Page 1

16-01-09

23:42

Page 1

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 3ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 497 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞°∂∆ ÛÂÏ.

6

™∂ §π°√ Ã√¡√ ∫∞π µπ√ª∞∑∞

ÛÂÏ.

8

¢ËÌfiÛÈ· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜ ÁÈ· ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ

WEB: www.magnesianews.gr

¢ÒÛÙÂ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÂÏ.

13

™À¡∞¡∆∏™∏ ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ª∂ ∂¡ø™∏ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∫∞∆∏°√ƒ∂π ∆∏¡ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢. µfiÏÔ˘ ∆ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ 500 ÂÚ›Ô˘ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¯ı˜, Ë̤ڷ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜. ÛÂÏ.

5

°π∞ ∆∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÏˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÙÈ ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ÛÂÏ.

4

∆√¡π™∂ √ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ ∆√À ¶∞™√∫ ∞¶√ ∆√ µ√§√

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· «µ§∂¶∂π» ∂∫§√°∂™ ª∂™∞ ™∆√ 2009 ∆Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ ·fi ÙÔ µfiÏÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË. ÛÂÏ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ £·Ó. µÔÁÈ·Ù˙‹

ÛÂÏ.

∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ ∆∞ µπµ§π√¶ø§∂π∞

01

4

7

Logic Bolt… ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ì projector! 17 ÛÂÏ.


02

16-01-09

22:16

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

A¶OæH ∞ÌÂÚÈοÓÈη ηڷÁÎÈÔ˙ÈÏ›ÎÈ·… ∏ «¿Ô„Ë», Û‹ÌÂÚ· ·¤¯ÂÈ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘. ¢ÂÓ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ…¿Ô„‹ Ù˘. ∞Ï¿ Î·È ÌfiÓÔÓ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÙÚÂȘ Âȉ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi Ù· ͤӷ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘.. ∂Û›˜ Ê›ÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ‰È΋ Û·˜ ¿Ô„Ë, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜… ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ… ∂›‰ËÛË ¡Ô 1… «∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 75 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ı· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÕÓÙÚÈ·Ó º¤ÓÙÈ, ˙‹ÙËÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó¿ÎÚÈ‚ÔÈ Ô›ÎÔÈ Ìfi‰·˜ «ÂÚ›˙Ô˘Ó» ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ˘Ï Ù˘ Ó¤·˜ ÚÒÙ˘ ΢ڛ·˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì·. ∆Ô ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ù˘ Î. √Ì¿Ì·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ∫∞π ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÏËÛÂÈ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ªÈÛ¤Ï √Ì¿Ì·..» ∂›‰ËÛË ¡Ô 2….. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙË °¿˙· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √∏∂ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∞fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·›ÁÔÓÙ·È «ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ» ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ù˘ UNRWA, Ë ÔÔ›· ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚˆÁ‹˜. ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Â›Û˘ ·Ôı¤Ì·Ù· η˘Û›ÌˆÓ. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ‚fî˜ ʈÛÊfiÚÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜, ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›….. ∂›‰ËÛË ¡Ô 3…. ¡¤· ¤ÎıÂÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∏¶∞ Ë ›ӷ Î·È ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ. ∂Ù‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ηٷۯ¤ÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ÏfiÁˆ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰¿ÓÂÈÔ, Û˘Ó¤ÙÂÈÓ ÛÙË ÎÏÈ̿ΈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÌÂϤÙË Â›Û˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÈÙÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÙÔÈÎÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ Î·È Ù˘ ›ӷ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿….. ∞!! ªËÓ Í¯¿Ûˆ!! ™ÙËÓ ÊȤÛÙ· ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘ Î. √Ì¿Ì· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ «ÊÈÚÌ¿ÙˆÓ» Î·È Ë ªÈÁÈÔÓÛ¤! ∫ڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÒÓ·Í·Ó Î·È ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ªÈÁÈÔÓÛ¤ ‹ «ªÚÈ˙ÔϤ» ηٿ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ ¶Ô¿Ú· ª·ÏȈٿÎË… ÕÛ ̷˜ Ú √Ì¿Ì·…

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 ISSN: 1791-7832 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

™·Ó Û‹ÌÂÚ·...

™∞µµ∞∆√

17

π∞¡√À∞ƒπ√À

+ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘ 07.39 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘ 17.31

1904: √ «µ˘ÛÛÈÓfiÎËÔ˜» ÙÔ˘ ∆Û¤¯ÔÊ Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∆¤¯Ó˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. 1923: ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË §Ô˙¿ÓË Ë ™˘Óı‹ÎË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ, ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ‹ÚˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∆Ô˘ÚΛ·˜. 1929: √ ¶Ô¿È οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎfiÌÈΘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Ë

ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ «Evening Journal». 1986: ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ ∆¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 1991: •ÂÎÈÓ¿ Ë Âȯ›ÚËÛË «∫·Ù·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂Ú‹ÌÔ˘», ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Î, Ô˘ ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ Î·È ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ.

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· √ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3…11 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ 2...11 ÔC.

∂ÈÚËÓÈ΋ ÔÚ›· ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ ∂ÈÚËÓÈο ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÚ›Ô˘ 100 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÔÚ›· ¤ÁÈÓ ÂÈÚËÓÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÂÙ›¯·Ó Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘, ̤۷ ·fi Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÈÚÔÙ·Í›·˜, Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈο Î·È ¶ÔÏÈÙÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·. ŸÛÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ µfiÏÔ, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÚ›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ÔÚ›· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, Ó· ·‡ÛÂÈ Î¿ı ‰›ˆÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ù˘

ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˜. ™Â ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ôϛ٘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ∫·Ù¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ‰fiıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∂∫µ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÓÔȯ٤˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, fiÔ˘ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó

ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ‚¿Û˘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, fiÔ˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ı¤·Ì·, ÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË - ·Ó¿ıÂÛË, ÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏˆÓ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÏÂÙ¿ÚȈÓ.

√ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™Ù¤Ê. ªÔÏfi¯·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ٷ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ·, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ûı¤ÓÔ˜ Û ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙË Û˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô‡Ó‚·. ∏ ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 100 ‰È·‰Ëψ٤˜, ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤‚ËÎ·Ó ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ ηÈ, ̤ۈ Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ‹ÚÂÌ·.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ¡· ÛÙËÚȯı›, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ Î·È ∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ

ªÂ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (•ÂÓԉ¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∂Ù·ÈÚ›· ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ), Ô µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ «√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‹‰Ë ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÓÒ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2009 Â›Ó·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ¤ˆ˜ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Úfi¯ÂÈÚ· ۯ‰ȷÛı› (Ï.¯. ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ∫∂∫¢∂ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ). ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ÁÈ·Ù› ÔÈ tour operators Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜. ∞ӷʤÚÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ·ÏÏ¿ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ. ∆¤ÏÔ˜ Î·È Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ı· ‰ÈÔÁÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜.»

™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «°È· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 30% (ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î.Ï..) Î·È ÛÙÔ 25% (ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î.Ï.. ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3299/2004).

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÚˆÙ¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ,ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ , ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î.Ï..

∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÊ. ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3699/2008, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Â›·˜ Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ·˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘».

IONIS TOURS ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√π√∆∏∆√™...

π¡¢√¡∏™π∞ - ª¶∞§π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 620.00 € - µ›ÏϘ ÛÙÔ ª¶∞§π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 835.00 €

∆∞À§∞¡¢∏

¶∞À§√™ º.¡∂√ºÀ∆√À æÀÃ√§√°√™ LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY À¶∞ƒ•π∞∫∏ æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ ∂¡∏§π∫ø¡ – ∂º∏µø¡ ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ – ™ÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ – ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ∞ÓËÛ˘¯›· – ÕÁ¯Ô˜ ∂ıÈÛÌfi˜ Û ∆ÔÍÈΤ˜ √˘Û›Â˜ ¶¤ÓıÔ˜ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∑¢Á·ÚÈÒÓ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54 ∆∏§. 24210 34444, KIN: 6956062650

- ª¶∞¡°∫√∫ 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 532.00 € - ¶∞∆∞°π∞ 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 575.00 € - ¶√À∫∂∆ 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 591.00 € - ∫ƒ∞ª¶π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 560.00 € - ¡∏™π∞ ¶π ¶π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 663.00 € - ™∞ª√Àπ 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 554.00 € - ∆™π∞¡°∫ ª∞π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 526.00 € - ∆™π∞¡°∫ ƒ∞π 8 ª∂ƒ∂™/ 5 ¡ÀÃ∆∂™ ·fi 530.00 € √§∂™ √π ¶∞ƒ∞¶∞¡ø ∆πª∂™ ∂π¡∞π ∫∞∆’ ∞∆√ª√ ™∂ ¢π∫§π¡√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À 20 ∆ËÏ. 24210 34712 & 24210 39840


03

15-01-09

19:30

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr O ¶ƒ√™ø¶π∫√™ Y¶√§√°π™∆∏™ ™∞™ & ∂¶ø¡Àª√™ & ∆∂∆ƒ∞¶Àƒ∏¡√™ & ™∂ ∆πª∏ ™√∫ HP DX7500MT Q8200 (FU178EA) Intel® Coreì 2 Quad Q8200 2,33GHz, 4 MB L2,1333MHzFSB 2 GB PC2-6400 DDR2 800 MHz (Up to 16 GB ) SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe HDD 160GB 7200RPM SATA ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ∂Óۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Gigabit Intel® 82567LM ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ı‡Ú˜ I/O ¶›Ûˆ: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 1394, 1 VGA, 1 DVI-D, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ SPDIF, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∂ÌÚfi˜: 3X USB 2.0, ı‡Ú˜ ‹¯Ô˘, 1X 1394 ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ PS/2 HP √ÙÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ Î‡ÏÈÛ˘ 2 Ï‹ÎÙÚˆÓ PS/2 HP 300 WATT Passive Power Factor Correction (PFC) ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. HP L1908W 19'' Flat Panel Monitor Wide 2Tone (Carbon / Silver), ∞ctive matrix TFT (thin film transistor), Brightness 300 nits (cd/m2), Contrast: 1000:1, Max res. 1440 x 900 @ 60 Hz (native), all VESA modes up to 1280 x 1024 @ 75 Hz, Viewing angle (H/V) 160/160, VGA input, optional sound bar, 5ms response time, 3/3/3 warranty, TCO 03, 5.6 kg H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∆πª∏: 530 €

PLAYSYSTEMS πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™

¶ø§∏™∂π™ MULTIMEDIA

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∞•π√¶π™∆√ SERVICE √§ø¡ ∆ø¡ ¶∞πáπ¢√ª∏Ã∞¡ø¡ ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· CD/DVD-R

¢È¿ÊÔÚ˜ Ì¿ÚΘ TDK – VERBATIM – PHILIPS – SONY – SAMSUNG – MAXELL - CREATION – BURN OUT – TAIYO YUDEN – JAGA – TRAXDATA

CD/DVD MINI °È· οÌÂÚ˜ 8cm ∫·ı·ÚÈÛÙÈο CD/DVD ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ∞4 - ∞3 –ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi

Mini Disk - ∫·Û¤Ù˜ ◊¯Ô˘ – ∫·ı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÔıfiÓ˜ ∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr


04

16-01-09

22:29

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∆∞ ¡∂∞ ∆∏™ ∂∫∫§∏™π∞™

™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· «ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ºˆÛÊfiÚÔ˘ ÛÙË ÃÚfiÓÈ· ¡ÂÊÚÈ΋ ¡fiÛÔ» Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ 16 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Volos Palace ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂Ó¿Ú͈˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÏϤÁÈÔ ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È À¤ÚÙ·Û˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â: «Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‹ ηχÙÂÚ· ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, Ô˘ fiÏÔ Î·È Í‰ÈÏÒÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·Û‡ÏÏËÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∂Ófi˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ fiÛÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ÙfiÛÔ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÈ· ÂχıÂÚË ı¤· ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÌÈ· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÚfiÛÊÔÚË ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Á‡Úˆ ·fi οı ÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓË̤ӷ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¡Ô˘˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ∞Á¿Ë, Ô˘ Ù· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·È Ù· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ, Ô˘ Ù· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ.» ∆fiÓÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ « Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·» ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓ›Ô˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÙËÓ ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜.

™ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ·‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, fiÔ˘ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ¶·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ πÂÚÔ› ¡·Ô› ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· : ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ , ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ , ÛÙËÓ ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ÛÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Â›Û˘ Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙ· ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿˜, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÂÓÒ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΢ÚȈӇÌÔ˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÙÂÏÂÛı› ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÙÚ›ÙË ∞η‰ËÌ›· °ÔÓ¤ˆÓ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ °ÔÓ¤ˆÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜. ∏ ∞η‰ËÌ›· °ÔÓ¤ˆÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ¤ÍÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ µfiÏÔ˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÚ›ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· «∆È Áڿʈ – ˆ˜ Áڿʈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi» Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ π.ªËÙÚÔfiψ˜ «√Úıfi‰ÔÍË ª·ÚÙ˘Ú›·» ∆ËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë Î. ¡›ÎË ƒËÁ¿ÎË ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ – ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ 9Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ µfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ µfiÏÔ˘ & ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∫.∞.∂§.∂.) Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂.™.∂.∂.), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ: «INTERNET-OUTLOOK», Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ Î. ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ë °ÂÒÚÁÈÔ ∆Ô ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¢øƒ∂∞¡ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 32 ÒÚ˜ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫.∞.∂§.∂., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË14 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·fi 26/01 ¤ˆ˜ 18/02/2009 Î·È ÒÚ· 17:00 Ì 21:00. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 25479,24210 76303, fax: 24210 22366, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: volos@kaele.gr, Î. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ ∞ÚȤٷ.

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ∑·ÁÔÚ¿˜ √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÏˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÙÈ ÁÈ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ÃÔÚ¢ÙÔ‡, Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î·ÎÔηÈÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Êfi‚ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, fiÙÈ Ì ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È Î·ÙÔÈ˘. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ – ÃÔÚ¢ÙÔ‡, Ô ¡Ô̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ – fi¯È ÛÙ· Ì¿˙·!! , fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ - ·ÏÏ¿ ˘¤Ú

ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Î¤Ú‰Ë , ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ , Ù· Ó¤· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ √¶∞¶ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √¶∞¶ , ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È :¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ( 4 Î·È ¿Óˆ) Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. ªÂÁ¿Ï˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‹ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘¯·›ˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Û fiÏ· Ù· ·ÚÈıÌÔÏ·¯Â›·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó¿Ï˄˘ ÂÓfi˜ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·È¯Ù› ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ Ó· ·È¯Ù› Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Û fiÏ· Ù· ·ÚÈıÌÔÏ·¯Â›· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÎÏËÚÒÛÂȘ . ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÓÔ‡ÌÂÚ· .¯. ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ∆˙fiÎÂÚ ‹ ÛÙÔ §ÔÙÙÔ ÎÙÏ. ¡¤· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

°È· ÙË ¡∞ª , ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂™¶∞ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ º·Î¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ηٿıÂÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ Î.Ï.. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √∆∞

∞Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ √∆∞ ÌfiÓÈ̈Ó, ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ . ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

¡¤· ÌÔÚÊ‹ Î·È Î¤Ú‰Ë ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ ∞fi ÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜

ÛÙ· ∆ÂÚÌ·ÙÈο ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ÃÚ‹Û˘ (∆∞Ã) , Ì ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·È̷͛ÙÔ˜ Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË . ªÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ Î¤Ú‰Ë Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ (6¿ÚÈ· , 5+1 , 7¿ÚÈ· ) Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÙÔ ∆˙fiÎÂÚ (5¿ÚÈ·) ÛÙ· ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ∆˙·Î-ÔÙ ÒÛÙ ӷ ·˘Í¿-

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ™˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ú‡ˆÓ Ì ÓÔÛËÚfiÙËÙ· - ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ «ÌÂϤÙ˘ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ú‡ˆÓ Ì ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2007», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ı· ÚÔÛʈӋÛÔ˘Ó ÔÈ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î· ª·Ú›· ∫·Ú¿, ¢ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË - Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Ë Î· ∞Ú¯ÔÓÙ›· µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î·È Ô Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ¶Ú‡Ù·-

∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ·ÔÙÂÏ› ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË ¡.∞.ª. - ¢‹ÌˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË fiÚˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ fiÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Î¿ı ¤ÚÁÔ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ™Ù·Ô˘Ù˙‹˜, ∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ ƒÂ˘ÛÙÂÒÓ & ∞ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ «∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙÔ µfiÏÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·» ª·Ú› - ¡Ô¤Ï ¡Ù˘Î¤Ó, ∂. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ & √ÈÎÔÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ «™Ù·ÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ˘Á›·», ∂ÈÚ‹ÓË ∫·Ï·Ù˙‹, π·ÙÚfi˜ «™¯¤ÛË Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·È‰È΋ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·» Î·È ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ª·ÎÚ‹˜, ¶Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ «™¯¤ÛË Ú‡·ÓÛ˘ Ì ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓËϛΈӻ.

ÓÔÓÙ·È Ù· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· ÔÛ¿. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ 5+1 ÁÈ· Ù· ÂÓÙ¿ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÛÙ‹-

Ϙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ , Ô˘ ı· È¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi "Ì·Ï·ÓÙ¤Ú" Ô˘ ı· ÎÏËÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ 7Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó 5¿ÚÈ ÛÙÔ §fiÙÙÔ Î·È È¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÚÈıÌfi, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó 50.000 ¢ÚÒ . ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ , ı· ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ √¶∞¶. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ı· Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi Ù· ∆ÂÚÌ·ÙÈο ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ԉ›ÍÂˆÓ (∆∂∞) , ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ , Ì ‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Î·È ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÂÚ‰È˙fiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.

∞¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ∂∫µ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ fiψ˜ µfiÏÔ˘ ·fi ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¤ˆ˜ ÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ (∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·˜) ¤Ï·‚ ÙÔ ∂∫µ, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ «¤¯ÂÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› Î·È ÙÂÏ› ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜, Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «∞£∏¡∞π∫∏ ∆∂áπ∫∏ ∞.∂.» ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ·ÌÔÈ‚‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ ¶.¢. 609/85 ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜».

ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ¢. §¤ÙÛÈÔ˘ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ˘, ÙÂÏÂ›Ù·È ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ πÛÙÔÚ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §¤ÙÛÈÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘.

°π∞¡¡∞ √π∫√¡√ªπ¢∏ æÀÃ√§√°√™ ∞.¶.£. – UNIVERSITY OF HULL – UNIVERSITY OF LONDON

ŒÓ·ÚÍË Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ ™ÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ÃÀ™∞ π. °∫∞´¡∆∞ƒ∆∑∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∫∞π ∫§π¡π∫∏ æÀÃ√§√°√™ MSc ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

™‡Ì‚·ÛË Ì ∆∂µ∂

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¿Á¯Ô˘˜ (ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡, ÊÔ‚›Â˜, Â›ÌÔÓ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ·ÓËÛ˘¯›·) µÂÏÙ›ˆÛË ‰È¿ıÂÛ˘ (ıÏ›„Ë, ·›ÛıËÌ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ·ÒÏÂÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÏ›‰·˜) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˙ˆ‹˜ (Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›·, ·ÒÏÂÈ·, ¤ÓıÔ˜) ∂›Ï˘ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÁ·Û›· (Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜) ¢È·¯Â›ÚÈÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ‰È·ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

∆ËÏ. 24250 22403

™¶. ™¶Àƒπ¢∏ 89, (3Ô˜ √ƒ√º√™), µ√§√™ ∆ËÏ: 24210 23722, 6974 821656

°ÎÚÈ˙ÈÒÙ˘ Ã. πˆ¿ÓÓ˘ ™·Ú¿ÓÙË ¡. ª·Ú›Ó· ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ

™Ã√§π∫∏ æÀÃ√§√°π∞ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏

ª∞£∏™∏-™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞-∞¡∞¶∆À•∏ ¢π∞°¡ø™∏-∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏-¶ƒ√§∏æ∏ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À

Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54

∆∏§: 24210-20539


05

16-01-09

22:22

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ… ∆ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ 500 ÂÚ›Ô˘ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ¯ı˜, Ë̤ڷ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘˜. «∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘», ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„Â.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞ÈÙ›· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ∫∞¶ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ∆fiÓÈÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫∞¶ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÏÁËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √∆∞ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ∆Ú›ÙË ∏ Î. ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÂÈÏ˘ı›, ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∆Ú›ÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Û ÂΉÔı›۷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ™‡Ï-

∞ÈÙ›· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ë ÌË Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ∫∞¶ ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚԂ› Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘.

™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∏∆∂µ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔ 2008, Ô Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ › fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÛÙË ¢∏∆∂µ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ŒÎ·Ó ̿ÏÈÛÙ· ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 700.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘.

™Â Ó¤· Ê¿ÛË Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ , ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «∞ÏÏ·Á‹ Îϛ̷ÙÔ˜» Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, Ë ·ÏÏ·Á‹ «Îϛ̷ÙÔ˜» Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜-Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ۇ̂·ÛË Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 4.500 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πˆÏÎfi˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ›Â Ô Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ◊‰Ë, ÚfiÛıÂÛÂ, ·fi ÙË ¢∂À∞ªµ ·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ «πˆÏÎfi˜ ∞.∂.» Ë ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 100.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ¯ı˜ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙË ¢∂ª∂∫∞µ ÂÈÙ·Á‹ ‡„Ô˘˜ 187.708 ¢ÚÒ. ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2008. ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ ›ӷÈ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ۠ΛÌÂÓÔ ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ›‰È·, ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢∂ª∂∫∞µ, ·Ú·¯ˆÚ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ «∆Û·Ï·¿Ù·» Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÛË 4.500Ù.Ì. Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 170Ù.Ì Î·È 270Ù.Ì., fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-

™˘ÌʈӋıËηÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ∞Ô‰ÂÎÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜… ÙËÙ˜. ∆Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ۇ̂·ÛË Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 42.000 ¢ÚÒ.

£· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË «π∞™ø¡» Ô ¢. µfiÏÔ˘; ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ™ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «π¿ÛˆÓ ∞.∂.» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

¶Ï‹ÚˆÛ Ì Ï·ÛÙfi ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ªÂ Ï·ÛÙfi ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· Ï‹ÚˆÛ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Lidl. Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ï‹ÚˆÛ Ì ·Ú·¯·Ú·Á̤ÓÔ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi, ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÚ¿Â˙·˜ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ηٿıÂÛË. ∆Ô Ï·ÛÙfi ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó¿Ï˘Û˘ ∂˘ÚÒ, ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂͤٷÛË.

¢‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙË ¢∏∆∂µ

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· «∆Û·Ï·¿Ù·»  Ӥ· Ê¿ÛË Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ «∆Û·Ï·¿Ù·», ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «πˆÏÎfi˜ ∞.∂.» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÔχÌËÓ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· «πˆÏÎfi˜ ∞.∂.» Ì ÙÚ›· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¢∂ª∂∫∞µ, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› ηٿ ÙȘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· ÂÈÙ˘¯›· fi¯È ÌfiÓÔÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘, ηıÒ˜ ı· ·Ԃ› ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Ù˘.

5

ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

¶ÚfiÛıÂÛ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «π¿ÛˆÓ ∞.∂.», ·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ. °È· ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ô Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ ‰È·È-

ÛÙÒıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ٷ √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ À. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ı¤Ì· «∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜» η٤ıÂÛ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Î. ¡. °Î·Ù˙‹˜. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ÀÔ˘ÚÁÔ›, ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ∫À∞ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ Ì¤ÙÚ· ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó».

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. Ì ı¤Ì· «¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008-2009».

¶ÏËڈ̤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¡∞∆

∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Û·Ï·¿Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È Ô ËÁÂÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ «∆Û·Ï·¿Ù·» Û ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚfiÛıÂÛÂ, ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ∆ÂψÓ›Ԣ.

∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞∆ «√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜» ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙȘ 22 Î·È 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· Á›ÓÂÈ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘ÁÂÈ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ – ¡·‡ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡∞∆.

∂∫¢ƒ√ª∂™ & ¢π∞∫√¶∂™ ª∂ ∆√

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3&5 * 3‹ÌÂÚË ÛÙÔ ª¶∞¡™∫√ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ – •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ superior… ·Ó·¯. 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘…140€ * 4‹ÌÂÚ˜ ÛÙÔ ¡∆√Àª¶∞π Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ SHOPPING FESTIVAL…460€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 3 ̤Ú˜ ÛÙÔ PORTO CARRAS – Thalasso & Spa Resort…75€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 4 ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÁÈ· ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜…·Ó·¯. 19.2 ·fi 155€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹...•∞¡£∏ – ™∂ƒƒ∂™ – §. ∫∂ƒ∫π¡∏ – √ÃÀƒ∞ ƒ√À¶∂§ – ¢ƒ∞ª∞…•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Resort & Spa…·Ó·¯. 28/2…150€

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆ËÏ. 24210 31059-60

∂¶π™∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∞ ∂π™π∆∏ƒπ∞ ¶ƒ√™ √§√À™ ∆√À™ ¶ƒ√√ƒπ™ª√À™ ∂™ø∆∂ƒπ∫√À & ∂•ø∆∂ƒπ∫√À ∞∫∆√¶§√π∫∞ ∂π™π∆∏ƒπ∞ √§ø¡ ∆ø¡ ∞∫∆√¶§√π∫ø¡ ∂∆∞πƒπø¡ ¶ƒ√™ √§√À™ ∆√À™ £∞§∞™™π√À™ ¶ƒ√√ƒπ™ª√À™ ™¶√ƒ∞¢∂™ – ∫À∫§∞¢∂™ – ∫ƒ∏∆∏- ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ Î.Ï.


06

16-01-09

22:26

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞°∂∆ ∞fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ∞°∂∆, ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·˙Ô‡Ù, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ηıÒ˜ Ë ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 27 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¯ı˜ Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÓË̤ڈÛ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÙÈ Ë ∂¶∞, ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ∞°∂∆ 27 ̤¯ÚÈ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ı· Â›Ó·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘, Â›ÛËÌ·, ı· Á›ÓÂÈ ·fi

¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·‡ÛË 10.000 ÙfiÓˆÓ Ì·˙Ô‡Ù ÂÙËÛ›ˆ˜, Ô˘ ηٷӿψÓÂ Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ ‰Â Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 2 ÂÎ. ¢ÚÒ.

£· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·˙Ô‡Ù , ÂÓÒ ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ , Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ 10% Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ Â٠ΈΠ·fi ‚ÈÔÌ¿˙· ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ¡· ÙËÚËı› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·

∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ ÂÙ-ΈÎ

∆Ô ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ Î·È, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009, ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÌÔÓ¿‰· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂÚfi

∫∫∂ «¶¤ÊÙÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ» ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· «¢Ú·ÛÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜» η٤ıÂÛ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Î. ¡. °Î·Ù˙‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È « √ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Ù˘ ∫∞¶, ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔÈfiÓÙ· ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÛÈÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ·fi 0,50_ ÙÔ ÎÈÏfi ÙÔ 2007 ¤ÂÛ ÛÙ· 0,30_ ÙÔ ÎÈÏfi ÙÔ 2008, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ·fi 0,28_ ÙÔ ÎÈÏfi ÙÔ 2007 ¤ÂÛ ÛÙ· 0,14_ ÙÔ ÎÈÏfi ÙÔ 2008, Î.Ô.Î

ªÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ªÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 0,863 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ· 1,050 ¢ÚÒ, (ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ) Î·È ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙ· 0,774 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Û Ú·Ù‹ÚÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ : ™Â µfiÏÔ - ¡¤· πˆÓ›· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ 0,780 ¢ÚÒ, Û ‰‡Ô Ú·Ù‹ÚÈ· Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ Î·È ¤Ó· Â› Ù˘ §·ÌÚ¿ÎË Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙÔ 0,949 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 0,804 ¢ÚÒ, Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË 0,899 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ. ™Â µÂÏÂÛÙ›ÓÔ - ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó 0,797 ¢ÚÒ, ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ· 0,925 ¢ÚÒ, Â›Û˘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ.

∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞¡ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ µfiÏÔ˘ Ô «¶·Ó» ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ : ∫˘Úȷ΋ 25/1/09 ¶Â‰ÈÓ‹ ª·ÁÓËÛ›· – Â˙ÔÔÚÈ΋ ™¤ÛÎÏÔ – ∫·Ù‹Ú·Á·˜, ø.¶. : 4 – µ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 1/2/09 µfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ – Â˙ÔÔÚÈ΋ ∫¿Ùˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ – §¤Û¯È·ÓË – §Ô˘È˙›ÓÈÎÔ ø.¶. : 4 – µ.¢.: 1/5 ¶·Ú·Û΢‹ 13/2/09 ÂÙ‹ÛÈ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «∫·Ó·Ú¿ÎÈ» ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (µ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00 – 12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00 – 08.00. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 6976904236.

∏ ¯Ú‹ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞°∂∆ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂. «∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÙËÚËı› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ∞°∂∆», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ì·˙Ô‡Ù, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ

∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∞°∂∆, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ¿ÓÙ· Ë ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ 10% Ë Î·‡ÛË ÙÔ˘ Â٠ΈΠ·fi ‚ÈÔÌ¿˙· (ÂÚ›Ô˘ 2.000 ÙfiÓÔÈ ÂÙËÛ›ˆ˜). ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ Î·È, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009, ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÌÔÓ¿‰· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ÓÂÚfi.

µÚ¿‚¢ÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ·fi ÙÔ ∆∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

µÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ

ŒÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, Ì ÔÏ˘Û¯È‰‹ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ ∆∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›ÙÙ·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ µ·Û›ÏË ™ÁÔ‡Ù·, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (UIA), ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë UIA ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÂȉÈÎfi ‚Ú·‚›Ô. √ µ·Û›Ï˘ ™ÁÔ‡Ù·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Ú›˙˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ (∂Ù·ÈÚ›· ™ÁÔ‡Ù·˜ & ™ÁÔ‡Ù·˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜), Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È Ì ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‚Ú·‚›· Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜.

∞ÚÎÂÙ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ , ηıÒ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ «∂ª∂™ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆·ÎÔ‡‰Ë˜», ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3…11 ÔC. ∞‡ÚÈÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ.∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3…11 ÔC. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ¿ÏÈ Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1…12 ÔC. °È· ∆Ú›ÙË, ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË , ÙfiÛÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË £ÂÛÛ·Ï›·, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1…12 ÔC.

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Áηڿ˙ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ µfiÏÔ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙÔ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙË Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ˘Ô‚ÏËı›۷˜ ÙÚÔÔÔÈË̤Ó˘ ÌÂϤÙË «¶ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ», ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈÛÌfi ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ, Ù·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √.∫.∂.¶.¢.µ, ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ∞.√.¢.µ. , Ù˘ ºπ§∞ƒª√¡π∫∏™ , ÙÔ˘ ¢∏.∫∂.ª.µ. , ÙÔ˘ ∂∞∫ µfiÏÔ˘ ,ÙÔ˘ ª√À™∂π√À ¢∞ª∆™∞, ÙÔ˘ ∫.√.¢.µ., Ù˘ ¢∏.∆.∂.µ., ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. ÙÔ˘ ∫∂.ª.£. Ù˘ ¢.∂.ª∂.∫∞.µ., ÙÔ˘ ¢.∂.√.µ- ∫∂∫, ÙÔ˘ ¢.√.À.∫., ÙÔ˘ ¢.π.∂.∫. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË °ÎÔ‡·-¶ÚÔͤÓÔ˘ ∆Ô °ÂÓÈÎfi ¶ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î. Christian Thimonier, ‰¤¯ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ¯ı˜ o °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ºÒÙ˘ °ÎÔ‡·˜ . ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ·Ó¤Ï˘Û ÛÙÔÓ Î. ¶ÚfiÍÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆∂∂/ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∆∂∂ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ª.∂., ı¤Ì·Ù· ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ , √.∂. ÁÈ· ™Ã√√∞¶, °.¶.™., ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi , ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∂∞¶ Î.Ï..

∫¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì-Ï ∆Ô ∫∫∂(Ì-Ï) Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ «Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ï·fi Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹» fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 °ÂÓ¿ÚË ÛÙË 1 ÌÌ ÛÙË ¶Ï·Ù›· ∆·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ , ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏϘ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑‹Û˘

∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

∫§π¡π∫√™ ¢π∞π∆√§√°√™ ¢π∞∆ƒ√º√§√°√™ ¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ Ã∞ƒ√∫√¶∂π√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∞£∏¡ø¡

- •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿

™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

¢È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ·

¶·È‰È΋ ¶·¯˘Û·ÚΛ· ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË ¡ÂÊÚÔ¿ıÂÈ·

ÀÂÚÏÈȉ·ÈÌ›· ∫·Ú‰È·ÁÁÂȷο ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙ¤˜

™∫Àƒ√À 16 - ∫√¡∆∞ƒ∞∆√À (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) µ√§√™ ∆∏§. 24210 20013, ∫π¡. 6972 863314 e-mail: pzisis@in.gr


07

16-01-09

22:32

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

7

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ ·fi ÙÔ µfiÏÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎÏÔÁ¤˜, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ µ·ÙÔ‰›Ô˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÔ˘ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔfiÙ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ¿Î·ÈÚ· Ó· ÂÌϤÍÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ÌÈ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿

«µÏ¤ÂÈ» Û‡ÓÙÔÌ· ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÕÛÎËÛ ·fi ÙÔ µfiÏÔ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

fiˆ˜ › ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· Ú¿ÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¿ÛÎËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË,

ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÂÏ›‰·, ‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÚÔÔÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ›ÛË ıÂÛÌÒÓ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Â͢Ë-

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË §ÂÙÔÓ›· ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ¢π∂∫ µfiÏÔ˘

∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠ÂȉÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË

∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ¯ÒÚ·

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À.¢π.™.∞. Î. °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÙ›Ó· Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˘ ª·Á·ÏÈÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (™À.¢π.™.∞.) ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ . ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ª·Á·ÏÈfi Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î. ∞ı·Ó·Ûfi (Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÏfiÁˆ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ µfiÏÔ˘). £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ‹Ù·Ó Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó·Î‡-

ÎψÛ˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì ¤Î‰ÔÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÔÈ ÌÂÓ ¤ÌÔÚÔÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ Ù· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Û˘ÌÈÂṲ̂ӷ Î·È ‰ÂÌ·ÙÔÔÈË̤ӷ. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ï·ÛÙÈο Î·È Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·fi ÎÚ·Û›, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î.Ï.. ÛÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ÛÙÂÚ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.

∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ µfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÚÔ¯ı¤˜, ∆Ú›ÙË, 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· §ÂÙÔÓÒÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∆ËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Î. ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È·, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË §ÂÙÔÓ›·, ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 13-19 ª·˝Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ P.L.E. ( ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¢π∂∫ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜. √È §ÂÙÙÔÓÔ›, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó, ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¢π∂∫, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ¢ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ı ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜.

ÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜ Î·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ.

∞¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏ· ·˘Ù¿, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ͷӷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜. ∞ÎfiÌË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Î·È·, ÂÓÒ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· Ï·˚ÎÈÛÌfi Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, › fiÙÈ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙË ·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁ›·

°È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ∏ ∂.∂. Ù˘ ∞¢∂¢À ÌÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡.∆. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiϘ Ù˘ ¢ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ¡¶¢¢ Î·È ÙÔ˘˜ √∆∞ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÒÚ· 11.Ì. ¤ˆ˜ Î·È ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, «Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∫ µfiÏÔ˘ (24ˆÚË ·ÂÚÁ›·) Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∆Ô̤· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂∫ µfiÏÔ˘ ÛÙË Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÒÚ· 11.00 ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘». ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ∏ ηχÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ô˘ ΋ڢÍ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, «ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ·fiÂÈÚ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·fi ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘», ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∫µ. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ∆Ô ∂∫µ ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÏÂÛÌ·, ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì·˙Èο Î·È ÂÓˆÙÈο ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ , Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜, ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ,fiˆ˜ Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î.·.

∞ÓÔȯÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ™. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ™Â ‰È¿ÏÔÁÔ Î·Ï› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÈfiÏ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. «™ÎÔfi˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘», ϤÂÈ Ô Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘, «Â›Ó·È Ë ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, Ù˘ ·ÏÈ›·˜, ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·». √ ›‰ÈÔ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ ¤ıÂÛ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜

™˘ÓÈÛÙ¿ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Û˘Ó¯›˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ «ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, Ì·˙› Ì' ÂΛÓÔ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›‰· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜». ™˘ÓÈÛÙ¿ …„˘¯Ú·ÈÌ›· ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô Î. ™. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ «Ó· ÌËÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Û ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ª¤Û· ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙȘ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì·˜». √ Î. ™. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ùfi˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘

‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘.

°¡ø™∆√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∂∆ƒ√™ µ∞§§∞™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ µfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ µfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ºπ§§π¶√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ºÈÏÏ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ µfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ µfiÏÔ.

- ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÌ̈ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ µfiÏÔ ∞¶√ ∆√ 1986 Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÂÈÙ˘¯›·. - °È· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ -¶Ú·ÎÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÚˆÈÓ¿ – ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ∫√ªªø∆π∫∏ – ∞π™£∏∆π∫∏ ¶ƒ√™ø¶√À – ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫√ ª∞∫π°π∞∑ – ª∞¡π∫π√Àƒ- ¶∂¡∆π∫π√Àƒ √¡ÀÃ√¶§∞™∆π∫∏

∂ÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫. ∫∞ƒ∆∞§∏ 88 – ∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ µ√§√™ ∆∏§. 24210 34625 ∫∞π ∫√ªªø∆∏ƒπ√ ™∆∏¡ ¶√§Àª∂ƒ∏ 111 ∆∏§. 24210 32580


8:Layout 1 16/1/2009 10:47 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Δραματική έκκληση στους απαγωγείς του Περικλή Παναγόπουλου απηύθυνε χθες βράδυ η σύζυγος του εφοπλιστή Κατερίνα Παναγοπούλου. Με ένα συγκλονιστικό μήνυμά, ζήτησε από τους απαγωγείς να επικοινωνήσουν μαζί της το ταχύτερο δυνατόν, γιατί η ζωή του συζύγου της κινδυνεύει άμεσα, αν δε δεχθεί τη φαρμακευτική αγωγή, που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του.

‘’Επικοινωνήστε μαζί μου’’ Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έκκληση, οι απαγωγείς επικοινώνησαν μαζί της. Ωστόσο, με δήλωσή της η κ. Παναγοπούλου διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι απαγωγείς επικοινώνησαν μαζί της αμέσως μετά την έκκληση που απηύθυνε δημό-

σια. Η κ. Παναγοπούλου προχώρησε σε αυτή την κίνηση, γιατί η επικοινωνία με τους απαγωγής έχει διακοπεί, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η συνάντηση για την παράδοση των λύτρων και επιτέλους ο σύζυγός της να αφεθεί ελεύθερος. Οι απαγωγείς είχαν μιλήσει

για τελευταία φορά μαζί της πριν από δύο ημέρες και της είχαν πει ότι θα επικοινωνήσουν μαζί της χθες, για να συνεννοηθούν για τις λεπτομέρειες της παράδοσης των λύτρων και της απελευθέρωσης του συζύγου της. «Οι απαγωγείς διαθέτουν κι αυτοί ανθρωπιά και πιστεύω

ότι θα ανταποκριθούν στην έκκλησή μου», φέρεται να είπε η σύζυγος του εφοπλιστή. Σε κάθε περίπτωση, η απαγωγή του εφοπλιστή φαίνεται να μπαίνει στην τελική φάση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες 48 ώρες παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα της Αστυνομίας τόσο στην περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του εφοπλιστή, όσο και σε ολόκληρη την Αττική.

Υψηλοί τόνοι στη Βουλή και διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό

Δεν δόθηκε άδεια για μεταφόρτωση πολεμικού υλικού Υψηλοί τόνοι επικράτησαν την Παρασκευή στη Βουλή, στην Ώρα του Πρωθυπουργού, όπου ο κ. Καραμανλής απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Αλαβάνου δήλωσε ότι δεν έγινε μεταφόρτωση υλικού για ανεφοδιασμό του ισραηλινού στρατού μέσω του λιμανιού του Αστακού. Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Αλαβάνου, εάν μπορεί να διαψεύσει τις πληροφορίες ότι ελληνικά λιμάνια χρησιμοποιούνται για μεταφορά στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ, ο κ. Καραμανλής είπε: «Ναι, τις διαψεύδω. Τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Δεν έγινε μεταφόρτωση και ούτε τέθηκε θέμα μεταφόρτωσης υλικού για εφοδιασμό του ισραηλινού στρατού. Ούτε μέσω του λιμανιού του Αστακού, ούτε μέσω οποιουδήποτε άλλου ελληνικού λιμανιού». Στη συνέχεια, ωστόσο, διευκρίνισε ότι από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν δεν υπήρχε καμία πολεμική εμπλοκή στην περιοχή, ετέθη από την αμερικάνικη πλευρά ζήτημα μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Αστακού αμερικάνικου στρατιωτικού υλικού. «Υπογραμμιζόταν» πρόσθεσε «ότι το υλικό αυτό προοριζόταν για αμερικάνικες αποθηκευτικές μονάδες στο Ισραήλ. Το πλοίο έφτασε ανοιχτά του Αστακού στις αρχές του μήνα. Δεν υπήρξε ωστόσο άδεια από το υπουργείο Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι-

κής Πολιτικής και μεταφόρτωση δεν έγινε. Με λίγα λόγια: Ναι, υπήρξε αίτημα. Ναι, έφτασε το πλοίο στα ανοικτά του Αστακού. Δεν έγινε όμως καμιά μεταφόρτωση και το πλοίο αναχώρησε. Το λέω ρητά. Το λέω κατηγορηματικά». Συμπλήρωσε πως «δεν μπορεί να αγνοείται το γεγονός ότι το αίτημα μεταφόρτωσης στρατιωτικού υλικού από μια χώρα για δυνάμεις της ίδιας χώρας υποβλήθηκε σε ανύποπτη περίοδο», ενώ υπογράμμισε ότι «στο αίτημα που υπέβαλε το Νοέμβριο η αμερικανική πλευρά τονιζόταν κατηγορηματικά ότι η μεταφορά υλικού γινόταν μεταξύ αμερικανικών αποθηκευτικών μονάδων και ότι το υλικό

αυτό θα παρέμενε στην επιμέλεια της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να μεταφερθεί ούτε η επιμέλεια ούτε η ιδιοκτησία στην ισραηλινή κυβέρνηση». Από την πλευρά του, ο κ. Αλαβάνος επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν καταδίκασε τους τελευταίους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε νοσοκομεία, στα γραφεία του ΟΗΕ και σε γραφεία διεθνών μέσων ενημέρωσης, ενώ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να διαψεύσει διαδικτυακή αναφορά του αμερικανικού στρατού (Surface Deployment and Distribution Center) για μεταφορά 690 εμπορευματοκιβωτίων από τον Αστακό στο Ισραήλ το Σεπτέμβριο του 2007.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όπως πριν από λίγο είπα, κανένα ελληνικό λιμάνι, κανένα ελληνικό αεροδρόμιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί στη συνεχιζόμενη κρίση που αφορά στη Μέση Ανατολή», απάντησε ο Κ. Καραμανλής. Από την πλευρά του, ο κ. Αλαβάνος ανταπάντησε ότι «είτε ο πρωθυπουργός ψεύδεται εκ προθέσεως, είτε το υπουργείο Εξωτερικών τον παραπληροφορεί, είτε το κράτος είναι διαλυμένο, υφίσταται σοβαρό πολιτικό ζήτημα από τα ψεύδη του πρωθυπουργού στη Βουλή». Ζήτησε -μεταξύ άλλων- την ανάκληση του πρεσβευτή της Ελλάδας στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις, το «πάγωμα» της στρατιωτικής συμφωνίας του 1993 μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, προκειμένου να μη χάσει η χώρα μας τη φερεγγυότητά της στον μουσουλμανικό χώρο. Ανταπαντώντας, ο κ. Καραμανλής είπε ότι η υπεραπλούστευση και διαστρέβλωση μπορεί να βολεύουν όποιον επενδύει στο λαϊκισμό, δεν υπηρετούν όμως το συμφέρον του τόπου. Επανέλαβε ότι δεν τέθηκε, ούτε τίθεται ζήτημα μεταφόρτωσης, και ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται η δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών αμέσως μετά τα σχετικά δημοσιεύματα. Αλλωστε, πρόσθεσε, αυτό το αναγνώρισε ρητά και ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας.

Μήνυμα Καραμανλή

Πάγωμα χρηματοδότησης του οδικό άξονα των Σκοπίων τικά οφέλη, ενόψει εκλογών». Ο Κώστας Καραμανλής καυτηρίασε έντονα την αδιαλλαξία της ΠΓΔΜ και τις πρόσθετες, όπως τόνισε, προκλητικές αποφάσεις τους, όπως οι ανιστόρητες ονομασίες γηπέδων, δρόμων και η μετονομασία του «άξονα 10». Πρόσθεσε ότι η κοντόφθαλμη αυτή πολιτική αντιβαίνει τις σχέσεις και τις αρχές καλής γειτονίας.

Από την πλευρά του ο κ. Καρατζάφερης κατήγγειλε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις των Σκοπίων των τελευταίων ετών, δεν μπλόκαραν εκροές προς τα Σκόπια, οι οποίες ξεπέρασαν το 1,11 δισ. ευρώ. «Αυτό σημαίνει ότι χρηματοδοτούμε την αλαζονεία, την αυθάδεια και το ‘καουμποϊλίκι’ των Σκοπίων» συμπλήρωσε ο κ Καρατζαφέρης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Ελλάδα δεν θα εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ για την κατασκευή του ευρωπαϊκού οδικού «άξονα 10», όσο η ηγεσία της ΠΓΔΜ καλλιεργεί ατμόσφαιρα προκλήσεων, εθνικισμού και μισαλλοδοξίας, δήλωσε στην Ώρα του Πρωθυπουργού ο Κ.Καραμανλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη. Σημειώνεται ότι η ηγεσία της

ΠΓΔΜ έχει ονομάσει τον οδικό άξονα «Μέγα Αλέξανδρο». Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «οι ευρωπαϊκές και ευρωατλαντικές φιλοδοξίες της ΠΓΔΜ δεν θα ικανοποιηθούν, όσο συνεχίζουν σκόπιμα, την εμμονή τους σε ένα γκρίζο παρελθόν και η ηγεσία τους, με την ανερμάτιστη πολιτική της, δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον αλλά μόνο για μικροκομμα-

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μαγνησίας καλεί : Όλους τους συναδέλφους – μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου για τη λήψη απόφασης για τη μη καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων στο Δήμο Βόλου και διάφορα άλλα τρέχοντα θέματα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Οι θέσεις και οι αποφάσεις μας είναι πάντα με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και όλα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και με ξεκάθαρες θέσεις» αντέτεινε ο Κώστας Καραμανλής.

ΑΣΕΠ Αλλαγές στις ώρες της εξέτασης των εκπαιδευτικών Αλλάζουν, όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ, οι ώρες εξέτασης στους γραπτούς διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 31η Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε δύο κλάδους. Πάντως, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών, ούτε στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη καθοριστεί. Οι ενδιαφερόμενοι και οι υποψήφιοι, μπορούν να πληροφορηθούν για το ποιο είναι το εξεταστικό τους κέντρο, καθώς και τις ώρες εξέτασής τους και μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.asep.gr.

Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στην πλατεία Κερκύρας Τραγικό τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα στις 11:35 στην Κέρκυρα, όταν φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 45χρονη πεζή γυναίκα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πλατεία, Σαρόκο, στο κέντρο της πόλης. Η άτυχη γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από το φορτηγό και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έφτασαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 8 άνδρες, τα οποία κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να ανασύρουν το άψυχο σώμα της 45χρονης. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Κερκύρας.

Μπαράζ ληστειών στην Αττική Ληστεία σημειώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι σε υποκατάστημα του ΟΤΕ, ενώ μέσα στην ημέρα σημειώθηκαν άλλες δύο ληστείες, σε τραπεζικά καταστήματα. Τρεις άγνωστοι, εισέβαλαν σε υποκατάστημα του ΟΤΕ στο Περιστέρι, και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία του καταστήματος και στη συνέχεια κατάφεραν να διαφύγουν, χρησιμοποιώντας ως μέσο μια μοτοσικλέτα. Νωρίτερα, δύο άγνωστοι, εισέβαλαν στην Εμπορική Τράπεζα στα Μελίσσια, και αφού απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό, διέφυγαν πεζοί. Το πρωί, ένοπλη ληστεία είχε σημειωθεί σε υποκατάστημα της τράπεζας Κύπρου, στα Πατήσια.

ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΑΓΡΙΑ ΤΗΛ & FAX: 24280 97007/96021 e-mail: info@morfi-xilotexniki.gr site: www.morfi-xilotexniki.gr


9:Layout 1 16/1/2009 11:32 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Με πρόφαση της Ευρωεκλογές

Η κυβέρνηση διαψεύδει, η Ρηγίλλης ετοιμάζεται για εκλογές Την ώρα που κορυφαίοι υπουργοί διαψεύδουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κυβερνητικός μηχανισμός, με πρόφαση της Ευρωεκλογές, βρίσκεται σε ετοιμότητα, με τον γραμματέα του κόμματος Λευτέρη Ζαγορίτη να προετοιμάζει περιοδεία σε όλη τη χώρα, ενώ επισκέψεις στην περιφέρεια δρομολογεί και ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. «Δεν υπάρχει κανένα προεκλογικό κλίμα. Και εάν υπάρχει τέτοιο κλίμα, δεν δημιουργείται από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία» δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος. «Δεν υπάρχει θέμα εκλογών. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση κι απορώ από πού βγαίνει» δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος- σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στους εκλογικούς σχεδιασμούς του Μαξίμου.

Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε και ο υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος μετέθεσε τον εκλογικό ορίζοντα στον Φεβρουάριο του 2010. «Εμείς δουλεύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική. Πρόωρες εκλογές μπορούν να γίνουν το 2010, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνήσει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας... Η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και να εμφανίσει κάθε μέτρο υλοποίησης του προγράμματός μας ως προεκλογική παροχή, δεν θα περάσει» είπε. Σε ετοιμότητα ο κομματικός μηχανισμός Ωστόσο, σύμφωνα με τα Νέα, ο κομματικός μηχανισμός περνά σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Αλλωστε, όπως δηλώνει στην εφημερίδα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, «εάν οι δημοσκοπικοί δείκτες βελτιωθούν, τότε ο δρόμος για τις εκλογές είναι ανοιχτός».

Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι κοινό μυστικό ότι ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έχουν βάλει σε πλήρη λειτουργία τα πολιτικά τους γραφεία. «Σε όλες τις κομματικές εκδηλώσεις αυτής της περιόδου διαμορφώνεται εκλογικό κλίμα κι αυτό δύσκολα θα ανατραπεί», αναφέρει η ίδια πηγή. Δρομολογούνται περιοδείες Εντός του Ιανουαρίου και έως τα μέσα Μαρτίου, ο Λευτέρης Ζαγορίτης θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα κινητοποιώντας στελέχη και οργανώσεις, ενώ εντός του Φεβρουαρίου θα μπει σε εφαρμογή πρόγραμμα περιοδειών του πρωθυπουργού. Παλαιό στέλεχος του κόμματος υποστηρίζει πως ο σχεδιασμός αυτός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκλογές ακόμη και στις αρχές Απριλίου. Το ίδιο στέλεχος, εξάλλου, αποκλείει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο για κάλπες πριν από τις 22

Συζήτηση επερώτησης

Ελλείψεις στις υποδομές ψυχικής υγείας καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ Υποχρηματοδότηση των δομών της ψυχικής υγείας, η οποία δημιουργεί κίνδυνο για τους ασθενείς και εκθέτει τη χώρα, κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση σχετικής επερώτησής του στη Βουλή την Παρασκευή. «Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν πρόβλημα και εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, αλλά οι διοικητές τους δεν έχουν το θάρρος να πουν το SOS δημόσια» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρώην Υγείας του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Σκουλάκης. «Σε 38 εκατ. ευρώ ανέρχεται το χρέος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής [στο Δαφνί]. Το μισό χρέος αφορά φάρμακα και το υπόλοιπο μισό προμήθειες και νοίκια 6 και 8 μηνών για τις εξωνοσοκομειακές του δομές. Η μοίρα των ψυχια-

Ασθενής σεισμική δόνηση στην Εύβοια Σεισμική δόνηση εντάσεως 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:21 τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Εύβοιας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μαντουδίου και το εστιακό του βάθος ήταν 7 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αναφορά για ζημίες.

τρείων εξαρτάται από την όλη εξέλιξη των υπόλοιπων νοσοκομείων, που στενάζουν, έχουν καταρρεύσει και χρωστούν 5,2 δις ευρώ. Κλείνουν μονάδες και πετάγονται στο δρόμο ασθενείς» είπε. Απαντώντας, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς επεσήμανε πως τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τα ΝΠΙΔ που μετέχουν στη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην πραγματικότητα αυξάνονται, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ήδη κάνει συμβάσεις με πολλά ΝΠΔΔ. Τα ελλείμματα που παρουσιάζει το σύστημα είναι καθαρά λογιστικής φύσεως από την αλλαγή του τρόπου καταβολής των χρηματοδοτήσεων:«Μόλις καταθέσουν απολογιστικά στοιχεία, τα χρήματα θα δοθούν» διαβε-

βαίωσε ο κ.Σαλμάς. Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Α. Γεροντόπουλο, «ασθενείς μέσα στα άσυλα δεν υπάρχουν και οι δομές έχουν αυξηθεί κατά 100% σε σχέση με το 2004, το ίδιο και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Μια δουλειά που ξεκίνησε στο παρελθόν επί ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται και σήμερα». «Το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλοξενουμένων είναι άποροι που δεν έχουν ασφαλιστικό ταμείο», επέμεινε ο Μ. Σκουλάκης. «Το υπουργείο ωραιοποιεί την κατάσταση. Μας έλεγαν ότι σχεδιάσαμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο πόδι και πως δεν εξασφαλίσαμε πόρους για το μέλλον. Η κυβέρνηση της ΝΔ ωστόσο, διατηρεί τις ίδιες προϋποθέσεις και χρηματοδοτικούς κανόνες.

Βεντέτας συνέχεια με 60 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδα Εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο σπίτι του αδελφού του δράστη που δολοφόνησε πριν λίγο καιρό τον Μιχάλη Γαβαλά στο χωριό Βοριάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 60 κιλά αμμωνιοδυναμίτιδα με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το σπίτι και να υποστούν υλικές ζημιές τα διπλανά σπίτια. Ο αδελφός του ιδιοκτήτη έστησε ενέδρα και σκότωσε για

λόγους τιμής έναν 43χρονο συγχωριανό του. Αμέσως μετά τη σύλληψη του δράστη, η οικογένειά του υποχρεώθηκε με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης να πάρει κάποια υποτυπώδη υπάρχοντα και να ξεριζωθεί. Λίγες ημέρες μετά συγγενής του θύματος, σύμφωνα με δικογραφία που έχει συνταχθεί, πυροβόλησε το σπίτι που χθες ισοπεδώθηκε. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Πλήγμα κατά των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας και διακίνησης κοκαΐνης Σημαντικό πλήγμα κατά των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας και διακίνησης κοκαΐνης στην Ελλάδα κατάφερε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και ειδικότερα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και κλιμάκιο της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ στην Αθήνα (D.E.A.) το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής

αξιοποίησε σχετικές πληροφορίες και πριν από ένα μήνα εντόπισε ένα εμπορευματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του δια θαλάσσης, προερχόμενο από την Κολομβία, με προορισμό το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Το εμπορευματοκιβώτιο έφτασε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στις 9 Ιανουαρίου 2009 με πλοίο μεταφοράς κοντέινερ. Κλιμάκιο της Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής και Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 14 Ιανουαρίου προχώρησε στην έρευνα του εμ-

πορευματοκιβωτίου στο οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 70 κιλών. Η κοκαΐνη ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες του εμπορευματοκιβωτίου το οποίο ως νόμιμο φορτίο μετέφερε καφέ, ξυλεία, χυμούς φρούτων και φρούτα. Το εμπορευματοκιβώτιο είχε φορτωθεί από το λιμάνι Καρθαγένα της Κολομβίας. Αναζητείται ο παραλήπτης του φορτίου ο οποίος είναι Βούλγαρος υπήκοος και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη.

Μαρτίου, αφού νωρίτερα οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν με λίστα υποψηφίων βουλευτών και όχι με σταυρό (εκ του Συντάγματος, λόγω της μη παρέλευσης 18μηνου από τις εκλογές του 2007). Σχόλια της αντιπολίτευσης «Στις 7 Ιουνίου, έχουμε Ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, σε μία προεκλογική περίοδο. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι εάν δεν υπάρξουν Εθνικές Εκλογές, πριν τις Ευρωεκλογές, για μας, οι Ευρωεκλογές παίρνουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ, από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, ή βεβαίως μέχρι την ημερομηνία των Εθνικών Εκλογών, εάν προηγηθούν, όπως ζητάμε, ξεδιπλώνει, τόσο οργανωτικά, όσο και προγραμματικά, τα σχέδιά του» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γ.Παπακωνσταντίνου. «Προεκλογικό κλίμα καλλιεργεί η κυβέρ-

νηση δημιουργώντας μεγαλύτερη αστάθεια στη χώρα που βλάπτει τον τόπο. Παροχολογία, συσκέψεις συνεχείς υπό τον πρωθυπουργό, 60.000 προσλήψεις, μείωση θητείας παρά την αντίθετη άποψη της στρατιωτικής ηγεσίας, εξαγγελίες ανεφάρμοστων φιλολαϊκών μέτρων. Αν όλα αυτά δεν είναι πρόβα εκλογών, τότε είναι απλά πυροτεχνήματα» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑΟΣ Κ.Βελόπουλος.

«Μάλτα γιοκ» λένε τώρα οι Τούρκοι «Έρευνα για το λόγο για τον οποίο η τουρκική φρεγάτα Turgut Reis παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα διενεργεί το τουρκικό ναυτικό μετά την ειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αφού προηγήθηκε σχετικό ελληνικό διάβημα» αναφέρει η τουρκική εφημερίδας Hurriyet. Η εφημερίδα προσθέτει: «Η φρεγάτα Turgut Reis που διε-

νεργούσε εκπαιδευτική άσκηση ανοιχτά της Κρήτης, ακολούθησε λανθασμένη πορεία, πηγαίνοντας, αλλά και στην επιστροφή. Τις μεσημβρινές ώρες, το πλοίο πέρασε από απόσταση τεσσάρων μιλίων δυτικά της Τζιάς και πέντε μίλια νότια του Σουνίου και έπλευσε προς την ανοιχτή θάλασσα. Οι ελληνικές αρχές προειδοποίησαν την Τουρκία, αναφέρον-

τας ότι η πορεία που ακολούθησε το πλοίο είναι ελληνικά χωρικά ύδατα». Τέλος, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η τουρκική πλευρά φέρεται να απάντησε στο σχετικό ελληνικό διάβημα πως θα εξετάσει το θέμα και ανέφερε πως «δεν έχει αλλάξει η διάθεση της τουρκικής κυβέρνησης για βελτίωση των διμερών σχέσεων».

“ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΕΙΣ” !!! ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ !!!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ !!!

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΑΓΑ .....................5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ..........ΑΠΟ 350Ε ΡΩΜΗ .....................4ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ..........ΑΠΟ 368Ε ΠΑΡΙΣΙ – DISNEY ....4ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ..........ΑΠΟ 395Ε ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ...........4ΗΜΕΡΟ......................................................ΑΠΟ 549Ε

ΟΔΙΚΕΣ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΠΑΝΣΚΟ

3ΗΜΕΡΟ 4ΗΜΕΡΟ 3ΗΜΕΡΟ

ΑΠΟ 116Ε ΑΠΟ 135Ε ΑΠΟ 110Ε

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΜΜΑΤΙ Σ’ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ , ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΕΙΣ !!! ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ !!!

Γκλαβάνη 36 Βόλος - Τηλ. 24210 33662 Fax: 24210 33676 e-mail: letsgotr@otenet.gr


10

16-01-09

19:13

Page 1

∂ ™ ∆ π ∞ ∆ √ ƒ π √ ∞ÓÔȯٿ ·fi ∆Ú›ÙË ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ °·Ì‚¤Ù· 95 & ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ∆ËÏ. 24210 73716

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255


11:Layout 1 16/1/2009 10:28 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Με ισχυρή ανάκαμψη κατά 2,35% έκλεισε το ΧΑΑ

Ορίζονται οι Επίτροποι Δημοσίου

Επιτάχυνση της εφαρμογής του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας ζητά ο Γ. Παπαθανασίου Να επιταχύνουν την εφαρμογή του σχεδίου στήριξης της οικονομίας ύψους 28 δισ ευρώ και να διοχετεύσουν ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ζήτησε ο υπουργός Οικονομίας από τους τραπεζίτες, κατά τη συνάντησή του με το προεδρείο της Ένωσης Τραπεζών. Στη συνάντηση οι δύο πλευρές συμφώνησαν την άμεση ενεργοποίηση του τρίτου πόλου του σχεδίου στήριξης της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους 28 δισ ευρώ, που αφορά τη σύναψη δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, ενώ ολοκληρώνεται και η διαβούλευση μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των τραπεζών για την υπογραφή των μέτρων ρευστότητας. Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Γ.Παπαθανασίου, θα εγκατασταθούν στις τράπε-

ζες οι επίτροποι του Δημοσίου, ενώ σε συνεργασία με την ΤτΕ θα ασκείται ουσιαστικός έλεγχος προκειμένου να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος. Επιδίωξη όλων, η εξασφάλιση ρευστότητας προς όφελος της αγοράς, επανέλαβε ο Γ.Παπαθανασίου, ενώ «απαντώντας» σε αιτήματα που κατά καιρούς έχουν ακουστεί από τους τραπεζίτες για τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και προτάσεις για πιθανές αλλαγές των σκελών του, ο κ. Παπαθανασίου ξεκαθάρισε ότι «θα γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος». Θέμα συζήτησης αποτέλεσε και το ΤΕΜΠΜΕ, με τον υπουργό Οικονονομίας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στη λειτουργία του, παραπέμποντας σε συνάντησή του με τον ΥΠΑΝ, Κ.Χατζηδάκη.

Γκόρτσος: «Το πρόγραμμα μόλις άρχισε» Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το τραπεζικό σύστημα ότι δεν διοχετεύει την ρευστότητα μέσω δανεισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γκόρτσος τόνισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα τώρα ξεκινάει να υλοποιείται. Διευκρίνισε, δε, ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα 8 δισ. ευρώ προβλέπεται να προωθηθούν για την ενίσχυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσω δανεισμού. Ποσό 5 δισ. ευρώ θα δοθεί για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών ενόψει μελλοντικών επισφαλειών λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της διεθνούς κρίσης και 15 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για εξομάλυνση της διατραπεζικής αγοράς που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους του χρήματος με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παράλληλα, πρότεινε την ανεπιφύλακτη εγγύηση του Δημοσίου ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Ο κ. Γκόρτσος επισήμανε ότι επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις πως οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε προϊόντα που αποτέλεσαν την αιτία να ξεσπάσει η διεθνής κρίση και δεν είχαν πρόβλημα φερεγγυότητας. Επισήμανε ότι παρά τις επιπτώσεις της κρίσης και την αύξηση του κόστους του χρήματος διεθνώς τα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα, ειδικότερα της στεγαστικής πίστης, εξακολουθούν να παραμένουν συγκριτικά σε χαμηλότερα επίπεδα από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα ο υπουργός Οικονομίας Γ.Παπαθανασίου χαρακτήρισε γόνιμη και ουσιαστική τη συζήτηση με το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. «Ετέθησαν τα διάφορα θέματα, τα οποία μας απασχολούν, με κυριότερο το θέμα της ρευστότητας. Συμφωνήθηκε να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, άμεσα, το τρίτο σκέλος του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της οικονομίας που αφορά τη σύναψη δανείων με την παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή, να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση που απαιτείται να υπάρχει, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και το σκέλος των εγγυήσεων» δήλωσε ο Γ.Παπαθασίου, τονίζοντας ότι «την ενίσχυση της ρευστότητας την επιδιώκει προφανώς η κυ-

βέρνηση, αλλά την θέλουν και οι τράπεζες, καθώς αφορά τους πελάτες τους». Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με το ταμείο εγγυοδοσίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και την καλύτερη λειτουργία του. «Επισημάνθηκαν και ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν ενδεχομένως κάποιας εξέτασης. Θα τα εξετάσουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τον κ. Χατζηδάκη – με τον οποίο είμαστε σε συνεργασία. Και αν χρειάζεται κάποια βελτίωση για να

είναι πιο αποτελεσματικό το πρόγραμμα, να υπάρξουν μικρές τεχνικές παρεμβάσεις» εξήγησε ο υπουργός Οικονομίας. Ακόμη ο Γ.Παπαθασίου επισήμανε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ότι «σε συνεργασία με την ΤτΕ θα ασκείται τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος, προκειμένου αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος για την ενίσχυση της ρευστότητας να εφαρμοστεί, ώστε το ταχύτερο δυνατό να λειτουργήσει πλήρως προς όφελος της αγοράς και των επιχειρήσεων».

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Επιστολή προς τον Κ. Χατζηδάκη για το ΤΕΜΠΜΕ Να μειωθεί στις δύο χρήσεις -έναντι τριών σήμερατο κριτήριο της κερδοφορίας για τη δανειοδότηση επιχειρηματιών από το νέο πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), ζητά με επιστολή του προς τον νέο υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης. Ταυτόχρονα, καταγγέλλει

ότι κάποιες τράπεζες δημιουργούν προβλήματα στους επιχειρηματίες και εμμέσως τους αποθαρρύνουν από το να διεκδικήσουν τα ευνοϊκά δάνεια. Ζητά μάλιστα, να ασκηθεί πολιτική πίεση και να καταγγελθούν δημόσια όσες τράπεζες δημιουργούν προβλήματα. “Το κράτος διαθέτει δύο τράπεζες, την ATEbank και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μο-

χλός πίεσης”, επισημαίνει ο κ.Ζορπίδης και υποστηρίζει ότι οι τράπεζες προσπαθούν με έμμεσο τρόπο να καλύψουν το 20% του δανείου, που μένει ακάλυπτο από την εγγύηση, ενώ συνυπολογίζουν την υπάρχουσα δανειακή επιβάρυνση του επαγγελματία στο ποσό του δανείου, το οποίο σκοπεύουν να εγκρίνουν. «Πρόκειται για απαράδεκτα πράγματα και μεθοδεύσεις που στην πράξη

ακυρώνουν ένα ευεργετικό πρόγραμμα που πράγματι μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις», τονίζει ο κ. Ζορπίδης, που ζητά ακόμη να μην επηρεάζει το ύψος της δανειοδότησης η υπάρχουσα δανειακή κατάσταση κάθε επιχείρησης -καθώς το άτοκο δάνειο τριετούς διάρκειας με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Λόγω οικονομικής επιβράδυνσης

Μείωση της ζήτησης πετρελαίου το 2009 αναμένει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας Σε αναθεώρηση επί τα χείρω της προηγούμενης εκτίμησής της για τη ζήτηση πετρελαίου το 2009 προχώρησε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), καθώς η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση συμπιέζει περαιτέρω την κατανάλωση. Στην προηγούμενη έκθεσή της, η IEA είχε προβεί στην εκτίμηση για μείωση της ζήτησης το 2008, αλλά έκανε λόγο για ανάκαμψη της ζήτησης το 2009, λόγω της ανθεκτικότητας των αναδυόμενων οικονομιών. Λόγω των οικονομικών συνθηκών διεθνώς, η Υπηρεσία μεί-

Γραφείο Τελετών

Ν. ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Η προσωπική μας εμπειρία στο χώρο της εργασίας μπορεί να σας εγγυηθεί την ποιότητα και την αποπεράτωση της τελετής στις χαμηλότερες τιμές

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΩΡΕΑΝ Για το δικό σας καλό αποφύγετε τους μεσάζοντες Αναλήψεως – Μεταμορφώσεως Τηλ. 24210 52702 Κιν. 6977502561

ωσε την εκτίμησή της για το 2009 κατά 940.000 βαρέλια την ημέρα -τη μεγαλύτερη περικοπή τα τελευταία χρόνια. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ζήτηση πετρελαίου το 2009 αναμένεται να είναι μικρότερη του 2008 κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα, φθάνοντας σε ένα σύνολο των 83,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα. * Το πρωί της Παρασκευής το πετρέλαιο σημείωνε άνοδο προς τα 36 δολάρια το βαρέλι, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση πετρελαίου.

Προτείνει ευρωπαϊκή κοινοπραξία

Νέα πρόταση Πούτιν προς τους Ευρωπαίους για την επίλυση της ενεργειακής κρίσης Την ώρα που οι Ευρωπαίοι έχουν παγώσει λόγω της διακοπής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στα ευρωπαϊκά κράτη να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία, η οποία θα αγοράζει από τη Ρωσία τα απαραίτητα καύσιμα για να διοχετεύεται το φυσικό αέριο προς τη Δύση μέσω των ουκρανικών αγωγών. Η νέα αυτή πρόταση έρχεται έπειτα από εννέα μέρες χωρίς φυσικό αέριο σε πολλά ευρω-

παϊκά σπίτια και εργοστάσια, καθώς και μία ημέρα πριν από τη συνάντηση, στη Μόσχα, του Βλ.Πούτιν με την Ουκρανή πρωθυπουργό Γ.Τιμοσένκο. Ωστόσο, αυτή η πρόταση λύνει ένα από τα πολλά προβλήματα στη διαφωνία μεταξύ Ρωσίας, της ιδιοκτήτριας του αερίου, και Ουκρανίας της ιδιοκτήτριας των αγωγών. Για τρίτη συνεχή ημέρα ο ρωσικός κολοσσός Gazprom άνοιξε τις στρόφιγγες κοντά στα σύνορα και ζήτησε από την Ουκρανία να αποστείλει μικρή ποσότητα καυσίμου στην Ευρώπη.

Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή, εν μέσω θετικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.749,95 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 2,35%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους σε θετική τροχιά. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι εξής: των ΤαξιδιώνΑναψυχής κατά 5,26%, των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά 3,60% και των Τραπεζών κατά 3,52%. Τη μεγαλύτερη πτώση είχαν οι εξής: της Υγείας κατά 1,13%, των Μέσων Ενημέρωσης κατά 0,57% και των Τηλεπικοινωνιών κατά 0,51%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, FTSE/20, ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,99%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/40, σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,27% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης, FTSE/80, έκλεισε με κέρδη σε ποσοστό 1,17%. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, 122 ενισχύθηκαν, 73 υποχώρησαν και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.

Συγχώνευση Avis και Πειραιώς Βest Leasing Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει τη συγχώνευση δύο εταιριών του Ομίλου, της Avis και της Best Leasing, που δραστηριοποιούνται στην βραχυχρόνια και μακροχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων και οι οποίες κατέχουν ήδη ηγετική θέση στον κλάδο. Στόχος της συγχώνευσης είναι η ακόμη καλύτερη αξιοποίηση του πελατολογίου του Ομίλου και η δημιουργία οικονομιών κλίμακος. Η διευθυντική ομάδα της Best Leasing έχει ενοποιηθεί ήδη, απόλυτα επιτυχώς με την διευθυντική ομάδα της Avis, δημιουργώντας ένα ισχυρό σχήμα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον επί 25ετίας Δ.Σ. της Avis Hellas κ. Αλκη Πέττα. Το αποτέλεσμα της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα είναι η σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο τζίρος της εταιρίας συνολικά ανήλθε το 2008 στα 152,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 132,6 εκατομ. ευρώ αφορούν στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων και τα 20 στην βραχυχρόνια. Ο στόλος της εταιρίας την Ιη Ιανουαρίου του 2009 ήταν 26.700 αυτοκίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση και 1.000 αυτοκίνητα στη διαχείριση στόλου τρίτων. Ο στόλος που απασχολεί κυρίως το καλοκαίρι στην βραχυχρόνια μίσθωση, είναι 5.200 αυτοκίνητα.

Μείωση 1 λάδας Στα 30,5 δ πρώτο δε ευρώ σε σ κύπτει απ stat, που Ειδικότερ εισαγωγέ λειμμα τη ευρώ. Σημειώνε ξήθηκαν κ σαγωγές ευρώ). Σύμφωνα στους «27 θεί η Ολλ έλλειμμα ακολουθο ευρώ και Στην ευρω ρικό έλλε τους «27» ευρώ.


12

16-01-09

18:42

Page 1

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Û·˜!

ÿÛÙ 6 - 8 ÎÈÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

˘ÁÈÂÈÓ¿ , ·ÔÏ·˘ÛÙÈο & ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á‡̷ٷ ¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 46 - µfiÏÔ˜, ∆ËÏ.: 24210 33639, ÎÈÓ.:6975535089

∞¶√∫ƒπ∂™ 2009 °π∞ ∂¡∞ ∞§§πø∆π∫√ ∫∞ƒ¡∞µ∞§π ™∆√ ™√Àº§π

4ËÌÂÚË ·fi 28/2 ¤ˆ˜ 2/3

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜

∞¡¢ƒπ∞¡√À¶√§∏ ∆√Àƒ∫π∞™ – ¢π¢Àª√∆∂πÃ√ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ – ∫∞ƒ¡∞µ∞§π ™∆√ ™√Àº§π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ¢øƒ√ ÙÔ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi 230€

& ∑ø¡∆∞¡∏ ª√À™π∫∏

3‹ÌÂÚË 29/2 ¤ˆ˜ 2/3 µ√À§°∞ƒπ∞ – ™∞¡∆∞¡™∫π – ª.ƒπ§§∞ª¶§∞°∫√∂µ°∫ƒ∞¡∆- ª∂§¡∫π∫ SPA HOTEL SVETI NIKOLA ∞Ó·¯ÒÚËÛË ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¢øƒ√ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· 130 €

√ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

¶ƒ√™º√ƒ∞ 2‹ÌÂÚË ™∞¡∆∞¡™∫π – ¶∂∆ƒπ∆™π 55 € πø§∫√À 67 ∆∏§. 24210 70330 & 70795 ∫π¡. 6978 483941 – µfiÏÔ˜

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ (Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307


13

16-01-09

18:19

Page 1

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∫∂¡∆ƒπ∫√

÷ÚÙÈο ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ∫·ÏÏ˘ÓÙÈο ¶Ï·ÛÙÈο ∂›‰Ë ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶¿Ó˜ ·È‰ÈΤ˜ ¶¿Ó˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÀÔÛ¤ÓÙÔÓ·

ª. ¶∞¶∞ƒ∏°∞ 9 (¶ÚÒËÓ Ô˘˙ÂÚ› ¶√À§∞∫π∞) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ – ¡∂∞ πø¡π∞ ∆ËÏ. 24210 67774

À¶√∫∞∆∞™∆∏ª∞ ∂§§∏™¶√¡∆√À 81 Ì ∫Àƒπ§√À ¡∂∞ πø¡π∞ ∆ËÏ. 24210 69991

∫ø¡/¡√™ ∆™π∆√Àª∏™ - ª∞ƒπ∞ ∞°∞£√À§∂™∏ ∂.∂. ¡∂∞ Ã√¡π∞ – ¡∂∂™ ∆πª∂™ ∞¶π™∆∂À∆∂™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™! ∫∞π √ªø™ ∞§∏£π¡∂™! Ã∞ƒ∆π∫∞

∞¶√ƒƒÀ¶∞¡∆π∫∞ ¢π∞º√ƒ∞

DIANA ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ super (Ï¢Îfi & ÚÔ˙)3,40 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 12¿ÚÈ 150 ÁÚ. 4,90 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ 150 ÁÚ. 3,30 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 12¿ÚÈ 125 ÁÚ. 2,80 (1+1 ¢øƒ√) CILVIA ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ 1,50 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙ› ∫Ô˘˙›Ó·˜ ALFA 100Ì. 2,10 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙ› ∫Ô˘˙›Ó·˜ SILVIA DIANA 2Ïfi 1,15 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ SILVIA DIANA 0,25 (2+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ DIANA 1,00 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ÙÛ¤˘ DIANA 10 ÙÂÌ¿¯È· 1,10 (1+1 ¢øƒ√)

¡∂√ª∞∆ 70ª 9,70 ¡∂√ª∞∆ ª·Ï·ÎÙÈÎfi 2LT ¶Ú¿ÛÈÓÔ FILDI ª·Ï·ÎÙÈÎfi 4LT S- ENERGY ª·Ï·ÎÙÈÎfi 2LT S- ENERGY ¶È¿ÙˆÓ 500ML S- ENERGY °ÂÓÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ LIDIA ∆˙·ÌÈÒÓ ¶ÈÛÙfiÏÈ 1L ∫ƒÀ™∆∞§ ÃψڛÓË ∞Ï‹ 2L ∫ƒÀ™∆∞§ ÃψڛÓË §ÂÌfiÓÈ 2L ™∞∫√À§∂™ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ DIANA

ªÂ ·ÁÔÚ¤˜ 15 €

2,65 (1+1 ¢øƒ√) 3,50 (1+1 ¢øƒ√) 2,10 (1+1 ¢øƒ√) 0,85 (1+1 ¢øƒ√) 1,5L 1,95 (1+1 ¢øƒ√) 1,90 (1+1 ¢øƒ√) 1,10 (1+1 ¢øƒ√) 1,30 (1+1 ¢øƒ√) 1,60 (1+1 ¢øƒ√)

¢øƒ√ 5 ·Î¤Ù· ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜

√È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi 15-1-09 ¤ˆ˜ 31-1-09 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ∫∞§∏ Ã√¡π∞ ª∂ À°∂π∞ , ∂À∆ÀÃπ∞, ∞°∞¶∏ ∫∞π ¡∞ £Àª∞™∆∂ ¶∞¡∆√∆∂ µ√§πø∆∂™ ™∆∏ƒπ∑√¡∆∞™ ∆∏¡ ∆√¶π∫∏ ∞°√ƒ∞ ™∞™ ™∆∏ƒπ∑∂∆∞π ∆∏¡ ¶√§∏ ™∞™


14 AGG:16.qxd 16/1/2009 9:13 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 01.ΚΑΤΟΙΚΙΑ: στον Βόλο 150τ.μ σε ανάλογο οικόπεδο με μαγαζί (211-8) 02.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 03.MΕΖΟΝΕΤΑ: στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 04.ΟΙΚΟΠΕΔΟ: στην Μ.Βελανιδιά Αγχιάλου 4050τ.μ με θέα (212-8) 05.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: στην Άφησσο σε 600τ.μ οικόπεδο με 8 δωμάτια (207-8) 06.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στη Τσαγκαράδαα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ(133-8) 07.ΟΙΚΟΠΕΔΟ: στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 08.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας (149-8) πολ/κία

09. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στην Ν.Ιωνία στην περιοχή Φυτόκου 180τ.μ (232-8) 10.ΔΥΑΡΙ: 50τ.μ στο κέντρο του Βόλου 3ου ορόφου (212-8) 11.MEZONETA: στην Ν.Ιωνία 235τ.μ νεόκτιστη (190-8) 12.ΜΕΖΟΝΕΤΑ: στον Βόλο 171τ.μ super lux (217-8) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 2ου ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: ημιτελής στο κέντρο του Βόλου 165τ.μ (209-8) 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ρετιρέ 5ου ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στην Ν.Ιωνία 125.τμ (171-8) 17.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: στο Βόλο 1ου ορόφου 81τ.μ με κεντρική θέρμα. (216-8)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου....

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702

Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΟΛΟΣ Πωλείται κλειστό ισόγειο παρκινγκ, 24τ.μ., με υπόγεια αποθήκη 73τ.μ., σε νεόκτιστη οικοδομή, Νικοτσάρα – Λ. Βύρωνος σε τιμή ευκαιρίας, 50.000 Ε. Ιδιώτης. Τηλ. 6972070349. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ. 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 81 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο στην οδό Σταθά 2, περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου. Τηλ. 6936161973. Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 60τ.μ., 1ου ορόφου, ανατολικό, με τέντα, φυσικό αέριο και χαμηλά κοινόχρηστα στην οδό Παγασών 119. Τηλ. 24210 42808, 6978099853. Ενοικιάζεται 4άρι διαμέρισμα, περιοχή Πανταζόπουλου, με αυτόνομη θέρμανση – τζάκι. Τηλ. 210 9649225, 6977620072. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 95 τ.μ., Κουτερέλια 49, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 20927. Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818. Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο – πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 6945491611 και 2421023669

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020 Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060

Ενοικιάζεται κατάστημα 60 τ.μ. με 30 τ.μ. πατάρι, Πολυμέρη 48. Τηλ. 6936161973. Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ Ζητούνται άτομα για ανάπτυξη δικτύου για την περιοχή του Βόλου. Ευέλικτο ωράριο. Πληροφορίες κ. ΙΩΑΝΝΟΥ. Τηλ. 6988238183. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κος ΜΠΟΥΤΟΣ ΤΗΛ. 6984360195 Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Ζητείται άτομο πεπειραμένο για σουβλατζίδικο στη Νέα Ιωνία και ένα άτομο για διανομή με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ. 6973054128

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838 Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458.

MAΘΗΜΑΤΑ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθ-

ηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου-ΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596 Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες.

Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. πληροφ. 6942 569491.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Γκαρσονιέρες: -Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου) 30 τμ α’ ορόφου, αποθήκη,μπαλκόνι με θέα Πήλιο, parking.

2άρια:

- Πλησίον τράπεζας Πειραιώς (οδός Αβέρωφ) 52 τμ, α’ ορόφου.

3άρια

- Πλησίον τράπεζας Πειραιώς (οδός Αβέρωφ) 78 τμ, β’ ορόφου. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου, 93 τμ, β’ ορόφου γωνιακό, θέα Πήλιο τζάκι, αποθήκη, parking. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου. 102 τμ, γ’ ορόφου γωνιακό, θέα Πήλιο τεράστιες βεράντες, τζάκι, αποθήκη, parking. - Αγίας Φωτεινής-Μικράς Ασίας-Ιασωνίδη 80 τμ, γ’ & δ’ ορόφου γωνιακό, διαμπερές, θέα Πήλιο, αποθήκη, parking - Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου) υπερπολυτελής μεζονέτα γ’-δ’ ορόφου (ρετιρέ), 90 τμ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, τεράστιες βεράντες, θέα Πήλιο και λιμάνι, parking.

4άρια

- Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου), υπερπολυτελής μεζονέτα γ’-δ’ ορόφου (ρετιρέ), 112 τμ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, τεράστιες βεράντες, θέα Πήλιο, parking. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου. 102 τμ. δ’ ορόφου (ρετιρέ) γωνιακό, θέα Πήλιο, τζάκι αποθήκη, parking.

ΒΟΛΟΣ Γκαρσονιέρες: - Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) 28 & 26 τμ, α’, β’, γ’ ορόφου, όψη επί της Χατζηαργύρη, κλειστό parking (ιδανικό για γραφείο}.

Πωλείται κεντρικό περίπτερο, με φουλ εμπόρευμα σε προσι- 2άρια: τή τιμή. Πληρ. στο τηλ. 24210- - Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) 45 τμ β’ ορόφου, όψη επί της Αλεξάνδρας, κλειστό parking (ιδανικά για γραφείο) 36341, από τις 17:00-22:00. - Αλεξάνδρας-Χοτζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’ τα δικαστήρια) 50 τμ, β’ Χάθηκε σκυλάκι, λευκό, Τεριέ, ορόφου, γωνιακό, όψη επί της Αλεξάνδρας, κλειστό parking (ιδανικά για γραφείο). ονόματος Σλάμ, στην περιοχή 3άρια Μαιάνδρου & Φιλαδελφείας - Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) στη Ν. Ιωνία λίγο πριν τα Χρι- 60 τμ οροφοδιαμέρισμα τρίφατσο, δ’ ορόφου (ρετιρέ) κλειοτό parking (ιδανικό για γραφείο) στούγεννα. Χρήζει ιατρικής ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ βοήθειας. Παρακαλείται όποιος το βρει να επικοινωνήσει με το τηλ. 24210 80400 κ. Κώστα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται επιχείρηση, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, με πλήρη εξοπλισμό (αποδχέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή υτήρια, καφετέρια, τουαλέτες κ.λπ) στην τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084. περιοχή Νέο Δέλτα στη Νέα Ιωνία. Τιμή Clik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο αναζητείται. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών 6945903160. και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωοίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και ση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840 τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάτων από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματαριών. Τηλ. 24210 53298. ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ Πωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356 Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. ΑΓΟΡΑΖΩ 6972220233. ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ρισμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) στήριξη. Τηλ. 6974336126. ΤΗΛ.: 24210 36355 Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πεντάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423 «ΚΕΤΕΡ» ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προστασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Ωροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας

Ραντεβού : 6982528471 και Σαββατοκύριακα

ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757

REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΚΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 55Α ΤΗΛ. 24210- 52597 ΚΙΝ. 6993286510 - ΑΛΥΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,45 τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 123 τ.μ., 50 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, 2 ΕΤΩΝ, 240 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 80 τ.μ., ΑΥΛΗ 180 τ.μ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΑ ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 180 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ., ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΧΡΙΖΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΔΥΑΡΙ, ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 45 τ.μ., ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 – ΕΡΜΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΛΙΝΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ., ΑΥΛΗ 200 τ.μ., ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 100 τ.μ. ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 176 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118 τ.μ., 1ος ΟΡΟΦΟΣ , ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΙΩΛΚΟΥ 47 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 250 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΜΗΛΙΝΑ, ΚΤΗΜΑ 10 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ, 8 ΣΤΡΕΜ., ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΥΚΕΣ 200 τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.200 ΜΕΤΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΩΠΗ 5 ΣΤΡΕΜ., 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΣ 4 ΣΤΡΕΜ. ΜΑΛΑΚΙ 1.400 τ.μ. - ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.480 τ.μ. ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 500 τ.μ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 42 τ.μ. - ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (1) ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 365 τ.μ. - ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ - 4.700 τ.μ. ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΓΗ


15

09-01-09

18:55

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ 81 ∆∏§:24210 81870-FAX:24210 66575 WWW.YDRODOI.COM.GR

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5

¡˘ÊÈο ‚·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔÏÈÛÌÔ›

√ÏÁ· ª∞∫ƒÀ¡π∆™∏™ 137 ñ µ√§√™ ∆∏§.: 24210 80290 & 59083

Ã∞§∫π¡∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ™øª∞∆∞

™ø§∏¡ø∆∞ ™øª∞∆∞ TUBOLASER

£ÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÒÌ· & Ì Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·


16.qxd

16-01-09

22:25

Page 1

16 ª∞°¡∏™π∞ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ …∆ÂÙ¿ÚÙ˜ ™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

¶π∆∂™

∞ÊȤڈ̷ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÷ÚԇϷ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ∆ÂÙ¿ÚÙ˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ·Á·Ë̤ӷ Ô˘ ÌÔÓ·‰Èο ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë Ã·ÚԇϷ ∞ÏÂ͛Ԣ ı· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∞Ì¿ÏıÂÈ·. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙË ÊˆÓ‹ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÿÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '70, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁfiÓÈÌË Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ·Ê' ÂÓfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ Ù˘ Û·Ó ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Í›·˜, ·Ê' ÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ Ù˘ Û·Ó Î‡ÚÈÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘. ªÂ ÙË ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ʈӋ Ù˘, ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘, ÙË ÛÙÈ‚·Ú‹ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ú΋ ·Ó›¯Ó¢ÛË

cine ÚÔ‚ÔϤ˜ ODEON / §π¡∆√ ∆∏§. 24210 24311 ∞›ıÔ˘Û· 1 "∆∞•π¢π ™∆√ º∂°°∞ƒπ 3D" flÚ· ¤Ó·Ú͢:17:15 "∞À™∆ƒ∞§π∞" flÚ· ¤Ó·Ú͢:19:00 "∫∞§∞ ∫ƒÀªª∂¡∞ ªÀ™∆π∫∞∞£∞¡∞™π∞" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢: 22:00 ∞›ıÔ˘Û· 2 "∫∞§∞ ∫ƒÀªª∂¡∞ ªÀ™∆π∫∞∞£∞¡∞™π∞" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:18:00 "§À∫√ºø™" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:20:00,22:30 ªËÓ Í¯ӿÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û·˜!!!

VILLAGE 5 CINEMAS ∆∏§∂ºø¡√ : 24210 94600 ∞π£√À™∞ 1 : "¡∞π ™∂ √§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.15, 19.30, 22.00 ∫˘Úȷ΋ : 12.45, 17.15, 19.30, 22.00 "∆√ §À∫√ºø™" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 00.00 "∏ ∂•π§∂ø™∏" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∫˘Úȷ΋ : 15.00, 00.15 ∞π£√À™∞ 2 : "ª∞°∞¢∞™∫∞ƒ∏ 2" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ∫˘Úȷ΋ : 12.15, 14.00, 15.45, 17.30 "√§∞ £∞ ¶∞¡∂ ∫∞§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15 ∞π£√À™∞ 3 : " BANK BANG" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 22.00 ∫˘Úȷ΋ : 13.00 15.30, 20.00 " BABYLON" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 17.45, 22.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 4: " π™∆√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞§∏¡ÀÃ∆∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.00 ∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.45, 17.00 "√ ¢ƒ√ª√™ ∆∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏™" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 19.00, 21.30, 00.00

Ó¤ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ë Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙȘ ηډȤ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È È· Ë Ã·ÚԇϷ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ò˜ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ·fi ÙË ƒˆÛ›· Ò˜ ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ò˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·, Ë Ã¿ÚȘ ∞ÏÂ͛Ԣ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ›‰È· ¿ÏψÛÙÂ, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ·Á·‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÔÚ›· ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÷ÚԇϷ. ∆ËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ º·ÓÈ¿

Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. ŒÎÙÔÙÂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÚ›· Ù˘, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Î·È Ï·˚ÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘ 90, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‘ ∫·Ì·Ú¤ ªÚ¯٠‘ Î·È ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘. ∆ËÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÂÌÛ›Ú˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∆Ûfi¯·˜ ÛÙÔ ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÙËÓ ∫Èı¿Ú·, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ˘ Ì «ÚÔ¸ËÚÂÛ›·» Û ÁÓˆÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ï·˚ο Û¯‹Ì·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 73716 Î·È ÛÙÔ site www.amaltheiavolos.gr

∞Àƒπ√ ∫Àƒπ∞∫∏ ™∆√ ¢∏ª. £∂∞∆ƒ√

∏ «ªÂψ‰›· Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜» ∆Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¢Ë.¶Â.£Â. µfiÏÔ˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2008 & π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2009, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ «ªÂψ‰›· Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜», ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎϤ„ÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ı·ÙÚÈο ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÌÂÈÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ∆˙Ô‡ÏÈ ÕÓÙÚÈÔ˘˜. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¢Ë.¶Â.£Â. µfiÏÔ˘, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ Î·È ¶·È‰È΋˜ ÃÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ÂÓÒ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ 18˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÂÎÚÔÛÒËÛ ٷ ÙÔÈο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï µfiÏÔ˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ıÂÚÌfiÙ·ÙË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ µfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË

* √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛȈÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó. * ∏ ºÏfiÁ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡Ù›Ó· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ηıÒ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ – ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ Î. ª·Ú›· ª‹Î·. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË Ê˘ÙÈ΋ ÎÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Yves Rocher. ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∞’ ™ÔÚÔÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ µfiÏÔ˘, ™ÔÚÔÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «£¤ÙȘ», º›ÏÔÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘, ŸÌÈÏÔ˜ ∑fiÓÙ·. ∆ÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 5_. * ∆Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ – ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 20.00 * √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ µfiÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «∫ÔÓÙ¤ÛÛ·» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ˆÚfi˜. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ·ÙÚÈÒÙÈÛÛ· ª·Ú›Ó· ª·ÚÔ‡Ù·. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421041208 ∫·ÏÏÈfiË ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘, 2421046710 §›ÙÛ· ¶·¿, 6973520986 ∂ϤÓË ™È¿ÁÎÔ˘. * ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. ∆ËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ÎÔ› Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ·˘Ù‹˜.

‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ : ∫˘Úȷ΋ 18/01/2009. flÚ· 8,00Ì.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ 24/01/2009, flÚ· 8,00Ì.Ì. ∫˘Úȷ΋ 25/01/2009, flÚ· 8,00Ì.Ì. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘

µfiÏÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿, 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ «ªÂψ‰›·˜ Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜» ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 8,00 Ì.Ì. ∆È̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ : 15 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, 5 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ 6-12 ÂÙÒÓ.

∞˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï µfiÏÔ˘

∆ËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë « ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ª·‡ÚË °¿Ù·» ªÂ Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· ·È‰È¿, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï µfiÏÔ˘. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë «∆ÂÏÂ˘Ù·›· ª·‡ÚË °¿Ù·» ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∆ÚÈ‚È˙¿ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ™Ù¿ıË °˘ÊÙ¿ÎË, ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ °ÂÓÓ·Ù¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ˘˜ µ·Û›ÏË ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· Î·È ¢¿ÊÓË ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿. «∏ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ª·‡ÚË °¿Ù·» ™∆∞£∏™ °Àº∆∞∫∏™ – ∂À°∂¡π√™ ∆ƒπµπ∑∞™ √ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ì›· ÈÛÙÔÚ›· Á¿ÙˆÓ ÁÈ· ·È‰È¿, Ì›· ·ÏÏËÁÔÚ›· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. √È Ì·‡ÚÔÈ Á¿ÙÔÈ Î·Ù·‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ οı ¤ÓÓÔÈ· ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. «ÚÒÙ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÌÂÙ·ÍÔÓÔ‡Ú˘_ ÌÂÙ¿ Ô Û·ÏÙ·‹‰·˜_ ÌÂÙ¿ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ô ÓÈ·Ô˘Ú›ÓÔ˜, Ô ÁÎÈÔ˘˙¤Â, Ô Ú·ÌÛ‹˜, Ë ·Ú·›Ó·, Ô Û·Ú‰·Ó¿·ÏÔ˜ Î·È Ë ÌÈ˙Ô‡. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á¿Ù˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· : ¤Ó· ÌfiÓÔ_ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì·‡ÚÔ, ηٿ̷˘ÚÔ

* √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË.

¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜…» ªÔ˘ÛÈ΋ : ™Ù¿ı˘ °˘ÊÙ¿Î˘ ∞Ê‹ÁËÛË : °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂÓÓ·Ù¿˜ ∆Ú·ÁÔ‡‰È : µ·Û›Ï˘ ∞ÁÚÔÎÒÛÙ·˜ , ¢¿ÊÓË ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿ ¶È¿ÓÔ : ™Ù¿ı˘ °˘ÊÙ¿Î˘ ∫Ï·ÚÈÓ¤ÙÔ : °È¿ÓÓ˘ ™·ÌÚÔ‚·Ï¿Î˘ º·ÁÎfiÙÔ : ∞Ϥ͢ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ : °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÙ˘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜ : µÂÏÈÛÛ¿ÚÈÔ˜ µÔ˘ÙÛ¿˜

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· : πÔ˘Ï›Ù· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ «∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·‡ÚË Á¿Ù·» ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·». ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙˆÓ ÃÚˆÌ¿ÙˆÓ , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2003 ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. «∏ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ª·‡ÚË °¿Ù·» ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÚˆÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ì›· ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ 19,00 ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿, 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ : 15 ¢ÚÒ, 10 ¢ÚÒ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È Ì·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È 5 ¢ÚÒ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ 6-12 ÂÙÒÓ. ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, Ì›· ÒÚ· ÚÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.

* ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÍ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ µfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ™ÙȘ 11.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «£ÂfiÊÈÏÔ˜». * ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 15 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÏ·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ,ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ¶›ÙÙ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 11.00 Ì. ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢ÂÍÈÒÛÂˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «¶∞ƒ∫» -1√˜ ŸÚ. –µ√§√™ (ÙËÏÂÊ. 24210-36511). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó: ·ÔÓÔÌ‹ ∆ÈÌËÙÈÎÒÓ ¢È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙ· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ , Ì¿ıËÌ· √ÈÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙËÓ «√ÈÓÔÔÈ˝· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜» Î·È ·fi ÙÔÓ Ôχ ÁÓˆÛÙfi √ÈÓÔÁÓÒÛÙË Î. ÃÚ. ∆ÛfiÁη (∫·ıËÁËÙ‹ ∆∂π £ÂÛ/ӛ΢) Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ∞ÁÓÒÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∆˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ,Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ∂·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÌÔÚʘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔÓ √§Àª¶√. * ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Ϥۯ˘ µfiÏÔ˘ «∂͈ڷÈÛÙÈ΋» ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. ∆ËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ µÈ‚‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 24210 25225, ∞ÁÓ‹ ª¤ÏÏÔ˘ 24210 22065, °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜ 24210 48248. ∆ÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 25 ¢ÚÒ


17 TECH:Layout 1 16/1/2009 10:06 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Logic Bolt…το πρώτο κινητό τηλέφωνο με projector! Στον κόσμο της τεχνολογίας έχουμε δει αρκετές περίεργες και συνάμα ενδιαφέρουσες υλοποιήσεις, άλλες καινοτομικές (iPhone), άλλες πολλά υποσχόμενες (Microsoft Surface) και άλλες…. που τραβούν την προσοχή απευθείας. Ο λόγος για τη Logic Wireless, μια νέα εταιρεία, που στοχεύει με αρκετή αισιοδοξία να μας εκπλήξει με το προϊόν της, το Logic Bolt, που στην ουσία είναι ένα κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένο προβολέα (projector). Ναι, σωστά διαβάσατε, αναφερόμαστε στους προβολείς, όπως εκείνους που έχουμε στο Home Cinema μας. Φυσικά δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις,

ούτε και προβάλλουν την ίδια ποιότητα και μέγεθος εικόνας, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα λιλιπούτειο προβολέα, μέσα στο μικρό μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου. Παρόλα ταύτα, το Logic Bolt είναι εντυπωσιακό: μπορεί να προβάλλει εικόνα μεγέθους από 36 έως και 64 ίντσες! Ακόμα καλύτερα, μπορεί να προβάλλει περιεχόμενο (δηλαδή εικόνες, κείμενα, βίντεο) από εξωτερική πηγή, όπως πχ ένας φορητός υπολογιστής, συνδέοντάς το στη θύρα VGA του Logic Bolt. Υποθέτουμε ότι οι απανταχού business man (και women) έχουν βρει τον κατάλληλο συνεργάτη τους.

Η πρώτη σύλληψη μέσω Facebook Την πρώτη σύλληψη με στοιχεία μέσω Facebook πραγματοποίησε η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία που χρησιμοποίησε το δημοφιλές ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο για να αναγνωρίσει το δράστη μιας διάρρηξης και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Η αστυνομία δημοσίευσε την εικόνα του δράστη από τις κάμερες ασφαλείας στο

Facebook και την τηλεόραση και οι χρήστες του site τον αναγνώρισαν και υπέδειξαν το προφίλ του στην αστυνομία. Οι πληροφορίες για τη σύλληψη του δράστη που επιχείρησε να διαρρήξει το χρηματοκιβώτιο ενός εστιατορίου δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα της αστυνομίας στο Facebook. O 21χρονος νεαρός κουράστηκε από

Δεν συνδέουν τα κινητά με τα μελανώματα στα μάτια (;) Η φυσιολογική χρήση των κινητών τηλεφώνων δεν φαίνεται να σχετίζεται με τα μελανώματα στα μάτια, ένα είδος καρκίνου, σύμφωνα με Γερμανούς ερευνητές.

Οι ερευνητές εξέτασαν 1.600 χρήστες κινητών τηλεφώνων και τις πιθανότητες να αναπτύξουν μελανώματα στα μάτια και δημοσίευσαν την έρευνά τους στην εφημερίδα του Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με άλλη μικρότερης έκτασης έρευνα των ίδιων επιστημόνων που συνέδεε τη χρήση κινητών τηλεφώνων με τα μελανώματα. «Η έρευνα δεν επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα της έρευνάς μας» δήλωσε ο καθηγητής Andreas Stang του Πανεπιστημίου Martin-Luther στην Halle-Wittenberg της Γερμανίας. Τα μελανώματα είναι μία μορφή καρκίνου που αναπτύσσεται μέσα στο βολβό του ματιού στους ενήλικες.

την προσπάθεια διάρρηξης του χρηματοκιβωτίου με αποτέλεσμα να βγάλει την κουκούλα του και να αποκαλύψει το πρόσωπό του στις κάμερες ασφαλείας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Facebook χρησιμοποιείται για την αναγνώριση δραστών, είναι όμως πρώτη φορά που οι πληροφορίες οδηγούν σε σύλληψη.

Το προηγμένο ρομπότ που προσφέρει γρανίτα Ακόμα και γρανίτα θα μπορούσε να προσφέρει το προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ “21” που παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Waseda του Τόκυο. Το ρομπότ Twenty One έχει την ικανότητα να εντοπίσει ένα αντικείμενο πάνω σε μια επιφάνεια και να το κρατήσει με τα μεταλλικά του νύχια που βρίσκονται στην προέκταση των χεριών του με αποτέλεσμα να μπορεί να κρατήσει ακόμα και ένα καλαμάκι και να το τοποθετήσει μέσα στο ποτήρι. Το σύγχρονο ρομπότ έχει μέγεθος μικρού παιδιού με ύψος 1m44 εκατοστά και την ικανότητα να ελίσσεται και να πραγματοποιεί σύνθετες κινήσεις με απόλυτη επιτυχία. Σε κάθε χέρι βρίσκονται 13 αισθητήρες που αντιλαμβάνονται και την παραμικρή επαφή ενώ το χέρι καλύπτεται από σιλικόνη για να είναι το ίδιο απαλό με το ανθρώπινο δέρμα. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βοήθεια ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία.

Δωρεάν υπηρεσία Image Hosting Το OverPic είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες σε διαδικτυακές υπηρεσίες και websites όπως π.χ. forums, blogs, sosial media sites, chat clients κ.α. χωρίς να έχουν δικό τους server για να τις ανεβάσουν, ή λογαριασμό σε κάποια σχετική υπηρεσία. Προσφέρει δωρεάν image hosting που υποστηρίζει αρχεία JPEG, .JPG, .BMP, .PNG, και .GIF. Μόλις ανεβάσετε τις εικόνες που επιθυμείτε, θα εμφανιστούν άμεσα οι διευθύνσεις URL που θα μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε π.χ. στα Facebook, MySpace, Blogger, Ebay κ.α. Info : http://www.overpic.net

Το προσωπικό σας online ημερολόγιο Σας αρέσει να κρατάτε ημερολόγιο, σημειώσεις, να καταγράφετε καθημερινά ιδέες, προσωπικές σκέψεις ή εμπειρίες; Το Penzu είναι μια δωρεάν online εφαρμογή που θα σας βοηθήσει πολύ. Απευθύνεται σε χρήστες όλων των επιπέδων εξοικείωσης με τους Η/Υ, γιατί είναι απλή και εύκολη στη χρήση. Σε αντίθεση με τα blogs, σας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσετε τα όσα γράφετε μόνο για προσωπική χρήση, ενώ αν το επιθυμείτε μπορείτε να τα μοιραστείτε με άλλους. Info : http://www.penzu.com/features

Δημιουργήστε Timelines με οποιαδήποτε πληροφορία Μια εξαιρετική υπηρεσία που θα σας κάνει να δείτε όσα σας ενδιαφέρουν στο διαδίκτυο, με εντελώς διαφορετική ματιά. Με το dipity μπορείτε να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε διαδραστικές χρονικές ακολουθίες (γραμμές χρόνου ή timelines) από οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών π.χ. βίντεο από το youtube, εικόνες από το flickr ή το picasa, άρθρα από blogs, μηνύματα από το twitter, RSS Feeds κ.α. Τα αποτελέσματα αυτών των mashups είναι όμορφα και λειτουργικά διαγράμματα με όλα τα στοιχεία τακτοποιημένα σε χρονολογική σειρά. Info : http://www.dipity.com


18 TV:Layout 1 16/1/2009 9:11 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ζυμαρικά με μπρόκολο Υλικά 08:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 10:00 ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 10:30 MEDITERRANEO 11:00ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ (E) 11:30 ΕΛΑΙΑΣ ΒΛΑΣΤΟΣ12:30 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 13:30 ΡΙΜΕΪΚ 14:30 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ15:00 Η ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΕΚ 19:00 SAN ANTONIO – PHILADELPHIA 21:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ 21:10 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ 2009 – ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ22:00 ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΜΥΑΛΑ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ 00:00 WHISKY

05.50 6 ΜΕ 10 10.00 ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ 13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 13.45 ΣΟΥΠΕΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 14.50 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ 16.50 EXTREME MAKEOVER – HOME EDITION 17.50 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 18.10 Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ 20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.00 LOST 22.00 LOST 23.00 LOST 00.00 LOST 01.00 LOST 01.50 ΑΝΤ1 NEWS 02.10 ΜΙΑ ΚΟΥΚΛΑ… ΖΩΝΤΑΝΗ 03.50 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 04.20 MOBILE FUN 04.50 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

500 γρ. ζυμαρικά (πένες, κοχύλια κλπ) 500 γρ. κορυφές μπρόκολου 1 σκ. σκόρδο λιωμένη 10 μικρά ντοματάκια κομμένα στη μέση 200 γρ. προσούτο ή μπέικον ή καπνιστή γαλοπούλα κομμένη τετραγωνάκια 250 γρ. κρέμα γάλακτος λίγο βασιλικό αλάτι πιπέρι λάδι

05:50 STUDIO ALPHA 10:00 ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ 13:00 Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 14:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:30 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ 16.45 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 19:00 FATUS OLUS 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 PASSWORD 22.00 ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 00.00 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΞΕ 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:15 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 03.15 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 03.30 Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 04.30 ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ

Εκτέλεση Βράζουμε τις κορυφές του μπρόκολου σε μπόλικο νερό για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσει λίγο. Προσοχή όχι πολύ, γιατί μετά λιώνει. Βγάζουμε το μπρόκολο και κρατάμε το νερό. Μέσα σ’ αυτό το νερό (προσθέτουμε κι άλλο αν χρειάζεται) βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Σ’ ένα μεγάλο τηγάνι τσιγαρίζουμε πρώτα το σκόρδο με το μπέικον, μετά ρίχνουμε το μπρόκολο και τα ντοματάκια και σβήνουμε με την κρέμα γάλακτος. Προσοχή στο ανακάτεμα, για να μη λιώσουν τα λαχανικά. Ρίχνουμε το βασιλικό, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε σε σιγανή φωτιά για λίγη ώρα μέχρι να δέσει η σάλτσα. Ανακατώνουμε με τα ζυμαρικά και σερβίρουμε.

εδώ γελάμε Στα καλλιστεία... 05:15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ ΦΙΣΕΡ 06:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 10:30 TUTENSTEIN: Η ΜΙΚΡΗ ΜΟΥΜΙΑ 11:00 ΝΤΑΦΙ ΝΤΑΚ 11:30 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 12:00 ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ 12:30 ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 13:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:30 ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΗΣ 15:45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 16:45 GOSSIP GIRL 17:45 -ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 21:00 FORT BOYARD V 22:30 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 00:45CITY HALL 03:00 ΠΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

06:00 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 07:00 ΜΕGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10:00 ΚΙΝ. ΣΧΕΔΙΑ 13:00 MEGA STAR 14:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:50 TRACTION 15:20 ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ! 17:40 ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ MAKING OF 18:00 ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 19:00 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 21:50 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 23:30 ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 00:50 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 01:30 WORLD POKER TOUR 02:30 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΑ ΟΡΙΑ 16:00 OUTDOOR & SPORTS 17:00 ΠΑΜΕ ΤΑΜΕΙΟ 18:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΑΝΩ ΚΑΤΩ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 CINEPOLIS 22:00 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:30 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 1:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 2:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 11:30 LEGEND OF THE DRAGON 12:00 ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΛΟΡΕΛΙΝ 12:30 ΜΠΑΡΜΠΙ 13:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:45 TV WEEKEND 16:15 TA ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ 18:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 LIFESTYLE 22:00 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 23:00 ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ 02:00 AUTO ALTER 03:00 ΦΟΝΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

05:50 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΤ 10:00 ΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥΜΠΑ 10:30 ΠΑΠΙΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 11:00 ΤΕΪΛ ΣΠΙΝ 11:30 ΗΡΑΚΛΗΣ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12:30 ΕΙΝΑΙ O,TI ΚΑΛΥΤΕΡΟ 13:30 Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 2 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 17:00 Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:45 PRE GAME 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 01:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (E)

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 09:30 ΜΑΖΙ 11:00 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ 13:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 16:00 TRAVEL GUIDE 17:00 ΛΑΡΙΣΙΝΟ ΠΑΘΟΣ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 BLACK&WHITE 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 00:30 AUTO MOTO

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383 Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί 800 - 11 -

Πάει ο πατέρας στο σχολείο να μάθει πώς πηγαίνει ο γιος του. - Έχω ένα δυσάρεστο και ένα ευχάριστο νέο, λέει η δασκάλα. - Ε, πείτε πρώτα το δυσάρεστο. - Ο γιος σας φοράει στο σχολείο μέικ-απ, ρουζ, και κραγιόν. - Και το ευχάριστο νέο; ρωτά σοκαρισμένος ο πατέρας. - Στα καλλιστεία της τάξης βγήκε Μις Άνοιξη!

Παράξενα Γάτα... ρομπότ Είναι το τέλειο κατοικίδιο για όσους έχουν αλλεργίες και δε θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη να καθαρίζουν τρίχες από καναπέδες και να μαζεύουν ακαθαρσίες. Η «Dream Cat Venus» είναι μία γάτα – ρομπότ, ειδικά κατασκευασμένη με αισθητήρες αφής, εξαιτίας των οποίων αντιδρά σαν πραγματική γάτα. Το νέο ρομπότ – γάτα της εταιρείας «Sega Toys», κουνά το κεφάλι, κλείνει τα μάτια, νιαουρίζει και γουργουρίζει, όταν κάποιος το χαϊδεύει. Ακόμα, μπορεί να σηκώνεται και να ξαπλώνει, ενώ, αν μείνει για πολύ ώρα ακίνητο, μπαίνει στη φάση «ύπνου».Η νέα «ρομπογάτα» θα διατίθεται στην αγορά από τον Ιούλιο. Αν και ακόμα δεν έχει οριστεί τελική τιμή, εκτιμάται ότι θα κοστίζει γύρω στις 90 λίρες.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

Κριός

Ζυγός

Ο Ερμής σας φέρνει καλά νέα. Εντοπίστε την ουσία σε ότι κάνετε και μην εμμένετε στις λεπτομέρειες. Απολαύστε την αρμονική ατμόσφαιρα των ημερών.

Στηρίξτε άτομα της οικογένειας σας, που σας έχουν ανάγκη. Η επιρροή της Σελήνης σας κάνει συναισθηματικούς. Διανύετε μια θετική περίοδο.

Ταύρος

Σκορπιός

Ιδανική περίοδος για να κάνετε αγορές. Ωστόσο η διαχείριση των οικονομικών σας, χρειάζεται προσοχή. Μην κάνετε επιπόλαιες και αλόγιστες σπατάλες.

Τα συναισθήματα των ημερών είναι έντονα και βαθιά. Η Σελήνη σας ωθεί να βγείτε έξω και να κάνετε νέες γνωριμίες. Βρείτε τον χρόνο για σας.

Δίδυμοι

Τοξότης

Ανακτήστε το χαμένο σας θάρρος και θέστε καινούριους στόχους στην ζωή σας. Αλλάξτε το σκεπτικό σας και μην βλέπετε τα πράγματα τόσο απαισιόδοξα.

Περάστε χρόνο σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από το συνηθισμένο. Ο Δίας θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε όσα έχετε ήδη πετύχει στη ζωή σας!

Καρκίνος

Αιγόκερως

Ο Ερμής θα ευνοήσει τα προσωπικά σας. Εκμεταλλευτείτε μια καλή επαγγελματική πρόταση που θα σας γίνει και μην σπαταλάτε τα χρήματα σας άσκοπα.

Νέες γνωριμίες αισθηματικού χαρακτήρα θα είναι στο πρόγραμμα αυτές τις ημέρες. Περάστε χρόνο με αυτούς που σας αγαπούν, αγαπητοί φίλοι Αιγόκεροι.

Λέων

Υδροχόος

Αναμένονται καλές εξελίξεις στα προσωπικά σας. Περιορίστε τις αγορές σας, μόνο στα πιο απαραίτητα. Η ημέρα χαρακτηρίζεται από βαθιά συναισθήματα.

Θα κάνετε νέες σημαντικές φιλίες αυτές τις μέρες. Καταστάσεις σας φέρνουν κοντά στους φίλους και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ανοίξτε τα φτερά σας.

Παρθένος

Ιχθείς

Ο ρομαντισμός και η δημιουργικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ημέρας. Βρείτε τον χρόνο και περάστε στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους.

Το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για πολλούς από εσάς. Το επόμενο ευτυχώς, προβλέπεται ευοίωνο και θετικό *Τα προβλήματα όλα θα λυθούν.

181, ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ Π&Α ΕΚΟ Αλυκές, ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΟ Αθηνών 17, ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ JET OIL Πολυμέρη 177.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Για σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Πιτόπουλος Ευάγγελος Πολυμέρη 100 – Στρ. Σαράφη τηλ. 24210 33380, Γκόβα – Μπουζινέκη Αθανασία Τοπάλη 70 – 28ης Οκτωβρίου τηλ. 24210 24043, Χολέβας Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιωάννης 54ου Συντ. ΕΛΑΣ 186 γ’ – Αγ. Βασιλείου Στους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας (έναντι πάρκου) τηλ. 24210 44496 Ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Μανιάτη – Παπαρρήγα Ελένη Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοι- Γαλλίας 39 – Αγ. Νικολάου τηλ. 24210 38167 χτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΕΡΗΣ JET OIL Κ. Καρτάλη 315, ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SHELL Ιωλκού 314, KOZANH BP ΛΑΡΙΣΗΣ Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Τσίλογλου Αναστάσιος Ελ. Βενιζέλου 179 τηλ. 24210 61444 200, ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ EL PETROL ΛΑΡΙΣΗΣ


19

16-01-09

22:27

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

˘Á›· ‰È·‚‹Ù˘ Ù‡Ô˘ ππ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Neuropsychology. √ ¢Ú ƒfiÙ˙ÂÚ ¡ÙÍÔÓ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ÏÌ¤ÚÙ· ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÙÂÛÙ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔ-

™∞µµ∞∆√ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

√ ‰È·‚‹Ù˘ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜

ÏÔ‡ıËÛË 465 ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, 55-81 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 41 ‹Ù·Ó ‰È·‚ËÙÈÎÔ›, Î·È ÙÔ˘˜ ˘¤‚·Ï·Ó Û Ï‹ÚË ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘, Ì¿ıËÛ˘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÓÒ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ ππ ›¯·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙ· ÙÂÛÙ ÌÓ‹Ì˘, ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘,

Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ·˜, ›¯·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· ÙÂÛÙ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Ù·¯Â›˜ ÛÙÔ ÙÂÛÙ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ Ï¤ÍË ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ϤÍË Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ fiˆ˜ ¤ÚÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ Ô ‰È·‚‹Ù˘ ÂËÚ¿-

∆Ô ÁÔÓ›‰ÈÔ Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ College London ‚ڋΠfiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‹ ‰˘Ô ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ FTO Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· ÙÚÒÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¯‡Û·Úη. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ FTO. ∏ ÌÂϤÙË ¤ÁÈÓ Û 131 ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 4 ¤ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· Ê¿Ó ÁÏ˘Î¿ Î·È ÌÈÛÎfiÙ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ›¯·Ó ÌÈ· ‹ ‰˘Ô ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Á‡̷ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Â›¯·Ó ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ. ªÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·È‰È¿ Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ FT√ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 100 ıÂÚÌ›‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û οı Á‡̷. ª¿ÏÈ-

19

ÛÙ·, Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÙÚÒÓ ʷÁËÙ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ï›Ë Î·È ˙¿¯·ÚË. ∏ ·¯˘Û·ÚΛ· Â›Ó·È ·ÈÙ›· ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ηډȷÁÁÂȷ΋

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞∆∂π√ ∂ƒ°∞™∆∏ƒπ ∂π¢π∫∏™ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏™ ∞°ø°∏™ ∫∞π ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∂ø™

¶∞¡∞°π∞ ∂§∂√À™∞∫∂¡∆ƒ√ ¢π∏ª∂ƒ∂À™∏™- ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ºƒ√¡∆π¢∞™ °π∞ ∞∆√ª∞ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∂™ ª∂™√§√°°π ∫‡ÚÔ˘ Î·È ∞Ú¯. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, ∆.∫. 30200 ∆ËÏ. Î·È Ê·Í: 2631025130- 2631026321 www.ergpanel.gr, e-mail: ergpenel@otenet.gr π.¶. ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, 14 -01-2009 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:19

∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ «∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Ûˆ˜ «¶∞¡∞°π∞ ∂§∂√À™∞»- ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜» Ì ¤‰Ú· ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Î·È µã ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. ∆Ô ·Ú. 21 ÙÔ˘ ¡.¢. 1111/1972 (º∂∫ 23 ∞ã/9/11-2-1972) ¶ÂÚ› ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ. 2. ∆Ș ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 59-63 ÙÔ˘ ¶.¢. 715 (º∂∫ 212 ∞ã/ 21-8/10-9-1975) ÂÚ› ÙÚfiÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ˘fi ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ (¡.¶.¢.¢.), ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÎÌÈÛıÒÛÂˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ·ÁÔÚÒÓ ‹ ÂÎÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÎÔÈ‹ÛÂˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ Î·È ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 3. ∆ËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 32/20-2-05 ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÚ› ÂÎÔÈ‹Ûˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‹ÙÔÈ ‰˘Ô (2) ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ µfiÏÔ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ·‹ 38 ÛÙÔ˘˜ ∞’ Î·È µ’ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. 4. ∆ËÓ ˘’·ÚÈıÌ. º.25.8/4/7601/08-06-2007 ¤ÎıÂÛË ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ. 5. ∆ËÓ ˘’·ÚÈıÌ 2314/2007/28-1-2008 ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ∂Îı¤ÙÂÈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ

ÓfiÛÔ˜, ۷ί·Ú҉˘ ‰È·‚‹Ù˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÚfiÏË„Ë Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È‰È¿, ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ.

˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÛÙ· ·ÈÌÔÊfiÚ· ·ÁÁ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È Ô Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ.

√È ÁfiÓÈ̘ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È Î·È Ë̤Ú˜ ·ÈÛÙ›·˜ √È Á˘Ó·›Î˜ Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÔÈÛÙÚ·‰ÈfiÏ˘, ÌÈ·˜ ÔÚÌfiÓ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· Â›‰¿ Ù˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˆÔÚÚËÍ›·, fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È Î·È ÓÈÒıÔ˘Ó ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÛË ÁÈ· ·ÈÛÙ›· Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∏ ÔÈÛÙÚ·‰ÈfiÏË, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÔÈÛÙÚÔÁfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙȘ οÓÂÈ Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈο Î·È Ó· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÈÔ

Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∏ ∫ÚÈÛÙ›Ó· ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙÂ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∆¤Í·˜ ÛÙÔ ŸÛÙÈÓ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÔÈÛÙÚ·‰ÈfiÏ˘ ‹Ù·Ó Î·È ¤ÓȈı·Ó ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÁÔËÙ›·. √ÚÈṲ̂Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÔÈÛÙÚ·‰ÈfiÏË ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¢Ú ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÚÌfiÓ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˆÔÚÚËÍ›·.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ª√™π√À ¶§∂π√¢√∆π∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À °π∞ ∂∫¶√π∏™∏ ∞∫π¡∏∆√À ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 59-63 ÙÔ˘ ¶.¢. 715/1979 Ù· ‰‡Ô (2) ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ·Î›ÓËÙ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Ûˆ˜ «¶∞¡∞°π∞ ∂§∂√À™∞»- ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ µfiÏÔ: ∞) ŒÓ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ (∞ã) ˘¤Ú ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô (2) ·ÚÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜, ¯ˆÏÏ, ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È 88% (55,88 Ì2) Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ·‹, ·Ú. 38 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. µ) ŒÓ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ (µã) ˘¤Ú ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ÔÚfiÊÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô (2) ·ÚÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜, ¯ˆÏÏ, ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÏÔ˘ÙÚfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È 88% (55,88 Ì2) Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ÔÚ·‹, ·Ú. 38 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ fiÚÔ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Î›ÓËÙ· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ (45.400 _) ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ ‹ ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÎÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ (90.800 _) Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ·Î›ÓËÙ·. ∏ οı ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Î›ÓËÙ· ›Ù Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ›ÙÂ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙›. ∏ οı ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰¤ÔÓ Ó· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ηٿ 3%. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ∆ÚÈÌÂÏ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 26¨2 ÙÔ˘ ¶.¢. 715, ÙËÓ 9Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ·fi ÒÚ·˜ 12˘ ¤ˆ˜ 14˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ µfiÏÔ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ µfiÏÔ˘, Â› Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÚÔÊÔÚÈ΋ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÚ·Ù‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ·)°È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó 1. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ 2. ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 1/20 ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë ÔÔ›· Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È

ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÎÏÂÈÛÙËÚÈ·ı¤ÓÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÒÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÂÈÔ‰fiÙË ‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ ·fi Ù˘ Î·Ù·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÔ‰fiÙËÛ·Ó. 3. ¢‹ÏˆÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. 4. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ‰˘Ô fi„ÂˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. ‚)√È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ‹ Ó· ÙȘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· Î·È Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 (ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Ûˆ˜ «¶∞¡∞°π∞ ∂§∂√À™∞»∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜», ∫‡ÚÔ˘ Î·È ∞Ú¯. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, ∆.∫. 30200, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌË ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓË. Á) ∆ÔÓ ÏÂÈÔ‰fiÙË ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ fiϘ ÔÈ ‰·¿Ó˜, ÙfiÛÔ Ù˘ ÚÔ‰Èηۛ·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÚÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜, ÊfiÚÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο). ‰) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Û΄˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Ûˆ˜ «¶∞¡∞°π∞ ∂§∂√À™∞»- ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈË̤Ú¢Û˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜», ∫· πÔ˘Ï›· §¿Îη (∫‡ÚÔ˘ Î·È ∞Ú¯. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, 2631025130) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8:00 ¤ˆ˜ 14:00 ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. ∏ °ƒ∞ªª∞∆∂∞™ ¶√¶∏ ƒ√ª¶√§∞

∏ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ª∞ƒπ∞ ∞§. ∆™√À∆™√À


20:Layout 1 16/1/2009 11:30 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Στη φυλακή ο Μπόι Τζορτζ Σε 15 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Μπόι Τζορτζ, επειδή έδεσε με χειροπέδες σε τοίχο έναν άντρα συνοδό και τον χτύπησε με αλυσίδα. Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του Τζορτζ στο ανατολικό Λονδίνο, ύστερα από μία πορνό φωτογράφηση.

Τρεις εβδομάδες αιματοχυσίας

Διπλωματία σε Κάιρο και Ουάσινγκτον για να σιγήσουν τα όπλα στη Γάζα

«Πυρετός» διπλωματικών κινήσεων σε Κάιρο και Ουάσινγκτον για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας με ορίζοντα την ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα την προσεχή Τρίτη. Βαθιές διαιρέσεις στον αραβικό κόσμο και η πολιτική διάσπαση των Παλαιστινίων περιπλέκουν τις προσπάθειες. Τρεις εβδομάδες αιματοχυσίας με 1.100 νεκρούς Παλαιστίνιους και 5.100 τραυματίες... Η διπλωματία εντατικοποιείται με την Ισραηλινή υπουργό Εξωτερικών Τζίπι Λίβνι να μεταβαίνει την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με την Κοντολίζα Ράις, όπου αναμένεται να επισημοποιηθεί συμφωνία για αμερικανική συμβολή στην παρεμπόδιση του επανεξοπλισμού της Χαμάς μέσω λαθρεμπορίου όπλων -βασικό όρο του Ισραήλ για να τερματίσει την επιχείρηση στη Γάζα. Ταυτόχρονα, ισραηλινή αντιπροσωπεία -με τη συμμετοχή κορυφαίου συμβούλου του Εχούντ Ολμέρτ- βρίσκεται στο Κάιρο για τη συνέχιση των συνομιλιών υπό αιγυπτιακή μεσολάβηση. Στο Κάιρο πρόκειται να στείλει αντιπροσωπεία και η Χαμάς, παρόλο που ο εξόριστος στη Δαμασκό ηγέτης της Χαλέντ Μεσάαλ εξακολουθεί να κρατά σκληρή γραμμή λέγοντας την Παρασκευή ότι το ριζοσπαστικό κίνημα δεν θα αποδεχθεί τους όρους του Ισραήλ και θα συνεχίσει να πολεμά έως ότου τερματιστεί η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.Οι δηλώσεις του Χαλέντ Μεσάαλ ήλθαν από τη Ντόχα του Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε -περιορισμένη- αραβική συνάντηση με τη συμμετοχή των προέδρων Ιράν και Συρίας. Στη συνάντηση της Ντόχας ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Ασαντ δήλωσε ότι θεωρεί «νεκρή» την αραβική πρωτοβουλία ειρήνης και κάλεσε όλες τις αραβικές χώρες να διακόψουν κάθε σχέση με το Ισραήλ. Η βαθιά διαίρεση στον αραβικό κόσμο και η πολιτική διαίρεση των ίδιων των Παλαιστινίων μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ περιπλέκουν τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας. Παράλληλα, καθίσταται εμφανές ότι πλέον η εξόριστη πολιτική ηγεσία της Χαμάς κρατά σκληρότερη γραμμή συγκριτικά με τους αξιωματούχους του κινήματος στη Γάζα. Οι διπλωματικές κινήσεις γίνονται παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή. Ο Μπαν Γκι-μουν δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης ότι είναι «πολύ κοντά» μία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Μία ημέρα μετά το βομβαρδισμό της έδρας των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ στη Γάζα, ο ΓΓ τόνισε ότι έχει έλθει η ώρα να σκεφτεί το Ισραήλ ακόμη και τη μονομερή κατάπαυση πυρός. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αποστολής του στη Μέση Ανατολή, ο Μπαν Γκι-μουν αναμένεται στην Τουρκία, η οποία έχει αντιδράσει με οργή στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα. Πριν από την άφιξη του ΓΓ ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από την έδρα του ΟΗΕ, καθώς αγνοεί τις εκκλήσεις του Οργανισμού για τη λήξη της βίας.

Νεκρός 15χρονος Παλαιστίνιος στη Δ. Όχθη Ένας 15χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε την Παρασκευή από τον ισραηλινό στρατό στη Χεβρώνα της Δυτικής στη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο 15χρονος Μουτάσεμ Νταάνα χτυπήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι όταν Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στους Παλαιστίνιους διαδηλωτές που πετούσαν πέτρες προς την κατεύθυνσή τους, δήλωσαν ιατρικές

πηγές και αυτόπτες μάρτυρες. Η Χαμάς είχε κηρύξει την Παρασκευή «ημέρα οργής» με διαδηλώσεις κατά της ισραηλινής επίθεσης. Αντίστοιχο κάλεσμα είχε έλθει και από τη Φατάχ του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, με αποτέλεσμα ο ισραηλινός στρατός να δώσει εντολή για 48ωρο αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης. Η ισραηλινή αστυνομία κήρυξε επίσης κατάσταση συναγερμού στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Τζορτζ Ο’ Ντοντ, που είναι το πραγματικό όνομα του πρώην μέλους του συγκροτήματος Culture Club, παραδέχτηκε ότι έδεσε τον 29χρονο Αουντούν Κάρλσεν, από τη Νορβηγία, επειδή τον έπιασε να ψάχνει το κομπιούτερ του. Όπως είπε, ο συνοδός αποπειράθηκε να

κλέψει γυμνές φωτογραφίες του, που είχαν τραβηχτεί σε μια προηγούμενη συνάντησή τους πριν τρεις μήνες. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι κακοποίησε ή χτύπησε τον Κάρλσεν με αλυσίδα. Ο Νορβηγός από τη μεριά του υποστήριξε ότι η ιστορία με το κομπιούτερ είναι ψέμα και

ότι ο μοναδικός λόγος που ο Μπο Τζορτζ του φέρθηκε έτσι, ήταν επειδή αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του, κατά την πρώτη τους συνάντηση. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω του website γνωριμιών «Gaydar», που απευθύνεται σε ομοφυλόφιλους.

Για επίθεση με μαχαίρι

Ένας 16χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια για τον θανάσιμο τραυματισμό μαθητή στη Βρετανία Ένας 16χρονος καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ισόβια για ανθρωποκτονία, αφού τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι έναν 14χρονο νεαρό στο γήπεδο Σάουθουορκ του νοτίου Λονδίνου. Ο Ντέϊβιντ Ιντόβου, 14 ετών, απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 2008, τρεις εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του με μαχαίρι στο στήθος σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Σάουθουορκ, στο νότιο Λονδίνο. Ο Ιλάϊτζα Ντεϊγιόνι, 16 ετών, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία έπειτα από δίκη τον περασμένο μήνα και την Παρασκευή καταδικάστηκε σε ισόβια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης πλησίασε τον μαθητή που συμμετείχε σε ποδοσφαιρικό αγώνα, χωρίς

Υπουργός έβαλε στο Facebook φωτογραφία της από το ντους

Σάλος έχει ξεσπάσει στον πολιτικό κόσμο της Ουρουγουάης, εξ’αιτίας της κίνησης της υπουργού Εσωτερικών, Νταίζη Τουρνέ, να βάλει στη σελίδα της στο Facebook φωτογραφία της την ώρα που έκανε ντους. Στη λεζάντα έγραφε, ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο φυσιολογικό από το να κάνει μία γυναίκα μπάνιο, η φωτογραφία όμως έδειχνε μόνο το πρόσωπό της και τα χέρια της χωρίς να αποκαλύπτει πολλά. Άσχετα με το περιεχόμενο τα μέλη της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για την κίνησή της και τη χαρακτήρισαν «επιδειξία». Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό τα γεγονός, στο Facebook έχουν δημιουργηθεί διάφορα γκρουπ είτε υπέρ, είτε κατά της Τουρνέ, ενώ υπάρχει και η σχετική σελίδα στην οποία απεικονίζεται ένας άνδρας στο ντους να κρατάει ένα σαπούνι. Το γκρουπ έχει τίτλο: «Να ποιος δίνει το σαπούνι στην Νταίζη Τουρνέ.»

Ο Τζ. Μπους αποχαιρετά τον Λευκό Οίκο Μπορεί οι πολιτικές του να μην ήταν δημοφιλείς, όμως κατάφερε να περιφρουρήσει την ασφάλεια του αμερικανικού λαού. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του προς το έθνος. Όπως ήταν φυσικό, στη διάρκειας 13 λεπτών ομιλία του, ο Τζ.Μπους δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πέρασαν επτά χρόνια και η Αμερική δεν δέχθηκε άλλη επίθεση στο έδαφός της. Οι περισσότεροι Αμερικανοί κατάφεραν να επιστρέψουν στη φυσιολογική ζωής τους, όπως ήταν πριν την 11η Σεπτεμβρίου.

προειδοποίηση τον χτύπησε με το μαχαίρι στο στήθος στην πλευρά της καρδιάς και μετά έβαλε τα γέλια. Ο 14χρονος κατέρρευσε σε έναν γειτονικό δρόμο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά δεν συνήλθε από το κώμα. Όταν ο Ιλ.Ντεϊγιόνι συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα φορούσε ένα μπλουζάκι με αίμα που, έπειτα από εξετάσεις, αποδείχθηκε ότι ανήκε στο θύμα. «Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί από τους οποίους γνώριζαν τον κατηγορούμενο, ελάχιστοι ήταν αυτοί που δήλωσαν διατεθειμένοι να κατονομάσουν τον δράστη ή να βοηθήσουν στο έργο της ανάκρισης», δήλωσε ο Μίκ Νόρμαν, αστυνομικός επιθεωρητής.

Μετά το «θαύμα» του Χάντσον Ρίβερ, ο πιλότος τιμάται ως ήρωας Την επομένη του «θαύματος του Χάντσον Ρίβερ», ο πιλότος του αεροπλάνου που πραγματοποίησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση στα παγωμένα νερά τιμάται ως ήρωας από τους διασωθέντες επιβάτες, τον αμερικανικό τύπο και τις αρχές. «Ο ήρωας του Χάντσον» είναι ο τίτλος της ηλεκτρονικής σελίδας της New York Daily News που τιμά, όπως και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, την ψυχραιμία του 57χρονου πιλότου Τσέσλι Σάλενμπέργκερ. Το ατύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου της US Airways από το αεροδρόμιο La Guardia, όταν και οι δύο κινητήρες σταμάτησαν να λειτουργούν, και τότε ο πιλότος ζήτησε από τους επιβάτες κρατηθούν γερά πριν από την πρόσκρουση. «Ησυχία επικράτησε στο αεροπλάνο. Οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται», δήλωσε στο CNN ο Φρεντ Μπαρέτα, ένας από τους διασωθέντες επιβάτες. «Ξαφνικά ο πιλότος πήρε τον λόγο και μας είπε να προετοιμασθούμε για κάτι αναμφίβολα πολύ βίαιο», δήλωσε άλλος επιβάτης ο Τζεφ Κολοντζάι. Στη συνέχεια ο πιλότος κατόρθωσε να ελέγξει το αεροπλάνο και να βρει έναν δρόμο στον ουρανό της Νέας Υόρκης για να κατεβεί προς το ποτάμι, αποφεύγοντας μια πτώση στα κτίρια της πόλης. Με μεγάλη ταχύτητα και καθώς το αεροπλάνο είχε αρχίσει να βυθίζεται, το πλήρωμα κατόρθωσε να απομακρύνει τους 150 επιβάτες, που επιβιβάσθηκαν στα πλοία που έσπευσαν για βοήθεια. Ο πιλότος του αεροπλάνου το εγκατέλειψε τελευταίος. «Θα έλεγε κανείς ότι ο πιλότος έκανε ένα μεγαλειώδες κατόρθωμα, προσθαλασσώνοντας το αεροπλάνο και στη συνέχεια εξασφαλίζοντας την απομάκρυνση όλων των επιβατών», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ανησυχία ΟΗΕ για την επιδημία χολέρας στη Ζιμπάμπουε Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θορυβηθεί από το μεγάλο αριθμό των θυμάτων χολέρας κυρίως στις αγροτικές περιοχές της Ζιμπάμπουε, επισημαίνοντας σε σημερινή ανακοίνωση στην Γενεύη ότι η εκστρατεία για πρόληψη της επιδημίας «δεν έχει αποδώσει». Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια (OCHA), Ελίζαμπετ Μπιρς, ο τελευταίος απολογισμός είναι 2.201 νεκροί και 41.986 προσβεβλημένα άτομα. Ένας προηγούαπολογισμός, την μενος Τετάρτη, έκανε λόγο για 2.106 νεκρούς σε σύνολο 40.448 κρουσμάτων της επιδημίας που ξέσπασε τον Αύγουστο. Τα περισσότερα θανατηφόρα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε αγροτικές περιοχές και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο την OCHA που εκτιμάει ότι στο 87% των περιοχών της χώρας έχουν αναφερθεί κρούσματα. «Αυτό αποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα που ελπίζαμε να έχουμε από την εκστρατεία πρόληψης και την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν έχουν έλθει», είπε.

Ο Ομπάμα στη Μαντάμ Τισό Τα αποκαλυπτήρια του νέου κέρινου ομοιώματος του Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποιήθηκαν στο μουσείο της Μαντάμ Τισό του Λονδίνου. Ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα ορκιστεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στέκεται χαμογελαστός μέσα στο αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου του Λευκού Οίκου, με τα χέρια σταυρωμένα. Το πρώτο κέρινο ομοίωμα του Μπαράκ Ομπάμα είχε δημιουργηθεί το Φεβρουάριο του 2008 στην Ουάσινγκον. Μόλις χθες εκτός από τη Μαντάμ Τισό του Λονδίνου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια των ομοιωμάτων στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, τη Νέα Υόρκη και το Λας Βέγκας. Στο Χονγκ Κονγκ και τη Σανγκάη το κέρινο ομοίωμα του Ομπάμα θα αποκαλυφθεί την ημέρα της ορκωμοσίας. Κάθε μία φιγούρα κοστίζει σχεδόν 180.000 λίρες.

Στη Ρωσία προσεχώς ο ηγέτης της Κούβας Ραούλ Κάστρο Επίσκεψη του προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο στη Μόσχα το προσεχές διάστημα ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε μία ακόμη ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο συμμάχων του Ψυχρού Πολέμου. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ συναντήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου με τον Ραούλ Κάστρο στην Αβάνα, στο πλαίσιο περιοδείας του στην «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά την επίσκεψη, πολεμικά πλοία του ρωσικού στόλου κατέπλευσαν στην Κούβα για πρώτη φορά από την εποχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η άφιξη του ρωσικού στόλου στην Κούβα ακολούθησε την πρωτοφανή, μεταψυχροπολεμικά, κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Βενεζουέλας στα χωρικά ύδατα της Καραϊβικής.

Αν επ Ζι Τα το κυρ πάμ ανα τεία απο Σύμ σία στι οτ κρο Έν Τετ σε δημ Τα έχο χές τερ των θεί απο από δια έχο


21:Layout 1 17/1/2009 12:07 πμ Page 1

Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΙΕΡΙΚΟ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Για βαθμολογική και ψυχολογική ανάκαμψη Διπλό αντίκρισμα θα έχει η νίκη με τον Πιερικό, αν έρθει τη Δευτέρα (18.00 ΕΤ3) στο Πανθεσσαλικό για τον Ολυμπιακό Β. Από τη μια θα δώσει βαθμολογική ώθηση σε μια περίοδο που οι ερυθρόλευκοι έχουν μόλις και μετά βίας πάρει στην τελευταία τετράδα των αγώνων τους τέσσερις βαθμούς, ενώ από την άλλη θα αποτελέσει τονωτική ένεση, αφού το 5-2 από τα Γιάννενα δεν μπορεί να…χωνευτεί τόσο εύκολα, παρά μόνο με θετικά αποτελέσματα. Το δευτεριάτικο ματς είναι απέναντι σε μια επικίνδυνη από τη μια, βάσει και της βαθμολογικής της θέσης, ομάδα, αφού απέχει τρεις πόντους από τους Βολιώτες και με ένα ματς λιγότερο, αυτό στη Βέροια κόντρα στην τοπική ομάδα, αλλά από την άλλη εκτός έδρας χάνει μεγάλη από τη δύναμή της, αφού σε επτά ματς έχει μόνο μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Όλα εξαρτώνται λοιπόν από τους γηπεδούχους, που είναι αήττητοι (6-2-0 ) στο Πανθεσσαλικό, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τους φιλοξενήσει για τελευταία φορά. Και βεβαίως για τους λάτρεις της παράδοσης αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι την τελευταία του ήττα στο σπίτι του ο Ολυμπιακός από τον Πιερικό την έχει υποστεί 18 χρόνια πριν, το Φλεβάρη του 1991 με 0-1. Ο Τσουζέπε Ματεράτσι μέσα από τις προπονήσεις

Τελευταία φορά θέλουν να πανηγυρίσουν στο Πανθεσσαλικό οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσπάθησε να βελτιώσει τις αδυναμίες που εντόπισε και ίσως προβεί σε ορισμένες αλλαγές παικτών, χωρίς να αλλάξει το 4-4-2. Ντεμπούτο μπροστά στο ερυθρόλευκο κοινό αναμένεται να κάνουν οι Ουαταρά, που έπαιξε και στα Γιάννενα, Χανιώτης και Ροζάλες. Ειδικά ο Χανιώτης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί ως βασικός, λόγω της αποχώρησης του Διαμάντη και του τραυματισμού του Ραμί, που είναι και ο μόνος απών, αφού ο Κουτσοκώστας μπορεί να έκανε χθες ατομικό πρόγραμμα, αλλά πιστεύεται ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι εντάξει. Στην ενδεκάδα μάλλον επιστρέφει μετά από 40 μέρες και ο

Πέτρος Κοντέων, που ξεπέρασε πλήρως από τις αρχές της βδομάδας τον τραυματισμό του στα πλευρά, με το τελευταίο παιχνίδι του Θεσσαλονικιού παίκτη να είναι στις 7/12/2008 με τον Αγροτικό Αστέρα. Σ’ ότι αφορά τα μεταγραφικά, το παιχνίδι με τον Πιερικό ίσως είναι καθοριστικό και για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, αφού τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα, που θα μειώσει παράλληλα σε μεγάλο βαθμό και τις ελπίδες για προσέγγιση της τρίτης θέσης, αναγκάσει τους ιθύνοντες της ΠΑΕ να μην προχωρήσουν σε άλλη κίνηση και το ρόστερ να μείνει ως έχει. Διαιτητής της δευτεριάτικης αναμέτρησης θα είναι

ο Γ. Δασκαλόπουλος (ΣΔΠ Κορινθίας) με βοηθούς τους Ι. Αθανασιάδη (ΣΔΠ Χαλκιδικής) και Π. Παπαδόπουλο (ΣΔΠ Θεσ/νίκης). Από τον Πιερικό δεν υπολογίζονται οι Μάγγος, Γκαρόζης και ο τιμωρημένος Ντεμπελέ. Η προσέλευση των φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για την είσοδό τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την αναμέτρησης με τον Πιερικό, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει: «Οι κάτοχοι διαρκείας των 120 ευρώ και των εισιτηρίων των 10 ευρώ θα εισέλθουν στο χώρο από

την πεζογέφυρα 1 και από τις θύρες 16, 17, 18, 19, 20. Οι κάτοχοι διαρκείας των 250 ευρώ, των επισήμων και των εισιτηρίων των 15 ευρώ θα εισέλθουν στο χώρο από την πεζογέφυρα 2 και τη θύρα 21. Οι κάτοχοι διαρκείας των VIP θα εισέλθουν στο χώρο από την πεζογέφυρα 2 και τη θύρα 22. Οι φίλαθλοι του Πιερικού θα εισέλθουν από την πεζογέφυρα 3 και από τις θύρες 31 και 32. Την ημέρα του αγώνα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η πώληση των εισιτηρίων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του Πανθεσσαλικού Σταδίου, δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα (από τις 4 το απόγευμα). Οι νέοι Σήμερα, η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού Βόλου θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ομάδα Νέων του Πιερικού, στις 12:00 στο Στάδιο του Δήμου Δίου, στο Δημ. Διαμ. Αγίου Σπυρίδωνα, για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Β’ Εθνικής. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Ι. Τσαρτσαμπαλίδης με βοηθούς τους Σμ. Γαρόφλου και Δ. Γιαγκοζίδη, όλοι από ΣΔΠ Πιερίας. Λύση συμβολαίου σε παίκτη; Σύμφωνα με δημοσιεύματα μερίδας του αθηναϊκού Τύπου, επίκειται λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για πειθαρχικό παράπτωμα.

Από το καλοκαίρι στα διοικητικά ο Μελισσανίδης Την απόφασή του να ασχοληθεί από το ερχόμενο καλοκαίρι με τα διοικητικά της ΑΕΚ ανακοίνωσε όπως αναμενόταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης: «Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αποφάσεις της Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και κυρίως με αφορμή την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πρόθεσή μου, ακόμα και την απόφασή μου να επιστρέψω στην Διοίκηση της ΑΕΚ, νοιώθω την υποχρέωση, απευθυνόμενος στους Αεκτζήδες, να δηλώσω τα εξής: Ποτέ δεν έφυγε από την σκέψη μου η αγαπημένη μας ομάδα. Πέραν όμως από την συναισθηματική σχέση, η ομάδα έχει την ανάγκη της ξεκάθαρης θέσης από κάθε επώνυμο Αεκτζή. Η ΑΕΚ είναι διαχρονική. Γεννήθηκε πριν από εμάς, θα ζει και μετά από εμάς, και επιτέλους, δεν είναι πλέον επιτρεπτό να αντιμετωπίζεται σαν μέσον επιδίωξης προσωπικής προβολής και συμφερόντων. Η θέση μου είναι ότι το αύριο της ΑΕΚ απαιτεί λύσεις τελικές, λύσεις ριζικές και αυτές δεν μπορούν να δοθούν κάτω από την πίεση καταστάσεων εκτός ελέγχου. Κατόπιν τούτου πιστεύω ότι κάθε πρωτοβουλία για το καλό της ΑΕΚ θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου».

Φαρίας για Ολυμπιακό Π. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των επιθετικών που «καλοβλέπει» ο Ολυμπιακός βρίσκεται ο Ερνέστο Αντόνιο Φαρίας. Ο 29χρονος στράικερ της Πόρτο εξετάζεται σοβαρά από τους «ερυθρόλευκους». Ο Αργεντινός (με ιταλικό διαβατήριο) άσος είναι παιδικός φίλος του Λουτσιάνο Γκαλέτι. Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι συνομήλικοι (αφού γεννήθηκαν και οι δύο το 1980) και έμεναν στην ίδια γειτονιά. Μαζί έπαιξαν στην Εστουδιάντες και στις εθνικές ομάδες της χώρας από μικρή ηλικία. Φέτος, ο Φαρίας έχει 5 συμμετοχές και έχει σημειώσει ένα τέρμα με τη φανέλα των «δράκων». Να σημειωθεί ότι ο Αργεντινός φορ έχει προταθεί και το καλοκαίρι, όταν ήταν ελεύθερος, αλλά τα δεδομένα στους Πειραιώτες ήταν διαφορετικά.

Αποσύρεται ο ΠΑΟΚ για Νετίνιο Την απόσυρση του ενδιαφέροντος για την απόκτηση του Νετίνιο γνωστοποίησε στην διοίκηση της Ατλέτικο Παραναένσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής του «δικέφαλου του Βορρά», Ζήσης Βρύζας, απέστειλε έγγραφο στο οποίο παραδέχεται πως η ομάδα του μένει εκτός διεκδίκησης του 24χρονου μεσοεπιθετικού, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Θα επιστρέψουμε με πρόταση στο μέλλον».

Κούκετς τετραετίας στον Πανιώνιο Το τυπικό μέρος της μεταγραφής του Νταβόρ Κούκετς στον Πανιώνιο ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή (16/1). Ο 22χρονος αριστερός χαφ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και ακολούθως ανακοινώθηκε από την «κυανέρυθρη» ΠΑΕ: «Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα φοράει την κυανέρυθρη φανέλα ο Νταβόρ Κούκετς αφού υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο συνεργασίας με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2012. O διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Κροατίας (8 συμμετοχές) αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής. Είναι είκοσι δύο ετών (γεν. 16/03/86) και έχει ύψος 1,77μ. Την φετινή αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται με το νούμερο 41 στη πλάτη», αναφέρει η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Ανακοίνωσε Νεμπεγλέρα ο Ατρόμητος

Μπάγεβιτς: Συνεχίζουμε χωρίς μεταγραφές Ανοιξε τα χαρτιά του ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και μίλησε για την... επόμενη μέρα των εξελίξεων στην ΑΕΚ, με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Sentra 103,3. «Tώρα ξέρουμε την πραγματικότητα, μεταγραφές δεν θα γίνουν, δεν μας έχει μείνει τίποτα από το να συνεχίσουμε όπως είμαστε και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας», είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε σκέφτηκε να παραιτηθεί, εξέφρασε την πίστη του στην ποιότητα των παικτών, αν και τόνισε ότι «ορισμένοι θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι», ενώ εξέφρασε την σιγουριά ότι η ομάδα θα έχει κοντά της τον κόσμο,

μέχρι το τέλος. Οσο για το πρωτάθλημα, υποστήριξε πως «τίποτα δεν τελείωσε». «Έχουμε μια κρίση οικονομική εμείς, αλλά υπάρχει και παντού. Ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, δε μας μένει τίποτε άλλο από το να συνεχίσουμε όπως είμαστε. Η ΑΕΚ αξίζει μια καλύτερη θέση από αυτή που βρίσκεται, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Εχω πει και παλιότερα ότι πιστεύω σε αυτούς τους παίκτες και αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε θα πάμε ακόμα καλύτερα», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για μεταγραφές πρέπει να σταματήσετε να γράφετε. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε δυνατότητες. Πρέπει να κοιτάμε μόνο την ομάδα μας», είπε

H διοίκηση του Αρη είχε ανακοινώσει από το βράδυ της Πέμπτης την παραχώρηση του Κώστα Νεμπεγλέρα στον Ατρόμητο και... πρόλαβε τους Περιστεριώτες, οι οποίοι γνωστοποίησαν την Παρασκευή την απόκτηση του Λαρισαίου μέσου. Ο παίκτης υπέγραψε για ενάμιση χρόνο, ενώ εκδόθηκε το δελτίο του. Στις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο site της ομάδας τόνισε τα εξής: “Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με την οικογένεια Σπανού και είμαι ευχαριστημένος για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν τόσο ο ίδιος όσο και ο προπονητής. Ερχόμενος στις εγκαταστάσεις του Ατρόμητου διαπίστωσα από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για κάθε παίκτη. Αυτό που έχω να κάνω μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας είναι να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι η άνοδος στη Σούπερ Λίγκα και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας”. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος Γιώργος Σπανός ευχαριστεί τον ομόλογο του, του Αρη Λάμπρο Σκόρδα για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.


22 ΣΠΟΡ:Layout 1 17/1/2009 12:03 πμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Συνέντευξη Τύπου έδωσε χθες ο προπονητής της Νίκης Λ. Γαρδικιώτης, που, αφού άκουσε το τελευταίο χρονικά απόκτημα της ομάδας του, Αλέκο Γεωργιάδη, να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις κατά την παρουσίασή του, μίλησε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους κυανόλευκους. Αρχικά αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Λαμίας, που τη μία μέρα αναβλήθηκε και την άλλη δεν ολοκληρώθηκε, στις μεταγραφές που έγιναν, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η επιστροφή στην κλούβα την Τετάρτη με τον Εθνικό Κατερίνης δε θα είναι οριστική. Αναλυτικά οι δηλώσεις του: Για το παιχνίδι με τη Λαμία και για τη συνέχεια: «Η ομάδα μας ταλαιπωρήθηκε για το παιχνίδι της Λαμίας, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για το ματς με τον Εθνικό Κατερίνης. Εχουμε οργανώσει ένα νέο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης για ορισμένους από τους καινούργιους ποδοσφαιριστές και κάποιους από τους παλιούς, που είναι πίσω και θέλουμε να τους φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους όσο γρηγορότερα γίνεται. Ψυχολογικά είμαστε εντάξει. Οι παίκτες έχουν κατανοήσει πως τώρα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, κάτι που βοηθάει και εμένα, αφού πλέον έχω πιο πολλές επιλογές. Ολοι έχουν καταλάβει πως από δω και πέρα πρέπει να μάχονται για τα θέση τους και όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Αυτό που μετράει είναι να παίρνει τους βαθμούς η Νίκη και δε με ενδιαφέρει ποιος θα παίξει. Αν πάρουμε τους βαθμούς που κυνηγάμε νομικά είμαστε σε ένα σημείο που όλα παίζονται κι όλα είναι πιθανά. Υπάρχει ελπίδα και θα την παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή». Για τους νεοαποκτηθέντες: Για τον Γεωργιάδη και τον Πανακούλια, που τους είχα στην ενδεκάδα στο ματς με τη Λαμία, είναι αυτή τη στιγμή

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο Λ. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

“Όλα παίζονται μέχρι το τέλος” στο 80% έτοιμοι. Ο Γεωργιάδης, λόγω της πείρας του και της δύναμής του μπορεί να μας βοηθήσει από την αριστερή πλευρά και τον θέλω στην ενδεκάδα. Ο Πανακούλιας έπαιξε, γιατί ο Μάγγος έμεινε εκτός 18αδας λόγω πυρετού. Γενικά από την απόδοση του Μάγγου είμαι ικανοποιημένος. Δε θα κάνω απότομες κινήσεις να αλλάξω τη μισή ομάδα, γιατί μετά δε θα υπάρχει ισορροπία, αλλά σε δύο τρεις θέσεις θα γίνουν αλλαγές, για να βοηθηθεί η ομάδα εκεί που πάσχει. Για τον Μπονβίν ειδικά, πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί δύο βδομάδες, για να είναι έτοιμος, αλλά με την εμπειρία και την εξυπνάδα του θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα

«Είμαι σύγχρονος προπονητής» Για τον τρόπο που κοουτσάρει: Ακούω κριτική ότι ο Γαρδικιώτης δε σηκώνεται από τον πάγκο να φωνάξει. Ο σύγχρονος προπονητής χρειάζεται να δίνει συγκεκριμένες εντολές κι όχι…να γκαρίζει από το 1’ μέχρι το 90’. Σκοπός είναι να σηκωθείς από τον πάγκο, για να πεις κάτι σωστό. Για πιθανές αποχωρήσεις: Ισως να φύγουν δύο-τρεις παίκτες, κάτι που θα ανακοινωθεί την επόμενη βδομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση έτσι. Εγω θέλω μαζί με τους τερματοφύλακες 25-26 παίκτες. Για τους τραυματίες: Ο Σωτρίνης ενδυναμώνει το γόνατο με βάρη και τρέξιμο. Αν μέχρι την Τετάρτη δεν έχει ενοχλήσεις, θα ρισκάρουμε και θα αποφασίσουμε αν χρειάζεται εγχείρηση ή όχι. Αν την Τετάρτη παίξει και έχει ενοχλήσεις, τότε είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνει αρθροσκόπηση. Εχει ζημιά, αλλά δεν έχει σπάσει τελείως ο μηνίσκος. Για μας είναι απώλεια, έχει

Δέσμευση για γήπεδο στον ΠΑΟ Ανακοίνωση-δέσμευση ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει δικό του γήπεδο ανεξαρτήτως από τις δικαστικές αποφάσεις των ημερών, αλλά και διάψευση ότι υπάρχουν ήδη εναλλακτικά πλάνα δράσης σε περίπτωση που αποφασιστεί οριστικά η διακοπή των εργασιών στον Βοτανικό, εξέδωσε την Παρασκευή η πράσινη ΠΑΕ. Η ανακοίνωση «Σχετικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφορικά με το ζήτημα του Νέου Γηπέδου, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επισημαίνει τα ακόλουθα: 1. Aπόφαση του ΣτΕ για τη συνέχιση της αναστολής των εργασιών, θα προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες που θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη της κατασκευής του Νέου Γηπέδου. 2. Σενάρια που κυκλοφορούν στον τύπο για εναλλακτικές λύσεις δεν απηχούν την πραγματικότητα και δεν εκφράζουν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός 3. Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεσμεύεται ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει το δικό του γήπεδο αντάξιο του ονόματος, της ιστορίας του και των φιλάθλων του».

Εργοφυσιολογία – Διατροφή

ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Μ.Sc. Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης

Αλωπεκής 24, Αθήνα 10675, Τηλ/Fax: +30 210 7299 353 Γκλαβάνη 44 & Ερμού, Βόλος 38221, Τηλ/Fax: +30 24210 21086 Κινητό : 6977 300 007

Email : marialik@hol.gr

δέσει την άμυνα και έχει βρει τη χημεία με τον Μακράκη. Ο Χατζηκωνσταντίνου πάει καλά και θα είναι σε ένα μήνα έτοιμος. Αν έπαιζε αυτός και ο Μπένγκουα από την αρχή, θα ήμασταν στην τετράδα. Για την άμεση επιστροφή στην κλούβα: Αυτό που με φοβίζει είναι ότι στο Π. Μαγουλάς ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός. Αν ήταν, δε θα ήθελα να παίζουμε στο Πανθεσσαλικό. Επίσης σε κάποιους αγώνες δίνει αβαντάζ στους αντιπάλους. Αν είναι ψηλή και δυνατή ομάδα, κάθονται πίσω και δυσκολευόμαστε να τους ανοίξουμε. Δεν πανικοβάλλομαι με την εικόνα που δείξαμε κόντρα στα Γιαννιτσά. Το καλύτερο παιχνίδι μας το κάναμε στο Πανθεσσαλικό με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Οσον αφορά τους φιλάθλους, σίγουρα βοηθάνε στην κλούβα, αλλά αν δεν έχουμε καλή απόδοση, δε θα μας δώσουν τον αγώνα οι φίλαθλοι. Την τελική απόφαση την έχει ο πρόεδρος.

Τα «σκάει» ο Αρης για Αβραάμ Tη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΠΑΕ Αρης μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ διέταξε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτή τη σχετική αίτηση του Διγενή Λακκώματος. Το ερασιτεχνικό σωματείο της ΕΠΣ Χαλκιδικής αξιώνει τα χρήματα βασιζόμενο σε συμφωνία που έκανε με τους «κίτρινους», όταν προ ετών τους παραχώρησε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, σύμφωνα με την οποία θα εδικαιούτο ποσοστό 20% σε περίπτωση πώλησης του ποδοσφαιριστή σε άλλο σύλλογο. Στον Αρη ισχυρίζονται πως δεν ανησυχούν για την υπόθεση, καθώς δεν έχει τελεσίδικο χαρακτήρα.

Για το ποια έδρα προτιμούν οι παίκτες: Δε θα κάνουμε ό,τι θέλουν οι παίκτες. Δε θα τους ρωτήσουμε. Αυτοί πληρώνονται για να δουλεύουνε. Αν τους πω να παίξουνε στα χωράφια, θα πάνε. Αν αποφασίζουνε οι παίκτες που θα παίζουνε, τότε δε θέλουν ούτε προπονητή ούτε διοίκηση. Για νέες μεταγραφές: Θέλουμε ένα οργανωτή με την τεχνική του Ριβελίνο αλλά γρήγορο. Ο Ριβελίνο είναι αργός κι αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Την ταχύτητα δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Αν βρούμε έναν οργανωτή με τα χαρακτηριστικά που εγώ θέλω, θα τον πάρουμε. * Προθεσμία ζήτησε και πήρε ο Πυρσός Γρεβενών μέχρι την Πέμπτη για την υπόθεση του αγώνα με τη Νίκη. Παράλληλα το νομικό επιτελείο των κυανόλευκων έκανε ένσταση, ώστε τους βαθμούς από τη Ενωση Θράκης να μην τους πάρουν όλες οι ομάδες.

απ’ αυτήν την Τετάρτη. Μας το είχε δηλώσει ότι υπολείπεται σε φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσω την Τετάρτη, θα είναι στην αποστολή και θα αποφασίσουμε βάσει όσων θα δούμε στις προπονήσεις τις επόμενες μέρες. Αν μας βάζει γκολ, δε μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Το βιογραφικό του είναι καλό. Δεν είναι ανάγκη να τρέχει σαν τον Αστράουσκας δεξιά και αριστερά. Γενικά, όλοι οι καινούργιοι θα χρειαστούν δύο βδομάδες, για να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία μου. Για αλλαγή συστήματος σε 44-2 λόγω Μπονβίν: Δε θα κάνουμε επίσημη δήλωση, γιατί θα ξέρουν και οι αντίπαλοι τι σκεφτόμαστε. Το σκεπτικό είναι να παίξουμε με δύο καθαρούς σέντερ φορ και ειδικά στην έδρα μας. Όταν διαθέτεις Μπονβίν και Αστράουσκας, πρέπει να τους εκμεταλλευτείς. Ήταν κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι ο Αστράουσκας πολλές φορές έμενε μόνος του χωρίς βοήθεια ή γυρνούσε πίσω για να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά τα σκεπτόμαστε και τα δουλεύουμε στις προπονήσεις. Για να φτάσει η μπάλα στον Αστράουσκας, πρέπει να έχουμε δημιουργικούς παίκτες. Τέτοιοι είναι ο Ριβελίνο, που είναι καλός με την μπάλα αλλά αργός, ο Τσεκιτσίδης που είναι στο στρατό και δεν κάνει προπονήσεις και ο Μπένγκουα. Γι’ αυτό με τη Λαμία τον έβαλα στο κέντρο, τώρα που αριστερά έχουμε τον Γεωργιάδη. Τον Ριβελίνο τον άφησα εκτός ενδεκάδας σκόπιμα, γιατί είναι αργός, δεν έχει δύναμη και δε θα μπορούσε σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο να βοηθήσει. Θα συνεχίσω να δοκιμάζω τον Μπένγκουα πιο κεντρικά.

Παραιτήθηκε ο Καλντερόν στη Ρεάλ Τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Ραμόν Καλντερόν υπέβαλε την παραίτηση του από την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από συνάντηση που είχε με το διοικητικό

συμβούλιο του συλλόγου. Ο τέως διοικητικός ηγέτης της βασίλισσας προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση μετά τα συνεχή δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εμπλέκεται σε παρατυπίες σχετικά με τα αποτε-

λέσματα της ψηφοφορίας για την αύξηση ή όχι του προϋπολογισμού της ομάδας. Σύμφωνα με τη Μarca στην διαδικασία είχαν πάρει μέρος δέκα άτομα που δεν είχαν δικαίωμα.

Θέρμανση - Υδραυλικά “Ο ΜΑΣΤΡΟ ΚΩΣΤΑΣ”

αναλαμβάνουμε και παντός είδους μικροεπισκευές Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 • ΑΓΡΙΑ ΤΗΛ.: 24280 92726, ΚΙΝ.:6977508977


23:Layout 1 17/1/2009 12:28 πμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΗLEAGUE ΤΗ Σ SUPER 18η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 16.45 Alpha Ηρακλής - ΑΕΚ NOVA 19.00 Αστ. Τρίπολης - ΘρασύβουλοςNET 19.00 Κυριακή 18 Ιανουαρίου Λεβαδειακός - Εργοτέλης 15.00 Ξάνθη - Λάρισα 16.45 NET ΟΦΗ - Πανιώνιος 16.45 NOVA ΠΑΟΚ – Πανθρακικός 19.00 NOVA Παναθηναϊκός - Άρης 19.00 NET Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες) 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .............42 2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ .........33 -. Π.Α.Ο.Κ. .......................33 4. Α.Ε.Κ.............................28 5. ΛΑΡΙΣΑ .........................25 -. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ..................25 7. ΑΡΗΣ ...........................24 8. ΗΡΑΚΛΗΣ .....................22 9. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ............22 10. SKODA ΞΑΝΘΗ .........22 11. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ..............20 12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ...........19 13. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ .........14 14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ .........12 15. Ο.Φ.Η. ........................11 16. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ........11 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ Σάββατο, 17 Ιανουαρίου Ιωνικός-Εθνικός Πειραιώς (ΕΤ3 15.00) Κυριακή, 18 Ιανουαρίου Βέροια-Ατρόμητος Αθηνών Κέρκυρα-Καβάλα Αγροτικός Αστέρας-Αναγέννηση Καρδίτσας Καλλιθέα-Καστοριά Απόλλων Καλαμαριάς-Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός-Γιάννινα Διαγόρας Ρόδου-Καλαμάτα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός (ΕΤ3 18:00) Η βαθμολογία (17 αγώνες) 1. ΠΑΣ Γιάννινα ...............39 2. Ατρόμητος .................. 37 3. Ιωνικός ........................ 35 4. Καβάλα........................ 33 5. Κέρκυρα...................... 30 6. Ολυμπιακός Βόλου .....28 7. Πιερικός ......................25 8. Απόλλων Καλαμαριάς .23 9. Διαγόρας .....................22

10. Καλλιθέα ...................20 11. Βέροια .......................19 12. Καλαμάτα ..................18 13. Εθνικός ......................17 14. Αγροτικός Αστέρας ..16 -. Ηλυσιακός ....................16 16. Αναγέννηση Καρδίτσας ......................15 -. Εθνικός Αστέρας .........15 18. Καστοριά .....................9

11. ΓΑΣ Σηπιάδος ..............0 12. ΓΑΣ Μαγνησίας ............* Ο Τοξότης ξεκίνησε με -8 βαθμούς, η Σκόπελος με -4 και οι Αίας Τρ. και Κένταυρος Ζ. με -2. ** Ο ΓΑΣ Μαγνησίας συμπλήρωσε τρεις μηδενισμούς και αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

6. Άργος Ορεστ ...............21 7. Αιγινιακός.....................21 8. Λασσάνης.....................21 9. Νίκη Βόλου .................20 10. Έδεσσα......................18 11. ΧΑΝΘ .........................18 12. Ολυμπιακός Β...........16 13. Αλεξάνδρεια ..............15 14. Σιάτιστα......................14

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυριακή 18 Ιανουαρίου (15.00) Μαρτίνο - Καστράκι Λιανοκλάδι - Παλαιοκατούνα Προσήλιο - Αστέρας Καρδίτσας Βελούχι - ΑΟ Καρδίτσας Μεγάλα Καλύβια - Πυργετός Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα Ρήγας Φεραίος - Τύρναβος Θησέας Αγριάς - Αστέρας Ιτέας Πύρασος - Αχιλλέας Φαρσάλων ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες) 1. Τύρναβος .....................40 2. Τρίκαλα ........................38 3. Πυργετός .....................35 4. ΑΟ Καρδίτσας..............29 5. Αστέρας Ιτ....................26 6. Πύρασος ......................25 7. Αγρότης Λιαν. ..............24 8. Βελούχι ........................23 9. Αστέρας Καρδ. ............21 10. Καστράκι ....................20 11. Απόλλων Λάρ. ............19 12. Κεχαγιάς Προσ. .........18 13. Οπούντιος Μαρτ. .......18 14. Ρήγας .........................17 15. Αχιλλέας Φαρσ. .........16 16. Θησέας ......................14 17. Παλαιοκατούνα..........12 18. Μεγ. Καλύβια ...............8 Α’ ΕΠΣΘ Α΄ ΕΠΣΘ 16η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου (15.00) Γηπ. Αχιλλείου: Πρωτεσίλαος-Νέοι Αθλ. Νίκης Γηπ. Νεάπολης: ΚένταυροςΑίας Σούρπης Γηπ. Πορταριάς: ΟρμίνιοΈνωση Λεχωνίων Γηπ. Αλμυρού: ΓΣ ΑλμυρούΣαρακηνός Γηπ. ΕΤΒΑ χόρτο: Αρης Μ.Ακρόπολη Γηπ. Διμηνίου: Ένωση Διμηνίου-Δάφνη Κυριακή 18 Ιανουαρίου (15.00) Γηπ. Ριζομύλου: ΑστέραςΣκιάθος (11.00)

«Εφυγε» ο Δ. Νίκου Ο Δ. Νίκου δεν είναι πια ανάμεσά μας, καθώς έφυγε από τη ζωή χθες τα ξημερώματα σε ηλικία 47 ετών. Χθες μάλιστα έγινε και η κηδεία του. Ο Δ. Νίκου υπήρξε προπονητής στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ με διάφορες ομάδες, όπως με τον Ιάσονα Διμ., την Αργώ και τον Κεραυνό Σαμπ., ενώ ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Αργώ, Μαγνησιακό και Ιάσονα Διμ. Λόγω του θανάτου του η ΕΠΣΘ αποφάσισε σήμερα και αύριο να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα των τοπικών κατηγοριών.

Γηπ. Αερινού: Δόξα ΑερινούΑπόλλων Καναλίων Γηπ. Βασδέκειο: ΠανιώνιοςΜαγνησιακός ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες) 1. Πρωτεσίλαος ...............39 2. Α.Ε. Διμηνίου ...............28 3. Λεχώνια ........................26 4. Γ.Σ. Αλμυρού ...............25 5. Ν.Α. Νίκης ....................25 6. Σκιάθος ........................24 7. Κένταυρος ...................24 8. Αίας Σ. ..........................24 9. Ακρόπολη.....................22 10. Ορμίνιο.......................21 11. Απόλλων Καν. ............19 12. Μαγνησιακός .............19 13. Πανιώνιος...................16 14. Δάφνη ........................16 15. Άρης Μελ ...................15 16. Αστέρας .....................13 17. Σαρακηνός .................12 18. Δόξα .............................6 * Εκκρεμεί ο αγώνας Ορμίνιο-Πανιώνιος Β’ ΕΠΣΘ Β΄ ΕΠΣΘ 16η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου (3 μ.μ.) Γηπ. Στεφανοβικείου: Διαγόρας-Χλόη Γηπ. Αϊδινίου: ΑγροτικόςΑετός Γηπ. Καλών Νερών : Α.Ε. 2002-Ανθ. Γαζής Γηπ. Βοηθητικό ΕΑΚ: Εθνικός-Μικροθήβες Γηπ. Μικροθηβών: ΔήμητραΑγία Παρασκευή Κυριακή 18 Ιανουαρίου (3 μ.μ.) Γηπ. Καζανάκι (11 π.μ.): ΑΠΟΒ-Μακρινίτσα Γηπ. Πλατάνου: ΜυρμιδόνεςΙάσων Α.Μ. Γηπ. Καζανάκι Ερμής-Ιωλκός Γηπ. ΕΤΒΑ: ΔιόνυσοςΗρακλής Α.Θ.

Σοκ με Τσίλντρες! Μετά το χαστούκι από τη Λε Μαν στον Ολυμπιακό ήρθε νέο σοκ! Ο Τζος Τσίλντρες πρέπει να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, όπου θα επισκεφτεί ειδικό κέντρο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προέκυψε με τις ενοχλήσεις στην αριστερή βουβωνική χώρα. Θα συνοδεύεται από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κώστα Χατζούλη και σκοπός του περαιτέρω ελέγχου της κατάστασης του είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος επιστροφής του, ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός ως γνωστόν έχασε τις αναμετρήσεις με Μαρούσι και Λε Μαν, ενώ δεν θα αγωνιστεί με Αιγάλεω αυτήν την Κυριακή και Αρη την Τετάρτη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες) 1. Αγ. Παρασκευή ............43 2. Αετός............................37 3. Αγροτικός.....................32 4. Α. Γαζής .......................29 5. Ιάσων Α.Μ. ...................29 6. Α.Ε. 2002......................28 7. Δήμητρα.......................27 8. Ιωλκός ..........................23 9. Μυρμηδόνες ................21 10. Μικροθήβες ...............20 11. Μακρινίτσα.................19 12. Εθνικός ......................16 13. ΑΠΟΒ .........................15 14. Χλόη ...........................14 15. Διόνυσος ....................12 16. Διαγόρας....................10 17. Ηρακλής Α.Θ. ..............9 18. Ερμής...........................2 * O Εθνικός ξεκίνησε με -2 βαθμούς. Γ’ ΕΠΣΘ............................... Γ΄ ΕΠΣΘ 14η αγωνιστική (3 μ.μ.) Γηπ. Αργαλαστής: ΓΑΣ Σηπιάδος-Άρης Ανθοτόπου Γηπ. Μαγνησιακού: Παγασητικός-Κένταυρος Ζαγοράς Γηπ. Τρικερίου: Αίας Τρικέρων-Ηρακλής Β. Γηπ. Σαρακηνού: ΠηλέαςΚένταυρος Αργαλαστής Γηπ. Καναλίων (1 μ.): ΚισσόςΣκόπελος ΓΑΣ Μαγνησίας-Τοξότης 0-3 α.α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες) 1. Κισσός..........................31 2. Σκόπελος .....................30 3. Ηρακλής Β. ..................29 4. Αίας Τρ. ........................26 5. Πηλέας .........................24 6. Παγασητικός................18 7. Κένταυρος ...................15 8. Άρης Ανθ......................14 9. Κένταυρος Ζαγ. ...........14 10. Τοξότης........................2

Ξεκινάει ο ΟΥΚ Η μοναδική ομάδα πόλο του Βόλου που μας εκπροσωπεί στη Α2 Ανδρών είναι φέτος ο ΟΥΚ. Πρώτος αντίπαλος για τη βολιώτικη ομάδα, που έχει ως στόχο την 6αδα, είναι η Κέρκυρα την Κυριακή στο Κολυμβητήριο του Βόλου.

Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ 14η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου Πανελλήνιος-Αρης 15.00 ΑΝΤ1 Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ 17.00 ΕΤ1 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 17.00 NOVA Μαρούσι- ΠΑΟ 19.00 NOVA Κυριακή 18 Ιανουαρίου Ολυμπιακός – Αιγάλεω 14.00 ANT1 ΑΣ Τρίκαλα - Ολύμπια Λάρισας 18.00 ET1 ΑΕΛ 1964 - Καβάλα 19.00 NOVA

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κυριακή 18 Ιανοαυαρίου(12.00) ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤ ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΠΑΟΚ ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ (21/1) Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Παναθηναϊκός ..............25 2. Ολυμπιακός..................25 3. Άρης .............................24 4. Πανελλήνιος.................22 5. Πανιώνιος.....................21 6. Μαρούσι.......................20 7. ΠΑΟΚ ...........................20 8.Κολοσσός Ρόδου..........19 9.ΑΕΚ................................18 10. Ολύμπια Λάρισας ......17 11. Καβάλα.......................17 12. Αιγάλεω......................16 13.ΑΕΛ 1964.....................15 14.ΑΣ Τρίκαλα.................14 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

1. Κομοτηνή .....................25 2. Άρης .............................25 3. Άρτεμις .......................23 4. Απόλλων Καρδ.............22 5. Παναθλητικός ..............22 6. Πυλαία..........................21 7. ΠΑΟΚ ...........................21 8. Αίας Ευόσμου ..............20 9. ΑΟ Σερρών...................18 10. Καβάλα.......................17 11. Τιτάνες Δρ .................16 12. Βέροια........................15 13. Ηρακλής.....................15 14. Βελβεντό ....................13 Α1’ ΕΣΚΑΘ Α1 ΕΣΚΑΘ Σάββατο 17 Ιανουαρίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ Κυριακή 18 Ιανουαρίου (18.00) Σιάτιστα - Λασσάνης Αιγνιακός - Φοίνικας Λάρισας Φίλιππος Βέροιας - Νίκη Βόλου Πρωτέας Γρεβενών - Άργος Ορεστικό Ολυμπιακός Βόλου - ΧΑΝΘ Μαντουλίδης - Έδεσσα Αλεξάνδρεια - Αίολος Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 13 αγώνες) 1. Μαντουλίδης................22 2. Φοίνικας Λαρ................22 3. Φίλιππος Β. ..................22 4.Πρωτέας Γρεβ ..............22 5. Αίολος Τρικ. .................21

Ελασσόνα - Ίκαροι Μεταμόρφωση - Αμπελώνας Θεσσαλικός - Ανάληψη Αστέρας - ΕΑΛ Παλαμάς - ΓΣ Βόλου Κεραυνός - Νίκαια Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Μεταμόρφωση............20 2. Τιτάνες .........................18 3. Ανάληψη .....................17 4. Αστέρας Λαρ................17 5. ΓΣ Νίκαιας....................16 6. Αμπελώνας...................14 7. Ίκαροι Τρικάλων ..........14 8. ΓΣ Βόλου.....................14 9. Ελασσόνα.....................14 10. ΕΑΛ.............................14 11. Κεραυνός ...................12 12. Θεσσαλικός ..............10

Οχι του Μπενίτεθ σε νέο συμβόλαιο Να είναι το απόλυτο...αφεντικό στο Ανφιλντ επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ, γι’ αυτό και απέρριψε την πρώτη πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του στη Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε σε εφημερίδα της πόλης του μεγάλου λιμανιού της Αγγλίας ότι θα συμφωνήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του, μόνο αν του δοθεί μεγαλύτερος έλεγχος στα ποδοσφαιρικά θέματα, αντί να πρέπει να δίνει αναφορά σε έναν εκτελεστικό διευθυντή. «Οι ιδιοκτήτες αισθάνονται ότι οι αποφάσεις του προπονητή πρέπει να υπόκεινται στον εκτελεστικό διευθυντή» τονίζει ο Ισπανός τεχνικός και συμπληρώνει: «Ομως, εγώ ξέρω ότι κρίνομαι από

τα αποτελέσματα και τους φιλάθλους μας και αυτοί είναι οι καλύτεροι κριτές που θα έχω ποτέ». Ενας εκ των ιδιοκτητών, ο Τομ Χικς, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας αισιόδοξος πως το πρόβλημα θα ξεπεραστεί πολύ γρήγορα: «Συζητάμε με τον Ράφα για να διευθετήσουμε το θέμα και δεν ανησυχώ καθόλου. Θα βρούμε λύση και θα είναι ο προπονητής μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιστεύω ότι επιθυμία του είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό και θα το κάνουμε. Ο Ράφα θέλει να είναι και θα είναι ο προπονητής μας».


24 copy

16-01-09

19:29

Page 1

ALPHA SYSTEMS BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™

ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2009

˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛˆÓ

SUPER SPECIAL ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ 3∏ª∂ƒ√ ∂À∂•π∞™ ∫∞π •∂∫√Àƒ∞™∏™ ™∂ ª√¡∞¢π∫√ 5* •∂¡√¢√Ã∂π√ SPA & π∞ª∞∆π∫∞ §√À∆ƒ∞ ™∆√ VELINGRAD ∆∏™ µ√À§°∞ƒπ∞™ * 30/01 – 01/02/2009 * 13/02 – 15/02/2009 ™∫π ™∆√ ª¶∞¡™∫√ – °È· ÛÎÈ¤Ú Î·È ÌË… * 06 – 08/02/2009 ∫∞π 1 ª√¡∞¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ °π∞ ∆∏¡ ∫. ¢∂À∆∂ƒ∞ 8∏ª∂ƒ√ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∫√ ª∞ƒ√∫√ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ ÛÙȘ 28/02/2009 ª∂ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™! ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ µfiÏÔ Ì ٷ ȉÈfiÎÙËÙ· ψÊÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ì ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· °∞ª∏§π∞ ∆∞•π¢π∞ Û·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋, ª·ÏÓÙ›‚˜, ª·Ï›, ¶Ô˘Î¤Ù, ¡ÙÔ˘Ì¿È, Î.· ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜: FOUR WAYS TRAVEL, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38 221, µ√§√™ ∆ËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213, Fax.: 24210 34243 www.fourways.gr

∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞ °∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 17-1-09

Advertisement