Page 1

ceneje<š^ efoMee n

Je<e& : 1

n

Debkeâ: 11

n

cegbyeF&, 29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

heJeej, cesceve, osJeje, oueJeeF&, Oetle DeeoeR yejesyejÛe

n

he=‰: 8

n

efkebâcele : 1 ®.

meceef}bieer mebyebOe iegvneÛe; HeâsjefkeÛeej ÙeeefÛekeâe meke&esÛÛe vÙeeÙee}Ùeeves HeâsšeU}er

veJeer efouueer- meceef}bieer mebyebOe iegvneÛe "jefkeCÙeeÛÙee meke&esÛÛe vÙeeÙe}ÙeeÛÙee efveCe&ÌÙeeefkejesOeele oeKe} keâjCÙeele Dee}suÙee meke& HeâsjefkeÛeej ÙeeefÛekeâe cebieUkeejer HeâsšeUCÙeele DeeuÙee. iesuÙeeke<eer& ef[mesbyejceOÙes meke&esÛÛe vÙeeÙee} Ùeeves meceef}bieer mebyebOe yeskeâeÙeoe "jefkeCÙeeÛee efveCeNÙe efo}e neslee. lÙeeveblej kesâbõ mejkeâej DeeefCe

meceef}bieer nkeäkeâ meceLe&keâebveer meke&esÛÛe vÙeeÙee}Ùeele HeâsjefkeÛeej ÙeeefÛekeâe oeKe} kesâuÙee neslÙee. lÙee cebieUkeejer HeâsšeUCÙeele Dee}er. YeejleerÙe ob[efkeOeeve mebefnlesleer} keâ}ce 377 kewOe "jefkeCÙeeÛÙee efvekeâe}eÛee HeâsjefkeÛeej keâjekee, Demes mejkeâejves ÙeeefÛekesâle cnš}s nesles. -heeve 2 Jej

ceesoerbveer iegpejele obie}er Ye[keâeefkeuÙee- jeng}

Dee"JeueWÛeer jepÙe meYesJej

efyeveefJejesOe efveJe[

cegbyeF&- ceneje<š^eleer} jepÙemeYesÛeer efveke[Cetkeâ efyeveefkejesOe PeeuÙeeÛes cebieUkeejer mhe<š Pee}s. jepÙeeleer} jepÙemeYesÛÙee meele peeieebmee"er meeleÛe Depe& DeeuÙeeves meke& Gcesokeej efyeveefkejesOe jepÙemeYeskej efveke[}s ies}s Deensle. ÙeemeboYe&ele DeefOeke=âle

Iees<eCee DeodÙeehe Pee}s}er veener. Gcesokeejer Depe& oeKe} keâjCÙeeÛeer cegole cebieUkeejer leerve keepesheÙe&ble nesleer. ceneje<š^eleer} jepÙemeYesÛÙee meele peeieebmee"er je<š^keeoer keâe@bieÇsmekeâ[tve he#eeÛes DeOÙe#e Mejo hekeej DeeefCe pÙes… kekeâer} ceeefpeo cesceve

Ùeebvee Gcesokeejer Depe& Yej}e neslee. keâe@ bieÇsmeves ceepeer kesâbõerÙe ceb$eer cegj}er oskeje DeeefCe jepÙeeleer} ceepeer ceb$eer ngmesve o} keeF& Ùeebvee Gcesokeejer efo}er. efMekemesvesves jepekegâceej Oetle Ùeebvee lej -heeve 2 Jej

vekeer efouueer- ‘keâe@bieÇsmeves 1984 ceOÙes obie}er jesKeCÙeeÛee heÇÙelve kesâ}e, lej iegpejele mejkeâejves 2002 ceOÙes obie}er Ye[keâefkeCÙeeÛee heÇÙele> kesâ}e,' Demee Deejeshe keâe@bieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer Ùeebveer kesâ}e Deens. YeejleerÙe pevelee he#eekej peesjoej šerkeâe keâjleevee jeng} Ùeebveer YeepeheÛes hebleheÇOeeveheoeÛes Gcesokeej vejsbõ ceesoer ÙeebÛÙee mejkeâejÛee ieesOeÇe obie}erceOÙes heÇlÙe#e menYeeie DemeuÙeeÛee Deejeshe Skeâe FbieÇpeer ke=llekeeefnveer}e efo}suÙee ceg}eKeleerle kesâ}e. 1984 ceOÙes Pee}suÙee obie}erceOÙes 'keâener keâe@bieÇsme veslÙeebÛee' menYeeie DemeuÙeeÛes ceevÙe keâjerle Ùeeyeeyele he#ee}e efMe#ee efceUe}er DemeuÙeeÛes meebefiele}s. Ùee oesve obie}erbceOÙes heÇÛeb[ Heâjkeâ Demetve, keâe@bieÇsme obie}er LeebyeefkeCÙeemee"er heÇÙele>Meer} nesleer, lej iegpejele mejkeâej obie}er hesšefkeCÙeemee"er heÇÙele>Meer} nesles, Demes meebefiele}s. keâe@bieÇsme he#eeÛÙee Glheve>eÛes œeesle mecepeCÙeemee"er ceeefnleer DeefOekeâejeÛee keehej keâe keâ™ veÙes, Demee heÇM‍ve efkeÛeej}e Demelee, meke&ebÛeer ceevÙelee Demes} lej meke&Ûe jepekeâerÙe he#eebvee ceeefnleer DeefOekeâejebleie&le DeeCeCÙeeme Deehe}e efkejesOe vemeuÙeeÛes jeng} Ùeebveer meebefiele}s.

jepe "ekeâjsbkej iegvns oeKe} cegbyeF&- 'šes}'Heâes[ keâjCÙeeme efÛeLeekeCeer osCeejs keòeâkÙe kesâuÙeeheÇkeâjCeer ceneje<š^ vekeefvece&eCe mesvesÛes DeOÙe#e jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeeefkejesOeele cebieUkeejer hegCes efpeuåÙeeleer} oesve hees}erme "eCÙeebceOÙes iegvne oeKe} keâjCÙeele Dee} e. jepeie[ DeeefCe }esCeer-keâeUYeesj hees}erme "eCÙeebceOÙes jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeemen cevemesÛÙee

Flej heoeefOekeâeÙeebefkejesOeele iegvne oeKe} keâjCÙeele Dee}e. cevemesÛÙee heoeefOekeâeÙeebveer DeeefCe menkeâeÙeebveer šes} Ye™ veÙes. šes} ceeieCÙeemee"er keâesCeer Dee[kee Dee}e, lej lÙee} e leg[ketve keâe{e, Demee DeeosMe jepe "ekeâjs Ùeebveer jefkekeejer vekeer cegbyeF&ceOÙes he#eeÛÙee keâeÙe&›eâceele efo}e neslee. -heeve 2 Jej


oeYees}keâj Ketve heÇkeâjCe

veeieesjerÛeb Ietcepeeke, 25 }eKeeÛeb keòeâkÙe jeieeletve

jshees jsš 0.25 škeäkeäÙeebÛeer kee{, ie=nkeâpe& ceneieCeej

cegbyeF&- YeejleerÙe efjPekNn ye@bkesâves Deepe (cebieUkeej) Deehe}s heleOeesjCe peenerj keâjleevee jshees ojeceOÙes 25 iegCeebÛeer kee{ kesâ}er. ÙeecegUs Deelee jshees oj 8% Flekeâe Pee}e Deens. lÙeeÛeyejesyej jesKe jeKeerke iegCeesllejeceOÙes (meerDeejDeej) efjPekNn ye@ bkesâves keâesCeleener yeo} kesâ}s}e veener. ÙeecegUs meerDeejDeej 4 škeäkesâÛe jenCeej DemeuÙeeÛes mhe<š Pee}s Deens. efjPekNn ye@ bkesâÛÙee Ùee efveCeNÙeeÛee Heâškeâe ie=nkeâpe&ebvee yemeCÙeeÛeer oeš Mekeä‍Ùelee DemeuÙeeÛes met$eebveer meebefiele}s. efjPekNn ye@bkesâÛee jshees

hegCes- [e@. vejsbõ oeYees}keâj nlÙee heÇkeâjCeele Deejesheer ceveer<e veeieesjerves keâesš&ele Deehe}b keòeâkÙe efHeâjke}b Deens. SšerSme heÇcegKe jekesâMe ceeefjÙeebveer 25 }eKeebÛeer Dee@Heâj efo}er, ns keòeâkÙe jeieeletve kesâuÙeeÛeb, veeieesjerves cnš} b Deens. 20 peeveskeejer}e oeYeesUkeâj nlÙeeheÇkeâjCeeleer} mebMeefÙele Deejesheer cnCetve ceefve<e veeieesjer DeeefCe efkekeâeme Keb[s}kee} Ùeebvee Deškeâ keâjCÙeele Dee}er nesleer. lÙeeveblej veeieesjerves heesef}meebveer DeeheuÙee}e nlÙesÛÙee keâyeg}ermee"er 20 }eKe ®heÙeebÛeer Dee@Heâj efouÙeeÛee KeUyeUpevekeâ Deejeshe kesâ}e neslee. lÙeeveblej veeieesjerveb Deelee ÙeeheÇkeâjCeele Iegcepeeke kesâ}b Deens. jeieeheesšer ns keòeâkÙe kesâ}b nesleb. lÙeele keâenerner leLÙe veener, Demeb veeieesjerveb keâesš&emeceesj meebefiele}b Deens. keâesš&eveb veeieesjer DeeefCe Keb[}kee}}e 4 Heâsy®keejerheÙe&ble hees}erme keâes"[er megveeke}er Deens.

'melÙeceske peÙeles 2'}e oesve ceeÛe&heemetve meg®keele cegbyeF&- DeefYeveslee Deeceerj KeeveÛee yengheÇefle#eerle šerkner Mees 'melÙeceske peÙeles'ÛÙee ogmeje meerPeveÛee efheÇefceÙej 2 ceeÛe& jespeer nesCeej Deens. 'melÙeceske peÙeles'ÛÙee heefnuÙee meerPeveceOÙes meceepeeleer} Deveskeâ efke<eÙeebvee keeÛee Heâes[}er nesleer. Ùet šdÙetyeer keâjCÙeele Dee}e neslee. Ùee š^s}j}e DeeleeheÙe&b 34, 000ntve DeefOekeâ }eF&keäme efceUe}s Deensle.

heeve 1 Je™ve Dee"JeueWÛeer jepÙe meYesJej...

YeejleerÙe pevelee he#eeves efjheefyeêkeâve he#eeÛes heÇcegKe jeceoeme Dee"ke}s Ùeebvee Gcesokeejer efo}er. jeceoeme Dee"ke}s Ùeebveer cebieUkeejer ogheejerÛe Deehe}e Gcesokeejer Depe& oeKe} kesâ}e. ÙeekesUer YeepeheÛes jepÙeeleer} pÙes… vesles ieesheerveeLe cegb[s, heÇosMeeOÙe#e oskesbõ Heâ[Cekeerme ÙeebÛÙeemen Flej Deveskeâ vesles GheefmLele nesles. meelekÙee peeiesmee"er hegCÙeeleer} yeebOekeâece kÙeekemeeefÙekeâ mebpeÙe keâekeâ[s Ùeebveer Dehe#e DeeceoejebÛÙee ceoleerves Gcesokeejer Depe& Yej}e neslee. ns meke& Gcesokeej efyeveefkejesOe jepÙemeYeskej efveke[tve ies}s Deensle. jepÙemeYesmee"er Gcesokeejer Depe& YejCÙeehetkeer&Ûe Mejo hekeej Ùeebveer ner efveke[Cetkeâ efyeveefkejesOe knekeer, DeMeer Dehes#ee kÙeòeâ kesâ}er nesleer.

jepe "ekeâjsbkej iegvns...

lÙeeveblej he#eeÛÙee keâeÙe&keâlÙe&ebveer jepÙeeleer} efkeefkeOe šes} veekeäÙeebkej n}êeyees} kesâ}e. lÙee heeMke&Yetceerkej jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeekej iegvne oeKe} keâjCÙeele Dee}e Deens. cegbyeF&yesbieUg™ je<š^erÙe ceneceeie&ekej hegCÙeepekeUer} Kes[-efMekeehetj šes}veekeäÙeekej keenves De[ketve Smešer yemesmekej oie[Heâskeâ kesâuÙeeheÇkeâjCeer jepeie[ hees}ermeebveer jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeemen SkeâtCe 17 peCeebkej iegvne oeKe} kesâ}e. ÙeeceOÙes jepe "ekeâjs Ùeebvee heÇcegKe Deejesheer "jefkeCÙeele Dee}s Deens. jepe "ekeâjs Ùeebveer šes}veekeäÙeekejer} kemeg}er yebo keâje,

2

cenecegbyeF&

29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

Deeboes}ve keâje, Demes efÛeLeekeCeerKeesj keòeâkÙe kesâuÙeecegUs he#eeÛÙee keâeÙe&keâlÙe&ebveer peceekeyeboerÛee DeeosMe cees[tve šes} veekeäÙeekej oie[Heâskeâ keâ™ve meeke&peefvekeâ cee}cellesÛes vegkeâmeeve kesâuÙeeÛee Deejeshe lÙeebÛÙeekej "skeCÙeele Dee}e Deens. jepe "ekeâjs ÙeebÛÙeemen he#eeÛes hegCÙeeleer} veiejmeskekeâ kemeble ceesjs ÙeebÛÙeekejner jepeie[ hees}ermeebveer iegvne oeKe} kesâ}e Deens. jepeie[ hees}erme "eCÙeeÛes Gheefvejer#ekeâ nCeceble efMebos Ùeebveer ÙeeheÇkeâjCeer le›eâej oeKe} kesâuÙeeke™ve iegvne oeKe} keâjCÙeele Dee}e. Deejesheerbkej YeejleerÙe ob[efkeOeeve mebefnlesÛÙee keâ}ce 143, 147, 149, 341, 353, 332, 333, 109, 427 vegmeej iegvne oeKe} keâjCÙeele Dee}e Deens.

meceef}bieer mebyebOe iegvneÛe...

heÇew{ ke me%eeve kÙeòeâerbceOeer} hejmhejmebceleerves Deme}s}s mece}wbefiekeâ mebyebOe kewOe "jkeCeeje efo}êer GÛÛe vÙeeÙee}ÙeeÛee 2009 ceOeer} efveCeNÙe jöyeele} "jkele 'meceef}bieer mebyebOe "skeCes ne keâeÙeodÙeeves iegvneÛe Demetve, lÙeemee"er pevce"shesÛeer lejleto keâeÙece Deens,' Demee efvekeâe} meke&esÛÛe vÙeeÙee}Ùeeves 11 ef[mesbyej jespeer efo}e neslee. vÙee. peer. Sme. efmebIekeer ke vÙee. Sme. pes. cegKeesheeOÙeeÙe ÙeebÛÙee Keb[heer"eves ne efvekeâe} efo}e. meceef}bieer mebyebOe yeskeâeÙeoe "jefkeCÙeemeboYe&eleer} HeâsjefkeÛeej ÙeeefÛekeâener HeâsšeUCÙeele DeeuÙeecegUs meceef}bieer nkeäkeâ meceLe&keâebvee cees"e neoje yeme}e Deens. kesâbõ mejkeâej ÙeeheÇkeâjCeer Deelee heg{s keâeÙe keâjCeej, Ùeekeâ[s meceef}bieer mebyebOe meceLe&keâebÛes }#e }eie}s Deens.

ojele DeeCeKeer kee{ keâjCÙeeÛee ne efveCeNÙe DeeM‍ÛeÙe&keâejkeâ DemeuÙeeÛes ceeve}s peele Deens. 'jshees ojele kesâ}suÙee kee{ercegUs ceneieeF& keâceer nesCÙeeÛÙee heÇef›eâÙesme ceole nesF&},'' Demes efjPekNn ye@bkesâves DeeheuÙee efvekesoveele cnš}s Deens. lÙeeÛeyejesyej jshees ojele Deelee Ùeeheg{s Mekeä‍Ùelees kee{ kesâ}er peeCeej veener, Demes mebkesâlener efjPekNn ye@bkesâves ÙeekesUer efo}s. efjPekNn ye@bkesâÛes ieknve&j jIegjece jepeve ÙeebÛÙeemeceesj megceejs heeÛe škeä‍keä‍ÙeebÛÙee ceboieleerves Ûee}CeeÙee DeLe&kÙekemLesÛÙee kee{erÛee kesie kee{efkeCÙeeÛes

cegKÙe Deekneve DemeuÙeeÛes ceeve}s peele Deens. jshees ojeceOÙes DeeCeKeer kee{ kesâ}er peeCeej veener, Demee Deboepe met$eebveer kele&efke}e neslee. cee$e, Ùee DeboepeeefkejesOeele jshees ojele kee{ keâjCÙeele DeeuÙeeves DeeM‍ÛeÙe& kÙeòeâ keâjCÙeele Dee}s Deens. Ûee}g efkelleerÙe ke<e&eceOÙes DeLe&kÙekemLesÛÙee kee{erÛee kesie ne heeÛe škeä‍keä‍ÙeebKee}er jeefn}; cee$e heg{er} ke<e&ele Ùee kesieeceOÙes ke=æer nesTve lees mee[sheeÛe škeä‍keä‍ÙeebheÙe&ble vesCÙeeÛes cenòkeekeâeb#eer Gefö<š efjPekNn ye@ bkesâves yeeUie}s Deens.

DelÙeeÛeejebmee"er ceg}erbÛes keâhe[s peyeeyeoej: DeeMee efceie&s

veeiehetj- ceg}er- ceefn}ebkej nesCeeÙee DelÙeeÛeejebmee"er ceg}erÛb es keâhe[s, ceg}erÛb eb keeieCeb, DeeefCe DeÙeesiÙe ef"keâeCeer peeCeb Ùee leerve iees<šer keâjCeerYetle Deens, Demeb cele ceefn}e DeeÙeesieeÛÙee meomÙee DeeMee efceie&s Ùeebveer kÙeòeâ kesâ}b Deens. lÙee veeiehegjele yees}le neslÙee. veeiehegjele je<š^keeoer Ùegkeleer keâeBieÇsmeÛÙeekeleerves Ùegkeleer efMeefyejeÛeb DeeÙeespeve kesâ}b nesleb. Ùeekes U er lÙeeb v eer ns cele vees b o ke}b . ceef n } eb Û Ùee meg j#esmee"er vesnceer mepeie DeMeer ceefn}e DeeÙeesieeÛeer DeesUKe Deens. cee$e DeeÙeesieeÛÙee meomÙeebÛÙee Ùee keòeâkÙeeveb keeoe}e leesb[ HeâgšCÙeeÛeer MekeäÙelee

Deens. efceie&s Ùeebvee ceefn}e megj#ee DeeefCe ye}elkeâej Ùeeyeeyele heÇMe> ef k eÛeej}e Demelee, lÙeeb v eer Gllej osleevee Deehe} b cele veesboke}b. ÙeekesUer lÙeebveer efo}êer DeeefCe cegbyeF&leer}er Meòeâer efce} ieBiejsheÛeb GoenjCe efo}b. efcejies Ùeebveer lÙeebÛÙee oekÙeeÛeb mhe<šerkeâjCe GoenjCeemen efo} .b efo}êelr euÙee efveYeNÙeeveb je$eer DeeheuÙee efce$eemeesyele efÛe$eheš heneÙe}e peeCÙeeÛeer keâeÙe iejpe nesleer. Demee mekee}ner lÙeebveer efkeÛeej}e. efMekeeÙe Meòeâer efce}ceOeuÙee heeref[le ceg}erveb efleLeb peeCÙeeÛeer iejpeÛe keâeÙe, Demee Depeye mekee}ner lÙeebveer efkeÛeej}e.

efMe#ekeâebÛes peeveskeejerÛes kesleve De[keâCeej?

cegbyeF& - jepÙeeleuÙee meke& efMe#ekeâebÛes peeveskeejer ceefnvÙeeÛes kesleve Mee}eLe& heÇCee}erÉejs osCÙeele ÙesCeej Deens. Ùeemee"er efMe#ekeâebveer Ùee heÇCee}erceOÙes Deehe}er ceeefnleer YejCes DeekeM‍Ùekeâ Deens; cee$e mekNnjkej leeCe DeeuÙeeves npeejes efMe#ekeâebvee DeodÙeehe ner ceeefnleer Yejlee Dee}s}er veener. lÙeecegUs peeveskeejer ceefnvÙeeÛes kesleve efMe#ekeâebvee kesUsle efceUCeej kee veener Ùeeyeeyele heÇM‍veefÛevn efvece&eCe Pee}s Deens. Mee}eLe&ceOÙes ceeefnleer YejCÙeeÛeer DeKesjÛeer cegole 23 peeveskeejer 2014 heÙe&ble nesleer; heCe Deveskeâ efpeuåÙeebleuÙee MeeUebvee ner ceeefnleer Yejlee Dee}s}er veener. 'Mee}eLe& [e@š ceneje<š^ [e@š

Fve' Ùee mebkesâlemLeUekej }e@ie Fve keâjeÙe}e iesuÙeeme 'efmekeä‍Ùegefjšer Sjj' Demee Sjj Ùeslees. lees peeCÙeemee"er DeOe&e les heeTCe leemeeÛee keâe}ekeOeer }eielees. lÙeeveblej ceeefnleer YejuÙeeme leer Ye™ve Iesle}er peeles DeeefCe meskn keâjCÙeeÛÙee kesUer cee$e mesknÛe nesle veener. Ùee heÇkeâejecegUs Deveskeâ efMe#ekeâebvee ceeefnleer Yejlee Dee}s}er veener. DeeleeheÙe& b l e ceg b y eF& , "eCes , jeÙeie[, heg C es Deeef C e veeef M ekeâ Ùee heeÛe ef p euåÙeeb c eOÙes heÇ e Ùees e f i ekeâ leòkeekej ner heÇCee}er jeyeefkeCÙeele Dee}er Deens. peeveskeejer 2014 Ûes DevÙe meke& efpeuåÙeeble}s efMe#ekeâebÛes kesleve Ùee heÇCee}erÉejs keâjCÙeele ÙesCeej Deens.


njJeuesueer yeeÙekeâes efØeÙekeâje meesyele meehe[ueer

cegbyeF&- leerÛeb ceensj efyenejÛeb... heleer DeeefCe De[erÛe ke<e&ebÛÙee efÛecegj[dÙeemeesyele leer iegpejele}e mLeeefÙekeâ Pee}s}er... ceensjÛÙeebvee YesšCÙeemee"er ies}er DeeefCe Iejer hejleleevee DeÛeevekeâ ieeÙeye Pee}er. heesef}meebveer Ùee heÇkeâjCeeÛee Ú[e }ekeCÙeemee"er pebie pebie heÚe[}b... DeeefCe peskne melÙe meceesj Dee}b leskne lÙeebveener Oekeäkeâe yeme}e. Skeâ efkekeeefnlee DeeheuÙee De[erÛe ke<e&ebÛÙee ceg}emeesyele oeoj jsukes mLeevekeâeke™ve yeshellee PeeuÙeeÛeer le›eâej efleÛÙee heleerveb oeKe} kesâ}er nesleer. iegpejele ÙesLeer} efmeukeemee ÙesLes jenCeejer ner ceefn}e ceefnveeYejehetkeer& efyenej}e efleÛÙee ceensjer ies}er nesleer. 18 peeveskeejer}e leer efyenejntve efmeukeemee ÙesLes ÙesCÙeemee"er

efveIee}er nesleer. cee$e Lesš š^sve vemeuÙeeves leer oeoj}e Gle™ve hegvne efmeukeemee ÙesLes peeCeej nesleer. "juÙeeheÇceeCes, 20 peeveskeejer jespeer oeoj}e Gle®ve leerveb heleer jcepeer heemekeeve Ùee}e Heâesvener kesâ}e. hejbleg, lÙee mebOÙeekeâeUer leer Iejer heesnÛe}er veener. DeeheuÙee yeeÙekeâesÛeer DeeefCe ceg}eÛeer keâeUpeerveb Iesj}suÙee jecepeerveb Ùeeyeö} heesef}meeble le›eâej oeKe} kesâ}er. meesyele }neve ceg}ieener DemeuÙeeveb heesef}meebvee heÇkeâjCe iebYeerjlesveb neleeU}b. lÙeemee"er heesef}meebveer Skeâ heLekeâ leÙeej keâ™ve mLeevekeâekejer} meermeeršerknerleer} efÛe$eCe leheeme}s. cee$e lÙeele leer ceefn}e efomele vemeuÙeeves heesef}meebveer keâener menheÇkeeMeebÛeerner ÛeewkeâMeer kesâ}er.

hele>erkeâ[s ceesyeeF&} vemeuÙeeves efleveb leerve-Ûeej kesUe Skeâe ceesyeeF&}ke™ve DeeheuÙee}e Heâesve kesâuÙeeÛes heleerveb heesef} meebvee meebefiele}b nesleb. heesef}meebveer Ùee ceesyeeF&}Ûeb }eskesâMeve leheeme}b Demelee lees ceesyeeF&} yebieUg™ FLeb DemeuÙeeÛeb mecepe}b. lÙeevegmeej heesef}meebveer ceesyeeF&} cee}keâe}e Deškeâ kesâ}er. lÙeeÛÙeemeesyeleÛe DeeheuÙee cepeer&ve heUtve ies}suÙee Ùee ceefn}e DeeefCe ceg}e}ener heesef}meebveer leeyÙeele Iesle}b. Ùeeveblej, ceefn}sves DeeheCe heleerÛeer HeâmekeCetkeâ kesâuÙeeÛee peyeeye heesef} meebvee efo}e. cepeer&ves efheÇÙekeâjemeesyele iesuÙeeves heesef}meebveer efleÛeer DeeefCe efleÛÙee efheÇÙekeâjeÛeer mecepetle Iee}tve lÙeebvee mees[tve efo}b.

heesmš }e@šjer mee@HeâdškesDej leerve Heâsy®keejerheemetve cegbyeF&- cne[eÛee keâejYeej heejoMe&keâ keâjCÙeeÛÙee Â<šerves cne[eves Skeâ heeT} heg{s šekeâ}s Deens. ÙeslÙee leerve Heâsy®keejerheemetve meg™ nesCee-Ùee Dee@ve}eFve heesmš mee@HeâdškesDejÛeer Debce}yepeekeCeer lÙeeleer}Ûe Skeâ Yeeie Deens. lÙeecegUs mees[leerleer} efkepeslÙeebvee keâeieohe$es pecee keâjCÙeemee"er cne[eÛÙee keâeÙe&e}Ùeele jebiesle GYes jenCÙeeÛeer DeekeMÙekeâlee YeemeCeej veener. IejyemeuÙee Dee@ve}eFve keâeieohe$es hee"ke}er peeCeej DemeuÙeeves kesU DeeefCe KeÛe& keeÛeCeej DeensÛe, efMekeeÙe meke&meeceevÙeebvee }gšCee-Ùee o} e}ebveener ye-ÙeeÛeDebMeer Ûeehe yemeCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. ces 2013ÛÙee mees[leerleer} efkepeslÙeebheemetveÛe ÙeeÛeer heÇef›eâÙee meg™ nesCeej Deens. meg®keeleer} e Ûegkeâe nesT veÙesle, Ùeemee"er mees[leerleer} } eYeeLÙe&ebmee"er yeBkesâle keâeieohe$es hee"keCÙeeÛeer meesÙe

3

cegbyeF&

29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

kesâ}er peeCeej Deens. ner heÇef›eâÙee mecepeuÙeekej efkepeslÙeebvee ÙeLeekekeâeMe IejyemeuÙee keâeieohe$es hee"kelee Ùesleer}. cne[eÛÙee mees[leerleer} heÇef›eâÙesle Ùeeheg{s heejoMe&keâlee Ùeekeer Ùeemee"er ner Ùeespevee Deens. Ùeehetkeer& ner keâeieohe$es pecee keâjCÙeemee"er cne[ele }eYeeLÙe&ebvee jebiesle leeškeâUle jenekes }eieeÙeÛes. Ùee jebiesleer} Deehe}s meekepe nsjCeeÙee o}e}ebÛeerner lesLes ieoer& nesle Demes. o}e} ebceeHeâ&le Deeefce<es osTve keâenerbÛeer Iejsner n[he PeeuÙeeÛeer Deveskeâ heÇkeâjCes GIe[keâerme Dee}er Deensle. lÙeecegUs Ùeeheg{s Ùee meke& heÇkeâejebvee keâener heÇceeCeele DeeUe yemes}. keâesCeleer keâeieohe$es pees[eÙeÛeer, mees[leerleer} Depe& keâmee YejeÙeÛee Deeoer iees<šer ve mecepeuÙeecegUs Depe&ele nesCeeÙee Ûegkeâe keâ Mee šeUlee Ùesleer} Ùeeyeeyelener cne[eves }#e kesOe}s Deens.

...lÙeebveer Deehe}b yeeU ye@iesle Ye™ve šekeâ}b jsukesle

cegbyeF&- cegbyeF&ÛÙee }eskeâ}ceOÙes Skeâ yeskeejme he[}s}er ye@ie Skeâe ves}hee@ef}Me efke›eâslÙeeveb Skeâ ye@ie heUke}er. heCe ye@ie GIe[uÙeekej cee$e lÙeeÛeer yeesye[erÛe keU}er DeeefCe lÙeeveb heU keâe{}e. keâe keâe{}e lÙeeveb heU? Demeb keâeÙe nesleb lÙee ye@iesle. SKeeodÙee efmevesceele MeesYes} Demee ne heÇkeâej heÇlÙe#eele Ie[} eÙe. DeeefCe DeKesj Skeâe efvejeieme efpekee}e peerkeoeve efceUe}b. DekeIeb hebOeje efokemeeÛeb DeeÙeg<Ùe heeefn}s}e Skeâ peerke. yeeUe}e lÙeeÛÙee DeeÙeg<Ùeele nesle Deme}suÙee G}Leehee}LeerbÛeer keâuheveener veknleer. ns yeeU meOÙee [esbiejerÛÙee DeeMee meove Ùee yee}ie=nele Deens. keâesCeerlejer Ùee yeeUe}e heg{Ûee heÇkeeme efveÙeleerÛÙee neleer meeshekele neye&j }eF&veke™ve megšCeeÙee yes}ehetj

yesmškeâ[s }kekeâjÛe 100 ogcepe}er yeme cegbyeF&- cegbyeF&Ûeer Meeve ceeveuÙee peeCee-Ùee yesmšÛÙee ogcepe}er ([ye} [skeâj) yemeÛes Deefmlelke OeeskeäÙeele Dee}s Demeleevee, yesmšves vekÙeeves 100 ogcepe}er yeme Kejsoer keâjCÙeeÛee efveCeNÙe Iesle}e Deens. leeHeâdÙeeleer} 122 ogcepe}er yemeÛeer ÙeesiÙe osKeYee} keâjCÙeeÛesner "jke}s Deens. yesmškeâ[s meke&meeOeejCe, efceveer, ogcepe}er DeeefCe keeleevegkeâtef}le DeMee yeme Deensle. ogcepe}er yemeÛeer mebKÙee 10 ke<e&ehetkeer& 880 nesleer. cee$e meOÙee 122 ogcepe}er yeme efMe}êkeâ Deensle. ogcepe}er yemeÛes Deefmlelke mebheg<šele ÙesT osCeej veener, Demes yesmšÛes heÇkeòeâs leebyeesUer Ùeebveer meebefiele}s.

iee[erle ye@iesle Ye™ve meesÊ[tve efo}b nesleb. ner yeBie Skeâe ves}hee@ef}Me efkekeâCeeÙee Skeâe HeâsjerkeeuÙeeÛÙee vepejsme he[}er. ye@ iesle keâener Ûeerpekemlet Demes} Ùee DeeMesveb lÙeeveb leer heUke}er. kegâ}&e mšsMevekej lees Glej}e. cee$e Glmegkeâles heesšer lÙeeveb leer ye@ ie GIe[}er Demelee lÙeeveer yeeUeÛee nele yeensj Dee}e. Ieeye®ve efleLebÛe ye@ie šekeâtve lÙeeveb heUeÙeÛee heÇÙele> kesâ}e. cee$e Skeâe eflekeâerš Ûeskeâjveb lÙee}e hekeâ[}b. ye@ie mebhetCe& GIe[}er Demelee lÙeeletve megKe®he yeensj he[}b ns yeeU. ceie meg® Pee}e hees}erme leheeme DeeefCe ke[eUe mLeevekeâeÛÙee nöerle ne heÇkeâej Ie[uÙeeves Ùee yeeUeÛee leeyee kegâ}&e hees}ermeebveer ns yeeU ke[eUe jes[ heesef}meebÛÙee leeyÙeele efo}b.

keebõs-kejUer meer-ef}bkeâkejner cevemewefvekeâebÛeer 'šes}'Heâes[

cegbyeF&- 'jepe'DeeosMeeveblej jepÙeYejele meg™ Deme}s}er 'šes}'Heâes[erÛes heÇkeâjCe Deepener (cebieUkeej) meg™Ûe Deens. cegbyeF&leer} cenlkeeÛÙee keebõs-kejUer meer-ef}bkeâkejer} šes}veekeäÙeeÛeer cevemesÛÙee keâeÙe&keâlÙe&ebveer lees[Heâes[ kesâ}er Deens. Ùee heÇkeâjCeer hebOeje les keerme cevemes keâeÙe&keâlÙe&ebveer heesef}meebveer Deškeâ kesâ}er Deens. ceneje<š^ vekeefvece&eCe mesvesle keâener ceefnvÙeebhetkeer& oeKe} Pee}s}s je<š^keeoerÛes ceepeer veiejmeskekeâ keâhleeve ceef}keâ ÙeebÛÙee vesle=lkeeKee}er cevemes keâeÙe&keâlÙe&ebveer keebõs-kejUer meer-ef}bkeâkejÛÙee šes} veekeäÙeekej 'je[e' kesâ}e. jepÙeYejele meg™ Deme}suÙee šes}Heâes[ÛÙee heeMke&Yetceerkej meeref}bkeâkej hees}erme yeboesyemlener "skeCÙeele Dee}e neslee. lejermegæe cevemewefvekeâ ceeies nš}s veenerle. šes} ve YejCÙeeÛÙee peesjoej veejsyeepeer}e keâeÙe&keâlÙe&ebveer meg™keele kesâ}er DeeefCe hees}erme yeboesyemlee}e ve pegceevelee šes} veekeäÙeeÛeer lees[Heâes[ kesâ}er. iesuÙee oesve efokemeeble cevemesÛes DeOÙe#e jepe "ekeâjs ÙeebÛÙee Skeâe DeeosMeemejMeer cegbyeF&, "eCes, hegCes, veeefMekeâ, mees}ehetj, veeiehetjmen jepÙeeleer} šes}veekeäÙeebkeej cevemesÛÙee keâeÙe&keâlÙe&ebÛeer Oee[ he[}er. heenelee heenelee Deveskeâ šes} veekesâ Heâgš}s DeeefCe Deeieeceer }eskeâmeYee efveke[Cegkeâerefveefcelle ceneje<š^eÛÙee 'jepe'keâerÙe vekeâeMeekej hegvne Skeâoe cevemes efomet }eie}er.

je°^Jeeoer keâeB«esme heešeaÛÙee Jeleerves ieesjsieeJe ÙesLes keâeÙe&keâlee& cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues nesles. Ùee keâeÙe&›eâceeÛÙee JesUer ieesjsieeJe leeuegkeäÙeeÛeer keâeÙe&keâejCeer Iees<eerle keâjCÙeele Deeueer nesleer. Ùee JesUer je°^JeeoerÛes keâeÙe&keâlex meblees<e Mene ÙeebÛeer mejefÛešCeerme heoer lemesÛe veeceosJe Deeefojs ÙeebÛeer ieesjsieeJe leeuegkeâe meefÛeJe heoer efveJe[ keâjCÙeele Deeueer. ÙeeJesUer he#eeÛes efveÙegòeâer he$e osleevee cegbyeF& ceefnuee DeOÙe#e efÛe$es lemesÛe Mejo jeJe ÚeÙee efÛe$eele ef[mele Deens.


29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

4

efJeefJeOee ef›eâÙee - 1. peefceveerkej hee} Les Peeshee. ieg{IÙeele heeÙe ogce[tve šeÛee efvelebyeekej "skee. ieg[Ies ke hebpes Skeâceskeâebvee pees[}s}s Demeekesle. 2. oesvner neleebveer heeÙeebÛÙee IeesšdÙeepekeU hekeâ[e.

3. Mkeeme Deele IesTve ieg{Ies ke ceeb[dÙeebvee ›eâceMeŠ GÛe}le kejÛÙee yeepet}e leeCee. nele mejU Demet odÙee. 4. ceeieÛee Yeeie GÛe}uÙeeveblej heesšeÛee kejer} Yeeie Úeleer, ceeve ke [eskesâmegæe kej GÛe}e. veeYeer ke

DeejesiÙe

cegjceebcegUs lkeÛee Ke[ye[erle nesles. meewboÙe&ekej lÙeecegUs [eie he[lees. ÛeejÛeewIeele peeCesner $eemeoeÙekeâ keešles. cegjce keâesCelÙeener keÙeele nesT Mekeâleele. les}keâš lkeÛesÛÙee }eskeâebvee cegjceeÛee $eeme peemle neslees. lÙeelener GvneàÙeele ÙeeÛes heÇceeCe DeeCeKeer kee{les. cegjce keâceer keâjCÙeeÛee heÇÙele> kesâuÙeeme les kee{leelener. cnCetveÛe Kee}er efo} suÙee keâener iees<šerbkeâ[s }#e efo} s lej cegjceeÛee $eeme vekeäkeâer keâceer nesT Mekeâlees. ieg}eyeheeCeer DeeefCe keâehetj ÙeebÛes efceßeCe Skeâe yeeš}erle Ye™ve HeâÇerpeceOÙes "sketve odÙee. ceg™ce peskne nesleer}, lÙeekesUer keâehemeeves ns efceßeCe Ûesn‍NÙeekej } ekee. ns kesâuÙeeves vekeäkeâerÛe ceg™ce keâceer nesleer}. mebhetCe& Ûesn‍NÙeekej ceg™ce hemej}s Demeleer} lej nUo DeeefCe keâ[gef}byeeÛeer heeves Skeâef$ele keeštve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâje DeeefCe Ûesn‍NÙeekej }ekee. lÙeeves Ûesnje mkeÛÚ nesF&}. keâejCe ef}byeeÛeer heeves jesieheÇeflekeâejkeâ Demeleele. GvneàÙeele lkeÛee les}keâš nesles. heÇog<eCeecegUs Ûesnje keâeUe he[lees ke efveÙeefceleheCes meeHeâ ve PeeuÙeecegUs ceg™ce nesleele. Ûesn‍NÙee}e mkeÛÚ "skeCÙeemee"er

yesmeveele keâekeâ[erÛee jme šekeâtve hesmš yeveketve Ûesn‍NÙee}e }ekeuÙeeves Ûesnje meeHeâ ke mkeÛÚ neslees. ns Heâsme he@keâÛes keâece keâjlees. ceg}leeveer ceeleer heeCÙeeceOÙes šekeâtve efleÛeer hesmš yevekee. veblej leer Ûesn‍NÙeekej } ekee. ceg}leeveer ceeleer}e oåÙeele efcemeUtvener }eket Mekeâlees. cegjceebkej nener Skeâ pee}erce GheeÙe Deens. iejce heeCÙeele nUo šekeâtve keeHeâ IesleuÙeeves Ûesn‍NÙeekejer} efÚõs Keg}er nesleele DeeefCe Ûesnje meeHeâ neslees. ceg™ce kneÙe}e lÙeecegUs Deškeâeke neslees. legUme ke ef}byeeÛÙee heeveeÛeer hesmš Ûesn‍NÙeekej } ekeuÙeeves ceg™ce nesle veener. heeCÙeele ÛeboveeÛeer heeke[j šekeâtve Ûesn‍NÙee}e }ekeuÙeeme Leb[ekee efceUlees ke Ûesn‍NÙeekej lespe Ùesles. ieg}eyeeÛÙee heekeâàÙeeÛeer hesmš yeveketve Ûesn‍NÙeekej } ekeuÙeeves ceg™ce keâceer nesleele. yees}meceÛÙee Heâg}ebÛeer hesmš }ekeuÙeeves Ûesn‍NÙeekejÛes ceg™ce keâceer nesleele.

pej legceÛÙee IejeÛes efkeâbkee keâeÙe&e}ÙeeÛes cegKÙe oejeÛes leesb[ Kee}er efo}suÙee efoMeebkeâ[s Demes} lej legcner lÙeele keâener yeo}ekeb keâ™ve mekeâejelcekeâ Tpe&e heÇehle keâ™ Mekeâlee. pej IejeÛes oej oef#eCeskeâ[s Demes} lej legcner Ùee}e cesn™ve, hes} Ùe}es efkeâbkee keefceef}Ùeve js[ÛÙee Mes[d‍meves hesbš keâ™ Mekeâlee. oejeÛÙee oesvnerkeâ[s efnjkes DeeefCe }ebye jeshe }eket Mekeâlee, pes ÛegkeâerÛÙee efoMesves yeve}suÙee oejebÛee oes<e otj keâjCÙeele ceole keâjleer}.

heesšeÛÙee Kee}Ûee Yeeie peefceveerkejÛe Demet odÙee. 5. MejerjeÛeer Deeke=âleer heÇlÙebÛee leeCe}suÙee Oeveg<ÙeemeejKeer nesF&}. DeMee efmLeleerle 10 les 30 meskeâbo jne. 6. Mkeeme mees[leevee ›eâceMeŠ hetke& efmLeleerle Ùee. MkeemeesMkeeme meeceevÙe PeeuÙeekej hegveŠ keâje. Demes 3-4 kesUe keâje. }eYe : 1. keâCee } Ûekeâoej ke mkemLe neslees. meke&eFkeâ}, mheeB[er}eÙešerme, keâbyej ogKeCes ke Goj jesieele } eYeoeÙekeâ Deens. 2. veeYeer mejkeâ} er DemeuÙeeme HeâeÙeoe neslees. 3. efŒeÙeebÛÙee ceeefmekeâ Oece&eefke<eÙeer De[ÛeCeerle } eYeoeÙekeâ Deens. 4. cet$eefheb[ efvejesieer keâ™ve cet$e efkekeâej otj neslees YeerleercegUs cet$e Œeeke nesle DemeuÙeeme ns Deemeve }eYeoeÙekeâ Deens.

cegKÙe heÇkesMe oej Gllej efoMeskeâ[s Demes} lej mene veàÙee Deme}suÙee OeeletÛeer yeve}s}er efkeb[ ÛeeFce }ekeeÙe}e heeefnpes. efkeb[ ÛeeFceÛÙee cebpegU Deekeepeeves cegKÙe oejeÛÙee DeepetyeepetÛÙee og<heÇYeeke otj neslees. Gllej efoMesÛÙee oejemee"er heeb{js, hes} yeêg efkeâbkee n}kesâ jbie Gllece Demeleele. cegKÙe oejeÛes leesb[ pej hetke& efkeâbkee oef#eCehetke& efoMeskeâ[s Demes} lej oejeÛÙee Deele [ekeerkeâ[s Skeâe hemejš hee@šceOÙes heeCeer IesTve lÙeele Heâg}b "skeeÙe}e heeefnpes lÙeeves lÙee efoMes} e mekeâejelcekeâ Tpe&e efceUCÙeeme ceole nesles. lemes lej keemletÛÙee Â<šerves hetke& efoMee Gllece Demeles. cegKÙe oejeÛes leesb[ pej heefMÛeceskeâ[s Demes} lej metÙe&emlemeceÙeer og<heÇYeekeebvee otj keâjCÙeemee"er oejepekeU ieêeme ef›eâmš} "skeekes. heefMÛeceskeâ[er} leesb[ DemeCeeÙee oejekeâ[s heêe@š efkeâbkee yeeukeâveerÛÙee Gllejhetkeer& #es$eele legUMeer meejKes jeshe "skeuÙeeves vekeâejelcekeâlee otj nesTve mekeâejelcekeâlee Tpe&sÛee heÇkesMe neslees. ÙeeÛe heÇceeCes heÇkesMe oejemeceesj pej Ûeces}erÛes kes} }eke}s lej lÙeeÛÙee megkeemeeves heÇeflekeât}lee otj nesles.


5

efJeefJeOee

29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

leÙeej keâjekes. ÛesnÙee}e ÛeebieuÙeeheÇkeâejs mkeÛÚ keâ™ve ne he@keâ }ekeekee. 20 efceefveševes Ûesnje OegTve šekeâekee. 2 ÛeceÛes otOe, 1 ÛeceÛee yeoece het[, 1 ÛeceÛee õe#eeÛee jme ns meke& meeefnlÙe Skeâpeerke keâ™ve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer. Ùee hesmš }e 20 efceefveš ÛesnÙeekej }eketve veblej Ûesnje OegTve šekeâekee. Ùeeves ÛesnÙeekej Deme}suÙee yeejerkeâ ve efomeCeeÙee js<ee ieeÙeye nesleele.

megjkegâlÙee otj keâjCÙeemee"er he@keâ

Dee}b, legUMeerÛes heeveb, hegefovÙeeÛeer heeveb ns meke& meceheÇceeCeele IesTve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer, lÙeele 1/2 ÛeceÛee ef}byeeÛee jme šekeâtve ner hesmš ÛesnÙeekej }ekeekeer. oesve leemeeves keâesceš heeCÙeeves Ûesnje OegTve šekeâekee.

Heâsme ieêesFbie ceemkeâ

leepes HeâUb DeeefCe YeepÙeebvee ÛeebieuÙee heÇkeâejs ce@Me keâ™ve IÙeekes. lÙeele 2 ÛeceÛes oner DeeefCe 3 Lesyb e }sceve Smeseb Mf eÙe} Dee@F} Iee}tve ÛesnÙeekej }ekeeÙe}e heeefnpes. 15-20 efceefveševes Ûesnje OegTve šekeâekee.

HeâsDejvesme lkeÛee he@keâ

meewboÙe& vejerefMebie ceemkeâ

efhebhe} he@keâ

2 ÛeceÛes meesÙee heer", 2 ÛeceÛes ceOe, 1 ÛeceÛee 1 ÛeceÛee ceg}leeveer ceeleer, 1 ÛeceÛee keâ[gef}byeeÛeer meeÙe IesTve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer. ner hesmš Ûesnje heeveb, 1/4 ÛeceÛee cebpe…e, 2 ÛeceÛee }skesb[j Dee@F}, DeeefCe ceeveskej }eketve 10-15 efceefveševes Ûesnje OegTve 1/2 ÛeceÛee De®Cee het[, 1/2 ÛeceÛee pÙes…ceOe het[, šekeâekee. 1/2 ÛeceÛee Ûebove het[ IesTve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâ™ve keâêerbefpebie ceemkeâ ÛesnÙeekej }ekeekes. keâ[gef}byeeÛeer leepeer heeveb IesTve je$eer 3 ÛeceÛes ceg}leeveer ceeleer, 1 ÛeceÛee oner, 1/2 heeCÙeele efYepele "skeekeer. mekeâeUer Ùee heeCÙeeves Ûesnje šesce@šes DeeefCe 5 Lesbye Dee@jsbpe SmesbefMeÙe} Dee@F} ns meke& Oegkeekee lÙeeves efhebheume efveIeCÙeeÛeer mecemÙee otj nesF&}. meeefnlÙe Skeâ$e keâ™ve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer DeeefCe DeBšerefjbkeâ} he@keâ 20 efceefveš ÛesnÙeekej }eketve "skeekeer veblej Ûesnje OegTve Skeâ ÛeceÛee ceOeele Skeâ ÛeceÛee yesmeve, 2 efÛecetš šekeâekee. nUo, 5-6 Lesbye pekemeeÛes les} efcemeUtve lÙeeÛes he@keâ

‘hebpeeyeer Yej}s}er' yeešer heekeâke=âleer meeefnlÙe : 1 efkeâ}es keâCeerkeâ (pee[mej), 2 Gkeâ[}s}s yešešs, 250 ieÇ@ce cešj Gkeâ[}s}s, 1 FbÛe DeeuÙeeÛee legkeâ[e, 6-7 efnjkÙee efcejÛÙee, 2 ÛeceÛes efleKeš, 1 ÛeceÛee Meeshe, 1/2 ÛeceÛee keâeUs efcejs, 5 ieÇ@ce efnbie, 1 ÛeceÛee iejce cemee}e, 30 ieÇ@ce ceer". ke=âleer : meke&heÇLece keâCekesâle 20 ieÇ@ce ceer", lethe efkeâbkee les} (ceesnveemee"er) DeeefCe Skeâ efÛecetš Yej KeeCÙeeÛee mees[e Iee}tve keâCeerkeâ ceUtve IÙeekeer. Dee}b, efnjkeer efcejÛeer yeejerkeâ keâeheekeer. yešešs ce@Me keâ™ve lÙeele meke& cemee}s Iee}ekes. keâCekesâÛes iees} iees} }e[t leÙeej keâjekes. lÙeeÛÙee ceOeesceOe cemee} e Ye™ve yebo keâjekes. Deesknve}e DeeOeer iejce keâ™ve IÙeekes. veblej yeešdÙee Meskeâtve IÙeekÙee. mekNn keâjleevee legheele yeg[ketve odÙeekÙee.

1 ÛeceÛee keâÛÛÙee nUoerÛee jme, 2 ÛeceÛes yesmeve, 1 ÛeceÛee oner ke 1 ÛeceÛee ef}byeeÛee jme ns meke& meeefnlÙe IesTve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer. Ùee hesmš}e Ûesnje, ieUe, ceeve, nele ke heeÙeebvee }ekeekes. Lees[bmeb keeUuÙeeveblej lÙee hesmš}e ÛeesUtve keâe{tve IÙeekes. Dee"ke[dÙeeleÛe Heâjkeâ peeCekes}. heesmlee je$eerÛe efYepele "skeekee. mekeâeUer lÙeele efÛejesbpeer efcemeUtve lÙeeÛeer hesmš leÙeej keâjekeer. Lees[erMeer meeÙe Iee}tve ner hesmš ÛesnÙeekej nUt nUt }ekeekeer ke keeUuÙeekej Ûesnje OegTve šekeâekee. Ùeeves lkeÛesÛee keâeUsheCee otj nesTve ÛesnÙeekej ieg} eyeerheCee efomet }eies}.

Sbšer }tpe mkeâerve he@keâ

1 ÛeceÛee keâÛÛÙee ogOeele 1 ÛeceÛee yeoece het[ Iee}tve leer hesmš Ûesnje ke ceeveskej }ekeekeer. veblej mhebpee}e heeCÙeele efYepeketve leer hesmš keâe{tve IÙeekeer, Ùeeves ÛesnÙeekej keâmeekeb ÙesF&}.

ßeer iepeeveve cenejepeebÛes Mesieeke

peieeÛÙee keâuÙeeCee mebleebÛÙee efkeYetleer Demes cnš}sÛe peeles. MesieekeÛes ßeer iepeeveve cenejepener lÙeele}sÛe Skeâ. Mesieeke ÙesLes lÙeebÛes meceeOeer cebefoj Deens. ßeer iepeeveve cenejepe efoiebyej ke=lleerÛes efmeæ keâesšerÛes meeOet nesles. efceUs} les KeeCes, efceUs} lÙee peeieer jenCes, vesnceer YeÇceCe keâjCes DeMeer lÙeebÛeer efvelÙeeÛeerÛe efoveÛeÙe&e nesleer. lÙeebÛÙee cegKeele hejcesMkejeÛesÛe veecemcejCe, Yepeve DemeeÙeÛes. YeòeâebÛeer mebkeâšs otj keâ™ve lÙeebvee hejcesMkejeÛes oMe&ve Ie[ketve osCÙeeÛes Meskeâ[es GoenjCes lÙeebÛÙee Ûeefj$eele meeceer} Deensle. ceneje<š^eleer} heÇcegKe leerLe&mLeeveebceOÙes ieCe}s peeCeejs Mesieeke efmLele iepeeveve cenejepeebÛÙee cebefojele oMe&veemee"er vesnceerÛe Yeeefkekeâ ieoer& keâjleele. keâmes heesnÛee}? ceneje<š^eÛÙee yeg}{eCee efpeuåÙeeleer} Mesieeke, mesbš^} jsukesÛÙee cegbyeF&-veeiehetj ceeie&ekej Deens. ieerleebpe}er SkeämeheÇsme mees[tve Flej meke& jsukesiee[dÙee ÙesLes Leebyeleele. mšsMeveÛÙee yeens™ve cebefojeheÙe&ble heeÙeer iesuÙeeme Heâòeâ 15 efceefvešeÛee jmlee Deens. mšsMeveheemetve cebefojeheÙe&ble ÙesCÙee-peeCÙeeme ceesHeâle yememeskee Ghe}yOe Deens. ceneje<š^eletve ÙesLes 172 yeme Ùesleele. lÙee kÙeefleefjòeâ oskeemeGppewve, hew"Ce, heb{jhetj Ùee mLeevekeâebntvener yeme

Ûee}leele. cenejepeebÛes cebefoj ßeer iepeeveve cenejepeebÛes cebefoj MenjeÛÙee ceOeesceOe efmLele Deens. cebefojeÛÙee ceneÉejeÛÙee efKe[keäÙee je$eYej GIe[dÙeeÛe Demeleele. ßeerbÛeer meceeOeer cebefojeÛÙee iegnsle Deens. cebefoj heefjmejele ke<e&Yej Yepeve DeeefCe heÇkeÛeve Demeles. jespe mekeâeUer

heeÛe keepesheemetve je$eer 9.30 heÙe&ble hetpee-DeÛe&vee efkeefOekele Ûee}les. keâekeâ[ Deejleer les MeÙeve DeejleerheÙe&ble efveÙeefcele ™heeves efkeefkeOe keâeÙe&›eâce Ûee}leele. heÇcegKe Glmeke ßeer iepeeveve cenejepeebÛee heÇkeâš efokeme (Heâsy®keejer ceefnvÙeele) lemesÛe lÙeebÛeer hegCÙeefleLeer

($e+<eer hebÛeceer}e) ns ÙesLeer} heÇcegKe Glmeke Deensle. lÙeekesUer ÙesLes jes<eCeeF& kesâ}er peeles. ßeerbÛeer nlleer, Iees[e, jLe hee}keâer, efob[er FlÙeeoerbmeesyele efcejkeCetkeâ efveIeles. jenCÙeemee"er kÙekemLee YeeefkekeâebÛÙee megefkeOesmee"er YekÙe 'Yeòeâ efvekeeme' cebefoj heefjmejeleÛe yeebOe}s Deens. lÙeeef"keâeCeer Deieoer mkemleele KeesuÙee efceUleele. Yeeefkekeâ heeÛe efokemeebhes#ee peemle efokeme Ùee KeesuÙeebceOÙes jent Mekeâle veenerle. lÙee ef"keâeCeer Yeespeve keâ#esÛeerner kÙekemLee Deens. mekeâeUer Dekeâje les Skeâ heÙe&ble cenejepeebÛee heÇmeeo efo} e peelees. jespe ÙesLes pekeUheeme heeÛe npeejebkej }eskeâ peskeCe keâjleele. Ùee cebefojele ojjespe keerme npeej Yeeefkekeâ oMe&veemee"er Ùesleele. DevÙe Deekeâ<e&Ce MenjeÛÙee Peieceieešeheemetve } ebye Deme}suÙee Mesieekeele meeOes DeeefCe ceneje<š^eleer} ieÇeceerCe peerkeveeÛÙee menpelesÛeer Pe}keâ heenekeÙeeme efceUles. DeeOÙeeeflcekeâ MeebleerÛÙee MeesOeele DemeCee‍NÙee Yeeefkekeâebmee"er ns ef"keâeCe meke&esllece Deens. cebefojeÛÙee heefjmejeleÛe Oeeefce&keâ keeÛevee}Ùe Demetve Yeeefkekeâebmee"er melele Keg}s Demeles. pekeUÛe 'iepeeveve keeefškeâe' veekeeÛes megboj GodÙeeve DeeefCe Skeâ heÇeCeer mebieÇne}Ùe osKeer} Deens.


29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

mebheeokeâerÙe

6

mebheeokeâerÙe

peheeveÛeer efMe<šeF&

peheeveÛes hebleheÇOeeve efMevPees De‍@yes ÙeebÛeer heÇpeemelleekeâ efoveeÛÙee efveefcelleeves YeejleYesš GYeÙe osMeebceOeer} DeeefLe&keâ menkeâeÙe& DeeefCe #es$eerÙe Meeblelee heÇmLeeefhele keâjCÙeeleer} cenòkeeÛes heeT} Deens. keâener ceefnvÙeebhetkeer& Ûeerve DeeefCe peheeveceOÙes mesvekeâekeât yesšebke™ve mebIe<e& GHeâeUtve Dee}e neslee ke Ùee mebIe<e&ecegUs ÛeerveÛÙee efkemleejkeeoer OeesjCeekej Deeblejje<š^erÙe mecegoeÙeekeâ[tve leerkeÇ heÇefleef›eâÙee GcešCÙeeme meg®keele Pee}er nesleer. ÛeerveÛee efkemleejkeeo ne kesâkeU YetYeeie efieUbke=âle keâjCÙeeFlehele ceÙe&eefole veener, lej lÙeebvee oef#eCe DeeefMeÙeeF& yeepeejhes"skej efveÙeb$eCe nkes Deens. Ùee mebIe<e&ele lÙeebÛee Keje meecevee peheeve DeeefCe oef#eCe keâesefjÙeeMeer Deens. peheeveÛÙee kÙeeheeje}e jesKetve OejCes cnCepes Decesefjkesâ}e Men osCes, DeMeer ner kÙetnveerleer DemeuÙeeves peheevemen Decesefjkeâener meOÙee Dee›eâcekeâ Pee}e Deens. Ùee heeMke&Yetceerkej efMevPees De‍@yes jefkekeejer 65kÙee heÇpeemelleekeâefoveer heÇcegKe heengCes cnCetve GheefmLele jenCeej cnšuÙeeveblej Deeblejje<š^erÙe ceeref[ÙeeceOÙes Yeejle-peheeve mebyebOeebyeeyele G}šmeg}š yeelecÙee ÙesT }eieuÙee. lÙeele YeejleerÙe heÇpeemelleekeâ meesnàÙeele efvecebef$ele kesâ}s}s De‍@yes ns peheeveÛes heefn}s hebleheÇOeeve DemeuÙeeves Ûeerve De‍@yes ÙeebÛÙee YeejleYesšer}e Dee#eshe IesF&}, Demesner Deboepe yeebOeCÙeele Dee}s nesles. heCe lemes Pee}s}s veener. keâejCe iesuÙee ke<eer& Ûeerve DeeefCe YeejleeojcÙeeve cenòkeeÛes Demes DeeefLe&keâ menkeâeÙe&, Meeblelee ke }<keâjer keâjej Pee}s DemeuÙeeves Yeejle-Ûeerve mebyebOeebceOÙes cew$eer DeeefCe megmebkeeoeÛes keeleekejCe leÙeej Pee}s Deens. ns keeleekejCe De‍@yes ÙeebÛÙee YeejleYesšerÛÙee efveefcelleeves efyeIe[keCes ÙeesiÙe veknles. YeejleeÛÙee peheeveMeer ies}er heeÛe oMekesâ Deme}suÙee DeeefLe&keâ ke cew$eerÛÙee mebyebOeebcegUs Ûeerve ne vesnceer Yeejle-peheeve mebyebOeebceOeer} Skeâ cenòkeeÛee Ieškeâ "jlees. peheeveves Yeejlee}e vesnceer leb$e%eeve efkekeâemeele ke heeÙeeYetle mebjÛevee GYeer keâjCÙeele ceole kesâ}er Deens. hebleheÇOeeve [e@. ceveceesnve efmebie Ùeebveer iesuÙee ke<eer& peheeveYesšerle peheeveMeer veeiejer DeCegkeâjejeÛÙee efveefcelleeves cenòkeeÛeer heeke}s GÛe}}er nesleer. lÙee}e De‍@yes ÙeebÛÙee meOÙeeÛÙee YeejleYesšercegUs DeefOekeâ hee"yeU efceUe}s Deens. lÙeecegUs Ùee ke<e&DeKesj peheeveMeer YeejleeÛee veeiejer DeCegkeâjej Âef<š#esheele ÙesT Mekeâlees. heCe De‍@ yes ÙeebÛÙee Yesšerleer} heÇcegKe GösMe ne F&MeevÙe Yeejleele iegblekeCetkeâ keâjCÙeeÛee neslee. YeejleevesÛe lÙeebvee iegblekeCetkeâ keâjCÙeemee"er Deeceb$eCe efo}s nesles. keâejCe F&MeevÙe Yeejleeleer} peheeveÛÙee iegblekeCegkeâercegUs Ùee jepÙeebceOeer} DeeefLe&keâ-meeceeefpekeâ heÇMe>ebÛeer mees[keCetkeâ nesT Mekeâles. lemesÛe De®CeeÛe} heÇosMeyeeyele ÛeerveÛes pes OeesjCe Deens, lÙeekejner oyeeke ÙesT Mekeâlees. peheeve F&MeevÙe Yeejleeleer} jepÙeebceOÙes jmles, ke=â<eer #es$e, keves DeeefCe pe}mebOeejCe ÙeeceOÙes iegblekeCetkeâ keâjCeej Demetve ne heÇosMe cÙeeveceej, LeeÙe}b[, Fb[esvesefMeÙee, efHeâef}heeFvme Ùee cenòkeeÛÙee osMeebMeer DeeefLe&keâ mebyebOeebÛÙee efveefcelleeves pees[}e peeCeej Deens. F&MeevÙe Yeejleele DeeefLe&keâ efkekeâeme PeeuÙeeme IegmeKeesjer, onMelekeeo Ùeebveener DeeUe yemes} DeeefCe ÛeerveÛee Oeeskeâener keâceer nesF&}, Demes ceeve}s peele Deens. peheeveves Ûesve>F&vepeerkeâ vekes yeboj GYeejCeerlener mkeejmÙe oeKeke}s Deens. ns yeboj keâeÙe&eefvkele PeeuÙeeme Yeejlee}e oef#eCe efÛeveer mecegõeletve Ûee}Cee‍NÙee kÙeeheejeÛee HeâeÙeoe nesF&}. meOÙee oef#eCe efÛeveer mecegõeleer} keÛe&mkeeletve ÛeerveefkejesOeele Decesefjkeâe, peheeve, oef#eCe keâesefjÙee, efHeâef}heeFvme, Fb[esvesefMeÙee, efknSleveece, Dee@mš^sef}Ùee DeMee osMeebÛeer Ùegleer Deekeâejeme Ùesle Deens. Ùee ÙegleerÛee cegKÙe GösMe ÛeerveÛee meeceefjkeâ DeeefCe DeeefLe&keâ efkemleejkeeo jesKeCes Demee Deens. Ûesve>F& yebojeÛee DeeCeKeer Skeâ HeâeÙeoe cnCepes, ns yeboj efvece&eCe PeeuÙeeme heefMÛece Yeejle DeeefCe oef#eCe Yeejleeleer} yebojebÛee oef#eCe DeeefMeÙeeF& yeepeejhes"sMeer kÙeeheej DeefOekeâ heÇceeCeele nesTve lees Yeefke<Ùeele cenòkeeÛee kÙeeheej keâe@efj[e@j nesT Mekeâlees. ns yeboj cÙeeveceejceOeer} oekesF& yebojeMeer pees[}s peeCeej DemeuÙeeves Yeejle-cÙeeveceej DeeefCe oef#eCe efÛeveer mecegõeleer} meeiejer kÙeeheej Ùeebvee DeefOekeâ ieleer efceUs}, Demesner peeCekeâejebÛes cele Deens. peheeveves yebieUg™-Ûesve>F& Fb[efmš^Ùe} keâe@efj[e@jceOÙesner jme IesleuÙeeves lesLesner heeÙeeYetle meesÙeer efvece&eCe nesT Mekeâleele. lesLes yeg}sš š^svener OeekeCeej Deens. meOÙee peheeve}e efÛeveer efkemleejkeeo jesKeCÙeemee"er DeMee osMeeÛeer iejpe Deens, pees efkekeâemee}e heÇeOeevÙe oslees. Yeejle ne peheeveÛÙee Â<šerves iegblekeCegkeâermee"er ÙeesiÙe osMe Deens DeeefCe Yeefke<Ùeele lees efÛeveer efkemleejkeeoe}e DeeUe Iee}CÙeeÛÙee DecesefjkeâeheÇCeerle Ùegleerle menYeeieerner nesT Mekeâlees, Demes peheeve}e keešles. heCe meOÙeeÛÙee De‍@yes ÙeebÛÙee Yesšerle Yeejleeves Ùeeyeeyele keâesCeleerner mhe<š Yetefcekeâe Iesle}s}er veener. peheeve DeeefCe Decesefjkesâ}e Yeejle-cÙeeveceej-LeeÙe}b[ Demee ceneceeie& knekee, DeMeerner FÛÚe Deens. Ùee ceneceeie&ele neveesF& DeeefCe efknSleveece ns osMener pees[}s peeT Mekeâleele. ne ceneceeie& 2016 heÙe&ble hetCe& nesF&}, Ùee Â<šerves YeejleeÛÙee ne}Ûee}er Deensle. YeejleevesÛe ne ceneceeie& meg™ keâjCÙeemee"er heg{ekeâej Iesle}e DemeuÙeeves ne ceneceeie& keâeÙe&eefvkele PeeuÙeeme lÙeeÛee HeâeÙeoe peheeveer keâbhevÙeebvee DeeefCe DecesefjkesâÛÙee hetke& DeeefMeÙee OeesjCeebvee nesT Mekeâlees. Ùee ke<eer& DeHeâieeefCemleeveeletve Decesefjkeâer Heâewpee ceeIeejer iesuÙeeveblej Decesefjkesâves DeeheuÙee hejje<š^eÙr e OeesjCeele yeo} keâ™ve les hetke& DeeefMeÙee kesâeb õf le "ske}s Deensle. Ùee OeesjCeevegmeej Decesejf kesâ}e peheeve DeeefCe YeejleeÛÙee ceoleerves hetke& DeeefMeÙeele Ûeerve}e jesKeCeejer DeeefLe&keâ ke meeceefjkeâ Meòeâer efvece&eCe keâjeÙeÛeer Deens. De‍y@ es ÙeebÛeer YeejleYesš yeo}lÙee Deeblejje<š^eÙr e jepekeâejCeeÛÙee Â<šerves Yeejlee}ener Heâ}oeÙeer Deens.

ceneje<š^eÛÙee keâener Yeeieele keejbkeej he[Ceeje og<keâeU, efheCÙeeÛÙee heeCÙeeÛeer leerkeÇ šbÛeeF&, Tme DeeefCe yeeieeÙeleer efhekeâebmee"er heeCÙeeÛee Deefveye&bOe keehej Ùee heeMke&Yetceerkej efkeOeerceb[Ueves cebpetj kesâ}s}e DeeefCe je<š^heleer heÇCeke cegKepeer& Ùeebveer ceevÙelee efo}s}e 'Yetpe} efkekeâeme DeeefCe kÙekemLeeheve' keâeÙeoe Yetpe}eÛÙee j#eCeemee"er cenlkehetCe& "js}! cegKepeer& Ùeebveer ceevÙelee efouÙeecegUs Ùee keâeÙeodÙeeÛeer leele[erves Debce}yepeekeCeer keâjeÙeÛeer peyeeyeoejer jepÙe mejkeâejkej Deens . ceneje<š^ e ÛÙee Yet Y eeieekej he[Ceejs Deeef C e ef p ejCeejs heekemeeÛes heeCeer , OejCeele}e heeCeermee"e, Deke<e&Ce, Deefleke=<šer Ùeemen peefceveerleuÙee heeCeermee"dÙeeÛee DeYÙeeme keâ™ve jepÙe mejkeâejves, heeCÙeeÛÙee Deefveye&bOe keehejekej ceÙe&eoe DeeCeeÙeÛee efveCeNÙe Iesle}e neslee. oesve ke<e& e b h et k eer & ef k eOeer ceb [ Ueves Ùee ef k eOes Ù ekeâe}e ceb p et j er n er ef o }er nes l eer . Yet i ees } Deeef C e ke= â <eer le%eeb Û Ùee ef M eHeâejMeervegmeej mejkeâejves leÙeej kesâ}suÙee Ùee keâeÙeodÙeevegmeej Deelee efpeunekeej keâesCeleer efhekesâ IÙeekeerle, Ùeemen keâtheveef}keâe DeeefCe efkeefnjerbÛÙee KegoeF&kej ceÙe&eoe DeeCeeÙeÛes DeefOekeâejner efceUe}s Deensle. heeCÙeeÛee pehetve keehej kesâuÙeeefMekeeÙe Ùee heg{ÛÙee keâeUele Mesleer #es$ee}e lejCeesheeÙe veener. lÙeemee"erÛe ÙeslÙee Ûeej ke<e&ele jepÙeele}s GmeeÛes meke& #es$e ef"yekeâ efmebÛeveKee}er DeeCeeÙeÛee efveOe&ejner jepÙe mejkeâejves kesâ}e Deens. ceneje<š^eÛÙee mLeehevesveblej efkeoYe&, ceje"kee[e, heefMÛece ceneje<š^ DeeefCe keâeskeâCe Ùee Yeeieele cees"dÙee OejCeebÛeer yeebOekeâeces Pee}er. pe}efmebÛeve Ùeespeveener PeeuÙee. keâener efpeuåÙeeleuÙee cees"dÙee OejCeebvee keâe}kes keâe{}s ies}s. heCe }eKees keâesšer ®heÙes KeÛe&tvener jepÙeeleuÙee keâeÙecemke™heer efmebÛeveeÛes #es$e cee$e 20 škeäkeäÙeebÛÙeekej ies}s}s veener. heekemeeÛÙee heeCÙeekejÛe efpejeÙeleer MesleerÛes YeefkelekÙe DeodÙeehener Deke}byetve Deens. cees"dÙee OejCeecegUs MesleerÛÙee DeeefCe efheCÙeeÛÙee heeCÙeeÛÙee mecemÙee megšleer}, ne le%eebÛee Deboepe meeHeâ Ûegkeâ}e, Ùee YeÇceeletve yeensj he[eÙe}e ÛeeUerme ke<e&s peeÙe}e }eie}er. yeke&s DeeÙeesieeves kesâ}suÙee efMeHeâejMeerbÛeer Debce} yepeekeCeer Pee}er veener. [e@. oeb[skeâj ÙeebÛÙee efkeYeeieerÙe efkekeâemeeÛÙee Demecelees}eÛÙee Denkee}eleuÙee efMeHeâejMeerbÛeer Debce}yepeekeCeer keâjeÙemee"er mejkeâejkeâ[s hegjsmee efveOeer veener. efkekeâemeemee"er kewOeeefvekeâ efkekeâeme ceb[Us mLeeheve kesâuÙeekejner efkekeâemeeÛÙee Demecelees}eÛÙee cenlkeeÛÙee mecemÙesÛeer mees[keCetkeâ Pee}s}er veener. heekemeeDeYeekeer efhekesâ OeeskeäÙeele DeeuÙeecegUs, efkeoYe&eleuÙee }eKees keâehetme Glheeokeâ MeslekeâÙeebkej keâpe& yeepeejerheCeeÛes mebkeâš keâesmeU}s. npeejes keâpe&yeepeejer MeslekeâÙeebveer DeelcenlÙee kesâuÙee. Ùee meeÙeeÛes cetU MesleerÛÙee heeCÙeeleÛe Deens, ns jepÙekeâlÙe&ebvee Kethe GMeerje mecepe}s. Ùeehetkeer&ner heeCeer heeševes, keâer Ghemee pe}efmebÛeveeves Ùeekejner keeo Pee}e neslee. šsbYet, leekeâejer, cnwMeeU Ùeemen mejkeâejves Deveskeâ Ghemee pe}efmebÛeve Ùeespevee cebpetj kesâuÙee, ceeieer& }ekeuÙee. heCe leerme ke<e&s G}štve iesuÙeekejner lÙee hetCe&ner Pee}suÙee veenerle. Ùee ÙeespeveebÛes heÇÛeb[ keerpe efye} Deeoe keâmes keâjeÙeÛes, ner vekeer mecemÙee efvece&eCe Pee}er Deens. Ùee heeMke&Yetceerkej ieekekeej heekemeeÛes heeCeer De[keCes DeeefCe efpejkeCes, lÙee heeCÙeeÛee efhekeâemee"er pehetve keehej keâjCes, keâesCelÙee efhekeâe}e efkeâleer heeCeer odÙeekes, efkeYeeiekeej nkeeceeveevegmeej keâesCeleer efhekesâ IÙeekeerle, ÙeeÛes DeejeKe[s leÙeej keâ™ve lÙeeÛeer Debce}yepeekeCeer keâjeÙeÛes DeefOekeâej mejkeâej}e Ùee vekÙee keâeÙeodÙeeves efceUe}s Deensle. efhekeâeÛÙee heæleerkejÛe yebOeves DeeCeeÙeÛes DeefOekeâej mejkeâej}e efceUe}s}s DemeuÙeeves, og<keâeUer Yeeieele Ùee heg{ÛÙee keâeUele Tme DeeefCe DevÙe yeeieeÙeleer efhekesâ Ieslee ÙesCeej veenerle. pÙee lÙee efkeYeeieele MeslekeâÙeebvee HeâeÙeosMeerj "jCeejer efhekesâ IÙeekeerle, Demee me}êe mejkeâej}e oslee ÙesF&}. heeCÙeeÛÙee ceesneheesšer MeslekeâÙeebveer keâener Yeeieele ÛeejMes heeÛeMes Heât š Kees } er Û Ùee keât h eveef } keâe KeesouÙee. peefceveerÛeer De#ejMe: ÛeeUCe kesâ}er. heCe YetieYe&ele}s heeCeerÛe Kees}kej iesuÙeeves, jepÙeeleuÙee }eKees keâtheveef}keâe keâesj[dÙee he[uÙee

Deensle. lÙeebÛes DeeefCe efkeefnjerbÛes pe}hegveYe&jCe keâjeÙeÛeer Ùeespeveener mejkeâej}e Ùee keâeÙeodÙeecegUs Debce}ele DeeCelee ÙesF&}. mejkeâejÛÙee hejkeeveieerefMekeeÙe MeslekeâÙeebvee efkeefnjer DeeefCe keâtheveef}keâebÛeer KegoeF& keâjlee ÙesCeej veener. heeCÙeeÛee mecevÙeeÙeer keehej keâjCes Ùee keâeÙeodÙeeves MekeäÙe nesF&}, ner cenlkeeÛeer yeeye nesÙe! ceneje<š^eÛeer mLeehevee Pee}er leskne og<keâeUer lee}gkeäÙeebÛeer mebKÙee 95 nesleer. iesuÙee 53 ke<e&ele leer 125 ÛÙeekej ies}er. og<keâeUer lee}gkeäÙeebÛÙee efkekeâemeemee"er mkeleb$e ceneceb[UeÛeer mLeehevee keâjeÙeÛee efveCeNÙe jepÙe mejkeâejves 7 ke<e&ehb etkeer& peenerj kesâ}e neslee. lees Debce} elener Dee}e veener. ÙeeÛe keâe}ekeOeerle og<keâeUer lee}gkesâ iesuÙee ke<eer& keâje} og<keâeUeÛÙee keCekÙeele nesjheUtve efveIee}s. mejkeâej DeeefCe meeceeefpekeâ mebmLeebÛÙee menkeâeÙeecegUs og<keâeUer lee}gkeäÙeeleuÙee Meskeâ[es pegvÙee leUele}e ieeU keâe{}e ies}e. Ùee ke<eer&ÛÙee heekemeeàÙeele ns le}eke heeCÙeeves Yej}s. og<keâeUer Yeeieele}er efheCÙeeÛÙee heeCÙeeÛeer DeeefCe MesleerÛeer mecemÙeener mebhe}er. heCe DeodÙeehener Meskeâ[es le}eke ieeUeves Yej}s}sÛe Deensle. les ieeU keâe{tve ceeskeâUs keâjeÙe}e nkes l e. og < keâeUer YeeieeleuÙee veod Ù eeleuÙee keeUt Û es mee"s ef } } ekeele ef k ekeât v e mejkeâej ojke<eer & npeejes keâes š er ®heÙeeb Û ee cenmet } ef c eUkeles . heCe Ùee veodÙeebkej keâesunehetj heæleerÛes yebOeejs cee$e yeebOele veener. leerme ke<e&ebhetkeer& meebie}er efpeuåÙeeleuÙee leemeieeke lee}gkeäÙeeleuÙee ye}ke[er ÙesLes kesjUe veoerkej, lÙeeÛe veoerÛÙee hee$eele}er keeUt efkekeâtve MeslekeâÙeebveer osMeele}e heefn}e 'yeUerjepee yebOeeje' yeebOe}e neslee. keeUtÛÙee ef}}ekeeletve Dee}suÙee hewMeeÛee keehej keâ™ve, mejkeâejves og<keâeUer YeeieeleuÙee le}ekeele}e ieeU keâe{}e Demelee, keâesunehetj heOoleerÛes yebOeejs yeebOe}s Demeles lejer, heeCÙeeÛee og<keâeU keâeÙeceÛee otj Pee}e Demelee. meeceeefpekeâ mebmLee DeeefCe mebIešveebveer og<keâeUer YeeieeleuÙee keâener ieekeeleÛe pe}mebOeejCeeÛeer ceesefnce jeyeketve, ieekeeÛee heeCÙeeÛee og<keâeU keâeÙeceÛee otj keâjlee Ùeslees, ns efmeæner keâ™ve oeKeke}s Deens. iesuÙee heve>eme ke<e&ele Ùee veodÙeeleuÙee keeUtÛee DeceÙe&eo Ghemee PeeuÙeecegUs lÙee keâesj[dÙee he[uÙee. veodÙeele}s heÇeCeer peerkeve kesâkneÛe mebhe}s. heÙe&ekejCeeÛee heÇÛeb[ neme Pee}e. og<keâeUeÛeer leerkeÇlee DeefOekeâ kee{}er. Deelee heÙe&ekejCeeÛÙee j#eCe DeeefCe mebkeOe&veemee"er mejkeâejves og<keâeUer YeeieeleuÙee veodÙeele}er keeUt ef}}ekeeves efkekeâeÙeÛee Oeboe yebo keâ™ve, Ùee veodÙeebkej keâesunehetj heæleerÛes yebOeejs yeebOetve heeCeer De[keeÙe}e nkes. jepÙeeleuÙee yengleebMe veodÙee ef[mesyb ejÛÙee DeeOeerÛe keâesj[dÙee he[leele, Deešleele. cegUe-ceg"e, hekevee, Yeercee, ieesoekejer, ke=â<Cee, hebÛeiebiee Ùeemen jepÙeeleuÙee hetkeer& yeejceener Deme}suÙee veodÙeener, lÙeekej yeebOe}suÙee OejCeebÛÙeecegUs DeKebe[f le keenle veenerle. lÙeebÛes heÇkeen Kebe[f le Pee}s. Ùee veodÙeebÛÙee hee$eele Menjs DeeefCe GodÙeesieebÛes meeb[heeCeer Lesš mees[}s peele DemeuÙeeves, Ùee veodÙeebÛes ®heeblej cees"dÙee iešejele Pee}s Deens. Ùee veodÙeebÛes heÇotef<ekeâjCener jesKeeÙe}e nkes. Ùee veodÙeele}er pewefkekeâ meeKeUer keâeÙece jneÙemee"er veodÙeebÛes MegæerkeâjCener kneÙe}e nkes. vekÙee keâeÙeodÙeeÛeer Debce}yepeekeCeer keâjleeveeÛe heÙe&ekejCeeÛÙee j#eCe DeeefCe mebkeOe&veeÛes Yeevener megšlee keâecee veÙes.


29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

Meyokeâes[s ›eâ.10

7

çeyokeâes[s GYes

1 Skeâ jeefieCeer; ogie&eoskeer 3 ieefjyee}e efceUsvee Pee}s}s keâoeve> 7 keâeieoeÛÙee GYÙee Yeeieebhewkeâer heÇlÙeskeâ 9 pÙeeÛÙee lÙeeÛÙee lees[ b er nesCes 11 leceeMeeleer} cegKÙe keâLeevekeâ 13 keešCeer, efnmmee 14 }#e; }eskeâebvee ve ceevekeCeejs cele 17 Iees[e, DeMke 18 meskekeâ, veeskeâj 19 Heâeboer, [neUer 21 heeCeÛeš, DeUCeer, yesÛeke 22 heoeLe&eÛee jbie 23 Iees[oUeleer} DeefOekeâejeÛeer peeiee kebMehejbhejsves Yet<eefkeCeeje 25 cegKe, lees[ b 26 lej, nes[er 27 ÛebÛe}; iet{eLe& veme}s}e efkeÛeej 28 hegvne hegvne cnCeCes, heejeÙeCe keâjCes 31 cenlheÇÙeemeeves 33 heg<keâU oe}veebÛes Iej 34 meesvÙee-ÛeeboerÛÙee leejsÛeer ieg[ b eUer 35 metÙe&eos ÙeeveblejÛes heefn}s leerve leeme

Dee[Jes

1 MebkeâjeÛee Dekeleej; efYeleerheÇo, YeÙebkeâj 2 Metj, heje›eâceer 3 efveUe jbie 4 heUeheU 5 Kee<š, penebyeepe, yees}Yeeb[ 6 iegUeÛeer {she 8 heeCÙeeÛee heeš 10 Yeeveekej Deme} } s e, o#e 12 lkeÛesÛee Meyokeâes[s ›eâ.9 Ûes Gòej Skeâ Deepeej 15 Yeerleer 16 oMecegKeer jepee 17 GheÙeesie, Yeesiekeše 18 Heâepeer}, kee$eš 20 lemesÛe cenòkeeÛes 21 Deve>Ú$e 23 ceeb[keeÛee efkeâbkee ÚleeÛee ceOÙeYeeie 24 kes[ekeekeâ[e efkeâbkee kegâšer} [eke 25 yeekeâerÛes, Flej 28 Yeejleeleer} Skeâ jepÙe 29 mee[erÛee Skeâ heÇkeâej 30 Skeâ Gyeoej keŒe 32 "erkeâ"ekeâ

meg[esketâ ›eâ.7 ces<e- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele DeÛeevekeâ Oeve}eYe mebYekelees. lÙeecegUs }e@šjer keiewjs ceeOÙeceeletve veefMeyeeÛeer hejer#ee IesCÙeeme njkeâle veener. ke=<eYe- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele GodÙeesie kÙekemeeÙe #es$eeleer} yengleskeâ mecemÙee efcešleer} ke kÙekemeeÙe #es$e mecemÙeecegòeâ efmLeleerle jener}. efceLegve- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele Oeeefce&keâ Ùee$eeÙeesie Ie[s} ke meke&$e Dehes#esheÇceeCes ÙeMe Âef<š#esheele jener}. keâkeâ&- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele keenve heer[eÙeesie mebYekelees. lÙeecegUs keenve Ûee}efkeleevee keenlegkeâerÛÙee efveÙeceebkeâ[s og}&#e keâ™ veÙes. efmebn- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele YeeieeroejerceOetve Dehesef#ele mke™heeÛee DemeCeeje }eYe Ie[s} ke Yeeieeroejer #es$e mecemÙeecegòeâ efmLeleerle jener}. keâvÙee- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele DeejesiÙeeÛÙee meke& mecemÙee Âef<š#esheele jener}. letU- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele mheOe&e hejer#esle ceveesvegkeât} ÙeMe efceUketve osCeejer ieÇnefmLeleer Deens. ke=efMÛekeâ- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele heeefjkeeefjkeâ Deevebo kee{efkeCeejs meceeÛeej neleer Ùesleer} ke keâewšgbefyekeâ keeleekejCe GlmeenkeOe&keâ efmLeleerle jener}. Oeveg- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele menkeâejer keie& ke keâeÙe&e}Ùeerve menkeâejer keie&ekeâ[tve ÙeesiÙe ke Dehesef#ele menkeâeÙe& efceUs}. cekeâj- cmehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele DeeefLe&keâ Deekekeâ meceeOeevekeâejkeâ efmLeleerle jener}. kegâbYe- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele ceeveefmekeâ Meeblelee ke meceeOeeve }eYes}. ceerve- mehleeneÛÙee heÇLece ÛejCeele DeveekeM‍kekeâ ke ceveeefke®Oo KeÛe& efvece&eCe keâjCeejer ieÇnefmLeleer Deens.

meg[esketâ ›eâ.6 Ûes Gòej

yeeblee : Ûeekeât GkeâUlÙee heeCÙeele keâe "ske}eÙe? meeblee : Ûeekeâtves DeelcenlÙee keâjeÙeÛeer Deens. yeeblee : GkeâUeÙeÛeer iejpe? meeblee : DeelcenlÙee keâjleevee keâesCelesner FvHeâskeäMeve vekeâes kneÙe}e vee. -------------------------------------FeflenemeeÛÙee keie&ele efMe#ekeâebveer heÇLece mkeeleb$Ùe mebieÇeceeyeeyele efMekeâefkeleevee ceg}ebveeSkeâ heÇMe> efkeÛeej}e, meebiee cebie} heeb[s keâesCe neslee? hetCe& keie&eves Skeâe mkejele Gllej efo}b, mej, Deeefcej Keeve. --------------------------------------meblee- ceer Skeâ hegmlekeâ IesTve ies}es neslees. les HeâejÛe megceej nesles. lÙeele keâener vebyej DeeefCe Syeermeer[er ef}efn}er nesleer. lÙeele keâLesmeejKes lej keâenerÛe veknles. yeblee- DeÛÚe, DeeceÛÙee ieÇbLee}Ùeeletve Heâesveyegkeâ IesTve peeCeejs legcnerÛe Deenele lej!


29 peevesJeejer les 04 hesâyeÇgJeejer, 2014

efheÇÙelecee Skeâ mkehe>hebKeer heÇscekeâLee...

kns}sbšeFve [s... heÇsceeÛee efokeme.... peieeleer} leceece heÇsceerpeve pÙeeÛeer Deelegjlesves keeš heenleele Demee ke<e&ele}e mhesMe} [s. Ùee efokemee}e Keeme keâjCÙeemee"er heÇsceer pees[hÙeebÛÙee Ùeespevee Sknevee meg® PeeuÙee Demeleer}. Ùee efokemee}e Depetve mkehe>hebKeer keâjCÙeemee"er ®hesjer he[odÙeekej Ùesle Deens Skeâ ceje"ceesUer } kemšesjer.... 'efheÇÙelecee'. Ùee efÛe$ehešele veeÙekeâeÛÙee Yetefcekesâle efmeæeLe& peeOeke PeUkeâCeej Demetve, lÙeeÛeer veeefÙekeâe DemeCeej Deens efiejerpee peesMeer. efÛe$ehešeÛeer keâLee meefÛeve ojskeâj ÙeebÛeer Demetve ÙeeÛes mebkeeo meefÛeve ojskeâj, heÇMeeble }eskesâ Ùeebveer ef}n}s Deensle. heÇsceeÛeer Glmegkeâlee kee{keCeejer keâneCeer Deme}s}e 'efheÇÙelecee' ne efÛe$eheš 14 Heâsy®keejer}e efÛe$ehešie=nele heÇoefMe&le nesCeej Deens.

8

efÛe$eheš

'peÙe nes' 100 keâesšerbÛÙee keâêyeceOÙes yee@e} f ket[ceOeer} oyebie cnCetve DeesUKe Deme}suÙee me} ceeve KeeveÛÙee 'peÙe nes'Ùee efÛe$eheševes heÇoMe&veeveblej leerveÛe efokemeeble 100 keâesšerÛb eer keâceeF& kesâ}er Deens. 'peÙe nes' ne efÛe$eheš 24 peeveskeejer}e peieYejele heÇoefMe&le keâjCÙeele Dee}e neslee. me}ceeve Keeve, leyyet DeeefCe [speer Meen ÙeebÛeer heÇcegKe Yetefcekeâe Deens. efÛe$eheš meceer#ekeâ le™Ce DeeoMe& Ùeebveer Deepe ef š d k ešjkej Ùee ef Û e$ehešeÛÙee keâceeF& e f k e<eÙeer ef } ef n }s Deens , keâer 'peÙe nes'ves Yeejleele 78.90 keâesšerbÛeer DeeefCe hejosMeele 22.38 keâesšerbÛeer DeMeer SkeâtCe 101.28 keâesšer ®heÙeeb Û eer keâceeF& kes â }er Deens . me}ceeveÛÙee ceeieer} Skeâ Lee šeÙeiej, yee@ ef[iee[&, oyebie 2 Ùee efÛe$ehešebveerner cees"er keâceeF& kesâ}er nesleer. lÙeecegUs Ùee efÛe$ehešekeâ[tvener cees"dÙee keâceeF&Ûeer Dehes#ee Deens. heCe, ne efÛe$eheš peemle keâceeF& keâjCÙeeÛeer MekeäÙelee keâceer DemeuÙeeÛes meebieCÙeele Ùesle Deens. Ùee efÛe$eheševes heÇoMe&veeÛÙee efokeMeer Heâòeâ 17 keâesšerbÛeer keâceeF& kesâ}er nesleer. Ùee efÛe$ehešeÛes yepesš 75 keâesšer ®heÙeebÛes Deens.

DeefceleeYemeesyele `YetleveeLe efjšvme&`ceOÙes G<ee peeOeke je<š^erÙe hegjmkeâej efkepesleer DeefYeves$eer G<ee peeOeke, Deelee DeefceleeYemeesyele YetleveeLe efjšvme& efÛe$ehešele efomeCeej Deens. YetleveeLe efjšvme& ne efÛe$eheš YetleveeLe efÛe$ehešeÛee efmekeäkes} Deens. Ùeele DeefceleeYeÛeer YetleveeLeÛeer ner Yetefcekeâe keâeÙece DemeCeej Deens. cee$e Flej meke& hee$e yeo}}er Deensle. YetleveeLe efjšvme&ceOÙes heeLe& Ùee ceg}eÛee heÇkesMe Pee}e Deens. Ùee heeLe&ÛÙee efkeOekee DeeF&Ûeer Yetefcekeâe G<ee peeOeke meekeâejCeej Deens. Ùeehetkeer& YetleveeLeceOÙes yebkeâer Ùee } neve ceg}eYeeskeleer keâLee iegbHeâCÙeele Dee}er nesleer.YetleveeLe efjšvme& efÛe$ehešeÛeb SsbMeer škeäkesâ efÛeef$ekeâjCe

hetCe& Pee}b Deens. G<ee peeOekeves Ùeehetkeer& DeefceleeYemeesyele keâewve yevesiee keâjes[heleerÛeer peeefnjele kesâ}er nesleer. Ùeele ceg}erbÛes cenlke hešketve osCÙeemee"er ner peenerjele nesleer, lÙeekesUer G<ee peeOekeÛee Ûesnje IejesIejer DeesUKeerÛee Pee}e neslee. Oeie efÛe$ehešeleer} Yetefcekesâmee"er je<š^erÙe hegjmkeâej efceUeuÙeeveblej KeÙee DeLe&eves Deehe}er DeefYeves$eer cnCetve DeesUKe Pee}er DemeuÙeeÛeb G<ee peeOekeves cnš}b Deens. G<ee peeOekemen yeesceve FjeCeerÛeerner Ùee efÛe$ehešele cegKÙe Yetefcekeâe DemeCeej Deens, jCeyeerj keâhetj ÙeeÛeerner Ùeele heengCes keâ}ekeâejeÛeer Yetefcekeâe Deens.

ns meehleeefnkeâ Je=òehe$e ceeuekeâ,cegõkeâ, ØekeâeMekeâ- meceerj Deblegues Ùeebveer meesceeveer efØebšme&, 7 GÅeesie YeJeve, Mecee& Fb[mš^erÙeue Fmšsš, JeeueYeó jes[, ieesjsieebJe (hetJe&), cegbyeF& -400 063. ÙesLes Úehetve S-404, JeoeveerJeeuee meesmeeÙešer, efÛebÛeesUer yeboj jes[ ceeuee[ (he.), cegbyeF& 400064 ÙesLetve ØekeâeefMele kesâues. mebheeokeâ: meceerj Deblegues, MAHMAR43346/13/1/2013-TC

11_