Page 1

ima~amaMDL baMgaLUr} maaisak Mitramandal Bengaluru Monthly

kxT\Ta pauYpa paihlao jaanaovaarI 2013 Editorial Contact: editor@mitramandal.in

Website: www.mitramandal.in Facebook: mitramandalbengaluru@groups.facebook.com Yahoo Group: mitramandal_indiranagar@yahoogroups.com email: mitramandal.bengaluru@gmail.com Katta Logo Graphic & Composition Š Mahesh 2013


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013 vaOcaairk

‘balaSaalaI Baartaacao svapna saakxarNaaro iSaXaNa’ pa`a. esa. jaI. sabanaIsa 'pac`ailata iSaXaNa paQdtaIta Aamaluaag `a badla Jaalaa paaihja'o, ho vaa@ya svaata~Myaa<oar kxalaata AapaNa Anakox vaL o a ekoxl oa Aah.o svata~Ma Baartaac oa SaOXaiNakx QaaroNa zrivaNyaasaazI Aajavar Anakox Aayaagoa namoal oa galoa.o yaamaQy oa Da^. raQaakYRNana, Da^.kxazoarI yaaMcyaa AQyaXataKoaalaI namoalaloyaa AayaagoaaMcaa {llaKoa kxravaa laagaloa. tyaanatMar 1986 maQy oa 'raYT/Iya QaaroNa pa~a' AiQakxRtairtyaa jaarI kxrNyaata Aala.o tyaacaI AmMalabajaavaNaI kxrNyaacaa inaNay-a GaNoyaata Aalaa. paZuo tyaatahI kxalapartv oa badla kxrNyaata Aala.o As oa AaNaKaIhI badla hatoa rahtaIla. tas oa hatoa rhaN oa sayMaiu>xkx Aaho. kxarNa nadI vaahtaa vaahtaaca jaSaI SaQud hato oa tasao SaOXaiNakx QaaroNa pav`aaihta haNoyaataca AadS -a SaOXaiNakx QaaroNaacaI ibaj oa saazvalaI galoaI Aahtoa. evaZo sagaLo GaDta AsanUahI Aajacyaa SaOXaiNakx AakxRtaIbaQMaamaL u o iSaXaNa Xa~oaataIla samasyaa sapMalaloyaa naahIta. tyaMacyaa kxarNaaMcaa ivacaar iSaXaNa ta&aaMcyaa manaata satata caal Ua Asataa.o AsaahI ekx ivacaar vya>x kxolaa jaata oa kxI, Aapalyaa iSaXaNa paQdtaIvar, AjanUahI ibai`TSakxalaIna makoxa^l oa saahboaaMcyaa SaOXaiNakx QaaroNaaMcaI Capa Aah.o naakoxrvag -a tayaar kxrNyaacyaa {_Soaan oa ibai`TSaaMnaI SaOXaiNakx QaaroN oa AaKalaI. taI zrvataanaa ibai`TSaaMcaa {_Soa Aapalaa dSoa saKua samaQRd vhavaa, sasuasMkxRta vhavaa Asaa kxQaIca navhtaa. tyaaMnaa yaruaiopayana samaajaac oa kxaDo kxaOtakux kxrNaaraa naakoxrvag -a hvaa hatoaa. tyaacaa pairpaakx mhNanUa BaartaIya samaajaata naakoxrI kxirtaa iSaXaNa hI sakMxlpanaa _ZmalUa JaalaI Aah.o iSaXaNaac oa Karo pay`aajoana kxaya Aaho ? yaaba_la pat`yakoxacyaa manaata spaYTtaa Asaayalaa hvaI. vya>xIlaa kxayaX-ama banavaloa va yaSasvaI jaIvana jagaNyaacaI _YTI d[ol-a ASaa iSaXaNaacaI Aaja Ka%yaa Aqaan- oa garja Aah.o iSaXaNaamaL u o maaNasaalaa Aapalyaa paZuIla samasyaaMc oa inarakxrNa kxrtaa Aal oa paaihja.o mhNanUa iSaXaNaamaQy oa icatManaiSalataa paaihja.o iSaXaNaan oa maaNasaacaI AakxlanaSa>xI, gah`NaSa>xI va QaarNaaSa>xI vaaZlaI paaihja.o kxolaloyaa AByaasaavar svata~Ma ivacaar kxrtaa Aalaa paaihja.o tyaatanUa manaata kxahI paE`na

inamaaN-a Jaal oa paaihjatoa. tyaacaI {<ar SaaQoaNyaacaI Xamataa iSaXaNaan oa inamaaN-a kxolaI paaihja.o samajalaloaa AByaasa svata :cyaa Sabdata maaMDtaa Aalaa paaihja.o imaLalaloyaa iSaXaNaatanUa vya>xIcaa savaagM-aINa ivakxasa haNo oa ApaioXata Aah.o Aapalyaa dSoaata Qaaimak-x, vaaMiSakx va saaMpad`aaiyakx ivaivaQataa Aah.o tyaamaL u o [q oa saaMskxRitakx ivaivaQataa AsaN oa Apairhay -a Aah.o hI vastaiusqataI isvakxar]na imaLalaloyaa iSaXaNaan oa maaNasUa AapasaataIla Badoapat`aI saihYN Ua banalaa paaihja.o As oa GaDl oa tarca Badoavar AaQaarlalo oa saamaaijakx saGMaY -a kxmaI havo Ua SakxtaIla. raYT/ pamo`a vaaZIsa laagaloa. saiuSaiXata maaNasUa ha sasuakMxRta Aaho As oa ica~a samaajaalaa idsal oa paaihja.o paNa Aaja idsat oa kxaya ? tar saGMaTIta ganuhgoaarI, Aaiqak-x GaaToaL.o yaata taqaakxiqata saiuSaiXataaMcaa sahBaaga savaacM-yaa paZuo yatoaa.o evaZcMa navho tar dhSatavaad GaDvanUa AaNaNyaata {cca iSaiXata ta~Ma&aaMcaa sahBaaga idsataa.o paOSaacyaa hvyaasaapaaToI kxahI pai`taiYzta maDMLI AsaBya vatan-a kxrtaanaa idsataata. samaajaata idsata AsalaloaI naOitakx malUyaaMcaI GasarNa hI baaba icatMacoaI banalaI Aah.o yaavar{paayamhNanUa'malUyaaiQaiYztaiSaXaNaacaa'Aagah` Qarlaa jaataa.o kxarNa malUya ivarhIta &aana ho samaajaacyaa AistatvaasaazI Gaatakx Aaho hI vastaiUsqataI laXaata GatoalaI paaihja.o AapaNa AapalaI paarpMaairkx iSaXaNapaQdtaI, svaata~MyapavU -a kxalaataIla galuaamaigarImaL u o ivasarla oa Aahatoa. tas oa ha{o] dtoaa kxamaa naya.o malUyaaiQaiYzta iSaXaNaacaa AgMaIkxar kxr]na AapaNa saa%yaa jagaapaZuo AadS -a SaOXaiNakx pai`kx`yacoaa vastapuaaz zvoalaa paaihja.o sagaLyaa dSoaata Aaja KaajagaIkxrNa, {darIkxrNa va jaagaitakxIkxrNa (Kaa{]jaa) yaac oa vaaro vaahta Aahtoa. yaa navaIna pairisqataIta Baarta mahasa<aa haNoyaac oa svapna pahata Aah.o Aalaloyaa yaa AavhanaaMnaa saamaaroo jaaNyaacaI Xamataa tar]NaaMta inamaaN-a kxrNaarI iSaXaNa vyavasqaa AsalaI paaihjao. Aapalao ivaVaqaI-

2


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

‘balaSaalaI Baartaacao svapna saakxarNaaro iSaXaNa’ cont... jagaataIla kxaNoatyaahI dSoaata galo oa tarI Aapalyaa baQudIcaI camakx daKavanUa jagaata BaartaacaI kIxtaIQ-vajaa fDkxvaDta zvoataIla As oa iSaXaNa tyaaMnaa imaLal oa paaihja.o vastatua: iSaXaNa ho manaYuyaSa>xIcyaa ivakxasaac oa saaQana Aah.o maaNasaac oa SarIr, mana AaiNa baQudI yaaMcaa ivakxasa iSaXaNaan oa Jaalaa paaihjao. ASaa iSaXaNaanao maaNasaalaa svata:caI AaL o Ka hao{] Sakxola. tyaacyaa manaata svata: ivaYayaIca navho tar ivaEvaaivaYayaI ija&aasaa inamaaN-a JaalaI paaihja.o 'maI mhNaj oa kxaNoa? ivaEva kxs Ma inamaaN-a JaalayMaacaI{<arSoaaQoataaAalaIpaaihjatoa.kxovaL Aqaaj-anaasaazI vya>xIlaa tayaar kxrNaaro iSaXaNa paruso oa naahI. ivaKyaata tatva&aanaI saa^kx`ToIsa mhNaal oa hato oa kxI Know thy self hcoa KarM iSaXaNa. mhNaj oa 'sva' caI AaL o Ka kxr]na dto oa tao iSaXaNa. 'sva' caI AaL o Ka mhTl Ma kxI kxahItarI gaZU Aaho As oa vaaTNyaac oa kxarNa naahI. 'sva' caI AaL o Ka mhNaj oa svata:maQaIla XamataaMcaI jaaNaIva haNoa.o svata:maQaIla gaNua AaL o KaNa,o svata:maQaIla balasqaan oa samajaNa.o [takxa saaQaa sarL Aq -a 'sva' cyaa AaL o KaIta AtMaBat-Ua Aah.o ekxda maaNasaalaa svata:caI AaL o Ka JaalaI kxI tyaalaa Aapal oa gaNuadaYoa kxLtaIla. maga gaNuaaMcaa gaNuaakxar kxr]na va daYoaaMcaa Baagaakxar kxr]na Aapala vyai>xmatva sadaYoa kxrtaa yao[l-a. As oa GaDl oa galo oa kxI, ivaVaqyaal-aa svata:cyaa jaIvanaacaI [maarta Aapalyaa AgMaIBatUa gaNuaaMvar baaMQataa ya[ol-a. dsua%yaaSaI taluanaa kxrta jagaN Ma va AapaNa tyaac oa saarK oa naahI mhNanUa nyanUagaDM baaLgaN oa As oa haNoaar naahI. Aaja maaNas oa taluanaa kxrta jagataata ha Ayaagoya iSaXaNaacaa pairpaakx Aah.o {malatyaa vayaataIla pat`yakox maluagaa Agar maluagaI sav -a saaQaarNa (samaana) baQudIma<aa Ga{o]na janmaalaa Aalalo oa Asataata. Asa Asal Ma tarIhI jaIvanaacyaa laZa[t-a kxaMhI malU oa paZu jaataata va kxaMhI maagao paDtaata. yaacao maKuya kxarNa mhNajao Ayaagoya Xa~oaacaI

inavaD. kxaNoaacaI baQudI kxaNoatyaa Xa~oaata caalaloa ho tyaacyaa AgMaBatUa gaNuaaMvar AvalabManUa Asata.o paNa 'sva' caI AaL o Ka na JaalyaamaL u o eKaada Balaa maaNasUa kxuzlyaa tarI naavaDtyaa Xa~oaata jaavanUa paDtaa.o maga jaIvanaBar paScaattaapa kxrNyaacaI vaL o yatoa.o tyaaca jaIvana inarsa ha{o]na jaata.o mhNanUa paalakxaMnaI Agar iSaXakxaMnaI ivaVaqyaanM-aa tyaaMcyaa AavaDIc oa va tyaaMcyaa sapUta gaNuaaMnaa vaava dNoaaro kxayaX-a~oa imaLvaUna dNoyaasa maagad-San-a kxrava.o kxovaL eKaady\aa vyaavasaaiyakx Xa~oaacaI calataI Aah,o mhNanUa tyaata Aapalyaa paalyaaMnaa ZkxlanUa dvo Ua naya.o tyaatanUa tyaacyaa vyai>xmatvaacaa BagMa hatoaa.o pat`yakox ivaVaqyaal-aa svata:c oa As oa ekx svata~Ma vyai>xmatva Asata.o mhNanUa tyaalaa imaLta Asalaloyaa iSaXaNaatanUa tyaaca SarIr, mana va baQudI yaaMcaa satMaiulata ivakxasa saaQalaa galoaa paaihja.o As Ma GaDl Ma tarca kxaNoatyaahI AavhanaaMnaa saamaaroo jaaNyaacaI taakxd tyaa ivaVaqyaam-aQy oa inama -a Na ha[ol-a. mhNanUa ivaVaqyaac-yaa savaagM-aINa ivakxasaakxrItaa pacMamaKuaI vya>xI ivakxasa ho sa~Ua iSaXaNaatanUa saakxar vhayalaa paaihja.o pacMamaKuaI vya>xI ivakxasaata SaarIirkx, maanaisakx, baaOiQdkx, Baavainakx va AQyaaitmakx ivakxasa haNo oa ApaioXata Asata.o Aqaat-a ho iSaXaNa kxovaL SaaLa kxa^lajoamaQanUa imaLloa As oa navho tar tyaacaI saru]vaata baalavayaataIla sasMkxarapaasanUa hatoa rhata.o inaragoaI va kxayaX-ama SarIr ho savaagM-aINa ivakxasaac oa pam`aKua AgMa Aah.o mhNanUa AByaasakx`maata yaagoa iSaXaNaacaa AtMaBaav-a kxolaa paaihja.o yaagoaasan oa va paN`aayaama yaacyaa AByaasaan oa maaNasaalaa Aaragoya paa`pta hato oa evaZcMa navho tar tyaacyaa mana va baQudIcaa ivakxasa hatoaa.o svaBaavataaca maaNasaac oa mana cacMala Aah.o yaagoaamaL u o t oa sayMaimata hatoa.o tyaamaL u o AByaasa kxrtaanaa mana ekxag `a hatoa naahI. &aanaajanaat-a namoakxI hIca

3


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

‘balaSaalaI Baartaacao svapna saakxarNaaro iSaXaNa’ cont... ADcaNa Asata.o tyaakxrItaa manaapayatM-a paahocataa Aal oa paaihja.o

maaNasaacaa baQudyaaMkx ( Intelligence quotient ) vaaZtaa.o ASaa

tyaasaazI Svasana sasMqacoaI caaMgalaI madta hatoa.o SvaasaacaI gataI va KaaloaI manaataIla ivacaaraMvar AvalabManUa Asata.o raga laaBoaacyaa AaQaIna AsaNaa%yaa maaNasaacyaa SvaasaacaI gataI jalad Asata.o ekxda Svaasa samajalaa kxI mana samajaayalaa saapo oa paDta.o Svaasaavar laXa kxoiMdt`a kxrayalaa iSakxlao kxI mana AapaaA o apa ekxaga` vhayalaa laagata.o ekxaga` ica<aan oa kxolalo oa kxaNoataohI kxama {<ama djaac- oa hatoa.o mhNanUa mana ekxaga` kxrNyaacaI kxlaa Avagata kxolaI paaihjao. kxarNa Connection of mind is law of yaagoa yaa Sabdata 'yajua' ha Qaat Ua Aah.o 'yajua' mhNaj oa jaaDoNa.o tavohMa yaagoa saaQanatoanUa vya>xIc oa samaajaaSaI va payaay-aan oa ivaSvaaSaI

maaNasaalaa jaIvanaata yaNoaar Aavhana sahja paloataa yaNo oa Sa@ya hatoa.o hI maaNas Ma svata:cyaa kxaSoaata kxQaI r]tanUa basata naahIta. tyaaMcyaa vyai>xmatvaata pairpa@vataa yatoa.o taDjaaDo kxr]na badlatyaa pairisqataISaI jaL u vanUa GaNo oa Sa@ya hatoa.M C~apataI iSavaajaI maharajaaMnaI pas`agMaI maagoalaaMSaI tah kxolaa. kxarNa yaSasvaI maaGaar GaNoyaata pairpa@vataa Aah.o vyai>xmatvaata lavaicakxtaa Asaloa tar maaNas oa yaSaacaI iSaKaro sahja paadakx`atMa kxr] Sakxtaata. sapMaÙa vya>xImatvaakxirtaa kxovaL baQudyaaMkx vaaZvanUa caalata naahItartyaacyaajaaDoIlaaBaavanaaMkx( Emotional Intelligence) saQuda vaaZavaa laagataa.o BaavanaaMkx taIna pak`xarcaa Asataa.o Gana ( Positive) BaavanaaMkx Asaloa tar pamo`a, AanadM, Aadr, kxRta&ataa,

naat oa jaaDol oa jaata.o Aaja maaNas oa iSakxlaloaI Aahtoa. paNa tyaaMcaI man oa Aakx`salaloaI Aahtoa. samaajaaSaI tyaaMnaa kaMhI GaNoaà o dNo oa naahI As oa vaagataata. mana sakMxuicata AsaNyaac oa pairNaama Aaja samaaja Baagoata Aah.o pat`yakox maaNasaac oa mana janmata: ma>ux Asata.o paNa ma>ux mhNaj oa svaOracaarI ikxvMaa saOr BaOr navh.omana ma>ux Asal oa tarI t oa AinabaQ-aM nasata.o tyaa ma>ux manaalaa AaMjaar]naàgaajoaMar]na kxamaalaa laavalyaasa manaacaI mahapac`aDM Sa>xI AnaBuavaasa yatoa.o Aataa yaa manaacyaa pailakxDo baQudIc oa sqaana Aah.o yaagoaamaL u o mana AaiNa baQudI balavaana hatoaata. evaZcMa navho tar mana va baQudIc oa e@oya hatoa.o yaa e@oyaalaa &aanaaj -a naamaQy oa fxar mahtva Aah.o Ho e@oya nasaloa tar manaàbaQudImaQy oa saGMaY -a hatoaa.o tyaatanUa ivanaakxarNa maanaisakx taaNa inamaaN-a hatoaa.o yaaiSavaaya maaNasaacaI ekxagat`aa kxmaI hatoa.o tyaatanUa QaarNaaSa>xxI hLhULU kxmaI hatoa.o yaa sagaLyaacaa pairpaakx mhNanUa yaagoyaàAyaagoyaacaI inavaD kxrNa kxzINa ha{o]na basata.M maga maaNasaacaI inaNay-a Sa>xI kxmaI hatoa.o yaacaa pairNaama maaNasaalaa AayaYuyaBar Baagoaavaa laagataa.o mhNanUa mana, baQudIc oa E@oya mahtvaac oa Aah.o tyaatanUa jaaNaIvaSa>xI, ivacaarSa>xI, va takx-Sa>xI ivakxisata hatoa.o maga

sahvadonaa, vaatsalya, AapaluakxI ASaa BaavanaaMcaa samaavaSoa vya>xImatvaamaQy oa AapaaA o apa yatoaa.o tyaacyaa {laT PNa ( Negative ) BaavanaaMcaa {dko` x Jaalyaasa matsar, WYoa, d:uKa, kx`aQoa, iBataI yaa BaavanaaMcyaa AiQana maaNasUa jaataa.o samaajaata kxahI laakoxaMcyaa izkxaNaI SanUya BaavanaaMkx Asataa.o ASaa laakoxaMcyaa maQy oa Òdya SanUyataa, kxzarotaa, inady-aIpaNaa idsanUa yatoaa.o ASaa SanUya BaavanaaMkx Asalaloyaa vya>xI AitarkoxI kxarvaayaa kxr]na samaajaata ivaQvasMa maajavataata. mhNanUa vyai>xmatva GaDvataanaa Baavainakx ivakxasaakxDo laXa dNo oa fxar mahtvaac oa Aah.o Òdya ho BaavanaaMc oa kxMod` Aah.o Òdyaacyaa ivaSaalatamoaL u o satMa gaaDg oa maharaja, mahatmaa gaaMQaI, pajuainaya baabaa AamaTo ASaI vya>xImatvaMo maaNasaaMcyaa Òdya isahMasanaavar ivarajamaana JaalaI Aahtoa. tyaaMcyaa vyai>xmatvaata AQyaaitmakx ivakxasaacahoI sadMur imaEaN`a idsanUa yatoa.o qaaDo@yaata, pacMamaKuaI vya>xI ivakxasaamaL u o maanavaacaa mahamaanava hatoaa.o AapaNa AajacaI pac`ailata iSaXaNapaQdtaI paaihlaI kxI, maaNasUa GaDivaNaa%yaa iSaXaNaapaasanUa AapaNa KapUa drU Aahatoa yaacaI KatMa vaaTta.o SaaLaàkxa^lajoamaQaIla iSaXaNaan oa tar ivaVaqyaan-aa kxovaL parIXaaqa -I kxr]na Takxl oa Aah.o pariXataIla maaks- \a mhNajacoa sav -a

‘Success”.

4


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013 kxivataa

‘balaSaalaI Baartaacao svapna saakxarNaaro iSaXaNa’ cont...

kxahI As oa samaIkxrNa tayaar Jaal oa Aah.o tyaa maakxac-aa &aanaaSaI va &aanaacaa jaIvanaaSaI kxahI sabMaQMa Asata oa yaaca ivasmarNa Jaal Ma Aah.o maioDkxla va [iMjainaArIgMa mhNajacoa {<ama kxiryar samajanUa maakxakM- irtaa GaakoxpMaÕI kxrIta rhaN oa haca ekx svaaQyaaya havoanUa basalaa Aah.o maakxak- irtaa Gaakoxa va pairXatoa jaavanUa Aakoxa AaiNa maakoxLo vha Asaa sallaa ivaVaqyaanM-aa idlaa jaataa.o paNa KarM mhNaj oa pairXatoaIla maakx-s \a mhNaj oa savas-va navh.o iSaXaNaan oa maaNasaacaI AakxlanaSa>xI vaaZlaI paaihja.o tasaMo Jaal oa tarca tyaalaa svata:c oa va baaHya pairisqataIc oa Aakxlana hao[l-a. tyaacyaa laXaaMta ya[ol-a kxI, samaajaacyaa {ÙataImaQyacoa Aapal oa saaOKya lapalalo oa Aah.o Asaa maaNasUa kxaNoaapat`aI WYoaBaava baaLgaNaar naahI. iSaXaNaan oa Asaa maaNasUa samaajasanmaKua ha[ol-a. 21 vyaa SatakxataIla Aavhan oa paloataa yaNoyaasaazI {<ama iSaXaNaabaraboar ivaVaqyaanM-aI [gMaj`aI BaaYavoar paB`atuva imaLival oa paaihja.o [gMaj`aI hI jaagaitakx BaaYaa Aah.o ho laXaata Gatoal oa tar caInacyaa spaQato-a BaartaIya tar]NaaMcaa ha ekx plasa paa^[TM Aah.o Aajacyaa yaguaata sagMaNakx va sadMSoavahna yaamaL u o &aanapaa`ptaI saluaBa JaalaI Aah.o tyaacaa pirpaakx mhNanUa AQyayana va AQyaapana yaaMcyaa parpMaragata kxlpanaa badlata caalalyaa Aahtoa. san \a 2020 payat-a javaL javaL inamm oa jaga [TMrnaTocyaa jaaLyaata AaZol oa jaa[l-a. maaihtaIc oa maayaajaala {palabQa ha[ol-a. paNa tyaa maaihtaIc oa r]paaMtar &aanaata kxrtaa Aal oa paaihja.o tarca iSaXaNaan oa maaNasaata pairpa@vataa ya[ol-a. hI pairpa@vataa maaNasaac oa vyai>xmatva sapMaÙa kxrloa. tas oa Jaal oa naahI tar Baavainakx paX`aaBoa vaaZloa. vyai>xmatvaamaQy oa AsatMaluana hao[l-a. tas oa na haNoyaakxrItaa manaalaa va baQudIlaa yaagoya vaLNa laaval oa paaihja.o manaacaI pas`aÙataa iTkxivataaAalaIpaaihja.oAsavMyai>xmatvaGaDlatMarcajaIvanaakxDo sakxaratmakx dYRTIn oa paahtaa ya[ol-a. AapaNa Gatoa Asalaloyaa iSaXaNaan oa maaNasaalaa paNUat-va Aal oa paaihja.o As oa paru]Yaa<oama banaivaNaaro iSaXaNa Aapalyaa tar]Na ipaZIlaa imaLal oa tarca balaSaalaI Baartaac oa svapna saakxar ha[ol-a. AapalaI Baartamaataa tyaa idvasaacaI Aatarutano oa vaaT pahata Aah.o

padr

saa.O vaSOaalaI saavakxar

padr Aa[-caa, ma{]satUa {bacoaa AaQaI laajanUa lapaayacaa, kxQaI hT\TasaazI Kacoaayacaa | padr yaavOanaacaa hlakxoca ZLlaloaa vaa%yaanao {Dlaloaa, taar}NyasaluaBa maahokxtacoaa || padr rioSamagaazIcMaa, salajja navavaQacUaa, SaalaInatacoaa, sasMkRxtaI japaayacaa| p ad r p ar u N ap aaL o Icaa, KasuaKaSUaIta icaraT o y aac aa paakxkxlaa inapaNua, kxaoNyaaekxa saguaN`aIcaa || padr kxsaayacaa, AatmaivaEvaasaanao v a { t s aah an ao k xam aas a l aag aay ac aa| p ad r j ar t aar I e T o Ic aa, p az O NaIcaa, kxQaI SaalacUaa tar kxQaI ikxlyaa baaMQanUa imarvaayacaa || padr laavaNaIcaa, {lagaDlaloyaa maar o ip as aa%y aac aa AnatMa DaL o yaataIla naSacoaa, maadk AdakxarIcaa || p ad r D aL o o iT p aay ac aa, s aav ar ay ac aa izgaL laavalaloaM fxaTkxopaNa Jaakxayacaa || padr ekxa inaYpaapaacaa, Abalacoyaa kxar}Nyaacaa Asahayyatanoao paT o laloaa, SavoaT jaLnUa raKa vhayacaa | padr AaqoabMaNaa%yaa Bai>xcaa ina Barlyaa AaT o Ic aa SavoaTI ivasarayacaa, bayacoyaa jaagoavyaacaa || n ar u laa padr kxanaa maa~aaMcaa, Sabdata dDlaloyaa ivaivaQa Aqaa-caa i~aXar padr *kxaracaa, {rlaa maaJyaa AtMargMaacaa ||

5


kxT\Ta pauYpa paihlao

laIilayaa daravarcaI GaTMa vaajalaI. Ana\ maaJ Ma drvaajaakxDo laXa galoa.o nasacyaa ivaraQoaalaa na jamuaanataa ekxa tar}Naan oa Gaa[-Gaa[-n oa Aata pav`aSoa kxolaa. AaiNa ta oa malaa mhNaalaa, Da^ saavaa kxRpaa kxr}na maaJyaabaraboar lavakxr calaa naahItar Anaqa- ha[ol- a. sagaLa daYoa maaJyaavar ya[ol- a. mhNanUa mhNata oa lavakxr calaa. tyaacaa GaabaraGabuara cahora AaiNa AQaIr svar paahnUa tyaalaa jaasta kxahI na ivacaarataa maI maaJaI bag^a {calalaI AaiNa tyaacyaa baraboar jaayalaa inaGaalaa.o kxarmaQy oa tyaacyaa SajoaarI basataa basataa maI ivacaarlaM, tamuhI malaa kxuzo Ga{o}na caalalaa Aahata? tyaan oa gaaDI jaaroata sTasT- kxolaI AaiNa mhNaalaa, sak-xsa, AapaNa lavakxrata lavakxr paacoal Ma paaihja.o kxaya? sak-xsa? malaa kxaya tamuhI janaavaraMcaa Da^@Tr samajalaata kxI kxaya? naahI, naahI. paNa tasac Ma taataDIc Ma kxama Aah.o Ai^@saDTMo ..... fxar vaa[-T Jaala,M ta oa mhNaalaa. kxaya vaa[-T Jaala?M isahMan oa kxaNoaalaa maarl oa kxa? naahI, naahI paNa ....... italaa kxahItarI Jaal oa Aah.o evaZM baaloaN oa ha[o-paya-tMa tyaacaI kxar sak-xsapaya-tMa paacoalaI. ta oa Gaa[Gaa[-n oa malaa ekxa tabMatUa Ga{o}na galoaa. itaq oa ekx sadMur tar}NaI kxpaDyaaMcyaa iZgaavar JaapoalaI hatoaI. itacaa cahora itacyaa paavaDr laavalaloyaa hataaMpam`aaNacoa paaMZra fxT@kx paDlaa hatoaa. itacyaa paapaNyaa jaKamaI paXaapam`aaN oa fxDfxDta hatoyaa. AaiNa baaloaNyaasaazI taI QaDpaD kxrIta hatoaI. ho sagaLM kxs oa Jaala?o maI ivacaarla.o ho sagaLM tamuhI tyaalaa ivacaara, taqo oa Asalaloaa sak-xSaItalaa Da^@Tr maaJyaabarabaor Aalaloyaa tar}NaakxDo paahnUa mhNaalaa. ta oa ibacaara darata maana KaalaI GaalanUa {Baa hatoaa. Da^@TraMc oa baaloaN oa eOkxUna tyaan oa saaMgaayalaa saru]vaata kxolaI. sak-xsacyaa Aajacyaa o kxrta pay`aagoaacyaa vaL o I AamhI daGo oa {cMa JaapoaaLyaavarcaa KaL hatoaa.o AamhI ekx AtyatMa AvaGaD, Qaakoxadayakx kxRtaI kxrNaar hatoaa.o itan oa danoada {DI maarayacaI AaiNa dsua%yaa {DIcyaa vaL o I maI itac oa hata pakxDayaca.o paNa kxs oa kxaNoa jaaNa,o italaa maaJ oa hata pakxDtaa Aal oa naahIta. ..... AaiNa .... AaiNa ..... Da^@Tr paZuo kxaya Jaal Ma t oa tamuhI saaMgaa, tyaa maaNasaacaI Avasqaa paahnUa maI mhNaalaao. kxaNoaacaI cakUx JaalaI t oa malaa maaihta naahI. maI paaihl Ma tyaacyaa hatanUa taI inasaTlaI AaiNa KaalaI jaaLyaata paDlaI. javaLjavaL 50 fxUT KaalaI. tyaamaL u o saahaijakxca jaaLyaavar}na panUha {cMa {DnUa KaalaI fxokxlaI galoaI. tyaamaL u o taI KapUaca jaKamaI JaalaI. tamuhI yaNoyaapavUaI- KapUa r>xs~aavahI Jaalaa. mhNanUa itacyaa jaaDoIdaralaa maI taabaDtaaboa tamuacyaakxDo paazvala.o AaiNa natMar baDM^joa baaMQanUa r>xs~aava qaaMbavalaa. tamuhI yaNoyaaAaQaI italaa halavaN Ma malaa yaagoya vaaTl oa naahI. paNa malaa vaaTt Ma itacaI maaMDI maaDolaI AsaavaI. ikxMvaa tyaahnUa kxahI gaBMaIr ...... maI KaalaI vaakxUna paaihl Ma tavMoha itacaI jaKama kxaLjaIpavUa-kx saafx kxolaloaI hatoaI. paNa maaMDIc oa haD As oa kxahI maaDol oa hato oa kxI tyaacaa ekx takuxDa kxataDItanUa baahro Aalaloaa hatoaa. paNa kxpaDyaaMkxDo paahnUa kxLta hato oa kxI KapUa r>x galo oa hatoa.o

jaanaovaarI 2013 Anauvaad (maUL laoKakx : D^a. ja^aja- saavaa) Anauvaad : saaO. ApaNaa- jaaogaLokxr

Da^@Tr, tamuhI itacaI GaaToyaajavaLcaI naaDI paaihlaIta kxa? Da^@TraMnaI hakoxaraqaI- maana hlavalaI. maga pairNaama? maI ivacaarla.o malaa SakMxa Aah.opaNa ha kxdaicata rbar baDM^joacyaa dabaacaa pairNaama Asaloa. tyaaMnaI saaMigatala.o tas oa AsaloahI kxdaicata, paNa paayaacaI Avasqaa pahataa yaahnUahI kxahItarI vaa[-T Asaav oa As oa vaaTla,o tas oa Asal oa tarI tyaa tar}Na maaNasaasamaaro maI t oa AaQaI jaahIr kxrNaar navhtaa.o ta oa JapaaTlyaapam`aaN oa KaaloaIta yaroJaara Gaalata hatoaa. AaiNa maQyacoa SaaQoakx najarno oa maaJyaakxDo pahata hatoaa. kxaNoa hatoaa taa?o tyaa jaKamaI maluaIcaa kxaNoa hatoaa? tyaacyaa hataatanUa taI maluagaI saTulaI As oa Da^@Tr mhNata hatoa.o kxahIhI Asal oa tarI Aataa paq`ama itacyaa jaKamaloaa baDM^joa baaMQanUa fx^`@car naIT kxrN oa AavaSyakx hatoa.o mhNaj oa kxaNoataahI Qaakoxa na patkxrtaa italaa ha^ispaTlamaQ oa hlavaN oa Sa@ya ha[o-la. italaa laakoxla AnasoqaioSayaa d{o}na maI itacaI saKaaloa tapaasaNaI kxrayalaa saru}vaata kxolaI.paNa maaJ oa pay`atna fxukxT galoa.o jaKama [takxI Kaaloa AaiNa r>xan oa BarlaloaI hatoaI kxI taI AaNaKaI {GaDN oa Qaakoxadayakx hatoa.o mhNanUa italaa kxmaItakxmaI ~aasa ha[ola ASaI kxaLjaI Ga{o}na AamhI italaa ha^ispaTlamaQ oa halavala.o italaa e@sa\ ro maiSanasamaaro zvoalyaavar Aamhalaa jaI SakMxa hatoaI taI KarI zrlaI. paNa Kaa~aI kxr}na GaNoyaasaazI maI itac oa baDM^joa {GaDayalaa laagala oa tavMoha Aamacyaa AgMaavar r>xacyaa icaLkxMaDyaa {Dalyaa. Aamhalaa kxLnUa cakuxl oa kxI itacyaa maKuya vaaihnaIlaa Qa@kxa basalaa Aah.o maga AamhI italaa [maj Man- saI vaa^DmaQy oa hlaval oa AaiNa Aa^parSoanacaI tayaarI saru} kxolaI. tavoaZyaata italaa ca@kxr AalaI. tyaamaL u o tyaavaL o poarut oa tarI italaa satya saaMgaNyaac oa AvaGaD kxama TLla.o paNa tyaa tar}Naalaa maa~a t oa saaMgaN oa AavaSyakx hatoa.o malaa saaMgaayalaa vaa[-T vaaTt oa kxI itacyaa maKuya vaaihnaIlaa Qa@kxa basalyaan oa itacaI isqataI gaBMaIr Aah.o AaiNa italaa vaacaivaNyaacaa ekxca maaga- Aah.o ta oa mhNaj oa maaMDIpaasanUa itacaa Davaa paaya vagoaLa kxrNa.o itacyaa naatavoaa[-kxManaa ho kxLvanUa tyaaMcaI samMataI GaNo oa AavaSyakx Aah.o taluaa itacyaa naatavoaa[k- xMacaI kxahI maaihtaI Aaho kxa? maI ivacaarla.o malaa vaaTt Ma italaa Aa[- va vaiDla naahIta. ekx mhataarI maavaSaI kxuztoarI Aaho paNa malaa itacaa pa<aa maaihta naahI. paNa Da^@Tr paaya kxapaayacaa mhNaj oa ...... ikxtaI BayakMxr Aaho h!o mhNaj oa ... mhNaj oa taI panuha kxQaIhI kxama kxr} SakxNaar naahI? Aro taI AjanUa tar}Na Aah.o JaapoaaLyavar kxama kxrNyaaKaroIja ikxtaItarI gaaYoTI kxrNyaasaarKyaa Aahtoa. tarIhI ..... [ta@yaata tyaa Da^@TraMnaI malaa hakx maarlaI AaiNa mhNaala.o Da^@Tr taI Saw u Ivar AalaI Aah.o tamuhalaa naahI vaaTta AapaNa ho sagaLM italaa saaMigatalalo Ma bar?M ho KaraKoar nakxaso Ma vaaTNaarM kxama hato Ma ..... AaiNa tarIhI t oa kxravacMa laagaNaarM hatoa.M tasacoa t oa kxayadSoaIr baQManahI hatoa.M maI itacyaa ibaCanyaapaaSaI galoaa,o tavMoha taI hLcUa hsalaI. itan oa Aapalaa hata maaJyaakxDo kxolaa. ta oa lahanasaa, kxapaNaara hata maI

6


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

laIilayaa cont... maaJyaa hataata Gatoalaa. Da^@Tr, KaraKoar tamuhI malaa vaacavalatMa. Aataa italaa satya saaMgaN oa ikxtaI AvaGaD hatoa.o kxaya ha naiSabaacaa kxU`r KaL o ! maI qaaDoa vaL o taJuyaa javaL basal oa tar caalaloa kxa? maI itacyaa ibaCanyaavar basata mhTla.o kxa naahI caalaNaar? tamuhI Aalaata mhNanUa malaa ikxtaI AanadM Jaalaa. malaa Kaa~aI Aaho kxI tamuhI malaa lavakxrca baro kxrala. kxarNa lavakxrca malaa [gMlaDMlaa jaa{}na maaJaa kxrar paNUakxrayacaa Aah.o maI ivaYaya TaLta mhTla,M taJu Ma naava kxaya? laIilayaa ho baGa laIilayaa, taluaa AaQaI barM Jaal Ma paaihja.o AaiNa taluaa naahI vaaTt Ma panuha JaapoaaLyaavar kxama kxrayac Ma mhNaj oa taluaa BaItaI vaaTloa. maL u Ica naahI! taI maazoyaa {tsaahan oa mhNaalaI. maI ASaI ikxtaItarI vaL o a paDlaloaI Aah.o AataasaarKaI naahI. paNa yaa KaL o ata As oa vhayacacMa...... mhNanUa [gMlaDMmaQy oa imaLalalo Ma kxama maI cakuxv Ua [icCata naahI. paNa taluaa ivamyaac oa paOs oa imaLtaIla. iSavaaya paruSoaI Barpaa[- paNa imaLloa. maKuya ivaYayaakxDo vaLNyaacyaa dYRTIn oa malaa As oa baaloaN oa Baaga hatoa.o kxaya? Barpaa[-? .... kxSaasazI? malaa Aazvata,M maI maaJaI maana baajalUaa vaLvalaI. pa`EnaicanhaMnaI Barlaloaa AaiNa DaL o yaata AEaU` ha{o} laagalaloaa itacaa cahora malaa pahavanoaa. laIilayaa, malaa taJuyaaSaI qaaDoM spaYT baaloaN Ma AavaSyakx Aah.o malaa maaihta Aaho t Ua QaIT Aahsoa. mhNanUaca t Ua Asaa Qaakoxadayakx paSoaa ibanaQaastapaN oa patkxrlaasa. Aataa yaavaL o IpaNa t Ua AsacMa QaOyadaKaval Ma paaihjasoa. Aamhalaa ... Aamhalaa taJuaa paaya taJuyaapaasanUa vagoaLa kxravaa laagaNaar Aah.o tyaaiSavaaya dsuara kxaNoataahI maaga- naahI. maaJaI fx>x [-cCa Aaho .... kxI ..... t Ua ... maI caacarlaa.o naahI Da^@Tr naahI. tamuhI maaJaI caYoTa kxrtaaya naa? As Ma haNoaar naahI. maaJaa paaya ..... naahI Sa@ya naahI .... malaa maaJaa kxrar paNUa- kxrayacaa Aah.o

maaJyaa Da@oyaata ekx kxlpanaa AalaI. madMoU itacyaaSaI JagaDta hatoaa. AjanUa taI kxlpanaa AQMakUx hatoaI. paNa hLhULU taI vaaZta hatoaI, spaYT hatoa hatoaI. hataatalaI saruI AavaajaasarSaI KaalaI jaimanaIvar paDlaI. isasTr taI itaqacoa rahU d.o malaa CaToI haataaDoI Va. Da^. saavaa, tamuhalaa barM vaaTta naahI kxa? Da^@Trn oa ivacaarla.o maI maKuya r>xvaaihnaI panuha basaivaNyaacaa pay`atna kxrta oa Aah.o daGoaaMnaI ekx SabdhI {ccarlaa naahI. tyaaMnaa vaaTl oa Asaa pay`aagoa vaOVkxIya Xa~oaacyaa [itahasaata paaca dha vaL o aca yaSasvaI Jaalaa Asaloa. [tar sava- baabataIta Asaa pay`atna AyaSasvaI zr}na panuha Aa^parSoana kxr}na paaya kxapaavaa laagalaa Aah.o maaJyaa paZucyaa kxahI halacaalaI AapaaA o apaca GaDlyaa. maaMDIcaI sava- rcanaa malaa paNUap- aN oa maaihta hatoaI. maI vaaT pahata hatoa oa kxI maKuya vaaihnaI dru}sta haNoyaacaI kxahI AaSaa Aaho kxa. maI snaayacUyaa paSoaI {GaDlyaa. tyaatanUa maaMDIc oa snaay Ua vagoaLo kxola,o svacC kxol oa AaiNa SavoaTI maKuya r>xvaaihnaIcyaa maazoyaa paSoaI AaL o KaNyaata AaiNa vagoaLyaa kxrNyaata yaSasvaI Jaalaa.o kxaLjaIpavUa-kx tapaasaNaI kxolyaanatMar As oa laXaata Aal Ma kxI pat`yaXa tyaa maKuya vaaihnaIc oa fxars oa nakuxsaana Jaalalo oa navhta.o baGaa Da^@Tr, maI tyaa Da^@Trnaa mhNaalaa.o maaJyaa laXaata Aal Ma Aah,o t oa Da^@Tr mhNaala.o tamuhI AgadI baarIkx QaagyaanaI taI vaaihnaI iSavaNyaacaa pay`atna kxrNaar AaiNa .... maaJyaa laXaata Aal Ma kxI maI kxaya kxrNaar Aah.o maI maaJyaa sahkxa%yaaMnaa saaMigatalacMa navhta.M mhNanUa tyaa maKuya vaaihnaIc Ma maI kxaya kxrNaar Aaho Asaa tyaa Da^@Trnaa paE`na paDlaa. mhNanUa maI tyaaMnaa mhNaalaa,o baGaa, Aataa maI kxaya kxrta oa Aaho ta.o maga maI maKuya vaaihnaIcaI danohI taaDMoo rSoamaI Qaagyaan oa jaaDonUa jaKama baaMQanUa TakxlaI. natMar Sajoaarcyaa snaayacUaa ekx takuxDa Ga{o}na SaIr AaiNa maKuya vaaihnaI yaaMcyaavar ASaa ta%hno oa iSavalaa kxI danohI paSoaI Jaakxlyaa jaataIla. ho evaZM Aa^parSoana kxrayalaa malaa ekx taasa laagalaa. AaiNa javMoha maI t oa paNUa- kxol Ma tavMoha malaa vaaTl Ma evaZo kxr}nahI kxdaicata ...... paNa tavoaZyaata Da^@Tr mhNaala.o.. Aataa halacaala saru} JaalaI Aah.o maI baDM^joa saaDonUa baG Ua kxa kxI tamuhI dru}sta kxolaloyaa vaaihnaImaQy oa r>xpav`aah saru} Jaalaa Aaho kxa? ha,o baG Ua yaa. hLhULU baDM^joa saaDoa.

paNa taluaa paruSoaI Barpaa[- imaLNaar Aah.o taluaa caaMgalaI r@kxma imaLloa yaacaI maI kxaLjaI Ga[o-na.

baDM^joa hLhULU saaDola.o navaIna iSavaNa r>xpav`aah Qar}na z{o} Sakxola kxI r>xacyaa dabaamaL u o sagaLo r>x baahro ya{o}na Aamacyaa AgMaavar {Dloa? AaiNa ho ha{o} Sakxl oa naahI tarI t oa kxayamac oa iTkxUna rahU Sakxola kxa?

ek XaNaBar taI kxahIca baaloalaI naahI. Aapalyaa rDvaloyaa caho%yaan oa itan oa {znUa basaNyaacaa pay`atna kxolaa paNa italaa panuha ca@kxr AalaI AaiNa qaaDoso oa kxNhnUa taI panuha baSoaw u JaalaI.

AamacyaapaOkxI kxaNoaIca kxahI baaloal oa naahI. AamhI laXapavUa-kx baGata hatoaa.o r>xpav`aah saru} hatoaaca taI vaaihnaI fxugalaI.

manaalaa bajavala,M ho kxolac Ma paaihja,o ho Apairhaya- Aah.o [ta@yaata

paNUa-paN oa baDM^joa saaDoa. maI hLcUa mhNaalaa.o D^a@TraMnaI rbar baDM^joa

7


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

laIilayaa cont... paNUap- aN oa kxaZla.o r>x Aata Aala.o maaJ oa baaTo GaaToyaajavaL hatoa,o r>xacaa pav`aah iSartoa iSartaaca malaa naaDIc oa madM zakoxo jaaNavala.o r>xac oa kxahI qabMoa maI navaIna iSavalaloyaa snaayavMuar idsala.o r>xaiBasarNa saru} Jaalyaacaa ha inaiEcata paruavaa hatoaa. {rlalo oa Aa^parSoana tyaa manaan oa saapo oa hatoa.o snaay ua AaiNa kxataDo ekxmakoxaMvar kxaLjaIpavUak- x basavalyaavar e@saro cyaa skx`Inasamaaro haDacyaa danohI baaj Ua jaaDolyaa. natMar nahomaIcyaa plas^Tr Aa^fx par^IsaevoajaI AamhI maaMDIta laaKoaDMI ra^D basavalaa. yaa pawtaImaL u o Aamhalaa paaihj oa tavMoha maaMDIc oa inarIXaNa kxrN oa Sa@ya haNoaar hatoa.o taIna idvasa Jaala.o r>xacyaa gazuLyaa haNoyaacaa Qaakoxa TLlaa hatoaa. yaa sapMaNUa- kxaLata ragoyaalaa maafxIyaa idlaloaa hatoaa. r>x KapUaca galoyaamaL u o italaa halacaala kxrN oa ASa@ya hatoa.o kxaNoatyaahI pairisqataIta AQaj- aagatRaI ho italaa vardanaca hatoa.o tyaamaL u o taI kxaLjaI kxrta bas Ua SakxNaar navhtaI. caaOqyaa idvaSaI javMoha maaJyaa nahomaIcyaa vaL o I italaa BaToayalaa galoa oa tavMoha nasa-n oa malaa saaMigatal oa kxI taI rDta hatoaI. itacyaa kxapalaloyaa paayaata vadonaa hatoa hatoaI, ASaI itacaI takx`ar hatoaI. nasa-cyaa saaMgaNyaavar itaca ivaEvaasa basata navhtaa kxI itacaa paaya kxapalaloaa naahI. itac oa kxaNoaI saaMtvana kxrav oa ASaI itacaI [cCa navhtaI. italaa maaihta hato oa kxI jyaaMcaa paaya kxapalaa jaata oa t oa tyaa izkxaNaI vadonaa hatoa AsalyaacaI takx`ar kxrtaata. italaa kxaNoataIhI gaaYoT paTta navhtaI. maI itacyaajavaL basala oa AaiNa italaa mhNaalaa,o kxaya laIilayaa, taJuyaa [gMlaDMmaQalyaa KaL o asaazI svata:saazI itakxIT imaLvaNyaacaa pay`atna kxravaa, Asaa maI ivacaar kxrta oa Aah.o

hl^aa,o tamuhI malaa AaL o Kal oa As Ma malaa vaaTta naahI. paNa maI laIilayaacaa pataI. AapalaI AaL o Ka JaalaI, AanadM vaaTlaa, paNa laIilayaam oa lagna kxolyaac Ma malaa maaihta navhta.M taI ha^ispaTlamaQanUa parta AalyaanatMar qaaDoyaaca idvasaata AamhI lagna kxola.o ApaGaata Jaalaa tavMoha malaa BaToayalaa Aalalo oa t oa tamuhIca kxa? hM SavoaTI sagaLM caaMgal oa Jaal oa yaacaa AanadM vaaTtaa.o laIilayaalaa AiBanadMna saaMgaa. taI caaMgalaI maluagaI Aaho AaiNa malaa Kaa~aI Aaho kxI tamuhI italaa saKuaI zvoaala. Da^@Tr hinamanuasaazI AamhI laaMba diXaNa Amaiorkxolaa caalalaao Aahatoa.itaq oa Aamhalaa, mhNajao malaa, ekx kxM^aT@^/T imaLal Ma Aah.o Ass Ma ! itan oa KaL o kxrN oa saaDol oa ho ekoxUna bar vaaTla.M naahItarI ta oa KaL o itacyaa dYRTIn oa Qaakoxadayakxca hatoaa. tacoa maI italaa saaMigatala,M ta oa qaaDoo qaaMbanUa paZuo mhNaalaa; paNa malaa tamuhalaa kxahI saaMgaayac Ma Aah.o ha kxbaluaIjabaaba samajaa. maI laXapavUak- x ekoxU laagalaa.o tyaa tar}Naacaa Aavaaja ekxdma SaaMta, hLvUaar Jaalaa hatoaa.

paq`ama gaaQMoaLlaloyaa najarno oa itan oa maaJyaakxDo raKoanUa paaihla.o tamuhalaa kxaya mhNaayac oa Aah?o itacaa cahora ragaan oa fxulalaa hatoaa. malaa maarNyaacyaa {_Soaan oa taI ragaan oa Aapalyaa mazuI AavaLta hatoaI.

Da^@Tr, ta ... oa . ta oa ApaGaata navhtaa.... maI manaatalyaa manaata itacaa WYoa kxrta hatoaa,o jaLta hatoaa.o sakS- aIc oa maalakx itacyaakxDo u o tyaaidvaSaI maI itacyaasah jaasta laXa paruvata hatoa.o tyaamaL Aatmahtyaa kxrNaar hatoaa,o mhNanUa maI italaa maaJyaapaasanUa drU zvoala,M fx> itacyaa paazapoaaz {DI maarNyaac oa maaJ Ma QaaDsa Jaal Ma naahI, maaJyaa hataaevoajaI paayaalaa pakxDav Ma ho jar itacyaa laXaata Aal Ma Asat Ma tar taI svata:laa vaacav Ua SakxlaI AsataI. AaiNa itacyaabaraboar maIhI KaalaI AaZolaa galoa oa Asataa.o.. AaiNa maI....

tamuhI yaa baabataIta ASaI caYoTa kxr} tarI kxs oa Sakxtaa? caYoTtoa maI itacyaa cavaDyaalaa icamaTa Gatoalaa AaiNa ivacaarla,o taluaa kxLla?o

ho tyaacyaa taaDMoc oa Sabd maI ekoxl oa AaiNa tyaanaI fxanoa KaalaI zvoalaa.

h oa paNa ta oa maaJaa {javaa paaya Aah.o ta oa {javaa Aaho AaiNa ha Davaa Aah,o maI panuha icamaTa Gatoa mhTla.o panuha ekxda Gyaa, panuha lahana maluaapam`aaN oa itan oa AtyaanadMan oa malaa panuha panuha icamaTo GaNoyaasa saaMigatala.o

laIilayaaba_la kxLlalo oa ho SavoaTc oa Sabd. laIilayaa, ekx Ajaba maluagaI AaiNa itacaa ta oa Jaulataa JaapoaaLa, maaJyaa kxayama laXaata rahIla.

laIilayaa, maI kxahI na baaloataa taJuyaa cavaDyaalaa As oa icamaTo Gatoa raihla oa tar laakoxMacaa gaOrsamaja ha[o-la. baGa hI nasa-saw u a hsata Aah.o saarK oa icamaTo GaNoyaa[takxI kxahI t Ua lahana naahIsa. dha AazvaDyaanatMar laIilayaa ha^ispaTlamaQanUa GarI galoaI. taI kxSaI Aaho ho pa~a ilahnUa kxLvaNyaac oa AaEvaasana itan oa malaa idla.o sayUa-snaana AaiNa paaya caaL o NyaacaI {paayayaajoanaa kxrNyaasa maI italaa saaMigatal oa hatoa.o sak-xSaItaIla laakoxaMnaI idlalo oa laala galuaaba AaiNa baakxIcyaaMnaI idlaloyaa saidcCa yaaMcyaash taI Aapalyaa jaaDoIdarabaraboar GarI galoaI. taI ha^ispaTlamaQanUa galoyaanatMar ekx maihnyaan oa malaa fxanoa Aalaa.

8


kxT\Ta pauYpa paihlao

laalapUas`aad baraboar ekx idvasa Hyaa gaaoYTIlaa 2 tao 4 vaYa- hao{}na gaolaI. Aamacyaa maihlaa maMDLatalyaa baayakxManaI zrvalaM kxI maMDLacyaa 25 vaYaa-cyaa vaaZidvasaainaima<aanao ekx kxaya-k`xma kxrNyaata yaavaa. AaiNa ASaa vyai>xlaa AQyaXa mhNaUna baaolaavaNyaata yaavaM kxI jaI maihlaa Aaho. maaozM pad ihMmataInao saMaBaaLtao Aaho, jaI ekxa yaSasvaI maaNasaacaI patnaI Aaho, jaI DJanaBar maulaMacaI Aa[- Aaho AaiNa evaZM sagaLM AsaUnahI down to earth Aaho. Dao@yaalaa jaastaI taaNa Vavaaca laagalaa naahI. sagaLyaMacaM AgadI ekxmata JaalaM kxI hI vyai>x dUsarI itasarI kuxNaIhI nasaUna saaOBaagyacaUDomaMiDta Ea`ImataI rabaDIdovaI Hyaaca haota. rabaDIdovaIMnaa pa`tyaXa jaa{}na inamaM~aNa kxrNyaasaazI maMDLacyaa baayakxManaI ekxmataanao maaJaI inavaD koxlaI. pahaTo pahaTo paTNyaalaa T/ona paaohaocalaI AaiNa pahatao tar kxaya malaa irisavh kxrayalaa pa`tyaXa laalaUjaIca sToSanavar hjar haotao. daonhI hata jaaoDUna tyaManaI maaJaM svaagata koxlaM. “Aa[-yao, Aa[-yao, r}paajaI vaolakxma\x TU paTNaa”. baMgalaaorcao laaokx [MiglaSa maQyaoca jaastaI baaolataata HyaacaI laalaUjaIMnaa kxlpanaa haotaI. tyaManaI baMgalaaorcaI caaOkxSaI maaJyaakxDo kxrayalaa saurvaata kxolaI. “Apanao ibala gaoT\sa saaba kOxsao hO”? vaao ibala gaoT taao Amairkxa maoM... maI baaolaayalaa saurvaata koxlaI. laalaUjaIMnaI malaa taaDkxna taaoDUna TakxlaM. “hMa, hMa, hmaoM maalaUma hO. vaao vaaTr gaoT BaI Amairkxa maoM huvaa qaa AaOr yao ibala gaoTsa\ BaI Amairkxa maoM hI hO. hma saba Kabar rKatao hO, {sakxa jaao maayak`xaosa^aFT kMxpanaI hO {samao maayak`xao BaI kuxC nahI AaOr sa^aFT BaI nahI hO, saba bakxvaasa hO”. baaolataa baaolataa AamhI laalaUjaIMcyaa GarI paaohaocalaao. rabaDIdovaI gaaozyaata mhSaIMcaM dUQa kxaZta basalyaa haotyaa. “ihAr, kxma ihAr sauinayaojaI, hma kxhta hO yah^Ma Aa[-yao”, laalaUjaI pa`qama [MiglaSa maQaUna va naMtar rabaDIdovaIMsaazI ihMdIta BaaYaMatar kxr}na mhNaalao. tyaa lagabagaInao AamacyaakxDo Aalyaa. laalaUjaI mhNaalao, “sauinayaojaI, yao dovaIjaI Aapasao imalanao kox ilae baMgalaaor sao AayaI hO, [nakxao Aapakox banaayao hue gaulaabajaamauna iKalaa[yao, hmaaro rabaDIkox hatakox banaae hue gaulaabajaamauna KaaAaogaI taao ibala gaoTsa\ kxao BaUla jaaAaogaI.” yaa stautaImauLo rabaDIdovaI qaaoDyaaSaa laajalyaasaarKyaa vaaTlyaa. laalaUjaI garjalao. “Aapa ibahar kxI icaf imainasTr hO. kuxC BaI kxrtao samaya Aapakxao Sarma nahI AanaI caaihe.” kuxC BaI var jaaor dota laalaUjaI barsalao. “Aba jaaAao AaOr Apanao BaOMsaaokxao ‘vaao’ iKalaaAao”. “vaao? vaao @yaa?”

jaanaovaarI 2013 ivanaaodI saa.O r}paa Bado

rabaDIdovaIMnaI ivacaarlaM. “vaao kxa matalaba nahI jaanataI? vaao ijasakxa hmanao ‘sk^MxDla’ yaanao kxI kMxaD ikxyaa hO”. rabaDIdovaI samajaayacaM tao samajalyaa. naI mhSaIMnaa caara Vayalaa inaGaUna gaolyaa. Aataapaya-Mta laalaUjaIMcyaa BaaovataI maMDLI gaaoLa vhayalaa laagalaI haotaI. ha ha mhNataa laalaUjaIMcaa drbaar Barlaa. tyaManaI malaa ekxa KaUcaI-var basaNyaacaI KaUNa koxlaI. kxaoNaI kxaya tar kxaoNaI kxaya tak`xarI Gao{}na AalaM haotaM. laalaUjaI maaozyaa ihkxmataInao nyaayainavaaDa kxrta haotao. kuxNacyaa maulaalaa ikxMDr gaaD-na maQyao A^DimaSana hvaI haotaI. laalaUjaI mhNaalao, “laala i~akxaoNa kxa matalaba jaanatao hao? Agar jaanatao taao vao A^DimaSana kxI naaObata hI Aapapao AataI nahI, calaao soak`oxTrI [nakox baccaokxao A^DimaSana idlavaaAao” laalaUjaIMnaI fxmaa-na kxaZlao. kuxNaa BaavaMaBaavaMata jamaIna jaumalyaavar]na BaMaDNaacaM pa`kxrNa paNa haotaM. laalaUMnaI tyaalaa ‘kxrNaAja-una’ isanaomaa pahayacaa sallaa idlaa. ekxIkxDo [MiDyaa vhsao-sa paaikxstaana ma^ca paNa caalaU haotaI. janataa drbaar mauLo laalaUMnaa taI paahtaa yaota navhtaI. laalaUjaIMnaa ik`xkoxTcaa baraca SaaOkx idsata haotaa. AQaUnamaQaUna tao Aapalyaa icarMjaIvaManaa skxaoA\r @yaa huAa? AaOr rnsa\ ikxtanao hue? Asao daona pa`Ena ekxa paazaopaaz x ivacaarta haotao. laalaUjaIMnaa ekxdma kxSaacaItarI AazvaNa JaalaI. tyaManaI iKaSaataUna ekx pa~a kxaZlao. AaiNa taoqaIla janataolaa paukxarlaM, “dovaIMyaaoM AaOr sajjanaaoM, maOnao maayak`xaosa^aFT kMxpanaI, jaao Amairkxa maoM hO, ekx A^iplakoxSana yaanao Kata Dalaa qaa, maOMna saaocaa Kaud Amairkxa maoM jaakox, {nakox A^aifxsa maoM baOzkox, {nakxI kxamakxaja paQdita samaJa laUMgaa, mauJao {nakxa javaaba Aayaa hO. javaaba taao AMgao`jaI maoM hO, maOM Aapakxao paZkox sauna{^Mgaa AaOr Aapa laaoga AMgao`jaI taao jaanatao nahI hao [isailae [sakxa ihMdI maoM BaaYaMatar kxrkox BaI saunaa{^Mgaa, AaOr Aapa laaogaaoMkxao yao jaanakxr KausaI haoMgaI kxI {nhaoMnao mauJao baDo sammaanapaUva-kx vah^Mapao baulaayaa hO”. sagaLyaManaI jaaorata TaLyaa vaajavalyaa. laalaUMnaI vaacaayalaa saur}vaata koxlaI. iDAr laalaU, pyaaro laalaUBaOyyaa, yaU DaonT maIT Avar ir@vaaAyarmaoMT. Aapa taao imalatao hI nahI hao, hmao AapakxI bahuta jar}rta hO. sa^arI TU sao d^T, vaI DaonT h^va AonaI paaoJaISana f^xar yaU. hmao bahuta Kaod hO, Aapa hmaaro baIca nahI hO. AonaI fxrdr kxmyauinakoxDSana irgaaDI-Mga iQasa ma^Tr vaaonT baI enTrTonD.

9


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013 kxivataa

daoGao

AanaMd gaaogaTo

Aagao Kata ilaKanaokxI kxaOnaaO jar}rta nahI hO, hma Aapakxa bahaota sanmaana kxrtao hO. AapakxI bahaota KaaitardarI haogaI. z^MikMxga yaU. Aapakxa bahuta bahuta Qanyavaad. yauvasa- isanaisaArlaI, hma taao Aapakox hI hO.ibala gaoT\sa. laaokMxanaI TaLyaMacaa kxDkxDaT koxlaa. laalaUMnaI naotaa sTa[la tao daonhI hata AaSaIvaa-d idlyaasaarKaa {Mca kxr}na laaokMxanaa SaMata koxlaM. saMQyaakxaL vhayalaa laagalaI, hLUhLU gadIkxmaI haota gaolaI. paNa maaJaM mahtvaacaM kxama rabaDIdovaIMnaa baMgalaaorlaa yaoNyaacaM inamaM~aNa doNyaacaM tao rahUnaca gaolaM haotaM. rabaDIdovaI tyaMacyaa maulaIcyaa koxsaManaa capacapaIta taola laavaUna vaoNyaa GaalaNyaata maSgaUla Jaalyaa haotyaa. SaovaTI maI laalaUjaIMnaaca ivacaarayacaM zrvalaM. “laalaUjaI, hma rabaDIdovaIjaI kxao baMgalaaor kxba laokox jaa sakxtao hO? hmaaro kxaya-k`xma ko xilae {nakxI jaOsaI kxabaIla AQyaXaa imala hI nahI sakxtaI”. laalaUjaI mhNaalao, “AQyaXaa bananao kox ilayao {nho baMgalaaor jaanao kxI kxaOnaI jar}rta nahI hO, vaao yah^Mapao BaI AQyaXaa bana sakxtaI hO, hma {nho paTnaa maoM, hmaaro Gar maoM hI AQyaXaa banaa doMgao, Aapanao ibalakuxla sahI kxha, {nakox jaOsaI kxabaIla AQyaXaa imala hI nahI sakxtaI, vaao saara kxamakxaja jaanataI hO, Gar kxI safxa[-, jaanavaraoMkxI doKaBaala, baccaaoM kxao taOyaar kxrkox [skUxla Baojanaa, hmao hmaaro pasaMd kxa naaStaa donaa, yao saba kxaOna kxrogaa? calaao Aba hmaara jaola jaanaokxa va>x hao gayaa, Aapa taao jaanataI hI haogaI vaao vaalao sk^MxDla kxI vajahsao hma jaolamaoM hO,” baaolataa baaolataa laalaujaI baMgalyaacyaa Aa{}Tha{}sa maQyao iSarlao AaiNa paukxara kxolaa. “icafx imainasTrjaI, Aa[-yao AaOr hmao jaolamaoM baMd kxr idjaIe, rabaDIjaI GaratanaM yaotaanaa ekx kulaUpa Gao{}na Aalyaa. tyaManaI Aa{}Tha{}salaa kuxlaUpa GaatalaM. kuxlaupaacaI ikxllaI laalaUMnaa do{}na TakxlaI. AaiNa mhNaalyaa sauinayaojaI, baahr Aanao kxa mana huAa taao baccaaoM kxao Aavaaja do doana, drvaajaa Kaaola doMgao.”

hataata gauMfxlao hata nadIcyaakxazI qaMabalaao XaNaBar yaoqao ivasaavyaasaazI ||

AMQaar paDta caalalaa haotaa. laalaUjaIMcaa AaiNa rabaDIdovaIMcaa maI jaD AMta:kxrNaanao inaraopa Gaotalaa, AaiNa irkxamyaa hataanao baMgalaaorlaa partalao.

caalalaao paavalao AjaUna kxahISaI pauZtaI partalao kxQaIcao saKao Aapta saaobataI doSaIla saaqa naa AayauYyaacyaa AMtaI eokUxna pa`Sna ha qaMabalaIsa taU pahata SaUMnya naBaMataI ||6||

ma{Saar vaaLU taI taSaIca pasarlaI haotaI nadI maa~a tyaa XaNaI jara gaaozlaI haotaI spaSaa-ta isnagQataa kxQaIca saMpalaI haotaI AitarI>x tarlataa savaa-MgaI iBanalaI haotaI ||1|| manapaXaI {Dalaa kx[-kx {nhaLo paazI tar]Naa[-caI yaad jaagalaI maaozI pa`kxTlyaa samaaor saa%yaa gaazIBaoTI sarkxlaI pauZo maga paihlaI saMaja jara taI ||2|| inaSabd naIrva taao haotaa saaXaIsaazI layabaQd Evaasa tao haotao saaobataIsaazI hLuvaar Baavanaa r]jalyaa BaoiTAMtaI saMpalaI tyaaidnaI maaJaI SaUnya Ba`maMtaI ||3|| SauBaidnaI vaajalao caaOGaDo naI vaajaM~aI AQaa-MgaI kxa mhNaU sava-sva vaaihlyaavartaI paaLNao halalao KaoLlaI maulao Apaulyaa KaMaVavartaI hao{]na SahaNaI dUr paMagalaI {GaDyaa DaoLyaapauZtaI ||4|| {rlaao ifxr}naI daoGao AapaNa baakxI janmaasaazI laaokx jamavaUnaI maulao mhNaalaI kxr} saajarI saazI BaoT taumhalaa kxaya hvaI taI maagaa pa`omaapaaoTI BaoT nakxao maja hakx ekx Va raoja idsaacyaa AMtaI ||5||

Gaotalaa AaoMjaLIta tauJaa caohra qarqar AaozavartaI AEa`UMnaI koxlaI nayanaMamaQyao koxvaL daTIvaaTI {GaDlaoca naahI Aaoz kxqaayaa gaaoY TI baaolalaI mau@yaanao igaLUna AavaMZa kxY TI ||7|| ho dyaaGanaa ekx kxr kRxpaa AamhMa daoGaMavartaI jaa{ dota imasaLUna daonhI laaTa ekx ikxnaa%yaavartaI ||

10


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

GargautaI vaOV

Aaraogya

Da^. SaOlajaa ihvaLo Aaraogya mhNajao SarIr inaraogaI raKaNao, fx>x saudMr idsaNao hoca mahtvaacao nasaUna inaraogaI rahNao ho AtyaMta mahtvaacao Aaho. jar taumhI inaraogaI Asaala tar AapaaoAapaca taumhI sataoja va saudMr idsaala. Aajacyaa QakxaQakxIcyaa jaIvanaata AapaNa sagaLoca KaUpa dbaavaaKaalaI vaavarta Asataao. Aapalyaa kuxTuMbaacyaa vaaZtyaa garjaa, naaokxrIcyaa izkxaNaacaI jabaabadarI ho sava- saMaBaaLtaanaa svata:caI kxaLjaI GaoNyaasa fxarca qaaoDa vaoL imaLtaao. paNa AapalyaavaaZtyaavayaamauLotasaocaAnaokxvaYaa-paasaUnasatatakoxlaolyaa dUla-XaMamauLo barocasao Aajaar hLuhLu saur]haotaata. yaaca AajaarMavar inayaM~aNa raKaNyaasaazI tasaoca raoga pa`itakxar Sai>x vaaZivaNyaasaazI AapaNa sahjapaNao kxaya kxr]Sakxtaao tao baGauyaa.

gavhacyaa gavataacaa {payaaoga: (paavaDr ikMxvaa rsa) paavaDr : sakxaLI {paaSaIpaaoTI ekx camacaa paavaDr, ekx glaasa kxaomaT paaNyaata imasaLUna pyaavao. rsa : 10 imalaI rsa sakxaLI {paaSaIpaaoTI Gyaavaa. inaraogaI vya>xInao yaacaa vaapar kxmaIta kxmaI ekx maihnaa kxravaa. jyaManaa kxhI ivakxar AsataIla tyaManaI daona tao taIna maihnao Gao{]na magaca baMd kxravao {payaaoga : yaacaa {payaaoga raogaMacyaa ivar]Qd SarIramaQyao naOsaiga-kx saurXaapa`NaalaI vaaZivaNyaakxirtaa haotaao. r>xacao pa`maaNa vaaZivaNyaasa madta haotao. Apacana, maQaumaoh, Alsar, mauLvyaaQa, Aamlaipa<a yaavar {payaaogaI Aaho. tasaoca paaoYakx tatvaMacaI kxmatartaa dUr kxrNyaata madta haotao. s~aI ivakxarMavar paNa {payaaogaI Aaho.

kxaorfxD rsa (Aloe Vera): sakxaLI {paaSaIpaaoTI 10 imalaI kxaorfxD rsaacao saovana kxravao. {payaaoga: maQaumaoh,tvacaaivakxar,gaBaa-Sayaivakxar,paaoTacao ivakxar, vaataacao ivakxar, Aaqa-ra[-TIsa, saUja yaoNao, yaavar AtyaMta{payaaogaI Aaho. daona camacao kxaorfxD gar ekx kxpa paaNyaata imasaLavao. Tasaoca kxaorfxD gar paNa saovana kxr]Sakxtaa.

i~afxlaa rsa : sakxaLI {paaSaIpaaoTI 10 imalaI i~afxlaa rsa ekx glaasa kxaomaT paaNyaata imasaLUna saovana kxravao. {payaaoga : malabaQdtaa, pacanaaSaI saMbaMiQata ivakxar, maQaumaoh, {ccar>xdaba, koxsa gaLNao, koxsa paMaZro haoNao, nao~aivakxar,r>xacao pa`maaNa vaaZivaNyaasa {payaaogaI zrtao.

AavaLyaacaa rsa : sakxaLI {paaSaIpaaoTI 10 imalaI AavaLarsa ekx glaasa saaQyaa paaNyaata ekx~a kxr]na saovana kxravao. {payaaoga : raoga pa`itakxar Sai> vaaZtao. sadI-, Kaaokxlaa, A^lajaI- saarKyaa AajaarMavar {payaaogaI Aaho. jyaMacaI pa`kxRtaI {YNa Aaho ASaa vya>xIMnaI yaacao saovana kxravao. Aamlaipa<a, nao~aivakxar, pacana ivakxarMavar {payaaogaI Aaho. ho varIla {paaya sava-saamaanya inaraogaI vya>xI AajaarMapaasaUna dUr rhaNyaasa kxr]Sakxtaata. kxahI AajaarMavar kxrtaa yaoNaa%yaa GargautaI {paayaMacaa [qao ivacaar kxr]yaa.

sadI-, Kaaokxlaa : sava- pa`qama maIzacyaa paaNyaanao garaLo kxravao. paaNyaata inalaigarI taolaacao 2à3 qaobMa TakUxna tyaacaI vaafx GyaavaI. naakx baMd haota Asaola tar r]maalaavar inalaigarI taolaacao 2à3 qaobMa TakUxna tyaacaa vaasa Gaota rhavaa tyaamaULo Svaasa sahjapaNao GaoNyaasa madta haotao. naakx baMd Asaola tar kxaomaT paaNyaata qaaoDo maIz TakUxna yaa paaNyaacao 2à3 qaobMa naakxata Takxavao yaamaULo naakx maaokxLo hao{na Svaasa sahjataonao Gaotaa yaotaao. ivhT^imana 'saI' cao saovana kxravao. sauMzßimaroßtauLSaIcaI paanao va gauL yaMacaa kxaZa kxr]na idvasaataUna 2à3 vaoLa Gyaavaa. kxfx jaasta Asaola tar isataaopalaaid caUNa-ßjaoYzmaQa paavaDr maQaamaQao ekx~a kxr]na idvasaataUna taIna vaoLa 1à1 camacaa Gyaavao, maulaMakirtaa íàí camacaa 3 vaoLa Vavao. sadI-, Kaaokxlaa, saayanasa yaavar pa`itabaMQakx {paaya kxrNyaakxirtaa pa`Naayaamaacaa AByaasa kxravaa. raoja cyavanapa`aSa saovana kxravao AitaqaMD padaqaa-Mcao saovana kxr]nayao saayanasa maQaIla DaokoxduKaIvar ekx camacaa dalaicanaI paavaDr ikxMvaa sauMz paavaDr garma paaNyaata ekx~a kxr]na tyaacaa kxpaaLavar laopa laavaavaa. saayanasa AaOYaQaManaI kxmaI haota nasaola tar Aayauvaoi-dkx kxma- 'nasya kxma-' kxravao.

malabaQdtaa : raoja sakxaLI {paaSaIpaaoTI 2à3 glaasa kxaomaT paaNaI pyaavao. sakxaLI kxaomaT paaNyaata ilaMbaacaa rsa ekx~a kxr]na tao paaNaI pyaavao. Aaz taasa Jaaopa GyaavaI. saMpaUNa- idvasaBarata taIna tao caar ilaTr paaNaI pyaavao. AajaaramaQyao paor],d`aXa, papa[-, saM~aI yaMacao saovana kxravao. Aita taolakxT padaqa-, maMasaaharI padaqa-, saukxamaovaa, Aitapa`maaNaata baTaTo, kxabaulaI caNaa, rajamaa yaa padaqaa-cMao saovana TaLavao. ra~aI Jaaopataanaa ekx kxpa duQaata ekx camacaa erMDola taola GaalaUna pyaavao.

11


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

GargautaI vaOV cont... SarIrata r>xacao pa`maaNa kxmaI AsaNao : ekx camacaa i~afxlaacaUNa- garma paaNyaata imasaLUna Gyaavao va tyaavar ekx glaasa garma paaNaI pyaavao. ho raoja ra~aI jaovaNaanaMtar Gyaavao. lahanamaulaMakxirtaa 'ABayaairYT' Aayauvaoidkx AaOYaQaacaa vaapar kxravaa.

koxsaMacaI inagaa raKaNyaakxirtaa : AazvaDyaataUna daona vaoLa taolaanao Dao@yaacaI, dha imanaITo maailaSa kxravaI. yaamauLo r>xsaMcaarNa vyavaisqata hao{]na koxsaMacaI maULo majabaUta haoNyaasa madta haotao. daona camacao maoqaIcao daNao ra~aI paaNyaata iBajavaUna sakxaLI tyaacaI baarIkx paosT kxr]na koxsaMacyaa mauLManaa laavaavaI. AQyaa- taasaanao koxsa Qauvaavao. kxaorfxD garanao koxsaMacyaa mauLMavar maailaSa kxr]na AQyaa- taasaanao koxsa QauvaUna Takxavao. koxsaMata kxaoDMa Asaola tar dHyaamaQao kxDuinaMbaacaa rsa ekx~a kxr]na koxsaMacyaa mauLaMnaa laavaavao. ekx taasaanao koxsa QauvaUna Takxavao. koxsa QauNyaakxirtaa AavaLaßiSakoxkxa[-ßrIzaßbaohDaß ba`amhI ra~aI paaNyaamaQao iBajata GaalaavaI. sakxaLI paaNyaamaQao sava- {kxLUna tyaa paaNyaanao koxsa Qauvaavao. yaamauLo koxsa kxaLo va daT haotaata.

maQaacao Anaokx {payaaoga : drraoja sakxaLI {paaSaIpaaoTI ek glaasa kxaomaT paaNyaata ekx camacaa maQa va ilaMbaacaa rsa ekx~a kxr]na pyaayalyaasa vajana kxmaI kxrNyaasa madta haotao. duQaamaQao saaKar na Gaalataa maQa GaalaUna pyaayalao tar ga^sa haota naahI, pacanaSa>xI zIkx rhatao va kRxmaI haota naahI. ra~aI Jaaopataanaa ekx kxpa dUQaata ekx camacaa maQa GaalaUna pyaayalyaasa SaMata Jaaopa laagatao. tasaoca sadI-, Kaaokxlaa haota naahI. yakRxta duba-lataa maQao maQa ho T^ainakxcao kxama kxrtao. lahana maulaManaa maQa caaTvalao tar tyaMacaI raoga pa`itakxarkx Sai>x vaaZtao tasaoca data yaotaanaa haoNaara ~aasa, haota naahI. dataMavar maQaanao maailaSa koxlyaanao data ikxDNao qaMabavaU Sakxtaao. tvacaa maulaayama raKaNyaakxirtaa baosanaßmala[- va maQa ekx~a kxr]na tyaacaa laopa caoh%yaavar tasaoca hata va paaya yaavar laavaavaa. AQyaa- taasaanao QauvaUna Takxavaa.

paayaavar saUja yaoNao : Aaharata maIzacao pa`maaNa kxmaI kxravao. satata paaya KaalaI saaoDUna basaU nayao. kxahI kxahI vaoLanao paaya qaaoDo var sTUlaavar zovaUna basaavao. vajana jaasta Asaola tar yaaogya Aahar va vyaayaamaaWaro vajana kxmaI kxravao. raoja Aaz tao dha glaasa paaNaI pyaavao. sT^akxIMgacaa vaapar kxravaa. Jar saUja Aaz idvasaMapaya-tMa kxmaI JaalaI naahI tar D^a@TrMacaa sallaa Gyaavaa.

sakxaLI ekx kxpa dUQa va KajaUr Kaavao. baITr]Tcaa rsa saovana kxravaa. paalaoBaajyaMamaQao paalakx, maoqaI tasaoca laoTusacyaa paanaMacao saovana kxravao. saaoyaaimalkx Gyaavao. badama, manaukxa, koxL, mauLa, baTaTo, Taoma^Tao yaMacaa vaapar kxravaa. ivhT^Imana 'baIà12' yau>x padaqa-, jasao dUQa, saaoyaabaIna va maaoD Aalaolao gahU yaMacao saovana kxravao. saukxamaovaa va fxLMacao saovana kxravao saaopaa vyaayaama tasaoca pa`aNaayaama kxravaa.

kR maI : ek camacaa erMDola taola ra~aI Jaaopataanaa dUQaabaraobar Gyaavao. Aaovaa paavaDr ra~aI Jaaopataanaa ek camacaa kxaomaT paaNyaabaraobar 3 tao 4 idvasa Gyaavao. vaavaDIMga caUNa- 1 camacaa idvasaataUna daona vaoLa kxaomaT paaNyaabaraobar taIna Idvasa Gyaavao. lahana maulaManaa ‘vaavaDIMgaaIrYT’ 1 camacaa daona vaoLa saata idvasa Vavao.

Aamlaipa<a : jaoYzmaQa caUNaa-cao saovana kxravao. AamlaIpa<aata maRdu Ivarocana Gyaavao. yaakxIrtaa raoja ra~aI ekx camacaa I~afxLacaUNa- garma paaNyaabaraobar jaovaNaanaMtar Gyaavao. ekx camacaa gaulakMd va ekx kxpa dUQa IdvasaataUna daona tao taIna vaoLa Gyaavao. AavaLa, gaulakMd, manaukxa tasaoca duQaI BaaopaLa, kxarlao, QaNao, DaLIMba yaMacaa {payaaoga kxravaa. AiQakx ItaKaT, masaalaoyau>x KaaVpadaqa-, maasao, maMasahar, maVpaana, caha, k^xafxI, taurDaL, {DId DaL, baTaTo, kxabaulaI caNao yaa padaqaa-cMao saovana kxr]nayao.

taar]NyaipaiTkxa : idvasaBarata Aaz tao dha glaasa paaNaI pyaavao. k^xansTIpaoSana Asaola tar tao AaqaI dUr kxravao. tyaakxIrtaa i~afxLacaUNa- ekx camacaa ra~aI garma paaNyaatabaraobar Gyaavao. Dao@yaata kxaoMDa Asaola tar AaQaI taao dUr kxravaa. SarIrata {YNataa jaaNavata Asaola tar AavaLa rsaacao saovana kxr]na AaqaI tao dUr kxravao. caohra idvasaataUna daona tao taIna vaoLa QauvaUna Gyaavaa. jaMaBaLacaI baI paaNyaata {gaaLUna caoh%yaavar laavaavaI. dHyaamaQyao qaaoDo maQa GaalaUna caoh%yaavar laavaavao. kxDUIlaMbaßcaMdnaßAavaLaßmaMIjaYza yaacaI samapa`maaNaata paavaDr Gao{na tyaacaa laopa raoja caoh%yaavar AQaa- taasa laavaavaa. tauLSaIcaI paanaoßpauIdnaapaanao samapa`maaNaata kuxTUna tyaata qaaoDa ilaMbaacaa rsa ImasaLUna tao caoh%yaavar laavaavao. AitataolakxT, ItaKaT tasaoca baokxrIcayaa padaqaa-Mcao saovana TaLavao.

12


kxT\Ta pauYpa paihlao

mahtvaacyaa iTpasa\ saaO. r}paalaI gaaoKalao

jaanaovaarI 2013 iTpsa\

1. paalaoBaajaI jaasta JaalaI ikMxvaa GaratalaI maaNasaM jar kxZIpa<aa, kxaoiqaMbaIr Kaata nasaola tar tao QauvaUna, vaaLvaUna maayak`xaovhova maQyao D/aya kxravayaacao. kxrkxrIta Jaalyaavar hataanao paavaDr kxr}na taI iSajavataanaa vaaparataa yaotao. 2. Dasa caavalao tar tyaa jaagaI taUpa laavaa, Tmak\x fuxgalaolao lagaoca basatao. kxaLo Daga rahta naahIta. 3. Qaanya saazvaNaUkx kxrNyaasaazI Qaanya ipaSavaIta isala kxr}na if`xjar maQyao 48 taasa zovaayacao, magaca baahor kxaZayacao. Asao koxlyaanao Qaanya iTkxtao. kxID laagata naahI. 4. JaaDManaa paaNaI GaalaayacaI yaaogya vaoL saMQyaakxaL ikMxvaa ra~a. saUyaa-staanaMtar 8 tao 10 taasa savaa-ta kxmaI taapamaana Asatao. tyaamauLo paaNaI maataIta maurola. dusa%yaa idvaSaI saUya- {gavaUna taapamaana vaaZopaya-Mta baaYpaIBavanaalaa paaNaI {rNaarca naahI, ikMxvaa AtyaMta kxmaI paaNaI {rola. 5. fxaTkxI naaoT kuxzlyaahI raYT/IyakRxta ba^MkoxkxDUna badlaUna imaLtao. irJavh- ba^Mkoxcao tasao AadoSaca Asataata. jar k^xiSayarkxDUna na^ana [SyauAobala naaoT imaLalyaa tar ba^MkoxkxDo laoKaI tak`xar kr]na tyaacaI paaocapaavataI Gyaa. ekx Jaor^a@sa irJavh- ba^MkoxkxDo paazvaa. jar e.TI.ma\. maQaUna fxaTkxI naaoT imaLalaI tar paOsao kxaZlyaanaMtarcaa A^Dvha[sa japaUna zovaa. ba^Mkoxta laoKaI tak`xar kxra. jar naaoT KaUpaca Karaba AsalaI tar lagaoca badlaUna imaLta naahI ASaavaoLI Aapalyaa Akx^Ma{T maQyao BarayacaI , paomaoMT islapacyaa maagao naaoTocaa naMbar ilahavayaacaa. 6. www.petroleum.nic.in yaa ela\.paI.jaI. paaoT-la var Aapalyaa isailaMDr caa tapaSaIla(iDilavhrI iDTola) baGaayalaa imaLtaata. Aapalyaa naMbarvar ikxtaI isailaMDr jaataata tao kxLtao.

Lal Bagh Garden Republic Day flower show from Jan 18th to Jan 28th Bangalore’s Lal Bagh Garden will hold Republic Day flower show from Jan 18th to Jan 28th. Lal Bagh is a 240-acre (971,000 sq.m. - almost 1 km².) garden and is located in south Bangalore. The garden has over 1,000 species of flora. The garden also has trees that are over 100 years old. The park has some rare species of plants brought from Persia, Afghanistan and France. With an intricate watering system for irrigation, this garden is aesthetically designed, with lawns, flowerbeds, lotus pools and fountains. Most of the centuries old trees are labelled for easy identification. The Lal Bagh Rock, one of the oldest rock formations on earth, dating back to 3,000 million years, is another attraction that attracts the crowds.

13


kxT\Ta pauYpa paihlao

jaanaovaarI 2013

paustakx paircaya ‘ekxma\’à laoKakx imailaMd baaokxIla (saaO. dIpaa parMajapao) hI kxadMbarI KaUpaca CaoTI paNa to the point Aaho. ekxa saazIcyaa vayaacyaa Aasapaasacyaa laoiKakoxcaI hI gaaoYT Aaho. itacyaa nava%yaalaa pardoSaata naaokxrI imaLtao paNa itacyaa laoKanaata KaMD paDola mhNaUna taI pardoSaata nava%yaabaraobar jaayalaa nakxar dotao, ekxToca rhayacao zrvatao. itacaa maulagaahI maaoza haota Amaoirkoxta saoTla haotaao, [qao hI ekxTIca, itacyaa ekxTopaNaacaI hI gaaoYT. taI saupairicata laoiKakxa Asalyaanao ekx maulagaI itacaI maulaaKata Gyaayalaa itacyaa GarI yaotao va tyaamauLo itacyaa AayauYyaaba_la kxLtao. ekxTopaNaamauLo ‘iD/M@sa\’ GaoNao va tyaamauLo haoNaara gaMBaIr Aajaar itacyaa vaaTyaalaa yaotaao. jaIvanaacyaa SaovaTI lahanapaNaI iSakxlaolaa ekx Slaaokx Aazvataao va XaNaata italaa jaIvanaacaa Aqa- samajataao. taI samaaQaanaanao SaovaTcaa Svaasa Gaotao. taao Slaaokx Asaa naakxaSasya GaTakxaSaao ivakxara vayavaaO yaqaa |\ naOvaatmana: sada jaIvaao ivakxara vayavaaO taqaa || maataIcyaa GaTataIla AvakxaSa ho baahorcyaa AvakxaSaaca kxaya Aaho? saMk`ximata r}pa, ihssaa ? kxa tyaacaaca Baaga ….. naahI tao r}pa hI naahI, ihssaa hI naahI, tao taoca Aaho, jao baahor taoca AMata. AapaNahI taoca Aahaota à ekxca à tyaataUna italaa jaaNaIva haotao à sava- ekx Aaho. dujaaBaava naahI. AapaNa ekxTo kxQaIca nasataao, naa pauZo AsaU.

‘maataI, paMKa AaiNa AakxaSa’ à laoKakx &aanaoEvar mauLo (D^a. saMigataa koxsakxr) Aataa Aapalyaalaa sagaLyaata Aatmakxqanao jaasta Baavataata. AapalyaapaoXaa inaraLyaa staravarcao, vyavasaayatalao ijavaMta AnauBava vaacaavao. Aavhanao samajaUna GyaavaIta, jaaNaIvaMacyaa kxXaa r]Mdavyaata Asao vaaTtao. [tarMacyaa AnauBavaataUna {malaNao, tyaMacaI hakx Aapalyaa manaapaya-Mta paaohaocaNao AaiNa Aapalyaata nakxLta pairvata-na haoaNao. Ho sagaLo ‘maataI, paMKa AaiNa AakxaSa’. &aanaoEvar mauLo ho jagaataIla ikxtaI-cao Saasaikxya AiQakxarI. tyaMacao Aatmakxqana vaacataanaa AnauBavalao. yaMataIla ‘maataI’, tyaMacao baalapaNa, ekxa lahanaSaa gaavaata à AMkuxrlao, huMkxMarlao, AaoMkxarlao va Aakxarlao. ho vaacataanaa Saotaatalyaa maataIcaa saugaMQa AnauBavataao. ‘paMKa’ mhNajao tyaMacao iSaXaNa AaiNa tyaataUna imaLalaolao AatmabaL tar ‘AakxaSa’ mhNajao tyaMacaI ivaEvaBararI Aaho. Hyaa paustakxacao mauKapaRYz, iSaYa-kx va tyaacaI BaaYaa kxavyaatmakx Aaho. maMaDNaI iKaLvaUna zovatao. evaZo pa`galBa kxirAr kxr}nahI tyaManaI Aapalao lahanapaNa, SaaLa, gaava, AapalaI maaNasaM yaMacaa AiBamaana jaaNataa zovalaa.ho paustakx vaacalyaavar ekx pa`kxarcao paUNa- samaaQaana imaLtao. AiBamaana baLavataao.mhNaUnaca ho paustakx savaa-ManaI jar}r vaacaavao.

‘{tKanana’ à laoiKakxa gaaOrI doSapaMaDo (saaO. dIpaa parMajapao) Hyaa kxadMbarItaIla laoiKakxa ‘{tKanana’ yaa ivaYayaataIla iSaXaNa GaotalaolaI Asatao va kx^alaoja maQao ha ivaYaya iSakxvata Asatao. {tKanana ha ivaYaya AapaNa barocada KaUpa, jaunyaa, [itahasakxalaIna gaaoYTIMsaazI vaapartaao. eKaadyaa izkxaNaI KaUpa Kaaolavar KaNaUna, paUvaI-caI maaNasao, tyaMacaI rahNaI, tyaManaI vaaparlaolyaa vastaU ikMxvaa vaastaU yaMacaa SaaoQa mhNajaoca {tKanana. laoiKakxa yaaca gaaoYTIMcaa AaQaar Gao{}na taoca tatva vaapar}na itacyaa AayauYyaataIla naataosaMbaMQaata mhNaayaca Jaalao tar {tKananaca kxrtao. paustakx saur]vaataIlaa {gaacaca jaD vaaTlao paNa tasao nasaUna tyaalaa ekx AitaSaya sauMdr laya Aaho. pauZo kxaya hao[la ikMxvaa laoiKakxa kxaya ivacaar maMaDNaar Aaho yaacaI {tsaukxtaa kxayama vaaTtao.

14

Katta January 2013  
Katta January 2013  

Katta January 2013

Advertisement