Page 1

Et annonsebilag fra Magnet Media

NORD-NORGE Fremtidens energimekka / Storsatsing på småkraft / – Det handler om å gripe mulighetene


KREATIV KRAFT Troms Kraft ønsker levende lokalsamfunn hvor ideer, mangfold og entusiasme får gode vilkår. Kunst og kultur vekker kreativiteten og gir inspirasjon – det bringer folk sammen og bidrar til en felles identitet. Derfor er vi en aktiv støttespiller for kulturlivet rundt oss. Vi ser det som et viktig og bærekraftig bidrag i utviklingen av vårt nærmiljø.

Troms Kraft er mangeårig samarbeidspartner til Nordlysfestivalen og Tromsø Internasjonale Filmfestival. Disse festivalene har satt Tromsø på det internasjonale kulturkartet, og vi er stolte over å bidra til å gi dem gode vilkår for fortsatt utvikling.

Power to the People.

www.tiff.no | www.nordlysfestivalen.no


LEDER Et annonsebilag fra Magnet Media

NORD-NORGE Fremtidens energimekka / Storsatsing på småkraft / – Det handler om å gripe mulighetene

Fremtidens energimekka

magasin nr. 03/2011 Trykk: Hjemmet Mortensen Opplag: 118 500 Distribusjon: Teknisk Ukeblad Les magasinet på nett / lesebrett / smarttelefon: www.enterprisenorway.com Forsidebilde: SIVA, Åge Hojem, Forskningsparken i Narvik Magnet Media AS Tlf.: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes

roy@magnetmedia.no

Prosjektleder: Annette Sem Ringel

annette@magnetmedia.no

Mediesekretær: Heidi Irgens Solheim

heidi@magnetmedia.no

Mediekonsulent: Eric Rüdèn

eric@magnetmedia.no

Grafisk utforming: Geir Årdal

geir@magnetmedia.no

Morten F. Hanssen

Veronika Ekstrand

Avdelingsleder NITO Troms

Avdelingsleder NITO Svalbard

Nord-Norge er fremtidens energimekka og vil være et eldorado for mange faggrupper, deriblant ingeniører. Økende virksomhet innen olje/gass, fornybar kraft og gruvedrift vil føre til en skrikende mangel på denne yrkesgruppen. I Nord-Norge er de aller fleste positive til å ta i bruk de ressurser som ligger i og utenfor landsdelen. Her ønskes vindmølleparkene velkommen, ingen går i fakkeltog mot ”monstermaster” eller

Dag T. Hansen

Hugo Nygård

Avdelingsleder NITO Finnmark

Avdelingsleder NITO Nordland

ny gruvedrift, og 10 av 11 kommuner i Lofoten og Vesterålen ønsker konsekvensutredning om olje/gass. Grunnen til denne positive innstillingen er forventningen om at utbygging og drift gir ringvirkninger lokalt. Det forventes nye arbeidsplasser i bytte mot de ulemper som måtte oppstå. Dette er noe selskapene som ønsker å investere i landsdelen må ta i betraktning.

THERANOSTIC SOLUTIONS

Orthogenics AS er et bioteknologiselskap som tilbyr diagnostiske produkter og tjenester Orthogenics utvikler presise verktøy for tidlig diagnose av slitasjegikt (Osteoartritt- OA) basert på selskapets patenterte funn av patogene mekanismer i sykdomsforløpet. Selskapet gjennomfører i den forbindelse et prosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd, og vil lansere de første produkter rettet mot OA i løpet av 2012. OA er en kronisk leddsykdom som bryter ned brusk. Sykdommen er ikke medisinsk forklart, og dagens diagnostikk og terapi er derfor mangelfull og lite effektiv. 10% av befolkningen har OA og faktorer som overvekt og passiv livsstil gjør at andelen unge pasienter er økende. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av sykdommen er svært stor og det medisinske behovet for nye løsninger innen diagnostikk og terapi er påtrengende. Orthogenics har etablert egen ServiceLab i Forskningsparken i Tromsø og har p.t. 7 heltidsansatte. ServiceLab er utrustet for et bredt spekter av molekylærbiologiske analyser. Vår kjernekompetanse er sensitive og spesifikke analyser av genuttrykk. ServiceLab vil akkrediteres i henhold til ISO standard.

Orthogenics AS • Tel. (+47) 776 11 112 • www.orthogenics.no

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

3


nnlig måter

Satser stort Satser stort Lappvik Kraftverk i Skjomen var ferdigstilt i år.

ønn, fornybar, bærergi som skaper store ere.

på småkraftverk på småkraftverk

. Fra inntaket legges elva i rør d til selve turbinen som produer strøm. Rørene legges i bakn og blir usynlig etter forholdskort tid. Over inntaket og denfor turbinhuset gjøres det en inngrep. Der flyter elva akat slik den gjorde før byggen. Det blir et svært skånmt inngrep i naturen.

Virakelva kraftverk i Narvik kommune

Det blir forholdsvis inngrep i naturen når man bygger småkraftverk. Gevinstehn er stor i form av Fjellkraft i Narvik har små 125 småkraftprosjekter under planlegging. grønn, fornybar, bærekraftig og evigvarende energi som skaper store verdier for våre etterkommere. Her ser vi Virak Småkraftverk mot slutten av anleggstiden. Fjellkraft i Narvik 130tismåkraftprosjekter planlegging. av de neste ti årene de til å investere I løpet av dehar neste årene kommer deunder til å investere overI løpet 2,5 milliarder kroner på kommer kraftutbygging.

over 2,5 milliarder kroner på kraftutbygging. Dette er en ambisiøs, men realistisk målsetting.

b 7033, St. Olavs Plass, 0130 Oslo elefon 23 35 45 50 Web: www.fjellkraft.no

4

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

Sellihca - Nordic Utility Pre-qualification System, er en felles pre-kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. De deltakende energiselskapene bruker Sellihca for å få informasjon om og velge ut leverandører ved anskaffelser av varer,

ring for byggestart. – I løpet av ett års tid vil vi ha 10-15 nye småkraftverk under bygging. Byggetiden er omlag et og et halvt år og kostnadene for et småBørge Edvardsen Klingan, Prosjektdirektør Fjellkraft kraftverk er mellom 30AS og 50 millioner kroner, sier han entusiastisk.

≤PP≥

jellkraft er i sin helhet eid av Nordkraft- Ønsker inn ogkontakt kjøpte Fjellkraft. Vi er nå nest største småNorges nest største med lokale grunneiere kraftutbygger i landet, og vi har i dag 125 prokonsernet i Narvik. De har en avdeling i Fjellkraft i Narvik er i sin helhet eid av Nordkraft- og entreprenører Oslo som tar seg av forretningsutvikling og sjekter, som til sammen vil gi 1600Gwh, under konsernet og er per i dag Norges nest største små- Fjellkraft satser offensivt, og Børge Edvardsen alt det praktiske med grunneiere, mens avdeling i planlegging. To tredjedeler av disse ligger i kraftutbygger. Prosjektene de harpåunder planlegønskerog at flere bådeavgrunneiere Nord-Norge er lokalisertog tilentrepreOfotenNarvik (med underavdeling Mo) har ansvar Klingan ging vil sammen gi 1 600 Gwh.og Toutbygging tredjedeler nører i heleforteller landet tar kontakt. – Vi står foran fortilplanlegging prosjektering av området, prosjektdirektør i Fjellkraft, av småkraftverkene ligger i Nord-Norge, flere store utfordringer og muligheter i fremtiden. småkraftverkene. I løpet av neste år vilogFjelkraft Børge Edvardsen Klingan. av dem til Ofoten-området, forteller allerede en rekke gang, Totalt har Fjellkraft syv prosjekter småkraftverkpå i drift. haer15lokalisert ansatte i Nord-Norge. 12 av disse er i Nar-Vi har Børge prosjektdirektør Edvardsen vik. nye er under bygging. på Mogrunneiere og ett i i Fjellkraft, Børge Edvardsen og To vi ønsker kontakt medEtt lokale tok etfor strategisk valg da vi gikk Seks småkraftverk er under prosjekteByggetiden et småkraftverk er og Tysfjord. entreprenører som kan være med på satsnneiereKlingan. og – –Nordkraft omlag halvannet år, og kostnadene ligger på ingen. Klingan oppfordrer samtidig småkraften tar kontakt. 3 I EXPANSJON I Nr. 2 2010 mellom 30 og 50 millioner kroner. entreprenører til å melde seg inn i kvalifikaen elv og som tror det kan sjonsordningen Sellihca. – Dette er en felles og e mulighet for etablering av Miljøvennlig og skånsomt gunstig innkjøpskvalifisering for kraftbransjen kraftverk tar kontakt med oss. Strøm frakan småkraftverk er grønn, fornybar, bære- i Norden. ing på småkraftverk være vært innbringende attåtnækraftig og evigvarende energi som skaper store g for bønder og grunneiere, siverdier for våre etterkommere. Og når man byghan. ger slike kraftverk – Får de et engangsbeløp, eller blir det små inngrep i naturen. Det er blantpåannet ikke lovlig å demme opp en elv de deler av inntektene mtidig strømproduksjon? for å få større kraft. Vannet skal renne fritt inn – Det finnes ulike modeller på i inntaket, og strømproduksjonen er ene og alene e, men det vanligste er nok at av vannføringen i elva. Fra inntaket legges nneier fårstyrt en andel av de verne som etelva slikt ismåkraftverk rør ned til selve turbinen som produserer erer, sier strøm. Børge Edvardsen Rørene legges i bakken og blir usynlige ngan. etter forholdsvis kort tid. Over inntaket og nedenfor turbinhuset gjøres det ingen inngrep. Der Vanninntaket legges under vannflaten, flyter elva akkurat slik den gjorde før byggingen. FAKTA SELLIHCA og naturinngrepene blir minimale idtjof Nansens plass 6

Børge Edvardsen Klingan, Prosjektdirektør Fjellkraftfakta AS

Fjellkraft

CMYK

nørerF eiere t

Fjellkraft er en av Norges største utviklere av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på ca. 1,6 TWh ny vannkraftproduksjon. De ansatte har bred erfaring fra ulike fagområder innen kraftmarkedet, det private næringsliv og offentlig forvaltning. Kontaktinformasjon Grunneiere / generell informasjon: Fridtjof Nansens plass 6 Pb 7033, St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 23 35 45 50 www.fjellkraft.no

Leverandører/ entreprenører: Fjellkraft AS Pb 55 8501 Narvik


www.nordnorskhavkraft.no

Samarbeid om utvikling av

ARKTISK HAV- OG VINDKRAFT Gjennom Nordnorsk Havkraft satser de fire nordnorske energiselskapene Salten Kraftsamband, Troms Kraft, Nordkraft og Lofotkraft på utvikling av prosjekter innen offshore fornybar energi.

Nordnorsk Havkraft – landsdelens instrument for satsing på havenergi

NORDNORSK HAVKRAFT EIES AV:


Alle bekker små...

En del av løsningen på våre klimautfordringer renner like i nærheten Elvas betydning skal gjenreises. Kanskje kan de virke små og sjarmerende, men ingen skal la seg lure. Selv svært små vannkraftverk kan være viktige bidragsytere i møtet med et økende energibehov. Småkraft er småskala klimaløsninger. Ny teknologi tuftet på erfaringer samlet gjennom generasjoner gir løfte om nye muligheter. Selv den minste elv kan bidra til næringsutvikling og optimisme i distriktene.

Elvekraft er en profesjonell utbygger av småkraftverk. Sammen med grunneiere og eiere av fallrettigheter benytter vi oss av tradisjon, kunnskap og kompetanse for å vurdere utnyttbare ressurser i nærmiljøet. Små vannkraftverk er kortreist energi – et viktig og miljøvennlig bidrag i vår felles klimadugnad.

www.elvekraft.no

Elvekraft bygger og drifter småkraftverk over hele Norge og har høy kompetanse i hele utbyggerprosessen fra konsesjonssøknad, vannmåling, finansiering, bygging, og drift til kraftomsetning. Elvekraft AS er et selskap i energikonsernet Troms Kraft.

Elvekraft


Foto: Viktor Johansen

Foto: Viktor Johansen

Rådgivning med fokus på energi Enerconsult er en rådgivningsbedrift som tilbyr prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi. De tilbyr løsninger som bidrar til et mer effektivt energibruk og som fremmer anvendelsen av fornybare og miljøvennlige energikilder.

Totalleverandør innen energieffektivisering av bygg Enerconsult er totalleverandør av rådgivningstjenester innenfor energieffektivisering i bygg.

Bistand i planprosesser Enerconsult har også utredningskompetanse, og vi bistår derfor i prosesser som ”Lokale energiutredninger” og kommunale ”Energi- og klimaplaner”. Enerconsult har også levert utredninger og forprosjekt i forbindelse med bruk av bioenergi og etablering av nær- og fjernvarmeløsninger. Omfattende informasjonsog opplæringsvirksomhet Selskapets informasjons- og opplæringsvirksomhet er omfattende. På oppdrag fra Enova SF leverer Enerconsult den landsdekkende informasjons- og rådgivningstjenesten – ENOVA Svarer. Enerconsult tilbyr kurs- og opplæringsvirksomhet, både åpne og bedriftsinterne opplegg. Selskapet deltar også med undervisningsopplegg innenfor skolesektoren og er engasjert med forelesninger innenfor høgskolesystemet.

Foto: Michael Ulriksen

Fornybar energi – småkraft og vindkraft Enerconsult har startet oppbyggingen av et kompetansesenter innenfor prosjektering av fornybar energi i Narvik. Med stort fokus på ny fornybar energi og mange utbygginger av småskala vannkraftverk og vindkraft over hele landet, vil det være et stort behov for kompetanse innenfor disse områdene. Enerconsult utarbeider konsesjonssøknader til NVE for etablering av småkraftverk og utarbeider detaljplaner og landskaps- og miljøplaner. Enerconsult utfører detaljprosjektering av bygg- og grunnarbeider, dam- og inntaksarrangementer, vannveier (rørgate og tunneler) og stasjonsbygg. Enerconsult tilbyr også prosjekteringstjenester for infrastruktur til vindkraftprosjekter som blant annet vei og anlegg, bygg og tekniske installasjoner, samt bistand til prosjekt- og byggeledelse.

Dette omfatter kartlegging, analyser, energioppfølging og innføring av energiledelse. Økonomiske beregninger, forslag på tiltak og utbedringer, optimalisering av drift og økonomiske beregninger er en del av våre tjenester. Enerconsult utfører energimerking av bygg og innehar nødvendig godkjenning for termografering og trykktesting av bygg.

fakta Enerconsult Antall ansatte: 15 Etablert: 2007 Eiere: Nordkraft AS Største kunder: - Fjellkraft AS - ENOVA SF Tjenester: Prosjektering av fornybar energi - Konsesjonssøknader - Miljø- og landskapsplaner - Detaljprosjektering Rådgiving energieffektivitet - Energieffektive bygg - Planer, utredninger og analyser - Informasjon og opplæring www.enerconsult.no

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

7


Hammerfest Industriservice AS har avtaler for fabrikasjon og installasjon innenfor mekaniske tjenester til prosessanlegget på Melkøya, som her sees i bakgrunnen.

– Det handler om å Pro Barents er en forretningsutvikler og industri- utviklingen. Utbyggingen av Goliat-feltet har inkubator som skal bidra til utviklingen av den startet for fullt, og samtidig samles det stadig delen av nordnorsk leverandørindustri som er flere leterigger langs kysten utenfor Finnmark. rettet mot olje- og gassvirksomhet. Selskapets Det har aldri vært større aktivitet. ressurser er kapitalen, kompetansen og nettverket som eiere, ansatte og samarbeidspartnere – Det er veldig spennende tider, og den største representerer. Pro Barents’ største eiere er indus- utfordringen vil være å posisjonere seg for å trielle aktører som Statoil, Bergen Group, SIVA, gripe disse mulighetene. Det er viktig for lokale Hammerfest Energi og Polarbase. leverandører å sikre seg den riktige kompetansen, nok kapital og et velfungerende nettverk, – Våre mål er klare. Vi skal, sammen med indus- forklarer Simensen, men påpeker samtidig at trien, arbeide med innovasjon og utvikling av dette er at arbeid som tar tid. Det er ikke gjort produkter og kompetanse, forklarer Simensen. over natten å bygge opp en konkurransedyktig leverandørindustri. Fokus på Goliat Pro Barents ser at den økte petroleumssatsingen – Men resultatene motiverer. Når bedriftene har i Barentshavet gjør at stadig nye muligheter åpner ressurser som kan arbeide med utvikling viser de at seg for både selskapet og næringslivet generelt. de er i stand til å konkurrere på like vilkår med mer Dette erfarte man med utbyggingen av Snøhvit etablerte konkurrenter. Utviklingsarbeid er utforLNG utenfor Hammerfest. Både myndighetene drende, og vi ser at Pro Barents spesielt kan bidra og operatørselskapene ønsker lokal tilstede- når bedrifter ikke har den nødvendige kompeværelse fra leverandører, og det betydde at lokalt tansen, eller når de ikke har mulighet til å arbeide næringsliv opplevde høy aktivitet. Nå fortsetter med dette i den daglige driften, avslutter Simensen. 8

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

Illustrasjon: MAF Arkitektkontor

Olje- og gassindustrien i Barentshavet har vind i seilene. ENI Norge er i full gang med utbyggingen av Goliat-feltet utenfor Hammerfest, og samtidig strømmer leteplattformene nordover. I tillegg vil trolig det såkalte Tog II på Melkøya iverksettes. – Nå gjelder det for lokalt næringsliv å gripe mulighetene, påpeker adm. dir. Nils Roger Simensen i Pro Barents.

Arkitektforslag til Energibyen

fakta

Pro Barents Regional industriinkubator for olje- og gassrelatert leverandørindustri i barentsregionen. Kontor i Hammerfest. Geografisk virksomhetsområde er Nord-Norge (fra Lyngen) og det nordvestlige Russland. www.probarents.no


Petter Gagama AS er fylkets største elektroentreprenør og leverer en rekke ulike tjenester til bedrifter innenfor olje og gass.

Adima har spesialkompetanse innen ingeniørtjenester til olje- og gassindustrien – on- og offshore, og tilbyr in-house ingeniørtjenester innenfor flere fagområder.

gripe mulighetene Samarbeidspartnere og prosjekter

Pro Barents har mange etablerte samarbeidsprosjekter med industrielle aktører. Noen av prosjektene er: Hammerfest Industriservice AS (HIS) HIS er et selskap med lange tradisjoner innenfor mekanisk industri, og de har store ambisjoner for den fremtidige petroleumsbaserte industrien. Pro Barents er eier i selskapet gjennom Fuglenes Industripark AS, og med eiere som Langset og Aibel i ryggen har selskapet et solid grunnlag for videre vekst. Det er allerede etablert avtaler for fabrikasjon og installasjon innenfor mekaniske tjenester til prosessanlegget på Melkøya, og selskapet står foran en periode med spennende muligheter, både i forhold til Snøhvit og Goliat. Bitstorm AS Bitstorm er etablert av Pro Barents, Fikas, Hammerfest Næringsinvest og Hammerfest Næringshage, og har som mål å være en infrastrukturleverandør til det økende antallet bedrifter tilknyttet energibransjen. I dag leverer selskapet IT-tjenester og utstyr til

bedriftsmarkedet, og et viktig satsningsområde er et servicesenter som ivaretar kundens behov for support og oppfølging. Energibyen Energibyen er et viktig infrastrukturprosjekt for Pro Barents. Energibyen har som ambisjon å bli det fremtidige administrasjonsstedet for petroleumsindustrien i nord. Samlokalisering av oljeselskaper, leverandørindustri, teknologi- og forskningsmiljøer, m.fl. vil kunne skape et kraftsenter for teknologiutvikling og bli et industrielt midtpunkt for aktiviteter i Barentshavet. Petter Gagama AS Selskapet er den største elektroentreprenøren i Finnmark og har 46 ansatte fordelt på prosjektering, installasjon, lager og administrasjon. Elektroinstallasjon er bedriftens hovedområde, og da spesielt med fokus på industri og næring.

I dag leverer selskapet til bedrifter innenfor olje og gass, og de har samarbeidsavtaler med NCC og ABB vedrørende vedlikehold på Snøhvitanlegget i driftsfasen. De utfører også en rekke arbeidsoppgaver og anbud direkte for Statoil. Pro Barents er ikke inne i selskapet på eiersiden, men har et utstrakt utviklingssamarbeid med selskapet. Adima Engineering AS Pro Barents har gjennom et samarbeid med Adima blitt enige om å bli med på eiersiden i Adima Engineering. Selskapet har spesialkompetanse innen ingeniørtjenester til oljeog gassindustrien – on- og offshore, og tilbyr in-house ingeniørtjenester innenfor struktur, piping, prosess, mekanisk, elektro og instrument/automasjon. Selskapet har som langsiktig målsetting å levere ingeniørtjenester til andre deler av energibransjen, eksempelvis vindkraftindustrien og bygg- og anleggsbransjen.

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

9


Foto: www.billybonkers.no

Vår energi skaper gode løsninger

www.aibel.com

Prosjektering Bygging Vedlikehold Oppgradering Når du jobber med noe du brenner for, er det aldri vanskelig å yte det lille ekstra. I Aibel kaller vi det for ”energy to perform”. Som ledende samarbeidspartner skaper og leverer vi alle former for komplekse løsninger og avanserte ingeniørtjenester. Våre oppdragsgivere er de største selskapene innen energibransjen, innen både olje, gass og fornybare ressurser. Hver dag løser våre 4000 medarbeidere spennende og kompliserte oppgaver.


Hammerfest Entreprenør AS (HAEN) står foran store muligheter, ønsker du å være med?

En entreprenør i vekst Helt siden Snøhvitutbyggingen ble vedtatt, har Hammerfest vært i en formidabel vekst. Snøhvit har vært i drift en stund og den videre utviklingen innenfor petroleumsvirksomheten i og utenfor Hammerfest går videre. Utbyggingen av Goliat er igangsatt og skal være i drift på senhøsten 2013. Utredningene i forbindelse med Tog 2 på Snøhvit pågår for fullt. Blir det her besluttet å igangsette Tog 2, vil dette sammen med Goliat, gi store ringvirkninger i Hammerfest. Petroleumsvirksomheten gir en positiv dominoeffekt Petroleumsvirksomheten utløser også store behov for tjenester på alle nivå. Det planlegges også store baseutbygginger for å serve petroleumsvirksomheten. Den samme virksomheten har behov for andre ytelser, her kan nevnes kontorer, boliger, transport, vedlikehold, osv. Det er også flere andre større prosjekter innenfor industri og energi under planlegging i Hammerfest og i nabokommunene.

HAEN er den største lokale entreprenøren innenfor bygg og anlegg i Hammerfest. Økt vekst innenfor petroleumsvirksomheten og den generelle utviklingen i Hammerfest gir HAEN unike muligheter. Totalentrepriser som mål HAEN har siden starten i 2003 hatt en god og sunn utvikling. I starten var det i stor grad underentrepriser, dette har utviklet seg til sideog hovedentrepriser. HAEN har den siste tiden vært engasjert på flere totalentrepriser. Hammerfest kommune er en av selskapets største kunder. Kommunen har hatt en rekke større prosjekter som HAEN har deltatt, de har også en rekke større spennende prosjekter i årene fremover. Grunnet utviklingen og etterspørselen i Hammerfest, så har HAEN vedtatt å satse i langt større grad på totalentrepriser. Selskapet har en klar målsetting om å bli en betydelig aktør innen totalentrepriser og en solid samarbeidspartner innen prosjektutvikling, og på sikt som utbygger.

Skal vi lykkes med dette så har vi behov for DEG! Er du sivilingeniør innen bygg og ønsker å være med på den ekspansive og spennende utviklingen i Hammerfest? Kontakt oss!

fakta Hammerfest Entreprenør AS (HAEN) • • • • • •

Det største lokale entreprenørselskapet innen bygg og anlegg i Hammerfest Bred og god erfaring i det lokale markedet Har opparbeidet seg en solid økonomi 100 % lokaleid Antall ansatte: 28 Omsetning 2010: 51 mill

Tlf.: 78 42 91 33 Mail: rjn@haen.no www.haen.no

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

11


Polarbase posisjonerer seg Goliat-installasjon i 2012 Allerede neste år starter installeringen av de åtte brønnrammene på havbunnen til Goliat-feltet som ligger i Norskehavet. Polarbase har den siste tiden brukt mye ressurser på kompetanseheving og mener derfor de har gode forutsetninger som baseleverandør.

Polarbase har i lengre tid jobbet med å komme i posisjon overfor den nye installasjonen på Goliat-feltet. God geografisk beliggenhet og en helhetlig basefunksjon skal være med på å sikre dem oppdrag.

Ønsker flere oppdrag i Barentshavet Samme år vil det også bli satt i gang boringsarbeid i forbindelse med de nye letebrønnene i Barentshavet. Herold Paulsen, daglig leder i Polarbase, tror at erfaringen og kompetansen til eierne deres, NorSeaGroup, kan være en avgjørende faktor i forhold til å få være baseleverandør for kommende virksomheter. – NorSeaGroup har lang erfaring og godt utviklede teknologiske løsninger for utbyggings- og installeringsprosjekt, sier Paulsen. Satser på russisk samarbeid I tillegg håper Paulsen at en eventuell Shtokmanutbygging vil gi ringvirkninger for Polarbase. – Vi er den mest helhetlige basen på norsk side og ligger nært dette store gassfeltet. I en innledende fase av prosjektet håper vi derfor å kunne få flere oppdrag i forbindelse med utbyggingen.

Polarbase er lokalisert i Rypefjord, 5 km fra Hammerfest

fakta Polarbase Polarbase ble etablert i 1984 og er Barentshavets hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet. Basen ligger i Hammerfest kommune. Tlf. 78 42 17 00 www.polarbase.no

Lytiske peptider som en kilde til nye legemidler Innovativ teknologiplattform – kliniske prosjekter Lytix Biopharma utvikler en ny klasse analoge legemidler fra vårt førstelinje immunforsvar – lytiske peptider. Ved å designe analoger kan de biologiske egenskapene til antimikrobielle peptider bakes inn i kjemiske legemiddelmolekyler med en membranalyserende mekansime. Oncopore™ er et kationisk, cytolytisk peptid under utvikling som behandling mot solide svulster. Den active ingrediensen, LTX-315, induserer lysis og nekrose av tumorvev. Gjennom en aktivering av inflammatoriske prosesser, sammen med frigjøring av antigener

fra kreftceller, kan Oncopore™ indusere en beskyttende immunrespons mot kreft. Oncopore™ studeres i en pågående fase I studie. I tillegg kan LTX-315 anvendes som adjuvans med vaksiner. En studie i samarbeid med det Sør-Koreanske selskapet KAEL-GemVax pågår i Tromsø hvor LTX-315 anvendes som adjuvans sammen med GV1001 telomerase vaksine. Lytixar™ (LTX-109) er et antimikrobielt product til local behandling av hudinfeksjoner. Lytixar™ dreper bakterier raskt, også der disse er resistente mot antibiotika. Lytixar™ studeres som et nytt legemiddel til dekolonisering av sykehusbakterier (Staphylokokker)

Kontaktdetaljer: anders.fugelli@lytixbiopharma.com

12

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

fra nesen, og som behandling av bakterieinfeksjoner i huden.

Strategisk fokus Lytix Biopharma er et privateiet Norsk legemiddelselskap med utgangspunkt i forskning fra Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. Selskapet skal utvikle legemiddelkandidater i tidlige kliniske faser frem til såkalt “Proof-of-Concept” før strategiske allianser med større industrielle selskap inngås. Selskapet opererer ut fra kontorer i Tromsø og Oslo.

- Tel: +47 924 81 432 - www.lytixbiopharma.com


Foto: SIVA, Åge Hojem

Forskningsparken i Narvik utgjør forskjellen! For å utvikle bedrifter som skaper arbeidsplasser og verdier i samfunnet trengs det gode hjelpere. Forskningsparken i Narvik er en slik hjelper som gjennom kunnskap, nettverk og kapital bistår teknologibedrifter i oppstartsfasen. For å skape noe stort trengs i første rekke en god idé, og ikke minst like viktig, en dedikert gründer. Ideene som vi i Forskningsparken jobber med kommer enten fra forskningsresultater på Norut Narvik og Høgskolen i Narvik, gründere eller fra kompetanse- og industribedrifter. I en systematisk vurderingsprosess siles de beste ideene fra de mindre gode, og inkubatorprogrammet er neste steg på veien til et millionforetak. Inkubator Inkubator er en metode som gir oppstartsbedrifter økt verdi ved at de får tilgang på profesjonell forretningsutvikling, kapital og nettverk. Disse elementene er meget viktige for de fleste nyetablerte bedrifter. Forskningsparkens inkubatorbedrifter er teknologibedrifter med et stort vekstpotensial og med et internasjonalt markedssegment. Et bredt sammensatt team av kompetente medarbeidere med lang erfaring bidrar i prosessen fra idé til salg på et internasjonalt marked. Lokalisert i Teknologiparken i Narvik med høyteknologi-

bedrifter som REC Scancell og tidligere inkubatorbedrift Innotech Solar som nærmeste nabo, gis de nyetablerte bedriftene viktig starthjelp. En av suksessfaktorene er å samlokalisere det etablerte teknologimiljøet med inkubator-bedriftene, og gi tilgang til verkstedslokaler. Det gjennomføres også spesielle tiltak for å øke andelen kvinnelige etablerere. Inkubatorprogrammet er finansiert av departementet via SIVA, Nordland fylkeskommune og kommunale midler. Kapital er roten til all vekst Ved å utvikle teknologibedrifter med et internasjonalt markedspotensial gjør vi dem attraktive for nasjonale og internasjonale kapitalmiljø. Kapital fra små og store såkornfond genererer muligheter for ytterligere offentlige midler som er med på risikoavlastningen i den kostbare vekstperioden. Investeringsselskapet Narvik Kapital er med å finansiere i tidlig risikofase. Alt med målom at bedriften skal vokse for å skape verdier og arbeidsplasser.

fakta Forskningsparken i Narvik Antall ansatte: 7 Etablert: 2000 Største eiere: NorInnova, Futurum, Nordland fylkeskommune, Nordkraft, Sparebanken Narvik Viktigste samarbeidspartnere: Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, SIVA, Innovasjon Norge, Narvik Kapital Inkubatorbedrifter: ViVision Roller AS Therm Tech AS FloatCon AS Clean Cargo AS Trema AS www.fpn.no

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

13


www.invis.no

INVIS` fremgangsmåte • Industrimåling og skanning:

Gir 100% korrekt prosjekteringsgrunnlag

Kontroll og oppmerking

Industrimåling og skanning

• Prosjektering:

Alle disipliner jobber ut fra samme grunnlag

• Produksjon og bygging:

Anlegget produseres/bygges

3D-skanning gir 100 % korrekt prosjekteringsgrunnlag INVIS er med på prosjekteringen av verdens største smoltanlegg for Marine Harvest i Glomfjord og har blant annet bistått med modellering av prosessanlegg. Ved å kombinere industrimåling, laserskanning og 3D-modellering kan prosessanlegg, tanker og bygg visualiseres før byggingen starter.

• Kontroll og oppmerking: Produksjon og bygging

Prosjektering

Parallelt med produksjon og bygging utføres kontroll og oppmerking slik at produktet blir i henhold til prosjektering

INVIS tar prosjektering til et nytt nivå ved hjelp av 3D-laserskanning

Fremtidens prosjektering Industrivisualisering AS (INVIS) bruker 3D-laserskanning som grunnlag for all prosjektering. Dette gjør at alle fagdisipliner i et prosjekt har samme plattform å jobbe ut fra. INVIS har derfor spesialisert seg på å bruke industrimåling og 3D- skanning i både prosjekterings- og byggefasen. I forbindelse med Marine Harvest sin bygging av verdens største smoltanlegg i Glomfjord, har INVIS levert tjenester innen industrimåling, laserskanning og 3D-modellering. Eksisterende anlegg ble skannet med Leica HDS6100 og registrert i EUREF89 ved hjelp av totalstasjon TDRA6000. Videre ble det nye anlegget tegnet i Autodesk Inventor og plassert ut i punktsky fra skanning. Visualisering Denne måten å jobbe på øker visualiseringsgraden betraktelig. Fremtidige operatører og vedlikeholdspersonell kan nå fly gjennom og optimalisere anlegget før byggingen starter. “INVIS har med sine tjenester gjort det mulig for oss å se hele anlegget før byggingen starter. 14

NORD-NORGE Et annonsebilag fra Magnet Media AS

Bruk av 3D-skanning gjør det mulig å hente ut alle nødvendige måledata samt gjøre raske arealog volumberegninger. Endringer av design og produksjon av rørdeler ble også mye enklere”, sier sivilingeniør Ketil Pettersen i Marine Harvest. Kostnadsbesparende Det er ofte en utfordring å bygge moduler og anlegg helt korrekt i henhold til 3D-modell. INVIS bruker derfor en metode som gjør det mulig å overføre koordinater fra 3D-modell til en totalstasjon. Totalstasjonen markerer så koordinatene ute på byggeplassen vha. et laserlys på objektet (gulv, vegg etc.). Ved å ta i bruk dette konseptet kan man parallelt med produksjon og bygging utføre kontroll og oppmerking slik at plassering av utstyr

blir i henhold til prosjektering. 3D-modellen vil også bli “As-Built”, noe som reduserer kostnader både i eksisterende og fremtidige prosjekt. Gratis programvare Det er viktig at kunden har mulighet til å involvere seg i prosjektene, derfor har INVIS satset på gratis og brukervennlig programvare. “Dette gjør at kunden kan måle og bevege seg omkring i 3Dmodellen når de selv måtte ønske”, sier daglig leder i Industrivisualisering AS, Bjørn-Wiggo Eriksen.


Norsk Grønnkraft - en fleksibel samarbeidspartner Norsk Grønnkraft AS er ett av Norges største småkraftselskap med 23 kraftstasjoner i drift over hele landet. Bak selskapet står fem av landets ledende produsenter av fornybar energi, nemlig Akershus Kraft, EB Kraftproduksjon, E-CO, Østfold Energi og Elkem Energi som til sammen står for ca 15 % av den norske kraftproduksjonen. Norsk Grønnkraft benytter kompetanse fra disse selskapene for å bygge og drifte kraftstasjonene optimalt. Skreddersydde samarbeidsavtaler Norsk Grønnkraft har ambisjoner om å vokse betydelig innenfor småkraft. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med eiere av fallrettigheter som kan bygges ut. Norsk Grønnkraft skreddersyr samarbeidsavtaler tilpasset falleierne, og tilbyr en meget god og risikofri avkastning. Med vår kunnskap og erfaring blir utbygginger gjennomført raskt og effektivt. Det vil falleierne tjene på. Med vår omfattende driftserfaring, sikrer vi en god driftsøkonomi og dermed høy årlig avkastning til grunneier. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 69 11 25 10 eller e-post: post@norskgronnkraft.no

www.norskgronnkraft.no


Foto Stock Xchng

spytt ikke i motvind

… og gå for all del ikke baklengs inn i fremtiden! Utvikling av tekniske fagmiljøer krever vilje og evne til å forutse fremtidens kompetansebehov. Ingeniør Compagniet har mange av Norges ledende teknologiselskaper i sin kundeportefølje. Vi har over tid bygget en solid kompetanse og tiltrukket oss dyktige ingeniører som ønsker en spennende karriere i et fremtidsrettet selskap. Nå bruker vi vår erfaring fra etablerte fagområder til å utvikle oss innenfor nye – vindkraft for eksempel. | olje & gass

| rådgivende ingeniører

| arkitekt

| energi

| industri & marine

| bygg & entreprenør

www.ingcomp.no

Nord-Norge februar 2011  

Nord-Norge februar 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you