Page 1

แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ ายการเรียนรู้


พัฒนาการรอบด้ านของชีวติ มีองค์ ประกอบ ปัจจัย และ กระบวนการทีห่ ลากหลาย มีพลังขับเคลือ่ นเชื่อมโยงสั มพันธ์ กนั อย่ างผสมกลมกลืนได้ สัดส่ วน สมดุลกัน เกิดความสมบูรณ์ ของ ชีวติ และสั งคม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงขั้นตอนต่ อไปนี้  การรับรู้ (Reception)  การเข้ าใจ (Comprehension)  การปรับเปลีย่ น (Transformation)


เกิดจากกระบวนการที่สร้างความเข้าใจ การให้ความหมายกับสิ่ งที่รับ รู ้มา ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งที่รู้อยูก่ ่อนแล้วและจะมีกระบวนการเชื่อมโยง ระหว่างความรู ้เก่ากับความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนสามารถกำาหนดขั้นตอนการเรี ยน และวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีความชัดเจนในเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการเรี ยน และ เป้ าหมายของการเรี ยนนั้นมีความหมายกับตัวผูเ้ รี ยน มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่เรี ยนกับชีวติ จริ ง


พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 25 กำาหนด ให้ รัฐมีหน้ าที่ ส่ งเสริมการดำาเนินงานการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ให้ ทวั่ ถึง และพอเพียง โดยนัยของมาตรา ดังกล่าวต้ องการ ให้ สังคมไทยมีโครงสร้ างพืน้ ฐานทีเ่ กือ้ หนุนต่ อการเรียนรู้ ของบุคคล ในรู ปของแหล่งการเรียนรู้ ทบี่ ุคคลสามารถจะเรียนรู้ได้ อย่ างหลาก หลายกว้ างขวาง และมีมากพอเพียงทีจ่ ะช่ วยให้ เกิดการเรียนรู้ ขนึ้ ได้ ไม่ ว่าการเรียนรู้ น้ันเป็ นการเรียนรู้ ทเี่ กิดจากการศึกษาในรูปแบบใด ๆ แต่ ต้องมีแหล่งทีจ่ ะช่ วยให้ เกิดการเรียนรู้ได้ มากกว่าในขอบเขตของ โรงเรียน


( ต่ อ ) ซึ่งในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ ได้ กล่าวถึง แหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ในรู ปแบบต่ าง ๆ ได้ แก่ ห้ องสมุด ประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสั ตว์ สวนสาธารณะ สวน พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์ การกีฬาและ นันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่ างอืน่ ซึ่งเมือ่ พิจารณาดูแล้วจะเห็นถึงความหลากหลายของแหล่งการเรียนรู้ เหล่า นี้ ซึ่งแท้ ทจี่ ริงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา แหล่งการเรียนรู้ จึงเป็ นสิ่ งทีจ่ ำาเป็ นและสำ าคัญสำ าหรับการจัดการเรียน การสอน โดยอาจแบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือแหล่งความรู้ ทเี่ ป็ น บุคคล และแหล่งความรู้ ทเี่ ป็ นสถานที่


การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรู ปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ ายทอด เนือ้ หานั้น กระทำาผ่ านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่ น ซีดรี อม เครือข่ าย อินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสั ญญาณโทรทัศน์ หรือ สั ญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่งการเรียน ลักษณะนีไ้ ด้ มกี ารนำาเข้ าสู่ ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่ น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้ วยซีดรี อม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่ านดาวเทียม หรือ การเรียนด้ วยวีดโี อผ่ าน ออนไลน์ เป็ นต้ น


หนังสื อหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่อ่านสามารถ อ่านผ่ านทาง อินเตอร์ เน็ต หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พกพาอืน่ ๆ ได้ หนังสื อ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีความหมายรวมถึงเนือ้ หา ทีถ่ ูก ดัดแปลง อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ มีลกั ษณะการ นำาเสนอ สอดคล้อง และคล้ายคลึงกับ การอ่านหนังสื อทัว่ ไปในชีวติ ประจำาวัน แต่ จะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้ นหา และผู้อ่าน สามารถอ่าน พร้ อม ๆ กันได้ โดยไม่ ต้องรอให้ อกี ฝ่ ายส่ งคืนห้ องสมุด เช่ นเดียวกับหนังสื อใน ห้ องสมุดทั่วไป


หรือ Virtual Education หรือ หลักในการดำาเนินงาน เพือ่ ให้ ผู้เรียน สามารถเรียนทีใ่ ดก็ได้ (any where) เมือ่ ใด Online Teaching and Learning คือรู ปแบบการจัดการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ่งทีอ่ าศัย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือก็ได้ (any time) ซึ่งเป็ นอีกรู ป แบบหนึ่งของการเรียนการสอนทางไกล โดยที่ Online Teaching and Learning จะเน้ นระบบและกลไกในการดำาเนินงานแบบ ออนไลน์


คือเอกสารประกอบการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สำ าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำาในรูปของ เอกสารเว็บ Courseware ทีด่ จี ะต้ องได้ รับการออกแบบเพือ่ ให้ ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยเน้ นทีอ่ งค์ ความรู้ จากห้ องสมุดเสมือนบน เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตซึ่งสามารถจะเข้ าถึงได้ ทนั ที มีการแบ่ งเนือ้ หาออกเป็ นบทเรียน มีการทดสอบเพือ่ ประเมินว่ าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ในระดับใด มีการออกแบบให้ มปี ฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้เรียนกับเนือ้ หาวิชา ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน โดย ใช้ การสื่ อสารผ่ านเครือข่ าย


คือมหาวิทยาลัยที่มกี ารเปิ ดการเรียนการสอนทางไกล โดย กิจกรรมหลักที่เกีย่ วข้ องกับการดำาเนินการจัดการเรียนการสอนจะ ใช้ ระบบออนไลน์ เป็ นหลัก ซึ่งก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของ eCommerce ทางการศึกษา การจัดการศึกษาแบบ Virtual University นีอ้ าจจะดำาเนินการโดยใช้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่ าง ๆ ที่อยู่คนละแห่ งมาร่ วมมือกันได้ เป็ นเครือข่ าย


เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการศึกษาทางไกล ซึ่งคนส่ วนใหญ่ จะ คุ้นเคย กับการเรียนทางไกลกับมสธ ( มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ) รู ปแบบการเรียนนั้นผู้เรียนเป็ นผู้กาำ หนดตารางและระเบียบวินัยใน การเรียนด้ วยตนเอง โดยศึกษาจากเอกสารชุดวิชา ที่มหาวิทยาลัยจัด ทำาขึน้ เป็ นสื่ อหลัก โดยในแต่ ละรายวิชาจะมีตารางเวลารายการสื่ อ วิทยุ หรือสื่ อโทรทัศน์ ประกอบชุดวิชา การประเมินผลวิชา จะดำาเนินการเพียงครั้งเดียวคือ สอบปลายภาค หากนักศึกษาสอบไม่ ผ่านสามารถที่จะสอบซ่ อมได้ 1 ครั้ง ข้ อสอบ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นข้ อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ


การเรียนรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ ประกอบกิจกรรมทางการ ศึกษาของมนุษย์ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ โดยมีองค์ ประกอบสำ าคัญคือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมทีใ่ ช้ ควบคุมระบบ การทำางาน และเครือข่ าย การสื่ อสาร การศึกษาในเครือข่ ายการเรียนรู้ นับเป็ นการศึกษาแบบอะ ซิงโครนัส (Asynchronous Learning) เป็ นการเรียนการสอนที่ ไม่ จำากัดเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใด สถานที่ ใด กับบุคคลใดก็ได้ โดยมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามาใช้ ในการ เชื่อมโยงเข้ าสู่ ระบบเครือข่ ายภายในสถานศึกษา และเชื่อมต่ อไปสู่ ระบบ อินเทอร์ เน็ต


1. LAN : Local Area Network ( ระบบเครือข่ ายแบบใกล้ ) นิยมใช้ กนั มี 2 รู ปแบบดังนี้  แบบอีเทอร์ เน็ต  มีการรับส่ งข้ อมูลด้ วยความเร็ ว 10-100 Mbps. การรั บส่ งต้ องมีการ จัดการไม่ ให้ รับส่ งพร้ อมกันเกินกว่าหนึ่งคู่ ขบวนการรับส่ งข้ อมูล จึงถูกกำาหนดขึน้ โดยให้ อุปกรณ์ ทจี่ ะส่ งข้ อมูลตรวจสอบว่ ามีข้อมูล ใดวิง่ อยู่บนสายหรือไม่ หากไม่ มจี ึงส่ งได้ และถ้ ามีการชนกันของ ข้ อมูลบนสายก็จะส่ งใหม่ การหลีกเลีย่ งการชนกันจึงกระทำาได้ ใน เครือข่ ายระยะใกล้


ประเภทของเครื อข่าย ( ต่อ )  แบบโทเก็นริง  มีความเร็ว 16

Mbps. เชื่อมต่ อกันเป็ นวงแหวนโดย แพ็กเก็ตข้ อมูลจะวิง่ วนในทิศทางใดทางหนึ่ง ถ้ ามีแอดเดรส ปลายทางเป็ นของใคร อุปกรณ์ น้ันจะรับข้ อมูลไป การจัดการ รับส่ งข้ อมูลในวงแหวนจึงเป็ นไปอย่างมีระเบียบ


2. WAN : Wide Area Network ( ระบบเครือข่ ายระยะไกล ) เป็ นเครือข่ ายเชื่อมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็ น หลาย ๆ กิโลเมตร ดังนั้นความเร็วในการเชื่อมโยงระหว่ างกัน อาจไม่ สูงมากนัก ขึน้ อยู่กบั แอพพลิเคชั่นและขนาดของข้ อมูล  เครือข่ าย WAN จึงเป็ นเครือข่ ายเชื่อมโยงระหว่ างองค์ กร ระหว่ างเมือง หรือระหว่ างประเทศ และเพือ่ ให้ การใช้ งานมี ประสิ ทธิภาพจึงมีองค์ กรกลางหรือผู้ให้ บริการเครือข่ าย สาธารณะเข้ ามาช่ วยจัดการเพือ่ ประหยัดค่ าใช้ จ่าย เช่ น เครือ ข่ ายสาธารณะที่ใช้ ร่วมกันของทศท. และกสท. หรือ เครือ ข่ ายบริการ เช่ น ดาต้ าเนต เป็ นต้ น


3. INTERNET ( เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ทมี่ ขี นาดใหญ่ มาก )  เกิดจากการเชื่ อมต่ อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำานวนมากมายในโลกเข้ า

ด้ วยกัน ไม่ ว่าจะเป็ นเครือข่ ายแบบใกล้ เครือข่ ายระยะไกล หรือระบบ เครือข่ ายขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ ละเครือข่ ายก็จะมีเครื่องแม่ ข่าย หรือ โฮสต์ (Host)


สามารถเข้ าถึงได้ กว้ างขวาง ง่ าย สะดวก เป็ นการเรียนร่ วมกันและทำางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม สร้ างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้ นให้ ผ้ ูเรียนเป็ น ผู้กระทำามากกว่ าเป็ นผู้ถูกกระทำา จัดให้ เครือข่ ายการเรียนรู้เป็ นเสมือนชุ มชนของ การเรียนรู้แบบออนไลน์


เมือ่ นำาระบบเครือข่ ายการเรียนรู้ เข้ ามาใช้ กบั ระบบการศึกษา ทำาให้ เกิด ความเปลีย่ นแปลงขึน้ อย่างมากมายใน วงการศึกษา ดังนี้ รู ปแบบการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน บทบาทของการเรียนการสอน ห้ องเรียน สำ าหรับผู้สอน ศูนย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียน ฐานบริการข้ อมูลการเรียน Student Homepage


เครือข่ ายไทยสาร เครือข่ ายยูนิเน็ต สคูลเน็ต เครือข่ ายนนทรี เครือข่ ายกระจายเสี ยงวิทยุ อสมท


การนำาระบบเครือข่ ายการเรียนรู้มาใช้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงระบบการ เรียนการสอน จากระบบเดิมทีจ่ าำ กัดอยู่เฉพาะภายใน สถานศึกษา ไปสู่ ระบบทีเ่ น้ นความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้สอนกับผู้เรียน ด้ วยระบบการ สื่ อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ ๆ ดังนั้น รู ปแบบ เครือข่ ายการเรียนรู้ในอนาคต จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบการศึกษาแบบ ใหม่ ทสี่ นองความต้ องการ และให้ อาำ นาจแก่ ผู้สอนและผู้เรียนในการ เลือกลักษณะการเรียนรู้ ด้วยตัวเองตามความพร้ อม และความสะดวก ในการเรียน ซึ่งถือเป็ นการสร้ างพืน้ ฐาน การเปลีย่ นแปลงระบบการ ศึกษาทั้งในด้ านรู ปแบบ ขั้นตอนการเรียนการสอนและการปฏิบัติ


สมาชิก นางสาวธริษตรี ทัง่ มั่งมี 47110010253 นางสาวปารัชญ์ ต่ อพันธ์ 47110010255 นางสาววรภัทรา เจียมเจริญ 47110010261 นายสั นติ พยัคกุล 47110010273 เอกศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษา


Assignment4  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you