Page 1

k qaa k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A-­‐1 A-­‐2 A-­‐3 A-­‐4 A-­‐5 A-­‐6 A-­‐7 A-­‐8 A-­‐9 A-­‐10 A-­‐11 A-­‐12 A-­‐13 A-­‐14 A-­‐15 A-­‐16 A-­‐17 A-­‐18 A-­‐19 A-­‐20 A-­‐21 A-­‐22 A-­‐23 A-­‐24 A-­‐25 A-­‐26 A-­‐27 A-­‐28 A-­‐29 A-­‐30 A-­‐31 A-­‐32 A-­‐33 A-­‐34 A-­‐35 A-­‐36 A-­‐37 A-­‐38 A-­‐39 A-­‐40 A-­‐41 A-­‐42 A-­‐43 A-­‐44 A-­‐45 A-­‐46 A-­‐47 A-­‐48 A-­‐49

paustakacao naaMva JaaDvaTa cauTkyaaMcyaa gaaoYTI maataIKaalacaI maataI BaUamIknyaa Aaidtaala kahI mhataaro va ek mhataarI gaaoYTaIca gaaoYTI inavaDk d. maa. gaaLIva vaavarI SaoMga f@kD gaaoYTI KauLyaaMcaI caavaDI taajamahalamaQyao sarpaMca jaugalabaMdI caaMdNyaata AKaorcyaa vaLNaavar AapaulakI huMkar kabaulaIvaalaa AaiNa [tar kqaa va. pau. 85 rajya haota raNaIca daosta savaao-kRYT marazI kqaa KaMD 1 savaao-kRYT marazI kqaa KaMD 2 pauvaa-QaSavaao-kRYT marazI kqaa KaMD 2 {ttaraQaivanaaod baittaSaI eok saKao KasaKaSaIcaa maLa va. pau. 85 h^MgaAaovhr navaI gaugalaI maaJa maaJyaapaaSaI naahI manaaohr tarI AamhI laiTko naa baaolau gauMDabaLI AaOTGaTkocaa rajaa icaAsa[nTImaonT catau-Bau-ja vapauvaa-[gaulamaaohr baa[-, baayakao, k^laoMDr karo BaulalaasaI Baa{]ibaja caMdorI svapnao kalacaI svapnao svapna AaiNa satya Zgaa AaDcao caaMdNao samaaQaI varlaI fulao

laoKak AanaMd yaadva d. maa. amIrajadar AanaMd yaadva AanaMd yaadva AanaMd yaadva iva. d. GaaTo d. maa. iMMmarajadar d. maa. iMMmarajadar SaMkr paaTIla SaMkr paaTIla SaMkr paaTIla SaMkr paaTIla SaMkr paaTIla SaMkr paaTIla iva. sa. KaaMDokr tau. SaM. kuLkNaIpau. la. doSapaaMDo va. pau. kaLo rivaMd`naaqa Tagaaor va. pau. kaLo sataISa taaMbao va. pau. kaLo rama kaOlaavakr rama kaOlaavakr rama kaOlaavakr d. maa. , BaoMDo , [tyaadI va. pau. kaLo d. taa. Baaosalao va. pau. kaLo Acyauta bavaoidlaIpa pa`BaavaLkr va. pau. kaLo maukuMd TaksaaLo pau. la. doSapaaMDo maMgalaa gaaoDbaaolao SaaMntaa SaoLko va. pau. kaLo va. pau. kaLo va. pau. kaLo va. pau. kaLo va. pau. kaLo va. pau. kaLo va. pau. kaLo iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

A-­‐50 A-­‐51 A-­‐52 A-­‐53 A-­‐54 A-­‐55 A-­‐56 A-­‐57 A-­‐58 A-­‐59 A-­‐60 A-­‐61 A-­‐62 A-­‐63 A-­‐64 A-­‐65 A-­‐66 A-­‐67 A-­‐68 A-­‐69 A-­‐70 A-­‐71 A-­‐72 A-­‐73 A-­‐74 A-­‐75 A-­‐76 A-­‐77 A-­‐78 A-­‐79 A-­‐80 A-­‐81 A-­‐82 A-­‐83 A-­‐84 A-­‐85 A-­‐86 A-­‐87 A-­‐88 A-­‐89 A-­‐90 A-­‐91 A-­‐92 A-­‐93 94 A-­‐94 95 A-­‐95 96 A-­‐96 97 A-­‐97 98 A-­‐98 99 A-­‐99 100 A-­‐100

paak Lyaa AbaaolaI ijavana klaa GarTyaa baahor paa{]la vaaTovarlao ivasaTlaolao Ptau vaogaLo Saamaanyaatalao Asaamaanya paUNyaBaUmaIvar Baarta saUkoiSanaI AaiNa [tar kqaa AakaSavaoQa saamaanyaatalao Asaamaanya BaUpa AWOta Hubaohuba iKallaI BaUpa spaa{]ja saMsaar sauKaaca rhsya iTcar saoilaba`oSana icataak Akqa kqaa icamaNaravaaMcao ca%haT taoMDulakraMcyaa inavaDk kqaa Aroibayana naa[-T\sa KaaogaIr BartaI pa`omacaMdaMcyaa Ea`oYz kqaa maM~ajaagar k lak tyaacao gaaODbaMgaala pa`Sna AaiNa pa`Sna paar vaa ihr vao ravao inaLa saavaLa jara jaa{]na yaotaao maaNasaaMcyaa gaaoYTI AapaulakI Mmanaatalyaa Garata na^aT Aaona\laI paaoTolsa yauQdk qaa JaMubar paMKaa vanavaasa rMgapaMcamaI vaa^D- naM paaMca ko. [-. ema\ vaarsa hao{]AiBamanyaucao kaur}Xao~aanantar glaanaIBa-vataI paavasaanaMtarca {]na saaDosa~aavaa mahapaur}Ya jaIvanaacao iSalpakar Aar e@sa

iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr AaSaa bagao AaSaa bagao AaSaa bagao sauQaa maUitasauQaa maUitasauQaa maUitaigarIjaa ikr sauQaa maUitamaaoinaka gajaond`gaDkr baSaIr saa. maujaavar d. maa.imarasadar pau. la. doSapaaMDo maaoinaka gajaond`gaDkr SaaoBaa Do ApaNaa- vaolaNakr Ar]Na zakUr svaataI caaMdaorkr mahadova maaoro saImaMtaInaI naUlakr ica. iva. jaaoSaI gaaOrI doSapaaMDo pau.la. doSapaaMDo D^a. ivaSaala taaraDo Ar]Na saaQau Sard dLvaI Ainala AvacaT jaI. e. kuLk NaIjaI. e. kuLk NaIjaI. e. kuLk NaIiva. baa. maaokaSaI Rtnaakr mata\k rI pau. la. doSapaaMDo pa`ivaNa dvaNao SaaoBaa baaond`o AnaMnta Baavao pa`kaSa naarayaNa saMta pa`kaSa naarayaNa saMta pa`kaSa naarayaNa saMta va. pau. kaLo D^. rvaI baapaT AnauraQaa gaaoro mahaEvaotaadovaI Ar}Naa saaQau Ar}Naa Zoro maukuMd TaksaaLo saanaogaur}jaI Da^. maaQqvaI maohMdLo


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

A-­‐101 A-­‐102 A-­‐103 A-­‐104 A-­‐105 A-­‐106 A-­‐107 A-­‐108 A-­‐109 A-­‐110 A-­‐111 A-­‐112 A-­‐113 A-­‐114 A-­‐115 A-­‐116 A-­‐117 A-­‐118 A-­‐119 A-­‐120 A-­‐121 A-­‐122 A-­‐123

navaI JauLuk Baavamaud`a i~aQaara paMKaa Saarda saMgaIta nadIkazI PNaanaubaMQa d A^TnaImaQyara~Icao paDGama yau. esa. A^MD Asa ha taola naaMvaacaa [-itahasa Aaho mana Jaalao maMgala ekma\ paurcauMDI BaaokrvaaDIcyaa gaaoYTI Gar hrvalaolaI maaNasa paoja qa`I kajaL maayaa r>caMdna rMgaaMQaLa JauMbar Ea`ImaMta SaamacaI Aa[tyaa vaYaI-

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B-­‐1 B-­‐2 B-­‐3 B-­‐4 B-­‐5 B-­‐6 B-­‐7 B-­‐8 B-­‐9 B-­‐10 B-­‐11 B-­‐12 B-­‐13 B-­‐14 B-­‐15 B-­‐16 B-­‐17 B-­‐18 B-­‐19 B-­‐20 B-­‐21 B-­‐22 B-­‐23 B-­‐24 B-­‐25 B-­‐26

paustakacao naaMva Daona Qa`uva caaOMDkM BaMDar Baaoga sauKaacaa SaaoQa AmaRta vaola ihrvaa caafa daona manao navaI s~aI AEa`u paihlao pa`oma baarI maaJaa gaava rajaa rivavamaataIna dgaDacaI caUla JaaDaJaDtaI paaMigara caMd`mauKaI JaaoMbaI banagarvaaDI vasaMtagaMQaa naaMgarNaI Saa La SyaamacaI Aa[naaitacaraima AanaMdvana Bauvana ABaaogaI

kadMbarI

maMgalaa gaaoDbaaolao dugaa- Baagavata Da^.kmala caaopaDaAnau {jvalaa koLkr pa`kaaSa naarayaNa saMta pa`kaaSa naarayaNa saMta vaasaMtaI mauJaumadar Sard taLvalakr sTIva maaTI-naI Anau: Aijata zakur rtnaakr matakrI ivakasa doSamauKa gaIrIYa kubor [MdIra kaLo imalaIMd baaokIla pau. la. doSapaaMDo d.maa. Imarasadar va. Pau. kaLo maMgalaa gaaoDbaaolao jaI. e. kuLkNaIjaI. e. kuLkNaIrtnaakr matakrI pa`kaaSa naarayaNa saMta h. maao. marazo SaaMtaa gaaoKalao laoKak iva.sa. KaaMDokr rajana gavasa jayaMta naarLIkr iva. sa. KaaMDokr [. Aar. ba`oqavaoT, ilanaa saaohnaI iva. sa. KaaMDokr baMDulaa caMd`rtnaa,saunaMda Amarapaurkr Syaama fDko Sarta\caMd` mau> IbaaoQa iva. sa. KaaMDokr rNajaIta dosaa[pa`Baakr paoMZarkr pa`Baakr paoMZarkr ivamala gaaoro ivaEvaasa paaTIla ivaEvaasa paaTIla ivaEvaasa paaTIla AanaMd yaadva vyaMkToSa maaDgaULkr Anau. maaQavaI kaolhTkr AanaMd yaadva imailaMd baaokIla Saanao gaur]jaI maoGanaa paozo gaao. ina daMDokr rNajaIta dosaa[-


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

B-­‐27 B-­‐28 B-­‐29 B-­‐30 B-­‐31 B-­‐32 B-­‐33 B-­‐34 B-­‐35 B-­‐36 B-­‐37 B-­‐38 B-­‐39 B-­‐40 B-­‐41 B-­‐42 B-­‐43 B-­‐44 B-­‐45 B-­‐46 B-­‐47 B-­‐48 B-­‐49 B-­‐50 B-­‐51 B-­‐52 B-­‐53 B-­‐54 B-­‐55 B-­‐56 B-­‐57 B-­‐58 B-­‐59 B-­‐60 B-­‐61 B-­‐62 B-­‐63 B-­‐64 B-­‐65 B-­‐66 B-­‐67 B-­‐68 B-­‐69 B-­‐70 B-­‐71 B-­‐72 B-­‐73 B-­‐74 B-­‐75 B-­‐76 B-­‐77

{%tauMga Baoidlao saUya-maMDLa pa`oiYata lajjaa inayaita ivadoSa taoqao gar]D {tarlaa Qamaa-naMd isaMhasana f^alasa\ [mpa`oSana yayaaita tatvamaisa SaaMitadUta A^ana ivagja A^af [-gala na^aT A paonaI maaoAr na^aT A paonaI laosa AXaya paa~a Aistatva BaMd` saaonaorI svapna BaMgalaolaI {lka paaMZro Zga mahaEvaotaa TU sar vaIqa lava DayarI A^af A^na f^`nk DaMogara evaZa vh^aT vaonT rM^aga na^aT ivada{]T maaya D^aTr kootakr vaihnaI pavaSlama D^aga imalaonaIyar vaMSa vaRXa D^alar bahU [-T\sa na^aT Abaa{]T d baa[-k naao ga^aD [na\ saa[-T k^ca maI [f yaU k^na d A^TnaIA^ana hr ma^jaosTIk saIko`T saivh-sa F^ar yauvar Aa[-ja AaonalaI byauTI @vaIna AavarNa d spaaya hU lavhD maI [raNa maQaUna sauTka A^na Aaya f^ar A^na Aaya fsT- TU Daya d Dak- k`usaoDr d gaaolDna gaoT sana\sa A^af f^arcyauna saIjar laIvh A^MD laoT Daya Jaopa SaqaI-na rajya raKala

yaaogaond` maoEa`ama rivand` BaT Jayanta naarLIkr taslaImaa nasarIna maaQavaI dosaa[AaSaa kd-Lo saaO. maaohnataara paaTIla jayavanta dLvaI Ar]Na saaQaU jao. fI` Aaca-r iva. sa. KaaMDokr Qau`vaBaT\T, Ajaina narvaNao na^nsaI [fana,AMjaina narvaNao kona faolaoT, jaaotsnaa laolao jaof`I Aaca-r,AMjaina narvaNao ibaMdU BaT\T, AMjaina narvaNao sauQaa maUitaD^a. esa. ela BaOrppaa iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr iva. sa. KaaMDokr sauQaa maUita[. Aar. ba`oqavaoT, ilanaa saaohnaI maMgalaa inagauDkr D^a. iSavarama karMta,{maa kuLkNaIikrNa baodI,ilanaa saaohnaI baoTRI mahmaUdI, {maa kuLkNaID^a.esa. ela BaOrppaa,{maa kuLkNaIivakasa Kar]pa,vaMdnaa A~ao D^a.esa.ela BaOrppaa, {maa kuLkNaIsauQaa maUitalaansa Aama-sT/aMga ASaaok paaQyao f^M`k A^baga`ok, jyaaotsnaa laolao sTIva maaTI-naI,Aijata zakUr [yaana FlaoimaMga,Aijata zakUr [yaana FlaoimaMga, Ainala kaLo [-ra i~avaodI D^a.esa.ela BaOrppaa, {maa kuLkNaI[yaana FlaoimaMga,Aijata zakUr sauJaana AaJaadI,ivadulaa iTkokr baMDulaa caMd`rtnaa,saunaMda Amarapaurkr Jaomsa pa^Trsana,rvaInd` gauja-r A^ilasTr m^a@laInaI,ASaaok paaQyao A^ilasTr m^a@laInaI,ASaaok paaQyao jaoif` Aaca-r, ASaaok paaQyao r^abaIna kuk [yaana FlaoimaMga, Ainala kaLo naa. sa. [naamadar k^ pTna vaasaudova baolavalak r


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

B-­‐78 tyaacyaa baapaacaI TaMga B-­‐79 caaOqaa AMk B-­‐80 mahar B-­‐81 The 3 mistakes of my life B-­‐82 Five Points Someone B-­‐83 paalaKaI B-­‐84 ik laIMga if lDsa B-­‐85 D^alar bahU B-­‐86 sfaoT B-­‐87 maMdIra B-­‐88 pa`itaSaaoQa B-­‐89 jana ho vaaoLtau jaoqao B-­‐90 laoDIja ku pao B-­‐91 rahIcyaa svapnaaMcaa {lagaDa B-­‐92 doivak a B-­‐93 hirNa baalak B-­‐94 saunaIla ik naaro maaohk manaaoro B-­‐95 Agaitak AaiNa AdoSaI B-­‐96 d gaa^D A^af sma^ala qaIMgasa\ B-­‐97 d [na\ hoirTnsa Aa^f laa^sa B-­‐98 eka maarvaaDyaacaI gaaoYT. B-­‐99 pa`taIXaa B-­‐100 vaadL B-­‐101 paaDsa B-­‐102 PNaanaubaMQa B-­‐103 naaitacaramaI B-­‐104 naa^T ivada{]T maaya Da^Tr B-­‐105 iWdla B-­‐106 vhaya naa^T Aaya B-­‐107 paMKaaivanaa BararI B-­‐108 cak`IvaadL B-­‐109 ipataRPNa B-­‐110 AkrakaoTI ga^lana paaNaI B-­‐111 AazI AazI caaOsaYT B-­‐112 mahaEvaotaa B-­‐113 Aro saMsaar saMsaar B-­‐114 parIpautaIB-­‐115 pa`itaSaaoQa B-­‐116 ekMma B-­‐117 sad dotaI hImaSaIKaro B-­‐118 Ambaa[-- tauTlaolao paMKa B-­‐119 taDjaaoD B-­‐120 kaolhaTyaacao paaor B-­‐121 AanaMdI gaaopaaL B-­‐122 caik`vaadL B-­‐123 saimaQaa B-­‐124 imaraja B-­‐125 Alaa[-vh B-­‐126 rUmaalaI rhsya B-­‐127 vaRMda B-­‐128 [ja [T paa^isabala?

rama XaIrsaagar Syaama fDko SauBaa paorI caotana Bagata caotana Bagata id. baa maaok aSaI baaL Baagavata sauQaa maUita-, {maa ku Lk NaIAr]Na saaQau taara paMDIta, saunaIla gaMgaaopaaQyaaya Saujaataa jaaoga Sarta\caMd` mau> IbaaoQa Ainataa naayar, ApaNaa- vaolaNak r Baarta saasaNao sauroKaa karKaanaIsa maa. sa. Baagavata d. paa. paoMDsao sauBaaYa BaoMDo Ar]Qaita ra^ya, ikrNa dosaa[--, Anau: pa`a. paurSaao%tama doSamauKa.

Da^. gaIrIrI pa. jaaKaaoTIyaa. rNajaIta dosaa[Ainala Aazlao Anau: rama paTvaQa-na Da^. ivajayaa vaaZ maoGanaa paozo Anau: saaO. ilanaa saaohnaI pa`vaINa dvaNao vaRMda Baaga-vao Saryau QaaDI pa`Baakr paoMZarkr sauQaa maUtaIAinala bavaoEa`IQar maaDgauLkr sauQaa maUtaIpa`Baakr paoMZarkr [ravataI kvaoSaujaataa jaaoga imalaIMd baaokIla jaI. ko. pa`Qaana, Anau: Da^. Ramacand` ja. jaaoSaI

Ambaa[- Anau: savaItaa damalao ArUNa saaQau ikSaaor kaLo Ea`I. ja. jaaoSaI pa`Baakr paoMZarkr rNajaIta dosaa[baMDulaa caMd`rtnaa,saunaMda Amarapaurkr ipaAsa- paa^larID Anau: ASaaok paaqarkr gaaopaaL inalakMz daMDokr saumataI Xao~amaaMDo pa~kaSa kdma


129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

B-­‐129 B-­‐130 B-­‐131 B-­‐132 B-­‐133 B-­‐134 B-­‐135 B-­‐136 B-­‐137 B-­‐138 B-­‐139 B-­‐140 B-­‐141 B-­‐142 B-­‐143 B-­‐144

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

C-­‐1 C-­‐2 C-­‐3 C-­‐4 C-­‐5 C-­‐6 C-­‐7 C-­‐8 C-­‐9 C-­‐10 C-­‐11 C-­‐12 C-­‐13 C-­‐14 C-­‐15 C-­‐16 C-­‐17 C-­‐18 C-­‐19 C-­‐20 C-­‐21 C-­‐22 C-­‐23 C-­‐24 C-­‐25 C-­‐26 C-­‐27 C-­‐28 C-­‐29 C-­‐30 C-­‐31 C-­‐32 C-­‐33

doh Jaala candnaacaa gaNaurayaa AaiNa caanaI paDGavalaI pauNyataaoyaa tapaaovana pau~a Jaala vaOrI rmalaKauNaa Öarkocaa sauyaa-sta Aavata-na A^Dma Aaho manaaohr tarI d fa{uMTna hoD saulaXaNaa maaoihnaI rarMgaZaMga hsaro du:Ka

eoitahaisak paustakacao naaMva

SaqaI-na rajya raiKala rajyalaXmaI saMBaajaI Ea`ImaanayaaogaI yaugaMQar paavanaiKaMD dusaro mahayauw caaNaa@ya ba`mhavatasvaamaI Cavaa maM~aavaogaLa k`aMitamaagaa-varIla pa`vaasaI pauna:Eca hrI AaoMma\ maRtyaUMjaya ra{] sana\ AzraSao sa%taavana BaartaIya svaataM~ya laZyaaitala s~aIyaa sa%taavanna tao sa%taocaaLIsa 1 sa%taavanna tao sa%taocaaLIsa 2 iSaksta sardar baapaU gaaoKalao mhOsaUrcaa vaaGa Jaopa iEa`kRYNa C~apaita rajaiYa- Saahumaharaja raQaoya svaataM~yavaIr iva. da. saavarkr kanhaojaI AaMga`o vasa[-caI maaohIma 1857 cao svaataM~ya samar Da^. KaanaKaaojao naahI caIra d`aohpava-

rajaond` Kaor icaM. ~ya. Kaanaaolakr gaao. ina daMDokr pa`itaBaa raya laiXma pa`Baakr Kaanaaolakr Da^. taanaajaIrava caaorgao jaI. e. kuuLkNaIidnakr jaaoSaI saanaIyaa rtnaakr matakrI saunaItaa doSapaaMDo Aayanar^D Anau: maugqaa kiNak ivajayakumaar dLvaI paaru madna dLvaI pa`Baakr paoMZarkr Baa. d. Kaor laoKak vaasaudova baolavalakr nailanaI sahs~abauwo ivaEvaasa paaTIla rNaijata dosaa[iSavaajaI saavaMta rNaijata dosaa[iva. sa. vaaLIMbao Baa. d. Kaor maaQava saazo rNaijata dosaa[rNaijata dosaa[naa. sa. [naamadar AaJaad Anau:tauSaM kuLkNaIvaasaudova baolavalakr iSavaajaI saavaMta naa. sa. [naamadar naarayaNa koSava baohro maaodI Anau: vaasaMtaI fDko iva. sa. vaaLIMbao iva. sa. vaaLIMbao naa. sa. [-naamadar sadaiSava Aazvalao hirnaarayaNa AapaTo naa. sa. [-naamadar Saumaita Xao~amaaMDo taU. baa. naa[-k rNaijata dosaa[svaataM~yavaIr iva. da. saavarkr manaaohr maaLgaaMvakr ya. na. koLkr svaataM~yavaIr saavarkr vaINaa gavaNakr Ajaya JaNakr


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

C-­‐34 C-­‐35 C-­‐36 C-­‐37 C-­‐38 C-­‐39 C-­‐40 C-­‐41 C-­‐42 C-­‐43 C-­‐44 C-­‐45 C-­‐45 C-­‐47 C-­‐48 C-­‐49 C-­‐50 C-­‐51 C-­‐52

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D-­‐1 D-­‐2 D-­‐3 D-­‐4 D-­‐5 D-­‐6 D-­‐7 D-­‐8 D-­‐9 D-­‐10 D-­‐11 D-­‐12 D-­‐13 D-­‐14 D-­‐15 D-­‐16 D-­‐17 D-­‐18 D-­‐19 D-­‐20 D-­‐21 D-­‐22 D-­‐23 D-­‐24 D-­‐25 D-­‐26 C-­‐27 D-­‐28 D-­‐29 D-­‐30

paainapata vaa^saa- tao ihraoSaImaa marazI iryaasata KaMD 1 marazI iryaasata KaMD 2 marazI iryaasata KaMD 3 marazI iryaasata KaMD 4 marazI iryaasata KaMD 5 marazI iryaasata KaMD 6 marazI iryaasata KaMD 7 marazI iryaasata KaMD 8 naaJaI Basmaasauracaa {dyasta rajaa iSavaC~apataI pauvaa-Qarajaa iSavaC~apataI {<araQadusaro mahayauw svaataM~ya saMga`amaacao mahaBaarta kadMbarImaya iSavakala paraijata Aparaijata imaSana kSmaIr hOdrabaadcaI ica<arkqaa

ivaEvaasa paaTIla iva. sa. vaaLIMbao gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[gaaoivaMd saKaarama sardosaa[iva. ga. karKaanaIsa baabaasaahoba paurMdro baabaasaahoba paurMdro iva.sa. vaaLIMbao ga. pa`. pa`Qaana gaao. ina. daMDokr iva. sa. vaaLIMbao rvaIMd` daNaI QanaMjaya kuLkNaI-

carI~a ó AatmacarI~a ó AazvaNaI

paustakacao naaMva [Midra jao. Aar. DI. ek cataurs~a maaNaUsa Ta[-ma paasa e. paI. jao. Abdula klaama AaJaad ( ek vya@taIvaoQa ) yaSavaMtarava cavhaNa AatmacarI~a kRYNaakaz

ek haotaa kavh-r vaadLmaaqaa mayaada [rak caI k nyaa Aaya DoAr ik rNa baodI naotaajaI caak acaI KaucaInaaca ga Gaumaa AignapaMKa Abdula klaama naanaa fDNaivasaaMcao carI~a` Aaho manaaohr tarI Ta[-ma paasa maharaNaI vhI@TaorIyaa AazvaNaItalao A~ao maI AaiNa baalak vaI tasailamaa nasarIna maaJa ku vaarpaNa ko Saracao Saota k ahI AaMbaT k ahI gaaoD igargaava tao gaaorogaaMva jagaidSacaMd` basau Karo maastar Da^. salaIma AlaI kO fI AaiNa maI laXmaNa roYaa caaNaa@ya Aamacaa baapa Ana\ AamhI

laoKak k^qarIna f`^Mk Anau: ilanaa saaohnaI pa`a. maaQaurI Saanabaaga pa`aoitamaa baodI Aar. ramanaaqana yaSavaMtarava cavhaNa vaINaa gavaaNakr rama pa`Qaana jaIna sa^sana parmaoSa DMgavaala iva. sa. vaaLIMbao nasaImaa hurjaUk maaQavaI dosaa[Anau pa`a. maaQaurI Saanabaaga vaasaudova vaamanaSaas~aI Karo saunaItaa doSapaaMDo pa`aoitamaa baodI AaSaa k d-Lo Appaa parcauro paava-taIbaa[- zaoMbaro tasailamaa nasarIna Anau:maRNaailanaI gaDkrI naTvaya- maamaa paoMDsao SakuM talaa paraMjapao saaO. vaasaMitak a pauNataaMbaok r idlaIpa ku Lk iNaivaBaavarI iSar}rk r vaINaa gavaaNak r SaaOk ta kO fI Aar. ko. laXmaNa Anau: ASaaok jaOna Baa. d. Kaor Da^. narond` jaaQava


31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

D-­‐31 D-­‐32 D-­‐33 D-­‐34 D-­‐35 D-­‐36 D-­‐37 d-­‐38 D-­‐39 D-­‐40 D-­‐41 D-­‐42 D-­‐43 D-­‐44 D-­‐45 D-­‐46 D-­‐47 D-­‐48 D-­‐49 D-­‐50 D-­‐51 D-­‐52 D-­‐53 D-­‐54 D-­‐55 D-­‐56 D-­‐57 D-­‐58 D-­‐59 D-­‐60 D-­‐61 D-­‐62 D-­‐63 D-­‐64 D-­‐65 D-­‐66 D-­‐67 D-­‐68 D-­‐69 D-­‐70 D-­‐71 D-­‐72 D-­‐73 D-­‐74 D-­‐75 D-­‐76 D-­‐77 D-­‐78 D-­‐79 D-­‐80 D-­‐81

paaorvaya ek Asataao ibalDr Da^. salaIma AlaI dova jaaoBaUvarI caalalaa AmargaIta iQar]Baa[-jama\ jao. Aar. DI. Ho rtna Baartaacao lataa maMgaoSak r eosapaOsa gappaa dugaa-baa[-MSaI maI Bar]na paavalao Aaho gauptahor yauvarai&a naUr [naayataKalaI jaIvana pa`vaasa (spaaya ipa`nsaosa) k` aintasaUyaBaaogalao jao du:Ka yaalaa d DayarI Aa^f maorI bagapa`k aSavaaTa lataa maataI, paMKa, AaiNa Aak aSa iSaKaravar}na A ipa`nsaosa\ irmaoMma\basaAnaubaMQa smaRitacaI caaLIsa paanao baihYkR ta AamacaI k qaa ATlaibaharI vaajapaoyaI HRdyasqa tamaaSaa ivazabaa[-cyaa AayauYyaacaa jaaohar maayabaapa laXmaNa roYaa taRYaata- paiqak Aayadana Aaya DoAr ik rNa baodI &aata A&aata Aihlyaabaa[caak acaI KaucaImaataI, paMKa, AaiNa Aak aSa hsarI ikDnaI eka taoilayaanao eka sTuiDyaaocao AatmacarI~a Aaya DoAr ik rNa baodI caaNaakya Òdysqa doh Jaala caMdnaacaa Ajaba AaJaad mad- imaJaa- gaalaIba AaiNa daona hata vana laITIla ifMgar haITlar Aamacyaa AayauYyaataIlakahI AazvaNaI paaolaadI paur]Ya sardar paTola gaMgaavatarNa taaz kNaa iSavaajaI maharaja d ga`TosT SahonaSaha

rivand`naaqa Tagaaor sauQaIr inargauDk r vaINaa gavaaNak r rMgaasvaamaI paaqa-saarqaI Anua: laInaa saaohnaI inaSaa inarcaMdanaI, laInaa saaohnaI e. jaI. kR YNamaUtaI-,sauipa`yaa vak Ila maaQaurI Saanabaaga roKaa cavaro pa`itaBaa ranaDo maohr]nnaIsaa dlavaa[Ea`avanaI basaU , BaartaI paaMDo ivaEvaasa paaTIla AaSaa Aparad esa\. ela. snaayaDrma^na , SaaoBanaa iSak naIsa

saImaa BaanaU SaaMtaa SaoLko ,vaRMda ilamayao, saraoijanaI vaOV &aanaoSvar mauLo eDmaMD ihlarI gaayai~adovaI sauQaIr maaoGao AaSaa iTko k r Ar}Na saaQau dugaa-baa[- doSamauKa Anau: ku sauma kuLk iNajayaEa`I dosaa[Da^. Alaka maaNako yaaogaIraja baagaula laalajaI dosaa[- Anau: rmaoSa jaaoSaI Aar. ko. laXmaNa Anau: ASaaok jaOna raQaanaaqa svaaima {ima-laa pavaar parmaoSa DMgavaala ivanayaa KaDpaokr nasaImaa hurjaUk &aanaoSvar mauLo pad\majaa faTk igarIYa kubaor pa`Baakr parmaoSa DMgavaala Baa. d.Kaor Da^. Alaka maaNako rajaond` Kaor vasaMta paaotadar Da^. Iva. naa. Ea`IKaMDo maalaInaI caIMba Anau: maukuMd kalao-kr iva. sa. vaaLIMbao rmaabaa[- ranaDo kovala ek paMjaabaI Anau: ivaEvaasa BaaopaTkr dmayantaI narogala Anu: saunaMda marazo Da^. paI. ema\ ranaDo Da^. hmanta rajao gaayakvaaD naa. Sa.[-naamadar


82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

D-­‐82 D-­‐83 D-­‐84 D-­‐85 D-­‐86 D-­‐87 D-­‐88 D-­‐89 D-­‐90 D-­‐91 D-­‐92 D-­‐93 D-­‐94 D-­‐95 D-­‐96 D-­‐97 D-­‐98

saarIpaaz SaMKa AaINaiSaMpalao koSaracao Saota kqaa gaaOrIcaI ek Asataao baIlDr taaoMca maI lamaaNa Akiqata saavarkr sTIvh jaa^bJa mausaafIr AaQauinak yaugaataIla mahanaayak A^D.{jvala naIkma ivansTna caica-la Asaa baalagaMQava{BaI rahIlaoca kRYNadovaraya iJammaa vhaolgaa jaovha laala haotao

lailata laoKa ó laGauinabaMQa

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E-­‐1 E-­‐2 E-­‐3 E-­‐4 E-­‐5 E-­‐6 E-­‐7 E-­‐8 E-­‐9 E-­‐10 E-­‐11 E-­‐12 E-­‐13 E-­‐14 E-­‐15 E-­‐16 E-­‐17 E-­‐18 E-­‐19 E-­‐20 E-­‐21 E-­‐22 E-­‐23 E-­‐24 E-­‐25 E-­‐26 E-­‐27 E-­‐28 E-­‐29 E-­‐30 E-­‐31 E-­‐32

vasauQaa vaaGa naa. ga. Gaaoro naTvaya- maamaa paoMDsao saMpadna:ivaVabaaL,gaItalaI,vaMdnaa Baagavata Da^. sauQaIr ga. naIrgauDkr pa`Baakr paNaSaIkr Ea`Irama laagaU madna paaTIla vaa^lTr AayaJa^@sana Anau: ivalaasa saLuMko Acyauta gaaoDbaaolao pa`acaaya- baapaUrava dosaa[iva. ga. kanaITkr AiBarama BaDkmakr vaOSaalaI pardoSaI naa[-k Da.laXaInaarayaNa baaooLLI ivajayaa maohtaa iva. sa. vaaLIMbao

paustakacao naaMva rMgaroYaa baapa laokI jyaacaa tyaacaa pa`Ena mau_o AaiNa gau_o AapaNa saaro Ajau-na gaNagaaota hsavaNaUk nastaI {zazova gauNa gaa[-na AavaDI saMsmarNao BaartaIya saaihityak qaOlaIBar gaaoYTI gaaoYTI maaNasaaMcyaa vaa[ja A^MD Aadrvaa[ja ihrvaL Ajauna yaotaao vaasa fulaaMnaa ranafulao baTaTyaacaI caaL saaMgaavasao vaaTlao mhNaUna parmavaIr cak` taajaMtavaana Jagamagatyaa dunaIyaota maud`a laa[f sTa[-la mama- baMQaatalaI zova hI Aapta pa`kaSaacao gaaNao navaI JauLUk Tavaa caulyaavar saavar ro naga AaiNa namaunao AGaL paGaL

laoKak SaaMtaa SaoLko saMpaa: pad\majaa faTk, dIpaa gaaovarIkr, ivaVa ivaWMsa

ipa`yaa taoMDUlak r Aacaaya- A~ao va. pau. k aLo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo SaaMtaa SaoLko Da^. saunaIlakumaar lavaTo sauQaa maUtaI- Anau: laInaa saaohnaI sauQaa maUtaI- Anau: laInaa saaohnaI sauQaa maUtaI- Anau: laInaa saaohnaI iva. sa. KaaMDok r ,, saunaIla lavaTo ,, saunaIla lavaTo pau. la. doSapaaMDo SaaMtaa SaoLko [yaana karDaoJaao Anau: jyaaotsnaa laolao sauQaIr gaaDgaIL sauQaIr gaaDgaIL sauQaIr gaaDgaIL sauQaIr gaaDgaIL saMpaa: baaL saamaMta Ainala AvacaT Ar}Naa Zoro maMgalaa gaaoDbaaolao sauima~aa Baavao pa`vaINa dvaNao iSavaraja gaaolaopau. la. doSapaaMDo


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

E-­‐33 E-­‐34 E-­‐35 E-­‐36 E-­‐37 E-­‐38 E-­‐39 E-­‐40 E-­‐41 E-­‐42 E-­‐43 E-­‐44 E-­‐45 E-­‐46 E-­‐47 E-­‐48 E-­‐49 E-­‐50 E-­‐51 E-­‐52 E-­‐53 E-­‐54 E-­‐55 E-­‐56 E-­‐57 E-­‐58 E-­‐59 E-­‐60 E-­‐61 E-­‐62 E-­‐63 E-­‐64 E-­‐65 E-­‐66 E-­‐67 E-­‐68 E-­‐69 E-­‐70 E-­‐71 E-­‐72 E-­‐73 E-­‐74 E-­‐75 E-­‐76 E-­‐77 E-­‐78 E-­‐79 E-­‐80 E-­‐81 E-­‐82 E-­‐83

snaohaMikta Hstaacaa paa{]sa samaaMtar jaIvana AmaorIka samaasa maI AaiNa maaJaa dova AoimayaagaI fulao AaiNa kaTo hsavaNaUk AGaL paGaL vana fa^r d raoD KaaogaIrBartaI {rla saurla Admya ina_ yaa sauKaaMnaao maRtyau maaJyaa {MbarzyaavarI icakna saUpa fa^r d saaola Baaga 3 icakna saUpa fa^r d saaola Baaga icakna saUpa fa^r d saaola Baaga 2 icakna saUpa fa^r d saaola Baaga inavaDk pa`. ko. A`~ao Aapalyaa paUva-jaaMcao taM~a&aana Aapalyaa paUva-jaaMcao iva&aana pa`itaBaocyaa paa{]lavaaTa hsaNyaasaazI janma Aapaulaa AXaaMSa roKaaMSa marazI vaaga\mayaacaa (gaaLIva) [itahasa mau@kama SaaMitanaIkotana paUva-rMga gaaoLabaorIja AXaaMSa roKaaMSa AaoSana T/^Mgala sTuiDAao paaNyaacao paMKa mau> CMd kabaula byauTI skUla ek maaNaUsa ek idvasa pa`itaWMWI AaolaIsaukI gaMgaajaLI 4 gaMgaajaLI saavar ro 1 saavar ro 2 saavar ro 3 saavar ro 4 AanaMdaotsava jaaNaIvaaMcyaa jyaaotaI baTaTyaacaI caaL Aro saMskar saMskar dupaanaI AsahI

saMpaa: Ar}Na Saovatao vyaMk ToSa maaDgaULkr saunaItaa doSapaaMDo AnaIla AvacaT Jyaaotsnaa dovaQar iva. Sa. caaOgaulao saainayaa iva. sa. KaaMDokr pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo basaMta paurYaao<ama kaLo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo sauipa`yaa vakIla sauroSa vasaMta naa[-k KauSavaMtaisaMga, sauipa`yaa vakIla ja^k k^naiflD Anau: {Yaa mahajana ja^k k^naiflD Anau: {Yaa mahajana ja^k k^naiflD Anau: {Yaa mahajana ja^k k^naiflD Anau: {Yaa mahajana baaL saamaMta inarMjana GaaTo inarMjana GaaTo &aanaoSvar naaDkNaIpa`SaaMta AaYTIkr Ar}Na saaQaU pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo pau. la. doSapaaMDo Ar}Na saaQaU baaL Baagavata sauBaaYa AvacaT Ea`InaIvaasa iva. kuLkNaIpa`kaSa QauLo Dbaaora ra^D/Iga\ja Anau: {Yaa taaMbao h. maao. marazo AaSaa baagao Sa. naa. navaro Ea`I. baa. jaaoSaI Ea`I. baa. jaaoSaI pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pau. la. doSapaaMDo Da^. snaohlataa doSamauKa dugaa- Baagavata ipa`yaa taoMDUlak r


84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

E-­‐84 E-­‐85 E-­‐86 E-­‐87 E-­‐88 E-­‐89 E-­‐90 E-­‐91 E-­‐92 E-­‐93 E-­‐94

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

F-­‐1 F-­‐2 F-­‐3 F-­‐4 F-­‐5 F-­‐6 F-­‐7 F-­‐8 F-­‐9 F-­‐10 F-­‐11 F-­‐12 F-­‐13 F-­‐14 F-­‐15 F-­‐16 F-­‐17 F-­‐18 F-­‐19 F-­‐20 F-­‐21 F-­‐22 F-­‐23

{rla saurla svaataM~ya saMga`Mama &aata AaiNa A&aata dhSataIcyaa Cayaota duYkaL AavaDo savaa-Mnaa tauiJayaa jaataIcaa imaLao Aamha kaoNaI Aa^paroSana bla^k Ta^rna^Dao pau. la. ek saazvaNa naOPtyaokDlaa vaara hRdyaMgama\ vapauJaaAMtarIcao baaola

saMta vaaÈmaya

paustakacao naaMva Bai>saagar saMtasaUya- taukarama laaoksaKaa &aanaoEvar Bagavata\ gaItaa jaSaI Aaho taSaI saovaa saaQanaa iva$la maihmaa idvyatvaacaa saMspaSaFalgau Baaga 1 Ea`I samaqa- carI~aamaRta saaiva~aI jaaNaIva paavasacaa pa`omadIpa samaqa- sqaaipata dOvatao nama-do hrhr samaqa- sqaaipata dOvatao saMta bauiQdyaaoga AatmadSa-na AaiNa s~aI saMta idvyatvaacaa saMspaSakbaIr vaaNaI kmaa-caa isaQdaMta Bagavata\ gaItaa jaSaI Aaho taSaI &aanaIyaaMcaa rajaa icaMtaa krItaao ivaEvaacaI

iva&aana AaiNa maaihtaI

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

G-­‐1 G-­‐2 G-­‐3 G-­‐4 G-­‐5 G-­‐6 G-­‐7 G-­‐8 G-­‐9 G-­‐10 G-­‐11 G-­‐12 G-­‐13

paustakacao naaMva baara raSaI sa<aavaIsa naXa~ao kuMDlaI taM~a AaiNa maM~a 1 kuMDlaI taM~a AaiNa maM~a 2 navao Satak vaoQa payaa-varNaacaa payaa-varNa pa`duYaNa Far far vaYaa-paUvaIvasauMQara d jaa^ya Aa^f k^nsar SaaoQa vaodaMcyaa maUlasvar}paacaa yaXaaMcaI doNagaI kulaQama- kulaacaar maaJaa saaXaatkarI hasyaraoga

pau. la. doSapaaMDo iva. sa. vaaLIMbao taoja ena\ Qar paI. saa[-naaqa Anau: homanta kiNa-k saMklana: Baa{] marazo jaItaond` dIXaIta pau. la. doSapaaMDo maQaumaMgaoSa kiNa-k maQaumaMgaoSa kiNa-k va. pau. kaLao ivajayakumaar dLvaI laoKak vaasaudova gaao. saaomalavaar AanaMd yaadva AanaMd yaadva pa`BaUpaad svaamaI eknaaqa ranaDo vaasaudova gaao. saaomalavaar Da^. maaQava nagarkr vyaMkToSa gaao AapaTo saMga`ahk kO. paLNaITkr gaur}jaI Ea`I. ArivaMd rivana qa<ao svaaima satyadovaanaMd pa`maaod saMta Jagannaaqa kuMTo pa`maaod saMta svaamaI maaQavaanaMd pa`a. Da^.Ea`I. sabanaIsa Da^. maaQava nagarkr saMta kbaIr hIraBaa[- z@kr Anau: baLvaMta SaMkr kaSaIkr

pa`BaUpaad svaamaI pa`Baakr baagaula saunaIla icaMcaaoLkr laoKak paM. iksanalaala Samaava. da. GaaTo va. da. GaaTo inarMjana GaaTo inarMjana GaaTo inarMjana GaaTo inarMjana GaaTo inarMjana GaaTo Anaupakumaar Anau: pa`a. maaQaurI Saanabaaga Da^. r. pa. qa<ao jayaMta naarLIkr saaO. rtnapa`Baa jaaoSaI ABaya baMga


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

G-­‐14 G-­‐15 G-­‐16 G-­‐17 G-­‐18 G-­‐19 G-­‐20 G-­‐21 G-­‐22 G-­‐23 G-­‐24 G-­‐25 G-­‐26

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H-­‐1 H-­‐2 H-­‐30 H-­‐4 H-­‐5 H-­‐6 H-­‐7 H-­‐8 H-­‐9 H-­‐10 H-­‐11 H-­‐12 H-­‐13 H-­‐14 H-­‐15 H-­‐16 H-­‐17 H-­‐18 H-­‐19 H-­‐20 H-­‐21 H-­‐22 H-­‐23 H-­‐24 H-­‐25 H-­‐26 H-­‐27 H-­‐28 H-­‐29 H-­‐30

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4

I-­‐1 I-­‐2 I-­‐3 I-­‐4

AMtairXaacaavaoQa Hsata jagaava dova? Co parga`havarIla AMtaraLvaIr vaMSavaola kk-raoga hstaaXaravar}na svaBaava marazI AaDnaavao AMtaraLataIla Basmaasaur saMgaNak yauga RraSaIcak` iva&aanaacaI gar]Djaopa d. saayanTIfIk [MDIyana yauQd jaIvaaMcao

baala vaaÈmaya

sauQaa rIjabauD Da^. rmaa marazo baaL Baagavata maalataI karvaarkr ipa. ema\. baaosa ya. va paTvaQa-na Da^. ramagaaopaala saaonaI jayaMta naarLIkr Acyauta gaaoDbaaolao Sard {paaQyao jayanta naarLIkr Da^. e.paI.jao. Abdulklaama gaIrISa kubaor

paustakacao naaMva ikSaaoraMsaazI ivavaokanaMd baao@yaa saatabaaMDo AajaI AajaaobaaMcaI pa~ao Hasya ica~a ksao kaZavao? maugQaacaI rMgaIta gaaoYT Kaudkna hsaU baala paMcataM~a Baaga 3 vacana paaLNaarI hrNao kavaLodada gaaoYTI mahaBaartaataIla s~aI saMtaacyaa gaaoYTI iSavarayaacyaa SaaOya-kqaa Aaif`kotaIla saahsa ibarbalaacyaa gaaoYTI baKar ibammacaI taaoÉaaocaana paataaLlaIkcaI AdBaUta yaa~aa SyaamacaI Aa[fasTr foNao 2 fasTr foNao 3 fasTr foNao 4 fasTr foNao 5 saataa samaud`acaa saulataana baadSaaih jaasaud Aarsaa eka icanyaacaa jamaalagaaoTa Syaama paalhaL caMd`avar svaarI BaartaIya saNa AaiNa {]tsava paustakacao naaMva paalya vyai> matvaacaa kanamaM~a Asao GaDvaa maulaaMcao vya>Imatva CaoTIsaI baata ho vayaca vaoD Asata

laoKak

saolf holpa

svaaima yaaogaatmaanaMd idÊIpa pa`BaavaLkr saMpaa: sauroKaa paaNaMdIkr Syaama jaaoSaI jaI. e. kuLkNaIr. gaao. ÊagaU ~yaMbak paur]Yaao%tama qaaorata Ar]Na gaaoKalao saaO. taRptaI AMtarkr sauroSa Baaosalao pa``a. ivamala vaaNaI Ar]Na gaaoKalao rmaoSa mauQaaoLkr sauroSa Baaosalao jaI. e. kuLkNaI taotsaukao kusaoyaanagaI Anau: caotanaa gaaosaavaI Baa. ra. Baagavata saanao gaur}jaI Baa.ra. Baagavata Baa.ra. Baagavata Baa.ra. Baagavata Baa.ra. Baagavata Baa.ra. Baagavata Baa.ra. Baagavata ica. iva. jaaoSaI Baa.ra. Baagavata saanao gaur}jaI ica. iva. jaaoSaI Baa.ra. Baagavata D^a. kR. pa doSapaaMDo laoKak saMjaIva parLIkr Da^. rmaa marazo rajaIva taaMbao SauBaaMgaI Kaasainasa


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I-­‐5 I-­‐6 I-­‐7 I-­‐8 I-­‐9 I-­‐10 I-­‐11 I-­‐12 I-­‐13 I-­‐14 I-­‐15 I-­‐16 I-­‐17 I-­‐18 I-­‐19 I-­‐20 I-­‐21 I-­‐22 I-­‐23

Dbaovaalaa saMudr mana ca^paIyana vha ihtagauja taNaava yaugaataIla tar}Na ipaZISaI knnaD iSaka AamhI ballavaacaayaCaar Sabd Vavao Gyaavao ihtagauja taNaava yaugaataIla tar}Na ipaZISaI iDJaa[-na yauvar kirAr GargautaI AaOYaQao AaiNa {pacaar yaSa taumacyaa hataata ASaI hI [Mga`jaI [MjaInaIyarca vhayacaya 1 ivajayapaqa k`aoSaacao saulaBa ivaNakama dohbaaolaI svaBaava ivaBaava eka sau[-caI kramata eka taLyaata haotaI

kivataa ó gaItao ó gaJala

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

J-­‐1 J-­‐2 J-­‐3 J-­‐4 J-­‐5 J-­‐6 J-­‐7 J-­‐8 J-­‐9 J-­‐10 J-­‐11 J-­‐12 J-­‐13 J-­‐14 J-­‐15 J-­‐16 J-­‐17 J-­‐18 J-­‐19 J-­‐20 J-­‐21 J-­‐22 J-­‐23 J-­‐24

paustakacao naaMva kanaaosaa saptarMga naXa~aaMcao doNao AazvaNaItalyaa kivataa Baaga 1 r}pagaMQaa AazvaNaItalyaa kivataa Baaga 2 AazvaNaItalyaa kivataa Baaga 3 AazvaNaItalyaa kivataa Baaga 4 JaMjaavaata elgaar rMga maaJaa vaogaLa naoNaIvaocaI AXaro ivacaaraoLI AaiNa tarIhI maI karvaa naacao gaNaoSau naacao gaNaoSau AanaMdacao inaima<a gaMQaKauNaa tauJao gaIta gaNyaasaazI sarsvataI ivacaarQaara maaOnaacaI BaaYaaMtaro gaJala Alagad

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4

K-­‐1 K-­‐2 K-­‐3 K-­‐4

paustakacao naaMva naa^T gaa^na ivaqa d ivaMD naTsama`aT taI fularaNaI ica~avaoQa

Ea`InaIvaasa paMDIta sauBaaYa jaaoSaI Da^. rmaa marazo AMjalaI narvaNao saaO. sarsvaita rIjabaUD Ea`I pa`Baakr dovasqaLI saMjaIva parLIkr AMjalaI narvaNao Ea`InaIvaasa paMDIta Da^. sauBaaYa ranaDo iSava Kaora pa`a. ena\. DI. AapaTo Da^. Ea`Irama gaIta AivanaaSa Qamaa-dIkarI sauSaIlaa pavako, ivajayaa kULkNaIAMjalaI paoMDsao Da^. AanaMd naaDkNaIsauSaIlaa pavako, ivajayaa kULkNaIDa^. naItaa saavaMta laoKak tau. SaM. kuLkNaI-, saMpaa. rivaMd` ikMbahunao sauroSa BaT AartaI pa`Bau saMpaa. paÔakr mahajana, idnakr bavao-, rmaoSa taoMDulakr

sauroSa BaT saMpaa. paÔakr mahajana, idnakr bavao-, rmaoSa taoMDulakr saMpaa. paÔakr mahajana, idnakr bavao-, rmaoSa taoMDulakr saMpaa. paÔakr mahajana, idnakr bavao-, rmaoSa taoMDulakr

ica~apaT ó naaTk

sauroSa BaT sauroSa BaT sauroSa BaT saMidpa Karo pa`kaSa QauLo saaOima~a Gajala saagar pa`itaYzana pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao maMgaoSa paaDgavakr sarsvataI rIjabaUD saMdIpa Karo maMgaoSa paaDgavakr rvaInd` AavaTI laoKak ivaEvaasa paaTIla iva. Vaa. iSarvaadkr pau. la. doSapaaMDo sadanaMd gaaoKalao


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K-­‐5 K-­‐6 K-­‐7 K-­‐8 K-­‐9 K-­‐10 K-­‐11 K-­‐12 K-­‐13 K-­‐14 K-­‐15 K-­‐16 K-­‐17 K-­‐18

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4

L-­‐1 L-­‐2 L-­‐3 L-­‐4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

L-­‐5 L-­‐6 L-­‐7 L-­‐8 L-­‐9 L-­‐10 L-­‐11 L-­‐12 L-­‐13 L-­‐14 L-­‐15 L-­‐16 L-­‐17 L-­‐18 L-­‐19 L-­‐20 L-­‐21 L-­‐22 L-­‐23

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M-­‐10 M-­‐2 M-­‐3 M-­‐4 M-­‐5 M-­‐6 M-­‐7 M-­‐8 M-­‐9 M-­‐10

Gagana Baoid svargaMgaocyaa kazavartaI if`jamaQyao zovalaola pa`oma paa^paka^naAamaca naaMva baabaurava pa`arMBa, basasTa^pa va [tar ica~a smaRita dovara[cyaa saavalaIta naaMva Aaho caaLbaokI ipa`ya papaa Ea`Iyauta saamaanya maaNaUsa Smaa[-la plaIja eka KaoLIyaanao naa^T gaa^na ivaqa d ivaMD

ivaivaQa paustakacao naaMva

yaUgaaMtar ihMdU Ea`Iyauta gaMgaaQar iTparo vyaiqata manaanaI saaMgaavasa vaaTta kI… Vaarsa hao{] AiBamanyaucao d hMga`I spaIrIT hsaNyaacaa taasa paihlaa idlaKaulaasa baataicata k`IkoTpaTuMSaI hsaNyaacaa taasa dusara KaroKauro AayaDa^lasa\ Baaga 2 naapaasa maulaaMcao pa`gaitapaustak ibaiJanaosa maharajao Assala marazI ibaga baa^sa rajayaaoga maanava jaataIcaI kqaa ifrvaIlao Ananta saMskRtaI eosapaOsa gappaa dugaa-baa[-MSaI kqaa, saMklpanaa AaiNa samaIXaa dohbaaolaI saulaBa jyaaotaIYa Saas~a Aqaa-ta kqaa maarutaI {VaogaacaI paustakacao naaMva ijahad gaaMQaIhtyaa AaiNa maI BaartaIya faLNaIcao ganhogaar vau[ d naoSana A ka^la TU Aa^nar kuMpaNaapailakDlaa doSa paakIstaana ka^lanaI 1965 Baarta paak yauw paihlaI forI Aaya esa Aayacyaa karvaayaa barak Aaobaamaa

vasaMta kainaTkr sadanaMd gaoKalao Saicana kuMDlakr sauipa`yaa vakIla iva . vaa iSarvaaDkr Ar}Na saaQaU pa`kaSa QauLo Da^. AanaMd naadkNaIivajaya paaDLkr pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao pa`vaINa dvaNao idlaIpa pa`BaavaLkr ivaEvaasa paaTIla laoKak

rajakIya

yaSavaMtarava cavhaNa Da^. iSarIYa gaaopaaL dosapaaMDo idlaIpa pa`BaavaLkr TI. ena\. SaoYana AnauraQaa gaaoro caala-sa\ Hyau rmaoSa maMi~a Warkanaaqa saMjagaIrI rmaoSa maMi~a Sauhasa kuLkNaISaovatao igataa iparamala Anau: ASaaok jaOna AanaMd AvaQaanaI Svaaima ivavaokanaMd Da^. honrI qaa^masa anau: sanogaurujI ifraoja ranaDo [ravataI kvaopa`itaBaa ranado sauQaa jaaoSaI AMjalaI paoMDsao saMpaadk: kRYNaajaI iva$la saaomaNa Acyauta gaaoDbaaolao Aar. saI. Baaga-va Anau: jaa^na kaolaasaao laoKak sauhasa maujaumadar gaaopaaL gaaoDsao Da^. ra. ma. Laoihyaa Naanaa palaKaIvaalaa,iva. sa, vaaLIMbao jasavaMta isaMga,ASaaok paaQyao mainaYaa TIkokr isawaqa- paarQao rama pa`Qaana padma SamaasaMjaya AavaTo


11 12 13

M-­‐11 M-­‐12 M-­‐13

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N-­‐1 N-­‐2 N-­‐3 N-­‐4 N-­‐5 N-­‐6 N-­‐7 N-­‐8 N-­‐9 N-­‐10 N-­‐11 N-­‐12 N-­‐13 N-­‐14 N-­‐15 N-­‐16 N-­‐17 N-­‐18 N-­‐19 N-­‐20

samaaja sahayya raYT/rXaNa gaaQaInantarcaa Baarta faLNaIcao h<yaakaMD paustakacao naaMva svayapaak Gar hoca AaraogyaQaama caayanaIja ku k rI (icaMgaCana)

O-­‐1 O-­‐2 O-­‐3 O-­‐4 O-­‐5 O-­‐6 O-­‐7 O-­‐8 O-­‐9 O-­‐10 O-­‐11 O-­‐12 O-­‐13 O-­‐14 O-­‐15 O-­‐16 O-­‐17

P-­‐1 P-­‐2 P-­‐3 P-­‐4 P-­‐5

Da^. ikrNa AaMbaokr saaO. vasaumataI Qaur} Da^. hrIkRYNa baaKar} Da^. maalataI karvaarkr kmalaabaa[- Aaogalao kmalaabaa[- Aaogalao

A^qalaoiTk Aahar r}icara Baaga 1 r}icara Baaga 2 maQaUmaoh ek Aavhana HRdya ivakar inavaarNa vajana kmaI krNyaasaazI yaaogasaaQanaa kaya-magna laaokaMsaazI yaaogasaaQanaa paazduKaI GaalaivaNyaasaazI yaaogasaaQanaa

Da^. Ar}Naa jaOna Da^. ASaaok ibarbala jaOna

saaOMdya- AaiNa taar}Nya iTkavaNyaasaazI yaaogasaaQanaa

taNaava maui>saazI yaaogasaaQanaa AaraogyaasazI yaaogasaaQanaa managaMgaocyaa kazavartaI AaraogyaasaazI yaaoga JaTpaT TIfIna JaTpaT TIfIna Aahar Aaraogya caaLISaI naMtarcaI vaaTcaala

pa`vaasa vaNa-na

SauBada gaaogaTo Barta zakUr, sauBaaYa daMDokr ivajayaalaiXma haotaa,Ar}MQaita mahaMbaro ivajayaalaiXma haotaa,pa`SaaMta taLNaIkr ivajayaalaiXma haotaa,pa`SaaMta taLNaIkr Barta zakUr, sauBaaYa daMDokr maMgaoSa kaSyapa Da^. rmaa marazo sadaSaIva pa`. inaMbaaLkr saaO. Ar}MQataI A. doSapaaMDo saaO. Ar}MQataI A. doSapaaMDo Da^. h. iva. sardosaa[Da^. sauBaaYa daMDokr

paustakacao naaMva saoilaiba`TIja\ DosTInaoSana ApaUvaa-[gaaqaa [-raNaI calaa kUmaaA^MUlaa [-ijaptaayaana gaaqaa [-raNaI maaJa laMDna rmaoSa maMi~a yaaMcaI pa`vaasa vaNa-na maaJaI maulauKagaIrI maok\isakao pavaba`mhpau~aocyaa iknaa%yaa iknaa%yaanao BaartaataIla ABayaarNyao koinayana safarI inasaga- yaa~aa Qa`uva pa`doSaata ijavaaBaavacaa gaaovaa nama-da parIk`maa

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5

laoKak

inasagaao-pacaar lahana maulaaMcyaa AaharasaazI

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aahar

jayaMta Aazvalao ramacand` gauha Anau: Saarda maaQava gaaoDbaaolao

laoKak

paaOraiNak

jayaEa`I dosaa[pau. la. doSapaaMDo maInaa pa`BaU vaasaMita GaOsaasa maInaa pa`BaU maInaa pa`BaU maInaa pa`Ba maInaa pa`Ba imailaMd gauNaajaI MmaInaa pa`Bau maInaa pa`Bau Ainala damalao Ainala damalao Ainala damalao Ainala damalao maQau maMgaoSa kiNa-k BaartaI zakUr

paustakacao naaMva saMpaUNa- mahaBaarta KaMD saMpaUNa- mahaBaarta KaMD saMpaUNa- mahaBaarta KaMD saMpaUNa- mahaBaarta KaMD saMpaUNa- mahaBaarta KaMD

1 2 3 4 5

laoKak saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

P-­‐6 P-­‐7 P-­‐8 P-­‐9 P-­‐10 P-­‐11 P-­‐12 P-­‐13 P-­‐14 P-­‐15 P-­‐16 P-­‐17 P-­‐18 P-­‐19 P-­‐20 P-­‐21 P-­‐22 P-­‐23 P-­‐24 P-­‐25 P-­‐26 P-­‐27 P-­‐28 P-­‐29 P-­‐30 P-­‐31 P-­‐32 P-­‐33 P-­‐34 P-­‐35 P-­‐36 P-­‐37 P-­‐38 P-­‐39 P-­‐40 P-­‐41 P-­‐42 P-­‐43 P-­‐44 P-­‐45 P-­‐46 P-­‐47 P-­‐48 P-­‐49 P-­‐50 P-­‐51 P-­‐52 P-­‐53 P-­‐54 P-­‐55 P-­‐56

saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 6 saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 7 saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 8 saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 9 saMpaUNa- mahaBaarta KaMD 10 Ea`I. saMta taukarama gaaqaa Ea`I. saMta taukarama gaaqaa Ea`I. saMta taukarama gaaqaa Ea`Imad\ Baagavata 1 Ea`Imad\ Baagavata 2 Ea`Imad\ Baagavata 3 Ea`Imad\ Baagavata 4 Ea`Imad\ Baagavata 5 Ea`Imad\ Baagavata 6 Ea`Imad\ Baagavata 7 Ea`Imad\ Baagavata 8 Ea`Imad\ Baagavata 9 Ea`Imad\ Baagavata 10 Ea`Imad\ Baagavata 11 Ea`Imad\ Baagavata 12 Ea`Imad\ Baagavata 13 Ea`Imad\ Baagavata 14 Ea`Imad\ Baagavata 15 Ea`Imad\ Baagavata 16 yaaoga vaisaYz Baaga 1 yaaoga vaisaYz Baaga 2 yaaoga vaisaYz Baaga 3 yaaoga vaisaYz Baaga 5 yaaoga vaisaYz Baaga 6 yaaoga vaisaYz Baaga 7 yaaoga vaisaYz Baaga 8 yaaoga vaisaYz Baaga 9 Ea`I vaailmakI ramaayaNa 1 Ea`I vaailmakI ramaayaNa 2 Ea`I vaailmakI ramaayaNa 3 Ea`I vaailmakI ramaayaNa 4 Ea`I vaailmakI ramaayaNa 5 Ea`I gaNaoSa kaoSa ha hao[-la dana pasaavaao Ea`Imata\ Bagavad\gaItaa &aanaoSaaMcaI saMjaIvana samaaQaI kzaopa inaYad AmaRtaanauBava AatmasaaXaatkar Ea`Imata\ Bagavad\gaItaa jaIvana ek sauMdr {tsava kRYNa paUNa- paurYaao<ama eknaaqa carI~a pa`vacanao saQak saMvaad manaaomanaI

saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr Ea`I. pa`. na. jaaoSaI Ea`I. pa`. na. jaaoSaI Ea`I. pa`. na. jaaoSaI

saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saMskRta saMihtaa vaasaudova Saas~aI paNaSaIkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Baalabaa koLkr saM. Amarond` gaaDgaIL iSarIYa kvaDo A.sa. jaaoSaI svaaima icanmayaanaMd ivaYNaubauvaa jaaoga Bai>vaodanta svaaima Bai>vaodanta svaaima Ea`I. Ea`I. rvaISaMkr svaamaI pa`Baupaad Ea`I. navacaOtanya maharaja svaamaI maaQavaanaMd rtnapa`Baa rivand` jaaoSaI


57 58

P-­‐57 P-­‐58

Qama-Xao~ao kuruXao~ao kma-yaaoga

k`maaMk isqaraMk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q-­‐1 Q-­‐2 Q-­‐3 Q-­‐4 Q-­‐5 Q-­‐6 Q-­‐7 Q-­‐8 Q-­‐9

vaaiYa-k maaisako paustakacao naaMva

AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d AMtanaa-d

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

svaamaI maaQavaanaMd svaamaI maaQavaanaMd laoKak

List of Mitramandal Library Books 20130728  

List of Mitramandal Library Books 20130728