Page 1


Naszę.sym.bole

Krzyż harcerski

(noszony nad lewą kieszenią munduru przez każdego harcerza i instruktora)

Znaczek zucha (noszony na mundurze przez zuchyl

Lilijka

SymbolWOSM

(noszona przez harcerzy i instruktorów na nakryciu głowy)

dń v Logo ZHP

SymbolWAGGGS

SymbollSGF

t. odznakami organizacyjnymi ZHP są;

I) dla zuchów _ znaczek zucha przedstawiający główkę białego orła i żółtą tarczę wschodzące$o słońca na niebieskim tle; podstawą odznaki ,jesiczerwony prostokąt z napisem,,ZUCH", dla pozostałych członków Z HP,klórzy złożyliPrzyrzeczenie Harcerskie tradycyjny Krzyż Harcerski, wzorowany na orderze Virtuti Militari, z lilijką w środkui wieńcem z liścidębowych i laurowych,wplecionymwramiona,oraz napisem,,CZUWĄ''.

2)

2.

3.

Tradycyjnym znakiem ZHP jest harcerska lilijka z inicjałami hasła filaret ów:ojczyzna, Nauka, Cnota oraz inic|ałamiZHP na przewiązce.

odznakami przynależnościczłonkówZHP doWoSM, WAGGGS

mundurze symbole tych organizacli.

i lSGF są

noszone na


Bzeczywistych wartościnie osiąga się idąc droEąłatwą i przyjemną, osiąla się je w trudzie. I ten trud ma smak wielkiej przyEody. Drodzy Bodzice! Książeczka ta pomoże Wam znaleźćodpowiedzi na wiele pyłań i wątpliwości dotyczących przynależnościWaszeEę dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego - największej organizacji wychowawczejw Polsce. Znajdziecie tu podstawowe informacje dotyczące ZHP, działania drużyny, wyjazdów oraz propozycje współpracy Państwa z harcerstwem. Warto zapoznaĆ s ię równ ież ze słown iczkiem harcerskich pojęć. Zapraszamy do przeżycia razem z dzieckiem wielkiej przygody, jaką będzie dla niego harcerstwo.

t. Państwa dziecko zostato harcerką/harcerzem W pierwszym okresie działania w drużynie wszystko będzie dla dziecka nowe, ale nie potrwa to długo. W czasie gier i zabaw inspirowanych przez drużynowego pozna ta|niki wiedzy harcerskie|, które pozwolą mu stać się harcerzem. Właśnie$ry i zabawy są podstawą sprawdzonej ha rcerskiej metody poznawan ia nowych rzeczy i nabywania nowych umie|ętności. Na tym etapie harcerze uczą się m.in' współdziałania z innymi

Zdobywanie nowych umiejętności i przyjaźni to czas, gdy dziecko będzie opowiadać o drużynie, o nowych przy|aciołach, o swoich przeżyciach; będzie dzieliło się swoimi wrażeniami. Drużyna będzie dla Państwa sprzymierzeńcem w wychowaniu dziecka. Prawo Harcerskie obowiązu|ące harcerzy może być również dla Was, rodziców, dobrym narzędziem do kształtowania cech charakteru, takich jak: uczciwość,sumienność,odpowiedzialność, rze-

w zespole. Dziecko nawiązuje nowe przyjaźnie i znajomości. Kontakty z rówieśnikami są okaz|ą do wykazania się swoimi zdolnościami i umie|ętnościami.Dla każde| nowej harcerki i nowego harcerza to czas,,próby harcerza'', poznawa n ia harcerskich zwycza|ów, tradycji, a przede wszystkim Prawa Harcerskiego. Po zakończeniu próby Pań-

tel ne

stwa dziecko uroczyściezłoży Przyrzeczenie Harcerskie. Dla zastępu jest to etap zdobywania przezharcerzy pierwszych sprawności.

wypełn ia n ie obowiązków, dotrzymywanie słowa. Przynależnośćdo gromady zuchowej lub drużyny harcerskiej jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna. Dzieci w wieku do lat 16 mo$ą należeć do drużyny, jeźeli rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą na to z$odę na piśmie.odpowiedni formularz, który należy przekazać drużynowemu, znajdą Państwo na końcu informatora.


Ważne chwile w życiu harcerza

OBIETNICA ZUCHA obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrze$ać Prawa Zucha.

PRAWO ZUCHA 1. Zuch kocha Boga i Polskę. 2. Zuch iest dzielny. 3. Zuch mówi prawdę.

ł. Zuch

5. 6.

pamięta o swoich obowiązkach. Wszystkim jest z zuchem dobrze. Zuch stara się być coraz lepszy.

PRZYBZECZENIE HARCERSKI E Mam szczerąwolęcałym życiem pełnić służbę Bo$u i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcer-

skiemu.

PRAWO HARCERSKIE

I.

2. 3.

Harcerz sumiennie spełnia swoie obowiązki wynikające z P rzyrzeczenia Harcerskiego. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim' w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Harcerz postępuje po rycersku. Harcerz miłu|e przyrodę i stara się ją poznać. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swo_

ł. Harcerz 5. 6. 7

.

8. 9.

im przełożonym.

Harcerz jest zawsze pogodny. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 10. Harcerz jest czysty w myśli,w mowie i uczynkach; nie pali ty_ toniu i nie pi|e napojów alkoholowych.

2

Dla każdego harcerza najważniejszym wydarzeniem jest złoże-

niePizyrzeczenia Harcerskiego - potwierdzenie wyboru drogi i chęci bycia harcerzem. Zuchy składają obietnicę Zucha' Przyrzeczenie odbywa się zawsze z$odn ie z obrzędowościądrużyny - np' przy ogn isku, w harcówce, na zakończenie nocnego biegu harcerskiego.

. . .

Ważne są też: wyjazd z drużynąna pierwszy biwak lub obóz, nadanie stopnia harcerskiego (gwiazdki zuchowej), objęcie funkcji w drużynie' np. zastępowego lub kronikarza.

A tak naprawdę ważne są dla dziecka wszystkie chwile, które spędza ze swoją drużyną.

Umundurowanie Kazdy harcerz powinien posiadać bluzę mundurową, pas, chustę w barwach drużyny, nakrycie głowy, dziewczęta spódnicę a chłopcy spodenki mundurowe. Kolor chusty (barwy) oraz nakrycie głowy są jednolite dla całej drużyny. Listę sklepów, gdzie można obecnie kupić mundury, zna,jdziemy na internetowej stronie Składnicy Harcer-

skiej ,,ł żywioły" www.'łzywioly.pl. Pomocy w zakupie munduru udzieli drużynowy.

Sprzęt turystyczny Harcerze spędzają dużo czasu w terenie na grach, wędrówkach, i rajdach' Dlate$o warto zakupić dziecku odpowiednie buty, najlepiej za kostkę, trzymające piętę, oraz kurtkę przeciwdeszczową.

się również: ciepła bluza, plecak, śpiwór' karimata'

P

rzydadzą

Skladki członkowskie Członek każdego stowarzyszenia ma obowiązek płacić składki członkowskie. W zHP Wynoszą one 2 zł miesięcznie.


2. Drużynor,alY Drużynowy - członek lub instruktor ZHP, przygotowany do pełnienia funkc|i - ukończył odpowiedni kurs drużynowych z elementami pedagogiki i psychologii.Jeżeli drużynowy jest niepełnoletni,to drużyna posiada pełnoletniego opiekuna (może być nim np' któryś

z rodziców|.

. . . . .

Drużynowy:

odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny' kieruje pracą drużyny, odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy drużyny' odpowiada za gospodarkę drużyny, współpracu je z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny (m. in' ze szkołą), . reprezentujedrużynę. Drużynowemu w prowadzeniu drużyny pomaga co najmniej jeden przyboczny. Pozostałą kadrę drużyny stanowią zastępowi' Nadzór nad działalnościądrużyny sprawuje komenda hufca. Drużyna podlega także kontroli odpowiedniej komisji rewizyjnej. Drużynowy staje się często wzorem dla dziecka. Będzie on dla Państwa ważnym partnerem w kształtowaniu jego postaw. Warto docenić fakł, że drużynowy pełni swo|ą funkcję społecznie, co w dzisiejszym, konsumpcyjnym świeciejest godne szacunku i uznania.

3. życie codzienne

drużyny

Drużyna spotyka się na cyklicznych zbiórkach. odbywa|ą się one

systematycznie w określonym dniu i godzinie, przynajmniej raz w miesiącu. Gdy następuje zmiana, drużynowy odpowiednio wcześniej zawiadamia harcerzy. Zbiórki odbywają się w siedzibie drużyny - harcówce. Gdy drużyna nie ma harcówki - w pomieszczeniu

udostępnionym przez szkołę, parafię, ochotniczą Straż Pożarną lub dom kultury. Zajęcia mają bardzo różnorodny charakter. Państwa dziecko może brać udział w grach, śpiewać, pląsać, słuchać gawędy, majsterkować, pełnić systematyczną służbę. lm starsza harcerka lub harcerz, tym trudniejsze zadania. Zbiórki mogą odbywać się też w terenie. Najczęściejmają wtedy formę $ry terenowej, warsztatów z technik harcerskich (np. poruszanie się w terenie z mapą), wycieczki piesze|. Bardzo atrakcyjną formą pracy harcerskie| są biwaki. W trakcie biwaku harcerze uczą się samodzielności' współpracy z innymi, ma ją również okazję do przeżycia ciekawych przyśód. Drużyny biorą też udział w dwu-, trzydniowych rajdach, polega|ących na przejściu określonej trasy w ciekawe| okolicy. Z tematyką raidu wiąże się realizacja wyznaczonych zadań na trasie. Ra|dy zawsze pozostawiają moc wrażeń, które wraz z relac'jami dziecka trafią do Państwa domów. Najbardziej oczekiwanym przez wszystkich harcerzy wyjazdem .jest letni obóz drużyny. To zwieńczenie jej całorocznej pracy. Drużyny często organizu ją samodzielne obozy w lesie lub korzysta|ą z baz Związku Harcerstwa Polskie$o, położonychw bardzo atrakcyjnych turystycznie miejscach. Wiele ośrodków ZHP !est wyposażonych w sprzęt żeglarski, co da.je okazję do zdobycia uprawnień. Wyiazdy są or$anizowane z zachowaniem wszelkich WymoEów obowiązu|ących przy organizowaniu letnich form wypoczynku dzieci i młodzieży. obozy kierowane są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorską. Ż reluły kadra ZHP pracu je na obozach społecznie. Wpływa to na atrakcyjne niskie koszty obozów, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa, zachowaniu wymaganych standardów sanitarnych i atrakcylnym, n iezapomnianym dla dziecka programie.


ł. Wyjazd na rajd, biwak, obóz Dobry harcerski wyjazd ma plan zapełniony w całościi nie ma tam miejsca na nudę, co w połączeniu z atrakcyjnym miejscem lub trasą stanowi scenariusz wspaniałej przygody. Przed wyjazdem należy poinformować drużynowego o wszelkich ważnych dla dziecka kwestiach - przede wszystkim zdrowotnych i żywieniowych. Przed wyjazdem drużynowy informuje rodziców o: . programie imprezy, . warunkach noclegowych, . warunkach wyżywienia,

. . .

kosztach, mie,jscu (trasie) pobytu,

planowanym czasie powrotu. Przy wyiazdach na obozy drużynowy informuje także o zapewnieniu opieki medycznej, zaśna obozie nad wodą zawsze zatrudniony jest ratownik.

Przed wyjazdem na obóz rodzice wypełniają kartę uczestnika. Ważne |est podanie wszystkich informac|i dotyczących stanu zdrowia dziecka. Zatajenie choroby, faktu przy|mowania leków bądź uczu-

lenia na pewne pokarmy lub leki możs stwarzać poważne zagrożenie. lnformacja o chorobie lokomocyjnej i zażycie przez dziecko odpowiednich leków pozwoli jemu i kadrze obozu na spokojne podró-

. . . . . . . . . . . .

.

+

plecak turystyczny, który warto oznakować etykietą z imieniem i nazwiskiem dziecka,

kuńkę i spodnie przeciwdeszczowe, polar,

spodnie na zmianę' np. dresowe, buty - wytrzymałe i wychodzone, za kostkę; oraz buty na zmianę np. trampki, latem dodatkowo sandały, skarpety - kilka par, w tym 2 wełniane, oku!ary przeciwsłoneczne, również zimą' czapkę,

bieliznę osobistą, piżamę' odzież - należy zastanowić się, czy dziecko będzie w stanie prać, śpiwór - aby zabezpieczyć przed wilgocią, wkłada się go w gruby worek foliowy, karimałę - może być materac samopompujący, bardzo wygodny, ale droższy,

. kubeczek, menażkę, . łżkęi widelec - tzw. niezbędnik, . nóż (finka), . torby foIiowe - kilka do kilkunastu

że bez sensacji.

o ile dziecko stale przy|mu je leki, należy je przed wyjazdem przekazać drużynowemu. Powinny być one zapakowane w jedno opakowanie, na którym należy podać imię i nazwisko dziecka, nazwę leku oraz sposób dawkowania i porę podania. Dziecko nie powinno dostać do rąk nawet środków przeciwbólowych lub aspiryny.

Co zabrać na kilkudniowy rłryiazd:

. .

sztuk, dobrze sprawdzają się niektóre worki na śmieci; służągłównie do zabezpieczania różnych rzeczy pr zed wi goci ą o ra z do s egregac| i tzeczy w p eca ku, l

l

papiertoaletowy,

środki higieniczne - mydło; mały szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, obcążki do paznokci, grzebień * wszystko spakowane w ko-

.

smetyczce,

ręcznik,


. . . . . . . . .

sznurek,

klamerki do bielizny, kilka agrafeŁ przybory do szycia, kilka plastrów różnej wielkości' busoIę - w razie mgły lub pobłądzenia, Iatarkę, mapy, przewodniki - zabezpieczone przed zamoknięciem, dłu$opis i mały notatnik,

zegarek - na jlepiej z budzikiem, mile widziane instrumenty muzyczne i aparat fototraficzny.

Ńie jest wskazane zabieranie cennych przedmiotów: biżuterii, magnetofonu, MP3, przenośnego DVD, mini-playstation' game-boy'a itp. Warto każdorazowo zapytać drużynowego, co dodatkowo nale-

ży zabrać na wy|azd.

lle pieniędzy dać,dzieeku na rv7jazd? Najlepiej zapylać drużynowe$o - można z nim lub też z gronem rodziców ustalić kwotę, jaka będzie potrzebna. Nie należy dawać zbyt dużo - nasze pociechy i tak obrócą to w słodycze, a na wyiazdach zawszejest ustalonysposóbwspólnegożywienia.Jeśli w gręwchodzą większe kwoty na dtuższywyiazd, np. obóz, to pieniądze można zdeponować u drużynowego lub komendanta obozu, który będzie systematyczn ie przekazywał dziecku mn iejsze kwoty'

5' W czym Państwo mo!'ą pomóc? Jako rodzice moEą Państwo również uczestniczyć w harcerskiej przy$odzie swojego dziecka. Wspólna praca rodziców i drużynowe_ go będzie służyćnajlepszemu wychowaniu młodego człowieka, ale może też zaowocować wieloma wymiernymi efektami' np.: umundu-

rowaniem drużyny, pozyskaniem środków na wyjazd całej drużyny na obóz letni, urządzeniem harcówki. Państwa pomoc może mieć wiele form, np.: . zaproponowanie d rużynowemu wykorzystania swoich zainteresowań, zawodu, znajomości i kontaktów w pracy drużyny: . jeżeli Państwo pracuią w służbiezdrowia - zorganizowanie warsztatów medycznych dla dzieci, . wycieczkę do swojego miejsca pracy, . pomoc w orEanizowaniu transportu na obóz itp., . udzielanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędne$o zaplecza techn icznego, lokalowe$o, sprzętowo-materiałowe$o, . przekazanie na rzecz drużyny częściswojego podatku w ramach akcji ,,1%'' - i zachęcenie do tego również swoich znajomych; pieniądze te moEą zostać przeznaczone np. na obóz letni drużyny, zakup umundurowan ia lub sprzętu tu rystycznego (informacje w każ_ dym hufcu lub na stronie www.lprocent.pl);ZHP ma status organizacji pożytku publ icznego, a

. .

n

i

niejszy i nformałor został wydany za

środkipochodzącez I%, kształtowanie przychylnego klimatu dla harcerstwa przez upo_ wszechnianie pozytywnei opinii o ZHP i drużynie'

promowanie zasad moralnych iwychowawczych harcerstwa. Mo$ą Państwo przyłączyć się do działań RPH - ruchu przyiaciól harcerstwa - ruchu społecznego, zrzeszającego osoby, które chcą nieśćpomoc harcerstwu. Jeżeli nie mają Państwo kontaktu z BPH, a ma|ą chęć pomagać w bardziej formalny sposób, można zaproponować drużynowemu założenie koła przy|aciół harcerstwa przy drużynie.


ó. lnformacje o ZHP Związek Harcerstwa Polskie$o (ZHP) to polska organizacją skautowa z tradycją sięga|ącą roku 1910. Wzorem była metoda i organi_ zacja skautowa stworzona w Anglii przez Boberta Baden-Powella, a przeniesiona na $runt polski przez Andrze|a Makowskiego i olgę Drahonows ką-Małkowską. ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego (m.in. jest członkiem założycielem WosM i WAGGG5), jest or$anizacją otwartą i apolityczną.

obecn ie

Z H P liczy ok. 130 tys. dzieci i młodz ieży, działających w gromadach i drużynach na terenie całe$o kraju. Pracuje z nimi ponad l2 tysięcy społecznych instruktorów harcerskich (wolontariuszy). Podstawowym celem ZHP jest wspieranie wychowania dzieci

i młodzieży,realizowanew gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, skupiających od 9 do 30 osób. Drużyny samodzielnie realizują zadania wychowawcze. Wspierane są W tym przez wspólnotę, jaką tworzy hufiec harcerski (obejmujący działaniem dzielnicę, gminę lub powiat). Na poziomie

województwa ZHP reprezentowany jest przez chorągiew. ZHP to miejsce zdobywania sprawności na całe życie przezpożyteczną i bezpieczna przygodę dla bawiących się z nami dzieci oraz wyzwanie dla młodzieży.

. .

Grupy członków w ZHP: (6 - I0 lat, 0_3 klasa szkoły podstawowe|) - bawią się w kogoślub coś,zdobywając sprawności zuchowe; harcerki i harcerze (rI 13 lat, lł_6 klasa szkoły podstawowej)

zuchy

-

uczą się przez grę i zabawę, zdobywając sprawności harcerskie;

6

-

. . . . .

Za $łówne cele swoie$o dzialania ZHP uznai'e;

stwarzanie warunków do wszechstronne$o rozwoju człowieka: intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego, kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolnościod wszelkich na-

łogów,

upowszechnianie i umacnianiew społeczeństwie przywiązania do wartości:wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni, upowszechnianiewiedzyo świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą' stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi' (5 3 Statutu ZHP)

harcerki i harcerze starsi (I,t - I6lat, wiek gimnazjalny) - realizują swoje pierwsze samodzielne projekty w drużynach starszoharcerskich, zdobywają sprawności starszoharcerskie; wędrowniczki i wędrownicy (16 _ 25 lat) - pełnią służbęi doko_ nują wyczynów (na miarę swoich możliwości)w drużynach wędrowniczych; instruktorzy, działacze i wolontariusze (od r6 roku życia) - pełnią służbęi działa|ą na fzecz wychowania młodych Iudzi oraz wspierania różnych dziedzindziałania organizacji, programu, administracji i logistyki.


Na czele chorągwi stoi

komendant chorągWi

Program harcerski jest harmonijnym połączeniem określonej wiedzy, kształcenia praktycznych umiejętności oraz podejmowania konkretnych działań narzecz innych i swojego otoczenia przez zabawę' grę i służbę. Kluczem harcerskiego wychowania iest osobisty przyHad instruktora, który swoją postawą pokazu|e, jak wygląda życie wedłu$ Prawa Harcerskiego. Nie jest ani dowódcą, ani nauczycielem - jest,,starszym

bratem". Na czele hufca stoi

komendant hufca

Zasady harcerskie$o wychowania to: służba,braterstwo, praca nad sobą.

Przykładowe programy realizowane w zHP Drużynie przewodzi

drużynowy

ZastępoWi przewodzi

zastępowy

WT

ffi# "q'łłux*eą r, *' I

Ył}'s "F.l- 'cs"f'- !

Program P jest stale doskonalony i pobudza do rozwoju młoDostosowany do potrzeb i możliwościczłonków hardego człowieka. miejsca, warunków działania i oczekizespołów, do czasu, cerskich

Program W ZH

wań społecznych' Na program składa|ą się konkretne zadania podejmowane przez drużynę i sposób ich realizacji (odrębny dla zuchów, harcerzy, har_ cerzy starszych, wędrowników i instruktorów). odpowiada na zainteresowania poszczeEólnych grup wiekowych. Narzędziem Iego realizac|ijest system stopni harcerskich (gwiazdek zuchowych) oraz sprawności i znaków służb.

%*ffi

*R

ĘI/ ł

ffi ffi

Barwy przyszłości- na program składają się człery kierunki: . wychowanie patriotyczne' obywatelskie i europejskie; . wspieranie harcerstwa na wsi; . wychowanie ekonomiczne; . wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji.

odkrywcy Nieznanego świata - program przygotowany z myśląo wprowadzeniu harcerek i harcerzy w światosób niepełnosprawnych.

Woda jest życiem - program ekologiczny poświęconywodzie i jej dobremu oraz oszczędnemu wykorzystywan iu. leden świat- jedno przyrzecznie - program

przygotowuiący harcerki i harcerzy do obchodów 100-lecia skautingu, przypomina|ący skautowe korzenie harcerstwa i istnieniewielkiel skautowej ro-

dziny.


Slownik harcerskich poięć

7.

o innym harcerzu lub instruktorze; harcerze często mówią łak o swoim drużynowym.

np. obóz lub drużynę do jak miejscu w umunduw wyznaczonym stawienia się naiszybszego rowaniu; pozwala zebrać się szybko w wy|ątkowej syłuacji.

AIARM - sygnał lub rozkaz wzywa!ący

BETIE'EMsKlE śwIATŁoPoKoJU - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chryslusa w Betle|em. Jest symbolem ciepła, miłości,pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane lest na wigililnym stole.

BlszKoPT - żartobliwe określenie harcerza, który jest pierwszy raz na obozie lub niedawno wstąpił do drużyny.

BtEG HARGERsKt - przemarsz indywidualny lub zespołowyw terenie, wg ustalonei trasy' z wykonywaniem różnych zadań i pokonywaniem przeszkód terenowych. Bieg na|częście!pełni rolę sprawdzianu na-

bytych umie|ętności i może być formą oceniania przedPrzyrzeczeniem Harcerskim lub przed przyznaniem koleinego stopnia.

cHoBĄG!Ew - jednostka organizacyina ZHP, która obe|muje hufce na

obszarze jednego województwa.

CHUSTA HABCEBSKA/ZUCHOWA- noszona na mundurze, oznacza przynależnośćdo określonej drużyny, gromady, kręgu instruktorskiego.

czul|

- tradycylne harcerskie pozdrowienie, przypomina

o go-

towości do czynu, służby dla oiczyzny, dla innych i ciągłe.j pracy nad sobą.

ćwlx -

stopień harcerski (męski); oznaczenie na naramienniku dwie krokiewki.

-

DRuH/DRUHNA - zwyczajowe określenie harcerza czy instruktora,

stosowane zwtaszcza przy zwracaniu się do siebie lub mówieniu

8

ZHP, składa|ąca się

z kilku zastępów;liczy zazwyczaiod 9 do 30 harcerek/harcerzy' DzlEslĄTKA {DYcHAl - potoczne określenie namiotu, powszechnie używane$o na obozach harcerskich, FlNKA - krótkinóżz zakrzywionym ostrzem, noszony przy pasie harcerskim; nóż fiński.

FuNKcYrNY - harcerz nie będący instruktorem, pełniący stałą funkcję

w drużyn ie z określonymzakresem obowiązków,

n p.

skarbn i k,

kroni karz, proporcowy.

GBA TEBENoWA - zajęcia ruchowe w terenie prowadzone według precyzyinie ustalonych wcześniej zasad; w czasie gry wyłaniany jest zwycięzca. GŁóWNA KWATEBA ŻHP _ zarząd ZHP; działa pod kierunkiem Naczelnika ZHP. Potocznie: także określenie siedziby władz naczelnych ZHP w Warszawie przy ul. Konopnickiel 6.

GBOMADA ZUCHOWA - podstawowa jednostka organizacyina w ZHP skupiająca 15 - 25 zuchów; składa się z kilku szóstek. GwlAzDKA zUcHowA - określenie stopnia wtajemniczenia zucha;

są trzy $wiazdki: zuch ochoczy, sprawny i gospodarny; ich nazwy

na|lepiej charakteryzują poziom, jaki musi osiągnąć zuch.

_ tradycy|ne pozdrowienie zuchów.

CZUWAT!

DBUżYNA- podstawowa jednostka organizacy|na

HARCEBz oBLl, HABCEBKA oRtA - piąty stopień harcerski, oznaczenie na naramienniku - jedna gwiazdka.

HABCEBZ BZECZYPOSPOLITEI, HABCEBKA RZECZYPOSPOTITEJ szósty stopień harcerski, oznaczenie na naramienniku _ dwie gwiazdki. HARCEBzE - członkowie ZHP w wieku I0-I3 lat. HABCERzE sTABsl - członkowie ZHP w wieku 13-I6 lat.


HABGMlsTBz - naiwyższy (trzeci) stopień instruktorski, oznaczany

na mundurze czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszywaną na lewym rękawie munduru.

I

I

HUFtEc - jednostka or$anizacyjna ZHP obejmująca gromady zuchowe,drużyny i szczepydziałające na|częściej naterenieIednej miejscowości, dzielnicy miasta lub powiatu; na czele hufca stoi komendant hufca; komenda hufca nie zawsze zatrudnia pracownika etatowelo, dlatego chcąc załatwić sprawę, należy wcześniej sprawdzić godziny, w których biuro hufca jest czynne. na orientację; dyscyplina sportowołurystyczna opierająca się na umiejętnościach poruszania się w terenie z wykorzy-

lno - impreza

staniem mapy i busoli.

wiedzę i umie|ętności potrzebnedowychowywania i opieki naddzieć_ mi i młodzieżą. lnstruktorem ZHP zostaje się po zrealizowaniu próby instruktorskie| i złożeniu Zobowiązania lnstruktorskiego. |SKBA (iskierka, iskra przyiaźni) _ zwyczai stosowany W harcerskim

INSTBUKToB ZHP - członek ZHP w wieku min.

16 lat, który ma

kręgu, polegający na uściśnięciudłoni kole|nego harcerza sto|ącego

z lewej strony.

KANADY'KA - składane łóżko polowe składające się z płótna rozciągniętego na drewnianym stelażu.

1

KARTA PBóBY - lista zadań zaplanow'anych do realizacji przez harcerza W celu zdobycia stopnia harcerskiego lub sprawności. KOTON lA - forma zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci, odbywająca sięw budynku a nie pod namiotami.W harcerstwie - ko_

I

KoMENDA HuFcA - zespół instruktorów ZHP, kieru|ący pracą hufca,

lonia zuchowa. któremu przewodzi komendant hufca.

KoMENDA cHoBĄGw! - zespół instruktorów ZHP, kieru|ący pracą chorągwi, któremu przewodzi komendant chorą$wi.

KOMENDANT - szef lednostki organizacyinej ZHP: szczepu (komen-

dant szczepu), hufca (komendant hufca), chorągwi (komendant cho_ rąEwi) lub osoba kierująca obozem harcerskim (komendant obo_ zu| bądźkolonią zuchową (komendant kolonii)'

KoMlNEK - forma pracy podobna do ogniska, ale odbywająca się w pomieszczeniu zamkniętym' przy świecach.

KoMlsrA sToPNl lNSTBUKToBsKIcH (Ksu - zespół doświadczonych instruktorów,którzy

zajmują się zatwierdzaniem i oceną re-

alizac.|i prób na stopnie instruktorskie.

KBĄG (krąE przyiaźni) - obrzęd kończący harcerskie spotkanie, któremu towarzyszy obrzędowa pieśńi - na koniec - iskra. KRĄG BADY - obrzędowa częśćzbiórki zuchów, podczas której wszyscy - zuchy i kadra gromady zuchowej - decydu|ą o najważnie|szych sprawach gromady, |ak np. przyznanie sprawności, wydatkowanie funduszy $romady, nagradzanie zuchów.

KRLYż HABCERSKI - odznaka organizacyjna członków ZHP,którzy zlożyli Przy rzeczenie Harcerskie.

KWATEBKA - grupa wykonująca podstawowe prace logistyczne na kil ka dni przed rozpoczęciem obozu harcerskiego, a także po jego zakończeniu.

KWATEBMlsTBZ - doświadczony harcerz bądźinstruktor, zajmuią_ cy się sprawami gospodarczymi' sprzętowymi w danej jednostce harcerskiej lub na obozie.

- tradycyiny symbol skautowy i harcerski w kształcie szony m.in. na nakryciu głowy.

Ll LU KA

l i l i

i,

no_

NIEPBZETABTYSZLAK - ruch w ZHP narzecz dzieci niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych.

- zestaw turystyczny składający się z łyżkii widelca spiętych razem.

NlEZBĘDNlK


NS

- l) potoczne określenie półkolistego namiotu, z okrągłymiokna-

mi, używanego na obozach harcerskich do celów mieszkalnych oraz ma

gazynowych, 2) s krót, zobacz:

N

i

eprzeta rty Szl a k.

- najważnie|szy dla zucha, uroczysty obrzęd, podczas którego zuch wypowiada słowa obietnicy Zucha i otrzymuje znaczek zucha.

oBlETN!cA zUcHA

oBoŹNY-

osoba pilnująca porządku i dyscypliny na obozie, rajdzie,

zlocie.

oBBzĘDowość-

element charakterystyczny dla każde| |ednostki harcerskiej. opiera się symbolicznym układzie elementów, czynności czy ruchów, m.in.: nazwa drużyny, barwy (kolor chusty), proporzec drużyny, sposób powitan!a się, przy|mowanie do drużyny.

ocHoTNlczKA- pierwszy

stopień harcerski (żeński); oznaczenie na naramienniku - jedna belka. oDKBYwcA - trzeci stopień harcerski (męski);oznaczenie na naramienniku - jedna krokiewka.

PlEBśclEŃ - element umundurowania spinający chustę.

PBAWo HABGER5KlE - ogólny kodeks postępowania opisującywar-

tości, którymi powinien kierować się każdy członek ZHP; liczy dzie-

sięć punktów'

PRAwo zucHA _ zbiór najważnie|szych zasad obowiązu|ących wszystkie zuchy. Prawo Zucha liczy sześćpunktów.

PBÓBA NAsToPlEŃ HABGEBSKI - czas zdobywania stopnia, w którym harcerz, realizując zaplanowane zadania, ma możliwośćspraw-

dzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami.

PRoPoBzEc DBUżYNY - element obrzędowości drużyny; symbol

drużyny; może być w kształcie kwadratu, prostokąta, tró|kąta, haftowany z nazwądrużyn; najczęściejnoszony na drzewcu.

PBzEwoDNlK

-

pierwszy stopień instruktorski, oznaczany

na

mundurze giranatową podkładką pod krzyżem harcer5kim oraz granatową lili|ką naszytą na lewym rękawie munduru..

PRzYBoczNY - starszy harcerz lub instruktor ZHP pomagający drużynowemu w prowadzeniu drużyny, gromady.

obozie har-

PBzYRzEczENlE HARCERsKlE - na|ważnie|szy dla harcerza, uroczy-

- 1) iedna z technik harcerskich - wykonywanie prac ręcznych (pionierskich) służącychdo uaądzania obozowiska, 2) trzeci stopień harcerski (żeński); oznaczenie na naramienniku jedna krokiewka.

BADA DBUżYNY - grono składa jące się zwykle z kadry d rużyny oraz zasłępowych, które podejmuje kolegialnie najważniejsze decyzie w drużynie (np. przyznanie sprawności lub stopni harcerskich)'

PlGuł.A- potoczne określeniepielęgniarki, zwłaszcza

na

cerskim.

PIONIEBKA

sty obrzęd harcerski, podczas którego harcerz wypowiada słowa Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymuje krzyż harcerski.

- I) iedna z technik harcerskich oraz o$ół wiedzy i umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej,2) czwarly stopień harcerki; oznaczenie na naramienniku - dwie krokiewki.

PLĄS - zabawa ruchowa łączona z piosenką - forma pracy w drużynie. PODHABCM lSTRZ - dru gi stopi eń i nstru ktorski; oznaczany na m undurze zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim i zieloną lilijką naszywaną na lewym rękawie munduru

SAMABYTANKA

PoDoBóz - autonomiczna terytorialnie i programowo jednostka

SCOUTING - ang. harcerstwo.

wchodząca w skład obozu harcerskiego.

t0

SCOUT - angi. harcerz.

SKŁADKA czŁoNKowsKA - kwota pieniężna wpłacana do wspól_

nej kasy ZHP, służącapokryciu podstawowych potrzeb organiza-


cji;

STBAżNlKoGNlA- funkc|a

ścii oszczędności). Składki w ZHP płacą Wszyscy z wy|ątkiem członków Nieprzetańego Szlaku' obowiązek płacenia składek wynika z ustawy o stowarzyszeniach.

sYMBotlKA -

obecnie wynosi 2 zł miesięcznie. Składka ma znaczenie n ie tylko ekonom iczne, ale także wychowawcze (uczen ie systematyczno-

SPBAWNośĆHABCEBSKA

-

zdobyta i potwierdzona działaniem

umiejętność, którą harcerz potrafi posłużyćsię w razie potrzeby; przyznanie sprawnościjest uznaniem umiejętności harcerza w danej dziedzinie. Zdobyte sprawności harcerskie oznacza się kolorowymi okrągłymi emblematami na prawym rękawie munduru, np. ekolog, przyjaciel książki, dekorator, dziennikarz.

sPBAwNośĆ ZUCHoWA - zd oby|a przezzucha i potwierdzona działaniem umiejętnośći wiedza. Zdobyte sprawności zuchowe oznacza się kolorowymitrójkątnymi emblematami na prawym rękawie munduru zucha, np. dobry opiekun, porządnicki, przyjaciel zwierząt.

- najwyższy rangą dokument wewnętrzny ZHP, określający najważniejsze zasady funkcjonowania ZHP.

sTATuT ZHP

sToPlEŃ HARGEBsKl - określeniepoziomu wiedzy, umiejętności i wyrobienia harcerskiego harcerzy.Stopnie zdobywa się realizując zadania określonew pro$ramie próby na stopień. Stopnieozna-

cza się na naramiennikach munduru oraz na krzyżu harcerskim. W zHP istnieje sześćstopni harcerskich:

.9 tr

o

(r,

harcerskie

ffi;ą I ;

młodzik t'+TSj-r ochotniczka

9'Ę3Ę

i;.+#

wwiadowca tropicielka

sToPlEŃ lNsTRuKToBSKl

starszoharcerskie

i'- *,ii,' odkrYwca i :'.H:'f" pionierka

i!ffi :Łl.€s

ewił samaManka

l-

Orli

JT:Ę1;]_ Harcerka orla

$'ts*ŁEd Harcerz

Łi"1Tsł

ogół symboli, znaków wyrażających idee: mundur, liliika, krzy ż ha rcers k i.

szczEP - kilka współpracu'|ących ze sobą gromad i drużyn; szczepem kieruie komendant szczepu (szczepowy).

szNUB FUNKGYJNY * element umundurowania, oznacza'jący kolorem oraz sposobem noszenia, pełnioną funkcję, np.: . sznur brązowy - zastępowy, . sznur zielony - przyboczny, . sznur granatowy - drużynowy,

. sznur Eranatovvy noszony z ramien ia * zastępca komendanta szczepu, . sznur Eranatowy poczwórnie pleciony - komendant szczepu'

sznur srebrny poczwórnie pleciony - komendant hufca, sznur złoty poczwórnie pleciony - komendant chorągwi. 5znury srebrne noszą członkowie ZHP na poziomie lokalnym (hufiec), złote - re$ionalnym (chorągiew) i skórzane - ogólnopol. .

skim (Główna Kwatera).

_ z założenia grupa 6 zuchów, Wykonująca razem zadania podczas zbiórki zuchowej, na czele z szóstkowym. odpowiednik harcerskiego zastępu.

szósTKA

HABcEBsKlE - potoczna nazwa umiejętności i wiedzy z niektórych dziedzin tradycyjnie uprawianych przez harcerzy: pio-

TE€HNlKl

wędrownicze

F-!"tdJA Harcerz

honorowa pełniona przez harcerza podczas ogniska harcerskiego; zadaniem strażnika ognia jest utrzymywanie ognia i pilnowanie bezpieczeństwa.

Harcerka Hzeczypospolitej /

_ określenie poziomu wiedzy, dojrzało-

ścispołecznej i umiejętnościwychowawczych instruktora harcerskie$o; są trzy stopnie instruktorskie w ZH P: przewodnik, podharcmistrz, harcmistrz.

nierka, terenoznawstwo, samarytanka.

TEBENozNAv/sTwo - umiejętność orientac'|i i poruszania

się w te-

renie oraz posługiwania się mapą.

TOTEM

-

symbol zastępu/drużyny obozowej wiążący się z iego

nazwą; wykonany np. z drewna' sznura.

lt


= związany z nazwą Eromady, jest

.

drugi stopień harcerski (żeński); oznaczenie na naramienniku - dwie belki. wĘDBowNlcY - członkowie ZHP w wieku 16-25 lat.

.

ToTEM GBoMADY zUcHowE, symbolem drużyny.

-

TRoPlclEtKA -

wĘzEŁ NAcHUśclE -

to stary zwycza| skautowy. Węzełten ma przypominać skautom o obowiązku spełnienia codziennie dobrego

wosM - światowaorEanizacja Buchu Skautowego

(The World organizalion of the Scout Movement), której ZHP jest członkiem. zHR - Żwiązek Harcerstwa Bzeczypospolite|, dru$a co do wielkościorganizacja harcerska w Polsce, liczy ll-15 tys' członków.

WIELCY O HARCERSTWIE

ZAPAŁKA

Chłopcy robią to, co robi drużynowy. Drużynowy odbi ja się w swoich chłopcach jak w lustrze.5kauci nauczą się poświęcenia i patriotyzmu tylko od takiegoż poświęcenia i patriotyzmu drużynowego.

-

ten. Bobert Baden - Powell

uczynku.

- rurka, zwykle aluminiowa, tworząca boczne rusztowanie nam iotu dziesięcioosobowe$o (patrz: dziesiątka).

zAsTĘP

podstawowa jednostka harcerska, kiIkuosobowa grupa harcerzy, której przewodzi zastępowy, wykonująca razem zadania podczas zbiórki, rajdu i na obozie.

N

ie czyńcie skautin$u zbyt łalwym '.. Stawia jcie wyzwania.

Jan Paweł II

zBlÓBKA - cykliczne, tematyczne spotkanie określonejgrupy członków ZHP, np. zbiórka drużyny harcerskiej' zbiórka gromady zuchowej, zbiórka zastępu.

zUcHY - członkowie ZHP w wieku 6_t0 lat. zwlAD - Wyprawa w celu zdobycia informacji na określony temat, np. zwiad okolicy.

Często spotykane skróty hm. - patrz: harcmistrz. HO - patrz: harcerz orli/harcerka orla. HB - patrz: harcerz rzeczypospolitej/harcerka rzeczypospolitej. KSI - patrz: komisja stopni instruktorskich.

phm. - patrz: podharcmistrz. pwd. - patrz: przewodnik. wAGGGs - Świalowa organizacja Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), którei ZHP jest członkiem' L2

o wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś,kogo się zna, do kogo ma się zaufanie, pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc krąg ludzi zaprzyjaźnionych - i nam, i im będzie łatwiej żyć. hm. Stefan Mirowski Skauting nie jest czymś, co się robi na obozie izbiórkach, tylko

jest to nowy sposób

życia'

olEa Drahonowska - Małkowska

Czym skauting nie jest: Nie jesł skauting or$anizacją dobroczynności dla osób z towarzystwa, prowadzoną dla dobra biednych dzieci. Nie jest szkołąz ograniczonym programem i przepisami egzaminów. N ie jest brygadą oficerów i żołnierzy.Nie jest ajencją posłańców dla wygody publiczności. Nie jest wystawą, na której osiąga się po-

wierzchowne wyniki przy pomocy zapłaty w postaci odznak honorowych, medali itp.

len. Bobert Baden-Powell


Umundurolvanr€ Bogatywka szara, kapelusz skautowy lub beret w kolorze drużyny

Miejsce

na

sprawnoscr

a

\

n7+.

{J

Litijka 'ebrna dla harcerzy,złola dla instruktorófi}

, Naramienniki l w kolorze drużyny

Ę

Chusta w kolorze

oznaczenia środowiska Sznur - oznaczenie funkcji

drużyny

Koszula mundurowa szara

Miejsce

na sprawności

Chusta w kolorze

\

S

drużyny

Koszula mundurowa

/

Oznaczenia środowiska Sznur - oznaczenie funkcji

\

Pas harcerski

Spaaniru mundurowa

.

Bogatywka zielona, kapelusz skautowy lub beret w kolorze drużyny Naramienniki w kolorze drużyny

Getry w kolorach drużyny

Spodenki mundurowe zielone

sza ra

obuwie

t'

--

Ciemne turystyczne, do kostki

)

Dół umundurowania, czyli długie spodnie i krótkie spodenki (spódnica), dobiera się zależnie od pogody. Begulamin m u nd u rowy znaleźćmożna w l nternec i e n a stron i e www.m u nd u ry.zh p.p l

"Moje dziecko zostało harcerzem..." Informator dla rodziców ZHP  

"Moje dziecko zostało harcerzem..." Informator dla rodziców ZHP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you