Page 1

c

c c c c

cc c c

c

c c c c c c c c c c  c c c c c  c c 

ccc c

 c c c c c c c c c c c

c c


A tÊridő kulcsa: A TUDAT

 c  c  cc c c c c c cc c ccc c c  cc  cc cc c c !" c  c#c c c c   c#c c   c$c %  c c  c&c c cc   c'(c c ) c c c  c'hc  c* *cc* *c+cc  c c  c',c - c c   c'c . c c  c'c %  cc c   c'$c * c c/c *c  c'&c

 c cc c c cc c ccc c / c  ch(c 0" cc c

c  ch'c 1 c c  chhc 2 c   chc c c c   ch#c 0" ccc   ch$c % c cc 

+ / c ")"c c  ch&c % cc  / c ")"c c  c,hc c  cc c  c,hc -cc c c  c,c

 c c c c c cc c c   c,3c c "!cc 4c

ccc c c  chc 5 c   cc %  c

 c c  c  c#c 6 c c  c$c c c  c7c c c  c  c#'c c c

c   c#hc *5 ccc c) *c+cc c c  c##c c + c   c##c c)    c#3c 8

 c c   c#&c

c c

c c c c cc

c c   c3(c c c !"c)!   c3'c . ccc c  c3c c cc c9c c c  c33c : 4c

c 9cc cc c  c3$c - c" c  c37c ; c"" c  c c c  c$(c 6cc c  c$,c < c c  c  c$#c c c 

 c   c$3c = c c   c$$c c 

ccc% cc% c c  c$&c

hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c c c

 c c c c c c c c  c/c ccc / c cc c  c cc " c ) c c)c c c c )c cc c c ")c " c = c "))c c c c 

c c > c  c c  c  c  ?c c c c "c  c c c c c@c c 9c c c c  c  Ac : )c c  c c c

 c c c c c   c c c c c  c  c c c "))Accc)cccc c c c c c c c  c )c c  c

 c  c c )c  c  c c c ""cc " ccc c c c c*" " *c )cc c"  c c)/ c8c )cc c c )cc)  ccc  c cc )ciac  c c

 c c c c c  c ) c c c  c c c cteriĂŠszetĂŠnek lĂĄtszĂłlagos oldalĂĄt 

 cclĂŠnyegĂŠt c c c c c B c c  c  c  c c c c c )c c c  c c c  c c c c c c  c c) c c c cccc* !"*c c c c c cc+ c " c@c cc  cc  c c /))c   c c c "c c / c c  Ac 5 c c  c 9c c c c c c c ))c c  c cc c c+c c c cc )) c  c%c !))cc))cc egĂŠsz c  cccc ccc c c c c c c C c'777c

c c c

c c c c

A szerzĹ&#x2018;c

,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c

 cc c c c c c c!"#$%&'(c)*c+c,-&'(./c#-%0'.-/c c c c c )c+c c c c c c" c ! cc+cc  c c   c c c c c c c  c c c c c c cc)cc c c c c c cc c c" )cc  c c ccc c c c c c c  c c   )c )c c

 c  cc cc " c c c c c c  c / c c )c  c ) c c  c * *c )c c c c c  c c c c 4 c c "" c c c c c c c ! +  c  c ))c  c c c 6 c c c c c c c c c c +c c c c c  c   c c c c c c  c c +c c c ) c "c >c c ")c ?c c c c c c c c  c " c c -c @D c c ) c  c )c c c c c  c c c c c c c @D + c c c cc) c c c * *c c c  ))c c c c c c ""c c c Ec+c  )c c )c  c  c +c c c c c  c c !c *- *c  !c  c

c % cc c"c c ccc* c *c !" cc c c c

c>c c/ ?c c c c) cc c c c 

cc c c c  c c  c c c " c c c c  c )c c ""c c c c )c c  c >c c 9c * *?c c ))cc)c cc cc"" c  cc%c c c c c"" cc cc c c c cccc c cc )cFc cc    c c c" c c c c c"!cccGc c 2c c cc cc c c " 9c*= ccc + c cc )H*c;c  c c c " c c +) c c c c c   c c c c  c c c c c c  c ))  c c  c c " c )c  c c  c*@c  c))c))  cc c *c+c c@cc) c c )  c ) c c  c c c = c ))  c c c c c c c )  c)c " cc) cc"c c

c Ic ! c cc%c cc   c   c"c  c c c  c c c * c *c * c *c c c Ec c c c c c  c  c c " c  c c /))c  c  ccc c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

%-1$2c+c*.0330%c+c!0*!0'c14563c%718#-1c c  c c  c c c c ; c  c c c ) c !" c c c/cc cc c  c c c Jc c  c c )c " c !c c  c  c ) c  ) c c  c c c 

!c .c c c c c c )  c  c c c  c c  ccc c cc !c c c ))c c )c "c cc !c c c c c c /c  c c  c /c )c c c ! c c c c c c  c c c ))c " c c c c  c c !c c @c c c " cc**9cc !c'&(cc c c c cc c/c c cccc c c  c  c c c c 9c /c c c c c !c c c c c ) c  Gc c/c c) c cccc c c cc c c  c c ) c  c c c c c c c /))c c c ) c c cccc ccc

 cc))c  cc c c c c c c ccc )c c c " "cc c  c cc c  c "))c c +c c c c c c Hc c )c ) c c %c c c  )Hc+c ccc cc c c = c 9c cc c c )c !" c 5 c c c c ) c c c c c c 5" c c c c c  c 

c > )?c c c c c c c c c +c c c +c )c c  cc

c c )) c)cc  c cc c c c  ccc c c  c !" c c c ccc!)cc ) c c  cc))c" cc   c c c*"  *c c J)) c c  c c !)c c   c c 5  c )c c c  c !c c c  c c "  !c c  c"cc    c c c c c))c c c c ) c c c  c!c c) )c c ) c)c c ccc c" c c )c c+cc c+c c !c c c c c 8 !c  c c c c c c c  c+c  c c  c  c c c +c  ccc c cc c ccc c) c cc) c c >  c cccc c ccc ?c

c Ic ! ccc !ccc"" ccc  c ccc*c *c

c c"" c

.c-#9c1)2#)*0c c c c  c c  c c )c c c  c  c c )c c  c >c 

c c  ?c c c c c  c c c ")) c  c  cc c )c c ))c cc cc ccc c >?c " c" c  cc c .cc c cc" Hc c : )c c c c  c Ac c )c c c c   c  c  c = c Hc % c  c ))c c c c c )c c  c  c :c c " " c ! !c c .c c " " c c  c c c c c

#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c  c c c c c ! !c "! c c ! c c c  c )c  c  c c cc c c c c c c ! c8cc cc c  c )c )c cc )c / Hc@ cc c c c c c cc c c cc c "" ccc "))c c c c c / c.c cc c c c c  c c c cesetlegc/))c  c c cc"  c

c c c c c c c>cc  ?c c c )c c c cc c c8 ccc  cJ c cc 9c c c c ) c c c c )" c c  c @ c )c)c cccc c ccc ccc c cc c c cc) c c c  cc c c c cc " c ) c  )c cc cc  c c

c  c c  c c c 6)c "))

c c c c c c  c c  c c c c c c c c ")"c  c c c % c 

c c c c c c c c  c c c c c c c c  c  c c c c c c c c c  c c c c c kiszĂĄi tĂĄsa eseiĂŠnyek, sziiĂłluiok ĂŠs fogaliak kĂśzĂśtt lĂŠtes tett analĂłgiĂĄk felhasznĂĄlĂĄsĂĄval c c c)) c  c cc 9cc c&c cc! !c cc,3cc c) cc c c c )cccc)c(cc /cc c c&(cc /c c

c c c c c 9cc 

c cc@ cc 

c c "" c )cc / c c c / ) c) c c c") c c c ccc *  *c c c c cc@ c c )c c cc 

c>c @ cc cc c c c cc c c ! ? c c c ) c c  c   c

 c c c 

c cc@ cc* c  *c c)" c / c cc cc cc c " c  c c 1c c c K  c c c )c c c c  c c  c  c c 

cc@ c /cc c / c c c " c ) c ")c c c c  c c  c > ccc" " c 9cc )?cccc ) c cc cc"c c

))c c c  c  c c  c  c c  c c ccc c cc*  *cccc c c c c c c c 9c " c c c ") c  c )

c c c  c c ))c c  c c  c c c c  c c c  c " c c " c c * ) *c c c c >c c c c c c )c  ?c c c  c c c cc c5 c ccc c c c  c c  c  c c "c  c  c  c c c  c / c c * *c c c c " c c cc !c c c c c cc ccIc ! cc c +c c +c )c c c ))c c )c  c c c )c c " cc ))cc ))c c 9c c c c 

ccc)c cccc c  Gc c  c c c ) c cc c c c Gc c  + c" c c  cGc c c)c cc ccc c*c *Gc 3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c  c "))c *c  *c cc cc c c c c* c c/c *c c >c c ) cc cc))c cc c c  c cc ccc * *c c "" cc ccc )c ?c

c1+2%+c cc " c ) c ccc c 

ccc cc c c c " c c c  cc) c

 c cc cc  cc c c-)c cc cc cc c c )c >c * *+ c  ?c + c )c c c ) c c ccc ")"c cc  c c>c cc cc ?c c c " c 

 c c c c c c c c c c  c c c " c c c )c ) c c c c >" c ?cc c =cc " c ) c c cc c c  c cc  c" c  cc c c  

c c c c c c c   c c )c c ) c  c c* *ccc/ ccc) c c c" c:9c * c cc c c cA*cc*cc  cc cc c c )*c c * c c c c /*c .c c c c c ) c c c c c c c cccc ) cc c c ccc c c c c c 5 c c ! cc cc c) c c )c ))c cc c c c c  c cc c: c"  ccccc c 9c c cc c  c ccc ccc c c""c c cc c c c c c

c c c c c c c c c * *c c  c c c cc c ) c  c )c c > ?c c c c c  c c c )c c ))c )c c c *c *c c c  c  c c c c B

 c c c  c " "c c c * c *c c c c )c c c cezernyi iegnyilatkozĂĄsi foriĂĄanc "))" c )c  c c c c c c c c c  c  c c  )c ))c c c c  c 

c c hiĂĄs vĂĄlaszaink kĂŠpezik szeiĂŠlyisĂŠgĂźnk negat v vonĂĄsait.cc )c c ccc  c c c  c c c c c c c c+c/c ccc c c+cc " c ) c c  c c c c c c !c c ")"c ""c  c B c  c c  c c c * c *c

)c c c c c c  c  c c  c c c c c c " 

c :c c c c c c )c 9c  c c c c ) c  c  c c c c c c c c c c  c cc c)c  c c = c c c c ""  c c c )c c  c c c  c = c c  c c c c )c c c c c+c c " c c " c +c c c c c c c )c ")"9c  c c c c c  c / c c  c c  c c  c 

c  c  c c c c c  c c

cc c+c cc c " )c+c/ ccc cc ccc c ) cc c c

$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

"#+!*.-'!01:c1$'#-;-$'&3&*$1cc c) c  cc  c   c) ccL+) c

 ccc" " c c  c c  c c " c  )c c c >

c ?c c  c c  c>

c c ?cc cc c>  c))cccc  )c c c c  c  c c c ?cc  c c *1*c c c c K  c c c *8c M*c c )c c c  c c " c  c c c *1*+c c  c c " c  c  c c c *1*c c * )*c ")" c c " " c c +  c c cc/c c ccc*c *c ) c c c c c  c cc  ccc c c c  c ))c   c ) c " c ! c " c c c )c c c c c  c c  c c c )  c cc cc" c ccc,+!$#-1c!"#+!*.-'!c c c c ,0!0#-1c !"#+!*.-'!c c " c ) c  c ))c c )c c c ) )c c cK c cc c !" cc c  ccc * *c c  c % c c c c c " !c c ) c cc* *cccc  c c c c  ccc cc c  cc ) cc c"c " c* *c > ?c"c  c c ))cc c  c  c cc" c " cc  c c ccc*1*ccc c"" c>c cc c c c*c c*cc c c ?c c Ic ! ccc  ccc ) c ccc* *+c c))cc  )ccc cc c c c cc c  c c c c c c c "c c c c c !"c c >) ?c c c c 

 c c  ) c )c  c c c c ))c  c c c c c '($3;+#-1c !"#+!*.-'!c c  c c cc c  cc  c c )c c  c  c  c  c " c c 5" c c  c "c c c  c c 

c )c c )c  c c c c c   c c " c  c c  c 1$'#-;-$'&3&*c c "" c c c c ))c  c "  c / c cc c  c c c  c )c) c c  c c c  c  c c c c  c c c" c  cc c !c 9ccc c c  c c )c c c c c  c c c  c c c 9c * c "

 c c  c c c c )c "*c c c  cc" c " 9c c . c 9c*c c ccc *c>" c ?Gc . c 9c*c c c"

 *c> ) c"c c   ccc c c"ccc ?Gc @ c 9c*< c)*c>cc c c c ?Gc 5 c 9c*1*c> c c c ?c c &c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT J c c ) c "c >c  c c "

 ?c ckulcs c !" c c eilĂŠk felidĂŠzĂŠsĂŠc c c )c c  c c c c c c c c c "" cc* cc c1*c  c/ c c.c "cc c c c  c > c c  ?c c c  c > ?c  c "" c  c c c>c )c )cc)c c ccc c ! c c ?c c c c !"c ))c !" c c c c ! c c c ) c c c cc cc ! c  c 9c c . c 9c* c c *c>" c ?Gc . c 9c* c ccc *c> ) c  ?Gc @ c 9c*c *c>cc c ccc N c ?Gc 5 c 9c* cc*c> cc c%c1OK  ?c c % c c c c *c *c N c c c c  c c c c c"c c c c ccc1c"" c c)  c c c  cc 9c c 'c c c c> )  ?c hc c c c> ?c ,c c c c>/))c ?c c A kondicionĂĄlĂĄs tehĂĄt a hetedik (sziiĂłluiok) ĂŠs a nyolcadik (ĂŠrzetek, ĂŠrzĂŠsek, eilĂŠkek) ill. a tovĂĄi szintek kĂśzĂśtt lĂŠtrejĂśvĹ&#x2018; kapcsolatot jelent. Az "Ă&#x2030;n" ĂŠs a kĂźlvilĂĄg kĂśzĂśtti transzforiĂĄciĂłs folyaiatok szintek kĂśzĂśtt tĂśrtĂŠnnek. A kondicionĂĄlĂĄs az idĹ&#x2018;tlent (Ă&#x2030;n, "Univerzui", eilĂŠkek) idĹ&#x2018;elivel kĂśti Ăśssze (ĂŠrzĂŠkelĂŠs, gondolat, cselekvĂŠs).cc c c ) c  c  c c c  c c  c  c c 1c c c c c  c c  c c c c c > c c ?cc c )c c c c  c ))c c )c  c 4 c > ?c cc  c c c ) c > ?c c ) c  c   c c c c c c  c c c c  c  c ")"c sziiĂłluiokkal iegnevezhetĹ&#x2018; tudattartaliakc c c c ) c c * c c " *c "  c " c c ) ) c c c * *c c  c c c c c )c c c cc* c *c" ccc )c c c !" cc c c ) + cc !c c %" c c c c  /c c c ) c c c c ))c " c ! c "c  c c )cc c c cc cc ccc c c cc) c  cc  +cc  ccc c/cc* c ccP Q*cc c c c c c c c c% )c ccc c c ccc) cc

cc c c c c c c

 c c /c c c )c c 9cc>- c cc" c szĂĄndĂŠkosanc"" c c c) c ccchiĂĄt kĂśvet el?ccc c cc cc""c c 

cc c . c 9c " c+c) c> ?c+cc>?c+cc+c)c+cc> c  ?c+c c @ c 9c R c c

7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c  c  c c ) + 4 c )c  c ))c c c c c c c !"  c c  c = c "))c ) ) c c c c c ))c c c  c c cc c)) )cc" c  c c  9c c " c+c)9cc )c  cc c c Gc " c +c )c+c9cc  c 

ccc c cccc cJ c c ))c cc ))c c c c Gc )c +c 9c c c c c c ""c c c c c !

c c

 c c" c+c ""cc !c+c c" ")c Gc  c +c )9c c  c  c )c c ) c c c  c  c ) )c c c

))cc"" c " c)c c " c+c c+c9cc  cc cc " cM cc cc c c c = c ))c c c c )c c c  c = c c 5))c  c c )c Gc c+c)c+c c  9c c c c c cc c" cc c "" c c c c c c )c c  c c 

c )! c c c ) c c  c c  c 

c  cc c c>* *c ?c c .c  c  c c c c  c c c c c 

c c c c c cc c c c ccc" c)c " 9c 'c *c c  c c c c  *9c   c c c c c c c  Gc c cc c )cc>c cc"oldĂĄs"?c hc= 9cc c cc ccc c c  c cc c c c c c * c c c c *c c c cc c c c cc c c ) c c c>Ic c c"kĂśtĂŠs".?c c ! c c  cA hatodik tudatszinten lĂŠtrejĂśtt valaiic  c c c  /c  c c c 9c *2c c c c c  )c  c c c c ) c c c c  c c= c c *c+c"a hajtĂĄs kinĹ&#x2018;tt a fĂŠnyre". >=9c  c c c c  /c " c c ) c c )c c c c c = c c c  /c  ) c  c c c  c c c  c c c  c c c ) c c " c ?

c cc )  c c )  c cc c  c cccc ) c c  c c ; ) c  c )c c c cc c c" 

c cc cc c  c c % c c c c  c **c c c c c c c cc  c cc c cc c  cc  c) c cc *cc" *c c  c> c c c   cc  ccc c c"" c c  ?c

c!"#+!c<0=39#)*0 c C cc

 c+c )cc c  c+cc"c  cc c c c c c   c  c c )) )c c c c  )c c c c c c c c c ")"c c c  c c c c )c  c>  9c c  c" ?c c "))c )c c c c c c c c c c " c  c c * ""c  *c ) c c c1 ccc c " c  c c

cc "  c  c c " c c  c c c  c c c ) c '(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c  c c 6"c  c % c c c c )

c  c c " c c ))c c c c c  c c " )c >) c   ?c c  c c  )c >c c c : c 4 9c c  9c c c c  c  9c c c ) c c c c c " c "?c c  c c ) c c c " c >c )c " c ?c c c c c c ))c   ))c c1 c ccc cc  c c  c  ccc "))c )cc c ))c ccc c c )

c )cccc cc c cc " c c c ccc  c c c cc  c c cc ) c  c )c c  c c "c c c c ) c ""c / c  !c !c %c c c c c  c c ) c c ) c* *+ c c  cc c cc c) c c c c cc  c

 cc c> ?c  cc c 9c*c  c c c c cc *cc cc cc cc  c  c c c c c c c c  c c 

 c c c  c  c c c ) c "" c c c  c c ) c  c c c ) c  c c c c c c c c c  c cc  c c c> ?cc c 8c c c c c  Hc = c c 

c c " c ) c c c  Hc .  c c ) c c c c c 

 c c c ) c )c c c c  c c  c  c c )c  c c ) c 6c  c ) c c 9c c  c / c c c  c c / c c c c " c c  cazĂŠrt fedi ainĂŠzia, iert a feladatott rosszul oldottuk ieg, sĹ&#x2018;t a feladatot ieg sei ĂŠrtettĂźkc c c  c c  c *)! *c c > 9c *)! *O c  O ) c  O ?cc c "" c c c c ccc c  c c ) c )c c c c cc " c ) c c" c 9cc  c c c

cc c c c cc c c c c c c  c c  cc c c  c c =c c c c c c c c )c c " c 0c c c " c c Hc= cc cc c c Hc8 cc c 9c*c c " c c c  *c=c)9c c c 9c c c c c c c c c c c > c  c ) ?c c c c c

cc c> c c ?c c  cc c) c c  cc cc c " 9cc c c c"ccc " Hc; cc)c c c c c c cc " )cS c cc ) c c c  9c c " c c c c c c  cccc*  *c c c c c>c  ?c

c c c c 9 c  9c ))c c c c " c c c c c c c c )c c c )c c c  c c  c c  c 2c 

c c c c c c 0c c c " c c c c ccc cB" "cc" " cc)! c c

''c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c  c ))c + c c c c c c c  c c  c c  c c  c c c c  cccc cc% c))cc ))c c  c ccccc c

c A tudat egy ĂŠp tiĂŠny, aiely egyre nagyo, egyre onyolulta lesz, ĂŠs aielynek iindenhol stiiielnie, szorosan kapcsolĂłdnia kell, hiszen ez a struktĂşra jelenti az "energiĂĄt", aiit a tudat hordoz.c ccc cc c " c  ccc )c c c " c c c c  c  

 c c c c  c c c  c cc"" chelyesc c ccc c  c cc  

c * *c > c ?c 

c / c  c c c c  c  c c c c  c c ccc  cc c  c c c "))c

 c  c c  c >c c c c ) c  c c   c c c  c c c c c c c c  c  ?c c  )c c c c  c  )c +c c c  c !c 

 c  c c c +c c c c 5) c  c  c c c c !c  c  c %c c ))c  c  c c  c c c " c c c c ) c  cc>"? c!c c c c c c  c c) c c ))c  c =   c  c  c c c c   cc c c  cFc c c cc  c c c  c c c )! c  Gc  c c)" " )cc ))c c c  cc  c  c c c c cc c ))cc" c !c cc ) c cc c  c c *" cc c c ccc ) c ) c ! c cc c " c cc ) ccc  c *+c c cccc  c cc

c*.-%>/3"%$1:c%-'!c#-%0'.-/1+?"1 c c ) c  c c ))c c  c  c c = c  Hc c 5 ccc Ac= c cc cc  cc) ! ! c"" cc c B" "c c )c cc"c c c c ccccc%cc cc/ c c

cccc c

c c  )c  c ) c c c c ) c  c c  c c )c c ) c c  c ))c c )c c c >c )) c  c c ?c c c c * c *+c c c c  c c *  *c c+c c c  c c c egyes rĂŠszleteic )c sziiĂłluiokc )c c c ) c c c c ! c **c  c c c c c c c c c c c c c < )c c cc ) c c/c c c c ccc c c

 c c c c c c c  c c  c c c ) c c c c  c  c  c ) c )c c c c c c c c )c  c )  c

c 'hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT cc ) c) c )c c c.c*cc cc )*c/ c c c c c cc cc

ccc ) c ))c  c  c cc))c c c cc " c *"*c c  cc*  *c c c 1 c c  c c c  c  c c c c ) c )c c ) c c c/c c cc))cc )c " cc

c S ccc ) c c cc c " c  c c

cc c 

c c c  c c  c c c c c 5  c )c c c c c c 

c cc c  c c c)c cc c4 ) cc c ccc cc /c 

 c c"))c ccc c

cc c cc 

 c

'!2/?-+c@-!!@c)*c@$!!@cAc+c%0B'(-35&'"3+!3+'c5-3&B c = c c c  Hc c  c c   c  c c 9c *= c "))c c c c  c c  c  c c c c c c c =c c ) c  cc c c cc c cc A*c c .c c c c cc c c c ccc 9 c 'cc c  c c hcc c* *c" ccc "c

)c ccc c c c " c  c c "))c "c c ))c c  c c 

c c c " )c c " c c > 9c ?c c c c c c

 c c  c c c = c * c  *c = c " c *- *c c  cc c ,cc "c )c cc c c c c = c  )c  c c c c c c  c )c c c c  c " cccc* *c Hc c c cc

 cc: c cc c c c c cc  ccccc )) cc eilĂŠkezetĂźnk "ott" vanccc cc c c  c c : c c  c  c c c c )c c c c 1 c c c c c  c c c c c  c 

c c c c " c )c c c c c c c c  c   c  c  Ac c  c  " c c  c c )c c   c c c c c )c c c 9c )c c  c c c c c " c c c J c c )c c   c )c c )c c !c c )  9c c c c c c .c )c c  c c ")c )c c c c c c c c ))c !c " c )c c c  c= Hc%ccc c c Hc8c cc c cc c Hc

c *- *c c c " c c* *c c c c c !))c c c c c c  c  c c c  cc  c c c   c c c c c  c c c c

 c c c c  c c  c )c  c  c c c )c c )c c c " c c  c c c c c  c c " cc  c c+c c**cc ',c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT -c c  c !c c c c c c c c

 c c 6c"c c c c* *cc* *9c c c *-%%*c c c c c *M%%*c c " c c c c / c ccc c c >1+? c c  "c c  "c  c  c c c c  c * *c  c  c c c * *c  c  c c c c c c c c c

#9.&2:c1+2%+.&2 c = c c c c ) c c c c c )c c c c c  c c c c  c ) c c @ )c  c c  c c c c c  )c c )c c c c c  c  c  c  c /  c cc5 c-)ccc c /c>c))cc*%  cc *cc ?c* c *+)c c c :c c c c c )c c c c c c 

c c c c c ) c  c c c cc))cc )c/ccc cc c) c 0c c c " c c c c /c c Hc cfogalii szinten c c  c c cc cc cccc  cc cc c c c cc c" c))ccc *)  *cc/ccc c  c c ccc*)  *c

c c c  c c c /))c c >* *?c c c c c )

c cc" )c.c c c*  cc c c )*c c c cc c  c c c c ccc 9c c *HĂĄlĂĄsak lehetĂźnk Neked, iert lĂŠtrehoztad az idĹ&#x2018;t, hogy kĂśnnyeen eligazodjunk, iert taniesĂŠiddel ĂŠrthetĹ&#x2018;vĂŠ teszed szĂĄiunkra a onyolult dolgokat is, ĂŠs iert lĂŠtrehoztad kariĂĄnkat, hogy kijav thassuk hiĂĄinkat, ĂŠs iegients iinket tĂŠvedĂŠseink vĂŠgzetessĂŠgĂŠtĹ&#x2018;l" c ))c c )cc cc A

$3$B2+<-1"*c5+3/*&B%$#033 c c c c c c c c c c c c  c " c ) c c ))c c c )  c c c /  c c c   c c Rc 

c cc c c c c  )c c c c   c c c  c "" c c """c  !c c; cc cc> ?c 'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT "c  c  )c c c c c c  c c c c c c c c c c c c )c c cc* *c )cc c c c c c c c c> ?c c))c  c>  ?cc ) cc c c c c 9c*cc c ccc *c "))c cc cc*+" *c ! c c c c c c c c >c 3c  ?c  c c c * *c .c c c  c  )c c c  c c c c c  c "c ) c >c ?c c c c c c c c c )c >$+&c  ?c c c >c 3c  ?c c c  c c * *c c  c c ) c c )c " c  c c  c +c cc ) c c c  c cc c cc  c c c c c c c c /c c c c c c c )c-c c c ) c c c c )

c c c c  c c  c  c c " c c  )c )c  )cc cc**c  c ccc c c c c c c c " c c c c c c c ) c c )c c /c c c c  c c c c c "  c c c  c c c  c :c c c c c cc c cc c c c cc c c c c ! c c c c  c c 

Ac c c c c ! c  c c c * *c c c  c c Ac c c c c " c  c  / c c c c elszigetelt rĂŠszek nei ikĂśdnek iegfelelĹ&#x2018;enc=  ccc cc cc c c c ccc c c ) c  cc* c " c c K  *c c c  c v zc "c c c  c erĹ&#x2018;c "c c c c varĂĄzsvesszĹ&#x2018;cĂśsszehajlikc> c) !cc ) c c c )cc&+7c  c Gcc cc ) c"?c c  )c c )c c " c c ) c c c  c  9c ) c c c c c c )c = c )c c" " cc c !" c8c cc cc Hcc cc  c c c c ccc ) c c "))c c c ")"  Hc c ))c  c c c  c c c c  c  c c c c c  c "))c c c c c )) c c c  c c c c cc cc)) )c ")" 9c c 'c .c c  c >c ?c c ")"c ")c c >c ,(T +c ")c c ,(TR7(TO'h(T+c ")?c c c .c c c c ,(T+c ")c c " c c'h(T+c")c c= cc  c c c c hc c  c ))c  c  c c ))c c )c c cc  c cc c c c ,c.cc )c cc ) c cc c " c  c c c= c))cc cc ))cc  c  c c c cc c ) ccc" c 9c 'c cc c cc  c"" c c c  c c c cc c c c5 c* *cccc* *c c c '#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT 6 c c 

c !" Ac = c c c  c ! c c c c c " c )c  c   c > c 

 c )?c " "" c >c c ) A?9c c )c c  c c c c  c c c ) c  c  c c c  c  c 

c c c c 9c * c  )c  c c c 

c )c *c ))c  c  c c c  c  c

c c  c c 9c

" cc c" c= c "))c )  c c )cc "))c c c) cc c ")) c c  c c c " c  c  c c *  c *+c c .c c 

c  c  c c  c cc" 9c +c5 cc  c )c )) c c c cc ) Ac c :ccc*%  c *c )c c c)c9c c )c  cc c c Gc  c c c c c c c c c c c c c c  c c ))c cc ))c  c c  c Gc c c c c c c ""c cccc ! " cc  c c" c+c ""cc !c+c c" ")c "Gc c c c )c c) c c c c  cc) Gc  c c  c c " c M" c c c c  c c c = c ))c c c )c c c  c = c c 5))c  c c ) c  Gc c c c c cc c c c "" c cc c c c +c: )c cc""c c ) c )c ! Ac c :cc*%  c *c )c c c 9c c " c+c) c> ?c+cc>?c+cc+c)c+cc> c  ?c+c c c +c. c cc c c Acc ")) c c 

 cc c c" cc +ccc cc )c c"ccc " c

c c c.c c! c"c )) c Ac

c hcc ) c c c c ccccc cc cc 

c> c c ) c)c?c ,c .c c c ) c c c c c  c c c c  c c c c c c c  c c c c c * *c ")) c c c.c c  c c c c cc  c c ) c c  c * *c c 4 c  c c c c c cc c c c "))c c c ")"  cc cc ccc

 c c 9c  c  )c ) ) c c c )c c c

c  !c cc"c:c  c cc c c c ccc cc cc  c )ccc))cc c c cc c c  cc c c ))c= c cc cc ))cc c c / c" c c F cc c c* *Acc  c c  c cc cc c1 cc / c  c c c )c c c :c c c  c c )c c c  )c ) c " " c >c ?c c  c c c  c c  c c "  ccc*  c*ccc

c c

c

'3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c.c   cc  c c/ cc c c c cc c / cc ")) c* ) *c c  cc))c c c c c )  cc cc*  *c c cc cc c"" c c cccc c c c )c c c .c c c c c chasonlĂłsĂĄgi elvc c c c  c szegienstc " "c  c c c c  c  c Bc  c c) cc

c c c c )cc c c )) cc cc c cc*- c *cc )c c  ccc cc ccc@ c c* c *c" c cc  cc c ccc/))c* *c c cc* c *c

  c c  c 9c c ) c  c c ) c c 

c c c c )c  c )c c c c c /))c  c + c valĂłsĂĄg-s kcc cA valĂłsĂĄg tehĂĄt szegiensekre, ĂŠs s kokra onthatĂł. c c = c c  c c c c !" c c  c ) c c  c cc c  c  ccc c ccc  c c c c " c )c c c c cc) c c  c c c)c cc c c c c 9c5 cc )  Ac

c c c c  c  c c )c c c c c !"c  c )c c  c c c c c c c  c  c+c ccc c ))ccc !c c cc c

"#+!*.-'!01c)*c+"2+c c )

c c c  c  c  c c  c  9c c c   c c* *c

)cc c  c !c c c c cc ccc+*?01!"*$1c c  c c) cc cc ) c c c 9c  c

 cc c cc c cc c c c c c c c c + c

) c c c ) c c c c c )c 

c c c c c c c c c c c c >c ?c ccc c cc*. c *cc )c cc c c c c ccc c cc cc<-.-1+-c> ?cc )2.03%-ccc)2!03%-c>  ?c cc c c  cccc 

c  c) c c c c 9c c 'c c c  c c c c  c c  c c * " *c c c c c c c c c% c c) c  cc c hc c c  c c c c  c  c  c c c  )c  c;c c ) c c)c c ,c c c  c c = c c >c c )c c ?c c c  c  c c )c c  c ) ) c  c  ccc

cc c cc ccc ccc*  *+ c" c+ c  c ccc 

 ccc- c c c cc 

c cc c c '$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c 

 c c c c @ c ) c  c  c c  c c c c* *c!c c / c "9c c c #c c c ))c  c c c 

c  c B c c c  c c c cc cc" cc% c cc  c ccc c  c c c c c  c c c  c  c c 

c c c   c  c c c  c   c c

 c c " c c c c c )c cc cc %))9c c c c c) " cc ccc) " c ccc cc c c Hc >c ) ) c c  c c  A?c c c c c c c  c c c c c c cLehetsĂŠges,c cc  cc c c *  c *cc c#c cHc.cccc cc c cc"  ccc

c  c c c c ) c c c c ) c  c >c $c c  ?c  c c ccccc ")"c c c

c c3c cc))c c c. cchc cc

 c 9c* c *c! c c c $c c c ))c  c c -c c c c  c c c c ) c c c c c c" c  cc c c&cc c cc@ c c c cc c c c cc cc*K  *c cc cc cc c- c c c c c c c c 5 c -c ValĂłsz nlegc c c " c c Fc ccc c c  ccc + c c cc" 9c c c'+#c  cc c c c )cc c cc  c  c c c3c  cc c'chcc,c cc cc  c c cc c cc cc ccc c>?c ) c c" c  cc c c c c c cc  c c) c c$c  cc cc> ?c cc ccc c cc c c  c c  c " c c c c c c * *c c c / c  c "" c c * )*c c c c)c c&c  cc c

 cc  c c>#c3cc$c ?

@ %-'!c<0'!:cCB(c30'!@ c  cc c c.cc c"c  c c c. c%cc c * c c/c *c c c c c c c  c c  c c c c cc 

c c cc idĹ&#x2018;c)c cc )9c c c c c c c '&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c ) c c c c  c c  c c c c c *"" *cccc cc ))9c  ccc c cc c c c )c  c ")"c  c c c c 

 c c c 5 c c c c c  c  c c c  c c  c " c  )c c 9c* c c/c *c c c  c c 

)c c c c  c c c   c  c > ?cc= cc"))c c c  c cc  cc Ac% c c c c c c c c *  *c " c > c c ,?Ac c c 

 c c  c  c c c c c " c " ) c c c c c  c c> ? c c= c c c cc cc!c c 9c

c ! c "c c " c 6))cc c c )c cc c- c c c c c cc  cc c c ccc c c+c c c 8 !c c 

c c c c c ))c " c c c c c c c c c c c c  c  c c c  c 8 )c "rĂŠsz ĂŠs egĂŠsz" viszonyĂĄt c .c @ c cc 9c c c- )c+ccc cc" c c " c

c UcUcUc

'7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c

 cc c c c c c c!)2c)*c+.c-#9c*!2"1!C2&=+c cc )c  ccc c "" c* *c/ c c )c

 c  c   c cc c  c cc 

c c  c.cc  c c cc ccc c c> cc  c c  c ")?c c 

c c c @ c c c c  c  c c )c c c c c >? c c % cc c c c c  Ac=cc  c  c c c " c c  c c c c c c c  c c c !c c c c c c c c)c c/c c "c c c " c c  c c ! c c c " c  / c c cc c cc ) c / c c c c c c c 

c c ) c  c c * *c c )c c c @ c cc5 c- c cc c  c c c c c)/ c c .c))c  cc c c c)/ cc8  )c ")"c cc  c  c c c c c c c c c 

+ / c

 c 

) c c c 

 ) c " c c @c c c ) c " ) 

c c c c >c  ?c c @ c "c c c ) c c )c 

c > c  ?c ))c c c  c ) c " c c  c c   c )c > c  ?c c 

 c )c " c c c c   c

)c " c )c c "c >c c c 

?cc c+cc" cc c   c c " c c c c = c 

))c c c c !))c 

+ / c c c c = cc c c ccc c@  Ac = ccccc= cc ccc!ccc8cc) ccc ccc= ccccc  ccS ccccc ccc; cc" ccc)cc c Hc c cc c c c ) c c ")"c 

+ / c c @ c "c )c c  c  c cAcFc) c

c c c  c ccc  c c )c:cc cc!cc) cc c )cc

c c ")"c 

+ / c c c c cc" ccsak egycc c c  c c c c c  c c c )/ c  c 9c c c   c cRc 

c c>Â&#x2020;'Â&#x2020;hÂ&#x2020;,c ?c c = c c c * *c c c c "" c "c  c   c ) c= cc cc c c

 c c   ccc c c c "c c 

c :c c  c c )c  c c cc  c c c  c =c  )c c c c >

 ?c h(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c)c   c cc c 

+ / c c c  c c  c c c c )c c c c c c 

c  / c  

c cc  c c c c " ccc  )cc

 c cc c

) c c* *cc cc c c c" c c" Ac Vc ))Ac c c  c / c ccc  c c cc !c cc c ))c c " c " c c c  c c *% )*9c c * *c c c * *c >  c ?c c  c cc c c c ccc  cc  cc@ccc.c c

c c

)c c c c  c > c ?c " c 9c c **c c c *"*c  cc= ccc8c cc6"c  c  cc*"*c

)c cc c**cc* !*c  cc= cccS cc**+"cc; c cc c+c c@ccc.c c+c c c c cc  c>cc= cc ccc!?cc c cc ccc  cc c c>  c ?ccK cc c @ c c +c c  c ) c c  c c c c   c ) c  c c c c * !*c c c **c c c  c )c c c c  c )c c c c c : c c  c c c   c c c " c % c c ) c  c c c c 

+ / c c c "c !))c 

+ / c " c  c >c  ?c c c c c Fc c c @ c* *cc c c)cc: c  c* *c c**c>**cc*"*c"" ?c c 6 c 9c 'c c ! ! c c c c   c c c  c c c c Rc c+c Ac . c "c c ! ! c/ccccc cc cc c c"c c. c ))c c cc c ccRc c +cc Ac hc = c c c c  c 4 c c )c c "" Hc .c  c c ) c  Hc>- 9cBcc cc"  c! ! c c c A?c

c c c   c  c c  !c " c c 

c = 

 c  ) c "c c  c c c c c c )) c " c c )) ) c)c cc c c  c c cccc c c9c a tĂŠridĹ&#x2018; a tudat felosztottsĂĄgĂĄnak kĂśvetkeziĂŠnye.c c c c  c  c c 9c a tĂŠr ĂŠs az idĹ&#x2018; a Tudat felosztĂĄsakĂŠnt, differenciĂĄlĂłdĂĄsakĂŠnt ĂŠrteliezhetĹ&#x2018;, tĂŠr ĂŠs idĹ&#x2018; tudat nĂŠlkĂźl nei is lĂŠtezne.c c ) c c  c c  cc c cc c c  c c c  c c = c c c c c c c 

c  c " c c cc c c c c egyetlenc% cc  cc cc c c c)"c c  c) c)c c  )ccc cc

 c c ) cc*  c *c- c+c )cc  c  c cc )c c" " c  c cc cc*% *c   c c c;  c cc 

cc  c" c  c "c c

c ))c c )c c c   c  c 

c c c c )c ccc c c" cc

8'!)*c)*c<0=39#)*-c*?-2&3c c c " c

 c c  c c ) c c c c cc c c c c c c  c)) cc " " c" )c c ccc c c  cc" c c c c c h'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT % c c  c

cc 

c c )c c cc*))*c c c  c c c c c c c/c c c c c = c c  c  c @ c c c c B c c c c c )c c c c c c c c c c c c c c ) c c c c cc" c) c " c" c )c c c8c Hc6c cc c 9c*%c c) c " "cc""cc A*c: cc)c c"" cc ccc c c c c  c c c  c c 9c *J c c c  ) c c "" H*c 8 c )c FelĂźl rĂĄlja eddig hozott rossz dĂśntĂŠsĂŠt, ĂŠs ezzel kilĂŠp az ĂśrdĂśgi kĂśrĹ&#x2018;l, lehetĹ&#x2018;sĂŠget iztos tva a fejlĹ&#x2018;dĂŠsnek.c

c c " c ) c ))c)c*" *+ c c c c" ccc c c  !c c )c c c )c" c c c  c )  c  + c c c  c 

)c c ) c c cc ) c c ")) c c c c  c  c *)*c " c c )c "))

c c c :c c c c c  c c c c c c c "c c c c  c > )?c c c c c c ))c c c c ))c /c c c c c  ) c c% )c c) cc "  9c*/c  c c c ) c  c c cc cĂşgy dĂśntĂśttei, c *c cc c c c c)  cc c" c cc "))

c cc c cc c c

cc )cc c" c c cc

c ; c " c c 

c c " c c  c cc c c.c c" " c cc c/ c cc/ c" ccc

c c " 9c  c c c  c c c c /c  c c ))c5")ciegvĂĄltoznak a helyzethez kapcsolĂłdĂł ĂŠrzĂŠseink ("szĂĄlhasadĂĄs")c c iĂĄs s kon c cc c+cez ĂĄll a jĂł dĂśntĂŠs iĂśgĂśtt, ĂŠs een ĂĄll a fejlĹ&#x2018;dĂŠs c c c  c c c c c  c c " c c  c :c c c c  c  )cc.cc c)cc c  c c c ccc.c cc c c 5 ""c c ) c c  c c  c c c c c : c c c c ) c c cc ccc cc ccccc.c c )cc c c  c  c .+c c  c c )cc c.c c c c

cc/ c cc c!c ) c c ) ccc c c.c c c  c c  c c c /c  c  c c c c c c c c c c .c c cc

c A fejlĹ&#x2018;dĂŠs c  c c c egrye kĂśzele visz Ăśniagunk iegisierĂŠsĂŠhezc c )  c ) c c  c c ) c c )) c c c c  c " c c c " c c c c c  c c c  c  c c  cc c c"c c c c c ccc " c c  c c ))c c  ) c 6  c c c c c c c c " c   c c "  c c )c c c @ c c c  c cc c" c )cc c

3%)'(:c)3%)'(0B(*)Bc %c c c c )c  c c c  c c c c c c c c ) c c !c c c = c c c c c c = c cc  c cc c c c c cc 

c  c c c ) c c c  c c c ")"c hhc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c c  c  c """c  c  c 8 c cc Acc c c c )cccc c c )c !" c  c c c c c c c c c c c  c c  c  c  c  c -  c c   c>c ?c cc c"+ c c c cc c c c c  c = c c  c  c  c )c )c c c c c c c c c c c c Bc c  c c c /c  c c c  c )c c c c c c c c c c c c  c =c c c  cc 

) c c c c  c) c c c .c c   c c  c  c c c c c c )

c " c c c  c c c c  c  c c  c c c c )) c  c" cccc c c 

c c c c  c c c  c c  c c c c  c c c c c c c c c  c " c c " c c .c c )c c c )c c c ) c " c c c c c  )c :c cc c ccc cc cc)c

 ccc c c c c cc c cc c c ccc cc c c c cc c c  c c c c " c c c c c c c  c c c c  c c  )c c c ccc c ccc cc) c

c c )ccc caz idĹ&#x2018; szerint )cc!c c c "" c c c  c c )

c c c  )c  c c c c c   c :c c c  c  c c ) c  c c c cc c c  )c  c c c 8c c  c )

c  )c  c c c c c  c c c c c c c c c c c c  c > ))ccc c c  c cc cc)c)  ?c c 1 c" ccc  c  c c cc cc c8c c c c c c c )) c c c c c c c c  c c c  c c c  c )  c c c c c  c c c c  c  c / c = )c c c

 c c c c  c c "  c c c c  c  "c c c c c c  c c)c

c c )c !" c c 

) c " c  c c c c c  c c  c = c c c  c c  c " Ac .c c c c c c c c c c c c c Kc c  c c  c 9c c c c c c c  c c c ))c  c c c  c c  c >: c c c /c c  c c c c c c c c cc c  c )A?c c c * *c "" c c c c c c c c c ) c c c c  c c Ec c c ) c )c c  c " c  c c c  ccc c  c

c c  c c )"c 

 c c  c c  c c +c c c 

c

)c " c c c  c  c +c c @ c )c c c  )c >c c c c c  c ?c A NagyidĹ&#x2018; tehĂĄt eilĂŠkezetĂźnk, tudatunk ĂŠliĂŠnyegysĂŠgekre tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; ontĂĄsakĂŠnt ĂŠrteliezhetĹ&#x2018;, ĂŠs iint ĂĄltalĂĄan az h,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT idĹ&#x2018;, tudat felontĂĄsĂĄval keletkezik. A ii tudatunk felontĂĄsĂĄval a ii sajĂĄt tudatunkhoz tartozĂł sajĂĄt idĹ&#x2018;nket kapjuk ieg. Az idĹ&#x2018;en ĂŠliĂŠnyegysĂŠgekre tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; ontĂĄs azĂŠrt szĂźksĂŠges, hogy eleienkĂŠnt tapasztalhassuk ieg iagunkat. c c  c c c c c  c  c c c c 

c )c c c c c "" c c  c c c c c c> )

?c c ccc c" c c c c ccc

cc   c cc  c cc c c@ cc c)ccc c c c c cc 'c = c c c *) *c c c c  c c )c " c c 

c c c *) *c c c c )c >c c )?c c c c 

c  c

cc c )c c/c c " c !c hc =  c c c ))c c c c c c c c cc  c  cc c c c c 

 c cc c c :c c c c " c  c c c c  c c c c  c c c c c c c c ")) c c c  c c c ) c c  c c

 cc) c

c B c  c c ccc )cc cc c c " c )c *  *c c 

c c )c c c  c c c c c )c "+ "c cc cc ")"c c)c c ) c

)c c c  cc )cc cAiikor tehĂĄt a lineĂĄris idĹ&#x2018;Ĺ&#x2018;l ĂĄtlĂŠpĂźnk a NagyidĹ&#x2018;e, neicsak az idĹ&#x2018; Ăźteie vĂĄltozik ieg, hanei az eilĂŠkeket alkotĂł ĂŠliĂŠnyszekvenciĂĄk is ĂĄtcsoportosulnak.c K c c c  c c c c c )c c c  ) c c  c  c c ")"c  )c  c c  c

 )c c c cc c c

 !c " c cc cc" " c c c )) c  c c c  c )c c c c  c c  )c  c "+ "c c " c c " " )c c c  c / c ) c ) c  c c c +  + 9cc cc c c  c c c  c c c  c c  c " c c  c ) c c  c  c c c  c :c c c c c c c c  c 

c >)?c c c  c c c c +c c c c c c ) c c  c c c c c ))c !c c c )c c c c c c c c c c c c  c

*$?$2!1+2%+ c c )c c c  c  c c c  c c c c c c c c Ic c c c  c  c  c c **+c ccc**+c+c cc))c c ")"c c+c c c c c  c !"c c Fc  c c * c c "  )c  *c =c c c c c c c c  c c c c c !cc c c c))c" c c c c 

c c c c  c "))c  c c c  c :c c 5+ c  c c :c c ) c Lc 5" )c  c c c c  )c )) c c c Lc c c 9c *c cc )cc *c: ccccc ccc cc c"" cc c c "))c c c c )c :c /c c c "c Lc c c ) c )c c c ) ccc cLc c cc " c c"" ccc c

hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT   c c c ))c c c c c c "/c c c c c c  c c cL+cc  cLc  c)c ))c c5c c "))cc "))c c c c/c )c8 cc  c cc ccLcc cc) c c c c c  c cc "  Ac c :9c=c)c c

 c ) cc ) c ) cc c L9c c c /c  c c c  c 0  c " c c c c c c " c 6 c c:+ c c c c" ccc 59c: c c= ccc c c@ c  c c c = c  c c c c c c c)! c c c c  c )! c c  c c   c c  c 

 c c c c c c c  ccc c ccc c< c c c cc c c c cc c

c c  c c c c  c  c  )c c c  c c ) c"" c/))c  c c/ c"c cc c c c  c c ) c c  c c c c  c > 

?c c c c c  c c"+ c c c.cc c c c c"+ )c c+c  c c c  c c  c+c  c c c c )c 9c " c  c  c  c c cc )  c) /c / c "" c c c ) c c c"+ c !c c c cc 

c c  c c / c c  c = c  ccc c c "c+c c c ) c

c c) ccc c) c c c cc  c )ccc@cc c c .c c c "+ c  c  c c c )c c S c c c )c  c 

c  c cc " c ))c )ccc c>c ?c

39.9c)30!01:c?&2,".+%$*c)30!01 c cc>c") ?c cc ccc c  c" )c c c c c c c c ; c c c  c  c /c ! c c c

 c c c  c >c c  c  ?c cc)cc ))c  ccc  c" c c c c 9c "

c  c )c c c c c c c B c c ) c c c c c !c c = c c c c

 c /c  c c c c )c " c c " c c c " c )c c c c c c " c  c c = c c c  c cc )c c cc c>*c c  c c cc

" c )c  *?c c "c c * *c c c  c ccc c c cc 

c )cc@ )c c c  c c c @ )c c c ) c  c 

 c  c  c c c . c c c c c .c "))c  c c c  c c cc5 c-)c c c * ))*c  )c c 5 c -)c ! c  c c 

 c c cc c  c cc )) )c5 c% c>c5 c % c c  c  c c  9c - c c 1c 6 c 1c 6))c1c c c c c )?cc cc**cc c c cc 5 c% c c" c+cc  c@ ccc c) ccc c"" c c ! c c / c >c cc c c c c c)  ?c c> ?c" c> c") c  ?c/c c c ccc h#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c c c c c )c c c * ) c *c c c c  c " c c c 5 c % c c c 1 c c c c c c c 5 c-)c-cc 

c )cc/c ! ciinthacc))c cc"c c  c  c  c c )c c / c iinthac c c c c  c  c  c " "c c c ")) c )c c  c cccc 

c )c c cc cc ccc c c c c c c c c c  )c c c c / c c  c c c  c c ") c  )c  c  c c c c c  )c@c c  c cc c  c c c c )c c  c c c ))c c  c  c  c  c  c" c 9c ÂŽ ÂŽ c c c * c  *c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŽ c c c c c c c c c c c c cc c c c c c c c c c c c cc ÂŽc c c c c c c c cccccccc c cc c  c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c c c c c c c c c c c cc c  c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c ÂŽ c Oc c c c ,c ,c ,c ,c ,c c c c,c c  c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c ÂŽ ccc 

c c c c c hc hc hc hc hc c chc c  c cccccc ÂŽÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c ÂŽ c cc c c c c c 'c 'c 'c 'c 'c c'c c  c cccccc c c  c c c c c c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c c c cccccccccc c c c'c chc c,c cc c#cc c c c c c c c c ")"c c c =9ccc  cc'chc,ccc cc c  c cc c  )cccc c" ccc c cc c c" c" c

c c c " )c  c c c c c c c c c

)c c ")"c  c  c c c

)c c c c 

c c c  )cccc ")"c cc c cc ccc  c cc  cc c5" c c c))cc )c c c  c >* c c c ))c c )*?c c c  )c c c > 

c c " c ?c c 5 c % c  c "))c  c

 c c c  )c c / c c c  )c c ))c c  )c c  c  c .c c  )c "))c c c c >c c )c  c c 

c ))c c  )?c "))" "c > !?c  c ) c c c 5 c % c c c c  c c c  )c * *c   ccc* *ccugyanannakcc c ")"c c  c c c c c c c c c 5 c -c c c c c c  c  c c .c  )c c c c  c c "))c 5 c % c >*1*?c

 c c c c )c " c )c  c  c )c c c

 c c cc  cc cccc c c8cc c c h3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT " 9c c 5 c % c c +c c c+c ))c c c / c c / c  c c  c c cc c ) c>*c / *?cc c c cc  )ccc  c cc c  )cc c c c  c  c )c c  c ) " c c c "c

 )c c "c  c c c c c )c c c c

 c c c 5 c % c c  c +c c c +c "))c  c c c c 5 c % c )c "c  c egyĂźttesenc c c  c c c  c  c c cc c c5 c- c c c c cccaz idĹ&#x2018; csak a lineĂĄris idĹ&#x2018; s kjĂĄĂłl lĂĄtszik ilyen hĂĄlĂłszernek c c ; c cc c c c  cc+cc c c+c ccK  c

cc/ c " cc c cc c" c ))c c "))c  c" c c c c "" c *  *c c  c 9c  c c c c c @ c 

c c c c  c  c c  c c c c c  c ) c  c c c @ c

) cc c ))c  c c ) cc c ))c c

c c 5 c  c c "))c c c c ) c c c c  c c c !" c6 cccciĂĄs ĂŠrteleienccc5 c-c )c c c % c c 

 c c  c ))c c c /c c  c c c )c  c c c  c c ))c  cfejlĹ&#x2018;djenekc Ec c c c 5 c % c c c c  c c **+ c " !"c c .c c c c) c*)) c *c

8'!)*c)*c<0=39#)*c c c )c  c c c  c c c c c c "c c @ c +cc c  Hc=c cc ccc c c /))c c  c 

 c c c c c )c ))c c c c - c c c 9c c c c c  c c c  c 5 c c c c ) c c c c  c c ) c @ c c  c c c Hc 8 c c c ) c c c c c  c c  c c ) Ac ;c c "c )c c c .c  c c c c c c c c ) c .c c c c c  Hc @ c c c c c =c c c  c 

c c  / c c 

c

c) c c>" ?c c

 c ccc) c c cccc c c  c

c c c )c c c cc) c

c c " c c c c = c c c " c c c c cc  c c 0  c c )c ) c  )c c c  c ) c cc c c cc c  c) c)c" c c +c " ) c c   c c c c c c  c  c ccc ) c cc  c cc cc c c cc c c c ) c " !"c c ; c  c c c " c  c c c **+c c c c  c c c c  c c cc ) c"" c !"c cc c c c  c  c c c c = c  c c c c c c  N c >c c ?c c )c c c c c c )c h$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c c c  c c  N c " c  )c ) c c c c c c ))c  c c  N c c c c c ))c !c  N c c c)c c c c  cc c ))c c c c c c c c )c " c c c c  N c  ) A dĂśntĂŠs szaad, iert nei a tudaton k vĂźl, hanei azon elĂźl szĂźletik.c c c  cc" c c c c  cc  cc" c cc c c c c  cccc cc c" )c ccc c c c c c  c c  ) c c c c c c  c c " c  c c 

c c  c c c c c c  c c c c  ) c c c c DĂśntĂŠseinket nei "a csillagok" hatĂĄrozzĂĄk ieg!c

"#+!<$2%&1:c0'!-!&*$1c)*c!)2-#9A*!2"1!C2+c1638'>8.9c*.-'!010'c c 

+ / c cc c" c  cc c cc )

c c 

c = c c  c c * c c  c  *c c >c c " c*%K0%c1;c@BV-*cc ?c c c  c c c c c  c ciic c c lineĂĄris idĹ&#x2018;en lĂŠtezĹ&#x2018; hĂĄroidiienziĂłsc c "c " c  c  c  9cc  c c  c c c c  c c = c c c c  c c c  c  c " c> cc + c ?cB" c /c ieiĂłria c cc c c c c 

c )c c  c "chĂĄroidiienziĂłs entitĂĄssĂĄc c ccc c )c cc* c 

*c c cc cc * *c c " c c c c " c c c c " c c >c ?c c " c * c 

*c  c @ c c  c  c  c * *+cc))c cc c c * cc ) c cc cc c c" "

cc))cc"cc c cc  c c " c *c c c c c c  c c " c  c @ )c " c " c c

c casztrĂĄlis s k tehĂĄt szintĂŠn hĂĄroidiienziĂłs, c cc" " cc  c c)cc )) c  )c c c 

c c ca NagyidĹ&#x2018;vel alkot egysĂŠges tĂŠridĹ&#x2018;tc c c c *  c )c  *c  c  c c ))c c c " cctudatforia c c 9cc c cc c c* *c c c  c cc c c )cc @ )c cc c )) c c c>#+$?ccc  c  c ! c c 

 c c c @ )c /c c c "c c c c c  c c c c c  c c c &c c  c /c c c 5 c-c/c  cc5 c% cc/c cc6c c c c c  c  c "c c  c  c " c = c  c  c c c c= c c  c c "c c c 6c"cc Ac c c

h&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c ccc

c > ?c c c c c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c '' c c cc 8c '( c ,c cc c 

c 

c 5 c 7c c hc cc c &c c 'c cc c  ccccc 9c6ccc 5 c c c c  9c5 c $c c 

c c 8c 3c c c c c c 

c>?c @c #c c 

c c c c c  c c c c 9c cc @c c c c  9c  c ,c c  c c 8c hc c  c c c  cc c 

c 

c 'c c  c c (c c c c c 

c c c =  c c c 

c  c c c c ) cc c c c c  c c  c   c c c c  c c c c 

)c c c c c  c >c * *?c @c  c "c c c c c  c  Ac .c cc  c )c  c ccc  c c  c8cc  c c c c c c 5 c % c c c c c c c  c .c c c  c  c  c c  c c c c c  c  c ))c .c ) c c  c c "))" c c  c 6 c c ))c c  c c  c c c c c c  c c ))c  c " !c cc))cc c cc c c c  c c c c  c 9c c ))c c ))cc c c ")"c  c c c  c  c  c  c  c 

c c  c   c c /c c c )c c /))c c c = c  c  c  Rc c  c  / c c c 

c  c  c c c  c )c **c  ccc  c c c c   c  c c c c * *c c c ))c  c c  c  c < )c c  c  c  c  c c c 

 c  c c c  c  c c c c c c c c c  c "cc@ c c c 5 c % c c  c c c c .c "))c  c c c c "))c c >*c c ") *?c  c  c c 5 c % c c "))c

 c c c +c  c  c c c c c c c c c 5 c % c "" c c  c c  c >c  c  c c  c  c ?c= ccc cc c cc))c h7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT % c  c c  c c c 

c  c )c  c c c cc c c  c c c ccc c c c c c c ; c c c  c  c ))+ " ))c c c c ) c c "cc ccccĂśsszes inkarnĂĄciĂłnkc ccc cegy olygĂłhoz kĂśtĂśttc.c c cc c c c c Ac

c :c c  c  c c c )c "

c c " " c c c c  c c c c  c  c c ))c ) c c ) c c  c c c  c c 

 c " " c  c ) cc c  cc c

c c cc: cc  ccc c  c c c  c iindenki iĂĄsiilyen, ezĂŠrt iindenkinek iĂĄs a kariavonulata isc c c @ c c : c c c  c  c  c c 8 c c c = c c K c c c  Ac c = c6"c c9c cc" c c> c ?c = c"9c cc c  c) c>) c ?c = cS c c9c cc  c c c> ?c S c= c c9c c  c )c c>)"c ?c S c"9c  c)"c) c>)"c

?c S c; c c9c  c c)" c" c) c>?c ; cS c c9c " c c c  c c> "c ?c ; c"9c " c c c cc>  "?c ; cK c c9c " c c/cc  cc> "+ ?c K c; c c9c/c  cc c c> c ?c K c"9c

c " cc/cc) c> c "?c K c@ c c9cc  c " c c ) ))c cc c

c c  c c c  c c "c c c c  c +c c c 5 c % c +c c "c ))c c  c c  c c c+c c c c 8 )c c ) c c c ) c " c c )c c 

c  c c  c c c c c c c ! c c c  c  c cccc" " c c c cc 

c c)"c cc c c

c .c cc c c cc c c/c cccc**+cc c !"c c c  c c = c  c c c c c c))cc* )*c c *c c c c c  / *c c )ccc@ 

c c@ cc %/ c c c %/ c c K  cc c / c**cc c c  9c c c ) c  c " c c  / c c ))c c  c c c ))c c ))c  c c   c  c c cc ccc c c . c c c c  c c )c c c c c  c c c 

 c )c c c c c / c  c c  c c c c "))c  c! c"cc ccc/c c  c c "c )c c c))c  c c cc ) cc= c cc c cc

c ,(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c c " ))c c c c c cc " c c c c c c 5 cc c cc  cc"Hc

c "))c c c  c= cc c  c ) c c  c /c 

c c c  c c ))c c

 c c c c c /c ! c c c c c )c cc c c c c cc c;c c c)) c cc* *cc**c cc* *c c c  c c 0 c c cc 9c c #-%0'.-/ c  c c c ) c  c >c )c c c " c  c )) c c c ?Gc *41 c  c  c " c c c c c c c ""c  c cc""c  c )c Gc )) c )c c cc

 Gc *.-'! c cc c cc c c c )) c ) )c  c  c  c c "c c *. c  *c  c >$0?c  c )c  c c *. c @  c c c 5" c K  *c  c >$VKW2K?c c   c c c c  / c c ))c  c c " c c c  / c c +"2+c2)!0Bc Dc*41c03%)30!c *.-'!cEFGc EFH Gc >"##,-*!+c !"#+!*.-'!c c>&4hH?c ',c9c- c $c c--c 5" cK  c c >h?c 'hc9c- c $c c-c @  c c >h'+h,?c ''cc 3c 

c K  c c >h(?c '(c9c c 3c c K  c c >'$+'7?c 7cc #c 

c V c c >'3?c &c9c c #c c V c c >',+'#?c $cc c 

c @ c c >'h?c 3c9c) c c c @ c c 7+''c #c9c 

c ,c 

c ) c +c &c c9c  c ,c c ) c 7c #+$c ,c9c c hc 

c * *c &c c hc9c c hc c * *c $c '+,c 'c9c  c 'c 

c **c 3c (c (c9cc 'c c **c '+# c c  c " 9c c c',cc cc'c c  ccchc c cc ccc>) ?cc>c*6* + )?ccc  c"" cc )c c c *. c  *c  c 

 c c c c hc  )c c >c 'c  c c **?c c c

 c"" cc,c )cc+3c )cc ))cc cc$c cc *- cM * c*. c@  ccc5" cK  *c c

 ccK  cc c  c c c c @  c - c c  c  c c c - c cc5" cK  c " c cccc  c c 

,'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

)2c)*c-#9*!2"1!C2+c1638'>8.9c*.-'!010' c c c )c c )  c c *c  *c  c .c c  c

 c c c c c c c c c c ) c c c c c c  c c *c *c c c **c c c c c c "c /))c c /))c  c cc c5")cc c c !))c c c*))c c)*c c cc  c c = c c  c  c c c c c c c c c c c c c "  c Aiikor Ăşj tĂŠrdiienziĂłk keletkeznek, azok ugyan tĂś tudattartaliat sr tenek iaguka, de a lĂŠts kokon ĂśsszekapcsolĂłdĂł diienziĂłk szĂĄia iindig hĂĄroi iarad. .c c c c  c c c c c ))c c  c c c *"! !"*c c c c c c c c c c c c c @ )ccc cc cc cc c cc  c c 9c 4 c c   c  c c c   c c5 c-)cc 

c c ))c  c c c5 c% c) c0 c- c )cc" c  c 9c *J c c c " )c c c  c c c c c c c  c ")"))c 

c c  c c c c c c c c "" c c c c c ccc c) c

ccc !cc6c *c c 6 c c c c  c c c **c c c 6" c " c  9c *- c c c 6)c  c) A*c .c cc HcIccc c )c c c c c! !" c"c

c 8 ccc ccc c c c cc cc c ! ccc c c c )c ! !" c "c - c c c  c ))c c c  c )c c c ) c - c c "))c / c  c  c c c ) c c c c  c c c c )c c c " ) 

c cc *% *c   c  c c cc c ccc 

c  c c"" cc c c c  c c 5 c % c c c  c )c c  c c  c c  c  c c 

c c  c c c; cc c 9c  ccc )c " c c c c   c c c c 5 c % c c ))c c  c c c c  c c c c c " cc caz egyes civilizĂĄciĂłkat egyidĹ&#x2018;en lĂĄtjac !" cc c/c c c c c c c c c ))c c c  c c ))c " c ) c c cc 

c )c A lineĂĄris idĹ&#x2018;c" c)ca legiagasa szinten fekvĹ&#x2018; tudatforiĂĄhoz tartozikc % c c 

c ccc cc  c c  c c c c )cc" " c)cc c c  ccc cc cc/c  c cc c  cLĂĄthatĂł, ahogy a tudat iegosztottsĂĄga csĂśkken, Ăşgy az idĹ&#x2018; de a tĂŠr is egyre egyszerĂŠ vĂĄlik. c

c!"#+!<$2%&1c<0=39#)*0:c0'!-!&*$1c c c c "  c c  c  c c c - c c  c  c  c c" c c c  c c c c/ c ,hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT cc  c5 c cc5 c% c c  c  c c c cc5 c cc c  cc c c  c c c 5 c% c c )c c c ))c cc c 9c c c c 6J;ECCc%K0%6MB=<5c1;c@%-%<;M5c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; c  cc c c  cOc5 c% c cc Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; c  cc c c c c ccc'ccchccc,cc  c c c c ))c cc cc  ccc  ccc ) c  c c cc"  cccc cc 

c cc c cc )c c  c >* *?c c  c "c c c c c c c  c c c ))c 5 c % c c " c )c c  c  c " c c c c c 5 c % c c c c c ))c  !c  c >c  c  c  ?cc ))c  c c cc c 8 c c Ac  c   c c c 

 c  c c  c c " )c  c c .c c  c c 

 c c  c c c  c ) c " c c c c  c  c  c )c c c " c c c c " )c cccc ) cc cc c cc  c c)cc)! c" c c  c c ) c ))c c )c  c c 

 c  c  c c ) c c c c   cc c cc  c c cc )c c c ))c ))c c c c  c c  c 

 c c c c c  c  cc ) c cc c c c )cc c c c c 

c c c c c " c )!" c " c c ) c " c c c ))c cc

c ; c c c " c c c 9c *c ) c c c c c  c c c c cc c c c c c c / *c c **c c c 5 c c c c c c c )) c  ))c  c c c c  c c 5 c % c  c c )c c  c  c  c c >@ c c /c c c c 6" c c c c c A?c c :c c c  c c  cc"cc cc cc c c cc"c c ) c  c "c c c 9c */c c c  c c c c c c  c ")c) c*c8 )cc ccc c ccc c c ccc c cc) c c cc5 c% c c   c

c c ) cccc c c c cc  cc c c - c c c 5 c % c ) c c

cc c!c)c c ) c cc c c cc c c c " "c  9c *   c c - A*c c c 9c *" c  c cc% c> 9c- ?c  Acc c c"))ccc ccc  c c cc) cc" c c cC ) cc c c*  ek*+ c c cc*% *cc" ccc cc  c c  c c c c c c "   c  c c *c > ?c *c - c c

,,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c 9c cccc- c% c 9cc ))c ccc c c  c  c c *% *c c c *% *c )c c 8 !c c c @VX0-5c 6SL%ccc cc)) c c"" c c c < c c c N  cc cc)) c )Ac 'c*K c%  A*c> 9c- c c ? c hc*=c  ccI *c> 9c5 c% ?c ,c*c6cc *c> 9c5 c% ?c c." c c 9c*8 cc c c ccc A*c> 9c5 c% ?c >cc  cc5 c% c*)c c"*A?c

#9c)*c1+2%+c1+?;*$3+!+ c c c )c c c c  c idĹ&#x2018;zĂĄrc c &+ c kariazĂĄrc c c c  cc )cc 

c cc ccc> ?c c c c@ c c cc c c c c cc&c )cc c c cc5 c - cc c+cc "c c+cc c  c c !c c c c c " "c  )c ; N5 c  c c c )c  c c )c c) cc cc c c ) c cccc c"" c " c c=  ccc c c)c c ccc**c cc c cc5 c% ccc c" c !c  c c c c c c c " c c  ) c " c c 8 c c Ac c  c c c )c  c  c  c c c c c c ccc c")c)" c ))c c c+c) c /ccc cc+c c c ) c c ) c "  c c )c c c .c c c c "  9c * c c c c c /c  c  c  c *c c " c )c/ c cc c ))cc c 

c) c c)c c 9c*Fc c c c  c ""c c c c c  c c c c *  *c c *c c 5 c % c)c ")) c c c c c cc 9c*cc cc c c c c cc) c  cc" c )c c c c/ c c c cc ccc c c  c P  Qc )c c " c c c ) c c c " c c  cc c *cc

c c c c c c cc c c cLegfelĂźlrĹ&#x2018;l nĂŠzve nincs vĂŠtsĂŠg. Aiit az alsĂł szinteken vĂŠtsĂŠgnek lĂĄtnak, az aĂłl kĂśvetkezik, hogy a tudat iegosztott. c c 8c " ")c c c c 

c c c c c c * c c c c c c c c c c c  c c c c " *c c c  c c c c  c ! 9c c c c c  cFcc cc* c ) *c c

c c  c ) c c c ))c c c c  c c c ))c  c c   c c c c c c c c c c ccc c1 c cc cc  ) c" c +c) cc c c cc % c  c+cc cc c))cc )c c 6 c c c c )"c  9c *c c c c c c  9c c )c c ) cc) ccc/ccc c c c c cc)c c  c c/ccccc cccc c  c *c

,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c c )) c  c c c c idĹ&#x2018;kapuc c c c ) c c ) c c c c c c c *  *c c c ) c c c c c c >" ?c  )c c ) c c c c c"" c ) c " c cc5 c% c c c" c c 1 c c c c c c c * *c c c *  *c c c c * *c  c  c  c  c 9c *c c c c c  *cc cc  c ccc cccc c" c c  ccc* *c cc*  *cc" c c c  c  cc))c )cc" c6 cc 9cc ))c  c c  c " c "c c ))c c  c c c *

 *c c "" c c c cc  cc c c  c  c c c c 9c "  c c   c = c c cc c= cc  ccc  c c))c c )cc cc cc c  cc ccc c

UcUcU

,#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c

 cc c c c c c c c ))cc )cc c 

 cc c ccc c"" c c c " c c c c c ))c c c +  c ) /c ) cc c))c c )c )c c c  c)c  c c  c ! c c  c c  c c c c  c  )cc  cc c c c) c"cc c" c c Ac c c )c c c c  c c ))c c )c c )) c c c cc  c cc )) cc c  c c c

.c-#9.&2c c c )c c c c c c c c c c c   c c  c cc c  c c ccc c !c  c c ))c cc c  c> )c  ?c )ccc c  c c +c *c c  *c c +c  )c + c ) c )c c N

c !c )c c c ")"c )c ))c c )c c c ) c c c )c c c c c c *  *c c c c ) c c  c c c c )c c  c c c  9c c 

c   c c  c c c " c c c c  c ) c B c ))c c " 9c c c c c #-*.,+2%$'-1"*c c c ,+2%$'-1"*c c c c <)'(*.8B01c c c c <)'(*.8B01c c c c c c c c c c c c c c c c c c ccccccDc c c cc8Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;+c10!!0*A,&2%+*c c c c c c c cc ÂŽ c c cc Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; $*.!&*c c c c c c cc c c

Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; +3+?=+c <)'(*.8BÂŽ Â&#x201D;ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c 029**)B0c ÂŤc c  c c 3c 4 c E$2>-*GÂŽ ÂŽ ÂŤÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c c c c c c c &c 'hc 4 c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c Ă&#x153; c c"c cc10!!0*A,&2%+*c$*.!&*c c" c= c cc + c c "" Hc: )c c" cc c%Y c2 c ) cc  9c Ă&#x153;

ÂŽ ,3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c c c c * *c c c c c* *c  ccc% c c c c c c c  c c  cA KettĹ&#x2018;t, az ellentĂŠt, a polaritĂĄs jelleizic c  c c cc )) )c?$3&2-*cc c= cc c egy c * *c c kettes osztĂĄssal - aiennyien az egyik fĂŠl a iĂĄsikat kĂźlsĹ&#x2018; jelensĂŠgnek fogja fel lĂŠtrejĂśn az ojektui ĂŠs a szujektui kĂźlĂśnvĂĄlĂĄsa c c c c " c c c  cc c )ccc )) c cc c .c c c )c c c 5 )c . Hc @ c c ))c c )  Ac c c

)c c c c c c )c c c " c cEgĂŠsz visszatĂźkrĂśzĹ&#x2018;dĂŠsĂŠtc c c )c c c c c )c c c c c  c c " )Gc c c c  c cvisszatĂźkrĂśzĹ&#x2018;dik.c>8 c c" )c )cc/))c%Y c2 c ) c ? % c a tĂźkĂśrkĂŠpen iaga a visszatĂźkrĂśzĹ&#x2018;dĂŠs is visszatĂźkrĂśzĹ&#x2018;dik... Ez egy vĂŠgtelen sor. c 6 c c c  c ;  c c c %Y c 2 c ) c c c   c ) c c c c c  c c ; c c c >c c c  " /c cc c c ?cc6 /c5 c " c c ctĂźkĂśrkĂŠpec c c 

c  )cM

c- cc. c cc  )cc  + 4+ c cc c ;  c c   c c >c  c c c  c c c 4c c 

 c cc cc   c cc*/c *c ?c

c c c " c c c  c  c c c c c  c c  c c c )ccc5 cc  cc

 cc  c c c  egy/ c c A hĂĄriatc c ) a tiszta hariĂłnia jelleizic c c  c c cc )) )c,+2%$'-1"*cc c6 c ))c c Ac8c cc5 c cc. Acc5 )c/ccccc " c " c ccc " c cc c  c c )c c ")" egy c c c * /*c  c " c )c egy 9c c c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ EIGc c EIGÂŽ

ÂŽ

ÂŽÂŽ ÂŽ

c

ccc c

!7.c cc3050B9 ccc c c ccc cccccccccc

ÂŽ ÂŽ

c cc cccccccccc

 <83#c cc54.c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ EAGc c cEAGÂŽ c c c  c c caz alkotĂłeleiek iindegyike, a iost szĂŠtvĂĄltak is kĂśzvetlen kapcsolatan iaradtakc >c Rc !c c Rc c c +c c c+c "c c ?c c c c c c c c )) )c !)21)?.9c !2+'*.<$2%&;-/c c % c  c   c c 6 c c c c tĂźkĂśrkĂŠpi jellegĂŠt, tengelyes sziiietriĂĄjĂĄtAc A tĂŠrc " c !c c c )c lĂĄtszĂłlagos, virtuĂĄlisc  )c c  c c c " c c cc " c c k vĂźl esĹ&#x2018;ccc9cc) c cc) c"" c c ")c c "cc* *ccc*) *c c c c . c  c c c "))c c c c c c c c )) c "c c c  9c

ÂŽ

ÂŽ ÂŽ ÂŽ

,$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c 1+2#-'&3-* !<-J!5&3!$./c 1+2#-'&3-* !<-J!5&3!$./c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; c cc ÂŽ Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŽ ÂŽ c cc c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; c c 1+2#-'&3-* !<-J!5&3!$./cc c c c .c c c Hc "Jaj, csak nehogy elszakadjunk egyiĂĄstĂłl!"c +c c c  cc"Csak Ăşgy, hogy iinden a Tudaton elĂźl iaradjon" +ccc) cIc c c  c c c Egy)c c c c c c c c =") + cc  c5 ccc)) c 9c c c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c c 1+2#-'&3-*c c c <-Jc c c c 5&3!$./c c ccc4c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ÂŽ c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ 4c 1+2#-'&3-*c c c <-Jc c c c 5&3!$./c c cccc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c c c = c  c ccc c c'&(T+ccc"cc c Ac ccc4cccccc c )c Bc "c c c c Ac  !c =") + c c 8c c c c c +++++++c c Ac : ))c c * *c c cc  cccc ))Acc ccc 9c c c

ÂŽ

ÂŽÂŽ ÂŽÂŽ ÂŽ

c

ccc c c

ÂŽ

ÂŽÂŽ ÂŽÂŽ c

cc

c

ccc cccccccccc

ÂŽ ÂŽ

1+2#-'&3-*c c ccc c c

<-Jccc5&3!$./ c c cccccccccc

5&3!$./Kc

<-JKcc1+2#-'&3-*Kc

c

c c Fc *Egy)c  *c  c " c c c c c c c c c c  c c c  Y+c c c c c c "  c c  )c c eseiĂŠnyek egyiĂĄsutĂĄnisĂĄgĂĄt c  c Ezzel iegszĂźletett az idĹ&#x2018;.c c c c )) c " c c c c c " c )c *

*c  c c c  )c c  egy c  c c  c +c c c c c ) c c c  c c c egyes alkotĂłeleiek elkerĂźlnek egyiĂĄs iellĹ&#x2018;l, ugyanakkor ugyanazon lĂĄncon, szekvenciĂĄn elĂźl iaradnak.c c c cc cc )) )c-#91)?.9c!2+'*.<$2%&;-/c c -c  c c c 6 c c c  c c kĂśzĂŠpponti sziiietriĂĄjĂĄtAc Az idĹ&#x2018; c c c+cc Egyc  c c+cszintĂŠn lĂĄtszĂłlagos, virtuĂĄliscc c ,&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c " c c c c 

 c   9c c cc" cc cccc c c c c ccc )) c c c c c= c c c egy

c c c c c " c c c c cc c c c c c / c c c c c c c c c " c "c c Mc ")c c  )c ccc" c  ccc cc cc  " ccccc"c c )ccc" c c

c c c c c c " c c ) c c rajta k vĂźlĂĄllĂłnak (tĂŠr) vĂŠlt eseiĂŠnyek (idĹ&#x2018;)c  c c c  " c c vĂŠlt k vĂźlĂĄllĂłsĂĄg eseiĂŠnyek egyiĂĄsutĂĄnisĂĄgĂĄan valĂł iegjelenĂŠse vezet ac ! lĂŠtesĂźlĂŠsĂŠhez, aielyet fentrĹ&#x2018;l az alacsonyaan fekvĹ&#x2018; ok okozati s k felĂŠ tekintve ! !! c c fizikai s k felĂŠ tekintve kariikus eseiĂŠnyek isiĂŠtlĹ&#x2018;dĂŠsĂŠen lĂĄtunk iegnyilvĂĄnulni. c c J c c c c c . ) c c = c c c c c c ) c Ac % c  9c c c c c $3#L+?c c c $3#c ÂŽ cc+?c c c c c c 021"2c c021"2c c ÂŽ ÂŽ ÂŽ cc021"2c c c c c c M)'"*.c M)'"*.c ÂŽÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ccM)'"*.c c c c ÂŽ ÂŽÂŽ ÂŽÂŽ ÂŽÂŽ c c c +2*c +2*c ÂŽÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ cc+2*c c c c c c "?-!02c cc"?-!02c c ÂŽ ÂŽ ÂŽ cc"?-!02c c c c c c .+!"2'"*.c ccccccc .+!"2'"*.c ÂŽ cc .+!"2'"*.c c c -c  9c Ă&#x153; Ă&#x153; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c

c

Ic

Ac

Ic

Ac

Ic

c Ac

cc

4c

c 1+2#-'&3-*c <-Jc 5&3!$./c 1+2#-'&3-*c <-Jc c 5&3!$./c c !c "c c c !c c "c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c c c !c "c c c c c 1+2#-'&3-*c <-Jc 5&3!$./c 1+2#-'&3-*c <-Jc c 5&3!$./c

4c

Ic

Ac

Ic

Ac

Ic

c Ac

cc

c

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c c c c c  c"c! !cc cc)cc)) 9c +c c * *c c c * *c  " c  egy )c  c >c Rc c +c 

c c )) c c cc  c/ c A?9c c

,7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c

ÂŽ

c c +c c * !++"+*c )c  c )c c c c c c >R?c c c>+?c c " c9c c c c wĂ&#x153;!7.c c <83#c 8c Ă&#x153; *.&2+.Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; ccccc'0#50*c c Ă&#x153;3050B9c c 54.c c c c +cc ) c) c )cc  cc>ccccc ?c c egy)c c = c c c"ccc c c cc+++++++cc cc Ac c 6 c cc  9c c +c c  c c / c " c egy c c c >c !c c c c c "c c c ?Gc +ccc ) c c

)ccc c chc,cc3c&c'hc c + c cc cc c / ccc c cc c  c ) c c cc%  c ) cc c ) c cc " c /c c c + c 

 c 

c  c )c c  ))c c " )c c - c " " c c +c  c c c  c c c  c c  c c )) c c c  c / c %c c 

c c c c c  c c )c"c c cc%Y c2 c ) c c

c c c c c c  c c c c c  c cc c )c c c " ccc cc c  cc c c c c c c ")"c c +c c c ")) c c *  *c +c  c c  c  c  c c  c c c ))c  c *  *c c c "" c  c >c c *  *?c  c c +c  c  )c c+c c c c J c c 

 c  c c  c c  c c c c c  c c c 

 c c 9cc  ccc  c )c c cc

c .c0'02B-+c!0,&!c+.c039>>-c!2+'*.<$2%&;-/*c<$3(+%+!$1c1850!10.%)'(0:c)*c0B(>0'c=030'!-c+c *.-'!01c 18.8!!-c 18.3010#)*!c -*c ))c c )c c c c  c " c  c   cc c c c

(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

.c+'(+Bc c c  cc  cc cc ))c  c=cc"" ccc c  c>c) c

?c)c

 c c cc ))c c c ))c   cc cc c !cc c ))c c  c  cc  cc cc )c c c*  *cc c c c cc)) c c))c c> ?c cccc c c c  c ccc !c c c cc" cc c c ; c c  ccc ) c

cc c c !cc cc c ccc c c c "  c c c c c c c c  c c c  c c c > c  c c c ?c c " " c c c c c c= c  cc " c c % c +c c c c  c c  !c +c c c c c c c c c ) c  c c c c

c c  c c c c / c  c c c  c < c 

 c * c c *c c c c c !c c c ) c c c ))c 9c c c )c c c c % )c .c c c )c c c ccc c cc c  c cc% )c)cc c c  c  c c c c %  c c c c c 

 c  c c ) c c% c/ c" cc c c c c c c>* *?c c>c  c  ?cc c" ccc c c c c c c  c c * *c c  c c c c  c c ) c c c c c c  c / ) c c  c c c c *"c =*c c c !c c c c c " c ) c c c )c c c  c 

c c  c ) c c c )c c c c c c c c c  c c c Az anyagc c c c c c  c c  )c c c ccsak egy felsĹ&#x2018; szinten elhelyezkedĹ&#x2018; tudat ĂĄltal nyer annak iegfelelĹ&#x2018; ĂŠrteliezĂŠst: vagyis az anyag ĂŠppĂşgy lĂĄtszĂłlagos, virtuĂĄlis, iint a tĂŠr ĂŠs az idĹ&#x2018; c c c c c  c  c ccc c  cc c  c c " +) c c"ccc c ccc )c)  c cc ccc "9c c c c  )c ) c  c "" c c c c c c c" cc c c  c 

c c ) c * *c c c  c  c /c cc c c ccc c c cc cc c cc cc  c c ! c+c c !" Ac c " ))c c  c c c * *c c c *) *c " c c c c )c  c c c c c c  c c c c c  c c . c c c c ) c c c  c " c .c c "c c c  c c c c c c c c ) Hc *5 c c c c ) *c +c c c c 9c c" c cc

'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c#02)1*.8B7:c+c1$%?30Jc*.<)2-1"*c)*c+c*.01!$2$*c!)2 c c c c c cc cc  9cc c c c ccc  c c c cccc "cc* ccc) *cc) ccc ) c "c c c c " c c c  c )c c  ccc )c )) c cc.cccccc cc" c   c c c c  c+c !"#+!-c ,-&'($**&Bc egyc #-%0'.-/c %0B=030')*)!c =030'!-c  )c c 

c c c c )c c c " c c c c c " c c ck vĂźl esĹ&#x2018;, tĹ&#x2018;le fĂźggetlenccc9cc) ccc) c "" c c ")c c * *c c c *) *c c  c c !$5&>>-c !)2#-%0'.-/1c 5+3+%-'!c +.c -#9c %0B=030')*)!c 020#%)'(0.-c c  c  c c c c  c  c c c c c = c c  c c 

)c %02930B0*c c c c "!c c c c c ))c " c c c  c  c )c " c  c c c c c cc ))c cc  c Acc  c *  c *c*)c *c c 

cc  c) ccc) c c " c c >* c c c c ) *c ?c c c c c " c " ) c c1$%?30Jc *.<)2-1"*c !)2c c c c 4c 

c c ))c c c )

c c - c c c c )c c " c c c c c c c  c c c ccc> ?ccc c  c> ?c c cc c c c  c c c c " )c /c c c !c c c c  c "" cc  cc cc" c  ccA koiplex szfĂŠrikus tĂŠr az idĹ&#x2018;tlensĂŠget, a puszta lĂŠtet iutatjac c ) c c c c c  c c c c c "c" " c> / ) c cc") c c "? c c c 4c

c cc)/ cccc*- *c c) cc" )cc " " c cc ")"chc,cc3c   c c c c cc Ăśsszetettc 

c c c Ăśsszetettc c c c )c c c  c c )cc c c c >?c  c ccc c cc ccc >*- *?c c c c c c c  c ) c c 

c c )c c c )c c 4c 

c 

cc c )cc ccc c cF9cc cc c c )c  cc"c cc c  c cc c/c cc c c c c c c c c c c c c c c c c )/c c )))c c c c c)c  cc cc cc  cc)cc c c c c c  c c " )c c   c :c  c c cc**c) c c c )c!c" ) c c c* c  *c cc c" )c c 4c

c 

c c c c c  )c c c+c c  c " c c c+c )c c c ,&2$%#-%0'.-/*c #02)1*.8B7c !)2)c c c c "c ) c c )) c c9c Ă&#x153; Ă&#x153;

hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x2022;c cc c 9c c c c c c c c Ă&#x2022;c ccc ccccccccccccc*.">=01!"%cccccĂ&#x161;ÂŽ ÂŽ Ă&#x2022;ÂŽ Ă&#x161;c $>=01!"%c c c c c c Ă&#x2022;c ccc c c c c c c Ă&#x2022;ccc ccccc  c  9c 

c c c J ccc c  c c /cc) cc* *cc) cc

ccc

c" c ccc cc) ccc) c"""c " c  c c c ) c c c *kĂŠp*c c ) c c )c c )c c c  c c c kĂŠp c * 

)*c c c cc c  )cc c c

)c " c c cc c c c c c cc cc 

) cc c  )c c fĂźggetlenc  c c c c ) c fĂźggetlenc c c c c = c c c 4c 

c )c c  c   c c c c c c  c c c  c c" ) c  c c c c c cc c c cc c c c c cc c ccelkĂŠpzelĂŠs cc c  c " "c  c c c  c c c c )c c c c c c Ac c c )c c" cc) ccc/c ! c cc c 9c c c* *cc cc) c c c 

  cc* *c c " cc c))cc )cc ""c c c c c c)cc c c  cc c

c c ) c c )) c c  c ")" c 9c c  c c "c " " c   c c" c cc  cc c cc 

  c c Nc A hĂĄroi tĂŠrdiienziĂł egy ĂŠrzĂŠkelĂŠsi sajĂĄtossĂĄg, ielynek oka a tudatan keresendĹ&#x2018;cc c" " c c c c c cc cc  c  c c c c  c

 )c ccc c cc c 9ccccc%  c : c = c c  c ")"c  c c c  c c c c " c c c c c c c c c c c "!c c c * *c c  c c cFc)  c ccc )c c c  )c c  c c 7(T+c " c c * c c *c "c c c c  c c c )c c 7(T+c ")c c c 8 )c )c c ccc))c cc c 9cc* c c *cc cc c  c c c c c c c c  c c c c  c c  )c c c c  c c  c c

c c + c c )c c "))c  c c c cc "!c )c 6 c c c  c c c >" c c )?c  c "!c  c c   c c c c  c c )c )c c  c c   c "!c c c c c )cc c c c c c c c c c  c  c c +c )c c % c )c " c  c c c c folyaiatc  c +c c  c c c  c" " cc" " cc ccc c )c c )cccc c c c c c c>"?  c c* / *c  c  c c c cc c c c c ,c


A téridő kulcsa: A TUDAT c "!c )c" )c)/ c )c c

c cc  cc  ) c c= cc 

)c cc c ccc c c  c /c c c c c  )c c c  c  c cc "c" " c c" c cc cc c* *c" " c c  c  c c :c c  c c c c

c c c  c c  c c c c  c ) c c c  c c c  c c c "!c c c c " c ) c c  c " c   c  c cc ) c c c c c c c c  c c c c cc )

c Ac-  cc c  cc c cc "!c cc cc c c cc

 c c c c c  c " c c c c >: ))c +c c c ccJ;Ec6SL%)c  c+c cc ))cc c c*c *cc c c  ?c c c  c  c  c )c c c  c )) c ccc c c  c cc c )) c  c c c" cc  cc ))cc c c c c  c 

c c =<;M0-5c 6SL%)c c c c c c c c c c  c  c c c cc c cc ccc c  c " cc )c c ")"c 

c  / c c c ")"c  c"" c  c c c cJ ))c cc

$'#-;-$'&3&*$1c cJ;Ec6SL%)c c  ccc c ")"c   c " c "c c c c  c c c  )c c  c  c c  c c cc  c c  cc c cc c c c c c  cc* ))c !c *c" cc")c cc c )c c )c c c c ))c c ))c c)c" c)cc  ccc c" ))cc 9c c c cc c c c c c ®

 c" c c c c cOO OOOOc c c wcc))c  c c ® c ccc )) c c Ü Ü Ü ® ® ®c 

 cc cc))c c c c Ü ÅÜÜ c )) c c Ü Ü Ü Ü Ü c c cc))c  c> ?c c c Ü ðÜ ÜÜ )) c c c c c +++++++++ +c  cc c c c c c c " c> ?c c c c cOO OOOOc c c wcc  c c c Ü ® ÜÜ c Ü Ü Ü ® ® ®c  cc cc c c c Ü Å® ® c Ü Ü Ü Ü Ü c c cc  c> ?c c c Ü ð ÜÜ  Üc c c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c  c  c c c c 0B(-#0=7*)B-c <03!)!03c c  c c c c c " c )c c c >c 

 c ?c c c )c c c c c c>c  c ?cc )c

ccc )c c " c c  c c c c  c !c c c c cc c c

c  c  c c c c   c ) c c c  c c  cc cc  c> ?c  cc.cc  c cc cc c c

c)c>c  c c cc c c ccc c cc "c c c c c c )c c c c  c c "c cc c !ccc ?c c c  )c  c c  c "c .c c c @c > ?c Nc c = c >?c c 8c > ?c Nc c @ c > ?c  c c : c >c c c )?cc )c c )cc c  c c c / c c c "c **c c " c c c c " c *5 cc)

ccc *+c cc c@ c"!cc c c  c

c c c "c  c c c c c  c c c c c  c   c   c c "" c *8 c  c c  c c c ")c *+c cc c

c c* *c c c c ccc c  c""c ""c c c

 c  c c c c c >c  ?c c  c c c c % c c  + c c c / c !c  c c c c " )c  c c  c 

c c ) c c c c c c  c 5 c % c  c 6 c c

c Ac.c c c")Hc

"#+!!+2!+3%+1c$2-0'!&;-/=+:c3$1&3-*c#0!02%-'&;-/ c c  c

 ccc c  cc c c " c c c 5 c % c c c c " c  c Ac = c c  c c c 5 c % c rĂŠszĂŠnekc  c c c c felosztĂĄsĂĄvalc  c c 5 c % c  c c  c c  c " c azonosnakc  c c c c  c " c +c c oldalĂĄnak  c c c  c ! cc c )c  c c c cc ccc c ) c

 c  c 5 ")"c  )c " c kĂźlĂśnĂśzĹ&#x2018; pontokĂłl, c

e e

 kiindulva kĂśrejĂĄrjac c c c ")"c  )c a kĂźlĂśnĂśzĹ&#x2018; ĂŠletterĂźletek szerinti eosztĂĄsan lĂĄtja iegnyilvĂĄnulni cc cc  )c c

 c3$1&3-*c#0!02%-'&;-/c c c c  )c c   c c c c c c  c c c  c  c c c c c  c c 5 c % c 

 9c c c c c c 

c c c c c c 5 c % c ")) c c c c clokalitĂĄsuknak c cc c  c c  cc

c V c c c c c c c )c c c c )c  cc)  c "" c@c c  c c  9c c 'c .c c c " c  c  c c c c c " c )c  c ) c c c c #c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT :c c c c c c  c c " c c c " c )c c ) )c "" c cc c cc cc " c)!c" c>7c9c c  c ) ?c c c c c " c )c c c c c " )c  c c ) c c>3c9c c?cc

c hcc ) c c c )

 cc" c )c)cc c" )c c c c :c c c  )c )c c c c c c c c c  c c c 

c ))c )c >hc 9c c )c ) ?c " c )c c ccc)c )c c>c9c?c

c ,c " c cc" c )c c  c c c :c c c c c " )c c c  c  c c  c >7c 9c ?c c c )  c  c / c c c  c )c c c c  c !c  c "" c c>hc9cc  c c ?c

c c c c c c c c c * *c  c )c c ")"c  c c c 5 c % c c c c c  c )c c ")"c  c c c c c c c c " c  c c  c c )  c c cc* c- *c c% c c c c c " c ) c  c c c c c c c c c  c   c c c  c 5c c c c c c c 9c c c c c c c + c Mc c c ))c  c c c 9c* c  cc c*c+c cc  c c c5 c% c c" cc c cc cc5 c% c c " c +c c  c c 5 c % c c c 

 c  c c c c c c c  c c c  c c c c c c c  c c !c c c c = c  cc 9c c c )c c c )c  c c c  c c )c  c c " c c ) c c c c c c )c   c c  c .c c  ccc)c  c c )c cc"cc cccc c )cc c c cc c c c  c c ")) c) c c  c) 9c c  c )c  c @ c  c c c c c c  c  c c c  c )c  c >c )) c )c  c c  ?c .c c " c c ) c )c cc!c)c  c= cc!c)c  c>c)) cc c c cc! c c c ?c= c /c> !?c c c

c c ) c "" c c c c c )c c ))c  c  c c :c c c c c )c c ) c c >c 9c ?c c c )c * c *c = c c c  c c c c c c K c c  c  c c ccc c  )c c/ cc:cccc )cc c c cc c c c ccc)cc cc cc c )c/c)" c c c c c cc cc))c>c cccc c c c A?cc c c c c c cc c c))c c  c

3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c ))c  c c cc c*" c*cc c c c ) c c"c )c+cccc c+cc cc c c c" c / c+cc c c

c c5 c% cc-'1+2'&;-/*c+3;-13"*$1+! c cc c c c  c c) cc c))c c)c ))c  cFc c cc c " c  c c c  c @ c  c * *c 

  c c c c c c ")"c 8 c  c c ) c c c c c " c c c  c c * *c +c c c c>c c c" ) c   c@c ?cc c  c cc c c )c" cc cc

 9c" cc8  c  c )c c )cc )c c  " c c c c  c cc  c ) cvirtualitĂĄsĂĄĂłl " 9cc ))c  c c c  c c c c c c c ")"c 

 c cclokĂĄlis deteriinĂĄciĂłc" )cc  c ")"c c c c c

20150';-&1c1030!10.)*0c c c  c  c ))c c tudateleiek, ĂŠliĂŠnyegysĂŠgek iennyisĂŠgileg frekvenciakĂŠnt ĂŠrzĂŠkelhetĹ&#x2018;ekc c c c c " c c  c  c c c *   *+c  c c c = ccc  cc  c c c c  c c 

 c " c c c  c   c c c + c c c c  c c c  c  c c c  c ""c c  c c c c)c )cc c cc c c

cc cc c "ccc c cc cc  c  c" )cc) ))c c c c c cJccc cc c" cc c   9c c +"2+c*.4'0Ă&#x153; <20150';-+cE.GĂ&#x153; Ă&#x153; h#(+h$# Ă&#x153; "Ă&#x153; h$#+$# Ă&#x153; Ă&#x153; $#+$(( Ă&#x153; Ă&#x153; $((+'((( Ă&#x153; " "Ă&#x153; '(((+'h(( Ă&#x153;

)Ă&#x153; 'h((+h((( Ă&#x153; Ă&#x153; c ) c c c " "c  9 c 'cccc c c c cc c cc c c 

)cc c

)ccGc hcc c cc cc c c c cc c c c @ c cc cc  c cc  9c c

$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT 2)!0Bc 03'050.)*c cccc*41c *.4'0c %-'!&.+!c 5-*.$'(*.&%c !4?"*c 'c  c 8cc c c c hOhc 

c hc  cc Ă&#x153;  c c c c ,O,c  c ,c  c cc c c c hUhOc 

c c  c c  c c c c hU,O3c  c #c ))c  cc 8cc c c c hUhUhO&c 

c 3c c Ă&#x153; c c 

 !c hUhU,O'hc  c $c ))c  c cc c c c hUhUhUhO'3c 

c c c = c c c !c c  c c c c  c c c c cc c cc cc ccckĂŠtszerese, aii iegfelel a kettes-hĂĄrias osztĂĄs alapjĂĄn  cc" " c c)c c" "c cc cccc ccszintek virtualitĂĄsac ccc c c =<;M0-5c 6SL%)c c c c c 

c " c c c 

 c  c c c c 8 )c c c "))c c c @ c  c c c c  c c " ccc* *ccc))c 

 c cc c ccccccc c  c c c * *c c c 9c c c c  c c c 

c c  c c c c " c c c c c c c  c c  c c ""c c  c c c c @ c c  c )c c )  c  c 8 )c c "c 

c c "c c  c+c c c c  c c

 c

c =c 9c c c  c c " " c  c c @ )c  c c c

 c c  c >c  c  ! c c c  A?c c c 

 c  c >c  c ?c "" c 9'c c  c c *) *c  c c  ! c c c  c c c " "c c  c c c c c c c  cc c. c) c cc c c/c cc c cc  c /c cc c

c c" cc cc* c "c  *c c c c c /c c c  c c c "!c c c " c c  c " c c  c c 4c 

c c c c c c c c  cc" c c)c c" cc "!c c c 4c 

c )c c c c c c /c )c cc c )c c- ccc cc cccc c c c c c 

c c " "c ! c  c c c 

 c c c ) c = c c c c c  c c  Ac c c c c c c c c c c  c  cc c c c c c  " c)cc cc cc)c cc c c kiegĂŠsz tĹ&#x2018;c c c c c c c c " c c c c  c c ccc cc"" c  

cccc c ccc c c c cc c c c-'502.c c c c  

c c cc c  c-c c " cc c c>c c

 )?9c c Ă&#x153;

&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT *.4'c c "c c c " "c

)c >" c

+"2+c2)!0Bc cc'c c cc,c c c c c

-'502.c*.4'c c c "c c

)c " "c " c

;*+12+c cc'c cchc cc,c ccc cc#c cc3c cc$c

;*+12+c*.4'0c " "c c c "c c

)c ?c

c c = c c c c c c c c c c c  c :c c c cc c c>ccc ccc ?c c" "ccccc c c c  c c c c c  c " c c c c c  c c cc ccc  cccc c cc c  c cc  c ccc c cc + +  c /c  c c c c c  c c  c  )c c c c  c c c / c c cc c cc c 6 c  9c )c c  c c 

c c c c  +c  c c c c c c c ccc c c Ac

c 6 c c c ccc cc  c" )c cc

c cneic oka, hanei kĂśvetkeziĂŠnyecc*% *+c. c c c c c*c c c c c  *c c - ccc

c c c c= )c c  c " c c c c  cc  c  c  cc c c )ccc c c ) c  c c c c c cc6 ccc c cc ccc   c>  ?c )c c Ac

*0%)'(01c1030!10.)*0 c %  c 

 c c c  c c c  c c  c c *" *c )c  c  c c c c c c c  c c c *   *+)c c c c c  c ")"c c c )c c  c c c c c c *  *c c c * *c c c c )) c "" " c c )) c   c 9c c c

7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c c ) c c c c c c ccccccccccc c c c c c ccccccccccccc c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c c c c ccccccc Ă&#x153; Ă&#x153; c c c O O O OO O O O O c 'c  Ă&#x153; Ă&#x153; cĂ&#x153;ÂŤĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;ÂŤĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; c Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;hc  c  O O O O O O O O O c c c cccccc OĂ&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; c c c cc  cc c c c c c c c c c  c ) c c c c ccc" c c c c c c " c  c c c c )c c /))c c"c c>c c c c cc" c cc "" c A?c c )c c " c " c szeretetc c   cfĂŠleleic cc >:c c  c c c c  c " c "c c  c c c c  ?c c @ cc )) c cc) c  c<6BB9c1030!10.)*c1)?30!)!9c c c c c c c c c ccccccc c c c ccccccc Ă&#x153; Ă&#x153; c c O O O O O O O O O cccc'c  Ă&#x153; Ă&#x153; cĂ&#x153;ÂŤĂ&#x153; ÂŤĂ&#x153; c Ă&#x153; Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;hc  9c c c c  c O O O O O O O O O c c c c c c c c'c  c5&B(cc c c  c c c  chc  cc  c.c c

ccc<$1$.$!!c5&B( c cchc  c

)cc0330'*.0'5 c cc c )c .c 

c 18!9#)*c "c c c /c *.0'50#)**03c c c c ccc cc >:cc c c c  cccc c c" cc  c /cc c c c c

 c.cc c "c "  c c c) c cc

 ?c c c  c ) c c c c c c   c c  c c c c  c c c c c c  c% )c 

)ccc ccc c c c  / c c c c c  c c )c c c    c  c c c c c   c c /c c c c c !))c 9ccc  c ! cc c c c c c c c !" c c c c c  c c c" c cc c c c ))c c  c c  c * c  *c c c c c

 c)c #(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c +c c c c c c c c c +c c c )c " c c

  )cc c c cvirtuĂĄlisakc c c  c " c c ))c  c c * c c c *c ! c .c )c c c c c 

 c !c c c c c )c c c c c % )c c c c c c c c+c c c c  c c c+c

" "c ))c ccc

c502!-1&3-*c0'02B-+;*+!$2'+c c  c )c c  c c c ) c  c " c :c c c  c c )c c  c  cc c c cc c *  *c  c c ) c  c c  c c  c  c :c c c c c c  c c c c A fizikĂĄan csak azt tekintjĂźk energiĂĄnak, aii valaiilyen idĹ&#x2018;eli folyaiatan kĂŠpes iegnyilvĂĄnulni c c c c)c c c c=c cc cc  ccc " c ) c c )c  c c c c c c 9c c c  c c c c c c  c ")c c c c c  c c c  c c c c c 0c c c c c c c c c c c  c c  c  c  c c c c )Hc @ cc c  c  + c c Ac 8c c  c c c )c c c c c c c  c c c  c c )) )c 502!-1&3-*c 0'02B-&'+1c c c c  c c  c "" c c  c c 502!-1&3-*c ;*+!$2'&':c )*c +.c +.$1+!c 8**.018!9c ;*+12&1$'c c c  cc c cc

c c/ c cc c ))c " !c c " c "c c  cc cc  cc c )c c " c c ccc )c/c Gcc c c c  c "" c c c c c  c c c   c  c c ))c  c c c c c  c ;c c c c 1 c c " c c  c c c c c c  c c c  c c c 4c 

c ) c c  c c  c c "!c c  cc c 9c*c cc c c" "

cc))cc cc c c c  c c " c *c+c c c  c % c c c  c c c c  c c * *cc c cc c c c cc  c cc  c c c )c cc c c c  c c c c c )c ccasztrĂĄltest c c =ccszelleicc c c cc cc c  c c c  c c c c c *6*c c c 6))c 1c c 5 c % c c  cc cc  c c

cc c ; c 8 c 

 c c c c  c c  c  c  c c cc

c cc>c

 c )c ?c c c " c ) c c "))c c c ) c  c  c c  c  c" c9c 'c )c "c )c c )

c c  c c c c c  c c  c Gc #'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT hcc" ) c cc "!c )c c  cc  c c )Gc ,ccK6M+c cc c !c*  *c c *Cc ")*c c ) c c c S c c c c  c ) c c cccc c c ) c>c  ?c cc c c c cc

 c c  c c )

c c  c   cc )c !"c c> / c c c ?c c  c c  c )c c c  c c  c c  c c "c1 c ccc c cc c c c " )" cc c ccc c c c cc c" c c c c " ) c c c c c ! c ))cc c c " c c cc>cc

?c c")c  c cc c c c " c  c- cc 4c 

c cc c cc "!c )cc c7(T+c " c c c c c " ) c c c   c = c c c c c c c  c  c c  c "c * ")c "

*c c "!c " c c c "" c   c c c c " c )c c "!c c 4c 

c )c  c c c "c c c c c cc ccc" )c c c c c c c  c +c c c c c c )c c +c c ))c 

)c  cc cc" ) c c cc ! !c c

c

c

Zc

c

Zc

c

Ă°c

c

Ă&#x2026;ÂŽ

ÂŽ

c

c c cc ! c>*K6M*+?c cc ccc c cc" ) c c" c c)cc c c

c ")c cc c !c

.c-#9c-2&'(+c 5 "c c c 

c c c  c c c c

 c c c c c / ccc cc"cc c" 9c c *cc))cc ccc cc *c *c c"*c *c c c   c

 c *c c 8 )cc c

c/c) c ccc c c c c cc

cc c

c c c cc  )cc c c 8 c " c c " c c c " c )c c  c c  c c )c c ))c @c " c ) c c  c c " c c c c c c c c c " c c c c )) c c c cc c cc ccc c cc

" /c 

c ))c c c c / /c c c )c c c )c !cc c c  c

)c c c c " c )

c c c c c c c c c  c c c  c ")c

/

c  c c c c c : c c /c  c 9c *c c c c  H*c= c cc) c  c5))c c /

c c c8 cc c" c c c 

c c

c c c

c c c c 

c c cc )9c c c #hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c" c  c O O O O O O O O O Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; * *Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; OĂ&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; * *c OĂ&#x153; c

 c c  O O O OO O O O O c c = c c c c c 

 c ) " c c 

c c c c  c  c c c c c c c c 5 c % c  c " c  c innen nĂŠzve lĂĄtszĂłlagc c c  )c c c c onnan nĂŠzvec cc5 c-)cc c ")"c   c c c cc c +) c)ccc c

 c c" c cc c

 c c c c c c 5 c % c c ")c c c c

c c c Ac c c )c c c c 5 c % c c c c c c c c c 9cc c1c c  cc c))cc )c cccc 9c c c c c 5 c-c c ccccccccccc c c @ c Ă&#x153; Ă&#x153; c c ÂŤĂ&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŤÂŽ cc c* *c ÂŽ c ÂŽ ÂŤÂŽ cc c c ÂŤc !cĂ&#x153; c* *c c ÂŽ ÂŤÂŽ cc ÂŽ c ÂŽ ÂŤÂŽ cc c c c ÂŤc c c c  9c c 5 c -c c c @ c

c  c c  c c c c c 5 c% cccc  cc  c ccc  c " c c 6))c c 

 c 8 c c c / c c c * *c c  c c c c  c c c c c c c  c c / c c 5 c % c ")) c

c "c c  c c c c )c c c c c c  c c  c c c cc5 c c  c c 9c/ c c cc>- c c ccc

c

c c  c c "A?c  c c  c c c c "))c c "))c  c c c c c c c c c  )c c c c "))c c /c c cc cc ccccccc c cc cc cccc" c c ccccc c c ")) c  cc)cc c c c

c = c  9c c c c " c  c  c c  c

/c c c -#9%0B<$2#"3&*c 0350c c ")c c c "))

c 5 c % c c  c c 5 c % c c  c

) c c c c c c -c c c  c cc c c5 c% c c  c " c c c  c  )c c c 30,0!*)B0*c =859293c c ) c ciegfelelĹ&#x2018;c" c+c c c c c+c c c  cc cc1)?3)10'(c=859c c= c c ccc c ccc c/c cc ") c c  c c c )c 

c c c c c c c  c  c c c  c >; ) + ?c c de ja'vuec c c )c cc cc )c c cc c #,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT = c  c c c  c c ))c c c " c ) c c c  c c c regressziĂłsc  c !" Ac c regressziĂłsc c )c cc = c c c Hc c  c c 5 c % c 6 c 1c c  c c c c c c c  ) c * *c * *c  c c  c c  c  c c  c c c c c  c c  c  c c c c c * *c * *c c c .c c  c  c c c c c c c

 c c c c ccregressziĂłsc  c cccregressziĂłs c c cc c c )c c  ccJ;Ec6SL%)c c c Ac5 )c c  c  cc c  c ccc c )c Ac c +c*."?02!"#+!,$.c-'!).0!!c1)2#)*01:c<03*./34!&*$1c ÂŤc c +c!"#+!c5&3+*.+c ccccccccccccccccc E$.%-1"*c#9Gc c ÂŤcccccccccccccc E+B(-#9Gc Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŤc c c ÂŤĂ&#x153; cc c) c c/ c ÂŽ c c ÂŤĂ&#x153; cc 3c= cezt iegelĹ&#x2018;zĹ&#x2018;c " c cc)c ÂŽÂŤĂ&#x153; !cc cccc cc " c c c Hc ÂŽ ÂŤĂ&#x153; cc 1 c  cccÂŽ c ÂŽ ÂŤĂ&#x153; cc c c #c= c) cccelĹ&#x2018;zĹ&#x2018;legHc c ÂŤĂ&#x153; !cc c c ÂŤĂ&#x153; cc c c  c c cc +ÂŽ c ÂŽ ÂŤĂ&#x153; cc c c c) c cKisgyerekkorodanc c c c ÂŤĂ&#x153; !cc cccc c )Hc ÂŽ ÂŤĂ&#x153; cc @ c  c c ÂŽ c ÂŽ ÂŤĂ&#x153; cc cc ,cYskolĂĄs korodan c c Hc c ÂŤc !cc c c ÂŤÂŽ cc  c c c cc +ÂŽ c ÂŽ ÂŤÂŽ cc c  c  c c hcElĹ&#x2018;zĹ&#x2018;legc c cc c c c ÂŤc !cc cccc ) Hc ÂŽ ÂŤÂŽ cc @ c ccc) ÂŽ c ÂŽ ÂŤÂŽ cc "" cc  c 'c= c  ciaccHc c ÂŤc !cc c

c c  c c c  c c c c c c */*c " 9c c " c c  c  c c ) c )c c  c  c  c **c c c  c

)c  c c c cccc  c cc5 cc c c c   c c **c  c c c c c c c c c c ))c )c c c c c c " c )c  c c

 c c c c

 cc+ c

c c  c c:cc  c c c c  c cc c cc  c" c cc c +c c  c c"" c c )cc c"" c c c c) cc  c "" c c c c  c  c "))

c c c  c c c ccc cc " c ) cc c c c c)/ c cc

c c  c cc  cc") c c ccc c c cc  cc  c )c c cc5 c% cc" )c cc c

c c c c c c c c c  cc cc

)c c c cc c ccc c c  c c > c c  c +c c  c ?c c c c * c *c c*""c )*c" c " c #c


A téridő kulcsa: A TUDAT c c c c cc cc c c

 cc c c)/ c !c@c  c c c c c c  c  c c ")"c  c  c c   c c c  c c c /c c c c c  c c Ac> c)))cc*I%C@cc%JS;;1Vc6J1*cc )c ?c

@-'!c+.c5+':c+%-c>0'!@cAc+.c+"2+c1-<$2#"3&*+c c * *c c c *) *c ) c c  c  c c c c c c c  c c c c c ")"c  c c c )) c  c  c c c c ) c c )) c ) c c )

c c  c cc 9c c c 2)!0Bc 03'050.)*c cccc*41c -#9c-2&'(+c !0*!c=0330B0c 'c  c 8cc cc ® ® c hc  cc Ü  c cc ® ® ®+c ,c  c cc cc ® ® c c  c c  c cc ® ® ®+c #c ))c  cc 8cc cc ® ® ®® 3c c Ü c cc ® ® ®+c $c ))c  c cc cc ® ® ® c c >: c cc " c )c c c  c c  c c c c cc  c) c cc c c c c?c c 6 c 9cc 'c 1  c c  c c c " " c c  c c c

c  ) Ac >< c c c )cc c

 A?c= c ccc c cc* cc) cc*Hc hc = c  c c   Hc = c !c c c c c c " )Hc >.c  c c  H?c= ccc ) cc  Hc ,c = c c c =B+5+Cc  c c c  c  c c )c c c  Hc >< c 

c "  c c H?c 1  c c ) c c c c c + cAc= c cc c  Hc= cc+cc/))c  c c 

 c+ccc c)c c Hc c = c c c c c  c Hc < c c c  c c  c c c c  c c c Ac c  c c c c c !" cc c Hc>1  cc* cc) cc*c A?c #c1  cc)) c 9c c  c c  c c c Ac= c

 c c ) c c * *c 

 c ) c  c  Hc = c c c c c  Hc 3c 1  c c  c c c 

 "c 

c 

c Ac = c cc 

 c ) c c Hc $c = c c c c c c ))c &'hc  c c c " Hc >=9c c c c  c"" c c ?c

.c$2B$'A0'02B-+c c + c c  c c * c c  c  c  *c  c cc + c c c c9c ##c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT +c c c  c  c c c c c  c "c c c c c + " )" c c c tachionc c > 9c * c c "c

*?c c  cciezonc cc"c c )c  Gc +c c c ))c cc c c)cc))c cc c c c cc c c c- c c c c c c +" )"c )c c c "c  c c c  c  c c c = c c c )c c c c c Ac " c c c " )" c c c )c c c  c c ))cc))c c "c c c c c  c c )c )/c c c  c c c 

c !c c  c c !c  c c  c c c c c /c c c c c c +" )"c c !c c c ))+)c c cc" c cc )+ cc c cc  c "))c  c c  c c c " )"c c c c c  + ) )c c c c c ) c c c c )c c )) c  c c c c c c + c c c c  + ) )c c c " c c )c c c c c c c  c 

 c  c !c  c  c c c ) c c  c ! cC )cc c c cc c  c cc c))c ! c  c  c )c )) c c  c :c 5 c  c )c  c  c )c +c c "))c c c +c 

 )c c  c  c c c c  cc c c   c

c  c  c  + )c c c c +c c +  c c c c  + )c  c c )c  c 

 c  c c c c  c  c c  c  c c  c c ) c  c " c )c&c.cc  c ! cc

c*.+>+#0'02B-+c c ) c  c c c  c  c c  c %"))c  c  c ) c  c c cc "))c

) c )cc " c " c ) c c  c c !"c ) c c c  c c !c "c c c c c c  c c c c ) c  c 

 c  c c  c "" c "))c "" c c c  c c   c c %c c  c ) c c c vertikĂĄlis csatornĂĄĂłl iestersĂŠgesenc c c c iestersĂŠgesc "c c c c c ) c c * *c ) c c c c  c ""c  c  c c c c c c  c  c ))c c  c>" ?cc)) 9c c 'cc + c cc  c  c c !c c c cc  c " "c>c=

+) ?c hc c ")"c 

c  / c  c  c  c )c c !"  c) c>c /c  ?c #3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT ,c c =<;M0-5c c .B=0-5c 6SL%)c c "))" c c  c c c c c 

c  c  cc  c c + cc ")"c 

c c c c c c c  c c c c  c  c 

c c   c c c >:c c  c cc)) c ) c c  ?c c%

 / + c  c) c>c c  ccc%+ ) c c !c c ?c c c ) c c  c c c c c c c c c  c c  )c c c c c cc 4c 

c c  c) c cc cc c)c cc " 9c c 1. Testi aspektus c )  c  c ) c c /c c c c  c c c  c  )c = c c c  c c c > 

c ?c c c c c c   c c c " c ) c !"c " c  c c 

c c c +c c  c c c c +c " +   c c )c c c 2. Ă&#x2030;rzelii aspektus % cc cc

 c c c  c c c  c c c c c c c c c ) c c  c c c c

  c c c c c c " c c  c " c c c c ) c c c 3. MentĂĄlis aspektusc c c " c c c c c 

9c  c > ?c c !ccc c cc*  ) c c *c

)c  c c c c c cugyanannakcc  cc c+c c) ccc " c ) c  c c  c ; c ")"c  c > c !c  ?c c ))c c c /)c 8 c c / c  c+c c c ) c c c c c  c  c+c c c c c c c  cc[ )ccc5" )c c c ccc c c c c c c c c c c  )c c c c )c  !c c )c c )

c )c a szaadenergiĂĄval k sĂŠrletezĹ&#x2018;k szeiĂŠlyes vĂŠtsĂŠgei, aielyek a hasonlĂł vĂŠtsĂŠgekhez viszony tva sokkal sĂşlyosa kĂśvetkeziĂŠnyekkel jĂĄrtakc c c c c  c c c c c 

 c c  c c c  c c )c c c " c ) c  c c  c c  c 

c "  c ; c c c c c c c c c  c c c c " c c ")) c c c c c ) c c  c c c ""c c : )c c

c ca sz nĂŠsz kapott infarktust, nei a szereplĹ&#x2018;c@ c cc c ")"  cc c c 5 c cc

 c !c ) c cc ) c cc c cccc c c c  c  c c Ĺ&#x2018; tudja iikor jĂśtt el ennek az ideje, ĂŠs Ĺ&#x2018; tudja, hogyan kell ezt tennic ;  c c ccccc cc cciegfelelĹ&#x2018; idĹ&#x2018;e ĂŠs helysz nre a iegfelelĹ&#x2018; testhezcccc cAc c % ccc c c cc)cc  c) c) c ")cc c " c )c c

cc  c- c cc c"" c"c c)c c cc ")"c c ) c" c)cc c c

c #$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c ) c c  c "" c  c c  c c c c ) c c c  c " c 

 c c ))c c c  c c c c   +c c c c c c  c )c c c 9c c c ) c  c c c ))c c )/c c  c c c c c c c c  / )c c ) c cccc c"" c c c c "  c c c c c ccc) c c c c cc )cc c c c c  c c c c c c ccc  c c+c )c c ) c c)cc )ccc) c )cc  c c  c c c c c  /c c c c c c c c))c c c c c -  c c ))c c )  c c c  c  ) c c c c c  c Ac = cc c cnei lĂĄtjuk, ĂŠs fel nei isierjĂźk az ojektui ĂŠs a szujektui EgysĂŠgĂŠt, azt, hogy az eseiĂŠnyek, aielyek kĂśrĂźlvesznek iinket ii iagunk vagyunk.cFc  ccc / ) c c)c c " c c c ) c )c)"))c " c c c c c c c c"ccc c

c c c c  ccc c c ccc) c c c) cc+c c c c c+c cc c "c c c

c*)*c c*)*c c c6  ccc c*" " *+ c* *+ c c c c c c c *)*+c c c *)*+c c c *" " *c c c c c c  c  c c 

c  9c c c  c c c c  c cccc c c ) c c )ccc +ccc  c cc cc  c c c)cc c )

c c"9c c '"33?$'!-c 0'02B-+ cc)/ ccc c cc c> 9cc c c c c ) c c ?Gc 5&1""%0'02B-+ cc )c c c  c > 9c c c c c  c c c c c c c c

 c  c ?Gc *.+>+#0'02B-+ c )c c c  c c )c c c  c c  Gc> 9c)c cc cc c c c c c Gcc )c

c cc cc ")) c?c c @ c c c Ac

c B c  c c  c c c c "  c  c c  c ) /c ) c )) c) c c c  c  c 9c c c 

c c c )  c c  c Ac c ) " c c 

 c c c *I )cc c*cc )cc  cc c

ccc) c c c " ccccc c c"" c c cc cc c *)  c/ c cc *c

M-2!"&3-*c5+3/*&Bc c )c )c c c  c virtuĂĄlisc c c  c ccc cc  ) c" c 9cc  c cc "!c cc cc c

cc 

c cc

 c cc  9c  c 

 c c  c 4c 

c c  c  c  c =c c " c c  ) c c c )) c #&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT   c )) c ) c " 9c c  c c  c c  c

 c c  c c c "))" "c 

 c 8 c c c c 

)c  ccc#c3c c  c ccc cc+c + c c c +c )c c c 9c Ă&#x153; Ă&#x153; 5+3/*&Bc!02%)*.0!0c <$B+3$%c  c % c c- cc  c 

 cc  c  c

 c c  c 4c

c c c c 

 c  c "!c cc cc c

cc 

c c  c "))" "c

 c  c c c  c c c c c c c#c3c c  c c c c virtuĂĄlis dolgok a hiĂĄnyos Ăśnisieret, haiis ĂŠnkĂŠp tudat teriĂŠkei c c c c  c c cc c cc c c+c cc c))c c c+c c c

c )c  c c c cc )cc c c )c c c c K  c c %/ c c @ c ))c c /c c c  c cc  c! c c " c cc c ccc cc

c c c  c c c  c c c c  c c  c c c c c c c c 

 c c c c c c * *c Hc c * c *c cc c c c

c" cc c c Egyc c "c c c c c Egyc c c c c c  c c c) cc cc c c c))cc-cciĂĄrcEcC cEc c cccc*E*c c cc c c cc  c cc c 9c @cccc 9c*- c c*c ccc c 9c*- c) c*c*- c cc*c

c c c c  c c c V + c J c c  c c c c  c c c c  c c c c 

c " c c c cc c c c c cc cc)/ c c c cEcc. c c c)ccE c c c c/c cc*E*c c c c  c c !c c  c  c  c c c c c c c " c )c c  c Hc 

c c c c c c c "))c  c c 6""c c c + c  c )c c 4 c c c Hc c cccccc

c c c c c c cc  cHc c UcUcU

#7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

c

cc 

c c c c c

c .cB()'-*)Bc c c c c c % c   c c ) c c c ! c  c ccc% cc*!0'-c-'9*)B0!c c  c c c c  c '-25&'+ c cc c " cc c  c cvĂŠgtelen szeretetc c cJ c c c c cc c c c c c  c c c % c ")"c   c c ) c c - c = )c " c = c c - c = c c c c % c ")"c   c c  c  c idĹ&#x2018;tlenc c " " c c c 8 c + !c 9c c " c )c c 

c " " cc ")"c   cc c  cc

c" " c C cc" ccc

c" "c c ")"c c foriĂĄ)c c c - c = c c c Foriailagc ")"c lĂŠnyegilegc c c MĂŠg csak azt sei lehet iondani, hogy az egyik a iĂĄsikĂłl kĂśvetkezik, iert kapcsolatuk idĹ&#x2018;tlen, ĂŠs ezĂŠrt nincs ok ĂŠs okozat, ĂŠs azt sei, hogy csak hasonlĂłak, iert teljes iĂŠrtĂŠken azonosak. c c = c

c" c)cEgy c=  c+c\1\+ c+cĂ°gy)'-*)B c c c+c) c)cc+c ")"cforiĂĄ)c c  ccc c 8 c ! c Az EgyĂŠnisĂŠgek tehĂĄt ugyanazt az Ysteni MinĹ&#x2018;sĂŠget testes tik ieg, csak eltĂŠrĹ&#x2018; foriĂĄan. ))c " c c " " c c  c )/ ĂŠs teljesek.c c c 

c " "c c c c )))c c 

c " ")c  c c c c c ´gondolatok útján´ létre jöjjön c c )c c cc"c)c" "cc c+c) c c cc )c +c \"c c c \c c )c " "c c c c c c c Ec c c c c csak részenc c c c c " "c  c Egy Egyéniség gondolatai tehát sosei adhatják ki a teljes valóságotcc c c c  c c c " !c c c  c c c )c  c )ccc c)ccc cc) ))c ))c  c c c c )c )c c c A gondolatok e látszólagos függetlenség iiatt virtuálisak.cc c  c  cc ) c

c c$1cc $1$.+!c c c c  c c c c c cc  c "c c  c c c " ) c  c c c c c c c c c c c c c c  c c " c c c   c  c c c )c c ) c   c c c  c c c c c c c c > ) ?c  c c c Az EgyĂŠnisĂŠgek tehĂĄt aszolĂştak ĂŠs idĹ&#x2018;tlenek, i g gondolataink nei aszolĂştak, ĂŠs nei is idĹ&#x2018;tlenek: a gondolatok keletkeznek ĂŠs iegseiiisĂźlnek. c c )c c ) c "))c c  c  c c )c " c ccc c 9cc8 c c c cc.cc ccc c c c  c c c c c c c )c c )c )  c c c c c c c c c c % c+c c c c- cc 3(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c +c )c c c )c " c c c c c c c cc**c c c % c c c ) c   c  c c c c c c c c ) c c )c  c c " c  c c c 'h +c  c c  ) c c  c c 

c c ) c c egyĂŠni kulcsac c c c "))c +  c Ac c c c  c c " ) c c c c ) c c  c  c  c c c c c ) c ))c " "c c c +2;,0!4?"*cc ")) c c c))c c c :c c  )c  c ) c " " c c  c  9c c K c c = 

c c @ c c 8 c c : c c = chasonl tc 2c c  c c c c c c /) c c \  \c c c c c  c ccc ) c"c ccc) c\

\c c.cc ccc) c ccc  c" c6))c1 c c c

c c )cccc c c ccc ccc)c" "cc c c"" c  cc c c )c " "c c c )c c c c c " "c c c c: c c c

9c c  c"" cc ))cccc; cc c c  c c c c c c - c = )c c  !c " 9c - c c )/ c c" c c c  ccc c c c c  c c c c c  c c 9c c ) c " c c c c c c c c @ c c c c Ac c clehetsĂŠges  c c" c cc c cc  c c c )c c c c))cccEc c c c ")"c  c c c + c 

c  / c  c c c  c )cc\ )\c ccc c)c ccc  c c c c " c 

c " ")c c Ac .c c c )c ccc cc" ccc cc

c c c 6 c>?c 9c 'cc : )c c c c c c   Ac c c  c " c c csakc  9c c - c = c c c   c c c c  c " c >c c  c c 9c c c " c c c Ac c \" c c \c  c  c c c  c ?c hcc .cc c ccc " ccc c) cc Hc

c!"#+!c%718#)*)'01c>0*.7163)*0c cc cc c cc c c ccc c

 c cc> c cc )?c c c"9c c *aiennyienc c c c c  c c c c c +c "c c ) c c c ) c "*Gc c 9c 3'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c *aiennyienc c  ccc " c c cc " c c cc cc9cc) ccc) c"" c c ")c c "ccP Qc ccP) Qc *c c = ccc* )*c c "" Hc= )c cc% c c " c c c c c c c Hc B c / c ii dĂśntjĂźk el.c c c c " c +c c c c c c ! c +c c c c ) c Ac8 ccc  c% c c 9c c c c EIGc EIGc c c

IÂŽÂŽ ÂŽÂŽ cc c

c

c

ÂŽÂŽ ÂŽ ccc c c cc ÂŽ ÂŽÂŽ c

c

AÂŽ ÂŽ ÂŽÂŽ

c c EAGc EAGc c c c c c>*1*?cc c  c c>**?c c c c  c% cccRcc+c  cegyĂźttesenc c*1*+c  cc  c % c c  c  )c c )c c c  c c c c c  c  c ccc c  cazonosul c8 )c c cc c c\1\+cV c/ cc  c% ccc c /c cc c 

c c c= c  c% c c cc c c c c /c ! !c c c c c c Gc c c * *+c c  c **+c c c c c c  c c c c * *+c  c 

 c ) cccckĂźlvilĂĄgc ccc c" c cc ccc\\c  c c  c )ccc cc +c cc c% c c c c c  c c c c )c c c \1\c c ))c  c c

 c "c  c c c c \\+ c c c >c )) )c "#+!c c c !"#+!c c c c  c c c % c c c   c ?c c  c c )) c c c  c c c ))cc  c c c c c c c+ccc ) c  c  c c +c c ))c c  c 1 c c c "  c c c % c c % c c c +c !"c c c +c  c > 9c ?c c c ) chetcc cc c c% cc c)! c cc% c c c c  c cc)/ c )c c )c c c  c -#9>0'c )*c !)2>0'c >0,+!&2$3!  c * *c c >:)c c c c c c  c  c +c  c  cc ccc c  c cc ?cc c c c cc % c ))c  c c c * *c c c * *c c c+c c  c  )cc)c c+c c c  cc**c18!8!!*)B01103c !02,03! c c c c% cc c c )) c cc" c)cc ))c c))c   /c )c c c c c c c c *1*c  c c  c c )! c **c )c c?+2+#$Jc c c 9c c  c c 6))c 1c 3hc


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c cc c) cc )) c cc c c c c**c c c c )ccc<030=!)*c) c c c@ cc> 

?c  cccc cc c c/c )cc c c c c c " c c c ) c c ) c  c  c " " c   c c c c c c % c c c c )! c c  c "" c c c ))c  c   c c )c c c %c c

 c c. cc cc c c)/ c c c c  c " " c c c )c c c c c c *.+>+#*&B c c c : ) c c c c  c ccc*.0'50#)*c c c c c % c !"c c c 0B(-2&'(Cc c  c c c )c c c  c "" c "c c c c  c c 

/c c  c c c  )c> c

 A?c

/c cc  c c*>  ?cc c c c c *c =c c c c c* c c  c c c c " c  c cc c c cc ccc *cc c 1 c c c c c c c !"c )! c 

 c c c ")"c c c  c

 c ")"c  c 9c K c +c !"#+!c 03,$%&3($*$#&*& c Cc +c !"#+!c 03*8!)!0#)*) c c  c c !"#+!c *.)!0*)*) c c  c*!0'!93c5+3/c03*.+1+#&* ccc>7'>00*)* c>"1&* c)c c c % c " ) c  c ĂĄltalĂĄan hajlaios c  c )c  c 5 c  )c c )

c c ) c c c c c " c c "c   c c c  c  c ))c c )c c  c "ccc )c c c c 6))c >5 ?c  c  c c c  c ) c  c " c  c c c c" c; cc) c; c  c c c c c c c "c c  c  c  c >c c c . + c c c ) +  ?c ) c c  c " c c  c >c  c c c c c c  Ac = c c c ccc c cc c ccc@cc= c )c c c c  c c c c ))c *  *c  c c

 c  c c c /c  c c   c cc c  ?cc c> c*) *?c c ccc !cccc"cccc c c c c c c c ) c c c c  c c c" c c c  c  cc c c c c cc c !"c)! cc5-**.+0*)*-c*.-'!01c5+B(c *.<)2&1c c cc c c c  ccC c

 cc-*.!+c $2%&1c M-3&B&)c c c c c$2%+')3163-c M-3&Bc c c c -*.!+c '02B-+c+2!$%&'(& cc c  cc)2.)1-c<$2%&1c5-3&B&)cc 9c c c 6  c8 c 8c c c % c c% c % c6 c8 c Ă&#x153; c c> ?c c c c c 3,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c 5 c c )

c c  c  c c %  c = c c  c  c cGc  c cc))c c cc c!c c  9c c c &3!+3&'$*c1+!0B/2-+c 0%>02-c5-3&Bc 3&!$!!c+3+1.+!$1c 6  c8 c  c c % c6 c8 c 5 c% c Ă&#x2026;c ÂŽ )c c ÂŽ c c c  c c c c c =9cc5c> ?c c`ccc>5 c ch?c cc  c c c"c cc c cc c c c c c ccc>c)/ c1 ?c cc c c c !")c  c c c  c c c c/ c 

c cc/ c c ccc/ ccc)! c cc  c c cc) c  c c

c c /c" ccc  cc c c

5ÂŽ `ccc

ÂŽ

5 c 9c = c c ")c c % c   c c  c "" Hc >c   c c +c c  H?c c 5 c 9c = c c ")c c % c  c c c ) c "" Hc = c c c  c c c  c *

 *Hc>8"9c*c) c; cc) c cc  c c c *?c c c c  c c  Hc .c  c c c c  Hc >8 c c  H?c

+%-*c0B$c)*c*.0%)3(-*)B c c )c c c c c c c c c  c c c ))cc c c  cc c c !"c 

/c c c c  c 1 c c \\c c c c c  c c ielyĹ&#x2018;l kiindulunk, ĂŠs ielyhez visszatĂŠrve iindent viszony tunkc c c !"c )! c c c ")"c ))c   /c ! !"c c c c c  c  c  c c c c  c 

 c c c .c c c  c 1 c " c c 9c c c c c  c c c 8  )c c  c c c )/ c )c *.0%)3(-*)Bcc cc c " cc)) cc ))cccc c M g a kĂźlĂśnfĂŠle EgyĂŠnisĂŠgekre az azonossĂĄg, egyenrangĂşsĂĄg a jelleizĹ&#x2018;, az EgyĂŠnisĂŠg ĂŠs a szeiĂŠlyisĂŠg hierarchikus viszonyan van egyiĂĄssal. A c szeiĂŠlyisĂŠg a rĂŠszvalĂłsĂĄgot tĂźkrĂśzĹ&#x2018; haiis egohoz kapcsolĂłdĂł fogaloi. c c c  c )c c c  c c: cc c c  c c  c c c c c c ) c c c c c ))c c  c  c ccccc c))c c c cc c

3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c ) c )c )c c c c c c  c 5"c c c c \= c / c c \Ac c c c c ))c c > ))?c ))c+c c paradoxc c +c c

ccc

 cc c

c = c  c c c  c c c c c ) Hc = c ) c )c c  c  )c c  +

 c c c c c c c )c c cc c  c  cc))c ccc)) c) c  c)9cc c c  c>c c?c c c c ÂŽ c c c c cOO OOOOc \\cOĂ&#x153;\" \c c c wÂŽÂŽ c ccc c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŽ ÂŽ ÂŽÂŽ \ \c\" \cOĂ&#x153;\) \c 5 cchc c Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x2026;Ă&#x153;Ă&#x153; c c >  c ?Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; ÂŽÂŽ \ \c\ \cOĂ&#x153;\\c\\c c c c c Ă&#x153; Ă°Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153; c c c c +++++++++ +c \  \c\ \cOĂ&#x153;\  \c 5 cc'cc c c c c c c c c c c c c c \ \cOĂ&#x153;\ 

 \c c 6 c c c c c c+c c cc ))cc c+cc c  c c Ac c ))c c c c \\c c c  c c c ))c c \" \+c  c cc@cc\ \cccc\" \c cc\) \cc= ccc8cc \ \c c \ \c c c \\c c c \\c c = c c c S c c \  \c c \ \c c c \  \cc; c cc c c c%))ccc cc " c 9cc\ \ccc\ 

 \c/ cc@c" c) c c ccc\\ccc \" \ccc;

 ccc  c c" c c  c c c c c c c c ) c  c  c c c c c c c  )c c c c c c c c )c c c c  c c  c c cc cc " ! c cc c c c c

c  c c )c c c c  c 1 c c c \  \c c 5 c c cc c c c/))c c c cc ) c \\c c c c  c  c  c / c 9c c )c c c c 6))c 1c c c c  c  c c c c c c  c  c " c c c )) c< )c c )c\ \c  cc c c c c c 5 c c c  c c )c c ) c ) c c c )c c c ) c c  c c c " )c c  c  c c c c c c ) c 

 c  c )c c ))c  c  c c " c )c c c c ))c  c c c c c  c/cccc  ccc c c c c c c C ) c c c c / c c ) c c

 c  c c c " )c 8 c c c c  c c c c  c 1c / c  c c c c c c cc0=39#)*c)*c%0B5-3&B$*$#&*cc )c c cccc c

c = c c c c  c c  c c c  c  c c c c c )c  c c c 

 c c c c c c  c c c \\c  c  c  c c c cc/c c c c c c K=c  9c \;)c "" c   c c K=c c " c  c c c ))c  c  )c c c " c  c c  c .

c c c )c c )c

3#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c " c  c 9c P!K!=Qc 0c c  Hc 5 c c c c P!K!=QHc1c cEccAcB c c c cittc c c c1cA\c

c cc\1\c)/ c/cc\\ccrelat vc c c ) c c c c  c   c ))c  c c c  c c c c cc\\c  c c  c c cc 

c  cccc!c   c 8 !c c ))c )c c c  c c c )c )) c c !c cccc cccc c c c c) c c

c 6 c c c c \\c c c c c c cfizikai szintenc c c  c c c c c c c c)/ c c c c cc cc c c cc/c c )cc/ccc)c c c c c )cc/cc cc c  cc  9c c

)c/c c c c ccc\+\c c "))c c c c " c c cc

c c c c  c c ))c  c c  )c c ) c  c= c c c)c  c cc cc c c c)c "c c c  c c c c ")) c  9c  c c c  c c c c c  c Fc c /c c  c c c c )) c c ) c c c c c cc c "c c

c = c ccc c cc cc )c c cc c c cc c c c c c c ))c c c c c c )c tudatossĂĄc c c c 5 9c = c ccc" " c/cc; c) c ccc ccc c Hc >; 9ccc" " cszeiĂŠlyisĂŠg cc "ccc c c+c\))\cc c

c " cc8  )c) " " c c ?c = c ccc cc\- c cc  c c cc\Hc = c c c c cc c Hc c  c c c c c c ) c c c c c c c +c  c  c c Hc c 

 c c c c c !" c c \ c \c c c c c  c c ) ccc c c cc"  c cccc c c Hc

c,+%-*c0B$c1-+3+1"3&*&'+1c+3+?=+ c!"#+!$**&Bc,-&'(+ c c)c  ccc c !"c)! c c" c)c cc ")"c ))c  /c! !"cccc\\c c c  c c c c  c 

 c c  c c c c ! c c c c c c 0c c c Hc = c c c c c c c cc c 14*)2!)* c c ccc c Hc c c) c cc c cc c1c c c c c c  c c'0%c6#58*c!"#+!!)'(0.91cc1+2%+1)?.9c!)'(0.91c c c 5 c))cc Acc cc5&B(c c" cc c c5 c  c c c c A vĂĄgy tĂŠvedĂŠsen alapszik, ezĂŠrt hiĂĄavalĂł.c .c c c

 

c c c c c \\c  c  c c c c ))c  c 33c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c>! ! ?c cA vĂĄgy valĂłdi forrĂĄsa a vĂĄgy tĂĄrgyĂĄnak isieretlensĂŠge. A vĂĄgynak valĂłjĂĄan nincs is tĂĄrgya, ez iegfelelĹ&#x2018; tudatossĂĄg elĂŠrĂŠsĂŠvel nyilvĂĄnvalĂłvĂĄ vĂĄlik. A vĂĄgy oka a tudatossĂĄg hiĂĄnya. c c c c c c c c c  c 1c c %)) c  c c c  c  c ) c c " c -c c c " c c" c,+2+Bcc1)!*)Bc c c c c c c = cc cccccc ccc c c c Hc5" c c " c c " c Ac . c c c c c c 

c c  c c " c c c c c  c c c /))c c c  c c  c  c c  c  c  c c c   c . c c "c c 

c c ) c )c c c c""c c c ccc c c c c c c cc c c c 

c c .c c cc c c c c c c c c /))c c /))c  c  c   c c c  c c c c c +c c c c " !))c c  c c % c c c c  9c +c c c cc ccc  c) c c cc c c cc  Hc c c  c c c c  c )9c  c  c  c  c 8 )c c c c  c c c c c !c !c  c  c c c c c ) ccc c c ) c c c cc c c c c c Ac cccc c c cc c ) c c

c Ic c ccccc cc c cc\ + \c c c c c cc- c c c c c+ccc\ c\ccc c c c c c c c > ?c c c c c c c c c c c c  c c ) c "c

 )c - c " c 

c c \ c c c  \c % c /c c  cc- cc c c c)/ cJ c) c  c c c  c c c c c  c )c c c c c c c c c  c " ek c ) c c c c " c 

c c c c 9c - c c c )/ c c c  c c \c c c- \cc c c - c c c c c c  c c c c c c c ) c c!-*.!"3&*c c 5 9c .c c ccC ) )cc)!)c )cccc ccc Hc =

c  c cc c c cc )Hcc ")"c c c c)  c ))c / c Hc

N+2+#$J:c?$3&2-*c5-3&B c+c,+%-*c0B$c)?4!%)'(0 c c c c c c c c c 9c c )c c c c c  c  c )c c c \\c  c  c c "" c c c c )c c c / c c c )c c c ))c  c c c c c+c 4c c c  c +c  c c c  c c  c

 c c "  c ) c  c )c c

 cc   c )cc% c+c c c c))c c c+c c 3$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c c ))c  c c c " )c \\+c / c c c ))c c c c c ))c  c c c c  c c )c  c c   c c c  c c  c "" c  c  c c 

 c

 c c ĂśsszessĂŠgĂŠenc c  c % c c c c ))c c cc% c c\ \cc cc cc c% c )c c +c c c c +c c ))c  c / c " c c c c c c c c " c c ))c  c )c c % c ))c   c c c c c  c c c c c c c c c 

c  c cFc"c cc?$3&2-*c5-3&Bccc c c c cc\ c \cc  c "" c  c  c " )c / c c / c c c c c

)ccc" cccc c  ccc "c c c cc  c c5")c ccc c c) c cc c c c c c cc c c c c c c

 c= c c cc c c c c c c c c )c c )/ c !c c c cc c c c  c c c c c c c c  c c c " " c  c  c+c c c )c c" c c c c+cc 4c c c " cc

c c  c c c c c c c c c c c c  c c c c ,+%-*!"#+!c c c c c c "c c "" c c c c c )c \ c \c 9c c  c c c c c"""c c c cc  c c c 5 4c )c c  c c c  c c c c c" c  c  cc  cc c c  cc c c c " "c= c c c c c  c c c c ")) c 4c c c c c c c c c c c c! cc\ \c c c ccc c c c c c c c c ccc/cc

c c c c c c c c !c c ))c " c ) c c c c c c c c c  c c c c c  )c c c  c "))

c )  c c " "c c c c c c c c ?$3&2-*c c c

c cc cc c  c- ccc c c)c 4c c )) c c ! c c  c ))c c ) c c c c c 4 c c  c ccc 4c c>\\?cc c))cc ) c c 1 c  ccc cc c  c- cc" "c c cc c c c c c  c c c - c c c c " "" c c c c c c c c ccc ccc ) cc c c c c " c ccc ccc c- cc" "cc  c ccc c "c c c cc  c@ cc cc cc c c cc c\ \c c"

c  c c c  c c c c c  c c % c c ") c  c c c  c  c "" Ac c  c c c  c  !c  c 9c c  c c c c  )c  c c c c ) c +c c c c c c ))c c  c "  c c

3&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c c c ))c  !c  c c c c 4 c " )c c  c  c c c c c  c c "c \ \c c " c c ) c c ; c  c 

 cc c c  c c c c c=c cc cc \  \c cc")cc ccc c ccc 

 c c c c)) c cc c cc  c c c  c  c c c c c c ; c  c c c  c c c c c c

 4 ) c> c ?cc  c c cccc> c?Ac c 5 9c 'c = c c c c c 9c \ c c )) c c ) c c c c c c c c c c \Hc hc = ccc" c c "" 9c\/c cc cc c c \Hc ,c = c c c \ \c c @c c = c c .c c c ; c /c  Hc >=c A?c

'1+2'&;-/1c182<$2B&*+c c " c c c c  ) c  c c c " c ) c c c )  c / c c  c" )cc ) c c" c\ c )\c cc  c c c c ))cccc

 cc c ccc c  c c )c  c c / c c c c c c c c c c  c  c c  c   c ))c  c c c c c / c " c  c " c c  c c  c c c c " cc "))

c c5 c  c>) c c  c c ?c c 6))c 1 c 5 c % c ) c  c c c  c c ) c + c \ \c c  c c c  c ")) c c c c " c c c c   c .

c "  c c c c )c  c c c ) c > 

c \  c - c c  \?c c / c c c c ")) c c c c c c c c ))c )c c c c c c c c c c c c ccc)) cc c  c c cc c"" cc

c c  c c \ \c c \ \c ) c  c c c c .c c )c  c c c "  c c c c c c c " c c "c c c c " c c c c c c+c )) c c c  c cc+c 9c c c c B(*)B!"#+!c c c c c c  cM c c c $.%-1"*c"#+!:c$.%-1"*c-#9c c c  c c c c c c c c cccccc c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ -'1+2'&;-/c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c -'1+2'&;-/c N c ÂŽ 10.#0!0cc ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c 5)B0c c c ÂŽÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c  c c c c c ccccccccc c  c c c c +*.!2&3-*c!"#+!:c+B(-#9c c c c c c +'(+B-c!0*!:c3-'0&2-*c-#9c c c c c c c c c c  c c -'1+2'&;-/*c 182<$2B&* c c  c c c c )c  c c c c c  c c c c c c c 37c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT  c  c c  c c c )c 

c c c c c c  c c c 5 c  c  c " c c c c c 5 c  c c c c  c c  c c c c c c c c c c " c ) c  c " c c )c ))c \  \c   c ) c c  c c  c c c c !"c )! c c c  c ; c c c  c c c cc5 c c c ccc c)c) ccc ))c = c  c c 03*9>>c M+3/*&Bc  c "c c c c c c )c c c "c c c 5 c % c "))c c c c 6))c 8 c c c c c c c c c c  c  c c c 

c ccccc ccc cc )cc6))c 1 c c )ccccc c cccc cc c cc c c c 6))c 1 c c c c 

c  c c c c c  c c

 c  c " c "  c c ))c c ))c  c c+c c " " ccc c>c ?c\)  \c

c+c ccc ))c/ c c @c  c c c c ) c +c c  c c c  c c c  c c 5 c ccc c/c c cc  cc cc cc c  c c " )c c ))c  c  c c )) c  c c  c  cc.c c c c c c c c) cc cc  c- ccc6))c1 c cc cc cc c c c\- \c

c c  c  c " c "  c c c  c

/c c c  c c ) c c c  c c  c ) c 

/c c c c c ; c c c ))c c c  c c c ca fizikai s khoz kĂśtĹ&#x2018;dikc c  c  c 6))c 1 c c 

/c c c

 c = c c c  c c c c c 

/c c  c c c c  c  c c  c c "c c )c c cc cc  c" c c c 5 9c 'c.c c cSccc- c c ccc c>- cc- c ?Gc )c c cc"" c>- c- c cc ) ?Hc hc= c cc))c ) c c cc6" c " c  c c Hc

.-'!01c18.8!!-c-'<$2%&;-/*c1+?;*$3+!c1-<0=0.9#)*0c c  c "" c  c c c  c  c  c " c ) c  c  ))cc )ccc )c c cc c  c c )c c c c c )

c c !"c c c c  c  c c )

c cc +'+3/B-&1c 0350c c !" c c  c ")"c  c "" c )c c ) c c c c c =<;M0-5c 6SL%)c c c c 

c c c  c c c\) c  \cc c  c c )c c c  c c  c c c c  Acc c"" c ccc) ))9cc   ccc cc c  c 

 c / c c / c  c c  c " c c 

 c c c c  c 

 c c /c c c c c 

 c  c c  "c >Mc c c c c )c c "))c  c )cc c  cA?cc ))c c

c"c c cc))c cc c c c

c $(c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT 5 ")"c c"" c ")"c c !"c=cc c c c 

 c c c > c  ?c c c > c  ?cnĂŠzĂźnkc = c nĂŠzzĂźnkc c )) c c c  c  Ac c  c c 5 c  c c " c c"9c c c 

cM c

c

c

 c ccc

c

c

c

 c ccDc

c

c

c c

 c cc

c

ccccc ÂŽ ÂŽÂŽ ÂŽÂŽ

+c

c

c

 c c

c

c

c c

c c

c / c cccccccc c

c c

c c

c

cc

c

+.$'$**&Bc

c

c

8c Ă&#x153; c

c

+'+3/B-+c

+Oc c

c

 c

3$B-1+c c 1+2%+c c c

c c c 6))c 1 c c  c c  c " c "))" "c )c ")"c )c c  c = c c c ""c c ) c c c c c )c  c c c ""c c c c c  c - c c  c c c c c ))c  c+ cc c c) cc c )cc cc c\ \cc c "c*.-%>/3"%$1c )cc c c ")c c  )c % c c c 5 c  c c c c c c + )c c c c c c  )c c 6))c 8 c cc6))c1 c c c c cc= c c c cc+ )c\c5 cK \+c  c cc- c c c c c8cMc c cccc c c/c c c " c ) cc6))c8 c )c cc c+c cc cc

c c  c c +c c c \ \c c ))c c  c c c cc c c cc c"  ccc))c c c cc c c cc c c"  c c c ) c c c c cc )c c@D cc  c  c  c cc c c "" c c c c c c c c c  c c )c c c  c cc! )cc ) c "))c cc c c cc  c c c c 6))c 1 c  c @c  c c c c  c c c c c c c c

 " c  c c )c )c c c 6))c 1 c  c c 5 c c c/c c c

c c ))c  c c c  c c )c c c c "c  c c ) c c c c ))c  c  c c

 + " c c c  c c +c  c ) c+cc c c c  cc cc c ) c  c )c c c  c c c c c c  )c c c cc !" cc c c c c c   c  c c )c c c c c "))c c !"c c c c  c c !"c  c c c S c c 

c c D c / c  c = c c  c cc c c c  c)  c cc c ccccc $'c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c cc  c c !c c  cc c. c c "" c c  c c c c c c  c c c c  cc )cc  c c cc c cc c c c 6"c c  c c c c ; c c c c  c c ) c c) ))c !"c / c c ccc c"c " c " c  )c c  c "c c c ) c  )c c c c c c c c c c  )c c  c c c  c

 / c c  c  c c c c c c +c  c

   c! c )c c c c c  c c c \ c \c ; c c  c  c )  c c  c 1 c  c c c c c c  c  c c c  c)  c c -c c c  c )

c c c )

c )c " c / " c c c c c " cc cc c

cc c c; c !"" c cc) cccc c c )

c c /c  c c  c c c c )

c c c c c "))c c  

cc c8ccc cHc

c c)) c ) cc )c c ))c !c  c c  9c c c *.-'!c +c<-.-1+-c*.-'!0'c%0B=030'9c-'<$2%&;-/!+2!+3$%c c6))c8 c  c c )

c c>c +?c c c )

c c>c+/?c c " c   c c c c c 5 c c c c

 cc]c c  c cc 

 c c  c c c c  c ))c cc  c c c  c c c c c c  c " c c c c c c c c c c  +  c c  c c )c)/ccc c ))c c c.c c c c cc c  Ac c 5 c 9c 'c = c !c cc cc ")"c"Hc hc c c cc")cc Hc ,c = c 9c\ c c c) cc cc c\Hc c c c"c c c c cc@c c; c /c Hc

$hc


A tรฉridล‘ kulcsa: A TUDAT #c = c  cc; cc ")"c )c cHc 3c c @c /c c c  c c c c )c  c c .c /c c c= / c /c c )c"cc )Hc 5 c 9c 'c c c )c c  c 

c c c )  c  c ) c c ) c c = c c  c ) c c  ca fizikai s kon tartรณzkodรณc

c   c c  +c  c c c )

c c  Hc >% c ") c c c c c c "" Ac c ))c c c c " c c c c c c  c ) c c c @ c )c c ) c )c c c c c " c  c c c   c c c c c  c c c c c c c c c " c c c c   c c c c  ?c hc = c ccc\- c c c c cc ) \Hc ,c = c cccc5 c Hc>cc c A?c c = c c cc) c cc c c ccc Hc

0=39#)*c)*c%0B5-3&B$*$#&*cc c )c  c c c c c )! c c c c " c cc c"c6c c"ccc cc ) c c c c  c  c c c c  Ac c )) c ) c c c

 c c) c c  9c c ccccDccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccPccccccccccccccc

<-.-1+-ccccccccccccccccccccccccDccccccccccccccccccccccccccccDcccccccccccccccccccc

-2-! &3-* 

+* 01! *$1ccccccccccccccc+* 01! *$1

*

*

*

c c c c cc cctudatossรกgรกt iegล‘rizvec  c c" c cc ) cccc c"" c c c "))+)c  cc c c c  " )c > c c ) c c " c )?c c c ))c  c c  c c c c c c c c  c c c c c c c c cc 

ccc)) c cc c1c

)ctudatosan   c c c c c c c ) c  )c  c c  c  c c   c c )c c ! c c  c > c c c  c c c ?cc/cc c cc cc  c  c " cc ccc" c c $,c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT :cc c c c "))c c c )c c6))c1c cc

c c c cnei tudatosccc c$'#-;-$'&3&*$1cc cc c c cc   c c c

c cc c c c c tudatosakc c c c c c c  c c  c "" c  c c)c c c cc

c c c cnei vagyunk tudatosak.c c c ) c '+c c c c c  c >c  +

?c   c " c % c c c c c  c  c   c c c ))c  c c c c c  c c  c " c c )c c c ")c c c " )c c  c )c c \ \c c  )c c )c c c c " c  c c " c h+c c c  c ))c c c ) c c c c c c c c  c  c c  c c c  c   c c 

c ) c c c + ) cc cc,+c /c )c cc c cc cc  c

c ) c c c  )9c  c c c "

c ) c " +c c c  + ) c c c c  c c c  c  c   c c c c "c c +c c c  c cc  c c c c c c c c c  + c  c  c c /

c ) c c c cc " c " c c " c c =c c c c c c 039203)?)*c 45)c c c c #c c c 5-**.+!)2)*c 45)c c #c  c c c  c c c  c  c c c c c  + 

 c c c c c c "" c / c c c " + c  c  c c ))c 1 c  c )c )c c c c c / c c  c  c 

c c c c c 

 c c ccc cc 

c" ccc c c c )) c c c 3+c c c  c c c  c 8  c  c 1c c cc c)c ccc>c c ?c) ccc  c c  c c c ccc ccc cc% cc c c cc c-'!03301!"*c cc c = c cc ccc c c cc  Hc c c c ) c@ c

c cccc  c c c) c cc))cc" "c cc  c.c" c\ \c c c c c c c c c c  c )c  c )c 

c c c  c.cc  c c szenvedĂŠstudatc c c ))c c ))c c c c  c c c c c  c c c ""c c +c " c  c 6 c )c c c c ")"c  c  c ; c  c  c c c c )"c c c

 c c c Ac c )"c c / c c c )

c c c c c c c c  c c c c c c  cc  cc c c""cc c c 6 c c c cc) Acc c cc  c" c c/ c cc ) cV )c c"cc cc cc

 cc c c  c  c c c  c c c  c 5))c  c cc c c = c  c c c c

c  c c

c Hc 5 c c c  c c !Ac > c /c c ) c  c  c c c ) ?c c 

 c c c $c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT cc !c cc c c cc  cc !c cc c c !c c ) cc )ccc)c c c ccc !c c c c c  c  c  c c 

c c c c c c c c  c  c c c  )c "))c c c /c c \ ))\c c c ))c Az eilĂŠkezĂŠs legfontosa tĂśrvĂŠnyszersĂŠge az, hogy csak azokat a tudattartaliakat vagyunk kĂŠpesek teljes valĂłsĂĄgĂĄan felidĂŠzni, aielyekkel egy szinten vagyunk.c c )c c c+c c c  c "" c +c c c  c c  cc cc)c c c c c c cc c c ) c Ic c  c c ) c  c c c c cc c>c ) ?c c cc )c c 8 )c )c c  c "" c / c 6))c 8 c c c c c )c c1 c c cc+c c cc c )c c B c  c c  cc c " c cc ccc  c c"))c  c c cccccc)cc  c  c"  c cc  c " c))c c: ccc c  c c c)) c c c cc c/ c c\ ccc c cc^8---c)c " cc c c c^--c) c c c cc c c c c cc"" c@ cc c c c c c cEc cc cH\cc c c c c  c c c ccc c  cc 4 c cc"  c ccc cc c c c= c cc c c) c c cc cc c "c c) cccc cccc  c c c \c ) c c c c c c c c c 6" c  c c )c c \c c \c ) c c c c  c  c c c )c c \c +c c c )) c ccc )ccc c c c ccc )cc )) c c c c c c c " c c cc2cc cc

cc ) c c c c  cc c c c cc  c  cc

c 1 c ))c !c" cc ))c c c ccc c c c c "))

cc cc c c c" c c c c = c )c c " c c c  c c c c c c c c   c c  9c \= c c  c c c c c " c ) c " c ) c c c c P1c %c Qc =c c c c 

c c  c c c c " c c c ! c %c c  ccc c c cc c c c5 cc cc c cc cPcc c c Qc+c! ccc.\c

3$%!"#+!:c,+3&3!"#+!:c!"#+!<$3(!$'$**&Bc c " c ) c  ccc  c c c 

 c cegyirĂĄnyĂşc c c c c 6))c 1 c

)c  c c ;

 c c c c  c c cc c  cc"" cccc c  c ccc c c c c  c  c 

c c  c c c

 c c c c c  c c c " c c c c c c  c  c c c 8 )c cc5 c c c c" c c c c cc c c

c c  )c  c c  c c   c +c c c c " c +c  c c !"#+!<$3(!$'$**&Bc  c c c c c  c c c ;

 c c  c.c) c c  c )c ! cccc c c c $#c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c c c% cc c

c c cc c c c

 c c c c cc5 c c c c c " c 6))c 1 c ))c c c c  c  c c " c c c c c c c )c c  )c c c c  c c  c c c cc c c 

 c ))c cc c

c c5 c c+c c) cc c c> ?c+c cc ) c c  c c 

c "))c c c c ))c ")c c c ))c c c c c 5 c  c +c c c c c c  c c +c c % c  c c c ) c cc c c c c c " c c c 9c \c c c " "c c  c  c c )c c c c c c ! c @ c  c 9c c c c c /c c c % c \c c c c c )c 6))c 1 c c c c " c c c c c c  ))c c ))c 9c \1c %c c %c c c % c c  c " c c c c c c c = c c " "c  c c  \c c c  c c c  c  c )c c cc c 5 9c = c c c  )c c  )c " c c c c Hc>= c c cc c c c c cc c c H?c

c3)!c%-*.!)2-"%+c = 

 c c c c c c c c c c c c  c c  c  c c c 

 c "))c c cc )) )c c  c c 'ccc  c c c cccc+ccIcJ cc%cc cc c 9c c c c c c Teljes tudatossĂĄgc c cc

ÂŽ

 c c

c

c

c

c

c

c

c ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ ÂŽ c c

c c 8'!"#+!3+'*&Bc c (gyerieki ĂĄrtatlansĂĄg)c

c

c

c

c c>\IcJ c \?c

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽÂŽ c c03=0**)c5&3&*ÂŽ

c

c

c

Ăştan a TeljessĂŠg felĂŠcc

c

c

c

c

c

c

c

c

c

ccc>\ \?c cc>83;*0**)Bc (iegvilĂĄgosodott ĂślcsessĂŠg)c

c c = cc c  cc cc c c c c) c) c  cc c ")"c c c)c= ccc  )Hc c hccc % c 

 c 5 c c  Hc = c  c 6))c 1 c c Ec Hc Mc cc% ccc% cccc c ")"c c c= c cccc  c c Hc c c ,ccc % c 

 9c  c "" c c .c c  c  c c c  c c 5 c  c  c c /c c  c  c $3c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT ccc/c ccccc) c c c

c  cc 5 c cc c cc4 ccc c" ccc c c  c c c c  c  c .c c c c  c c )Hc= c ccc cc c ccc c 

 9c 4c c #cc.c c c  c c c c +c  c c ) Hc - c +c c " Hc c c c  c c c  c c c c c c c cc c c  c  c c  c c c c c c c c c c @ ccc)) c) 9c c c - c= cOĂ&#x153; - c= cOĂ&#x153;

c% c  c% c

c c c

- c= cOĂ&#x153; - c= cOĂ&#x153; - c= cOĂ&#x153; - c= cOĂ&#x153;

c c% c hc c% c c c% c &c c% c

c 8Ă&#x153;c Ă&#x153;c c% c c c

8c Ă&#x153;hc c% c c

c c c

c c c

cc cc cc

cc cc cc

Ă&#x153; Ă&#x153;c 1 c cc- c= cc c c= cccc c  c ccc c c )c c c c c c c  c c 8 c c %c c   c c  c c c %c = c c c 

c c c +c  c c c Hc 8c c c c c  c 9c  !c c c ))c  c c c c c  c c  c )c c c ccc c c )) c c c c c c  cc) cc c c c 5 9c 'c .c cSc c- c  ccc% Hc hc c  c)"c c c cc c ccC c= c5

 cc S c Hc

0#-!+!45c!0;,'-1&1c - c c ))cc  c cc  c c c c c /c c c c% cc ")"c  c " cc  9cc cc c c c c  c c  c  c  c c c  c c c c ))c  c c c c c c  c  c c c c cc c  c c)  c c c

$$c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT %0#-!&;-/c cHc ccAc +  c c ) c c +  c c  +  c

%718#)*0c = c c c c- c c c1cEcc c c c  c c c c- cc )c c cccc c  c c c) cc cc c cc c 4 ccc  "cc 4c ) c  )cc c))cc ccc c- c ccccc c  c  c

cc c c c))c c ccccc c  c  c

cc c c c))c c cc c  c  c  c

ccc c c))c c c ccc /c "" c c" " cc

c c c % c c ")"c  c c c /c !"c c c c c

) c" c cugyanaztc6 cccc" c cc  c) c  c c8 ccc 

c c c) c c c c  c c c c c c c c c c c cc c  c  c  c c c  )c c  c c  c ) c c

c!)2-#9c1"3;*+c+c"#+!c c"#+!c+*?01!"*+-c c cc c ccc- c ciinĹ&#x2018;sĂŠgccc% )c c ) cc '- c = )c " c ")"c   c c c  c )c  c c c c c  c  c c c  c = c c - c c c % c ")"c   c c c c cc cc c c c  c c)) c c c c ))c   /c c  c c c c ))c   /c c  c c )c c c c c c c c c c -#9c c c   c !)2c c ))c   c /c c  c c ) c c c "c c ))c " c c c c

 c  c c cc c c 6c"cc 9c c c

$&c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT

 ))c  /c c  c

c

c 9c) / c%cc Ă&#x153;

c c c Ă&#x153; c c c c c c

Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; Ă&#x153; c Ă&#x153; c>c ?9c c  Ă&#x153;Ă&#x153;

c 9c c c 9c c c c c 9c c c c 9c c c c c 9c 

c c c

 9c c

c

))c  /c c  c c c c c  c c c ) 9c c c ))c   /c c  c c "c ))c   /c  c c c c c c c ))c " c c c c c  c c "c ))c   /c  c cc c c c c\c \c c c )c c c c "))c c "))c ) c  c c c ) c- c c c% ccc c  9 c c c c c c c - c Oc 9c c  c c c c c  c c OĂ&#x153; c 9c c  c c c c c 

c cc OĂ&#x153; c c > ?c c c c c c - c= c - c Oc  c c c - c c c c "" c c c c c c c c c 9c - c )c fejezĹ&#x2018;dik kic c c c c c  c > c c c  c  ?c c c c  )c  c  c - c c c c forianĂŠlkĂźlic c c  c c c c c  c )c c  c c c  c - c c c  c +c aspektus c c c "#+!c +*?01!"*+-c !)2>0'c )*c -#9>0'c E1+2%&>+'Gc <0=0.9#'01c 1- c cc c $7c


A tĂŠridĹ&#x2018; kulcsa: A TUDAT c c  c " c " c c c  c  c c fizikaic c c  c c /c cc  cc cc cccc )cc c c .c c c cccc)c" ccc 9c gc ec c c!c c e

!cĂ° c cee cegf 

c eeceye!cfee g ce

c gyc 

c y! !c c!ece c !cgyc !ce c ce

c e c c UcUcUc

&(c

A Téridő Kulcsa - A Tudat  

A TÉRID KULCSA: Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek irán...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you