Page 1


2012 13 BASKETBALL INFORMATION Ù Ú Û Ù Ü Û Ý ‰ Þ ß ¤ à á â ¤ ¡ ¢ £ ¤ ¢ £ ¥

¦

§

¨

©

§©§

ã

ä

å

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

è

é

é

ê

ë

æ

ë

å

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ì

í

î

í

ï

ð

!

¨

§§©§

"

#

§

$

%%

!

&

'

ñ

ò

ë

ç

ó

ô

ê

õ

ç

ö

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

÷

ò

ø

ë

ù

ú

î

û

ü

ý

ç

ð

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

þ

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð(

)0

)

'

1

!#2

0

3(

)0

)

'

§!

&

4

#5

%¨

6

0

7

¡

¢

ø

ç

ó

ô

ê

õ

ç

£

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

¤

í

¥

¦

ä

ë

§

ÿ

æ

¢

ø

ù

ä

ë

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

¨

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð

4

#

%

$&

§8

§!

&9

©

ê

ë

ç

ó

ô

ê

õ

ç

þç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ì

æ

ë

å

¢

ä©

ø

ùøä

ë

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

@

%

#A!

#

!

B

CD%

AE

§

#

§

#§

F

íò

¢ç

ó

ô

ê

õ

ç

þç

ç

ç

ç

ç

ê

!

ä

¢

"

#

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð

¦§

$

G

!

§

A

D

H

#

§

&

8

A

G

§

B

B#

)

(

0'

ñ

ä

å

ç

ó

ô

ê

õ

ç

þ

$

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

%

ä

¢

"

ë

æ

¢

¥

&

æ

ý

ý

#

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð

C

%

§

&G

!

§

A

D

IP

Q

Q

!

#§

B

B2

0

'

)

'

(

)

0

1

2

3

4

5

1

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

8

)

0

9

)

@

A

B

)

A

9

(

C

D

E

F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

G

H

I

7

P

1

Q

1

R

S

T

U

U

3

V ( ) 0 ) ' ! ¨ § ¦ § ¨ ©   % ! & B ! # R § % ! &                         ' 0 2 F(

)

)

0

)§

§

&

$

15

%¨

&

B

!

#

R

§%

!

&

3

(

0

3

7

8

)

W

1

2

3

4

5

1

6

X

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

Y

)

`

a

(

b

c

8

d

C

e

d

9

a

U

9

a

9

)

F

1

1

1

1

1

f

c

G

H

I

7

P

1

Q

1

R

S

T

U

U

3

V

C

0

"

%

R#

%

1

P

3

9

0

3

F

'

(

)

0

1

2

3

4

5

1

6

g

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

h

d

@

i

d

A

d

a

'

)

C

e

p

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

f

H

X

q

P

1

Q

1

R

r

U

`

3

s

V

1A

!

#

$

5

C

G

!

&

B#&

A6

(

0

6

)

ñ

ä

å

ç

ó

ã

æ

ù

ç

þ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

í

æ

ü

ä§

t

©

¥

ì

ê

¢

é

òì¢

øu

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ô

ê

ê

ë

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð

C

0

"

%

R#

%A

!

#

60

7

3

í

ò

æç

ó

ã

æ

ù

ç

ö

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ñ

ê

ò

åã

ä

v

ê

å

ä

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ç

ù

ê

ÿ

ð(

)0

)

'@

@

%

#A!

#

7

3

¡

¢

ø

ç

ó

ã

æ

ù

ç

$

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

w

ê

!

ä

ñ

å

ä

å

æ

x

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

@

§0

0

@

§1

P

7

6

0

7

7

U

a

9

1

2

Y

)

C

1

X

q

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

1

3

4

@

9

e

)

@

A

y

4

€

a



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

H

I

7

P

1

Q

1

R

T

'

3

V

&

$

%

5

%

$

P

§1A

!

#

$

7

9

&

æ

"

ç

ó

ã

æ

ù

ç

þ

£

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ñ

ê

ò

åì

ä

¢

êø

ë

ä

ñ

å

ä

å

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

¨

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

"§

R

1A

!

#

$7

F

ñ

ä

å

ç

ó

ã

æ

ù

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ì

ê

é

é

ø

ë

ñ

å

ä

å

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ô

ê

ê

ë

î

í

ô

ð

G

§

#

#

§

&

$%

&

S

§!

&

@

!

P0

@

!

PT§

$#

7

F

©

ê

ë

ç

ó

ã

æ

ù

çþ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

w

ë

"

ø

ä

ë

ä

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

çé

ç

ÿ

ç

î

û

ñ

¦

ôð%

&

S

E

§

R0

0

&

$

%

5

%

$

P

§T§

$#9

(

U

(

A

1

2

‚

a

A

1

f

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

ƒ

d

C

e

d

i

a

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'

T

Y

R

T

'

3

V

§!

&

0

0

&

$

%

5

%

$

P

§T§

$#

9

)

íò

¢ç

ó

„

ä

ë

ç

þç

ç

ç

ç

ç

ç

©

ø

ùøä

ë

ñ

å

ä

å

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

çé

ç

ÿ

ç

î

û

ñ

¦

ô

…ð

G

§

#

#

0

0

&

$

%

5

%

$

P

§T§

$#9U

(

A

1

2

‚

a

A

1

X

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

3

4

@

9

e

€

)

0

9

)

@

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

†

H

I

7

P

1

Q

1

R

r

U

`

3

s

V

"§

R

T§

$#0

0%

&

S

E

§

RU

§!

&9

'

ñ

ä

å

ç

ó

„

ä

ë

ç

þ

£

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

&

øù

ê

ëø

ë

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

§!

&

0

0

§!

&

T§

$#

9

2

0

9

3

'

(

)

0

1

2

‚

a

A

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

‡

e

d

4

U

9

a

9

)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

q

H

I

7

P

1

Q

1

R

T

'

3

V§©§

C&

$

§

&

AI

T

§

#

SG

#

!

¨

$9

6

U

(

A

1

2

‚

a

A

1

6

g

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

`

(

@

W

(

)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

H

I

7

P

1

Q

1

R

T

'

3

V

8

%A§

&!

P1A

!

#

$

9

7

0

F

2

! ò ñ

¨

§

V"

!

P

#

&

§

R&1A

!

#

$F

3

í¢ç

ó

„

ä

ë

çþ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

¦

æ

ë

ë

å

ä

å

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

G

§

#

5#

0

¦

§

¨

©C

#&

§

1A

!

#

$F

6

U

(

A

1

2

ˆ

)

‰

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

ƒ

d

A

A

)

0

4

9

a

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

4

A

R

T

'

3

V

)

W

(

(

(

0

4

!

%

&GP

F

7

0

)

(8

)

W

1

2

ˆ

)

‰

1

f

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

8

d

0

C

4

A

0

d

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

g

H

I

7

P

1

Q

1

R

T

'

3

V

X

G

C

C!

YA

!

#

)

(

'

0

)

)

3

ñ

ä

å

ç

ó

¡

æ

ý

ç

£

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ô

ê

¢

å!

æå

æ

¢

ë

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

X

"!

YA

!

#

)

)

6

0

)

)

F

'

e

(

@

0

1

2

ˆ

)

‰

1

X

†

1

1

1

1

1

1

1

a

9

`

)

A

A

U

9

a

9

)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

G

P

1

Q

1

R

r

U

`

3

s

V

!

¨

§§©§

`§

#

1A

!

#

$)(

0

))

ñ

ò

ë

ç

ó

¡

æ

ý

ç

þ

$

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

©

ø

ë

ë

æê

å

ä

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

þ

é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

`§

#

0

0

`§

#A

!

#)

0

)

'

F

'

e

(

@

0

1

2

ˆ

)

‰

1

6

X

1

1

1

1

1

1

1

a

9

3

)

‰

@

a

0

D

a

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

G

P

1

Q

1

R

r

U

`

3

c

6

V

"

!

P

#

&

§

R&¦

%

!

#

)

2

(

0

)

2

2

&

æ

"

ç

ó

¡

æ

ý

ç$

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

¦

ò

¢

"

ò

æ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

$é

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

`§

#

0

0

`§

#

§%

%

A)

2

3

0

)

2

7

U

a

9

1

2

ƒ

a

@

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

y

A

W

d

a

A

a

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

f

H

I

7

P

1

Q

1

R

T

'

3

V

G

!

R

Q

!%%

S

"&A

D$

P

)

2

9

0

)

3

(

í

ò

æç

ó

©

ä

¢

çç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

w

ø

ë

ê

øç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

çé

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

!

¨

§

a

§©§

¦

%

!

#&

B

!

#

R

§%

!

&)

3

)

0

)

3

9

ñ

ä

å

ç

ó

©

ä

¢

ç

£

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ô

æ

ý

¢

äv

ä

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

þþé

ç

ÿ

ç

î

í

ô

ð

C

0

"

%

RT

#

R&

I

b#

)

3

F

0

)

6

'

'

e

(



U

(

A

1

2

C

0

"

%

RG

!

§

A

D

%

&

S

X

P

R

#)

6

2

ƒ

a

@

C

e

X

†



X

g

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

T

d

i

'

)

A

'

4

(

@

A

a

Q

)

A

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'

T

Y

R

T

'

3

c

S

T

U

c

r

U

`

3

V

¦

§

¨

©c

%%

!

&)

6

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S

e

d

C

a

i

4 8 $ % § & B ! # R § % ! &                                       ) 6 6 0 ) 6 7(

)0

)

'

!

¨

§§©§

¦§

$D

!)

7

(

ƒ

a

@

C

e

X

‘



6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a

9

ˆ

d

@

0

9

ˆ

4

(

@

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y

a

E

9

4

A

2

‡

e

d

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

d

e

f

g

h

i

p

q

r

i

s

t

u

e

v

v

w

x

s

t

g

i

s

e

x

y

ƒ

a

@

C

e

6

X



6

†

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

S

’

’

'

4

(

@

A

a

Q

)

A

9

2

ˆ

d

@

0

9

c

U

)

C

4

A

W

“

4

(

A

W

0

ƒ

a

@

C

e

6

G



I

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

S

’

’

'

4

(

@

A

a

Q

)

A

9

2

“

)

i

d

4

A

a

b

ˆ

d

A

a

b

0

€



‚

‚

ƒ

„

…

†

‡

…

ˆ

‰

„



‘

‡

’

‡

“

…

‡

”

„

’

P

@

1

f



G

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

S

’

’

ˆ

d

A

a

b

ˆ

4

(

@

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

’

9

b

a

A

9

a

•

”

‡

–

—

—

˜

™

d

d

e

…

˜

†

‡

f

™



„

ƒ

˜

d

’

g

f

“

h

i

i

j

i

”

•

•

–

—

˜

™

d

˜

–

e

—

f

f

g

˜

h

g

i

j

g

f

k

l

k

˜

—

j

m

n

—

l

g

o

•

k

k

˜

l

‡

m

‡

—

‡

n

o

™

”

‡

p



q

r

ˆ





h

ˆ

r

j

q

q

p

•

•

–

—

˜

™

d

˜

–

e

—

f

f

g

˜

h

g

q

–

—

˜

™

d

˜

q

r

g

s

k

™

t

s

“

t

u

v

w

x

‡

…

p



q

r

ˆ





h

ˆ

r

j

q

y

u

•

•

v

–

–

w

x

k

h

y

g

˜

–

e

—

f

f

g

˜

h

g

z • • { t | — – t j ˜ – m • } — | ~ g j k g o

z

„

{

o

‡



|

‡

˜

d

}

‡

—

g

“

~

~

™

l

˜

„

d

‡

e

˜

…

‡

l

d

™

…

g„

~

‘

‡

d

x

„

—

—

ƒ

™

”

d

„

l

d

•

•

}

m

•



g

g

x

k

h

‚

t

d

j

–

f

—

o

o

k

™

q

ƒ

g

o

r

t

k

˜

g

o

q

{

t

|

—

€

€

d

‡

†

‡

€

™

‡

g

e

˜

…

‡

l

d

™

…

w

„

{

o

‡



ˆ



‡

˜

d

}

‡

—



v

˜

™



„

‚

‡

ƒ

v

„

e

i

r

…

h

q

q

†

v

r

y

q

s

y

i

r

‡

g

ˆ

r

u

r

x

i

ˆ

g

q

†

v

r

~

d

‡

†

‡

”

ˆ

…

™

‡



v

˜

™



„

‚

‡

ƒ

v

„

…

†

‡

ˆ

‰

Š

‹

Œ



Ž





‘

’

“

”

•

–

—

˜

™

š

–

›

œ

™



ž

Ÿ

¡

Ÿ

¢

£

¤



•

¥

–

¦

§

¨

–

©

£

›



ª

–

˜



‰

½

Ž

Š

‘

’



Ž

­

‹

®

Œ



®

Ž

¿



®

½

¬

Ž





’

Ž

‘

¿

’

®

½

“

­

¿

­

‘

‘

‘

½

­

«

¬

Ž

­

®

’



“

¯

£

°

±

–

™



²

–

¥

³

´



–

š

–

µ

Ÿ

–

³

•

›

™

œ

·

›

–

¢

–

›

³

”

›

£

§

™

±

£

¸

˜

–

›

£

˜

¹

º

–

›

›

ž

´



›

Ÿ

ª

”

•

–

—

˜

™

š

–

›

œ

™



ž

Ÿ

¡

Ÿ

¢

£

©

›

Ÿ

•

™

Ë

™



œ

¹

™

œ

§

›

™

ª

™

˜

£

¦

Ÿ

˜

™

˜

–

ª

©

¥

Ÿ

ž

ª

–

˜



³

–

¹

Ã

§

£

¦

Ÿ

˜

£

¥

©

›

Ÿ

Â

»

‘



Ž

¼

½

“

¯

£

°

¾

¥

¥

¥

™

œ

Ÿ

˜

³

¤

›



¨

™

›

–

§



Ÿ

›

¸

›

£

ª

œ

³

£

˜

¹

£

§

¦

š

™

¦

–

œ

Ÿ

˜



•

–

Ë

£

œ

™

œ

Ÿ

›

£

§

–

³

˜

£

¦

Ÿ

˜

£

¥

Ÿ

›

™

¸

™

˜

³

§

Ÿ

¥

Ÿ

›

³

§

›

–

–

¹

³

›

–

¥

™

¸

™

Ÿ

˜

³

Š



®

­

®

¼

’

¿

À



‘

’



“

Á

™

˜

¹

£

¾

¹

¸

–

Â

¨

Ã

˜

¥

£

©

³

¯

™

›

£

˜

¹

£

¯

–

ž

–

›

£

˜

¹

¯

™

Ä

–

´



–

˜

–

›

œ

Ÿ

˜

³

œ

–

”

³

£

¸

–

³

¹

™

œ

£

Ë

™

¥

™



ž

³

š

–



–

›

£

˜

œ



£



Ã

œ

³

œ

–

”

Ã

£

¥

Ÿ

›

™

–

˜



£

¦

Ÿ

˜

³

¸

–

˜

¹

–

›

™

¹

–

˜

¦



ž

³

Ÿ

›

£

œ

œ

Ÿ

§

™

£

Â

—

˜

™

š

–

›

œ

™



ž

Å

•

Ÿ



Ÿ

¸

›

£

©

•

™

§

´

–

›

š

™

§

–

Æ

¨

£

›

›

–

˜

¯

™

¥

¥

–

›

Æ

º

–

Ç

·

–

§

Ä

–

›

Æ

·

™

¥

¥

¤

¹

£

ª

œ

Æ

¾

›

™

§

¾

š

£

˜

œ

¦

Ÿ

˜

£

¥

©

›

–

–

›

–

˜

§

–

Í

”

•

–

—

˜

™

š

–

›

œ

™



ž

£

¥

œ

Ÿ

£

•

›

ª

œ

™



œ

§

Ÿ

ª

ª

™



ª

–

˜





Ÿ

©

›

Ÿ

š

™

¹

™

˜

¸

–

–

Ã

£

¥

Š

’

Ž

½

­

‘

’

“

–

¹

£

›

È

›

£

©

•

™

§

œ

Æ

–

¹

£

›

µ

£

©

™

¹

œ

³

¡

Ÿ

¢

£

Ÿ

©

©

Ÿ

›



Ã

˜

™

¦

–

œ

£

˜

¹

–

–

Ã

£

¥

£

§

§

–

œ

œ



Ÿ

—

˜

™

š

–

›

œ

™



ž

£

§

™

¥

™

¦

–

œ

Í

Î

Ÿ

›

£

¹

¹

™

¦

Ÿ

˜

£

¥

™

˜

Ÿ

›

ª

£

¦

Ÿ

˜

É

®

Ê

’

¬

‘

’

“

¡

Ÿ

¢

£

·

£

œ

Ä

–



Ë

£

¥

¥

¯

–

¹

™

£

È

Ã

™

¹

–

œ

£

›

–

£

š

£

™

¥

£

Ë

¥

–

£



¡

Ÿ

¢

£

Ì

£

¢

Ä

´

•

Ÿ

©

Í

Î

Ÿ

›

§

Ÿ

˜



£

§





•

–

—

•

§

–

Ÿ

¾

–

Ã

£

¥

—

©

©

Ÿ

›



Ã

˜

™



ž

£

˜

¹

¨

™

š

–

›

œ

™



ž

³

Ï

˜

™

Õ

Ò

˜

˜

Ö

Â

Ñ

×

Ñ

Ö

Í

ª

Ÿ

›

–

™

˜

Ÿ

›

ª

£

¦

Ÿ

˜

§

£

¥

¥



•

–

¡

Ÿ

¢

£

Ì

£

¢

Ä

´

•

Ÿ

©

Ï

Ð

Ñ

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Â

Ö

×

Ó

Ø

Í

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

1


HAWKEYE BASKETBALL STYLE &

'

(

.

)

/

*

+

4

,

9

-

(

0

*

<

.

4

.

›

œ



ž

Ÿ

­

¡

¢

¢

&

=

.

š

/

5

/

£

(

*

+

4

¤

®

œ

›

Ÿ

¤

0

2

1

œ

¥

*

*

&

­ ¡

0

+

+

&

Ÿ

1

,

1

¡

¯

¯

ª

¡

¤

£

ž

¯

œ

Ÿ

¦

§

+

.

+



2

/

4

Ÿ

­

£

(

4

+

œ

1

.



(

£

0

¤

&

=

£

'

4

0

Ÿ

¨

1

+

*

œ

<

›

4

.

+

£

3

4

*

œ

©

ª

1

5

(

+

6

›

.

œ

ž

/

6

,

£

.

.

4

¢

,

(

/

¡

4

4

1

¢

(

=

&

§

£

6

;

4

4

/

(

+

Ÿ

«

¬

&

+

>

Ÿ

7

?

&

¡

8

0

,

*

1

*

/

+

+

,

+

ö

*

2

.

4ý

,

4

:

.

5

=

ü

4

(ú

/

4

+

0

+ÿ

9

4

2ú

'

(

/ú

(+

2

'

þ

(

+

4

û

'

&2

*

+û

2

*

0

,,

:.

.

4

*

.û

:

&

8

ñ

,

8

1ý

(

+

4

õ

þ

0

*

,

(

ö

0

3

.

6

4

/ú

.û

(

:

()

4

6

û

'

.

/

4

.

)

(

;

.

<

/

*

+

6

,

1

5

0

üÿþ

ý

û

þÿ!

­

°

¡

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

£

›

¡

£

±

¤

¡

¯

¯

²

Ÿ

£

°



°

Ÿ

©

³

´

¦

±



£

œ

¤

ª

þû

úú

"

­ ¡

¤

£

ž

¯

œ

Ÿ

°

§

¯

¡

ž

£

›

­ ¤

£

ž

¯

œ

Ÿ

¡

£

±

¤

œ

µ

¥

±



¨

£

Ÿ

¬

¡

£

¥

›

ª

£

¦

Ÿ

©

œ

±

¦

§

Ÿ

©

£

¡



£

¯

ž

ª

¡

­

°

¡

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

£

›

¡

£

§

¯

¡

ž

œ

©

¤

¯

Ÿ

·

œ

£

Ÿ

§

¯

¡

ž

¸

º

œ

¬

¡

¤



¡

¦

œ

¢

À

¹

¹

¾

¾

Ÿ

¡

¥

›

Ÿ

°

£

›

#

œ

œ

¡

©

±



»

´´

¡

¢

±

¤

£

©

±

¥

£

«

­ ¾

Ÿ

¡

¥

›

Ÿ

°

£

›

#

œ

œ

¡

©

±



»

´

¼

´

ž

£

›œ

¡

Ÿ



¡

¯

¹

¤

¤

Ÿ

¥

±

¡

Ÿ



Ÿ

$

°

¡

¤

®

œ

£

²

­ ¹

¤

ž

£

œ

›

¡

œ

©

«

Ÿ



¬

¡

¢

­

œ

º

©

¡

¾

¬

Ÿ

®

¡

¥

œ

ž

›

œ

¿

©

¤

›

¡

œ



¡

À

¢

¥

±

¾



¡

£

Á

Ÿ

£

œ

©

›

ž

œ

»

¡



´

¼

¢

›

»

±

²

¤

¼

¥

½

¤

Ÿ

¡

œ

¥

¡

›

¤

±

Ÿ





¨

ª

¤

£

£

›

¡

œ

Á

£

ª

«

›

Ÿ

±

©

¬

¢

¡

¯

¾

Ÿ

¡

¥

›

œ

¤

¡

­ ¡

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

±

­ °

±

¡

¨

Ã

¤

±



£

›

œ

¦

±

¢

¤

£

Ÿ

°

¡



œ

¬

œ

©

¡

£

›

¡

£

°

œ

¡

£

©

œ

¤

œ

µ

¥

±



¨

¡



¢

«

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

£

›

¡

£

§

¯

¡

ž

œ

©

¤

œ



Â

Ÿ

ž

§

¯

¡

ž

±



¨

¡



¢

°

¡



¤

œ



Â

Ÿ

ž

±



¨

¬

¡

£

¥

›

²

¡

¡

Å

Å

Æ

Ò

Ò

Ç

Ø

È

É

Ù

È

Ê

È

Å

Å

Ð

Ë

Ì

È

Å

Ú

Ë

Î

Ó

Í

Ë

Î

Ú

Ï

Õ

Ð

Î

Ñ

Û

Ò

Î

Å

É

Ü

È

Ñ

Ð

È

Ì

Õ

Æ

È

Ó

Å

Ò

Ë

Ò

È

Í

Ë

Ñ

Ô

Ò

Î

Å

É

Î

É

Õ

Ï

Ý

Ð

È

Ì

Ú

Õ

Å

É

Ò

Ü

È

Î

È

Ê

Õ

Ö

Ý

Å

È

Ì

Ð

Ó

Ç

Ú

È

Ý

Õ

Ù

È

Æ

Å

Ì

Ý

Å

Ç

Ë

È

È

Õ

Õ

Õ

Å

Î

Ë

Ñ

Í

Ò

Û

Å

Å

É

Õ

Å

Û

Ë

Ý

Õ

Ï

Ý

Ñ

È

×

Í

Õ

È

È

Ü

Ê

Ñ

È

Ë

Î

Ì

Ì

È

Õ

Î

É

Ò

à

È

Þ

Ö

Ñ

Å

Ò

Ï

Å

Ì

Ë

Ý

Û

Õ

È

Ý

È

Ø

Ö

Ù

Å

È

Ò

Ò

Æ

Þ

Å

Å

ß

Ë

Å

Õ

Õ

Û

Ç

Î

Õ

Ì

Û

Ý

Î

á

â

Ì

Å

Ë

Í

ã

â

Ì

Ø

ä

È

Ê

È

Ë

Ì

Ó

å

È

Ò

É

Þ

Æ

È

Æ

Ó

Ò

Ò

Æ

Å

Ë

Õ

Õ

Î

Û

Ý

Å

Ë

Ú

È

Í

È

Ë

Å

É

Í

Õ

Í

É

Å

Ò

Ë

Ó

Ì

Ð

Ï

Ñ

Õ

Ð

Ý

É

Õ

Ý

Ü

Ø

Ù

È

Æ

Å

Ë

Õ

Õ

Î

Ú

Ó

å

È

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

È

Ê

Å

Ë

Ì

Å

Ë

È

È

È

Ó

Ë

æ

È

Î

Í

Ê

È

Ö

Ë

Ô

Å

Î

Ì

É

Ç

È

Æ

Õ

Ý

Ö

Å

Å

Ò

Õ

Õ

Ò

Õ

Ý

Î

È

Æ

É

Å

Í

Õ

Î

Û

Ý

Î

Ø

Ë

è

Õ

Ï

Ý

È

Ð

Ñ

é

Ò

Î

Å

Î

É

Ð

È

Ð

Ì

Å

Ð

È

Ú

Î

Ó

Ë

Ú

Õ

Î

Ý

Å

Ì

Û

å

·

È

Ý

Å

å

È

Å

Ì

Î

Ò

Ó

Í

Ê

Î

Ï

Ë

Í

Å

ç

Î

Ë

Å

Ë

Í

Å

Î

Æ

Å

Ñ

È

Î

Ñ

Ë

ñúØ

È

Í

Å

Í

ó

þ

Æ

Ë

Ä

Å

ö

û

Ì

Å

È

È

ö

ý

Å

Ì

Ý

Ý

õ

ö

Ý

È

Õ

Å

Õ

Û

È

Ì

üË

Û

ô

û

Ó

Å

Å

È

ó

ú

Æ

Ð

Ð

Ú

ò

ù

Ç

Å

Ö

È

Ð

È

Ü

©

¡



Ò

Õ

Æ

Î

Æ

Î

Ç

Î

Ç

È

Õ

ï

É

Ó

È

Õ

À

œ

¤

Î

Ö

Ú

î

Ð

Å

Ï

È

Ó

Ò

Ë

Í

Ó

Í

Õ

Î

î

ç

Î

Ð

Î

Ë

Ï

È

Ü

Ë

Î

Ð

Å

Ë

È

Ï

Å

Ë

¥

©

©

¡

ñ

ñý

¾

œ

©

œ

¤

»

¢

¡

¥¼

Ÿ

¯

»

·

±

¥

¬

£

±

¯

œ

Ÿ

©

±



¨

œ

¤

›

œ

§

¤

œ

œ

¢

©

¡

©

ž

¢

±

œ

¥



¡

©

Ÿ

¡

¨

›

¸

¥

›

±

š

ª

›¤

·

±

œ

¯

¿

©

²

œ

¡

¡



À

ž

œ£

¡

±

¥

©

£

œ

¾



¡

œ

¡

Á



ª

œ

£

©

›

©ž

œœ

¤

£

¡

±

œ



¡

£

¦

¤

¤

¡

·

œ

©

²

¸

©

ž

¡

¤

¥

£

›

¿

¢

©

œ

¡





£

²

À

¡

¥

£

›

¾

¯

¡

œ

£

Á

œ

œ

£

©

›

ž

¡

›

£

¡

¥

¤

Ÿ

¦

¨

©

§

¡

¢

¯

œ

£

¡

£

œ

¢

œ

£

¢

›

¡

œ



±

©

¢

œ

œ

¯

¡

±

©

¨

±



±

œ

¯

¢

±

£

ž

¡

¢



œ

¢

¨

©

œ

œ

©

œ

º

œ

¡

¢

¸



Ó

ç

È

Ë

Ê¼

¤

œ

¡

¤

Ÿ



¤

¡

¤

¡

›

œ

¡

¢

¥

Ÿ

¡

¥

›

ª

›

¡

¤

¯

œ

¢

›

±

¤

£

œ

¡

¦

¤

£Ÿ

·

œ

¥

Ÿ



°

œ

©

²

Ì 

¥

œ

£

Ÿ

©



¡

¦

œ



£

¥

›

¡

¦

§

±

Ÿ



¤

›

±

§

¤

¡



¢

¤

œ

·

œ



§

Ÿ

¤

£

¤

œ

¡

¤

Ÿ



¡

§

§

œ

¡

©

²

Ú

Ï



¥

œ

¤

¸

Ë

©

Ë

Í

Î

Ï

Ì

È

Ë

å

Ó

Ð

Î

Ë

Ü

È

Ë

Ð

ê

Ü

Í

Ò

ê

È

Î

ë

Ë

Î

Õ

Ç

ì

Û

Ê

í

Ý

Î

í

Å

Ð

î

Ü

Æ

Ñ

Å

Ð

Î

Ó

Ï

Î

Í

Ð

Ë

Õ

Ë

Å

Ì

Î

Ü

Ý

Õ

Ó

Ý

Ì

È

Ë

À

œ

¥

¢

±

¾

¡



¼

Áœ

©ž¤

¬

›

©

œ

¤

£

›



›

œ

¡

œ

¢

¬

¥

¡

Ÿ

¤

¡

¥»

›

ž

±

œ



¨

¡

©

§

¤

²

Ÿ

¤

Ÿ

¯

¢

±

ª

Ÿ



À

¬

¥

¾

¡

¡

¤

Á

¡

œ

£

©

ž

œ

¬

›

¡

±

¤

¨

›

£

¸

›

œ

Ù

Ý

Ÿ

¤

ž

Ÿ



¨

œ

¤£

±

·

±

¤

±

Ÿ



«

›

œ

¡

¢

¥

Ÿ

¡

¥

›



¡

²

¸

Õ

Ø

Û



©

Õ

È

Ñ

¡

±

È

Å

Ò

×

÷

ò

ø

ÿ¡

ý

û

Á

œ

©

ž

£

Ÿ

Ÿ

®

Ÿ

·

œ

©

£

›

œ

«

­

œ

·

¨

ð

­



¡

Ø

­ ¿

¡

Ÿ

©

Ë

È

Õ

Ÿ

œ

º

Ù

¢

Ÿ

¿

Ã

¤

œ

Ø

¡

Ì

¡

·

È

Ð

Ê

œ

œ

Å

œ

¡

­

Æ

«

Õ

¤

œ

×

Õ

¾

Ö

·

¨

%

Ö¼

›

¸

Ä



­





Ò

¯

±

¯

¢

±



¨

£

›

©

œ

Ÿ

¬

­

¡

¡

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

§

©

Ÿ

¨

©

¡

¦

±



»

´

¼

´

­

œ

¡

¤

®

œ

£

¡

¯

¯

§

©

Ÿ

¨

©

¡

¦

¤

œ

›

­

±

¨

›ª¾²

©

œ

œ



¤

²

­ Ÿ

¥

©

ŸŸ

¡

¡

¥

Ÿ



›

©

¢¼

¡

±

£

¦

œ



›

œ

¡



£¡

¥

¡

¸

¤

·

º

¡

›œ

œ

±

£

¤

œ

¡

Ÿ

£

£

›

¢

¡

¥

®

œœ

Ÿ

¡

£

©

¤

¥

›

£

›

©

£

œ

¸

À

œ

Ÿ

¥

¢

¢

±

Ÿ

¾

Á

¤

¡

œ

©

Ÿ

Á

œ

œ

¬



±

£

©

£

ž

œ

§

›

£

©

›

Ÿ

©

¥

¨

œ

¡

©

¦

¡

œ

œ

¦

§

Â

¤

©

Ÿ

£

¨

¤

Ÿ

©

£

£

¡

£

›

¦

›

œœ

¤

½

°

©

¼

¾

¤

¹

Ÿ

£

¹

¦

­ Ÿ



œ

À

²

¥



±

¾

¡

¡

¢

¯

Á

Ÿ

œ



œ

¡

©

¡

¨

ž

›

£

£

œ

¡

›

¤

¤

¸

Ÿ

œ



œ

±

Ÿ

·

°

œ

©

£

¤

±

›

£

œ

ž

¦

Ÿ

Ÿ

°

«

¤

Ÿ

£

œ

¬

µ

¡

§

œ¸

©

±

©

±

œ

®

¥

§

œ

¢

œ

©

¥

¡

Ÿ

¬

¡

¥ª

›

›

±

œ



©

¨

¤

¦

£

¡

¡

Á

¤

±

±

¯

¯



¡

£

©

›

œ

¢

­ ¡



œ

¢

µ

«

¹

§



œ

©

·

¢

±

©

œ



œ

¤

œ

¬

¥

¿

œ

œ

©

¡



¥

±

¤

›

¡

·

œ

Ÿ

·

œ

©

¤

±

µ

¢

œ

¥

¡

¢

œ

¤

Ÿ

°

¥

Ÿ

¦

±



œ

¢

¥

Ÿ

¡

¥

›

±



¨

¸

¡

¤

Ÿ



¤

¡

¤

£

›

œ

›

œ

¡

¢

¥

Ÿ

¡

¥

›

¡£

±

œ



¡

ª

À

¥

¾

¡

Á

œ

©

ž

¯

œ

¢

›

±

¤

­ £

œ

¡

¦

£

Ÿ

¡

­



¡

·

œ

©

¡

¨

œ

Ÿ

°œ

œ

©

£

›

¡



»

»

·

±

¥

£

Ÿ

©

±

œ

¤

§

œ

©

ž

œ

¡

©

ª

±



¥

¯

¢

±



¨

­ ¡¥

¡®

±

²



Ÿ

£

£

Ÿ

²

¤

©

£



¡

Ÿ

¡

¥

£

¦

®

›

œ

©

»

œ

œ

£

²

¤

¡

¬

±

£

§

©

§



¡

¥

±

œ

¨

¡

¡

›

©

¦

§

£

¡

©



¥

œ

¡

±

¨

œ

¨

¤



¯

»

¡

¤

±

©

´

¤

œ´



»

¡

²

´

¤

¼

Ÿ

´´

¡

¥



›

¢

¡

»

¦

´

§

¼

±

Ÿ

´

¸



¤

º

›

œ

±

§

œ

±





Ÿ

£

°

›

œ

À

±

¥

©

©

¾

œ

¡

¤

§

Á

œ

œ

©

¥ž

·

¤¼

œ

¥

£

Ÿ



œ

°

¡

œ

¦

©



Ÿ

¥

¢

¡



£

›

œ¢

¾

¹

¹

­

¤

œ

¤

œ

¸

­¯

œ

¡

ª

±

¤



£

œ

¥

¯

¢

£

¢

±

›

±



©

¨

¢

§

¥

¡

¯

§

¡

¥

£

œ

©

Ÿ

±



©œ

¨

¯

œ

¡

œ

¨©

œ



£

±

¯

œ

¤

›

œ

¤

¤

@

°

Ÿ

©

¦

œ

¤

¸

À

¥

¾

¡

Á

œ

©

ž

¥

Ÿ

¡

¥

›

œ

¢

£

œ

¡

¦

¤

›

¡

·

œ

¥

Ÿ

¦

§

œ

£

œ

¢

±

·

A

B

C

D

E

F

B

G

H

I

D2

¾

¹

¹Ÿ

©



¡

¦

œ



£

¤

¡



¢

£

¬

Ÿ«¤

¸

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

J

H

K

L

M

J

N

H

G

L

J

O

C

B

P

I

Q

R

M

B

Q

M

S

T

F

B

I

Q

U

V

E

F

J

A

G

B

I

L

œ

E

F

B

G

Z

H

[

E

\

G

V

H

I

J

G

J

I

B

H

A

H

I

L

M

B

G

F

J

E

A

\

G

G

]

^

E

_

Y

M

J

W

B

Q

X

J

I

Y


IOWA HAWKEYE BASKETBALL

2012-13

THE UNIVERSITY OF IOWA O N E O F T H E N A T I O N ’ S V E R Y B E S T ª

ª

È

¹

¯

º

¾

´

­

º

¾

«

¬

°

¼

¸

­

´

®

­

­

º

½

´

´

¯

°

«

«

±

²

°

¸

ª

µ

°

«

¬

µ

­

µ

«

Å

a

b

b

a

s

t

p

u

w

a

a

v

z

{

x

z

{

‚

e

d

o

v

z

x

d

i

w

u

t

c

d

y

z

€

{

…

€

x

Š

q

w

†

|

†

t

f

p

v

†

„

e

º

¯

|

‡

t

p

}

t

†

ˆ

|

a

Ä

„

x

{

‰

‚

‚

x

{

d

z

~

€

t



|

«

°

º

±

Ã

¯

µ

«

É

j~



µ

«

«

¸

ª

»

º

k

·

¸

«

°

µ

¬

¿

Â

·

l

c

¹

­

­

«

´

k

«

º

­

²

¸

º

»

´

°

Á

Ã

n

¼

Â

Ã

e

«

º

´

«

Æ

°

m

«

¸

´

·

­

½

´

d

°

«

½

¸

¹

Á

f

´

À

´

µ

°

«

½

º

´

¿

²

«

Ã

­

Ã

º

·

º

d

»

Á

¹

­

k

­

´

´

¾

·

´

Á

«

¼

½

¸

À

´

´

­

Á

½

À

°

Ã

«

¹

‚

‘

z

€

€

x

ƒ

|

{

…

t

€



Œ

ƒ

v

‚‚

u

‚

ƒ

Š

{

„

{

{

t

„

u



‚

u

‚

‚

z

€

€

x

€

‚

€

‚

‚

€

€

ƒ

…

€

x

†

ƒ

z

†

{

v



„

x

‰

z

t

x

…

€

z

†

x

Š

†

€



~

’

‚

ƒ

“

z

€

‚

¿

¿

€

‚

Š

|

‹

~

„

{

z

Æ

´

·

Ÿ

Æ

™

u

‡

°

Â

‚

½

€

Å

Ã

²

­

°

Á

Â

µ

´

­

h

º

r

ª

ª

Æ

Ä

´

¯

«

«

¯

­

±

«

Ç

Ã

½

a

°

­

­

Â

b

´

¬

¬

°

j

¹

½

¸

­

­

ª

«

¬

º

¬

Æ

Â

«

­

±

­

³

´

´

°

³

«

¸

´

«

·

«

¸

°

µ

³

e

o

d

q

p

p

a

d

d

e

i

Í

i

v

x

t

x

´

k

z

ƒ

¿

µ

·

h

c

x

°

­

Â

e

x

²

¹

½

½

o



´

¿

½

«

…

«

Ë

v

€

»

­

Ã

†

¯

¹

o

z

€

´

À

c

¨

‚

½

º

a

†

¹

¯

Í

†

†

½

´

Ì

†

™

Ä

­

e

…

ˆ

¯

Â

­

­

b

~

x

°

d

z

z

º

Â

o

{

v

Á

e

o



Ã

°

Ë

ƒ

w

¯

´

±

¾

e

€

z

½

­

e



|

Ê

Â

Â

Æ

¯

a

‹

Á

¬

º

m

z

À

­

¿

b

Š

½

Ç

«

k

§

t

º

½

°

Ã

c

¯

«

¹

o

¾

j

z

‹



¯

i

°

¸

´

°

´

r

x

Š

¹

´

c

¯

«

h

d

°

«

g

ª

·

·

`

³

t

•

z

€

’

v

‰

v

x

{

x

t

„

y

€

z

z

x

Î

{

‰

w

‚

€

v

€

|

Š

|

‚

|z



s

‹

~



t

‚

x

‚

u

€

{



v

ƒ

t

©

…

x

•

s

w

œ

v



t

u

x

z

v

y

v

z



{

x

w

‚

v

€

|

|

u

„

‚

„

‚

x

Š

{

t

„



{



„

z

Ž

”

t

€

•

z



z

€

Š

z

“

t

‹



€

v

z

€

{

‰

s

t

u

v

}

|

v

Š

z

~

x

z

Š

t

€

~

~

‹



‚

€

ƒ

{

„

z

˜

v

u

y

z



z

x

„

vz

u

t

€

…

†

t



t

Ž



z

ƒ

‹

|

v



x

z

v

x

t

€

‰

–

‹

x

t

€

z

ƒ

v

z

•



t



Ž

Ž

x

{

}

|

v

Š

z

„

z

˜

v

u

y

z



z

x

u

t

€

v

|

|

™

ˆ

„

t

z

ƒ

v

z

Ž



x

{

‡

zz



}

z



•

z

Š

{



z

ƒ

v

z

z

Š

t



~

‚

€

”

x



Ž



—

¡

Ï

“



Ž

{

x

‚

€

…

†

†



‰

}

t

x

š

€

ƒ

{

„

z

Ð

v



€



~

‚

z

€

|

x

‚

z

v

~

x

z

z

‚

~

{

‚

‚

€

{

x

Š

…

|

‹

†

~

†

z

ž

Š

~

‚

{

t

|

x

|

z

ƒ

¡

Ï

z

Ð

w



Ñ

v

¡

x

v

y

ƒ

z

{

v

w



‚

v

|

€

v

|

z

|

|

€

‡

Š

v

z



‡



Š

š

|

z

Ž

t



}

v

z

€

~

y

‚

‚

v

€

ƒ

x



Ž

˜

v

u

y

z



z

‘



z

€

v



s

t

u

v

„

v

x

“

„

z

Î

€

‚z



x

‚

{



t

•

s

t

u

v

©

x

x

‹

Š

Š

z

x

x

t

€

{

„

z

Š

t

‹



{

ƒ

v



€

z



z

~

{

„

z

—

}

t

}

v

x

{

z

~

v

›

Œ

‡

œ

ˆ



z

Š

t



~

‚

€

”

v

z



‡

˜

v

u

y

z



z

‘



z

€

v

tz



{

„

z

}



t

ƒ



v

v



v

€

y

‚

€

ƒ

t

€



t



™

†

‚

€

{

„

z

Š

t

‹

€

{





Ò

Ò

Ò

Ž

x

{

x

zz

€

x

z

v

x

t

€

x



s

t

u

v

w

v

x

y

z

{

w

v

|

|

{

z

v

x

„

vz

v

~v

€

Š

z

~

{

t

{

„

z



”

‘

‘

Ž

s

t

u

v

v

~v

€

Š

z

~

{

t

{

„

z



”

‘

‘

“

t

‹



€

v

z

€

{

‚

€

w

t

{

„

…

†

†

Œ

v

€

~

“

t

‹



€

v

z

Ž

…

†

†



‰

v

€

~



z

v

Š

„

z

~

{

„

z



s

“

‚

€

…

†

™

…

€

{

…

…

š

z

Ž



‚

€

™

§

‚

ž‚

Œ

x

Œ

‚

‰

t

x

‰

v

~v

€

Š

‚

€

ƒ

{

t

{

„

z



”

‘

‘

‚

€

v

|

™

€

ž

s

Œ

}





v

t

€

ƒ



~

™

v

ž

x

›

{

†



t

v

s

~

€•

v

v

€

Š

Š

{

‰

z

s

{

t

u

t

v

{

„

‚

z

x

t



€

”

z

‘

t

‘

•

“

–

t

‹

‹

x



{

€

Ÿ

t

u

v

„

v

x

v

}

}

z

v



z

~

‚

€

{

„

z



”

‘

‘

“

t

‹



€

v

z

€

{

™

ž

š

z

Ž

tz



{

„

z

}

v

x

{

œ

Ÿ



z

v



x



“

„

z

˜

v

u

y

z



z

x

x

t

€

t

Ž

„

vz

v

~



z

{

„

v

€

…

{

„



z

z

v

}

t

Š

Š

v

x

‚

t

€

x



s

€

v

~

~

‚

š

t

€

‰

s

t

u

}

{

}

„

z

z

v

¡



v

u

€

z

Š

z

z

{

x

™

‚

€



{

{

„

„

z



z



z

”

‘

‘

š

z

x

‚

x

€

‚

v

€

|

Š

t

z

™

‹



ž

v

›

ˆ

€

~

„

v

z

v



v

€

Š

z

x

‚

€

{

„

z



s

“

}

t

x

{

x

z

v

x

t

€

{

t

‹



z

v

~v

€

Š

z

~

{

„

z



“

„

z

z

x

‚

€

z

x€

™

‚

z

ž

€

€

™

u

›

ž

ž

‚

‰

›

™

ˆ

€

€

ž

‰

‚

ž

…

€

ƒ

œ

Œ

z

‰

u

x

™

‚

{

ž

ž

€

x

x



x

z

v

x

t

€

x

‚

€

s

t

u

v

w

v

x

y

z

{

w

v

|

|

„

‚

x

{

t





‰

œ

†

t

Ô

{

•

v

v

{

€



‹

{

t

„

v



•

{

z





„

™

z

x

{

›

s

Š

‰

t

™

t

u

|

|

›

v

z

ž

ƒ



w

z



v

x

Õ

y

w

v

t



€

z

x

y

{

{

w

z

„

{

v

v

|

w

{

|

v

~

}

|

|

v



ƒ

{

t

‚

v

€

…

€

~

†

†

…



†

‰

†

…

™

Ÿ

‰

u

v



‚

z

€

v

x

‚

€

‚

€

€

™

~

ž

‚

›

Š

v

›

š

v

t

€

€

~

t

…

•

œ

{

u

„

‚

z

}

€

x

v

t

x

{

€

v

Î

€

x

‚€

v

z

‹

Š

Š

z

x

x

z

x

t

•

s

t

u

v

w

v

€

{

ƒ

~



‰



v

s

v

z

x

y

z

{

w

v

|

|



¢

‚

{

„

…

†

t



t



z

u

‚

€

x

‚

€

z

‚

ƒ

„

{

t

•

”

„

‚

t

Š

u

}

v

v

|

v

”



‚

€

z

{

w

~



z

{

u

u

‚

v



{

x

•

{

„

z

}

v

x

{

™

ˆ

x

z

v

x

t

v

Š

z

x



‚

{

“



„

t

z

•

„

s

t

‚

x

u

{

v

Š

‚

Š

z

vz

}

‹

€

x

{



{

s

t

€

{

~

z

x

‚

Ó

z

„

y

„

Š

v

ƒ

t

~

z

•

z

v

{

z

~

…

‰

}

v

|

v

Š

{



z

x

‚

{

€

”

ƒ

t

u

v

™

Œ

‡

™

u

‚

|

t

vx

z

—

s

€

x

‰

˜

v

u

y

z



z

•

v

€

x

v



„

~

z

w

x

z

}

‚

v

|

v

{

Š

y

z



z



x

—

t

{

{

z

‰

˜

{

„

v

|

z

|

Î

t

€

€

‚

{„

z



z

x

‚

{



Ž

{

„

€

z

‚

{

„

z



{

z

v

‹

Ž

t

€

v



Ž

‚

z

z

Ž

x

x

Ž

t

—

‚

v

t

{

u

„

ŽŽ

“

v

Ž

}

Ž

v



Ž

†

Ž

z

‹

†

v

Ž

s

t

Ž

x

‚

€

ƒ

Ž

z

Š

t

€

~

z

€

{

t

•

w

‚

ƒ

ƒ

z



v

€



x

‹

w

x

š

{

‹

{

z

x



—

v

€

~

w

z

£

z



{

„

‚

€

ƒ

x

{

t

Š

t

z



Ž



t

{

„

v

{



Ž

¤

z

v

~

‚

€

ƒ

{

„

z

˜

v

u

y

z



z

}



t

ƒ



v

‚

x

”

t

v

Š

„



v

€

¥

Š

”

v

¦

z





‰

u

„

t

„

v

x

{

ƒ

v

z

—

x

w

z

z

€

‚

€

™

›

ž



‰

{

„

z

s

t

u

v

w

v

x

y

z

{

w

v

|

|

}



t

ƒ



v

Ž



z

Š

t

ƒ

€

‚

Ž

Ö

z

~

v

x

t

€

z

t

•

{

„

z

w

z

x

{

‚

€

{

„

z

€

v

š

t

€



×

Ø

Ù

Ú

Ú

Ž

Û ƒ

‹

‚

~

z

~

s

t

u

v

{

t

{

„

z

}

t

x

{

x

z

v

x

t

€

v



z

v

z





v

ƒ

t

u

‚

{

„

v

w

z



{

„

‚

€

×

Ü

Ý

Ø

Þ

ß

à

v

ƒ

v

Ö

‚

€

z



z

Š

z

€

{

|



x

z

|

z

Š

{

z

~

‚

{

x

á

™

†

†

â



z

v

{

z

x

{

Ž

{

„

z



s

“



¥

Š

”

v

¦

z





|

z

~

{

„



z

z

•

t



{

z

v

x

Ž

Š

„

v

}

‚

t

€

x

„

‚

}

x

v

€

~Ž

{

„

z



”

‘

‘

“

t

‹



€

v

…

†

†

ž

¥

‘

‘

”

”

t

v

t

Š

t

€

•

z



z

€

Š

z

”

t

|

|

z

ƒ

z

’

v

€

{

x



˜

z

u

v

x

{

v

w

w

z

~

}

‹

w

|

‚

Š

v

š

t

”

t



v

v

Š

€

„

t

¥

Š

•

”

{

v

„

z

¦

¨

z



z



©

v

x



Š

{



„

s

z

y

€

z

‰

{

{

„

w

v

t

€

•

™

{

v



„

x

x

z

„

z



v

v

zx

v

z

t

v

€|

|

z

Ð

v

Ž





v

x

€

v

~

z



v

x

…

v

ƒ

z

ƒ

t

v

ƒ



Ö

‚

v

€

x

t

•

‘

|

|

“

‚

z

ã



s

€

‚

{

x

x

}

z

Š

‚

†

Š

™

~

t

™

|

†

ˆ

|

z



‘

ƒ

’

z

u

‚

„

”

€

x

z

§

}

v

‚

~

x

{

z



Š





t

‚

z

v

Š

{

v

Š





„

t



Ÿ

†

v

t

€

ƒ

tv

|

Ž

z



z

Š

t

ƒ

€

‚

Ö

z

~

{

„

z

s

t

u

v

}



t

ƒ



Ž

Ž

s

x

Ž

z

—

z

{

Ž

v

v

Ž

z



œ

†

†

§

‚‚

x

‚

t

€

s

}



t

ƒ



v

x



Ž

‰



Ž

¢

„

„

‚

‚

x

|

zv

z

{

‡

¡



‚

z

v

z

€



v

{

‰

z

{

€

„

‹

z



¡

z

v

‚

€

{

x

vz



v

ƒ

z

~

tz



…

…‚

Š

{

t



‚

z

x

~

‹



‚

€

ƒ



—

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

3

x

Ø


2012-13 IOWA HAWKEYE ROSTER

ä

Ã¥

æ

ä

û

ü

ý

üü

ü

0

ç

ü6

*

û

0

û

6

0

6

ü

ü

ü

þ

üì

é

ç

ë

ó

C

K

ó

ð

ó

M

4

í

Ã¥ë

PQ

,

þ

þ

ò

í

ç

S

T

('ÿ

(

þç

G

Ã¥

:

(

øøð

ë

SþHé

Ió

ë

O

í

ç

ò

P

í

V

ð

ÿA

ë

ç

ý

þ

ÿ

þ

ë

Q

S

Ã¥ò

#

ë

.þæ

!ý

ý

î

û

í

æ

ï

"

*

û5

!6

5

ý

*

!"

6

*

#

!5

ý!*

!5

5"

6

*

!"

!2

!

#

ìÃ¥!!!+

;

-!!

4

''

þ>-

,þ

%þ

.

#þ

ýþ

.

%

úç

ë

þí

ö÷õ

Ã¥

þÃ¥2

þ$'7

þ

'

'/

þ8

7

4

7

,

ù

'

),þ

ø

'

þ:

'-

þþ

.Ã¥,'

'

/'%Ã¥(

4-

-þ

õþ'

þ

.

÷

þ

þ.ÿö

þ

%

õ'

ô/

.

'

.þ

.-

-

-,

$

-ó

-+

þ&4

þþ,

'

,

=þþ

+

!4

ÿþ'

4

%

þ

þ

þ

1

,

þ

3

ì$

+

'

òñþ

'

Ã¥

6íþ

!*

éýèû

æ#

û

û

0

û

û

ð

þ

!

'

W

ë

ó

ë

í

ç

ò

í

K

ó

é

?

Ã¥

'

$

''

þ

$

.þ

1

þÃ¥

@

Ã¥

ð

ó

?

ò

ç

í

Ã¥

+

ð

Aÿ

ÿ

þX

<í

Aÿ

ì

'

B

ù

.

Jæ,

A

í

U

'ë

B

éé:'F.

þë

L

R

ó

J

éõ

ç

?

ç

P

ð

ð

÷

ÿ

þ

ç

E

Ã¥

í

/

A

Ã¥

D

Ã¥

ó

ëý

/!

õ

Ã¥þ'

þ

þ

þ@

ð

ò÷

í

@

ó

(ç

ò

Ã¥

Oÿ

ç

÷

è

N

í

é

?

?

Ã¥

@

ë

é

B?

ëþ

1

8ÿ

+

Ã¥ý

-

B

'ü

þ

ÿ

þÿ

,

1

þ'

þ

<

ü

ýþ$

þ

þ

(9

#

*

0

'ü1

ü

ü

*

6

üþ

ê

+

û

é

ÿ#

ü

*

è

þIowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball

+þ

þ

.

7ÿ7%

#(

ýÿ

ýþ79

ÿ

ø
2012-13 IOWA HAWKEYES AT A GLANCE Y

Z

[

[

\

[

Y

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

d

g

^

¬

_

`

‹

^

a

v

c

Í

^ h

i

Y

j

Z

ƒ

[

w

l

m

`

l

n

^

a

^

l

_

^

]

^

_

`

a

b

c

e

f

d

o

p

q

f

g

r

s

t

Ç

®r

s

~”

’

œ

|

Î

É

¯

¯

~{

p

Ë

§

f

d

d

•

‰





™

¤

{

ž¥

‘

ž

}

s

t

k

[

x

\

a

w

[

Y

^

a

u

v

`

]

v

^

w

w

v

^

„

a

x

v

l

`

Š

^

a

‹

^

l

]

^

c

y

l

w

j

„

z

`

i

^

l

a

…

l

v

q

w

c

|

‡

}

ˆ

~€



~

‚€

‘

‰

ž

›



²

|

r

Ë



ž

|

}

{

²

z

|œ

¥

œ

p



Ë



§

¯

p

f

d

Ë

d

§

e

f

Œ

‰



‰



d

™

d

š

~





‚

™

r

z

sš

€

ž

ž

~



‚Æ



`

i

j

…

v

w

c

e

ˆ

Œ

”

†

³

~

œ



|



‘



|

~

”

€

|

·



r

p

s

~



§

“

p

f



d

o

§

f

‰

e

‰

‰

‰

o



o



™

®

š

œ

f

³



s



™





’

|

|

Ï



€



b

m

`

x

_

Ž

c





œ

r

ž

‘

}

Ë

”

{

y







Á

x

ž

z

|¿

€

™

™

t

t

™

t

±

^

’

†

l

†

{

’



“

|



”

®

€



¯

Ÿ

~

~

€

¿

‚



”

p

’

g

f

d

³

ž

€

{

z

~

´



t

Á

‰

‡

Œ





™

š

ž

~

‚

Æ

’

ž

r

”

z

~

´



t



a h

w

Ž

b

x

w

^

c

Œ

ˆ

‰

‡

ˆ

Œ

•

i

b

„

_

x

—

`

l

c

˜

™

š

™

f

f

›

|

{

”

œ



ž



p

q

s

|

Ÿ

s





r

~š

}

s

~

~

œ

t

d

•

e

‰

^

–

Š

^

a

‹

^

l

`

†

‘



m

{

x

r

a

|

^

_



^

m

~

a

x

¡

]

©

¢

^

^

€

_

a

‚

`

ª

}

a

x



b

£

c

w

«

~

‰

`e

f

o

¬

f

x

f

‰

c

¤

d

‰

|

s

¦

•

ž

p

f

‡

™

¥

s

Œ

§

g

p

d

g

™

•

¦

e

d

‡

Œ

§

•

”

|

‰



”



|

{



t





˜

{

t

v

w

c

†

‘

Ï



®

Ë

”

}

|

€

r

’



|

|





´

Ç{

r

p

´

˜





~

Ë

ž

Ð

¥

s

¯

É

§

f

r

¯

Œ

p

|

Ë

‰



p

d

§

’

‰

f

d

d

§

f

Œ

d

•

™

e

‰

e

‰

³

¦

³

§

g

™

¥

o

‡

³

d

™

™

³

¦

§



¥

³

³

³

‰

¥

¥

™

d

‰



d

™

™

³

Œ

o

¥





³

³

¦

¥

™

¥

e

t



o

™

³

¦

¥

{

t

³

¥

t

¨

^ h

i

j

l

]

^

_

`

a

b

c

d

‰

f

‰

¦

p

™

‡

‡

‡

‰

”

|





{

t

µ

|



~®



}

s

ž

|

p

’

§

f

•

‰

‰

‰

d

™

‡

³

³

¥

d

™

•



³

¥

o

™

‡

¿

³

¥

t

k

˜

^

v

w

‹

h

k

^

w

`

m

x

­

­

c

‘

~

ž¥

{

}

~r



}

r

®

r

s

œ

|

£

}

’

~

¯

¯

‚ž

}



£

~



v

v

€

|š

r

‚

¿

¿

{

p

Ë

§

f

‰

d

g

o

d

™

‰

³

³

¥

o

™

‡



³

¥

o

™

Œ



³

¥

t

Ñ

{

i

Ò

v

°w

x

l

w

m

`

x

_

Ž

^

v

Ó

Ó

Ô

Õ

Ô

Ó

Ö

×

Ø

Õ

Ù

Ú

Û

Ö

Ø

Ü

Ý

Ú

Þ

Ø

Ù

ß

Þ

ß

c

i

ž



²

š

³

|





´

r

s

ž



€

”

|







r

z

~

´



p

z

~

´



d

•

e

o

t

^

±

Š

^

a

‹

^

l

º

ª

¼

†

š

s

|



¯

µ

ž

œ

œ





€

r

s

ž



€

”

|







r

z

~

´



p



¯

|

{

‘



€

ž

{

~d

•

g

e

–

t

\

ª

^

x

a

^

È

®€



|

´





}

ž

{

r

s

ž



€

”

|







r

z

~

´



p

¤

z

·

f

š

~

‚

r

s



¯

³

r

~d

•

•

e

t

Š

^

a

^

a

Y

\

ª

^

x

l

[ Ç

a

^

Š

^

a

‹

a ¸

^

_

w

`

a

`

n

x

i

v

¹

^

w

º

x

­

­

»

¼

^

a

x

—

`

l

v

½



h

|





”

š

r



~

¯

}

s

}

’



¿

^

|

l

µ





b

^

`

m

`

`

‡

a

‰

bl

i

®

¢

^

c

‘



á

ž

}

‘

ž

|

œ



{



š

|

b

ž

¿

‹

|

l

°

¿

r

v

i

~



p

€

x

”

w

ž

|



`

a





r

z

~

´



p

’

~}

~



€

ž



’

~

œ

œ

|

¥

|

y

¢

d

•

g

§

t

[

c

\

ª

Ë

w

a





x

|

—

€

À

~ž

^

v



š

v

¤

|

s

¯



r

v

°

|

˜



{



¿

|

~

‚

”

µ

|



”‘



^

x

a

^

Š

^

a

‹

^

{

š

l

r

~

c



¿



ž

|

Ç

œ

Ä

œ



{

|ž

’

Ð

²

”

É

|

s



œ

{

|

µ

|

ž¥

~

{

s

Ä

¥

œ

|

{

¿

”

±

ž

{

r

~

³

s

|



ž

}

²

|



r

®





~Ÿ

s

ž

r

|

Á

i

¿Á

i

œ

”

s

É

Ê

†

¾

_

c É

Ç

‘

l

i

^

†

^

à

‹

†



w

r

x

|

l

p

z

~



e

v …

´

•

w

id

‰

v

t

v

°

o

Œ

w

x

l

w

b

i

d

d

¾

^

`

m

`

`

a

b

l

i

x

w

`

a

c

u

^

a

v

`

l

l

^

­

a

i

^

x

¹

b

`

¬

l

h

t

Á

ª

m

­

x

v

v

h

x

v

¹

^

w

º

x

­

­

ƒ

^

_

a

^

w

x

a

^

h

v

c

š

s

|

œ

œ

”

µ

|

‚

r

{

}

s

›



¯

’

‚

œ



|



ƒ

^

l

`

i

a

x

a

x

À

^

­

m

`

`

a

b

l

k

x

w

`

a

c

~

sš

r



|

ž

¡

„

i

l

k

^

a

c

˜







œ

~

v

Y

`

a



}

‘



ž

‘



”

’

s



ž

{

r

~

³

s

|



ž

È

}

‘

|

œ

{



s˜



{



¿

|

~

É

’

}

²

|



r

”

µ

|



”‘





¿

œ

|

Á



¿

|

Ê

ƒ

`

¼

Ž

`

‹

`

a

^

v

c Ç

x

}

Á

c Ç

s

¢

É

v

i

”

i

c

Ç

l

â

€

a

i

v

¹

^

w

º

x

­

­

»

Â

_

^

Ë



¿



ž

|

œ

Ä

œ



{

|

Ð

”

Éž

œ

|

µ

|

ž¥

~

{

s

Ä

¥

œ

|

{

¿

”

±

µ





ž

‚

{

š

r

~

²

|

{

®





~Ÿ

s

ž

r

|

h

y

‰

d

Œ

’







|



f

Ã



´

²

|

”

|

®



|

z

~

´



’

ž

r

”

z

®

Œ

‰

g

g

‰

¦

‰

]

^

b

v

Ž

a

w

ã

a

^

v

Ž

‹

x

l

[

i

^

­

^

¼

Ž

`

l

^

c

‡

d

•

f

‡

‡

Œ

f

•

¦

¦

¦

~



d

f

e

o

o

f

¦

‰

¦

f

§

§

ã

a

^

v

Ž

^

l

c Ç

˜



{

²

|

r

¿



œ

œ

Ä

Å

}

|





Æ

½

‡

d

•

f

‡

‡

Œ

f

o

•

o

o

›



r



ž

}

c

Ç

‹

k

²

z¥

Ð



®r

s







~

€

·

r

s

~

“

É

~”

’

œ

|

¯

¯

~{

‘

ž

²

|

Ë

|

{

|

œ

œ

É



¯

”

œ

|

‘

|

”

|



®

€



¯

Ÿ

~

~

€

¿

‚



”

±

ƒ

w

x

a

w

^

a

v

]

^

w

„

a

l

l

c

i



}

s

‘

}

’



¿

|

p



j

Ç

§

f

È

g

ª

É

^

h

‰

‡

‰



™

g

™

e

³

³

¥

¦

™

§



³

¥

o

™

e

{

³

¥

t

Ê

Ž



i

\

Z

c

‘

\

[

c

®

\

Y

c

w

j

ž

²

|

Ë

|

{

|

œ

œ

Î

~

”

µ

|



”‘





¿

œ

|

p

Ë

ˆ



§

f

§

d

•

¦



™

d

d

™

Œ

³

³

¥

‡

™

e



³

¥

‡

™

§



³

¥

t

Ár

s

~”

’

œ

|

¯

¯

~{

Î

®





~Ÿ

s

ž

r

|

p



§

f

e

‰

‰

Œ

š

~

™

d

d

™

d

³

³

¥

Œ

™

g



³

¥

o

™

•

{

³

¥

t

”

Î

\ Î

^

Š

^

a

‹

^

l

]

^

w

„

a

l

l

†

c

i

‘

|

œ

{



s˜



{



¿

|

p



j

Ç

§

f

Ì

g

Î

‰

‰

d



™

e

™

‰

³

³

¥

¦

™

e



³

¥

d

™

o

¿

³

¥

t

”

œ

|

µ

|

ž¥

p

Ë

§

f

‰

d

§

Œ

š

~

™

d

™

o

³

³

¥

o

™

‡



³

¥

o

™

o



³

¥

\

t



ž

}

‘



”

p

Ë

ˆ



§

f

Œ

‰

d

•

š



™

¦

™

‡

³

³

¥

‰

™

¦



³

¥

d

™

o



³

¥

’

c

¢

s



|

ž¥

›



r



ž

}

²

z¥





¯

ž

{

r

~

³

s

|



ž

}

²

|



r

Á



ž

c

\

t

c

}

~

Î

Î

¢

µ

‘



”

~

{

s

Ä

¥

œ

|

{

¿

”

Ð

Î

±

|

È

\

É

œ

±

”

µ

|



”‘





¿

œ

|

Á

c

‘

|

œ

{



s˜



{



¿

|



Ì

}

s

‘

}

’



¿

|

µ





ž

‚

{

š

r

~

²

|

{

Ê

\

ä

c

\

[

Z







~

€

·

r

s

~

“

®





~Ÿ

s

ž

r

|

Î

~

{

s

Ä

¥

œ

|

{

¿

”

p

Ë

§

f

Œ

‰

o

‰

š

~

™

§

™

¦

³

³

¥

d

™

g



³

¥

d

™

‰



³

¥

t

c

”

Î

Ë



¿



ž

|

œ

Ä

œ



{

|ž

p

’

§

f

d

o

‰

‰

•

š

~

™

d

™

¦

³

³

¥

d

™

‰



³

¥

o

™

¦

¿

³

¥

t

œ

|

‘

|

”

|



Ë



¿



ž

|

œ

Ä

œ



{

|ž

±

\

[

c

®

€



¯

Ÿ

~

~

€

¿

‚



”

Ì

’

s



ž

{

r

~

³

s

|



ž

}

²

|



r

p



§

f

‡

d

e

o

o

™

o

³

³

¥

o

™

o



³

¥

o

™

o



³

¥

t

Á

µ





ž

‚

{

š

r

~

²

|

{

p



§

f

g

‰

o

‡

š

~

™

o

™

‡

³

³

¥

o

™

e



³

¥

o

™

‰



³

¥

t

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

5



¿

œ

|


2012-13 SEASON PREVIEW þ

Ã¥

æ

ç

è

é

ê

ë

ç

ì

í

æ

î

ï

ð

ç

è

ñ

ð

ò

æ

í

ó

ç

æ

ñ

ô

è

ó

õ

ö

í

÷

ø

ù

÷

ð

ù

ú

û

í

ç

û

ü

è

%

þÿÿÿ

##

()

$

*

$

+

$

%

$

$%

J

!"

!

"

#

,

&$-

'"

.

,%

+%,

$

/

$

#

%

#/"0

%$

+$$

$!!

$

,

'+

3

49@3

ÿ

;ÿ

8

550B

6

=%6>+

0553

ÿ

6

!

$

3

ÿ6

?'A3

/$%

ÿ

7#$8#

$9!

<

ÿ

:þ0

5B

ÿ+.

!

$'

5

DB/

!H3<3

ÿ

?ÿ

3#

6

>6

ÿ6

9

9E5;6

<

F6

ÿ

$

9

/!$

+

!$

!

#;

I#

/

B!$%

'

%

B

$

%

M

$

$0

-#%

K

'

N

!

#

$'0

/

"

$%

%

+!

$O

J"

#

#!$#

9

6%E

&GE6

6

+#

#

%$+A##6

B

/

B

P'

/

%,

#%

#

3

+

/

6

35

5

5

$

$.+$

#

+$

/

$

0

+

<3

P

#

6

%33

Dÿ$

7

+

#

'!

!%

#D

D'

!

9

6

6#

5

5

6

9

%.!

$

+#!

"#

#

$O

''

>

$;

9

D

$5

5

U$

0

,'$

$"4ÿ3J#'

!L

#

>3

ÿ

ÿO/5B

'

%

B

9#AQ<

/$

6\

#ÿ

5+

3

$_

>0

>0'

'

K/

[

&

+Dÿ

`%$!.$

,

%

$

A!'

$$+

,$

&

%

,

+$

!1

>3

D

>ÿÿ

ÿ3

S

!'#,0

$

!

+

+

a;

+

c

!

A"

,++

'

'!

,

,

+

!

/%

%

0

+

B

b!%

#

%

$

.

%

!

$

!$

+

$$##

$

$

"

,

"O

,

#'

,

+#

$'$

#

Y+

%

+

'

!

$

#

+

$,

B

#%+

$

%

$

$

$

9ÿ!

<3

%

ÿ

65

$

E

ÿ

'

6?ÿ3+!

#

%'UBd

`$

++#!

$

A

$

%

$

$

5

!

$

'

%

"

J

#

ÿ

!

R

65E

ÿ59

8D

'3

3

R

6

!%#

!

#

,

+<

ÿ

5D

6

ÿ+

d[

$

0+

$

$0

e0B$

+$

!

$

!

$

$.

+

$+$

$$,

e

'

'

!"0

B

UB%'

#

%'%%

!

#'#

#

,$

+

a

&B0

+

f

)#

!

!

$

/#

##

#

B

!+

)

!

B

+!

$+#'

#

#

!

$

+"

!

+

,

/

J

B

!

$

&

#

%

!

$

,

+$

$A/'%%#5

!

Sÿ

>

6

9

;3

6!#

/#

A

#

,

!

%

'

,Z

"$)$

$g

$

!

$

B$

$h

)

')

W

XA

!#,

#

#

#'

$!1

1

ÿ0T

#

>

#

6

/0ÿ

U

;

ÿ

B5

#

3

&>

55

Yÿ

,0

$

=

B

;

+

6

?

+$

3

$

%

95B

'

`

"&#

,

0

/$

B

ÿ%

0

+B

!

I+)!V

'

%$

!

"

!

0+

#

%

#

!$

$

$

%

##$J

$$1ÿ;

ÿ

5

335

5

;

3E9

ÿ3

?E3

ÿ

3

<

3#

ÿ

;

3E3

`%

$

$%AA/

'

%

$A/!

$$

$

+$

$/1

6,#1

#

#

&

ÿ

53

69

<

356#

B$$A!

!

A

!

#,

"

++A#,B3#

ÿ+

)f

þ

#+

$

$

$

!ÿ

þI

>+

B

+>^

T

"3

Bþ

Pÿ

$

!

0+G

"!ÿ

6a31%

<!+Y5<

?

'

6

!!

#

þ

A

>

0

ÿ

1

#

$E

%

C

?

'+

+

3,

5%

2%

ÿ

!]$3

ÿ

ý

')!

M

!

,

#

/

$#)

%

$

B

+

)

')

(

+

!

B',

i+!$$

$

,$

$'

%W

X

!

&#'$

,

++

/

$

+$

$

!

#

#

"

$

$

##

$

#

$

$

"

$#

M

,

!

"

$

Y

#

%

+'+

#!'

%$Z+

$

$$

$B+

#

#

/'

$%$

$

0

'

$B!'K

[

&

&0

'

+

B

6

,

0

%$

+

B

Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball!1

!

#

!

$J$#

'

+

c

A

/

#

'

!

$,0%

$

%

/

$

$

'

%h

)

')

W

X

,

$#

%

%

$

B

%%$$

#

'+

A

!+#$

%

$

$

$

!

+

,

+

!

!+

#

#'/,

%B'

#+

Y

+

'#!

)"

0

#

B

M

,

$

+A

!

#

/

#

#

+$

$

$

!#'1

/
2012-13 SEASON PREVIEW j

k

l

m

n

o

p

j

k

l

m

n

o

p

o

n

l

q

k

n

n

r

r

p

s

l

n

l

|

k

r

s

t

}

s

u

n

l

m

n

m

u

k

u

r

~

s

k

v

n

r

nm

q

s

w

s

o

~

s

s

x

}

s

k

r

€

w

k

m

k

t

k

n

u

m

o

s

{

p

y

x

u

z

s

o

r

k

n

u

u

}

q

r

{

p

q

u

Â

n

s

l

w

…

k

€

w

…



t

‡

‹



‡

‰

s



”



£

p

Œ

‡



˜



‹

‹

‡



n

Š

š

”



u

ˆ

Œ

Œ

ˆ

k

†

’

‹

p



Œ

ˆ

‡

Š

n

Ž

Š

—

‡

m

‰

—



’

Ž

’

z

Œ



š

‡

Š

u

Š

”

¢

¤

z

‰

{





‹

‡

k

Š



’

”

l

‡

Š



”

s

‘

š

¡

‰

r

‹

Š





n



›

‹

‡

o

Ž



Š

ž

q





‹

ˆ

Š

ˆ

Š

Œ

l

o

’

‡

‰

‰

l

‡

‰

’

Š

‰



œ

k

‰

‰







¤

ˆ

Ž

k

‰

‰

”

’

~

–

Š

¢



m

‡

‰



‰

{

‹

’

‰

‡

o

•

Š

’

u

Œ

‡

Š

¡

p





‡



s

Š





ž

‚

‡

œ



Š

n

”





‹

o

“

‰



ž

k



Œ

ˆ

Ž

ˆ

n

‡

’

Ž

‡

u

‡



ˆ



Š

‡

‡

—

Ÿ

Š



˜

‡

Œ

¤

‡

—

’



n

m

{

|

p

s

­

‡

}

q

‹

u

k

Š

‘

u

v

o

k

‡

k

p

‰

x

m



k

n

m

¡

u

t

o

»

}

w

w

r

s

|

l

k

x

m

~

s

}

r

­

}

~

m

z

{

l

l

w

s

m

k

v

s

r

s

w

»

„

‡

¤

Œ



Ã

¤

‡

‰

š



ˆ

ˆ

‰

‡



‰

˜

Ä



¤

ˆ





š

Š



Å

Š

’



Œ

Š

Œ

ž

Æ

Š

”

‹

œ

‹



„

‹

‡

ˆ

Š

x

‰

‡

‹

n



›

£

¥

k

Š

ž

˜

˜

m

’

‡

‰

ƒ

Ž

”

‡

r

Œ

¯

s

’

‡

Ž

™



ž

‹

”

Š



¤

¤

Œ

—



Š

‡

Œ

‰

Œ

ˆ

Š

Š



’

Ã

¤



Á



‡

¤

ˆ



Œ

Ž

‡



‰

‡



š



Š



¤

Œ

Œ

ˆ

Ž

ˆ

’

ž

‰



‡

›

¤



‹

Ž

˜

Œ

œ

Ž



“









Š

ž



‡

¤

¿

Œ

›

Œ



œ

‰



‡

Š

‡

’

‡

Œ

Œ



Š

¡

Å

‰

Š

š

Œ

ž



‡

¤

ž

¢

‹

¡

Š

’



›

¡

¤

Œ

¡

‡

Š

Œ

Š

’



œ



’

Œ

Š

¢

‡



Ž



¢

´







ž

œ

‹

’

‡

‡



’



·



‹





Œ





¡

‡

¢

‹

‡

’

˜

‡

œ

›

Ç

›

Š





Š

‰

‡

‰

ˆ

‰

‡

›

Š

š

˜



‡

ˆ



†



‰

¡



˜

‡

Ž

‹

ˆ

‰

‡

Š

‡

‹

Š

Œ

‰

Œ

Š

”

Š

Œ

”

Š

Œ

”

Š

¨





¤

‹

Š

¤

‘

—

‡

¦

Š

¡

Œ

Š

š

ž

‹

‡

‰

Š



‘



‡

¤



‹



¤

ž

Œ



Ž



’





‡

Ž

’

‡

Š

Œ



’

ž

‡



Š



ž

¡



Š

˜

š

£

‡

‰

‡



Š



ž

¤

¡



Š

§

—

‡

—

’

ž

‡

‹

”



‡

Š



ž



‡

œ

ž

Œ

‹

–



Š



—



¤





¤



‹

‡

—

ˆ

Š





‹

‡

“

—

ˆ

Š





‹

‡



‘

‡

‹

Š

’

‡

Œ

‡

ž

¢

¢





¤

¤

’

’

˜

“

Å

‘

Š

‡

’

˜



Œ

¥

‹

”

‡

Š

’

Œ

‡

—

Š

’

ˆ

Š

‡





ž



‹

´

‡

‡



’

‹

‡

’

Œ

‡



‡

”

Š



Œ

¡

ž

›

¢



Œ



¤

’

Š

˜



Æ

Œ

Š

‰

”



‹



¤

Œ

œ



ˆ

ˆ

¨

¡

‡



Œ



‹

Š



‹

‡

¢

‡

ˆ



‹

‡

‰

‹



¤

ˆ

ž

‹

Š

‘

‡

Š

©

‡

’



‹

‡

¢

Š

”



˜

£

‡

—

¤



‰



¡

‡

‰

‡

‡

˜

™

”

Š

Œ

Ž



‰

¡

Š

ˆ

ˆ

œ





‹

È

Ž

ˆ

‡

‰

›



Š

Œ

ž

†

Š

’

›

ˆ

‡



Œ



‹

‡

œ



Œ

Ž

‰

¦



’

™

”

Š

Œ

¨

¡

‡



Œ

¦

›

¤



Œ







‹

‡

Œ

¤

¡

›

‡

’



¢

‹



¤

’

‰

‹

‡

ž



ž



‹



‰

‰

¤

¡

¡

‡

’

Š

Œ

ž



‹

‡

Ž



œ





‹

Å

Š

’



Œ

Š

Œ

ž

Æ

Š

”

‹

œ





‹

‡





‹

‡

’

Å

ž

Š

¡



’

¿

Š

›

‡

˜

‡

‹

Š

‘

‡

Š

ˆ





¨

‰

¤

¡

¡

‡

’

›

‡

¢



’

‡

˜

¥

‹

Š



œ

Š

‰

Š

ˆ

ˆ

—

Š

’





¢



‹

‡

¡

Š



¤

’

Š



Œ

—

’



”

‡

‰

‰

¢



’



¢

ž



´

‡

’

‡

Œ



œ

Š



‰

œ

‡

”

Š

Œ

Ž



¦

œ

‹



”

‹

œ



ˆ

ˆ

›

‡

¢

¤

Œ





‰

‡

‡



‹

Š



¤

Œ

¢



ˆ

ž

˜

¨

‹



¡

ª





¤

Œ

ž

‡

’

‰



Š

Œ

ž

œ

‹

Š



–

‰

—





‡

Œ

Š

ˆ

ˆ





¤





‹

‡

’

‡

¢



’

‹



¡

Š

Œ

ž

ž



™

Œ

—

Š

’

”

¨



‹

‡

Œ

‡

”

‡

‰

‰

Š

’





‹



Œ

Ž

‰





Ž

‡





‹

‡

’

‡

˜

k

‚

~

p

o

n

q

n

w

o

k

p

s

x

k

p

n

l

­

n

x

k

n

u

®

r

k

­

s

pw

k

p

k

u

r

n



p

­q

{

m

o

{

p

­

s

z

z

o

k

|

n

m

¯

k

u

|

n

l

l

n

p

q

m

o

s

s



p

­

u

o

k

|

n

l

l

|

k

°

k

r

u

o

n

p

o

k

q

{

q

n

l

l

m

k

n

m

s

p

o

n

u

o

n

m

o

k

{

x

w

r

s

‚

k

q

}

w

s

p

u

o

{

m

m

}

x

x

k

r

n

p

q

z

o

n

u

u

~

w

k

s

v

~

k

n

s

…

~

™



s

‹

}



m

Œ

k

š

k

‹

¬

‡

–

k

‰

‚

Ž

~





p

Œ

o

Ž

n



‚



{

‹

Š

p

­

‘

‡

u

o

{

Š

¢

m

~

Š

k

›

n

¤

ˆ

’

¦





œ



ˆ

ˆ

‹

‡

ˆ

—

¤

‰

ž

‡

¢

‡

Œ

‰



‘

‡

ˆ



˜

«

r



n

p

™

u

œ

‚

u



k

r

s

m

¤

ˆ

n

­

k

k

k

ž

ˆ

q

u



š

n

o

p

s

‡

m

¤

q

n

k

‰

p



l

}



l

s

z

x

Š

‘

k

|

‡

q

k

’

r

Š

Ž

É

m

¼

u

‡

w

o

”

{

ˆ

s

m



m

‰

{

k

p

u

n

‡



m

m

l

s



n

p

Ê

m

u

~

k

n

r

y

z

o

k

r

k

q

s

~

s

}

„





Œ

Ž





’

‡

Ã

¤



’

‡

Š

›



Ž

³

¤

¡

—

˜

™

›

‡

ˆ



‡

‘

Ë

‡

—

œ



‡



‹

Œ

Š



‘

‰

¦

‡





¢

‹

—

‡



”

‰

Š

‰



—

›

Š

ˆ

›

‡



˜

ˆ



¥



‹



Š







–

ž

‰



r



q

Š

±

Ž

²

n

n

…

u

ˆ

«

º

¬

¤

¨

‹

Š



›

‡

”

Š

¤

‰

‡

œ

‡

‹

Š

‘

‡

Š

ˆ







¢

ž



´

‡

’

‡

Œ





´

‡

Œ

‰



‘

‡

œ

‡

Š

—



Œ

‰

ˆ

—

˜

Ì

‡

„

¤

‰



‡

Š

’

˜

£

‡

–

‰



Œ

Ž

’

‡

Š



‰

‹

Š

—

‡

Š

Œ

ž

¢

‡

Œ

‰



‘

‡

ˆ



¦



‹

Š



Œ

¤

¡

›

‡

’

‹

Š

‰





Ž



ž



œ

Œ

˜

™

Œ

Š

ž

ž





Œ











Š





Œ



‰

¦

¨

‹

‡

–

‰

—

ˆ

Š





Œ

Ž

œ





‹



’

‡

¡

‡

Œ

ž



¤

‰

”



Œ

“

ž

‡

Œ

”

‡

˜

£



‰

³

¤

¡

—

‡

’

‹

Š

‰



¡

—

’



‘

‡

ž

¦





¤

ˆ





š

Š





‹

‡



—

—



‰





Œ

–

‰

‰

‹





Œ

¨

‹

‡

–

‰

ž





Œ

Ž



‹



Œ

Ž

‰



´



‹

‡

ž

’



›

›

ˆ

‡

¦

‹

‡

–

‰

Š



‹

ˆ

‡

”

Š

ˆ

ˆ



—



œ

‡

’

¢

¤

ˆ

¦

‹

‡

–

‰

‹

Š

‰





Ž



ž



œ

Œ

˜

¥

‹

Š



Ž

—

‡

’

”

‡

Œ



Š

Ž

‡

‰

‰

¤

ª



‹

Š



Œ

¤

¡

›

‡

’

¨

›

‡

Ž



Œ

‰

Š





‹

‡

—





Œ





¢

—

’

‡

‰

’

‡

˜

™



‹



Œ

š

œ





‹

¨

Ž

’





œ

¤



Œ

’







‡

›

œ

Š

‡



¡





Š

›



Œ



”



Ž

’

‹

Š

‡

š

‡

Š

‰

‡

¦



‰

™

‹





‹

‡

Œ



š

œ

Œ



‹

š

Œ

‹

ž



‡



œ

–

¢

‰

‰

‡

Ž



Ž



‡

‡



—



Œ

Ž

œ





‡

‹

‡



‹

Š

’

’

‡

˜

Š

‡

‘

‹

‡



Š

—



‰

Œ

—

Ž

‡

”

œ



‡

Š



ˆ

Š

‰

š

‡

Š

‡

‰

¦

‹



Œ

‡

–

˜

‰

µ

Ž







’

Œ

†

Ž



‰

«



”

…

™

n



–

œ

‰

m





{



ž



ƒ

Ž

‡

·

u



ž

’

u

Œ

–

ˆ

s

Ž

Œ

Š

­





ˆ

{

‹

­



‹



p

u

›

Š

‘

s

‡

Š

‡



‡

|

”



¡

k



›

‡

¢

™

{

¯

¡

‡

˜

l

—



’

œ

k

ˆ

‡

Š

u

‡



˜

Œ

s

o

‡

ˆ





‚



œ

¤

’

ž



k

ž

‡



n



›



o

´

k

‡

ˆ

ˆ

’

›

Ž

{

‡

o

Œ

‡

Ž

­



Š

¤



u

‡

›

‰

{

ˆ

’

p

Ÿ

—

‡



¤

u

Œ

o

‡

’





‹

Œ



k

Œ

w

‡

Œ

Š

”

‘

Ž

s

‹

u

¢

¢



u

‡

‡

¦

m

’

Š



‰

–

{

’

‡



o

~

¤

ˆ

Ž

k

‰

‹

‰

m

›

‡



Ž



n

‡

”

‰

Œ

r

‹

¤



’



’

›

¤

Œ

‡

³

Œ





Ž

Œ

‡

Ž

Ž



Œ

Š

Ž

¡

ž

‡





œ

’

‡

Œ

¡



‡

‹

Œ

‡

·



¤



’

˜

‰

ˆ



˜

¸



Œ

‡



¢



¤

’

›



Ž

Ž

¤



Ž

‰

¤

Œ



Š

’

‰





‡

‹

‹

‡

ž

m

m

k

o

t

m

s

o

…

t

p

s

½

n

q

u



x

»

n

‰

k

l

p

‹

s

k

n

q

‹

p

q

{

z

Š

m

p

o

‰

r

­

n



u

¼

u

Œ

s

»

r

‡

p

w

s



­

s

l

¢

u

{

k

‹

z

p

q



s

n

u

m

s

o

~

‡

›

r

s

s

‡

q

Ž

‡



ˆ



Ž

s

u

}

‰

k

m



k

r

k

‰

o

±

’

š

q

o

o



p

²

k



k

{

‡

s

n

u

x

{

o

‰

™

–

v

n

‘

l

x

m

w

‚

{

‡

n

‡

u

r

p

k

m

s

‡

k

m

­

‘

~

n

k

m

p

’

‰

r

~

u

‡

n

{

Œ

q

s

o

‡

p

z

}

m

n

~

˜

|

k

½

n

s

n



r

‰

m

º

}

ƒ

u

m

‹

z

¹

u

‹

s

Š

n

s

k

m

n

o

x

‰

Œ

‰

ž

‹



ž

’





‹







‘



‰

‡

‹

Š

œ

‡

‹

‡

‹



’



‡



—

ˆ

’

—

Œ

Œ

Š

ž





Š

‹



‡

‰

‰

¢

’

–

—



¢

‰

Š

’



’



”





—

‡



‹

‡

‹

‡

¡

Œ

ª

‹



Š

‡

’



Œ

š

—

‡

‰



ž

Œ

Š

Ž





‹



œ

—

ˆ



‘

‡

‰

‡

œ

‰

‹

˜

‡





†

œ



¤

œ





‰

Š



—



—

‹

‹

œ



‰

Œ

‹

ˆ





Š





‡





¡

Œ

˜

’

‡

‰

‰

‹

£

‡



‡

”



–



‰

Š

‹

‹

”

Œ

Š





Š



™

–



‘

Œ

‘

¡

‡

’

ž

ˆ

‡



”

‡



Ž

‡

ƒ

m

ƒ

m

Š

‰

Œ



‹

‡



‡

Š

’

‰

‹

Š

‘

‡

›

‡

‡

Œ

Š

ˆ



§

ˆ

‡

¡



’

‡

‰

‡

ˆ

“

‰

‹

˜

¾

¿



‘

‡

¡

‡



‹

‡

”

‹

›

‡

–

š

ž

ˆ

‹

Š

‡

Š

ˆ

ˆ





Š

ˆ



Š

‹













Œ



‹

‡

‹



ˆ

‡

¢



’





¤

˜

–

À

¤



½



‰

‹



‰

‰



¡

‡



Œ

‡

œ

‹



”

Š

Œ

ˆ

…

‹







¦

›

¤



‹

‡

”

Š

Œ

Š

ˆ

‰



—

ˆ

Š



˜

™



‹



Œ

š



‹

‡



‹



Œ

Ž



‹

Š



Š

ˆ

‰



‹

‡

ˆ

—

Ž

‡

Œ

’

‡

›

Œ

‡

Š

ž

Š

‰



‡



‘

—

Œ

›

‡

ž



¦

¡

Ì

Œ

Ž

ž

Š

Œ



Œ

¤



¦

ˆ

Í



Ž



Š

’





”

Š



—

‰



‡

’

’

‰



´





Ž



Š

‰

‡

‡

”

ˆ



ˆ

‰



‰

œ

‰



‡

Œ





›

ˆ





‰

‹





ˆ

Œ

”

œ

—

Š

¤

¤

‡

›

¡



‹



Œ

’

¦

Œ

‹

‡

Š







‡

‹

Š

‡



œ

‡

ˆ

¤

‡

‰

Œ

Œ

‰

‹

¤





‡



Ž

‡

‹



™



‰

Š

”

Œ

’

‡

’

Œ

œ

‡



Š



Ž



Œ





Š



‡

‰

Š

Œ

ž

Š

Š

Š

”

‡

‰

‡



‡

Œ

¡

œ

¦

—

‡

‡

¢

œ

‡

œ



˜

Œ

¦

‡



’

‡

’

”

‡



¡

‡

Œ

Ž

‡



‹

‹

‡

–



’



Š

‰



Ž



Œ

ž



‹

‡

Œ





¤

œ



ˆ

ˆ

‰

‡

‡



‹

‡

—





Œ



‰

Ž



ž



œ

Œ

˜

«

p

m

k

‰



‡

’

­

›

‡



›

‰

˜

Š

ˆ

{

ˆ

‡

Î

ˆ

s

•

˜

ˆ

ˆ

x

œ



¤

n

’

Œ

¢

’

k

Š



‡

‡

|

‡

ž

—

§

s







‡

u





‹

›

­

‰

Ž





p

Š

Š

‹





‰



{

Œ

ˆ

œ

n

‰

–

‡

Š



p

Ž

Ž

‹

v



¤



Œ

s

t



n



‡

›

”

’

l

ž

‡

w

˜

‡

™

”

Š

‰

s

”

Š

‡

{



¤

‰

ž

p

u

‡



‡

‰



u

’



Á

o

Š

‹

‡

{



m

ˆ

‡

’

Š

m

Œ

Œ

k



n

m

œ

‡

Š

ž

’

ž

s

Š

p

‰

‡



‡

—

„

Œ

–







”





Œ

¡

‹

œ

‰

Š

‡



Œ

–

ˆ

‰





ˆ

‡

Ž

›

Œ



‡





‰

˜

ž

¤

›

«

k

p

k

s

p

p

‹

—

ˆ

Š

w

»

t

Š



}

s

p



‰

Ï

v

œ

p

k

‡



­

r



¡

’

‡

u

k



‹

‡

o

p

n

t

ž



u

k



¡

u

m



s

t

­

o

ž

‡

Ž

k

k



Š

u

q



o

}

‰

¡

k

—

‡

r

l

¤

‰

v

k

y





s





r

z



Ž

n

Ž

‡

u

o

‡

k

n







n

u

z

‹

‹

x

n

‡



z

’

‰

‰



{

m



‡

u

u

¡

Š

o

o

k

‡

{

k

ž

¡

’



‡

­

u

o

o

Ð

Š

u

s

”

ž

}

}

¤



¢

ˆ

p

­





q

o

k



r

u

w

—

’

À

—



t

l



Ž

n

r

m

s

t

Œ

¥

m

k

‡

‡

x

m

Œ

Œ

k

m



—

‰

ˆ

p

Š

Š

„

Œ



˜

ž

«

’

™

‡

–

Š

‡



Œ



Œ

ˆ

o

ˆ

ˆ

ž

k

Ñ

{

­

Â

k

p

o

n

m

s

p

k

s

v

u

o

k

x

s

m

u

q

k

x

n

p

q

{

p

­

m

t

o

k

q

}

l

k

m

{

p

u

o

k

ˆ

s

}

p

u

r

~

y

z

o

n

u

n

r

k

~

s

}

r

{

p

{



n

l

u

o

s

}

­

o

u

m

s

p

s

}

r

t

s

p

v

k

r

k

p

t

k

m

l

n

u

k



n

‰

’



‡

Ž

‡

ž

’

ˆ



k





Š

o

‡

Œ

‘

Œ

v

Š

o

t

‰

¡

Š

‰

‹

Â



›

ž

‹

ˆ

‡

ž

¡

k

Š

Â

¡

£

Š

‡





ˆ

¨

„

Š

˜

ž

š



’

Š

Œ

Œ

q

£

z

Š

ˆ

œ

m

…

™

u



Š

Œ

Š

—

Œ

«

m

’

Š



—

s



‡

Å

›

‡

‰

¹

’

‡

º

Ž

¢

ž

‡

¨

¨



Œ

‹

„

Š



Š



¡

œ

o

‡

—





²

š



¤

Ò

‰

…

k

¥

r

‹

l

‡

s

s

“

¯

’

‰

{



p

­

—

{



u

s

’

‚



k

Œ

r



„

¢



¤

’

À



Ž

¥

‡

Œ

‰

”

‹

‡

ž

¤

ˆ

‡



‰

‘

‡

’



ž



Ð

”

¤

ˆ



˜

™

–

‘

‡

›

‡

‡

Œ

¨

Š

Œ

ž

œ

‹

Š

Ž

‰





¡

Š





œ

Ž

Œ



Š



Ž

’

‰

ž

‡

¡

ž

Š



‡

‰

Š

¢

‹

Œ

‡



Œ

Š

ž

ž

—



‡

‡

’

¦

‹

ž

¢

Š

Œ



–



’

ž



¤



‹

‰



ˆ

Ž



Œ

Š

š

‰

¤



Š

‹



’

‡

‡

ž

”

Š

’

†



¤

˜

Š

£

§

ˆ

‡

ž

ž



¿

Š





‡

¢



‡

‡

š

Œ

Œ

Š

‰

ž

ž

‡

Š

‘

‘

Š

‡





Œ

’





‹

Š



Ž

ž

Š

‰

ˆ

‡







‡

‘

‡

¢

ˆ

‹

Œ

—



’

˜

‰

£

‰

Š



”

‡

Á

”

”

‡

¦



‡

¦





Š

”

¢

‹



Œ

‹

Ž



Œ

Ž

‡

¦

‰

‹



”



Œ

‹

¡



‡

‹



ž

‡

‰

¤



ˆ

ˆ

’

‡

Š

‡

Ž

Œ



Œ

¤





‡



‹

¢

›



‡

‡

’

’





Œ



œ

Ž

Š



ž

ž



˜



‡

Ð

Ó

Š

”

‘

‡

’

¤

’

ˆ



‰



Š

˜



Œ

™

Œ

ž

ž

™



‡

‹

ž

Œ

Š



–

Œ



‰

”



–



Š

Š

ˆ

’

’

‡

‡

‡

Œ

¡

‡

œ



¡

‹

Š

›



Œ



ž

‡

’



Š

Š

¤

Ž

’

Œ

Š

‡

’

Š



—

‡

Š

—



”

ˆ



’

Š

Š





”

‹

•

¨

œ

‹



”

‹



‰

Š

Œ



Ž

‹



¡

Š

’

‡

¢



’

Š

Œ



›



ž



¦

›

¤





‹

Š



¡

Š

ž

‡

‹



¡

›

‡

§

‡

’

Š

Œ

ž

‡

‘

‡

’





Œ

‡

‹

Š

‰

Ž

¤



‰

”



¡



Œ

Ž

›

Š

”

š

Š

Œ

ž

‹

Š

‰

Š

‰



’



Œ

Ž

’

‡

”

’

¤



Œ

Ž

”

ˆ

Š

‰

‰

˜

¨





‡



¤

Œ

Š

Ž



š

‹

¤

‡

‡

’

Ž

Š

‹

Œ

˜





‹





Š

›

‹

‡



‡

’

œ

Š

¡

‡

’

Š

‡

³

‰

Š



Š

ˆ

’

œ

ˆ

‰

œ



Ž



‡

Š



—



˜

‰

ž

Š



—

ˆ



Š

¤



‡

Œ

’

Ž

Ž



Œ

¤





‹

œ



‰

‹

ˆ

‡



Š

œ

Ž

Š

¤

‡

‰

¡

˜

™

‡

‡

Œ

Ÿ



—

Š

‡

ˆ

”

ˆ







‹





¤

¡

Ž

‹





‡





œ

Ž



‡



ˆ

ˆ

‹

Œ

‡

‡

‡

’

ž

Š



Ž



Š

›

¡

‡

‡

¡

—

ˆ

‡

Š

Œ

Œ



¦

Š

‡

ˆ

Ÿ

ˆ

‡





”



¤

¤



Ž

‡



‹



Š

Š

Œ

Œ

ž

ž

¢

Ž



”

‡

¤



’

‰

‡



Š

Œ

ž





‹

¢

‡



Œ

’



‡

‹

Ÿ



‡

Ž

Œ

Š

‡

¡

Ÿ

‡



Ž

˜

Š

Ô

¤

¡



‡

˜

«

«

Â

o

z

k

Õ

k

…

È

‡

”

’

š

œ



‹

¢



Œ

‡

Œ

¡



Œ



Ž

‹

—

‡

™

‡

–

‡

Š



›

‰

‰

‰

˜



ˆ

”

Œ



‹



¡

–

Ž

p





˜

‰

‡

Œ

‹



Š

Œ

—





‹

Œ



‡

‹



’



‰

—

‡



Œ

¢

n

ˆ

‹



Š

q

l

Š

˜

‡



œ

‰

ž

‡

Ž

Š

‡

‘

Ž





›

’

‡

’





”



˜

‰







‰

¤

‡

¤

‰

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

‘

˜



‡

n

m

~

‰

ˆ





«

7



Š



”



Ž

„

œ

Œ

—



r





‡

p

n

‹

‡

‘

s

k

‡

Š

‹

”

Š

k

m

‡



ž

‹

{



´

‡

m

o

’



Œ

’

k

u

Š

¢

‡



¡



o

r

Œ





u

k

‡



Œ

v

°

Š

‹

‡

Š

s

k

œ

‡

‘

q

|



‹

‰

p

p

‡



Š

‡



œ

k

k

‹

Ž



k

‚

¥



ˆ

o

k

¡

›

’

u

k





Œ

m

|

œ

ˆ

‡



l

‡



¤

‡

r

{

‰

‰

‡

—

‡

z

z

‹



¢

s

~

¤

—

¡

‡

u

k







œ

o





‹

Š

m

u

¤

ž



q

¯



¤

Œ

Š

z

p

›



Š

‹

s

{

Š

ž

¥

r

o

ž

‡

œ



t

u

‡

‡

’

n

}

›



Š



k

s

”

”

‡

Š



Ÿ

Ÿ





~

¤

‡

r

s

‡

Œ

¥

×

¬



‡

Š

k

±

ˆ

‰

ˆ

~

m

Š

ž

¢

¡

’

‡



Œ

k

}

’



Š

¯

s

‡

Š

ž

z

q

˜

š

Œ

Ž

n

p

’



”

‡

Ö

Š

ˆ

Š

‡

»

k

‰

‡

›

r

x

Œ

‘

‹

k

k

Š

‡

‡

‚

r

‡

¡



r

u

ž



ˆ

n

k

¤

œ



r

‡

¤



‘

‰

‡


UI PRESIDENT - SALLY MASON ô

Ø

Ù

Ú

Ú

Û

Ü

Ù

Ý

Þ

ýû

à

á

â

ã

ä

å

â

æ

ç

è

é

ê

â

ë

æ

ä

ì

â

á

ã

ä

ç

í

î

ï

ð

î

ñ

ô

õ

õ

ö

÷

ô

ø

ù

ú

û

ü

ý

ô

þ

ü

ÿü

ÿüøü

ô

ú

ÿüüú

ü

ùüõø

ø

ÿ

öùô

õõ

ùôù

ù

ü

ø

ú

øù

øøÿÿ

ÿü

ú

ú

õ

ü

ÿü

üüùô

û

ÿ

þü

ü

ô

ú

õ

ÿ

ù

ÿ

øôùú

õ

óùýö

ü

ú

ú

ý

ÿ

üü

ù

ùô

üøõ

õ

ü

ú

ÿ

÷

ô

ø

ù

ú

ô

øøô

øú

ø

ø

ø

ÿ

ÿôô

ú

ô

ú

ô

û

õû

üõ

ÿú

ö

ôü

ý

üø

ú

ÿÿö

ôúõ

üôô

ùø

ü

ý

ÿ

øù

ÿüúüø

ÿ

ö

ü

ú

ÿü

üô

ü

ú

ÿ

õö

øü

ø

ùü

ø

üüú

ý

ôÿü

ö

þ

þôùú

ÿ

üô

üù

ÿü

ø

ÿù

ý

ø

ôüøôþ

ý

øøô

øü

ýù

ý

ü

ÿ

øüõ

õø

ô

ú

õ

õ

ú

ö

ø

ÿ

þ

ýú

ü

üø

ÿ

ú

ÿ

ÿÿ

üô

ÿ

ý

ö

üüù

õ!

ô

ø

ÿ

ùü

ô

ü

ú

ý

ú

ÿÿ

ý

ù

ø

ü

ÿ

üþ

ý

ý

üúõ

ø

ù

ø

þøú

ýÿ

üú

ô

ú

øôú

ÿôü

ú

ùüöù

ù

ÿ

ô

"

üÿ

ôþ

ÿ

þ

ô

ÿ

üúÿ

ÿ

ö

ý

ù

ù

õõü

ùø

üú

øø

ÿ

ÿ

ô

ü

ÿ

ô

#

ùúü

ýü

üø

ü

ú

ùø

ø

ùü

ø

õ

úøü

ÿ

ü

ú

üúüü

ô

ú

ÿùÿ

ôü

'

ü

ôø

ü

ú

ü

ÿ

ÿ

ú

ÿüý

÷ù

ôö

ø

ôú

ùúú

(

ü

þþ

ý

ü

ô

úüü

úýÿý

ÿ

ý

ô

õ

÷

ù

õ

ô

úú

ÿ

ù÷ù

ôü

ü

ô÷ü

ö

ÿü

ü

ú

ü

ô

õù

ô

úô

ÿ

ü

ú

ý

ü

õ

õ

õôþ

ù

õ

õü

ü

ÿ

ø

ùþ

ú

ô

úý

øý

ú

üôþóùõ

öù

üü

ø

ÿú

ôþüú

ý

ø

õ

ý

ôú

ô

ø

ø

ø

ü

ôô

õü

ÿ

üüø

ù

øúúú

ü

ý

õôôúü

ü

õù

þõ

üüúü

ú

üúô

ÿ

ÿ

ù

ù

üüù

ü

ú%

ü

õùü

úù

úôú

(ó

üø

ü

ú

ÿ

ÿù

ù

øÿø

üý

ø

ÿ

üÿü

ú

ý

ù

úôúúüüø

ÿø

ö

ÿ

ö

ûù

'

øü

ô

úù

ø

ô

!

üøùúú

(úÿ

ü

þ

ÿ

ô

ù

ùü

õ

ü

ý

üúúüô

ô

ÿ

üô

øú

ôú

ÿ

ü

öú

õ

ÿûù

ý

ø

ô

õ

ô

øü

ù

õ

ü

ÿ

ô

õ

þ

þ

ø

þ

ÿö

ü

ü

ü

ú

ü

ú

ÿ

û

ÿ

ÿ

ô

ü

üþ

ü

úü

ÿ

ü

$ù

ôýöøú

ù

õ

*ù

ü

õ

ö

õ

ù

ôøúüõ+õ

ûü

ô

õÿ

ø

ôú

óý

ü

ú

ý

üø

úü

ù

õ

(ø

ÿ

ÿü

ûüøô

ü

õ

úÿ

ÿ

ø

÷

ô

ô

øú

ù

ó

ú

øýü

ü

ú

ý

üüø

ô

øù

(

ÿ

õÿþøùõüõ

ÿ

ÿ

ù

ÿ

ùù

&

ôüöö

ü

øû

ýú

ú

ö

,

ô

ø

üøõ

ùü

ü

ø

ü

ôø

üø

ù

úø

û

õüü

ô

ÿ

ø

ü

ù

ú

ùô

øýú

(

þü

)

ÿ

ý

üüú

ôú

ø

üô

ùùô

:

;

A

B

:

A

M

R

R

=

>

;

M

O

R

;

;

;

B

B

@

D

T

R

D

A

D

R

A

A

@

ø<

?

@

õü

ÿ

ô

ø

ô

ø

ÿù

ú

ÿ

ÿúüôø

ø

D

ù

ú

øý

ü

üôøô

ôúýô

ýú

ôÿ

=

=

A

@

A

J

<

Aô

ú

ø

ô

ô

ù

öô

ô

ö

&

ü

ü

ý

ôþ

ø

ôúù

ôõ

ô

Q

;

R

<

;

ôüúþü

ô

ú

C

A

H

`

Q

D

@

ÿ

ü

ôü

ýúô

;

Iõü

ÿù

õ

õü

øú

ö

ô

ùü

ÿ

ÿôùú

ú

ü

ÿüú

;

ÿ

ú

A

S

>

D

F

B

>

C

R

C

O

ü

ø

ÿô

ü

ôýÿ

ôù

ú

ÿùøù

þ

ô

þ

ú

ÿ

ö

øý

/

ü

üúô

ù

%

úý

ô

õ

óôý

üü

ú

ý

ø

ôú

*

ü

ô

ùú

ø

ùô

û

ù

ÿôú

A

R

?

E

?

;

B

A

>

B

U

h

Q

D

;

`

J

B

Q

A

D

O

;

A

H

A

@

;

B

@

=

A

J

;

?

T

J

A

<

<

A

R

D

B

ÿ

ÿ

ü

ü

ú

øùÿ

0

0

üüô

ü

õ

øÿ

ü

ÿô

.

üý

ú

ü

ÿ

øü

õ

ü

ü

ø

1

ö

ÿ

ü

ø

ø

ü

ô

õùöù

ÿüöü

úù

ÿü

ü

ýûôø

þ

ÿ

ô

ü

üú

úø

ôûÿú

ù

ý

ü

õ

ø

ü

1

õ

üþ

ü

ø

ø

üôü

øÿôü

ö

*

ý

ùùüù

ú

ÿü

û

ö

ÿüüøü

ú

ÿýù

ôó

ÿ

ú

ý

ø

ýü

ùúô

õ

ó

÷ü

ü

ô

ô

ø

õ

ô

õù

ø

ó

ù

øýü

ü

ú

ýüü

ôüøøüô

ú

üúÿù

ÿ

ù

ø

úü

þ

ü

üø3üø

ÿ

õ

óý

ü

ú

ý

*

ü

ùúô

ù

4

ú

/

*

ó

5ü

ù

ó

þ

ù

ú

üÿô

ú

ÿ

úôþ

ü

ý

ô

A

Dý

ü

4

ø

2

0

1

5

ôú

ô

ù

ÿ

ü

þü

ÿ

ù

ýù

óý

ü

ú

ý

4

ü

5

óüüô

ú

ü

õ

ôùô

ÿù

ÿ

ý

ÿÿú

ôü

ü

õù

ü

ü

&

øü

ú

ÿ

ÿüø

ùô

A

C

H

;

I

;

T

A

B

O

F

M

>

_

;

I

>

N

@

S

>

O

Q

C

R

R

<

F

X

;

<

üøü

ô

ú

ú

ú

ÿô

÷

ù

ô

ú

ô

ø

õ

ù

úù

ôô

øú

ü

õô

ù

þ

ú

ô

6

ø

úöõ

üø

üô

ó

2

úýü

ú

ý

ý

üô

7

ø

ù

þ

4

ú

ü

þû

2

5ü

7ù

þ

ü

ÿ

þü

ûü

ù

üü

úôù

ÿ

øø

ø

ü

ÿ

õ

ø

ô

ÿ

ú

ü

ÿ

üú

õ

ü

ü

ùüùù

ø

/

üøùÿù

ú

ÿ

ô

üùþ

ú

÷ÿ

ö

2ý

*

óÿù

2

ü&

ü

ù

üü

ô

þ

m

n

s

x

8

t

y

n

o

l

u

u

p

v

z

w

m

r

l

r

u

v

{

q

H

;

S

>

@

B

;

J

E

D

A

R

<

R

=ö

t

ü

ü

ø

ÿ

ù

úü

v

x

o

q

|

v

q

}

ø

j

B

;

D

d

D

>

E

R

Bô

þ

ø

ø

ù

ú

ý

ù

õ

þþú

&

ô

ü

ÿ

ü

ÿü

ù

ú

þ

ÿýô

ù

ú

ôú

0

ü

þô

ùúù

ÿ

üô

ô

ú

ú

ý

óý

ü

ú

ý

ü

ôú

ü

$

ý

ú

ù

õüù

ùøüù

ù

ú

úøý

õúùü

ù

õ

õüü

ü

ø

ýù

öôù

ÿ

ú

ø"üü

ý

ýÿù

øùü

ù

ÿ

þ

üþ

&

þ

üü

ü

ù

ý

ôú

ÿ

ùü

ù

úý

ù

ÿ

ùù

ú

ýù

'ùô

õ

õ

úøüü

õ

ô

ÿ

@

J

A

<

<

K

L

I

/

ú

ù

øô

ÿ

0

ù

ú

ù

úôõ

ôó

ùù

2

õ

ú

ýü

ùüùôö

2

õ

ù

ù

õ

4

ú

ý

ýöô

ô

ù5

7ú

4

ú÷ô

0ù

ü

ø

2

ó

ÿ

ÿü

5

ü

7

ô

ùúú

ù

ýôþù

ù

ýùüôüùÿ

úôú

ú

ü

ø

ü

øù

ô

$

ÿ

G

I

R

;

B

D

Q

A

@

@

A

O

M

;

<

_

;

>

<

;

`

Q

;

>

;

=

A

D

<

>

O

@

;

A

õýôù

ù

úý

õ

ù

8

ú

õ

ù

û

ô

õ

#ô

ø"ü

ü

ú

ý

ÿ

õ

öü

üø

ù

þü

úþ

ÿ

&

÷

ü

ô

ü

ø

ùù

ú

ø

ÿü

ü

ø

ü

ø

ø

ù

ôýøôô

ù

ú

2ù

õü

ý

ÿ

ûùõ

ý

ÿ

ôüúù

ôôúù

ôú

üÿ

ýú

ÿùü

I

D

ü

4

ø5

7

þ

ü

þ

ûüù

ÿü

ùô

ù$

ø

ÿ

ü

ü

øù

ÿüúüøü

1

ø

ü

ø

üô

ø

ø

ùý

ü

õ

úô

ùô

7

ú

ù

ú

þ

ô

õ

ü

ý

þ

ù

û

ôõüùù

ú

ÿüù

ý

ù

õ

õ

ùôü

ü

ù

ô

úú

ü

ý

ÿùüø

ÿ

øùö

ô

üþøü

úø

ÿ

ø

ù

ýþ

ù

þ

ôþ

ýü

%

õ

õõú

ÿ

üý

ý

ù

ø

ü

øùüü

ýô

ù

7

ú

þ

ü

þ

ûüù

ÿü

ù

ÿô

ùüúÿ

ü

ý

ÿüùøù

ù

ú

ÿýü

õù

ü

$

üøúü

ú

ù

ÿú

7

øü

ô

ü

úú

ýü

þ

ü

þ

úý

û

7

þü

üù

þ

û

ÿüüù

ùô

ÿ

.

ü

ù

ô$ø

ø

ÿ

üú

ü

ÿ

ø

ù

úù

ÿ

ûü

0

ÿ

ù

ùü

üøüú

ôõ

ûô

ö

ø

ø

ùýô

ù

üúø

ü

üøü

ú

ÿ

÷

ô

ø

ùú

ø

þôü

ÿ

'

ù

ü

ú

÷

ô

ø

ùú

ô

úü

ý

ô

ÿù

ôú

ÿ

"

ü

ÿ

û

ùù

õ

D

A

A

D

D

`

D

>

Q

B

J

A

M

;

J

B

R

d

N

_

Q

B

;

A

X

R

A

O

R

=

B

;

T

O

B

>

M

`

M

N

A

R

Q

D

Q

?

O

@

;

C

B

O

_

A

_

R

Q

;

A

B

>

Q

?

U

<

>

;

@

P

B

Q

A

?

D

H

@

;

O

R

B

ÿ

A

B

>

B

`

;

D

R

J

R

>

A

_

B

;

>

Q

=

O

B

@

B

@

;

M

C

;

A

_

C

@

<

;

>

>

X

N

D

;

Q

D

<

<

R

D

>

J

R

>

I

<

A

R

S

E

<

;

D

N

A

D

B

R

D

=

O

A

=

_

<

;

D

D

A

A

B

;

<

T

D

R

B

N

=

<

;

D

@

d

A

D

F

R

?

;

E

>

Q

C

M

A

@

_

Q

>

?

R

D

;

D

@

>

C

J

Q

H

M

=

>

>

;ù

B

R

;

O

O

F

A

@

O

E

=

@

;

;

N

B

R

;

<

A

<

A

m

Iowa Hawkeye Men’s Basketballýÿ

&

üN

;

R

M

;

O

M

ø

ø

ü-

ô

M

A

=ø

üù

þ

úø

ü

ù

ýùùÿüþ

üõü

üýù

úù

ÿ

üö;

O

;

õþ

ù

A

Q

;

ÿ

;

ü

B

ô

@

ý

M

ü

N

D

ø

Rû

A

D

S

ù

õ

=

Eù

A

ö

B

ô

D

ÿ

T

ÿ

Aü

B

O

Cú

;

=ü

A

B

Uø

@

ÿ

öù

C

A

R

@

@

ù

>ô

=

M

;

;

Q

@

M

;

F

>

C

A

V

<

A

=

;

B

M

>

A

N

^

=

R

B

F

;

@

O

B

>

B

=

A

>

E

<

S

a

N

>

B

<

Q

O

B

I

A

C

L

D

A

@

B

;

=

A

@

F

>

=

>

I

C

;

b

M

;

D

Q

_

A

Q

c

?

A

A

A

A

B

A

R

I

A

>

O

B

C

D

>

B

D

;

N

O

M

R

A

Q

M

M

_

Q

;

;

R

_

;

A

D

;

;

A

O

d

O

R

`

=

>

_

`

;

Q

;

Q

A

R

;

E

=

Q

;

>

M

;

B

T

Q

T

=

A

M

M

;

B

R

;

O

O

?

T

M

D

C

A

@

A

;

A

B

D

c

^

A

Q

O

J

Q

R

N

>

;

M

>

b

;

d

D

`

D

M

A

=

=

R

@

A

@

M

@

O

c

;

L

;

T

B

@

=

@

@

`

N

A

c

C

>

M

b

>

D

N

R

R

A

;

A

D

@

H

O

Q

=

;

@

?

J

=

<

R

<

A

A

B

<

D

A

<

D

<

@

Q

<

;

>

A

>

C

A

?

Q

?

A

I

D

T

;

_

B

A

Q

O

B

;

D

>

O

;

B

F

B

@

A

@

M

D

@

;

?

M

=

=

>

;

>

B

X

N

Q

f

O

;

@

Q

;

;

I

d

B

J

;

@

;

D

?

@

@

_

M

A

<

@

R

R

E

B

R

I

M

@

;

B

@

M

;

Q

;

C

R

<

=

e

<

>

F

=

<

D

>

B

<

_

;

`

R

S

Q

B

R

R

A

@

@

;

^

N

;

A

b

@

@

>

M

M

A

A

<

=

@

;

S

M

=

=

L

>

D

=

?

^

:

b

?

A

R

;

c

M

A

@

A

;

?

Q

;

Q

B

@

;

C

R

@

B

@

O

N

;

J

E

D

;

@

A

>

B

M

D

B

=

;

C

Q

;

R

@

<

A

<

?

>

J

_

N

;

D

Q

D

N

_

;

^

:

C

;

_

A

>

Q

Q

@

O

Q

;

>

N

O

;

?

@

A

Q

f

M

B

R

R

D

B

>

I

B

;

D

;

;

@

A

>

N

Q

O

C

E

;

R

@

B

@

@

M

\

M

;

@

A

A

@

`

>

M

<

;

Q

_

;

?

@

A

;

@

;

D

D

B

A

;

B

A

U

D

D

J

B

>

@

M

;

Q

;

d

=

R

S

B

`

D

;

A

D

>

B

A

@

b

A

Q

X

;

Q

\

G

A

C

H

;

I

;

Q

;

B

O

A

>

A

=

^

k

B

D

>

>

H

;

A

=

E

@

M

J

J

;

A

A

D

D

^

H

<

;

<

_

F

@

A

J

Q

>

?

A

`

<

Q

_

<

;

A

?

Q

>

d

M

D

=

N

R

O

@

;

@

?

>

;

J

B

;

@

^

A

;

O

I

B

I

M

^

r

l

ÿ

ô

øü

ú

ú

ÿ

ú

H

B

<

A

S

Q

N

<

^

<

@

A

>

D

>

B

B

O

=

>

N

;

<

S

@

?

O

;

B

R

N

x

u

úü

ü

ÿ

ü

ú

i

lü

üþ

i

G

ú

ÿ

^

D

;üüÿ

ÿ

ø

ü

ÿ

ô

ùøJ

?

E

<

;

?

U

A

D

M

@

D

>

D

A

>

;

B

A

;

@

\

>

=

@

Q

=

@

J

N

A

_

=

=

B

;

_

<

B

;

O

;ú

ø

g

B

ÿôù

ü

ÿ

ýøôÿ

ù

ü

þ

G

N

_

I

M

<

D

R

;

@

A

O

M

B

\

ú

^

E

N

H

A

]

J

>

D

C

[

@

@

C

T

B

;

D

ô

ü

ý

ÿúü

ö

ô

ô

ý

ø

ø

ô

ú

>

\

D

B

A

=

;

H

>

F

Y

;

`

R

G

S

D

B

E

[

O

_

O

;

A

N

;

;

>

Z

A

?

N

_

J

=

>

M

B

Y

Q

A

M

D

>

B

;

I

M

@

Q

R

D

N

O

J

>

D

R

>

=

N

A

I

;

Q

@

B

B

;

@

>

H

;

Q

;

;

@

>

>

A

Q

_

=

D

@

M

N

A

=

M

H

C

I

N

@

D

C

R

@

=

=

A

;

M

O

J

;

X

B

A

>

M

H

;

Q

R

B

>

A

@

M

C

<

N

?

;

A

<

M

J

E

D

G

D

;

>

C

;

A

@

R

>

?

O

;

Q

@

O

>

B

M

;

I

A

N

H

M

@

A

@

>

Q

;

;

A

Q

;

@

;

O

;

H

R

B

_

<

<

=

?

<

>

C

d

F

Q

?

?

A

;

>

>

A

D

G

=

W

;

M

@

<

Oø

ô

9

ù

ü

ô

üúù

ú

0

ù

ù

üø

úÿ

úô

.

ø

ô

ù

þü

ÿü

úú

ø

ü'ø

ý

ùü

ù

ô

ôü

ýú

ù

ú

ÿ

ùô

ô

ù

ü

2

ø

øþû

ý

ôúô

/

ô

*õ

ù

ý$ÿ

ùúúü

ôô

ú

ù

ø

ú

ü

þ

ø

ôÿ

õø

ú

ôù

õô

ó

ü

ø

ù

ý

ø

ø

þ

þ

ü

õ

û

ù

ú

ú

ÿ

úô

÷ô

ú

ü

ü

þ

ý

ÿ

ü

ú

2

ú

ô

1ô

ø/ú

û

ÿ

ô

ô

ü

ù

ö

ü

ú

ÿõ

û

üù

ø

ý

ÿþôþ

ü

þôý

ýø

ú

/

óþ

ýù

ô

ÿ

ü

ú

òóô

ß
UI DIRECTOR OF ATHLETICS GARY BARTA ¶ ¡ ™ œ Ÿ š ¨ ™ ¦ Ÿ ¤ ¤ ™ ™ ¯ £ œ ¥ ž µ ™ ¤ ¡ § £ ¦ › ¨ › © Ÿ ž § ™ ¤ ¯ Ÿ œ º ž £ œ ¥ š ™ ¯ Ÿ œ º ž Á £ ž ¶ Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ ° š ¤ Ÿ ž ¡ ¨ › œ ³ ~ €  ‚ € ƒ ´ ´ £ œ ¥ ™ ¨ ¨ Ÿ ¢ Á £ ¨ ¨ ¤ ™ ³ ¤ £ ¯ ž ° £ œ ¥ ™ à ¦ Ÿ ž £ ¦ Ÿ § ™ ¤ ¡  Ÿ ¯ £ Ó ™ ¤ › ¡ ¢ ™ § « ™ š £ £ ¥ ¯ › œ › ž ¡ ¤ £ ©   Ÿ £ œ ¥ ´ ´

„

…

†

‡

ˆ

‰

Š

†

Š

‹

Œ

‰



Ž

‡



ˆ



¦

™

£

¦



›

œ

³

ž

¡

£

Ñ

ž

¸

‘

’

…

“

‡

†



…

‰

”

Š

‹

•

Š

–

—

Â



Ÿ

È

£

¤

Ÿ

¤

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

›

œ

¦

¨

µ

¥

Ÿ

¥

¡



Ÿ

›

œ

ž

¡

£

¨

¨

£

©

™

œ

™

§

£

ž

¡

£

¡

µ

Ÿ

™

§

±

£

Á

¨

Ÿ

£

¡

¡



Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

º

ž

¯

£

›

œ

´

Ÿ

œ

¡

¤

£

œ

¦

Ÿ

¸

Â



£

¡

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

š

£

ž

¦

™

¯

¨

Ÿ

¡

Ÿ

¥

›

œ

©

¯

Ÿ

§

™

¤

¡



Ÿ

¡



™

µ

ž

£

œ

¥

ž

™

§

§

£

œ

ž

™

§

¡



Ÿ

ž

™

¤

¡

™

§

´

´

´

˜

™

š

›

œ



›

ž

ž

Ÿ

Ÿ

œ

¡



¢

Ÿ

£

¤

£

ž

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

™

§

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

š

¤

Ÿ

ž

¡

¨

›

œ

³

¡

™

Ÿ

œ

Ó

™

¢

š



›

¨

Ÿ

£

Ù

Ÿ

œ

¥

›

œ

³

¡



Ÿ

¬

¾

Ã

¬

ª

Î

¹

Ü

¤

Ÿ

ž

¡

¨

›

œ

³

Æ

¨

¢

¯

›

¦

Â

Ÿ

£

¯

Â

¤

›

£

¨

ž

¸

´

£

¡

¡



Ÿ

ª

œ

›

Ÿ

¤

ž

›

¡

¢

™

§

«

™

š

£

£

œ

¥



›

ž

¬

­

¡



¢

Ÿ

£

¤

›

œ

£

¡



¨

Ÿ

¡

®

Ê



£

ž

Ÿ

«

™

§

£

¡

š

™

®



£

ž

Ÿ

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

§

™

¤

¡



Ÿ

ª

«

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

¤

™

³

¤

£

¯

š

£

ž

¦

™

¯

¨

Ÿ

¡

Ÿ

¥

›

œ

¹

µ

³

µ

ž

¡

°

´

´

´

´

›

¦

£

¥

¯

›

œ

›

ž

¡

¤

£

©

™

œ

°

±

£

¤

¢

²

£

¤

¡

£

¯

£

œ

£

³

Ÿ

ž

£

œ

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¶ ¬ ¾ à ¬ ¸ Ê  £ ž Ÿ « › œ ¦ ¨ µ ¥ Ÿ ž ¡  Ÿ œ Ÿ š › œ ¥ ™ ™ ¤ ¤ £ ¦ © ¦ Ÿ § £ ¦ › ¨ › ¡ ¢ § ™ ¤ È ™ £ ¦  Û › ¤ Ð Ÿ ¤ Ÿ œ ¡ Ø º ¤ ™ ³ ¤ £ ¯

´

´

¤

™

³

¤

£

¯

¡



£

¡

¦

™

œ

©

œ

µ

Ÿ

ž

¡

™

³

£

›

œ

¯

™

¯

Ÿ

œ

¡

µ

¯

›

œ

¡

š

™

´

¡



£

¡



£

ž

¦

™

¯

Ÿ

¡

Ÿ

¥

™

œ

Ã

¾

Á

™

š

¨

³

£

¯

Ÿ

ž

™

Ÿ

¤

¡



Ÿ

£

ž

¡

Ã

Ã

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

ž

¸

Ê



£

ž

Ÿ

«

«

›

œ

¦

¨

µ

¥

Ÿ

ž

´

´

¶ Ÿ ¢ £ ¤ Ÿ £ ž ® ® ™ œ ¡  Ÿ ¨ £ ¢ › œ ³ · Ÿ ¨ ¥ £ œ ¥ › œ ¡  Ÿ ¦ ¨ £ ž ž ®

´

¦

™

œ

ž

¡

¤

µ

¦

©

™

œ

™

§

¡



Ÿ

œ

Ÿ

š

«

™

š

£

Ð

™

™

¡

Á

£

¨

¨

Æ

Ÿ

¤

£

©

™

œ

ž

È

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¤

°

š



›

¦



š

›

¨

¨

›

œ

¦

¨

µ

¥

Ÿ

œ

Ÿ

š

¡

Ÿ

£

¯

´

¤

™

™

¯

®

®

š



›

¨

Ÿ

Ÿ

œ



£

œ

¦

›

œ

³

¡



Ÿ

›

œ

§

¤

£

ž

¡

¤

µ

¦

¡

µ

¤

Ÿ

¡



£

¡

š

›

¨

¨

¶ ¨ ™ ¦ Ÿ ¤ ¤ ™ ™ ¯ ž ° ¡ Ÿ £ ¯ ¯ Ÿ Ÿ © œ ³ ¤ ™ ™ ¯ ž ° £ ¡  ¨ Ÿ © ¦ ¯ Ÿ ¥ › ¦ £ ¨ ¡ ¤ £ › œ › œ ³ ž £ ¦ Ÿ ° › ¥ Ÿ ™ ™ Ÿ ¤ £ © ™ œ ž °

´

´

ž

Ÿ

¤

Ÿ

£

ž

¡



Ÿ

§

™

µ

œ

¥

£

©

™

œ

§

™

¤

§

µ

¡

µ

¤

Ÿ

ž

µ

¦

¦

Ÿ

ž

ž

Ÿ

ž

¸

£

œ

¥

¦

™

£

¦



Ÿ

ž

™

à

¦

Ÿ

ž

£

œ

¥

¯

Ÿ

Ÿ

©

œ

³

¤

™

™

¯

ž

¸

Ð

µ

œ

¥

Ÿ

¥

Ÿ

œ

©

¤

Ÿ

¨

¢

¡



¤

™

µ

³



¤

›

£

¡

Ÿ

ž

µ

™

¤

¡

£

œ

¥

´

´

´

¹

¦

£

¥

Ÿ

¯

›

¦

£

¨

¨

¢

°

¡



Ÿ

ª

«

º

ž

§

Ÿ

¥

Ÿ

¤

£

¨

³

¤

£

¥

µ

£

©

™

œ

¤

£

¡

Ÿ

¤

Ÿ

Ÿ

œ

µ

Ÿ

³

Ÿ

œ

Ÿ

¤

£

¡

Ÿ

¥

Á

¢

¡



Ÿ

ª

«

¹

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

Ö

Ÿ

£

¤

¡

¯

Ÿ

œ

¡

°

¡



Ÿ

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

›

ž

£

œ

›

¯

™

¤

¡

£

œ

¡

œ

Ÿ

É

¡

´

´

´

™

§

»

¼

Ÿ

¤

¦

Ÿ

œ

¡

½

§

™

¤

ž

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

£

¡



¨

Ÿ

¡

Ÿ

ž

š



™

Ÿ

œ

¤

™

¨

¨

Ÿ

¥

´

¶  £ ž Ÿ ™ § ¡  Ÿ ¯ £ ž ¡ Ÿ ¤ § £ ¦ › ¨ › © Ÿ ž ¨ £ œ § ™ ¤ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ § ™ ™ ¡ Á £ ¨ ¨ ¸ « ¡ š › ¨ ¨ Á Ÿ ¦ ™ œ ž ¡ ¤ µ ¦ ¡ Ÿ ¥ £ ¥ Ó £ ¦ Ÿ œ ¡

´

´

›

œ

¬

¾

¾

¼

®

¾

¿

À

©

Ÿ

ž

¡



Ÿ

Á

Ÿ

ž

¡

Ÿ

Ÿ

¤

™

ž

¡

Ÿ

¥

Á

¢

ª

«

£

¡



¨

Ÿ

¡

®

´

¶ ¡ ™ ¡  Ÿ Ë ™ œ £ œ ¥ £ ¤ ³ £ ¤ Ÿ ¡ Û Ÿ œ ¢ ™ œ Æ µ ¡ ¥ ™ ™ ¤ Ê ¤ £ ¦ © ¦ Ÿ Ð £ ¦ › ¨ › ¡ ¢ ° › ¯ ¯ Ÿ ¥ › £ ¡ Ÿ ¨ ¢ š Ÿ ž ¡ ™ § Û › œ œ › ¦

Õ

¶ › ¦ ž ¸   £ ¡ ¯ £ ¤ š £ ž £ Ã Ä ® ™ › œ ¡ › œ ¦ ¤ Ÿ £ ž Ÿ ™ Ÿ ¤ ¡  Ÿ

´

Î

¡

£

¥

›

µ

¯

£

œ

¥

š

›

¨

¨

Á

Ÿ

¦

™

œ

œ

Ÿ

¦

¡

Ÿ

¥

¡

™

¡



Ÿ

œ

Ÿ

š

›

œ

¥

™

™

¤

¤

£

¦

©

¦

Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

¸

´

¤

Ÿ

›

™

µ

ž

¢

Ÿ

£

¤

£

œ

¥

š

£

ž

œ

›

œ

Ÿ

™

›

œ

¡

ž

£

Á

™

Ÿ

¡



Ÿ

´

´

¶   Ÿ ¬ ¾ à ¾ ® à à ž Ÿ £ ž ™ œ ¯ £ ¤ Ÿ ¥ ¡  Ÿ · ¤ ž ¡ § ™ ¤ ¡  Ÿ ¯ Ÿ œ º ž £ œ ¥ š ™ ¯ Ÿ œ º ž ž š › ¯ ¯ › œ ³ £ œ ¥

œ

£

©

™

œ

£

¨

£

Ÿ

¤

£

³

Ÿ

Å

ª

«

ž

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

£

¡



¨

Ÿ

¡

Ÿ

ž

š

›

¨

¨

Ÿ

ž

¡

£

Á

¨

›

ž



£

œ

™

¡



Ÿ

¤

¤

Ÿ

¦

™

¤

¥

š



Ÿ

œ

¡



Ÿ

¨

£

¡

Ÿ

ž

¡

·

³

®

¥

›

›

œ

³

¡

Ÿ

£

¯

ž

›

œ

¡



Ÿ

ª

«

º

ž

Ý

­

×

¯

›

¨

¨

›

™

œ

È

£

¯

µ

ž

Ë

Ÿ

¦

¤

Ÿ

£

©

™

œ

£

œ

¥

Ü

Ÿ

¨

¨

œ

Ÿ

ž

ž

È

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¤

¸

Â



Ÿ

´

µ

¤

Ÿ

ž

£

¤

Ÿ

¤

Ÿ

¨

Ÿ

£

ž

Ÿ

¥

›

œ

Æ

¦

¡

™

Á

Ÿ

¤

¸

Ç

£

ž

¡

§

£

¨

¨

°

¡



Ÿ

˜

È

¹

¹

¦

™

œ

·

¤

¯

Ÿ

¥

¡



£

¡

£

¨

¨

¬

¼

™

§

«

™

š

£

º

ž

¡

Ÿ

£

¯

ž

¶ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž  ™ ž ¡ Ÿ ¥ ¡  Ÿ ¬ ¾ à ¬ ² › ³  Ÿ œ È  £ ¯ › ™ œ ž  › ž £ œ ¥ ¡  Ÿ ª « ¯ Ÿ œ º ž ž Ú µ £ ¥ ¤ Ÿ ž ™ œ ¥ Ÿ ¥

´

´

´

¶ Ÿ É ¦ Ÿ Ÿ ¥ Ÿ ¥ ¡  Ÿ ¹ ¦ £ ¥ Ÿ ¯ › ¦ Ê ¤ ™ ³ ¤ Ÿ ž ž Ë £ ¡ Ÿ ½ ¹ Ê Ë À Á Ÿ œ ¦  ¯ £ ¤ § ™ ¤ ¡  Ÿ § ™ µ ¤ ¡  ž ¡ ¤ £ › ³  ¡ ¢ Ÿ £ ¤ ¸

Á

¢

Ÿ

£

¤

œ

›

œ

³

›

¡

ž



›

³



Ÿ

ž

¡

²

›

³

Â

Ÿ

œ

·

œ

›

ž



›

œ

Ã

¿

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

ž

¸

«

œ

·

³

µ

¤

Ÿ

ž

¤

Ÿ

¨

Ÿ

£

ž

Ÿ

¥

¨

£

ž

¡

§

£

¨

¨

°

«

™

š

£

º

ž

ž

¦

™

¤

Ÿ

™

§

Ì

­

Ÿ

¤

¦

Ÿ

œ

¡

›

œ

¡



Ÿ

˜

È

¹

¹

º

ž

Í

±

¤

£

¥

µ

£

©

™

œ

Î

µ

¦

®

´

¹

œ

™

¡



Ÿ

¤

™

§

¡



Ÿ

¨

£

¡

Ÿ

ž

¡

£

¥

¥

›

©

™

œ

ž

¡

™

¡



Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

©

Ÿ

ž

£

£

›

¨

£

Á

¨

Ÿ

¡

™

¡



Ÿ

ª

«

º

ž

ž

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

£

¡



¨

Ÿ

¡

Ÿ

ž

¦

Ÿ

ž

ž

Ë

£

¡

Ÿ

Ï

™

¤

±

Î

Ë

°

£

¨

ž

™

¯

£

¡

¦



Ÿ

¥

£

ž

¦



™

™

¨

¤

Ÿ

¦

™

¤

¥

¸

Ð

›

Ÿ

¥

›

Ñ

Ÿ

¤

Ÿ

œ

¡

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

¡

Ÿ

£

¯

ž

£

¡

¡



Ÿ

›

ž

¡



Ÿ

ß

£

¤

ž

›

¡

¢

±

™

¨

§

È

™

¯

¨

Ÿ

É

¤

£

¦

©

¦

Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

§

™

¤

¡



Ÿ

¯

Ÿ

œ

º

ž

£

œ

¥

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

³

™

¨

§

¤

™

³

¤

£

¯

ž

¸

´

´

´

ª

«

™

ž

¡

Ÿ

¥

Ÿ

¤

§

Ÿ

¦

¡

Ã

¾

¾

±

Î

Ë

ž

¦

™

¤

Ÿ

ž

¸

«

™

š

£

º

ž

±

Î

Ë

›

œ

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

½

Ì

Ä

À

°

¯

Ÿ

œ

º

ž

½

»

Ä

À

£

œ

¥

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

´

´

¶ Ç ™ ¦ £ ¡ Ÿ ¥ £ ¡ ¡  Ÿ ž ™ µ ¡  Ÿ ¤ œ Ÿ ¥ ³ Ÿ ™ § ¡  Ÿ ª « º ž £ š £ ¤ ¥ ® š › œ œ › œ ³ Ð › œ Á › œ Ÿ ± ™ ¨ § È ™ µ ¤ ž Ÿ ° ¡  Ÿ

¶ ½ à ¾ ¾ À Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ £ ¨ ¨ ¤ £ œ

¶ Ÿ ¥ £ Á ™ Ÿ ¡  Ÿ œ £ © ™ œ £ ¨ £   Ÿ ¤ £ ³ Ÿ § ™ ¤ ¡  Ÿ › ¤ ¤ Ÿ ž Ÿ ¦ ©   Ÿ ž ™ ¤ ¡ ž ¸

´

´

¶ § £ ¦ › ¨ › ¡ ¢ › ž Ÿ É Ÿ ¦ ¡ Ÿ ¥ ¡ ™ Á Ÿ ¦ ™ ¯ ¨ Ÿ ¡ Ÿ ¥ § ™ ¤ µ ž Ÿ ¡  › ž š › œ ¡ Ÿ ¤ ¸ « ¡ š › ¨ ¨ ¤ ™ › ¥ Ÿ ¡  Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž £

´

´

´

¶ ¹ ¡  ¨ Ÿ © ¦ £ ¨ ¨ ¢ ° Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¡ Ÿ £ ¯ ž Ÿ œ Ó ™ ¢ Ÿ ¥ £ œ ™ ¡  Ÿ ¤ ™ µ ¡ ž ¡ £ œ ¥ › œ ³ ¢ Ÿ £ ¤ › œ ¬ ¾ à à ® à ¬ ¸ ¹

ž

¡

£

¡

Ÿ

®

™

§

®

¡



Ÿ

®

£

¤

¡

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

¡



£

¡

™

Ñ

Ÿ

¤

ž

¡



Ÿ

™

™

¤

¡

µ

œ

›

¡

¢

§

™

¤

¢

Ÿ

£

¤

®

¤

™

µ

œ

¥

¡

¤

£

›

œ

›

œ

³

£

œ

¥

¤

£

¦

©

¦

Ÿ

¸

´

´

´

ž

›

³

œ

›

·

¦

£

œ

¡

œ

µ

¯

Á

Ÿ

¤

™

§

«

™

š

£

º

ž

¬

¼

¤

™

³

¤

£

¯

ž

¤

Ÿ

£

¦



Ÿ

¥

™

ž

¡

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

¨

£

¢

¸

Â



Ÿ

«

™

š

£

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

´

´

´

²

£

¤

¡

£

º

ž

›

œ

™

¨

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

›

œ

¡



Ÿ

ª

«

¦

£

¯

µ

ž

¦

™

¯

¯

µ

œ

›

¡

¢

Ÿ

É

¡

Ÿ

œ

¥

ž

Á

Ÿ

¢

™

œ

¥

›

œ

¡

Ÿ

¤

¦

™

¨

¨

Ÿ

³

›

£

¡

Ÿ

´

¡

Ÿ

£

¯

¤

Ÿ

£

¦



Ÿ

¥

Á

™

š

¨

Ÿ

¨

›

³

›

Á

›

¨

›

¡

¢

§

™

¤

¡



Ÿ

Ã

Ã

¡



ž

¡

¤

£

›

³



¡

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

£

œ

¥

¦

™

¯

Ÿ

©

œ

³

›

œ

£

Á

™

š

¨

´

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¸

Ò

Ÿ

›

ž

£

¯

Ÿ

¯

Á

Ÿ

¤

™

§

¡



Ÿ

Ê

¤

Ÿ

ž

›

¥

Ÿ

œ

¡

º

ž

È

£

Á

›

œ

Ÿ

¡

°

¦

™

¯

¤

›

ž

Ÿ

¥

™

§

›

¦

Ÿ

¤

Ÿ

ž

›

¥

Ÿ

œ

¡

ž

£

œ

¥

´

´

³

£

¯

Ÿ

§

™

¤

¡



Ÿ

§

™

µ

¤

¡



ž

¡

¤

£

›

³



¡

¢

Ÿ

£

¤

£

œ

¥

Ã

¾

¡



©

¯

Ÿ

›

œ

¡



Ÿ

¨

£

ž

¡

Ã

Ã

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

ž

¸

Â



Ÿ

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

™

¡



Ÿ

¤

¦

£

¯

µ

ž

¨

Ÿ

£

¥

Ÿ

¤

ž

°

¡



£

¡

¤

™

›

¥

Ÿ

¦

™

µ

œ

ž

Ÿ

¨

¡

™

ª

«

Ê

¤

Ÿ

ž

›

¥

Ÿ

œ

¡

Î

£

¨

¨

¢

Õ

£

ž

™

œ

¸

Â



£

¡

³

¤

™

µ

´

´

´

¶ Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ ¤ ™ ³ ¤ £ ¯ £ ¤ © ¦ › £ ¡ Ÿ ¥ › œ ¡  Ÿ ˜ È ¹ ¹  ™ µ ¤ œ £ ¯ Ÿ œ ¡ § ™ ¤ £ · Ô  ž ¡ ¤ £ › ³  ¡ ž Ÿ £ ž ™ œ

´

´

´

š

£

ž

›

œ

ž

¡

¤

µ

¯

Ÿ

œ

¡

£

¨

›

œ

¡



Ÿ

ª

«

º

ž

¤

Ÿ

ž

™

œ

ž

Ÿ

¡

™

¤

Ÿ

¦

™

¤

¥

®

ž

Ÿ

á

œ

³

â

™

™

¥

›

œ

³

¡



£

¡

Á

Ÿ

ž

›

Ÿ

³

Ÿ

¥

¡



Ÿ

´

¶ £ œ ¥ ¯ Ÿ œ º ž Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ ¤ Ÿ ¡ µ ¤ œ Ÿ ¥ ¡ ™ ™ ž ¡ ž Ÿ £ ž ™ œ £ ¦ © ™ œ µ œ ¥ Ÿ ¤ ž Ÿ ¦ ™ œ ¥ ® ¢ Ÿ £ ¤ ¦ ™ £ ¦  Ð ¤ £ œ

´

¦

£

¯

µ

ž

£

œ

¥

¡



Ÿ

«

™

š

£

È

›

¡

¢

£

œ

¥

È

™

¤

£

¨

›

¨

¨

Ÿ

¦

™

¯

¯

µ

œ

›

¡

¢

›

œ

ã

µ

œ

Ÿ

¬

¾

¾

Ì

¸

´

Õ

¦

È

£

Ñ

Ÿ

¤

¢

°

¤

Ÿ

¦

™

¤

¥

›

œ

³

£

œ

Ì

¼

®

»

¿

š

›

œ

™

Ÿ

¤

Ö

£

¢

¡

™

œ

›

œ

§

¤

™

œ

¡

™

§

Ã

Ä

°

Ã

×

¾

¤

Ÿ

®

Ÿ

œ

Ÿ

¤

³

›

Ø

Ÿ

¥

§

£

œ

ž

›

œ

¶ ² £ ¤ ¡ £ £ ¨ ž ™ ¤ Ÿ ¤ Ÿ ž Ÿ œ ¡ ž ¡  Ÿ ª « £ œ ¥ ¡  Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž £ ¡ ¡  Ÿ ¦ ™ œ § Ÿ ¤ Ÿ œ ¦ Ÿ £ œ ¥ œ £ © ™ œ £ ¨

´

¶ È £ ¤ Ÿ ¤ ® Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ ¸

¨

Ÿ

Ÿ

¨

¸

Ö

µ

¤

›

œ

³



›

ž

·

¤

ž

¡

ž

›

É

¢

Ÿ

£

¤

ž

£

¡

¡



Ÿ

ª

«

°



Ÿ



£

ž

£

¤

©

¦

›

£

¡

Ÿ

¥

›

œ

¡



Ÿ

¦

¤

Ÿ

£

©

™

œ

£

œ

¥

´

´

¶   Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ š ¤ Ÿ ž ¡ ¨ › œ ³ ¤ ™ ³ ¤ £ ¯ ° ¨ Ÿ ¥ Á ¢ œ £ © ™ œ £ ¨ ¦  £ ¯ › ™ œ £ Ù ¦ Ö ™ œ ™ µ ³  °

Õ

Õ

´

´

¶ › ¯ ¨ Ÿ ¯ Ÿ œ ¡ £ © ™ œ ™ § ¡  Ÿ ² › ³  Ÿ œ ˜ Ÿ ¡ š ™ ¤ ° ¡  Ÿ Ÿ É £ œ ž › ™ œ ™ § ¡  Ÿ ² › ³  Ÿ œ È ™ œ § Ÿ ¤ Ÿ œ ¦ Ÿ £ œ ¥

´

´

¯

£

¥

Ÿ

£

œ

™

¡



Ÿ

¤

¤

µ

œ

£

¡

£

œ

£

©

™

œ

£

¨

©

¡

¨

Ÿ

Á

Ÿ

§

™

¤

Ÿ

¨

£

¦

›

œ

³

¡



›

¤

¥

¸

Â



Ÿ

¯

Ÿ

œ

º

ž

³

™

¨

§

¡

Ÿ

£

¯

¨

£

¦

Ÿ

¥

´

´

¤

Ÿ

£

¨

›

³

œ

¯

Ÿ

œ

¡

™

§

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¦

™

œ

§

Ÿ

¤

Ÿ

œ

¦

Ÿ

ž

œ

£

©

™

œ

£

¨

¨

¢

°

£

œ

¥

¡



Ÿ

²

›

³

Â

Ÿ

œ

º

ž

™

ž

¡

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

Á

™

š

¨

´

¬

¬

œ

¥

œ

£

©

™

œ

£

¨

¨

¢

›

œ

›

¡

ž

¡



›

¤

¥

£

Ÿ

£

¤

£

œ

¦

Ÿ

›

œ

¡



Ÿ

˜

È

¹

¹

È



£

¯

›

™

œ

ž



›

ž

›

œ

¡



Ÿ

¨

£

ž

¡

§

™

µ

¤

´

´

´

´

³

£

¯

Ÿ

£

³

¤

Ÿ

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

ž

¡



£

¡

š

Ÿ

¤

Ÿ

ž

µ

¦

¦

Ÿ

ž

ž

§

µ

¨

¨

¢

›

¯

¨

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¥

›

œ

¬

¾

Ã

¾

¸

´

¶ ž Ÿ £ ž ™ œ ž ¸ ¹ ¥ ¥ › © ™ œ £ ¨ ¨ ¢ ° ¡  Ÿ ª « ¯ Ÿ œ º ž ¡ ¤ £ ¦ £ œ ¥ · Ÿ ¨ ¥ ¨ £ ¦ Ÿ ¥ ¬ Ä ¤ ¥ › œ ¡  Ÿ œ £ © ™ œ £ œ ¥ ¡  Ÿ

´

˜

£

©

™

œ

£

¨

¨

¢

°

²

£

¤

¡

£

¤

Ÿ

¯

£

›

œ

ž

£

¦

©

Ÿ

›

œ

¡



Ÿ

Ö

›

›

ž

›

™

œ

«

¹

¹

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

Ö

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

ž

¹

ž

ž

™

¦

›

£

©

™

œ

°

ª

«

º

ž

¯

Ÿ

œ

º

ž

ž

š

›

¯

¯

›

œ

³

£

œ

¥

¥

›

›

œ

³

¤

™

³

¤

£

¯

¨

£

¦

Ÿ

¥

¬

­

¡



£

¡

›

¡

ž

œ

£

©

™

œ

£

¨

¦



£

¯

›

™

œ

ž



›

¸

´

´

´

´

¡



Ÿ

˜

£

©

™

œ

£

¨

¹

ž

ž

™

¦

›

£

©

™

œ

™

§

È

™

¨

¨

Ÿ

³

Ÿ

Ö

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

ž

™

§

¹

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

°

£

œ

¥

¦

µ

¤

¤

Ÿ

œ

¡

¨

¢

ž

Ÿ

¤

Ÿ

ž

™

œ

¡



Ÿ

¶ « ™ š £ º ž · Ÿ ¨ ¥  ™ ¦ Ÿ ¢ ¡ Ÿ £ ¯ £ ¥ £ œ ¦ Ÿ ¥ ¡ ™ ¡  Ÿ ˜ È ¹ ¹  ™ µ ¤ œ £ ¯ Ÿ œ ¡ £ œ ¥ ¡  Ÿ Ò £ š

¶ Ÿ ¢ Ÿ

˜

È

¹

¹

Ð

™

™

¡

Á

£

¨

¨

È

™

¯

¯

›

Ù

Ÿ

Ÿ

²

™

£

¤

¥

™

§

Ö

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

ž

¸

¶ ž ™ Ô Á £ ¨ ¨ ¡ Ÿ £ ¯ ¨ £ ¦ Ÿ ¥ ž Ÿ ¦ ™ œ ¥ › œ ¡  Ÿ ² › ³  Ÿ œ ¸ ² Ÿ ¡ š Ÿ Ÿ œ ¡  Ÿ ¯ Ÿ œ º ž £ œ ¥ š ™ ¯ Ÿ œ º ž ¡ ¤ £ ¦

´

²

£

¤

¡

£

™

Ô

Ÿ

œ

ž

µ

³

³

Ÿ

ž

¡

ž

¡

™



›

ž

ž

¡

£

Ñ

¡



£

¡

Í

Ò

™

Ÿ

›

ž

œ

™

¡

£

ž

¡

¤

£

¡

Ÿ

³

¢

°

Ï

š



›

¦



›

ž

š



¢



Ÿ

›

ž

´

£

œ

¥

·

Ÿ

¨

¥

¡

Ÿ

£

¯

ž

°

Ä

¼

ž

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

£

¡



¨

Ÿ

¡

Ÿ

ž

¦

™

¯

Ÿ

¡

Ÿ

¥

£

¡

¡



Ÿ

˜

È

¹

¹

È



£

¯

›

™

œ

ž



›

ž

£

œ

¥

Ã

¼

´

´

´

¦

µ

¤

¤

Ÿ

œ

¡

¨

¢

™

Ÿ

¤

ž

Ÿ

Ÿ

›

œ

³

£

¦

™

¯

¤

Ÿ



Ÿ

œ

ž

›

Ÿ

¤

Ÿ

›

Ÿ

š

™

§

¡



Ÿ

ž

¡

¤

£

¡

Ÿ

³

›

¦

¨

£

œ

§

™

¤

¡



Ÿ

ª

«

¹

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

´

´

¯

Ÿ

¯

Á

Ÿ

¤

ž

™

§

¡



Ÿ

ª

«

¯

Ÿ

œ

º

ž

£

œ

¥

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

ž

š

›

¯

¯

›

œ

³

£

œ

¥

¥

›

›

œ

³

¡

Ÿ

£

¯

ž

Ú

µ

£

¨

›

·

Ÿ

¥

§

™

¤

¡



Ÿ

¶ Ö Ÿ £ ¤ ¡ ¯ Ÿ œ ¡ £ œ ¥  £ ž š ™ ¤ Ÿ ¥ š › ¡  ¡  Ÿ ª « º ž ¨ Ÿ £ ¥ Ÿ ¤ ž  › ™ œ £ ¨ ™ œ ³ ® ¡ Ÿ ¤ ¯ · œ £ œ ¦ › £ ¨ ¨ £ œ ¸

´

´

´

Æ

¨

¢

¯

›

¦

Â

¤

›

£

¨

ž

¸

´

¹

œ

™

¡



Ÿ

¤

§

£

™

¤

›

¡

Ÿ

ž

£

¢

›

œ

³

™

§



›

ž

›

ž

°

Í

ß

›

ž

›

™

œ

š

›

¡



™

µ

¡

¤

Ÿ

ž

™

µ

¤

¦

Ÿ

ž

›

ž

›

¤

¤

Ÿ

¨

Ÿ

£

œ

¡

¸

Ï

Æ

Ÿ

¤

¡



Ÿ

¶ ¹ œ ¥ ° š  › ¨ Ÿ ¡  Ÿ ª « £ ¡  ¨ Ÿ © ¦ ž ¥ Ÿ £ ¤ ¡ ¯ Ÿ œ ¡ ¦ ™ œ © œ µ Ÿ ž ¡ ™ Ÿ £ ¤ œ  › ³  ¯ £ ¤ ž › œ › œ ¡ Ÿ ³ ¤ › ¡ ¢ °

´

¦

™

µ

¤

ž

Ÿ

™

§



›

ž

¦

£

¤

Ÿ

Ÿ

¤



Ÿ



£

ž

Á

Ÿ

Ÿ

œ

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

¨

¢

›

œ

™

¨

Ÿ

¥

›

œ

¤

£

›

ž

›

œ

³



µ

œ

¥

¤

Ÿ

¥

ž

™

§

¯

›

¨

¨

›

™

œ

ž

™

§

¥

™

¨

®

£

¦

£

¥

Ÿ

¯

›

¦

Ÿ

É

¦

Ÿ

¨

¨

Ÿ

œ

¦

Ÿ

°

£

œ

¥

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

Ÿ

¤

§

™

¤

¯

£

œ

¦

Ÿ

ž

¸

²

£

¤

¡

£

£

¨

ž

™

¦

™

œ

©

œ

µ

Ÿ

ž

¡

™

™

Ÿ

¤

ž

Ÿ

Ÿ

¦

¤

›

©

®

´

¨

£

¤

ž

›

œ

ž

µ

™

¤

¡

™

§

›

œ

¡

Ÿ

¤

¦

™

¨

¨

Ÿ

³

›

£

¡

Ÿ

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¸

Â



›

ž



£

ž

¤

Ÿ

¯

£

›

œ

Ÿ

¥

£

¤

›

¯

£

¤

¢

§

™

¦

µ

ž

¥

µ

¤

›

œ

³



›

ž

´

´

´

¦

£

¨

›

¯

¤

™

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

ž

£

œ

¥

£

¥

¥

›

©

™

œ

ž

¡

™

¡



Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

©

Ÿ

ž

µ

ž

Ÿ

¥

Á

¢

¡



Ÿ

ª

«

º

ž

¡

£

¨

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¥

ž

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

£

¡



®

´

¶ ¡ Ÿ œ µ ¤ Ÿ £ ¡ « ™ š £ ° š  Ÿ ¤ Ÿ ¤ › £ ¡ Ÿ ž µ ™ ¤ ¡ § ™ ¤ ¡  Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž ¦ ™ œ © œ µ Ÿ ž ¡ ™ ⠙ µ ¤ › ž  ¥ Ÿ ž › ¡ Ÿ £

´

´

´

´

¨

Ÿ

¡

Ÿ

ž

š



›

¨

Ÿ

¯

£

›

œ

¡

£

›

œ

›

œ

³

£

Á

£

¨

£

œ

¦

Ÿ

¥

£

œ

¥

Ÿ

Ÿ

¤

®

³

¤

™

š

›

œ

³

™

Ÿ

¤

£

©

™

œ

ž

Á

µ

¥

³

Ÿ

¡

¡



£

¡

¦

™

œ

©

œ

µ

Ÿ

ž

´

¦



£

¨

¨

Ÿ

œ

³

›

œ

³

Ÿ

¦

™

œ

™

¯

¢

¸

¡

™

Á

Ÿ

ž

Ÿ

¨

§

®

ž

µ

ž

¡

£

›

œ

›

œ

³

¸

¶ ª œ ¥ Ÿ ¤ ² £ ¤ ¡ £ º ž ¨ Ÿ £ ¥ Ÿ ¤ ž  › £ œ ¥ ¡  £ œ ž ¡ ™ £ ¡ £ ¨ Ÿ œ ¡ Ÿ ¥ £ ¡  ¨ Ÿ © ¦ ž ¥ Ÿ Ÿ ¨ ™ ¯ Ÿ œ ¡ ž ¡ £ Ñ

´

ä

å

´

¶ « œ £ ¥ ¥ › © ™ œ ¡ ™ ¡  Ÿ ¦ ™ ¯ Ÿ © © Ÿ ž µ ¦ ¦ Ÿ ž ž ¡  Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž ¤ Ÿ ¦ ™ ¤ ¥ Ÿ ¥ › œ ¬ ¾ à à ® à ¬ ° ¡  Ÿ ª «

´

¡



Ÿ

ª

«



£

ž

ž

Ÿ

Ÿ

œ

¢

Ÿ

£

¤

®

™

Ÿ

¤

®

¢

Ÿ

£

¤

›

¯

¤

™

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

›

œ

£

œ

œ

µ

£

¨

³

›

›

œ

³

›

œ

ž

›

¡

Ÿ

™

§

¡



Ÿ

¥

›

à

¦

µ

¨

¡

ä

´

´

™

œ

¦

Ÿ

£

³

£

›

œ

Ÿ

É

Ÿ

¤

›

Ÿ

œ

¦

Ÿ

¥

¡

¤

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¥

™

µ

ž

ž

µ

¦

¦

Ÿ

ž

ž

£

¡

¡



Ÿ

¡

µ

¤

œ

ž

©

¨

Ÿ

ž

¸

«

™

š

£



£

ž

ž

™

¨

¥

Ÿ

Ÿ

¤

¢

ž

Ÿ

£

¡

´

Ÿ

¦

™

œ

™

¯

›

¦

Ÿ

œ

›

¤

™

œ

¯

Ÿ

œ

¡

¸

«

œ

£

¥

¥

›

©

™

œ

°

µ

œ

¥

Ÿ

¤

²

£

¤

¡

£

º

ž

¥

›

¤

Ÿ

¦

©

™

œ

°

¡



Ÿ

ª

«

³

Ÿ

œ

Ÿ

¤

£

¡

Ÿ

¥

¯

™

¤

Ÿ

¶ › œ  › ž ¡ ™ ¤ › ¦ Û › œ œ › ¦ Î ¡ £ ¥ › µ ¯ › œ Ÿ £ ¦  ™ § ¡  Ÿ £ ž ¡ ¡ š ™ ž Ÿ £ ž ™ œ ž ° ¤ £ œ

¶ › œ ³ ¬ à ž ¡ › œ œ £ © ™ œ £ ¨

´

¡



£

œ

Ý

¬

¾

¯

›

¨

¨

›

™

œ

™

§



›

¨

£

œ

¡



¤

™

›

¦

£

œ

¥

¦

™

¤

™

¤

£

¡

Ÿ

ž

™

œ

ž

™

¤

ž



›

ž

µ

™

¤

¡

§

™

¤

¡



Ÿ

¤

Ÿ

›

¡

£

¨

›

Ø

£

®

´

´

´

´

´

´

´

£

Ù

Ÿ

œ

¥

£

œ

¦

Ÿ

Á

™

¡



¢

Ÿ

£

¤

ž

¸

Â



Ÿ

ª

«

š

›

¨

¨

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¤

¡



Ÿ

¬

¾

Ã

¬



™

¯

Ÿ

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

š

›

¡



£

¨

¨

ž

Ÿ

Ÿ

œ

¶ © ™ œ ™ § È £ ¤ Ÿ ¤ ® Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ £ œ ¥  £ ž £ ¨ ¤ Ÿ £ ¥ ¢ ž µ ¤ £ ž ž Ÿ ¥ ¡  £ ¡ ¨ Ÿ   Ÿ ¨ ™ § ž µ ™ ¤ ¡ § ™ ¤ ¡  Ÿ

´

´

´

¶  ™ ¯ Ÿ ³ £ ¯ Ÿ ž ž ™ ¨ ¥ ™ µ ¡ ™ œ ¦ Ÿ £ ³ £ › œ £ œ ¥ Á ™ £ ž ¡ ž š £ › © œ ³ ¨ › ž ¡ ž § ™ ¤ œ ™ ¡ ™ œ ¨ ¢ ž Ÿ £ ž ™ œ © ¦ Ÿ ¡ ž °

¦

µ

¤

¤

Ÿ

œ

¡

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

ž

¸

´

Á

µ

¡

£

¨

ž

™

¡



Ÿ

¤

Ÿ

¯

›

µ

¯

ž

Ÿ

£

©

œ

³

™

©

™

œ

ž

£

£

›

¨

£

Á

¨

Ÿ

›

œ

ž

›

¥

Ÿ

¡



Ÿ

Ê

£

µ

¨

Ü

¸

²

¤

Ÿ

¦



¨

Ÿ

¤

Ê

¤

Ÿ

ž

ž

²

™

É

¸

´

´

Â



Ÿ

ª

«

£

¨

ž

™

³

Ÿ

œ

Ÿ

¤

£

¡

Ÿ

¥

¡



Ÿ

Ý

¬

¯

›

¨

¨

›

™

œ

›

œ

¤

›

£

¡

Ÿ

ž

µ

™

¤

¡

œ

Ÿ

¦

Ÿ

ž

ž

£

¤

¢

¡

™

§

µ

¨

¨

¢

§

µ

œ

¥

¡



Ÿ

´

´

´

¶ ¹ Ù Ÿ œ ¥ £ œ ¦ Ÿ £ ¡  ™ ¯ Ÿ ³ £ ¯ Ÿ ž ™ § ¡  Ÿ ª « º ž ¯ Ÿ œ º ž Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ ¡ Ÿ £ ¯  £ ž ¦ ¨ › ¯ Á Ÿ ¥ ¯ ™ ¤ Ÿ ¡  £ œ

¶ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž º œ Ÿ š ¤ £ ¦ © ¦ Ÿ § £ ¦ › ¨ › ¡ ¢ § ™ ¤ › ¡ ž ¯ Ÿ œ º ž £ œ ¥ š ™ ¯ Ÿ œ º ž ³ ™ ¨ § ¤ ™ ³ ¤ £ ¯ ž ¸

´

´

Ä

¾

Ÿ

¤

¦

Ÿ

œ

¡

¡



Ÿ

¨

£

ž

¡

¡

š

™

ž

Ÿ

£

ž

™

œ

ž

¸

«

™

š

£

º

ž

£

Ù

Ÿ

œ

¥

£

œ

¦

Ÿ

™

§

Ã

Ä

°

Ã

×

¾

§

™

¤

£

·

¤

ž

¡

¤

™

µ

œ

¥

˜

«

Â

´

¹

ž

¡



Ÿ

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

™

§

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

£

¡

¡



Ÿ

ª

œ

›

Ÿ

¤

ž

›

¡

¢

™

§

Ü

¢

™

¯

›

œ

³

§

™

¤

¡



¤

Ÿ

Ÿ

¢

Ÿ

£

¤

ž

°

ž

Ÿ

Ÿ

œ

¶ ³ £ ¯ Ÿ › œ È £ ¤ Ÿ ¤ ® Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ ¤ £ œ

¶ Ÿ ¥ £ ž ¡  Ÿ  › ³  Ÿ ž ¡ £ Ù Ÿ œ ¥ Ÿ ¥ ³ £ ¯ Ÿ ™ § ¡  Ÿ ¬ ¾ à ¬

¥

›

Ñ

Ÿ

¤

Ÿ

œ

¡

ª

Ü

¦

™

£

¦



Ÿ

ž

š

Ÿ

¤

Ÿ

œ

£

¯

Ÿ

¥

Õ

™

µ

œ

¡

£

›

œ

Ü

Ÿ

ž

¡

È

™

œ

§

Ÿ

¤

Ÿ

œ

¦

Ÿ

È

™

£

¦



™

§

¡



Ÿ

æ

Ÿ

£

¤

¸

Ò

Ÿ

¡

™

µ

¤

œ

£

¯

Ÿ

œ

¡

¸

£

¨

ž

™

ž

Ÿ

£

¤



Ÿ

£

¥

Ÿ

¥

£

§

µ

œ

¥

®

¤

£

›

ž

›

œ

³

Ÿ

Ñ

™

¤

¡

¡



£

¡

œ

Ÿ

Ù

Ÿ

¥

¡



Ÿ

È

™

š

Á

™

¢

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¤

™

³

¤

£

¯

Ý

Ã

Ã

´

´

Â



Ÿ

ª

«

š

¤

Ÿ

ž

¡

¨

›

œ

³

¡

Ÿ

£

¯

ž

Ÿ

¡

£

œ

™

¡



Ÿ

¤

œ

£

©

™

œ

£

¨

£

Ù

Ÿ

œ

¥

£

œ

¦

Ÿ

¤

Ÿ

¦

™

¤

¥

Á

¢

£

Ÿ

¤

£

³

›

œ

³

×

°

¾

Ã

¼

¯

›

¨

¨

›

™

œ

›

œ

¤

›

£

¡

Ÿ

ž

µ

™

¤

¡

£

œ

¥

Ý

Ã

Ã

¯

›

¨

¨

›

™

œ

›

œ

¯

£

¡

¦



›

œ

³

ž

¡

£

¡

Ÿ

§

µ

œ

¥

¸

´

´

´

§

£

œ

ž

Ÿ

¤



™

¯

Ÿ

¯

Ÿ

Ÿ

¡

›

œ

¬

¾

Ã

Ã

®

Ã

¬

°

¨

Ÿ

£

¥

›

œ

³

¡



Ÿ

œ

£

©

™

œ

›

œ

£

Ù

Ÿ

œ

¥

£

œ

¦

Ÿ

§

™

¤

¡



Ÿ

ž

›

É

¡



ž

¡

¤

£

›

³



¡

´

¹

ž

¡



Ÿ

ž

Ÿ

œ

›

™

¤

£

ž

ž

™

¦

›

£

¡

Ÿ

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

£

¡

¡



Ÿ

ª

œ

›

Ÿ

¤

ž

›

¡

¢

™

§

Ü

£

ž



›

œ

³

¡

™

œ

°



Ÿ

¢

Ÿ

£

¤

¸

Â



Ÿ

Ÿ

¦

™

œ

™

¯

›

¦

›

¯

£

¦

¡

™

§

¡



Ÿ

¬

¾

Ã

¬

ª

¸

Î

¸

Æ

¨

¢

¯

›

¦

Ü

¤

Ÿ

ž

¡

¨

›

œ

³

Â

Ÿ

£

¯

Â

¤

›

£

¨

ž

°



™

ž

¡

Ÿ

¥

´

´

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

Ÿ

¥

¡



Ÿ

Í

È

£

¯

£

›

³

œ

§

™

¤

¡



Ÿ

Î

¡

µ

¥

Ÿ

œ

¡

®

¹

¡



¨

Ÿ

¡

Ÿ

°

Ï

š

£

ž

£

£

¤

©

¦

›

£

œ

¡

›

œ

¡



Ÿ

¥

Ÿ

ž

›

³

œ

°

´

´

´

¶ Á ¢ ¡  Ÿ ª « › œ È £ ¤ Ÿ ¤ ® Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ ° Ÿ É ¦ Ÿ Ÿ ¥ Ÿ ¥ Ý ¿ ¯ › ¨ ¨ › ™ œ ° £ ¦ ¦ ™ ¤ ¥ › œ ³ ¡ ™ ž µ ¤   Ÿ ¢ ¤ Ÿ ž µ ¨ ¡ ž

¶ ¦ ™ œ ž ¡ ¤ µ ¦ © ™ œ £ œ ¥ Þ ™ ¤ ¤ Ÿ œ ™ £ © ™ œ ™ § ž Ÿ   Ÿ ¤ £ ¨ ª Ü £ ¡  ¨ Ÿ © ¦ ž § £ ¦ › ¨ › © Ÿ ž ° › œ ¦ ¨ µ ¥ › œ ³ ² £ œ ™ §

¤

Ÿ

¨

Ÿ

£

ž

Ÿ

¥

Á

¢

¡



Ÿ

«

™

š

£

È

›

¡

¢

Þ

È

™

¤

£

¨

›

¨

¨

Ÿ

¹

¤

Ÿ

£

È

™

œ

Ÿ

œ

©

™

œ

£

œ

¥

ß

›

ž

›

¡

™

¤

ž

²

µ

¤

Ÿ

£

µ

¸

¹

¯

Ÿ

¤

›

¦

£

¹

¤

Ÿ

œ

£

£

œ

¥

¡



Ÿ

Ö

Ÿ

¯

ž

Ÿ

¢

«

œ

¥

™

™

¤

Ê

¤

£

¦

©

¦

Ÿ

Ð

£

¦

›

¨

›

¡

¢

¸

«

œ

£

¥

¥

›

©

™

œ

¡

™

£

¨

¯

™

ž

¡

¥

™

µ

®

´

¶ ¹ Ù Ÿ œ ¥ £ œ ¦ Ÿ £ ¡  ™ ¯ Ÿ ³ £ ¯ Ÿ ž ™ § ¡  Ÿ ª « º ž š ™ ¯ Ÿ œ º ž Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ ³ £ ¯ Ÿ ž £ ¨ ž ™ ¤ Ÿ ¯ £ › œ Ÿ ¥

Á

¨

›

œ

³

¡



Ÿ

£

¯

™

µ

œ

¡

™

§

£

œ

œ

µ

£

¨

¤

›

£

¡

Ÿ

ž

µ

™

¤

¡

¤

Ÿ

¦

Ÿ

›

Ÿ

¥

Á

¢

ª

Ü

°

²

£

¤

¡

£

£

¨

ž

™

¯

£

œ

£

³

Ÿ

¥

¡



Ÿ

´

´

´

¶ ž ¡ ¤ ™ œ ³ £ ž ¡  Ÿ ¤ ™ ³ ¤ £ ¯ ™ œ ¦ Ÿ £ ³ £ › œ ¤ £ œ Ÿ ¥ £ ¯ ™ œ ³ œ £ © ™ œ £ ¨ ¨ Ÿ £ ¥ Ÿ ¤ ž › œ ¬ ¾ à à ® à ¬ ¸   Ÿ

´

¶ ¥ Ÿ £ ¤ ¡ ¯ Ÿ œ ¡ º ž Ÿ É ¡ Ÿ ¤ œ £ ¨ ¤ Ÿ ¨ £ © ™ œ ž ¥ › › ž › ™ œ ° £ ¡ £ ž ¡  £ ¡ › œ ¦ ¨ µ ¥ Ÿ ¥ ¦ ™ ¤ ™ ¤ £ ¡ Ÿ ž ™ œ ž ™ ¤ ž  ›

´

´

´

´

¶ ª « £ ¨ ž ™ ¤ Ÿ ³ › ž ¡ Ÿ ¤ Ÿ ¥ › œ ¦ ¤ Ÿ £ ž Ÿ ž › œ £ Ù Ÿ œ ¥ £ œ ¦ Ÿ £ ¡  ™ ¯ Ÿ ™ ¨ ¨ Ÿ ¢ Á £ ¨ ¨ ° ž ™ ¦ ¦ Ÿ ¤ ° · Ÿ ¨ ¥  ™ ¦ Ÿ ¢ °

£

œ

¥

¤

£

¥

›

™

¦

™

œ

¡

¤

£

¦

¡

ž

¸

š

™

¯

Ÿ

œ

º

ž

³

¢

¯

œ

£

ž

©

¦

ž

°

¯

Ÿ

œ

º

ž

³

¢

¯

œ

£

ž

©

¦

ž

°

ž

™

Ô

Á

£

¨

¨

£

œ

¥

Á

£

ž

Ÿ

Á

£

¨

¨

Ÿ

Ÿ

œ

¡

ž

¸

Ò

›

ž

¤

Ÿ

ž

™

œ

ž

›

Á

›

¨

›

©

Ÿ

ž

£

¡

Ü

£

ž



›

œ

³

¡

™

œ

Ÿ

É

£

œ

¥

Ÿ

¥

™

Ÿ

¤

©

¯

Ÿ

¡

™

›

œ

¦

¨

µ

¥

Ÿ



›

¤

›

œ

³

™

§

¦

™

£

¦



›

œ

³

´

´

¶ Î › œ ¦ Ÿ ¬ ¾ ¾ ­ ° ¡  Ÿ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ž  £ Ÿ › œ   Ÿ ž ¡ Ÿ ¥ ¯ ™ ¤ Ÿ ¡  £ œ Ý Ã ¿ ¾ ¯ › ¨ ¨ › ™ œ › œ œ Ÿ š £ œ ¥ ¤ Ÿ œ ™ ®

¶ £ œ ¥ £ ¥ ¯ › œ › ž ¡ ¤ £ © Ÿ ž ¡ £ Ñ ° £ œ ¥ ¡  Ÿ ¥ £ ¢ ® ¡ ™ ® ¥ £ ¢ ™   Ÿ ¤ ž › ³  ¡ ™ § ž Ÿ   Ÿ ¤ £ ¨ Ò µ ž › Ÿ ž ™ ¤ ¡ ¡ Ÿ £ ¯ ž ¸

´

¶ £ ¡ Ÿ ¥ £ ¡  ¨ Ÿ © ¦ § £ ¦ › ¨ › © Ÿ ž ¸ ª ³ ¤ £ ¥ Ÿ ž › œ ¦ ¨ µ ¥ Ÿ ¡  Ÿ ¤ Ÿ ž ¡ ™ ¤ £ © ™ œ ™ §  › ž ¡ ™ ¤ › ¦ Û › œ œ › ¦ Î ¡ £ ¥ › µ ¯

´

Â



Ÿ

¤

™

™

¡

ž

™

§



›

ž

¥

Ÿ

Ÿ

¨

™

¯

Ÿ

œ

¡

Ÿ

É

Ÿ

¤

›

Ÿ

œ

¦

Ÿ

Ÿ

É

¡

Ÿ

œ

¥

¡

™



›

ž

·

¤

ž

¡

¡

š

™

™

ž

›

©

™

œ

ž

ç

¥

›

¤

Ÿ

¦

¡

™

¤

™

§

´

´

´

¶ £ œ ¥ È £ ¤ Ÿ ¤ ® Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ ° £ ž š Ÿ ¨ ¨ £ ž £ œ Ÿ š ž ¡ £ ¡ Ÿ ® ™ § ® ¡  Ÿ ® £ ¤ ¡ £ Ú µ £ © ¦ ž ¦ Ÿ œ ¡ Ÿ ¤ ° £ Á ™ £ ¡ ®

£

¡



¨

Ÿ

©

¦

ž

¥

Ÿ

Ÿ

¨

™

¯

Ÿ

œ

¡

£

œ

¥

Ÿ

É

¡

Ÿ

¤

œ

£

¨

¤

Ÿ

¨

£

©

™

œ

ž

£

¡

¡



Ÿ

ª

œ

›

Ÿ

¤

ž

›

¡

¢

™

§

˜

™

¤

¡



Ÿ

¤

œ

«

™

š

£

£

œ

¥

´



™

µ

ž

Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

§

™

¤

¡



Ÿ

ª

«

¤

™

š

›

œ

³

¤

™

³

¤

£

¯

£

œ

¥

£

œ

›

œ

¥

™

™

¤

£

œ

¥

™

µ

¡

¥

™

™

¤

¡

Ÿ

œ

œ

›

ž

¦

™

¯

¨

Ÿ

É

¸

´

´

¶ ¥ › ¤ Ÿ ¦ ¡ ™ ¤ ™ § ¥ Ÿ Ÿ ¨ ™ ¯ Ÿ œ ¡ £ ¡  › ž £ ¨ ¯ £ ¯ £ ¡ Ÿ ¤ ° ˜ ™ ¤ ¡  Ö £ ™ ¡ £ Î ¡ £ ¡ Ÿ ª œ ›   Ÿ ¤ ž › ¡ ¢ ¸

´

¹

œ

™

¡



Ÿ

¤

Ý

­

¾

¯

›

¨

¨

›

™

œ

š

™

¤

¡



™

§

›

¯

¤

™

Ÿ

¯

Ÿ

œ

¡

ž

£

¤

Ÿ

µ

œ

¥

Ÿ

¤

š

£

¢

›

œ

¡



Ÿ

§

™

¤

¯

™

§

¡



Ÿ

¡

š

™

´

²

£

¤

¡

£

Ÿ

£

¤

œ

Ÿ

¥

£

²

£

¦



Ÿ

¨

™

¤

™

§

Î

¦

›

Ÿ

œ

¦

Ÿ

¥

Ÿ

³

¤

Ÿ

Ÿ

›

œ

¯

£

ž

ž

¦

™

¯

¯

µ

œ

›

¦

£

©

™

œ

£

œ

¥

Á

¤

™

£

¥

¦

£

ž

¡



£

ž

Ÿ

§

™

™

¡

Á

£

¨

¨

¡

¤

£

›

œ

›

œ

³

¦

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¤

¤

™

Ó

Ÿ

¦

¡

£

œ

¥

£

œ

›

œ

¥

™

™

¤

³

™

¨

§

Ÿ

¤

§

™

¤

¯

£

œ

¦

Ÿ

§

£

¦

›

¨

›

¡

¢

¸

´

´

´

¶ Ó ™ µ ¤ œ £ ¨ › ž ¯ § ¤ ™ ¯ ˜ Ö Î ª › œ Ã × Ì » ¸ Ò Ÿ š £ ž £ œ ™ © ™ œ Ú µ £ ¤ ¡ Ÿ ¤ Á £ ¦ § ™ ¤ ² › ž ™ œ § ™ ™ ¡ Á £ ¨ ¨

´

«

œ

¨

£

¡

Ÿ

ž

µ

¯

¯

Ÿ

¤

¬

¾

Ã

Ã

°

¡



Ÿ

ª

«

¦

™

¯

¨

Ÿ

¡

Ÿ

¥

£

Ý

¼

»

¯

›

¨

¨

›

™

œ

¤

Ÿ

›

¡

£

¨

›

Ø

£

©

™

œ

™

§

È

£

¤

Ÿ

¤

®

´

ž

Ú

µ

£

¥

ž

¡



£

¡

š

™

œ

¡



Ÿ

Ö

›

›

ž

›

™

œ

«

«

˜

È

¹

¹

˜

£

©

™

œ

£

¨

È



£

¯

›

™

œ

ž



›

›

œ

Ã

×

Ì

Ä

°

Ã

×

Ì

¿

£

œ

¥

Ã

×

Ì

­

¸

´

´

¶ Ò £ š Ÿ ¢ Ÿ ¹ ¤ Ÿ œ £ ¸   £ ¡ ¤ ™ Ó Ÿ ¦ ¡ › œ ¦ ¨ µ ¥ Ÿ ¥ ¡  Ÿ ¦ ™ œ ž ¡ ¤ µ ¦ © ™ œ ™ § £ ¤ £ ¦ © ¦ Ÿ § £ ¦ › ¨ › ¡ ¢ § ™ ¤ ¯ Ÿ œ º ž

´

´

¶ ² £ ¤ ¡ £ ° £ œ ¥  › ž š › § Ÿ ° È ™ œ œ › Ÿ °  £ Ÿ £ ž ™ œ ° Ç µ Ÿ ½ à ¼ À £ œ ¥ £ ¥ £ µ ³  ¡ Ÿ ¤ ° £ ¥ › ž ™ œ ½ à ¬ À ¸ Ò Ÿ

Õ

¶ £ œ ¥ š ™ ¯ Ÿ œ º ž Á £ ž Ÿ ¡ Á £ ¨ ¨ £ œ ¥ ™ ¨ ¨ Ÿ ¢ Á £ ¨ ¨ ° £ à ¾ ° ¾ ¾ ¾ ® ž Ú µ £ ¤ Ÿ ® § ™ ™ ¡ ž ¡ ¤ Ÿ œ ³ ¡  ¡ ¤ £ › œ › œ ³ £ œ ¥ ¦ £ ¤ ®

š

£

ž

Á

™

¤

œ

Î

Ÿ

¡

¸

¼

°

Ã

×

­

Ä

°

›

œ

Õ

›

œ

œ

Ÿ

£

™

¨

›

ž

¸

´

´

¥

›

™

£

ž

¦

µ

¨

£

¤

¦

Ÿ

œ

¡

Ÿ

¤

°

£

œ

¥

£

œ

Ÿ

É

£

œ

ž

›

™

œ

¡

™

¡



Ÿ

Ö

£

œ

±

£

Á

¨

Ÿ

Ü

¤

Ÿ

ž

¡

¨

›

œ

³

È

™

¯

¨

Ÿ

É

°

›

œ

£

¥

¥

›

©

™

œ

´

´

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

9


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY è

é

ê

ñ

ë

÷

è

î

ì

ô

ëí

ì

ô

ð

ó

ó

ô

é

ó

ø

î

ó

ë

ï

ó

î

ý

ôñô

ñþ

ó

î

þ

ü

é

ï

ï

ïô

ì

éôè

ð

ñ

ó

é

ð

è

ê

ñ

ë

ë

þ

ð

þ

ï

ê

ì

ë

ï

ì

ê

ó

ôë

û

ø

ë

ì

ë

ë

ù

óý

ý

ò

ÿ

ù

ó

ó

î

éïñ

ðô

ð

ë

ñ

þ

ñ

÷

ó

ó

ó

ô

ø

ó

ô

ð

ë

ï

ê

é

÷

é

î

ñ

ô

÷

ô

ô

÷

ü

ï

ñ

î

ó

ÿ

ô

ï

ì

é

îî

ñ

ý

ò

÷

ó

ñìï

ó

ó

ñ

ÿëù

ô

ù

î

ëÿê

ó

î

ê

ï

ì

ï

ë

þ

ñ

þ

ó

é

ï

ë

þ

î

ó

ôê

îô

ö

ñ

ë

è

ñ

ø

ï

ì

ð

ù

ó

ô

ô

ôôì

ê

ð

ó

ë

ô

ë

ò

ê

é

ø

ó

ð

ñ

ô

ü

ÿ

ì

ó

þ

ï

ì

÷

í

ô

ê

ó

î

é

ð

ì

ì

ô

ô

ï

û

ì

î

éê

þ

ñ

ñ

ï

ô

ì

ó

ï

êê

ó

ì

ì

ó

ï

ë

é

ô

ê

ó

þ

ì

þ

ë

ñ

ü

ì

ó

îô

ú

û

î

ñô

ï

óé

ï

ø

ü

ó

ó

é

ï

î

þ

ê

ñ

ó

é

ë

ô

ñ

þ

é

ó

é

ê

ý

ë

é

ó

ò

ì

ñ

ì

î

ï

é

ñ

ñ

î

ó

ô

ï

î

ô

ó

þ

ñ

ñ

ô

ì

ô

î

þ

ø

þ

ï

÷

ë

÷

ñ

ð

ó

ë

ñ

ù

îý

ì

ó

ó

ë

ï

ì

ô

ð

ì

î

ï

ë

ê

ñ

î

ó

ôé

ì

ô

ê

%

ë

óé

ï

î

ò

ø

ó

þ

é

ï

ñ

ó

ñ

ô

é

ì

ê

ò

ï

î

ô

ï

ð

ý

ý

þñ

ëóù

ì

óî

óï

ñ

ì

óé

ì

óï

ô

ï

ý

ï

ï

ì

ô

ìê

ó

ê

ï

ù

é

ê

ñ

ó

ì

ôï

ì

ô

þ

þ

ô

ù

ê

é

ô

óþ

ó

þ

ôñ

ë

ú

ù

î

é

ì

ÿ

ï

ð

ó

û

ó

òôì

ñ

ü

è

ê

ó

ñ

ñ

ó

ï

ð

ê

î

ë

û

ó

ô

ô

ý

ô

ô

é

ý

ÿ

ñ

ó

é

ó

þ

ì

þ

ô

î

þ

ì

ó

ð

ô

ò

ï

é

ñ

ó

ý

ì

ê

î

ô

ô

é

é

ê

ñ

ô

ì

÷

û

ï

ë

é

ó

ó

ñø

î

ù

ó

ï

íó

ê

ë

ÿ

ð

ì

ï

îñ

ø

ø

é

ï

ø

ö

ï

þ

ìñ

ï

ôî

ò

î

ô

ñ

ë

î

ô

êô

ú

í

ï

ó

é

ï

é

ïò

ó

ó

ñ

ï

þ

ý

ô

ï

ô

î

ï

ñ

ò

þ

ï

ó

é

é

ï

é

ë

&

ì

þî

ï

ì

é

é

ô

éî

ë

ô

ó

ñ

ô

ô

&

ô

óó

ê

î

ï

ê

ö

ø

óì

óù

ëò

ý

ï

é

ùî

óîóì

ó

ê

ô

ì

þ

ó

ò

ó

ê

ó

ý

ì

ñ

ô

ô

é

ó

þè

ð

ë

ë

ê

ô

é

þ

ô

ò

ó

ô

ý

þ

ô

ø

õ

ÿ

ó

é

ó

ì

þ

ë

ô

þ

ó

é

ì

é

ë

ï

ö

î

ó

ó

î

ñé

ì

ï

ñ

ÿ

þ

ôé

ì

ö

ì

ñ

ó

þ

ì

ë

ó

î

ê

÷

ëý

ó

é

î

ñ

ï

ô

þ

ð

î

ê

ë

ë

é

ê

ôï

ô

é

#

þ

ê

îø

ô

î

è

ñ

ë

ó

10

î

ô

ôò

ê

ë

ë

ñ

ó

ô

ü

ô

&

í

ê

ñ

ì

î

ì

ì

ï

ñ

ï

ï

é

î

ù

ë

ë

î

ò

ë

ó

ñ

û

ì

þ

ì

ÿ

êé

ó

î

ìð

ê

ô

é

ë

ñ

ï

î

ì

ø

ô

ô

ô

ì

ï

ï

ó

ñô

ì

ó

ñ

ò

ý

ñ

ÿý

é

ï

î

þ

ÿ

ê

ó

ñ

ñ

ô

ï

ðé

ëèì

ý

÷ô

ó

ó

ó

û

ï

þ

ë

ì

ó

é&

î

ð

ø

ó

ô

î

î

ø

þ

ñ

îë

&

ô

ó

ê

ó

î

í

ý

îó

ò

ô

÷ê

î

ó

ù

ó

é

ï

ôþë

ó

ó

é

þ

ð

ó

ñ

îë

ï

ó

ý

ê

þ

î

ó

é

ö

ó

é

ùù

é

ó

ñ

î

ô

ë

ê

î

ó

é

ð

ï

ï

ö

îøé

ñ

ì

ó

ô

ì

ï

ô

ó

ì

ü

é

ë

&

ôþô

û

ú

ô

ï

ñ

é

û

ê

óé

ó

ø

î

ý

ô

ÿ

ê

ô

é

ô

ó

ô

ë

ó

é

ë

þ

ô

é

ó

û

ñ

ï

ï

ù

ô

ì

ì

ê

ñ

ï

ø

é

ô

é

ë

é

ì

ù

ì

ý

ø

î

ê

ë

ñ

ì

ï

ê

ì

ï

ôó

î

ÿý

ì

ò

ñ

ë

êé

ô

ê

ï

ø

ñ

ì

ô

ê

é

ó

ï

ó

ë

î

î

é

ì

ô

î

ó

é

ù

ó

ô

ë

ï

ñ

î

ì

é

ó

ë

ø

ó

ô

é

ô

é

ì&

ñ

ê

ô

'

ñ

ñ

ë

ó

ê

ï

ê

ï

é

ý

ôîë

ñ

ô

ÿ

ï

÷

îýê

ó

ñ

ý

ø

ï

óï

ï

ð

éìñ

ñÿ

é

ó

ï

ó

ë

èð

ï

ì

ý

é

ì

÷

é

û

ì

û

ó

ô

ñ

î

ó

êù

é

é

÷

ï

ô

ó

ó

ô

é

ô

ë

&

ó

ë

é

ñ

ï

ú

ì

ô

óó

é

é

ø

ë

ô

ï

ô

þ

é

î

ï

ó

ø

ó

ë

ó

é

ê

ì

ï

ñ

Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball

ï

ê

ê

ë

í

îë

ì

ìô

é

î

ë

ë

ó

î

ò

î

ð

ñ

ñ

þ

ô

é

é

ø

ñ

ì

ë

ó

ô

è

é

î

ø

ì

éóë

þ

ó

ó

ôì

ø

éì

ö

ÿ

ó

ì

ð

ë

é

ñ

éî

ö

ë

éý

óñ

ê

ê

ë

ô

ë

ó

ëé

ó

ëì

î

ë

î

ó

þ

ë

ö

ï

ó

è

é

ôô

þ

&

ý

ý

ê

ý

ò

÷

ý

ï

ê

ù

ô

éó

ô

ë

ï

ñ

î

ù

í

ì

é

ó

ê

î

î

ì

é

ñó

ê

ë

ñ

é

é

ø

é

ëé

ñ

é

ñ

óñì

ùë

ð

ó

é

ñ

ô

î

ÿ

ò

ñ

î

ï

é

ô

ï

÷

ù

î

ê

é

ë

ô

ñ

ð

ó

ê

ï

ô

ê

ýì

ô

ùô

é

ù

ô

þ

é

%

ïó

)

ó

ÿ

ë

ÿ

ó

ô

ô

þù

ó

ðì

ì

î

é

ì

é

ô

î

ï

ó

ô

éé

é

ë

ó

ñ

ëñ

ý

ï

ô

ðë

&

ó

ô

î&ü

ï

ó

ê

óø

÷

ñ

ï

ñ

ó

ò

ó

êî

ï

ê

ñ

ë

ï

ñ

é

ïêï

é

é

ý

ë

ìó

ë

é

ô

ù

ë

î

ô

ë

ëøì

ï

ñý

ó

ï

î

ø

é

ô

ó

é

ó

ë

é

í

ó

ø

ô

&

ï

ö

î

ï

ê

ó

é

îë

óïë

ì

ù

ì

ô

ñê

ô

ù

ô

(

ê

û

þ

ø

ï

ÿ

ó

ÿï

îó

ï

îñ

ñ

î

ñ

îì

ó

÷

ì

é

ì

ì

é

ó

ë

é

ì

ó

ê

ó

ô

ï

ë

ùñ

ë

ø

ï

ô

ý

ñ

óó

þ

é

é

ô

ø

ì

öé

î

ñ

ó

ë

ï

ó

ó

î

ë

ô

ë

ê

þ

ð

ë

ô

ô

î

ï

î

ô

ï

î

ë

î

ë

ý

ë

ì

ê

ø

ó

é

îû

ë

ý

ï

ê

êý

ë

ó

ø

ó

ì

ó

ó

ì

ï

î

ì

ï

ì

ÿ

ñ

÷

ó

ì

î

ô

ó

þ

ñ

þ

ê

ô

ÿ

þ

ó

ú

ï

î

ì

û

ò

ê

ì

ï

ï

ï

ê

ï

ø

ñ

ì

ï

ô

ó

ïí

ñ

ëó

ó

û

î

ô

þ

ö

ê

é

ñ

þ

ñ

òï

ó

ì

þ

ý

þ

ì

î

ý

ï

é

ñ

ê

ë

ô

ì

ñ

ì

ó

é

óé

ïó

ô

é

ó

ë

êë

ê

ð

ø

þ

ê

óé

é

ï

ï

êé

ì

éø

ó

îþ

ô

ì

ó

ê

é

ô

ó

þ

ë

ë

ó

ÿ

,é

ð

ó

ù

ñ

óô

ï

ï

þ

øô

þ

ô

ö

î

é

ï

é

ëî

ì

ê

ô

ø

ï

ô

ôé

óñó

ë

ù

ï

ë

ê

êô

ï

ÿ

ó

îøò

ï

+

ìï

é

ñ

ë

ó

ñ

î

îï

ï

ï

*

ôñ

ù

ì

ìûð

ñ

ñ

ë

ó

)

ò

ó

ï

ê

ó

î

ù

÷

î

ê

ñ

ï

ì

é

ëï

ñ

ô

ì

ô

ñ

ý

þ

ù

ù

ó

ù

ó

ó

ï

ì

ï

ô

ô

ò

÷

ë

ù

î

îñ

ê

ûô

ë

ê

ô

ò

ó

ó

ó

î

ñ

ñ

ê

ï

ê

î

þ

ó

î

ôñ

óó

ø

ô

î

ï

ù

é

ó

î

ø

ó

ì

ì

é

ê

è

ï

ó

ó

ô

ï

ì

ë

ñ

é

ë

é

é

ï

ø

ë

&

î

ï

ó

ë

0

ô

õ

ï

ô

ì

ì

ê

ü

ñ

ó

éñ

ó

ø

ï

ô

ð

ô

ñ

ïê

-

ô

ö

ó

öñ

ô

ý

ò

ô

ë

ø

þ

ó

ö

ó

ì

ë

ê

ú

ë

þ

ì

ë

ô

ì

ñ

ý

ë

î

ý

ì

û

ó

ë

ï

ñ

ëó

ô

ï

ø

ñ

é

ó

í

î

ñ

ø

ó

óì

ë

ì

ê

é

ý

ô

ï

ó

þ

ù

ó

é

ùó

ô

ì

ñ

ó

ì

ý

ó

ê

ìþ

ê

ï

ì

ë

ô

ï

ïë

ù

ú

ø

ó

ø

ô

ò

îì

ô

é

ê

ó

þ

î

é

ó

ý

ó

ï

éó

ÿ

ñ

ï

é

ê

ì

ë

þ

ë

ë

ï

ì

ó

ø

þ

ü

ì

ó

ó

é

ô

é

ø

(ó

ø

ø

ô

ñ

îé

é

é

&

ê

é

ñó

ó

ó

ó

î

&

ê

é

ý

ï

ì

ù

ý

ô

ó

÷

í

ñ

þ

þ

ô

ñ

ï

è

ó

ýîô

ê

þ

ø

ù

ï

ö

ï

ñ

þó

ô

ø

ô

ë

ê

î

ô

ô

ó

ì

þê

ï

ø

(

ñ

ý

ïé

ì

ì

ô

ì

ø

ô

ê

ñó

ô

é

ñ

ñ

þ

îø

ì

ò

û

ó

ï

ì

û

ÿ

î

ê

ë

ï

ò

é

î

é

ô

ñ

þ

ø

ô

ó

ò

é

î

ï

ý

ë

ê

éô

ï

ï

ëì

ý

þ

ó

ô

ë

ï

ô

ê

ñ

ôñ

ï

ñý

ïé

ó

ø

ó

é

ò

ì

ì

ó

ï

ó

þ

ô

é

ò

ø

.&

ë

ô

ó

ë

éð÷

ë

ó

ñ

ï

þ

ø

ý

ê

þ

é

ñ

ó

ï

ó

ø

ó

&

ý

ï

ù

ó

ë

ó

ï

ó

ï

ô

ÿ

é

ó

ó

î

ê

ó

ï

ì

ê

ñ

ù

ñ

ï

õ

1

ï

÷

ï

ìî

î

ñô

ù

ô

ó

ó

ì

ô

ïôé

&

é

é

ì

ù

ò

ò

éó

û

ñ

ø

ê

ï

îî

é

ø

î

ñ

ó

ñ

î

ø

(

ë&

ó

óþ

ó

ï

êé

ñ&

ï

ô

ë

ô

ù

é

ö

ø

ë

ò

ê

ó

ô

ñêô

ô

ì

ï

ø

î

ñ

*

ë

é

ï

é

ó

ý

ó

1

ó

î

ó

þ

ê

ý

ô

é

ð

ñ

ì

î

ñ

ì

ó(

ó

ý

ï

÷

0

é

ëþ

ó

ñ

ì

ö

êó

ì

ì

÷

ö

ó

ï

ø

ýñ

ò

ì

ï

ï

ê

ó

ù

é

ó

é

ý

ô

ë

î

ñ

ô

é

ý

ëï

ê

î

ô

þ

û

ê

ë

ì

ê

ï

ô

ô

ë

ë

é

&

ì

ý

ô

ï

ô

ñ

ô

é

îô

&

ó

ï

ð

ó

/

ó

ï

î

ó

ó

ø

ñ

ï

ê

êó

ù

ìùì

ì

ø

ó

ô

÷

é

ó

ó

ñ

ó

ì

ü

ó

ê

ë

&

ì

î

ó

ñ

ù

ô

ô

ï

ê

ô

øé

é

ø

ø

ï

û

é

î

ó

ì

é

î

óó

ó

óôñ

é

é

ò

ó

ë

ý

ó(

êý

é

ý

&

ø

ê

ñ

ø

2

ô

ó

ñ

ö

ÿ

ý

ï

þ

ó

ý

ë

î

ó

ü

ô

î

ñ

î

ë

&

ý

î

ñ

ø

ó

ý

ñ

ì

ýê

ô

ï

ø

ó

é

ó

ì

ñ

é

ý

ê

ê

é

þ

ñ

û

ö

ó

ë

ë

÷ñ

é

ô

þ

ñ

ìêï

þ

ð

ñ

ó

ÿò

ù

ì

îîñó

ô

ï

ø

ï

ì

ñ

ê

ó

ë

&

ö

ó

é

ê

ë

ý

é

ýî

ó

ñ

ë

î

ó

ë

ì

é

ê

ï

ô

òú

óÿ

ô

ì

ñ

ô

î

ð

ì

ì

ý

ó

ì

ô

ï

ê

ó

ñ

ë

÷

ô

î

ì

ï

ñ

ð

ó

&é

ë

ï

ï

ê

ï

ôô

ô

ï

ì

î

ó

ð

ê

ñ

ó

ô

ñï

ï

ñ

ù

ý

ø

é

î

ë

é

ë

þ

ï

ï

ì

ó

ñ

ô

ô

î

î

ô

ò

ñ

ì

ï

ñ

é

ñ

ì

ïé

ó

î

é

ë

ô

ë

ø

é

ô

ô

ï

ñ

ô

ö

ý

ô

ý

î

ô

ë

ô

ìó

ñ

ó

ø

ø

ó

î

ïî

ï

ï

ó

ëó

ø

2

û

ý

ü

ó

ó

é

þ

ì

ý

ë

ý

ô

î

û

ð

î

óëñî

ó

î

ô

ñ

ó

ñ

ù

é

ø

ý

ù

ñ

ð

é

ô

ê

î

ì

ó

ê

ñ

ô

ì

ó

ô

ïï

þ

ö

ó

é

ù

ô

ø

ï

ï

ø

ìë

é

ì

ó

ì&

é

ñ

îò

ó

ñ

ê

ï

þ

é

ó

ý

ð

öê

ù

ô

î

ô

ï

ó

ó

ó

û

ê

÷

ö

ý

ó

ï

ñ

é

ï

é

ó

÷

ñ

ò

ý

ñ

ì

ñ

ì

î

ô

ì

ó

ô

ñ

ô

ô

é

óï

ó

ì

þ

é

&

ì

ñ

ìë

é

óò

î

ö

ô

ë

ô

ì

ô

ï

ó

ñ

ý

ý

î

êô

ýêê

ñ

ëéïð

ó

ô

é

é

ó

ë

é

î

ë

î

ñ

î

ï

ì

ë

ø

ó

ø

éé

ñêî

ñ

ô

ù

ô

é

ì

ê

ì

ì

ý

òù

ô

ô

î

ô

ý

ñ

ô

ý

ý

ï

ÿ

ÿ

ó

é

ó

ï

øê

îëñ

ì

î

ï

ë

ê

÷

ð

ý

ñ

î

%

ñ

é

ý

÷

ó

ï

ó

ñ

ô

é

ö

ô

î

ô

&

é

ì

û

ô

ñ

ô

ô

ï

ï

ó

ë

ó

ó

&

î

êüñ

ð

ì

ìì÷

ì

ô

ó

ô

êû

ñ

ó

ì

îô

û

ø

ô

é

ï

é

é

ï

î

éó

ò

ìôî

ô

ð

ï

ó

é

ô

ÿê

ï

ó

ô

ó

é

ñýó

î

ó

ñ

î

ø

ñ

ó

éï

ï

é

ê

þ

é

î

ï

ù

é

ó

ïóéþ

î

ê

ë

ó

ïô

ó

ñ

ó

øï

ìô

é

î

ëê

ë

éë

ì

ÿ

ë

ô

ê

ñ

ï

ôé

ê

ëé

ô

ï

ê

ë

ó

þ

ó

ïï

ë

ò

é

ó

ý

î

ô

û

ë

ô

ó

î

î

þ

ó

ë

&

ó

ó

ù

ø

ó

ø

ÿ

ó

ï

ê

ïóó

ó

ê

ó

é

òð

ï

ÿ

ê

ù

ø

î

÷ñ

ó

ó

ôï

ô

ñ

ëëø

ó

øó

é

ùï

éñ

ô

ó

ò

ë

ó

ï

ó

ñ

é

î

÷

ø

ö

ý

÷

ó

ø

é

í

÷

ñ

ñ

ö

ë

ó

ï

þ

ê

û

ê

ôø

ø

þ

ï

þ

ï

éë

é

û

ìï

ú

ë

ó

ý

óñ

ì

ù

ô

ñ

ê

ô

î

ù

ò

é

ó

ý&

ôé

ñ

éò

û

îþ

ì

ï

óó

ô

ðï

î

ô

ìï

þé

ï

ñ

ó

ý

ì

ø

î

ù

û

î

î

ó

ú

ó

ó

ñ

ôô

ë

é

ð

î

ô

$

ó

ð

ó

ó

ì÷

ì

ó

éýó

û

î

ñ

ó

ó

ø

÷

ø

î

û

ó

é

ñ

ì

ô

é

ï

ë

éóö÷

é

é

ó

ø

ñóî

ù

ôôðþ

î

êô

ì

ð

ñ

ô

é

î

ÿø

ó

ê

é

ó

ò

ì

ôê

èó

ý

ü

ë

ôî

ó

ïë

ñ

î

ë

ê

é

ï

ñ

ñ

í

ü

þ

ø

ðëï

ó

é

ó

î

ô

ó

ñ

é

ý

ñ

ñ

ï

ñ

ðï

ô

ê

ðô

û

ð

é

ñ

ì

ê

ï

ÿ

ñ

é

ó

ø

ê

ó

è

óì

ï

ôþ

ý

ë

&

é

ï

ê

ï

þó

ï

éó

ô

ï

ë

é

ð

ó

é

ï

êï

ï

ü

þ

ù

ü

ó

ì

ô

ó

ô

þ

ì

ñ

ô

ñ

é

î

ô

ô

ù

û

þû

ì

ò

ì

ô

ñ

ø

ñ

û

ú

î

î

ü

é

ñì

þ

ø

ó

ó

ê

ñ

ó

ù

ì

ì

ï

ï

ì

ô

î

ù

!

ô

ó

ðó

ó

þ

î

ö

ö

ñ

ñô

ó

é

è

þê

ê

ê

ë

ó

ó

ò

ì

ï

ô

ï

ê

ê

ý

ô

ê

ï

ïø

ë

ô

ó

é

î

ý

û

î

þ

ó

ñô

ó

ô

ü

÷ûþ

ô

î

ó

é

ó

ø

ï

ôé

ò

é

ì

ì

ñ

ëé

ô

ë

ò

î

ë

ó

#

ê

ì

þ

ð

ô

ë

ó

ù

ôì

ý

î

ò

é

ô

é

é

ë

ê

é

þ

ë

ì

î

ñ

ë

ø

ó

ì

ó

é

ó

ó

÷

ëìé

ó

ï

ë

ë

êô

ô

é

ý

ó

ð

ó

ì

ô

é

ô

è

"

ìôñ

é

ñì

ð

ø

ëóó

ê

þï

ï

þ

ï

ò

ì

ò

ô

ô

ô

ó

ó

ý

é

ï

ü

é

ï

ñ

ñ

îï

é

ì

þ

ï

ð

ì

é

é

ñ

ì

ñ

ø

î

ôó

é

ñ

é

ó

ë

ô

ï

ù

ê

öù

ÿ

ó

ë

ù

ó

þ

î

ì

ô

ø

ê

ñ

ï

îô

ó

ñ

ñ

ùë

ÿêê

ñ

*î

ô

êþ

ô

ó

ï

ï

ê

ëé

ê

ï

ê

ï

ê

ö

íó

êúé

ï

ë

ì

ë

ø

ó

é

ó

èé

ì

ñé

ï

é

ó

ó

ðò

ë

óû

ûëñ

ë

ó

ó

ï

ñ

é

òó

ü

ô

ÿ

êñ

ð

ïó

éî

ó

é

ôé

î

÷

ñ

óñ

ñ

ê

ó

ó

éô

ö

ó

ï

ó

þ

ì

ñ

ñù

ô

ø

ô

ûô

ð

ó

ï

ñò

ü

øéó

îò

î

é

ý

óô

è

ø

î

ï

ô

ó

î

ë

ø

þ

ø

ôö

ûé

é

ó

øô

ë

é

é

èÿ

ì

ñ

ó

ìé

é

ï

ú

ï

ù

ð

è

î

ýî

ø

ñ

ð÷ó

ó

ì

é

ùî

ïï

ñ

ì

ø

ñ

ó

ô

ó

ë

î

þò

ù

ñ

÷

ñ

ê

ûì

ù

ô

ó

ï

ï

è

é

ï

ô

øë

î

é

öé

ô

ô

ó

ðñê

ô

é

ñ

ê

î

þ

é

ñ

÷

ï

ô

ø

ó

ñ

é

ö

ñ

ï

þ

ô

ó

ø

ïì

é

þ

ì

ôó

ì

é

ø

ð

é

ò

ò

ñ

î

ë

û

è

ó

ð

øó

ó

ø

î

ôö

ó

ìñ

ñø

ñ

ë

ô

ï

îëö

ì

ñþó

ù

ï

ò

óò

ë

î

ÿó

ô÷

ü

ð

ô

ï

ó

ñó

ô

è

è

&

îó

þ

îî

ó

óê

ê

ÿóò

ê

ê

ñ

ê

ï

þ

ÿ

ë

ô

ê

ì

ñ

ó

ù

þ

ö

ý

ï

ô

ôý

ê

î

ë

ô

þ

é

û

û

îõ

ï

ñ

øó

ó

ï

ó

ê

ü

î

é

ý

÷

ï

ì

û

ó

ô

ñ

ì

ô

ì

ê

ø

ô

û

ù

û

ô

ñ

ì

ì

ô

ó

ï

ì

þ

î

ú

ê

þ

ü

ô

ô

é

òì

ì

ô

î

ó

ô

é

ó

ó

óû

ñ

ò

ù

ø

ó

ì

ñ

ø

ô

é

ò

ð

ôô

ü

ï

ó

þ

ù

î

ï

êì

ô

ì

ô

é

ô

î

ðó

ì

ñ

ô

ë

ü

ï
HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY }



}

~

‹

‰

‹

£

•

{

–

ª

ª

£

„

¥

ª

„

|

–

†

{

y

ª

–

‘

y

‰

y

•

—

y

{

Š

—

ˆ

{

›

®

“

„

~



Š

„

“

{

|

„

‹

‰



}

ƒ

{

…

‰

}

{

•



{

…

‰

‰

}



–

{

}

‹

¤

…

£

³

‘

ª



”

{

†

}

ª

„

|





–



{

y

‹

y

—

Ž

|

3

4

5

6

7

8

8

9

:

;

<

5

6

5

;

=

5

7

6

?

=

@

:

:

8

A

B

C

D

=

E

F

A

B

C

D

=

E

F

D

:

G

E

G

5

7

G

:

ª

I

J

K

L

J

M

N

O

P

Q

R

P

H

S

L

H

K

T

U

M

U

L

L

L

L

L

L

L

L

I

J

M

L

J

V

N

O

P

Q

R

P

H

K

L

H

U

T

K

H

V

L

L

L

L

L

L

L

†

•

P

Q

R

P

W

H

}

…

•

„



„

|

Š

}

Š

Œ

{

~

~

}

Š

}

Š

ˆ

„

‰

„



‰

•

H

I

J

V

L

J

J

N

L

H

X

T

M

V

V

J

L

M

T

K

V

H

I

I

I

L

X

X

e

Y

Z

f

H

K

L

H

S

T

K

S

M

I

L

V

T

K

M

S

L

H

W

X

X

X

L

X

e

Y

Z

f

H

I

L

H

W

T

V

X

U

H

W

X

X

L

X

W

e

Y

Z

f

W

X

L

H

T

M

U

K

H

W

X

X

W

L

X

S

e

Y

Z

f

V

L

T

W

U

W

X

X

S

L

X

U

e

Y

Z

f

H

W

X

X

U

L

X

K

Y

Z

f

H

W

X

X

K

L

X

M

H

y

y

—

®

„

“

|



}

…

{



‰

‰

{

}

…



¯

{

œ

{

›

}

{

…

–

y

y

—

š

Š

}

~

~



˜

…

{

}

Š

Š

€

Š

‰

Š

~

{

}

‹

{

|

€



{

‰

•

ª

†

ª

–

y

y

—

—

•

}

…

ˆ

€

„



Š

•

€

ˆ

‚

}

…

{

‘

Š

“

|

ˆ

}

Š

Š

€

{



‚

L

Y

Z

L

–

L

–

O

{

ª

{

£

H

‰

;

‰

H

‰

5

£

>

Š

L

[

[

\

Q

]

^

_

`

a

b

c

d

[

[

\

Q

]

^

_

`

a

b

c

d

L

}

¬

|



‰

€

Š

„

‰

‰

š

}

Š

~

»

‘

}

ƒ

|

„

{

‹

“

»

|

’

„

}

|

€

‹



}

‰



Š

µ

Œ

{

†

|

¡

{





}

…

{

‹

‰

„

{

€

‰

•

{

|

‰

•

{

Ž

|

H

X

L

M

T

M

W

K

Y

Z

L

K

T

M

J

J

Y

S

T

J

J

L

L

L

›

H

H

H

g

h

i

X

L

H

W

H

S

L

H

L

I

L

V

H

„

e

L

H

V

T

S

I

S

V

J

L

H

W

T

M

X

X

I

K

L

H

S

T

K

S

M

T

U

S

J

L

L

L

Q

O

c

l

H

X

L

J

T

K

M

S

L

L

L

T

K

K

M

L

L

L

X

X

M

L

X

V

k

Q

O

c

l

W

X

L

H

W

T

M

W

K

H

W

L

M

T

M

M

V

L

L

X

X

V

L

X

J

k

Q

O

c

l

W

S

L

W

X

X

J

L

X

I

k

Q

O

c

l

W

V

L

H

H

‰

T

M

V

T

V

V

M

H

X

X

I

L

H

X

k

Q

O

c

l

W

V

L

V

T

V

I

U

H

S

L

K

T

V

W

W

Y

Z

H

M

L

W

T

J

J

I

Y

Z

H

V

L

H

T

I

U

U

X

W

H

X

o

X

L

H

H

B

p

H

L

q

H

H

5

g

W

7

a

g

6

r

:

E

7

n

a

l

n

H

l

H

H

8

L

J

s

W

X

L

t

H

T

V

u

S

T

B

s

o

K

K

H

F

v

K

w

p

U

U

L

J

H

L

U

H

T

X

W

T

W

[

[

k

[

Y

U

W

Z

U

L

U

O

[

m

k

[

L

L„

~

‹



{

‹

y

§

—

–

—

}

}

}

a

c

d

`

a

b

c

„

Ÿ

‹

~

„

}



{

|

„

|

…

O

m

a

c

d

`

a

|

~

Œ

~





–

y

{

y—

Œ

‰

}

Š

{

}

}

…



€

y

~

~





£

”

ª

„

ª

„

¥

ž

€

‘



{

{

Š

Œ

{

~



{

›



ƒ{

{

‰

Œ



š

›

•

œ

»

{

}

Š

{

±

Š

}

€

Š

ž

}

›

{

}



‰

{

ž

‰

|

|

Š



Œ

}

Š



}

…

{

‹

–

y



y

—



„

œ

„

‹

}

~

“

~

›

›

{

„

‹

}

}

›

•

Š

’

„



€

y

{



ˆ

}

|

€

š

~

Š

†

†

‘

¼

£

‰

ª

•

ª

«

[

\

Q

]

^

_

`

a

b

c

c

„



{

|

£

ª{

}

|

Š

‘

•

{

•

}

Š

{



²

„{

‹

‚

|

{

}

‰

Š

“



›



d

b

{

Š

Š

›

„

}

›

•

€



‚

§

€



€

Š

€

„



¬

œ

}

Š

ž

{

‰

œ

}

~

~

}



‹

‹

{



{

~



d

ˆ

€



‚

—

}

Š

‰

“

‹

{



‰



}

‰

•

~

{

‰

{

Š

„



}



‹

„

Ÿ

‰

•

{

›

„

“

|

‰



d

–

W

›

L

„

W



•

›

›

J

{

°

}

¹

{

º

W

Š

|



€

•

W

|

{

„

–

k

„

…

’

H

‰

j

˜

W

Š

›

Ÿ

{

|•

}

Š

|

{

›

|

“

€

‰

{

‹

}



‹

›

„

}

›

•

{

‹

Š

{



{

|

}

~

L

L

ˆ

~

ˆ

|

}{

|

Š

Œ

•

„

•

}



{

‚

„



{

„



‰

„

ˆ

~

}œ

}

Š

ž

{

‰

œ

}

~

~

L

„

ƒ

{

Š

Š

€

„



}

~

~‘

Š

„

…

{

}

‰

‰

•

{

•

€

‚

•

{

Š

‰

~

{



{

~



x

–

›

´

—

|

{

|

{

}

Ÿ

{

{



Š



Š

|œ

‰

„

|

„

„

„

‘

ž

Œ

„

•

{



|

{

{

|

•

}

{

‰

ˆ

’

„

Š

€

‰

{



{

}

‹

ƒ

}

¥

|

„

ª

…



¸

‡

|

¦

{

—

›

„



|

‹

Ž

€

y

z

{

|

|

}

~

~€



‚

ƒ

|

„

…

†

‡

ˆ

„

€



‰

Š

‹

„

Œ



€



}

Š

{

…

€



–

›

—

}

Ÿ

{

|„

|

›

•

{

Š

‰

|

}

‰

{

‹

‰

•

{

‰

“

|



}

|

„

“



‹

Œ

€

‰



Š

¹

Š

{

{

}

œ

Š

„

„

|



Š

„



›

¬

„



•

…

ˆ

€

€

~

Š

|

{

‹

Š

‰

}†

«

{



}

†

|

}

¡

|

‰

{

‰

›

•

„

{

|

•

‹

{

„



~

{

…

‘

|

}

~

~

Ž



}

~

Œ

€



„



{

|



„„

~

}

‘

’

€

{



}

ˆ

„

“



‹

{

‹

”

€

‹

{

|

Š

‰

{

~

~

}

|

|

{

›

|

“

€

˜



‚

}



‹

œ

„

~

‹



€

Š

€

„





¯

€

Š

|

Š

‰

|

{



}

€

€

•

´

Ž



‰

•

{

–

y

y

—

˜

‰

~

{

‚

}

…

{

„



€

‰

Š

•

„

…

{

™

„

„

|

‰

„

›

|

“

€

‰



Š

{



€

„

|

°

{



¯

}

Š

œ

|

„

“

›

ž



‚

|

}

‹

“

}

‰

{



ƒ

{

}

|



‰

•

{

–

y

y

—

š

Š

}

“

‰

„

…

}

˜

›

œ

€

‹





{

Š

Š

‰

•

}



}

Š

‰

•

{

…

„

Š

‰

€

…

ˆ

„

|

‰

}



‰

ˆ

~

}{

|

€



ˆ

|

„

‚

|

}

Œ

„

Œ

{

{

ž

Š

~

}

‰

{

|

‘

–

›

—

}

Ÿ

{

|ˆ

“

‰

‰

„

‚

{

‰

•

{

|

‰

•

{

•

€

Š

‰

„

|

¯

{

Œ

}

Š



}

…

{

‹

–

y

y

—

”

„

„

ž

€

{

„

ƒ

‰

•

{

|

ƒ

{

›

‰

‚

}

…

{

ˆ

~

}



}



‹

’

€

{



}

~

{

‹

ƒ

|

„

…

Š

‰

}

|

‰

±

{

}

|

}

Š

}

ƒ

|

{

Š

•

…

}



‘

–

y

y

—

Š

{

›

„



‹

‰

{

¥



‡

’

„

“

‰

•

{

|



—

„



ƒ

{

|

{



›

{

…

}

|

ž

‘

‚

„

„

‹

„

|

‰

•

•

{

€

†

|

‹

ˆ

‰

•

~



}

›

…

{

„

€

Š



‰

‰

€

•

…

{

ˆ

¦

|

„

„



|

{

‰

•

‹

§

|

{

€

›



€

„

|

Š

€

„



‹





¬

}

‰

˜

Œ

„

}



}

Š

~

~{

}

ˆ

}

…

‰

‰

‹

‹

}

…

„



‚

¦

—

y

y

§

€



€

Š

€

„



¬

‰

{

}

…

Š



…

Ž

‰

„



€

Š

•

€



}



¡



¢

£



€

›

‰

„

|„



{

|

¤

}



‹

{

|

œ

€

~

‰



}



‹

}

~

~



®

„

“

|



}

…

{



‰

‰

{

}

…

}

Š

}

Š

„

ˆ

•

„

…

„

|

{

‘

¬

–

}

›

„



Š

€

‹

{

|

{

‹

‰

•

{



€

›

‰

„

|‰

•

{

‚

|

{

}

‰

{

Š

‰

€



›

„

±

{

~

~

{

‚

{

€



Š

€

‹

{

|



›

„

…

–

€

‹

–

}

²

„

|

³

~

}{

|

„

ƒ

‰

•



–

›

—

}

Ÿ

{

|š

Š

Š

{

›

„



‹

Š

{

}

Š

„



‘

•

{

‚

“

€

‹

{

‹

‰

•

{

{

’

ˆ

}

|

‰

}



Š

‰

„

“



ˆ

|

{

›

{

‹

{



‰

{

‹

•

{

€

‚

•

‰

Š

Œ

€

‰

•

}

Ž

Š

›

•

„

„

~

•

€

ˆ

|

Š

‰

„

|‘

›

•

}

~

~

{



‚

{

‹

}

‰

‰

•

{

˜

…

{

„



~}

|

‘

–

y

y

—

|

Š

‰

‰

{

}

…

}



‹

–

y

y

—

®

„

“

|



}



†

œ‰

•

{

„

‚

|

}

…

š

Š

†

¥

¥

“

ˆ

Š

{

‰

„

ƒ

’

‰

}



ƒ

„

|

‹

€



…

‹

‰

{



‰

–

¤

³

}

Š

}

²

“



€

„

|

‘

}



‹

–

y

y

—

³

~

}{

|

„

¥



†

£

|

{

›

„

|

‹

}



‹

‰

•

{

£

ª

ª

†

’

„

—

„



®

„

“

|



}



ƒ

…

{



‰

—

•

}

…

ˆ

€

„



Š

•

€

ˆ



®

•

{

’

ˆ

}

|

‰

}



Š

‹

{

ƒ

{

}

‰

{

‹

Ž

‰

•

{

¦

—

y

y

|

Š

‰

|

„

“



‹



§

{

Š

ˆ

€

‰

{

}

Š

{

›

„



‹

|

„

“



•

{

±

{

}

|

‘

–

y

y

—

®

„

“

|



}

…

{



‰

–

¤

³

‘

¦

y

©

—

y

~

~



Ž

—

•

}

½

}



„

„

‚

}

‘

¢

‡



¢

¢

‘

€



‰

•

{



}

~

Š

}



‹

|

{



Ž

~

„

Š

Š

‰

„

¤

€

~

~

}



„



}

‘

–

›

—

}

Ÿ

{

|}



‹

‰

•

{

’

}

€



‰

Š

§

€

Š

‰

|

€

›

‰

}



‹

–

y

y

—

|

Š

‰

‰

{

}

…

}

Š

}

Š

{



€

„

|



¯

{

›

•

}

‹

…

}

‹

{

}

Š

‰

}

‰

{

…

{



‰

‰

•

{

›

„

~

~

{

‚

{

œ

}

Š

ž

{

‰

œ

}

~

~

Š

€

‚



{

‹

}



¦

©

y

›

„



‰

|

}

›

‰

Œ

€

‰

•

‰

•

{

–

€

}

…

€

¯

{

}

{

€

¦

Œ

„

|

~

‹

›

„

“

~

‹



„

‰

€

‚



„

|

{

¨

’

€

{



}

©

}

Š

ž

{

‰

œ

}

~

~

•

}

‹

}

z

{

|

}

Š

“

›

›

{

Š

Š

ƒ

“

~

Š

˜



‰

Œ

€

‰

•

‰

•

{

”

€

„

´

|

}



‹

|

|

€



{

‹



¤

}

~

~

{¤

€

ˆ

{

|

Š

„

ƒ

‰

•

{

¦

©

y

§

{



{

~

„

ˆ

…

{

‹

‰

•

{

’

„

—

„



š

Š

}

“

‰

„

…

}

˜

›

œ

€

‹

‰

„

‰

•

{

—

y

y

®

„

“

|



}

…

{



‰



®

•

{

ƒ

„

~

~

„

Œ

€



‚{

}

|

µ

£

ª

ª

†



{

£

}



‰

{



ª

ª

£

–

›

—

}

Ÿ

{

|~

{

‹

‰

•

{

’

ˆ

}

|

‰

}



Š

‰

„

‰

•

{

€

|

‰

Ž

|



{

}

‚

“

{

Š

‰

£

ª



Œ

€



Š

{

}

Š

„



Š

€



›

{

²

„

€



€



‚

‰

•

{

›

„



ƒ

{

|





Ž

{

–

›

—

}

Ÿ

{

|€



•

{

|

€

‰

{

‹

}

‹

{

ˆ

~

{

‰

{

‹

’

€

{



}

‰

{

}



›

{



¬

‰

…

}

|

ž

{

‹

‰

•

{

|

Š

‰

˜

…

{

‰

•

{

ˆ

|

„

‚

|

}

…

…

›

~

}

€

…

{

‹

}

Š

•

}

|

{

„

ƒ

‰

•

{

’

„

—

„



¦

„

|

‰

•

§

€



€

Š

€

„



Ž

‰

•

}

‰

Œ

}

Š

ˆ

€

›

ž

{

‹

~

}

Š

‰

€



‰

•

{

†

ª



‰

{

}

…

–

y

y

—

€



¯

€

Š

Š

{

›

„



‹

›

~

}

Š

Š

µ

|

Š

‰

ƒ

“

~

~

›

~

}

Š

Š

€

Š

Œ

€

‹

{

~˜

‰

~

{

}

Š

Œ

{

~

~



y

z

{

|

ƒ

}

~

~

€



‚

‰

„

{



{



‰

“

}

~

‰

„

“

|



}



Ž

£

ª

ª

«



£

ª

ª

¢



¬



Š

‰

{

}

‹

‘

‰

•

{

’

}

€



‰

Š



€

Š

•

{

‹

›

„





|

{

‚

}

|

‹

{

‹

}

Š

‰

•

{

œ

{

Š

‰

€



ˆ

|

„

‚

|

}

…

•

€

Š

‰

„

|

·

‹



…

ƒ

{

|

{



›

{

ˆ

~

}€



ƒ

„

“

|

‰

•

ˆ

~

}

›

{

‘

{

}

|



€



‚

}

œ{

‰

„

Œ

€



¸

œ

€

~

{

Š

‘

y

~

{

¹

º

|

}



ž

~

€



}



‹

”

„



}

~

‹

–

„

„

|

{



‰

›

•

}

…

ˆ

€

„



§

}



€

‹

Š

„



€



‰

•

{

›

„



ƒ

{

|

{



›

{

{

Ž

‰

Ž

‰

•

{

­

“

}

|

‰

{

„

“



}

~

Š

„

ƒ

‰

•

{

–

y

y

—

®

„

“

|



}

…

{



‰





€

Š

•

{

‹

‰

•

{

€

|

ƒ

„

“

|

{

}

|

›

}

|

{

{

|

Š

Œ

€

‰

•

}

¥

‡



¡



‡

†

¥

„



{

|

}

~

~

|

{

›

„

|

‹

‘

‰

•

|

{

{

–

y

y

—

—

•

}

…

ˆ

€

„



Œ

{



–

}

›

Š

—

}

•

Ÿ

„

{

|

Œ{

š

Š

‹

‰

Š

“

‰

‰

{

{

~

}

}

‹

‚{

€

€



…

ˆ

£

ª

|

ª

„

¢





{

£

…

ª

{

ª



‡

‰

‘

“

ˆ

„



Š

‹

˜

{



|

‚

Š

}

•

Š

€

‰

ˆ

|

Š

}

€

€

‚



ƒ

•

‰

„

“

¦

|

—

˜

y

‰

y

~

®

{

‚

„

“

}

|

…



{

}

}

…

{

ˆ



ˆ

‰

{

}

}

ˆ

|

ˆ

}



{

›

}

|

{

Š

}

‘



›

‰

{

•

|

Š

{

}

}

}

|

…

‹

{

{



‹

‰

Š

}

œ

{

{

…

|

€

‰



•

€

}



~

‰

Š

‘

„

‰

‰

•

•

{

’

{

£

ˆ

ª

}

ª

|

£

‰

}

¦



¬

Š

®

Œ

‘

Œ

•

{

|

{

{

|

{



‰

€



}

µ

’

|

Ž

|

•

{~

„

Š

‰

‰

„

{



{



‰

“

}

~

›

•

}

…

ˆ

€

„



–

{

…

ˆ

•

€

Š



{



‹

Ž

¬

£

ª



†

£

„



{

|

}

~

~

|

{

›

„

|

‹

}



‹

‰€



‚

ƒ

„

|

‰

•

€

|

‹

ˆ

~

}

›

{

‰

Œ

„

¦

—

y

y

®

„

“

|



}

…

{



‰

º

€

|

Š

‰

”

„

“



‹



€

›

‰

„

|

€

{

Š



‰

•

{

–

y

y

—

Œ

€

‰

•

}

†

£





•

€

Š



}

~{

}

|

€



´

|

{

{



Š

œ

„

|

„

‘

–

›

—

}

Ÿ

{

|

œ

Ž

€

|

„

“

‚

•

‰

‰

•

{

’

ˆ

}

|

‰

}



Š

‰

„

‰

•

{

œ

|

€



ž

„

ƒ

‰

•

{

Ž

¢



€

Š

•



–

›

—

}

Ÿ

{

|š

Š

¸

œ

€

~

{

Š

€

Š

}

‰

Œ

„



˜

…

{

–

y

y

—

|

Š

‰

‰

{

}

…

‘

¦

y

©

—

¦

—

y

y

®

„

“

|



}

…

{



‰

œ

{

ƒ

„

|

{

}

’

„

—

„



—

•

}

…



Ž

’

}

€



‰

Š

Œ

{

|

{

‰

•

{

•

€

‚

•

{

Š

‰

Š

›

„

|

€



‚

‰

{

}

…

€



‰

•

{

y

~

~

§

€

Š

‰

|

€

›

‰

|

Š

‰

‰

{

}

…

}



‹

–

y

y

—

®

„

“

|



}

…

{



‰

ˆ

~

{

}

‚

“

{

‘

}



‹

‰

•

{ˆ

{

}

ž

{

‹

}

‰

‰

•

{

|

€

‚

•

‰

˜

…

{

‘

‰

{

}

…

Š

{

~

{

›

˜

„



}



‹

‰

•

{

£

ª

ª

‡

–

y

y

—

›

„



”

„

„

ž

¸

Œ

€

Š



{



}

€

Š



„

‚

Š



‚

{

}



…

{



{

„

Š

}

ƒ



‰

‹

}

•

{

‹



€

|

~

}



›

}

Š

€



‰

{

‚

‰

€

„

‚

•

‰

ˆ

~

|

}{

‚

ƒ

“

„

~

|

}

‰

|

•



{

€

{

„

y

~

ƒ

~

‰

§

•

€

{

Š

±

‰

|

€

{

›

}

|

‰

Š



y

{

~

~

{

{

›

¹

º

˜

„

|

}





‘

ž

{

~

}

€



|

‘



}

{

‰

‹

Œ

„

£

ª



ª

˜

…

{

}



¦

y

‹

©

£

ª

€

„



Š

•

€

ˆ

‚

}

…

{

~

„

Š

Š

‰

„

—

•

}

½

}



„

„

‚

}



¯

{

~

¦

—

´

‰

„

}



€

›

‰

„

|„



{

|

§

}



€

‹

Š

„



€



‰

•

{

Š

—

ª

¥

Ž

~

„

{

}

ƒ

‚

‰

“

„

{

ˆ

›



Š

•

{

}

{

…

‹

ˆ

–

€

}

„



|

Š

€

Š

•

‰

€



ˆ

Œ

€

‰

•

}

Š

{

…

€



}

~

“

ˆ

Š

{

‰

–

‰

„

y

{

y

}

ƒ

—

Š

…

‰

•

•

{

{

›

„

„



±

{



„

}

|

|

‹

Š

‰



}

{

¯

Œ

}

{

}

…

Œ

|

}

„

‹



‹



µ

‰

’

€

{

–

•

y

{



£

}

š

y

ª

Š

—

†

Š

®

ª

{

„

–

›

„

“

y



|



y

‹

}

—

Š

…

³

‰

|

{

~

}

}

€

‚

‰

{

•

{

‹



|

‰

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

11

{

…

€


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY ¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Å

À

Ç

¿

È

À

É

Å

À

Ê

É

Ë

À

É

Ë

À

Ä

Ì

Å

Å

¿

Í

Î

Ï

Ð

Å

Ë

Å

Á

Õ

Å

Ä

É

Ë

Å

ï

Ô

Â

Ò

Ó

¿

Æ

Å

Ô

Å

¿

Ò

Å

Õ

Á

À

Ö

×

Ø

Ì

È

Õ

À

Ô

É

Ó

Æ

É

Ë

À

É

Â

Ù

Ò

Ï

Õ

Å

À

Ô

À

¿

Ò

Å

Â

¿

Ñ

Ò

Å

Â

Â

Ú

À

Â

Û

Ó

Ü

Ó

¿

Ý

Ô

Å

Â

Ë

Ë

É

Ó

â

Ü

Í

Å

Â

×

¿

Ì

Á

Ó

Ò

ä

Å

Å

Â

Â

Å

É

á

â

Ü

Ê

À

ã

À

¿

¿

Ó

Ä

Æ

Û

Ó

É

Ü

Ë

Å

Ó

Þ

¿

Ô

Å

Å

À

Ò

Ô

Ó

ß

Ô

Ä

Ö

Â

Á

Æ

Å

Ô

Ó

Ô

Å

À

È

Ò

Ë

¿

Ñ

à

Å

Ä

À

Ñ

Ä

Â

Ë

Ó

É

Â

Ã

À

¿

Ä

À

Á

Â

Ø

Ó

Ù

Ô

¿

À

Ê

Å

¿

É

Ó

Ì

Ô

Ó

ä

Å

Â

Å

å

Å

Ô

À

Á

Ó

É

Ë

Å

Ô

É

¿

Ñ

Ë

Å

Ô

Ó

ñ

ð

À

¿

Ä

Í

ð

À

ÕÏ

â

Å

Ô

ï

Ç

¾

Ð

×

â

Ó

É

¿

À

Á

Â

¿

Í

ð

ð

õ

Ã

Á

Ó

Ô

Â

Å

¿

Ñ

Ê

À

Ê

Å

Å

¿

Å

Å

Ã

À

¿

Ä

È

É

Ó

ÿ

Ñ

À

Ä

å

À

¿

Ò

Å

Ä

É

Í

¿

ð

À

ñ

¿

ñ

Ú

Ã

À

À

¿

Â

Â

Ä

Å

Ú

â

Ü

ã

Â

¿

È

Á

Å

Ï

È

À

Ê

Å

À

¿

Ä

Æ

Ô

Å

Â

Ë

Ê

À

¿

Â

¿

Ñ

Â

Ó

¿

Ê

À

È

Á

Å

Ï

Â

Å

À

ä

Â

¿

É

É

Ë

Å

Ù

À

Ô

Ï

Ô

À

Á

Â

Ó

Æ

É

Ë

Å

Å

å

Å

¿

É

¿

Í

ð

ð

÷

Ï

Ò

×

Ü

Å

À

À

ç

Å

Ä

Ô

Â

Ö

Ù

Ú

Ì

Ï

À

å

À

Â

Ô

À

Â

õ

Î

Ã

Ò

Ü

À

ç

Å

Ô

Ö

Ú

À

Ë

Õ

Á

É

Â

Â

Ö

Â

Ò

É

Ò

Ü

À

ç

Å

Ô

Ö

Â

Õ

Å

¿

É

É

Ë

Å

Í

Í

Ö

Å

À

Ô

Â

Õ

Ô

Ó

Ô

É

Ó

Ë

Â

Ñ

æ

Ô

å

À

Á

À

É

ã

Ô

Å

Å

¿

Â

Ì

Ó

Ô

Ó

À

É

É

Ë

Å

á

¿

å

Ñ

Å

Ô

À

É

Ê

Å

À

Â

À

¿

À

Â

Â

Â

É

À

¿

É

Ò

Ó

À

Ò

Ö

Ó

Æ

Ó

Ó

Ô

Ä

¿

À

É

Ó

Ô

Ã

Ú

Ó

Ô

Å

¿

¿

Â

Ö

Á

å

À

¿

È

È

Å

Ô

ë

ì

Ë

Å

Á

Õ

Â

Å

¿

È

Ó

¿

É

Ë

Ë

À

Å

Â

¿

É

À

À

Å

À

Ä

Ò

Ó

Â

À

É

Ò

Ë

Å

Ë

¿

Ú

Ó

É

Ô

Å

Õ

Ë

É

Â

×

É

Í

Ë

Í

Ô

Ã

Å

Í

Å

Ä

Ô

ç

Ï

ð

Ö

ñ

Å

ú

À

Ã

Ô

À

É

É

Å

î

¿

Å

Ù

Ô

Ë

È

Å

À

Â

Å

Ó

Ò

Ô

Æ

Ù

é

Ë

Ë

Ç

Å

Ó

Ç

Ò

¿

È

¿¿

Ë

Â

Ö

Å

Ó

Ú

Ù

×

É

Ò

Ë

¿

È

õ

Â

Å

Ë

Ü

À

Å

ç

ô

Å

¿

Ô

È

Â

À

Ô

Ô

É

Í

Ï

Ú

¿

Â

Å

À

Â

Ó

¿

À

¿

Ä

À

Ö

¿

Ò

Å

À

Å

Õ

Ô

¿

â

Ü

Ø

¿

È

É

Ë

Å

Õ

Á

À

Ö

¿

Å

ì

Ó

É

Ô

Å

À

Ê

Å

Ú

Å

Ä

Ô

Ô

í

Ó

Ë

¿

À

Ò

Å

Å

Ê

î

Å

Ó

Ä

¿

¿

Ò

Ó

Ø

Á

Â

Ë

Å

Ô

Å

Ò

Ô

Ù

É

Å

Ä

É

Ø

Ì

Å

Ô

É

Ë

Ù

Á

Ï

Ô

Ø

Ê

Õ

Ë

Å

Ö

Ô

Ã

É

Å

Ò

ï

¿

É

Ë

Ô

Å

Å

Â

Å

À

Â

Ó

¿

Â

À

Â

Ë

Å

Ó

Õ

Á

À

Ö

Æ

Ó

Ô

Ó

É

Ê

Ë

Õ

Å

Á

É

Ã

ì

À

À

¿

Å

É

Ó

ó

Å

Ä

À

À

Ê

ý

É

ð

ÓÏ

É

Ë

ð

Ó

Å

â

å

Ü

À

Å

Ä

Ô

Ø

ã

À

Ô

Ô

É

õ

Ð

Ö

Ã

Ü

Ó

Û

ï

Ð

Ð

À

¿

Ä

À

¿

Å

å

¿

Â

Ò

Ó

Ô

¿

È

Ñ

Å

á

Û

ó

î

×

À

À

¿

Ò

É

å

Ë

À

À

Ô

É

Â

É

Ë

À

Ã

Ë

É

Å

Ë

Ó

Ä

Ò

À

Á

Ó

À

Ê

Ò

Ë

À

Ä

É

Ó

Æ

ÿ

Ô

È

Ô

¿

¿

À

Ä

É

Å

Ä

Ù

Ô

¿

È

É

Ë

Å

Í

ð

ñ

õ

Ïñ

Â

Å

À

Â

Ó

¿

Ô

×

Ã

Ø

Ô

Å

ä

Ò

Å

É

Ä

Ó

Æ

Ô

Ó

Ó

Ô

Æ

Ü

À

Ô

É

À

Ë

Á

È

Å

î

É

Á

Ò

Å

Õ

À

È

Å

Ã

Ú

Ë

Ó

ÂÑ

Ç

Â

Ñ

À

É

É

Ë

Å

á

¿

å

Å

Ô

Â

É

Ñ

À

Ñ

À

Ê

Ñ

Ú

Å

Ö

 Ñ

Ö

Ñ

×

Ñ

Ë

¿

Í

ð

ñ

ñ

×

Ò

Ü

À

ç

Å

Ô

Ö

Á

Å

Å

Ô

Å

Ä

É

Ë

Ô

Å

Å

Ö

Å

À

Ô

Â

À

Â

Õ

Ó

¿æ

¿

É

Ë

Å

Ê

Å¿

É

È

Ù

À

Ô

Ä

Ñ

Â

Ì

À

Â

Ò

Ó

À

Ò

Ë

À

É

î

Å

Ë

È

Ë

Ã

Æ

É

È

ô

Ë

Å

À

Â

Å

À

Á

Á

Ø

Ô

Ó

Ø

Þ

Ø

Ò

À

Ï

Ø

É

É

Ë

Å

Ç

Ê

Å

Ë

Å

Ú

À

Â

É

Ë

É

Å

ì

Å

É

Ù

À

Á

¾

Å

¿

ä

Å

É

Ì

À

Á

Á

É

Å

À

Ê

À

É

ì

Å

¿

¿

Â

Ö

Á

å

À

À

Å

Ò

Ó

Ô

Ä

À

¿

Ä

Ô

À

Á

Â

É

À

Â

Ó

¿

Å

Ó

Ù

Ô

¿

À

Ê

Å

¿

È

É

Æ

É

Ó

Ù

¿

È

Å

Â

É

Ë

Ù

Ä

¿

Å

Ë

Å

¾

Ô

À

¿

Ö

Å

Í

Ó

ð

Æ

Ï

Ô

Ó

Ù

¿

ð

ñ

É

Ä

Â

É

É

Ô

À

¿

Â

Æ

Å

Ô

Â

É

Ó

Õ

Á

À

Ö

Æ

Ó

Í

ÅÄ

Ù

À

ä

Å

Ô

Â

×

Å

Å

À

Ô

¿

Å

Ä

À

Ì

À

Ò

Ë

Å

Á

Ó

Ô

Ó

Æ

Â

Ò

É

Ï

Ë

Ã

À

Å

¿

Þ

Ä

Å

À

Ô

É

Ó

É

Å

Ô

Å

À

À

Ò

Ê

Ë

É

Â

Ë

Ë

À

Å

â

Ä

É

Ü

Ú

Ø

Ø

Ó

Ó

Ú

Ù

Ô

¿

À

Ê

Å

¿

É

Ä

×

ñ

ñ

Ò

Ó

À

×

Ò

Â

¿

¿

â

ó

Ø

Ä

Ô

À

ö

Ö

Ä

Ô

À

ö

Ô

Å

À

Ô

Â

À

¿

Ä

É

Ë

Å

Í

ð

ñ

÷

È

Â

Å

À

Â

Ó

¿

Ä

Å

Ë

À

È

¿

Ô

Å

Ä

ñ

Å

Ë

È

Ë

Ë

Å

Ü

Â

Ñ

Â

¿

Ñ

Ï

î

Ñ

à

¿

É

Ë

Æ

Ô

Ó

Ê

Ë

Å

ü

Ë

À

Ô

Â

Ù

ÀÄ

Â

õ

Í

Ï

Í

Å

É

Ó

¿

Û

Ò

Ë

Ó

Ó

Á

Ó

Æ

Å

Ý

¿

Ó

Ê

Ê

Å

Ô

À

Å

Å

Ë

Ê

À

Â

É

¿

Ò

¿

Ò

Å

ÅÔ

Å

Ñ

Ò

Å

¿

Í

ð

ñ

õ

×

ï

¿

Í

ð

ñ

ú

Ë

Å

Ô

Å

Ò

Å

å

Â

Ä

Å

Å

Ä

Ñ

È

Ô

Å

Å

¿

Ñ

Ô

Å

Ä

Ù

Ò

À

Ç

Ó

¿

Æ

Ô

Ó

Ê

î

Å

Ï

Ñ

È

Ñ

ñ

Ë

Ñ

à

ð

ò

À

Ô

Ñ

ò

Ô

Ô

Ñ

Ñ

Ö

Ñ

¿

Ë

è

Ñ

æ

¿

Ú

Ñ

Å

Ñ

Ë

Å

Ú

Ñ

ò

Ñ

Ö

Ó

Ó

×

Ñ

Ñ

Ô

ò

¿

Ñ

è

Ä

Ä

Ä

Ñ

â

¿

Ë

Ñ

Õ

Â

Ñ

Ó

Ó

É

Ñ

æ

Ê

Ç

¿

Ñ

Ò

Ø

Å

Ñ

Ñ

Ë

Ë

Ñ

É

Ñ

À

À

æ

Ú

Ñ

Ñ

Ñ

è

Û

Ë

Ñ

Ñ

ä

Ñ

ê

Ï

ï

À

Ö

Ñ

¿

Ñ

â

Ñ

Ñ

Ò

Ô

Ó Ñ

Ñ

Â

Ñ

è

À

 Ñ

¿

À

Ñ

Ó

æ

å Ñ

è

Å

Ñ

Ó

Ñ

Ñ

É

É

É

Ñ

Ë

ì

Ø

¿

¿

æ

¿

Ï

×

Ä

Ó

Ñ

Ó

Ñ

Ô

Ó

¿

Ñ

Ñ

á

Ò

Å

Ñ

Ñ

¾

Ù

Ñ

ð

è

Å

å

É

ò

ð

Ñ

ò

¿ Ñ

à

Ø

Ñ

à

¿ Ñ

Ë

×

Ñ

Ð

Ô

Å

Ò

Ó

Ô

Ä

Ñ

Õ

Ò

ä

×

ã

À

Ô

Ô

É

Ñ

Ö

Ú

À

Â

Õ

Á

Â

Ó

Ò

ä

À

¿

Ä

É

Ë

Å

ó

È

ô

À

Â

Ô

Â

É

ð

À

÷

ç

É

ì

×

ï

¿

À

Ä

Ä

Ç

Ó

¿

É

Ó

Á

À

Ö

Ù

Å

Ù

Ô

¿

Ö

Ú

Ä

À

Õ

Â

Ò

¿

ä

Ô

Õ

Ó

Ù

¿

Ä

â

Ô

Ó

Æ

É

ó

Ë

Ø

Å

Ö

Å

¿

å

Å

Ú

Ô

Þ

û

Ó

Ã

å

î

Ó

Ô

ä

Þ

Å

À

Ô

Ï

á

É

À

Ë

Ä

ã

À

Ô

À

Ó

Á

ì

Ë

å

Å

Ä

Ó

¿

¿

Â

Ô

¿

¿

À

í

À

¿

þ

É

É

Ö

Ä

ü

é

Ö

Á

À

þ

û

Ö

Ã

Å

Ê

À

Ë

À

¿Ä

Â

É

Ë

Å

Ì

Å

Â

É

¿

Ò

Å

ô

Á

Ò

Á

Ô

Ù

Â

Ç

ø

¿

È

â

Á

À

Ê

Â

Õ

Ù

Â

É

Æ

Ó

Ê

ð

ð

ó

Ø

õ

Ô

Ý

À

Ô

ö

Â

Í

Ë

ð

Ô

ð

Å

Ô

Ó

È

Ô

À

Ê

Ë

Â

Ù

Ô

Ú

¿

É

Ó

Ë

Â

À

Ô

Ô

¿

¿

È

Â

Å

À

Â

Ó

¿

Â

À

Á

Ó

Ô

Ö

×

î

Å

Ë

È

Ë

ï

¿

É

Ë

Ô

Å

Å

ý

Ö

É

Ë

Å

ú

ú

Ö

Å

À

Ô

Â

ì

Å

¿

¿

É

Ó

õ

ù

À

Ð

ö

Ã

õ

ù

Ô

õ

À

À

Â

Õ

Ó

À

¿

Â

Ô

À

Ó

Æ

Ü

À

ç

Å

Ô

ý

ö

×

À

Ë

È

Ò

Ö

Ú

À

Â

À

Â

Â

Â

É

À

¿

¿

Ò

Å

Â

À

¿

Ä

Á

Ó

Õ

Ó

Å

Ô

Ä

Ä

¿

É

Ò

Ó

À

Ò

Ë

À

¿

Ä

Ô

À

É

Å

Ó

É

Ô

Å

À

À

É

î

Ê

É

Å

Ë

È

Ó

ï

å

Ö

î

Å

À

È

Å

Ë

Æ

Â

Ô

¾

Ó

Ô

Ê

Â

Í

É

â

ð

Üñ

Ø

¿

¿

À

É

À

É

Ó

Õ

Ô

Õ

Ã

Å

Ë

À

Å

Ô

À

Ë

¿

Å

Ò

Á

Å

Õ

Å

¿

Í

Ò

Ô

Ù

É

Ó

Ô

Å

Ê

À

Ö

Å

Ó

Ô

Ù

Ë

Ô

Å

¿

Ë

À

Å

Ê

Á

Å

Õ

¿

Å

É

Ä

À

Á

Õ

Å

Õ

À

Å

Ä

À

Ô

Å

Ç

É

Á

Å

Â

Ã

À

¿

Ä

Ó

¿

Å

Ì

Å

Ô

É

À

¿ Ñ

Â

î

Ï

Ë

¿

Ë

î

Å

Å

â

À

ï

È

×

Ù

Ø

Â

À

Â

Å

¿

Ó

Ï

ñ

ú

À

Â

ð

È

Å

Ë

È Ñ

Ë

¿

Â

É

Å

À

Á

Â

¿

Í

Ó

Ù

¿

Ô

Ä

¿

ð

ñ

Í

É

À

Ë

Å

É

Å

À

Ï

ñ

õ

Ë

Å

Á

Å

Ä

É

Ë

Å

ï

å

Ö

Ñ

Â

À

¿

Ä

À

Â

Â

Â

Ñ

É

Â

À

¿

Ä

Ú

À

Â

å

Ó

É

Å

Ä

ÑÊ

Â

Ê

Ó

Â

É

¿

Â

Õ

Ô

À

Ç

Ó

¿

À

Á

Õ

Á

À

Ö

Å

Ô

×

Ñ

Ï

ñ

ú

×

¿

À

Ø

Â

Ô

Ô

Ô

Å

Å

Ò

Ô¿

Ù

Ù

Ç

¿

È

Ò

Ó

Ó

Ô

Ï

é

Å

Ò

Ô

Ù

É

À

Á

Å

Ä

À

Â

É

Ë

Å

Â

Ù

Ò

Ò

Å

Â

Â

Ó

Ô

À

Å

¿

À¿

ñ

ñ

Ã

Û

ä

Õ

ó

Ï

Ç

Ê

Å

Á

Å

À

Ä

Õ

Ó

¿

¿

È

Â

Ò

Ó

Ô

Å

Ô

×

Ó

¿

É

È

Ù

À

Ô

Ä

É

Ó

Ñ

Ô

Ó

Ú

¿

À

É

ü

À

ä

Å

Ý

Ó

Ô

Å

Â

É

Ã

Ò

Ñ

Á

É

Ñ

Å

èÔ

Ñ

Å

ò

Ñ

Ë

Ï

Ñ

Ä

Ñ

Ú

Å

Ø

Ñ

Ä

Ù

Ñ

É Ñ

Ê

Á

Ø

ò

Ñ

Ë

è

×

É

Ñ

Ñ

Å

Õ

Ø

Ñ

Ñ

¿

Ã

À

Ü

Ñ

É

Ò

Â

â

Ñ

É

ú

Ñ

Ð

Å

À

Ñ

æ

Ô

ø

Â

Ñ

¿

Ñ

å

Ñ

É

Ñ

ò

Ã

è

ø

Õ

Ó Ñ

è

Ù

Ô

Ô

Ñ

Í

Ñ

¿

Ï

Õ

Ñ

Ñ

æ

Ñ

Ó

Ñ

û

Ô Ñ

à

ð

¿

Ñ

Â

æ

Å

À

Ñ

è

Í

Å

Ë

Ñ

ù

Ô

æ

Ñ

Ó

â

Ï

Ñ

Ñ

é

¾

Ñ

ð

Ü

À

Ñ

Ñ

Í

À

Ñ

Ü

À

ç

Å

Ô

Ö

Õ

Á

À

Ö

Å

Ä

æ

Å

Â

Å

À

Â

Ó

¿

À

É

ü

À

ä

Å

Ý

Ó

Ô

Å

Â

É

Ã

Í

ð

÷

÷

Ï

÷

ñ

Ã

Ë

Å

Á

Õ

¿

Ñ

È

Ñ

É

Ë

Å

Å

è

Ê

Ó

¿

Å

À

Ò

Ó

¿

Â

É

Ó

À

Í

ð

Ï

Í

Ð

Ô

Å

Ò

Ó

Ô

Ä

×

â

Ò

ä

Ï

Ñ

è

¿

À

Ê

Å

Ä

ê

ü

Ë

É

Å

À

Ñ

Ë

Å

À

Â

Â

É

Ò

À

Ô

Ó

É

À

Å

Ò

Ä

Í

Ë

Ü

Í

À

Ó

Ô

È

Ò

Æ

Á

õ

À

ñ

Ò

Ã

ë

Ñ

æ

ÈÖ

À

Ê

Â

É

Å

Å

Â

À

Ê

ò

¾

¿

Â

Ë

Å

Ä

Ô

Ù

¿

¿

Å

Ô

Ï

Ù

Õ

¿

Ñ

É

Ë

Ñ

Å

Ø

Ü

Ü

Ó

Ù

Ô

¿

À

Ê

Å

¿

É

É

Ó

ò

Å

å

Ù

Å

¿

É

Ù

Õ

À

Ù

Á

ä

â

Å

×

Ü

Ø

ü

Ø

À

ä

Ô

Å

Ä

Ù

¿

Å

Æ

¿

Å

Å

À

Ô

É

Ï

Å

Ä

è

â

Ó

Ô

É

Ë

Ü

À

Ô

Ó

Á

¿

À

É

Ú

Ò

Ñ

É

Ë

Ô

¾

Å

å

Å

Ê

Å

Ó

Å

Æ

É

Å

Ë

Ç

Å

Å

¿

Ñ

¿

È

Å

Â

È

À

Ë

¿

É

Ñ

Ä

È

Ú

À

Ê

Ó

Å

¿

Â

É

Ñ

Õ

Á

Ü

Ó

À

Ö

Å

Á

Ä

Â

À

Å

Ù

É

É

Ê

Ë

Ñ

Å

ã

Ô

Å

Å

¿

Â

Ì

Ó

Ô

Ó

×

Ñ

Ò

Ü

À

ç

Å

Ô

Ö

Ã

À

ì

Ë

Á

À

Ä

Å

Á

Õ

Ë

À

Ñ

æ

¿

À

Ç

å

Å

Ú

Ë

Ó

À

Ñ

Å

¿

Ä

Å

Ä

î

À

ÏÛ

À

Á

Á

Å

È

Ë

Â

Ú

Æ

Ñ

Æ

Ë

Û

Å

À

Ñ

Ó

Ù

Ô

Ò

Ò

Ë

Ó

Ó

Á

Ã

À

¿

Ä

Ñ

à

Ô

È

À

Ô

Å

É

Ë

À

å

Å

æ

Ë

Á

Ä

Ô

Å¿

Â

Ó

¿

Â

Ã

Ü

Ó

¿

Ï

Ñ

¿

Ó

Ô

Ã

ì

À

É

Ô

Ò

ä

À

¿

Ä

í

Ó

¿

À

É

Ë

À

¿

Ñ

À

¿

Ä

À

Ä

À

Ù

È

Ë

É

Å

Ô

Ã

À

Ô

É

Å

Ò

Ü

À

ç

Å

ÔÖ

Â

Ë

À

å

Å

Ü

Ó

Å

¿

À

Ò

Ç

å

Å

Á

Ö

¿

å

Ó

Á

å

Å

Ä

¿

Ñ

Ø

À

Ò

Ê

Å

Ë

Å

Ô

Â

Ò

å

À

Â

×

¿

Ü

Ü

À

Ñ

À

¿

¿

Ò

Ò

Å

Å

Ô

Ô

É

ÖÂ

é

¿

Ó

Ä

Ò

Ï Ñ

Å

Á

À

Ö

Ý

Ó

Ô

î

Æ Ñ

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

À

Û

Ñ

12

Å

æ

Ì

Å

×

Ñ

æ

Ë

ò

Å

×


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY 

%

&

'

(

)*

+

/3

#

#

"

/

#

!

";

#

Â&#x20AC;

&

$

/+

#

;

6

#

94

6

#

9

/

0

&#

&

3

;

#

9

&

&&

"

6

0!$#

&/$"

4

:.

/

9

#

&

2

37

Â&#x20AC;

Â&#x201A;

)

=

Â&#x192;&

/

0

##&

"

{&=

=

;

+

#

,

(&

9

&

#

/!(/

7

+

#

,

Â

2!

!"#

$%

&

'

(

)*

+

!

"

#

,-&

.

/

0/

1

0!

!

(#

3

-

4

%#

-5/"+

6

-

)

#('

(

)*

+

/"

7

8

6

9&&

9

&&

+

9

4

:

/-

/

&

\

#

+0

!

#

9

(9

/+

!#

;

#

2

!+

Â&#x201E;

!

//

1

"

/

!

2

0

(

#(6

#

94

.

:/

#

$&

9

&

&

7!

"

7

/

(

#

-2

"

;

#

-

#

&

//

2&

"

9

!

!

(

#

&

<

>;4

6

;

6

#

9;&

/

3

$%

&!

>

!<

-7

.

!

!

&

,

#

"

#

/

#

4

)

#('

(

)*

+

/

(

#

-:9

1+/

0(

1#Â&#x201A;

)

}

}

Z

#

,&-&#

&+!

+

0/

/

4

@

=

2

K

G

-

+

2

3

(2"#

/,

"&=!/

7

/

#

&!

!

$/

7&

""

,

(<

#

&

`

c

A

K

Â&#x2026;

O

I

H

e

4

2

b

$

+

#

&#

;/

/,

"&=!/

9#

/

(

#

-

!"!

3

0

!+

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F

f

b

E

s

/

?

2

3

"

,"

4

@

W

%

&

'

(

)*

+

/5

&0/

1

0!

!

(

#(7&

"&$&

5

&

/

#

&

4

:2

A

B

C

D

E

B

C

F

B

(

G

C

H

I

J

F

K

C

K

L

M

F

N

O

I

P

JS

H

I

T

C

Q

F

H

D

K

L

U

K

V

,

0

B

%

&

3

'

#

(

&

3

)

*

#0

+

$

""/

+

"

>

*(<$

&X#

$

3

#

-

&

;

"

#

/3#

3

#!

"

;

+

/

#1

!!Y

"

!

2

#

-/

&

9

(3+

Z&

/

4

4

Z:/

+

/

-"

E

K

3-7

"&

<

;

+&

">

(!&7&

"

/-&

#

;

3&

(

&

"

&

3

+

4

6

#

9-"

3&

'

(

)*

+

4W

O

O

H

O

I

B

c

Q

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F

f

o

s

h

t

B

S

p

b

E

s

/2(

/

D

b

/B

a

WQ

/

R

&

$

#

(/

,

[

&

30

/

(

,&0/

1

%

&

'

(

)*

+

/3;

#6

#

94

:9/3/

/

/

&(

#(7

2,

[

&

3

#

2

&/

#

&0

#

"

4

Z.

/

3

#

&

3#

0;

,

&

4

Z

.

/

&

#

"

#

,

0&

"

"

"3

\

#

0

&

-1

&

3

{&

Â&#x192;

#

&

y3#

;/4

:9

!

!

&

2

0

-

+

-

&

"

9

&

%

&

3

/

/

&

3

3

#

&

3

7

6

#

9)+

/

3

#

&

3#

0&

G

#

&

5

4

:.

/

3

#

&

3#

3

!+

/

7

&

#\

,

/0(,

/#

;/

/

+

/

-

0

,

3

0(

1

"

<

#

&

/

#

;

6

#

90/

1

0!

!

4

@

0c

H

c

I

C

N

t

I

O

Â&#x2020;

Q

=

2

b

(,

/(&

(

#(4

Z

+

.

3

#

&

3#

/

(

#

&]

^

/

7

#3_

^

/

4

K

K

Â&#x2021;

A

`

b

Q

K

a

O

O

K

I

N

c

S

Q

I

K

E

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F

f

o

s

h

t

@

C

I

q

C

Â&#x2C6;

I

B

p

b

K

B

J

N

f

h

K

F

C

I

B

G

I

q

S

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F

f

E

g

h

W

6

#

9

"(

!/

/(4

Â&#x2030;/(

"

0

+/

(

#(&

32

;

+

/

#

$&

9

&

&

9W

)

#('

(

)*

+

"

"

#

&#

;0/(

#(&

3

\

#

0

/

&Y

3

Z&

/

7

)

#(0

,

!

{&{&/#

3

-

&/#

&

0

+

0&

3!&!/

/

(,9#

&

/

<

!

!"&

,

-/

#

&

i

j

^

k

k

l

4;&

/

!

#

$"&

"

!+

/-

0

("

4

Â&#x160;

,&

3/(

B

D

S

I

n

B

C

C

H

I

TO

I

c

I

E

B

Q

d

#

(

///

+

!2

|

/

/"/

$

/

#

&

;

#

;

,,

#

;:9

1+

2

O

=

IK

;

1

22

b(

@m

)

,

#

2(

x

2

/

;

/

'

2

#

2

I

F

e

B

O

O

M

S

S

K

`

S

J

I

C

f

E

g

#

3

-

7

9!,

&

=

2

h

"

/

&

"

&

3

#

,

""

<

#

&

#

;

Â&#x20AC;

&

$

/+

#

;

6

#

9Y/

1

0!

!

4

@

2

E6

.

-0

3

;&

#

;

%

&

'

(

)*

+

4

:"

#/

&

3

/

3

9+

4

K

e

R

C

o

J

H

b

K

O

O

S

H

Q

f

E

g

h

e

C

K

B

p

J

B

Q

F

I

U

Â&#x2021;

K

Â&#x2C6;

6

!

#

$

"

(

<

#

&

%

&

D

Â&#x2C6;

S

H

B

B

O

S

Q

K

Â&#x2021;

I

`

S

C

I

r

e

q

I

C

f

Â&#x2039;

Â&#x152;

Â?

Â&#x17D;

C

me

@

'

(

)*

+

/

1

&

3

/#

3

-

4

C

B

O

p

V

b

d

I

N

D

B

Â&#x2020;

q

I

B

~

K

H

p

S

f

K

H

b

h

N

I

J

H

F

B

V

c

K

K

C

E

d

`

M

O

S

B

O

O

Q

D

Q

F

@

2

g

H

q

J

r

b

K

C

q

J

H

d

f

o

s

h

t

b

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

FZ3

&

-

,7

-0

&"7

#&

,&"

&

3

/0

&

#

"

,/

%

!+

&7/

/

4:

&"6

%

&

'

(

)*

+

/

"

#

&

&

#

,/

&

"

&

3

\

#

0

0

,

!

"

&

3

/#

3

/

/

2

&

3!

#;

#;

!

<

;

#

-&

2

-

2

&

"

-1

&

3

i

6

#

9l

!$&4

Â&#x160;

M

S

p

D

u

B

F

v

f

o

s

h

t

w

J

K

q

I

s

S

K

H

$

/

&

3/

#

;

6

#

97

+

&

3#

3

6

#

91

"

/#

(

C

b

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

m

C

F

H

I-4

%

&

/3

1

&(

1

;

#/[

&

3&

#

*&

/

&;&

/

$(

#(4

:/

3

!<

#

&

//

9/

!

2

3

6

;

6

#

9.

/

<

#

&!9/

-&

3x

,!+

/

#

&

9

"

#Â&#x201A;

/

#

3

C

"#

@#

(,/

x

,!5;

#6

#

9

&

"3

5;

#%

&

4+

/

4

Z/

/2

@

+

2

a#

!

27

9#

"

#/

&

.(

7

"

#/3

9+&

"

/

&#

"$!

#

&

2

K

N

Â&#x2021;

+

#

,

&

3

-&

9!(

#

3

&

y

&

3

9&/#

$

9

&

&

&

3-

#

X

#

#4

4

4&

%

&

/;(3

,

+

;

#

\

#

0

4

K

C

B

r

K

C

q

J

n

I

K

p

I

C

Â&#x2C6;

I

B

p

b

K

B

J

N

f

h

I

C

Â&#x2C6;

I

B

p

b

K

B

J

N

f

A

K

F

C

I

B

G

I

q

&

Â&#x2021;S

3

2

q

K

O

p

I

S

F

s

B

F

I

@

2

n

B

N

t

K

S

Q

K

O

o

O

Q

H

f

o

s

h

t

b

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F6

$0

&

-

/

/"

9

)

#('

(

)*

+

.

/

(

#

&

/

/

&/

,

(

(/

/

7

2

-

#

/(&!

+

{&4

:

/-

/9!

!2

&

&

2

/

//

1

"

#

$#

%

&+

(&

/

/

/

,

";

&3

/

4

z

&7

.

/

3

#

&

3#

-1/

,

7#0/#

;/0

!+

7

/x

,&

"/

"$!

#

&#

;

!+

/

7

!+

"34

{(

#

&

"

!

+

7

/

3

#

&

3#

"

#/

$

+

0/

#

"$!<

(

,

!

!

+

#

&

2-

=

2

7

/#

,

!

"

5&

9!

!

92+"

9

2

32

-

2

#

,

&

3#

/&

6

#

9)+

4

@

#

2

N

s

&

"

$

"

,!

!+

9

&

-

(

#

&

|4

}

&

"

5

&!

!

+

7

0(,

/#

K

S

K

r

C

C

Q

H

;

2

b$//

#

,(/

#

;#

!

2

9

!

!

"

#/

$

+

0/71

&

#

9

/

#

,/

"#

;3-

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

F

f

E

g

h2

;

##

/9#&

.;

#

,

&

#

!+&|2!$!

7#

,

/

/

&

X

,&

(

#

-1/

,+

3

\

#

0

/&

"

$

&

#

#

26

&

1

%

&

'

(

)*

+

/3

#

#

"

(#

(;

#6

#

9

&

"

6

&

1

6

#

9/=

2

3

#

#

"

(#

(;

#%

&

4

6#"

#/

9!

!

4

:3

,

""

{&

#

Â&#x201A;

)

}

}

2,

&+#

$,

9

"

-

#

0

!+

4

Z.

/

9-1/-

/2

(!

4

@

2

Z

#

,&-&2

n

B

N

t

K

S

Q

K

O

o

O

Q

H

f

o

s

h

t

b

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

B

O

D

Q

-a

W

6

9/!

!

+

-

/

/"

9

(&

3

6

#

9

#&

(/^

^

/3

+/&

"

#

2

/

"

3

#

#

"#

,&=

2

F

"+

4

6

#

,

3K

&N

9

S

&

I

Â&#x2021;

/

S

H

#

Q

$

FIÂ?&

"

0

!i

j

_

l&

"

z#

{

i

j

^

^

]

l

4

@

S

H

+

2

Â&#x2020;

s">&

<

#

&#

i

%

&

'

(

)*

+

l&

"

"

"

99&

"-#

"

#

4

K

C

F

Q

V

C

F

H

I

C

B

S

p

B

`

F

N

K

C

W

2

E

C

I

S

F

`

r

Q

e

`

C

c

I

Cb

K

O

O

I

c

I

E

B

Q

d

I

F

e

B

O

O

M

S

S

K

`

S

J

I

C

f

o

s

t

%

&

/<

!/

/

9

#1

7

9#

/

3

#

&

3#

3

#

#

,

&

"

3&

"

7&

"

.

/

h

/

#

-#

&6

#

9&

""

4

:9

#

&

.0

;

"#

/+

7

8

:+

7

/

3

,

+

/

#

=

2

k6

&

1

6

#

9-"

&

#

,/

&

"

&

3

(#

(4

%

&

'

(

)*

+

=

(

#(

^

u-

/9!

!

(

#(

"&

"

$

+

9!

!

#3&

y"

4

K

S

S

I

H

n

I

Q

F

I

U

M

O

OM

q

I

C

(,

&

"

9.

3

#

&

3Â?-

0(,

/9.

6

#

9.

4

@

I

K

S

D

V

K

S

B

`

r

Â&#x2C6;

B

V

C

d

I

C

B

D

D

I

n

I

Â&#x2026;

I

C

I

q

S

Â&#x2018;

Â&#x2039;

Â&#x152;

Â&#x152;

Â&#x2019;Â&#x152;

Â&#x201C;

Â&#x201D;

C

Â&#x2021;

R@

U

~"

H

J

B

K

C

q

I

C

E

g

h

J

K

O

K

C

B

S

B

O

D

Q

F

S

Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball

13


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY • •

–

—

˜

™

š

›

œ

š

˜



›

ž

Ÿ

ž

›

ž

¡

¢

—

›

£

˜

•

£

¤

–

ž

–

˜

¥

›

£

˜

–

•

˜

Ÿ

Ÿ

¢

Ÿ

—

˜

•

—

˜

—

•

–

—

ž

›

£

˜

¦

¢

§

¨

©

§

ª

ª

«

¨

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

µ

²

·

¸

¹

º

»

´

¼

¸

½

¸

²

¹

¾

¿

¿

À

Á

³

¸

Â

º

Ã

Ä

´

¸

²

Ç

Æ

Å

¸

¹

¯

Â

²

¯

Ã

¾

¿

¿

È

Á

Æ

Â

²

Ä

¸

Å

¯

Â

Æ

Ç

Æ

Å

¸

¹

¯

Â

²

Ã

º

»

´

¼

¸

½

¸

²

¹

¯

¿

¿

¼

È

²

¸

—

ª

¾

Ô

Ã

¿

¬

Ä

¿

²

È

¦

´

Ì

Õ

ª

É

®

Ö

º

Ç

Æ

×

Ê

Í

¬

­

Å

¹

®

²

¯

¸

Æ

Î

Ï

°

±

Â

²

·

²

³

Ä

Ð

´

¸

¯

µ

²

Å

¯

É

²

·

Â

Æ

Ñ

¸

Ò

¹

¸

º

é

Ç

¸

»

Æ

Å

¸

¹

¯

Â

²

Ã

Á

³

¸

¸

Â

´

¸

Ä

²

³

´

µ

²

·

¸

¹

º

»

´

¼

¸

½

¸

²

¹

¯

Ã

Ø

Ù

Ù

¾

¯

Ã

¾

Ë

¾

¿

¯

¿

Ç

¿

®

¿

¯

Á

°

´

±

É

º

²

³

Ç

´

Ê

¼

Å

º

¸

Ã

Â

º

¹

º

¸

Ã

¸

³

Á

¸

³

Ã

¸

³

¸

Ñ

Â

³

´

¼

®

Û

¸

¹

Ä

¸

¯

³

Ë

½

°

¸

±

´

´

¾

º

Ä

¸

Ã

Þ

´

²

´

¸

²

¯

²

¹

¯

Ã

Ø

Ù

Ù

Ù

²

Ã

Ä

Â

º

Ç

®

¯

§

œ

Ï

¸

²

³

´

Ú

º

º

Ò

¯

¸

º

»

´

¼

¸

½

¸

²

×

º

Ô

Â

ß

Ò

à

³

Ô

¸

›

²

Â

Í

¹

²

Î

Ï

ß

¨

·

á

á

«

à

º

¸

æ

«

­

â

»

Ã

á

Ã

¼

å

á

´

²

¼

¸

Ü

²

¯

Å

Ã

Æ

´

¼

¸

Ç

Ø

Æ

Å

Ù

¸

Ù

¹

¾

¯

Ì

Â

²

®

Ã

²

Æ

Í

Ã

¹

Î

Ï

˜

¥

™

¢

½

ª

¸

š

©

³

ª

²

¸

¹

ã

ß

¯

º

›

«

¯

¸

§

¹

¯

Ã

Õ

¾

š

é

¿

Ä

Û

·

º

¯

Â

¸

Ñ

ã

¹

¹

º

à

˜

é

È

³

·

»

­



ß

À

Ã

´

³

¹

Ç

»

«

³

Ê

Â

Ì

º

Þ

›

§

Á

¼

º

´

º

Ñ

¸

´

¹

ž

ß

ì

¹

³

¸

Ÿ

­

¸

¸

¹

º

Å

¸

ð

¸

¸

Í

²

³

²

º

Å

Ã

¸

³

ã

Á

Þ

¸

²

·

¸

¸

Â

¹

´

´

¸

º

Ä

Ë

¸

²

ä

¯

Ä

´

Ã

´

¼

¼

¸

´

¸

¸

¾

²

¿

Å

¿

¯

Ø

Ì

³

¼

Â

¸

¼

¸

³

é

Ç

¯

œ

±

Ï

º

²

²

·

¹

²

Û

º

Â

ž

ë

¯

º

´

¸

›

º

°

Ä

Ç

¼

Ñ

³

¯

å

¹

Ã

Ô

³

¸

á

´

Ã

Ã

¸

³

²

§

×

ë

¹

Ã

³

¸

ð

´

Ä

í

´

±

Ë

ž

²

³

¹

Ì

²

´

´

Ø

¡

³

²

·

ë

Å

¸

·

§

º

¯

Æ

²

²

º

­

²

º

³

³

•

²

Â

³

Â

Ü

¢

´

¯

—

ë

Ç

›

º

Ê

Ã

Ã

´

£

²

Å

³

Æ

³

¼

¸

˜

³

´

¸

Â

¼

³

Å

å

¾

¸

²

¸

¿

´

¹

È

ë

º

Ã

ù

¹

Ä

¬

á

Ø

Ù

Ù

Ø

Ì

®

Æ

Í

¹

²

Î

Ï

Ã

°

Æ

³

¸

È

º

¸

²

º

¯

Ä

³

•

ë

¹

´

Ø

Ç

²

Þ

Ã

¾

³

»

î

³

¯

Â

³

ã

¸

Ü

³

Ê

Ç

Æ

º

¸

Ã

Ã

¸

Â

å

·

º

£

ž

Ô

§

ß

¬

14

´

£

–

˜

¥

›

£

˜

¢

—

›

£

˜

•

£

¤

–

ž

–

˜

¥

›

£

˜

—

Ô

Â

Õ

º

ö

ð

Å

­

Ø

Ð

¯

Ù

Ù

Ä

ï

Ð

Ð

²

Æ

ºÆ

¹

ë

µ

Ú

²

º

·

¸

º

Ò

¹

º

¯

¸

»

º

´

»

¼

´

¸

¼

½

¸

¸

½

²

¹

¸

Á

²

Ø

¹

Ù

Á

Ø

Ù

Ù

¿

Ù

È

Ð

Â

Æ

º

Æ

Ç

ë

¼

¸

½

¹

¹

¸

¸

²

Ê

¹

¹

²

¸

Ã

Ä

Ä

î

Ì

É

Æ

²

®

³

ë

Ð

Æ

Â

ë

²

Ç

Í

¯

¸¹

³

´

·

¹

í

¯

³

Â

´

Û

Ó

¹

²³

´

¹

³

Ï

¸

¹

Â

¹

º

Ñ

Ñ

¯

Â

´

Ò

²

î

É

´

¼

Þ

¯

¸

º

Ã

¼

²

²

Ó

³

¸¯

¸

Ã

²

í

³

Û

¹

³

´

ã

²

·

¸

¹

´

º

¸

å

¸

¹

Å

²

Ò

¸

²

Ã

Ì

®

Æ

¹

º

³

´

¸

¹

É

¼

¸

Ã

Ä

É

¸

¯

¯

³

´

¼

ã

´

²

¼

¸

·

¯

Ð

Ã

¯

°

º

²

Å

å

¯

¸

¹

¸³

¸

²

²

´

³

¯

²

Ã

³

Þ

²

ã

»

²

¹

¯

¸

Ã

¸

²

°

¸

Ã

´

¯

Ã

Ø

Ù

¾

Ù

Ó

ë

Ñ

¹

Ç

Ó

ß

¡

«Æ

®

á

é

à

ë

­

Í

Ø

¯

³

Ù

´

Ù

¹

¯

À

Â

Ð

´

Æ

¾

³

Æ

¸

ë

¸

Â

Â

º

Ê

Ç

º

ú

Ã

¹

Á

¸

³

Ø

¼

Ù

Å

¾

²

Ù

Ã

Û

º

¹

³

»

´

´

´

¼

¸

¸

²

½

Å

¸

²

²

¹

Ç

Á

´

¸

²

É

º

¯

¸

Ã

Á

°

Ç

Ñ

¸

º

ß

¹

§

¸

á

¸

Á

ô

¹

²

¦

Ã

Ô

Ò

Ô

³

ª

´

é

¼

­

¯

Ø

¹

Ù

Ä

¯

¾

Ã

Ù

²

Û

¹

³

Ç

´

Ê

Å

´

¸

¸

²

Â

Å

²

¹

²

¸

Ç

¸

¹

Ð

³

Æ

Â

º

Æ

¹

ë

¯

³

Ã

°

¸

²

¸

Â

´

Þ

Ê

º

Ã

²

¸

º

Ñ

Ã

´

¹

·

¯

Ã

²

³

³

¯

³

´

³

î

É

²

³

²

®

º

Ï

ë

º

Ñ

³

¸

·

Æ

É

²

¹

Ä

Û

Ã

²

¯

³

´

²

Ä

Ã

´

¼

Ä

¸

²

Ã

Æ

®

ë

Å

Æ

¸

²

³

³

Ç

¯

Í

³

¯

´

³

´

³

¹

¯

¸

Â

´

²

¼

Ä

º

¸

¹

Ã

º

¹

¸

¸

¯

Ã

Ø

Ù

¾

Ù

î

²

Ã

Ä

¯

³

´

¼

¸

Ð

Æ

Æ

ë

í

³

²

Ç

Ó

á

é

«

«

´

¯

º

î

º

¹

¸

¸

Ã

º

²

Ã

Ä

°

¹

À

Ã

Ê

Ã

Ù

³

ª®

ë

§

ß

Æ

ð

á

Ç

«

Í

ß

¯

­

³

´

Ø

¹

Ù

¯

Â

¾

Ù

´

²

Ð

Ã

Æ

Ä

Æ

Ã

ë

²

µ

Å

¸

²

·

Ä

¸

´

¹

º

º

´

»

¼

´

¸

¼

±

¸

ë

½

Æ

¸

²

ë

³

¹

²

¸

¬

§

¯

»

¯

¸

Ã

Ã

¹

°

¾

¸

³

¿

Ã

Â

È

Â

º

È

¸

¹

Á

µ

¸

¹

º

²

²

Ã

·

¸

Ã

¸

¹

Ä

º

º

¹

»

´

»

²

´

Ã

¼

¼

Ò

¸

¯

ß

³

·

Ù

î

¼

Ù

¸

ã

¯

º

¯

³

Ã

º

´

Ã

³

¸

²

º

Ã

»

Ä

º

¾

Ã

î

Ù

·

Ù

¸

Ù

Â

Ã

º

Ä

Ã

É

Ä

²

´

¸

³

´

²

²

Å

Ï

Ï

¸

Ä

Ó

°

ž

¸

»

¸

¹

¸

Ã

Â

¸

¼

º

Ã

º

¹

¸

¸

Á

µ

²

·

º

Ä

å

­

Ã

Â

ã

¾

°

¸

º

¿

³

Ô

Ì

¼

¯

È

Ã

Ã

¸

º

´

ï

Ã

³

Û

¸

³

Ø

î

Á

Ù

¹

É

³

º

²

¹

ž

³

¹

Ã

´

¡

Ã

´

¹

Æ

¸

Ä

´

¢

¸

ò

¼

¸

—

²

²

›

Ç

¾

Æ

Å

¿

å

¸

È

¸

Å

À

¹

Ç

Å

Æ

£

˜

¹

Ã

´

³

Ç

¸

î

•

³

¸

¯

È

º

Ç

±

Â

²

È

¹

²

£

ó

¸

³

Ã

Á

´

´

Á

º

¼

ë

–

ñ

Ñ

¾

É

Ã

²

º

˜

ã

Ù

¹

²

Ï

¹

Ã

²

Ã

Ä

ï

º

·

³

·

Ç

ì

Ü

³

¥

¹

¹

´

à

´

¼

×

Õ

Õ

¯

ð

²

Ä

á

Ù

Ø

¾

¾

Á

´

¿

Ù

Ø

Ù

Æ

Ñ

´

Þ

Ê

Ñ

Ç

Þ

¸

º

Ç

Ñ

Þ

¹

´

¸

Æ

¼

º

Å

Ø

ä

º

Ç

Ù

Æ

Ù

Þ

¿

º

Ø

Ù

¿

É

þ

Ù

­

Ù

­

¸

Ø

á

¬

¹

°

­

é

Ø

ª

¸

¹

ª

­

ª

½

Ä

ö

ª

×

é

¸

±

Ö

×

¸

´

à

«

¾

¨

Ã

´

¼

é

ª

¼

¯

º

­

Ã

Ø

Ã

º

Ù

ã

¹

¾

¹

º

¸

¾

¸

Ð

°

Á

¹

Ø

Æ

²

Ù

Æ

¾

ë

Å

¾

µ

¼

¯

¼

³

´

º

º

Ã

²

·

¹

º

¸

·

ó

¹

¹

Á

²

º

´

Ï

»

´

É

º

¸

¼

Å

¸

Ç

Ê

¸

½

Å

Ã

¸

¸

Ê

²

º

¹

Æ

Ã

Á

Ø

Ç

Æ

Ù

Ð

Æ

¾

Ç

¾

Æ

Æ

Ì

Å

Æ

ë

¸

®

³

¹

¸

¯

¸

Â

ë

Â

²

Ã

Ê

º

Ï

¸

º

Ã

Â

²

Å

¸

ã

¹

º

°

¹

²

Å

í

³

²

Ç

Ê

Å

¸

¸

²

Ä

¯

Ã

°

¹

¸

Ï

º

Ñ

Ã

Ä

¸

¹

Á

¹

²

Ã

Ò

¸

Ä

³

Ã

¸

Â

Á

Ç

Ä

¯

Ã

´

¼

¸

Â

º

Ñ

Ã

´

¹

·

¯

Ã

¹

¸

Ï

º

Ñ

Ã

Ä

¯

Ã

°

¯

Ã

Ø

Ù

¾

¾

Ó

ß

¨

Ô

«

ß

é

Ô

ª

ô

§

ß

­

Û

¹

³

´

´

¸

²

Å

Æ

Ç

Ð

Æ

Æ

ë

¯

Ã

Ø

Ù

Ù

ï

Ó

Á

¸

Ê

¸

Ù

´

²

Å

¼

Ù

ë

›

¯

Ã

¯

¹

º

£

º

Ã

˜

¹

–

—

˜

™

š

›

œ

š

˜



›

ž

Ÿ

–

˜

¥

›

£

˜

—

¢

–

æ

˜

³

§

©§

¨

é

ß

à

­

Ø

Ù

¾

Ø

³

¸

Â

º

Ã

Ä

´

¸

²

Å

Æ

Ç

®

¯

°

ñ

¸

Ã

Á

°

Ì

´

Æ

Ã

³

¸

¹

¸

Ã

Â

¸

¯

¸

¯

Ù

³

¸

º

º

¹

Ï

º

¸

¸

¹

Ç

º

Ò

º

Ã

¼

¸

Û

Ç

¹

Þ

´

º

¸

¹

ë

Ã

»

º

Ã

¸

²

Ã

ë

¹

»

Å

¹

Ã

¸

Ã

²

¸

ë

¹

»

º

¸

¼

Ã

¸

Ã

ë

´

´

¹

¼

º

Ã

´

Ñ

¸

´

ë

³

º

¼

Ñ

¹

Ã

Â

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

¸

¯

³

²

Â

º

¹

Ã

´

³

º

Ã

¯

Ã

¹

Ä

¸

¹

¸

¸

Ã

²

º

¸

º

¼

³

º

º

º

º

»

²

Â

¼

Ã

º

¸

Â

¸

¼

¸

¸

¸

Ã

¼

Â

Ò

¹

Ñ

¸

¸

Ã

º

µ

°

¹

Â

¸

º

¸

²

¸

Ã

¹

Ú

Â

¸

»

¸

¸

Ã

Ç

Ã

¹

»

¸

º

¸

¸

³

¸

¸

Ó

Ó

¸

¸

½

Ó

¸

²

Á

Ç

»

´

Â

¹

Â

Ã

·

º

Ç

Ã

ë

´

Å

º

³

Ã

Ù

º

¼

´

¹

¼

ý

Â

¸

Â

¸

¸

Ã

Ò

³

³

¯

ü

´

¼

Ç

¯

Ê

Å

Ã

Ã

¸

¸

¹

¯

Á

Ã

Â

º

Ã

²

¹

¸

º

¸

¸

¹

»

³

º

Â

Ã

º

¹

·

´

¯

Ã

°

É

²

º

´

º²É

É

²

Ò

¸

Á

·

Ø

¸

Ù

³

´

¾

Ø

º

ë

¸

¼

å

¹

¸

¯

¹

³

²

Þ

´

Å

¹

²

¸

³

¸

³

´

º

Æ

É

å

²

¸

¹

¹

¾

î

Ä

ï

Ù

Ç

¼

Ï

¼

¹

¼

´

î

´

´

Æ

Ä

»

¹

Ã

¯

Ñ

ë

²

¹

Í

º

²

²

¼

¸

»

¹

¸

—

º

¸

²

Ç

Þ

Ã

½

¸

Ç

³

²

¸

Ã

Ä

Å

¼

Æ

Æ

³

Ñ

¼

´

Æ

¸

º

³

»

º

û

¸

Ï

¸

º

º

Ã

·

¸

¹

¹

®

¹

ú

¸

Þ

²

¸

·

³

è

°

ü

Â

²

Ã

¸

Ù

Ã

¸

º

¯

¸

µ

¹

´

Ù

¹

¸

Å

³

î

¸

Â

Ê

·

¾

»

Ã

Ý

¸

·

Ã

¸

ë

¸

º

Ã

º

¹

Ì

²

»

¯

ë

¸

¹

º

º

Ã

»

¼

ã

¸

ã

¹

Ã

è

Á

Ñ

Ù

¸

º

Å

À

º

¼

º

Ù

º

Ù

ë

»

»

´

Ã

Ù

·

›

Ñ

¹

¹

Ø

ž

º

¸

¸

Â

´

–

Þ

¼

Ã

Ä

Ÿ

ž

·

¯

ž

ä

´

²

º

à

·

™

é

Ù

Ã

²

›

¯

´

Ï

¸

¹

Ä

º

¼

¸

´

¸

¸

Å

¯

¹

³

º

¯

Ã

´

³

î

Ü

ä

Ù

¹

¸

Ï

º

Ñ

Ã

Ä

³

î

Ø

ä

Ù

²

³

³

¯

³

´

³

²

Ã

Ä

¾

Ø

ä

³

Ó

÷

–

Ñ

Ä

Õ

ö

é

à



Ù

»

¹

»

Ÿ

Ô

«

¸

ô

ßÆ

—

Ó

º

Ã

²

º

ª

¹

¹

ÿ

¡

Ó

º

¹

Ù

ö

™

º

ã

Â

º

¹

¨

¸

Ñ

§

¸

Ø

´

º

Â

é

¯

Â

¸

¸

ç

²

ë

¹

³

¸

Â

¹

²

é

µ

²

¹

Â

£

Ã

¸

¸

²

º

¹

˜

Þ

¹

¸

Á

«

Ÿ

­

À

Û

Å

õ

•

à

Ù

¸

é

š

›

é

Ù

¼

á

œ

›

ß

Ø

Ô

›

ž

«

Á

´

ž

·

Ó

š

©

¥

¹

ª

Ã

™

ø

é

²

ô

º

˜

¸

ß

Ê

—

•

½

˜

¸

–

¡

¯

é

¸

¼

Ì

Ã

Ô

 «

Ó

¸

Þ

î

«

º

ã Ñ

¦

Æ

É ã

›

Ã

®

² Æ

´

Ï

Ã

·

¸

¦ ¦

¹

»

¸

°

õ

• »

ž

Ó

ç

œ

ê

Ã

º

²

ª¸

º

Å

¯

Å

˜ ã

Ÿ

¥

é

¹

Â

à

Ä

Å

²

´

ô

ò §

¯

¹

Ñ

³

Í

£

ž

Ó

—

›

›

·

ž š



Ä

²

Ì –

§

³

¸

Â

˜

•

¥

Ã

Ã

Ã

Ê è

˜

Ó

¼

Í

¬

·

¸

Ì Ô

¯

³

¸

Â

¦

š

¹

ž Ï

œ

°

¼ š

¬

¸

¼

Ê Ý

›

Ã

› ¶

ß

°

¹

Æ

š

Ó

´

Á

ß

¸

¼ ±

™

˜

Ã

µ ¾

´

˜

•

Å

¶ ¶

›

›

ù œ

Æ

—

Ÿ

Ÿ ˜

¹

Ó

º

Ç

Â

²

ã

´

²

¯

Ã

Á

´

É

º

Ç

Ê

Å

¸

Æ

Â

²

Ä

¸

Å

¯

Â

Æ

Ç

®

¯

°

ñ

¸

Ã

Ó

´

¸

²

³

Á

´

É

º

Ç

Ê

Å

¸

Ù


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY _

`

m

n

o

|

a

}

b

c

d

d

p

a

q

~€

r

~

~



€

™

|

š

€

™

˜

¤

_

r

‚

s

ƒ

_

t

„

e

n

…

t

`

f

g

u

b

v

h

w

‚

i

j

k

x

j

y

z

e

s

p

a

j

i

b

n

h

y

{

†

‡

ˆ

‰

Š

‡

‹

†

ž

Ÿ

‰

Š

š

†

ž

¦

‰

Š

¦

¤

u

l

a

f

n

Œ



Ž







‘

’

†

‚

“

”

’

•

—

“

—

–

*

*!

"

#

$

!

%

!

%

&

'

&

'

(

)

"

"

˜

!

"

#

$

+

)

&,

™

™

™

›

Œ

œ









Œ

œ

¡

”

‚

•



‘

’

—

&

¢

’

£

–

-

)

!

.

#

$

!

%

&

'

+

)

&,

&

’

—

—

–

/

0

$

8

*1

",)

!&

"

)

#

!

$

.

!

%

%

&

$

'

!

%

6

&

$3

")

7

2

!

)

2

3%

!

!

!

,

)4

5

)

˜

™

™

|

‚

ƒ

„

“

”

¥

‚

ƒ

„

“

”

¥

‘

 –

-

)

!

.

#

$

!

%

&

'

9

6

#:

3

)

)

";

$

3

$

¢

’

£

–88

8

*

8=

8

-

)

!

.

#

$

!

%

&

'

-

)

!

.

#

$

!

%

&

'

<)

"

!

 –

§

03

))

"

9

">

)

3

$

?

@

$

A

!

˜B

™

™€

™

~

¨

Œ

œ



‚



©

”

…

›

ª

Š

ˆ

‰

ž

¦



Œ

ƒ

„

Œ

‘

«

†

‡

¦

‰

Š

­



Œ

ƒ

„

Œ

‘

«

†

C

š

”

‚

œ

’

Œ

—

¨

”

…

…

Œ

œ



¬

Œ

†

—

–

D

#

#

$

!

%

&

$

?

&

)

E

)

!

3

'8

8˜

6F

#

7

3%

@

#

$

!

%

&

$

?

&

)

E

)

!

3

'8

8™

™

~

€

™

}

®

“

”



š

›

Œ

›

‚

ª

‡

­

‰

‡

¦

¡

Œ

¯

›



œ

‘

®

‹

†

‡

¦

‰

‡

¡

Œ

¯

›



œ

‘

®

‹

†

ž

­

‰

‡

¦

š

Š

­

‰

‡

³

‡

‰

µ

Ÿ

8

š

”

‚

œ

’

Œ

—

†



°

”

¥

¬

”

…

…

‚

—

–

G

I

H

˜

™

™

}

€

|

™

±

€

|

˜

¡

°





°

‚

„



²

Œ

œ

‚

‘

ª

—

0

J

JJK

!

L

)

M

$

3

)'

$

"

))

!

3

N

)

O

)

3

2

!

"

š

”

‚

œ

Œ

0

J

(

)

"

"

'

&

3

)

))

!

3

N

)

O

)

3

2

!

"

’

—

—

–

˜

™

|

|

Œ

¯

›



œ

ª



´

Œ

’

”

›

¯

‘

—

§ 

P

Q

R

§

´

Œ

®



‚

•



œ

†

Š

°

•

‚

œ

‚

‘

®

·

§

 –

+

!

<

!

N

N

)

-,

&

<

%

&

$

$

N

'

J

§

J

/

F

!

%

D

&

!

)

N$

3

)

3

$

?

$

<

?

%

S.

)

1

"

%

%

)

!U

"

$

S

"

%

'

+

$

"

)

&

$

2

,

&

%'

'

T&

)

K

&

!

3

$

"

<

%

&

$

$

N

(

)

"

"

5

'

¸

¹

¸

¾

q

WX

Y

W

º

º

»

¦

‰

³

”

œ

¼

µ

‰

¦

”

œ

›

ˆ

‰

‡

”

œ

¬

‚

Œ

„

„

‚

Œ



Œ

œ

½

‚

¥

*

¿

»

À

n

p

o

Á

Á

»

´

¥



‚

Œ

¬

‚

„

„

œ

‚

Œ

Œ

„



„

Œ

‚

œ

Œ

½



‚

Œ

¥

œ

½

‚

¥V

0

D

!

'

*_

[I

Z

`

a

b

c

d

d

a

_

_

e

`

f

Â

j

d

i

a

d

Ã

g

b

Ä

`

e

d

i

`

ÅH

º

Á

Á

Æ

o

Ç

n

È

˜

~

™

€

˜

|

É

/

K?

)

\

D

!

3

,

!

3

)

6

$

A

N"

5

“

#

&N

.

3

)

"

\

#

$

"

"

$

3

]

$

&



!

3%

L

7%

L

)

3$

´

Œ

$

D

"

!

!

&

3!

^

"

!

M

&

Ê

3

)

!

"

3%

"

¯

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

µ

‡

¦

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ÿ

‰

‰

³

ž

ˆ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

µ

Š

‰

µ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

‡

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

¦

³

‰

µ

ˆ

­

‰

ž

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

µ

³

‰

µ

Ÿ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Š

‰

­

ˆ

ž

¦

‰

‡

Ÿ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

¦

‰

³

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

¦

‰

ˆ

µ

"

œ

]

‚

"

Œ

(

ƒ

6

$

A

N‚

°

›



Œ

…

"

)

¸

s

t

€

¹

s

t

Ë

n

p

n

t

z

n

Æ

o

Ç

n

È

|

™

“

Œ

s

t

Ë

n

p

n

t

z

n

Æ

o

Ç

n

È

‚

|

s

Î

p

t

o

Ç

n

t

u

Æ

o

Ç

n

È



€

…

|

€

¯

Ê

Í

’

Ê

Í

‚

Œ

Í

Œ

|

ƒ

´

Í

Ê

›

|



É

¯

°

Ì

Œ

~

‚

Œ

“

¿

€

ƒ

´

œ

¹

É



|

—

—

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

–

 –

Ï

„



‚

Œ

œ



„



¥

›

¥

‚

Œ

¥



œ

Ð

§

’



œ

œ

‰



¥

‚

‚



Œ

‚

œ

¥

½



‚

œ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

¦

ˆ

‰

µ

µ

ž

‰

µ

¦

µ

ž

‰

µ

Ÿ

ˆ

¦

‰

ˆ

¦

Ê

§

{

È

z

n

Á

Á

o

t

n

s

Î

È

Ñ

®

¡

¬

‚

‚



½

”

Ò



ƒ

‚

‚



•

©

¯

Œ

ƒ

›

‚

“



¥

‚

Ê

‚

Ê

„



”

Ê

œ

Ê

›

Ê

¥

Ê



Ê



Ê

…

Ê

‚

¥

¥

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

15


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY Ó

ä

Ô

å

Õ

æ

Ö

×

Ø

Ø

Õ

Ó

Ó

Ù

Ô

Ú

Û

ç

Ü

Ú

è

ö

÷

ø

ù

ú

ø

û

ü

ö

÷

ø

û

ú

øü

ö

÷

øú

ø

ø

ö

÷

ø

ø

ú

÷

÷

é

Ù

ê

ý

ýë

ì

ý

þ

ý

ý

þ

ýü

Õ

é

ý

þ

Þ

Ú

Ý

Ú

Ù

Õ

Ô

Ø

ß

Õ

Ø

à

îÿý

Ý

íÿý

Ô

ÿÿÿïÖ

ð

â

é

é

Ø

ß

Ô

ã

ñ

òþ

þú

ÙÔÿ

á

ÿ

å

æ

ó

æï

þ

ðõþöþåýé

ú

÷ú÷

ú

öïö

ú

éúô

þ

ç

ó

ù

úö

ö

÷

÷

÷

ú

ùú

ù

ú

ö

Ó

á

ÔÕö

ö

ùÖ

×

%

ßØ

Ø

Õ

Ó

Ó

Ù

Ô

Ú

Ø

ß

Õ

Ø

à

á!â

à

á

â

#

à

á

â"

ú

ü

ü

þýý

ÿ

þ

ý

$

àþÖ

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú÷

ú

ö

ö

ùø

ù

÷ú

ú

öû

Ü

Õ

'þ

ýýýý(

)þ

ÿÿ

*

+

þ

*

ÿ

)(

ÿ

þ

ÿ

,

ýý

ÿý

ÿýý+þÿ'

ýþù

û

ý

+

&

þ

ý&

þ

ý/

/ÿ

þý

)ÿ

2

'+þ

)

ýýý-.þþ

+

/

ÿ

0þ

ýýýý*

/ÿ/)

ÿ

ý

ÿ

-

þÿ

ýÿÿ

þ

ý

*

+

ÿýÿ

/)+þÿ

þý

+*

'ú3ÿ

ýþù

ö

-

ù

1þý4

ýþþ

,

ýý

'

ÿù

5

/

ÿ+þ

)

ýýý-ý

ÿþ

3

,

0ý

ÿþÿ)

ÿ

'

-

&ý2ý

ÿ

)ÿ

)

/

ý3þ

-

2ýÿ,ýÿ3'/ýÿý

ý

&+û

þÿ

(

ý

ùþÿ))2ý'ÿþ

3-

ý

ÿÿþÿ

ýþù

ö

-

öÿþÿÿ2

þ

þ

ý

ý

þ

ý

ÿ

(

ý

þ

'ÿý

6

þÿ

&Ü

á

ÙÖ

3'

ÿ

þýÿ/ÿ

ýþ

ö÷-

Õ

77

''

4

,

ý

+'

ýÿþö

ö

ùúö

ÿý

ÿþ

þ

ÿý'

ú

ýÿ

þ

þ

ýÿ'

-

&

ÿþ

ÿ

ýÿÿýÿ

þ

ÿ

ÿü

ÿ*üÿ*

/

þ

ý

þýüü)ÿ-

ý

&ý

ù

öþ

(

(

þ7

'

þÿÿ

þ

ÿ

'

/

ý)

ÿþ

ýÿÿ

þÿ)ù

úÿ

'þÿ

ýýþþ

(

ÿýý)ÿ

þýý

+/

ýÿýýþ

*ÿÿ

þ

ý

ý

ÿÿÿ

'

'

-

ý

-

&

7

'7

'

(ÿ

ù

÷

üü/ÿ8

(

þ

ýÿ

ÿþþ

þýÿ

'ÿ

þ)

þ

ýÿ'ø

ú

ù

(

ù

--

&

þ

ýÿ'ÿ

)þ

üüÿÿüü)

ÿþ

-

ý

&

ù(

ø7

'9

)

ý

ÿÿû

ö

ýÿ

öÿ*

+

ÿ

3

ÿ

ÿ

7

þ

ÿ

ýÿÿ:

2

þ

;

(

þ

ýÿ&,ýÿ

ÿ

7ý'

þ

ÿ

þÿ

ÿ

/

/

ýÿ

ö

ú

ú

þ

)þý//

þý

4

ý

ýÿ

ÿ

ÿÿýý

9

ÿý

)ýÿÿ

ÿ'þ

ý+

-

-

ý

&

<

Ö

ØÝâ

Ôÿ

ÙÙù

ÖÜ

ö

Þú

ß

ù

Ô

ßýý(7

'ÿ

ÿ

ýÿÿ

þ

,ý

ÿùúþýýýþ

9

þþÿ)ÿ

/

-

&7

'ÿ

ùöúù

ÿ

ýÿý/ÿ)ÿ

/

ÿ+

þ

þ

ýþ*

ÿ/ÿ,ý

*

ÿþþ

ý

ÿ

'

&7

'7

'

4

!

ý

"

=

ý

)

ýÿ

ÿ

þ

ý

ÿ

úýþýýýþþ

ýÿ'

-

&

þ

ýÿ'þ

!

"þ

ýÿ'ÿ

þ

ö

ö

ýÿ

þ

ýþ

ýý-

&

#

Ù

à

á

ü

â

ÿ

àù

(7

'ýÿ

*

4

'

ý)

ýÿ

+

þ

þ

ýþýþ

-

ÿ

ö

(

ö

ö

÷ø

-

&

7

'

ÿ7

'

ÿ7

'7

'

þ

þýýýþÿ'

ý

þ9

)

ý

/

ÿ)þ

þýýýþÿ'

ý

þ

ÿþýþ

+

-

&

ö

÷ø

ú

øø)ÿþ

3

ýÿ

ù

ö

úö

(þ

þýÿý

ÿþþ

ýÿ'

-

&

þ

ÿÿüü)ÿþ

ö

÷

øø

ýÿ')

ýÿÿý

ÿÿ*

-

&ý

ý

ý

þ

ýÿÿ)

þ

*þÿÿ

þ/ö

÷

ø

û

úøÿÿ

ÿþ

ÿ

,

ýýÿü

ü

&ü)

ý

ýý

þ

ýÿ

ÿ

ÿ

þö)

÷

þ

*ø-

&

16

Iowa Hawkeye Men’s Basketballþÿ

(

ý

þ

>

)

?

ø

ø

(

þý

þ4

ý

ú

*

þý-

-


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY @

A

Q

R

B

S

C

D

E

F

D

@

A

B

C

G

T

H

U

I

R

J

V

W

T

A

C

K

L

M

X

Y

N

W

B

Z

O

K

N

O

P

K

R

]

^

R

_

`

r

s

q

t

o

u

s

o

r

o

p

q

t

s

q

y

o

r

s

o

w

o

p

q

y

s

q

q

x

o

s

o

v

o

p

p

p

s

v

v

o

r

s

o

u

x

v

v

v

s

v

o

o

p

s

o

x

o

o

s

o

x

v

v

o

s

v

x

x

v

s

o

o

o

v

s

o

x

v

v

x

s

v

u

x

v

v

u

s

v

w

o

o

s

o

y

x

v

v

w

s

v

r

o

q

s

o

x

o

o

s

x

x

v

v

r

s

v

t

o

r

s

o

u

o

v

s

w

r

s

p

x

v

v

t

s

v

y

x

v

s

o

x

o

v

s

w

q

s

y

x

s

x

v

v

y

s

v

q

x

u

s

o

o

o

u

s

w

p

s

t

o

x

v

v

q

s

v

p

x

y

s

q

o

y

s

v

p

s

y

x

v

v

p

s

o

v

x

y

s

y

o

y

s

v

x

v

o

v

s

o

o

o

o

s

x

v

x

v

o

o

s

o

x

o

q

s

o

y

n

W

`

@

Q



Ž

o

o

Ž

x

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

v

Ž

x

Ž

v



s



s

u

v

w

v

r

v

t

v

y

v

q

v

p

o

v

o

o



o



v



v

o

x







s

p

o

v







s

q

v

o







s

y

v

v







s

t

v

v







s

r

v

v







s

w

v

q







s

u

v

q







s

x

v

y







s

o

v

q







s

v

v

t







s

p

v

q







s

y

p

v

E







s

t

q

p

D

F

D

@

A

B

C

|

M

}

N

s



o

x

{

B

O

j

s

s

K

N

…

f

O

P

w

S

a

b

W

c

d

e

^

W

c

f

b

W

c

d

e

^

W

g

e

h

R

V

e

i

S

c

e

j

R

k

e

l

S

T

e

m

n

s

p

v

s

x

t

s

q

y

s

y

o

s

x

u

s

x

y

s

u

x

s

y

v

s

o

o

s

r

s

q

x

s

x

q

s

t

y

s

q

o

s

v

u

s

w

t

s

w

w

s

r

o

s

o

w

s

y

s

y

u

s

o

q

s

t

o

s

o

r

s

u

q

s

x

w

s

u

u

s

o

v

s

o

t

s

t

x

s

o

w

s

u

r

s

r

w

s

u

v

s

o

o

s

u

s

o

o

v

s

t

p

s

t

o

s

x

w

s

u

q

s

x

u

s

w

u

s

o

o

s

x

s

o

o

o

s

r

p

s

t

x

s

o

w

s

u

y

s

u

t

s

x

o

s

x

u

u

t

s

r

q

s

o

q

v

s

p

p

s

u

y

w

s

o

s

s

v

v

s

y

o

s

o

w

v

s

o

w

s

p

u

s

o

v

s

y

x

s

t

x

s

y

v

s

o

v

s

x

s

r

w

s

o

o

v

s

o

y

s

p

w

s

q

x

s

o

x

s

t

x

s

r

r

s

w

v

s

o

v

s

x

r

s

o

v

x

s

v

p

s

y

p

s

r

u

s

o

w

s

u

t

s

u

u

s

w

x

s

o

o

s

v

s

v

q

w

€

o

s

{

t

f



‚

ƒ

s

t

s

o

s

s

s

s

o

v

y

o

~

x

T

u

t

qw

o

p

~

N

s

o

x

f

…





Ž

C

r

q

p

{

T

q

p

z

B

S

p

Ž

o

a

A

R

o

S

q

w

S

q

x

s

\

p

s

v

[

o

y

o

N

o

v

s

q

r

s

r

o

s

x

w

s

x

w

s

t

t

s

x

v

s

o

x

s

v

o

o

x

s

t

q

s

t

x

s

u

w

s

x

r

s

r

y

s

o

x

s

o

o

s

u

s

o

o

u

s

r

o

v

s

t

x

s

u

r

s

o

t

s

u

r

s

u

r

s

o

o

s

v

o

s

o

o

t

s

x

o

o

s

t

x

s

u

t

s

o

p

s

o

r

s

x

r

s

o

x

s

v

v

s

o

o

y

s

o

o

v

s

t

w

s

x

r

s

x

r

s

x

u

s

o

x

s

v

u

s

w

w

s

x

o

s

y

x

s

r

o

s

x

v

s

w

s

u

t

s

u

x

s

r

r

s

u

x

s

x

x

s

p

o

s

u

w

s

o

w

u

s

p

o

s

x

q

s

o

v

}

f

~

„

ƒ

~

|

f

~

ƒ

~



~

f

y

s

o

~

~

„

~

v

{

ƒ

t

s

f

y

~

}

~

„f

„

}

‚

„

f

o€

|

v

s

|

f

v

‚

}

‚

|

f



€

{

|

f

s

~

ƒ

~

‚

x

s

f

~

}

K

[

†

b

n

„

f

†

n

f

[

†

b

n

j

n

f

[

†

b

n

U

‡

ˆ

[

‰

…

†

j

Š

h

[

‹

n

m

ˆ

Œ

‹

n

†

n

‹

[

‰

…

x

q

q

v

t

s

o

t

o

y



w

p

q

s

s

s

s

s

s

w

t

v

s

t

t

y



t

p

v

p

t

v

u

w



u

r

v

u

s

o

v

w

w

x

w

v

v

y

r

x

o

p

x

v

y

x

y

w



v

x

q

q

x

t

s

o

t

y

o



w

p

w

s

s

s

s

s

s

u

r

y

s

w

y

p



y

w

r

p

x

v

u

x



p

r

t

p

s

o

p

w

w

v

w

o

w

q

v

o

q

q

x

v

v

p

y

o



q

x

p

y

t

x

s

o

y

x

o



w

w

u

q

x

s

x

y

p



u

x

p

t

x

x

s

q

u

u



y

w

y

o

o

u

y

u

p



x

r

q

u

s

o

p

u

u

y

w

x

x

t

v

o

y

r

x

x

x

q

y

t



q

x

p

q

r

r

s

o

y

t

o



w

q

t

p

q

s

x

t

x



u

y

w

w

x

q

s

t

o

w



t

p

y

o

v

v

u

u

w



t

t

y

y

s

u

x

w

y

u

u

y

q

p

p

x

v

w

x

x

u

t

y

y



o

u

o

q

p

x

s

o

q

x

v



w

p

v

o

x

y

s

u

v

p



w

o

o

t

u

x

s

q

y

u



y

x

w

o

o

w

p

u

y



o

r

q

v

s

o

u

w

y

w

u

t

r

t

y

x

v

v

x

r

w

u

q

x



v

u

o

q

y

v

s

o

q

r

t



w

t

p

o

x

t

s

u

o

x



w

v

w

w

t

u

s

t

x

p



y

u

t

o

v

u

p

u

u



r

y

o

t

s

u

v

w

w

o

w

v

r

y

x

o

w

u

x

r

w

u

q

x



v

x

q

y

v

t

s

o

r

w

p



w

r

t

o

u

p

s

u

q

v



u

t

t

w

r

t

s

t

o

q



y

u

q

o

v

x

y

u

t



y

r

v

o

s

o

o

u

y

p

w

t

u

q

y

o

y

t

x

v

v

y

y

o



y

x

q

y

u

u

s

o

t

w

r



w

w

t

o

p

o

s

r

x

q



u

t

x

u

t

y

s

r

r

w



t

t

x

u

u



v

w

o

p

u

p

y

q

u

x

u

u

x

v

x

w

y

x



u

u

o

y

y

u

s

o

y

w

o



w

w

w

o

q

w

s

w

q

v



u

q

u

r

r

x

s

y

o

q



y

t

p

o

v

w

p

u

u



q

w

o

w

w

y

r

o

o

q

x

y

o

x

x

q

x

y

u



t

u

o

y

r

t

s

o

y

r

t



w

u

o

o

p

v

s

w

p

r



u

q

w

r

u

o

s

y

y

v



t

p

v

o

o

w

w

u

t



p

u

t

y

r

o

t

o

o

q

x

u

w

x

x

u

u

y

x



v

u

o

y

t

u

s

o

y

v

r



w

w

q

o

q

q

s

r

o

p



u

t

x

r

x

w

s

y

v

x



y

w

t

o

v

p

y

u

r



w

w

w

q

r

v

o

o

o

t

x

r

u

x

x

u

q

y

x



x

u

o

y

t

q

s

o

q

x

t



w

x

o

o

q

x

s

r

u

w



u

w

o

w

v

w

s

t

v

u



t

y

v

o

o

o

u

u

r



p

w

o

q

r

v

w

o

x

w

x

w

p

x

o

x

x

t

q



r

x

q

y

r

y

s

o

t

r

v



w

r

p

o

t

v

s

w

q

u



u

u

o

u

t

p

s

r

v

y



y

x

q

u

w



y

u

y

y

w

y

w

o

x

v

x

u

t

x

v

w

u

y

u



v

x

q

y

t

x

s

o

y

o

r



w

w

w

o

q

p

s

r

t

u



u

u

t

u

p

v

s

r

t

t



t

q

p

u

y



v

w

v

t

w

w

w

o

v

o

x

r

y

x

o

v

u

y

r



o

x

q

y

r

y

s

o

t

r

v



w

r

p

o

t

v

s

w

q

u



u

u

o

u

t

p

s

r

v

y



y

x

q

u

w



y

u

y

y

w

y

w

o

x

v

x

u

t

x

v

w

u

y

u



v

x

q

y

t

x

s

o

y

o

r



w

w

w

o

q

p

s

r

t

u



u

u

t

u

p

v

s

r

t

t



t

q

p

o

v

u

r

u

y



v

w



w

v

t

w

w

w

o

v

o

x

r

y

x

o

v

u

y

r



o

u

v

y

y

t

s

o

y

u

x



w

w

q

o

u

u

s

w

u

q



u

v

w

w

q

r

s

y

v

x



t

p

o

o

v

q

y

u

t



x

w

q

u

r

x

r

x

w

o

y

q

x

y

t

x

o

y

v

y

x



u

u

v

q

o

r

s

o

p

u

w



w

x

o

x

x

u

s

t

o

x



u

t

w

u

u

u

s

w

p

r



t

y

u

o

o

q

p

u

p



t

r



w

w

w

r

o

q

o

x

w

x

q

o

x

o

q

t

y

x



p

x

q

t

p

u

s

o

t

x

w



w

x

y

x

x

x

s

r

q

q



u

y

q

w

y

t

s

t

x

y



y

r

p

u

u



q

u

q

y

u

y

o

x

x

p

x

v

q

w

y

w



w

x

q

y

y

v

s

o

y

v

w



w

r

x

x

v

y

s

r

q

q



u

r

x

x

p

u

s

w

x

q



t

q

r

o

v

t

w

u

q



v

w

r

w

w

u

u

x

v

u

x

v

w

v

y

x



p

u

x

q

p

v

s

o

q

y

x



w

y

r

o

q

p

s

r

r

r



u

w

o

w

t

q

s

t

y

x



t

p

t

o

o

x

q

u

r



x

w

q

w

w

u

v

p

o

x

w

w

x

w

u

y

y

t



x

u

x

q

w

v

s

o

p

t

x



w

x

q

x

w

o

s

y

v

q



u

w

v

u

t

o

s

r

x

x



t

p

x

o

o

y

o

u

t



t

t



w

q

w

w

y

o

p

p

x

o

p

x

x

q

x

y

o



u

u

w

p

x

q

s

x

v

r

q



w

r

o

x

u

p

s

t

x

t



u

q

x

r

o

q

s

y

r

x



t

q

p

o

o

w

q

u

u



q

r

t

w

q

p

u

q

r

o

o

p

u

x

v

x

t

o

u

y

t



p

u

w

p

o

u

s

x

v

x

o



w

r

x

x

r

t

s

t

p

x



u

y

v

u

u

q

s

r

x

v



t

r

v

o

x

p

y

u

q



o

t



w

q

o

r

q

y

o

x

u

o

q

u

x

w

x

v

y

o



x

u

r



w

t

y

o

q

w

s

r

r

q



u

u

v

r

o

o

s

y

t

p



t

t

r

o

x

y

u

u

t



w

r

u

w

w

t

x

o

r

p

u

v

p

x

y

v

p

y

y



w

u

r

p

u

r

s

x

o

w

o



w

u

y

x

u

t

s

t

p

t



u

u

p

u

r

t

s

r

x

x



t

q

x

o

x

q

y

u

t



q

t



r

u

v

r

p

x

o

x

q

x

u

u

x

w

t

x

y

v



u

u

w

p

u

v

s

x

v

w

q



w

r

w

o

t

v

s

w

p

q



u

x

o

r

u

w

s

y

p

u



t

y

u

o

u

o

v

u

q



r

w

r

w

q

t

w

o

q

o

o

p

x

p

y

x

r

r

w

y

r



o

u

w

q

y

v

s

x

v

u

x



w

x

q

x

v

p

s

t

u

y



u

x

q

x

y

y

s

w

u

w



t

u

q

o

o

t

q

u

w



w

t



w

t

p

r

o

y

o

o

u

x

v

q

x

x

x

t

t

r



r

u

o

y

t

t

s

o

y

w

u



w

u

p

o

w

t

s

w

t

r



u

o

w

w

v

t

s

t

v

o



t

y

t

o

v

q

r

u

r



v

r

p

w

x

u

w

w

y

x

v

q

x

v

q

w

t

y



x

u

o

y

t

q

s

o

y

w

p



w

u

p

x

o

x

s

t

u

p



u

u

x

u

t

x

s

w

q

p



y

w

v

o

v

w

r

u

u



y

r

r

o

s

o

o

w

t

t

w

w

r

o

v

t

x

o

r

x

o

o

v

t

q



o

u

r

p

v

x

s

o

p

q

w



w

r

r

x

v

o

s

r

u

p



u

y

u

r

r

v

s

y

t

u



y

x

o

o

x

v

r

u

w



w

r

p

v

s

o

o

r

x

o

w

u

u

o

o

p

x

t

x

x

r

r

r

y

u



v

u

r

p

o

v

s

o

p

p

u



w

r

y

x

w

w

s

y

v

y



u

w

r

w

y

u

s

t

w

q



y

u

v

o

o

p

u

u

w



o

t

r

o

s

o

v

r

o

r

w

y

u

o

o

o

o

p

u

x

r

u

y

y

x



r

o

v

v

y

s

x

o

r

y

p

x

p

o

w

y

v

p

x

u

y

p

r

x

w

y

r

t

x

t

w

t

r

q

w

r

w

r

y

w

y

y

r

r

r

s

s

q

s

x

x

s

u

w

o

x

o

s

t

t

s

y

s

o

t

s

u

y

s

s

v

o

s

x

o

o

o

u

o



s

x

x

o

s

x

x

o

t

t

x



s

x

w

o

s

r

x



s

x

x

o

s

r

v



s

t

x

x

s

y

q



s

q

r

r

s

s

v

t

o

o

o

q

q

p

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

17


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY è

é

‘

’

’

›

œ



›

œ

ž

›

Ÿ

›

ª

›

§

±

œ

©

°



ð

ñ

ò

ó

ô

ô

õ

ö

ö

÷

ø

í

ø

ù

ñ

—

•

˜

“

«



­

­



¢

¬

­



­

¦

¦

­

¦

¨

°



¬

µ

¢

©

¦

´

ï

–



°

¬

¨

¨

¨

¢

œ

”

î



œ



í

£

§



¯

§

±

¢

ì

•

Ÿ

¦

ª

ì

”





²

ë

“

ž



±

ê

™

­

¦



¤

¡

¥

É



¡

É

¨

®

¡

¤

É

¥

¡

É

¦

§

¡

¡

¡

‘

¥

Ë

¥

Ë

¥

²

¢

³

¡

¥

¸

¡

¸

¡

¥

¡

»

¡

¥

¡

¡

¥

¥

¡

œ

’

Ë

Ë

§

±

¨

·

³

­

È

¡



š

Ë

§

Á

œ

œ

´

¨

§

¢

•

˜

“

­

¨

°

²

¬

­

°



­

¦



¡

¥

¡

»

³

¡

¤

³

¡

Ì



¥

Õ

¡

¡

¡

¡

·

±

·

±

·

©

¯

¢

¦

œ

œ

¡

Ë

Õ

×

¯

×

§

œ

²

²



¬

­



­

¦

¥

¡

Ë

­

œ

¦

§

Î

º



Ÿ

º



¢

º

¦

º

«

ª

¨

¢

ž

°

¨

­

º

«



º

«

¨

º

œ

§

œ

¦

›

°

¼

œ

°



œ

œ

·

§



¦



§

­

¯

¢

°



°

¢

²

¢





µ

²

µ

²

¬

²

­





­

¦

¤

¡

½

¡

¥

Ÿ

°

¢

²

¥

¡

»

¡



Ð

¦

Ñ



Ñ

¨

Ñ

º



²

°

­



œ

º



§

œ

²

¨

¢



Ñ

º

œ

²

œ

¦

µ

¦

²

º

¾

«



§

œ

¦

°

­

¢

²

¡

¸

»

¡

¥

¡

Ñ

º

œ

²

º

¢

²

º

§

£

œ

¨

À

§

À

§

À

À

¦

¢



¢

§

°

¦

¢

²

Â

¡

¡

¥

¦

œ

¡

¢



°

­

º



§

œ

²

¨

¢



¡

¥

¤

¡

¸

»

¡

¥

²

·

²

·

²

·

¡

¤

¥

¡

¡



°

­

Ä

¦

¢

¢

¦

°

°

¦

¦

¬

­



­

¦

¢

²

Á



¢

°

Á

¨

œ

œ

¦

¡

Å

¸

¡

³

¡



¨



§

§

Ç

¦

Æ

¦

œ

¨

´

µ

«

¨

À

©

¯

¨

¢

°

¢

§

²

¨

´



¬

²

­

·

«

¦

²

§

¢

§

²

´

«



Ÿ

¡

¤

¡

¥

¡

¥

¡

È

È

È

§

·

¦

¦

§

Ÿ



§

²

§

²

¦

µ

¦

µ

¢

¢

¨



¨

¬



°

Ä

ž

²

¦

²

­

·

©

§

²

«

¦

§

¢

«

¡

¸

³

¡

¸

º

²

œ

œ

¦

µ

¦

¡

¡

¨

°

¨



¢



¨

°

Á

¨

œ

œ

œ

¡

¬

­

Ï



¢

²

Ä

¦

­

©

¦

§

¦

²

«

¦



«



§

Ï



§

Ï



°

Ï

¦

Ï

¨

©

«

¨

µ



¢

Ï

¨

©

«

¨

µ



¢

Ï

¨

´

´

œ

Ï

¨

¢

¢

¦

Ï

¨

°

°

¼



¢

­

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

«

¦

µ

Ë

­

°

²

•

˜



¬



­



­

¦

¢

²

¡

“

¦

Ÿ

²

¨

²

™

¥

š

»

¡

»

¡

¸

¥

¡

¥

¡

¡

³

¡

»

¥

¡

¥

¡

³

¡

¸

»

¡

½

¡

¥

»

¡

¡

»

¥

¡

¡

¥

¡

¥

¥

¡

¡

¥

¥

¡

¡

»

¥

¡

³

¥

¡

»

¥

¡

»

¡

¥

¥

¡

¤

¡

®

¡

¥

¥

¡

»

¡

¥

¡

¡

¥

¥

¡

»

®

¡

¡

¥

¥

¡

³

¥

¡

»

®

¡

½

¥

¡

¡

¥

¡

¥

»

¡

¥

»

¡

»

½

¡

³

¥

¡

¡

¥

Ê

¦

¢

¢

Ê

¦

¢

¢

³

¬

­



­

¦

»

Ê

¨

Ê

§

¼

°

ž

§

·

µ

«

¨

¢

©

¦

­

¢

²

»

§

·

´

¦

·

»

¨

´

¦

§

¡

¥

¡

»

¬



¨

¢

­

¥

¡

»

¬



¨

¢

­

¡

¥

¬

¨

¸

¡

¸

¬

Ë

»

¡

¥

¬

¥

¡

¬

¡

¥

¬

­

Ó

¡

¥

¬

­

Ó

¥

¡

¬

­

®

¡

¸

¬

¡

³

Ä

¦

Ÿ

®

¡

¸

Ä

¦

¢

¢

¦

°

°

¦

¦

¥

¡

»

Ä

¦

¢

¢

¦

°

°

¦

¦

¥

¡

»

Ä

¦

¥

¡

Ä

¥

¡

»

Ä

¡

»

Ù

¡

¸

Ù

¡

Û



»

¡

¸

Û

¦

¥

¡

Û

¨

¡

¥

Û

Ï

¡

¥

¡

¥

³

¡

¥

¥

¡

¡

»

¥

¡

Ì

¡

³

»

¡

¥

³

¡

³

¡

»

¡

¥

¡

¸

Ø

ž

Ò

¦

·

£

œ

°



¼

¦

¢



´

©

«

°

·

¦

¼

°

Ÿ

ª

«

¨

¦

°

¬

Ä

¦

­



¢

­

¢

¦

¦

°

°

¦

¦

°

²

¢

²

°

­

²

§

·

Ÿ



¨

²

­

·

«

¢

²

²

­

§

¢

·

«

·

¦



­

œ

­

²

¦

¦

§

²

·

°

¦

´

Ã

­

«

­

«

¦

§

ª

­

¦

Î

¨

«

§

§

§

°

Ô

Ô



¾

°

°

©

¨

¨

­

²

°

°

œ

°

°

¬

Ê

¦

¨



Ú

œ



­

°

¨



­

ª

ª

¨

¦

Ó

°

´

°

·

œ

Á

¨

¯

Ô

§

°

Ï

©

¢

ª

´

¢

¢

²



§



«

¢



À

²



¦

§

Æ

£

§

²

²

Ê

¡

·

Ï



Ù

²

­

Î

¢

Â



«

¦

¦

°

¦

›

º

²

Ö

¨

°

›

­

¬

­



­

¦

Ï



´

¦

œ

¢

²

¬

­



­

¦

±

º

Õ

›

¢

°

´

§

œ

¦

«

§

Ÿ

œ

¦

ž

Á

¨

œ

¨

œ

œ

¦

­

¢

²



¢

­

Á

²



Ë

¬

¦

­

¢

Ó

ž

Ï

¦



§

§

£

Ô

°

µ

Í

Í

Í

º

¬

¦

ž

¦

¨

­



§

­



¦

°

¯



Ï



µ



¦

§

Â

¨

©

²



Í



µ



¯

¢

¦

§

¦

¦

°

­

¦

°

­

Í

Í

Í

Î

Ë

Õ

²

Õ

²

Õ

²

Õ

²

Ä

§

¾

œ

²

§

­

«

§

­

«

§

­

«

¯

¬

º

­





§

­

¦

œ

²

¨

¢



›

Ö

Ä

Í

Í

Í

Æ

§

²

Û

¨

§

¦

µ

°

¨

­

¢

¨



¨

©

¨

œ

¯

¨

œ

œ

¨

¢

¨

°

¦

«

§

¨

­

¦

¨

¢

º



¬



­

§



­

œ

²

¨

¢



¦

°



Ÿ

Ö

Ï



§

£

²

­

«

©

§

¢

²

¹

°

§

²

ª

²

¨

¢

´

»

¦



°

­

¦

§

¢

Ü



Á

¨

¦

§

¥

¦

°

­

¦

§

¢

Ý

Þ

18



¢

—

¢



¨

¥

³

¥





Õ

Æ

¢

«

§

­

œ

¥



Ï

Õ

Æ

¨

§

Õ

œ

Æ

°



Õ

œ

¨

Ï

Õ

Æ

©

¦

¬

œ

–

¸

¥



¢

Ï

Ã

¦

±

¨

¢

²

£



Ï

œ

Ã

­

²

°

¦

Ï

Ï

Ã

¼

µ

£

¨

œ

Ë

”

¥

»

¦

§

¢

²

´

¢

£

¦



°

²



ž

Ï



£

¾

Ï

Ã

°

¢

²

°

«

²

¢

•

®

¡

¦

­

¨

§

”

»

»

¦

¡

¥

½

¦

¯

·

«

¢

²

²

¯

­

·

°

¨



­

·

¢

²

¯

©

­

´



©

¿

²

­

¦

À

«

¨



œ

Ÿ

Á



À

œ

µ

­

¨

©

¦

¨

§



À

¦

¢

¦



À

ž

¢

§

²

º

Ÿ

·

Í

Ÿ

Ð

Ñ

¦

Æ



Ñ

©

Ê

¦

“

§

«

«

’

²

×

Ø



¹

­

’

Ê

±

§

²

‘

¥

³



¥

š

³

¢

¡

™

°



²

—



²

¨

¢

²

§

²

–

´

º

¢

”

²

­

«

¨

¢

§

Ê

£



¸

•



°

²

´

”

«

¾

´

§

²

“

µ

²

œ

¾

’

²

“

¢

·

–

ß

µ

à

°

á

­

²

¢

â

ã

â

ä

å

æ

¥

ç


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

ÿ

ü

ú

úûüþ

ü

þ

ûÿ

%&

'

(

)

*

%

&

'

(

)

;

<

4

%

&

'

(

1

D

<

4

,

?

(

+

J

I

,

?

(

;

'

I

,

?

(

A

<

I

,

?

(

I

,

?

(

C

<

-

1

(

<

-

(

J

<

-

(

;

C

<

-

(

F

C

<

-

(

F

1

C

<

-

(

F

0

I

=

<

@

<

[

<

X

-

(

)

D

^

<

-

(

)

)

I

C

<

-

(

)

*

C

<

-

(

)

B

>

&

<

4

F

V

P

Z

,

G

(

*

<

4

I

[

,

G

(

0

<

4

@

[

,

G

(

F

D

[

,

G

(

F

)

[

,

G

(

F

*

[

,

G

(

F

B

[

,

G

(

)

)

<

4

3

[

,

G

(

)

J

<

4

P

<

=

(

]

&

K

<

<

4

F

>

'

Y

M

L

B

A

0

*

2

;

=

4

>

,

,

4

<

L

<

4

<

=

U

&

Z

-

M

<

,

4

Z

=

<

,&b

'

(

)

,

O

`

Q

Q

&

,

?

(

I

,

?

(

1

I

,

?

(

0

I

,

?

(B

P

F

<

I=

'<

,

?

(

)

)

,

?

(

)

B

'

I

,

?

(

1

D

<

>

=

<

-

(

)

'

C

<

-

(

1

<

C

<

-

(

;

Q

C

<

-

(

0

<

C

<

-

(

F

)

C

<

-

(

F

J

C

<

-

(

F

A

<

C

<

-

(

)

J

]

C

<

-

(

)

0

<

C

<

-

(

1

]

c3

,

4

F

5

6

4

G

&

<

,

-

-

5

8

.

,

%

8

G

(

)

[

,

G

(

J

[

,

G

(

A

[

,

G

(

F

[

,

G

(

F

J

[

,

G

(

F

0(

'

(

)

0

<

1

D

<

4

9,g

-

-!

/

"

B;

#

2A*

9

5

>

6

<

Y

,

6

"

_5

$

><8

9

:

(

)

I

,

?

(

J

<

I

,

?

(

*

'

I

,

?

(

A

I

,

?

(

B

I

,

?

(

)

1

/

I

,

?

(

)

B

<

I

,

?

(

1

D

7

8

9

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

/

0

;

2

A

)

3

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

B

D

2

0

J

A

B

2

;

;

0

)

2

A

*

/

0

)

2

A

)

;

0

2

A

A

D

2

;

J

2

*

A

D

2

A

@

;

0

2

;

B

0

*

2

A

A

J

2

A

&

T

<

Q

>

4

.

8

S

S

&

T

<

Q

>

4

.

8

S

3

,

,

T

4

H

5

6

3

5

=

5

&

M

8

%

7

&

4

&

9

8

4

M

T

I

6

,

5

,

7

8

9

:

3

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

&

T

M

&

-

8

K

>

Y

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

3

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

*

3

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

A

3

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

:

@

<

T

*

J

3

,

4

5

6

,

5

,

3

,

4

5

6

,

5

,

@

A

1

2

0

B

0

D

2

A

A

@

0

D

2

0

J

@

;

D

2

;

)

@

*

A

2

*

0

,

6

>

2

A

Y

'

D

A

<

,

J

2

6

?

0

1

>

-

0

;

5

,

2

@

9

=

2

!

"B

#

2

`

%

O

&

4

R

3

,

4

@

P

,

6

7

_

]

M

4

<

&

T

9

:

9

:

7

8

9

:

7

8

9

:

M

8

(

8

Y

&

I

W

<

8

-0

<

4

,

=

4

K

9

4

,

<

<

.

4

=

,

,

Z

Q

)

0

1

@

;

)

2

A

)

A

1

2

A

D

<

5

(

,

O

=

)

2

A

;

D

2

0

@

*

A

2

A

/

A

J

2

A

)

/

A

J

2

A

)

R

-

/

@

O

M

/

+

[

@

R

+

[

R

4

,

,

L

6

M

,

O

&

4

R

3

,

4

5

6

,

,

4

=

,

&

L

T

M

&

-

E

4

<

4

,

>

6

T

<

M

4

@

U

B

/

<

O

Q

Q

R

F

F

@

2

D

B

F

2

D

)

0

)

;

;

2

A

/

A

)

2

;

J

/

A

B

2

A

)

2

B

%

3

<

,

M

4

5

5

6

F

'

,

>

5

6

6

,

,

8

9

:

]

7

%

8

M

(

3

<

6

6

E

4

<

4

,

O

Q

Q

R

@

>

-

?

&

6

-

8

%

@

>

-

?

&

6

-

8

%

`

9

,

-

-

E

4

<

4

,

3

,

4

5

6

,

6

,

5

,

7

`

(

9

:

<

4

9

>

=

6

>

U

-

?

,

,

4

&

-

@

M

0

/

)

F

F

*

;

2

9

;

J

3

,

=

>

3

,

3

,

4

5

-

?

,

4

4

5

5

&

-

,

8

7

%

8

C

9

:

4

^

K

>

&

Y

,

-

=

7

@

&

V

4

5

/

0

)

2

0

B

A

)

2

*

B

D

D

A

2

D

)

@

<

T

=

,

-

?

,

6

,

'

>

6

,

5

6

6

,

,

8

7

%

8

C

9

:

C

<

-

(

)

C

<

-

(

*

[

C

<

-

(

A

C

<

-

(

B

C

<

-

(

F

)

C

<

-

(

F

;

C

<

-

(

)

D

C

<

-

(

)

1

C

<

-

(

)

A

C

<

-

(

1

D

<

>

<

=

4

\

,

Q

6

3

=

&

&

6

Y

/

T

<

4

3

<

4

P

V

7

G

>

<

F

/

-

V

A

2

A

/

?

U

-

,

6

6

F

;

A

4

*

5

2

%

B

/

0

1

2

A

;

/

;

)

2

*

B

2

;

*

1

)

3

,

5

,

T

,

4

@

H

7

5

,

6

T

&

8

,

>

=

5

M

U

,

G

8

9

:

9

:

9

:

%

7

V

H

8

<

=

'

<

=

Y

3

&

M

4

=

&

W

8

-

8

K

^

>

Y

,

=

/

B

F

3

,

4

5

6

,

5

,

7

:

8

9

<

4

P

I

=

@

&

,

<

Z

X

Z

M

,

<

4

=

<

/

6

.

,

L

,

A

A

2

;

@

0

*

2

B

@

;

J

2

;

;

2

;

*

P

,

F

7

3

,

3

,

_

4

M

5

4

5

6

,

6

,

4

,

<

5

Y

,

5

8

:

9

:

9

:

9

:

:

%

7

,

H

8

<

1

4

[

,

G

(

[

,

G

(

F

D

3

[

,

G

(

F

1

P

[

,

G

(

F

A

<

9

:

[

,

G

(

)

D

<

[

,

G

(

)

J

]

[

,

G

(

)

A

<

]

I

&

,

6

V

T

<

M

T

?

&

<

U

-

-

=

,

E

4

<

4

,

,

6

6

/

A

F

]

/

0

;

2

A

*

3

/

A

B

2

A

)

3

/

B

;

2

A

)

3

@

0

;

2

B

J

@

;

0

2

A

1

A

A

2

;

1

;

A

2

A

B

/

0

1

2

A

B

]

/

;

A

2

;

*

]

/

0

J

2

A

0

]

A

1

2

0

A

&

,

T

M

7

&

8

-

8

K

I

4

5

6

,

5

,

7

(

&

Z

4

M

4

I

4

=

@

&

<

=

(

*

'

M

K

<

=

(

;

'

M

K

<

=

(

0

<

K

<

=

(

X

Z

I

,

L

-

6

3

6

.

&

,

(

,

<

M

4

<

,

<

T

K

=

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

,

4

5

6

,

5

,

7

8

9

<

V

,

E

4

T

?

<

<

U

4

=

-

,

/

,

,

@

6

6

O

`

Q

Q

]

R

9

5

>

6

<

`

3

,

4

<

5

6

%

Y

,

M

,

4

5

-

,

T

_

&

5

,

6

7

<

=

U

:

>

<

8

8

9

:

8

9

:

8

I

`

&

T

M

&

-

8

K

I

&

T

M

&

-

8

K

I

T

M

&

-

8

K

`

9

:

9

:

%

8

"

5

=

5

M

,

,

F

0

(

@

4

'

]

M

<

Z

&

(

<

.

T

]

,

M

,

L

&

7

,

-

_

O

E

6

4

,

`

<

O

Q

4

%

Q

]

,

O

Q

:

R

`

Q

:

Q

]

R

R

@

&

P

<

=

i

&

=

Y

I

8

Q

]

H

K,

I

$7

6

>

4

ýÿûýû(

9

,

0

2

B

D

;

1

2

;

J

@

*

O

&

4

R

<

@

3

,

<

4

5

A

J

2

;

0

/

>

-

M

4

A

J

2

A

;

/

A

A

2

A

*

/

;

*

2

;

D

B

1

2

B

D

0

1

2

A

A

@

0

A

2

B

)

@

;

B

2

A

@

;

A

2

A

D

3

/

A

B

2

A

0

3

/

0

1

2

A

;

&

9

,

5

>

6

3

2

4

,

O

&

4

R

3

,

4

F

P

,

5

,

4

,

4

,

M

8

Q

]

4

&

=

=

M

8

Q

]

@

U

,

6

<

-

Y

8

[

@

5

=

,

\

6

5

>

,

7

5

<

U

,

M

4

-

8

9

:

9

:

I

9

:

8

9

:

8

9

:

,

5

6

,

5

,

7

8

9

:

5

6

,

5

,

7

8

9

:

_

M

4

7

,

<

]

Y

&

8

T

%

Mb

%

&

'

(

)

D

<

4

%

&

'

(

)

A

%

%

&

'

(

)

B

`

C

<

7

,M

K

<

Y

>

M

&-

@

!

"#

"$

;

J

2

A

A

P

<

=

=

>

M

&

-

G

V

=

W

8

h

:

F

&

=

6

<

&

4

5

,

<

M

4

,

=

-

-

/

A

D

2

*

;

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

/

A

A

2

;

;

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

I

,

?

(

4

Q

I

,

?

(

J

I

,

?

(

;

I

,

?

(

F

*

<

4

I

,

?

(

F

0

<

4

I

,

?

(

)

<

4

/

I

,

?

(

)

<

4

k

&

<

M

4

<

6

Q

<

=

&

6

>

-

<

/

A

0

2

A

;

/

0

0

2

;

1

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

0

D

2

A

J

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

@

;

)

2

A

F

8

%

@

J

)

2

A

F

B

1

2

0

0

A

1

2

B

A

0

)

2

A

;

1

2

;

D

F

2

A

0

F

2

0

A

8

%

Q

2

;

D

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

2

0

D

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

1

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

&

-

T

<

.

8

Q

Q

E

k

V

%

F

>

&

6

Z

=

&

Z

=

&

6

/

<

`

Y

Q

U

E

U

'

,

<

M

-

<

[

-

>

4

&

'

4

>

5

4

=

6

=

,

6

/

,

M

4

O

)

*

4

5

R

,

&

_

/

/

>

-

M

4

&

-

2

`

O

)

&

4

E

'

R

<

<

^

6

-

,

M

&

?

7

'

>

U

6

6

P

,

>

6

Q

8

6

S

8

%

E

0

,

&

=

W

>

<

]

,

?

5

@

:

4

6

<

-

4

<

8

k

Q

:

C

<

-

(

J

C

<

-

(

0

h

K

C

<

-

(

F

D

<

C

<

-

(

F

*

<

C

<

-

(

F

A

`

C

<

-

(

F

B

%

C

<

-

(

)

)

Q

C

<

-

(

)

J

<

C

<

-

(

)

B

C

<

-

(

1

I

S

<

'

/

4

>

Y

k

4

M

,

&

/

<

&

=

,

M

4

-

M

]

W

4

,

/

F

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

Q

>

<

,

E

=

-

&

-

-

V

Q

,

4

<

M

M

5

=

,

,

&

6

,

=

>

E

-

-

@

A

@

0

@

*

@

A

@

*

B

2

A

A

*

2

;

A

A

2

*

*

A

B

2

;

B

@

;

1

2

A

;

@

;

;

2

0

/

A

J

2

A

D

/

A

*

2

*

1

/

0

2

A

0

<

4

<

4

,

0

E

4

<

Q

4

V

,

6

6

M

G

&

&

T

=

5

&

8

,

,

Q

k

:

`

6

7

,

:

(

&

5

9

8

7

g

Q

8

8

=

g

]

%

<:

Q

8

<

,

9

8

7

5

T

6

Y

7

,

_

,

8

6

,

5

6

7

,

6

,

,

4

=

,:

=

[

`

3

9

&

8

,

5

8

4

<

5

:

Y

E

%

:

9

-

Y

4

9

8

<

6

<

8

6

>

5

7S

,

<

-

3

,

U:

/

U

6

[

=

:

9

8

7

<

5

E

,

,

9

E

8

,

5

.

6

7

U

,

4

5

@

,

V

F

A

5

<

4

,

3

5

6

,

'

2

<

,

-

D

6

4

>

3

N

F

@

/

,

D

@

F

3

K

0

6

.

]

*

2

@

E

<

&

<

2

;

B

6

T

-

X

Z

B

;

/

U

,

<

&

;

@

R

Y

[

<

Z

P

=

6

-

6

<

?

4

I

V

Q

=

@

V

&

8

=

6

W

C

8

=

,

%

8

7

V

4

<

U

,

G

8

-

=

5

M

,

&

<

,

>

6

>

4

T

T

6

5

M

,

5

,

_

<B

@

/

&

,

M

O

G

>

=

I

3

F

B

B

<

,

X

,

>

4

K

<

,

M

4

>

V

?

E

,

=

=

-

<

\

U

4

I

&

=

?

O

,

G

,

:

5

A

/

K

=

G

:

K

4

A

/

W

e

<

Y

,

d

?

=

G

>

<

Z

,

>

7

<

/

&

3

=

=

:

-

[

4

%

,

-

H

8

-

A

F

U

,

4

@,

<

,

M

(

V

[

G

<

-

6

6

-

X

4

4

Y

,

:

,

]

1

,

&

@

A

-

E

,

4

[

4

@

6

E

4

&

-

&

(

&

4

,

Q

M

,

-

6

:

3

B

*

S

%

F

@

/

L

<

5

:

,,

h

V

H

3

/

-

V

4

K

&

a

-

]

4

<

F

?

V

^

,C

%

0

/

M

=

,

(

P

[

f:

;

R

Y

-

<

9

M

<

F

>

-

4

K

C

U

K

=

<

I

?

4

9

D

I

K

>

<

F

'?I

,

%I

j

9

2

6

L

B

,

68

1

<

.

?

$

7

B

,

6

-

:,

/

/

?

>

F

"

5

B

/

=

=

,

0

,

T

9

6

A

/

,

5

2

/

M

F

4

2

,

E

V

@

;

2

,

0

6

,

-

V

(

2

A

/

,

&

,

A

*

/

6

.

6

;

@

@

X

,

@

3

;

,

6

<

a

I

^

,

=

=

<1

;

<

Z

M

&

4*

@

=

=

=

E

K

=

,

4

<

-

#

2

/

Y

&

,

-

T

<1

@

4

Y

M

>

"

0

@

Y

<

U

&

W

,

M

=

>

?

R

R

=

=

L

T

^

3

,

<

T

<

Q

Q

G

'

6

,

6

P

7

,

G

!

/

P

G

V

,

&

,

-

6

\-

-

=

.

]

O

&

,

,

=

[

K

-

O

M

<

<

4

<

-

6

P

Z

<

C

(

,

4

F

3

&

&

<

<

6

Q

4

L

:

5

,

<

><

T

U

4

C

G

?

?

-

&

/

-

5

V

<

C

,

>

>

N

S-

,

-

(

K

)

C

[

<

4

D

=

>&

9

.

E

I

-

M

F,

K

F

b%

I&

%

û

&

=

&

6

4

<

4

6

5

Q

,

W

h

I

=

,

&

&

K

4

<

6

Z

>

-

Q

<

5

:

<

=

]

6

d

,

M

]

4

&

-

S

<

'

/

>

Y

M

&

-

/

F

F

@

,

X

I

>

<

-

W

'

>

4

Y

&

M

-

&

8

-

Q

h

:

8

%

8

%

Q

H

&

-

F

[

V

=

7

[

,

G

(

1

<

4

/

[

,

G

(

B

<

4

:

[

,

G

(

F

)

<

4

Q

[

,

G

(

F

J

/

[

,

G

(

F

B

<

[

,

G

(

)

)

:

[

,

G

(

)

;

]

<

-

&

/

l

_

&

_

<

=

6

Y

<

?

5

>

<

-

E

4

<

4

,

k

=

E

,

_

,

<

-

=

M

4

<

F

G

-

&

G

3

&

=

&

V

&

=

W

-

,

8

Q

E

8

%

Q

Q

8

5

<

L

<

-

&

Q

<

&

W

<

Q

5

<

L

<

-

&

&

W

<

8

]

%

I

[

,

G

(

)

[

,

G

(

)

J

F

<

I

4

,

6

^

<

>

T

[

,

G

(

)

0

<

4

3

V

K

<

=

(

;

'

M

(

I

K

<

=

(

A

'

M

(

3

<

Y

=

,

?

=

,

/

=

U

,

-

X

,

,

6

6

6

O

`

Q

Q

]

R

B

0

2

A

B

@

A

;

2

0

)

@

A

D

2

A

)

F

D

B

2

F

D

D

2

/

3

@

<

,

T

@

B

0

O

)

&

4

R

4

=

5

,

,

6

-

,

5

?

T

,

>

,

'

M

7

>

G

6

V

8

6

=

,

W

9

8

9

?

U

-

,

6

6

O

`

Q

Q

]

R

@

F

D

1

O

)

&

4

R

4

,

=

-

=

&

6

>

-

<

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

4

`

<

M

4

]

,

-

-

,

M

M

,

,

E

4

<

4

,

F

C

&

5

-

M

&

-

Q

>

4

.

8

Q

]

%

C

_

_

<

6

<

?

5

>

<

-

E

4

<

4

,

@

;

B

2

A

0

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

A

*

2

*

0

k

=

,

,

-

M

G

&

=

&

8

%

2

A

A

Q

:

]

&

T

M

&

-

8

K

I

]

&

T

M

&

-

8

K

I

K

V

M

:

%

8

,

<

=

(

)

'

5

M

,

(

Q

[

>

V

4

=

<

7

Y

,

<

6

-

/

O

E

Q

R

@

;

F

k

=

Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball

,

,

-

'

>

6

6

19

,

8

Q

E

Q


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY m

n

v

n

w

x

n

o

n

y

p

q

z

…

†

‡

ˆ

‰

…

†

‡

ˆ

™

…

†

‡

ˆ

™

Š

{

‹

‰

Œ

‰

›

‹

Œ

§



¨

ˆ

‹

Œ

§



¨

ˆ

­

‹

Œ

§



¨

ˆ

‹

Œ

§



¨

ˆ

ª

‹

Œ

§



¨

ˆ

™

™

§



¨

ˆ

™

•

§



¨

ˆ

­

…



ˆ

­

‹



ˆ

“

‹

Œ

±

‹



ˆ

•

±

‹



ˆ

‰

­

‹

Œ

±

‹



ˆ

‰

‹

Œ

±

‹



ˆ

‰

Š

±

‹



ˆ

™

µ

£

±

‹



ˆ

™

™

Ÿ

±

‹



ˆ

™

Š

‹

±

‹



ˆ

™

ª

¬

»

¢

ˆ

­

‹

»



¢

ˆ

¤

»



¢

ˆ

‰

µ

Ÿ

»



¢

ˆ

‰

­

‹

»



¢

ˆ

‰

Š

š

»



¢

ˆ

‰

ª

‹

»



¡

‹

™



©

‹

‹



—

‘

Œ

Œ

—

—

Ž

Ž

—





—

ž

Ž

‹



†

Œ



†

¬

Œ

–



Ž

¥

Ÿ

Œ

‹

Œ





‹

¬

º

¿

º



‘



‘



†

ˆ

™

‡

‘

ˆ



‹



ˆ

­

‡

‘

ˆ



‹



ˆ

¡

‡

‘

ˆ

£



‹



ˆ

‡

‘

ˆ

®

º



œ

®

£

—

©

‹

‡

©

Ž

‹

Œ

‹

¨

Œ

‹

‹

Œ



ž

—





‘

Œ

†

‰

”

•

’

Š

Š

”

•

ª

Š

ª

”

Š

­

Š

“

”

Š

Š

Ÿ

•

™

”

Š

µ

Ÿ

Š

•

”

“

­

ª

™

”

Š

Š

”

Š

“

‹

œ

†



¸

—

Ž

‹

Œ



¸

®

£

¹

¸

£

®

£

¬

¹

¬

˜

™



ž





†





‹



¥

–



‹

‘





³

²

‹

—

µ



š





¡





š

¸

†

Œ

¹





‹

Ž

—

—

†

‡

ˆ

…

†

‡

£

¬

v

n

w

x

p

o

y

n

m

q

z

…

†

‡

ˆ

…

†

‡

ˆ

…

†

‡

ˆ

‰

{

‹

Œ

·

™

¡

‹

Œ



™

Š

‹

Œ



¨

ˆ

§



¨

ˆ

§



¨

ˆ

•

§

§



¨

ˆ

§



¨

ˆ

™

µ

§



¨

ˆ

™

™

‹

Œ

™

ª

§



¨

‰

®

‰

ˆ

µ

‹

Ž

‹

‹

Œ

Ä

±

‹



ˆ

™

‹

Œ

£

±

‹



ˆ

¬

±

‹



ˆ

•

‹

Œ

¤

±

‹



ˆ

‰

™

‹

Œ

š

±

‹



ˆ

‰

¡

±

‹



ˆ

‰

“

…

±

‹



ˆ

‰

ª

±

‹



ˆ

™

­

±

‹



ˆ

™

“

‹

±

‹



ˆ

™

•

£



¢

ˆ

™

Ÿ

»



¢

ˆ

‹

»



¢

ˆ

ª

»



¢

ˆ

‰

™

‹

»



¢

ˆ

‰

“

¤

»



¢

ˆ

‰

•

‹

»



¢

ˆ

»



¢

ˆ

™

‹



ˆ



‹



ˆ



‹



ˆ

20

­

•

‰

™

‰

¡

œ

—

Ž

©





‘

‘



Œ

¨

¬

§



¨

ˆ

Š

‹

Œ

Ÿ

§



¨

ˆ

‰

µ

§



¨

ˆ

‰

˜

…

£

§



¨

ˆ

‰

ª

˜

…

£

§



¨

ˆ

‹



Œ

‹

Œ



Œ

‘



Ž

Œ



Ž





®

‹

£



Œ

¬

‹





º

†



‹

Œ



¿

—

Ž

œ

£

ž

Œ

£

‘

‹

‹

†

º

‹





†

—

Ž

—



Ÿ

Š

•

”

“

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

Š

£

™

”

Š

µ

£

±

‹



ˆ

‰

Ÿ

Š

­

”

“

ª

±

‹



ˆ

‰

­

¤

Ÿ

“

Š

”

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

‰

•

š



Ÿ

•

¡

”

•

­

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

™

™

š

›

Ÿ

•

µ

”

“

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

™

‹

Ÿ

“

­

”

“

˜

…

£

±

‹



ˆ

™

Š

Ÿ



Ÿ

Š

Š

”

“

Š

˜

…

£

»



¢

ˆ

Ÿ

†

Š

µ

Š

Š

£

»



¢

ˆ

­

‹

Œ

£

Ÿ

Š

ª

”

•

•

‹

Œ

Ÿ

Ÿ

ª

”

•

’

Š

”

•

¡

’

“

•

”

Š

™

“

­

”

“

µ

•

”

“

­

”

“

ª

š









‡

Ž

—

—



˜

®



‰

¾

§

š



‹





Ž



©

¥

‡



£

‰

Ž

ž





†

¢

—

†

‘

‘

‹

Œ





‘

˜



†

Œ

®

†

†



¤

¬

˜

®





‘

¢

†



†

˜

…

£

»



¢

ˆ

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

»



¢

ˆ

‰

…

»



¢

ˆ

‰

‰

Š

†

©

š





‘



†







£

‘

¢

«

£

›

—

—

Œ

†

†

†

Ž



†

¦

²

˜

†





©





º

£

»



¢

ˆ

˜

…

£

»



¢

ˆ

™

™

‹

£

»



¢

ˆ

™

¡

¬

£

»



¢

ˆ

™

Š

‹



˜

…

­

”

“

•

š









‡

Ž

—

—



˜

®

£

Ÿ

“

Š

”

“

“

š









‡

Ž

—

—



˜

®

£

“

µ

”

•

ª

‹



§

Ž



¥

†

˜

£

‹



Œ

†



‹

—





‘

‘





®

¬

›

–



–

¼

‘

ˆ

Ÿ

‡

‘

ˆ

£

‡

‘

ˆ

‹

Œ

‹

‹

Á

‹

‹



—

¨

©

Ž

‹



®

Œ

‹

Œ





†

©

§



‹

‡

¼

†

À

Ž



‹

ž

‘

–

ž

¸



†

†

©

®

¥



Ž

‘

£

†

¸

¸

®

…

¹

‹

¸

£

®

¹

½

º

¹

£



‚

¹

Œ

|

ƒ

y

€

”

¡

ª

•

”

Š

¡

Ÿ

Š

µ

”

Ÿ

Š

Š

”

“

Ÿ

“

”

Ÿ

“

”

Š

¡

ˆ

Ž





ž



¹



‹

¤

Ž

›

‹

‘

­

¥

Ž









ž

–



—

Ž

‹

–

®

†

º



¥

‹

Œ



Œ



†

—

‹





†

‹

Œ

Ž







´

¯

Œ

‹

‘

‘





®

Œ

‹

Œ



‹

¨

©

Ž

‹



®

Œ

‹

Œ



½



—

œ

Œ



‘

Œ

¤

Œ

–

–





†

—

Ž



‹



œ



£

£

©

‹

‹





†

—

—

Ž



‘



Œ

†



‹

Ž



Œ

‹



ž





‘

—

‘



®

Œ

‹

Œ



—

‹

¨



©

¼

Ÿ

Ž

‹

†

‹



®

Œ

‹

Œ





Á

†



ž

¸

®

£

¹

€

“

“

”

•

µ

”

Š

ª

š

Š

µ

”

•

š

”

•

ª

‰

‰

š

µ









’









¦





¢

‘

†

¢

†

“

”

ª

™

Š

”

•

’

Š

”

Š

¡

’

Š

µ

”

Š

’

Š

¡

”

•

’

ª

¡

”

ª

“

’

“

”

Š

™

’

“

µ

”

ª

Š

“

”

Š

š









‘

¢

†



Š

•

”

•

­

š









‘

¢

†

•

­

”

Š

š









‘

¢

†

’

Š

™

”

•

­

’

“

™

”

“

­

š









‘

¢

†



•

”

Š

ª

š









‘

¢

†



’

“

ª

’

“

­

”

Š

’

Š

Š

”

•

¡

“

Š

”

“

“

’

Š

­

”

Š

’

“

µ

”

“

’

“

•

”

Š

’

Š

¡

”

Š

•

’

Š

­

”

Š

Š

”

‹



®

š



Œ

²



‹



…

Å

¸

†

Œ

¹

±

†

Ž

©

š

¥



†





Š

§

‰

£

‹

©

£

‹

›

š







š

¸

†

Œ



ˆ

Ž



£

‹

—

…

£



†

˜

…

£



†

˜

…

£

˜

…

£

†

˜

…

£

†

˜

…



‘

…

˜

…

˜

†

£

¤

¬

˜

…



†

£

…



Œ

£

®

˜

—

£

£

˜

†

—

®

˜



Ž

£

˜

†



‡



˜

†

†





£

†



Œ

¢



£

†

†

¥

‘



©

¢

…

…



Œ

£

˜



‘









‘

¾

š

…







¹

—

…

º

…

†

†

¬

˜



¢

§

˜



Œ

É

£

¤

˜



©

‘

˜

†

†

‘

¦





’



†

‹



‘

˜

²



ž

—



©

‰

‰

—



£

š



—

†

Ž

´

Œ



…

…

´

Œ

†

†

˜



Ž

’

¤

˜

—

Ž

¢

‡





£

¬

Ÿ

†

†

†

‘

«

‰



œ



‰

‘

†

£

˜

˜

‹



¯

‘

›

¦

†

©





¢



…

‰

¨

‘

£

…

‹



®

…

˜

‘

¦

È

˜

†

†

†





†

£

˜

†



’

¥

—

}

…





’



‹

|

˜

¨

†

¨

„

†



“



‘

w





‘



›

‚

†





|

¢

”

‰

º

‹

‘

¡

Ÿ



y

“

’

½

›

ˆ







‹

»



†



†



Œ

‹



£

º

©

ƒ

”

’

Ÿ

¥



Œ

Œ



£



‘

©

†



‘

ž

›

ž

—



º

‘



—

Ž

ž



†

†

|

¡

“

Ÿ

Ž

†

‡

®

ž

‡

Á

‹

‹



‹

‘

Œ

Ž

†

§

‹

¥

‚

•

’

Ÿ

†

Ž



Ÿ

¹



‹

†

©

‘

€

’

‘

¸



‘

¦

œ

¥

‹

¬

‘Ÿ



Œ



À

Œ

‡

™

¼

¨

—

†





£

˜

®

£

˜

®

£

¬

n

n

w

x

Æ

o

y

n

Ê

q

z

›



œ



©







‚

‡

‘

Ž

¢

w

—

—

†

„





—

|

˜

†

†



‡

ˆ

™

…

†

‡

ˆ

™

£

…

†

‡

ˆ

™

…

§



¨

ˆ

­

}

…

˜

†

º

‰

{

‹

Œ

‹

Œ

ª

š

p

p

{

|

˜

…

£

§



¨

ˆ

“

‹

ª

£







‘

¢

†



†

˜

…

£

§



¨

ˆ

¡

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

§



¨

ˆ

‰

­

µ

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

§



¨

ˆ

‰

•

”

•

ª

§



¨

ˆ

™

§



¨

ˆ

™

§



¨

ˆ

™

¡

”

“

ª

ª

”

•

­

’

¡

”

•

’

Š

¡

”

Š

Š

Ÿ

•

Š

”

“

­

Ÿ

•

µ

”

Š

¡

Ÿ

Š

ª

”

“

Š

µ

¡

•

”

“

Š

’

Š

Š

”

•

Š

’

Š

”

•

”

Š

“

”

»

‹

š

¬

—

²



¢



›





’

®

ª

™



Œ

¾

‹

Ž

Œ

‘

†

¢

…

˜



Ä

Å

˜

o

}

p

y

Ç

}

s

Ç

o

r

u

x

~†

¤

˜

š

‹

ˆ

‰

µ

£

±

‹



ˆ

‰

­

£

¬

±

‹



ˆ

‰

Š

‹

Œ

¬

¬

±

‹



ˆ

‰

ª

‹

Œ

Ÿ

¡

º

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

±

‹



ˆ

­

˜

…

£

»



¢

ˆ

™

˜

…

£

»



¢

ˆ

Š

£

»



¢

ˆ

ª

š



‹





‘

Œ

†

€



‚

|

ƒ

y

€

|

‚

w

„

|

}

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

»



¢

ˆ

‰

¡

£

Ÿ

•

µ

”

Š

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

»



¢

ˆ

‰

Š

¬

¡

•

”

­

˜

…

£

»



¢

ˆ

™

…

£

»



¢

ˆ

™

­

…

»



¢

ˆ

™

»



¢

ˆ

™

•

“

•

”

ª

µ

Ÿ

Š

¡

”

Š

Ÿ

•

­

”

“

•

Ÿ

Š

µ

”

“

Š

Ÿ

Š

µ

”

¡

…

ˆ

£

©

‹



—



‘

Œ

†

Ÿ

“

Š

”

Š

…

ˆ

£

©

‹



—



‘

Œ

†

’

•

”

“

•

…

ˆ

£

©

‹



—



‘

Œ

†

’

“

™

”

•

™

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

†





©





‰

’

‘

‘

†



¾

‰





Ž





¥

–

²

—

º

¤

˜

—

Ž

®

˜



Ž

©

˜





‡

˜

˜

Œ

†

†



†

Ž

Œ

†

¼



£





†



«

š

¢



”

±

¥

†

“

’



‘

Š



š

ž



¬

…



£

˜

®

£



˜

®

£



˜

®

£



˜

®

£

‘

˜

º

…



‹



ˆ

—

‹

‰

­

†

¨



º



©

Œ

®

‹

Ž

—

Ÿ



Œ



‹

—

Œ





‘

®

‹



‹

Œ

Œ

†

—

Œ



‘

‘



†

‹

¥

¡

Ÿ

Š

­

”

“

¡

”

“

Š

ª

”

“

’

Š

™

”

•

’

Š

™

”

Š

Š

’

ª

•

”

’

•

”

•

’

“

­

”

•

¡

’

Š

µ

”

Š

“

’

“

•

”

Š

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

’

Š

µ

”

Š

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

Ž





£

Š

¡

”

“



˜

…

£

“

ª

”

•

µ



˜

…

£

Š

”

“

“

˜

…

£

’

“

ª

”

•

µ

˜

…

£

’

“

”

•

“

Ÿ

“

Š

”

­

Ÿ

•

”

•

µ

’

Š

¡

”

•

Š

š









‘

¢

†



†

˜

…

’

“

µ

”

•

™

š









‘

¢

†



†

˜

…

Ž

Ÿ

•

µ

”

Š

ª

Ÿ

Š

•

”

“

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

Ÿ

Š

¡

”

“

­

š









‘

¢

†



†

˜

…

£

µ

•

˜

…

™

”

Ÿ

‹

’

®

Œ

‹



‹

®

®

£

‹

‹

Œ



‹

†



Œ

‹

›

†

Œ

Œ

—

Ž



©





‹



†

”



Œ



²

†

ª



ž

Ž



“

Ÿ



†

¥

Ÿ



©







ˆ

†

‘



¨

“

¹

—



†

‹

”

¹

Œ



£

†





—





Œ

‹

•

‹



©

©





†

Š

‹

©

¡

¥

‘



‘

Á

‹

¢

‘

‹

ž

Œ

À

š

Ÿ

‡

Ž

Ž

Œ

™

†

‘

£

ž

—

µ

¸

†





†

‰

ž

œ

‹

‡

‘

–

Œ

‹

Œ

Œ

†

‹

–

Ž



Ÿ

‹



—



¸



†

‘

Ž

‡



‹

‹



‹



Ž

Ÿ

©

’

¥



Œ

‹



Š

’

£

‹



–

‹

—

†

À

£

—

”

Œ

—



‹

—

¡



›



¥



†

“

Ÿ

‹

²

‹



£

—

†

‹



Œ

—

–

‹

”

Ž

›

©

‘

º

—

§

­

‡

¢

†

—

—

†

‹



Œ



—

Œ

†

‘

©

‘

Œ

“

‹





£

‹

Ž

‘

‹

Ž

‹

Ÿ

§

‹

¢



‰

•

‰

–





Œ

Ÿ

•

®



©



¤

ˆ

‘

¦

Œ





†

Œ

‹





—

‹

•

‹



—

­

¨

—

†

‹

Ž

—



Ž



¯



‹



›

Œ



¢

†



†



©

±

š

£

‹

¼

£

’



–

±

…

˜

Œ

¢

‹

¼

‹

¢

‘

¼

¥



–



¬

Ž

‹

¼



Œ

‹

Ž

‹



‹

ž



›

Å

‰



£

…

º

˜





£

…

†

†

†

³

˜

‹



Œ

¬

˜

‘

†

¥

˜



¥

¢







†

‘



›

†



—

›

¢





—

†

Ã

¼

‹

Ž

¢



›

À

‡

‘



—

‹





›

†

©

š

À



Ã

£

£



½



»



“

‰



‘

|

…

š

•

‰

¬

‰

’

Ÿ



€

Š

Ÿ

½

Œ’







Œ

‹

¸

º

‹



‹

§

…

Š

®

‰

˜

Ÿ

’

‰



±

©

‹



ª

¹

‰

š

Ÿ

‹

‘

‰

Å



ž

Œ

©

­

Œ

Ÿ

º



…

Œ

’



©

Œ

‹



ž



Ž

‘

—



†



£

‹

›

‘

†





‡

‘



†



†

§

‹

‹



Á

‹





†

¥

®

Œ

‰

¡

‹

®

‹

™

ˆ

˜

u



‹

‘



Æ







ˆ

‹

¢

²

†

‹

—

¨

®

—

p

~

‘



‹



±

—



Œ

‹

¨

—

—

£

Ž

§

‹

Ž

ž

…

‡

£

ž

Œ

£

®

Ž

‹

…

˜



­

˜



¥

µ

ˆ

†

†

†

­

¨

o

Ÿ

‘



Æ

x









Ÿ

Ž

ˆ

¼

†

Ÿ



†

‹

‹

‘

Œ



Œ

‹

Ž

£





¬

¢

’

¾

Ž

¥



†



Œ

Œ

©



ž

§



‹

‹



¨

†

Ÿ

Œ

—

‘





‹

‹

©

‘

—

s

}

u

½

Œ



Â

™



‹

m

y



È

‘

‘

Œ

®

À

º

—

®

†



—

Ž



°

‹



Ž



‡

‡



Ž

‘

´

‹

Ÿ

†

Œ

—

Œ

Œ





‹

o



¦

‹

‡

‹

†

©







—



‹



‘

Œ

»

´



†

‹

©

†

º

™



‹

©

º

Œ



¦

–

p

ˆ

Œ



~





‹



–

§

»

‹



—

¯

£

…

p



Œ

†

s

x

‘

ž

†

¬

…

ž

p

}

¬

Œ

—

p

y

£

Ž

—

o

}

…

‘

Œ

‹

|





‹

n

{

ª

§

m

‹

m

}

¥



v

n

™

o

|

‹

§

m

m

™

˜



¤

Ÿ





†

†

‡

ª



’

Œ

†

…

‰

Ç

{





‘

˜





£

†

q

{

š





…

´

†

ˆ

…

Æ

•



—

˜

—



‡

±

n

µ

š



†

†

…

o

z

…

¬

˜

©

†

¢



²

m

y

“

‰

©

¥

‡

‘

Œ

x

…

¤

˜

Ž

œ

Ÿ

n

w

Š

”

£









Ž

…

˜

†

¢





˜





‘



†

£

†



˜



Œ



…

š

‘

¦

‘

‘

Ž

†

†

†



—

¢

Œ

«

±

†

n

v

”

Ÿ

‹

š



}

”

’





|

ª

‹

Ž



„

•





Ž

w

“

’

¹

‹

…

Œ

—

£

¥

‹

†

®

†

ž

Œ



¸

Œ

‰



‚

“



†

‹

†





®

®

‹









£

†



‰

|

Ÿ



‹



‹



‘



Ž



‘

©

£



À

‹

©

Ž

‘

Œ





—



›



Œ

†



†



‘





®

Œ



‹



‹

‘

Ÿ

§

£

‹





Š

’

‹





–

’

’

®

—

†

¥

Ž

¡

—



†



Œ

¥

’



‘



‘

”

Ÿ



€

‰

‹



y

•



ž





‹

‹

Œ

½



‰



†



†

‹

†

Ž

º

£

‹

ƒ

•

Ÿ

ž

‡

Œ

Œ

Œ

‹



‹

‘

‘

|

”



°

‚

‰

‹





Œ

‡

©



†



’



Ž

£

‹

§





®

‹

©

Á

Œ

Œ

Ž



¼

À

†



½

Œ

€

“





¨



‘

‹

©

‹



¤

†



›

m’

Ž

Œ

´

£

†

—

u

‹

¥

‹

—

£

‹

t

–

‘

‘



Œ

†

Œ

ž

Œ



‹

†



Ž

–

…

»

ˆ

‡

–

œ

‘

©

‹



¯



¬

º

§

©

Œ



‹

Ž

Œ

©

£

†

¤

®

Œ

o

Ÿ

Œ



†



n

~

‘

Œ

£

…

‹

¢

…

p

ž



Ž

s

x



‘

†

m

}





‹

Œ

±



†

…

p

y



®

·

±

œ

Ÿ

Ž

‹

—

o

}

Ž

Ž

Ÿ

‰

r

|



š

p

{





’

Á

†



ž

¸

®

£

¹

’

‰

•

‰

—

“

†

«

‰

†

›

¼

Ž

Ž



‘



˜

…

š









‘

¢

†



†

˜

…

‘

©

Ž



¥

‘

¢

†



†

˜

…

š









‘

¢

†



†

˜

…

†

—

—

—



©

†

›

¯

—

—

›



—



†

®



–

Œ

Œ

‹

Ž

Œ

†

ž

¢





†

›

¢

¹

ˆ

£

©

‹



—





—

‘

†

Œ

¥

†

…

º

…

…

˜

˜



¬

º

˜



†

§

¯

˜

†



†

²



¢

‘

Œ

£

Ä

˜



Ž

£

®



†

†

£

‘

‹



‘







¢

†



‹

®

‡



£

˜

‹



©

‘

‹

‘

†

¦







†



©

†

˜

‹

¥

£



‡

†

˜

˜

´

†

†

²

‹







—

Ž

‹

‹

‹

‹

¢



Ž

À

¦

¼

¥

‹



£

§



†

…

˜



š

¹





±

Œ

†



§

†

Œ

š

š

¸

£

†

£

Œ

£



«

†

…

†

‹

…

˜

¢

£

­

´

½

‘

¤

¸



˜



£

™







£

‰

†



“

‰

Œ



‰

”

¥

£

£

µ



š

Ÿ

‰

‰

•

«

£

®

£

£

š

˜

£

¬

£

®

£


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY Ë

Ì

Ì

Í

Î

Ì

Ï

Ð

Ñ

Ò

Î

Ñ

Ë

Ó

Ô

Î

Õ

Ö

Ë

Ì

× ×

Ø

Ù

Ú

Û

ê

Ü

æ

ç

è

é

ë

æ

ç

è

é

ü

ý

û

æ

ç

è

é

ü

ö

ñ

æ

ç

è

é

ý

Ü

ì

ç

çé

ý

ðéðé

ê

õ

÷

ðé

ê

ó

ñ

ðé

ü

ò

ðé

ü

ý

ñ

î

ðé

ü

ë

ñ

î

èÿ

í

éò

ñ

í

é

ó

ñ

îñ

í

é

ê

ñ

îñ

í

é

êòñ

í

é

ê

ó

þ

ìñ

ø

ñ

í

é

ü

ü

ñ

îñ

í

é

üñ

î

ûñ

í

é

ü

ë

ûñ

í

é

ý

ð

ù

é

ð

ù

é

óð

ù

é

ê

ü

ñ

îð

ù

é

êñ

î

ñ

÷

ù

é

ù

é

ü

üð

ù

é

üê

è

ç

ñ

î

ñ

ï

é

ý

è

ø

é

ñ

ï

éè

ø

é

ï

é

ñ

!

"ÿ

ûÿ

ñ

îí

ç

ø

þ

ø

î

ð

í

í

ö

ë

ô

ö

ý

÷

ï

ð

ð

í

ô

ë

ó

ò

ë

ü

ô

ò

ö

ë

ô

ö

óñ

î

ð

ñð

î

ñ

î

ð

þç

ÿ

ð

ñ

çñ

ó

ô

ó

ý

ò

ë

õ

ô

õò

öô

õ

ë

ò

óô

õ

ü

ý

ô

óë

ô

ëò

õ

ô

ò

óô

ö

ö

õô

ó

ü

ò

õ

õ

ô

ò

ö

ë

ô

ö

õ

ñ

ï

þ

ð

ø

î

ç

íÿ

ð

ð

ç

î

í

ø

ç

ñ

í

ðð

î

ñ

î

ð

ñí

ï

ø

î

ñ

î

ð

ø

î

ð

ð

ç

ñ

û

ÿ

ÿ

ç

ñ

ññ

øñ

í

ï

èï

ïç

ÿ

ñ

ð

ïíû

ûñ

íîç

þç

í

í

ç÷

ð

ï

ð

ðç

ð

ÿ

í

÷

ï

í

ùø

÷çî

ï

ð

ø

ù

ûú

ú

ï

ð

þ

þ

ú

æ

û

ú

æ

ûú

ù

ç

ï

ç

ú

æ

û

÷

ï

ð

ð

í

ø

ù

ç

ï

ç

ú

æ

ûñ

ûñ

õ

ü

ôö

ôõ

ë

ô

ö

óö

ë

ô

óö

ó

ôõ

ó

ô

÷

ï

ð

ï

ï

ð

í

þ

ð

ø

î

ç

í

úû

þ

ð

ø

î

ç

í

úû

ø

ù

ç

ï÷

÷ï

ð

ï

ð

í

ðç

ø

í

íû

ð

í

ï

ç

í

ñ

ç

ç

ù

çñ

ù

ø

ø

þ

ç

ï

û

í

ç

ç

ÿ

ç

æ

û

ú

æ

û

ú

æ

û

æ

û

ú

ç

úî

ñ

úæ

úæ

ë

ü

ô

ö

ý

÷

ï

ð

ð

í

ø

ù

ç

ï

ç

ú

æ

û

ò

õ

ë

ô

õ

÷

ï

ð

ð

í

ø

ù

ç

ï

ç

ú

æ

û

ò

ö

ë

ô

ö

õ

ú

æ

û

ò

ö

ý

ô

ö

ò

ö

ý

ô

õõ

ü

ô

ê

ó

õû

õ

þ

þ

çð

ð

ûññ

í

ç

ç

ñ

úæ

ûññ

í

ç

ç

ñ

úæûñ

ñ

í

ç

ç

ñ

æ

ç

è

é

æ

ç

è

é

æ

ç

è

é

ü

æ

ç

è

é

æ

ç

è

é

×

Ù

æ

ç

ñ

Ð

ê

ü

ý

ü

é

ó

üñ

í

é

ñ

í

é

ö

ñ

'

ñ

ñ

ñ

í

é

ê

ýñ

í

é

êññ

í

é

ê

ë

ñ

í

é

ü

ü

ûñ

í

é

üñ

í

é

ü

óñ

í

é

ý

ñ

ÿ

ñ

ï

ò

ñ

øñ

î

(ç

ç

ï

ð

ò

î

ø

í

&

î

ÿø

ð

îÿñ

ñ

ð

ø

ø

Ý

ö

öó

ü

õ

ëõ

ä

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ó

ëõ

ö

ö

õ

ö

õ

õ

ö

ë

ô

ó

óô

õ

Ú

á

&

üÿ

þ

ñõ

ðïþçîú

ñ

æ

ÿó

ù

é

ü

ñ

îð

ù

éñ

îð

ù

é

öð

ù

é

ê

üð

ù

é

ê

ð

ù

é

ê

ó

ñð

ù

é

ü

ý

ñð

ù

é

üì

Ó

Ñ

Ë

$

Î

Ö

Ù

î

ó

ñ

î

ü

ñ

î

ü

ö

ñ

î

ü

ë

êî

é

üé

õ

æ

ðé

ë

)

ðé

ü

ý

ñ

ðé

ü

óðé

ý

ñ

î

çþ

ù

ß

ï

à

ï

ç

ø

á

â

ã

Ý

ä

Ú

áî

ö

ü

ô

ë

ü

ö

ô

õó

ý

ô

õ

ë

ò

õôó

ô

óò

ö

õ

ô

öò

ó

ô

õ

ë

ò

ó

ö

ô

ö

ë

õô

õ

ë

ô

õ

ë

ñò

øç

ñ

í

ñ

ïî

ñ

ÿ

ûîø

çþ

ï

æ

çí

ñð

ñ

ï

ñ

êò

î

ç

ñ

Ý

ãïð

ñ

Ø

ü

ç

î

å

Ý

ï

î

ð

ç

ú

ï

è

Þ

úæïì

ï

ñû

ú

ð

ðç

ø

í

æ

í

úæþ

ù

ñ

íú

æ

'þ

ù

ñ

íú

æ

'þ

ù

ñ

íú

æ

ÿ

ð

ï

'þ

ù

ñ

íú

æ

î

ñ

þç

'

ú

æ

'

ú

æ

'

ú

æ

'

ú

æ

'

ñ

þ

ç

ð

í

í

ð

ø

ø

ðð

î

ñ

î

ð

ò

ó

êþ

ù

ñí

ì

ñï

þ

ñ

íöô

ëò

ö

ó

ô

õ

ò

ë

ü

ô

ó

ó

ö

ô

ëö

ôóöô

ó

õ

ö

ô

ö

ü

ò

ó

ô

õ

ë

ò

ó

ö

ô

õ

ýö

ó

ô

ó

ö

ê

ô

ö

ü

ê

ô

õþ

ù

ñ

íú

æ

'

ô

þ

ù

ñ

íú

æ

'

ôý

ú

æ

û

ç

þ

þ

ð

&

ð

ñï

ú

ì

ñ

í

é

ý

ñ

î

ñ

í

éñ

îñ

í

é

ëñ

í

é

êñ

í

é

êìñ

í

é

ê

ë

ñ

í

é

üñ

í

é

ü

ýñ

í

é

ü

ö

ñ

î

)ñ

í

é

ü

ë

ñ

î

û

ñ

í

æ

ÿç

ÿ

ç

ø

þÿ

ñ

ñ

ø

ï

ññ

êæç

îÿñ

ñ

þ

ñ

ç

ï

ñþ

ù

ñ

íú

æ

ê

û

ê

ñ

í

ñ

ÿð

ù

éð

ù

é

ð

ù

é

ë

ñ

îð

ù

é

ê

ñ

îð

ù

é

êñ

îð

ù

é

ê

ö

ð

ù

é

ü

üð

ù

é

üê

ð

ò

þ

ñíñ

ñ

íÿ

ð

ïç

í

ç

þ

ñ

ñ

ñ

ÿ

í

&

îç

íÿ

ñ

í

ÿñ

ð

*

ï

&

(

ì

ð

ð

ø

ø

ï

ñ

ÿ

ì

ñ

ï

é

ý

è

ø

é

ì

ñ

í

ì

ñ

ï

éè

ø

é

ì

ñ

ï

ì

ñ

ï

éè

ø

é

æ

ø

ð

ññ

ñ

î

*

ï

ø

þ

ìí

î

î

î

ï

ð

ì

ð

ñ

ññ

ø

î

(ç

ñ

ø

ì

æÿ

ÿ

ï

îø

ï

ñ

ñ

ê

ÿ

'þ

ù

ñ

íú

æ

ÿ

ø

çííñíì

û

î)

ÿ

'þ

ù

ñ

íú

æ

'þ

ù

ñ

íú

æ

'

ú

æ

'

ú

æ

èñ

ï

ð

ñ

õ

ò

ö

ò

ó

ü

ô

õò

õ

ë

ô

õò

ö

ö

ô

õ

õ

ò

ö

ó

ô

õ

ó

ó

ô

ë

ó

ò

öô

ö

ü

ï

ÿ

ò

ó

õ

ô

ö

ó

ï

ÿ

ö

ë

ô

ó

ý

ï

ÿ

ê

æ

ðï

øñ

ç

î&çÿÿ

þ

ï

þ

þ

úî

ð

ú

þ

'æ

ì

ð

ÿ

(

ð

ú

û

ï

þ

ð

ðð

í

èð

êðþ

ñ

ç

ç

ð

ñ

ù)þ

+

þ

ï

í

õ

õ

ðòñ

ç

ò

î

'æ

úûþ

ù

ñ

íú

æ

'þ

ù

ñ

íú

æ

'

ú

æ

'ððç

ï

î

ú

ûðç

ï

î

ú

ûðç

ï

î

ú

ûð

ø

ÿ

ð

ÿ

ÿ

ø

ñî

ñ

ïìñ

ìû

ûÌðö

ï

þ

þê

ÿ

ï

ùî

ÿ

ñ

ÿ

í

ñ

î

*

ï

î

ï

ÿ

î

ð

î

(

ïþð

ù

ï

*

øì

û

Ü

%

Ë

Ü

Ý

Î

Þ

Ñ

Ú

Ñ

Þ

Ó

%

Ñ

Î

Ï

Ö

Ù

ö

ö

ò

ö

ö

ô

õ

ëþ

ù

ñ

í

ò

ö

õ

ôþ

ù

ñö

ó

ô

ó

þ

ù

ñöô

ó

ü

ó

ô

õ

ý

þ

ù

ó

ë

ô

ó

ý

õ

ý

ô

ó

òó

ôö

ò

ë

ü

ô

ö

ý

óô

õ

ë

õ

ü

ô

ö

õ

ò

ó

ü

ô

ö

õ

ò

ë

ó

ô

ë

ü

õ

ü

ô

õ

ý

)

ÿ

þ

è

ð

ù

ñ

ï'

ú

æ

'ú

æ

'

íú

æ

'

íú

æ

'

ú

æ

'

ú

æ

'

þ

ð

&ç

ð

ñê

+

þ

ð

ï

ø

ñ

ï

ð

æü

ç

îð

ðè

ú

ðþ

þ

ú

ú

ðí

ñ

æ

ç

è

é

ê

ü

æ

ç

è

é

ê

ý

æ

ç

è

é

ê

öæ

ç

è

éñ

ú

ú

æ

'

ú

æ

'

ú

æ

'

ñ

íú

æ

'þ

ù

ñ

íú

æ

'

þ

ð

ð

ß

ø

ì

ñ

ÿ

ø

ç

à

í

á

â

ã

Ý

äó

ó

ô

Úê

áñ

ï

ï

ÿ

ø

ç

í

Ý

ã

Øù

å

Ý

ï

Þúñîñï

þ

ïñ

ð

ÿøð

ÿæÿ

í

ø

çíæ

ó

ë

ô

ë

ö

ï

ñ

ø

ð

ú

æ

'

ò

ó

ó

ô

õ

õ

ï

ñ

ø

ð

ú

æ

î

ñí

ç

ïüî'

ò

ö

ë

ô

õ

ö

ú

æ

'

ö

ö

ô

ó

ý

ú

æ

'

ò

öô

ö

ê

ú

æ

'

ò

öô

õ

ê

ò

ó

ô

ö

õþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

óô

ö

öþ

ù

ñ

íú

æ

'

õ

ó

ô

ö

þ

ù

ñ

íú

æ

'

ó

ë

ôþ

ù

ñ

íú

æó

ô

ö

ë

ôõþ

ù

ñ

íú

æ

'ü

ôýþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

ëô

óú

æ

'

ò

ö

ü

ô

ú

æ

'

ò

õ

ë

ôõþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

ö

ö

ôëþ

ù

ñ

íú

æ

'õ

ô

óõôú

æ

'

öô

ó

ëþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

ö

õ

ô

ö

üþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

ë

ö

ô

ó

ó

ú

æ

ò

ó

ô

ö

öö

õ

ô

ó

ý

þ

ù

ññ

ù

ñí

ü

î

û

ç

ï

í

ð

þþîñ

ðéðé

ö

ðé

ë

ðé

ü

ü

ðé

ü

ó

ðé

ý

ê

þ

ù

ñíþí

ñî

ñ

ÿ

(

ï

ð

þñ

ÿ

(

ï

ð

þ

úûç

í

ñ

êçþ

û

ï

ç

ø

øñ

ÿ

íî

ç

øð*ø

ê

ñ

ïîçî

òñ

í

é

ý

ññ

í

é

õ

ñ

í

é

óñ

í

é

êñ

í

é

ê

ýñ

í

é

ê

öñ

í

é

üñ

í

é

ü

î

ìð

ÿø

ê

ü

ìð

ÿ

ø

'ú

æ

ñ

ñ

í

éÿ

ê

í

ÿ

ñ

î

&

î

ñ

î

ð

ñ

ö

ñ

ð

ÿ

û

î

ð

*

ï

ø

ò

ñ

ÿîîð

ù

é

ü

)ð

ù

éìð

ù

é

óð

ù

é

êð

ù

é

ê

õð

ù

é

ê

ó

ñ

î

ìð

ù

é

ý

ñ

îð

ÿ

ñ

ÿí

ø

øñ

í

ø

ç

í

ñ

ÿÿ

ç

ð

ï

ñ

ø

çí

í

þ

ñ

ñ

ñ

û(

ï

æ

ì

ê

ü

ñ

þñ

ñ

òï

ñ

ï

ÿ

ø

î

æ

ÿ

ê

æ

ñ

ð+

þ

ñ

ñþ

çç

ñ

ñ)

ï

ïç

ð

ð

ú

þ

þ

ì

ð

ñ

î

ì

ñ

î

)

ñ

ï

ÿ

ø

îç

î&ç

ðð

ø

ÿ

ð

ÿ

ð

ïñ

ï

ðí

ð

è

ÿ

þ

þ

ð

ú

'æ

ç

ç

þ

ñþ

ù

ñí

ú

'

ææ

ù

þñ

'

æ

þ

ðîæç

ñ

ìî

í

ñ

îÿ

ÿ

ù

øð

ñ

ð

þ)

ù

ðû

þ

íïð

ÿ

í

ç

ø

ñ

ðë

'

æ

ñ

éæ

ú

í

èû

ú

ç

'úí

ææ

ú

þ

ñ

ôð

Ð

Û

'

æ

ú

íñ

ñ

&

Ò

'

ìç

öñ

ï

Ì

'

æ

ú

íò

ø

Î

'

æ

ú

îø

ñ

í

ð

ïç

ñ

î

þ

ð

þ

ç

ð

Õ

Ú

'

æ

ú

ç

ø

ñ

í

ñ

ü

þ

ó

ò

&

Ù

'

æ

ú

ñ

ñ

ô

í

ñ

î

çî

í

Ì

Øæ

úï

ö

î

ñ

þ

ð

ÿ

øç

ÿ

(

)

çñ

ï

ÿ

ñ

çî

æ

ÿ

ïí

ñ

ññ

ñ

ð

é

Ë

Þ

Þ

&

úñí

ñ

ö

ñ

Ý

ú

í

ö

ñ

î

ìï

ñ

ñ

Ñ

Ú

æ

ú

ð

í

ñ

ù

å

ñ

ø

ñ

ù

þ

Ø

ÿù

þ

ã

ñý

Ýþí

*

ï

õ

öî

íö

ò

þ

ö

öø

í

í

ð

ø

ã

ö

óø

â

õ

òÿñ

í

ø

á

õ

ò

ÿ

í

ç

ø

ø

ø

ÿ

ì

ñð

ï

ï

î

ÿ

ï

ð

à

ò

ç

ø

ñ

ÿ

ìí

ð

î

)ì

Î

Þ

Ö

ß

ø

ñÒí

î

Î

ò

ñÌ

Ùï

ñ

ì

ç

Ññ

îñ

ÿ

û

Þ

Óñ

í

æ

î

Ú

û

ñ

î

ñ

ïù

%

Ñ

íþ

þ

Þ

ç

Î

íï

ñ

ê

é

çë

Ý

ð

Ï

Ü

îÑ

&

î

ñ

ý

éÜ

ñ

ó

éí

$

Ì

ê

éð

ü

éðéð

ê

ü

éð

ü

é

è

ðé

è

ð

Î

Û

è

ç

æ

Ï

Ú

ç

Ì

Ý

#

Ì

Ø

æ

ê×

Ì

ê

ð

Ë

Ë

Ë

Ü

û

ø

û

Ð

Ü

æ

í

ë

Õ

Ûò

ð

Ì

û

ì

ç

ÿæ

ú

Î

Úú

ú

Ù

ûú

øæ

í

è

î

ú

í

ç

íð

ó

ü

æ

ð

öú

ï

õ

û

÷

ôû

æ

ç

ÿ

ç

ð

æ

ú

ç

þ

ç

ú

ç

ï

ç

ç

ï

ç

ÿ

û

ÿ

ïí

ô

ó

ø

ñ

ð

û

ù

æ

î

$

Ì

Ø

Þ

ú

ÿ

ç

Ý

ç

ç

ûð

ï

ñ

ñ

ð

ç

ù

åñí

ï

ñ

ù

ø

ì

ì

ç

ð

ïí

ö

ê

ù

ø

Ø

ç

ï

íï

ç

ð÷ã

ù

ø

í

Ý

òû

ï

ó

òí

÷

õí

ê

øö

òû

ñ

ç

ð

ñ

ñ

ð

û

ð

íþ

÷

î

ð

ï

ñ

ï

ð

ç

î

ñ

ò

ì

ñÿ

í

ì

ìç

ÿ

ç

øþ

ø

ñ

û

ÿ

ñ

ð

ð

ï

í

ïø

á

÷í

í

ÿ

ðë

þ

ç

ï

ø

Ú

ö

ñû

í

ñ

þ

ÿ

ä

õ

í

û

þ

ø

Ý

ô

í

îí

ðñ

îï

ç

ÿ

ç

ñ

ñ

ðý

ñ

ø

ø

þ

ü

ø

ð

îñ

î

í

ñ

ï

ø

ú

ÿ

ã

ó

ò

ì

û

ð

ï

âì

ç

ñí

çðíí

íø

ÿ

ð

ÿ

ÿ

ï

ï

ò

þ

ð

ð

î

á

ëï

ñ

îçîñ

ð

ÿ

ï

ë

ñ

ï

ù

þ

ñî

à

ò

û

ç

ÿ

çþþ

ß

î

ðç

ÿ

î

ñ

ñ

ç

Ù

ñ

ðÞ

ðîð

î

ÿ

é

ø

Ú

ïø

ñî

ñ

ï

ð

Þ

í

î

ê

Ý

ù

ü

é

ü

ë

ì

ñ

ï

é

ü

ì

ñ

ï

é

ó

ì

ñ

ï

é

ë

ì

ñ

ï

é

ì

ñ

ï

é

ü

ì

ñ

ï

é

ü

æ

ÿ

ñê

ý

ÿ

þ

ø

éè

ø

éñ

þ

îð

ñï

ç

è

ûÿ

ñ

û

û

ù

ø

ì

*

ï

ð

í

ð

íþ

î

ì

ì

í

ÿ

í

ñ

ð

ññ

ï

è

ñ

î

&

î

ñ

ç

ðñ

ííç

)

ÿñ

ð

ï

ñ

ñ

ø

ñ

í

ÿ

ñ

î

ì

ê

ñ

ç

þîæ

æû

ûúê

õ

î

)

è

ð

ï

ñ

ô

ö

ý

ý

ô

ö

ò

ëô

ö

ó

ò

ö

ö

ô

õò

õ

õ

ôóþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

õô

õ

ýþ

ù

ñ

íú

æ

'

ò

öôýþ

ù

ñ

íú

æ

ò

ó

ý

ô

õ

üñ

ñ

ú

ö

ü

ô

ó

ñ

ñ

ú

ð

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

ï

ø

þ

ç

ù

ÿ

ñð

þ

ð

ø

úî

21úÿ

æ

ð

í

û

ú

'

ü

ëÿ

ö

ò

'

æ

úæ

'


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY ,

-

7

-

8

9

.

/

:

-

0

1

;

J

<

K

L

,

G

=

F

G

H

I

F

G

H

I

U

U

_

F

G

H

I

U

K

H

N

I

c

F

G

H

I

U

T

H

N

I

S

F

G

H

I

o

n

H

N

I

e

O

m

I

o

R

q

O

m

I

b

X

q

O

m

I

t

q

O

m

I

q

O

m

I

U

o

q

O

m

I

U

T

R

Q

q

O

m

I

o

n

R

Q

K

Q

R

[

I

z

R

[

I

a

P

z

R

[

I

b

R

z

R

[

I

t

z

R

[

I

J

z

R

[

I

J

z

R

[

I

J

z

R

[

I

U

a

F

z

R

[

I

U

b

‚

z

R

[

I

U

t

l

R

M

R

Q

Y

[

W

R

Q

s

R

`

K

R

Q

l

_

I

U

R

l

O

Z

I

K

R

l

O

Z

I

t

l

O

Z

I

J

U

l

O

Z

I

J

b

l

O

Z

I

l

O

R

J

K

J

M

P

M

‚

G

Q

O

d

Q

R

]

J

e

Q

P

O

U

Q

_

d

f

o

`

x

{

N

f

|

`

P

_

N

R

Q

Y

x

R

Q

`

I

s

R

`

I

K

s

R

`

I

T

l

s

R

`

I

t

F

s

R

`

I

U

n

H

N

I

s

R

`

I

U

U

H

N

I

R

M

M

M

w

N

M

G

|

N

`

M

j

d

d

s

X

s

d

L

Q

L

g

M

Y

Q

Y

O

g

_

X

R

_

X

X

P

H

X

X

s

G

N

R

N

d

M

€

_

g

O

d

d

g

F

F

_

_

X

X

X

X

g

]

J

N

Q

g

8

E

=

>

-

7

-

8

9

0

/

:

4

-

1

;

<

[

\

]

F

^

F

G

H

I

J

o

S

K

a

V

W

b

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

F

G

H

I

J

K

h

b

a

V

K

T

h

K

n

V

K

U

h

R

i

O

L

j

O

[

R

k

M

N

h

b

T

V

K

K

h

R

i

O

L

j

O

[

R

k

M

N

S

K

W

V

b

T

S

K

V

b

a

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

q

O

m

I

U

R

S

K

K

V

b

n

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

q

O

m

I

W

X

b

b

V

K

t

q

O

m

I

K

R

Q

‚

V

b

n

q

O

m

I

R

Q

„

a

X

q

O

m

I

U

o

X

q

O

m

I

U

t

q

O

m

I

o

J

J

h

i

O

L

j

L

O

R

Y

u

S

K

S

K

W

V

K

S

T

o

V

K

J

S

T

K

V

T

J

S

b

W

V

W

T

a

V

t

V

T

V

b

a

V

T

W

J

R

M

[

R

r

p

v

f

M

Y

N

R

S

Z

U

J

h

R

G

H

I

U

Q

R

]

l

h

F

G

H

I

U

a

Q

R

]

l

h

F

G

H

I

U

K

H

N

I

U

T

H

N

f

\

O

R

s

Y

Z

R

[

\

]

F

^

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

`

K

T

V

b

U

S

T

U

V

b

W

X

Y

Z

R

[

\

]

S

b

t

V

b

T

X

Y

Z

R

[

\

S

t

V

K

o

X

Y

Z

R

[

\

S

K

a

V

b

o

J

Q

g

u

G

j

w

f

i

O

l

z

I

a

t

P

R

M

[

Q

s

G

R

F

^

z

R

[

I

]

F

^

z

R

[

I

J

M

O

]

F

^

z

R

[

I

J

b

c

z

R

[

I

J

T

F

^

z

R

[

I

U

]

F

^

z

R

[

I

U

a

R

Q

]

F

^

z

R

[

I

U

T

R

Q

z

R

[

I

o

n

R

Q

x

]

Q

l

O

Z

I

W

‚

R

[

\

]

F

^

l

O

Z

I

T

l

S

t

o

V

b

t

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

l

O

Z

I

J

U

R

Q

S

K

W

V

b

n

]

F

^

l

O

Z

I

J

a

R

Q

S

T

V

K

W

]

F

^

l

O

Z

I

U

n

R

Q

]

F

^

l

O

Z

I

U

b

R

]

F

^

l

O

Z

I

U

T

X

M

R

W

V

T

V

K

a

S

K

K

V

W

U

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

s

R

`

I

b

s

S

T

n

V

b

W

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

s

R

`

I

K



S

K

K

V

K

n

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

s

R

`

I

T

l

S

K

a

V

K

U

s

R

`

I

K

U

V

K

t

d

U

G

Q

g

w

j

R

\

K

L

R

[

T

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

F

Z

y

`

R

R

z

S

h

n

Y

O

F

Y

G

q

R

\

Q

G

[

]

e

}

q

R

\

Q

G

[

]

e

}

J

H

d

U

o

`

x

`

|

|

I

N

s

R

`

\

|

N

O

Y

v

x

R

[

R

M

f

[

R

Q

R

`

v

u

M

N

R

O

Q

[

O

`

|

N

Q

M

`

~

O

F

M

_

Q



R

I

Y

x

N

u

O

N

`

R

t

V

W

o

b

t

V

K

o

t

n

V

W

b

b

T

V

K

t

t

V

V

L

L

]

U

n

Q

f

O

Y

`

R

[

s

X

x

x

d

j

d

X

s

O

s

_

X

d

X

X

_

X

F

_

_

g

X

X

]

J

n

Q

f

g

N

f

M

Y

R

x

K

u

f

M

Y

R

x

K

t

u

f

M

Y

R

K

a

Y

X

Y

O

Q

Y

{

Y

{

Y

{

[

\

M

R

f

]

]

u

X

^

ƒ

X

o

V

b

n

b

W

V

T

U

S

T

a

V

b

U

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

S

t

U

V

K

W

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

S

b

a

V

W

o

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

S

K

t

V

K

b

X

Y

Z

R

[

\

]

F

S

K

b

V

W

b

S

T

o

V

b

W

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

S

T

U

V

K

n

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

S

T

V

K

o

S

T

o

V

b

T

S

b

K

V

b

S

b

b

V

W

T

S

b

b

V

W

T

S

K

t

V

b

n

S

T

T

V

b

T

X

Y

Z

R

[

S

b

t

V

b

K

X

Y

Z

R

[

K

a

V

T

K

K

a

V

W

K

W

o

V

K

n

S

T

n

V

W

a

S

K

b

V

W

S

K

T

V

b

S

K

U

V

b

U

S

K

U

V

b

W

b

a

V

K

U

h

_

d

G

Q

G

O

m

x

R

g

L

R

Y

r

z

u

G

j

O

w

h

R

€

M

`

`

~

Y

O

N

Y

^

]

]

O

^

‚

X

^

s

x

]

q

_

c

[

\

]

F

^

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

]

F

O

`

O

x

j

m

O

Y

M

Y

z

F

^

\

]

F

^

\

]

F

^

]

F

^

]

F

G

Y

^

F

]

R

G

H

]

O

`

R

{

\

M

R

y

R

Q

N

w

O

M

{

R

[

Y

_

O

M

[

R

\

O

R

O

Y

F

R

i

x

R

]

Z

L

[

O

F

Y

F

‚

`

Y

]

X

N

f

l

G

M

H

`

Y

`

R

J

M

O

p

l



f

\

X

K



[

u

S

€

R

R

X

F

]

R

^

u

a

O

Z

Q

]

R

M

[

F

F

]

\

M

>

c

]

R

[

f

=

]

W

F

Y

O

f

R

E

Y

V

J

X

Y

8

Y

R

Z

O

x

M

Z

O

X

C

H

X

u

=

f

o

h

g

J

R

T

g

g

b

F

S

S

d

v

d

j

j

A

W

h

`

f

~

M

:

S

R

Q

`

`

`

N

O

M

O

M

M

Q

[

x

R

[

M

`

x

w

j

R

R

R

R

L

Y

D

t

h

N

=

b

g

N

[

R

f

C

V

S

f

B

W

h

g

m

A

T

g

R

R

N

_

O

_

R

~

R

s

M

}

R

`

Y

O

Q

Y

R

G

[

u

}

c

{

Q

j

f

P

s

t

M

s

G

d

u

R

O

P

`

M

R

\

Z

N

d

M

O

G

N

[

G

Y

Y

]

z

h

X

Y

O

F

J

|

[

Q

R

M

R

[

@

S

S

N

u

w

l

s

O

h

[

w

G

\

[

Q

n

O

Y

]

R

Q

h

z

G

R

R

n

f

Y

\

_

M

_

R

‚

[

h

F

J

`

Q

R

j

Q

P

`

Q

b

m

M

[

O

6

\

F

x

4

O

€

[

[

]

M

H

R

G

O

O

f

`

[

M

t

G

O

z

R

R

V



m

U

M

`

G

/

O

G

G

P

V

n

[

I

`

O

Q

Y

z

2

?

N

N

R

I

O

Z

R

€

L

N

{

Q

ƒ

Y

o

€

O

[

R

P

I



J

Y

Q

O

4

9

O

p

3

>

[

f

O

I

O

Y

_

R

U

O

Y

O

\

z

c

q

T

O

`

O

~

J

Q

2

:

[

`

Q

K

J

€

N

`

N

P

H

R

T

F

R

{

M

\

R

O

R

`

xG

J

S

J

h

O

`

[

]

S

G

O

R

O

t

H

Z

m

S

d

Y

[

b

J

X

O

t

M

^

u

]

F

X

F

]

`

S



u

]

S

T

q

]

M

Q

s

X

€

J

F

]

f

N

h

/

>

O

G

l

2

=

c

F

]

[

{

O

Q

R

w

R

Y

m

N

O

`

Z

O

`

`

j

Y

x

G

M

G

X

u

k

R

,

<

R

h

j

x

R

G

C

Z

R

M

N

Y

f

‚

`

N

j

R

h

`

[

[

R

M

O

e

R

`

[

w

O

=

Y

h

v

O

~

R

Q

R

R

M

`

O

A

X

`

R

R

[

R

O

f

_

u

R

[

F

R

Q

f

G

N

:

U

h

[

D

W

h

v

=

V

g

N

C

U

g

N

B

T

g

e

A

S

g

N

|

@

N

O

[

Y

`

s

_

d

O

G

R

M

j

x

[

Q

Q

Q

~

M

G

R

R

N

M



\

R

O

P

f

N

`

R

`

R

Q

G

F

w

G

f

`

R

[

s

U

Q

R

_

R

Q

R

M

w

R

h

R

[

R

P

`

R

G

Q

e

x

N

s

M

z

O

[

Q

Z

22

R

`

_

u

O

d

P

p

j

Q

Q

x

O

R

\

OO

R

G

Z

[

Y

R

O

U

M

[

,

G

G

~

M

M

Y

R

`

Y

N

Q

f

N

R

}

6

Q

v

y

P



J

l

I

j

M

R

G

N

M

,

\

M

u

L

J

`

/

O

N

f

Y

[

5

?

Q

O

m

\

R

R

[

M

4

9

Y

[

i

3

>

Q

Y

G

Z

R

R

O

O

.

:

P

[

h

Y

/

>

O

`

s

J

N

Q

z

Z

M

G

q

2

<

M

N

Y

^

]

O

‚

]

F

F

z

J

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

J

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

X

Y

Z

R

[

\

]

F

^

X

Y

Z

R

[

\

]

F

d

G

Q

g

P

{

G

i

R

[

O

]

S

^

X


HEAD COACH - FRAN MCCAFFERY …

†

‡

‰

ˆ

Š

‘

‰

Š

‘

‹

’

“

Š

Œ

”

‹

‹



•

–

¦

‹

¡

—

¡

¢

£

¤

¥

¡

¢

£

¤

¯

§

¡

¢

£

¤

°

¢

Á

£

Â

¡

¢

£

Ë

À

¢

Á

£

¹

¡

¢

£

Ë

Ë

¢

Á

£

¡

¢

£

Ë

¯

¦

¡

¢

£

Ç

À

«

º

Ñ

£

¥

³

ª

­

Ñ

£

²

ª

­

Ñ

£

¤

À

ª

­

Ñ

£

¤

¿

ª

­

Ñ

£

Ë

ª

­

Ñ

£

Ë

³

°

«

Ì

Ì

¼

£

¥

Õ

«

¼

£

°

«

Å

«

¼

£

¤

Ë

Å

«

¼

£

¤

¯

«

¨

Å

«

¼

£

¤

°

«

¨

Å

«

¼

£

Ë

Ç

Å

«

¼

£

Ë

¯

«

À

«

«

¼

£

Ç

Í

£

Ë

Ô

­

Í

£

Î

Ô

­

Í

£

°

Ô

­

Í

£

¤

Ç

Ô

­

Í

£

¤

²

Ô

­

Í

£

¤

°

Ô

­

Í

£

»

Ó

¨

¨

³

Ë

£

Ë

»

«

½

£

Î

»

«

½

£

¨

«

¨

³

«

¨

»

Ä

¤

À

¢

§

Á

½

£

Ì

Ì

Ó

Ï

Ä

Å

Æ

­

Ó

©

«

Ã

Ë

Î

¤

¨

Á

¨

©

«

¨

Ã

¤

«

´

­

¨

Ë

©

Î

Á

¨

­

©

½

Ï

«

Ã

©

¯

¼

¨

Ï

¦

©

«

¨

¨

«

­

Ã

Ð

È

È

Æ

”

›

—



’

Ÿ

—

˜

¡

¢

£

¤

¥

¡

½

¨

©

¡

¢

£

¤

²

¡

½

¨

©

Ñ

¯

°

±

²

°

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¡

¢

£

Ë

À

¢

¯

¿

±

¥

À

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¡

¢

£

Ë

Ç

µ

²

Ç

±

¿

¯

¦

¨

£

È

©

¡

É

«

Á

¸

º

¦

Ê

³

¡

¢

£

Ë

¯

Î

Î

±

¥

²

¦

¨

£

È

©

¡

É

«

Á

¸

º

¦

Ê

³

¡

¢

£

Ë

°

²

Ë

±

²

¿

¦

¨

£

È

©

¡

É

«

Á

¸

º

¦

Ê

³

ª

­

Ñ

£

Ç

ª

­

Ñ

£

¯

«

¨

ª

­

Ñ

£

°

«

¨

³

¤

¤

±

Î

À

³

«

¼

Á

¨

¡

´

¼

«

±

¦

µ

«

Ì

­

¨

·

¸

É

³

¸

¹

µ

³

‹

”

Ï

Û

˜

Ž

Ú

Œ

‹

Š



“

¡

™

¦

¨

Ð

«

¨

š

­

¨

·

¸

³

¹

ª

­

Ñ

£

¤

²

›

œ



—

ž

”

›

—



’

Ÿ

—

˜

¾

°

¯

±

Î

Ç

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¾

Î

±

Ç

°

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

ª

­

Ñ

£

¤

°

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

ª

­

Ñ

£

Ë

Ë

Ð

¸

³

¹

ª

­

Ñ

£

Ë

¿

Ä

ª

­

Ñ

£

Ç

Ë

±

²

Î

¾

Î

°

±

Î

Ë

¾

²

²

±

Î

¿

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

®

²

²

±

¿

²

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

®

¯

¿

±

²

Ç

³

¡

¨

³

¹

®

Î

Ë

±

²

Î

®

²

±

°

À

®

Î

°

±

¯

°

®

¥

¿

±

²

À

¤

°

¤

±

²

²

®

Î

¤

±

¯

Î

®

²

Ç

±

¿

²

¾

²

Ë

±

Î

Ë

¾

¯

¥

±

¯

Ç

®

Î

°

±

¯

Ë

®

¥

Î

±

¯

Ë

®

²

À

±

²

Ç

®

²

Ë

±

²

Î

®

¯

¿

±

¿

®

¯

¯

±

¿

Î

¯

²

±

¯

Î

±

¯

¯

®

¯

¤

ª

¾

­

­

Á

Á

¨

»

¼

¼

µ

«

¨

«

¨

Ã

¡

¨

Ì

¡

¡

¹

¡

¡

¨

Æ

µ

Ò

«

¼

¸

½

Ä

¸

¨

³

¸

Å

«

¼

£

²

Å

«

¼

£

¤

À

Å

«

¼

£

¤

¥

Å

«

¼

£

¤

²

Å

«

¼

£

Å

«

³

¸

¼

¹

¥

¹

»

·

¡

³

¸

£

¹

³

¼

¨

Ë

°

Ô

­

Í

£

Ô

­

Í

£

¥

Ô

­

Í

£

°

Ô

­

Í

£

¾

°

Î

±

²

°

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¾

¿

¿

±

Î

Î

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

®

Î

°

±

¿

Ë

¸

³

¹

®

¯

±

²

²

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Ë

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Á

¸

³

¹

Á

¸

³

¹

Ä

¤

¯

¤

°

«

¨

Ä

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Ô

­

Í

£

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Ô

­

Í

£

Ë

Ç

¾

Ô

­

Í

£

Ë

¯

«

¨

³

Ô

­

Í

£

Ë

°

«

¨

¢

«

¡

´

Á

«

«

¡

¨

¡

Ì

Á

®

¹

³

®

»

·

³

¸

¸

¨

³

¸

¼

Ï

¸

·

Ï

¼

µ

Ø

¼

«

¼

´

¼

¨

µ

Ø

«

¡

Á

«

É

®

«

¼

³

¸

¸

³

³

¹

½

£

Ç

«

½

£

¿

¢

Á

³

»

«

½

£

°

¢

Á

»

»

«

½

£

¤

Ç

»

«

½

£

¤

¿

Ð

Ð

±

È

µ

±

µ

Ò

»

¹

»

µ

Ä

±

¹

³

Å

±

Õ

®

à

—

«

±

±

ß

“

¦

Ô

”

Ó

Ì

¡

§

±

á

«

·

Á

©

­

½

®

É

Í

Ì

­

Î

¥

®

¯

À

±

¿

À

®

²

¯

±

¿

¯

¿

Ë

±

¯

¿

À

Î

­

Ã

¤

À

¨

©

­

½

©

Î

¨

©

Æ

«

¨

½

«

¨

«

¨

­

Ã

¿

¨

©

«

Á

Ì

¡

«

É

Ì

­

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¨

·

¸

³

¹

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

³

¹

³

¹

³

¹

³

¹

³

¹

³

¹

¾

¯

¥

±

¯

Ë

®

¥

²

±

²

¯

®

¯

±

°

Î

²

Î

±

Î

°

®

¯

¿

±

²

Î

®

²

Ç

±

²

°

®

¿

°

±

¯

Ç

±

Î

°

¤

»

Ò

¾

À

«

­

Ç

Á

Á

Ð

³

¡

³

¡

³

¡

«

´

³

¡

´

³

¡

«

Ï

¨

«

¨

·

¨

¨

¨

·

¨

·

½

¼

¼

­

­

¼

¹

¨

Ñ

©

­

Ì

­

È

§

Ñ

½

µ

¼

¡

«

¼

É

Ö

­

­

½

¯

¥

¿

Ç

®

¯

¥

±

¯

°

¾

²

¿

±

¯

¯

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¾

¯

²

±

¯

¯

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Î

¥

±

¯

Î

¯

Ë

±

Î

Ç

¯

¯

±

²

À

¯

¥

±

¯

²

Î

±

°

¿

¥

±

²

°

²

±

º

¼

¢

­

½

µ

Á

©

¨

Á

·

«

¨

Ä

É

®

«

Ø

¼

¼

½

«

Ñ

¡

¬

¡

Ñ

­

È

¡

§

½

¼

«

É

Ì

«

É

Þ

Á

­

¡

µ

Ì

¼

¼

«

Á

Á

Ì

È

¡

§

½

¼

«

É

­

¼

¨

¼

µ

µ

Ì

¡

µ

Ì

¼

«

Á

¼

«

Ö

Á

Ø

Á

Á

­

«

½

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Ë

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

Î

³

¡

´

«

µ

¨

·

¸

³

¹

¿

Ò

§

Ï

­

¼

­

­

¼

¨

§

½

¼

«

É

­

¼

¨

Ñ

¼

Ñ

­

È

¡

Ñ

½

­

¼

¨

©

­

Á

Á

Ö

¡

Ì

Ì

¡

´

¼

Ï

¡

Ø

Ø

¡

¼

­

¼

¨

Á

¼

«

Þ

¡

¼

«

Ì

½

«

¼

¬

¼

Ï

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

23

¸

®

Ò

¡

Ñ

­

³

³

À

®

¹

¸

¸

É

­

Ä

¼

¨

«

³

¸

Ï

Ñ

«

¸

³

¤

¤

¼

¸

±

¨

¼

³

¸

±

¼

­

¸

¥

«

³

¸

²

®

¡

Þ

¸

·

¯

¢

µ

³

¸

¼

¨

½

Ñ

·

¡

Ñ

Ö

Þ

¼

¨

»

²

Ò

«

¸

¸

­

µ

³

¸

®

Æ

´

·

×

µ

¼

¨

¾

Ï

­

«

É

¼

µ

·

¸

«

Ö

¼

µ

Á

´

«

¡

µ

¼

¡

Á

«

«

³

¡

´

®

®

¡

Ó

´

¨

¨

Ì

«

Ñ

¼

Ø

Á

¡

Á

­

Á

µ

¢

É

«

Á

§

¼

¥

Ì

½

¼

¨

Á

¹

«

µ

Î

®

Ì

¨

Ô

Á

«

¯

®

¦

½

­

´

±

¼

¼

«

¼

¡

Ë

¾

­

Ó

³

²

¼

Æ

¤

­

¡

Ë

¾

Æ

»

²

°

¤

Á

±

²

Æ

­

µ

¯

±

¾

©

¤

±

¯

¼

«

¡

«

½

±

ª

¤

²

­

¨

¬

Ï

µ

«

³

Ñ

Ô

Æ

Æ

¨

¨

Ã

­

¹

¼

ß

Î

¾

½

Ì

¡

Å

¨

©

¯

¨

¿

Á

¨

Á

È

²

®

¡

½

Ì

Ø

©

Á

§

µ

­

²

¿

Æ

«

¨

Á

«

¤

Á

¡

Ù

¦

¾

§

Ì

Ó

¨

±

Ì

±

¾

Á

µ

«

Î

¾

¡

¹

¼

©

¨

¤

¼

«

Ï

«

Ì

¹

¡

Õ

«

µ

Þ

©

½

±

±

Ä

Ä

µ

µ

¾

±

±

¦

¦

±

§

Î

¤

Á

©

­

½

²

¾

¨

­

§

¡

¨

¨

¼

­

µ

­

¨

«

·

¨

»

±

­

Á

¨

Ç

­

¡

­

¬

¤

­

Ã

½

¡

¤

¦

Ã

¦

´

È

Á

±

¾

«

¨

Ñ

¯

¤

´

Á

¼

Ð

§

¬

«

§

±

µ

´

Ò

»

±

©

±

±

±

Ù

«

±

¹

È

¼

«

¡

©

¼

Á

«

Ã

«

«

½

¨

­

«

Ã

¼

¨

©

Í

Õ

­

È

½

±

µ

¬

Ï

¡

±

¹

Ñ

Ù

È

µ

Ä

µ

±

µ

«

Ð

±

±

µ

½

±

¼

¼

¼

¼

¨

«

¡

¨

¼

¨

Á

­

Á

¨

Ã

¼

·

¨

«

«

«

¡

Ì

Ë

¾

­

§

¼

¨

¬

¦

¨

Ì

¼

¡

¼

Á

½

Ì

½

«

«

Ð

±

µ

Ù

±

È

ª

´

­

«

Á

Ï

«

Ó

­

«

Ð

¡

Ì

«

Ï

Ñ

»

¡

­

Á

­

«

Á

¨

­

¨

½

­

»

¨

¬

¼

©

Ó

Ñ

¡

Ó

«

½

¡

¼

¼

³

¤

¿

®

«

¼

¼

¨

¼

¼

«

³

¼

½

¼

­

§

³

¼

¨

«

Ñ

Í

¨

½

¹

¨

¦

Ä

»

Ì

Á

©

­

«

¤

¼

­

¡

Ñ

¨

­

¦

«

§

»

È

Á

Ì

©

¦

»

«

½

¨

¯

Ü

¾

¾

»

¹

¡

®

«

Ó

©

«

¨

­

½

Õ

Ë

£

§

«

«

¼

­

Á

´

«

·

Ù

¼

¡

¨

Ó

¨

¡

¨

Õ

­

Í

¹

»

¸

³

«

¡

¼

¾

´

¨

¡

³

³

¸

Á

Ï

Ï

¸

Å

Ì

Ì

¼

½

¡

¼

¡

¨

¨

Ì

¼

¬

­

«

©

¡

¡

«

³

©

Á

Á

µ

¼

·

³

¤

Ì

³

­

Á

´

³

³

¤

­

«

Ò

Ã

½

´

É

Æ

Ì

¸

¸

¨

§

µ

Ì

¼

³

Ì

«

¡

·

­

µ

¡

´

Á

×

Í

µ

¼

­

É

¡

­

µ

·

Ø

§

­

¼

«

«

Ì

¹

Ð

«

´

­

¡

«

Ö

¡

³

¦

´

®

³

»

¡

Ï

Í

É

½

µ

¡

¾

¡

ª

½

¼

¾

­

½

«

½

­

Ø

Ô

Ì

µ

­

½

É

Ä

µ

µ

²

µ

«

«

¤

¾

¡

Á

´

­

¨

ž

¡

¾

¦

—

³

Æ

Æ

¼



Ç

Æ

¨

¤

Î

¼

«

£

±

Á

©

Œ

˜

¢

À

Æ

¨

µ

Ú

—

¡

²

Æ

­

Ç

Ã

¤

‹

–

¾

­

¨



–

¯

¼

¼

¨

­

Ñ

¨

‰

•

²

¼

©

«

‹

±

Æ

Ã

Œ

Ç

¼

­

‹

”

²

Æ

¨

œ

¤

®

¼

¨

¦

©

¡

Ñ

®

›

¾

«

«

§

»

Ã

¨

À

¨

«

¡

¨

¼

Ï

Á

Á

½

¡

¨

¼

¼

©

Ë

½

«

¼

«

­

¡

Ñ

«

¡

¼

­

¾

Ñ

¼

¨

©

¤

­

Á

¨

¦

Ï

Ó

Á

»

¯

½

»

Ì

«

Æ

Ã

¨

­

©

¼

Ì

¨

«

Ó

Ã

Á

¼

Ñ

©

¾

«

Ñ

Æ

¦

Á

Ñ

­

¦

¼

»

Å

­

­

­

¡

¼

­

Ä

´

½

¨

¼

«

Ä

«

­

¼

©

®

®

Ç

§

´

Õ

¨

«

©

­

®

¢

¡

È

Ë

Ó

š

­

«

¨

½

¨

¨

Ã

¦

§

¨

­

³

¼

Á

¡

«

“



­

«

½

¾

«

¡

¡

«

¨

©

Á

½

¨

«

¬



Æ

Ñ

Ó

¼

¨

Å

Ã

¡

«

½

«

Á

Ä

»

»

½

¼

©

¼

­

¦

«

½

Ô

¨

¦

¨

­

©

ª

§

«

Ô

¨

Ä

­

«

¦

«

«

Ð

­

¡

‹

¾

É

´

¬

¨

Ã

Ï

Ó

«

¡

Å

Å

©

´

Å

³

Ò

Œ

­

½

«

¼

¡

¡

­

Í

¡

½

¡

«



™

¬

½

«

¨

³

Ì

±

¡

®

¢

Ž

“

«

¼

«

¾

Ó

«

¡

Š

˜

ª

»

º

‰

”

©

®

¨

­

¤

±

Œ

˜

¨

®

³

ª

‹

–

‹

’

Õ

Ý


ASSISTANT COACH - KIRK SPERAW ÿ â

ã

ä

Ã¥

æ

ç

è

ä

é

ê

ã

ë

ã

ì

í

ã

ë

î

í

ã

ä

ï

ð

è

é

ä

é

ë

é

ì

ãë

î

è

ì

ü

ä

è

ã

ì

ñ

ú

ü

ï

è

ï

÷

ò

ü

ä

ò

ü

ä

ì

é

û

è

ì

î

è

ä

î

í

ë

õ

õ

#éì

ï

$

é

ë

ë

í

ã

é

ë

î

ë

é

ì

ò

î

ö

ñ

è

ò

ä

é

î

ñ

í

í

ä

é

è

î

è

ó

ï

ò

è

ê

ñ

é

é

ô

ï

æ

è

ç

ë

è

ò

ä

÷

é

ê

ñ

õ

ò

ê

é

ñ

í

í

ò

ãì

øè

%

ô

!

é

ó

ä

ì

é

è

ä

#

øü

ã

õï

ã

ì

í

ø

è

î

ê

í

é

è

ë

â

ä

ì

ã

è

ø

ñ

í

ò

î

ø

ë

î

ì

ã

ò

þ

èï

é

öã

ë

ñ

òî

ò

ä

ã

ì

è

÷

ë

è

ä

é

è

ì

ì

ñ

ï

è

é

æë

è

ñò

òì

ï

é

ç

ú

ñ

é

í

ñ

ò

è

ú

÷

è

î

é

ø

í

è

ü

è

è

ù

ç

è

ä

ã

è

ì

ñ

è

õ

é

ë

ë

ã

ë

î

ë

ã

ì

é

ú

ú

é

ë

ç

è

ñ

î

ë

ò

÷

î

í

è

ì

ã

ë

í

ô

ãë

û

ò

ë

î

ë

ü

ñ

ñ

è

ë

ë

÷

ü

ú

ë

è

é

ë

ò

ì

é

î

êé

ë

ã

ì

õê

í

è

ì

î

í

è

ç

ä

ò

ø

ä

é

û

ã

ì

ñ

ú

ü

ï

ã

ì

ø

ä

è

ñ

ä

ü

ã

ý

ì

ø

õ

ò

ç

ç

ò

ì

è

ì

î

â

è

ì

î

æ

ì

ã

ø

í

î

ë

ì

ã

ë

í

è

ï

õ

#

ä

è

ñ

è

ã

ö

è

ï

ö

ò

î

è

ë

ã

ì

î

í

è

î

ò

çéì

ï

ê

ò

ì

î

í

è

îú

é

ì

ý

ñ

ÿ ë

ñ

ò

é

ü

ì

ý

ï

ì

ø

ø

é

õ

ç

û

ä

è

é

ñ

ç

ä

ý

è

ñ

ç

è

ë

é

ä

õ

é

ç

ú

ý

é

ò

ð

ì

è

ä

ï

è

ö

è

ú

ò

ç

û

ü

ì

ñ

í

é

û

ç

ã

ò

ì

ë

í

ã

ç

õ

è

é

ä

ì

ã

ì

ø

é

ì

é

ü

î

ò

û

é

ý

ñ

ã

ï

î

ò

î

í

è

ò

ü

ä

ì

é

û

è

ì

î

ô

ô

ÿ ä

&

æ

ç

è

ä

é

ê

í

ÿ

é

ë

í

è

ú

ç

è

ï

ä

è

ö

ã

î

é

ú

ã

þ

è

î

í

è

ó

ò

ê

é

é

ã

ò

î

ä

î

î

í

ò

í

è

ã

ë

ìí

ã

ö

è

è

é

ä

ï

ë

ã

ñ

î

ò

ð

é

ò

ñ

÷

í

ã

úì

ò

ø

ä

ã

ò

"

ï

é

é

÷

ò

îä

îí

õä

è

í

è

è

ë

ë

è

è

é

ä

ë

ö

ò

è

ì

ï

é

ë

ë

éìéëë

ã

ë

î

ü

!

é

ì

ì

î

ï

ñ

è

ò

ä

é

ñ

èí

é

ï

ÿ é

ë

Ã¥

è

î

é

ú

ú

ç

ä

ò

ø

ä

é

û

î

í

è

ú

é

ë

î

î

ê

ò

ë

è

é

òé

ñ

í

òì

â

ä

ü

ø

è

ä

ô

íã

ú

è

ò

ì

î

í

è

úò

ä

ã

ï

é

ë

î

é

õî

í

è

éî

ò

ä

ë

ç

é

ä

ý

ñ

ã

ç

é

î

è

ï

ë

ò

ì

ë

ô

òî

ò

ì

ú

ð

í

é

ë

î

í

è

é

èì

ï

é

ì

ñ

è

é

î

ã

ì

î

ê

ò

óë

õ

ã

ì

ñ

ú

ü

ï

ã

ì

ø

é

ï

ö

é

ì

ñ

ã

ì

ø

î

ò

î

í

è

ë

è

û

ã

ì

é

ú

ë

ã

ì

ôÿ éä

ö

è

ä

éê

Ã¥

è

ð

è

äè

ì

é

ã

ì

ñ

ä

è

é

ë

è

ï

ð

ÿ û

ò

î

ä

í

î

è

è

è

î

éé

í

é

ì

ê

û

îÃ¥

è

ò

î

çð

è

í

è

ñ

è

ä

òñ

éè

ñ

ì

í

î

ãõ

ì

ø

éü

ë

ý

î

î

ò

æ

é

ç

øì

è

é

ú

ó

ä

ü

é

ã

ì

ê

ï

ö

é

è

ã

î

ì

ï

é

ï

î

ý

ò

ä

&

í

è

ì

ò

ü

ä

ì

é

û

è

ì

î

é

ì

ï

î

í

è

ç

ä

ò

ø

ä

é

û

ë

î

ã

ò

è

&

ä

ì

î

ë

ò

é

ò

é

í

ñ

ì

òã

ú

ë

î

é

í

ü

'

ä

ì

ä

è

ã

è

è

ò

ð

ä

ñ

è

ò

ä

é

òú

ï

é

ä

ú

ë

è

ã

ø

ì

ì

ï

éè

'

ãì

è

÷

!

&

î

í

ä

è

è

ñ

ë

ä

ò

ö

ò

ã

ú

ú

û

ì

ë

è

õ

è

ñ

æü

çè

äý

ö

éè

é

&

ê

ê

ôì

é

îí

é

ì

ó

ë

ò

î

ç

ê

ò

é

ë

î

î

ë

ò

÷

è

é

ò

ë

ü

ò

ä

ì

ö

ê

ã

ã

ì

ñ

ë

î

ò

ò

ä

ö

ð

è

ë

ä

ã

î

ì

ñ

ò

è

ç

îô

è

é

ïû

ë

ï

ã

é

ð

ý

ò

è

ì

é

é

ä

ú

é

ú

ø

ð

õ

ò

î

õ

í

ë

è

ò

ñ

ò

û

é

è

î

ñ

í

í

ã

ã

ì

ì

ø

ø

ë

ò

î

ì

ú

é

úð

î

í

è

ä

ï

è

ãè

î

è

î

é

ë

é

û

ÿ ò

î

í

è

ä

ãø

è

ì

î

è

é

û

ë

é

ñ

ñ

ò

û

ç

ú

ã

ë

í

è

ï

ô

è

í

è

ú

ç

è

ï

ñ

ò

é

ñ

í

î

í

è

éê

Ã¥

è

ð

è

ë

î

ò

êã

ì

ë

ã

ì

õê

í

ã

ñ

í

ê

é

ë

ë

è

ö

è

ëë

ü

îñ

ñ

è

è

ë

é

ë

û

î

ê

í

é

ò

î

ð

ì

è

é

ä

ø

è

é

é

ä

û

ì

è

è

ï

ë

æ

é

ç

ì

è

ì

é

è

ú

í

è

í

è

òè

ú

é

è

ì

ï

ï

÷

ñ

î

è

ä

í

è

ò

é

è

ñ

ã

&

ì

ñ

è

í

ä

é

é

ý

î

î

î

è

ú

ë

è

ë

ô

ï

ä

í

ê

ã

ì

ë

é

í

ý

è

ò

ï

íì

é

ú

ä

è

ì

ñ

ò

é

ø

ý

ì

ã

ò

ý

ì

é

ò

ú

ì

ú

ð

ô

ô

í

èè

ê

é

ë

é

ë

ÿ è

ê

î

õï

ä

ë

' &

è

ú

ï

ú

é

î

ë

í

î

è

íèë

îéî

è

â

(

ë

ò

ï

òé

é

Ã¥

ñ

éí

ò

ý

÷

ò

î

ì

í

é

è

ú

è

%

ü

'

ì

é

ä

ã

ò

ä

òú

ú

è

ø

è

òé

ñ

í

ò

÷

î

í

è

è

%

é

ä

õ

ô

ì

ÿ û

ò

î

ä

ü

ä

è

ì

ö

é

ã

ä

ñ

ò

î

ò

ü

ÿ

ä

ì

ã

ï

è

ë

õ

î

é

í

é

èì

ä

î

î

í

í

è

è

ç

ë

è

ä

ñ

è

ò

ö

ì

ã

ò

ï

ü

ð

ë

è

ë

é

è

ä

õ

é

ë

ò

÷

ò

ì

é

õ

ì

ê

è

í

ê

ã

ñ

ñ

í

ò

ý

é

ñ

è

í

ë

ã

÷

ì

ò

ø

ä

ë

î

î

é

í

è

÷

ãò

ì

ó

ü

ò

ë

Ã¥

è

î

ê

ÿ é

ä

í

è

é

û

è

ë

ì

î

ë

æ

ç

é

è

ë

ä

ë

ã

é

ê

ë

î

é

é

ì

ú

î

ë

ò

÷

ä

í

ò

é

ï

û

éñòé

ñí

ã

ôì

ø

ë

í

î

è

ò

ç

é

òñ

î

ñ

úé

ë

ã

ò

ì

ä

ã

ë

ï

é

ç

æ

ò

ë

ò

î

ü

è

î

ï

í

è

é

ä

ìõ

ë

è

ä

ö

ã

ä

#

ì

è

ø

ñ

é

ò

ä

ë

é

ï

é

ì

ì

ï

ÿ

î

é

ú

ú

í

ã

ë

î

ò

ä

ð

ô

í

è

ë

è

ö

è

ì

ê

ã

ì

î

ü

ä

ì

é

ä

ò

ü

ì

ï

ê

é

ë

î

í

è

î

í

ã

ä

ï

è

ë

î

ã

ì

î

í

è

û

é

ï

è

÷

ò

ü

ä

é

ç

ç

è

é

ä

é

ì

ñ

è

ë

ã

ì

î

í

è

ãö

ã

ë

ã

ò

ì

ó

ó

ò

ü

ä

ì

é

û

è

ì

î

õ

ã

ì

ñ

ú

ü

ï

ã

ì

ø

ãø

è

ì

ã

ì

ôüä

î

í

è

ä

û

ò

ä

è

õ

æ

ç

è

ä

é

ê

í

è

ú

ç

è

ï

ñ

ò

é

ñ

í

î

í

è

éê

Ã¥

è

ð

è

ë

î

ò

é

î

í

ã

ä

ï

ç

ú

é

ñ

è

ì

ã

ë

í

ã

ì

ô

#

ÿ ÷

ã

ò

ü

ä

û

û

ç

ä

ò

ò

ä

ö

è

è

ãû

è

ø

è

ì

î

÷

ì

ò

ö

ä

ã

é

ñ

î

ì

ó

ò

ä

ò

ã

ê

è

ë

é

ã

î

ì

èéû

îë

ã

ì

ñ

í

é

è

ì

éðè

é

îä

ò

é

øòõ

ê

í

ã

ñ

í

ã

ë

î

í

è

è

ë

î

ôæ

ç

é

è

ì

ä

é

ï

ê

é

üë

ì

ý

ï

ì

í

õ

ã

é

ë

ê

ì

ã

ï

î

÷

è

õ

ê

ä

ò

é

ï

ñ

é

ð

ü

é

ø

í

ì

î

ó

è

ä

ò

ê

ë

é

õ

ãäò

î

ò

Ã¥

ð

ì

è

é

é

ý

ì

ö

ï

è

!

éõ

í

ã

ú

é

è

ö

ð

è

î

ô

ê

ò

äë

è

ò

ê

ì

ç

ú

ë

é

õ

äð

è

ï

è

ê

÷

ò

ä

÷

ò

ä

ÿ æ

ç

è

ä

é

ê

í

è

ú

ç

è

ï

û

è

ì

î

ò

ä

èú

ë

é

í

ì

éë

é

è

õ

äð

ñ

è

éä

î

ê

ä

ã

ø

í

î

õ

éé

î

è

ì

ë

í

ã

ë

ï

é

ï

é

î

÷ò

ä

÷

ò

ü

ä

ð

è

é

ä

ë

é

ì

ÿ é

ì

æ

ï

ç

éè

ä

é

ä

ò

ê

ì

õ

íê

í

ò

ã

ã

î

ë

è

î

é

ò

æ

ã

é

ò

ú

ü

ú

ãù

ãø

î

è

ð

õ

ó

ì

ò

ë

ê

î

é

é

î

õ

ü

ì

ë

é

î

ý

í

ö

è

è

ç

ê

é

é

ë

ë

î

î

é

ê

ò

éë

ê

è

Ã¥

é

è

ë

ð

ò

è

ì

ú

ë

è

ô

î

èä

ÿ û

é

ò

ì

÷

î

í

ëê

í

è

é

ò

ë

çè

úì

ã

é

ðò

èä

õ

ï

÷

ëí

è

ò

ä

üê

í

é

é

ë

è

é

ï

ì

ï

î

é

ñ

í

é

û

ò

î

è

é

ñ

ê

ï

í

ò

î

í

üìè

î

î

è

ñè

é

úò

û

ì

ë

ë

î

ò

ì

è

û

ë

ò

ô

î

ë

èë

é

î

ã

ê

ì

ì

é

ï

ë

ë

é

ç

ã

é

ãä

é

ý

û

ø

è

è

ò

ì

û

è

ì

é

ú

ý

ç

ú

î

é

ä

ú

ð

è

ô

è

ä

ô

ÿ ëï

ò

ò

þ

éî

è

í

ì

ê

é

ë

Ã¥

ì

ò

è

ð

é

÷

è

ë

ç

ë

ú

ã

ð

òë

é

ë

î

è

ì

é

ä

ì

ì

ë

ã

î

é

ê

è

ì

í

èï

ò

ë

î

í

í

è

ä

è

é

õ

é

ö

æ

ï

è

î

ñ

ç

è

ö

ú

è

ò

é

é

ð

â

ñ

è

ä

í

õ

ï

é

÷

æ

ç

ñ

ã

ç

ä

ë

ã

è

ò

ì

÷

õ

ä

è

é

ë

ãê

ë

ì

í

ã

ò

ñ

é

ì

è

ë

é

ú

äû

ú

ð

ò

è

õ

ã

ò

Ã¥

ì

ì

ã

î

ñ

ì

ú

ë

ò

ä

ü

è

ï

õ

æ

ï

ã

î

ì

ö

ÿ éã

éî

ì

è

õ

ë

â

è

è

ì

ì

ì

ð

äì

ò

ú

ï

õ

â

è

ö

ã

ì

òð

ú

è

õ

éä

Ã¥

éì

ì

ò

ì

é

ì

ï

ø

è

è

ÿ

òð

ô

ÿ æ

ç

é

è

ä

ë

î

ò

î

î

í

ñ

í

ç

ñ

è

ã

ä

è

ü

ã

ä

í

è

è

õ

ä

ô

î

ã

ò÷

ñ

ä

í

ã

ò

ã

ë

ú

é

ð

è

è

ä

ë

ä

î

è

ñ

ã

ö

ë

úè

é

ú

í

ú

é

ã

ì

ø

è

é

ä

é

ð

ü

è

í

ì

ô

ä

ì

æ

ë

ò

ç

é

ä

ë

ã

ê

é

ì

î

ô

í

è

ü

ì

ø

ï

é

î

!ì

è

ä

ë

ë

õ

ã

ñ

è

ãô

!

ö

ì

ë

ä

é

ëè

ö

éé

ò

ë

ï

ì

õ

é

ò

é

èë

î

ë

è

é

ë

ëø

è

ð

í

é

ú

ë

ê

é

è

î

î

è

é

Ã¥

û

è

ð

ö

ï

ê

é

í

ò

ä

ã

è

î

è

ê

ä

ï

ä

éîè

è

ò

èî

ä

ú

è

ä

íí

ò

è

é

îê

÷

íî

õä

îì

ð

ä

é

ì

ë

î

ò

ãè

ã

î

ê

ê

ë

é

èä

ë

ë

ä

ì

ð

÷

è

é

è

è

ã

è

ê

ð

ö

ï

è

ò

ä

ò

è

ã

ä

Ã¥

ð

ç

Ã¥

ò

é

ó

ì

ê

î

ñ

íé

ë

ø

î

ê

äè

ì

ã

é

è

ø

è

ö

ã

êö

ì

í

î

è

ì

ý

ñ

ì

í

í

ì

é

é

è

ã

ï

ò

î

üëä

è

è

ñ

ã

ò

ñ

ë

ë

ü

î

ì

ã

ë

òä

î

í

é

ï

ò

"

ì

ú

ï

î

ì

è

è

ì

é

î

é

ö

ê

í

î

ì

é

é

é

ò

é

ø

ü

ãí

ñ

ë

ï

û

é

í

é

è

é

ò

è

ä

ì

ò

ñ

ê

ø

è

æ

é

é

é

ä

ñ

ã

ú

ï

ì

ü

ø

ï

ã

ì

ø

é

÷ñé

24

ò

ü

ï

äè

ä

ëû

ã

ñ

ë

î

è

î

é

é

è

é

ë

ú

ú

ò

ñ

û

í

ì

ò

õ

ì÷

ò

ì

è

ò

òä

è

ä

÷

ì

è

æ

ñ

è

ç

è

ë

è

ä

ô

ä

è

ñ

ïé

ê

ò

ï

ø

ã

ë

ì

ý

òã

ý

ìò

é

ëì

ú

î

ú

ü

ð

õ

ï

ë

ã

è

ì

ì

ô

Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball

ñ

î

è

î

é

î

í

í

è

ú

ë

è

î

î

è

é

ä

ë

î

è

ò

é

÷

ä

î

ì

í

è

è

ï

í

è

â

é

ì

ë

é

ë

æ

î

é

î

è

û

è

ì

ë

ï

ã

ë

ñ

ü

ä

ä

è

ì

ÿ é

ë

Ã¥

è

î

é

ú

ú

î

è

é

û

ô

î

ú

ð

î

í

è

ö

ã

ï

è

ò

ñ

ò

ò

ä

ï

ã

ì

é

î

ò

ä


ASSISTANT COACH - SHERMAN DILLARD )

*

5

+

*

,

-

+

4

5

.

.

.

8

@

/

/

/

1

>

3

,

:

0

9

1

+

1

,

/

@

A

5

2

4

1

*

2

1

.

5

,

/

1

:

A

+

3

6

1

<

.

E

4

;

F

+

,

5

*

7

7

:

/

:

1

.

.

4

5

-

2

5

*

1

+

*

,

/

:

3

=

;

6

4

+

>

+

B

.

.

C

,

4

+

7

?

,

+

1

5

D

4

5

>

*

4

.

+

2

:

2

/

1

>

2

2

.

4

.

,

4

:

?

4

.

,

-

5

5

+

I

F

,

C

?

+

G

-

6

.

:

5

1

O

/

3

/

5

D

/

E

,

/

.

,

1

<

A

,

9

.

.

+

-

5

=

3

5

.

4

+

:

;

1

1

,

:

;

*

+

+

2

9

5

*

E

2

.

4

,

.

/

1

:

/

J

A

,

V

E

N

N

L

:

,

e

0

3

1

4

e

5

4

,

/

1

E

+

1

L

.

E

O

5

:

I

1

U

4

:

/

5

W

*

+

I

R

P

*

,

2

.

4

E

1

,

F

,

+

3

Q

G

,

,

2

1

4

R

.

1

.

I

*

A

/

:

P

+

E

/

:

L

/

*

.

1

:

N

,

5

:

.

L

F

*

E

*

N

5

E

3

4

M

+

.

+

L

4

:

:

.

*

3

2

5

E

+

5

+

+

*

/

/

,

5

3

=

:

4

.

.

.

+

+

+

+

5

+

?

,

4

)

*

F

+

.

.

4

c

1

*

+

/

.

0

/

Q

h

.

3

+

`

+

1

+

*

T

,

3

9

5

/

F

/

,

Z

1

+

;

R

4

<

+

.

.

9

4

X

4

7

3

1

+

:

3

+

3

1

2

*

,

5

I

/

7

.

*

O

+

Q

4

5

*

2

2

*

.

R

2

:

4

A

:

5

2

1

,

/

5

+

C

`

,

5

4

0

+

F

+

+

G

M

+

4

M

1

e

G

,

3

G

,

_

0

5

.

Z

*

G

3

0

I

5

,

3

[

A

:

+

W

P

/

E

E

W

P

1

+

.

Z

O

L

,

2

R

3

d

N

+

I

,

O

C

d

_

:

U

+

4

Z

E

I

,

/

Z

+

D

3

/

:

R

,

Z

+

4

d

O

M

.

4

1

.

G

3

E

.

*

3

,

+

/

:

,

E

+

+

4

.

.

.

5

5

+

+

4

+

:

/

+

N

h

3

4

.

6

5

E

+

.

1

/

D

:

-

/

+

D

C

.

4

+

+

3

-

F

F

*

/

2

:

4

A

5

.

.

9

.

0

*

D

:

/

4

.

2

E

6

*

+

.

,

G

6

/

3

1

5

>

3

3

/

3

,

I

.

:

1

+

+

N

.

+

+

.

.

+

E

4

2

F

2

:

2

7

4

/

.

1

:

:

.

+

A

<

7

3

0

@

+

5

/

5

:

*

5

+

.

C

5

4

F

4

+

.

1

>

+

H

K

.

A

*

1

2

Q

.

5

2

.

/

5

J

.

+

/

*

5

+

*

+

+

E

R

.

,

E

1

*

5

N

P

9

5

4

,

.

O

+

-

.

+

E

,

+

C

+

/

,

*

+

+

+

A

3

4

*

,

;

+

6

P

6

*

C

:

2

O

5

.

,

7

?

2

/

/

:

+

:

.

7

/

2

.

5

*

5

M

*

-

:

2

:

5

.

4

.

,

M

.

>

+

+

.

J

+

,

*

5

G

9

:

*

+

/

L

3

.

:

C

2

0

+

5

/

,

1

2

-

5

.

.

d

,

3

/

\

4

2

+

3

-

1

Q

D

1

4

.

:

4

:

4

5

/

/

+

*

.

d

3

,

2

2

R

R

+

I

Z

Z

+

N

I

D

-

_

T

_

I

c

-

+

I

+

,

_

1

W

_

.

e

_

.

E

E

.

/

G

M

7

1

3

>

+

5

+

6

2

*

-

5

+

1

.

N

5

/

E

+

3

.

1

*

*

+

/

j

2

4

I

6

-

E

F

,

N

:

0

F

2

4

1

?

+

e

+

.

5

4

.

1

/

,

+

1

E

3

/

4

3

.

/

g

,

E

7

:

.

.

+

,

1

4

/

4

/

5

3

4

C

A

*

;

Q

1

F

.

/

+

:

2

+

5

,

6

.

+

I

+

E

.

D

-

3

*

-

+

A

F

:

=

;

4

5

*

.

,

*

1

:

:

/

3

4

;

C

:

.

,

:

f

F

+

,

5

>

6

:

2

-

,

>

.

.

+

F

+

+

4

.

/

,

3

4

+

,

S

C

:

3

4

1

5

D

.

4

:

6

+

.

/

+

4

.

.

2

,

:

2

6

.

/

Q

A

9

5

:

*

1

E

+

Q

4

5

E

:

:

,

:

6

.

-

4

E

+

5

*

1

*

1

1

/

/

E

A

/

+

4

A

O

5

:

.

/

P

P

@

2

2

6

5

T

+

G

N

3

*

,

<

+

:

3

7

+

I

.

.

:

5

5

*

:

+

;

,

:

V

F

1

,

7

A

1

+

/

/

4

5

:

+

.

9

+

-

,

4

5

.

:

E

C

E

O

:

U

-

5

C

2

+

1

.

4

-

*

4

+

3

4

f

G

.

.

;

-

J

,

+

L

+

4

4

N

*

-

\

N

.

.

C

3

:

4

/

1

5

G

4

I

0

:

A

1

/

,

*

.

3

2

1

F

2

.

4

,

5

.

3

:

5

1

,

6

+

4

5

Q

4

.

E

*

+

/

*

4

3

:

2

+

*

.

,

1

4

E

:

4

/

.

*

1

3

E

C

I

.

2

3

G

+

+

N

.

3

-

X

1

+

1

/

E

,

A

+

*

1

4

B

E

4

E

:

+

E

2

:

2

,

2

+

+

2

,

/

+

d

E

A

1

O

+

.

Q

P

c

-

5

U

+

+

E

,

.

C

1

,

5

:

+

+

1

3

+

/

5

*

,

Q

1

*

4

e

1

-

/

.

+

/

7

.

4

S

3

M

+

*

-

:

5

,

F

,

>

+

+

.

4

C

+

9

/

.

2

1

,

?

E

:

+

3

5

:

F

5

E

,

/

>

:

1

3

.

2

.

+

5

.

*

*

4

Q

2

E

*

X

1

4

5

.

+

5

6

M

5

5

,

+

/

,

:

*

*

.

*

+

+

*

?

C

4

G

7

+

,

E

+

+

:

4

+

9

/

+

6

1

4

:

3

9

+

F

6

+

5

4

+

/

I

:

R

4

.

+

,

7

1

.

Q

:

;

5

7

4

:

/

W

/

.

F

1

Q

/

,

.

4

1

7

+

/

/

*

7

,

/

1

E

:

O

E

*

:

F

R

D

.

/

P

E

3

O

+

*

4

1

7

7

;

/

.

Q

:

A

4

5

*

1

,

4

5

*

5

.

E

*

5

7

+

@

+

*

;

1

*

1

:

/

3

4

F

<

,

.

:

,

5

7

I

4

*

+

9

I

.

>

+

>

1

=

5

1

X

2

2

+

.

3

,

>

3

6

7

5

.

*

4

+

*

<

:

/

/

3

:

1

,

.

+

/

.

3

g

.

4

.

E

.

+

L

,

N

4

1

N

k

/

5

a

+

*

A

+

+

R

/

Z

3

_

l

1

W

J

/

O

V

P

N

P

0

Z

,

.

X

G

N

3

3

1

D

:

/

.

2

2

6

Q

G

5

/

/

.

0

4

+

5

/

+

-

4

+

,

4

*

0

+

1

6

2

2

+

.

,

.

,

3

7

4

d

:

O

,

P

?

P

+

[

3

I

.

R

4

P

e

.

G

>

M

.

4

+

?

4

+

+

5

,

>

9

.

+

2

2

3

-

.

.

4

,

]

?

2

+

:

D

>

/

.

A

2

,

L

+

.

C

,

-

+

4

C

+

0

/

1

,

5

+

.

D

E

5

9

:

,

+

;

Q

,

:

+

,

4

J

C

1

:

?

+

/

4

;

1

:

>

,

2

4

+

1

;

B

:

,

S

V

1

A

+

/

1

/

O

P

R

O

G

Y

F

,

5

*

+

,

-

:

,

+

Q

0

1

2

2

.

,

3

*

+

2

C

+

3

E

:

.

E

*

5

*

+

M

.

7

?

+

6

+

4

5

:

.

3

-

1

/

1

4

5

,

.

D

9

+

.

/

3

:

C

+

,

.

D

:

/

.

2

;

.

E

+

5

4

:

;

.

4

+

,

1

+

4

:

;

*

1

A

*

2

6

.

E

E

2

.

1

-

+

3

S

;

:

F

,

-

:

,

+

V

1

A

+

/

9

1

E

5

:

,

1

+

4

1

/

O

P

R

O

5

*

.

/

.

6

+

.

,

.

A

:

Q

7

*

1

E

*

1

4

5

*

+

>

+

4

5

E

.

-

C

4

.

/

3

.

E

.

3

+

-

1

+

4

4

C

:

/

4

:

,

+

3

>

6

J

1

?

+

G

*

S

1

-

C

,

:

9

+

-

+

/

5

:

,

.

/

<

:

7

.

5

+

.

-

4

1

/

E

+

R

Z

Z

[

5

:

R

Z

Z

U

G

J

1

4

0

1

.

2

2

/

.

,

3

3

*

N

+

.

,

2

:

C

+

/

3

-

^

:

4

+

E

.

-

C

4

1

/

E

2

F

3

+

3

5

*

+

S

;

+

*

1

5

/

5

+

5

:

,

:

\

.

+

2

2

I

2

V

1

4

.

*

A

/

+

V

.

/

4

4

5

.

.

>

5

+

F

Q

4

V

5

,

*

6

E

+

+

C

L

.

4

.

5

,

5

5

7

7

,

:

1

4

A

*

+

5

.

Q

4

\

:

.

/

4

K

]

.

5

+

/

4

?

F

a

+

N

E

+

*

V

2

.

,

2

I

4

:

N

-

m

/

+

:

f

>

.

,

1

+

E

.

V

-

+

L

,

4

6

d

.

.

F

-

/

/

C

5

D

Q

.

)

2

5

f

.

/

+

3

9

/

4

+

F

+

2

J

.

.

,

6

+

E

4

Q

5

*

O

4

Q

P

?

i

P

1

Z

e

1

2

/

2

4

E

.

E

+

.

L

3

.

+

,

5

-

+

1

,

Q

+

4

N

*

-

:

.

4

,

5

n

+

)

3

5

>

:

6

F

J

3

+

V

N

-

4

1

,

5

+

.

,

.

4

/

3

G

G

S

0

0

1

E

2

2

:

2

.

,

2

4

E

.

+

.

*

A

.

+

4

4

1

F

+

2

1

4

.

5

5

:

E

+

E

E

5

:

*

+

3

.

L

5

3

.

*

3

*

+

+

E

.

E

,

*

.

+

.

*

,

:

M

:

6

5

5

,

E

2

/

/

+

3

,

.

.

3

+

+

4

5

/

C

/

4

4

,

*

4

.

.

+

+

.

+

/

,

*

3

:

5

.

,

,

:

/

X

C

:

;

1

+

.

4

*

+

a

,

+

E

+

*

+

3

.

*

E

+

.

,

4

5

.

1

+

2

A

4

4

2

F

/

,

/

+

:

1

.

:

4

;

*

+

D

:

E

6

F

,

4

:

_

5

0

/

E

O

D

6

1

;

G

5

1

2

\

P

C

.

6

F

,

C

,

,

2

+

4

2

.

I

C

+

0

O

B

M

G

.

,

+

1

+

+

/

3

2

.

A

3

1

+

*

+

/

7

E

5

>

4

/

1

.

4

4

1

:

.

,

,

*

,

+

+

`

Y

4

4

/

G

/

Q

9

5

E

R

:

/

/

R

4

-

4

1

4

A

.

U

:

6

.

Z

+

E

_

.

.

.

*

Z

/

4

,

1

I

4

/

W

4

1

2

2

>

4

.

,

.

3

E

.

1

*

-

+

+

4

.

2

R

:

-

,

>

=

Z

4

_

3

+

W

+

,

:

-

A

;

.

,

5

+

A

+

*

+

/

1

4

.

E

/

C

E

*

F

*

:

-

6

2

4

:

2

1

=

E

.

.

4

4

F

2

C

3

+

+

f

3

:

,

F

5

4

E

.

-

.

*

+

D

.

4

:

2

\

/

2

:

.

.

;

/

;

.

3

1

3

4

:

-

-

1

+

/

/

A

:

,

,

.

1

3

/

F

>

.

F

5

4

+

1

+

/

+

.

4

,

4

/

:

4

Q

1

B

0

1

2

M

1

4

2

.

,

4

3

:

.

/

/

V

3

+

*

/

1

1

4

4

7

.

1

4

;

:

+

0

C

*

+

:

/

-

.

*

:

.

,

+

9

+

:

5

/

7

5

:

*

4

+

8

:

/

N

4

a

Q

o

V

+

>

/

.

d

4

?

R

+

Z

5

e

>

.

.

/

2

2

3

5

a

+

.

.

-

/

A

4

5

:

/

G

5

4

+

.

4

:

/

.

C

C

+

.

,

.

/

E

+

4

Q

1

/

E

2

F

3

1

/

A

`

9

+

J

L

N

N

:

F

,

/

.

-

+

/

5

>

+

,

5

*

4

G

S

*

+

R

Z

W

P

Q

R

Z

W

[

.

/

3

R

Z

W

U

4

b

F

.

3

4

,

+

.

E

*

+

3

5

*

+

S

)

7

+

:

+

F

5

,

R

/

.

c

Q

-

7

+

*

/

5

1

2

+

5

*

+

R

Z

W

[

5

+

.

-

7

:

/

5

*

+

N

L

L

G

S

M

+

W

5

W

2

*

e

+

+

F

A

1

/

4

/

.

3

5

C

+

+

+

/

,

E

a

:

.

5

:

5

*

F

E

,

L

*

+

+

.

.

6

-

5

f

+

C

.

.

.

-

,

/

+

4

.

+

2

4

2

1

5

L

Q

\

.

7

.

2

*

3

1

1

;

:

:

4

,

/

7

:

/

1

.

.

d

4

R

*

G

*

Z

1

W

4

+

U

E

V

I

:

+

2

.

I

,

4

S

C

:

4

J

5

+

<

3

.

5

C

C

7

:

+

5

.

,

*

.

1

/

,

3

E

I

+

C

4

2

3

.

E

F

+

,

1

g

/

.

E

A

I

*

1

R

P

4

5

`

+

/

/

1

F

4

,

*

+

+

1

4

.

/

/

V

3

+

,

5

?

7

+

:

2

+

6

G

S

N

X

5

+

:

,

5

5

*

*

,

+

+

N

+

L

4

+

L

.

.

4

/

:

/

3

4

]

.

+

5

:

L

,

A

.

1

2

1

;

.

:

+

,

E

/

1

*

.

;

Q

*

:

+

,

,

4

1

+

B

5

4

F

,

+

/

.

+

4

3

:

/

4

S

d

R

Z

L

W

:

5

W

.

E

:

+

1

.

Z

[

*

4

C

I

V

B

,

e

:

1

/

E

^

>

7

.

G

>

/

+

*

6

/

4

1

L

1

/

G

2

,

/

N

-

4

+

1

+

A

]

+

1

+

:

,

.

A

/

2

4

4

1

5

2

:

/

+

/

.

.

.

Q

5

.

E

.

3

4

+

5

/

*

*

+

*

+

3

C

*

h

C

2

.

6

+

:

+

+

2

2

4

2

5

3

1

C

+

:

3

M

7

4

f

+

.

/

4

`

.

E

:

9

+

.

?

+

3

+

/

5

.

J

4

C

L

I

N

N

S

:

F

,

/

.

-

+

/

5

4

Q

1

/

E

2

F

3

1

/

A

5

*

+

Y

1

/

.

2

Y

:

F

,

1

/

R

Z

Z

P

S

.

/

3

0

1

5

F

L

1

)

2

2

/

.

,

1

:

;

+

+

3

5

/

/

7

,

6

,

,

+

+

5

+

.

+

,

+

R

E

5

+

<

/

1

/

E

M

c

9

+

3

+

.

1

/

Z

+

Z

*

.

R

5

R

3

1

d

F

/

1

.

Z

Q

Z

+

G

`

5

I

*

O

4

)

[

5

Z

,

.

_

e

)

4

5

5

:

G

6

*

+

0

E

F

.

+

.

;

5

,

-

1

:

3

E

*

/

+

A

,

*

+

:

.

E

\

4

1

1

4

1

5

-

*

4

1

4

*

,

C

/

:

+

,

A

F

:

,

+

:

4

9

C

1

+

C

i

+

.

3

:

.

2

4

+

,

2

:

.

I

+

6

/

E

/

.

A

/

3

G

S

C

1

Q

A

U

3

1

.

4

*

S

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

25

d

R

_

e

G


ASSISTANT COACH - ANDREW FRANCIS p

q

w

r

s

q

t

}

t

v

t

w

s

v

z

z

w

u

z

y

w

z

q

q

s

|

r

ƒ

w

w

z

x

q

q

y

„

x

y

|

‚

|

w

z

x

{

…

y

~

z

t

z

y

w

x

t

s

w

}

†

q

{

{

z

z

z

q

|

|

y

~

z

y

u

|

~

w

{

y

{

q

…

s

|

{

‡

r

}

{

tt

t

ww

r

t

x

u

s

w

z€

~

w

w

u

w

z



x

|

{

{

t

q

w

~

w

s

•

s

w

q

y

•

t

«

r

r

q

•

y

y

r

w

•

t

t

|

s

~

|

z

x

y

~

{

|

t

}

~

¤

‹

s

y

u

t

{

r

y

q

t

q

w

w

s

|

Ž

t

~

s

{

s

~

t

~



s

z

q

t

¬

w

s

w

—

•

w

t

}

Ÿ

r

t

w

£

s

y

s

z

w

w



{

|

q

|

†

w

z

u

~

r

z

}

—

|

y

w

…

t

q

y

w

z

s

|

z

s

w

š

q

š

•

|

w

t

w

|

z

ª

z

y

y

z



|



w

w



q

|

‡

t

ˆ

s

z

|

{

y

s

t

‰

~

s

ƒ

x

„

w

…

t

s

}

w

|

Š

~

u

w

‹

Œ

~

y

q



p

s

~

~

€



}

q

‹

˜

©

‹

q

w

š

•

t

‹

v

s

w

q

x

y

z

Œ

~

y

q

t

r

ª

y





w

q

~

•

w

†

z

z

|

w

…

y

q

p

”



”

z

|

‹

ž

y

q



|

{

t

z

|

w

…

~

q

p

Ž

s

y





‹

‘

’

“

’

‡

‘

y

v

s

Š

w

~

q

x

u

y

z

w

{

–

w

w

z

z

{

€

t

t

|



–

w

Ž

t



r



s

Ž

s

~

t

Œ



”

s

•

w

t

q

—

w

z

|

y

t

q

|

x

{

t

’

’

q





‡

|{

t

t

w

•

y

z

z

r

y

t

z

|

~

t

r

~

|

Ž

t

{

s

t

w

Ž

š

s

~

~

q



s

z

~

w

—

‰

y

|

{

q

w

t

–

•

w

w

z

s

€

t

y

t

|

|

}

–

~

w



‰



s

~

~



­

t

x

z

t

u

{

y



t

r

y

s

t

x

|



‡

t

w

s



v

s

w

q

x

y

z

y

z

w

“

‘



s

w

r

”

w

|

t

~

‰

s

~

~

€



}

q

†

z

p

–

s

w

{

w

—

®

y

q

x

~



qy



{

ž

s

y

|

•

y

{

q



t

p

w

s

Ž

t

s

}

|

™

q

t

t

w

t

y

t

t

q

x

u

w

x

x

w

”

{

“

z

q

|

s

~

•

z



s

~

w

y

~



s

q

”

|

t

—

y

…

˜

w

}

x

w

‡

„

–

w

’

|

r

s



’

w

t

v

q

‘

t

z

|

y

q

x

t

–

y

q

s

‹

w

w

r

q

|

~

~

q

w

x

Šr

t

w

t

r

{

€

{

{

}

u

|

|



w

t

r

q

{

t



w

{

y

x

€

t

x

q

’

u

|

¤

t

‘

w

t

z

}

q|

w

—

|

~

|

{

t

‘

’

“

‘

˜

w

š

~

q

w



Š

q

•

y



|

~

}

w

¤

~

„

s

t

~



w

€



t

t

t

”

{

ss

|

w

‡

~

t

”

—





t

|

w

}

t

q

r

¬

s

~



w

y

r

Ž

q



t

q

—

š

Ž

~

„

q

{

~

x

v

r

z

z

q

q

y



|

–

u

y

x

w

t

~

¤

w

w

€

|

{

s

—

w

q

w

‡

q

–

q

r



w

˜

t

s

”

|

”

–

s

r

q

v

‹

¢

w

t

|

©

}



—



‹

q

z

t

w

t

t

‰

t

w



|

|

~

q

s

q

t

~

t

w

r

ƒ

x

|

y

~

~

®

q

|

—

~

“

q

Ž

q







Š

~



t

—

t

š

z

q



w

u

|

}



q

y

s

„

{

r

y

«

{

~

z

x

q

w

y

r

—

~

•

t

—



t





s

s

”

t

z

y

t





t

|

}



t

y

q

‡

ˆ

|

w

š

z

y

~

q

q

x

u

y

y

›

t

q

‘

z



~

’

~

›

s

’

•

t

”

œ

t

q

q

|

t

—

‡

s

|

w

t

p

~

r

Ž

w

y



z

|

r

‘

—

q

š

x

q

~

|

w

w

t

x

q

w

~

r

|

w



—



}

z

—

{

t

‹

|

w

Ž



y

Ž

{

}

z



s

r

s

x

w

t

~

t

t

{

s

w

~

w

—

w



†

x

~

‹

{

z

s

y

z

q

~

z



|

z

—

t

Ž

|

|

w

~

z

…

{

y

|



q

z

t



t

w

r

~

Š

q



z

~

~

q

u

}

•

w

|

{

y

|

s

t

x

|

~

~

‰

t

~

s

~

|

}

”

s

{

t

p

s

Ÿ

–

‡

t

t

‘

s

x

’

w

w

’

€

—

œ

q

t

t



t

w

’



y

•

‹

q

~

{



t

Œ

”

”

s

q

z

|

t

s

}

t

t

•

q

t

r

s

t

t

w

r

z

w

r

z

y

z

|

{

z

y

|

w

{

z

Ž

q

t

s

|

~

x

{

t

‰

~

t

w

w

z

z

x

r

y

{

u

~

q

w

~

|

w



„

—

Ž

~

t

q



q

†

w

x

z

}

~

y

s

x

q



r

~

y

w

x

x

w

w

s

„

{

~

w

t

t



|



s

t

‹

v



ƒ

t

|

‡

s

w

‡

¤

q

v

|

s

‡

x

y

~

ª

z

—

y

q



ž

x

t

q

|

„

~





t



t

‹

x

~

—

Ž

y



y

q



w

‘

¯



‘

¦

s

t

x

~

s

|

{

t

r

‡

Š

q

w

r

r

y

š

~

q

‹

{

t

z

t

s

•

t

r

ˆt

z

{

t

•

t

t



Ž

q

t

r

—

x

~

s

~

w

t

x

•

y

{

x

|

|

{

~

s

t

yt

z

w

|

u

{

€

w

t

q

}

|

t

{

z

|

t

~

Ž

“

s

t



•

y

u

~

y

”

z

q

z

z

y

t

w

q

‘

z

~

’

“

q

‹

‘

‹

u

u

{

{

y

x

y

{

x

{

u

š

t

w

z

‰

z

w

~

s

|

z

{

w

t

•

«

~

q



y

”

|

q

t

|

r

t

t

¤

s

|

w

w

|

z

t

z

y

z

{

t

x

‰

~

|

w

”

~

x

s

”

{

q

s

y

w

q

s

|

{





z

~

”

–

|

q

t

w

z

|

…

r

|

y

u

”

q

w

Š

z

s

~

|

q

w

u

s

~

w

{

t

”

—

|

q

t

{

y

s

r

q

r

‹

†



w

z

Ÿ

–

–

t

t

w

z

z

|

s

€

y

|

t

q

|

|

{

t

–

w

{

z





t

x

{

t

y

y



~

z

q

|

›

r

~

t

s

}

}

q

t

‡

y

w

›

q

s

{

‘

‹

t

’

“

~

z

‘

‰

t

w

•

‡

q

t

v

q

”

t



s

|

u

u

y

{

t

q

s



ž

—

~

s

t

‹

v

s

w

q

x

y

z

{

t



Ž

t

r

x

~

w

x

{

|

{

tw

u

€

t

}

t

z

|

~

‰

~

”

s

—

~

s

t

y



›

t

q

ž

•

y

‰

x

|

~

~

s

v

s

z

s

w

w

t

z

q

q

w

y

Š

x

{

y

y

~

q

‘

u

z

w

{

q

’

|

t

w

“



z

‘

t

Ž

w

t

w

|

z

s

~

y



q

{

|

£

q

y

—

t

w

q

t

‹

}

x

q

s

ž

u

w

—

r

–

{

t

|

}

t

“

~

x

w

s

w

s

|

t

„

~

¡

ƒ

t



w



s

~

‹

u

“

{

y

x



{

y

‡



|



ž

‹

ƒ

{

y

w

|

t

™

|

¢

~

w

w





|

t

q



y

z

w



›

q

t

r

q

p

z

|

w

w

s

|



”

z

ž

|

{

t

v

s

Ž

w

q

ƒ

x

|

w

q

|

w

q

t

s

‰

~

z

z

y

z

t

~

y

~

w

|

‚

26

|





{

s

ƒ

q

t

t

w

s

x

t

¨

w

‰

x

}

q

{

t

z

t

|

{

t

©

t



w

s

t

|

w



‡

t

q

w

r

q

r

u

y

w



{

|

{

t

”

q

x

w

©



s

t

w

~

t

q

s

z

q

{

‹

t

y

x

t

|

t

t

”

—

{

‹

‡

r

}

z

r

r

‰

{



t

w

w

z



§

|

|

t

{

Ž

Ž

”

~

|

z

|



s





|

s

r

|

t

”

~

z

’

s



~

|

t

’



q

y

“

y

Ž

|

~

z



z

~

x

š

–

‘

z

s

w

t

|

z

‹

q

z

z

¦

w

z

t

x

q

t

y

q



w

~

q

•

q

t

z

q

š

w

~

t

t

”

s

‰

u

s

—

z



r

y

’

Ž

q

s

w

’

y

w

q

‘

t

y

¤

t

w

x

|

q

t

t

w

x

v

~

|

‰

q

t

‡

x

‹

~

z

z

q

s

r

}

¥

{

y

w

y

t

q

|

”

‡

z

w

w

‰

s

|

”

~

”

q

q



z

q

x

~

q



q

s

~

x

z

t

w

v

z

s

t

‹

t

t

r

|

~

|

s

t

›

x

x

—

Ž

{

s

‚

t



t



Ž



p

w

{

¤

y

p

”

t

~

t

w

„

Ž

q

…

y

w

~

{

w

¤

q

z

|

|

|

t

w

r

z

w

y

t

t

z

{

q

z

•

†

¤

y



{

|

˜



t

t

s

}

x

z

r

~

t

|

w

u

s

w

w

”

•z

t

~





|

z

t



x

r

z



|

…

x

y

q

y

w

{

y

z

x

„

£

y

w



w

t

s

†

z

‡

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

z

|

{

t

–

t

z

|

y

—

Ž

s

~

•

t

—

t

q

|

|

w ž

|

z

w

z

q

€

|

t

x

|

~

–

w

w

x





{

®

‰

t

~

w

s



”

t

‡

£

t

z

|

x

{

t

z

|

t

s

£

y



r

s

t

~

‰


DIRECTOR OF OPERATIONS - JERRY STROM Ô

°

±

²

³

´

µ

·

·

¿

¸

·

¹

²

º

»

¼

·

½

»

¼

±

·

µ

¾

É

»

¹

²

¾

½

·

»

²

Á

²

Â

½

º

¹

¿

·

À

½

¹

»

·

³

»

½

²

é

²

³

²

»

¼

Ú

²

±

±

·

´

·

Æ

Â

³

»

¼

·

Á

²

Â

½

¸

½

Ã

Ä

·

»

¸

½

±

±

Ã

Ê

Ã

»

½

³

»

»

²

»

¼

·

½

»

¼

±

·

µ

»

½

Å

Æ

Ç

·

¹

¹

È

É

»

¹

²

Ê

¹

·

¾

»

²

¹

Æ

½

Ã

Â

·

±

±

½

Ã

½

Ã

Ã

Ê

Ã

»

½

³

Ã

Ê

Ã

Ê

³

¼

Ê

Ã

Ë

Ì

½

½

Ã

·

Ä

·

»

¸

¸

½

·

±

¹

±

Ã

²

»

º

½

»

Å

¼

·

Í

³

Ê

Î

·

¹

Ã

Ã

Ê

»

¸

·

¼

½

Ã

·

Ä

Â

·

»

½

¸

Ã

½

±

½

±

Ã

½

Ø

³

Ô

³

·

½

Ã

²

³

¸

½

Ã

·

¸

½

±

±

¾

²

½

¾

¼

º

¹

²

Ñ

Ò

ê

Ò

Ø

Ó

Ñ

Ï

ä

¼

·

Ñ

Ò

ê

Ò

é

²

³

Ô

²

»

¼

È

²

º

Á

²

Â

½

¾

Ï

²

é

À

²

·

¸

³

»

½

±

±

·

Ê

¼

»

½

½

Ã

·

¸

½

±

±

Ã

³

»

¼

·

à

Ú

°

°

ì

Ê

Î

Ê

Ã

Ê

²

³

Á

Á

Á

Ú

²

±

±

·

´

·

á

²

¹

¿

ë

½

¿

±

É

·

¹

Ê

·

Ã

½

³

»

¼

·

¿

²

¾

¸

¿

Ô

¸

¹

»

¿

½

·

¿

¾

¿

Ã

¼

¿

¼

¸

À

Ê

½

²

Ã

³

Ä

Ã

·

¼

»

Ê

¸

À

½

±

±

»

·

½

Â

²

³

»

¼

·

é

Ê

Â

·

Ã

»

Ú

²

³

º

·

¹

·

³

¾

·

¸

½

Ã

Ä

·

»

Ø

Ï

¿

É

»

¹

²

Ð

¿

½

´

¹

²

Ê

³

·

»

¼

·

Á

²

Â

½

Ã

»

½

Å

Ê

Ô

³

Ñ

Ô

½

½

»

·

½

Ã

Ã

Ê

Ã

»

½

³

»

¾

²

½

¾

Ò

Ó

Ñ

½

¿

¼

Ã

Ô

³

·

¹

¿

Õ

»

·

É

»

¹

²

Â

½

¿

Ö

±

Ã

²

³

Ï

×

·

Ã

·

¹

Î

Ã

½

»

¼

±

·

µ

·

Ê

³

»

¼

½

»

¾

½

À

½

¾

Ê

»

È

º

²

¹

é

½

¹

µ

³

Â

²

È

·

½

¹

Ã

À

¹

Ê

²

¹

»

¼

·

¹

í

Ê

³

»

²

¸

·

Ê

³

´

À

¹

²

²

»

´

Ê

Ê

Ã

¸

³

½

Ñ

Ã

Ò

Ä

Ó

·

Ë

»

¸

½

±

±

»

²

×

Ê

Ã

Ñ

Ò

ê

Û

í

Ê

³

»

¹

²

Ê

³

Ê

Ã

»

¹

½

µ

Î

·

À

²

Ã

Ê

µ

²

³

Ï

Â

²

¹

Ä

Ã

¾

±

¿

¾

²

²

²

Ã

·

±

È

Â

Ê

»

¿

¹

Ê

³

½

»

·

½

¼

»

¼

·

×

Ô

³

¾

½

¹

¹

È

½

Â

Ä

·

È

¿

¹

²

´

¹

½

Ï

É

»

¹

²

²

»

»

¼

·

¸

¼

·

±

À

½

Ã

Ä

·

»

¸

½

²

¹

Á

²

Â

½

Ù

Ã

×

½

»

²

¹

´

Ã

Ê

´

¼

É

²

±

²

¹

¾

²

Â

·

Ä

³

»

¾

¼

½

À

Ê

²

³

Ã

¼

¾

¼

½

À

Ê

²

³

Ã

Ï

Ê

·

½

À

±

Ã

»

½

Å

Æ

¼

·

±

À

Ê

³

´

»

·

È

·

Ú

¼

½

±

±

·

±

³

²

É

»

¹

²

´

¹

È

·

Ø

»

²

·

Ø

³

½

»

È

½

½

¾

µ

Î

Ê

µ

·

Ã

²

º

»

¼

·

¸

½

Ã

Ô

³

Â

½

Ã

»

Ä

·

»

¸

½

´

·

º

²

¹

Ì

Û

È

·

½

¹

Ã

Æ

¹

½

±

±

½

±

±

Ø

Ã

»

½

»

Ê

Ê

²

à

·

»

Â

²

¹

½

¹

Ä

³

½

·

³

¼

·

³

É

»

¹

²

â

Ê

¹

·

¾

»

²

¹

º

²

¹

Ã

Ê

Ü

È

·

½

¹

Ã

À

½

Â

¼

·

±

Â

·

¼

È

Â

Ê

»

¼

Ç

Ê

Ý

½

¸

·

±

º

²

¹

Á

²

Â

½

¸

½

Ã

Ä

·

»

¸

½

±

±

²

³

»

¼

·

Þ

½

±

·

¹

¾

»

·

¹

½

Ñ

Ã

¹

Ã

»

Á

²

Â

½

ã

½

Ã

Ä

»

·

Ð

²

Ê

³

·

Á

¾

²

µ

³

Â

´

½

»

Ú

Ê

¼

»

·

È

Ñ

Ï

×

Ò

»

Ó

·

¸

½

Ó

¼

±

³

½

»

¼

·

±

Ú

²

½

Á

¾

¼

½

Ã

µ

¸

²

·

³

·

½

³

±

²

·

²

À

·

»

Ñ

½

Â

½

Ã

Ò

¿

¾

Ã

»

Ú

±

Ê

³

½

Ê

Ø

·

½

Å

¼

Ê

³

Ì

å

à

Ú

°

°

½

¾

Æ

·

Ê

À

±

·

·

·

Ã

³

»

²

·

»

±

¹

·

²

»

·

¼

°

Ã

½

Ã

Ê

Ã

Ã

Ã

»

·

½

¹

³

¾

Î

»

¼

±

±

½

Ã

¸

¹

Ê

³

´

Ê

³

·

´

Ã

Ê

º

Ã

Ê

°

Ü

¸

°

½

Í

Ã

ä

¾

²

Þ

¹

³

²

»

´

¹

¼

Ã

Ã

²

¾

Ê

½

µ

²

³

²

º

ã

»

¸

½

±

±

½

³

²

±

½

Ã

Ä

·

Ê

³

à

·

Â

½

à

Á

»

²

Á

Â

Ï

¸

ä

»

½

×

½

±

î

²

¹

Ä

Ú

»

Ê

»

È

¹

º

½

¾

²

Ä

¹

¾

º

²

½

²

¾

¹

¼

È

²

¹

·

½

Ê

Ã

»

¼

±

³

½

½

·

Ë

å

±

Ú

²

½

¾

¼

·

Ã

½

²

³

»

¼

·

à

·

Â

î

¼

Ê

Ã

»

¹

½

¾

Ä

Ã

²

¹

Ä

Ú

Ê

»

È

ä

¼

¸

·

¹

²

º

à

°

ã

Ú

¾

²

Ê

è

·

·

Ã

»

¹

Ø

Â

½

È

Ú

Ê

»

È

Õ

·

¿

ë

Ã

Ï

Ô

¹

½

´

·

Ô

½

Ã

Â

·

¹

·

»

¼

¹

·

·

Ø

µ

·

Õ

·

½

´

·

¾

Ê

»

È

¿

½

»

¿

·

º

¹

²

ï

²

³

»

½

³

·

±

±

·

æ

Á

°

ç

×

Ê

´

¼

É

¾

¼

²

²

±

Æ

Â

¼

·

¹

·

¼

·

·

½

¹

¼

²

³

²

¹

Ã

Ê

³

¸

½

Ã

Ä

·

»

¸

½

±

±

Æ

º

²

²

»

¸

½

±

±

½

³

Ä

·

»

¹

¸

¸

¿

·

»

²

Á

²

Â

½

ã

²

È

Ã

É

»

½

»

·

Ï

×

·

½

è

·

·

¼

·

À

±

½

È

Ã

»

·

¹

Ù

Ò

Ó

ñ

½

È

Â

½

Ã

·

¸

½

±

±

¿

³

³

·

Æ

½

Ã

Â

·

¼

²

²

±

½

Ù

Ã

Ç

¿

·

¹

¿

³

Ê

Ø

¹

Ú

²

³

¾

²

¹

Ê

½

æ

à

ð

¸

½

Ã

Ä

·

»

¸

½

±

±

Æ

¸

½

Ã

·

¸

·

´

¹

·

·

æ

½

»

¼

±

·

µ

¾

¿

³

Â

²

¹

Ä

½

Ê

¿

·

»

²

Â

½

½

±

±

½

¼

»

·

Ã

¹

Ã

Ú

¸

²

±

±

½

³

±

½

±

Ã

»

·

½

Å

³

»

Ã

»

Æ

¼

¼

½

·

±

»

¼

Ê

½

´

²

±

º

Ï

Ç

·

¹

¹

È

·

½

¹

³

·

³

»

Ã

µ

¾

Ø

È

·

½

À

¹

½

¹

»

·

·

¸

³

»

·

Ù

¹

Ã

É

Ã

¼

Ê

³

²

º

»

·

¼

·

³

à

½

æ

à

°

ã

Ú

ç

½

³

»

°

µ

»

²

Ê

Ã

²

»

¾

¹

»

½

µ

²

¹

²

³

½

ç

±

º

·

¹

´

²

¹

·

á

·

·

½

»

Ã

Á

²

»

·

Â

¹

½

¸

²

¹

³

é

½

¹

¾

¼

Ñ

Æ

Ñ

Ò

ò

Ë

æ

Ç

·

Ã

Ã

Ê

¾

½

Æ

Ì

ò

ç

½

³

³

Á

±

±

Ê

³

²

Ï

×

·

½

¼

Ê

Ã

Â

Ê

º

·

Æ

é

·

±

²

½

Ã

²

³

æ

Ç

Ã

µ

³

Æ

Ì

å

ç

È

Æ

¼

½

Ï

±

¿

¼

½

Ã

Ã

·

¹

Î

·

²

³

Æ

Ê

Ã

Ê

Ã

Ê

³

¿

³

Ô

Ø

½

´

·

Ï

·

¼

³

³

¿

Ã

¿

»

´

¼

Ï

Ô

·

Ê

·

³

Î

·

·

¿

³

¿

¹

¿

´

½

¿

·

Ô

½

±

ç

¿

Ã

½

±

¿

·

½

Ô

³

½

·

Ô

³

·

³

¿

°

·

¿

²

¿

·

·

·

¹

¿

É

Ä

¿

·

Ô

³

¹

Â

¿

Ø

¸

½

Ô

³

¿

·

Ã

¿

·

¿

¹

½

¿

Ê

¿

â

²

Ô

³

¿

Ã

Ï

¹

¸

¿

»

¿

³

¿

á

¿

½

Ô

½

¿

½

·

¿

ë

Ô

½

·

¿

²

¿

ß

¼

¾

¿

¾

Æ

¿

¿

·

±

¿

º

¾

¿

¿

À

·

¿

½

¿

É

¹

×

Ô

·

¿

¼

Ê

Ô

Õ

¿

»

¿

¾

Ô

Ï

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

27

Î

·

½


SUPPORT STAFF 5

(( ó

ô

õ

ö

÷

ø

÷

÷

ù

õ

ô

ú

û

ü

÷

ù

,

û

ý

þ

ö

ô

ÿ

ö

ù

()0

0

#0

7

+-

-

3

89

(

)0

0

70

*

+-(

(

:

(

ü

6;0

0

7

-

,

-)

,

(

6

(+(

:-8

2

<

1-.

-

=

)89

(

+

<3

=(

-

;

(

-0

0

*;

,

:0

0

<

-;,

)

>+(-

!"

#

$

$

%

$

8

(

-(4)&'(

1

"+

0

0

0

0(

3

"9-

-(3)

#

$

$

$$

*

+

)

#

$

$

*$

%

+?0

0

#

$

$

$

#

$

$

#

&,((-@-

"

(")

=+'

."

#

$

$

#$

*

!/

(

-)0

0

*

0+0

0

%

!/

(

-

7

0

389

(8

;

3@

)

A+

(

"

1

('

-

3

(

#

2

"

*

40%4

(/3)*+

,

5

 û

B

õ

ô

ú

ô

þ

ü

ù

û

ü

ô

ó

ö

û

þ

þ

ô

þ

ü

û

ú

þ

þ

D

ü

ó

ô

õ

ö

÷

ø

÷

÷

ù

õ

ô

ú

û

ü

÷

ÿ

ÿ

ô

ö

ý

E

ö

B

û3

4'"

-

(

3

31

-3

4

F

#

$(

((

4

(;

1-

-

3

(

((

K

R

3

J

M

NOP

4

ú?

÷

ùùC

üû

#

-(

(-#

$

$4

/?"8

14

3

"

3

(3?GHH

;

,F

((

3(#

$

4

!

(I

H(

?

-

=?

G1

H#

$

$

<

"J

K

L

M

N

O

P

G

;

-

?

G

H4=

8

"

1

;

--

-(=9;

4

;

(>0

*

%%

$(

?

(G5

Q

=Q

!

"(

;(

-;

1

3

(286

(Iowa Hawkeye Menâ&#x20AC;&#x2122;s Basketball;

1

(0

*0

*

%


SUPPORT STAFF Ÿ

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z

T

[

\

]

U

S

Z

c

g

^

Z

_

]

`

S

T

W

\

h

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

i

n

h

m

i

l

n

l

g

d

i

g

h

n

m

i

o

p

c

c

h

q

j

n

g

c

h

n

g

g

d

i

s

e

j

m

i

h

l

j

g

t

c

k

u

c

v

n

g

h

i

j

k

l

i

h

m

i

q

n

l

g

d

i

g

i

n

x

y

l

g

d

c

o

p

i

z

~

p

l

j

g

e

hn

l

j

e

c

o

n

l

l

j

l

g

n

e

h

ƒ

h

c

n

j

e

ei

i

x

q

i

g

d

i

h

i

e

i

o

g

k

t

c

h

c

l

g

h

{

e

|

g

d

t

i

i

g

n

i

h

n

l

}

x

}

n

j

i

ej

j

e

e

ej

l

g

en

j

„

y

e

j

€

i

l

k

g

|

e



l

l

~

x

i

q

g

d

i

‡

c

l

j

z

c

e

c

k

g

h



…

n

c

h

h

n

€

†

m

j

g

j

e

m

n

g

i

c

h

x

}

j

e

i



h

c

…

ˆ

k

u

e

c

|

c

w

v

f

n

g

y

h

l

i

j

‰

g

k

n

d

o

o

i

l

c

g

l

i

w

‚

€

i

i

n

h

z

m

m

j

e

i

cn

k

l

‹

n

l

n

l

h

l

j

e

l

g

p

d

n

e

i

l

g

n

g

i

g

h

d

o

Œ

u

i

z

c

p

m

l

j

v

p

e

c

i

l

n

g

h

h

c

x



…

†

|

r

†

€

w

f

g

h

i

j

k

n

o

l

c

l

i

h

h

h

n

j

e

i

h

n

g

g

d

i



i

g

h

c

j

g



j

c

e

l

n

n

l

e

f

j

i

‡

e

g

h

i

j

k

v

n

l

h

i

p

i

h

Š

i

h

g

j

n

d

h

i

l

i

h

ƒ

k

g

i

n

ce

j

‘

i

q

j

e

b

~

e

i

Œ

€

|

cc

j

Ž

i

i

l

l

c

|

j

p

i

n

v

n

h

q

n

e

q

j

e

€

|

|

|

h

i

p

i

j

m

i

q

h

e

n

x

i

l

~

e



d

j

h

i

p

i

j

p

j

m

i

i

q

g

g

t

j

d

e

i

‚

€

|

n

|

o

ˆ

o

c

k

‚

c

e

c

h

‰

g

h

i

j

k



k

j

v

k

n

i

l

‰

d

v

c

n

q

g

g

d

i

n

e

e

~

c

h

Œ

n

q

g

g

Š

c

d

j

i

e

u

g

c

‹

v

j

o

j

n

g

l

n

h

g

t

n

„

‰

n

p

n



q

i

i

g

h

e

n

e

i

j

k

q

h

™

i

p

i

i

t

j

c

i

‡

o

m

e

q

h

e

i

n

q

q

j

i

l

z

g

g

g

d

i



n

m

j

d

e

i

c

d

‹

e

e

i

i

q

~

o

h

x

x

i

h

l

n

l

n

l

l

j

l

g

n

e

g

n

g

d

o

i

z

q

t

Œ

~

€

|

p

|

n

g



c

w

h

b

c

g

n

i

n

t

v

Œ

q

o

s

—

b

c

w

d

k

p

e

n

f

š

e

—

p

n

x

‡

l

`

\

`

S

U

]

n

h

v

l

q

o

c

n

d

o

n

S

T

U

[

a

X

Z

j

g

d

g

d

i

‰

g

d

o

i

z

p

’

h

n

j

e

j

ef

i

h

h

n

q

e

Ÿ

j

m

o

i

h

c

t

l

j

€

“

r

t

i

n

h

k

h

c

x

g

d

g

d

o

i

z

p

h

U

l

j

t

g

c

h

l

c

k

l

i

h

m

j

p

i

n

v

n

h

q

w

‚

Š

h

j

h

c

h

e

g

Œ

n

c

Ÿ

o

o

h

l

n

j

€

}

c

m

c

g

|

t

e

i



g

m

h

k

c

c

i

l



e

h

p

S

e

g

_

d

k

j

}

c

u

e

i

t

h

n

j

e

i

h

i

j

l

n

i

e

i

u

c

v

n

‰

g

d

o

i

z

p

’

h

n

j

e

i

h

x

i

e

c

g

c

x

k

€

j

c

j

~

f

i

i

p

h

X

l

Œ

W

”

v

h

e

h

|

j

ˆ

r

|

d

v

i

j

—

g

c

d

o

o

g

id

i

i

”

‰

h

g

l

d

o

g

Š

i

z

•

–

p

r

’

h

—

n

‰

j

’

e

f

i

˜

h

l

~

f

n

c

o

p

j

j

i

g

t

g

t

e

z

c

e

d

i

g

d

i

p

g

t

g

c

t

k

•

u

i

p

c

v

c

n‚

e

j

c

z

l

c

‡

e

j

‰

g

n

o

v

l

n

n

h

e

q

q

j

—

e

o

b

n

j

e

e

j

p

~

l

n

‰

h

t

}

Œ

c

€

m

|

n

h

h

i

i

n

o

n

e

g

i

e

c

•

h

c

g

e

g

d

e

j

i

i



—

n

i

h

l

m

g

i

i

h

h

r

q

‚

c

n

e

v

n

š

g

i

i

q

t

¡

i



‰

h

|

|

i

Œ

e

|

|

n

|

›

e

‡

i

n

l

jv

e

j

g

w

d



j

i

l

e

g

g

i

d

h

d

i

h

n

i

l

e

h

c

i

m

¢

n

~

g

i

i

l

g

q

i

—

q

g

n

h

c

m

d

i

h

n

r

m

‚

i

n

g

v

d

š

i

i

n

t

g

d

i

o

‰

i

r

h

z

p

c

h

c

k

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

i

e

n

w

c

e

i

c

h

q

i

f

q

p

j

d

e

c

o



n

h

…

l

…

d

{

j

v

‡

Œ

j

n

l

g

d

p

g

d

d

c

o

i

n

q

h

l

i

d

m

j

i

‡

o

g

d

c

‡

n

x

g

i

v

e

n

g

l

c

i

l

k

g

g

n

d

}

o

j

i

b

l

d

c

i

d

e

q

}

t

}

k

p

n

c

l

r

š

i

v

g

j

}

e

n

e

o

i

o

h

‡

c

o

k

n

t

g

i

d

h

i

l

w

n

’

e

d

e

~

i



n

o

…

—

…

d

†

h

j

u

l

f

c

v

g

h

n

i

}

i

g

n

l

‰

š

v

i

g

n

h

}

q

n

o

o

g

i

n

x

w

h

š

Ÿ

i

n

h

i

x

e

g

i

‘

}

n

n

o

e

o

q

k

g

c

o

o

d

i

c

‚

v

j

n

e

v

šu

i

c

t

v

i

k

n

y

c

c

l



g

…

}

r

n



o

o



g

i

v

n

j

x

e

‡

c

m

h

i

i

l

h

i

’

e

i

g

œ

i

n

q

l

f

’

g

i

h

p

i

j

d

k

j

e



‰

n

o

z

n

c

x

e

c

‰

™

v

c

n

h

v

o

q

}

w

‚

t

g

i

d

v

i

n

€

l

|

n

|

o

¤

l

c

‚

‡

n

v

h

š

i

l

i

t

i

e

i

k

g

i

c

q

c

g

g

}

d

n

i

o

™

o

g

~

i

x

n

‡

x

›

o

o

j

c

w

l

j

i

p

h

n

m

i

e

q

¥

n

n

l

x

g

i

d

l

i

n

x

e

q

i

d

e

n

y

l

l

l

}

i

h

n

m

l

i

š

i

q

g

j

}

e

n

e

o

~

o

g

x

h

i

n

h

j

e

c

i

~

h

l

n

s

g

f

g

–

d

—

i

n



g

d

o

…

ˆ

i

†

z

Š

p

g

h

n

n

e

j

e

l

l

je

x

i

e

g

l

r

w

j

k

g

h

j

h

p

n

m

n

i

j

o

i

e

q



g

…

…

c

›

{

~

v

j

h

g

c

‡

d

i

g

q

d

~

i

™

h

j

j

e

’

g

i

d

e

i

l

x

i

~

e

x

y

x

l

}

i

n

h

l

š

c

i

k

g



}

…

n

o

…

o

¤

n

n

o

o

r

e

l

g

q

n

f

h

g

c

i

~

n

g

d

x

l

q

q

j

z

c

e

Œ

b

c

d

e

d

n

l

p

c

c

h

q

j

e

n

g

i

q

l

i

m

i

h

n

o

c

m

i

h

l

i

n

l

g

c

~

h

l

k

c

h

w

g

d

i

c

v

n

e

g

n

„

›

œ

p

i

j

k

h

m

i

c

q

g

x

i

d

—

o

i

d

o

i

€

n

h

S

\

Y

S

T

U

\

j

}

m

n

i

i

h

l

l

i

l

š

i

c

j

h

‡

o

g

i

g

m

t

}

c

n

o

i

i

k

q

f

u

o

n

‡

c

c

‡

h

v

cl

h

n

h

g

g

l

h

}

‰

n

n

m

n

o

x

i

l

~

n

x

e

o

š

i

p

g

e

q

c

}

j

d

c

n

‰

h

o

o

l

c

q

g

j

i

l

l

e

c

g

p

n

n

g

x

j

i

q

n

c

c

Œ

z

m

h

c

i

e

h

l

i

n

l

n

o

~

x

e

j

g

c

~

h

l

k

c

h

g

d

i

n

v

d

e

j

w

q

p

g

d

g

h

c

n

j

~

h

e

i

i

h

q

k

c

c

m

h

i

g

h

l

d

i

i

n

Š

l

j

i

c

e

‡



…

o

…

i

r

“

g

c

n

r

e

q

…

e

p

i

‰

v

n

h

q

k

c

h

Š

~

}

o

j

p

f

i

h

m

j

p

|

|

…

‚

c

e

c

h

n

}

o

i

‹

i

e

z

c

e

‰

n

p

g

i

h

—

c

~

e

g

l

j

e

u

c

v

n

n

]

W



l

Œ

š

n

i

e

g

q

}

j

n

o

e

o



‡

o

…

n

…

t

†

i

d

h

l

i

n

c

e

l

l

n

j

l

l

j

g

œ

i

r

qn

n

g

x

i

i

n

c

x

m

c

i

h

k

l

p

i

~

n

h

l

g

h

i

c

e

~

g

h

n

e

q

k

c

h

x

i

h

u

c

v

n

w

†

i

v

…

n

i

|

j

c

d

h

e

d

c

o

q

l

p

i

h

z

”

p

n

z

c

e

k

h

c

x

g

d

i

¦

n

z

c

e

n

o

‰

g

d

o

i

z

p

’

h

n

j

e

i

h

l

‰

l

l

c

r

e

q

j

n

z

c

e

Œ

u

e

p

w

n

e

q

j

l

n

x

i

x

}

i

h

c

k

g

d

i

u

c

v

n

‰

g

d

o

i

z

p

’

h

n

j

e

i

h

l

f

c

p

j

i

g

t

ž

e

q

g

d

i

—

c

o

o

ii

‰

g

d

o

i

z

p

’

h

n

j

e

i

h

l

f

c

p

j

i

g

t

w

w

T

g

h

c

i

j

v

e

h

k

i

n

‰

h

n

l

g

l

x

i

i

n

e

y

l

c

l

e

}

n

n

l

l

š

g

i

g

d

}

n

n

n

j

z

~

e



m

q

h

e

i

n

i

…

c

g

q

†

k

i

d

|

—

n

o

l

j

l

}

n

p

d

i

o

c

h

y

l

q

ih

i

i

j

e

g

d

i

h

n

‡

i

~

z

p

h

i

p

h

i

n

z

c

e

k

h

c

x

w

l

i

j

n

l

h

g



n

n

e

š

g

i

Œ

v

j

u

g

c

v

d

g

n

d

Œ

Ÿ

i

‚

o

n

c

t

l

v

š

‡

i

i

t

e

g

i

g

x

d

i

i

e

‡

y

h

l

}

i

m

n

j

l

š

c

~

i

l

g

l

}

j

n

o

œ

o

t

g

i

i

n

n

h

l

x

n

l

v

n

d

j

o

i

n

h

i

e

i



e

n

q

i

i



x

n

p

l

€

q

j

g

i

l

q

‰

~

c

w

o

‚

‡

g

c

h

c

g

l

ii

h

g

e

p

j

i

ee

d

g

o

t

j

l

i

™

n

h

n

e

p

i

d

i

q

o

d

j

c

h

l

y

Š

l

c

d

k

w

f



w

p

j

j

e

i

e

i

œ

p

i

i

h

n

p

j

e

l

q

i

‹

l

p

j

n

i

l

e

g

p

i

h

i

k

y

h

l

c

c

k

f

x

u

p

c

j

v

i

e

n

p

j

i

e

w

€

‚

|



i

€

w

i

n

o

o

l

j

c

l

g

g

n

d

e

j

g

l

‡

‰

g

c

d

o

l

i

j

i

l

c

‡

h

h

j

e

g

d

i



i

‡

n

t

v

n

n

g

l

h

Ÿ

i

h

l

i

l

‡

c

e

e

c

l

f

j

g

}

o

i

p

g

n

g

k

i

d

m

i

i

e

™

z

~

c

o

o

e

q

c

ck

j

x

ƒ

e

i

~

e

h

y

l

j

i

j

n

g

o

h

j

c

‘

i

o

l

c

j

k

e

o

v

n

c

o

v

š

i

j

e

hi

œ

g

h

i

x

j

g

t

j

ƒ

e

~

h

j

i

l

Œ

}

j

c

x

i

p

d

n

e

j

p

l

n

e

q

x

c

r

w

~

h

g

j

g

e

dŸ

i

o

d

j

c

ty

d

l

g

i

l

i

e

g

o

~

i

h

m

i

i

j

o

n

e

u

l

c

h

v

i

n—

~

o

j

n

g

h

t

Œ

‡

g

c

d

l

i

g

‚

l

i

n

n

v

l

š

c

i

e

t

p

i

l

c

n

e

g

p

i

d

e

j

i

q

m

i

i

h

q

l

i

w

u

œ

e

p

€

i

|

o

|

o

i

e



Œ

p

g

i

d

i

r

n

v

š

i

t

i

l

v

c

e

g

d

i

™

j’

i

e

’

c

~

h

e

n

x

i

e

g

p

d

n

x

‡

j

c

e

l

d

j

‡

n

e

q

i

n

h

e

i

q

e

~

x

}

i

h

r

g

d

h

i

i

l

i

i

q

j

e

g

d

i

¦

—

‰

‰

’

c

~

h

e

n

x

i

e

g

w

‰

l

n

¦

c

w



|

l

i

i

q

Œ

h

n

n

e

i

c

l

}

c

p

h

i

p

r

z

l

c

v

n

n

o

l

c

x

n

q

i

g

d

i

¦

—

‰

‰

’

c

~

h

e

n

x

i

e

g

j

e

€

|

|

“

n



i

hc

j

eg

c

g

d

h

i

i

l

l

t

n

‡

w

u

g

x

‡

wm

q

£

|

jj

k

i

n

h

h

~

l

‚

k

x

z

n

i

i

p

h

n

n

’

j

e

v

v

h

|

i

j

i

e



c

i

l

i

g

z

i

x

‚

n

¨

j

g

c

j

d

|

h

n

g

h

s

i

r

i

™

u

£

g

§

o

c

w

u

`

n

o

d

c

g

d

i

e

f

U

o

g

p

n

›

j

c

l

q

h

€

x

p

b

—

p

d

n

e

f

p

‡

g

b

q

o

t

}

n

n

e

h

x



f

l

n

e

v

›

i

i

Š

n

}

c

w

e

h

g

k

j

k

d

‡

‚

c

eq

n

s

f

e

k

i

g

d

u

c

g

z

w

u

f

j

x

j

‰

m

i

n

n

p

g

i

q

h

i

q

j

g

c

f

f

š

q

r

j

g

l

e

q

c

l

g

Œ

n

m

j

i

h

‰

k

n

~

i

n

o

i

‰

e

i

c

f

l

}

c

o

‰

‰

n

Ÿ

i

i

g

x

v

u

x

i

h

h

v

q

i

x

g

—

n

c

g

m

n

u

s

w

k

k

p

n

n

f

n

e

h

f

f

h

i

r

e

e

d

a

g

c

i

g

d

b

x

T

š

i

g

}

n

o

o

n

e

q

g

i

e

e

j

l

‡

h

ch

n

x

l

g

h

n

jd

g

‡

c

l

g

l

i

n

l

c

e

¦

u

’

g

c

~

h

e

n

x

i

e

g

l

k

h

c

x

€

|

|

€

r

€

|

|

{

w

w

’

p

d

n

i

o

¤

g

€

d

i

r

t

h

i

n

n

‡

h

j

l

r

g

c

o

q

Ÿ

o

c

t

j

l

x

n

h

h

j

i

q

g

c

›

h

j

e

Ÿ

o

c

t

Œ

v

d

c

v

c

h

š

l

n

l

n

‡

w

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

29

d

t

l

j

r


SUPPORT STAFF û

!!

"

#$

%,&'()

!

*

!

ü

ý+

,

-%

$

!!þ

ÿ

ÿü

ý

üü%

.

,

,

!

!

!!

!

!!

ý

ÿû

üü

üÿ

ÿüÿ

ü

ýü

üª

«

¬

­

®

¯

°

±

²

³

´

²

³

µ

µ

·¸ü

©ü¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Á

Â

Ã

Ä

À

Â

Ã

Å

Æ

Á

Ç

¿

¾

È

¾

Ã

É

½

»

¸

À

Á

Â

Å

Â

É

Ê

¿

Ã

É

ÄË

»

Å

Â

É

Ê

¿

Ì

Ã

¿

Í

Â

À

Ì

Ã

¼

¼

À

Â

Ã

Å

¿

¹

·

,

!$

/

01

Î

¸

$

%*

!

!½0

!!

%

2

3

¾

Ã

É

º

»

¼

½

Ë

Ã

¿

Ì

»

¸

É

¾

É

Ã

Ï

Â

É

Æ

»

¸

À

Ð

Ñ

»

Ë

Ã

Ð

Ã

É

Ä

Ò

¸

Ã

Ä

Ó

Ã

À

Â

Ä4

,¸

»

ÓÅ

É

Ô

Ä

Â

¼

¸

¼

Ò

Â

¸

Å

Ã

Ã

Ä

É

Ó

Õ

Ã

À

¾

Â

Ò

Á

Ä

Ö

Â

Ò

È

¸

Á

Â

»

»

Â

½

¼

¸

¾

»

É

×

Å

»

Ø

È

»

Í

Ç

Ñ

»

¼

¿

¼

Ã

Ã

É

Ù

Ä

É

¾

Ð

Ï

Ñ

Â

¼

¸

¼

¹

¿

Õ

¾

À

Â

¸

Ç

¾

Â

É

È

Â

Ú

¾

Á

¾

Ï

Â

È

Ä

Ã

Á

Ò

»

¾

¿

Ð

·

Ë$%+

#

*

%

!

0Á

Â

¾,%

!,

%*!.%

0

!

*

!

*

+,

,

%

0

!

-

$.

%

%

*

,

,

$

#

¾

Â

¿

Á

¾

»

Â

Ë

É

Ñ

Ã

Ì

¿

Ã

Ã

¿

Í

½

Â

À

»

Ó

Ì

¸

Ã

¼

Û

Ç

¼

Â

À

Ã

Â

¸

Ã

¿

Å

È

¹

Á

»

Õ

¼

Â

Ã

¸

¸

Â

¿

È

Á

¾

Â

¾

Æ

Å

Ï

Â

Â

Ä

Å

Á

¾

Ì

¿

Â

¸

Å

»

Â

½

Ä

¾

À

È

Á

Ã

Â

¼

¾

Ä

¸

Â

Ò¸

»

Å

Ø

»

Ç

»

¼

Ã

Ù

É

¾

Ï

Â

¸

¿

¾

À

Ç

Ê

¿

Ö

À

¸

¾

À

È

Á

Ö

È

Á

»

»

¼

»

½

Ü

Â

Ä

¾

È

¾

É

Â

¾

¸

É

Â

Ý

Â

Þ

Þ

ß

Ð

#

Ï

%

½¸Ã

É

Ä

È

Ã

É

Ä

Ú

»

Å

Æ

¼

Â

À

Â

Ä

Á

¾

¿

»

¸

À

Á

»

Æ

Ã

Â

Ä

¾

È

¸

Â

¿

¾

Ä

Â

É

È

Ç

Ã

À

Ù

Ñ

Õ

»

¿

Æ

¾

À

Ã

¼

¿

¾

Ã¼

¾

É

¾

È

¿

¾

É

à

á

á

à

¹â

¸$

%

.

%

!

»

Å*$Å

à

á

á

à

À

»

à

á

á

ã

Ð

Á

Â

È

»

Å

Æ

¼

Â

À

Â

Ä

Ã

½

Â

¼

¼

»

Ë

¿

Á

¾

Æ

¾

É

¿

Æ

»

¸

À

¿

Â

Ä

¾

È

¾

É

Â

Ã

É

Ä

¿

Á

»

Ó

¼

Ä

Â

¸

¿

Ó

¸

Ò

Â

¸

Ç

Ã

À

À

Á

Â

Õ

»

¿

Æ

¾

À

Ã

¼

½

»

¸

Ö

Æ

Â

È

¼·

Ö,

!!2

+

,

%

!%

%

¸

Ò

Â

¸

Ç

¾

É

ä

Â

Ë

å

»

¸

Í

Ú

¾

À

Ç

Ð

Ë

Á

Â

¸

Â

Á

Â

Ã

¼

¿

»

¿

Â

¸

Ï

Â

Ä

Ã

¿

Ã

ÉÃ

$

Ó

!¿

¿

»

È

¾

Ã

À

Â

À

Â

Ã

Å

Æ

Á

Ç

¿

¾

È

¾

Ã

É

½

»

¸

Ö

À

¹

æ

»

Á

É

Ê

¿

Ù

É

¾

Ï

Â

¸

¿

¾

À

Ç

Ã

À

Á

¼

Â

ç

È

¿

¹

Ù

Æ

»

É

¸

Â

À

Ó

¸

É

¾

É

Ò

À

»

Ñ

»

Ë

Ã

Ð

¸

¹

%

º

»

¼

½

È

»

Å

Æ

¼

Â

À

Â

Ä

Ã

Ü

Ã

¿

À

Â

¸

Ê

¿

Ä

Â

Ò

¸

Â

Â

¾

É

È

¼

¾

É

¾

È

Ã

¼

¸

Â

¿

Â

Ã

¸

È

Á

¾

É

À

Á

Â

Ù

É

¾

Ï

Â

¸

¿

¾

À

Ç

»

½

Ñ

»

Ë

Ã

Ê

¿

Ú

»

¼

¼

Â

Ò

Â

â

» 

,#

.0½

è

Ã

5

,

%*,

-%*!.

*%

!,

Ì

¼

¾

È

Õ

Â

Ã

¼

À

Á

¹

Õ

Â

¾

¿

Ã

Â

¼

¼

¾

È

»

Ë

»

½

À

Á

Â

Ô

Å

Â

¸

¾

È

Ã

É

Å

Â

¿

¿

Å

»

Ì

È

¾

Â

Ã

¸

ç

»

»

½

É

À

»

Á

Â

½

Ô

ä

»

Å

¸

Â

À

¸

Á

¾

Ô

È

Ã

Å

É

Â

é

¸

¸

À

Ã

Á

Ð

»

À

Æ

Á

Ã

Â

Â

Ä

Ü

¾

¾

Ä

È

Ö

Û

Ô

»

È

Å

¾

Â

Â

¸

À

¾

,

.7#

7

%

!

.

$%¸%.À

Á

%¹

»

Æ

º

Â

Å

Ç

»

½

é

¸

À

Á

»

Æ

Ã

Â

Ä

¾

È

Ö

Ó

¸

Ò

Â

»

É

¿

Ð

Ã

É

Ä

½

Ã

»

¸

é

¸

Ö

À

Æ

Á

»

»

¸

Æ

À

Ã

¿

Ü

Â

Â

Ä

¾

Ä

È

¾

Ô

¿

È

¾

¿

É

Â

»

È

Ð

¾

À

Ã

Á

ç

Â

»

Ô

É

¸

Ð

À

À

Á

Á

¸

Â

»

Ñ

¿

»

È

»

Ë

Æ

Ç

Ã

Ã

Â

Ä

¾

È

Ö

»

È

¾

Â

À

Ç

Ã

É

Ä

À

Á

Â

Ô

¼

Æ

Á

Ã

é

Å

Â

Ò

Ã

Ô

¼

Æ

Á

Ã

Å

Â

Ä

¾

È

Ã

¼

Á

»

É

»

¸

¿

»

È

¾

Â

À

Ç

¹

»

Á

Ã

¼

Ì

½

¾

Ð

¼

¾

É

À

»

Ã

Ë

ç

Ã

»

É

É

Ð

Ã

Ì

¿

Â

¿

Ò

¾

Ã

¿

À

Ã

É

É

Ë

À

»

Æ

¸

¸

Í

»

½

Ë

¾

Â

¿

À

¿

Á

»

À

¸

Á

¾

É

Â

À

¿

Æ

Á

Â

»

¸

Ù

À

Ñ

¿

Â

Å

Â

Æ

Ä

¾

Ã

È

¸

¾

À

É

Å

Â

Â

¿

É

Â

À

¸

»

Ï

¾

½

È

é

Â

¸

Ã

À

É

Á

»

Ä

Æ

À

Ã

Á

Â

Â

Ä

Õ

¾

Ã

È

¿

Ë

Ã

Í

É

Â

Ä

Ç

Â

Ì

Ã

¿

Í

Â

À

Ì

Ã

¼

¼

2

Â

¿ÂÀ

8

Ä

·

×

!

Ã¸Ç

È

·

4

ÈéÔÔ

6

Ó#9,$

Ã

Å

Ë

¾

¾

Å

É

Ô

Å

¾

Ó

É

Ò

Ò

Ó

Ð

¿

Ò

À

Ç

à

Å

á

É

á

Ã

ã

¿

¹

ç

Õ

È

Â

¿

¾

Ð

Ã

¿

Ã

É

¼

Ä

¿

¸

»

À

»

Á

Ë

¾

Â

É

Á

Ò

Â

¹

Ã

Õ

Ä

Â

À

Á

Â

Ã

Ã

¿

Å

Æ

Ã

¿

Á

Æ

Ç

Â

¿

È

¾

¾

Ã

È

¾

¼

¾

Ã

É

É

½

À

Â

»

¸

¸

Â

Ù

¿

Ñ

À

¾

Ì

Ã

É

¿

¿

Á

Â

Ì

»

Ã

Ó

¼

¼

Ä

¼

Ð

Â

¿

¸

»

Ð

ê

Í

Ì

É

Ã

Â

¼

Â

¼

Ð

Ð

À

Ã

Â

É

É

É

Ä

¾

Â

¼

¿

Ð

Ì

»

Ë¾

É

ë

Ó

¸

¾

Â

¿

¹

·

5

,

%

6!.

*%Î

¸$

<$

=

+

,

:

,;%

!

6

,,

$

¹

-+

%

$*+

%,»

¼

½

Ã

É

Ä

Á

¾

¿

Ë

¾

½

Â

Ø

Ã

Ó

¸

Ã

Á

Ã

Ï

Â

À

Ë

»

¿

»

É

¿

Ð

æ

Ã

È

Í

ì

Ý

à

í

Ã

É

Ä

¹

æ

¹

ì

Ý

á

í

Ð

Ã

É

Ä

Ã

Ä

Ã

Ó

Ò

Á

À

Â

¸

Ø

Ó

È

Ç

ì

ß

í

¹îºï

¯

î

ª

ï

ð

ñ

«

°

°

ð

«

²

³

´$

,òÂ

»

¸

Ò

Â

è

Á

¾

¼

¼

¾

Æ

¿

Ë

Ã

¿

Ì

»

¸

É

¾

É

Ö

Ó

Å

À

Â

¸

Ð

Ö

Ú

Ð

Ã

É

Ä

Ò

¸

Ã

Ä

Ó

Ã

À

Â

Ä

·0$,

*

>*,%

.

!

#

.

.

>

!

½

*,.

/0¸

»

Ó

É

Ä

Â

Å

Ä

,

%0:

?

$

!2

9

2

*

%+

,

-%Ò

%*0

,"

!

$?%

!Â

!

!0

%

%,

.

Â

Ä

¸

Ã

Â

¾

¾

»

Ä

Ó

»

Å

¾

Ò

Ã

Á

À

Ö

Â

È

Ä

Á

Â

»

Ò

»

¸

¼

Â

¾

Â

É

Ú

½

¸

»

»

¼

Ó

Å

Å

Ì

Ó

¾

Í

Ã

Ð

Â

Ö

Ù

Ú

É

¾

¹

Ï

Õ

Â

Â

¸

¸

¿

¾

À

Â

Ç

È

Ð

Â

¾

Á

¾

Ï

Â

¿

Ä

Á

Å

Â

¾

Ä

¿

¾

È

½

¸

À

Á

Â

Ù

É

¾

Ï

Â

¸

¿

¾

À

Ç

»

½

Ö

»

Ó

À

Á

Ú

Ã

¸

»

À

Ã

¼

¾

É

Ã

Ö

È

Á

»

»

¼

Ã

»

¼

½

Ï

È

¾

Â

É

¸

Â

¿

¾

¾

À

É

Ý

Ç

»

Þ

½

Þ

ô

ó

Â

Ã

É

À

É

Ó

Ä

È

È

Í

»

Ç

Å

Ú

Æ

Á

¾

¼

¼

Â

Ä

À

¸

Â

Â

Ä

É

Ê

Á

¿

¾

¿

Õ

¸

»

Â

¿

¿

Æ

¾

¾

Ä

Â

¼

É

¾

È

É

Ç

Ã

à

á

À

À

á

Ý

Á

Â

¹

Õ

Å

!

!

Æ

¼

Â

À

Â

Ä

Ã

½

Â

¼

¼

»

Ë

¿

Á

¾

Æ

¾

É

Æ

¸

¾

Å

Ã

¸

Ç

È

Ã

¸

Â

¿

Æ

»

¸

À

¿

Å

Â

Ä

Â

¾

À

È

¾

Á

É

Â

É

Â

%

$

=

À

À

Á

Â

Ù

É

¾

Ï

Â

¸

¿

¾

À

Ç

»

½

ô

Â

É

À

Ó

È

Í

Ç

¾

É

à

á

á

à

Ð

Ë

Á

Â

¸

Â

Á

Â

Ã

¼

¿

»¿Ò

Õ¸

É

Ã»

*

È

@

¸

Å

2

Ù

-

Â

¸Ü

5

Ñ

Â

¸

Ï

Â

Ä

Ã

¿

Ã

À

Â

Ã

Å

Æ

Á

Ç

¿

¾

È

¾

Ã

É

½

»

¸

Ë

»

Å

Â

É

Ê

¿

Ì

Ã

¿

Í

Â

À

Ì

Ã

¼

¼

Ð

Å

Â

É

Ê

¿Ã

É

Ä

Ë

»

Å

Â

É

Ê

¿

¿

»

È

È

Â

¸

Ð

Ë

»

Å

Â

É

Ê

¿

Ï

»

¼

¼

Â

Ç

Ì

Ã

¼

¼

Ð

Ã

É

Ä

Ë

»

Å

Â

É

Ê

¿

Î

Ò

,%,

!

Ç

Å

É

Ã

¿

ç

È

¿

¹

Õ

Â

¾

¿

Ì

»

Ã

¸

Ä

È

Â

¸

ç

õ

Â

Ä

Ì

Ç

À

Á

Â

Ô

Å

Â

¸

¾

È

Ã

É

»

Ã

¸

Ä

»

½

A

è

Â

¾

Ä

É

¾

Ö

Ã

À

Æ

¸

»

¾

¸

È

À

¿

Ð

¿

Ã

É

Ü

Ä

Â

Á

Ä

¾

»

È

¾

¼

É

Ä

¿

Â

Ã

Ú

Â

¸

ç

õ

È

Ã

À

Â

»

½

Ô

Ä

Ä

Â

Ä

ö

Ó

Ã

¼

¾

õ

È

Ã

ç

»

É

¿

¹

·B0,!

!

!

!>

C

¸$!!½

»/

0#

,.è

¸

Ô¹

Á

¾

¼

¼

¾

Æ

¿

¾

¿

Ã

½

Â

¼

¼

»

Ë

»

½

À

Á

Â

Ô

Å

Â

¸

¾

È

Ã

É

Ô

È

Ã

Ä

Â

Å

Ç

»

½

è

Â

Ä

¾

Ã

À

¸

¾

È

¿

Ã

É

Ä

À

Á

Â

È

Ó

¸

¸

Â

É

À

è

¸

Â

¿

¾

Ä

Â

É

À¾

Å

À

¿

Â

Ñ

¸

¾

»

È

Ë

Ã

Ã

É

Ú

Á

Ü

Ã

Â

Æ

Ä

¾

À

È

Â

Ã

¸

¼

¹

Õ

Ö

Â

»

È

¾

¾

Â

¿

À

Ã

¼

Ç

½

¿

»

»

Ã

¸

Å

Ö

Æ

Â

»

¸

Å

À

Ì

¿

Â

Ü

¸

»

Â

Ä

½

¾

È

À

¾

Á

É

Â

Â

Ô

Ð

Å

Ã

Â

É

Ä

¸

À

¾

Á

È

Ã

É

Â

Ñ

Ú

»

»

Ë

¼

Ã

¼

Â

Ò

Ü

Â

Â

»

Ä

¾

½

È

Ö

Ã

Æ

¼

»

Ö

¸

»

È

À

¿

¾

Ü

Â

À

Â

Ç

Ä

Ú

¾

»

È

¾

Å

É

Â

Å

Ð

¾

÷

Â

ÂB

»

É

Ö

Æ

»

¸

À

¿

Ü

Â

Ä

¾

È

¾

É

Â

¹

·

%

B

C

,

!<$

D

Ô

·

!.

!

!/

0É

Ã

¿

¿

»

È

¾

Ã

À

Â

Æ

¸

»

½

Â

¿

¿

»

¸

¾

É

À

Á

Â

»

¿

Ù

Ñ

Â

Æ

Ã

¸

À

Å

Â

É

À

»

½

è

Â

Ä

¾

Ã

À

¸

¾

È

¿

Ð

¸

¹

è

Á

¾

¼

¼

¾

Æ

¿

Ê

È

¼

¾

É

¾

È

Ã

¼

¾

É

À

Â

¸

Â

¿

À

¿

#

·

¾

É

È

Â

@

!%$

$

0

%.¼

¸

Ò

Ó

Ä

»

Â

Ò

¿

Â

Æ

É

¾

»

È

¸

Ã

À

¾

¿

Å

Ä

¿

Â

Ä

¹

¸

¾

¹

È

¾

è

É

Á

Â

¾

¼

Ð

¼

¾

Æ

Æ

¿

Ã

À

¼

¿

Û

È

»

»

É

Á

È

»

Ó

¼

¿

Ä

¿

¿

¾

»

É

Ã

¿

¿

Â

È

Ç

É

»

Ä

É

¸

Ä

»

Ã

Å

¸

Â

Ç

Ã

Ð

Ã

Æ

É

Æ

Ä

»

¾

É

É

À

Ó

À

Å

¸

Â

¾

ç

É

»

À

¾

É

Ã

É

¼

À

¿

Á

Ó

Â

Æ

Æ

Ù

¼

Ñ

Â

Ú

Å

»

Â

¼

¼

Â

É

Ò

À

¿

Â

ø

»

½

è

Ó

Ì

¼B

Õ

,#

%*!*7

*

,

Â

%

%

0,!

¼

À

Á

Ð

Ë

Á

Â

¸

Â

Á

Â

Ë

»

¸

Í

¿

Ë

¾

À

Á

Ã

À

Â

Ã

Å

»

½

¸

Â

¿

Â

Ã

¸

È

Á

Â

¸

¿

¾

É

Ï

Â

¿

ç

Ò

Ã

ç

É

Ò

À

Á

Â

Â

Æ

¾

Ä

Â

Å

¾

»

¼

»

Ò

Ç

»

½

*

¿Ã

Æ

»

¸

À

¿

¾

É

ë

Ó

¸

¾

Â

¿

À

Á

Ã

À

¸

Â

¿

Ó

¼

À

¾

É

Á

»

¿

Æ

¾

À

Ã

¼

¾

ù

Ã

ç

»

É

¹

Õ

Â

ë

»

¾

É

Â

Ä

À

Á

Â

Å

Â

Ä

¾

È

Ã

¼

¿

À

Ã

ú

½

»

¸

À

Á

Â

Õ

Ã

Ë

Í

Â

Ç

ÂÅ

Â

É

Ê

¿

Ì

Ã

¿

Í

Â

À

Ì

Ã

¼

¼

À

Â

Ã

Å

¾

É

æ

Ó

¼

Ç

à

á

á

ã

¹

·

%

#

$$!

!#

¸

ì

30

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

ã

¹

í

è

¹

Á

¾

¼

¼

¾

Æ

¿

Ã

É

Ä

Á

¾

¿

Ë

¾

½

Â

Ð

×

»

Ì

¾

É

Ð

Á

Ã

Ï

Â

Ã

¿

»

É

Ú

Ã

¸

À

Â

¸

ì

Þ

í

Ð

Ã

É

Ä

Ä

Ã

Ó

Ò

Á

À

Â

¸

¿

ô

Â

¼

¿

Â

Ç

ì

ß

í

Ã

É

Ä

Ô

¼

¼

¾

¿

»

É

¾

È


SUPPORT STAFF

‚

ƒ

„

’

£

F

G

H

H

I

J

”

—

Ä

K

L

…

–

“

“

G

†

•

˜

Ã

E

…

“

»

¢

‰

Š

™

Å

N

ˆ

˜

¹

œ

M

‡

—

š

š

š

š

¢

—

š

‹

›

¤

°

…

œ

Œ



ž

¼

£

š

½

š

±

»

Œ



Ÿ

Ž

®

—

Æ

¡

¤

¢



¢

¤

“



ƒ

—

¢

¡



£

š

§

¤

š

Š

¥

ª

œ

“



¢

Š

œ

—

…

‘

¤

¦

«

¤

“

¤

§

·

¡

œ

“

¢

¢

˜

º

œ

Ç

¨

—

§

—

•

«

¥

¼

F

¨

¢

½

V

®

W

¤

“

©

°

£

—

¤

X

—

¤

—

ª

˜

¤

—

H

—

«

»

œ

K

Y

œ

“

¾

ª

Z

œ

G

¬

“

¥

—

œ

«

—

”

¨

­

•

®

œ

¹

¯

©

®

—

¥

¿

“

š

¥

¯

¢

°

œ

È

“

£

¥

—

˜

¯

•

ª

¢

°

“

œ

±

—

£

²

³

«

š

š

±

´

’

»

É

Å

š

“

²

—

›

´

—

µ

’

«

¤

Æ

¤

“

“

©

·

¥

«

•

¢

h

¥

¤

«

[

¢

—

š

ª

œ

G

j

“

£

©

i

°

š

š

š

±

§

À

—

«

h

“

œ

¤

Ê

i

“

·

¥

¢

[

k

¤

—

–

—

¥

[

W

“

œ

©

¸

˜

°

L

i

¢

—

™

£

—

—

š

˜

›

œ

œ

“



¡

“

ž

¤

’

¢

¹

¤

¢

Á

“

”

«

•

¢

œ

¤

ª

Â

œ

—

œ

«

«

¹

š

¢

¨

¯

¨

ª

œ

P

Q

R

P

S

T

R

U

O

P

Q

R

P

S

T

R

U

l

a

R

P

Q

S

c

R

m

`

a

b

P

c

d

R

c

b

V

G

o

o

I

G

\

q

q

~

[

I

kK

H

e

a

y

z

P

g

S

{

T

g

T

v

P

R

]

Q

T

b

P

z

a

Q



c

c

R

°

Q

f

c

g

G

[

[

I

V

H

W

G

X

[

^

^

^

S

_

`

a

b

P

c

d

R

c

b

e

Q

f

c

€

p

x

¢

I

e

]

w

¨

«

±

\

O

º

—

b

a

g

T

S

c

H

i

H

h

W

|

G

}

H

H

n

[

G

o

p

G

q

r

G

[

R

O

S

R

P

g

v

S

s

u

R

T

a

g

a

g

v

]

S

s

t

P

f

Q

u

Iowa Hawkeye Men’s Basketball

R

T

a

g

a

g

v

31

g

^


HAWKEYE SENIOR - ERIC MAY Ë

Ë

Ë

Ì

Í

Î

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ ÿý

Ö

×

Ø

Ù

üÝ

ý

üÞ

ß

à

á

Þ

â

ã

ä

å

æý

ÿüý

×

é

×

ã

Þ

ê

æ

ë

í

î

ã

Ù

ï

ð

ýÿüü

ýüýõ

ö

÷

øýý

ù

ú

ú

û

ü

ÿ

ü

ý

ÿü

ý

ý

þ

ÿ

ÿ

ý

ý

ý

ýý

ÿ

ýÿý

ÿýü

ÿ

ýü

þ

ÿÿ

ý

ÿü

ÿ

ý

ýÿ

üW

X

ýýù

YüZ

<

%

%

%

ú#ý

!

ñ

&

'

&

ù

(

ú

ú

ÿýüü

2

üýü

$%

%

%

ú

#

üú

úü

üü

ü"ýÿ

*

ý

ý"

ýü9ÿ

,

üÿ

ÿ&

1

ú

[

ý

úüýý

ÿ-

ýý

ý1

üý

ÿÿü

ý

.

ÿ

ü"

ü

+

ÿÿü

"ÿ

üÿü

ü

üüüü

ýýÿÿý

/

ý

üý

*

ý

ý

ýýÿ

ý

ü

ÿü

ÿ

+

ýÿÿý

ÿ

ü

ÿ

ý

ýÿü

ý

ü

ýýüý

ýÿÿÿý

ýýÿü

ý

ÿ

ýÿüÿ

ÿÿÿý

ý5

ýÿÿ"

)ÿýý

üÿ

"

ü"

ü

ýý

ý

ý

ý

þü

ýý8

þ

ÿ"

ü

"+

+

ÿ

ü

3)

4

ýü

*

üý

üÿü

ý

ýýÿ

ýýÿü

ü

ý

ÿ

ýý

ÿý+

4

"ÿÿü

*ý

ýÿ

ÿý

ýÿüüü$

%

úü

ý

ýü

ýü%ñ

&ü

ýÿÿ

9*ÿý

7

ý

8

ý

ü

ÿ"

9ÿÿ

ýÿüÿ

ÿ

üþý

üüý2&ü

ý

:ù

ü

ÿ

ú

ú"

ý

ÿüüüýÿý

+

üü

ÿý

ü

ÿ"

ÿ

üÿ

,

ü

ÿ8

ÿü

ÿ

?

ü)

ü

ý-ý

!

üüýÿÿ

8

ü)

ý

2

ÿ

ü5

ü

ü

ýü2

ü

ýþÿ

ýý

ÿ

ÿÿ

ÿ

ÿÿ

ÿýü

ü

G

?

ýÿ

ý

þ

ý

ÿ

ÿ

ü

ü5ÿý

ýý1

ý

ýýü

@

þ

ý

ü<ý

ÿÿü

2

ý

ý

ÿý)

ü

ÿý

"ý"

"

ÿÿý!

"

"

ü

"

ý

ü

)ýü

ü

"

")

ü-

Vý

ÿ"

ü

"

ÿÿ

ý"

üüýý

"

"

ÿ"

ü

ý6

A

-

ýý

ÿ

ü

üý

üÿÿ

ý

0ü

"

ÿ

ÿüÿ

ý

!ý

ü

ýüÿ

#

ü

ü

ÿ

ü

$%

*=

ý

?$ü

:

üü

ÿü

ý

ý

?*

ÿý

D8"D*

"

D

ý"

"

ü

"

ü*

üÿ

ÿ

ÿÿü

ý

"

8"

ÿ

8

üÿ

ü

ÿ

ü

1

ý

üÿ

ü

ÿ

ü+

+

)

ü

ÿ

ÿ

ÿüüýÿ*ü

]

?

]>

üü+

?ý"

"

ü

"

ü?"

"

ýÿÿ

*ý8

+Dý

ý*

ý

üý

ü

ý

?

"ü

ÿ

ü

ÿü

8

Dýü

ý*üü

üýü

ýü

ýü"

"

ÿ

"

ÿ

ü

ýüÿ

þüüü

ÿ

ü

*

ü

ý

?"

"ýÿü

ý"ü

"

ý

ÿ

üüýÿü

ÿ

ü

ÿ?

ü

ýý

ý

ýü

ÿ

ý

:

ü

üþÿ

ý

ÿüüÿ

ü

ÿ

ý

"

÷

ù

(

&

ò

'

ú

[

ú__

0

ý+

"

"

ü

"ýýü

1"

"

"

üý

ÿüü

ýü

`

ý%

ú%

üü

"

"

"

ü

E

E

5ý*

6

2

ü

-

ý)E

5ýÿ

9ýÿü

üE

ü5

ÿ!ý

üý

E

ý

ÿü

Uý

9

"

!

ü

ÿ

-üü

ü

ÿ

"

"

"ÿ

"

ú

ú

ÿ

,b

c

d

e

f

b

g

h

i

j

k

l

eý&

n

÷

W

o

p

q

J

J

r

s

t

u

v

K

L

Q

ýý

ü

þ>x

y

Y

ó

&

o

z

N

{

K

|

L

q

O

Q

ý&

[

÷

[

÷

X

ò

~

ù

ô

÷

ö

ò[

[

~

(

ý(

+

ÿ

*&

÷

w

ò

ø

o

€

ò

Z

ù

ý

U

ö

÷

(



‚

ò

'

[

ù

ƒ

ö

oü

9

þü

ü

9

þÿÿò

&

ýÿ

"

"

ýÿýÿ

ü

ÿ

ý

ýò

'

ô

Z

o

9

4

B

5

ýÿü

ý

ÿü

ü

ÿ

ü

ü

9

üÿüÿ

÷ÿýÿù

ü

B

*

üýÿ"

ü

C

ö

ò

…

ò

(

ö

'

o

ü

U

]

ýýüüÿ

,

÷

y

ö

W

÷

o"*

ÿ"ü

üü

ü

ý8

ÿ"

ò

~A

ýü

2

ü?ü

8

D'

€



m

ù

…

W

Z

ò

W

'

o

E

)

ÿýü<ÿýü

ÿ

.

ñüü

9

üÿü

B

üüÿýÿ

üÿ

ý&

E

üÿ*ÿ

26

ÿ

ýü

ÿ

ý

ü÷

W

ù

o

ÿ

ý*÷

ýü

ÿ

Z

Y

'

&

[

&

X

W

ò

Z

[

ò

‡

€

÷

X

ö

o

ÿ

>

ü

ÿ

ü

ÿ

ÿ

5

üÿ

ü

ý

üüý

!

üý?

ýÿüü

G

ü

þ

ÿÿ

ÿ

ü

ýÿ*

üÿ

ÿ

ÿÿü

ýÿüÿ

ü8

-

ý÷

ý

ÿýÿ÷

[(

ö

W

ƒ

o

)

üÿýý

3 $

H

%

ú

b

i

&

W

l

ö

'

l

ù

i

‰

l

e

k

$

ñ

&

'

&

ù

(

úú

üý

!

)

.

ýý

+

ü

2

üýýü

üü

ÿÿÿ

üü

ý

ü

ÿ+

÷&

…

'

ù

€ýÿÿ*

ý

ýü

ÿ

0.

üÿ

üü

ü

ÿ

 ý

!

)ýŠ

‡

Š

‡

ý

ü

ýý

ÿü

ÿ

ý

ÿ

ýü

*

0

ýI

J

K

L

M

N

OýP

"QÿR

ý

þýýý

ü

ÿü

ÿÿ"

+

"

"

"üÿ

ü

T

V

ýÿ

ûü

ýý0

0

ý

ü

8

ýÿ

üþ

ü

*

ý

üý

mo

‚

4þÿ

ü

ý

ÿüÿ

ÿ

*ý

ÿýý

ýü

ýýü5

*

ü

ú

Œú

Œ

ö

Š

‡

Š

‡

o

8

ÿ"

ÿ

2

üü

Gýÿýþÿ

8ÿ

*

ÿ

ü

ÿþü

"

ýŠ

w

ö

Š

w

m

ýþÿ

‚

2

ü

2ü+

ÿ_?

_

b

i

Ž

.

l

‚

l

i

e

„

k

‡

ÿ"_

ý}

ò"(

32

÷(

H

e

k

ˆ

j

Š

__H”

•ý

þ

5

_

__

_+

_

+

_*

+

+"*

üÿ

2

üÿ"9o

ù

‚

ÿ

_?

_*

+

__

_

*ÿ

"ÿ

"

)ÿ

"

2ý

ÿ0

_*

+

ù

ù

W

ö

ù

o

8

ü

2

ýÿ

ýö

yü_

_

*

ý

÷

ò

ù

[o6Eüÿ

_

_*

+

ÿü

[

&

ô

Z

ù

o*5

*

ü

ÿ

ü

-

ü

ý

_

_

*++

ÿ

“

%‹

–

w

ÿ*

ý

’

•

%

ú

0

""

#

’

Š

ýIowa Hawkeye Men’s Basketball

–

‚

ÿ5ÿ

‹8

*8•"ú

W

‹

”

–

'ö

…

÷

ù

‹

”

H

~o0

ú

88?

xÿ

"

-‡

#

#?

0Š

úü

ý

_

*

_+‹

%

”

‹

–

‚

yw

0%

’

H

‘y0

‹

%%

wy‚

?

x?

‡

0

"

ú

^+w

‹

~

0

8



"

ú

õ

"$

^

?

"

”

‚+

0„

8

“

ú



0

+"

%

ú



?’

w"8

”

}

?

#

^$

ú

w

?w"$

}

”

^"

ú

^

"ú++‹

w"#

}

0

8“

8



^8’

‚

++*

e

ú

‡

÷

j

yB

k

‡2

b



!

0

+*ˆ

4

_

**

;

o

o

‚

m

_

8

þ

ü

@

ü

ÿ~

ý

ÿü

*

ü*?-

.

*

oý

!ü

) 

ÿ

þ"

ü

9

;ÿü

*

ÿ

ü

S"

3 5ý

‹ü‹ý 

ÿ

ý

!e

*

o

Uþo0

+

*

"+

ÿ

<

„

$

þ

ü

ü

9*

ü^

#/

ˆ+

.

ü

A

F

ýý}

ÿÿw

0

*

ü

ÿ

üýÿ"ÿ†

"

ÿ

"

8ý

ÿ

9

ýü

"

„ÿý.

ü

ÿ

üüýÿýýÿüý

ý

ü

ü

y

2ÿ

ü"

ýÿ

ý

ÿüü?

ýýÿ"

ýýü

^

ý

?

ý

ü

ÿ

ü

}üÿ

;

//

;

/ü

ýw

ÿÿüü

üÿÿÿý

(

ý

ü

ÿ

ý

mÿ

ý

ü

aüýü'ýü

6

ÿ %ýý$

ü

#

ÿ

*

ÿ

8

)

-ü

ü

)ü

*-

ü

ýüýüýü3üÿü

^V

ÿü 

0!ý

ÿ

ÿ)ýý

ÿü+

 ý

!

üÿ3

ÿ0

"

ÿ

)

ý

ü

9ü

"

ü

Gÿ

ü

\

ÿ

üý

ý""

ý

ÿÿüü

".

ü*ÿ*

üý

ÿ

*üüþÿ

ÿüýü

2

üþ

ý

ý

ý

 ü

E

üü

üU

<0

2üÿÿý

&

ü

ü

"ü

ÿ

ýÿ

ýý

!

ü

!ÿü

ý

!

ý #

ÿ"ý

ü

ü

ÿý

ýü

Y

ÿý"

$ÿ

0

#ýÿ

)

ü

üý

;

/ýü

ÿý

!

ü

ýÿ

ÿü

*

-

ñ

þü

ÿý

ý

ü

üÿ

ÿü

ô

ý

ý

üÿâ

óò

Ø

ÿ

ñ

è

Øÿü×

ÿü

ì

ÿ

ý

Ùç

ÿÿÜ

ü

ÚÛ

ýÿÿ?"

’

%

+

"

’

$

”

#

H

‹

“

“

#

—

–$


HAWKEYE JUNIOR MELSAHN BASABE ˜ ˜ ™ š š › œ  ž Ÿ ¡ ¢ Ÿ ž Ÿ £ œ Ò Ö ä Õ õ Ü ç Û Ô Ó

¥

ÿ

ì

¦

Û

Ï

Ô

Û

©

Ó

ç

è

Ò

Ó

Ô

¥

á

á

ë

¦

ô

Û

Ï

Ô

Ü

Ó

î

Õ

Ï

Ô

Ñ

Ï

Ü

î

Õ

ä

Ñ

Ï

å

¥

á

á

÷

ì

¦

í

ï

ä

Ü

Ò

ü

Û

õ

Ý

Ó

ó

Ó

Ò

Õ

Ü

î

Õ

ä

Ó

Û

Ò

à

Ó

Û

Ü

Ò

ë

ì

è

Õ

Ñ

Ï

Ò

Ü

Ñ

Ï

Û

Ò

à

Ó

Û

Ü

Ò

ï

Ð

Ó

Ú

Ñ

å

ã

Ó

Ï

å

Û

ç

Ó

Ü

Ü

Ñ

Ï

î

Ó

Ù

Ô

Û

ç

¤

¥

¦

§

¨

¦

©

ü

Û

à

é

Ü

Ý

Û

Û

î

î

Õ

ç

è

à

Ñ

Ü

Ö

Ó

Ô

Ò

Ö

Ó

ê

Ó

Û

Ò

Ñ

Ï

ë

ì

ì

û

Þ

ì

ò

í

Õ

Ï

Ó

Õ

ê

Õ

Ï

à

ó

ê

Õ

é

ä

ê

ä

Ó

Ü

Ö

ç

Ó

Ï

Ñ

Ï

Ò

Ö

Ó

ª

«

¬

­

®

®

¯

­

°

±

²

³

¥

¦

ß î Õ é Ï Ò ä ó Ò Õ Ö Û Ð Ó ê Õ é ä Õ ä ç Õ ä Ó ë ì Þ è Õ Ñ Ï Ò ô á ì Þ ä Ó Õ é Ï Ô Õ é Ò

ß é ä Ü Ò Ü

¥

ê

Õ

é

ä

¦

í

è

Õ

Ü

Ò

Ó

Ô

ß Ü Ñ

ß à Ó Þ Ô Õ é à Ó Ü

ß

"

Ô

Õ

é

¥

ï

Ð

Ó

Û

å

Û

Ñ

Ï

Ü

Ò

Ú

Ñ

å

ã

Ó

Ï

î

Õ

ç

è

Ó

ñ

ñ

Õ

Ï

¦

ô

Ò

Ö

Ó

Ü

Ó

î

Õ

Ï

Ô

ç

Õ

Ü

Ò

ó

´

µ

²

·

¥

¸

­

¹

§

º

¥

¦

»

Û

Ú

Ñ

å

ã

Ó

Ï

ê

ä

Ó

Ü

Ö

ç

Û

Ï

í

Õ

Ï

Ó

Õ

ê

Õ

Ï

à

ó

Ü

Ó

Ð

Ó

Ï

Ú

Ñ

å

ã

Ó

Ï

è

à

Û

ó

Ó

ä

Ü

õ

Ñ

Ò

Ö

Ü

Ñ

"

Õ

ä

ç

Õ

ä

Ó

¼

½

¾

¿

¨

¦

»

À

Á

¼

Â

Ã

¥

¥

µ

ß Ô Õ é à Ó Þ Ô Õ é

ß à Ó Ü í ä Ó Û î Ö Ó Ô Ô Õ é

ß à Ó Þ Ô Ñ å Ñ Ò ä Ó

ß Õ é Ï Ô Ü Ü Ó Ð Ó Ï ñ ç Ó Ü ô Ò Ö Ó Ü Ó î Õ Ï Ô

ß ç Õ Ü Ò ó Û Ú Ñ å ã Ó Ï ê ä Ó Ü Ö ç Û Ï í ä Û Ï Ý Ó Ô ï ä Ü Ò Û ç Õ Ï å Ú Ñ å ã Ó Ï ê ä Ó Ü Ö ç Ó Ï Ñ Ï

ß à Õ î Ý Ü

Ä

Å

Æ

Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Ò

Õ

Ò

Ö

Ó

×