Page 1

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

…Šc„‘s}‚c}}{‚‹„s}wŠÖqs „‹d‹k‹‚c}}{šyyº‹ ชือ่ ปริญญา ชื่อเต็ม ชือ่ ยอ ชื่อเต็ม ชือ่ ยอ

(ภาษาไทย) (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ)

: : : :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) B.Eng. (Electrical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุงใหมสำหรับใชตั้งแต พ.ศ.2552 แบงออกไดเปน 4 สาขายอย คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบวัดคุม และวิศวกรรมไฟฟากำลัง นักศึกษาที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เรียน 2 ปแรกรวมกัน และเลือกเรียนวิชาเฉพาะในสาขายอยตางๆ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3 เปนตนไป สำหรับนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เรียนรวมกันในปแรกและเลือกเรียนวิชาเฉพาะในสาขายอย ตางๆ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2 เปนตนไป

โครงสรางหลักสูตร 4 ป 1. จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหนวยกิตที่ตองศึกษาเทากับ 2. องคประกอบของหลักสูตร ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมจำนวนหนวยกิตเทากับ (1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) กลุมวิชาภาษา (3) กลมุ วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

แบบ ปกติ 151

แบบ สหกิจศึกษา 151

หนวยกิต

30 6 12 12

30 6 12 12

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ข. หมวดวิชาเฉพาะ รวมจำนวนหนวยกิตเทากับ (1) กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (2) กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมศาสตร (3) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ (4) กลุมวิชาเฉพาะเลือก ค. หมวดวิชาเลือกเสรี รวมจำนวนหนวยกิต เทากับ

115 24 32 26 33 6

115 24 32 32 27 6

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

หมายเหตุ ขอกำหนดในการเลือกเรียนแผนการศึกษา แบบ สหกิจศึกษา ใหเปนไปตามกฏเกณฑสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายวิชาและจำนวนหนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี จำนวนหน ว ยกิ ต รวมเท า กั บ 30 หน ว ยกิ ต ประกอบไปดวยกลุมวิชา รายชื่อวิชาและเกณฑการลงทะเบียนดังนี้ (1) กลมุ วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 6 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน SOHU0005

วิศวกรรมศาสตรกบั สังคม

3

-

3

-

(Engineering and Society) SOHU0027

การพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการทำงาน

(Social Skills Development for Career)

(2) กลุมวิชาภาษา จำนวน 12 หนวยกิต โดยศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน ENGL0100

เตรียมภาษาอังกฤษพื้นฐาน

0

-

3

-

3

ENGL0101

(Pre-foundation English) ENGL0101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English)

ENGL0102

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

หมายเหตุ - ENGL0100 เรี ย นเพื่ อ ปรั บ พื้ น ความรู ภ าษาอั ง กฤษ เฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นความรูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา และเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต ENGL0203

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

3

วิชาบังคับกอน ENGL0102

(English for Academic Purposes) ENGL0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ทักษะการอานและ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

MATH0110* คณิตศาสตร I 3

ENGL0102

(English for Occupational Purposes) ENGL0205

(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จำนวน 24 หนวยกิต

(กว.)

ENGL0102

(กว.)

MATH0210* คณิตศาสตร III

(English Reading and Writing Skills)

(กว.)

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จำนวน 12 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

(กว.)

(Mathematics IV)

PHYS0110

ฟสิกส I

STAT0115

(กว.)

(Physics I)

-

PHYS0190* ปฏิบัติการฟสิกส I

(General Statistics) EECP0101* คอมพิวเตอรเบือ้ งตน (กว.)

(Introduction to Computer)

SCIE0101

วิทยาศาสตรทั่วไป

3

-

3

-

(General Science) -

(Basic Tools Skills)

ข. หมวดวิ ช าเฉพาะ

มี จำนวนหน ว ยกิ ต รวมเท า กั บ

ประกอบไปดวยกลุมวิชา รายชื่อ และเกณฑการลงทะเบียนดังนี้

(กว.)

(Physics Lab I)

PHYS0111

ฟสิกส II

(กว.)

(Physics II)

PHYS0191* ปฏิบัติการฟสิกส II

MECH0190* ทักษะการใชเครื่องมือในชีวิตประจำวัน 3

115

หน ว ย

(กว.)

(Physics Lab II)

CHEM0120

เคมี

(กว.)

(Chemistry)

CHEM0190* ปฏิบัติการเคมี (กว.)-

3

MATH0110

3

MATH0110

3

MATH0110

3

-

1

-

3

PHYS0110

1

PHYS0190

3

-

1

-

(Mathematics III)

MATH0211* คณิตศาสตร IV

3

3

(Mathematics II)

การเขียนภาษาอังกฤษ

สถิติทั่วไป

วิชาบังคับกอน

(Mathematics I)

MATH0111* คณิตศาสตร II 3

หนวยกิต

(Chemistry Lab)


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (2) กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมศาสตร จำนวน 32 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน EECC0210* การวิเคราะหวงจรไฟฟา (กว.)

(Electric Circuit Analysis)

EECM0215

สนามแมเหล็กไฟฟา

(กว.)

(Electromagnetics)

EEET0210* อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (กว.)

3

-

หนวยกิต โดยมีรายชื่อวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา 3

-

(กว.)

3

EECC0210

2

-

3

EECC0210

3

-

3

-

(Digital System Design) EECP0215* การออกแบบระบบที่ควบคุม ดวยไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor-Based System Design) MECH0110

กลศาสตรวิศวกรรม I

(กว.)

(Engineering Mechanics I)

MECH0115* เขียนแบบเบื้องตน (กว.)

(Basic Drawings)

MECH0225

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุวศิ วกรรม

(กว.)

(Engineering Materials)

3

EECC0210

3

EEPW0210

3

-

3

-

3

-

EEPW0315* เครื่องจักรกลไฟฟา II (กว.)

(Electrical Machines II)

EECM0310

หลักการสื่อสาร

3

-

3

-

3

-

EECI0310*

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(กว.)

(Automatic Control Systems)

EECI0315

การวัดและเครื่องมือวัด

(กว.)

(Measurement and Instrumentation)

EEXX03xx

วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย 3

EEET0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I

2

-

2

EEET0390

(Electrical Engineering Lab.I) EEXX0391* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา II (Electrical Engineering Lab.II) EEXX0490* โครงงานวิศวกรรม I

2

(Engineering Project I)

(Basic Mechanical Engineering) MATS0310

วิชาบังคับกอน

(Principles of Communication)

(Electrical Machines I)

EECP0210* การออกแบบระบบดิจิตอล

หนวยกิต

EECC0310* การวิเคราะหโครงขายไฟฟา

(Engineering Lab.) EEPW0210* เครื่องจักรกลไฟฟา I

ชือ่ วิชา (Electrical Network Analysis)

(Electronic Devices and Circuits)

EECC0292* ปฏิบัติการวิศวกรรม

(3) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 3.1) สำหรั บ การศึ ก ษาแบบปกติ กลุ ม วิ ช าเฉพาะบั ง คั บ จำนวน 26

3

-

EEXX0491* โครงงานวิศวกรรม II (Engineering Project II)

 ⌫

2

ปฏิบัติตามระเบียบการดำเนิน การวิ ช าโครงงานวิ ศ วกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร

EEXX0490


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

INDT0390

การฝกงานอุตสาหกรรม

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

0(160)

มีหนวยกิตสะสมไม ต่ำกวา 104 หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 1.95

(Industrial Training)

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

COOP0010 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา

หนวยกิต 8(360)

วิชาบังคับกอน ตามระเบียบสหกิจศึกษา

(Co-Operative Educations in Electrical Engineering) EEXX0492* โครงงานสหกิจวิศวกรรม

2

COOP0010

(Co-Operative Engineering Project)

3.2) สำหรั บ การศึ ก ษาแบบสหกิ จ ศึ ก ษา กลุ ม วิ ช าเฉพาะบั ง คั บ หมายเหตุ

รวมหนวยกิตทั้งหมด 32 หนวยกิต โดยมีรายชื่อวิชาดังตอไปนี้

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

สำหรั บ สาขาย อ ยสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม ตั ด วิ ช า EEPW0315

3

EECC0210

เครื่องจักรกลไฟฟา II ออก และเรียนวิชา EECM0323 ความนาจะเปนและขบวนการ

EECC0310* การวิเคราะหโครงขายไฟฟา

เชิงสุม แทน

(Electrical Network Analysis) EEPW0315* เครื่องจักรกลไฟฟา II (กว.)

(Electrical Machines II)

EECM0310

หลักการสื่อสาร

3

EEPW0210

หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาสาขายอยตอไปนี้ 3

-

3

-

3

-

(Principles of Communication) EECI0310*

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(กว.)

(Automatic Control Systems)

EECI0315

การวัดและเครื่องมือวัด

(กว.)

(Measurement and Instrumentation)

EEXX03xx

วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย 3

EEET0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I

สำหรับวิชา “EEXX03xx วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย” จำนวน 1 รายวิชา 3

กลมุ วิชายอยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา ชือ่ วิชา EEET0315* การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

2

-

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

(Electronic Circuit Analysis)

กลุมวิชายอยระบบวัดคุม รหัสวิชา ชือ่ วิชา EECI0316*

(Electrical Engineering Lab.I) EEXX0391* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา II

หนวยกิต

อิเล็กทรอนิกสกำลัง สำหรับระบบควบคุม

2

EEET0390

(Power Electronics for Control Systems)

(Electrical Engineering Lab.II)

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา กลุมวิชายอยโทรคมนาคม รหัสวิชา ชือ่ วิชา

รหัสวิชา หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

EECM0322* ไมโครอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน (Fundamental of Microelectronics)

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0412* การออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

EEET0413* อุปกรณและการออกแบบวงจร VLSI 3

EEET0210

(Digital Integrated Circuit Design) (VLSI Design and Tools)

กลมุ วิชายอยไฟฟากำลัง รหัสวิชา ชือ่ วิชา

EEET0414

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

EEPW0316* พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสกำลัง

วงจรอิเล็กทรอนิกสชั้นสูง

3

EEET0210

3

EEET0210

3

PHYS0111

3

PHYS0111

3

PHYS0111

3

PHYS0111 และ

(Advanced Electronic Circuit) EEET0420

การจำลองทางคณิตศาสตรของ อุปกรณสารกึ่งตัวนำ

(Fundamental of Power Electronics)

(Semiconductor Devices Modeling)

(4) กลมุ วิชาเฉพาะเลือก สำหรับการศึกษาในแบบปกติ ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาสาขายอย ตอไปนี้ กลุมใดกลุมหนึ่ง จำนวน 33 หนวยกิต สำหรับการศึกษาในแบบสหกิจ ใหนกั ศึกษาเลือกรายวิชาจากกลมุ วิชาสาขายอย

EEET0410

ฟสิกสของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Physics)

EEET0422

ฟสิกสของสารสถานะแข็ง (Solid State Physics)

EEET0423

ตอไปนี้ กลุมใดกลุมหนึ่ง จำนวน 27 หนวยกิต 4.1 กลมุ วิชายอยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา ชือ่ วิชา

EEET0421

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Devices)

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

-

การผลิตวงจรรวม

(Analog Integrated Circuit Design)

อิเล็กทรอนิกสที่ใชแสง (Opto-Electronics)

EEET0431

(Integrated Circuit Fabrication) EEET0411* การออกแบบวงจรรวมแบบอนาลอก 3

EEET0430

การสื่อสารขอมูล และโครงขาย

EEET0210 3

(Data Communication & Network)

EEET0210 EEET0432

ทฤษฎีของโมเด็ม (Modem Theory)

 ⌫

EEET0210 หรือ EECM0310

3

EEET0210


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

EEET0433

การลดสัญญาณรบกวนใน

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3

EEET0210

EEET0461

ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบฝงตัว

วงจรอิเล็กทรอนิกส การออกแบบชิปดวยภาษา HDL

3

EEET0462 EEET0210

การออกแบบระบบดิจิตอล

3

EEET0210

สถาปตยกรรมและอัลกอริทึมสำหรับ 3

EEET0470 EEET0471

EEET0210

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

EEET0480

การออกแบบวงจรกรอง

3

EEET0210

3

EEET0210

EEET0482 EEET0483

3

EEET0485

ออปแอมปและการประยุกตใชงาน

3

EEET0210

วิศวกรรมระบบเสียง

3

EEET0210

3

EEET0210

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม

3

EEET0210

กระบวนการเครื่องมือออกแบบ

3

EEET0210

3

-

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Design Automation)

(Digital Filter Design) อุปกรณและระบบที่ใช

EEET0210

(Modern Electronic Technology)

สัญญาณดิจิตอล EEET0460

3

(High Frequency Electronics)

(Analog Filter Design) การออกแบบวงจรกรอง

อิเล็กทรอนิกสชีวแพทย

EEET0481* อิเล็กทรอนิกสความถี่สูง

สัญญาณอนาลอก EEET0451

EEET0210

(Acoustic Engineering)

(Reconfigurable Computing) EEET0450

3

(Op-amp and Its Applications)

(Architectures & Algorithms for DSP) การคำนวณแบบจัดโครงสรางได

การจัดการและการออกแบบ

(Biomedical Electronics)

(Advanced Digital System Designs for FPGA)

EEET0444

EEET0210

(Electronic Project Management and Design)

แนวใหมขั้นสูง EEET0443

3

โครงงานอิเล็กทรอนิกส

(HDL Chip Design) EEET0442

วิชาบังคับกอน

(Embedded Electronic System)

(Noise Reduction in Electronic Circuits) EEET0441

หนวยกิต

EEET0484* หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3

PHYS0111

อิเล็กทรอนิกส

คุณสมบัติของแมเหล็ก

(Special Topics in Electronic Engineering)

(Magnetic Devices and Systems)

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

3

EEET0210

EECI0413

การเลียนแบบระบบ

EEET0485* การประมวลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)

3

EEET0210

EECI0414*

(Modem Digital System Design) 3

EECC0210

EECI0420*

และ EEET0210

การแปลงผันสัญญาณอนาลอก

MATH0111

การบริหารการปฏิบัติงาน

และ EECI0310 3

-

3

EEET0210

ระบบควบคุมแบบดิจิตอล

3

EECI0310

3

EECI0310

3

-

3

-

(Digital Control Systems) EECI0421*

(Audio Electronics) EEET0489

3

(Operation Management)

(Principles of Power Electronics) EEET0488* อิเล็กทรอนิกสทางเสียง

วิชาบังคับกอน

(System Simulations)

EEET0486* การออกแบบระบบดิจิตอลแนวใหม EEET0487* หลักการอิเล็กทรอนิกสกำลัง

หนวยกิต

การออกแบบระบบควบคุม (Control Systems Design)

3

-

EECI0422

และดิจิตอล

ระบบควบคุมแบบไมเชิงเสน (Non-Linear Control Systems)

(Analog - Digital Conversion)

EECI0423

ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด (Optimal Control Systems)

4.2 กลมุ วิชายอยระบบวัดคุม รหัสวิชา ชือ่ วิชา EECI0410

วิศวกรรมระบบ

EECI0424*

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

-

หลักการออกแบบ

EECI0425

3

-

(Operations Research)

3

EECI0310

EECI0431

3

-

เครื่องมือสำหรับควบคุมกระบวนการ 3

-

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensors and Transducers)

EECI0432

(Optimization Techniques) การวิจัยการดำเนินงาน

วิศวกรรมการควบคุมแนวใหม (Modern Control Engineering)

ความเหมาะสมทีส่ ดุ EECI0412*

EECP0210

(Programmable Logic Control)

(System Engineering) EECI0411

ตัวควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3

3

(Process Instrumentation)

EECI0433*

ระบบควบคุมเครือ่ งจักรกลแบบตัวเลข 3 (Numerical Control of Machine Tools)

 ⌫

-


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

EECI0434*

การวัดคุมทางอุตสาหกรรม

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

-

(Industrial Instrumentation) EECI0435

การควบคุมกระบวนการ หุนยนตเบื้องตน

3

EECI0310

การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

3

-

3

อิเล็กทรอนิกสในการควบคุม

(กว.)

(Microwave Engineering)

EECM0420

ทฤษฎีขาวสาร

3

EECI0310 EECM0423

3

EECP0215

EECI0445

EECM0430

พลศาสตรไฟฟา

3

EECI0316

EECM0310

3

EECM0310

3

EECM0215

3

EECM0322

3

EECM0215

3

-

3

-

(Microwave Circuit Design) EECM0432

วิศวกรรมสายอากาศ

(Power Electronics System Control)

(กว.)

(Antenna Engineering)

EECM0433

เทคโนโลยีสายอากาศ

3

EECI0315

(Antenna Technology) EECM0434

(Industrial Instrumentation Electronics) ระบบปญญาประดิษฐ

3

ระบบสื่อสารดาวเทียม

EECM0431* การออกแบบวงจรยานไมโครเวฟ

เชิงอุตสาหกรรม EECI0446

EECM0310

ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่

อิเล็กทรอนิกสกำลัง อิเล็กทรอนิกสในการวัดคุม

3

(Electrodynamics)

(Microprocessor Applications in Control System) ระบบควบคุมสำหรับ

EECM0310

(Satellite Communication Systems)

ในระบบควบคุม EECI0444

3

(Mobile Communication Systems)

(Industrial Control Electronics) การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร

-

(Information Theory) EECM0422

เชิงอุตสาหกรรม EECI0443*

3

(Signals and Systems)

EECI0316

(Industrial Machine Control) EECI0442

วิชาบังคับกอน

EECM0410* วิศวกรรมไมโครเวฟ

(Introduction to Robotics) EECI0441

หนวยกิต

EECM0320* สัญญาณและระบบ

(Process Control) EECI0440

4.3 กลุมวิชายอยโทรคมนาคม รหัสวิชา ชือ่ วิชา

3

การสื่อสารไรสายและ เครือขายไรสาย

EECI0310

(Wireless Communication and Wireless Networks)

(Artificial Intelligent Systems)

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

EECM0435

เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณ

EECM0436

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

-

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

EECM0481* ระบบสื่อสารแบบดิจิตอล

3

EECM0310

3

EECM0310

แบบดิจิตอล

(กว.)

(Digital Communication Systems)

(Digital Broadcasting Technologies)

EECM0482

ระบบโครงขายสื่อสารและสายสง

(กว.)

(Communication Network and Transmission Line)

ยานไมโครเวฟ

EECM0483

การกระจายคลื่นวิทยุ

(Advance Microwave Filter Technology)

(กว.)

(Radio wave Propagation)

EECM0484

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

เทคโนโลยีวงจรกรองความถี่

EECM0440* อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร

3

3

-

EECM0310

(Communication Electronics) EECM0441

วงจรกรองในระบบสื่อสาร

3

ระบบสื่อสารใยแสง

(กว.)

(Optical Fibre Communication Systems)

EECM0451

ระบบโครงขายเชิงแสง

-

3

EECM0485

3

EECM0310 EECM0310

3

EECM0310

(กว.)

3

EECM0320

EECM0488 3

โครงขายการสื่อสาร

3

-

การวิเคราะหสมรรถนะของโครงขาย 3

EECM0323

(Network Performance Analysis)

EECM0310

การเขารหัสและการรักษา

3

EECM0486

ความปลอดภัยในโครงขาย

(Digital Telephone and Network) EECM0480* การสื่อสารขอมูล

การวัดในพิสยั ความถีว่ ทิ ยุและ

(Communication Networks) EECM0487

(Television Systems) ระบบโทรศัพทดิจิตอลและโครงขาย

EECM0215

(RF and Microwave Measurements) EECM0486

(Photonic Network)

EECM0461

3

ความถีไ่ มโครเวฟ

EECM0450

ระบบโทรทัศน

EECM0215

(Electromagnetics Compatibility)

(Filters in Communication Systems)

EECM0460

3

(Cryptography and Network Security) 3

-

EECM0489* หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3

(Data Communication)

(Special Topics in Telecommunication Engineering)

 ⌫

-


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 4.4 กลมุ วิชายอยไฟฟากำลัง รหัสวิชา ชือ่ วิชา

รหัสวิชา หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EECI0315

EEPW0410* วิศวกรรมสองสวาง

(กว.)

3

(กว.)

3

(กว.) (กว.)

EEPW0451 ระบบควบคุมมอเตอร

(กว.)

3

EEPW0452 การใชไมโครโปรเซสเซอรในระบบ

3 3

EEPW0482

3

EECM0215

(Linear Electrical Machines)

EEPW0315

3

EECP0215

EEPW0480* ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม 3 EEPW0481* อิเล็กทรอนิกสกำลัง (กว.)

3

EECM0215

EEPW0315

3

EEPW0316

3

EEPW0315

(Power Electronics)

EEPW0482 การผลิต การสงและการจายไฟฟา

(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 3

EEPW0315

3

EEPW0315

3

EEPW0315

(Electrical Machine Design) EEPW0442 เครื่องจักรไฟฟาแบบวิ่งตรง

3

(Industrial Machine Control)

(Electric Drives) EEPW0441 การออกแบบเครื่องจักรไฟฟา

EEET0210

(Microprocessor-Controlled Power Systems and Equipment)

(Electrical Engineering Materials) EEPW0440* การสงกำลังของเครื่องจักรไฟฟา

3

และอุปกรณกำลัง

EEPW0482

(High Voltage Engineering)

EEPW0431* วัสดุสำหรับวิศวกรรมไฟฟา

EEPW0315

(Motor Control Systems)

EEPW0315

(Electrical Power System Analysis)

EEPW0430* วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

3

(Industrial Electronics)

(Electrical Power System Protection)

EEPW0425 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง

EEPW0315

(Dynamics of Electrical Machines)

EEPW0411

(Electrical Power Plants and Sub-Stations)

EEPW0424* การปองกันระบบไฟฟากำลัง

3

(Induction Machines)

EEPW0450* อิเล็กทรอนิกสสำหรับอุตสาหกรรม

(Advanced Electrical System Design) EEPW0423 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย

วิชาบังคับกอน

EEPW0443 เครื่องจักรไฟฟาเหนี่ยวนำ

EEPW0315

(Electrical System Design)

EEPW0412 การออกแบบระบบไฟฟาชั้นสูง

หนวยกิต

EEPW0444 พลศาสตรของเครื่องจักรกลไฟฟา

(Illumination Engineering) EEPW0411 การออกแบบระบบไฟฟา

ชือ่ วิชา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี รวมหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต ใหมีการเลือกจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และตองไมใชรายวิชาในกลมุ วิชาเฉพาะบังคับ หรือรายวิชาที่ไดกำหนดวาจะตองลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร หรือรายวิชาที่ เทียบโอนไดมากอนแลว

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา *** (เงื่อนไขตางๆ ของรายวิชาที่ใชขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปนี้

ควบคุม (กว.) ใหดูระเบียบของสภาวิศวกรของแตละสาขาวิชาดวย)

(1) กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 24

24

(2) กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร

27

27

โครงสรางของหลักสูตร สำหรับผทู จี่ บ ปวส.

(3) กลุมวิชาเฉพาะบังคับ

26

26

ผทู สี่ ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือ มีความรูเทียบเทา ไดรับการยกเวน/เทียบโอนรายวิชาไมเกิน 35 หนวยกิต โดยจะตองศึกษารายวิชาที่เหลือ ตามจำนวนหนวยกิตดังตอไปนี้

(4) กลุมวิชาเฉพาะเลือก

24

30

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี รวมจำนวนหนวยกิต เทากับ 6

6

จำนวนหนวยกิตที่ยกเวน เทากับ

จำนวนหนวยกิต1 จำนวนหนวยกิต2 1. จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

151

151

จำนวนหนวยกิตที่ยกเวน เทากับ

35

32

จำนวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ

116

119

30

30

15

18

จำนวนหน ว ยกิ ต คงเหลื อ ของหลั ก สู ต ร เท า กั บ 15

12

2. องคประกอบของหลักสูตร ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจำนวนหนวยกิตเทากับ จำนวนหนวยกิตที่ยกเวน เทากับ ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปนี้ (1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

6

(2) กลุมวิชาภาษา

6

6

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

6

6

ข.หมวดวิชาเฉพาะ รวมจำนวนหนวยกิตเทากับ 115

115

จำนวนหนวยกิตที่ยกเวน เทากับ

14

8

จำนวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ 101

107

6

6

จำนวนหนวยกิตคงเหลือของหลักสูตร เทากับ 0

0

หมายเหตุ - จำนวนหน ว ยกิ ต 1 หมายถึ ง การเลื อ กเรี ย นกลุ ม วิ ช าย อ ย อิเล็กทรอนิกส - จำนวนหนวยกิต2 หมายถึง การเลือกเรียนกลุมวิชายอยไฟฟา กำลัง, กลุมวิชายอยโทรคมนาคม, กลุมวิชายอยระบบวัดคุม (หรือนักศึกษาทีต่ อ งการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร) สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ที่เกี่ยวของในสาขาทางดานไฟฟา โดยนักศึกษาจะตองศึกษาตามรายวิชา และจำนวนหน ว ยกิ ต ที่ ร ะบุ ไ ว ทั้ ง นี้ จ ะได รั บ การยกเว น รายวิ ช าดั ง ต อ ไปนี้ เปนจำนวนหนวยกิจรวมไมเกิน 35 หนวยกิต คือ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SOHU0005

วิศวกรรมศาสตรกบั สังคม

จำนวนหนวยกิต1

จำนวนหนวยกิต2

3

3

(Engineering and Society)

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SOHU0027

การพัฒนาทักษะทาง

SCIE0101

จำนวนหนวยกิต1

จำนวนหนวยกิต2

0

3

หมายเหตุ - จำนวนหนวยกิต1 หมายถึง การเลือกเรียนกลุมวิชายอยอิเล็กทรอนิกส - จำนวนหนวยกิต2 หมายถึง การเลือกเรียนกลุมวิชายอยไฟฟากำลัง,

สังคมเพื่อการทำงาน

กลุมวิชายอยโทรคมนาคม, กลุมวิชายอยระบบวัดคุม (หรือนักศึกษา

(Social Skills Development for Career)

ที่ตองการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร)

วิทยาศาสตรทั่วไป

3

3

- สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปว.ส.) หรือ

(General Science) ENGL0101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เทียบเทา ที่ไมไดสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไดมีการระบุไวขางตน 3

3

จะต อ งได รั บ การเที ย บโอนรายวิ ช าโดยผ า นความเห็ น ชอบจาก

(Foundation English) ENGL0102

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา 3

3

รายวิชาและจำนวนหนวยกิต

(General English) EECC0292* ปฏิบัติการวิศวกรรม

2

2

3

3

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต ประกอบไปดวยกลุมวิชา รายชื่อวิชาและเกณฑการลงทะเบียนดังนี้ (1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 3 หนวยกิต (เรียนเฉพาะกลมุ วิชายอยอิเล็กทรอนิกส) รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

3

3

SOHU0027

0

0

(Engineering Lab.) MECH0190* ทักษะการใชเครื่องมือ ในชีวิตประจำวัน (Basic Tools Skills) MECH0225

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล (Basic Mechanical Engineering)

INDT0390

การฝกงานอุตสาหกรรม

การพัฒนาทักษะทางสังคม

3

เพื่อการทำงาน

(Industrial Training)

(Social Skills Development for Career)

EEXXxxxx

วิชาเฉพาะเลือก

9 (3 วิชา)

3

(2) กลมุ วิชาภาษา จำนวน 6 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต

XXXXxxxx

วิชาเลือกเสรี

6 (2 วิชา)

6

ENGL0100

35

32

รวม

-

เตรียมภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วิชาบังคับกอน

0

-

3

ENGL0102

(Pre-foundation English) ENGL0203

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Academic Purposes)

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ENGL0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

ENGL0102

(English for Occupational Purposes) ENGL0205

ทักษะการอานและการเขียน

รหัสวิชา

MATH0111* คณิตศาสตร II (กว.)

3

ENGL0102

ชือ่ วิชา

MATH0210* คณิตศาสตร III (กว.)

(English Reading and Writing Skills)

MATH0211* คณิตศาสตร IV (Mathematics IV)

หมายเหตุ - ENGL0100 เรียนเพื่อปรับพื้นความรูภาษาอังกฤษ เฉพาะนักศึกษา

PHYS0110

ฟสิกส I

ทีม่ พี นื้ ความรภู าษาอังกฤษไมเพียงพอ

(กว.)

(Physics I)

PHYS0190* ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส I

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จำนวน 6 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

(กว.)

(Physics Lab I)

PHYS0111

ฟสกิ ส II

STAT0115

(กว.)

(Physics II)

-

PHYS0191* ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส II

(General Statistics) EECP0101* คอมพิวเตอรเบือ้ งตน (กว.)

3

-

(Introduction to Computer)

3

MATH0110

3

MATH0110

3

MATH0110

3

-

1

-

3

PHYS0110

1

PHYS0190

3

-

1

-

(Mathematics III)

(กว.)

3

วิชาบังคับกอน

(Mathematics II)

ภาษาอังกฤษ

สถิติทั่วไป

หนวยกิต

(กว.)

(Physics Lab II)

CHEM0120

เคมี

(กว.)

(Chemistry)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ มีจำนวนหนวยกิตรวมเทากับ 101 หนวย ประกอบ ไปดวยกลุมวิชา รายชื่อ และเกณฑการลงทะเบียนดังนี้ (1) กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จำนวน 24 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

(2) กลมุ วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมศาสตร จำนวน 27 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

MATH0110* คณิตศาสตร I

EECC0310* การวิเคราะหโครงขายไฟฟา

(กว.)

3

-

CHEM0190* ปฏิบัติการเคมี (กว.)

(Mathematics I)

(Chemistry Lab)

(Electrical Network Analysis)

 ⌫

3

EECC0210


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

EECM0210

สนามแมเหล็กไฟฟา

(กว.)

(Electromagnetics)

EEET0210* อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (กว.)

วิชาบังคับกอน

3

-

3

EECC0210

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

EEPW0315* เครื่องจักรกลไฟฟา II

3

EEPW0210

3

-

3

-

3

-

(กว.)

(Electrical Machines II)

EECM0310

หลักการสื่อสาร

(Electronic Devices and Circuits)

EEPW0210* เครื่องจักรกลไฟฟา I (กว.)

หนวยกิต

(Principles of Communication) 3

EECC0210

(Electrical Machines I)

EECP0210* การออกแบบระบบดิจิตอล

3

-

(Digital System Design) EECP0215* การออกแบบระบบที่ควบคุม

3

-

ดวยไมโครโปรเซสเซอร

EECI0310*

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(กว.)

(Automatic Control Systems)

EECI0315

การวัดและเครื่องมือวัด

(กว.)

(Measurement and Instrumentation)

EEXX03xx

วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย 3

EEET0390* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I

(Microprocessor-Based System Design) MECH0110

กลศาสตรวิศวกรรม I

(กว.)

(Engineering Mechanics I)

MECH0115* เขียนแบบเบื้องตน (กว.)

(Basic Drawings)

MATS0310

วัสดุวศิ วกรรม

(กว.)

(Engineering Materials)

3

2

-

2

EEET0390

2

ปฏิบตั ติ ามระเบียบการดำเนิน การวิชาโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร

(Electrical Engineering Lab.I) -

EEXX0391* ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา II (Electrical Engineering Lab.II)

3

-

EEXX0490* โครงงานวิศวกรรม I (Engineering Project I)

3

-

EEXX0491* โครงงานวิศวกรรม II

2

EEXX0490

(Engineering Project II)

(3) กลมุ วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 26 หนวยกิต รหัสวิชา ชือ่ วิชา หนวยกิต วิชาบังคับกอน

จักรกลไฟฟา II ออก และเรียนวิชา EECM0323 ความนาจะเปนและขบวนการ

EECC0210* การวิเคราะหวงจรไฟฟา

เชิงสุม แทน

3

-

หมายเหตุ สำหรับสาขายอยวิศวกรรมโทรคมนาคม ตัดวิชา EEPW0315 เครื่อง

สำหรับวิชา “EEXX03xx วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย” จำนวน

(Electrical Circuit Analysis)

1 รายวิชา 3 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาสาขายอยตอไปนี้

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา กลมุ วิชายอยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

EEET0315* การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Analysis)

กลุมวิชายอยระบบวัดคุม รหัสวิชา ชือ่ วิชา EECI0316*

- นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กกลุ ม วิ ช าย อ ยไฟฟ า กำลั ง , กลุ ม วิ ช าย อ ย โทรคมนาคม, กลมุ วิชายอยระบบวัดคุม (หรือนักศึกษาทีต่ อ งการขอใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร) จะตองเลือกศึกษารายวิชาจากกลุม วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามแตละกลุม เปนจำนวนหนวยกิต 30 หนวยกิต ซึ่งรายวิชา ตามกลมุ สาขาวิชาสามารถดูไดจากโครงสรางของหลักสูตร 4 ป

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

อิเล็กทรอนิกสกำลัง สำหรับระบบควบคุม

*** (เงื่อนไขตางๆ ของรายวิชาที่ใชขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม (กว.) ใหดูระเบียบของสภาวิศวกรของแตละสาขาวิชาดวย)

(Power Electronics for Control Systems)

กลุมวิชายอยโทรคมนาคม รหัสวิชา ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

หนวยกิต

วิชาบังคับกอน

3

EEET0210

EECM0322* ไมโครอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน (Fundamental of Microelectronics)

กลมุ วิชายอยไฟฟากำลัง รหัสวิชา ชือ่ วิชา EEPW0316* พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสกำลัง

(Fundamental of Power Electronics)

(4) กลมุ วิชาเฉพาะเลือก - นักศึกษาที่เลือกกลุมวิชายอยอิเล็กทรอนิกส จะตองเลือกศึกษา รายวิชาตางๆ ของกลมุ วิชายอยอิเล็กทรอนิกส เปนจำนวนหนวยกิต 24 หนวยกิต ซึง่ รายวิชาตามกลมุ สาขาวิชาสามารถดูไดจากโครงสรางของหลักสูตร 4 ป

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌦ ⌫ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

EECP0101* PHYS0110 PHYS0190* MECH0115* MECH0190*

คอมพิวเตอรเบือ้ งตน ฟสิกส I ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส I เขียนแบบเบื้องตน ทักษะการใชเครื่องมือ ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร I ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน I

MATH0110* ENGL0101

รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 3 3 1 3 3 3 3

รหัส

ชือ่ วิชา

CHEM0120 CHEM0190* PHYS0111 PHYS0191* STAT0115 MECH0110 MATH0111* ENGL0102

เคมี ปฏิบัติการเคมี ฟสกิ ส II ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส II สถิติทั่วไป กลศาสตรวศิ วกรรม I คณิตศาสตร II ภาษาอังกฤษทั่วไป

19

รวมหนวยกิต

หนวยกิต 3 1 3 1 3 3 3 3 20

หมายเหตุ : - รายวิชาที่มีเครื่องหมาย * ตอทาย หมายถึง รายวิชาที่จะตองมีการใชหองปฏิบัติการ หรือ เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรประกอบ การเรียนวิชานั้นๆ

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ENGL02XX EECC0210* EECC0292* EECM0215 EECP0210* MATH0210* EEET0390*

ชือ่ วิชา วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา การวิเคราะหวงจรไฟฟา ปฏิบัติการวิศวกรรม สนามแมเหล็กไฟฟา การออกแบบระบบดิจิตอล คณิตศาสตร III ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 3 3 2 3 3 3 2

รหัส ENGL02XX EECC0310* EECP0215*

ชือ่ วิชา

EEET0210* EEPW0210* MATH0211* EECI0315

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา การวิเคราะหโครงขายไฟฟา การออกแบบระบบที่ควบคุม ดวยไมโครโปรเซสเซอร อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส เครือ่ งจักรกลไฟฟา I คณิตศาสตร IV การวัดและเครื่องมือวัด

19

รวมหนวยกิต

หนวยกิต 3 3 3 3 3 3 3 21

หมายเหตุ : - รายวิชาที่มีเครื่องหมาย * ตอทาย หมายถึง รายวิชาที่จะตองมีการใชหองปฏิบัติการ หรือ เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรประกอบ การเรียนวิชานั้นๆ

 ⌫


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ (สาขาวิชายอยอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชายอยระบบวัดคุม และ สาขาวิชายอยไฟฟากำลัง) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

MATS0310 EEXX0391* EECI0310* MECH0225 EECM0310 EEPW0315* EEXX03xx

วัสดุวศิ วกรรม ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟา II ระบบควบคุมอัตโนมัติ พืน้ ฐานวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักการสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟา II วิชาเฉพาะบังคับ แตละสาขาวิชายอย รวมหนวยกิต

หมายเหตุ :

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 3 2 3 3 3 3 3

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx SCIE0101

วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิทยาศาสตรทั่วไป

20

หนวยกิต

รวมหนวยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย มีดงั ตอไปนี้ กลุ ม วิ ช าย อ ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0315*

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยระบบวั ด คุ ม

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0316*

อิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับระบบควบคุม

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยไฟฟ า กำลั ง

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEPW0316*

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสกำลัง

 ⌫

3

3 3 3 3 3 3

18


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

MATS0310 EEXX0391* EECI0310* MECH0225 EECM0310 EECM0323

วัสดุวศิ วกรรม ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟา II ระบบควบคุมอัตโนมัติ พืน้ ฐานวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักการสื่อสาร ความนาจะเปนและ ขบวนการเชิงสุม ไมโครอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน รวมหนวยกิต

EECM0322*

(สาขาวิชายอยโทรคมนาคม) หนวยกิต 3 2 3 3 3 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx SCIE0101

วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิทยาศาสตรทั่วไป

3 20

หนวยกิต

รวมหนวยกิต

18

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน แบบ ปกติ

รหัส

ชือ่ วิชา

INDT0390

การฝกงานอุตสาหกรรม รวมหนวยกิต

หนวยกิต 0 0

แบบ สหกิ จ ศึ ก ษา.

รหัส

ชือ่ วิชา

SOHU0027 EEXXxxxx EEXXxxxx

การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิตหนวยกิต

3 3 3 3 3 3

3 3 3 9


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ ภาคการศึกษาที่ 1 (แบบปกติ)

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0490* EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx XXXXxxxx SOHU0027

โครงงานวิศวกรรม I วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาเลือกเสรี การพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการทำงาน รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2 (แบบปกติ)

หนวยกิต 2 3 3 3 3 3

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0491* SOHU0005 EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx XXXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม II วิศวกรรมศาสตรกบั สังคม วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาเลือกเสรี

17

รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1 (แบบสหกิจศึกษา)

หนวยกิต 2 3 3 3 3 3 17

ภาคการศึกษาที่ 2 (แบบสหกิจศึกษา)

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

COOP0010

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา

8

รวมหนวยกิต

8

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0492* SOHU0005 EEXXxxxx EEXXxxxx XXXXxxxx XXXXxxxx

โครงงานสหกิจวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรกับสังคม วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี

2 3 3 3 3 3

รวมหนวยกิต

17

 ⌫

หนวยกิต


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา  

⌦ ⌫

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

รหัส

ชือ่ วิชา

CHEM0120 CHEM0190* PHYS0110 PHYS0190* EECC0210* EECP0101* EEET0390* MATH0110*

เคมี ปฏิบัติการเคมี ฟสิกส I ปฏิบัติการฟสิกส I การวิเคราะหวงจรไฟฟา คอมพิวเตอรเบื้องตน ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I คณิตศาสตร I รวมหนวยกิต

3 1 3 1 3 3 2 3 19

PHYS0111 PHYS0191* EECM0215 EECC0310* EEET0210* EEPW0210* MATH0111* EECI0310*

ฟสิกส II 3 ปฏิบัติการฟสิกส II 1 สนามแมเหล็กไฟฟา 3 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา 3 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3 เครื่องจักรกลไฟฟา I 3 คณิตศาสตร II 3 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3 รวมหนวยกิต 22

ภาคฤดูรอน

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EECP0210* EECI0315 EEXX03xx

การออกแบบระบบดิจิตอล การวัดและเครื่องมือวัด วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย

3 3 3

รวมหนวยกิต

9

 ⌫

หนวยกิต


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา หมายเหตุ :

- วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย มีดงั ตอไปนี้ กลุ ม วิ ช าย อ ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0315*

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยระบบวั ด คุ ม

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0316*

อิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับระบบควบคุม

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยโทรคมนาคม

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EECM0322*

ไมโครอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยไฟฟ า กำลั ง

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEPW0316*

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสกำลัง

 ⌫

3


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ (สาขาวิชายอยอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชายอยระบบวัดคุม และ สาขาวิชายอยไฟฟากำลัง) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ENGL02XX STAT0115 EECM0310 EECP0215* EEPW0315* MATH0210* EEXX0391*

ชือ่ วิชา

ENGL02XX STAT0115 EECM0310 EECP0215* EECM0323 MATH0210* EEXX0391*

หนวยกิต

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา สถิติทั่วไป หลักการสื่อสาร การออกแบบระบบควบคุมดวย ไมโครโปรเซสเซอร เครื่องจักรกลไฟฟา II คณิตศาสตร III ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา II รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ภาคการศึกษาที่ 2

ชือ่ วิชา

3 3 3 3 3 3 2 20

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0490* ENGL02XX MECH0110 MECH0115* MATH0211* EEXXxxxx EEXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม I วิชาเลือกจากกลุมวิชาภาษา กลศาสตรวิศวกรรม I เขียนแบบเบื้องตน คณิตศาสตร IV วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิต

(สาขายอยโทรคมนาคม) หนวยกิต

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา 3 สถิติทั่วไป 3 หลักการสื่อสาร 3 การออกแบบระบบควบคุม 3 ดวยไมโครโปรเซสเซอร ความนาจะเปนและขบวนการ 3 เชิงสมุ คณิตศาสตร III 3 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟา II 2 รวมหนวยกิต 20

2 3 3 3 3 3 3 20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0490* ENGL02XX MECH0110 MECH0115* MATH0211* EEXXxxxx EEXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม I วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา กลศาสตรวศิ วกรรม I เขียนแบบเบื้องตน คณิตศาสตร IV วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิตหนวยกิต

หนวยกิต 2 3 3 3 3 3 3 20


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

ภาคฤดู ร อ น (สาขาวิ ช าย อ ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส )

รหัส EEXXxxxx EEXXxxxx SOHO0027

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา การพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการทำงาน

3 3 3

รวมหนวยกิต

9

ภาคฤดู ร อ น (สาขาวิ ช าย อ ยไฟฟ า กำลั ง , สาขาวิ ช าย อ ยโทรคมนาคม และสาขาวิ ช าย อ ยระบบวั ด คุ ม )

รหัส EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา

3 3 3

รวมหนวยกิต

9

 ⌫


р╕зр╕и.р╕Ъ. р╕зр╕┤р╕ир╕зр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Др╕Яр╕ЯяЬЖр╕▓ тМл (р╕кр╕▓р╕Вр╕▓р╕зр╕┤ р╕К р╕▓р╕вяЬК р╕н р╕вр╕нр╕┤ р╣А р╕ер╣З р╕Б р╕Чр╕гр╕нр╕Щр╕┤ р╕Б р╕кяЬО ) р╕ар╕▓р╕Др╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕╡р╣И 1

р╕гр╕лр╕▒р╕к

р╕Кр╕╖р╕нр╣И р╕зр╕┤р╕Кр╕▓

р╕лр╕ЩяЬКр╕зр╕вр╕Бр╕┤р╕Х

EEXX0491* MATS0310 EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Зр╕▓р╕Щр╕зр╕┤р╕ир╕зр╕Бр╕гр╕гр╕б II р╕зр╕▒р╕кр╕Фр╕╕р╕зр╕ир╕┤ р╕зр╕Бр╕гр╕гр╕б р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕гр╕зр╕бр╕лр╕ЩяЬКр╕зр╕вр╕Бр╕┤р╕Х

2 3 3 3 3 3 17

тМл (р╕кр╕▓р╕Вр╕▓р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕вяЬКр╕нр╕вр╣Др╕Яр╕ЯяЬЖр╕▓р╕Бр╕│р╕ер╕▒р╕З, р╕кр╕▓р╕Вр╕▓р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕вяЬКр╕нр╕вр╣Вр╕Чр╕гр╕Др╕бр╕Щр╕▓р╕Др╕б р╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕вяЬКр╕нр╕вр╕гр╕░р╕Ър╕Ър╕зр╕▒р╕Фр╕Др╕╕р╕б) р╕ар╕▓р╕Др╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕╡р╣И 1

р╕гр╕лр╕▒р╕к

р╕Кр╕╖р╕нр╣И р╕зр╕┤р╕Кр╕▓

р╕лр╕ЩяЬКр╕зр╕вр╕Бр╕┤р╕Х

EEXX0491* MATS0310 EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Зр╕▓р╕Щр╕зр╕┤р╕ир╕зр╕Бр╕гр╕гр╕б II р╕зр╕▒р╕кр╕Фр╕╕р╕зр╕ир╕┤ р╕зр╕Бр╕гр╕гр╕б р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Гр╕Щр╕Бр╕еяЬКр╕╕р╕бр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╣Ар╕Йр╕Юр╕▓р╕░р╕кр╕▓р╕Вр╕▓ р╕гр╕зр╕бр╕лр╕ЩяЬКр╕зр╕вр╕Бр╕┤р╕Х

2 3 3 3 3 3 3

 тМл

20


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌦ ⌫ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

CHEM0120 CHEM0190* PHYS0110 PHYS0190* EECC0210* EECP0101* MATH0110*

เคมี ปฏิบัติการเคมี ฟสิกส I ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส I การวิเคราะหวงจรไฟฟา คอมพิวเตอรเบือ้ งตน คณิตศาสตร I

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

รวมหนวยกิต

3 1 3 1 3 3 3

รหัส PHYS0111 PHYS0191* EECM0215 EECC0310* EEET0210* MATH0111* EEET0390

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ฟสกิ ส II ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส II สนามแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหโครงขายไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คณิตศาสตร II ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I รวมหนวยกิต

17 ภาคฤดู ร อ น

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EECP0210* EECI0315 EEXX0391*

การออกแบบระบบดิจิตอล การวัดและเครื่องมือวัด ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟา II รวมหนวยกิต

 ⌫

3 3 2 8

3 1 3 3 3 3 2 18


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ (สาขาวิชายอยอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชายอยระบบวัดคุม และ สาขาวิชายอยไฟฟากำลัง) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ENGL02XX STAT0115 MATH0210* EEPW0210* EECI030* EEXX03xx

ภาคการศึกษาที่ 2

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา สถิติทั่วไป คณิตศาสตร III เครือ่ งจักรกลไฟฟา I ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิชาเฉพาะบังคับ แตละสาขาวิชายอย

3 3 3 3 3 3

รวมหนวยกิต

18

รหัส

ชือ่ วิชา

ENGL02XX MATH0211* MECH0110 MECH0115* EECM0310 EEPW0315*

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา คณิตศาสตร IV กลศาสตรวศิ วกรรม I เขียนแบบเบื้องตน หลักการสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟา II

รวมหนวยกิต

หนวยกิต 3 3 3 3 3 3

18

(สาขาวิชายอยโทรคมนาคม) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ENGL02XX STAT0115 MATH0210* EEPW0210* EECI030* EEXX03xx

ชือ่ วิชา วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา สถิติทั่วไป คณิตศาสตร III เครือ่ งจักรกลไฟฟา I ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิชาเฉพาะบังคับ แตละสาขาวิชายอย รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 3 3 3 3 3 3

รหัส

ชือ่ วิชา

ENGL02XX MATH0211* MECH0110 MECH0115* EECM0310 EECM0322*

วิชาเลือกจากกลมุ วิชาภาษา คณิตศาสตร IV กลศาสตรวศิ วกรรม I เขียนแบบเบื้องตน หลักการสื่อสาร ไมโครอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน รวมหนวยกิต

18

 ⌫

หนวยกิต 3 3 3 3 3 3 18


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา หมายเหตุ :

- วิชาเฉพาะบังคับแตละสาขาวิชายอย EEXX03xx มีดังตอไปนี้ กลุ ม วิ ช าย อ ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0315*

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยระบบวั ด คุ ม

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEET0316*

อิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับระบบควบคุม

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยโทรคมนาคม

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EECM0323*

ความนาจะเปนและขบวนการเชิงสุม

3

กลุ ม วิ ช าย อ ยไฟฟ า กำลั ง

รหัส

ชือ่ วิชา

หนวยกิต

EEPW0316*

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสกำลัง

 ⌫

3


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

ภาคฤดู ร อ น (สาขาวิชายอยอิเล็กทรอนิกส)

รหัส

ชือ่ วิชา

EECP0215*

การออกแบบระบบควบคุม ดวยไมโครโปรเซสเซอร วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา

3

รวมหนวยกิต

6

EEXXxxxx

หนวยกิต

3

ภาคฤดู ร อ น (สาขาวิชายอยไฟฟากำลัง, สาขาวิชายอยโทรคมนาคม และสาขาวิชายอยระบบวัดคุม)

รหัส

ชือ่ วิชา

EECP0215*

การออกแบบระบบควบคุม ดวยไมโครโปรเซสเซอร วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา

3

รวมหนวยกิต

9

EEXXxxxx EEXXxxxx

หนวยกิต

 ⌫

3 3


วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา ⌫ (สาขาวิชายอยอิเล็กทรอนิกส) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0490* MATS0310 EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม I วัสดุวศิ วกรรม วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 2 3 3 3 3 3 17

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0491* SOHU0027

โครงงานวิศวกรรม II การพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการทำงาน วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิต

EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

หนวยกิต 2 3 3 3 3 14

⌫ (สาขาวิชายอยไฟฟากำลัง, สาขาวิชายอยโทรคมนาคม และสาขาวิชายอยระบบวัดคุม) ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0490* MATS0310 EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม I วัสดุวศิ วกรรม วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา รวมหนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต 2 3 3 3 3 3 17

รหัส

ชือ่ วิชา

EEXX0491* EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx EEXXxxxx

โครงงานวิศวกรรม II วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา วิชาในกลุมวิชาเฉพาะสาขา

2 3 3 3 3

รวมหนวยกิต

14

 ⌫

หนวยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ปตรี  

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, electical engineering