Page 1

01

02-01-09

23:58

Page 1

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 2ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 488 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÛÂÏ.

6

WEB: www.magnesianews.gr

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· «ÊÔ‡Ûη» ∫·ԇϷ ηٿ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿

∆·Í›‰Â„·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡;

√ ¶ƒø∏¡ ∞¡∆π¢∏ª∞ƒÃ√™ ¢∏§ø™∂ √∆π §∂π¶√À¡ 250.000 ∂Àƒø ∞¶√ ∆√ ™À¡¢∂™ª√ ∫√πª∏∆∏ƒπ√À ∫√À¡∆√Àƒ∞™: ∆√ ¶ƒ√µ§∏ª∞ ∂π¡∞π §√°π™∆π∫√

√π µ√§πø∆∂™ ∆√ ‘ƒπ•∞¡ ™∆√ ∆∑√∫∂ƒ ¶√À £∞ ¢ø™∂π ∆∏¡ ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∞¡ø ∞¶√ 15 ∂∫. ∂Àƒø

ÛÂÏ.

4

√È ·ÏÏ·Á¤˜ Û ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¢‹ÌÔ˘˜ ∆∞ π¢π∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ™∆∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∂ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫∂™ ∞ƒª√¢π√∆∏∆∂™

∆™√À∑∂¶∂ ª∞∆∂ƒ∞∆™π

£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ·ÏÏ¿… ™∏ª∂ƒ∞ ∏ °.™. ∆∏™ ¡π∫∏™ ÛÂÏ.

20-21

¶ƒ√ ∞¡∞™Ã∏ª∞∆π™ª√À

«¡· ¿ÚÂÈ ÛÎÔ‡· Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜» ÛÂÏ.

9

√ ¢. ª∂ƒ°π∞§∏™ ™∆∞ ¢∏ª√™π∞ ∂ƒ°∞. ™∆√¡ ∆√Àƒπ™ª√ √ ¡. ¡∆π∆√ƒ∞™. ¡∞∆∞™™∞ √π∫√¡√ª√À ™∂ ¶∞π¢∂π∞-¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∞¡∆π¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∆∏¡ ¶√§∂√¢√ªπ∞ √ °. ¢∞¡∏§√¶√À§√™ §∏ª¡π√™, °√À™√¶√À§√À, ∫∞∑∞∫∏™, ™∞∫∂§§∞ƒπ√À, ∞¡∆π¢∏ª∞ƒÃ√π ™∆∏ ¡∂∞ πø¡π∞ ÛÂÏ. 7 ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. √ ∞ƒ. ª¶∞™¢∞¡∏™


02

02-01-09

23:10

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

A¶OæH ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹… ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ Ù·Ï·›ˆÚË (Û˘Ó‹ıˆ˜…) ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ì·˜ È¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú… ¡· οÓÔ˘Ì ‚Ú ·‰ÂÚʤ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú¯‹! ∞Ú¯‹ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ó· Â›Ó·È Î·È fiÙÈ Ó¿Ó·È. ¡· Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¡· Á›ÓÔ˘Ì ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ› Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎÔ› Ì ٷ ·È‰È¿. ¡· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·‡ÍËÛË. ¡· ¿„Ô˘Ì Â› Ù¤ÏÔ˘˜ Ó· Û·‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ‚Ͽη. ¡· οÓÔ˘Ì Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ˆ˜ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÈÔÓ. ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È Î·È fiÙÈ Ó¿Ó·È… ∂›Û˘, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ì¤Ú˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜, ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›¯·Ì Í¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·! º›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∆ÔÓ ¤ÚˆÙ· ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi Ì·˜. ŸÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿Ì Û ۷ڿÓÙ· ÌÂÚȤ˜. ∞fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙËÓ «ÊÏ·Ù», ̤¯ÚÈ Â›ÎÔÛÈ Â˘ÚÒ ÛÙËÓ «¢¤ÏÙ·» Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ Â›Û˘ –·Ó Ì›ÓÂÈ ¤Ó· οÔÈÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ-fiÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜! ŒÓ· ÊÚ¤ÛÎÔ ÚÔ˘¯·Ï¿ÎÈ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜. ŒÓ· ÎÔÌً̈ÚÈÔ ÛÙËÓ ˙ԇϷ! ¡· ÌËÓ Ê·Ó› ÙÔ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ ÂÚÈÙÙfi, ̤۷ ÛÙÔÓ ÛÊÈÁ̤ÓÔ ¤ˆ˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∆Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ì Â›Û˘ –ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜- Ï›ÁË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¤Ó· οÔÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë –Â› ÙË Â˘Î·ÈÚ›·- ÛÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ·Ó ÎÔÛÙ›ÛÂÈ… ∆¤ÙÔȘ ̤Ú˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ‚·ÚÈ¿ Û·Ó ¯Ú¤Ô˜ Û ∆Ú¿Â˙·…. °È· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ·ıÒ·, ˙ÂÛÙ¿, ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÚˆÙÔ¯ÚÔÓȤ˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. ¶Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô ª·Ì¿˜, Ë °È·ÁÈ¿ Ë ŸÏÁ·, Ô £Â›Ô˜ Ô µ·Û›Ï˘ Ô˘ Ì·˜ ¤ÓÈÁ ÛÙ· ‰ÒÚ· Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· fiÏ·. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Ë ª·Ú›·, Ô ∆·ÛÔ‡Ï˘. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ÔÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó Ô˘ ʇÛËÍ ÂΛÓÔ˜ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Ô ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¿Ú·Í ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ì·˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜, Ù· ÓÈ¿Ù·, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜…. ∆¤ÙÔȘ ̤Ú˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÏ·! ŸÏ· fiÛ· Ì·˜ ›ÎÚ·Ó·Ó, Ì·˜ Úfi‰ˆÛ·Ó, Ì·˜ ¯¿Ï·Û·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿. ÿÛˆ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˙ˆ‹. ∆Ș ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜!

∫·È ÎÔ›Ù· Ó· ‰ÂȘ! ∂ÓÒ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ, Ù· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÔÔÏ· Ì·˙›. µ·Û·ÓÈÛÙÈο. ¶ÈÂÛÙÈο. ∞ÓÂϤËÙ·. ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ∞fi ÙÔ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi Î·È ÁÏ˘Îfi, ¤ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ÈÎÚfi. ∫·È ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜…. ª¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù¤ÙÔȘ ̤Ú˜ Ó· ›̷ÛÙ ÚÒÙ· Ô ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ £ÂÔ‡Ï˘, ηϿ…

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

™∞µµ∞∆√

3

π∞¡√À∞ƒπ√À + ª·Ï·¯›Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘ 07.41 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘ 17.18 ™ÂÏ‹ÓË 8 ËÌÂÚÒÓ

™·Ó Û‹ÌÂÚ·... 1496: ∞ÓÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· µ›ÓÙÛÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Ì ÈÙ¿ÌÂÓË Ì˯·Ó‹. 1850: √ ·ÁÁÏÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ËÎfiÔ˘ Ù˘ ¢·‚›‰ ¶·ÙÛ›ÊÈÎÔ, ηٷϤÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·ÂÈÏ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ·Ú¿ÏÈ·, ·Ó ‰ÂÓ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. 1887: √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.000 ¿ÙÔÌ· Â¢ÊËÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜, ÂÓfi-

„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. 1888: √ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ª¿Ú‚ÈÓ ™ÙfiÔ˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰›ψ̷ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÎÈ. 1919: ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÏÂÌ·ÓÛfi Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË ƒˆÛ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ∞ÓÙ¿ÓÙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡. 1987: ∏ ∞Ú›ı· ºÚ¿ÓÎÏÈÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ «Rock n Roll Hall of Fame»._

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· √ ηÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1…8 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ 2...8 ÔC.

ƒÂÎfiÚ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ƒÂÎfiÚ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÔfiÙÂ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ , ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ «¤Ú·Û·Ó» ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙÔ›, ÂÓÒ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ϤÔÓ Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ·. ∞ÓÔȯÙfi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ª∞°¡∏™π∞ Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ÷Ú. ∆Û·Ì¿˙˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘

¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ôη-

Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ∫ÂÚ·Ì›‰È -

ÃÈfiÓÈ, ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÎÚ‡Ô °È· Û‹ÌÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ «∂ª∂™ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆·ÎÔ‡‰Ë˜», ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1…8 ÔC. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6…6 ÔC. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. °È· ∆Ú›ÙË ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË (Ë ·ÓÒÙÂÚË 7-8C).

µ¤ÓÂÙÔ, ÂÓÒ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ. Ãı˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÿÓÈ· ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·. ™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ë ¡∞ª ™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Î·ıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ¯ÈÔÓfiÙˆÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔȯÙÔ› ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ı· Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ·Ï¿ÙÈ.

µÔ‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ÕÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙË °¿˙· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ One Earth (ª›· °Ë), ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó Â›ÁÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ™Ô‡Ú˘ ̤۷ Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¢ÏfiÁËÛÂ Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ™Ô‡Ú˘ ·Ù¤Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·ı‹˜, Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘

∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÛËÌ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÓˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ù˘ °¿˙·˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ µfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, Ë ∆∂¢∫, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô π·ÙÚÈÎfi˜ Î·È Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ı· ‰Ôı› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··-

ÙfiÏÈ·, ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ µfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, Î.Î. ∞. µÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ¶. ª·‚›‰Ë, ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∆∂¢∫, ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Î. °È¿ÓÓË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÎÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›, Ù· ÛËÌ›·

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢Ú›·˜ ·˘Ù‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÌʈӋıËΠÂ›Û˘, Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÓ ∆R∆, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÏÂÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË, 7Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.

ŒÎÔ„·Ó ÙËÓ ›Ù· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, ÔÈ ÚÒËÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑¿ÚÚ·˜, Î. ∞Á·ËÙfi˜ ÃÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˜ Î·È Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒ¿Ù˘, ÔÈ Ó¤ÔÈ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡ÙÔ‡Ú·˜ Î·È Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘

ÂÏ¿ÛÛˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÒÌÔ˜, ¢ËÌÔÙÈÎÔ› Î·È ∆ÔÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ πÂÚ¤·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ ¢¯‹ıËΠ«ÙÔ 2009 Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

Ì·˜» ∆˘¯ÂÚfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ·fi ÙË ™Ô‡ÚË Ô ÔÔ›·˜ ΤډÈÛ ¤Ó· ÛÂÙ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙÔ ÊÏÔ˘Ú› Ù˘ ›Ù·˜.

∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜: ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¶ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Ë ¡∞ª ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¶ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. √ ¡Ô̿گ˘ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ‰Â fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·, ÔÈ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ‚·ıÌfi, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ, ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı¤˜ ÙÔ˘˜ ·‰È¤Íԉ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∆· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ‚¿ÚË Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù·.


03

02-01-09

18:35

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr O ¶ƒ√™ø¶π∫√™ Y¶√§√°π™∆∏™ ™∞™ & ∂¶ø¡Àª√™ & ∆∂∆ƒ∞¶Àƒ∏¡√™ & ™∂ ∆πª∏ ™√∫

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

HP DX7500MT Q8200 (FU178EA) Intel® Coreì 2 Quad Q8200 2,33GHz, 4 MB L2,1333MHzFSB 2 GB PC2-6400 DDR2 800 MHz (Up to 16 GB ) SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe HDD 160GB 7200RPM SATA ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ∂Óۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Gigabit Intel® 82567LM ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ı‡Ú˜ I/O ¶›Ûˆ: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 1394, 1 VGA, 1 DVI-D, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ SPDIF, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∂ÌÚfi˜: 3X USB 2.0, ı‡Ú˜ ‹¯Ô˘, 1X 1394 ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ PS/2 HP √ÙÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ Î‡ÏÈÛ˘ 2 Ï‹ÎÙÚˆÓ PS/2 HP 300 WATT Passive Power Factor Correction (PFC) ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋.

∫fiÊÊ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜

HP L1908W 19'' Flat Panel Monitor Wide 2Tone (Carbon / Silver), ∞ctive matrix TFT (thin film transistor), Brightness 300 nits (cd/m2), Contrast: 1000:1, Max res. 1440 x 900 @ 60 Hz (native), all VESA modes up to 1280 x 1024 @ 75 Hz, Viewing angle (H/V) 160/160, VGA input, optional sound bar, 5ms response time, 3/3/3 warranty, TCO 03, 5.6 kg H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∆πª∏: 530 €

∂›‰Ë ¢ÒÚˆÓ - ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ªÈÎÚÔ¤ÈÏ· §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ ¡Ô 1- ηٿÛÙËÌ·: °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 71, µfiÏÔ˜ ñ ∆ËÏ. 24210 35.492 ¡Ô2- ˘ÔηٿÛÙËÌ·: ∫ÚÔΛԢ 44 - ¶·Ï·È¿

PLAYSYSTEMS ¶ø§∏™∂π™ MULTIMEDIA

πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∞•π√¶π™∆√ SERVICE √§ø¡ ∆ø¡ ¶∞πáπ¢√ª∏Ã∞¡ø¡ ™À¡∂ƒ°∞∆∏™ ∆∏™

¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ 22 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

- ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Diamondville Atom N270 CPU 1.6GHz - §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows XP Home Gr - √ıfiÓË 8.9ãã 1024Ã600 color LCD - ªÓ‹ÌË 512MB RAM - ™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 30GB - ∞‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ

+ Quest Classmate

∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr

+

Quest Digital Pen & Mouse


04

02-01-09

21:42

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

™Â ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ •ÂÎÈÓÔ‡Ó ÚÔÂÎÙÒÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ™ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ú˘ıÌÔ‡˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. ◊‰Ë Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi Ù˘ ÈÛ¯‡ÔÓ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ 9.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 2Ì.Ì., fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ › fiÙÈ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÂÓÒ ‹‰Ë Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜. ∆fiÓÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯÂÙÈ΋ ¤ÓÙ˘Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÈÓ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ôχ ηϤ˜ , ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙËÓ ∆Ú›ÙË Î·È ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›Â Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· η٤ÁÚ·„·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Û Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

∫·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ԅ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÌȉ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∞ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘ ,Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ , ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ̤ı˘. ™˘ÓÔÏÈο 15 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÁÈ· ¿ÙÔÌ· οı ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÔÏ˘Ê·Á›·˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ ÏËÓ fï˜, ÂÂȉ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ˘‹ÚÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û Èfi, Â›Ó·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·Ó Ù· 50-60 Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‰˘Û„›· ‹ ÛÙÔ Èfi.

∞‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÌÈÛÔ› ۯ‰fiÓ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜! ∆Ô ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÔÏÏÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÒÙË ÂÚÁ¿ÛÈÌË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ¯ı˜ Î·È Ù· ¿‰ÂÈ· ÁÚ·Ê›· Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ 480 Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈ 216 ÂÚ›Ô˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó Ì ¿‰ÂÈ· (ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋), ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 45%! ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ «√È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË ˙‹ÙËÛË. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÏfiÁˆ ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª». √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿‰ÂȘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ãø.¶∂ (¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·) Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈο Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ˘fiÏÔÈ· ·‰ÂÈÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ™ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Ë ˘ËÚÂÛ›·, ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¯Ú‹ÛË ·‰ÂÈÒÓ ¤Î·Ó·Ó ‰¤Î· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 17 Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË Ãø.¶∂ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ÂÙ¿ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ηıÒ˜ ÔÈ 18 ·fi ÙÔ˘˜ 25 Û˘ÓÔÏÈο Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·, ›¯·Ó ¯ı˜ ¿‰ÂÈ·. ™ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·È ·fi 73 Û˘ÓÔÏÈο ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‹Ù·Ó 16 ÂÓÒ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ 14 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ¯Ú‹ÛË ·‰Â›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ˘fiÏÔÈ· ·‰ÂÈÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤Ï·‚·Ó ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜.

«∞ÚÛÂÓÈÎfi» ÙÔ Ô‰·ÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ 2009 ∞ÁÔÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌˆÚfi ÙÔ˘ 2009 ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ «Ô‰·ÚÈÎfi» ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ª·Ú›· ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÌˆÚfi ¯·›ÚÔ˘Ó ¿ÎÚ·˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˙˘Á›˙ÂÈ 3.760 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ŒÍˆ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô, ÔÌ¿‰· 60 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ¢ÈηÛÙÈΤ˜ º˘Ï·Î¤˜ µfiÏÔ˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÊÒÓ·˙·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË 1.30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÙÔ‡Û·Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜. ∆ÂÏÈο, ‰È·Ï‡ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÈÛfi‰È·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÛÙÔ super market DIA (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - ƒÔ˙Ô‡), fiÔ˘, ÛÙȘ 2.15 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ‹¯ËÛÂ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ÚÔ-

ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ¤Íˆ ·fi ÙȘ º˘Ï·Î¤˜ µfiÏÔ˘ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ê·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘. ŒÎÏÂÈÛ ÙÔ … ¿ÚÎÈÓÁÎ ∆Ô ∆Ì‹Ì· ∆ÚÔ¯·›·˜ µfiÏÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎÏ‹ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ È‰ÈÒÙ˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 13.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË – ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›·, fiÙ·Ó π.Ã. Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠‰›Î˘ÎÏÔ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÌfiÓÔ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ∞fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ì ÙÔ ∂∫∞µ ŒÓ· ·ıÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÛÙÔ µfiÏÔ, ÔfiÙÂ Î·È ÂÂÓ¤‚Ë ÙÔ ∂∫∞µ, 32 ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ 2009. ŒÓ·˜ η̤ÓÔ˜ ο‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÎÏ·‚¿ÓË - ∂ÚÌÔ‡, ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›·

Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· µfiÏÔ˘, ÛÙȘ 12.15, ÂÓÒ, Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, οËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ο‰Ô˜ Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∞fi ÙȘ 5 ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÍÈ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ› ·ÓıÚÒˆÓ Û ·Û·ÓÛ¤Ú, ÔfiÙ ÂÂÓ¤‚Ë Î·È ¿ÏÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ¶˘ÚÔÏ‹ıËΠπ.Ã. ∂›Û˘, ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ 2009, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÛÙÔ µfiÏÔ, ˘ÚÔÏ‹ıËΠπ.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È Ú¿ÍË ÙÔ˘ «Áη˙¿ÎÈ·», Ô˘ ‰Ú· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô «Eudokia Luk» ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó Ô‰·ÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ 2009, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞°∂∆ ÛÙȘ 2 ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÛÈ̤ÓÙÔ.

™ÙÔ µfiÏÔ ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ …Ù·Í›‰Â„ «™Ù¿ÓÙ·Ú» ¤‚·Ï·Ó ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚÔ›, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ… ηÏfi Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ «∫Ú·ÙÈÎfi §·¯Â›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›Ï˄˘» ·fi ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ «∆Ô ™Ù¿ÓÙ·Ú» ÙÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ∞. ∫Ô˘Ú‰‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫ÔÚ·‹ ÛÙÔ µfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔÓ ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚfi ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù· 15 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù·Í›‰Â„·Ó ÂÎÙfi˜ µfiÏÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›Â Ô Î. ∫Ô˘Ú‰‹˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·», ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÁÂÈ ·fi

¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚfi˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ÂÈÛΤÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚ¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ÙÔ˘ ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ۯÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ٷ ΤډË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ∫Ô˘Ú‰‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÁ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘, ηıÒ˜ fiˆ˜ › ˘‹Ú¯Â ·fi ÙÔ Úˆ› ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÁÓÒÚÈÌˆÓ Î·È ÌË ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘

Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ …Ù‡¯Ë. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ Ë «¯Ú˘Û‹» ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ ˆÏ‹ıËΠηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ µfiÏÔ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙ·

ÔÛ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘Ï¿ "¯Ú˘Û¿" Ï·¯Â›·. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô˘ Ô‡ÏËÛ ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙËÓ Ù˘¯ÂÚ‹ ÂÓÙ¿‰· ‰È·Î›ÓËÛ ÛÙÔ µfiÏÔ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ Ù˘ Î. ª·Ú›·˜ ÃÈÔÎÙÔ‡ÚË.

«¶˘ÚÂÙfi˜» ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ∆˙fiÎÂÚ ™Â ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰· ˘‹ÚÍÂ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ,Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ƒ∞¢π√-∂¡∞ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ µ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ̿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÔÚ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË . ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·Ó¿Î·Ì„˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ «‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ù‡¯Ë Ì·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∫π¡√, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂ Û˘Ó¯‹ ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

¤ˆ˜ ÙȘ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ , ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘». √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÛÙ· ·ÚÈıÌÔÏ·¯Â›·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ∆˙fiÎÂÚ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ∞‰È¿ıÂÙˆÓ ∫ÂÚ‰ÒÓ Î·È fi¯È ·fi Ù· Û˘Ó¯‹ «∆˙·Î –¶ÔÙ», fiˆ˜ ›Ûˆ˜ Ï·Óı·-

Ṳ̂ӷ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ¿Ô„Ë ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ∫›ÓËÛË ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ , ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÙÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ. ∞˘ÍË̤ÓÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∆˙fiÎÂÚ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ¯ı˜ Ô √¶∞¶, ¤Êı·Ó ÛÙ· 12 ÂÎ. ¢ÚÒ .

«¶È¤Ó˜» ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ… ªÔÚ› ϤÔÓ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ·ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ‰ÂÓ ¤·˘Û ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ◊‰Ë ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘Âڂ› ηٿ Ôχ ÙȘ 3000!, ‹ÏıÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ηٷχÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÍÂÓÒÓ˜ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, fiˆ˜ Î·È Û ÂΛӷ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

¡¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ¯ı˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ºÒÙ·

ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.

∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÚ› ÙȘ 3000 ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙȘ

ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ¤Ê¢Á·Ó Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›¯Â οÓÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÌÈÎÚfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Â›Ù ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ›Ù ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∆Ú›ÙË, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ºÒÙˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ › fiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 17.000, ÂÓÒ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi 80% ¤ˆ˜ Î·È 100%, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Û fiÛ· ηٷχ̷ٷ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 50%-55%.


05

02-01-09

18:43

Page 1


06

02-01-09

23:08

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

«ºÔ‡Ûη» ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ∫·ԇϷ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ «¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ» ηÙËÁÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÊÔ‡Ûη», ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ ̤ۈ Û˘ÓÂÓه͈˜ ÛÙËÓ ∆ƒ∆ Î·È ÙÔ ™ˆÙ‹ÚË ¶Ôχ˙Ô, Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ԇϷ˜ , ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 250-300 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ô Î. ∫·ԇϷ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› , ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÏËÁ› ·ÎfiÌË Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ì ÚÔÛˆÈο –ÔÏÈÙÈο ÔʤÏË . Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜, ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ, ˘Ô‚fiÛÎÂÈ Ôχ ηÈÚfi Î·È ¤ÚÂ ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›…

ñ ÷ڷÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ µfiÏÔ˘, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 300 ÂÎ. ¢ÚÒ ñ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙÈÎfi Î·È fi¯È Ù·ÌÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ·, ··ÓÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿˜ √È «Î·ÙËÁÔڛ˜» ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, «ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ıËÙ›˜ fiÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi οÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη. ∆Ș ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 3-5.000 ¢ÚÒ ÙȘ ·Ú¤‰È‰·Ó , ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Û ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ªÂ ÙË Ó¤· ıËÙ›· ÙÔ˘ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·ÓÙ› Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ Ï‹ÚˆÓÂ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: «∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·fiıÂÌ·» ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı¤ÙÂÈ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó/ÌÈÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: «∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·fiıÂÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηχ„ÂÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÛÙÈÒÓ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÙËÚȷ΋ ÙÔ˘ Â¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.»

∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û ·Ó·Ù˘Íȷο Ï·›ÛÈ· Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜ ™˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ , Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÛÙ· 3.661.647,18 _ , ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÍfi‰ˆÓ: 3.589.647.18 _. ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi: 72.000,00 _ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ , ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ : «√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009 Â›Ó·È Î·Ù¿ÙÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 2008. ∞˘Ùfi ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 250.000.000 _, ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 1.711.000.000 _ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘fi ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÓÔÈΛˆÓ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂԇ̠۠·Ó·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ηٿ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ·fi Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·Ù˘Íȷο Ï·›ÛÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009 „ËÊ›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∏ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ‰È· ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë „‹ÊÈÛ ˘¤Ú ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓÒ Ë ÂÏ¿ÛÛˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ‰È· ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÒÌÔ˘ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ∞ÓÙ. ∫·ÊÚ›ÙÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ̤۷ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙË ÙÚ¿Â˙·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·ԇϷ, «¤¯Ô˘Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008 ÛÙË µ ¢À√, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 300 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ» ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ηٿ¯ÚËÛË ·ÏÏ¿ fiˆ˜ › ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢.™. Ô˘ ‹Á·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ›¯Â ÚÔÂÈ-

‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∞¿ÓÙËÛË £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó fï˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ £·Ó. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙÈÎfi Î·È fi¯È ÁÈ· Ù·ÌÂÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· , Ô˘ ÚԤ΢„ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ «∫Ô‡ÎÔ» ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÏ˘ÛË 19 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ .

∆∞ ¡∂∞ ∆∏™ ∂∫∫§∏™π∞™ ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, fiÔ˘ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ.

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¡¤ˆÓ ∞˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¡¤ˆÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜. ™Â ·˘Ù‹ ı· ·Ú¢ÚÂı› Î·È ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈÏfiÈÙÙ· Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

∏ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ÙÔ Úˆ›, ı· „·ÏÏ› Ô √ÚıÚÔ˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· „·ÏÏÔ‡Ó ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ Î·È µ·ÛÈÏÈΤ˜ flÚ˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÙÂÏÂÛı› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÈÂÚ›˜ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÔڛ˜ ÚÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µfiÏÔ˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ , Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ πÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∆Ô £Â›Ô §fiÁÔ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ∞ȉÂÛÈÌÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷¯·Ì›‰Ë˜. ∆ËÓ ∆Ú›ÙË 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ∞Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ , Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µfiÏÔ˘. ∏ ÏÈÙ·Ó›· ÚÔ˜ ηٿ‰˘ÛË ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙȘ 11:30 .Ì.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡ ∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó - •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿

™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ηٷگ‹Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ·, fi¯È ›Ûˆ˜ ÓÔÌfiÙ˘Ë ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÂȘ ÁÓÒÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ηıÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â Û˘˙ËÙËı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ , ÂÎ ÙˆÓ 28 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈ 9 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 19 ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ . ∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË ¢√À Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·¤ÚÚÈ„Â Ì›· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ˘‹ÚÍ ‰Èη›ˆÛË Î·È

˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÂÏÈο Ë ·fiÊ·ÛË. ∞Ó ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Î. ∫·ԇϷ, ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Î·È Î·Ùã Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË. ŸÏÔÈ ÏËڈ̤ÓÔÈ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿ ·ã ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿, ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÙ‹ÛȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ‚¿ÛÂÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÔfiÙ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÒ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Î·Ó›˜ ·ãÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔ˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ «ÎÏ›ÛÂÈ» Ù·ÌÂȷο.

∆Ëωȷ¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ! ÛÙÔ ‰‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ª¤Ûˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈΛ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ∆ËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡ÓıÂÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ëωȷ¯Â›ÚÈÛ˘ æËÊÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ «∂͢ÓÔ˜ §·ÌÙ‹Ú·˜» ‰ÈÂΉÈΛ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» 2007-2013. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙȘ 3112-2008 Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 472.430 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Ú¿Í˘ ÙÔ ˘fi ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û‡ÛÙËÌ· ÙËωȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È Â› ̤ÚÔ˘˜ ÔʤÏË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ χÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‚·ÛÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. -∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. -∂ÓÂÚÁfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÀËÚÂۛ˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ʇÏÔ˘. -∂ÓÂÚÁfi ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÀËÚÂۛ˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Û ∞ª∂∞. -÷ÌËÏfiÙ·ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈÔÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË Ô˘ ı· ·Ô‚Ô‡Ó Û fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ «¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜» ∆Ô ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·» ÙÔ˘ 2009. ∆· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∆ÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

™Â ÈÛ¯‡ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì √¶∞¢ ∞ӷοÏÂÛ ÙÂÏÈο ̤¯ÚÈ ÓÂfiÙÂÚ˘ ·fiÊ·Û˘ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ , ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ √¶∞¢, ÌÂÙ¿ Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÛÛˆÚ¢ı›. √È È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙ¿, Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Ë Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙ› ı· Â›Ó·È Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.


07

02-01-09

23:06

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

7

ÿ‰È· ÚfiÛˆ· ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÚfiÏˆÓ ÛÙË ¡∞ª; ÊÙ·ÛÂ Ë … ÒÚ· ÙˆÓ ‰ËÌ·ÈÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ‹‰Ë ÙËÏÂʈÓÈο ÔÈ ¡Ô̷گȷÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ÚÒÙ˜ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô, fiÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ «·ÚfiÔÙÔ», ηıÒ˜ Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª¿ÈÌ·˜ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ¡È˙¿ÌË, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008, ÔfiÙÂ Ë ÏÔÁÈ΋ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Î·Ù¿Ù·Í˘ ·ÔÙÂÏ› «ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ» Ì˘ÛÙÈÎfi…

«∞ӷοÙÂÌ· Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜» ™ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯›Â˜ , ÂÓÒ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

√ ¢. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ Û Â›Â‰Ô ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· «·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·», fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ. ∏ ÌfiÓË ›Ûˆ˜ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜ - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡Ù›· µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÛÙÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¡Ù›ÙÔÚ·, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔÓ ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¤ÚÁˆÓ, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹, ÙË ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÁÈ·

™ÙÔÓ ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿ Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

™ÙËÓ ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÌ›˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

∫·È Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Èı·Ófiٷٷ Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

¶Úfi‰ÚÔ˜ Û √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ô §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘

ı¤Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙËÓ ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘…

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ «ª∞°¡∏™π∞™» ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ «ª∞°¡∏™π∞™» ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ËÌÈ-

∆ÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ¡. ¡Ù›ÙÔÚ·˜

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÀÁ›· Ë ¡Ù›· µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë

Ô˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ˚ÛÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈο ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯›· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë ÔÔ›· Èı·Ófiٷٷ ηٷÚÁ›ٷÈ. √ Î. ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ … ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ , ÂÓÒ Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ ·ÏÏ¿ Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ «Ê¿ÎÂÏÔ»

ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÙÂı› ÙÂÏÈο ÛÙÔÓ ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿. ∞ÏÏ·Á¤˜ fï˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Û Â›Â‰Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ì ÚfiÛˆ· Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Â›Ù ηÙfiÈÓ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›·˜, ›Ù ηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë. √ §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·Ó ·fi ÛÂÓ¿ÚÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ¡Ù›·˜ µÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Èı·ÓfiÓ ÚfiÏÔ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ‹ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÚfiÏˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÷Ú. ∆Û·Ì¿˙Ë.

∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›Â˜ : ¤Ú¯ÂÙ·È Ì›·, ∞ÏÏ·Á¤˜ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›·; ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ¿ÏÏË Ì›·… ∫ÏÂÈÛÙ¿ ÎÚ·ÙÔ‡Û ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¯ı˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ô ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜. ™‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÎÙfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ µfiÏÔ˘ ÛÙË Ó¤· ‰ÈÂÙ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ô ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ˆ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ fï˜ ÌfiÓÔ ∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ Ô °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ∞ϤÎÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÂÊfiÛÔÓ fï˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙËÚËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·Ú¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú¿‚·Ù˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˘ , Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ «ÌfiÓÔ˘˜» ·ÊÔ‡ ¤Ó· Û٤ϯԘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ…

™ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ , fiÔ˘ ÎÚ·Ù¿ ·ÎfiÌË ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘

∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ì ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ ÃÚ. ∆Û·ÌÚÈÓfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› fï˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ø˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ¢ËÌ. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ã∂Ê˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. √ Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ , ˆÛÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË , ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ·ÚÌfi‰È·

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Ô °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Ô ÃÚ. ∆Û·ÌÚÈÓfi˜ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Î·È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ ¢. µfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ˝ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹. ™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·,

∞‰ÈÎË̤ÓË ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ë ŒÊË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ·ÏÏ·Á¤˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙ· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ¢∂ª∂∫∞µ Î·È Ë ¢∏∆∂µ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ì›· ÂÓÈ·›· ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›·.

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯ÈÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ó¤· ÚfiÛˆ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. µ¤‚·È· ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔfiÙÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶. ª·‚›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ûˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚԂ› Û Â›ÛË̘ ϤÔÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜. ∆Ș ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ Ó˘Ó ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ , fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÂÌÌ¤ÛˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ , ·fi ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·‰È΋ıËηÓ. √ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ˆÛÙfiÛÔ , Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔÓ ¶. ª·‚›‰Ë Î·È ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ™ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ô «ÈÛ¯˘Úfi˜» ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È (;) Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ËÌÓÈfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘

¶ÈÎڛ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ

∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ËÌÓÈfi˜ Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. º‹Ì˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ª·‚›‰Ë˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚԂ› Û ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˘ (·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜), °È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿ (∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜) Î·È ¡›ÎÔ˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ (¶ÚfiÓÔÈ·˜- ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜). ∆Ô ÚÔ‰ÚÂ›Ô ƒÂ˘ÛÙ‹, Ù¤ÏÔ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ›˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û οÔÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙË

√ ∆¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÙ·ı› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ∆¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ ‹ ·ÎfiÌË Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› . √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ· fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ∞. ∫·˙¿Î˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÃÚ˘ÛԇϷ µ·˝Ô˘ °Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ·Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ‰ÈÂΉÈΛ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Î·È Ô ∫. ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.


08

02-01-09

18:54

Page 1

∂ ™ ∆ π ∞ ∆ √ ƒ π √ ∞ÓÔȯٿ ·fi ∆Ú›ÙË ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ °·Ì‚¤Ù· 95 & ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ∆ËÏ. 24210 73716

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255


9:Layout 1 2/1/2009 9:20 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία ζητά ο πρωθυπουργός Τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για θέματα Παιδείας ζητά ο πρωθυπουργός με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα. Αναλυτικά η επιστολή του

πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έχει ως εξής: «Το θέμα της Παιδείας σε όλες του τις εκφάνσεις και όλες τις βαθμίδες, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί μείζον

ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα στην εθνική αντιπροσωπεία, ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να λάβουν θέση. » Και αυτό γιατί το μέλλον και η πορεία της Παιδείας

προϋποθέτουν όσο το δυνατόν κοινές θέσεις, αφού συνιστούν διαχρονικό ζήτημα και δεν αφορούν μόνο τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. » Για το λόγο αυτό ζητώ

«Πρέπει να πάρει σκούπα ο Καραμανλής» Σε διαρκή συναγερμό η ΚΟ της Ν.Δ., καθώς διανύουμε ήδη το κρίσιμο διάστημα προ ανασχηματισμού Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία του νέου έτους είχε μόλις τελειώσει και ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έφυγε για το γραφείο του στο Μαξίμου. Μαζί του, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, οι υπουργοί Οικονομίας, Εσωτερικών και Αμυνας Γιώργος Αλογοσκούφης, Προκόπης Παυλόπουλος και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, καθώς και στενοί του συνεργάτες. Πριν μπουν στο γραφείο του, ένας συνεργάτης του Καραμανλή λέει σ’ έναν υπουργό: «Πρέπει να πάρει σκούπα!». «Πώς θα γίνει αυτό;», ρωτά το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. «Μόνο ο ίδιος ξέρει», ήταν η απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της περασμένης εβδομάδας μέχρι και χθες ο κ. Καραμανλής γίνεται δέκτης εισηγήσεων για μεγάλες ανατροπές. «Πρόεδρε, διώξε τα βαρίδια!», του φώναξε χθες ένας πολίτης έξω από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όταν εκείνος προσερχόταν για τη δοξολογία. Αλλά και οι συνομιλητές του τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές συναντήσεις τον παροτρύνουν: «Δεν χρωστάς τίποτε σε κανέναν. Μην υπολογίσεις κανέναν, ούτε εμάς, κάνε το καλύτερο για τον τόπο και την παράταξη...». Αυτό μάλιστα του το είπε στενός συνεργάτης του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση που να τον διαφωτίζει περί του πρακτέου. Χθες κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά γραφεία η πληροφορία ότι ο κ.

Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου Ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου, η Μαρία ντε Ζεζούς από την Πορτογαλία, απεβίωσε σε ηλικία 115 ετών την Παρασκευή, σύμφωνα με το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa. Γεννημένη την 10η Σεπτεμβρίου 1893, η Μαρία ντε Ζεζούς έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου μετά την 26η Νοεμβρίου 2008, όταν η επίσης 115 ετών Αμερικανίδα Έντνα Πάρκερ είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας, η υπεραιωνόβια Μαρία ντε Ζεζούς ένιωσε δυσφορία το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο όπου και απεβίωσε. Το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου κατέχει πλέον η Αμερικανίδα Γερτρούδη Μπέινς, η οποία έχει γεννηθεί στις 6 Απριλίου 1894, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ερευνητικής ομάδας Γεροντολογίας στο Λος Άντζελες.

Καραμανλής πρότεινε στην υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη να αναλάβει το υπουργείο Οικονομίας (στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης) αλλά δεν επήλθε συμφωνία. Η πληροφορία αυτή όμως διαψεύδεται κατηγορηματικά τόσο από το Μαξίμου όσο και από το περιβάλλον της Ντόρας Μπακογιάννη. Αυτό που θεωρείται βέβαιον είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη δεν επιθυμεί την τοποθέ-

τηση Σαμαρά σε υπουργείο πρώτης γραμμής αλλά σε «περιφερειακό υπουργείο». Κι αυτό της το αίτημα αποτελεί σημείο τριβής. Η δε πρόβλεψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι «ενδεχομένως η Ελλάδα θα χρειαστεί τη συνδρομή διεθνών οργανισμών» ερμηνεύθηκε και ως προειδοποιητική βολή εν όψει κατάρτισης της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, αλλά από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη δια-

Πέθανε η δημοσιογράφος Φρίντα Μπιούμπι Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών, μετά από μακροχρόνια ασθένεια, η δημοσιογράφος Φρίντα Μπιούμπι. Η κηδεία της, σύμφωνα με επιθυμία της, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η Φρίντα Μπιούμπι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές. Στη συνέχεια, σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο των ΗΠΑ. Εκεί ξεκίνησε και τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία, συνεργαζόμενη με διάφορα έντυπα, ενώ από το 1967 δίνει ανταποκρίσεις για το περιοδικό «Γυναίκα». Το 1973 επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει τη συνεργασία της με το περιοδικό «Γυναίκα», δημοσιεύοντας έρευνες, σχόλια, χρονογραφήματα και ελεύθερο ρεπορτάζ. Το 1974 συνεργάζεται με το περιοδικό «Τετράδιο» και στη συνέχεια με την εφημερίδα «Αθηναϊκή», ενώ από το 1974-1976 με την «Καθημερινή» και από το 1976 με το «Βήμα» και τον «Ταχυδρόμο». Επίσης, διετέλεσε διευθύντρια της ελληνικής έκδοσης του «Reader ‘ s Digest».

ψεύδεται με κατηγορηματικότητα κάτι τέτοιο: «Ο πρόεδρος μιλά πάντοτε για την οικονομία με αίσθηση καθήκοντος», είπε στον ΕΤ συνεργάτης του. Οπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι ο κ. Καραμανλής «θα σπάσει αβγά», το θέμα είναι «πόσα». Εντονη ήταν χθες η φημολογία ότι ο κ. Καραμανλής μπορεί να «σπάσει» το υπουργείο Οικονομίας, ώστε ο Γιώργος Αλογοσκούφης να μείνει σε αυτό ως «υπουργός Διαχείρισης Κρίσης». Με βάση αυτό το σενάριο, το υπουργείο Οικονομικών θα αυτονομηθεί και θα το αναλάβει άλλος υπουργός με αντικείμενο την καλύτερη λειτουργία του δημοσιονομικού μηχανισμού. Για δε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα και το όνομα του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Παντείου και προέδρου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Είτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε ως αναπληρωτής. Οσον αφορά δε την ημερομηνία πραγματοποίησης του ανασχηματισμού, συνεργάτες του κ. Καραμανλή επιμένουν ότι αυτός θα πραγματοποιηθεί μετά τα Θεφάνια. Ωστόσο, ο συναγερμός για ανασχηματισμό σήμερα 2 Ιανουαρίου ή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου δεν έχει λήξει... Σε κάθε περίπτωση, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα επικρατεί αυτή τη στιγμή αδημονία, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και άγχος, που δεν είναι πάντοτε δημιουργικό.

Σε ελληνικά χέρια η προεδρία του ΟΑΣΕ Επικεφαλής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη , του γνωστού ΟΑΣΕ, ανέλαβε για το έτος 2009 η Ελλάδα. “Η ελληνική προεδρία θα επιδιώξει, με όλες της τις δυνάμεις, να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της αποστολής που αναλαμβάνει. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική προεδρία στον ΟΑΣΕ θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα θα είναι έντιμος μεσολαβητής σε όλες τις παγωμένες συγκρούσεις που θα την απασχολήσουν. Ο ΟΑΣΕ είναι ένα τραπέζι στο οποίο καθόμαστε όλοι, πρέπει να δουλέψουμε συναινετικά και η υπόσχεση που δίνω είναι ότι θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις”, ανέφερε η κ. Μπακογιάννη σε πρόσφατες δηλώσεις της. Το πρόγραμμα και οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας θα παρουσιαστούν επίσημα στα 55 κράτη στις 15 Ιανουαρίου, στη Βιέννη, όπου

εδρεύει η Γενική Γραμματεία του ΟΑΣΕ. Ο ΟΑΣΕ είναι ένα forum διαλόγου και συνεργασίας για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συγκεντρώνοντας 55 χώρες από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Κατά την άσκηση της ελληνικής προεδρίας η Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την πρόθεση να δουλέψει στενά με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, την οποία χαρακτήρισε “μαχόμενο πολιτικό όργανο”, , καθώς και με την ελληνική Βουλή, με την οποία έχει ήδη οριστεί σύνδεσμος από το Υπουργείο Εξωτερικών. “Πιστεύουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα συμβάλει ουσιαστικά στην άσκηση αυτής της προεδρίας”, δήλωσε η κα Μπακογιάννη ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ κ.κ. Π. Σκανδαλάκη και Π. Ευθυμίου.

τη διεξαγωγή συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής.» Η συζήτηση θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος του Σώματος. Οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν δώσει το δικό τους ραντεβού με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 9 Ιανουαρίου.

Αισθητή και στην Αττική Ασθενής σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Μαντουδίου Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 16:43 με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά του Μαντουδίου, 100 χλμ. βόρεια της Αθήνας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Στον Κόλπο του Άντεν

Απετράπη πειρατεία σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο

Απόπειρα πειρατείας στο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «KRITI EPISKOPI» ΝΠ 11582, το οποίο έπλεε στον Κόλπο του Αντεν στη Σομαλία, εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΕΝ, περί τις 09:50 το πρωί, Σομαλοί πειρατές προσπάθησαν να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο, με πλήρωμα, μεταξύ άλλων, έξι Έλληνες ναυτικούς. Αμέσως μόλις η πληροφορία περιήλθε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΕΝΑΝΠ που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών και ενημερώθηκε ο υπουργός Αναστάσης Παπαληγούρας από τον υφυπουργό Πάνο Καμμένο. Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων ενημέρωσε τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών καθώς και τα Διεθνή Κέντρα για την καταπολέμηση περιστατικών πειρατείας. Παράλληλα, υπήρχε συνεχής επικοινωνία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Στρατιωτικής Επιχείρησης «ATALANTA» της Ε.Ε. και στην περιοχή της απόπειρας πειρατείας έσπευσαν αρχικά πολεμικό αεροσκάφος και ελικόπτερο ενώ προσεγγίζει στην περιοχή και φρεγάτα. Τελικά, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συντονισμένων ενεργειών, απετράπησαν οι συνολικά δύο προσπάθειες κατάληψης του πλοίου από τους πειρατές. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του πλοιάρχου του Δ/Ξ «KRITI EPISKOPI», οι πειρατές έχουν απομακρυνθεί περί τα 10 ν.μ. από το πλοίο, ενώ η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΕΝΑΝΠ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τον πλοίαρχο όσο και με την πλοιοκτήτρια εταιρεία.


10

02-01-09

19:08

Page 1

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∆Àƒ√∫√ªπ∫∞ º∂∆∞ ¢√Ã∂π√ º∂∆∞ µ∞ƒ∂§π ∆Àƒπ ∫∞∆™π∫π™π√ ∆Àƒπ ¶π¶∂ƒ∞∆√ ∆Àƒπ ∞¶∞Ã√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∞™∂ƒπ °π∞√Àƒ∆∞∫π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¶ƒ√µ∂π√ & ∞°∂§∞¢π¡√

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∂º∞§√∆Àƒπ ∞¡£√∆Àƒ√ µ√À∆Àƒ√ ª∞¡√Àƒπ °∞§√∆Àƒπ °ƒ∞µπ∂ƒ∞ ∫∂º∞§√°ƒ∞µπ∂ƒ∞

∫∞ƒ∞∫∞¡∞ ¶. & °. §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 50 - ¡. πø¡π∞ ∆∏§. 24210 85905 º∞Ã. 24210 85355

™‡ÓÙÔÌ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ªÂ ÁÏ˘Î¤˜ & ·ÏÌ˘Ú¤˜ Á‡ÛÂȘ

«∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ∫ÚÂÂÚ› – ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ∆Ô‡ÚÙ˜ – °Ï˘Î¿ – ™ÈÚÔÈ·ÛÙ¿ – ∫Ú¤˜ – ™¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ – ∫·Ê¤ πˆÏÎÔ‡ 142 ∞ (ÌÂÙ¿ ÙË °. ¢‹ÌÔ˘)

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

∫√Àƒ∆π¡∂™ - ∫√Àƒ∆π¡√•À§∞ - §∂À∫∞ ∂π¢∏ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 109, µ√§√™ ∆ËÏ. & Fax: 24210 42245

ªÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·

¢Â¯fiÌ·ÛÙ οı ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂÓÔ‡ ·fi 12 ¢ÚÒ

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307


11:Layout 1 2/1/2009 10:26 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Βομβαρδισμοί με την «άδεια» των ΗΠΑ Αναγνωρίζουν δικαίωμα «αυτοάμυνας» στο Ισραήλ «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος, απευθύνοντας ωστόσο έκκληση στο Τελ Αβίβ, κατά τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, «να αποφύγει νέες απώλειες αμάχων και να επιτρέψει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας». Παράλληλα, ζήτησε από τη Χαμάς να σταματήσει να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ. Υπέρ μίας εκεχειρείας διαρκείας χωρίς την παρουσία της Χαμάς τάχθηκε η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, μετά από συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

«Πράσινο φως» σε οκτώ δημοσιογράφους

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια εκεχειρία, η οποία δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο προηγούμενο status quo και η Χαμάς να συνεχίσει να ρίχνει ρουκέτες από τη Γάζα» δήλωσε σχετικά η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Είναι προφανές ότι η εκεχειρία αυτή πρέπει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό, αλλά χρειαζόμαστε μια εκεχειρία που θα είναι διαρκής και βιώσιμη» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Χαμάς απέρριψε τις αραβικές εκκλήσεις για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τερματίστηκε τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, αξιωματούχος των υπηρεσιών Υγείας της Χαμάς στη Γάζα

δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα έχει ανέλθει σε 430, μετά το θάνατο τουλάχιστον οκτώ Παλαιστινίων από αεροπορικές επιδρομές που έγιναν την Παρασκευή. Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 2.200. Η Χαμάς πάντως, μετά το θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της και μελών της οικογένειάς του σε αεροπορική επιδρομή την Πρωτοχρονιά, υποσχέθηκε να εκδικηθεί το Ισραήλ. Ανέφερε μάλιστα πως πλέον είναι ανοικτές όλες οι επιλογές, μεταξύ των οποίων και οι επιθέσεις αυτοκτονίας, «προκειμένου να χτυπηθούν, οπουδήποτε, τα σιωνιστικά συμφέροντα».

Θρήνος για τρία παιδιά Στους νεκρούς της Παρασκευής συμπεριλαμβάνονται και τρία παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο, όταν επλήγησαν θανάσιμα από νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η επίθεση έγινε κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις και ήταν μία από τις πάνω από 30 που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή από το Ισραήλ, ενώ συμπληρώνεται μία εβδομάδα συνεχών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον ενόπλων της Χαμάς. Τα τρία νεκρά παιδιά ήταν αδέλφια, ηλικίας επτά έως δέκα ετών. Τα ονόματά τους ήταν Ιγιάντ, Μοχάμαντ και Αμπντελσάταρ.

Ογκώδεις διαδηλώσεις

Στο μεταξύ, από την Ενωση Ξένου Τύπου (FPA) ανακοινώθηκε οτι το Ισραήλ θα επιτρέψει σε οκτώ ξένους δημοσιογράφους να μεταβούν στην Λωρίδα της Γάζας. Η μετάβαση των ξένων δημοσιογράφων εκεί ήταν απαγορευμένη από την έναρξη των ισραηλινών επιδρομών στην Λωρίδα της Γάζας κατά της Χαμάς. Προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να επιτρέψει σε ομάδα οκτώ ξένων δημοσιογράφων να μεταβούν στην Λωρίδα της Γάζας.

Καταδικάζει το ΚΚΕ τη θέση της Αθήνας για τη Γάζα Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει πιο αποφασιστικά τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, που «δίπλα και μαζί με την ΕΕ αθωώνει ουσιαστικά το κράτος του Ισραήλ για τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, προσποιούμενη ουδετερότητα» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ. Και προστίθεται: «Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις δηλώσεις συμπόνοιας και τις φιλανθρωπικές εκκλήσεις της κυβέρνησης. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία, από τη στιγμή που δεν καταδικάζει ούτε στα λόγια την κατοχή, την επιθετικότητα, τον αποκλεισμό που υφίσταται επί χρόνια ο παλαιστινιακός λαός. Παρόμοια στάση έχει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ». «Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, οι ΗΠΑ, είναι συνένοχοι και συνεργοί του Ισραήλ. Στηρίζουν και τροφοδοτούν την ιμπεριαλιστική πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Τώρα το λόγο έχουν οι λαοί» καταλήγει η ανακοίνωση.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωναν στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στην Δυτική Όχθη, αλλά και στην Τουρκία και το Αφγανιστάν κατά των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Λωρίδα της Γάζας. Η διαδήλωση, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, άρχισε στο κέντρο της Ραμάλας μετά την προσευχή της Παρασκευής. Κρατώντας παλαιστινιακές και σημαίες της Φάταχ, του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και σύμβολα της αντίπαλης Χαμάς, φώναζαν «είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε το αίμα μας για την Γάζα». Φώναζαν επίσης συνθήματα υποστήριξης προς την Χαμάς και καλούσαν τον πρωθυπουργό του ισλαμικού κινήματος που ελέγχει την Λωρίδα της Γάζας τον Ισμαήλ Χανίγια να «χτυπήσει το Ισραήλ». Πολλές χιλιάδες Αφγανοί διαδήλωσαν την Παρασκευή σε πολλές πόλεις της χώρας κατά των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Γάζα ανέφεραν

ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην Καμπούλ, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μετά την προσευχή της Παρασκευής σε ένα τέμενος στο δυτικό τμήμα της πόλης κρατώντας τις ισλαμικές πράσινες σημαίες. Ο διοικητής της αστυνομίας τους υπολόγισε σε περίπου 3 χιλιάδες. Στη Χεράτ, μεγάλη πόλη στο δυτικό Αφγανιστάν διαδήλωσαν περί τα 1.000 άτομα, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ»και «Θάνατος στους άπιστους», ζητώντας παράλληλα τον τερματισμό των βομβαρδισμών που άρχισαν στις 27 Δεκεμβρίου στην Λωρίδα της Γάζας. Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στην επαρχία Μπαντακσάν (βόρεια), δήλωσε προς το Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός εκπρόσωπος. Πολλές χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν εξάλλου και στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ένα ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Το πλήθος, ανταποκρινόμενο σε έκκληση ισλαμιστικών

οργανώσεων, συγκεντρώθηκε μετά την προσευχή της Παρασκευής μπροστά από τέμενος Μπεγιαζίτ στο ιστορικό κέντρο της τουρκικής μεγαλούπολης. Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και ορισμένοι φώναζαν «Ισραήλ δολοφόνε έξω από την Παλαιστίνη», ενώ άλλοι έκαψαν ισραηλινές σημαίες. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Βηρυτού, μέχρι την πρεσβεία της Αιγύπτου, μεταφέροντας συμβολικά δεκάδες φέρετρα, διαμαρτυρόμενοι για τις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Οι διαδηλωτές είχαν τυλίξει τα φέρετρα σε μαύρο ύφασμα και είχαν γράψει επάνω το σύνθημα «Είμαστε όλοι με τη Γάζα». Ξεκίνησαν από την εμπορική συνοικία Χάμρα, στο δυτικό τομέα της Βηρυτού και αφού διέσχισαν περίπου 5 χιλιόμετρα έφτασαν μπροστά στην πρεσβεία της Αιγύπτου.

Πρωτοβουλίες για τη Γάζα ζητά από την κυβέρνηση ο Αλ. Τσίπρας

«Τούτες τις ώρες ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει να αντιμετωπίσει μονάχα την κτηνωδία του Ισραήλ, που έχει μετατρέψει τη λωρίδα της Γάζας σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης, εξοντώνοντας άμαχους, γυναίκες και μικρά παιδιά» αναφέρει σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχει να αντιμετωπίσει και τις χώρες του δυτικού κόσμου, που, είτε έμμεσα είτε άμεσα, παρέχουν στήριξη σ’ αυτήν την κτηνωδία. Καμία ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει τόσα εγκλήματα χωρίς την κάλυψη των ΗΠΑ και των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΝ. Και συνεχίζει: «Τούτες τις ώρες, κανείς δεν μπορεί να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η χώρα μας οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, ως χώρα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μέλος της ΕΕ με παραδοσιακούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Να πάρει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας».


12.qxd

02-01-09

21:41

Page 1

12 ª∞°¡∏™π∞

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

™∞µµ∞∆√ 3 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

cine ÚÔ‚ÔϤ˜ ODEON / §π¡∆√

ÓÙÁÔ˘ÈÎ, ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi "Thirteen". flÚ˜ ¤Ó·Ú͢:17:30,20:00,22:30

∆∏§. 24210 24311 "∞À™∆ƒ∞§π∞" ∂È΋, ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª·˙ §Ô‡ÚÌ·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙˆÓ "Moulin Rouge" Î·È "Romeo + Juliet".ŒÓ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ı¤·Ì·, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ÙÔ ‰Ú¿Ì·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙËÓ Ï·ÌÂÚ‹ ¡ÈÎfiÏ ∫›ÓÙÌ·Ó Î·È ÙÔÓ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÃÈÔ˘ ∆˙¿ÎÌ·Ó. 'øÚ˜ ¤Ó·Ú͢:19:00,22:00 "§À∫√ºø™" ¶¿Óˆ ·fi 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ trailer Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ "Twilight", ÌfiÏȘ ÙȘ 3 ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ MySpace. ∏ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÈ ª¤ÁÂÚ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘· ÛÙȘ ∏.¶.∞. ∆ËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÎËÓÔıÂÙ› Ë ∫¿ıÚÈÓ Ã¿Ú-

VILLAGE 5 CINEMAS

∆∏§∂ºø¡√ :

24210 94600 ∞π£√À™∞ 1 : "ª∞°∞¢∞™∫∞ƒ∏ 2" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 19.15 "™¶πƒπ∆" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆Ú›ÙË : 21.30, 23.45 "∞¶√¢ƒ∞™∏ ∞¶√ ∆∏ Ã∞ª∂¡∏ ¶√§∏" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 12.15, 14.30, 16.45 ∞π£√À™∞ 2 : "ª∞°∞¢∞™∫∞ƒ∏ 2" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 11.45, 13.45, 15.30, 17.15 "∞À™∆ƒ∞§π∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆Ú›ÙË: 19.15, 22.30 ∞π£√À™∞ 3 : " ∆∞•π¢π ™∆√ º∂°°∞ƒπ" (ª∂∆∞°§) ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 12.30, 14.30, 16.30 " BANK BANG" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆Ú›ÙË: 18.00, 20.30, 23.00 ∞π£√À™∞ 4: " BANK BANG" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆Ú›ÙË: 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00, 00.30

™‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ∆Ô ¤ÚÁÔ «¶·Ú¿ÍÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È;» Ù˘ ª·Ú›·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË & £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ¶·È‰È΋ - ¡Â·ÓÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙȘ 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· . ∆Ô ¤ÚÁÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ ÛÎËÓÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Svila Veliichkova, ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Lime Light, ÂÈηÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ "SotiArt", ‰È‰·Ûηϛ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ƒ¤Ó·˜ ª·‡ÚÔ˘. ™Ù›¯ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜, ¡·˙›Ì ÃÈÎ̤Ù, ¡›ÎÔ˜ ∫·‚‚·‰›·˜, ªÂϛӷ

«¶·Ú¿ÍÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È;» ∆˘ ª·Ú›·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË & £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶·È‰È΋ – ¡Â·ÓÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ «¡¤Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ª·Ú›· ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: µÈ‚‹ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ô‡Ï˘, µ·ÛÈÏÈ΋ ∆˙¿ÌÔ˘, ¢·ÌÈ·Ófi˜ ¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜, §›Ó· ∫·Ï·˙›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÈÙÚÔ›‰Ë˜, ∞Ì¿ÓÙ· ∫·Ù·ÚÙ˙‹. ∫·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, , Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 11-1 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿-

∆ÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ∞Ô‰‹ÌˆÓ «¢›ÎÙ˘Ô ¶ÂÚÚ·È‚›·» ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ۯÔϤ˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂·Ú¯Â›Ô˘, ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 135 ÓÂÔÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·fi Ù· §‡ÎÂÈ· Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ¤·ÈÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ «¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÂÚÚ·È‚›·» Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÎÚÈ¿·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ, ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ οı ӤԢ Î·È Ó¤·˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Û οı ‰›Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÍÈÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ fiÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜.

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ «¶∏§π√¡

√ƒ√™ ∞.∂.»

Î. ∆˙Ô‡ÏÈ· ∆Û·Ï›ÎË Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ‡¯ÔÓÙ·È

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Î·È ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Ì ˘Á›·, Â˘Ù˘¯›·, ¢ËÌÂÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÚÔÛˆÈο ªÂ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ «µÔ˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ» Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙÚÔ˘, ÂÓÒ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ 6,00 ¤ˆ˜ ÙȘ 9,00 ·fi ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ : 12_ (ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 24210 32818 (Ù·ÌÂ›Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘), fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ www.neotheatro.gr

∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ÚÒÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ 2009 Ì ÙÔ˘˜ Nuova Compagnia di Canto Popolare ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙȘ 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÀÏÈÎfi ª‹‰ÂÈ·˜» , ·fi ÙËÓ Petit Opera du Monde Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ï·È¿˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Almazis.


13

02-01-09

20:16

Page 1


14:Layout 1 2/1/2009 9:13 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

1,7 δισ. για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η ενεργοποίησητουΕθνικούΣτρατηγικούΠλαισίουΑναφοράς(ΕΣΠΑ), ενώολοκληρώνονταιμεεπιτυχίατα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. Εξάλλου,τοπρόγραμμαδημοσίωνεπενδύσεων 2008 έκλεισε με απόλυτη επιτυχία,όπωςαναφέρεταισεανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, καθώς οι δαπάνες του έφθασαντα9.600δισ.ευρώ,αυξημένες κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέσημετοναρχικόπροϋπολογισμό.

Ταστοιχείααυτάπροκύπτουναπό την καταγραφή της πορείας του Γ΄ΚΠΣ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκεστουπουργείο ΟικονομίαςυπότονυπουργόΟικονομίαςκαιΟικονομικώνΓ.Αλογοσκούφη και τον υφυπουργό ΟικονομίαςκαιΟικονομικώνΓιάννη Παπαθανασίου. Κατάτησύσκεψηδιαπιστώθηκεότι τοΓ’ΚΠΣολοκληρώνεταιμεεπιτυχία, καθώς στην πλειοψηφία των

προγραμμάτωντουέχεισημειωθεί η πλήρης απορρόφηση των προβλεπομένωνκοινοτικώνπόρων. Υπενθυμίζεταιότι,ταπρογράμματα των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας έχουν παραταθεί ως τις 31.12.2009,ενώλόγωτηςδιεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης σύμφωνα με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δοθεί εξάμηνηπαράτασηγιαόλατακοινοτικάπρογράμματαστηνΕΕ. Σεό,τιαφοράτοΕΣΠΑέχειεξειδικευθείπερίπουτο70%τωντομεα-

κών επιχειρησιακών προγραμμάτωνκαιπερίπουτο50%τωνπεριφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τέλος,γιατοπρόγραμμαδημοσίων επενδύσεων του 2009 κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκεηεπιτάχυνσητηςχρηματοδότησηςμεστόχοτηντόνωσητης οικονομικής δραστηριότητας από την αρχή του τρέχοντος έτους. ΧθεςουφυπουργόςΓ.Παπαθανασίου υπέγραψε απόφαση για την άμεσηεκταμίευση1,7δισ.ευρώ.

Καπράλος: «Έτος της αρκούδας το 2008 για τα χρηματιστήρια» Στασημαντικότεραπροβλήματαθααντιμετωπίσειηχρηματιστηριακήαγοράτο2009 αναφέρθηκε, ο πρόεδρος τουΧρηματιστηρίουΑθηνών ΣπύροςΚαπράλος,κατάτην ομιλίατουστηνπανηγυρική έναρξη της πρώτης συνεδρίασηςτουχρηματιστηρίου γιατονέοέτος. Οκ.Καπράλος,ανέφερεότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι γιατηναγοράθαείναιημείωσητηςρευστότητας,ανσυνεχιστείπεραιτέρωη μείωση τωνθέσεωντωνξένωνθεσμικών χαρτοφυλακίων, καθώς και η προοπτική μειωμένης κερδοφορίαςαπότιςεισηγμένεςεπιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, στην ομιλία τουοπρόεδροςτουΧρηματιστηρίουΑθηνώνκ.Σπ.Καπράλοςανέφερεταεξής: «Τοφετινόκαλωσόρισματης νέαςχρηματιστηριακήςχρονιάς διαφέρει από τα προηγούμενα. Τα τελευταία χρόνια οι χρηματιστηριακοί

δείκτες παγκοσμίως κατέγραφαν σημαντική άνοδο. Κατέρριπταν το ένα ρεκόρ μετάαπότοάλλο.Ηευφορία ήτανδιάχυτηδιεθνώς. Ενμέρειλόγωτωνχαμηλών επιτοκίων και της κατάχρησηςτωνδυνατοτήτωνδανεισμού, εν μέρει λόγω της απουσίας αποτελεσματικής εποπτείας,οδηγηθήκαμεσε υπερβολές.Οιτράπεζεςδημιουργούσαν επενδυτικά προϊόντα,ταοποίαπουλούσαν, δίνοντας την ψευδαίσθηση υψηλών αποδόσεων, μετιςευλογίεςτωνμεγάλων οίκων αξιολόγησης και την απουσία ουσιαστικού ελέγχουαπότιςεποπτικέςαρχές. Ο μηχανισμός αυτός δούλεψε για χρόνια πολλαπλασιάζονταςτιςανισορροπίες. Καιτο2008κατέρρευσε,με τα γνωστά πλέον, σε όλους μας,αποτελέσματα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει το 2008, ως τοέτοςτης...«αρκούδας»για

Μύλοι Λούλη: Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.311.416 ευρώ ενέκρινε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΜύλοιΛούληΑΕ,μεαύξηση τηςονομαστικήςαξίαςκάθε μετοχήςκατά0,50ευρώμε κεφαλαιοποίησηαποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχώνυπέρτοάρτιο». Περαιτέρω,εγκρίθηκεομόφωναηισόποσημείωσητου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 8.311.416 ευρώμεμείωσητηςονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου μεμετρητάστουςμετόχους. Ομόφωναεξουσιοδοτήθηκε τοΔιοικητικόΣυμβούλιοτης εταιρίας για την εκτέλεση καιυλοποίησητωνανωτέρω αποφάσεων.Τομετοχικόκεφάλαιο της εταιρίας μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στοποσότων10.638.612,48 ευρώ διαιρούμενο σε 16.622.832κοινέςονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας0,64ευρώεκάστη.

τα χρηματιστήρια διεθνώς. Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για ένα από τα χειρότερα χρόνιαστηνιστορίατωνκεφαλαιαγορών. Μέσασε12μήνεςταχρηματιστήριαδιεθνώς,έχασαν30 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το Χρηματιστήριο της Αθήναςαπώλεσετα2/3τηςκε-

φαλαιοποίησηςτου.Πρόκειταιγιαένααπόταχειρότερα έτη στην ιστορία των αγορών. ΣτηνΕλλάδα,μόλιςτώρααρχίζουμενανιώθουμετιςσυνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Στο ελληνικό χρηματιστήριο οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τη χρονιά που ξεκινάει θα είναιημείωσητηςρευστότητας,ανσυνεχιστείπεραιτέρω η μείωση των θέσεων των ξένωνθεσμικώνχαρτοφυλακίων,καθώςκαιηπροοπτική μειωμένηςκερδοφορίαςαπό τιςεισηγμένεςεπιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών στην Ελλάδα βρίσκονταιστοχαμηλότεροεπίπεδο της τελευταίας δεκαετίας,αφούησχέσητης συνολικήςκεφαλαιοποίησης προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόνείναικάτωαπό30%. Η διαφαινόμενη δε μείωση

τωνπροθεσμιακώνεπιτοκίων καταθέσεωνστοπρώτοεξάμηνοτου2009θαδιοχετεύσει νέα κεφάλαια στη χρηματιστηριακήμαςαγορά, γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν σήμερα επενδυτικές ευκαιρίες για μακροχρόνιους επενδυτές στοελληνικόχρηματιστήριο. Δενυπάρχουνσυνταγέςπου θαλειτουργήσουνσανπανάκεια για την κρίση που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Θεωρώ, όμως, ότι η πλέοναπαραίτητηκαιεπιβεβλημένηενέργειαγιατονπεριορισμότωνσυνεπειώντης οικονομικής κρίσης είναι η ανάκτησητηςεμπιστοσύνης τωνεπενδυτώνκαιτωνκαταναλωτών. Με την ελπίδα το 2009ναθεραπεύσειταλάθη καιτιςυπερβολέςχρόνωνκαι να θέσει τις βάσεις για μια υγιή ανάπτυξη, εύχομαι σε όλους σας Καλή Χρονιά, με υγείακαιευημερία».

Ανησυχία για το 2009

Ρεκόρ απολύσεων τον Δεκέμβριο Ανησυχητικάταστοιχείαπουδημοσιοποίησε το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το ρυθμό τωναπολύσεων.ΤοΔεκέμβριοσημειώθηκεαριθμόςρεκόρ,με3.500απολύσεις έναντι 3.000 απολύσεων το Νοέμβριο. Οιπροβλέψειςγιατο2009«δείχνουν» ότιηοικονομικήκρίσηθαέχειακόμη μεγαλύτεροακτίκτυπο. ΌπωςσημειώνειηεφημερίδαΤαΝέα, τονΔεκέμβριοτου2008καταγράφηκαν 3.500απολύσειςκαι390διαθεσιμότητες, έναντι 3.000 απολύσεων και 840 διαθεσιμοτήτωντονΝοέμβριο.

ΗμελέτητουΙΝΕ-ΓΣΕΕδείχνειότισχεδόν το σύνολο των ανέργων (95,9%) στηρίζεταιπρωτίστωςστηνοικογένεια γιαναεπιβιώσει,ενώοιεπιπτώσειςτης ανεργίαςστηνψυχικήυγείατουςείναι εντυπωσιακές. ΟινέεςπροβλέψειςτουΙΝΕ-ΓΣΕΕείναι ακόμηπιοανησυχητικές.Σύμφωναμε το Ινστιτούτο, επίκειται κύμα απολύσεων (περίπου έως 100.00 άτομα) εντόςτου2009λόγωτηςοικονομικής κρίσης. ΣύμφωναμεταστοιχείατουΙΝΕ-ΓΣΕΕ: -ΣτηνΕλλάδακαταγράφεταιτομεγα-

λύτεροποσοστόανεργίαςστουςνέους 15-24ετώνμεταξύτωνκρατών-μελών τηςευρωζώνης(22%). -7απασχολούμενοιστους10μένουν άνεργοιμετάτηδιακοπήτωνπρογραμμάτων. -Αυξάνονταιραγδαίαοιευέλικτεςμορφέςεργασίας(προσωρινήκαιμερική απασχόληση)ακόμηκαιστονευρύτερο δημόσιοτομέα(έναςστουςτρειςπροσελήφθητο2007μεσυμβάσειςαορίστουχρόνου,ενώοιυπόλοιποιδύομε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ιδιαίτεραδιάκειας7-12μηνών).

Κλειστή η στρόφιγγα προς Ουκρανία

Χωρίς προβλήματα η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη Τοενδεχόμενονασημειωθούνπροβλήματαστηνπαροχήφυσικούαερίου από τη Ρωσία παρακολουθεί η Ευρώπη,καθώςγιαδεύτερηημέρα,την Παρασκευή, οι στρόφιγγες προς την Ουκρανίαπαραμένουνκλειστές. Όπωςεπιβεβαιώνουνοιαρμόδιεςγια τη διανομή του φυσικού αερίου εταιρίεςστηνΓερμανία,τηΓαλλία,τηνΠολωνία, τη Ρουμανία, την Αυστρία και τηνΙταλία,ητροφοδοσίααπότηΡωσία συνεχίζεταικανονικά. Ωστόσο, γιατοΣάββατο3Ιανουαρίου, η Ουκρανίααρνήθηκεναεπιτρέψειστη Ρωσίατηροήμέσωτουεδάφουςτης όλης της ποσότητας φυσικού αερίου που προορίζεται για τις ευρωπαϊκές χώρες,σύμφωναμετηρωσικήεταιρεία Gazprom. Συγκεκριμένα,ηGazpromκατέθεσε αίτημα για τη διέλευση 303 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, όμως η Ουκρανία έδωσε άδεια για την προ-

ώθηση296εκατομμυρίωνκυβικώνμέτρων. Εν τω μεταξύ, η Τσεχία, προεδρεύουσαχώρατηςΕΕ,ανακοίνωσε τηνΠαρασκευήότιηδιαμάχηΡωσίαςΟυκρανίας αποτελείπρόβλημαμεταξύ τωνδύοπλευρώνκαιτόνισεότιδενθα επέμβειμέχριςότουεπηρεαστούντα αποθέματαπροςτηνΕυρώπη.ΟυκρανοίαξιωματούχοιείχαντηνΠαρασκευή συνομιλίεςμετηνΤσεχία. Παράλληλα, η Μόσχα πρότεινε την πραγματοποίηση έκτακτης συνόδου τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουγιατην κρίσηΡωσίας-Ουκρανίας. Το φυσικό αέριο που λαμβάνει η ΕυρώπηαπότηΡωσία,μέσωαγωγώνπου περνούν από το έδαφος της Ουκρανίας,αποτελείτοέναπέμπτοτηςσυνολικήςεισαγώμενηςποσότηταςφυσικού αερίου. Ακόμηκαιστηνπερίπτωσηπουυπάρξειδιακοπήστηνπαροχήφυσικούαερίου από τη Ρωσία, η Ευρώπη έχει

αποθέματαγιααρκετέςημέρες,ανόχι εβδομάδες. Πάντως,μετάτιςεκκλήσειςτηςΕΕκαι τωνΗΠΑγιαγοργήεπίλυσητουζητήματος, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αποστέλειστηΜόσχαδιαπραγματευτές. Σεμιααπόπειραεπίλυσηςτηςκρίσης, η Naftogaz πρότεινε στη Ρωσία το ποσότων235δολαρίωνανά1.000κυβικάμέτραφυσικούαερίουμετηνπροϋπόθεσηότιηΜόσχαθαπληρώνει1,8 δολάριαγιακάθεεκατόχιλιόμετραμεταφοράςτουρωσικούαερίουπροςτην Ευρώπη. Ο ρωσικός όμιλος Gazprom ανακοίνωσεπωςτο2009ηΟυκρανίαθαπρέπειναπληρώσει418δολάριαγιακάθε 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, αφούτοΚίεβοαρνήθηκενασυμβιβαστείστα250δολάριαπουείχεπροτείνει η ρωσική πλευρά, δήλωσε ο επικεφαλήςτουομίλουΑλεξέιΜίλερ.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου Μεσημαντικήπτώση,άνωτου 8%,ξεκίνησετο2009ητιμήτου αργούπετρελαίουστιςδιεθνείς αγορές, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκε η πτώση στο 1% μετάτοάνοιγματηςαμερικανικήςαγοράς. Συγκεκριμένα,στοχρηματιστήριο εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης,ητιμήτουπροθεσμιακού αμερικανικού ελαφρού αργού υποχωρούσε κατά 0,40 δολάρια και είχε διαμορφωθεί στα 44,20 δολάρια, καλύπτοντας μέρος της ανόδου ύψους 5,57δολαρίωνπουείχεπαρουσιάσειτηνΤετάρτη,τηντελευταίαημέρατου2008. Εξάλλου, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτωντουΛονδίνου,η τιμή του πετρελαίου τύπου μπρεντ σημείωνε πτώση κατά 1,18δολάριακαιβρισκότανστα 44,11δολάριατοβαρέλι.

Άνοδος 1,42% του Γεν. Δείκτη «Ποδαρικό»μετοδεξίστο2009 έκανετοΧρηματιστήριο,ακολουθώνταςτηνανοδικήπορείατων διεθνώναγορών.OΓενικόςΔείκτηςΤιμώνέκλεισεστις1.811,83 μονάδες, έναντι 1.786,51 μονάδων της προηγουμένης, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 1,42%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτηςκατέγραψεάνοδοσεποσοστό5,17%.ΟδείκτηςFTSE/ASE20 έκλεισε στις 942,90 μονάδες, με άνοδοσεποσοστό1,12%,ενώο δείκτηςFTSE/ASE40έκλεισεστις 1.939,20μονάδεςμεάνοδοσεποσοστό2,03%.ΟδείκτηςFTSE/ASE SMALLCAP80έκλεισεστις423,70 μονάδες, με άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης FTSE 140 έκλεισεστις2.115,15μονάδες,με άνοδοσεποσοστό1,19%.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων Σε10,2δισ.ευρώδιαμορφώθηκετο συνολικόενεργητικότωναμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας στις 31/12/2008, σημειώνοντας σημαντικήπτώση58,26%σεσχέσημετην 1ηΙανουαρίου2008,ότανείχεδιαμορφωθείσε24,4δισ.ευρώ.Στον κλάδοτωναμοιβαίωνκεφαλαίωνπαρατηρείταιυπερσυγκέντρωσηόσον αφοράστηδιαχείρισητουενεργητικού,καθώςτρειςαπότιςσυνολικά 22 εταιρείες διαχειρίζονται το 76,73%τουσυνολικούενεργητικού των10,2δισ.ευρώ.ΠρώτηστησχετικήκατάταξηείναιηΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ, του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, με μερίδιο αγοράς27,02%.ΑκολουθείηEFG ΑΕΔΑΚ,τουομίλουτηςEurobank,με μερίδιο αγοράς 23,35%, η Alpha AssetManagementΑΕΔΑΚ,τουομίλουτηςAlphaBank,με18,32%καιη ΑΕΔΑΚΑσφαλιστικώνΟργανισμών με8,04%.

Νέα επιτόκια καταθέσεων στο Tαχ. Ταμιευτήριο Συνεχίζεικαιτονέοέτοςναπροσφέρειυψηλάεπιτόκιασεκαταθετικούς λογαριασμούς το Ταχ. Ταμιευτήριο.Μετάτηνμεγάληαποδοχήπουέτυχεαπότηνπελατεία τουονέοςυψηλότοκοςπροθεσμιακόςλογαριασμός«Ανεβαίνω»,επεκτείνεταιηπροσφοράτουγιαένα ακόμη μήνα, δηλαδή έως 31/01/2009.Υπενθυμίζεταιότιηνέα αυτήμορφήκατάθεσης,γιαποσά από50.000ευρώκαιάνω,συνδυάζειεγγυημέναυψηλέςκαισταθερά αυξανόμενεςαποδόσειςσεμηνιαία βάσηαπό4,20%έωςκαι7,00%,για μέγιστη διάρκεια 15 μηνών, μέσω διαδοχικών μηνιαίων καταθέσεων προθεσμίαςκαιελευθερίαρευστοποίησης χωρίς επιπλέον δεσμεύσειςκαιπροϋποθέσεις,ανάμήνα.


15

02-01-09

20:01

Page 1

∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· – ¢È·ÙÚÔÊ‹

ª∞ƒ∫√™ ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏∆ƒ√À ª.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘

∞ψÂ΋˜ 24, ∞ı‹Ó· 10675, ∆ËÏ/Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, µfiÏÔ˜ 38221, ∆ËÏ/Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi : 6977 300 007

Email : marialik@hol.gr

∫√Àƒ∆π¡√•À§∞ ∞¡∆∏§π∞∫∞ ™∆√ƒ ñ ∫√À¡√À¶π∂ƒ∂™ ¶∆À™™√ª∂¡∂™ ¶√ƒ∆∂™ ñ ∫√À¶∞™∆∂™ ∆È̤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: ª∞π∞¡¢ƒ√À 78 Ì ºπ§∞¢∂§º∂π∞™ ¡. πø¡π∞ µ√§√À ñ ∆∏§.: 24210 66513

ÿÛÙ 6 - 8 ÎÈÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó· 1 ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi

˘ÁÈÂÈÓ¿ , ·ÔÏ·˘ÛÙÈο & ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á‡̷ٷ ¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 46 - µfiÏÔ˜, ∆ËÏ.: 24210 33639, ÎÈÓ.:6975535089

·È‰ÈÎfi ÂÊË‚ÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÚfiÌÂÓ˘ Î·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ŒÎıÂÛË: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 275 (π. ∫·ÚÙ¿ÏË), ÙËÏ./Fax: 24210 50550, BfiÏÔ˜ µÈÔÙ¯ӛ·: µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ./fax: 24250 23804

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ πˆÏÎÔ‡ 230∞, ÙËÏ.:2421049714 µfiÏÔ˜


16:16.qxd 2/1/2009 8:16 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 01.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στον Άγιο Στέφανο 605τ.μ γωνιακό με θέα (145-8) 02.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 03.MΕΖΟΝΕΤΑ:στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 04.ΟΙΚΟΠΕΔΑ:στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας άρτια οικοδομήσιμα (1747) 05.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ: 28τ.μ στο Βόλο κοντά στο OLD CITY (211-8) 06.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στη Τσαγκαράδα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ(133-8) 07.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 08.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας πολ/κία (149-8)

09.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία στην περιοχή Φυτόκου 180τ.μ (2328) 10.ΔΥΑΡΙ:50τ.μ στο κέντρο του (212-8) Βόλου 3ου ορόφου 11.MEZONETA:στην Ν.Ιωνία 235τ.μ νεόκτιστη (190-8) 12.ΜΕΖΟΝΕΤΑ:στον Βόλο 171τ.μ super lux (217-8) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:2ου ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:ημιτελής στο κέντρο του Βόλου 165τ.μ (209-8) 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ρετιρέ 5ου ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία 125.τμ (171-8) 17.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:στο Βόλο 1ου ορόφου 81τ.μ με κεντρική θέρμα. (216-8)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου....

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ος όροφος, επάνω από ΖΑΧ. ΔΩΔΩΝΗ. Διαμπερές, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, 2 Υ/Δ, κουζίνα, λουτρό, WC, τζάκι, μεγάλη βεράντα, 2 μπαλκόνια, ακάλυπτο, αυτονομία, αέριο. Τηλ. 24210 20034, 6974214959, ΙΔΙΩΤΗΣ

Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818. Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο – πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται οικόπεδο περιφραγμένο στον Περιφερειακό, 1.600 τ.μ. Τιμή πολύ λογική. Τηλ. 6932179250. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 6945491611 και 2421023669

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702 Ενοικιάζεται και πωλείται 3άρι, 75 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Πλατεία Αριστοτέλους. Αυτόνομη θέρμανση, τζάκι και air condition. Τηλ. 24210 26559, 24280 76482, 6979229035. Πωλείται γκαρσονιέρα στη Γαζή 147, ημιυπόγεια, 280 τ.μ., σε πολύ προσιτή τιμή. Τηλ. 6972220233. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781

«Η Λύση»

Μεσιτικό Γραφείο Τηλ. 24210 76706, 6983927720 Γκαρσονιέρες

Κασσαβέτη 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Σταθά 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Ρήγα Φερραίου 5ου ορόφου παλαιά οικοδομή

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020 Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458

Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Ζητείται άτομο πεπειραμένο για σουβλατζίδικο στη Νέα Ιωνία και ένα άτομο για διανομή με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ. 6973054128

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838

MAΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου -Λυκείου-ΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984

Τριάρια Κασαββέτη, 1ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου - Φιλαρέτου 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – 54ου Συντάγματος Ελλάς 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Ισιδώρου – Νέα Ιωνάι ισόγειο διαμέρισμα, παλιά οικοδομή Ξηρόκαμπος, 3ου οροφου (με απεριόριστη θέα)

Τεσσάρια Κασσαβέτη, 3ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – Φιλαρέτου 2ου, 3ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Πολυμέρη – Ι. Τζάνου, 2ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή

Μονοκατοικίες Μεταξουργείο – Αιδινίου, 2ος όροφος (καινούργια οικοδομή) Κωνσταντά – Ογλ, διώροφη παλαιά οικοδομή Κάτω Λεχώνια (γιαπί) ισόγειο 152 τ.μ. επί οικοπέδου 350 τ.μ. με ισόγειο και προοπτική 2όροφου

Μεζονέτες Αθήνα – Περιοχή Αρτέριδος, τριώροφη Ραφήνα 210 τ.μ.

Οικόπεδα Φυτόκο, 1.700 τ.μ. (εκτός σχεδίου), εφαπτόμενο στο δρόμο Μαλάκι, 1,380 τ.μ. (πολύ κοντά στη θάλασσα, εκτός σχεδίου) Αγ. Γεώργιος Νηλείας, 350 τ.μ. με οικία Τσαγκαράδα 1.250 τ.μ. οικοδομήσιμο (εντός οικισμού) Λεφόκαστρο 3.500 τ.μ. εφαπτόμενο στο δρόμο (εκτός σχεδίου) Λεφόκαστρο 5.500 τ.μ. εφαπτόμενο με δύο δρόμους (εκτός σχεδίου) Περίβλεπτο (Βελεστίνο) 920 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) 45 στρέμματα εκτός σχεδίου, ελαιώνας με απεριόριστη θέα Χρυσοχοίδη 1.000 μ. οικοδομήσιμο εντός οικισμού Περιφερειακός 1.400 τ.μ. Πρόσοψη στον Περιφερειακό (εκτός σχεδίου) Άφησος 350 τ.μ. εντός σχεδίου στο κέντρο του χωριού Νεοχώρι Οικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 270 τ.μ. πέτρινο με σκεπή και parking, 150.000 Ε Χιλιαδού οικόπεδο 250 τ.μ. με οικία πλησίον πλατείας Λαμία 5,5 στρέμματα με νερό και ρεύμα, δίφατσο, σε κόμβο τελείως καθαρό για επαγγελματική χρήση ή οτιδήποτε άλλο

Κτήματα Αφέτες (Νιάου) Μηλεοπερίβολο εφαπτόμενο με τον κεντρικό δρόμο με πηγή σχεδόν οικόπεδο 15 στρέμματα Άφησσος Ελαιοπερίβολο με 270 ρίζες ελιές, 9 στρέμματα, 110.000Ε με απεριόριστη θέα Νεοχώρι Οικόπεδο με καστανιές 50.000Ε Αφέτες Ελαιοπερίβολο 2 στρέμματα, 40.000 Ε με απεριόριστη θέα Διμήνι (Σαμπάναγα) Κτήμα 4 στρεμμάτων περιφραγμένο με ελιές. 120.000Ε Σαμπάναγας Κτήμα 3,5 στρέμματα περιφραγμένο κατάλληλο για οικοδόμηση, εντός οικισμού. 100.000Ε Σαμπάναγα κτήμα 25 στρέμματα κατάλληλο για οικοδόμηση. Εντός οικισμού, περιφραγμένο Διμήνι Περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 60 στρεμμάτων με πρόσοψη προς Βόλο, 15 στρεμ. Διμήνι περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 8 στρεμμάτων

Ενοικιάζονται Κασσαβέτη, διαμέρισμα 2ου ορόφου 4άρι, πολύ κοντά στην παραλία, 350 Ε Ιωλκού – Δημητριάδος ενοικιάζεται ο 4ος όροφος κεντρικότατης πολυκατοικίας, πλήρως ανακαινισμένος, κατάλληλος για επαγγελματική στέγη Ν. Ιωνία, Παπάγου – Αναπαύσεως, 3άρι για ιδιοκατοίκηση ή επαγγελματική στέγη Κουμουνδούρου, ενοικιάζεται το ισόγειο και ο 1ος όροφος για επαγγελματική στέγη Περιφερειακός, ενοικιάζεται οικόπεδο σε άριστη θέση (γωνιακό για επένδυση μακρόχρονη) 2ας Νοεμβρίου, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 4ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη, 200 Ε

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596

Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες. Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται επιχείρηση, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, με πλήρη εξοπλισμό (αποδυτήρια, καφετέρια, τουαλέτες κ.λπ) στην περιοχή Νέο Δέλτα στη Νέα Ιωνία. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945903160. Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. πληροφ. 6942569491. Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ οίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάτων από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματαριών. Τηλ. 24210 53298. Πωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. 6972220233. Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαρισμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ. 6974336126. Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πεντάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο χέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084.

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό Τι θα θέλατε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης; Μήπως ένα καλό σύντροφο; Για τις γυναίκες όλων των ηλικιών και μόνο γι αυτό το μήνα σας κάνουμε δώρο τη γνωριμία. Αφήστε τη μοναξιά σας στο περιθώριο και χωρίς να ξοδέψετε τίποτα κάντε χαρούμενες γιορτές με την παρέα σας. Γραφείο Συνοικεσίων – Γνωριμιών

«ΜΑΡΙΝΑ»

Τηλ. 6947694813, 24210 23518

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423 Η μοναξιά δεν αξίζει σε κανέναν! ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ – ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Η ΜΑΡΑ

Λ. Ειρήνης 56, Έναντι Ταχυδρομείου – Νέα Ιωνία Τηλ. 24210 80354

ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757 «ΚΕΤΕΡ» ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προστασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Ωροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας

Ραντεβού : 6982528471 και Σαββατοκύριακα

Clik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητάτε. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356

ΑΓΟΡΑΖΩ

ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) ΤΗΛ.: 24210 36355

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΚΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 55Α ΤΗΛ. 24210- 52597 ΚΙΝ. 6993286510 - ΑΛΥΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,45 τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 123 τ.μ., 50 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, 2 ΕΤΩΝ, 240 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 80 τ.μ., ΑΥΛΗ 180 τ.μ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΑ ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 180 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ., ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΧΡΙΖΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΔΥΑΡΙ, ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 45 τ.μ., ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 – ΕΡΜΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΛΙΝΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ., ΑΥΛΗ 200 τ.μ., ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 100 τ.μ. ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 176 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118 τ.μ., 1ος ΟΡΟΦΟΣ , ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΙΩΛΚΟΥ 47 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 250 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΜΗΛΙΝΑ, ΚΤΗΜΑ 10 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ, 8 ΣΤΡΕΜ., ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΥΚΕΣ 200 τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.200 ΜΕΤΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΩΠΗ 5 ΣΤΡΕΜ., 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΣ 4 ΣΤΡΕΜ. ΜΑΛΑΚΙ 1.400 τ.μ. - ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.480 τ.μ. ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 500 τ.μ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 42 τ.μ. - ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (1) ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 365 τ.μ. - ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ - 4.700 τ.μ. ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΓΗ


17

02-01-09

19:21

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5


18:Layout 1 2/1/2009 8:16 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ένα μπανάκι έκαναν κι απολύθηκαν! Απολύθηκαν από την εργασία τους 3 υπάλληλοι των KFC όταν η προϋσταμένη τους ανακάλυψε στο ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο, MySpace, φωτογραφίες τους όπου έκαναν μπάνιο μέσα στον νιπτήρα του εστιατορίου. Οι κοπέλες από την Καλιφόρνια έβαλαν τα μπικίνι τους και μπήκαν μέσα στον νιπτήρα του εστιατορίου για να χαλαρώσουν μετά το τέλος της βάρδιας. Τα κορίτσια έβγαλαν προκλητικές φωτογραφίες μέσα από το νιπτήρα τις οποίες δημοσίευσαν στις σελίδες τους στο MySpace.

Η μάνατζερ του καταστήματος, Cheri (αρνείται να

δώσει το πλήρες όνομά της στη δημοσιότητα) ανακά-

λυψε τις φωτογραφίες στο MySpace και, ύστερα από ένα ισχυρό σοκ, αποφάσισε να τις απολύσει. Αν και μέχρι πριν λίγες ώρες οι φωτογραφίες των κοριτσιών ήταν διαθέσιμες στο κοινό μέσα από το MySpace, πλέον έχουν διαγραφεί ή είναι προσβάσιμες μόνο για τους φίλους τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος υπάλληλος εστιατορίου απολαμβάνει το μπάνιο του στο χώρο εργασίας, πριν 4 μήνες, ένας υπάλληλος των Burger King στο Ohio απολύθηκε επειδή έκανε κι αυτός μπάνιο στο νιπτήρα του εστιατορίου.

60% των ανθρώπων παγκοσμίως έχει κινητό τηλέφωνο Δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία καλύπτοντας το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού σύμφωνα με την 3G Americas, την ένωση που εκπροσωπεί τις GSM συσκευές στις ΗΠΑ. Σε μια άλλη έρευνα, η Informa αναφέρει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, 415 εκατομμύρια συνδρομητές κάνουν χρήση 3G υπηρεσιών ενώ το 77% αυτών χρησιμοποιούν δίκτυα HSDPA/UMTS. Η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει αλλάξει ολικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι ενώ σημαντικές είναι οι αλλαγές και στον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία.

Νέο ανανεωμένο Windows Live από τη Microsoft Την παρουσίαση της επόμενης γενιάς του Windows Live ανακοίνωσε η Microsoft, της ολοκληρωμένης ομάδας διαδικτυακών υπηρεσιών, με την οποία η επικοινωνία στο διαδίκτυο γίνεται ακόμα πιο εύκολη και διασκεδαστική. Το ανανεωμένο Windows Live προσφέρει στο χρήστη ενισχυμένες υπηρεσίες για κοινή χρήση φωτογραφιών, αποστολή και λήψη e-mail και άμεσων μηνυμάτων, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλες ιστοσελίδες. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης το Windows Live Essentials, ένα σύνολο εφαρμογών που μπορεί κανείς να αποκτήσει δωρεάν και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία εργασίας σε Windows, καθώς επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει εύκολα και γρήγορα αρχεία που μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένα στον Η/Υ, στο κινητό και σε ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Νέα εφεύρεση επιμηκύνει τη ζωή της μπαταρία σας Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι το αψεγάδιαστο iPhone ή BlackBerry, σας έχει εγκαταλείψει τις πιο ακατάλληλες στιγμές. Αυτό όμως συνέβαινε παλιά, μετά την ανακάλυψη του Atif Shamim όλα άλλαξαν. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας συσκευών που έχουν μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τις κατασκευάστριες εταιρίες αυτών των προϊόντων. Πρόσφατα όμως ένας φοιτητής από τον Καναδά έβαλε τα γυαλιά στους τιτάνες της καινοτομίας. Ο φοιτητής του τμήματος μηχανικών από το πανεπιστήμιο Carleton του Καναδά κατασκεύασε μια πρωτότυπη συσκευή η οποία επιμηκύνει το χρόνο ζωή της μπαταρίας φορητών συσκευών απλά αφαιρώντας όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στην κεραία της συσκευής. Η νέα επινόηση θα συντείνει στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται από τις συσκευές έως και 12 φορές σε σχέση με τις παραδοσιακές συσκευές ενώ ο απλός σχεδιασμός του θα βοηθήσει στην πτώση του συνολικού κόστους των συσκευών χειρός.

Online εφαρμογή ανταλλαγής μεγάλων αρχείων Αν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τα προβλήματα κατά την ανταλλαγή μεγάλων αρχείων με τους συνεργάτες σας, τότε σίγουρα θα πρέπει να δοκιμάσετε το bigfilebox. Πρόκειται για εφαρμογή που απαιτεί μόνο τον φυλλομετρητή σας για να μεταφέρετε γρήγορα, ασφαλώς και χωρίς προβλήματα, μεγάλο όγκο δεδομένων. Διαθέτει κρυπτογράφηση 128bit για απόλυτη ασφάλεια και antivirus για ‘καθαρή’ λειτουργία. Info : http://www.bigfilebox.com

‘Περπατήστε’ στον χάρτη συνδέσεων των websites To walk2web είναι ένα online εργαλείο που είναι βέβαιο ότι θα σας ενθουσιάσει. Ένας διαφορετικός τρόπος να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο. Εισάγετε τη διεύθυνση κάποιου website και δείτε σε γραφική απεικόνιση, σαν ιστόγραμμα, τα links που περιέχονται σε αυτό. Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά, εμφανίζονται τα αντίστοιχα που συνδέονται με εκείνο κ.λ.π. Όλες οι επιλογές συνοδεύονται από εικόνα προεπισκόπησης, και με ηχητική ενημέρωση :) και έτσι με διαδοχικές επιλογές μπορείτε να “περπατήσετε” στον χάρτη των συνδέσεων του website. Info : http://www.walk2web.com

Παίξτε video games κατευθείαν στον Η/Υ σας Παίξτε τα αγαπημένα σας video games κατευθείαν στον Η/Υ σας. Το Gametap είναι ένα website διασκέδασης, στο οποίο μπορείτε να βρείτε από τα παλιά κλασσικά arcades μέχρι τους τίτλους των τελευταίων adventure παιχνιδιών για PC και κονσόλες. Μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνίδια στην κανονική τους έκδοση, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, εντελώς δωρεάν, ενώ για τους προχωρημένους χρήστες προσφέρονται επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη και multiplayer προκλήσεις. Θα βρείτε ακόμη όλη την τρέχουσα ειδησεογραφία για τον χώρο των video παιχνιδιών, πολλά tips και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες και να ανταλλάξετε απόψεις. Info : http://www.gametap.com


19:Layout 1 2/1/2009 7:34 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Τορτίγιες με κιμά και λιωμένο τυρί Υλικά 08:30 ΝΤΑΡΚΓΟΥΙΝΓΚ ΝΤΑΚ 09:00 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ –ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ 09:30 ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 11:00 Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ 12:00 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ 14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14:30 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 15:00 ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 15:30 ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 16:00 ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ 16:30 ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 17:00 ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ 18:00 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 19:00 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (E) 20:00 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 21:00 BLEAK HOUSE 22:00 ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ 22:45 ΕΛCULTURE.GR:Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 00:00 ΜΠΑΣΚΙΑ

06.00 6 ΜΕ 10 10.00 ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ 13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 13.45 ΣΟΥΠΕΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 14.50 EXTREME MAKEOVER – HOME EDITION 15.50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 17.50 ΑΝΤ1 ΝEWS 18.00 Ο ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.00 THE XFACTOR –AUDITION UNCUT 22.00 Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 23.10 ΟΛΑ 9 + 01.10 ΑΝΤ1 NEWS 01.30 DAY BREAK 03.30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 04.00 MOBILE FUN 04.30 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

05:50 STUDIO ALPHA 10:00 ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ 13:00 XAINTI 14:00 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ 15:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:30 ΠΙΝΟΚΙΟ 17:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 18:00 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 19:00 ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 23:45 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ 01:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:45 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ 04:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 04.15 ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΘ

12 τορτίγιες (Μεξικάνικες κρέπες) 250γρ τυρί τριμμένο της αρεσκείας σας 400γρ κιμά μοσχαρίσιο 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 100ml ξηρό κρασί 2 ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες 3-4 κουταλιές λάδι 2 κουταλιές μαϊντανό 1/2 κουταλάκι ταμπάσκο αλάτι, πιπέρι

Οδηγίες Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνετε το λάδι και καβουρντίζετε τον κιμά με το κρεμμύδι ανακατεύοντας. Σβήνετε με το κρασί. Προσθέτετε τις ντομάτες και βράζετε σε δυνατή φωτιά μέχρις ότου εξατμισθούν τα υγρά. Αρωματίζετε με τον μαϊντανό. Αφήνετε τον κιμά να κρυώσει. Κατόπιν προσθέτετε το τυρί και το ταμπάσκο και ανακατεύετε. Μοιράζετε το μείγμα στις τορτίγιες και τις τυλίγετε σε ρολά.

εδώ γελάμε Αλλαγή ονόματος 05:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 10:00 Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 10:30 TUTENSTEIN: Η ΜΙΚΡΗ ΜΟΥΜΙΑ 11:00 ΝΤΑΦΙ ΝΤΑΚ (DUFFY DUCK SHOW) 11:30 ΜΠΟΜΠ Ο ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 12:00 ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ 12:30 ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 13:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:45 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 15:45 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 16:45 GOSSIP GIRL 17:40 Ειδήσεις στη Νοηματική 17:45 PUSHING DAISIES 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 21:00 ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 00:15 ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΖΙΖΑΝΙΟ 02:30 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

06:00 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 07:00 ΜΕGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10:00 MOMMY - ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ 10:15 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ 13:00 MEGA STAR 14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:50 TRACTION 15:20 ΜΑΝΤΕΛΑΪΝ 17:15 BELLAS TV 18:00 ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 19:00 ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ 20:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 21:50 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 22:50 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 23:50 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 00:50 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΑ ΟΡΙΑ 16:00 OUTDOOR & SPORTS 17:00 ΠΑΜΕ ΤΑΜΕΙΟ 18:00 ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 18:30 ΑΝΩ ΚΑΤΩ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 CINEPOLIS 22:00 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:30 ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ! 1:00 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 2:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

06:40 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 11:15 ΤΖΟΡΤΖ Ο ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ 11:30 ΣΠΙΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΖΙΟ 12:00 ΧΕΛΩΝΟΝΙΤΖΑΚΙΑ 12:30 LEGEND OF THE DRAGON 13:00 ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 13:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:45 TV WEEKEND 16:30 ΛΑΓΩΝΙΚΟ Κ-9 18:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 LIFESTYLE 22:00 Η ΜΠΑΡΜΠΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ 00:15 ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ 02:45 ΣΟΥΜΟΥΡΟΥ

05:50 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΤ 10:00 ΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥΜΠΑ 10:30 ΠΑΠΙΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 11:00 ΤΕΪΛ ΣΠΙΝ 11:30 ΗΡΑΚΛΗΣ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12:30 ΕΙΝΑΙ O,TI ΚΑΛΥΤΕΡΟ 13:30 ΠΟΚΑΧΟΝΤΑΣ 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 16:30 PRE GAME 16:45 SKODA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 18:45 PRE GAME 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 01:00 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (E)

08:00 ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ 09:30 ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤOΝ 11:00 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ 12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 13:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 16:00 TRAVEL GUIDE 17:00 MUSIC CLIPS 18:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 BLACK&WHITE 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ 00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01:00 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 03:00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

Ήταν ένας Ινδιάνος και πήγε στο ληξιαρχείο για να αλλάξει το όνομα του. Του λέει ο ληξίαρχος: - Γιατί θέλετε να αλλάξετε το όνομα σας; - Επειδή είναι πολύ μεγάλο. - Πως σας λένε; - Γιγάντια πέτρα που κατρακυλάει από το βουνό και πέφτει μέσα στη λίμνη. - Πραγματικά, είναι πολύ μεγάλο. Πως θέλετε να σας λένε; - Σπλάτς!!

Παράξενα Μανιώδης καπνιστής... ανατινάχθηκε από τσιγάρο Θύμα του ίδιου του του πάθους έπεσε ένας 75χρονος από την πόλη Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όταν από το τσιγάρο που άναψε προκλήθηκε έκρηξη που τον τραυμάτισε σοβαρά.Ο 75χρονος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το τσιγάρο, ούτε όταν αυτό τον καθήλωσε στο κρεβάτι με μία σοβαρή ασθένεια στους πνεύμονες. Ο ηλικιωμένος άνδρας προσπάθησε να καπνίσει ένα τσιγάρο ενόσω ήταν συνδεδεμένος με μηχάνημα παροχής οξυγόνου που ήταν απαραίτητο για να μπορεί να αναπνέει, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Παρόλο που οι γιατροί τον είχαν ενημερώσει ότι δεν έπρεπε να καπνίζει, όταν ήταν συνδεδεμένος με το οξυγόνο ο 75χρονος αποφάσισε να πάρει το ρίσκο. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Κριός Πολύ πιθανό να περάσετε μια σημαντική ημέρα συναισθηματικής έντασης ακόμα και ισορροπίας σήμερα. Θέματα συγγενικών ή και πολύ προσωπικών σχέσεων θα αποτελέσουν το επίκεντρο των προσωρινών διενέξεών σας.

Ταύρος

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί800 - 11 -

Σκορπιός

Η ικανότητά σας να μιλάτε και να γράφετε με ευαισθησία, είναι επίσης πολύ ανεπτυγμένη. Σήμερα είστε ικανοί, να βρείτε τις σωστές λέξεις, που περικλείουν ένα εσώτερο συναίσθημα, το οποίο είναι συνήθως πολύ δύσκολο να εκφραστεί.

Επειδή σήμερα είστε πολύ ευαίσθητοι, μπορεί να γίνετε πολύ ανόητοι και καθόλου πρακτικοί στο χειρισμό πρακτικών, συνηθισμένων συναλλαγών επαγγελματικής φύσης.

Δίδυμοι

Ο ιδεαλισμός και η φαντασία, σας κάνουν να σκέπτεστε πως όλα είναι πιθανά και προβάλλετε τη φαντασία σας στον κόσμο, παραβλέποντας τα πολύ πραγματικά εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο σας.

Ακόμα και με τον σύντροφο της ζωής σας ίσως υποχρεωθείτε να αλλάξετε ή βελτιώσετε τις σχέσεις σας.

Καρκίνος Δημιουργική σκέψη, αυθεντικότητα στις ιδέες και διανοητική ταχύτητα είναι οι ιδιότητες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε πολλά πράγματα με επιτυχία σήμερα.

Λέων Νιώθετε την ανάγκη να ανανεώσετε και να ξεκαθαρίσετε τα αισθήματά σας και να σταματήσετε να κρύβετε οτιδήποτε ο ένας απ”τον άλλον.

Παρθένος Θα κάνετε κάποιο ταξίδι ή θα επισκεφθείτε τόπους και ανθρώπους που σκεπτόσασταν πολύ να πάτε πριν αλλά που πάντα το αναβάλατε.

Ζυγός Ο ιδεαλισμός, η δημιουργική σας

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383

φαντασία και η αίσθηση του νέου είναι πολύ ανεπτυγμένα σήμερα. Πιθανόν να συναντήσετε συναρπαστικές πληροφορίες, για τις τελευταίες επιστημονικές τεχνολογικές και προοδευτικές κοινωνικές μετακινήσεις στον κόσμο, που θα εξάψουν την φαντασία και τον ιδεαλισμό σας.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

Τοξότης

Αιγόκερως Αρκετά δύσκολη ημέρα για τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας σήμερα. Τα γεγονότα μοιάζουν να μπλοκάρουν τα οικονομικά σας και πολύ πιθανόν εξαιτίας μιας όχι και τόσο πετυχημένης συμφωνίας.

Υδροχόος Μην παραιτηθείτε ωστόσο, από τη ζωή και μη παρατήσετε τις καθημερινές σας υποθέσεις, κάτι που μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να κάνετε.

Ιχθύς Μοναχική και σταθερή πρόοδος σε επαγγελματικές ή προσωπικές υποθέσεις θα είναι εμφανής μέσα στο χρονικό διάστημα αυτής της ημέρας.

Λαμπράκη 34, ΦΑΤΣΗΣ SHELL Αλυκές, ΓΑΤΟΣ ΕΚΟ Λαρίσης 202, ΕΡΜΗΣ SHELL Λαρίσης 170, ** ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ JET OIL Πολυμέρη 177.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Για σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Τζαφλέρης Κωνσταντίνος Κύπρου 5 – Βύρωνος (Τρίγωνο Αναλήψεως) τηλ. 24210 46874, Κεχαγιά Ιωάννα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων – Κεχαγιά Μαρία Συστεγασμένα Φαρμακεία Αγ. Νικολάου 33 (πλατ. Αγ. Νικολάου) τηλ. 24210 22835, ΖοΣτους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας Ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. λώτα Χριστίνα Πολυμέρη 169 τηλ. 24210 39587 Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοι- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Κοντοπαναγιώτη Ελένη Α.Ζάχου 83 – Λόρδου Βύρωνος τηλ. 24210 71515

χτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας :

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΟΙ AVIN Ιωλκού 363, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ SHELL Αναπαύσεως 14, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π. Πολυμέρη 124, ΤΣΑΠΡΑΣ ΕΚΟ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Τσαλάγγας Χρήστος Λεωφ. Ειρήνης 58 τηλ. 24210 62176


20:Layout 1 2/1/2009 11:29 μμ Page 1

Επιμέλεια: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Παρουσίαση Ματεράτσι με αιχμηρές δηλώσεις από τον Αχιλλέα Μπέο Την παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου, Τσουζέπε Ματεράτσι, είχαμε χθες στα γραφεία της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο 63χρονος τεχνικός, που θα καθήσει για πρώτη φορά στον πάγκο στο παιχνίδι της Κυριακής με την Καλλιθέα, χαρακτήρισε ως προσωπικό στοίχημα την παρουσία του στους ερυθρόλευκους και έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον φοβίζει παρά τους υψηλούς στόχους της ομάδας. Πριν όμως κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, το λόγο πήρε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Αχιλλέας Μπέος, που θέλησε να διαψεύσει με κατηγορηματικό τρόπο τα γραφόμενα σε μερίδα του Τύπου ότι η ομάδα του έχει εγκαταλείψει το στόχο της ανόδου και ότι γι’ αυτό προχωρά σε μείωση του μπάτζετ. Αναλυτικά το αφεντικό του Ολυμπιακού δήλωσε: «Η σημερινή μέρα ανήκει αποκλειστικά στον καινούργιο προπονητή. Είναι σίγουρα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και τιμά ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό Βόλου, που δέχθηκε την πρότασή μας να αναλάβει την τύχη αυτής της ομάδας. Πριν τον παρουσιάσω όμως, θέλω να μιλήσω για κάποιους δημοσιογράφους, κυρίως από την Αθήνα, που λένε ό,τι θέλουν (τα χαρακτήρισε…παπαριές) και πως ο Ολυμπιακός Βόλου ξεκινάει το ξεσκαρτάρισμα και μειώνει το μπάτζετ. Μπορείτε να κρίνετε από τους παίκτες που φύγανε και από αυτούς που έρχονται αν αποδυναμώνεται ή δυναμώνει η ομάδα. Επίσης γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός έχει απομακρυνθεί από το στόχο του. Ο στόχος από το καλοκαίρι του 2008 που ανέλαβα τη διοίκηση δεν ήταν άλλος από την οικονομική εξυγίανση και σε ένα χρονικό περιθώριο δύο χρόνων η ομάδα να ανέβει στη Σούπερ Λίγκα. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω αθετήσει τις υποσχέσεις μου. Ευχής έργο είναι να πραγματοποιηθεί φέτος η άνοδος. Θα προσπαθήσουμε με ψηλά το κεφάλι να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά να είστε σίγουροι ότι είτε φέτος είτε του χρόνου ο Ολυμπιακός Β. θα είναι στην Α’ Εθνική. Σε καμία περίπτωση δε μειώνουμε το μπάτζετ, αλλά το αυξάνουμε. Ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί τον Ιανουάριο. Όταν μια ομάδα έχει στόχους, αυτοί ξεκινούν από τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διοικητική ηρεμία, που δύσκολα τη συναντάς σε άλλες ομάδες. Το δεύτερο είναι ο προπονητής. Πιστεύω ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους προπο-

Ο Αχιλλέας Μπέος μαζί με τον Τσουζέπε Ματεράτσι στα δεξιά του και τον συνεργάτη του Αντόνιο Αντονούτσι στα αριστερά του νητές που δουλεύουν στην Ελλάδα. Μαζί με τον προπονητή θα βάλουμε τις βάσεις, ώστε να οδηγήσουμε τον Ολυμπιακό εκεί που του αξίζει. Κλείνοντας, για όλους αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός Β. κάνει ξεσκαρτάρισμα ή αποδυναμώνεται

αφορά το έμψυχο υλικό, που είναι δικιά του επιλογή, θα τον ικανοποιήσουμε στο πλαίσιο και των δυνατοτήτων μας. Είναι στη δική του ευχέρεια πόσους ποδοσφαιριστές θα χρειαστεί. Θέλω να τον καλωσορίσω και να του ευχηθώ καλή δύ-

Το παιχνίδι με την Καλλιθέα Στις 3μ.μ την Κυριακή οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Καλλιθέα σε έναν αγώνα που η νίκη είναι επιτακτική, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η προσέγγιση των τριών πρώτων θέσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο ομάδων είναι ότι θα παρουσιαστούν με καινούργια τεχνική ηγεσία, μιας και στην ομάδα της Αθήνας θα ντεμπουτάρει ο Δημήτρης Μούτας, ο οποίος δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή καρτών. Από την πλευρά των ερυθρόλευκων τα προβλήματα εντοπίζονται στους Κοντέωνα και Ράμι, που δε θα αγωνιστούν, λόγω τραυματισμού. Πάντως το σύστημα που θα κατεβάσει ο Τσουζέπε Ματεράτσι θα είναι το 4-4-2, όπως δήλωσε και ο ίδιος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Διαιτητής της συνάντησης θα είναι ο κ. Κομίνης από το σύνδεσμο Θεσπρωτίας με βοηθούς τους κ.κ Δημητριάδη και Στυλιάδη από το σύνδεσμο Καστοριάς και τέταρτο τον κ. Αθανασίου. θέλω να αναφέρω ότι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν ομάδες της Σούπερ Λίγκας, ο Πάμπλο Ροζάλες, έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Β. Η μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί πρέπει να περάσει από γιατρούς και εργομετρικά τεστ, αλλά σύντομα θα είναι στο Βόλο. Να είστε σίγουροι ότι η επιλογή του προπονητή μαζί με τον συνεργάτη του κινήθηκε στο πλαίσιο ότι ο Ολυμπιακός Β. κοιτάει μπροστά. Από την περασμένη Δευτέρα, που ο κ. Ματεράτσι έχει αναλάβει τις τύχεις της ομάδας, είναι το απόλυτο αφεντικό και σ’ ότι

ναμη και με τις γνώσεις του και τις δυνατότητές του να οδηγήσει τον Ολυμπιακό Β. στην Α’ Εθνική» Αμέσως μετά ο κ. Μπέος ασπάστηκε τον καινούργιο τεχνικό και του ζήτησε να καθίσει στη θέση του (για να έχει καλύτερη θέση απέναντι στις τηλεοπτικές κάμερες) προκειμένου να ξεκινήσει τις δικές του δηλώσεις. Όμως ο κ. Ματεράτσι με μια χαρακτηριστική ατάκα το αρνήθηκε, λέγοντας ότι ποτέ δεν κάθεται στη θέση του προέδρου, όπως κι ο πρόεδρος δεν πρέπει να κάθεται στη θέση του προπονητή. Απευθυνόμενος μάλιστα στον Αχιλλέα Μπέο του είπε: «Πληροφορή-

Στου Ρέντη η Σχολή Ποδοσφαίρου Βόλου Την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τουρνουά που διοργάνωσε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο προπονητικό κέντρο στου ΡΕΝΤΗ στην μνήμη του Ανδρέα Μουράτη είχαν οι μαθητές – αθλητές της ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΛΟΥ στην κατηγορία Προπαίδων(1995-1996) . Οι μαθητές – αθλητές της ΣΧΟΛΗΣ είχαν την δυνατότητα εκτός των άλλων να αντιμετωπίσουν ισχυρούς αντιπάλους από Ακαδημίες ομάδων της SUPER LEAGUE και να πάρουν γεύση από το μεγαλύτερο προπονητικό

κέντρο της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα δουλεύει υπό τις οδηγίες του Προπονητή Κώστα Μπράτσου, εντατικά και συστηματικά με προετοιμασία από το καλοκαίρι και αποτελεί την αγωνιστική ομάδα προπαίδων της σχολής ως συνέχεια της ομάδας juniors που πέρυσι κατέκτησε την πρώτη θέση αήττητη στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θεσσαλίας. Οι μαθητές – αθλητές της ΣΧΟΛΗ παρέμειναν στον Πειραιά το διάστημα 22-23 Δεκεμβρίου και έπαιξαν παιχνίδια πρωί και

θηκα ότι είστε ένας πρόεδρος δυναμικός. Είναι καλύτερο να είστε μια προσωπικότητα δυνατή παρά ένας άνθρωπος χωρίς δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να κάνετε σπουδαία πράγματα για την ομάδα. Αφού μίλησε ο πρόεδρος ο προπονητής έχει λίγα να πει αυτή τη στιγμή». Στη συνέχεια πάντως δεν ήταν καθόλου φειδωλός, τονίζοντας, αφού πρώτα παρουσίασε τον συνεργάτη του Αντόνιο Αντονούτσι: « Υπάρχει μεγάλη ευθύνη όσον αφορά το πόστο μου. Πριν είδα το ημερολόγιο των οργανωμένων οπαδών και σκεφτόμουν τον ενθουσιασμό που υπήρχε πέντε μήνες πριν στην πρώτη συγκέντρωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά από τώρα και να γίνουμε πιο αγωνιστικοί και μαχητικοί, για να έρθει αυτός ο ενθουσιασμός πάλι στην ομάδα. Η δουλειά μας δε θα είναι καθόλου εύκολη. Δε με τρομάζει τίποτα. Δεν είμαι νέος στην προπονητική. Αν δεν ερχόταν αυτή η ενδιαφέρουσα πρόταση από τον κ. Μπέο, θα είχα πάει στο σπίτι μου και δε θα είχα ασχοληθεί περισσότερο με το ποδόσφαιρο μετά από τριάντα παρουσίας στα γήπεδα. Η πρόσληψη μου στον Ολυμπιακό είναι ένα στοίχημα προσωπικό. Αυτό που με έσπρωξε να έρθω είναι ότι στην ομάδα υπάρχουν παίκτες νεαροί, που όμως με έκπληξη μου είδα ότι δεν παίζουν στην ομάδα. Πιστεύω ότι από το να αγοράσεις πολλούς παίκτες και ακριβούς, είναι καλύτερο, όπως κάναμε αυτές τις μέρες που είμαι στην ομάδα, να δουλέψουμε με το υπάρχον ρόστερ. Ελπίζω να δω την Κυριακή

απόγευμα . Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής: 1)ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-1Σκορερς (Σιώμος – Μαλακασιώτης – Πολύζος) 2) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1-0 Σκόρερ (Μπόρας) 3) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-2 Σκόρερς (Ευσταθίου – Μαλακασιώτης – Σιώμος) 4) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΟ Κρόνος 4-2 Σκορερς (Πολύζος – Παρασκευόπουλος – Σιώμος - Μαλακασιώτης)

μια ομάδα που θα έχει τη δική της φυσιογνωμία. Καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί θέλουν να βλέπουν μεγάλα ονόματα και μεγάλες μεταγραφές, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που θα διαλέξουμε κάνουν για τη δική μας ομάδα. Το σημαντικό είναι κάποιος να μιλάει στο γήπεδο κι όχι να είναι μεγάλο όνομα». Αναφερόμενος στο στόχο της ανόδου επισήμανε: «Είναι σημαντικό να μην χάσουμε τη διαφορά από τις ομάδες που προπορεύονται και μας ενδιαφέρει αρχής γενομένης από την Κυριακή η ομάδα να κερδίζει τα παιχνίδια και σιγά-σιγά να φτιάξουμε μια ομάδα με τη δική της προσωπικότητα. Μετά θα έχουμε όλο το δεύτερο γύρο, για να εκμεταλλευτούμε όλα τα αποτελέσματα και να ανεβούμε στη βαθμολογία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα ξαναπροσπαθήσουμε τον επόμενο χρόνο. Αυτό μου ζητήθηκε. Αν είμαστε ικανοί και μπορούμε να ανεβούμε στη Σούπερ Λίγκα απ’ αυτόν το χρόνο ακόμη καλύτερα. Πρέπει να δω και τη δυναμική των άλλων ομάδων, που είναι πιο μπροστά από μας. Αν δω ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση είναι ο πρώτος που θα το ζητήσει από τον πρόεδρο. Και εγώ και ο πρόεδρος θέλουμε το καλύτερο. Υπάρχουν όλες οι παράμετροι για να πάει η ομάδα καλά. Δεν είμαι μάγος. Δεν υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά ότι μέσα από τη δουλειά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ολοι οι παίκτες και όσοι υπάρχουν κι αυτοί που θα έρθουν, αν δεν μπουν στο κλίμα της ομάδας, θα μείνουν έξω». Στη συνέχεια, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Βόλου, γιατί είναι από τις ωραιότερες πόλεις που έχει δει, ευχόμενος να ζήσει όσο το δυνατό περισσότερο εδώ, είπε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τον τύπο παιχνιδιού που θα εφαρμόσει, είναι να παίρνει τα αποτελέσματα η ομάδα. Πρόσθεσε ότι θα σχηματίσει σιγά σιγά ολοκληρωμένη εικόνα για την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα μέσα από την τηλεόραση και τους αγώνες της ομάδας του, αλλά η βάση του δε θα είναι οι αντίπαλοι, αλλά η δική του ομάδα, στην οποία τόνισε ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν γίνει γιγαντιαία βήματα και πως βαδίζει στο σωστό δρόμο. Τέλος, αστειευόμενος, ξεκαθάρισε ότι γενικά είναι άνθρωπος με χιούμορ, αλλά στη δουλειά του δείχνει και την κακή του πλευρά.

3 2 1 1 1 2 μ 1 1 1 1 κ 1 κ 1 λ

Σ τέ ζά λά το


21:Layout 1 2/1/2009 10:40 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΣΗΜΕΡΑ Η Γ.Σ ΤΗΣ ΠΑΕ

Σκέφτεται μόνο το τρίποντο η Νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου έδωσε χθες ο Λεωνίδας Γαρδικιώτης ενόψει του αγώνα της Νίκης με τον Παναιτωλικό την Κυριακή στις 3μ.μ στο Π. Μαγουλάς, τον οποίο οι κυανόλευκοι θέλουν να κερδίσουν, προκειμένου να ξεκινήσουν την τελική αντεπίθεσή τους για προσέγγιση των πρώτων θέσεων στη βαθμολογία. Ο κ. Γαρδικιώτης, αφού έκανε τις καθιερωμένες ευχές λόγω των ημερών, θέλησε από την αρχή να ξεκαθαρίσει ότι δε θα μιλήσει καθόλου για μεταγραφές, αφού, όπως διαβεβαίωσε, ο κ. Γιδόπουλος κάνει όλες τις κατάλληλες κινήσεις να ενισχυθεί η ομάδα με ό,τι καλύτερο, έχοντας μιλήσει με πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. «Αυτό που περιμένουμε είναι οι σχετικές απαντήσεις. Μόλις έχουμε θετικά νέα και είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι είναι δικοί μας παίκτες, θα τους ανακοινώσουμε. Δε θέλουμε να αναφέρουμε ονόματα, παρά μόνο όταν έχουμε κάτι τελειωμένο», κατέληξε ο προπονητής της Νίκης για το θέμα της ενίσχυσης. Όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναιτωλικό ο κυανόλευκος κόουτς τόνισε: « Προπονηθήκαμε εντατικά αυτήν την εβδομάδα, είμαστε όσο έτοιμοι πρέπει να είμαστε και αντιμετωπίζουμε τον αγώνα με θετική σκέψη. Βάσει και της απόδοσης που είχαμε στον τελευταίο μας παιχνίδι πιστεύουμε στους τρεις βαθμούς, παρόλο που ο αντίπαλος μας είναι μια έμπειρη ομάδα, που κάνει πρωταθλητισμό και γι’ αυτό τη σεβόμαστε. Αν κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τη Νίκη». Σχετικά με τη διεξαγωγή του παιΟταν κάνεις ποδαρικό με ντέρμπι μετά μάλιστα από διακοπή διάρκειας περίπου 2 εβδομάδων, δε μπορεί παρά η σκέψη σου να είναι μόνο στον αντίπαλο και πολύ λιγότερο στις μεταγραφές. Κάπως έτσι σκέφτονται και στον Παναθηναϊκό που όπως λένε «ζουν και αναπνέουν» για τη νίκη και την καλή αρχή το 2009 στην κυριακάτικη εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα για τον Ολλανδό τεχνικό που την Παρασκευή «θύμα» κι αυτός της ίωσης δεν κατάφερε να προπονήσει τους «πράσινους», αλλά το ρόλο αυτό ανέλαβαν οι Σνούι και Αναστασίου. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει καταλήξει στο σχήμα που θα παρατάξει, αλλά και στους πρώτους «11». Ολα δείχνουν ότι φανέλα βασικού θα πάρουν ξανά οι Γκάμπριελ και Μάντζιος που «χωρούν» στα σχέδια του Τεν Κάτε που έχει καταλήξει σε σχήμα 4-3-1-2 και πιθανότατα τους: Γκαλίνοβιτς, Βύντρα, Γκούμα, Σαριέγκι, Σπυρόπουλο στην άμυνα, τους Σιμάο, Ζιλμ-

Ο Λ. Γαρδικιώτης χαμογελαστός στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου χνιδιού στο Π. Μαγουλάς κι όχι στο Πανθεσσαλικό, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ο Ελληνοαυστραυλός κόουτς επισήμανε ότι το Πανθεσσαλικό βοηθάει λόγω

μάδα προσπαθήσαμε να δουλέψουμε στην αμυντική πειθαρχία. Επιθετικά το έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάντως

Σήμερα η Γ.Σ Σήμερα Σάββατο θα διεξαχθεί η Γ. Σ της ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Ο κ. Στράτος Γιδόπουλος στο περιθώριο της χθεσινής συνέντευξη Τύπου φαινόταν μάλλον απαισιόδοξος, καθώς έδειξε να αναμένει πολύ μικρή προσέλευση, παρόλο που τη χαρακτήρισε σημαντικότατη. Η προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ είναι στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΑΕ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και ήδη έχουν κληθεί με σχετική ανακοίνωση να συμμετάσχουν σ’ αυτή όλοι οι μέτοχοι.

των διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου και γιατί αυτός είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίστοιχο της «κλούβας». «Θα αλλάξουμε κάποια πράγματα αγωνιστικά, αλλά εάν παίξουμε το παιχνίδι που θέλουμε, δε θα υπάρξει πρόβλημα. Εχουμε αποδείξει πως είμαστε ικανοί να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε σοβαρότητα και ποιότητα. Όλη τη βδο-

δε θα πιέσω υπερβολικά τους παίκτες μου, αν και πάντα πάμε με σκεπτικό τη νίκη» ήταν τα λόγια του. Τέλος, ο τεχνικός ηγέτης της Νίκης έκρινε ως θετικό το γεγονός της διακοπής του πρωταθλήματος, αφού η ομάδα έχει μικρό ρόστερ και κάποιοι ποδοσφαιριστές σίγουρα βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Μπένγ-

κουα μπήκε χθες 100% στον κανονικό ρυθμό και είναι απόλυτα έτοιμος από ιατρικής άποψης για να αγωνιστεί, όμως δεν έχει το επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης και είναι στην κρίση της τεχνικής ηγεσίας για πόσο χρόνο θα χρησιμοποιηθεί. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ο Ουρουγουανός παίκτης στις επτά συμμετοχές που έχει καταγράψει ως τώρα, έχει χρησιμοποιηθεί τις πέντε ως αλλαγή. Σίγουροι απόντες θα είναι ο τιμωρημένος Μακράκης, που αποβλήθηκε στον αγώνα με τον Πυρσό Γρεβενών, ο για μεγάλο διάστημα τραυματίας Χατζηκωνσταντίνου, ο Τσεκιτσίδης που απουσιάζει λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων και ο Μητράκας, στον οποίο οι γιατροί συνέστησαν εγχείρηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο, αλλά αυτή τη βδομάδα θα παρθεί απόφαση αν ακολουθηθεί αυτή η οδός ή αν θα αρχίσει θεραπεία, που όμως ενδέχεται να κρατήσει ως και έξι εβδομάδες και με αβέβαια αποτελέσματα. Πιο εγγυημένη λύση πάντως είναι η εγχείρηση. Να σημειωθεί ότι την κυριακάτικη συνάντηση με τον Παναιτωλικό θα διευθύνει ο κ. Σκούπρας από το Κιλκίς με βοηθούς τους Πεντσερετζή (Κιλκίς) και Τόλιο (Πιερία), ενώ τέταρτος θα είναι ο κ. Μανούρας από τα Τρίκαλα. Σ’ ότι αφορά το ματς της Νίκης με τα Γιαννιτσά στο Πανθεσσαλικό την προσεχή Τετάρτη χθες ορίσθηκε ότι διαιτητής θα είναι ο κ. Θωματίκος από τη Θεσσαλονίκη με βοηθούς από τον ίδιο σύνδεσμό τους κ.κ. Χατζηιωάννου και Τσιάτσιο, ενώ τέταρτος θα είναι ο κ. Κορέστης από τη Λάρισα.

ΑΕΚ-ΠΑΟ

Και οι δύο θέλουν νίκη πέρτο Σίλβα και Γκάμπριελ στην ανασταλτική τριάδα της μεσαίας γραμμής, τον Καραγκούνη σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους και τον Σαλπιγγίδη με τον Μάντζιο επιθετικό δίδυμο. Οσον αφορά τα μεταγραφικά; Καθοριστική θα είναι άλλωστε η σύσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, μεταξύ του προέδρου του συλλόγου Νίκου Πατέρα, που βρίσκεται στην Ελβετία και αναμένεται να επιστρέψει ανήμερα του ντέρμπι, του Χενκ τεν Κάτε και του Κώστα Αντωνίου. Από εκεί και πέρα, τα υπάρχοντα δεδομένα καθιστούν τους Ντούριτσα και Ροντόλφο, ως βασικούς υποψηφίους για το κέντρο της άμυνας, με τον νεαρό Ντέβιντ να αποτελεί την εναλλακτική επιλογή εάν μείνει ελεύθερος και αποκτήσει κοινοτικό διαβατήριο. Για τη μεσαία γραμμή, ο

Αλεξ της Ιντερνασιονάλ είναι ο βασικός στόχος από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υλοποιήσει το «κόλπο» με τον Μπαστός της Λιλ. Η ΑΕΚ Νίκη για δύο λόγους... απαίτησε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς από τους παίκτες του με δηλώσεις την Παρασκευή εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο

ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του δευτέρου γύρου της Σούπερ Λίγκα. «Είναι πολύ σημαντικό το ματς και για τις δύο ομάδες. Και ξέρουμε ότι η ψυχολογία, αν κερδίσεις σ’ ένα ντέρμπι, αλλάζει και αυτό μας χρειάζεται. Για την ιστορία της ομάδας μας, αλλά και για τον κόσμο, που σε τέτοιες περιπτώσεις περιμένει και θέλει να είσαι νικητής. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη και θέλουμε να παί-

ξουμε πιο δυνατά και πιο καλά για να κερδίσουμε. Περιμένουμε ήρεμα να δούμε τι θα γίνει», είπε ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», είπε αρχικά ο τεχνικός της Ένωσης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βαθμό ετοιμότητας των παικτών του για τη μεθαυριανή αναμέτρηση: «Έτοιμοι είμαστε. Μας πειράζει τίποτα; Είναι καινούριος χρόνος, πρώτο παιχνίδι, πρώτο ντέρμπι και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η άνοδος που είχαμε τελευταία. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν είναι τελικός όμως. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι». Ακολούθως απάντησε στην ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται η προετοιμασία στον κακό αγωνιστικό χώρο των Θρακομακεδόνων («δεν μας χρειάζονται δικαιολογίες. Αυτές τις συνθήκες έχουμε»), ενώ αρνήθηκε να μιλήσει για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τα οικονομικά της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας: «Δεν χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο. Η διοίκηση πρέπει να κάνει σχόλια, όχι εγώ».

Κανονικά η Α1 το Σαββατοκύριακο Μπόρα ήταν και πέρασε... Τελικά η Α1 ανδρών (κατ’ επέκταση και η Α2) θα κάνει ποδαρικό με τζάμπολ στο 2009 καθώς έστω και την ύστατη ώρα τα χειρότερα αποφεύχθηκαν για το άθλημα κι έτσι το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί κανονικά η 12η αγωνιστική. Τον τίτλο της πιο αμφίρροπης «μάχης» διεκδικεί ο αγώνας Αρης-Πανιώνιος σήμερα (17:00), ενώ την ίδια ώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεν-

τρώνει και το παιχνίδι, ΑΕΚ-Μαρούσι στο κλειστό των Πατησίων. Στη μοναδική αναμέτρηση της Κυριακής (17:00), ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Καβάλα, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολη αποστολή υποδεχόμενος χωρίς τον Σχορτσιανίτη, αλλά με τους Μπορούση και Τσίλντρες τον Πανελλήνιο στο ΣΕΦ σήμερα (16:00). Ο θηριώδης σέντερ έχει γλαύκωμα στο μάτι και μολονότι δεν είναι κάτι σοβαρό, οι γιατροί έκριναν καλύτερο να μην χρησιμοποιηθεί. Αλλωστε υπάρχει ο κρίσιμος αγώνας της Πέμπτης απέναντι στη Μακάμπι και ο Γιαννάκης δεν θέλει να ρισκάρει το ενδεχόμενο απουσίας του. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, το Αιγάλεω θέλει νίκη πάση θυσία απέναντι στα Τρίκαλα στο κλειστό του «Σίτι», ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ τοπικό ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα στη Λάρισα, με την Ολύμπια να είναι η τυπικά γηπεδούχος απέναντι στην ΑΕΛ. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 12ης αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. ANT1 17:00 Α.Ε.Κ.ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE 17:00 ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS ΛΑΡ.ΑΕΛ 1964 ΕΤ1 17:00 ΑΡΗΣΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ON TELECOMS 17:00 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΣΤΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 ΣΠΟΡ+ 19:00 Π.Α.Ο.Κ.ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΒΑΠ novasports ΚΥΡIΑΚΗ 17:00 ΚΑΒΑΛΑ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΤ1 Η βαθμολογία της Α1 (σε 11 αγώνες) Παναθηναϊκός ..........................21 Ολυμπιακός .............................21 Αρης .........................................20 Πανελλήνιος .............................19 Πανιώνιος .................................17 ΑΕΚ ...........................................17 Μαρούσι ...................................17 ΠΑΟΚ .......................................16 Κολοσσός Ρόδου .....................16 Καβάλα .....................................15 Ολύμπια Λάρισας ....................14 Αιγάλεω ....................................13 ΑΕΛ ...........................................13 Τρίκαλα ....................................12


22

02-01-09

19:45

Page 1

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ & ∑ø¡∆∞¡∏ ª√À™π∫∏ √ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989

¡˘ÊÈο ‚·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔÏÈÛÌÔ›

√ÏÁ· ª∞∫ƒÀ¡π∆™∏™ 137 ñ µ√§√™ ∆∏§.: 24210 80290 & 59083

∏§π∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ OLYMPUS ∫∞π SUNLIT ª∂ ∂¶π§∂∫∆π∫√À™ ∫∞£ƒ∂¶∆∂™ ª∂°∞§∏™ ∞¶√¢√™∏™

À¢ƒ∞À§π∫∞ - æÀ•∏ - £∂ƒª∞¡™∏ ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√ - ∏§π∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∂π¢∏ À°π∂π¡∏™ ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ 81 ∆∏§:24210 81870-FAX:24210 66575 WWW.YDRODOI.COM.GR


23:Layout 1 2/1/2009 11:34 μμ Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ποδαρικό με ντέρμπι στη Σούπερ Λιγκ Το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, την Κυριακή (19:00-ΝΕΤ), δεσπόζει από το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής, πρεμιέρας στο Β γύρο, με την οποία συνεχίζεται το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της Σούπερ Λίγκα. Ο Χενκ Τεν Κάτε έχει τονίσει στους παίκτες του ότι μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο και πως το ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα πρέπει να είναι η αρχή της αντεπίθεσης προς την κορυφή. Από την πλευρά τους, οι κιτρινόμαυροι, θέλουν οπωσδήποτε το θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να παραμείνουν σε τροχιά Ευρώπης. Μια μέρα νωρίτερα, ο πρωτοπόρος

Ολυμπιακός δοκιμάζεται (19:00-ΝΕΤ) στην Τρίπολη με τον απρόβλεπτο Αστέρα, ενώ ο ΠΑΟΚ επίσης την Κυριακή (19:00-Novasports 1)υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Επίσης, ανοικτές σε κάθε αποτέλεσμα είναι οι αναμετρήσεις του Εργοτέλη με τον Πανθρακικό και της Ξάνθης με τον Πανιώνιο που επίσης θα διεξαχθούν το Σάββατο.

Ο Αρης φιλοξενείται από τον ισχυρό στην έδρα του Λεβαδειακό, ενώ ο Θρασύβουλος υποδέχεται την Λάρισα και παίζει ένα από τα τελευταία «χαρτιά» του για παραμονή στην κατηγορία. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 16:45 Εργοτέλης-Πανθρακικός NOVA 16:45 Skoda Ξάνθη-Πανιώνιος ΝΕΤ 19:00 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός ΝΕΤ Κυριακή 4 Ιανουαρίου 15:00 ΠανσερραϊκόςΗρακλής 16:45 Λεβαδειακός-Αρης ALPHA 16:45 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ NOVA

19:00 Θρασύβουλος-Λάρισα NOVA 19:00 ΠαναθηναϊκόςΑΕΚ ΝΕΤ Η βαθμολογία της Σούπερ Λίγκα (σε 15 αγώνες) 1. Ολυμπιακός ...........36 2. ΠΑΟΚ ................... 30 3. Παναθηναϊκός .......29 4. ΑΕΚ ........................24 5. Aρης ......................23 6. Σκόντα Ξάνθη .......21 -. Πανιώνιος .............. 21 -. Λάρισα ................... 21 9. Εργοτέλης ............19 -. Πανθρακικός .........19 11. Ηρακλής .............18 12. Λεβαδειακός .........6 13. Αστέρας Τρίπολης ...................14 14. ΟΦΗ ....................11 15. Πανσερραϊκός ....10 16. Θρασύβουλος ......8

ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Μάχη κορυφής στο Περιστέρι Η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την Καβάλα, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο Δημοτικό στάδιο Περιστερίου (18:00) ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 16ης ημέρας στη Β Εθνική. Οι γηπεδούχοι με τον Ντράγκαν Κοκότοβιτς στον πάγκο θα επιδιώξουν να πάρουν την νίκη, έτσι ώστε να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου, ενώ οι φιλοξενούμενοι του Νίκου Αναστόπουλου, θα παίξουν για το θετικό αποτέλεσμα, αφού έχουν τον ίδιο στόχο. Παράλληλα, ο πρωτοπόρος ΠΑΣ Γιάννινα δοκιμάζεται εκτός Με τους αγώνες της 17ης ημέρας συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής. Στον 1ο όμιλο, η πρωτοπόρος Ρόδος έχει δύσκολο έργο, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Σαλαμίνα από τον Αίαντα, όπως και η Παναχαϊκή που θα παίξει στην Κρήτη με τον Ατσαλένιο. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Φωστήρα που θα αντιμετωπίσει στο Χαϊδάρι την ομώνυμη ομάδα, ενώ ο Κεραυνός Κερατέας δοκιμάζεται στο Αργος με τον Παναργειακό. Στον 2ο όμιλο, ξεχωρίζει το

έδρας με τον Αγροτικό Αστέρα, ενώ ο Ιωνικός υποδέχεται την Καλαμάτα και είναι το φαβορί, όπως και η Κέρκυρα που θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Αστέρα. Η αυλαία στο 2009 ανοίγει σήμερα (15:00-ΕΤ3) στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση να υποδέχεται τον Εθνικό. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής: Σάββατο (03/01) (15:00-ΕΤ3) Αναγέννηση Καρδίτσας-Εθνικός

Κυριακή (04/01-15:00) Ηλυσιακός-Καστοριά Διαγόρας-Απολ. Καλαμαριάς ΑΣΚ Ολυμπιακός-Καλλιθέα Κέρκυρα-Εθνικός Αστέρας Αγροτικός Αστέρας-ΠΑΣ Γιάννινα Ιωνικός-Καλαμάτα Βέροια-Πιερικός Δευτέρα (05/01) (18:00-ΕΤ3) Ατρόμητος-Καβάλα Η βαθμολογία της Β Εθνικής (σε 15 αγώνες) ΠΑΣ Γιάννινα ...........................36 Ατρόμητος ...............................33

Καβάλα ...................................33 Ιωνικός ...................................29 Κέρκυρα ..................................26 Ολυμπιακός Βόλου .................25 Πιερικός ..................................22 Απόλλων Καλαμαριάς .............20 Διαγόρας ................................19 Βέροια .....................................19 Καλαμάτα ................................17 Καλλιθέα .................................17 Εθνικός ...................................15 Ηλυσιακός ...............................15 Αγροτικός Αστέρας ................13 Εθνικός Αστέρας ....................12 Αναγέννηση Καρδίτσας ..........11 Καστοριά................................... 8

Τέλος του πρώτου γύρου στη Γ’ Εθνική ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Δόξα Δράμας και τον ΠΑΟ Νέων Επιβατών, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση του Θερμαϊκού με τον Εορδαϊκό. Ο αγώνας Φωκικός-Ενωση Θράκης δεν θα διεξαχθεί λόγω τιμωρίας των φιλοξενούμε-

ΕΠΣΘ

Μόνο ένα ματς την Κυριακή Με ένα εξ αναβολής παιχνίδι θα ξεκινήσει το 2009 για την ΕΠΣΘ. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 11.15 το πρωί στο Διμήνι θα διεξαχθεί το ματς της ΑΕ Διμηνίου με την Σκιάθο που είχε αναβληθεί στην 14η αγωνιστική. Διαιτητές ορίσθηκαν οι Δήμος Παπαδόπουλος, Δ. Κρητικός και Απ. Κουλάκογλου. Η επιστροφή στα γήπεδα σε κανονικούς ρυθμούς και για την 15η αγωνιστική πήρε παράταση μιας ακόμη εβδομάδας και είναι στις 10 και 11 Γενάρη του 2009 για την Α’ και Β’ Κατηγορία, ενώ στις 11/1/09 θα γίνει και η 13η για τη Γ’ Κατηγορία.

νων μετά από απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Συνοπτικά το πρόγραμμα: 1ος όμιλος Κυριακή (04/01-15:00) Κορωπί-Αιγάλεω Αγία Παρασκευή-Ολυμπιακός Χερσονήσου Ατσαλένιος-Παναχαϊκή Βύζας-Αστέρας Ρεθύμνου Αίας Σαλαμίνας-Ρόδος Αιολικός-Κόρινθος Ηλιούπολη-Αγιος Δημήτριος Παναργειακός-Κεραυνός Κερατέας Χαϊδάρι-Φωστήρας Η βαθμολογία του 1ου ομίλου (σε 16 αγώνες) 1. Ρόδος ......................35 2. Παναχαϊκή ...............31 3. Φωστήρας ...............30 4. Κεραυνός Κερατέας 29 5. Ηλιούπολη ..............28

6. Κόρινθος .................28 7. Παναργειακός .........25 8. Χαϊδάρι ....................23 9. Ατσαλένιος ..............20 10. Αστέρας Ρεθύμνου 20 11. Βύζας ....................19 12. Κορωπί ..................19 13. Αγία Παρασκευή ...19 14. Ολυμπιακός Χερσονήσου ...............15 15. Αιολικός ................14 16. Αγιος Δημήτριος ...14 17. Αίας Σαλαμίνας .....10 18. Αιγάλεω .................10 2ος Ομιλος Κυριακή (04/01-15:00) Αναγέννηση ΓιαννιτσώνΖάκυνθος Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός Δόξα Δράμας-ΠΑΟΝΕ Λαμία-Πυρσός Γρεβενών Θερμαϊκός-Εορδαϊκός Εθνικός Κατερίνης-Μακεδονικός Πρέβεζα-Αναγέννηση Αρτας Εθνικός ΦιλιππιάδαςΟδυσσέας Αναγέννησης

Φωκικός-Ενωση Θράκης Δε θα διεξαχθεί Η βαθμολογία του 2ου ομίλου (σε 16 αγώνες) 1. Εορδαϊκός .................31 2. ΠΑΟ Νέων Επιβατών 31 3. Παναιτωλικός ............30 4. Δόξα Δράμας ............ 30 5. Μακεδονικός .............28 6. Ζάκυνθος ..................24 7. Οδυσσέας Αναγέννησης .................22 8. Πυρσός Γρεβενών ....22 9. Λαμία .........................21 10. Νίκη Βόλου ..............20 11. Εθνικός Φιλιππιάδας 20 12. Θερμαϊκός ...............20 13. Αναγέννηση Γιαννιτσών .....................18 14. Φωκικός ...................18 15. Ενωση Θράκης .......15 16. ΠΑΣ Πρέβεζα ..........14 17. Αναγέννηση Αρτας .10 18. Εθνικός Κατερίνης ..10 * Η Ενωση Θράκης και ο Εθνικός Κατερίνης έχουν από ένα μηδενισμό ** Ο αγώνας ΦωκικόςΕνωση Θράκης δεν θα διεξαχθεί λόγω τιμωρίας των φιλοξενούμενων μετά από απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαγορεύονται οι απώλειες για τη Νίκη Με τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής συνεχίζονται τα πρωταθλήματα της Γ’ Εθνικής Ανδρών. Η Νίκη θέλει στο Κλειστό της Νέας Ιωνίας το ροζ φύλλο κόντρα στην ομάδα του «Γ.Σ Λασσάνης», ενώ ο Εθν. Ολυμπιακός θα προσπαθήσει για την έκπληξη κόντρα στον Αίολο, κάτι που αν γίνει θα βοηθήσει και τη Νίκη, αφού η τρικαλινή ομάδα είναι εκ των ανταγωνιστών των κυανόλευκων για την άνοδο στη Β’ Εθνική. Συνοπτικά το πρόγραμμα: 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΧΑΝΘ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.....19 2.ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ ..............19 3.ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ.......................18 4.ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ..........18 5.ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ..................18 6.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ................18 7.ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ...........18 8.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.........18 9.ΛΑΣΣΑΝΗΣ .......................17 10.ΧΑΝΘ .............................16 11.ΕΔΕΣΣΑ .........................14 12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 14 13.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ...............12 14.ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ .................12 Η Αρτεμις Η 12η αγωνιστική θα διεξαχθεί και στην Α2 Γυναικών στο μπάσκετ, με την Αρτεμη να φιλοξενείται στις Σέρρες από την τοπική ομάδα, που είναι υποδεέστερη από τις Βολιώτισσες και σίγουρα προσφέρεται για το διπλό. Συνοπτικά το πρόγραμμα: 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡ. - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΟΚ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΡΗΣ Θ. - ΚΑΒΑΛΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ................20 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.......20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ .......17 ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΛΟΥ ...............17 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ .17 ΠΑΟΚ ..................................16 ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ........................15 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ .................15 ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ .......................14 ΚΑΒΑΛΑΣ.............................13 ΗΡΑΚΛΗΣ ............................12 ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ...............12 ΒΕΡΟΙΑΣ ............................12 ΒΕΛΒΕΝΤΟ ........................10


24

02-01-09

19:34

Page 1

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ

°∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

(ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

(Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡

ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

∞ º√π ª π § ∆ . ¶ √ § À ∑ √ À

ALPHA SYSTEMS BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À ¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 3-1-09