Page 1

r o l o k s e i Gymnas s 2011-2012 Trollhättans Stad

Magnus Åbergsgymnasiet

• Nils Ericsonsgymnasiet

r dig ? En fri skola – Vad är frihet fö nasieskolan ! ym g ya n n e d ll ti n e m m o lk Vä MÅG eller Nisse?


Allmänna fakta

Allmänna fakta

Vi

En fri skola – vad är frihet för dig?

tror på valfrihet. Vi tror att framtiden tillhör den som kan och vill ta för sig och göra de

val som krävs för att forma sitt eget liv. Därför erbjuder vi fler program, fler fördjupningar och fler kurser än någon annan gymnasieskola i Trollhättan. Vi tror att mångfald är roligare än enfald. Vi tror att möten är roligare än enkelriktat. Vi tror på den skapande kraften hos människor med olika intressen, idéer och framtidsplaner. Vi tror inte att lika barn leka bäst. Tvärtom! Vi är övertygade om att det är i olikheterna mellan ­individer som fantastiska idéer föds! Vi tror på att ge dig den största möjliga valfriheten när det ­gäller dina val och dina möjligheter till att forma din egen framtid. För oss är frihet möjligheten att få välja. För oss är frihet att få en chans, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Vad är frihet för dig? I den här katalogen hittar du de gymnasieprogram som Nils Ericsonsgymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet erbjuder. Men att välja kan vara svårt. Vissa vet exakt vad de vill och är motive­ rade. Andra är osäkra och några vet inte alls. Vi hoppas att den här katalogen skall hjälpa dig att göra ditt val lite enklare. Hos oss har du också alltid möjligheten att ändra dig och välja igen! Ta gärna kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare och gå in på skolornas hemsidor där du hittar mer information och spännande läsning. Vi ses!

Innehåll ALLMÄNNA FAKTA

4

Den nya gymnasieskolan Magnus Åbergsgymnasiet Nils Ericsonsgymnasiet

4 6 7

PROGRAM

8

Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet

8 10 12

El- och energiprogrammet 14 Estetiska programmet 16 Fordons- och transportprogrammet 18 Gymnasiesärskolan 20 Handels- och administrationsprogrammet 22 Hotell- och turismprogrammet 24 Humanistiska programmet 26 Industritekniska programmet 28 Introduktionsprogrammet 30

Nationellt godkänd fotbollsutbildning Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

32 34 36 38 40 42 44

3


Allmänna fakta

Allmänna fakta

Behörighetskrav Kraven för att komma in på gymnasieskolan förändras. I framtiden måste eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är högre kvalitet i utbildningen. Fler elever ska nå målen och eleverna ska vara bättre rustade för yrkeslivet eller vidare­

Ansök till gymnasiet senast 1 mars 2011!

utbildning. Bakgrunden till förändringarna är bland annat ett behov av större likvärdig­ het och tydligare struktur i gymnasieutbildningarna. Många elever har tidigare hoppat av eller avslutat gymnasieskolan utan att ha nått målen.

De viktigaste förändringarna: • Högre behörighetskrav till gymnasieskolan. • Nya program och förändrad programstruktur. • Tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. • En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs. • Lärlingsutbildning införs som ett alternativ på yrkesprogrammen. • Introduktionsprogram ersätter individuellt program. • Ny betygsskala med fler betygssteg. • Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen. • Historia blir ett obligatoriskt ämne. • Entreprenörskap införs som ett nytt övergripande perspektiv i gymnasieutbildningen. • Endast nationella program eller av Skolverket godkända program.

4

5


Allmänna fakta

Allmänna fakta

När du kliver in genom porten till Magnus

Nils Ericsonsgymnasiet är en skola med starkt fokus på utveckling, inflytandefrågor

Åbergsgymnasiet i Trollhättan går du rakt

och miljö. För några år sedan installerade vi 340 kvadratmeter solceller på sydfasaden

in i möten med människor och händelser

på två av våra byggnader. Vi tror att det är den största fasadanläggningen i Sverige.

som kommer att bli mycket viktiga i ditt

Det är ett bevis på att vi inte bara pratar, utan också gör något.

liv. Man kan faktiskt säga att du möter framtiden. Möt nya vänner och knyt nya kontakter Du kommer att möta nya kompisar och knyta kontakter. Träffa vuxna som blir viktiga för dig. Möta en mängd kunskap och olika upplevelser som gör att du växer och utvecklas. Du kommer att möta utmaningar som gör dig redo för livet utanför skolan.

Hos oss finns ett stort utbud av program, som ger dig

du vara med och engagera dig i något av alla våra

många intressanta valmöjligheter. Vi är bland annat

råd och grupper; vi har elevkår, elevråd, miljöråd och

certifierade som Teknikcollege, vilket är en bekräftelse

matråd. Dessutom finns datagrupp och biblioteks­

på att vi håller hög kvalitet.

grupp. I klassen arbetar vi med klassråd och på

Just nu satsar vi mycket på att stärka känslan av att vi

programmen har vi programråd. För frågor som

är EN skola med gemenskap över programgränserna.

rör hela skolan finns skolkonferensen. Vi behöver

Till det behöver vi din och alla andra elevers hjälp.

ditt engagemang!

Dina åsikter är viktiga för oss. Bara du vill, så kan

Du kommer att bli vuxen. Det låter kanske högtidligt, men under tre år på gymnasiet hinner det hända mycket. Vi som arbetar här kommer att göra allt vi kan för att din tid här ska bli riktigt, riktigt bra.

Teknikcollege – Ett försprång när det är dags att söka jobb Industritekniska programmet på Nils Ericsonsgymnasiet är certifierat som Teknikcollege. För dig som

För oss handlar möten om att bli bra på att ta tillvara

söker programmet betyder det att du får förmånen att utbilda dig på sprillans nya maskiner med den

det vi människor har att ge varandra. Dina vänner är

senaste tekniken, vilket ger ett försprång när det är dags att söka jobb.

viktiga. Därför kommer du att få arbeta mycket

Gemensamt för alla Teknikcollege i landet är att skolorna tillsammans med industrin

tillsammans med andra i olika projekt. Om du vill kan

utvecklar utbildningarna utifrån de krav som industrin ställer. Företagen är aktiva

du få vara med om allt från demokratiprojekt till

både när det gäller utbildningens inriktning och i själva utbildningen, genom att

internationellt utbyte. Alltid med ena foten i ”verklig­

erbjuda praktikplatser, projektarbeten och sommarjobb.

heten”, alltså i den riktiga världen utanför skolan.

www.magnusaberg.se

6

www.nilsericson.se

7


ids­ Barn- och frit programmet X AM

EN

Barn- och fritids­ programmet

KTÄRSÄMNEN ensamma KARA Programgem • Hälsa p • Naturkunska gik go da • Pe skap • Samhällskun a sk en • Sv

Inriktningar,

Den här utbildningen handlar om att möta och bemöta människor i alla åldrar och

Program

Vi arbetar med barn- och skolbarnsomsorg, skola, kulturoch fritidsverksamheten samt omsorgerna för funktions­ hindrade. Dessa verksamheter tar emot våra elever på 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) varje år. Vi gör också många studiebesök och tränar på ledarskap i skolan, bland annat genom att organisera och leda en friluftsdag för lågstadiet.

Barn- och fritidsprogrammet finns med följande inriktningar: • Fritid och hälsa • Pedagogiskt arbete • Socialt arbete I både åk 2 och åk 3 kommer du att läsa programfördjupning vilket ger dig vässade kunskaper i något av våra områden. Du kan också välja en högskole­förberedande fördjupning.

år 2-3

a sv2, sv3 har rätt till att läs esprogrammen yrk på lan. r ko ve gs ele hö a All behörighet till uppnå allmän och en6 för att

­ansvar. Allt detta förbereds du för under dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet. Under första året läser du allmänna kurser och till åk 2 görs inriktningsval.

700 p:

lsa • Fritid och hä arbete • Pedagogiskt ete arb lt • Socia

­situationer på ett sätt som stöttar och utvecklar dem. Du kommer att leda och ha

Vi arbetar i en kreativ miljö och med många varierande arbetssätt. Vår största samarbetspartner är Trollhättans Stad. Detta samarbete ger dig som elev unika möjligheter att utvecklas i ditt yrke på plats i verkligheten.

ämnen 600 p:

Jobb Direkt efter utbildningen kan du arbeta som elev­ assistent, personlig assistent, barnskötare, habiliteringsassistent. Om du studerar vidare är barn- och fritidsprogrammet en mycket bra grund om du vill bli fritidsledare, förskollärare, lärare, fritidspedagog, socionom, socialpedagog eller polis.

n Mer informatio mmet finns på Nils Ericsonsgymnasiet. progra Barn- och fritids e n.s so ric www.nilse

Rektor: -Olsson Kristina Gynning , 0703-47 33 53 91 65 9 -4 20 Tel 05 n.se lsson@trollhatta -o ing kristina.gynn esvägledare: Studie- och yrk n-Ekström Anette Jonsso 59 73 9 -4 Tel 0520 rollhattan.se -ekstrom@kub.t anette.jonsson

Program

Y

SE RKE

mensamma Gymnasiege a • Engelsk • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap un sk äll • Samh • Svenska

Skapande verksamhet och friluftsliv är andra delar som vi prioriterar.

8

9


Bygg- och anläggningsprogrammet en 600 p: Gymnasiegemensamma ämn lska • Enge • Historia • Idrott och hälsa

ME

• Matematik • Naturkunskap • Religionskunskap • Samhällskunskap

N

Bygg- och anläggnings­ programmet

• Svenska aktärsämnen 400 p: Programgemensamma kar • Bygg och anläggning

Inriktningar, inför år 2-3 • Husbyggnad • Måleri

har rätt till att läsa sv2, sv3 Alla elever på yrkesprogrammen righet till högskolan. behö n allmä å uppn att för en6 och

Mer information

Är du kreativ och gillar utmaningar? Tycker du om att arbeta både inomhus och utom­

et finns på Bygg- och anläggningsprogramm Magnus Åbergsgymnasiet. www.magnusaberg.se

hus? Vill du arbeta med både händer och huvud? Bygg- och anläggningsprogrammets

Program

alla yrken behöver någon som du!

10

På Magnus Åbergsgymnasiets bygg- och anläggnings­ program möter du kompetenta lärare och ändamålsenliga lokaler. Vi är stolta över vår höga utbildningskvalitet, modern teknik, vårt goda rykte som utbildning och våra nära kontakter med företagen i regionen. Detta innebär att många av våra elever efter avslutad utbildning får jobb i branschen.

utbildning hos oss utvecklas som yrkesarbetare i nära samverkan med klasskompisar och lärare på skolan samt med våra företag på arbetsplatsförlagt lärande (APL). På din APL bygger du upp ett viktigt kontaktnät som i framtiden kan ge dig ditt drömjobb!

På bygg- och anläggningsprogrammet får du arbeta praktiskt och teoretiskt för att lära dig ett av många yrken inom branschen. Du kan bli bland annat anläggnings­ arbetare, betongarbetare, murare, målare, plåtslagare, träarbetare eller kanske järnvägsarbetare. Du får under din

Hos oss har du även möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Du får då det bästa av två världar – en gedigen yrkesutbildning och möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet! Branschen behöver dig som vill och vågar!

Rektor: Margareta Stiernstrand Tel 0520-49 73 46, 0703-47 33 53 e margareta.stiernstrand@trollhattan.s yggnad: Pedagogisk ämnesansvarig husb Anders Linnarsson Tel 0520-49 73 62 e anders.linnarsson@kub.trollhattan.s ri: Pedagogisk ämnesansvarig måle Satu Pirrainen Tel 0520-49 73 64 satu.pirrainen@kub.trollhattan.se

På Magnus Åbergsgymnasiet finns inriktningarna måleri och husbyggnad.

Program

YRK

XA ESE

Jobb Målare, betongarbetare, murare och träarbetare. Genom att välja en lärlingsutbildning kan du även utbilda dig till glasmästare och plattsättare.

11


mmet Ekonomiprogra 250 p: ma ämnen 1

G

RE

N DA

AM

EN

Ekonomiprogrammet

• Språk

Vill du läsa ett program där du får lära dig att driva företag eller allt om juridikens

Inriktningar

­betydelse för den enskilda människan och för samhället? Då är ekonomiprogrammet

• Ekonomi • Juridik

något för dig! Här väljer du att antingen fördjupa dig inom ekonomi eller inom juridik. På Magnus Åbergsgymnasiet arbetar du med ett eget företag i nära samarbete med näringslivet. Du lär dig hur du driver ett företag och gör upp en affärsplan. Då är det viktigt att kunna samarbeta. Du läser olika ekonomiska kurser men också kurser i ledarskap och organisation. Eftersom vi är en certifierad skola har du möjlighet att utexamineras som Diplomerad Gymnasieekonom. Entreprenörskap, marknadsföring och reklam är andra viktiga ämnen på programmet.

Program

På den juridiska inriktningen lär du dig juridik både internationellt och nationellt. Du får kunskap i hur ett demokratiskt samhälle fungerar både för den enskilda människan, företag och samhället. Du läser ämnen som psykologi och filosofi för att lära dig att analysera, argumentera och värdera information och för att bättre förstå hur människor handlar och fattar beslut.

12

h särskild ndläggande oc met ger både gru ram högskole­ og ipr sta fle om de on Ek att , vilket innebär lan ko s g­ hö till t behörighe öppna för dig. utbildningar är

Programmet erbjuder två inriktningar:

n nasiet, Mer informatio us Åbergsgym t finns på Magn

• Juridik Innehåller juridisk fördjupning och filosofi och psykologi. • Ekonomi Förutom ekonomisk fördjupning, läser du entreprenörskap och matematik. Programmet är studieförberedande och ger dig goda kunskaper för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många högskoleutbildningar, särskilt inom ekonomi och juridik och flera andra samhälls­ vetenskapliga områden. Och du har goda chanser att maximera dina meritpoäng.

mnen 350 p:

ktärsä samma kara

en Programgem mi • Företagsekono ik rid • Ju • Psykologi

me Ekonomiprogram erg.se ab us gn ma w. ww

Efter gymnasiet Du kan välja mellan att fortsätta studera på högskolan eller på yrkeshögskolor. Du har goda kunskaper i hur man arbetar i projekt med olika yrkesfunktioner. Du har också tränat dig i att arbeta med olika teoretiska modeller och på att lösa problem. Det gör dig väl förberedd för hög­ skolestudier och för yrkeslivet.

Rektor: Lena Bogren 38 Tel 0520-49 73 rollhattan.se lena.bogren@t : Studievägledare Ingrid Petersson 20 Tel 0520-49 73 @trollhattan.se ingrid.petersson

Program

LE SKO

E RB

EX DE

mensam Gymnasiege • Engelska • Historia lsa • Idrott och hä k ati tem • Ma p • Naturkunska skap un sk ion lig • Re skap • Samhällskun a sk en • Sv

13


rogrammet ip rg e n e h c o El0 p: ma ämnen 60

X AM

EN

El- och energi­ programmet Är du både kreativ och händig? Gillar du utmaningar och att jobba självständigt? Vill du arbeta inom ett område som växer och blir allt mer tekniskt avancerat? Då ska du välja El- och energiprogrammet!

Program

El- och energiprogrammet ger dig grundläggande kompetens inom det el- och energikrafttekniska området. Tyngdpunkten ligger på ellära, säkerhet, energiteknik, mätteknik och ritningsläsning. Yrkesämnena innehåller mycket teori och det underlättar om du är intresserad av matematik och fysik. Utbildningen sker i nära samverkan med branschen både i den skolförlagda delen och under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) som utgör minst 15 veckor av utbildningstiden. Det första året är gemensamt och du väljer inriktning och fördjupning inför år 2. På El- och energiprogrammet i Trollhättan kan du välja mellan två inriktningar:

14

• Energiteknik Inriktningen Energiteknik ger dig en förståelse för hur man får en effektiv energihantering både vad gäller miljö och ekonomi. Du lär dig om energiinnehåll i olika bränslen samt får kunskap om förnyelsebara energikällor som sol, vind m m. Du får kunskaper att arbeta med övervakning och underhåll på kraft- eller värmeverk som drivs med olika energikällor. • Elteknik Fördjupning installation Ger dig kunskaper i att koppla och dra fram ledningar för att få ljus och elektricitet. Du får också lära dig att förebygga, felsöka och reparera fel. Här är ritningsläsning samt

en raktärsämn ensamma ka Programgem nik tek ns mmunikatio • Dator- och ko ik kn ote ktr Ele • • Energiteknik

att göra olika mätningar viktiga delar. För att få behörighet att så småningom självständigt arbeta som elektriker läser du kurser om hur man arbetar säkert enligt de lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Efter genomförd APL får du elbranschens certifikat Elektriker. Fördjupning distribution Här arbetar du med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Du får lära dig att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. Under de sista månaderna på utbildningen får du möjlighet att genomgå ett yrkesprov, vilket blir värdefullt för dig när du sedan ska söka jobb.

400 p:

• Mekatronik

år 2-3 Inriktningar, • Elteknik • Energiteknik

a sv2, sv3 har rätt till att läs esprogrammen lan. ko gs hö till Alla elever på yrk t he rig pnå allmän behö up att för 6 en och

n Mer informatiomet finns på Nils Ericsons­gymnasiet. ogram El- och energipr e n.s so ric se nil www.

Rektor: t Inga-Lill Wollbrat 33 Tel 0520-49 73 t@trollhattan.se inga-lill.wollbrat esvägledare: Studie- och yrk t rat Marie Alverb 42/49 72 65 54 9 -4 20 05 Tel e kub.trollhattan.s t@ rat marie.alverb

Jobb Beroende på vilket alternativ du valt kan du efter utbildningen bland annat jobba som installationstekniker, distributionselektriker, linjemontör, drift­ operatör. För dig som vill läsa vidare finns många spännande utbildningar inom dessa områden!

Program

Y

SE RKE

mensam Gymnasiege • Engelska • Historia lsa • Idrott och hä k ati • Matem p • Naturkunska skap un sk ion • Relig skap • Samhällskun a sk • Sven

15


met Estetiska program samma Gymnasiegemen • Engelska • Historia • Idrott och hälsa

H

ÖG

Ö LE F O K S

RB

ER

AN ED

DE

EX

E AM

ämnen 1 150 p:

• Matematik • Naturkunskap • Religionskunskap • Samhällskunskap

N

• Svenska

en 150 p:

ärsämn samma karakt Programgemen ation • Estetisk kommunik tur kul och nst • Ko

år 1 Inriktningar, från ing • Bild och formgivn dia me och etik Est • • Musik

Brinner du för att skapa och har en konstnärlig ådra som du vill utveckla? På Estetiska

ld äggande och särski et ger både grundl skole­ hög Estetiska programm ta fles de att r kolan, vilket innebä behörighet till högs­ na för dig. öpp är ar ing utbildn

programmet får du uttrycka dig genom musik, bild, formgivning samt estetik och media. Du får en bra grund för vidare studier på högskolan och för olika konstnärliga yrkes­

Mer information

På Magnus Åbergsgymnasiet har vi fräscha lokaler, ­professionella studior för både film, TV, musik & ljud och foto, och våra lärare har erfarenhet från branschen! Under dina tre år på Estetiska programmet kombinerar du teoretiska studier med den inriktning du väljer redan från start:

tekniken och fotograferar, filmar, skriver och designar för både webb och tryck. Utbildningen lär dig att arbeta fram kreativa idéer och presentera ditt arbete på webbplatser, i fotoserier, animationer, eller genom designade produkter, affischer, filmer och utställningar. Vi ingår också i flera olika projekt tillsammans med företag.

• Bild & Formgivning Tränar och utvecklar dina estetiska kunskaper i färg och form. Vi arbetar med både traditionella konstformer och moderna tekniker. Välutrustade lokaler för glas, keramik och annat arbete inom design står till ditt förfogande. Du kommer också att arrangera och delta i utställningar.

• Musik Ger dig en bred musikalisk kompetens, perfekt för fort­ satta musikstudier eller utbildningar inom musikproduktion. Här får du chans att utvecklas som musiker eller artist, på och utanför scenen, ensam och tillsammans med andra. Vi arbetar mycket i projektform och arrangerar konserter, turnéer, föreställningar och CD-produktioner.

• Estetik & Media För dig som är särskilt intresserad av webb, foto, film, design eller media. Du arbetar med den senaste digitala

16

Efter gymnasiet Estetiska programmet är studieförberedande och gör dig väl förberedd för högskola, universitet, KY-utbildningar eller Folkhögskola. Exempel på yrken inom det estetiska området är musiker, sångare, artist, ljudtekniker, musik­ lärare, designer, formgivare, art director, fotograf, scenograf, bildkonstnär, bild­lärare m m.

et finns på Estetiska programm asiet. mn sgy erg Åb s Magnu e www.magnusaberg.s Rektor: Lennart Zettersten Tel 0520-49 75 23 trollhattan.se lennart.zettersten@ ägledare: Studie- och yrkesv n sso ter Pe Ingrid Tel 0520-49 73 40 ub.trollhattan.se ingrid.petersson@k ägledare: Studie- och yrkesv on Doris Perss Tel 0520-49 72 30 trollhattan.se doris.persson@kub.

Program

Program

utbildningar.

17


Fordons- och mmet ra transportprog 0 p: ma ämnen 60

X AM

EN

Fordons- och transport­ programmet

400 p: ktärsämnen samma kara en em mg ra Prog hen transportbransc • Fordons- och • Fordonsteknik

Inriktningar,

a sv2, sv3 r rätt till att läs programmen ha es yrk på lan. r ko ve gs hö Alla ele behörighet till uppnå allmän och en6 för att

Dagens bilar har avancerade system som kräver stor kunskap om alla typer av service och underhåll. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och som med både

n Mer informatiortprogrammet finns på Nils

huvud och händer vill lösa problem.

Program

Grunden i utbildningen är den teknik som får fordon att rulla och den teknik som krävs för att underhålla dem. Du lär dig om hur mekaniska och elektroniska system fungerar och hur olika komponenter är uppbyggda. Du kan även lära dig att reparera skadade plåt- och chassikomponenter. Du lär dig även att använda datorer för felsökning och service av olika system. Engelska är också ett viktigt ämne eftersom manualer och bruksanvisningar ofta är skrivna på just engelska. Dessutom är det i dag mycket viktigt att kunna kommunicera i ett serviceyrke. På Fordons- och transportprogrammet i Trollhättan väljer du mellan två olika inriktningar:

18

• Karosseri och lackering Ger kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. • Personbil Ger kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Inom fordonsbranschen har en stark miljömedvetenhet utvecklats. Alla som utbildas inom området måste därför lära sig hur fordon påverkar miljön, både vad gäller material och drivmedel. Vi går också igenom samhällets krav

från år 2

h lackering • Karosseri oc bil on • Pers

på återvinning och förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling. Under skoltiden gör du också ca 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Här kan du verkligen känna på det yrke som du utbildar dig till. Dessutom får du många viktiga kontakter som kanske kan leda till jobb efter skolan.

Jobb

nspo Fordons- och tra siet. Ericsonsgymna n.se www.nilsericso

Rektor: Lennart Olsson 91 Tel 0520-49 73 trollhattan.se lennart.olsson@ esvägledare: Studie- och yrk t rat erb Alv rie Ma 42/49 72 65 Tel 0520-49 54 n.se t@kub.trollhatta rat rb ve .al rie ma

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kun­skaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, skadereglerare, bilskadereparatör, lackerare eller kundmottagare.

Program

Y

SE RKE

mensam Gymnasiege • Engelska • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap • Samhällskun a sk • Sven

19


Inom Gymnasiesärskolan finns flera program med olika inriktningar att välja mellan. Vad du än väljer får du yrkesförberedande kunskaper som stärker dig inför framtiden. Programmet i stora drag På Gymnasiesärskolan här i Trollhättan kan du välja mellan tre olika program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet samt Individuella programmet. Alla tre programmen innehåller praktik och kontakter med arbetslivet som ska hjälpa dig att hitta rätt arbete/sysselsättning efter skolan.

Program

Handels- och Administrationsprogrammet har två inriktningar: Handel och Fastighetsskötsel. Oavsett vilken inriktning du väljer så får du lära dig att arbeta med dator som arbetsredskap. Inriktningen Handel passar dig som är intresserad av arbetsuppgifter som förekommer på kontor och i affär. Fastighetsskötsel riktar sig till dig som är intresserad av de sysslor som vaktmästare och fastighetsskötare gör. Hotell- och Restaurangprogrammet har också två inriktningar: Matlagning och Omvårdnad. Väljer du inriktning-

20

en Matlagning får du lära dig de arbetsuppgifter som finns inom hotell, restaurang och café. Inriktningen Omvårdnad passar dig som tycker om att arbeta med människor som behöver vård och omsorg. På Individuella programmet ingår kurserna Mat & boende och Estetiskt skapande. På kursen Mat & boende får du stöd och träning att förbereda ett eget boende och enklare arbete i framtiden. Kursen Estetiskt skapande utvecklar din kreativitet inom trä, textil och bild.

Efter gymnasiet Programmen inom Gymnasiesärskolan är yrkesförberedande och vad du kan arbeta med efter skolan är så klart beroende på vilken inriktning du valt. Du kan bland annat jobba som kontorsassistent, cafépersonal, restaurang­ biträde, butiksbiträde, vaktmästare eller fastighetsskötare.

kolan Gymnasiesärs

olan Gymnasiesärsk Program inomnistrationsprogrammet Admi • Handels- och mmet staurangprogra Re h oc l• Hotel et mm gra • Individuella pro

studie- och ormation av din a vidare får inf Du som vill läs yrkesvägledare.

n Mer informatio ns på Magnus Åbergsgymnasiet. lan fin Gymnasiesärsko .se erg ab us gn ma www.

Rektor: Björn Rehndell 78 Tel 0520-49 72 0703-12 13 75 rollhattan.se bjorn.rehndell@t gare: Praktikhandläg nd Katarina Hultstra 45 75 9 -4 20 Tel 05 an.se nd@kub.trollhatt katarina.hultstra

Program

Gymnasiesärskolan

21


Handels- och sprogrammet n o ti a tr is in m d a

X AM

EN

Handels- och administrationsprogrammet

• Handel n h kommunikatio • Information oc

2-3 Inriktningar, år

service • Administrativ rvice • Handel och se 2, sv3 t till att läsa sv grammen har rät pro es yrk . på lan r ko högs Alla eleve behörighet till uppnå allmän och en6 för att

Är du en entreprenör som vill starta eget företag, ordna konferenser, bli säljare eller

n Mer informatiotrationsprogrammet finns på

bli den som ser till att varor kommer fram till butiken? Om du gillar att ge god service och är ansvarskännande, noggrann, initiativrik, kreativ och uthållig, då är programmet

Program

definitivt något för dig!

22

Under utbildningen utvecklar du kunskaper inom handel och administration, där service och kommunikation är ­centralt. Du lär dig hantera kontakter mellan människor och länder där det personliga mötet är viktigt och tränar på att möta människor i såväl affärs- som medarbetar­ relationer på ett professionellt sätt.

• Administrativ service Fokuserar på arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel personal­ administration och organisation, kommunikation, ekonomi, konferens- och receptionsarbete eller kundservice.

På Handels- och administrationsprogrammet kan du välja mellan inriktningarna;

• Handel & Service Ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till

exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du under minst 15 veckor under dina 3 år hos oss. APL hjälper dig att utveckla yrkeskunskaper och yrkesidentitet och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter i branschen inför ditt kommande yrkesliv.

minis Handels- och ad sgymnasiet. Magnus Åberg erg.se www.magnusab

Rektor: nstrand Margareta Stier 46 73 9 -4 20 05 Tel n.se trand@trollhatta margareta.stierns nesansvarig: Pedagogisk äm Jonas Stranne 48 Tel 0520-49 73 ub.trollhattan.se jonas.stranne@k

Program

Y

SE RKE

ämnen 600 p: mensamma Gymnasiege • Engelska • Historia lsa • Idrott och hä k ati tem Ma • p • Naturkunska skap un sk ion lig Re • skap • Samhällskun • Svenska en 400 p: raktärsämn ensamma ka Programgem ap • Entreprenörsk h kundservice • Försäljning oc

Jobb Inom handeln som säljare, inköpare, butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ­ekonomi- och IT-administratör, personal- och ekonomi­ assistent.

23


rismHotell- och tu programmet

0 p: ma ämnen 60

X AM

EN

Hotell- och turism­ programmet

2-3 Inriktningar, års (på annan ort)

nferen • Hotell och ko or res h oc m ris • Tu a sv2, sv3 har rätt till att läs esprogrammen lan. ko gs hö till Alla elever på yrk behörighet uppnå allmän och en6 för att

Hotell- och turismbranschen handlar om att ta hand om människor och få dem att må bra i både kropp och själ. Den som erbjuder god mat, bra boende, lyckade aktiviteter och upplevelser och högklassig service kommer att lyckas! På Magnus Åbergs­

n Mer informatiogrammet finns på

gymnasiet får du verktygen som behövs: gedigna praktiska kunskaper, professiona­

ismpro Hotell- och tur sgymnasiet. erg Åb Magnus erg.se www.magnusab

lism – och inte minst – social kompetens. På Hotell- och turismprogrammet får du grundläggande kunskaper inom hotell, konferens, turism och resor. Språkkunskaper och förståelse för andra kulturmönster är viktiga inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera vidare i andra länder.

Program

Under dina 3 år på gymnasiet kommer du att få minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den ger dig chans att pröva dina kunskaper och färdigheter i en verklig miljö, men du får också möjligheten att knyta ovärderliga kontakter inför framtida jobb. För dig som vill och vågar

24

kan vi erbjuda APL utomlands. Hotell och turism är en internationell miljö. Det första året läser alla elever gemensamma kurser. Inför årskurs 2 väljer man sedan inriktning. Trollhättan kommer att erbjuda inriktningen Turism och resor. Inriktningen Hotell och konferens kommer att erbjudas på annan ort. Turism och resor har yrkesutgångarna mot arbeten inom Aktiviteter och upplevelser, Bokning och försäljning, Guidning och Turisminformation.

mnen 700 p:

raktärsä ensamma ka Programgem • Engelska ap • Entreprenörsk • Hotell h evenemang • Konferens oc mötande be • Service och m • Turis

Hotell och konferens har yrkesutgångarna mot arbeten inom konferens, reception, våningsservice, bokning, bokning och försäljning.

Jobb Konferens, event, reception, våningsservice, aktiviteter och upplevelser, bokning och försäljning, guidning och turisminformation.

Rektor: nstrand Margareta Stier 53 46, 0703-47 33 73 Tel 0520-49 n.se tta lha rol @t nd tra margareta.stierns nesansvarig: Pedagogisk äm n so rls Eva Ka 78 Tel 0520-49 79 ub.trollhattan.se @k on ss eva.karl

Program

Y

SE RKE

mensam Gymnasiege a lsk ge En • • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap un sk äll mh Sa • • Svenska

25


programmet Humanistiska

G

RE

N DA

AM

EN

Humanistiska programmet

Inriktningar • Kultur • Språk

nde och de grundlägga grammet ger bå att de flesta är eb Humanistiska pro inn t vilke till hög­skolan, t he rig hö be d ­särskil för dig ingar är öppna högskole­utbildn

studier i språk och kultur. Här får du utveckla din kreativitet och din säkerhet i att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska, engelska och andra språk.

Program

På båda inriktningarna har du möjlighet till maximala meritpoäng; • Språk Här fördjupar du dig i latin och flera moderna språk.

26

• Kultur Här fördjupar du dig i konst och kultur, både i samtiden och ur ett historiskt perspektiv. Hos oss på Magnus Åbergsgymnasiet har du flera spännande språk att välja på. I år har våra elever valt att läsa spanska, italienska, franska, tyska, arabiska och kinesiska. Att höra olika språk talas i korridorerna hör till vardagen. Våra lärare arbetar med den senaste tekniken och moderna undervisningsformer. Vi har också internationellt utbyte med flera länder. Vi har kommunikativa data­ program och använder till exempel bloggar som en naturlig del i undervisningen.

mnen 350 p:

raktärsä ensamma ka Programgem • Moderna språk språk • Människans ofi os • Fil

Humanistiska programmet är för dig som vill lära känna världen genom

Du utvecklar din förmåga att analysera och argumentera muntligt och skriftligt. Du arbetar med olika källor och lär dig att kritiskt värdera dessa. Du kan läsa spännande ämnen som filosofi, kultur- och idéhistoria, latin och människans språk. Du lär dig mer om din egen och andras kulturer. Vilka kurser du läser beror på vilken inriktning du valt.

ämnen 600 p:

n s­gymnasiet. Mer informatio Magnus Åberg mmet finns på Efter gymnasiet Det är många dörrar som är öppna för dig efter din gymnasieexamen. Du kan fortsätta att studera på universitet och högskolor främst inom det humanistiska, språkliga och samhällsvetenskapliga området.

gra Humanistiska pro erg.se www.magnusab

Rektor: Lena Bogren 38 Tel 0520-49 73 lhattan.se rol @t ren og lena.b esvägledare: Studie- och yrk on ss Ingrid Peter 40 Tel 0520-49 73 .se @kub.trollhattan ingrid.petersson

Program

LE SKO

E RB

EX DE

mensamma Gymnasiege a lsk ge • En • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap un sk äll mh • Sa • Svenska

27


et ka programm Industriteknis X AM

EN

Industritekniska programmet Vill du arbeta med modern teknik och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på kvalitet och hantverksskicklighet? Då är Industriteknik­ programmet ett självklart val! Hos oss får du de kunskaper som krävs på dagens teknik­ intensiva industriföretag. Vi står väl rustade med spetskompetenser hos våra lärare och en modern teknikpark. Här knyter du nära kontakter med företag inom branschen, vilket ger dig goda möjligheter till sommarjobb mellan årskurserna. Studierna här blir lättare om du är tekniskt intresserad. Utbildningen innehåller från 15 upp till 27 veckors arbetsplatsförlagt lärandet (APL).

Program

På Industritekniska programmet i Trollhättan väljer du inriktning och profil/fördjupning redan från första året: • Produktion och maskinteknik, profil Volvo Aero Här utbildas du till operatör med specialkompetens inom flyg- och rymdproduktion. Du lär dig arbeta med avan­

28

cerade processer och tillverkningsmetoder, med exklusiva material och mycket höga kvalitetskrav. Du läser bland annat datastyrd maskin och produktionsteknik (cnc, cad, cam), jetmotorlära och robotteknik. Sommarjobb mellan årskurserna garanteras av företaget. Tredje året avslutas med en studieresa utomlands. Efter en väl genomförd utbildning kan möjlighet till anställning på företaget finnas. Här kan du välja att läsa extra paket med teoretiska ämnen för behörighet till högskolestudier. • Produktion och maskinteknik, profil maskinoperatör Du läser bland annat skärande bearbetning (svarvning, fräsning), datastyrd maskin och produktionsteknik samt

mätmetoder. Du lär dig hur man arbetar efter ritningar och producerar olika tekniska detaljer. Entre­prenörskap ingår som en viktig del under alla tre årskurserna. Våra samverkansföretag brukar erbjuda sommarjobb till de elever som uppnår målen på ett bra sätt. Här skapar du kontakter som kan bli viktiga för dig när det är dags att söka jobb. • Svetsteknik Passar dig som vill lära dig olika svetstekniker. Här får du grundläggande kunskaper i att sammanfoga material med olika metoder men även grunderna i skärande bearbetning. Du lär dig bedöma vilken metod som är lämpligast att välja för olika uppgifter. Du får läsa och själv ta fram ritningar och bedöma när resultatet håller god kvalitet. Möjlighet till fördjupning i olika svetstekniker och till vissa licenser ges i årskurs 3.

Jobb Beroende på vilket alternativ du väljer kan du efter utbildningen jobba som maskinoperatör, CNCoperatör, produktionstekniker, svetsare m m.

ämnen 600 p:

mnen 400 p:

raktärsä ensamma ka Programgem er ss ce pro ka • Industriteknis industrin • Människan i nskap • Produktionsku ustning utr ns • Produktio

Inriktningar

ro , profil Volvo Ae h maskinteknik • Produktion oc maskinoperatör fil pro , nik ek h maskint • Produktion oc nik tek ets Sv • a sv2, sv3 har rätt till att läs esprogrammen lan. ko gs hö till Alla elever på yrk t he rig pnå allmän behö up att för 6 en och

n Mer informatio mmet finns på Nils Ericsons­gymnasiet. progra Industritekniska e n.s so ric se nil www.

Rektor: t Inga-Lill Wollbrat 33 Tel 0520-49 73 t@trollhattan.se inga-lill.wollbrat esvägledare: Studie- och yrk Ektröm nso Anette Jons 59 73 9 -4 20 05 Tel rollhattan.se -ekstrom@kub.t anette.jonsson

Program

Y

SE RKE

mensamma Gymnasiege a lsk • Enge • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap un sk äll • Samh • Svenska

Studera vidare Om du läst till högskolebehörigheten kan du utbilda dig till olika ingenjörsyrken.

29


Introduktionsprogram Inriktningar

• Preparandutbildning uellt val • Programinriktat individ ion • Yrkesintrodukt • Individuellt alternativ • Språkintroduktion

Behöver du komplettera dina kunskaper från nian, eller är du osäker på vilket program du skall välja eller har du nyligen kommit till Sverige och behöver lära sig språket? Vill du kom­binera studier med praktik eller läsa några kurser ur ett yrkesprogram? Introduktionspro­ grammet hjälper dig att utvecklas och komma vidare med dina studier och framtidsplaner.

Program

Programmet vänder sig till dig som inte är behörig till ­gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbild­ ningen är att förbereda dig för fortsatta studier eller under­lätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som styr inriktningen och innehållet på ditt introduktionsprogram. Vi erbjuder fem olika introduktionsprogram. En del inriktningar är sökbara och har ett begränsat antal platser. Preparandutbildning erbjuds till dig som är inte är behörig till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och bedöms kunna ha förutsättningar att bli behörig inom högst 1 år.

30

Programinriktat individuellt val (PRIV) är till för dig som är intresserad av ett yrkesprogram men inte är behörig. Utbildningen är sökbar och kommer att erbjudas inom olika yrkesutbildningar. Du läser flera kurser från ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskoleämnen som du saknar för att bli behörig. PRIV är sökbart och har särskilda behörighetskrav (godkänt betyg från åk 9 i svenska/ svenska som andraspråk, dessutom betyg i engelska eller matematik plus 4 ytterligare ämnen eller godkända betyg i engelska, matematik och minst 3 ytterligare ämnen). Yrkesintroduktion är till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som vill kombinera studier, yrkeskurser/ kortare yrkesutbildningar samt praktik/arbetsplatsförlagt

asiet. på Nils Ericsonsgymn Mer information finns www.nilsericson.se

lärande. Yrkesintroduktionen kan anordnas för en grupp elever och är då sökbar. Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Din individuella studieplan styr innehållet i utbildningen. Innehållet i utbildningen kan vara studier och praktiska inslag och anpassas efter varje elevs behov.

Rektor: Ulla-Britt Larsson Tel 0520-49 72 68 attan.se ulla-britt.larsson@trollh are: Studie- och yrkesvägled n sso Ivar Marita Tel 0520-49 72 64 attan.se marita.ivarsson@trollh are: Studie- och yrkesvägled ratt erb Alv rie Ma 54 42 Tel 0520-49 72 65/49 llhattan.se .tro kub tt@ rbra alve rie. ma

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska och andra ämnen för att du skall bli behörig att kunna gå vidare till nationellt program eller annan utbildning.

Program

Introduktions­ programmet

Mer information

31


Nationellt godkänd fotbollsutbildning Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som är aktiv idrottare något alldeles extra. Tack vare ett godkännande från Svenska Fotbollsförbundet och Skolverket kan vi nu ge dig fantastiska förutsättningar att kombinera studier och idrott! Hos oss har du möjlighet att gå en nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll. Utbildningen sker i samverkan med Svenska Fotbollsförbundet. Om du vill förena gym­nasiestudier och idrott och har förutsättningar att nå elit­nivå är detta något för dig.

oss Ta kontakt med er! m så får du veta re, , certifierad träna Christer Larsson 64, 17 -12 02 07 , 90 tel 0520-49 79 tor, Lena Bogren, rek , 0705-91 73 38 38 73 -49 20 05 tel

Program

Program

Oavsett vilket program du väljer på Magnus Åbergs­gymnasiet eller Nils Ericsonsgymnasiet är denna utbildning öppen för dig. Här ingår ämnet Specialidrott med 200 poäng i programfördjupning och med 200 poäng i det individuella valet. Vi kan också erbjuda individuell möjlighet att få fler kurser inom Specialidrott som utökat program.

32

33


aps­ Naturvetensk programmet

G

RE

N DA

AM

EN

2-3 Inriktningar, år

ap • Naturvetensk e ap och samhäll • Naturvetensk

nde och de grundlägga rammet ger bå rog sp ap sk de flesta ten att Naturve , vilket innebär het till hög­skolan särskild behörig för dig. ingar är öppna högskole­utbildn

Är du frågvis och nyfiken på naturvetenskap? Vill Du få svar på dina frågor och lära dig

n t. Mer informatiorammet finns på Nils Ericsonsgymnasie

mer om hur allt hänger ihop? Tycker du att matematik är kul och vill ha en bred utbild­

sprog Naturvetenskap e n.s so ric se www.nil

ning med många valmöjligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

Program

• Naturvetenskap och samhälle • Naturvetenskap Läser du inriktningen Naturvetenskap och Samhälle får du en bredare utbildning medan inriktningen Naturvetenskap ger dig en ordentlig naturvetenskaplig grund. Vilken

34

inriktning du väljer bestämmer du först någon gång under det första läsåret. Du får alltså en chans att pröva på vad gymnasiekurserna innebär innan du beslutar dig för om du vill fördjupa dig inom naturvetenskap eller läsa mer samhällsorienterat. Vårt fokus ligger på hur omvärlden fungerar. Vi kombinerar teoretiska studier med praktiskt arbete. Det innebär att du får experimentera, undersöka och lösa problem. Du lär dig att se på tillvaron ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och får inte bara ämneskunskaper utan upptäcker också samband som hjälper dig att skapa helhetsbilder. Ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi, är självklara, men

mnen 450 p:

raktärsä ensamma ka Programgem • Biologi • Fysik • Kemi • Moderna språk

Naturvetenskaps­ programmet

Det här är ett program för dig som vill studera vidare. Du måste vara engagerad och motiverad för att klara utbildningen, men med en examen från Naturvetenskapsprogrammet är dina möjligheter stora, eftersom du blir behörig till de flesta högskole- och universitetsutbildningar! En nyhet för i år är att NA har två inriktningar:

p: ämnen 1 150

lika viktigt är kurser i historia, samhälls­kunskap, religionskunskap, svenska och andra språk, samt idrott och hälsa. Det innebär att du kan både utveckla din matematiska förmåga men också lära dig argumentera och väva samman humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv.

Rektor: -Olsson Kristina Gynning , 0703-47 33 53 91 65 9 -4 20 Tel 05 n.se lsson@trollhatta -o kristina.gynning esvägledare: Studie- och yrk rsson de An ne lei Made 28 Tel 0520-49 73 llhattan.se rsson@kub.tro madeleine.ande

Efter gymnasiet Med en examen från Naturvetenskapsprogrammet är dina möjligheter till vidare studier på universitet eller högskolor i stort sett obegränsade. Du har behörighet till de flesta högskoleprogram och utbildningar.

Program

LE SKO

E RB

EX DE

mensamma Gymnasiege a • Engelsk • Historia lsa • Idrott och hä k ati tem Ma • skap • Religionskun skap un sk äll mh Sa • a • Svensk

35 35


Restaurang­-och mmet livsmedelsprogra samma Gymnasiegemen • Engelska • Historia • Idrott och hälsa

X AM

• Matematik • Naturkunskap • Religionskunskap • Samhällskunskap

EN

• Svenska

ärsämnen samma karakt Programgemen • Hygienkunskap näringskunskap • Livsmedels- och hkunskap nsc bra • Måltids- och ötande bem och e rvic Se •

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

3 Inriktningar, år 2-

ri • Bageri och kondito tess och catering • Färskvaror, delika • Kök och servering t till att läsa sv2, sv3 rogrammen har rät Alla elever på yrkesp till högskolan. het nå allmän behörig och en6 för att upp

Vare sig du väljer att arbeta i restaurang eller storkök handlar ditt jobb om att få ­människor

Mer information

att må bra i både kropp och själ genom god mat och fin service. Du måste ha gedigna

t finns på medelsprogramme Restaurang- och livs et. asi mn Magnus Åbergsgy e www.magnusaberg.s

praktiska yrkeskunskaper, ett professionellt förhållningssätt och en social kompetens. På Restaurang- och livsmedelsprogrammet får du grundläggande kunskaper inom restaurang och måltidsservice. Du studerar svensk restaurangtradition – kryddad med intryck från andra kulturer. Du får även arbeta i lag, planera och ta ansvar för kvalité och ekonomi. Språkkunskaper och förståelse för andra kulturmönster är viktiga inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera vidare utomlands.

Program

Det första året är gemensamt för alla elever på programmet. Inför andra året väljer du mellan tre inriktningar. • Kök och servering • Färskvaror, delikatess och catering • Bageri och konditori

36

Rektor: Lennart Zettersten Tel 0520-49 75 23 trollhattan.se lennart.zettersten@

Väljer du inriktningen Kök och servering har du sedan möjlighet att välja fördjupning och utbilda dig till kock eller servitör/servitris. På Magnus Åbergsgymnasiet har vi modernt metodkök, produktionskök och restaurangen MÅ-Gott, där du ­kommer att få många tillfällen att praktisera dina nyförvärvade kunskaper och servera gäster. Under dina 3 år på gymnasiet kommer du att få minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi kan erbjuda dig APL både i Sverige och utomlands och den ger dig både kunskaper och färdigheter, men också ett gott kontakt­nät för framtida jobb inom branschen.

400 p:

Att tänka på; Har du allergier eller intolerans bör du ­kontakta skolhälsovården, innan du söker.

Jobb Direkt efter utbildningen kan du, beroende på vilken inriktning och profil du valt, arbeta som kock, servitör, servitris, bartender, kallskänka eller kock i butik. Bagare, konditor måltidsarrangör/festfixare är andra exempel.

ägledare: Studie- och yrkesv n Ingrid Petersso Tel 0520-49 73 40 ub.trollhattan.se ingrid.petersson@k ägledare: Studie- och yrkesv Doris Persson Tel 0520-49 72 30 trollhattan.se doris.persson@kub.

Program

Y

SE RKE

ämnen 600 p:

37


nskaps­ Samhällsvete programmet

G

RE

N DA

AM

EN

Inriktningar

nskap • Beteendevete unikation ation och komm orm inf r, die Me • nskap • Samhällsvete

nde och de grundlägga grammet ger bå pro ps ka flesta ns de ete att Samhällsv , vilket innebär het till hög­skolan särskild behörig för dig. ingar är öppna högskole­utbildn

n nasiet. Mer informatio us Åbergsgym t finns på Magn me Samhällsprogram .se erg ab us gn www.ma

Är du intresserad av samhället och vad som påverkar hur vi människor lever? Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer? Då är samhällsvetenskapspro­

Rektor: Lena Bogren 38 Tel 0520-49 73 rollhattan.se lena.bogren@t

grammet något för dig! Här får du en bred utbildning inom både samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, information och språk.

Program

Som samhällsvetare är det självklart att ha ett internationellt perspektiv . Du lär dig att analysera och kommunicera både i bild, tal och skrift. Du får möjlighet att träna dig i ett vetenskapligt förhållningssätt, att arbeta i projektform, ställa upp olika teoretiska modeller och dra slutsatser utifrån dessa. Oavsett vilken inriktning du väljer får du gå i modernt ut­ rustade salar med tillgång till studiehall för dina studier. Vi

38

mnen 300 p:

raktärsä ensamma ka Programgem • Filosofi • Moderna språk • Psykologi

Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsprogrammet får du verktyg för att förstå din samtid och vår gemensamma historia. Du lär dig hur sam­ hället och människorna i det fungerar och vad som styr våra handlingar och beslut.

p: ämnen 1 150

har också ett välutrustat bibliotek som kan komma väl till pass när du ska göra dina fördjupningsarbeten. På programmet kan du välja mellan tre olika inriktningar: • Samhällsvetenskap Samhällsanalys ur olika perspektiv. Du studerar inter­ nationella frågor, globalisering och genusvetenskap. • Beteendevetenskap Människans utveckling och samspelet mellan människor. Här ingår kurser i sociologi och psykologi.

• Medier, information och kommunikation Mediernas roll i samhället och hur de påverkar oss. Information, reklam och journalistik både teoretiskt och praktiskt. Självklart arbetar vi med den senaste tekniken och våra lärare har gedigen branscherfarenhet.

esvägledare: Studie- och yrk on ss ter Ingrid Pe 40 Tel 0520-49 73 .se @kub.trollhattan on ss ter ingrid.pe

Efter gymnasiet Samhällsprogrammet gör dig väl förberedd för högskola och universitet. Du har också en bred behörighet och kan bli i stort sett vad du vill inom det samhällsvetenskapliga området, till exempel jurist, projektledare, journalist, ­beteendevetare, lärare eller informatör. Här kan du maximera dina meritpoäng.

Program

LE SKO

E RB

EX DE

mensamma Gymnasiege a lsk ge • En • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik p • Naturkunska skap • Religionskun skap un sk äll mh • Sa • Svenska

39


met Teknikprogram

G

RE

N DA

AM

EN

Teknikprogrammet Gillar du att lösa problem? Gillar du att arbeta i grupp? Då är du välkommen till

Inriktningar

duktutveckling • Design och pro h medieteknik oc son ati • Inform nik • Produktionstek

­Trollhättans största teknikprogram! Teknikprogrammet ger dig en bred grund att stå på, så att du har många möjligheter när det är dags för dig att läsa vidare efter gymnasiet. Dagens tekniska arbete kräver hög och bred kompetens och på Teknikprogrammet utmanas och stimuleras du att erövra kvalificerade tekniska kunskaper. Utbildningen fokuserar på människors möte med tekniken, i utveckling, användning och kommunikation. Du får använda både entreprenörskap, kreativt tänkande och skapande för att hitta lösningar.

Program

På högskolor och i företag drivs arbetet ofta i projektform och därför får du tillämpa det i många av våra kurser. Inom projekten arbetar vi ofta ämnesövergripande för att du ska få en helhetsbild. Du får lära dig att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser på ett objektivt och systema­tiskt sätt, samt tolka och redovisa resultat. Vi arbetar kreativt och diskuterar tekniska lösningars konsekvenser, teknikutvecklingens påverkan på människan, samhället och naturen.

40

På Teknikprogrammet här i Trollhättan har vi tre inrikt­ ningar. Alla tre inriktningarna ger dig möjlighet att läsa de högre matematik- och fysikkurser som krävs för universitetens och högskolornas spetsutbildningar. Våra tre inriktningar är: • Design och produktutveckling Ger bred kunskap om hur man utvecklar befintliga och nya produkter, genom kurser i CAD, design och konstruktion. • Informations- och medieteknik Ger bred kunskap inom informationsteknologi – från ­digitala medier och webbutveckling till nätverks/dator­ teknik och programmering.

mnen 400 p:

ktärsä samma kara

en Programgem • Fysik • Kemi • Teknik

Efter gymnasiet Teknikprogrammet ger dig både grundläggande och särskild behörighet för universitets- och högskolestudier. Det är en perfekt utbildning för dig som vill läsa vidare till exempelvis systemutvecklare, högskole­ ingenjör, civilingenjör, produktdesigner, arkitekt m m. Vi har idag ett samarbete med Innovatum, Produktionstekniskt Centrum (PTC), Högskolan Väst och näringslivet. Allt för att du skall komma i kontakt med omvärlden och den senaste tekniken.

h särskild ndläggande oc met ger både gru sta fle de Teknikprogram att t innebär hög­skolan, vilke behörighet till . dig för ingar är öppna ­högskole­utbildn

n Mer informations på met fin Teknikprogram ymnasiet. Nils Ericsonsg n.se www.nilsericso

Rektor: Lennart Olsson 91 Tel 0520-49 73 trollhattan.se lennart.olsson@ esvägledare: Studie- och yrk rsson de An ne lei Made 28 Tel 0520-49 73 llhattan.se rsson@kub.tro madeleine.ande

Program

LE SKO

E RB

EX DE

100 p: ma ämnen 1

mensam Gymnasiege a lsk ge En • • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik skap • Religionskun skap • Samhällskun a sk en Sv •

• Produktionsteknik Ger bred kunskap om hur man planerar och styr modern produktion – från idéutveckling till försäljning.

41


V VS- och ogrammet r p ­ s t e h ig t s fa X AM

EN

VVS- och fastighetsprogrammet

år 2-3 Inriktningar,umpsteknik rmep • Kyl - och vä • VVS

Samhällen kan inte fungera utan energi, vatten, ventilation, kyla och värme. Som VVS-

a sv2, sv3 r rätt till att läs rogrammen ha sp ke lan. yr ko på gs r hö Alla eleve behörighet till t uppnå allmän at r fö 6 en h oc

montör eller kylmontör är det din roll att få dessa system att fungera effektivt. Det är dessutom viktigt att lösningarna blir så miljövänliga som möjligt. Programmet passar

ion Mer informatsiprogrammet finns på

dig som bryr dig om miljön, vill tänka kreativt och arbeta med händerna. VVS- och fastighetsprogrammet ger dig grundläggande kompetens för att arbeta inom energiområdet i dagens och framtidens system. Efter ett gemensamt första läsår kan du välja mellan två inriktningar: VVS eller Kyl- och värmepumpsteknik.

Program

Utbildningen varvar teori och praktik. Svetsning, lödning, felsökning, justering och reparation av exempelvis pumpar, fläktar, elmotorer och pannsystem. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle är centrala frågor i utbildningen, oavsett vilken inriktning du väljer.

42

Under skoltiden gör du också ca 15 veckors arbetsplatsför­ lagt lärande (APL). Här kan du verkligen känna på det yrke som du utbildar dig till. Dessutom får du många vik­ tiga kontakter som kanske kan leda till jobb efter skolan. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna kyloch värmepump samt VVS.

ghet VVS- och fasti gymnasiet. s­ on ics Er ls Ni n.se www.nilsericso

Jobb Direkt efter avslutade studier har du kunskaper för att arbeta inom kyl- värmepump och VVS-sektorn.

Rektor: Lennart Olsson 91 Tel 0520-49 73 trollhattan.se n@ so ols rt. na len kesvägledare: Studie- och yr n-Ekström Anette Jonsso 73 59 9 -4 20 se Tel 05 ub.trollhattan. n-ekstrom@k anette.jonsso

Program

Y

SE RKE

0 p: a ämnen 60 emensamm Gymnasieg • Engelska • Historia lsa • Idrott och hä • Matematik ap • Naturkunsk skap • Religionskun kap ns ku lls hä m • Sa • Svenska nen 400 p: raktärsäm ensamma ka m ge m ra Prog • Ellära kap • Systemkuns ering h materialhant • Verktygs- oc

Antalet kyl- och värmepumpsanläggningar ökar i sam­ hället i och med detta kommer det att finnas ökat behov av underhåll och installation.

43


Vård- och rammet omsorgsprog

Y

SE RKE

X AM

ämnen 600 p:

mensamma Gymnasiege a • Engelsk • Historia lsa • Idrott och hä k ati tem Ma • skap • Religionskun skap • Samhällskun a • Svensk

EN

Vård- och omsorgs­ programmet

: mnen 1 100 p

sä a karaktär

ensamm Programgem • Hälsa • Medicin • Människan • Psykiatri • Psykologi skap • Samhällskun gik • Specialpedago • Svenska sorg • Vård och om

att du skall klara det på ett bra sätt arbetar vi med att ge dig den bästa kunskapen om ­människans villkor vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att förstå människan som en helhet, hur hon kan fungera fysiskt, psykiskt och socialt samt hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar henne. Du tränas i att möta människor, att se och möta behov och att ge god omvårdnad och omsorg. Du kommer dessutom att få möjlighet att delta i katastrofövningar, brandskyddsutbildning samt hjärt- och lungräddning.

Program

I arbetslivet arbetar man ofta i team med olika yrkesgrupper. Det får du också öva på. Under din studietid får du möta föreläsare, göra studiebesök och studieresor. Dess­utom ingår utbildning hos räddningstjänst, polis och ambulans. Du får din utbildning både i skolan och ute på

44

olika arbetsplatser. I varje årskurs får du minst fyra veckors sammanhängande arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Jobb Direkt efter utbildningen kan du arbeta som under­sköter­ska, habiliteringsassistent, skötare och personlig assistent.

Högskolestudier Programmet ger dig möjlighet att välja kurser som krävs för studier på högskolan. Läser du vidare är Vård- och omsorgsprogrammet en utmärkt grund för att bli sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, socialpedagog, sjukgymnast, dietist, polis eller för utbildningar till olika yrken inom räddningstjänst

a sv2, sv3 har rätt till att läs esprogrammen gskolan. hö till Alla elever på yrk t he rig behö uppnå allmän och en6 för att

n Mer informatiogrammet finns på Nils rgspro Vård- och omso siet. na ym sg on ics Er n.se www.nilsericso

Rektor: -Olsson Kristina Gynning , 0703-47 33 53 91 65 9 Tel 0520-4 ttan.se -olsson@trollha kristina.gynning esvägledare: Studie- och yrk Ekström nso ns Anette Jo 59 73 9 -4 20 05 l Te rollhattan.se -ekstrom@kub.t anette.jonsson

Program

Vill du arbeta med människor är Vård- och omsorgsprogrammet rätt väg att gå! För

45


Egna anteckningar

Elevhälsan Ibland mår man riktigt dåligt. Det kan bero på många olika saker, och ibland behöver man hjälp för att ta sig vidare. Den som har fullt upp med att klara vardagen kan tycka att det kännas tungt och nästan omöjligt att dessutom hantera alla krav från skolan och prestera på lektionerna. Det vet vi, och vi förstår. Därför har både Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet satsat på elevhälsoteam där det finns både kunskap och kompetens att hjälpa de som behöver extra stöttning i någon form. Hos oss finns skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och vid behov skolläkare, skolpsykolog och socialpedagog. De har ett särskilt ansvar att tillsammans med eleverna hitta lusten att lära, och se till elevernas hälsa och utveckling.

Mål för Elevhälsan • Att vara en resurs i arbetet runt eleven och att finnas tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt för elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning. • Att delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. • Att ha ett speciellt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Hit hör elever med funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och med svårigheter av psykisk, medicinsk, social, emotionell eller språklig karaktär. Behovet av stöd kan växla över tid, beroende på ämne, bemötande och omgivning. Orsakerna till behovet av särskilt stöd kan finnas hos individen, i gruppen, i elevens omgivning eller i skolans organisation. • Att arbeta förebyggande, dvs att fånga upp elever i riskzonen i ett tidigt skede. För detta förutsätts att det finns en dialog mellan elev- och personalgrupper och att arbetet fokuseras på friskfaktorer och präglas av samarbete och dialog.

47


PROFIL.SE /RYDINS TRYCKERI 2010

ÖPPE T och va HUS lvak Osäker a på

om d u valt rät Den 10 t? – Ta februari det lug ordnar M nt ! blir en fe Å G och N stk väll m is s e e v d a lv musik, t aka. De chansen ävlingar t att ställa o c h fr m å gor till lä ingel. Ta program rare och på både elever fr Magnus Ericson ån alla Åbergsg sgymna y mnasiet siet. och Nils D u so m redan b estämt och fests dig och tämning bara vill en är sjä njuta av lvklar t o musiken Torsda ckså vä g en de lkomme n 10 fe n! på Nils br u ari E r ic s o k l o c ka n nsg y m 17-19 nasiet !

ag d s g nin k ö s an a t s 11 Si 0 2 s r 1 ma

Magnus Åbergsgymnasiet Tel 0520-49 73 50 www.magnusaberg.se

Nils Ericsonsgymnasiet Tel 0520-49 73 01 www.nilsericson.se

Karlstorpsvägen 159 461 84 Trollhättan

Gärdhemsvägen 27 461 84 Trollhättan

Trollhättans gymnasiekatalog 2011  

Gymnasiekatalogen för utbildningar på Nils Ericsonsgymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.

Trollhättans gymnasiekatalog 2011  

Gymnasiekatalogen för utbildningar på Nils Ericsonsgymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.

Advertisement