Page 1

FAKTURA VAT nr 7/2013

Miejsce wystawienia: Data wystawienia: Data sprzedaży:

oryginał / kopia

Poznań 23.09.2013 r. 23.09.2013 r.

zaliczkowa / końcowa *

Sposób zapłaty: Termin zapłaty: Sprzedawca:

Nazwa: Adres:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań

NIP

778-14-35-103

44-675 Rzeszów

888-99-23-456

Poz. faktury VAT

1

30.09.2013 r.

Nabywca:

Nazwa: Magdalena Liszcz Adres: Grunwaldzka 44

NIP

gotówka

Nazwa towaru/usługi

Tłumaczenie pisemne POL->ENG

Razem do zapłaty/do zwrotu*: Słownie:

Symbol PKWiU/ PKOB

Jm

Ilość

szt

1

Cena jednostkow a netto 24.53

Wartość netto

1,447.27

Stawka VAT [%] 23%

Kwota VAT

332.87

Wartość brutto

1,780.14

1,780.14 zł tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych czternaście groszy

.................................................................................

.................................................................................

data i podpis odbiorcy faktury

podpis wystawcy faktury

*) niepotrzebne skreślić

(Nauka wystawiania dokumentów księgowych)

Faktura vat magdalena liszcz  

Faktura VAT do tłumaczenia trzech dokumentów w formatach .doc, .pdf, .ppt