Page 1

15-01-09

23:43

Page 1

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 3ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 496 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÛÂÏ.

5

WEB: www.magnesianews.gr

¶ƒø∆√µ√À§π∞ ∆√À ¡√ª∞ƒÃ∏

™À∑∏∆∏™∏ ™∆√ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√

¢ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û «ÙÚ·Â˙fiÏËÎÙÔ˘˜» Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∆· ·Ú¿ÔÓ· ÛÙÔ …¢‹Ì·Ú¯Ô ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂÏ.

6

∆π ∆√À ∂π¶∞¡ ∫∞π ∆π ∑∏∆∏™∞¡

π¢π√∫∆∏∆∂™ ∂∫∆∞™∂ø¡ ™∆∏¡ ∞°ƒπ∞

∂›·Ó «fi¯È» ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

√ ¡∂√™ «∆™∞ƒ√™»

ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÂÏ.

«∆Ú›˙ÂÈ ‰fiÓÙÈ·» ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ™·Ê¤˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

4

º∞¡∏ ¶∂∆ƒ∞§π∞

«∆Ô ¶∞™√∫

ÛÂÏ.

ı¤ÏÂÈ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜» √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, Ô˘ η٤ıÂÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÔÍ›·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ º¿Ó˘ ¶¿ÏÏË-¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ÛÂÏ.

9

™¶√ƒ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 21’ ¤·ÈÍÂ Ë ¡›ÎË Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ∏ ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §·Ì›·˜ Â¤ÙÚ„ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌfiÓÔ 21 ÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· §·Ì›·- ¡›ÎË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 19˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜.

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ £·Ó. µÔÁÈ·Ù˙‹

ÛÂÏ.

∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ ∆∞ µπµ§π√¶ø§∂π∞

01

22

÷ÌfiÁÂÏ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ¶

ÚÂÌȤڷ» ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¯ı˜ Î·È ÙfiÛÔ ÙÔ Úˆ›, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‡ÎÔÏ· ‰È·›ÛÙˆÓ ηÓ›˜, fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٷӷψÙÒÓ ¤‚Á·ÈÓ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÁÂÌ¿Ù· Ù· ¯¤ÚÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÍÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ οÔÈÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ «ÂÚȯfiÌÂÓÔ» ÙÔ˘ ÔÚÙÔÊÔÏÈÔ‡ ÙÔ˘.

ªÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 70% ™Â fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 15% Î·È Êı¿-

ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 70%, fï˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 40% ¤ˆ˜ Î·È 50%. ∂›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÁÂÓÓ·›Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Â›‰Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ «ÔÓÙ¿ÚÂÈ» Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 20%. ÛÂÏ.

7

11

ÃÙ˘Ô‡Ó «ÎfiÎÎÈÓÔ» ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÛÂÏ.

11

√ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ ∆√À ¶∞™√∫ °. ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∏ª∂ƒ∞ ™∆√ µ√§√

£· ‰ÂÈ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ™ÙÔ µfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ¡∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚԂϤÂÙ·È: ™ÙȘ 19.30 Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂÏ.

6


02

15-01-09

22:51

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

A¶OæH ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·…

16

π∞¡√À∞ƒπ√À

∂¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ, ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÌÂÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÏÔ‡ÎÈ… ªÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÔ¯‹ ÂÏȉÔÊfiÚ· . ∞ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ˙fiÊÔ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ì ٷ ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ «∏Ï›· ÙÔ˘ 16Ô˘» fiÔ˘ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·Ï¿ÓÈ· Ù˘ È¿ÙÛ·˜, ÌÈÎÚÔÎÏÂÊÙÚfiÓÈ·, ‹ Ù›ÔÙ· ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ηӤӷ «ÙÛÈÁ·ÚÏ›ÎÈ» Û οÔÈÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÂΤ. ÕÓÙ ÙÔ Ôχ-Ôχ οÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ¿ıÔ˘˜ ‹ ÙÈÌ‹˜! ∞fi ÂΛ ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ú¯Èο Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, ÂÚ¿Û·Ì Û ̤Ú˜ fiÔ˘ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ fi¯È ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Â›‰Ô˜ ‡ÎÔÏ· ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ…. -¶Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ··ÁˆÁ¤˜ ¿ÌÏÔ˘ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ·ÓıËÚfiÙ·ÙË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·… -∞ËÓ‹˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, fiÔ˘ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ù˘ ÓfiÌÔÈ Î·È «·Ú·‰fiÛÂȘ», ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓ ÎÚ¿ÙÂÈ.. -∂ÎÚËÎÙÈ΋ ˙ÒÓË ÔϤÌÔ˘ Â›Û˘ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ ∑ˆÓÈ·Ó¿ Î·È Ù· fiÛ· ·›ÛÙÂ˘Ù· Î·È ·ÂÚ›ÁÚ·Ù· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂΛ. ∫·È fiÛ· ¿ÏÏ·.

∏ ÚfiÛÊ·ÙË Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ Ôχ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ È· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÛÙÈÁÌ‹. ∏ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ… ™ÙÔ ‰È· Ù·‡Ù·…. ∆Ú¯¿Ù ÁÈ·Ù› ¯·ÓfiÌ·ÛÙÂ! -ŒÙÛÈ Î·ıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÛΛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, --ŒÙÛÈ Î·ıÒ˜ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‰›¯ˆ˜ Ô›ÎÙÔ ¤Ó‰ÂÈ· Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·‰ÈΛ·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÙ·È Û ·ÏËıÈÓfi «Ï›·ÛÌ·» ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ -ŒÙÛÈ Î·ıÒ˜ Ë Â˘Ú›· Î·È ÂÓ›ÔÙ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÏËı˘ÛÌÒÓ ‰È¢ڇÓÂÈ Û «¤Ì„˘¯Ô» ˘ÏÈÎfi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ… ™Â Ï›ÁÔ Ë ·ÏÈ¿ ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË «™ÈοÁÔ Á›Ó·ÌÂ…» ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì οÙÈ Û «∞ı‹Ó· ‹ Î·È ∂ÏÏ¿‰· Á›Ó·ÌÂ…» •¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÔÈ Î·ıã‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÎÏÂȉÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Î·È (˘ÔÙ›ıÂÙ·È…) ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì·˜ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔÓ ‚·ı‡, ÂÚ› ¿ÏÏ· Ù˘Ú‚¿˙ÔÓÙ˜..

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 ISSN: 1791-7832 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

™·Ó Û‹ÌÂÚ·...

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

+ ¶ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÈÌ›·˜ ·Ï‡Ûˆ˜ ·ÔÛÙ. ¶¤ÙÚÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘ 07.39 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘ 17.30 ¡· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙȘ 8 Î·È 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ı ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÚÁËı› Ô «ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˜», ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 fiÛÔÈ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË 1ÌÌ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∆·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ µfiÏÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fiÛˆÓ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ √™∂ Ô˘ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∞∫√∞, ∞ƒ.∞¡., ∂∂∫, ∫∫∂(Ì-Ï), ∫√∂, (ª-§)∫∫∂, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜, ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙˆÓ

1547: O π‚¿Ó Ô ∆ÚÔÌÂÚfi˜ ÛÙ¤ÊÂÙ·È ÙÛ¿ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Û ËÏÈΛ· 17 ÂÙÒÓ. 1933: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÍ›· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ¶·Ó·Á‹˜ ∆۷ω¿Ú˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·Ú·›ÙËÛË. ¡¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÁÎÚÔÙ› Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜,

ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜. 1945: §‹ÁÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ë ª¿¯Ë ÙˆÓ ∞Ú‰ÂÓÒÓ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ. 1979: √ ™¿¯Ë˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ƒÂ˙¿ ¶·¯Ï‚› ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÙÔÏ¿¯ ÃÔÌÂ˚Ó›.

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3…10 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ 2...10 ÔC.

√È ‚ÔÏÈÒÙ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È •ÂΛÓËÌ·, ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ 25 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ηٿ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô 19 ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ÔÈ 4 Â›Ó·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi, ηıÒ˜ ·Ú·¤-

ÌÔÓÙ·È Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂(Ì-Ï) °ÚËÁfiÚ˘ ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜, ıÂÒÚËÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ µfiÏÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î›ÓËÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ÂÓÒ

ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶.°. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ô˘ ··ÈÙ› Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ¶·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹Ù·Ó Î·È Ô Î. °. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÁÔÓ¤·˜ ·Ó‹ÏÈ΢ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ fiÏˆÓ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÔÏÈÙÈ΋ ‰›ˆÍË» ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.

™ à √ § π ∞ ∑ √ ¡ ∆∞ ™ ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÚÔ˜ Ú·‰Èfiʈӷ…

Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û ڷ‰Èfiʈӷ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë¤˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë¤˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ «Ë ı¤ÛË Ì·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÁË¤‰Ô˘ ÁÎÔÏÊ Â›Ó·È ÂÓٷοı·ÚË, Û·Ê‹˜, ÌË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈÌË, ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË: «Ÿ¯È», ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ». ÕÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ó· ÂȘ fi¯È Û ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÎÔÏÊ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈο Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ· Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› ·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ ·Ôχو˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, «Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·›ÚÓÂÈ ÂÓٷοı·Ú· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È Ï¤ÂÈ ¤Ó· Ôχ ۷ʤ˜ fi¯È». √ ¡Ô̿گ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ‰Â ϤÂÈ fi¯È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ

«∫·Ì›· ·fiÎÏÈÛË» ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û·Ê‹˜. «Ã·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë Ì›˙ÔÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ‰ÈfiÙÈ Ë ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÌÈ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Î·È Î·Ó¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ÂϤ¯ıË ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤ÍÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Ì ‰‡Ô ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ¡Ô̿گ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ¢Ú¤ÂÈ·˜ «‰ÂÓ ‚Á‹Î·Ì ӷ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·».

∂ÎÎÏËÛ›· Î·È … ·Ô˘Û›· ! ∞fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ì·˜ Î. ∫ÂÚ·Û›· ∂˘·ÁÁ. ª·Ú·˚‰ÒÓË, Ï¿‚·ÌÂ

¶∞À§√™ º.¡∂√ºÀ∆√À æÀÃ√§√°√™ LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY À¶∞ƒ•π∞∫∏ æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ ∂¡∏§π∫ø¡ – ∂º∏µø¡ ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ – ™ÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ – ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ∞ÓËÛ˘¯›· – ÕÁ¯Ô˜ ∂ıÈÛÌfi˜ Û ∆ÔÍÈΤ˜ √˘Û›Â˜ ¶¤ÓıÔ˜ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∑¢Á·ÚÈÒÓ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54 ∆∏§. 24210 34444, KIN: 6956062650

Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ , ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯fiÏÈÔ: µ›· Î·È ·›Ì·. ∞ıÒ· ·È‰È¿ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜, Î·È Ì ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘˜, Î·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ „˘¯Ô‡Ï·˜ ÙÔ˘˜, fiÛ· ‚¤‚·È· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿, ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∫·È ¤¯ˆ ÌÈ· ÈÎÚ‹ ·ÔÚ›· : ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È Ì·˙› Ì’ ·˘Ù¿ Ù· ·ÁÁÂÏÔ‡‰È·, Ô‡ Â›Ó·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ; H ∂ÎÎÏËÛ›·, Ô˘ οı ∫˘Úȷ΋ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÙËÓ, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜, ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜ ; ¶Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ πÂڿگ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË Î·È Ó· ÛÙËÏÈÙ‡ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ; ª‹ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ «ÂÚ¿ÓˆÓ Ù˘ ·Á¿˘ ;» ◊ Ì‹ˆ˜ Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ ·ÏÏÔıÚ‹ÛÎˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹, fiˆ˜ Î·È Ù· Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ;

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ «∫‡ÚˆÛË Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ™‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ », Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ , fiÙÈ Ë ∫‡ÚˆÛË Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ «Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ -·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÔÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜Î·È ÌÈ· ηϋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·».

IONIS TOURS ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√π√∆∏∆√™... ∞£∏¡∞ 6 – 7/2 ª∏¢∂π∞ 2 – ¶∞§§∞™ ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· - ∫∞ƒ¡∞µ∞§π µ∂¡∂∆π∞™ Ì ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ù˘ MINOAN LINES 19 – 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi 240€ Û ‰›ÎÏÈÓË Î·Ì›Ó· - ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏ ËÌ. 5 (4 Ó‡¯Ù˜) 28/01 – 01/02 Î·È 26/02 – 02/03 ÍÂÓÔ‰. 4* superior ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∆∞•πª Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 205€ - §√¡¢π¡√ 4 ‹ 5 ̤Ú˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ °È· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ∞ÂÚÔÔÚÈο Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÚˆÈÓfi 300€ + ÊfiÚÔÈ - ¶ƒ∞°∞ ‰È·ÎÔ¤˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· 350€ + ÊfiÚÔÈ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À 20 ∆ËÏ. 24210 34712 & 24210 39840


03

15-01-09

19:30

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr O ¶ƒ√™ø¶π∫√™ Y¶√§√°π™∆∏™ ™∞™ & ∂¶ø¡Àª√™ & ∆∂∆ƒ∞¶Àƒ∏¡√™ & ™∂ ∆πª∏ ™√∫ HP DX7500MT Q8200 (FU178EA) Intel® Coreì 2 Quad Q8200 2,33GHz, 4 MB L2,1333MHzFSB 2 GB PC2-6400 DDR2 800 MHz (Up to 16 GB ) SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe HDD 160GB 7200RPM SATA ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ∂Óۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Gigabit Intel® 82567LM ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ı‡Ú˜ I/O ¶›Ûˆ: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 1394, 1 VGA, 1 DVI-D, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ SPDIF, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∂ÌÚfi˜: 3X USB 2.0, ı‡Ú˜ ‹¯Ô˘, 1X 1394 ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ PS/2 HP √ÙÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ Î‡ÏÈÛ˘ 2 Ï‹ÎÙÚˆÓ PS/2 HP 300 WATT Passive Power Factor Correction (PFC) ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. HP L1908W 19'' Flat Panel Monitor Wide 2Tone (Carbon / Silver), ∞ctive matrix TFT (thin film transistor), Brightness 300 nits (cd/m2), Contrast: 1000:1, Max res. 1440 x 900 @ 60 Hz (native), all VESA modes up to 1280 x 1024 @ 75 Hz, Viewing angle (H/V) 160/160, VGA input, optional sound bar, 5ms response time, 3/3/3 warranty, TCO 03, 5.6 kg H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∆πª∏: 530 €

PLAYSYSTEMS πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™

¶ø§∏™∂π™ MULTIMEDIA

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∞•π√¶π™∆√ SERVICE √§ø¡ ∆ø¡ ¶∞πáπ¢√ª∏Ã∞¡ø¡ ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·Ó·ÏÒÛÈÌ· CD/DVD-R

¢È¿ÊÔÚ˜ Ì¿ÚΘ TDK – VERBATIM – PHILIPS – SONY – SAMSUNG – MAXELL - CREATION – BURN OUT – TAIYO YUDEN – JAGA – TRAXDATA

CD/DVD MINI °È· οÌÂÚ˜ 8cm ∫·ı·ÚÈÛÙÈο CD/DVD ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ∞4 - ∞3 –ªË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi

Mini Disk - ∫·Û¤Ù˜ ◊¯Ô˘ – ∫·ı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÔıfiÓ˜ ∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr


04

15-01-09

22:33

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∂Áη›ÓÈ· Ó¤Ô˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÀÊ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∆· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞¯·˝·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÂÓfi˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi 16 ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÏËı˘ÛÌÔ‡ 10.000 ηÙԛΈÓ. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ «Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «£ËÛ¤·˜» Î·È ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô «£ËÛ¤·˜» ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘».

ŒÏÂÁ¯Ô Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ˙ËÙ¿ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· ηٿ Ù˘ Û˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô‡Ó‚·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË , ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ∂΂ȷÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ηٷ¿ÙËÛË ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ˆÚ·Ú›ˆÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, Êfi‚Ô˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛË. ø˜ È·ÙÚÔ› ‰ÂÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ô˘Û›· ‰ÈηȈ̿وÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ .¯. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î.Ï. √ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ·ÛÎËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÁÔÏ·‚Èο – Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ˘¤ÚÔÁÎÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÌÔÈ‚¤˜- ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ.

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂.∫.µ. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ™‡ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∂∫µ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ô˘ ΋ڢÍ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ø˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ·fiÂÈÚ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

∂ÈÛΤ„ÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂∫µ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÏÂÛÌ·, ÁÈ· Ì·˙È΋ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜, ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î.·.

∞¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ¢. µfiÏÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °È· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ «π∞™ø¡» ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÂȘ °Ú·Ê›Ԣ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ π∞™ø¡, Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·‰Èηۛ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘, ··ÓÙ¿ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· 4, Â›Ó·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ & Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¯·ÌËÏ‹˜ Î·È Ì¤Û˘ fi¯ÏËÛ˘, ÎÙ›ÚÈ· Î·È Á‹‰· ·Ôı‹Î¢Û˘ , ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ , ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ , ÂχıÂÚÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

µ‹Ì· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ∫ÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú· ∞°∂∆ ̤¯ÚÈ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 55 ȉÈÔÎÙËÙÒÓ, ÔÈ 33 ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Â¯ı› ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÂΉÔı› ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË. ºÙ·›ÂÈ Ë ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· … √È 22 ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ȉÈÔÎً٘, ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÒ Â›¯Â ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Ë ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·Î‡ÚˆÛ ÙÂÏÈο ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ

™ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓÒ 22 ȉÈÔÎً٘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ… ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Î. £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, Ô ·ÓÙÈ-

ÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∆∂∂ ÛÙÔÓ µÔ‡ÏÁ·ÚË ™ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È «Êfi‚ÔÈ» ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÙÔ ∆∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Úfi‚Ï„Ë, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Î·È ÌË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi. £· ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ¤¯ÂÙ ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ‹ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ, Â¿Ó ··ÈÙÔ‡Ó·ÙÈ. (¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÚÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘). ∆Ô ∆∂∂ ıˆÚ› fiÙÈ ¿ÌÂÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ «ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‚ÚÂıԇ̠›Ûˆ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡».

∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ª∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. π. ∫Ô˘ÚÙ›Ó· Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÚÁ‡ÚË ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÁÚ·Ì̤˜ "·Ú·ÁˆÁ‹˜" ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ô ¤Ó·˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· Ï¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô «ÂÏ¿Ùو̷» ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∆Ô ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. «∏ ¡∞ª ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂϤÙË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·-

∆∂∂ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÌʈÓËı› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Û˘ÌʈӋıËΠӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÌË ˙ËÙËı› ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·fi η̛· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜. ŒÁÈÓÂ, ‰Â, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤ÎÎÏËÛË ÙfiÛÔ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. ºÒÙË °ÎÔ‡·, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰›Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÒÚ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi ˘fiÌÓËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰›ÎË.

Àfi ÂͤٷÛË Ô ™ª∞ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

Ï›·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ fï˜ Ë ÊfiÚÙˆÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÒÛÙ ӷ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚÙËÁfi - Ú¤Û· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈÛÔÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ı-

ÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÈÎÚ‹ ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÊfiÚÙˆÛ˘».

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô ¢. µfiÏÔ˘ ÁÈ· ‹È· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÕÛÎËÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË, ¤ÁÈÓ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ µfiÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ¿ÛÎËÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ¿ÛÎËÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚·ÚÈ¿˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘, fiÔ˘ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. Ÿˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ «ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ¿ÛÎËÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ̤۷ Ô˘

ÕÛÎËÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙËÚËı› Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. «∆· ¤ÎÙ·ÎÙ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıË Î·ÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ú¤ÂÈ ÔÈ ˘ËÚÂ-

ۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‹È·˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο», ·Ó¤ÊÂÚÂ.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÃÚ. ∆Û·ÌÚÈÓfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‹È· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, ÙfiÓÈÛÂ, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÂΛ ı· ··ÈÙËı› ÏÂÈ¿‰· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, Ì ÂÓÓ¤· ˘‰ÚÔÊfiÚ˜ ÌÈÎÚ¤˜, ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜, ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿, ¤Ó· Ù¿ÌÂÚ Î·È ÙȘ ˘‰ÚÔÊfiÚ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªµ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì Û ¿ÛÎËÛË Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È.

°π∞¡¡∞ √π∫√¡√ªπ¢∏ æÀÃ√§√°√™ ∞.¶.£. – UNIVERSITY OF HULL – UNIVERSITY OF LONDON

ŒÓ·ÚÍË Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ ™ÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ÃÀ™∞ π. °∫∞´¡∆∞ƒ∆∑∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∫∞π ∫§π¡π∫∏ æÀÃ√§√°√™ MSc ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

™‡Ì‚·ÛË Ì ∆∂µ∂

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¿Á¯Ô˘˜ (ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡, ÊÔ‚›Â˜, Â›ÌÔÓ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, ·ÓËÛ˘¯›·) µÂÏÙ›ˆÛË ‰È¿ıÂÛ˘ (ıÏ›„Ë, ·›ÛıËÌ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ·ÒÏÂÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÏ›‰·˜) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˙ˆ‹˜ (Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›·, ·ÒÏÂÈ·, ¤ÓıÔ˜) ∂›Ï˘ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÁ·Û›· (Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜) ¢È·¯Â›ÚÈÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ‰È·ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

∆ËÏ. 24250 22403

™¶. ™¶Àƒπ¢∏ 89, (3Ô˜ √ƒ√º√™), µ√§√™ ∆ËÏ: 24210 23722, 6974 821656

°ÎÚÈ˙ÈÒÙ˘ Ã. πˆ¿ÓÓ˘ ™·Ú¿ÓÙË ¡. ª·Ú›Ó· ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ

™Ã√§π∫∏ æÀÃ√§√°π∞ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏

ª∞£∏™∏-™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞-∞¡∞¶∆À•∏ ¢π∞°¡ø™∏-∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏-¶ƒ√§∏æ∏ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À

Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54

∆∏§: 24210-20539


05

15-01-09

22:40

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ «ÙÚ·Â˙fiÏËÎÙˆÓ» Ë ¡∞ª ˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ «ÙÚ·Â˙fiÏËÎÙÔ˘˜», ı· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ· ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ µfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Û ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ, Ì ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ. ∆Ô ı¤Ì· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· (6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·), ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (√∫∂). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋˜ ·Û›‰·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÓfiÌÈÔ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌfiÓÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋

™‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √∂∫ Î. ™Ù¿ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ , ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ µ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, Ô Î. ª·‚›‰Ë˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ¿ÌÂÛ· , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, ÛÙÔ

ª·˙› Ì ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¢ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ∆Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹˜ «¡ÔÌÈ΋˜ µÔ‹ıÂÈ·˜», ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ, ηٷӷψÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ, Û ηÙfi¯Ô˘˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ÈÛÙÔ‡¯ˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ (·ÏÏËÏfi¯ÚˆÓ) ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂΉfiÛˆ˜ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜, ·Ó·ÎÔÒÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‹ Â›ÎÂÈÓÙ·È Ì ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ı ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÂ

Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ì ÌÈ· ·›ÙËÛË ∏ ¡∞ª ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÔÛfi 20.000 ¢ÚÒ, Û ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÙ·ÌȇÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Ì fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‰ÈÎfiÁÚ·Ê·. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ·Ó Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ı· ·Ì›‚Ô-

ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù· ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡.™. Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ π¿ÛˆÓ ∞.∂., Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ªÂÚÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ (ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜), ÔÚÈÛÌfi˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂∫¶√§ Î·È ÚfiÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ ¢.™. ∂∫¶√§ Î·È ∞√¡∞ª. ∞ÎfiÌË, ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi, ·Ô„›ÏˆÛË Ú·ÓÒÓ Î·È ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ªËÏÂÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ËÁ‹˜ ª¿Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÚfiÏË„Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

ª∂™√°∂π∞∫√π ∞°ø¡∂™ 2013

™‡ÛÎÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ¯ÒÚÔ Ù˘ µ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ 850 ηÙÔÈ˘, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ª.∞., ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ë ¡. πˆÓ›· Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜.

¢È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË •ÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ‰È‹ÌÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¢È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ URBAMECO, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ãı˜ ¤ÁÈÓ Â›ÛÎÂ„Ë - ·˘ÙÔ„›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (∆˙·Ì·ÏÈÒÙÈη, °ÂÚÌ·ÓÈο, ‰ÈÒÚÔÊ·, ¤ÙÚÈÓ·), ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ, ÛÙÔ

∞ÏÈ‚¤ÚÈ (ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜), ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· ·Ú¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, Ì ‚¿ÛË ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ¡. πˆÓ›·, ·ÔÙÂÏ› ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ∂™¶∞, fiÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

¶. ª∞µπ¢∏™ °π∞ ∫√πª∏∆∏ƒπ√:

«Ÿ¯È ÛÙË Û›ÏˆÛË, fi¯È Î·È ÛÙË Î¿Ï˘„Ë» ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ˙ËÙ¿ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË §ËÌÓÈÔ‡ ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∆ ËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Â¿Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÚfiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·Ï‡„Ô˘Ì ηӤӷÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌË ÛÈÏÒÛÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜». ∫·Ù¿ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÁˆÈÛÌÔ› Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÙ·Ó Ú·ÏÈÛÙÈο Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â. «ŒÓ·˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ·ÂÈϤ˜, Â΂ȷÛÌÔ‡˜, ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÈÔ‡-

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ µfiÏÔ˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. µfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ¡· ·Ô‰Ôı› ηı·Úfi˜ …

ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ¢Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ÂÁˆÈÛÌfi˜», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·‚›‰Ë, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË, Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

√ Î. ª·‚›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ «˘¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ µfiÏÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ - οÙÈ Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜». √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¢ı‡ÓË ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó ·˘Ù¿ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. Œ¯ˆ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ‰ËÌfiÛÈ·, fï˜ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ Â›Ó·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ Î·È ·Ô‰ÂȯÙÔ‡Ó ¤ÌÚ·ÎÙ·, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó. ¢ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ηӤӷÓ. ∂¿Ó, fï˜, ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ηı·Úfi˜ Î·È ¿ÛÈÏÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ı›ÁÂÙ·È Ë ˘fiÏË„Ë, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿». ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ™Ù. §ËÌÓÈÔ‡

·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˘ §ËÌÓÈÔ‡ (ı· ÚÔÙ·ı› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™.), ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ô‡Ù Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ù·ÊÒÓ. ∆fiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ µfiÏÔ˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÓÒ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡. πˆÓ›·˜.

5

√ µ¿ÁÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∆Û·-ÓÙÔ‡, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¡›ÎÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë Î·È ∞ϤÎÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷-Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂∆ , ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. , Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ ¢.™. Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ µ¿˚Ô˜, ∞ÓÙ. ÷ÓÙ˙È¿Ú·˜ ∂˘¿ÁÁ., °.°. µ·ÛÈÏ›Ԣ ¢ËÌ., ∆·Ì›·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÷ϷÛÙ¿Ú·˜ µ·˜ Î·È Ì¤ÏË ºÂÚÂ-˙‹˜ ∏Ï›·˜, ª·Ú›ÓÔ˜ ™ˆÙ., ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ËÌ. Î·È ∆۷ηϤ·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ º¤ÙÔ˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, «·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ …ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó¤Ô˘ ¢™ Ì ÌÈ· fiÌÔÚÊË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «ƒ∂ªµ∏». ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¢™ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó.

∆ÈÌ¿Ù·È Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ËÌfiÙË Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË, Ú‡Ù·ÓË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªËÏÂÒÓ.

∫¿ÏÂÛÌ· ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∆· ̤ÏË Ù˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ µfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó «ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜» Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 °ÂÓ¿ÚË 1ÌÌ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∆·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

√ ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ

∂∫¢ƒ√ª∂™ & ¢π∞∫√¶∂™ ª∂ ∆√

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢ √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ π∂∫ ÙÔ˘ Û ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ì ۇ̂·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¡. 2336/95 Î·È ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¡. 2643/98), ÁÈ· ÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2008-2009, ηÏ› fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi 16/1/2009 ¤ˆ˜ Î·È 23/1/2009 ·fi 8 .Ì. ¤ˆ˜ 14.00 Ì.Ì. ·›ÙËÛË Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ÁÈ· fiÔÈ· π∂∫ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-2009. √È ›Ó·Î˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ

¶ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÔȘ ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Â·Ó˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· π∂∫. ∏ ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ/ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ/· ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √∞∂¢ ˘fi„Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ øÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢/ÛÓË : ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 8, ÕÏÈÌÔ˜, ∆.∫. 17456). ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û˘ÛÙË̤ӷ ‹ Ì courier ·fi ÙÔÓ/ ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ/·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢ ∆ËÏ. 24210 60744, 24210 80766 Î·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ √∞∂¢ www.oaed.gr.

∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢ µfiÏÔ˘, ı· Â›Ó·È ∆¯ÓÈÎfi˜ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ™Ù¤Ï¯Ԙ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¶·ÚÔ¯‹ ÀËÚÂÛÈÒÓ internet – intranet. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜: ¶∂12 ÃËÌ. ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¶∂12 ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ¶∂17 ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ π∂∫ ∆¯Ó. ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ π∂∫ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÙÂϯÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∆∂§ Î·È ∆∂∂ µ’ ·ÎÏÔ˘ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜.

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3&5 * 3‹ÌÂÚË ÛÙÔ ª¶∞¡™∫√ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ – •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ superior… ·Ó·¯. 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘…140€ * 4‹ÌÂÚ˜ ÛÙÔ ¡∆√Àª¶∞π Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ SHOPPING FESTIVAL…460€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 3 ̤Ú˜ ÛÙÔ PORTO CARRAS – Thalasso & Spa Resort…75€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 4 ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÁÈ· ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜…·Ó·¯. 19.2 ·fi 155€ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ * 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹...•∞¡£∏ – ™∂ƒƒ∂™ – §. ∫∂ƒ∫π¡∏ – √ÃÀƒ∞ ƒ√À¶∂§ – ¢ƒ∞ª∞…•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Resort & Spa…·Ó·¯. 28/2…150€

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆ËÏ. 24210 31059-60

∂¶π™∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∞ ∂π™π∆∏ƒπ∞ ¶ƒ√™ √§√À™ ∆√À™ ¶ƒ√√ƒπ™ª√À™ ∂™ø∆∂ƒπ∫√À & ∂•ø∆∂ƒπ∫√À ∞∫∆√¶§√π∫∞ ∂π™π∆∏ƒπ∞ √§ø¡ ∆ø¡ ∞∫∆√¶§√π∫ø¡ ∂∆∞πƒπø¡ ¶ƒ√™ √§√À™ ∆√À™ £∞§∞™™π√À™ ¶ƒ√√ƒπ™ª√À™ ™¶√ƒ∞¢∂™ – ∫À∫§∞¢∂™ – ∫ƒ∏∆∏- ¢ø¢∂∫∞¡∏™∞ Î.Ï.


06

15-01-09

22:38

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∆· ·Ú¿ÔÓ·… ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∆· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ µfiÏÔ˘, ¿ÎÔ˘Û ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠ۠ÂȉÈ΋ «Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘». √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÚ·„·Ó Ô‡Ù ̛·, Ô‡Ù ‰‡Ô , ·ÏÏ¿ … 28 ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ χÛÂȘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË. √È ÂÈÛÙÔϤ˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∆ÚÂȘ ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ √È ÂÈÛÙÔϤ˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚÂȘ ÂÓfi-

∆È Â›·Ó Î·È ÙÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·ÚË

√È Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÚ·„·Ó 28 ÂÈÛÙÔϤ˜, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ χÛÂȘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ù˘ ¶ÂÙÚԇϷ˜ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ ∏ ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¡¤ˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ fiˆ˜ Ù· ∫¢∞¶-ª∂∞, ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ʇϷΘ, Î·È ÙË «µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ». ™˘˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, fiˆ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Î·È ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi. ∏ ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∂›Û˘, Ë ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ™Ô‡Ï· µ·˝Ô˘ Î·È ∫ÒÛÙ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡.πˆÓ›·˜ £·Ó¿ÛË ∞ÎÚ›‚Ô Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡¤· πˆÓ›·.

∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ «∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ» ÛÙË °¿˙· ∏ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘, Ì ʷÚ̷΢ÙÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ë ›‰È· ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ù˘ °¿˙·˜. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi fiÛÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ, £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 15 1Ô˜ ŸÚÔÊÔ˜, ·fi ÙȘ 18:00 – 20:000 ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24120-29333 Î·È 6972098613. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ∞ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ¶·˘Û›ÔÓ· Î·È ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi, fiˆ˜ Á¿˙˜ ÌÂÁ¿Ï˜, ∂Ï·ÛÙÈÎÔ› Â›‰ÂÛÌÔÈ Î.Ï.. ∆· Ê¿Ú̷η Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ˘ÏÈÎfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ fi¯È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙÈÌ¿ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ· πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂ÛÂÚÈÓfi Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, ı· ÚÔÛÙ› Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ Ô ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ¶¿ÌÊÈÏÔ˜ ∫ÔÈÏÈ¿˜, πÂÚÔ΋ڢη˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÁÈÒÓ˘ÌÔ Ë̤ڷ ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ Ô ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜, ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘. ™ÙÔÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ· πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ µfiÏÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ÚÔÛÙ› ÙÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ Ô ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ∆Ô Úˆ› Ù˘ ·ÁȈӇÌÔ˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ Ô ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

ÙËÙ˜: ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘, Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘, Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤ÁÔ˘˜ Î·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. £· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ «£ÂÒÚËÛ· ÛÎfiÈÌÔ, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ù·

·È‰È¿ Â›Ó·È ÔÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ ÎÈ ·˘ÙÔ› ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì¿¯Ë Ó· χÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ Û fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È Ì ÙË ªÂÛÔÁÂȷ΋ ·È‰Â›·» ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. µÔ‡ÏÁ·ÚË, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ÒÛÙ «Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó».

∞Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ÁÈ· ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Û΄˘ ÙÔ˘ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ µfiÏÔ

∞Ó·ÊÔÚ¿ η٤ıÂÛ ÛÙË µÔ˘Ï‹, Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ µfiÏÔ˘, ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ µÔ˘Ï¢ÙÔ‡ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·È‰ÈÒÓ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î· ∑‹ÛË ˙ËÙ¿ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘, ·fi Ù· 38.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· 120.000 ¢ÚÒ , ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

™ÙÔ µfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ¡∂ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚԂϤÂÙ·È: ™ÙȘ 19.30 Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ 20.30 Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ µfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î.Î. ∞ϤÎÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ µfiÏÔ˘.™ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÌÈÏ›· ÛÙË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‘’™Ô˘˚·˜ ¶·Ï¿˜’’.

¡¤Ô ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢. µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» ¡¤Ô ·›ÙËÌ· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» ÙÔ˘ ¢’ ∫¶™ (∂™¶∞) Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÂÏÈÎfi ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 32 ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «∞ÓÔȯÙfi Ï·›ÛÈÔ æËÊÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ √∆∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË», ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „ËÊȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ: ∫¿ÚÙ· ‰ËÌfiÙË, ¢ÈÎÙ‡ˆÛË ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË (¢√À∫, ∫∞¶∏, ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ·,∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ Î.Ù.Ï Î·È ¤Í˘Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ,ÛÙ· 14.800.00 ¢ÚÒ Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷӤÌÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ.

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ µfiÏÔ ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÏϤÁÈÔ ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È À¤ÚÙ·Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 12Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ µfiÏÔ, 16-17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô VOLOS PALACE Ì ı¤Ì· «ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙË ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ÓfiÛÔ». ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 20.00. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛʈӋÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ı¤Ì· «¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿».

ªÓËÌÂ›Ô ÛÙÔ ∫·Ï¿ÎÈ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ì·¯ËÙ¤˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛË °. ™Ô‡ÚÏ· ¯ı˜, Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ , Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÓËÌ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ 1940-1941, ÙfiÛÔ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ fiÛÔ Î·È Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂÍ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô‡ÚÏ· Î·È ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·ÏÏ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÎÔÔ‡. √ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 68 ¯ÚfiÓÈ· ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜: 1. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙˆÓ 7.976 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·¯ËÙÒÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ¿Ù·ÊÔÈ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÓÙ·ÊÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙË µfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¡fiÙÈÔ ∞Ï‚·Ó›·), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ µÔ˘ÚÏÈ·Ú¿Ù˜ Î·È ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜. 2. ∆ËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ªÓËÌ›Ԣ ÛÙÔ ∫·Ï¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 13.936 ŒÏÏËÓ˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔÈÙ·ÏÈÎfi fiÏÂÌÔ, ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1940 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1941

ªÈÎÚ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘-Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ∞∂π. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘, ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ,ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÔÚ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑‹Û˘

∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

∫§π¡π∫√™ ¢π∞π∆√§√°√™ ¢π∞∆ƒ√º√§√°√™ ¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ Ã∞ƒ√∫√¶∂π√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∞£∏¡ø¡

- •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿

™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

¢È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ·

¶·È‰È΋ ¶·¯˘Û·ÚΛ· ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË ¡ÂÊÚÔ¿ıÂÈ·

ÀÂÚÏÈȉ·ÈÌ›· ∫·Ú‰È·ÁÁÂȷο ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙ¤˜

™∫Àƒ√À 16 - ∫√¡∆∞ƒ∞∆√À (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) µ√§√™ ∆∏§. 24210 20013, ∫π¡. 6972 863314 e-mail: pzisis@in.gr


07

15-01-09

22:43

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙ ƒ∂¶√ƒ∆∞∑ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ÚÂÌȤڷ» ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¯ı˜ Î·È ÙfiÛÔ ÙÔ Úˆ›, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ‡ÎÔÏ· ‰È·›ÛÙˆÓ ηÓ›˜, fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٷӷψÙÒÓ ¤‚Á·ÈÓ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÁÂÌ¿Ù· Ù· ¯¤ÚÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÍÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ οÔÈÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙÔ «ÂÚȯfiÌÂÓÔ» ÙÔ˘ ÔÚÙÔÊÔÏÈÔ‡ ÙÔ˘. ™Â fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 15% Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 70%, fï˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 40% ¤ˆ˜ Î·È 50%. ∂›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÁÂÓÓ·›Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Â›‰Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ «ÔÓÙ¿ÚÂÈ» Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 20%. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ «Ú›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ï·›·», ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÈ̤˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi 40% ¤ˆ˜ Î·È 50% ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·ÎÚÈ‚fi Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ 70%-80%, Ù· ÔÔ›· Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «„‡ÙÈη» Î·È «ÎÚ¿¯Ù˜». ™ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, fiÔ˘ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Û‡ÌÊÔÚ˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

7

∫·Ïfi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ™¯Â‰fiÓ ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë

∂ÈÛÙ‹ÌË ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ «∫¿Ó·Ì ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÂÈÛÙ‹ÌË», › ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ «Electronet» ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Î·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ı· ʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Ó¤ÊÂÚ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÂÓÒ Â› ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Î·È ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· Î·È Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 15%, Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi 10% Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 50%.

∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë Î›ÓËÛË

∫·Ï‹ ·Ú¯‹

ªÂ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ·fi 20% ¤ˆ˜ 30% ÛÙȘ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ·fi 30% ¤ˆ˜ 40% ÛÙ· Á˘Ó·ÈΛ· ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ‰˘Ó·ÌÈο Ì‹Î ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «TRENDY» ÛÙËÓ Ô‰fi ™˘Ú›‰Ë, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Á˘Ó·ÈΛ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÂÓ‰‡Ì·Ù·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ «ÚÂÌȤڷ» ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ë ˘‡ı˘ÓË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. °ÂˆÚÁ›· °È·ÓÙÛÔ‡ÏË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ·fi ÙÔ Úˆ› ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ›ÛÙË, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÙˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË.

∆ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ fiÙÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë Î. µ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË-º·ÚÌ¿ÎË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ «µ¿Ûˆ», ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ › ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» Ë Î. ∫ÏÂÊÙ¿ÎË, Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηϋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Î·Ïfi Ù¤ÏÔ˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ Ë Î. µ¿Ûˆ ∫ÏÂÊÙ¿ÎË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ·È‰Èο ›‰Ë ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ·fi 15% ¤ˆ˜ 30%, ÛÙ· ÂÛÒÚÔ˘¯· ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 10%, ÂÓÒ ÛÙ· ÛÔ˘ÙȤÓ, ÙȘ ÚfiÌ˜ Î·È ÙȘ È˙¿Ì˜ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ 30%.

15% οو ÔÈ ÙÈ̤˜ ∞ÎfiÌË Â›Ó·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ «∂›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ÍÂΛÓËÌ·» ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ë Î. ∂ϤÓË ∞‰¿ÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ «Remix» ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ 129. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ë Î. ∞‰¿ÌÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ οÔÈ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ·˘Ù¤˜ Û fiÏ· Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «Remix»Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜ ·fi 20% ¤ˆ˜ 50%.

∫·Ù¿ 15% ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë Î·È ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÛÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙڈ̿وÓ, ÎÚ‚·ÙÈÒÓ Î·È Ì·ÍÈÏ·ÚÈÒÓ Ù˘ «Elite Strom» ÙÔ˘ Î. µ·Û›ÏË ¶·˚˙¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 71µ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Ë ˘‡ı˘ÓË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ™˘Ú›‚ÂÏË, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ›Â Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ÂÈÍ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ «Elite Strom» ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ›‰Ë, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÈÏ·, fiˆ˜ ÎÔÌÔ‰›Ó·, Û˘ÚÙ·ÚȤÚ˜ Î·È Î·ıÚ¤ÊÙ˜, ÛÙ· ÔÔ›· Â›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 15%.

πηÓÔÔ›ËÛË ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ªÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ·fi 20% ¤ˆ˜ 40% ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ó‰ÚÈο Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ˘Ô‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «Figaro» ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∫·ÚÙ¿ÏË. ∆ËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ô‡Ï·˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «Î·Ï‹» Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ Î. °Ô‡Ï·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÏ· Ù· ˘Ô‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· Û fiÏ· Ù· ›‰Ë, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÒÛÂȘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Û Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·.

- ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÌ̈ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ µfiÏÔ ∞¶√ ∆√ 1986 Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÂÈÙ˘¯›·. - °È· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ -¶Ú·ÎÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ÚˆÈÓ¿ – ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ∫√ªªø∆π∫∏ – ∞π™£∏∆π∫∏ ¶ƒ√™ø¶√À – ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫√ ª∞∫π°π∞∑ – ª∞¡π∫π√Àƒ- ¶∂¡∆π∫π√Àƒ √¡ÀÃ√¶§∞™∆π∫∏

∂ÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∫. ∫∞ƒ∆∞§∏ 88 – ∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ µ√§√™ ∆∏§. 24210 34625 ∫∞π ∫√ªªø∆∏ƒπ√ ™∆∏¡ ¶√§Àª∂ƒ∏ 111 ∆∏§. 24210 32580


8:Layout 1 15/1/2009 9:30 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Έδωσαν «απόδειξη ζωής»

Διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Π. Παναγόπουλου Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, που απήχθη στις 12 Ιανουαρίου από το Καβούρι. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η οικογένεια του εφοπλιστή έχει επικοινωνήσει τουλάχιστον τρεις φορές με τους απαγωγείς και βρίσκεται κοντά σε συμφωνία όσον αφορά στα λύτρα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δόθηκε «απόδειξη ζωής» από τους δράστες, προκειμένου οι συγγενείς του κ. Παναγόπουλου να πειστούν ότι είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Νέα, σε δύο επικοινωνίες που είχαν με την οικογένεια του Π.Παναγόπουλου, οι απαγωγείς τούς έβαλαν να ακούσουν ένα ηχογραφημένο μήνυμά του, στο οποίο ο εφοπλιστής διαβεβαίωνε τους οικείους του πως είναι καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τα μέλη της οικογένειας στην Αστυνομία, οι απαγωγείς μιλούν άπταιστα ελληνικά. Όσον αφορά στο ύψος των λύτρων, πληροφορίες θέλουν τους απαγωγείς να έχουν συμβιβαστεί με ποσό μικρότερο από αυτό που αρχικά αξίωναν και να έχουν ζητήσει από

την οικογένεια να παραδώσει τα χρήματα σε μικρά χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ. Σήμερα οι συγγενείς του 74χρονου εφοπλιστή είχαν νέα επικοινωνία με τους απαγωγείς του, χωρίς ωστόσο αυτή τη φορά να λάβουν διαβεβαιώσεις για την κατάσταση της υγείας του. Oι απαγωγείς φέρεται να είχαν επίσης νέα σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένεια την Πέμπτη, κατά την οποία ανέφεραν πως θα επικοινωνήσουν και πάλι προκειμένου να δώσουν ο οδηγίες για τον τόπο και τρόπο καταβολής των λύτρων.

Στο δρόμο φοιτητές και αστυνομικοί

Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά το μεσημέρι της Πέμπτης μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία έξω από τη Βουλή. Βασικό τους αίτημα η ανατροπή του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ, αλλά και «γενναία χρηματοδότηση για την Παιδεία». Κατά την πορεία προς το Σύνταγμα, μέσω Ομονοίας και Σταδίου, οι διαδηλωτές εξέφρασαν με συνθήματα

την αντίθεσή τους στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά και την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους. Εκπρόσωποι των φοιτητών, όπως και ο παριστάμενος καθηγητής του ΕΜΠ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΙ, Λάζαρος Απέκης, αναφερόμενοι στα βασικά αιτήματα του φοιτητικού κινήματος, υπογράμμισαν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, για ένα ανθρώ-

πινο μέλλον και περισσότερα χρήματα για την Παιδεία. Για το φοιτητικό άσυλο τόνισαν ότι είναι κεκτημένο, κοινωνικό και δημοκρατικό δικαίωμα. Η πορεία ξεκίνησε στις 2 μετά το μεσημέρι, με συνθήματα κατά της «κρατικής καταστολής», του «τρομονόμου» και της πολιτικής ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΕΕ. Στα πανό των φοιτητών αναγράφονταν: «Ο μοναδικός διάλογος γίνεται στο δρόμο. Ενάντια στο νέο νόμο-πλαίσιο, στην αναγνώριση των ΚΕΣ, στην κατάργηση του ασύλου, στην κρατική καταστολή, την εργασιακή ανασφάλεια. Να σταματήσει η ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γάζα». Στους δρόμους για να διαδηλώσουν βρέθηκαν αυτή τη φορά και τα μέλη τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Συγκέντρωση κατοίκων και φορέων στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας εναντίον της χρησιμοποίησης του λιμανιού για την μεταφορά πολεμικού υλικού από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, μέσω Αστακού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη παρουσία του προέδρου του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να γινόταν η μεταφορά πολεμικού υλικού είπε πως «η περηφάνια του ελληνικού λαού τσαλακώνεται όταν μεταφέρονται όπλα από λιμάνια της χώρας. Δεν πρόκειται μόνο για μια βάρβαρη πολεμική επέμβαση, αλλά για μια απροκάλυπτη γενοκτονία, με την κάλυψη ηγεσιών της ΕΕ». Παράλληλα, απευθυνόμενος στην μαθητική κοινότητα του Αστακού δήλωσε: «Οι μαθητές σπάσατε την βιτρίνα του καθωσπρεπισμού και της υποκρισίας του πολιτικού συστήματος με τις κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου. Και σας είπαν αλήτες και τρομοκράτες και κουκουλοφόρους. Αλλά να τώρα φαίνεται ποιοι είναι οι αληθινοί αλήτες

και τρομοκράτες. Είναι αυτοί που τάχα καταδικάζουν την επίθεση κατά αμάχων και, φορώντας την κουκούλα της υποκρισίας, διευκολύνουν το πέρασμα όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει αυτό». «Η ελληνική κυβέρνηση νίπτει τας χείρας της φέρεται σαν Πόντιος Πιλάτος ενώ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ουσιαστικές. Κυρίως πρέπει να ξεχάσει κάθε σκέψη για διευκόλυνση του Ισραήλ και των ΗΠΑ να ανακαλέσει τον έλληνα πρεσβευτή από το Ισραήλ αλλιώς θα είναι βαριά η συνενοχή της» κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Νωρίτερα, φορείς της Αιτωλοακαρνανίας με ψήφισμά τους εξέφρασαν «την απόλυτη εναντίωσή μας στη χρήση του λιμανιού του Πλατυγιαλιού για την αποστολή στρατιωτικού-πολεμικού υλικού προς τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα εγκρίθηκε πρόταση του νομάρχη Θ.Σώκου για αποστολή ενός καραβιού ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από το λιμάνι του Αστακού.

Δέσμη μέτρων για την πάταξη της εγκληματικότητας προτείνει το ΠΑΣΟΚ Τέσσερα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας προτείνει το ΠΑΣΟΚ, με τον Χάρη Καστανίδη, εκπρόσωπο Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως του κινήματος να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση αδύναμη στο να τα εφαρμόσει. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι: -Η δημιουργία Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Ασφάλειας. -Η υπαγωγή όλων όσοι ασχολούνται με τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος σε ενιαίο κέντρο συντονισμού. -Η ταχεία ανασυγκρότηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. -Η επαναφορά του μέτρου των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να

υλοποιήσει τα μέτρα αυτά ως αυριανή κυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ.Καστανίδης. Τόνισε ακόμη ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα τελευταία τρία χρόνια αυξάνονται όλοι οι δείκτες της εγκληματικότητας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα ποσοστά των εξιχνιασθέντων εγκλημάτων». Ερωτηθείς σχετικά με την προκήρυξη του «Επαναστατικού Αγώνα» ο κ. Καστανίδης εκτίμησε ότι «την ώρα της έρευνας δεν χρειάζονται πολλά λόγια», ενώ κάλεσε την Αντιτρομοκρατική να «εξετάσει ενδελεχώς το κείμενο». Το υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας στα παραπάνω, τονίζει ότι οι δηλώσεις του κ.Καστανίδη για την ΕΛ.ΑΣ. και την αξιοπιστία της «δείχνει το μέγεθος της άγνοιας και της προχειρότητας που διακρίνει τη στάση της Αξιωματι-

Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση δεν ανέχεται την αισχροκέρδεια» «Η κυβέρνηση εννοεί να λειτουργήσει πραγματικά η ελεύθερη αγορά υγρών καυσίμων στη χώρα μας και να μην συκοφαντείται από μικρά ή μεγάλα καρτέλ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε και να κρύψουμε τίποτα», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που είχε με τους εκπροσώ-

βία, από όπου κι αν προέρχεται» κάλεσε την κοινωνία ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Φωτόπουλος και ζήτησε καλύτερη εκπαίδευση για τους αστυνομικούς. Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ, Δημήτρης Γεωργατζής ζήτησε τη συμπαράσταση των πολιτικών και κοινωνικών φορέων προκειμένου να σταλεί στην κοινωνία ηχηρό μήνυμα ότι η βία κατά της αστυνομίας είναι βία κατά της κοινωνίας. Στο συλλαλητήριο των αστυνομικών το παρόν έδωσε και ο Μανώλης Γλέζος , εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα αιτήματα της συγκέντρωσης. «Η μήτρα του κακού βρίσκεται στο ότι τα σώματα ασφαλείας υπάγονται στην εκτελεστική και όχι στη δικαστική εξουσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αδυνατεί η κυβέρνηση»

Σκληρή κριτική από τον Αλ.Τσίπρα

Νέα διαμαρτυρία κατοίκων στον Αστακό παρουσία του προέδρου του ΣΥΝ

Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ), διαμαρτυρόμενοι για τα φαινόμενα βίας των τελευταίων ημερών. Με κεντρικό σύνθημα «η βία κατά της αστυνομίας είναι βία κατά της κοινωνίας και στρέφεται κατά της δημοκρατίας», οι αστυνομικοί καταδίκασαν τη βία «από όπου και αν προέρχεται» πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Σχετικά με την προκήρυξη του Επαναστατικού Αγώνα, με την οποία η τρομοκρατική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη μιας σειράς επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και την επίθεση κατά του νεαρού αστυνομικού, τόνισαν ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν διάλογο με τρομοκράτες. Να «βροντοφωνάξει όχι στη

πους όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς υγρών καυσίμων. Ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε «δεν χρωστάμε σε κανέναν» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί την αισχροκέρδεια. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι εξετάζει την εφαρμογή των προτάσεων που υπάρχουν στο πόρισμα της Επιτροπής

Ανταγωνισμού ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια να λειτουργήσει ομαλά η αγορά, όπως είπε, και στις προτάσεις που βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα από το υπουργείο ανέφερε την αύξηση των ελέγχων και την εφαρμογή του συστήματος εισροών- εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

κής Αντιπολίτευσης, ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της καταπολέμησης της εγκληματικότητας». Το υπουργείο τονίζει ότι και μείωση των δεικτών εγκληματικότητας έχει σημειωθεί και έχει καταγραφεί αύξηση του ποσοστού των εγκλημάτων που εξιχνιάζονται, ενώ τονίζει ότι η ίδια προχειρότητα διακρίνει και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Τουρκική φρεγάτα έφθασε ως τη Τζιά Σε μια ακόμη κίνηση πρόκλησης και αύξησης της έντασης στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία, καθώς την Τετάρτη το απόγευμα, τουρκική φρεγάτα έφθασε μόλις δύο μίλια από την Τζιά. Το απίστευτο περιστατικό είναι ενδεικτικό της κλιμάκωσης της έντασης που επιχειρούν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Η φρεγάτα, που συμμετέχει στην άσκηση της γειτονικής χώρας με την ονομασία «Ευέλικτη πένσα» πέρασε από την Σκύρο και το στενό ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο, και έφθασε 2 μίλια από την Τζια, σε μικρή απόσταση από την Αττική. Το ελληνικό Πεντάγωνο βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η άσκηση «Ευέλικτη πένσα» βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συζήτηση για την πρόταση προανακριτικής Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου. Συγκεκριμένα, οι 101 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση «περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» και για ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος από τους τότε υπουργούς και υφυπουργούς Ευ. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Αλ. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη , για την ενδεχόμενη ηθική αυτουργία του τότε υπουργού Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλου, για τυχόν συμμετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συμμετοχών και για ενδεχόμενη ευθύνη των ως άνω τότε υπουργών και υφυπουργών για ηθική αυτουργία στις πράξεις των εμπλεκομένων στη υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συμπραττόντων. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, στη Βουλή θα απαντήσει σε δυο ερωτήσεις, του Αλέκου Αλαβάνου αναφορικά με τις καταγγελίες για τη διακίνηση πολεμικού υλικού στο Ισραήλ μέσω του Αστακού, και του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργου Καρατζαφέρη για το Σκοπιανό.

ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΑΓΡΙΑ ΤΗΛ & FAX: 24280 97007/96021 e-mail: info@morfi-xilotexniki.gr site: www.morfi-xilotexniki.gr


9:Layout 1 15/1/2009 10:47 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

«Δεν έχουμε tabula rasa» Απορρίπτει η Αριστερά την πρόταση Σπηλιωτόπουλου για διάλογο Τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του νέου υπουργού Παιδείας Αρη Σπηλιωτόπολου για διάλογο από μηδενική βάση. «Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να λάβει μέρος σε κανένα προσχηματικό διάλογο όταν σειρά νόμων που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος και των λαϊκών στρωμάτων. Ένας τέτοιος διάλογος μόνο στην νομιμοποίηση αυτών των κατευθύνσεων θα μπορούσε να συνεισφέρει» δήλωσε από την Αιτωλοακαρνανία η Αλέκα Παπαρήγα. Σημείωσε ακόμη, πως το ΚΚΕ συζητά στο πλαίσιο της Βουλής και της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και πρόσθεσε ότι οι προτάσεις και οι θέσεις του κόμματος για την Παιδεία, θα κατατεθούν στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στην Βουλή (23 Ιανουαρίου). Από την πλευρά του, ο πρό-

εδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, μετά τη συνάντηση που είχε με πρυτάνεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προέδρους Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Αττικής, τόνισε ότι «δεν έχουμε μια tabula rasa, δεν έχουμε ένα λευκό χαρτί, διότι, δυστυχώς, το χαρτί είναι γεμάτο από ορνιθοσκαλίσματα και ανορθογραφίες σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η πολιτεία την Παιδεία». Είπε, επίσης, ότι ο διάλογος για την Παιδεία θα γίνει ανάμεσα στα κόμματα την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, όπως έχει δηλώσει η υπεύθυνη για θέματα Παιδείας του κόμματος Αννα Διαμαντοπούλου, «θα καταθέσει σε όλα τα θέματα τη συγκεκριμένη πρότασή του». Απαντώντας στον υπουργό Παιδείας, η κ. Διαμαντοπούλου είχε πει πως «η χώρα χρειάζεται απαντήσεις στο quo vadis».

Μετέφεραν 90 κιλά κάνναβη με κλεμμένα αυτοκίνητα Ενενήντα κιλά και διακόσια γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τοποθετημένα μέσα σε δύο σάκους, επιχείρησαν να μεταφέρουν στα Ιωάννινα με δύο αυτοκίνητα, Αλβανοί διακινητές αρκωτικών. Οι δράστες, που κινούνταν κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ιωαννίνων-Κεφαλόβρυσου, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. Μετά από καταδίωξη, συνελήφθη ο ένας από τους εμπόρους, ο οποίος και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ιωαννίνων. Τα ναρκωτικά, τα οχήματα καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μεταφορά των ναρκωτικών, είχε κλαπεί στις 13 Ιανουαρίου από τη Μεταμόρφωση Αττικής.

Συμμορία ληστών… με προτίμηση στα Fiat Είκοσι τρία συνολικά αυτοκίνητα, όλα μάρκας Fiat, έκλεψε μέσα σε ένα χρόνο συμμορία, που δρούσε στις περιοχές των Θρακομακεδόνων, της Νέας Χαλκηδόνας, του Ηρακλείου και της Αθήνας. Η δράση της συμμορίας, αποκαλύφθηκε όταν χθες βράδυ, άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν στο Ηράκλειο έναν 20χρονο νεαρό, γιατί μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο μάρκας Fiat. Μπορεί ο νεαρός να έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ωστόσο οι υπόλοιποι τρεις «συνάδελφοι» του, ηλικίας 18 έως 30 ετών, διαφεύγουν της σύλληψης. Η τακτική των ληστών για την παραβίαση των οχημάτων στηριζόταν στη χρήση αυτοσχέδιων κλειδιών πασπαρτού. Αφού οδηγούσαν τα οχήματα σε ασφαλή για αυτούς τοποθεσία, αφαιρούσαν τα ανταλλακτικά τους, τα οποία και πουλούσαν. Στη συνέχεια, έκαιγαν τα αυτοκίνητα προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Γιαγιά και εγγόνι έπεσαν σε φρεάτιο πέντε μέτρων Με μώλωπες και εκδορές απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μια γιαγιά και το τριών ετών εγγονάκι της, που λίγο μετά τις 10:00 το πρωί έπεσαν σε ανοικτό φρεάτιο που έχει βάθος πέντε μέτρα, ενώ διέσχιζαν την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα. Μαζί με τη γιαγιά, που κρατούσε στην αγκαλιά το τριών ετών εγγόνι της, ήταν και το δεύτερο εγγόνι της, ένα πεντάχρονο αγοράκι, που ευτυχώς δεν έπεσε στο φρεάτιο. Στην περιοχή γίνονται έργα για την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη και σύμφωνα με μαρτυρίες η άτυχη γυναίκα έπεσε στο φρεάτιο, στην προσπάθειά της να αποφύγει διερχόμενο αυτοκίνητο. Το φρεάτιο δεν ήταν καλυμμένο με σχάρα, ούτε υπήρχε σχετική σήμανση που να προειδοποιεί τους πεζούς. Η γιαγιά διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Στο στόχαστρο οι τροπολογίες ΟΑΕΔ

Το ΠΑΣΟΚ θέλει άνεργους απαντά η Φ. Πετραλιά στα περί «ρουσφετολογικών ρυθμίσεων» Οι ρυθμίσεις για τους ανέργους του ΟΑΕΔ, που κατέθεσε το υπουργείο Απασχόλησης και οι οποίες προβλέπουν βοήθημα έως και 1.000 ευρώ, αλλά και δυνατότητα απασχόλησής τους στο δημόσιο τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο οξείας αντιπαράθεσης μεταξύ της αρμόδιας υπουργού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Για ρουσφέτια, επιστροφή στην εποχή Μαυρογιαλούρου, πολιτική σπατάλης για πελατειακούς λόγους, εμπόριο ελπίδων και ψηφοθηρικές προσλήψεις ανέργων, μιλά η Αντιπολίτευση. Η υπουργός υπεραμύνθηκε της ρύθμισής της, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί η οικονομική ενίσχυση να δοθεί οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε κατηγορία ανέργων και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την απόσυρσή της ρύθμισης χαρακτηρίζοντας την «προεκλογικό μπαξίσι», κατηγορώντας το ότι υποτιμά τους ανέργους. Όπως διευκρίνισε η υπουργός, η ρύθμιση για τη χορήγηση έως 1.000 ευρώ σε ανέργους με ιδιαίτερα προβλήματα, έρχεται να καλύψει νομοθετικά το δώρο των Χριστουγέννων, ενώ θα αποτελεί νομοθετική εφεδρία αν η κυβέρνηση κρίνει σκόπιμη μια ενδεχόμενη μελλοντική ενίσχυση των δικαιούχων ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε ότι αφορά τη διάταξη που δίνει την δυνατότητα να δουλέψει ένας άνεργος στο δημόσιο, η κυρία Πετραλιά είπε πως είναι προαιρετική και θα ισχύει κατά περίπτωση, ενώ με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΤΕΚΕ στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι δύο τροπολογίες, η κυρία

Πετραλιά, αφού τόνισε ότι η ρύθμιση για τη χορήγηση έως 1.000 ευρώ σε ανέργους με ιδιαίτερα προβλήματα, έρχεται να καλύψει νομοθετικά το δώρο των Χριστουγέννων, πρόσθεσε: «θα αποτελεί νομοθετική εφεδρία αν η κυβέρνηση κρίνει σκόπιμη μια ενδεχόμενη μελλοντική ενίσχυση των δικαιούχων ανέργων του ΟΑΕΔ, να μπορεί να το πράξει. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Γείτονας, ζήτησε την άμεση απόσυρση της ρύθμισης. «Μας γυρνάει στην εποχή Μαυρογιαλούρου. Είναι μια νέα πολιτική σπατάλης για πελατειακούς λόγους. Για προεκλογικούς λόγους κάνετε εμπόριο ελπίδας», είπε ο κ. Γείτονας. «Είναι σαν να αλείφετε το Γιάννη, που τον έχετε κάψει με την πολιτική σας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Εύα Μελά, ενώ η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Άννα Φιλίνη, υποστήριξε ότι «το χαριστικό επίδομα των 1.000 ευρώ δίνεται επιλεκτικά και σε μεγάλο βαθμό καλύπτει ρουσφετολογικές ανάγκες». Ο εισηγητής του ΛΑΟΣ, Κώστας Αιβαλιώτης, χαρακτήρισε «ορι-

σμό του παλαιοκομματισμού τις νέες ρυθμίσεις, λέγοντας πώς «θυμίζει την ταινία του Καλοχαιρέτα, που είχε κομμένο το σύρμα τηλεφώνου και έταζε στους ψηφοφόρους». «Θα περίμενα οι τροπολογίες να ψηφιστούν ομόφωνα και πανηγυρικά σε μια δύσκολη και κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε τις θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέες. Δύο δισ. ευρώ από κοινωνικούς πόρους διοχετεύονται στις ευπαθείς ομάδες για να έχουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας και να έχουν εργασία χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ», αντέτεινε η υπουργός Απασχόλησης και ακολούθως, καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ για τη διάταξη που αφορά τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας, σε επίδομα απασχόλησης, «διότι βάσει δικού του νόμου γίνεται και απλά επεκτείνεται». «Σας ρωτώ και απαντήστε με ένα ναι ή ένα όχι. Είστε υπέρ της ανεργίας; Βγείτε με θάρρος και πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει τους Έλληνες άνεργους. Η λέξι ‘μπαξίσι’, που χρησιμοποιείτε, υποτιμά τους ανέργους. Τους κόβετε το δρόμο να πάρουν ίσως αυξημένο δώρο του Πάσχα η έκτακτο επίδομα», σημείωσε η κα Πετραλιά και διευκρίνισε ότι η νέα διάταξη που δίνει την δυνατότητα να δουλέψει ένας άνεργος στο δημόσιο, είναι προαιρετική και θα ισχύει κατά περίπτωση, ενώ με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις. Η αρμόδια τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ, Εύη Χριστοφιλοπούλου, μίλησε για «ψηφοθηρικές προσλήψεις ανέργων» στο δημόσιο και για «αδιαφανή καταβολή επιδομάτων».

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ

Καλοστημένο παιχνίδι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής Δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση, και προσωπικά στον πρώην υπουργό Μεταφορών και νυν υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις εξελίξεις στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής. Στη διάρκεια συνέντευξης Tύπου που έδωσαν οι υπεύθυνοι του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, Νίκος Σηφουνάκης και Χάρης Τσιόκας κατηγόρησαν την κυβέρνηση

ότι είπε ψέματα σχετικά με τον κατάλογο των υποψήφιων αγοραστών για την Ολυμπιακή, αφού η Qatar Airlines, που υπήρχε στον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Μεταφορών, διέψευσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για τη συγκεκριμένη επένδυση. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί γελοιοποίηση για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, καθώς ο κ. Κα-

ραμανλής είχε επισκεφθεί το Κατάρ και λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Qatar Airlines στο διαγωνισμό. Επίσης, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισαν την όλη διαδικασία ιδιωτικοποίησης ως ένα καλοστημένο παιχνίδι και προπέτασμα καπνού, προκειμένου να ικανοποιήσει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της έναντι των ιδιωτικών μονοπωλίων.

Επί τάπητος η ρύθμιση για τα χρέη νοσοκομείων στη συνάντηση Παπαθανασίου-Αβραμόπουλου Επί τάπητος τέθηκε η ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με την ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και η κάλυψη των κενών θέσεων γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία στη συνάντηση του υπουργού Οικονομίας, Γιάννη Παπαθανασίου και του υπουργού Υγείας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας, συμμετείχε και ο υφυπουργός Οικονομίας, Νϊκος

Λέγκας. Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Παπαθανασίου: « Η σημερινή συνάντηση ήταν για μένα ενημερωτική». Επίσης είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες των θεμάτων που απασχολούν τα δύο υπουργεία και τέλος ότι οι ίδιες υπηρεσίες θα καταγράψουν οριστικά το ύψος των χρεών των νοσοκομείων. Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι την προσεχή εβδομάδα θα

δοθούν λεπτομερή στοιχεία για το θέμα της ρύθμισης των χρεών των νοσοκομείων. Πρόσθεσε δε ότι εγκαινιάζεται μια καινούργια θετική πορεία για το εθνικό σύστημα υγείας και ευχαρίστησε τον κ. Παπαθανασίου και τους υφυπουργούς του υπουργείου Οικονομίας για την εξαιρετική συνεργασία που είχε ως τώρα. Το σχέδιο νόμου που θα ρυθμίζει όλα τα ανωτέρω θέματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη θα κατατεθεί στη Βουλή το ταχύτερο δυνατό.

Συνελήφθη 30χρονη δραπέτης Τριαντάχρονη κρατούμενη συνελήφθη στο μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει στην Αλβανία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή, που κατηγορείται για κλοπές και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, οδηγήθηκε από αστυνομικό τμήμα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Όμως διέφυγε της προσοχής του αστυνομικού που τη συνόδευε και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο. Τελικά, δεν κατάφερε να περάσει τα σύνορα, αφού στο μεθοριακό σταθμό είχε κοινοποιηθεί έγκαιρα το ένταλμα σύλληψης του ανακριτή.

Αντώναρος: Δεν ασχολούμαι με φληναφήματα Κληθείς να τοποθετηθεί για την προκήρυξη του Επαναστατικού Αγώνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ.Αντώναρος δήλωσε πως η βία απ’ όπου και αν προέρχεται είναι απολύτως καταδικαστέα. «Δεν έχει κανένα δικαιολογητικό λόγο και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να ασχοληθώ με φληναφήματα που περιέχονται σε κείμενα όσων ή κάποιων που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας» είπε.

Εκπαιδευτική συνάντηση εφήβων από το Συνήγορο του Παιδιού Με τη συμμετοχή 29 αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 14 έως 17 χρόνων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, που συγκρότησε ο Συνήγορος του Παιδιού, στα πρότυπα ομολόγων ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής συνάντησης, ήταν οι έφηβοι, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, αφενός να κατανοήσουν το ρόλο του Συνηγόρου του Παιδιού και της Ομάδας και αφετέρου να διαμορφώσουν τη θεματολογία και τη μεθοδολογία με την οποία θα εργαστούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων στη διάρκεια του τρέχοντος έτους συνοψίστηκαν σε τρεις ενότητες: Πρώτον, στα δικαιώματα της συμμετοχής και της έκφρασης, δεύτερον, στις διακρίσεις και ανισότητες και τρίτον, στην προστασία από τη βία, την κακοποίηση, την παραμέληση και την εκμετάλλευση. Ο Συνήγορος του Παιδιού, θα υποστηρίξει τα μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων προκειμένου να διεξάγουν διάλογο με συνομήλικούς τους και δραστηριότητες στα σχολεία τους, ώστε να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Επίσκεψη του προέδρου της Γουϊάνας στην Ελλάδα Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Γουϊάνας Μπαράτ Τζαγκντέο (Bharrat Jagdeo) ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα. Ο Κ. Παπούλιας παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του προέδρου της Γουϊάνας, εκφράζοντας, σε προσφώνησή του, τη βεβαιότητα ότι η επίσκεψη του κ.Τζαγκντέο θα συμβάλει στην περαιτέρω σύσφιξη των φιλικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.


10

15-01-09

19:37

Page 1

∂ ™ ∆ π ∞ ∆ √ ƒ π √ ∞ÓÔȯٿ ·fi ∆Ú›ÙË ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ °·Ì‚¤Ù· 95 & ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ∆ËÏ. 24210 73716

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255


11:Layout 1 15/1/2009 9:54 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Σαφές μήνυμα προς τις τράπεζες για ρευστότητα

Συνάντηση Παπαθανασίου – Ελληνικών Τραπεζών

Σαφές μήνυμα προς τις τράπεζες πως ήρθε η ώρα να μεταφέρουν τη ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τους πολίτες απηύθυνε ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου μετά το τέλος της Διυπουργικής Επιτροπής για την οικονομία, που πραγματοποιήθηκε το πρωί. “Είναι ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν” είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο σχέδιο υλοποίησης της ρευστότητας των 28 δισ. ευρώ. Ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε ότι ‘βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης διεθνούς κρίσης και ότι όλες οι προβλέψεις για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματική οικονομία είναι δυσοίωνες.

Εν τω μεταξύ, μείωση από 3% σε 2,2% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο , σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Ο κ. Παπαθανασίου σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και ένα από τα ζητήματα που αφορούν την πραγματική οικονομία είναι το θέμα της ρευστότητας. “Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας θα ασκεί τακτικό συστηματικό και αυστηρό έλεγχο, ώστε η ρευστότητα αυτή πράγματι να φτάσει στην πραγματική οικονομία”, επισήμανε ο υπουργός Οικονο-

Ενδεχόμενο υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και από τον οίκο Fitch H Fitch Ratings μπορεί να προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας τους επόμενους μήνες ελλείψει ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση, είπε αναλυτής του οίκου αξιολόγησης, μία μέρα μετά την υποβάθμιση της χώρας από την Standard & Poor‘s. Η Fitch αξιολογεί με Α τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Ο αναλυτής Κρις Πράις είπε ότι η κίνηση της S&P δεν ενισχύει το ενδεχόμενο να μειώσει και η Fitch τη δική της αξιολόγηση για την χώρα. «Υπάρχει η πιθανότητα ο Fitch να υποβαθμίσει την αξιολόγηση», είπε ο κ. Πράις -όπως μετέδωσε το Reutersκαθώς τους επόμενους μήνες αναμένεται η ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά την οποία πιθανόν να μην προχωρήσει σε αλλαγές. Από την άλλη, όμως, όπως σημειώνει, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει το υψηλό δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ερωτηθείς αν η οικονομική πολιτική της χώρας βρίσκεται στην σωστή πορεία, ο κ. Πράις είπε: «Όχι, δεν θα το έλεγα, όχι». «Το βασικό λάθος που έκαναν ήταν η απόφαση να παραιτηθούν από κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού κατά την πρώτη τετραετία. Για τέσσερα χρόνια δεν έκαναν τίποτα και, όταν έγινε η μεταρρύθμιση πριν από ένα χρόνο, δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα λέγαμε μεταρρύθμιση», είπε. Ο κ. Πράις είπε ότι δεν είναι σαφές τι επιπτώσεις θα έχει ο διορισμός του νέου υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Δεν ξέρω τι γραμμή αλλαγής θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Θα είναι πιο αυστηροί με την δημοσιονομική προσαρμογή ή θέλουν να φανούν πιο γενναιόδωροι με τους οικονομικά ασθενέστερους;» είπε.

μίας. Ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε ότι την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να συζητήσουν τα θέματα αυτά, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, είπε “η κυβέρνηση έχει ως στόχο από τη μια την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και από την άλλη την δημοσιονομική ισορροπία και αυτό θα αποτυπωθεί και στο σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης που θα υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση”. Χθες, σε δηλώσεις του για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Standard & Poor’s, που διέ-

βλεψε κίνδυνο ύφεσης, λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης του δηελλείμματος, μοσιονομικού δήλωσε ότι σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, το πρώτο ζητούμενο δεν μπορεί να είναι ο μηδενισμός των ελλειμμάτων, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Ερωτηθείς σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ. Αντώναρος για το κατά πόσο η κυβέρνηση κάνει στροφή στην οικονομική της πολιτική ανέφερε πως οι τοποθετήσεις στα οικονομικά θέματα δεν είναι ποτέ μονοσήμαντες. Σημείωσε ότι η διεθνής οικονομική κρίση εξελίσσεται διαρκώς και κανείς δεν ξέρει το ρυθμό της και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να παπροσεκτικά, ρακολουθούμε ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ταυτόχρονα να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην ΕΕ.

Ασφυξία στην αγορά Τα 170,25 εκατομμύρια ευρώ φθάνει το ύψος των ακάλυπτων επιταγών το Δεκέμβριο του 2008, ποσό που είναι αυξημένο 174,7% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2007. Στο σύνολο του 2007, σφραγίστηκαν επιταγές συνολικού ύψους 921,881 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φέτος το ποσό εμφανίζεται αυξημένο κατά 40,2% και ανήλθε στα 1,291 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα, την Πέμπτη, η Τειρεσίας ΑΕ, ενώ δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις που κάνουν στελέχη της αγοράς για το μέλλον.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία Εκλογές ζητά το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι ούτε το νέο «διευθυντήριο» για την οικονομία μπορεί να δώσει λύση στα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας. Όπως δήλωσε η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα Οικονομίας Λούκα Κατσέλη: «η μόνη υπηρεσία που μπορεί πλέον να προσφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ στον τόπο είναι οι εκλογές [...] Είναι ήδη έκδηλο ότι το οικονομικό διευθυντήριο που συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό αδυνατεί να διαχειριστεί την κρίση που το ίδιο δημιούργησε, καθώς δεν διαθέτει ούτε σχέδιο, ούτε πολιτική εξόδου της χώρας από αυτήν». «Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας απλώς πιστοποιεί την κρίση ανταγωνιστικότητας, την δημοσιονομική εκτροπή και την υπερχρέωση, τα

οποία είναι απόρροια συγκεκριμένων λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης που από καιρό είχαμε επισημάνει», κατέληξε η κα Κατσέλη. «Τα δισ. ευρώ που η κυβέρνηση παρέχει στις τράπεζες έχουν στόχο, εκτός από τη στήριξη της κερδοφορίας του τραπεζικού κεφαλαίου, να στηρίξουν και την κερδοφορία των βιομηχάνων και των άλλων τμημάτων της πλουτοκρατίας. Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, τα άλλα λαϊκά στρώματα που θα πληρώσουν και αυτό το πακέτο δεν θα έχουν κανένα όφελος. Η κυβέρνηση ισχυριζόμενη το αντίθετο ψεύδεται. Το ίδιο και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που αποδέχεται την ενίσχυση του κεφαλαίου, αλλά προκρίνει την οικονομική ενίσχυση των βιομηχάνων» σχολίασε το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση εκλιπαρεί τους

τραπεζίτες αφού τους χάρισε 28 δισ. ευρώ, τονίζει ο Παν.Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημείωσε ο κ. Λαφαζάνης: «Συνιστά πραγματική τραγωδία για τη χώρα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που έχει κάνει για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης είναι να ‘χαρίζει’ στην ουσία 28 δις ευρώ στις τράπεζες και να έρχεται τώρα ο κ. Παπαθανασίου να εκλιπαρεί κι από πάνω τους τραπεζίτες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη ρευστότητα για δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τα οποία μάλιστα παρέχονται με ληστρικούς όρους». «Το πιο κωμικοτραγικό, όμως, είναι, ότι, κάτω από τα απαθή βλέμματα της κυβέρνησης, παντελώς αναξιόπιστες και συνυπεύθυνες για την διεθνή οικονομική κρίση

Στο 7,4% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Οκτώβριο του 2008 Η ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 7,4% τον Οκτώβριο του 2008 και ήταν σταθερή έναντι του προηγούμενου μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 7,9% τον Οκτώβριο του 2007. Το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο στην ευρωζώνη, που ανήλθε στο 7,7% τον Οκτώβριο φέτος. «Περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της ανεργίας τους επόμενους μήνες», είπε ο Πλάτων Μονοκρούσσος, οικονομολόγος στην EFG Eurobank. «Καταγράφει αύξηση παράλληλα με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ζήτησης και την επιβράδυνση στους κλάδους βιομηχανίας και κατασκευών». «Η αποδυνάμωση της

Γραφείο Τελετών

Ν. ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Η προσωπική μας εμπειρία στο χώρο της εργασίας μπορεί να σας εγγυηθεί την ποιότητα και την αποπεράτωση της τελετής στις χαμηλότερες τιμές

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΩΡΕΑΝ Για το δικό σας καλό αποφύγετε τους μεσάζοντες Αναλήψεως – Μεταμορφώσεως Τηλ. 24210 52702 Κιν. 6977502561

μερικής απασχόλησης και ιδιαίτερα των κλάδων κατασκευών και λιανικών πωλήσεων αναμένεται να επιδεινώσουν σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης τους επόμενους μήνες», είπε ο Νίκος Μαγγίνας οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα. Η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση έχει αρχίσει να επηρεάζει και την ελληνική οικονομία, που αντιστοιχεί στο 2,5% περίπου της ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας επιβραδύνθηκε στο 3,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2008 έναντι 3,6% το πρώτο. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 7,5% το 2009, στα ίδια επίπεδα με φέτος. Η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 7,9% τον Οκτώβριο του 2007, υποχωρώντας από το 11,7% τον Ιανουάριο του 2004.

Δικαστική νίκη για το κατάστημά της στην Αθήνα ανακοίνωσε η Stanleybet Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η βρετανική εταιρεία στοιχηματισμού Stanleybet μπορεί να ανοίξει και πάλι το κατάστημά της στην Αθήνα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρία. «Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε χθες το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας, το δικαστήριο διέταξε την αναστολή της σφράγισης του καταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα», ανακοίνωσε η Stanleybet. Η Stanleybet άνοιξε στα τέλη του 2008 ένα κατάστημα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι Αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία τους για παραβίαση του νόμου που προστατεύει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ για διαχείριση του αθλητικού στοιχηματισμού έως το 2020. Η Stanleybet είπε τότε ότι η κίνηση παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί κατά της Ελλάδας. Μετά τη δικαστική εξέλιξη η εταιρία δηλώνει ότι θα συνεχίζει να υποστηρίζει το δικαίωμά της να παρέχει τις υπηρεσίες της διασυνοριακά στον τομέα του αθλητικού στοιχηματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

πολυεθνικές εταιρείες μετρήσεων (S&P κλπ) έρχονται να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας με ένα καθαρά πολιτικό σκεπτικό, το οποίο μοιάζει περισσότερο με παραλήρημα νεοφιλελεύθερων ιερατείων. Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός ότι όσο μειώνεται το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, κι επομένως τα επιτόκια που η τελευταία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες, τόσο αυξάνεται το spread των επιτοκίων για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Η κυβέρνηση [...] όφειλε τώρα, μέσα στην κρίση, να διεκδικήσει ειδικές ρυθμίσεις ώστε η ΕΚΤ να αποκτήσει τη δυνατότητα να δανείζει απευθείας τις πιο αδύνατες οικονομικά χώρες, όπως η Ελλάδα, με επιτόκια ανάλογα με εκείνα που δανείζει τις εμπορικές τράπεζες» κατέληξε ο κ. Λαφαζάνης.

Στο 1,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο Στο 1,6%, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2006, υποχώρησε τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, από 2,1% το Νοέμβριο του 2008 και 3,1% πριν ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρώπη των «27», ο πληθωρισμός υποχώρησε το Δεκέμβριο του 2008 στο 2,2%, από 2,8% τον περασμένο Νοέμβριο και 3,2% πριν ένα χρόνο. Σε μηνιαία βάση, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρώπη των «25», ο πληθωρισμός σημείωσε, τον προηγούμενο μήνα, πτώση 0,1%. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός μειώθηκε τον Δεκέμβριο στο 2,2% από 3% το Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (0,7%), την Πορτογαλία (από 0,8%) και τη Γερμανία (1,1%) και τα υψηλότερα στη Λετονία (10,4%), τη Λιθουανία (8,5%) και την Εσθονία (7,5%). Σε σχέση με το Νοέμβριο ο πληθωρισμός μειώθηκε το Δεκέμβριο σε 24 κράτη μέλη της ΕΕ, αυξήθηκε στη Μάλτα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού είναι ανύπαρκτος για την ευρωζώνη, δηλώνουν οι επικεφαλής της ΕΚΤ. Ο αντιπρόεδρος Λ.Παπαδήμος σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε τονίσει σχετικά με το θέμα ότι «στα τέλη του 2009, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί εκ νέου ανοδικά σε επίπεδο που εξασφαλίζει την σταθερότητα των τιμών. Κατά συνέπεια οι εξελίξεις των τιμών δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο αποπληθωρισμού». Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ στην συνέντευξη του μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 0,5%, παραδέχτηκε ότι η Ευρωζώνη βιώνει μια «σημαντική επιβράδυνση».

Στις 1.709,69 μον. υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης Μετά την υποβάθμιση από την S&P και υπό την απειλή νέων αρνητικών αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας και από άλλους οίκους όπως η Fitch Ratings, τα βαρύ κλίμα ενισχύθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.709,69 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικές απώλειες σε ποσοστό 1,94%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους σε αρνητική τροχιά. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι εξής: των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά 0,52%, των Τηλεπικοινωνιών κατά 0,51% και των Ταξιδιών-Αναψυχής κατά 0,27%. Τη μεγαλύτερη πτώση είχαν οι εξής: των Τροφίμων-ποτών κατά 4,78%, των Τραπεζών κατά 3,58% και των Κατασκευών κατά 3,04%.

Στο 2% το επιτόκιο της ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μείωσε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στο 2% την Πέμπτη, στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της, λόγω υποχώρησης του πληθωρισμού και εξάπλωσης της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για την τέταρτη μείωση σε διάστημα τριών μηνών εν μέσω ενδείξεων ότι η χρηματοοικονομική κρίση πλήττει την πραγματική οικονομία και ο πληθωρισμός απειλεί να υποχωρήσει κάτω από το πλαφόν το 2% της ΕΚΤ. Η κίνηση ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη από τους αναλυτές, αν και υπήρχε ασυνήθιστα μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας γύρω από τις προβλέψεις. Μετά τη μείωση των επιτοκίων, το ευρώ υποχωρούσε σε χαμηλό πέντε εβδομάδων έναντι του δολαρίου. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της ΕΚΤ ΖανΚλοντ Τρισέ παραδέχτηκε ότι η Ευρωζώνη βιώνει μια «σημαντική επιβράδυνση».

Απολύσεις ανακοίνωσαν οι εταιρείες Motorola και Sanyo Σχέδια για απόλυση άλλων 4.000 εργαζομένων ανακοίνωσε η δοκιμαζόμενη αμερικανική εταιρία συσκευών κινητής τηλεφωνίας Motorola, μετά από ζημίες που είχε στο τέταρτο τρίμηνο του 2008. Πρόκειται για σχέδια μείωσης του 6% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας ηλεκτρονικών, μετά τις απολύσεις 3.500 εργαζομένων που είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο περυσινό τρίμηνο. Αλλά και ο ιαπωνικός όμιλος ηλεκτρονικών Sanyo άφησε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις συνολικά 1.200 εργαζομένων του ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2008 οι καθαρές ζημίες της Motorola ανέρχονται περίπου στα 7 με 8 σεντς ανά μετοχή, αλλά η Motorola προειδοποίησε ότι ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες. «Θα περικόψουμε 800 θέσεις εργασίας, σταθερές και εποχικές, στην Ιαπωνία και 400 θέσεις στο εξωτερικό, στις δραστηριότητες μας που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς», δήλωσε στο ιαπωνικό Τύπο το διευθυντικό στέλεχος της Sanyo, Κοΐτσι Μαέντα.


12

15-01-09

19:49

Page 1

«Ãƒ∏™∆∞ƒ∞™» ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ı· Á¢ı›Ù Û¤ÛÈ·Ï „ËÙ¿ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ¢øƒ∂∞¡ ∫ƒ∞™π °π∞ √§√À™ ª√À™π∫∏ ∆∞µ∂ƒ¡∞ «Ãƒ∏™∆∞ƒ∞™»

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307

πˆÏÎÔ‡ ∆¤ÚÌ·, ∆ËÏ. 24210 40231

∞¶√∫ƒπ∂™ 2009 °π∞ ∂¡∞ ∞§§πø∆π∫√ ∫∞ƒ¡∞µ∞§π ™∆√ ™√Àº§π

4ËÌÂÚË ·fi 28/2 ¤ˆ˜ 2/3 ∞¡¢ƒπ∞¡√À¶√§∏ ∆√Àƒ∫π∞™ – ¢π¢Àª√∆∂πÃ√ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ – ∫∞ƒ¡∞µ∞§π ™∆√ ™√Àº§π •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ¢øƒ√ ÙÔ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi 230€

3‹ÌÂÚË 29/2 ¤ˆ˜ 2/3 µ√À§°∞ƒπ∞ – ™∞¡∆∞¡™∫π – ª.ƒπ§§∞ª¶§∞°∫√∂µ°∫ƒ∞¡∆- ª∂§¡∫π∫ SPA HOTEL SVETI NIKOLA ∞Ó·¯ÒÚËÛË ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¢øƒ√ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· 130 €

¶ƒ√™º√ƒ∞ 2‹ÌÂÚË ™∞¡∆∞¡™∫π – ¶∂∆ƒπ∆™π 55 € πø§∫√À 67 ∆∏§. 24210 70330 & 70795 ∫π¡. 6978 483941 – µfiÏÔ˜

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ (Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ & ∑ø¡∆∞¡∏ ª√À™π∫∏ √ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989


13

15-01-09

20:07

Page 1

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∫∂¡∆ƒπ∫√

÷ÚÙÈο ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ∫·ÏÏ˘ÓÙÈο ¶Ï·ÛÙÈο ∂›‰Ë ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¶¿Ó˜ ·È‰ÈΤ˜ ¶¿Ó˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÀÔÛ¤ÓÙÔÓ·

ª. ¶∞¶∞ƒ∏°∞ 9 (¶ÚÒËÓ Ô˘˙ÂÚ› ¶√À§∞∫π∞) ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ – ¡∂∞ πø¡π∞ ∆ËÏ. 24210 67774

À¶√∫∞∆∞™∆∏ª∞ ∂§§∏™¶√¡∆√À 81 Ì ∫Àƒπ§√À ¡∂∞ πø¡π∞ ∆ËÏ. 24210 69991

∫ø¡/¡√™ ∆™π∆√Àª∏™ - ª∞ƒπ∞ ∞°∞£√À§∂™∏ ∂.∂. ¡∂∞ Ã√¡π∞ – ¡∂∂™ ∆πª∂™ ∞¶π™∆∂À∆∂™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™! ∫∞π √ªø™ ∞§∏£π¡∂™! Ã∞ƒ∆π∫∞

∞¶√ƒƒÀ¶∞¡∆π∫∞ ¢π∞º√ƒ∞

DIANA ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ super (Ï¢Îfi & ÚÔ˙)3,40 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 12¿ÚÈ 150 ÁÚ. 4,90 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ 150 ÁÚ. 3,30 (1+1 ¢øƒ√) VELVER ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 12¿ÚÈ 125 ÁÚ. 2,80 (1+1 ¢øƒ√) CILVIA ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ 8¿ÚÈ 1,50 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙ› ∫Ô˘˙›Ó·˜ ALFA 100Ì. 2,10 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙ› ∫Ô˘˙›Ó·˜ SILVIA DIANA 2Ïfi 1,15 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ SILVIA DIANA 0,25 (2+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ DIANA 1,00 (1+1 ¢øƒ√) ÷ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ÙÛ¤˘ DIANA 10 ÙÂÌ¿¯È· 1,10 (1+1 ¢øƒ√)

¡∂√ª∞∆ 70ª 9,70 ¡∂√ª∞∆ ª·Ï·ÎÙÈÎfi 2LT ¶Ú¿ÛÈÓÔ FILDI ª·Ï·ÎÙÈÎfi 4LT S- ENERGY ª·Ï·ÎÙÈÎfi 2LT S- ENERGY ¶È¿ÙˆÓ 500ML S- ENERGY °ÂÓÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ LIDIA ∆˙·ÌÈÒÓ ¶ÈÛÙfiÏÈ 1L ∫ƒÀ™∆∞§ ÃψڛÓË ∞Ï‹ 2L ∫ƒÀ™∆∞§ ÃψڛÓË §ÂÌfiÓÈ 2L ™∞∫√À§∂™ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ DIANA

ªÂ ·ÁÔÚ¤˜ 15 €

2,65 (1+1 ¢øƒ√) 3,50 (1+1 ¢øƒ√) 2,10 (1+1 ¢øƒ√) 0,85 (1+1 ¢øƒ√) 1,5L 1,95 (1+1 ¢øƒ√) 1,90 (1+1 ¢øƒ√) 1,10 (1+1 ¢øƒ√) 1,30 (1+1 ¢øƒ√) 1,60 (1+1 ¢øƒ√)

¢øƒ√ 5 ·Î¤Ù· ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜

√È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi 15-1-09 ¤ˆ˜ 31-1-09 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ∫∞§∏ Ã√¡π∞ ª∂ À°∂π∞ , ∂À∆ÀÃπ∞, ∞°∞¶∏ ∫∞π ¡∞ £Àª∞™∆∂ ¶∞¡∆√∆∂ µ√§πø∆∂™ ™∆∏ƒπ∑√¡∆∞™ ∆∏¡ ∆√¶π∫∏ ∞°√ƒ∞ ™∞™ ™∆∏ƒπ∑∂∆∞π ∆∏¡ ¶√§∏ ™∞™


14 AGG:16.qxd 15/1/2009 8:18 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 01.ΚΑΤΟΙΚΙΑ: στον Βόλο 150τ.μ σε ανάλογο οικόπεδο με μαγαζί (211-8) 02.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 03.MΕΖΟΝΕΤΑ: στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 04.ΟΙΚΟΠΕΔΟ: στην Μ.Βελανιδιά Αγχιάλου 4050τ.μ με θέα (212-8) 05.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: στην Άφησσο σε 600τ.μ οικόπεδο με 8 δωμάτια (207-8) 06.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στη Τσαγκαράδαα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ(133-8) 07.ΟΙΚΟΠΕΔΟ: στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 08.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας (149-8) πολ/κία

09. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στην Ν.Ιωνία στην περιοχή Φυτόκου 180τ.μ (232-8) 10.ΔΥΑΡΙ: 50τ.μ στο κέντρο του Βόλου 3ου ορόφου (212-8) 11.MEZONETA: στην Ν.Ιωνία 235τ.μ νεόκτιστη (190-8) 12.ΜΕΖΟΝΕΤΑ: στον Βόλο 171τ.μ super lux (217-8) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: 2 ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: ημιτελής στο κέντρο του Βόλου 165τ.μ (209-8) 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ρετιρέ 5ου ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στην Ν.Ιωνία 125.τμ (171-8) 17.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: στο Βόλο 1ου ορόφου 81τ.μ με κεντρική θέρμα. (216-8) ου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου....

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702

Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΟΛΟΣ Πωλείται κλειστό ισόγειο παρκινγκ, 24τ.μ., με υπόγεια αποθήκη 73τ.μ., σε νεόκτιστη οικοδομή, Νικοτσάρα – Λ. Βύρωνος σε τιμή ευκαιρίας, 50.000 Ε. Ιδιώτης. Τηλ. 6972070349. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ. 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 81 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο στην οδό Σταθά 2, περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου. Τηλ. 6936161973. Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι 60τ.μ., 1ου ορόφου, ανατολικό, με τέντα, φυσικό αέριο και χαμηλά κοινόχρηστα στην οδό Παγασών 119. Τηλ. 24210 42808, 6978099853. Ενοικιάζεται 4άρι διαμέρισμα, περιοχή Πανταζόπουλου, με αυτόνομη θέρμανση – τζάκι. Τηλ. 210 9649225, 6977620072. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 95 τ.μ., Κουτερέλια 49, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 20927. Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818. Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο – πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 6945491611 και 2421023669

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020 Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060

Ενοικιάζεται κατάστημα 60 τ.μ. με 30 τ.μ. πατάρι, Πολυμέρη 48. Τηλ. 6936161973. Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ Ζητούνται άτομα για ανάπτυξη δικτύου για την περιοχή του Βόλου. Ευέλικτο ωράριο. Πληροφορίες κ. ΙΩΑΝΝΟΥ. Τηλ. 6988238183. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κος ΜΠΟΥΤΟΣ ΤΗΛ. 6984360195 Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Ζητείται άτομο πεπειραμένο για σουβλατζίδικο στη Νέα Ιωνία και ένα άτομο για διανομή με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ. 6973054128

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838 Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458.

MAΘΗΜΑΤΑ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθ-

ηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου-ΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596 Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Γκαρσονιέρες: -Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου) 30 τμ α’ ορόφου, αποθήκη,μπαλκόνι με θέα Πήλιο, parking.

2άρια:

- Πλησίον τράπεζας Πειραιώς (οδός Αβέρωφ) 52 τμ, α’ ορόφου.

3άρια

- Πλησίον τράπεζας Πειραιώς (οδός Αβέρωφ) 78 τμ, β’ ορόφου. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου, 93 τμ, β’ ορόφου γωνιακό, θέα Πήλιο τζάκι, αποθήκη, parking. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου. 102 τμ, γ’ ορόφου γωνιακό, θέα Πήλιο τεράστιες βεράντες, τζάκι, αποθήκη, parking. - Αγίας Φωτεινής-Μικράς Ασίας-Ιασωνίδη 80 τμ, γ’ & δ’ ορόφου γωνιακό, διαμπερές, θέα Πήλιο, αποθήκη, parking - Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου) υπερπολυτελής μεζονέτα γ’-δ’ ορόφου (ρετιρέ), 90 τμ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, τεράστιες βεράντες, θέα Πήλιο και λιμάνι, parking.

4άρια

- Καδμου-Βαινδηρίου (ένα δρόμο πάνω από την Μαιάνδρου), υπερπολυτελής μεζονέτα γ’-δ’ ορόφου (ρετιρέ), 112 τμ, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, τεράστιες βεράντες, θέα Πήλιο, parking. - Φιλαδελφίας-Σαγγαρίου. 102 τμ. δ’ ορόφου (ρετιρέ) γωνιακό, θέα Πήλιο, τζάκι αποθήκη, parking.

Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προ- ΒΟΛΟΣ σιτές. Τηλ. πληροφ. 6942 Γκαρσονιέρες: 569491. - Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) 28 & 26 τμ, α’, β’, γ’ ορόφου, όψη επί της Χατζηαργύρη, κλειστό parking (ιδανικό για γραφείο}.

ΔΙΑΦΟΡΑ

2άρια:

- Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) 45 τμ β’ ορόφου, όψη επί της Αλεξάνδρας, κλειστό parking (ιδανικά για γραφείο) - Αλεξάνδρας-Χοτζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’ τα δικαστήρια) 50 τμ, β’ ορόφου, γωνιακό, όψη επί της Αλεξάνδρας, κλειστό parking (ιδανικά για γραφείο).

Πωλείται κεντρικό περίπτερο, με φουλ εμπόρευμα σε προσιτή τιμή. Πληρ. στο τηλ. 24210- 3άρια 36341, από τις 17:00-22:00. - Αλεξάνδρας-Χατζηαργύρη σε υπερπολυτελές κτίριο (κάτω απ’τα δικαστήρια) Χάθηκε σκυλάκι, λευκό, Τεριέ, 60 τμ οροφοδιαμέρισμα τρίφατσο, δ’ ορόφου (ρετιρέ) κλειοτό parking (ιδανικό για γραφείο) ονόματος Σλάμ, στην περιοχή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Μαιάνδρου & Φιλαδελφείας στη Ν. Ιωνία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Χρήζει ιατρικής βοήθειας. Παρακαλείται όποιος το βρει να επικοινωνήσει με το τηλ. 24210 80400 κ. Κώστα. «ΚΕΤΕΡ» ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται επιχείρηση, γήπεδο ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ποδοσφαίρου 5Χ5, με πλήρη εξοπλισμό ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προ(αποδυτήρια, καφετέρια, τουαλέτες κ.λπ) στασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, στην περιοχή Νέο Δέλτα στη Νέα Ιωνία. Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφΩροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας ωνο 6945903160. Ραντεβού : 6982528471 Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ και Σαββατοκύριακα οίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάClik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που των από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματααναζητείται. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – ριών. Τηλ. 24210 53298. Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωΠωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό ση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840 με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη 6972220233. Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356 Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαρισμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποΑΓΟΡΑΖΩ στήριξη. Τηλ. 6974336126. ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πενΝΟΜΙΣΜΑΤΑ τάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) χέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή ΤΗΛ.: 24210 36355 τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423

Η μοναξιά δεν αξίζει σε κανέναν! ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ – ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Η ΜΑΡΑ

Λ. Ειρήνης 56, Έναντι Ταχυδρομείου – Νέα Ιωνία Τηλ. 24210 80354

ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757

REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΚΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 55Α ΤΗΛ. 24210- 52597 ΚΙΝ. 6993286510 - ΑΛΥΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,45 τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 123 τ.μ., 50 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, 2 ΕΤΩΝ, 240 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 80 τ.μ., ΑΥΛΗ 180 τ.μ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΑ ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 180 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ., ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΧΡΙΖΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΔΥΑΡΙ, ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 45 τ.μ., ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 – ΕΡΜΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΛΙΝΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ., ΑΥΛΗ 200 τ.μ., ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 100 τ.μ. ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 176 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118 τ.μ., 1ος ΟΡΟΦΟΣ , ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΙΩΛΚΟΥ 47 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 250 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΜΗΛΙΝΑ, ΚΤΗΜΑ 10 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ, 8 ΣΤΡΕΜ., ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΥΚΕΣ 200 τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.200 ΜΕΤΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΩΠΗ 5 ΣΤΡΕΜ., 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΣ 4 ΣΤΡΕΜ. ΜΑΛΑΚΙ 1.400 τ.μ. - ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.480 τ.μ. ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 500 τ.μ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 42 τ.μ. - ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (1) ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 365 τ.μ. - ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ - 4.700 τ.μ. ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΓΗ


15

09-01-09

18:55

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ 81 ∆∏§:24210 81870-FAX:24210 66575 WWW.YDRODOI.COM.GR

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5

¡˘ÊÈο ‚·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔÏÈÛÌÔ›

√ÏÁ· ª∞∫ƒÀ¡π∆™∏™ 137 ñ µ√§√™ ∆∏§.: 24210 80290 & 59083

Ã∞§∫π¡∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ™øª∞∆∞

™ø§∏¡ø∆∞ ™øª∞∆∞ TUBOLASER

£ÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÒÌ· & Ì Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·


16.qxd

15-01-09

22:50

Page 1

16 ª∞°¡∏™π∞

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∏ ºÏfiÁ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡Ù›Ó· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ηıÒ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ – ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ Î. ª·Ú›· ª‹Î·. ∂›Û˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË Ê˘ÙÈ΋ ÎÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Yves Rocher. ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∞’ ™ÔÚÔÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ µfiÏÔ˘, ™ÔÚÔÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «£¤ÙȘ», º›ÏÔÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘, ŸÌÈÏÔ˜ ∑fiÓÙ·. ∆ÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 5_. * ∆Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ – ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009,

¶π∆∂™ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 20.00 * √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ µfiÏÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «∫ÔÓÙ¤ÛÛ·» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ˆÚfi˜. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ·ÙÚÈÒÙÈÛÛ· ª·Ú›Ó· ª·ÚÔ‡Ù·. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421041208 ∫·ÏÏÈfiË ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘, 2421046710 §›ÙÛ· ¶·¿, 6973520986 ∂ϤÓË ™È¿ÁÎÔ˘. * √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘

∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË. * ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. ∆ËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ÎÔ› Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ·˘Ù‹˜. * ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÙËÓ ÂÙ‹-

ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÍ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ µfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ™ÙȘ 11.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «£ÂfiÊÈÏÔ˜». * ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 15 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÏ·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ,ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ¶›ÙÙ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 11.00 Ì. ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢ÂÍÈÒÛÂˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «¶∞ƒ∫» -1√˜ ŸÚ. –µ√§√™ (ÙËÏÂÊ. 24210-36511). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó: ·ÔÓÔÌ‹ ∆ÈÌËÙÈÎÒÓ ¢È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙ· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ,

∞¶√ ∆∏¡ ∂¡ø™∏ ∂§∞™™√¡π∆ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ¡. ∫·‚‚·‰›· Î·È ÙË ™ÔÊ›· µ¤ÌÔ ŒÓ· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙË ÌÂψ‰›·, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¡›ÎÔ ∫·‚‚·‰›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7Ì.Ì. Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰È·ÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÂÊ·ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πı·ÎËÛ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›· Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ı· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· Î·È ··ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÒ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË È¿ÓÔ˘ Î·È ÎÈı¿Ú·˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ (·fi ÙÔÓ Î. µ·Û. ∞ÁÚÔÎÒÛÙ· – ∫·ıËÁËÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ (ÎÈı¿Ú· – ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Î·È Î. ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË – ªÔ˘ÛÈÎfi (È¿ÓÔ). £· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û video wall ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›·. ∂›Û˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË – ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ™ÔÊ›· µ¤ÌÔ

ÃÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ £Ú·ÎÈÒÙ˜ √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ «ª∂°∞ƒ√» (¤Ó·ÓÙÈ 304 ¶∂µ – ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·ÚÌ¿ÙˆÓ), Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÌÔ‡‰Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙË. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 22443, 6974335978, 6937344859

ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 7Ì.Ì. £· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ µ¤ÌÔ, Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜, ·fi ÙÔÓ Ôχ ÁÓˆÛÙfi ı·ÙÚÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÔÈËÙ‹ Î. ∫ÒÛÙ· ¶··¤ÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ı· ÙÈÌËı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ¶··¤ÙÚÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÔÈΛ-

Ï˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ (8ÌÂÏ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· + 2 ÛÔ˘‰·›Â˜ ÂÚÌËÓ‡ÙÚȘ) ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î.¢ËÌ. ∆ÛÈ·‚¤, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ µ¤ÌÔ Î·È ÙÔ˘ ª›ÌË ∆Ú·ÈÊfiÚÔ˘, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó Ù· ÌÔ˘ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ·ÎfiÌ·. £· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ÚÔ‚ÔÏ‹ video ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ™. µ¤ÌÔ, ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ∂ƒ∆.

cine ÚÔ‚ÔϤ˜ ODEON / §π¡∆√ ∆∏§. 24210 24311 ∞›ıÔ˘Û· 1 "∆∞•π¢π ™∆√ º∂°°∞ƒπ 3D" flÚ· ¤Ó·Ú͢:17:15 "∞À™∆ƒ∞§π∞" flÚ· ¤Ó·Ú͢:19:00 "∫∞§∞ ∫ƒÀªª∂¡∞ ªÀ™∆π∫∞∞£∞¡∞™π∞" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢: 22:00 ∞›ıÔ˘Û· 2 "∫∞§∞ ∫ƒÀªª∂¡∞ ªÀ™∆π∫∞∞£∞¡∞™π∞" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:18:00 "§À∫√ºø™" flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:20:00,22:30 ªËÓ Í¯ӿÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û·˜!!!

VILLAGE 5 CINEMAS ∆∏§∂ºø¡√ : 24210 94600 ∞π£√À™∞ 1 : "¡∞π ™∂ √§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË :

17.15, 19.30, 22.00 ∫˘Úȷ΋ : 12.45, 17.15, 19.30, 22.00 "∆√ §À∫√ºø™" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 00.00 "∏ ∂•π§∂ø™∏" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ∫˘Úȷ΋ : 15.00, 00.15 ∞π£√À™∞ 2 : "ª∞°∞¢∞™∫∞ƒ∏ 2" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ∫˘Úȷ΋ : 12.15, 14.00, 15.45, 17.30 "√§∞ £∞ ¶∞¡∂ ∫∞§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.45, 00.15 ∞π£√À™∞ 3 : " BANK BANG" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 22.00 ∫˘Úȷ΋ : 13.00 15.30, 20.00 " BABYLON" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 17.45, 22.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 4: " π™∆√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞§∏¡ÀÃ∆∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.00 ∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.45, 17.00 "√ ¢ƒ√ª√™ ∆∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏™" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 19.00, 21.30, 00.00

∂Îı¤ÛÂȘ * ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.30 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∆¤¯Ó˘ "∆˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ", (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫ÔÏÏȉ¿. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 * ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ∆Ú›ÙË 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ "∆¤¯Ó˘ ∆˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ", (ÈÛfiÁÂÈÔ – ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ªÔÌÔ‡ Ì £¤Ì·: "ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ·ÛÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜". ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 – 13:30 & 18:00 – 21:00 ™¿‚‚·ÙÔ:10:00 – 13:00

Ì¿ıËÌ· √ÈÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙËÓ «√ÈÓÔÔÈ˝· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜» Î·È ·fi ÙÔÓ Ôχ ÁÓˆÛÙfi √ÈÓÔÁÓÒÛÙË Î. ÃÚ. ∆ÛfiÁη (∫·ıËÁËÙ‹ ∆∂π £ÂÛ/ӛ΢) Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ∞ÁÓÒÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∆˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ,Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ∂·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÌÔÚʘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔÓ √§Àª¶√. * ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Ϥۯ˘ µfiÏÔ˘ «∂͈ڷÈÛÙÈ΋» ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. ∆ËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ µÈ‚‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 24210 25225, ∞ÁÓ‹ ª¤ÏÏÔ˘ 24210 22065, °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜ 24210 48248. ∆ÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 25 ¢ÚÒ

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÌ‹Ì· ªÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜ Ì ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÙË Ã·Ú¿ ™·‚‚ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Markus Dauber. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÚÈÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÌÈ· ÚfiÙ˘Ë Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜! ∆Ô ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 (10.Ì. – 1Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∞1 ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊ. ™Ù·‰›Ô˘ Ì ª·Ó‰ËÏ·Ú¿, ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ «∞Ó‰Ú¤·˜ µ·Ï·¯‹˜»). ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ (‰·ÛοÏÔ˘˜, ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜), ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÌ„˘¯ˆÙ¤˜ ÔÌ¿‰ˆÓ, ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÁÔÓ›˜ ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· ‚Ȉ̷ÙÈ΋, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™Ùԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˆ˜ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ ̤۷ ·fi ·˘Ù‹. ∏ ›‰È· Ë ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î¿ÓÂÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÙË ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ʈÓËÙÈÎÔ› Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÔ› ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ›, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÎÚfi·Û˘, Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ηٷÛ΢¤˜ ·ÏÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∂ÈϤÔÓ Ù¤¯Ó˜, fiˆ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÂȉÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ ÁÈ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ȉÂÒÓ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ∏ ÁÓÒÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ∆Ô ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì¤Û· ·fi ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÙÚ›ˆÚ˜ Û˘Ó‰ڛ˜, οı ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ ÙË 1Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 24210 65212


17 TECH:Layout 1 15/1/2009 8:20 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Επέλαση της πορνοβιομηχανίας στα κινητά τηλέφωνα Μετά την «άλωση του διαδικτύου» η πορνοβιομηχανία ετοιμάζεται να κατακτήσει και τα κινητά τηλέφωνα προσαρμόζοντας το περιεχόμενο για τις μικρές φορητές συσκευές. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την ερωτική βιομηχανία έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι αξιοποιούν όλες τις τεχνολογίες πριν ακόμα γίνουν ευρέως διαδεδομένες σε άλλους κλάδους. Εταιρείες όπως η Digital Playground, η οποία γύρισε την πρώτη ερωτική ταινία υψηλής ευκρίνειας, δημιούργησε ένα εξειδικευμένο site με ερωτικό περιεχόμενο που απευθύνεται στους χρήστες των iPhone

ενώ προσφέρει δωρεάν τρεϊλερ για τα iPod. Ανώτατα στελέχη της πορνοβιομηχανίας εξηγούν ότι τα μέσα με τα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ερωτικό περιεχόμενο έχουν αλλάξει κι έτσι οι εταιρείες

Τα μικροσκοπικά netbooks θα κυριαρχήσουν μέσα στο 2009 Πέρυσι τα μικρά netbooks έκαναν την εμφάνισή του στην αγορά, φέτος τα υπερφορητά laptop κάτω των 400 ευρώ, θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι μικροσκοπικές συσκευές εισήγαγαν τους καταναλωτές στον κόσμο της πραγματικής φορητότητας και, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές, έγιναν αμέσως εμπορική επιτυχία. Το 2009, εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης, οι καταναλωτές θα στραφούν προς μικρότερες και φθηνότερες συσκευές αναζητώντας την καλύτερη σχέση τιμής/ δυνατοτήτων. Η αγορά ωστόσο αναμένεται να δει και ακριβότερα netbooks που θα φτάνουν τα 700 ευρώ και θα περιέχουν τεχνολογίες με οθόνη αφής και οθόνες μέχρι 10 ίντσες. Ο πρωτοπόρος στα netbooks, η Asus, πούλησε 5 εκατομμύρια Eee PC παγκοσμίως μέσα στο 2008 έχοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα την αποκλειστικότητα της κατηγορίας σε πολλές αγορές. Οι μεγάλοι κατασκευαστές laptop στη συνέχεια έκαναν τις δικές τους προτάσεις κι έτσι σήμερα υπάρχει μία γκάμα προϊόντων σε καλές τιμές και με μια ποικιλία χαρακτηριστικών.

πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. Τους τελευταίους 6 μήνες, οι επισκέψεις σε site ενηλίκων έχουν αυξηθεί με τρομακτικούς ρυθμούς ενώ το 40% των επισκεπτών γίνονται συνδρομητές.Η Vivid Enter-

tainment, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, προσανατολίζεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά όπου οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν προηγμένα δίκτυα που μπορούν να υποστηρίξουν την διανομή του υλικού. Τα έσοδα από την πώληση DVD έχουν καταποντιστεί κατά 30% μέσα στο 2008 δίνοντας τη θέση τους σε υπηρεσίες video-ondemand (VOD) καθώς και καλωδιακές υπηρεσίες ενώ το μέλλον είναι στην 3D προβολή ταινιών, μια τεχνολογία που τώρα αναπτύσσεται και αναμένεται γενικά να αλλάξει τον κόσμο του θεάματος.

Βλαβερές για το περιβάλλον οι αναζητήσεις

Η πραγματοποίηση δύο αναζητήσεων στη μηχανή αναζήτησης Google είναι το ίδιο βλαβερή για το περιβάλλον όσο ο βρασμός μιας κούπας νερό για τσάι σύμφωνα με νέα έρευνα. Κάθε αναζήτηση στο Google εκπέμπει 7g διοξειδίου του άνθρακα και μία κούπα τσάι εκπέμπει 15g CO2 σύμφωνα με τον ερευνητή Alex Wissner-Gross του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η Google λειτουργεί εκατοντάδες φάρμες από server σε όλο τον κόσμο που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η εταιρεία δεν έχει δώσει πληροφορίες στη δημοσιότητα για την κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης ενώ δεν παρέχει πληροφορίες για την ακριβή θέση των εγκαταστάσεών της δημιουργώντας ένα μυστήριο γύρω από την περιβαλλοντική της πολιτική σε θέματα ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner, ο τομέας του ΙΤ καταναλώνει την ίδια ενέργεια με τις αεροπορικές εταιρείες, και ευθύνεται συνολικά για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3D τηλεόραση στο σπίτι από την Panasonic Η Panasonic πρόκειται να φέρει την πρώτη τρισδιάστατη τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας στα σπίτια των καταναλωτών, όπως ανέφερε η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρονικών. Το σύστημα 3D plasma έκανε το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο σε ιαπωνική έκθεση, αλλά βρίσκεται για πρώτη φορά στην αμερικανική έκθεση Consumer Electronics Show. Το σύστημα αυτό περιλαμ-

βάνει μία τηλεόραση plasma 103 ιντσών και ένα Blu-ray player για να μεταφέρει τρισδιάστατες εικόνες υψηλής τεχνολογίας στους θεατές, που πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά. Σύμφωνα με την εταιρεία, «πλέον δεν θα βλέπουμε απλώς μία ταινία, αλλά θα ζούμε την πραγματικότητά της». Τρισδιάστατες ταινίες υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά θεωρούνταν καινοτομία, ενώ είχαν κατηγορηθεί ότι προκαλούν

ναυτία στους θεατές. Πάντως, εκπρόσωποι του Χόλυγουντ που μίλησαν στο φεστιβάλ για το 3DX, το Νοέμβριο στη Σιγκαπούρη δήλωσαν: «Πιστεύουμε πως θα μπορούσαμε να γίνουμε το μέλλον του κινηματογράφου χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία»

Tutorials για εφαρμογές με το Photoshop Με το psdtuts θα διευρύνετε τις γνώσεις σας στην επεξεργασία εικόνων με το photoshop και θα πάρετε πολλές ιδέες από τα κατατοπιστικά μαθήματα/οδηγούς (tutorials). Περιέχει πολλά ποιοτικά άρθρα με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα. Θα βρείτε πλήθος φωτογραφικών εφαρμογών, εφέ για την εμφάνιση κειμένων και αντικειμένων, μεθόδους για να συνθέσετε εικόνες, και τρόπους για να δημιουργήσετε εντυπωσιακά γραφικά για το διαδίκτυο (web design). Info : http://psdtuts.com

Ένας κλώνος του MSN Messenger Ένας κλώνος του MSN Messenger που διατίθεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το aMSN είναι μια ευέλικτη εφαρμογή επικοινωνίας, που μπορεί να τρέξει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows, MacOS, FreeBSD). Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες λειτουργίες για chat, βιντεοεπικοινωνία, ανταλλαγή αρχείων, ιστορικό, επαφές, υπενθυμίσεις, χρήση εικόνων, ενώ υποστηρίζονται περισσότερες από 40 γλώσσες (και Ελληνικά). Οι δυνατότητές του εμπλουτίζονται συνεχώς με χρήσιμα plugins, διαθέτει επιλογές εμφάνισης (skins) και ως ελεύθερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή, υπόσχεται πολλές καινοτομίες και βελτιώσεις μελλοντικά Info : http://www.amsn-project.net

Web Browser για κινητά τηλέφωνα και συσκευές Η mini έκδοση του δημοφιλούς φυλλομετρητή (browser) Opera, για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές. Πρόκειται για μια εξαιρετική εφαρμογή, που σας επιτρέπει να “μεταφέρετε” την εμπειρία του διαδικτύου μαζί σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Υποστηρίζει Small Screen Rendering που προσαρμόζει το μέγεθος των σελίδων στην επιφάνεια της συσκευής σας, δυνατότητες zoom για πιο λεπτομερή πλοήγηση, συγχρονισμό με τα web links του σταθερού Η/Υ σας, και πολλές άλλες ευκολίες. Eίναι ταχύτατος αφού με εξελιγμένες τεχνικές συμπίεσης, μειώνει τον χρόνο φόρτωσης των σελίδων και φυσικά το κόστος σύνδεσης. Info : http://www.opera.com/mini


18 TV:Layout 1 15/1/2009 8:19 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Aτομικά ρολλάκια με πατάτες στο φούρνο Υλικά 08:00 ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΕΗΛ – ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ 08:30 ΝΤΑΡΚΓΟΥΙΝΓΚ ΝΤΑΚ 09:00 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ –ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ 09:30 ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 11:00 Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ 12:00 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ 14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ 14:30 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 15:00 ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 15:30 ΤΙΜΟ ΣΑΠΡΙΜΟ 16:00 ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ (E) 16:30 ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 17:00 ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ 18:00 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 19:00 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 20:00 ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ 21:00 BLEAK HOUSE 22:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 00:00 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ταινία

05.30 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ10.00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ13.50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ14.45 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ15.45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ17.40 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1- ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ17.45 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ18.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ19.00 ΛΟΛΑ20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ121.00 THE X-FACTOR 00.00 TRUE CALLING 01.00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ0 01.30 DAY BREAK 02.30 ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ 03.30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 04.00 MOBILE FUN 04.30 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

05:45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 10:00 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 13:00 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16:00 ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ BEVERLY HILLS 90210 17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17:10 ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ 19:00 FATUS OLUS 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΜΑΦΙΑ 23:00 ΜΑΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:15 ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 02.45 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 03.45 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 04.00 ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ

1 κιλό κιμά διπλοπερασμένο (μισό κιλό μοσχαρίσιο, μισό κιλό χοιρινό) 1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο 3 κ.σ. μαϊντανό η δυόσμο θυμάρι η ρίγανη λίγο γάλα 2 αυγά 1/4 της κούπας φρυγανιά τριμμένη Αλάτι - πιπέρι 5 αυγά βραστά σφιχτά 3-4 πατάτες

Εκτέλεση Ανακατεύουμε και ζυμώνουμε καλά τον κιμά με τα υπόλοιπα υλικά . Φτιάχνουμε 5 ατομικά ρολλάκια, τοποθετώντας στη μέση του καθενός από ένα βραστό αυγό. Λαδώνουμε το ταψί μας και τοποθετούμε τα ρολλακια μας και τις πατάτες καθαρισμένες και κομμένες. Συμπληρώνουμε νερό και λάδι.

εδώ γελάμε Αιφνιδιασμός

06:15 ΜΟΥΤΣΑ ΛΟΥΤΣΑ 06:45 ΠΟΚΕΜΟΝ 07:15 DUCK DODGERS 07:45 ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 10:00 ΚΥΛΗΣΕ Ο ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ 11:00 ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ 13:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:00 * SUPER STAR * 16:45 - ΜΠΟΡΩ - 18:40 Ειδήσεις στη Νοηματική 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ21:00 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Κ19 23:45 ΣΛΙΒΕΡ 02:00 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 03:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 03:15 ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 17:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 18:00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΑ 20:45 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 ΑΠΟΨΕΙΣ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:45 “Ο,ΤΙ ΦΑΜΕ, Ο,ΤΙ ΠΙΟΥΜΕ..” 1:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ (Ε) 3:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

05:45 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 10:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:00 ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 14:15 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 ΠΡΩΤΗ ΠΑΣΑ 20:00 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 2 00:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ

Ένα πρωί ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου αποφασίζει να κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις. Καθώς περνάει από την αποθήκη βλέπει έναν νεαρό να κάθεται και να χαζεύει: - Πόσα βγάζεις τον μήνα; - 600 ευρώ, απαντά ο νεαρός. Το αφεντικό βγάζει 600 ευρώ από το πορτοφόλι του, του τα δίνει και του λέει: - Ορίστε ο μισθός ενός μήνα.... ΑΠΟΛΥΕΣΑΙ..!!! Ο νεαρός παίρνει τα χρήματα και εξαφανίζεται. Τότε το αφεντικό ρωτάει τον προϊστάμενο: - Πόσο καιρό δουλεύει εδώ αυτός ο τεμπέλης; - Βασικά δε δουλεύει εδώ. Ήρθε για να φέρει ένα πακέτο...

Παράξενα Η δικαστής ήταν μεθυσμένη

05:30 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ 06:30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 10:00 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 12:50 7 ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ 14:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 16:20 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ 17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:30 FIFTY FIFTY (50:50) 18:10 ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΔΥΟ ΖΩΕΣ 19:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ 22:00 L.A.P.D. 23:00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 00:00 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 00:15 ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ 02:15 WORLD POKER TOUR 03:15 FALCON BEACH 04:15 TELEMARKETING 04:45 Ελληνική Σειρά

06:45 ΧΑΪΝΤΙ 07:15 ΑΡΘΟΥΡ 07:30 TOTALLY SPIES 08:00 HARVEY TOONS 08:15 ΦΡΑΝΚΛΙΝ 08:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 09:15 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 09:55 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ 12:35 ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 15:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 16:10 SHOWBIZ NEWS 17:10 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ 18:45 ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:55 AUTO ALTER 21:00 Ο ΨΕΥΤΑΡΑΣ 22:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:00 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 02:00 AUTO ALTER 02:15 ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 03:15 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΘ (THE BOOK OF RUTH)

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

07.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ08.00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 09.00 ΜΑΖΙ 10.30 ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 12.00 TELEMARKETING15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17.00 TRAVEL GUIDE 18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ19.30 ΟΚ 21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22.00 ΔΕΔΟΜΕΝΟ 00.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.00 MY SPACE 03.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383 Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί 800 - 11 -

Φίλησε έναν από τους δικηγόρους, έβρισε τους κλητήρες και επιτέθηκε στο δημόσιο κατήγορο. Η Έσθερ Κάνιγχαμ, δικαστής από το Λονδίνο, τιμωρήθηκε με έξι μήνες αφαίρεσης της άδειάς της για ανάρμοστη συμπεριφορά και προσβολή του δικαστηρίου. Ήταν τόσο μεθυσμένη που χρειάστηκε η βοήθεια των φρουρών ασφαλείας για να μεταφερθεί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Στη δίκη εργαζόταν ως συνήγορος υπεράσπισης ενός συγγενή της. Σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας φαινόταν αρκετά μεθυσμένη, κρατιόταν από το γραφείο για να μην πέσει, ενώ ξέσπασε σε φωνές όταν ο κλητήρας αρνήθηκε να της δώσει τα ονόματα των δικαστών. Αγνόησε επανειλημμένα το δικαστή που της ζητούσε να κάτσει στη θέση της. Έφτασε στο σημείο να πει σε κάποιον διπλανό της για τον επικεφαλής του δικαστηρίου: «Εσύ κράτα τον και εγώ θα τον χτυπήσω.»Η Κάνιγχαμ, που υποστήριξε ότι δεν ήταν μεθυσμένη αλλά πως είχε πάρει χάπια για τον πονοκέφαλο, καλείται να πληρώσει και πρόστιμο 6.200 λιρών.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

Κριός

Ζυγός

Η Σελήνη σας κάνει υποτονικούς. Κατάλληλη η περίοδος, για να ξεκαθαρίσετε θέματα που σας απασχολούν! Λύστε τις παρεξηγήσεις, μιλώντας ξεκάθαρα.

Θα αποζητήσετε την οικογενειακή θαλπωρή. Μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας με δικά σας άτομα. Επικρατεί μια εμπιστοσύνη στις σχέσεις σας.

Ταύρος Λύστε διαφωνίες του παρελθόντος. Χαλαρώστε το εριστικό κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια σας. Καβγάδες και πείσματα, πρέπει να σταματήσουν.

Δίδυμοι Δείξτε κατανόηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγαπημένοι σας. Στις σχέσεις σας πρέπει να επικρατεί η εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση.

Καρκίνος Επιλύστε προβλήματα που σας απασχολούν και σας αγχώνουν. Μιλήστε ανοιχτά και λύστε τις όποιες παρεξηγήσεις επικρατούν με τους δικούς σας!

Λέων Η θετική σας σκέψη σας καθοδήγει. Βοηθήστε ανθρώπους της οικογένειας σας, που σας χρειάζονται. Ο Δίας θα διώξει από πάνω σας κάθε ίχνος εγωισμού.

Παρθένος Θα αποζητάτε την οικογενειακή θαλπωρή την επόμενη περίοδο. Η Σελήνη βγάζει στην επιφάνεια μια υπερβολική ένταση και ένα ακραίο συναισθηματισμό.

Σκορπιός Θα υπάρχει τάση για αλαζονεία την επόμενη περίοδο. Μάθετε να συγκρατείτε τα νεύρα σας, όταν χρειάζεται. Μην προκαλείτε εντάσεις στις σχέσεις σας.

Τοξότης Η περίοδος ενδείκνυται για βαθύτερες ουσιαστικότερες σκέψεις. Λύστε διαφωνίες του παρελθόντος με συνεργάτες σας. Μην επηρεάζεστε από λόγια άλλων.

Αιγόκερως Στις σχέσεις σας με τους δικούς σας, επικρατεί ηρεμία και αρμονία. Μοιραστείτε τους όποιους προβληματισμούς σας, μαζί τους, αγαπητοί Αιγόκεροι!

Υδροχόος Στο σπίτι σας υπάρχει μια ανάγκη για ηρεμία. Στρέψτε το ενδιαφέρον σας στις φιλικές σας σχέσεις. Η συναισθηματική σας ζωή ευνοείται αρκετά.

Ιχθείς Η Σελήνη σας κάνει συναισθηματικούς. Στα εμπόδια, μην χάνετε το θάρρος σας και προσπαθήστε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες.

VOIL Ιωλκού 151, ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ SHELL Πολυμέρη 116, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΤΕΚΑ Λαρίσης 203, ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΚΟ Λαρίσης 216.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Για σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Θωμα Αριστέα Θρακών 33 (έναντι ΙΚΑ) τηλ. 24210 34316, Στεργιόπουλος Δημήτριος Ελ. Βενιζέλου 49 (παραπλ. Εμπορικής Τράπεζας) τηλ. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 24210 58359, Κεχαγιά Ιωάννα – Κεχαγιά Μαρία Συστεγασμένα Φαρμακεία Αγ. Νικολάου 33 (πλαΣτους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας Ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. τεία Αγ. Νικολάου) τηλ. 24210 22835 Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοι- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Τσουμπέκος Αθανάσιος Δημητριάδος 88 τηλ. 24210 39448 χτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑΝΟΥΤΑΚΗΣ ΒΡ Αναπαύσεως – Χείρωνος, Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Θεοδωροπούλου Μαρία ΚΑΝΤΟΛΑΣ KAOIL Σαμπάναγα, ΑΘΗΝΑΙΟΣ Μαιάνδρου 67 (έναντι ΙΚΑ) τηλ. 24210 80868. SHELL Οινόπνευμα, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α&Π RE-


19

15-01-09

22:44

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

Á˘Ó·›Î·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

19

ªËÓ Ù· ‚ϤÂÙ fiÏ·… ÁÎÚÈ! ∆Ô ÁÎÚÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ÁÎÚÈ ÚÔ‡¯· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÔ˘ÓÙfi; ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ Ì ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ!

°ÎÚÈ+ Ì·‡ÚÔ ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Ì ÙÔ ÁÎÚÈ… ∆Ô Ì·‡ÚÔ, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚÒÌ·, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÎÚÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ «·¤Ú·». ºÔÚ¤ÛÙ ̷‡ÚÔ ÛÙÂÓfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ì ̷‡ÚÔ

Û·Ù¤Ó Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ·fi ¿Óˆ ¤Ó· ÁÎÚÈ ÏÂÎÙfi ÁÈϤÎÔ. ™˘Ó‰˘¿ÛÙ ٷ Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ L.A.M.B. ÌfiÙ˜ Î·È ¤Ó· ÎÔÌ„fi ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ. √ÏÔÎÏËÚÒÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi Ì ¤Ó· ÁÎÚÈ trilby η¤ÏÔ Î·È ·ÛËÌ›-ÁÎÚÈ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.

°ÎÚÈ+Ú¿ÛÈÓÔ ™·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‹ÈÔÈ Î·È classy Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›; ªÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙ ÁÎÚÈ Ì ÛÎÔ‡ÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ™˘Ó‰˘¿ÛÙ ¤Ó· ÁÎÚÈ ÊfiÚÂÌ· Û ÏÈÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ì ÌÈ· ÛÎÔ‡Ú· Ú¿ÛÈÓË ˙·Î¤Ù·. ∂ÈϤÍÙ ÙȘ ˘¤Úԯ˜ Ú¿ÛÈÓ˜ ÌfiÙ˜ Christian Louboutin Î·È ‚Ú›Ù ̛· Ú¿ÛÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· Û ÏÈÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹.

¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ™ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Ù· ÔÔ›· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· Î·È ÁÚ·Ì̤˜ ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÏÏÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∆Ô Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ Ì·˜ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ۇ̂ÔÏÔ ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ì›· Û›ÁÔ˘ÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ χÛË ÁÈ· fiÛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È fiÌÔÚʘ Î·È ÎÔÌ„¤˜ Ì·˙›. ªÔÚ›Ù ¿ÓÂÙ· Ó· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ Ì ¤Ó· ·Ïfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÛÈΠ۷οÎÈ. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Ù˘¯fiÓ ·Ù¤ÏÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â¿Ó ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ê˘ÛÈο!, Î·È Ó· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·ÛÚÔÚfiÛˆ˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜, ÏÔÈfiÓ, ʤÙÔ˜ ÚÔÓfiËÛ·Ó Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ‚ϤÔ˘Ì ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û ʷډȤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ȤÙ˜ Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˘˜. π‰·ÓÈο ÁÈ· ÙȘ „ËÏfiÏÈÁÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ ηıÒ˜ ÙÔ Ê¿Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ fiÁÎÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È Î·È Ù· ʷډȿ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Ô˘ ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ Ù· οو ÂÓÒ ÙÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÎfi. °È· ÂÛ¿˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¿ Û ·Ó‰ÚÈÎfi ÛÙ˘Ï Ì ÙÛ¿ÎÈÛË ÛÙË Ì¤ÛË. °È· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÙÂ, ·ÁÔÚ¿ÛÙ ÙÔ Û ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ¯ÚÒÌ·, fiˆ˜ ÙÔ Ï·‰›, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ̷‡ÚÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜, Ô˘ Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÚÔ›ÎÈÛ Ì ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ù˘… ∑È˙¤Ï, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Û ʷډȤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù‡Ô˘ ·ÓÙÂÏfiÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ¿ÓÂÙ· Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó… ¿ÏÏÔÓ ·¤Ú·.

∆¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Ô˘ ʤÙÔ˜ οÓÔ˘Ó ‰˘Ó·Ùfi comeback. ∆· Û˘Ó·-

ÓÙ¿Ì Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙÂÓ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÎÔÏ¿Ó, ÁÈ· fiÛ˜ ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ pencil.

¶ÚÔÙÈÌ›ÛÙ ÌÈÎÚ¿ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Î·È ¤Ó· ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ-ÚÔÏfiÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ ¤ÙÚ˜.

°ÎÚÈ+ÎfiÎÎÈÓÔ ∫·È fï˜, ÙÔ ÁÎÚÈ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ, ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÒÌ·… ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ! ∞˘Ùfi ÙÔ Î·Î·ÙfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· Balenciaga, Ì ̷ӛÎÈ· Û ÛÙ˘Ï ÎÈÌÔÓfi, Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù·… sexy, fiÙ·Ó ÊÔÚÂı› Ì ÁÎÚÈ ankle boots Î·È ÁÎÚÈ ·ÏÙfi Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ Ì ¯¿ÓÙÚ˜ Û ¤ÓÙÔÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ì·ÎÚÈ¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ·. ∆ËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¿„ÔÁ· Ô Û·Ù¤Ó Ê¿ÎÂÏÔ˜ Valentino.

∆Ô... ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ Î·Ú¤! £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÛÙ˘Ï Û·˜; Œ¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ı¤ÏÂÙ οÙÈ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ; ÀÈÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ, fiˆ˜ Ë ∫¤ÈÙÈ ÃÔÏ̘ Î·È Ë ∆˙¤ÛÈη ÕÏÌ·. ∫ÔÓÙfi ηڤ, Ì ̇Ù˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ Î·È fiÁÎÔ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡.

∂›Ó·È ÙÔ ÛÙ˘Ï Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÊÔ‡ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŸÙ·Ó ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ›¯Â ÛÔοÚÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Ì ٷ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙË Ìfi‰·. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ÔψÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ∞ntoine de Paris, ÛÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ·! ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜… ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ë µÈÎÙfiÚÈ· ª¤Î·Ì ›¯Â ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘. ∏ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì fiÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜ ŒÏÂÓ ª›ÚÂÓ ¤‰ÂÈÍ fi,ÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î˘Ú›Â˜, ÂÓÒ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ∆ÔÌ ∫ÚÔ˘˙, ™Ô˘Ú›, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÔ ¯·ÚÈو̤ÓË ÂΉԯ‹ ÁÈ· ·È‰È¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ¢¤ÛÔÈÓ· µ·Ó‰‹ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ÚfiÛÊ·Ù· Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÙË Ì·ÎÚÈ¿ ¯·›ÙË Ù˘ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÛÙ˘Ï Ì ηڤ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ, Ì ·ÚÎÂÙfi fiÁÎÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡. ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÔ ÛÙ˘Ï Û·˜…


20:Layout 1 15/1/2009 10:22 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Υπό το βλέμμα της ΕΕ

Συνάντηση Ρωσίας Ουκρανίας στη Μόσχα Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να συναντηθούν το Σάββατο στη Μόσχα,προκειμένουνασυζητήσουντηδιαφωνίατους αναφορικάμετηντιμήτου φυσικού αερίου, που έχει ωςαποτέλεσματηδιακοπή στηροήτουκαυσίμουσε18 χώρεςτηςΕυρώπης. Τηνείδησημετέδωσανρωσικάμέσαενημέρωσηςεπικαλούμενα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ουκρανίας. ΗΟυκρανήπρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο και ο

ΡώσοςομόλογόςτηςΒλαντιμίρΠούτινμίλησανστοτηλέφωνοαργάτοβράδυτης Τρίτης,μετέδωσετορωσικό πρακτορείοειδήσεωνInterfax.Απότηνπλευράτου,ο πρόεδροςτηςΡωσίαςΝτμίτριΜεντβέντεφσυνομίλησε τηλεφωνικάμετονπρωθυπουργότηςΤσεχίαςΜίρεκ Τοπολάνεκ,τονοποίοπροσκάλεσε στη διάσκεψη κορυφής των χωρώνκαταναλωτώνήδιαμετακομιστώντουρωσικούαερίου, τη σύγκλιση της οποίας πρότεινεηΡωσία.

Γράμμα του Μπαράκ Ομπάμα στις κόρες του

Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς Το θάνατο του υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση τηλεοπτικό κανάλι. Ο Σαΐντ Σιάμ είχε υπό την εποπτεία του τους 13.000 αστυνομικούς και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, πολλοί από τους οποίους παίρνουν μέρος στις μάχες με τον ισραηλινό στρατό. Πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμο ηγέτη της οργάνωσης που σκοτώνεται από τον ισραηλινό στρατό αφότου άρχισε την επιχείρησή του στις 27 Δεκεμβρίου. Ήταν μέλος της ριζοσπαστικής πτέρυγας του ισλαμικού κινήματος και κατηγορήθηκε από την Φάταχ του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ότι ηγήθηκε της άγριας καταστολής κατά του κόμματος αυτού μετά την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας.

Τον μαχαίρωσε ο πατέρας του στο κεφάλι

Ένα εξαιρετικά συγκινητικό γράμμα έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα, με το οποίο απευθύνεταιστιςδύοκόρεςτου, τη 10χρονη Μαλία και την 7χρονηΣάσα. Σε αυτό αναφέρει τους λόγουςγιατουςοποίουςαποφάσισε να «οδηγήσει την οικογένειά του σε αυτή την περιπέτεια»,αλλάμιλάεικαι για το γεγονός ότι τον ενέπνευσανναθέσειυποψηφιότηταγιαπρόεδρος. Τογράμμαθαδιανεμηθείτην Κυριακή με τις εφημερίδες, μέσα σε ένα ένθετο περιοδικό αφιερωμένο στον Ομπάμα, δύο ημέρες πριν ορκιστείπρόεδροςτωνΗΠΑ. «Όλοι αυτοί οι μήνες δεν πρέπειναήτανιδιαίτεραεύκολοιγιαεσάς,ανκαιπρέπει νατοδιασκεδάσατεσταταξίδια που κάναμε τρώγοντας ό,τι σας άρεσε. Βέβαια δεν θαέπρεπενασαςαφήσω.Η υπόσχεση να σας αγοράσουμε ένα νέο κουτάβι σίγουραδεναναπληρώνειόλες

αυτέςτιςημέρεςπουέχουμε χάσει», αναφέρει ο Ομπάμα στογράμμαπουδημοσιεύεται στη σελίδα του περιοδικού“Parade“. Εξηγεί ότι αποφάσισε να βάλειυποψηφιότηταγιαπρόεδρος,γιαόσαθέλειναπετύχουν οι ίδιες και όλα τα παιδιάτηςΑμερικής. «Κάποτε νόμιζα πως η ζωή μου ήταν δική μου, όμως όταν σας απέκτησα κατάλαβα,ότιηζωήμουθαήταν ένα τίποτα εάν δεν κατάφερνα να εξασφαλίσω την ευτυχίασαςκαιτοναέχετε όλες τις ευκαιρίες για να πραγματοποιήσετεταόνειρά σας»,τόνισε. Το γράμμα ολοκληρώνεται με ένα προσωπικό μήνυμά του. «Είμαι περήφανος για εσάς. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα μάθετε ποτέ.Σαςείμαιευγνώμωνγια τηνκαθημερινήυπομονή,ευγένεια και αυτοπεποίθηση, αλλάκαιγιατοχιούμορσας. Μεαγάπη,οπατέραςσας.»

Ένα “τέρας”... για τον Ομπάμα Τηναποκαλούν«ΤοΤέρας».Ηνέα,μαύρηCadillacλιμουζίναείναιτοαυτοκίνητοπουθαμετακινείκατάτηδιάρκειατηςθητείαςτου, τονέοπρόεδροτωνΗΠΑ,Μπαράκ Ομπάμα.Θακάνειτοντεμπούτοτου,στις20Ιανουαρίου, ημέραορκωμοσίαςτουΟμπάμα. ΣύμφωναμετιςΜυστικέςΥπηρεσίες,ηCadillacείναιέτσι κατασκευασμένη,ώστεναπροσφέρειτηδυνατότερη υψηλήπροστασίαστονέο πρόεδρο. Βέβαια,δεναφήνουνναδιαρρεύσουνπερισσότερεςπληροφορίες,σχετικάμετοαυτοκίνητο,γιαευνόητουςλόγους. Αναλυτέςλένεότιτοαυτοκίνητοπιθανόταταείναιθωρακισμένο,καθώςέχειαλεξίσφαιραπαράθυρα,μονάδαπαροχήςοξυγόνουκαιπλήρες«καλυμμένο»εσωτερικό,σε περίπτωσηεπίθεσηςμεχημικά.Πληροφορίεςλένεότι ακόμακαιανταλάστιχαδεχθούνσφαίρα,τοαυτοκίνητο μπορείνασυνεχίσεινακινείται.

Μετοστόμαανοιχτόέμεινανόσοινοσοκόμοι, είδαν έναν άντρα να τους ζητάβοήθειαμεέναμαχαίρικαρφωμένοστοκεφάλι.ΜάλισταμίανοσηλεύτριατηςκλινικήςστηνκενρικήΚίνα, λιποθύμησε,μπροστάστοανατριχιαστικόθέαμα. Υπαίτιος για το περιστατικό, είναι ο 76χρονοςπατέραςτουνεαρούάντρα. «Καθάριζατοσπίτιότανμουεπιτέθηκε οπατέραςμουμεέναμαχαίριστοκεφάλι»,είπεο38χρονοςΓουένΓουέν. «Είναιηλικιωμένοςαλλάέχειταλογικά του και δεν έχω καμία ιδέα γιατί το έκανε»,πρόσθεσε. Το μαχαίρι καρφώθηκε πολύ βαθιά στοκεφάλιτουάντρα,πάνωαπότο δεξίαυτίκαιεξείχεμόνοηλαβή.Ηκοφτερήλεπίδα,πέρασεαπό τηρινική κοιλότητα και τελικά βγήκε από το στόματου. Απόθαύμα,τομαχαίριδενπέτυχεβασικέςαρτηρίες,αιμοφόρααγγείακαι νεύρα.«Είναιαπίστευτατυχερός»,είπε ένανοσοκόμος.«Μπορούσεναπερπατάεικαιναμιλάάψογακαισίγουρα θααναρρώσει.Αντονείχεχτυπήσει έναήδύοεκατοστάπιοδίπλα,θαήταν σίγουρανεκρός».

Πήραν τον “Αδόλφο Χίτλερ” από τους γονείς του Κοινωνικοίλειτουργοίέχουναναλάβει τη φροντίδα του μικρού παιδιού το οποίοοιγονείςτουονόμασανΑδόλφο Χίτλερ. Μαζίμετον3χρονοΑδόλφο,είναικαι οιδύοαδερφέςτουπουεπίσηςφέρουνονόματασχετικάμετουςΝαζί. Ολόγοςπουτατρίαπαιδιάτέθηκαν υπό τη φροντίδα του κράτους, δεν έγινε γνωστός. Ο πατέρας τους Χιθ Κάμπελαναμένεταινακαταθέσειστο δικαστήριοτουΝιουΤζέρσεϊ,σεσχέση με την υπόθεση που πιθανότατα αφοράσεκακομεταχείρισήτους. ΤονπερασμένοΔεκέμβριοδιευθυντής μαγαζιού είχε αρνηθεί να φτιάξει τούρταστονμικρόΑδόλφο,αναγράφονταςπάνωσ’αυτήτοόνομά του. Ανέφερε μάλιστα ότι ούτε θα έδινε ποτέτούρτασεκάποιοαπόταπαιδιά τουζευγαριού.ΟιδύοκόρεςτουΧιθ Κάμπελ ονομάζονται Τζόσλιν Άρεια ΦυλήκαιΧόσλινΧίμλερΤζίνι.

Επιθετικότητα χωρίς όρια

Κτίριο του ΟΗΕ χτυπήθηκε από το Ισραήλ Στις φλόγες τυλίχθηκε την Πέμπτη κτίριο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγεςστηΓάζα,μετάαπό βομβαρδισμό που δέχθηκεαπότιςισραηλινές δυνάμεις, κι ενώ ο ΓΓ του Οργανισμού Μπαν Γκι Μουν βρίσκεται στο Ισραήλ.Χτυπήθηκανεπίσης συγκρότημα που στεγάζει γραφεία διεθνών μέσων ενημέρωσηςκαινοσοκομείοτου ΕρυθρούΣταυρού. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν ότι το κτίριο τουΟργανισμούεπλήγη απόβόμβεςλευκούφωσφόρου σε κατάφορη παραβίασητουδιεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ από πλευράςτουυποστήριξε ότι απάντησε σε πυρά που προήλθαν από το κτιριακό συγκρότημα, ισχυρισμό που απορρίπτουνταΗνωμέναΈθνη. ΣτοκτίριοτουΟΗΕστη Γάζαέχουνβρεικαταφύγιο εκατοντάδες Παλαι-

στίνιοιπουπροσπαθούν να σωθούν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στηνπόλη.Στοίδιοκτίριοστεγάζονταιένασχολείο για τους πρόσφυγες, καθώς και γραφεία της διοίκησης του Οργανισμού των ΗνωμένωνΕθνών.Αξιωματούχοι του ΟΗΕ κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες. Από την πυρκαγιά που ξέσπασεστοκτίριοκαίγονται «εκατοντάδες τόνοι» ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με δηλώσειςαξιωματούχου της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ UNRWA, η οποίαανέστειλετηνκυκλοφορίατωνοχημάτων της,αλλάδενδιακόπτει τιςεπιχειρήσειςαρωγής. Καταστρέφονταιεπίσης αποθέματακαυσίμων. Παράλληλα, ισραηλινές οβίδεςέπληξαντοπρωί τηςΠέμπτηςτονοσοκομείο Αλ-Κουντς, που

ανήκει στον παλαιστινιακό Ερυθρό Σταυρό, στη Γάζα. Περίπου 40 άνθρωποι, μέλη του ιατρικού προσωπικού, έχουν παγιδευτεί μέσα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ισραηλινή ιατρικήοργάνωση. Δραματική έκκληση απευθύνειτηνίδιαώραη UNICEF για τα παιδιά της Γάζας, τονίζοντας ότι οι ανάγκες τους σε ψυχολογικήβοήθειακαι σεείδηδιατροφήςείναι τεράστιες. Το 56% του πληθυσμού της Γάζας είναι παιδιά και είναι πολύευάλωτα. Ήδη 355 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τηνέναρξητηςισραηλινής επιχείρησης και ο απολογισμόςτωνθυμάτωνμεταξύτωνπαιδιών πιθανώς να αυξηθεί περισσότερομετηνπυρκαγιάπουεκδηλώθηκεστο νοσοκομείοΑλ-Κούντς.

Μάχες στην Πόλη της Γάζας 2Δεκάδεςάρματαμάχηςμετηνυποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας μπήκανχθεςτοπρωίγιαπρώτηφορά σε συνοικία της Πόλης της Γάζας, όπου σφοδρές μάχες μαίνονται μεταξύισραηλινώνστρατιωτώνκαιΠαλαιστινίων μαχητών, ανέφεραν αυτόπτεςμάρτυρες. Ταάρματαμάχηςμετηνυποστήριξη πολεμικώναεροσκαφώνπροχώρησαν στο κέντρο της συνοικίας Ταλ ΑλΧάουα, στην περιφέρεια της Πόλης τηςΓάζας. ΟιισραηλινέςδυνάμειςσυγκρούστηκανμεΠαλαιστίνιουςμαχητές.Τατε-

θωρακισμένα έβαλαν με οβίδες και πολυκατοικίες,ενώηαεροπορίαδιεξάγειεπιδρομές,πρόσθεσανοιαυτόπτεςμάρτυρες. Άρματαμάχηςέλαβανθέσησεδημόσιοπάρκοστοκέντροτηςσυνοικίας. Εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστινίων εγκατέλειψαν τις εστίες τους προς περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης της Γάζας. Τεθωρακισμένα πραγματοποίησαν επιδρομέςκαιστιςσυνοικίεςΖεϊτούν και Αλ-Τσουζάιγια της Γάζας, όπου επίσηςδιεξάγονταιμάχες.

Αμφιλεγόμενες ισορροπίες

Εκεχειρία στη Γάζα ζητά η Ευρωβουλή Αποφεύγοντας να καταδικάσει ρητά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα τηςΓάζας,τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά με κοινόψήφισμανακηρυχθεί άμεση και διαρκής εκεχειρία. Καλεί με επίταση το Ισραήλ να επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ανθρωπιστικήβοήθειακαιδηλώ-

νεισυγκλονισμένοαπότα δεινά που υφίσταται ο άμαχοςπληθυσμός... Στοψήφισμαπουυιοθετήθηκε την Πέμπτη από τηνΟλομέλειαστοΣτρασβούργοοιευρωβουλευτές δεν περιλαμβάνεται καταδίκητηςισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησηςπουξεκίνησεστις27 Δεκεμβρίουκαιμέχρισήμεραέχεικοστίσειτηζωή

περισσότερωναπό1.000 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους εκατοντάδες άμαχοι.Τηνεπίθεσηκαταδικάζει η Σοσιαλιστική Ομάδα σε ξεχωριστή ανακοίνωση. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ καταγγέλλουντηναπουσία καταδίκης της ισραηλινήςστρατιωτικήςεπιχείρησης.

3 2 1 1 1 2 μ 1 1 1 1 κ 1 κ 1 λ

Σ  τέ ζά λά το   


21:Layout 1 15/1/2009 11:41 μμ Page 1

Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΛΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Στις επτά οι αποχωρήσεις τον Ιανουάριο για τον Ολυμπιακό

α υ

Την έβδομη αποχώρηση μετράει από αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Ολυμπιακός, αφού μετά τους Θέμελη, Ψαρρή, Μάγερνικ, Στεφανίδη, Τσουλάκο, Γεωργιάδη, ήταν σειρά του Βαγγέλη Διαμάντη να λύσει κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ και χθες να βάλει την υπογραφή του στον Α. Ο Τρίκαλα, όπου θα συναντήσει τον Στάθη Στεφανίδη. Ο νεαρός επιθετικός κατέγραψε στον Ολυμπιακό 13 συμμετοχές στη Β’ πέρσι και φέτος, χωρίς κανένα γκολ και 16 στη Γ’ με 8 τέρματα, ενώ αγωνίστηκε και σε δύο ματς Κυπέλλου. Ετσι πλέον οι δύο Βολιώτες που έμειναν στον Ολυμπιακό είναι οι Κουτσοκώστας και Γιακάκογλου. Όοσν αφορά την κυριακάτική αναμέτρηση με τον Πιερικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για την είσοδό τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει: «Οι κάτοχοι διαρκείας των 120 ευρώ και των εισιτηρίων των 10 ευρώ θα εισέλθουν στο χώρο από την πεζογέφυρα 1 και από τις θύρες 16, 17, 18, 19, 20. Οι κάτοχοι διαρκείας των 250 ευρώ, των επισήμων και των εισιτηρίων των 15

που έρχεται για να κάνει τη ζημιά, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο. ΒΟΛΟΣ στα εύκολα ΒΟΛΑΡΑ στα δύσκολα! Με πολλές απουσίες η ομάδα Νέων στην Κατερίνη

Ο Β. Διαμάντης(δεξιά) στον αγώνα με την Καλλιθέα ευρώ θα εισέλθουν στο χώρο από την πεζογέφυρα 2 και τη θύρα 21. Οι κάτοχοι διαρκείας των VIP θα εισέλθουν στο χώρο από την πεζογέφυρα 2 και τη θύρα 22. Οι φίλαθλοι του Πιερικού θα εισέλθουν από την πεζογέφυρα 3 και από τις θύρες 31 και 32. Την ημέρα του αγώνα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η πώληση των εισιτηρίων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του Πανθεσσαλικού Σταδίου, δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα (από τις 4 το απόγευμα). Οι Austrian boys Από τους Austrian boys

πήραμε την ακόλουθη ανακοίνωση: Νέος γύρος, νέα αρχή, νέα προσπάθεια για τις τρεις προνομιούχες θέσεις της κορυφής. Ραντεβού τη Δευτέρα 6 μ.μ στο Πανθεσσαλικό για να δώσουμε τη μάχη μαζί, παίκτες και φίλαθλοι για την κατάκτηση των τριών πολύτιμων βαθμών που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την ξέφρενη κούρσα προς την τριάδα ανόδου. Κάπως έτσι, όπως θα θυμάστε ξεκίνησε και η ξέφρενη πορεία για το μπαράζ ανόδου. Μόλις είχε μπει η νέα χρονιά και η ομάδα μας έπαιζε στον Θερμαϊκό χάνοντας 2-0 προκαλώντας τη

μοναδική ήττα εκείνη την ποδοσφαιρική σεζόν, μένοντας προσωρινά πίσω στη βαθμολογία, κάτι αντίστοιχο με την πρόσφατη ήττα της ομάδας μας στα Γιάννενα. Τότε, όμως ΕΣΥ πήρες την ομάδα πάνω στις πλάτες σου πετυχαίνοντας αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχνε αδύνατο. Καιρός να το ξανακάνουμε, έχοντας πλέον πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από τότε. Η ομάδα μας ενισχύθηκε μεταγραφικά (έπεται συνέχεια), οι νέοι παίκτες είναι πλέον έτοιμοι να βοηθήσουν και εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί απέναντι στην ομάδα

“Πονοκέφαλος” για τον προπονητή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού Βόλου Κώστα Κούτσικα αποτελούν οι πολλές απουσίες εν όψει του αγώνα με τον Πιερικό εκτός έδρας. Οι Ζαχαράκης και Τσεκούρας θα απουσιάσουν από τον αγώνα του Σαββάτου λόγω καρτών, ενώ στους ήδη τραυματίες Οικονόμου και Κοτσίλιο, προστέθηκε και ο Καράτσαλος. Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή στην αποστολή των Ναρασιάνη και Ακριβούση που ταλαιπωρούνται αυτήν την εβδομάδα από ίωση. Ο Κώστας Κούτσικας υπολογίζει για την αποστολή του Σαββάτου τους Αβδελά, Αναστασίου, Γκάγκα, Καραπλιάγκο, Νάνο, Νικόπουλο, Ξηροκώστα, Παπαδόπουλο, Ρουμπάτη, Σαβαντίδη, Σκλαπάνη, Σταμέλο, Σφάκα και Χαρχαρή. Η ομάδα Νέων αναχωρεί το Σάββατο, στις 8 το πρωί.

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΠΙΚΗ

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της ΕΠΣΘ Προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου για Α’ και Β’ ΕΠΣΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον Πρωτεσίλαο, τον οποίο κανείς δε φαίνεται ικανός να απειλήσει, να υποδέχεται τους Νέους Αθλητές Νίκης, θέλοντας να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την άνοδο. Στη Β’ Τοπική η Δήμητρα θέλει να υποχρεώσει στην πρώτη της ήττα την πρωτοπόρο Αγ. Παρασκευή. Το πρόγραμμα και οι διαιτητές των αγώνων στις τρεις κατηγορίες της Ε.Π.Σ.Θ. έχει ως εξής: Α’ Κατηγορία - 16η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου *Γηπ. Αχιλλείου (3 μ.μ.): Πρωτεσίλαος-Νέοι Αθλ. Νίκης (Ντελμέϊρ, Βερτόπουλος, Τακτικός) *Γηπ. Νεάπολης (3 μ.μ.): Κένταυρος-Αίας Σούρπης (Παπακυριάκος, Χαλβατζάκος, Ζήσιος) *Γηπ. Πορταριάς (3 μ.μ.): Ορμίνιο-Ένωση Λεχωνίων (Παπαδόπουλος, Τσαγγάρης, Τσιγγινές) *Γηπ. Αλμυρού (3 μ.μ.): ΓΣ Αλμυ-

ρού-Σαρακηνός (Χουρίδης, Μπουργάνης, Ζαχόπουλος) *Γηπ. ΕΤΒΑ χόρτο (3 μ.μ.): Αρης Μ.-Ακρόπολη (Χουλιάρα, Αποστολόπουλος, Κουλάκογλου) *Γηπ. Διμηνίου (3 μ.μ.): Ένωση Διμηνίου-Δάφνη (Κρητικός, Δημητριάδης, Πετρόπουλος) Κυριακή 18 Ιανουαρίου *Γηπ. Ριζομύλου (11 π.μ.): Αστέρας-Σκιάθος (Παπαδόπουλος, Α. Δαλούκας, Χουλιάρα) *Γηπ. Αερινού (3 μ.μ.): Δόξα Αερινού-Απόλλων Καναλίων (Γκόλιας, Παπαδόπουλος, Κρητικός) *Γηπ. Βασδέκειο (3 μ.μ.): Πανιώνιος-Μαγνησιακός (Κούστας, Χουρίδης, Κόκκαλης) Β’ Κατηγορία - 16η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου *Γηπ. Στεφανοβικείου (3 μ.μ.): Διαγόρας-Χλόη (Κουζάκης, Φορτούνας, Ματσούκας) *Γηπ. Αϊδινίου (3 μ.μ.): Αγροτικός-Αετός (Κούστας, Τριάντος, Καΐδης) *Γηπ. Καλών Νερών (3 μ.μ.): Α.Ε.

2002-Ανθ. Γαζής (Καραϊωσήφ, Κουρσοβίτης, Πλατής) *Γηπ. Βοηθητικό ΕΑΚ (3 μ.μ.): Εθνικός-Μικροθήβες (Α. Δαλούκας, Μικιρδιτσιάν, Καπνιάς) *Γηπ. Μικροθηβών (3 μ.μ.): Δήμητρα-Αγία Παρασκευή (Παναγιωτόπουλος, Κόκκαλης Παπαγεωργίου) Κυριακή 18 Ιανουαρίου *Γηπ. Καζανάκι (11 π.μ.): ΑΠΟΒΜακρινίτσα (Κουλάκογλου, Πετρόπουλος, Δημητριάδης) *Γηπ. Πλατάνου (3 μ.μ.): Μ υ ρ μ ι δ ό ν ε ς - Ι ά σ ω ν Α.Μ.(Παναγιωτόπουλος, Φορτούνας, Χουλιάρα) *Γηπ. Καζανάκι (3 μ.μ.): ΕρμήςΙωλκός (Παπαγεωργίου, Παπακυριάκος, Ντελμέιρ) *Γηπ. ΕΤΒΑ (3 μ.μ.): ΔιόνυσοςΗρακλής Α.Θ. (Τσαγγάρης, Πλατής, Λαγός) Γ’ Κατηγορία -14η αγωνιστική Κυριακή 18 Ιανουαρίου *Γηπ. Αργαλαστής(3μ.μ.):ΓΑΣ

Σηπιάδος-Άρης Ανθοτόπου (Μπουργάνης, Κουρσοβίτης, Μπαϊράμης) *Γηπ. Μαγνησιακού (3 μ.μ.): Παγασητικός-Κένταυρος Ζαγοράς (Τακτικός, Καπνιάς, Τσιγγινές) *Γηπ. Τρικερίου (3 μ.μ.): Αίας Τρικέρων-Ηρακλής Β.(Χαλβατζάκος, Καραϊωσήφ, Μικιρδιτσιάν) *Γηπ. Σαρακηνού (3 μ.μ.): Πηλέας-Κένταυρος Αργαλαστής (Ματσούκας, Ζαχόπουλος, Καΐδης) *Γηπ. Καναλίων (1 μ.): ΚισσόςΣκόπελος (Τριάντος, Αποστολόπουλος, Βερτόπουλος) * ΓΑΣ Μαγνησίας-Τοξότης 0-3 α.α. Τιμωρία διαιτητή Η πειθαρχική επιτροπή της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας τιμώρησε με ποινή ενός (1) μηνός τον διαιτητή Τρυφωνίδη για παραβάσεις του κανονισμού διαιτησίας στο παιγνίδι της 10/1 Μικροθήβες- Μακρινίτσα

Συμμετοχή Διαιτητών του Σ.Δ.Κ.Μ στα Εθνικά Πρωταθλήματα Διαιτητές – Κομισάριοι 14ης-15ης αγων. Α1 Ανδρών (17-18-21/1) 14η αγωνιστική Σάββατο 17 Ιανουαρίου Βενετόκλειο 17.00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Μουζάκης-Πηλοϊδης-Σταματόπουλος (Τασούλας) Κυριακή 18 Ιανουαρίου Τρικάλων 18.00 Τρίκαλα 2000-Ολύμπια Λ. Μαστραφτσής-Παπαπέτρου-Μητσόπουλος (Τσούλης) 15η αγωνιστική Τετάρτη 21 Ιανουαρίου Σπόρτιγκ 17.00 ΑΕΚ-ΑΕΛ 1964 ΓΣ Βορεάδης-Καρακατσούνης-Ανδρικόπουλος (Μαύρος/Ντίνος) Αλεξάνδρειο 15.45 Άρης-Ολυμπιακός Πιτσίλκας-Σχινάς-Μπήτης (Μιναρετζόπουλος) Διαιτητές – Κομισάριοι Εθνικών Πρωταθλημάτων Ανδρών (17-18/1) Α2 Εθνική Κατηγορία Σάββατο 17 Ιανουαρίου Μετς Α 17.30 Παγκράτι-ICBS ΠαφίληςΔεσλής-Τσούνας (Ζώης) Β’ Εθνική Κατηγορία Κυριακή 18 Ιανουαρίου Καλαμαριάς 17.00 Απόλλων Καλ.-ΑΓΕΧ Παπαφωτίου-Ζάχος (Βαφείδης) Ευόσμου 17.00 Αίας Ευ.-Ίκαροι Σερ. Τζαφλέρης-Ευφραιμίδης (Μηνοβγιούδης) Γ’ Εθνική Κατηγορία Κυριακή 18 Ιανουαρίου 1ος Όμιλος Βορρά Βόλου 18.00 Εθν. Ολυμπιακός-ΧΑΝΘ Γιαμούζης-Παπανικολάου (Μόρφης) Μαντουλίδη 18.00 Μαντουλίδης-Έδεσσα Καλογερόπουλος-Τσούντσουρας Γ (Ακτσελή) 2ος Όμιλος Βορρά Χαλκηδόνας 18.00 Χαλκηδόνα-Θερμαϊκός Φλ. Καρκατσέλας-Κόρδας (Τοζακίδης) Διαιτητές-Κομισάριοι Εθν. Πρωταθλημάτων Γυναικών (18/1, 21/1) Τετάρτη 21 Ιανουαρίου Α2 Εθνική Κατηγορία -Κυριακή 18 Ιανουαρίου Όμιλος Νότου Στρέφη 12.00 Αστέρας Εξ.-Αμαρυλλίς Σαραντίδης-Καλογερόπουλος (Πετράκης Μ) Όμιλος Βορρά Αδαμόπουλου 12.00 Άρτεμις Β.-Απόλλων Καρδ. Τζίμα-Ζακεστίδης (Μόρφη) Τετάρτη 21 Ιανουαρίου Βελβενδού 20.00 Βελβεντό-Πυλαία Παπαδημητρίου-Βογιατζής (Δεπούδης) Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Δ.Κ.Μ Σε εφαρμογή του ισχύοντος Καταστατικού μας καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συνδέσμου (Σκενδεράνη – Δημητριάδος , 5ος Όροφος) με τα παρακάτω θέματα : • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός. • Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού. • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου. • Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη : α) πέντε (5) τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και β) τριών (3) τακτικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων την ίδια μέρα , στον ίδιο τόπο , με τα ίδια θέματα και ΩΡΑ 20:00. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν ΟΛΑ τα μέλη του Συνδέσμου , όσα δηλαδή έχουν υποβάλλει δήλωση ενεργείας ή μη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έχουν τακτοποιήσει τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές τους υποχρεώσεις. Δηλώσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Συνδέσμου από την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ κάθε μέρα 18.00 έως 21.00 και μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΡΓΟΥΛΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΚΚΑΣ


22 ΣΠΟΡ:Layout 1 15/1/2009 11:40 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η άθλια κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Λαμίας επέτρεψε τη διεξαγωγή μόνο 21 λεπτών του αγώνα Λαμία- Νίκη στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση, που είχε αναβληθεί την Τετάρτη για τον ίδιο λόγο, ξεκίνησε κανονικά αλλά στο 21’ ο διαιτητής Πεχλιβανίδης αποφάσισε τη διακοπή του αγώνα αφού το γήπεδο μόνο κατάλληλο για ποδόσφαιρο δεν ήταν και γινόταν με την πάροδο του χρόνου επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Ετσι, οι δύο ομάδες αποχώρησαν (σ.σ. οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας έκαναν προπόνηση, επευφημούμενοι μάλιστα από τους φιλάθλους) και για την τύχη του παιχνιδιού θα αποφασίσει η ΕΕΠ Β’-Γ’ Εθνικής. Να σημειώσουμε ότι στο 21’ που αποφασίστηκε η διακοπή, το ματς ήταν ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) και αναμένεται από αυτό το χρονικό σημείο να ξεκινήσει η αναμέτρηση, όταν οι δύο σύλλογοι ξαναβρεθούν στη σέντρα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι εκείνο το λεπτό οι Λαμιώτες επισκέφτηκαν τα καρέ των κυανόλευκων με μεγαλύτερες αξιώσεις, αφού σ’ αυτούς ανήκουν οι τέσσερις ευκαιρίες, που δημιουργήθηκαν, με τους Νικιώτες στο διάστημα αυτό να έχουν μόνο μια τελική προσπάθεια, με τον Αστράουσκας να στέλνει την μπάλα με γυριστό πολύ άουτ. Συγκεκριμένα στο 2’ ο Νάσιος έπιασε την κεφαλιά από σέντρα του Κολιάκη, που έφυγε άουτ, στο 8’ από κόρνερ νέα κεφαλιά του Χουλιάρα ήταν

Τη φανέλα του Πανιωνίου θα φορά, εκτός απροόπτου, ο Νταβόρ Κούκετς. Πρόκειται για τον 21χρονο μέσο της Ίντερ Ζάπρεσιτς, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν πως ξοδεύτηκαν περίπου 300.000 ευρώ. Ο Κροάτης άσος αναμένεται εντός των επόμενων

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΛΑΜΙΑ-ΝΙΚΗ

Ξεκίνησε, αλλά δεν τελείωσε Πρέβεζα και Νίκη Βόλου που είχαν χάσει βαθμούς από την θρακιώτικη ομάδα. Σήμερα, όλοι ελπίζουν η Νίκη να προσθέσει άλλους δύο βαθμούς, κερδίζοντας την ένσταση που εκδικάζεται για την υπόθεση με τον Πυρσό Γρεβενών, λόγω αντικανονικής συμμετοχής του Αργεντίνου Σανχούρχο.

άστοχη, στο 13’ ο Καντιμοίρης μπλόκαρε πέφτοντας στα πόδια του Λαμπρογεώργου, ενώ στο 19’ το σουτ του υψηλόσωμου φορ πέρασε εκτός γκολπόστ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Νίκη παρατάχθηκε με τον Μπένγκουα πίσω από το μοναδικό προωθημένο Αστράουσκας, τον Γεωργιάδη αριστερό χαφ, τον Κανελλόπουλο δεξί, τους Λιάρο και Πανακούλια αμυντικούς μέσους, ενώ στην άμυνα ήταν οι Κωνσταντινίδης, Γουνελάς, Μακράκης, Καρυώτης. ΛΑΜΙΑ (Σπύρος Λέντας-Πέτρος Καραϊσκος): Κόσογλου, Χουλιάρας, Κωστής, Μπαμπατσιάς, Μεσιακάρης, Χατζής, Σιδηρόπουλος, Κολιάκης, Ντέρτσας, Νάσιος, Λαμπρογεώργος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Λ.Γαρδικιώτης): Καντιμοίρης, Γουνέλας, Κανελλόπουλος, Κωνσταντινίδης, Καρυώτης, Πανακούλιας,

Γεωργιάδης, Λιαρός, Μπένγκουα, Μακράκης, Αστράουσκας

Ηρθε η μπλε κάρτα του Μπονβίν Εφτασε χθες από τον Ισημερινό η μπλε κάρτα του Μπονβίν κι έτσι ο Αργεντινός επιθετικός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με τον Εθνικό Κατερίνης την άλλη Τετάρτη στην κλούβα.

Πήρε τους βαθμούς με Θράκη Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΠ Β’-Γ’ Εθνικής είχε έναν “μποναμά” για τη Νίκη αλλά και όλες τις ομάδες που έχασαν βαθμούς από την Ενωση Αλεξανδρούπολης και τον Αιολικό, στον βόρειο και νότιο όμιλο της Γ’ Εθνικής αντιστοίχως. Η αντικανονική συμμετοχή των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα απέφερε την απόφαση όλα τα παιχνίδια τους (είτε αυτά έχουν διεξαχθεί, είτε ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν) να λήγουν με σκορ 3-0 στα χαρτιά υπέρ της αντιπάλου ομάδας. Ως εκ τούτου, στο βόρειο όμιλο ευνοούνται Αναγέννηση Αρτας, ΠΑΟΝΕ, Ζάκυνθος, Αναγέννηση Γιαννιτσών, Θερμαϊκός Θέρμης,

Παίρνει Κούκετς ο Πανιώνιος ημερών να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από την «κυανέρυθρη» ΠΑΕ. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα των ελπί-

δων και στην προηγούμενη ομάδα του αγωνίστηκε 87 φορές, σημειώνοντας 14 γκολ. Από εκεί και πέρα, τα μεταγραφικά σενάρια δεν σταματούν εδώ… Αντιθέ-

τως συνεχίζονται και αφορούν σπουδαία περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, Ματίας Λέκι, στόχο των Παναθηναϊκού και

δεσμευτούν και συνέστησαν Επιτροπή για νέα διαπραγμάτευση. Σχετικά με τη ψήφο που θα “ρίξει” στις εκλογές της ΕΠΟ, όχι μόνο δεν υπήρξε παρουσία του Βίκτωρα στο συμβούλιο της ΕΕΠ, αλλά ούτε καν συζητήθηκε. Στους διαδρόμους της Θεμιστοκλέους λεγόταν ότι ο πρόεδρος της Ένωσης

Εργοφυσιολογία – Διατροφή

ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Μ.Sc. Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης

Αλωπεκής 24, Αθήνα 10675, Τηλ/Fax: +30 210 7299 353 Γκλαβάνη 44 & Ερμού, Βόλος 38221, Τηλ/Fax: +30 24210 21086 Κινητό : 6977 300 007

Email : marialik@hol.gr

Σπύρος Καλογιάννης θα ψηφίσει «Πιλάβιο» Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης, τα θέματα της χορηγίας της ΟΠΑΠ, των τηλεοπτικών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (οι ομάδες δεν έχουν εισπράξει ακόμα τα 200.000 ευρώ, που είναι να παίρνει η καθεμία), της διαιτησίας, της συμμετοχής των ΠΑΕ της Β’ Εθνικής, ενώ ο Σπύρος Καλογιάννης μίλησε και για τις δύο συναντήσεις που πραγματοποίησε με τον πρόεδρο του ΠΣΑΠ, Λάκη Σημαιοφορίδη, σχετικά με το θέμα των πλαστών διαβατηρίων σε Β’ και Γ’ Εθνική. Με απόφαση της ΕΕΠ, εκτός κατηγορίας μένει η Θράκη και θα μηδενίζεται σε κάθε αγώνα . Την ίδια τύχη θα έχει και ο Αιολικός. Βοήθεια από Σαμαρά! Τέλος, επιτροπή της μικρής Λίγκας θα συναντηθεί με τον Υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, ως πολιτικό προϊστάμενο του αθλητισμού για να

Με σκορ 0-2 πήρε το διπλό ο Παναιτωλικός από τον Εθνικό Κατερίνης με τους γηπεδούχους πάντως να τα βάζουν με τη διαιτησία για τη φάση του 0-1. Συγκεκριμένα στο 52’ οι Σαμανίδης και Μουμίν διεκδίκησαν τη μπάλα εντός περιοχής, ο παίκτης του Παναιτωλικού έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες των γηπεδούχων και πεντάλεπτη διακοπή. Οταν οι τόνοι έπεσαν, ο Ζουρούδης εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών. Στο 64’ οι Αγρινιώτες εδραίωσαν τη νίκη τους, καθώς ο Ντελγάδο έπιασε έναν «κεραυνό» εκτός περιοχής στέλνοντας τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Σπανού. Ετσι οι παίκτες του Ν. Κεχαγά πέρασαν πρώτοι στη βαθμολογία με 36 βαθμούς έναντι 35 των Δόξας, Μακεδονικού, ΠΑΟΝΕ Οι συνθέσεις των ομάδων: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Σπανός, Σαμανίδης, Τριανταφυλλίδης, Τσημόπουλος, Δημητρίου, Παπαγιαννόπουλος, Λαζαρίδης, Ποτουρίδης, Καλαμπάκας, Χρυσόπουλος (53’ Ραπτόπουλος), Κορμαρής. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Μπαμπανιώτης, Θεοδοσιάδης, Μουμίν, Κομεσίδης, Μπελεβώνης (65’ Κουτσουρές), Δέντσας, Χαραλαμπάκης, Ντελγάδο (80’ Παλαιολόγος), Ζουρούδης, Παπαποστόλου (87’ Μανίκας).

Δηκτική δήλωση Βαρδινογιάννη

Ολυμπιακού προ διετίας! Ο Αργεντινός άσος αποχώρησε πρόσφατα από τη Θέλτα και είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα. Αν σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο Πανιώνιος θα το μάθουμε σύντομα…

Σε αδιέξοδο οδηγούνται Β’ και Γ’ Εθνική «ΟΧΙ», ήταν η απάντηση της Ένωσης Β΄και Γ΄Εθνικής στην πρόταση της Σούπερ Λίγκας να εντάσσονται κατευθείαν και χωρίς αντιρρήσεις στη κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όσες ΠΑΕ ανεβαίνουν κατηγορία, Μάλιστα οι ομάδες της μικρής λίγκας αποφάσισαν να μην

Πέρασε αλώβητος και πρώτος ο Παναιτωλικός

βρεθεί άμεση λύση στο οικονομικό πρόβλημα των κατηγοριών που βρίσκονται στα πρόθυρα διάλυσης.

Είναι αλήθεια πως στον Παναθηναϊκό έχουν απαυδήσει με το θέμα της κατασκευής του νέου γηπέδου. Πόσο μάλλον με την έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες και αφορά την απόφαση (ακόμη δεν έχει επισημοποιηθεί) του ΣτΕ να καθυστερήσει τα έργα. Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδιονογιάννης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας, σχολίασε με χιούμορ την εξωαγωνιστική επικαιρότητα του «τριφυλλιού», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Ισως θα πρέπει να αλλάξουμε χώρα για να φτιάξουμε γήπεδο». Παράλληλα διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εναλλακτικό σχέδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Παναθηναϊκός: «με βάση τους νόμους του κράτους κινείται για το νέο γήπεδο στην περιοχή του Βοτανικού».

Θέρμανση - Υδραυλικά “Ο ΜΑΣΤΡΟ ΚΩΣΤΑΣ”

αναλαμβάνουμε και παντός είδους μικροεπισκευές Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 • ΑΓΡΙΑ ΤΗΛ.: 24280 92726, ΚΙΝ.:6977508977


23 νορμαλ:Layout 1 15/1/2009 11:47 μμ Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην επόμενη φάση η Ξάνθη, 3-0 τον Εργοτέλη Περίπατο έκανε η Ξάνθη στο Παγκρήτιο και επικρατώντας με 30 του Εργοτέλη, προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ακριτική ομάδα πήρε από την αρχή τα ηνία του αγώνα και στο 10’ έχασε σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Γκρζέλακ ανενόχλητος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 17’ και από μπαλιά του Αγκάλι, ο Παππάς μόνος του πλάσαρε πάνω στα πόδια του Δασκαλάκη. Ο Εργοτέλης απειλητικός έγινε στο 36’ με ατομική ενέργεια και σου του Ζούνιορ. Με το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, η Ξάνθη έφτασε στο γκολ από... σπόντα. Στο 51’ και σε

σέντρα του Παππά, ο Ζούνιορ προσπάθησε να ελέγξει την μπάλα με το στήθος, αλλά την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 69’ οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» την πρόκριση, όταν ο Παππάς έδωσε στον Αγκάλι κι αυτός

απέναντι στον Δασκαλάκη δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 0-2. Στο 78’ η Ξάνθη έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Σταθάκης αντίκρισε τη 2η κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις. Ο Εργοτέλης προσπάθησε για να

ανατρέψει την κατάσταση, αλλά χωρίς επιτυχία κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Παράσχου πήρε τη νίκη και την πρόκριση, με τον Ταϊντέρ να βάζει το “κερασάκι στην τούρτα” διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο τέταρτο

λεπτό των καθυστερήσεων. Κόκκινες: 78’ Σταθάκης (2η κίτρινη) Κίτρινες: Σουάνης, Γκσπούρνινγκ Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκος Καραγεωργίου): Δασκαλάκης, Κορδονούρης, Κένεντι, Φραγκουλάκης (60΄ Μπέτο), Πλάσνεγκερ, Γιαλούσης, Μάρτινς (68΄ Ογκουνσότο), Ρομάνο, Ζούνιορ, Κουτσιανικούλης, Βακουφτσής (60΄ Μπουντιμίρ) ΞΑΝΘΗ (Γιώργος Παράσχος): Γκσπούρνινγκ, Παπαδημητρίου, Σταθάκης, Βάλλας, Κωστούλας, Φεριέ, Γκρζέλακ (64΄ Φλίσκας), Ταϊντέρ, Παππάς (80΄ Τζιωρτζόπουλος), Σουάνης (71΄ Κιντάνα), Αγκάλι

Το σκέφτεται ο Μελισσανίδης να επιστρέψει Οι πάντες στην ΑΕΚ κρέμονται από τα χείλη του Δημήτρη Μελισσανίδη... Ο «τίγρης» έχει μπει πλέον για καλά στο δίλημμα της αγοράς του πλειοψηφικού ‘πακέτου’ των μετοχών, αφού οι πιέσεις που δέχεται προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! Για να πάρει, λοιπόν, ο Δ. Μελισσανίδης την μεγάλη απόφαση της (δυναμικής) επιστροφής του στην ιδιοκτησιακή ‘σκηνή’ της ΠΑΕ, πρέπει να πρώτα να κριθεί υπέρ

του συγκεκριμένου (σωτήριου) ‘σεναρίου’ για την ΑΕΚ μια... μάχη που δίνει με τον ίδιο του τον εαυτό! Αυτό υποστηρίζουν άνθρωποι που... τον γνωρίζουν απ’ την καλή και απ’ την ανάποδη! Για την ακρίβεια ο «πρόεδρος των τίτλων» δεν έχει μάθει στη ζωή του να ‘σύρεται’ από τις καταστάσεις αλλά να τις δρομολογεί. Τον ενοχλεί αφάνταστα να τον θυμούνται στα δύσκολα, πόσο μάλιστα τη στιγμή που τούτη η ομάδα του

‘έκλεισε την πόρτα’ δυο φορές την τελευταία 4ετία. Τη μια στις εκλογές της ερασιτεχνικής και την δεύτερη το περασμένο καλοκαίρι. Αυτή είναι η μια όψη του Δ. Μελισσανίδη, «το... αγύριστο κεφάλι, ο πεισματάρης» όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά που δεν θα έκανε μια τόσο σοβαρή και δαπανηρή κίνηση (σε αυτούς του χαλεπούς καιρούς) «εδώ και τώρα». Ωστόσο υπάρχει και η άλλη «όψη» του «τίγρη». Ο χαρακτήρας που λει-

τουργεί με το συναίσθημα, ο παρορμητικός τύπος που ξυπνάει ένα πρωί και κάνει... ντου! Εδώ ‘ποντάρουν’ οι ψύχραιμοι αναλυτές και του δίνουν καλές πιθανότητες να πάρει στα χέρια του μεσούσης της περιόδου την αγαπημένη του ΑΕΚ! Τούτες τις ώρες ο Δ. Μελισσανίδης ‘ζυγίζει’ τα «υπέρ» και τα «κατά» και μιλάει με τους επιχειρηματίες που θέλει να βάλει στην «ομάδα» του. Στον καλό φίλο του, Ντούσαν Μπάγεβιτς,

αποφεύγει να «ανοίξει τα χαρτιά του». Απλά τον κάνει να αισιοδοξεί, δίχως να του προσδιορίσει χρονικά το ‘χτύπημά του’. Αυτό θα το μάθει ο Ντούσκο λίγο πριν γίνει! Εξάλλου, δεκαπέντε ποδοσφαιριστές πληρώθηκαν χθες Πέμπτη τις δόσεις του Δεκεμβρίου κι έτσι όλη η ομάδα έβαλε την υπογραφή της στο χαρτί που απαιτείται προκειμένου να εγκριθεί η άδεια της ΑΕΚ για την συμμετοχή της στο νέο πρωτάθλημα.

Αργοναύτες Ιρις Καβάλα το Σάββατο Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 7μ.μ. η ομάδα μπάσκετ Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, θα αντιμετωπίσει την ομάδα ΑΣΑΜΚ Ίρις Καβάλα, στο γήπεδο της Καλαμίτσας – Καβάλα, στη πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του 14ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2008-09. Η σύνθεση των Αργοναυτών : Μαλάτος Νικόλαος, Βλαχάκης Νικόλαος, Μπαρτζώκας Γεώργιος, Αγραφιώτης Γεώργιος, Κυριάκης Γεώργιος, Χράπαλος Κωνσταντίνος, Τσονάρας Βασίλης, Ντάλλης Χα΄ρης, Βήχος Ευάγγελος, Κοντού Ελένη. Την ομάδα των Αργοναυτών προπονεί η προπονήτρια κ. Ελένη Μανούκα.

Αγώνες τοξοβολίας στο Εκθεσιακό Στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Βόλου, η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου και τον Σκοπευτικό Σύλλογο Βόλου, διοργανώνουν αγώνες τοξοβολίας με μεγάλη συμμετοχή. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 22 σωματεία απ’ όλη τη χώρα με 124 αθλητές και αθλήτριες. Οι αγώνες είναι ατομικοί στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων και Κορασίδων, Ολυμπιακού και σύνθετου τόξου. Ο Σκοπευτικός Σύλλογος της πόλεως μας συμμετέχει με 18 αθλητές και αθλήτριες. Εκπρόσωπος της ομοσπονδίας (ΕΦΟΤ), ορίσθηκε ο Ιωάννης Μίχας, μέλος της Διοίκησης και αντιπρόεδρος του ΣΣΒ.

Στηρίζει Πιλάβιο η Superleague

Δε θέλει να σταματήσει ο Νικοπολίδης Ανοικτός στο ενδεχόμενο να παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο στον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» παραχώρησε συνέντευξη στον Sentra 103,3 και μίλησε για όλους και για όλα, όπως για την θέση κηπουρού στο δήμο Κηφισιάς και την απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αντώνης Νικοπολίδης: Αν θέλει να μείνει ακόμη περισσότερο στον Ολυμπιακό: «Είναι το μόνο σίγουρο, η σχέση μου είναι πάρα πολύ καλή με την διοίκηση της ομάδας. Οι περισσότεροι λένε θέλω να μείνω, εγώ πρέπει να το κάνω πράξη. Πρέπει να αποδείξω ότι ανταποκρίνομαι στο συμβόλαιο και να τους δικαιώνω με την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Αν με θέλουν και τον επόμενο χρόνο, έχω διάθεση, όμως, πρέπει να τους αποδείξω και μέσα στο γήπεδο ότι μπορώ. Θέλω ο προπονητής να πιστεύει ότι μπορώ να βοηθήσω για έναν ακόμη χρόνο, το ίδιο και η διοίκηση, να είναι ευχαριστημένη. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε»

στιγμή για μια μεγάλη διοργάνωση. Δεύτερον, έβλεπα τον εαυτό μου να μην μπορεί να βρίσκεται σε δύο ομάδες. Πλέον, νιώθω ότι έκανα σωστή επιλογή».

Για την απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική: «Δύο λόγοι, ο πρώτος είναι ότι έπρεπε κάποτε να σταματήσω, να δώσω χώρο στα νέα παιδιά. Επέλεξα την χρονική

Για την επικείμενη πρόσληψη στο δήμο της Κηφισιάς: «Δεν ασχολήθηκα και δεν με αφορά η δημοσιότητα που πήρε. Με στηρίζει η οικογένειά μου να διαχειριστώ την δημοσιότητα, είτε αρνητική είτε θετική. Απάντησα με μια ανακοίνωση, ακούστηκαν και διάφορα πράγματα. Οντως το 2005 κατέθεσα τα χαρτιά μου για πρόσληψη. Αποφάσισα να το κάνω στο αθλητικό κομμάτι του δήμου Κηφισιάς, γιατί αυτό με ενδιέφερε, να ασχοληθώ με τη νεολαία και με τα παιδιά, να τους περάσω την έννοια του αθλητισμού. Τώρα το τι θα κάνω, αφορά εμένα. Ημουν απόφοιτος Γενικού επαγγελματικού λυκείου και η πρόσληψη έγινε βάσει πτυχίου. Δεν θα πω τι θα κάνω, είναι δικό μου θέμα, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Για την ώρα ασχολούμαι μόνο με τον Ολυμπιακό γιατί οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Τίποτα δεν μου αποσπά την προσοχή και την συγκέντρωση».

Τη στήριξη του Σοφοκλή Πιλάβιου στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΕΠΟ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Σούπερ Λιγκ. Με 15 ψήφους υπέρ και ένα λευκό πάρθηκε η απόφαση για τις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου. Οσον αφορά στο θέμα της βίας, όπως αποφασίστηκε οι ποινές θα είναι αυστηρές. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ, Κώστας Πηλαδάκης, τόνισε: “Θα δημιουργηθεί επιτροπή που θα εισηγηθεί κυρώσεις για τέτοια γεγονότα. Θα υπάρξει επικοινωνία με τους εισαγγελείς σε όλη την χώρα για να εφαρμόζονται οι νόμοι. Θα γίνουν συναντήσεις με την πλευρά της αστυνομίας ενώ και οι ΠΑΕ θα έχουν επικοινωνία με τους συνδέσμους ώστε να προλαβαίνουμε τέτοια γεγονότα. Δόθηκε εντολή στον υπεύθυνο ασφαλείας κ. Μαχαίρα να υπάρχει ο κανονισμός ασφαλείας. Θα κάνουμε εισήγηση να αλλάξει ο ΚΑΠ και οποιαδήποτε τιμωρία να βγαίνει σε 7 ημέρες.


24

12-01-09

20:15

Page 1

ALPHA SYSTEMS BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™

ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2009

˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛˆÓ

ª√¡∞¢π∫∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ™∫π ™∆√ ª¶∞¡™∫√ – °È· ÛÎÈ¤Ú Î·È ÌË… ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ µfiÏÔ Ì ٷ ȉÈfiÎÙËÙ· ψÊÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ì ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜: * 16-18/01/2009 * 30/01- 01/02/2009 * 06 – 08/02/2009 3‹ÌÂÚ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ: 180,00

∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

¢∏ª∏∆™∞¡∞ – ™∆∂ª¡π∆™∞ – ∫∞§∞µƒÀ∆∞ – ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √ÚÂÈÓ‹ ∞Ú牛· : * 30/01 – 01/02/2009 – 220,00 ªÔÓ·‰È΋ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Shopping Festival ÛÙÔ Dubai: * 06/02/2009 -11/02/2009 – 690,00 * ∫∞π 1 ª√¡∞¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ °π∞ ∆∏¡ ∫. ¢∂À∆∂ƒ∞ 8∏ª∂ƒ√ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∫√ ª∞ƒ√∫√ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ ÛÙȘ 28/02/2009 ª∂ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™! ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· °∞ª∏§π∞ ∆∞•π¢π∞ Û·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋, ª·ÏÓÙ›‚˜, ª·Ï›, ¶Ô˘Î¤Ù, ¡ÙÔ˘Ì¿È, Î.· ∂Ï¿Ù ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÂΉÚÔ̤˜ Î·È Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ù·Í›‰È· Û·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜:

FOUR WAYS TRAVEL, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38 221, µ√§√™ ∆ËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213, Fax.: 24210 34243 www.fourways.gr

¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞ °∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 16-1-09

Advertisement