Page 1

IT og Kommunikation i matematik

GRUNDSKOLA

Beskrivelse af delprojektet Projektet IT og Kommunikation i matematik er et af seks delprojekter afviklet i Silkeborg Kommune i forbindelse med Smil-e projekt – Skandinaviske metoder for innovativ læring. Inden projektet gik i gang gav vi matematikundervisning et gennemsyn og fandt at der var områder vi gerne ville forsøge at finde nye måder at gøre undervisningen bedre på.En af vores teser var at eleverne gennem det at kommunikere matematik kunne styrke deres forståelse for det lærte i faget og at mere kommunikation ville give eleverne større opmærksomhed omkring det matematiske sprog og nødvendigheden af at være præcise omkring fagets begreber.Endvidere kunne vi se at selvom IT allerede blev anvendt en del i faget, så måtte der være yderligere muligheder for anvendelse af IT. I alle deltagende klasser var der et interaktivt board, ganske vist af forskelligt fabrikat, men det var et ønske at vi ville forsøge at afsøge muligheder i faget med disse tavler. Kort sagt havde vi en række delmål for projektet. 1. At give eleverne mulighed for at kommunikere fagligt indhold i højere grad end tidligere 2. At lade eleverne arbejde med faget og IT på nye måder 3. At udnytte de interaktive boards til mere end læreroplæg Vi har arbejdet med mange former for kommunikation, både mundtligt og skriftligt. Kommunikationen har været både på klasseniveau, men i andre sammenhænge på tværs af klasser på de to deltagende skoler. Vi har arbejdet med titler som: ”Chat med Mat” opgaver der er samarbejdet omkring via www.todaysmeet.com ”Matematik på Skype” elever arbejder sammen via Skype. Vi anbefaler at man i den 1 7. klasse samarbejder med 2. klasse sammenhæng har oprettet profiler i forvejen. Ellers går der en del tid med at finde hinanden. Profilerne kan endvidere genavendes og sikrer at eleverne parres efter lærerens ønske!”Elev lærer elev” hvor elever fra 7. klasse samarbejder med elever i indskolingen.”Videomatematik” hvor eleverne via video eller screencast kommunikerer omkring matematiske opgaver/problemstillinger. Projektet har således haft stort fokus på kommunikationskompetencen. På it-delen er der arbejdet med at introducere forskellige værktøjer som Geogebra, Wordmat, SketchUp, Photostory. Projektet har således også haft fokus på hjælpemiddelkompetencer. Projektet har givet os flere erfaringer


omkring elevernes interesse for faget matematik. En overvejende konklusion er at eleverne kan lide at arbejde med faget ud fra flere 2 Der laves videovejledninger varierede tilgange. Eleverne giver udtryk for at det er motiverende ikke at arbejde med faget på samme måde hele tiden. De fleste elever har et ønske om at resultater af arbejde skal se pænt ud. IT understøtter i høj grad dette. Træningsopgaver der ofte kan virke enerverende for eleverne glider lettere ned når de pakkes ind i IT. Samtidig er det gavnligt at eleverne oftest får en umiddelbar respons på deres arbejde! Eleverne ved med det samme om de er lykkedes eller om de skal lave noget om! Dette gælder ikke bare 3 Elever lærer elever færdighedsopgaver, men også mere kreative opgaver i andre programmer, hvor eleven visuelt kan se om det er rigtigt og har let ved at korrigere så det bliver korrekt!De fleste elever motiveres yderligere af IT, samtidig får andre elevtyper end vanligt mulighed for at være ressourcepersoner for kammerater og til tider læreren.Opgaver på interaktive tavler blev i starten prioriteret, men senere udfaset til fordel for arbejdet på pc eller iPad! For lærerne i projektet har der været tid, inspiration og mulighed til at finde nye vinkler på arbejdet med matematik. Det har været godt og inspirerende at samarbejde i en større faggruppe. Vi har lært at det for mange elever er nyttigt og motiverende at arbejde med IT, dels fordi det i sig selv er spændende, men også fordi det i flere tilfælde giver fine resultater der ikke i samme grad er afhængig af håndværksmæssige kompetencer der ellers ofte fører til fejlagtige eller mangelfulde resultater. IT motiverer således disse elever til at arbejde med faget! Når vi har anvendt IT ser vi også at eleverne får mere tid til at fokusere på fagligt indhold. I det analoge arbejde ser vi ofte at motorik, koncentration o.a. som barrierer for faglig forståelse! Kommunikationsdelen i projektet giver elever en bedre forståelse for det lærte. Eleverne ser i praksis at matematik også er et sprog med egne regler der skal overholdes hvis forståelsen skal fremmes. Anvendelse af itværktøjer til kommunikation viser sig klart at fjerne barrierer som generthed, manglende interesse for at udtrykke sig over for andre (usikkerhed, beskedenhed). Endelig har vi lært at eleverne faktisk gerne fordyber sig i faget når vi arbejder ud fra flere af de metoder vi har anvendt i projektet. Vi ser at eleverne opnår større 4 Chat med mat! bevidsthed omkring fagets sprog og begreber når de


arbejder bevidst med at kommunikere faget, både mundtligt og skriftligt. Vi ser også at større elever fordyber sig mere i faget når vi har anvendt de forskellige IT-værktøjer. Det har været skelsættende at se hvordan eleverne værdsætter varierende arbejdsformer og metoder. At se hvordan eleverne gerne kommunikerer om faget når det foregår i mindre enheder. Når der er plads til alle, hvilket ofte er en udfordring i klasseundervisningen. Endelig er det også interessant hvordan lærerne er blevet mere opmærksomme på betydningen af det matematiske sprog og præcisionen omkring fagets begreber. Beskrivelse af Projektgruppen Projektgruppen bestod af to lærere fra Hvinningdalskolen og to lærere fra Fårvang Skole. Lærerne har deltaget i projekter med hver deres klasse. En klasse har været med gennem 1. og 2. klasse, mens de tre sidste klasser har været fra 6. – 8. klassetrin. Hvinningdalskolen, Eidersvej 50, 8600 Silkeborg Tina Noe (tina.noe@skolekom.dk) Lis Grønlund (lis.groenlund@skolekom.dk) Faarvang Skole, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang Thomas Nissen (thomas.nissen28@skolekom.dk) Britt Kallestrup (britt.kallstrup@skolekom.dk) VIA-Læreruddannelsen Silkeborg, Nattergalevej 2, 8600 Silkeborg Karen Drejer Silkeborg Naturfagscenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg Steen Demuth (sde@silkeborg.dk) Formål og delmål for projektet Formål for projektet har været at tilføre matematikundervisningen nye metoder der indeholder arbejdet med eleverne kommunikative kompetencer og nye måder at anvende IT i faget på. Et delmål for projektet har været at anvende teknologiske muligheder til at kommunikere faget med. Vores udgangspunkt for dette er at it motiverer og giver muligheder for kommunikation som dels ligner de unges it anvendelse og som samtidig sikrer at alle er i gang på samme tid! Hvad har I gennemført Vi har gennemført flere forskellige forløb hvor it har spillet forskellige roller i kommunikationen. Der har været tale om både mundtlig og skriftlig kommunikation.I andre forløb er der arbejdet med at anvende forskellige udtryksformer i faget samt at inddrage nye programmer i arbejdet med faget! Projektets resultat Vi har afprøvet og fundet metoder til matematikundervisningen som vi ikke før har anvendt. Det er tydeligt for os at mange af de kommunikationsformer med it som har været i anvendelse kan justeres og anvendes i andre delområder af faget. Det er også vores erfaring at eleverne bliver skarpere på fagets sprog og begreber når de tvinges til at formulere sig omkring dem. Vi er efter projektet mere opmærksomme på at anvende flere it-værktøjer i faget end tidligere. Hvad har I lært og hvordan fungerer det i jeres kontekst


Projektgruppen har fungeret som inspiration for hinanden. Gennem møderne har vi kunnet hjælpe hinanden med ideer og tilpasning af ideer. Det har givet mange indgangsvinkler til arbejdet med det faglige. Mange af de ideer vi har afprøvet har virket inspirerende for elever og været med til at give variation i undervisningen. Vi har gennem afprøvningen får mod på at anvende de samme it-værktøjer i andre sammenhænge i faget. IT-værktøjerne har medvirket til at et af vores mål med projektet, at give eleverne mere tid til at kommunikere faget, er lykkedes over forventning. Hvilke erfaringer koblet til formål og delmål vil I særligt fremhæve Vi vil særligt fremhæve it-værktøjernes mulighed for at eleverne kan kommunikere faget. Uanset om det er gennem mundtlig kommunikation, billede, video eller skriftlig kommunikation, så motiverer det eleverne til at yde mere end kommunikation på klassen.Det har været motiverende for lærerne at samarbejde med lærere på andre skoler Hvad har været skelsættende i projektet og hvorfor Varierende arbejdsformer, nye metoder og it-værktøjer løfter faget. Eleverne reagerer positivt på at vi i højere grad implementerer it i faget. Mange elever der ellers hæmmes af motoriske udfordringer i faget er mere motiverede når motorikken ikke er en barriere! Der bliver således bedre faglige vilkår for elevens læring. Yderligere materiale http://www.youtube.com/watch?v=WoIQE_eSPUE

Doc 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you