Page 1

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS

09|10

INVESTERING & VEKST

Fond, Sparing, Pensjon - Gi deg selv muligheter!


)RUPยกWHU HYHQWV IRUHVOnUYLQRH

XWRYHUGHWYDQOLJH

9nUHKRWHOOHUHUGHVLJQHWIRUYHOO\NNHGHPยกWHU 

5DGLVVRQ%OX+RWHOV 5HVRUWVWLOE\USURIHVMRQHOORJSnOLWHOLJVHUYLFHE\JJHWSnnUVHUIDULQJVRPNXUVRJNRQIHUDQVHDUUDQJยกU 6HQWUDOEHOLJJHQKHWSnDWWUDNWLYHVWHGHUVOnHQGHGHVLJQRJIXQNVMRQHOOHIDVLOLWHWHUOHJJHUUDPPHQIRUEHN\PULQJVIULHPยกWHU 2JKXVNDWQnInUDOOHPยกWHGHOWDNHUHWLOJDQJWLOJUDWLVWUnGOยกVW,QWHUQHWWUDGLVVRQEOXFRP


innhold For hele finansnæringen Gi deg selv muligheter SR - Fondsforvaltning Billigste fondssparing På tide å sikre inntekten? Vet du hvem vi er

4 5 6 10 12 14

Dette magsinet inneholder både: Investering & Vekst og Kvalitet, Sikkerhet & Risiko

Grafisk Produksjon: Magnet Media AS Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Opplag: 139.500 Distribusjon: Teknisk Ukeblad & Dagens Medisin INNSIKT 09/10 er et annonsebilag fra Magnet Media AS: Telefon: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no Daglig leder: Roy Terje Lind Furnes Telefon: 56 90 11 31 E-post: roy@magnetmedia.no Prosjektledere: Annette Sem Ringel Telefon: 56 90 11 20 E-post: annette@magnetmedia.no Raymond Njerve Telefon: 56 90 11 25 E-post: raymond@magnetmedia.no Kreatør: Catharina Evensen Telefon: 56 90 11 34 E-post: catharina@magnetmedia.no Mediekonsulent: Endre Hjelmeland Telefon: 56 90 11 23 E-post: endre@magnetmedia.no

Foto: Erik Jørgensen /Innovasjon Norge

Lever av tillit Det siste året har vært et turbulent år for finansnæringen. Finanskrisen, internasjonal debatt om finansnæringens lønns- og bonusmodeller og enkelteksempler på salg av finansielle produkter som ikke er tilpasset kundens behov, har preget nyhetsbildet. Dette har bidratt til at finansnæringens omdømme har blitt svekket. Denne utfordringen må vi ta på alvor, ettersom finansnæringen er helt avhengig av tillit. Samfunnsansvar handler om hvordan bedrifter gjør seg fortjent til omverdenens tillit. For finansnæringen innebærer dette først og fremst å levere trygge produkter og være en rådgiver som kundene kan stole på. Etisk forretningsdrift som ivaretar forbrukerens rettigheter, er avgjørende for å oppnå legitimitet og et godt omdømme. Den nye ordningen for autorisasjon av finansielle rådgivere som en samlet finansnæring står bak, er et viktig skritt i riktig retning. Autorisasjonsordningen er næringens største felles kompetanseløft, og erstatter tidligere interne sertifiseringsordninger. Det har vært gledelig stor oppslutning om ordningen. Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. På lik linje med andre næringer, har finansnæringen et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For finansnæringen handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer, forsikring og lån. I tillegg forventes det selvsagt av finansinstitusjoner at virksomheten drives mest mulig miljømessig effektivt. For kontorvirksomheter innebærer dette blant annet å redusere energiforbruket, begrense reisevirksomheten, kildesortere og ha en høy miljøbevissthet knyttet til innkjøp. Ved å gjennomføre enkle miljøtiltak som også er lønnsomme, kan finansnæringen bidra til å redusere sitt karbonavtrykk og minske overforbruket av ressurser. I 2010 vil arbeidet med klimaendringenes konsekvenser for skadeforsikringsbransjen og mulighetene en grønn økonomi representerer for våre medlemmer, stå sentralt. Etisk forretningsdrift og etiske investeringer er andre områder som vil ha høy prioritet. Gjennom et samarbeid med skoleverket og utdanningsinstitusjonene ønsker FNO å synliggjøre finansnæringens betydning i samfunnet. Jeg mener arbeidet med samfunnsansvar er et viktig ledd i arbeidet med å styrke tilliten til finansnæringen. FNO vil bidra til å sette temaet samfunnsansvar på dagsordenen. Adm. direktør Arne Hyttnes Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

3


Bransjeorganisasjon for hele finansnæringen FNO ønsker å være en brobygger og har derfor valgt en bro som symbol i sin logo. Foto: Hanne Olsen / Innovasjon Norge

Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNO – er bransjeorganisasjonen som i praksis representerer hele finansnæringen i Norge. FNO representerer mer enn 180 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske markedet.

FNOs oppgaver FNO er en paraplyorganisasjon for fellestiltak i finansnæringen. FNO har til oppgave å ivareta medlemmenes interesser i forhold til myndigheter, andre organisasjoner og media, samt representere medlemsbedriftene i internasjonale fora. FNO skal arbeide for at finansbedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift, og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte. Det er en målsetting at finansnæringens 4

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØSområdet. FNO arbeider for en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt. Organisasjonen arbeider videDe 180 finansforetak og finanskonsern som FNO re for at det skal være et representerer driver finansiell virksomhet av ulik høyt faglig og etisk nivå karakter og innenfor ulike organisasjonsformer: innenfor finansnæringen, og bred forståelse for ä VSDUHEDQNHU finansnæringens betydä IRUUHWQLQJVEDQNHU ning i samfunnet ä OLYVIRUVLNULQJVVHOVNDSHU

fakta

FNO ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to nevnte moderorganisasjonene ble overført til FNO med virkning fra årsskiftet. Den nye organisasjonen har i underkant av 100 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder. FNO ble etablert for å styrke norsk finansnæring. Regelverket for finansnæringen blir stadig mer komplisert og omfattende. Det krever spisskompetanse og et sterkt faglig miljø i næringsorganisasjonene.

ä VNDGHIRUVLNULQJVVHOVNDSHU ä ĐQDQVLHULQJVIRUHWDN ä IRQGVIRUYDOWQLQJVVHOVNDSHU ä YHUGLSDSLUIRUHWDN ä ĐQDQVNRQVHUQ www.fno.no


Foto: Innovasjon Norge / Heidi Widerø

Gi deg selv muligheter

- start sparingen nĂĽ!

Uansett hvilken spareform du velger, vil mület vÌre at pengene har vokst mest mulig i spareperioden. En sparekonto er gunstig for deg som sparer kortsiktig, og som ønsker ü ha litt penger i bakhünd. For den langsiktige sparingen, kan det vÌre lurt ü velge fond med høyere forventet avkastning.

Sparekonto Det er alltid lurt ü ha en sparekonto til uforutsette utgifter, eller hvis du ønsker ü ha penger lett tilgjengelig. En sparekonto betjener du selv, og du sparer sü mye du vil, nür du har anledning.

Fordeler pü sparekonto: r (PESFOUFGSBG‘STUFLSPOF r *OHFOCFHSFOTOJOHFSQÇBOUBMMVUUBL r *OHFOLSBWPNCJOEJOHTUJEFMMFSNJOTUFCFM‘Q r "MUEVHK‘STFMWJOFUUCBOLFOFSHFCZSGSJUU r 7JFSNFEMFNBWCBOLFOFTTJLSJOHTGPOEmHBSBOUJGPS innskudd inntil 2 millioner kroner.

fakta

Spar jevnt og trutt

Aksjefond Historisk har langsiktig sparing i aksjefond gitt bedre avkastning enn banksparing, men det er store forskjeller mellom ulike aksjefond. Skal du spare langsiktig – minst 5 ür – kan vüre aksjefond vÌre et godt alternativ. Aksjefondet Landkreditt Kina topper avkastningsstatistikken for de siste 3 ür for alle norskregistrerte aksjefond, pü tvers av alle bransjer og regioner. Aksjefondet Landkreditt Norge topper avkastningsstatistikken for de siste 3 ür, for alle aksjefond som har Oslo Børs som investeringsunivers. Aksjefondene Landkreditt Kina og Landkreditt Norge har begge topprangeringen 5 stjerner fra det uavhengige ratingbyrüet Morningstar, og Landkreditt Kina mottok nylig Lipper Fund Award for beste nordiske Kina-fond basert pü 3 ürs historikk. Landkreditt anbefaler langsiktige sparere ü spare jevnt og trutt. Med en spareavtale kjøper du pü ulike kursnivüer og unngür faren for ü kjøpe alt pü topp. – Vi tilbyr münedlige spareavtaler hvor du trekker et fast beløp hver müned, det er en fin müte ü sette sparingen i system, sier Banksjef Unn Benco (bildet t.h).

Landkreditt Bank ä /DQGNUHGLWW%DQNHUHQVY¨UWJXQVWLJEUXNVEDQNRJ tilbyr gode produkter innen sparing, finansiering og forsikring til privatkunder, landbruksnĂŚringen og bedriftsmarkedet. ä /DQGNUHGLWWKDUGUHYHWPHGÄ?QDQVLHULQJVLGHQ og banken ble startet i 2002. ä 6RPNXQGHKRVRVV§SQHUGXVHOYGHNRQWRHQHGX trenger i nettbanken. ä ,QHWWEDQNHQNDQGXJMÂşUHHQJDQJVNMÂşSRJVWDUWH mĂĽnedlig spareavtale i fondene vĂĽre. ä 9§UHNRUWKDULQJHQJHE\UHUS§YDUHNMÂşSHOOHUXWWDNL Norge og utlandet. Start sparingen pĂĽ Landkredittbank.no eller ring 815 52 244 for en prat med en av vĂĽre kunderĂĽdgivere.

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

5


Det som kanskje er mest utfordrende med sparing i fond er ü bestemme seg for hvor mye man skal la stü pü bankkonto og hvor mye man ønsker ü plassere i aksjemarkedet. Videre er det veldig mange alternativer ü velge mellom nür en skal spare. Vüre kombinasjonsfond justerer eksponeringen opp og ned i rente- og aksjemarkedet i forhold til markedssituasjonen. Videre bestemmer vi hvilke rentepapirer, fond og indekser det skal investeres i, samt hvilken valutaeksponering SR-KONSERVATIV

SR-FLEX

en bør ha. Med andre ord sü passer vi pü de viktige tingene som fører til at man ønsker ü vÌre langsiktig i sin sparing. Fordelen med kombinasjonsfond ligger i langsiktigheten man kan ha og dermed fü med seg en renters rente effekten. Videre sparer man i rente- og aksjemarkedet som begge over tid normalt gir bedre avkastning enn banksparing, samtidig som kombinasjonen av aktivaklassene er risikodempende og rett og slett en god müte ü spare pü. SR-HORISONT Eksponering mot aksjemarkedet

0%

25%

50%

75%

100%

Du kan velge mellom følgende profiler: r43,POTFSWBUJW'PSEFOUSZHHIFUTT‘LFOEF fondsspareren som vil ha mer enn bankrente, men ikke ønsker opp og nedturene i aksjemarkedet. r43'MFY'PSEFOTPN‘OTLFSÇUBEFMJBLTKF markedets muligheter, men samtidig vil ha en mer forutsigbar utvikling. r43)PSJTPOU'PSEFOTPNJI‘ZHSBEWJMUBEFMJ aksjemarkedets muligheter, men som ønsker ü redusere svingningene noe. Gü inn pü sr-bank.no/srfonds for mer informasjon om produktene.

Sjekk pensjonen din pü nett! Én av to nordmenn har ingen anelse om hva de für i fremtidige pensjonsytelser. Er du Ên av dem?

Det er greit ü vite hva du für i samlede pensjonsytelser den dagen du forlater arbeidslivet, for det er disse ytelsene du skal leve av nür du blir pensjonist. Kan du regne med ü opprettholde levestandarden din nür du slutter ü jobbe? Kan du oppfylle drømmen om ü reise mer? Det er godt ü vite hvilke muligheter du har – ogsü i fremtiden. Gür du inn pü pensjonsportalen www.norskpensjon.no, für du en samlet oversikt over pensjonen din, enten det er snakk om folketrygden, tjenestepensjon eller individuelle ordninger.

Alt du trenger ü gjøre er ü identifisere deg med enten MiniID, BankID eller Buypass Smartkort og oppgi nüvÌrende ürsinntekt. Norsk Pensjon er et ikke-kommersielt selskap, som verken gir eller selger rüd. Du kan derfor vÌre trygg pü at portalen aldri brukes i salgsøyemed. Sikkerheten er satt i høysetet! Persondata kan ikke misbrukes i denne portalen, rett og slett fordi ingen data lagres.

www.norskpensjon.no

Norsk Pensjon AS eies av Kommunal Landspensjonskasse, Storebrand Livsforsikring AS, Vital Forsikring ASA, Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, SpareBank 1 Livsforsikring AS, Danica Pensjonsforsikring AS og Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

6

INNSIKT 09|2010 investering & vekst
6HDERUQH

     IRUGHQNUHVQH 1\6HDERUQHIRWODXQFKWLOVDOJVLEHJUHQVHWDQWDOO 1\VSHQQHGHEnWPHGPDQJHร€RWWHGHWDOMHULWHDNRJV\UHIDVWVWnO %nWHQHUE\JJHWLJODVVยฟEHUPHGVDQGZLKFKVRPNMHUQHPDWHULDOH (QPHJHWIRUVHJJMRUWNYDOLWHWVEnWWLOGHQNUHVQHEnWNXQGH .DQOHYHUHVPHGHOOHUXWHQYLQGVNMHUPRJNDOOHVMH

ยฅร‡ยพรˆยยปร‡ยถยˆยย…ยƒย…ย…ย…ยย‚

ย‡/HQJGHPHWHU ย‡%UHGGHPHWHU ย‡+ยก\GHPHWHU ย‡9HNWNJ ย‡0DNVDQWDOOSHUVRQHU

ย‡0RWRUKN\DQPDUGLHVHO ย‡$OWHUQDWLY(OHNWULVNPRWRU ย‡0DNVIDUWNQRS ย‡0DUVMIDUWNQRS ย‡&(NDWHJRUL&

)RUPHULQIRUPDVMRQNRQWDNW)URGH5DNNHQHV7HOHIRQ(SRVWIURGH#VHERUQHQR ZZZVHDERUQHQR INNSIKT 09|2010 investering & vekst

7


Kåring foretatt av TNS Prospera i deres undersøkelse ”External Asset Management” november 2009


263 av landets mest profesjonelle investorer har kåret DnB NOR Kapitalforvaltning til Norges beste forvalter. DnB NOR får den høyeste gjennomsnittskarakteren, og er best på kriteriene som oppgis å være de viktigste, høy etisk standard og erfarne og dyktige rådgivere. Men viktigst av alt: Kundene oppgir at DnB NOR var suverent best på å holde kontakten gjennom et år preget av finanskrise. Så når alt kommer til alt handler kapitalforvaltning også om å ha en bank som er til stede. Når hele Norges bank blir kåret til beste kapitalforvalter er det en god nyhet for hundretusener av våre fondssparere.


Billigst fondssparing Den største uavhengige fondsdistrubutøren I Skandiabanken kan du velge mellom 413 fond, deriblant de populÌre fondene fra Skagen, Holberg, DnB NOR, Warren Wiklund, Odin og KLP. Fondssparing i Skandiabanken er gebyrfritt, büde om du sparer münedlig og om du velger ü handle enkeltfond. Billigere hos Skandiabanken Minstebeløp for en spareavtale i müneden er kr. 300,-. For denne summen kan du fordele sparingen pü alt fra 1 til 10 ulike fond. Dette gjør at du for en liten sum i müneden har god anledning til ü spre risikoen med ü spare i flere forskjellige fond. KLP indeksfond har i utgangspunktet et minsteinnskudd pü 50 000 kroner og minste sparebeløp pü 1000 kroner i müneden. I Skandiabanken slipper du minsteinnskuddet og kjøper du enkeltfond koster det kun kr. 500,-. De gode Holbergfondene Holberg Norge og Holberg Norden har inntil 3 % i kjøpsgebyrer. Med spareavtale i Skandiabanken slipper du kjøps- og salgsgebyrer. Enkelt og oversiktlig Det er enkelt og oversiktlig ü opprette en spareavtale i nettbanken. Du kan büde skriftlig og grafisk se hvilke fond du har valgt ut i spareavtalen, og du kan lett endre pü spareavtalen 10

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

med hensyn til hvilke fond du vil ha med, og hvor mye som skal trekkes hver mĂĽned. Har du fond plassert hos ulike forvaltere kan du lett fĂĽ oversikten ved ĂĽ samle dine fond i Skandiabanken. Det er kun mulig ĂĽ flytte fond fra forvaltere vi allerede tilbyr i vĂĽrt fondsutvalg. Flyttingen vil skje uten at fondsandeler selges, og det fĂĽr ingen skattemessige konsekvenser.

fakta Fondssparing via Skandiabanken ä LJHE\UHU ä *UDWLVU§GJLYQLQJ

Gratis uavhengig rĂĽdgivning Ă˜nsker du hjelp til ĂĽ velge spareavtale kan du i 4LBOEJBCBOLFOGÇHSBUJTSÇEHJWOJOHWJB rTelefon: 800 36 000, rE-post: sparing@skandiabanken.no

ä /DYWLQQVNXGGVEHOºS

Skandiabanken er en uavhengig fondsdistributør som ikke tjener penger pü ü selge egne fond. Vüre rüdgivere für fast lønn og ikke bonus ut fra hvor mye, eller hvilke produkter de selger. Dette gjør vi for ü sikre kunden uavhengig personlig rüdgivning.

ä (QNHOWRJRYHUVLNWOLJ

ä 0XOLJKHWIRU§đ\WWHIRQG ä 6WºUVWIRQGVXWYDOJ

skandiabanken.no


)KFMNFMBOE‚EFUHPEFMJW’ )WBFS‚EFUHPEFMJW’GPSEFH  &SEFUFOGBOUBTUJTLTQBPQQMFWFMTF FOOBUVSPQQMFWFMTFVUFOPNEFU WBOMJHF FOHPECPLJTUJMMFPNHJWFMTFSFMMFSFOGJTLFUVSJ TPMOFEHBOHFO Hotell med egen båthavn

)PTPTTLBOEVTFMWEFGJOFSFIWB‚EFUHPEFMJW’FSGPSEFHPHOZUF EFUUJMEFUGVMMF

4QBIPUFMM7FMW½SFMJHHFSJOBUVSTLKÏOOFPNHJWFMTFSWFETKÏLBOUFO NFE GKPSEFOSFUUVUFOGPS)PWFEGPLVTFSSFLSFBTKPOPHWFMW½SFPWFSFUWJEUTQFLUFS )PUFMMFUCFTU¼SBWSPNMFJMJHIFUFS GMPUUTQBBWEFMJOH LVSTPHLPOGFSBOTF GBTJMJUFUFSPHFOUSJWFMJHSFTUBVSBOU Spa avdeling 7¼SUN¼MFS¼HJW¼SFHKFTUFSTNBLFOQ¼EFUHPEFMJW LPNCJOFSUNFE FLUFPQQMFWFMTFS 4QBIPUFMM7FMW½SFUJMCZSLPNQMFUUFQBLLFSC¼EFNPUQSJWBUNBSLFEFUPH CFESJGUTNBSLFEFU

7FMLPNNFOUJM4QBIPUFMM7FMW½SF Prekestolen

4QBIPUFMM 7FMW½SF o  )KFMNFMBOE o UMG     o XXXTQBIPUFMMWFMWBFSFOP


PĂĽ tide ĂĽ sikre inntekten?

Et friskt pust inn i fagforenings-Norge

Vi sikrer hus, bil og familie, men mange er ikke klar over at de ogsü har mulighet til ü sikre seg en høyere inntekt dersom de skulle miste jobben. Det kalles Inntektssikring og fagforeningen Krifa er de eneste som tilbyr forsikringen til alle lønnsmottakere. - Ideen med Inntektssikring er ü gi deg og din familie større økonomisk sikkerhet, forteller Stefan Winther, daglig leder i Krifa. - Dersom du ufrivillig skulle bli uten arbeid i en periode, kan du med en slik forsikring motta opp til 12 000 kroner ekstra i müneden, i tillegg til dagpenger. Pü den müten für du økonomisk ro mens du søker ny jobb, fortsetter Winther. For Krifa stür enkeltmedlemmet i fokus, og har skjønt at de fleste i dag ønsker individuelle løsninger. Krifa tilbyr derfor profesjonelle rüd og hjelp til ditt arbeidsliv, ser pü din

sak og din situasjon individuelt, og du fĂĽr vĂŚre med ĂĽ bevare styringen selv.

fakta

Visste du at dagpenger utgjør høyst 62 % av lønnen din? Tjener du mer enn 440 000 kroner für du enda mindre. Krifa ä (QIDJIRUHQLQJIRUDOOHDUEHLGVWDNHUH uansett bransje ä 7LOE\U,QQWHNWVVLNULQJVRPHWWLOOHJJ til medlemskapet ä -REEHUPHULQGLYLGXHOWHQQNROOHNWLYW ä (USDUWLSROLWLVNQº\WUDORJEUXNHULNNH  VWUHLNWLO§OºVHNRQđLNWHU ä +DU1RUJHVULPHOLJVWHNRQWLQJHQW www.krifa.no

Daglig leder Stefan Winther

Møtes i Oslo? ~ ~ ~ ~ 

7PaSd]^T]VP]VedaSTacĂŒPaaP]VTaTTc\Ă&#x;cTX>b[^. 4aSXccUPV\X[YĂ&#x;\TS[T\PeX]cTa]PbY^]P[T^aVP]XbPbY^]TaT[[Ta]TcceTaZ. 4aSdP[[TaTSTXVP]V\TSĂŒ_[P][TVVTT]Z^]UTaP]bTT[[TaTc\Ă&#x;cT. CaT]VTaSdX]U^a\PbY^]^\We^aSP]\P]ZP]PaaP]VTaT\Ă&#x;cTaU^a %%_Tab^]Ta.

BePaTaSdYP_ĂŒ]^TPeSTccTWĂ&#x;aTaeXVYTa]TUaPSTVU^aeXZP]VXSTVV^STaĂŒS ^VcX_b^\We^aSP]_[P][TVVX]V^VVYT]]^\UĂ&#x;aX]VZP]Q[XT]Z[TaT EĂŒaTcYT]TbcTaTaZ^bc]PSbUaXT EXbXc>B;>WPa^VbĂŒV^SZd]]bZP_^\cX[QdST]TXW^eTSbcPST]^VUd]VTaTa b^\Tc]Ă&#x;hcaP[cQX]ST[TSS\T[[^\STV^VSTU^abZYT[[XVTPZcĂ&#x;aT]TXQhT]b \Ă&#x;cT^VZ^]UTaP]bT]Ă?aX]V :^]cPZc^bbU^a\TaX]U^a\PbY^] EXbXc>B;>:^]VaTbbPeST[X]VT] 6aTeFTST[b_[Pbb# $ >b[^ CT[!" %!kongress@visitoslo.com www.visitoslo.com/konferanse

12

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

<PaZTSbUĂ&#x;aTaW^eTSbcPSaTVX^]T]


|

FRENDE FORSIKRING

|

NORNE SECURITIES

|

KYTE NÆRINGSMEGLING

Reaktor ID Foto: Knut Egil Wang

EIENDOMSMEGLER VEST

Spiller det noen rolle at banken din kjenner næringslivet på Vestlandet? Er ikke alle banker temmelig like, med nesten like tjenester? Vi mener at det finnes noen viktige forskjeller. Som det å ha bedriftsrådgivere med god bransjekunnskap ved alle våre 63 kontorer i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Våre lokale rådgivere ønsker å engasjere seg i utviklingen av de 12 000 bedriftene som har valgt å skape verdier sammen med oss. En del av dette arbeidet er å sette fokus på fremtidig næringsutvikling gjennom bransjetiltak, nettverksarrangement og fagkonferanser. Den viktige forskjellen er at Sparebanken Vest er en pådriver for vekst og utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet. Vår satsing er regional, ikke internasjonal. Det gjør at vi kan være tettere på de viktige beslutningene. Vi er herfra. Det gjør en forskjell.

WWW.SPV.NO | TLF. 05555


3DLQW

WKHWRZQ

%OX

%OLIRUHOVNHWL5DGLVVRQ%OX 1RUGHQVEHVWHKRWHOONMHGH KRWHOOHULRYHUODQG

 UDGLVVRQEOXFRP

.LOGH²%'5&1RUGLF+RWHO%XVLQHVV*XHVW6XUYH\


Daglig leder Roy Terje Lind Furnes i selskapets lokaler pĂĽ LaksevĂĽg i Bergen

Vet du hvem vi er? Om oss Magnet Media er et mediehus i vekst, og ser nĂĽ muligheter til ĂĽ utvide magasinproduksjonen med andre medium for ĂĽ følge markedet og ligge i tet nĂĽr det gjelder kunders ønsker og krav. Selskapet har en stor kundeportefølje som stadig vokser. Magnet Media tar sine kunder pĂĽ alvor, bĂĽde smĂĽ og store, og ønsker ĂĽ tilby kundene den beste mĂĽten ĂĽ profilere bedriften og sine tjenester eller produkter pĂĽ. Sammen med sine kunder vil selskapet nĂĽ nye høyder, for Magnet Media er det ingen begrensninger. I dag produseres den nye magasin serien â&#x20AC;?Innsiktâ&#x20AC;? som distribueres i Teknisk Ukeblad, Dagens NĂŚringsliv, Dagens Medisin og Bergens Tidende, og â&#x20AC;?Tid forâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;?-magasinet som distribueres lokalt i Bergens Avisen. Magnet Media tilbyr ogsĂĽ bedrifter egne magasin for presentasjon til bĂĽde internt og eksternt bruk. Selskapet tilbyr rĂĽdgivning om distribusjons- og profileringsmuligheter bĂĽde for eksisterende kunder og nye potensielle kunder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan hjelpe din bedrift med!

Mange muligheter Ă&#x2026; promotere seg selv i et magasin som dette gir mange muligheter for deg som kunde. Om du er interessert i ĂĽ vite mer om hva vi kan hjelpe deg med i forhold til dette er det bare ĂĽ ta kontakt!

Utsikten fra kontoret

fakta

Magasinet du nĂĽ holder i hĂĽnden, har vi produsert! Vi er Magnet Media, et ungt selskap som holder til i Bergen. Kjernevirksomheten har ligget i produksjon av bilagsmagasin for Teknisk Ukeblad gjennom de seneste ĂĽr, men har i 2010 satset nytt med ny profil og nye bilag i flere distribusjonskanaler.

Magnet Media ä 6HOVNDSHWEOHVWDUWHWLRJKDURSSOHYGHQVWRU  vekst i oppdragsmengde i løpet av de to ĂĽrene firmaet har eksistert. ä ,Ä&#x2018;RWWHORNDOHUS§/DNVHY§JL%HUJHQMREEHULGDJ seksten personer med stadig nye prosjekter pĂĽ vegne av bĂĽde eksisterende og nye potensielle kunder med det formĂĽlet ĂĽ hjelpe kundene med ĂĽ nĂĽ riktig mĂĽlgruppe med sitt budskap. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale pĂĽ 56 90 11 20 eller se vĂĽre websider www.magnetmedia.no

INNSIKT 09|2010 investering & vekst

15

Investering og vekst  

| Fond, Sparing, Pensjon - Gi deg selv muligheter! ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS Dette magsinet inneholder både: Investering &...

Advertisement