Page 1

09-01-09

23:55

Page 1

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 3ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 492 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

∂¡ø ™∆∂§¡∂π ∆∂§∂™π°ƒ∞º√ ™∆√¡ °. ∫∞√À¡∞

ÛÂÏ.

5

•·Ó·ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˆ˜ ÙÔ 2014 Ô ¶. ª·‚›‰Ë˜

∫∞∆∞°°∂§§∂π √ ¡√ª∞ƒÃ∏™

ÛÂÏ.

2

WEB: www.magnesianews.gr

∫∞∆∞°°∂§π∞ ∆∏™ ∞¡∆π¶√§π∆∂À™∏™

™¶√ƒ

∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤ÎÏÂÈÛ µÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿

√ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¤‚Á·Ï ٷ ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÊfiÚÂÛ ÌÏÂ

ÛÂÏ.

21

√π ª∞£∏∆∂™ µ°∏∫∞¡ ™∆√À™ ¢ƒ√ª√À™

«¢›ÁψÛÛÔ» ÙÔ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

∫À∫§√º√ƒπ∞∫√

ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ µfiÏÔ

∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂¶∞§. ÛÂÏ.

™À¡∞°∂ƒª√™ ™∆∏ ¢∂∏ ∞¶√ ∆∏ ª∂πø™∏ ∆√À §π°¡π∆∏ «¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏», ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó. ÛÂÏ.

11

µÚÔ¯‹ Î·È ¯ÈfiÓÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÂÏ.

∆È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜

6

∫·Ì›· ·‡ÍËÛË ÛÙÔ Ú‡̷

∫À∫§√º√ƒ∂π ™∂ √§∞ ∆∞ µπµ§π√¶ø§∂π∞

01

4

ÛÂÏ.

4

™À™∫∂æ∏ ∆∏ ¢∂À∆∂ƒ∞ ÛÂÏ.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Û ̛· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, ‚¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °.™Ô˘ÊÏÈ¿. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ °.™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤„¢Û ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó ‰È΋ ÙÔ˘

™˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ‰È¸Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ

ÚfiÙ·ÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ‹Ù·Ó ȉ¤· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ʤÚÂÙ·È Ó· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· «Î·ÂÏÒÌ·ÙÔ˜» ÙÔ˘ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË «ÛÊÚ·Á›‰·» ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ÛÂÏ.

11

5

∂¡ø ã∂™ µƒ∂£∏∫∂ 60Ã√¡√™ ¶¡π°ª∂¡√™ ™∆√¡ ∞¡∞Àƒ√

§·ÚÈÛ·›· ÁÈ·ÙÚfi˜ Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ó›ÁËΠÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ ∂Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠӈڛ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· …·˙‹ÙËÙ·! ÛÂÏ.

7

™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ™˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ˙ËÙ¿ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÛÂÏ.

5


02

09-01-09

22:28

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

A¶OæH ∞ÏÏ¿Í·Ó ٷ Ï¿Ó· Ì·˜…

™·Ó Û‹ÌÂÚ·...

™∞µµ∞∆√

10 π∞¡√À∞ƒπ√À + ¢ÔÌÂÙÈ·ÓÔ‡ ÂÈÛÎ. ª·ÚÎÈ·ÓÔ‡ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘ 07.41 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘ 17.24

403 .Ã: √ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ì 70 ¿Ó‰Ú˜ ÓÈο ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ∆ÚÈ¿ÎÔÓÙ· ∆˘Ú¿ÓÓˆÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. 1839: ∆Ô ÙÛ¿È ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·fi ÙËÓ πÓ‰›·.

1927: ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÍÂÛÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. 1927: ¶ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÚÈÙ˜ §·ÓÁÎ «ªËÙÚfiÔÏȘ».

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6…6 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ -2...6 ÔC.

ªÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ… ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô˘ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ˆ˜ ÔÈ ÎfiÎÎÔÈ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ÁÈ· Ó· ·˜ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· ∫∆∂§ (·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ..) ı˜ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Ó· ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ (Û ̤Ú˜ ÌË ·È¯Ì‹˜ Ê˘ÛÈο!) ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ϤÂȘ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÛÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ê¿ÙÛ˜ Î·È Ô‡Ù ̛· ÁÓˆÛÙ‹! ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ·ÎÔ‡˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ «µ·‚¤Ï» οÓÔÓÙ·˜ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¶ÏËı‡Ó·ÌÂ. °›Ó·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ «Ôχ-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ›»! ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· «ÌˆÛ·˚Îfi», Ì fiϘ ÙȘ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ· ÛÙȘ „ËÊ›‰Â˜…. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ΢ÎÏÔÊÔÚ¿Ì ·Ì›ÏËÙÔÈ, Ì ٷ ¯Â›ÏË ÛÊÈÁ̤ӷ Î·È ÌfiÏȘ ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· Ì·˜ ‚ÁÂÈ, ÌÈ· ÌÈÛ‹ ηÏË̤ڷ… ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ‚ϤÂȘ ÚfiÛˆ· ÁÂÌ¿Ù· ηًÊÂÈ· Î·È ÂÚ›Û΄Ë, ·Ó ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ٷ Ó‡ڷ ÙÂÓو̤ӷ Û·Ó ÎψÛÙ¤˜ ¤ÙÔÈ̘ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó… ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi (ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰ËÏ·‰‹…) Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ… ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û οÙÈ ¿ÏÏÔ. º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi! ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ·. √È fiÏÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi! ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ‹ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È… ∂›Ó·È Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ·! ªÈÎÚfi ›Ûˆ˜. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ¿ÏÏ·. ŸÌˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›· Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÏËÚfi Ì‹Ó˘Ì·. ™ÙËÓ π¿ÛˆÓÔ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫·È ÛÙËÓ ∫.∫·ÚÙ¿ÏË. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ∆Ú¿Â˙· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÔÚÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ. √È Ù˙·Ì·Ú›Â˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÏÏ¿ «ÓÙ‡ıËηӻ ·㠤͈ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ¿ÓÂÏ ·fi Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜! ∫ÏÔ˘‚È¿-ÎÔ˘ÙÈ¿ ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿.°È· ÙˆÓ Êfi‚Ô ÙˆÓ πÔ˘‰·›ˆÓ-ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜. ∫Ú‡Ô Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹ Êfi‚Ô˘… ªË Î·È Í·Ó·Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ. §ÔÛÙÔ› Î·È ¤ÙÚ˜ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ-·ÁÓÒÛÙˆÓ Ó· Ù· οÓÔ˘Ó fiÏ·…Ï·ÌfiÁ˘·ÏÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÛÌ‹ Êfi‚Ô˘. ∆· «Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο» ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ. ∆Ô ·‡ÚÈÔ Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯ı˜. ∆Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ¿Óˆ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘…. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¿ÏÏ· (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ) ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·… ∫·È ÙÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì οı ̤ڷ fiÏÔÈ Ì·˜…

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

™ à √ § π ∞ ∑ √ ¡ ∆∞ ™ ¶·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· Ù· ∂§∆∞

¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·Ú·‰ÒÛÂÈ… ∫·È ÂȘ ¿ÏÏ· Ì ˘Á›· …

√ Ì·ÚÌ·- ∆¿ÛÔ˜

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÏËı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ‹ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜…∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ∞¢π√∂¡∞ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ô˘ ¤ÏËÁ·Ó 4 Î·È 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ¤Êı·Û·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜… ™Â οÔÈÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ʷΤÏÔ˘˜ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜… ÚÈÓ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È ÔÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘ ÙfiÎÔ˘˜ ·fi ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘…

ŒÓ· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô Û¯Â‰fiÓ… ·ÊȤڈ̷ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ªÈ· ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘», ÊÈÏÔͤÓËÛ ¯ı˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂£¡√™ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ Â› ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ µfiÏÔ˘ ∆¿ÛÔ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ. ∆Ô ÚÂÔÚÙ¿˙ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ 1959 fiÙ·Ó ˆ˜ Ó·Úfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘ÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ Á‡ÚÈ˙Â Û˘ÓÔÈΛ· - Û˘ÓÔÈΛ· Î·È ˙ËÙÔ‡Û ÙË „‹ÊÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ fiÛÈÌÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ηȅ ¤Êı·Ó ÛÙË ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ô¯ˆÚ› ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹.

¶Ô‡ ‹Ù·Ó Ô ÈÂÚ¤·˜;

ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô °. ™Ô‡ÚÏ·˜

∞fi ÙÔ «∂Ó πÔÚ‰¿ÓË ÛÔ˘ ‚·ÙÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ÛÔ˘ ∫‡ÚÈ» … «¤„·Ï·Ó» ÙÂÏÈο ÙÔ… «Â‰Ò ·¿˜ ÂΛ ·¿˜, Ô‡ Â›Ó·È Ô ·¿˜» ÙÂÏÈο ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ , ηıÒ˜ fiÏÔÈ Â›¯·Ó ÂȉÔÔÈËı› Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο , ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÈÂÚ¤·˜…

¶Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ; ∆È Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙË ¡. πˆÓ›· ;;; √È ‰ËÌfiÙ˜ ›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› fiÙÈ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÛÙË ¡. πˆÓ›· , Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ¶Ô‡ ı· ÙÔ ·ÚοÚÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ fï˜, ÚˆÙÔ‡Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÓ ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜… ∆Ô˘˜ „¿¯Ó·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ , fï˜ ÔÈ «Ó¤ÔÈ» Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ … ·ÏÈÔ› fiÙÈ

∆· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ( 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 179) ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12:00 .Ì., Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÂÎÙÂÓÒ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÁÂÓÈο Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜.

°È· ÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÌÂÚ¤ ÙˆÓ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô °ÂˆÚÁԇϷ, Ô µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛ «ªÔÚ› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fï˜ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÍÈfiÌ·¯Â˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ‚·ÛÈÛı›. ¢˘ÛÙ˘-

¯Ò˜ Ë ∆Ô˘ÚΛ· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√ ‹ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.»

ŸÏÔÈ Î·ÏÔ› , ÏËÓ…. ŸÏÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂ ¯ı˜ Ô µ·ÁÁ. ∫·ԇϷ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒ∞¢π√-∂¡∞… ™˘ÓÂ‹˜ Î·È ÛˆÛÙfi˜ Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ, ·Ô‰ÔÙÈ΋ Ë ŒÊË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË… §›Á˜ ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛ ·㠤͈ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÚÈÙÈ΋ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÏÂÈÛ οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â·Ó·Û˘ÁÎfiÏËÛ˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜….

∞Ì‹¯·ÓÔ˜ ∞Ì˯·Ó›· ¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÙ·Ó Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÌÈ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËÎÂ Î·È ¤ÙÛÈ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹ıÂÏÂ. ¢ËÏ·‰‹, fiÙÈ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Âӈ̤ÓË ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ…

√ ∫·Ô˘Ó¿˜ ¶ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ô˘Û›·˙Â Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜… ŸÌˆ˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·Ú·‚ÚÂı› Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·Ô˘Ó¿˜; √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ∞Ú. ∆Ô˘Ú.

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· µÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ Î·È ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ µÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, «Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ª·Ó›ÓË – ∆Û·Ú¿˙Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓË̤ڈÛË ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ··ÍÈÒÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ οı ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û ηÈÚÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÊÚfiÓÙÈÛ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË Î·È fi¯È ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ٤ÙÔÈ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‚·ÛÈÎÒÓ

∞fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, «·ÓÙ› Ó· ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì Ӥ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÙÚfiÔ Î·È «ÎÏ›ÓÔ˘Ì» ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜». √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ , ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∆¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î¿ı ÌÔÚÊ‹ Û‡ÓıÂÛ˘, Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡». °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (¡ÒÓÙ·˜ ¡¿ÛÛÈÔ˜

°¡ø™∆√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ º∂º§∂™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔ‡Î·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ µfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ºø∆∂π¡∏ ¶ƒπ¡∆∑π√À ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú‚Ô˘ÓÈ¿ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫··ÓÈ¿Ú˘ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ µ·ÚÔ‡Ù·˜), η٤ıÂÛ·Ó Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË .

IONIS TOURS ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√π√∆∏∆√™...

™¶∂™π∞§ ¶ƒ√™º√ƒ∂™ - ∫∞ƒ¡∞µ∞§π µ∂¡∂∆π∞™ Ì ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ù˘ MINOAN LINES 19-23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi 240€ Û ‰›ÎÏÈÓË Î·Ì›Ó· - ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏ 28/1 – 1 /2 ËÌ. 5 (4 Ó‡¯Ù˜) ÍÂÓÔ‰. 4* Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 205€ - §√À∆ƒ∞∫π ∞ƒπ¢∞π∞™ °È· SPA Î·È ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi ÕÁÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Î·È ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· 24 – 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 3 Ë̤Ú˜ - §√¡¢π¡√ 4 ‹ 5 Ë̤Ú˜ °È· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ∞ÂÚÔÔÚÈο Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì ÚˆÈÓfi 300€ + ÊfiÚÔÈ - ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PLATAMON PALACE 5* SPA ŸÏ· ÏËڈ̤ӷ ÁÈ· 2 Ë̤Ú˜ Ì ʷÁËÙ¿ 95€ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À 20 ∆ËÏ. 24210 34712 & 24210 39840


03

09-01-09

19:35

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr O ¶ƒ√™ø¶π∫√™ Y¶√§√°π™∆∏™ ™∞™ & ∂¶ø¡Àª√™ & ∆∂∆ƒ∞¶Àƒ∏¡√™ & ™∂ ∆πª∏ ™√∫ HP DX7500MT Q8200 (FU178EA) Intel® Coreì 2 Quad Q8200 2,33GHz, 4 MB L2,1333MHzFSB 2 GB PC2-6400 DDR2 800 MHz (Up to 16 GB ) SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe HDD 160GB 7200RPM SATA ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ∂Óۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Gigabit Intel® 82567LM ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ı‡Ú˜ I/O ¶›Ûˆ: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 1394, 1 VGA, 1 DVI-D, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ SPDIF, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∂ÌÚfi˜: 3X USB 2.0, ı‡Ú˜ ‹¯Ô˘, 1X 1394 ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ PS/2 HP √ÙÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ Î‡ÏÈÛ˘ 2 Ï‹ÎÙÚˆÓ PS/2 HP 300 WATT Passive Power Factor Correction (PFC) ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. HP L1908W 19'' Flat Panel Monitor Wide 2Tone (Carbon / Silver), ∞ctive matrix TFT (thin film transistor), Brightness 300 nits (cd/m2), Contrast: 1000:1, Max res. 1440 x 900 @ 60 Hz (native), all VESA modes up to 1280 x 1024 @ 75 Hz, Viewing angle (H/V) 160/160, VGA input, optional sound bar, 5ms response time, 3/3/3 warranty, TCO 03, 5.6 kg H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∆πª∏: 530 €

PLAYSYSTEMS ¶ø§∏™∂π™ MULTIMEDIA

πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∞•π√¶π™∆√ SERVICE √§ø¡ ∆ø¡ ¶∞πáπ¢√ª∏Ã∞¡ø¡ ™À¡∂ƒ°∞∆∏™ ∆∏™ - ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Diamondville Atom N270 CPU 1.6GHz - §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows XP Home Gr - √ıfiÓË 8.9ãã 1024Ã600 color LCD - ªÓ‹ÌË 512MB RAM - ™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 30GB - ∞‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ

+ Quest Classmate

∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr

+

Quest Digital Pen & Mouse


04

09-01-09

22:34

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

µÚÔ¯¤˜, ¯ÈfiÓÈ Î·È… ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·Û˘

µÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ , Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÚԂϤÂÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô «∂ª∂™ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆·ÎÔ‡‰Ë˜». °È· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6…6 ÔC. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ¿ÓÔ‰Ô (Ë ·ÓÒÙÂÚË 6-7 0C).

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚Á‹Î·Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÓ‹Ì˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 16¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 18 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ ∆ÂÌÔÓ¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ª·ıËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ∂§ª∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∏ÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ ∆ÂÌÔÓ¤Ú·.

™˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ , ÛÙ· 20 ÂÎ. ÙÔ Ó¤Ô ¯ÈfiÓÈ ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· , ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙÔ› Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ (§ÂˆÊÔÚ›ˆÓ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫∆∂§ , ∆∞•π ) Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «ƒ∞¢π√-∂¡∞ 102,5» Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ÷Ú. ∆Û·Ì¿˙˘, Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ Ú›„ÂȘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ÙÔ Î‡Ì· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÿÓÈ· ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ . ∆Ô Ó¤Ô ¯ÈfiÓÈ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ¤Êı·Û ٷ 20 ÂηÙÔÛÙ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜. ÃÚ‹ÛÈÌÔ ¿ÓÙˆ˜ ›ӷÈ, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ŒÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ.

∫.∫·ÚÙ¿Ï˘: «ªfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ» √ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· µfiÏÔ˘ Î·È Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ¶‡Ú·Ú¯Ô £. ª·ÓÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Â›Ó·È Û ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ηıÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ̤۷ ·fi ¤Ó· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ¶ÚÔÙ¿ÛÛˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· µfiÏÔ˘ .¶ÚÔÙ¿ÛÛˆ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÂԯȷÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È 8ÌËÓË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ 4 Ì‹Ó˜ ηχÙÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÙË ÌfiÓÈÌË Î·È Û 12ÌËÓË ‚¿ÛË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÂԯȷÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ˆ ηٷı¤ÛÂÈ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋.»

µÚ¿‚¢ÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ·fi ÙÔ ∆∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, Ì ÔÏ˘Û¯È‰‹ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ ∆∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›ÙÙ·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ µ·Û›ÏË ™ÁÔ‡Ù·, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (UIA), ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë UIA ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÂȉÈÎfi ‚Ú·‚›Ô. √ µ·Û›Ï˘ ™ÁÔ‡Ù·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Ú›˙˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ (∂Ù·ÈÚ›· ™ÁÔ‡Ù·˜ & ™ÁÔ‡Ù·˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜), Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È Ì ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‚Ú·‚›· Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜.

◊ÚÂÌË ÔÚ›· √È ÂÚ›Ô˘ 150 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ∆Ì‹Ì· µfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ‚Á‹Î·Ó ¯ı˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›

˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÔfiÙÂ Ë ÔÚ›· ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ Î·È ‰È·Ï‡ıËÎÂ. √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ï‹ÊıËΠÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ . «∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË

Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î.Ï..» ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È fi¯È ηٷϋ„ÂȘ √ ¡›ÎÔ˜ ªfiÏÙÛ˘, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó fiÓÂÈÚ·, Ù· ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÎÚÂ-

Ì›˙ÂÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔÏ‹. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ÙÔ Ó· ‰È·‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈÚËÓÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ·. ∂ͤÊÚ·Û ‰Â ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏË Ë Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓˆı›, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ηٷϋ„ÂȘ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, Â›Ó·È Ë ÌfiÚʈÛË. ¢È¿Û·ÛË … ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ °È¿ÓÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È Ù· ȉȈÙÈο ÎÔÏϤÁÈ· ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ, Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔÓ Ï˘› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·Û·ÛÙÈΤ˜ ÔÚ›˜ (ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∫¡∂).

•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó, Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· µfiÏÔ˘, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ∏ ÔÚ›· ›¯Â Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ «πÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¿Û˘ÏÔ Î·È Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, οÙÈ Ô˘ ÌÂıԉ‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ∂.∂.», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ∫ˆÓ. ∞ÚÁ‡Ú˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, Ô˘ οÓÔ˘Ó Ï¿Ù˜ ÛÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜».

•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂

¶ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·Ó¤ÊÂÚÂ, Á›ÓÔÓÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘¤Ú ÙÔ˘

¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ª·ıËÙÒÓ, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÎÏ‹ıËΠӷ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ‰‡Ô

ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋˜

ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ··ÚÙ›·, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÂͤÊÚ·-

Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ηٷϋ„ÂȘ, ηıÒ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÔÚ›˜, ›Ûˆ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛΤ„Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ. √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˆÌ‹ ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ „¤Ì· ÙËÓ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ Á˘ Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∆¯ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ •ÂÎÈÓ¿ Ë ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÛÔ‚¿‰ˆÓ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∆¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÛÔ‚¿‰ˆÓ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÛÔ‚·ÙÈṲ̂Ó˘ ÔÚÔÊ‹˜ Û ̛· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ë ÔÔ›·, ηٿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿ÛË Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Î·È ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ ·fi Ì›· 10ÂÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÈÛ΢‹ Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ͽη Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜. ŒÁÈÓÂ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ԉËÁ›Â˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ù˘

¶·È‰Â›· ∞ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 2013. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. √È ÂÈÛΤ„ÂȘ

¡∞ª, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. «∆· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÔÙ›·˜ ÙÔ˘˜», ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘, Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô͋ψÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û·ıÚÒÓ ÂȯÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÚÔʤ˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi, ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ı· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∆Ô Â›‰Ô˜ Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÛ΢‹˜ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· ™¯ÔÏ›· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜- ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜- ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô µfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi µ·ÛÛ¿ÓË Ì °·ÏÏ›·˜. ªÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ µÔÏÈÒÙÈÛÛ· √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ŸÏÁ· µ·Û‰¤ÎË, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ô µfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ 2013 ÂÓÒ Â›Û˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο video Î·È ı· Á›ÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ.


05

09-01-09

22:33

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙ •

ÂÎÈÓ¿Ì ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Ï·fi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜». ∆· ·Ú·¿Óˆ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· Ê·Ó› ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· Ù˘ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÔ˘ ÛÙÔ ∫∞¶∏ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î. ÷ڿ ∞ÁÎÚ‹, ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Ô Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ÛÙÔ ÃÀ∆∞ Ô Î. °. ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ˜ Î·È ÛÙ· ™Ê·Á›· Ô Î. ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

¢ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È Ë ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ¶ÚfiÛıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È Ë ÚÔ‰ڛ· ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ µfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Úfi-

«Ÿ¯È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰Ëı›», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∆¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜,

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∆ÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ª·‚›‰Ë ÛÙÔÓ °. ∫·Ô˘Ó¿ … ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· …ÔÚÁ¿ÓÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÚÒËÓ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó˘Ó, ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¡. πˆÓ›·˜!

ÛˆÔ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ŒÎ·Ó Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ¤ÏıÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢√∫¶À, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Úfi‰ÚÔ˜ ı· ÚÔÙ·ı› Ó· ÔÚÈÛÙ› Ô Î. ™Ù. §¿˙Ô˜. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ô˘Ó¿ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú-

¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·Ô˘Ó¿˜, Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ… Á¿ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, › fiÙÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„Â Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi. ∂Í‹ÁËÛ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘, ÚԤ΢„·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ô˘Ó¿, ÙfiÙ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. «™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ Ó· ÌËÓ ‰È·ÊˆÓ›˜ ÔÏÈÙÈο», ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ Úfi-

ÛıÂÛ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Í›· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ˜ , ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÂÚ›‰· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÌÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÛÙËÚ›˙ˆ ÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ηÙ›¯Â. √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ fiÙÈ ‰È·Ù˘ÒıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› Ì ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ηıÒ˜ fiˆ˜ › ‹Ù·Ó ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ó· ÌÔ‡Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Ó¤· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οÔÈ· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ı· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı› Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞ÎfiÌË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, Ô˘ ÛÎÔfi ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ηٿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

∫·Ïfi... ηÏÔη›ÚÈ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ·.

ªfiÓÔ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ı· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ µfiÏÔ ∞fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ∏ Ï‹Ú˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, fï˜ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÃÔÚÌÔ‚¤˚ΈÓ, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÛÙÔ fiÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∆· ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ·» Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë Ô Ó¤Ô˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ı· ÎÂÚ‰Ëı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. √ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù· ÃÔÚÌÔ‚¤˚η ¶ÈÛÙ‡ˆ, ›Â Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, fiÙÈ ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÃÔÚÌÔ‚¤˚ÎˆÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·ıÒ˜ ı· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ › ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ∞Á›Ô˘ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘, ¤Î·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÙÈο ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÊˆÙÂÈÓ‹˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ › ˆ˜ ÙfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Áηڿ˙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ˆ˜ Ôϛ٘ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ Ì·˜.

∆Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ¤Ó·Ú͢ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÓÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙ› ΢ÎÏÔÊÔÚȷο. ∆È ˘ÔÏ›ÂÙ·È √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ 700 Ì. ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÛÙÚÒÛË ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÚ‹ ÛÙÚÒÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·.

∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi, ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú·˜, Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «Â‡ÎÔÏ·», ÙfiÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı· Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ë fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ∞ÁοıÈ ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› «·ÁοıÈ» ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Û˘ÁηÏ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ & ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ŒÚÁˆÓ, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ , Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ , Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∆ÚÔ¯·›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·›ÛÎÔ˜ Î·È ÔÈ ¢/ÓÙ¤˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ , ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, «Î·Ù¿ Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘. ŸÏÔÈ fï˜ Á›Ó·Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ ÙfiÛÔ Ù˘ η΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ı’ ‡ÏË ˘¢ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ».

ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È¤ÏıÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÚfiÛıÂÛ fï˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ª∂§∫∞ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

5

∂·ÚΛ˜ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ

¢ËÏÒÓÔ˘Ó µÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ª·‚›‰Ë˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ µfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ «ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηÙã ·Ú¯‹Ó ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰fiıËÎ·Ó Â·ÚΛ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÊÔÚ¤·. √ ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.

∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘: ¡· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∆ËÓ ¿ÌÂÛË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ µfiÏÔ˘ «ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË» fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ˙ËÙ¿ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∫. ª‹ÙÚÔ˘. ªÂ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË».

∂ÀƒøÀ°∂π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™

∞¡Àæø∆π∫√ °π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™ ∫∞π ¢π∞º√ƒ∂™ ∞¡Àæø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∫∞§∞£√º√ƒ√ 2 ∞∆√ªø¡ ñ °π∞ µ∞º∏ ¶√§À∫∞∆√π∫πø¡ - √π∫πø¡ ñ °π∞ ¢π∞º∏ªπ™∆π∫∂™ ¶π¡∞∫π¢∂™ ∫∞π ¶∞¡ø ñ °π∞ ∫√¶∏ ¢∂¡∆ƒø¡

∞¡Àæø∆π∫∞ ∫∞§∞£√º√ƒ∞

∫ø¡/¡√™ °. ¶∞§∏∫∞ƒ∞™ AN¢. ¶∞¡∞°π¢∏ 2‚, ∞§À∫∂™ (™øƒ√™)-µ√§√™ ∆∏§. 24210 80050 - ∫π¡. 6972 211751


06

09-01-09

22:37

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∏¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂¶∞§. ∏ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂¶∞§ Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.

À·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§ ∫·Ù¿ ÙÔ˘ À. ¶·È‰Â›·˜ Ô ¡Ô̿گ˘, ÁÈ· ÙË ÌË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ … ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ˘‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÂÌ·ÈÁÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô Î·È Â›¯·Ó ȉ›·Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· fiÛ· ÙfiÙ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù›.

À·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô, ˘‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı· ηٷÙÂı› ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 300.000

∂ÈΛӉ˘ÓË ‰ÈÁψÛÛ›·

¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ™ÙË Û‡Û΄Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∂¶∞§, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ

¡¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ µfiÏÔ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ó¤Ô «ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, ¤ÙÔ˘˜ 2009. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ √∞∂¢, www.oaed.gr (http://laek.oaed.gr), fiÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ (§∞∂∫ 0,45%) ∂∆√À™ 2009», ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÚÙÈÛı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ π∫∞ Î·È Ó· ˘¿ÁÂÙ·È ¤ÛÙˆ Î·È Û ¤Ó· ∫Ï¿‰Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ √∞∂¢. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 70 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô §∞∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· °È· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ‰ÚfiÌˆÓ Î.Ï.. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆∂∂/ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∆∂∂ Ì ı¤Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÎÚÔÛÒˆÓ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË «ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÚÂÌ¿ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ¶·Ú›Û·ÈÓ·», ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘ «·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ ¢. ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜», ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «ªÂϤÙË ∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙË ı¤ÛË µ·Úο». ∂›Û˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ªÂÏÂÙÒÓ ∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ Û •ËÚÈ¿-∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË - ‚ÂÏÙ›ˆÛË ∂.√ µfiÏÔ˘ – µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∆∂∂, Û‹Ì·ÓÛË ¶∞£∂ ÁÈ· ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Î.Ï..

∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ «¶∞¡» √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ µfiÏÔ˘ Ô «¶·Ó» ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ : ™¿‚‚·ÙÔ – ∫˘Úȷ΋ 17-18/09 ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ – √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ , ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ – ÿÓÈ· ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜ – ∫Ô‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ø.¶. : 4 – µ.¢.: 2/5 ∫˘Úȷ΋ 25/1/09 ¶Â‰ÈÓ‹ ª·ÁÓËÛ›· – Â˙ÔÔÚÈ΋, ™¤ÛÎÏÔ – ∫·Ù‹Ú·Á·˜, ø.¶. : 4 – µ.¢.: 1/5 ∫˘Úȷ΋ 1/2/09 µfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ – Â˙ÔÔÚÈ΋ ∫¿Ùˆ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ – §¤Û¯È·ÓË – §Ô˘È˙›ÓÈÎÔ ø.¶. : 4 – µ.¢.: 1/5 ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (µ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00 – 12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00 – 08.00. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 6976904236.

Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ ¶·È‰Â›·˜ η ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î· ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ

™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ÙfiÓÈÛÂ: «ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Î·È ‰È· Ù˘ ·ÓÂ›ÛËÌ˘ Ô‰Ô‡ (¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ·), Ì·˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÈÚ› ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ‰ÈÁψÛÛ›·. ∞fi ÙË ÌÈ· Ô Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Í·ÊÓÈο ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ∆È ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ¿Ú·ÁÂ;» Ÿˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ «‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÂÌ·ÈÁÌfi˜». ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë Î· ∞‰·Ì¿ÎË ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∆∂§ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ë ÔÔ›· ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÌʈӋıËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ∫∆∂§.

∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô À. ∞ÁÚ. ∞Ó¿Ù˘Í˘

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ¶·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂.∫.µ.

™‡Ìʈӷ Ì ‰È·‚‚·›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ™Ô‡ÚÏ·

°È· ÙȘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË

∆ÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙ËÁ¿ÎË ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ˆ˜ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Ô 21¯ÚÔÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ª·ÓÙ˙Ô‡Ó˘, ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜.

∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Û ·ÁÚfiÙ˜ ∂ÚÒÙËÛË Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006 Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶™∂∞.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ∆o AÓÔÈÎÙfi æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·› Ùo IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÔÌ·‰È΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ∞ıËÓÒÓ, Û¤ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ Ù‹Ó ∂Ù·ÈÚ›· ÔÌ·‰È΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË ¢˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∆fi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û¤ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ æ˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ , ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™ÙÂϤ¯Ë Î.Ï.. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÏËÚ. µfiÏÔ˜ Î. ª·Ú›· ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, 6977 222 489.

∏ ηχÙÂÚË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ô˘ ΋ڢÍ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, «ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ·fiÂÈÚ· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·fi ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘», ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∫µ. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ∆Ô ∂∫µ ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi οÏÂÛÌ·, ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì·˙Èο Î·È ÂÓˆÙÈο ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ , Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˘˜, ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, √‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘, ∫¿ÚÏ·, §ÈÌ¿ÓÈ, ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ™‡Ó‰ÂÛË µfiÏÔ˘ – ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, µÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ› ™Ù·ıÌÔ›), fiˆ˜ Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î.·.

∂¤ÎÙ·ÛË Î·È ‡ÎÓˆÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∆ˆÓ ψÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ¡Ô 2, 9 Î·È 10 ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·» Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫∆∂§. Ÿˆ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¡Ô 2, 9 Î·È 10 Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 2 Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ·Ó¿ 10’ ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∆ÛÈÁ¿ÓÙÂ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Lidl ̤¯ÚÈ ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, ÂÓÒ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 9, ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÙÚ›‚ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ µfiÏÔ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∞Á›·˜ µ·Ú‚¿Ú·˜. ∆¤ÏÔ˜ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ˘ÎÓÒÓÂÈ ·fi ‰‡Ô Û ÔÎÙÒ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi •ËÚÈ¿, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑‹Û˘

∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

∫§π¡π∫√™ ¢π∞π∆√§√°√™ ¢π∞∆ƒ√º√§√°√™ ¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ Ã∞ƒ√∫√¶∂π√À ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∞£∏¡ø¡

- •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿

™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

¢È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ·

¶·È‰È΋ ¶·¯˘Û·ÚΛ· ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË ¡ÂÊÚÔ¿ıÂÈ·

ÀÂÚÏÈȉ·ÈÌ›· ∫·Ú‰È·ÁÁÂȷο ¡ÔÛ‹Ì·Ù· ∞ıÏËÙ¤˜

™∫Àƒ√À 16 - ∫√¡∆∞ƒ∞∆√À (3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) µ√§√™ ∆∏§. 24210 20013, ∫π¡. 6972 863314 e-mail: pzisis@in.gr


07

09-01-09

22:22

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·; ∂ Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠӈڛ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· …·˙‹ÙËÙ·! ∞Ó Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô µfiÏÔ˘, Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙËÚÔ‡Û ÛÈÁ‹Ó ȯı‡Ô˜, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÁÈÓÂ Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜. ¢È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Û˘, ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· Ó· ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ‹Ù·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ËÏÈΛ·˜ 45 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È

™Â ÁÈ·ÙÚfi ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ·Ó‹Î ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ Ô˘ Ó›ÁËÎÂ… ¶ÙÒÌ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ

·ÓÙÚÂ̤ÓË, Ô˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘, fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÙÈ ¤·Û¯Â ·fi ·Ó›·ÙË ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¿Ù˘¯Ë ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ¤Ì·ı ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‰Ú¿Ì·, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ·˙ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÌÂÏ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÈÁ̤ÓË ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘. ÕÓ‰Ú˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô µfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¿Óˆ Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ›¯Â Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔ˜ µfiÏÔ.

¶ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÓÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 60 ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÂÚ·ÛÙÈÎfi ÛÙȘ 12.40 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ Â΂¿ÏÂÈ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÂÓÒ Ë ÛˆÚfi˜ ÂÚÈÛ˘ÓÂϤÁË ·fi ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô µfiÏÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∆Ô §ÈÌÂÓÈÎfi οÓÂÈ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜.

™‡ÛÙ·ÛË ¤ÍÈ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∆Ú›Ù˘. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ¤ÍÈ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·) √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ™¯ÔÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ‚) ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, Á) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰) ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ, Â) ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙ) ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

∆ÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚԂϤÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ӷψÙÒÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ¡∞ª, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆ-

Û˘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ,Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ , Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013.

™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ¡∞ª ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯ÒÓ ÀÁ›·˜ ¡Ù›·˜ µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ· ¡Ù›ÙÔÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ : ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ºÒÙË °ÎÔ‡· ÛÙȘ 1212-2008, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÛÙȘ 19-12-2008. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi, ÏfiÁˆ ÙˆÓ

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë ¡. πˆÓ›· Ì ÙÔ URBAMECO °È· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË 14 Ì 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ URBAMECO Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ı· ‚ÚÂı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ¡¤· πˆÓ›·, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 14 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ fiÏË, Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏÂˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ∞ÁÁÏ›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ fiÏË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰Ú¿Û˘ Ÿˆ˜ ›Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ηٿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ URBAMECO Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ·, ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó Ù· ÚÔÛ¯¤‰È· fiÏˆÓ ÙˆÓ fiψÓ, ÒÛÙ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢‹ÌÔÈ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ª·˝Ô˘ ÛÙË §˘ÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ URBAMECO.

∂ÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô «£·Ï‹˜»

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ ∂™¶∞, Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·-

7

™ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜

ηٷϋ„ÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û ÂͤÏÈÍË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ Ì·ıËÙ‹. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó «Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘.

«∞˜ ÌËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·» ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ¡∞ª ÔÊ›ÏÂÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó «Û‚fiÌÂÓË ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ˜, Ï·˚ÎÈÛÌÔ› Î·È ·Ó‡ı˘Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘ı‡ÓË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·».

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· (∂.ª.∂.) Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ 69Ô ª·ıËÙÈÎfi ª·ıËÌ·ÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi "√ £∞§∏™", ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 150 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· : ÕÙÛȘ µ·ÁÁ¤Ï˘ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, °¿ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·Ó›· 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™Ù·¯Ù¤·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∆Û·ÏË πˆ¿ÓÓ· 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ¢·ÛηϿ΢ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∑Ô˘Ú‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∫·ÏÊÔ‡Ù˙Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∫·Ûȉ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, §È¿Î· º·ÓÔ˘Ú›· 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¡·ÛÈԇϷ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ¡Â›ÚÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ πˆÏÎÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ™Ù·˘ÚÈ·Ó›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ÙÔ‡ÌÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ∆ÛÈ·ÎÔ‡Ì˘ ¶·‡ÏÔ˜ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µfiÏÔ˘, ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∫·Ïη‚Ô‡Ú˘ ∏Ï›·˜ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ªԢ΢ ªÈÏÙȿ˘ – ¶·Ó·Á. 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ™ÙÔÊÔÚÈ¿‰Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ºÈÏÔÛÒÊ πˆÛ‹Ê 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÒÓ˘ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, °È·ÙÚ¿ ŒÏÂÓ· 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ÔÍÔÛÙ¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∫Ô˘Ì·Ú¤ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, §È¿ÎÔ˜ µ·Û›Ï˘ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ª·ÓÙ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™ÎÔ˘Ï¿Î˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∞Ó‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ §Ô˘›˙· 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, µÔÌ‚·˜ ∑‹Û˘ ªÔ˘ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ °ÈÒÚÁÈÔ˜ 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ª›ÏÙÔ˜ 1Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, §·Ú˘ÁÁ¿Î˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ – ¶ÔÏ˘¯Ú. 3Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘, ¶Ú›ÁÎÔ˘ ª·Ù›Ó· 8Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ µfiÏÔ˘. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂.ª.∂., : http://www.hms-volos.gr

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ™˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ú‡ˆÓ Ì ÓÔÛËÚfiÙËÙ· - ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ «ÌÂϤÙ˘ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ú‡ˆÓ Ì ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ηډÈÔ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2007», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ı· ÚÔÛʈӋÛÔ˘Ó o ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î· ª·Ú›· ∫·Ú¿, ¢ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË - Ô˘ ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∞Ú¯ÔÓÙ›· µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë Î·È Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶.£. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ™Ù·Ô˘Ù˙‹˜, ∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ ƒÂ˘ÛÙÂÒÓ & ∞ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ «∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙÔ µfiÏÔ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·» , ª·Ú› - ¡Ô¤Ï ¡Ù˘Î¤Ó, ∂. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ & √ÈÎÔÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ¯ˆÚÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ¶.£. «™Ù·ÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ˘Á›·», ∂ÈÚ‹ÓË ∫·Ï·Ù˙‹, π·ÙÚfi˜ «™¯¤ÛË Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·È‰È΋ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·» Î·È ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ª·ÎÚ‹˜, ¶Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ¶.£. «™¯¤ÛË Ú‡·ÓÛ˘ Ì ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓËϛΈӻ.


8:Layout 1 9/1/2009 11:07 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την Παιδεία

Από τον Αλέξη Τσίπρα

Σε δυο εβδομάδες πρόκειται να διεξαχθεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή περισσότερες πληροφορίες, με θέμα την Παιδεία. Ο νέος υπουργός Παιδείας Άρης Σπηλιωτόπουλος, θα κληθεί για πρώτη φορά να απαντήσει σε ερωτήσεις από τη νέα του θέση. Πρώτη ερώτηση στην οποία θα απαντήσει ο κ. Σπηλιωτόπουλος είναι αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου, από το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την καταγραφή των ζημιών από τα πρόσφατα επεισόδια, με αφορμή το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Δριμύτατη επίθεση στην ηγεσία του ΚΚΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΝ, με αφορμή τα όσα καταλογίζονται στον Συνασπισμό για δήθεν σχέση του με κουκουλοφόρους. Μιλώντας στο Real Fm Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το ΚΚΕ γράφει μια μαύρη σελίδα για την Αριστερά, στο βωμό των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. «Στην προσπάθεια δηλαδή να κερδίσει εκλογική επιρροή για να μην βρεθεί στην τέταρτη θέση -όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις- επιδίδεται σε μια επίθεση άνευ προηγουμένου στον ΣΥΡΙΖΑ, στο άλλο κομμάτι της Αριστεράς. Νομίζω όμως ότι είναι μια πρακτική την οποία θα βρουν μπροστά τους από τους ίδιους τους οπαδούς και τους φίλους του ΚΚΕ που θα αντιδράσουν σε αυτή την πρακτική» σημείωσε. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η συζήτηση περί κουκουλοφόρων ήταν αρχικά γλαφυρή, ωστόσο, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται επικίνδυνη. «Διότι έχει ξεκινήσει ένας επικίνδυνος κύκλος αίματος, ο οποίος δεν έπρεπε να ξεκινήσει, δεν έπρεπε να ανοίξει, πρέπει να κλείσει εδώ, να μην σφραγίσει την εποχή μας. Ο τρόμος και το αίμα είτε παράγεται από κρατικές κατασταλτικές δυνάμεις, είτε από ατομικές επιλογές οδηγεί στη συντήρηση. » Και είναι άκρως επικίνδυνο να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες, είτε με υπονοούμενα, είτε με ευθείες επιθέσεις βάλουν εναντίον ενός πολιτικού χώρου ότι είτε υποθάλπει, είτε έχει σχέσεις με τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιλογές.» Μάλιστα ανέφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την προηγούμενη εικοσαετία, είχε βρεθεί στο στόχαστρο σχετικά με τη 17Ν. «Και είδαμε πού οδήγησε. Πόσο επικίνδυνο για τη δημοκρατία ήταν αυτή η εκτροπή και πού οδήγησε.» Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, την περασμένη Κυριακή, λέγοντας: «Κατά τη γνώμη μου, είναι το όνειδος για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Είναι ένα διήγημα που θα μπορούσε να ήταν συγγραφέας του ο κ. Κούγιας. Ουσιαστικά δικαιολογεί τη δολοφονία ενός 15χρονου από τις αστυνομικές δυνάμεις. » Αυτά δεν θα τα περίμενε ποτέ κανείς από ένα κομμουνιστικό, από ένα αριστερό κόμμα. Κι αυτό είναι που μας έχει πειράξει.» Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι με την ηγεσία του ΚΚΕ -αυτή που είναι σήμερα- οι τελευταίες εξελίξεις έδειξαν ότι δεν μπορεί ο ΣΥΝ να έχει γέφυρες.

Φόρος αίματος στην άσφαλτο Φονική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο 8ο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Αιτωλικού-Μάστρου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την Παρασκευή το πρωί τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Τα δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Βούλγαροι υπήκοοι που επέβαιναν στο ένα ΙΧ και να τραυματιστούν οι τρεις που επέβαιναν στο δεύτερο ΙΧ. Οι τραυματίες, ένας Έλληνας και δύο Βούλγαροι, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Ωστόσο, άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων.

Ξαφνική αιμορραγία

Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο 21χρονος αστυνομικός

Στο χειρουργείο εισήχθη εσπευσμένα αργά το βράδυ της Πέμπτης ο 21χρονος αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση αγνώστων εναντίον ανδρών των ΜΑΤ τα ξημερώματα της 5ης Ιανουαρίου, στη διασταύρωση των οδών Ζαΐμη και Κουντουριώτη στα Εξάρχεια. Ο αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε αιμορραγία στο πεπτικό σύστημα και συγκεκριμένα στο έντερο, όπου φέρει τραύμα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε. Ο αστυνομικός βγήκε από το χειρουργείο περί τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Παρόλα αυτά η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και τα επόμενα 24ωρα κρίνονται καθοριστικά.

Νέες κλήσεις για κατάθεση υπόπτων για την υπόθεση Βατοπαιδίου Κλήσεις σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου απέστειλαν οι εισαγγελείς Εφετών, Ευσταθία Σπυροπούλου και Παντελής Στραγάλης σε στελέχη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου σχετικά με την υπόθεση των ανταλλαγών εκτάσεων του Δημοσίου με τη Μονή Βατοπαιδίου. Ήδη για την υπόθεση έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων περίπου 45 πρόσωπαμέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδοτικών οργάνων και ορκωτοί εκτιμητές. Οι δύο εισαγγελείς θα κλείσουν προς τα τέλη του μήνα τον κύκλο των καταθέσεων υπόπτων, καθώς τις επόμενες ημέρες θα στείλουν κλήσεις στους δικηγόρους και συμβολαιογράφους που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ οι τελευταίες κλήσεις θα σταλούν προς τη Μονή Βατοπαιδίου.

Βρέθηκαν τα δύο αγόρια που είχαν εξαφανιστεί στο Νέο Κόσμο Βρέθηκαν τα δύο αγόρια που είχαν εξαφανιστεί, από χθες Πέμπτη, από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για δύο φίλους, τον 14χρονο Θεμιστοκλή Βουρλιωτάκη και τον 13χρονο Χρήστο Σταματίου, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το είχαν σκάσει από το σπίτι τους.

Γραφείο Τελετών

Ν. ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Η προσωπική μας εμπειρία στο χώρο της εργασίας μπορεί να σας εγγυηθεί την ποιότητα και την αποπεράτωση της τελετής στις χαμηλότερες τιμές

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΩΝ ΔΩΡΕΑΝ Για το δικό σας καλό αποφύγετε τους μεσάζοντες Αναλήψεως – Μεταμορφώσεως Τηλ. 24210 52702 Κιν. 6977502561

Δριμύτατη επίθεση στο ΚΚΕ

Πέτρες και δακρυγόνα

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το πρώτο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της χρονιάς, το οποίο συνοδεύτηκε από επεισόδια στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου λίγο μετά το τέλος της πορείας. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα το σκηνικό των επεισοδίων μεταφέρθηκε στα Εξάρχεια στο σημείο που δολοφονήθηκε ο νεαρός Αλέξης Γρηγορόπουλος. Νεαροί επιτέθηκαν με πέτρες, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν και πάλι χρήση δακρυγόνων. Η αστυνομία έκανε προσαγωγές αρκετών ατόμων, ενώ όπως μετέδωσε το MEGA, σε αρκετές περιπτώσεις οι προσαγωγές έγιναν ακόμα και με βίαιο τρόπο. Αναφερόμενος στα επεισόδια, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε την πρόταση του κόμμα-

τος ότι δεν θα πρέπει να γίνονται διαδηλώσεις, αν οι διοργανωτές δεν μπορούν να τις περιφρουρήσουν. Σημειώνεται ότι νέα συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα στις 17:00 προγραμματίζεται συγκέντρωση αντιεξουσιαστών στα Προπύλαια. Ανάλογη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη, με σημείο αφετηρίας την Καμάρα, καθώς και στην Πάτρα με αφετηρία το μνημείο Τεμπονέρα. Εν τω μεταξύ, την περιφρούρηση των πανεπιστημιακών χώρων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, αποφάσισαν φοιτητές και καθηγητές υπό το φόβο νέων έκτροπων. Στο Πολυτεχνείο αποφασίστηκε η περιφρούρηση των κτιρίων και του προαύλιου χώρου από μεικτές ομάδες φοιτητών και καθηγητών, ενώ στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν καθηγητές και φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημιου.

Καταγγελίες Αλαβάνου για τις διαδηλώσεις Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, κατήγγειλε στη Βουλή ότι ο στρατός προμηθεύεται υλικό για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων. Μάλιστα, ο κ. Αλαβάνος κάλεσε τον υπουργό Άμυνας, Ευ. Μεϊμαράκη, να απαντήσει άμεσα για το εάν υπάρχει σχέδιο δράσης εναντίον των διαδηλωτών στο οποίο περιλαμβάνεται και ο στρατός. Ωστόσο, πηγές του υπουργείου Άμυνας διέψευσαν κατηγορηματικά τις αναφορές Αλαβάνου, τονίζοντας ότι η προμήθεια αυτού του υλικού είναι υποχρεωτική από το ΝΑΤΟ και προορίζεται για τις ειρηνευτικές δυνάμεις που αποστέλλονται σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν για την αντιμετώπιση τυχόν επιθέσεων που θα δεχθούν οι δυνάμεις αυτές.

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας

ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τελούμε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί σας. ΒΟΛΟΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Η γυναίκα του : Μίκα Η κόρη : Κατερίνα Τα αδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΗΣ

Περιοδεία στη Λάρισα Για «πολιτική ψύχωση» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ η Αλέκα Παπαρήγα «Πολιτική ψύχωση» καταλόγισε η Αλέκα Παπαρήγα στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα της Κουμουνδούρου σκοπεύει να καταγγείλει ΝΔ, ΛΑΟΣ και ΚΚΕ ότι τον συνδέουν με την τρομοκρατία. «Πρόκειται για πολιτική ψύχωση, αν αποδίδουν στο ΚΚΕ τέτοια πρόθεση» είπε χαρακτηριστικά. Για τις κινητοποιήσεις είπε ότι «δεν μπορεί να κλείνουν τα πανεπιστήμια με αποφάσεις 30 ατόμων». Συγκεκριμένα, στη διάρκεια περιοδείας της στη Λάρισα, σχολίασε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταγγείλει ΝΔ, ΛΑΟΣ και ΚΚΕ ότι τον συνδέουν με την τρομοκρατία. Η κ. Παπαρήγα έκανε λόγο για «πολιτική μυωπία, πολιτική τύφλωση και πολιτική ψύχωση», υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι το ΚΚΕ ουδέποτε υιοθέτησε τον όρο «τρομοκρατία» για κόμμα, ούτε για τους κουκουλοφόρους. «Πρόκειται για πολιτική ψύχωση, αν αποδίδουν στο ΚΚΕ τέτοια πρόθεση» τόνισε η κ. Παπαρήγα και συμπλήρωσε: «Το ΚΚΕ το χωρίζει πολιτική άβυσσος από την ΝΔ και το ΛΑΟΣ, για λόγους ταξικούς». Για τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών είπε ότι «στο μαθητικό κίνημα, όπου υπάρχει μία παρακαταθήκη αγώνων, πρέπει να γίνουν οι αγώνες πιο μαζικοί, πιο οργανωμένοι και πιο πολιτικοποιημένοι γιατί η παιδεία είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη». ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΤΖΑΒΕΛΑ 383 34 ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 – 15.00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΦΥΤΟΚΟ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00 – 14.00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ -ΘΡΑΚΗΣ - ΔΑΒΑΚΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτόν το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Ετσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.


9:Layout 1 9/1/2009 10:55 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Με το βλέμμα στις παραβιάσεις

Στο στόχαστρο της Αντιπολίτευσης η Ντόρα Κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ασκούν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης με αφορμή τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για περισσότερα του ενός κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος σημειώνει: «Η δυσαρέσκεια του ΥΠΕΞ -όπως το ίδιο το Υπουργείο επιτρέπει να υπάρχει ως κλίμαγια την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι, προκύπτει από την ανοργανωσιά της κυβέρνησης της ΝΔ σε ό,τι αφορά τα πιο καυτά θέματα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. » Όταν σε ένα κράτος λειτουργούν περισσότερα του ενός κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι προφανές, ότι το ΥΠΕΞ, ως ένα από αυτά, θα είναι μονίμως δυσαρεστημένο. Πιο δυσαρεστημένος, όμως, από όλους και ανήσυχος σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα, είναι ο ελληνικός λαός που αντιλαμβάνεται πως κατ’ ουσίαν δεν έχει κυβέρνηση.»

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με ανύπαρκτα θέματα και ζήτησε περισσότερη σοβαρότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ.Αντώναρος διευκρίνισε ότι για τις εξελίξεις στο Αιγαίο τοποθετήθηκε με σαφήνεια τόσο η υπουργός Εξωτερικών όσο και ο υπουργός Αμυνας, ο καθένας βάσει της αρμοδιότητάς του.

Δηλώσεις Παπαρήγα για την εξωτερική πολιτική Απαράδεκτη και επικίνδυνη χαρακτήρισε η Αλέκα Παπαρήγα την κατάσταση που δημιουργείται από τις νέες προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, η οποία πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στο νομό Λάρισας. «H κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν δεχθεί εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του ΝΑΤΟ», είπε σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε πως «δεν ικανοποιεί το ΚΚΕ το γεγονός ότι η υπουργός Εξωτερικών εκλιπαρεί τον Αμερικανό πρέσβη για την επίλυση του προβλήματος», ενώ «θα πρέπει να τεθεί σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, προκειμένου να ξέρει και ο ελληνικός λαός με ποιον έχει να κάνει και όχι να πιστεύει ότι η Τουρκία κάνει ότι κάνει, επειδή έχει τον δικό της τσαμπουκά».

Επιστολή ΣΥΡΙΖΑ στην ΥΠΕΞ Την έκτακτη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής ζητούν, με επιστολή τους προς την Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπανιάς και ο υπεύθυνος του τμήματος εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΝ Πάνος Τριγάζης. Στην επιστολή τονίζεται ότι γεννούν ανησυχίες οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αιγαίο για τις οποίες απαιτείται ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση και προσθέτει ότι: η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από τη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ και οι κίνδυνοι για την ειρήνη

στην ευρύτερη περιοχή μας, απαιτούν κατά τη γνώμη μας την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν από τη χώρα μας χωρίς καθυστέρηση, για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου και τη δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Σήμερα εξάλλου ο πρόεδρος του ΣΥΝ Α. Τσίπρας είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ν.Τσαμαδό.

Ελλείψεις σε υλικά κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τα δημόσια νοσοκομεία Τελεσίγραφο στον υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο στέλνουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών που προμηθεύουν τα δημόσια νοσοκομεία με εργαλεία και αναλώσιμα υλικά, προειδοποιώντας ότι θα διακόψουν την αποστολή υλικού εάν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου δεν υλοποιηθεί η δέσμευσή του για μερική εξόφληση των χρεών προς αυτές. Σύμφωνα με το Βήμα, οι εταιρείες σκοπεύουν επίσης να αποσύρουν τις παρακαταθήκες τους από τις αποθήκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. «Οι δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας δεν υλοποιήθηκαν. Είμαστε στον αέρα. Οι οφειλές στις εταιρείες που προμηθεύουν τα νοσοκομεία με εμφυτεύσιμο ορθοπαιδικό

υλικό υπερβαίνουν τα 1.200.000 ευρώ» δηλώνει προς ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπαιδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) Διον. Σαργέντης. Ανάλογη είναι η θέση των εκπροσώπων των εταιρειών που προμηθεύουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα με αναλώσιμα υλικά (γάζες, σύριγγες κ.λπ). «Μας χρωστούν περισσότερα από 500.000 ευρώ και αν δεν εξοφληθούμε θα σταματήσουμε να παραδίδουμε υλικά» προειδοποιεί ο γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) Β.Μανέτας. Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν και οι γιατροί που είναι συμβεβλημέ-

Δικαιώθηκε υπάλληλος που τον... καθυστερούσε ο Μορφέας Μπορεί καθημερινά να καθυστερούσε να πάει στη δουλειά του, ωστόσο δεν το έκανε σκόπιμα για να προκαλέσει την απόλυσή του, αλλά αυτό οφειλόταν στην αμελή συμπεριφορά του. Αυτή ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου για υπάλληλο, ο οποίος απολύθηκε χωρίς να αποζημιωθεί. Και μάλιστα του επιδίκασε αποζημίωση 24.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος κοιμόταν λίγο παραπάνω κάθε πρωί, με αποτέλεσμα να καθυστερεί από 15 έως 45 λεπτά καθημερινά στη δουλειά του, όμως κάλυπτε τον χρόνο αυτό μένοντας παραπάνω το μεσημέρι. Παρά τις συνεχείς συστάσεις της εταιρείας, ο υπάλληλος δεν συμμορφωνόταν με αποτέλεσμα να απολυθεί, τέσσερα χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί, χωρίς να αποζημιωθεί. Ο υπάλληλος κινήθηκε δικαστικά εναντίον των εργοδοτών του και δικαιώθηκε από τον Άρειο Πάγο.

νοι με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ) έχει προχωρήσει σε αναστολή των συμβάσεων που έχουν συνάψει τα μέλη του με τον ΟΠΑΔ, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για τις οφειλές του Οργανισμού προς τους συμβεβλημένους γιατρούς. Οι γιατροί ζητούν την άμεση εξόφληση των οφειλομένων ως σήμερα ιατρικών αμοιβών, την οριστική ρύθμιση αποπληρωμής των δεδουλευμένων εντός διμήνου μέσω τραπέζης και την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, οι οποίες είναι καθηλωμένες σε χαμηλά επίπεδα από το 1991.

Κάπνισμα... τέλος στη Βουλή Με απόφαση του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα απαγορεύεται το κάπνισμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η απαγόρευση δεν θα είναι πλήρης καθώς θα επιτρέπεται στο εντευκτήριο των βουλευτών και στο καφενείο της Βουλής. Εν τούτοις έρχεται πολύ νωρίτερα από την έναρξη ισχύος του νόμου 3730/2009, που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους εργασιακούς χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο νόμος αυτός θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2009. Στη Βουλή όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Δημήτρης Σιούφας η απαγόρευση θα ισχύσει σε δύο εβδομάδες, δηλαδή, σχεδόν πέντε μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη δημόσια απαγόρευση.

«TURRUSS - 2009»

Ρωσο-τουρκική ναυτική άσκηση στην ανατολική Μεσόγειο Ρωσο-τουρκική ναυτική άσκηση με την ονομασία «TURRUSS 2009» πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, στην ανατολική Μεσόγειο, όπως δήλωσε ο βοηθός του αρχηγού του ρωσικού Στόλου και επικεφαλής της υπηρεσίας Ενημέρωσης πλοίαρχος Ίγκορ Ντιγκάλο. Σύμφωνα με τον πλοίαρχο Ντιγκάλο, η άσκηση διεξήχθη κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της μοίρας του ρωσικού Στόλου της Βόρειας Θάλασσας στην τουρκική ναυτική βάση Ακσάζ, στην οποία μετείχε το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνετσόφ», το οποίο δεν πήρε μέρος στα γυμνάσια. Από ρωσικής πλευράς στην άσκηση συμμετέχει το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Λέφτσενκο». Από τουρκικής πλευράς συμμετέχουν η φρεγάτα «Γκεμλίκ», οι πυραυλάκατοι «Φιρτίνα» και «Γκιουρμπέτ» και το περιπολικό «Κασίργκα», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου πλοιάρχου.

«Έχουν δίκιο που είναι θυμωμένοι» Με άνοιγμα προς τους νέους ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Αρης Σπηλιωτόπουλος Αναγνωρίζοντας πως αναλαμβάνει το χώρο της Παιδείας σε μια περίοδο εξαιρετικά φορτισμένη, ο Αρης Σπηλιωτόπουλος εξέπεμψε στους νέους μήνυμα πως είναι ανοιχτός στο διάλογο. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά και στη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο νέος υπουργός Παιδείας δήλωσε για τους νέους: «Έχουν δίκιο που είναι θυμωμένοι, γιατί διαψεύδονται τα όνειρά τους και οι ελπίδες τους». «Η αμφισβήτηση είναι το οξυγόνο κάθε κοινωνίας. Καλά κάνουν και μας αμφισβητούν, γιατί έτσι θα γίνουμε καλύτεροι» επισήμανε. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, ο νέος υπουργός Παιδείας τόνισε: «Έχω την ικανότητα να ακούσω και να κατανοήσω. Δεν ήρθα εδώ για να επιβάλω μονοσήμαντες αποφάσεις. Θέλω ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο». Ο υπουργός Παιδείας ευχήθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή, να είναι επιτυχημένο και μακριά από ακρότητες.

Φυλάκιση 15 μηνών σε κάτοικο Εξαρχείων για κατοχή όπλων Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον ιδιοκτήτη σπιτιού στην περιοχή των Εξαρχείων, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, σε έρευνα της Αστυνομίας, καραμπίνα, γκλόπς, αναισθητικά σπρέυ και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για την παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού δικάστηκαν και ένας νεαρός με την φίλη του, που ήταν στο σπίτι ως επισκέπτες, την ώρα της αστυνομικής έρευνας. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με 3ετή αναστολή στον νεαρό για την κατηγορία της απείθειας, που αφορούσε την άρνηση του να δακτυλοσκοπηθεί, ενώ έκρινε αθώα την φίλη του. Η ποινή που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού αφορά τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής και της απείθειας που επίσης σχετίζεται με άρνηση του στην διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Του επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Πέρασε για θήραμα τον εγγονό του και τον πυροβόλησε Άσχημη κατάληξη είχε η κυνηγετική βόλτα 28χρονου με τον παππού του, σε δασική περιοχή στους Σπαθάδες Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων, καθώς ο 72χρονος πυροβόλησε τον νεαρό στα πόδια, καθώς θεώρησε πως πρόκειται για θήραμα. Ο 28χρονος, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται χωρίς προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ ο 72χρονος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έρευνα για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.


10

09-01-09

19:21

Page 1

∂ ™ ∆ π ∞ ∆ √ ƒ π √ ∞ÓÔȯٿ ·fi ∆Ú›ÙË ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ °·Ì‚¤Ù· 95 & ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ∆ËÏ. 24210 73716

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255


11:Layout 1 9/1/2009 10:58 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ «Δεν τίθεται θέμα για αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ», ξεκαθάρισαν ο νέος υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος της Επιχείρησης Τάκης Αθανασόπουλος, μετά από συνάντηση που είχαν. Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε, πάντως, ότι το πρόβλημα με το φυσικό αέριο είναι μεγάλο και οι μονάδες που λειτουργούν με ντίζελ, σταματώντας το φυσικό αέριο, κοστίζουν στη ΔΕΗ κατά 40 ευρώ την κιλοβατώρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, από την πλευρά του, τόνισε ότι στόχος του είναι η πάταξη των καρτέλ στην αγορά και η τιθάσευση των τιμών. «Η χώρα μας θα συμμετέχει στην αποστολή παρατηρητών, εάν συμφωνήσουν όλα τα μέρη», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρέσβη, ο οποίος υποστήριξε ότι η κρίση έχει τη σφραγίδα της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία θέλει άμεση λύση.

Ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης Το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται σήμερα ακριβότερα έως και 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο, σε σχέση με τις πρώτες μέρες του 2009, ενώ αισθητά ανεβασμένη είναι και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τις αυξήσεις αυτές σε πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ωστόσο οι καταναλωτές κάνουν και πάλι λόγο για φαινόμενο αισχροκέρδειας, λόγω και του φυσικού αερίου. Σε ότι αφορά το «καπέλο» στα καύσιμα, οι κερδοσκόποι φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν την κρίση που είχε ξεσπάσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η οποία ωστόσο βαίνει προς εκτόνωση.

Συνεδρίασε το «υπερδιευθυντήριο»

Στοίχημα ο συντονισμός για την οικονομία Στοίχημα για έναν αποτελεσματικό συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην οικονομία, σε μία πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, βάζει η κυβέρνηση με τη Διυπουργική Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος φέρεται να αποδέχθηκε την πρόταση του Γ.Σουφλιά. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ.Σουφλιάς φέρεται να διέψευσε τις εκτιμήσεις ότι η σύσταση της Επιτροπής ήταν δική του πρόταση, καθώς, όπως είπε, ήταν ιδέα του πρωθυπουργού. Επιπλέον, φέρεται να τόνισε ότι δεν υφίσταται θέμα «καπελώματος» του κ. Παπαθανασίου. Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού περιορίζει τις πιθανότητες ενδοκυβερνητικών αντιπαραθέσεων για την οι-

Συνάντηση τραπεζιτών για τη ρευστότητα στην αγορά

κονομική πολιτική, όπως συνέβαινε συχνά στο πρόσφατο παρελθόν, αφού οι αποφάσεις θα έχουν τη «σφραγίδα» του ίδιου του κ. Καραμανλή. Επιπλέον, εκτιμάται ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα «προσωπικών» επιλογών, κα-

Στη δίνη της κρίσης Πτώση πωλήσεων το 2008 για BMW και Renault

Στη δίνη της οικονομικής κρίσης έχει βυθιστεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου ανακοινώνουν μείωση των πωλήσεων τους και ζημιές, χωρίς κανείς να μπορεί, προς το παρόν, να δει «φως στο τούνελ». Πτώση 4,3% κατέγραψαν το 2008 οι πωλήσεις οχημάτων της μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρίας αυτοκινήτων κύρους BMW, καθώς η μείωση 5,8% των πωλήσεων του εμπορικού σήματος BMW αντιστάθμισε τις πωλήσεις-ρεκόρ που σημείωσαν τα εμπορικά σήματα Mini και Rolls-Royce. Οι συνολικές πωλήσεις της BMW διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 1,44 εκατομμύρια οχήματα. Ο όμιλος δεν προέβη σε εκτιμήσεις για το 2009. Η πτώση που κατέγραψαν πέρυσι οι πωλήσεις της BMW ήταν μεγαλύτερη από την πτώση του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της, Mercedes-Benz Cars της Daimler. Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz σημείωσαν, το 2008, μείωση 2,3% σε 1,26 εκατομμύρια οχήματα, ενώ οι πωλήσεις του εμπορικού σήματος Smart αυξήθηκαν κατά 34%. Στη Γαλλία, η Renault ανακοίνωσε πτώση 4,2% για τις πωλήσεις του 2008. Οι πωλήσεις του εμπορικού σήματος Renault μειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ οι πωλήσεις του εμπορικού σήματος Dacia αυξήθηκαν κατά 11,7%. Ο όμιλος διατήρησε στα περυσινά επίπεδα τον έλεγχο του 3,6% της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου. Το μερίδιο είχε, ωστόσο, συρρικνωθεί ελαφρά σε σχέση με το 3,7% που έλεγχε το 2006. Στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,8% στη Γερμανία, 28% στην Ισπανία και 13,4% στην Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ο γαλλικός όμιλος φέρεται να ζήτησε κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση της χώρας.

τηγορία την οποία «εκτόξευαν» κατά καιρούς αρκετοί κορυφαίοι υπουργοί τόσο προς τον κ. Αλογοσκούφη αλλά και προς τον κ. Φώλια. Στην Επιτροπή συμμετέχει ακόμα ο νέος υπουργός Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης.

Στη δίωρη συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε ανασκόπηση της διεθνούς κατάστασης στην οικονομία και συζητήθηκαν αναλυτικά οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης και στην Ελλάδα. Ο κ. Παπαθανασίου σημείωσε ότι η σύσταση της Επιτροπής γίνεται λόγω της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, που πλήττει την παγκόσμια οικονομία και τη χώρα μας. Είναι αναγκαίος, υπογράμμισε, ο συντονισμός, δράσεων και ενεργειών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Μίλησε ακόμη για συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, ώστε να μπορούν να γίνουν και οι αναγκαίες προσαρμογές της πολιτικής ανάλογα

Την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες φέρεται να εξετάζει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας υπό τον Γ.Παπαθανασίου. Το σαρωτικό πακέτο φορολογικών μέτρων που επέβαλε ο τέως υπουργός Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφης τον περασμένο Αύγουστο, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις της κυβέρνησης με την αγορά, καθώς όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θεωρήθηκαν εκ των προτέρων φοροφυγάδες και επιβαρύνθηκαν σε μία περίοδο όπου η ρευστότητα είχε κυριολεκτικά «στεγνώσει». Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν σε όσους μισθωτούς εργάζονται με δελτίο παροχής δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς κλήθηκαν να πληρώνουν φόρο 10%, ενώ μισθωτοί με υψηλότερο εισόδημα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο, καθώς το αφορολόγητο όριο είναι στα 12.000 ευρώ. Με εκείνο το πακέτο μέτρων, το οποίο είχε επικριθεί έντονα και από κυβερνητικά στελέχη, θεσπίστηκε συντελεστής 10% για το τμήμα του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και εισοδηματιών μέχρι 10.500 ευρώ που ήταν αφορολόγητο. Σημειώνεται ότι όποια απόφαση λάβει το υπουργείο Οικονομικών για επαναφορά του αφορολόγητου θα πρέπει να περιληφθεί σε φορολογικό νομοσχέδιο και να ισχύσει πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία της εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

και με τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ ερωτηθείς για το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών, ο κ. Παπαθανασίου είπε ότι προχωρά κανονικά. Ο κ. Προβόπουλος είχε νωρίτερα την Παρασκευή συνάντηση με κορυφαίους τραπεζίτες για το πακέτο στήριξης. Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι επικεφαλής της Εθνικής Τ.Αράπογλου και Γ.Πεχλιβανίδης, της Alpha Γ.Κωστόπουλος και Α.Μαντζούνης, της Eurobank Ν.Νανόπουλος και Ν.Καραμούζης, της Πειραιώς Μ.Σάλλας και Θ.Πανταλάκης, της Αγροτικής Δ.Μηλιάκος και της Εμπορικής Α.Κροντηράς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες για μείωση των τραπεζικών επιτοκίων και οι τρόποι με τους οποίους θα διοχετευθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Ζητούν αύξηση δόσεων Προς παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου η προθεσμία για την περαίωση Την παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στη ρύθμιση για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000 - 2006 θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η αγορά ζητούσε επιμόνως την παράταση, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, χωρίς να «στεγνώσουν» τελείως από ρευστό. Το ποσό που βεβαιώθηκε από την περαίωση πλησίασε τα 520 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν το 1 δισ. ευρώ. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμη και σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η αγορά ζητεί παράταση για ένα εξάμηνο και εκτιμάται ότι η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας θα ικανοποιήσει το αίτημα αυτό.

Οι περισσότερες από το 1945 Το 2008 χάθηκαν 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ Στο υψηλότερο επίπεδο των 15 τελευταίων ετών σκαρφάλωσε η ανεργία στις ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 2008. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, το ποσοστό ανεργίας αναρριχήθηκε στο 7,2% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Το Δεκέμβριο, οι θέσεις εργασίας στην αμερικανική οικονομία μειώθηκαν κατά 524.000. Συνολικά, στο σύνολο του έτους χάθηκαν 2,589 εκατ. θέσεις, οι περισσότερες από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις υπηρεσίες (-273.000) και στη βιομηχανία, όπου τα μισθολόγια μειώθηκαν κατά 149.000, η υψηλότερη πτώση από τον Αύγουστο του 2001. Ο Δεκέμβριος ήταν ο 12ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο μειώθηκε η απασχόληση στις ΗΠΑ. Το 2007, είχαν δημιουργηθεί 1,1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

Στις 1.892,29 μονάδες

Απώλειες κατά 1,11% στο ΧΑΑ

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.892,29 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 1,11%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 126,1 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους σε αρνητική τροχιά. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι εξής: της Υγείας κατά 4,61%, του Πετρελαίου-Αερίου κατά 1,60% και της Τεχνολογίας κατά 0,90%.

Μείωση 2,8% στη βιομηχανική παραγωγή στο 11μηνο του 2008 Μειωμένο κατά 2,8% ήταν το βιομηχανικό προϊόν στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2008. Την αντίστοιχη περίοδο του 2007 η παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 2,2%. Το Νοέμβριο, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 5,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την παρασκευή η ΕΣΥΕ, έναντι αύξησης 4,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2007. Η μείωση αυτή προήλθε από τις αντίστοιχες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων: - Ο δείκτης παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε μείωση 5,5%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής των κλωστοϋφαντουργικών υλών και των βασικών μετάλλων. - Ο δείκτης παραγωγής ηλεκτρισμού-φυσικού αερίου-νερού παρουσίασε μείωση κατά 7,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου.

«Συναγερμός» στη ΔΕΗ από τη μείωση των αποθεμάτων λιγνίτη Να ξεμείνει από λιγνίτη στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της Μελίτης, στη Φλώρινα, κινδυνεύει η ΔΕΗ, εν μέσω της κρίσης με το ρωσικό φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός, ισχύος 400 MW, είναι η η βασική «ενεργειακή καρδιά» της χώρας. Χθες ανέβηκαν εσπευσμένα σε Φλώρινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα ο πρόεδρος της ΔΕΗ Π.Αθανασόπουλος και οι δύο αρμόδιοι γενικοί διευθυντές Κ.Μελάς και Δ. Λάππας προκειμένου να εξετάσουν επί τόπου το πρόβλημα. Όπως επισημαίνει Το Βήμα, τα αποθέματα λιγνίτη που είχαν φθάσει τον Σεπτέμβριο στους 200.000 τόνους, τώρα βρίσκονται στους 40.000 τόνους, με αποτέλεσμα, αν δεν γίνουν έκτακτες εξορύξεις, η μονάδα να κινδυνεύει στα τέλη της επόμενης εβδομάδας να βγει εκτός λειτουργίας. Η διοίκηση της ΔΕΗ ρίχνει ευθύνες στον εργολάβο που λόγω κακοκαιρίας δεν έκανε εξορύξεις τον περασμένο μήνα, ενώ συνδικαλιστές καταγγέλλουν ότι επίτηδες στο τέλος του χρόνου η διοίκηση δεν προχώρησε σε εξορύξεις για να μην έχει μεγάλα έξοδα και να περιορίσει τις σημαντικές ζημιές έτους που θα παρουσιάσει.


12

09-01-09

18:42

Page 1

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∆Àƒ√∫√ªπ∫∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∂º∞§√∆Àƒπ ∞¡£√∆Àƒ√ µ√À∆Àƒ√ ª∞¡√Àƒπ °∞§√∆Àƒπ °ƒ∞µπ∂ƒ∞ ∫∂º∞§√°ƒ∞µπ∂ƒ∞

º∂∆∞ ¢√Ã∂π√ º∂∆∞ µ∞ƒ∂§π ∆Àƒπ ∫∞∆™π∫π™π√ ∆Àƒπ ¶π¶∂ƒ∞∆√ ∆Àƒπ ∞¶∞Ã√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∞™∂ƒπ °π∞√Àƒ∆∞∫π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¶ƒ√µ∂π√ & ∞°∂§∞¢π¡√

∫∞ƒ∞∫∞¡∞ ¶. & °. §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 50 - ¡. πø¡π∞ ∆∏§. 24210 85905 º∞Ã. 24210 85355

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307

ªÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·

¢Â¯fiÌ·ÛÙ οı ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂÓÔ‡ ·fi 12 ¢ÚÒ

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ (Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ & ∑ø¡∆∞¡∏ ª√À™π∫∏ √ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989


13

09-01-09

19:18

Page 1

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ πˆÏÎÔ‡ 230∞, ÙËÏ.:2421049714 µfiÏÔ˜

·È‰ÈÎfi ÂÊË‚ÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÚfiÌÂÓ˘ Î·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ŒÎıÂÛË: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 275 (π. ∫·ÚÙ¿ÏË), ÙËÏ./Fax: 24210 50550, BfiÏÔ˜ µÈÔÙ¯ӛ·: µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ./fax: 24250 23804


14 AGG:16.qxd 9/1/2009 8:43 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 01.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στον Άγιο Στέφανο 605τ.μ γωνιακό με θέα (145-8) 02.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 03.MΕΖΟΝΕΤΑ:στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 04.ΟΙΚΟΠΕΔΑ:στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας άρτια οικοδομήσιμα (1747) 05.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ: 28τ.μ στο Βόλο κοντά στο OLD CITY (211-8) 06.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στη Τσαγκαράδα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ(133-8) 07.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 08.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας πολ/κία (149-8)

09.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία στην περιοχή Φυτόκου 180τ.μ (2328) 10.ΔΥΑΡΙ:50τ.μ στο κέντρο του (212-8) Βόλου 3ου ορόφου 11.MEZONETA:στην Ν.Ιωνία 235τ.μ νεόκτιστη (190-8) 12.ΜΕΖΟΝΕΤΑ:στον Βόλο 171τ.μ super lux (217-8) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:2ου ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:ημιτελής στο κέντρο του Βόλου 165τ.μ (209-8) 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ρετιρέ 5ου ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία 125.τμ (171-8) 17.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:στο Βόλο 1ου ορόφου 81τ.μ με κεντρική θέρμα. (216-8)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου.... ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702 Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852 Πωλείται γκαρσονιέρα στη Γαζή 147, ημιυπόγεια, 280 τ.μ., σε πολύ προσιτή τιμή. Τηλ. 6972220233. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ. 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται 4άρι διαμέρισμα, περιοχή Παν-

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

ταζόπουλου, με αυτόνομη θέρμανση – τζάκι. Τηλ. 210 9649225, 6977620072. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 95 τ.μ., Κουτερέλια 49, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 20927. Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ος όροφος, επάνω από ΖΑΧ. ΔΩΔΩΝΗ. Διαμπερές, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, 2 Υ/Δ, κουζίνα, λουτρό, WC, τζάκι, μεγάλη βεράντα, 2 μπαλκόνια, ακάλυπτο, αυτονομία, αέριο. Τηλ. 24210 20034, 6974214959, ΙΔΙΩΤΗΣ Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο – πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται οικόπεδο περιφραγμένο στον Περιφερειακό, 1.600 τ.μ. Τιμή πολύ λογική. Τηλ. 6932179250. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 6945491611 και 2421023669

«Η Λύση»

Μεσιτικό Γραφείο Τηλ. 24210 76706, 6983927720 Γκαρσονιέρες Κασσαβέτη 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Σταθά 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Ρήγα Φερραίου 5ου ορόφου παλαιά οικοδομή

Τριάρια Κασαββέτη, 1ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου - Φιλαρέτου 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – 54ου Συντάγματος Ελλάς 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Ισιδώρου – Νέα Ιωνάι ισόγειο διαμέρισμα, παλιά οικοδομή Ξηρόκαμπος, 3ου οροφου (με απεριόριστη θέα)

Τεσσάρια Κασσαβέτη, 3ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – Φιλαρέτου 2ου, 3ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Πολυμέρη – Ι. Τζάνου, 2ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή

Μονοκατοικίες Μεταξουργείο – Αιδινίου, 2ος όροφος (καινούργια οικοδομή) Κωνσταντά – Ογλ, διώροφη παλαιά οικοδομή Κάτω Λεχώνια (γιαπί) ισόγειο 152 τ.μ. επί οικοπέδου 350 τ.μ. με ισόγειο και προοπτική 2όροφου

Μεζονέτες Αθήνα – Περιοχή Αρτέριδος, τριώροφη Ραφήνα 210 τ.μ.

Οικόπεδα Φυτόκο, 1.700 τ.μ. (εκτός σχεδίου), εφαπτόμενο στο δρόμο Μαλάκι, 1,380 τ.μ. (πολύ κοντά στη θάλασσα, εκτός σχεδίου) Αγ. Γεώργιος Νηλείας, 350 τ.μ. με οικία Τσαγκαράδα 1.250 τ.μ. οικοδομήσιμο (εντός οικισμού) Λεφόκαστρο 3.500 τ.μ. εφαπτόμενο στο δρόμο (εκτός σχεδίου) Λεφόκαστρο 5.500 τ.μ. εφαπτόμενο με δύο δρόμους (εκτός σχεδίου) Περίβλεπτο (Βελεστίνο) 920 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) 45 στρέμματα εκτός σχεδίου, ελαιώνας με απεριόριστη θέα Χρυσοχοίδη 1.000 μ. οικοδομήσιμο εντός οικισμού Περιφερειακός 1.400 τ.μ. Πρόσοψη στον Περιφερειακό (εκτός σχεδίου) Άφησος 350 τ.μ. εντός σχεδίου στο κέντρο του χωριού Νεοχώρι Οικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 270 τ.μ. πέτρινο με σκεπή και parking, 150.000 Ε Χιλιαδού οικόπεδο 250 τ.μ. με οικία πλησίον πλατείας Λαμία 5,5 στρέμματα με νερό και ρεύμα, δίφατσο, σε κόμβο τελείως καθαρό για επαγγελματική χρήση ή οτιδήποτε άλλο

Κτήματα Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

Αφέτες (Νιάου) Μηλεοπερίβολο εφαπτόμενο με τον κεντρικό δρόμο με πηγή σχεδόν οικόπεδο 15 στρέμματα Άφησσος Ελαιοπερίβολο με 270 ρίζες ελιές, 9 στρέμματα, 110.000Ε με απεριόριστη θέα Νεοχώρι Οικόπεδο με καστανιές 50.000Ε Αφέτες Ελαιοπερίβολο 2 στρέμματα, 40.000 Ε με απεριόριστη θέα Διμήνι (Σαμπάναγα) Κτήμα 4 στρεμμάτων περιφραγμένο με ελιές. 120.000Ε Σαμπάναγας Κτήμα 3,5 στρέμματα περιφραγμένο κατάλληλο για οικοδόμηση, εντός οικισμού. 100.000Ε Σαμπάναγα κτήμα 25 στρέμματα κατάλληλο για οικοδόμηση. Εντός οικισμού, περιφραγμένο Διμήνι Περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 60 στρεμμάτων με πρόσοψη προς Βόλο, 15 στρεμ. Διμήνι περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 8 στρεμμάτων

Ενοικιάζονται

Κασσαβέτη, διαμέρισμα 2ου ορόφου 4άρι, πολύ κοντά στην παραλία, 350 Ε Ιωλκού – Δημητριάδος ενοικιάζεται ο 4ος όροφος κεντρικότατης πολυκατοικίας, πλήρως ανακαινισμένος, κατάλληλος για επαγγελματική στέγη Ν. Ιωνία, Παπάγου – Αναπαύσεως, 3άρι για ιδιοκατοίκηση ή επαγγελματική στέγη Κουμουνδούρου, ενοικιάζεται το ισόγειο και ο 1ος όροφος για επαγγελματική στέγη Περιφερειακός, ενοικιάζεται οικόπεδο σε άριστη θέση (γωνιακό για επένδυση μακρόχρονη) 2ας Νοεμβρίου, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 4ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη, 200 Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020 Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060 Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κος ΜΠΟΥΤΟΣ ΤΗΛ. 6984360195 Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Ζητείται άτομο πεπειραμένο για σουβλατζίδικο στη Νέα Ιωνία και ένα άτομο για διανομή με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ. 6973054128

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838 Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458

MAΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου -Λυκείου-ΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984

σμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ. 6974336126. Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πεντάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο χέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084.

Γραφείο οικογενειακών υποθέσεων Εύρεση οικιακών βοηθών με συστάσεις. Καθαρίστριες, συνοδοί ηλικιωμένων και άλλες ειδικότητες Βελτίωση και ρύθμιση οικογενειακών καταστάσεων. Τακτοποίηση προβλημάτων μέσα στην οικογένεια. Συμβουλές. Δοκιμασμένες τεχνικές πώς να κρατήσουμε το γάμο μας… Συνοικέσια για τους ελεύθερους… …Επειδή η οικογένεια είναι ιερό πράγμα, κρατήστε την με την υποστήριξη μας

«Μαρίνα»

Το γραφείο – σταθμός σε κάθε σας πρόβλημα! Αντωνοπούλου 91 (με 28η Οκτωβρίου) Τηλ. 6947694813, 24210 23518

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423 Η μοναξιά δεν αξίζει σε κανέναν! ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ – ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Η ΜΑΡΑ

Λ. Ειρήνης 56, Έναντι Ταχυδρομείου – Νέα Ιωνία Τηλ. 24210 80354 ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757

«ΚΕΤΕΡ» ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προστασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Ωροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας

Ραντεβού : 6982528471 και Σαββατοκύριακα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596

Clik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητείται. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840

Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες.

Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955. Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. πληροφ. 6942569491.

ΔΙΑΦΟΡΑ Χάθηκε σκυλάκι, λευκό, Τεριέ, ονόματος Σλάμ, στην περιοχή Μαιάνδρου & Φιλαδελφείας στη Ν. Ιωνία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Χρήζει ιατρικής βοήθειας. Παρακαλείται όποιος το βρει να επικοινωνήσει με το τηλ. 24210 80400 κ. Κώστα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται επιχείρηση, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, με πλήρη εξοπλισμό (αποδυτήρια, καφετέρια, τουαλέτες κ.λπ) στην περιοχή Νέο Δέλτα στη Νέα Ιωνία. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945903160. Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ οίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάτων από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματαριών. Τηλ. 24210 53298. Πωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. 6972220233. Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαρι-

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ

ΑΓΟΡΑΖΩ

ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) ΤΗΛ.: 24210 36355

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΚΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 55Α ΤΗΛ. 24210- 52597 ΚΙΝ. 6993286510 - ΑΛΥΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,45 τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 123 τ.μ., 50 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, 2 ΕΤΩΝ, 240 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 80 τ.μ., ΑΥΛΗ 180 τ.μ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΑ ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 180 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ., ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΧΡΙΖΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΔΥΑΡΙ, ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 45 τ.μ., ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 – ΕΡΜΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΛΙΝΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ., ΑΥΛΗ 200 τ.μ., ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 100 τ.μ. ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 176 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118 τ.μ., 1ος ΟΡΟΦΟΣ , ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΙΩΛΚΟΥ 47 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 250 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΜΗΛΙΝΑ, ΚΤΗΜΑ 10 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ, 8 ΣΤΡΕΜ., ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΥΚΕΣ 200 τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.200 ΜΕΤΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΩΠΗ 5 ΣΤΡΕΜ., 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΣ 4 ΣΤΡΕΜ. ΜΑΛΑΚΙ 1.400 τ.μ. - ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.480 τ.μ. ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 500 τ.μ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 42 τ.μ. - ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (1) ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 365 τ.μ. - ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ - 4.700 τ.μ. ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΓΗ


15

09-01-09

18:55

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ 81 ∆∏§:24210 81870-FAX:24210 66575 WWW.YDRODOI.COM.GR

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5

¡˘ÊÈο ‚·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔÏÈÛÌÔ›

√ÏÁ· ª∞∫ƒÀ¡π∆™∏™ 137 ñ µ√§√™ ∆∏§.: 24210 80290 & 59083

Ã∞§∫π¡∞ ¢π∞∫√™ª∏∆π∫∞ ™øª∞∆∞

™ø§∏¡ø∆∞ ™øª∞∆∞ TUBOLASER

£ÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÒÌ· & Ì Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·


16.qxd

09-01-09

22:43

Page 1

16 ª∞°¡∏™π∞

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ó¤ˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∏ √Ì¿‰· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ √‡Áη ∫Ï¿Ú· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ «ÌÈÎÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï», Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó¤ˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô «ÌÈÎÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ √‡Áη ∫Ï¿Ú·.∏ ÚÒÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È Ì ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, º¤ÙÔ˜, Ë √‡Áη ∫Ï¿Ú· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ «ÌÈÎÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï 2», Ì ÛÙfi¯Ô Î·È ¿ÏÈ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û Ӥ· ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÚÔÛηÏ› fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. ∆Ô «ÌÈÎÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï» ı· ·Ú¤¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: π) ∆Ô ÃÒÚÔ ∆¤¯Ó˘ «3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜» ÁÈ· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ππ) ∆· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÁÈ· ÙÚÂȘ (3) Ë̤Ú˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ _ 700,00 ÁÈ· οı ı›·ÛÔ. πππ) °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È: √Ì¿‰Â˜ ‹ ı·ÙÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛË fiÏÂȘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢ÔÌ‹: ™ÙȘ 21 Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ «ÌÈÎÚÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï» ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ (6) ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌ‚fiÏÈ̘ ÔÌÈϛ˜, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·fi ÓÂfiÎÔ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ – 17 ª·˝Ô˘ 2009 ∆fiÔ˜: ÃÒÚÔ˜ Ù¤¯Ó˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞ÚÈıÌfi˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ™˘ÓÔÏÈο ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ¤ÍÈ (6) ı›·ÛÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·fi 2 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ: √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ √‡Áη ∫Ï¿Ú·, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: http://www.ougaklara.gr/?cat=6 µ·ÛÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ: 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 – 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ∂ÈÛÙÔϤ˜ ·¿ÓÙËÛ˘: 12 – 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÃÚfiÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ – 17 ª·˝Ô˘ 2009

cine ÚÔ‚ÔϤ˜ ODEON / §π¡∆√ ∆∏§. 24210 24311

VILLAGE 5 CINEMAS ∆∏§∂ºø¡√ : 24210 94600

"∞À™∆ƒ∞§π∞" ∂È΋, ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª·˙ §Ô‡ÚÌ·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙˆÓ "Moulin Rouge" Î·È "Romeo + Juliet".ŒÓ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ı¤·Ì·, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙËÓ Ï·ÌÂÚ‹ ¡ÈÎfiÏ ∫›ÓÙÌ·Ó Î·È ÙÔÓ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÃÈÔ˘ ∆˙¿ÎÌ·Ó. 'øÚ˜ ¤Ó·Ú͢:19:00,22:00 "§À∫√ºø™" ¶¿Óˆ ·fi 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ trailer Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ "Twilight", ÌfiÏȘ ÙȘ 3 ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ MySpace. ∏ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÈ ª¤ÁÂÚ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘· ÛÙȘ ∏.¶.∞. ∆ËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÎËÓÔıÂÙ› Ë ∫¿ıÚÈÓ Ã¿ÚÓÙÁÔ˘ÈÎ, ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi "Thirteen". flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:17:30,20:00,22:30

∞π£√À™∞ 1 : "µ∞¡∫ µ∞¡∫" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 16.45, 19.00, 21.30 ∫˘Úȷ΋ : 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.30 "™¶πƒπ∆" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 23.45 ∞π£√À™∞ 2 : "ª∞°∞¢∞™∫∞ƒ∏ 2" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ∫˘Úȷ΋ : 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 "¡∞π ™∂ √§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 3 : " π™∆√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞§∏¡ÀÃ∆∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 16.30, 22.00, 00.15 ∫˘Úȷ΋ : 12.00, 14.15, 16.30, 22.00, 00.15 " ∞À™∆ƒ∞§π∞": ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 18.45 ∞π£√À™∞ 4: " ∆√ §À∫√ºø™" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.00, 19.15, 21.45, 00.15 "∞À™∆ƒ∞§π∞" ∫˘Úȷ΋ : 13.45

™Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ƒ·ÏÏÔ‡˜ To ∂ÏÏËÓÈÎfi ÃÔÚfi‰Ú·Ì· ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÓ‡ÛÙÚÈ· Î·È È‰Ú‡ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ƒ·ÏÏÔ‡ ª¿ÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ƒ·ÏÏÔ‡, ÛÙ· ‚‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘…» ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ µfiÏÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï µfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ: π¿ÓÓË •ÂÓ¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘Ô‡, Sancho 003 Î·È Û ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ƒ·ÏÏÔ‡˜ ª¿ÓÔ˘, ∞Ï›Î˘ ∫·˙Ô‡ÚË Î·È ª¤ÙÙ˘˜ ¢Ú·ÌÈÛÈÒÙË. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿-

ÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, 11-1 ÙÔ Úˆ› Î·È 6-9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ,

10 ¢ÚÒ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È Ì·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È 5 ¢ÚÒ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ 6-12 ÂÙÒÓ.

∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô µfiÏÔ˘

ŒÓ· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì fiϘ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ∆Ô ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô µfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 1909. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ¤ÁÈÓ Ì ‰ˆÚ¿, ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ‡Ì‚ÈˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÛÙËÏÒÓ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë ¤Ó· ¿ÁÈÔ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÒÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ı· ÛÙ¤Á·˙·Ó ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ∏ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2004 Ì ÙÔÓ ÂÁηÈÓÈ·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, Ë ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÌÈ· ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÛÙ¤ÎÂÈ ÂΛ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

∆Ô˘ ∫ÒÛÙ· ¡›Î· ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÁÂÓȤ˜. ∆Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙËÚ› fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙË Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ¿ÚÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÔÈ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÌÔ˘Û›Ô. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ˆ˜ ÎÙ›ÚÈÔ. ∆Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ·˜ Ï‹Úˆ˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ıˆڛ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÂȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔ˘Û›Ԣ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜, ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ Û˘Ì‚¿Ï-

ÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ «Á›ÁÓÂÛı·È». √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ Ë ÚÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜, ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ËÁ‹ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÌÈ· ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ı·ً (ÎÔÈÓfi ) Î·È ÛÙÔ ¤ÎıÂÌ·, ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·˜. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ÏÔ‡ÙÔ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ΛÌÂÓ· Î·È Û¯¤‰È·, ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Á·‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ó· ¤ÚıÂÈ Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘, Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÙÔ˘ ·Ó·„˘¯‹ Î·È Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

¶π∆∂™ * √È ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ µfiÏÔ˘, ı· Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Ë̤ڷ ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 6.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶¿ÚÎ. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂.∂.™, Ô‰fi˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 255 – °·Ì‚¤Ù· (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ. 24210 56001. * √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ª∂∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «∫·Ó·Ú¿ÎÈ» Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ª∂∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ∆∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∂˘ı‡ÌË ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ. * √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓ›· µfiÏÔ˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ÂÍ›ˆÛË. * ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. ∆ËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, £Ú¿Î˘ 126 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ÎÔ› Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ·˘Ù‹˜. * ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÍ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ µfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ™ÙȘ 11.30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «£ÂfiÊÈÏÔ˜». * ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 9Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ë ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘ÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «ª‡ıÔ˜». ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∆˙È·¯Ú‹. * ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 15 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ EÏ·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ,ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ¶›ÙÙ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 11.00 Ì. ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢ÂÍÈÒÛÂˆÓ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «¶∞ƒ∫» -1√˜ ŸÚ. –µ√§√™ (ÙËÏÂÊ. 24210-36511). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó: ·ÔÓÔÌ‹ ∆ÈÌËÙÈÎÒÓ ¢È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙ· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ , Ì¿ıËÌ· √ÈÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙËÓ «√ÈÓÔÔÈ˝· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜» Î·È ·fi ÙÔÓ Ôχ ÁÓˆÛÙfi √ÈÓÔÁÓÒÛÙË Î. ÃÚ. ∆ÛfiÁη (∫·ıËÁËÙ‹ ∆∂π £ÂÛ/ӛ΢) Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ∞ÁÓÒÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∆˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ,Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ∂·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÌÔÚʘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔÓ √§Àª¶√. * √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 11.00 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂÛÙÈ¿ÛÂˆÓ «∂¡À¢ƒ∂π√» (¤Ó·ÓÙÈ ·ÏÈÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ). ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÙËϤʈӷ 24210 22443, 6974335978, 6937344859. * ∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª√ƒº√µ√À¡πø∆ø¡ (µ√À¡∂™πø∆ø¡) ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «£∂√ºπ§√™» ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ µfiÏÔ˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. * ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ Ϥۯ˘ µfiÏÔ˘ «∂͈ڷÈÛÙÈ΋» ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ¯ÔÚÔ‡ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÎÔ‹ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. ∆ËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ µÈ‚‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 24210 25225, ∞ÁÓ‹ ª¤ÏÏÔ˘ 24210 22065, °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜ 24210 48248. ∆ÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 25_ * ∆Ô ∆ÔÈÎfi ∆Ì‹Ì· µfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶¿ÚÎ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÚÔÛηÏ› fiÏ· Ù· ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ·ÏÈ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Ó· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ µfiÏÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ÕÚ˘ µÔÏÈÒÙ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Î. ™Ô‡Ï· ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë 24210 36355. * √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ϛڷ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‰È·ÓÂÌËı› ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2009. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.


17 TECH:Layout 1 9/1/2009 8:48 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Πρόσβαση στο ίντερνετ από την τηλεόραση Yahoo και Samsung φέρνουν το ίντερνετ στην τηλεόραση δίνοντας τη δυνατότητα στις νέες τηλεοράσεις του Κορεάτικου κολοσσού να έχουν πρόσβαση στα site και τις υπηρεσίες της Yahoo. Οι νέες τηλεοράσεις θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα θα μπορούν να προβάλλουν τα «widgets», τις μικρές εφαρμογές που έχουν πρόσβαση

στο ίντερνετ και ενημερώ-

νουν το χρήστη για το email

του, το ημερολόγιό του, τα τελευταία νέα κλπ. Οι χρήστες των νέων τηλεοράσεων της Samsung θα έχουν πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στο Flickr, το YouTube και το eBay. Η Samsung χρησιμοποιεί open source λογισμικό, δηλαδή λογισμικό που επιτρέπει σε τρίτους προγραμματιστές να δημιουργήσουν προγράμματα για τις τηλεοράσεις.

Προαιρετική η αναβάθμιση στον Internet Explorer 8 Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η αναβάθμιση στην επόμενη έκδοση του Internet Explorer θα είναι προαιρετική και θα λαμβάνει χώρα μόνο αν το επιλέξει ο χρήστης. Ειδικότερα, ο IE8 δε θα περιλαμβάνεται στα high priority updates των Windows XP και Server 2003 ή στα important updates των Vista και Server 2008. Η Microsoft κυκλοφόρησε πρόσφατα το IE8 Blocker Toolkit, το οποίο αναλαμβάνει να υποβαθμίσει τον IE8 ως προς την προτεραι-

Σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων για το αυτοκίνητο Ένα νέο σύστημα εκκίνησης του αυτοκινήτου ανέπτυξαν Κινέζοι φοιτητές το οποίο θα αναγνωρίζει τον οδηγό από τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Στο μέλλον οι οδηγοί θα τοποθετούν το δάχτυλό τους σε συγκεκριμένη υποδοχή του οχήματος και δεν θα χρειάζονται κλειδί για να το θέσουν σε λειτουργία. Επιπλέον η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει την επιδερμίδα του οδηγού έτσι ώστε να διαπιστώσει αν βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι φοιτητές Zhao Wencai και Li Zhoumu από το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών της Κίνας παρουσίασαν πρόσφατα την εφεύρεσή τους που γνώρισε μεγάλη αποδοχή από την Κινεζική κυβέρνηση που θέλει να μειώσει τα 250.000 τροχαία ατυχήματα και τους 50.000 θανάτους που προκύπτουν από αυτά.

ότητά του στα updates του λειτουργικού. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θέλει να αποφύγει προβλήματα συμβατότητας μεταξύ του Internet Explorer 8 και άλλων εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες σε έναν υπολογιστή ή κάποιων σελίδων του Διαδικτύου. Το IE8 Blocker Toolkit δεν έχει ημερομηνία λήξης, γεγονός που σημαίνει ότι ο IE θα παραμείνει προαιρετικό update μέχρι να υπάρξει

αλλαγή στην πολιτική της Microsoft όσον αφορά στο νέο browser.

Το dontclick.it βασίζεται σε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, που ξεκίνησε διστακτικά και στην συνέχεια εξελίχθηκε σε μια σπουδαία έρευνα με θέμα την περιήγηση χωρίς τη χρήση του mouse. To click, όπως υποστηρίζει η ερευνητική ομάδα, μας βάζει σε διαδικασία ενός μηχανισμού, ο οποίος σαφώς και μας διευκολύνει. Τι θα γινόταν όμως αν χρησιμοποιούσαμε ένα interface το οποίο απαγόρευε το click;. Όλες οι απαντήσεις, τα πειράματα, η ιστορία, τα στατιστικά αλλά και τα 20 πρώτα δευτερόλεπτα της συμπεριφοράς άλλων επισκεπτών, όπως έχουν καταγραφεί σε ένα website που ανατρέπει τα δεδομένα. Info : http://www.dontclick.it

Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο με έναν 3D Browser με την οθόνη υψηλής ανάλυσης 8 ιντσών θα κοστίζει 900 δολάρια

στις ΗΠΑ όπου θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιανουαρίου.

Στείλτε το παιδί σας στο διάστημα Θέλει το παιδί σας να γίνει αστροναύτης; Βάλτε το να κοιμηθεί στο παιδικό δωμάτιο «Διαστημικός σταθμός» που θα το κάνει να νιώσει στα σύννεφα. Σχεδιασμένο για παιδιά 6 και 7 ετών, συνδυάζει κρεβάτι και χώρο παιχνιδιού ενώ τα παιδιά μπορούν να κοιμηθούν

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον website, που σίγουρα θα σας βοηθήσει στην ενημέρωση για τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. Στο critics.gr η πληροφόρηση δεν είναι περιστασιακή ή απλώς διαφημιστική. Θα βρείτε κριτική παρουσίαση και πληροφορίες για πολλά προϊόντα, χωρισμένα σε κατηγορίες, όπως Ταινίες, Τεχνολογία, Παιχνίδια, Μουσική, Εκδόσεις, Αυτοκίνηση και με επισημάνσεις ανάλογα με τη θεματολογία τους. Διαθέτει μηχανισμό αξιολόγησης και επιτρέπει στους επισκέπτες να καταχωρούν τις δικές τους απόψεις και κριτικές. Info : http://www.critics.gr

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε H/Υ χωρίς click;

Sony: είσοδος στα Notebook τσέπης Ένα νέο πανίσχυρο μικρό notebook παρουσίασε η Sony κάνοντας την είσοδό της, με αρκετούς μήνες καθυστέρησης, στον κόσμο των υπολογιστών τσέπης. Η νέα σειρά P έχει το μέγεθος ενός φακέλου, ζυγίζει μόλις 635 γραμμάρια και περιέχει την τελευταία τεχνολογία στην ασύρματη δικτύωση καθώς και ενσωματωμένη κεραία GPS. Το μικρό στυλάτο Vaio

Πληροφορίες και κριτικές για νέα προϊόντα

μέσα αλλά και πάνω στο διαστημόπλοιο. Τα κρεβάτια βάφονται στο χέρι, χρειάζονται 6 με 8 εβδομάδες για την κατασκευή τους και επειδή το «διαστημικό» είναι ακριβό σπορ, κοστίζει 2.595 δολάρια.

To 3Β είναι web browser με τον οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο σε 3D περιβάλλον. Δημιουργεί έναν ψηφιακό ‘χώρο’ του οποίου :idea: οι τοίχοι είναι ιστοσελίδες! Μπορείτε να ‘περπατήσετε’ μέχρι να βρείτε κάτι ενδιαφέρον και να το επισκεφθείτε. Ταυτόχρονα συνομιλείτε μέσω chat με άλλους επισκέπτες που βρίσκονται κοντά σας στον ίδιο χώρο, κάνοντας την περ ι ή γ η σ η ακόμα πιο ενδιαφέρουσα! Αν θέλετε να βάλετε και τις δικές σας σελίδες, το website ή το blog σας στο 3b μπορείτε. Το δοκιμάσαμε με τις σελίδες του toplinks.gr και βρεθήκαμε σε έναν χώρο που οι τοίχοι για ταπετσαρία είχαν τις δημοσιεύσεις μας! Τα γραφικά στο 3b επιδέχονται πολλές βελτιώσεις, όμως σίγουρα με τέτοιες προσπάθειες, η πλοήγηση στο διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ριζικά. Info : http://3b.net/browser/newhome.html


18 TV:Layout 1 9/1/2009 8:45 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Cheesecake με γιαούρτι και μέλι Υλικά 08:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 10:00 ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 10:30 MEDITERRANEO 11:00 ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ11:30 ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 12:30 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 13:30 ΡΙΜΕΪΚ 14:30 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15:00 Η ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 17:00 ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΡΗΣ 19:00 BOSTON – CLEVELAND 21:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ 21:05 ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ (E) 22:00 ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΜΥΑΛΑ 22:45 ΕΛCULTURE.GR:Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ 00:00 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

05.50 6 ΜΕ 10 10.00 ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ 13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 13.45 ΣΟΥΠΕΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 14.45 ΧΟΡΕΨΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ 17.10 EXTREME MAKEOVER – HOME EDITION 18.10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 18.15 ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΟΥΔΟΥΝΑ 20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.00 THE X- FACTOR –AUDITION UNCUT 22.10 Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 23.20 ΟΛΑ 9 + 01.10 ΑΝΤ1 NEWS 01.30 DAY BREAKE 03.30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 04.00 MOBILE FUN 04.30 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

05:50 STUDIO ALPHA 10:00 ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ 13:00 Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 14:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:30 AUSTIN POWERS: Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΥΤΟΥΠΩΣΕ 17:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 18:00 Η ΒΙΛΛΑ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 PASSWORD 22.00 ΚΟΜΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 01.45 ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ 03:45 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 04.00 ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό 2-5 % λιπαρά 200 ml γάλα εβαπορέ 2 κουτ. σούπας μέλι χυμό από 1 μικρό λεμόνι 10 μπισκότα τύπου digestive τριμμένα 2 κουτ. σούπας ξηρούς καρπούς αλεσμένους 4 κουτ. σούπας μαρμελάδα βατόμουρο

Εκτέλεση Ζεσταίνουμε σ’ ένα μπρίκι το γάλα. Προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί εντελώς. Παγώνουμε το μπρίκι σε μπεν-μαρί με κρύο νερό και παγάκια. Ρίχνουμε το γιαούρτι, το γάλα με το μέλι και τον χυμό λεμονιού σ’ ένα μπολ, και ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε ένα πυρέξ και κάνουμε μια λεπτή στρώση με τα μισά τριμμένα μπισκότα και τους μισούς ξηρούς καρπούς. Ρίχνουμε τη μισή δόση της κρέμας Κάνουμε μία δεύτερη στρώση με τα υπόλοιπα τριμμένα μπισκότα και με την υπόλοιπη κρέμα και στο τέλος προσθέτουμε από πάνω τη μαρμελάδα βατόμουρο ή ό,τι άλλη γεύση μας αρέσει.Αφήνουμε το γλυκό μας για 2 ώρες στο ψυγείο να παγώσει και να δέσει.

εδώ γελάμε H παραγγελία

06:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 11:00 ΝΤΑΦΙ ΝΤΑΚ 11:30 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 12:00 ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ 12:30 ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 13:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:45 ΝΤ ΑΡΤΑΝΙΑΝ 15:45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 16:45 GOSSIP GIRL 17:40 Ειδήσεις στη Νοηματική 17:45 PUSHING DAISIES 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 21:00 FORT BOYARD V 22:30 ΜΠΑΤΜΑΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΙΝ 01:00 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ REDUX

06:00 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ... 07:00 ΜΕGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10:00 MOMMY - ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ 10:15 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ 13:00 MEGA STAR 14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14:50 TRACTION 15:20 ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 17:20 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ 18:10 ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 19:00 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ 20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 21:00 ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 21:50 ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ 22:50 ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ 23:50 ΕΡΩΤΑΣ.. .ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 00:50 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 02:00 WORLD POKER TOUR 03:00 FALCON BEACH

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΑ ΟΡΙΑ 16:00 OUTDOOR & SPORTS 17:00 ΠΑΜΕ ΤΑΜΕΙΟ 18:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΑΝΩ ΚΑΤΩ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 CINEPOLIS 22:00 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:30 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 1:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 2:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 09:30 ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ 10:30 KID SONGS 11:00 ΧΕΛΩΝΟΝΙΤΖΑΚΙΑ 11:30 LEGEND OF THE DRAGON 12:00 ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΛΟΡΕΛΙΝ 12:30 ΜΠΑΡΜΠΙ 13:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:45 TV WEEKEND 16:15 TA ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ 18:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 LIFESTYLE 22:00 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 23:00 ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ 02:00 ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 03:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

05:50 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΤ 10:00 ΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥΜΠΑ 10:30 ΠΑΠΙΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 11:00 ΤΕΪΛ ΣΠΙΝ 11:30 ΗΡΑΚΛΗΣ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12:30 ΕΙΝΑΙ O,TI ΚΑΛΥΤΕΡΟ 13:30 ΠΟΚΑΧΟΝΤΑΣ 2: ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 17:00 Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:45 PRE GAME 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – SΚODA ΞΑΝΘΗ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 01:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (E)

Πάει ένας τύπος σε ένα σουβλατζή: - Θέλω να μου κάνεις 4 πίτες αλλά τις θέλω ειδική παραγγελία. Θέλω 2 πίτες σουβλάκια και 2 σεφταλιές. Στο πρώτο σουβλάκι θέλω το κρέας να είναι καμένο από τη μία, ωμό από την άλλη και την πίτα ωμή. Στο δεύτερο σουβλάκι θέλω να είναι πολύ ξερό το κρέας και η πίτα μαύρη. Στη μία σεφταλιά τα θέλω όλα ωμά, με το αίμα τους και μόνο με αγγούρι. Στην άλλη θέλω το κρέας κάρβουνο, την πίτα μαυρισμένη από τη μία, ωμή από την άλλη και μόνο με κρεμμύδι. - Μα είναι πολύ δύσκολη η παραγγελία σου, του λέει ο σουβλατζής. Και ο τύπος απαντά: Προχτές ρε καραγκιόζη, που μου τα έφτιαξες έτσι ακριβώς, χωρίς να στο ζητήσω, δεν ήταν δύσκολα;

Παράξενα

08:00 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ 09:30 ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤOΝ 11:00 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 13:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 16:00 TRAVEL GUIDE 17:00 MUSIC CLIPS 18:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 BLACK&WHITE 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01:00 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 03:00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383 Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί 800 - 11 -

Ζητάει πίσω το... νεφρό του μετά το διαζύγιο Πριν από οκτώ χρόνια ο Ρίτσαρντ Μπατίστα, γιατρός, είχε δώσει το νεφρό του για μεταμόσχευση για να σώσει τη γυναίκα του που είχε ήδη υποβληθεί σε δύο αποτυχημένες επεμβάσεις. Τώρα το ζητάει πίσω όμως μετά από το διαζύγιό τους. Της προσφέρει μάλιστα 1,5 εκατομμύριο δολάρια για να του το επιστρέψει. Ο ίδιος δηλώνει ότι ποτέ του δεν είχε αισθανθεί τόσο καλά όσο το 2001 που είχε δώσει το νεφρό του. «Είναι το πιο αλτρουιστικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς» είπε. Τώρα χρησιμοποιεί το νεφρό ως μέσο πίεσης γιατί η σύζυγός του δεν τον αφήνει να δει τα δύο παιδιά τους 11 και 14 ετών.

Κριός Δοκιμάστε να αλλάξετε και να ανανεώσετε το περιβάλλον που ζείτε και εργάζεστε. Βάλτε περισσότερα χρώματα και φαντασία στους χώρους σας, φίλοι μου.

Ταύρος Δείξτε πόσο καλοί διπλωμάτες είστε και θα πετύχετε πολλά πράγματα στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα! Οι πλανήτες, είναι στο πλευρό σας!

Δίδυμοι Μην αφήσετε καμία ευκαιρία που θα βρεθεί στον δρόμο σας να πάει χαμένη. Αξιοποιήστε τις όλες και θα πετύχετε πάρα πολλά πράγματα, φίλοι μου.

Καρκίνος

Ζυγός Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα.Τα ταξίδια και η ενασχόληση σας με τον αθλητισμό, σας γεμίζει με χαρά, αγαπητοί.

Σκορπιός Η παρουσία του Κρόνου στο ζώδιο σας, θα σας αναγκάσει να ζητήσετε την υποστήριξη των δικών σας, στις δυσκολίες που θα σας φέρει ο πλανήτης αυτός.

Τοξότης Οι κινήσεις και ενέργειες που θα κάνετε τις επόμενες ημέρες πρέπει να είναι προσεκτικές. Μην αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να σας παρασύρει σε λάθη

Αιγόκερως

Ο ανάδρομος Ερμής, θα σας οδηγήσει να πείτε πράγματα που δεν τα εννοείτε. Μεγάλη προσοχή για να μην υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, φίλοι.

Με την αισιοδοξία σας να χτυπά κόκκινο, θα ξεπεράσετε τις δυσκολίες του παρελθόντος. Ωστόσο δεν θα λείψουν κάποιες μικρές στιγμές εκνευρισμού.

Λέων

Υδροχόος

Ο Κρόνος φέρνει προβλήματα στην καθημερινότητα σας. Συζητήστε με τους δικούς σας, για ανεύρεση λύσεων.

Η επόμενη περίοδος είναι γεμάτη από ένταση και άγχος. Η εποχή ωστόσο είναι ευνοϊκή για νέα ξεκινήματα. Ασχοληθείτε με χαλαρωτικές δραστηριότητες.

Παρθένος Ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας. Ξεκαθαρίστε προβληματικές καταστάσεις που σας αγχώνουν και σας στεναχωρούν. Ο δυναμισμός σας είναι στο ζενίθ του.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

Ιχθύς Δύσκολες καταστάσεις σας κάνουν παρορμητικούς και αρκετά νευρικούς. ‘Eνας εκνευρισμός θα σας οδηγήσει να πείτε λόγια που θα στενοχωρήσουν, Ιχθύς.

151, ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ SHELL Πολυμέρη 116, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΤΕΚΑ Λαρίσης 203, ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΚΟ Λαρίσης 216.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Χριστέλλου Γεωργία Ελ. Βενιζέλου 32 (Ιωλκού) – 28ης Οκτωβρίου (Αλεξάνδρας) τηλ. 24210 23477, Ξυνοπούλου – Τζαφλέρη Αφροδίτη Γαλλίας - Τοπάλη 24210 39340, Πολύζος Άγγελος Γκλαβάνη 54 – Ερμού τηλ. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 24210 22066 Στους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Στάθης Αριστείδης ΑναλήΑνοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. ψεως 267 – Μαυροκορδάτου τηλ. 24210 58364

Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοιχτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας :

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Σωτηροπούλου – Φορούλη ΓΙΑΝΟΥΤΑΚΗΣ ΒΡ Αναπαύσεως – Χείρωνος, ΚΑΝΜαρία Μαιάνδρου 116 – Τριών Ιεραρχών τηλ. 24210 ΤΟΛΑΣ KAOIL Σαμπάναγα, ΑΘΗΝΑΙΟΣ SHELL Οινό- 64343 πνευμα, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α&Π REVOIL Ιωλκού


19

09-01-09

22:38

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

Á˘Ó·›Î·

™∞µµ∞∆√ 10 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

19

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎfiÎÎÈÓÔ... casual! ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ Ï›Á˜ Á˘Ó·›Î˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Œ¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Û·Ó ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÛÙÔȯ›· ··ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹! À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÎÔÏ¿ÎÈ· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜… Êfi‚Ô ÛÙË ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Û·˜. ™·Ó ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· ¿ÓÙˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ ÌÈ· «ÎfiÎÎÈÓË» ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ηٷÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ Ô˘ ı· «‰¤ÛÔ˘Ó» ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ¢Â›Ù ٷ ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ˘Ï Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ‰È΋ Û·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∫fiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ·Ó ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘Â ÌÈ· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘ÓË Áfi‚· ı· ¤Î·Ó ÌÈ· Ôχ Â›ÛËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∂Ì›˜ fï˜ ı¤ÏÔ˘Ì casual ÓÙ‡ÛÈÌÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ «‰¤ÓÔ˘Ì» Ì ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ, ÙÔ˘ ÁÎÚÈ Î·È ÙÔ˘ ÌÂ˙ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÏÙfi, ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ηȅ «·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙ›Ù»! ∞Ó Ù· ÊÔڤ̷ٷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜, ÙfiÙ ۛÁÔ˘-

Ú· Ï·ÙÚ‡ÂÙ ٷ Ù˙ÈÓ Ô˘… "Ì·˙‡ԢÓ" Î·È "·ÓÔÚıÒÓÔ˘Ó"! ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· casual ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ ·fi ÚÈÁ¤ ԢηÌÈÛ¿-

ÎÈ Î·È ÛÔ˘¤ÓÙ ankle boot Ô˘ ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. ¶Ôχ ˆÚ·›Ô, ¿ÓÂÙÔ Î·È ÎÔÌ„fi ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚÂı› ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ÛÙÔ ‚Ú¿‰˘! ∆ÔÏÌ‹ÛÙ ÙÔ!

Œ¯ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ηÏÛfiÓ; ºfiÚÂÌ· ‚ڋηÙÂ, Ù· ÛˆÛÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Ù· „¿¯Ó·Ù ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ù· ÂÓÙÔ›Û·ÙÂ Î·È ·˘Ù¿. Œ¯ÂÙ fï˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ηÏÛfiÓ. ∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙ ¤‰ÈÏ· ‹ peep toe ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ Ôχ ÙÔ Î·ÏÛfiÓ Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÙÂ. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ¤Ó· ηÏÛfiÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È Ë ·fi¯ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Û·˜. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÙ ‰È¯Ù˘ˆÙfi ηÏÛfiÓ Û fi,ÙÈ ¯ÚÒÌ· ı¤ÏÂÙ (Ô˘ ‚¤‚·È· ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Û·˜), ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ı· ¤¯ÂÈ ·Ú·È‹ ϤÍË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ Û·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘ ηÏÛfiÓ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎfi. ∞Ó ÊÔÚ¤ÛÂÙ ÎÏÂÈÛÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ۯ‰fiÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηÏÛfiÓ.§ÂÙ¿ ‹ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ¿, Û ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ‰È΋ Û·˜.

¶ÚÔÛ¤ÍÙ fï˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ηÏÛfiÓ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ fiÏÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi Û·˜. º˘ÛÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙÂ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÚÔ‡¯· Û·˜, fï˜ ÁÈ· ÈÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3 ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Û·˜. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ηÏÛfiÓ Ì ۯ¤‰È· ‹ ‰·Ó٤Ϸ, Â›Ó·È Î·Ïfi ÙÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Û·˜ Ó· Â›Ó·È ÏÈÙ¿, ÒÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi. Tip! *¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ηÏÛfiÓ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∞Ó «Ê‡ÁÂÈ fiÓÙÔ˜»… ‰ÂÓ ı· Ê·›ÓÂÙ·È. * ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ÛÎÔ‡ÚÔ Î·ÏÛfiÓ, ¿ÚÙ ̷˙› Û·˜ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÏÛfiÓ, ÁÈ·Ù› ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜.

∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÛÙ˘Ï ÁÈ· οı Á˘Ó·›Î· ∏ ηıÂÌ›· ·fi ÂÌ¿˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙ˘Ï Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠fi,ÙÈ Ì·˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ë Ìfi‰·. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔ‡¯Ô ‹ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Â›Ó·È ÛÙË Ìfi‰· Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÍ' ›ÛÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ¿ÓÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ì·˜, ÙÔ ÛÙ˘Ï, ÙÔ «ÔÚÙÔÊfiÏÈ» Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ì·˜. °È·Ù› ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÊÔÚ¿Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô Î·È fi¯È ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÂÌ¿˜!!! ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì οÔÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙË ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ì·˜… - æËϤ˜ Ì·‡Ú˜ Áfi‚˜ ÁÈ· Û¤ÛÈ·Ï ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ - ªÈÎÚfi, Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· - ºÙÂÚ¿, ÛÙÚ·˜ Î·È Ô‡Ô˘Ï· Û ÊfiÚÂÌ· ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÌËÓ Á›ÓÂÙ Ϸ٤ÚÓ˜, ·Ó ̤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ - ∫fiÎÎÈÓÔ total look ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË - ¶·Ư̂ӷ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ì·˜ - ªÂÁ¿Ï·, ¯Ú˘Û¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ‹ Ì ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì·˜ οÓÂÈ ¤Ó· ‰ˆÚ¿ÎÈ Ô Î·Ïfi˜ Ì·˜… ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙÂ Ë ÛÙ·Ú Î¿ı ‚Ú·‰È¿˜.


20:Layout 1 9/1/2009 9:52 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Απερρίφθη το ψήφισμα του ΟΗΕ Αμείωτοι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παρά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός έπειτα από δύο εβδομάδες αιματοχυσίας. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε ο Εχ.Ολμέρτ μια πιθανή εκεχειρία, απερρίφθη το ψή-

φισμα και από τη Χαμάς. Το ψήφισμα 1860 του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητά εκεχειρία, ανοιχτή πρόσβαση σε μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων και μια λύση διαρκείας στην σύγκρουση. Υπερψηφίστηκε από τα 14 εκ των 15 μελών του ΣΑ, καθώς οι ΗΠΑ απείχαν. Η Αμερικα-

Ημέρα οργής Ισχυρές δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας αναπτύχθηκαν την Παρασκευή στην ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς η Χαμάς κήρυξε μια ακόμα «ημέρα οργής» κατά της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή. «Αναπτύξαμε χιλιάδες άνδρες για να διατηρήσουμε την τάξη στην ανατολική Ιερουσαλήμ» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι μόνον οι Παλαιστίνιοι που έχουν ισραηλινή ταυτότητα και είναι ηλικίας άνω των 50 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στις προσευχές στην Πλατεία των Τζαμιών, τρίτο ιερό τόπο του ισλάμ. Η πρόσβαση στην Πλατεία θα είναι ελεύθερη για τις γυναίκες. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πλήρη αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και για 48 ώρες. Στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκε την Παρασκευή ο φωτογράφος και εικονολήπτης του Γιασέρ Αραφάτ. Ο Ιχάμπ αλ-Ουαχίντι κατέγραφε με τη φωτογραφική του μηχανή και την κάμερά του όλες τις δραστηριότητες του εκπλιπόντα ηγέτη των Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ. Σκοτώθηκε όταν το σπίτι του στη Γάζα επλήγη από ισραηλινή οβίδα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Επεισόδια στο Όσλο Τριάντα άτομα συνέλαβε η νορβηγική αστυνομία, ανάμεσά τους και αρκετούς ανήλικους, στη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν όταν διαδηλωτές κατά της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα προσπάθησαν να διαλύσουν φιλοϊσραηλινή πορεία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 12 άτομα ενδέχεται να προσαχθούν στη δικαιοσύνη για προπηλακισμό αστυνομικών και καταστροφή ξένης περιουσίας το απόγευμα της Πέμπτης. Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις συμπλοκές, κυρίως από πέτρες που ερρίφθησαν εναντίον τους και η αστυνομία κατέσχεσε μαχαίρια και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Της καρφώθηκε βέλος στο κεφάλι Επειγόντως στο χειρουργείο οδηγήθηκε μια γυναίκα από τη Νέα Ζηλανδία, όταν της καρφώθηκε ένα βέλος στο κεφάλι. Υπαίτιος είναι ένας γείτονας της, στην πόλη Όκλαντ, που αστόχησε στην τοξοβολία. Η 42χρονη γυναίκα εκείνη την ώρα, πότιζε τα λουλούδια στον κήπο της. Οι πρώτοι που άκουσαν τις κραυγές της, ήταν ο δράστης και ο 16χρονος γιος της. «Όταν φτάσαμε βρήκαμε το θύμα αιμόφυρτο με ένα μεγάλο τραύμα στο κρανίο, ακριβώς πάνω από δεξί μάτι», είπε ένας αστυνομικός. Το βέλος είχε μέγεθος 40 εκατοστών και έχει προκαλέσει στο θύμα ζημιά στα νεύρα, γεγονός που μπορεί να την τυφλώσει μερικώς. Η αστυνομία εξετάζει το περιστατικό για να αποφασίσουν αν υπήρχε δόλος πίσω από το δυστύχημα.

νίδα ΥΠΕΞ Κοντολίζα Ράις δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν πήραν μέρος στην ψηφοφορία, επειδή θέλουν να δώσουν χρόνο στην γαλλοαιγυπτιακή μεσολαβτηική προσπάθεια, αλλά δεν απορρίπτουν το ψήφισμα. Πάντως, μετά την έκτακτη συνεδρίαη του ισραηλινού

Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπυργός Εχούντ Ολμέρτ απέρριψε την Παρασκευή το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «ανεφάρμοστη» μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζον-

ται τους Ισραηλινούς, αφού οι Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα. «Το Ισραήλ δεν έχει ποτέ αποδεχθεί από ξένους παράγοντες να αποφασίσουν για το δικαίωμά του να υπερασπισθεί τους πολίτες του. Ο στρατός θα συνεχίσει τις επι-

Κερδίζει έδαφος η Χαμάς στη Δ. Όχθη Οι δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής ακολουθούν πολιτική σιδηράς πυγμής απέναντι στις διαδηλώσεις των κατοίκων της Δυτικής Όχθης, συλλαμβάνοντας όποιον τολμά να υψώσει μια σημαία της Χαμάς. Αλλά οι ενδείξεις της ταύτισης με τους κατοίκους της Γάζας είναι παντού. Εννιάχρονα κορίτσια, με τη λέξη «Γάζα» γραμμένη με κόκκινο μελάνι στο μέτωπό τους, ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην κεντρική πλατεία αλ Μανάρα της Ραμάλα. Οι ηγέτες της Φάταχ, που έχασε τον έλεγχο της Γάζας τον Ιούνιο του 2007, είναι διχασμένοι ανάμεσα στην ελπίδα ότι η Χαμάς θα ηττηθεί και στο φόβο που τους προκαλεί η οργή του παλαιστινιακού λαού για τις ισραηλινές επιχειρήσεις. «Αν η Χαμάς νικήσει και οι Ισραηλινοί υψώσουν λευκή σημαία, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα τόσο στη Δυτική Όχθη, όσο και στα αραβικά καθεστώτα» σημειώνει ο Ζιάντ

Συνεργασία Ομπάμα... Σπάιντερμαν Ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήταν μικρός έκανε συλλογή από κόμικς. Τώρα που είναι έτοιμος να ορκιστεί ως ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, η Marvel αποφάσισε να τον τιμήσει με το δικό της τρόπο. Ο νεοεκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος πρωταγωνιστεί σε ένα ειδικό συλλεκτικό τεύχος που δημιουργήθηκε για την ημέρα της ορκωμοσίας. Σε αυτή την ημέρα εκτυλίσσονται και τα γεγονότα της ιστορίας. Ο Τσάρλι Πάρκερ – Σπάιντερμαν, ενώ φωτογραφίζει την ορκωμοσία ανακαλύπτει πως υπάρχουν δύο διαφορετικοί Ομπάμα. Για να ανακαλύψει ποιος είναι ο πραγματικός, ντύνεται Σπάιντερμαν και προκαλεί και τους δύο να παίξουν μαζί του μπάσκετ. Βρίσκει τον ψεύτικο και τον συλλαμβάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία χρησιμοποιεί τη μορφή ενός προέδρου σε κόμικ της, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος πρωταγωνιστεί και μάλιστα απεικονίζεται στο εξώφυλλο.

Τουλάχιστον 14 νεκροί από ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα Δεκατέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έφηβη και δύο κοριτσάκια, έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κόστα Ρίκα. Ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις και μεγάλες καταστροφές σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο εθνικό ηφαιστειακό πάρκο Πόας.

Αμπού Εΐν, υφυπουργός για τους κρατούμενους, που έχει εμπειρία 13 ετών από τις ισραηλινές φυλακές. Ο Μπάσεμ Χούρι, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών, εγκαινίασε την Εθνική Εκστρατεία για την Ανακούφιση της Γάζας κρατώντας μια φωτογραφία από την εφημερίδα αλ-Αγιάμ που δείχνει το κεφάλι ενός κοριτσιού θαμμένου στα ερείπια. «Αυτό είναι απίστευτο», λέει στον ανταποκριτή της εφημερίδας Independent. «Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει αυτή η επι-

Πολύ κοντά σε συμφωνία Αισιοδοξία για άμεσο τερματισμό της κρίσης με το ρωσικό φυσικό αέριο Προς το τέλος της δείχνει να οδεύει η κρίση με το ρωσικό φυσικό αέριο, η οποία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες και έφερε εκ νέου στο προσκήνιο το θέμα της αξιοπιστίας των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι παρατηρητές έφθασαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας την Παρασκευή και θα ξεκινήσουν την εργασία τους άμεσα. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα έχει συναντήσεις στο Κίεβο πριν επισκεφθεί τους σταθμούς διανομής για να ελέγχει τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου. Από την πλευρά της, η Gazprom ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει την παροχή φυσικού αερίου από τη στιγμή που οι παρατηρητές αναλάβουν έργο.

χείρηση τους Ισραηλινούς; Το μόνο που θα κάνει είναι να στρατολογήσει κι άλλο κόσμο για τη Χαμάς». Πολλά ηγετικά στελέχη της Φάταχ συνοδεύουν τις εκκλήσεις τους για εθνική ενότητα με κατηγορίες εναντίον της Χαμάς ότι εκείνη προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Ταουφίκ αλ-Τιράουι, σύμβουλο του Αμπάς και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας, «η ηγεσία της Χαμάς έκανε κακό υπολογισμό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει καταστροφή τόσο στον εαυτό της όσο και στο λαό».

Γονείς έδωσαν «έκσταση» στο παιδί τους Κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης και κατοχής ναρκωτικών αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι στην Αυστραλία καθώς έδωσε «έκσταση» στο δίμηνο μωρό του. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Κερνς στο Κουίνσλαντ, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Όταν βρέθηκε από τους τραυματιοφορείς είχε σπασμούς και στο ασθενοφόρο υπέστη καρδιακή προσβολή. Οι γονείς, ο πατέρας 24 ετών και η μητέρα 22 συνελήφθησαν αμέσως. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ακόμη και αν το μωρό συνέλθει θα αντιμετωπίζει προβλήματα στον εγκέφαλο καθώς οι σπασμοί μπορεί να του δημιούργησαν βλάβη.

Αυξήθηκαν σημαντικά οι δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό Οι δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό αυξήθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Jornada, το οποίο αναφέρει ενδεικτικά ότι μέσα σε 45 μέρες δολοφονήθηκαν 21 γυναίκες στο διοικητικό διαμέρισμα Τσιουάουα, στα βόρεια της χώρας. Όπως αναφέρουν μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι περισσότερες γυναίκες έπεσαν θύματα ενδο-οικογενειακής βίας. Το Κέντρο για τα Δικαιώματα των Γυναικών και η οργάνωση «Δικαιοσύνη για τις Κόρες μας» ζήτησαν από το Κογκρέσο να σημάνει «εθνικό συναγερμό για τη σεξιστική βία». Οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει κρούσματα σεξιστικής βίας στην Τσιουάουα.

χειρήσεις για να υπερασπισθεί τους πολίτες του Ισραήλ. Η εκτόξευση ρουκετών σήμερα το πρωί αποδεικνύει ότι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών είναι ανεφάρμοστη και ότι δεν θα γίνει σεβαστή από τις δολοφονικές παλαιστινιακές οργανώσεις» ανακοίνωσε ο Ολμέρτ. Νωρίτερα, η Ισραηλινή υπουργός Εξωτερικών Τζίπι Λίβνι δήλωσε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να δρα με βάση την ασφάλεια των πολιτών της. Το ψήφισμα απερρίφθη και από τη Χαμάς.

Λιγοστεύει η ανθρωπιστική βοήθεια Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι περιορίζει προσωρινά τη δράση της στην πόλη της Γάζας, μετά τα πυρά που έπληξαν ένα όχημά της. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού συνόδευε παλαιστινιακά ασθενοφόρα και φορτηγά με ιατρικό υλικό προς τη νότια Λωρίδα της Γάζας, όταν ένα όχημά της πήρε φωτιά, παρ’ότι η επιχείρηση διεξαγόταν σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό. Η Επιτροπή αναμένει εγγυήσεις για ασφάλεια από τον ισραηλινό στρατό, οι οποίες θα επιτρέψουν στον διεθνή οργανισμό να επιχειρεί στις εμπόλεμες ζώνες. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρωγή των Παλαιστινίων (UNRWA) ανακοίνωσε την Πέμπτη τη διακοπή όλων των ανθρωπιστικών της επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, όταν οβίδες του ισραηλινού στρατού έπληξαν μια από τις αυτοκινητοπομπές της, με αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι της να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στη Μέση Ανατολή Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Φραν Βάλτερ Στάινμάγιερ δήλωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, προκειμένου να έχει συνομιλίες στο Ισράηλ και την Αίγυπτο για τις συγκρούσεις στη Γάζα. Το ταξίδι του Γερμανού ΥΠΕΞ έχει στόχο την προώθηση του ψηφίσματος του ΟΗΕ. Στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 50 αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, από τη μία σκοτώθηκαν πέντε Παλαιστίνιοι. Μαχητές της Χαμάς έριξαν ρουκέτες στο νότιο Ισραήλ τραυματίζοντας ελαφρά ένα άτομο. Εκτιμάται ότι συνολικά μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 770 Παλαιστίνιοι και 14 Ισραηλινοί. Εν τω μεταξύ, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στον ΟΗΕ ότι περίπου 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν πριν από λίγες ημέρες όταν οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν σπίτι, στο οποίο νωρίτερα Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κλείσει 100 Παλαιστίνιους, οι μισοί από τους οποίους ήταν παιδιά. Το Ισραήλ ανέφερε ότι η κατηγορία ερευνάται. Από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στις 27 Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί 770 Παλαιστίνιοι και 14 Ισραηλινοί.

3 2 1 1 1 2 μ 1 1 1 1 κ 1 κ 1 λ

Σ τέ ζά λά το


21:Layout 1 10/1/2009 12:14 πμ Page 1

Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ετοιμάζεται να αγωνιστεί με τη Λαμία η Νίκη Οι εξελίξεις στη Λαμία φέρνουν αλλαγές στον προγραμματισμό της Νίκης, αφού, ενώ όλοι περίμεναν στο κυανόλευκο στρατόπεδο να πάρουν σίγουρα το ματς με το σύλλογο της Στερεάς Ελλάδας, που ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη Τετάρτη 14/1, στα χαρτιά και να κάνουν μέχρι την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση μια μίνι προετοιμασία, κατά την οποία θα έμπαιναν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου στο κλίμα της ομάδας και οι νεοαποκτηθέντες Σβανιάς, Χατζηλιάδης, Στάμος, Πανακούλιας και Φακούντο Μπονβίν, τα δεδομένα άλλαξαν. Κι αυτό γιατί στη Λαμία, που δεν έχει κατέβει να αγωνιστεί στα δύο τελευταία της παιχνίδια και αν δεν κατέβει σε τρίτο (αυτό με τη Νίκη) αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, επιχειρείται τις τελευταίες μέρες πλήρης ανατροπή του σκηνικού, με σκοπό να μη οδεύσει προς τη διάλυση. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε, μετά τη συζήτηση που έγινε μεταξύ πολιτικών φορέων και επιχειρηματιών, να γίνουν αστραπιαίες κινήσεις για τη στελέχωση του έμψυχου δυναμικού, την πρόσληψη νέου τεχνικού, αλλά και τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ στη διοίκηση του Ερασιτέχνη! Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με τον παλιό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του ΟΦΗ και του Άρη Νίκου Τσίμπου περί ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Στόχος των επιχειρηματιών που εμπλέκονται στο εγχείρημα στις αρχές της νέας εβδομάδας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των δελτίων σε ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών, ώστε να μπορούν να αγωνιστούν την προσεχή Τετάρτη στο ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου! Επίσης ακούστηκε ότι κάποιοι

στις 23/1 με Εθνικό Κατερίνης λόγω αναβολών. Τα μεταγραφικά Δε σταματάει την ενίσχυση η Νίκη, που είναι έτοιμη να ανακοινώσει και την έκτη της μεταγραφή για τη χειμερινή περίοδο, αφού ο αριστερός μπακ Αλέκος Γεωργιάδης, που έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κυανόλευκα, αλλάζοντας ομάδα, αλλά όχι και πόλη.

ποδοσφαιριστές θα δοθούν από την Παναχαϊκή του Αλέξη Κούγια, που πρόσφατα αποσύρθηκε απ΄ τα διοικητικά των Λαμιωτών, για να αναλάβει την ομάδα της Πάτρας. Ετσι, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τότε στη Νίκη πρέπει να κοιτάξουν αμέσως μπροστά και να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτό το ματς, αφού βέβαια πρώτα τεχνική ηγεσία και παίκτες δουν τι έφταιξε και η ομάδα παρουσίασε την κακή εικόνα με τα Γιαννιτσά. Στο μέτωπο των τραυματιών, ο Σωτρίνης χθες είπε στην τεχνική ηγεσία ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα κι ότι οι ενοχλήσεις στο γόνατο έχουν κατά πολύ υποχωρήσει, θετικό τουλάχιστον σημάδι, μέχρι να φτάσουν οι απαντήσεις από την Αθήνα Σ’ ότι αφορά τις ενστάσεις την επόμενη Παρασκευή 16/1 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις για τους αγώνες της Νίκης με τον Πυρσό (αντικανονική συμμετοχή Σανχούρχο) και Θράκη ( εκπρόθεσμα χρέη) και

Βγήκαν οι διαιτητές Ορίστηκαν οι διαιτητές για την 19η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Το ματς της Νίκης στη Λαμία θα διευθύνει ο Κ. Πεχλιβανίδης (Θεσ/νίκης), βοηθοί του θα είναι οι Νικολαίδης (Θεσ/νίκης), Παλάσκας (Θεσ/νίκης) και 4ος ο Ν. Καραπλής (Φωκίδας). Συνέντευξη Ριβελίνο στην ΕΤ1 Οι φίλοι της Νίκης θα έχουν είτε σήμερα είτε το επόμενο Σάββατο την ευκαιρία να δουν έναν παίκτη της ομάδας τους να μιλά σε κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο Ριβελίνο, το όνομα του οποίου, που παραπέμπει στον παλιό ποδοσφαιριστή της Εθνικής Βραζιλίας, φαίνεται πως προξένησε εντύπωση στους παραγωγούς της αθλητικής εκπομπής «Κερκίδα του Σαββάτου» (3-5μ.μ) και γι’ αυτό συνεργείο του πρώτου κρατικού καναλιού βρέθηκε την Πέμπτη στο Πανθεσσαλικό και μετά το τέλος του αγώνα με τα Γιαννιτσά πήρε δηλώσεις από τον επιτελικό μέσο της Νίκης. Η συζήτηση έγινε στα ιταλικά και μεταφραστής ήταν ο Μωυσιάδης, που λόγω του περάσματός του από τη Μπρέσια γνωρίζει τη γλώσσα.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη, Ολυμπιακός και Αρτεμις επιζητούν το ροζ φύλλο Με τη δύναμη της έδρας Ολυμπιακός στους άνδρες και η Αρτεμις στις γυναίκες θέλουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Εδεσσας και του Παναθλητικού αντίστοιχα για την 13η αγωνιστική των Βορείων ομίλων της Γ’ Εθν. Ανδρών και της Α2 Γυναικών αντίστοιχα. Από την άλλη η ανδρική ομάδα της Νίκης έχει το πιο δύσκολο έργο, αφού ψάχνει το διπλό στην έδρα του Αιγινιακού. Αναλυτικά: Η Νίκη Να ξαναμπεί στο δρόμο των επιτυχιών θέλει η Νίκη, που μετά τις δύο ήττες από Φοίνικα και Λασσάνη, οι οποίες έδειξαν ότι η ομάδα κάνει μία κοιλιά, φιλοξενείται στο Αιγίνιο από τον Αιγινιακό. Βέβαια αιτίες γι’ αυτήν την κάμψη υπάρχουν, αφού οι κυανόλευκοι είχαν μείνει με λίγες επιλογές, λόγω απουσιών βασικών παικτών, όπως του Κυλεριώτη (εκτίει

ποινή έξι αγωνιστικών) και του Σαμαρά λόγω της σχολής του. Τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα συμμετείχε στις προπονήσεις ο Κουτίνας, που πήρε άδεια από τη μονάδα του κι έτσι την Κυριακή θα είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο προπονητής Γ. Βλιώρας αναγνωρίζει τις δυσκολίες του κυριακάτικου παιχνιδιού, αφού ο Αιγινιακός είναι μια έμπειρη ομάδα της κατηγορίας, αλλά από την άλλη ξέρει ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να το χτυπήσει κι αυτό θα κάνει, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των δύο τελευταίων παιχνιδιών. Ο Ολυμπιακός Δύο συνεχόμενα ματς στην έδρα του έχει ο Ολυμπιακός Β., που είναι και τα πλέον καθοριστικά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, αφού αντιμετωπίζει πρώτα αύριο Κυριακή στο

χάρη σ’ αυτή τη φιλία ήρθε στον Ολυμπιακό, αφού αυτός ήταν που τον πρότεινε στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Ν. Φαρμάκη.

Ε.Α.Κ την Εδεσσα και την επόμενη τη ΧΑΝΘ, ομάδες που αν τις νικήσει, τις πιάνει στη βαθμολογία, ατενίζοντας με μεγαλύτερη αισιοδοξία την υπόθεση σωτηρία. Το θετικό είναι πως προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν και οι ερυθρόλευκοι πηγαίνουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις να αγωνιστούν αύριο το απόγευμα κόντρα σε μια ομάδα που κατά τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χρήστο Μυριούνη, δεν είναι τόσο κακή, όσο

Κορυφαίος του κόσμου ο Κασίγιας Ακόμη μία διάκριση γνώρισε ο Ίκερ Κασίγιας όσον αφορά την απόδοσή του την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης ανακηρύχθηκε κορυφαίος του κόσμου για το 2008, σύμφωνα με τη Διεθνή ομοσπονδία Ιστορίας και στατιστικής του ποδοσφαίρου (IFFHS). Πίσω από τον Ισπανό διεθνή γκολκίπερ βρέθηκαν οι Τζιανλουίτζι Μπουφόν, Εντβιν Φαν ντερ Σαρ, Πετρ Τσεχ και Ιγκόρ Ακινφέεφ. Να σημειωθεί ότι ο Κασίγιας την προηγούμενη σεζόν πήρε το Ισπανικό πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Ισπα-

νίας με την Ρεάλ Μαδρίτης. Το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Ισπανίας. Η πρώτη πεντάδα, σύμφωνα με την IFFHS 1. Ικερ Κασίγιας (Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανός) 249 βαθμοί 2. Τζιανλουίτζι Μπουφόν (Γιουβέντους/Ιταλός) 170 3. Εντβιν Φαν Ντερ Σάαρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Ολλανδός) 143 4. Πετρ Τσεχ (Τσέλσι/Τσέχος) 108 5. Ιγκόρ Ακινφέεφ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας/Ρώσος) 23

δείχνει η βαθμολογική της θέση. Πάντως, όλα τα φώτα θα πέσουν στον Ν. Μπουντούρη, που θα τιμηθεί από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, με αφορμή την ολοκλήρωση της καριέρας του. Μάλιστα ο Χ. Μυριούνης τόνισε στη Μαγνησία με αφορμή αυτό το γεγονός ότι ο Μπουντούρης είναι αδελφικός του φίλος, καθώς βρίσκονται μαζί στις εθνικές ομάδες από 16 ετών και ότι

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα τεχνικός διευθυντής στον Αθηναϊκό Καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στον Αθηναϊκό αναλαμβάνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού ήρθε σε συμφωνία με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Αθηναϊκού Γιώργο και Ανδρέα Παπάζογλου αντίστοιχα και πλέον καλείται να υπηρετήσει από την θέση του τεχνικού διευθυντή την ιστορική ομάδα του Βύρωνα. Η παρουσίαση του Χουάν Ραμόν Ρότσα στους εκπροσώπους των ΜΜΕ θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009.

Η Αρτεμις Δύο προβλήματα και δύο επιστροφές μετράνε στην Αρτεμη ενόψει της αναμέτρησης με τον ισόβαθμο Παναθλητικό αύριο Κυριακή στου Αδαμόπουλου. Η Σπυρόπουλου έφυγε από την ομάδα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ η Θανασούλη εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στον ώμο. Από την άλλη σε σχέση με το παιχνίδι στις Σέρρες διαθέσιμες να χρησιμοποιηθούν από τον προπονητή του Πάρη Λότφι είναι η Αγαγιώτου και η Σαρακατσάνη, που είχαν λείψει λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Κωφών. Το παιχνίδι θεωρείται ντέρμπι, λόγω και της δυναμικότητας του αντιπάλου.

Μια αγωνιστική χωρίς κόσμο η ΑΕΚ Παρά τις προσπάθειες της ΚΑΕ ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε την ΑΕΚ με ποιινή αποκλεισμού της έδρας για μια αγωνιστική. Οι “κιτρινόμαυροι” θα παίξουν χωρίς κόσμο στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, καθώς συμπλήρωσαν πέντε επιπλήξεις (η τελευταία στο ματς με το Μαρούσι) και βάσει φύλλου αγώνα και κανονισμού πρέπει να τιμωρηθούν.

Ετοιμάζει τον Μόρα ο Ρεχάγκελ Στη λίστα των κληθέντων για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με τη Δανία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, που είναι προγραμματισμένος για τις 11 Φεβρουαρίου, αναμένεται να βρίσκεται ο Βαγγέλης Μόρας. Εδώ και περίπου δύο μήνες είναι γνωστό ότι ο Ότο Ρεχάγκελ παρακολουθεί την πορεία του 28χρονου αμυντικού της Μπολόνια στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος για χάρη του ταξίδεψε στη γειτονική χώρα και τον είδε από κοντά στην ήττα (2-1) των «ροσομπλού» από τη Γιουβέντους. Ο Γερμανός προπονητής θέλει να τσεκάρει τον Μόρα, ώστε να τον υπολογίζει για τα επόμενα παιχνίδια της «γαλανόλευκης» στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Νοτίου Αφρικής 2010.

Πήρε το βραβείο MVP ο Αγγελόπουλος Ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος ήταν ο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής που συνοδεύτηκε με νίκη του Πανθρακικού επί του Εργοτέλη. Χθες ο έμπειρος αμυντικός των «πρασίνων» παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια του παλαίμαχου Νίκου Μεϊμαρίδη. «Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν, αυτά δε συμβαίνουν κάθε μέρα. Πρώτα η συνολική προσπάθεια και δουλειά και μετά η ατομική διάκριση. Η βράβευση δίνει περαιτέρω ώθηση για να βελτιώσω τον εαυτό μου και φυσικά να βοηθήσω την ομάδα στο στόχο που έχει θέσει» τόνισε ο 31χρονος παίκτης του Πανθρακικού. Από την πλευρά του ο Νίκος Μεϊμαρίδης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και πιστεύει ότι στο μέλλον θα έρθουν και άλλες διακρίσεις και βραβεύσεις. Όσο για την πορεία της ομάδας του Πανθρακικού ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής επανέλαβε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία. Για την ομάδα του Πανθρακικού σημείωσε ότι καταξιώνεται με τις εμφανίσεις του όχι μόνο στην Κομοτηνή αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Αλλαγή διαιτητή στο ντέρμπι Ο Δημ. Καλόπουλος θα διευθύνει τελικά το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, για τη 13η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Ο Μιχ. Κουκουλάκης, που είχε αρχικά οριστεί διαιτητής του παιχνιδιού, τραυματίστηκε και αμέσως αντικαταστάθηκε.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ «Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνει την αντικατάσταση του διαιτητή του αγώνα πρωταθλήματος Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Μιχάλη Κουκουλάκη (ΣΔΠ Ηρακλείου), με τον Δημήτρη Καλόπουλο (ΣΔΠ Θεσσαλονίκης), λόγω τραυματισμού του κ. Κουκουλάκη».

Ο Κάκος στο ΠΑΟΚ – Αρης του Κυπέλλου Ο έμπειρος Κερκυραίος διαιτητής, Τάσος Κακός, θα είναι ο «άρχοντας» της πιο σπουδαίας αναμέτρησης στην 5η φάση του Κυπέλλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αρη στο γήπεδο της Τούμπας την άλλη Τετάρτη (21.00). Εξάλλου, ο Βολιώτης Δαλούκας θα ταξιδέψει την ίδια μέρα στην Κομοτηνή για την αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον Παναθηναϊκό. Συνοπτικά, οι διαιτητές στις αναμετρήσεις είναι: Εργοτέλης - Ξάνθη / Μαζαράκος / Αρτας Βέροια - Πανιώνιος / Καλόπουλος / Θεσσαλονίκης Πανθρακικός - Παναθηναϊκός / Δαλούκας / Θεσσαλίας ΠΑΟΚ - Αρης / Κάκος / Κέρκυρας


23:Layout 1 10/1/2009 12:42 πμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου SUPER LEAGUE SUPER LEAGUE 17η αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16.45 ΝOVA ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 16.45 NOVA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ 19.00 NET ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15.00 ΛΑΡΙΣΑ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16.45 ALPHA Ο.Φ.Η. – ΗΡΑΚΛΗΣ 16.45 NOVA ΑΡΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 19.00 NET Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. 20.15 NOVA Βαθμολογία (σε 16 αγώνες) 1.Ολυμπιακός ................39 2. ΠΑΟΚ .......................33 3. Παναθηναϊκός ......... 30 4. ΑΕΚ ..........................25 5. Αρης .........................23 6. Σκόντα Ξάνθη.......... 22 7. Πανθρακικός ............ 22 8. Πανιώνιος ................22 9. Λάρισα ......................22 10. Εργοτέλης.............. 19 11. Λεβαδειακός ......... 19 12. Ηρακλής ................19 13. Αστέρας Τρίπολης 14 14. ΟΦΗ........................11 15. Πανσερραϊκός....... 11 16. Θρασύβουλος ......... 9

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ (18.00 ET3) Βαθμολογία (σε 16 αγώνες) 1. ΠΑΣ Γιάννινα .............36 2. Ατρόμητος .................36 3. Καβάλα ......................33 4. Ιωνικός .......................32 5. Κέρκυρα ....................29 6. Ολυμπιακός Βόλου ...28 7. Πιερικός .....................22 8. Διαγόρας ...................22 9. Απόλλων Καλαμαριάς 20 10. Βέροια .....................19 11. Καλαμάτα ................17 12. Καλλιθέα ..................17 13. Εθνικός ....................16 14. Ηλυσιακός ...............16 15. Αγροτικός Αστέρας .16 16. Εθνικός Αστέρας .....12 17. Αναγέν. Καρδίτσας .12 18. Καστοριά ...................9

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ 17η αγωνιστική ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –ΒΕΡΟΙΑ (15.00 ET3)

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 16η αγωνιστική (15.00) Θησεύς Αγριάς-Πύρασος Ν. Αγχιάλου Αχιλλέας Φαρσάλων-Ρήγας Φεραίος Αναγέννηση Παλαιοκατούνας -Οπούντιος Αστέρας Καρδίτσας-Βράχος Καστρακίου Καρδίτσα-Αγρότης Λιανοκλαδίου Πυργετός Λάρισας -Κεχαγιάς Προσηλίου Τρίκαλα- Βελούχι Τύρναβος 2005-ΑΟ Μεγάλων Καλυβίων Αστέρας Ιτέας -Απόλλων Λάρισας

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (15.00) ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ Β. 1. Τύρναβος 2005 ..........37 2. Τρίκαλα.......................35 3. Πυργετός....................32 4. ΑΟ Καρδίτσας ...........26 5. Πύρασος ....................24 6. Αγρότης Λιαν. ............24 7. Αστέρας Ιτέας ...........23 8. Βελούχι ......................23 9. Αστέρας Καρδίτσας ..20 10. Απόλλων Λάρισας ...19 11. Εθνικός Καστρ. .......19

Κυριακή 11/1 (15.00) ΓΑΣ Σηπιάδος-Αίας Τρικέρων Ηρακλής Β.-Πηλέας Τοξότης-Κισσός Άρης Ανθοτόπου-Παγασητικός (11.00) * Σκόπελος-Κένταυρος- Αργαλαστής 3-0 α.α. *Κένταυρος Ζαγ.-ΓΑΣ Μαγνησίας 3-0 α.α.

12. Κεχαγιάς ..................18 13. Αχιλλέας Φαρσάλων 16 14. Οπούντιος ...............15 15. Ρήγας Φεραίος ........14 16. Θησέας Αγριάς .......13 17. Αναγέννηση Παλ. ....12 18. Μεγάλα Καλύβια .......8 Α’ ΕΠΣΘΑ΄ ΕΠΣΘ 15η αγωνιστική (15.00μ.μ) Σάββατο 10 Ιανουαρίου Μαγνησιακός-Δόξα Αερινού ΑΕ Λεχωνίων-Αρης Μ. Σαρακηνός-Α.Ε.Διμηνίου Ακρόπολη-Νέοι Αθλ. Νίκης Κυριακή 11 Ιανουαρίου (15.00) Απόλλων Καναλίων-Αστέρας Αίας Σούρπης-Ορμίνιο Δάφνη-Πρωτεσίλαος Πανιώνιος-Κένταυρος (11π.μ) Σκιάθος-ΓΣ Αλμυρού (12.00) Η βαθμολογία Ομάδα Βαθμοί 1.Πρωτεσίλαος...............36 2.Γ.Σ.Αλμυρού ................25 3.ΑΕ Διμηνίου .................25 4.Ν.Αθλ. Νίκης................24 5.Ενωση Λεχωνίων .........23 6.Ορμίνιο* ......................21 7.Αίας Σούρπης ..............21 8.Κένταυρος ...................21 9.Ακρόπολη ....................21 10.Σκιάθος......................21 11.Δάφνη ........................16 12.Πανιώνιος* ................16 13.Απόλ. Καναλίων.........16 14.Μαγνησιακός.............16 15.Αρης Μελ...................15 16.Αστέρας.....................13

17.Σαρακηνός ................12 18.Δόξα ........................... 6 * Ενα ματς λιγότερο έχουν Ορμίνιο-Πανιώνιος Β’ ΕΠΣΘΒ΄ ΕΠΣΘ 15η αγωνιστική Σάββατο 10 Ιανουαρίου (15.00) Ερμής-Διαγόρας Αετός-Μυρμιδόνες Ιάσων Αλ.Μεριάς –Δήμητρα Μικροθήβες-Μακρινίτσα Αγία Παρασκευή-ΑΠΟΒ Κυριακή 11 Ιανουαρίου (15.00) Ανθ. Γαζής-Εθνικός (11.00) Ηρακλής Α.Θ.-Αγροτικός Χλόη-Α.Ε. 2002 Ιωλκός-Διόνυσος(11.00) Η βαθμολογία Ομάδα ..................Βαθμοί 1. Αγ. Παρασκευή ..........40 2. Αετός ..........................36 Ιάσων ΑΜ........................29 Αγροτικός .......................29 5. Aνθ. Γαζής ..................26 6. Α.Ε. 2002 ....................25 7. Δήμητρα ....................24 8. Ιωλκός.........................20 9. Μυρμιδόνες ................20 10. Μικροθήβες ..............19 11. Μακρινίτσα ...............18 12. Εθνικός (-2) ..............16 13. ΑΠΟΒ........................15 14. Χλόη..........................14 15. Διόνυσος ..................12 16. Ηρακλής ΑΘ ...............9 17. Διαγόρας ....................7 18. Ερμής .........................2 Γ’ ΕΠΣΘ Γ΄ ΕΠΣΘ 13η αγωνιστική

Η βαθμολογία Ομάδα Βαθμοί 1. Ηρακλής Β..................28 Ρ.Φ. Κισσού ....................28 Σκόπελος* ......................27 Αίας Τρικερίου*..............23 Πηλέας ...........................23 Παγασητικός ..................17 Αργαλαστή .....................15 Αρης Ανθ. .......................13 9. Ζαγορά* .....................11 10. ΓΑΣ Μαγνησίας ..........6 11. Τοξότης* ....................2 12. Σηπιάδα ......................0 *Ο Τοξότης ξεκίνησε με -8, η Σκόπελος με -4, ενώ Τρίκερι και Ζαγορά με 2 βαθμούς.

Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ Σάββατο 10 Ιανουαρίου(17.00) Κολοσσός Ρόδου-Καβάλα ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Nova Τρίκαλα-Αρης ΕΤ1 Πανελλήνιος-Αιγάλεω Πανιώνιος-Ολύμπια Λάρισας 19.00 Nova Κυριακή 11/1 ΠΑΟ-ΑΕΚ ΑΝΤ1 15.30 ΟΣΦΠ-Μαρούσι Nova 19.00 Η βαθμολογία 1.Παναθηναϊκός ............23 2.Ολυμπιακός ................23 3.Αρης ...........................22 4.Πανελλήνιος ...............20 5. Μαρούσι ....................19 6. Πανιώνιος ..................18 7. ΑΕΚ ............................18 8. ΠΑΟΚ .........................18 9. Κολοσσός Ρόδου ......17 10. Ολύμπια Λάρισας ....16 11. Καβάλα ....................16 12. Αιγάλεω ...................15 13. ΑΕΛ ..........................14

Χωρίς Αλεξόπουλο η ΑΕΚ Ο Γιώργος Αλεξόπουλος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα οσφυαλγίας που αντιμετωπίζει και τέθηκε εκτός αποστολής για το κυριακάτικο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική (11/1, 20:15). Ο Ελληνας στόπερ αποχώρησε λίγο πριν το τέλος της χθεσινής

προπόνησης και σήμερα ακολούθησε θεραπεία στο γυμναστήριο. Ο Νάτσο Σκόκο ο οποίος λόγω τιμωρίας θα απουσιάσει από το ματς με τον ΠΑΟΚ, έκανε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο και ασκήσεις με μπάλα. Εξάλλου, ο Παναγιώτης Λαγός συνέχισε ειδικό πρόγραμμα στο γυμναστή-

ριο. Επίσης ο ΄Αγγελος Μπασινάς είναι τιμωρημένος. Οι 19 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι: Σαχά, Μάχο, Ζεράλδο, Mαϊστόροβιτς, Χουανφράν, Κυργιάκος, Γεωργέας, Γκέντσογλου, Πλιάτσικας, Κουτρομάνος, Ενσαλίβα, Καφές, Πελετιέρι,

Ζορμπάς, Mαντούκα, Παυλής, Τζιμπούρ, Eντίνιο, Μπλάνκο. Ο Νέιθαν Μπερνς και ο Παναγιώτης Ταχτσίδης θα αγωνιστούν με την ομάδα U-21. Η προπόνηση του Σαββάτου είναι προγραμματισμένη στις 16.00 και θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους του Τύπου και τους φιλάθλους.

Με Πατσατζόγλου στην αποστολή Ο Χρήστος Πατσατζόγλου είναι ανάμεσα στους 18 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ερνέστο Βαλβέρδε για τον σημερινό (Σάββατο 10/1, 19:00) αγώνα με την Skoda Ξάνθη, ο οποίος θα γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο διεθνής Ελληνας μέσος προπονήθηκε κανονικά, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα οσφυαλγίας που είχε. Ο Στολτίδης συνέχισε το πρόγραμμα που ακολουθεί και το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης και κινησιοθεραπεία, ενώ ο Λεονάρντο ακολούθησε το

μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης της ομάδας και στη συνέχεια έκανε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο. Ο Μήτρογλου ακολούθησε πρόγραμμα ατομικής προπόνησης με τρέξιμο στο γήπεδο, ενώ ο Σίσιτς έκανε θεραπεία. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ερνέστο Βαλ-

βέρδε ανακοίνωσε τα ονόματα των 18 ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και οι οποίοι είναι: Νικοπολίδης, Κόβατς, Πάντος, Ντομί, Τοροσίδης, Τζόρτζεβιτς, Μπελούτσι, Ζεβλάκοφ, Λέτο, Ντουντού, Α. Παπαδόπουλος, Ντιόγκο, Όσκαρ, Πατσατζόγλου,

Μενδρινός, Κοβάσεβιτς, Γκαλέτι και Αντζας, Εκτός αποστολής είναι οι Στολτίδης, Σίσιτς και Μήτρογλου που ακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης και οι Λεονάρντο Γκαλίτσιος, Ρ. Μπράβο, Γ. Παπαδόπουλος και Κ. Παπαδόπουλος (θα αγωνιστεί με την ομάδα U21).

14. Τρίκαλα ....................13

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ Γ’ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ος 1 ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 13η αγωνιστική (18.00) Λασσάνης-Φοίνικας Σιάτιστα-Αλεξάνδρεια Αιγινιακός-Νίκη Φίλιππος Βερ.-Άργος Ορ. Πρωτέας Γρ.-ΧΑΝΘ Ολυμπιακός Β.-Έδεσσα Μαντουλίδης-Αίολος Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες) 1. Φοίνικας......................21 2. Αίολος.........................20 3. Πρωτέας Γρ................20 4. Μαντουλίδης ..............20 5. Άργος Ορ ...................20 6. Φίλιππος .....................20 7. Λασσάνης ...................19 8. Νίκη.............................19 9. Αιγινιακός ...................19 10. ΧΑΝΘ .......................17 11. Έδεσσα ....................16 12. Ολυμπιακός Β. .........15 13. Αλεξάνδρεια .............13 14. Σιάτιστα ....................13

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Βόρειος Ομιλος 13η αγωνιστική(12.00) Κυριακή 11 Ιανουαρίου Πυλαία-Αίας Ευόσμου Βελβεντό-Άρης Βέροια-Τιτάνες Ηρακλής-Απόλλων Καρδ. Άρτεμις-Παναθλητικός Κομοτηνή-Σέρρες Καβάλα-ΠΑΟΚ Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες) 1. Κομοτηνή....................23 2. Άρης ...........................23 3. Άρτεμις .......................21 4. Παναθλητικός.............21 5. Απόλλων Κ..................20 6. ΠΑΟΚ ..........................19 7. Πυλαία ........................19 8. Αίας.............................19 9. Σέρρες........................17 10. Καβάλα .....................16 11. Τιτάνες......................14 12. Βέροια ......................14 13. Ηρακλής ...................14 14. Βελβεντό ..................12

Εκτός αποστολής ο Κλέιτον Ο Σίλβα Κλέιτον έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τον Πανθρακικό σήμερα Σάββατο στην Κομοτηνή. Ο Τεν Κάτε «έκοψε», επίσης, τους Χριστοδουλόπουλο, Σιμάο (τιμωρημένος), Γκούμα, Λεοντίου και Σιόντη. Εν τω μεταξύ στο πρόσωπο του Μπράις Μουν φαίνεται πως έχουν βρει τον ιδανικό παίκτη για να ξεκινήσουν η Γουέστ Χαμ κι ο τεχνικός της Τζανφράνκο Τζόλα το νέο εγχείρημα μείωσης του μπάτζετ της ομάδας. Ο διεθνής Νοτιοαφρικανός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν αλλά στην πορεία δείχνει να έχει χάσει τη θέση του στις πρώτες επιλογές του Χενκ τεν Κάτε, ενδιαφέρει τα «σφυριά» και ο Ιταλός τεχνικός μοιάζει έτοιμος να του δώσει μια ευκαιρία να διακριθεί σε ένα σπουδαίο πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό της Πρέμιερ Λιγκ. Η είδηση κυκλοφορεί ευρέως στη Νότιο Αφρική, καθώς ο παίκτης αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας που προετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού του 2010, οπότε κι η χώρα θα είναι «οικοδέσποινα» του Μουντιάλ.


24

07-01-09

19:03

Page 1

ALPHA SYSTEMS ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2009

BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™

∞Ó Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ¤Ú·Û·Ó, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Four Ways Travel! ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÌÔÚʘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ :

˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

™∫π ™∆√ ª¶∞¡™∫√ – °È· ÛÎÈ¤Ú Î·È ÌË… ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ µfiÏÔ Ì ٷ ȉÈfiÎÙËÙ· ψÊÔÚ›· Ì·˜ Î·È Ì ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜: ñ 16-18/01/2009 ñ 30/01- 01/02/2009 ñ 06 – 08/02/2009 3‹ÌÂÚ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ: 180,00 ¢∏ª∏∆™∞¡∞ – ™∆∂ª¡π∆™∞ – ∫∞§∞µƒÀ∆∞ – ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √ÚÂÈÓ‹ ∞Ú牛· : ñ 30/01 – 01/02/2009 – 220,00 ∞™¶ƒ√¶√∆∞ª√™ Î·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË : ñ 10/01 – 11/01/2009 – 135,00 ªÔÓ·‰È΋ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Shopping Festival ÛÙÔ Dubai: ñ 06/02/2009 -11/02/2009 – 690,00 ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· °∞ª∏§π∞ ∆∞•π¢π∞ Û·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ Î·È ∫·Ú·˚‚È΋, ª·ÏÓÙ›‚˜, ª·Ï›, ¶Ô˘Î¤Ù, ¡ÙÔ˘Ì¿È, Î.· ∂Ï¿Ù ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÂΉÚÔ̤˜ Î·È Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ù·Í›‰È· Û·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜:

FOUR WAYS TRAVEL, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38 221, µ√§√™ ∆ËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213, Fax.: 24210 34243 www.fourways.gr

¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞ °∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡


22 ΣΠΟΡ:Layout 1 9/1/2009 11:46 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΙ

Να σπάσει την άκρως αρνητική παράδοση θέλει ο Ολυμπιακός Β. Οι αρνητικές παραδόσεις είναι για να σπάνε. Κάπως έτσι σκέφτονται στον Ολυμπιακό Βόλου για τον επικείμενο κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στην πόλη της Ηπείρου, που θα ξεκινήσει στις 15.00 και εντάσσεται στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής και τελευταίας του πρώτου γύρου. Οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν κερδίσει ποτέ στην έδρα της γιαννιώτικης ομάδας, ενώ το τελευταίο τους θετικό αποτέλεσμα εκεί χρονολογείται από το Σεπτέμβρη του 1992 (ισοπαλία με 1-1). Στο στρατόπεδο των ερυθρόλευκων παρόλ’ αυτά υπάρχει αισιοδοξία για το θετικό αποτέλεσμα, που αν έρθει θα σημάνει και την πρώτη απώλεια βαθμών στην έδρα του για τον ΠΑΣ, ο οποίος έχει το απόλυτο των οκτώ νικών σε ισάριθμα ματς στο σπίτι του, όντας η μοναδική ομάδα της κατη-

γορίας που το κατορθώνει αυτό. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γιαννιώτες στο Στάδιο «Ζωσιμάδες» πετυχαίνουν σχεδόν τρία

γκολ ανά παιχνίδι, αφού έχουν σημειώσει εκεί 23 τέρματα. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γ. Γιαννόπουλος

με βοηθούς τους Χ. Γενναίο και Κ. Παπαχαραλάμπους Και οι τρεις ανήκουν στο ΣΔΠ Αθηνών. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου ετοιμάζονται για μία ακόμη φορά να ακολουθήσουν την ομάδα σε ένα δυνατό εκτός έδρας παιχνίδι και να τη στηρίξουν με το δικό τους τρόπο. Μάλιστα οι Austrian boys θα πραγματοποιήσουν τη δική τους εκδρομή με τέσσερα πούλμαν. Όλοι τους θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 7, στο κάτω πέταλο της οδού Σταδίου. Όσον αφορά τα προβλήματα των δύο ομάδων, αυτά ακούν στα ονόματα των τραυματιών Ράμι, Κοντέωνα και του τιμωρημένου Χανιώτη για τον Ολυμπιακό, ενώ από τον ΠΑΣ θα λείψουν οι Λουμπούτης και Κάστρο. Ο Ροζάλες, που πρόσφατα αποκτήθηκε από την ομάδα του

Λύση από το Νομάρχη ζητά ΕΠΣΘ στο πρόβλημα της Σκοπέλου Το πρόβλημα με τα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά των Β. Σποράδων που έχει αντίκτυπο και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Σκοπέλου έθεσε με επιστολή της στο Νομάρχη Μαγνησίας Απόστολο Παπατόλια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, που εδώ και αρκετό καιρό στρέφεται προς κάθε αρμόδιο, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση. Το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως είναι τα δρομολόγια δεν μπορεί μια ομάδα να πάει να αγωνισθεί και να φύγει αυθημερόν από το νησί της Σκοπέλου. Στην επιστολή της ΕΠΣΘ προς το Νομάρχη κ. Παπατόλια που υπογράφουν ο πρό-

εδρος Αναστάσιος Μπατζιάκας και ο γεν. γραμματέας Ανδρέας Μαμάκης αναφέρονται τα εξής: “Κύριε Νομάρχα, Επ’ ευκαιρία του νέου Ετους σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά, Υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Η Ένωσή μας μεταξύ των σωματείων – μελών της έχει στη δύναμή της τα σωματεία των νήσων Σκιάθου και Σκοπέλου με την επωνυμία αντίστοιχα ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΥ και ΑΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Κύριε Νομάρχα, δυστυχώς για τα σωματεία μας που έχουν έδρα την ηπειρωτική Μαγνησία η μετακίνηση αυτών καθίσταται αδύνατη προς τη νήσο ΣΚΟΠΕΛΟ, λόγω της ώρας αναχώρησης

του πλοίου, καθόσον δεν προλαβαίνουν τα σωματεία να αγωνιστούν στο ανωτέρω νησί, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι αγώνες, επειδή απαιτείται διανυκτέρευση των σωματείων, πράγμα αδύνατο λόγω οικονομικής αδυναμίας των και να καθίσταται έτσι το από εμάς διοργανούμενο πρωτάθλημα της Γ’ Τοπικής Κατηγορίας αναξιόπιστο, λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες της Κατηγορίας αυτής κερδίζονται στην κυριολεξία στα χαρτιά. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν κ. Νομάρχα, όπως μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατόν, στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, για την αλλαγή των ωρών αναχώρησης του πλοίου του

Και επίσημα τέλος ο Σολάνο Το επίσημο τέλος της συνεργασίας του Νολμπέρτο Σολάνο με τη Λάρισα δόθηκε χθες με ανακοίνωση στο site της θεσσαλικής ΠΑΕ. «Η ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, σεβόμενη την επι-

θυμία του ποδοσφαιριστή της, Νολμπέρτο Σολάνο, να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για προσωπικούς λόγους, προχώρησε στη λύση της συνεργασίας μαζί

του. Αν και η διαδρομή του στην ΑΕΛ υπήρξε σύντομη, ο Σολάνο κόσμησε με την παρουσία του όχι μόνο το ποδόσφαιρο της Λάρισας, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας συνολικά 14 επίσημες συμμετοχές και 1 γκολ με τα βυσσινί χρώματα. Η ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρεται στη σχετική ανα-

δρομολογίου της Κυριακής από τη Νήσο Σκόπελο ,ώστε έτσι να διευκολύνονται τα σωματεία μας στη μετακίνησή τους. Με την ελπίδα ότι θα επιληφθείτε του προβλήματος αυτού, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε και πάλι Καλή Χρονιά.” *Να σημειωθεί ότι ως τώρα η Σκόπελος έχει κερδίσει 6 παιχνίδια χωρίς αγώνα από ομάδες που δεν κατάφεραν να μεταβούν στο νησί, ενώ η ΕΠΣΘ θέλοντας να λύσει το πρόβλημα θα απευθυνθεί ακόμη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και στις ναυτιλιακές εταιρείες .

κοίνωση. «Ζητώ συγγνώμη» Ο 34χρονος παίκτης, μέσω δηλώσεών του στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ζήτησε συγγνώμη που αποχωρεί, αλλά τόνισε πως τον ανάγκασαν προσωπικοί λόγοι στο να πάρει αυτή την απόφαση. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και τους φίλους της ΑΕΛ γι’ αυτή την εξέλιξη. Προσωπικοί λόγοι με αναγκάζουν να επιστρέψω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου», ήταν τα λόγια του.

Εργοφυσιολογία – Διατροφή

ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Μ.Sc. Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης

Αλωπεκής 24, Αθήνα 10675, Τηλ/Fax: +30 210 7299 353 Γκλαβάνη 44 & Ερμού, Βόλος 38221, Τηλ/Fax: +30 24210 21086 Κινητό : 6977 300 007

Email : marialik@hol.gr

Βόλου, το πιθανότερο είναι να βρεθεί στην αποστολή, για να εγκλιματιστεί. Λύση συνεργασίας με τον Αλέκο Γεωργιάδη Για άλλη ομάδα ψάχνει ο Αλέκος Γεωργιάδης, που είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του όπου επιθυμεί. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ χθες ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον παίκτη, ευχόμενη καλή συνέχεια στα μελλοντικά σχέδιά του. Ετσι οι αποχωρήσαντες παίκτες έφτασαν τους έξι (Θέμελης, Ψαρρής. Μάγερνικ, Στεφανίδης, Τσουλάκος, Γεωργιάδης) ενώ την ίδια στιγμή έχουν έρθει ο Κουτσοκώστας (από τον Δεκέμβριο) και οι Βεργώνης, Ροζάλες, Χανιώτης και Ουαταρά τον Ιανουάριο.

Ο Γεωργιάδης κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό Β. είχε δύο γεμάτες χρονιές τις περιόδους 2006-7 και 2007-08 με 46 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και έξι γκολ, ενώ φέτος χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Σήμερα ο αγώνας της ομάδας Νέων στη Νεάπολη Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού Βόλου υποδέχεται σήμερα στις 11 το πρωί την ομάδα Νέων του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στο Δημοτικό Γήπεδο της Νεάπολης Βόλου για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Β’ Εθνικής. Διαιτητής του αγώνα ο Αθ. Παναγιωτόπουλος με βοηθούς τους Θ. Τασιόπουλο και Χρ. Τριάντο, όλοι από το ΣΔΠ Θεσσαλίας.

Αποθέωση για Καπετάνο στη Ρουμανία Ακόμη και ο πλέον δύσπιστος έχει αναγκαστεί να αναθεωρήσει την άποψη του για τις ικανότητες του Παντελή Καπετάνου. Ο επιθετικός της Στεάουα έχει σημειώσει πέντε γκολ σε 10 συμμετοχές με τη φανέλα των “στρατιωτικών”, όσα και ο Μπόγκνταν Στάνκου που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Η ομάδα του Βουκουρεστίου σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη του διεθνή μπακ Γκεόργκε Ογκαράρου. “Θα είναι άδικο αν πούμε πως χρειαζόμαστε επιθετικό. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι με τον Καπετάνο. Έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα και δεν αποτελούν έκπληξη οι εμφανίσεις του”.

Δεν πάει στην Ιντερ ο Κασάνο Πιστός στην Σαμπντόρια δηλώνει ο Κασάνο. Ο Ιταλός επιθετικός, τόνισε σε δηλώσεις του, πως δεν αποχωρεί από την ομάδα του για την Ίντερ του Ζοσέ Μουρίνιο. Τον τελευταίο καιρό, υπήρξε έντονη η φημολογία ανταλλαγής του Μάριο Μπαλοτέλι της Ίντερ με τον Αντόνιο Κασάνο, αλλά ο ίδιος ο Ιταλός επιθετικός, βγήκε μπροστά και δήλωσε πως παραμένει στη Σαμπντόρια. Ο Κασάνο έχει πραγματοποιήσει ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις και ο Ζοσέ Μουρίνιο τον έχει ξεχωρίσει, αλλά φαίνεται πως είναι δύσκολη, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, μεταγραφή του σε άλλο σύλλογο της Ιταλίας. Η διοίκηση της Σαμπντόρια από τη μεριά της είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και επιθυμεί να τον κρατήσει για πολλά ακόμα χρόνια στο έμψυχο δυναμικό της.

Χάστε 6 - 8 κιλά το μήνα 1 εβδομάδα δωρεάν φαγητό υγιεινά , απολαυστικά & οικονομικά γεύματα Δωρεάν διαιτολογική παρακολούθηση Άμεση παράδοση στο χώρο σας Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) 46 - Βόλος, Τηλ.: 24210 33639, κιν.:6975535089

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 10-1-09

Advertisement