Page 1

Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Bar arwy y Ogro O odu u

Num mer 1/20 1 014 - Zim ma 20 014 Stycz zeń 2014 2 4 barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 1


Barwy Ogrodu 1/2014

Numer 1/2014 Spis treści

Barwy ogrodu i domu Styczeń w ogrodzie

4

Styczeń na parapecie

6

Roślina miesiąca

8

Myśląc o wiośnie

10

Barwy ogrodów w podróży Zieleń miejska

12

Ogrody w Polsce

14

Ogrody na świecie

16

Wiem więcej!

www.barwyogrodu.blogspot.com

18

Strona 2


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Na a począt ątek: wach Ogrodu O u O Barw

Od sstycznia a 2009 9 roku prowad adzę za apiski o ogrodow we na moim m blogu u: www.b barwyog ogrodu.b blogspot.com. Po p pięciu latach la zdecydo z owałam m się na a rozszeerzenie mojej pasjii i wyd dawaniie elekt ktronicznej pu ublikacj i dotyc czącej dów, rośślin dom mowych h, a tak kże cieka kawych miejsc, które ogrod warto to odwie edzić. Zacz zynam od o stycz znia, mi miesiąca zimowe wego, w k którym ogród jest u uśpiony, przysy sypany śśniegiem m. Wart rto jedna nak ukw wiecić parap apety ro oślinam mi, którre są atrakcyj a jne włłaśnie teraz. t Powo oli

nad adchodz zi

też

czas

planow wania

wiosen nnych

nasad adzeń. na śniieg i mróz, Nie narzek kajmy zatem z m rradujm my się wami sty yczniow wych ogrrodów! barw

Po ozdraw wiam! Magda

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 3


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Barwy y ogrod du i do omu – Stycze eń w oggrodzie e Począ ątek stycz znia 2014 roku u był zu upełnie wiosenny w y.

W ogrodzie

niespo odziewan nie kwitł tły niektó óre krze ewy. Już

od

listo opada

cieszyły c

żówki kaliny k wonnej w i (krzyż

mnie

kwiaty

kaliny

bodnan ntskiej,

wielk kokwiato owej). Jeeśli jesie eń jest

łagodn na i mro ozy przyc chodzą b bardzo późno, p jak k w tym roku, za akwita ona ju uż w list stopadzie e. Jeśli jeesień i zima jest surowa, wtedy kwiaty k otwier rają

się ę

dopiero o

po

u ustaniu

mrozów w

arcu, ma

a

często

całkow owicie prz zemarzaj ają.

Kwiatty kaliny y bodnan natskiej o odm. Daw wn są ni ie tylko u urocze w swojej delika atności, ale tak kże wycz zuwalnie e pachn ną, co jeest doda atkową przyje emnością ą. Zdecydowaniee polecam am tę od dmianę kaliny. Warto posad dzić ją pr rzy ścieżc ce, którą ą często przechodz p dzimy na awet w sezonie s jesien nno-zimo owym.

Będzie B

miłą

niespodz n zianką

rozświettlającą

smutn ne, szare dni ! barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 4


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Po op padach śniegu wegetacja w a zatrzy ymała si ię w ocz zekiwan niu na wiosn nę.

Ciem mierniki

pochylliły

swo woje

kwi iaty,

dz zięki

śn nieżnej

pierzy ynce, pow winny pr rzezimow wać bez przeszkód p ód.

Nasz ogród od dwiedzają ptaki. Poza sttałym do okarmian niem zia arnem, zasad dziłam kilka k ja abłoni o ozdobnyc ch, których mał ałe owoc cki są chętn nie zjadan ne przez kosy.

Krze ewy i drz zewa pole lecane jak ko okarm m dla pta aków: głogi, ja arzębiny, irgi, ja abłonie, czeremch c hy, winob obluszcz. barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 5


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

B Barwy ogrodu o u i dom mu – Styczeń S ń na pa arapeciie Amar rylis, a tak t napr prawdę z wartnica a (Hippe eastrum) jest roślliną o oszała amiająco o

piękny ych

kwiiatach. Hodowcy y w

ka ażdym sezonie s

wprow wadzają na ryne nek nowee odmian ny. Odm miany tra adycyjne e mają kwiatty o sze eściu pła atkach. Nowe odmiany od zadziw wiają lic cznymi płatka ami koro ony, któr re tworzą ą wieloko olorową kulę. k Poszcz czególne odmiany o y różnią ą się kolo lorem kw wiatów (o od bieli przez różow wy do pur urpury), wzorkam w mi na pła atkach a także icch kształt łtem. Z każde ej cebulii wyrasta ają 1-2 pędy wz znoszące e 3-5 kw wiatów, nieraz n tak do orodnych h, że rośllina wym maga pod dparcia.

Amar rylis jestt sprzeda awany w sezonie ie jesienn no-zimow owym. Do orodne cebule le należy y umieśc cić w d doniczce nieznac cznie wiiększej od o ich średni nicy, w miejscu m słoneczny sł ym i reggularnie podlewa ać. Po ok koło 6 tygodn niach ro oślina za akwitniee. Kwiaty ty amary ylisa dłu ugo zach howują świeżo ość, mogą ą być też ż traktow wane jako o kwiat cięty. c barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 6


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Po pr rzekwitn nięciu, ro oślinę piielęgnuje emy dalej ej, tak ab by wytw worzyła kilka a długich h liści, możemy m jją w lec cie wysta awić do o ogrodu lub l na taras, choć niie będzie e już zb byt dekor racyjna. Pod kon niec lata a liście należy y przyciiąć, a sa amą cebu ulę przen nieść do o chłodne nego (ok 12-15 1 stopnii),

such hego

przesc chnięcie.

Po

pomieszcz p zenia, ko olejnych h

6

gdzie

tygo odniach

pozwala amy cebulęę

na

sadzim my

jej do

donic czki i cze ekamy na a kwiaty y, które powinny p się znow wu pojaw wić...

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 7


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Barw wy ogrod du i do domu – Rośliina mie iesiąca Sttorczyk k Phallaenopssis Kilkana aście latt temu storczyk ki

były

uznawa ane za je edne z najtrudn niejszych h

w

uprawiee

roślin.

Obecniee,

głłównie

dzięki

opracow owaniu

skuteczn nych

metod

rozmnaż ażania in n vitro stały ssię najpo opularniiejszymi rroślinam mi ozdobn nymi.

Rozejr rzyj się: ile storcz zyków z rodzaju Phalaen nopsis ma asz na ok knie?

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 8


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Aby d długo cies eszyć się kwiatam k mi Phalae enopsis pamiętaj: p : 

Ustaw roślinę r w półcieeniu (np p. na parapecie p e wschod odniego o okna);

Z Zwróć uwagę u by b nie p przeziębiić roślin ny podcz zas otwie erania o okna;

Uważaj na pod dlewanie: zanurz zenie do oniczki w misec czce z wodą ra az w tygodniu w wystarczy y, podłoż że nie m może być ć stale wilgotne e;

Z Zapewniij wysoką ą wilgotn tność, utr rzymując c niewiellką ilość ć wody na dnie osłonki;

S Stosuj sp pecjalisty yczne na awozy, pamiętają p ąc, że llepiej mniej m a c częściej;

O przekw kwitnięciu u, daj ro oślinie odpocząć o ć, nie prrzycinaj pędów kwiatow wych, dba aj o nią jjak dotąd d, a zakw witnie po onownie!!

Jaki kolor Phalaen P nopsis w wybrać? ? Każdy jest dek koracyjn ny! barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Sttrona 9


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Barw wy ogrod odu i do domu – Myślą ąc o wi wiośnie W styc czniu nie ni mogę oprzeć si się myślo om o wio ośnie. Ku upuję wio osenne roślin ny cebulo lowe przy ygotowan ne do do omowej uprawy. Dzięki temu, przez całą zim mę mam m przedsm mak wiossny. Na parapecie p ie i na sttole, w u i w prac acy mam hiacynty ty, szafirk ki i narc cyzy. domu

Przyn niesione do dom mu nie wymaga ają żadn nej szczeególnej opieki, o podlew ewam je raz w tygodniu, ty , dokarm miam roz zcieńczon onym naw wozem zimow wym alb bo do rośl ślin kwittnących. Jestem tak t zado owolona z tych przyw woływacz zy wiosn ny, że niie mogę się s oprze eć i po p przekwitn tnięciu jednyc ch, kupu uję następ pne! Moim m zdanie em takie e wiosen nne kwia atuszki wyrastajjące pom między intenssywnie zielonym z mi liśćm mi nie wymagają w ą dodatk kowych ozdób. Umiesszczam je j w dow wolnych osłonka ach. obse erwując ich codz zienne przyro osty. Spośró ód wielu u gatunk ków cebu ulowych, do upra awy w d domu po olecane są głó ównie hiacynty, h narcyzy y i szafiirki. Kro okusy, ch choć pięk kne są bardz zo nietrw wałe.

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 10


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

zrobić z cebu ulami, ggdy pr rzekwittną? Co z Ja prz zenoszę doniczki d i do chło odniejsze ej ale jasn nej piwn nicy, usta awiam pomię ędzy zim mującymii tam rośślinami i delikattnie podllewam. Wiosną W przesa adzam do d ogrodu u. Pędzo one cebu ule nie zakwitną z ą ponow wnie w domu u, wymaggają odpo oczynku i nawoż żenia. Je eśli o niee zadbam my, po roku p przerwy zaczną kwitnąćć w swoim m wiosen nnym cza asie!

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 11


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Barwy y ogrod dów w p podróż ży – ziieleń m miejska a Muzeu um łaz zienki Królew wskie w Warsszawie e Ł Łazienki ki Królew wskie w W Warszawiie to chyba jeden n z najba ardziej znany ych i roz zpoznawa wanych w warszawsk skich par rków. Każ ażda wyc cieczka szkoln na,

ka ażdy

niedzielny ni ny

spac cer

war rszawiak ków

Tr raktem

Królew wskim ob bejmuje także t wiizytę w ty ym parku u. Park jjest najch hętniej odwie edzany w sezonie e wiosenn no-letnim m, kiedy w dni w wolne od d pracy nie m można zn naleźć spo okojnego kącika. J Ja odwie edziłam Łazienk ki Królew wskie w styczniu, s , po wyją ątkowo obfity ych opada dach śnieg egu, poran ankiem, przed p pra acą. Jak było? b

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

M Magiczni nie… Sami i zobaczccie!

Stro ona 12


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Zachę ęcam do takich spacerów, s w, warto nawet n na a chwilk kę przejść ć przez park sszybkim m krokiem m. Rzadk ko kiedy jest tutaj aj tak spo okojnie i cicho.

Nie omijajm o my park ków w zimie e! Są pi piękne! barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 13


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

B Barwy Ogrodó dów w p podróży – ogrody w Polsc ce Rozpo oczynając ąc

cykl publika acji

doty yczących h ciekaw wych po olskich

ogrodó ów, zacz znę od miejsca m b bliskiego o. Centru um Nauk ki Kopernik w Warsz zawie le eży bezp pośrednio o nad Wisłą, W na n Powiś iślu, tuz z przy mościie Świętok okrzyskim m i przysszłej II lin nii metra a.

Ten c ciekawy budyne ek, miesszczący jedno j z najnow wocześnie ejszych polskiich centr trów nau ukowo-ed dukacyjn no-ekspoz zycyjnych ch, jest otwarty ot dla zw wiedzają ących od d listopad da 2010 roku. Wokół W leż żącego tu uż nad brzegiiem Wissły budy dynku sttworzono o ciekaw wy ogród d, który poza walor rami dek koracyjn no-rekrea acyjnymii, ma sp pełniać także funkcje fu eduka acyjne. Zdecydow Z wanie wa arto rozsz zerzyć wi izytę w ccentrum Nauki Koper rnik o kr rótki spa acer po pa parku. Moim M ullubionym m elemen ntem w parku u są Szep ptacze. Je est to un nikalna instalacja audia alna, auttorstwa p. Elż żbiety Wiierzbuck kiej.

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 14


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

O czy ym szepcz czą Szepttacze? Ka ażdy mo oże znale eźć własn sną odpo owiedź. Stojąc c pomięd dzy futur rystyczny ymi rura ami Szep ptaczy sł słyszymy różne dźwię ęki: szum my, szepty y. Posłucchaj co Szepatcze e wyszepccą Tobie!

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 15


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Ba arwy Ogrodó O ów w po podróży y – ogro ody na a świec cie Ucieka kając od zimoweg z o nastroj oju powra acam do zdjęć z lipcowej zimy. Kilka a lat tem mu miała am możlliwość odwiedzen od nia stoliicy Arge entyny, gdzie właśnie e w lipcu u jest zim ma. Zima, a, oczywiśście w zu upełnie innym i znacz zeniu niiż w Polssce. Nie ma śnie egu ani mrozu, m jjest chłod dno, a wiele

roślin n

Najwiiększym

ciągle e

zacho owuje

zaskocz zeniem

była

liiście dla d

i

prowad dzi

mni ie

wielk ka

weg getację. rozm maitość

kaktu usów i sukulent s tów rosn nących dziko, przy drrogach lub l w ogródk kach.

G Gigantycz zne

zaro ośla

aga aw,

opu uncji

i

kolumn nowych

kaktu usów zrob biła na mnie m duż że wraże enie

W wiielu ogro odach widzieliśm w śmy imp ponującyc ch rozm miarów palmy, p figowc ce czy araukarie a e. Na sk kwerach, klomba ach w Bu uenos Aiires, a także

na

sta arym

cm mentarzu u,

wszęd dzie

zad adbana,

bujna

zieleń

trawn ników, nad n który ymi góru ują gigan ntyczne drzewa. Uprawia iane w Polsce e jako rośliny r doniczko d owe, tuttaj poka azują sw woje natu uralne możliiwości. barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 16


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

W mn niejszych h miejscow owościach h ulice są smutne e i szaree. Nikt nie n dba o zielleń ani w przestrz zeni pub blicznej, ani włas asnej, pry ywatnej.

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 17


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Mijan ne

przy

drodze e

kwitną nące

krz zewy

wy ykazują

wielką

wole

przetr rwania rosnąc r w tak mało ło przyja aznym ottoczeniu. u.

Wieem wię ęcej! Space erując w zimowym m lesie ła atwo jestt zauważyć wielee różnoro odnych porosttów

(Lic chenes).

onee

wyjątk kowo

wy ytrzymałłe

na

trudne t

warun nki środ dowiska, mogą p przetrwać ć najsiln niejsze m mrozy, ta akże w miejsc cach o prawie p jałowym j m podłożu u. Często to porasta tają kam mienie, pnie czy naw wet beton nowe kon onstrukcje e, w mie ejscach, w których na o pewno

nie

p przetrwa a

żadne

roślina a.

Są pionieram p mi

środo owiska

natur ralnego, a jednoc częśnie są ą wyjątk kowo wra ażliwe na przemy mysłowe zaniec eczyszczen enie atmo osfery. Dzięk ki czemu u porosty są tak w wytrzymał ałe?

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 18


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

Porostty stanow wią dosk konały ta tandem dwóch d od drębnych h organiizmów: ich c ciało

(p plechę) tworzą t

znajd dują

się ę

komór órki

sstrzępki grzybów w, pomiiędzy kttórymi

glo onów.

Jest

to

idealnee

partn nerstwo

zapew wniające możliwo ość pobieerania wody w dzię ęki strzęp ępkom grz zyba i prowa adzenia wydajnej ej fotosynt ntezy war runkując cej samoż żywność dzięki d komór rkom glo lonów. Pochylmy P y się za atem z szacunk kiem nad d tym niewiielkim pr rzykłade em współłpracy da ającej obo opólne k korzyści!

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 19


Barwy B O Ogrodu 1/2014 4

O Autorc ce:

Moją pasją od wielu u lat jest st ogrodn nictwo. Od O 2006 6 roku tworzę t przyd domowy

ogród

w

pobliiżu

War rszawy.

Jak

ka ażdy

ogr rodnik

zmaga am się z trudno ościami i odnosz szę sukce esy. Roślliny rosn ną jak szalon ne

albo o

umier rają

z

nieznan nego

po owodu…Z Zapisuję

swoje

doświiadczenia a, słucha am innycch, zmie eniam sw wój ogród d nieustajjąco… Z wy ykształcen enia jeste em biolo ogiem, i choć zawodow z wo zajmu uję się wielom oma

pro oblemam mi,

naj większa

przyje emność

sprawia a

mi

pogłęb bianie wiedzy w bo otaniczneej. W wo olnych chwilach c h, jeśli nie zajmuję się ę ogrodeem, podr dróżuję. Blisko o, daleko o, bardzo o daleko.... Barwy y mojego o ogrodu u i refleeksje z podróży p znajdziiecie w moich publiikacjach i na moi oich bloga ach.

Zapr raszam do konttaktu: barwy.o ogrodow w@gmail il.com Na astępny n numer ju uż w luty ym! Tekst i zdjęcia a: Magda a BO Wsz zelkie pr rawa auto torskie za astrzeżon ne

barwyogro odu.blogsp pot.com www.b

Stro ona 20

Barwy Ogrodu 01 2014  

Magazyn o pasji ogrodnictwa. Ciekawe rośliny, ciekawe miejsca, ciekawe informacje. Zapraszam!

Barwy Ogrodu 01 2014  

Magazyn o pasji ogrodnictwa. Ciekawe rośliny, ciekawe miejsca, ciekawe informacje. Zapraszam!

Advertisement