Page 1

猫に小判 /neko ni koban/ (idiom) 貴重なものを与えても何の反応もないことのたとえ rzucać perły przed wieprze: 連中の前で講義をするのは猫に小判だ Wygłaszanie wykładu przed kimś takim to jak rzucanie pereł przed wieprze. [znaczenie dosłowne: dawać pieniądze kotu] アンケート /ankēto/ (noun) ① 質問標 kwestionariusz: このアンケート用紙に必要事項を書き込 み、当方にお送り下さい。 Proszę wypełnić i odesłać kwestionariusz.; ② 調査 sondaż: 1000 人に

電話によるアンケートを行いました。 Wykonałem sondaż telefoniczny na próbie 1000 osób. 伝統・な /dentō-na/ (noun, adjective) ① (noun) 慣習、しきたり、流儀 tradycja: 伝統に従う podążać za tradycją; ② (noun) 文化的遺産、伝統 dziedzictwo; ③ (adjective) 慣習的な、従来の tradycyjny: 伝 統な祝いの催し organizowanie tradycyjnych festiwali; ④ (adjective) 有名な、由緒ある klasyczny:

伝統な服装をまとう nosić klasyczny strój 喧嘩 /kenka/ (noun, verb) ① (noun) 口論、反目、口げんか kłótnia: 田中さんと坂本さんは渡辺さん のことでけんかした Tanaka i Sakamoto pokłóciły się o Watanabe.; ② (verb) 取って組合の喧嘩を する kłócić się: 喧嘩するのはやめろ Przestańcie się kłócić 扱う /atsukau/ (verb) ① 問題・事件などを処理する zajmować się [sprawą, problemem]:; ② を取り扱 う、を遇する traktować [kogoś, coś]: 婦人はその男を寛大に扱った。 Kobieta potraktowała go tolerancyjnie.; ③ 論じる traktować [o], zajmować się: 歴史は過去を扱う Historia zajmuje się przeszłością; ④ 売る sprzedawać: この点はいろいろな商品を扱っています。 Ten sklep

sprzedaje różne towary. 掃除 /sōji/ (noun, verb) ① (noun) きれいにすること sprzątanie, porządki: 掃除を手伝ってくれませ んか。 Czy nie pomógłbyś mi w porządkach?; ② (verb) きれいにする sprzątać: 部屋の掃除をし

なさい Posprzątaj pokój. 携帯電話 /keitai denwa/ (noun) 有線電話系通信事業者による電話機を携帯する形の移動体通信システ ム、電気通信役務 telefon komórkowy, komórka, telefon przenośny, telefon osobisty: 携帯電話の電

源を切るべきである. Powinieneś wyłączyć swoją komórkę. 歌う /utau/ (verb) ① 楽器にあわせて・人のために śpiewać: 私たちは一晩中飲んで歌って踊り明 かした。 Piliśmy, śpiewaliśmy i tańczyliśmy całą noc.; ② 鼻歌を歌う nucić: ひとり鼻歌を歌う Nucić sobie pod nosem; ③ 大声で歌う wykrzyknąć, wyśpiewać: 高からに歌う wykrzyknąć prosto z

serca 美しい・美しく・美しさ /utsukushii,utsukushiku,utsukushisa/ (adjective, adverb, noun) ① (adjective) きれいな, 心ひかれる piękny, ładny, śliczny: 美しい女性 piękna kobieta; ② (adverb) 立派に、みご とに pięknie, ładnie: 踊り子たちは美しく着飾っている Tancerki są pięknie ubrane.; ③ (noun) 美、愛らしさ piękno, cudowność: 無類の美しさ nieporównywalne piękno 適当に /tekitō ni/ (adverb) ① 適度に、ほどよく właściwie、odpowiednio: ある種の毒は、適当に使 えば役に立つ Niektóre trucizny, jeśli dobrze się je wykorzysta, mogą być użyteczne. ; ② ほどよく rozważnie; ③ うまく dobrze: アンケート用紙が適当に配られた。 Kwestionariusz został dobrze

rozdystrybuowany.

Słownik japońsko-polski  
Słownik japońsko-polski  

Kilka terminów z mojego słownika. Ich wybór był raczej przypadkowy.

Advertisement