Page 1

výroční zpráva za ro k 2 0 1 3

Římskokatolická farnost

u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec


Základní údaje Název: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno – Lískovec Sídlo: Elišky Přemyslovny 27, 625 00 Brno Statutární zástupce: P. Mgr. Pavel Opatřil Telefon: Email: Webové stránky:

+420 547 246 575 farnost@farnostliskovec.cz http://www.farnostliskovec.cz

IČO: DIČ: Bank. spojení: Č. účtu:

64327728 CZ64327728 Sberbank CZ, a. s. (do 27. 2. 2013 Volksbank CZ, a. s.) 4200185984/6800

Územní vymezení: městské části Brno – Starý Lískovec a Brno – Bohunice

Duchovní správa P. Mgr. Pavel Opatřil – farář Mgr. Jaroslav Sojka – stálý jáhen (k 30. 6. 2013 ukončil aktivní službu) Mgr. Rudolf Chaloupka – stálý jáhen Dále ve farnosti bydlí vojenský kaplan kpt. Mgr. Jan Pacner Liturgická místa farnosti: Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Brně – Starém Lískovci Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Bohunicích Kaple sv. Anežky České ve Fakultní nemocnici Bohunice – duchovní službu zajišťuje nemocniční kaplan P. Leo Zerhau (tel. 602 582 459)

Statistika duchovních úkonů křty 44 (do 14 let) + 2 (nad 14 let) první sv. přijímání 14 svátost manželství 10 svátost biřmování 11 svátost pomazání nemocných 80 pohřby 5 účast na bohoslužbách cca 750 farní kostel + 40 domovy důchodců K úkonům duchovního správce navíc patří zajišťování pohřbů na Ústředním hřbitově a rozloučení v krematoriu v rámci celého brněnského děkanátu

3


Ekonomický přehled Příjmy

Výdaje

Nájemné a jiné zdanitelné příjmy Sbírky

33 049,00 Bohoslužebné výdaje 480 194,00 Režijní výdaje

19 122,00 421 740,60

Dary fyzických a právnických osob – tuzemské i zahraniční

Odeslané sbírky 279 715,00 a příspěvky diecézi

146 834,00

Úroky z vedení běžného účtu Příspěvek z diecéze Příspěvek obecní, krajský a státní Ostatní příjmy Příjmy celkem

630,96 7 000,00 90 000,00 12 906,00 903 494,96

Dary a charitativní výdaje Drobný majetek Opravy Ostatní výdaje Výdaje celkem

7 615,00 28 851,00 22 215,99 0,00 646 378,59

Rozdíl příjmů a výdajů

257 116,37

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

Stavby a opravy:

na bohoslovce na misie na charitativní účely haléř sv. Petra na potřeby diecéze na sochy Cyrila a Metoděje na technické zabezpečení děkanských úřadů

Během roku 2013 neprobíhaly žádné větší investiční akce.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

11 500,00 36 000,00 16 000,00 20 000,00 41 834,00 10 500,00

11 000,00

Kč Kč Kč

18 000,00 30 000,00 27 000,00

Dotace: Magistrát města Brna MČ Brno - Starý Lískovec MČ Brno - Bohunice

Energie (součást režijních výdajů): vodné, stočné elektřina plyn celkem

Kč Kč Kč Kč

23 098,00 42 949,00 70 737,00 136 784,00

Účelové sbírky: Na energie se v roce 2013 při sbírkách vybralo 30 405 Kč, na opravy a stavby 24 591 Kč.


bohoslužba Mše svatá » v neděli v 7.30 hod. a v 9.30 hod. ve farním kostele » každý všední den mimo úterý v 18.00 hod. » mše svaté pro děti ve středu v 18.00 hod. » mše svaté pro vysokoškolské studenty v úterý v 19.00 hod., od září ve čtvrtek v 18.00 hod. » 1. pátek v měsíci v 10.00 hod. v DD Mikuláškovo náměstí » 1. sobota v měsíci v 18.00 hod. v kapli v Brně – Bohunicích » 1. pondělí v měsíci v 10.00 hod. v DD Naděje v Brně – Bohunicích Bohoslužba slova » každou neděli v 10.00 hod. v DD Mikuláškovo náměstí v Brně - Starém Lískovci (Rudolf Chaloupka) » každé pondělí v 10.00 hod. v DD Naděje v Brně - Bohunicích (Jaroslav Sojka, od 1. 7. R. Chaloupka) Úřední hodiny na faře každé pondělí od 10.00 do 11.00 hod. a každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. Svátost smíření je možné přijmout ve všední dny vždy půl hodiny před mší svatou Svátost křtu dětí i dospělých (katechumenát) po individuální domluvě s duchovním správcem Svátost biřmování jednou za dva roky Svátost manželství po individuální domluvě s duchovním správcem Svátost pomazání nemocných hromadně při bohoslužbě v době postní, individuálně dle domluvy s duchovním správcem Pravidelné křížové cesty v době postní a májové pobožnosti v měsíci květnu, růžencové pobožnosti v měsíci říjnu, modlitba růžence před každou mší svatou Duchovní obnovy v adventní a postní době - 28. 2. 2013 P. Vítězslav Řehulka: Modlitba - 10. 3. 2013 P. Stanislav Pacner: Odpuštění jako zdroj nové životní síly - 8. 12. 2013 P. Stanislav Pacner: Izrael, jak jsem ho poznal - 15.12.2013 P. Marek Orko Vácha: Starší syn Varhaníci » Kristina Horáková » Eva Plechlová » Bohdan Novotný Sbory Chrámový sbor pod vedením Petra Jandy Schází se ke zkouškám v úterý v 19 hodin na kůru. Hlavní vystoupení v roce 2013: Velký pátek: Antonín Tučapský – Pater meus Eli,eli Bílá sobota: Zdeněk Lukáš – Missa Brevis Vytautas Miškinis – O Sacrum Convivium Noc kostelů: „Volání“ – večer chval s moderní křesťanskou písní (se skupinou Yandabanda) Vánoce –půlnoční mše svatá: Jan Evangelista Kypta – Missa Pastoralis

3


Rodinný sbor pod vedením Pavla Hamříka Schází se ke zkouškám každou středu v 16.45. Doprovází zpěvem středeční dětské mše svaté a také již tradičně slavnostní mši svatou s 1. svatým přijímáním dětí. Pravidelně také vánočním repertoárem obohatí přinášení Betlémského světla do Domova důchodců na Mikuláškově náměstí. Hlavní vystoupení v roce 2013: Boží Hod Velikonoční: Pololáník – Hrdlička: Rytmická mše Velikonoční sekvence Múčka – Ambrož: Před tváří Tvou Noc kostelů: „Chválíme zpěvem“ (koncert) Slavnost Narození Páně: F. Laštůvka: II. Pastýřská mše V. Hálek: Vstupní introit Adorace každý první čtvrtek v měsíci, podílí se rodiny a společenství Květinovou výzdobu v kostele zajišťuje Jana Hamříková Lektoři Pravidelně se střídají čtyři skupiny lektorů, vede Jiří Chaloupka ml. Ministranti se setkávají pravidelně každou neděli po mši svaté v 10.30 pod vedením Petra Novotného, Františka Novotného a Jiřího Chaloupky ml. Pomoc při podávání svatého přijímání: střídá se 6 mužů z farnosti pod vedením Jiřího Chaloupky ml. Kostelnická služba zatím neobsazena, svědomitě ji plní starší ministranti – František Novotný, Petr Novotný, Jiří Lipták, Jan Lipták, Jiří Müllner, Jan Müllner a Jiří Chaloupka ml.

společenství Pastorační rada farnosti se schází jednou měsíčně, pomáhá duchovnímu vůdci při pastoraci ve farnosti. Členové: Pavel Opatřil, Jaroslav Sojka, Rudolf Chaloupka, Jaroslav Černý ml., Jiří Doušek, Jiří Dvořáček, Jiří Chaloupka, Lubomír Janda, David Kolínek, Bohuslava Podolská, Hana Šťastníková, Jan Turčínek, Jitka Vinklerová Ekonomická rada farnosti: Pavel Opatřil, Bohumír Handlar, Magdaléna Dvořáčková, Petr Vymazal Jejím úkolem je účast na správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů a zajištění hmotných potřeb farnosti Farní kavárna je místem setkávání farníků každou neděli po obou mších svatých Farní knihovna je otevřena k půjčování každou neděli po obou mších svatých, dvakrát týdně funguje jako čítárna v době výuky náboženství mladších dětí – vede Andrea Múdra a Magdaléna Dvořáčková Akce pořádané farní knihovnou v roce 2013: 27.1. Beseda s P. Janem Mikešem o díle P. Jana Meda, SDB, misionáře v Indii 24.2. Jiří Vondra: cestovatelská přednáška Tanzanie a Malawi 28.4. Jiří Vondra: cestovatelská přednáška Jižní Amerika


Farnost se pravidelně setkává na společných oslavách, mezi něž patří Hod Beránka, Agapé na Bílou sobotu, patrocinium, zakončení školního roku, výročí posvěcení kostela, farní ples. V roce 2013 jsme se již potřetí aktivně účastnili na projektu Noc kostelů. Klub dětí a maminek „Sedmikrásek“ se schází každou středu od 9.30 h v učebně vedle fary. Na programu je především tvoření s dětmi, ale také sdílení maminek a společné hry. Vede Jitka Vinklerová a Dana Skřičková Klub aktivních seniorek „Pohoda“ se schází každý čtvrtek od 9.30 h v učebně vedle fary. Náplň tvoří výtvarná činnost, společné výlety, zájezdy, oslavy. Klub funguje ve farnosti již 7 let, má 15 aktivních členek. Vede Bohuslava Podolská „V zimě a na jaře 2013 jsme tvořily z keramiky užitkové předměty, pletly z pedigu košíky, tácky a ošatky, malovaly na hedvábí, vyráběly textilní, dekorační výrobky. Na jaře jsme navštívily solnou jeskyni v centru Brna a Aquapark v Kohoutovicích. Začátkem března jsme si vyšly na vycházky do přírodní rezervace konikleců v Novém Lískovci a do kohoutovické obory. Koncem března jsme se zúčastnily křížové cesty ve farním kostele a jarní brigády v okolí klubovny a fary. Vyráběly jsme velikonoční závěsné dekorace a oslavovaly narozeniny několika seniorek. V květnu jsme absolvovaly poutní výlet na Vranov u Brna, výlet na Pálavu a do rakouského Laa - termálních lázní. Na podzim minulého roku jsme navštívily zámek v Buchlovicích a přilehlý park. V adventní době seniorky vyráběly aranžmá adventních a vánočních dekorací.“ Keramika pro dospělé probíhá každé sudé pondělí od 18 h v učebně vedle fary. Vede Dana Skřičková a Marcela Stehlíková Ve farnosti se schází několik rodinných společenství ke společné modlitbě a sdílení. V roce 2013 byla možnost seznámit se s těmito společenstvími prostřednictvím farního časopisu nebo navštívit některé z jejich setkání. Společenství vysokoškolských studentů Vzniklo na začátku školního roku 2012/13, kdy začaly být věnovány čtvrteční večerní mše svaté právě vysokoškolákům. Po mši svaté se studenti scházejí v učebně vedle fary ke společné modlitbě, sdílení a prohlubování života z víry. Duchovním vůdcem společenství je vojenský kaplan Jan Pacner. Od začátku školního roku 2013/14 se studentské mše svaté konají v úterý v 19 hodin, a to během akademického roku mimo zkouškové období. Junák – středisko Starý Lískovec Brno Středisko sdružuje 3 oddíly – chlapecký, dívčí a roverský kmen, který je složený z dívek a chlapců nad 15 let, z nichž někteří se podílejí na vedení družin jako rádcové či podrádcové. Chlapecký oddíl Tučňáci se dále dělí na družiny vlčat a skautů a dívčí oddíl Amazonky na světlušky a skautky. V roce 2013 bylo registrováno 108 členů. Kromě pravidelných schůzek v klubovně a na farní zahradě jsou další náplní činnosti jednodenní výpravy a víkendové akce, oslavy skautských výročí apod. Vedoucím střediska je David Kolínek (www.staryliskovec.skauting.cz) „Rok 2013 započalo naše středisko již tradiční akcí pro širokou veřejnost a to 11. Netradičním plesem. Během jara jsme se zúčastnili skautské pouti a podnikli jsme několik oddílových výletů. Začátek prázdnin jsme společně odjeli na nejočekávanější akci celého roku - tábor. Jak je již pravidlem posledních let, tábořili jsme na louce u obce Jamné nad Orlicí. Tábora se účastnilo skoro 90 účastníků včetně členů spřáteleného skautského oddílu z Bystřece.

5


Začátek nového školního roku jsme připravili s pomocí starších skautů – Roverů a Rangers – a ve spolupráci s farností a KDU-ČSL V. ročník festivalu Živý Lískovec. Více než 1200 návštěvníků je pro nás závazek pro příští ročník, aby se tato akce opět podařila. Podzim patřil střediskové pouti k pomníčku Vlastislava Kroupy – zakladatele skautingu ve Starém Lískovci. Závěr roku patřil již tradičním akcím, jako je Adventní akademie a Betlémské světlo.“ Orelská jednota Brno – Starý Lískovec Je spolkem, jehož cílem je organizování a provozování sportu, kulturních, duchovních a sociálně výchovných aktivit. Členové jednoty mohou pravidelně navštěvovat oddíly malé kopané, florbalu, volejbalu, plavání a tanečního kroužku dětí a mládeže, v září 2013 nově přibyly sportovní hry pro děti I. stupně ZŠ. Jednota v roce 2013 uspořádala orelský country bál, mladé hody, den dětí, jarní turnaj v malé kopané, vodácký výlet, pouť na Sv. Hostýn, sportovní den (lehká atletika), Starolískovecké vinobraní, bowlingový turnaj a Mikulášský turnaj v malé kopané. Starostou jednoty je Jan Turčínek (www.orel-staryliskovec.cz) Živý Lískovec Občanské sdružení založené na spolupráci mezi farností, skautským střediskem a KDU-ČSL, které organizuje samostatné projekty pro obohacení života v městské části. (www.zivyliskovec.eu) Mezi hlavní projekty patří Country-folkový festival Živý Lískovec, který v roce 2013 oslavil 5. narozeniny společně s 1200 návštěvníky. Dále jsou to např. Starolískovecké farmářské trhy, které mají za sebou již 3. sezonu. V zimě jsme pak uspořádali lyžařský zájezd Živý Lískovec na lyžích – Stuhleck. Další projekty pak plánujeme do příštích let.

svědectví Výuka náboženství Probíhá během školního roku v prostorách učeben vedle fary. Výuku zajišťují čtyři katechetky a dva katecheté. Všichni pracují pod vedením faráře, který s nimi úzce spolupracuje při různých aktivitách. Děti navštěvující náboženství jsou převážně z naší farnosti, a tak se spolu můžeme setkávat při jiných pastoračních činnostech. Ať už je to na středečních mších svatých pro děti, při čtyřměsíční přípravě dětí k prvnímu svatému přijímání, při občasných biblických scénkách apod. Děti se zapojují i do ministrantské služby a některé z nich rády zpívají v dětském chrámovém sboru. Se školním rokem se děti, jejich rodiče i katecheté loučí setkáním na farní zahradě. K pastoraci nejmenších slouží tzv. přípravka na výuku náboženství, která se v naší farnosti jmenuje Pírko a rovněž i hudební přípravka nejmenších, která je známa pod názvem Hlásek. Tuto službu ochotně zajišťuje Jana Müllnerová a Miluše Jandová. Pro Noc kostelů 2013 připravily děti z farnosti divadelní představení Noemova archa. Děti se svými katechetkami se letos se také zapojily do soutěže Velkomoravské dobrodružství, kterou vyhlásilo brněnské biskupství v rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Katecheté: » 1. ročník: Irena Kýrová (od 1. 9. 2013 Marie Dvořáčková) » 2. ročník: Marie Dvořáčková » 3. a 5. ročník: Ludmila Černá » 4. ročník: Hana Šťastníková (od 1. 9. 2013 Lucie Stará) » 6. a 7. ročník: Vladimír Malach » 8. a 9. ročník: Jiří Dvořáček


Živý Betlém Aktivně se podílelo 38 dětí, nácvik a režie Miluše Jandová, Andrea Múdra, technika a kulisy Pavel Turčínek a Petr Novotný, hudební doprovod a nácvik písní Jiří Dvořáček, Stanislav Skřička, Bohdan Novotný a Marie Ševčíková. Provedení 25. 12. 2013 na prostranství u kostela a 5. 1. 2014 v kostele. Farní zpravodaj Nepomuk vychází 6x ročně, šéfredaktorka Magdaléna Dvořáčková, redakční rada: Pavel Opatřil, Lubomír Janda, Andrea Múdra, Hana Šťastníková Farní internetové stránky spravuje Magdaléna Dvořáčková Přípravy na svátosti křtu a manželství probíhají po individuální domluvě s duchovním správcem (na přípravě snoubenců spolupracují manželé Jandovi a Černí) Příprava na první svaté přijímání probíhá v rámci výuky náboženství 3. ročníku a od února do června při dětských mších svatých, vede Pavel Opatřil a Ludmila Černá Příprava na biřmování probíhala každý druhý čtvrtek, vedl Pavel Opatřil a Rudolf Chaloupka. Svátost biřmování uděloval při mši svaté 31. 5. 2013 brněnský děkan P. Václav Slouk, svátost přijalo 11 farníků.

služba O úvazek pastorační asistentky se dělily Ludmila Černá, Magdaléna Dvořáčková a Andrea Múdra, které pomáhaly duchovnímu správci v oblasti pastorace a administrativy Úklid kostela zajišťují 4 skupiny, které se pravidelně střídají, zajišťuje Marta Kolínková O „kostelní prádlo“ se starají Marie Dvořáčková a Liběna Chaloupková Opravy a údržba farní budovy a kostela, jakož i práce na farní zahradě, jsou zajištěny ve formě společných brigád, cca 4x do roka O kapli v Bohunicích pečuje rodina Novotných Návštěvy nemocných zajišťuje Pavel Opatřil a Rudolf Chaloupka Charita: - účast na Tříkrálové sbírce České katolické charity a na sbírkách v rámci Papežského misijního díla ČR (misijní jarmark, misijní koláč, misijní klubko dětí) - začala farní sbírka „Koruna denně“ určená pro příležitostnou pomoc potřebným lidem z farnosti Prodej křesťanské literatury v adventní a postní době

7


Sponzoři, dárci Na klub dětí a jejich maminek a klub seniorek ve farnosti v roce 2013 přispěli: Statutární město Brno MČ Brno – Starý Lískovec MČ Brno – Bohunice Na zajištění programu v rámci projektu Noc kostelů přispělo: Statutární město Brno Na činnost duchovního rádce skautů brněnské diecéze přispělo: Brněnské biskupství Pravidelným příspěvkem nebo mimořádným darem mimo obvyklé sbírky přispěli: ACSC s.r.o. Bartošová Iva, Crha Antonín, Černý Jaroslav, Dastych Milan, Doušek Jiří, Dvořáčková Magdaléna, Dvořák Pavel, Handlar Bohumír, Handlar Jiří, Hořavová Jana, Chaloupka Rudolf, Janda Lubomír, Jenkovská Renáta, Keprtová Eliška, Krška Bohumil, Malachová Kristina, Mikula Lukáš, Múdry Peter, Opatřil Pavel, Pacner Jan, Pejčoch Radek, Ruberová Veronika, Smolík Josef, Sojka Jaroslav, Srbecký Marek, Stávková Jana, Šlachtová Ilona, Tesáček Antonín, Vašíčková Lia, Vltavská Kateřina


výroční zpráva za rok 2013

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec náklad: 400 ks použité fotografie: archiv farnosti grafický návrh a sazba: ing. magdaléna dvořáčková vydala římskokatolická farnost u kostela sv. jana nepomuckého v brně - starém lískovci duben 2014

Výroční zpráva 2013  

Zpráva o činnosti Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec za rok 2013