Page 1

Nyskaping i Trøndelag

TRĂ˜NDEL AG Et annonsebil ag fra magnet media


form til fjells

Du finner ikke lykken, du skaper den

Livet er ikke så annerledes utenfor storbyen. Det er bare mer av det. Hovedmålet for utviklingsprogrammet Blilyst er å etablere kultur for nyskaping og lyst og tro på positiv utvikling i Røros, Oppdal, Selbu, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen. Vi søker etter deg/dere som har lyst å etablere egen virksomhet eller å jobbe i en av våre samarbeidskommuner. Vi søker etter deg/dere som våger å vokse og utgjøre forskjellen i våre samarbeidskommuner. www.blilyst.no

Følger du lysten lever du lykkeligere

t: 73 86 60 00 e: post@blilyst.no

Lystlov

5


Trøndelag

– landets mest innovative region Trøndelag er allerede den mest innovative regionen i landet. Med små grep kan denne posisjonen styrkes og videreutvikles. Salmar på Frøya har nettopp tatt i bruk verdens mest moderne slakte- og foredlingsanlegg for laks. Pharmaq i Overhalla, som driver med vaksine av fisk, fikk årets eksportørpris for Trøndelag. Stokkøya Sjøsenter mottar stadig priser for sitt unike reiselivskonsept og Aurotech i Tydal er underleverandør til avanserte ultralydapparater. Innovasjon er det samme som verdiskaping og eksemplene viser at innovasjoner finner sted i alle bransjer i hele regionen.

bedriftene er så små. Gjennom samarbeid med andre styrkes egen innovasjonsevne og bedriftene vil stå sterkere i den internasjonale konkurransen. De unike kompetansemiljøene i Trøndelag bør være den aller viktigste sam­ arbeidspartner for bedriftene. Her er det fortsatt et uforløst potensiale. Innovasjon Norge mener også at trønderske bedrifter bør bli enda mer markedsorientert. Mange bedrifter jobber for lite målrettet med å lytte til markedene og det internasjonale fokus er i mange tilfeller for svakt. Vi må i større grad utvikle varer og tjenester som markedet vil ha.

Bedrifters innovasjonsevne er i økende grad et resultat av deres evne til aktivt å trekke på ideer, impulser og spesifikk kompetanse fra sine omgivelser gjennom hele innovasjons­ Vigdis Harsvik prosessen. Dette er spesielt viktig fordi de fleste Direktør, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Fylkeskommunen som innovasjonspolitisk aktør . . . . 4 Kysten er klar for nye tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TRØNDEL AG

Velkommen til Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Tekstilbedrift mot strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nyskaping i Trøndelag

Dette er et annonsebilag fra Magnet Media Trykk: Aller Trykk Opplag: 86 000 Distribusjon: Adresseavisen Forsidebilde: iStockphoto

Kommer du til Orkdalsregionen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Livskvalitet i kystlandskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Klynger for økt verdiskaping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 En drivkraft for vekst og nyskaping . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20

De visjonære løsningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

www.magnetmedia.no

Økt matsikkerhet og holdbarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

TRØNDEL AG Et annonsEbil ag fra magnEt mEdia

Bjugn – Nyskaping i fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Suksess med iPod i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bedre dekning der du bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Legg bedriftens nettsky til Røros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes

Telefon: 56 90 11 31

roy@magnetmedia.no

Prosjektleder: Annette Sem Ringel

Telefon: 56 90 11 20

annette@magnetmedia.no

Mediakonsulenter: Trine Humlen Ove Duesund

Telefon: 56 90 19 48 Telefon: 56 90 19 49

trine@magnetmedia.no ove@magnetmedia.no

Grafisk utforming: Stina M Haveland Geir Årdal

Telefon: 56 90 11 34 Telefon: 56 90 19 42

stina@magnetmedia.no geir@magnetmedia.no

Intro Innhered Trainee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Med verdier for fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Morgendagesn verdiskapere utvikles i dag . . . . . . . . . 20 Orme ressurs og fagskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 BDO og Interrevisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Innovasjoner og forbedringer innen havbruk . . . . . . 22 På veien for Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

veivalg trøndelag

3


Fylkeskommunen

som innovasjonspolitisk aktør Sør-Trøndelag fylkeskommune skal være en pådriver i den regionale utviklingen i hele Trøndelag. Fylkeskommunen jobber aktivt og sammen med andre for å sikre at regionen tar ut mer av verdiskapingspotensialet i de ulike kompetansemiljøene i Trøndelag. Fylkeskommunens viktigste virkemidler er nettverk, kompetanse og politisk påvirkning, samt over 100 millioner kroner i regionale utviklingsmidler. Foto: Erik Røed, Tellus Works, Kysten er klar.

Fra fjøs til kompetansesenter Landbruket er svært viktig for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Sør-Trøndelag, og er derfor et viktig satsingsområde for fylkeskommunen. Effektiviseringspress og dårlig økonomi kan føre til forvitring av produsentmiljø i landbruket, og en statusheving er nødvendig for å sikre rekruttering til de grønne yrkene. Politikerne har derfor vedtatt å etablere et kompetansesenter for landbruk og andre grønne næringer. Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) skal sammen med andre samarbeidspartnere bli fylkeskommunens viktigste redskap for utvikling av de grønne næringene. Senteret vil være en viktig arena for samarbeid, kompetanse- og næringsutvikling, samt forskning og nyskaping.

Den blå åker Trøndelag er verdensledende som lakseregion både med hensyn til naturgitte forutsetninger, komplette verdikjeder og sterke FoU-miljøer. Fylkeskommunen er opptatt av at regionen skal lykkes med en videre bærekraftig vekst og utvikling av akvakultursektoren. En egen marin strategiplan for Trøndelagsfylkene har samlet representanter for hele det marine partnerskapet omkring utvalgte strategier. Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med en bærekraftig vekst og nyskaping. Som eiere av de videregående skolene tar fylkeskommunen dette ansvaret på alvor. Gjennom sterk satsing på rekruttering, nye skolebygg, tett samarbeid med næringslivet og egen undervisningstillatelse for laks og ørret, har fylkeskommunen en ambisjon om å bli best i klassen på dette området.

Digital innovasjon og utvikling eTrøndelag er Sør-Trøndelag fylkeskommunes verktøykasse for digital innovasjon og utvikling. Gjennom eTrøndelag identifiserer, initierer og realiserer fylkeskommunen IKT-relaterte utviklingsprosjekter. Utbygging av bredbånd og mobildekning er en svært viktig aktivitet. Denne skal bidra til å oppfylle myndighetenes mål om tilstrekkelig bredbånds- og mobildekning i regionen i tillegg til den generelle digitale utviklingen.

«Den blå åker»

For å utnytte mulighetene denne utbyggingen gir, jobber fylkeskommunen med å etablere relevante digitale tjenester til denne infrastrukturen. Fylkeskommunen høster gevinster av bredbånds- og mobilutbyggingen gjennom eTrøndelags tre andre innsatsområder eForvaltning Kommune, Digital kommunikasjon og samhandling, samt Digital kulturutvikling.

4

veivalg trøndelag


Foto: Erik R¯ed, Tellus

for nye tak Strategigruppen i Kysten er klar har besluttet å tilrå overfor eierkommunene å videreføre arbeidet i Kysten er klar i perioden 2012-2014. Dette ble vedtatt i kjølvannet av evalueringen av kystprogrammet, som viste at et stort flertall av de som har deltatt i denne, mener at arbeidet har vært vellykket og ønsket programmet videreført! Her nevner vi tre prosjekter vi skal arbeide med: Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling Mange av kystkommunene er preget av optimisme, næringslivet viser vekst og folketallet i kommunene øker. Dette skyldes ikke minst den sterke arbeidsinnvandringen man har hatt til kysten. Dette gir både privat og offentlig sektor utfordringer i forbindelse med inkludering av mennesker fra en rekke land i kommuner og lokalsamfunn på kysten. Gjennom å utvikle en «beste praksis» for rekruttering, mottak, oppfølging og inkludering av arbeidstakere, vil Kysten er klar sammen med deltakende kommuner, bidra til å møte utfordringene man står overfor. Vi skal se på: • nye metoder for rekruttering av arbeidskraft med sterkere fokus på potensiale for bosetting. • nye modeller for mottak og bosetting av ny arbeidskraft. • nye læringsmetoder og utvikling av språknøytrale verktøy. • nye verktøy som utvikler lokalt tilpassede tiltak for kulturfelleskap og integrering. • nye næringsetableringer som følge av bosetting og tilflytting. KystTrainee er startet for å bidra til å møte et stadig større behov for unge personer med høyere utdanning på kysten. Alt for få velger å flytte til kysten etter endt utdanning, og trainee-ordningen skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

Kysten er klar er et kystutviklingsprogram for kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya, samt Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Følg oss på facebook eller www.kystenerklar.no

Felles kystsoneplan Kysten er klar er sammen med kommunene og fylkeskommunen i gang med arbeidet med en felles kystsoneplan. Gjennom planen vil vi: • Gi forutsigbare og framtidsrettede forhold for sjøbasert næringsliv, samferdsel, friluftsliv, småbåthavnutvidelser og hyttebygging. • Legge grunnlaget for helhetlig og lik forvaltning/saksbehandling i de 11 kystkommunene. Følgende temakart vil inngå i planen: • Biologisk mangfold.

Kombinasjon av viltregistreringer og prioriterte naturtyper for landareal og gytefelt, fiskefelt og laksenotplasser/kastevåger/låssettingsplasser.

• Verneområder.

Kartlegge eksisterende områder og vurdere forslag til nye områder.

• Friluftslivsområder.

Kartlegge de mest brukte og mest ønskede friluftsområder.

• Småbåthavner.

Synliggjøre eksisterende anlegg og vurdere behov for utvidelser og eventuelt nye havner.

Foto: Erik R¯ed, Tellus

Trainee-ordningen skal fungere som rekrutteringsog støtteorgan for bedrifter og traineer. Bedriftene vil få støtte til markedsføring, rekruttering og oppfølging av nytilsatte med liten arbeidserfaring. Traineene vil tilbys et faglig utviklingsprogram, et profesjonelt og sosialt nettverk, studieturer og mulighet til å spille en viktig rolle i det lokalsamfunnet de blir en del av.

Kysten er klar

Foto: Kim Ramberghaug

KystTrainee

Mål med ordningen: • Skape tette og gode relasjoner mellom traineene, og mellom trainee og bedrift. • Gjøre traineene godt kjent i lokalsamfunnet slik at de får et bredt nettverk og får oversikt over næringslivets behov og muligheter. • Skape grunnlag for videre yrkeskarriere og kompetanseutvikling i regionen, og kanskje fast tilflytting/etablering. • Fokusere på å friste unge kandidater fra lokalsamfunnene til å flytte tilbake etter endt utdanning. • Etter behov, tilpasse deler av ordningen for kandidater med høyere utdanning som har tilretteleggingsbehov og personer med innvandrerbakgrunn.

• Samfunnssikkerhet.

Synliggjøring av eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for flom/skred/ utglidninger/stormflo.

veivalg trøndelag

5


Ørland kultursenter

Ørland hovedflystasjon

Velkommen til Ørland Kommune

Brekstad er tettstedet på Ørland med hovedadministrasjonen for Ørland kommune, og et kommunikasjonsknutepunkt for ytre Fosen. I sentrum på Brekstad ligger hovedvekten av butikker og servicekontorer. Her har vi to hoteller, flere spisesteder, et bredt utvalg av bransjer og butikker. På Brekstad er det også servicetilbud som NAV, Ørland medisinske senter, Fosen Distriktsmedisinske Senter, tannleger, trygdeboliger, sykehjem, svømmehall, ny ungdomsskole, nytt ungdommens hus, nytt regionalt kultursenter og flere flotte barnehager.

Oppvekstsektoren Vi har de siste årene løftet bygningsmassen i oppvekstsektoren. Ny barnehage, ny ungdomskole og to renoverte barneskoler. I tillegg til det kommunale tilbudet har vi tre private barnehager og Steinerskolen. Kommunen tilbyr skolefritidsordning (SFO) ved barneskolene.

Idrett og friluftsliv Kommunen har over hundre ulike lag og foreninger, og mange av dem er innen idrett. Det er unike friluftsmuligheter og kommunen har flere topp moderne anlegg både innen skyting og fotball. Det arbeides med å realisere en ny storhall, Ørland Arena, som skal inneholde en spilleflate tilsvarende tre håndballbaner.

Som innbygger i Ørland vil du møte oss i alle livets faser - fra helsestasjon via barnehage, skole, boligetablering og eldreomsorg. Hovednæringer er forsvaret, offentlig og privat tjenesteyting, handel, primærnæringer og næringsmiddelindustri. Ørland har to store industriforetak; Grøntvedt Pelagic - Norges største sildeleverandør og Mascot Høie - produsent av dyner, puter og sengetøy.

Kultur For to år siden åpnet vi et av fire regionale kulturhus i Sør-Trøndelag. Ørland Kultursenter tar et regionalt ansvar for å øke attraktiviteten til Trøndelagskysten med utgangspunkt i vår kultur. Ørland Kultursenter er en aktiv utviklingspartner på flere områder. Selve kultursenteret inneholder bibliotek, kino, kulturskole, kurs og konferansefasiliteter, galleri og Hannah Ryggen-senteret. Det er flere aktive korps, kor og teaterlag i kommunen.

Viktige attraksjoner for Ørland og Norges historie er blant annet Austråttborgen, festningsanlegget Austrått Fort og Fosen Krigshistoriske samlinger, samt museet Uthaugsgården. Ørland har også et 9-hulls golfanlegg, flotte turstier, tilrettelagte sykkelruter, og over hundre aktive lag og foreninger.

Reiseliv/hoteller I tillegg til våre hoteller Hovde Gård og Ørland kysthotell som ligger i sentrum av Brekstad, har vi en rekke hytte- og turistanlegg rundt i kommunen.

Ørland Kultursenter er ett av fire regionale kulturhus i Sør-Trøndelag, er samlokalisert med Ørland rådhus og Ørland Kysthotell og er en flott arena for opplevelser innen musikk, dans, teater og kino, med internasjonale, nasjonale og lokale aktører.

Fosen Distriktsmedisinske senter IKS

Ulleberg W old 2005

Det er gode kommunikasjonsforbindelser fra Ørland og reisetiden til Trondheim med bil/ferge er ca 1 1/2 time, med hurtigbåt ca 1 time, fly til Oslo ca 1 time og fly til Aalborg i Danmark ca 2 timer.

6

veivalg trøndelag

Dette er et interkommunalt selskap som ble stiftet i 2009. Fosen DMS IKS skal være et godt verktøy for eierkommune for iverksetting av strategiske tiltak som er viktige for hele Fosen. Bedre samarbeid mellom regionen og spesialisthelsetjenesten er en viktig målsetting. Fosen DMS IKS skal være et godt verktøy for eierkommune for iverksetting av strategiske tiltak som er viktige for hele Fosen. Bedre samarbeid mellom regionen og spesialisthelsetjenesten er en viktig målsetting.

Velkommen til Ørland og kystbyen Brekstad, Fosens største handelsog kommunikasjonssenter. Ørland kommune har kystlinje på tre sider, hemningsløs natur, med historiske og eventyrlige opplevelser.

Næringsliv i Ørland Berg Tekstil ble grunnlagt på Brekstad 1987 og produserer dyner og puter under merkenavnet Mascot og Høie. Dagens firma, Mascot Høie, har produksjon og hovedkontor på Brekstad og et avdelingskontor i Trondheim. Bedriften har 110 ansatte. Grøntvedt Pelagic er verdens største produsent av tønnemarinert sild. Ca 250 000 tønner produseres hvert år fra fabrikkene på Kråkvåg og Uthaug. I sesong er det 120 ansatte i den tradisjonsrike bedriften. Ørland hovedflystasjon er en av landets to hovedflystasjoner. Stasjonen er base for kampfly, fullt oppsatt luftvern og en bakkeoperativ skvadron med Basesett 1 (alt fra vakthold og sikring til sanitet). Det er også stasjonert et Sea King redningshelikopter her. Stasjonen har i gjennomsnitt over 80 prosent av all alliert trening, med 95 000 gjestedøgn hvert år.


Tekstilbedrift mot strømmen Da dynefabrikken på Brekstad ble etablert i 1987, var storhetstiden for norsk tekstilindustri allerede på hell. Men med ørlandsvinden i ryggen, har imidlertid Mascot Høie vokst fra 5 til 100 ansatte, i en periode hvor konkurrentene i hele Skandinavia en etter en har måttet legge putene på hylla og stenge portene. Automatisering og rasjonalisering har vært resepten, investeringene ved oppstarten var mindre enn bedriften i dag bruker i årlig tiltak for mer effektiv produksjon og produktutvikling. Med ervervelsen av konkurrenten og den sterke merkevaren Høie i 1999, fikk bedriften komplettert varespekteret med Høie sengetøy og Berger ullpledd. Strategisk var det også viktig å få flere merkevarer, slik at bedriften lettere kunne segmentere markedet og øke distribusjonen. Høies posisjon i markedet krever at de er i tet med hensyn til produktutvikling. For en dyne er ikke lengre bare en dyne. Positive forskningsresultater

benyttet i sportsklær, helseterapi, romfartsteknologi og bekledning til helsesektoren, har blitt overført til soverommet. Mens fokuset de siste årene har gått litt tilbake til miljøet, økologisk bomull og naturprodukter. Men uansett om det er fineste dun fra europeisk Moskusand eller spiralkruset polyesterfiber fra Sør Korea i produktene, er det en stor sjanse for at de fleste dyner og puter i de tusen norske hjem har sin opprinnelse på Brekstad. Med en produksjon på 10 000 puter og 5000 dyner per dag, er bedriften Nordens største produsent av dyner og puter og sender varene til butikker over hele Nord-Europa. En tredjedel av livet oppholder vi oss under dynene, og det er Mascot Høies filosofi at de skal ta ansvar for å øke velværen og kvaliteten på soverommet. Det vil bedriften gjøre gjennom fortsatt sterk fokus på produktutvikling og effektivisering.

Les mer på: www.hoie.no

Utvikling av

Brekstad sentrum

Det er utarbeidet planskisse for Brekstad sentrum som viser hvordan vi ser for oss at sentrum skal utvikles i tiden framover. I planskissen er det tatt utgangspunkt i at Brekstad vil oppleve vekst, enten moderat vekst som følge av generell urbanisering av samfunnet, eller sterk vekst som følge av at Norges hovedflybase besluttes lagt til Ørland. Det er derfor lagt opp til et behov for 12-1500 nye boliger i tilknytning til sentrum. Videre er det lagt til rette for utvikling av næringsareal, kultur, fritidsaktiviteter og infrastruktur.

Brekstad oppleves i dag som om at stedet vender ryggen mot sjøen, og det er derfor viktig å forsterke kontakten mellom sentrumsområdet, havneområdet/sjøen og naturlandskapet omkring. Videre skal Brekstad styrkes som trafikknutepunkt og regionalt handelssentrum. Brekstad skal utvikles ved å legge til rette for et levende og mangfoldig sentrum med en positiv samlokalisering av ulike formål og bli et trivelig sted å være for alle.

veivalg trøndelag

7


- nyskaping i fokus Ordet nyskaping er forankret i kommunens verdiplattform sammen med ordene samarbeid, åpenhet, humor og glede. Helt siden Stortinget på slutten av 1990-tallet vedtok å legge et testsenter for vindkraft på Valsneset i Bjugn-ViVa, har vi arbeidet med nyskaping innenfor et vidt felt. Norsk senter for havbruksteknologi, nå kalt Aqua Culture Engineering AS, ble etablert noen år senere. ACE bygger ut og drifter storskala infrastruktur for forskning, utvikling og testing av havbruksteknologi fra basen på Valsneset. ACE er tilgjengelig for nasjonale og internasjonale FoU-institusjoner, oppdrettsbedrifter, havbruksleverandører og offentlige institusjoner. Valsneset er med andre ord blitt et fullskala testlaboratorium for ulike aktiviteter med utspring i teknologihovedstaden Trondheim. Vi er derfor en del av teknologihovedstaden. Vi har også sammen med Ørland kommune innledet et samarbeid med Sintef gjennom selskapet Gode Sammen. Dette prosjektet er en del av veilednings- og utviklingsapparatet for næringslivet i Bjugn/Ørland-regionen.

FosenHallen - «galskap» satt i system FosenHallen åpnet i 2007, som den andre innendørs skøytehallen for lengdeløp i Norge. FosenHallen er den eneste skøytehallen som kan tilby skøyteis fra september til april, og har således i løpet av få år markert seg som en av landets viktigste arena for norsk skøytesport. Se www.fosenhallen.no

8

veivalg trøndelag

18. og 19. november 2011 arrangerte Bjugn/Ørland skøyteklubb ISU junior World Cup, som det første internasjonale skøytestevnet som ble avholdt i FosenHallen. I 2014 skal vi arrangere junior-VM, noe som ytterligere vil sette Midt-Norge på kartet som arena for internasjonale idrettsstevner. Ved å koble FosenHallen til fjernvarmeanlegget i Botngård, kan kraftselskapet benytte hallen som varmekilde, og slik spare utgifter. For FosenHallen betyr dette at de største kostnadene forbundet med isproduksjon, kommer ved legging av is i september, mens vedlikeholdskostnadene resten av sesongen er minimale. Dette er derfor etter all sannsynlighet den skøytehallen i verden med laveste energikostnader per år.

Teknisk fagskole i energiledelse

Ta kontakt hvis du vil bo i Bjugn – vi hjelper deg www.bjugn.kommune.no

TOKFO: Tverrfaglig opplæringskontor for Fosen Opplæringskontoret ble opprettet i 2010, og er godkjent for følgende fag: betong, tømrer, rørlegger, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, institusjonskokk, IKT-service, data- elektronikk, kontor- og administrasjon, salg, lette kjøretøy, resepsjon, kjemiprosess, motormekaniker og bilskade. TOFKO får tilskudd fra initiativtakerne Bjugn og Ørland, samt Roan kommune. Lærlinger og bedrifter utgjør medlemmene i foreningen.

Innovasjon og omsorgstjenester i kombinasjon Samhandlingsreformen og omsorgsutfordringen med eldrebølgen – to utfordringer vi i Bjugn har valgt å møte med innovative løsninger.

Ved Fosen Ressurssenter planlegges det nå et deltidsstudium i energiledelse over 3 år. Studiet tilsvarer 2 års fulltidsstudium, men ved at studietiden forlenges, kan man være i arbeid mens man studerer.

Slik omsorgstjenesten drives i dag, er den ikke bærekraftig på sikt. Omsorgskrisen skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Etter endt utdanning skal studentene kunne gå inn som energiledere i bedrifter, rådgivningsfirma, offentlig forvaltning og andre steder det er behov for fagteknikere med kunnskaper om bygningsteknologi, industriprosesser, energieffektivisering, energi­ økonomi og rådgivningsprosesser.

Derfor har vi gått med i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, på implementering av en «ny» omsorgsfilosofi som fokuserer på menneskenes ressurser, på å samarbeide med privat næringsliv for å skape aktivitet, og på å organisere boformer og tjenester «litt» annerledes.

Som fagtekniker tilfredsstiller man kravene som lærer i yrkesfag, men studiet gir også grunnlag for opptak på en del høyere studier.

Foto: g e i r g j e l s e t h

Bjugn

• Boligtomter i alle deler av kommunen • Hyttetomter i alle deler av kommunen • Et komplett oppveksttilbud til alle i alderen 0-19 år • Den beste kulturskolen i landet • Ny videregående skole, nytt kulturhus, nytt folkebibliotek • FosenHallen etablert som en internasjonal skøytearena • Tett knyttet opp til teknologihovedstaden Trondheim


F oto: Me d i a pr o f i l a s

Kommer du til

Orkdalsregionen? Den mangfoldige Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Vi har mye å by på. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Ute ved kysten er fiskeopprett med tilhørende virksomhet ei dominerende næring. De store oppdrettsaktørene holder til der og trekker til seg arbeidskraft fra Norge og mange andre land. Orkdal og Hemne er viktige industrikommuner der det finnes omfattende planer for ny industrietablering og stor framtidsoptimisme. Industrisysselsettinga i regionen har faktisk økt betydelig det siste tiåret, og slik framstår Orkdalsregionen nå som fylkets fremste industriregion med vekst og utvikling i industrien. I innlandsbygdene Rennebu, Rindal og Meldal er landbruk, hytter, bygg og anlegg viktige næringer. Den sårbare villaksen er grunnlaget for laksefisket i Orkla, Surna og flere mindre elver. Hjortestammen er særskilt tallrik i store deler av regionen. Kommunene i regionen bistår ved etablering av ny næringsvirksomhet, og det er god tilgang på arealer og lokaler. Orkdal og Skaun samarbeider også med Trondheimsregionen om arealbruk og næringsetableringer. Alle kommunene er opptatt av å tilby gode oppvekstvilkår, trygge lokalsamfunn og attraktive steder å bo og arbeide på.

En storslått natur gir det gode grunnlaget for naturopplevelser og friluftsliv. Både kyst- og innlandskommunene har mange fritidsboliger og god tilgang på nye tomter. Reiselivet er godt utbygd, men der er det nok enda mer å hente, og det har regionen tenkt å gjøre noe med. Orkanger framstår som regionsenteret. Kyrksæterøra, Fillan og Sistranda er noen av mange lokale senter. Fra regionen er det kort veg og gode kommunikasjoner til Trondheim og til flyplassen på Værnes. Mange arbeider i Trondheim, men bor i Skaun eller Orkdal. Hele regionen slår ring om helsetilbudet ved Orkdal sjukehus. Regionen har vært aktiv i arbeidet med viktige samferdselsprosjekt som E39 til Trondheim, ny veg til Hitra og Frøya og fullføring av E39 over Hemnekjølen. Nå går vi videre med å utvikle samarbeidet mellom kommunene, skape en tydeligere region og gjøre den enda mer attraktiv. Å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til næringslivet og offentlige tjenester kommer til å være ei felles utfordring i åra framover. Kommer du? Blir du med?

Orkdalsregionen Orkdalsregionen er en attraktiv region med ambisjoner om å oppnå økt aktivitet, nyskaping og vekst. Gjennom Samarbeidskomiteen arbeider ti kommuner sammen om saker av felles betydning for utvikling av hele regionen. Ni av kommunene etablerer et tettere samarbeid om ulike kommunale tjenester. Tolv kommuner i en utvida region går sammen om å møte utfordringene knytta til helsereformen. www.agdenes.kommune.no www.froya.kommune.no www.hemne.kommune.no www.hitra.kommune.no www.meldal.kommune.no www.orkdal.kommune.no www.rennebu.kommune.no www.rindal.kommune.no www.skaun.kommune.no www.snillfjord.kommune.no

9


F oto: H e m n e ko m m u n e

Livskvalitet i kystlandskap Sørvest i Sør-Trøndelag ligger Hemne, en kommune innhyllet i variert og vakkert kyst- og fjellandskap. Alt fra 1000 meter høye fjell til vakker skjærgård mot Trondheimsleia i vest. Vi er omtrent 4250 innbyggere, og halvparten bor i regionsenteret Kyrksæterøra – også kalt Den Hvite By ved Fjorden. Næringslivet i Hemne har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, der vi kan trekke frem:

Foto: k a r i h au g e n

- Utvidelser ved Wacker Chemicals, Holla Metall - Lerøy Midnor bygger topp moderne smoltanlegg - Nye lokaler til KIWI og utvidelser ved Falksenteret - Samling av næringshagebedrifter og utviklings- ressurser - Høy aktivitet i bygge- og anleggsnæringen - Tverrfaglig opplæringskontor for Hemne og Aure (TOKHA) Infrastruktur er viktig både for folk og næringsliv, og det er besluttet å fullføre byggingen av ny E39 over Hemnekjølen mot Orkdal. Det arbeides med spennende planer rundt samling av kulturaktiviteter og -miljø i et kulturhus. Til sammen gir dette optimisme og satsingsvilje.

Gode arbeidsplasser Stor aktivitet i næringslivet i kommunen gjør at både bedriftene og kommunen ønsker innflyttere velkommen. De nærmeste årene vil Hemne kommune blant annet ha behov for et betydelig antall lærere, sykepleiere og helsefagarbeidere.

Hemne – et godt sted … ...å etablere og drive bedrift Vi har attraktive næringsarealer – noen sentrumsnære, noen sjønære og noen egnet for store industrietableringer. Bedrifter kan dra nytte av lav arbeidsgiveravgift og mulighet for prosjektfinansiering gjen­­­nom Innovasjon Norge og kommunale næringsfond. Kontaktinformasjon Sentralbord: 72 46 00 00 E-post: postmottak@hemne.kommune.no Hjemmeside: www.hemne.kommune.no

10

veivalg trøndelag

...å bo Vi har byggeklare, kommunale tomter fordelt på 8 boligfelt.

...å jobbe Hemne har et rikt og mangfoldig næringsliv med industri- og servicebedrifter. Det er også et variert utvalg med offentlige arbeidsplasser innenfor administrasjon, teknisk, skole og helse.

...å være aktiv Vi har fasiliteter som idrettshall, fotballbaner, ballbinger, motocrossbane, tennisbane, treningsstudio og svømmehall. Naturen vår innbyr også til aktivitet utendørs, blant annet i løypenettet til skisenteret. Et mylder av frivillige organisasjoner bidrar til et variert kultur- og fritidstilbud.

...å være liten Vi har fire kommunale og tre private barnehager. Alle som trenger det skal få barnehageplass.

...å lære Hemne har tre grunnskoler med skolefritidsordning. Hemne videregående skole tilbyr et bredt sammensatt utvalg av fagretninger og har et nært samarbeid med næringslivet og det lokale opplæringskontoret.

...å finne det du trenger Kyrksæterøra er et levende sentrum med karakteristisk og sjarmerende, hvit trehusbebyggelse. Med nærmere 50 butikker, hotell, spisesteder og en rekke tjenesteleverandører, finner du det meste her. Hemne har mye som mange setter pris på - prøv du å!


Flotte leligheter i Gammelskolen på Vinjeøra

Må du bo i by’n?

Øragata 13 — 7200 Kyrksæterøra Tlf. 72 45 10 60 Fax. 72 45 25 10 Epost: post@sorliarkitekter.no www.sorliarkitekter.no

Strandebarm skule og idrettspark, Kvam i Hardanger

Aktivitetssenter, Kyrksæterøra

Ønsker du å oppleve nærhet til sjøen, samtidig som muligheten til turer i fjellet er et ”steinkast” unna. Da er Vinjeøra i Hemne stedet for deg, Vårt leilighetsprosjekt i tidligere skolebygning gir gangavstand til båthavna, til skole og barnehage. 15 km til Kyrksæterøra sentrum med alle fasiliteter. Hvorfor stresse i storbyens travle hverdag. Kom til Hemne du også. Her er det godt å bo både for unge og gamle. Jobber du innenfor byggenæringen så kan vi kanskje også tilby deg jobb.

Bygger’n Lervik Forretningsbygg, Kyrksæterøra Prinsengata, Leilighetsbygg, Kyrksæterøra

Sørli arkitekter as er et annerledes arkitektkontor med forankring i distriktsNorge. Vi har kontor i Øragata på Kyrksæterøra, kommunesenteret i Hemne kommune. Vi har forkjærlighet for tidløse og miljøvennlige materialer, og en bære kraftig byggeskikk. Vi løser små og store, private og offentlige, prosjekter over hele landet. Vi legger vekt på god og personlig kontakt med kunden. Sørli Arkitekter AS er kreative, ubyråkratiske og effektive.

www.g-bygg.no

Prosess R&D Metallurg Vi har rundt 17.000 ansatte i produksjon og på distribusjonssteder over hele verden. Kundene våre – renommerte bedrifter fra alle sektorer – setter pris på vår ekspertise når det gjelder globale løsninger. Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall er en integrert del av produksjonskjeden i Wacker Silicones. Årlig produseres ca. 50 000 tonn Silisum og 25 000 tonn Silica ved fabrikken i Norge. I Norge har vi ca 160 ansatte og er lokalisert på Kyrksæterøra i Trøndelag. Vi ønsker å øke vår metallurgiske kompetansebase og søker etter en metallurg innenfor FOU. Stillingene vil rapportere til verksdirektør (FOU) Arbeidsoppgaver: • FoU innenfor prosess, raffinering, utstøping og miljø Kvalifikasjoner: • Master eller Doktorgrad innenfor Metallurgi Kjemi eller Fysikk • Like å jobbe i team • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper • Gode analytiske kunnskaper • Gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til verksdirektør Torbjørn Halland Tlf. 72 45 06 33 / 97 53 89 36. Stillingene byr på allsidige og utfordrende oppgaver i et hektisk, men interessant miljø. Personen vil i stor grad være med på å utforme sin egen rolle. Verket kan være behjelpelig med å skaffe bolig etc. Søknadsfrist 15.12.11 Skriftlig søknad med cv sendes til: Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall Att: Torbjørn Halland, 7200 Kyrksæterøra Tlf. 72 45 06 46 / 975 38 936. E-post: Torbjoern.halland@wacker.com

Vi søker biloppretter/billakkerer! Blakstad Auto AS på Kyrksæterøra har med sine 22 hel- og deltidsansatte lang og bred erfaring innenfor biloppretting og lakkering, samt blant annet bilberging og bobilutleie. Som medlem av Bosch Car Service sin verkstedkjede, leverer vi verkstedtjenester og reservedeler av topp kvalitet, og utfører alle typer reparasjoner på alle typer biler. Vi kan tilby deg et spennende og utfordrende arbeidsmiljø, moderne og romslige verkstedlokaler samt topp utstyr, blant annet moderne lakkboks og to rettejigger. Vårt fokus ligger på god kvalitet på skadereparasjoner, noe som gjør at vi alltid har kommet svært godt ut blant annet i Gjensidige/NAFs etter-kontroll av skadereparasjoner. Men vi trenger flere flinke folk på laget! Har du det som trengs? Vil du vite mer? Se www.blakstad.as eller kontakt oss på mail: geir@blakstad.as


Klynger for økt verdiskaping Instrumenteringsteknologi er nøkkelen til å løse alt fra miljøutfordringer i oppdrettsnæringen til oljeutvinning på ultradypt hav. NCE Instrumentation (NCEI) besitter verdens fremste kompetanse innen instrumentering. Nå vil klyngen ha flere bedrifter med på laget. – Drivkraften i instrumenteringsklyngen er ambisjonen om forsterket konkurranseevne og økt verdiskaping, forteller daglig leder Torbjørn Akersveen i NCEI. Instrumenteringsklyngen, som har sitt tyngdepunkt i Trondheim, skal være en drivkraft for teknologiutvikling innen områdene offshore olje og gass, havbruk, offshore vind og arktisk instrumentering.

Nye forretningsmuligheter i klynger Akersveen forteller at bedriftene gjennom samarbeidet i klyngen stadig oppdager nye anvendelsesområder for sin kompetanse og teknologi. – Gjennom å være en møteplass for samhandling og erfaringsutveksling, skaper NCEI markedsmuligheter for de små, og kostnadseffektive leveransekjeder for de store.

Sikrer rekruttering NCEI har tette bånd med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Trøndelag – både for å skape samarbeidsprosjekter innen FoU, men også for å sikre rekruttering av talentfulle medarbeidere. – Klyngen har blant annet lyktes med å opprette et tett samarbeid med HiST i utviklingen av et nytt masterprogram innen instrumentering. Dermed sørger vi for at dyktige ingeniører utdannes innen områder der det er behov, sier Akersveen.

Skaper møteplasser

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation • En av tolv klynger i det nasjonale NCE-programmet • Finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd • Består av 19 teknologibedrifter i Trøndelag, samt NTNU, SINTEF og HiST • Har som formål å utløse og forsterke innovasjonsprosesser, i nært samarbeid mellom bedrifter, forsknings og utviklingspartnere og relevante offentlige aktører

I løpet av høsten har NCEI arrangert faglige frokostseminarer ukentlig. Til disse møtene er alle interesserte bedrifter velkomne. – Hensikten er å skape kraftfulle møteplasser der store og små aktører kan diskutere mulige samarbeidsprosjekter som kan heve deres innovasjonstakt og konkurranseevne, utdyper Akersveen. Nå ønsker han nye bedrifter velkommen inn i samarbeidet. – Vi har plass til flere bedrifter som kan kapitalisere på ressursene som finnes i klyngen.

www.ncei.no

Torbjørn Akersveen Daglig leder, NCEI

12

veivalg trøndelag


Leiv Eiriksson Nyskapingspris 2011 ble tildelt Boost Communications AS representert ved Kjetil Kristensen (midten). Prisen deles ut til gründere som plukker opp arven etter Leiv Eiriksson ved å være nyskapende , modige og internasjonalt orienterte. Adm. dir. i LEN, Malvin Villabø (t.v.) overrakte prisen. Polfarer Jarle Andhøy (t.h.) kastet glans over prisvinneren.

En drivkraft

for vekst og nyskaping Trøndelag ligger på landstoppen i antall nyetableringer. Likevel henger verdiskapingen etter regioner som Stavanger og Bergen. – Løsningen er å satse på vekstbedrifter, mener Malvin Villabø, administrerende direktør i Leiv Eiriksson Nyskaping. I 15 år har Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) vært en operativ utvikler av næringslivet i Midt-Norge. Fra Norges største innovasjonsmiljø Pirsenteret tilbyr selskapet inkubator, rådgiving og investeringsstøtte til gründere og bedrifter i vekstfasen. – Vi har som hovedformål å hjelpe gründere og bedriftsklynger fra idé til livskraftig bedrift. Til nå har vi vært med å etablere 120 nye bedrifter i Trøndelag. Enhver som tenker på å starte bedrift kan komme til oss. Vi besvarer spørsmål knyttet til søknadsprosesser, valg av selskapsform, finansiering, og annet en fersk gründer måtte lure på, sier Villabø.

Satser på vekstbedrifter De siste årene har LEN trappet opp innsatsen mot eksisterende næringsliv. – Vi engasjerer oss i små og mellomstore bedrifter som ønsker å skape vekst. Gjennom internasjonale

– fra idé til livskraftig bedrift • Inkubator – Et tilrettelagt miljø der gründere tilbys kontorplass, rådgiving, nettverk og annen støtte • Investering – LEN satster høyrisiko egenkapital inn i gründerbedrifter på et tidlig stadium • Rådgiving og kurs – LEN tilbyr kompetanse innen forretningsutvikling, økonomi, markedsføring og IPR • Klyngefasilitering – LEN er fasilitator for næringsklyngen NCE Instrumentation www.len.no

prosjekter bistår vi også norske leverandørbedrifter til produksjons- og markedsadgang internasjonalt, forteller Villabø. Han sier videre at LEN i fremtiden vil øke satsingen på bedrifter som skal inn i vekstfasen. – Vekst er en forutsetning for bedrifters overlevelse, men hvordan kan vi sikre at bedriften fortsetter og utvikle seg for egen maskin? Her må vi bidra sterkere, mener Villabø. LEN er derfor sterkt engasjert gjennom Connect Trøndelag. Gjennom norsk-svensk nettverksbygging skapes det kraftfulle møteplasser for entreprenører, investorer og andre relevante næringslivsaktører. – Målet er å bidra til økt verdiskaping i hele NordSkandinavia.

Som en del av den internasjonale satsingen har LEN, i samarbeid med SIVA, opprettet innovasjonsselskapet CroNoMar i Kroatia. Selskapet skal være et kontaktpunkt for norsk-kroatisk bedriftssamarbeid. Kongen og Dronningen besøkte selskapet i 2011.

veivalg trøndelag

13


VisionTech har hele tiden som mål å finne de framtidsrettede løsningene som vil gi kunden et forsprang nå og i framtiden. Løsninger som fungerer godt i dag er ikke nødvendigvis de rette. Vi har spesialisert oss på de innovative prosessene fra idéstadiet til realisering, fundert på solid teknisk knowhow om produkter og integrasjonsprosessene. Kjernekompetansen ligger innen Elektro, automatisering og industrielle IT løsninger.

De visjonære løsningene...

I samarbeid med partnere og underleverandører realiserer vi komplette nyanlegg, modifikasjoner og serviceoppdrag innen de fleste bransjer. Realiseringen av dine mål og visjoner er avhengig av at du har de rette partnere og støttespillere med idéer og solid faglig kompetanse. Vi ønsker å være en av dine kvalifiserte støttespillere - og vi har mye å bidra med. Fakta om VisionTech AS: Arbeidsområde: Uavhengig totalleverandør av industrielle automatiseringsløsninger Etablert: 2003 Antall ansatte: 18

Økt matsikkerhet og holdbarhet

gjennom bruk av sensorer med hygienisk design.

veivalg trøndelag

Kontakt: www.visiontech.no firmapost@visiontech.no

Sensorer for bruk i næringsmiddelindustrien må tilfredsstille strenge krav. Alle er kjent med høy tetthet, men den siste tiden har begrepet hygienisk design kommet på banen. Dette er produkter som i tillegg til høy tetthet også er produsert slik at mikroorganismer og lignende ikke fester seg på sensorene. Rustfritt stål i høy kvalitet og glatt overflate uten kanter og hjørner, er typiske egenskaper det legges vekt på. Bruk av sensorer og annet utstyr produsert med hygienisk design er med på å øke holdbarheten til næringsmidler, og dermed matsikkerheten. Organisasjoner som ECOLAB, EHEDG og FDA stiller strenge krav til produsenter av slikt utstyr. Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie produkter, som tilfredsstiller disse kravene for bruk i soner der sensorene er i direkte kontakt med næringsmidler.

14

Marked: Hele landet og som partner internasjonalt

Denne serien innbefatter både induktive givere, fotoceller og ultralydfølere, i tillegg til nødvendig festemateriell.

Ønsker du informasjon om disse produktene? Kontakt Pepperl+Fuchs AS: Telefon 35573800 info@no.pepperl-fuchs.com. Du finner også informasjon om produktene på vår hjemmeside www.pepperl-fuchs.no.


HiST nyutviklede responssystem gjør suksess ved skoler og universiteter i inn- og utland. Her fra Frøya videregående skole, der lærer Asgeir Johansens bruk av systemet fører til større engasjement og bedre læring. Foto: Sten Egil Røvik/Lokalavisa Hitra-Frøya

Suksess med HiSTs studentresponssystem (SRS) • Gjør undervisningen mer engasjerende, relevant og målrettet. • Lar læreren kommunisere direkte med studentene, og skaper diskusjon. • Benytter trådløst nett og mobile enheter, og er enkelt og fleksibelt i bruk. • Brukes nå ved HiST og NTNU, ved universiteter i Hellas, England og Romania, og ved voksenopplæringsinstitusjoner i Midt-Norge, Sverige og Ungarn. • Er del av programmet HiST Mobile, en HiST-satsing som kombinerer nye læringsmetoder med moderne teknologi, og som viderefører resultater fra EU sitt program for livslang læring.

HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag • Har drøyt 7500 studenter og 700 ansatte. • Er en av de største statlige høgskolene i Norge, med 26 profesjonsrettede. bachelorstudier, 8 masterstudier og en rekke etter- og videreutdanningstilbud • Deltar aktivt i regionale klyngesamarbeid knyttet til innovasjon, forskning og utvikling. • Er utgangspunkt for gjennomsnittlig to gründervirksomheter hvert år. • Driver FoU-inkubator i samarbeid med Leiv Eiriksson Nyskaping AS. • Deltar i en rekke internasjonale forskings- og utviklingssamarbeid. www.hist.no

iPod i undervisningen

Engasjerte elever og bedre læring – det er resultatet av HiSTs nyutviklede responssystem, som kombinerer moderne kommunikasjonsteknologi med nye undervisningsmetoder. Av Ragnhild Bergsmyr

I et klasserom på Frøya sitter 17 elever konsentrert med hver sin iPod eller smarttelefon. Noen smådiskuterer før de raskt taster svaret på lærer Asgeir Johansens spørsmål. I samme øyeblikk kommer elevenes svar opp på tavla. Studentresponssystemet (SRS), som er utviklet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), gjør suksess ved skoler og universiteter i inn- og utland. Tilbakemeldingene viser at systemet gjør undervisningen mer engasjerende, mer lærerik og mye morsommere.

Bedre læring – I en ordinær undervisningssituasjon er det lett å være passiv. Det er ikke bra når vi vet at interaksjon er en forutsetning for læring, sier doktorgradsstudent Gabrielle Hansen-Nygård, som deltar i satsingen HiST Mobile. – Dessuten er det vanskelig for læreren å vite om alle henger med. Løsningen ligger i ny bruk av moderne kommunikasjonsteknologi. HiST har utviklet et responssystem som tar i bruk mobile enheter som iPod og smarttelefoner; enheter som unge er godt kjent med og bruker daglig.

– Prosjektet bruker moderne teknologi til å utvikle bedre metoder for læring, forklarer Hansen-Nygård. Hun håper systemet på sikt kan bidra til studenter og arbeidstakere med bedre fagkompetanse, og som i tillegg er bedre rustet til å diskutere, gi tilbakemelding og ta beslutninger.

Skaper engasjement Fagleder og lærer Asgeir Johansen er begeistret. I hele høst har han benyttet responssystemet i akvakulturklassen ved Frøya videregående skole. – Dette er et kjempesystem! Elevene svarer anonymt, og både de og jeg får umiddelbar tilbakemelding. Etter den første svar-runden kan vi diskutere løsninger og følge opp med nye spørsmål. Det gir elevene mulighet til å reflektere og diskutere, samtidig som jeg får kontakt med alle elevene og raskt kan tilpasse undervisningen. – Dessuten er det slett ingen ulempe for motivasjonen at læringssystemet innbefatter en teknologidings, smiler Johansen, som tror all bruk av teknologi i skolen gjør elevene bedre rustet til videre utdanning og arbeidsliv.

veivalg trøndelag

15


• NetCom bytter ut hele mobilnettet med nytt og fremtidsrettet utstyr • Utbyggingen vil gi bedre dekning og høyhastighets mobilt bredbånd til distriktene • 3G-dekning til 95 prosent og 4G til 89 prosent av Norges befolkning • Skifter ut gamle basestasjoner og bygger flere tusen nye • Økte hastigheter og ny dekning lanseres løpende • Gjennom det nye mobilnettet får NetComs kunder langt høyere surfehastigheter på mobilt bredbånd enn tidligere. I praksis betyr dette topphastigheter på opp mot 80Mbit/s for 4G og mer en 10 Mbit/s for 3G.

Våre nye basestasjoner fra Ericsson og Huawei støtter fremtidens teknologier. Basestasjonen på Åsen i Nord-Trøndelag har blitt utstyrt med et helt nytt Ericsson-kabinett som har mulighet til å kjøre alle mobilteknologier, og med fremtidens høye datahastigheter.

www.netcom.no

Bedre dekning der du bor NetComs nettmodernisering er i full gang, der tidenes dekningsløft vil gi innbyggerne i Trøndelag bedre mobildekning og raskere mobilt bredbånd. NetCom bytter ut hele mobilnettet til nytt og fremtidsrettet utstyr, noe som i løpet av få år vil gi et topp moderne 3G-nett til 95 prosent av Norges befolkning og 4G til 89 prosent av befolkningen.

Høyere hastigheter – Vi skifter ut alt radioutstyr og får nå de mest moderne basestasjonene som finnes. Disse støtter både 2G, 3G og 4G. Arbeidet i Sør-Trøndelag og deler av Nord-Trøndelag er i gang, og ny teknologi og høyere hastigheter vil aktiveres områdevis etter hvert som nye basestasjoner monteres opp, sier dekningssjef i NetCom, Tommy Skogheim Johansen. Nettmoderniseringen er den største i NetComs historie, og vil gi NetComs kunder et mobilnett i verdenstoppen. Det vil si en kraftig forbedring av dekning, økt stabilitet og betydelig høyere hastigheter for mobilt bredbånd.

Fremtidens mobilnett Tommy Skogheim Johansen er dekningssjef i NetCom

16

veivalg trøndelag

Mobilt bredbånd er et viktig satsingsområde for NetCom og moderniseringen vil gi høyhastighets

mobilt bredbånd til hele befolkningen, også i distriktene. NetComs mobilnett blir med dette skodd for å møte den økende smarttelefonbruken og fremtidige mobilvaner. – NetComs 3G-dekning øker fra 82 prosent befolkningsdekning i 2011 til 95 prosent befolkningsdekning når moderniseringsarbeidet er fullført. Det betyr at alle byer, kommunesentre, tettsteder og større hyttefelt over hele landet vil få Turbo 3G+, sier dekningssjefen.

4G til distriktene I fjor satte NetCom i drift én ny 3G-stasjon hver arbeidsdag gjennom hele året, og utbyggingen fortsetter i samme tempo. – I tillegg utvider vi 4G-nettet, verdens raskeste mobile nett. NetCom er først i Norge med 4G, og Trondheim var tidlig ute med å få dekning. Som del av dekningsløftet kommer også 4G til ut til store deler av distriktene i Trøndelagsfylkene, med ti ganger raskere mobilt bredbånd enn dagens Turbo 3G, sier Johansen.


Legg bedriftens

nettsky tiL røros En fremtidsrettet løsning for IT-drift tilpasset din virksomhet. Selskapene Infonett Røros og Areto Solutions tilbyr gode løsninger som skal forenkle bedrifters hverdag. Med bred erfaring og mye kunnskap, kan disse to selskapene forstå kunders behov og utfordringer og dermed tilrettelegge og spesial tilpasse trygge og effektive løsninger. Hvem er vi? Infonett Røros er en totalleverandør av IT-tjenester og har et nytt høyteknologisk og miljøvennlig datarom med meget stor kapasitet. Dette sikrer kunder optimal tilgang og best mulig sikkerhet. Rommet ligger på Røros og er underlagt gjeldende norsk lovgivning og sikkerhetsbestemmelser. Rommet er designet og bygd av IBM. Areto Solutions as Vegamot 8. Inngang A Postadresse: 7048 Trondheim Sentralbord: +47 47 47 27 00 Faks: +47 47 47 27 01 E-post: post@areto.no www.areto.no

Areto Solutions AS leverer kompetanse og utstyr til dataromsløsninger. Vi er sertifisert på produkter som Citrix, VMware og Veeam. Areto leverer videre programvare og tjenester inn samhandlingsog portalløsninger, samt Visma økonomisystemer, herunder Visma SuperOffice CRM.

Hva tilbyr vi?

Infonett Røros AS Oslov. 16b Postboks 305, 7361 Røros Sentralbord: 72 41 48 60 Faks: 72 41 48 01 E-post: infonett@rev.no www.rev.no

Vi tilbyr profesjonelle dataromstjenester som ASP, IT-drift og Housing. En ASP driftsavtale sørger for en mest mulig problemfri drift for din bedrift, og frigjør dine ansatte til å gjøre de oppgaver de har kompetanse på. En slik kundetilpasset driftsavtale med fast månedspris gir deg forutsigbare IKT-kostnader, bedre informasjonsflyt og økt sikkerhet for dine data. Vi kan tilby en komplett kontorløsning (e-post, Officepakken, Visma ERP system, SuperOffice CRM, databaser osv.) og Online Backup.

Til hvem? Næringslivskunder i Midt-Norge. Vi har mange store og små kunder i dag, men ønsker oss flere! Vår

første kunder i ASP-senteret fikk vi allerede i 2003, så dette er ikke noen ny tjeneste. Vi har imidlertid investert mye det siste året for å øke kapasitet, sikkerhet og oppetid!

Start med en backup-løsning Visste du at så mye som 40 prosent av norske bedrifter har opplevd å miste data på grunn av manglende eller dårlige backuprutiner? Med Online Backup sikrer du dine data på en enkel og trygg måte. Basert på velkjent og utprøvd teknologi kan vi tilby en prisgunstig og fleksibel løsning som passer de fleste bedrifter. Om uhellet skulle være ute er gjenoppretting av dokumenter og filer enkelt og lett tilgjengelig. Skulle du trenge ekstra assistanse er vår support avdeling parat til å hjelpe

Sikkert og trygt Dine data komprimeres, krypteres og sendes via en sikker forbindelse til vårt datasenter på Røros og du slipper bruk av tid og ressurser. Her har vi to separate, brannsikrede bygninger som er utstyrt med siste teknologi mot sikring mot brann, lekkasjer og strømbrudd. Kraftige UPSer og dieselagregat gjør oss i stand til å garantere meget høy oppetid.

Enkelt Ingen manuell jobb! Spar intern arbeidskraft på service og vedlikehold, dette gjør vi for deg. Svært enkel gjenoppretting av dokumenter og filer.

veivalg trøndelag

17


Intro Innherred Trainee Intro Innherred Trainee har eksistert i seks år og er nå en veletablert regional traineeordning – i stadig utvikling. Bak programmet står 24 spennende og velrenommerte nordtrønderske virksomheter fra ulike bransjer, i både privat og offentlig sektor. Ett av målene for ordningen er å rekruttere flere høyt utdannede til regionen, og legge til rette for bosetting på langsiktig basis. Vi ønsker nå flere engasjerte traineer velkommen! Som trainee i Intro Innherred får du en utfordrende jobb og en unik sjanse til å bli kjent med næringslivet i Nord-Trøndelag. Du får tilgang til et bredt faglig og sosialt nettverk på ditt arbeidssted, gjennom de andre medlemsbedriftene, og gjennom Intro Innherred. Du vil også få tilpassede oppgaver, egen mentor og faglig veiledning. Har du høyere utdannelse, ønsker å bo i Nord-Trøndelag, og er samtidig ambisiøs og søker spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver? Send en søknad, da vel: Intro Innherred Trainee Lengde på programmet: En toårig traineeperiode med arbeidsopphold i inntil 3 bedrifter; ca. åtte måneder i hver bedrift Antall plasser: Ca. 5-7 hvert år Lokalisering: Nord-Trøndelag Søknadskrav: Minimum Bachelorgrad

Send søknaden til: Søknadsskjema på www.intro-innherred.no Søknadsfrist: 13. februar 2012 Rekruttering: Aktuelle kandidater søker på det generelle programmet. De som blir kalt inn til intervju vil der få forespeilet hvilke tre bedrifter som er aktuelle å være trainee hos i traineeperioden. www.intro-innherred.no

Steinkjer kommune NTE preger fremtidens samfunnsutvikling

Din nøkkel til Europa

Steinkjer – en historisk kommune i vekst

NTE er med sine nær 1000 ansatte og en omsetning på 4 milliarder kroner, ett av de største industri­ konsern i Trøndelag. Vi ble etablert i 1919, er eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune og har i dag virksomhet i hele Nord-Trøndelag og i Trondheim.

Trøndelags Europakontor ble opprettet som et prøve­ prosjekt i 2001, og representerer et bredt samarbeid mellom offentlig virksomhet, FoU-institusjoner og private næringslivsinteresser i Trøndelag.

Steinkjer kommune har slagordet «Åpen, lys og glad», og handels- og arrangementsbyen fremstår som en aktiv småby med festivaler, kaféliv, små butikker og store sentre. Kommunen ligger midt i Norge, har unike historiske røtter, og et rikt kultur- og naturliv. Etter bombingen under invasjonen i 1940, ble byen bygd opp igjen i datidens funkisstil. I dag regnes Steinkjer som en av de best bevarte gjenreisingsbyene i Norge.

Vår virksomhet spenner fra kraftproduksjon og nettvirksomhet til installasjon, bredbånd, forretnings­ utvikling og salg av kraft og elektriske forbruks­ artikler. Et bredt produktspekter betyr at våre ansatte har variert og høy kompetanse, vi har elektrikere, ­sivilingeniører, butikkansatte, økonomer, markedsførere, bilmekanikere, linjemontører, kundebehand­ lere, kontoransatte, prosjektledere, personalmed­ arbeidere, kommunikasjonsrådgivere, innkjøpere, IKT-spesialister og mange, mange flere yrker. NTE skal prege framtidas samfunnsutvikling i­ regionen og er som leverandør av fornybar energi en del av løsningen på den globale klimautfordringen. Interessert i å jobbe hos oss? Noen av regionens mest utfordrende og nyskapende oppgaver venter deg! www.nte.no

Intro Innherreds medlemsbedrifter:

18

veivalg trøndelag

Kontorets hovedoppgave er å være en kompetanse­ partner i EU- og EØS-relaterte spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Gjennom vårt arbeid skal regionens aktører få mest mulig igjen av de avtaler som Norge har med EU. Trøndelags Europakontor er en del av et nettverk bestående av nesten 250 euro­ peiske regionskontor i Brussel. En viktig del av kontorets arbeid er også å bringe kompetanse tilbake til regionen, som blant annet skjer gjennom kontorets trainee-ordning. To traineer får hvert år et opphold på ca. 11 måneder, og det er en forutsetning at de nylig har avlagt eksamen på mastergradsnivå, og har god kjennskap til Trøndelag. De fleste traineene har etter endt opphold ved Europakontoret fått arbeid i Trøndelag, hvor erfaringene fra Brussel kommer regionen til gode. www.mid-norway.no

Kommunen er godt befestet; har nå vel 21 000 innbyggere. Og vi vokser stadig. Steinkjer er en av landets største landbrukskommuner, og fungerer på mange måter som et utstillingsvindu for norsk landbruk. I samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og i nær dialog med idretten etableres Campus Steinkjer, som skal bli et regionalt kompetansesenter for idrett og et kraftig sentrum for trøndersk idrett gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv. www.steinkjer.kommune.no


– med verdier for fremtiden Midtre Gauldal er en kommune i vekst. Med fokus på tilrettelegging og samhandling, jobber kommunen for fortsatt bærekraftig utvikling – for fremtiden. Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovreog Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros. Landbruket står tradisjonelt sterkt i Midtre Gauldal. De største industriene er knyttet til foredling av produkter fra primærnæringene. Norsk Kylling, Støren Trelast og Støren Treindustri har alle god tilgang på råstoff fra lokal virksomhet. Næringsutviklingsforumet Gauldalskonferansen er en arena for nytenking og økt dialog på tvers av næringene, der stimulering til nytenkning for styrking og nyetablering i regionen er målet.

Gaula er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er store natur- og kulturbaserte ressurser som lover mange muligheter for reiselivsnæringene. I småskalaprodusentenes sammenslutning, ”På ville veier”, har etablerte bedrifter et samarbeid som også inviterer og er til støtte for nye aktører. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste årene, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsning på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og –opplevelser, og gode forhold for oppvekst og utdanning. Les mer på: www.midtre-gauldal.kommune.no

250 dekar næringsareal ledig! Største næringsareal nært Trondheim • Ferdig regulert. Stort, tilgjengelig og lettbebyggelig • Bare 17 dekar er bebygget. • Sentralt, bare 24 km sør for Trondheim sentrum og 4 km fra Melhus sentrum • Like ved E6 og annen infrastruktur • Melhus er i vekst med gode boligmuligheter og et omfattende servicetilbud

Kontakt: Tlf. 916 98 765 www.melhusnaringsareal.no MENA_0007_Ann_Magnet_Media.indd 1

16.11.11 15.43


UELogo_nord-trønd_tekst.pdf

23-09-10

13:20:13

Morgendagens verdiskapere utvikles i dag!

Grundercamp er en velprøvd metode for å utvikle ungdoms kreative evner. “Energi for framtida” var tema når 110 videregående elever fra hele Trøndelag møttes på grundercamp i Leksvikhallen 10-11. november. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Enova leverte problemstillinger knyttet til fremtidens klimautfordringer og løsninger for energieffektivisering. Elevene leverte avanserte løsninger som juryen vurderte som framtidsretta og innovative. – De som er unge i dag skal bekle stillinger som enda ikke er skapt og løse utfordringer som vi bare ser konturen av, sier Anne Marit Igelsrud, daglig leder for UE Trøndelag. Og forskningen er entydig; arbeid med entreprenørskap trener evnen til kreativitet, samarbeid og problemløsning.

Ungt Entrepenørskap Trøndelag

• UE Trøndelag er en av 17 regionale organisasjoner. • 8 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim og Steinkjer. • I skoleåret 2010/11 gjennomførte 150 skoler i Trøndelag ett eller flere av de 20 entreprenørskapsprogrammene som tilbys. Dette er 10 300 elevaktiviteter. • Alle programmer er forankret i kunnskapsløftet og læreplanene i skolen.

www.sor-trondelag.ue.no

Orme ressurs og fagskole www.orme.no

ORME ressurs og fagskole er en viktig aktør for kompetanseheving i næringslivet. ORME tilbyr både fagskoleutdanninger og kortere kurs. Fagskole Vi tilbyr alle våre fagskoleutdanninger som deltidsstudier, og alle studentene er i fullt arbeid ved siden av studiene. ORME fagskole er en del av den offentlige fagskolen i Sør-Trøndelag, og utdanningene er gratis (ingen skolepenger). Vi har et nært samarbeid med næringslivet og kommunesektoren i regionen og deler av våre læreplaner er utviklet og tilpasset lokale behov.

Ressurssenter ORME ressurs har som mål å: • Øke kompetansen i lokalsamfunnet. • Få til et best mulig utdanningstilbud for voksne i Orkdal- og Meldalsregionen: Kortere kurs, eksamensforberedende kurs, samt utdanning på høgskolenivå. • Tilby kurs/opplæring etter behov hos enkeltpersoner og private / offentlige bedrifter og institusjoner. • bistå voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse i henhold til Kompetansereformen. • Tilby variert kompetanse i prosjektarbeid. 20

veivalg trøndelag

ORME fagskoles NOKUT-godkjente utdanninger: Tekniske fag (deltid 3 år) • Anlegg • Bygg • Elkraft • Automasjon • Elektronikk • Prosessteknikk, generell • Prosessteknikk, vann og avløp • Prosessteknikk, silisiumteknologi • Maskinteknisk drift • Mekatronikk • Møbel og innredning • Sveiseteknikk • Energiledelse Helsefag (deltid 2år) • Psykisk helsearbeid • Eldreomsorg • Rehabilitering • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser • Kreftomsorg og lindrende pleie


Foto: Einar Aslaksen

I juni var sammenslåingen offisiell:

BDO og Inter Revisjon danner Midt-Norges største revisjons- og rådgivingsselskap. Tekst: BDO/Gazelle Press AS

Integrasjonen er for lengst i gang. Kontorer over hele landet går sammen for å danne et større og sterkere BDO. Adm. dir. Trond-Morten Lindberg og tidligere Inter Revisjon-sjef, nå leder for BDO Midt-Norge, Stig Wærnes, er svært fornøyde.

Midt-Norge som tyngdepunkt i BDO Etter fusjonen blir BDO Midt-Norge desidert markedsledende og med sine 200 ansatte regionens største kompetansehus innen revisjon, rådgiving, skatt og avgift, samt regnskap og lønn. – Kundene kommer til å treffe de samme menneskene og få den samme gode servicen som tidligere. Men de får et bredere tilbud når de trenger det, hvor spesielt den faglige delen er styrket, forteller Wærnes.

Ikke som andre – Kundene våre skal fortsatt spenne fra gründeren med eget aksjeselskap til store konsern med flere milliarder i omsetning. Det blir viktig å være tydelige på at vi er robuste nok, både med hensyn til kvalitet og kapasitet, for de største, og fleksible og smidige nok for de små, sier Lindberg. En av utfordringene fremover blir å få frem budskapet om at BDO, på tross av sin størrelse i markedet, er ulik øvrige aktører i bransjen. Vår lokale forankring og tilhørighet, og folkelige framtoning betyr fortsatt mye for oss. – Vi setter nærhet og dialog med kundene svært høyt og vi har en løsningsorientert og ubyråkratisk tilnærming til faget, sier Wærnes.

Gründerne bør gjøre det de er best på Veien mot egen bedrift kan for mange oppleves som utfordrende. Ikke alle har førstehåndskunnskap om alt fra forretningsplaner og budsjetter til skatt, moms og håndtering av ligningspapirer.

Administrerende direktør Trond Morten Lindberg og leder for BDO Midt-Norge, Stig Wærnes, staker ut kursen for nye BDO.

– Det mest meningsfulle med vår jobb er å bidra til at grundere og næringslivsledere kan gjøre det de er best til; å drive nærings- og forretningsutvikling. Vi kan være en viktig veiviser i ukjent farvann, sier Lindberg

Fra ide til inntekt De gode ideene har en lang vei å gå før de blir omdannet til inntekter og positive kontantstrømmer. BDO jobber hver dag for å sørge for at de gode ideene får bedre forutsetninger for å lykkes. – Vi blir en viktig del av maskineriet i det trønderske næringslivet, og selv de beste ideene har behov for både kritiske spørsmål og vurderinger. Vi bidrar til at virksomheter oppnår bedre lønnsomhet og redusert risiko, avslutter Wærnes.

BDO • Et av Norges største revisjonsselskaper. • Har over 900 ansatte over hele landet, fordelt på 60 kontorer. • Har 35 000 kunder, og en samlet omsetning på over 1 milliard kroner. • Vil være markedsledende i Midt-Norge med nærmere 200 ansatte fordelt på 10 kontorer i regionen. • Driver tjenesteyting innenfor revisjon, rådgivning, skatt og avgift, samt regnskap og lønn. E-post: trondheim@bdo.no Tlf: 73 99 14 00 www.bdo.no

veivalg trøndelag

21


Innovasjoner og forbedringer av produkter innen havbruk Storvik Aqua AS har levert utstyr til havbruksnæringen med fokus på miljø, fiskehelse og økonomi i mer enn 25 år. Produktspekteret er bredt, med hovedvekt på oksygentilsetting, fôringsteknologi, biomassemåling og miljøovervåking. Vi leverer alt fra enkle anlegg, til større automatiske installasjoner. Storvik Aqua AS deltar i prosjekter innen forskning, utvikling og produktforbedringer i Norge og EU tilsvarende 18 mill. kr. Vi utvikler nye og forbedrer eksisterende produkter i nært samarbeid med sentrale kunder i næringen og forskningsinstitusjoner. Nye ideer til effektivisering av havbruksproduksjonen ønskes velkommen hos oss! Les mer på: www.storvik.no WORKING TOGETHER – FOR A BETTER TOMORROW!

Vi tar dæ med fra A te B Ruteopplysning 177 - SMS 2027 - atb.no


K a r tg r u n n l ag : S tat e n s k a r t v e r k ( cc - by- s a - 3 . 0 )

Mosjøen Brønnøysund

Namsos Grong Steinkjer Verdal Stjørdal

TRONDHEIM Kristiansund Støren Molde

Sunndalsøra

Ålesund

Åndalsnes Måløy

Dombås

Stryn

Sandane

Oppdal

Røros Tynset

På veien for Trøndelag

Flora

Lom

Førde

Sogndal

Øvre Årdal

Ringebu

Innbygda Lillehammer Fagernes Rena TrønderBilene og Gauldal-Østerdal Buss bidrar til å binde Trøndelag sammen. Elverum Gjøvik Hamar Gol

Voss BERGEN

TrønderBilene og Gauldal-Østerdal Buss inngår Geiloav at ruteutvikling, i samarbeid med AtB, skal – Hovedtyngden av aktiviteten i distriktene er i samme busskonsern. Torghatten ASA er største eier. komme hele regionen til gode. Gode relasjoner til knyttet til kjøring av skolebarn. Den utgjør rundt 60 % av virksomheten i distriktskommunene, sier kommunene vi betjener er viktig for oss, sier – Vi er opptatt av å levere gode rutetjenester til Ole Holden, administrerende direktør i GauldalHolden. Selskapene har samlet ca. 9 mill. reisende Odda Kongsvinger kommunene, og ser at vi fyller en viktig rolle både Østerdal Buss. pr. år – inklusive skolebarn. innenfor den enkelte kommune og gjennom lang­ Hønefoss Gauldal-Østerdal Buss har i mangeLillestrøm år drevet ruteruter som binder utkantene sammen med TrondKonkurranseutsetting av transporttjenester har gitt Rjukan OSLO heim. TrønderBilene har hoveddelen av sine ruter drift i de sørøstlige delene av fylket, og driver i tillegg buss-selskapene både utfordringer og muligheter. i Sør-Trøndelag i kommunene på Fosenhalvøya, ekspressruter nordover mot Trondheim og sørover – Vi har en offensiv tilnærming til anbudsprosesser, Drammen ugesund Hitra, Frøya og Snillfjord. Selskapet har det siste – inn i Hedmark, der de dekker flere kommuner. og skal under alle omstendigheter fortsette å Askim utvikle gode transporttjenester i områder vi året utvidet virksomheten med anbudskjøring på Kongsberg Selskapene er miljøsertifisert og arbeider systemaruter i Trondheim for AtB. Pasienttransport for opererer i. Flinke og motiverte ansatte, sammen Helse Midt-Norge er også en betydelig å innfri høye mål knyttet til miljøvennlig med gode HMS-rutiner, er noe som kjennetegner Valledel av våre tisk medTønsberg Moss oppdrag, og vi har en dominerende posisjon i Nordbussdrift. En har også sterk fokus på arbeidsmiljø begge selskap, og skal sikre kvalitet både internt TAVANGER Fredrikstad Trøndelag. Dette sier Vidar Kjesbu, adminisog har stabil arbeidskraft med lavt sykefravær. og ut mot våre kunder, avslutter Vidar Kjesbu fra Skien TrønderBilene. trerende direktør i TrønderBilene.

Sandnes

– Vi har hovedkontor på Røros, mens TrønderBilene har hovedkontor i Levanger. Du kan trygt Evje si at distriktene ligger oss nært, og vi er opptatt

Egersund

Flekkefjord

UtviklingLarvik og nyeSandefjord muligheter

Halden

Sammen vil de to selskapene, i TrønderBilene Kragerø konsern, omsette for 590 mill kommende år og ha 675 medarbeidere i de tre fylkene de betjener.

Arendal Grimstad

veivalg trøndelag

23


[SAMSPILL] Vi har noe som få andre har: Norges fremste kunnskapsmiljøer med NTNU og SINTEF i spissen. For utviklingen av regionen er det viktig med et aktivt samarbeid mellom forskning, utvikling, utdanning og næringslivet. SpareBank 1 SMN bruker derfor betydelige ressurser på å stimulere nyskaping samt å koble industri, næringsliv og kunnskap slik at vi kontinuerlig kan bidra til å implementere ny kunnskap inn i produkter og prosesser.

Derfor jobber vi sammen med NTNU og NTE i "Partnere for Nyskaping". Du kan lese mer på ntnu.no/innovator

24 smn.no

veivalg trøndelag

Veivalg i Trøndelag  
Veivalg i Trøndelag  

Vedlegg i Adresseavisen, 30. november 2011

Advertisement