Page 12

12

de å følge opp ungdommer på en helt uerstattelig måte. Prislappen for en ungdom med et livsløp som sosial klient frem til fylte 45 år, er på mer enn 20 millioner kroner. I tillegg kommer menneskelige og materielle skader, tapt arbeidsinnsats og skattebetaling. DUE har mange ungdommer på venteliste som trenger den ekspertisen som DUE tilbyr. Det kan løses ved å ansette flere DUE-koordinatorer.

Bolig Bolig i alt

kr

50.300.000

Støtte Leieboerforeningen

kr

300.000

Innsats særlig rettet mot bostedsløse

kr

17.000.000

Styrking av mottaksapparat flyktninger

kr

3.000.000

Særskilt tilskudd til å ta inn vedlikeholdsetterslep utleieboliger

kr

30.000.000

BBBs vedlikeholdsetterslep må fjernes, og Rødt vil ha dette vekk i løpet av 3 år. Det er viktig med økt innsats for å få slutt på den utstrakte bruken av hospits for bostedsløse, og vi legger inn 20 millioner kroner til økt innsats på dette feltet. Dette må gjøres på en måte som ikke innebærer en samtidig forverring av boforholdene for dem som ellers bor i BBBs utleieboliger. BBB har kompetanse til å klare dette, men Rødt er redd for hva omgjøringen av BBB til kommunal etat kan føre til mht fortsatt utvikling av denne kompetansen. Leieboerforeningen må støttes slik at den kan ivareta leieboeres interesser i et tøft marked. Etat for psykisk helse og rustjenester Etat for psykisk helse og rustjenester

kr

75.000.000

Ekstra til gjennomføring av ruspolitisk handlingsplan, inkl. sprøyterom

kr

50.000.000

Styrke Utekontakten

kr

5.000.000

Styrke innsatsen på ulike felter av psykisk helse

kr

20.000.000

Den ruspolitiske handlings- og strategiplanen krever en helt annen satsing enn det som ligger i byrådets budsjett. Staten må også komme inn med betydelige øremerkede tilskudd her. Rødt er innstilt på også å ta de budsjettmessige konsekvensene av den vedtatte planen, og tilføyer innføring av sprøyterom. Et Strax-hus i Bergen sentrum ligger inne i våre tall. Det er også nødvendig å styrke Utekontakten, som gjør en særdeles viktig innsats. Vi viser ellers til et separat forslag om rask gjennomføring av den tiltaksplanen som bystyret behandlet 26. mars 2012 etter forslag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det er stort behov for å øke innsatsen kraftig for mennesker med psykiske helseutfordringer. Behandlingstilbudet og oppfølgingstjenesten for mennesker med psykiske helseutfordringer preges av dårlig samhandling mellom statlige og kommunale etater. Overgangen fra å være under behandling i statlige institusjoner til en oppfølging i kommunal regi er ofte komplisert og tar tid. Slik bør det ikke være. Alle må sikres trygg og meningsfylt hverdag både under behandling og gjennom rehabilitering. Bruken av tvang innen psykisk helsevern må reduseres. Om folk ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den, så øker det faren for at mennesker blir sykere før de får hjelp. Det øker risikoen for at tvang blir brukt. Bruken av tvang kan i noen tilfeller være nødvendig, men det offentlige må etterstrebe at dette kun skjer i de aller mest kritiske tilfellene, som en aller siste utvei. For å forebygge tvang må en bruke tid og en må ha medikamentfrie tilbud som sikrer en stabil tilværelse med mening og struktur.

Rødts endelige budsjettforslag 2014 bystyret 18 12 2013  
Rødts endelige budsjettforslag 2014 bystyret 18 12 2013  
Advertisement