Page 1

พืน้ กระเบือ้ งยาง

จัดทาโดย กัญจน์ สหพงศ์ ณัฐภูมิ ศรีสุวรรณ


กระเบือ้ งยาง กระเบื้องยาง คือ วัสดุปูพ้นื ที่ทามาจากพลาสติก กระเบื้องยางลายไม้ผลิตโดย ใช้เม็ดพลาสติก หลอมให้เป็ นแผ่น ประสานกันสองชั้นเพือ่ ป้ องกันการยืดหดตัว มีการใส่ลายไม้และ UV Protection อีกชั้น เพือ่ ผิวหน้าที่มี Texture และลายสมจริ ง สิ่ งที่ควรรู้ ของกระเบือ้ งยาง 1. ติดตั้งง่ายไม่ยงุ่ ยาก ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ไม่สกปรก แข็งแรง สามารถใช้ได้กบั งานเกือบทุกประ เภท สามารถปูทบั พื้นเดิมได้ทนั ที ทนทานต่อกรดด่างได้พอสมควรตัวพื้นมีความนุ่มสบายเท้า 2. รู ปแบบของกระเบื้องยางมีหลายแบบ เช่น แบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็ นแบบที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป มี ขนาด 6x6 นิ้ว และ 9x9 นิ้ว และ 12x12 นิ้ว หนา 3-4 มม. มีสีและลวดลายให้เลือกมากทั้งสีพ้นื ,สีลายแฟนซี, ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติสีลายหินแกรนิต มีท้งั ผิวเรี ยบและผิวสัมผัส 3. แบบแถบเส้นยาวส่วนใหญ่เป็ นลายไม้เป็ นไม้สกั ,ไม้มะค่า, มีขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 2-4 มม. สาหรับ การปูพ้นื ที่ตอ้ งการให้ดูเป็ นธรรมชาติเสมือนพื้นไม้จริ ง 4. แบบม้วนยาวผลิตขึ้นจากไวนิลเรซิน ทาเป็ นม้วนคล้ายพรม ทาให้มีรอยต่อน้อยทาความสะอาดง่ายเมื่อใช้ งานก็ตอ้ งลงแว็กซ์ หรื อ ขี้ผ้ งึ เพือ่ ดูสวยงามมี ความหนา 5-7 มม. เวลาเดินจะรู ้สึกนุ่มเท้า 5. การเลือกซื้อควรเลือกจากการออกแบบที่ตอ้ งการให้หอ้ งเป็ นสไตล์แบบใดประกอบเป็ นสาคัญ ควร ปรึ กษาผูข้ ายหรื อมัณฑนากรการวางลวดลายควรทดลองวางดูก่อนหรื อดูตวั อย่างที่มีติดโชว์ไว้หอ้ งที่มีพ้นื ที่ ไม่มากไม่ควรใช้กระเบื้องยางที่มีขนาดใหญ่การเลือกซื้อควรดูจานวนที่ปูได้ต่อกล่องด้วย และเผือ่ ไ ว้ ประมาณ 5%-10% สาหรับการตัดที่เหลือเศษ และเก็บไว้ปูซ่อมแซมภายหลัง


เทคนิคการติดตั้งกระเบือ้ งยางและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ กระเบื้องยางสามารถติดตั้งบนพื้นต่างๆทัว่ ไปได้อาทิพ้นื คอนกรี ตพื้นหิน ขัดพื้นไม้เก่าหรื อใหม่ ฯลฯ แต่สิ่งสาคัญที่สุดพื้นดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะแห้งเรี ยบแข็ง สะอาดจึงจะทาให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุด วิธีเตรียมพืน้ เนื่องจากกระเบื้องยางเป็ นวัสดุที่ติดตั้งแนบพี้นคุณภาพของพื้นจึงเป็ นส่วนที่สาคัญอย่างยิง่ พื้นที่ที่ จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจาเป็ นจะต้องมีผวิ หน้า เรี ยบ แข็ง แห้ง สะอาด จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปรับแต่ง พื้น และเตรี ยมให้เรี ยบร้อยเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง วิธีจับแนว สาหรับห้องขนาดเล็ก เพือ่ ความสะดวกในการวางของและติดตั้ง ควรจะเริ่ มต้นติดตั้งจากประตูเข้า ไป (สาหรับห้องโถงใหญ่อาจใช้แนวกลางห้องเป็ นหลัก)ในกรณี เริ่ มติดตั้งจากประตูเข้าไป ให้ถือด้านยาว ของกาแพงห้องเป็ นหลักวาง เส้นแนวให้ขนานนี้ห่างจากกาแพงเป็ น ระยะซึ่งคานวณดูแล้วว่า เมื่อติดตั้ง กระเบื้องเต็มห้องแล้วกระเบื้องแผ่นที่ติดกาแพงที่จะต้องถูกตัดออก นั้นจะมีขนาดเฉลี่ยเท่ากันหมด และไม่ เล็กจนเกินไปเมื่อ กาหนดแนวเส้น หลักได้แล้วให้ทาเครื่ องหมาย กากบาทที่หวั และท้ายของเชือกตีเส้น และ เว้นการทากาวตรงที่กากบาทไว้ วิธีลงกาว สาหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง ก่อนที่จะลงกาวสีดาหรื อ กาวสีขาว ควรจะคนกาวในถังให้ผสมทัว่ กันก่อนแล้วจึงค่อยเทกาวลงบนพืน้ ครั้งละพอประมาณ ขั้นต่อไปให้ใช้เกรี ยงที่เซาะร่ องฟันปลาไว้แล้ว ปาด กาวให้สม่าเสมอไม่ควรลงกาว ครั้งหนึ่ง ๆ เกินกว่าเนื้อที่ 30 ตารางเมตร รอจนกาวแห้ง 10-20 นาที พอกาว แห้งหมาด ๆ ใช้นิ้วแตะดูถา้ กาวไม่ติดนิ้ว ให้ใช้เชือกตีเส้นตรงที่ทาเครื่ องหมายกากบาท ไว้ท้งั หัวท้าย ที่ได้ ทาไว้แล้วในตอนจับแนว โดยดีดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็ นแนวไว้บน กาวเส้นนี้ให้ถือ เป็ นแนวหลักในการ ติดตั้งกระเบื้องยางการตีเส้นแนวและติดตั้ง กระเบื้องยางบนพื้นที่ที่ กาวแห้งแล้วนั้น ให้วางแผ่นกระเบื้อง ยางไว้สาหรับเดินเข้าไป การติดตั้งให้ติดตาม แนวเส้นเป็ นอันดับแรกโดยติดตั้งไปข้างหน้ าเรื่ อย ๆ ซึ่ง กระเบื้องที่วางไว้สาหรับเดินเข้าไป ติดตั้งสามารถแกะออกมาใช้ติดตั้งได้อีก

การติดตั้งกระเบือ้ งยาง โดยปกติกระเบื้องยางจะมีการยืดและหดตัว ซึ่งจะหดทางด้านตามมากกว่าทางด้านขวาง ฉะนั้นการ ติดตั้งที่ถูกต้อง จะต้องติดเป็ นลายขัด มุมกระเบื้องยางทุกๆ แผ่นจะต้องติดสนิทกับพื้น ถ้ากระเบื้องยางแผ่น ที่ติดกาแพงไม่พอดี กับขนาดของกระเบื้องยางก็ตองตัดด้วยมีด คัตเตอร์ทีละแผ่นและเมื่อติดตั้งกระเบื้องยาง


เสร็จเรี ยบร้อย ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ าหนักประมาณ 30 กก. กลิ้งบดทับทันที เพือ่ ให้กระเบื้องยางทุกแผ่นติดแนบ สนิทกับพื้น การติดตั้งบัวเชิงผนัง ให้เริ่ มติดตั้งบัวเชิงผนัง จากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ตรงรอยต่อที่มุมห้อง หรื อมุมเสาให้ตดั ต่อกัน เป็ นมุม 45 องศา โดยใช้มีดคัตเตอร์ตดั เฉพาะตีนบัวที่ติดกับพืน้ เป็ นมุม 45 องศา การทากาวยางให้ทาลงบน บัวด้านที่มีร่องและหนังตามความสูงของบัว ส่วนตีนบัวไม่ตอ้ งทา รอให้แห้งแระมาณ 10 – 20 นาที พร้อม กับตรวจดูความเรี ยบร้อย จนมัน่ ใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยติดตั้งเส้น่ต่อไป เมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้ "กาวเชื่อม" หยอด บริ เวณรอยต่อของบัวแต่ละเส้นเพือ่ ป้ องกันการหดตัวของบัวเชิงผนัง การติดตั้งจมูกยางและเส้ นขอบยาง จมูกยาง : ใช้ติดตั้งตรงบริ เวณจบกระเบื้องยางกับพื้นที่ต่างระดับ หรื อ รอบขอบขั้นบันไดเพือ่ กันลื่น รอยต่อ ที่มุมบันไดให้ตดั ต่อกันเป็ นมุม 45 องศา การติดตั้งควรทาหลังจากที่ติดกระเบื้องยาง ลูกตั้งบันไดเสร็จ เรี ยบร้อยแล้ว เส้นขอบยาง : ใช้ติดตั้งบริ เวณจบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกันหรื อจบตรงช่องประตูเพือ่ กันสะดุด การติดตั้งจมูกยางและเส้นขอบยางให้ใช้กาวยาง ทาบริ เวณที่ติดตั้งและเมื่อ ทากาวยางแล้วต้องทิง้ ไว้ให้แห้ง ประมาณ 10 – 20 นาที การใช้ พนื้ ที่หลังการติดตั้ง พื้นที่ที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จไม่ควรใช้น้ าล้างทาความสะอาทันที ต้องปล่อยให้กาวแห้งสนิท 2 – 3 วันก่อน และห้ามเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ และควร เปิ ดโล่งให้อากาศถ่ายเทรอย เปื้ อนดาหลังการติดตั้งอาจเกิดจากกาวดาให้ใช้ผา้ ชุบน้ าผสม น้ ามันก๊าดเล็กน้อย บิดผ้าหมาด ๆ เช็ดออกแต่ ควรระมัดระวังให้มาก หรื อใช้ข้ ผี ้ งึ ขัดเงาขัดออกก็ได้ การดูแลรักษาทาความสะอาดพืน้ กระเบือ้ งยาง การทาความสะอาดประจาวันให้ใช้ผา้ ชุฐน้ าสะอาดหรื อน้ าสบู่บิดให้หมาดๆ เช็ดถูตามธรรมดาและ ควรใช้แว๊กซ์ชนิดน้ าลงทุก ๆครึ่ งเดือน จะช่วยรักษาพื้นให้คงทน ดูสวยเป็ นเงามันและรักษาความสะอาดได้ ง่าย ถ้าเป็ นพื้นที่มีสภาพเก่าและสกปรกมาก ควรล้างด้วยน้ ายาล้างพื้นเสียก่อนแล้วจึงใช้แว๊กซ์ลงซ้ าอีก 1 – 2 ครั้งกระเบื้องยางได้เคลือบน้ ายาและขัดเงาไว้แล้วระหว่างการผลิต ดังนั้นหากลงแว๊กซ์จะทาให้ไม่ติด ผิวกระเบื้องยาใหม่ในตอนแรก


วิธีการซ่ อมแซมกระเบือ้ งยาง ขั้นตอนที่ 1 นาแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ปิดลงบนกระเบื้องยางที่จะทาการเปลี่ยน ใช้เตารี ดที่ต้งั อุณหภูมิร้อน พอประมาณทับลงบนแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เพือ่ ทาให้กระเบื้องยางอ่อนตัว ขั้นตอนที่ 2 ใช้คตั เตอร์กรี ดพื้นให้ขาดเพือ่ เปิ ดช่องแล้วใช้เหล็กโป๊ วสีแซะพื้นจากช่องที่ขาดออกไปหาขอบ กระเบื้องยาง ระวังอย่าให้เหล็กโป๊ วสีไปทาให้กระเบื้องยางแผ่นอื่นเสียหาย ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลอกแผ่นกระเบื้องยางที่เสียออกแล้วให้ใช้เหล็กโป๊ วสีขดู คราบอาจใช้ทินเนอร์ช่วยในการขูด ด้วยแต่ตอ้ งระวังอย่าให้ซึมโดยกระเบื้องแผ่นอื่นจะทาให้หลุดล่อนกาวที่ติดอยูท่ ี่พ้นื ออกให้หมด ขั้นตอนที่ 4 ทากระเบื้องยางแผ่นใหม่ให้อ่อนตัวโดยใช้วธิ ีให้ความร้อนจากเตารี ดเหมือนกันโดยรองแผ่น อลูมิเนียมฟอยล์ ทากาวที่พ้นื แล้วนากระเบื้องแผ่นใหม่ใส่ลงไปในช่องว่าง ใช้คอ้ นยางทุบให้กระเบื้องยาง แนบสนิทกับพื้นและเสมอกับแผ่นข้างๆ ขั้นตอนที่ 5 เช็ดทาความสะอาดกาวส่วนเกินให้สะอาดแล้วใช้ของหนักๆวางทับบนกระเบื้องแผ่นใหม่ รอจน กาวแห้งประมาณ 1 วัน

พื้นกระเบื้องยาง  

พื้นกระเบื้องยาง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you