Page 1

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS

18|10

SMÅKRAFTVERK


Vi bygger...

ENERGI Vi har bygget følgende BLOCK BERGE BYGG AS 320 ansatte 960 mill. omsetning i 2009 Hovedkontor: Klepp i Rogaland Anleggskontor: Sand i Ryfylke Eier: Veidekke ASA - Block Berge Bygg AS - en pülitelig samarbeidspartner pü kompliserte prosjekt.

kraftverk •Brekkestøl Kraftverk •Kleivane Kraftverk •Tveiteüno Kraftverk •Tjøstheim Kraftverk • Bøen Kraftverk

- Vi har spesialkompetanse pü mange fagomrüder, og kan vÌre til hjelp med vurdering av prosjekter allerede før kontakt med NVE.

•Fossmark Kraftverk

- Vi har kompetanse innen beskrivelse, prosjektering og alternativ-vurderinger, samt gode samarbeidspartnere pĂĽ mer kompliserte prosjekter.

•Mosbakka Kraftverk

- Med en av Norges største betongelementfabrikker stiller vi i en litt spesiell posisjon i smükraftmarkedet. Dette har flere prosjekt fütt merke synergieffekten av, ved at vi eksempelvis produserer overbygget parallelt med fundamentet pü kraftstasjoner

•Gryte Kraftverk •Rehab. Dam Ternevatn •Landa Kraftverk Til sammen utgjør disse en ürlig produksjon av ren energi pü 65 GWh, det vil si nok til 3100 husstander

- Vi er også en av regionens største totalentreprenører, og har gjennom 40 år hatt totalentreprisen på en rekke anerkjente næringsbygg i regionen. %HGULIWVYHLHQ.OHSSVWDVMRQ WOISRVW#EORFNEHUJHQR ZZZEORFNEHUJHQR 


innhold

Tillit fra grunneiere Planer om å bygge småkraftverk? Norsk Kraft – et kompetansemiljø Lang fartstid Lokal verdiskaping Mesta satser på småkraft Løser naturfaglige problemer Et marked i rivende utvikling Vannkraft i egen elv Over 100 års erfaring

4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Foto: as Fadum Tekniske

Sunnfjord Energi

ET ANNONSEBILAG MEDIA AS FRA MAGNET

18|10

INNSIKT nr. 18 2010

SMÅKRAFT

VERK

Grafisk produksjon: Magnet Media AS Trykk: Hjemmet Mortensen AS Distribusjon: Nationen Opplag: 15 000 Forsidebilde: iStockphoto

INNSIKT 18/10 er et annonsebilag fra Magnet Media AS Telefon: 56 90 11 20 www.magnetmedia.no Daglig leder: Telefon: 56 90 11 31

Roy Terje Lind Furnes E-post: roy@magnetmedia.no

Senior prosjektleder: Annette Sem Ringel Tlf: 56 90 11 20 E-post: annette@magnetmedia.no Mediesekretær: Tlf: 56 90 11 35

Heidi Irgens Solheim E-post: heidi@magnetmedia.no

Grafisk utforming: Ingvil Oda Kjørholt Geir Årdal

E-post: ingvil@magnetmedia.no E-post: geir@magnetmedia.no

Mediekonsulent: Simen Tadesse

E-post: simen@magnetmedia.no

Småkraft blir snart stor? Potensialet er stort for fortsatt utbygging av fornybar energi i Norge, og småkraftverk kan faktisk representere så mye som 18 TWh ekstra produksjon. Men grunneiere og utbyggere av småkraftverk i Norge står nå overfor en utfordrende situasjon, etter å ha opplevd god tilgang på prosjekter og utbygging fra årtusenskiftet. Spesielt har nedgangen rammet Vestlandsregionen. Årsaken finner vi i linjenettet, i følge NVE. Det finnes rett og slett ikke mulighet til ytterligere innmating av produksjon, og det statlige direktoratet har derfor stanset behandling av ytterligere søknader. Man er med andre ord avhengig av oppgradert linjekapasitet innenfor og ut av regionen for at potensialet kan kunne utløses. For mange grunneiere skaper utviklingen bekymring. Inntektsmulighetene for dem som sitter på fallrettigheter er betydelige, og det finnes gode eksempler på at småkraftverk bidrar til å sikre nødvendig næringsvekst og verdiskaping i distrikts-Norge. Støttet av et mangfold av utbyggingsselskaper og kompetansemiljøer kan disse verdiene bringes frem – til beste for lokalt eierskap og klimavennlig, norsk energiproduksjon.

I dette magasinet presenterer vi viktige aktører innen småkraft, samt deres fokus og fremtidsutsikter. God lesning!

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

3


Sunnfjord Energi

- den lokale drivkrafta

Byrjinga på krafteventyret til Sunnfjord Energi fann stad i 1914, då Brulandsfoss Kraftverk vart sett i drift med leveranse av straum til det som i dag er Førde tettstad. Dei neste åra vart også kraftverka i Hålandsfossen og Hovefossen sette i drift med leveranse til nærområda. Med dette hadde Sunnfjord Energi etablert seg som ein leiande kraft-leverandør i Indre Sunnfjord og Ytre Sogn.

I dag har Sunnfjord Energi eit forsyningsområde som dekkjer omlag 3100 kvadratkilometer i sju kommunar, frå Solund i vest til Stardalen i Jølster i aust. – Vi i Sunnfjord Energi er opptekne av å ligge langt framme i utviklinga i samfunnet for at folk og næringsliv i vårt område skal ha dei same tilboda som i meir sentrale strøk av landet, seier Olav Osvoll. – Dette er grunnen til at selskapet engasjerer seg i nye områder der selskapet sitt linjenett og kompetansen til dei tilsette naturleg kan nyttast. Dette gjeld mellom anna breiband og tryggleik, samt utbygging av småkraftverk, vindmøller og vindkraftverk. På denne måten er Sunnfjord Energi den lokale drivkrafta, hevder Osvoll. Småkrafttjenester Sunnfjord Energi AS ønskjer å stimulere til lokal verdiskaping og lokalt eigarskap, og tilbyr derfor gratis forprosjekt til kundar i sitt nedslagsfelt og utfører konsesjonssøknader og meldingar for vurdering av konsesjonsplikt for småkraftverk. Sunnfjord Energi deltek også i prosessen fram til konsesjon eller avslag blir gitt. Dette inneber m.a. deltaking på synfaringar og uttale til høyringar undervegs i prosessen. Når det gjeld prosjekt- og byggeleiing, tek Sunnfjord Energi seg av detalj- og miljøplanar til NVE, søknad og klassifisering av røyrgate, utsending og evaluering av tilbod, HMS-planar, framdriftsstyring og koordinering mellom entrepriser. Bedrifta leverer nøkkelferdige anlegg med inntak, røyrgate, kraftstasjon, høgspentanlegg og kraftlinje. Sunnfjord Energi har lang erfaring med over 40 småkraftverk i SEAS nett, og montørar med lang erfaring innan kabelanlegg, linjebygg, trafo, koplingsanlegg og vern.

Sunnfjord Energi AS Energihuset, Firdavegen 5 Tlf. 57 72 23 00 www.sunnfjordenergi.no

4

INNSIKT 18|2010 småkraftverk - annonsebilag fra magnet media as


Full tillit fra grunneiere

Med en målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet som representerer norgeshistoriens største satsing på småkraftverk, har Småkraft gjort seg gjeldende innenfor det norske småkraftmiljøet. Samtidig høster de fruktene av å ha fokusert på kompetanse, erfaring, lønnsomhet og miljøbevissthet i samtlige av sine utbyggingsprosjekter. – Jeg håper at anlegget skal være et verdifullt økonomisk tilskudd til gjestegården som jeg for øvrig driver. Småkraft har bidratt til at anlegget er blitt veldig bra, og det er betryggende at de tar risiko i forhold til eventuelle utfordringer i fremtiden, svarer Mælen på spørsmål om framtidsutsikter. At Småkraft er store er ingen ulempe for nye grunneiere, heller tvert imot. Småkraft bygger ca. 10 anlegg i året og det er primært de samme menneskene som prosjekterer og bygger alle disse. Verdifull erfaring og kompetanse fra bygging og drift blir værende i selskapet og kommer grunneiere og Småkraft til gode i hvert enkelt prosjekt framover.

fakta

– Vi er stolte over å kunne vise til at de av våre grunneierpartnere som har flere prosjekter, velger oss som utbygger, både for andre og tredje gang, sier Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft. – Dette beviser at vårt arbeid med småkraftutbygging rundt omkring i Norge holder høy kvalitet og er lønnsomt for grunneierne. Et av Småkraft sine prosjekter er Ytre Alsåker Kraftverk, idriftsatt i 2008 på Alsåker i Ullensvang. Med flotte skifertak fra lokalt steinbrudd, vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget flott å se på der det ligger nede ved fjorden, blant frukttrærne, midt i bebyggelsen ved den nasjonale turistveien. Forventet årsproduksjon er på 19,4 GWh, og kraftverket er alene et betydelig bidrag til å gi Ullensvang herad status som CO2-nøytral. Grunneier Per Mælen er meget fornøyd med Småkraft sitt arbeid. – For meg var det naturlig å inngå ny avtale med Småkraft siden de har bevist at småkraft-utbygging er noe de behersker. Småkraft innfridde forventningene på det første anlegget, og jeg Rein Husebø, administrerende føler nå en trygghet på at jeg blir ivaretatt på direktør i Småkraft en god måte også i de neste prosjektene.

• Stiftet i 2002 • Eies av fire selskaper i Statkraftalliansen: Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft • 700 grunneiere og 200 prosjekter i 84 kommuner • Portefølje på 2300 GWh Besøksadresse: Solheimsgaten 15, 5058 Bergen Telefon: +47 55 12 73 20 www.smaakraft.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

5


Går du med planer om å bygge småkraftverk? Medlemsfordeler: • Markedets rimeligste omsetningsavtale av kraft, gjennom NEAS (Nordmøre Energiverk) • Omsetning av grønne verdier via GreenStream Network • Gratis rådgivning og veiledning • Omsetning av opprinnelsesgarantier • Gratis/rabatterte juridiske tjenester gjennom advokat Bendik Christoffersen: www.thommessen.no • Gratis/rabatterte jordskiftetjenester hos Dekar AS: http://www.dekar.no • Gratis adgang (for en person) til Norges største småkraftmesse/seminar (mars 2011, Rica Hell Værnes) • Avtaleverk • Småkraftnytt 4 ganger i året

Da bør du bli medlem i interesseorganisasjonen for alle som eier småkraftverk, leier ut fallrettighetene eller har planer om å bygge ut. Med nesten 600 medlemmer er vi landets største medlemsorganisasjon innen energibransjen. Småkraftforeninga representerer medlemmenes interesser i maktens korridorer og arbeider til enhver tid for å skape bedre og mer stabile rammevilkår for bransjen. Vi arbeider for tiden aktivt med saker som de grønne sertifikatene, grunnrenteskatt, eiendomsskatt og en rekke andre viktige saker. I tillegg representerer vi bransjen i bransjefora og media. Vi har opp gjennom årene fått gjennomslag for en rekke avgjørende saker og satt småkraft på dagsorden hos myndigheter, nettselskaper og i bransjen. Vi har et utstrakt samarbeid med viktige aktører i bransjen og er et viktig referansepunkt for fornybar kraft. Småkraftforeninga arrangerer årlig det som er verdens største småkraftarrangement, nemlig Småkraftdagene. Dette gir en unik mulighet til å øke egen kompetanse både under planleggingsfasen og senere under driftsfasen. Småkraftforeninga tilbyr medlemmene en rekke medlemsfordeler, blant annet en av markedets gunstigste kraftomsetningsavtaler, gratis adgang på Småkraftdagene, omsetning av LEC-sertifikater og opprinnelsesgarantier. Foreninga gir også medlemmene generell rådgivning og veiledning. Vi har også samarbeidsavtaler med ulike juridiske miljøer. Foreninga gir fire ganger i året ut det eneste fagbladet for småkraftbransjen, Småkraftnytt. Bladet er gratis for alle medlemmer. Våre nettsider www.smakraftforeninga.no er en kilde til aktuelle nyheter, veiledning og tips til deg som driver eller skal bygge kraftverk. Bli medlem og bli med på å bygge en bedre framtid for bærekraftig produksjon av fornybar kraft! 6

INNSIKT 18|2010 småkraftverk - annonsebilag fra magnet media as

Småkraftforeninga Postboks 123, Lilleaker 0216 OSLO Telefon 22 51 89 55 Telefaks 22 51 89 10 e-post post@smakraftverk.com

www.smakraftforeninga.no


Norsk Kraft

– eit kompetansemiljø innan småskala vasskraft

Synfaring med friluftsinteresser på Herand i Jondal. Bård Moberg i Norsk Kraft til venstre.

Norsk Kraft tilbyr tenester til kraftverk i drift, samt ved utvikling av nye kraftverk. Om lag 200 GWh med småskala vasskraft er ferdigstilt med våre modellar. I dag samarbeider Norsk Kraft med eit trettitals prosjekt som samla har eit energipotensial på om lag 900 GWh. Prosjekta varierer i storleik frå 4 til 184 GWh.

Nye kraftverksprosjekt Norsk Kraft anbefalar grunneigarar med fallrettar å først få oversikt over produksjonspotensial, samt om lag kva det vil koste å utvikle dette potensialet. Etter dette kan ein vurdere om ein skal gå vidare med prosjektet, i eigen regi eller saman med kommersiell utbyggjar. Dei fleste kan utvikle prosjekt i eigen regi. Unntak fins, men hovudregelen er at ein kjem vesentleg betre ut ved å utvikle prosjekta sjølve. Ein samarbeidsavtale med kommersiell utbyggjar er i realiteten ein omfattande og svært kostbar sikringsavtale. Noko av risikoen er fjerna, men ein må gje frå seg nesten halvparten av verdiskapinga i 40 år. Vidare er det heller Roald Sjo, dagleg leiar ikkje uvanleg at ein må kjøpe tilbake i Norsk Kraft sitt eige kraftverk når avtaleperioden

er over. Norsk Kraft si erfaring er at det finst betre alternativ enn dette, men det er avgjerande for eit vellukka prosjekt at ein vel gode samarbeidspartnarar. Det er risiko ved kraftverksbygging, både i konsesjons-, utviklings- og driftsfasen. Ved å knyte til seg rett kompetanse er det mogleg å få den hjelpa ein treng. Norsk Kraft kan til dømes organisere prosjektet frå elv til ferdig kraftverk. Vi har god oversikt og erfaring med dei ulike leverandørane i marknaden, og kan sikra at prosjektet får tilgang på rett kompetanse til rett pris.

fakta

Kraftverk i drift Ved å sjå sal av kraft og finansiering i samanheng kan det vera store meirverdiar å hente. Det er og mogleg å oppnå auka fleksibilitet og større tryggleik. Norsk Kraft optimerer totaløkonomien for kraftverk med utgangspunkt i grunneigar sine ynskjer og behov.

- Kompetansemiljø innan småskala vasskraft • Betre totaløkonomi for kraftverk i drift, avtalar på sal av kraft og/eller refinansiering av gjeld • Utvikling av eige kraftverk, konsesjonsprosess, finansiering, avtaleverk, handtering av skattereglar, sikrings- og kraftavtalar, samt overordna prosjektorganisering - Etablert i juni 2006 - 9 tilsette - 900 GWh med vasskraft under utvikling - Hovudkontor i Bergen - Telefon 22 83 69 00 www.norskkraft.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

7


Lang fartstid innen vannkraft AS Fadum Tekniske har siden 1981 produsert over 130 turbiner for vannkraft. I de første årene var dette en aktivitet som pågikk parallelt med hovedgeskjeften, som var modernisering og nybygging av papirmaskiner. I de senere årene har turbiner og tilhørende utstyr, vært hovedsatsingsområdet.

Samarbeidspartnere Høy kompetanse og lav risiko for kunden er viktig. Derfor har vi inngått samarbeidsavtaler med BNTurbin as og HM Elektroautomatikk as. BNTurbin as står for turbinteknologi, dimensjonering og det som har med turbinvalg å gjøre. HM Elektroautomatikk as står for komplett kontrollanlegg, husinstallasjon, regulering og høyspent. Det betyr at tre firmaer med hvert sitt kompetanseområde, er samlet til en kontraktpartner for kunden: AS Fadum Tekniske. Lokal produksjon og kompetanse Gjennom mange år med utstrakt satsing på turbiner, har vi lagt et solid grunnlag for en effektiv produksjon med høy kvalitet. Vi har en referanseliste som vi er stolte av. En av suksessfaktorene er medarbeidere som er stolte av produktene. Det fører til at graden av feil og problemer er bemerkelsesverdig liten. Det er kort vei fra konstruksjon

Varaheivegen 197 - 4054 Tjelta Tlf: 51 65 06 70 - Fax: 51 65 06 71 www.hmelektroautomatikk.no

til produksjon. Gjennom disse årene har vi finpusset teknologi og produksjonsmetoder slik at vi er godt rustet for nye oppdrag. For oss er det viktig med lokal produksjon, derfor produseres mest mulig av utstyret i Norge. Underleverandører Alle er avhengige av underleverandører. Derfor har vi satset mye på å bygge opp et nettverk av kompetente underleverandører. Generatorer er et krevende felt, og det finnes ingen norske produsenter. Derfor har vi valgt ut tre vesteuropeiske generatorprodusenter. Vi har nær kontakt med Leroy-Somer, Indar og Hitzinger. Videre har vi investert betydelig i opplæring av en håndfull lokale sveiseverksteder og maskineringsverksteder. Det er viktig for å sikre leveringskapasiteten og fleksibiliteten som er nødvendig i et svingende marked. Eierstruktur Hele virksomheten er eid av personer som er aktive i den daglige driften. Det ligger mye personlig engasjement i dette, noe som kommer kundene til nytte. Langsiktighet hos en leverandør er viktig for kunder med utstyr som skal vare i generasjoner.

fakta

Satsingsområde Målgruppen er grunneiere og fallrettseiere i Norge. Vårt hovedområde er den elektromekaniske utrustingen i et kraftverk. Det innebærer utstyr for inntak, ventil, turbin, generator, kontrollanlegg og høyspentutstyr.

• En totalleverandør av elektromekanisk utrustning for vannkraft • Bred kompetanse på turbinteknologi, elektro og produksjon av dette utstyret • Samlet antall ansatte: 19 • Eget sveise- og maskineringsverksted i Lier utenfor Drammen www.fadumtekniske.no

8

INNSIKT 18|2010 småkraftverk - annonsebilag fra magnet media as


Lokal verdiskaping

i Skandinavia. Selskapet satser også innen teknologi og utstyr for fornybar energi. Norges Småkraftverk har flere prosjekter i drift, samt i søknads- og utredningsfasen. Et av prosjektene er Skorga i Møre og Romsdal. Dette småkraftverket ble konsesjonssøkt høsten 2009 og har forventet produksjonsstart i 2014. Skorga er et prosjekt på 3 MW og årsmiddelproduksjon på 10 GWh. Et annet prosjekt er Elgenes i Møre og Romsdal. Dette er naboelven til Skorga. Her er planleggingen i gang, og det er forventet byggestart våren 2011. Hvis alt går etter planen er kraftverket i produksjon i løpet av første halvår 2012. Elgenes er et prosjekt på 1,2 MW og årsmiddelproduksjon på 4 GWh. Felles for Skorga og Elgenes er at de har nettilgang fra 2011 på grunn av påbegynt utvidelse av lokalt nett.

Norges Småkraftverk:

fakta

Norges Småkraftverk er en del av det norske energikonsernet Scanergy AS. Selskapet søker konsesjon, bygger ut og driver kraftproduksjon i Norge. Med høy kompetanse og allsidig erfaring innen kraft-, konsulent- og anleggsbransjen, gjør selskapet nytte av fallrettigheter til vannkraftproduksjon, samtidig som det er, samtidig som de er med på å opprettholde sysselsettingen i distriktene. – Vårt mål er å være en positiv bidragsyter til lokal verdiskaping, sier David Inge Tveito, daglig leder i Norges Småkraftverk. – Vi tilbyr et langsiktig og godt samarbeid med grunneiere som har rettigheter til vannfall. Vi tar oss av søknader om alle nødvendige tillatelser, står for den økonomiske og fysiske utbyggingen av kraftverket, og drifter kraftproduksjonen. Norges Småkraftverk har flere fleksible avtaleformer som gir falleier betydelige inntekter uten økonomisk risiko. Gjennom tett samarbeid med industrielle aktører med nødvendige ressurser, er Norges Småkrafverk godt forberedt og rustet til å imøtekomme de ulike grunneiernes behov. Moderselskapet Scanergy har i tillegg til vannkraft store vindkraftprosjekter

• Kontorer i Bergen og på Voss, og flere lokale samarbeidspartnere • Sysselsetter til sammen nærmere 15 personer • Er søsterselskapet til KraftKarane AS • Selskapene har til sammen 4 kraftverk i drift, 3 med konsesjon i planleggingsfasen og over 30 i søknadsfasen Ønsker du en kraftprat, kontakt: David Inge Tveito, tlf. 918 94 174 david.tveito@smaakraftverk.net Olav Helvig, tlf. 482 88 683 olav.helvig@smaakraftverk.net www.smaakraftverk.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

9


Mesta Drift

satser på Småkraft Mesta Drift ønsker å være en engasjert og løsningsorientert samarbeidspartner. Referanseprosjekter Støldalselva Kraftverk, 2008-2009 Stølsdalselva Kraftverk AS, Jondal kommune Bygging av inntaksdam, 1360 m rørgate og kraftstasjon Gjetingsdalen Kraftverk, 2006 Gjetingsdalen Kraft AS, Kvinnherad kommune Bygging av inntaksdam, 1600 m rørgate og kraftstasjon Årvik Kraftverk, 2007 Småkraft AS, Kvinnherad kommune Bygging av inntak, 900 m rørgate og kraftstasjon

fakta

Mesta Drift har gjennomført flere småkraftprosjekt, og småkraft er et av selskapets satsingsområder. Med utspring i vårt etablerte fagmiljø på Vestlandet har vi etablert et team med anleggsledere fra hele landet. Denne kompetansen og erfaringsoverføringen skal sikre at Mesta posisjonerer seg som en ledende utbygger av småkraftverk i Norge. Vår styrke ligger i at vi er en seriøs og solid samarbeidspartner med lokal forankring. Vi er til stede over store deler av landet, og nærhet til markedet kombinert med lokalkunnskap styrker oss. Vi har kompetanse og erfaring med bygging av småkraftverk som er svært verdifull for utbyggere med strenge krav til prosjektstyring og overholdelse av tidsfrister. HMS og kvalitetssikring er sentralt i alle deler av prosjektgjennomføringen, og våre kunder skal føle seg trygge på at vi leverer produkter og kvalitet som avtalt.

• Mesta Drift leverer produkter og tjenester rettet mot drift og vedlikehold av infrastruktur. I tillegg utfører vi anleggsprosjekter blant annet rettet mot samferdsel og energi. • Selskapet har 1050 ansatte lokalisert over hele landet. Kontakt: Salgssjef Randi Ystanes, randi.ystanes@mesta.no, tlf. 05200 Regiondirektør Morten Strøm, morten.strom@mesta.no, tlf. 05200 www.mesta.no

10

INNSIKT 18|2010 småkraftverk - annonsebilag fra magnet media as


Løser naturfaglige problemstillinger!

Ecofact AS er et miljøfaglig konsulentselskap med lang erfaring og høy kompetanse innen relaterte fagfelt. Vi har fra starten i 2002 etablert en stor kundegruppe i privat og offentlig sektor, som har sett verdien av å bruke vår kunnskap tidlig i sine prosesser. Hovedkontoret ligger i Sandnes, Rogaland, men våre ansatte har erfaring fra oppdrag i hele Norge. Ecofacts kontor i Troms har spisskompetanse innen arktisk økologi, og svært verdifull erfaring med problemstillinger knyttet til flora og fauna generelt, men spesielt i Nord-Norge. Oppdragene i den siste tiden har variert fra biologisk mangfold utredninger i forbindelse med reguleringsplaner, via større kartleggingsoppdrag for stat og kommune, til fullverdig konsekvensutredninger for steinindustrien og melding av store offshore vindkraftverk. Energisektoren er hyppig bruker av vår kunnskap, og våre konsulenter er stadig i felten i forbindelse med småkraftutredninger, større vannog vindkraftplaner samt ved etablering av høyspentlinjer. En samarbeidspartner i hele prosessen Ecofact har svært bred erfaring med utredninger innen en rekke fagtema, med utgangspunkt i en rekke

ulike problemstillinger. Våre konsulenter har erfaring med utredninger innen spesielt naturmiljø, samt reiseliv, kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser, INON, nærmiljø og reindrift. Selskapet har også utført sammenstilling av flere fullstendige konsekvensutredninger og forhåndsmeldinger, sammen med dyktige samarbeidspartnere, både onshore og offshore. Flere av våre faste kunder har sett verdien av godt beslutningsgrunnlag både i egne prosesser og i saksbehandling. Derfor blir Ecofact ofte brukt som partner i store og små prosjekt, der våre innspill er med å forme planene, slik at de lettere kan tilfredsstille de krav som kommer fra myndighetene. Ecofact blir benyttet som rådgiver i forbindelse med forhåndsanalyser, skrivebordsundersøkelser, forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader. Vårt mål er at vi skal være den foretrukne partneren i løsning av naturfaglige problemstillinger! www.ecofact.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

11


HidgiediZch^Va[dg hb€`gV[ikZg`

¤a[dZ[_dj[h[ii[\ehicahW\jl[ha_ Deh][ Cdg\ZhkVhhYgV\h"d\ZcZg\^Y^gZ`idgVi CK:Vcha€gViCdg\Z]VgZi\_Zck²gZcYZ ediZch^Va[dgjiWn\\^c\Vkhb€`gV[ie€&. IL]#9ZiiZji\_³gdbaV\]VakeVgiZcVk YZiidiVaZjjicniiZYZkVcc`gV[iediZch^VaZi ^Cdg\Z#Hb€`gV[ikZg`]VgYZh^hiZ€gZcZ Wa^iihViie€YZceda^i^h`ZV\ZcYVZc[dgY^ Y^hhZkVcckZg`ZcZ`VcW^YgVkZhZcia^\i^a €³`ZYZcW²gZ`gV[i^\ZZcZg\^[dg" hnc^c\Zc#EgdYj`h_dcVk`gV[i[gVha^`Z hb€VcaZ\\`Vcd\h€W^YgVedh^i^kii^a kZgY^h`Ve^c\Zc^Y^hig^`iZcZ# HW_dfem[hb[l[h[h^[b[fWaa[h GV^cedlZg]VgiZ`cdad\^`dbeZiVchZ^ kZgYZch`aVhhZ[dg€aZkZgZi^aYZiiZ bVg`ZYZi#K^]Vgd\h€ZcZg[Vg^c\hdb \_³gVik^`VciVVchkVgZi[dg`dhicVYh" Z[[Z`i^kegdh_Z`i\_Zccdb[³g^c\# GV^cedlZgZgZc`dbeaZiiaZkZgVcY³gVk WaVciVccZi/ ":aZ`igdbZ`Vc^h`ZeV``Zg "HiVcYVgYeV``Zgd\h`gZYYZghnYYZ a³hc^c\Zg "9ncVb^h`ZVcVanhZg "@dbeaZii^chiVaaVh_dcd\^Yg^[ihZiiZahZ dkZg]ZaZkZgYZc ";^cVch^Zg^c\ "@dchjaiZg^c\d\egdh_Z`ijik^`a^c\ "HnhiZb`dbeZiVchZ!]kdgk^igZ``Zg kZ`haZge€GV^cedlZg"`dchZgcZih iZ`cdad\^WVhZ GV^cedlZg]Vg[dgVakdgZiVWaZgihZ\^ hb€`gV[ihZ\bZciZi#Ha^`bVg`ZYZic€

jik^`aZghZ\!k^aYZiiZWa^Zik^`i^\hVih^c\h" dbg€YZ[dgGV^cedlZg^i^YZc[gVbdkZg# :iZ`hZbeZa!A^iaZW³@gV[ikZg`! HjccnakZcHd\cd\[_dgYVcZ#9ZiZghidgZ Y^bZch_dcZgdkZgVcaZ\\Zii^aIgn\\ZhiVY @gV[i^A^iaZW³#@gV[ihiVh_dcZch`Va]VigZ ijgW^cZg!d\g³gZcZhdbh`VaiV^cckVcc [gVAVc\ZYVahZakVkZYHidg]Vj\Zc]VgZc Y^VbZiZge€&!-bZiZg#G³gZcZhdbh`Va [gV`iZkVcc[gVC^WWZYVahZakV!]VgZc Y^VbZiZge€&!'bZiZg#7Z\\Zg³g\ViZcZ ZcYZg^Zc(%`kVYgVibZiZghidg`gV[i" hiVh_dchdbh`VaeaVhhZgZhe€A^iaZW³^ c²g]ZiZcVkhiZYZiYZgYZidZakZcZ b³iZh#GV^cedlZgh`VaaZkZgZ`dbeaZii ZaZ`igdbZ`Vc^h`jihingi^aA^iaZW³`gV[i" hiVh_dc#=dkZY`dbedcZciZcZWa^gaZkZgi^ a³eZiVkk€gZcd\hdbbZgZc'%&%!d\ VcaZ\\Zih`Vahi€[ZgY^\^_VcjVg'%&&#KZY [jaaYg^[ik^aVcaZ\\Zi]VZc€ghegdYj`h_dc e€'-!.<L=!ZaaZgcd`hig³bi^a€YZ``Z [dgWgj`Zii^a&*%%]jhhiVcYZg# ?dj[hdWi`edWb[jj[hif´hi[b 9ZiZg^``ZWVgZ^Cdg\ZVi`gV[iegd" YjhZciZghZghb€`gV[ikZg`hdbk^`i^\Z W^YgV\i^a€³`Z`gV[i[dghnc^c\Zc# BncY^\]ZiZggjcYidb^kZgYZchZg hb€`gV[ikZg`hdbgVh`Z!W^aa^\Zd\ b^a_³kZcca^\ZW^YgV\i^a³`i`gV[i[dghnc^c\# DbaV\,*%\^\VlViikVcc`gV[iZgWn\Yji ^kZgYZc!d\gjcYi),\^\VlVii`dbbZg [gVhb€`gV[ikZg`#Hb€`gV[ikZg`ZcZhdb eaVcaZ\\ZhcVh_dcVaid\^ciZgcVh_dcVai!k^a d\h€k²gZk^`i^\ZW^YgV\db:Jh`a^bV"

b€ah`Vac€hd\kZgYZchWZ]dk[dgZcZg\^ h`Vai^a[gZYhhi^aaZh# 9^hhZhb€`gV[iVcaZ\\ZcZ`Vcd\h€Wa^Zi k^`i^\]_ZaeZb^YYZai^a€³`ZkZa[ZgYZc^ jik^`a^c\haVcY#

=eZehZh[_dd]Wd]j_b dojji[biaWf GV^cedlZgHbVaa=nYgdWaZ[³ghi ZiVWaZgibdihajiiZcVk'%%-d\Ò`` VaaZgZYZ^[³ghiZYg^[ih€gh_j `dcigV`iZgi^aZchVbaZikZgY^e€ gjcYi'%%b^aa^dcZg`gdcZg#9^hhZ `dcigV`iZcZkVcik^W€YZ^YZi cdgh`Zd\^YZi^ciZgcVh_dcVaZ bVg`ZYZi#AZkZgVchZcZdb[ViiZg `dbeaZiiZZaZ`igdbZ`Vc^h`ZeV``Zg bZYijgW^c!\ZcZgVidgd\ZaZ`ig^h`Z hi³iiZhnhiZbZg#KZY€gZihji\Vc\ ]VYYZk^hda\iigZEZaidc"ijgW^cZg! i^;gVcX^h"ijgW^cZgd\id@VeaVc" ijgW^cZg#9ZhhjiZckVgidniiZga^\ZgZ Zc]ZiZg^WZhi^aa^c\#

lll#gV^cedlZg#cd


Småkraftverk

– et marked i rivende utvikling

fakta

Retten til å utnytte vannet og fallet i elver har i lang tid vært en ressurs for grunneiere. Fra nær fortid for å utnytte vannet til kverner, sager og andre mekaniske innretninger. Senere også til produksjon av elektrisitet. Frem til andre verdenskrig ble det etablert mange lokale og isolerte kraftverk i Norge. Etter andre verdenskrig hadde vi i Norge en storstilt utbygging av store vannkraftverk. Dette førte til en avvikling av de fleste små, lokale kraftverkene. Etter årtusenskiftet skjøt prisene for elektrisk strøm i været. Stabil høy pris ga på nytt grunnlag for utvikling av lokale kraftverk. En rekke aktører så her muligheten til å utvikle ny næringsvirksomhet – basert på et samarbeid med grunneierne. Fjellkraft er en slik aktør og har siden etableringen i 2003 utviklet seg til å bli Norges nest største utvikler av småkraftverk. Som en ledende aktør har Fjellkraft vært med på å forme markedet slik at også grunneierne får sin rett-messige andel av verdiskapingen. Fjellkraft tar ansvar for hele prosessen, fra kvalitetssikring av fallrettsforhold til konsesjonssøknad, bygging og drift av kraftverket. Grunneier

har fullt innsyn og påvirkningsmulighet i hele prosessen. – Respekt for grunneiere og nødvendig kompetanse er grunnfjellet i Fjellkrafts virksomhet, sier administrerende direktør i Fjellkraft AS Thorstein Jenssen. -De tre viktigste innsatsfaktorene ved utvikling av et småkraftverk er fallrett, kapital og kompetanse. Grunneier har fallretten, Fjellkraft har kapital og kompetanse. – Grunneierne bidrar med en betydelig verdi og skal selvfølgelig også ha sin del av verdiskapingen. Forut for en avtaleinngåelse legger vi derfor stor vekt på at grunneierne forstår hvilke rettigheter og plikter de har, samt hvilken verdiskaping prosjektet kan gi. Grunneier skal vite fordelingen av denne verdiskapingen, også med endrede forutsetninger, sier Jenssen videre. Fjellkraft har i dag rundt 130 prosjekter under utvikling og i drift. Totalt vil dette gi en produksjon på ca. 1,5 TWh, tilsvarende det årlige gjennomsnittsforbruket til 75 000 husstander. Siste kraftverk som ble satt i drift er Imsland i Vindafjord kommune i Rogaland.

Fakta om Imsland: Kraftstasjon: Vannvei: Installert effekt: Netto fall: Årsproduksjon:

Fjellanlegg Tunnel/sjakt 5,0 MW 105 meter 18,2 GWh

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

13


Vannkraft i egen elv bønder, grunneiere og lokal serviceindustri kan bli værende i distriktene. Elvekraft AS er en av de fire aktørene i ”Småkraftalliansen G4”. Dette er en gruppe med industrielle utbyggere som konkurrerer om utbyggingsavtalene, men som samarbeider om å påvirke myndighetene om de viktige rammebetingelser som nettilgang, sertifikater og konsesjoner. Elvekraft AS ønsker å samarbeide med grunneiere og eiere av fallrettigheter som: • Ønsker å utvikle en egen elv, men ikke har kommet i gang enda. • Allerede er i gang med prosjektering av eget småkraftverk. • Er tildelt konsesjon. • Har et småkraftverk i drift, men ønsker å selge. Elvekraft AS har bygget og satt i drift 5 småkraftverk og eier disse sammen med de lokale grunneierne.

fakta

Som et av de første selskap i Norge, ble HydroPool etablert med det formål å tilby grunneiere og eiere av fallrettigheter en total pakkeløsning for utbygging av småkraftverk. HydroPool Gruppen AS har senere byttet navn til Elvekraft AS. Dette navnet beskriver selskapets virksomhet utmerket sett i lys av fagfeltet det jobber innenfor. Elvekraft AS er en profesjonell utbygger av småkraftverk. Sammen med grunneiere og eiere av fallrettigheter benytter selskapet seg av tradisjon, kunnskap og kompetanse for å vurdere utnyttbare ressurser i nærmiljøet. Selskapet bygger og drifter småkraftverk og har vektlagt å satse på egen ingeniørkompetanse for å sikre nødvendig erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt samt ha en organisasjon som er i stand til å kunne handle raskt. Selskapet ønsker en sterk delaktighet lokalt og eier derfor småkraftverkene sammen med de lokale grunneierne. Hvis vi skal nå våre klimamål må vi ha en sterk satsing på fornybar energi framover. Småkraft er en helt sentral del av denne satsingen. Småkraft er også en viktig del av vår strategi for å bygge opp en ny, fremtidsrettet energibransje i distrikts-Norge. Småkraftutbygging sørger for at

Elvekraft AS bygger og drifter småkraftverk over hele Norge og har høy kompetanse i hele utbyggerprosessen som inkluderer: • • • • • • •

Konsesjonssøknad Offentlig saksbehandling Hydrologi og vannmåling Finansiering Prosjektering og byggeledelse Drift Kraftomsetning Elvekraft AS er et selskap i energikonsernet Troms Kraft AS. Askerveien 61 1384 Asker E-Post: peter@elvekraft.no www.elvekraft.no

14

INNSIKT 18|2010 småkraftverk - annonsebilag fra magnet media as


Over 100 års erfaring fra kraftbransjen Tinfos har produsert kraft siden 1894, og er således et av Norges eldste kraft- og industriselskap. På Notodden har kraftverkene Tinfos I og II vært i kontinuerlig utvikling, og kraftproduksjonen (ca. 220 GWh/år) har dannet grunnlaget for Tinfos sin egen metallurgiske virksomhet. Norsk Hydro ble startet opp på Notodden, med strøm fra kraftstasjonen i Tinfos I.

Mange velger Tinfos Tinfos har inngått avtaler om bygging av småkraftverk over hele Norge. Småkraftverkene varierer i størrelse fra 5 GWh og oppover. Pr. september 2010 var Tinfos involvert i småkraftverk tilsvarende 800 GWh, hvorav 400 GWh var inngåtte avtaler. Tinfos har også andeler i større kraftprosjekt som er forventet å få en middelproduksjon på 220 GWh. Styret i Tinfos har bevilget 100 millioner kroner årlig de neste 10 årene for småkraftsatsingen.

Ønsker samarbeid Velger man Tinfos som samarbeidspartner, er man sikret å ta del i deres erfaring og kompetanse innen alle sider i kraftbransjen. De tar seg av alle trinn i prosessen, fra ressurskartlegging og konsesjonssøknad til nøkkelferdige anlegg. Kontraktene deres er utformet slik at de sikrer at grunneiere garanteres en inntekt av produksjonen som erstatning for sine rettigheter, og at utbyggingsrisikoen ligger på investorenes hånd. Tinfos sørger også for at grunneierne vil få ta del i det stigende prisnivået i kraftmarkedet.

fakta

Kompetanse i hele prosessen Tinfos har valgt å bygge opp småkraftsatsingen rundt organisasjonen på Notodden. Denne organisasjonen har bred erfaring innen prosjektering, drift og vedlikehold av kraftverkene som eies av Tinfos. På teknisk side har de ingeniører og fagarbeidere innen ulike fagområder for å ivareta tverrfagligheten i småkraftprosjekter. Organisasjonen på Notodden tar seg også av regnskap, finansiering og kraftsalg for egne og andres kraftverk. All nødvendig kontakt mot myndigheter, som konsesjoner og byggetillatelser, tar de seg også av. Kompetansen i småkraftavdelingen på Vestlandet er bygget opp innen leverandørindustrien for småkraftverk.

Tinfos tilbyr: • 116 års erfaring i kraftbransjen • Kompetanse i hele prosessen fra kartlegging/ konsesjonssøknad til igangsatt anlegg • Markedskompetanse – kraftsalg • All administrasjon • De beste finansieringsløsningene Telefon: 35 01 78 00 www.tinfos.no

annonsebilag fra magnet media as - INNSIKT 18|2010 småkraftverk

15


2SVWO+V RROVEJX IR¾IOWMFIPWEQEVFIMHWTEVXRIV 2SVWO+V RROVEJX%7IVIXXEZ2SVKIWWX VWXI WQoOVEJXWIPWOETQIHOVEJXWXEWNSRIVMHVMJX SZIVLIPIPERHIX &EO WIPWOETIX WXoV JIQ EZ PERHIXW PIHIRHI TVSHYWIRXIV EZJSVR]FEVIRIVKMRIQPMK%OIVWLYW/VEJX)&/VEJXTVSHYOWNSR )'3’WXJSPH)RIVKMSK)POIQ)RIVKMWSQXMPWEQQIRWXoVJSV GE EZHIRRSVWOIOVEJXTVSHYOWNSRIR2SVWO+V RROVEJX FIR]XXIVOSQTIXERWIJVEHMWWIWIPWOETIRIJSVoF]KKISKHVMJXI OVEJXWXEWNSRIRISTXMQEPX 7OVIHHIVW]HHIWEQEVFIMHWEZXEPIV 2SVWO+V RROVEJXLEVEQFMWNSRIVSQoZSOWIFIX]HIPMKMRRIRJSV WQoOVEJX:M RWOIVHIVJSVoOSQQIMOSRXEOXQIHIMIVIEZ JEPPVIXXMKLIXIVWSQOERF]KKIWYX2SVWO+V RROVEJXWOVIHHIVW]V WEQEVFIMHWEZXEPIVXMPTEWWIXJEPPIMIVRISKXMPF]VIRQIKIXKSH SKVMWMOSJVMEZOEWXRMRK 1IHZoVOYRRWOETSKIVJEVMRKFPMVYXF]KKMRKIVKNIRRSQJ VX VEWOXSKIJJIOXMZX(IXZMPJEPPIMIVRIXNIRITo1IHZoVSQJEXXIRHI HVMJXWIVJEVMRKWMOVIVZMIRKSHHVMJXW OSRSQMSKHIVQIHL ] oVPMKEZOEWXRMRKXMPKVYRRIMIV :MPHYZMXIQIV#8EOSRXEOXQIHSWWToXIPIJSR IPPIVITSWXTSWX$RSVWOKVSRROVEJXRS

[[[RSVWOKVSRROVEJXRS

Småkraftverk  

Småkraftverk Et annonsebilag fra Magnet Media.