Page 1

-FæÀ- n ÷³-Üu-îμªiì ê¶D-õª NáóŸªî¦è[

ñªëÅ]î¦ô¢Ù ì÷Ùñô¢ª 7, 2018 -÷« -#ô¢ª-û¦-÷«: àŸë]ª÷± Ð-û¦-è[ª -ví£-ëů-ì Ú¥ô¦u-õóŸªÙ, ô¦-îμ«-@ íƇ-LÙú‡-æ©, šïj°ë]ô¦ò°ë n- 501 512 ̈ e-mail: edc@eenadu.in

18

ÎûÂ-öËμjû ë]ô¢-Ý°-ú£ªhõ ú£÷ª-ô¢pé #÷J ê¶D:ì÷Ù-ñô¢ª 30, 2018- ÎûÂ-öËμjû íƈV àμLxÙ-í£±ìÚÛª #÷J ê¶D:- è…šúÙ-ñô¢ª 1, 2018- ë]ô¢-Ý°ú£ªhö˺ êŸí£±põ ú£÷-ô¢é sÎûÂ-öËμjûÂö˺z:- áì-÷J 14, 2019 n- áì÷J 31, 2019-

Aí‡p Íè…Tû¦.. Aí£põª ö˶ÚÛªÙè¯!

-ë]-ô¢-Ý°-ú£ªhÚÛª Ó÷ô¢ª Íô¢ª|õª? F-æÀÚÛª ë]ô¢-Ý°ú£ªh à¶óŸ«-õÙç˶ ÏÙåôÂö˺ ñóŸ«-õ@/- ñóμ«-çËμ-Ú¥o-õ-@-êÁ-ð§åª íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆd, ÏÙTxùà ú£òËμb-ÚÛªdõª ÑÙè¯L.- ÏÙåô öË¶ë¯ êŸêŸq-÷«ì í£K¤Ûö˺ 50%- ÷«ô¢ª\õª ÍEo ú£òËμb-ÚÛªdö˺x vð§Ú¨d-ÚÛ-öËÀqêÁ ÚÛLí‡ þ§CÅÙ# ÑÙè¯L.- ÏC ë¯ë¯-í£±Þ¥ ÍÙë]ô¢ª Në¯u-ô¢ª–õ« þ§CÅ-þ§hô¢ª.- ÓúÃúˆ, ÓúÃæ©, 툚ï°à Në¯u-ô¢ª–õÚÛª 40%- ÷«ô¢ª\-õªÙç˶ à¦õª.- 2019 è…šúÙ-ñô¢ª 31-û¦-æ¨Ú¨ 17 ú£Ù÷-êŸqô¦õª EÙè…ì Në¯u-ô¢ª–õª ÷«vêŸî¶ª Íô¢ª|õª.- ÍÙêŸ-ÚÛû¦o êŸÚÛª\÷ ÷óŸªú£ª ÖÚÛ-ôÁV Ñû¦o í£K¤Û ô¦óŸª-è¯-EÚ©, ÓÙH-H-ÓúÃ/- Hè†-ÓúÃö˺x à¶ô¢-è¯-EÚ© Íô¢ª|õª Ú¥ô¢ª.- Ð NëÅ]ÙÞ¥ ÷óŸªú£ª êŸÚÛª\÷ Ú¥ô¢-éÙÞ¥ Ôæ° 15 ìªÙ# 20 ÷ªÙC Në¯u-ô¢ª–õª Íô¢|êŸ ÚÁö˺p-꟪-û¦o-ô¢E Þœ÷ª-EÙ-à¦L.-J-á-¸ôy-ù£û Në¯u-ô¢ª–-õÚÛª ÷óŸª-ú£ªö˺ ú£è[-LÙí£± ÑÙåªÙC.ÍÙç˶.-.- áì-ô¢öËÀ ¸Úå-TK Në¯u-ô¢ª–õª 05.-05.-1994 ìªÙ# 31.12.-2002-öËºí£± í£±æ¨d-ì-ôj ÑÙè¯L.- Já-¸ôy-ù£û Në¯u-ô¢ª–õª 05.05.-1989 ìªÙ# 31.-12.-2002-öËºí£± í£±æ¨d-ì-ôj ÑÙè¯L.-

FæÀn2019 Íí‡x¸Úù£û ví£vÚ¨óŸª vð§ô¢ÙòÅ¡îμªiÙC. ë]ô¢Ý°ú£ªh Aô¢ú£\ô¢éÚÛª ÞœªJÚ¥ÚÛªÙè¯ â°vÞœêŸhõª Bú£ªÚÁî¦L. Ïí£pæ¨÷ô¢ÚÛª à¶ú‡ì ÍëÅ]uóŸªû¦Eo ÍÙàŸû¦ î¶ú£ªÚ•E ví‡í£¸ôù£ûÂö˺ Í÷ú£ô¢îμªiì ÷«ô¢ªpõª à¶ú£ªÚÁî¦L. ÏÙåô ò˺ô¢ª“ ví£øŒoõÚÛª, úˆHÓúÃÐ Íè…¸Þ Bô¢ªÚÛª ê¶è¯õª ÑÙè[åÙêÁ êμõªÞœª ô¦ÿZ§õ ÍòÅ¡uô¢ª–õª êŸè[ñè[ªêŸªû¦oô¢ª. ví£øŒoõìª ú£«æ¨Þ¥ Ú¥ÚÛªÙè¯ Aí‡p Íè[ªÞœªêŸªû¦oô¢ª. Ð Ïñ(Ùë]ªõìª ÍCÅÞœNªÙà¦õÙç˶ ì÷´û¦ í£K¤Ûõìª ÓÚÛª\÷ vð§Ú©dú£ª à¶óŸ«L. êŸë¯yô¦ îμªô¢ª·Þjì þ¼\ô¢ªìª þ§CÅÙàŸ÷àŸªa.

-ú£p-ù£dÙÞ¥ ðÆ»æ˺.-.-.- ÍEo-àÁæ°x Ö¸Ú ú£ÙêŸ-ÚÛÙ ul

N-ë¯uJ– ðÆ»æ˺ ÷³ÜÙ ú£pù£dÙÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-à¶ö° Bú£ª-ÚÁî¦L.- Våªd àμ÷±-õšíj í£è…ì ðÆ»æ˺ Ú¥ô¢-éÙÞ¥ Aô¢-ú£\-ô¢éÚÛª Þœª·ôjì ë]ô¢-Ý°-ú£ªh-õª-û¦oô³.- Íö°¸Þ ð»è… ͤÛô¦ö˺x, ÍFo ¸Úí‡-åöËÀ ͤÛ-ô¦ö˺x Ñìo ú£ÙêŸ-Ú¥Eo Aô¢ú£\-J-þ§hô¢ª.- þ§ëů-ô¢é í£ë]ÌÄ-A-ö˺û¶ ô¦›úö° Íõ-î¦åª à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.- í£K¤Û õªö˺ ÚÛ«è¯ Në¯uJ– ú£ÙêŸÚ¥Eo Bú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- Ú¥ñæ¨d, ÍEo-àÁæ°x Ö¸Úö° ÑÙè˶ö° àŸ«ú£ª-ÚÁ-î¦L.íƇ>ÚÂq, -O-æ¨-êÁ-ð§åª Ö¸Ú ›íí£-ôšíj ·ÚNªwúˆd, ñóŸ«-õ@.-.-. Îëůô ڥô¢ª“-ö˺E ÎÜJ û¦õªÞœª ú£ÙÜuõª/- ð§úà -Ð ÷´è…Ù-æ¨Ú© ú£÷ªð¼ôÂd ìÙñô¢ª/- ¸ôù£-ûÂ-Ú¥ô¢ª“ vð§-ëůìuÙ Ï›úhû¶ ú£·ôjì ìÙñô¢ª, ò°uÙÚ ÍÚ˽ÙæÀ ÷²u٠Í÷±-꟪ÙC.- ú£÷ª-óŸ«Eo ìÙñô¢ª, í£±æ¨dì ê¶D, #ô¢ªû¦÷«, îμ³òËμjöËÀ ìÙñô¢ª, ú£Cy-E-óμ«ÞœÙ à¶ú£ª-ÚÁ-÷åÙ, Ðnîμªô³öËÀ Õè† ÍFo ví£é°-R-Ú¥-ñ-ë]ÌÄÙÞ¥ ô¦ú£ª-ÚÁ-î¦L.- Κíj ÎûÂ-öËμjú‡ë]ÌÄ-÷ª-÷åÙ.-.- ÏO ô¦uÙÚÛª ûÂö˺ ë]ô¢-Ý°ú£ªh EÙí£è[Ù vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦L.þ§ëÅ]-ìÚÛª þ¼ð§-û¦õª! Ðn-îμªô³öËÀ Ïí£p-æ¨¸Ú ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ Ú•êŸhC ô¢«ð»Ù-CÙ-àŸª-ÚÁ-î¦L.- Në¯uJ– êŸìC öË¶ë¯ êŸLx-ë]Ù-vè[ª-õC ÷«vêŸî¶ª Ïî¦yL.îμ³òËμjöËÀ ìÙñô¢ª Nù£-óŸªÙ-öËºì« Ïë¶ í£ë]ÌÄA ð§æ¨Ù-à¦L.- þ»ÙêŸ #ô¢ª-û¦÷« Ïî¦yL Ú¥F ÚÁ#ÙÞ šúÙå-ô¢xD, Ñð§-ëůu-óŸ³-õD Ï÷yÚÛ«-è[ë]ª.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ÓÚÛª\-÷-÷ªÙ-CC Ö¸Ú #ô¢ª-û¦÷« Ñû¦o Aô¢ú£\-ô¢-éÚÛª Þœªô¢ó¶ªu Í÷-Ú¥øŒÙ ÑÙåªÙC.-Ö-ÚÛ-þ§J ÍòÅ°uú£Ù à¶ø‹ÚÛ í£²Jh-à¶-ë¯Ì-÷ª-ìª-ÚÛª-û¶- î¦-J-ÚÁú£Ù ÎûÂ-öËμjûÂö˺ -c·ôí‡xÚ¥ ÎíÆà Íí‡x-¸Ú-ù£ûÂn-2019e- ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ ÑÙC.- DEo ví£óŸª-AoÙ-à¦ÚÛ Íú£-öËμjì ë]ô¢-Ý°-ú£ªhìª í£²Jh-à¶-óμ³àŸªa.-

F F

ÚÛîª ÓÙvåûÂq çËμúÃd sFæÀz Ôæ° Ú•Eo ÷«ô¢ªpû¶Eô¢yù£õêÁ-ï-쇰Ùà¶öËÀ÷ú£ÓL-ú£ªÙhÙ>ú£C.--G–ö-L˺ æ©Ð÷#aÙC.Ôè¯C ÷«ô¢ªp.-.- í£K¤Û í£ë]ÌÄ-Aö˺ Ú¥ÚÛªÙè¯ úˆH-ÓúÃÐ ÎëÅ]y-ô¢uÙö˺ áô¢ª-Þœª-꟫-÷-#aì Ð í£K¤Ûìª Ð ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ìªÙ< ÓûÂ-æ©Ô sû¶ù£-ìöËÀ çËμú‡dÙÞ ÔâËμFqz ÎíÆÃ-öËμj-ûÂö˺ Eô¢y-Ù-àŸ-ò˺-êÁÙC.-  5ì áô¢-Þœ-ìªìo û¶ù£-ìöËÀ ÓL->-GLæ© ÚÛîª ÓÙvåûÂq çËμúÃd sFæÀzÚÛª ë¯ë¯í£± 180 ôÁVõ ÷u÷CÅ ÑÙC.-

ÚÛ-æ°íÆà ÷«ô¢ª\ êŸT_ÙC.-.-.-

ñ-óŸ«-õ@ â°B-óŸª-þ§–-ô³ö˺ ú‡õ-ñúà î¶ô¢E òÅ°NÙ# à¦ö°÷ªÙC Në¯u-ô¢ª–õª í£K¤Ûšíj òÅ¡óŸ«Eo šíÙàŸª-ÚÛª-û¦oô¢ª.- Ú¥F ÞœêŸ Ôè¯C ò˺åF à¦ö° ú£ªõ-òÅ¡ÙÞ¥ ÑÙC.- îμ³êŸhÙ ví£øŒo-õÚÛª à¦ö°÷ªÙC 10 ENª-ÿ§-ö˺x›í âî¦-ñª-õìª ÞœªJhÙ-àŸ-Þœ-L-Þ¥ô¢ª.- Ú¥ñæ¨d ñóŸ«õ@êÁ ð§åª Ïí£±pè[ª ÷ªJÙêŸ â°vÞœêŸh ÷Ù-à¦-Lqì ú£òËμbÚÛªdõªn- íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆd.-

FæÀ ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\ ¸Úå-T-K-î¦-KÞ¥.-.-

-·Ú-Nªwúˆd:- ví£øŒoõ í£ë]ÌÄA î¶ô¢ª

ul

-Þœ-êŸÙö˺ ·ÚNªwúd̂ö˺ sÓÙšúæÀz ÷«ô¢ª\õª ò°Þ¥ Ú¥yL-íÆ£-ô³ÙÞ ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\õª ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\õª þ§CÅÙ-à¶-î¦ô¢ª.- Ú¥F FæÀö˺ ÷«ô¢ª\-õ-í£-ô¢ÙÞ¥ -¸Ú-å-TK s2017z s2018z í£ô¢qÙ-çËμjöËÀ î¦ô¢ª ò°Þ¥ îμìª-ÚÛ-ñè… ÑÙåª-û¦oô¢ª.- DEÚ¨ ÷³Üu Ú¥ô¢éÙn- úˆH-ÓúÃÐ î¦J ÓûÂ-ú-̂Ðá-ì-ô¢öËÀ 50 131 119ÎôÂæ© í£±ú£h-ÚÛÙ-ö˺E î¦Ú¥u-õìª ví£øŒoõ -ÓúÃúˆ, ÓúÃæ©, ×Húˆ 40 107 96ô¢«í£Ùö˺ ÷«Ja-ì-í£±è[ª Në¯u-ôª¢ –õª áî¦ñªõª ÞœªJhÙ-àŸ-è[Ùö˺ îμìª-ÚÛ-ñ-è[-å! -á-ì-ô¢öËÀ 툚ï°à 45 118 107-ð§-ôÈ¢u-í£±-ú£h-Ú¥õª ÖÚÛç˶ Íô³-ì-í£pæ¨Ú© ÷ªì ÏÙå-Kt-è…-óŸªæÀ ò˺ô¢ª“ö˺ Íè…¸Þ -Ð ·ôÙè˶üŒx FæÀ ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\-õìª í£J-Qví£øŒoõ Nëů-ìÙ-ö˺E ê¶è¯ ÷õx ·ÚNªwúˆd-ö˺E L›úh.-.-.- 2017 ÚÛÙç˶ 2018ö˺ Në¯u-ô¢ª–õ ú£ÙÜu šíJ-TÙC.- Ú¥F ÍEo NòÅ°-Þ¥ö˺x ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\ ÓÚÛª\÷ ví£øŒo-õÚÛª âî¦-ñªõª ÞœªJhÙ-àŸ-ö˶-ÚÛ-ð¼-꟪û¦oô¢ª.- Ú¥ñæ¨d, êμõªÞœª Në¯u-ô¢ª–õª Ïí£±pè[ª êŸT_ÙC.- Íë¶-Ú¥-ÚÛªÙè¯ úˆåª þ§CÅÙච÷«ô¢ª\ ô¢þ§-óŸª-ì-ø‹-ú£YÙšíj ÓÚÛª\÷ ë]”ù‡d-þ§-JÙ-à¦Lq Nù£-óŸªÙ-öËºì« 2017 ÚÛÙç˶ 2018ö˺ ë¯ë¯í£± ÑÙåªÙC.- ÓûÂ-úˆ-Ð-ÎôÂæ© í£±ú£h-Ú¥-ö˺xE î¦Ú¥u-õìª 50 ÷«ô¢ª\õª êŸÞ¥_ô³.- ÷ªì êμõªÞœª Në¯u-ô¢ª–ví£øŒoõ ô¢«í£Ùö˺ ÷ªL-#ì Ôëμjû¦ ÖÚÛ í£±ú£h-Ú¥Eo Bú£ªõÚÛª 2017ö˺ û¶ù£-ìöËÀ ÚÁæ° Ú¨Ùë] úˆåªx Ï÷yÚÛªE ë¯Eo ÚÛFú£Ù ·ôÙè[ª, ÷´è[ª-þ§ô¢ªx ÍòÅ°uú£Ù à¶óŸª-Þœ-LÍGÅö˶ÝËÀ ö˶ë]ª Ú¥F 2018ö˺ ÷ªìÙ ÚÛ«è¯ û¶ù£-ìöËÀ Tê¶ ÓÚÛª\÷ ÷«ô¢ª\-õÚÛª Í÷-Ú¥-øŒ-÷³ÙC.èËμj·ôÚÛdôÂ, îμªõ«ï£° í£²öËÀö˺ Ñû¦oÙ.- Íô³ê¶ úˆåª þ§CÅÙච-ÚÛ-ô¢(ì, ÍÚÛ-ô¢(ì, òÅ®AÚÛ ô¢þ§-óŸª-ì-ø‹-þY§õ ìªÙ# ÷à¶a ví£øŒoõ ÷«ô¢ª\ êŸT_ÙC.- ô¦uÙÚÛª šíJ-TÙC.ú£ Ù Üu í£K¤Ûö˺ ú£÷ªÙ-Þ¥û¶ ÑÙæ˺ÙC.- CyBóŸª ú£Ù÷-êŸqô¢ ú‡õ-ñúà -ÞœêŸ ·ôÙè˶-üŒxö˺ ·ôÙè[ª êμõªÞœª ô¦ÿZ§õ ìªÙ# Ú¥yLšíÆj Íô³ì ìªÙ# ví£øŒoõ ú£ÙÜu ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙæ˺ÙC.- DEö˺ Në¯uJ– Ú•ÙêŸ-Në¯u-ô¢ª–õ ú£ÙÜu ÷«vêŸÙ šíJ-TÙC.- ÍÙç˶ ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\ 119 ô¢ Ú Û ª Ú¨ x ù £dÙÞ¥ òÅ°N-ú£ªhìo òÅ°ÞœÙn- ÚÛô¢(ì ô¢þ§-óŸª-ì-ø‹ú£YÙ.- DEö˺ 5n-6 ë¯æ°ô¢ª Ú¥F úˆåª þ§CÅÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ Ú¥î¦-Lqì 460 ÷«ô¢ª\õª þ§CÅÙ-àŸv í £ ø Œ o õª êŸí£p NªT-L-ì-÷Fo þ§ëů-ô¢é Në¯uJ– ô¦óŸª-Þœ-L¸Þ KA-ö˺û¶ è[Ùö˺ NíÆ£-õ-÷ª-óŸ«u-ô¢E àμí£p-÷àŸªa.- DEÚ¨ Ú¥ô¢-é°õª NøË™x-ù‡Ù-àŸª-ÚÛªÙç˶ ÑÙåªû ¦oô³.ÍÙë]ª-ÚÛE ÍÚÛ-ô¢(ì, òÅ®AÚÛ ô¢þ§-óŸªì ø‹þY§ö˺x êŸí£±põª ö˺ð§õª ú£J-C-ë]ªÌ-ÚÁ-÷àŸªa.ö˶ÚÛªÙè¯ áî¦-ñªõª ÞœªJhÙ-à¶ö° ÍòÅ°uú£Ù, í£±ì-øŒa-ô¢é à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.-Þœ-êŸÙö˺ ÓÚÛª\÷ ú£÷ªóŸªÙ íƇ>-ÚÂqÚÛª ¸Úæ°-ô³Ù-à¶ö° Në¯u-ô¢ª–õª ÓÚÛª\÷ ì÷´û¦ ví£øŒoõª ô¦óŸ«L.- í£K¤Ûõ ú£ÙÜu šíJ-¸Þ-Ú•DÌ Ú•êŸh í£K¤ÛÚÛª ú£ìo-ë]ÌÄ-÷ª-ó¶ªu-î¦ô¢ª.- Íô³ê¶ FæÀ ÍòÅ¡u-ô¢ª–õª íƇ>ÚÂq, ví£øŒo-õìª ÓÚÛª\-÷Þ¥ àŸ«þ§hô¢ª.- Ú¥ñæ¨d, ꟪C í£K¤Ûö˺ ú£ªõª-÷-÷±-꟪ÙC.·ÚNªwúˆd, ñóŸ«-õ@.-.-.-Ð ÷´è…Ù-æ¨Ú© ú£÷ª-vð§-ëůìuÙ Ïî¦yLq -íƇ->ÚÂq:- Þœé¨êŸ Îëů-JêŸ ví£øŒoõª ÓÚÛª\-÷ ÑÙåªÙC.- Ïö° ඛúhû¶ ú£·ôjì ÷²u٠Í÷±-꟪ÙC.- ú£÷ª-óŸ«Eo ú£Cy-E-óμ«ÞœÙ à¶ú£ª-ÚÁ-÷åÙ, ví£é°-R-Ú¥-ñ-ë]ÌÄÙÞ¥ ú‡ë]ÌÄ-÷ª-÷åÙ.-.- ÏO ul -òÅ®-A-ÚÛ-ø‹ú£Y ví£øŒoõ Nù£-óŸ«-E-Ú•›úh ÓÙšú-æÀ-ö˺E î¦æ¨Ú©, FæÀ-ö˺E ÷ªÙ# ô¦uÙÚÛª þ§ëÅ]-ìÚÛª þ¼ð§-û¦õª.-

ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“ ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª ô¦â˶Ùvë] þ§tô¢ÚÛ í£JøËËÁëÅ]û¦ ú£Ùú£– í£æ°o sGôÂzö˺E ô¦â˶Ùvë] îμªîμ«JóŸªöËÀ JšúôÂa ÏûËÂú‡då«uæËÀ ÎíÆà îμªè…ÚÛöËÀ šújûμqúà ڨÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdnÝ°Sõª: šújÙæ¨úÃd è…n 04, šújÙæ¨úÃd ú‡n 04, šújÙæ¨úÃd Gn 12. NòÅ°Þ¥õª: Ú¨xEÚÛöËÀ îμªè…ú‡ûËÂ, ð§ëǯöË@, ú£ô¢bK, ÷«LÚÛªuöËô îμªè…ú‡ûËÂ, îËμjô¦öË@, îμªivÚÁñóŸ«öË@, ñóμ«·ÚNªwúˆd êŸCêŸô¦õª. îμ³êŸhÙ ð¼ú£ªdõªn 20. Íô¢|êŸ: ÓÙHHÓúÃ, ú£ÙñÙCÅêŸ NòÅ°ÞœÙö˺ íˆ@êÁð§åª ò˺ëÅ]ì, í£JøËËÁëÅ]û¦ìªòÅ¡÷Ù ÑÙè¯L. ÓÙí‡ÚÛ: ô¦êŸí£K¤Û, í£ô¢qìöËÀ è…ú£\ù£ûËÂ/ ÏÙæô¢«yu Îëůô¢ÙÞ¥. ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh ví£vÚ¨óŸª ê¶Dõª: 13.11.2018 ìªÙ# 12.12.2018 ÷ô¢ÚÛª. îËμòËÀšújæËÀ: www.rmrims.org.in FF

î¦ÚÂnÏûËÂq ÚÛ”ÿ§g NøŒyNë¯uöËóŸªÙö˺ ÍÚÛè[NªÚ ÚÛìqöËμdÙåªx ÷ª#Mí£æoÙö˺E ÚÛ”ÿ§g óŸ´E÷Jqæ© ê¦ê¦\LÚÛ vð§Aí£CÚÛì NNëÅ] ú£òËμbÚÛªdö˺x Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ î¦Ú ÏûË ÏÙæô¢«yu Eô¢yþ¼hÙC. ð¼ú£ªdnÝ°Sõª: ÍÚÛè[NªÚ ÚÛìqöËμdÙæËÀn 28. ú£òËμbÚÛªdõª: ÚÛÙí£²uæô šújûËÂq, ·ÚNªwúˆd, ñóμ«šújûμqúà ÍÙè ñóμ«çËμÚ¥oöË@, G>ûμúà û¶âËÀîμªÙæËÀ, Ú¥÷ªôÂq, ÏÙTxùÃ, áô¢oLáÙ ÍÙè ÷«úà ÚÛ÷´uE¸Úù£ûËÂ, ÚÛÙí£²uæô šújûËÂq ÍÙè ÏÙ>FJÙÞÂ, ÓövËÚ¥dEÚÂq ÍÙè ÚÛ÷´uE¸Úù£ûË ÏÙ>FJÙÞÂ, ÷«uëÇ]æ¨ÚÂq, íƇ>ÚÂq, Îô¦_EÚ ·ÚNªwúˆd, þ§dæ¨ú‡dÚÂq. Íô¢|êŸ: ú£ÙñÙCÅêŸ ú£òËμbÚÛªdö˺x 55ø‹êŸÙ ÷«ô¢ª\öËêÁ ò°u#öËô è…vU, íˆ@, Ðnæ©#ÙÞÂö˺ í£E ÍìªòÅ¡÷Ù ÑÙè¯L. ûμæËÀ/ ¸ÞæËÀ/ ÓÙíƇöËÀ/ 툚ï°àÂè†, ò˺ëÅ]û¦ìªòÅ¡÷Ù Ñìoî¦JÚ¨ vð§ëůìuÙ. ÏÙæô¢«yu ê¶Dõª: ì÷Ùñô¢ª 22, 23, 24. îËμòËÀšújæËÀ: www.krishnauniversity.ac.in

-Ñ-ë]óŸªÙ Ú¥ë]ª.-.-.- ÷ªëůuoÙ.-.-

ul

FæÀ n 2019 î¦æ¨Ú© à¦ö° ê¶è¯ ÑÙåªÙC.- ÞœêŸÙö˺ ÓÙšú-æÀö˺ ú‡ë¯ÌÄÙ-êŸ-í£-ô¢-îμªiì ví£øŒoõ ú£ÙÜu ÓÚÛª\-÷-Þ¥ì« öËμÚÛ\õª êŸÚÛª\-÷-Þ¥ì« ÑÙè˶N.- FæÀö˺ Þœé¨êŸ Îëů-JêŸ ví£øŒoõ ú£ÙÜu ò°Þ¥ ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙæ˺ÙC.- DEo ë]”ù‡dö˺ ÑÙàŸª-ÚÛªE Në¯u-ô¢ª–õª è…šúÙ-ñô¢ª û¦æ¨Ú¨ ÓÚÛª\÷ ví£øŒo-õìª öËμÚÛ\õ ô¢«í£Ùö˺ þ§ëÅ]ì à¶óŸ«L.- Ú•êŸh ví£øŒo-õìª Óë]ª-ô•\û¶ û¶ô¢ªp ò°Þ¥ Íõ-î¦åª à¶ú£ª-ÚÛª-ìo-î¦ô¢ª ÓÚÛª\÷ þ¼\ô¢ª à¶óŸª-Þœ-õª-Þœª-ê¦ô¢ª.-

í£-K¤Û Ú¥õ-÷u-÷CÅ ÷´è[ª ÞœÙåõª.- ÷ªëůuoÙ 2 ÞœÙ.- ìªÙ# þ§óŸªÙvêŸÙ 5 ÞœÙ.- ÷ô¢ÚÛª í£K¤Û áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- ÞœêŸÙö˺ Ñë]óŸªÙ Eô¢y-Ù-à¶-î¦ô¢ª.- Ú¥F Ðþ§J ìªÙ# ÓÙšú-æÀö° ÷ªëůuoÙ Eô¢y-ú£ªh-û¦oô¢ª.- í£K¤Ûö˺ îμ³êŸhÙ 180 ví£øŒoõª ÑÙæ°ô³.- î¦æ¨ö˺ ñóŸ«-õ@ sò˺åF, Vî¦-õ@z ìªÙ# 90 ví£øŒoõª, íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆdõ ìªÙ# 45 à•í£±pì ví£øŒo-õªÙ-æ°ô³.-ví£A ú£·ôjì ú£÷«-ëů-û¦-EÚ¨ `- 4 ÷«ô¢ª\õª, êŸí£±p ú£÷«-ëů-û¦-EÚ¨ n-1 ÷«ô¢ª\.- í£K¤Û 180 X 4 =- 720 ÷«ô¢ª\-õÚÛª áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Ð í£K¤Ûö˺ Ú¥yL-íÆ£-ô³ÙÞ ÷«ô¢ª\ áì-ô¢öËÀ ¸Úå-TK Në¯u-ô¢ª–-õÚÛª 50÷ í£ô¢qÙ-çËμjöËÀ, Já-¸ôyù£û ¸Úå-TK î¦JÚ¨ 40÷ í£ô¢qÙ-çËμjöËÀ.- îμ³êŸhÙ í£K¤Û ô¦ú‡ì Në¯u-ô¢ª–õ ÷«ô¢ª\õìª Í÷-ôÁ-é vÚÛ÷ªÙö˺ Í÷ªJa, ÷ªëÅ]uö˺ Ñìo Në¯u-J–Ú¨ ÓEo ÷«ô¢ª\õª ÷à¦aóμ«, Î ÷«ô¢ª\-õìª Î ú£Ù÷-êŸqô¢ ÚÛæ°íÆà ÷«ô¢ª\Þ¥ Eô¢g-ô³-þ§hô¢ª.- l

ð¼æ©í£K¤Ûõ Eí£±éªõÚÛª þ§yÞœêŸÙ

ÓúˆyOóŸ´ö˺ Íú‡šúdÙæËÀ vð»šíÆú£ô¢ªx Aô¢ªí£Aö˺E X î˶ÙÚÛç˶øŒyô¢ í£øŒ‰îËμjë]u NøŒyNë¯uöËóŸªÙ ê¦ê¦\LÚÛ vð§Aí£CÚÛì Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdnÝ°Sõª: Íú‡šúdÙæËÀ vð»šíÆú£ôÂn 06. NòÅ°Þ¥õª: îËμæJìK Ú¨xEÚÛöËÀ Ú¥ÙšíxÚÂq, îËμæJìK îμªè…ú‡ûËÂ, öËμjîË þ§dÚ ðƧôÂt Ú¥ÙšíxÚÂq, îËμæJìK ·ÞjìÚ¥öË@.

Íè…tæÀ Ú¥ô¢ª“õ Nè[ª-ë]õ:- Ôví‡öËÀ 15, 2019í£K¤Û ê¶D:-  5, 2019- í£K¤Û íÆ£L-ê¦õ îμõxè…:- Wû 5, 2019- ë]ô¢-Ý°ú£ªh íƈV:- áìô¢öËÀ ¸Úå-T-KÚ¨ ô¢«.-1400, ÓúÃúˆ, ÓúÃæ©, Cî¦uÙÞœªõª, væ°ûÂq-âËμÙ-è[-ô¢xÚÛª ô¢«.-750

Íô¢|êŸ: ú£ÙñÙCÅêŸ NòÅ°ÞœÙö˺ ÓÙOÓúˆq, 툚ï°àÂè† ÑBhô¢gêŸ. ÏÙæô¢«yu ê¶C: 09.11.2018. î˶CÚÛ: Ú¥ö˶âËÀ ÎíÆà îËμæJìK šújûËÂq, Aô¢ªí£A. îËμòËÀšújæËÀ: www.svvu.edu.in FF

Ká-EÙÞÂ, Ú¥yÙæ¨-ç˶-æ¨îË Îí‡d-å«uèÂ, áì-ô¢öËÀ Íî¶-ôÂ-ûμúÃ, ÏÙTxùÃ.-.-.-.- ð¼æ© í£K¤Û-õÚÛª Í÷-ú£-ô¢-îμªiì Ïö°Ùæ¨ NòÅ°Þ¥-õÚÛª û¦éu-îμªiì ÚÛÙçËμÙæÀ ÍÙCÙ-àŸ-Þœ-õô¦? Íô³ê¶ Oª¸Ú -cÐû¦è[ªn-ví£AòÅ¡e- ÍÙCÙචРÎyìÙ.í£K¤Ûõ ÚÁéÙö˺ ÷³Üu-îμªiì ví£øŒoõªn-âî¦-ñªõª, GæÀò°uÙ-ÚÛªõª, îμ«è[öËÀ ›íí£-ô¢xìª êμõªÞœª, ÎÙÞœx ÷«ëÅ]u÷«ö˺x ô¦óŸ«-õìo Ñê¦q٠Ñìo-î¦ô¢ª îμÙåû¶

ú£pÙCÙ-àŸ-÷àŸªa.- Oª ÷uÚ¨h-ÞœêŸ, ò˺ëÅ]ì, ô¢àŸ-û¦-ìª-òÅ¡÷Ù îμ³ë]-öËμjì N÷-ô¦-õìª Ú¨ÙC #ô¢ª-û¦-÷«ÚÛª í£Ùí‡Ù-àŸÙè….ÚÛÙçËμÙæÀ ·ôjåôÂq, ví£AòÅ¡ èËμúÃ\, Ðû¦è[ª Ú¥ô¦uõóŸªÙ, ô¦îμ«@ íƇLÙ-ú‡æ©, Íû¦-âËÀ-í£²ôÂ, ÍñªÌ-ö°xí£²ô îμªæÀ ÷ªÙè[õÙ, ô¢ÙÞ¥-·ôè…“ >ö°xn- 501512 Ð-n îμª-ô³öËÀ:- writers@eenadupratibha.net

Óô³ô ÏÙè…óŸ«ö˺ ÚÛú£d÷ªô ÔâËμÙåªx ÷³Ùñô³ö˺E Óô³ô ÏÙè…óŸ« Óô³ô væ°ûËÂqð¼ôÂd ú£Kyšúúà LNªçËμèÂö˺ Öí£pÙë] vð§Aí£CÚÛì Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡Kh. ð¼ú£ªdnÝ°Sõª: ÚÛú£d÷ªô ÔâËμÙæËÀn 60. Íô¢|êŸ: Ôëμjû¦ è…vU, ÚÛÙí£²uæô í£Jâ°‘ìÙ, í£E ÍìªòÅ¡÷Ù ÑÙè¯L. ÙDêÁð§åª

þ§–EÚÛ òÅ°ù£õª êμLú‡ ÑÙè¯L. ÷óŸªú£ª: 28 ÔüŒ‰x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª. ÓÙí‡ÚÛ: vúˆ\EÙÞÂ, vÞœ«íà è…ú£\ù£ûË êŸCêŸô¦öË Îëůô¢ÙÞ¥. î¦Ú ÏûË ÏÙæô¢«yu ê¶C: 12.11.2018. î˶CÚÛ: ú‡ú£dîªq ÍÙè vçËμô³EÙÞ è…NáûËÂ, @ÓúÃè† Ú¥ÙšíxÚÂq, ÍÙëŶJnÏ, ÷³Ùñô³. îËμòËÀšújæËÀ: www.airindia.in FF

ð¼úÃd ÓÙÓúˆq è…ð»x÷« vð¼vÞ¥îª šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺E Ñþ§tEóŸ« óŸ´E÷Jqæ© 2018n19 Në¯u ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ì« ð¼úÃd ÓÙÓúˆq è…ð»x÷« ÏûË ¸ôè…óμ«ö°>ÚÛöËÀ íƇ>ÚÂq vð¼vÞ¥÷³ö˺ ví£î˶ø‹öËÚÛª ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. úˆæx ú£ÙÜu: 20. ÚÁô¢ªq Ú¥öË÷u÷CÅ: ·ôÙè˶üŒ‰x. Íô¢|êŸ: 60 ø‹êŸÙ ÷«ô¢ª\öËêÁ ÓÙÓúˆq síƇ>ÚÂq/ ì«uÚ¨xóŸªô íƇ>ÚÂqz ÑBhô¢gêŸ. ÷ªJEo ûÁæ¨íƇ¸Úù£ìx ÚÁú£Ù

ví£î¶ø‹õª ÓÙí‡ÚÛ: ví£î˶øŒí£K¤Û Îëůô¢ÙÞ¥. ÎíÆÃöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh #÷Jê¶C: 26.11.2018. îËμòËÀšújæËÀ: http://ouadmissions.com/

www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa

l

HÓèÂn- Íè…-ù£-ìöËÀ îμªëÇ]-è¯-õ@ à¶óŸ«-õÙç˶.-.-? ä ë]«ô¢-N-ë]uö˺ è…vU sHÔz í£²Jh-à¶-ø‹ìª.Íè…-ù£-ìöËÀ îμªëÇ]-è¯-õ@ Ïû HÓ-èÂìª ë]«ô¢-Në]u ë¯yô¦ à¶óŸ«-õ-ìª-ÚÛªÙ-åªû¦oìª.- ÚÁô¢ªq N÷-ô¦õª, ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õìª êμõ-í£Ùè….- n- N.- ví£ú£-ìoÍè…-ù£-ìöËÀ îμªëÇ]-è¯-õ-@ö˺ HÓè àŸë]-î¦õ-ìª-ÚÛª-û¶-î¦ô¢ª þ§ëů-ô¢é HÓèÂ í£²Jh-à¶ú‡, ·ôÙè˶üŒx í£E Íìª-òÅ¡÷Ù ÚÛLT ÑÙè¯L.- ÷³Ùë]ªÞ¥ Oªô¢ª HÓè sò°u#-õôÂq Ïû Óè[ªu-¸Ú-ù£ûÂz à¶ú‡, Κíj í£E ÍìªòÅ¡-î¦Eo Þœè…Ù-àŸÙè….- Î êŸô¢ª-î¦êŸ ë]«ô¢-Në]u ë¯yô¦ HÓèÂn- Íè…-ù£-ìöËÀ îμªëÇ]-è¯-õ-@E à¶óŸªÙè….- Ú¥ÚÛ-BóŸª NøŒyN-ë¯u-õóŸªÙ, ÓúÃO óŸ´E-÷-Jqæ©, Ñþ§tEóŸ« óŸ´E-÷-Jqæ©, ÏÞÁo DEE ÍÙC-ú£ªhû¦oô³.- ÚÁô¢ªq í£²Jh à¶ú‡-ì-î¦-JÚ¨ ví£òÅ¡ªêŸy, wšíjî¶åª ð§ôÈ¢-ø‹õö˺x ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õª ÑÙæ°ô³.-

n vð».- G.- ô¦á-øË™-ÜôÂ, ·ÚJ-óŸªô Ú˽ûμq-õôÂ

l

CA


ĶæÊï³GïÜÞ GV>jÐŒl$Þ

Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l* Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP, Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS, ÆøyŠl ¯]l…ºÆý‡$&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ sakshieducation@gmail.com

º$«§ýlÐéÆý‡…

çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ

{ç³ÐólÔ>Ë$

{†Ñ«§ýl §ýlâêÌZÏ 417 BïœçÜÆŠ‡ Ýë¦Æ‡¬ E§øÅV>Ë ¿¶æÈ¢MìS ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl ● G…í³OMðS™ól Õ„ýS×æ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ¯ól ¯ðlËMýS$ Æý‡*.56ÐólËMýS$ Oò³V> A…§ýl$MøÐ]l^èl$a. ● yìl{X AÆý‡á™èl™ø ÝëĶ欫§ýl §ýlâêÌZÏ EfÓË MðSÈÆŠ‡MýS$ Ð]l*Æý‡Y… ïÜyîlG‹ÜD. ● Hsê Æð‡…yýl$ÝëÆý‡$Ï ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË ^ólçÜ$¢¯]l² ĶæÊï³GïÜÞ. ●

i´ëÅsŒæ&2019 §ólÔ¶æÐéÅç³¢…V> G…¸ëÆý‡ÃïÜ Ìôæ§é ™èl™èlÞÐ]l*¯]l MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³ÐólÔ>ËMýS$ °Æý‡Óíßæ…^ól {V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ ¸ëÆý‡ÃïÜ Bí³tr*ÅyŠl sñæ‹Üt (i´ëÅsŒæ)&2019 {ç³MýS r¯]l¯]l$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ sñæíÜt…VŠS Hgñæ±Þ Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. ❖ AÆý‡á™èl: ¸ëÆý‡ÃïÜÌZ ¯éË$VóSâ¶æÏ »êÅ_ËÆŠ‡Þ yìl{X E¡¢Æý‡~™èl. {ç³çÜ$¢™èl… _Ð]lÇ Hyé¨ ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l²ÐéÆý‡* §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÜç $MøÐ]l^èl$a. ½sñæMŠS (¸ëÆ>Ã-çÜ*ÅsìæMýSÌŒæ A…yŠl Oòœ¯Œl MðSÑ$MýSÌŒæ sñæM>²Ëi) A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ A¯]lÆý‡$áË$. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: f¯]lÆý‡ÌŒæ/K½ïÜ (¯é¯Œl {MîSÑ$ÌôæĶæ$ÆŠ‡)&ç³#Æý‡$çÙ$ËMýS$ Æý‡*.1400, Ð]l$íßæâ¶æËMýS$ Æý‡*.700, GïÜÞ/GïÜt/ï³yýlº*ÏÅyîl&ç³#Æý‡$çÙ$ Ë$, Ð]l$íßæâ¶æË$, {sꯌlÞgñæ…yýlÆŠ‡ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.700. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 30, 2018. ❖ ç³È„ýS ™ól©: f¯]lÐ]lÇ 28, 2019. ❖ çœÍ™éË ÐðlËÏyìl: íœ{ºÐ]lÇ 8, 2019. ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://ntagpat.nic.in

ï³òßæ^Œlyîl&¯]lÇÞ…VŠS (2019&20)

¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ° C…yìlĶæ$¯Œl ¯]lÇÞ…VŠS Mú°ÞÌŒæ 2019&20MìS V>¯]l$ ´ëÆŠ‡tOsñæÐŒl$ ï³òßæ^Œlyîl (¯]lÇÞ… VŠS) {´ù{V>Ð]l¬ÌZ {ç³ÐólÔ>ËMýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$ ™ø…¨. MýSÆ>~rMýSÌZ° Æ>iÐŒl V>…«© ĶæÊ°Ð]l ÇÞsîæ B‹œ òßæÌŒæ¢ OòܯðlÞ‹Ü çÜçßæM>Æý‡…™ø D MøÆý‡$Þ¯]l$ °Æý‡ÓíßæÝù¢…¨. ❖ Ððl¬™èl¢… ïÜr$Ï: 20 (OòÜMìSĶæ*{sìæMŠS ¯]lÇÞ…VŠS&5, ïÜòßæ^ŒlG¯Œl ¯]lÇÞ…VŠS&2, K½i ¯]lÇÞ…VŠS&5, Ððl$yìlMýSÌŒæ çÜÇjMýSÌŒæ ¯]lÇÞ…VŠS&4, ï³yìlĶæ*{sìæMŠSÞ ¯]lÇÞ…VŠS&4). ❖ AÆý‡á™èl: G…íœÌŒæ (¯]lÇÞ…VŠS) Ìôæ§é G…GïÜÞ (¯]lÇÞ…VŠS) Ìôæ§é ¯]lÇÞ…VŠSÌZ ï³i E¡¢Æý‡~™èl™ø ´ër$ Ð]lÊyólâ¶æÏ »Z«§ýl¯]l Ìôæ§é MìSÏ°MýSÌŒæ A¯]l$¿¶æÐ]l… E…yéÍ. ❖ G…í³MýS: {ç³ÐólÔ¶æ ç³È„ýS, C™èlÆý‡ ѧéÅÆý‡á™èlË B«§éÆý‡…V>. ❖ {ç³ÐólÔ¶æ ç³È„ýS™ól©: f¯]lÐ]lÇ 20, 2019. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌lÌZ. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: Æý‡*.3000. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: yìlòÜ…ºÆŠ‡ 17, 2018. ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:

7-11-2018

{†Ñ«§ýl §ýlâêË$ A¯]lV>¯ól §ólԶ濶æMìS¢ E´÷µ…VýS$ ™èl$…¨. AÌê…sìæ §ólÔ¶æÆý‡„ýS×æ §ýlâêÌZÏ ^ólÆó‡ AÆý‡$O§ðl¯]l AÐ]lM>Ô¶æ… ^éÌê ™èlMýS$PÐ]lÐ]l$…¨MóS ËÀçÜ$¢…¨. Ð]l*™èl–¿¶æ*Ñ$ õÜÐ]lÌZ ™èlÇ…^ól E§øÅVýSÐól$ ÝëĶ欫§ýl §ýlâêÌZÏ MöË$Ð]l#. BÈÃ, ¯ólÒ, GƇ¬ÆŠ‡¸ùÆŠ‡ÞÌZ BÆý‡…¿¶æ…ÌZ¯ól BïœçÜÆŠ‡ E§øÅVýSOÐðl$™ól.. çÜÐéâ¶æÏMýS$ Mö§ýlÐ]l#…yýl§ýl$. {†Ñ«§ýl §ýlâêÌZÏ BïœçÜÆŠ‡ Ýë¦Æ‡¬ E§øÅ V>Ë ¿¶æÈ¢MìS Ķæ¬Ð]l™èl ¯]l$…_ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™èl* ĶæʰĶæ$¯Œl ç³¼ÏMŠS çÜÈÓ‹Ü MýSÑ$çÙ¯Œl(ĶæÊï³GïÜÞ) ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. C…yìlĶæ$¯Œæ BÈÃ, C…yìlĶæ$¯Œæ ¯ólÒ, GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡ÞÌZ E¯]l²™èl Ýë¦Æ‡¬ E§øÅV>ÌZÏ ^ólÆó‡…§ýl$MýS$ ÒË$MýS͵…^ól MýS…O»ñ毌Sz yìlòœ¯ŒSÞ çÜÈÓòÜ‹Ü GV>jÑ$¯ólçÙ¯Œl (ïÜyîlG‹Ü D)(1)&2019 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl çÜÐ]l*^éÆý‡…, çܯ]l²§ýl®™èl ÑÐ]lÆ>Ë$.. ѧéÅÆý‡á™èlË$ C…yìlĶæ$¯Œl Ñ$ËrÈ AM>yýlÒ$, BïœçÜÆŠæ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$ ´ùçÜ$tÌSMýS$ VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ ¯]l$…_ HO§ðl¯é yìl{X E¡¢Æý‡~™èl. ❖ C…yìlĶæ$¯Œl ¯éÐ]lÌŒæ AM>yýlÒ$MìS ½sñæMŠS/½D. ❖ GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡Þ AM>yýlÒ$MìS HO§ðl¯é yìl{X E¡¢Æý‡~™èl™ø´ër$ C…rÆŠ‡ÌZ Ð]l*Å£ŠlÞ, íœhMŠSÞ ❖

ïÜyîlG‹ÜD ÝëĶ欫§ýl §ýlâêË í³Ë$ç³#

Ððl¬™èl¢… RêäË$: 417 Ñ¿êVýS… RêäË$ C…yìlĶæ$¯Œl Ñ$ËrÈ AM>yýlÒ$ (yðl{àyýl*¯Œl) 100 C…yìlĶæ$¯Œl ¯éÐ]lÌŒæ AM>yýlÒ$ (GhÐ]l$Ë) 45 GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡Þ AM>yýlÒ$ (Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ) 32 BïœçÜÆŠ‡Þ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$ (^ðlO¯ðl²) (ç³#Æý‡$çÙ$Ë$) 225 BïœçÜÆŠ‡Þ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$ (^ðlO¯ðl²) (Ð]l$íßæâýæË$) 15 ^èl¨Ð]l#…yéÍ Ìôæ§é C…f±Ç…VŠæÌZ »êÅ_ÌSÆŠæ yìl{X. ❖ °Æó‡ªÕ™èl Ô>ÈÆý‡MýS {ç³Ð]l*×êË$ MýSÍW E…yéÍ. ❖ AMýSyýlÑ$MŠæ AÆý‡á™èl ç³È„ýS _Ð]lÇ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… ѧéÅÆý‡$¦Ë$ MýS*yé §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÜç $MøÐ]l^èl$a. Ð]l$íßæâê A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ BïœçÜÆŠ‡Þ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$MìS Ð]l*{™èlÐól$ AÆý‡$áË$.

AM>yýlÒ$ÌSMýS$ 1996, f¯]lÐ]lÇ 2&2001, f¯]lÐ]lÇ 1 Ð]l$«§lý Å f°Ã…_ E…yéÍ. ❖ GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡Þ AM>yýlÒ$ ´ùçÜ$tÌSMýS$ 1996, f¯]lÐ]lÇ 2&2000, f¯]lÐ]lÇ 1 Ð]l$«§lý Å f°Ã…_ E…yéÍ. ❖ BïœçÜÆŠ‡Þ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$ (ç³#Æý‡$çÙ$Ë$, Ð]l$íßæ âýæË$) ´ùçÜ$tÌSMýS$ 1995, f¯]lÐ]lÇ 2&2001, f¯]lÐ]lÇ 1 Ð]l$«§lý Å f°Ã…_ E…yéÍ. ❖ A°² Ñ¿êV>ÌSMýS$ AÑÐéíßæ™èl$OÌñæ¯]lÐéÆý‡$ Ð]l*{™èl Ðól$ AÆý‡$áË$. G…í³OMðS¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ Õ„ýS×æ çÜÐ]l$ Ķæ$…ÌZ¯]l* ÑÐéçßæ… ^ólÜç $MøMýS*yýl§ýl¯ól °º…«§lý ¯]l E…¨.

Ð]lÄñæ*ç³ÇÑ$†

G…í³MýS {ç³{MìSĶæ$

C…yìlĶæ$¯Œl Ñ$ËrÈ AM>yýlÒ$, ¯éÐ]lÌŒæ

❖ G…í³MýS

{ç³{MìSĶæ$ÌZ Ððl¬§ýlr Æ>™èl ç³È„ýS E…r$…¨.

www.indiannursingcouncil.org

ïÜÐ]l*ÅsŒæ&2019

§ólÔ¶æÐéÅç³¢…V> ÑÑ«§ýl Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ {´ù{V>Ð]l¬ÌZÏ {ç³ÐólÔ>Ë MýS$ °Æý‡Óíßæ…^ól M>Ð]l$¯Œl Ðól$¯ólgŒæ Ððl$…sŒæ AyìlÃçÙ¯Œl sñæÜ‹ t (ïÜÐ]l*ÅsŒæ)&2019 {ç³MýSr¯]l¯]l$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ sñæíÜt…VŠS Hgñæ±Þ Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. ❖ AÆý‡á™èl: HO§ðl¯é Ñ¿êVýS…ÌZ »êÅ_ËÆŠ‡Þ yìl{X E¡¢Æý‡™~ èl. {ç³çÜ$¢™èl ѧéÅ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ »êÅ_ËÆŠ‡Þ yìl{X _Ð]lÇ Hyé¨ ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² ÐéÆý‡$ MýS*yé §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: f¯]lÆý‡ÌŒæ/K½ïÜ (¯é¯Œl {MîSÑ$Ìôæ Ķæ$ÆŠ‡)&ç³#Æý‡$çÙ$ËMýS$ Æý‡*.1400, Ð]l$íßæâ¶æËMýS$ Æý‡*.700, GïÜÞ/GïÜt/ï³yýlº*ÏÅyîll&ç³#Æý‡$çÙ$ Ë$, Ð]l$íßæâ¶æË$, {sꯌlÞgñæ…yýlÆŠ‡ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.700. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 30, 2018. ❖ ç³È„ýS™ól©: f¯]lÐ]lÇ 28, 2019. ❖ çœÍ™éË ÐðlËÏyìl: íœ{ºÐ]lÇ 8, 2019. ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:

A¿¶æÅÆý‡$¦Ë C…WÏ‹Ù ç³Çgêq¯é°² ç³È„ìS…^èlyé°MìS E§ólªÕ…_¯]l Ñ¿êVýS… C¨. C…§ýl$ÌZ Ð]l¬QÅ…V> ÐöM>º$ÅËÈ, C…WÏ‹Ù¯]l$ AÆý‡¦… ^ólçÜ$MýS$¯ól O¯ðlç³#×êÅË$ ç³È„ìSÝë¢Æý‡$. D õ³ç³ÆŠ‡ÌZ 120 {ç³Ô¶æ²Ë$ 100 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ E…sêƇ¬. òÜ…sñ毌lÞ f…¼Ï…VŠS, Ýëµsìæ…VŠS G{Æý‡ÆŠ‡Þ; òÜ…sñ毌lÞ BÆý‡zÇ…VŠS; òÜ…sñ毌lÞ C…{ç³NÐŒlÐðl$…sŒæ; Èyìl…VŠS M>…{ò³òßæ¯]lÛ¯Œl; íœÌŒæ C¯Œl §ýl »êÏ…MŠSÞ Ñ¿êV>Ë ¯]l$…_ {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayýl$VýS$™éÆý‡$.

A…Ô>Ë ¯]l$…_ {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayýl$VýS$™èl$¯é²Æý‡$. Æý‡„ýS×æ Æý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l {糫§é¯]l M>Æ>ÅËĶæ*Ë$, {´ëÐ]l¬QÅ… E¯]l² A…Ô>Ë$, AÐéÆý‡$zË$, ç܅Ķæ¬MýS¢ OòÜ°MýS ѯéÅÝëË$& BĶæ* §ólÔ>Ë$, çܧýlÆý‡$ ѯéÅÝëËMýS$ ò³sìæt¯]l õ³Æý‡Ï VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyýl… Ðól$Ë$. {ç³Ô¶æ²Ë$ GMýS$PÐ]lV> MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¯]l$…_ Ð]lçÜ$¢¯é²ÄƇ¬. M>ºsìæt VýS™èl BÆð‡²ËÏ ¯]l$…_ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…V>, gê¡Ä¶æ$…V> ^ør$^ólçÜ$MýS$¯]l² Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ç³Ç×êÐ]l*ËOò³ ç³r$tÝ뫨…^éÍ.

f¯]lÆý‡ÌŒæ ¯éÌñæyŠlj

GÍÐðl$…rÈ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ

C…§ýl$ÌZ¯]l* 120 {ç³Ô¶æ²ËMýS$ 100 Ð]l*Æý‡$PË$ MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ, gê{VýSïœ, íßæçÜÈt , C…yìlĶæ$¯Œl ´ëÍsîæ, GM>¯]lÒ$, íœhMŠSÞ, MðSÑ${ïÜt, ºÄ¶æ*Ëi ™èl¨™èlÆý‡

https://ntacmat.nic.in

»êÅ…MìS…VŠS Æý‡…VýS…ÌZ MðSÈÆŠ‡ MøÆý‡$MýS$¯ól A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ï³Ðø ¯øsìæíœMóSçÙ¯]lÏ MøçÜ… G§ýl$Æý‡$^èl*çÜ$¢…sêÆý‡$. AÌê…sìæ ÐéÇMìS ¡í³ MýSº$Æý‡$ Ððl*çÜ$MöçÜ*¢.. {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS »êÅ…MýS$ÌZÏ JMýSOsñæ¯]l MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ 800 ï³Ðø ´ùçÜ$tË ¿¶æÈ¢MìS ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. Cç³µsìæMóS I½ï³G‹Ü ï³Ðø Ð]l…sìæ ÑÑ«§ýl »êÅ…MýS$ E§øÅV>ËMýS$ {í³ç³Æó‡çÙ¯Œl {´ëÆý‡…À…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$.. {V>yýl$ÅÄôæ$çÙ¯Œl AÆý‡á™èl™ø MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ ï³Ðø ´ùçÜ$tËMýS* §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. Ð]lÊyýl…^ðlË G…í³MýS {ç³{MìSĶæ$ÌZ ÑfĶæ$… Ý뫨…^èlyýl… §éÓÆ> »êÅ…MìS…VŠS Æý‡…VýS…ÌZ EfÓË MðSÈÆŠ‡MýS$ Ð]l*Æý‡Y… ÐólçÜ$MøÐ]l^èl$a.

çܯ]l²§ýl®™èl

C…WÏ‹Ù

BïœçÜÆŠ‡ {Osñæ°…VŠS AM>yýlÒ$MìS Ñ$¯]là Ñ$VýS™é ´ùçÜ$tËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ç³È„ýSÌZÏ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ Ñ¿êVýS… E…r$…¨. 100 {ç³Ô¶æ²Ë$&100 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ E…r$…¨. {糆 {ç³Ô¶æ²MýS$ JMøP Ð]l*Æý‡$P ^ö糚¯]l

ï³iyîl½G‹œ MøÆý‡$Þ MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ ï³Ðø ´ùçÜ$tËMýS$ B¯ŒlOÌñ毌l sñæçÜ$t, {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl, ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ §éÓÆ> G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$. ❖ G…í³OMðS¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ Hyé¨ Ð]lÅÐ]l«¨ E…yól ï³i yìl´÷ÏÐ]l* C¯Œl »êÅ…MìS…VŠS A…yŠl Oòœ¯é¯ŒlÞ (ï³iyîl ½G‹œ) MøÆý‡$Þ ç³NÇ¢^ólĶæ*ÍÞ E…r$…¨. ❖ »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ° Ð]l$×ìæ´ëÌŒæ VøϺ̌æ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl çÜÈÓòÜ‹ÜÌZ Ìôæ§é G¯ŒlIsîæsîæD Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ {ò³•Ðólr$ ÍÑ$sñæyŠlÌZ »êÅ…MìS…VŠæ A…yŠæ Oòœ¯é¯ŒSÞ Æý‡…V>ÌSOò³ ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡$$ Õ„ýS×æ™ø´ër$ ï³i yìl´÷ÏÐ]l* çÜÇtíœMðSsŒæ CÝë¢Æý‡$. ❖ Hyé¨ M>Ë…ÌZ 9 ¯ðlËË ´ër$ M>ÏÜ ç $Æý‡*… Õ„ýS×æ E…r$…¨. ™èlÆ>Ó™èl 3 ¯ðlËË´ër$ HO§ðl¯é MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ {»ê…^ŒlÌZ C…rÆŠ‡²íÙ‹³ ^ólĶæ*Í. ❖ D MøÆý‡$ÞMýS$ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ïœkË$ ^ðlÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨. Hyé¨ MøÆý‡$ÞMýS$ Æý‡*.3,54,000 Ìôæ§é Æý‡*.4,13,000 (C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ¯]l$ ºsìæ)t ^ðlÍÏ… ^éÍÞ E…r$…¨. D ïœk¯]l$ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$ Ý÷…™èl yýlº$¾Ë™ø Ìôæ§é »êÅ…MýS$ Ð]l$…þÆý‡$ ^ólõÜ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl ÌZ¯Œl §éÓÆ> ^ðlÍÏ…^èlÐ]l^èl$a. ❖

Èf°…VŠæ

D Ñ¿êVýS…ÌZ ÝùPÇ…VŠSMýS$ GMýS$PÐ]l AÐ]lM>Ô¶æ… E…r$…¨. OòßæÌñæÐ]lÌŒæ ç³hÌŒæÞ, ïÜsìæ…VŠS AÆð‡…gŒæ Ððl$…sŒæ, õÜtsŒæÐðl$…sŒæÞ&BÆý‡$YÅÐðl$…sŒæÞ, íÜÌêƇ¬f ÐŒl$Þ, C¯Œl DM>ÓÍsîæ‹Ü, OyðlÆð‡MýSÛ¯Œl òܯŒlÞ, yólsê çÜíœíÙÄñæ$±Þ, C¯Œlç³#sŒæ& AÐ]l#sŒæç³#sŒæ, A¯éËi‹Ü, Møyìl…VŠS&yîlMøyìl…VŠS, ºÏyŠl ÇÌôæçÙ¯ŒlÞ ™èl¨™èlÆý‡ ^éç³Æt ý‡Ï¯l] $ {´ëMîSt‹Ü ^ólĶæ*Í.

M>Ó…sìæsôæsìæÐŒæ Bí³tr*ÅyŠæ Ô>™éË$, °çÙµ†¢, Ìê¿ýæ¯]lÚëtË$, M>ÌS…&ç³°, M>ÌS…&§ýl*Æý‡…, Ð]lyîlz, Ððl$¯]l$ÞÆó‡çÙ¯ŒS; A{´ëMìSÞ Ðól$çÙ¯ŒS, yólsê çÜíœíÙĶæ$±Þ, ❖

Õ„ýS×æ ç³NÇ¢^ólíܯ]l A¿ýæÅÆý‡$¦ÌSMýS$ MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ÌZ {´÷»ôæçÙ¯]lÈ BïœçÜÆŠ‡ ´ùçÜ$tMýS$ G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$. ❖ MøÆý‡$Þ A¯]l…™èlÆý‡… MýS±çÜ… I§ólâ¶æÏ ´ër$ Ñ«¨V> MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ÌZ¯ól ç³°^ólÝë¢Ð]l$° àÒ$ CçÜ*¢ Æý‡*.Ë„ýS »ê…yŠl çÜÐ]l$Ça…^éÍ. MøÆý‡$ÞMøçÜ… ^ðlÍÏ…_¯]l Ððl¬™é¢°² »êÅ…MýS$.. A¿¶æÅ Æý‡$¦ËMýS$ "ÌêĶæ$Ît »Z¯]l‹Ü' Æý‡*ç³…ÌZ †ÇW ^ðlÍÏçÜ$¢…¨. °º…«§ýl¯]lË {ç³M>Æý‡… »ê…yŠl Ð]l¬Wíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl ¯]l$…_ ÐéƇ¬§é 糧ýl®†ÌZ ïœk¯]l$ †ÇW ^ðlÍÏÝë¢Æý‡$.

Ðól™èl¯]l… Õ„ýS×æ A¯]l…™èlÆý‡… E§øÅVýS…ÌZ ^ólǯ]l ÐéÇMìS Ð]lÊË Ðól™èl¯]l… Æý‡*.23,700 ËÀçÜ$¢…¨. ©…™ø´ër$ yîlH, òßæ^ŒlBÆŠ‡, C™èlÆý‡ AËÐðl¯]l$ÞË$ ËÀÝë¢Æ‡¬.

Ð]l¬QÅ çÜÐ]l*^éÆý‡… B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢ËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 13. ❖ ç³È„ýS ™ól© (B¯ŒSOÌñ毌S ç³È„ýS): 2018, yìlòÜ…ºÆŠ‡ 23. ❖

{í³ç³Æó‡çÙ¯Œl yólsê A¯éÍíÜ‹Ü, ¯]l…ºÆŠ‡ íÜÈ‹Ü&Æ>…VŠæ ¯]l… ºÆŠ‡ íÜÈ‹Ü, {´ëº¼Ísîæ, M>Ó{yésìæMŠS DMóSÓ çÙ¯ŒlÞ A…Ô>Ë$ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]lÑ. ❖ íÜ…í³ÏíœMóSçÙ¯ŒS¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ç³NÇ¢^ólõÜÌê Ý뫧ýl¯]l ^ólĶæ*Í. OÐðl$…yŠæ M>ÅÍMýS$ÅÌôæçÙ¯ŒlÞ §éÓÆ> íÜ…í³ÏíœMóSçÙ¯ŒS¯]l$ ™èlMýS$PÐ]l çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ç³NÇ¢^ólĶæ$Ð]l^èl$a.

C…WÏ‹Ù Ìê…VóSÓgŒæ C…WÏ‹Ù ¿êçÙOò³ ç³r$t Ý뫨…^éÌS…sôæ.. ÆøkÐéÈ B…VýSÏ ¨¯]lç³{†MýS ^èl§ýlÐ]lyýl…, gê¡Ä¶æ$Ýë¦Æ‡$$ Ò$yìlĶæ* ÐéÆý‡¢Ë$ ѯ]lyýl…, C…WÏ‹ÙÌZ Ð]l*sêÏyýlr… AÌSÐér$ ^ólçÜ$MøÐéÍ. C…WÏ‹Ù Ñ¿êVýS…ÌZ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ^éç³tÆý‡$Ï.. Èyìl…VŠæ M>…{ò³òßæ¯]lÛ¯Œl, MøÏgŒæ sñæ‹Üt, íœÌŒæ C¯ŒS §ýl »êÏ…MŠSÞ,

Æ>™èl ç³È„ýS¯]l$ C…WÏ‹Ù/íßæ…© Ð]l*«§ýlÅÐ]l*ÌZÏ B»ñæjMìSÐt Œæ Ñ«§é¯]l…ÌZ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. G…í³MýS ^ólçÜ$MýS$¯]l² Ñ¿êV>°² ºsìæt ç³È„ýS ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> E…r$…¨. C…sñæÍgñ毌SÞ ç³Æý‡Þ¯éÍsîæ sñæçÜ$tË$ Æð‡…yýl$ §ýlÔèæÌZÏ E…sêƇ$$. D sñæçÜ$tÌZ Ððl¬§ýlsìæ Æøk {ïÜP°…VŠæ sñæçÜ$t °Æý‡ÓíßæÝë¢Æ‡ý $. C¨ õÜtgæŒ &1 sñæÜ‹ .t D §ýlÔèæÌZ AÆý‡á™èl Ý뫨õÜ¢ õÜgt Œæ&2MýS$ A¯]l$Ð]l$†Ýë¢Æý‡$. ❖ õÜtgŒæ&1: D §ýlÔ¶æÌZ BïœçÜÆŠ‡ C…sñæÍgñ毌SÞ Æó‡sìæ…VŠæ (KIBÆŠ‡) sñæ‹ÜtË$ E…sêƇ$$. ѧéÅÆý‡$¦ÌS¯]l$ JMýS {VýS*‹³V> HÆ>µr$ ^ólÝë¢Æý‡$. ÒÇMìS í³MýSaÆŠ‡ ç³Æð‡Þç³Û¯ŒS A…yŠæ yìl{íÜPç³Û¯ŒlS sñæ‹ÜtË$(ï³ï³ A…yŠæ yîlsîæ) °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. CMýSPyýl ºÏÆŠ‡ AƇ$$¯]l ¸ùsZ JMýSsìæ MýS°í³çÜ$¢…¨. §é°² ^èl*íÜ AÆý‡¦… ^ólçÜ$MýS$¯]l² ÑçÙĶæ*°² MýS£ýlÌê Æ>Ķæ*ÍÞ E…r$…¨. §é¯ól² »ZÆý‡$z çÜ¿¶æ$ÅÌS Ð]l¬…§ýl$ ÑÐ]lÇ…^éÍ. B ™èlÆ>Ó™èl {VýS*ç³# çÜ¿¶æ$ÅÌS…™é MýSÍíÜ ¸ùsZ Ò$§ýl Æ>íܯ]l MýS£ýl¯é°² ^èlÇa…_.. §é°Mø Ð]l¬W…ç³# CÐéÓÍÞ E…r$…¨. ❖ õÜtgŒæ&2: C…§ýl$ÌZ OòÜM>ÌSi sñæ‹ÜtË$, {VýS*‹³ sñæíÜt…VŠæ BïœçÜÆŠ‡ sêçÜ$PË$, C…rÆý‡*ÓÅ, M>¯]l¹Æð‡¯]l$ÞË$ E…sêƇ$$. Òsìæ° ¯éË$VýS$ ÆøkÌS´ër$ °Æý‡Óíßæ Ýë¢Æý‡$. OòÜM>ÌSi sñæçÜ$tÌZÏ ¥Ð]l*sìæMŠS Aò³µÆŠ‡òÜç³Û¯ŒS sñæ‹Üt (sîæHsîæ) E…r$…¨. CMýSPyýl 11 ¸ùsZÌS òÜ•ÏyŠl Úù E…r$…¨. {糆 ¸ùsZ 30 òÜMýS¯]lÏ ´ër$ Ð]l_a´ù™èl$…¨. §é°Oò³ 4 °Ñ$ÚëÌS Ð]lÅÐ]l«¨ÌZ ÝùtÈ Æ>Ķæ$Í. B ™èlÆ>Ó™èl Ð]lÆŠ‡z AÝùíÜÄôæ$çÙ¯ŒS ❖

MóSsêƇ¬…^éÆý‡$. 糧ø™èlÆý‡VýS† Ýë¦Æ‡¬ÌZ {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. ¯]l…ºÆŠ‡ íÜçÜtÐŒl$, GÍÐðl$…rÈ ¯]l…ºÆŠ‡ ¤Ä¶æ$È, AÆý‡¦Ððl$sìæMŠS, gêÐðl${sîæ, Ððl$¯]l$ÞÆó‡çÙ¯Œl, BÎj{»ê, {sìæVýS¯éÐðl${sîæ, Ýëtsæì íÜtMŠSÞ A«§éÅĶæ*Ë ¯]l$…_ {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayýl$VýS$™èl$¯é²Æý‡$. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ 糧ø ™èlÆý‡VýS† Ýë¦Æ‡¬ ç³#çÜ¢M>Ë$ ^èl¨Ñ™ól D Ñ¿êV>°MìS ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡¬ çܯ]l²§ýl®™èl ËÀçÜ$¢…¨. ❖ VýSÐ]l$°MýS: B»ñæjMìStÐŒl ™èlÆý‡àÌZ° Æ>™èl ç³È„ýSÌZ Æý‡$×ê™èlÃMýS Ð]l*Æý‡$PË$ E¯é²Æ‡¬. {糆 ™èl糚 çÜÐ]l*«§é¯é°MìS Ð]lÊyø Ð]l…™èl$ Ð]l*Æý‡$PË$ Mø™èl Ñ«¨Ýë¢Æý‡$.

Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://

canarabank.com

ïœk †ÇW ^ðlÍÏ…ç³#

Æ>™èl ç³È„ýS

C…sñæÍgñ毌lÞ ç³Æý‡Þ¯éÍsîæ sñæçÜ$tË$

Å MðS¯]lÆ> »ê …MýS$&ï³Ðø ÑfĶæ*°MìS Ð]l*Æ>YË$..

D ç³È„ýSÌZ °Æó‡ªÕ™èl MýSsê‹œ Ð]l*Æý‡$PË$ ´÷…¨¯]l A¿ýæÅÆý‡$¦Ë$ Üç ÈÓ‹Ü òÜÌSMýS¯Û SŒ »ZÆŠ‡z (G‹ÜG‹Ü ½) °Æý‡Óíßæ…^ól C…sñæ Ígñ毌SÞ A…yŠæ ç³Æý‡Þ¯é Ísîæ sñæ‹ÜtMSý $ àfÆý‡ ÐéÓÍ. C¨ A°² MøÆý‡$Þ ÌS ѧéÅÆý‡$¦ÌSMýS$ M>Ð]l$¯ŒSV> I§ýl$ ÆøkÌS ´ër$ E…r$…¨. GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡Þ AM>yýlÒ$ L™éÞíßæMýS$ÌSMýS$ BÆý‡$ ÆøkÌS´ër$ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$.

™öË$™èl B¯ŒlOÌñ毌l Ñ«§é¯]l…ÌZ B»ñæjMìStÐŒl ™èlÆý‡àÌZ ç³È„ýS E…r$…¨. C…§ýl$ÌZ °Æó‡ªÕ™èl Ð]l*Æý‡$PË$ Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ 1:3 °çÙµ†¢ÌZ º–…§ýl ^èlÆý‡a(iyîl), Ð]l˜üMýS ç³È„ýSËMýS$ G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$. ™èl$¨ gê¼™é Æý‡*ç³MýS˵¯]lÌZ B¯ŒlOÌñ毌l sñæçÜ$t Ð]l*Æý‡$PËMýS$ 50 Ô>™èl…, º–…§ýl^èlÆý‡aËMýS$ 20 Ô>™èl…, C…rÆý‡*ÓÅMýS$ 30 Ô>™èl… ÐðlƇ¬sôæi E…r$…¨. çÜ»ñæjMŠSt Èf°…VŠS M>Ó…sìæsôæsìæÐŒl Bí³tr*ÅyŠl C…WÏ‹Ù Ìê…VóSÓgŒæ f¯]lÆý‡ÌŒæ AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü

{ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]l*Æý‡$PË$ 50 50 50 50 50 50 50 50

Ððl¬™èl¢…

200

200

f…º$ÌŒæz òÜ…sñ毌SÞ, G{Æý‡ÆŠ‡ ÌŸMóSçÙ¯ŒSÞ, {õ³fÌŒæ Èõ³Ï‹ÜÐðl$…sŒæ.

f¯]lÆý‡ÌŒæ AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü D Ñ¿êVýS…ÌZ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ, »êÅ…MìS…VŠS AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü, ÝëtsìæMŠS iMóS A…Ô>Ë ¯]l$…_ {ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. »êÅ…MìS…VŠS M>Æý‡ÅMýSÌê´ëË$, BÆŠ‡½I çÜÒ$„ýSË$ ™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>Ë ¯]l$…_ GMýS$PÐ]l {ç³Ô¶æ² Ë$ Æ>Ðö^èl$a. MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¯]l$…_ gê¡Ä¶æ$, A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ A…Ô>Ë$, MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ ç³£ýlM> Ë$, §ólÔ>Ë$&A«¨¯ól™èlË$&MýSÆð‡±Þ, AÐéÆý‡$zË$, {MîSyýlË$, Eç³{VýSçßæ {ç³Äñæ*V>Ë$ ™èl¨™èlÆ>˯]l$ ™ðlË$çÜ$MøÐéÍ. ❖ I½ï³G‹Ü MýSÏÆŠ‡PÞ, ï³Ðø Ððl$Ƈ¬¯ŒlÞ ç³È„ýSMýS$ çܯ]l²§ýl®Ð]l$Äôæ$Å ÐéÆý‡$ HMýSM>Ë…ÌZ BĶæ* ç³È„ýSË™ø ´ër$ MðS¯]lÆ> »êÅ…MýS$ ï³ÐøMýS$ {í³õ³ÆŠ‡ M>Ð]l^èl$a.

Ð]lÅÐ]l«¨ Ð]l*Æý‡$PË$ 2 VýS…‘‘ 100 2 VýS…‘‘ 100 2 VýS…‘‘ 100

BïœçÜÆŠ‡Þ {Osñæ°…VŠæ AM>yýlÒ$ çÜ»ñæjMŠSt C…WÏ‹Ù f¯]lÆý‡ÌŒæ ¯éÌñæyŠæj

Ð]lÅÐ]l«¨ 2 VýS…‘‘ 2 VýS…‘‘

Ð]l*Æý‡$PË$ 100 100

D ³ç È„ýSÌZÏ {ç³Ôèæ²ÌS MìSÏÙç t™èl C…WÏ‹Ù, f¯]lÆý‡ÌŒæ ¯éÌñæyŠæj çÜ»ñæMj ýS$tËMýS$ {V>yýl$ÅÄôæ$çÙ¯Œl Ýë¦Æ‡$$ÌZ, GÍÐðl$…rÈ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞMýS$ 糧ø ™èlÆý‡VýS† Ýë¦Æ‡$$ÌZ E…r$…¨.

sñæ‹Üt(yýlº*ÏÅHsîæ), íÜ^èl$ÅÐólçÙ¯ŒS ÇĶæ*MýSÛ¯ŒS sñæ‹Üt (G‹ÜBÆŠ‡sîæ)ÌS §éÓÆ> A¿¶æÅÆý‡$¦Ë çÜÐ]l$Ķæ$çÜ*¹Ç¢° ç³È„ìSÝë¢Æý‡$. yýlº*ÏÅHsîæÌZ JMøP 糧鰲 15 òÜMýS¯]lÏ ´ër$ ^èl*í³…_.. §é°Oò³ çܵ…§ýl¯]l Æ>Ķæ$Ð]l$…sêÆý‡$. CMýS _Ð]lÆý‡V> òÜÌŒæ¹ yìl{íÜPç³Û¯Œæ sñæ‹Üt(G‹Üyîl)ÌZ... A¿ýæÅǦ ™èl¯]l MýS$r$…º…, õܲíßæ™èl$Ë$, M>Ìôæi, E´ë«§éÅÄ¶æ¬ ÌS™ø´ër$ ™èl¯]l VýS$Ç…_ MýS*yé Æ>Ķæ*ÍÞ E…r$…¨. ❖ {VýS*‹³ sê‹ÜPË$: Æð‡…yýl$ ÆøkÌS´ër$ 9 Æý‡M>ÌS {VýS*‹³ sêçÜ$PË$ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. Òsìæ ™èlÆ>Ó™èl ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ E…r$…¨. »ZÆŠ‡z {ò³íÜyðl…sŒæ Ìôæ§é ïܰĶæ$ÆŠ‡ çÜ¿¶æ$Åyýl$ C…rÆý‡*ÓÅ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. C¨ 35 ¯]l$…_ 40 °Ñ$ÚëÌS´ër$ fÆý‡$VýS$™èl$…¨. G‹ÜG‹Ü½ C…rÆý‡*ÓÅÌSMýS$ ÐðlâýæÏV>¯ól A¿¶æÅǦ ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯ŒS MýSÓÔèæa¯]lÈ (ï³IMýS*Å) ¸ë… °…ç³#™éÆý‡$. §é° B«§éÆý‡…V> C…rÆý‡*ÓÅ ÝëVýS$™èl$…¨. ™èl$¨V> M>¯]l¹Æð‡¯ŒSÞ E…r$…¨. ´ëůðlÌŒæÌZ {ò³íÜyðl…sŒæ, yìlç³NÅsîæ {ò³íÜyðl…sŒæ, {VýS*‹³ sñæíÜt…VŠæ BïœçÜÆŠ‡Þ, OòÜM>ÌSh çÜ$tË$ E…sêÆý‡$. ÒÇ Ð]l¬…§ýl$ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> àfÆý‡ÐéÓÍ. çœÏƇ¬…VŠæ {»ê…^Œl A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ï³H½sîæ E…r$…¨. G…í³OMðS¯]l ÐéÇMìS Ô>ÈÆý‡MýS, OÐðl§ýlÅ ç³È„ýSË$ °Æý‡Óíßæ…_.. Æ>™èl ç³È„ýS, G‹ÜG‹Ü½ sñæçÜ$tÌZÏ {糆¿ýæ B«§éÆý‡…V> Ððl$ÇsŒæ ÍçÜ$t Ñyýl$§ýlÌS ^ólÝë¢Æý‡$.

Ð]l¬QÅ çÜÐ]l*^éÆý‡… §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒSOÌñæ¯øÏ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍ. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*.200 (GïÜÞ, GïÜt, Ð]l$íßæâê A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ïœk ^ðlÍÏ…^èl¯]lÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl$). ❖ B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 26. ❖ ç³È„ýS ™ól©: 2019, íœ{ºÐ]lÇ 3. ❖ ™ðlË…V>×æ, Hï³ÌZÏ ç³È„ýS MóS…{§éË$: Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ, †Æý‡$糆, ÑÔ>Qç³r²…. ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.upsc.gov.in ❖

48

400

GË[M>t°MŠS, Ððl$M>°MŠS, Æó‡yìlÄñæ* A…yŠl sîæÒ, GË[MìStMýSÌŒæ, íœrtÆŠ‡ {sôæyýl$ÌZÏ IsîæI Ìôæ§é ™èl™èlÞÐ]l*¯]l ³ç È„ýSÌZ E¡¢Æ‡ý ™~ lè . ❖ Ð]lĶæ$çÜ$: 2018, òÜò³t…ºÆŠ‡ 30 ¯ésìæMìS 28 Hâ¶æ$Ï (sñæMìS²MýSÌŒæ BïœÜç ÆŠ‡ ´ùçÜ$tËMýS$ 30) Hâ¶æ$Ï Ñ$…^èlMýS*yýl§ýl$. ÇfÆó‡ÓçÙ¯Œl A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Üç yýlÍ…ç³# E…r$…¨. ❖ G…í³MýS: þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ sñæMìS²MýSÌŒæ BïœçÜÆŠ‡ ´ùçÜ$tËMýS$ C…rÆý‡*ÓÅ, þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ MýS¯]lÞÌñæ…t sŒæ ´ùçÜ$tËMýS$ Æ>™èl ³ç È„ýS §éÓÆ> G…í³MýS ^ólÝë¢Æ‡ý $. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌lÌZ. ❖ Æ>™èlç³È„ýS/C…rÆý‡*ÓÅ ™ól©Ë$: þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ sñæMìS²MýS ÌŒæ BïœçÜÆŠ‡ ´ùçÜ$tËMýS$& ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 8 (MøÌŒæMýS™é), ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 9 (»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$, Ð]l¬…O»ñæ). ❖ þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ MýS¯]lÞÌñæt…sŒæ ïœÌŒæz Bç³Æó‡çÙ¯Œl ´ùçÜ$tËMýS$& ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 8 (»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$, Ð]l¬…O»ñæ), ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 9 (ÉìlÎÏ), ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 10 (MøÌŒæMýS™é). ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.ecil.co.in

Æý‡*ÈPÌZ° òÜ…{rÌŒæ ¼Íz…VŠS ÈòÜÆŠ‡a C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ RêäË$ (ïܽBÆŠ‡I) ÑÑ«§ýl Ñ¿êV> ÌZÏ RêäV> E¯]l² 48 {´ëgñæMŠSt AíÜòÜ…t sŒæ, G‹ÜBÆŠ‡G‹œ ™èl¨™èlÆý‡ ´ùçÜ$tË ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. ❖ Ñ¿êV>Ë ÐéÈ RêäË$: {´ëgñæMŠSt AíÜòÜt…sŒæ (ÌñæÐ]lÌŒæ&1)&8, {´ëgñæMŠSt AíÜòÜt…sŒæ (ÌñæÐ]lÌŒæ&2)& 30, {´ëgñæMŠSt AíÜòÜt…sŒæ (ÌñæÐ]lÌŒæ&3)&6, G‹ÜBÆŠ‡G‹œ&1, ÈòÜÆŠ‡a AÝùíÜÄôæ$sŒæ&3. ❖ AÆý‡á™èl: ´ùçÜ$t¯]l$ ºsìæt VýS$Ç¢…ç³#

DïÜIGÌŒæ

çÜ»ñæjMŠSt C…WÏ‹Ù f¯]lÆý‡ÌŒæ ¯éÌñæyŠæj GÍÐðl$…rÈ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ

´÷…¨¯]l ĶæÊ° Ð]lÇÞsîæ/»ZÆŠ‡z ¯]l$…_ yìl ´÷ÏÐ]l*, ½BÆŠ‡P, ½D/½ sñæMŠS, Ð]l*çÜtÆŠ‡ yìl{X (GÐðl$ÃïÜÞ), G…D/G…sñæMŠS, G…BÆŠ‡P, ï³òßæ^Œlyîl Ìôæ§é ™èl™èlÞÐ]l*¯]l ç³È„ýSÌZ E¡¢Æý‡~™èl. çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êVýS…ÌZ ¯ðlsŒæ/VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ÌZ E¡¢Æý‡~™èl. ❖ Ð]lĶæ$çÜ$: ´ùçÜ$t¯]l$ºsìæt 28&35 Hâ¶æÏ Ð]l$«§ýlÅ E…yéÍ. ÇfÆó‡ÓçÙ¯Œl A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ I§ólâ¶æ$Ï çÜyýlÍ… ç³# E…r$…¨. ❖ G…í³MýS: ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ §éÓÆ>. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌lÌZ. ❖ ÐéMìS¯Œl C…rÆý‡*ÓÅ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 12 ¯]l$…_ 15 Ð]lÆý‡MýS$. ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://cbri.res.in

gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ

G…í³MýS Ñ«§é¯]l… ❖

ïܽBÆŠ‡I

C…yìlĶæ$¯Œl Ñ$ËrÈ, ¯éÐ]lÌŒæ, GƇ$$ÆŠ‡¸ùÆŠ‡Þ AM>yýlÒ$

Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ÌZ° GË[M>t°MŠSÞ M> RêäË$ ÆöµÆó‡çÙ¯Œl B‹œ C…yìl Ķæ* ÍÑ$sñæyŠl (DïÜIGÌŒæ) ÑÑ«§lý {´ë…™éÌZÏ Rêä V> E¯]l² 400 ´ùçÜ$tË ¿¶æÈ¢MSì §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. 1. þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ sñæMìS²MýSÌŒæ BïœçÜÆŠ‡ RêäË$: 210 ❖ gZ¯]lÏ ÐéÈ RêäË$: ¯]l*ÅÉìlÎÏ&100, »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$& 35, Ð]l¬…O»ñæ&25, MøÌŒæMýS™é&50. ❖ AÆý‡á™èl: DïÜD, Ððl$M>°MýSÌŒæ, GË[M>t°MŠSÞ/C¯Œl[çÜ$t Ððl$…sôæçÙ¯Œl, GË[MìStMýSÌŒæ A…yŠl GË[M>t°MŠSÞ, MýS…ç³NÅ rÆŠ‡ OòܯŒlÞ, C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl sñæM>²Ëi Ñ¿êVýS…ÌZ 60% Ð]l*Æý‡$PË™ø ½D/½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl. çÜ…º…«¨™èl Æý‡…VýS…ÌZ A¯]l$¿¶æÐ]l… E…yéÍ. 2. þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ MýS¯]lÞÌñæt…sŒæ ïœÌŒæz Bç³Æó‡çÙ¯Œl RêäË$ ({VóSyŠl&2): 190 ❖ gZ¯]lÏ ÐéÈ RêäË$: ¯]l*ÅÉìlÎÏ&25, »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$&40, Ð]l¬…O»ñæ&50, MøÌŒæMýS™é&75. ❖ AÆý‡á™èl: VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l »ZÆý‡$z ¯]l$…_

Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œæ Ððl»Œæ-OòÜ-sŒæÌZ... ❖ yî GïÜÞ Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³ÆŠ‡Þ&Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæ

www.SAKSHIEDUCATION.COM

ѧýlÅ, E§øÅVýS çÜÐ]l*^éÆý‡… MøçÜ…

❖ sñæsŒæ MýSÐŒl$ sîæBÆŠ‡sîæ {ïœ {´ëMîSt‹Ü sñæ‹ÜtÞ ❖ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ B¯ŒlOÌñ毌l sñæ‹ÜtÞ ❖ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ÒyìlÄñæ* ÌñæMýSaÆŠ‡Þ

SAKSHI CURRENT AFFAIRS

Ķæ*‹³¯]l$ VýS*VýS$ÌŒæ õ³Ï ÝùtÆŠ‡, Ķæ*í³ÌŒæ Ķæ*‹³ ÝùtÆŠ‡ ¯]l$…_ yú¯ŒS-ÌZyŠæ ^ólçÜ$-Mø…yìl


gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ ∫$´ßÊ˛–ÈΔÊˇÖ 7 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 2018 CÖrΔÊˇ*”≈.. E߯≈Vʸ ›Î´ßÊ˛-Ø˲ÃZ MÓ¸À-Mʸ–˛$OØ˲ ßÊ˛‘Ë˝. M¸»-ΔäˇØ˲$ {Á≥øÍ-—ôË˛Ö ^Û˛ı‹ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝*-ô˲√Mʸ ô˲ΔÊˇ$◊˝Ö. CÖrΔÊˇ*”≈ M>Ãå˝ –ö˛_a-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ GÖô˲ EôÈfiÁfl˝Ö –ö˛Á‹$¢Ö߯ ßë∞Mϸ ΔˇsÏ˝tÖÁ≥# EôÈfiÁfl˝Öô¯ {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ ›ÎW-ı‹¢ØÛ˛ —fƒÊ˝$Ö ›˜Öô˲-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. JMʸ E߯≈-V>-∞Mϸ Á≥® –ö˛$Ö® ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ AÖßÊ˛$ÃZ A∞≤ —´ßëÀ {Á≥ÜøÊ˝ EØ˲≤-–È-«∞ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-yë∞Mϸ «{Mʸ*-rΔÊˇ$œ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ ›Î´ßÊ˛ØË˛Ö CÖrΔÊˇ*”≈. CÖô˲sÏ˝ MÓ¸ÀMʸ-–˛$OØ˲ CÖr-ΔÊˇ*”≈ÃZ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ {Á≥‘Ë˝≤ÃZœ JMʸsÏ˝.. Why should we hire you? GÖô¯ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö EØ˲≤ D {Á≥‘Ë˝≤Mʸ$ H—-´ßÊ˛ÖV> {Ì≥ı≥Δäˇ M>–ÈÃZ ^˲*ßë™Ö..

“$ΔÊˇ$ HÖsZ M>ßÊ˛$..

–ö˛$Δ¯ MÓ¸ÀMʸ —ÁŸ-ƒÊ˝$Ö.. -C-r$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤Mʸ$ “$ΔÊˇ$ HÖsZ —–ö˛«Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. ^Û˛ô˲À ßë”Δ> CÖ{Ú≥ã‹ ^Û˛ƒÊ˝$yë-∞Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–È”Õ. “$ΔÊˇ$ Vʸô˲ÖÃZ ›Î´®Ö-_Ø˲ —f-ƒÊ˝*À$, AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö B´ßë-ΔÊˇÖV> MʸÖÚ≥-±Mϸ “$ΔÊˇ$ —À$-–˛OØ˲ E߯≈W M>Vʸ-À-ΔÊˇØÛ˛ —‘È”-›Î∞≤ G֥Μ-ƒÊ˝$-ΔäˇÃZ Ú≥Ö¥˜Ö-®Ö-^Û˛ÃÍ ô˛Õ-—V> Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–È”Õ.

GÖßÊ˛$Mϸ–È”Õ?

“$Mʸ$ E߯≈VʸÖ

G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇfi ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤Ø˲$ AyÊ˛$-Vʸ$ô˲$Ö-sÍΔÊˇ$. AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë CÖrΔÊˇ*”≈ AÖsÙ˝ ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> ^ÈÃÍ –ö˛$Ö®ÃZ JMʸ ΔÊˇMʸ-–˛$OØ˲ BÖ߯-‚Ê˝Ø˲ Ø˛À-Mˆ∞ EÖr$Ö®. CÖrΔÊˇ*”≈ Vʸ®-ÃZMϸ {Á≥–Û˛-’Ö-_-Ø˲-Á≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ JÜ¢yÏ˛Mϸ ÃZØ˲–ö˛#-ô˲$Ö-sÍΔÊˇ$. Mˆô˲¢-–È-«-MÛ¸OôÛ˛ C® CÖM> GMʸ$P–ö˛ EÖr$Ö®.C-r$-–ö˛ÖsÏ˝ ªÒ˝ΔÊˇ$-Mʸ$Ø˲$ ¥˜VˆsÏ˝t {ÚúÖyÓ˛œ –ÈôÈ-–ö˛-ΔÊˇ-◊˝ÖÃZ CÖr-ΔÊˇ*”≈Ø˲$ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^˲-yë-∞Mϸ Mʸ*yë Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤ÀØ˲$ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇfi AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$Ö-sÍΔÊˇ$.

r-ΔÊˇ*”≈.. -gÍªå˝ {¥ÎÚ‹ã-‹ÃZ MÓ¸À-Mʸ-–˛$OØ˲ ßÊ˛‘Ë˝. G∞≤ AΔÊˇ·-ô˲-À$ØÈ≤ VÛ¸–í˛$ bÛ˛Öf-ΔäˇV> ∞Õ^Û˛ D ßÊ˛‘Ë˝Ø˲$ A´®-Vʸ-—$-ı‹¢ØÛ˛ gÍªå˝ Ú‹ΔäˇaØ˲$ Á‹M¸fiã-‹-Áú#Ãå˝ ^Û˛Á‹$-M¯VʸÀÖ. Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ MÓ¸À-Mʸ-–˛$OØ˲ CÖr-ΔÊˇ*”≈ÃZ ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ {Á≥‘Ë˝≤.. —$–ö˛$√Õ≤ GÖßÊ˛$Mʸ$ E߯≈VʸÖ-ÃZMϸ °Á‹$-M¯–È-Õ? CÖrΔÊˇ*”≈ –˛$$ôÈ¢∞≤ D {Á≥‘Û˝≤ {Á≥øÍ-—ôË˛Ö ^Û˛Á‹$¢Ö®. M>∫sÏ˝t Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤ M¯Á‹Ö Á‹ΔˇOØ˲ »ÜÃZ Ì‹ßÊ˛ÆÖ M>–ÈÕ.

{Á≥‘Ë˝≤ GÖßÊ˛$Mʸ$?

D ô˲ΔÊˇ‡ {Á≥‘Ë˝≤-Mʸ$.. “$ AΔÊˇ·-ô˲À$, Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀØ˲$ B´ßë-ΔÊˇÖV> ^Û˛Á‹$-Mˆ∞ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–È”Õfi EÖr$Ö®. “$ AΔÊˇ·-ô˲À$, Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ MʸÖÚ≥±Mϸ H—-´ßÊ˛ÖV> EÁ≥-ƒÒ˝*-Vʸ-Á≥-yÊ˛ôÈΔˇ$$ AØÛ˛ AÖ‘È∞≤ Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝-Àô¯ —‘Û˝œ-ÁŸ-◊Í-ô˲√-MʸÖV> —–ö˛-«Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝*Õ.

AÁ‹À$ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇfi Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤Ø˲$ GÖßÊ˛$Mʸ$ –Û˛›Î¢ΔÊˇ$ A∞ JMʸP-›Î« BÃZ-_Ö-^˲ÖyÏ˛. Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ßëßë-Á≥#V> “$MÛ¸ ô˛À$-Á‹$¢Ö®. “$Mʸ$ gÍªå˝ Cı‹¢ MʸÖÚ≥± M¯Á‹Ö H—$ ^Û˛ƒÊ˝$-VʸÀΔÊˇ$? D —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ “$ A–ö˛-V>-Áfl˝-Ø˲Ø˲$ Á≥«-÷-ÕÖ-^˲-yë-∞Mϸ �

BÃZ-_Ö_

–˛O ÁŸ$yä˛ — ÚflO˝Δäˇ ƒÊ˝$*? AØÛ˛ {Á≥‘Ë˝≤ GßÊ˛$-ΔÊˇ$-M>V>ØÛ˛ –ö˛$Ø˲ Vʸ$«Ö-_Ø˲ A∞≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Á‹ÖßÊ˛ΔÊˇ¬Öô¯ ∞—$ô˲¢Ö ÃÙ˝Mʸ$yë ^˛¥Îµ-ÀØ˲$ M¯–ö˛yÊ˛Ö B—–Û˛MʸÖ. JMʸ Á≥ßÊ˛ÆÜ {Á≥M>ΔÊˇÖ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇfi, gÍªå˝ {¥˜ÚúO-Ãå˝Ø˲$ ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$t-Mˆ∞ 2 & 3 ∞—$-⁄ÎÃZœ Á‹*sÏ˝V>, Á‹µÁŸtÖV> Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–È”Õ. AΔÊˇ¶Ö-Á≥ΔÊˇ¶Ö-ÃÙ˝∞ –ö˛*rÀ$, gZMʸ$À$, Ø˲–ö˛#”À$ Á≥∞-Mϸ-Δ>–ö˛#. «{Mʸ*-rΔÊˇ$œ {Á≥‘Ë˝≤ AyÏ˛-WØ˲ –˛ÖrØÛ˛ M>Mʸ$Öyë.. Mˆ∞≤ Ú‹MʸØ˲œ ¥Îr$ BÃZ-_Ö_ Á‹µÖ®Ö-^˲yÊ˛Ö –ö˛$Ö_®.

60

Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Öså˝ yëMʸtΔÊˇ$œ

–ö˛$$ÖªÒ˝O-ÃZ∞ Ú‹Ö{rÃå˝ ΔˇOÃÙ˝” «{Mʸ*R͉À$ så˝-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝ ›˘µΔäˇtfi M¯sÍ E߯≈-V>-ÀMʸ$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. ◆ E߯≈-V>À$: ÃÒ˝–˛Ãå˝ 5/4 (Hy¯ Ô‹Ô≥Ô‹) 5, ÃÒ˝–˛Ãå˝ 3/2 (Hy¯ Ô‹Ô≥Ô‹) 16 ◆ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö: Ø˲–ö˛Ö-

21

–ö˛$$ÖªÒ˝O-ÃZ∞ GΔˇ$$Δäˇ R͉À$ CÖyÏ˛ƒÊ˝* GΔˇ$$Δäˇ {sÍب˛fi¥˘-Δäˇt Á‹»”-Ú‹ã‹ Õ—$-sÒ˝yä˛ JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ MʸÁ‹t–ö˛$Δäˇ HgÒ˝Öså˝ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖrΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝›˘¢Ö®. ◆ JÁ≥µÖßÊ˛ –ö˛≈–ö˛´®: –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝ìœ ◆ AΔÊˇ·ô˲: Hß˛OØÈ yÏ˛{X E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝œ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. ªÙ˝Ì‹Mä¸ MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ Á≥«-gÍq-Ø˲Ö-ô¯¥Îr$ CÖXœãŸ, Ìfl˝Ö© øÍÁŸÃZœ {¥Î“◊˝≈Ö EÖyëÕ. –ö˛$$ÖªÒ˝O GΔˇ$$-Δäˇ-¥˘-ΔäˇtÃZ Mʸ±Á‹Ö BΔˇ≤À$œ Á≥∞-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. ◆ GÖÌ≥Mʸ: {Ô‹P∞ÖVä¸, {Vʸ*ã≥ yÏ˛Á‹P-ÁŸ-ب˛, CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ> ◆ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ Ô≥k: ΔÊˇ*.500 ◆ CÖrΔÊˇ*”≈: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 12Ø˲ ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.airindia.in

28

›˘µΔäˇtfi M¯sÍ E߯≈-V>À$

MʸÁ‹t-–ö˛$Δäˇ HgÒ˝Ör$œ

–ö˛$_-Œ-Á≥-r≤Ö-ÃZ∞ Mʸñ⁄Î~ ƒÊ˝$*∞R͉À$ –ö˛-«fisÓ˝ AMʸ-yÊ˛-—$Mä¸ MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖrœ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝›˘¢Ö®. ◆ —øÍ-V>À$: MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ Ú‹Oب˛fi, M¸—$Ô‹â, ∫ƒÒ˝* Ú‹OØ˛fiã‹ AÖyä˛ ∫ƒÒ˝* sÒ˝M>≤-Ài, ºh-Ø˛ã‹ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝, M>–ö˛$Δäˇfi, CÖXœãŸ, fΔÊˇ≤ÕfÖ AÖyä˛ –ö˛*ã‹ Mʸ–ö˛$*≈-∞-MÛ¸-ÁŸ-ب˛, MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ Ú‹Oب˛fi AÖyä˛ CÖf-±-«ÖVä¸, GÀ-M>â-∞Mä¸fi AÖyä˛ Mʸ–ö˛$*≈-∞-H-ÁŸ-ب˛, –Û˛$£Ê˛-–˛$-sÏ˝Mä¸fi, ÌúhMä¸fi, BΔ>Y-∞Mä¸ M¸—$Ô‹â, ›ÎtsÏ˝-Ì‹tMä¸fi ◆ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ Mʸ±Á‹Ö 55 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$P-Àô¯ Ô≥i E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. Ø˛så˝/ VÛ¸så˝/ Ô≥Úfl˝-^¨˛yÓ˛ EØ˲≤-–È-«Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö EÖr$Ö®. ◆ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 22, 23, 24 ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.krishnauniversity.ac.in

52

CÃÍ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈÕ

Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤Mʸ$ AΔÊˇ·ô˲, AØ˲$-øÊ˝-–È∞≤ ∫sÏ˝t Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ∞≤ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈÕfi EÖr$Ö®. Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ {ÚúÁŸ-ΔäˇV> CÖrΔÊˇ*”≈Mʸ$ ‡f-ΔÊˇ-ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$ AØ˲$-M¯ÖyÏ˛. AÁ≥#µyÊ˛$ –ö˛$$ÖßÊ˛$V> —ßë≈-ΔÊˇ·-ô˲-ÀØ˲$ {Mʸ–ö˛*-Ø˲$-Vʸ-ô˲ÖV> —–ö˛-«Ö-^ÈÕ. Ar$Ú≥O CÖr-Δäˇ≤-ÌŸã≥fi, {¥ÎgÒ˝Mä¸t, GMä¸fi-{sÍ- Mʸ-«-Mʸ$≈-ÀΔäˇ ƒÊ˝*Mϸt-—-sÓ˝ã-‹Ø˲$ ^˛¥ÎµÕ. AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EØ˲≤ —$yÏ˛Ãå˝ ÃÒ˝–ö˛Ãå˝ gÍªå˝ Ô‹MʸΔäˇ AΔˇ$$-ôÛ˛..- C-Á≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ M¸»-ΔäˇÃZ ›Î´®Ö-_Ø˲ —f-ƒÊ˝*ÀØ˲$ ı≥ΔˆPÖr* Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ∞≤ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈÕ. M¸»Δäˇ –˛$$ßÊ˛À$ Ø˲$Ö_ CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ›ÎWØ˲ {Á≥ƒÊ˝*-◊Í∞≤ G֥Μ-

AMʸ-yÊ˛-—$Mä¸ MʸØ˲fi-Ã˝Ò tÖr$œ

ØÈΔäˇ¢ DÁ‹âØå˛ CÖ®Δ> V>Ö´© »fR͉À$ Ø˲Ãå˝ C∞-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú Úfl˝Ãå˝¢ AÖyä˛ –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹ (Gب˛I-h-B-Δäˇ-I-Úfl˝-^¨˛-GÖ-Gã-‹) Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Öså˝ yëMʸtΔÊˇœ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. ◆ Ú‹µ⁄Î-Õ-sÓ˝À$: AØ˛-Ô‹¶-ÌŸ-ƒÊ˝*-Ài, AØÈ-r“$, ∫ƒÒ˝* M¸—$Ô‹â, M>«z-ƒÊ˝*-Ài, Mʸ–ö˛$*≈∞sÓ˝ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛, Ì‹sÏ˝-“-Gã‹, y˛ΔÊˇ√-sÍ-Ài, CG-ب˛-sÏ˝, ∏˘Δˇ-∞fiMä¸ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛, fØ˲-ΔÊˇÃå˝ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛, fØ˲-ΔÊˇÃå˝ Á‹ΔÊˇj», ‡Ì‹µ-rÃå˝ AyÏ˛√-∞-ı‹â-ÁŸ-ب˛, –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ AÖM>Ài, Ø˲*≈Δ>-Ài, Ø˲*≈Δ¯ Á‹ΔÊˇj», Aªå˝-Ú‹t-{sÏ˝Mä¸fi á V¸OØ˲-M>-Ài, BÁ≥¢-ÃÍ√-Ài, BΔ¯¶-Ô≥-yÏ˛Mä¸fi, Ô≥yÏ˛-ƒÊ˝*-{sÏ˝Mä¸fi, Ìúh-ƒÊ˝*-Ài, ΔÛˇyÏ˛ƒÒ˝* yÊ˛ƒÊ˝*-Vʸ≤-Ì‹ã‹, ΔÛˇyÏ˛-ƒÒ˝*-£˛ΔÊˇÔ≥, Á‹«j-MʸÃå˝ AÖM>-Ài, ƒÊ˝$*Δ>-Ài. ◆ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ Ú‹µÁŸ-ÃÒ˝O-gÙ˝-ÁŸ-ب˛ —øÍ-VʸÖÃZ Ô≥i / Ô≥i yÏ˛¥˜œ–ö˛* E°¢-ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ. CÖr-Δäˇ≤-ÌŸã≥ / Áflogå˝ –ö˛*≈ب˛ ÌŸã≥ Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. ı‹tså˝ –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ M˙∞fiÃå˝ / –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ M˙∞fiÃå˝ Bãú CÖyÏ˛ƒÊ˝* Vʸ$«¢ÖÁ≥# ¥˜Ö® EÖyëÕ. ◆ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 37 H‚Ê˝ìœ —$Ö^˲-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. ◆ CÖrΔÊˇ*”≈: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 19Ø˲ ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.neigrihms.gov.in

—–ö˛-ΔÊˇÖV>

◆ ◆ ◆

∫ΔÊˇ$ 12 Ø˲$Ö_. Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 26 Á≥N«¢ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ M¯Á‹Ö Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 10 ØÈsÏ˝ G֥Μ-Δˇ$$-–˛$Öså˝ Ø˲*≈ã‹ ^˲*yÊ˛-–ö˛^˲$a. –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.rrccr.com

Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Ör$œ Ø˲*≈…Ï˛-Œœ-ÃZ∞ ØÈΔÊˇ¢-ΔÊˇ-ب˛ ΔˇOÃÙ˝” R͉À$ B´ßÊ˛”-ΔÊˇ≈Ö-ÃZ∞ Ú‹Ö{rÃå˝ ‡Ì‹µrÃå˝ JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Örœ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. ◆ —øÍ-V>À$: –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛, AÖM>Ài, ΔÛˇyÏ˛-ƒÊ˝*-Ài, Ô≥yÏ˛-ƒÊ˝*-{sÏ˝Mä¸fi, Á‹ΔÊˇj», BΔ¯¶-Ú≥yÏ˛Mä¸fi, AØ˛-Ô‹¶-ÌŸƒÊ˝*, M>≈k-–È-ÕsÓ˝, –˛$O{M¯-∫-ƒÊ˝*-Ài, BÁ≥¢-ÃÍ√-Ài, Aªå˝-Ú‹t-{sÏ˝Mä¸fi AÖyä˛ V¸OØ˲-M>-Ài, y˛ÖrÃå˝, DG-ب˛-sÓ˝ ◆ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ Ô≥i E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯¥Îr$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_ØË –Û˛$ΔÊˇMʸ$ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. ◆ CÖrΔÊˇ*”≈: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 14 Ø˲$Ö_ 16 –ö˛ΔÊˇMʸ$ ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.nr.indianrailways.gov.in

44

Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZÀ$ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$-ب˛ –˛r-ΔÊˇ≤» »Ú‹Δäˇa C∞Ì‹t-r*≈så˝ JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®MʸØ˲ Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZÀ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝›˘¢Ö®.

R͉À$

12

◆ ◆

ƒÊ˝$-ΔäˇØ˲$ BMʸ-r$t-Mʸ$-ØÛ˛ÃÍ JMʸ Mʸ£Ê˛-ÃÍV> —–ö˛-«Ö-^ÈÕ. Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ ÃÒ˝–ö˛Ãå˝ {¥˜Úú-ÁŸ-Ø˲Ãå˝fi AΔˇ$$ôÛ˛ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇ M¯ΔÊˇ$-Mʸ$-Ör$Ø˲≤ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀMʸ$ “$ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö Á‹–ö˛$-Ø˲”ƒÊ˝$Ö ^Û˛Á‹*¢ Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ∞≤ –˛$$ßÊ˛À$ Ú≥sÍtÕ.

MʸÖÚ≥-±∞ Mʸ*yë gZyÏ˛Ö_

Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ MʸÖÚ≥± (CÖr-ΔÊˇ*”≈Mʸ$ ‡f-ΔÊˇ-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ MʸÖÚ≥±) Á≥rœ “$Mʸ$ EØ˲≤ BÁ‹-Mϸ¢∞ Mʸ*yë Á‹–ö˛*-´ßë-Ø˲ÖÃZ {Á≥›Î¢-—Ö-^˲yÊ˛Ö Eô˲¢–ö˛$Ö. M¸»Δäˇ GßÊ˛$-Vʸ$-ßÊ˛-ÀMʸ$, ÀÑ>≈-ÀØ˲$ ›Î´®Ö-^˲-yÊ˛ÖÃZ B MʸÖÚ≥± H—-´ßÊ˛ÖV> ô¯yÊ˛µ-yÊ˛$-ô˲$Ö߯ —–ö˛-«Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝*Õ. “$ÃZ∞ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-À$ MʸÖÚ≥-±Mϸ GÃÍ EÁ≥-ƒÒ˝*-Vʸ-Á≥yÊ˛ôÈƒÒ˝* ı≥ΔˆP-ØÈÕ. “$ΔÊˇ$ –ö˛*sÍœyÛ˛ {Á≥Ü –ö˛*r-ÃZØ˲* �

“sÏ˝ØÛ˛ {Á≥–ö˛$$-QÖV>

Á‹–ö˛*-´ßë-Ø˲ÖÃZ E߯≈-VʸÖÃZ Á≥߯-Ø˲≤Ü ({Á≥–˛*ÁŸØå˛) –ö˛ÖsÏ˝— ›Î´®ı‹¢ –ÈsÏ˝∞ {Á≥–ö˛$$-QÖV> {Á≥›Î¢—Ö-^ÈÕ. Δˇl≈-–˛$ÃZ AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ EØ˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÀØ˲$ Ü«W ^˛Á≥µyÊ˛Ö –ö˛$Ö_® M>ßÊ˛$. –ö˛ΔäˇP Ìfl˝Á‹t-»ÃZ∞ MÓ¸ÀMʸ Áú$rt-ÀØ˲$, Δˇl≈-–˛$ÃZ ÃÙ˝∞ AÖ‘ÈÀØ˲$ —–ö˛-«Ö-^˲yÊ˛Ö {Á≥ƒÒ˝*-f-Ø˲-MʸΔÊˇÖ. {ÚúÁŸΔäˇfi AΔˇ$$ôÛ˛ —ßë≈-«¶V> Hß˛OØÈ {¥ÎgÒ˝Mä¸t ^Û˛ı‹ EÖsÍΔÊˇ$. B {¥ÎgÒ˝Mä¸t MʸÖÚ≥-±Mϸ H—-´ßÊ˛ÖV> {Á≥ƒÒ˝*-f-Ø˲-Mʸ-ΔÊˇÖV> EÖr$Ö߯ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇ AØ˲$-–ö˛$-Üô¯ {Á≥ßÊ˛-«ÿÖ_ ^˲*Ì≥Ö-^ÈÕ. C^Û˛a {Á≥gÒ˝Ö-sÙ˝-ÁŸØå˛ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ gÍªå˝ / MʸÖ-Ú≥-±Mϸ ±–Û˛ Á≥Δˇ-ÚúMä¸t A∞ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ Ô≥i Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. JÁ≥µÖßÊ˛ –ö˛≈–ö˛´®: 2021 –ö˛*«a –ö˛ΔÊˇMʸ$ ÚúÃZ-ÌŸã≥: –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝ìœ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.25,000, BQΔÊˇ$ Hyë® Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.28,000 C›Î¢ΔÊˇ$. Úfl˝^¨˛B-Δäˇ-H ›˚MʸΔÊˇ≈Ö EÖ®. CÖrΔÊˇ*”≈: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 26, 27 –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.ivri.nic.in

Ú‹OÖsÏ˝ã-‹tÀ$

R͉À$

20

Δ>gÙ˝Ö{ßÊ˛ –˛$–˛*-«-ƒÊ˝$Ãå˝ »Ú‹Δäˇa C∞-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹ Ú‹OÖsÏ˝ã‹t E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. ◆ {VÛ¸yä˛fi –È» R͉À$: yÓ˛ {VÛ¸yä˛ (Mϸœ∞-MʸÃå˝ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 1, ¥Î£ë-Ài 1, Á‹ΔÊˇj» 1, –ö˛*Õ-Mʸ$≈-ÀΔäˇ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 1), Ô‹ {VÛ¸yä˛ (Mϸœ∞-MʸÃå˝ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 1, Á‹ΔÊˇj» 1, GÌ≥-y˛-—$ƒÊ˝*-Ài 1, –˛OΔ>-Ài 1), Ω {VÛ¸yä˛ (¥Î£ë-Ài 1, –˛$O{M¯ ∫ƒÊ˝*-Ài 1, ∫ƒÒ˝* M¸—$Ô‹â 1, ∏ÎΔÊˇ√-M>-Ài 1, C–ö˛$$≈-ØÈ-Ài 1, –˛OΔ>-Ài 1, GÌ≥-y˛-—$-ƒÊ˝*-Ài 1, –ö˛*Õ-Mʸ$≈-ÀΔäˇ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 1, –˛M>tΔäˇ ∫ƒÊ˝*-Ài AÖyä˛ MʸÖ{sZÃå˝ 2, ∫ƒÒ˝* CØ˲π-ΔÛˇ√-sÏ˝Mä¸fi 1, ƒÊ˝*∞–ö˛$Ãå˝ Ú‹Oب˛fi 1) ◆ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ Ô≥i Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. ◆ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: yÓ˛ {VÛ¸yä˛ E߯≈-V>-ÀMʸ$ 45 H‚Ê˝ìœ, Ô‹ {VÛ¸yä˛ E߯≈-V>-ÀMʸ$ 40 H‚Ê˝ìœ, Ω {VÛ¸yä˛ E߯≈-V>-ÀMʸ$ 35 H‚Ê˝ìœ —$Ö^˲-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. ◆ GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ, Á≥ΔÊˇfi-Ø˲Ãå˝ yÏ˛Á‹P-ÁŸ-ب˛, CÖrΔÊˇ*”≈ B´ßë-ΔÊˇÖV> ◆ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 13 Ø˲$Ö_ ◆ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 12 ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.rmrims.org.in

MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖr$œ

R͉À$

Ø˲*≈…Ï˛-Œœ-ÃZ∞ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$-ب˛ M˙∞fiÃå˝ Bãú A{W-Mʸ-Àa-ΔÊˇÃå˝ »Ú‹Δäˇa (IÔ‹-H-BΔäˇ) B´ßÊ˛”-ΔÊˇ≈ÖÃZ∞ y˛OΔˇ-Mʸt-ΔÛˇså˝ Bãú ØÈÃÒ˝yä˛j –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ Cب˛ A{W-Mʸ-ÀaΔäˇ JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ Mϸ֮ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝›˘¢Ö®. ◆ E߯≈-V>À$: MʸØ˲fiÃÒ˝tÖr$œ 19 (CÖXœãŸ GyÏ˛-sZ-«ƒÊ˝$Ãå˝ 6, {¥˜yÊ˛-Ñʸ-ب˛ 2, ÃÒ˝O{∫» 1, ºh-Ø˛ã‹ –Û˛$ØÛ˛-gå˝–˛$Öså˝ 1, Ìfl˝Ö© GyÏ˛-sZ-«-ƒÊ˝$Ãå˝ 3, HM¸-GÖƒÊ˝$$ 5, ›˘ÁŸÃå˝ “$yÏ˛ƒÊ˝* 1), ƒÊ˝$ÖVä¸ {¥˜Úú-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ 1 ◆ JÁ≥µÖßÊ˛ –ö˛≈–ö˛´®: Hyë® ◆ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 19 Ø˲$Ö_ yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 6 –ö˛ΔÊˇMʸ$ ◆ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.icar.org.in

20

Á≥«-Á≥-Mʸ”ô˲ V¯^˲-«Ö-^ÈÕ. ∞gÍ∞Mϸ -CÖ-r-ΔÊˇ*”≈Mϸ –˛„œ-Ø˲-Á≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ Á≥NΔÊˇ¢-ƒÙ˝$≈-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ EôÈfi-Áfl˝ÖV>, EÃÍœ-Á‹ÖV> Mʸ∞-Ì≥Ö^ÈÕ. BÖ߯-‚Ê˝Ø˲, ∞ΔÊˇ$-ôÈfiÁfl˝Ö GÁ≥#µyÊ˛* ßÊ˛«-^Û˛-ΔÊˇ-±-ƒÒ˝$$ßÊ˛$™. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ H Á‹Ö›Î¶ _M>Mʸ$ Á≥yÛ˛-–È-«∞, ∞ΔÊˇ$-ôÈfi-Áfl˝ÖV> EÖyÛ˛-–È-«∞ —´ßÊ˛$-ÃZœMϸ °Á‹$-M¯-–È-À∞ AØ˲$-M¯ßÊ˛$.

–ö˛$Δ¯ M¯◊˝Ö

BÁúΔäˇ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ gͪå˝Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇfi B’-Á‹$¢Ø˲≤ ÀÑʸ-◊ÍÀ$ “$ÃZ EØÈ≤ƒÊ˝* ÃÙ˝–È AØÛ˛ —ÁŸ-ƒÊ˝*∞≤ Á≥«-÷՛΢ΔÊˇ$. M>∫sÏ˝t gÍªå˝ yÏ˛{Ì‹P-Á≥¤-ب˛-Ø˲$ AØ˲$-Á‹-«Ö_ “$ÃZ∞ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$, G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇ «M¸O”-Δäˇ-–˛$Öså˝fi ΔˇÖsÏ˝∞ ªÙ˝»k –Û˛Á‹$M¯-–ÈÕ. D ΔˇÖsÏ˝ B´ßë-ΔÊˇÖV> Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ gͪå˝Mʸ$ Á‹«-¥˘ƒÙ˝$ ÀÑʸ-◊ÍÀ$ “$ÃZ EØÈ≤Δˇ$$ A∞ ∞ΔÊˇ*-Ì≥Ö-^ÈÕ. Cô˲-ΔÊˇ$À MʸÖsÙ˝ “$ΔÊˇ$ {Á≥ôÛ˛≈MÊ¸Ö A∞ ^Èr$-Mʸ$ØÛ˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝*Õ. �

ªÒ˝ã‹t A∞-Ì≥Ö-^Û˛ÃÍ

›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥‘Ë˝≤Mʸ$ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–ö˛”-yë-∞Mϸ ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$-⁄ÎÀ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö –ö˛*{ô˲–Û˛$ EÖr$Ö®. AÖô˲ Á‹”Àµ-M>-ÀÖÃZ ^˲$ΔÊˇ$V>Y Á‹µÖ®Ö_ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ gͪå˝Mʸ$ “$ΔÛˇ ªÒ˝ã‹t A∞-Ì≥Ö-^Û˛ÃÍ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–È”Õ. “$ÃZ∞ GØ˲»j, Á≥ΔÊˇfi-ØÈ-ÕsÓ˝, –ö˛«PÖVä¸ Á‹tΔˇ$$Ãå˝, Ô≥Á≥#Ãå˝ Ì‹PÃå˝fi –ö˛ÖsÏ˝ –ÈsÏ˝∞ D Á‹ÖßÊ˛-ΔÊˇ¬ÖV> {Á≥›Î¢-—Ö-^ÈÕ. AΔˇ$$ôÛ˛ C® AØ˲$-Mʸ$-Ø˲≤Öô˲ Á‹$À$-–ö˛#V> M>ßÊ˛$. M>∫sÏ˝t D Á‹ÖßÊ˛ΔÊˇ¬Ö M¯Á‹Ö ô˲WØ˲ —´ßÊ˛ÖV> MʸÁ‹-ΔÊˇô˲$¢ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. Mʸ$r$Ö∫ Á‹øÊ˝$≈À$, ı‹≤Ìfl˝-ô˲$À Á‹‡-ƒÊ˝$Öô¯ –ö˛*Mä¸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ–˛$OôÛ˛ ∞Á≥#-◊˝$À Ø˲$Ö_ ’Ñʸ◊˝ Mʸ*yë °Á‹$-M¯-–ÈÕ.

6

Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ◊˝ ➠ The job seeker interviewed for an HR Manager Role “I am a HR manager with 6 years of experience managing all aspects of the HR function - from recruiting to training to benefits. I have been promoted twice in the span of 6 years. I look forward to join this organization as it has a large human resources and this would enhance my present skills” ●●●

➠ The job seeker interviewed for a customer service executive “After completing my graduation in BBA from <XYZ> institute, I have spent the last one year developing my skills as a customer service executive for <ABC> Organization, where I have won performance awards. I love working with teams and solving customer problems. Although I love my current role, I feel I’m now ready for a more challenging assignment and this position really excites me.” ●●●

➠ The job seeker interviewed for a technical head position in a software company “I have more than eight years of experience as a technical project manager at <GHJ> company. I led the development of an award winning new trading platform. I thrive for fastpaced environment so right now I’m looking for an opportunity to apply my technical experience and my creative problem solving skills at an innovative software company like this one.”

Q&A

ΩsÒ˝-Mä¸ô¯..- yÓ˛GÔ‹fi Δ>ƒÒ˝$$^Èa?

®Mʸ*fi_

BÖ{´ßÊ˛-{Á≥-ßÛ˛-‘å˝ÃZ E¥Î-´ßë≈ƒÊ˝$ MˆÀ$-–ö˛#-ÀMʸ$ Ø˲V>Δ> –˛*WÖ®. yÓ˛GÔ‹fi & 2018 ßë”Δ> Ú‹MʸÖ-yÊ˛» {VÛ¸yä˛ sÓ˝^˲Δäˇ (Gã‹-isÓ˝), Á‹*PÃå˝ AÌ‹-Ú‹tÖså˝, GŒµ, Ô≥DsÓ˝, {Ì≥∞fi-¥Î‚Ê˝ìœ, Ô≥isÓ˝, sÓ˝isÓ˝, –ö˛$*≈hMä¸, {M>ãút, BΔäˇt, {yëΔˇ$$ÖVä¸ MÛ¸r-W-»ÃZ 7,792 ¥˘Á‹$t-ÀØ˲$ øÊ˝»¢ ^Û˛ƒÊ˝$-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. CÖßÊ˛$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. D Á‹ÖßÊ˛-ΔÊˇ¬ÖV> ——´ßÊ˛ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ LôÈfi-Ìfl˝-Mʸ$-ÀMʸ$ Gد≤ Á‹ÖßÛ˛-‡À$ –ö˛Á‹$¢ÖsÍΔˇ$$. AÃÍÖsÏ˝ Mˆ∞≤ Á‹ÖßÛ˛-‡-À-Mʸ$ Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈÀ$..

sÍΔˇYså˝ yÓ˛GÔ‹fi

{Á≥: Gã‹-isÓ˝, Cô˲ΔÊˇ MÛ¸r-W» ¥˘Á‹$t-ÀMʸ$ H Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ Á≥»-ÑʸÀØ˲$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝›Î¢ΔÊˇ$? f: E¥Î-´ßë≈-ƒÊ˝$$À ¥˘Á‹$t-ÀØ˲$ Á≥N«¢V> Δ>ô˲ Á≥»-ÑʸÃZ ›Î´®Ö-_Ø˲ –˛$«så˝ B´ßë-ΔÊˇÖ-V>ØÛ˛ øÊ˝»¢ ^Û˛ƒÊ˝$-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. CÖßÊ˛$Mʸ$ Vʸô˲ÖÃZ AØ˲$-Á‹-«Ö-_Ø˲ sÒ˝så˝ Mʸ–í˛$ sÓ˝B-ΔäˇsÓ˝ —´ßë-ØÈ∞≤ AØ˲$-Á‹-«Ö-^˲-Ø˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. CÖßÊ˛$Mʸ$ ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇM>À Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$-ÀØ˲$ {Á≥–Û˛-‘Ë˝-Ú≥-sÍtΔÊˇ$. Ú‹MʸÖ-yÊ˛» {VÛ¸yä˛ sÓ˝^˲Δäˇ (Gã‹-isÓ˝) ¥˘Á‹$tÀ øÊ˝»¢ M¯Á‹Ö sÓ˝^˲Δäˇ GÕ-h-º-ÕsÓ˝ sÒ˝ã‹t Mʸ–í˛$ sÓ˝^˲Δäˇ «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ sÒ˝ã‹t (sÒ˝så˝ Mʸ–í˛$ sÓ˝B-ΔäˇsÓ˝) —´ßë-ØÈ∞≤ ¥ÎsÏ˝-›Î¢ΔÊˇ$. Gã‹H, GŒµ, Ô≥DsÓ˝, {Ì≥∞fi¥Î‚Ê˝ìœ, Ô≥isÓ˝, sÓ˝isÓ˝, –ö˛$*≈hMä¸, {M>ãút, BΔäˇt, {yëΔˇ$$ÖVä¸ ¥˘Á‹$tÀMʸ$ sÓ˝^˲Δäˇ «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ sÒ˝ã‹t (sÓ˝B-ΔäˇsÓ˝) Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ Á≥»-ÑʸÀ$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^˲-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. {Á≥: yÏ˛{XÃZ ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> 50 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö_ EÖyëÃÍ? f: fØ˲-ΔÊˇÃå˝ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ yÏ˛{XÃZ 50 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ô˲Á≥µ-∞-Á‹«V> EÖyëÕ. GÔ‹fi / GÔ‹t / ΩÔ‹ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ 40 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ EÖsÙ˝ ^ÈÀ$. {Á≥: Á‹*PÃå˝ AÌ‹-Ú‹tÖså˝ (ÃÍÖVÛ¸”-gÒ˝ã‹), ÃÍÖVÛ¸”gå˝ Á≥ÖyÏ˛så˝ {Á≥: KÚ≥Øå˛ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ Ø˲$Ö_ ΩH Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ –ÈΔÊˇ$ ¥˘Á‹$t-ÀMʸ$ Ô≥i AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ AΔÊˇ$·-ÃÙ˝ØÈ? AΔÊˇ$·-ÃÙ˝ØÈ? f: Á‹–ö˛-«Ö-_Ø˲ —´ßëØË˛Ö –Û˛$ΔÊˇMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ ÃÍÖVÛ¸”-gå˝ÃZ Ô≥i f: KÚ≥Øå˛ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ Ø˲$Ö_ ΩH ÃÙ˝ßë H yÏ˛{X Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ EØ˲≤ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ Á‹*PÃå˝ AÌ‹-Ú‹tÖså˝ (ÃÍÖVÛ¸”-gÒ˝ã‹), ÃÍÖVÛ¸”gå˝ —ßë≈-ΔÊˇ$¶ÃÒ˝OØÈ yÓ˛G-Ô‹fiMϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a. M>Mʸ-¥˘ôÛ˛ Á≥ÖyÏ˛så˝ ¥˘Á‹$t-ÀMʸ$ AΔÊˇ$·ÃÙ˝. دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸ-Øå˛ÃZ Á‹*_Ö-_Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ –˛$£Ê˛-yë-À{Á≥: ΩsÒ˝Mä¸ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ yÓ˛G-Ô‹fiMϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^Èa? iÃZ ΩDyÓ˛ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. f: ΩsÒ˝Mä¸ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ yÓ˛G-Ô‹fiMϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a. M>Mʸ-¥˘ôÛ˛ {Á≥: {Ì≥∞fi-Á≥Ãå˝fi, sÓ˝isÓ˝, Ô≥isÓ˝ {Á≥‘Ë˝≤-Á≥{ôË˛Ö H øÍÁŸÃZ دsÏ˝-Ìú-MÛ¸-ÁŸ-Øå˛ÃZ Á‹*_Ö-_Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ –˛$£Ê˛-yë-ÀEÖr$Ö®? {Ô‹P∞ÖVä¸ sÒ˝ã‹tÃZ AΔÊˇ·ô˲ –ö˛*ΔÊˇ$P-ÃÒ˝∞≤? iÃZ ΩDyÓ˛ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. AÖßÊ˛$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ f: {Ì≥∞fi-Á≥Ãå˝fi, sÓ˝isÓ˝, Ô≥isÓ˝ ¥˘Á‹$t-ÀMʸ$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö^Û˛ Δ>ô˲ Á≥»Á‹–ö˛-ΔÊˇ◊˝ Eô˲¢-ΔÊˇ$”-ÀØ˲$ ô˲”ΔÊˇÃZ gÍ» ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. ÑʸÃZ {Á≥‘Ë˝≤-Á≥{ôË˛Ö CÖXœã-ŸÃZ –ö˛*{ô˲–Û˛$ EÖr$Ö®. CÖßÊ˛$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ Eô˲¢-ΔÊˇ$”-ÀØ˲$ ô˲”ΔÊˇ-ÃZØÛ˛ —yÊ˛$-ßÊ˛À ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. D {Á≥: ›˘µΔäˇtfi M¯sÍMʸ$ AΔÊˇ·ô˲ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-^ÈΔ>? ¥˘Á‹$t-ÀMʸ$ {Ô‹P∞ÖVä¸ sÒ˝ã‹tÃZ KÔ‹ / ΩÔ‹ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ 60, f: ›˘µΔäˇtfi M¯sÍ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ 48, 98 Δ¯Á‹tΔäˇ ¥ÎΔˇ$$Ö-rœØ˲$ MÛ¸sÍGÔ‹fi / GÔ‹t / ®–È≈Ö-Vʸ$-ÀMʸ$ 50 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀØ˲$ AΔÊˇ·ô˲ Δˇ$$Ö-^ÈΔÊˇ$. sÒ˝så˝ Mʸ–í˛$ sÓ˝B-Δäˇ-sÓ˝ÃZ AßÛ˛-—-´ßÊ˛ÖV> ô˲–ö˛$ MÛ¸r-W» –ö˛*ΔÊˇ$P-À$V> ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^ÈΔÊˇ$. AØ˲$-Á‹-«Ö_ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ AΔÊˇ·ô˲ –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀØ˲$ ›Î´®Ö-^ÈÕ. (Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ◊˝Mʸ$ KÔ‹ & 60 ‘Èô˲Ö). {Á≥: ô˛ÀÖ-V>◊˝ sÒ˝så˝ÃZ AΔÊˇ·ô˲ ›Î´®Ö-_Ø˲ –ÈΔÊˇ$ HÔ≥ yÓ˛GÔ‹fi Δ>ƒÒ˝$$^Èa? {Á≥: –ö˛ƒÒ˝*-Á≥-«-—$Ü GÖô˲? f: yÓ˛G-Ô‹fiMϸ ¥˘sÓ˝ Á≥yÛ˛ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ 18 & 44 f: “ÃÙ˝œßÊ˛$. MÛ¸–ö˛ÀÖ BÖ{´ßÊ˛-{Á≥-ßÛ˛-‘å˝Mʸ$ ^˛Ö®Ø˲ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ {Á≥Á‹$¢ô˲ H‚Ê˝œ –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyëÕ (lÃÒ˝O 1, 2018 yÓ˛G-Ô‹fiMϸ AΔÊˇ$·À$. Δ>{ÁŸtÖ-ÃZ∞ 13 hÃÍœ-ÀMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶ÃÙ˝ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ØÈsÏ˝Mϸ). GÔ‹fi /- GÔ‹t /- ΩÔ‹ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶- ^Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. JMʸ hÃÍœ AøÊ˝≈«¶ –Û˛ΔÛˇ hÃÍœÃZ Mʸ*yë ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a. ÀMʸ$ 49 H‚Ê˝ìœ, ®–È≈Ö-Vʸ$-ÀMʸ$ 54 H‚Ê˝œ Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ Á‹ÖßÊ˛-ΔÊˇ¬ÖÃZ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ AøÊ˝≈-«¶∞ ØÈØå˛&-ÃZ-Mʸ-Ãå˝V> Á≥«-Vʸ-◊Ï˝-›Î¢ΔÊˇ$. –ö˛ΔÊˇMʸ$ –ö˛ƒÒ˝*-Á≥-«-—$-Ü∞ C›Î¢ΔÊˇ$.


10

Á‹tyÓ˛

.

AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ∫$´ßÊ˛–ÈΔÊˇÖ 7 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 2018

www.andhrajyothy com

"ô˛ØÈÕ Mʸ£ë-{ô˲-ƒÊ˝$Ö' G–ö˛ΔÊˇ$..? yÓ˛GÔ‹fi ô˛À$Vʸ$ Á≥»ÑʸÃZ CÖr»√yÏ˛ƒÒ˝$så˝ ®”°ƒÊ˝$ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ MʸÖsÒ˝Öså˝ Ø˲$Ö_ Mʸ*yë {Á≥‘Ë˝≤À$ –ö˛›Î¢Δˇ$$. –ö˛$$Q≈ÖV> {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$, ô˛ØÈÕ Δ>–ö˛$MʸñÁŸ$~yÊ˛$, Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ –ö˛ÖsÏ˝ Mʸ–ö˛#ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ {Á≥‘Ë˝≤À$ AyÏ˛VÛ¸ A–ö˛M>‘Ë˝Ö EÖ®. “« ºΔÊˇ$ßÊ˛$À$, {Á≥Ì‹®Æ ¥˜Ö®Ø˲ ΔÊˇ^˲Ø˲À$, –È« Á‹–ö˛$M>ŒMʸ$À Vʸ$«Ö_ Mʸ*yë ô˛À$Á‹$M¯–ÈÕ. ¥Îu>≈Ö‘ÈÃZœ∞ –ö˛$$RÍ≈Ö‘ÈÀØ˲$ {Á≥‘Ë˝≤À ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ Á‹–ö˛${VʸÖV> –ö˛$Ø˲ØË˛Ö ^Û˛Á‹$M¯–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÀØ˲ –ö˛$Ö_ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö^Û˛ “À$Ör$Ö®.

CÖrΔäˇ ®”°ƒÊ˝$ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ

BªÒ˝jMϸt–í˛ {Á≥‘Ë˝≤À$ 1. {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹ÖÃZ G∞≤ B‘È”›ÎÀ$ EØÈ≤Δˇ$$? G) 5 º) 3 Ì‹) 7 yÏ˛) 9 2. {÷ØÈ£Ê˛$∞ ºΔÊˇ$ßÊ˛$? G) Mʸ—ΔÊˇô˲≤ º) Mʸ—›ÎΔÊˇ”øõ–ö˛$$yÊ˛$ Ì‹) Mʸ— ‘Û˝QΔÊˇ yÏ˛) Ø˲–ö˛ƒÊ˝$$Vʸ Mʸ— ^˲{Mʸ–ö˛«¢ 3. Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍ›Î∞≤ {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ G–ö˛«Mϸ AÖMϸô˲—$^ÈayÊ˛$? G) A–ö˛_ ÜÁ≥µƒÊ˝$ ‘˝sÏ˝t º) {¥˘ÀƒÊ˝$ –Û˛–ö˛*ΔˇyÏ˛z Ì‹) “ΔÊˇ øÊ˝{ßëΔˇyÏ˛z yÏ˛) Ú≥ßÊ˛ M¯–ö˛$sÏ˝ –Û˛–ö˛*ΔˇyÏ˛z 4. {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ H Δ>k B›Î¶Ø˲ÖÃZ V˙yÊ˛ yÏ˛ÖyÏ˛–ö˛$ øÊ˝r$t MʸÖ^˲$ …Ê˛M>PØ˲$ Á≥Vʸ$ÀVˆsÏ˝tÖ^ÈyÊ˛$? G) Á‹ΔÊˇ”fq Ì‹ÖVʸ øÊ˝*¥ÎÀ$yÊ˛$ º) {÷ MʸñÁŸ~ ßÛ˛–ö˛Δ>ƒÊ˝$À$ Ì‹) “ΔÊˇøÊ˝{ßë ΔˇyÏ˛z yÏ˛) {¥˚…Ê˛ ßÛ˛–ö˛Δ>ƒÊ˝$À$ 5. {÷ØÈ£Ê˛$∞Mϸ G–ö˛« B›Î¶Ø˲ÖÃZ MʸØ˲M>¿ıŸMÊ¸Ö f«WÖ®? G) “ΔÊˇøÊ˝{ßë ΔˇyÏ˛z º) –ö˛$Ø˲$–ö˛$Ì‹®Æ Ì‹) {÷ MʸñÁŸ~ ßÛ˛–ö˛Δ>ƒÊ˝$À$ yÏ˛) {¥˚…Ê˛ ßÛ˛–ö˛Δ>ƒÊ˝$À$ 6. "Á≥#Δ>«' G–ö˛ΔÊˇ$? G) {÷Δ>–ö˛$$yÊ˛$ º) D‘Ë˝”ΔÊˇ$yÊ˛$ Ì‹) BÖfØÛ˛ƒÊ˝$›Î”—$ yÏ˛) AΔÊˇ$jØ˲$yÊ˛$ 7. {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ H ‘Ë˝ôȪ͙∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲ Mʸ—?

AøÍ≈Á‹ {Á≥‘Ë˝≤À$ 1. AΔÊˇ$jØ˲$yÊ˛$ H Á≥ΔÊˇ”ô˲ÖÚ≥O ô˲Á≥Á‹$fi ^Û˛ı‹–ÈyÊ˛$? & CÖ{ßÊ˛MÓ¸À 2. Á‹µΔÊˇ¶ ¥Îu>∞≤ H {VÊ¸Ö£Ê˛Ö, H B‘È”Á‹Ö Ø˲$Ö_ {VʸÖÌfl˝Ö^ÈΔÊˇ$? & Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö, Á‹Á≥¢–ö˛*‘È”Á‹Ö 3. {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ ΔˇÖyÊ˛$ {Vʸ֣ëÀ ı≥ΔÊˇ$œ ô˛ÀÁ≥ÖyÏ˛? & Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö, ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Ø˛OÁŸ£Ê˛Ö 4. ’–ö˛#∞ ^ÈÁ≥Ö ı≥ΔÛˇ—$sÏ˝. & Ì≥ØÈMÊ¸Ö 5. {÷ØÈ£Ê˛$∞ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$? & ôË˛Õœ ¡–ö˛*ÖºMʸ, ô˲Ö{yÏ˛ –ö˛*ΔÊˇƒÊ˝$ 6. _ØÈ≤« ¥˜ØÈ≤« _ΔÊˇ$ô˲ Mʸ*MʸsÏ˝ ØÈyÛ˛ {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ {VÊ¸Ö£Ê˛Ö? & –ö˛$ΔÊˇ$ô˲¢Δ>ra«{ô˲ 7. ô˛À$Vʸ$ÃZ {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ “ΔÊˇV>£ë M>–ö˛≈Ö? & Á≥ÀØÈsÏ˝ “ΔÊˇ ^˲«{ô˲ 8. ô˛À$Vʸ$ Á≥#Δ>◊˝, {Á≥∫Ö´ßÊ˛ ƒÊ˝$$V>ÀMʸ$ –ÈΔÊˇ´®V> ∞Õ_Ø˲ –ö˛$‡ Mʸ—? & {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ 9. ¥ÎÖyÊ˛$ΔÊˇÖVʸ –ö˛$Áfl˝ôÈ√≈∞≤ AÖMϸôË˛Ö ¥˜Ö®Ø˲®? & —ΔÊˇ*« –Û˛ßë{® –ö˛$Ö{Ü 10. ¥ÎÖyÊ˛$ ΔÊˇÖVʸ –ö˛$Áfl˝ô˲√≈ÖÃZ H ÑÛ¸{ô˲ –ö˛$Ìfl˝–ö˛$Ø˲$ –ö˛«~Ö^ÈΔÊˇ$? & Á≥ÖyÊ˛« Á≥#ΔÊˇÖ 11. ô˛À$Vʸ$ Á≥Ö^˲M>–È≈ÃZœ JMʸßë∞≤ ı≥ΔˆPØ˲ÖyÏ˛ & ¥ÎÖyÊ˛$ΔÊˇÖVʸ –ö˛$Áfl˝ô˲√≈Ö 12. ¥ÎÖyÊ˛$ΔÊˇÖVʸ –ö˛$Áfl˝ô˲√≈Ö G∞≤ B‘È”›ÎÀ M>–ö˛≈Ö? & AΔˇ$$ßÊ˛$ 13. ô˛ØÈÕ Δ>–ö˛$MʸñÁŸ~ Mʸ— ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$? & ôË˛Õœ V>ΔÊˇœ¥ÎsÏ˝ ÀÑʸ√–ö˛$√, ô˲Ö{yÏ˛ Δ>–ö˛$ Á≥ÖyÏ˛ô˲$yÊ˛$ 14. "ÕÖVʸ Á≥#Δ>◊˝Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? & ô˛ØÈÕ Δ>–ö˛$MʸñÁŸ$~yÊ˛$ 15. ^˲«VˆÖyÊ˛ ´ßÊ˛ΔÊˇ√Ø˲≤ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ _{ô˲ øÍΔÊˇôÈ∞≤ AÖMϸôË˛Ö ¥˜Ö®Ö®? & GØ˲$–ö˛$$ÀÁ≥Õœ Ú≥ßÊ˛™ØÈ–ö˛*ô˲$≈yÊ˛$

Ø˲ÃÍœ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝ –ö˛$*«¢ Á‹ªÒ˝jMʸ$t ∞Á≥#◊˝$À$

G) 15 º) 16 Ì‹) 14 yÏ˛) 11 8. ô˛ØÈÕ Δ>–ö˛$MʸñÁŸ~ Mʸ— M>À–Û˛$®? G) 12 º) 16 Ì‹) 15 yÏ˛) 10 9. "{÷ ¥ÎÖyÊ˛$ΔÊˇÖVʸ –ö˛$Áfl˝ô˲√≈Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? G) {÷ MʸñÁŸ~ ßÛ˛–ö˛Δ>ƒÊ˝$À$ º) {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ Ì‹) ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ yÏ˛) ô˛ØÈÕ Δ>–ö˛$MʸñÁŸ~ Mʸ— 10. ^˲«VˆÖyÊ˛ ´ßÊ˛ΔÊˇ√Ø˲ ºΔÊˇ$ßÊ˛$? G) Mʸ—›ÎΔÊˇ”øõ–ö˛$ º) A¿Ø˲–ö˛ {÷ØÈ£Ê˛ Ì‹) ‘Ë˝ô˲ÃÙ˝S± Á‹$ΔÊˇ{ôÈ◊˝ yÏ˛) Mʸ— Ì‹ÖÁfl˝ 11. CÖ{ßÊ˛$∞ øÍΔÊˇ≈ ı≥ΔÊˇ$? G) M¯MϸÀ º) ‘Ë˝`ßÛ˛— Ì‹) Δ>´ßÊ˛ yÏ˛) Á‹ô˲≈–ö˛Ü 12. ¥ÎÃÍ –˛ÖMʸr Á‹$∫æƒÊ˝$≈ Mʸ—ô˲” Vʸ$ΔÊˇ$–ö˛#? G) {÷M>Öô˲ ‘Ë˝ΔÊˇ√ º) MʸÖßÊ˛$Mʸ*« Ì‹) –Û˛ßÊ˛Ö –˛ÖMʸr MʸñÁŸ~ ‘Ë˝ΔÊˇ√ yÏ˛) –Û˛ßÊ˛Ö Δ>–ö˛$‘ÈÌ‹à 13. ›Î”ô˲Ö{ô˲≈ ÁúÕôÈ∞≤ ¥ÎÃÍ –˛ÖMʸr Á‹$∫æƒÊ˝$≈ ßÛ˛∞ô¯ ¥˘ÃÍaΔÊˇ$? G) –Û˛Á≥^˛r$t º) Mˆ∫æ« ^˛r$t Ì‹) ØÛ˛ΔÛˇyÊ˛$ ^˛r$t yÏ˛) –ö˛*—$yÏ˛ ^˛r$t 14. 1967ÃZ {Ôú–ö˛Δäˇfi {Á≥Öså˝Ø˲$ ›Î¶Ì≥Ö_Ö®? G) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ º) Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ Ì‹) {÷{÷ yÏ˛) AßÛ˛™Á≥Õœ Δ>–ö˛$–˛*Áfl˝Ø˲ Δ>–ö˛# 15. "Ø˲VʸΔÊˇÖÃZ –ÈØ˲' Mʸ—ôÈ Á‹ÖÁ≥#sÏ˝ ΔÊˇ_Ö_Ö®? G) {÷{÷ º) BΔÊˇ${ßÊ˛ Ì‹) Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ yÏ˛) Ø˲ÃÍœ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝–ö˛$*«¢ 16. "¥Îô˲M>ÀÖ Á≥ßÊ˛≈–˛$OôÛ˛ –ö˛ΔÊˇ¢–ö˛*ØË˛Ö –ö˛^˲Ø˲ Mʸ—ô˲”Ö'

AØ˲≤ß˛–ö˛ΔÊˇ$? G) {÷{÷ º) yë. Ì‹. ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ΔˇyÏ˛z Ì‹) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ yÏ˛) Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ 17. "ô˛ÀÖV>◊˝' M>–ö˛≈ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? G) Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ º) Vʸ$Ör*ΔÊˇ$ ‘Û˝ıŸÖ{ßÊ˛ ‘Ë˝ΔÊˇ√ Ì‹) BΔÊˇ${ßÊ˛ yÏ˛) yë.Gب˛.V¯Ì≥ 18. "Á≥ÃÒ˝œr*« Ì≥ÀœV>yë ......' VÛ¸ƒÊ˝$ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲ G–ö˛ΔÊˇ$? G) {÷{÷ º) Á‹$ßë™À Áfl˝Ø˲$–ö˛$Öô˲$ Ì‹) ßë‘Ë˝ΔÊˇ• yÏ˛) {÷{÷ 19. ^È«√ØÈΔäˇØ˲$ H Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖÃZ ∞«√Ö^ÈΔÊˇ$?

16. ^˲«VˆÖyÊ˛ ´ßÊ˛ΔÊˇ√Ø˲≤ ºΔÊˇ$ßÊ˛$? - & ‘Ë˝ô˲ ÃÙ˝S± Á‹$ΔÊˇ{ôÈ◊˝ 17. CÖ{ßÊ˛$∞ Á≥#ΔÊˇÖ? & A–ö˛$Δ>–ö˛Ü 18. "BM>ÖÑʸ' ¥ÎuÊˇ≈øÍV>∞≤ H {VÊ¸Ö£Ê˛Ö Ø˲$Ö_ {VʸÌfl˝Ö^ÈΔÊˇ$? & A–ö˛$ΔÊˇi—& ªÍÁ≥Ni 19. ¥ÎÃÍ –˛ÖMʸr Á‹$∫æƒÊ˝$≈ H ´ßë«√Mʸ Á≥{ÜMʸMʸ$ Á‹Ö¥ÎßÊ˛Mʸ$À$V> EØÈ≤ΔÊˇ$? & {÷‘˝OÀ {Á≥øÊ˝ 20. ¥ÎÃÍ –˛ÖMʸr Á‹$∫æƒÊ˝$≈ ºΔÊˇ$ßÊ˛$À$? & Mʸ—Δ>f Áfl˝ÖÁ‹, –ö˛$´ßÊ˛$ΔÊˇ Mʸ— 21. "–ö˛$ÕœRÍΔÊˇ$jØ˲ ‘Ë˝ô˲MʸÖ' ΔÊˇ_Ö_Ö®? & ¥ÎÃÍ –˛ÖMʸr Á‹$∫æƒÊ˝$≈ 22. –ö˛^˲Ø˲ Mʸ—ôÈ —M>›Î∞Mϸ MʸñÌŸ ^Û˛Ì‹Ø˲–ÈΔÊˇ$? & Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ 23. Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$ G–ö˛ΔÊˇ$? & ôË˛Õœ Ø˲ΔÊˇÁ‹–ö˛$√, ô˲Ö{yÏ˛ M>–ö˛$ƒÊ˝$≈ 24. Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ Vʸ$ΔÊˇ$–ö˛# G–ö˛ΔÊˇ$? & —‘Ë˝”ØÈ£Ê˛ Á‹ô˲≈ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ 25. Ø˲ƒÊ˝*VʸΔ> Mʸ–ö˛#À$ G–ö˛ΔÊˇ$? & Mʸ$ÖßÊ˛$«¢, ªÒ˝ÀœÖMˆÖyÊ˛ Δ>–ö˛$ßëÁ‹$, HÀ*a« Á‹${∫Áfl˝√◊˝≈Ö 26. "Áfl˝ÖÁ‹ GW«¥˘Δˇ$$Ö®' –ö˛^˲Ø˲ M>–ö˛≈ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? & Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ 27. Á‹$ßë™À Áfl˝Ø˲$–ö˛$Öô˲$ CÖsÏ˝ı≥ΔÊˇ$? & Vʸ${ΔÊˇÖ 28. VˆÀœ Á‹$ßÊ˛$™À$ ΔÊˇ_Ö_Ö® G–ö˛ΔÊˇ$? & Á‹$ßë™À Áfl˝Ø˲$–ö˛$Öô˲$ 29. ô˛ÀÖV>◊˝Ö –È≈Á‹ Á‹ÖÁ≥#sÏ˝ G–ö˛« Á‹Ö¥ÎßÊ˛Mʸô˲”ÖÃZ –˛À$–ö˛yÏ˛Ö®? & –ö˛sÏ˝tM¯r B‚Í”ΔÊˇ$ ›Î”—$ 30. "Ø˲–ö˛#”À Á≥#–ö˛#”À$' {VÊ¸Ö£Ê˛ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? &B®Δ>k “ΔÊˇøÊ˝{ßÊ˛Δ>–ö˛# 31. {ÜÁ≥#ΔÊˇØÛ˛∞ V¯Ô≥^˲Ößä˛ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$ G–ö˛ΔÊˇ$? & ôË˛Õœ Á≥#Ø˲≤–ö˛*Ö∫, ô˲Ö{yÏ˛ {ÜÁ≥#ΔÊˇØÛ˛∞ Δ>–ö˛$›Î”—$ ^˙ßÊ˛«

32. {ÜÁ≥#ΔÊˇØÛ˛∞ V¯Ì≥ H Ì‹∞–ö˛*ô¯ Ì‹± ΔÊˇÖVʸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ^Û˛‘ÈΔÊˇ$? & ΔˇOô˲$ºyÊ˛z 33. ô˛ØÈÕ Mʸ£ë{ô˲ƒÊ˝$Ö G–ö˛ΔÊˇ$? & ^˲ÀÖ, V¯Ô≥^˲Ößä˛, MˆyÊ˛–ö˛sÏ˝VʸÖsÏ˝ Mʸ$r$Ö∫Δ>–ö˛# 34. "ô˲$–ö˛$√ ^˛r$t' Mʸ£ë ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? & V¯Ô≥^˲Ößä˛ 35. —ßë”ب˛ —‘Ë˝”Ö ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö_Ø˲ {Á≥Ì‹ßÊ˛Æ Á≥{ÜM> ÷«¤Mʸ H®? & –ö˛*◊Ï˝Mʸ≈ “◊˝ 36. —ßë”ب˛ —‘Ë˝”Ö Á≥N«¢ ı≥ΔÊˇ$ H—$sÏ˝? & “$Á‹ΔÊˇ VʸÖyÊ˛ —‘Ë˝” ΔÊˇ*¥Î^È« 37. —ßë”ب˛ —‘Ë˝”Ö ôˆÕ M>–ö˛≈Ö H®? & —« MʸØ˛≤ 38. ∫*ßÊ˛Δ>k Δ>´ßëMʸñÁŸ~Ø˲$ H ı≥ΔÊˇ$ô¯ Ì≥Õ^Û˛–ÈΔÊˇ$? & ∫*Δ> 39. ›ÎVʸΔÊˇ ‘ÈÁ‹àÖ ΔÊˇ_Ö_Ö® G–ö˛ΔÊˇ$? & ∫*ßÊ˛Δ>k Δ>´ßëMʸñÁŸ~ 40. ∫*ßÊ˛Δ>k Δ>´ßëMʸñÁŸ~ H AÖ‘Ë˝ÖÚ≥O Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$? & ôˆÕØÈsÏ˝ ô˛À$Vʸ$ ‘ÈÁ‹ØÈÃZœ∞ ^È«{ô˲Mʸ –È≈MʸΔÊˇ◊˝Ö 41. "{÷ØÈ£Ê˛ øÍΔÊˇô˲Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? & yëMʸtΔäˇ Δ>— øÍΔÊˇÜ 42. yë. Δ>— øÍΔÊˇÜ H AÖ‘Ë˝Ö “$ßÊ˛ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛Ì‹ yëMʸtΔÛˇså˝ ¥˜ÖßëΔÊˇ$? & {Á≥Ö∫Ö´ßëÃZœ∞ Á≥ßÊ˛ {Á≥ƒÒ˝*Vʸ Á≥ßÊ˛ÆÜ 43. "B^ÈΔ>À$ & Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À$' –È≈Á‹ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? & yë. Δ>— øÍΔÊˇÜ 44. "›ÎÌfl˝ôÈ≈–ö˛ÃZMʸØ˲Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? & ›˜ßÊ˛$Ö Δ>–˛*√Áfl˝Ø¨˛ 45. "gÒ˝OÀ$ ÃZÁ≥À Mʸ£Ê˛À Á‹ÖÁ≥#sÏ˝' ΔÊˇ_Ö_Ö®? & –ö˛sÏ˝tM¯r B‚Í”ΔÊˇ$ ›Î”—$ 46. "Mˆô˲¢ VʸyÊ˛z' ØÈsÏ˝MʸÀ Á‹ÖÁ≥#sÏ˝ ΔÊˇ_Ö_Ö® G–ö˛ΔÊˇ$? & ØÈΔÊˇœ –˛ÖsÙ˝‘Ë˝”ΔÊˇ Δ>–ö˛# 47. "M>‚Ê˝Δ>{Ü' M>–ö˛≈ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? & yë. AÖô˲sÏ˝ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝Ö

yÓ˛GÔ‹fi {Á≥ôÛ˛≈MʸÖ

ô˛À$Vʸ$ MʸÖsÒ˝Ö-så˝

G) {MÓ¸.‘Ë˝.1190 º) {MÓ¸.‘Ë˝. 1501 Ì‹) {MÓ¸.‘Ë˝. 1591 yÏ˛) {MÓ¸.‘Ë˝. 1497 20. –˛$$ßÊ˛sÏ˝ A^˲a ô˛Ø˲$Vʸ$ M>≈–ö˛Ö? G) ƒÊ˝$ƒÊ˝*Ü ^˲«{ô˲ º) Á≥ÃÍ≤sÏ˝ “ΔÊˇ ^˲«{ô˲ Ì‹) —fƒÊ˝$ —ÃÍÁ‹Ö yÏ˛) Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö 21. {ÜÁ≥#ΔÊˇØÛ˛∞ V¯Ô≥^˲Ößä˛ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ H Ø˲–ö˛ÀMʸ$ MÛ¸Ö{ßÊ˛ ›ÎÌfl˝ô˲≈ AM>yÊ˛“$ A–ÈΔÊˇ$z À¿Ö_Ö®? G) –˛$ΔÊˇ$Á≥#À –ö˛$ΔÊˇMʸÀ$ º) Á≥ÖyÏ˛ô˲ Á≥ΔÊˇ–Û˛$‘Ë˝”ΔÊˇ ‘ÈÌ‹à “À$ØÈ–ö˛* Ì‹) AÁ‹–ö˛$ΔÊˇ$Æ∞ i–ö˛ƒÊ˝*{ô˲ yÏ˛) Á≥«–ö˛ΔÊˇ¢Ø˲ 22. "Ú≥ØÛ˛≤sÏ˝ ¥Îr' {Á≥Ì‹ßÊ˛Æ M>–ö˛≈ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? G) —ßë”ب˛ —‘Ë˝”Ö º) Vʸ$Ör*ΔÊˇ$ ‘Û˝ıŸÖ{ßÊ˛ ‘Ë˝ΔÊˇ√ Ì‹) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ yÏ˛) yë. Gب˛ V¯Ì≥ 23. "ÃÙ˝¥ÎÑϸ ∫Á‹–ö˛ƒÊ˝$≈ ÃÙ˝_ Δ>–ö˛ƒÊ˝$≈' A∞ Ì≥Õ_Ø˲ Mʸ—? G) {÷{÷ º) AyÊ˛— ªÍÌ≥Δ>k Ì‹) BΔÊˇ${ßÊ˛ yÏ˛) B{ôÛ˛ƒÊ˝$ 24. "ô˛À$Vʸ$ gÍ°ƒÊ˝*À$' ¥ÎuÊˇ≈ øÍVÊ¸Ö ΔÊˇ_Ö_Ö®? G) yë. ∫*ßÊ˛Δ>k Δ>´ßëMʸñÁŸ~ º) {÷{÷ Ì‹) BΔÊˇ${ßÊ˛ yÏ˛) ÜÀMä¸ 25. ı‹≤Áfl˝Àô˲ ÃÙ˝Q G–ö˛« ΔÊˇ^˲Ø˲? G) {÷{÷ º) Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛ A¥ÎµΔ>–ö˛# Ì‹) Δ>ƒÊ˝${¥˘À$ Á‹$ªÍæΔ>–ö˛# yÏ˛) MʸÖßÊ˛$Mʸ*« “ΔÛˇ‘Ë˝ÕÖVÊ¸Ö 26. –ö˛sÏ˝tM¯r B‚Í”ΔÊˇ$ ›Î”—$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ ô˛ÀÖV>◊˝ ôˆÕ Ø˲–ö˛À? G) {Á≥fÀ –ö˛$∞ÌŸ º) –ö˛$∞ÌŸ M¯Á‹Ö Ì‹) i–ö˛Ø˲ Δ>VÊ¸Ö yÏ˛) –ö˛$‡ –ö˛$∞ÌŸ 27. Ô‹ô˲ gZÁ‹≈Ö ØÈrMʸ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? G) AyÊ˛— ªÍÌ≥Δ>k º) ØÈΔÊˇœ –˛ÖMʸsÙ˝‘Ë˝”ΔÊˇΔ>–ö˛# Ì‹) ∫*ßÊ˛Δ>k Δ>´ßëMʸñÁŸ~ yÏ˛) BΔÊˇ${ßÊ˛ 28. "GMʸPyÏ˛ VˆÖVʸ„ AMʸPyÊ˛ØÛ˛' ØÈsÏ˝MʸØ˲$ ΔÊˇ_Ö_Ö®? G) yë. ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ º) yë. Ì‹. ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ΔˇyÏ˛z Ì‹) yë. AÖô˲sÏ˝ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝Ö yÏ˛) AyÊ˛— ªÍÌ≥Δ>k

Á‹–ö˛*´ßëØÈÀ$ 1) Ì‹ 2) º 3) G 4) yÏ˛ 5) yÏ˛

6) º 7) G 8) º 9) yÏ˛ 10) Ì‹

11) º 12) Ì‹ 13) yÏ˛ 14) º 15) Ì‹

16) yÏ˛ 17) G 18) º 19) Ì‹ 20) G

21) º 26) G 22) G 27) º 23) º 28) Ì‹ 24) G 25) Ì‹

ÚúÃZÌŸã≥ {¥˘{V>–í˛$ & 2019 ªÒ˝ÖVʸ‚Ê˝îΔÊˇ$ÃZ∞ f–ö˛Áfl˝ΔäˇÃÍÃå˝ Ø˛{Áfl˝î Ú‹ÖrΔäˇ ÁúΔäˇ Ayë”ب˛fiyä˛ Ú‹OÖsÏ˝ÌúMä¸ »Ú‹Δäˇa (gÒ˝Gب˛Ô‹HGã‹BΔäˇ) Ú‹Oب˛fi AÖyä˛ sÒ˝M>≤Ài (Ø˲*≈…Ï˛Œœ) yÏ˛¥ÎΔÊˇ$z–˛$Öså˝ Á‹Áfl˝M>ΔÊˇÖô¯ "Á‹–ö˛$√Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZÌŸã≥ {¥˘{V>–í˛$ & 2019'Mϸ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®. ★ —øÍV>À$: ÃÒ˝Oãú Ú‹OØ˛fiã‹, –˛$sÓ˝«ƒÊ˝$Ãå˝ Ú‹OØ˛fiã‹, M¸—$MʸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹, ÌúhMʸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹, CÖf±«ÖVä¸ Ú‹OØ˛fiã‹, –Û˛$£Ê˛–˛$sÏ˝Mä¸fi ★ AΔÊˇ·ô˲: Á≥߯ô˲ΔÊˇVʸÜ, CÖrΔäˇ ›Î¶Δˇ$$ÃZ –Û˛$£ä˛fi á Ú‹Oب˛fi Á‹ªÒ˝jMʸ$tÃZœ Mʸ±Á‹Ö 80 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ –ö˛_a EÖyëÕ. yÏ˛{X á Ô≥i ÃZ 60 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö_ EÖyëÕ. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ºD/ ΩsÒ˝Mä¸/ ΩGÔ‹fi /G–˛$√Ô‹fi/ ΩGã‹& GÖGã‹/ CÖsÏ˝{VÛ¸sÒ˝yä˛ G–˛$√Ô‹fi ^˲ßÊ˛$–ö˛#ô˲$Ø˲≤–ÈΔÊˇ$ Mʸ*yë ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$M¯–ö˛^˲$a. ★ Á‹tΔˇ$$Ú≥Öyä˛: ΔˇÖyÊ˛$ Ø˛ÀÀ¥Îr$ Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.10,000 Ø˲VʸßÊ˛$ ^˛Õœ›Î¢ΔÊˇ$. ★ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ y˙ب˛ÃZyÏ˛ÖVä¸Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 30 ★ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ Á≥ÖÁ≥#rMʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: yÏ˛Ú‹Ö∫ΔÊˇ$ 8 ★ –˛ªå˝Ú‹Oså˝: www.jncasr.ac.in/fe/srfp.php


.

AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ∫$´ßÊ˛–ÈΔÊˇÖ 7 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 2018

www.andhrajyothy com

Á‹tyÓ˛

11

International Day of Charity is on..? Current Affairs for All Competitive Exams 1. Who won the "Italian Grand Prix" formula one recently? (a) Lewis Hamilton (b) Kimi Raikkonen (c) Felipe Nasr (d) Sebastian Vettel 2. Which among the following countries navy has won the coveted KAKADU Cup 2018 in Australia that participated in a multilateral maritime exercise involving 27 navies recently? (a) Indian Navy (b) New Zealand Navy (c) Australian Navy (d) Thailand Navy 3. Who is the newly elected President of Pakistan? (a) Maulana Fazlur Rehman (b) Mirza Intezarul Haq (c) Arif Alvi (d) Chaudhry Pervaiz Elahi 4. Recently, a Conference on "E-Mobility in Indian Railways" organized by Ministry of Railways through Institution of Railways Electrical Engineers (IREE) in association with: (a) NITI Aayog (b) RBI (c) NABARD (d) SEBI 5. Name the Indian state, which has recently launched the "Bhamashah Digital Parivar Yojana". (a) Gujarat (b) Haryana (c) Rajasthan (d) Maharashtra 6. Recently, which of the following countries declared an official end to the world's worst recorded listeria outbreak? (a) Kenya (b) Liberia (c) Uganda (d) South Africa 7. Recently, International Women Entrepreneurs Summit 2018 was held in: (a) Thimphu (b) Kathmandu (c) New Delhi (d) Beijing 8. Which among the following is the second Indian company to attain a market valuation of more than Rs. 8 lakh crore following a surge in its share price recently? (a) Wipro (b) ITC (c) TCS (d) RIL 9. Recently, which of the following banks launched a tab-based digital initiative, intended to help eligible retail and business customers get in-principle sanctions for loans within 15 minutes? (a) Karur Vysya Bank Ltd (b) Kotak Mahindra Bank (c) City Union Bank Ltd. (d) IDFC bank Ltd. 10. Which of the following countries is to launch the world's first experiment to test mini 'space elevator' between two mini satellites in space? (a) China (b) USA (c) Japan (d) Russia 11. The International Day of Charity is observed annually on: (a) 1st September (b) 3rd September (c) 4th September (d) 5th September 12. According to the latest study released by the World Health Organisation (WHO), what percentages of Indians are not active enough to stay healthy? (a) 13% (b) 19% (c) 27% (d) 34% 13. Which of the following late Bollywood actor's memorial in Loni Khabhor, Pune, will soon contain the world's largest peace hall? (a) Rajesh Khanna (b) Vinod Khanna

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(c) Raj Kapoor (d) Shashi Kapoor Who has been elevated to take over country's premier National Technical Research Organisation (NTRO) recently? (a) Shashaikant Ranjan (b) Deepak Pal Singh (c) Satish Chandra Jha (d) Preetpal Singh Ahluwalia Name the Indian Shooter, who picked up his maiden gold medal at the International Shooting Sport Federation World Championships 2018. (a) Om Prakash Mitharwal (b) Bhupinder Rana (c) Sandeep Kheterpal (d) Beekesh Sharma The Prime Minister Narendra Modi has launched the second phase of the FAME India scheme in: (a) Mumbai (b) New Delhi (c) Kolkata (d) Bengaluru Recently, India has backed .......... over its claim on the disputed Chagos islands, which is home to Diego Garcia the key military base of the U.K. and the U.S. in the Indian Ocean. (a) Maldives (b) Mauritius (c) Seychelles (d) Sri Lanka The 3rd ASEM (Asia-Europe Meeting) Conference on 'Global Ageing and Human Rights of Older Persons' held in: (a) Beijing (b) Jakarta (c) Tokyo (d) Seoul Name the person, who has recently been nominated for second term as Regional Director WHO South-East Asia. (a) Dr. Nigar Sultana (b) Dr. Durgeshnandini Sharma (c) Dr Poonam Khetrapal Singh (d) Dr. Jaideep Pandey Recently, the age limit for availing overdraft facility under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) has been revised to ........... from the earlier 18 to 60 years. (a) 18 to 65 years (b) 15 to 60 years (c) 21 to 68 years (d) 21 to 70 years Which of the following Bollywood National Award-winning actor has become the first Honorary Ambassador of the Lal Bahadur Shastri Memorial Foundation recently? (a) Irfan Khan (b) Rajkumar Rao (c) Akshay Kumar (d) Aamir Khan Recently, The world's biggest offshore wind farm has been officially opened in : (a) Java Sea (b) Irish Sea (c) Adriatic Sea (d) Bering Sea According to the Nuclear Security Index, India at present stands .......... in the 'Theft Ranking' for countries with weapons usable nuclear materials. (a) 14th (b) 15th (c) 19th (d) 27th Recently, The government doubled the monetary limit to .......... rupees for filing loan recovery application in the DRT by banks and financial institutions. (a) 10 lakh (b) 20 lakh (c) 50 lakh (d) 80 lakh These model questions are prepared by the subject experts of Career Launcher

Key & Additional Points 1. a Lewis Hamilton took a thrilling and controversial victory in the Italian Grand Prix following a first-lap clash with title rival Sebastian Vettel.

2. a The Indian Navy has won the coveted KAKADU Cup 2018 in Australia as it participated in a multilateral maritime exercise involving 27 navies. 3. c. Pakistan's newly elected President Arif Alvi has been sworn in as the 13th President of the country. 4. a A Conference on "E-Mobility in Indian Railways" organized by Ministry of Railways through Institution of Railways Electrical Engineers (IREE) in association with NITI Aayog concluded. 5. c Launching the Bhamashah Digital Parivar Yojana Rajasthan chief minister Vasundhara Raje said the subsidy of Rs 1,000 will be given to card holders in two instalments. 6. d South Africa declared an official end to the world's worst recorded listeria outbreak after it killed 216 people and sickened more than 1,000 since early 2017. 7. b The International Women Entrepren-eurs Summit 2018 is being held in Kathmandu, the capital of Nepal. 8. c IT major Tata Consultancy Services became the second Indian company to attain a market valuation of more than Rs. 8 lakh crore following a surge in its share price. 9. a Karur Vysya Bank Ltd (KVB) has rolled out KVB Next, a tab-based digital initiative, intended to help eligible retail and business customers get in-principle sanctions for loans within 15 minutes. 10. c A Japanese team has developed a "space elevator" and will conduct a first trial this month, blasting off a miniature version on satellites to test the technology. 11. d The International Day of Charity is observed annually on 5 September. It was declared by the United Nations General Assembly in 2012. 12. d Thirty-four per cent of Indians -24.7% male and 43.9% females -are not active enough to stay healthy, according to the latest study released by the World Health Organisation (WHO), which noted that

globally more than 1.4 billion adults are at risk of diseases from not doing enough physical activity. 13. c Late actor Raj Kapoor's memorial in Loni Khabhor, Pune, will soon contain the world's largest peace hall designed by architect and educationist Dr. Viswanath Karad, founder-chairman, MIT University. 14. c Former Bihar cadre IPS officer Satish Chandra Jha has been elevated to take over country's premier National Technical Research Organisation (NTRO). 15. a Indian Shooter Om Prakash Mitharwal picked up his maiden gold medal at the International Shooting Sport Federation World Champion-ships. 16. b Prime Minister Narendra Modi has launched the second phase of the FAME India scheme in New Delhi on September 7 at India's First Global Mobility Summit 'MOVE'. 17. b India has backed Mauritius over its claim on the disputed Chagos islands, which is home to Diego Garcia the key military base of the U.K. and the U.S. in the Indian Ocean, saying its decolonisation was incomplete as long as the atolls were under British control. 18. d The 3rd ASEM (Asia-Europe Meeting) Conference on 'Global Ageing and Human Rights of Older Persons' is jointly organised in Seoul during 5th to 7th September, 2018. 19. c India retained the top WHO position in South-East Asia Region with Dr Poonam Khetrapal Singh unanimously re-elected as Regional Director for another fiveyear term beginning February 2019. 20. a The age limit for availing overdraft facility under it has also been revised to 18 to 65 years from the earlier 18 to 60 years. 21. c Actor Akshay Kumar is proud about getting selected as an honorary ambassador for Lal Bahadur Shastri Memorial Foundation. 22. b The world's biggest offshore wind farm has officially opened in the Irish Sea. 23. c India has improved its ranking by one spot from 2016 and now stands 19th in the 'Theft Ranking' for countries with weapons usable nuclear materials, according to the Nuclear Security Index. 24. b The government doubled the monetary limit to 20 lakh rupees for filing loan recovery application in the Debt Recovery Tribunals (DRT) by banks and financial institutions. The Debts Recovery Tribunals have been established by the Government of India under an Act of Parliament (Act 51 of 1993).


6

����

dæ]>∑eT\T

www.prajasakti.com

$»j·Tyê&É ãT<Ûäyês¡+ 7 qe+ãsY 2018

ªXÊHéyêø˘µ nH˚ yê´øχHéì ø£qT>=qï~ mes¡T? »qs¡˝Ÿ ôd’Hé‡ : yê´<ÛäT\T

B|æø£

Á>∑÷|t‡, Ç‘·s¡ b˛{° |üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+

yÓ ’ s¡dt\T n$ø£\Œ |üsêqïJe⁄\T. n+fÒ J$˝À ñqï|ü&ÉT düJe+>±, J$˝À

˝Òq|ü&ÉT yê‘êes¡D+˝À düŒ{Ïø±\ s¡÷|ü+˝À ìØ®e+>± ñ+{≤sTT. n+<äTe\¢ yÓ’s¡dt\qT ªdüJe⁄\≈£î, ìØ®e⁄\≈£î eT<Ûä´ dü+<Ûëqø£s¡Ôµ nì n+{≤s¡T. M{Ï˝À ø£DìsêàD+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ XÊ«düÁøÏj·T, Ç‘·s¡ JeÁøÏj·T\T »s¡>∑e⁄. s¡kÕj·Tìø£+>± q÷´øÏ¢jÓ÷ Áb˛{°q¢#˚ ì]à‘·eTe⁄‘êsTT. n+fÒ M{Ï ìsêàD+ eT<Ûä´˝À πø+Á<äø±eT¢+, <ëì #·÷≥÷º Áb˛{°Hé ì]à‘·yÓTÆq ‘=&ÉT>∑T ñ+≥T+~. á Áb˛{°Hé ‘=&ÉT>∑TqT ªø±|æ‡&éµ n+{≤s¡T. yÓ’s¡dt\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd XÊÁkÕÔìï ªyÓ’sê\Jµ n+{≤s¡T. ˝≤{ÏHé uÛ≤wü˝À yÓ’s¡dt nq>± ª$wü+µ nì ns¡ú+. M{Ïì yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ªÇyêH√$dæÿµ ø£qT>=q>±, yÓ’s¡dt\≈£î Äù|s¡T ô|{Ϻ+~ ªu…’»]+>¥µ nH˚ XÊÁdüÔy˚‘·Ô. Ç$ n‹dü÷ø£åàJe⁄\T. n+<äTe\q M{Ïì m\Áø±ºìø˘ yÓTÆÁø√k˛ÿ|t <ë«sêH˚ #·÷&É≥+ kÕ<Ûä´+. yÓ’s¡dt\ìï+{Ï˝Àq÷ n‹ô|<ä› yÓ’s¡dt yêø°‡ìj·÷. ìØ®e yÓ’s¡dtqT ª$]j·÷Héµ nì n+{≤s¡T. πøe\+ Áb˛{°Hé ‘=&ÉT>∑T e÷Á‘·y˚T ñ+&˚ yÓ’s¡dtqT ªÁ|üj·÷Héµ n+{≤s¡T.

yÓ’s¡dt e\¢ e#˚Ã yê´<ÛäT\T

1. »\TãT : ¬s’H√yÓ’s¡dt e\¢ edüTÔ+~. 2. Ä≥\eTà (∫¬øHébòÕø˘‡) : yê]ôd˝≤¢ yÓ’s¡dt e\¢ edüTÔ+~. ìyês¡D≈£î ø±\yÓTÆHé nH˚ eT+<äTqT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T.

3. eTX¯S∫ : yê]jÓ÷˝≤ nH˚ yÓ’s¡dt e\¢ edüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á yê´~Û |üP]Ô>± ìs¡÷à*+#·ã&ç+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 1995˝À |üP]Ô>± ìs¡÷à*+#ês¡T. 4. ‘·≥Tº : Ç~ bÕsê$Tø√‡ yÓ’s¡dt e\¢ edüTÔ+~. Äs¡T HÓ\\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\T ìs√<Ûäø£‘· #·÷|ü⁄‘ês¡T. 5. >∑e<ä_fi¯¢\T : Ç~ $Tø√‡yÓ’s¡dt ô|s√{Ï&Édt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. á yÓ’s¡dt e\¢ ô|s√{Ï&é nH˚ ˝≤˝≤»\ Á>∑+<∏äT\ »‘·≈£î ÇHéô|òø£åHé ø£\T>∑T‘·T+~. Bì ìyês¡D≈£î m+m+ÄsY (MTõ˝Ÿ‡, eT+|t‡, s¡÷u…˝≤¢) yêøχHéqT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. 6. ∫¬øHé >∑THê´ : Ç~ Ä˝≤Œ¤yÓ’s¡dt e\¢

� �

� �

mdt|æ eTH√Vü≤sY ≈£îe÷sY,

{°#·sY, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, qTqï, ø£ècÕíõ˝≤¢. 9490300637

<ë&ç#˚ùd yÓ’s¡dt\qT C…’yÓ÷ù|òCŸ n˙, u≤´ø°º]j·÷ô|’ <ë&ç#˚ùd yÓ’s¡dt\qT u≤´ø°º]jÓ÷ù|òCŸ n˙ |æ\TkÕÔs¡T.

Áb˛{ÀCÀyê e\¢ yê´|æÔ #Ó+<˚ yê´<ÛäT\T ø£\T>∑T‘·T+~. ∫¬øHé>∑THê´≈£î ¬øHê´˝Àì ªkÕ«Væ≤*µ uÛ≤wü˝À ªe+– q&Ée≥+µ nì ns¡ú+. Bìì yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ª{≤+C≤ìj·÷˝Àµ >∑T]Ô+#ês¡T. 7. &Ó+>∑÷´ : Ç~ bòÕ¢$ yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ ªù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡µ dü+K´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. ‘·<ë«sê rÁe»«s¡+, ˇ+{ÏH=|ü\T, #·s¡à+ô|’ <ä<äT›s¡T¢, ∫>∑Tfi¯ó¢, eTT≈£îÿ qT+∫ s¡ø£Ô+ ø±s¡&É+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. 8. πs_dt yê´~Û : sêuÀ¶yÓ’s¡dt ˝Ò<ë ˝…’k˛yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. |æ∫Ã≈£î≈£ÿ ø£s¡e≥+ e\¢ yê´|æÔ#Ó+~, πø+Á<ä Hê&ûe´edüúqT ã\V”≤q+ #˚j·T&É+ e\¢ ˙{Ïì #·÷ùdÔ uÛÑj·T+ ø£\T>∑T‘·T+~. BìH˚ ªôV’≤Á&√ bò˛_j·÷µ n+{≤s¡T. 9. ôV≤|üf…Æ{Ïdt : Ç~ ôV≤|üf…Æ{Ïdt _ yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. Bìe\¢ ø±˝Òj·T+ ÇHéô|òø£åHé ø£*– »«s¡+, $ø±s¡+, n\dü‘·«+ e+{Ï \ø£åD≤\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. BìøÏ eTq<˚X¯+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± yêøχHéqT ø£qT>=qï~ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ªXÊ+‘ê ãjÓ÷f…øÏïø˘‡µ nH˚ dü+dü.ú Ç~ 1997˝À ªXÊHéyêø˘µ nH˚ yêøχHéqT ø£qT>=qï~. ôV≤|üf…Æ{Ïdt yê´~Û s¡ø£Ôe÷]Œ&ç <ë«sê, ‘·*¢ qT+∫ •X¯óe⁄≈£î, ø£\Twæ‘· ÄVü‰s¡+, ˙s¡T, Ms¡´+ <ë«sê yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. 10. yÓT<ä&ÉTyê|ü⁄ yê´~Û : Ç~ ªÄs√“yÓ’s¡dtµ e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. |ü+<äT\ <ë«sê yê´|æÔ #Ó+<äT‘·T+~. Bìe\¢ yÓT<ä&ÉT ÇHéô|òø£åHé≈£î >∑Ts¡sTT´ |òæ{Ÿ‡, ø√e÷ ø£\T>∑T‘êsTT. Bì ìyês¡D≈£î yê&˚ yê´øχHé ªC….Ç.yêøχHéµ BìøÏ Ç#˚à e÷Á‘·\T ªu…\¢&√Hêµ. 11. kÕsY‡ : Ç~ ø£s√Hê yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. kÕsY‡ n+fÒ ªôdyÓsY Ä≈£L´{Ÿ ¬sdæŒπs≥Ø dæ+Á&√yéT µ. Ç~ }|æ]‹‘·TÔ\≈£î ø£*π> yê´~Û. 12. b˛*jÓ÷ : Ç~ b˛*jÓ÷ yÓTÆ*{°dt yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. ∫qï|æ\¢˝À¢ #ê\ø£Hê&ÉT\T <Óã“‹q&É+ e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. BìøÏ yê´øχHéqT ø£qT>=qï~ ªCÀHêdt kÕ¢ø˘µ.

13. msTT&é‡ : m¬ø’«sY¶ ÇeT÷´H√ &Ó|òædæj·T˙‡ dæ+Á&√yéT. Ç~ ]Á{À yÓ’s¡dt e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. á yÓ’s¡dtqT ø£qT>=qï~ \÷´ø˘ eT+≥>±ïj·TsY eT]j·TT sêãsYº >±˝À. eTq<˚X¯+˝À ôV≤#Y.◊.$ì 1986˝À #ÓqïjYT˝À ø£qT>=Hêïs¡T. Bìe\¢ XÀwüs¡dü Á>∑+<∏äT\T yê|ü⁄, C≤„|üø£X¯øÏÔ ˝À|æ+#·&É+, ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+, Bs¡Èø±\+ $πs#·Hê\T, n\dü≥, ø£åj·T, q÷´yÓ÷ìj·÷ ø£\T>∑T‘êsTT. ‘·*¢ qT+∫ •X¯óe⁄≈£î s¡ø£Ôe÷]Œ&ç <ë«sê, ˝…’+–ø£+>± yê´|ædüTÔ+~. BìøÏ H˚{Ïø° yê´øχHé ø£qT>=q˝Òø£ b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Ç~ bÕ*e÷]Œ¤C≤ìï (ãVüQs¡÷|üø£‘·)qT Á|ü<ä]Ù+#·&É+. ªm ÄsY {Ï µ (j·÷+{Ï ]Á{ÀyÓ’s¡˝Ÿ <∏Ós¡|”) <ë«sê ªõ&√e⁄&ÓHé, nõ&√<∏Ó’$T&çHéµ nH˚ eT+<äT\ <ë«sê Bì Á|üuÛ≤yêìï ‘·–ZkÕÔs¡T. Bìì ìsêú]+#ê&ÜìøÏ ªm©C≤µ (m+C…’yéT *+ø˘¶ ÇeT÷´Hé kÕ¬s“+{Ÿ nùd‡) |üØø£å #˚kÕÔs¡T. eT]j·TT yÓÁdüºHéu≤¢{Ÿ f…dtº, Áf…Æ&Ü+{Ÿ f…dtº, eT]j·TT |ædæÄsY |üØø£å\ <ë«sê ìsêΔ]kÕÔs¡T. Ç~ n‘ê´<ÛäTìø£ ø£∫Ñ·yÓTÆq |üØø£å, Á|ü|ü+#·+˝À msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTÔ\T n‘·´~Ûø£+>± ñqï <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ eT÷&√ kÕúq+˝À ñ+&É>±, yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À <äøÏåD ÄÁ|òæø±, ¬s+&√ kÕúq+˝À HÓ’J]j·÷ ñHêïsTT. Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãsY 1e ‘˚Bì ªÁ|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+µ>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. »qT´ Ç+»˙]+>¥ ˝Ò<ë ãjÓ÷f…ø±ï\J Á|üjÓ÷>±\˝À yêVü≤ø£+>± yê&˚ yÓ’s¡dt ª˝…+{Ï yÓ’s¡dtµ Ç~. yÓTTø£ÿ\ô|’ ‘Ó>∑Tfi¯flqT ø£*–+#˚ $$<Ûä s¡ø±\ ø°≥ø±\qT dü+Vü≤]kÕÔsTT. n+<äTe\¢ Bìì Je ø°≥ø£Hê•ì (ãjÓ÷ ÇHéôdøϺôd’&é) n+{≤s¡T. »+‘·Te⁄\ô|’ <ë&ç#˚ùd yÓ’s¡dt\qT pù|òCŸ n˙, yÓTTø£ÿ\ô|’ <ë&ç#˚ùd yÓ’s¡dt\qT ô|ò’{Àù|òCŸ n˙, •©+Á<Ûë\ô|’ <ë&ç#˚ùd yÓ’s¡dt\qT yÓTÆø√ù|òCŸ n˙, ádtºô|’

1. n‹ìÁ<ë yê´~Û : Ç~ Á{Ï|üH√k˛e÷ >±+_jÓT˙‡ nH˚ Áb˛{ÀCÀeHé e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT ìùdÔ»yÓTÆ n‹>± ìÁ<ä edüTÔ+~. 2. nMT_j·÷dædt : Ç~ m+≥MTu≤ Væ≤düº˝…’{Ïø± e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. õ>∑≥ ˝Ò<ë ã+ø£ $πs#·Hê\T ne⁄‘êsTT. ∫qïù|>∑T ø£DC≤˝≤ìï $∫äqï+ #˚j·T&É+ e\¢ s¡ø£Ô+‘√ ≈£L&çq $πs#·Hê\T, ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ø£\T>∑T‘êsTT.. 3. ø±˝≤n»sY : Ç~ ©cÕàìj·÷ &√Hêyêì e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. Bìe\¢ »«s¡+ edüTÔ+~. #·s¡à+ô|’ q\T|ü⁄s¡+>∑T eT#·Ã\T @s¡Œ&É‘êsTT. ‘Ó\¢s¡ø£Ô ø£D≤\T ‘·>∑Z&É+e\¢ |”¢Vü≤+, ø±˝Òj·T |üì$<Ûëq+ ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·T+~. 4. eT˝Ò]j·÷ : Ç≥© uÛ≤wü˝À eT˝Ò]j·÷ nq>± #Ó&ÉT>±* nì ns¡ú+. Ç~ bÕ¢k˛à&çj·T+ yÓ’yêø˘‡ e\¢ ø£\T>∑T‘·T+~. eT˝Ò]j·÷ yê´~Û»qø£ J$‘· #·]Á‘·qT ªdüsY s√Hê˝Ÿ¶sêdtµ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À Á|üjÓ÷>∑|üPs¡«ø£+>±

ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. n+<äT≈£î 1902˝À H√u…˝Ÿ Áô|’CŸqT n+<äT≈£îHêï&ÉT. bÕ¢k˛à&çj·T+ s¡ø£Ô+˝ÀøÏ ªV”≤yÓ÷C≤sTTHéµ nH˚ $wü|ü<ësêúìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ e\¢ rÁe #·*»«s¡+, ‘·\H=|æŒ ø£\T>∑T‘·T+~. |ò”¢Vü≤+ yê|ü⁄q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+~. m˙$Tj·÷ edüTÔ+~. Bì ìsêΔs¡D≈£î dæ_|æ (ø£+|”¢{Ÿ ã¢&é |æø£ÃsY) s¡ø£Ô|üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ 25e ‘˚Bq eT˝Ò]j·÷ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. Bì ìyês¡D≈£î yê&˚ eT+<äT\T ø√¢s√øÏ«Hé, øÏ«HÓ’Hé. �

ÄsY_◊ ùd«#·Ã¤qT >ös¡$+#ê* Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ d”≥T u…˝Ÿº ˝≤+{Ï~ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ôì ø±bÕ&Ü* ãø±sTT<ës¡¢qT |ü_¢ø˘ eTT+<äT+#ê* $sê˝Ÿ Ä#ês¡´ $eTs¡Ù\T ¬s’{Ÿ.. uÀs¡T¶ |üì sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é˝≤ ñ+&Ü* s¡|òüTTsê+ sê»Hé yê´K´\T

eTT+ãsTT : ]»s¡T« u≤´+≈£î n~Ûø±sê\ô|’ kÕ«] #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔqï yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ÄsY_◊ e÷J >∑es¡ïsY s¡|òüTTsê+ sê»Hé düTìï‘·+>± #·Ts¡ø£\T n+{Ï+#ês¡T. πø+Á<ä u≤´+≈£î dü«j·T+Á|ü‹Ôì <Óã“rdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äj·Tq |ü\T $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. <˚X¯+ \_Δ bı+<ë\+fÒ ]»s¡T« u≤´+≈£î ùd«#·Ã¤qT >ös¡$+#ê*‡+<˚qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ z q÷´dt #êq˝Ÿ≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷´˝À sê»Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄsY_◊ dü«j·T+Á|ü‹Ôì ø±bÕ&Ü\Hêïs¡T. πø+Á<ëìøÏ ]»s¡T« u≤´+≈£î ø±s¡T d”≥T u…˝Ÿº ˝≤+{Ï<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ]»s¡T« u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ uÀs¡T¶ $TdüºsY &çô|+&ÓãT˝Ÿ sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é˝≤ |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. qeCÀ´‘Y dæ+>¥ dæ<äT›˝≤ <ä÷≈£î&ÉT>± ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T. ÄsY_◊, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûä´ $yê<ä+, ôdø£åHé 7, mHé_m|òtdæ\≈£î q>∑<äT eT<䛑·T, ÄsY_◊ uÀs¡T¶, dæ◊dæ H√{°düT\T ‘·~‘·s¡ $yê<ë\ H˚|ü<∏ä´+˝À sê»Hé yê´K´\T ø°\ø£eTj·÷´sTT. ÄsY_◊˝À Á|üuÛÑT‘·« CÀø±´ìï $sê˝Ÿ Ä#ês¡´ ãj·T≥ô|≥º&Üìï sê»Hé n_Ûq+~ +#ês¡T. ÄsY_◊, Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡düŒs¡ n_ÛÁbÕj·÷\qT, dü«‘·+Á‘·‘·qT >ös¡$+#·Tø=+fÒ á $yê<ä+ ‘˚*>±Z

|ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. <˚X¯ πøåeT+ ø√dü+ M˝…’q+‘· es¡≈£î ÄsY_◊ dü«‘·+Á‘·‘·qT >ös¡$+#·&É+ eT+∫+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± dü+Á|ü<ëj·÷\qT ≈£L&Ü bÕ{Ï+#ê\ì, ˇø£ y˚fi¯ e´edüú˝À ì<ÛäT\ Á|üyêVü‰ìøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´ ñ+fÒ ÄsY_◊ <ëìì #·÷düTø=+≥T+<äì sê»Hé nHêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK >ös¡eÁ|ü<ä+>± e´eVü≤]+∫ nedüs¡yÓTÆq Á|üsTTy˚≥T dü+düú\≈£î *øÏ«&ç{° düeT≈£Ls¡TdüTÔ+<äì, ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘· $yê<ëìï ìs√~Û+#·>∑*π><äì sê»Hé n~ eT+∫ |ü<䛑·ì ù|s=ÿHêïs¡T. nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |òüTs¡¸D≤‘·àø£ yÓ’K] ø±≈£î+&Ü, düsêÿsY≈£î ªH√µ #ÓbıÃ#·TÃ.. s¡ø£åD≤‘·àø£ <Û√s¡DÏ˝À ÄsY_◊ e´eVü≤]+#ê\ì uÀs¡T¶≈£î πø+Á<ëìøÏ ÄsY_◊ ø±s¡T d”{Ÿ u…˝Ÿº ˝≤+{Ï<äHêïs¡T. dü÷∫+#ês¡T. Ä]úø£eT+Á‹‘·« XÊK, ÄsY_◊ eT<Ûä´ Á|üe÷<ë\qT ìyê]+#ê\+fÒ d”≥T u…\Tº ô|≥Tºø√e&É+ nHês√>∑´ø£s¡yÓTÆq _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\qT ãVæ≤s¡+>∑|üs¡Ã&É+ <ë«sê eTTK´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> ø±s¡TqT q&çù| düsêÿsY eT]+‘· ~>∑C≤s¡TÃø√≈£L&É<äì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ôdø£åHé-7qT d”{Ÿ u…˝Ÿº ô|≥Tºø√yê˝≤ ˝Ò<ë nH˚~ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡ísTTdüTÔ+<äì düTìï‘·+>± #·Ts¡ø£\T n+{Ï+#ês¡T. ÄsY_◊ô|’ ñ|üjÓ÷–+∫ ñ+fÒ |ü]dæú‹ eT]+‘· ~>∑C≤πs<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e~Δô|’ <äwæºô|&ç‘˚, ÄsY_◊ Ä]úø£ dæús¡‘·«+ Á|üuÛÑT‘·«+, ÄsY_◊\T dü+j·TTø£Ô+>± Á<äy√´\“D≤ìï e÷Á‘·+ ø£≥º&ç >∑T]+∫ m≈£îÿe Ä˝À∫düTÔ+<äì nHêïs¡T. á #˚j·T>∑*>±j·THêïs¡T. ø±>± ø£¬s+{Ÿ nøö+{Ÿ ˝À≥T (dæm&ç) Ä+<√fi¯qqT Áø£eT+˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\≈£î H√ #Óù|Œ ô|+#·T‘·T+<äHêïs¡T. m>∑TeT‘·T\T ‘·>∑Z&É+, ~>∑TeT‘·T\T ô|s¡>∑&É+, s¡÷bÕsTT n~Ûø±s¡+ ≈£L&Ü ÄsY_◊øÏ ñ+≥T+<äì düŒwüº+ $\Te |ü‘·q+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ø£¬s+{Ÿ ˝À≥T≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T. #˚XÊs¡T. m+<äTø£+fÒ sê»ø°j·T, e´øÏÔ>∑‘·

_>¥ãC≤sY˝À yê{≤ô|’ nyÓTC≤Hé <äèwæº..!

eTT+ãsTT : nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Ç`ø±eTsY‡ ~>∑Z»+ uÛ≤s¡‘· ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+ô|’ ø£H˚ïdæ+~. á <äèw溑√H˚ _>¥ ãC≤sY, ˙\–] dü÷|üsY e÷¬sÿ≥¢˝À 9.5 XÊ‘·+ yê{≤\ ø=qT>√\T≈£î dæ<ä›+ nsTT´+<äì Ç{Ï HÍ ˇø£ ø£<∏äq+ yÓ\¢&ç+∫+~. Ç+<äT≈£î düü+ã+~Û+∫q &û˝ŸqT á HÓ\˝ÀH˚ |üP]Ô #˚j·TqT+<äì, á HÓ\ 14q uÀs¡T¶ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘· á ˇ|üŒ+<ëìï n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&ç+#·qT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ø=qT>√\T $\Te s¡T. 2,500 ø√≥T¢>± ñ+&=#·Ãì Ä esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. |òüP´#·sY‡ ]f…Æ˝Ÿ dü+d üú≈£î <ë<ë|ü⁄ <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä 1,100 _>¥ãC≤sY, ì\–]

ÁbÕ<Ûëq´‘·\T ÄsY_◊øÏ ñ+&Éeì, πøe\+ Ä]úø£ dæús¡‘ê«ìï ø±bÕ&É≥y˚T eTTK´eTì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À πø+Á<ëìøÏ, ÄsY_◊øÏ eT<Ûä´ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\Tq|üŒ{Ïø° yê{Ïì |üs¡düŒs¡+ >ös¡$+#·Tø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´ eTHêïs¡T. yê]ì <ë#·&ÉyÓT+<äT≈£î..? u≤´+≈£î\ yÓTT+&ç u≤ø°\≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘·Tqï yÓ÷dü+, ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£ m>∑y˚‘·<ës¡T\T ˇø£ÿfÒ ø±<äHêïs¡T. ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£ m>∑Ty˚‘·<ës¡T\T ‹]– n|ü⁄Œ\T #Ó*¢+#·s¡ì, n˝≤>∑ì yês¡T q>∑<äT‘√ bÕ]b˛s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ÷kÕ\qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ Hê´j·T |ü]~Û˝Àì nìï{Ï˙ ñ|üjÓ÷–+#ê\Hêïs¡T. ãø±sTT<ës¡¢ ù|s¡¢qT Á|ü»\≈£î ãVæ≤s¡+>∑|üs¡Ã≈£î+&Ü m+<äT≈£î <ëdüTÔHêïs√ ‘·q≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. yÓ÷dü+ #˚dæq yê]ì •øÏå+#·ø£ b˛‘˚ yê]ì eT]ìï yÓ÷kÕ\≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+∫q≥T¢ ne⁄‘·T+<äì sê»Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

k˛ºs¡T¢ ñHêïsTT. yê{≤ $Áø£j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘ê\T ≈£L&Ü dæ<äΔeTj·÷´j·Tì, uÀsY¶ ÄyÓ÷<ä+ ˇø£ÿfÒ $T–* ñ+<äì |òüP´#·sY‡ ]f…Æ˝Ÿ‡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç|üŒ{ Ïπø nyÓTC≤Hé cÕ|üsY‡ kÕº|t˝À 5XÊ‘·+ yê{≤\qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. n˝≤π> nyÓTC≤Hé Ä~‘·´ _sê¢ ]f…Æ˝Ÿ‡ ˝À ≈£L&Ü ${Ÿ õ>¥ m&Ó’«»Ødt, düe÷sê ø±´|æ≥˝Ÿ dü+düú\ ‘√ ø£*dæ ô|≥Tºã&ÉT\qT ô|{Ϻ+~. nyÓTC≤Hé uÛ≤s¡‘Y˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷.5 \ø£å\ ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\qT ≈£îeTà]+#·&ÜìøÏ dæ<ä›eT sTT´+~. |òü⁄&é, ÁbÕôddæ+>¥ $uÛ≤>±˝À¢ 500 $T*j·THé &Ü\s¡¢ ô|≥ºã&ÉT\≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫+~.

ôdø£åHé7‘√ eT]+‘· ~>∑C≤πs~..!

n_Ûãdt˝À¬ømdtÄsY{Ïdæ {Ϭø≥T¢

ôV’≤<äsêu≤<é : ÄHé˝…’Hé ãdt {Ϭø{Ÿ ]»πs«wüHé dü+düú n_ÛÛãdt &Ü{Ÿ ø±yéT πøs¡fi¯ sêÁwüº s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú (¬ømdtÄsY{Ïdæ) jÓTTø£ÿ ãdüT‡ ]»πs«wüHé ÁbÕC…≈£îº bı+~+~. πøs¡fi¯ ãdt düØ«düT\T eTT+<äT>± ]»s¡T« #˚düTø√yê\qT ≈£îH˚yês¡T ‘·eT ôd’{Ÿ˝À 30 s√E\ eTT+<˚ {Ϭø≥¢ ø=qT>√\T ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ n_Ûãdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. πøs¡fi¯ sêÁwüÔ s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú ‘√ n;Ûãdt ø£*dæ |üì#˚j·T&É+ ‘·eT¬ø+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äì, Bìe\¢ nj·T´|üŒ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ $$<Ûä sêÁcÕº \ uÛÑ≈£îÔ\øÏ Á|üj·÷D+ düT\uÛÑ‘·s¡+ ø±qT+<äì n;Ûãdt dæǡ ∫Ás¡ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ø£sêí≥ø£, Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚wt s¡yêD≤ dü+düú\T Ç|üŒ{Ïπø n;Ûãdt &Ü{Ÿ ø±yéT˝À ]õdüºsY nsTT ñHêïj·THêïs¡T.


14

ñªëÅ]î¦ô¢Ù 7 ì÷Ùñô¢ª 2018 -

„ email: help@eenadupratibha.net

To state a fact..! Ñð§ëůuóŸª ÑëÁuÞ¥õÚÛª E¸ôÌPÙ#ì ú‡õñúÃö˺ ÏÙTxùà ÚÛÙçËμÙæÀÚ¨ 10 ÷«ô¢ª\õª, îμªëÇ]èÂqÚ¨ 5 ÷«ô¢ª\õª ¸Úæ°ô³Ùà¦ô¢ª. í£K¤Ûõ ÚÁéÙö˺ ÎÙÞœx òÅ°ù£ö˺ ÍA ví£ëůìîμªiì Ú¥ö°õ ÞœªJÙ# îμ³ë]å êμõªú£ªÚÛªÙç˶ NªÞœê¦ ÍëůuóŸ«õ ví‡í£¸ôù£û ê¶LÚÛ Í÷±êŸªÙC.

In jokes, anecdotes, film or book summaries The Present Simple Tense is very often used in jokes and when telling a story to make the jokes or stories seem more immediate. This use of the Present Tense is some times called the graphic present. The present simple is also used to retell happens in a book or film. eg: In his new film Robert Redford plays the part of a brave cowboy.

Types of Sentences Sentences 4

ô¢Ú¥õª ÍN:-

1) Affirmative 2) Interrogative 3) Imperative

To refer to the future

ÞœªJÙ# êμõª-ú£ª-ÚÁî¦L.- êŸô¦yêŸ ö˺ ô¢Ú¥õ (simple, comÞœªJÙ#, Oæ¨êÁ ð§åª Oæ¨ ÞœªJÙ# í£²JhÞ¥ êμõª-ú£ª-ÚÁ-î¦L.-

4) Exclamatory Interchanges Sentence plex, compound) Interchanges

Clock in the morning. H It rains very often in the spring.

The Present Simple is often used to refer to future events that are schedule (and outside of our control). eg: Hurry up! The train departs in 5 minutes. H I leave Frankfurt at 5 in the morning and arrive in New york at midnight the next day. H She has a piano lesson after school today. H There's no need to hurry. The train doesn't leave for another 10 minutes. H When does the meeting begin?

Verbs of the senses, mental processes

For instructions and directions

The Present Simple Tense is used for many verbs of thinking, feeling and sensing. The most common words are : like, love, prefer, know, understand, hate, need, want, believe, remember, see, hear, taste, smell, look eg: I love lying in bed late on Sunday mornings. H I need to know the truth right now.

eg: Open the packet and pour the contents into hot water. H To start the machine, press the yellow button and turn the arrow to the right.

Writer

M. Veerababu Subject Expert

î¦æ¨ ô¢Ú¥õª, Ñí£-óμ«-TÙචNëůìÙ, EêŸu @N-êŸÙö˺ î¦æ¨ Ñí£-óμ«-Þ¥EÚ¨ ú£ÙñÙCÅÙ# ví£øŒoõª ÷à¶a Í÷-Ú¥-øŒ-÷³ÙC.Tenses,

TENSES Tense

Íû¶C

Verb

Ú¥ö°Eo

(time)

H Tenses are three kinds. 1. Present tense

Ú¥õÙz

ú£«#Ùචô¢«í£Ù.-

s÷ô¢h-÷«ì Ú¥õÙ n- áô¢ª-Þœª-꟪ìo

sòÅ¡«êŸ Ú¥õÙ n- áJ-T-ð¼-ô³ì Ú¥õÙz 3. Future Tense sòÅ¡N-ù£uê ڥõÙ n- áô¢-Þœ-òËºó¶ª Ú¥õÙz 2. Past Tense

H Every tense has 4 forms i.e, there are 12 tenses. They are 1. Simple Tense 2. Continuous Tense 3. Perfect Tense 4. Perfect Continuous Tense H The following are the 12 tenses.

çËμæÀ ÚÛîª æ©ÎôÂæ© ví£ê¶uÚÛÙ English H Water freezes at 0 degrees. H Kangaroos live in Australia. H The Sun sets in the west. H Most babies learn to speak when they are about two years old. H Water boils at 100q Celsius. H Trees lose their leaves in the fall. H Few people live to be 100 years old. H Wood floats on water. H Does it snow in the Sahara desert? H Do elephants live longer than humans? H Money doesn't guarantee happiness. H Flowers don't grow in winter.

Present Tense

Past Tense

Future Tense

Habitual Activities and Likes & Dislikes

1. Simple Present Tense

5. Simple Past Tense

9. Simple Future Tense

2. Present Continuous Tense

6. Past Continuous Tense

10. Future Continuous Tense

3. Present Perfect

7. Past Perfect 11. Future

When we want to state a fact or ask a question without any time reference, we use the Present tense. eg: H She plays football but she doesn't play tennis. H For breakfast he eats rice and drinks cold milk. H She works very hard. H My friend hates fish. H I never drink coffee with milk. H I don't like horror films! H Do you smoke?

Tense

Tense

4. Present Perfect Continuous Tense

Perfect Tense

8. Past Perfect 12. Future Continuous Perfect Tense Continuous Tense

Present Tense 1. Simple Present tense Subject + V1 (S, es) + Object

Uses:

General Truths The Present Simple tense is very often used to express general truths and factual statements. eg: H The earth is round. H The earth goes around the Sun.

H She says she doesn't know who did it, but I don't believe her. H He doesn't want to speak to you again. H This doesn't taste very good, does it? H Do you remember the first time we met? H Do you smell something funny? H Does he understand which way to go?

Regularly Repeated Actions and Daily Routines Statement about rules of nature and the way the world is are in the Present Simple Tense. eg: I usually get up at 9' O Clock in the morning. H He goes to work by bus every day. H Tim sometimes works till 10 PM in the evening. H The banks in Turkey open at 9.00 am. and close at 5.00 PM. H The bus No. 29 arrives at the station at 8'O

Previous Questions 1. Identify the correct sentences that contains all the words in bold. [TET, Jan, 2012] Sun, clouds, makes, the the, us, for: 1) The sun makes us for the clouds. 2) The sun makes the clouds for us. 3) The clouds makes the sun for us. 4) The sun clouds makes for us. 2. "She likes mangoes" [If you change the sentence, into the negative correctly you will get: ......] [APTET, SA, 2014] 1) She did not like mangoes 2) She will not like mangoes 3) She don't like mangoes. 4) She does not like mangoes 3. A: I don't like cucumbers. B: ........... [Identify the grammatically correct response of "B".] (TET - Jan 2012) 1) Neither I do 2) I don't either 3) I do too 4) I nor do 4. Choose the correct form of the verb to fill in the blank. Small boys ....... ice cream. [APTET, 2014] 1) will liked 2) likes 3) are liking 4) like 5. Find the correct sentence that contains the words "birds, distances, fly, long, migrating" (TET - July 2011) 1) Migrating birds fly distances long. 2) Birds fly long migrating distances. 3) Migrating birds fly long distances. 4) Birds fly migrating long distances. 6. A: Vimala likes singing.

.-

Newspaper Headlines eg: India wins the freedom test series. H The killer strikes again.

B: She likes dancing. [Identify the correct sentence you will get if you combine the above sentences.] [AP Dsc(SA) - 2015] 1) Vimala likes singing and as well as dancing. 2) Vimala likes singing but dancing too. 3) Vimala likes singing and she likes dancing as well as. 4) Vimala likes dancing and singing. 7. Identify the correct word that can fill in the blank in the sentence. The miller ........ his son onto the donkey. [AP Dsc (SA) - 2015] 1) lift 2) lifting 3) lifts 4) lifted 8. This factory ......... some of the best watches in the world. [Asst. Engineer Exam 2015] 1) manufactures 2) is being manufactured 3) manufactured 4) manufacturing 9. What time ..... ? [TSPSC Exam, 2015] 1) the train leaves 2) leaves the train 3) is the train leaving 4) does the train leave 10. Some people (A)/ are interested (B)/ but the majority (C)/ Doesn't care (D). Find out which part of the sentence has an error. [DSC - 2009] 1) A 2) C 3) B 4) D

Answers 1) 2

2) 4

3) 2

4) 4

5) 3

6) 4

7) 3

8) 1 9) 4 10) 4


ñªëÅ]î¦ô¢Ù 7 ì÷Ùñô¢ª 2018 - „ email: help@eenadupratibha.net

òÅ°ô¢êŸ â°B-óμ«-ë]u-÷ªÙ-

ÎÙÞœx þ§v÷«áu Nú£h-ô¢é Nëů-û¦õª, î¦ô¢ª þ§CÅÙ-#ì ô¦á-Ú©óŸª ÕÚÛuêŸ, ÎÙÞœx ð§õì, ÎÙÞœx Në]u, ÎëÅ]ª-EÚÛ ô¢î¦é° þ¿ÚÛ-ô¦uõ ÚÛõpì, ÎÙ¸Þx-óŸ³õª Íìª-ú£-JÙ-#ì â°A, ÷ô¢g N÷¤¥ Nëů-û¦õª, ÎJ–ÚÛ ëÁí‡è† Nëů-û¦-õ-êÁð§åª þ§ÙíƇªÚÛ, ÷ªêŸ ú£Ùú£\-ô¢é Ñë]u-÷«õª, î¦ô¦h-í£-vAÚÛõª, þ§ï‡°êŸu ô¢àŸ-ìõª, Ïõ(ôÂd Gõªx Nî¦ë]Ù ö°Ùæ¨ ú£ÙíÆ£ª-å-ìõª òÅ°ô¢-B-óŸ³ö˺x â°B-óμ«-ë]u÷ª òÅ°î¦-õìª šíÙð»Ù-CÙ-à¦ô³.- ú£ªÞœÙëÅ] vë]î¦uõ î¦uð§ô¢Ù ENªêŸhÙ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-ø‹-EÚ¨ ÷#aì ÎÙ¸Þx-óŸ³õª, vÚÛ÷ªÙÞ¥ ë¶ø‹Eo ÎvÚÛNªÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ Íû¶ÚÛ þ§v÷«-áu-î¦ë] Nëůû¦õìª Íìª-ú£-JÙà¦ô¢ª.- êŸ÷ª êŸ÷ª ô¦â°u-õìª ÚÁö˺p-ô³ì òÅ°ô¢-BóŸª ð§õÚÛªõª, ÎóŸ« ô¦â°uö˺x Ñð§CÅ ð¼Þ•åªdÚÛªìo ÑëÁu-Þœªõª ÎÙ¸Þx-óŸ³õ í£åx ë¶yù£ òÅ°î¦Eo šíÙàŸª-ÚÛª-û¦oô¢ª.- Íû¶ÚÛ òÅ¡«òÅ°-Þ¥-õª, ô¦â°u-õªÞ¥ Nè…-ð¼ô³ Ñìo òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-ø‹Eo ÎÙ¸Þx-óŸ³õª Ö¸Ú ð§õì Ú¨ÙCÚ¨ êμ#a, ÕÚÛuê¦ òÅ°î¦Eo šíÙàŸ-è¯-EÚ¨ êÁè[p-诓ô¢ª.- ÎÙ¸Þx-óŸ³õª ÚÛLpÙ-#ì ÎëÅ]ª-EÚÛ ô¢î¦é° þ¿ÚÛ-ô¦uõª ÚÛ«è¯ ë¶øŒÙ-ö˺E ví£áõ ÷ªëÅ]u í£ô¢ú£pô¢ Í÷-Þ¥--ìÚÛª Ñí£ÚÛJÙà¦ô³.1835ö˺ NLóŸªÙ òËμÙæ¨ÙÚ ví£î¶-øŒ-ší-æ¨dì ÎÙÞœx Në]u òÅ°ô¢-B-óŸ³ö˺x â°BóŸª àμjêŸìuÙ ÷ªJÙêŸ šíô¢-Þœ-è¯EÚ¨ ëÁë]Ù à¶ú‡ÙC.- ÎÙÞœx Në]uìª ÍòÅ¡u-ú‡Ù-#ì òÅ°ô¢B-óŸ³õª NªT-Lì òÅ°ô¢-B-óŸ³-õÚÛª ›úyàŸaÄ, ú£÷«-ìêŸyÙ ö°Ùæ¨ ÍÙø‹-õìª êμL-óŸª-â˶-ø‹ô¢ª.-

òÅ°ô¢êÂö˺ ê•L ô¦áÚ©óŸª ú£Ùú£–? -òÅ°-ô¢êŸ â°B-óμ«-ë]u÷ªÙ ví£í£ÙàŸ àŸJ-vêŸ-ö˺û¶ ÖÚÛ ÷ªï£°Ëº-áyõ íÆ£ªådÙ.- ÏC òÅ°ô¢-B-óŸ³ö˺x â°BóŸª àμjêŸ-û¦u-EÚ¨ êÁè[pè…ÙC. ÷ªì ë¶øŒÙö˺ ê•L ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–ìª Ôô¦påª à¶ú‡ÙC ÎÙ¸Þx-óŸ³ö˶ Ú¥÷è[Ù NøË™ù£Ù.- #÷-JÚ¨ NªêŸ-î¦-ë]ªõª, ÍA-î¦-ë]ªõª, Þ¥ÙëŶ-óŸª-î¦-ë]ª-õ-êÁ-ð§åª Ní£x-÷-î¦-ë]ªõª ÚÛ«è¯ ÚÛ”ù‡ à¶óŸª-è[ÙêÁ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒÙ 1947ö˺ ÎÙÞœx ð§õì ìªÙ# N÷³Ú¨h ð»ÙCÙC.- â°Bóμ«ë]u÷ª Ú¥õÙö˺ áJTì ú£ÙíÆ£ª-å-ì-õª, î¦æ¨ í£Jé°÷«õ ÞœªJÙ# ð¼æ© í£K¤Ûõ ÍòÅ¡uô¢ª–õª êμõªú£ªÚÁî¦L.

ô¢-àŸô³-êŸ ò˹êŸq û¦Þœô¦V Íú‡šúdÙæÀ vð»šíÆú£ô 19

÷ øŒê¦-ñÌÙö˺ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ ÷#aì þ§ÙíƇªÚÛ, ÷ªêŸ ú£Ùú£\-ô¢é Ñë]u-÷«õª òÅ°ô¢-B-óŸ³ö˺x ë¶øŒ-òÅ¡Ú¨hE, â°B-óŸª-î¦ë] ú£«pÄJhE šíÙà¦ô³.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒÙ òÅ°ô¢-BóŸ³-õ¸Ú ÍE þ§yNª ë]óŸ«-ìÙë] ú£ô¢-ú£yA ›íô•\-û¦oô¢ª.þ§yNª Nî¶-Ú¥-ìÙ-ë]ªè[ª ÎëÅ]ª-EÚÛ â°B-óŸª-êŸÚÛª í‡ê¦-÷ª-è…Þ¥ ›íô¢ª-Þ¥Ù-à¦ô¢ª.- î¦ô¦h-í£-vA-ÚÛõª ÎÙ¸Þx-óŸ³õ â°A N÷¤Û Nëů-û¦-õìª, ÎJ–ÚÛ ëÁí‡è† Nëů-û¦-õìª Óí£p-æ¨-ÚÛí£±pè[ª ví£à¦ô¢Ù à¶ú‡, â°BóŸª àμjêŸ-û¦uEo šíÙà¦ô³.÷³ÜuÙÞ¥ ö°ô“ Jí£pû ڥõÙö˺ ví£î¶-øŒ-ší-æ¨dì Ïõ(ôÂd GõªxÚÛª ÷uA-¸ô-ÚÛÙÞ¥ ÎÙ¸Þx-óŸ³õª à¶ú‡ì Ñë]u÷ªÙ òÅ°ô¢-BóŸ³ö˺x â°BóŸª òÅ°î¦-õìª ÷ªJÙêŸ šíÙ#, 1885 ö˺ òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà þ§–í£-ìÚÛª ë¯J-B-ú‡ÙC.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà àŸJ-vêŸû¶ â°BóŸª þ§yêŸÙ-vêÁ-ë]u÷ª àŸJvêŸÞ¥ ›íô•\Ù-æ°ô¢ª.-

ê•L ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–-õª-Î-ëÅ]ª-EÚÛ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒ àŸJ-vêŸö˺ ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–õ Ôô¦p-åªÚÛª Ú¥ô¢-ÚÛªõª ÚÛ«è¯ ÎÙ¸Þx-óŸ³ö˶.- òËμÙÞ¥öËÀ

òÅ°-ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃ1885 è…šúÙ-ñô¢ª 28ì Ó.-Ö.- uîª Íû¶ ÎÙ¸ÞxóŸ³è… û¦óŸª-ÚÛ-êŸyÙö˺ òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà Ôô¦pçËμjÙC.- DE ê•L ú£÷«-î¶øŒÙ ò˹Ùò°-ô³-ö˺E ÞÁÚÛª-öËÀ-ë¯úà ê¶âËÀ-ð§öËÀ ú£Ùú£\”êŸ ÚÛü°-ø‹-õö˺ è[ñ«x¬u.-ú‡.- òËμìKb ÍëÅ]u¤Û-êŸì áJ-TÙC.- Ð ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ îμ³êŸhÙ 72 ÷ªÙC ví£A-E-ëÅ]ªõª á-ô¢-óŸ«uô¢ª.- î¦ú£h-î¦-EÚ¨ òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà ê•L ú£÷«-î¶øŒÙ í£²û¦ö˺ áô¢ð§-õE òÅ°NÙ-à¦ô¢ª.- Ú¥F ÍÚÛ\è[ ›íxÞœª î¦uCÅ î¦uí‡Ù-àŸè[Ù-êÁ ò˹Ùò°-ô³ö˺ Eô¢y-Ù-à¦ô¢ª.- Ó.-Ö.-uîª òÅ°ô¢-B-óŸ³-õšíj Ñìo v›í÷ªêÁ, òÅ°ô¢-B-óŸ³-õÚÛª õª ඛú Ñë¶Ì-øŒÙêÁ Ú¥Ùv·Þ-úÃìª þ§–í‡Ù-àŸ-ö˶ë]ª.- Në¯u-÷Ù-꟪öËμjì òÅ°ô¢-B-óŸ³-õ-êÁû¶ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ ÎÙ¸Þx-óŸ³-õÚÛª ÷uA-¸ô-ÚÛÙÞ¥ ÷à¶a Ñë]u-÷«Eo Fô¢ª-Þ¥-ô¦a-õû¶ ô¢¤Ûé ÚÛî¦å ú‡ë¯ÌÄÙ-ê¦Eo uîª Íìª-ú£-JÙ-à¦è[ª.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà þ§–í£ì û¦æ¨ îμjvþ§óÀª ö°ô“ è[víƇû uîª àŸô¢uìª Ú•E-óŸ«-è¯è[ª.- Ú¥F êŸô¦yA Ú¥õÙö˺ Íë¶ è[víƇû ڥÙv·Þ-úÃìª Íõp ú£ÙÝ°uÚÛ ÷ô¦_-õ-î¦J ú£Ùú£– sîμªivÚÁ-þ¼\-í‡Ú îμªiû¦-Jæ© ÏûÂ-ú‡d-å«u-ù£ûÂz ÍÙå« N÷ªJ)Ù-à¦è[ª.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙšíj ô¢ÿ§u ë]ÙèËμAh ÷ú£ªhÙ-ë]û¶ òÅ¡óŸªÙ-êÁû¶ uîª Ú¥Ùv·Þ-úÃìª þ§–í‡Ù-à¦-è[E àÅŸåKb

15

ú£ôÁ>F û¦óŸ³è[ª

ÍEGšúÙæÀ

ô¦ù£ZÙö˺ 1828ö˺ šï°vF è…ôÁ->óμ« û¦óŸª-ÚÛ-êŸyÙö˺ ÍÚÛè[-NªÚ Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£û Íû¶ ú£Ùú£– Ôô¢p-è…ÙC.- è…ôÁ->-óμ«ìª àŸJ-vêŸ-Ú¥-ô¢ªõª òËμÙÞ¥öËÀ þ¼vÚÛ-æ©-úÃÞ¥ ÍGÅ-÷-Jg-þ§hô¢ª.- êŸô¦yêŸ 1838ö˺ CÇóμ«-è[ô 腷ÚûÂq û¦óŸª-ÚÛ-êŸyÙö˺ òËμÙÞ¥öËÀ òÅ¡«þ§y-÷³õ ú£ÙíÆ£ªÙ Ôô¦p-çËμjÙC.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒ àŸJ-vêŸö˺ ê•L ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–Þ¥ Dû¶o ›íô•\Ù-æ°ô¢ª.- ÍìÙ-êŸô¢Ù 1843ö˺ òËμÙÞ¥öËÀ vGæ¨ùà ÏÙè…óŸ« ú£ÙíÆ£«Eo þ§–í‡Ùà¦ô¢ª.- 1851ö˺ òËμÙÞ¥öËÀ òÅ¡«þ§y-÷³õ ú£ÙíÆ£ªÙ, òËμÙÞ¥öËÀ vGæ¨ùà ÏÙè…óŸ« ú£ÙíÆ£ªÙ ÚÛLú‡ vGæ¨ùà ÏÙè…-óŸªû Íþ¼ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂÞ¥ Ôô¢p-诓ô³.- DE ê•L ÍëÅ]u-É-è…Þ¥ ô¦ëů-Ú¥ÙêÂ-ë¶îËÂ, Ú¥ô¢u-ë]-J)Þ¥ ë¶î¶Ù-vë]-û¦ëÇ ôȦޜ«ô í£E à¶ø‹ô¢ª.1852 ö˺ ë¯ë¯-òÅ°óÀª û½ôÁ@, í£ô¢«–-ûÂ@ áÞœ-û¦oëÇ ö°Ùæ¨ î¦ô¢ª ò°Ùò˶ Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂìª þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.1853ö˺ Þ¥Võ õ¤©t-ì-ô¢ú£ª šúæ¨d ÷ªvë¯úà û¶æ¨îË Íþ¼ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂìª Ôô¦påª à¶ø‹ô¢ª.ë¯-ë¯-òÅ°óÀª û½ôÁ@ 1865ö˺ õÙè[û ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ õÙè[û ÏÙè…-óŸªû Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂìª vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.- Ïë¶

êŸô¦yA Ú¥õÙö˺ ÐúÃd ÏÙè…óŸ« Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂÞ¥ ÷«JÙC.- 1870ö˺ >.-N.- â˺ù‡, #í£²xÙ-ÚÛôÂ í£²û¦ þ§ô¢yá-EÚÛ ú£òÅ¡ìª þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.- DE ê•L ú£÷«-î¶øŒÙ 1871ö˺ ÓÙ.->.- ô¢ìè˶ ÍëÅ]u-¤Û-êŸì áJ-TÙC.- sí£²û¦ þ§ô¢y-á-EÚÛ ú£òÅ¡ þ§–í£-ÚÛª-è…Þ¥ ÐóŸªìªo ›íô•\Ù-æ°ô¢ªz.1875ö˺ PPô ÚÛª÷«ô íÆ£ªËºùà û¦óŸª-ÚÛ-êŸyÙö˺ ÏÙè…-óŸªû MÞ sòËμÙÞ¥öËÀz Ôô¢p-è…ÙC.- 1876 VöËμj 26ì ú£ª¸ôÙ-vë]û¦ëÇ òËμìKb, ÎìÙë îμ«ï£°û ò˺úÃêÁ ÚÛõú‡ ÏÙè…-óŸªûÂ

ö°Ùæ¨ í£Ùè…-꟪õª ›íô•\-û¦oô¢ª.- -còÅ°ô¢-B-óŸ³õ Îö˺-àŸû¦ Nëů-ìÙšíj ð§ø‹aêŸu û¦Þœ-J-ÚÛêŸ ví£òÅ°÷ íÆ£L-êŸî¶ª òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà ÎN-ô¦(Ä÷Ùe- ÍE NLóŸªÙ îμè[“ô ñôÂo ›íô•\-û¦oô¢ª.1886ö˺ ÕÓûÂúˆ ·ôÙèÁ ú£÷«-î¶øŒÙ ÚÛõ-ÚÛ-ê¦hö˺ ë¯ë¯-òÅ°óÀª û½ôÁ@ ÍëÅ]u-¤Û-êŸì áJ-TÙC.- Ð ú£÷«-î¶-ø‹EÚ¨ ú£ª÷«ô¢ª 436-÷ªÙC ví£A-E-ëÅ]ªõª á-ô¢-óŸ«uô¢ª.1887ö˺ ÷ªvë¯-úÃö˺ ñvë]ª-DÌû ê¦uHb ÍëÅ]u-¤Û-êŸì áJ-Tì ÷´èÁ ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ ú£ª÷«ô¢ª 607 ÷ªÙC ví£A-E-ëÅ]ªõª á-ô¢-óŸ«uô¢ª.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L ÷³ú‡xÙ ÷uÚ¨h ñvë]ª-DÌû ê¦uHb.- û¦õªÞÁ ú£÷«-î¶øŒÙ 1888ö˺ â°Jb-óŸ´öËμ ÍëÅ]u-¤ÛêŸì Íõ--ò°ëÂö˺ áJ-TÙC.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L Në¶-Q-óŸ³è[ª â°Jb-óŸ´öËμ.- 5÷ ú£÷«î¶øŒÙ 1889ö˺ NLóŸªÙ îμè[“ô ñôÂo ÍëÅ]u-¤Û-êŸì ò˹Ùò°ô³ö˺ áJ-TÙC.- ví£÷³Ü ÎÙ¸ÞxóŸª ví£A-ECŠষôx-úÃ-vò°èÂö° Ð ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ á-ô¢-óŸ«uô¢ª.- ÏêŸ-è…E ÏÙÞœxÙèÂö˺ -còÅ°ô¢êŸ ví£A-ECÅe- ú£òÅ¡ªu-è…Þ¥ ›íô•\Ù-æ°ô¢ª.- Ú¥Ùv·Þúà ÚÁJ-ÚÛ-õìª ûμô¢-î¶-ô¢a-è[-÷ªÙç˶ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-ø‹-EÚ¨ ú£yí£-J-ð§-õì Ï#a-ì-ç˶x-ìE çËμjîªq ÎíÆà õÙè[û í£vAÚÛ î¦uÝ°u-EÙ-#ÙC.NLóŸªÙ îμè[“ôÂo ñôÂo ÍëÅ]u-¤Û-êŸì ÏÙÞœxÙ-èÂö˺ Ôô¢p-è…ì cvGæ¨ùà ÚÛNªæ©e-Ú¨ NLóŸªÙ è…U(E Ú¥ô¢u-ë]-J)Þ¥ EóŸª-NªÙ-

à¦ô¢ª.- ë¯ë¯-òÅ°óÀª û½ôÁ-@E ÏÙÞœxÙ-èÂö˺ òÅ°ô¢-êŸ- â°BóŸª Ú¥Ù-v·Þúà ví£à¦-ô¢-ÚÛ-ô¢hÞ¥ EóŸª-NªÙ-à¦ô¢ª, Ð NëÅ]ÙÞ¥ òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þúà ú£yë¶-øŒÙö˺, ÏÙÞœxÙ-èÂö˺ òÅ°ô¢êŸ â°B-óμ«-ë]u÷ª ÍGÅ-÷”-CÌÄÚ¨ ÚÛ”ù‡ à¶ú‡ÙC.- û½ôÁ@ Ñë]u÷ª ví£à¦-ô¦-EÚ¨ -cÏÙè…óŸ«e- Íû¶ í£vA-ÚÛìª vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.Ú¥F êŸô¦yA Ú¥õÙö˺ ÎÙ¸Þx-óŸ³õª Ú¥Ùv·Þ-úÃìª ÚÛªvå-ë¯ô¢ªõ ÷³ôȦޥ î¦uÝ°u-EÙ-à¦ô¢ª.- ÷³ÜuÙÞ¥ ö°ô“ ÚÛô¢bû -cÚ¥Ùv·Þúà ÍÙê¦Eo àŸ«è[-å û¦ ví£ëůì ÎøŒóŸªÙe- ÍE ›íô•\-û¦oè[ª.òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L ÎÙvëÅ]ªè[ª í‡.-ÎìÙ-ë¯-à¦-ô¢ªuõª.- 1891 û¦ÞÂ-í£±ô ڥÙv·Þúà ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ ÎóŸªì ÎëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-à¦ô¢ª.- ÕÓûÂ-úˆÚ¨ ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L ÷ªï‡°üŒ ÍE-G-šúÙæÀ.- Ðîμª 1917 ÚÛõ-ÚÛê¦h Ú¥Ùv·Þúà ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ùà¦ô¢ª.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L òÅ°ô¢-BóŸª ÷ªï‡°-üŒÞ¥ ú£ôÁ->F û¦óŸ³è[ª ›íô¢ª ð»Ùë¯ô¢ª.- 1925 Ú¥ì«pô ڥÙv·Þúà ú£÷«-î¶-ø‹-EÚ¨ Îîμª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-à¦ô¢ª.- Þ¥ÙDÅ@ êŸì @N-êŸ-Ú¥-õÙö˺ Ö¸Ú ÖÚÛ-þ§J Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-à¦ô¢ª.- 1924 û¦æ¨ òËμö°_Ù ú£÷«-î¶øŒÙ Þ¥ÙDÅ ÍëÅ]u-¤Û-êŸì áJ-TÙC.- 1947ö˺ þ§yêŸÙvêŸuÙ ÷à¶a-û¦-æ¨Ú¨ òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]uÉ-è…Þ¥ Ñìo ÷uÚ¨h âËμ.-G.-ÚÛ”í£-ö°F.-

Ú¥E›údñªöËÀq & Óšúj¬q ví£ê¶uÚÛÙ

Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂìª þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.- ú£ªvñ-téu ÍóŸªuôÂ, Oô¢ô¦-íÆ£ª-î¦-à¦J, í‡.- ÎìÙ-ë¯-à¦-ô¢ªuõª, ô¢ÙÞœ-óŸªu-û¦-óŸ³è[ª ö°Ùæ¨ î¦J ÚÛ”ù‡ ÷õx 1884ö˺ ÷ªvë¯úà ÷ªï£„-á-ì-ú£òÅ¡ Ôô¢p-è…ÙC.- 1885ö˺ íƇôÁ-âËÀÿ§ îμªï£°ê¦, ñvë]ª-DÌû ê¦uHb, ·Ú.-æ¨.- êμö°ÙÞ ö°Ùæ¨ î¦ô¢ª ò˹Ùò°ô³ všíú‡-èËμFq Íþ¼ú‡-ó¶ª-ù£-ûÂìª þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.- Íô³ê¶ Ð ê•L êŸô¢Ù ô¦áÚ©óŸª ú£Ùú£–-õFo ÎóŸ« vð§Ùê¦-õÚÛª ÷«vêŸî¶ª vð§A-EëÅ]uÙ ÷Ù-à¦ô³.òÅ°-ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ â°B-óμ«-ë]u÷ª òÅ°î¦õª, ÎÙëÁ-üŒ-ìõª ô¦â° ô¦-îμ«t--ûÂ-ô¦-óÀªêÁ vð§ô¢Ù-òÅ¡-÷ª-óŸ«u-óŸªE ÎëÅ]ª-EÚÛ àŸJ-vêŸ-Ú¥-ô¢ªõª ›íô•\Ù-æ°ô¢ª.- þ§yNª Nî¶-Ú¥-ìÙë] ò˺ëÅ]ìõª óŸ³÷-ÚÛªö˺x ë¶øŒ-òÅ¡-Ú¨hE šíÙð»Ù-CÙ-à¦ô³.- ú£ª¸ôÙ-vë]û¦ëÇ òËμìKb ê•L-þ§-JÞ¥ ÖÚÛ ÍIõ òÅ°ô¢êŸ ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–ìª þ§–í‡Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ÚÛ”ù‡ à¶ø‹ô¢ª.- Ïõ(ôÂd Gõªx òÅ°ô¢B-óŸ³-õÚÛª û¶Jpì Þœªé-ð§-ôȦEo Në¯u-÷Ù-꟪-öËμjì òÅ°ô¢-BóŸ³-öËμ-÷ô¢« ÷ªô¢-#-ð¼-ô¢E ëǯÙí£qûÂ, Þ¥ô¢æÀ ö°Ùæ¨ àŸJ-vêŸÚ¥-ô¢ªõª ›íô•\-û¦oô¢ª.- 1867-ö˺û¶ è[ñ«x¬u.-ú‡.- òËμìKb êŸì ÏÙÞœxÙè Ñí£-û¦u-ú£Ùö˺ vð§A-EëÅ]u ví£òÅ¡ªêŸy Î÷-øŒu-ÚÛêŸ ÞœªJÙ# ví£þ§h-NÙ-à¦ô¢ª.- vÚ¨þ¼d-ë¯úà ð§öËÀ êŸì Ùë]« ›ívæ¨-óŸ«æÀ í£vA-ÚÛö˺ ô¦ú‡ì î¦uú£Ùö˺ -c-cÎÙ¸Þx-óŸ³õª ÎvíƇڥ, Îú‡óŸ« ÷õ-ú£ö˺x ô¦â°uÙ-Þœ-ñë]ÌÄ ú£yí£-J-ð§-õì ví£î¶-øŒ-šíæ¨d, òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ ÓÙë]ªÚÛª ví£î¶-øŒ-ší-åd-ö˶ë]ªe-e- ÍE ví£PoÙ-à¦ô¢ª.- Lådû ví£î¶-øŒ-ší-æ¨dì vð§ÙBóŸª òÅ°ÿ§ í£vAÚÛõ àŸæ°d-EÚ¨ ÷uA-¸ô-ÚÛÙÞ¥ òÅ°ô¢-B-óŸ³õª í£Ùí‡ì Bô¦tû¦Eo Þ¥xèÂ-ú£dû sû¦æ¨ ÏÙÞœxÙè ð§ô¢x-îμªÙ-æÀö˺ ví£A-í£¤Û û¶êŸz Ú¥÷ªûÂq ú£òÅ¡ö˺ ví£î¶-øŒ-ší-æ°dè[ª.- òÅ°ô¢-B-óŸ³-õÚÛª ú‡NöËÀ ú£Kyúà í£K¤Ûõ Íô¢|êŸ ÷óŸª-ú£ªìª êŸT_Ù-àŸ-è[Ùšíj ö°öËÀ îμ«ï£°û íÆ£ªËºùà ڥ÷ªûÂq ú£òÅ¡ö˺ ÷«æ°x-è¯è[ª.Ïõ(ôÂd Gõªx ÷uA-¸ôÚÛ Ñë]u-÷ªÙö˺ ð§ö˹_ìo û¦æ¨ ÚÛõ-ÚÛê¦h šïj°ÚÁô¢ªd û¦uóŸª-÷´-Jhšíj î¦uÜuõª à¶ú‡-ìÙ-ë]ªÚÛª ú£ª¸ôÙ-vë]û¦ëÇ òËμì-KbÚ¨ âËμjõª-P¤Û NCÅÙ-à¦ô¢ª.- Ð NëÅ]ÙÞ¥ ê•L-êŸô¢Ù û¦óŸª-ÚÛªõª â°B-óμ«-ë]u÷ª òÅ°î¦-õìª ví£à¦ô¢Ù à¶óŸªè[Ù ë¯yô¦ òÅ°ô¢-B-óŸ³ö˺x â°B-óμ«-ë]u-÷ª ú£«pÄJhE šíÙð»Ù-CÙí£-â˶-ø‹ô¢ª.- 1883ö˺ ÏÙè…-óŸªû û¶ù£-ìöËÀ Ú¥ìpÄ-·ôûÂq ê•L ÷ªï£„-ú£-òÅ¡ìª ÚÛõ-ÚÛ-ê¦hö˺ Eô¢y-Ù-à¦ô¢ª.-

òÅ°ô¢êŸë¶øŒ àŸJvêŸ ì-÷´û¦ ví£øŒoõª 1.- òËμÙÞ¥öËÀ þ¼vÚÛ-æ©-úÃÞ¥ ›íô¢ª ð»ÙCì ÷uÚ¨h? 1) ô¦â° ô¦îμ«t--ûÂ-ô¦óÀª 2) è[ñ«x-¬uúˆ òËμìKb 3) ú£ª¸ôÙ-vë]-û¦ëÇ òËμìKb 4) šï°vF è…ôÁ->óμ« 2.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ ê•L ô¦á-Ú©óŸª ú£Ùú£–Þ¥ ›íô¢ª ð»ÙCÙC?1) ÍÚÛ-è[-NªÚ Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£û (1828) 2) òËμÙÞ¥öËÀ òÅ¡«þ§y-÷³õ ú£ÙíÆ£ªÙ (1838) 3) vGæ¨ùà ÏÙè…-óŸªû Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£û (1851) 4) ÏÙè…-óŸªû Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£û (1876) 3.- ÏÙè…-óŸªû Íþ¼-ú‡-ó¶ª-ù£û þ§–í£-ìö˺ ú£ª¸ôÙ-vë]-û¦ëÇ òËμ-ì-KbÚ¨ ú£ï£„óŸª à¶ú‡ÙC? 1) è[.ñ«x-¬uú‡. òËμìKb 2) ë¯ë¯-òÅ°óÀª û½ôÁ@ 3) ÎìÙë îμ«ï£°û ò˺úà 4) NLóŸªÙ è…U( 4.- -cÎëÅ]ª-EÚÛ â°B-óŸªê¦òÅ°÷ í‡ê¦-÷ª-è[ªe-Þ¥ ›íô¢ª ð»ÙCÙC? 1) þ§yNª Nî¶-Ú¥-ìÙë] 2) Þ¥ÙDÅ@ 3) þ§yNª ë]óŸ«-ìÙë] 4) òÅ¡Þœ-êÂ-ú‡ÙÞ 5.- 1883ö˺ ÚÛõ-ÚÛ-ê¦hö˺ ÏÙè…-óŸªû û¶ù£-ìöËÀ Ú¥ìpÄ-·ôûÂqìª Ôô¦påª à¶ú‡ÙC? 1) ÔÖ ï£ƒuîª 2) ú£ª¸ôÙ-vë]-û¦ëÇ òËμìKb 3) è[ñ«x-¬uú‡ òËμìKb 4) NLóŸªÙ îμè[“ô ñôÂo 6.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃìª -cÍõp ú£ÙÝ°uÚÛ ÷ô¦_õ ú£Ùú£–e- ÍE î¦uÝ°u-EÙ-#ÙC?1) ÚÛô¢bû 2) è[víƇû 3) Lådû 4) â°Jb-óŸ´öËμ 7.- òÅ°ô¢êŸ â°BóŸª Ú¥Ùv·Þ-úÃÚÛª ÍëÅ]u-¤ÛêŸ ÷Ù-#ì ê•L ÷ªï‡°üŒ? 1) ú£ôÁ->F û¦óŸ³è[ª 2) ÍE-G-šúÙæÀ 3) Ú¥ë]Ù-ñJ ÞœÙÞœ«M 4) Ó÷-ô¢«-Ú¥ë]ª áî¦ñªõª: 1-4; 2-2; 3-3; 4-1; 5-2; 6-2; 7-2


10

OÐðlG-‹Ü-B-ÆŠ‡ h-ÌêÏ l º$«§ýlÐéÆý‡… l ¯]lÐ]l…ºÆŠæ l 7 l 2018

ѧýlÅ

Send your Feedback to vidya@sakshi.com

Formative tests are used to do.. P. Ramakrishna

Subject Expert

Model Questions 1. Which tests are called "Teacher made tests or Standard tests." 1) Proficiency 2) Aptitude 3) Placement 4) Achievement 2. ____ tests are used to assess the learners and assign them places in order to merit. 1) Proficiency 2) Aptitude 3) Placement 4) Achievement 3. ____ believes that one time examination is unfair to the learner. 1) Curriculum 2) SCERT 3) CCE 4) NCERT 4. A test which relates a learner's performance based on a predefined norm is called ____ 1) Criterion reference test 2) Norm reference test 3) Computer aided testing 4) Integrative testing 5. ____ depends on logical differences drawn from various types of data. 1) Operational validity 2) Content validity 3) Construct validity 4) Factoral validity 6. Observations, ratings of performances or projects, paper -pencil tests come under ____ 1) Test 2) Assessment 3) Measurement 4) Evaluation 7. ____evaluation need not make a judgement. 1) Formative 2) Summative 3) Both 1&2 4) None 8. ____ should be seen as an integral part of the teaching and learning process. 1) Test 2) Assessment 3) Measurement 4) Evaluation 9. "The test is administered twice at two different points in time" is called ____ 1) Test-Retest Reliability 2) Inter- Rater Reliability 3) Parallel-Forms Reliability 4) Split Item Reliability

Competitive Exams Mental Ability 1. If Anita is taller than Surjit but shorter than Kusum and Surjit is just as tall as Kalpana but taller than Vanita, then Kalpana is: 1) Just as tall as Anita 2) Taller than Kusum 3) Shorter than Anita 4) Shorter than Surjit 2. In a queue of children, Kashish is fifth from the left and Mona is

10. ____ is the extent to which a test measures what it claims to measure. 1) Reliability 2) Subjectivity 3) Validity 4) Practicality 11. Learner's response to test situations are the most crucial and important in the process of ____ 1) Test 2) Measurement 3) Evaluation 4) Assessment 12. ____ are aimed at finding out the quantum of language skill acquired by a learner during the course of instruction. 1) Achievement test 2) Proficiency test 3) Aptitude test 4) Diagnostic test 13. In Bloom's taxonomy, ____ is defined as the ability to grasp the meaning of material. 1) Knowledge 2) Understanding 3) Application 4) Analysis 14. One of the following is not a characteristic of a good test. 1) Reliability 2) Subjectivity 3) Validity 4) Practicality 15. This concept involves objectives of teaching, methods to achieve them and finding out how far they have been achieved _____ 1) Grading 2) Examination 3) Evaluation 4) Marking 16. ____ is a procedure for assessing learner's knowledge of content assimilation. 1) Test 2) Assessment 3) Measurement 4) Evaluation 17. ____ is the process of determining the changes in behavior through instruction. 1) Test 2) Assessment 3) Measurement 4) Evaluation 18. Change in average grades from one school to the other school is determined in____ 1) Face validity 2) Content validity 3) Construct validity 4) Factoral validity 19. ____ means the instructions to attempt the questions and length of answers. 1) Validity 2) Scorability 3) Rubrics 4) Practicability 20. ____ tests are designed to measure learners' general abilities in sixth from the right. When they interchange their places between them, Kashish becomes thirteenth from the left. What will be Mona's position from the right? 1) 4th 2) 8th 3) 14th 4) 15th 3. A car driver started his journey from a point and drove 10 km towards North and turned to his left and drove another 5 km. After waiting to meet one of his friends, he turned to his right and continued to drive another 10

27.

AP

DSC English English Methodology Methodology v

28.

Special

21.

22.

23.

24.

25.

26.

language. 1) Proficiency 2) Aptitude 3) Placement 4) Achievement Which form reliability is used to judge the consistency of results across items on the same test? 1) Test-Retest Reliability 2) Inter- Rater Reliability 3) Parallel-Forms Reliability 4) Split Item Reliability "What do you like about the English language?" ____ type of question it is? 1) Open - ended responses 2) Elicitation of questions from the test-taker 3) Giving Instructions 4) Giving Directions One of the following is not a characteristic of a good test. 1) Reliability 2) Subjectivity 3) Validity 4) Practicality Formative tests are used to do this ____ 1) Test small portions of the course content 2) To promote them to a higher class 3) To give them ranks or grades 4) To place the students in levels The origins of Critical Thinking can be found in the classification of: 1) N.S. Prabhu 2) Benjamin Bloom 3) Jimmy Carter 4) Harold Bloom TOEFL refers to____ 1) Teaching of English as a First Language 2) Talking of English as a Foreign Language 3) Test of English as a Foreign Language 4) Teaching of English as a

km. He has covered a distance of 25 km so far but in which direction is he now be going? 1) West 2) North 3) South 4) East 4. I am facing South. I turn right and walk 20m. Then I turn right again and walk 10 m. Then I turn left and walk 10 m and then turning right walk 20 m. Then I turn right again and walk 60 m. In which direction am I from the starting point? 1) South-West 2) North

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Foreign Language Which one of these can be a tool in evaluating the students' performance? 1) Both Tests and Assignments 2) Class questions and quizzes 3) Tests 4) Assignments "True or false" and "Fill in the Blanks" are ____ type of questions. 1) Subjective 2) Open ended 3) Projective 4) Objective Examples for summative tests are ___ 1) End-of-term and Year-end examinations 2) Only Year-end examinations 3) Weekly Tests 4) Class Tests According to Bloom's revised taxonomy the highest order thinking skill is ___ 1) Creating 2) Understanding 3) Repeating 4) Analyzing CCE stands for _______ 1) Controlled and Comprehensive Evaluation 2) Continuous and Comprehensive Evaluation 3) Continuous and Controlled Evaluation 4) Comprehensive and Communicate Evaluation The NCF 2005 was framed considering the articulated ideas in the past such as: 1) To explain all the concepts available 2) To shift from rote learning and ensure overall development of children 3) To ensure overall development of children by exposing them to technology 4) To shift to rote learning While evaluating the answer scripts the teacher must be: 1) Subjective 2) Demonstrative 3) Objective 4) Illustrative Evaluation is to be made _____ for learning rather than an impediment. 1) an enabling factor 2) an absolute factor 3) an obstructive factor 4) an obsolete factor The difficulty level of the questions in the question paper must

3) North-East 4) South 5. Rahul moved a distance of 75 metres towards the North. He turned to the left and covered a distance of 25 metres, he turned left again and covered a distance of 180 metres. Finally, he turned to the right, at an angle of 90°. In which direction he is moving now? 1) North-West 2) West 3) South 4) South-West 6. Alok walked 30 m towards East and took a right turn and walked 40m. He again took a right turn

36.

37.

38.

39.

40.

be largely pitched at ____ 1) Below average learners 2) Slow learners 3) Above average learners 4) Average learners A ____ test is used to match learners according to their current proficiency levels in a language to the required levels for a purpose. 1) Placement 2) Achievement 3) Formative 4) Diagnostic The "Bloom's Taxonomy", Book 1 includes: 1) the cognitive domain, the affective domain and the psychomotor domain 2) the knowledge domain, the evaluation domain and the psychomotor domain 3) the cognitive domain, the affective domain and the socio-motor domain. 4) the learning domain, the evaluative domain and the psychomotor domain. A higher-order question illustrates ____ 1) Recall 2) Analysis 3) Comprehension 4) Recognition A test which gives consistent results is called ____ 1) Valid test 2) Diagnostic test 3) Aptitude test 4) Reliable test Continuous comprehensive evaluation assesses learners' development_____ 1) from time to time once a year 2) learners' development in summative assessment throughout the year 3) in cognitive skills throughout the year 4) in all aspects on a continuous basis throughout the year KEY

1) 4 6) 2 11) 2 16) 1 21) 4 26) 3 31) 2 36) 1

2) 3 7) 1 12) 1 17) 4 22) 1 27) 1 32) 2 37) 1

3) 3 8) 4 13) 2 18) 2 23) 2 28) 4 33) 3 38) 2

4) 2 9) 1 14) 2 19) 3 24) 1 29) 1 34) 1 39) 4

5) 3 10) 3 15) 3 20) 1 25) 2 30) 1 35) 4 40) 4

and walked 50m, towards which direction is he from his starting point? 1) South 2) West 3) South-West 4) South-East 7. Pointing out to the man on the stage, Sonali said that "He is the brother of the daughter of the wife of my husband." How is the man on the stage related to Sonali? 1) Nephew 2) Cousin 3) Husband 4) Son Key 1) 3; 2) 3; 3) 2; 4) 3; 5) 2; 6) 3; 7) 4


ѧýlÅ

OÐðlG-‹Ü-B-ÆŠ‡ h-ÌêÏ l º$«§ýlÐéÆý‡… l ¯]lÐ]l…ºÆŠæ l 7 l 2018

Send your Feedback to vidya@sakshi.com

11

2018 íÜÄñæ*ÌŒæ Ô>…† ç³#Æý‡ÝëPÆý‡… GÐ]lÇMìS ËÀ…_…¨? Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ 1. AÝù…ÌZ° §ýl${½°, Ðól$çœ*ÌSĶæ$ÌZ° çœ#Ìê¾È° MýSË$ç³#™èl* ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ¯ól A™èlÅ…™èl ´÷yýlOÐðl¯]l Ð]l…™ðl¯]l¯]l$ H ¯]l¨Oò³ °ÇÃçÜ$¢¯é²Æý‡$ ? 1) {ºçßæÃç³#{™èl 2) VøÐ]l$† 3) ÌZíß晌æ 4) ¡Ýë¢ 2. Æ>çى糆 Æ>ÐŒl$¯é£Šl MøÑ…§Šl 3&ÆøkÌS "ÑÔèæÓ Ô>…† Aíßæ…Ýë çÜÐól$Ãâý毌l" ({ç³ç³…^èl Ô>…†, Aíßæ…Ýë çܧýlçÜ$Þ)¯]l$ H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) ¯éíÜMŠS, Ð]l$àÆ>çÙ‰ 2) V>…«©¯]lVýSÆŠæ, VýS$fÆ>™Œæ 3) õÜÐé{V>…, Ð]l$àÆ>çÙ‰ 4) ÐéÆý‡×êíÜ, E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 3. 4 ÆøkÌS´ër$ fÇW¯]l A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯]l–™øÅ™èlÞÐ]l… "E§ýlÂÐŒæ E™èlÞÐŒæ'¯]l$ Egñæ¾MìSÝ뢯Œl Æ>Ķæ$»êÇ çœÆ>᧊l AÈjÐŒæ GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) V>ÓÍĶæ$ÆŠæ, Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ 2) çœ$hĶæ*»ê§Šæ, E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 3) ÌSyéRŒæ, fÐ]l¬ÃMýSÖÃÆŠæ 4) MýSrMŠS, JyìlÔ> 4. 36Ð]l ¿êÆý‡™èl M>Æð‡µsŒæÞ GMŠSÞ´ù¯]l$ {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) VýS$Ðéçßæsìæ, AÝù… 2) ÐéÆý‡×êíÜ, E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 3) íÙÐ]l*Ï, íßæÐ]l*^èlÌŒæ {糧ólÔŒæ 4) }¯]lVýSÆŠæ, fÐ]l¬ÃMýSÖÃÆŠæ 5. íÜsôæÓ ´ùÆŠ‡t Bç³Æó‡çÙ¯Œl, °Æý‡Óçßæ×æ MøçÜ… JMýS {Oò³ÐólsŒæ ´ùÆŠ‡t Bç³Æó‡rÆŠæ °Ä¶æ*Ð]l$M>°MìS ¿êÆý‡™Œæ H §ólÔèæ…™ø AÐ]lV>çßæ¯]l Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? 1) Ð]l$Ķæ$¯éÃÆŠæ 2) º…V>ϧólÔŒæ 3) }ÌS…MýS 4) O^ðl¯é 6. Eç³Æ>çى糆 G…. Ððl…MýSĶæ$Å ¯éĶæ¬yýl$ 3 ÆøkÌS ÝëVýSÆŠæ yìlÝùPÆŠ‡Þ & 2 çÜÐ]l*ÐólÔ>°² GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) 糯éh, VøÐé 2) VýS$Ðéçßæsìæ, AÝù… 3) ¿¶æ$Ð]l¯ólÔèæÓÆŠæ, JyìlÔ> 4) MøÌŒæMýS™é, ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ 7. Ķ欯ðlÝùP G…iIDï³ (UNESCO MGIEP) B…{«§ýl 糧ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ…™ø MýSÍíÜ sñæMŠæ&2018 A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜÐ]l*ÐólÔ>°² 2018 ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 15&17 Ð]l$«§ýlÅ GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^èl¯]l$…¨? 1) †Æý‡$糆 2) ÑÔ>Qç³r²… 3) ÑfĶæ$Ðéyýl 4) MýSÆý‡*²Ë$ 8. Ð]l*¯]lÐ]l Ð]l¯]lÆý‡$ÌS AÀÐ]l–¨® Ô>Q Ð]l$…{† {ç³M>ÔŒæ fÐ]l§ólMýSÆŠæ "SPARC" Ððl»Œæ ´ùÆý‡tÌŒæ¯]l$ {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. SPARCÌZ 'A' §ól°MìS {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæçÜ$¢…¨? 1) Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… 2) BsZÐðl*sìæÐŒæ 3) A«§ýl$¯é™èl¯]l 4) AMýSyýlÑ$MŠS 9. çÜ…^éÆý‡ ç³Ô¶æ$OÐðl§ýlÅ MóS…{§éË §éÓÆ> Æ>çÙ‰…ÌZ ç³Ô¶æ$Ð]l#ÌSMýS$ E_™èl…V> BÆøVýSÅ çÜ…Æý‡„ýS×æ õÜÐ]lË$ A…¨…^èlyé°MìS "ç³Ô¶æ$ çÜ…iÑ° õÜÐ]l' ç³£ýlM>°² H Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… {ç³ÐólÔèæ ò³sìæt…¨? 1) ç³…g껌æ 2) çßæÇĶæ*×ê 3) E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 4) Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ 10. 11Ð]l {ç³ç³…^èl Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… -& 2018 (VøϺ̌æ A{WMýSÌSaÆŠæ çÜÑ$ÃsŒæ &2018) GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? 1) Ð]l¬…O»ñæ 2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 3) MøÌŒæMýS™èl 4) ^ðl¯O lð ² 11. ¿êÆý‡™èl çÜÆøÓ¯]l²™èl ¯éÅĶæ$Ý릯]l… B§ólÔ>¯]l$ÝëÆý‡… 2020 H{í³ÌŒæ 1 ¯]l$…_ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ… A…™èlsê H Æý‡MýSOÐðl$¯]l Ðéçßæ¯]l… Ñ{MýSƇ$$…^èlMýS*yýl§ýl$? 1) ¿êÆý‡™Œæ õÜgt æŒ IV 2) ¿êÆý‡™Œæ õÜgt æŒ V 3) ¿êÆý‡™Œæ õÜgt æŒ II 4) ¿êÆý‡™Œæ õÜgt æŒ III

12. 5Ð]l Ñyýl™èl "EÐðl$¯Œl B‹œ C…yìlĶæ* ¯ólçÙ¯]lÌŒæ BÆ>Y°MŠS òœíÜtÐ]lÌŒæ'¯]l$ MóS…{§ýl Ð]l$…{† Ðól$¯]lM> V>…«© GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) ^èl…yîlVýSÉŠæ 2) ç³#×ñæ 3) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ 4) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 13. ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ "õÜ…{©Ä¶æ$ Æý‡…VýS…'ÌZ A† ò³§ýlªO§ðl¯]l BIOFACH INDIA 3&ÆøkÌS 10Ð]l Ñyýl™èl {糧ýlÆý‡Ø¯]l¯]l$ MóS…{§ýl Ð]l$…{† çÜ$Æó‡‹Ù {糿¶æ$ GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) ^ðlO¯ðl² 2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 3) AÌSà»ê§Šæ 4) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ 14. "º*Ï Æð‡Ð]lË*ÅçÙ¯Œl: C…sìæ{VóSsñæyŠæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A…yŠæ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ B‹œ íœçÙÈ‹Ü' A¯ól {糫§é¯]l ç³£ýlM>°² H Æ>[çÙt… {´ëÆý‡…À…_…¨? 1) AÆý‡$×ê^èlÌŒæ {糧ólÔŒæ 2) MóSÆý‡âýæ 3) Ðól$çœ*ÌSĶæ$ 4) ™ðlÌS…V>×æ 15. "DÔ>¯]lÅ A¯]l$¿¶æ*† E™èlÞÐ]l…' (Experiencing North East) GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? 1) íÙÌêÏ…VŠæ 2) Csê¯]lVýSÆŠæ 3) MøíßæÐ]l* 4) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 16. ^ðlO¯ðl²ÌZ° C…sìæ{VýSÌŒæ Mø^Œl ¸ëÅMýStÈ Æý‡*´÷…¨…_¯]l ™öÍ C…f¯Œæ Æý‡ß í æ™èl & òÜÒ$ & òO ßæ ïܵyŠæ OÆð‡Ë$¯]l$ ¿êÆý‡™Œl Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. §é° õ³Æó‡Ñ$sìæ? 1) {Osæñ ¯Œl 15 2) {Osæñ ¯Œl 11 3) {Osæñ ¯Œl 18 4) ÆO ‡ð Ë$ 19 17. {糫§é¯]lÐ]l$…{† ¯]lÆó‡…{§ýlÐðl*© VýS$fÆ>™ŒlÌZ BÑçÙPÇ…_¯]l çÜÆ>ªÆŠæ Ð]lÌSÏ¿Œæ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ "Ýët^èl*Å B‹œ ĶæÊ°sîæ' (IMýSÅ™é Ñ{VýSçßæ…) {糫§é¯]l Æý‡*ç³MýSÆý‡¢ GÐ]lÆý‡$? Ñ{VýSçßæ… G™èl$¢ G…™èl? 1) Æ>ÐŒl$ Ñ Üç $™éÆŠæ & 182 Ò$rÆý‡$Ï 2) çßæÈ‹Ù ÔèæÆý‡Ã çÜ$™éÆŠæ &185 Ò$rÆý‡$Ï 3) ¿êçÜPÆŠæ Ñ çÜ$™éÆŠæ&160 Ò$rÆý‡$Ï 4) çÜ…™ø‹Ù çÜ$™éÆŠæ &153 Ò$rÆý‡$Ï 18. 2018 yìlòÜ…ºÆý‡$ÌZ °Æý‡Óíßæ…^èl¯]l$¯]l² O§ðlÓ´ë„ìSMýS "Mø‹³ C…yìlĶæ*' OÐðlÐ]l*°MýS ѯéÅçÜ… {†Ð]l¬Q Ð]lNÅçßæ…ÌZ ´ëÌŸY¯ól §ólÔ>Ë$ HÑ? 1) O^ðl¯é, AÐðl$ÇM>, Æý‡ÚëÅ 2) §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*, f´ë¯Œl, O^ðl¯é 3) AÐðl$ÇM>, ¿êÆý‡™Œl, f´ë¯Œl 4) f´ë¯Œl, íÜ…VýSç³NÆŠæ, ¿êÆý‡™Œl 19. B…{«§ýl{糧ólÔŒæ, Ð]l$àÆ>çÙ‰, JyìlÔ> Æ>Ú‰ëÌZÏ° ¡Æý‡{´ë…™éÌZÏ °Ð]líÜçÜ$¢¯]l² ÌS„ýSÌS Ð]l$…¨ {ç³fÌS ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ °ÌSMýSyýlMýS$ Ð]l$§ýlª™èl$ C^óla…§ýl$MýS$ IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† & {X¯Œl MðS•ÏÐól$sŒæ 眅yŠæ H Ðól$Æý‡MýS$ °«§ýl$Ë$ çÜÐ]l$MýS*Ça…¨? 1) 52.5 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ AÐðl$ÇMýS¯Œæ yéËÆý‡$Ï 2) 43.4 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ AÐðl$ÇMýS¯Œæ yéËÆý‡$Ï 3) 63.8 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ AÐðl$ÇMýS¯Œæ yéËÆý‡$Ï 4) 72.7 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ AÐðl$ÇMýS¯Œæ yéËÆý‡$Ï 20. H Æ>çÙ‰ çÜÒ$MýS–™èl Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$, {V>Ò$×êÀÐ]l–¨® MøçÜ… A¯ólMýS çÜçßæM>Æý‡ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë$ ^ólç³rtyé°MìS BĶæ¬Æó‡ÓsŒæ ÈòÜÆŠ‡a ¸û…yólçÙ¯Œl™ø ¯é»êÆŠ‡z AÐ]lV>çßæ¯]l Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? 1) E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 2) ™ðlÌS…V>×æ 3) MýSÆ>~rMýS 4) çßæÇĶæ*×ê 21. AÆó‡¼Ä¶æ* VýSÌŒæ¹ÌZ IÆý‡¯Œl Ðól$hMŠS 19& A¯ól Æð‡…yýl$ & ÐéÆ>ÌS OòÜ°MýS ѯéÅÝë°² ĶæÊHD H §ólÔèæ…™ø MýSÍíÜ °Æý‡Óíßæ…_…¨? 1) AÐðl$ÇM> 2) f´ë¯Œl 3) Æý‡ÚëÅ 4) Dh‹³t 22. 2018 òÜò³t…ºÆý‡$ 30™ø Ð]l¬Wíܯ]l BǦMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS ѧólÖ M>ÇÃMýS çÜÇtíœMóSçÙ¯Œl MøçÜ… H-1B ÒÝëË$ ´÷…¨¯]l sꋳ 10 çÜ…çܦÌZÏ E¯]l² HOMð MýS ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ MýS…ò³± H¨? 1) C¯ø¹íÜ‹Ü 2) Ķæ*MðSÞ…^èlÆŠæ 3) sêsê MýS¯]lÞÌñæt±Þ çÜÈÓòÜ‹Ü 4) Ñ{´ù 23. ^éºàÆŠæ ¯úM>{ÔèæĶæ$ {´ëgñæMýS$tOò³ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…, A¸ëY°Ý뢯Œl, CÆ>¯Œl §ólÔ>Ë ™öÍ

32.

33.

f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü

34.

MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ {ç³™ólÅMýS…

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

{O™ðl´ë„ìSMýS çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… GMýSPyýl fÇW…¨? 1) sñæ{ௌl, CÆ>¯Œl 2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ, ¿êÆý‡™Œl 3) M>º*ÌŒæ, A¸ëY°Ý뢯Œl 4) Ð]l¬…O»ñæ, ¿êÆý‡™Œl Æ>çÙ‰…ÌZ° OÆð‡™èl$ çÜÐ]l$çÜÅË$, ™èlÆý‡$VýS$™èl$¯]l² ¿¶æ*VýSÆý‡ÂfÌêËOò³ ^èlÇa…^èlyé°MìS C{gêƇ¬ÌŒæ çÜ…çܦÌS™ø 4 AÐ]lV>çßæ¯]l Jç³µ…§éͲ MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$¯]l² Æ>çÙ‰… H¨? 1) MýSÆ>~rMýS 2) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 3) ç³…g껌æ 4) ™èlÑ$âýæ¯éyýl$ Ķ欰Ð]lÆý‡ÞÌŒæ òßæÌŒæ¢ MóSÆŠæ, çÜ$íܦÆý‡ AÀÐ]l–¨® Ë„>ÅÌSMýS$ çÜ…º…«¨…_ {´ë£ýlÑ$MýS BÆøVýSÅ Æý‡„ýS×æOò³ 2Ð]l A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜÐ]l*ÐólÔèæ… GMýSPyýl fÇW…¨? 1) BÝ뢯é, MýSfMìSÝ뢯Œl 2) CÝ뢅º$ÌŒæ, rÈP 3) ¯]l*ÅÉìlÎÏ, ¿êÆý‡™Œl 4) MúÌêË…ç³NÆŠ‡, Ð]l$ÌôæíÙĶæ* Ð]l$ËM> [òÜtƇ¬sŒæÞÌZ çÜÐ]l¬{§ýl ç³àÆ>¯]l$ ºÌZõ³™èl… ^ólçÜ$Møyé°MìS H §ólÔ¶æ çÜçßæM>Æý‡… ¡çÜ$MøÐéË° ¿êÆý‡™Œl °Æý‡~Ƈ¬…_…¨? 1) Ð]l$ÌôæíÙĶæ* 2) íÜ…VýSç³NÆŠæ 3) íœÍï³µ¯ŒSÞ 4) C…yø¯ólíÙĶæ* BíÜĶæ* AÀÐ]l–¨® »êÅ…MýS$ °Ðól¨MýS & HíÙĶæ$¯Œl GMýS¯]lÑ$MŠS C…sìæ{VóSçÙ¯Œl Ç´ùÆŠ‡t&2018, {ç³M>Æý‡…, 2017ÌZ A™èlÅ«¨MýS Ð]lËçܧéÆý‡$Ë$ MýSÍW¯]l §ólÔ¶æ… H¨? 1) O^ðl¯é 2) §ýl„ìS×æ MöÇĶæ* 3) ¿êÆý‡™Œæ 4) A¸ëY°Ý뢯Œæ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ÌZ™èlr$t, ¡Æý‡ fÌSÐ]l*Æ>YÌS A¯]l$çÜ…«§é¯]l… §éÓÆ> Ðé×ìæfÅ, ¯úM> Æý‡Ðé×ê¯]l$ ò³…^èl$MøÐ]lyé°MìS ¿êÆý‡™Œæ H §ólԶ慙ø A¯ólMýS Jç³µ…§éË$ MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? 1) º…V>ϧólÔŒæ 2) }Ë…MýS 3) ¯ól´ëÌŒæ 4) Ð]l$Ķæ$¯éÃÆŠ‡ ¯ésZ (¯éÆŠ‡¢ AsêÏ…sìæMŠS {sîæsîæ BÆý‡YO¯ðlgôæçÙ¯Œl) {Osñæyðl…sŒæ f…MýSaÆŠ‡ 2018 OòÜ°MýS ѯéÅçÜ… GMýSPyýl {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$…¨? 1) Æý‡ÚëÅ 2) ¯ðl§ýlÆ>Ï…yŠæ 3) ¯éÆó‡Ó 4) ^O lð ¯é IMýSÅÆ>fÅ çÜÑ$† Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PÌS Æý‡…VýS…& 2018 ç³#Æý‡ÝëPÆý‡… A…§ýl$MýS$¯]l² ¯]lË$VýS$ÇÌZ ´ëMìSÝ뢯Œl Ð]l$íßæâýæ õ³Æó‡Ñ$sìæ? 1) Æý‡Ò$gê õÙMŠS 2) çÜ$Úëà Ð]l*ÍMŠS 3) BÝëà fçßæ…XÆŠ‡ 4) Æý‡¼Ä¶æ* çÜƇʧŠl IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† Ô>…† §ýlâêË MýSÐ]l*…yýlÆý‡Ï Ð]lÊyólâ¶æÏ Õ„ýS×ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… "Oò³‹³OÌñ毌l r$ ﳋÜMîSí³…VŠS MýSÐ]l*…yŠl {´ù{V>ÐŒl$'MýS$ ¿êÆý‡™Œl G…™èl ÑÆ>â¶æ… C_a…¨? 1) 300,000 yéËÆý‡$Ï 2) 200,000 yéËÆý‡$Ï

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

3) 900,000 yéËÆý‡$Ï 4) 150,000 yéËÆý‡$Ï 90 MørÏ Ð]l$…¨ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$ÌSMýS$ õÜÐ]lÌS¯]l$ A…¨…^èlVýSÌS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l² {ç³ç³…^èl…ÌZ¯ól A†ò³§ýlª ÑÐ]l*¯é{ÔèæĶæ$ sñæÇï]lÌŒæ GMýSPyýl {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨? 1) »ñæÆŠ‡², íÜÓrjÆ>Ï…yŠl 2) Ë…yýl¯Œl, C…VýSÏ…yŠl 3) CÝ뢅º$ÌŒæ, rÈP 4) MO ðSÆø, Dh‹³t {»ê…yŠæ Oòœ¯é¯ŒSÞMýS$ ^ðl…¨¯]l ÐéÇÛMýS °Ðól¨MýS "¯ólçÙ¯Œl {»ê…yŠæÞ&2018' {ç³M>Æý‡…, 2018 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS {ç³ç³…^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]l 10 {»ê…yýlÏÌZ ¿êÆý‡™Œæ Æ>Å…MŠS G…™èl? 1) 4 2) 5 3) 9 4) 8 ¸ùÆŠ‡¾Þ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ 2000 A™èl$Å™èl¢Ð]l$ MýS…ò³± gê¼™éÌZ Ððl¬§ýlsìæ 25 MýS…ò³±ÌZÏ Ý릯]l… §ýlMìSP…^èl$MýS$¯]l² HOMðSMýS ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ H¨? 1) sîæïÜG‹Ü 2) C¯ø¹íÜ‹Ü 3) GÌŒæ A…yŠæ sîæ 4) ÇÌSĶæ$¯ŒSÞ C…yýlï܉‹Ü ÍÑ$sñæyŠæ {¼MŠæÞ §ólÔ>Ë™ø ´ùÍa™ól ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ »êÅ…MýS$Ë Ì꿶æ§éĶæ$MýS™èl "À¯]l²…V> ºÌSïßæ¯]l…' A° õ³ÆöP¯]l² Ð]lÊyîl‹Ü C¯ðlÓçÜtÆŠæ çÜÈÓ‹Ü °Ðól¨MýS {ç³M>Æý‡… &2017ÌZ A™èlÅ«¨MýS ¯é¯Œl ç³Æ>¹ÇÃ…VŠS ÌZ¯ŒlÞÌZ ¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ Æ>Å…MŠS G…™èl? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 5 íßæÆøíÙÐ]l*ÌZ f´ë¯Œl&C…yìlĶæ* Isîæ M>ÇyéÆŠ‡ çÜçßæçÜ–íÙt MøçÜ… íßæÆøíÙÐ]l* {糿¶æ$™èlÓ…™ø ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å… MýS$§ýlÆý‡$aMýS$¯]l² çÜ…çܦ H¨? 1) ±† BÄñæ*VŠS 2) ¯éÝëPÐŒl$ 3) ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯]l¹Æó‡ÃsìæMŠSÞ òÜ…rÆŠ‡ 4) ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ õÜst æŒ »êÅ…MŠæ CsîæÐ]lË ^ðlO¯ðl²ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]l Ð]l¬™èl$¢ÝëÓÑ$ H Æý‡MýS…V> {ç³íܧýl$®Ë$? 1) ´ë{†MóSĶæ¬yýl$ 2) Æ>fMîSĶæ$ ¯éĶæ$MýS$yýl$ 3) Ô>ç܈Ðól™èl¢ 4) Æý‡…VýSçÜ¦Ë MýSâêM>Æý‡$yýl$ H §ólÔ¶æ… ™èlÐ]l$ Oòܯ]lÅ… MøçÜ… Æý‡*´÷…¨…_¯]l Eç³{VýSà°² ¡çÜ$MðSâôæÏ "ÝùĶæ*gŒæ&2.1¼' Æ>MðSsŒæ¯]l$ ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> {ç³Äñæ*W…_…¨? 1) f´ë¯Œl 2) O^ðl¯é 3) Æý‡ÚëÅ 4) ¿êÆý‡™Œl H §ólÔ¶æ Ýë…MóS†MýS çÜçßæM>Æý‡…™ø ´ëMìSÝ뢯Œl, 2022ÌZ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæÝëÇ A…™èlÇ„ýS…ÌZMìS Ð]l*¯]lÐ]l#yìl° 糅糯]l$…¨? 1) C…yìlĶæ* 2) AÐðl$ÇM> 3) O^ðl¯é 4) ĶæÊMóS f´ë¯Œl Æ>MðSsŒæ ÝëĶæ$…™ø {ç³Äñæ*W…_¯]l Ķæ¬O¯ðlsñæyŠæ AÆý‡»Œæ GÑ$Æó‡sŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ §ólÖĶæ$ Eç³{VýSçßæ… õ³Æó‡Ñ$sìæ? 1) QθëÔ>sŒæ 2) Ñ$Ķæ*Ô>sŒæ 3) ĶæÊHD {´ù&1 4) yðlÜç ÆŠ‡t MìS…VŠS G…´ëÏÆ‡Ê‹Ü {´ëÑyðl…sŒæ 眅yŠæ BÆý‡YO¯ðlgôæçÙ¯Œl (EPFO) ç³°¡Æý‡$¯]l$ ç³ÇÖÍ…^ól…§ýl$MýS$ HÆ>µr$ ^ólíܯ]l "´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ ´ëůðlÌŒæ B¯Œl ÌôæºÆŠ‡'MýS$ GÐ]lÆý‡$ ¯ól™èl–™èlÓ… Ð]líßæçÜ$¢¯é²Æý‡$? 1) }Æ>… ´ëÆý‡¦ÝëÆý‡«¤ 2) Ô>Å… çÜ$…§ýlÆŠ‡ 3) MìSÈsŒæ ÝùÐ]l$Ķæ$Å

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

4) ÑÐólMŠS MýS$Ð]l*ÆŠ‡ G¯Œl¸ùÆŠ‡ÞÐðl$…sŒæ OyðlÆð‡MýStÆó‡sŒæ (ED) OyðlÆð‡MýStÆŠ‡V> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$? 1) MýSÆý‡²ÌŒæ íÜ…VŠS 2) çÜ…fÄŒæ$ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ Ñ${Ô> 3) Æ>… ¯éĶæ$MŠS 4) {ÖÐ]l*¯Œl VýS×ôæÔŒæ OÆð‡™èl$Ë B§éĶæ*°² Æð‡sìæt…ç³# ^ólĶæ*˯ól E§ólªÔ¶æ…™ø Æ>[çى糆 Æ>…¯é£Šl MøÑ…§Šl HÆ>µr$ ^ólíܯ]l VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡Þ ´ëůðlÌŒæ "A{´ù^Œl r$ A{WMýSËaÆŠ‡& G çßZÍíÜtMŠS KÐ]lÆŠ‡Ð]lNÅ' A¯ól °Ðól¨MýS çÜÐ]l$ǵ…_…¨. D ´ëůðlÌŒæMýS$ GÐ]lÆý‡$ ¯ól™èl–™èlÓ… Ð]líßæ…^éÆý‡$? 1) Æý‡çœ¬Æ>… Æý‡…f¯Œl 2) Æ>… ¯éĶæ$MŠS 3) A¯]l…™Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ 4) DG‹ÜGÌŒæ ¯]lÆý‡íÜ…çß毌l C¤Äñæ*í³Ä¶æ* ™öÍ Ð]l$íßæâê Æ>çى糆 GÐ]lÆý‡$? 1) ÝëïßæÏ Ð]lÆŠ‡P gôæÐólz 2) ÝëÆ> Ððl$MŠæ MýS*ÏÜï P 3) Üç $Ý믌l Ý÷Î‹Ü 4) {½ yìlÌoÈ »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ° G…. _¯]l²ÝëÓÑ$ õÜtyìlĶæ$…ÌZ fÇW¯]l 3Ð]l ÑfÄŒæ$ ß ç ægêÆó‡ {sZ VðSË$^èl$MýS$¯]l² fr$t H¨? 1) ^ðlO¯ðl² 2) Ð]l¬…O»ñæ 3) »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ 4) ÉìlÎÏ Ð]l¯ólz A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {MìSMðSsŒæÌZ A™èlÅ…™èl ÐólVýS…V> MóSÐ]lË… 205 C°²…VŠSÞÌZϯló 10 ÐólË ç³Æý‡$VýS$Ë$ Ý뫨…_¯]l {MìSMðSrÆŠ‡ GÐ]lÆý‡$? 1) ÕQÆŠ‡ «§éÐ]l¯Œl 2) ÑÆ>sŒæ MøïßæÏ 3) Æøíß晌l Ô¶æÆý‡Ã 4) Æý‡Ö§Šl Rꯌl 2018 AMøtºÆý‡$ 20 ¯]l$…_ ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 3 Ð]lÆý‡MýS$ °Æý‡Óíßæ…_¯]l "2018 ÑhÌñ毌lÞ AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü ÒMŠS ¯ólç³£ýlÅ…' HÑ$sìæ? 1) Aѱ† °Æý‡*Ã˯]l & ¯]lÐ]l ¿êÆý‡™èl °Æ>Ã×æ… 2) Aѱ†° ™öËW…^èlyýl… 3) Ððl$Æý‡$OVðS¯]l ¿êÆý‡™Œl OÐðlç³# 4) Ððl$Æý‡$OVðS¯]l {ç³ç³…^é°² çÜ–íÙt…^èlyýl… {ç³³ç …^èl ´ùÍÄñæ* ¨¯é°² H ™ól©¯]l °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$? 1) AMøtºÆý‡$ 24 2) AMøtºÆý‡$ 23 3) AMøtºÆý‡$ 22 4) AMøtºÆý‡$ 21 2018 íÜÄñæ*ÌŒæ Ô>…† ç³#Æý‡ÝëPÆý‡… GÐ]lÇMìS ËÀ…_…¨? 1) ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*© 2) CÐ]l*ï]l$ÅÄñæ$ÌŒæ Ð]l${M>¯Œl 3) ÐéϨÑ$ÆŠ‡ ç³#†¯Œl 4) fíÜt¯Œl {r*yø

çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1) 1 6) 1 11) 1 16) 3 21) 1 26) 4 31) 1 36) 2 41) 3 46) 2

2) 1 7) 2 12) 4 17) 1 22) 3 27) 3 32) 3 37) 4 42) 2 47) 1

3) 1 8) 4 13) 2 18) 3 23) 1 28) 1 33) 3 38) 3 43) 2 48) 1

4) 2 9) 2 14) 3 19) 2 24) 3 29) 3 34) 3 39) 3 44) 1 49) 1

5) 1 10) 2 15) 4 20) 4 25) 1 30) 3 35) 2 40) 1 45) 2

Current Affairs Mobile App Updated Version Daily, Weekly, Monthly Updates and Bit banks

Also Find General Essays, General Knowledge and Jobs SAKSHI EDUCATION

www.sakshieducation.com

AP-Education_07-11-2018  
AP-Education_07-11-2018  
Advertisement