Page 1

Charakterystyka Gmina Wieliszew zajmuje obszar około 108.00 km2 (10.800 ha), liczy ponad 10 tys. mieszkańców. Jest gminą wiejską, składa się z 14 sołectw: Wieliszewa, Łajsk, Komornicy, Poddębia, Skrzeszewa, Topoliny, Kałuszyna, Michałowa-Reginowa, Olszewnicy Starej, Olszewnicy Nowej, Sikor, Krubina, Janówka Pierwszego i Góry. Gmina Wieliszew z dużymi zespołami leśnymi, licznymi pomnikami przyrody, łąkami, stawami, położona w odległości 30 km od stolicy, stwarza doskonałe warunki dla wypoczynku i relaksu. Trzy czwarte obszaru gminy stanowią użytki rolnicze i leśne. Pozostała część to tereny zurbanizowane - zabudowa mieszkalna, rekreacyjna, rzemieślnicza, usługowa oraz przemysłowa. Z roku na rok obserwuje się coraz słabsze zainteresowanie rolnictwem. Dowodem jest dalszy podział powierzchni gospodarstw (obecnie średnia powierzchnia wynosi 3,5 ha). Nasila się tendencja innego niż rolnicze wykorzystania ziem słabej jakości położonych wzdłuż dróg, w pobliżu lasów i jezior. Tereny gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, uzbrojone w kanalizację, sieć gazową, łączność telefoniczną, wodociągi są przedmiotem zainteresowania różnorodnych inwestorów. Miejscowości, w których już obecnie realizuje się większe inwestycje to Łajski, Wieliszew i przyłączony od 1. stycznia 2008 r. Michałów-Reginów. Wydzielono tam odpowiednie tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe dominować ma także w miejscowościach: Skrzeszew, Kałuszyn, Olszewnica Stara i Nowa, Janówek Pierwszy i Góra. Miejscowości: Sikory, Topolina, Poddębie i Komornica oraz częściowo Skrzeszew i Kałuszyn położone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu spełniać mają z kolei funkcje letniskowe. Środowisko Teren, na którym położona jest gmina, to płaski obszar szerokiej doliny z terasami: zalewową i nadzalewową o deniwelacjach nie przekraczających 10 m. Krawędź erozyjna pokrywa się z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 631, głównego szlaku komunikacyjnego gminy i dzieli gminę na część północną, przylegającą do rzeki Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie dominują łąki


okresowo podtapiane oraz część południową, gdzie znajduje się większość ziem uprawnych. Gmina Wieliszew jest mozaiką lasów i użytków zielonych. Cenne zbiorowiska roślinne oraz cechy geomorfologiczne terenu zadecydowały, że 2/3 powierzchni gminy znalazło się w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbardziej cenne tereny mają status obszarów szczególnej ochrony ekologicznej. Są to: -

rzeka Narew w granicy wałów przeciwpowodziowych, obszar łąkowo-wodny i leśny: Jezioro Klucz i las Sikory, zespół torfowo-leśny Kałuszyn, zespół torfowo-leśny Poddębie.

Uroczysko Zalewu Zegrzyńskiego Jeden z zespołów uzyskał rangę rezerwatu. Położony tuż przy granicy z Zegrzem rezerwat "Łęgi Wieliszewskie", zwany też "Storczykowym Gajem" jest jednym z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie. W okolicach Kępy Kikolskiej organizowany jest kolejny rezerwat - ochroną ma zostać objęty stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego. Znajduje się tutaj jedna z dwóch w tej części Mazowsza kolonii lęgowych czapli siwej. Duże zespoły leśne na terenie gminy to bór świeży, bór mieszany oraz zespoły olsowe z zarejestrowanymi 17 pomnikami przyrody, przechodzącymi regularne okresowe konserwacje. W lasach natknąć się można na jelenie, sarny i dziki, które szczególnie upodobały sobie leśne zagajniki i podmokłe tereny. O czystości środowiska wodnego gminy świadczy także obecność wszędobylskich bobrów i wydr. Położona na terenach pradoliny Wisły, Narwi i Bugu gmina posiada duże zasoby dobrej jakości wody (zasoby czwartorzędowe) na głębokości ok. 30 - 40 m. Na terenie gminy eksploatowane jest również złoże kruszywa naturalnego - żwiru i piasku w Janówku Pierwszym. Zasoby tego złoża szacuje się na około 40 mln ton. Lokalnie dla celów ogrodniczych pozyskuje się również torf. Rzeka Narew jest głównym elementem układu hydrograficznego gminy uzupełnianym przez dolny odcinek Kanału Bródnowskiego, Kanał Komornicki, przepompownię z systemem kanałów i jezior Niziny Wieliszewskiej, system kanałów, rowów Niziny Skrzeszewskiej oraz system


kanałów i jezior Niziny Krubińskiej z przepompownią w Górze. Na terenie gminy występują także liczne stanowiska archeologiczne skupiające się w trzech rejonach: - obszary wsi PAN-Góra, Góra, Krubin i Olszewnica Nowa, - obszary wsi Topolina, Skrzeszew i Kałuszyn, - obszar wsi Wieliszew. Położenie Gmina Wieliszew położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy. Obejmuje obszar położony w łuku Narwi od Zegrza do Nowego Dworu Mazowieckiego i wchodzi w skład powiatu legionowskiego. Gmina Wieliszew graniczy z gminami: Nowy Dwór Mazowiecki na zachodzie, Pomiechówek i Serock na północy, Nieporęt na wschodzie, Legionowo i Jabłonna na południu. Naturalną północną granicę gminy stanowi rzeka Narew oraz Jezioro Zegrzyńskie o pow. ok. 700 ha, oddane do użytku w 1963 roku, powstałe w wyniku przegrodzenia zaporą w Dębem wód Bugu i Narwi. Ośrodkiem gminnym jest najliczniejsza i najsilniejsza ekonomicznie wieś Wieliszew, mogąca pochwalić się ponad 700-letnią historią, która od 1993 roku jest siedzibą władz gminnych. Zabytki Na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów większość pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Warszawie. Są to:

zabytkowych, Zabytków w

- ruiny pałacu Poniatowskich w stylu klasycystycznym z XVIII w. we wsi Góra, - klasycystyczna oficyna z XVIII w. we wsi Góra, - spichlerz z XVIII w. we wsi Góra, - kuźnia z XVIII w. we wsi Góra, - pozostałości parku z XVIII we wsi Góra, - klasycystyczna kaplica na cmentarzu parafialnym w Wieliszewie z 1834 roku,


- dom mieszkalny z XIX w. w Wieliszewie, - cmentarz pamiątkowy w Wieliszewie (pozostałości rosyjskiego cmentarza wojskowego Twierdzy Zegrze z przełomu XIX i XX wieku, użytkowanego później także cywilnie), - "Grupa forteczna Janówek" - usytuowany w pobliżu wsi Janówek, porośnięty lasem zespół trzech rozległych fortów, który wchodził w skład umocnień Twierdzy Modlin. Powstawał w latach 1883 - 1888 (obiekt ceglano-ziemny) i 1912 - 1915 (obiekty żelbetonowe), - przydrożna kapliczka z XIX w. we wsi Olszewnica Nowa, - stanowisko archeologiczne we wsi Krubin ze śladami osadnictwa od 3 tysiąclecia p.n.e. do IV w. n.e. i wczesnośredniowiecznego. - organistówka z końca XIX w. w Wieliszewie. Żródło: http://www.wieliszew.pl/39,1,charakterystyka.html

Charakterystyka  
Charakterystyka  
Advertisement