Anywhere february march 2017

Page 1
contents

FEBRUARY-MARCH

2017

90

T ​ ravel Feature Luxury stays in Sri Lanka by Geoffrey Bawa

Photo Anuwat Seneewong Na Ayuthaya

Every Issue

42

TRAVEL FEATURE Tokyo – Toyama, Japanese Charm of Beauty

06

EDITOR’S NOTE

Update 10

MIRRORS เรือ่ งใหม่ๆ สถานที่ ผูค้ น กิจกรรมส�ำหรับนักเดินทาง 14 BOARDING PASS บอกต่อข่าวสารจากแอร์ไลน์สต่างๆ 18 3​ 0 DAYS ปฏิทนิ กิจกรรมเดือนมีนาคม26

T ​ RAVEL FEATURE Maldives, True Blue Heaven

Travel 70 TRAVEL FEATURE

Kansai From Track to Table 82 TRAVEL FEATURE 7 Wonders in Chiba 108 TRAVELLER’S BLOG Lost in a forest

Lifestyle 20

ASSORTED WORLD The Smart Appliance 22 ​STYLE & BEAUTY For your Stylish Information 112 HOTEL REVIEW • Le Vimarn Cottages & Spa 116 EAT OUT • Bubbles • Shio Company 120 LAST SHOT Save the World

60

T ​ RAVEL FEATURE Pink Paradise is in Chichibu

38

T ​ RAVEL FEATURE Brightly Busan

4

4

February+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n eeditor’s note

เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Freeport Press (www.free portpress.com) บริษัทรับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดในอเมริกาเหนือ ท�ำแบบส�ำรวจพฤติกรรมผูอ้ า่ นนิตยสาร หลากหลายประเภทภายใต้หัวข้อ Print vs. Digital จาก จ�ำนวนผูต้ อบแบบส�ำรวจทัง้ หมด 692 ราย ผลปรากฏว่าส่วน ใหญ่อา่ นมากกว่า นานกว่าและมักสมัครสมาชิกนิตยสารใน รูปแบบสิง่ พิมพ์มากกว่าดิจทิ ลั ขณะทีส่ ำ� นักพิมพ์มากมาย หาทางรวมสื่อดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตธุรกิจ ทว่า ผูอ้ า่ นสามัญชนคนธรรมดากลับยังคงพึงใจทีจ่ ะอ่านจากหน้า กระดาษมันวาวมากกว่า แต่กน็ นั่ แหละ ผลส�ำรวจพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคเพียงเสีย้ วหนึง่ ทีอ่ เมริกาเหนือ ไม่อาจน�ำมาใช้เป็น บรรทัดฐานกับไทยแลนด์ได้ ไม่ใช่เพราะวาทกรรมที่กล่าว หาว่า คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด อย่างไร้แหล่งข้อมูลอ้างอิงรองรับโดยสิน้ เชิง ปีทผี่ า่ นมา วงการสือ่ สิง่ พิมพ์บา้ นเราเกิดแรงสัน่ สะเทือน หลายแมกนิจูด นิตยสารระดับต�ำนานหลายรายปิดตัวลง ชนิดน่าใจหาย หนึง่ ในเหตุผลคือ พ่ายแพ้ตอ่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งๆ ที่ข้อมูลล่าสุดจากผลงานวิจัยหัวข้อ “การอ่านของ ประชากร” ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติรว่ มกับ TK Park ซึง่ เผย แพร่เมือ่ ปี 2559 พบว่า ถึงแม้ผอู้ า่ นมากกว่าครึง่ อ่านข้อความ/ บทความผ่านสือ่ ออนไลน์ แต่สอื่ หนังสือรูปแบบกระดาษยัง ครองความนิยมถึงกว่า 96% ปลายเดือนมกราคมนี้เอง มี ข่าวใหญ่ในวงการสือ่ สิง่ พิมพ์อเมริกาเกิดขึน้ เมือ่ หนังสือพิมพ์ New York Times ซึง่ ครัง้ หนึง่ มีฐานอยูท่ ยี่ อดขายโฆษณา กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลับหันมาเน้นการขับเคลือ่ น ธุรกิจ โดยเพิม่ ยอดสมาชิกออนไลน์ทมี่ อี ยูก่ ว่า 1.6 ล้านราย ให้มากขึน้ แทน แสดงว่าเนือ้ หาสาระต้องเด็ดจัดอยูห่ มัดจริง ทุกฉบับ มิเช่นนัน้ คงไม่รอด แต่กอ็ กี นัน่ แหละ หากน�ำกลยุทธ์ ทางการตลาดนีม้ าใช้กบั ไทยแลนด์คงส�ำเร็จได้ยาก ตราบใดทีย่ งั มีความเหลือ่ มล�ำ้ อยูใ่ นโอกาสการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูล สารสนเทศ และเสรีภาพในการอ่านยังไม่เปิดกว้าง เราจ�ำต้องใช้คนทัง้ หมูบ่ า้ น ทัง้ อ�ำเภอ ทัง้ จังหวัด เพือ่ ช่วยกันรักษาบูรณภาพและอ�ำนาจแห่งสือ่ สิง่ พิมพ์ไว้ ยามที่ ร้านหนังสือกลายเป็นดั่งแหล่งน�้ำกลางทะเลทราย ในยุคที่ เพียงแค่เสียบปลัก๊ และเปิดสวิทช์เครือ่ งมือสือ่ สาร โลกทัง้ ใบ ก็เชื่อมถึงกันรวดเร็วทันเหตุการณ์กับคนทั้งโลก ไม่ตกข่าว ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่สงั่ ห้าม 7 ประเทศเดินทาง เข้าอเมริกา เช่นเดียวกับข่าวปลอมอันแพร่สะพัดจนดูนา่ เชือ่ ถือ ราวกับข่าวจริง ท่ามกลางเสียงพูดคุยเซ็งแซ่ผ่านโทรศัพท์ มือถือและความพยายามหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ในอากาศ ป.ล. ผลวิจยั ชิน้ เดียวกันของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ร่วมกับ TK Park ระบุวา่ คนไทยใช้เวลาในการอ่าน “เฉลีย่ 66 นาที/วัน”

6

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n econtributor

EXECUTIVE EDITOR Anurak Hutasing ASSISTANT EDITOR Ploenpan Lertlamsakulsap EDITORIAL STAFF Watchareeya Jaroenchookiatkij Ploychan Sukkong PHOTOGRAPHERS Anuwat Seneewong Na Ayuthaya Chatchai Matayapootol ART DIRECTOR Kasipsak Sukarasebya GRAPHIC DESIGNER Trairat Pakkete ADVERTISING SALES MANAGER Niramol Suwandee ADVERTISING & SALE Monnichshar Chaiseeha Pailyn Jitchuen MEMBER RELATIONS Ranraya Boonglun

วราวุธ ล้อมวงศ์ คุณวราวุธ หรือ น้องบุ๊ค จบวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เริ่มดีดคีย์บอร์ดในแผนกขายของบริษัท Warner Bros. ส�ำนักงาน กรุงเทพฯ จึงสามารถพบปะเขาได้ตามงานเปิดตัวหนังใหม่ รวมถึงคอนเสิร์ต ของศิลปินดังๆ ที่มาโชว์ตามประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาน้องบุ๊คโผล่ไปอีกซีกโลกหนึ่ง เพียงชั่วข้ามคืนก็มาเช็คอินอีกเมือง เข้าขั้นเสพติดการท่องเที่ยวหนักหน่วงเสียจนเพื่อนสนิทมิตรสหายสงสัยว่า ไปท�ำอะไรนักหนา ก็มักได้คำ� ตอบว่า ไปปีนป่ายขึ้นที่สูง ยิ่งเมื่อโซเชียลมีเดีย เปิดโอกาสให้เขาถ่ายทอดสดผ่านมุมสูงมองเมืองแปลกตาไปอีกแบบ ฉบับนี้ เราตามเขาไปเที่ยวสองเมืองสวยในรัสเซีย ซึ่งแต่ก่อนแต่ไรมาก็งดงามทุก มุมมอง พอเห็นความงามจากที่สูงแบบที่น้องบุ๊คแนะน�ำ ก็ยิ่งอยากไปสัมผัส ด้วยตาตัวเองอีกสักครั้ง

TRAINEE Intira Phanmetharit Patipon Prasitporn

MAGIC PRODUCTIONS CO.,LTD. PRESIDENT Panprapha Intrawityanunt SECRETARY Panumart Sayamprakhon Magic Productions Co., Ltd. 121/40 9th Fl. RS Tower Building, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Tel : 02-641-2696-7 Fax : 02-641-2695 E-mail : editor.anywhere@gmail.com anywhereweb@gmail.com sale.anywhere@gmail.com COLOR SEPERATED BY 71 INTERSCAN CO.,LTD. Tel. 02-631-7171 DISTRIBUTED BY AMARIN BOOK CENTER CO.,LTD Tel. 02-423-9999

www.anywheremagazine.com www.facebook.com/anywhere.magazine @anywheremag @anywhere_mag

8

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n emirrors Story

ปฏิพล ประสิทธิ์พรม, อินทิรา พันธ์เมธาฤทธิ์

New Home of Mugendai Honten ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่ใครหลายคนชื่นชอบ ล่าสุดย้ายที่ตั้งใหม่ไปประจ�ำอยู่ที่ ทองหล่อ ซอย 10 แน่นอนว่ายังคงเต็มเปีย่ มไปด้วยวัตถุดบิ คุณภาพชัน้ ดีเช่นเคย ตัวร้านเน้นการตกแต่งแบบโปร่งโล่ง น่านัง่ สบายตาด้วยโทนสีครีมนวล เปิดครัวโชว์ กรรมวิธกี ารท�ำ ฉลองการย้ายบ้านใหม่ดว้ ยการครีเอทเมนูพเิ ศษ ร่วมมือกับร้านดัง ของชาวปารีเซียง เมซอง เดอ ลา ทรูฟ (Maison De La Truffe) รังสรรค์อาหารญีป่ นุ่ รูปแบบใหม่ ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกไว้ดว้ ยกัน เปิดให้บริการทุก วันตัง้ แต่เวลา 11.00 - 24.00 น. www.honten.mugendaibkk.com

OMOTENASHI

GUIDE

Taste Authentic Japanese in Taipei ไปไต้หวันอย่าลืมแวะไปชิมร้านอาหารญีป่ นุ่ แห่งใหม่ในเครือบริษทั ฟูจติ ะ คันโกะ อิงค์ ชือ่ “Kourin” ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองไทเป เสิรฟ์ อาหารในรูปแบบของ Kappo คือการหัน่ อาหารด้วยมีด และปรุงให้สกุ ด้วยไฟ ซึง่ เป็นสไตล์ทนี่ ยิ มกันมากในญีป่ นุ่ ขณะนี้ พ่อครัวจะปรุงสุกและเสิรฟ์ ให้ โดยตรงแก่ลกู ค้า ตัวร้านออกแบบทันสมัยทว่ายังคงกลิน่ อายแดนอาทิตย์อทุ ยั ครบถ้วน มีทนี่ งั่ เคาน์เตอร์ 12 ที่ 2 โต๊ะ ส�ำหรับลูกค้า 4 ท่าน และโต๊ะขนาดกลางส�ำหรับ 6 ท่าน เมนูอาหาร เลือกสัง่ ได้ทงั้ แบบ A-La-Carte และซูชคิ อร์ส Omakase อาหารจานเด่นคือ เมนูยา่ ง ซึง่ หินที่ ใช้ยา่ งเป็นหินลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ 10

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

​แม้ว่าไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษเอื้อแก่ชาว ต่างถิน่ ทีไ่ ปเยือนญีป่ นุ่ แต่กลับมีเทคโนโลยี ออกมารองรับและอ�ำนวยความสะดวกอยู่ เสมอ ล่าสุด © YAMAHA Corporation ปล่อยแอพพลิเคชั่นแปลภาษาจากเสียง ประกาศในรถไฟของญี่ ปุ ่ น ออกเป็ น 6 ภาษา อาทิ อังกฤษ จีนกลาง จีนกวางตุง้ เกาหลี ฝรัง่ เศส และสเปน ใช้งานได้งา่ ย เพียงตั้งค่าเปิดไมโครโฟน โลเคชั่น การ เตือน และบลูทธู ให้ทำ� งาน เป็นปุม่ On เมือ่ ได้ยนิ เสียงประกาศให้เปิดแอพฯ ขึน้ มา จากนัน้ กดปุม่ Translate Announcement แอพฯ ก็จะประมวลเป็นภาษาที่เราเลือก ออกมาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง คาดว่าจะพัฒนา แปลได้อกี หลายภาษา โดยภาษาไทยอาจ เป็นหนึง่ ในนัน้ เช่นกัน www.omotenashiguide.jp/enJoan Cornellà Bangkok Solo Exhibition แล้วก็ถงึ คิวประเทศไทยเสียที กับนิทรรศภาพวาดของ Joan Cornellà ศิลปินนักวาดการ์ตนู และนักวาดภาพประกอบจาก เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ลักษณะเด่นของ Joan คือ ภาพวาดแนวตลกร้าย แสดงถึงความ ย้อนแย้งและเสียดสีสงั คม นิทรรศการ Joan Cornellà : A Solo Exhibition ตระเวนจัดตามหัวเมืองใหญ่มาแล้ว อาทิ ฮ่องกง และโซล และมีแผนจัดแสดงยังประเทศอืน่ อีกทัว่ โลก ซึง่ ในนัน้ คือ กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดแสดงที่ Future Factory ตัง้ แต่ วันที่ 10-26 มีนาคม 2560 ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบผลงานของ Joan Cornellà สามารถไปชมและซื้อหนังสือรวมผลงานได้ ทั้งยัง สามารถพูดคุยและขอลายเซ็นจาก Joan ได้ดว้ ยนะ www.joancornella.net

12

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

Rain of Light

อดใจรออีกนิดกับผลงานศิลปะของสองศิลปินระดับสากล Giuseppe Penone และ Jenny Holzer ทีก่ ำ� ลังจะจัดแสดงขึน้ ณ Louvre Abu Dhabi ภายใต้คอนเซ็ปต์ Rain of Light เนรมิตโดมทั้งหลังให้กลาย เป็นหยาดฝนเสมือนจริง ผลงานนีถ้ กู ติดตัง้ อยูใ่ ต้ลงั คาโดมโดยใช้ผนัง สีขาวเป็นจุดรับแสงตกกระทบ เมือ่ แสงอาทิตย์สอ่ งเข้ามาจะเกิดเป็น เส้นแสงจ�ำนวนมาก สวยงามราวกับแสงฝนไปทัว่ พิพธิ ภัณฑ์ Louvre Abu Dhabi เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมงานศิลปะชัน้ ดีผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมฝรัง่ เศสและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็น สถานที่แลกเปลี่ยน ศึกษาวิทยาศาสตร์และศิลป์ร่วมกัน ใครอยากดู อดใจรออีกนิด บอกเลยว่าไม่เกินปีนแี้ น่นอน louvreabudhabi.ae


KAMERAR ZOOM

Romance Bubble Domes

ครบทุกความต้องการส�ำหรับนักเดินทางสาวกค่าย Apple กับ Kamerar ZOOM เลนส์เสริมแบบคูต่ วั แรกในโลกส�ำหรับ iPhone 7 Plus ที่มาพร้อมกับเคสคลุมรอบตัวเครื่อง โดย ตัวเลนส์สามารถถ่ายได้ทงั้ ภาพ Fisheye, Telephoto และ Macro Zoom เรียกว่ามาหมดทุกระยะ สามารถถอดสลับ เปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน อยากได้ภาพแบบไหน ก็ตามใจแต่เจ้าของ สนนราคาอยูท่ ี่ $45 หรือราว 1,600 บาท ราคาไม่แพง แถมใช้งานดี พกพาง่าย ไปดูขอ้ มูล ต่อที่ www.kamerar.com

อีกหนึง่ ห้องพักทีเ่ ราอยากแนะน�ำเหลือเกินกับห้อง Bubble Domes ของ Finn Lough ในเขตเมือง Enniskillen ของประเทศ Ireland บ้านพักแบบ โดมแก้วใสกลางป่า มองเห็นภายนอกรอบทิศ เพลิดเพลินไปกับความงาม ของธรรมชาติ ขุนเขาและต้นไม้ใบหญ้าในตอนกลางวัน ตกกลางคืน นอนดูดาวนับล้าน บนฟูกนอนหนานุม่ นอกจากสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ต่างๆ ในห้องพัก รีสอร์ทยังมีกจิ กรรมมากมายไว้บริการ ทัง้ การตกปลา การขีจ่ กั รยาน และการพายเรือคายัค ฯลฯ หรือถ้าคุณคิดว่าการนอนใน ห้องผนังโปร่งใสนัน้ ดูไม่มดิ ชิด อาจจะนอน Bubble Domes สักคืนสองคืน แล้วย้ายไปนอนยังห้องพักอืน่ ของรีสอร์ทก็ได้เช่นกัน www.finnlough.com/en

13

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

13


Vertigo & moon Bar Banyan Tree Bangkok


Vertigo & moon Bar


boarding pass Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

Best First Class & Best Long Haul

2 Daily Flights to Mandalay

New Direct Flight to Okinawa

สายการบินพีช เอวิเอชัน่ (Peach Aviation) เปิด เส้นทางบินใหม่กบั คอนเซ็ปต์เสมือนคุณนัง่ “รถไฟ ที่บินได้” เพราะราคาถูกเหลือเชื่อ บินตรงจาก กรุงเทพฯ สู่โอกินาว่า (นาฮา) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. – 25 มี.ค. 60 โดยท�ำการ บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 21.20 น. วันอาทิตย์เวลา 21.45 น. วันพุธและ วันเสาร์เวลา 22.05 น. และออกจากกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 26 มี.ค. 60 วันอังคาร พุธ ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 1.15 น. วันจันทร์เวลา 1.40 น. วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ เวลา 2.05 น. ราคาเริม่ ต้น 3,180 - 13,980 บาท/ต่อเทีย่ ว ทัง้ ยัง เพิม่ เมนูใหม่บนเทีย่ วบิน “พีช เดลี”่ ร่วมมือกับร้าน Takomasa ร้านทาโกะยากิชอื่ ดังในญีป่ นุ่ รังสรรค์ เมนูทาโกะยากิตม้ ย�ำกุง้ 5 ชิน้ ราคา 750 เยน เปิด จองแล้ววันนี้ www.flypeach.com

16 16

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศเพิม่ ความถี่ เทีย่ วบินตรงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สูเ่ มืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา เป็นวันละ 2 เทีย่ วบิน ตัง้ แต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ด้วยเมืองมัณฑะเลย์ เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยม และมีความ ต้องการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นเมืองทีค่ นไทย นิยมเดินทางไปสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อาทิ วิหาร ชเวนันดอร์ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ ของประเทศเมียนมา สะพานไม้อูเบ็ง และยัง สามารถเดินทางต่อไปยังเมืองพุกาม ดินแดนแห่ง เจดียส์ พี่ นั องค์ ได้ ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ www.airasia.com หรือติดตามข้อมูล www.facebook.com/ AirAsiaThailand

A Lifetime Experience in London with Bangkok Airways

สายการบินเอทิฮัดได้รับรางวัลชั้นโดยสาร ชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดและสายการบินระยะไกล ที่ดีที่สุดของภูมิภาคตะวันออกกลางและ แอฟริกา ในการประกาศรางวัลความเป็นเลิศ ของสายการบินโดยเว็บไซต์ แอร์ไลน์ เรทติง้ ดอทคอมประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ซึง่ ก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 สกายแทรกซ์ ก็ได้มอบรางวัล สายการบินที่มีชั้นหนึ่งที่ ดีที่สุดในโลก รางวัลการบริการอาหารใน ชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก และรางวัลที่นั่งใน ห้องโดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกส�ำหรับ ห้องโดยสารเฟิรส์ ทอพาร์ทเมนท์บนแอร์บสั เอ380 ของสายการบิน www.etihad.com

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวแคมเปญ “ลุน้ บินลัดฟ้าสูล่ อนดอน กับบางกอกแอร์เวย์ส” ชิงรางวัลร่วมทริปสุดพิเศษสูป่ ระเทศ อังกฤษ 5 วัน 3 คืน พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกี ในปี 2560 ณ สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ ผูส้ นใจร่วมลุน้ รางวัล โดยพิมพ์ PG ตามด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก ส่ง sms มาทีเ่ บอร์ 4642929 ตัง้ แต่วนั นี้ - 31 สิงหาคม 2560 สงวน 1 หมายเลขบัตรโดยสารต่อ 1 สิทธิ์ และพิเศษส�ำหรับสมาชิกฟลาย เออร์โบนัส รับสิทธิเ์ พิม่ เป็น 2 สิทธิ์ โดยการพิมพ์ F ตามด้วยหมายเลข สมาชิกฟลายเออร์โบนัส และตามด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก ติดตามกติกาและรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://bangkokair.com/lifetimeexperience30 days Story

อินทิรา พันธ์เมธาฤทธิ์

St Patrick’s Festival สนุกสนานรื่นเริงสดใสในเทศกาลที่มีแต่สี เขียวในงาน St Patrick’s Festival ซึง่ สือ่ ถึง ชีวติ และจิตวิญญาณของชาวไอริชจัดตัง้ ขึน้ ครัง้ แรกโดยรัฐบาลของประเทศไอร์แลนด์ใน เดือนพฤศจิกายน 1995 ร่วมระลึกถึงเซนต์ แพทริก นักบุญคนส�ำคัญแห่งไอร์แลนด์ ทุกๆ ปีภายในงานจัดแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ในรูปแบบขบวนพาเหรด คอนเสิรต์ ดอกไม้ไฟ ขนาดใหญ่ โรงละคร การแสดงข้างถนน และอืน่ ๆ อีกมากมาย จัดวันเดินทางไว้เลย ที่ 16-19 มีนาคม 2017 More info : http://www.stpatricksfestival.ie/

National Fiery Foods & Barbecue Show เผ็ดซีด๊ ซ๊าด เผ็ดกันถึงขัว้ หัวใจทีง่ าน National Fiery Foods & Barbecue Show มหกรรมจัด แสดงของกินรสเผ็ดและบาร์บคี วิ กว่า 200 บูธ มากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับพริก ให้ได้เลือกแวะชิมและช็อปกันอย่างทั่วถึง มี การสาธิตปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบส�ำคัญ อย่าง “พริก” อีกด้วย จัดขึน้ ในเมืองอัลบูเคอร์คี (Albuquerque) รัฐนิวเม็กซิโก ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2017 More info :www.fieryfoodsshow.com

งานไหว้ครูมวยไทยโลก มหกรรมศิลปะการต่อสูแ้ ละป้องกันตัวของ ไทย เป็นมรดกโลกทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจากชนชาติอื่น จัดแสดงงานสาธิต ศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ การสักยันต์ ศิลปะ บนเรือนร่าง การตีดาบอรัญญิก การแสดง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย มีทั้ง นักมวยชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมอย่าง คึกคักทุกปี งานจัดขึน้ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 มีนาคม 2560

March 18

International Yoga Festival ตัง้ แต่ 1 - 7 มีนาคม 2017 ชวนคุณผ่อนคลาย สบายกายและใจไปกั บ เทศกาลโยคะ นานาชาติที่รัฐอุตรขันธ์ อินเดีย พบโยคะ มากกว่า 70 รูปแบบ จาก 20 ประเทศ 150 คลาส เริ่มเวลา 04.00 - 21.30 น. เช่น Ashtanga Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga และ Iyengar Yoga เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนในการ สงบจิตอย่างมุทรา (Mudras) ท่าร�ำอัศจรรย์ ส�ำหรับฝึกสมาธิเคลื่อนไหว สวดมนต์ ภาษาสันสกฤต เรกิ ปรัชญาอินเดียและ อื่นๆ อีกมากมาย More info : www.internationalyogafestival.org


FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI NEW LANNA - THAI EXPERIENCES

สุดยอดรีสอร์ทของภาคเหนือ โฟรซีซนั่ ส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ เปิดตัว “ริมใต้ คิทเช่น” ยกระดับประสบการณ์การทานอาหารและ ห้องอาหารโฉมใหม่ ชวนเพลิดเพลินไปกับมือ้ ค�ำ่ สุดประทับใจ ทีห่ อ้ ง อาหารริมใต้ คิทเช่น ซึง่ ได้แรงบันดาลใจจากชือ่ ต�ำบลริมใต้ พืน้ ทีแ่ สน อุดมสมบูรณ์และคงไว้ซงึ่ ความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างดี ออกแบบโดย สถาปนิกชือ่ ก้องระดับโลกบิล เบนสเลย์ “ราชาแห่งการออกแบบตกแต่ง โรงแรมและรีสอร์ทชัน้ น�ำมากมาย” ตัง้ ใจเนรมิตให้รมิ ใต้ คิทเช่นมีความ จัดจ้านในการตกแต่งตัง้ แต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณโดยรอบและ ผสมผสานความเป็นโมเดิรน์ ล้านนาได้อย่างกลมกลืน ก�ำแพงขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยกระเบือ้ งเขียนลายสีเงิน โอบล้อมด้วยความร่มรืน่ และ สวยงามของพืชพรรณนานาชนิด ภายในโดดเด่นด้วยโคมไฟระย้าสีทอง ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์การครัวครบครันและทันสมัยสมเป็นคุกกิง้ สตูดโิ อ ทีบ่ ริการอาหารไทยหลากหลายชนิดให้คณ ุ ได้เลือกสรร

ริมใต้ คิทเช่นประกอบด้วยคอร์สสอนท�ำอาหารในช่วงเช้าและ บ่ายรวมถึงดินเนอร์มอื้ ค�ำ ่ โดยสามารถเลือก 4 เมนูเด็ดทีเ่ ตรียมไว้ ให้คณ ุ ได้เลือกสรร ตัง้ แต่ขนั้ ตอนเลือกวัตถุดบิ ทีต่ ลาดสดในยามเช้า สัมผัสวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ อย่างแท้จริง ทัง้ ฝึกปรือกับเชฟผูม้ าก ประสบการณ์ ลิม้ ลองอาหารจากฝีมอื ของคุณและรับสูตรเคล็ดลับ เพือ่ ปรุงอาหารให้ครอบครัวได้เอง เปิดบริการวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ นอกจากนี้ยังมีคอร์สท�ำอาหารช่วงบ่าย (Afternoon Cooking Class) คอร์สท�ำอาหารแบบส่วนตัว (Private Cooking Experience) หากชอบแนวอาหารพืน้ เมืองแนะน�ำไทยคิทเช่น ไลฟ์ (Thai Kitchen Live) เพราะมีสารพัดเมนูไทยให้ได้ฝกึ ปรือ อาทิ ส้มต�ำ ผัดกระเพรา ผัดไทยกุง้ สด ปลาทับทิมนึง่ มะนาว เป็นต้น เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ เวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.

FB.Chiangmai@fourseasons.com โทร. 053-298-181 www.fourseasons.com/chiangmai


assorted world Story

อานันท์ นฤพันธาวาทย์

LG put Windows 10 on a Fridge

เอาอกเอาใจแม่บา้ น พ่อบ้านผูม้ ใี จรักในการท�ำอาหาร ด้วยเจ้าสมาร์ทตู้เย็น LG ที่มาพร้อมแท็ปเลตหน้าจอขนาด 29 นิว้ ใหญ่จใุ จกันเลยทีเดียว ซึง่ ผูใ้ ช้สามารถเปิดสูตรอาหาร ในแอพพลิเคชั่นหรือจะฟังเพลงระหว่างคุกกิ้งชิคๆ แถมมี ฟังก์ชั่นตั้งเวลาเตือน โน็ตติดตู้เย็น และเพิ่มสูตรอาหารเอง ได้ดว้ ยตัวของคุณเอง สมาร์ทตูเ้ ย็น LG รันระบบปฏิบัตกิ าร Windows 10 ประมวลผลด้วย Intel Atom และ Ram ขนาด 2 GB ทีใ่ ห้คณ ุ ไม่สะดุดตลอดทุกการใช้งานแน่นอน เปิดตัวราคา สมาร์ทตูเ้ ย็นตัวนีอ้ ยูท่ ี่ $4,299 หรือเกือบๆ 150,000 บาท www.theverge.com

Stilla Motion

​อุน่ ใจมากขึน้ กับสุดยอดอุปกรณ์ปอ้ งกันทรัพย์สนิ ของคุณ จากการขโมยด้วย Stilla Motion เครือ่ งส่งสัญญาณกัน ขโมยขนาดเล็กจิ๋วเท่านิ้วโป้ง ช่วยให้คุณลดข้อกังวล ระหว่างท่องเทีย่ วจากการโจรกรรมได้เลย โดยการท�ำงาน จะแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานผ่าน Smartphone Smart Watch และส่งเสียงดังถึง 85 เดซิเบลบริเวณโดยรอบทันทีหาก สิ่งของที่ติดอุปกรณ์ Stilla Motion ขยับเขยื้อนหรือถูก เคลือ่ นย้ายมากกว่าปกติ โดย Stilla Motion ถูกออกแบบ มาอย่างเรียบง่ายในขนาดคล้ายกระดุมเล็กๆ แต่คงด้วย ประสิทธิภาพ สนนราคาเริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,044 บาท) สามารถสัง่ จองได้ทเี่ ว็บไซต์ www.mystilla.com

THE SMART APPLIANCE

Xiaoyi M1

​อกี หนึง่ กล้องน้องใหม่ไฟแรงสเปคแรงในดีไซน์นา่ รักๆ กับ YI M1 Mirrorless Digital Camera เบาสบายต่อการพกพา ด้วยน�ำ้ หนักเพียง 280 กรัม มาพร้อมกับเซนเซอร์ Sony Exmor IMX269 ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล ชัดเป๊ะ ทุก ความสดใส โดดเด่นด้ว ยการออกแบบสไตล์ มินิมอลลิสม์เก๋สะดุดตา ใช้งานง่ายด้วยจอสัมผัส แถมรองรับวิดโี อ 4K ทีร่ ะดับ 30fps Full HD 1080p ทีร่ ะดับ 60fps และยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนด้วย WiFi อีกด้วย YI M1 เปิดตัวราคาวาง จ�ำหน่ายอยูท่ ี่ 2,199 หยวน (11,400 บาท) พร้อมเลนส์คทิ ตัวเดียว หรือ 2,999 หยวน (15,600 บาท) พร้อมเลนส์คิท สองตัว เริ่มวางจ�ำหน่ายแล้ววันนี้ ติดตามต่อได้ที่ www.yitechnology.com/yimirrorless/index.html 20

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n estyle & beauty Story

2.

พรอรุณ อินชูเดช

1.

La Prairie Skin Caviar Liquid

มอบความเปลี่ยนแปลงสู่ผิวที่ยกกระชับ La Prairie Skin Caviar Liquid Life ลิควิด เซรัม่ สารสกัดคาเวียร์ เพิรล์ เข้มข้น ผสานคาเวียร์ บีดส์ เจเนอเรชัน่ ใหม่ แขวนตัว ลอยอยู่ในสารละลายเปปไทด์ ต่อต้านริ้วรอย ปกป้อง ให้ผิวแลอ่อนกว่าวัย ทั้งยังอุดมไปด้วยส่วนผสมเปี่ยม คุณค่าอันเป็นสูตรเฉพาะ ช่วยท�ำให้การลดเลือนริว้ รอย เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิว ที่คุ ณสั มผั สได้ ทัน ที ขนาด 50 มิล ลิลิตร ราคา 21,500 บาท

Bric’s กระเป๋าเดินทางยีห่ อ้ โปรดของเหล่าคนดังระดับโลก ถือก�ำเนิด ณ เมืองมิลาน ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ด้วยคุณภาพทั้งวัสดุและคุณภาพ การผลิตอันประณีตเป็นเลิศจากทักษะและฝีมอื ช่างชัน้ สูง หรูหรา ในเอกลักษณ์ที่สะท้อนจริตวัฒนธรรมอิตาเลียนทุกกระเบียด หลากหลายรูปแบบ ครบถ้วนทุกโจทย์การใช้งานจริง ไม่วา่ จะเป็น ช่องซิปส�ำหรับเก็บสัมภาระเป็นหมวดหมู่ ฟังก์ชนั่ พิเศษเสริมตะขอ และไม้แขวนเสือ้ ส�ำหรับแขวนสูทหรือชุดราตรี ตัวจับลากเข็นแข็ง แรง ล้อกระเป๋าแบบสปินเนอร์ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง อิสระ 360 องศา จ�ำหน่ายที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร

For Your Stylish Information

3.

Panpuri แรงบันดาลใจจากการร้อยเรียงเรื่องราว ของเมืองยูโธเปีย ดินแดนในอุดมคติตาม แบบฉบับของ Panpuri อันผสมผสานกลิน่ อายและเสน่ห์โดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก สู่ชุดของขวัญสุดพิเศษในจ�ำนวนจ�ำกัด หยิบจุดเด่นของ 5 เมืองซึ่งมีความหมาย กับแบรนด์มาสรรสร้างเป็นลวดลายบน กล่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จูเมร่า เกาะ คอร์ซิก้า โกเบและมิลาน ผูกโบว์ซาติน สีออฟไวท์พิมพ์ลายโลโก้และการ์ดเรียบ หรู ภายในบรรจุ WISH Aroma Diffuser ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านชิ้นมาสเตอร์พีซ โดย ฌอง มาร์ค เกดี้ ดีไซเนอร์ชื่อดังชาว ฝรั่งเศส มาคู่กับสการ์เล็ท รูจ อเวคเคนนิ่ง เอสเซ็นเชียล ออยล์ สกัดจากพืชพรรณ ธรรมชาติบริสทุ ธิ์ 100 % ราคา 8,580 บาท

4.

Elie Saab

หอมหรู ห ราอย่ า งผู ้ ห ญิ ง มี ร ะดั บ กับชุดน�้ำหอม Le Parfum น�้ำหอม กลิ่นแรกจาก Elie Saab ตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งผ่านการคัดสรรมากว่า 279 กลิ่น ผลที่ได้ยังคงครองใจ สาวๆ มาจนทุกวันนี้ จรุงกลิ่นมะลิ นุ่มละมุน เนียนจมูก สวยหวาน แฝงความเย้ายวน มีจ�ำหน่ายที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ 22

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

5.

Chanel

Sublimage Le Teint รองพื้น ประดุ จ ดั่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว จาก Chanel ให้ผิวหน้าสว่าง ใสได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม คั ด สรร ส่ ว นประกอบทรงคุ ณ ค่ า อย่ า ง Intense Vanilla Water ท�ำให้ ผิวแข็งแรง มีชีวิตชีวาอย่างเห็น ได้ชัด ตัวคอมเพล็กซ์ท�ำหน้าที่ ลดรอยต�ำหนิบนผิวหน้าดูเรียบ เนียนเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน 8 ชัว่ โมง เพิม่ ความเปล่งประกาย ด้วยผงแป้งกากเพชรเงาวับวาว เนื้ อ ครี ม ละเอี ย ดซึ ม ซาบลงสู ่ ผิวอย่างรวดเร็วคงความชุมชื่น ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง มีให้เลือก 10 เฉดสี ราคา 5,300 บาท


LUMINOUS SPA

BEING THE BRIGHTEST

หนึ่งในสปาที่มาแรงด้วยการออกแบบและการันตี จากรางวัลระดับโลก Luminous Spa พร้อมให้บริการ ท่ามกลางบรรยากาศของของวิวแห่งท้องทะเล เกลียวคลื่น และธรรมชาติ ถ้ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ การนวดแบบ ตะวันตกและแบบตะวันออกถึงสามปีซอ้ น และการได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ จากนั ก บํ า บั ด ผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ จึงท�ำให้การนวดของลูมนิ สั สปามีเอกลักษณ์ โดดเด่น โดยเฉพาะ Luminous Signature ซึง่ ใชเวลาทั้งหมด 90 นาที เริ่มตนจากการ แชเทาดวยนํ้าอุนผสมผลึกเกลือแทจาก เทือกเขาหิมาลัย พลังจากเกลือจะชวย ดึงพลังงานลบในรางกายทําใหรูสึกสบาย และยังชว ยบรรเทา อาการปวดเมือ่ ยทีเ่ ทา ได ตอดวยการนวดในรูปแบบเฉพาะของลูมนิ สั สปา ใช้เทคนิคผสมผสานกันมาเปนอยางดี ชวยปลดปลอยกลามเนือ้ และจิตใจใหคลาย จากความตึ ง เครี ย ด การสั ม ผั ส ที่ ล ะมุ น ละไมพรอมความใสใจส่งจากผูใหถึงผูรับ ดวยการนวดดวยนํา้ มันชัน้ เยีย่ มสูตรพิเศษ กลิ่นวานิลลามิ้นต กลิ่นหอมนุมนวลจาก ดอกวานิ ล ลาผสานกั บ ความสดชื่ น ของ ใบมิ้นตทําใหรูสึกอบอุน สบายใจ และมี ชีวิตชีวา เพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ามันดวย การอุน รอ นชว ยใหร่างกาย จิตใจ และอวัยวะ ภายในทํางานสัมพันธ์กนั ยิง่ ขึน้ CONTACT

ชัน้ 4 ของ เคป ดารา รีสอรท พัทยา สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท ี่ โทร. 038-933-888 หรือ www.capedarapattaya.com

หากคุณกําลังมองหาสปาทรีตเมนท ที่ชวยใหหายจากความออนเพลียจากการ เดิ นทางเป นเวลานาน หรือต อ งการลืม ความเครียดจากวันทีว่ นุ วายดวยทรีตเมนท์ เพิม่ พลังของคุณให้กลับมา ด้วยนักบาํ บัด ทีเ่ ชีย่ วชาญคอยชวยเหลือคุณ สปาแพ็คเกจ มีหลากหลายใหเลือก ตัง้ แตแ พ็คเกจฟน ฟู รางกาย ไปจนถึงทรีตเมนทดูแลผิวหนา และเรื อ นร า ง เพื่ อ เพิ่ ม ความงามและ ความสดชืน่ ใหเหมาะกับทุกคน Luminous Signature 90 นาที (ราคา 3,500++ บาท) ลูมนิ สั สปา ยังมีบริการห้องอบไอน�ำ้ และซาวน่า และอ่างน�้ำนมเพื่อเติมเต็ม ประสบการณ์ ก ารพั ก ผ่ อ นในสปาอย่ า ง แท้จริง ขอเชิญดืม่ ดํา่ ไปกับความงามตาม ธรรมชาติ ที่ใหทั้งความเปนสวนตัวและ ทัศนียภาพอันงดงามของอาวพัทยา


วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

พันธกิจ

ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มรี ะบบการบริหารจัดการ พลังงาน ให้มคี วามมัน่ คงและเชือ่ ถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อทัง้ ผูใ้ ช้ และผูป้ ระกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (ส�ำนักงาน กกพ.) มี แนวทางการก�ำกับดูแลในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ร่วมกันจึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักไว้ ดังนี้

วิสยั ทัศน์

ก�ำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพเป็น ทีย่ อมรับในระดับสากล

ค่านิยมหลัก

“TRUST” เป็นค�ำย่อจากค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นถึง ความเชือ่ ค่านิยมและพฤติกรรมทีพ่ งึ่ ประสงค์ในการก�ำกับดูแลกิจการ พลังงาน ประกอบด้วย Trust : ความเชือ่ มัน่ Reliability and Consistency : ความน่าเชือ่ และความแน่วแน่ มัน่ คง Unity : เอกภาพ Social Accountability : สังคมสามารถตรวจสอบได้ มีส�ำนึกใน หน้าทีร่ บั ผิดชอบ Transparency and Independence : โปร่งใสและเป็นอิสระ


ยุทธศาสตร์การก�ำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. 2556 – 2560) ทิศทางของส�ำนักงาน กกพ. 1.เสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐานเป็น ธรรมและเชือ่ ถือได้ • ก�ำกับให้มกี ารให้บริการพลังงานเป็นไปอย่างทัว่ ถึง (USO) • พฒ ั นามาตรฐานทางวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม • เพิม่ ช่องทางขอรับใบอนุญาต 13 เขต และพัฒนา e-Licensing • บรู ณาการงานขอรับใบอนุญาตแบบ Single Window 2.ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการ แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม • ความร่วมมือโครงการ APG และ TAGP • สร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียน AERN เพื่อเตรียมการ เข้าสู่ AEC • ส่งเสริมให้มีการเปิดใช้ระบบโครงข่ายพลังงาน รวมทั้งจัดท�ำ แนวทางการก�ำกับ Smart Grid • ก�ำกับการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก IPP SPP VSPP เพือ่ สร้างความ คุม้ ค่าการใช้ โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ

3.คุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้พลังงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสียตามมิตงิ านก�ำกับฯ • สร้างความพึงพอใจ ลดอุปสรรคในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน • เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ จัดสรรเงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ • สร้ า งความตระหนั ก รั บ รู ้ สิ ท ธิ ข องผู ้ ใ ช้ พ ลั ง งานและพั ฒ นา กระบวนการมีสว่ นร่วม (คพข.) • คุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการปฏิบัติงาน อสังหาริมทรัพย์ 4.พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ • PMQA และ TQA • เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร และการพัฒนา Competency • เป็นศูนย์สารสนเทศและองค์ความรูด้ า้ นพลังงาน (e – Learning, R&D, KM) • เสริมสร้างกระบวนการ & มาตรฐานการก�ำกับกิจการพลังงาน

ก�ำกับให้การประกอบกิจการพลังงาน มีความมัน่ คงและเชือ่ ถือได้

มาตรฐาน วิศวกรรมความ ปลอดภัย และ สิง่ แวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพ บริการพลังงาน

การจัดหาไฟฟ้า

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ยอมรับในระดับสากล

บริหารจัดการกองทุน พัฒนาไฟฟ้า

พัฒนาระบบ โครงข่าย

ส่งเสริม การมีสว่ นร่วม

ค่าบริการ พลังงาน

ทีเ่ หมาะสมเป็น ธรรมสะท้อน ประสิทธิภาพ กิจการพลังงาน

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ส�ำนักงาน กกพ. โทร. 0-2207-3599, call center ส�ำนักงาน กกพ. โทร. 1204 และ www.erc.or.th

การเปิดใช้ระบบ โครงข่ายพลังงาน

ให้บริการทัว่ ถึง

รองรับการ เข้าสูป่ ระชาคม เศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558

เพือ่ ความมัน่ คง ในด้านพลังงาน ของประเทศ


travel feature

26

26

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Maldives true blue heaven Story&Photos

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

แม้หมูเ่ กาะมัลดีฟส์จะมีบรรดาโรงแรมมากมายอยูต่ ามเกาะเล็กเกาะน้อย แต่ เชือ่ เถอะว่าสิง่ ทีแ่ ยกให้เห็นถึงความแตกต่าง และดึงดูดให้คณ ุ ตัดสินใจทีจ่ ะเดิน ทางมาสัมผัสสวรรค์เมืองร้อนนีด้ ว้ ยตนเองนัน้ ไม่ใช่แค่หอ้ งพักกลางน�ำ้ ทะเล สีเทอควอยซ์เพียงอย่างเดียวเป็นแน่ เพราะการเนรมิตให้คณ ุ เป็นประหนึง่ มหา เศรษฐีพร้อมการปรนนิบตั พิ ดั วีในหลายรูปแบบของรีสอร์ท จะชวนให้คณ ุ อยากออกไปสัมผัสประสบการณ์วนั พักผ่อนต่างรูปแบบกันไป

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

27


Dusit Thani MALDIVES

28

โรงแรมสุดหรูตั้งอยู่บนเกาะมุดดูห์ (Mudhdhoo) ในหมู่ เกาะบา (Baa Atoll) หมู่เกาะแรกที่ได้รับการคุ้มครองพื้นที่ระบบ นิเวศบนบก และชายฝั่งทะเลโดยองค์การยูเนสโก มีแนวปะการัง แบบ 360 องศารอบเกาะ และอ่าวฮานิฟารู (Hanifaru) ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ไปด้วยสัตว์ทะเลมากกว่าสามพันชนิดและฝูงปลากระเบนราหู กว่า 50 ตัวที่เราสามารถด�ำน�้ำลงไปแหวกว่ายเคียงคู่ เป็นสุดยอด ประสบการณ์ที่หาได้เพียงแห่งเดียวคือ “Dusit Thani Maldives” ดุสิต ธานี มัลดีฟส์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบนเกาะ ส่วนตัวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติมากกว่าเกาะอื่นๆ อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ ในเมือง หลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพียง 35 นาที โดยการเดินทางมา รีสอร์ทท�ำได้ 2 วิธีคือ นั่ง Seaplane บินตรงจากสนามบินภายใน ประเทศใช้เวลา 45 นาที ถึงตัวรีสอร์ทเลย หรือ ถ้าใครมาไฟลท์หลัง 5 โมงเย็นและไม่มีรอบ Seaplane ทางดุสิตก็มีบริการ Domestic Flight โดยบินจากสนามบินภายในประเทศเช่นเดียวกัน ใช้เวลา เพียง 25 นาที และต่อด้วย Speedboat อีก15 นาทีถึงรีสอร์ท ตระหง่ า นในอ้ อ มกอดของธรรมชาติ อั น อุ ด มไปด้ ว ย ทัศนียภาพที่แสนงดงามชนิดลืมหายใจ ท่ามกลางท้องทะเลใส และหาดทรายสีสะอาดตา ห้องพักกว้างขวาง ออกแบบภายใน ด้ ว ยความประณี ต งดงามตามแบบไทยร่ ว มสมั ย ผสานกั บ สถาปัตยกรรมมัลดีฟส์ดั้งเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ สุดทางเดินบนสะพานไม้ที่ทอดยาวเหนือท้องน�้ำสีฟ้าคราม คือ Ocean Pavilion วิลล่าขนาดใหญ่กลางน�้ำนับเป็นไฮไลท์ ของที่ นี่ หลั ง คามุ ง จากแสนสวยโดยมี ม หาสมุ ท รอิ น เดี ย เป็ น ฉากหลัง สองห้องนอนขนาดใหญ่ มีทั้งอ่างอาบน�้ำ พื้นที่พักผ่อน กลางแจ้ง และสามารถลงไปสัมผัสแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ได้จากระเบียงส่วนตัว

เอนกายบนเปลริมทะเล

28

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

วิลล่า Ocean Pavilion ตุก๊ ตาปลากระเบนราหู


โอเชียนวิลล่าทุกหลังตกแต่งอย่างหรูหราและแฝงกลิ่นอาย ความเป็นไทย ทุกบานประตูและหน้าต่างกรุกระจกทัง้ หลัง เพือ่ ให้ เห็นทัศนียภาพอันงดงาม ไร้สิ่งใดมาบดบัง และไม่เพียงแค่วิลล่า หลังนี้จะมีทัศนียภาพชวนอิจฉาเพียงหลังเดียว ในส่วนวิลล่า แบบอื่นๆ ทัศนียภาพก็งดงามเช่นเดียวกัน อาทิ Beach Villa Beach Villa with Pool Water Villa with Pool Ocean Villa with Pool Two Bedroom Family Beach Villa Ocean Pavilion และ Beach Residence พนักงานทุกคนบริการอย่างอบอุน่ 70% เป็นคนไทย อีก 30% เป็นต่างชาติซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แพ้คนไทย สระว่ายน�้ำขนาด 750 ตารางวา ติดอันดับ 1 ใน 3 รีสอร์ทที่มีสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ ที่สุดในมัลดีฟส์ ตัววิลล่าและส่วนต่างๆ ในโรงแรมก่อสร้างเน้น ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้หรือใช้สารเคมีใดๆ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของโรงแรมเคยกล่าวไว้วา่ “การออกแบบของโรงแรม ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอนั งดงาม และสมบูรณ์ของมัลดีฟส์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการด�ำเนิน งานของทางโรงแรมจะสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ รักษาสมดุลทางชีวภาพของมัลดีฟส์เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือเท่ากับศูนย์ และหันมาใช้พลังงานทดแทนต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่” วิลล่ากลางแมกไม้

a ny w h e r e m a g a z i n e

หมูเ่ กาะต่างๆ จากกมุมสูง

Februar y+March

2017

29


พนักงานทุกคนบริการอย่างอบอุน่ 70% เป็นคนไทย อีก 30% เป็นต่างชาติซงึ่ ยิม้ แย้มแจ่มใสไม่แพ้คนไทย สระว่ายน�ำ้ ขนาด750 ตารางวา ติดอันดับ 1 ใน 3 รีสอร์ท ทีม่ สี ระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในมัลดีฟส์ ด้ า นการบริ ก ารได้ รั บ การยกย่ อ งจากประธานาธิ บ ดี ดร.มู ฮั ม เม็ ด วาฮี ด ฮั ส สั น มานิ ก แห่ ง สาธารณรั ฐ มั ล ดี ฟ ส์ ในระหว่างพิธีเปิดโรงแรมว่า “สาธารณรัฐมัลดีฟส์ไม่เพียงแต่จะ ได้รบั ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน จากการลงทุนของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลเพียงเท่านั้น หากแต่ยังได้รับโอกาส ทางการศึกษา ซึ่งทางดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลมีความช�ำนาญ และจะน�ำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริการ ของสาธารณรั ฐ มั ล ดี ฟ ส์ ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี อันมีชอื่ เสียงในสาธารณรัฐมัลดีฟส์” น่าภาคภูมใิ จในฐานะคนไทย ด้วยกันเสียจริง มารีสอร์ทสุดหรูต้องเคียงคู่กับอาหารอันวิจิตร ฉะนั้นคนปรุง ต้องไม่ธรรมดา บนเกาะสวรรค์แห่งนี้ มีเชฟเจมส์ วิลเลียมส์ (James Williams) เป็ น หั ว หน้ า เชฟประจ� ำ รี ส อร์ ท สะสม ประสบการณ์กว่า 25 ปีในศาสตร์แห่งอาหารจากแหล่งที่ดีที่สุด ของโลก เช่น ฮ่องกง อังกฤษ ออสเตรเลีย และมัลดีฟส์ สร้าง ประสบการณ์แห่งความสุขให้คุณพร้อมกับคนที่คุณรักด้วยไวน์ และอาหารรสเลิศอย่างหาที่ไหนไม่ได้ เรือนสปาเป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ

30

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

อาหารรสเลิสเสิรฟ ์ ทีห่ อ้ งนี้


ล่องเรือซันเซ็ตครูซจิบแชมเปญ

เดอะ มาร์เก็ต ห้องอาหารนานาชาติบรรยากาศโปร่งโล่ง สบาย โต้ะเก้าอี้จัดเรียงวางบนผืนทราย ให้ความรู้สึกเหมือนนั่ง รับประทานอาหารอยู่บนหาดทรายขาว อาหารรสชาติถึงเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน ฝรั่ง วัตถุดิบต่างๆ รู้ทันทีเลยว่า ถูก คัดสรรมาอย่างดี ถวิ ล หารสชาติ อ าหารไทยขนานแท้ เ ชิ ญ ที่ ห ้ อ งอาหาร เบญจรงค์ ห้องอาหารไทยประจ� ำ รีส อร์ ท รสชาติ อร่ อยตาม แบบต้นต�ำรับ ตั้งอยู่กลางทะเลมีสะพานไม้ทอดยาวจากหาด ทราย ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยกลิ่นอายไทยโบราณ ผสานเข้ า กั บ ความทั น สมั ย รั บ รสด้ ว ยอาหารจานเด็ ด ประจ� ำ ร้าน เช่น พล่ากุ้ง ต้มย�ำโป๊ะแตก และถ้าคุณชอบของหวาน ลอง ข้าวเหนียวมะม่วงหวานฉ�่ำเรียกความสดชื่นหน่อยเป็นไร ชั้นบนคือ ศาลา บาร์ มีเครื่องดื่มหลากชนิดให้เลือกสรร สามารถชมวิวโดยรอบรีสอร์ทจากที่สูง มีเทอเรซกลางแจ้งยื่น ออกไปในทะเล สั่งเครื่องดื่มแก้วโปรด นั่งดื่มด�่ำชมพระอาทิตย์ ลั บ ขอบฟ้ า ถ้ า มากั บ คนพิ เ ศษจะยิ่ ง ก่ อ เกิ ด ความพึ ง ใจ อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าหายไปกับการเดินบนหาดทรายชื่นชม ทะเลเพียงตาเปล่า เติมเต็มด้วยกิจกรรมทางน�้ำ เช่น สน็อกเกิ้ล หรือ สคูบ้า หากไปเจอทัศนียภาพใต้ท้องทะเลบนเกาะแห่งนี้แล้ว เป็นอันไม่อยากขึ้นจากน�้ำแน่นอน ส�ำรวจโลกใต้นำ�้ จากพื้นทราย ยาวออกไปจากหาดราว 500 เมตร จากนั้นเป็นแบบผืนทะเลหัก ศอกดุจเหวใต้ทะเลลึก ทีร่ ว่ มตัวของปะการังใหญ่นอ้ ยหายาก เช่น ปะการังผีเสื้อ ปะการังมือเสือ และฝูงปลาแปลกๆ หลากชนิด แล ดูสวยงามดั่งภาพวาด และส�ำหรับใครที่มีความสามารถในการ ด�ำน�้ำลึกหรือสคูบ้า ประกอบกับความสมบูรณ์ในระบบนิเวศรอบ เกาะนี้ คุณอาจจะโชคดีได้แหวกว่ายไปกับฝูงปลากระเบนราหู

ฟินกับข้าวเหนียวมะม่วง ณ ใจกลางมหาสมุทร

ศาลาไม้ริมทะเล กลายเป็นสถานที่ฝึกโยคะในฝัน เสร็จแล้ว ต่ อ ด้ ว ยเทวารั ณ ย์ ส ปา เรื อ นห้ อ งสปายกสู ง ขึ้ น ไปบนต้ น ไม้ รายล้อมด้วยแมกไม้นอ้ ยใหญ่ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ ผ่อนคลาย ตกเย็น ออกไปนัง่ ล่องเรือซันเซ็ต ครูซ ชมทัศนียภาพรอบๆ รีสอร์ท ฉากหลัง เป็นผืนมหาสมุทรอินเดีย จิบแชมเปญ เอนกายชมพระอาทิตย์ ลาลับเติมเต็มวันพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ความสวยงามของทีน่ คี่ งยากจะอธิบายได้ดว้ ยตัวหนังสือ ใน ฐานะนักเดินทางผมประทับใจนโยบายการรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมที่หลีกเลี่ยงการท�ำลายธรรมชาติ และการบริการแบบ จัดเต็มให้สมกับเงินจ�ำนวนไม่น้อยที่แขกเสียไป การันตีได้เลยว่า จากการบริ ห ารธุ กิ จ โรงแรมมาอย่ า งยาวนานของดุ สิ ต ธานี จะบันดาลความสุขในทุกๆ ช่วงเวลาทีม่ ลั ดีฟส์ให้เป็นประสบการณ์ อันยากลืมเลือน CONTACT

P.O. Box 2188, Mudhdhoo Island, Baa Atoll, Republic of Maldives โทร: +960 660 8888 แฟซ์: +960 660 9999 Email: sales.maldives@dusit.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

31


32

32

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Holiday Inn Resort KANDOOMA

เรือสปีดโบ๊ตมุ่งหน้าสู่เกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรอินเดีย พนักงานเรือชาวมัลดิเวียนส่งน�้ำดื่มและผ้าเย็นเช็ดหน้าตาให้ หายร้อน พลันทอดสายตาเห็นบางสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน�้ำสีน�้ำเงินเข้ม ฝูงโลมาแหวกว่ายไปมาเผยตัวให้ผู้ที่ก�ำลังมาเยือน Holiday Inn Resort Kandooma ได้พบเห็น เสมือนเป็นหนึง่ ในพนักงานต้อนรับ ที่น่ารักที่สุด สปีดโบ๊ทใช้เวลา 40 นาที จากสนามบินถึง Holiday Inn Resort Kandooma รอยยิม้ และการต้อนรับท�ำให้หายเหนือ่ ยจาก การเดินทาง ค�ำว่า Kandooma เป็นภาษาท้องถิ่น มาจากชื่อของ ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นมากมายบนเกาะ ระหว่างทางที่ก�ำลังจะเดิน ไปสูล่ อ็ บบีเ้ พือ่ เช็คอิน สังเกตเห็นโดมสีนำ�้ ตาลอ่อนขนาดใหญ่เด่น เป็นสง่า ซึ่งถูกออกมาแบบให้มีลักษณะเหมือนเพรียงทะเล หาก มองจากที่สูงจะรู้ทันทีว่านี่คือ Holiday Inn Resort Kandooma

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

33


34 กวาดตามองไปรอบๆ รีสอร์ทสามารถสัมผัสได้ถึงความ สนุกสนานมีชีวิตชีวา เนื่องจากในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของรีสอร์ท ถูก ออกแบบให้สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมี กิจกรรมให้ท�ำตลอดทั้งวัน อาทิ การพายเรือคายักรอบๆ รีสอร์ท คอร์สสอนด�ำน�้ำ ทั้งด�ำน�้ำตื้นและลึกโดยผู้ช�ำนาญการเฉพาะ ด้าน รักในกีฬาเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็มีเซิร์ฟบอร์ดให้ยืม นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมนั่งเรือออกไปดูแนวปะการังรูปวงแหวนที่มีโอกาส พบเต่าทะเลได้อย่างใกล้ชิด ชี้ให้เห็นว่าแหล่งด�ำน�้ำแถวนี้ยังคงมี ความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศสูง เหมาะกับการพักผ่อนในแบบครอบครัว ด้วยคิดส์คลับ มี เครื่องเล่นครบครัน สีสันน่าดึงดูด มีพี่เลี้ยงที่ผ่านการคัดเลือกฝึก ในเรือ่ งการดูแลและเข้าถึงเด็กๆ สามารถสร้างกิจกรรมนันทนาการ มากมายเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาอยู่ในนี้ ตัวอย่างกิจกรรมที่มีเช่น การพาเด็กๆ ไปฝึกด�ำน�้ำตื้น ท�ำอาหาร จัดการแสดงให้เด็กๆ ได้ เลือกชุดแฟนตาซี

34

Februar y+March

ชมปะการังรอบๆ 2วิ0ล1ล่7า

a ny w h e r e m a g a z i n e

แม้ห้องพักมากถึง 160 ห้อง แต่จัดการพื้นที่ใช้สอยดีมาก ไม่ อึดอัด ใช้โทนสีฟ้าน�ำ้ ทะเลและสีขาวของทรายในการตกแต่ง ให้ ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีสะพานไม้ทอดยาวไปใน ทะเลเป็นที่ตั้งของบรรดาห้องพักแบบ Overwater Villa ทั้งหมด 20 ห้อง ออกแบบคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวมากกว่า ทางกว้าง ปลายห้องเป็นประตูกระจกใสเห็นทัศนียภาพ ลมทะเล โกรกเย็นสบายเข้าถึงภายในตัวห้อง เทอเรซยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินลงทะเลไปแหวกว่ายชมปะการังและปลาหลากสีสัน ห้อง Garden View Beach House ห้องอาบน�้ำแบบ Outdoor เปิดโล่งแนบชิดธรรมชาติสมใจ ทัง้ วิลล่าสองชัน้ Sea View Beach House ให้ความรู้สึกในแบบบ้านพักตากอากาศริมทะเล

โต้ะเก้าอีน้ า่ รักๆภายในล็อบบี้


ฝูงปลาโลมาออกมาต้อนรับ

วิลล่าริมหาดแสนสบาย

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

1 7 35 ชิ2ล0ยามเย็ น


ชมวิวทะเลได้จากหน้าต่างห้องพัก

ห้องอาหารนานาชาติขนาดใหญ่ใจกลางโดมรูปเพรียงทะเล Kandooma Café เปิดให้บริการตลอดทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าไป จนถึงสี่ทุ่ม มีบริการทั้งอาหารเช้า กลางวัน เย็น สามารถแวะเวียน รับประทานอาหารได้ตลอดทั้งวัน อาหารรสชาติถูกปากคนไทย และมีให้เลือกหลายเมนู นอกจากนี้ยังมีในส่วนร้านกาแฟและ เบเกอรี่ Bokkuraa Coffee Club ให้บริการชา กาแฟ และของหวาน ที่ท�ำเองสดใหม่ และส�ำหรับมื้อพิเศษกับครอบครัวหรือคนรัก ต้องไปที่ห้องอาหาร The Kitchen and Wine บริการอาหารค�่ำ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ต้องยอมรับว่า มัลดีฟส์คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใคร หลายๆ คนฝันถึง แต่ก็ยากที่จะเอื้อมถึง แต่ส�ำหรับ Holiday Inn Resort Kandooma มาพร้อมข้อเสนอที่จับต้องได้ เช่นนี้แล้ว มัลดีฟส์ก็หาใช่แค่จุดหมายในฝันอีกต่อไป 36

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

ภายในห้อง Overwater Villa

CONTACT

Holiday Inn Resort ® Kandooma Maldives Kandooma Fushi, South Male Atoll, Republic of Maldives โทร: +960 664 0511 แฟกซ์: +960 664 0513 www.maldives.holidayinnresorts.com

GETTING THERE

• พร้อมจัดสรรการเดินทางสูม่ ลั ดีฟส์กบั Billion Destinations Co., Ltd บริษทั ทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์ดำ� เนินธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วครบวงจรทัว่ โลก อาทิ การจองโรงแรม ตัว๋ เครือ่ งบิน รถเช่า เรือส�ำราญ วีซา่ ฯลฯ www.Billion.co.th และ www.worldtourcenter.com • บินสูม่ ลั ดีฟส์กบั สายการบิน Srilankan Airlines www.srilankan.comtravel feature

escape To Paradise Story&Photos

38

Februar y+March

2017

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ประเทศศรีลงั กาถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งมรดกทางวัฒนธรรม รุง่ เรืองใน พุทธศาสนา ชาเลิศรสคุณภาพเยีย่ ม เป็นจุดหมายทีน่ กั เดินทางหลายคนใฝ่ฝนั มา เยีย่ มเยือน การเดินทางมาในครัง้ นีเ้ ราจะไปเมืองท่าทีม่ คี วามเป็นมาและเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมอย่าง Galle และพักกายชาร์จพลังที่ เซ็นทารา ซีย์ แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka) ก่อน a ny wจะเดิ herน em a g a zบi n ทางเก็ เกีe่ยวประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน


หลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจากสนามบินนานาชาติ บันดารานายาเกในเมืองโคลัมโบ เราก็มาถึงเซ็นทารา ซีย์ แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ศรีลังกา รีสอร์ทสุดหรูที่เหมาะส�ำหรับการพัก ผ่อนของครอบครัวและนักเดินทาง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเบนโตตา บนท�ำเลยอดเยีย่ ม ด้านหนึง่ ขนาบด้วยแม่นำ�้ เบนโตตา ส่วนอีกด้าน ติดฝัง่ ตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ท่ามกลางธรรมชาติ บริสุทธิ์อันเขียวขจี พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย และหลากหลายกิจกรรมทางทะเลให้เลือกสรรอย่างจุใจ นับเป็น หนึง่ ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการพักผ่อนหย่อนใจให้แขก ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลาย และเพลินเพลินไปกับบรรยากาศเขต ร้อนเต็มที่ สมฐานะเจ้าของ 3 รางวัลยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาค เอเชียใต้ “เซาธ์เอเชีย ทราเวล อวอร์ด 2016” ได้แก่ (South Asia Travel Awards – SATA 2016) ในสาขา “รีสอร์ทริมหาดยอดเยีย่ ม ในศรีลังกา” (Leading Beach Resort Sri Lanka) “รีสอร์ทรวม บริการออลอินคลูซฟี ยอดเยีย่ มในศรีลงั กา” (Leading All Inclusive Resort Sri Lanka) และ “แบรนด์สปาและเวลเนสส์ยอดเยี่ยม” (Leading Wellness & Spa Brand) นอกเหนือจากรางวัลที่เป็น เครื่องพิสูจน์ความส�ำเร็จแล้ว ทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารายังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก SATA 2016

39 a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

39


ห้องพัก 165 ห้อง มีขนาดตั้งแต่ตั้งแต่ 38 - 139 ตารางเมตร แต่ละห้องมีระเบียง สามารถมองออกไปเห็นวิวแม่นำ�้ อันเงียบสงบ เรียงรายด้วยต้นปาล์ม ป่าโกงกาง และท้องทะเลสีฟ้าคราม แต่ละ ห้องได้รับการออกแบบผสมผสานกับสีสันสดใส ที่ส�ำคัญอยู่ห่าง จากสระว่ายน�้ำเพียงไม่กี่ก้าว อ้อยอิ่ง แช่น�้ำ ได้อย่างจุใจ จากโรงแรมเดินทางด้วยรถใช้เวลาราวเกือบสองชั่วโมง เรา ได้มาถึง Galle เมืองทางใต้ของศรีลังกา ถูกล้อมด้วยมหาสมุทร อินเดียทั้ง 3 ด้าน และยังได้รับการบันทึกให้เป็นเมืองมรดกโลก โดย UNESCO ก� ำ แพงป้ อ มปราการที่ โ อบล้ อ มเมื อ งนั้ น เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบยุ โ รป ผลพวงจากยุ ค อาณานิ ย มในช่ ว ง ศตวรรษที่ 17 ที่ชาวดัชต์เข้ามาตั้งรกรากและสร้างไว้ เช่นเดียวกับ ประภาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยชาวอั ง กฤษ แม้ ก าลเวลาภายนอก จะเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ก�ำแพงเมืองยังคงไว้ซึ่งชุมชนเล็กๆ เรียบง่าย มีทั้งโรงเรียน ศาล สถานีต�ำรวจ โบสถ์คริสต์ และมัสยิด 40

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกลิน่ อายแห่งประวัตศิ าสตร์ ทีน่ เี่ ต็มเปีย่ ม ไปด้วยเสน่ห์ ดูแตกต่างจากเมืองอื่นในศรีลังกา โดยเฉพาะย่าน Galle Fort นั้นน่าประทับใจยิ่ง Galle Fort เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1663 สร้างไว้เพื่อเป็นป้องกันผู้บุกรุกและภัยธรรมชาติจากทางทะเล มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่สวยงามทั้งภายในและ ภายนอกป้อม ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นชมวิว แถวนี้ ถ่ายรูป ชมพระอาทิตย์ตก ถ้าหากคุณโชคดีก็อาจเจอโชว์ เป่าปี่เรียกงูเห่า ภายในเมือง Galle ยังมีโบสถ์คริสตจักรสวยๆ ให้ เดินชมหลายแห่ง เช่น All Saint’s Church โบสถ์คริสจักรนิกาย Anglican และ St. Mary’s Cathedral วิหารส�ำคัญของชาวศรีลงั กา ที่นับถือนิกายคาทอลิก ด้วยความที่ Galle เป็นเมืองแห่งมหาสมุทร ทั้งยังอยู่ใกล้ กับเมืองท่องเที่ยวชายทะเลอย่าง Hikkaduwa, Unawatuna และ Bentota กิจกรรมสุดฮิตของเมืองคงหนีไม่พ้น การด�ำน�้ำลึกและ น�้ำตื้น ชาวศรีลังกาให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากการขโมยไข่และฆ่าเต่า เพื่อน�ำไปท�ำอาหารและเครื่องประดับต่างๆ เมืองในย่านริมทะเล เหล่านี้ทั้ง Galle, Hikkaduwa และ Bentota จึงมีศูนย์อนุรักษ์ และเพาะพันธุ์เต่าทะเลอยู่หลายแห่ง ถ้ามีเวลาว่าง ก็แวะเข้าไป เยี่ยมเยือนและบริจาคเงินเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือน้องเต่าเหล่านี้ กันได้ แต่ถ้าใครอยากมาลองเล่นเซิร์ฟล่ะก็ แถบนี้เหมาะสมมาก เพราะคลื่นค่อนข้างสูง ทีก่ ล่าวมาเป็นเพียงเศษเสีย้ วหนึง่ ของมนต์เสน่หป์ ระเทศแห่ง นี้ ยังคงมีอีกหลายสถานที่ หลากหลายเรื่องราว ให้เราได้เดินทาง ค้นหาและเรียนรู้ อาจคงต้องใช้เวลาหลายวัน หรือจะต้องเดินทาง มาอีกหลายรอบก็คงไม่แปลก CONTACT

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka Aluthgama,Sri Lanka , Sri Lanka Phone : +94 (0)34 2275073 http://www.centarahotelsresorts.com/centara/ccs/

SPECIAL THANKS

Billion Destinations Co., Ltd. SriLankan Airline a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

41


travel feature

Japanese

Charm of Beauty

TokyoToyama

Story วัชรียา เจริญชูเกียรติกจ ิ Photos อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

จากย่านเก่าแก่ไทโตะ (Taito) ในเมืองหลวงใหญ่ ติ ด อั น ดั บ โลกอย่ า งโตเกี ย ว จุ ด รวม ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่นา่ หลงใหล ทีท่ ศั นียภาพ เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องวางเรียงชิดติดกัน รถไฟความเร็ ว สู ง โฮะกุ ริ กุ ชิ น คั น เซ็ น (Hokuriku Shinkansen) จากสถานี อุเอะโนะ (Ueno Station) พาเรามุ่งหน้า ผ่านทุ่งนาป่าเขาลอดทะลุอุโมงค์สู่จุดหมาย ปลายทางทีส่ ถานีโทยามะ (Toyama Station) จังหวัดโทยามะ เพียง 2 ชั่วโมง 5 นาที โดยประมาณ ปรับเปลี่ยนภาพเบื้องหน้าเป็น ทิวทัศน์เส้นทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์งดงาม ตะลึงตา อย่างหุบเขาที่สวยที่สุดติดอันดับ ประเทศ และหมูบ่ า้ นมรดกโลกอายุเก่าแก่กว่า สีร่ อ้ ยปี การันตีความเป็นญีป่ นุ่ อันทรงเสน่ห์

42

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

43

Februar y+March

2017

43


A Rich Culture Area TAITO CITY, TOKYO

ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko) ย่านอุเอะโนะ (Ueno)

แหล่งช็อปปิง้ ละลายทรัพย์ทคี่ ณ ุ ไม่ควรพลาด ตลาดอะเมะโยโกะ ตัง้ อยูร่ ะหว่างสถานีอเุ อะโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น. พื้นที่ตลาดนั้นมีขนาดใหญ่ มีตรอกซอกซอยให้เดินช็อปปิ้งอย่าง สนุกสนาน ถ้าใครอยากเดินให้ทั่วทุกร้านทุกซอยคงต้องใช้เวลา เป็นวันๆ ด้วยร้านค้าเรียงรายสองข้างทางกว่าร้อยร้าน มีสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภคให้ขาช็อปตื่นตาตื่นใจเตรียมควักตังค์จ่าย แบบรัวๆ อย่าง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น�้ำหอม ร้านขายยา ร้านขายเครื่องส�ำอาง ร้านขนมของฝาก โดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬา ทีย่ ำ�้ ว่าเป็นของแท้และราคาถูกจนต้องสอยกลับบ้านสักชิน้ สองชิน้ หรือแม้กระทั่งของสด อาทิ ปลา กุ้ง ปลาหมึก ปลาเงิน ปลา ข้าวสาร หอยเม่น ฯลฯ ชวนให้ชาวโตเกียวต่างมาเลือกซื้อกลับไป ปรุงอาหารเอง นอกจากนี้ ถ้าเดินช็อปปิ้ง อยู่แล้วอยากเติมพลัง ก็มีร้าน อาหารอร่ อ ยมากมายบริ ก าร อาทิ ซูชิ ข้าวแกงกระหรี่ ข้าวหน้า ปลาไหล ห้ามพลาดชิม Minatoya ร้านทาโกะยากิเจ้าอร่อย ที่คน ต่อคิวรอซือ้ เพียบ เพราะออกจาก เตาร้อนๆ อร่อยสุดพลัง

44

MORE INFO โฮะกุริกุ ชินคันเซ็น (Hokuriku Shinkansen) ออกเดินทางจาก สถานีอเุ อะโนะ กรุงโตเกียว สู่สถานี โทยามะ จังหวัดโทยามะ ด้วยรถไฟ ความเร็วสูง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 5 นาที (ระยะเวลาที่เร็วที่สุด) Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Hokkaido Ramen Himuro Ueno

Ueno Taishoen

ร้านราเมนฮอกไกโด ตัง้ อยูบ่ ริเวณตลาดอะเมะโยโกะ สั่งมิโสะราเมน ราคาถูกใจเพียง 780 เยน เส้นราเมนมีความเหนียวนุ่ม น�้ำซุปกระดูกหมู รสชาติเข้มข้นตามแบบฉบับฮอกไกโด ที่มีอากาศหนาวเย็นมาก ใครไปช่วงหน้าหนาว จัดเลยค่ะ ซดน�้ำซุปเพื่อเพิ่มความอุ่น ให้กับร่างกาย

ร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง สวรรค์ของคนชอบกินเนื้อ เมนูเด่น คือ ลิ้นวัวย่าง เนื้อสันใน เนื้อติดมัน เนื้อส่วนหลังคอ เสิร์ฟพร้อมกิมจิ ซุปมิโสะ ข้าวสวย สลัดผัก ซึ่งบุฟเฟ่ต์มีหลายราคา ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อ เนื้อเกรดดีก็ราคา สูงหน่อย เนื้อเกรดรองลงมา ราคาก็ถูกลง ส่วนใครไม่ชอบกินเนื้อ ยังมี กุ้ง หอย หมู ไก่ ปลาหมึก ให้เลือกหม�่ำได้

ที่ตั้ง: 4-5-2 Ueno, Taito, Tokyo

ที่ตั้ง: 2-8-6 Ueno, Taito, Tokyo

Tensuzu ร้านเทมปุระ เปิดมานานกว่า 90 ปี โดยเชฟ Suzuki Yaso รับช่วงต่อเป็นรุ่นที่ 3 การันตีโดย Michelin Guide Tokyo Bib Gourmand 2017 ซึ่งเคล็ดลับการทอดเทมปุระให้บางกรอบอร่อย ขึ้นอยู่กับแป้งและน�้ำที่เป็นส่วนผสมส�ำคัญ ลองชิมเทมปุระกุ้งและผักทอดสดตอนร้อนๆ ต่อด้วยซดซุปช่วยให้คล่องคอ มาครั้งหนึ่ง แล้วจะประทับใจจนต้องมาซ�้ำ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ หยุดวันพุธ มื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.00 น. มื้อเย็น เวลา 16.30 – 21.00 น. ที่ตั้ง: 2-6-7 Ueno, Taito, Tokyo

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

45


ร้าน Ganso Shokuhin Sample-ya ร้านจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้ผลิต อาหารจ� ำ ลองรายใหญ่ ที่ สุ ด ในญี่ ปุ ่ น ด�ำเนินกิจการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1932 โดย คุณทาคิโซะ อิวาซากิ (Takizo Iwasaki) ตั้งอยู่ริมถนนคัปปะบะชิ (Kappabashi) แหล่ ง รวมร้ า นค้ า ข้ า วของเครื่ อ งใช้ ใ น งานครัวมากมาย ภายในอาคารแบ่งเป็นทัง้ โชว์รูมแสดงผลงานอาหารจ�ำลองให้ชม พร้อมจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจ�ำลอง ในรูปแบบต่างๆ เช่น แม็กเน็ตติดตู้เย็น พวงกุญแจ ฯลฯ และยังมีคอร์สเวิรค์ ช็อปสัน้ ๆ ให้ลองท�ำอาหารปลอมจากขีผ้ งึ้ ด้วยตัวเอง อาทิ กะหล�่ ำ ปลี เทมปุ ร ะผั ก และกุ ้ ง สนนราคาที่ 2,160 เยน เห็นจากขั้นตอน การท�ำแล้วไม่น่ายาก แต่พอลงมือท�ำเอง ให้ออกมาสวยงามตามแบบที่เจ้าหน้าที่ สาธิตให้ดูก่อนหน้านั้นก็ไม่ง่ายแล้วล่ะ ใครอยากหาผลงานตัวเองไปประดับบ้าน แนะน�ำค่ะ (www.ganso-sample.com/en) ที่ตั้ง: 3-7-6 Nishi Asakusa, Taito-ku, Tokyo

ร้าน Suzuki-en ร้ า นจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จาก ชาเขี ย วคั ด สรรพิ เ ศษทุ ก รู ป แบบจาก หลายแหล่ ง ผลิ ต ชาเขี ย วในญี่ ปุ ่ น กว่ า 50 รายการ เปิดบริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1848 อาทิ ใบชาเขียวส�ำหรับชง ผงชาเขียว ขนมที่มีส่วนผสมของชาเขียว ฯลฯ แต่ ไฮไลท์ เ ด็ ด ที่ ต ้ อ งมาร้ า นนี้ คื อ ไอศกรี ม เจลาโต้ชาเขียวระดับพรีเมี่ยมจากฟาร์ม ฟูจิเอะดะ (Fujieda) ส่งตรงจากร้านขนม หวาน Nanaya จังหวัดชิซุโอกะ ร่วมกับ ร้าน Suzuki-en ให้บริการเมือ่ เดือนมกราคม ปี 2016 เป็นสาขาแรกในโตเกียว มีให้เลือก

มากถึง 7 ระดับ ไล่ระดับความเข้มข้นจาก อ่อนไปจนถึงเข้มทีส่ ดุ ทีร่ ะดับ 7 เรียกได้วา่ เป็น The Strongest Matcha Gelato in the World ซึง่ ใช้ใบชาราคาเหยียบแสนเยน เป็นส่วนผสม บอกเลยว่ารสชาติของชาเขียว No.7 เข้ ม ข้ น มากๆ ถู ก ใจคนที่ ไ ม่ ช อบ ไอศกรีมหวานๆ สีเขียวของไอศกรีมยิง่ เข้ม รสชาติชาเขียวก็ยิ่งเข้มตาม มีให้เลือกทั้ง ใส่ถ้วยและโคน ราคาเริ่มต้นที่ 370 เยน นอกจากนีย้ งั มีรสอืน่ ให้ชมิ ด้วย ได้แก่ Strawberry Gelato, Roasted Green Tea Gelato, Brown Rice Tea Gelato, Japanese Black Tea Gelato, Black Sesame Gelato และ Red Bean Gelato ร้ า นเปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00 - 17.00 น. (www.tocha.co.jp) ที่ตั้ง: 3-4-3 Asakusa, Taito-ku, Tokyo

46

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ร้าน Fruit Parlor Goto ตั้งอยู่ที่ย่าน Asakusa เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 เดิมเป็นร้านขายผลไม้ ก่อนพัฒนาเป็นคาเฟ่ขายพาร์เฟ่ต์ผลไม้ ตามฤดูกาลในปี ค.ศ. 1965 ปัจจุบนั ทายาทรุน่ ที่ 3 รับหน้าทีบ่ ริหาร และเป็ น เชฟเอง คาเฟ่ น ่ า รั ก ที่ บ รรดาคนชอบหม�่ ำ ผลไม้ แ ละ ขนมหวานต้องมาลอง ตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาว ครอบครัว ไปจนถึง คนสู ง อายุ เป็ น การยื น ยั น ความอร่ อ ยแบบอมตะของผลไม้ ได้เป็นอย่างดี มีเมนูพาร์เฟ่ต์ผลไม้ให้เลือก 7 - 9 เมนู โดยเมนู ยอดฮิตทีใ่ ครๆ ก็สงั่ คือ พาร์เฟ่ตผ์ ลไม้รวม นอกจากผลไม้แล้ว ยังมี น�้ำผลไม้สด แพนเค้ก และน�ำ้ แข็งไสโปะผลไม้ชิ้นโตจนท่วม สีสัน สดสวยน่ากิน กลิน่ หอมของผลไม้สดชวนน�ำ้ ลายสอ ลองสัง่ พาร์เฟ่ต์ เมล่อน เมล่อนหั่นชิ้นโต ราดซอสวานิลลา แล้วโปะด้วยไอศกรีม เมล่อนโฮมเมด และครีมสดที่เชฟท�ำเอง หวานหอมกลิ่นเมล่อน สุดๆ สนนราคา 830 เยน เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 - 19.00 น. ที่ตั้ง: 2-15-4 Asakusa, Taito-ku, Tokyo

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

47


The Land of Traditional Craft Sumida City, Tokyo

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Sumida Hokusai Museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Sumida Hokusai Museum จุดประสงค์ สร้างขึน้ เพือ่ สดุดสี ดุ ยอดปรมาจารย์ดา้ นศิลปะของญีป่ นุ่ คัทสึชกิ ะ โฮคุไซ (Katsushika Hokusai) ซึ่งเกิดที่เมืองซุมิดะ ศิลปินผู้เป็น ความภาคภูมใิ จของท้องถิน่ ภายในจัดแสดงผลงานภาพวาดศิลปะ อั น เลอค่ า ของอาจารย์ โ ฮคุ ไ ซที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ นสไตล์ Ukiyo-e โด่งดังในช่วงศตวรรษที่ 17-19 และลูกศิษย์ของเขา ผลงานดังๆ อาทิ ภาพวาดสะพานเรียวโกกุบาชิ ศาลเจ้าอุชจิ มิ ะจินจะ วัดโฮเซ็นจิ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ นอกจากจัดแสดงคอลเล็คชัน่ หลากหลาย แล้ว ยังมีมมุ แสดงโฮคุไซ สตูดโิ อ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์แสดงข้อมูลแบบ ทัชสกรีน ให้ลองสัมผัส ที่ส�ำคัญมีภาษาอังกฤษให้อ่านด้วย ส่ ว นตั ว อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ การออกแบบด้ ว ยดี ไ ซน์ เรียบเท่ โดย Kazuyo Sejima หนึ่งในทีมสถาปนิกของ SANAA ที่ฝากผลงานออกแบบอันโด่งดัง อย่าง 21st Century Museum of Contemporary Art เป็นต้น อาคารภายนอกเป็ น รู ปทรง เรขาคณิต ตัวผนังของอาคารตกแต่งด้วยแผ่นอะลูมเิ นียมให้ความ รู้สึกแข็งแรงเช่นกัน

ที่ตั้ง: 2-7-2 Kamezawa, Sumida-ku, Tokyo เปิดให้บริการ วันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น. ค่าเข้าชม (ส�ำหรับนิทรรศการถาวร) บุคคลทั่วไป 400 เยน นักเรียนและ นักศึกษา 300 เยน เด็กต�ำ่ กว่ามัธยมเข้าฟรี และผูส้ งู อายุ 65 ปีขนึ้ ไป 300 เยน ข้อมูลเพิ่มเติม http://hokusai-museum.jp/?lang=en

Yoshiba ร้านอาหารซูโม่

เปิดครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1983 เมนูพเิ ศษห้ามพลาดชิม คือ Chanko หม้อไฟ ที่ซูโม่รับประทาน ประกอบด้วย ผักสดนานาชนิด เห็ดต่างๆ เนื้อหมู กุ้ง ปลา หอยเชลล์ ลูกชิ้น เส้นอุด้ง ฯลฯ ใส่ลงไปในหม้อที่มีน�้ำซุปรสชาติ กลมกล่อม นอกจากนี้ภายในร้านจ�ำลองการแข่งขันซูโม่ด้วย

ที่ตั้ง: 2-14-5, Yokoami, Sumida-ku, Tokyo ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.15 น. มีแสดงโชว์เครื่องดนตรีซามิเซน (ลักษณะคล้ายซอสามสาย)

48

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

49

Februar y+March

2017

49


หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)

หอโทรทัศน์แลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองซุมดิ ะ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 Guinness World Records ได้ทำ� การรับรองให้ Tokyo Skytree เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร ซึ่งมีบทบาท ส�ำคัญในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตัลภาคพื้นดินออกอากาศได้ เพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า และมุง่ หวังทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นหอคอยป้องกันภัยพิบตั ิ ในยามเกิดภัยพิบัติอีกด้วย โตเกียวสกายทรีแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นแรกสูง 350 เมตร และ ชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา บนชั้นแรกติดตั้ง กระจกแก้วขนาดใหญ่มากกว่า 5 เมตร เป็นโครงสร้างแบบเปิด โล่งมองเห็นทัศนียภาพใต้ฐานหอคอยได้ไกลราว 70 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารให้กินไป ชมวิวสุดโรแมนติกไป ส่วนชัน้ บนสุด เรียกว่า Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร เป็นระเบียงทางเดินที่มีกระจกแก้วติด โดยรอบในลักษณะเป็นหลอดยาวต่อเนื่องซึ่งถือว่าสูง ที่สุดในโลก สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียว ได้รอบด้าน ยิง่ ในช่วงพระอาทิตย์อสั ดงยิง่ ประทับใจ ในความสวยงาม

ที่ตั้ง: 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo สามารถตรวจสอบราคาและส�ำรองบัตรล่วงหน้าที่ www.tokyo-skytree.jp/th/reservation/ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 22.00 น.

50

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


atelier-amici คุณรู้หรือไม่ว่า หลังจากที่เนื้อวัว ถูกน�ำไปใช้ประกอบอาหารแล้ว ส่วน หนังวัวก็น�ำมาใช้ท�ำข้าวของเครื่องใช้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด วัวทีโ่ ตเต็มที่ 1 ตัว จะได้แผ่นหนังวัว 2 แผ่นจากล�ำตัวสองด้าน ซึ่งด้วยความยืดหยุ่นของหนัง และความทนทานในการใช้งานได้นานจึงเป็นที่นิยม ส่วนชั้นไขมันที่อยู่ระหว่างหนังชั้นนอกกับเนื้อจะน�ำไปใช้ท�ำสบู่และเครื่องส�ำอาง และกระดูกวัวก็สามารถน�ำไปท�ำเป็นแปรงสีฟันได้ด้วย มาถึงเมืองซุมิดะที่ขึ้นชื่อเรื่องการน�ำหนังวัวมาท�ำเป็นของใช้ต่างๆ เราไม่พลาด แวะมาร้านขายเครือ่ งหนังแฮนด์เมดทีท่ �ำจากหนังวัวแท้ ดีไซน์เท่ อย่าง atelier-amici ด้วยธุรกิจหลักผลิตกระเป๋านักเรียนจากหนังวัว ดังนั้นเศษหนังที่เหลือใช้จึงน�ำมาใช้ ท�ำของใช้หลากหลายดีไซน์จำ� หน่าย โดยภายในร้านแบ่งเป็นสองชัน้ คือ ชัน้ ล่างเป็น โชว์รูมแสดงสินค้าเครื่องหนังแฮนด์เมดจากหนังวัวให้เลือกซื้อ อาทิ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด พวงกุญแจ ฯลฯ ส่วนชั้นสอง เป็นห้องเวิร์คช็อปส�ำหรับคนที่ สนใจท�ำของใช้กกุ๊ กิก๊ จากหนังด้วยฝีมอื ตัวเอง ท�ำง่าย ใช้เวลาไม่นาน เช่น กระเป๋าใส่ เศษสตางค์ ทีใ่ ส่ของ พวงกุญแจ ฯลฯ ค่าใช้จา่ ยเวิรค์ ช็อปขึน้ อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ทเี่ ลือกท�ำ ติดต่อจองท�ำเวิร์คช็อปเครื่องหนังแฮนด์เมด n-itami@visit-sumida.jp ที่ตั้ง: 4-21-4 Ishihara, Sumida-ku, Tokyo โทร. +813-6279-8991 เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

Skytree Cafe ชั้น 340 ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบ พาโนรามาในวันที่ฟ้าปลอดโปร่ง ซึ่งในเวลากลางวัน และกลางคืนก็ให้อรรถรสในการชมที่แตกต่างกัน แถมอร่อยกับอาหารว่างเมนูพิเศษและเครื่องดื่ม ที่จ�ำหน่ายเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น เวลาเปิดให้บริการ 8.00 – 21.45 น.

WHERE TO STAY

Super Hotel Asakusa 2-33-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo Tel. + 81-3-5806-9000 www.superhoteljapan.com/en/s-hotels/asakusa a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

51


52

52

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


The Compact Toyama

หุบเขาคุโรเบะ (Kurobe Gorge) หุบเขาคุโรเบะ เป็นหุบเขาูปร่างตัว v ที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ลับ ที่มีทัศนียภาพงามที่สุด มีแม่น�้ำคุโรเบะ (Kurobe River) ไหลผ่านหุบเขา ตลอดเส้นทาง ท่องเทีย่ วด้วยรถไฟสาย Kurobe Gorge Railway รถไฟพลังงานไฟฟ้าทีโ่ ด่งดัง ไต่ระดับความชัน 1,500 ถึง 2,000 เมตร เปิดให้บริการระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายนของทุกปี โดยเฉพาะ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีระหว่างกลางเดือนตุลาคม-กลางพฤศจิกายน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา ชมความงาม เดิมทีเมื่อปี ค.ศ. 1926 ใช้เป็นเส้นทางขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ คุโรเบะ (Kurobe Dam) ตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตรอันคดเคี้ยว กับช่วงเวลาราว 80 นาที ที่คุณจะได้สัมผัสความสมบูรณ์ของป่า ซึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เริ่มต้นที่ สถานีอุนะซุกิ (Unazuki) ใช้เวลา 60 นาที ถึงสถานีคาเนะสึริ (Kanetsuri) สามารถแวะพัก ท�ำกิจกรรม สูดอากาศบริสุทธิ์ขณะหยุดพักแช่เท้าคลายเมื่อยที่น�้ำพุร้อนคาเนะสึริ (Kanetsuri Onsen) ก่อนนัง่ รถไฟต่อไปยังปลายทางทีส่ ถานีเคยะคิไดระ (Keyakidaira) อีกประมาณ 20 นาที ซึ่งเป็นอีกบริเวณที่มีบ่อน�้ำพุร้อนบาบาดานิ (Babadani Hot Spring) และเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติซารุโทบิ (Sarutobi Walking Path) ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก ทีต่ งั้ : 11 Kurobe Kyokokuguchi, Kurobe City, Toyama ตรวจสอบราคาเข้าชมและข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.kurotetu.co.jp/en

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

53


ตลาดชินมินาโตะ คิตโตะคิโต (Shinminato Kittokito Market) ตลาดอันพรั่งพร้อมด้วยอาหารทะเลสดใหม่จากท่าเรือ ชินมินาโตะให้เลือกซื้อ อาทิ ปลาหลากหลายสายพันธุ์ กุ้งขาว ปูหิมะ หอย ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่งจับได้ตาม ฤดูกาล รับประกันความสดและรสชาติของเนื้อ ปลา นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีร้านอาหาร ทะเลให้ คุ ณ ได้ เ ต็ ม อิ่ ม สารพั ด เมนู อ าหาร ทะเลสดๆ ได้ชิมกัน ไม่ว่าจะเป็น ซาชิมิหรือ ปลาดิบ ซูชหิ รือข้าวปัน้ ข้าวหน้าต่างๆ แนะว่า ลองสั่งข้าวหน้ากุ้งขาวทอด พร้อมซดซุป มิโสะร้อนๆ ด้วยแล้วจะติดใจ ไม่ไกลจากตลาด เพียง 5 นาทีเดิน คือ สวนสาธารณะไคโอะมารุ (Kaiomaru Park) ริมอ่าวโทยามะ มีสะพานชินมินาโตะ (Shinminato Ohashi) เป็นสัญลักษณ์ สามารถเช่าจักรยาน ปัน่ เล่นได้ ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. สนนราคา เพียงคันละ 300 เยนเท่านัน้ ที่ตั้ง: 1 Kaiomachi, Imizu, Toyama http://kittokito-ichiba.co.jp

Etchu-Washi คอร์สท�ำโปสการ์ด 3 แผ่น จากกระดาษ เอทจุ-วาชิ (Etchu-Washi) หรือกระดาษสา ญี่ปุ่น สินค้าดังของเมือง ในราคาเพียง 500 เยน ที่ Gokayama Washi-no-Sato ซึ่ ง เยื่ อ กระดาษท� ำ จากใยของต้ น โคโซะ (Kozo) เริ่มต้นด้วยการเลือกของตกแต่ง เป็นเยื่อไม้สีสดจากธรรมชาติ จากนั้นใช้ เพลทตักเยื่อกระดาษขึ้นมาจากน�้ำ 3 ครั้ง ขั้ น ตอนนี้ มื อ ต้ อ งนิ่ ง และต้ อ งใช้ น�้ ำ เกลี่ ย เยือ่ กระดาษให้เสมอกัน ท�ำแบบนีซ้ ำ�้ กัน 2 รอบ เพื่อให้ ได้กระดาษเนื้อหนา ก่อนตกแต่ง ให้สวยงาม และน�ำไปเข้าเครื่องอบให้แห้ง เป็นอันเสร็จสิ้น ที่ตั้ง: 215 Higashinakae, Nanto, Toyama www.washi.city.nanto.toyama.jp 54

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


หมู่บ้านไอโนะคุระ (Ainokura Gassho Village) หมู่บ้านไอโนะคุระเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ภายในภูมิภาคโกคายามะ (Gokayama Region) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ปี ค.ศ. 1995 ร่วมกับชิราคาวะโกะ (Shirakawa-go) ในจังหวัด กิ ฟุ (Gifu) ตั้ ง อยู ่ ใ นอ้ อ มโอบหุ บ เขาลึ ก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโทยามะ ซึ่งสืบทอดวิชาความรู้จากโตเกียว โดยเฉพาะ โครงสร้างบ้านที่เรียกว่า กัสโชสึคุริ (GasshoZukuri) การออกแบบหลังคามุงด้วยหญ้าให้มี ความชันถึง 60 องศา แล้วใช้เชือกมัดยึดหญ้า เข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ตะปู เพือ่ ให้หมิ ะบนหลังคา ไหลลงมาได้ ง ่ า ย เนื่ อ งจากอยู ่ ใ นพื้ น ที่ หิ ม ะ ตกหนักอาจทับถมหลังคาจนบ้านพังลงมาได้ ซึง่ วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนในหมูบ่ า้ นยังคงด�ำเนินอยู่ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ อันงดงามทัง้ หมดของหมูบ่ า้ นไอโนคุระ ทีค่ ณ ุ จะ ต้องมนต์เสน่ห์บรรยากาศอันแสนโรแมนติก นอกจากนีภ้ ายในบริเวณหมูบ่ า้ นยังประกอบด้วย ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารให้นั่งชิลล์ รวมทั้ ง สามารถสั ม ผั ส ประสบการณ์ ก ารพั ก อ้างแรมในบ้านกัสโช และชิมอาหารพื้นเมือง ที่ปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพที่ปลูกในท้องถิ่น ที่ตั้ง: Ainokura, Nanto, Toyama www.g-ainokura.com a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

55


Fujiko-F-Fujio Hometown Art Gallery

ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองทะกะโอกะ (Takaoka Art Museum) เมืองทะกะโอกะ (Takaoka City) จังหวัดโทยามะ บ้านเกิดเมืองนอนอาจารย์ฟจู โิ อะ ฟูจโิ กะ (Fujio Fujiko) นามปากกาสองเพื่อนซี้ ฮิโรชิ ฟูจิโมะโตะ (Hiroshi Fujimoto) และโมโตโอะ อะบิโกะ (Motoo Abiko) ผู้เขียนการ์ตูนชุดโดราเอมอนจนโด่งดัง แฟนคลับมังงะห้ามพลาดบริเวณชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์ พบกับ FujikoF-Fujio Hometown Art Gallery แกลเลอรีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ฮโิ รชิ ฟูจโิ มะโตะ (Hiroshi Fujimoto) เป็นหลัก ซึง่ เป็นหนึง่ ในนักวาดการ์ตนู ร่วมในนามปากกา ฟูจิโอะ ฟูจิโกะ ตั้งแต่เริ่มฝึกวาดการ์ตูน มีภาพคาแรกเตอร์ที่เคยวาดแล้วตีพิมพ์ลง ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2015 แถมยังมีห้อง ฉายภาพยนตร์โดราเอมอนให้เราได้ชมไปแอบอมยิม้ ไป ก่อนกลับอย่าลืมซือ้ ของทีร่ ะลึก น่ารักๆ ติดไม้ติดมือ

ที่ตั้ง: ชั้น 2 Takaoka Art Museum 1-1-30 Nakagawa, Takaoka, Toyama เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลาท�ำการ 9.30 – 17.00 น. (เข้าได้ถึงเวลา 16.30 น.) ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 500 เยน นักเรียนมัธยม 300 เยน นักเรียนประถม 200 เยน เด็กอายุต�่ำกว่า 4 ขวบ เข้าชมฟรี ข้อมูลเพิ่มเติม http://fujiko-artgallery.jp/english/

ร้าน Menya-Iroha ชิมราเมน น�ำ้ ด�ำ (Black Ramen) หอมกรุ่นกลิ่นซอสโชยุ น�้ำซุปซีอิ๊วค่อนข้าง ถูกใจคนติดเค็มสักหน่อย เส้นราเมนเหนียวหนึบ โปะหน้าด้วยหมูชาชูชนิ้ โตหนานุม่ และต้นหอมซอย การันตีความอร่อยกับรางวัล 3 ปีซ้อน จากงาน Tokyo Ramen Show

เมนูแนะน�ำควรสั่ง คือโทยามะวังซูชิเซ็ท 10 ชิ้น สนนราคาที่ 3,240 เยน อาทิ ซูชิหน้ากุ้งขาว ซูชิหน้าปลาตาเดียว ซูชิหน้าปลาหางเหลือง ซูชิหน้าขาปู ซูชิหน้าปลาหมึก ฯลฯ ด้วยจังหวัด โทยามะมีอาณาเขตติดทะเล จึงเป็นที่เลื่องลือด้าน อาหารทะเลสด โดยเฉพาะปลาหลากหลาย สายพันธุ์ ซูชิและซาซิมิ

ที่ตั้ง: ศูนย์การค้า CiC ชั้น B1, 1-2-3 Shintomi-cho, Toyama city, Toyama

ที่ตั้ง: ชั้น 1 โรงแรม Toyama Daiichi Hotel 10-10 Sakuragicho, Toyama

56 56

ร้าน Iki-Zushi

Februar y+March

2017

ท�ำเวิร์คช็อป Metal Craft ที่ร้าน HAN BUN KO เมืองทะกะโอกะ ลองวาดลวดลายลงในแม่พิมพ์ที่ท�ำจาก ดินทรายแม่น�้ำ เสร็จแล้วเทโลหะที่หลอมละลาย ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิถึง 1,250 องศา ลงในแม่พมิ พ์ ก่อนน�ำไปแช่นำ�้ เพือ่ ให้โลหะแข็งตัว เป็นอันเสร็จสรรพ ราคาค่าท�ำเวิรค์ ช็อปขึน้ อยูก่ บั ขนาดของชิ้นงานที่ต้องการ ผลงานชิ้นใหญ่ยิ่งใช้ โลหะมากราคาก็ยงิ่ สูงตาม ส่วนแกลเลอรีภ่ ายในร้าน มีงานแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ทำ� จากโลหะขาย เช่น ถ้วยน�้ำชา ที่วางตะเกียบ กระดิ่ง แจกันดอกไม้ งานประติมากรรมตั้งโชว์ พวงกุญแจ คอร์สเวิร์คช็อป 4,000 เยน+ภาษี เป็นต้นไป ที่ตั้ง: 63 Konmadashi-machi, Takaoka-shi, Toyama http://hanbunko.org/

a ny w h e r e m a g a z i n e


นั่งรถรางโดราเอมอน สาย Manyo สถานี Takaoka

กิ ม มิ ก น่ า รั ก จากคาแรกเตอร์ ตั ว การ์ ตู น ชุ ด โดราเอมอน ปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ เมือง ทัง้ รูปปัน้ คาแรกเตอร์ตามสวนสาธารณะ โอโทกิโนะโมริ ของที่ระลึก ลายบนกล่องขนม ไปจนกระทั่งขบวน รถรางสกรีนลายโดราเอมอนสีฟ้าสด ซึ่งท�ำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสทีเ่ จ้าแมวสีฟา้ โดราเอมอนจากโลกอนาคต อายุครบรอบ 100 ปี ก่อนวันเกิดจริง (3 กันยายน ค.ศ. 2112) โดยรถราง โดราเอมอน สาย Manyo เชื่อมระหว่างเมืองทะกะโอกะกับเมือง ชินมินาโตะ (Shinminato) ตัวขบวนรถรางตกแต่งด้วยตัวการ์ตูน โดราเอมอน ซึง่ เป็นผลงานประพันธ์ของ Fujiko F. Fujio ในการ์ตนู กล่าวไว้วา่ โดราเอมอนเกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 จึงถือโอกาส เปิดใช้บริการรถรางสายนี้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 เพื่อเป็น ที่ระลึกก่อนวันเกิดโดราเอมอน 100 ปี แค่ได้มานั่งชิลล์ๆ เก็บภาพ ความน่ารักของรถราง สาวกโดราเอมอนก็กรี๊ดสลบแล้ว

WHERE TO STAY

APA Villa Hotel 1-5-20 Sakuramachi, Toyama, Toyama Tel. +81-76-431-3111 www.apahotel.com.e.ju.hp.transer.com/language/hokuriku/ 16v_toyama-ekimae.html

MORE INFO

ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.city.taito.lg.jp/ http://taitonavi.jp/ www.city.sumida.lg.jp/ http://foreign.info-toyama.com/th/ www.facebook.com/taito.spiritoftokyo.th

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

57


ฤดูกาลมีความส�ำคัญในวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ มีมวลบุษบาเป็นดัง่ สัญลักษณ์ สะท้อนเรือ่ งราวแต่ละฤดู ยิง่ เข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิยงิ่ น่าสดชืน่ ชวนชม ความงามของซากุระ ยามผลิดอกเบ่งบานทัว่ ทัง้ ประเทศ ตัง้ แต่ปลายมีนาคมเรือ่ ยไปถึงกลางเมษายน จับตาจับใจ ชนิดทีห่ ลายคนเฝ้ารอจนกลายเป็นเทศกาลประจ�ำปีสร้างชือ่ ไปทัว่ โลก แต่เพราะนานาสีสนั พันธุ์ พฤกษาในญีป่ นุ่ มิได้จำ� กัดไว้เพียงเท่านัน้ หลังซากุระกลีบสุดท้ายปลิดปลิวไปกับสายลม เส้นทางดอกไม้สายต่อไปจึงมุง่ สูจ่ จิ บิ ุ เมืองเล็กในหุบเขาปูพรมธรรมชาติสชี มพู

58

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

59


ภายในสวนฮิตสึจิยามะ (Hitsujiyama Park, 6630 Omiya, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-25-5209) บนเนินเขาสูงมองลงมาเห็นจิจบิ ุ (Chichibu) ได้ทวั่ เมือง ปกคลุมไปด้วยชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) หลากสีจาก 9 สายพันธุ์ ไล่ระดับความจัดจ้านจาก ขาว ม่วงอ่อน ไปถึงชมพูสดจับประกายแดดแสบสัน รวมกันกว่า 400,000 ต้น บานสะพรัง่ เต็มพืน้ ทีข่ นาด 17,600 ตารางเมตร ประหนึง่ พรมธรรมชาติ ผืนใหญ่ปทู บั เนินกว้างสมนามชิบะซากุระ (Shibazakura Hill) ซึง่ ผ่านการ ออกแบบหน้าตาภูมทิ ศั น์ใหม่ทกุ ปี ภายใต้แนวคิดทีต่ า่ งกันไป มีภเู ขาบูโก (Mount Buko) ยืนตระหง่านทีค่ วามสูง 1,304 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล เป็นฉากหลัง จุดถ่ายภาพทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนทีเ่ ห็นร้อง ว้าว! เริม่ จากกลาง เมษายนจนถึงต้นพฤษภาคม ผูค้ นคับคัง่ หนาตาจากทุกสารทิศ โดยเฉพาะ ช่วงสุดสัปดาห์ยงิ่ คึกคักเป็นพิเศษ มีแม่คา้ พ่อขายมาออกร้านขายอาหาร กินง่ายจ�ำพวก ปลาทอด บาร์บคี วิ ปิง้ ย่าง ฯลฯ ได้บรรยากาศฤดูเทศกาล ลานเบียร์ให้นั่งพักดื่มก็มีแค่ 20 นาทีเดินจากสถานีรถไฟเซบุ จิจิบุ (Seibu-Chichibu Station) เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. ไม่เก็บค่าผ่านประตู ยกเว้นช่วงชิบะซากุระเบ่งบานเท่านัน้ ในราคา 300 เยน นีแ่ หละจุดหมายท่องเทีย่ วระดับนางเอกของจิจบิ ุ

ชิบะซากุระ ไม่มอี ะไรเกีย่ วข้องกับ Cherry Blossom หรือซากุระทีเ่ รารูจ้ กั คุน้ เคย ไม่แม้แต่เป็นวงศาคณาญาติกนั มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ Moss Phlox/ Phlox Subulata เป็นไม้ดอกพันธุเ์ ล็ก มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. นิยมปลูกบน ก�ำแพงหินหรือทีล่ าดชัน ค�ำว่า Shiba ในภาษาญีป่ นุ่ หมายถึง พืน้ ดิน ส่วนทีม่ า ของค�ำว่า ซากุระ เพราะบางสายพันธุ์ มีสชี มพูเข้ากับดอกไม้สญ ั ลักษณ์ ของญีป่ นุ่ ซึง่ ก็คอื ซากุระ นัน่ เอง เรียกง่าย จ�ำง่าย ติดหูกง็ า่ ย 60

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ซีเมนต์ทสี่ กัดได้จากหินปูนภูเขาบูโก ช่วยสร้างเมืองโตเกียวยุคใหม่ มามากต่อมาก รับบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของจิจบิ นุ านนับทศวรรษ กระทั่งไม่กี่ปีมานี้จิจิบุเริ่มเลื่อนสถานะตัวเองขึ้นเป็นจุดหมายส�ำหรับ นักท่องเทีย่ ว แม้เป็นเมืองเล็กรายล้อมด้วยทิวเขา ทว่าทัง้ ธรรมชาติ ขุนเขา ป่าไม้ พันธุ์พืชบุปผาและวัดวาอาราม ล้วนใช้นิยามพื้นที่ตั้งของเมือง ในเขตภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดไซตะมะ (Saitama) ได้อย่างไร้ขอ้ กังขา นอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหลากหลาย ในระดับร�ำ่ รวยมรดกอันมัง่ คัง่ ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม วัดโบราณ และศาลเจ้าเก่าแก่เปี่ยมพลังศรัทธากว่า 2,000 ปีก็มีอยู่ที่นี่ ทุกวันนี้ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จิจบิ มุ กั คลาคล�ำ่ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วชาวโตเกียว หนีเมืองหลวงมาเยือนสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วท้องถิน่ หรือใช้เป็นประตูสทู่ ริป เทีย่ วหุบเขาซึง่ โจษจันกันว่ายามเปลีย่ นฤดูนนั้ งามเจิดนัก

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

61


เทศกาลประจ�ำปีของจิจบิ ุ เป็น 1 ใน 3 สุดยอดเทศกาลที่ใช้ขบวนเกี้ยว แห่แหนในญี่ปุ่น ส่วนภูเขาบูโกก็เป็นที่ นิยมในหมูน่ กั ปีนเขา แต่สำ� หรับนักเดินทาง หน้าใหม่ในจิจิบุล่ะก็ ควรใส่รายชื่อ ต่อไปนีไ้ ว้ในตารางท่องเมือง

Komatsuzawa Leisure Farm

1408 Oaza Yokoze, Yokozemachi, Chichibu-gun, Saitama Tel. 0494-24-0412 www.komatsuzawa.co.jp เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ช่วงเดือนมกราคมถึงปลาย พฤษภาคม สตรอว์เบอร์รที่ สี่ กุ งอมใต้แสงแดดจัดจ้าฝ่าสายลมหนาวใน จิจบิ จุ งึ มีขนาดใหญ่และหวาน พิสจู น์ได้ที่ Komatsuzawa Leisure Farm ซึง่ มีทงั้ จ�ำหน่ายและให้เลือกเก็บกินอร่อยรสถึงห้าสายพันธุ์ ขนาดพืน้ ทีอ่ นั ไพศาลของฟาร์มยังปลูกผลไม้ตามฤดูกาลอีกนานาชนิด เช่น พลัม องุน่ บลูเบอร์รี่ แอปเปิล เพราะกิจกรรมเก็บผลไม้ไม่เคยหลุดไปจากความนิยม เสริมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งน่าสนุกอย่าง ตกปลา จับแมลงปีกแข็ง เวิรค์ ช็อป ส�ำหรับคนชอบท�ำอาหาร อาทิ ท�ำเส้นโซบะ ท�ำเส้นอุดง้ ท�ำพิซซ่า ฯลฯ ไปจนถึงขุดมันหวานเมือ่ เข้าฤดูใบไม้รว่ ง หรือเก็บเห็ดหอมซึง่ ท�ำได้ตลอดปี

62

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Chichibu Furusato-mura

220 Nagaru, Chichibu-gun, Oganomachi, Saitama Tel. 0494-75-4065 www.chichibufurusatomura.co.jp/yuuhinooka.html โซบะ (Soba) เส้นก๋วยเตีย๋ วท�ำจากแป้งบัควีท (Buckwheat Flour) คืออาหารหลักดั้งเดิมจิจิบุ เพราะข้าวไม่เจริญงอกงามนักในเขตภูเขา เกษตรกรปลูกบัควีทมาตั้งแต่โบราณ ภายในหุบเขาเล็กๆ ของจิจิบุ มีรา้ นอาหารเกือบ 60 แห่ง ทีใ่ ห้บริการอาหารเมนูโซบะอันอุดมไปด้วย ใยอาหารและช่วยลดคอเลสเตอรอล เมื่อพูดถึงจิจิบุก็ต้องนึกถึงโซบะ ว่างัน้ เถอะ เส้นโซบะของจิจบิ ไุ ม่เฉพาะแค่ปรุงสุกสดใหม่เท่านัน้ แต่ทำ� ขึ้นใหม่จากผงแป้งคุณภาพซึ่งแน่นอนว่าต้องสดเช่นกัน แต่ละร้านมี น�ำ้ จิม้ สูตรลับชูรสชาติความอร่อยของโซบะต่างกันไป ฉะนัน้ อย่าปล่อยให้ อาหารกลางวันมือ้ ใดสักมือ้ ผ่านไปโดยปราศจากรสชาติของโซบะ และ เพือ่ ให้ลกึ ถึงแก่นกว่านัน้ ลงมือท�ำเส้นโซบะด้วยตัวเองเลยดีกว่า ณ ใจกลางธรรมชาติอนั สมบูรณ์เขียวขจี แลเห็นสายน�ำ้ ไหลผ่าน งามตา ทีต่ งั้ ของ Chichibu Furusato-mura ฟาร์มเกษตรทีค่ ณ ุ จะได้สมั ผัส ประสบการณ์ชวี ติ ชนบทแบบญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเก็บผัก เลีย้ งแกะ หุงข้าวใน กระบอกไม้ไผ่ และท�ำเส้นโซบะตามกรรมวิธีพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งสืบทอด กันมาถึงปัจจุบนั ทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่คลุกเคล้าแป้งบัควีทกับน�ำ้ นวด ให้เนียนเข้ากัน เรื่อยไปถึงหั่นแป้งให้เป็นเส้นเสมอสวยงามน�ำไปลวก เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย แล้วมานัง่ ล้อมวงท�ำน�ำ้ จิม้ ใส่ถวั่ วอลนัทต�ำพอแหลก สูตรเฉพาะของจิจบิ ุ จากนัน้ ก็จมุ่ โซบะลงไปแล้วชิมฝีมอื ตัวเอง เป็นอัน เสร็จสมบูรณ์ อิม่ อร่อย เคล็ดลับทีท่ ำ� ให้ได้โซบะรสชาติดี อยูท่ นี่ ำ�้ ลวกเส้น เป็นน�ำ้ แร่ซงึ่ มีอยูท่ วั่ ไปในญีป่ นุ่ หากใครลักจ�ำมานวดท�ำกินเองทีบ่ างกอก อย่าได้แม้แต่คดิ เทียบความอร่อยเชียว a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

63


Miyamotoke

510 Nagaru, Oganomachi, Chichibu-gun, Saitama Tel. 0494-75-4060 www.miyamotoke.jp/english จากโรงนาเก่าอายุรว่ ม 200 ปี แปลงเป็นทีพ่ กั เรียวกังเก๋ไก๋กะทัดรัดขนาด 5 ห้อง เงียบสงบเป็นส่วนตัวแม้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญของจิจบิ ุ ละแวกเดียวกับฟาร์ม Chichibu Furusato-mura ซึ่งร่วมเป็นคู่ค้า ธุรกิจกัน มีแพ็คเกจเทีย่ วฟาร์มพร้อมห้องพักและใช้พชื ผักจากฟาร์ม ปรุงบริการแก่ผเู้ ข้าพัก สดจากฟาร์ม สุดฝีมอื แม่ครัว ตรงสูห่ อ้ งกินข้าว บรรยากาศรอบเตาผิง อบอุน่ เป็นกันเอง ตกแต่งแต่ละห้องพักอย่าง ภูมฐิ าน จัดเต็มในทุกสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสมัยใหม่ ใช้ฟนื เพิม่ ความ ร้อนให้นำ�้ อุน่ ในโรงอาบน�ำ้ ส่วนตัว ผลิตเหล้าหมักจากผลไม้เอง มีให้ เลือกถึง 50 กลิน่ โรงนาอีกหลังอายุ 150 ปี เปลีย่ นโครงสร้างภายใน เป็นบาร์ พืน้ ทีช่ นั้ 2 จัดแสดงของเก่าและของสะสมของเจ้าของเรียวกัง และวงศ์ตระกูล ผูเ้ คยเป็นนักมวยปล�ำ้ ซูโม่มาก่อน บ่อน�ำ้ โบราณในสวน ญีป่ นุ่ หน้าทางเข้า คือต้นแบบบ่อน�ำ้ สุดสะพรึงที่ Koji Suzuki ประพันธ์ ไว้ในนิยายสยองขวัญเรือ่ ง Ring ซึง่ ก็มฉี บับพิมพ์ครัง้ ที่ 1 จากปี 1991 แสดงไว้ให้ยลเป็นบุญตาเช่นกัน ตัวเลือกยอดนิยมในหมูน่ กั เดินทาง ถูกจริต anywhere ทุกกระเบียด รับประกันด้วยรางวัลชนะเลิศ สาขา Japanese inns จาก Saitama Prefecture Hospitality Award ครัง้ ที่ 3

64

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Chichibu Shrine

1-3 Banbamachi, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-22-0262 www.chichibu-jinja.or.jp เดินเท้าจากสถานีรถไฟเซบุ จิจบิ ุ แค่ 10 นาที ก็ถงึ ศาลเจ้าจิจบิ ุ ทีซ่ งึ่ ประวัตศิ าสตร์ของเมืองเริม่ ต้นขึน้ ก่อตัง้ ในศตวรรษ แรกก่อนคริสตกาลหรือเมือ่ 2,100 ปีทแี่ ล้ว อาคารศาลเจ้าหลังปัจจุบนั สร้างในสมัยเอโดะ ประดับตกแต่งรอบด้านด้วยงานไม้แกะสลักรูปสัตว์ รูปทรงและสีสนั สวยงาม อาทิ มังกร นกฮูก ลิงสามตัว ฝีมอื ของ Hidari Jingorō ผูเ้ ป็นทัง้ ศิลปิน ประติมากรและช่างไม้ระดับต�ำนานในต้นยุค เอโดะ ซึง่ ฝากผลงานไว้มากมายหลายแห่งทัว่ ประเทศ เจ้าของฉายา ซ้าย มือเดียว ตามความหมายชือ่ อันมีทมี่ าจากความสามารถขัน้ เทพทีย่ งั คง สร้างสรรค์งานแกะสลักออกมาได้ หลังมือขวาโดนตัดขาดเหลือแค่มือ ซ้ายข้างเดียว แผ่นไม้เขียนค�ำอธิษฐานของที่นี่จึงจ�ำลองงานแกะสลัก รูปสัตว์ของเขาติดไว้เป็นเอกลักษณ์ แถมมีลวดลายตัวละครจากอนิเมะ เรือ่ ง Anohana ซึง่ ใช้ศาลเจ้าจิจบิ เุ ป็นฉากหนึง่ ในเรือ่ งให้เลือกอีกต่างหาก a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

65


Mitsumine Shrine

298-1 Mitsumine, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-55-0241 www.mitsuminejinja.or.jp สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิส์ ำ� หรับสักการะบูชาขุนเขาซึง่ ดึงดูดผูม้ จี ติ ศรัทธา มาหลายชั่วอายุคน บริเวณยอดเขามิตสึมิเนะในภูเขาลึก บนความสูง 1,100 เมตร เหนือระดับน�ำ้ ทะเล ปกคลุมด้วยหมอกหนาให้บรรยากาศต่าง ไปจากศาลเจ้าทัว่ ไป ความสงบเงียบครอบง�ำทัว่ อาณาเขตกว้างใหญ่ รวม ถึงเหล่าผูม้ าเยือนขณะเดินไปตามทางตัดผ่านผืนป่า ยินเพียงเสียงแว่ว ของสายลม ก่อนสีสนั ความงามของงานไม้เคลือบเงาทีใ่ ช้ตกแต่งอาคาร ศาลเจ้าอย่างกลมกลืนกันทัว่ ทัง้ หลังจะปรากฏตรงเบือ้ งหน้า งดงามหา ผู้ใดในภูมิภาคคันโตเสมอเหมือน สองข้างบันไดหินหน้าศาลเจ้ามีสน ซีดาร์สงู ชะลูดอายุกว่า 800 ปี เรียกกันว่า ต้นไม้ของพระเจ้า ยืนต้นขนาบ อยูซ่ า้ ยขวา ผูท้ มี่ าสักการะมักเอาสองมือแนบไปกับล�ำต้นชัว่ ขณะก่อน กลับบ้าน ด้วยเชือ่ ว่าจะได้รบั พลังจากพระเจ้า ว่าแล้วก็ควรต้องลอง ไม่มี หลักฐานใดรองรับได้ตามที่ต�ำนานระบุว่า ศาลเจ้ามิตสึมิเนะก่อตั้งขึ้น ประมาณศตวรรษที่ 1 แต่เป็นความจริงทีศ่ าลเจ้านีอ้ ยูท่ นี่ มี่ าตัง้ แต่โบราณ

66

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Takasago Horumon Restaurant 30-3 Higashimachi, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-23-5858

ร้านบาร์บีคิวปิ้งย่างยอดนิยมชนิดที่ควรจองโต๊ะล่วงหน้าเพราะ ทีน่ งั่ มักเต็มอยูบ่ อ่ ยครัง้ เป็นทีโ่ ปรดปรานของคนชอบเครือ่ งใน กระเพาะ แก้ม ลิน้ หัวใจ ไส้และส่วนอืน่ ๆ ทีห่ ากินยากของหมูและวัว เจ้าของร้าน หั่นล้างท�ำความสะอาดและตระเตรียมชุดอาหารด้วยตัวเอง ประกอบ ด้วยเครื่องในตามสั่ง ซอสบาร์บีคิวสามสูตรสามรส ชูรสด้วยพริกและ กระเทียมตามชอบ

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

67


Taizando Café

11-6 Bambacho, Chichibu, Saitama Tel. 0494-22-0946 คาเฟ่เล็กๆ บรรยากาศคลาสสิกย้อนสมัยภายในตึกเก่าของคุณยาย ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมให้ ฟ ื ้ น คื น ชี วิ ต ชี ว าโดยคุ ณ แม่ เ ป็ น ผู ้ ค วบคุ ม ตกแต่งเสริมความโรแมนติกด้วยชุดถ้วยชาเซรามิกสมบัติเก่าของ คุณยาย เสิรฟ์ ขนมอบและขนมหวานสูตรตะวันตกจากฝีมอื คุณลูกสาว ซึ่งไปศึกษาร�่ำเรียนวิชาถึงฝรั่งเศส จะกินแกล้มกับกาแฟหรือกับชา ชัน้ เลิศจากฝรัง่ เศสยีห่ อ้ Mariage Frères ซึง่ มีสารพัดกลิน่ กรุน่ ให้เลือก ได้ตามแต่อารมณ์ สถานทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับช่วงเวลาผ่อนคลายคลอเคล้า ดนตรีแจ๊สจากวันวาน

Tamakiya

9-5 Babamachi, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-22-0810 www.tamakiya.jp ร้านขนมญีป่ นุ่ ผลิตขนมอร่อยหลากหลายชนิดมาตัง้ แต่ปี 1937 โดย ใช้สว่ นผสมจากท้องถิน่ เท่านัน้ ถือคติ อุม้ ชูความงดงามในวัฒนธรรมของ จิจบิ เุ ป็นส�ำคัญ ชูโรงด้วยขนมมันหลากรสหลากสี เค้กผสมเหล้ามอลต์ ระดับรางวัลกลัน่ ในจิจบิ ุ พุดดิง้ รสละมุนลิน้ และขนมพิเศษตามฤดูกาล อย่างไดฟูกไุ ส้สตรอว์เบอร์รี่ ฯลฯ ใครปลืม้ ขนมญีป่ นุ่ ต้องไม่พลาด

GETTING THERE

ข้อมูลการเดินทางจากสถานีอเิ คะบุคโุ ระ (Ikebukuro Station) ในโตเกียว ไปยังสถานีเซบุจจิ บิ ุ (Seibu-Chichibu Station) ในเขตจิจบิ ุ ค่าโดยสารโดยปกติแล้วจะอยูท่ ี่ ผูใ้ หญ่ 780 เยน / เด็ก 390 เยน แต่หากต้องการเดินทางอย่างสะดวกสบายและใช้เวลาเพียงแค่ 78 นาที สามารถใช้บริการสาย Red Arrow Limited Express ซึง่ รถด่วนพิเศษแบบระบุทนี่ งั่ โดยจะมีคา่ โดยสารเพิม่ เติมอีก ผูใ้ หญ่ 700 เยน / เด็ก 350 เยน

SPECIAL THANKS www.seibugroup.jp/en 68

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


หนึ่งในสามเทศกาลที่มีขบวนเกี้ยวแห่สุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นคือ Chichibu Night Festival (www.navi.city.chichibu.lg.jp) เทศกาลตอนกลางคืนทีศ่ าลเจ้าจิจบิ ุ เพือ่ เฉลิมฉลอง อุตสาหกรรมทอผ้าไหมอันเจริญรุง่ เรืองตัง้ แต่ในสมัยเอโดะ ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคมอัน หนาวเหน็บของทุกปี ขบวนแห่เกีย้ วอันวิจติ รงดงามด้วยไม้แกะสลักตกแต่งลงรักปิดทอง และโคมไฟประดับประดา และการแสดงดอกไม้ไฟกว่า 2 ชัว่ โมง ชมเรือ่ งราวความอลังการ ของเทศกาลนีไ้ ด้ที่ Chichibu Festival Hall (2-8 Banba-machi, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-23-1110 www.chichibu-matsuri.jp) ความเย็นยะเยือกของฤดูหนาวยัง เปลีย่ นช่องเขาโอโนอุชิ (Onouchi Gorge) ให้เป็นงานประติมากรรมน�ำ้ แข็งธรรมชาติ ตระการตา แวะไปที่ Chichibu Tourist Information Center (1-16-15 Nosaka-Machi, Chichibu-shi, Saitama Tel. 0494-26-6260) นอกจากมีทกุ ค�ำตอบเรือ่ งท่องเทีย่ วจิจบิ ุ ให้คณ ุ ยังให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายไม่คดิ มูลค่าอีกด้วย

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

69


70

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Story&Photos

พลอยจันทร์ สุขคง

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

71


72

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

73


74

74

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

75


76

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

77


38

78

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

79


80

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


81

ในปาก มีรสขมฟาดเล็กๆ ในล�ำคอ กินคูก่ บั โมจิชาเขียว หวานหอม กลมกล่อมก�ำลังดี สาวๆ ผู้ชอบพาเฟ่ต์ แนะน�ำให้สั่ง...ไอศกรีมชา เขียวรสเข้มข้น ได้รสชาเขียวแท้เต็มค�ำ ยิ่งหม�ำ่ คู่กับเครื่องเคียงทั้ง หลายด้วยแล้ว ฟิน! ร้านขนมชื่อดังของซาไกระดับต�ำนานอีกแห่งที่ต้องปักหมุด ไว้แน่นๆ เลย ชื่อ Kan Bukuro (www.kanbukuro.co.jp) เป็นร้าน ขนมพื้นเมืองดั้งเดิม ขึ้นชื่อเรื่องโมจิเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์ เปิด มาแล้วถึง 27 รุน่ ไม่ตำ�่ กว่า 800 ปี ถ้าอยากกินต้องมาทีเ่ มืองซาไก เท่านั้น ถือเป็นต�ำนานของต�ำนานเลยก็ว่าได้ ตัวร้านหาไม่ยากอยู่ ตรงหัวมุมถนน ใกล้กับที่จอดรถสาธารณะ ด้านในกว้างขวาง มี สวนเล็กๆ ไว้พักสายตา เสิร์ฟขนมสองชนิด คือ Kuromi Mochi โมจิเหนียวนุ่มราดด้วยซอสหวานสีเขียว รสชาติซอสมีถั่วเป็นส่วน ผสมหลัก มีกลิน่ เย็นๆ ของมิน้ ต์เล็กน้อย สูตรเฉพาะไม่เผยแพร่สว่ น ผสม และยังคงเป็นความลับจนถึงปัจจุบัน อีกเมนู เป็นน�้ำแข็งใส Kuromi Mochi เหมาะกินในหน้าร้อนดีนักแล นีเ่ ป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของของอร่อยประจ�ำภูมภิ าคคันไซ ใจ จริงอยากตะเวนกินให้มากกว่านี้ ให้สาสมกับเป็นนักเดินทางสาย กิน ยึดคติ กินเที่ยวให้สนุกต้องนอนสบาย และเดินทางสะดวก ส�ำหรับผู้อ่านท่านใดเป็นสายต้องติดตาม anywhere ไว้ดีๆ เรามี มาฝากคุณอีกเพียบ รับรองว่า อร่อยฟิน จนหุบยิ้มไม่ได้ทีเดียว

GETTING THERE

สายการบินไทย มีเทีย่ วบินตรง สูโ่ อซาก้าทุกวัน สอบถามตารางบินได้ที่ www.thaiairways.com

WHERE TO STAY

Nara Hotel www.narahotel.co.jp Kyoto Century Hotel www.keihanhotels-resorts.co.jp Biwako Hotel www.keihanhotels-resorts.co.jp Hotel Granvia Osaka granvia-osaka.hotel-rn.com

SPECIAL THANKS

Kansai Gastronomy Tourism Promotion Council Office info@j-i-s.co.jp

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

81


82

82

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Story&Photos

รรรรยา บุญกลั่น

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

83


84

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


85

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

85


86

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

87


88

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

89


90

90

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Story&Photos

เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

91


92

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

93


94

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


Februar y+March

2017

95


96 96

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

97


98

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

99


Story&Photos

100

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

สรุตา สิริศรีสัมพันธ์


101 a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

101


102

102

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

103


104

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

105


106

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

107


traveller’s blog

Story&Photos

อานันท์ นฤพันธาวาทย์

ความเงียบสงบของธรรมชาติแม่นำ�้ แควน้อย ช่วยบ�ำบัดหัวใจและร่างกายเราได้ดียิ่งกว่าสิ่งอื่นใด การมาครั้งนี้พาตัวเองไปตัดขาดจากสิ่งที่รบกวนต่างๆ นานา อิงแอบในธรรมชาติ ที่โอบกอดเราทุกทิศทาง เงียบเชียบจนเราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเอง ได้ใช้เวลากับตัวเองช้าๆ ชดเชยจากความวุ่นวายของโลกใบนี้ที่วิ่งไปรวดเร็วเหลือเกิน

108

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


เพียงแค่สองชัว่ โมงกว่าจากกรุงเทพก็ถงึ จุดหมายแรกของเรา โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ททีเ่ ด่นไปด้วยความเขียวขจีของแมกไม้ ริมโค้งน�้ำแควน้อย ชวนให้ปอดเราสดชื่นจากออกซิเจนบริสุทธิ์ ไม่รอช้าตะลุยกิจกรรมแรกกับทรี ท๊อป แอดเวนเจอร์ ของรีสอร์ท ผจญภัยสนุกสนานกับฐานต่างๆ บนต้นไม้ถงึ 40 ฐาน ทัง้ มันทัง้ เสียว ไปด้วยกัน ตั้งแต่ด่านไต่บันไดลิง เดินข้ามสะพานเชือก ไฮไลท์ คือ โหนซิปไลน์ข้ามทะเลสาบย่อมๆ ไกลถึง 185 เมตรเลย มั่นใจ ในมาตรฐานความปลอดภัยจากฝรั่งเศส

พั ก จากความเมื่ อ ยล้ า หลั ง ตะลุ ย กิ จ กรรมสนุ ก มาทั้ ง วั น ด้ ว ยบ่ อ น�้ ำ แร่ ร ้ อ นธรรมชาติ ท ่ า มกลางวิ ว ภู เ ขาเป็ น ฉากหลั ง มีให้เลือกเป็นสระน�ำ้ แร่ร้อน หรือจะแช่ขาชิลๆ ก็ไม่ว่ากัน เดินทาง มุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปด้วยเรือหางยาว ท�ำให้จุดหมายยังเรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์ มีเสน่หม์ ากขึน้ ลัดเลาะไปตามโค้งน�ำ้ แคว แหงนดูวิถีชีวิตสัตว์ป่าที่พึ่งพาบนล�ำน�้ำ

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

109


80

110

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e


ทันทีทถี่ งึ เรือนแพริเวอร์แควจังเกิล้ ราฟท์ ใบหน้าอันเปือ้ นรอย ยิม้ สดใสพนักงานหนุม่ ชาวมอญก็ออกมาต้อนรับพวกเราทันที ดับ ร้อนจากการล่องเรือกันสักนิดด้วยเวลคัมดริง้ ค์พอให้ชนื่ ใจ เรือนแพ ริวเอร์แคว จังเกิลราฟท รายล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติ และ อยู่กับความสงบ ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ในคอนเซ็ปต์ Back to Nature ไม่รอช้าหาหนังสือสักเล่มมานอนอ่านแล้วฟัง เสียงธรรมชาติเพื่อชดเชยจากชีวิตอันวุ่นวาย ทางเรือนแพยังมีกิจกรรมล่องแพเปียก ให้เรากระโดดน�ำ้ ตูม เล่นห่วงยางไปตามล�ำน�้ำแควกว่าครึ่งชั่วโมง ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต ของชาวมอญทีอ่ าศัยไม่ไกล พลบค�ำ่ ทางเรือนแพจัดกิจกรรมระบ�ำ มอญ อันเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมทีไ่ ม่สามารถหาชมได้ทวั่ ไป เทีย่ วกาญฯครัง้ นี้ ผมเปิดตาเปิดใจ และรูส้ กึ ว่า ตัวเองใช้ทกุ นาที ได้อย่างมีค่า

WHERE TO STAY

River Kwai Jungle Rafts (เรือนแพ ริเวอร์แคว จังเกิลราฟท์) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 70150 ประเทศไทย โทร. 081-734-0667 www.riverkwaijunglerafts.com/th Serenata Hotels & Resort Group รีสอร์ทในเครือทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี อาทิ ริเวอร์แคว รีโซเทล รีสอร์ท, เดอะ โฟลท เฮ้าส์ ริเวอร์แคว, ริเวอร์แคว จังเกิล้ ราฟท์ (ท่าเรือส�ำหรับเดินทาง ไปยังรีสอร์ทต่างๆ ใช้ทา่ เรือพุตะเคียน)

SPECIAL THANKS

Serenata Hotels & Resort Group โทร.: +66(0) 2642 5497 อีเมลล์: info@serenatahotels.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

111


hotel review

Le Vimarn Cottages & Spa

Everyday is a Holiday on Koh Samed พรอรุณ อินชูเดช SAMED RESORTS GROUP Story

หาดทรายสีขาวเม็ดละเอียด ท้องฟ้าสีครามอันไกลโพ้น ทีต่ งั้ ของบูตคิ รีสอร์ทสุดไพรเวทเครือ Samed Resorts ริมอ่าวพร้าว ทางทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด ช่างเป็น ดินแดนสวรรค์ของการพักผ่อน ครัน้ แสงพระอาทิตย์สอ่ ง กระทบท้องทะเลให้สเี ขียวมรกตระยิบระยับดัง่ อัญมณี ล�ำ้ ค่า เข้ากับความงามของ Le Vimarn Cottages & Spa

112

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

Photos


รอยยิ้มจากพนักงานต้อนรับมาพร้อมน�้ำเมล่อนปั่นให้ความ สดชืน่ แก่แขกผูม้ าเยือน ถูกเชือ้ เชิญไปยังห้องอาหารโอ (O) ทีอ่ ยู่ ถัดจากล็อบบี้ ชมวิธกี ารท�ำพิซซ่าโดยเชฟมืออาชีพ ตัง้ แต่ขนั้ ตอน การนวดแป้งตลอดจนการน�ำพิซซ่าเข้าไปอบในเตาถ่านทีก่ อ่ จากอิฐ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของห้องอาหาร ให้กลิ่นหอมควันไม้สน จากเตา พิซซ่าหน้าแน่นด้วยท็อปปิง้ แป้งบางกรอบเข้ากันได้ดกี บั ชีสร้อนๆ ได้รสชาติอติ าเลีย่ นแท้ อีกหนึง่ ความอร่อยในเมนูสปาเก็ตตี้ 3 ซอส เส้นนุม่ ก�ำลังดี เสิรฟ์ พร้อมซอส 3 รสชาติทแี่ ตกต่างกัน จาก ห้ อ งอาหารอิ ต าเลี่ ย นกลั บ มาร้ า นอาหารไทย-อี ส านบ้ า นเรา ห้องอาหารบัซ (Buzz) มีเมนูอาหารไทยรสแซ่บแสนกลมกล่อมให้ เลือกมากมาย อาทิ ส้มต�ำ ห่อหมกทะเล หลนกุง้ ย�ำส้มโอ ปูนมิ่ ผัดฉ่า ฯ รับประกันความอร่อยในทุกๆ จาน รสชาติถกู ปากคนไทยแน่นอน บรรยากาศรอบๆ รีสอร์ท ร่มรืน่ อยูท่ า่ มกลางแมกไม้เขียวขจี ตกแต่งในแบบสวนเขตร้อน (Tropical Garden) ใช้สถาปัตยกรรม ไทยประยุกต์ มีห้องพักในรูปแบบกระท่อม 31 ห้องหลบซ่อนใน อ้อมกอดของป่าไม้นานาชนิด ทุกห้องมุงหลังคาด้วยหญ้าคา เพื่อช่วยระบายความร้อนจากแสงแดด และยามที่ฝนตก จะได้ รับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของยอดหญ้าได้รับแรงบันดาลใจจากรีสอร์ท ในบาหลี

a ny w h e r e m a g a z i n e

113

Februar y+March

2017

113


เพือ่ วันพักผ่อนของท่าน เสม็ด รีสอร์ท จึงสรรหา กิจกรรมให้ทา่ นได้เต็มอิม่ กับ การเรียนท�ำเครือ่ งดืม่ ค็อกเทล เพลิดเพลินกับการผสม น�ำ้ ผลไม้ หรือจะมิกซ์กบั แอลกอฮอล์ใช้เป็นเครือ่ งดืม่ ในงานปาร์ตี้ ล่องเรือใบของ Samed Sailing ปล่อยใบเรือ รับลม แล่นฝ่าคลืน่ น้อยใหญ่ ในมือถือแก้วแชมเปญจิบ พลางนัง่ ชมท้องทะเลกว้างใหญ่

114

Februar y+March

2017


เดินออกจากห้องอาหารตรงไปยังห้องดีลกั ซ์ คอทเทจ ฮิลไซด์ พืน้ ทีห่ อ้ งกว้างทัง้ ห้องนอนและห้องน�ำ้ หันหน้าออกทะเลให้นงั่ รับ ลมริมระเบียงได้อย่างสบายใจ ถัดมา ห้องพรีเมียร์ วิลล่า ฮิลไซด์ ห้องอยูบ่ นบริเวณเนินเขาเป็นห้องพักทีเ่ น้นความสะดวกสบายด้วย สปาส่วนตัวกับอ่างขนาดใหญ่ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกบริเวณระเบียงห้องพัก สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินชนิดนาทีตอ่ นาทีได้เลยทีเดียว และ สุดท้ายห้องพรีเมียร์ วิลล่า ฮิลไซด์ มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือ ใน โซนใหม่ ท่านสามารถท�ำสปาในห้องพักด้วยอ่างอาบน�ำ้ หรูขนาด ใหญ่พเิ ศษ แยกห้องอาบน�ำ้ ออกมาเป็นสัดส่วน ให้ความรูส้ กึ พืน้ ที่ ของห้องน�้ำและห้องนอนใหญ่พอๆ กัน วิลล่า ฮิลไซด์ ที่สามารถ หันหน้ารับทะเลขณะแช่ตวั ในอ่างน�ำ้ นอนมองวิว สูดกลิน่ อายทะเล อิม่ เอมเสียงคลืน่ ได้ตลอดทัง้ วัน นอกจากนีภ้ ายในรีสอร์ทยังมีบริการ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะแหวกว่ายน�้ำในสระ ถ่ายรูปสุดคูลแนวเซเลบพร้อมโพสต์ลงโซเชียล หรือจะผ่อนคลายกับ การท�ำสปา นวดไทยบนศาลารอชมพระอาทิตย์ตก อันเลือ่ งชือ่ ของ อ่าวพร้าว ว่ากันว่า ยามโพล้เพล้พระอาทิตย์เริม่ ตกลงสูท่ ะเลนัน้ เป็น ทัศนียภาพทีส่ วยยิง่ นัก เพื่อให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่วิเศษ เสม็ด รีสอร์ท จึง สรรหากิจกรรมให้ท่านได้เต็มอิ่มกับความลักซ์ชัวรี่ ทั้งการเรียน ท�ำเครือ่ งดืม่ ค็อกเทลทีซ่ นั เซ็ท บาร์ (Sunset Bar) เพลิดเพลินกับ การผสมน�้ำผลไม้ง่ายๆ ให้ท�ำดื่มเองที่บ้านได้ หรือจะมิกซ์กับ แอลกอฮอล์ใช้เป็นเครือ่ งดืม่ ในงานปาร์ตกี้ อ็ ร่อยไปอีกแบบ กิจกรรม ล่องเรือใบของ Samed Sailing เริม่ ต้นจากจุดขึน้ เรือบ้านพลอยสี ปล่อยใบเรือรับลม แล่นฝ่าคลืน่ น้อยใหญ่ ในมือถือแก้วแชมเปญ จิบพลางนัง่ ชมท้องทะเลกว้างใหญ่ พระอาทิตย์คอ่ ยๆ ลับขอบฟ้า วิวทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าจะพาให้ทา่ นหยุดคิดเรือ่ งต่างๆ ได้ชวั่ ขณะ ความมหัศจรรย์ทา่ มกลางธรรมชาติของท้องทะเลคราม หาดทราย ขาวสะอาดตา รวมกับความสะดวกสบายของห้องพักและการบริการ ส�ำหรับการพักผ่อนทีม่ คี รบทุกรูปแบบบนเกาะเสม็ด เชือ่ ว่ามาแล้ว ท่านจะตราตรึงใจ อยากหวนกลับไปอีกครัง้ ในอีกไม่ชา้ CONTACT

Samed Resorts 361 ถนนกรุงธนบุรี คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-438-9771 , 02-438-7849 www.samedresorts.com Le Vimarn Cottages & Spa 40/11 หมู่ 4 ต.เพ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง 21160 www.levimarncottage.com Samed Sailing โทร. 098-289-4797 hathaiwan.n@samedresorts.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

Februar y+March

2017

115


eat out

BUBBLES Story พลอยจันทร์ สุขคง Photos ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

​นอกเหนือจากห้องพักมีระดับที่แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas) ตระเตรียมเอาไว้ตอ้ นรับอาคันตุกะ คนส�ำคัญ เพื่อให้การพักผ่อนสมบูรณ์ไร้ที่ติ ห้องอาหารบับเบิล้ ส์ (Bubbles Restaurant) จึงน�ำเสนอประสบการณ์การท่องแดนผ่าน เมนูอาหารที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นภูเก็ต อย่างครบถ้วน ห้ อ งอาหารบั บ เบิ้ ล ส์ เป็ น ห้ อ งอาหาร นานาชาติทเี่ ปิดให้บริการตลอดวัน ตัง้ แต่เวลา 06.30 - 24.00 น. จ�ำนวน 200 ที่นั่ง โดย แบ่ ง ออกเป็ น โซนในร่ ม ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ชื่ น ชอบ อากาศเย็นฉ�่ำจากเครื่องปรับอากาศ และ โซนกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริ ม สระว่ า ยน�้ ำ มื้ อ เช้ า เสิ ร ์ ฟ บุ ฟ เฟ่ ต ์ แ บบ นานาชาติ จัดเต็มทั้งคาวหวาน มื้อกลางวัน และเย็นเป็นแบบ A-la-carte มีให้เลือกทั้ง

116

Fe b r u a r y + M a rc h

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ยุโรป เอเชียน ไทย และอาหารท้องถิน่ บนเกาะภูเก็ต เมนูแนะน�ำมีหลากหลายเมนู เริม่ ต้นด้วย ทาปาส 3 ชนิด หรือ 5 ชนิด โดยเลือกจาก 15 รายการ เช่น Ahi Tuna ทูน่าก้อนโต เคลือบด้วยพริกไทยด�ำก่อนน�ำไปย่างโดยรอบ Avocado Bruschetta อะวคาโดสดผสม มะเขื อ เทศซั ล ซ่ า และมะม่ ว งสด วางบน ขนมปังอบ Snow Fish ปลาหิมะนึง่ ซีอวิ๊ กับเห็ด หลากชนิด ฯลฯ จานหลักท้องถิ่นห้ามพลาด “หมี่ หุ ้ น แกงปู ” เป็ น อาหารจานเดี ย ว ใช้เส้นหมี่ขาวราดด้วยน�้ำแกงปูหอมเครื่อง แกงภูเก็ต รสชาติหอมอร่อยมาก กินเพลินๆ แป๊บเดียวก็หมดจาน ปิดท้ายด้วย Pineapple Carpaccio สับปะรดสไลด์บาง ราดด้วยซอส เสาวรส เสิร์ฟพร้อมเชอร์เบทสไตล์อิตาเลียน กินตอนอากาศร้อนๆ หายเหนือ่ ยเป็นปลิดทิง้

ทุกเมนูทกี่ ล่าวมา การันตีวา่ รสชาติถงึ อก ถึงใจคนไทยอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นทาง รีสอร์ทเอาใจนักชิมด้วยบุฟเฟ่ต์ 3 วัน 3 สไตล์ ทุกวันจันทร์ Phuket’s Night Market เพียง 799 บาท ทุกวันพุธ Oriental Buffet Dinner อาหารเอเชี ย น 999 บาท และทุ ก วั น ศุ ก ร์ พบกับ Grand Seafood Barbequeจัดหนักด้วย ซีฟดู้ สารพัดชนิดในราคาเพียง 1,399 บาท CONTACT

ห้องอาหารบับเบิล้ ส์ (Bubbles Restaurant) Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas 1 ซอยราษฎร์อทุ ศิ 200 ปี 2 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 www.GrandMercurePhuketPatong.comSHIO COMPANY

Small Place but the Food is Well Worth Story อินทิรา พันธ์เมธาฤทธิ์ Photos ฉัตรชัย มาตยภูธร

SHIO COMPANY น้องใหม่ลา่ สุดของร้าน SHIO ทีค่ ออาหารญีป่ นุ่ แนวฟิวชัน่ ล้วนการันตี ว่าอร่อยจริง ได้รบั ความนิยมจนมาสูร่ า้ นอาหาร กินเล่นท�ำให้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยราคา ย่อมเยา ท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสบายตา ของ Gourmet Garden ชัน้ G ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับ ร้านอาหารรสเลิศต่างๆ ต้นกระบองเพชรประดับอยูบ่ นโต๊ะไม้ถกู ใจ ชาวฮิปสเตอร์ พร้อมมุมน่านัง่ มีทงั้ บาร์เก้าอีส้ งู นัง่ มองสายน�ำ้ และมุมครอบครัวแบบโต๊ะยาว จาก ความหมายชือ่ ร้าน SHIO ทีแ่ ปลว่า เกลือ ซึง่ เป็น วัตถุดบิ ทีข่ าดไม่ได้ในทุกเมนูทงั้ คาวหวาน ท�ำให้ คุณแก้ว หรือ ญาดา เรืองสุขอุดม เจ้าของร้านและ เชฟน�ำมาตัง้ ชือ่ จนเรียกง่ายและติดหู 118

Februar y+March

2017

a ny w h e r e m a g a z i n e

หลังจบการศึกษาที่ Hattori Nutrition College กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ คุณแก้วได้คดิ ค้นเมนู หลากหลาย จนเมือ่ มาเป็น SHIO COMPANY จึงเน้นอาหารจานเดียว รับประทานง่าย ทีเ่ ป็น ไฮไลท์ของร้าน คือขนมหวานไซส์ใหญ่จุใจ Snowball Strawberry Milk ชีสบอลลูกโต สร้างความตืน่ เต้นด้วยการราดไนโตรเจนเหลว เกิดเป็นควันสวย แล้วตามด้วยซอสนม ตัง้ ทิง้ ไว้ เพียงครูเ่ ดียวเกร็ดน�ำ้ แข็งก็คอ่ ยๆ แสดงตัวขึน้ มา จินตนาการล่องลอยถึงหิมะแรก สัมผัสรสชาติ หวาน มัน ผสมรสเปรี้ยวจากสตรอว์เบอร์รี่สด หลงคิดว่าตัวเองได้ไปกินขนมอร่อยทีฮ่ อกไกโด อย่างไรอย่างนัน้ Mini Pizza หน้าคาร์โบนาร่า ตัวแป้งบางนุม่ เต็มไปด้วยชีสทัว่ ทัง้ หน้า มีรสเค็มมันจากเบคอน

แบบพอเหมาะ โปะด้วยไข่ออนเซ็นอีกที อืม้ ... อร่อยลงตัว Salmon Aburi ข้าวอบด้วยน�ำ้ ซุปสไตล์ ญีป่ นุ่ ออนท็อปด้วยปลาแซลมอนลนไฟหอมกรุน่ โรยด้วยไข่ปลาแซลมอนเม็ดกลมโต แตงกวา ญีป่ นุ่ หมักเกลือ หอมทอด ไควาเระ และวาซาบิ เพิม่ ควาบซาบซ่า รวมกันแล้วรสชาติชา่ งประทับใจ เหมือนได้กนิ ข้าวฝีมอื คนญีป่ นุ่ อี ก หนึ่ ง เมนู ไ ฮไลท์ Spaghetti Shoyu Cream Prawns กรุบๆ ด้วยไข่ปลามาพร้อม กุ้งตัวโต เนื้อครีมเบาบางตัดด้วยซอสโชยุใคร ทีช่ อบเมนูเส้นเน้นเลยค่ะว่าต้องสัง่ ส่งท้ายด้วย ของหวานอีกสักเมนูเค้กฝอยทองเนือ้ นุม่ น�ำเอา ฝอยทองผสมเข้ากับเนือ้ ครีม ประกบกับเนือ้ เค้ก สีเหลืองนวลน่าหลงใหล เนือ้ ครีมขาวละมุนกับ ฝอยทองช่างเข้ากัน ​แวะเวียนมา SHIO COMPANY กันดู เพราะ ของอร่อยคุณภาพพรีเมี่ยม วัตถุดิบชั้นเยี่ยม เสมือนได้อมิ่ อร่อยทีญ ่ ปี่ นุ่ รอคุณอยู่ CONTACT

SHIO COMPANY ชั้น G โซน The Gourmet Garden สยามพารากอน โทร. 02-129-4867 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 22:00 น.


ส�ำหรับผู้อา่ นที่พลาดนิตยสาร anywhere ฉบับย้อนหลัง สามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษ 80 บาท โทร. 02-641-2696-7

สมัครสมาชิก 1 ปี 1,100 บาท หรือ ต่ออายุสมาชิก 1 ปี 1,000 บาท

รับฟรี ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว รอบดวงตา Instantly Ageless 1 กล่อง มูลค่า 2,695 บาท (ของมีจำ� นวนจ�ำกัด)

สมัครสมาชิก 2 ปี 2,200 บาท หรือ ต่ออายุสมาชิก 2 ปี 2,000 บาท

รับฟรี ชุดผลิตภัณฑ์ MAUBOUSSIN POUR LUI SET 1 กล่อง มูลค่า 4,090 บาท ผู้อ่านที่ต้องการสั่งซื้อนิตยสาร anywhere ย้อนหลัง สามารถสั่งซื้อ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขบัญชี 046-2-38499-8 ในนาม บริษัท เมจิก โปรดักชั่นส์ จ�ำกัด กรุณาโทรเช็คสินค้าก่อนช�ำระเงิน กรุณากรอกใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการโอนเงินมายัง แฟกซ์: 02-642-2695 วันที่ ..................... ชือ่ -นามสกุล .......................................... ............................................................................................ ทีอ่ ยู(่ จัดส่ง) ........................................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ........................................................................................... .......................................................................................... โทร. ส�ำนักงาน ............................... มือถือ .............................. Email ............................................................................. ต้องการซื้อนิตยสาร anywhere No. ............. Vol. .................รวม ................... ฉบับ (พิเศษ ในราคาเล่มละ 80 บาท รวมค่าจัดส่ง) รวมเป็นเงิน .................... บาท (สามารถถ่ายเอกสารแฟกซ์กลับมาได้) บริษัท เมจิก โปรดักชั่นส์ จ�ำกัด เลขที่ 121/40 ชั้น 9 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

subscription to anywhere วันทีส่ มัคร .......................... สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก รหัสสมาชิก ............................................................................... เริม่ รับนิตยสาร เดือน ................................................ สิน้ สุดการรับนิตยสาร เดือน ......................................................... นาย นาง นางสาว ......................................................... นามสกุล ........................................................... Mr. Mrs. Miss ..................................................... Last name ............................................................... อายุ ...... ปี วันเกิด ........... การศึกษา ............... อาชีพ ............................................ รายได้ / เดือน .............................. E-mail .............................................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................. สถานทีส่ ง่ นิตยสาร บ้าน บริษทั เลขที่ .......... อาคาร ......................... หมูบ่ า้ น .......................... หมู่ ..... ชัน้ ..... ห้อง ..........ซอย ................................. ถนน ......................... แขวง/ต�ำบล ........................ เขต/อ�ำเภอ ................. จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์บา้ น .................... โทรศัพท์สำ� นักงาน ...................................... โทรสาร ............................ สถานทีอ่ อกใบเสร็จรับเงิน (ถ้าแตกต่าง) บริษทั .......................................... ทีอ่ ยู่ ......................................................................................................................... ............................................................................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร .................................... ข้าพเจ้าช�ำระค่าสมาชิกโดย โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม บริษทั เมจิก โปรดักชัน่ ส์ จ�ำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขทีบ่ ญ ั ชี 046-2-38499-8 สาขาสุขมุ วิท 57 ธนาคารทีโ่ อน ......................................................................... สาขาทีโ่ อน .................................................................... วันทีโ่ อน .................................................................................. จ�ำนวนเงิน .................................................................... โปรดส่งหลักฐานการช�ำระเงินของท่าน เพือ่ ยืนยันการช�ำระเงินมายังแฟกซ์หมายเลข 02-641-2695 หรือทางอีเมล member.anywhere@gmail.com บริษทั จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทา่ นตามทีอ่ ยูข่ า้ งต้นภายหลังเอกสารทางการเงิน ของท่านได้รบั การอนุมตั ภิ ายในสองสัปดาห์หรือติดต่อฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณรรรรยา โทร. 02-641-2696-7

บริษทั เมจิก โปรดักชัน่ ส์ จ�ำกัด เลขที่ 121/40 ชัน้ 9 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02-641-2696-7 แฟกซ์ 02-641-2695


last shot Story & Photo

อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

SAVE THE WORLD

นานเท่าไหร่แล้วทีเ่ ราไม่ได้หยิบเสือ้ กันหนาวตัวโปรดใส่ออกไปท�ำงาน จ�ำความได้เมือ่ สิบกว่าปี ก่อน ตอนกรุงเทพฯย่างเข้าสูเ่ ดือนพฤศจิกายนก็ได้รบั ลมหนาวกันแล้ว พอถึงต้นมกราคมอากาศ หนาวเย็นจนไม่อยากจะสัมผัสน�้ำ ต่างจากปัจจุบันที่ฤดูร้อนเหมารวมกันทั้งปี การเปลี่ยนแปลง ของโลกมาจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงปริมาณความ เข้มข้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ ตอนนีส้ ถานการณ์การเกิดภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า โลกร้อนขึ้นคือ ปริมาณน�้ำแข็งและหิมะบริเวณขั้วโลกและบนเทือกเขาสูง เช่น เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคิลมิ นั จาโร มีปริมาณน�ำ้ แข็งและหิมะลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมือ่ เทียบกับอดีต พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลบางบริเวณของโลกเริ่มประสบปัญหาน�้ำท่วมอันเกิดจากการหนุนของน�้ำทะเล อาทิ พื้นที่ บางหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ภายใน 100 ปี ข้างหน้า ระดับ น�ำ้ ทะเลจะสูงขึน้ จากในปัจจุบนั 0.3 - 1.1 เมตร ดังนัน้ พืน้ ทีห่ ลายบริเวณของโลก จะต้องจมอยู่ใต้น�้ำ ประชากรไม่น้อยกว่า 630 ล้านคนจะได้รับ ผลกระทบ ต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ แ ละส� ำ นึ ก ของเรา ทุกคนที่ควรหันมาแก้ไขเรื่องนี้กันอย่าง จริงจัง เห็นควรเช่นเดียวกันไหมครับ…