Page 1

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‪ ،‬در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ‪ On-line‬ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫آورده اﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻧﮏ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ‪ Home page‬وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺠﺎري و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﯾﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫از ﻃﺮﻓﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ د رﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‪ ،‬در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻨﺎوري‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺎرﺳﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ‪ 2002-2006‬ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ‪58‬‬ ‫درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و از ‪ 2293‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ‪ 2002‬ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 12837‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ‪ 2006‬ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪ ،‬وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬

‫ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه اي ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از آن ﭘﺪﯾﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اراﺋﻪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫* ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪﻫﺎي اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬ ‫* اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‪ ،‬آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ؛‬ ‫* اراﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط‬ ‫و ﺗﺮاﮐﻨﺶ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻒ ‪ -‬اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ‪.‬ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب – ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ :‬اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺸﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ‪.‬رﯾﺴﮏ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻄﺢ در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫‪١‬‬


‫ﺗﻼش ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ج – ﺗﺮاﮐﻨﺶ‪ :‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد‪ ،‬از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻮي ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮي در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب‪،‬‬ ‫ﺻﺪور ﭼﮏ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ و اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﮐﯿﻮﺳﮏ ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه‪ ،‬و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮدﭘﺮداز‪.‬‬ ‫در روش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫روش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪ ،‬ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در روش ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺗﻠﻔﻨﯽ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ )اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه( وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﺎل ‪ 2004‬ﺑﯿﺶ از ‪ 14‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه‪،‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب وﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪«.‬‬

‫ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺑﺎﻧﮏداري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﺗﻠﻔﻨﯽ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮوش‬ ‫ﺑﺎﻧﮏداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬

‫ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﻣﯽﺗﻮان از دوﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد‪ .‬از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬از دﯾﺪ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اراﺋﻪ ﻧﻮآوري‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺟﺴﺖﺟﻮي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ‪ Data Monitor‬ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ‬ ‫‪٢‬‬


‫از‪ :‬ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت‪ ،‬ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬رﻗﺎﺑﺖ ﯾﮑﺴﺎن‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري و‬ ‫ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻣﯿﺎنﻣﺪت (ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 18‬ﻣﺎه(‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻃﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪ ،‬ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‪ .‬ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮدازش ﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﻫﺪف و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬

‫ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬

‫ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ‬ ‫ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ‬ ‫ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي آن‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬

‫اﺟﺰاي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان‬ ‫‪ -١‬اﻧﻮاع ﮐﺎرت ﻫﺎ‬ ‫ﮐﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺪﻫﯽ ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ‪ 8/2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرت از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬‫ﮐﺎرت ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻤﯿﻦ و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎرت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ‪ Online‬ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻫﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺑﺪﻫﯽ داﺧﻠﯽ را‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ارزي‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ روي ﺧﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻮﯾﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ‪ ATM‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺮﮐﺰي دو ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ‪(SWIFT) (3).‬‬ ‫ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﯽ ‪ 1973‬ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ‪239‬ﺑﺎﻧﮏ از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ و‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ راه اﻧﺪازي ﺷﺪ و ﻫﺪف از آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﺷﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻏﺬي و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮑﺲ در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﺮان از ﺳﺎل ‪ 1371‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ درآﻣﺪ و در ﺳﺎل ‪1372‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫از آن اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز‪ ،‬ﺷﻌﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه‪ ،Pos ، Pin Pad ،‬ﮐﺎرﺗﻬﺎي‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺎﮐﺲ ﺑﺎﻧﮏ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪٣‬‬


‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺗﺒﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ در اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل ‪ 2004‬اﻧﮑﺘﺎد ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل ‪2003‬در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 676‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ‪ 11/8‬درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ‪ .‬ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ‪ 7/8 ،2002‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 36‬درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 35/8‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﯿﻦ ژاﻧﻮﯾﻪ ‪ 2003‬ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ ‪ 2004‬ﺑﻪ ‪ 233‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ‪ 52‬ﻣﯿﻠﯿﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ‪ 26/13‬درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اروﭘﺎ دارد‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫‪75 ،Data Monitor‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اروﭘﺎ در ﺳﺎل ‪ 2005‬از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﻓﺎرﺳﺘﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ را ‪ 110‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎل ‪ 2011‬در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ‪80‬‬ ‫درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ‪ .‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از‬ ‫دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﺳﻮي اراﺋﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫)‪(Online‬ﻣﯽروﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮي را ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﻪ اي از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل ‪ 1970‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﺮاك درﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1993‬ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮﺻﺎُ ﺗﺠﺎري ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاران را ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از‪ :‬ﻣﻮﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎﻧﺪه و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺎ‪ .‬در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،1994‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎوش در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪاري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن‪ ،‬از‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮي را از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺷﻌﺒﻪ دار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد‪ .‬ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ ‪ ،1995‬ﻓﻘﻂ ‪ 24‬ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ‬ ‫روي ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬ﻟﯿﮑﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل‪ 800،‬ﺑﺎﻧﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ،2000‬ﺣﺪود ‪ 1500‬ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ )‪ (Jupiter Communication‬ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاري‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ،1997‬ﺑﻪ ‪ 4/5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ‪ 2/5‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1996‬وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل‬ ‫‪ ،1997‬ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ‪ 155‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ ‪ 286‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ از‪ :‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮدم ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮارد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺷﺎن و ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬‬


‫اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺤﻈﻪ اي‪ ،‬راﺣﺘﯽ ﮐﺎر‪ ،‬و ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎي ﮐﻢ‪ ،‬ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎه ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ – ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﯾﺎﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎ – را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ‬ ‫اواﺧﺮ ‪ ،1995‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﮑﺪاري‬ ‫ﺑﺮاي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﯾﺪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي‪ :‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬رﻫﻦ ﻫﺎ‪ ،‬وام ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮه‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ SFNB‬ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد و در ‪ 18‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ 1995‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺠﺎري اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬راه را ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰرگ را در رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮدآور را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاري را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﯿﺪاندﯾﺪ و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات‬

‫‪ -1‬ﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ‬ ‫‪ -2‬ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ از ﻃﺮف دوﻟﺖ‬ ‫‪ -3‬ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ‬ ‫‪ -4‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫‪ -5‬اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫‪ -6‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪ -7‬اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ دو ﮔﺮوه‬ ‫اﻟﻒ ‪ -‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ(‬ ‫ب ‪ -‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده و در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ(‬

‫‪ -8‬ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﮐﻼن در ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺰﯾﺮهاي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در دراز ﻣﺪت‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻔﺎف‪.‬‬

‫‪ -11‬ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺰء‬

‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي وارداﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي آن ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻣﻀﺮات ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪۵‬‬


‫ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ آﻧﮑﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺮزﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ وارد ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و‬ ‫در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و‬ ‫دﯾﮕﺮ‪،‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮاُ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮﻫﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫• ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻮن‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﺲ اﻧﺪاز‪ ،‬ﺟﺎري و ‪ ،(...‬دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮏ‪ ،‬ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ )ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻧﺎم(‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخﻫﺎي ﺑﻬﺮه‪ ،‬ارز‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ‪ ،‬ﺳﻬﺎم و ﻏﯿﺮه‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫• ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭼﮏ‪ ،‬وﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪه د رﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮏ‪ ،‬ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ و‬ ‫ﻏﯿﺮه‪ ،‬را اﻧﺠﺎم داد‪ .‬ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺗﻠﻔﻦ ﻋﺎدي اﯾﻤﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ‬ ‫‪ Remote‬و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﻋﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺧﻮدﭘﺮداز اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺧﻮد و ﺑﺎ ورود ﺷﻤﺎره رﻣﺰ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺮار دادن در دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎ‬ ‫ورود رﻣﺰ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮل ﻧﻘﺪ از ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫• ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻓﺰارﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎري را از روي ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮا ي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻮن‪ :‬ﺑﺮداﺷﺖ از وﺟﻪ ﺣﺴﺎب و وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم‪ ،‬ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺟﻪ ﺑﻪ ارز ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻧﮏ‪ ،‬ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺷﯿﻮه ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬

‫‪۶‬‬


‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آن دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و‬ ‫ﮐﺎرآﻣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري و ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺎري در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ‪.‬اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم )از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ( رﺷﺪ آن ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺟﺒﺮان زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ راه درازي در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ‪.‬در اﯾﻦ راه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن‬ ‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ‬ ‫‪. -١‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪ :‬ﺗﻬﺮان ؛ ‪1382‬‬ ‫‪. -2‬ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ :‬رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ؛ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ؛ ‪1382‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﮑﻔﺎ ؛ ﺷﻤﺎره ﺳﺎل دوم ؛ ﺷﻤﺎره دوم ‪1383‬‬ ‫‪ -4‬ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫‪www.itpaper.ir -۵‬‬

‫‪٧‬‬

bankdari  

bankdari interneti

Advertisement