö˺ ë•JxÙ# BóŸ«L.êŸô¢-î¦êŸ ÷´åö° ÚÛæ¨d ÞœÙå-›úí£± î¶ö°-è[-D-óŸ«L.ô¢ú£-÷ªö˵j ÍÙë]ª-ö˺E FüŒxFo ð¼óŸ«ÚÛ àŸû¦sí£FoôÂzìª ÷ªìÚÛª Ú¥î¦-Lqì Ú¥÷-õ-ú‡-ìN ÎÚ¥-ô¢Ùö˺ à¶ú£ª-ÚÁ-÷àŸªa.í£Fo-ôÂ-ÚÁú£Ù:- ð§õª: Måô¢ª, ò°ë]Ù, -ð§æ¨ Tûμoö˺ Îô¢ª ÚÛí£±põ FüŒ‰x ð¼óŸ«L.- ÚÛí£±p í‡þ§h:- 2 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è…:- í£ÙHàŸ-ë÷ªÙë] ¯ô¢ î ¶ú‡ ò°Þ¥ ÷ªJ-TÙ-à¦L.- Ïí£±pè[ª àŸû¦ìª îμªêŸhÞ¥ æ©ú£«pìª, ÷ªÙ#-FüŒ‰x:- Îô¢ª-ÚÛ-í£±põª, îμ ª Cí‡ , #ìo #ìo ÑÙè[ö°x à¶ú‡ Ú¥ú£h GüŒxö° ÷à¶aö° ÷ê¦hL.í£ÙàŸ-ë¯ô¢:- ÚÛí£±p, ô¢H“-ÚÁú£Ù:Oæ¨ E í£ Ù àŸ ë ¯ô¢ ð§ÚÛÙö˺ î¶ú‡ í£C í£ÙàŸ-ë¯ô¢:- 4 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, ENªÿ §õª Ñè… Ú ¨ Ù # CÙ# àŸö°x-ô¦ÚÛ ô¢ú£-÷ª-öËμjõª Bú‡, Î ð§õª:- Måô¢ª Fô¢Ùê¦ CT-ð¼-ó¶ª-÷-ô¢ÚÛ« × #õªxõ ›íxåªö˺ î¶ú‡ ÑÙà¦L.êŸóŸ«-ô¢ª-ඛú NëůìÙ H Ïí£±pè[ª × Tûμoö˺ ð§õª ð¼ú‡ ú£Þœ-÷ª-ó¶ªu-÷-ô¢ÚÛ« H ð§õª ÷ªJ-Tì êŸô¢-î¦êŸ ÷ªJ-TÙ-à¦L.- í£ÙàŸ-ë¯ô¢ ÚÛ«è¯ î¶ú‡ ÚÛJ-Tì êŸô¢-î¦êŸ óŸ«õ-ÚÛª-õE÷ªt-ô¢ú£Ù î¶ú‡ NJ-Þ¥ÚÛ í£õª-àŸE ð»è…, ôÁâËÀ-Ó-šúûÂq, ú£ìoÞ¥ êŸJ-Tì ò°ë]Ù, í‡þ§h î¶ú‡ CÙà¦ÚÛ ñådö˺ î¶ú‡ FüŒxFo ÷Ù›í-óŸ«L.Nè…Þ¥ ÑÙ#ì ô¢ú£-÷ª-öËμjõª î¶ú‡ û¦ì-E›úh ú£J.H H

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 26


ÍÚÛ\è[ î¦ï£°-û¦õ ô¢é-Þ•é ëÅ]yìªõª NE-í‡Ù-àŸ÷±.- Ú¥õªù£uÙ ÞœªJÙ# ÎÙëÁ-üŒ-ì-ö˶ë]ª.- àŸõxE Þ¥M, ÚÛìª-àŸ«-í£±-ô¢ Fô¢ª.-.-.Î ví£ø‹Ù-êŸ-îμªiì î¦ê¦-÷-ô¢éÙ àŸ«›úh Ú¥ö°-EÚ¨ ÚÛ«è¯ ›úë]-D-ô¦-õ-E-í‡-ú£ªhÙC.- ÔÙæ© OªÚÛ« îμü°x-õ-E-í‡þ¼hÙë¯?

ÎÙ

vëÅ]n-êŸNª-üŒ-û¦è[ª ô¦ÿZ§õ ú£J-ë]ªÌ ûμõ«xô¢ª >ö°x êŸè[ ÷ªÙè[-õÙö˺ Ñìo DN cÏô¢ÚÛÙe-.- ë¶øŒÙö˺ ·ôÙèÁ ÍA-šíë]Ì Ñí£±p-Fæ¨ ú£ô¢ú£ªq Íô³ì í£±L-Ú¥æÀ ÷ªëÅ]uö˺ ÑÙåªÙD DN.- ÏÚÛ\-è[ÚÛª í£è[-÷ö˺ ÷«vêŸî¶ª à¶ô¢ª-ÚÁÞœõÙ! ÷ªÙè[-õÙ-ö˺E Bô¢-vð§Ù-êŸ-îμªiì HÅ÷³-õî¦-J-ð§öËμÙ ìªÙ# ÓE-NªC Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ë]«ô¢Ùö˺ Ñìo Ð DNE EøŒaõ í£±L-Ú¥æÀö˺ ê¶L-ÚÛ-ð§æ¨ Íõ-õ-šíjì í£è[-÷ö˺ ÚÛ«ô•aE Íå« Ïå« ÒÞœªêŸ« à¶ô¢ª-ÚÁ÷àŸªa.- êμô¢-à¦í£ í£è[-÷õ ˹óŸªõª, ÷õõìª Nú‡¸ô â°ö-ô¢ªõ«, î¦JÚ¨ ë•ô¢-ÚÛ-ÚÛªÙè¯ ÓT-J-í£è˶ à¶í£ í‡õxõ«, î¦æ¨E î¶æ°-è˶Ù-ë]ªÚÛª ð¼æ©-í£è˶ ÷õú£ í£Éõ«, Îô¢Ù ÚÁú£Ù áí£Ù ඛú þ§yA Ú•ÙÞœõ«, ÏÙÚ¥ íˆÚÛ-ö˺x꟪ FüŒxö˺ CT ÎLa-í£p-õìª ›úÚÛ-JÙච÷ªêŸq¬u-Ú¥ô¢ªLo Ïô¢ÚÛÙ îμü™x ë¯Jö˺ àŸ«è•àŸªa.- í£è[÷ CÞœ-Þ¥û¶ ô¦ ô¢÷ªtE í‡LචGüŒx-Þœ-û¶oô¢ª í£²õª, îμ³Þœ-L-í£²õ ú£ªî¦-ú£-ìõ«, Fæ¨-ÚÁú£Ù ÷Ùë]õ ÔüŒx Ú¨Ùë]å êŸ÷±y-ÚÛªìo Fæ¨ ë•ô¢ª-÷±õ«s#ìo àμô¢ª-÷±õªz, î¦æ¨-àŸªå«d ÚÛÙàμö° í£àŸaE ›í÷³ àμå«x.-.-.- Íè[ª-Þœ-è[ª-Þœªû¦ ÎÚÛ-åªd-ÚÛªû¶ ë]”ø‹u-öËμûÁo ú£Ùë]-ô¢)-ÚÛªLo Íõ-J-þ§hô³.-

òËºåª ví£óŸ«éÙ

ú£ª-÷«ô¢ª 47 àŸ.-Ú¨.-Oª.- Núˆh-ô¢gÙö˺ Ñìo Ïô¢-ÚÛÙö˺ 630 ÚÛªåªÙ-ò°-õª-û¦oô³.- áû¦òÅ° ÷´è[ª î¶õª.- OJ ÷«êŸ”-òÅ°ù£ êŸNªüŒÙ.90 ø‹êŸÙ êŸNªüŒÙ ÷«vêŸî¶ª ÷«æ°x-è[-Þœ-õô¢ª.í£C ø‹ê¦-EÚ¨ ·ôÙè[ª òÅ°ù£õ« ÷àŸªa.Ð DNö˺ Ïô¢ÚÛÙ, ÷ªêŸq¬u-Ú¥-ô¢ªõ vÞ¥÷ªÙ Aô¢ª-îμÙ-ÚÛ-æ°-ì-Þœô ÚÛªí£pÙ Ñû¦oô³.- ÏÚÛ\è[ ÑÙè˶-î¦J ví£ëůì ÷”Ah à¶í£õª í£åd-è[-îμªiû¦ ÷u÷-þ§óŸª, ÷u÷-þ§óŸª ÚÛ«Mõ ÚÛªåªÙ-ò°õ« Ñû¦oô³.- àŸªå«d Ñí£±p Fô¢ªû¦o DNö˺ ÷ªÙ#-F-æ¨Ú¨ Ïñ(Ù-C-ö˶ë]ª.- à¶í£õ« ÷u÷þ§óŸª ÑêŸp-꟪hõ« Í÷«t-õû¦o, Eê¦u-÷-ú£ô¦õª Ú•û¦-õû¦o vÞ¥÷ªÙ ìªÙ# ñóŸª-åÚÛª

îμü°x-LqÙë¶.- ví£áõ Í÷-ú£-ô¦-õÚÛª ôÁW ·ôÙè[ª-þ§ô¢ªx ÷«vêŸî¶ª ð§uú‡Ù-áô¢ª òËºåª ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ ÑÙåªÙC.- ÏC vÞ¥÷ª ví£áõª êŸ÷ªÚÛª ê¦÷³Þ¥ à¶ú£ª-ÚÛªìo Eô¢góŸªÙ.- ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÍÙCÙ-#ì Ð òËºåª Eô¢y--éìª vÞ¥÷ª-ú£ª–ö˶ àŸ«ú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.Ñë]óŸªÙ, ÷ªëůuoÙ î¶üŒö˺x Ïô¢ÚÛÙ, Aô¢ª-îμÙ-ÚÛ-æ°-ì-Þœô ÚÛªí£pÙõ ìªÙ# ·ôÙè[ª í£è[-÷õª HÅ÷³-õ-î¦-J-ð§öËμÙ ¸ô÷±ÚÛª îμü°hô³.ÍåªoÙ# DNÚ¨ ô¦÷-è¯-EÚ¨ Ñë]óŸªÙ, þ§óŸªÙvêŸÙ î¶üŒö˺x ò˺åªx ÑÙæ°ô³.ÖÚÛ-îμjí£± ví£óŸ«-é°-EÚ¨ ô¢«.-10 àμLxÙ-à¦L.ÍêŸu-÷-ú£-ô¢îμªi DN ìªÙ# ñóŸª-åÚÛª îμü°x-õÙç˶ ô¢«.-500 àμLxÙ# ví£ê¶uÚÛ í£è[÷ Ôô¦p-åª-à¶-ú£ª-ÚÁ-î¦-LqÙë¶! ú£ô¢ªÚÛª ô¢î¦-é°ÚÛ« wšíjî¶åª ò˺åªx ÑÙæ°ô³.-

í£ÚÛ\ ô¦ù£ZÙö˺ àŸë]ª÷±

Ï-ô¢ÚÛÙ, Aô¢ª-îμÙ-ÚÛ-æ°-ì-Þœ-ôÂ-õö˺ ví£òÅ¡ªêŸyÙ ·ôÙè[ª ð§ôÈ¢-ø‹-õõª Ôô¦p-åª-à¶-ú‡û¦ ÍÚÛ\è[ êμõª-Þœªö˺ ò˺ëÅ]ì ÑÙè[-åÙêÁ Ó÷ô¢« îμüŒx-è[Ù-ö˶ë]ª.- ô¢î¦é° í£ô¢ÙÞ¥ Ñìo Ïñ(Ùë]ª-õ-÷õx ÏÚÛ\-è…Ú¨ ô¦÷-è¯-EÚ¨ Ñð§-ëůu-óŸ³õ« Îú£Ú¨h àŸ«í£-è[Ù-ö˶ë]ª.- ë¯ÙêÁ ð§ôÈ¢-ø‹-õõª ë¯ë¯í£± ÷´êŸ-í£-诓-óŸªû¶ àμð§pL.- Ïô¢-ÚÛÙö˺ ÷«vêŸÙ ÖÚÛ Në¯u-÷-õÙ-æ©ô¢ª ð§ôȦõª àμñª-꟪Ù-æ°ô¢ª.- ÷«êŸ”-òÅ°-ù£-šíjì Ñìo ÷ª÷ªÚ¥-ô¢ÙêÁ þ§–E-ÚÛªõª êŸ÷ª í‡õxLo ÍA ÚÛù£dÙ Oªë] ÓE-NªC Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ë]«ô¢Ùö˺ ÑÙè˶ êŸNª-üŒ-û¦è[ª í£J-CÅ-ö˺E ú£ªû¦oÙ-ñª-ÞÁüŒÙ ví£òÅ¡ªêŸy ð§ôÈ¢-ø‹-õö˺x à¶Jp-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ôÁW Ïô¢ÚÛÙ ìªÙ# ë¯ë¯í£± 100 ÷ªÙC Në¯uô¢ª–õª àŸë]ª-÷±-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ í£è[-÷ö˺x îμü°hô¢ª.ví£ê¦u-÷«oóŸªÙ ö˶ÚÛ-ð¼-÷-è[ÙêÁ #ìo í‡õxõìª šújêŸÙ í£è[-÷ö˺ í£Ùí‡ î¦üŒ‰x AJ-Þ•-à¶aë¯Ú¥ GÚÛª\-G-ÚÛª\-÷ªÙå« êŸLx-ë]Ù-vè[ªõª ÏüŒx ÷ë]Ì Þœè[ª-í£±-꟪Ù-æ°ô¢ª.- ÓÙèËμjû¦, î¦ûμjû¦ Î í£è[-÷-ö˺û¶ ð§ôÈ¢-ø‹-õÚÛª îμRx-ô¦-î¦-L.

꟪ð§-ìªõ ú£÷ª-óŸªÙö˺ Þ¥õª-õÚÛª í£è[÷ CøŒ ÚÛ«è¯ ÷«Jð¼êŸªÙ-åªÙC.- Íö° Ú•Eo-þ§ô¢ªx í£è[÷ CøŒ ÷«J í‡õxõª Íô¢ÌÄ-ô¦-vAÚ¨ ÏÙæ¨Ú¨ à¶ô¢ª-ÚÛªìo ú£ÙíÆ£ª-å-ìõ« Ñû¦oô³.- í‡õxLo Bú£ª-ÚÛª-îμ-ü™xÙë]ªÚÛª ÎÙvëů ví£òÅ¡ªêŸyÙ í£è[÷ ú£÷ª-ÚÛ«-JaÙC.DE Eô¢y-é ò°ëÅ]uêŸ vÞ¥÷ª-ú£ª–-õë¶.- DE ÚÁú£Ù Në¯u-ô¢ª–õ ìªÙ# ûμõÚÛª ô¢«.-60n-100 ÷ô¢ÚÛ« ÷ú£«õª à¶þ§hô¢ª.- àŸë]ª-÷±-ÚÛªìo Në¯u-ô¢ª–õª êŸNª-üŒ-û¦-è[ªö˺ Ñð§CÅ ð»Ùë]ªêŸ« î¦ô¦Ù-ê¦ö˺x vÞ¥÷«-EÚ¨ îμüŒ‰hÙ-æ°ô¢ª.-

í£-ô¦u-å-ÚÛÙêÁ à¶óŸ´êŸ!

-cú£yë¶Q ë]ô¢)ûÂe- í£ëÇ]-ÚÛÙö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ í£±L-Ú¥æÀ ú£ô¢-ú£ªq-êÁ-ð§åª Ïô¢ÚÛÙ DNF í£ô¦u-å-ÚÛÙÞ¥ ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶óŸª-è¯-EÚ¨ ví£é°-RÚÛõª î¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- DE-ÚÁú£Ù Ïí£p-æ¨¸Ú DNö˺E ÓE-Nª-ëμ-ÚÛ-ô¦õ ví£òÅ¡ªêŸy òÅ¡«NªE í£ô¦u-å-ÚÛ-ø‹Ü þ§yDÅìÙ à¶ú£ª-ÚÛªÙC.- DN àŸªå«d ú£ô¢ú£ªq ö˺꟪ Íô³-ë¯ô¢ª Íè[ª-Þœª-õÚÛª NªÙàŸë]ª.- ÍÙë]ª¸Ú ÏC òËºåª ù‡Ú¥-ô¢ªÚÛª ÓÙêÁ Íìª-ÚÛ«õ vð§ÙêŸÙ.- ÍGÅ-÷”CÌÄ Ú¥ô¢u-vÚÛ÷ªÙö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ úˆpè[ª òËºåª ÷›úh HÅ÷³-õ-î¦-J-ð§öËμÙ ¸ô÷±E ¸Ú÷õÙ 15 ENª-ÿ§ö˺x à¶ô¢ª-ÚÁ-÷-àŸaE vÞ¥÷ª-ú£ª–õª ÎP-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ú£Oª-í£Ù-ö˺E î¶û¦-è[ªìª ÚÛõª-í£±êŸ« 1.-2Ú¨.-Oª ð»è[-îμjì ÷Ùêμì Eô¦t-é°-EÚ© ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª ví£óŸª-Ao-ú£ªh-û¦oô¢ª.Î ë¯ôÁx ô¢ï£°-ë¯J ÷«ô¦_Eo ú£ªõ-òÅ¡ÙÞ¥ à¶ô•àŸªa ÚÛ«è¯.- í£ô¦u-å-ÚÛÙÞ¥ ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙCê¶ Ïô¢-ÚÛÙö˺ àŸë]ª-÷±-ÚÛªìo óŸ³÷-êŸÚÛ« þ§–E-ÚÛÙÞ¥ Ñð§CÅ õGÅ-ú£ªhÙ-ë]E vÞ¥÷ª-ú£ª–õª ÎøŒÞ¥ Óë]ªô¢ª àŸ«ú£ªh-û¦oô¢ª! H


vޜñõÙ (šúšídÙñô¢ª 24 n 30z è¯"" øŒÙÚÛô¢÷ªÙ# ô¦÷ªÚÛ”ù£g ø‹ú‡Y

ù£Ù

ÍPyE, òÅ¡ô¢é¨, ÚÛ”AhÚÛ 1÷ ð§ë]Ù

꟪õ

ví£óŸª-ê¦oõª íÆ£L-þ§hô³.- vøŒ÷ª ÍCÅ-ÚÛ-îμªi-ì-í£p-æ¨Ú© Ú¥ô¦uõª í£²ô¢h-÷±-ê¦ô³.- êŸT-ìÙêŸ vð¼ê¦q٠Í÷ú£ô¢Ù.- ÏÙæ˺x-î¦-JêÁ ú£Ùví£-CÙ# Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÁ-î¦L.- Þ½ô¢÷Ù šíô¢-Þœ-è[Ù-êÁ-ð§åª ú£÷«-áÙö˺ ví£ê¶uÚÛ þ§–ìÙ õGÅ-ú£ªhÙC.- ì«êŸì Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ÎêŸt-ñ-õÙêÁ ÖÚÛ í£E vð§ô¢Ù-GÅ-þ§hô¢ª.ÚÛõ ú£«àŸì.- Pî¦-ô¦-ëÅ]ì ÑêŸh÷ª íÆ£ö°-Eo-ú£ªhÙC.-

÷”ù£òÅ¡Ù

NªëÇ]ªìÙ

Ná-óŸ«õª þ»ÙêŸ-÷ª-÷±-ê¦ô³.- êŸT-ìÙêŸ vøŒ÷ª Í÷-ú£ô¢Ù.- îμ³ë]-õª-ší-æ¨dì ví£A í£EF CTy-á-óŸªÙÞ¥ í£²Jh-à¶-þ§hô¢ª.- ÍGÅ-÷”CÌÄ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«-õšíj ë]”ù‡d šíådÙè…. ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõ ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù õGÅ-ú£ªhÙC.- ví£øŒÙ-ú£õª ÍÙë]ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- Þ½ô¢-÷-ví£-ë]ÙÞ¥ Ú¥õÙ Þœè[ª-ú£ªhÙC.- ÷³Üu-÷u-ÚÛªhõ ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù ÷õx ú£ÙÚÛõpÙ ûμô¢-î¶-ô¢ª-꟪ÙC.- ÎÙá-û¶-óŸª-þ§y-NªE ëůuEÙ-àŸÙè….-

ÚÛ”AhÚÛ 2,3,4 ð§ë¯õª; ôÁé¨, ÷ª”Þœ-Pô¢ 1,2 ð§ë¯õª

Íõ-ú£-å-ö˶-ÚÛªÙè¯ Ú¥ô¦u-àŸ-ô¢-éìª ô¢«ð»Ù-CÙàŸÙè….- ñªCÌÄ-ñ-ö°Eo Ñí£-óμ«-TÙ-à¦L.- Íví£-óŸªêŸoÙÞ¥ Ú•Eo í£ìªõª í£²ô¢h-÷±-ê¦ô³.- ÷uA-¸ô-ÚÛ-êŸõª ÓEo ÷#aû¦ NáóŸªÙ êŸëÇ]uÙ.- ëÅ]ì-óμ«ÞœÙ î¦ô¢Ù vð§ô¢Ù-òÅ¡Ù-ö˺û¶ ÑÙåªÙC.ÎBt-óŸ³õ ú£«àŸ-ìõª í£E-à¶-þ§hô³.- #Ú¥-ÚÛª-í£-Jචî¦JÚ¨ ë]«ô¢ÙÞ¥ ÑÙè[Ùè….- ÎôÁÞœu í£J-ô¢¤Ûé Í÷-ú£ô¢Ù.- ú£«ô¢u-ú£ªhA õª à¶ú£ªhÙC.÷ª”Þœ-Pô¢ 3, 4 ð§ë¯õª, Îwô¢Ì, í£±ì-ô¢yú£ª 1, 2, 3 ð§ë¯õª

÷”PaÚÛÙ

Nø‹Ü 4÷ ð§ë]Ù; Íì«-ô¦ëÅ], â¶uù£’

Oªô¢ª ìNªtì ú‡ë¯ÌÄÙ-êŸÙ-ö˺û¶ Ná-óŸª-÷³ÙC.- Îö˺#Ù# Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÁ-÷è[Ù ÷ªÙ#C.- Í÷-ú£-ô¦-õÚÛª ÎJ–ÚÛ þ§óŸªÙ ÍÙë]ª-꟪ÙC.- ú£Ú¥-õÙö˺ Îô¢Ù, Nvø‹ÙA Bú£ª-ÚÁ-÷è[Ù Í÷-ú£ô¢Ù.- Eô¦-øŒêÁ í£ìªõª îμ³ë]-õª-ší-åd-÷ë]ªÌ.- ú£÷ª-ìyóŸª ö˺í£Ùö˶ÚÛªÙè¯ àŸ«ú£ª-ÚÛªÙç˶ ú£J-ð¼-꟪ÙC.- ÍÙA-÷ªÙÞ¥ øŒ‰òÅ¡-íÆ£-LêŸÙ ÑÙC.ÎÙëÁ-üŒì ÷ë]ªÌ.- Pî¦-GÅ-›ùÚÛÙ ÑêŸh÷ª íÆ£L-ê¦-Eo-ú£ªhÙC.-

ëÅ]ìªú£ªq

Ñê¦q-ÙÞ¥ í£ìªõª vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦L.- ví£AD ÍìªÚÛ«-õÙ-Þ¥û¶ ÍE-í‡-ú£ªhÙC.- îμ«ú£Ù ඛú-î¦-ô¢ª-û¦oô¢ª Íví£-÷ª-êŸhÙÞ¥ ÷u÷--JÙ-àŸÙè….- Nø‹y-ú£ÙêÁ ÷³Ùë]ª-ÚÛª-þ§-Tê¶ Aô¢ªÞœªÙ-è[ë]ª.- î¦é¨-áu-í£-ô¢-îμªiì ÷”CÌÄE þ§CÅ-þ§hô¢ª.- í£ôÁ-í£-Ú¥ô¢ ñªCÌÄêÁ îμªõ-ÞœÙè….- Îëůu-AtÚÛ ÷«ô¢_Ùö˺ ví£ø‹Ù-êŸêŸ õGÅ-ú£ªhÙC.- øŒv꟪-÷±-õšíj NáóŸªÙ þ§CÅþ§hô¢ª. Nù£ªg ú£ï£°-vú£-û¦÷ªÙ vøË™óŸª-ú£ªq-E-ú£ªhÙC.-

ÚÛô¦\åÚÛÙ

#êŸh 3, 4 ð§ë¯õª, þ§yA, Nø‹Ü 1, 2, 3 ð§ë¯õª

÷´õ, í£²ô¦y-ÿ§èÅ[, ÑêŸh-ô¦-ÿ§èÅ[ 1÷ ð§ë]Ù

NíÆ£«oõª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.- NøË™-ù£-îμªiì ëÅ]ì-ö°òÅ¡Ù ÑÙåªÙC.- ÎJ–ÚÛ ÷uóŸªÙ šíô¢-Þœ-ÚÛªÙè¯ â°vÞœ-êŸh-í£-è¯L.ÚÛªåªÙ-ñ-í£-ô¢-îμªiì ú£÷ª-ú£u-õªÙ-æ°ô³.- ñë]ÌÄ-Ú¥Eo ë]J-à¶-ô¢-E-÷y-ÚÛªÙè¯ í£ìªõª í£²Jh-à¶-óŸªÙè….- Ó÷-J-êÁì« NòÅ˶-ë¯õª ÷ë]ªÌ.- ô¢ªé ú£÷ª-ú£uõª êŸÞœª_-ê¦ô³.- îμ³ï£°-÷«åÙ ÷ë]ªÌ.- ú£ªEo-êŸÙÞ¥ ÷u÷-JÙàŸÙè….- ÚÛõ þ§Ú¥-ô¢-÷ª-÷±-꟪ÙC.- Ïù£d-ë¶-÷ê¦ ë]ô¢)ìÙ ÷ªÙ#C.-

í£±ì-ô¢yú£ª 4÷ ð§ë]Ù; í£±ù£uNª, Îø™xù£

÷ªÚÛô¢Ù ÑêŸh-ô¦-ÿ§èÅ[ 2, 3, 4 ð§ë¯õª; vøŒ÷éÙ, ëÅ]Eù£d 1, 2 ð§ë¯õª ëÅ]ô¢t-ú£Ù-ÚÛåÙ Ôô¢p-è[ª-꟪ÙC.- êŸõ-ší-æ¨dì Ú¥ô¦uõª Eë¯-ìÙÞ¥ í£²Jh-à¶-þ§hô¢ª.- í£K¤¥ Ú¥õÙÞ¥ Ú•Eo ú£”á-û¦-êŸtÚÛ øŒÚ¨hêÁ í£E-à¶ú‡, NáóŸªÙ þ§CÅ-þ§hô¢ª.ÍÙø‹õª ÞÁàŸ-J-þ§hô³.- ÷#aì Í÷-Ú¥-ø‹Eo Ná-óŸªÙÞ¥ ÷ªõ-àŸÙè….Oª Eâ°-óŸªB Nª÷ªtLo Þ•í£p-î¦-JE à¶ú£ªhÙC.ÖAhè…Ú¨ ö˺ì÷ÚÛªÙè¯ ÎTì í£ìª-õìª í£±ìl-vð§-ô¢Ù-GÅÙ-àŸÙè….- ÚÛªåªÙ- êŸT-ìÙêŸ vð¼ê¦q٠õGÅ-ú£ªhÙC.- ëÅ]ô¢t-÷«-ô¢_Ùö˺ í£óŸª-EÙ# ÎJ–-ÚÛ-í£-ô¢ñ-ú£òÅ¡ªuõ êÁè¯påª Í÷-ú£ô¢Ù.- îμ³êŸhÙ-Oªë] Ñí£-vë]-î¦-õìª ÍCÅ-Þœ- îμªiì ÍGÅ-÷”-CÌÄE þ§CÅ-þ§hô¢ª.- øŒv꟪-÷±õ íˆè[ ÑÙåªÙC.- î¦ô¢Ù ÷ªëÅ]uö˺ NªÙ# í£ìª-õìª í£²Jh à¶þ§hô¢ª.- õ¤©t Îô¦-ëÅ]ì øŒÚ¨h-E-ú£ªhÙC.øŒ‰òÅ¡-î¦ô¢h NÙæ°ô¢ª.- ÷ú£ªh-ö°òÅ¡Ù.- EÙë¯-ôÁ-í£-é-õª-û¦oô³.- ÷uÚ¨h-ÞœêŸ Nù£-óŸ«-õìª ÓÚÛª\-÷Þ¥ ví£þ§h-NÙ-àŸ-÷ë]ªÌ.- ë]ªô¦_-ú£ªhA øŒ‰òÅ¡-ví£ë]Ù.ú‡ÙÙ

÷ªÜ, í£±ñ(, ÑêŸhô¢ 1÷ ð§ë]Ù

ÚÛªÙòÅ¡Ù

ÎêŸt-N-ø‹yú£Ù ÑÙåªÙC.- ñ-÷³Ü ví£á‘êÁ NáóŸªÙ à¶ÚÛ«-ô¢ª-꟪ÙC.- EÙè[ª ÷ªì-ú£ªêÁ Bú£ª-ÚÛªìo Eô¢g-óŸ«õª õª à¶þ§hô³.- ë¶yù£-òÅ°-÷ÙêÁ Ú•Ùë]ô¢ª Nª÷ªtLo Ïñ(ÙC-ší-æ°d-õE àŸ«þ§hô¢ª.- ÎøŒóŸªÙ ú‡CÌÄ-ú£ªhÙC.- øŒ‰òÅ¡-î¦ô¢h øŒÚ¨h-÷ªÙ-꟪õìª à¶ú£ªhÙC.- Nªv꟪-õêÁ NòÅ˶-CÙ-àŸ-÷ë]ªÌ.- Í÷-Þ¥--ìêÁ ÷³Ùë]ªÚÛª þ§Tê¶ Ô ví£÷«-ë]÷´ ô¦ë]ª.- Ïù£d-ë¶-÷-ê¦-ô¦-ëÅ]ì ÑêŸh÷ªÙ.-

ÚÛìu

ëÅ]Eù£d 3, 4 ð§ë¯õª; øŒêŸ-GÅù£Ù, í£²ô¦y-òÅ°vë] 1, 2, 3 ð§ë¯õª

Í÷-ú£-ô¦-õìª ë]”ù‡dö˺ ÑÙàŸª-ÚÛªE ú£·ôjì Eô¢g-óŸ«õª î¶ÞœÙÞ¥ Bú£ª-ÚÁ-î¦L.- ÍCÅ-Ú¥-ô¢-óμ«ÞœÙ ÑÙC.- Oª ÷«åÚÛª Nõª÷ šíô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Îí£-ë]õª ë]«ô¢-÷ª-÷±-ê¦ô³.- ëμj÷-ñõÙ ô¢¤¨-þ¼hÙC.- Í÷-ú£-ô¦-õÚÛª ëÅ]ìÙ ÍÙë]ª-꟪ÙC.- êŸTì ví£øŒÙ-ú£õª ÍÙë]ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ÷ªÙ# ÷«åõª NÙæ°ô¢ª.- ÚÛõ--õÚÛª ê¦N-÷y-ÚÛÙè….ÎôÁÞœuÙ Ú¥ð§-è[ª-ÚÁ-î¦L.- ÎCêŸu ”ë]óŸªÙ í£JÈÙ-àŸÙè….-

ÑêŸhô¢ 2, 3, 4 ð§ë¯õª; ú£h, #êŸh 1, 2 ð§ë¯õª

OªìÙ

í£²ô¦y-òÅ°vë] 4÷ ð§ë]Ù, ÑêŸh-ô¦-òÅ°vë], ¸ô÷A

Ná-óŸ«-÷-Ú¥-ø‹-õª-û¦oô³.- ú£ÙÚÛõpÙ ú‡CÌÄ-ú£ªhÙC.NíÆ£«oõª Óë]ª-ô¢-÷±-ê¦ô³, ÔÚ¥-vÞœ-êŸêÁ î¦æ¨E ëμj÷-ñõÙ ÷õx ඛú -í£E ö°òÅ°Eo à¶ÚÛ«-ô¢ª-ú£ªhÙC.ÍCÅ -Þœ-NªÙ-àŸÙè….- Ná-óŸªÙšíj í£åªd þ§CÅ-þ§hô¢ª.- ëμj÷Ù ÎåÙ-Ú¥-õìª í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ Ú¥ô¢u-ú‡CÌÄ ÚÁú£Ù ví£óŸª-AoÙ-àŸÙè….Oªë] òÅ ° ô¢ Ù î  ¶ ú ‡ v í £ ø ‹Ù-êŸÙÞ¥ í£E-à¶-óŸªÙè….- î¦ô¢Ù ÷ªëÅ]uö˺ øŒ‰òÅ¡ Í÷-÷«-û¦-õìª ÍCÅ-Þœ-NªÙ# ÷³Ùë]ª-ÚÛª-þ§-ÞœÙè….- ÞœÙë]-ô¢-ÞÁüŒ í£J-ú‡–íÆ £ L ê ¦õª ú£ « #êŸ Ù .ÖÚÛ î¦ô¢h ÎìÙ-ë¯-Eo-ú£ªhÙC.- ›úyàŸaÄÞ¥ Îö˺-#Ù꟪õ ìªÙ# QvíÆ£ªÙÞ¥ ñóŸª-å-í£-è[-ê¦ô¢ª.- Nî¶-ÚÛÙêÁ ÷u÷--JÙ# à¦L.ÑêŸ h ÷ ª òÅ ¡ N ù £ u ꟪h õGÅ-ú£ªhÙC.- Nî¦-ë]-ô¢--êŸÙÞ¥ ÷³Ùë]ªÚÛª NáóŸªÙ ð»Ùë]ª-ê¦ô¢ª.- ú£«ô¢u-ëůuìÙ ø‹ÙA-E-ú£ªhÙC.þ§ÞœÙè….- ÷ªï£„-Þœ-é-í£A ëůuìÙ ÎåÙ-Ú¥-õìª ê•õ-T-ú£ªhÙC.Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

2017 28


í‡õx-õ-ÚÁú£Ù ô¢ù£uû ÚÛëÇ]õª

ô¢àŸ-ô³vA â°‘í£-Ú¥õ ð»êŸhÙ

÷ªëÅ]u-êŸ-ô¢-ÞœA ÷ªì-ú£h-ê¦yõª

ú£u-òÅ¡-JêŸÙ.-.-!

àŸë]ª÷±, Nî¦ï£°Ù, ÑëÁuÞœÙ.-.-.- ÷ªìE í£±æ¨d šíJë]«ô¢Ù à¶þ§hô³.- Íô³-ì-î¦-üŒxÚÛ« Ú¥õª í£J-àŸ-óŸªî¶ª.- ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸª-îμªiì ò˹÷ªt-õêÁ í‡õx-õì« šíë]Ì-õì« Íõ-îTì¦-åª-ÒJÚ¨ í £ è … ì ÒJÚ© ë]«ô¢ÙÞ¥ ÑÙè¯-Lq-÷-#aÚÛ«è¯ ÎÚÛ-åªd-ÚÛª-û¶N Î ÚÛëÇ]õª.- Íö°Ùæ¨ ô¢ù£uû â°ì-í£ë] ÚÛëÇ]-õìÙë] ª ÚÛ ª ò°ëÅ ] Þ ¥ Ñû¦o Ú•êŸh vð§ÙêŸÙö˺ Ú•êŸh ìªÙ< 20 àŸÚÛ\E ÚÛëÇ]-õìª êμõª-Þœª-ö˺ڨ Íìª-÷÷ªìªù £ ª õ ú£ y òÅ ° î ¦-õì« ú£Ùú£\”-AF í£J-Q-Lú£«h CÙ# ò˹÷ªt-õêÁ ú£ï£„ ví£àŸª-JÙ-à¦ô¢ª ÍEöËÀ Ú•êŸ h NøË ™ ÿ §õ ìª êμ õª-ú£ª-ÚÛªÙå« Î @÷-ì-N-ëůñ꟪hõ.- Í÷ªt ÷«å Nì-ÚÛªÙè¯ Íâ°-vÞœ-êŸhêÁ ìÙêÁ ÷ªî¶ ª Ú Û ÷ ª÷ è £óŸª-Ao›úh Î ÎìÙ-ë] Ú¨Ùë]-í£-è…-ð¼-ô³ì -cñª>b í‡àŸªÚÛe-E ÞœÙè[ª-í‡Lx ò°J î¶ô¢ªn- ÍÙæ°ô¢ª ô¢àŸ-ô¯-E³vÚ¨Avíð»êŸ «hJ Ná-óŸª-öˤ¨t.- Îîμª í£C-›ï°èÁ ìªÙ< êŸLx Óö° Ú¥ð§-è[ª-ÚÛªÙëÁ ÷«Ú¨bÙ ÞÁK\ Ôå ì÷÷ ë Å ] ª ÷ ± Þ ¥ òÅ ¡ ô ¢h îμÙå #êŸh-ô¢Ù-áû îμRx ÍÚÛ\è˶ 17 ÚÛëÇ] àμñª-꟪ÙC.- ›úo-꟪-ô¦L ÚÁú£Ù ÔüŒ ‰ x Þœ è … ð §ô¢ ª .Îû¦æ¨ êŸ÷ª Íìª-òÅ¡-î¦õ ÞœªJÙචÎîμª Ú¥ÚÛª-õêÁ óŸ³ë]ÌÄÙ à¶ú£ªhÙC -cõª Ð c â°‘ í £ Ú ¥õ â°÷Reö Ë º ô¦ø‹ô¢ª.- êŸLx à¦åª Gè[“Þ¥, ÷ªô¢-÷E í‡àŸªÚÛe-.- ú£÷A êŸLx Îá‘ ví£Ú¥ô¢Ù ÷ªÙàŸª-Þœ-è[“õ êμ õ ªÞœ ª êŸ í £ p ÷ªôÁ òÅ ° ù£ ô¦E ê¦ìª ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ Ú•êŸh ÚÁú£Ù Íè[-NÚ¨ îμRxì ð§ð§ô³ ÷«Jaö˺ ÚÛªJ›ú ÷ªÙàŸªv ð §Ùê¦E Ú¨ î μ R x Óë] ª ô •\ìo Íìª-òÅ¡-î¦ö˶ Î êŸô¦yêŸ Þœ-è[“-õìª áì-÷-Jö˺ Óö° êμ#aÙC? ÍC êμõª-ú£ª-ÚÛªE êŸ ì öË º ÎêŸ t N ø ‹yþ §Eo šíÙà¦óŸªF ÙD ÏÙUxù£« Íê¦u-øŒÚÛª ö˺ûμj Íè[-NÚ¨ îμRxì êŸMx-ÚÛ«-꟪üŒ‰x Ô÷ª-óŸ«uôÁ Þœ õ Þ œ ö ° ÷«æ°x è Ë ¶ ö ° චø ‹ó Ÿ ª F, ÓÚÛ\-è…-·Újû¦ ÖÙå-JÞ¥ -cí£ûμoÙè[ª ûμõõªe- ÚÛëÇ]ö˺ àŸ«è[-÷àŸªa.- Íô¢–-÷ª-ó¶ªuö° î μ ü Œ x Þ œ õ ëÅ μ j ô ¦uEo šíÙà¦ó Ÿ ª F ÍÙæ°ô¦îμª.- Ú•Eo ÚÛÿ§dõ«, ú£ô¢-üŒ-îμªiì òÅ°ù£ö˺ Ñìo ÚÛëÇ]-õFo í‡õx-õìª ÎÚÛ-åªd-ÚÛªÙ-æ°ô³.Ú•Eo ú£ ª Ý°õ« ÚÛ L › úh û ¶ @Nê Ÿ ÷ ªF ë¯û¶ o ê¦ìª Ð ô¢«í£Ùö˺ ô¢ù£uû â°ì-í£ë] ÚÛëÇ]õª; ›úyà¦aÄ-ìª-î¦ë]Ù:- ÍEöËÀ ñ꟪hõ ÏêŸ ô ¢ ª õ êÁ í£ Ù àŸ ª Ú Û ª Ùå ªû ¦oì F ÍÙåªû ¦oô¢ ª ô¢ à Ÿ ô ³vA.›í@õª: -78; îμõ:- ô¢«.-100/-nâ°‘ í £ Ú ¥õ â°÷R; ô¢ à Ÿ ì :ð»êŸ « h J Náó Ÿ ª ö Ë ¤ ¨t ví£êŸª-õÚÛª:- ví£ëůì í£±ú£h-ÚÛ-¸ÚÙ-vë¯õª n- ú£ªQõ ›í@õª:- 184; îμõ:- ô¢«.-150/-nví£êŸª-õÚÛª:- ìîËÁ-ë]óŸª, X Jù‡ÚÛ í£Gx-¸Ú-ù£ûÂq n- X Ô Ú¥ú£h àŸCî¶ Íõ-î¦åª Ñìo-î¦-üŒx-·Újû¦ þ¼N-óŸªæÀ ÚÛëÇ]õ í£±ú£h-

ô¢àŸ-ô³vA Xð§ë] þ§yA û¶æ¨ ÷ªëÅ]u-êŸ-ô¢-ÞœA ÚÛªåªÙ-ò°-ö˺xE

ú£÷ª-ú£u-õìª EP-êŸÙÞ¥ í£J-Q-LÙ# NøË™x-ù‡Ù-#ì 20 ÚÛëÇ]õ ú£Ùí£±æ¨ -cð»ô¢õªe-.- êŸ÷ª ú£ªÝ°õ ÞœªJÙ# í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ ÚÛù£d-í£è… Ú•è[ªÚÛªE àŸC-N-þ§hô¢ª êŸLx-ë]Ù-vè[ªõª.- Ñìo-êŸ-þ§–-ô³Ú¨ ÓC-Tì Ú•è[ªÚÛª Ïõªx ÚÛåªd-ÚÛªÙ-åª-û¦o-ìÙç˶ ÎìÙ-C-þ§hô¢ª.- ÍÙë]ªö˺ êŸ÷ªÚ© × ÞœC êŸí£pÚÛªÙè¯ ÑÙåªÙ-ë]E ÎøŒ-í£-è[-ê¦ô¢ª.- Ú¥F Ú•è[ªÚÛª -c·ÞúÃd ô¢«îªe- àŸ«í‡Ù# Oªô¢ª ÷#a-ì-í£±pè[ª ÏÙë]ªö˺ ÑÙè[-÷-àŸaE àμí‡p-ì-í£±pè[ª Î êŸLxë]Ùvè[ªõª í£è[“ ò°ëÅ] ÷«åö˺x àμí£p-ö˶-EC.ú£÷«-áÙ-ö˺E ÷ªêŸ-÷ª®èÅ[uÙ Ú¥ô¢-éÙÞ¥ ÖÚÛ óŸ³÷A Óë]ª-ô•\ìo Íìª-òÅ¡-î¦ö˶ -cð»ô¢õªe- ÚÛëÇ].- ÷ªE-ù‡-ö˺E ÍÙ, þ§yô¢–Ù, òÅ˶ù£áÙ, í£±ô¢ª-ÿ§-CÅÚÛu òÅ°÷-â°õÙ ö°Ùæ¨ ÍÙø‹õ àŸªå«d Aô¢ª-ÞœªêŸ« Ð #ìo #ìo ÚÛëÇ]õª ð§ôÈ¢-ÚÛª-õìª Îö˺-#Ù-í£-â˶-þ§hô³.ð»ô¢õª sÚÛëǯ-ú£Ù-í£±æ¨z; ô¢àŸì:- Xð§ë] þ§yA ›í@õª:- 126; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£êŸª-õÚÛª:- ví£ëůì í£±ú£hÚÛ ¸ÚÙvë¯õª n- ô¢÷R

ù£ï£°-ôÂ-û¦÷«

êμìª-Þœª-÷-àŸì ÚÛNê¦ ú£ÙÚÛ-õìÙ

ô¢àŸ-ô³êŸ:- è¯"" í‡.-N.-ÓöËÀ.-ú£ªò°(-ô¦÷± ›í@õª:- 124; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£êŸª-õÚÛª:- è¯"" í‡.-N.-ÓöËÀ ú£ªò°(-ô¦÷± 204 þ§ô³ ÓûÂ-¸ÚxîËÂ, õÙÚÛ OCÅ Ná-óŸª-ì-Þœô¢Ùn-535002

sšïj°ë]-ô¦-ò°ë OëÅ]ªõªn- Þ¥ëÇ]õªz ô¢àŸ-ô³êŸ:- í£ô¢-÷ú£ªh ö˺¸Ú-øŒyô ›í@õª:- 206; îμõ:- ô¢«.-110/-nví£êŸª-õÚÛª:- ví£ëůì í£±ú£hÚÛ ¸ÚÙvë¯õª

Íî¦-ô¢ª“õ î¦í£úˆ

sÖÚÛ àŸJ-vê¦-êŸtÚÛ ú£ÙíÆ£ª-åìz ô¢àŸì:- è¯"-"-ë¶-÷-ô¦V ÷ªï£„-ô¦V ›í@õª:- 72; îμõ:- ô¢«.-50/-nví£êŸª-õÚÛª:- Nø‹-ö°ÙvëÅ] í£±ú£hÚÛ ¸ÚÙvë¯õª Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

ô¦á-Ú©óŸª ÷uÙÞœu ô¢àŸ-ì-õ-êÁ-ð§å« EêŸu-@-NêŸÙö˺ áJ¸Þ ÷«÷´õª ú£ÙíÆ£ª-å-ìö˺x ÚÛ«è¯ Íë¶ þ§–ô³ö˺ þ§uEo í£Ùè…Ù-#ì ô¢àŸ-ô³êŸ Ú•àŸa-ô¢x-ÚÁå îμÙÚÛå ú£ªò°(-ô¦÷±.- -cví£â˺-êŸpAh Þœé°-à¦Je- ÚÛëÇ]ö˺ áì-Þœ-éì ò°ëÅ]u-êŸõª à¶í£-æ¨dì Ñð§-ëůu-óŸ³è[ª Í÷-ê¦ô¢Ù êŸì ÷<a ô¦E ÍàŸa êμõª-ÞœªêÁ ÒJ-î¦-üŒxìª òÅ¡óŸª-ší-æ¨dì îμjìÙ ÚÛè[ªí£±ò°( ìNy-ú£ªhÙC.- Í÷«-óŸª-ÚÛª-ô¦-LÞ¥ Ñìo Ú۫꟪-JE ÷«ô¦a-õìo Ñë¶Ì-øŒÙêÁ ví£PoÙ-àŸè[Ù û¶ô¢ªa-ÚÁ-÷ªÙå« êŸLx Ï#aì ú£õ-ï£„ìª êŸ«.-àŸ.- êŸí£pÚÛ ð§æ¨Ù# ì÷±yõª í£²ô³Ù-#ì ú£Ùê¦ìÙ ð§vêŸìª ô¢àŸ-ô³êŸ ÓÙêÁ àŸÚÛ\Þ¥ BJa-C-ë¯Ìô¢ª.- ·ôÙè[ª-ìoô¢ ë]ø‹-ò°Ìõ vÚ¨êŸÙ î¦ô¢ í£vA-ÚÛö˺ ví£àŸª-J-êŸ-îμªiì ÚÛëÇ]ö˶ Íô³û¦ ú£Ùí£±-æ¨-ö˺E 25 ÚÛëÇ]õ« Ú¥õÙêÁ ú£ÙñÙëÅ]Ù ö˶ÚÛªÙè¯ ÎÚÛ-åªd-ÚÛªÙ-æ°ô³.Ú¥îμªè† ÚÛëÇ]õª; ô¢àŸì:- Ú•àŸa-ô¢x-ÚÁå îμÙÚÛå ú£ªò°(-ô¦÷± ›í@õª:- 233; îμõ:- ô¢«.-150/-nví£êŸª-õÚÛª:- ô¢àŸ-ô³êŸ, šúöËÀ:- 9440544614 n- è….õ¤©tví£ú£ìo ú£ªÙë]-ô¢-Ú¥Ù-è[÷³

s7ôÁ-Võ ð§ô¦-óŸªé vÞœÙëÇ]÷³z ô¢àŸì:- à¦÷L ÎÙá-û¶óŸª ÷´Jh ›í@õª:- 80; îμõ:- ô¢«.-60/-nví£êŸª-õÚÛª:- ô¢àŸ-ô³êŸ ðƼûÂ:- 94411 70455

@Në¯ÌÙ

àŸvÚÛ-÷Jh ô¢ÙÞœ-þ§yNª ú£Ùí£²ô¢g ÚÛNê¦ ÚÛë]ÙñÙ

›í@õª:- 232; îμõ:- ô¢«.-250/-nví£êŸª-õÚÛª:- ú‡.-ú£ªÙë]-ô¦øŒuÙ šïj°ë]-ô¦-ò°ëÂ, ðƼûÂ:- 040n-24046549

â°‘ì òÅ°Ùè¯-Þ¥-ô¢÷³

ô¢àŸì:- ÞÁP-Ú•Ùè[ ÷³ô¦J í£Ù꟪õª ô¢àŸì:- ÎKy-ÓúÃ.- ú£ªÙë]ô¢Ù ›í@õª:- 60; îμõ:- Í÷´õuÙ ›í@õª:- 80; îμõ:- ô¢«.-50/-n- ví£êŸª-õÚÛª:- ô¢àŸ-ô³êŸ ví£êŸª-õÚÛª:- ô¢àŸ-ô³êŸ ðƼûÂ:- 9844015759 ðƼûÂ:- 8978974367 24

šúšídÙñô¢ª

2017 29


Îëůô¦õª Íè[“Ù:1.- ÚÛªÙè[ s3z 3.- ÍCîË• ÍõxCîË• XJ î¦ú£÷³... ÍÙå« î¶ÙÚÛç˶øŒyô¢ªè…E ú£ªhAÙ#ì ê¦üŒ}ð§ÚÛ ÚÛN s4z 6.- E-õª÷± 47êÁ ú‡F î¦ô¢-í£-vAÚÛ! s1z 7.- ú£-ìoæ¨ ÷´A-Þœõ úˆþ§õª, è[ò°(-ö˺xÚ¨ vë]î¦õª ð¼›úÙ-ë]ªÚÛª Ñí£-óμ«-TÙචþ§ëÅ]ìÙ? s3z 8.- ò˹-÷ªtÚÛª Í÷-êŸ-L-îμjí£±! s3z 10.- ÎÙÞœx ú£ÙÜu s3z 12.- êŸ-ì-Ý°ö˺ ÑÙàŸª s5z 15.- îμõ, òÅ¡«Nª s2z 17.- ô•Ùð§? s3z 19.- êμ-õªÞœª ÔÚ¨q-èËμÙæ°? s4z 20.- ê¦ìÙ í£õxN ÚÛû¦o ÷³Ùë]ª! s2z 22.- ÍÙ-êŸÙêŸ ÷«vêŸÙÞ¥ s4z 23.- ð§ë]Ù s2z 24.- à®-ÚÛ-ô¢ÚÛÙ s2z 26.- í£-J-ú£Ù, ÓÚÛ-šú·Ú\Ù s4z 29.- E-øŒaóŸªÙ, óŸªëǯô¢–Ù, ú£êŸuÙ! s2z 30.- ú£-÷ªóŸªÙ; Þœè…-óŸ«ô¢Ù ú£«#Ù-à¶C! s2z Eõª÷±:1.- Þœ-æ¨dC, ÚÛôÈÁô¢Ù s3z 2.- ð»-Þœ-ô¢ªö° ëÅ]yEÙචÖÚÛ ô¢ª#! s3z 3.- O-æ¨êÁ Ñð§t à¶þ§hô¢ª; ÚÛ”ù£ªg-è…Ú¨ Ïù£d-îμªiì Oæ¨E ð§õö˺ î¶ú£ª-Ú•E AÙæ°ô¢ª! s4z 4.- úˆY s3z 5.- îμ-üŒ}ô¢ª, óŸ³ë]ÌÄÙ! s2z

32.- â°-Jb-óŸ«ÚÛª à¶ô¢ª-÷ö˺ θÞoóŸª Íîμª-J-Ú¥-ö˺E 1 ÖÚÛ ô¦ù£ZÙ s4z 34.- ÚÛ-í‡p-šíæ¨d s2z 35.- êŸ-ÚÛª\÷ V꟪h ÚÛL-Tì úˆYõª êŸ÷ª áè[ ð»è[ª-Þœ-E-í‡Ù-àŸª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ 10 î¦è˶C? s3z 37.- šíìª ví£÷«ë]Ù s2z i 38.- û¶ô¢Ù Eô¢«-í£é Íô³-ì-î¦è[ª s2z 19 39.- Íè[“Ù 23êÁ FüŒ‰x ð§¸ôÙë]ªÚÛª êŸNyì 23 ÷«ô¢_Ù s1z 40.- ›úë]uÙ s2z 41.- þ§-ëÅ]uÙ-Ú¥-EC s3z 42.- vÚ¨ùà ë]ô¢)-êŸyÙö˺ ÷ô¢ª-éËÂ-ê¶âËÀ ú‡E÷«! s2z i 44.- øŒ-Kô¢Ù, ë¶ï£°Ù s2z 45.- î¦u-víÆ£ª-Pô¢Ùn- ô 37 ÷«åö˺x s2`-2z 48.- ÷-ú£ªh-÷±Lo ÷ªìª-ù£ªLo ÖÚÛ-àÁåª ìªÙ# ÷ªôÁ àÁ-åªÚÛª í£Ùí£-è¯Eo ÔÙ à¶óŸª-è[-÷ªÙ-æ°ô¢ª? s3z 45 50.- ÚÁ-ô³õ s2z 51.- Þ•Ù꟪ #ÙàŸª-ÚÁÚÛª! s4z i 52.- ÷ô¢{ GÙë]ª÷± s3z 8.- A-õÚÛÙ, ìªë]ªå šíåªd-Ú•-û¶C! s2z 9.- Í-÷ª”êŸÙ s2z 11.- Í-òÅ¡u-J–ÙàŸª, î¶è[ª-򥓻 s4z 13.- ÷uô¢–Ù, ÷”ëǯ s3z 14.- ë]«è[ s2z 16.- ÏÙ-àŸª-NªÙàŸª s4z 17.- ð§-õì, Ôõª-ñè… s3z 18.- ì-J-¸ÚC ö˶ë]E êμ¸Þú‡

ú£ªè•ÚÛª 4

5 9

8

4

9

8

8

5

1

5

2

3

6

6

5

7

7

3

9

8

4

9

6

3 7

1

9 2

5 3

ÞœêŸî¦ô¢Ù ú£÷«ëůû¦õª

8

2

i

3

i

i i

12

i 28

32

24

25

i

29

20

i

i

41

46

i i

47

30

43

2

4

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

24

šúšídÙñô¢ª

40

44

i i

i

49

52

34.- Ó-õªÚÛ s3z 36.- ÷ô¢gÙ s2z 37.- í£²ô¢yÙ s3z 41.- Í-A-Ú¨Ùí£± àμóŸªuÙ! s3z 43.- Ô Þœè[õª Bí‡? s3z 44.- ûμ-õ÷±, #ô¢-Ú¥õ î¦ú£ þ§–ìÙ s3z 46.- L-í£±õª ÔÚÛ-÷-àŸìÙ? s2z 47.- ì¤ÛvêŸÙ s2z 49.- òËμ-ë]ªô¢ª, òÅ¡óŸªÙ! s2z

ú£ªè•ÚÛª

5

2017 30

i 36

48

àμí£pÙè…; ú£yô¦_-EÚ¨ ÷uA-¸ôÚÛÙ! s3z 19.- îμ-õªÞœª s3z 21.- êŸåd s2z 22.- ÚÛ-ë]-õ-EC, Ú•Ùè[! s3z 25.- àŸ-õ-ì-#vêŸÙ s3z 27.- ô¢-ÚÛ\ú‡ s3z 28.- ô¦ô³ s2z 31.- Íè[“Ù 40-ö˺-Eë¶ s4z 32.- ô¢ªéÙ s2z 33.- û¦-÷ª-ÚÛ-ô¢éÙ s4z 3

31

35

i

39

i

51

ë]ª ô¦ øŒ ` î¦ Þœª ` ÞÁ ë¯ ÷ J ` 6 7 8 ÷±y ` P Ü ô¢Ù ` × è[ ` ô¢h ` ò° 9 10 11 ` Ú¥ ÚÛ ` Þœ ô¢b ì ` ô¦ ÷« óŸª éÙ 12 13 14 êŸ Nª üŒ û¦ è[ª ` ÷« íÆ£ªÙ ` ìÙ ` êÁ 15 16 17 18 ` E ` ð§ ÷± ô¦ õª ` í£± ` Ñ ` 19 20 21 22 øŒ ` ò° å ` ñ ` àŸ õ ì # vêŸÙ 23 24 25 26 P ÷± è[ª ` í£ è… šúÙ ` ú£ ÷ªt êŸÙ ` 29 30 27 28 ÷ ` Þœ î¦ ¤ÛÙ ` çËμ ÚÛª\ ` ÚÛÙ ` ÚÁ 31 32 33 34 ë] J ` L ` @ ûÂq ` Ú• ` Ó ö° 35 36 37 38 ì ` Í ` àμ N ` N ìo í£Ù `  39 40 41 42 ` àŸ L Þ¥ L ` è† â˶ ` àŸ í£ õÙ 43 44 45 ú£ªÙ ` T ` Nª ëÇ]u ` êŸ í£ Nª C `

i

18

i

i i

16

22

i

42

15

i

34

38

i

i

6

i

9

27

i i

i

26

i

i

i

21

5

8

14

i

33

50

i

13

17

i

i

i

i

7

11

i

4

í£ë]NûËÁë]Ù 1

5 9

í£ ë] N ûËÁ ë]Ù

ÚÛ«ô¢ªp:

ò°õª

4

6

8

3

5

9

7

2

1

5

7

9

2

1

4

8

6

3

2

1

3

7

8

6

9

5

4

9

4

2

8

3

7

5

1

6

6

3

7

5

4

1

2

9

8

1

8

5

6

9

2

4

3

7

8

2

1

9

7

3

6

4

5

3

5

6

4

2

8

1

7

9

7

9

4

1

6

5

3

8

2

H


÷« #ìo-ë¯-EÚ¨ êŸõ-þ§oìÙ à¶ô³Ù#, áè[õª úh ÍàŸaÙ ð§í£-ö°û¶ ÑÙåªÙC.÷« ñª>b-Þ¥è[ª ÚÛ«è¯ ÍÙê¶, ò°Þ¥ ë]ªNy ð¼Fõª ÚÛè…ê¶ òÅ¡ö˶ ÷³ë•Ì-à¶a-þ§hè[ª.-.-.Ó÷-·ôjû¦ Ïö° ÷«æ°x-è[ª-ÚÛªÙ-åªÙç˶ NE êμL-óŸª-E-î¦üŒ‰x ñªvô¢ ÞÁÚÁ\-÷-àŸªa-Þ¥ÚÛ.- Ú¥F ÚÛªÚÛ\-í‡-õxLo àŸÙæ¨ í‡õx-õÙêŸ v›í÷ªÞ¥ šíÙàŸª-ÚÁ-÷è[÷´ ÷³þ§hñª àμóŸªuè[÷´ Ð÷ªëÅ]u þ§ëů-ô¢éÙ Íô³-ð¼-ô³ÙC. Íö° í£±åªdÚ•#aÙë¶ Ð áè[õ ðƧuù£ûÂ. óŸ«ôÂ\-šùjô çËμJ-óŸªôÂ, ö°þ§ Íð¼q, ÎvíƇ-ÚÛû ˽ÙèÂ.-.-.- ö°Ùæ¨ òË¹àŸªa ð»è[÷±Þ¥ ÑÙè˶ ÚÛªÚÛ\õÚÛª Ïö° ô¢ÚÛô¢Ú¥õªÞ¥ ð¼Fõ« áè[õ« î¶ú‡ ÚÛªÚÛ\ í‡õxö˺x ñª>b í‡õxLo àŸ«ú£ªÚÛªÙåªû¦oô¢ª øŒ‰ìÚÛ v›íNªÚÛªõª. êŸõ-šíjì áè[-õÚÛª Ú¥÷-Lqì VåªdE ÷«vêŸÙ ÑÙ# NªT-LÙ-ë]Ùê¦ ÚÛAh-JÙ-àŸè[Ù ÷õx ÏN àŸ«è¯“-EÚ© ÍÙë]ÙÞ¥ ÑÙåª-û¦oô³.Ú•Ùë]·ôjê¶ êŸ÷ª ÚÛªÚÛ\õ áè[õìª àŸ«›íÙë]ªÚÛª ví£ê¶uÚÛÙÞ¥ ÏûÂþ§dvÞ¥îª ›í@õìª ÚÛ«è¯ ú£”ù‡dú£ªhû¦oô¢ª. ÏÚÛ, Ð vçËμÙè ÖÙå-JÞ¥ ÑÙè˶-î¦-JÚ¨ çËμjîª-ð§-úÃ-Þ¥ì« ÑÙåªÙë]ìè[Ùö˺ ÎøŒaô¢uÙ Ô÷³ÙD.-.-!


Eenadu sunday 24 09 2017  
Eenadu sunday 24 09 2017  
Advertisement