Page 1

พืน้ หินอ่ อน หินแกรนิต

จัดทำโดย กัญจน์ สหพงศ์ ณัฐภูมิ ศรีสุวรรณ


หินอ่อน – หินแกรนิต เป็ นวัสดุที่นิยมใช้กนั มากขึ้นทั้งในรู ปแบบของผูท้ ี่ปลูกสร้างบ้านเองหรื อเลือกซื้อหาบ้านตาม โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ซึ่งก็มีหลายๆ โครงการที่ใช้พ้นื หินอ่อนหรื อหินแกรนิตเป็ น SPEC มาตรฐานของ พื้นที่ภายในบ้าน โดยเฉพาะในส่วนพื้นชั้นล่าง ทั้งนี้เนื่องจากปั จจุบนั หินอ่อ นหรื อหินแกรนิตเริ่ มมีราคา ลดลงมาใกล้เคียงกับวัสดุชนิดอื่นมากขึ้น (โดยเฉพาะหินอ่อนหรื อหินแกรนิตในประเทศ) อีกทั้งมีหลายเกรด หลายลายและหลายราคาให้เลือกใช้ตามพื้นที่ต่างๆได้ตามความต้องการ

สิ่ งที่ควรรู้ ของพืน้ หินอ่ อน – หินแกรนิต ข้อแตกต่าง ของหินอ่อนกับแกรนิตที่เห็นได้ชดั เจนคือ ลวดลายบนตัวหิน 1. หินอ่อนจะมีลวดลายที่ดูสวยงามนุ่มนวลกว่าหินแกรนิต ซึ่งเรามักจะนิยมนาหินอ่อนมาใช้กบั อาคาร ประเภทพักอาศัย เช่น บ้านพักอาศัย รี สอร์ท เป็ นต้น ส่วนหินแกรนิตมักจะนามาปูพ้นื ในส่วนของอาคาร ประเภทสานักงานหรื ออาคารสาธารณะต่างๆ 2. หินแกรนิตจะมีความหนาแน่นและแข็งแกร่ งกว่าหินอ่อน ดังนั้นหินแกรนิตจะมีปัญหาในเรื่ องของการดูด ซึมน้ า, ความชื้นหรื อคราบสกปรกน้อยกว่าหินอ่อน รวมทั้งยังทนทานต่อสารเคมีบางประเภทได้ดีกว่าหิน อ่อนอีกด้วย 3. ปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ของพื้นอาคารที่ปูหินอ่อนหรื อหินแกรนิตร่ วมกับวัสดุปูพ้นื ชนิดอื่นคือ เรื่ องของ แนวระดับของพื้นที่ปูวสั ดุต่างชนิดมาเจอกันเนื่องจากในการปูพ้นื หินอ่อน หรื อหินแกรนิตจะต้องเตรี ยมปูน ปรับระดับให้หนากว่าการปูกระเบื้อง หรื อหนากว่าการปูวสั ดุปูพ้นื ชนิดอื่นๆ ถ้าช่างที่ปูพ้นื ไม่ละเอียดพอ อาจเกิดอาการประดักประเดิดระหว่างรอยต่อของพื้นที่ปูวสั ดุต่างชนิดกันซึ่งทาให้อาจเกิดการสะดุดล้มเกิด อุบตั ิเหตุได้ง่าย 4. การปูพ้นื หินอ่อนหรื อหินแกรนิตในบริ เวณที่เปี ยกก็อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของท่านเองได้ เนื่องจาก ผิวหน้าของหินอ่อนหรื อหินแกรนิตจะมีความเรี ยบและลื่น (ซึ่งเมื่อปูแล้วก็ตอ้ งมีการขัดผิวหน้าอีกครั้งหนึ่ง ด้วย) ดังนั้นก็คงจะไม่เหมาะเป็ นแน่ ถ้าจะนาหินอ่อนหรื อหินแกรนิตไปปูในที่ที่มีน้ าขังหรื อเปี ยกน้ าได้ง่าย


5. หินอ่อน เมื่อใช้งานไปได้สกั ระยะหนึ่งในพื้นที่ที่เปี ยกน้ าอยูเ่ สมอน้ าอาจจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของหิน อ่อน ซึ่งจะทาให้ความสามารถในการยึดเกาะของพืน้ ผิวคอนกรี ตกับตัวหินอ่อนลดน้อยลง และน้ าอาจจะซึม ผ่านไปยังพื้นหรื อผนังส่วนอื่นๆ ต่อไปได้อีกด้วย 6. การเลือกใช้หินอ่อนปูพ้นื จะหวังให้ได้ลายหรื อสีในลักษณะเดียวกันหมดทั้งพื้นที่ที่ปูก็คงจะไม่ได้ ดังนั้น อาจจะมีบางจุดบางส่วนของพื้นที่จะมีลวดลายหรื อสีสนั ที่ผดิ เพี้ยนไปบ้างก็คงต้องทาใจ (นอกจากจะคัด พิเศษจริ งๆ) และไม่ควรใช้หินอ่อนปูพ้นื ในพื้นที่ภายนอกที่โดนแสงแดดโดยตรง มิฉะนั้น ท่านอาจต้องหาย แก้ฝ้ามาช่วยรักษาอาการเป็ นฝ้ าให้กบั หินอ่อนลายสวย ขั้นตอนการติดตั้งพืน้ หิน การเตรี ยมพื้นที่สาหรับการปูพ้นื หินอ่อน จะต้องมีการทาความสะอาดให้เรี ยบร้อย เก็บเศษปูนเศษ หินต่างๆ ออกจากบริ เวณพื้นคอนกรี ตให้หมด ในกรณี พ้นื ชั้นล่างก่อนทาการเทคอนกรี ตควรมีการปูแผ่น พลาสติกรองพื้นไว้ก่อนการเทคอนกรี ต เพือ่ ป้ องกันความชื้นจากผิวดินซึมทะลุผา่ นขึ้นมาบนผิวหน้า คอนกรี ตได้ เมื่อปูหินอ่อนจะทาให้ความชุ่มชื้นทะลุรอยต่อ หรื ออาจทาให้ผวิ หน้าของหินอ่อนเปลี่ยนสีได้ จากนั้นให้ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์สาหรับทาโครงสร้างผสมกับทรายหยาบๆ ล้างทาความสะอาด ไม่ให้มีตะกอนหรื อสิ่งสกปรกเจือปน โดยใช้ในอัตราส่วนประมาณ 1:4 ผสมกับน้ าประมาณ 50-70% ของ ปริ มาณน้ าที่ใช้ตามปกติ ซีเมนต์ที่ใช้จะต้องใช้ให้หมดภายในเวลาไม่เกินครึ่ งชัว่ โมง เพราะปูน ซีเมนต์พอร์ต แลนด์จะแข็งตัวค่อนข้างเร็ว โดยเทปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่เตรี ยมไว้ลงบนพื้นที่เตรี ยมให้เรี ยบร้อย และ ปรับระดับพื้นซีเมนต์ให้ได้ระดับที่ตอ้ งการ จากนั้นให้ใช้ซีเมนต์ขาวโรยบางๆ ให้ทวั่ ผิวหน้าซีเมนต์ และนาหินอ่อนที่ได้มาจัดสีและลวดลายให้ เรี ยบร้อย เตรี ยมปูโดยใช้ซีเมนต์ขาวเหลวทาด้านหลังของหินอ่อนให้ทวั่ เป็ นฟิ ล์มบางๆ นาหินอ่อนที่ทาด้วย ซีเมนต์ขาวบริ เวณด้านหลังมาปูลงซีเมนต์ที่มีการปรับระดับเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทั้งใช้ฆอ้ นยางเคาะปรับ ระดับเบาๆ ให้เรี ยบเสมอกัน หากพบว่ายังไม่เสมอกันให้ยกแผ่นหินอ่อนขึ้นมาแล้วโรยด้วยซีเมนต์ขาว เพือ่ เป็ นการปรับระดับที่ เสมอกัน แล้วปูลงไปอีกครั้ง หากมีน้ าปูนล้นขึ้นมาเปื้ อนหินอ่อนให้ รี บเช็ดออกอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้ประมาณ 1 วันจึงยารอยต่อด้วยยาแนวให้เรี ยบร้อย แล้วใช้ผา้ เช็ดขัดทาความสะอาด ลงแว๊กซ์เพือ่ ช่วยเพิม่ ความเงางาม ของหินอ่อน


การปูพนื้ หินอ่ อน หากต้องการปูพ้นื หินอ่อนให้ได้คุณภาพที่สุด โดยอาศัยน้ ายากันซึมและน้ ายาประสานคอนกรี ต สามารถทา ได้ดงั นี้ 1.นาแผ่นหินอ่อนมาล้างทาความสะอาด แล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท 2.นาหินอ่อนที่ตากแดดจนแห้งสนิทแล้วในขณะที่ยงั ร้อนอยูน่ ้ นั ให้รีบนาหินไปจุ่มลงอ่างน้ ายากันซึม ทา เช่นนี้ก็เพือ่ ให้น้ ายากันซึมซึมเข้าเนื้อหินได้ดียงิ่ ขึ้น 3.หินที่จุ่มน้ ายากันซึมแล้ว ให้นาไปตากลมให้แห้ง ห้ามวางซ้อนกัน โดยวางให้หินตะแคงขอบลง และใช้ เศษหินชิ้นเล็กๆ วางคัน่ ไว้ 4.นาหินอ่อนที่คดั เลือกลายและผ่านการจุ่มน้ ายากันซึม มาทาน้ ายาประสานคอนกรี ตด้านหลัง หรื ออาจผสม น้ ายาคอนกรี ตลงในปูนทรายที่คดั สะอาดมาปูบนพื้นคอนกรี ตที่สะอาดให้เป็ นแนวตามต้องการ ในขั้นตอนนี้ ต้องระวังน้ าปูนที่อาจล้นขึ้นมาในร่ อง โดยหากล้นขึ้นมาจะต้องหมัน่ ทาความสะอาด 5.ทิ้งให้คอนกรี ตแข็งตัว จึงยารอยต่อของแผ่นหินอ่อนด้วยยาแนว และเช็ดทาความสะอาดหน้าผิวหินอ่อน ให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง อย่าปล่อยให้ยาแนวหรื อน้ าปูนติดค้างผิวหินอ่อนจนแห้ง เพราะอาจทาให้ผวิ หน้าหิน อ่อนเป็ นคราบฝ้ า และทาให้ความสวยงามลดลง 6.เมื่อปูหินอ่อนเสร็จแล้ว หากบริ เวณผิวหน้าหินอ่อนมีคราบน้ ายาหลงเหลืออยูห่ รื อไม่ข้ นึ เงาให้ใช้แปรงขัด เช่น แปรงขนแกะหรื อแปรงใยมะพร้าว ขัดซ้ าๆ จะทาให้พ้นื ผิวมีความเงางามยิง่ ขึ้น


การดูแลรักษาพืน้ หินอ่ อน – หินแกรนิต การดูแลหินอ่อนและแกรนิต ถึงแม้วา่ หินอ่อนแลละหินแกรนิตเป็ นหินธรร มชาติที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านสีสนั และลวดลาย แต่เมื่อนามาติดตั้งใช้งาน ผูใ้ ช้ควรจะมีความรู ้ในด้านการ ดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการยืดอายุการใชงานหินอ่อนและแกรนิตให้มีความ สวยงามคงทน โดยก่อนการติดตั้ง ผูใ้ ช้ควรจะมี การป้ องกันการซึมของน้ า ตั้งแต่พ้นื ปูนไปจนถึงเนื้อหินเอง เพือ่ ช่วยลดการซึมของน้ า โดยใช้ผลิตภัณฑ์กนั ซึมที่ใช้กบั หินอ่อนและแกรนิตโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรทาน้ ายา กันซึมทั้ง 6 ด้านของเนื้อหินแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน เต็ม เพือ่ ให้น้ ายาไปอุดรู พรุ นของเนื้อหิน ทั้งนี้ค วร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กนั การซึมที่มีคุณสมบัติไม่ปิดหินสนิทแบบ 100% เพราะถ้าหากปิ ดสนิทจนเกินไป จะ เหมือนกับขวดแชมเปญที่เมื่อมีอากาศแรงดันจากภายในจะทาให้จุกก๊อกพุง่ ออกจากขวด ควรให้หินมีการ ระเหยจากภายใต้หินได้ มิฉะนั้นอาจเกิดปั ญหาขึ้นกับผิวหินภายหลังได้ หลังการติดตั้งหินเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาเป็ นประจาโดยใช้ผลิดภัณฑ์ทาความ สะอาดและเคลือบเงาที่ใช้เฉพาะหินอ่อนและแกรนิต ซึ่งจะเป็ นการช่วยให้เนื้อหินมีความสวยงามอยู่ ตลอดเวลา ข้อควรระวัง สาหรับการดูแลรักษาพื้นผิวของหินคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและขัด เงา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรใช้อย่างมากกับการทาความสะอาดหิน ได้แก่ ผงซักฟอกหรื อน้ ายาขัดห้องน้ า ตลอดจนน้ ายาทาความสะอาดที่มีฤิทธิ์เป็ นกรด รวมทั้งน้ ามันก๊าดหรื อน้ ามันมะกอก เพราะจะทาให้ผนิ หิน ด้านหมดสภาพความเงา ส่วนปั ญหาของคราบสกปรกที่เกิดจากสนิมเหล็ก , ยางไม้, น้ าปูน ฯลฯ ที่เกิดจาก การใช้งานก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเฉพาะเพือ่ ใช้ในการขจัดคราบสกปรกดังกล่าว หลังจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดแล้ว ควรใช้น้ ายาขัดเงาเป็ นแวกซ์ชนิดน้ า (Liquid Wax) เพือ่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน และทาให้พน้ื ผิวหินมีความเงายาวนานขึ้น ถ้าหากเป็ นบ้านพักอาศัยในพืน้ ที่ที่ไม่ใส่รองเท้าควรใช้ Liquid Wax อย่างน้อย 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้ง และหากผูใ้ ช้พบว่าหินอ่อนหรื อหินแกรนิตที่ติดตั้งเริ่ มหมดสภาพความ งามแล้ว มีวธิ ีปฏิบตั ิที่จะชวยฟื้ นความงามของพื้นหินดังนี้


สาหรับพืน้ หินอ่ อน – หินแกรนิต มีให้ เลือก 2 วิธีให้ เลือก 1. ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีช่วยเพิม่ ความเงาหิน โดยวิธี Crystallization ซึ่งเป็ นกระบวนการปฏิกิริยาทาง เคมี ที่ช่วยทาให้พ้นื ผิวของหินอ่อนเงาและแข็งแรงขึ้น ใช้ควบคู่กบั Steel Wool และเครื่ องขัดที่มีความเร็ว รอบไม่ต่ากว่า 175 รอบต่อนาที ทั้งนี้จะช่วยให้พ้นื ผิวหินอ่อนมีความเงาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น 2. การขัดลอกหน้าหิน หรื อ Re-Surface เป็ นการใช้เครื่ องขัดพื้นคู่กบั ใบขัดที่มีส่วนผสมของเพชร ขัดปรับ ระดับหินที่ไม่ได้ระดับให้เสมอกันก่อน แล้วขัดปรับผิวหยาบจนถึงผิวละเอียดของเนื้อหินแล้วจึงลงขั้นตอน สุดท้าย คือ การขัดเงา ซึ่งภายหลังจบกระบวนการดังกล่าวผูใ้ ช้ก็จะได้ผวิ หินที่สวยงามเสมือนติดตั้งใหม่ผดิ อยูต่ รงที่ระดับของหินทุก ๆ แผ่นจะเรี ยบเสมอกันหมด ไม่มีรอยสะดุด วิธีการซ่ อมแซมพืน้ หินอ่ อน – หินแกรนิต วิธีการซ่อมแซมเบื้องต้น ในกรณี เกิดรอยแตกร้าว ถ้าหินอ่อนเกิดมีรอยแตกขึ้นมา วิธีที่ดีทีสุดในการซ่อมแซมด้วยตัวเอง ก็คือใช้กาวอีพอกซีมาผสมกับผงหิน อ่อน แล้วนามาอุดรู หรื อรอยแตกที่บาดตาบาดใจคุณอยู่ (นอกจากอุดรู แล้ว ยังใช้แต่งเติมรอยแหว่งของหิน อ่อนที่หกั ไปได้ดว้ ย) หากไม่มีผงหินอ่อน อาจใช้ดินขาวแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเสริ มแต่งเสียหน่อย โดยการผสมสี ให้เหมือนหรื อ ใกล้เคียงกับหินอ่อนที่สุดก็ใช้ได้เหมือนกัน จากนั้น ให้ขดั ด้วยขี้ผ้ งึ (Wax) เนื้อละเอียด ชนิดไร้สี แล้วจบลง ด้วยการใช้ผา้ นุ่ม ๆ สะอาด ๆ ขัดให้เงางาม เป็ นอันเสร็จกรรมวิธี

ปกพื้นหินอ่อนหินแกรนิต  

ปกพื้นหินอ่อนหินแกรนิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you