Page 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

BIULETYN INFORMACYJNO INSTRUKCYJNY

Krak贸w Rok 1979 Nr 121


Redaktor STANISŁAW KASZYŃSKI


róZEF ZAJ4C

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO W 1979 R. I.

Działalność

usługowa

i

oświatowo-czytelnicza

bibliotek

publicz­

nych miasta Krakowa i województwa w 1979 r., podobnie jak w la­ tach ubiegłych» uwarunkowana społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi tendencjami

rozwojowymi

kraju

i

regionu

ze

szczególnym

uwzględnie­

niem założeń programowych rozwoju bibliotekarstwa polskiego, reformy systemu oświaty, a także ideowych celów Międzynarodowego Roku Dziec­ ka - skupiała się głównie na: -

doskonaleniu

organizacji

nia i opracowywania niczej, -

pracy

zbiorów

i

bibliotek,

usprawnianiu

wzbogacaniu

form

gromadze­

obsługi

czytel­

rozwijaniu warsztatów informacyjnych, rozszerzaniu obiegu informa­ cji, aktywizowaniu działań popularyzacyjnych z nastawieniem na rozszerzenie obiegu społecznego literatury niebeletrystycznej pogłębianie kultury odbioru wartościowej literatury pięknej,

-

II.

i

inspirowaniu i unowocześnianiu form pracy wychowawczo-czyteiniezej z dziećmi i dorosłymi. Zadania te realizowane były we współpracy z organizacjami twór­ czymi, placówkami kulturalnymi, oświatowymi i aktywem społecznym

środowiska. Ich efekty ujęte przedstawiają się następująco:

w

kategoriach

opisowo-statystycznych,

1* Biblioteka Główna - realizując swe funkcje statutowe centralnego ogniwa sieci bibliotecznej w województwie i głównej placówki czytelnictwa powszechnego w mieście, koncentrowała się na realizacji następujących zadań: a/ Zbiory biblioteki wzbogacone zostały o 3*384 woluminy druków zwartych, 780 woluminów czasopism i 246 jednostek zbiorów specjal­ nych. V obsłudze bezpośredniej czytelników, korzystających z czytelń i wy—

3


pożyczali. Biblioteki Głównej biało odział 88.283 woluminów druków zwartych, 14.222 woluminów wydawnictw periodycznych i 11.808 jednostek zbiorów specjalnych, w tym 66 woluminów druków wydanych do 1300 roku,

796

jednostek

kartograficznych,

1.184

jednostek

graficznych,

9*299 jednostek nutowych, 303 płyty gramofonowe i 22 taśmy oraz 125 przeźroczy i 11 jednostek innego typu zbiorów specjalnych. Z magazynu zbiorów rezerwowych wzbogacono zasoby Działu Tereno­ wego /76 wol./, filii w Mistrzejowicach /557 wol./, bibliotek w My­ ślenicach /270 wol./ i Sułkowicach /410 wol./, przekazano nieodpłat­ nie 1.528 wol. Bibliotece Więzienia prxy ul. Montelupich, obsługiwano 13 punktów bibliotecznych dzielnicy Śródmieście i 9 w Krowodrzy, do nowo organizowanej filii w Prokocimiu Nowym przygotowano dalsze 1.848 wol. Pozostałe 87.032 wol. stanowią nadal rezerwę zasobów Wy­ pożyczalni Książek Naukowych.

ry

W porównaniu z latami ubiegłymi prawidłowy wzrost wykazują zbio­ podstawowe: czytelni głównej, czasopism i wypożyczalń. Za mało

rozwijają

się

zasoby

specjalne:

płyty,

taśmy,

zbiory

ikonograficzne

i kartograficzne. Na s^bkie rozwiązanie czeka sprawa gromadzenia, ewidencji i przekazywania dokumentów życia społecznego. Brak miejsca i szczupłość środków na zakupy uniemożliwiły gromadzenie dokumentów fonicznych /książki mówione/ i brajlowskich dla czytelników niewido­ mych, których potrzebom nie może sprostać jedyna biblioteka specjali­ styczna przy Zarządzie Okręgu PZN. b/ Usługi czytelnicze 3 czytelń i 2 wypożyczalń wykazują tenden­ cję malejącą, na co wskazuje poniższa tabela:

4

Odwie­ dziny

Zbiory udost. w czyt.

Wypoży­ czenia do domu

-

41.475 39.522

79*033 78.292

746

1978 1979

-

23*172 18.292

48.343 43.892

23 61

Czytelnia Bibliogra­ ficzna

1978 1979

12.742 8.220

12.741 12.752

Bazem Czytelnie

1978 1979

77*389 66.035

140.117 134.936

AGENDA

Łata

Czytelnia Główna

1978 1979

Czytelnia Czasopism

Liczba czytel­ ników

_

23 807


Liczba czytel­ ników

Odwie­ dziny

1978

2.980

11.407

1979

2.995

12.568

1978

1.026

-

1979

511 432

1.085

-

1978 1979

3.491 3-427

12.433 13-653

-

AGENDA

Lata

Wypożyczal­ nia Książek Naukowych Wypożyczal­ nia Muzyczna Baze

k

Zastanawiający znajduje

spadek

uzasadnień,

odwiedzin

obiektywnych:

i

Zbiory udost. w czyt.

11.498

15.322

-

wypożyczeń

liczba

Wypoży­ czenia do domu

godzin

w

2.338 2.478 14.164 18.079 czytelniach

otwarcia

ani

nie

liczba

miejsc nie uległy obniżeniu. Wydłużał się jedynie czas pracy z wypo­ życzanymi źródłami. V wypożyczalniach natomiast obserwuje się przy stabilizacji licz by czytelników znaczny wzrost ich aktywności rocznojenie tylko licz­ bą odwiedzin lecz przede wszystkim ilością wypożyczeń, /o 27*6 %/. Wzrosła natomiast liczba wypożyczeń międzybibliotecznych dzieł zwartych z 472 do 1.044 i periodyków z 39 do 72, co daje 21 % wzro­ stu wypożyczonych dzieł zwartych i 84,6 % wzrostu wypożyczeń czaso­ pism. Zmalała natomiast liczba zamówień /166/ i realizowanych odbi­ tek kserograficznych dla indywidualnych czytelników z 2.189 w 1978 roku na 999 * 1979 roku. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w wyraźnym ograniczeniu ilości zbiorów udostępnianych do kopiowania /obawa przed uszkodzeniami opraw/; warunki pracy i możliwości usłu­ gowe małej poligrafii nie uległy zmianie. c/ Dział

Działalność

informacyjna

Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteki oraz

Głównej czytelnie

realizowana i

przez

wypożyczalnie,

wyraziła się zwiększoną /0 1*934/ liczbą udzielonych informacji ust­ nych i telefonicznych rzeczowych, bibliograficznych i katalogowych /8.260/, opracowaniem 85 tematycznych zestawień i kwerend /w tym 12 zestawień tematycznych/, 15 większych zestawów bibliograficznych pi semnych, 7*500 pierwotnych opisów bibliograficznych i informacji fa­ ktograficznych wprowadzonych do zbiorów. Ponadto sporządzono 15 wy­ stawek okolicznościowych i 43 zestawy fotosów wypożyczanych do bi­ bliotek filialnych. V czytelni bibliograficznej obsłużono 8.220 czytelników, wypoży­ czając im 6.184 samoistne wydawnictwa informacyjne i 6.568 ciągłych 5


wydawnictw bibliograficznych. Dział Informacyjno-Bibliograficzny

oprabował

i

przygotował

do

draka kolejny rocznik "Bibliografii Krakowa za 1974 zorganizo­ wał 3 zajęcia fakultatywne dla 92 uczniów, 3 miesięczne praktyki studenckie, przyjął 3 wycieczki studentów, zapoznając ich z organiza­ cją i metodyką działalności informacyjnej biblioteki publicznej. Działalność informacyjną na rzecz terenowych bibliotek publicz­ nych i związkowych prowadzili instruktorzy specjaliści i inni pra­ cownicy nadzoru instrukcyjno-metodycznego, opracowując pomoce i ma­ teriały powielane i przekazywane do placówek a także drukowane na łamach Biuletynu Informacyjno-Instrukcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej lub "Poradnika Bibliotekarza". Dział Terenowy posiada zasobny ficzny

z

zakresu

literatury

warsztat

współczesnej,

informacyjno-bibliogra­

systematycznie

uzupełniany.

Prowadzone są kartoteki bibliograficzne i tekstowe, kartoteka zagad­ nień fachowych i materiałów metodycznych. Kontynuowane są prace nad Słownikiem pisarzy Ziemi Krakowskiej. W 1979 r. opracowano materiały informacyjno-metodyczne poświęco­ ne pisarzom XXXV-lecia PRL oraz wybitnym przedstawicielom literatur obcych. Z materiałów przeznaczonych do współpracy ze szkołami na uwagę zasługują zestawienia bibliograficzne, dotyczące przysposobienia bi­ bliotecznego w szkołach, z propozycjami lekturowymi i przykładowymi formami pracy. Opracowano też i wydano metodą małej poligrafii zestaw lektur do szkoły 10-letniej. Czytelnie uzupełniały bieżąco posiadane warsztaty bibliograficz­ ne /melioracja, wybrane książki

i

kopiowanie, uaktualnienia, legendy/, prezentowały teksty z okazji rocznic kulturalnych i politycz­

nych, ogólnych i lokalnych /Czytelnia Główna/. Kontynuowano pracę nad informatorem pt. "Cracowiana w Miejskiej Bibliotece Publicznej". dJ Pomocy instrukcyjno-metodycznej pracownikom bibliotek publi­ cznych, służby zdrowia i zakładów opieki zdrowotnej w Krakowie udzielał czteroosobowy zespół metodyczny Działa Instrukcyjno-Metodycz­ nego oraz 2 instruktorów dzielnicowych bibliotek. V roku 1979 przeprowadzono łącznie 629 wizytacji /w tym 8 kom­ pleksowych/ i hospitacji imprez. Wizytacje miały na celu głównie in­ spirowanie lub pomoc w* opracowaniu planów pracy, pozyskiwaniu no­ wych czytelników, prowadzenia warsztatów informacyjnych i rozszerza­ nia działalności informacyjnej, wykorzystania czasopism, opracowania 6


i

ocenie

fora

popularyzacji

czytelnictwa

i

kształceniu

kultury

czy­

telniczej; czuwano nad przebiegiem reinwentaryzacji, kontrolowano przebieg szkontrów i reorganizacji placówek po remontach i zmianach kierownictw* Sieć terenowa podlegała opiece Działu Terenowego Miejskiej Bi­ blioteki Publicznej /88 placówek w 21 gminach/, Miejsko-Gminnej Bi­ bliotece Publicznej w Myślenicach /58 bibliotek w 11 gminach/ i Miej 8ko-Gmlnnej

Bibliotece

Publicznej

w

/27 bibliotek w 6

Proszowicach

gminach/« V

ciągu roku sprawozdawczego instruktorzy Działu Terenowego od­

wiedzili placówki 674 razy v ciągu 490 dni wyjazdowych* V ramach specjalizacji instruktorzy Działu Terenowego przygotowują pomoce me­ todyczne* wykłady i pomoce szkoleniowe oraz wykonują prace specjali­ styczne w bibliotekach terenowych. V

2 bibliotekach rejonowych zatrudnionych jest po 5 instruktorów

/Myślenice,

Proszowice/,

ponadto

2

biblioteki

miejskie

/Skawina,

Wieliczka/ zatrudniają po 1 instruktorze; ich obowiązki polegają głównie na pomocy w rozwiązywaniu spraw technicznych, warsztatowych i met ody czno-szkoleni owych w pocUegłych placówkach* Całością

spraw

organizacyjnych

i

merytorycznych

bibliotek

tere­

nowych kieruje wicedyrektor do spraw merytorycznych dr Jacek Wojcie­ chowski.

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy uL Franciszkańskiej 1 Fot. K. Węglowtki

7


e/

przysposobieniu bibliotecznemu 1 doskonaleniu zawodowemu prą-

cowników poświęcone były: . seminaria podstawowe dla kierowników i instruktorów bibliotek gmin nych i miejsko-gminnych /3/, -

seminaria dla kierownfców filii bibliotecznych bezpośredniego rejonu obsługi /3/, rejonu myślenickiego /3/ i proszowickiego /3/,

- seminaria dla bibliotekarzy związkowych, -

seminaria

specjalistyczne

/międzywojewódzkie

z

zakresu

literatury

/1/, piśmiennictwa społeczno-politycznego /1/, pracy z dziećmi /3/f pracy z książką wśród chorych /2/, -

seminaria problemowe dla pracowników filii śródmieścia, Podgórza, Nowej Huty, Krowodrzy /13/t

- konferencje metodyczne i narady, konsultacje kierowników filii /7/, - narada bibliotekarzy szkolnych i publicznych w Nowej Hucie /1/, -

wyjazdowe seminarium pracowników Biblioteki Głównej, bibliotek dzielnicowych i rejonowych do Łodzi, Bydgoszczy, Torunia i Włoc­ ławka.

Seminaria podstawowe poświęcone były pogłębianiu wiadomości z zakresu bibliotekarstwa, metodyki «pracy z czytelnikami, socjologii czytelnictwa i kultury, aktualnym problemom iteratury i zagadnie­ niom społeczno-politycznym. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie działa filia Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, realizująca program siłami pra­ cowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w oparciu o warsztat pracy i doświadczenie zawodowe zespołu. Zakresem jej działania objęte są województwa: krakowskie, tarnowskie, nowosądeckie, katowickie i bielsko-bialskie. W roku 1979 zakończył pracę ^semestralny kurs, w którym uczestniczyło ogółem 62 słuchaczy. Dyplomy ukończenia otrzy­ mało 57 absolwentów, w tym 10 z Miejskiej Biblioteki Publicznej, 26 z sieci bibliotek Krakowa i Województwa, 21 z innych województw. Od września 1979 r. rozpoczął pracę nowy kurs 3-eemestralny, w którym uczestniczy 78 słuchaczy, w tym z Krakowa i województwa 24, z innych województw 54 osoby. Studia wyższe bibliotekoznawcze ukończyły 3 bibliotekarki, kon­ tynuuje studia 7 osób, 4 pracowników uczęszcza na Wieczorowy Uniwer­ sytet Marksizmu-Łeninizmu. Kursy specjalistyczne ukończyły 3 osoby: instruktorski /2/, kla­ syfikacji dziesiętnej /1/. 8


Zorganizowano 6-dniowy kurs bhp dla 60 pracowników Miejskiej Bi­ blioteki Publicznej i podległych filii. f/ Z okaz.1l Międzynarodowego ftoku Dziecka zorganizowane zostały, inspirowane i kierowane przez instruktorkę bibliotek dla dzieci: -

międzywojewódzkie seminarium nt. "Wychowawcza funkcja książki w życiu dziecka”, połączone z wystawą pod tym samym hasłem,

<- udział w konkursie ogólnopolskim nt. "Przyjaciele naszego dzieciń­ stwa" /169 uczestników/, -

doroczna

wojewódzka

aktywnością

społeczną

impreza i

dla

wzorowym

czytelników czytelnictwem

wyróżniających /spektakl

się

teatral­

ny, nagrody książkowe/, -

-

opracowano i wydrukowano materiały metodyczno-propagandowe /pla­ kietki, plakaty, zestaw, scenariusze/, cykl imprez i wystaw w bibliotekach dla dzieci, pogadanki, prelek­ cje, spotkania z psychologiem pod hasłem "Ważne sprawy dziewcząt i chłopców",

-

rozrywkowe imprezy dla wszystkich czytelników bibliotek dziecię­ cych: bale książek, wieczory pod choinką, #Andrze jki" itp. Łącznie w Krakowie zorganizowano 290 imprez z udziałem 5-230 młodych czytel­ ników.

Dział Terenowy inspirował i koordynował imprezy dla dzieci w te­ renie, jak spotkania z autorami piszącymi dla dzieci, urządzono wie­ czory baśni i wieczory literackie. Do ciekawszych imprez tego typu należał montaż w wykonaniu krakowskich aktorów: T. Szybowskiego i K. Hanzel w Michałowicach, z udziałem 200 dzieci z całej gminy oraz wy­ stawi książek w Myślenicach pt. "Bajkowy świat dziecka". Odbyły się też lokalne konkursy i turnieje czytelnicze nagradza­ ne książkami i biletami do teatru. g/

Działalność

analityczno-badawcza

1

publicystyczno-wydawnicza

wyraziła się: -

-

analizami statystyczno-opisowymi dzielnicach i rejonach,

wyników

pracy

w

poszczególnych

analizą warunków obiegu społecznego lektury w środowisku wielko­ miejskim na przykładzie Krakowi /13 prac magisterskich realizowa­ nych w Samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa WSP pod kierun­ kiem dr. Józefa Zająca/, obiegu informacji 1 metodyki pracy infor­

9


macyjnej,

metod

organizacji

i

skuteczności

form

pracy

z

książką

/w Zakładzie Bibliotekoznawstwa UJ pod kierownictwem mgr Wandy Pindlowej 1 dr. Jaoka Wojciechowskiego/. Dwie zrealizowane prace magisterskie dotyczyły zbiorów X. Bandrowskiego /mgr Alicja Słom­ czyńska/ i Biuletynu Informacyjno-Instrukcyjnego Miejskiej Biblio­ teki Publicznej /mgr Zofia Ziembińska/ - Promotor dr Maria Kocójowa. Zakwalifikowane zostały do druku. -

w roku 1979 przygotowano technicznie i wydrukowano: Bibliografię Krakowa za 1973 4 numery "Biuletynu" i 125 innych opracowań w nakładzie od 100 do 3.000 egz. w przeliczeniu na format A 4 daje to 159.160 s. druku;

-

opracowano do publikacji szkic biograficzny / J. Zając/, biblio­ graficzny / H. Pleszar/, bibliografię /T.Bieńkowska i Z.Yogel/ doc. dr. Józefa Korpały na 75. rocznicę urodzin autora "Dziejów biblio­ grafii w Polsce". Opublikowano cykle materiałów metodycznych /K. Strzelecka, A. Kręcioch, J. Wojciechowski, S. Białoń, J. Nagły, J. Niedzielska, K. Gwożdziowska/ i materiały bibliograficzne współczesnych pisarzy polskich lat siedemdziesiątych /K-Gwo^dziowaka., E. Białoń/ oraz szkice z zakresu metodyki pracy z czytelnikiem /dr J. Wojciechowski/ w "Poradniku Bibliotekarza". Inne publikacje pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej doty­ czą: organizacji bibliotek w Krakowie /J. Zając/, historii Stowa­ rzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Narodowego Centrum Sztuki i Kultury G. Pompidou w Paryżu /S. Kaszyński/. b/ Współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami wyraziła się:

-

organizacją 2 programów 4-dniowego pobytu szkoleniowo-badawczego 3 pracowników Miejskiej Biblioteki w Pradze i 3 pracowników Miej' skiej i Okręgowej Biblioteki Publicznej w Lipsku,

-

wymianą publikacji między Miejską Biblioteką Publiczną a Centralną Biblioteką im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie,

-

wymianą publikacji i materiałów metodycznych z bibliotekami sąsie­ dnich województw, opracowaniem i współ wydawani aa materiałów meto­ dycznych i bibliografii regionalnej z Wojewódzką Biblioteką Publi­ czną w Tarnowie. Działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie bibliotekoznawstwa pro­ wadzą: dr Jacek Wojciechowski /wykłady i ćwiczenia z zakresu meto­ dyki pracy z czytelnikiem oraz seminarium magisterskie w Zakładzie

10


Bibliotekoznawstwa /wykłady dyki

i

i

UJ/,

ćwiczenia

organizacji

dr ze

Józef

Zając

specjalizacji

czytelnictwa«

mgr

seminarium

nictwa w Samodzielnym Zakładzie Naukowej WSP w Krakowie/, -

i

bibliotek

Stanisław

Kaszyński

oświatowych,

magisterskie

Bibliotekoznawstwa

i

z

meto­ czytel­

Informacji

organizowaniem praktyk bibliotekoznawczych dla 10 studentów WSP w Krakowie, Zielonej Górze, Akademii Ekonomicznej w Krakowie Pomaturalnego Studium Oświatowego i Bibliotekarskiego w Krośnie,

-

oraz

wspomaganiem wykładami i prelekcjami specjalistycznymi seminariów bibliotekarskich własnych i sąsiednich województw / łączną liczbę godzin realizowanych w tym zakresie oblicza się na ok«700/, «dzia­ łem w sympozjach i konferencjach naukowych«

i/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów prowadzone w systemie zde­ centralizowanym dotyczyło doboru, ewidencji i opracowania przybytków dla Biblioteki Głównej i filii Śródmieścia /łącznie 21.402 wol., w tym 19*891 wol. z zakupów, 126 wol. darów, 732 wol. egzemplarza obo­ wiązkowego, 632 wol. zwrotów za zagubione i 21 wol. przekazanych/, zakupu i opracowania przez Dział Terenowy /22*675 wol. nowości dla

52 bibliotek bezpośredniego rejonu opieki/; wydatkowano na ten cel 757 tya. zł, w tym 500 tys. z funduszu scentralizowanego w Miej­ skiej Bibliotece Publicznej /reszta z dyspozycji naczelników gmin/. Gromadzenie

i

opracowanie

zbiorów

w

bibliotekach

dzielnicowych

dla podległych im filii prowadzone było przez zespoły doboru z udzia­ łem przedstawiciela Biblioteki Głównej, zaś do bibliotek terenowych kupujących

samodzielnie

książki

wysyłane

były

systematycznie

wska­

zówki do zakupu, opracowane przez Dział Terenowy« Dokonano selekcji i wycofano z obiegu oraz ewidencji 15*928 wol. z Biblioteki Głównej i śródmieścia. Dział Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej podjął pracę melioracyjno-modernizacyjną katalogów wewnętrznych, alfabetycznego /A - J łącznie 58 szuflad katalogowych/ i systematycznego /wydzielanie podziałów w obrębie działu 327 - polityka międzynarodowa i przesze­ regowania w dziele 943.8 - Historia Polski/. Przygotowano i przekazano do oprawy 685 woluminów dzieł zwar­ tych i 409 wol. wydawnictw periodycznych, dokonano naprawy 890 wol. książek, 56 roczników czasopism. Zespół pracowników Oddziału Sieci dokonał niezbędnych operacji technicznych związanych z przyjęciem i przekazaniem do filii łącznie 18.060 wol. nowych książek i uzupełnień z magazynu, włączeniem 11


do

zbiorów

rezerwowych

1.930 wol., przekazaniem innym bibliotekom

2.841 wol. Dokonano operacji techniczno-katalogowych i ewidencyjnych zwią­ zanych z wycofaniem ze zbiorów i przekazaniem na przemiał 20.000 książek

wycofanych

z

filii

jako

zniszczone

i

zaczytane.

Sporządzono

17 protokołów przyjęcia zwrotów za zagubione /404 wol./ i nieodnale­ zione w czasie kontroli /118 wol./. Przeprowadzono pełne kontrole

zbiorów

w

23

bibliotekach

filial­

nych i 6 punktach bibliotecznych śródmieścia i Krowodrzy o łącznej liczbie woluminów 171*528. ♦ Dokonano ponadto wizytacji w 71 punktach bibliotecznych, założo­ no 1 nowy punkt przy ul. Kasprowicza,a zlikwidowano 2 /przy ul. Gra­ matyka i Pędzichów/. W okresie ferii szkolnych zorganizowano punkty kolonijne w szkołach przy ul. Zakątek, Zdrowa, Sadzawki, Ugarek. j/

Działalność

administracyjno-gospodarcza

Biblioteki

Głóraej

skupiała się na: -

pracach remontowych dachu i rynien budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,

remoncie

bieżącysa.

filii,

przebudowie

sali

wystawowej

na pomieszczenie agend Działu Administracyjnego, przemieszczeniu biur i pracowni z pomieszczeń w oficynie, przygotowywanych do re­ montu zabezpieczającego, do zastępczych lokali w innych częściach budynku, -

realizacji

zakupu

materiałów

opałowych,

artykułów

elektrycznych,

odzieży ochronnej, artykułów introligatorskich i poligraficznych, folii, artykułów papierniczych, druków bibliotecznych, środków czystości itp., -

zamówieniu u wykonawcy sprzętów bibliotecznych: lady bibliotecz­ nej, 4 szaf katalogowych, 25 regałów i 36 foteli,

-

wykonaniu we własnym zakresie bieżących napraw sieci elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technicznych urządzeń /termy, od­ kurzacz, ogrzewacze/,

-

konserwacji maszyn do pisania i urządzeń łączności oraz transportu /dwukrotny remont "NYSY" i trzykrotny "ŻUKA"/,

-

zapewnienktransportu nowości z Biblioteki Głównej do placówek te­ renowych i materiałów selekcyjnych z placówek do centrali,

-

udzielaniu pomocy w transporcie i pracach remontowo-wyposażeniowych pracownikom podległym bibliotekom dzielnicowym Podgórza i No­ wej Huty,

12


-

we własnych pracowniach introligatorskich opracowano 1.638 książek 645

roczników

czasopism»

731

biuletynów,

500

egzemplarzy

Biblio­

grafii Krakowa za 1973 *ok, naprawiono 664 książki, wykonano inne drobne prace introligatorskie, -

placówkom terenowym dostarczono regały inne materiały bibliotecz­ ne zakupione lub wykonane w Bibliotece Głównej. k/ W zakresie prac koordynacyjno-kierowniczych wykonano:

-

aktualizację

planów

remontu

kapitalnego

pałacu

Larischa

oraz

bu­

dynku Biblioteki Głównej, -

we współdziałaniu z władzami politycznymi i administracyjnymi mia­ sta zabezpieczono promessę przydziału gmachu Larischa na cele bi­ blioteczne, wykonanie ekspertyz i planów remontu obu gmachów,

-

opracowano

plany

funkcjonalne

bibliotek

filialnych

w

planowanych

osiedlach mieszkalnych w Toniach i Skotnikach, -

przygotowano sieć bibliotek Krowodrzy do wyodrębnienia i koncepcję organizacyjną Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Krowodrza z Wy­ gospodarowaniem 5 etatów obsady stanowisk merytoryczno-administracyjnych,

-

-

opracowano analizę i sprawozdanie z działalności bibliotek w 1978 roku, plany budżetowo-gospodarcze i merytoryczne na 1979 rok, utrzymano współpracę z bibliotekami województw ościennych oraz wy­ mianę z bibliotekami w Lipsku, Pradze i w Leningradzie.

2.

Sieć Bibliotek Publicznych, jej organizacja i działalność A.

V ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM KRAKOWI

a/ Sieć bibliotek w mieście Krakowie uległa nieznacznym zmianoms zmalała liczba punktów bibliotecznych z 51 do 45» zawieszeniu uległa działalność filii w Wyciążu /Nowa Huta/ z powodu likwidacji budynku i braku lokalu zastępczego, przygotowano sieć bibliotek dzielnicy Krowodrza do wyodrębienla 1 powołania biblioteki dzielnicowej. Aktualny

stan

sieci

bibliotek

Krakowa

przedstawia

poniższa

ta

-

bela:

13


DZIBItfICA Śródmieście Krowodrza Podgórze Nowa Huta

171.528 162.544 159.570 209.023

Kraków ogółem

702.665

b/ wol.,

k P l a ci é w Pun­ Fil­ kty ie bibl.

Liczba miesz­ kańców

Zbiory wycofano

z

nie

1 1

13 9 12 11

14 6 5 12

2.037 1.541 934 1.836

11,9 9,5 I’8 8,8

3

69

45

37

6.348

9,0

-

filialnych

obiegu

tuz

24 19 15 11

1

bibliotek

POWIERZCHNIA 0gó|em na 1000 mieszk.

i

Bib­ lio­ teki

Krakowa

26.694

wol.,

wzrosły

ogółem

bezwzględny

o

przyrost

64.316 wyniósł

zatem 34.612 wol., a ogólny stan zbiorów osiągnął 868.035 wol. Zmia­ ny w zasobności zbiorów ilustruje poniższa tabela: Zbic r7 DZIELNICA

LUDNOŚĆ

Śródmieście Krowodrza Podgórze Nowa Huta

171.528 162.544 159-570 209.023

18.511 15.596 9.945 17.264

O g ó ł e m

702.665

61.316

Przybyło X//

Ubyło

Stan ogółem

11.518 6.485 450 8.241

260.766 210.483 140.947 255.899

26.694

868.095

Na 100 mieszk. x/

152 129 88 122 123

z/ bez Biblioteki Głównej. c/ Zakup nowości oraz struktura ich treści przedstawia się na­ stępująco:

DZIELNICA

Zakup ogółem

Śródmieście 18.511 % 100,0 Krowodrza 14.629 % 100,0 Podgórze 9.763 % 100,0 Nowa Huta 14.340 % 100,0 O g ó ł e m % 14

57.243 100,0

W tym lit«sratura: piękna piękna społ. dla dla polidorosł. dzieci tycz. 6.158 33,3 5.610 38,0

3.267 17,7 2.601 18,0

1.522 8,2

4.158 43.0 5.188 36.0

2.632 27.0 3.520 25.0

424 4.0 1.360 9.0

24.114 36,9

12.020 21,0

3.955 6,9

649 5.0

niebeletrystycz. 7.564 40,7 5.769 39.0

Wskaźnik zak:upu na 1 00 mieszk. 1970 1979 9,7

10,8

10,2

9.0

2.549 26.0

6,9

6.1

4.272

6,6

6,9

20.154 35,2

8,3

8,1

30,0


Ogólna struktura ilościowa a także jakościowa zakupionych nowoś­ ci

nie

uległa

pięknej

dla

pięknej

dla

zasadniczym

dzieci;

zmianom,

zmniejszył

dorosłych«

się

zakupionej

zwłaszcza dość dla

w

zakresie

znacznie

odsetek

filii

śródmieścia

literatury literatury /o

blisko

9 %/ na korzyść piśmiennictwa niebeletrystycznego /zwiększony wskaź­ nik o 9 %/• Stosunkowo niski procent zakupu stanowi literatura społeczno-polityczna w Podgórzu /4 %/ i Krowodrzy /5 %/. Niepokoi zna­ czny spadek zakupu lektury niebeletrystycznej w Podgórzu w stosunku do ubiegłego roku /o 9 55/ a w porównaniu ze śródmieściem i Krowodrzą o 13 - 14 % umiej. Nie udało się podnieść niskich wskaźników zakupu nowości, które zwłaszcza w Podgórzu i Nowej Hucie zbliżają się zaledwie do 50 % mi­ nimalnego wskaźnika zakupu /13 wol. na 100 mieszkańców/ zalecanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. d/ Wyjąśnienie tego stanu znaleźć można w zestawieniu wydatków na zakup i przeciętnej ceny książek:

Wy <Ł ano akup

Zakup:Lono okóŁsm

Średnio za 1 woL

1979

% wzro­ stu

1978

1979

1978 1979

966.784

880.488

91,0

21.503

19.891

45.0 44.0

672.98£ 400.000

600.427 89,2 400.000 100,0

16.912

14.629

10.515

40.0 41.0 38.0 40.0

605.189

579-572

95,8

14.587

9.763 14.340

41,5 40.0

O g ó ł e m 2.644.961

2.460.487

93,0

63.517

58.623

41,6 42,0

DZIELNICA

na w 1978

śródmieście /filie i Biblioteka Główna/ Krowodrza Podgórze Nowi Huta

przy

ę

Zmniejszyła się ogólna kwota wydatków na zakup o 184.484 zł9 co nieznacznej zwyżce ceny książek wpłynęło na obniżenie liczby

zakupionych książek o 4.874 wol. Tylko biblioteki Podgórza utrzymały zakup na poziomie poprzedniego roku, w pozostałych dzielnicach zakup utrzymał się w granicach 89,2 - 95,8 % zakupu w 1978 roku. e/ Usługi czytelnicze sieci bibliotek Krakowa ogólnie zwiększyły się zarówno w ilości pozyskanych czytelników /o 4.965/, jak i więk­ szej liczby wypożyczonych książek /o 149*384/:

15


DZIBLNICA

LATA

KSI9G0ZBIÓB

CZYTELNICY

WYPOŻYCZENIA

śródmieście

1978 1979

240.674 260.766

39.522 39.156

923.407 974.398

Krowodrza

1978 1979

205.293 210.483

24.101 23.675

533-604 522.909

Podgórze

1978 1979

133-915 140.947

13.435 13.673

353-656 379.503

Nowa Huta

1978 1979

246.861 255.899

31.366 33-350

885-582 997.572

Bazem m. Kraków

1978 1979

826.743 868.095

104.890 109.855

2.704.938 2.854.322

Zmniejszanie liczby czytelników « Krowodrzy /o 426/ ma swoje u— zasadnienie w wyłączenia 2 filii na dłuższy okres /Komorowskiego, Mydlniki/ z powoda nieodpowiednich warunków sanitarnych, a także ze­ społu przy ul. 18 Stycznia 59 na czas niezbędnego szkontrum. Mniej­ sze uzasadnienie ma niedobór czytelników w stosunku do roku ubiegłe­ go w bibliotekach Śródmieścia /566/. Charakterystycznym zjawiskiem godnym uwagi jest utrzymanie się tej tendencji spadkowej w bibliote­ kach obu dzielnic już drugi rok. 100

Zasięg czytelnictwa wyrażany wskaźnikiem liczby czytelników na mieszkańców jest zróżnicowany; największą przeciętną uzyskują

biblioteki śródmieścia» które wraz z Biblioteką Główną i SDK obejmu­ ją swym działaniem 22,8 %, przekraczając tym samym wskaźnik ogólno­ polski /21/, biblioteki Nowej Huty obsługiwały 16 % mieszkańców, zaś w Krowodrzy odsetek korzystających z bibliotek publicznych sięga 14,6 % liczby ludności. Najgorszą sytuację sygnalizuje wskaźnik licz by czytelników w bibliotekach publicznych Podgórza: zaledwie 8,6 % mieszkańców korzysta z bibliotek. Sytuacja wymaga zdecydowanego poszukiwania środków zaradczych, to znaczy pozyskiwania pomieszczeń i otwierania nowych filii, zwła­ szcza w nowo zbudowanych osiedlach. Analiza struktury czytelniczej w kategoriach lat życia wykazuje, że w bibliotekach filialnych Krakowa dzieci do lat 14 stanowią 26,2 % czytelników, zaś dorośli w latach 20 - 29 oraz 30 i więcej25»4 - 26,1 %, tylko młodzież w wieku 15 - 19 lat tworzy grupę nieco mniejszą, bo 21,2 % wśród ogółu korzystających. Strukturę zawodową czytelników ilustruje poniższa tabela: 16


w tyi M

DZIBLNICB ogółem % Krowodrza % Podgórze % Nowa Huta

11,0

8.325 28,4

23.675 100,0 13,674 100,0

1.427 6,0

6.697 26,0

1.460 11,0

3.379 25,0

33.351

4.942 15,0

6.596 20,0

99.992

11.043 11,0

24.397

x/

100,0

% Bazem

100,0

%

U

3.207

29-292 100,0

śródmieście

p

24,4

tn Nz

I

11.842 40,4 12.636 53,0 6.356 46,0 19.166 57,0

5.088 17,2

2.342 17,0 2.110 6,0

530 1,6

50.600 50,0

12.907 12,9

1.645 1,7

3.367 14,0

830 3,0 148 0,6 137

1,0

x/ bez Biblioteki Głównej i KDK Podobnie

jak

w

latach

poprzednich

największą

grupę

czytelników

we wszystkich bibliotekach Krakowa stanowi młodzież /50 % ogółu ko­ rzystających z bibliotek publicznych/, drugą grupę pod względem li­ czebności stanowią pracownicy umysłowi /24,4 %/f robotnicy stanowią nieznaczny odsetek ogółu czytelników /11 %/ a w bibliotekach Krowo­ drzy tylko 6 %. Aktywność czytelnicza utrzymała się na poziomie roku poprzednie­ go w Krowodrzy, zwiększyła się natomiast w 3 pozostałych dzielnicach od 24,9 w śródmieściu do 27,8 w Podgórzu i 29,3 wypożyczeń na 1 czy­ telnika w Nowej Hucie. Są to wyniki wskazujące na duże zapotrzebowa­ nie czytelnicze w tych zespołach /w świetle polskich badań statysty­ cznych 25 wypożyczeń na rok jest wskaźnikiem wskazującym na bardzo silną motywację czytelniczą/. Struktura wypożyczeń, zainteresowań:

DZIELNICA

Śródmieście % Krowodrza % Podgórze % Nowa Huta % B a s e m %

Wypoży­ czenia książek ogółem

wykazuje

powszechnie

spotykany

rozkład

w tym literatur a: beletry­ styczna

społ.polityczna

niebeletrystyczna

KsięgOZ podręcz

76.354 9,6

207.524 26,1

11.419

21.479

522.956 100,0

511.090 64,3 344.820 65,9

21.330

273.437 72,1

142.761 27,3 85.835 23,1

2.554

379.503 100,0

7.468

2.087

977.572 100,0

659.719 67,5

35.335 6,8 18.231 4.8 48.304 4.9

269-549 27,6

37.734

5.210

2.674.959 100,0

1.789.066 66,9

178.224 6,7

707.669 26,4

59.175

50.106

794.968 100,0

Czaso­ pisma

17


Największym

zainteresowaniem

cieszy

się

niezmiennie

literatura

beletrystyczna /66,9 %/. Zaint er es owinie lekturą nieb eletry styczną czytelników bibliotek publicznych Krakowa przewyższa wskaźniki wyka­ zane w badaniach ogólnopolskich drugiej połowy lat 60« /15 % - książ ki fachowe, 13 % - popularnonaukowe/ osiągają bowiem 26,5 % ogółu wypożyczeń, a w Krowodrzy i w Nowej Hucie nawet 27,3 i 27»6 %* Sto­ sunkowo niskie zainteresowanie lekturą społeczno-polityczną /6,7 %/,a w Podgórzu tylko 4,8 % wskazuje na konieczność zwiększenia wysiłków bibliotekarzy w zakresie popularyzacji tego typu piśmienniczego, służącego poznawaniu współczesności, kształtowania postaw społecz­ nych mieszkańców miasta. f/ W 17 czytelniach i kącikach czytelniczych, dysponujących łącz­ nie 261 miejscami, odnotowano 18.703 odwiedziny i 35*511 wypożyczeń, co daje przeciętną 71,7 odwiedzin i 136 wypożyczeń rocznie na 1 miej sce. V porównaniu z obciążeniami miejsc czytelniczych Bibliotece Głównej są to wskaźniki minimalne. g/ Działalność informacyjną struje poniższe zestawienie.

Ogółem U u J-OJ-uN-LUA 1978 1979

Lit.

w

bibliotekach

sieci

miejskiej

Udzielonych informacji Kult. Społ. Geogr Tech.

ilu­

Inne

Filie dla dorosłych ¿fiODUIBŚCIB 8.542 8.366 KROWODRZA 4.844 6.265 PODGÓRZE 3-069 2.518 SOWA HUTA 17.068 28.346

2.456 539 952 1.995 1.227 229 9.583 2.534

1.955 1.149 189 4.899

622 609 262 1.660

515 572 165 2.294

2.479 988 446 7.376

Filie dla dzieci r a z e m

2.436

2.102

1.820

921

3-328

41.077 57.136 17.697 5.088 10.294

4.973

Ogółem %

7.554 11.441

100,0 139,0

31,0

834

9,0

18,0

8,7

4.467 14.617 7,8

25,6

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano o 39 % udzielonych informacji więcej: znaczny wzrost wykazują biblioteki Nowej Huty i biblioteki dziecięce, spadek w stosunku do najniższej ilości w roku ubiegłym wykazują biblioteki Podgórza. Podobnie jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem czytelników krakowskich cieszyły się informacje z zakresu literatury 18


/31 %/ i zagadnień społecznych /18 %/* Biblioteki

dzielnicowe

i

filialne

zorganizowały

łącznie

1.940

wystawek: 881 w śródmieścia» 4-90 w Krowodrzy» 182 w Podgórza» 387 w Nowej

Hucie,

607

tej

formy

matyka

«

bibliotekach informacji

dla

dzieci

inspirowana

wszystkich

była

dzielnic.

najczęściej

Te­

35-leciem

Polski Ludowej i Międzynarodowym Rokiem Dziecka. h/

V

zakresie

popularyzacji

odnotowujemy

dalszy

spadek

ogólnej

liczby zorganizowanych imprez:

w

Ogółem DZIELNICA

1978 1979

Filie dla dorosłych ŚRÓDMIEŚCIE KROWODRZA PODGÓRZE NOWA HUTA

113 126 49 43 38 37 51 4*3

5 pot Prelekcje, poga­ kania danki autor­ skie

6 4 5 -

Prze­ Uipra- Wie­ LekcjeKon­ Wy­ Zebra­ sądy,Z»y dr- czory biblio­kursy cie­ nia tysTy-bćlStrtiteczne dysku­ czki akty­ wa sje czMe

36

15 24 2 15

— 1 -

2 4. -

1 — 1 -

-

9

6

66 11 13 22

42

31

58

21

13

8

48

87 50

59

27

15

59

32

9

11

/o

100

4 2

Filie dla dzieci r a z e m

280

290

1 1 60

Ogółem w 1979 w 1978

-

547 -

26 114

154-

615

13 157

143

Zwiększyła zwłaszcza

w

się

wprawdzie

bibliotekach

dla

t y n1

liczba

spotkań

autorskich

dzieci,

wzrosła

liczba

-

8 , 57 141

przeglądów

i

%/, dy­

skusji oraz różnych imprez /o 37/ i konkursów /o 6/» zmalała nato­ miast ilość prelekcji /o 4-3/» wycieczek do teatru i muzeów, a zwłasz­ cza zebrań aktywu* i/

W

bibliotekach

sieci

miejskiej

działają

Koła

Przyjaciół

Bi­

bliotek /20^ zrzeszające 1*526 członków. Udzielają one wydatnej po­ mocy organizacyjnej a także finansowej /składki ok. 39*900 zł/ w or­ ganizowaniu spotkań i różnych imprez» w opracowaniu technicznym książek, w ich rozpowszechnianiu lub rewindykowaniu zaległości. Przedstawiciele Kół zbierają się co rok w Bibliotece Głównej na spotkaniu poświęconym aktualnym problemom bibliotek» wymianie do­ świadczeń z pracy* Z tej okazji najaktywniejsi otrzymali nagrody

19


książkowe. Całość zakończona została częścią artystyczną. W kilku placówkach działają nieformalne zespoły czytelników or­ ganizujących

przeglądy

nowości,

wygłaszających

stniczących w organizowaniu imprez. W 26 bibliotekach filialnych dla bibliotecznego,

liczące

ogółem

326

dzieci

prelekcje

działają

czytelników

lub

zespoły

ucze­ aktywu

przysposobionych

do

pomocy społecznej w bibliotece. Członkowie Kół Przyjaciół Biblioteki i aktyw młodzieżowy /harce­ rze/ organizują pomoc społeczną ludziom chorym i niepełnosprawnym, dostarczając książki do domu. W ciągu 1979 i oku odnotowano 800 odwie dzin u 156 czytelników, a zatem o prawie 350 odwiedzin więcej niż w roku poprzednim. B. BIBLIOTEKI TERENOWE a/ W sieci bibliotek terenowych nastąpił dalszy spadek liczby punktów bibliotecznych /o 14/ i czytelń /o 7/* Przeniesiono Biblio­ tekę Gminną z Przybysławic do siedziby gminnej w Zielonkach oraz fi­ lię ze wsi Droginia /ze względu na przewidywany zalew/ do pobliskich Osieczan. Uruchomiono nowy oddział dla dzieci w poszerzonym lokalu Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Sułkowicach. Struktura organizacyjna sieci nie uległa zmianie: 38 bibliotek gminnych i miejsko-gminnych prowadzi 115 filii, 256 punktów biblio­ tecznych i 37 czytelń. V układzie terytorialno-administracyjnym przedstawia się to na­ stępująco: 9 bibliotek miejsko-gminnych /które prowadzą 6 filii w miastach/, 29 bibliotek gminnych,

115 filii wiejskich i miejskich /w tym 109 wiejskich/, 256 punktów bibliotecznych, w większości we wsiach sołeckich /240/ 37 czytelń /z których 27 pracuje we wsiach/. Pracę z dziećmi w terenie prowadzą nadal 2 filie biblioteczne i 3

oddziały

dla

filia, 2 oddziały gminnych.

dzieci, oraz

działalność specjalnie

społeczno-polityczną

przygotowane

zbiory

w

rozwijają:

1

bibliotekach

V układzie funkcjonalnym nie zaszły zmiany: bezpośredniej opiece instrukcyjno-metodycznej i organizacyjnej nadal 88 placówek w 21 gminach.

Działu

Terenowego

podlega

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Myślenicach, realizując funkcje podstawowe na obszarze miasta i gminy, spełnia rolę biblio­ teki rejonowej /na zasadzie delegacji uprawnień instrukcyjno-meto­ 20


dycznych 1 we współdziałaniu z Działem Terenowym MBP/ dla 38 biblio­ tek i filii w 21 gminach. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna* w Proszowicach na podobnych zasadach sprawuje opiekę nad 27 bibliotekami i filiami w 6 gminach. Biblioteki

miejskie

i

gminne

w

Wieliczce,

Skawinie

i

Niepołomi­

cach , a także Gminna Biblioteka w Wielkiej Wsi, mające zapewnioną prawidłową

obsadę

bliotek

uzupełniania,

od

zbiorów

począwszy,

osobową,

realizują

opracowania

przez

pełne

zakresy

przechowywania

obowiązków i

gospodarczo-administracyjne,

bi­

udostępniania do

informacyj-

no-popularyzacyjnych i instruktorsko-metodycznych włącznie. b/

Zbiory

bibliotek

terenowych

wzrosły

łącznie 1*073*379 wol., w przeliczeniu na przeciętną 13 wol. nowości i zasobności.

o

59*900

wol.,

osiągając

100 mieszkańców Wskaźniki te są

daje to korzyst­

niejsze od osiąganych w bibliotekach publicznych Krakowa /zakup 9» zasobność 170 wol. na 100 mieszkańców/. Szczegółowe przeliczenia 0siągniętych wia

wyników

załączone

placówek

zestawienie

w

układzie

wskaźników

administracyjnym bezpośrednich

i

przedsta­ pośrednich

/zob. s.28/. Wynika z nich, że w zasobach bibliotek terenowych najliczniej reprezentowanym typem piśmienniczym jest literatura piękna dla doro­ słych, licząca ponad 51 % /547*723 wol./ zbiorów, literatura różnych dziedzin wiedzy stanowi 25»7 % /275*409 wol./, zaś literatura dla dzieci nieznacznie przekracza 23»2 % /249.4-57 wol./. Podobny rozkład struktury treściowej zbiorów notują także bi­ blioteki na wsi. c/ Warto te dane zestawić z wynikami analizy usług, które w cy­ frach

bezwzględnych

wyrażają

sięt

76.076

czytelnikami

korzystający­

mi z bibliotek /w tym na wsi 57*416/, co daje wskaźnik 17 czytel­ ników na 100 mieszkańców i 1.884.195 wypożyczeniami /w tym na wsi 1.024.452/. Przeciętna wypożyczeń na 1 czytelnika wynosi 18,2. W obu zakre­ sach usług nastąpił spadek: o 1.489 czytelników i 87*613 wypożyczeń* Jest to kolejny sygnał o kurczeniu się zasięgu bibliotek w terenie, mimo nieznacznego wzrostu Intensywności czytelniczej z 18 na 18,2 przeciętnie wypożyczeń na 1 czytelnika* Czytelnicy bibliotek w terenie korzystają

głównie

z

klasycznych

źródeł informacji jakimi książki, rzadziej sięgają po czasopisma /tylko 780 wypożyczeń/ czy zbiory specjalne /łącznie 551 wypożyczeń, głównie zbiorów audiowizualnych/. 21


Kto korzystał z bibliotek terenowych w 1979 roku? W największej liczbie dzieci do lat 14 /27*053 “ 35,6 %, w bibliote­ kach wiejskich nawet 37,8 %/, młodzież w wieku 15 do 19 lat, podobnie jak w bibliotekach miejskich, tworzy grupę liczącą 24,5 % /18.603/, dorośli w wieka 20 do 29 lat - 19*2 %, zaś grupy wiekowe powyżej 30 lat stanowią 20,7 % ogółu czytających. A zatem większość usług bibliotecznych

w

terenie

nakierowana

jest na dzieci i młodzież /blisko 60 % ogółu korzystających/, pod­ czas gdy literatura dla dzieci w zasobach bibliotecznych stanowi tylko 23 %. Ta dysproporcja między potrzebami a możliwościami pogłę­ bia się z powoda słabej podaży rynku wydawniczego i szybszej eksplo­ atacji książek dziecięco-młodzieżowych, wynikającej ze zwiększonej rotacji.

Wypożyczenia

wykazują

następujący

rozkład

zainteresowań:

43,8 % wypożyczeń to literatura piękna dla dzieci /603.173/* 42,2 % literatura piękna dla dorosłych /584.321/ a tylko 14,2 % piśmiennic­ two z różnych dziedzin wiedzy. Wskaźnik zainteresowań lekturą niebeletrystyczną blioteki

jest

o

wiele

wielkomiejskie

niższy

/26,5

%/»

niż

przeciętne

obniżył

się

osiągane

także

w

przez

bi­

stosunku

do

zeszłorocznego wskaźnika uzyskanego w tych bibliotekach z 17»3 % na 14,2 % czyli o 3*1 %• Jest to już obniżka niepokojąca. Czytelnie bibliotek terenowych dysponujące 675 miejscami odnoto­ wały ogółem 44.400 odwiedzin i 44.438 wypożyczeń. Na 1 miejsce w czytelni przypadło w roku około 66 odwiedzin i tyleż wypożyczeń. Ob­ ciążenia te są bardzo niskie i wskazują na konieczność zwiększenia propagandy usług czytelniczych na miejscu w bibliotekach, kształtowa­ nia nawyku pracy w bibliotece, zwłaszcza dzieci i młodzieży tak licz nie korzystających z bibliotek. d/ W działalności popularyzacyjnej bibliotek terenowych położono nacisk na współpracę z bibliotekami szkolnymi i szkołami, zmierzająo przede wszystkim do pełnego zaspokojenia potrzeb lekturowych i wspo­ magania pracy oświatowo-wychowawczej. Do najpopularniejszych form tej współpracy należały lekcje biblioteczne /wstępne, bibliograficz­ ne, humanistyczne/, prowadzone w oparcia o materiały metodyczne opra cowane przez Dział Terenowy, wystawy i wieczory literackie organizo­ wane z okazji rocznic i świąt państwowych. W ciągu rocznej działal­ ności biblioteki wraz ze szkołami zorganizowały wiele spotkań z pi­ sarzami i prelekcji literackich wygłaszanych przez pisarzy, krytyków i publicystów. Na uwagę zasłagaje cykl spotkań ze znanymi pisarzami i krytykami literackimi, organizowany przez Miejską i Gminną Biblio­ tekę Publiczną i Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach oraz Techni­ 22


kum Rolnicze « Piotrkowicach* Udział w tych spotkaniach brali między innymi: i?. Zieliński, J. Kawalec, J. Harasymowicz, J* 1. Szymański, J. Kajtoch, V. Maciąg. Biblioteka w Proszowicach

prowadziła

także

kursy

języka

angiel­

skiego, ciesząoe się dażym powodzeniem* Miejska

i

Gminna

Biblioteka

Publiczna

w

Myślenicach

prowadziła

zajęcia fakultatywne z młodzieżą, organizowała lekcje biblioteczne, prelekcje i spotkania dla młodzieży* Popularyzacji czytelnictwa wartościowej literatury wśród doro­ słych

służy

poradnictwo

indywidualne,

a

w

szczególności

cykliczne

spotkania z ludźmi pióra, filmu i teatru. Obok bibliotek w Myśleni­ cach i Proszowicach systematyczne spotkania prowadzą biblioteki w Niepołomicach, ganizuje

się

Skawinie również

i

w

Michałowicach.

spotkania

autorskie

V

wielu

bibliotekach

inspirowane

i

or­

współorgani­

zowane przez Dział Terenowy. W spotkaniach, których w 1979 roku zor­ ganizowano 60, brali udział: J. Kawalec, A* Krawczuk, J. Krasicki, H. Zieliński, 0. Terlecki, V. Tnuk, J. Harasymowicz, T.

Sliwiak,

R. Kłyś, L* Marata, K. Traciewicz, S. Stanuch, J. J. Szczepański J. Piesze zacho wic z, V. Maciąg, J. Kajtoch, J. V. Szymański i inni. e/

Działalności

informacyjno-bibliograficznej,

jako

podstawowej

formie wspomagania obiegu książki i oddziaływania kulturalno-oświa­ towego na środowisko, biblioteki terenowe i pracownicy nadzoru instrukcyjnego

Działu

Terenowego

poświęcają

wiele

uwagi,

opracowując

pomoce i materiały informacyjno-bibliograficzne powielone i przeka­ zywane do placówek. Dział Terenowy zgromadził i systematycznie wzbo­ gaca zasoby, warsztat informacyjny z zakresu literatury współczesnej. Prowadzone są kartoteki bibliograficzne i tekstowe, kartoteka zagad­ nień fachowych i materiałów metodycznych. Kontynuowane są prace nad Słownikiem pisarzy ziemi krakowskiej". W 1979 roku opracowano materiały metodyczne poświęcone pisarzom XXXV-lecia PRL oraz wybitnym postaciom literatur obcych. Ponadto opracowano szereg materiałów do spotkań ze współczesnymi pisarzami /J. Kawalec, J. Stwora, J. Roszko, A. Krawczuk/* Z materiałów przeznaczonych do współpracy ze szkołami opracowano zestawienia bibliograficzne dotyczące przysposobienia bibliotecznego w szkołach, z propozycjami lekturowymi i przykładowymi formami pra­ cy* Opracowano i wydano techniką małej poligrafii zestaw lektur do szkoły 10-letniej* T bibliotekach terenowych zapoczątkowano warsztaty informacyjne, głównie w zakresie uzupełniania programów szkolnych oraz literatury 23


współczesnej.

Podstawowe

kartoteki

bibliograficzne

żone zostały w większości bibliotek gminnych. Najbogatszy dział informacyjno-bibliograficzny

i w

tekstowe terenie

zało­ prowa­

dzi czytelnia MiGB w Myślenicach. Posiada ona liczne kartoteki zagadnieniowe /bibliograficzne i tekstowe/, prowadzi na bieżąco dział zbiorów

regionalnych,

przygotowuje

zestawienia

bibliograficzne

o

no­

wościach, głównie z zakresu literatury społeczno-politycznej,, a tak­ że informację o zawartości ważniejszych czasopism politycznych i społeczno-kulturalnych. Informacje przesyłane są do organizacji i szkół. W czytelniach terenowych udzielono 17*169 informacji.

III.

Ocena stanu czytelnictwa w 1979 roku i .jego uwarunkowań

1.

Biblioteki publiczne miasta Krakowa i województwa krakowskiego obsługiwały łącznie 185.931 czytelników czyli 16,2 % ogółu mie­ szkańców. V tym zakresie sytuacja nie uległa zmianie: nadal utrzyma­

ły się tendencje spadkowe, zwłaszcza na wsiach i w dzielnicy Krowod­ rza. Wzrosła natomiast liczba wypożyczeń /o 106.132/ do 4.238.507 /369 wypożyczeń na 100 mieszkańców/, poprawiając lokatę bibliotek krakowskich z 42 na 37 miejsce wśród bibliotek innych województw i wysuwając je zdecydowanie przed biblioteki innych skupisk wielkomiej skich, jak /366/. 2.

katowickie

/355/»

łódzkie

/364/,

stołeczne

warszawskie

Zaopatrzenie w nowości wydawnicze /11 wol. na 100 mieszkańców/ nadal nie osiąga wyznaczonego minimum /13 wol. na 100 mieszkań­

ców/ a w 3 gminach i 2 dzielnicach miasta nie przekracza jego połowy / 6 - 7 wol. na 100 mieszkańców/. Trudno się równać z możliwościami bibliotek publicznych tych województw, które kupują 2 - 2 , 5 raza więcej /np. rzeszowskie - 25,5 wol. na 100 mieszkańców, jeleniogór­ skie i leszczyńskie - 23,1 wol., łomżyńskie - 23,5 wol./. 3.

Sieć bibliotek nie uległa zwiększeniu i liczy nadal 225 placówek, w tym 41 bibliotek, 184 filie, 301 punktów bibliotecznych i 74

czytelnie. Nie zwiększyła się baza lokalowa, jej wyposażenie uległo bardzo nieznacznej poprawie. Dalszej degradacji uległ sprzęt tech­ niczny, audiowizualny i środki transportowe. 4.

W sytuacji Biblioteki Głównej nie odnotowano poprawy, choć pod­

jęte decyzje administracyjne i prace speojalistyczno-projektowe stwarzają nadzieję na zabezpieczenie przed awarią oficyny; dokonanie 24


ekspertyz stanu technicznego obiektu i zaplanowanie remontu, przeję­ cie całokształtu spraw remontowych pałacu Larischa i gmachu głównego przez Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych i podpisanie umów z podwykonawcami - stwarza szanse kompleksowego rozwiązania sprawy po­ mieszczeń. dla Biblioteki Głównej w najbliższych latach. W bieżącym działaniu powstają jednak poważne trudności wynikające z koniecznoś­ ci wyłączenia 1/4 gmachu z użytkowania. 5.

Zespół pracowniczy zmniejszył się o 2 etaty pełnozatrudnionych a wzrósł o 2 ryczałty i liczy zatem 283 pracowników etatowych i

255 ryczałtowych, w tym 454 pracowników działalności podstawowej /261 pełnozatrudnionych i 193 niepełnozatrudnionych/. Podobnie jak w latach poprzednich odczuwa się niedobór pracowników w stosunku do zakresu tkliwie

świadczonych odczuwany

usług

jest

on

i w

realizowanych bibliotekach

funkcji.

Szczególnie

gminnych

/11

nie

do­

posiada

obsady etatowej a 73 % bibliotek gminnych nie posiada obsady kadro­ wej dla zapewnienia pełnej realizacji funkcji/. Strukturę wykształcenia pracowników należy uznać za dobrą z ten­ dencjami do znacznej poprawy: 62 % ogółu pełnozatrudnionych w mieś­ cie i 84 % w terenie legitymuje się wykształceniem średnim, a wyższym 30,7 % w mieście i zaledwie 0,25 % w terenie. Przygotowaniem zawodo­ wym bibliot irskim legitymuje się 71*4 % pracowników bibliotek miej­ skich i 70,8 % pracowników bibliotek terenowych. Szczegółową strukturę wykształcenia ilustruje poniższa tabela:

PR A C0 WNI( ZX WYKSZTAŁCENIE

Wyższe

Pe łn 0 za t r udn i en i Niepełnozatrudnieni w tym Ogółem miasto Teren Ogółem miasto Teren w tym wieś wieś Kraków Kraków 58

w tym biblio­ tekarskie Studium bi­ bliotekarskie średnie w tym biblio­ tekarskie

2

56 54

35

1

-

30

9

21

18

-

-

-

-

-

16

7

9

4

-

-

-

-

180

113

67

24

156

50

106

67

69

115

Podstawowe

7

O g ó ł e m

2 6 1

6 1 8 2

46 1 7 9

14 1

-

-

-

7

4

3

6 3

130

2 91 9 3

-

2 6 7 25


Poprawiła się smacznie sytuacja płacowa dzięki podwyżce płac naj­ niższych i regulacji płac zaniżonych (od 1 maja 1979 roku). Jej pozy­ tywne skutki można zilustrować następującymi danymi obliczonymi w oparciu o zmiany zaistniałe w placach pracowników pełnozatrudnionych Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii w Krakowie: odsetek pra­ cowników z minimalnymi płacami zmniejszył się z 36 % na 15 %» odse­ tek pracowników z płacami w granicach od 2*501 do 5*000 zł wzrósł z 41,2 % na 61,8 %, zaś liczba pracowników z płacami powyżej 5*000 zł wzrosła z 10,8 % na 19>7 %• Odczuwalna podwyżka zahamowała proces płynności kadr i stworzyła podstawę do pozyskania absolwentów śred­ nich i wyższych szkół bibliotekarskich. ODDZIAŁYWANIE IDEOWO-PO LITYCZNE Podstawowa Organizacja Partyjna inspirowała kierunki działalności ideowo-wychowawczej i formy pracy z czytelnikiem poprzez udział w zes­ połach /Rada Biblioteczna, Komisja Dyscyplinarna, Komisja ds. Zatrud­ nienia/ oraz w planowaniu i realizacji pomocy instrukcyjno-metodycz­ nej i szkoleniowej, w realizacji zadań planowych w agendach Centrali i placówkach filialnych. Dokonywano wspólnych analiz planów działal­ ności merytorycznej Biblioteki, polityki kadrowej i oceny pracowników; Zorganizowano dla pracowników okolicznościowe z e b r a n i a o t ­ w a r t e /1 Maja, VIII Zjazd PZPR/. Pracownicy MBP brali udział w Obywatelskim Czynie XXXV-lecia PRL oraz w Niedzieli Czynu Partyjnego. W wyniku wyborów na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 września 1979 r. powołano egzekutywę POP w składzie: I sekretarz tow* Barbara Czerkawska, II sekretarz - tow* Maria Sarwa i członek tow* Krzysztof Brasławski* W n i o s k i a/

o g ó l n e :

Zachodzi

pilna

konieczność

poprawy

bazy

lokalowej

bibliotek,

zwłaszcza na rai, przyspieszenia inwestycji bibliotecznych w nowo wznoszonych osiedlach,a w przypadku ich dalszych opóźnień,poszukiwa­ nie lokali zastępczych do uruchomienia filii wielofunkcyjnych. Trze­ ba dążyć do zahamowania likwidacji punktów, ożywienia działalności istniejących; b/ Wobec niemożności zwiększenia obsady etatowej z powodu braku limitów zatrudnienia, konieczna jest analiza obciążeń i dokonanie przesunięć obsady z placówek o słabych obciążeniach do placówek prze ciążonych; 26


c/ Szczupłość śrędków budżetowych na zakup nowości wymaga wni­ kliwszej książek, /np.

analizy rynku wydawniczego i trafnego doboru kupowanych rezygnacji z przypadkowych lub małowartościowyoh pozycji

literatury

kryminalnej/;

szczególnej

troski

w

doborze

szechnianiu wymaga piśmiennictwo niebeletrystyczne tyczne w tyoh bibliotekach, gdzie jest go mało;

i

i

upow

-

społeczno-poli­

d/ Konieczna Jest analiza przyczyn zahamowania lub spadku zain­ teresowań czytelniczych w niektórych ośrodkach miejskich i wiejskich a także obniżenie odwiedzin i usług w czytelniach, w oparoiu o wyni­ ki

podjęcie

działań

zaradczych

i

popularyzacyjnych,

zmierzających

do rozszerzenia zasięgu oddziaływania bibliotek w środowisku; e/ Do pilnych zadań nowego roku należy sprawne rozwiązanie kom­ pleksu spraw remontowo-adaptacyjnych związanych z Biblioteką Główną i Pałacem Larischai od terminowego ukończenia ekspertyz przez wyko­ nawców 1 Zarząd Rewaloryzacji oraz od przygotowania przez Miejskie Biuro

Projektów

planów

technicznych

i

kosztorysu

zależy

terminowe

rozpoczęcie remontu pomieszczeń Larischa i decyzje o dalszych losach gmachu głównego; f/ Trzeba przez i dostosowanie

nadal

doskonalić

godzin

otwarcia

unikanie nieuzasadnionych ganię godzin pracy, -

organizację bibliotek

przerw

w

do

obsługi potrzeb

działalności

i

czytelniczej czytelniczych,

ścisłe

przeatrze

przyspieszenie przypływu nowości z księgarń do bibliotek 1 kształ­ towanie prawidłowej struktury zbiorów,

-

uaktywnienie Informacji a zwłaszcza popularyzacji form piśmienni­ czych trudnych w odbiorze a wartościowych intelektualnie 1 społe­ cznie,

-

doskonalenie warsztatów pracy 1 form oddziaływania na środowisko we współpracy z instytucjami kulturalnymi 1 oświatowymi a także z organizacjami społecznymi w środowisku. Są to zadania na rok 1930, które winny być podjęte przez zespoły

pracownicze i kadrę kierowniczą wszystkich Województwa Miejskiego Krakowskiego.

ogniw

sieci

bibliotecznej

27


BIBLIOTEKI PUBLICZNB WOJBWClDZTWA MTBJSKTSGO KBAKOWSKIBGO W 1979 R.

BSJ0N

B-k

Io I Pun­ Czy­ Filii któw telń

Tomów

Czytel­ ników

Wypoży­ czeń

589.242 210.483 255.899 140.947

39.156 23.675 33.350 13.674

44.727 18.219 37.411 20.070 18.826 33.678 20.707 19.054 20.764 21.066 19.034 39.072 79.543 18.686 20.236 18.514 62.484 42.509 22.549 22.146 54.583 14.142 12.479 12.611 23.197 57.917 30.972 17.977 11.583 13-548 13.448 22.255 24.255 70.157 24.614 17.697 31.816 24.837

2.113 791 1.899 2.222 1.438 3*049 1.074 646 852 1.565 1.291 2.594 4.613 934 1.204 605 6.470 3.473 1.206 2.101 3.618 2.572 772 837 1.358 4.356 1.821 1.929 716 815 2.090 1.142 965 6.504 1.476 1.546

974.338 522.909 977.572 379.503 52.114 21.015 25.985 35.004 20.364 54.84? 19.270 10.700 11.527 26.422 24.997 40.980 126.670 24.989 18.714 11.973 96.555 76.394 17.074 34.144

1 1 1

24 19 11 15

13 9 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2 4 1 2 4 2 3 3 2 2 7 7 2 2 1 8 4 2 3 7 1 1 1 2 6 3 2 1 1 2 2 2 8 3 2 3 2

3 6 9 7 17 8 — 1 5 12 15 5 5 7 3 10 8 5 5 12 12 9 2 5 10 5 4 1 1 5 4 7 15 8 3 10 11

Miasto Kraków Teren w tym: wieś

3 38 29

115

109

45 256 240

37 1.196.571 37 1.073.379 885.660 27

WOJEWÓDZTWO

41

184

301

74 2.269.950 185.931 4.238.507

Kr.-Śród. mieście Kr .-Krowodrza Kr.-Nowa Huta Kr.-Podgórze Alwernia Biskupice Czernichów Dobczyce Drwinia Gdów Gołcza Iwanowice Jerzmanowice Kłaj Kocmyrzów Koniusza Krzeszowice Liszki Michałowice Mogilany Myślenice Niepołomice Nowe Brzesko Pcim Proszowice Raciechowice Radziemice Siepraw Skała Skawina Słomniki Sułkowice Sułoszowa Świątniki Tokarnia Trzyciąż Wawrzeńczyce Wieliczka Wielka Wieś Wiśniowa Zabierzów Zielonki

69

14 6 12 5 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 — 2 4 1 3

ść

2.003

1.413

44.273

30.242 11.878 18.751 19.978 97.121 38.586 30.778 11.922 17.625 33.232 17.340 16.763 130.315 19.581 27.617 47.075 21.370

109.855 2.854.322 76.076 1.384.185 57.416 1.024.452


JA LU KOREK p o e t a ,

p r o z a i k ,

p u b l i c y s t a ,

t ł u m a c z

Ur. w Krakowie 27 lutego 1904 roku

Publikacje książkowe s UPAŁY - poezje. Wwa 1925 KIM BYŁ ANDRZEJ PANIK? ANDRZEJ PANIK ZAMORDOWAŁ AMUNDSENA - powieść. Kraków 1926 SOS /ZBAW NASZE DUSZE/ - powieść. Kraków 1927 ŚPIEWY 0 RZECZYPOSPOLITEJ - poezje, Wwa 1929 MOUNT EVEREST 1924 - powieść. Wwa 1933 USTA NA POMOC - poemat. Wwa 1933 MOHIGANGAS - poezje. Wwa 1934 GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE - powieść. Wwa 1934 WODA WYŻEJ - powieść. Wwa 1936 DRZEWO BOLEŚCI. PŁACZ PO ZMARŁYCH RODZICACH - poezja. Kraków 1938 ETNA - poezje. Wwa 1938 MYŚLOM CIASNO - publicystyka. Kraków 1938 ZAMUROWANA RZEKA - powieść. Lwów 1938 młodości Śpiewaj - powieść, wwa 1939 JANOSIK - powieść. Cz. 1: SŁAWA GŁUCHACZKOM. Kraków 1945 Cz. 2: 3PIEW ŚCIĘTEJ GŁOWY. Kraków 1946 Cz. 3: WPIEKŁOZS TOPIEŃ IE. Kraków 1948 JANOSIK. Cz. 1/3. Wwa 1959 ZRANIONY PTAK - poezje. Kraków 1947 PŁOMIEfr NAD WISŁĄ. - poezje. Wwa 1950 OCEAN NIE-SPOKOJNY - powieść. Wwa 1951 WgJZEŁ GARMO - opowieść alpinistyczna. Kraków 1953 NAD CZORSZTYNEM Się BŁYSKA. 0 KOSTCE NAPIERSKIM OPOWIEŚĆ PRAWDZIWA. Wwa 1953 GORALU, CZY CI NIE ŻAL? - publicystyka. Kraków 1953 DZIESr DOBRY TOPORNA - powieść. Wwa 1954 KSI§GA TATR - powieść. Wwa 1955 WIERSZE WYBRANE. Kraków 1956 BELFAGCR, CZYLI 11 SZUFLADEK - opowiadania. Wwa 1957 STRUMIEŃ GORYCZY - poezje. Wwa 1957 GWIAZDA SPADA - powieść. Wwa 1959 PEPE KANAREK - powieść. Wwa 1961


ZABIJCIE BARABASZA - powieść* Wwa 1961 KANTATA PROFESORA WRÓBLA - powieść. Kraków 1962 MOJ KRAKÓW - wspomnienia, Kraków 1963 EKSPLODUJĄ OGRODY - poezje, Wwa 1964 UWAŻAJ, mi JA! - powieść, Kraków 1965 POSĄGI Z WIATRU - poezje. Wwa 1966 RZECZ NIEPODLEGŁA - poezje, Kraków 1966 OFELIA - poezje. Lublin 1968 POD PRZEŁĘCZĄ - powieść. Kraków 1968 SYN ROŻY - poezje«. Lublin 1970 WYSOKA GIERLACHOWSKA - poemat. Wwa 1970 ŚWINIA SKAZA. MITOLOGIA TATR - podania. Wwa 1970 POEZJE WYBRANE. Wwa 1972 BESTIA - powieść. Kraków 1973 SMIERO KRAJOBRAZU - poezje. Kraków 1973 LUDOWA LUTNIA - poezje. Wwa 1975 PLANETA* AFORYZMY, PARADOKSY, SENTENCJE, EPIGRAMATY. Kraków 1975 POCZTÓWKI - poezje. Kraków 1975 ZMIERZCH NATCHNIENIA? - szkice o poezji, Kraków 1976 Z GW02NICY DO GW02NICY - wspomnienie. Д//: WSPOMNIENIA O JULIANIE PRZYBOSIU. Wwa 1976 JAK KARMIÓ MOTYLE? - felietony. Kraków 1977 WIERSZE AWANGARDOWE. /Retrospektywa/. Kraków 1977 GODZINA X. RZECZ O UMIERANIU - szkice literackie. Wwa 1978 KSEJGA TATR WTÓRA - powieść. Kraków 1978 Przekłady : Petrarca F.: SONETY DO LAURY. Wwa 1955 Petrarca F,: POEZJE WYBRANE. Wwa 1969 Garcia Lorca F.: DOM BERNARDY ALBA. 1977 CHORA FGNTAriNA - wiersze futurystów włoskich. Oprać, i tł. ... Kraków 1977 Najważniejsze odznaczenia s Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Złota Odznaka m. Krakowa Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”


JOAUHA NIEDZIELSKA

KSI4ŻKE DLA DZIECI AUTORÓW KRAKOWSKICH

[Z

rzedstawiony tylko

zestaw

literaturę

dla

twórczości dzieci

i

pisarzy

młodzieży

krakowskich z

pominięciem

zawiera pozo-

stałej twórczości tych autorów. Układ sylwetek - alfabetyczny, kolejność tekstów - chronologicz­ na /rejestrowane tylko pierwodruki/.

JBRZYB R O S Z K I E W I C Z Ur. we Lwowie 6 czerwca 1922 roku, p r o z a i k , t u r g , e s e i s t a , ż e k d l a d z i e c i

d r a m a ­

p u b l i c y s t a , a u t o r i m ł o d z i e ż y

k s i ą ­

Książki dla dzieci i młodzieży: JACEK KULA - powieść dla młodzieży. Wwa 1952 POWRÓT DO JASNEJ POLAN! - opowiadanie dla młodzieży. Wwa 1953 EMILJ EMILI - opowiadanie dla młodzieży. Wwa 1954 WIELKA, WIĘKSZA I NAJWIĘKSZA - powieść dla młodzieży. Wwa 1960 CI Z DZIESIĄTEGO TYSIĄCA - powieść dla młodzieży. Wwa 1962 OKO CENTAURA - powieść dla młodzieży. Wwa 1964 DŁUGI DESZCZOWY TYDZIEŃ - powieść dla młodzieży. Wwa 1966 KLUSKA, KEFIR I TUTEJSZY - powieść dla młodzieży. Wwa 1967 MÓJ KSIĘŻYCOWY PECH - powieść dla młodzieży. Wwa 1970 MISTER DI - powieść dla młodzieży. Wwa 1972

A L E K S A N D R A

C H R O B R A

Ur. w Krakowie 29 czerwca 1926 roku, a u t o r k a d l a m ł o d z i e ż y

k s i ą ż e k

Książki dla młodzieży: DWIE ULICE - powieść dla młodzieży. Wwa 1968 51


KONIBC ZABAWI - powieść dla młodzieży. Wwa 1972 PALENISKO - pow: eść dla młodzieży. Wwa 1976

W I N C E N T Y

F A B E R

Ur. w Bielsku-Białej 7 czerwca 1936 roku, p o e t a , a u t o r t e k s t ó w p i o s e n e k , a u t o r k s i ą ż e k d l a d z i e c i Książki dla dzieci: SŁODKA PRZYGODA - wiersze dla dzieci. Wwa 1972 SZYSZKI - wiersze dla dzieci. Wwa 1973 SKACZĄCE LATO - wiersze dla dzieci. Kraków 1975 WYŚCIGI - książka dla dzieci. Kraków 1975 DWIE BAJKI. Zawiera: NIEMBCHANICZNY KON BAJKA O GWIAZDACH, CZYLI WIELKA KARIERA Wwa 1977 SŁONECZNI ŻBGLARZE - wiersze dla dzieci. Kraków 1979

J\N I N A

G Ó R K I E W I C Z O W A

Ur. w Mucharzu ‘t. Wadowic 12 lipca 1921 roku, p r o z a i k , t o r k a ż y

k s i ą ż e k

d l a

d z i e c i

i

a u ­

m ł o d z i e -

Książki dla dzie<;i i młodzieży: I NADSZEDŁ DZIEŃ - powieść dla młodzieży. Wwa 1965 A JEDNAK RADOŚfc - powieść dla młodzieży. Wwa 1967 SZESNASTE LATO HitNKI - powieść dla młodzieży. Wwa 1969 GŁUPTAK - opowieść dla młodzieży. Wwa 1972 JUNAK - powieść dla młodzieży. Wwa 1973 SZCZENIĄCA MIŁO&Ó - opowieść dla młodzieży. Wwa 1973 IZYDOR - opowieść dla młodzieży. Wwa 1973 CHLEBA KROMKA DLA TOMKA - opowiadania dla dzieci. Wwa 1974

M I R A

J A W O R C Z Ą K O W Ą

Ur. w Sartanie 21 kwietnia 1917 roku, a u t o r k a d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y

k s i ą ż e k

Książki dla dzieci i młodzieży: MARMOTBK Z GÓR - opowieść dla dzieci. Wwa 1946 HASŁO: SZKOŁA - cpowieść dla dzieci. Wwa 1953 JACEK, WACEK I PA TOACEK - opowieść dla dzieci. Wwa 1955 ZIELONE PIÓRO — powieść dla młodzieży. Wwa 1956 32


OTO JEST KASIA - powieść dla dzieci. Wwa 1960 PRZYJACIEL NA ZAWSZE - nowele dla dzieci, Wwa 1960 CÓŻ CI POWIEM, STOKROTKO - opowieść dla dzieci. Wwa 1962 PO SŁONECZNEJ STRONIE - powieść dla młodzieży. Wwa 1964 MAJKA Z SIWEGO BRZEGU - opowieść dla dzieci. Wwa 1973 GDY ODBIJAMY OD PORTU - powieść dla młodzieży. Wwa 1975

L U D W I K

J E R Z Y

K E R N

Ur. w Łodzi 29 grudnia 1921 roku, p o e t a , t o r

k s i ą ż e k

d l a

s a t y r y k ,

a u ­

d z i e c i

Książki dla dzieci; DO WIDZENIA, ZWIERZĘTA - bajki. Kraków 1956 PIERWSZY I KILKA INNYCH WIERSZY - wiersze dla dzieci. Wwa 1956 MENAŻERIA KAPITANA ALI - książka dla dzieci. Wwa 1957 KAPITAN ALI I JEGO PIES - książka dla dzieci. Kraków 1959 FERDYNAND WSPANIAŁY - książka dla dzieci. Wwa 1963 PRÓSZ? SŁONIA - książka dla dzieci. Wwa 1964 ZBUDŹ SI?, FERDYNANDZIE - książka dla dzieci. Wwa 1965 Z FLORKIEM PRZEZ PÓŁ ŚWIATA - książka dla dzieci. Wwa 1966 KARAMPUK - książka dla dzieci. Wwa 1968 PRZYGODA W PLAMIE - książka dla dzieci. Wwa 1971 MĄDRA PODUSZKA - wiersze dla dzieci. Wwa 1972 PAN TYGRYS - książka dla dzieci. Wwa 1973 NASZE PODWÓRKO - zbiór wierszy dla dzieci. Wwa 1975 ROWER Z ROWEROWA - książka dla dzieci. Wwa 1976

M A R I A

K Ę D Z I O R Z Y N A

Ur. w Tyśmienicy 12 czerwca 1905 roku, p r o z a i k , k a

k s i ą ż e k

d l a

d z i e c i

i

a u t o r ­

m ł o d z i e ż y

Książki dla dzieci i młodzieży: ANTEK GRUDA - powieść. Kraków 1938 CZAR WIELKIEJ SOWY - książka dla dzieci. Kraków 1943 OSOBA NA STANOWISKU - powieść dla dziewcząt. Kraków 1944 ZWIĄZEK DOBRYCH DUCHÓW - powieść dla młodzieży. Kraków 1944 ZA ROZBITĄ SZYBKĄ - opowiadania dla dzieci. Kraków 1947 SERCE W PLECAKU - historie fantastyczne dla młodzieży. Kraków 1947 ZA SIÓDMĄ GÓRĄ, ZA SIÓDMĄ RZEKĄ - baśnie polskie. Wwa 1948 GAPTUŚ Z KĄTA GRACIANEGO - książka dla dzieci. Wwa 1948 JAK ZGUBA DROGĘ ZNALAZŁA - książka dla dzieci. Wwa 1949 WĘDRÓWKI SZYSZKOWEGO DZIADKA - książka dla dzieci. Wwa 1951 CO BY BYŁO GDYBY - książka dla dzieci. Wwa 1953 O PRZEPIĘKNEJ HANNIE - baśnie polskie. Wwa 1956 KASPER I SMOK - opowiadania dla dzieci. Kraków 1957 ŁYSY LAS - opowiadanie. Kraków 1964 Z PIEKŁA RODEM - polskie baśnie ludowe. Kraków 1971

33


T i D B U S Z

K

W

I

A

T

K

O

W

S

K

I

Ur. w Krakowie 4 maja 1920 roku, p r o z a i k , s a t y r y k , s c e n a r z y s t a , a u t o r s z t u k s c e n i c z n y c h i

t e k s t ó w

d l a

e s t r a d o w y c h ,

d z i e c i

i

a u t o r

k s i ą ż e k

m ł o d z i e ż y

Książki dla dzieci i młodzieży? O ZŁYCH ER ULACH I BIAŁYM GOŁ?BIU - widowisko. Wwa 1953 NAJL3PSZB SKRZYDŁO BRAZYLII - powieść dla młodzieży. Wwa 1955 UCIECZKA Z DŻUNGLI - opowiadania dla młodzieży. Wwa 1955 ZAŁOGA "DZIEWIĘCIU SBRC" - powieść dla młodzieży. Wwa 1957 KOWBOJE Z ZIELONYCH WZGÓRZ - powieść dla młodzieży. Wwa 1961 MAJTEK - powieść dla młodzieży. Wwa 1968 JANOSIK - powieść - serial dla młodzieży. Wwa 1971 - 73 PRZERWANY MECZ - powieść dla młodzieży. Wwa 1972 JANOSIK - wersja komiksowa. Wwa 1974

E W A

L A C H - G I Z B L L A

Ur. w Krakowie 17 kwietnia 1945 roku, p r o z a i k , k s i ą ż e k d l a m ł o d z i e ż y

a u t o r k a

Książki dla młodzieży; ZIELONA BANDA - powieść dla młodzieży. Wwa 1961 KOSMOHIKANIB - powieść dla młodzieży. Wwa 1962 NA LATAJĄCYM DYWANIE - powieść dla młodzieży. Katowice 1963 KRYPTONIM “CZARNA MORWA” - powieść dla młodzieży. Wwa 1968 KLUB KOSMOHIKANÓW? - powieść dla młodzieży. Wwa 1972 PRZYGRYWKA - powieść dla młodzieży. Wwa 1975 ROMBO, JULIA I BŁ£D SZERYFA - powieść dla młodzieży. Wwa 1976

M A R I A

N I K L E W I C Z O W A

Ur. w Warszawie 7 marca 1892 roku, p o e t k a , a u t o r k a k s i ą ż e k d l a d z i e c i , t ł u m a c z k a Książki dla dzieci i młodzieży: TO WSZYSTKO DZIAŁO SIĘ NAPRAWDĘ - książka dla dzieci. Wwa 1921 OPOWIADANIE O URWISIB ANTKU I O SZKRAB IB, MORSKIM CHŁOPCU ORAZ INNE DZIWNE HISTORIE. Wwa 1922 LBT S BE FRIENDS - książka dla dzieci /w języku angielskim/ Kraków 1948 PAROWÓZ JBRZYKA - książeczka dla dzieci. Kraków 1949 JBDZIBMY W ¿WIAT - książeczka dla dzieci. Kraków 1949 PODRÓŻ KROPELKI - książeczka dla dzieci. Kraków 1949 DZIWY PRZYRODY - książeczka dla dzieci. Kraków 1949

3 4


DAM SOBIE RADĘ - powieść dla dziewcząt. Kraków 194-9 WRÓBEL CZARODZIEJ - książka dla dzieci. Wwa 1956 BAJABKA OPOWIADA - zbiór baśni z całego świata. Wwa 1959 DART ZAJĘCZEGO KRÓLA - baśnie. Wwa 1967 HETMAN "KUBA” - powieść dla młodzieży. Lublin 1967 WRÓCIM! RAZEM - powieść dla młodzieży. Wwa 1970

S T A N I S Ł A W

P A G A C Z E W S K I

Ur. w Krakowie 9 lipca 1916 roku, p r o z a i k , p o r t a ż y s t a , a u t o r k s i ą ż e k c i

i

p o e t a , r e d l a d z i e ­

m ł o d z i e ż y

Książki dla dzieci i młodzieży: ZIELONA WĘDRÓWKA - powieść dla młodzieży. Wwa 1957 RAJ NA KÓŁKACH - opowieść dla młodzieży. Gdańsk 1959 DIABELSKI KAMIEŃ - baśń. lwa 1961 WIĘŹNIOWIE SKALNEGO GPODU - powieść dla młodzieży. Kraków 1962 PORWANIB BALTAZARA GĄBKI - powieść dla dzieci. Kraków 1966 GOSPODA POD UPIORKIEM - powieść. Wwa 1968 BZDURKI DLA CÓRKI - wiersze dla dzieci. Kraków 1971 SZKOŁA BEZ DZWONKA - powieść dla młodzieży. Kraków 1974 MISJA PROFESORA GĄBKI s OPOWIEŚĆ O NOWEJ WYPRAWIE. Kraków 1975 GĄBKA I LATAJĄCE TALERZE - powieść dla dzieci. Kraków 1979

N A T A L I A

R O L L B C Z B K

Ur. w Zakopanem 16 lutego 1919 roku, p r o z a i k , k s i ą ż e k d l a m ł o d z i e ż y

a u t o r k a

Książki dla młodzieży: DREWNIANY RÓŻANIEC - powieść dla młodzieży. Wwa 1953 KOCHANA RODZINKA I JA - powieść dla młodzieży. Wwa 1961 RODZINKA SZKARADKÓW I JA - powieść dla młodzieży. Wwa 1963 GANG PANNY TEODORY - powieść dla młodzieży. Wwa 1964 PRZYJACIELE - opowiadania. Wwa 1965 RODZINNE KŁOPOTY I JA - powieść dla młodzieży. Wwa 1966 KUBA ZNAD MORZA EMSKIEGO - powieść dla młodzieży. Wwa 1968 WYSPA SAN FLAMINGO - powieść dla młodzieży. Wwa 1969 KOCHANA RODZINKA I JA. RODZINKA SZKARADKÓW I JA. RODZINNE KŁOPOTY I CHOINKA Z MONTE BBLLO - powieść dla młodzieży. Wwa 1970 CESIA - powieść dla młodzieży. Wwa 1971 KUBA ZNAD MORZA EMSKIEGO. WYSPA SAN FLAMINGO. CHOINKA Z MONTB BBLLO. _ Wwa 1972 ŚWIETNA I NAJSWIBTNIBJSZA - powieść dla młodzieży. Wwa 1979

3 5


L U C Y N A

S I B C I 3 C H 0 W I C Z 0 W A

Ur. w miejacowości Moraako k. Poznania 16 czerwca 1909 roku, p r o ­ z a i k , a u t o r k a k s i ą ż e k d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y Książki dla dzieci i młodzieży: TĘCZA NAD WAGIEM - powieść dla młodzieży. Poznań 1947 CÓRKA ZASTĘPU JASKÓŁEK - powieść dla młodzieży. Poznań 1948 MIASTO NA ZŁOTYM SZLAKU - powieść dla młodzieży. Wwa 1954 HULTAJSKIE ŚCIEŻKI - powieść dla młodzieży. Wwa 1956 MORALISTA I WAGANCI - powieść dla młodzieży. Wwa 1958 ZA KRAKOWSKA BRAMĄ - powieść dla młodzieży. Wwa 1960 TORUŃSKA KRÓLEWNA - opowieść dla dzieci. Wwa 1962 PŁATNBRCZYK ZB ZŁOTBJ PRAGI - powieść dla młodzieży. Wwa 1963 ROZBÓJNIK PANA POTOCKIEGO - powieść dla młodzieży. Wwa 1966 SKARB AZINAPA - powieść dla młodzieży. Wwa 1972

M A C I B J

S Ł O M C Z Y Ń S K I

Ur. w Warszawie 10 kwietnia 1920 roku, p r o z a i k , s z t u k a c e n i c z n y c h , t ł u m a c z , k s i ą ż e k

d l a

d z i e c i

i

a u t o r a u t o r

m ł o d z i e ż y

Kalażkl dL* iziecl i młodzieży: BAJKA O WIEJSKIM ZEGARZE - kaiążka dla dzieci. Łódź 1947 KUŹNIA W LBSIB - książka dla dzieci. Łódź 1947 LBŚNA SZKOŁA - książka dla dzieci. Łódź 1947 MAKÓWKA Z MILANÓWKA - książka dla dzieci. Łódź 1947 ULEWA - pomieść dla młodzieży. Łódź 1948 MAŁY OLBRZYM - książka dla dzieci. Wwa 1956 MARSZ OŁOWIANYCH ŻOŁNIERZY - opowieść dla młodzieży. Wwa 1965 CZARNE OKRĘTY - cykl powieści dla młodzieży: OFIARUJEMY BOGOM KREW JEGO. Wwa 1972 OTO ZAPADA NOC MROCZNA. Wwa 1972 ABYŚ NIE BŁĄDZIŁ W OBCEJ CIEMNOŚCI. Wwa 1972 A DROGI TBJ NIE ZNA NIKT. Wwa 1974 CIEŃ NIENAWIŚCI KRÓLOWEJ. Wwa 1974 LBW WAS ROZSZARPAŁ PŁOWY. Wwa 1974 CIEMNY PIERŚCIEŃ ZAKRZEPŁEJ KRWI. Wwa 1974 POSEJDON O BIAŁYM OBLICZU. Wwa 1974 KRAINA UMARŁYCH LIŚCI. Wwa 1975 NIBCHAJ UMRZE O WSCHODZIE SŁOŃCA. Wwa 1975 SAM BĄDŹ KSIĘCIEM. Wwa 1975

3 6


K O N S T A N T !

S T B C K I

Ur. w Zakopanem 17 września 1917 roku, p r o z a i k , k s i ą ż e k d l a m ł o d z i e ż y

a u t o r

Książki dla młodzieży; ZA KOPANBM. Powieść historyczna z I7II w. Wwa 1957 DZIBCI KLĄSKI - powieść dla młodzieży, Wwa 1958 TATR! NA CODZIEŃ - opowiadania przewodnickie. Wwa 1962 ŚLADAMI POSZUKIWACZY SKARBÓW - powieść dla młodzieży. Wwa 1963 ZBOJBCKIB DUKATY - powieść dla młodzieży .Wwa 1965 LUDZIE SPOD NIEBIESKIEGO ZNAKU - powieść dla młodzieży. Wwa 1967 ZBÓJNICKI LOS - powieść dla młodzieży. Wwa 1969 SMOLUCH - powieść dla młodzieży. Wwa 1970 SZEŚÓ BŁYSKÓW NA MINUTĘ - powieść dla młodzieży. Wwa 1973 KUPIBCEC SPADEK CZYLI PRZYGODY PIĄKNEJ MARGARBTY - powieść dla mło­ dzieży. Wwa 1975

T A D B U S Z

S L I W I A K

Ur. we Lwowie 23 stycznia 192S roku, p o e t a , a u t o r ż e k

t e k s t ó w

d l a

p i o s e - n e k ,

t ł u m a c z ,

a u t o r

k s i ą ­

d z i e c i

Książki dla dzieci: DZIEŃ DOBRY MUZYKO - książka dla dzieci. Kraków 1958 KONCERT NA LEŚNEJ POLANIE - książka dla dzieci. Kraków 1959 B.IENINY PANA FLETA - książka dla dzieci. Kraków 1961 ^ABKI Z RABKI - książka dla dzieci. Wwa 1963 SZCZYGLE FIGLE - książka dla dzieci. Kraków 1964» LODY PANA CHMURKI - książka dla dzieci. Wwa 1966 PTASI TELEWIZOR - książka dla dzieci. Wwa 1966 SŁOŃ W SKLEPIE Z PORCELANA - książka dla dzieci. Wwa 1968 A ŚNIEŻEK PRÓSZY - książka dla dzieci. Wwa 1969 ZIELONA SOWA - książka dla dzieci. Wwa 1969 PAŃ SŁOŃ - książka dla dzieci. Wwa 1970 SPACER LWA - książka dla dzieci. Wwa 1971 KRAKOWSKI STRAGAN - książka dla dzieci. Kraków 1971 ŻABI KONCERT - książka dla dzieci. Wwa 1973 KUBRAK ŻUBRA - książka dla dzieci. Wwa 1977

A N N A

Ś W I R S Z C Z Y Ń S K A

Ur. w Warszawie 7 lutego 1909 roku, p o e t k a , a u t o r k a s z t u k s c e n i c z n y c h o r a z k s i ą ż e k d l a d z i e c i

i

m ł o d z i e ż y

3 7


Książki dla dzieci i młodzieży: ROK POLSKIEGO DZIECKA - wiersze dla dzieci. Wwa 1936 KRÓL KNOTEK - wiersze dla dzieci. Wwa 1938 ARKONA GRÓD ŚWIĘTOWITA - powieśó dla młodzieży, Kraków 1946 GDAŃSKA PANIBNKA - wiersze dla dzieci. Wwa 1947 TABAKIBRA KRÓLA STASIA - wiersze dla dzieci. Wwa 1947 TYGRYS W KWIATKI I INNE BAJKI WSCHODNIE. Kraków 1948 TRZY BRUDASY - wiersze dla dzieci. Kraków 1949 O MAŁGOSI, CO SI? NICZEGO NIE BAŁA - książka dla dzieci. Wwa 1958 OPOWIEŚCI DAWNEJ TREŚCI - wiersze dla dzieci. Kraków 1958 CUDOWNA BRODA SZACHA - wiersze dla dzieci. Wwa 1959 NAD RZEKA ZAM-ZAM - wiersze dla dzieci. Wwa 1960 O MAŁEJ OBIE NAJLEPSZEJ SIOSTRZYCZCE NA ŚWIBCIB - opowieść Japońska. Kraków 1960 ROGALIKI KRÓLA JANA - książka dla dzieci. Wwa 1960 BAJKA O ZŁYM POPIE LU - widowisko szopkowe. Kraków 1961 O PRZYGODACH I IGRASZKACH WESOŁEGO PATAŁASZKA - książka dla dzieci. Wwa 1962 Z DAWNEJ POLSKI - książka dla dzieci. Kraków 1963 PAŻ KRÓLOWEJ BARBARY - książka dla dzieci. Wwa 1964 KOŁYSANKA DLA MARKA - książka dla dzieci. Wwa 1970 PRZYGODY W KRAINIE CHRYZANTEM /zmieniony tytuł opowieści: ”0 MAŁBJ OBIE ..."/. Kraków 1970 HISTORIE Z DAWNYCH LAT - książka dla dzieci. Wwa 1972 ZA CZASÓW PIASTA - wiersze dla dzieci. Poznań 1975 O DZIELNYM PIAŚCIE - książka dla dzieci. Poznań 1976

W A N D A

Z A K R Z B W S K A

Ur. w Inowrocławiu 14 stycznia 1915 roku, a u t o r k a ż e k d l a m ł o d z i e ż y Książki dla młodzieży: NASZ DOM - powieść dla młodzieży. Wwa 1970 UWAGA, ZAGINĄŁ CHŁOPIEC - powieść dla młodzieży. Wwa 1971 WAKACJE Z BRACISZKIEM - powieść dla młodzieży. Wwa 1975

38

k s i ą ­


Jerzy Broszkiewicz

Ludwik Jerzy Kem

Tadeusz Kwiatkowski

Ewa Laoh

Natalia Rolleczek

Maciej Słomczyński

Tadeusz Śliwiak

Anna świrszozyńska


JACEK WOJCIECHOWSKI

CZYTAĆ - CZYTAĆ

W niniejszej rubryce nie zamierzam powielać recenzji bieżących, których na ogół nie brakuje. Chciałbym natomiast zasygnalizo­

W

wać interesujące teksty, w y p r z e d z a j ą c moment wprowadze­ nia ich do sprzedaży. Tym razem, spośród zapowiedzi na II KWARTAŁ 1980 roku, proponuję lekturę następujących książek:

ENCHO SANYUUTI: Dziwna historia o upiorach z latarni w kształcie piwonii. Tł. z jap. Z. Reszelewski. WL 1980 2 kw. — 12 ark. 20,5 cm Seria Fantastyki i Grozy ISBN 83-08-00362-1 10 000 egz. 35 zł

Powieść już właściwie

nz

myszką" /autor zmarł w 1900 roku/, a

jednak nie czuje się tego przedziału czasu - co samo w sobie świad­ czy także o jej wartości. Jest to rzecz z gatunku opowieści samurajskich, pełna fantastyki, grozy i zaskakujących rozwiązań, wartkiej zresztą, akcji. Wszelako, tak jak w wielu filmach Kurosawy, pod war­ stwą fabularną kryje się filozoficzne przesłanie, jące refleksję nad stosunkiem człowieka do jego losu.

tym

razem

sugeru­

Odnoszę wrażenie, że dawne powieści japońskie - przynajmniej nie które - dobrze zniosły próbę czasu. Opowieść echo daje się zaktua­ lizować równie skutecznie, jak np. dawne powieści J. Tanizaki, z któ rymi zresztą /mam na myśli zwłaszcza "Dwie opowieści o miłości okru­ tnej"/ "Dziwna historia..." ujawnia pewne podobieństwa.

40


MURDOCH IRIS: Machina miłości czystej i wszetecznej. TŁ z ang. W. Schaitterowa. Czytelnik 1980 2 kw. — 24 ark. 15,5 X 10,5 cm Seria Nike ISBN 83-07-00197-8 30 000 egz. pŁ + obw. lak. 70 zł

Osobiście nie przepadam za powieściami Iris Murdoch, które prze­ kładany licznie i często. Wydaje mi się, że prezentują przede wszy­ stkim sprawność warsztatu - więc znakomite rozwiązania narracyjne, wartką i frapującą fabułę oraz pewną atmosferę niesamowitości * na­ tomiast w warstwie refleksyjnej nie są zbytnio odkrywcze. Wyjątek stanowił tylko znakomity "Czas aniołów"• ile oczywiście Jest to moja własna opinia i mogę się mylić, tym bardziej że Jednak Murdoch cie­ szy się u nas znaczną popularnością i wysoki nakład kolejnej powieś­ ci nie Jest zapewne przesadą. Fabuła, Jest

osadzona

swoistą

w

realiach

płaszczyzną

powikłanego

introspekcji

trójkąta

wewnętrznej,

małżeńskiego, analizującej

/Jak zawsze w wypadku tej autorki/ motywy ludzkich zachowań. Z tej analizy wynika zaś pytanie o miejsce człowieka w cywilizowanym , współczesnym świecie, o swoiste "punkty oparcia" w sytuacji, kiedy właściwie wszystko jest płynne. W jakiej mierze są to pytania trafne i mobilizujące do własnych przemyśleń - o tym zdecyduje dopiero lektura.

41


,,Książka jest listem autora do przyjaciela (-) J. Jwaszkiewicza

OBYWATELU! Czy wiesz, że najpotężniejszym źródłem wiedzy jest książka wierny dyskretny wychowawca.

przyjaciel, doradca, nauczyciel i

jest szczytowym osiągnięciem kultury, ogniwem m i ę d z y p o k o l e n i a m i : rozszerza horyzonty myślowe, pomnaża świadomość.

Książka

Z jej pomocy korzysta t e a t r , film, r a d i o i telewizja. Pośrednikiem między książką a czytelnikami jest bibliotekarz 1 biblioteka.

Biblioteka czeka na Ciebie Czy j e s t e ś j u ż j e j czytelnikiem? Czy znasz jej potrzeby i trudności? Czy jesteś członkiem Koła Przyjaciół Biblioteki? A może uczestniczysz w innych formach działalności te} placówki?

Biblioteka stoi przed Tobą otworem, oczekuje Twojego udziału w jej formach pracy i imprezach, czynnego włączenia się w jej życie.

Zgłaszaj swoje życzenia i pomysły oraz zapotrzebowanie na pożądaną lekturę. W oparciu o k s i ą ż k ą zdobędziesz wiedzę w obranym kierunku, pogłębisz przygotowanie zawodowe, wzbogacisz s w o j ą wrażliwość i wyobraźnię.

OBYWATELU! Zostań czytelnikiem! CZYTELNIKU! Odwiedzał częściej B i b l i o t e k ę ! Kierownik Biblioteki


MARIA BIELAWSKA

NIE TYLKO KSIĄŻKA...

Miejska Biblioteka Publiczna «Bochni cieszy się zasłużonym

J$L autorytetem, który wyrósł nie tylko z pracowitości i zaanga­ żowania zespołu pracowników, ale także aktywu w oparciu o znaną życz liwość i zrozumienie miejscowych władz, z konsekwencji w realizowa­ niu zadań i upartego dążenia do osiągnięcia wytyczonych celów. Aktyw współpracujący z Biblioteką mógł się poszczycić w pierw­ szych latach rozwoju tej placówki takimi nazwiskami jak: Stanisław F i s c h e r , Jan G ą b i c a, Piotr G a l a s , Romana B 0siakowa, Jan W a r c h o l i k. Biblioteka mieści się w domu, który remontowany kilkakrotnie, poszerzony, adaptowany, oddziaływuje na wyobraźnię historyczną przeszłością i stwarza niepowtarzalną atmosferę, która przenika całą działalność instytucji. Już w wieku XVI mieszkał tu profesor Akademii Jagiellońskiej, Z a c j u s z, wygnany z Krakowa za szerzenie nowinek religijnych. Dzięki niemu skupiało się tu ówczesne postępowe i kulturalne życie nie tylko Bochni. Biblioteka nosi imię Jana W i k t o r a, % który cytatem umiesz­ czonym na zewnątrz budynku apeluje do przechodnia: "Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem". Myśl ujęta w cytacie określa główną cechę Biblioteki w Bochni, którą przez stosowanie różnych form pracy usiłuje otoczyć swoimi wpływami dorosłych, młodzież i dzieci, oddziaływać na wszystkie śro­ dowiska. Książka jest znakomitym punktem wyjścia dla wszechstronnego od­ działywania. Toteż Biblioteka w Bochni, w oparciu o książkę i różne zespoły, prowadzi wielokierunkową działalność. Charakterystyczną ce-

43


chą tej działalności jest stosowanie i rozwijanie różnych form pracy, które powstawały, rozpadały się na jeszcze nowsze i ciekawsze* Jedne z nich przyjęły się natychmiast, inne pozornie zamarły, aby odrodzić się w ciekawszej postaci. Niektóre z nich sięgają pierwszych lat pra cy Biblioteki i przetrwały do dziś. Od samego początku wiązano propa­ gandę książki z plastyką, a osobowo z artystami: Walerianem Kasprzy­ kiem, Konstantym Sielepinem, Stanisławem Broszkiewiczem i innymi . Organizowano setki wystaw artystycznych na miejscu i w terenie, gdzie w bibliotekach, szkołach i świetlicach było 30 stałych miejsc dla ekspozycji, wymienianych raz w miesiącu. Trud podjęty na odcinku wiązania propagandy książki i czytelnictwa z plastyką przyniósł Bi­ bliotece w efekcie w roku 1962 pierwsze miejsce w Polsce w konkursie " P i ę k n o n a c o d z i e ń " . Zakończeniem konkursu był Fe­ styn Kultury, wielkie wydarzenie w życiu kulturalnym miasta. Zjecha­ li się przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich, którzy przy­ jęli defiladę artystycznych zespołów szkolnych i Biblioteki. Wśród gości znaleźli się literaci, liczni przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Wszyscy zwiedzili tłumnie 12 wystaw zorganizowanych z okazji Festynu. Całe miasto brało udział w radosnej imprezie. dziś

Wystawami obrazów, tkanin artystycznych, rzeźb, wzbogaca się do rocznice, spotkania, wystawy książki, koncerty, które gromadzą

miłośników muzyki. Koncertowali w Bibliotece: Halina Czerny-Stefańska, Trio Krakowskie, Zbigniew Jeżewski, pianiści węgierscy i nie­ mieccy jak Lajos Teleki i Brika Lux, dyplomanci wyższych szkół muzycz nych. Odwiedzali Bibliotekę sławni dyrygenci ze swoimi zespołami, np. Jerzy Katlewicz, Bwa Michalczyk. W latach 60-tych, kiedy Biblioteka nosiła nazwę Biblioteka - Dom Kultury, działały zespoły muzyczne i wokalne, małe studium muzyczne. Konferencja szczecińska w roku 1977, poświęcona muzyce w bibliotekach, potwierdziła słuszność tych form. Koncerty, wystawy plastyczne, pod­ budowuje się zawsze odpowiednio dobraną ekspozycją książkową. Chara­ kterystyczną dla tego rodzaju działalności była inauguracja Dni Kul­ tury, Oświaty, Książki i Prasy w dniu 3 maja 1977 roku. Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Mieczysława Karłowicza w wykonaniu arty­ stów Opery Krakowskiej na tle wystawy malarskiej portretów kompozy­ torów polskich Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej, uzupełnionej zestawem literatury i odpowiednimi pozycjami książkowymi, był pełnym przeży­ ciem artystycznym i intelektualnym. Działają w Bibliotece ruchliwe zespoły i organizacje, które uzu­ pełniają jej pracę.

44


c

i

ó

ł

K s i ą ż k i

prowadzi

cykl

ciekawych prelekcji, np. doc. dr Józef Mayer - Humor bibliofilski, prof. dr Jó­

Towarzystwa Przyjaciół zef Mitkowski

- Pierwsza książka napisana przez Polaka, prof. dr Aleksander Kraw­ czuk - Historia książki w starożytności,

dr Zofia Walczy - 0 bibliomanach i biblio łapach. 12 bliotece

z

inicjatywy

T.P.K.

III

marca 1979 roku odby aukcja

książki, obrazów, staroci. Zainteresowa­ nie ogromne. Towarzystwo utrzymuje stałe kontakty z muzeami, biblio­ tekami naukowymi i wybitnymi naukowcami. Wspiera Bibliotekę w propa­ gandowych poczynaniach na odcinku wiedzy o książce i wiedzę tę po­ głębia. W oparciu o inne zespoły Biblioteka realizuje poważne zadania o charakterze naukowym i artystycznym, do jakich zaliczyć można nie tylko odczyty, prelekcje, spotkania autorskie, ale sesje naukowe, sympozja, biesiady literackie, jak np. sympozjum rolnicze z wykładem prof. Akademii Rolniczej, biesiada literacka w 10. rocznicę śmierci Jana Wiktora z udziałem naukowców, artystów - plastyków, aktorów i muzyków, sesja naukowa pt. "Dorobek literacki Jana Wiktora" i inne. Klub

Czytelników,

który

skupia

członków

Koła

Przyjaciół

Biblio­

teki, Ligi Kobiet 1 Stowarzyszenia Bochniaków jest cle tylko pomostem między Biblioteką a społeczeństwem, ale współorganizatorem poszerzo­ nej działalności Biblioteki. Zbiera się raz w tygodniu na prelekcje, dyskusje, spotkania z ciekawymi ludźmi 1 stanowi stałą część bywal­ ców placówki. W roku XXX-lecia Polski Ludowej Klub energicznie przyczyniał się do organizowania spotkań z wybitnymi ludźmi Bochni i terenu. Przesu­ nęli się wtedy przez Bibliotekę: Jan Brzękowski, Jerzy Katlewicz, Stanisław Klimowski, Irena Platówna i Inni. W poniedziałki korzystają z lokalu Biblioteki esperantyści, któ­ rzy w latach 60-tych odgrywali pod kierunkiem p. Antoniny Gębicowej wybitną rolę w życiu kulturalnym Biblioteki, wiążąc ją przez audycje radiowe z esperantystaml całego świata. Po takich audycjach otrzymy­ wał zespół Biblioteki kartki np. z Chin, z krajów Europy, s Ameryki. Piękne to były czasy. Ale nie tylko esperanto. Prowadzono w Biblio­

^5


tece

naukę

języka

angielskiego,

francuskiego,

niemieckiego

i

rosyj­

skiego dla przeszło 400 uczestników. Można sobie wyobrazić jakie wra żenie wywarła na społeczeństwie impreza w wykonaniu 100 młodzieży i dzieci w języku angielskim. Recytacje, śpiew chóralny kie opowiadania złożyły się na niezapomnianą całość. Zainteresowanie

językami

odradza

się

obecnie

w

i

innej

solowy,

formie.

blioteka gromadzi książki obcojęzyczne w oryginałach, płyty, podręczniki do nauki języków, obecnie wygospodarowywuje miejsce dla popularyzacji nauki obcych języków. Raz w z którymi Cywilnego, małżeńskie.

krót

Bi­

taśmy

i

miesiącu zbiera się na dyskusję Klub Seniorów Nauczycieli, zarząd klubu prowadzi ruchliwą działalność. Urząd Stanu Liga Kobiet, Z.O.Z. organizują z Biblioteką Studium Przed Jeden czwartek w miesiącu poświęca się młodym parom, któ

re wysłuchują prelekcji lekarza, psychologa, prawnika i biblioteka­ rza. Zauważono, że coraz więcej młodych małżeństw odwiedza Bibliote­ kę, głównie wypożyczalnię. Dzieci i młodzież także działają w zespołach. Wyróżnia się tea­ trzyk kukiełkowy "Biedronki". Przedstawienia dla dzieci różnych śro­ dowisk, a szczególnie w szpitalu cieszą się ogromnym powodzeniem i pozyskują dla Oddziału Dziecięcego nowych czytelników. A były lata kiedy Biblioteka miała własny teatr, współpracowała z Teatrem w Opolu. Zmarły niedawno działacz Robert Rydz prowadził poradnictwo teatralne dla zespołów amatorskich na wsi. Spotkania z aktorami są przedłużeniem żywej działalności sprzed lat, a były kierownik zespołu teatralnego pani Wanda Burzyńska pro­ wadzi stale z młodzieżą w Liceum Ekonomicznym drobne formy teatralne, które prezentuje czasem także w Bibliotece. Dając pierwszeństwo treściom humanistycznym, Biblioteka nie za niedbuje strony gospodarczej. W historii swojej działalności notuje akcje propagandy książek rolniczych połączone z prowadzeniem pólek doświadczalnych, wymianą sadzeniaków ... W Bibliotece zrodził się pomysł założenia Spółdzielni Mieszka­ niowej, tu wychowali się jej działacze, a dyrektor Biblioteki - Maria Bielawska, przez 12 lat honorowo pełniła funkcję Prezesa Spółdzielni nie zaniedbując pracy K.O. w osiedlach, preferując czytelnictwo. W tym czasie Spółdzielnia oddała lokal dla Filii Miejskiej Biblioteki, w którym zaczęło się na osiedlu i w spółdzielni burzliwie rozwijać życie kulturalne.

46


Każdy zespół i każda akcja zostawiają w Bibliotece ślad działa­ nia. Dawny zespół redakcyjny, który wydawał powielone pismo satyrycz ne pod nazwą "Fiołek”, wydał także Almanach bocheński, co było sporym sukcesem młodzieży literackiej, związanej z Bochnią. Na łamach Alma­ nachu debiutował m.in. Ireneusz Iredyński. Do rozkwitu Biblioteki przyczynił się w poważnej mierze "bibliobus," którego ruchliwość znali mieszkańcy Bochni i byłego powiatu. Dziś

jest

rzeczą

normalną,

posiada

go

wiele

bibliotek

-

wtedy

był

prawdziwą rewelacją, świadectwem, że nawet w tak zdawałoby się tra­ dycyjnej

dziedzinie

jak

upowszechnianie

książki,

można

nowoczesną technikę. Jego pracę w pierwszym etapie dokumentalny, wyświetlany w kinach, pt* "Blbliobus".

sięgnąć

uwiecznił

po film

Wszystkie wymienione i pominięte formy /jak np. zloty czytelni­ cze, konkursy, masowe akcje, z ostatnich akcji - "Okulary" , o której było głośno/, przysparzały Bibliotece czytelników i sympatyków, wspo magały, uzupełniały i poszerzały typową działalność Biblioteki. W wyniku kilku remontów Biblioteka posiada estetycznie urządzony lokal, który w dalszym ciągu poszerza się i przystosowuje do coraz nowych i większych potrzeb. Starannie dobiera się księgozbiór, zwiększając stale liczbę ksią­ żek naukowych i podstawowych z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór sieci miejskiej liczy 60.000 woluminów. Zbiory Biblioteki wzbogacane są aktualnie o płyty, taśmy, mate­ riały graficzne. Rozszerza się i rozbudowuje warsztat informacyjny, między innymi kartotekę bibliograficzną Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Biblioteka otwarta jest w dni powszednie, a także w niedzielę. Każdy obywatel może tu wstąpić po książkę, przejrzeć prasę, zobaczyć artystyczny obraz i posłuchać płyt, wymienić poglądy i ... podumać. Biblioteka w Bochni uzyskała spory rozgłos. Odwiedzali ją bibliote­ karze dawnych województw, działacze kultury, dziennikarze, pracowni­ cy radia i telewizji, a także goście zagraniczni, oceniający pozy­ tywnie wszechstronną, oświatową i kulturalną działalność placówki.

Największym osiągnięciem tej placówki jest mówi o niej - n a s z a B i b l i o t e k a .

fakt,

że

społeczeństwo

47


TERESA BIEŃKOWSKA

SPIS ZAWARTOŚCI BIULETYNÓW NR

Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel: Spis treści Biuletynów za lata 1953 - 1970

-

120

100/1971

HISTORIA MBP /przed r. 1946/ Jaworska Anna: Walka o bibliotekę publiczną w Krakowie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku

109/1976

Ważniejsze daty z dziejów MBP 1896 - 1971

100/1971

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I PLANY Korpała Józef: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w roku 1970

Miejskiej

Korpała

Józef:

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w roku 1971

Miejskiej

Korpała

Józef:

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i jej placówek w 1972 roku

103/1973

Korpała

Józef:

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i jej placówek w 1973 roku

105/1974

Korpała

Józef:

Raport o stanie Miejskiej Publicznej w Krakowie w 197$ roku

109/1976

99/1971

101/1972

Biblioteki

Zając

Józef:

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa miejskiego kra­ kowskiego w 1976 roku

110/1977

Zając

Józef:

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa miejskiego kra­ kowskiego w 1977 roku

113/1978

Zając

Józef:

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa miejskiego kra­ kowskiego w 1973 roku

117/1979

Zając

Józef:

Perspektywy rozwoju Biblioteki Publicz­ nej miasta Krakowa do roku 1985* Mate­ riały z sesji

100/1971

48


JUBILEUSZ XXV-lecia MBP Jaworska Anna: Rok jubileuszowy w filiach Jubileusz Korpała

w

obiektywie skiego

Józef:

art.

100/1971

fotografika

Bdwarda

Węglow100/1971

25 lat działalności MBP upowszechniania książki i Materiały z sesji

w dziedzinie czytelnictwa. 100/1971

Prasa o jubileuszu. Oprać. T. Bieńkowska« Z. Yogel

100/1971

Telegramy, listy i adresy przysłane z okazji jubileuszu

100/1971

Zając

Józef:

Zamierzenia i efekty tetu Organizacyjnego

działalności

Komi­ 100/1971

SYLWETKI PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI /AJ/: Danuta G o s t y ń s k a Gorazd

Anna:

Nasza pani z biblioteki. Emilia s k a * Odb. z Głosu Nowej Huty

Jan G r e l a . Jaworska

120/1979

Anna:

G ó r ­ 118/1979

Oprać. P. Misiak, A. Jaworska, A. Słapczyński

119/1979

Wieczór wspomnień z okazji Dyrektora Józefa K o r p a ł y

100/1971

jubileuszu

Korpała Józef: Moje wspomnienia bibliotekarskie z okre­ su 25 lat pracy Nagroda

im.

Heleny Radlińskiej Józefa Korpały

dla

Dyrektora

doc.

Strzelecka Krystyna: Maria P a w l i k ' ¿wirszczyńska

100/1971

dra 118/1979 119/1979

Anna: Poetka odznaczona Krzyżem Virtuti Militari. Maria S t o b i e c k a . Odb. z Dziennika Polskiego

117/1979

Ćwierć wieku wóród książek. Krystyna S u b e r l a k . Odb. z Głosu Nowej Huty

115/1978

Wojciechowski Jacek: Trwałość pamięci. Dyrektor Włady­ sław W o l s k i . Odb. z Gazety Połud­ niowej

119/1979

Rybarczyk

Nekrologi:

D.:

Józefa Be r g g r u e n , Edward Vęg 1 o w s k i, Antoni B r o s z , M a ­ r i a 3 ^ t o b i e c k a

117/1979

49


MATERIAŁY INSTRUKCYJNO-METODYCZNB Czerkawska Barbara: Formy pracy z czasopismem w biblio— tece filialnej Czerkawska

Barbara:

Materiały audiowizualne w bibliote­ kach i ich zastosowanie w pracy z czytelnikiem

Strzelecka Krystyna: Podręczny warsztat bibliotekarza

Alicja:

Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotekach filialnych

i

m a t e r i a ł ?

Wargowska Ewa: B a j k o w y ś w i a t k a. Scenariusz wystawy Pieniążek

Maria:

Czerkawska

116/1978 115/1978

d o

d z i e c 119/1979

Władysław Bro n i e w s k i poeta także liryczny. Scenariusz wieczoru poezji

Barbara:

115/1978

w

Wojciechowski Jacek: Zakup literatury pięknej w biblio­ tekach terenowych a/ s c e n a r i u s z e p o g a d a n e k

112/1977 111/1977

Strzelecka Krystyna, Kręcioch Andrzej: O większą skute­ czność szkoleń Warmuzek

115/1978

112/1977

C h w a ł a m i n i o n y m d n i o m . Scenariusz wieczoru lit er acko-mu zy c zn eg o

115/1978

Pieniążek Maria: Pamięci Starego Doktora ... W 100. ro­ cznicę urodzin Janusza K o r c z a ka

114/1978

Czerkawska Barbara: M u z y k a gadanka

112/1977

Czerkawska Barbara: P o e c i czyźnie Pieniążek

Mula:

w impresjonizmie. Po­

k r a k o w s c y

- Oj­ 115/1978

Scenariusz lekcji bibliotecznej na te­ mat: W i e l c y p o d r ó ż n i ­ c y i o d k r y w c y

111/1977

Działalność INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA a/ k a t a l o g i

1 o m ó w i e n i a w79ta■

Zając Józef:

Wystana: C h r o ń m y n a t u ­ r a l n e ś r o d o w i s k o czło­ wieka

Bieńkowska Teresa, Wystawa: Tadeusz H o ł u 3 poeta, Vogel Zdzisława: prozaik, dramaturg, publicysta, łacz. Katalog wystawy

103/1973

dzia­ 110/1977


Korpała Józef:

K o p e r n i k w literaturze. Wprowadzenie do wystawy

102/1973 nr spec.

Bieńkowska Teresa, K r a k ó w i z i e a i a Vogel Zdzisława: k r a k o w s k a w XXX-leciu PRL. Katalog wystawy Bieńkowska Teresa, K r a k ó w j a k o o ś r oVogel Zdzisława: dek n a u k i , k u l t u r y i s z t u k i . Katalog wystawy

106/1974 nr spec. 104/1973 nr spec.

Bieńkowska Teresa* L i t e r a t u r a » t e a t r i Vogel Zdzisława: f i l m r a d z i e c k i w la­ tach 1917 - 1930. Katalog wystawy. Komentarz oprać. Jacek Wojciechowski Bieńkowska Teresa, Katalog wystawy 25 lat M i e j s Vogel Zdzisława: k i e j B i b l i o t e k i P u ­ b l i c z n e j w służbie kultury Bieńkowska Teresa, Wystawa: 30 lat Miejskiej Biblioteki Vogel Zdzisława: Publicznej w służbie oświaty, kultu­ ry i nauki. Katalog

112/1977

ЮО/1971

109/1976

Bieńkowska Teresa, Wystawa: N a g r o d y l i t e Vogel Zdzisława: r a c k i e z lat 1975 - 1977. Ka­ talog

115/1978

Bieńkowska Teresa, Wystawa: N a j c i e k a w s z e i Vogel Zdzisława: w y r ó ż n i o n e k s i ą ż k i 1970 i 1971 r. Katalog

103/1973

Bieńkowska Teresa» Cyprian Kamil N o r w i d /1821 Vogel Zdzisława: 1883/. Katalog wystawy

101/1972

Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława:

Władysław O r k a n /1875 - 1930/. Katalog wystawy

107/1975 nr spec.

Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława:

Jan Bolesław O ż ó g - poeta, prozaik, eseista. Katalog wystawy

111/1977

Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława:

Wystawa: P r z e d s z e m PRL. Katalog

105/1974

j u b i l e u -

Bieńkowska Teresa» Wystawa: R o d z i n a w ś w i eVogel Zdzisława: tle l i t e r a t u r y . Katalog Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława:

b/ z e s t a w y

114/1978

Wystawa: W 25. rocznicę w y z w o l e n i a K r a k o w a . Katalog. /Kraków w latach okupacji/

99/1971

b i b l i o g r a f i c z n e

B i b l i o t e k a r s t w o p o l s k i e sie XXX-lecia« Oprać. T. Bieńkowska B i b l i o t e k a r s t w o w w a c j i. Oprać. Stanisław Kaszyński

w

okre­ 109/1976

C z e c h o s ł o 112/1977

51


C z ł o w i e k i Oprać. T. Bieńkowska H u m a n i z a c j a Bieńkowska

ś r o d o w i s k o

społeczne. 111/1977

t

e‘c

h

n

i

k

i.

Oprać.

T. 110/1977

Przegląd bibliograficzny wybranych prac i artykułów Dyrektora Józefa K o r p a ł y z lat 1945 - 1970 Oprać. Autor

100/1971

K u l t u r a ś w i a d e c t w e m c i 1918 - 1978. Oprać. T. Bieńkowska

116/1978

N o w a

t r w a ł o

ś105/1974

H u t a . Oprać. T. Bieńkowska, Z. Vogel

Od s p r a w n o ś c i c z y t e l n i c z e j d o s a m o k s z t a ł c e n i a . Oprać. T. Bień­ kowska

110/1977

P r a c e m a g i s t e r s k i e bliotek krakowskich i czytelnictwa

117/1979

-

1978.

Dot.

R e w o l u c j a P a ź d z i e r n i k o w a teraturze dla dzieci. Oprać. T. Bieńkowska Bibliografia prac profesora Witolda w i c z a . Oprać. Halina Fleszar Z a w ó d kowska

bi­

w li­ 111/1977

S t a n k i e ­

b i b l i o t e k a r z a .

119/1979 Oprać. T. Bień­ 109/1976

c/ r o c z n i c e Fleszar Halina: Rocznice literackie, społeczno-poli­ tyczne i kulturalne w 1977 r*

109/1976

Poźniak Bożena: Rocznice literacko-kulturalne i społeczno-polityczne w 1978 r.

112/1977

Poźniak Bożena: Rocznice literackie w 1980 r.

120/1979

d/ c z y t a ć -

c z 7 t a ć. Stała rubryka w oprać. Dyrektora Jacka Wojciechowskiego

Ajtmatow Czingiz: Łaciaty pies biegnący brzegiem morza

117/1979

Ajtmatow Czingiz: Żurawie przyleciały wcześnie

114/1978

Byków Wasil:

115/1978

Jego batalion

Cortazar Julio: Fantomas przeciw wielonarodowym wam­ pirom

115/1978

Cortazar

118/1979

Julio:

Książka

dla

Uanuela

Faulkner William: Requiem dla zakonnicy

120/1979

Garcia Marquez G.: Szarańcza

110/1977

52

Małgorzata Nowak  
Małgorzata Nowak  

Biuletyn Informacyjno Instrukcyjny

Advertisement