Page 1

KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

INHOUD: Vanuit de schoolleiding Nieuwe indeling AVI Verjaardagen/nieuw Groepen 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

1 2 5 7 15 19 21 24 25 27


Openbare Basisschool Rhoon locatie Portland De Beurs 3 3162 WB Rhoon Tel 010-2033488

De tekening op de voorkant is gemaakt door: Daisy uit groep 7

Website : ADVERTENTIES:


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

on ool Rho h c s is s e ba openbar tie Portland loca

Jaargang 9 nr. 2 maart 2010

Voorwoord CITO eindtoets gr. 8 Goed bericht om mee te beginnen: de uitstekende resultaten voor de leerlingen uit groep 8 m.b.t. de CITO eindtoets. De leerlingen van groep 8 scoorden hoger dan het landelijk gemiddelde. De score van groep 8 Portland is: 538,2 en het landelijk gemiddelde is 535,2. De leerlingen en leerkracht uit groep 8 feliciteren we met dit mooie resultaat. Eén v/d leerlingen behaalde zelfs de maximale score van 550. Voor de leerlingen van groep 8 breekt nu de periode aan om een schoolkeuze voor het voorgezet onderwijs te maken. Succes! CITO toetsen gr 1- 7 In de afgelopen twee maanden zijn in alle groepen CITO toetsen gemaakt. Deze gegevens worden geanalyseerd om te kijken of er hulp of handelingsplannen gemaakt moeten worden. De Cito gegevens worden, samen met de gegevens uit de klas verwerkt in het rapport om u een goed beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind.

De voorjaarskrant! Leerlingenaantal Op dit moment hebben we 239 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 10 groepen. Inspectie Wij zijn blij met het oordeel v/d inspectie in januari 2010, dat het onderwijs op obs Rhoon voldoet aan de door de inspectie vast gestelde kwaliteit v/h onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Elk jaar komt de inspectie tot een oordeel over de school op basis van een risicoanalyse. Deze risicoanalyse wordt gemaakt met behulp van 3 informatiebronnen: opbrengsten van groep 1 t/m 8, jaarstukken en signalen. Wilt u verdere informatie dan kunt u dit nalezen op www.onderwijsinsp ectie.nl - bij school zoeken obs Rhoon invullen.

Janneke A.W. Vaane Directeur Openbaar Onderwijs Rhoon 1

Belangrijke data: Vakanties 2009-2010

Informatienummer 0800-5010 Voor algemene informatie en advies kunt dit nummer bellen. Het is iedere werkdag bereikbaar van 10 tot 15 uur. Of via www.50tien.nl 5010 is een vraagbaak voor ouders. EHBO diploma Juf Charissa heeft het EHBO diploma behaald. In de nieuwsbrief was haar naam verwisseld met juf Charlotte, die wel haar Bedrijfs Hulp Verlening heeft behaald. Conciërge Er is een nieuwe conciërge gestart Rini v/d Heuvel. Hij ondersteund Berend de Jong. Het team van obs Rhoon– Portland wenst een zonnig en vrolijk voorjaar toe.

Pasen: 02 t/m 05-04-2010 Mei:

30-04 t/m 14-05

Pinksteren: 24-05-2010 Vrije dagen i.v.m. 3 daagse gr. 8 02 t/m 04 –2010** Zomer: 5-7 t/m 13-8-2010 Vakanties 2010-2011 Herfstvakantie 18-10-2010 t/m 22-10-2010 Kerstvakantie 20-12-2010 t/m 31-12-2010 Voorjaarsvakantie* 28-02-2011 t/m 04-03-2011 Pasen,Meivakantie 22-04-2011 t/m 06-05-2011 Hemelvaartweekeind 02-06-2011 t/m 03-06-2011 Pinksteren 13-06-2011 Zomervakantie 04-07-2011 t/m 12-08-2011 **De scholen hebben marge-uren over voor extra vrije dagen. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids van de school. *De vakantieregeling is conform het advies van het ministerie, met uitzondering van de voorjaarsvakantie. In de regeling van OCW vindt de voorjaarsvakantie een week eerder plaats, in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011. Carnaval valt in het weekend van 5 maart. Vakantieregeling Het Ministerie van OCW stelt de data voor de zomervakanties vast. Voor de overige vakanties geeft de minster een advies. De school kan zelf de data van deze vakanties bepalen. Om te voorkomen dat de scholen in de gemeente op verschillende tijden de vakanties vastleggen, wordt de vakantieregeling opgesteld aan de hand van het concept v/d gezamenlijke schoolbesturen van Rotterdam (FOKOR). De omliggende gemeenten volgen deze vakantieregeling van Rotterdam. De vakantieregeling Albrandswaard wordt op gemeentelijk niveau vastgesteld.


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Hoe het was Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen hebben wij op onze school jarenlang gebruik gemaakt van AVItoetsen. Dit waren kaarten met korte verhaaltjes die leerlingen hardop moesten lezen. De snelheid waarmee ze dat deden en het aantal fouten dat ze daarbij maakten, leverde een AVI-niveau op. Er waren negen niveaus, het laagste niveau was AVI-1 en het hoogste AVI-9. Ook leesboeken waren op AVI-niveaus ingedeeld. Dit had het voordeel dat iedere leerling boeken kon kiezen die op zijn of haar leesniveau waren afgestemd. Boeken op AVI-4 waren qua leesmoeilijkheid geschikt voor leerlingen met niveau AVI-4 en zo verder.

Wat merkt u ervan Allereerst wordt het leesniveau van uw kind in de nieuwe AVI-aanduiding weergegeven. Niet meer AVI-5 maar bijvoorbeeld AVI-E4 of AVI-M5. Mogelijk behaalt uw kind een iets ander niveau dan verwacht. Vanwege de nieuwe methode waarmee het leesniveau van uw kind wordt vastgesteld, kan het resultaat een iets ander beeld geven van de leesvaardigheid van uw kind dan u gedacht had. Misschien valt het niveau wat lager uit dan verwacht. Dit betekent dan niet dat uw kind ineens slechter is gaan lezen of dat de school het niet goed gedaan heeft. De oorzaak ligt in het gebruik van de andere toetsmethode, waarbij naar iets andere aspecten gekeken wordt dan bij de oude methode.

Verandering noodzakelijk De AVI-toetsen raken verouderd en moeten vernieuwd worden. Bij die vernieuwing wordt gebruik gemaakt van nieuwe ontwikkelingen.

Eigenlijk kunt u het oude AVI-niveau niet goed vergelijken met het nieuwe. Pas na een volgende afname volgens de nieuwe AVI-procedure kunt u echt zien of uw kind vorderingen heeft gemaakt.

Ook in de meeste (openbare) bibliotheken en boekhanHoe het wordt dels zullen de boeken worden ingedeeld naar de nieuwe Er zijn nieuwe leestoetsen ontwikkeld die op een wat an- AVI-niveaus. Waar dit nog niet gebeurd is, kunnen mededere manier het leesniveau van de leerlingen vaststellen. werkers u helpen met het selecteren van boeken die nog Er zijn twaalf nieuwe AVI-niveaus, die over het algemeen zijn voorzien van een oud AVI-niveau, maar wel aansluigekoppeld zijn aan leerjaren. AVI-M3 geeft bijvoorbeeld ten bij het nieuwe AVI-niveau van uw kind. het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwe- Zo kunt u altijd een passend boek vinden. ge groep 3 (de M staat voor Medio) en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (E staat voor Eind). AVI-E7 is dan het gemiddelde leesniveau eind groep 7. Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVIStart, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is voor de beginnende lezertjes. AVI-Plus, dat volgt op AVI-E7, geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt. Uitgevers zullen voortaan ook deze aanduiding (de twaalf nieuwe niveaus) hanteren op hun boeken. Leerlingen kunnen dus ook in de nieuwe AVI-procedure boeken kiezen die op hun leesniveau zijn afgestemd.

2


KidsrePort

De nieuwe indeling:

jaargang 9, maart 2010

Omdat er geen één-op-één relatie tussen AVI NIEUW en AVI OUD bestaat, wordt in de tabel vanuit het leesvaardigheidniveau (AVI NIEUW) van uw kind doorgaans verwezen naar boeken op twee of drie moeilijkheidsniveaus (AVI OUD). Bijvoorbeeld: Een kind met een leesvaardigheid op niveau AVI-E4 kan volgens de tabel boeken selecteren met een moeilijkheid van AVI 4-5-6. Dit betekent dat boeken op AVI 5 (vetgedrukt) het best passen bij deze leesvaardigheid, maar dat boeken één niveau lager (AVI 4) of één niveau hoger (AVI 6) ook goede keuzes kunnen zijn.

De tabel kunt u dus gebruiken als u op basis van het nieuwe AVIniveau voor uw kind passende boeken wilt selecteren die nog volgens de oude AVI-systematiek gecodeerd zijn.

3


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

De kenmerken van een niveau:

AVI M5:

AVI-start:

• • •

• •

Herkenning van de lidwoorden de, het, een Herkenning van simpele woorden zoals teen, boom, boot

AVI M3:

Drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkLezen waar nodig de klanken –c- als /k/ of /s/, ch als /sj/ en g als /zj/

Zinnen met ongeveer 6 woorden zonder hoofdletters

• • •

Korte zinnen met één zin per regel Geen samengestelde zinnen

Woorden met –y-, -x-, -’s en ‘sWoorden eindigend op open lettergreep: domino, piano Klein lettertype

Alle letters worden vlot benoemd AVI E5:

Eenlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

• •

AVI E3:

• • •

Samengestelde zinnen heden

• • • • • •

Zinnen met ongeveer 10 woorden met de juiste intonatie

Zinnen met ongeveer 7 woorden

Zinslengte ongeveer 10 a 11 woorden Alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

Eén zin per regel met hoofdletters

Nevenschikkende samengestelde zinnen

Woorden –ch- uitgesproken als /sj/, -ge als -/zje/, -eauals -/oo/-

Woorden op –isch

AVI M6:

• •

Zinslengte ongeveer 11 woorden Drie- en meerlettergrepige woorden met leesmoeilijkheden

• • •

Eenvoudige tweelettergrepige woorden

AVI E6:

Eenlettergrepige woorden

• •

AVI M4:

• •

• •

Zinslengte ongeveer 12 a 13 woorden Alle woordtypen

Samengestelde zinnen Eenlettergrepige en tweelettergrepige woorden

AVI E7:

Drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

• •

Middelgroot lettertype

AVI E4:

Zinslengte ongeveer 13 a 14 woorden Alle woordtypen

AVI Plus:

Doorlopende tekst met zinnen van ongeveer 9 woorden

• •

Drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

• •

Alle woordtypen

Vlot lezen van korte zinnen die betekenisvol zijn afgebro- AVI M7: gint op een nieuwe regel)

• •

Zinslengte ongeveer 11 a 12 woorden

Zinnen met ongeveer 8 woorden ken en doorlopen op de volgende regel (iedere zin be-

• • • •

Makkelijke leenwoorden

Woorden op –tie uitgesproken als -/tsie/ Leenwoorden zonder afwijkende klank-tekenrelaties (portemonnee, diskette)

4

Zinslengte meer dan 14 woorden Alle woordtypen


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Groepen 1/2: Jué Cramers (6 jan) Lizzy de Waard (7 jan) Lex de Waard (7 jan) Chemène Dedert (9jan) Fee Markesteijn (9jan) Lis Poot (14 jan) Thomas Maris (19 jan) Linde Middelbeek (19 jan) Lyan bruinix (19 jan) Azad Akin (20 jan) Tristan Kuiters (20 jan) Lotte Padberg (22 jan) Aliyah Boudich (22 jan) Sylvano Ogbasilasie (24 jan) Oscar Bos (25 jan) Boris van Rijswijk (31 jan) Salaheddine Zaroili (6 feb) Adrienne Martis (14 feb) Levi Klootwijk (16 feb) Adel Sacirovic (18 feb) Shanaya Nankoe (24 feb) Merel Otte (24 feb)

Curtly Lieuw (28 feb) Louise Reyniers (8 mrt) Thomas Noordegraaf (18 mrt) Ayoub el Haniti (20 mrt) Ilyas Ajouaou (20 mrt) Jaiden Sewnath (25 mrt) Melissa van de Ree (30 mrt) Joey Louisse (1 apr) Jaydon Grootenboer (9 apr) Marissa ‘t Hart (16 apr) Pearl van Campenhout (23 apr) Amani Oulad Haj Thami (24 apr) Samira Piroe (30 apr)

Groep 3: Lucas Horenberg (10 jan) Süeda Kulüp (28 jan) Stacy Zwaneveld (6 feb) Liv Leering (15 feb) Kito Kradolfer (5 mrt) Stéphane Dauvillier (20 mrt) Jens Poot (27 mrt) Shivani Ramcharan (31 mrt) Kian Grootenboer (12 apr) Rohit Lachman (14 apr)

Groep 4: Yasin Afsar (22 jan) Britt Blom (17 mrt) Ian Wever (29 apr)

5


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Groep 5: Eline Urgert (24 jan) Bridget Hogeweg (28 jan) Jordy Platteschorre (31 jan) Jeremy Esvelt (8 feb) Angela Barendregt (24 feb) Jarno Velthuis (14 apr)

Groep 6: Tisean Braaf (3 feb) Sarah de Neef (28 feb) Imasha Peter (17 mrt) Elanur Simsek (2 apr) Sanne Oskam (11 apr) Groep 7: Aleksandra Micic (9 jan) Zoey Goossen (17 jan) Jayro Adriaans (24 jan) Kore Bedee (6 feb) Mike Zwaneveld (16 feb) Naomi Blom (18 feb) Daisy Moret (5 apr) Roald van Wingerden (9 apr) Laura Steijn (23 apr) Dalmeet Deol (24 apr)

Groep 8: Max Kortland (10 jan) Laurin Piroe (7 feb) Colin Hogeweg (19 feb) Rick Groenendaal (5 mrt) Konuralp Levent (2 apr) Achraf Chettou (13 apr)

Marissa ‘t Hart Fee Markesteijn Lisa van Eijk Lyan Bruinix Linde Middelbeek Azad Akin Aliyah Boudich Sylvano Ogbasilasie Boris van Rijswijk

Salaheddin Zaroili Levi Klootwijk Merel Otte Louise Reyniers Aimée Collomb Céline Collomb Berrin Levent Aicha Abdel Rahman Lizze Kramer 6


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

GROEP 1/2A

7


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

GROEP 1/2A

8


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

GROEP 1/2A

9


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Groep 1/2 B

10


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Groep 1/2 B

11


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

12


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

13


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Nieuws uit groep 1/2 d Tijdens een gezellig en lekker kerstdiner ontmoette ik weer alle kinderen. Wat waren sommige kinderen in die weken dat ik afwezig was gegroeid. De kinderen vertelden wat ze bij juf Jacqueline, juf Christa en juf Marijke hadden meegemaakt. Ik was weer blij om ze allemaal te zien. Na de kerstvakantie zijn we in groep 1/2 gaan werken met Schatkist "Kikker in de kou". Met zelfgemaakte poppen konden de kinderen het hele verhaal navertellen aan de verteltafel. Ook werden er mooie sneeuwpoppen en vogelhuisjes gemaakt. De kinderen moesten voordat ze het vogelhuisje maakte, goed meten. Ook werd er in de kring gewerkt met rekenbegrippen, taalbegrippen en begrippen van ruimte en tijd. De letterkast werd aardig gevuld met voorwerpen die begonnen met de letter k. Daarnaast gingen de kinderen aan de slag met cito. Op de informatieochtend van groep 1/2 konden de ouders zelf ervaren hoe het was om een cito te maken. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het tweede rapport. Ook zijn we begonnen met het project muziek. De kinderen gaan op muzikale ontdekking met behulp van instrumenten, verhalen en geluid. Erg spannend en leuk. Natuurlijk komt u ook bij de presentatie kijken. Tot snel!!!! Juf Marijke en Juf Kelly

14


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

15


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

16


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

17


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Mijn naam: is Femke Singeling, ik ben 26 jaar en woon in Rotterdam-Alexander.

Thuis: heb ik een klein hondje, een Yorkshire TerriĂŤr van 2,5 jaar en vissen.

Per 1 februari: loop ik stage in groep 3 en ben daar op maandag, dinsdag en woensdag. Ook speel ik dwarsfluit en sinds een half jaar Ik zit in het laatste jaar van de Pabo en ga bin- speel ik gitaar. nenkort aan mijn eindstage beginnen. Ik vind zingen en muziek spelen met de kindeVanaf 2003 tot afgelopen jaar heb ik in verschil- ren erg leuk en wil dit dan lende zwembaden gewerkt en heb daar vooral ook nog veel gaan doen met zwemlessen gegeven aan kinderen van 4 tot 12 de kinderen! jaar.

Waar? Op het kunstgrasveld van PSV-Poortugaal Wanneer? M.i.v. september, elke zondag 10.00 of 11.00 uur Wat kost het? â‚Ź 65,- voor 10 trainingen van een uur

ADVERTENTIE:

Op het kunstgrasveld van PSV Poortugaal worden vanaf september 2009 weer voetbaltechniektrainingen gegeven. Onder leiding van techniektrainer Cor Waalboer kunnen weer veel enthousiaste kinderen hun techniek verbeteren. Deze voetbalschool is er voor alle kinderen, jongens en meisjes, in de leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar. We oefenen elke zondag op schijnbewegingen, snel voetenwerk en diverse pass- en trapvormen. Op deze lessen leer je van alles met een bal. Ook als je al op voetbal zit, zijn deze trainingen een welkome aanvulling hierop. Nieuwsgierig?? Kijk op de website: www.voetbalschoolalbrandswaard.nl Of mail naar: cor@voetbalschoolalbrandswaard.nl Je kunt ook altijd bellen voor aanvullende informatie: Cor Waalboer: 06 3827 3244

18


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Oei, wat schrijf jij mooi !” Oei

Dit is een zinnetje waarin al twee woorden staan, die we onlangs tegenkwamen in ons woordpakket en nu maar hopen dat we ze nooit meer schrijven met een j aan het eind.

Tijdens de evaluatieavond hebben we besloten, dat de ochtend en middag nog rustiger begint als de kinderen in de gang afgezet worden door vader/ moeder/ opa/oma en evt. afspraken met artsen o.i.d. op een briefje aan de juf worden gegeven.

Ja en als je mooi schrijft en ook de goede zithouding hebt en ook nog eens op de juiste manier je potlood vasthoudt, dan verdien je het om op die bijzondere dag rond te lopen met een medaille. Het is gewoon in groep 4 een hele prestatie om daar allemaal op te letten.

Het tafelcircuit helpt ons op allerlei manieren om de tafels onder de knie te krijgen; soms nemen we de oefeningen gericht op de verschillende intelligenties mee naar de flexplekken. Maar thuis wordt er ook heel hard geoefend en we hebben al aardig wat stickers uit kunnen delen op de tafelkaarten.

We kunnen goed merken dat we al weer een half jaar verder zijn in groep 4; we hebben veel aandacht voor rustig werken zonder je klasgenootjes te storen en dat zorgt er ook voor dat we ons heel goed kunnen concentreren. Ook het fluisterend samenwerken gaat ons steeds beter af.

Natuurlijk liggen we om de twee weken in het zwembad waar we op 8 februari een kijkdag hadden. Verschillende ouders hebben de zwemkunsten bewonderd en ondertussen informatie gekregen van de badjuffen. Daarbij was de tip voor de kinderen zonder diploma om toch ook particuliere lessen te nemen, want één keer in de twee weken les is eigenlijk te weinig om goed te kunnen oefenen. Op woensdagmiddag zijn er lessen in Bad Albrandswaard en er is geen wachtlijst. Ondertussen hebben we allerlei Cito-toetsen gedaan en wel voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. Terwijl ik dit schrijf, worden alle gegevens nog verwerkt, maar de kinderen weten zelf wel: “Ik ben goed in……………” en daarover hebben ze allemaal geschreven en getekend.

Veel leeslees- en kijkplezier !!!!!

19


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

20


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

21


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

22


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

ENGLISH LESSONS FOR CHILDREN (4-12 years old) Ervaren docenten • spelenderwijs • in groepsverband • van maandag t/m vrijdag om 15.30 en 16.30 uur. Wij geven ook Engelse les in de Zeppelin op zaterdagochtend. Aanvang vanaf heden. € 33,00 p/mnd. Lesgeld voor 2 kinderen uit één gezin is € 60,00 p/m. Inlichtingen: J. Vijver-McMaster 0180—615410 E-mail: jmcmaster@chello.nl • www.engels-spaans.nl

Deze schoolkrant kan worden uitgegeven dankzij de bijdragen van de adverteerders,

23


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Ik luister naar de muziek van de beste zangeres en dat is Miss Pooja uit India. Ze zingt erg mooi en ze heeft heel veel leuke liedjes. Je hoort bijvoorbeeld een trommel. Manisha Beste jongens en meisjes, Hier weer een berichtje uit groep 6.We zitten alweer over de helft van het schooljaar. We hebben net weer de Cito-toetsen achter de rug. Waar we toch wel heel zenuwachtig voor waren. Ook hebben we sinds december een nieuw meisje in de klas Sanne. We vinden muziek luisteren en maken erg leuk om te doen. Binnenkort starten we met het project wat onder andere over muziek gaat. Wij wilden jullie er alvast wat over vertellen. Groetjes groep 6

Ik luister naar Hiphop muziek zoals Ralf en nog andere. Ik luister ook naar Surinaamse muziek. Je hoort veel drummers en trommels. Vishal Ik speel piano. Ik speel 10 minuten per dag tenzij ik ergens heen moet. Ik kan al heel veel liedjes bijvoorbeeld Hallelujah en liedjes van Beyonce. Ik vind muziek leuk omdat het soms heel leuk klinkt. Sarah Ik speel gitaar. Ik luister graag naar Yes-R want hij is goed en hij is cool en rapmuziek vind ik leuk. Joey

Je kan van allemaal muziek luisteren. En ook van anderen zangers. Bijvoorbeeld Lady Gaga, Beyonce, Black eyed peas, Nick en Simon. Je kunt zelf kiezen waar je naar luistert. Rosita.

Mijn lievelingsmuziek is Imran Khan en komt uit India. Hij is geboren in Pakistan. Hij zingt een andere taal. Hij zingt thuis. Ik vind dat hij de beste is. Namanpreet. Ik speel Djembe. Ik heb 2 jaar les gehad. Het is best makkelijk maar je moet goed oefenen. Ik luister ook vaak naar Djembe muziek. Yara.

Gedicht

Ik hou van muziek Muziek met een goed lied Oh, oh, oh, oh Muziek is leuk Als ik boos ben Maakt het me blij. Muziek is leuk Als ik boos ben, maakt het me blij.

Ik bespeel piano dat speel ik al vier jaar. Ik luister graag naar Lady Gaga. Ze is zangeres. Ze kan heel mooi zingen. Sanne Ik luister naar allerlei muziek. Ik vind muziek mooi om naar te luisteren. Met muziekinstrument en je stem en je lijf kun je muziek maken. In allerlei landen komt er andere muziek vandaan. Rachel

Suely Ik bespeel: keyboard, ik ga op les. Ik luister naar: Beyonce omdat ze mooi zingt. Muziek is hartstikke leuk omdat ze het zelf verzinnen Je kunt muziek maken met instrumenten en zelf zingen. Tisean Micheal Jackson Hij kan super goed dansen en zingen. Ik vind het erg jammer dat hij dood is. Het was mijn grote voorbeeld. Imasha Ik bespeel een trombone. Ik doe dat bijna een half jaar. Het leukste soort muziek is van Micheal Jackson. De muziek uit Suriname gebruiken ze bij feesten en trouwerijen. Raoul.

24


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

Het is cliché, maar er is weer een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Natuurlijk wordt er door de kinderen keihard gewerkt. Repetities, huiswerk, het schoolwerk, cito, groep 7 heeft het er maar druk mee. Gelukkig hebben we ook nog wat tijd over voor ontspanning. De kinderen ontpopte zich als goede acteurs tijdens een dramales. Iets uitbeelden in slow-motion werkte op de lachspieren. Zingen kunnen ze ook, vraag maar eens naar het liedje “Een verliefde stieros uit Spanjos”…. Ook hebben we Sinterklaas en de kerst weer achter de rug. Wat een geweldig mooie surprise zijn er dit jaar gemaakt! En met het kerstdiner is er heerlijk gegeten van de lekkere hapjes die door iedereen klaar zijn gemaakt. Het was smullen en er bleef niet veel over… Nu gaan we al eigenlijk het laatste deel van het jaar in…

25

Ook een drukke tijd. Skieën of snowboarden, verkeersdiploma halen, entreecito maken, schoolwerk. We gaan er nog even tegen aan met z’n allen. Groetjes, Juf Jacqueline en juf Sandra


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

26


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

En die toekomst belooft nogal wat de komende 4 maanden! Uiteraard gaan we beginnen met de afscheidsmusical, waar we al een tijdje naar uit kijken. En dat niet alleen. Twee sportdagen staan op het programma, eentje met onze eigen school en Tjonge wat een jaar! Er wordt keihard gewerkt om eentje met alle groepen 8 van Albrandswaard. Zeer iets moois van te maken en die inzet bevalt me ker voor deze sportieve groep 8 een mooie uitdaging wel. Hoewel we af en toe wel eens een steekje laten om de prestaties van de groepen 8 van 2008 en vallen zijn we er allemaal mee bezig om beter te 2009 te evenaren. Helemaal trots zou ik zijn als worden. Heerlijk! het ons lukt om één plaatsje te stijgen in het klassement voor de sportiviteit. Vorig jaar tweede, nu De score van de eindtoets is als dit misschien eerste? gelezen wordt al bekend, maar op het moment van schrijven is het Maar niet alleen sport staat allemaal nog heel spannend. Hoe er op het programma, ook het hebben we het gedaan dit jaar? Ik kamp komt er aan. We hebverwacht dat iedereen op zijn of haar niveau goed ben al wat verhalen gehoord zal scoren, maar ja… Ook voor mij is het nog even van oud-leerlingen, dus we afwachten. hebben er al veel zin in en het beloofd een mooi kamp te gaan worden. Wel is er hard gewerkt door iedereen. Hier en daar wel eens spijtbetuigingen waarom we En uiteraard gaan we ons ook niet eerder ons best zijn gaan doen, want ook je nog richten op gewoon het onscores in de vorige groepen op school tellen mee. derwijs. Veel dingen die we nu Het gaat dus niet alleen om groep 8. gaan leren zijn handig voor op het middelbaar onderwijs. Naast al dat harde leren ben ik blij om te zien dat Werken met hoeken en graiedereen het ook naar zijn zin heeft in de klas. den, met de rekenmachine, Daar zijn we dan ook wel hard mee bezig en ik ben werken met formules. Maar ook veel meer zinsonter van overtuigd dat de methode Goed Gedaan! leding en woord benoemen, samenvattingen mahier aan bijdraagt. Leuke opdrachten waarbij we ken en stukjes schrijven. met elkaar over dingen na denken of situaties uit- En alle andere vakken gaan ondertussen gewoon spelen zorgen ervoor dat we beter in de gaten kun- nog door! nen houden hoe we met elkaar om moeten gaan. School is dus nog lang niet afgelopen na de eindNatuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en is het cito! niet altijd even makkelijk om in elke situatie op de juiste manier te reageren, maar de sfeer is geIedereen veel succes gezellig. wenst met de laatste loodjes! Dit lees ik ook uit de stukjes die de kinderen hebben geschreven voor in de schoolkrant. Omdat we Groetjes, nu toch beginnen aan het einde van onze Meester Leon “basisschoolloopbaan” (mooi woord voor scrabble), zijn we eens terug gaan kijken naar wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Een mooi rustpuntje in een periode waarin we heel erg veel met de toekomst bezig zijn.

27


KidsrePort

jaargang 9, maart 2010

28


schoolkrant maart 2010  

schoolkrant van OBS Porltand jaargang 9, mrt 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you