Page 1

AVR-2312 Integrated Network AV Surround Receiver

Support AirPlay and Network Functions AVR-2312 เป็น A/V Receiver ที่มาพร้อมกับการทางานของ AirPlay ดังนั้นคุณจึงสามารถ Stream ข้อมูลดนตรี ที่มีอยู่ใน iPad, iPhone, iPod หรือ iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทางานร่วมกับ AVR-2312 ได้ นอกจากนี้ AVR2312 ยังมีวงจร I/P Converter และ Scaler ทาหน้าที่ยกระดับสัญญาณภาพให้คมชัดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณ ดังกล่าวถูกส่งออกไปยังจอ HD TV ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคุณจึงสวยงามและเต็มไปด้วยสีสัน

Features New Features • AirPlay built in • Enhance network capability - รับฟัง Internet Radio and network audio/photo streaming ด้วยการเชื่อมต่อ Ethernet - รองรับ Last.fm, Napster และ Flickr online - มีฟังก์ชั่น ‘Party Mode Plus’ - มีวงจร FLAC HD เพื่ออ่านข้อมูลสัญญาณเสียงระดับ HD - ทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows® 7 - มีฟังก์ชั่น Web control “ รองรับ ‚Denon Remote App‛ เพื่อใช้ iPad, iPhone/ iPod touch ควบคุมการทางานของ AVR-2312 “ มีปุ่ม Preset และ Internet Radio ทาให้เข้าถึงการรับฟังรายการวิทยุทาง Internet รวดเร็วขึ้น “ มีปุ่ม Quick select 4 ปุ่ม ช่วยให้การเข้าถึง Source ของสัญญาณวีดีโอและสัญญาณสะดวกมากขึ้น “ มี Setup Wizard ช่วยให้การตั้งค่าการทางานต่างๆสะดวกรวดเร็วขึ้น


“ เข้าถึงการตั้งค่าการทางานได้ง่ายดายด้วย Graphical User Interface ที่แสดงเมนูต่างๆบนจอ HD และแหล่งกาเนิด สัญญาณ 3D “ มีขั้วต่อ HDMI Input 7 ชุดและ Output 1 ชุด

State-of-the-art Denon Solutions for Maximising Content Quality “ ภาคขยายทั้งหมด 7-Channel ให้กาลังขับเท่ากัน (135 W x 7 ch) “ ภาคจ่ายกระแสไฟคุณภาพเสียง เพื่อจ่ายกระแสไฟได้อย่างเพียงพอต่อการทางานของวงจรภาพและเสียง “ รองรับ HDMI (เวอร์ชั่น.1.4a รองรับ 3D, Audio Return Channel), Deep Color, ‚x.v.Color‛, Auto Lipsync และ HDMI control function “ ถอดรหัสสัญญาณ Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio “ มีวงจรถอดรหัสสัญญาณ Dolby Pro Logic IIz “ มีขั้วต่อ Pre-out สาหรับ Subwoofers สองชุด “ สามารถปรับความคมชัดของสัญญาณภาพได้ “ มีวงจร I/P Converter และ Scaler เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็น 1080p “ เชื่อมต่อ iPod® และ iPhone® เข้ากับเครื่องโดยตรงด้วยขั้วต่อ USB “ มีฟังก์ชั่น Amp Assign เพื่อกาหนดให้ภาคขยายของ AVR-2312 ทางานได้หลากหลายมากขึ้นเช่นกาหนดให้ขยาย สัญญาณ (Surround Back, Front Height, Zone 2, Bi-Amp, Front Speaker B) Ease-of-Use “ วงจร Audyssey Dynamic Volume สาหรับปรับ Volume ให้ถูกต้องกับเหมาะสมแต่ละโปรแกรม “ มีวงจร Audyssey MultEQ Auto setup และ Room EQ Others “ เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะ Standby จะกินกระแสไฟเพียง 0.1W “ สามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ควบคุมการทางานจากภายนอกเช่น AMX หรือ Crestron ได้


More Features “ Fully discrete, identical quality and power for all 7 channels (135 W x 7ch) เพื่อให้ภาคขยายสามารถขยายสัญญาณเสียงให้ออกมาเหมือนกับเสียงของต้นฉบับที่บันทึกมา ดังนั้นภาคขยาย ทั้งหมด 7 Channel ของ AVR-2312 จึงมีกาลังขับเท่ากัน และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ถูกนามาบรรจุไว้ในวงจรภาคขยาย จึงถูกคัด สรรมาเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเสียงให้ออกมาสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะแตกต่างไปจากภาคขยายที่มีต้นทุนต่า โดยเฉพาะ สัญญาณเสียง Surround นั้น ให้รายละเอียดที่เนียนมากๆ “ Featuring 3D pass-through technology เมื่อเชื่อมต่อ AVR-2312 กับเครื่องเล่น Blu-ray ที่อ่านแผ่น 3D และ TV ที่มีระบบภาพ 3D คุณจะพบกับความตื่น ตา ตื่นใจไปกับชุด Home Theater ที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3D นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของความบันเทิงภายในบ้าน อย่างแท้จริง “ Minimum Signal Path for clear audio and video signal แนวทางการออแบบคือในส่วนของสัญญาณเสียงคือ “เรียบง่ายและเที่ยงตรง” ซึ่งก็คือการกาหนดอุปกรณ์ ทั้งหมดที่มีอยู่ในวงจร ทางานได้อย่างไม่มีความผิดเพี้ยน เพื่อให้ได้สัญญาณภาพและเสียงออกมาใสสะอาด สัญญาณของ อุปกรณ์แต่ละตัวเชื่อมโยงถึงกันและกันนั้น จะมีระยะทางที่สั้นมาก การลดทอนระยะทางเดินของสัญญาณจะส่วนให้เสียง และภาพมีความสมบูรณ์มากขึ้น “ Direct Mechanical Ground Construction, embodying concepts for thorough vibration resistance ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากหม้อแปลงของภาคเพาเวอร์ซับพลาย ไม่เพียงแต่สร้างปัญหาเสียงสะท้อนภายใน เครื่องเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายในของเครื่องด้วยเช่นกัน และมีผลต่อคุณภาพเสียง ดังนั้น ด้วยการวาง หม้อแปลงลงบนแท่นเครื่องที่เคลือบเหล็กโดยตรง และวางใกล้ๆกับอุปกรณ์ที่สามารถดูดซับความสั่นสะเทือนของหม้อ แปลงและอุปกรณ์ที่เป็นตัวกาเนิดสัญญาณตัวอื่นๆ การจัดวางอุปกรณ์แต่ละตัว เป็นการวางอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน และลดความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี “ Compressed Audio Restorer to enhance digital music files Compressed Audio Restorer เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Denon ทาหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลสัญญาณที่ถูกบีบอัด มาให้มีคุณเสียงดีขึ้น เสียงเบสหนักแน่นขึ้น เช่นข้อมูล MP3, WMA และ MPEG-4 AAC รวมไปถึงคุณภาพเสียงของ Internet radio, iPod หรือ iPhone “ Support AirPlay and Network Functions เมื่อเชื่อมต่อ Network เครื่องรุ่นนี้สามารถเล่นไฟล์ดนตรี ไฟล์รูปภาพที่คุณเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และ ยังรับฟังรายการวิทยุจาก Internet นอกจากนี้ AVR-2312 ยังเพิ่มขีดความสามารถขึ้นมาอีกระดับคือรองรับ AirPlay ทาให้ คุณเล่นไฟล์ดนตรีที่มีอยู่ใน iPhone,iPod และ iPad หรือจาก iTunes ได้ “ Picture Adjust คุณสามารถปรับความคมชัดของสัญญาณภาพที่จะไปปรากฏบนจอ TV ได้เช่นปรับความสว่าง ความแตกต่าง ของระดับสัญญาณแม่สี รวมไปถึงการขจัดสัญญาณรบกวนที่สอดแทรกเข้ามาในสัญญาณภาพ “ 2 source / 2 zone output + 1 dedicated pre out AVR-2312 สามารถเล่นแยกโซนได้ เช่นห้องฟังหลักติดตั้งด้วย AVR-2312 เพื่อดูหนัง ส่วนโซน 2 แยกสัญญาณ ไปยังอีกห้อง คุณสามารถฟังเสียงจาก Source เดียวกันกับห้องฟังหลักได้ หรือจะเลือกฟังเสียงจาก Source ที่แตกต่าง


ออกไปได้ เช่นห้องหลักใช้ดูหนัง ส่วนห้องโซน 2 สาหรับฟังเพลง AVR-2312 สามารถกาหนดสัญญาณ Pre-amp ของโซน 2 ได้ “ จอ Displayแสดงข้อมูลแบบสองแถว ด้วยหลอด Fluorescent “ รีโมท คอนโทรลแบบเรืองแสง และสามารถตั้งหน่วยความจาการทางาน และแยกโซนของการทางานได้ด้วย “ มีเมนูสาหรับใช้รีโมท คอนโทรลตั้งค่าการทางาน “ มี Auto surround mode “ มีฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปิดการทางาน “ มีฟังก์ชั่น Audio Delay (max. 6 frames หรือ 200 msec) “ สามารถตั้งค่า Muting level (Full/-40dB/-20dB) “ ตั้งหน่วยความจาสัญญาณเสียง เพื่อแก้ไขความแตกต่างทางสัญญาณของแต่ละ Input ได้ “ ปรับความถี่ครอสโอเวอร์ของซับวูฟเฟอร์ได้ “ มีขั้วต่อ Trigger output (150 mA) Main Specifications Power amplifier section ค่าความเพี้ยน THD ขึ้นกับกาลังขับของแอมป์ ภาคขยายลาโพง Front L/R ให้กาลังขับ

ภาคขยายลาโพง Centre ให้กาลังขับ

ภาคขยายลาโพง Surround L/R ให้กาลังขับ

ภาคขยายลาโพง Surround Back L/R ให้กาลังขับ

Preamplifier section ความไว/ความต้านทาน Input การตอบสนองความถี่

: 105 W + 105 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 135 W + 135 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%) : 105 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 135 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%) : 105 W + 105 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 135 W + 135 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%) : 105 W + 105 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 135 W + 135 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%)

: 200 mV / 47 kohms : 10 Hz ~ 100 kHz „ +1, ”3 dB (DIRECT mode)


อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน FM section รับคลื่นสถานีวิทยุ AM section รับคลื่นสถานีวิทยุ General ทางานกับกระแสไฟ การกินกระแสไฟ

: 100 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode) : 87.5 - 108.0 MHz : 522 - 1611 kHz : 230 V, 50 Hz : 600 W (Standby 0.1 W, CEC standby 2.2 W) : 434 x 167 x 382 mm : 11.0 kg

ขนาด (W x H x D) น้าหนัก ขั้วต่อต่างๆ In HDMI (included front 1) Component S-Video Composite (video) (included front 1) Analog Audio (included front 1) Digital Optical Digital Coaxial Out HDMI Monitor Component Composite Monitor Audio Preout (SW) Audio Preout (L/R) Audio Recout (L/R) Phones Other Ethernet USB port Microphone Port Dock Control Port FM Tuner Antenna AM Tuner Antenna Remote Control In/Out RC232C DC12 V 150 mA MAX. trigger out

x7 x2 x2 x4 x7 x2 x2 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 In 1 / Out 1 x1 x1


Denon AVR-2312 (Catalog in Thai Version)  

AVR-2312 Integrated Network AV Surround Receiver Support AirPlay and Network Functions

Advertisement