Page 1

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Poznań, dnia 27 lipca 2013 r. Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 27 lipca 2013 r.

FAKTURA VAT NR 01/2013 Sprzedawca:

Nabywca:

Praktykant MAGIC ul. Wirtualna 1/1 10-000 Poznań Bank: Wirtualny Nr konta: 11111111111111111111111111 NIP: 2222222222222

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp.

1

1

Nazwa towaru lub usługi

2

Symb ol statyst yczny usługi 3

Tłumaczenie pisemne POL -> ENG

Cena jedn. bez podatku VAT Jm.

Ilość

4

5

1800 znaków przekładu

725 176

Sposób zapłaty :

gr.

6

9 882

%

gr.

7

54

9 882

Środek transportu: ...................................

Podatek VAT Kwota

Wartość bez podatku VAT zł

ORGINAŁ KOPIA *

8

54

23

9

2272

Razem:

Słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

W tym :

zw.

* niepotrzebne skreślić ** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

23 %

gr.

2 272 98

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT zł gr.

10

98

12155

52

12155

52

Faktura VAT  

mLingua [12/12] Rozliczenia tłumacza