Page 1

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GAZETA BEZP£ATNA

SIERPIEÑ - WRZESIEÑ 2012

NR 7 (38)

ROK IV


Str.2

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

PIÊKNY I WZRUSZAJ¥CY JUBILEUSZ - 100 LAT PANI ANNY TOMASZEWSKIEJ Z BARWIC Jubileusz 100 lat ¿ycia 06 sierpnia 2012r. obchodzi³a mieszkanka Barwic pani Anna Tomaszewska. Dostojn¹ Jubilatkê odwiedzili Piotr Sadura z-ca burmistrza, Edward Trejnis Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej , Renata Trembowelska kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich.Delegacja barwickiego samorz¹du z³o¿y³a Jubilatce serdeczne ¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i wszystkiego dobrego. “Bardzo siê cieszymy z tego, ¿e mo¿emy Pani¹ odwiedziæ i wspólnie cieszyæ siê z osi¹gniêcia tak wspania³ego wieku” - powiedzia³ Z-ca Burmistrza wrêczaj¹c gratulacje. Edward Trejnis z³o¿y³ ¿yczenia w imieniu w³asnym oraz radnych Rady Miejskiej w Barwicach. PaniAnna w prezencie urodzinowym otrzyma³a mebloœciankê. Ciep³e s³owa, ¿yczenia 200 lat ¿ycia i du¿o zdrowia do Jubilatki skierowa³a Halina Kula pracownik socjalny, która to zorganizowa³a uroczystoœæ urodzinow¹. Z ¿yczeniami przyjecha³y równie¿ panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Szczecinku Lucyna Grzywacz kierownik i Katarzyna Szczepañska-Kubicka. O naszej Jubilatce nie zapomnia³y by³e i ówczesne s¹siadki: Maria Cywiñska, Danuta Astramowicz, Helena Pieczyñska, Regina £omasz, Zofia Kula, Bo¿ena Puszcz, Joanna Gnaœ, Hanna Paszkiewicz które przysz³y z ¿yczeniami, kwiatami i s³odkimi upominkami. Uwieñczeniem wszystkich sk³adanych ¿yczeñ by³o odœpiewanie Jubilatce “200 lat, 200 lat niech ¿yje, ¿yje nam…”. Pani Anna Tomaszewska, nazwisko rodowe Michalak, urodzi³a siê 6 sierpnia 1912 roku w miejscowoœci Wola Kruszyñska w województwie ³ódzkim w gminie Be³chatów. Jej rodzice Józef i Józefa mieli troje dzieci: Annê, starsz¹ od niej o trzy lata Mariê i m³odszego syna Józefa. Zwi¹zek ma³¿eñski w formie cywilnej zawar³a 1974 roku z Józefem Tomaszewskim w Barwicach, w koœciele du¿o wczeœniej przysiêgali sobie mi³oœæ. Od 1945 r.przez kolejne 45 lat pani Anna mieszka³a w Ostropolu, gdzie wraz z mê¿em prowadzi³a gospodarstwo rolne. Mieli zie-

miê, œwinie, du¿o kur i 2 krowy. Jak mówi “Na gospodarce ka¿d¹ robotê robi³am, lubi³am robiæ, by³am taka lekka do roboty, lekko lata³am” (œmiech) i dodaje “bida z nêdz¹, ale ¿ycie popêdzam”.

innych imion nie by³o” (tata, brat i m¹¿ mieli na imiê Józef, mama Józefa). Mówi³a “by³am bierzmowana swoje imiê mam Anna, do bierzmowania Zofia” i za¿artowa³a do s¹siadki, ¿e to po niej imiê wybra³a. “Trzeba ¿artowaæ, jesz-

Po dró¿ce w Lubieszewie 12 sierpnia, w piêkne niedzielne popo³udnie, sympatycy spacerów i dobrej muzyki spotkali siê Lubieszewie aby wzi¹æ udzia³ w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym. Pomys³odawczyniami tego wydarzenia s¹ dwie animatorki Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury – Monika Kuczyñska i Aleksandra Urbanowicz. Dziewczyny z zapa³em,

Piek³a sama chleb, a na roli oprócz w³asnych r¹k pracowa³a sierpem, kos¹ i haczk¹. “Narobi³a siê w swoim ¿yciu..” wspomina Maria Cywiñska (by³a s¹siadka). Pani Anna natomiast zawsze wspomina rodzinê Cywiñskich i mówi “Cywiñskie porz¹dne ludzie w Ostropolu”. Z Ostropola po œmierci mê¿a w 1990r. przeprowadzi³a siê do Barwic. Tu ma ma³e mieszkanko i du¿o s¹siadów, którzy od zawsze do dziœ wspieraj¹ pani¹ Annê. Pani Anna nie bierze ¿adnych tabletek, nigdy nie mia³a telewizora, nie podobaj¹ jej siê kobiety z dekoltami, mówi “trzeba ubieraæ siê do wieku”. Podziwia³a strój Danuty Astamowicz podoba³a siê jej sukienka i czerwona bluzeczka, a na koniec doda³a “jak to mówi¹ czerwona od uroku” (œmiech). Na pocz¹tku nie by³a zbyt rozmowna i nie chcia³a wstaæ z ³ó¿ka, ale po krótkiej sekretnej rozmowie z Zofi¹ Kula (s¹siadk¹) oswoi³a siê z du¿¹ iloœci¹ goœci i ca³ym jubileuszowym zamieszaniem jaki panowa³ wokó³ niej. Bardzo du¿o nam opowiada³a i ¿artowa³a. Œmia³a siê do rozpuku, z faktu, ¿e same Józki u niej w rodzinie “jakby

cze te parê minut cz³owiek chce siê poœmiaæ” doda³a. Smutna robi siê gdy mówi o rodzinie, jest sama nie mia³a dzieci, jej rodzina poumiera³a. O pocieszenie trudno w takiej sytuacji, ale s³owa Zofii Kula “Czasami ludzie maj¹ rodzinê, ale te¿ s¹ samotni” by³y na pewno dla Jubilatki otuch¹. Chodzi³a na tañce i majówki, nigdy siê nie malowa³a, mama mówi³a jejAndzia ty siê maluj, maluj, a bêdziesz mia³a bruzdy na buzi. “No i co jak¹ mam ³adn¹ buziê, moje malowid³a to czysta woda, wy siê te¿ nie malujcie, bo bêdziecie mieæ bruzdy”. Na koniec podziêkowa³a wszystkim i ¿yczy³a “¿yjta 100 lat i d³u¿ej, b¹dŸcie zdrowe jak rybka na wodzie, bo zdrowie najwa¿niejsze, czy to m³ody czy stary”. ¯yczenia Jubilatce przes³a³ równie¿ Prezes Rady Ministrów Donal Tusk Radoœæ z ka¿dej chwili ¿ycia, w którym ró¿nie to bywa - jak wynika z tego, co mówiono podczas uroczystoœci – to recepta na d³ugie ¿ycie. ¯yczmy wiêc Jubilatce i sobie, aby radoœæ z ¿ycia towarzyszy³a nam jak najd³u¿ej i ju¿ nie sto, ale dwieœcie lat ! Tekst: Renata Trembowelska

komórkowe. Tak wyposa¿eni udali siê na zwiedzanie okolic Lubieszewa. Wiejska dró¿ka zawiera w sumie siedem opowieœci, które zaprowadzi³y s³uchaczy do gospodarstwa Ryby

sn¹cej wierzby, rozbrzmiewa³y kolejne utwory w nie-

zwyk³ym wykonaniu ciep³ej i przesympatycznej Barbary Derlak. Po koncercie fani zespo³u otrzymali pami¹tkowe autografy. “Wiejskie dró¿ki – Lubieszewo” to wydarzenie, które Z³ocieniecki Oœrodek Kultury realizuje w ramach projektu Zachodniopomorskiego Forum Kultury – sieæ animatorów w dzia³aniu, dofinanwielokrotnie, przyje¿d¿a³y do Lubieszewa i spotyka³y siê z mieszkañcami aby wys³uchaæ i poznawaæ ciekawe historie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹. Historie tworz¹ pionierski model “Wiejskiej dró¿ki” w Lubieszewie. Mo¿emy w nim us³yszeæ o ciekawej historii pomników po I wojnie œwiatowej, pierwszym kinie w Lubieszewie lub koncercie Krzysztofa Krawczyka, którego osobisty menad¿er wyrazi³ zgodê na wykorzystanie krótkiego fragmentu piosenki, pt. ”Parostatek”. Narratorem opowieœci jest Joanna Olesiak – pracownik œwietlicy w Lubieszewie. Wszystkie te opowieœci zebra³y i nagra³y w formie œcie¿ki dŸwiêkowej, któr¹ uczestnicy wydarzenia wgrywali na swoje telefony

Lubie. Tam czeka³ na wszystkich poczêstunek, przygotowany w formie degustacji regionalnych przystawek i potraw z ryb. Mieszkañcy Lubieszewa przygotowali równie¿ wystawê pami¹tek, kronik i zdjêæ. Prawdziwym rarytasem okaza³ siê koncert zespo³u “Ch³opcy Kontra Basia”. W scenerii pojezierskich pejza¿y, dok³adnie w ramionach wielkiej, ro-

sowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na kolejne wydarzenie zapraszamy ju¿ 25 sierpnia 2012 roku , o godz. 18.00 do Cybowa, gm. Kalisz Pomorski. Bêdzie to performance w wykonaniuArtiego Grabowskiego - krakowskiego artysty, wyk³adowcy w Katedrze Intermediów, pierwszej w Polsce Pracowni Sztuki Performance na Akademii Sztuk Piêknych. Bilety mo¿na kupiæ lub zarezerwowaæ w M-GOK w Kaliszu Pomorskim. (ZOK)


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

ROZMAITOŒCI::.

Str.3

S£OWEM PREZESA

Jeszcze wakacyjnie od Prezesa Nastêpne wakacje przesz³y do strefy wspomnieñ. Mamy nadziejê ¿e bêd¹ kojarzyæ siê z tym co dobre i przyjemne. Dlatego postanowiliœmy choæ w niewielki sposób przypomnieæ choæ szczyptê tego co siê dzia³o. A

dzia³o siê naprawdê wiele. Byæ mo¿e ktoœ na zdjêciach rozpozna siebie lub znajomych. SprawdŸcie. W naszych planach zbli¿a siê termin jesienny naboru wniosków o dofinansowanie. Jeœli nic nie sta-

nie na przeszkodzie to zaprosimy was do sk³adania wniosków na prze³omie paŸdziernika i listopada tego roku. Powoli zbli¿amy siê do koñcówki naborów. Zostanie nam jeszcze jeden lub dwa nabory. Dlate-

Konkurs grantowy 2012 Program „Przemiany w Regionie” - RITAjest przedsiêwziêciem Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci (PAFW), realizowanym przez Fundacjê Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty s³u¿¹ce dzieleniu siê ze spo³eczeñstwami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Po³udniowego oraz Azji Œrodkowej polskimi prodemokratycznymi doœwiadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego pañstwa prawa i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Upowszechniaj¹c polskie doœwiadczenia Program ma na celu przyczyniaæ siê do kszta³towania nowych elit lokalnych i centralnych w krajach objêtych Programem, w tym zw³aszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na œwiat zachodni. Projekty mog¹ dotyczyæ m.in. tematyki zmian systemowych, spraw spo³ecznych i edukacji, rozwoju samorz¹dnoœci i spo³ecznoœci lokalnej, organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorczoœci, praw cz³owieka, dziedzictwa kulturowego, œrodowiska naturalnego itp. ““Granty przyznawane s¹ zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powo³anym na podstawie umów pañstwo-koœció³, na projekty realizowane we wspó³pracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Po³udniowego oraz Azji Œrodkowej. “Uwaga: szko³y nie mog¹ bezpoœrednio aplikowaæ do Programu RITA, jednak¿e zachêcamy do zawierania partnerstw szkó³ z organizacjami pozarz¹dowymi. Termin sk³adania wniosków w edycji jesiennej up³ywa 15 paŸdziernika 2012 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 wrzeœnia 2013 r.). Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi do koñca listopada 2012 r. W ramach Programu w pierwszej kolejnoœci wspierane bêd¹ projekty spe³niaj¹ce co najmniej jedno z poni¿szych kryteriów: - projekty pilota¿owe i innowacyjne realizowane przez doœwiadczone organizacje pozarz¹dowe; - inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty, które dotychczas nie prowadzi³y wspó³pracy miêdzynarodowej oraz nie otrzymywa³y dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w tym równie¿ partnerstwa szkó³ z organizacjami pozarz¹dowymi); - projekty, w których wk³ad Programu RITA umo¿liwia realizacjê znacznie wiêkszego przedsiêwziêcia finansowanego z udzia³em innych sponsorów. Wysokoœæ dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 z³. Minimalny wk³ad w³asny: 20% ca³ej wartoœci projektu (w postaci wk³adu finansowego i/lub rzeczowego) Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak, Koordynatorka Programu: pod adresem e-mailowym: rita@edudemo.org.pl pod numerem telefonu 601 458 411 w dni robocze w godz. 10:00-17:00

Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równaæ Szanse" 2012

W Regionalnym Konkursie Grantowym 2012 Programu "Równaæ Szanse" o dotacje do 7 000 z³ na projekty minimum 6-miesiêczne, rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni¿ 1 stycznia 2013 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 31 lipca 2013 r. mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy doros³ych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkañców. Termin sk³adania wniosków to 10 paŸdziernika 2012. Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³asza kolejn¹ edycjê Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równaæ Szanse 2012” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (1319 lat) z ma³ych miejscowoœci, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejêtnoœci spo³ecznych. Chcemy aby m³odzie¿ realizuj¹ca projekty, poprzez aktywne dzia³ania, mog³a rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. O dotacje do 7 000 z³ na projekty minimum 6-miesiêczne, rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni¿ 1 stycznia 2013 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 31 lipca 2013 r. mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy doros³ych, które chc¹ za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkañców. Termin sk³adania wniosków: 10 paŸdziernika 2012 r.

go jeszcze bez wiêkszego ciœnienia i ze znacznym zapasem czasu proponujê konsultowaæ z nami Wasze pomys³y, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Leader’a. Jak zwykle jesteœmy po to by s³u¿yæ wam pomoc¹ lub do-

radziæ co mo¿na we wspó³pracy z PROW zrealizowaæ. Szczegó³y w nastêpnym numerze, który uka¿e siê na pocz¹tku paŸdziernika. Ale do tamtej pory ch³oñmy ostatnie promienie s³oñca, zbierajmy grzyby i wspomi-

najmy to co przyjemne. Krzysiek Zacharzewski

Konkurs grantowy programu „Obywatel i Prawo VII”

Program „Obywatel i Prawo” ma na celu wspomaganie rozwoju ró¿nych spo³ecznych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego poprzez wspieranie organizacji pozarz¹dowych udzielaj¹cych bezp³atnych, specjalistycznych informacji prawnych i porad, a tak¿e aktywizacjê obywateli w korzystaniu ze swoich praw w sferze publicznej. O dotacje w wysokoœci do 37 tys. z³ na projekty trwaj¹ce 9-10 miesiêcy mog¹ ubiegaæ siê wyspecjalizowane, doœwiadczone organizacje pozarz¹dowe oraz poradnie uniwersyteckie udzielaj¹ce bezp³atnych specjalistycznych porad prawnych i obywatelskich najbardziej potrzebuj¹cym klientom indywidualnym.  Dzia³ania powinny zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:“- prowadzenie bezp³atnego poradnictwa prawnego/obywatelskiego, o charakterze poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do klientów indywidualnych z grupy, do której jest skierowany projekt;“- bezp³atn¹ informacjê/edukacjê prawn¹/obywatelsk¹ skierowan¹ do klientów poradnictwa specjalistycznego;“- dzia³ania informacyjne skierowane do œrodowisk prawniczych w celu zapoznania ich z problematyk¹ udzielanego poradnictwa lub w celu motywowania prawników i studentów prawa do pracy “pro bono”.  Wnioski do VII edycji konkursu grantowego przyjmuje realizator programu - Instytut Spraw Publicznych do 15 paŸdziernika.

Nowe lokalne partnerstwa na terenie LGD „Partnerstwo Drawy” realizuje program lokalnych partnerstw PAFW

27 lipca wybrano siedem nowych partnerstw dzia³aj¹cych na terenie 19 gmin, które uzyska³y dofinansowanie na realizacjê projektów w ramach trzeciej edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Planowane dzia³ania dotycz¹ m.in. zagospodarowania przestrzeni spo³ecznej, stworzenia regionalnego produktu i ocalenia kulturowego regionu. Realizowany od 2009 roku program ma na celu inicjowanie wspó³pracy miêdzy uczestnikami ró¿nych przedsiêwziêæ Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci na rzecz tworzenia partnerstw prowadz¹cych projekty dla dobra wspólnego lokalnych spo³ecznoœci. Partnerstwa powstaj¹ w gminach, w których realizowane by³y ró¿ne programy Fundacji (m.in. „Dzia³aj Lokalnie”, „Liderzy PAFW”, „English Teaching”, „Równaæ Szanse”, „Szko³a Ucz¹ca Siê”, „Wolontariat Studencki”, „Dla Dzieci”, „Obywatel i Prawo”, „Przemiany w Regionie”). Uczestnikami partnerstw s¹ samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe, firmy i media lokalne, a ich liderami - Oœrodki Dzia³aj Lokalnie.  W obecnej edycji dotacje otrzyma³y: - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (lider) na projekt „Ma³ych miasteczek portret w³asny” (woj. lubuskie); “- Fundusz Lokalny „RAM¯A” (lider) na projekt „Od przedszkola do seniora” (woj. œl¹skie); “- Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Bi³gorajskiej (lider) na projekt „Przestrzeñ SOWA w Bi³goraju” (woj. lubelskie);“- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y (lider) na „Mazurski inkubator tradycji regionu” (woj. warmiñsko-mazurskie);“Oœrodek Promowania i Wspierania Przedsiêbiorczoœci Rolnej w Sandomierzu (lider) na projekt „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze œrodowiskiem” (woj. œwiêtokrzyskie);“- Stowarzyszenie Europy i My (lider) na projekt „TVoja okolica – poznaj j¹!” (woj. mazowieckie);“Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Drawy” (lider) na projekt „Wystrza³owa przyjaŸñ drawsko-z³ocieniecka” (woj. zachodniopomorskie).  Realizacja przedsiêwziêæ rozpocznie siê we wrzeœniu 2012 r. i potrwa do paŸdziernika 2013.

Program wsparcia miêdzynarodowych imprez sportowych dla osób niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych informuje, ¿e w terminie do 28 wrzeœnia 2012 r. przyjmowane s¹ wnioski o przyst¹pienie do realizacji „Programu wsparcia miêdzynarodowych imprez sportowych dla osób niepe³nosprawnych organizowanych na terenie Polski” w 2012 r. Adresatami programu s¹ organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepe³nosprawnych, które przygotowuj¹ siê do organizacji lub organizuj¹ miêdzynarodowe imprezy sportowe. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Biura PFRON – Al. Jana Paw³a II nr 13, 00-828 Warszawa.


Str.4

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::LGD

Opowiadamy gawêdy o Kaliszu Pomorskim Za pomoc¹ realizowanego projektu Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim zamierza rozwijaæ dobro wspólne, jakim niew¹tpliwie jest lokalna tradycja i historia. Chc¹c je upowszechniaæ zamierzamy dokonaæ t³umaczenia i redakcji niemieckojêzycznych materia³ów. Zawartym w niemieckojêzycznych Ÿród³ach opowieœciom, legendom, czy podaniom ludowym (zebranym w Volkssagen Erzahlungen und Schwanke aus dem Kreise Dramburg) zamierzamy nadaæ now¹ formê – dŸwiêkow¹ – która uatrakcyjni przekaz i nie bêdzie ogranicza³a go do zwy-

WYMIANA INNA NI¯ WSZYSTKIE Tegoroczna wymiana m³odzie¿y polsko–niemieckiej Kalisz Pomorski-Kaltenkirchen by³a trochê nietypowa. Otó¿ zabrak³o chêt-

czêliœmy 15 lipca 2012r. i pierwszy tydzieñ spêdziliœmy w Kaliszu. Program u³o¿ono w taki sposób, aby ka¿dy z uczestników znalaz³

nej m³odzie¿y ze strony niemieckiej na przyjazd do naszej piêknej miejscowoœci. Opiekunowie niemieccy zapewniaj¹, ¿e w przysz³ym roku nic podobnego siê nie zdarzy. Obóz jêzykowy rozpo-

coœ dla siebie i nikt nie narzeka³ na nudê. W poniedzia³ek pojechaliœmy na basen do Gryfina oraz na zakupy do Centrum HandlowoRozrywkowego Galaxy. Po buszowaniu na wyprzeda¿ach i z prawie pustymi port-

felami udaliœmy siê do KFC na podwieczorek. We wtorek sprawdzaliœmy nasze umiejêtnoœci manualne w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury wykonuj¹c piêkn¹ bi¿uteriê pod okiem pracuj¹cych tam pañ. W œrodê z samego rana ruszyliœmy do Miêdzyzd r o j ó w, gdzie czeka³o na nas wiele atrakcji: Woliñski Park Narodowy, Gabinet Figur Woskowych, Oceanarium. Po dniu pe³nym wra¿eñ, muœniêci morskim s³oñcem wróciliœmy póŸnym popo³udniem do Kalisza. W czwartek odby³a siê zabawa w podchody zakoñczona pieczeniem kie³basek przy

ognisku. Atrakcje „Wodnego Raju” w Choszcznie testowaliœmy w pi¹tek, a w sobotê uczestniczyliœmy w obchodach Dni Kalisza Pomorskiego. Wieczorem po po¿egnalnej kolacji spakowaliœmy walizy, aby w niedziele rano wyjechaæ do Kaltenkirchen. Podczas poniedzia³kowego spotkania w Ratuszu Kaltenkirchen podziêkowaliœmy Panu Burmistrzowi i opiekunom niemieckim za to, ¿e mimo i¿ nie by³o m³odzie¿y niemieckiej w Polsce przyjêto i goszczono nas w partnerskim mieœcie. Za niemieck¹ granic¹ czeka³o na nas równie¿ wiele atrakcji: Hansa Park, Fun Arena – nasza m³odzie¿ mog³a tam jeŸdziæ na ³y¿wach, rolkach, gokartach, wspinaæ siê na œciankach, linach i zje¿d¿aæ z mega œlizgawek, Holstenterme: baseny, trampoliny, zje¿d¿alnie oraz wyprawa do lasu, gdzie mogliœmy ogl¹daæ zwierzêta w ich naturalnym œrodowisku. Dech w piersiach zapar³

nam widok oko³o dwustu bocianów na ogromnej polanie. Mogliœmy podziwiaæ or³y, soko³y, sowy przelatuj¹ce nam ponad g³owami podczas specjalnych pokazów. W niedzielê 29 lipca pe³ni cudownych wra¿eñ wróciliœmy do naszych kochanych rodziców. Chcieliœmy bardzo podziêkowaæ Burmistrzowi Miasta i Gminy Kalisz Pomorski – Micha³owi Hypki za dofinansowanie wymian y, Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego – Beacie Pierzgalskiej za organizacjê wymiany, Panu Günter Korn za obdarowanie dzieci pieniê¿nym prezentem oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania za dofinansowanie Programu ze œrodków PolskoNiemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y w wysokoœci 2500z³. Kierownik wymiany grupy polskiej Urszula Jarzyñska

Festyn Wiejski w Muzeum PGR k³ego tekstu na ekranie komputera, czy kartce papieru. Powsta³e w ten sposób gawêdy opowiadane bêd¹ przez osoby publiczne i mieszkañców naszej gminy. Dodatkowo upublicznimy nasze materia³y w tradycyjnej formie literackiej na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie. Poza tym, stworzone materia³y wykorzystane zostan¹ równie¿ w znacznie wiêkszych, realizowanych przez Bibliotekê Publiczn¹ i M-GOK, przedsiêwziêciach, jakim s¹ Multimedialna Mapa Miasta, przedstawienia teatralne, czy Gra Miejska oraz zapewne przy szeregu ró¿nych innych, przysz³ych projektów dotycz¹cych historii i tradycji naszego miasta. Planowanymi rezultatami projektu bêdzie przet³umaczenie i opracowanie kilkunastu podañ i legend dotycz¹cych Kalisza Pomorskiego i okolic. Poprzez ich upublicznienie za pomoc¹ wielu Ÿróde³ zamierzamy przyczyniæ siê miêdzy innymi do wzrostu czytelnictwa, œwiadomoœci spo³ecznej, historycznej i kulturowej naszej lokalnej spo³ecznoœci. (red.) Projekt dofinansowano ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie VII” Polsko – Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Z³ocieñcu.

22 lipca 2012 roku w Bolegorzynie odby³ siê Wiejski Festyn w Muzeum PGR. Festyn rozpocz¹³ siê barwnym

Wierzchowo i Z³ocieniec. W zaciêtej rywalizacji zwyciê¿y³a dru¿yna z Czaplinka, drugie miejsce zajê³a dru¿yna z

korowodem, który obszed³ wieœ Bolegorzyn. Na czele korowodu jecha³y zabytkowe traktory z skansenu w £ochowicach, a za nimi w barwnym pochodzie przeszli zaproszeni goœcie, gospodarze i licznie przybyli na festyn i mieszkañcy i przebywaj¹cy na naszym pojezierzu turyœci. Po korowodzie odby³ siê uroczysty wiec - czêœæ oficjalna gdzie zgromadzonych goœci przywitali gospodarze i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Nastêpnie ruszy³a WSK czyli Wiejska Scena Kulturalna na której zaprezentowali siê zespo³y ludowe: Sami Swoi z ¯abinka, Pomorzanki z Suliszewa oraz Darskowiacy z Darskowa. Wyst¹pi³ tak¿e Teatr Tañca „Figiel” z Po³czyna Zdroju. Po wystêpach w ramach Festynu odby³ siê I Turniej So³ecki o Z³oty Beret Wójta Giny Ostrowice. W turnieju wziê³y udzia³ cztery dru¿yny - przedstawiciele so³ectw z gmin: Czaplinek, Ostrowice,

Wierzchowa, a trzecie reprezentacja gospodarzy czyli dru¿yna z Ostrowic. Na program zawodów sk³ada³y siê festynowe konkurencje takie jak przeci¹ganie liny, si³owanie na rêkê czy bieg w wor-

mi nagrodami w turnieju by³ cenny sprzêt AGD przeznaczony do œwietlic wiejskich uczestnicz¹cych dru¿yn ufundowany przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Na koniec festynu odby³a siê zabawa ludowa na której doskonale bawiono siê do pó³nocy. Przybyli mogli ponadto zwiedziæ muzeum PGR, wzi¹æ udzia³ w specjalnej loterii fantowej, a tak¿e skosztowaæ przygotowanych specjalnie na tê okazjê przez gospodynie z Bolegorzyna wiejskich przysmaków. Festyn zorganizowali: Stowarzyszenie „Muzeum PGR” w Bolegorzynie,, Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych KOMES ze Szczecina.

kach. Z³oty Beret Wójta Gminy Ostrowice wrêczony przez Wójta Wac³awa Micewskiego uroczyœcie przywdzia³ kapitan zwyciêskiej dru¿yny sam Burmistrza Czaplinka Adam Kosmider. Ponadto zwyciêzcom wrêczono beczkê piwa ufundowan¹ przez Wójta Ostrowic. Rzeczowy-

Imprezê wsparli: Gmina Ostrowice, Agencja Nieruchomoœci Rolnych w Szczecinie, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo Drawy ze Z³ocieñca. Maciej Lorenc


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

Ba³tycki Festiwal Ognia Grupa Teatru Ognia UGNIS z Oœrodka Kultury zosta³a zaproszona przez Grupê EXODUS do wziêcia udzia³u w Ba³tyckim Festiwalu Ognia, który odby³ siê w Gryficach w dniach 6-8 lipca br. Ba³tycki Festiwal Ognia to pierwsza tego typu impreza na terenie województwa zachodniopomorskiego. Skupi³a kilkudziesiêciu artystów z bran¿y kuglarskiej, pochodz¹cych z Polski. Tematem festiwalu by³ ogieñ, za pomoc¹ którego przedstawiona zosta³a historia Gryfic. Gryfice na trzy dni zmieni³y siê w kolorowe miasto sprzed kilkuset lat. Zaproszeni goœcie mogli prze¿yæ po raz kolejny tragediê spalenia przedstawion¹ za pomoc¹ spektakularnych umiejêtnoœci sztukmistrzów z ca³ej Polski. Nasza grupa równie¿ wziê³a udzia³ w tej inscenizacji. Jesteœmy z nich dumni. M³odzi adepci sztuki kuglarskiej œwietnie siê spisali, a doœwiadczenie zdobyte podczas tego festiwalu z pewnoœci¹ zaowocuje kolejnymi wystêpami na

naszych lokalnych imprezach. Niew¹tpliwym atutem festiwalu by³ udzia³ uczestników programu „ Mam Talent”, którzy pokazali nam sztukê kuglarsk¹. Byli to m.in. Tomasz Piotrowski, performer, tancerz, finalista IV edycji, Kamil Dziliñski,

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Str.5

WYDARZENIA::.

Calineczka w Przedszkolu Miejskim w Drawnie W tym roku grupa Biedronek – 5 latki pod kierunkiem p. Beaty Wasilewicz przygotowa³a przedstawienie Calineczka dla dzieci z

przedszkola oraz dzieci, które nie chodz¹ do placówki. Przy pomocy rodziców przygotowano piêkne stroje, dekoracjê . Wystêpy odbywa-

³y siê w Sali kina WEDEL przez kolejne trzy dni. Naszymi mi³ymi goœæmi byli uczniowie Szko³y Podstawowej w Drawnie, Przed-

szkola Publicznego nr 2 z Choszczna, Przedszkola Miejskiego z Kalisza Pomorskiego. Wszystkim goœciom serdecznie dziêkujemy . (r)

Dla niepe³nosprawnych uczestnik I edycji, Magdalena Sztencel, akrobatka napowietrzna – taniec na szarfie, znana z IV edycji oraz Micha³ Sza³ucho, manipulacja egzotycznymi ostrzami, uczestnik III edycji. (red.)

Powiat szczecinecki kupi³ 2 pojazdy marki Mercedes Benz dostosowane do przewozu osób niepe³nosprawnych. Zakup dofinansowa³ Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Powiat szczecinecki kupi³ kolejne pojazdy przystosowane do przewozu osób niepe³nosprawnych, które poruszaj¹ siê na wózku inwalidzkim. Nowoczesne i funkcjonalne pojazdy marki Mercedes Benz bêd¹ u¿ytkowane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Szczecinku oraz Powiatowy Zarz¹d Dróg w Szczecinku. Pojazd dla PZD w Szczecinku jest niezbêdny do przewozu jego 8 pracowników posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna bêdzie wykorzystywa³a samochód do realizacji swojej statutowej dzia³alnoœci, przewozu niepe³nosprawnych dzieci np. na zajêcia wczesnego wspomagania. Pojazdu dla Powiatowego Zarz¹du Dróg kosztowa³ 159.500 z³ , a dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 142.000 z³. Zakup Pojazdów zosta³ sfinansowany ze œrodków w³asnych samorz¹du przy ponad 40 % dofinansowaniu

z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach programu “Wyrównywanie ró¿nic miêdzy regionami II, obszar “D” – likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusów dostosowanych do przewozu osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózku inwalidzkim”. W ramach ww. programu powiat szczecinecki otrzyma³ równie¿ 50% dofinansowanie z obszaru “B”na likwidacjê barier architektonicznych w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Zadanie to równie¿ zosta³o zrealizowane.

tekst i zdjêcia: Edyta Wieleba-Matyœniak


Str.6

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Kolejny udany Bal BMW Motorrad GS Trophy Lovtza Charytatywny Caritasu Barnimie W hotelu Solaris w Kaliszu Pomorskim odby³ siê XIII Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespó³ Caritas w Barnimiu. Na balu bawili siê goœcie z Miêdzyzdrojów, Wolina, Œwinoujœcia, Szczecina, Zielonej Góry, Barlinka, Piasecznika, Choszczna, Bierzwnika, Kalisza Pom. i Drawna. Na sali przy muzyce zespo³u Alegro ze Skwierzyny bawi³o siê ponad 70 osób. Wœród goœci którzy zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ byli m.in Ks. Maciej Szmuc – dyrektor Caritas Archidiecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej, Starosta choszczeñski Les³aw Œli¿ewski, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Konrad Bil, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Drawnie Czes³aw Paszkiewicz i wielu innych zacnych goœci. Tradycyjnie jak co roku, kapitu³a statuetki Barnima wrêczy³a Filantropy za 2011 r. Srebrny Filantrop otrzymali pañstwo Ma³gorzata i Bogdan Buchajczyk z Drawna. Z³ote Filantropy otrzymali: Agnieszka i Bartosz Rogal z Drawna, Kinga i Aleksander Dementiew z Drawna, Dorota i Piotr Mo¿ejko ze Szczecina, Aleksandra Izydorczyk i Artur Topka z Podegrodzia.

Platynowy Filantrop trafi³ do Pañstwa Jolanty i Jerzego Klimek z Drawna. Nominacja na cz³onka Kapitu³y Statuetki Barnima zosta³a wrêczona dla Paw³a Nahorskiego, po pasowaniu na cz³onka przez Przewodnicz¹cego Kapitu³y Ks. Wojciecha Kozuba. Najwa¿niejsze trofea zwane Barnimskimi Oscarami - Statuetki Barnima zosta³y wrêczone dla Katarzyny i Andrzeja Chmielewskich z Kie³pina i Doroty i Piotra Mo¿ejko ze Szczecina. W trakcie balu odby³a siê aukcja z której uzyskano dochód w kwocie 21.000 z³. Za æwierædolarówkê w formie sztabki, poz³acan¹ 24 karatowym z³otem mieszkaniec Barlinka zap³aci³ 2.000 z³, a za pa³ac prezydencki na szkle Bronis³awa Komorowskiego mieszkaniec Choszczna zap³aci³ 1.500 z³. Licytowano z³oto, srebro, obrazy, nalewki zdrowotne, torebki damskie, szale, monety, samowar i wiele innych cennych przedmiotów. Sk³adamy serdeczne podziêkowania ofiarodawcom wszystkich rzeczy, przedmiotów i produktów na aukcjê. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom XIII Balu Charytatywnego i ju¿ serdecznie zapraszamy za rok w dniu 9 lutego 2013 roku. Andrzej Konopelski

Za nami szósta ju¿ ods³ona BMW GS Challenge, ale tym razem pod nazw¹ BMW Motorrad GS Trophy.Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po tylu edycjach bardzo dobrze zorganizowanej imprezy, organizatorzy nie bêd¹ w stanie niczym zaskoczyæ uczestników, niemniej jednak niespodzianek by³o sporo. Wszystkie okaza³y siê przyjemne. Zacznijmy od lokalizacji bazy noclegowej. Na miejsce zlotu wybrana zosta³a Wyspa So³tysia na jeziorze Lubie. Malownicza okolica, klimatyczny prom przewo¿¹cy motocyklistów miêdzy wysp¹, a sta³ym l¹dem oraz bardzo dobre warunki sanitarne nie dawa³y jakichkol-

Kolejn¹ mi³¹ niespodziank¹ by³a bardzo dobra gastronomia. Ci, którzy mieli zastrze¿enia co do poprzedniej edycji, teraz powinni byæ usatysfakcjonowani. W koñcu nie na ka¿dej imprezie na kolacjê podaje siê pieczonego na ruszcie dzika… Zaskakuj¹co pozytywna okaza³a siê osoba w³aœciciela oœrodka, Martina Mosera, który wraz ze swoimi wspó³pracownikami dwoi³ siê i troi³, aby goœcie byli zadowoleni i najedzeni. Do tego jeszcze Martin z anielsk¹ cierpliwoœci¹ znosi³ maltretowanie kostkowanymi oponami swojego pieczo³owicie pielêgnowanego trawnika na polu namiotowym. Zuch ch³opak! Mi³ym zaskoczeniem by³a

wiek podstaw do narzekañ. Goœci przywita³a œwietna pogoda, dlatego te¿ wielu skorzysta³o z ostatnich dni lata, aby pop³ywaæ w jeziorze i popracowaæ nad opalenizn¹. “Zamkniêcie” imprezy na ma³ej przestrzeni sprzyja³o integracji oraz wspólnej zabawie. Oby na kolejnych spotkaniach mi³oœników GSów klimat by³ podobny.

wani nie wrócili do domu tak¿e mi³oœnicy wyczynowych endurówek. By³o gdzie poskakaæ, poganiaæ, a nawet gdzie utopiæ maszynê. Dla

otwart¹ postawê dowództwa CSWL w Drawsku. Przez ca³y weekend mimo bliskich spotkañ z ¿o³nierzami stacjonuj¹cymi na terenie poligo-

te¿ spora w okresie wakacyjnym frekwencja. Na wyspê dotar³o ponad 70 motocykl i blisko 100 osób. To sporo, szczególnie ¿e GS Challenge nigdy nie aspirowa³o do statusu “masówki”. Cieszy tak¿e zwy¿kowy trend jeœli chodzi o udzia³ wyczynowych motocykli offroadowych. Dziœ coraz trudniej o tereny,

chêtnych nie zabrak³o szkó³ki i rajdu, mo¿e wiêc by³o nie tylko bawiæ siê, ale tak¿e poæwiczyæ coœ przydatnego. Szkoda jedynie, ¿e miejsce tak przyjazne motocyklistom jest tak daleko. Wielu uczestników mia³o do pokonania 400 i wiêcej kilometrów, przez co dojazd na imprezê i powrót z niej same w sobie sta³y siê czêœci¹ GS Trophy.

nu, nie dochodzi³o do ¿adnych problematycznych sytuacji. Wrêcz przeciwnie – panowa³a atmosfera wzajemnej ¿yczliwoœci. Nie wiemy w jaki sposób Bartek So³tys, organizator imprezy porozumia³ siê ze wszystkimi miejscowymi oficjalnymi czynnikami, ale przekonanie wojska, w³adz lokalnych, lasów pañstwowych i Policji, ¿e jazda motocyklem nie musi ani szkodziæ ani przeszkadzaæ innym, pachnie ingerencj¹ si³ nadprzyrodzonych. Przebieg imprezy potwierdza jednak, ¿e warto by³o rozmawiaæ i przekonywaæ. Przez trzy dni nie dosz³o do ¿adnego problematycznego wydarzenia, a s³u¿by medyczne czuwaj¹ce nad bezpieczeñstwem uczestników na szczêœcie nie mia³y nic do roboty.

gdzie bez stresu mo¿na korzystaæ z endurówki lub crossówki. Tym bardziej cieszy rosn¹ca iloœæ imprez offroadowych, takich jak GS Trophy i nietrudno domyœleæ siê, ¿e mi³oœników jazdy w trudnym terenie bêdzie na nich przybywa³o. Lokalizacja tras chyba nie mog³a byæ lepsza. Nieprzebyte tereny Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Drawsku Pomorskim ze swoimi drogami gruntowymi, piaskami, czo³gowiskami i ogromn¹ przestrzeni¹ stanowi³y idealne warunki do zabawy na du¿ych i ciê¿kich maszynach enduro. Rozczaro-

Kulminacyjnym momentem integracyjnej strony imprezy by³a sobotnia biesiada przy pieczonym dziku. Rozdane zosta³y nagrody dla zwyciêzców poszczególnych konkurencji, najwiêkszych pechowców i dla najtwardszej dziewczyny na offroadówce. By³a to doskona³a okazja do odœwie¿enia znajomoœci zawartych na poprzednich edycjach, zawarcia nowych i do relaksu po ciê¿kim dniu w siodle motocykla. Œwietnej atmosfery nie zepsu³ nawet deszcz, który postanowi³ zmoczyæ okolicê. Warto odnotowaæ

Hawai Party W pi¹tek 17 sierpnia Oœrodek Kultury zamieni³ siê w hawajsk¹ pla¿ê. Odby³o siê Party, na które zaproszone by³y wszystkie chêtne dzieci. Warunkiem uczestnictwa w

zabawie by³ kolorowy strój, girlandy z kwiatów i spódniczki z liœci. Przed rozpoczêciem imprezy dzieci przygotowa³y owocowe sa³atki, koreczki , napoje oraz dekoracjê

sto³u. Bawi³y siê przy rytmach letnich przebojów bior¹c udzia³ w konkursach z nagrodami. W hawajskich humorach zakoñczyliœmy wspania³¹ zabawê. (red.)

Doskonale zdajê sobie sprawê z faktu, ¿e gdy dziennikarze niczego nie czepiaj¹ siê w relacjach, to natychmiast pos¹dzani s¹ o brak obiektywizmu. Myœlê jednak, ¿e wszyscy uczestnicy imprezy potwierdz¹, ¿e by³a to wyj¹tkowo udane i œwietnie zorganizowane spotkanie mi³oœników bawarskich maszyn (i nie tylko), na które wszyscy chêtnie wybior¹ siê ponownie jeœli tylko pozwoli na to czas, œrodki i zdrowie. Dziêkuj¹c zarówno BMW, organizatorom jak te¿ wspó³uczestnikom wspólnej zabawy, ju¿ teraz czekamy na kolejn¹ edycjê BMW Motorrad GS Trophy! (red.)


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.7

Prace przy ul. Kolejowej w Grzmi¹cej Dobiegaj¹ koñca prace wzd³u¿ drogi powiatowej przy ul. Kolejowej w Grzmi¹cej.

Z³ocieniecki Interfolk Miêdzynarodowe Spotkania z Folklorem ju¿ po raz pi¹ty odby³y siê w Z³ocieñcu. Zespo³y z ca³ego œwiata wyst¹pi³y na scenie Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury, by zaprezentowaæ swoj¹ tradycjê i kulturê. Pierwszego dnia mieliœmy okazjê poznaæ zespo³y z Meksyku oraz Mo³dawii. Obydwa zespo³y w cudownie barwnych i ko-

skiej. Na scenie wyst¹pi³y dwa zespo³y z Polski i Portugalii. Œl¹ski zespó³ “Silesianie” zaprezentowa³ g³ównie tañce pochodz¹ce z po³udniowych regionów Polski. W ich wykonaniu nie zabrak³o znanego i zawsze urokliwego krakowiaka. Portugalski zespó³ “Grupo Folclorici e Cultural Dancas e Cantares de Carreco” pochodzi z regionu Vienna znajdu-

Dziêki tej drobnej inwestycji zostanie zmodernizowany chodnik, powstanie kilka dodatkowych miejsc postojowych przy oœrodku zdrowia oraz utwardzony wjazd na drogê powiatow¹. Jest to wspólna inwestycja Zarz¹du Dróg Powiatowych, który przekaza³ na ten cel

materia³y budowlane i Gminy Grzmi¹ca, która za-

pewni³a si³ê robocz¹ do wykonania zadania. (red.)

Ostatni dzieñ przyniós³ wiele niespodzianek. Oprócz zaskakuj¹cych prawie nagich tancerzy grupy z Chile mogliœmy zobaczyæ mistrzowski pokaz baletmistrzów z Republiki Pó³nocnej Osetii – Antalii. ¯ywio³owe tañce wszystkich grup przybli¿y³y nam historiê oraz tradycjê innych krajów œwiata i Europy. Pozornie wydaj¹ siê one kul-

JARMARK FOLKLORU lorowych strojach zaprezentowa³y swoje narodowe tañce. Niezwykle m³odzi tancerze z Mo³dawii byli znakomicie przygotowani technicznie. Natomiast zespó³ z Meksyku zauroczy³ nas wszystkich barwnoœci¹ i ¿ywio³owoœci¹ wykonania. Kolejny dzieñ Miêdzynarodowych Spotkañ z Folklorem up³yn¹³ pod has³em kultury europej-

j¹cego siê na pó³nocy kraju. Dzia³alnoœæ zespo³u jest idealnym przyk³adem na to, ¿e taniec ³¹czy pokolenia. W sk³ad zespo³u wchodz¹ bowiem ca³e rodziny. Najm³odszy tancerz ma 15 lat, natomiast najstarszy blisko 70. Zespó³ z Portugalii swój wystêp zakoñczy³ wspólnym tañcem z publicznoœci¹, charakterystycznym dla ich regionu.

turowo obce, lecz czasami zaskakuj¹ podobieñstwem do naszej rodzimej tradycji. Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom Z³ocieñca za ¿ywio³owe i entuzjastyczne przyjêcie tancerzy i zapraszamy na VI edycjê Z³ocienieckiego Interfolku ju¿ za rok. Galeria zdjêæ na stronie Z³ocienieckiego Oœrodka Kultury. (ZOK)

Kapele, gawêdziarze, zespo³y œpiewacze i soliœci prezentowali siê w podczas III Drawskiego Jarmarku Folkloru, który odbywa³ siê w dniach 24-25 sierpnia. To kolorowe wydarzenie rozpoczê³o siê w sobotê na placu Konstytucji przekazaniem przez Burmistrza Drawska Pomorskiego kluczy do miasta Go-

leniowskiej Kapeli i Zespo³owi Œpiewaczemu Rudka . Z placku Konstytucji barwny i rozœpiewany korowód powêdrowa³ do Parku Chopina gdzie rozpocz¹³ siê przegl¹d. W przegl¹dzie wyst¹pi³y tak¿e artyœci z gminy Drawsko Pomorskie. Drawskiej publicznoœci i goœciom za-

prezentowali siê Pomorzanki z Suliszewa i Zespó³ “Radoœæ” z Linowna. Na og³oszenie wyników artyœci ludowi musieli poczekaæ do niedzieli. Wtedy podczas gminnego Œwiêta Plonów odby³ siê tak¿e koncert galowy zwyciêzców br¹zowych, srebrnych i z³otych Malw. Po zakoñczeniu prezentacji przyszed³ czas na koncert.  Ponad dwie godziny bawili siê uczestnicy wieczornej imprezy w Parku Chopina przy muzyce w wykonaniu Marcina Siegieñczuka i jego zespo³u. Rozbawiona publicznoœæ nawo³uj¹c brawami nie chcia³a artysty wypuœciæ ze sceny. Piosenkê „Cia³o do cia³a” z 1999 roku œpiewali wszyscy. (red.)


Str.8

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::IMPREZY

IV Festiwal Krasnali w Drawnie Od czwartku, 05 lipca 2012r, po raz czwarty w historii krasnoludki zdominowa³y centrum miasta Drawna, gdzie odbywa³ siê Festiwal Krasnali. Rozpocz¹³ siê on fantastyczn¹ parad¹ krasnoludków prowadzon¹ przy dŸwiêkach orkiestry dêtej z Choszczna przez krasnoludki na szczud³ach (Agencja Artystyczno-Promocyjna VJAART z Gryfina) wokó³ rozstawionych na Placu Wolnoœci ró¿norodnych figur i roœlin ogrodowych i zakoñczy³ czwartego dnia- w niedzielê 8 lipca podobn¹ parad¹ prowadzon¹ przez szczudlarzy aktorów teatru Pinezka. Przez cztery dni nie zabrak³o tak¿e lokalnych, artystycznych prezentacji: od wystêpu sekcji teatralnej DOK prowadzonej przez pani¹ Ma³gosiê Dolatê-Trzaskawkê w spektaklu pt. “Popl¹tane bajki”, poprzez wystêpy uczniów ogniska muzycznego, zespo³u “Drawianki”, zespo³u “Drawiczanki”, zespo³u KGW ze Œwiêciechowa sekcji artystycznej Drawieñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na zakoñczenie festiwalu- muzyków zespo³u

odbywa³y siê warsztaty. Wszystkie cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem dzieci. Iloœæ tegorocznych uczestników warsztatów pobi³a wszelkie rekordy³¹cznie wziê³o w nich udzia³ 455 uczestników(!) - Warsztaty odlewów gipsowych prowadzi³a p. Ma³gorzata St¹porek z Koszalina. - Warsztaty lepienia figur z gliny prowadzi³a p. Ewa Biniecka, a pomaga³a jej Anna Florczak z SOSzW w Niemieñsku. - Warsztaty ceramiczne – przy u¿yciu ko³a garncarskiego prowadzi³ p. Marek Pi³aszewicz z Bobolic. - Warsztaty quillingu prowadzi³a p. Teresa Ho³ownia z pomoc¹ Jolanty Pogorzelczyk- na co dzieñ pracuj¹ce w SOSzW w Niemieñsku. - Warsztaty wypiekania ciasteczek prowadzi³a p. El¿bieta Toman. - Warsztaty rzeŸbiarskie prowadzi³ p. Lucjan Œwiszcz z Wardynia. - Warsztaty hafciarskietak jak w poprzednich latachprowadzi³a p. Krystyna Filipczak.

stronie oznaczony zosta³ numerem 1, nastêpny- dwójk¹ i kolejny –trójk¹. Patrz¹c na krasnale po prawej stronie – pierwszy od strony placu oznaczony zosta³ numerem 5,

a nastêpny –czwórk¹. Poni¿ej imiona, które zwyciê¿y³y w konkursie oraz ich autorzy: Nr 1- to WÊDROWNICZEK – imiê autorstwa Krystyny Pietrzkiewicz, Nr 2- to SZAFIREK – imiê autorstwa Joanny Jagielskiej, Nr 3- to ZALOTNIK - imiê autorstwa Czes³awy Marciniak, Nr 4- to PODRÓ¯NIK – imiê autorstwa W³adys³awy Szczodrowskiej, Nr 5 - to GRAJCIO – imiê

autorstwa Zuzanny Markiewicz. Powsta³a na Festiwalu ¿ona krasnala otrzyma³a imiê KRASNOLINKA, a wymyœli³a je Gabriela Turek. Gratulujemy zwyciêzcom wygranych pomys³ów! Drugim z konkursów by³ konkurs na potrawê z wykorzystaniem lokalnych owoców. Tu bezapelacyjnie I-sze miejsce zdoby³o wieloowocowe ciasto w wykonaniu pani Jadwigi Lewandowskiej. Na zakoñczenie zmagañ festiwalowych dnia Festiwalu odby³y siê tak¿e warsztaty kulinarne polegaj¹ce na wykonywaniu ozdób z warzyw lub owoców metod¹ carvingu, które prowadzone by³y przez p. Helenê Leœniewsk¹ z Kalisza Pomorskiego. Podsumowaniem festiwalu by³ wernisa¿ –wystawa przepiêknych prac powarsztatowych oraz wrêczenie upominków najbardziej aktywnym osobom uczestnicz¹cym w warsztatach. Nagrody wrêczane by³y przez pana Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej pana Czes³awa Paszkiewicza. Wszystkim prowadz¹cym oraz zwyciêzcom konkursowym wrêczone zosta³y tak¿e dyplomy ze zdjêciem wykonanym podczas festi-

walu. Najpiêkniejsze prace powêdrowa³y na okres wakacji do Drawieñskiego Spichlerza na wystawê. Kolorowy korowód uczestników prowadzony przez orkiestr¹ dêt¹ z Choszczna oraz teatr uliczny “Pinezka” z Gdañska zakoñczy³ obchody festiwalu. IV Festiwal Krasnali w Drawnie uroczyœcie zamkn¹³ Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski. Zakoñczeniem dni festiwalowych, ju¿ po

koncercie zespo³u skupionego wokó³ braci ¯o³nierzów, by³y podziêkowania dla wszystkich sponsorów oraz tych, dziêki pracy których festiwal nie móg³by siê udaæ. Ale nawet najwiêksze atrakcje mog³y straciæ na “urodzie”, gdyby nie dopisa³a nam pogoda-przepiêkna przez ca³y ten okres. Anna HiñczaGnysiñska dyr. Drawieñskiego Oœrodka Kultury El¿bieta Bacztub

HARCERZE Z “DZIA£AJ LOKALNIE” “Bratnie dusze”. Goœciliœmy tak¿e artystów profesjonalnych: zespó³ Teatru Art.-Re z Krakowa w spektaklu pt. “Rubinowy ksi¹¿ê”, zespó³ muzyki alternatywnejALLSIDE ze Szczecina, Teatr “Krasnolud” z Krakowa w spektaklu p.t. “Baœniowe urodziny”, Teatr Polski ze Szczecina w prezentacji z cyklu M³odzi-Doros³ym pt. “Cztery kwadranse humoru” i oczywiœcie tradycyjnie niezwyk³y spektakl teatru Pinezka z Gdañska pt .”Krasnal w zielonej krainie”. Prezentacje artystyczne zarówno dla dzieci, jak i doros³ych odbywa³y siê ka¿dego dnia festiwalowego. W sobotê wieczorem do tañca przygrywa³ zespó³ No Problem z Dobiegniewa, który zadba³ tak¿e o nag³oœnienie wszystkich dni festiwalowych Od pi¹tku do niedzieli codziennie od godziny 10:00

- Warsztaty teatralne organizowa³a p. Ma³gorzata Dolata –Trzaskawka. Z prac wykonanych na warsztatach Jury pod przewodnictwem pana Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego zdecydowa³o o wyborze krasnala roku 2012. Zdoby³ go krasnal z gliny wykonany przez Nataliê Wróblewsk¹. Gratulujemy! W trakcie festiwalu trwa³y tak¿e dwa inne konkursy: pierwszy to konkurs na imiona dla krasnali (piêæ imion dla krasnali ju¿ stoj¹cych na Placu Wolnoœci i jedno imiê “¿eñskie” dla pierwszej, powstaj¹cej na festiwalu ¿ony krasnala). Tu nagrodami by³y 16 GIGOWE PENDRIV’Y oraz elektroniczne krokomierze. Krasnale zosta³y oznaczone numerami nastêpuj¹co. Patrz¹c na nie od strony Placu Wolnoœci – w tle maj¹c fontannê: pierwszy po lewej

Dzia³aj Lokalnie to program, który pozwoli³ nam na realizacjê projektu ,którego g³ównym celem by³o stworzenie i unowoczeœnienie miejsca rekreacyjnego, w którym zaplanowano budowê pomostu, umo¿liwiaj¹cego dostêp do harcerskiej bazy na pó³wyspie Sulibórz harcerzom, ¿eglarzom oraz mieszkañcom okolicznych wsi. Ten cel zosta³ osi¹gniêty . Dziêki niemu nast¹pi³a wiêksza aktywizacja i integracja œrodowisk. W rajdzie “Magulon” , który zaplanowano jako jedno z pierwszych za-

dañ projektu wziê³o udzia³ 175 osób. Byli to nie tylko

harcerze ale tak¿e m³odzie¿ niezrzeszona, mieszkañcy

okolicznych wsi.. Jego wa¿nym punktem by³o wybudowanie pomostu przy pó³wyspie Sulibórz. Pomost zosta³ wybudowany dziêki wsparciu finansowemu LGD z programu Dzia³aj Lokalnie. W czynie spo³ecznym wybudowali go instruktorzy Hufca przy pomocy ¿eglarzy, wojska,zaprzyjaŸnionych przedsiêbiorców, a tak¿e zuchów i

harcerzy, którzy pomagali jak tylko mogli. Pomost zast¹pi³ stary, bardzo zniszczony,który uniemo¿liwia³ wejœcie na teren pó³wyspu. Teraz harcerze w sposób bezpieczny mog¹ dop³ywaæ do brzegu swojej bazy obozowej. Projekt “ Wspólnie budujemy i unowoczeœniamy nasze miejsce rekreacyjne” pozwoli³ na realizacjê wielu zadañ programowych w okresie trwaj¹cych wakacji i harcerskiego lata .Realizacjê projektu zakoñczy³o wspólne ognisko koñcz¹ce Harcersk¹ Akcjê Letni¹. (red.)


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Zim¹ bêdzie cieplej Zakoñczy³y siê kolejne prace zwi¹zane z termomodernizacj¹ obiektów u¿ytecznoœci publicznej w ramach programu System Zielonych Inwestycji. Kolejne obiekty u¿ytecznoœci publicznej, w których dzia³alnoœæ prowadz¹ placówki podleg³e Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, s¹ ocieplane i modernizowane. Tym razem kompleksowe prace, dziêki którym budynki te bêd¹ zu¿ywa³y mniej energii cieplnej, stan¹ siê bardziej przyjazne dla œrodowiska i estetyczne, s¹ realizowane w ramach projektu „Usprawnienie zarz¹dzania energi¹ poprzez termomodernizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie powiatów: bia³ogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wa³eckiego” Program Priorytetowy System Zielonych Inwestycji czêœæ 1 - zarz¹dzanie energi¹ w budynkach u¿ytecznoœci publicznej. Do tej pory prace zosta³y ju¿ zrealizowane w budynku Schroniska M³odzie¿owego Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Szczecinku oraz internatu Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. KEN w Szczecinku. W przypadku pierwszego obiektu wykonano wymianê starych okien, ocieplono stropodach, œciany zewnêtrzne, œciany zewnêtrzne przy gruncie, ulepszono instalacjê centralnego ogrzewania, wymieniono instalacjê odgromow¹ i stare drzwi wejœciowe. Inwestycja kosztowa³a 561 249,36 z³. W budynku internatu Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. KEN w Szczecinku wykonano podobny zakres prac - ocieplono stropodach wentylowany, strop piwnic, œciany zewnêtrzne i przy gruncie, wymieniono stolarkê okienn¹ i

drzwiow¹, instalacjê odgromow¹, ulepszono instalacjê centralnego ogrzewania i zmodernizowano oœwietlenie. Materia³y wraz z wykonaniem kosztowa³y 893 306,43 z³. Wkrótce roboty zwi¹zane z termomodernizacj¹ zakoñcz¹ siê w budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie (31.08.2012), Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku (08.09.2012) i Zak³adu Obs³ugi Nieruchomoœci Powiatu Szczecineckiego (24.09.2012).

wa³ecki, powiat szczecinecki oraz gmina Bia³y Bór. £¹cznie termomodernizacji poddanych zostanie 18 obiektów. Zgodnie z zapisami konkursu projekt jest realizowany w latach 2011-2012. Realizacja projektu przyczyni siê do kompleksowego rozwi¹zania problemów funkcjonowania infrastruktury budynków u¿ytecznoœci publicznej na obszarze funkcjonowania gmin bior¹cych udzia³ w projekcie. W obiektach poddanych termomodernizacji wype³niane s¹ funkcje edukacji, opieki

Projekt „Usprawnienie zarz¹dzania energi¹ poprzez termomodernizacjê obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie powiatów: bia³ogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wa³eckiego” zak³ada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikuj¹cych siê w ramach dzia³ania obiektów u¿ytecznoœci publicznej znajduj¹cych siê na terenie powiatów: bia³ogardzkiego, drawskiego, wa³eckiego, szczecineckiego. W projekcie uczestniczy 5 partnerów – jednostek samorz¹du terytorialnego: powiat bia³ogardzki, powiat drawski, powiat

zdrowotnej i pomocy spo³ecznej. Zakres zadania stanowi uzupe³nienie do realizowanego w ramach dzia³ania 9.3 POIiŒ projektu “Termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie powiatów: bia³ogardzkiego, drawskiego, ko³obrzeskiego, koszaliñskiego, szczecineckiego i œwidwiñskiego”.

WYDARZENIA::.

Str.9

“Park Nadziei” w Przybrdzie W Przybrdzie powstaje miejsce do wypoczynku i relaksu dla mieszkañców. Wiêcej... Mieszkañcy Przybrdy bêd¹ mieli swoje miejsce do wypoczynku i relaksu. Tzw. zielona wyspa w tej miejsco-

woœci wiejskiej powstanie w ramach projektu “Park Nadziei” dziêki Stowarzyszeniu “Otwarte Drzwi” w Bia³ym Borze oraz przy wsparciu “Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci”, “Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce” i

“Fundacji Nauka dla Œrodowiska” w konkursie “Dzia³aj lokalnie”. Kwota dotacji, któr¹ uda³o siê pozyskaæ stowarzyszeniu wynosi 4.720 z³, a koszt ca³ego projektu 10.770 z³. tekst: Edyta WielebaMatyœniak

M£ODZI ARTYŒCI W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Na zakoñczenie wakacji w dniach 30-31 sierpnia 2012 r. zainteresowani aktywni uczestnicy zajêæ artystycznych odbywaj¹cych siê w Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. G³ównym celem wyjazdu by³o zwiedzanie Centrum

obejrzeæ seans filmowy pt. “Jesteœmy astronomami”. W czasie projekcji na ekranie zamieszczonym w kopule o œrednicy 16 m, przenieœliœmy siê do ró¿nych zak¹tków naszego uk³adu s³onecznego – w tym na planetê Mars. Dziêki nowoczesnym technologiom mieliœmy wra¿enie, ¿e rzeczy-

ponad 4-godzinnego zwiedzania mo¿na by³o przeprowadziæ wiele eksperymentów. W pamiêci zwiedzaj¹cych w szczególnoœci zosta³y ró¿ne zjawiska optyczne, udzia³ w trzêsieniu ziemi, tworzenie ogromnych baniek mydlanych, w których mo¿na siê zamkn¹æ, doœwiadczenia

Nauki Kopernik w zwi¹zku z minionym rokiem artystycznym, podczas którego wielu przedsiêwziêciom kulturalnym towarzyszy³o has³o “kosmos”. Okaza³o siê, ¿e przestrzeñ kosmiczna mo¿e inspirowaæ w wielu dziedzinach sztuki. Droga by³a d³uga, ale ju¿ w pierwszym dniu wyjazdu jedn¹ z g³ównych atrakcji by³a wizyta w Planetarium Niebo Kopernika, gdzie mogliœmy poobserwowaæ “Niebo nad Warszaw¹” poznaj¹c jednoczeœnie gwiazdozbiory, które aktualnie samodzielnie mo¿na zaobserwowaæ oraz

wiœcie uczestniczymy w kosmicznych wyprawach. Film pokaza³ nam trudn¹ pracê astronomów, a tak¿e budowê wielu skomplikowanych urz¹dzeñ i stacji kosmicznych oraz postêpów w tej dziedzinie. Po zakoñczeniu seansu wszyscy udaliœmy siê na wieczorny spacer WARSZAWSK¥ STARÓWK¥. Kolejny dzieñ wycieczki by³ pe³en atrakcji naukowych. Zwiedzaliœmy wystawy w Centrum Nauki Kopernik. Ekspozycje prezentowa³y ciekawe zjawiska chemiczne, biologiczne, fizyczne, informatyczne i nie tylko. Podczas

zwi¹zane z budow¹ cz³owieka, po³o¿enie siê na kolczastym ³ó¿ku fakira, badanie swoich mo¿liwoœci sportowych, gra na harfie bez strun, latanie na dywanie, obserwacja poruszaj¹cych siê koœci cz³owieka w czasie jazdy na rowerze i wszelkiego rodzaju doœwiadczenia z udzia³em robotów. Wszystkich doœwiadczeñ nie sposób wypisaæ. Nie zabrak³o równie¿ eksperymentów zwi¹zanych z nasz¹ planet¹ i uk³adem s³onecznym. Pozwiedzaniuzmêczeni,ale zadowoleni udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do domu. (red.)

Liderem projektu jest powiat szczecinecki, a ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 15.242.270 z³. tekst i zdjêcia: Edyta Wieleba-Matyœniak

opinie

ROWERZYŒCI Ciekawi otaczaj¹cego nas œwiata, prze³o¿yliœmy nogi przez ramy swych rowerów i nie ogl¹daj¹c siê z a siebie pognaliœmy naprzód dla poznania skrytej w mrokach historii swojej Ma³ej Ojczyzny, tej tak urokliwej Ziemi Drawskiej. Zagradzaj¹ce drogê, wielkie tysi¹cletnie budowle ziemne wysoko wydŸwigniêto ponad poziomy, sk³oni³y one nas do refleksji i zadumy nad up³ywaj¹cym czasem mierzonym odstêpami wieków. Tysi¹ce lat przed nami przez ziemiê tê przewêdrowa³y pokolenia innych ludów, mówi¹cych innymi od naszego jêzykami, o innej kulturze, innych obyczajach, innej wierze. Aby nie zatraciæ tego dziedzictwa przesz³oœci pomyœleliœmy o jakiejœ formie wyeksponowania i upamiêtnienia tej historycznej drogi staro¿ytnych ludów. Opracowaliœmy Archeologiczn¹ Œcie¿kê Edukacyjn¹ p.n. “Szlakiem drawskich grodów”. Poni¿ej opinia naukowca, prof.dr.hab. Woj-

ciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu dotycz¹ca tej inicjatywy. Tomasz Choroba, Eugeniusz Piecewicz. Opinia dotycz¹ca koncepcji powstania “Szlaku archeologiczno-historycznego” Pojezierze Drawskie nale¿y pod wzglêdem krajobrazu przyrodniczo-kulturowego do najbardziej atrakcyjnych regionów œrodkowej Europy. Z jednej strony liczne stanowiska archeologiczne pochodz¹ce z okresu paleolitu do czasów nowo¿ytnych, oraz wsie o genezie œredniowiecznej wystêpuj¹ce na tym obszarze, z drugiej rozbudowana sieæ hydrograficzna zwi¹zana ze zlewni¹ Drawy i Regi oraz miejscami gêsta pokrywa leœna, stanowi¹ce bogaty rezerwuar fauny i flory, sprawiaj¹, ¿e tereny te posiadaj¹ niewykorzystany dot¹d w nale¿ytym stopniu potencja³ turystyczny. St¹d inicjatywa uruchomienia Szlaku

archeologiczno-historycznego obejmuj¹cego najciekawsze miejsca z punktu widzenia przyrody i historii na tym obszarze, skupione g³ównie wokó³ Drawska Pomorskiego, zas³uguje ona na poparcie i jak najszybsz¹ realizacjê. Zarówno za³o¿enia projektu skupione w dziale “misja” jak i cele s¹ adekwatne do treœci projektu, które wymagaj¹ jeszcze dopracowania. Za szczególnie cenne uwa¿am zw³aszcza uwzglêdniony w projekcie aspekt konserwatorski zwi¹zany z ochrona stanowisk archeologicznych, jak równie¿ nacisk na kszta³towanie œwiadomoœci historycznej lokalnych spo³ecznoœci. Ca³oœæ projektu bardzo dobrze siê wpisuje w sprawdzon¹ nie tylko na terenie Polski ale i ca³ej Europy koncepcjê ‘Ma³ych Ojczyzn”. Dyrektor Instytutu Archeologii – prof. dr. hab. Wojciech Chudziak


Str.10

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::REKREACJA

ZAKOÑCZY£Y SIÊ MISTRZOSTWA POLSKI NSKO DO LAT 11-U NA JEZIORZE SIECINO W dniach 17-19 sierpnia 2012 r. rozegrane zosta³y tradycyjnie ju¿ w Z³ocieñcu na jeziorze Siecino Mistrzostwa Polski NSKO w klasie Optimist do lat 11 oraz Puchar Burmistrza Z³ocieñca klasa ISA 407 do lat 17 oraz ISA 407 Senior. Regaty oficjalnie otworzy³a Ania Kamiñska, prezes UKS SZKWA£ Z³ocieniec i jednoczeœnie organizator regat. W rozpoczêciu uczestni-

czy³ równie¿ Waldemar W³odarczyk Burmistrz Z³ocieñca, Urszula Ptak Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Z³ocieñcu, Jacek Koz³owski Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego, Piotr Disterhoft Dyrektor OSiR, Mariusz £apuæ Dyrektor Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, LOT Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu reprezentowa³ Prezes Marian Felsztyñski i Skarbnik Andrzej Tobiasz. Na rozpoczêciu nie zabrak³o Zaj¹czka Z³ocieniaszka maskotki miasta Z³ocieñca. W regatach udzia³ wziê³o zawodników 150 zawodników (136 klasy Optymist i 14 klasy ISA) reprezentuj¹cych kluby ¿eglarskie z ca³ej Polski. Warunki atmosferyczne przez pierwsze dwa dni by³y trudne. Pierwszego dnia uda³o siê rozegraæ jeden wyœcig przy s³abym wietrze, natomiast drugiego dnia z powodu braku wiatru nie rozegrano ¿adnego wyœcigu. W czasie oczekiwania na wiatr dla uczestników regat przygotowano s³odki poczêstunek, gry i zabawy z nagrodami, przeci¹ganie liny i ko³o fortuny cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. Wielk¹ atrakcja by³ dmuchany zamek zje¿d¿alnia dla dzieci ufundowany przez w³aœcicieli

Oœrodka Wypoczynkowego Legnica Krystynê i Mariana Felsztyñskich. Kulminacj¹ zabaw i najwiêksz¹ radoœci¹ dla dzieci by³ pokaz wozów bojowych Stra¿y Po¿arnej Z³ocieniec, a tak¿e mo¿liwoœæ zobaczenia miejsca regat z podnoœnika o wysiêgu 23 metry i ostatecznie wielki prysznic z wozu stra¿ackiego, który by³ niezapomnianym wra¿eniem dla wszystkich uczestników regat.

WOPR zaprezentowa³ pokaz instrukta¿u udzielenia pierwszej pomocy na wodzie, w której udzia³ bra³y dzieci. Dla odwa¿nych, którzy spróbowali reanimacji na Fantomie WOPR wrêczy³ drobne upominki. M³odzi ¿eglarze wraz z Ani¹ Kamiñsk¹ przygotowali niespodziankê z okazji urodzin dla swojej ulubienicy pani Basi Grabarz Przewodnicz¹cej Zespo³u Protestowego. Pani Basia zosta³a wywo³ana i odœpiewano jej g³oœne sto lat, dla wszystkich by³y p¹czki a dla solenizantki laurki, rysunki narysowane przez najm³odszych. Wieczorami by³ grill i ciep³e posi³ki, pyszny bigosik przyrz¹dzony przez Pol Food Service Polska Grupa ¯ywieniowa. Ostatni dzieñ regat to ju¿ wiatr o sile 4-6 m/s, co pozwoli³o rozegraæ 3 wyœcigi przy piêknej s³onecznej pogodzie. W czasie trzydniowej przygody ¿eglarskiej rozegrano 4 wyœcigi. Uroczyste zakoñczenie regat odby³o siê o godz. 15.30, wrêczono medale i puchary dla zwyciêzców, za zajêcie I-III miejsca medale i nagrody rzeczowe. Najm³odsza uczestniczka regat Helenka Grubba Zatoka Puck

otrzyma³a maskotkê ufundowane przez Gra¿ynê Kozak Radn¹ w Z³ocieñcu, natomiast najm³odszy uczestnik Jan Gierzyñski Zatoka Puck otrzyma³ maskotkê ufundowan¹ przez Urszulê Ptak Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w Z³ocieñcu. Ka¿dy uczestnik regat zosta³ nagrodzony. Dodatkowo wœród wszystkich zawodników zosta³y rozlosowane 3 rowery ufundowane przez Przewodnicz¹ce-

ciejasz, Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ¯agle Marek Konys Szczecin Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Nadleœnictwo Z³ocieniec Flow Technics Jaros³aw Kiljan Z³ocieniec, FU DISTERLAND Ewa Disterhoft Zak³ad Ciep³ownictwa Sp. z o.o., Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Z³ocieniec Sp. z o.o., Radna Rady Miejskiej w Z³ocieñcu Gra¿yna Kozak Andrzej Ptak, Producent S³odyczy CZEKO Andrzej Tobiasz, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Z³ocieñcu, Z³ocieniecki Oœrodek Kultury, Nivea B³êkitne ¯agle Zarz¹d UKS SZKWA£, OKW Legnica Krystyna Felsztyñska, Piekarnia T.M. Kud³a Z³ocieniec, Piekarnia I.K.Pokutyñscy Drawsko Pomorskie, Piekarnia Jerzy Murawski Z³ocieniec, Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe Powiatu Drawskiego, Dr Tadeusz Cieœlak Policja Z³ocieniec, Powiatowa Policja w Drawsku Pomorskim, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Z³ocieniec, Kalisz Pomorski, Po³czyn Zdrój, Ostrowice, PSP Drawsko Pomorskie, M.S.AGRO Miros³aw Szmidt Z³ocieniec Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Z³ocieñcu Urszula Ptak, Andrzej Marek, Stanis³aw Baliñski, Józef Szuniewicz a tak¿e rodzicom zawodników UKS SZKWA£.

1. Kacper Wysocki YK STAL Gdynia 2. Tomasz Ziemnicki YK STAL Gdynia 3. Piotr Krzystoforski UKS KEJA Miros³awiec

go Zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemara W³odarczyka oraz Przewodnicz¹cego

Sêdzi¹ g³ównym regat by³ Dariusz Juszczak. Sêdziowie regat to Kacper Gryglewski, Barbara Grabarz, Roman Gryglewski, Anna Juszczak, Monika Kamiñska, Piotr Zagajewski, Adrianna Juszczak, Agnieszka Konys. Kierownikiem zabezpieczenia trasy by³ Józef Uszy³o, Roman Jabczanik, Adam Œrodkowski, Grzegorz Jarosz. Uczestnikom zapewniono opiekê medyczn¹ w osobie Tadeusza Cieœlaka. Prezes Anna Kamiñska pragnie podziêkowaæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Z³ocieñcu za pokazy i udostêpnienie wozów bojowych, podnoœnika, jak równie¿ Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Drawsku Pomorskim, Po³czynie Zdroju, Ostrowicach, Kaliszu Pom., za fachowe i mi³e zabezpieczenie regat. Podziêkowania dla WOPR Z³ocieniec za pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz Policji w Z³ocieñcu i Powiatowej Policji w Drawsku a tak¿e dla Stra¿y Miejskiej w Z³ocieñcu. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji regat, w szczególnoœci: DANPOL Andrzej Dani³owicz, Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Piotr Koz³owski, Waldemar W³odarczyk Burmistrz Z³ocieñca, Lokalna Organizacja

Zgromadzenia Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Piotra Matusiaka i trzeci rower ufundowany przez Andrzeja Dani³owicza DANPOL sieæ paliw MOYA. Pierwszy rower trafi³ do Paw³a Garnyœ z klubu ¯MKS ORLE Szczecinek. Kolejnym szczêœciarzem okaza³ siê Kacper Fabian z MKS Szkuner Myœlibórz. Trzeci rower wygra³a zawodniczka klubu LKS Charzykowy Aleksandra Mindak.

Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu, Piekarnia Zygmunt Kie³basa Micha³ Szymoniak, Zak³ad Wywozu Nieczystoœci Sta³ych Andrzej Bosiacki Andrzej Purga³, EKO-BET Sp. z o.o., Margip Józef B³a¿ejewicz, Zak³ad Produkcyjno Handlowy Roman Beñko Hardy Z³ocieniec Zbigniew B¹czek, Zak³ad Budowlany Krzysztof Rozmarynowski FH BOMA Bogdan Rajewski Admiral Wa³cz Grzegorz Ma-

Dodatkowe podziêkowania dla Piotra Disterhoft Dyrektora OSiR oraz dla Romany Kowalewicz Dyrektor ZOK za ufundowanie nagród. Poni¿ej przedstawiamy wyniki zawodników w poszczególnych kategoriach: W klasyfikacji ISA 407 udzia³ wziê³o 14 zawodników, wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe. PUCHAR BURMISTRZA Z£OCIEÑCA KL. ISA 407 JUNIOR

1. Pawe³ Abramowicz MOS SSW I³awa 2. Jakub Go³êbiowski MOS SSW I³awa 3. Filip Szmit MBSW/ UK¯R Niegocin Gi¿ycko

PUCHAR BURMISTRZA Z£OCIEÑCA KL. ISA 407 SENIOR CH£OPCY 1. Piotr Jêdryczka YK STAL Gdynia 2. Pawe³ Balmas UKS Port Toruñ 3. Piotr Balmas UKS Port Toruñ PUCHAR BURMISTRZA Z£OCIEÑCA KL. ISA 407 SENIOR DZIEWCZÊTA 1. Adriana Miller UKS KEJA Œwinoujœcie 2. Joanna Jeliñska UKS KEJA Œwinoujœcie 3. Monika Œrodkowska ¯MKS ORLE Szczecinek W klasyfikacji OPTIMIST udzia³ wziê³o 136 zawodników, wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe. MISTRZOSTWA NSKO DO LAT 11 grupa DZIEWCZÊTA 1. Zuzanna Szadziul YKP Gdynia 2. Julia Mathea MK¯ ARKA Gdynia 3. Gabriela Czapska SPÓJNIA Warszawa MISTRZOSTWA NSKO DO LAT 11 Grupa CH£OPCY

Zwyciêzcom i wszystkim zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy i zapraszamy na kolejn¹ edycje regat! Organizator regat Prezes UKS SZKWA£ Anna Kamiñska


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Przegl¹d robót drogowych

Str.11

Remont koœcio³a w Grzmi¹cej

Drogowcy nie maj¹ wakacji. Sukcesywnie realizuj¹ powiatowe inwestycje drogowe. Drogowcy nie maj¹ wakacji. Remontuj¹ i przebudowuj¹ powiatowe drogi oraz uk³adaj¹ nowe odcinki chodników. Trakty piesze powsta³y ju¿ w miejscowoœci Polne w gminie Barwice, a na odcinku Sêpolno Wielkie – droga krajowa nr 25 wybudowane zosta³y dwie zatoki autobusowe. W miejscowoœci Kr¹gi w gminie Borne Sulinowo i w Grzmi¹cej przy ul. Kolejowej (w porozumieniu z samorz¹dem gminnym) inwestycje s¹ w³aœnie realizowane. Podobnie zreszt¹ jak na osiedlu Œwi¹tki w Szczecinku. Tam drogowcy zmieniaj¹ nawierzchniê ulicy Ró¿anej, z szutrowej na bitumiczn¹. Wkrótce roboty drogowe rusz¹ w ci¹gu drogi powiatowej StrzeszynG¹ski-Miêdzylesie na terenie gminy Borne Sulinowo. W tym miejscu bêdzie przebudowywany most drogowy na rzece Pi³awa. 21 sierpnia przedstawiciele samorz¹du powiatowego podpisz¹ umowê z wykonawc¹ przedsiêwziêcia – firm¹ “Pol-Dróg” z Cz³uchowa, która wygra³a przetarg. W tym roku drogowcy zawitaj¹ te¿ do Gwdy Wielkiej w gminie Szczecinek. W tej miejscowoœci zostanie przebudowany ³¹cznik drogi krajowej nr 20 z drog¹ powiatow¹. Robót drogowych mog¹ spodziewaæ siê równie¿ mieszkañcy Parsêcka, Chwalimek, Kusowa, Piasków, Komorza, Luboradzy, Polnego, Ch³opowa, K¹dzielni i K³odzina. W tych miejscowoœciach zostan¹ wykonane nak³adki bitumiczne. Natomiast w Trzcinnie, Ga³owie i Parsêcku, w porozumieniu z gmin¹ Szczecinek, zostan¹ wybudowane chodniki. Edyta Wieleba-Matyœniak

WYDARZENIA::.

To jest przysz³oœæ W liceum w Kaliszu Pomorskim ponownie utworzono klasê o profilu artystyczno-dziennikarskim. Szko³a od kilku lat z powodzeniem realizuje w tych oddzia³ach innowacyjny proces nauczania. - Nowoczesne technologie s³u¿¹ tzw. “humanizacji techniki”, a obserwacja rynku pracy to potwierdza. Gwarancj¹ sukcesu zawodowego, obok wiedzy z danej dziedziny, jest przede wszystkim umiejêtnoœæ komunikacji, tworzenia i przetwarzania informacji. Dlatego warto ³¹czyæ w edukacji artystyczne zdolnoœci m³odych ludzi z mo¿liwoœciami wspó³czesnej techniki - komentuje Joanna Kulesza - dyrektorka placówki. Humaniœci s¹ wci¹¿ niezast¹pieni, dlatego liceum w Kaliszu Pomorskim dba o jakoœæ pracy w takich zespo³ach. Efekty s¹ ju¿ widoczne, na przyk³ad sukcesy m³odzie¿y w ogólnopolskich konkursach historycznych, zdobycie jeszcze przed matur¹ indeksów Uniwersytetu Warszawskiego przez uczennice dzia³aj¹ce w kole dziennikarskim. Atutem klas artystyczno-dziennikarskich jest wysoki poziom nauczania jêzyków obcych. Uczniowie liceum maj¹ sukcesy w konkursach regionalnych, zdobywaj¹ certyfikaty, osi¹gaj¹ na

maturze wynik 100%. M³odzie¿ realizuje swoje zainteresowania w specjalistycznych ma³ych grupach, poniewa¿ indywidualizacja nauczania jest niezbêdna w nowoczesnym modelu edukacji. Nauczyciele opracowuj¹ nowatorskie programy, a uczniowie tych klas maj¹ do wyboru ró¿ne mo¿liwoœci, by rozwijaæ swoje pasje. W zespole edukacji medialnej tworzona jest jedna z najlepszych w kraju szkolnych gazetek, uczniowie poznaj¹ podstawy public relations, ucz¹ siê przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej, powstaj¹ fotoreporta¿e. M³odzie¿ potrafi dostrzec wartoœciowe teksty wœród medialnego szumu. Szkoleni s¹ przez profesjonalistów, dziennikarzy ze Szczecina i Warszawy. Na lekcjach rysunku m³odzie¿ pod okiem artysty plastyka przygotowuje siê do egzaminu praktycznego na studia, np. artystyczne, projektowanie, budownictwo, architekturê. Edukacja artystyczna w praktyce oznacza miêdzy innymi prowadzenie zespo³u muzycznego. Uczniowie z kaliskiego liceum nagrali ju¿ swoj¹ pierwsz¹ p³ytê, prowadz¹ szkolne radio. Licealiœci z grupy te-

atralnej poznaj¹ tajniki re¿yserii, tworz¹ nie tylko scenariusze etiud teatralnych, ale przygotowuj¹ spektakle. Premiera kolejnej sztuki odbêdzie siê we Wroc³awiu ju¿ w tym roku szkolnym. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wspó³pracy z profesorami- aktorami – wyk³adowcami PWST im. L. Solskiego w Krakowie, filia we Wroc³awiu. Grupa zajmuj¹ca siê grafik¹ komputerow¹ zdobywa umiejêtnoœci pos³ugiwania siê profesjonalnymi programami graficznymi do tworzenia m.in. gier komputerowych. Absolwenci szko³y zdobywaj¹ równie¿ praktyczne kwalifikacje, takie jak: monta¿ dŸwiêku, Europejskie Prawo Jazdy Komputerowe, czy przygotowanie projektu przy wspó³pracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i wykonanie “Inteligentnego ogrodu” przy budynku szko³y. Rozwój pasji artystycznych i praktyczne zastosowanie postêpu technologicznego w codziennej rzeczywistoœci przygotowuje m³odego cz³owieka do zawodów dziœ nowych lub jeszcze nieznanych. Nietypowe umiejêtnoœci praktyczne daj¹ kaliskim licealistom przewagê na zmieniaj¹cym siê rynku pracy.

Od kilku dni trwaj¹ prace remontowe koœcio³a w Grzmi¹cej. G³ównym celem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego nawy i wie¿y œwi¹tyni. Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski z Grzmi¹cej z pomoc¹ pracowników Urzêdu Gminy przygotowa³a wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 dzia³anie “Odnowa i rozwój wsi”. Umowa z Samorz¹dem Województwa (Urzêdem Marsza³kowskim) zosta³a podpisana ju¿ 16.12 2011 r., ale nale¿a³o jeszcze wy³oniæ wykonawcê. W tym celu skiero-

wano zapytania do 12 firm, ale tylko 2 z³o¿y³y swoj¹ ofertê. Po negocjacjach wykonanie inwestycji zosta³o powierzone szczeciñskiej firmie Konsart. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie ponad 200 tys. z³ z czego blisko 75% kosztów pokryje dofinansowanie z PROW. Planowany termin zakoñczenia prac to po³owa paŸdziernika br. (red.)

LOKALNE POLITYKI KULTURY - OGÓLNOPOLSKIE BADANIA Kalisz Pomorski jest jedn¹ z trzech gmin, które zosta³y wytypowane do ogólnopolskich badañ w zakresie mo¿liwoœci wdra¿ania lokalnych polityk kultury (pozosta³e gminy to Brzeszcze w woj. ma³opolskim i Sêpólno Krajeñskie w woj. kujawsko-pomorskim). Badania s¹ przeprowadzane przez Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL w ramach Centrum Badañ Spo³ecznoœci i Polityk Lokalnych i dotycz¹ projektu pt. “Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury”. Projekt ma charakter wdro¿eniowy i badawczy i jest finansowany ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W gminie Kalisz Pomorski badania prowadz¹ animatorzy: Pani Martyna Woropiñska (socjolo¿ka, ekspertka w zakresie badañ foresightowych, menagera kultury) oraz Zbigniew £ukaszewski (dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury, ekspert CAL, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych). Na pierwsze spotkanie, które odby³o siê w Pa³acu Wedlów dnia 20 sierpnia 2012 r. zaproszeni zostali przedstawiciele Oœrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, a tak¿e przedstawiciele samorz¹du lokalnego, animatorzy kultury i przedstawiciele niektórych szkó³, stowarzyszeñ. Na spotkaniu uczestnicy po wprowadzeniu w tematykê badañ wziêli udzia³ w warsztatowych dzia³aniach – zadaniach na podstawie których zbierane by³y materia³y do raportu przygotowywanego przez badaczy. Wyniki tych wstêpnych badañ przedstawione zostan¹ na pocz¹tku wrzeœnia w Warszawie i na ich podstawie eksperci/teoretycy wybior¹ najistotniejsze z perspektywy ogólnopolskiej

czynniki niepewnoœci/ryzyka oraz zarekomenduj¹ aspekty, nad którymi nale¿a³oby siê skoncentrowaæ podczas kolejnych spotkañ w poszczególnych gminach celem budowania scenariuszy rozwoju, które zaplanowane jest na kolejnym spotkaniu. Celem ww. badañ na poziomie krajowym jest dostarczenie danych do tworzenia kultury na poziomie regionalnym i ogólnopolskim (w odniesieniu do Strategii Rozwoju kapita³u Spo³ecznego), a tak¿e przygotowanie rozwi¹zañ o charakterze sieciowostrukturalnym (tj. jak tworzyæ ogólnopolskie, regionalne i lokalne sieci wsparcia inicjatyw kulturalnych opieraj¹c siê na myœleniu strategicznym i tworzeniu ram dzia³ania w postaci polityk kulturalnych). Celem powy¿szych badañ na poziomie lokalnym jest diagnoza kompetencji, potrzeb lokalnych instytucji kultury, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz animatorów reprezentuj¹cych m.in. organizacje pozarz¹dowe w zakresie tworzenia lokalnych polityk kultury. Na zakoñczenie prowadzonego przez CAL projektu i w wyniku przeprowadzonych badañ, powstan¹ za³o¿enia polityk kultury w trzech wspomnianych powy¿ej gminach. Proces bêdzie siê odbywa³ zarówno w oparciu o zebrane dane, jak i wczeœniejsze doœwiadczenia przygotowywania strategii rozwoju oœrodka kultury oraz biblioteki (zrealizowanych w ramach Programu Dom Kultury + i Programu Rozwoju Bibliotek). Jesteœmy dumni, ¿e doœwiadczenia zwi¹zane z dzia³aniami kulturalnymi prowadzonymi w gminie Kalisz Pomorski s¹ monitorowane i dokumentowane w tego rodzaju badaniach. (red.)


Str.12

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::W OBIEKTYWIE

WAKACJE NAD DRAW¥ I GWD¥

1 Festyn Wiejski w Muzeum PGR

2

Impreza Biesiadna na Œl¹skiej w Z³ocieñcu

7

Impreza Biesiadna na Œl¹skiej w Z³ocieñcu

5

6

„Gra wyobraŸni” w Jankowie

9

10


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

11

13

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

W OBIEKTYWIE::.

Str.13

12

15

14

Ogólnopolski konkurs tkaczy w Z³ocieñcu

18

Wakacje w Klubie JeŸdzieckim „Ul”

Ogólnopolski konkurs tkaczy w Z³ocieñcu - wystawa

19

22

20

23


Str.14

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::WYDARZENIA

Wielki sukces m³odych pi³karzy B³êkitnych Gonne Ma³e Wielkim sukcesem zakoñczy³y siê zmagania m³odych zawodników B³êkitnych Gonne Ma³e w XVIII Miêdzynarodowym M³odzie¿owym Turnieju Pi³ki No¿nej im. Kazimierza Górskiego ZINA DOBIEGNIEW CUP 2012, który odbywa³ siê w dniach 8-14 lipca w Dobiegniewie. W tym roku udzia³ wziê³y 102 dru¿yny z 7 pañstw, ok. 1600 zawodników. B³êkitni Gonne Ma³e wystartowali w dwóch kategoriach – U-9, oraz U-11. Wielk¹ niespo-

dziankê sprawi³a dru¿yna m³odsza, prowadzona przez £ukasza Zaj¹ca. Ch³opcy z rocznika 2003/2004 w eliminacjach wygrali 7 z 8 meczów. Pokonali Orlik Prudnik 2:0, Gaviê Choszczno II 9:1, The Goal Academy (Szkocja) 3:1, Baltijos Futbol Akademija (Litwa) 3:2, Falê Œwiekatowo 2:0, Drawê – Tulê Krzy¿ Wielko-

polski 6:1 oraz B³êkitnych Dobiegniew 3:1. Jedn¹ pora¿kê zanotowali ze Stilonem Gorzów 2:1. Przegrana ta sprawi³a, ¿e przy takiej samej iloœci punktów pierwsze miejsce w grupie przypad³o Stilonowi, B³êkitni do æwieræfina³ów wystartowali z miejsca II. Tam spotkali siê z UKS Jedenastka Inowroc³aw. Po bardzo dobrym meczu B³êkitni wygrali 3:1. W pó³finale zmierzyli siê, jak siê póŸniej okaza³o ze zwyciêzcami turnieju Baltijos Futbol Akademij¹ z Wilna. Pierwsza po³owa by³a dla za-

wodników z Gonnego (1:0). W drugiej natomiast Litwini strzelili 3 bramki ostatecznie wygrywaj¹c 3:2. By³ to bardzo dobry, szybki mecz, który móg³ byæ œmia³o wielkim fina³em. B³êkitni w walce o miejsce III zmierzyli siê z Gavi¹ Choszczno. Mecz by³ bardzo wyrównany. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:2. W

rzutach karnych los by³ dla nas bardziej ³askawy. Bohaterem zosta³ bramkarz B³êkitnych Jakub Tomaszewicz, który obroni³ decyduj¹cy strza³. Ca³a dru¿yna zas³uguje na s³owa pochwa³y. By³ to bardzo udany wystêp. Ch³opcy pokazali futbol na wysokim poziomie, a w przysz³oœci na pewno nie raz bêdziemy cieszyæ siê z ich sukcesów. Sk³ad dru¿yny: Eryk Ho³ubek (kapitan), Kuba Tomaszewicz (bramkarz), Kuba Zaj¹c (bramkarz), Wiktor Wasy³yszyn, Kacper Trakul, Emil Tkacz, Dominik Buszowiecki, Pawe³ Suchomski, Micha³ Siergiej, Dawid Œliwiñski, £ukasz Zaj¹c (trener) W trakcie obozu m³odzie¿ uczestniczy³a m.in. w otwartym treningu poprowadzonym przez Piotra Reissa, mog³a korzystaæ ze sprzêtu p³ywaj¹cego nad jeziorem Osiek, zobaczyæ mecz trenerzy-or-

ganizatorzy, zwiedziæ miejsca historyczne. Mniej szczêœcia mia³a

starsza grupa prowadzona przez Mariusza Dziwirskiego. Zanotowali 2 zwyciêstwa,

pokazali bardzo ostry futbol. Przekonali siê miêdzy innymi bramkarz Kuba Lewicki oraz

S¹ to: betonowy stó³ do ping ponga oraz betonowy stó³ z pi³karzykami, które znajduj¹ siê na boisku „Orlik 2012” w Parku Chopina.

projektu Po¿yteczne Wakacje 2012

Sprzêty te s¹ odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych, co daje nieograniczone mo¿liwoœci ich zastosowania, a ich zakup ma  na celu promocjê aktywnej i zdrowej formy wypoczynku wœród wszystkich mieszkañców. (red.)

W pi¹tek 17 sierpnia 2012 w Warsztacie Terapii Zajêciowej w Barwicach zakoñczono realizacjê projektu Po¿yteczne Wakacje 2012, finansowanego przez Fundacjê Wspomagania Wsi oraz Stowarzyszenie “Szansa”. Beneficjentami projektu by³a m³odzie¿ z barwickich szkó³ nie korzystaj¹ca w okresie wakacji z zorganizowanych form wypoczynku. Gospodarstwo Szkó³karskie w Grabi¹¿u, Lecznica Dla Zwierz¹t w Barwicach, basen w Œwidwinie, Pla¿a w Mielnie - Unieœciu to miejsca realizacji naszych zadañ. Praca, wypoczynek i rekreacja, strzelanie i teatr to po³¹czenie przyjemnego po¿ytecznym. Efektem wizualnym projektu jest nasadzenie drzewek w obrêbie budynku Oœrodka Zdrowia i Warsztatu Terapii Zajêciowej. W³o¿ony wysi³ek wynagrodzony zo-

Wyjazd finansowany by³ przez: - Starostwo Powiatowe w

æwieræfina³ów uzyska³y pierwsze 4 miejsca). Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e zdobyte doœwiadczenie, mo¿liwoœæ gry z bardzo dobrymi zespo³ami z Europy zaowocuje w póŸniejszej ich karierze. ¯yczymy dalszych sukcesów Zarz¹d LKS B³êkitni Gonne Ma³e.

Szczecinku, - LKS B³êkitni Gonne Ma³e - Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe “Partner” z Barwic Tekst: Grzegorz Tomaszewicz Foto: Grzegorz Tomaszewicz, Sylwia Radej

1 remis i 3 pora¿ki. By³a to bardzo dobra lekcja futbolu, zw³aszcza ze zwyciêsk¹ dru¿yn¹ z Grodna. Bia³orusini

Nowe urz¹dzenia na boisku „Orlik 2012” Zakoñczono realizacjê W minionym miesi¹cu informowaliœmy Pañstwa o nowych urz¹dzeniach rekreacyjnych w Parku Chopina. Poniewa¿ ciesz¹ siê one du¿ym zainteresowaniem wœród mieszkañców naszego miasta, Burmistrz Drawska Pomorskiego postanowi³ zakupiæ nowe.

Patryk Ho³ubek, którzy zostali kontuzjowani. W grupie zajêli oni 5 miejsce. (awans do

sta³ efektami. Dziêkujemy wszystkim, którzy nas wsparli przy realizacji tego przedsiêwziêcia. (red.)


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

ROZMAITOŒCI::.

Str.15

WYSTAWA “KORESPONDENCJE” Korespondencje kojarz¹ siê ze zbiorem listów, znaków, myœli, uczuæ, emocji. Mo¿na je czytaæ, przechowywaæ, analizowaæ, wspominaæ, ale mo¿na je równie¿ zniszczyæ… Taki tytu³ nosi równie¿ wystawa prezentowana obecnie w Galerii w Pa³acu Wedlów, której wernisa¿ odby³ siê 16 sierpnia 2012 r. Autorami wystawy s¹ Weronika Teplicka i Stani-

s³aw Wolski. Ró¿ne pokolenia, ró¿ne spojrzenia, ale jednak wspólny temat. Pan Stanis³aw zajmuje siê t¹ tematyk¹ ju¿ od lat 80-tych ubieg³ego wieku, pani Weronika podkreœla³a, ¿e to jedno z ostatnich przedsiêwziêæ. Artyœci spotkali siê i postanowili wspólnie przygotowaæ prezentacjê, której szczegó³y równie¿ ustalili ….korespondencyjnie. Jak sami podkreœlaj¹ najwa¿niejszy jest sam proces powstawania prac, a wiêc równie¿ czas. Artyœci zarejestrowali to, co w danym momencie zas³ugi-

wa³o na ich uwagê. Pan Stanis³aw zgromadzone symbole, znaki nazwa³ kiedyœ “znakami szczególnymi”, Pani Weroniki pokaza³a prace, które powsta³y w wyniku zapisu jej osobistych przemyœleñ, czy te¿ korespondencji prowadzonej drog¹ elektroniczn¹ z przyjacielem. Tego dnia mogliœmy zobaczyæ jeszcze jedn¹ niespodziankê – performance autorki prac w podzie-

miach pa³acu. Byliœmy œwiadkami celowego zniszczenia wielu prac w œwietle ogromnego ¿ywio³u morskich fal oraz pod wp³ywem rzeczywistego zanurzenia w wodzie. Prezentacja pozwoli³a na uzyskanie nowych odcieni i barw zanurzonych w wodzie prac, których koñcowego efektu nie mo¿na by³o do koñca przewidzieæ. Artystka podkreœla, ¿e tego rodzaju dzia³anie mo¿e mieæ funkcjê oczyszczaj¹c¹, terapeutyczn¹. Zachêcamy do obejrzenia wystawy, która bêdzie prezentowana do 29 sierpnia br. (red.)

Woda do spo¿ycia Woda z wodoci¹gu publicznego w Turowie jest przydatna do spo¿ycia. Wiêcej... Zachodniopomorski Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformowa³, ¿e Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po uzyskaniu sprawozdañ z badañ próbek wody pobra-

nych w dniu 04.07.2012 r. z punktów poboru zlokalizowanych w wodoci¹gu publicznym w Turowie stwierdzi³ przydatnoœæ wody do spo¿ycia. Zatem mieszkañcy Turowa, Spotkania, Dzików, Wilczych Lasek i Miêkowa mog¹ bez obaw korzystaæ z wody pitnej dostarczanej im przez turowski wodoci¹g. (red.)

Wystawa archeologiczna dostêpna dla zwiedzaj¹cych jeszcze przez tydzieñ Wystawa pt. „Wyspa Œwiêtych Koni – badania archeologiczne w miejscowoœci ¯ó³te na wyspie jeziora Zarañskiego”, która dostêpna jest dla zwiedzaj¹cych w sali konferencyjnowystawowej Urzêdu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1 bêdzie otwarta jeszcze tylko przez najbli¿szy tydzieñ.  27 czerwca br. w budynku dawnego dworca PKP w Drawsku Pomorskim odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy, podczas którego na zaproszenie organizatorów – Burmistrza Drawska Pomorskiego i Dyrektora Instytutu Archeologii w Toruniu – przybyli m.in.: dyrektorzy muzeów, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy szkó³ i nauczyciele. Dzieñ póŸniej wystawa zosta³a otwarta dla zwiedzaj¹cych. Od tego czasu obejrza³o j¹ ponad tysi¹c osób,

zarówno turystów jak i mieszkañców gminy Drawsko Pomorskie. Wszyscy, którzy obejrzeli wystawê, byli zachwyceni odkrytymi znaleziskami, które przedstawiaj¹ dzie³a r¹k ludzkich sprzed tysi¹ca lat.

Odkrycia prezentowane na wystawie s¹ efektem szeœcioletniej pracy archeologów z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu na wyspie jeziora Zarañskiego w miejscowoœci ¯ó³te. Zapraszamy zatem

wszystkich, którzy jeszcze nie obejrzeli wystawy, na ul. Kolejow¹ 1 w Drawsku Pomorskim. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do ostatniego dnia sierpnia od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 – 18.00. (red.)

Zawody stra¿ackie Na Stadionie Miejskim w Barwicach odby³y siê zawody sportowo – po¿arnicze jednostek OSP z gmin Barwice i Grzmi¹ca. W zawodach wziê³o udzia³ 7 ekip seniorów (w tym kobieca z OSP Barwice) oraz 12 m³odzie¿owych. Zespo³y m³odzie¿owe do zawodów przygotowa³y OSP ze Starego Chwalimia, Grzmi¹cej, Krosina, Storkowa, Barwic i Sulikowa oraz goœcinnie

wyst¹pi³a dru¿yna z Rzepczyna. Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Burmistrz Barwic Zenon Maksalon , który powita³ zaproszonych goœci. Nastêpnie zosta³y wrêczone odznaczenia zas³u¿onym cz³onkom OSP. Po czêœci oficjalnej odby³y siê zawody sportowo – po¿arnicze, w których stra¿acy zaprezentowali

posiadany sprzêt gaœniczy i swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. W wyniku rywalizacji zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: I grupa wiekowa 12 - 15 lat MDP Krosino i MDP Stary Chwalim I grupa wiekowa 12 - 15 lat dziewczêta OSP Krosino II grupa wiekowa 15 - 18

lat MDP Grzmi¹ca i MDP Stary Chwalim III grupa wiekowa seniorzy OSP Grzmi¹ca i OSP Stary Chwalim III grupa wiekowa seniorzy – kobiety OSP Barwice Po zakoñczeniu zmagañ sportowych wrêczono pami¹tkowe puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Urz¹d Gminy w Grzmi¹cej i Urz¹d Miejski w Barwicach. (r)


Str.16

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::HISTORIA

Monografia poligonu drawskiego – odcinek 4.

Major Ludomir W³odzimierz Koœciesza-Wolski. Kawaler Virtuti Militari. Pierwszy komendant poligonu.

W historii poligonu drawskiego trzech jego komendantów posiada³o najwy¿sze odznaczenie wojenne jakim jest Krzy¿ Virtuti Militari. Wczeœniej prezentowana by³a sylwetka pu³kownika dyplomowanego Franciszka Sadowskiego, który na podstawie Decyzji 144/MON od 14 maja 2012 roku jest patronem poligonu. Dzisiaj przybli¿amy fragmenty bogatej biografii pierwszego dowódcy tej zas³u¿onej dla Ziemi Drawskiej instytucji.“ Major Lubomir Wolski – kawaler Krzy¿a Srebrnego Virtuti Militari, a póŸniej „Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata” komendantem poligonu zosta³ 1lutego 1946 roku. Pe³ne jego nazwisko brzmia³o Ludomir W³odzimierz Koœciesza- Wolski, herbu Koœciesza, ps. „ Mieczys³aw”. Urodzi³ siê 1 kwietnia 1893 roku w Siennowie w ówczesnej Galicji. Jego ojciec Zdzis³aw by³ ziemianinem. Matk¹ by³a Helena z Cieñskich herbu Pomian. Ukoñczy³ jezuickie gimnazjum w Chyrowie. Studia wy¿sze z gleboznawstwa odbywa³ w Wiedniu. Bezpoœrednio po ich ukoñczeniu w 1914 roku wst¹pi³ do Legionów Polskich. Po kryzysie przysiêgowym zosta³ internowany na Wêgrzech. Wcielony do armii Austro-Wêgier jako oficer artylerii s³u¿y³ na froncie rosyjskim w Galicji, a póŸniej w Rumuni i we W³oszech. Na prze³omie 1917/1918 roku bra³ udzia³ w zdobywaniu Odessy. Za s³u¿bê w cesarskiej armii otrzyma³ Krzy¿ Wojskowy Karola. Po rozpadzie Austro-Wêgier jesieni¹ 1918 roku wraca do Polski i w stopniu porucznika artylerii zaci¹ga siê wraz z braæmi Tadeuszem i Zdzis³awem do powstaj¹cego Wojska Polskiego. W 1920 roku ju¿ jako kapitan bierze udzia³ w „ wyprawie kijowskiej” Pi³sudskiego i w póŸniejszej obronie Lwowa przed Armi¹ Czerwon¹. Po demobilizacji wraca do rodzinnego maj¹tku w Rozborzu D³ugim. Obok zarz¹dzania rodzinnymi w³oœciami zostaje powiatowym ekspertem ds. gruntów rolnych. W tym czasie wprowadza do rolnictwa wiele nowych technik upraw rolnych i rozpowszechnia je wœród okolicznego ziemiañstwa i rolników. Pracuje te¿ jako inspektor klasyfikacji gruntów przy Lwowskiej Izbie Skarbowej, a od 1931 roku jest sêdzi¹ ds. odd³u¿ania rolnictwa w S¹dzie Rozjemczym we Lwowie. Zmobilizowany w 1939 roku jako kapitan artylerii bierze udzia³ w obronie Lwowa. W chwili jego upadku unika niewoli radzieckiej i prawdopodobnie losu oficerów z Katynia. W paŸdzierniku wraz z ¿on¹ przedziera siê do rodzinnego Rozborza D³ugiego, gdzie organizuje Zwi¹zek Walki Zbrojnej a póŸniej oddzia³ Armii Krajowej dzia³aj¹cy w powiatach przeworskim i jaros³awskim. W tym czasie wraz z synem Krzysztofem udziela pomocy i schronienia ukrywaj¹cym siê ¯ydom, za co w 1981 roku otrzymuj¹ tytu³ „Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata”. Po okresie okupacji i ukrywania siê przed Gestapo pod pseudonimem „Mieczys³aw” w listopadzie 1944 roku wstêpuje do 2 Armii Wojska Polskiego. S³u¿y najpierw w sztabie armii, a póŸniej zostaje zastêpc¹ dowódcy 53 pu³ku artylerii przeciwpancernej d/s wyszkolenia, wchodz¹cego w sk³ad 9Brygady Artylerii Przeciwpancernej 2AWP. W po³owie kwietnia 1945 roku jego pu³k forsuje Nysê £u¿yck¹ i bierze udzia³ w operacji drezdeñskiej unimo¿liwiaj¹cej odsiecz dla Berlina wojsk niemieckich wycofywanych z Sudetów. Jego oddzia³ 21 kwietnia otrzymuje silne uderzenie skrzyd³owe wojsk nieprzyjacielskich pod Diehsy, które odcina czo³o kolumny z dowództwem pu³ku od jego si³ g³ównych. W tej sytuacji kapitan Ludo-

mir Wolski przejmuje dowodzenie nad bateriami 3-6 i organizuje ich obronê w formie rejonu pancernego. Manewr ten umo¿liwi³ odparcie kolejnych ataków Niemców oraz

stworzy³ sytuacjê do wyprowadzenia z okr¹¿enia w³asnych baterii i pododdzia³ów 56 i 72 pu³ków przeciwpancernych, które z resztkami amunicji i paliwa ³¹cz¹ siê ze swoimi si³ami g³ównymi dopiero 30.04.1945r. W walce tej zosta³ ranny, lecz pozosta³ na linii frontu i swój pe³en chwa³y szlak bojowy zakoñczy³ 10 maja pod czesk¹ Prag¹. Zas³ugi wojenne kpt. KoœcieszyWolskiego zosta³y opisane przez Janusza Bobkowskiego w „W walce z czo³gami”(MON 1961) oraz w „Kierunek Budziszyn”(MON 1965). Za dowodzenie 7 odciêtymi bateriami 9 Brygady Artylerii Przeciwpancernej w boju pod Budziszynem 1 paŸdziernika 1945 roku kpt. Koœciesza- Wolski zosta³ awansowany do stopnia majora i odznaczony Srebrnym Krzy¿em Virtuti Militari. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i rozformowaniu 53 pu³ku mjr Wolski zosta³ skierowany do przedwojennego olbrzymiego niemieckiego garnizonu Gross Born przemianowanego na Wielki Bór, a póŸniej na Borne Sulinowo w celu zabezpieczenia mienia poniemieckiego na potrzeby tworzenia tam polskiego poligonu wojskowego. Zadanie to szybko zaczê³o kolidowaæ z zamiarem tworzenia tu garnizonu dla wycofywanej z Niemiec radzieckiej dywizji pancernej. St¹d komendê polskiego poligonu od 1 lutego 1946 roku zaczêto tworzyæ w pobliskim maj¹tku Jeleñ, by przenieœæ j¹ 13 stycznia 1949 roku do Oleszna ko³o Drawska Pomorskiego. Po stworzeniu podwalin pod przysz³y najwiêkszy w Europie poligon w Drawsku Pomorskim major Ludomir Wolski w 1950 roku obejmuje funkcjê komendanta wojskowego Torunia. Trzy lata póŸniej odchodzi z wojska i zostaje zastêpc¹ dyrektora centrali nasiennej w Opolu. W 1964 roku przechodzi na emeryturê, a rok póŸniej 24 grudnia 1965 roku umiera. Zosta³ pochowany w rodzinnym grobowcu w miejscowoœci, gdzie siê urodzi³ – w Siennowie w ko³o Jaros³awia.Tam te¿ w starym koœciele umieszczono poœwiêcon¹ mu tablicê epitafialn¹, gdzie s¹ wymienione przedwojenne rodzinne posiad³oœci. By³ mi³oœnikiem literatury antycznej, biegle pos³ugiwa³ siê grek¹ i ³acin¹. Zna³ niemiecki, francuski i wêgierski. Znany by³ z poczucia humoru i ciêtego jêzyka, którego próbkê da³ w zbiorze opowiadañ, wspomnieñ i anegdot o Ma³opolsce z prze³omu XIX i XX wieków pt. „O tym i owym” znajduj¹cym siê w muzeum regionalnym w Przeworsku. Od 1921 roku by³ ¿onaty z Helen¹ z domu Younga de Lenie. By³a ona lwowsk¹ malark¹ i lingwistk¹ pracuj¹c¹ jako t³umaczka romanistyki. Nale¿a³a do Polskiej

Organizacji Wojskowej, Orl¹t Lwowskich i Armii Krajowej. Po œmierci mê¿a by³a wyk³adowc¹ romanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Mieli syna Krzysztofa (ur.22.12.1922r.) i córkê Teresê (ur. 27.11.1926r.). Ich relacje pozwoli³y na spisanie biografii zapomnianego pierwszego komendanta drawskiego poligonu. Rodzina Wolskich przywi¹zuje du¿e znaczenie do herbu i szlacheckich korzeni. Dlatego pomimo utrwalenia siê po II wojnie œwiatowej pojedynczego imienia Ludomir i jednocz³onowego nazwiska Wolski nale¿y w tym miejscu nawi¹zaæ do rodzinnego herbu, który odzwierciedla³ siê w pierwszym cz³onie nazwiska Koœciesza. Sygnet rodowy z wizerunkiem herbu „koœciesza” Ludomir otrzyma³ od swojego ojca Zdzis³awa. Ten rodzinny klejnot sta³ siê w³asnoœci¹ jego syna Krzysztofa, który przekaza³ go siostrzeñcowi. Herbem „koœciesza” pieczêtowa³o siê od 1361 roku ok. 130-tu rodzin z dawnych Kresów Wschodnich. Najs³ynniejsze rody spod tego znaku to rodziny hetmana Karola Chodkiewicza i marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wizerunek herbu przedstawia tarczê rycersk¹ z czerwonym t³em, a na niej strza³a rozdwojona u podstawy i przeciêta w œrodkowej czêœci krzy¿em. Wed³ug heraldyków opis ten brzmi – „W polu czerwonym rogacina rozdarta od do³u, srebrna w s³up, przekrzy¿owana w pas. Klejnot stanowi¹ trzy pióra strusie”. Pocz¹tkowy okres funkcjonowania II Poligonu Artyleryjskiego tworzonego w maj¹tku Jeleñ przez mjr. Wolskiego wymaga nieco wiêkszej uwagi. Komenda poligonu 3 lutego 1946 roku rozpoczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ w kompleksie dawnego poniemieckiego maj¹tku ziemskiego w miejscowoœci, w której jeszcze zamieszkiwali jej przedwojenni mieszkañcy. Niebawem po s¹siedzku upraw¹ ziemi w tej miejscowoœci zajê³y siê Pañstwowe Nieruchomoœci Ziemskie, przekszta³cone póŸniej w Pañstwowe Gospodarstwo Rolne. Pierwszy rozkaz dzienny wprowadza³ system s³u¿by dy¿urnej, który obejmowa³ oficera kontrolnego, podoficera i jego zastêpcê oraz 3-osobow¹ wartê. Podoficer pe³ni³ jednoczeœnie funkcjê dowódcy warty, a jego zastêpca rozprowadzaj¹cego wartê. Wartownicy pe³nili s³u¿bê od godz.6.00-18.00 przy bramie g³ównej maj¹tku, a w godzinach nocnych przy stajni. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pobudka og³aszana by³a dopiero o 6.30. Szybko jednak nie starcza³o czasu na czynnoœci s³u¿bowe przy tak niskim stanie osobowym i pobudkê przesuniêto najpierw na godz. 6.00. a póŸniej przyspieszono j¹ jeszcze o pó³ godziny. Czas przeznaczony na toaletê porann¹ zawiera³ te¿ modlitwê. Du¿¹ rolê w rozk³adzie dnia przypisano wygl¹dowi zewnêtrznemu przeznaczaj¹c 40 min. na „porz¹dkowanie ubrañ” i kolejne 20 min. na apel mundurowy. Ju¿ pierwszego dnia funkcjonowania poligonu major Wolski ukara³ jednego z kanonierów 5-dniami aresztu œcis³ego „za pl¹drowanie mieszkañ cywilnych”. Kara ta by³a reakcj¹ i nadaniem odpowiedniej rangi negatywnemu zjawisku jakie by³o na porz¹dku dziennym w wykonaniu ¿o³nierzy armii radzieckiej. Pomimo, i¿ od pocz¹tku obowi¹zywa³ zakaz wychodzenia z „koszar” na wieœ to ju¿ jesieni¹ 1946 roku komendant „przy raporcie s³u¿bowym udzieli³ wyj¹tkowo z powa¿nych powodów zgody na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego kanonierowi…z pann¹…z Jelenia”.

Komenda poligonu w dniu 13 lutego 1946 roku obejmowa³a nastêpuj¹ce stanowiska: - mjr Ludomir Wolski – dowódca; - ppor. Franciszek Malinowski (od 22.07.46r. porucznik) – zastêpca dowódcy; - st. ogniomistrz Edward Jarmowski- kancelaria tajna oraz kasjer; - 3 podoficerów kaprali ( broñ, ³¹cznoœæ, materia³y); - 13 bombardierów i kanonierów; - 3 Niemców ( elektryk, stajenny i palacz) oraz trzy Niemki „do sprz¹tania”; - 1 samochód GAZ. W 1948 r. wzmocniono poligon o samochód Willis i Zi³-5. - 6 koni ( klacze:Alta, Norma, Elda i wa³achy: Hernes, Puzon, Elgmar). W dniu 17 marca 1949 r. stan koni powiêkszy³ siê o klacz „Hanê” i wa³acha „Cybucha”. W momencie wysiedlenia Niemców z Jelenia, pomimo osobistych okupacyjnych i frontowych doœwiadczeñ mjr Wolski w rozmowie z synem stwierdzi³ – „utraci³em swoich najlepszych pracowników”. Nie licz¹c jedynego po powstaniu jednostki samochodu GAZ oraz prywatnego „Opla” dowódcy, bardzo wa¿n¹ rolê w komendzie poligonu pe³ni³y konie. Ich znaczenie by³o podkreœlone choæby faktem, ¿e obrok otrzymywa³y przed œniadaniem swych opiekunów. Konie imiennie po jednym by³y podporz¹dkowane poszczególnym kanonierom. Kieruj¹cy nimi udaj¹c siê na zewn¹trz jednostki mieli obowi¹zek zabierania na furmanki zapasowe dyszle. Konie w tym okresie odbywa³y nawet bardzo d³ugie podró¿e, o czym mo¿e œwiadczyæ zapis w rozkazie nr19 z 23 lu-

tego 1948 roku - „Dnia 24.02.48r. kpr. £obaczewski plus jeden koñ udadz¹ siê do 43pp w Stargardzie Szczeciñskim po fura¿ (owies) dla koni”. Nadmieniæ nale¿y, ¿e by³a to zima, a do magazynów ok. 140 kilometrów w jedn¹ stronê. Zadania jakie wykonywa³y w tym czasie konie charakteryzuje te¿ inny zapis w rozkazie nr 47 z 29.03.1946r. – „W dniu dzisiejszym por. Malinowski plus œlusarz Niemiec oraz para koni zaci¹gn¹ samochód GAZ do naprawy do Szczecinka”. Bezpoœrednio przed dyslokacj¹ komendy poligonu z Jelenia do Oleszna wys³ano parê koni do nowego garnizonu w celu zabezpieczenia trwaj¹cych tu prac adaptacyjnych. Ta sama para koni po paru dniach powtórnie pokonywa³a 70 km „ po kartofle” do Jelenia i nastêpnego dnia wraca³a do Oleszna. Zgodnie z rozkazem z-cy dowódcy Okrêgu Wojskowego II oraz szefa wydzia³u weterynarii komendant poligonu otrzyma³ uprawnienia „wed³ug w³asnego uznania” wynajmowania koni „dla ma³orolnych ch³opów”. Zosta³a w okrêgu ustalona dzienna stawka odp³atnoœci za konia w wysokoœci 50 z³otych oraz 5 kg owsa. Forma ta cieszy³a siê

du¿ym uznaniem, a pozyskane w ten sposób œrodki przeznaczane by³y min. na pokrycie prania bielizny, kucie koni oraz naprawê furmanek i maszyn do pisania. Czêsto ch³opi p³acili za konie w naturze dostarczaj¹c do jednostki owies i ziemniaki. Stan osobowy komendy poligonu czêsto uczestniczy³ w sianokosach, które zabezpiecza³y karmê dla koni. ¯o³nierzom za tê pracê przys³ugiwa³a dodatkowa racja 200 gram miêsa. Natomiast dzienna norma obroku dla konia w tym czasie wynosi³a: 6 kg owsa, 8 kg siana, 4 kg s³omy i 30 gram soli. Jedno zdarzenie poœrednio zwi¹zane z koñmi by³o doœæ nietypowe, bo zakoñczone komisyjnym postêpowaniem dyscyplinarnym. Otó¿ skierowany poci¹giem po fura¿ do 43pp w Stargardzie Szczeciñskim kapral nada³ na kolejowy list przewozowy 9 worków owsa o ³¹cznej wadze 552 kg. Dwaj kanonierzy odbieraj¹cy przesy³kê w Szczecinku dowieŸli do jednostki tê sam¹ iloœæ worków, lecz ca³oœæ by³a l¿ejsza o 86 kg. Obaj kanonierzy zostali ukarani piêcioma dniami aresztu œredniego –„ za nieodpowiedni dozór przy przewozie owsa do magazynu” - oraz zobowi¹zani do odkupienia brakuj¹cej czêœci koñskiego fura¿u. Sytuacja zwi¹zana z zajêciem Bornego Sulinowa przez Armiê Radzieck¹ spowodowa³a brak mo¿liwoœci szkolenia pododdzia³ów artylerii Wojska Polskiego na przedwojennym poligonie niemieckim. W rozkazach odzwierciedlaj¹cych 3letnie funkcjonowanie PoligonuArtyleryjskiego w maj¹tku Jeleñ nie ma ani jednej wzmianki o organizowaniu i zabezpieczaniu jakiegokolwiek szkolenia wojsk w³asnych. Szkolenie wewnêtrzne stanu osobowego komendy poligonu kwitowane jest najczêœciej lakonicznymi zapisami – „Szkolenie w/g ustnych zarz¹dzeñ”. Nale¿y wnioskowaæ, i¿ planowe szkolenie niewielkiego stanu osobowego komendy poligonu skutecznie dezorganizowa³a niezwykle du¿a liczba wyjazdów s³u¿bowych powoduj¹ca, ¿e nie by³o kogo, gdzie i kim szkoliæ. Pozostaj¹cy poza delegacjami ¿o³nierze ledwie wywi¹zywali siê z czynnoœci porz¹dkowych oraz zadañ jakie wynika³y z faktu, i¿ jednostka by³a oddzia³em gospodarczym dla Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ w Szczecinku oraz Wojskowych Komend Uzupe³nieñ w Z³otowie, Cz³uchowie, Bia³ogardzie i Z³ocieñcu, dla których dostarczano nie tylko prowiant, pieni¹dze ale i papierosy. Dlatego nieliczne tylko rozkazy oznajmia³y niedzielê jako dzieñ wolny – „Zarz¹dzam dzieñ (data) wolny z powodu niedzieli za wyj¹tkiem obrz¹dku”. Rozkazy dzienne z pierwszych lat istnienia jednostki z perspektywy up³ywu czasu mog¹ brzmieæ dziœ kuriozalnie. Z kronikarskiego obowi¹zku bez doszukiwania siê podtekstów odnotujmy zapis z r-zu nr 51 z 3.04 1946r. – „Z dniem dzisiejszym zarz¹dzam œciêcie w³osów dla wszystkich kanonierów na go³o” oraz treœæ jednego z punktów r-zu nr 58 z 13.04.46r. - „W dniu jutrzejszym kanonierzy udadz¹ siê do koœcio³a w Szczecinku dla odbycia spowiedzi”. Inny z dnia 13 czerwca 1946 roku oznajmia³ – „Zarz¹dzam, aby codziennie po ugotowaniu obiadu próbkê w talerzu przynoszono do mnie, a w razie nieobecnoœci do ppor. Malinowskiego, a podczas jego nieobecnoœci do…”. Jeszcze inny z 4 grudnia 1946r. zezwala³ „Kapralowi…na uczêszczanie na kurs dokszta³caj¹cy dla doros³ych jednak z tem, ¿e dobro s³u¿by nie mo¿e ucierpieæ”. Data 20 listopada 1948 roku

by³a znamienna dla przysz³oœci poligonu w Jeleniu. Otó¿ tego dnia mjr Wolski sk³ada³ sprawozdanie z czynnoœci lustracyjnych dokonanych na dawnym poligonie niemieckim w Drawsku Pomorskim. Od tego momentu przygotowania do przeniesienia poligonu potoczy³y siê bardzo szybko. Choæ komendant wyjecha³ na urlop na drugi kraniec Polski do Jaros³awia, to jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 17 grudnia zosta³ z niego odwo³any, by dokonaæ kolejnej lustracji „ w celu rozpoznania poligonu drawskiego i zbadania zakwaterowania dla jednostki”. Bezpoœrednio po tym fakcie odwo³a³ z urlopów inne osoby funkcyjne „w zwi¹zku z ewakuacj¹ poligonu”, a ju¿ 4 stycznia 1949 roku skierowa³ do Oleszna czêœæ kadry „dla zbadania nowego miejsca i przygotowania kwater”. Tego samego dnia w Szczecinku uzgodniono z kolejarzami transport na 8/9 stycznia do Jankowa. W tym te¿ czasie ukaza³ siê Rozkaz Organizacyjny nr o499/I Org./059 z dnia 12 stycznia 1949 roku o przeniesieniu Komendy Poligonu Artyleryjskiego II do Drawska Pomorskiego. Tego samego dnia wyjecha³ transport 5 wagonów ze Szczecinka i nastêpnego dnia o godz.6-tej przyby³ na stacjê do Jankowa. W Jeleniu pozostawiono 2-ch ¿o³nierzy do pilnowania traku, kopca z ziemniakami, siana dla koni i narzêdzi warsztatowych. ¯o³nierze ci ugasili po¿ar gorzelni w s¹siedztwie, gdy po wyjœciu jednostki rozpoczê³o siê pl¹drowanie jej niedawnych obiektów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dyslokacja komendy poligonu przebieg³a bardzo sprawnie i odby³a siê w niespe³na dwa miesi¹ce od pierwszego rekonesansu w nowym garnizonie. Pierwsz¹ decyzj¹ kadrow¹ mja Wolskiego w nowym garnizonie by³o zatrudnienie w charakterze kowala Piotra Kozio³a z Oleszna. Ju¿ piêæ miesiêcy po dyslokacji komendy poligonu zainaugurowano tu szkolenie wojsk. Dnia 20 maja 1949 roku swój „obóz letni” rozpoczê³a artyleria okrêgowa i pododdzia³y artyleryjskie 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. Dowódc¹ pierwszego w historii poligonu zgrupowania zosta³ inspektor artylerii Okrêgu Wojskowego II p³k Nereszczyñski. Prawdopodobnie wyst¹pi³ w tym czasie pierwszy konflikt kompetencyjny wynikaj¹cy z relacji stopni wojskowych, efektem którego by³ punkt w rozkazie dziennym nr 49 z 24 maja 1949 roku komendanta poligonu – „Z dniem dzisiejszym rozkazujê ca³emu stanowi osobowemu Komendy Poligonu Artyleryjskiego Nr II wykonywaæ rozkazy tylko bezpoœrednich prze³o¿onych”. G³ównym zadaniem komendy w tym czasie by³a „budowa prowizorek” co odpowiada³o dzisiejszemu budowaniu pól tarczowych i pojedynczych celów. Du¿ym problemem aktualnym do dzisiaj by³ brak r¹k do pracy przy rozbudowie bazy szkoleniowej i przy zabezpieczeniu wiêkszych æwiczeñ. Rozwi¹zywanie tego problemu wtedy i teraz odbywa siê tak samo przez delegowanie do komendy poligonu zwartych pododdzia³ów z innych garnizonów. Pierwszy komendant drawskiego poligonu major Ludomir W³odzimierz Koœciesza-Wolski w rozkazie z 2 stycznia 1950 roku poda³ – „W dniu dzisiejszym powróci³em z urlopu wypoczynkowego i obj¹³em urzêdowanie”. Jak wszystkie poprzednie rozkazy podpisa³ czerwon¹ kredk¹. Dziesiêæ dni póŸniej przekaza³ obowi¹zki nowemu dowódcy poligonu podpu³kownikowi Janowi Semenetzowi. Zbigniew MIECZKOWSKI


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

Str.17

Z Heinzem Kammeierem rozmawia³a Barbara Nagórska.

HEINZ KAMMEIER - 40 LAT WSPÓ£PRACY B.N.- Kiedy zaczê³a siê Pana przygoda ze sportem? H.K. – Ju¿ jako m³ody ch³opiec biega³em za pi³k¹, zreszt¹ jak wszyscy ch³opcy. Szybko awansowa³em do reprezentacji szko³y. PóŸniej awans do m³odzików, juniorów i trafi³em do

nowa³o mnie z gry. Przyj¹³em wówczas obowi¹zki trenera pierwszego zespo³u, a póŸniej kierownika sekcji pi³karskiej. Gdy zosta³em dyrektorem Gross – Handel, zosta³em wybrany na prezesa klubu “ TSG”. B.N. – Jak to siê sta³o, ¿e

seniorów “TSG”Neustrelitz. Gra³em na pozycji stopera. Awansowa³em nawet do Kadry Okrêgu Neubrandenburg. W tym czasie uleg³em wypadkowi samochodowemu co wyelimi-

nawi¹za³ Pan wspó³pracê z Klubem ze Szczecinka? H.K. – Dok³adnie pamiêtam, gdy w 1972 roku ze Szczecinka otrzymaliœmy ofertê nawi¹zania kontaktów sporto-

wych miêdzy naszymi miastami. Dla nas to by³o wyj¹tkowe wydarzenie. Wprawdzie nasi pi³karze wczeœniej grali z Pogoni¹ Szczecin i Ark¹ Gdynia, ale o tak bliskich kontaktach nigdy nie marzyliœmy. Do podpisania umowy dosz³o w czerwcu w Neustrelitz. W tym roku mamy wspania³y jubileusz 40-lecia wspó³pracy pomiêdzy naszymi miastami. B.N. – W jakich warunkach trenowaliœcie? H.K. – W latach 60-tych posiadaliœmy stadion z p³yt¹ pi³karsk¹, bie¿ni¹ oraz 3 boiska treningowe, hangar na kajaki, ¿aglówki oraz hotelik sportowy. Warunki jak na tamte lata by³y naprawdê dobre, jakieœ œrodki finansowe te¿ posiadaliœmy. B.N. – Które sekcje by³y wiod¹ce? H.K. – Na wysokim poziomie sta³a pi³ka no¿na, tak jest zreszt¹ do dzisiaj. Pi³karze kilka sezonów grali w II Lidze. W roku 1964 byli bliscy awansu do I Ligi. Ostatnio przewa¿nie gramy w III Lidze. W lekkiej atlety-

ce i kajakarstwie du¿e sukcesy odnosili m³odzi zawodnicy. Czêsto zdobywali tytu³y mistrzowskie okrêgu Negrrandenburg, a nawet Niemiec w kategorii m³odzików i juniorów. B.N. – Na czym polega wspó³praca ze Szczecinkiem? H.K. – Podpisana umowa w roku 1972 wyj¹tkowo korzystnie wp³ynê³a na szkolenie m³odzie¿y.Wspó³pracowa³y szko³y, kluby sportowe, zak³ady pracy, placówki kultury. Kontakty przynosi³y wymienne wyniki w rywalizacji sportowej. Do wspó³pracy w³¹czyliœmy nawet mieszkañców, co nawi¹za³o niæ przyjaŸni nie tylko pomiêdzy szko³ami, klubami, sportowcami, ale nawet mieszkañcami i ich ca³ymi rodzinami. I pomimo

li, rysowali, szybko nawi¹zywa³y siê przyjaŸnie polsko-niemieckie. Mi³o te¿ wspominam mecz pi³ki siatkowej nauczycieli na otwartym powietrzu w Niemczechpodwodz¹Kazimierza Margola. Rozbili nasz 3:0, zrewan¿owaliœmy siê natychmiast w krêglach. Doskonale pamiêtam te¿ pierwsze mecze pi³ki no¿nej. W Szczecinku “Darzbór” wygra³ 4:3, ale w rewan¿u by³o 3:2 dla “TSG”. Pamiêtam te¿ mecz w Szczecinku, w którym pad³ remis po przyjacielsku, gdzie ja strzeli³em jedn¹ z bramek. B.N.- Jak wygl¹da³a przyjaŸñ Pana z Panem Kazimierzem? H.K.–GdyKazikby³Dyrektorem Zasadniczej Szko³y Za-

trudnych warunków zwi¹zanych z nasz¹ histori¹ potrafiliœmy zaprzyjaŸniæ siê, wspó³pracowaæ i rywalizowaæ z czym dzisiaj nie ma ju¿ ¿adnego problemu. B.N. – Jak zapamiêta³ Pan swoje wizyty w Szczecinku? H.K. – W latach 70-tych co kilkamiesiêcyprzyje¿d¿a³emdo Szczecinka jako dzia³acz sportowy, przedstawiciel delegacji miasta, Dyrektor Gross – Handel, Prezes “TSG”. W Szczecinku czu³em siê jak ryba w wodzie. Pozna³em wielu wspania³ych sportowców, trenerów, dzia³aczy, mieszkañców miasta. Szczególn¹ sympati¹ darze Kazimierza Margola, z którym praktycznie od podpisania umowy bardzo siê zaprzyjaŸniliœmy. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy bliskie kontakty wraz z ca³ymi naszymi rodzinami.Ubolewamwrazzma³¿onk¹, ¿e przez swoj¹ operacjê serca Kazik nie mo¿e nas ju¿ odwiedzaæ w Niemczech, ale nasza przyjaŸñ siê z tego powodu nie zakoñczy. B.N.–Jakiezawodyczyte¿ turnieje utkwi³y w Pañskiej pamiêci? H.K. – Doskonale pamiêtam pierwsze zawody lekkoatletyczne w 1973 roku. Szczecinek mia³niezwyklesiln¹ekipêitowe wszystkich ko0nkurencjach. Pamiêtam tê radoœæ dzieci z jednej i drugiej strony. Uœmiechali siê do siebie, kibicowali, wymieniali adresy, wrêczali pami¹tki.Rozmawialinamigi,pisa-

wodowej pomog³em mu w nawi¹zaniu kontaktu z Berufschulle w 1884 roku. Cztery lata póŸniej, na imprezie gdy szko³a szko³a otrzyma³a sztandar zosta³em odznaczony medalem “ Zas³u¿ony dla szko³y”. Wysoko ceniê sobie to wyró¿nienie. Z przyjemnoœci¹ równie¿ wspominamy spotkania naszej delegacji sportowej z w³adzami miasta. B.N. – Jak dziœ z perspektywy lat ocenia Pan wspó³pracê? H.K. – Wieloletnia wspó³praca partnerska na niwie sportu, oœwiaty i gospodarki z pewnoœci¹ korzystnie wp³ynê³a na ukszta³towanie Historii, zmianê wrogich pogl¹dów, pokonanie tej nieufnoœci, prze³amanie pewnych stereotypów. Szczególnie m³ode pokolenie zmieni³o nastawienie do narodu niemieckiego. B.N. – Co pozosta³o dzisiaj? Czy tylko sentymentalne wspomnienia? H.K. – Sportowcy, mieszkañcy, ca³e rodziny nawi¹zuj¹c bliskie przyjaŸnie poznali przede wszystkim walory turystyczne obu miast, a nawet okolic. Na wygl¹d tych piêknych miejscowoœci od wielu wielu lat pracowa³o wielu w³odarzy miast i mieszkañców. Z przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e s¹ ludzie, którzy o tym zapominaj¹. W obu miastach widaæ rozwój infrastruktury sportowej. W koñcu jesteœmy we wspólnej europie. Nic nas ju¿ nie dzieli.Wrêcz

“Wakacyjny Piknik nad Wod¹” W sierpniu mieszkañcy miejscowoœci Pi³awa uczestniczyli w imprezie sportowo rekreacyjnej pn.: “WakacyjnyPikniknadWod¹”. Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie Klub Wodny “Pile”. Pod egid¹ przepiêknej pogody, w otoczeniu niezwyk³ego krajobrazu, ponad osiemdziesiêcioro dzieci wraz z opiekunami skorzysta³o z licznych atrakcji zaproponowanych przez zarz¹d i cz³onków Stowarzyszenia. Zwabieni muzyk¹ i okrzykami radoœci do wakacyjnej zabawy w³¹czyli siê turyœci oraz starsi mieszkañcy miejscowoœci. Przed organizatorami stanê³o wyzwanie–zadbanie oto, aby tak liczna grupa uczestników wyœmienicie siê bawi³a, a najm³odsze osoby, zw³aszcza te, które wygra³y konkurencje sportowe, wróci³y do domów nie tylko zmêczone zabaw¹, ale z kieszeniami pe³nymi upominków. Cel organizatorów zosta³ osi¹gniêty przede wszystkim dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu m³odych wolontariu-

szy, cz³onków stowarzyszenia i ludzi, którzy ju¿ niejednokrotnie wspierali tego rodzaju przedsiêwziêcia w formie przekazywania nagród, upominków i œwiadczenia nieodp³atnych us³ug. Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania: w³aœcicielom Baru Kawowego “Pi³awa”, Pañstwu Dorocie i Ryszardowi Rapiñczukom,

Panu Andrzejowi Gryglickiemu, Prezesowi Ko³a Terenowego PZW w Bornem Sulinowie, Panu Krzysztofowi Gemba,   w³aœcicielom Tartaku z Silnowa, którzy zaopatrzyli imprezê w drewno, osobom prywatnym: Pañstwu Annie i Adamowi Leœniewskim, PaniArendacz ze Szczecinka, Pani So³tys, Ewie

Schmidt. Stowarzyszenie Klubu Wodnego “Pile” poprzez organizacjê tego rodzaju przedsiêwziêcia próbuje równie¿ ukazaæ talenty ludzi, którzy w alkowach swoich domów tworz¹ przepiêkne ludowe rêkodzie³o, rzadko dziel¹c siê swoj¹ sztuk¹ z szersz¹ widowni¹ ni¿ domownicy. W Barze Kawowym “Pi³awa” wystawione zosta³y misternie wykonane prace Pani Marii Machalskiej, Jolanty Jab³oñskiej, Ireny Rataji Lucyny Brac³awiec. Wielkie podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê tym, którzy bezinteresownie przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e jeden dzieñ w roku staje siê dla mieszkañców i przede wszystkim dla dzieci z Pi³awy niecodziennym wydarzeniem. Cz³onkowie Stowarzyszenia do³o¿¹ wszelkich starañ, aby Wakacyjny Piknik by³ cykliczn¹ imprez¹, obfituj¹c¹ w coraz lepsze pomys³y i atrakcje. Jednym z celów Klubu Wodnego jest to, aby jak najwiêcej osób z gminy Borne Sulinowo mog³o chocia¿ raz w roku zintegrowaæ siê w tak niezwyk³ej miejscowoœci, jak¹ jest Pi³awa, nad brzegiem piêknego jeziora Pile. (red.)

przeciwnie, wiele nas ³¹czy. Nieskromnie powiem, ¿e jest to te¿ jakaœ nasza zas³uga, o czym nie nale¿yzapominaæ.Awrêczprzeciwnie nadal pielêgnowaæ przyjaŸñ polsko-niemieck¹. Do dnia dzisiejszego na bazie naszej umowy z 1972 roku partnerstwo obu miast nadal funkcjonuje i dziêki Burmistrzom rozwija siê dalej. Uwa¿am jednak, ¿e s¹ jeszcze rezerwy, które mo¿na wykorzystaæ. Teraz powinniœmy skupiæ siê na promocji sportu dla seniorów. Dbanie o zdrowie jest nie tylko modne, ale i jest œwietn¹ wizytówk¹ mista. B.N. – Czy duch sportowy jeszcze drzemie w Panu? H.K. – Myœlê, ¿e to mam w sercu, duszy i ciele. Wyprowadzi³em siê z miasta nad jezioro do Neuhof (jest to 12 km od miasta). Bywam te¿ niemal¿e na ka¿dym meczu “TSG”, jestem i bêdê wiernym kibicem. Jest mi niezmiernie mi³o i przyjemnie, kiedy w³adze miasta i klubów witaj¹ mnie na meczu i przedstawiaj¹ pi³karzy. Cieszy mnie te¿, ¿e chêtnie korzystaj¹ z mojego sportowego doœwiadczenia. No bo gdzie jak gdzie, ale w sporcie niewiele siê zmienia. No mo¿e tylko w szkoleniu... Bo m³odzi trenerzy chcieliby w ci¹gu roku wyszkoliæ mistrza! B.N. – Jak czêsto odwiedza Pan Polskê? H.K. – Z ¿on¹ Linde jesteœmy na zas³u¿onej emeryturze, du¿o zwiedzamy, jeŸdzimy po œwiecie. Czêsto bywamy w sanatorium w Ko³obrzegu. Co roku spêdzamy tydzieñ u Pani Krystyny Schulz ko³o Chojnic. Panuj¹ u niej wspania³e warunki, przejrzyste jeziorko, œwie¿e powietrze, cisza, a my zajadamy siê rybkami. Zawsze w drodze powrotnej do Niemiec odwiedzamy naszych serdecznych przyjació³: Kazika i Marylê Margol.Od 38 lat utrzymujemy rodzinne kontakty. Odwiedzamy te¿ czasem w Szczecinku Janusza Leszko. S¹ to równie¿ ciep³e, kole¿eñskie rozmowy. Dziwiê siê tylko, gdy¿ docieraj¹ do mnie informacje, ¿e w³odarze miasta jakby zacieraj¹ wspó³pracê z najlepszych lat zamiast j¹ pielêgnowaæ i pog³êbiaæ. Korzystaj¹c z tej przesympatycznej rozmowy za poœrednictwem gazety “ Echa znad Drawy i Gwdy” chcia³bym przekazaæ najserdeczniejsze pozdrowienia dla tych, z którymi mia³em przyjemnoœæ wspó³pracowaæ w latach 1972-1989. S¹ to wspaniali, ¿yczliwi i niezwykli ludzie: nauczyciele, trenerzy, dzia³acze, handlowcy i w³odarze miasta, a przede wszystkim kochana m³odzie¿ – uczniowie i sportowcy. B.N. – Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów dla “TSG”. T³umacz Krystyna Schulz


Str.18

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::SPORT

III MIEJSCE UKS „DRAWIANKA” DRAWNO NA MIÊDZYNARODOWYM TURNIEJU PI£KI RÊCZNEJ W TERAMO WE W£OSZECH M³odzi sportowcy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drawianka” Drawno wrócili z Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki Rêcznej Interamnia World Cup Teramo 2012. Teramo to 70 tysiêczne miasto po³o¿one malowniczo u stóp Apeninów Œrodkowych oko³o 25 kilometrów od Morza Adriatyckiego oraz 185 km od Rzymu. W 1972 roku zorganizowano tu po raz pierwszy turniej pi³ki rêcznej. W 2012 roku odby³a siê ju¿ jego 40 edycja. Rozgrywki turniejowe odbywaj¹ siê w sta³ym terminie 4-10 lipca. Jest to najwiêkszy festiwal pi³ki rêcznej na œwiecie. W tym roku w turnieju wziê³o udzia³ 231 dru¿yn z 60 pañstw. Pi³karze rêczni z Drawna uczestniczyli w nim po raz pierwszy osi¹gaj¹c znacz¹cy sukces sportowy zajmuj¹c III miejsce w kategorii wiekowej 1998-1999. Zespó³ otrzyma³ pami¹tkowy puchar. Po powrocie 11 sierpnia 2012r. z inicjatywy rodziców odby³o siê uroczyste spotkanie w sali kina Wedel w Drawnie, na którym m³odzi sportowcy przedstawili swoje wra¿enia z 11-dniowego wyjazdu. Sami opracowali prezentacjê multimedialn¹ oraz wyœwietlili film z meczu o III miejsce. Podczas spotkania Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski udekorowa³ wszystkich zawodników i trenera pami¹tkowymi medalami gratuluj¹c wspania³ego sukcesu oraz w podziêkowaniu za godne promowanie gminy Drawno za granicami Polski. *** 28 czerwca sprzed Gimnazjum Publicznego w Drawnie rozpoczêliœmy swoj¹ podró¿. Oprócz naszej dru¿yny pojecha³a z nami grupka 4 kibiców. Byli to Jan Pierzak, Jakub Rembia³kowski, Waldemar Maruszewski oraz Gracjan Ulewicz. Oprócz trenera Roberta Kowalewskiego opiekunem by³ równie¿ pan Ireneusz Ulewicz, który podczas wyjazdu pe³ni³ tak¿e rolê fotografa i kamerzysty. O godzinie 18.00 wyjechaliœmy do Gorzowa Wlkp. gdzie spêdziliœmy pierwsz¹ noc. Nastêpnego dnia o 5.00 rano wraz z dwoma dru¿ynami UKS ”Miœ” Gorzów wyjechaliœmy do Rzymu. Pierwszym przystankiem by³a czeska miejscowoœæ – Velke Pavlovice. Tam w³aœnie spêdziliœmy drug¹ noc. 30 czerwca wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê. By³a bardzo mêcz¹ca, poniewa¿ spêdziliœmy w autobusie wiêkszoœæ dnia, a do pola campingowego „Tiber” dojechaliœmy po pó³nocy. Zosta³ nam czas tylko na szybki prysznic i rozpakowanie siê, gdy¿ ju¿ tego samego dnia mieliœmy rozpocz¹æ zwiedzanie. Po stolicy W³och poruszaliœmy siê metrem oraz autobusami. Przed po³udniem dotarliœmy do Watykanu na Plac œw. Piotra, gdzie uczestniczyliœmy w Aniele

Pañskim nadawanym w telewizji, podczas którego papie¿ Benedykt XVI pozdrowi³ wszystkich wierz¹cych. Spostrzegawczy mogli nas dojrzeæ na ekranie swojego telewizora. Nastêpnie zwiedzaliœmy Panteon czyli œwi¹tyniê siedmiu bogów. PóŸniej udaliœmy siê do Forum Romanum oraz Koloseum. Kolejnego dnia powróciliœmy na Plac œw. Piotra, aby spotkaæ siê z przewodnikiem, który mia³ nas oprowadziæ po Bazylice watykañskiej. Widzieliœmy w niej grobowiec œw. Piotra, grób polskiego papie¿a – Jana Paw³a II, -przy którym ka¿dy z nas siê pomodli³, najwiêksze rzeŸbiarskie dzie³o Micha³a Anio³a pt. Pieta, oraz wiele innych grobowców by³ych papie¿y. Po zwiedzeniu Bazyliki udaliœmy siê pod fontannê di Trevi. Jest to najbardziej znana barokowa fontanna na œwiecie. Po pami¹tkowych zdjêciach i chwili przerwy wyruszyliœmy na plac hiszpañski, gdzie w ma³ej fontannie mogliœmy siê nieco och³odziæ. Kolejny dzieñ rozpoczêliœmy od z³o¿enia ¿yczeñ uro-

dzinowych Wojtkowi, który obchodzi³ swoje 14 urodziny. W po³udnie po krótkiej k¹pieli w basenie wyruszyliœmy w drogê do Teramo gdzie rokrocznie odbywa siê najwiêkszy na œwiecie turniej pi³ki rêcznej. Po dotarciu na miejsce rozpakowaliœmy siê i zjedliœmy kolacjê. Po³o¿yliœmy siê wczeœniej spaæ, gdy¿ nastêpnego dnia czeka³ nas pierwszy mecz z Zag³êbiem Lubin „B”. W naszej kategorii wiekowej startowa³o 18 dru¿yn podzielonych na 3 grupy. Grupa A: Drawianka Drawno, AO Kozanis (Grecja), Beijing Yucai School (Chiny), Tassin (Francja), VSH 2002 (Dania) Zag³êbie Lubin „B”. Grupa B: Jarkie HK (Dania), Doukas (Grcja), Niss (Francja), Margo Nowa Karczma (Polska), UKS Miœ Gorzów Wilekopolski (Polska), Pescara Ogan (W³ochy) Grupa C: Elita Lebbeke (Belgia), Libi¹¿ (Polska), Zag³êbie Lubin „A” (Polska) UKS Krakowiak Kraków (Polska) , HC Torelli (W³ochy), Malnadal (Szwecja). Turniej w Teramo jest bardzo popularny w naszym kraju. Dowodem na to jest fakt, i¿ w tegorocznej edycji uczestniczy³o 27 dru¿yn z Polski. £¹cznie w turnieju bra³o udzia³ 231 zespo³ów. 4 lipca wstaliœmy wczeœnie, poniewa¿ mecz by³ rozgrywany rankiem. Boisko by³o blisko naszej szko³y przez co uniknêliœmy d³ugiej drogi w upale. Temperatura by³a bardzo wysoka – niewiele

brakowa³o do 50 stopni Celsjusza, lecz niespodziewanie nie sprawia³a nam ona takich trudnoœci jak rywalom. Kluczem do sukcesu by³a rozgrzewka jak¹ wykonaliœmy na s³oñcu. Lubinianie rozgrzewaj¹cy siê w cieniu, kiedy wyszli na plac gry nie mogli przystosowaæ siê do panuj¹cych warunków. Do meczu przyst¹piliœmy w nastêpuj¹cym sk³adzie: bramkarz – Artur Majorczyk, ko³owy – Kacper S³otwiñski, prawe skrzyd³o – Piotr Lewandowski, prawe rozegranie – Wojciech G³awdel, œrodek rozegrania – Rados³aw Rembia³kowski, lewe rozegranie – Szymon Ulewicz. Na lewym skrzydle gra³ kolega z Olimpii Banie - Robert Ko³asiewicz. Naszymi rezerwowymi byli: skrzyd³owy – Eryk Poliñski i bramkarz – Krystian Gralla. Znacznie lepiej radziliœmy sobie od zawodników Zag³êbia równie¿ na nowym boisku na jakim przysz³o nam graæ. Podczas turnieju wiêkszoœæ spotkañ rozgrywanych by³o na boiskach betonowych, kafelkowych i tartano-

wych, lecz odbywa³y siê one tak¿e na halach. Mecz zakoñczy³ siê naszym zwyciêstwem 19:3 co by³o prawdziwym pogromem dru¿yny ze Œl¹ska. Po meczu nastroje w dru¿ynie by³y bardzo dobre, ale wiedzieliœmy, ¿e aby coœ osi¹gn¹æ musimy wygrywaæ kolejne spotkania. Po po³udniu przyszed³ czas na mecz z duñsk¹ dru¿yn¹ VSH 2002. Spotkanie by³o bardzo wyrównane, ale w drugiej po³owie nasza dru¿yna zdominowa³a Duñczyków co pozwoli³o nam wygraæ 11:7. Po tym spotkaniu uwierzyliœmy, ¿e mo¿emy coœ osi¹gn¹æ. Wieczorem nast¹pi³o uroczyste otwarcie turnieju. Odby³o siê ono na g³ównym placu w Teramo. Uczestniczy³o w nim ponad 3000 zawodników, trenerów i sympatyków pi³ki rêcznej. Po dwugodzinnym czekaniu na rozpoczêcie ok. godziny 22.00 ruszy³a wielka parada po ulicach miasta. Otwarcie tego turnieju jest porównywalne z ceremoni¹ otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Podczas przemarszu mieszkañcy Teramo weso³o witali wszystkich m³odych pi³karzy. By³o to dla nas niezwyk³e prze¿ycie. Wszyscy ostatecznie spotkali siê na rynku na którym specjalnie dla potrzeb turnieju zrobiono boisko do gry w pi³kê rêczn¹ z trybunami dla 300 widzów. Po godz. 23 wróciliœmy do szko³y i po³o¿yliœmy siê spaæ. Nastêpnego dnia mecz z greckim zespo³em AO KOZANIS opóŸ-

ni³a burza. Pocz¹tkowo spotkanie zaplanowane na 18:45 rozpoczê³o siê po godzinie 19. Niestety Grecy wykorzystywali tego dnia wszystkie nasze b³êdy i okazali siê lepsi. Przegraliœmy minimalnie, bo tylko 6:5. Byliœmy rozczarowani rezultatem, ale nie poddaliœmy siê. Po ka¿dym meczu dowiadywaliœmy siê jak nasi rodzice oraz inni mieszkañcy Drawna wszystko prze¿ywaj¹ i trzymaj¹ za nas mocno kciuki. 6 lipca mieliœmy zagraæ z BEIJING YUCAI SCHOOL, lecz nasi rówieœnicy z Chiñskiej Republiki Ludowej nie pokazali siê na placu gry, dziêki czemu wygraliœmy walkoverem 6:0. Kolejny dzieñ i ostatnie spotkanie grupowe. Aby wejœæ do pó³fina³ów musieliœmy wygraæ z francuskim TASSIN ró¿nic¹ 5 bramek. Niestety. Przegraliœmy 14:18 i nasze nadzieje co do dalszej gry o medale przepad³y. Przy tym wyniku mogliœmy spaœæ na trzecie miejsce w grupie. Dru¿yna by³a w bardzo smutnych nastrojach. Chcieliœmy o nim jak najszybciej zapomnieæ. Po meczu poszliœmy na basen. Gdy z niego wróciliœmy zauwa¿yliœmy podejrzenie uœmiechaj¹cego siê trenera. Po chwili dowiedzieliœmy siê, ¿e duñska dru¿yna wygra³a z greck¹ przez co zajmujemy drugie miejsce w grupie i za 2 dni zagramy mecze bara¿owe o miejsce w pó³finale. Ca³a dru¿yna oszala³a z radoœci i wiedzieliœmy ju¿, ¿e nie bêdziemy mieli s³abszego miejsca ni¿ szóste. Niedzielê mieliœmy woln¹, a czas przeznaczyliœmy na wyjazd doAQUA Parku. Spêdziliœmy tam prawie ca³y dzieñ na opalaniu siê i zje¿d¿aniu z przeró¿nych zje¿d¿alni. I nadszed³ wielki dzieñ - 9 lipca. Dwa mecze bara¿owe z Zag³êbiem Lubin „A” i Now¹ Karczm¹ mia³y zostaæ rozegrane rano na boisku nr 11, które by³o znacznie oddalone od naszej szko³y. Po godzinie chodzenia, pytania o drogê nigdzie nie dotarliœmy, poniewa¿ przechodnie wskazywali b³êdne kierunki. Kiedy wydawa³o siê, ¿e przegramy mecz walkoverem podjêliœmy jeszcze jedn¹ próbê znalezienia boiska nr. 11. Nasz kapitan Kacper S³otwiñski przej¹³ dowodzenie razem z panem Ulewiczem i znalaz³ drogê. Zmêczeni d³ug¹ tu³aczk¹ po mieœcie przyst¹piliœmy do meczu z wy¿szymi i znacznie silniejszymi fizycznie przeciwnikami. Lubinianie chcieli siê nam zrewan¿owaæ ze przegrany mecz swoich kolegów z drugiej dru¿yny ale ka¿dy z nas rozegra³ swój tzw. mecz ¿ycia, a w szczególnoœci Wojciech G³awdel i Artur Majorczyk. Po bardzo wyrównanym spotkaniu okazaliœmy siê lepsi. Wygraliœmy 14:13 i byliœmy znacznie bli¿ej pó³fina³ów. W tym momencie wiedzieliœmy, ¿e najgorszym miejscem, które mo¿emy zaj¹æ jest 5 pozycja. Kilka minut póŸniej mieliœmy graæ swój drugi mecz, ale zawodnicy Nowej Karczmy nie przybyli i to my mogliœmy siê cieszyæ z gry w pó³finale. Nie mogliœmy mieæ ju¿ s³abszego miejsce ni¿ czwarte, wiêc ca³y czas piêliœmy siê do góry. Jeszcze tego samego dnia graliœmy pó³fina³ z „Krakowia-

kiem” Kraków – aktualnym mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej. Krakowianie zaskoczyli nas wysok¹ obron¹ „ka¿dy swego” przez co z pocz¹tku nie mogliœmy siê odnaleŸæ. Masa b³êdów z naszej strony spowodowa³a, ¿e przegraliœmy 23:18 i musieliœmy siê zadowoliæ walk¹ o trzecie miejsce. Nastêpnego dnia zapomnieliœmy ju¿ o pora¿ce i byliœmy zdeterminowani, by wygraæ ostatni mecz. Naszym rywalem by³o JARSIE HK z Danii. Po pierwszej po³owie gra nie uk³ada³a nam siê tak jak byœmy sobie tego ¿yczyli. Po pierwszych 15 minutach przegrywaliœmy 5:7. W drugiej po³owie zmieniliœmy grê w obronie na system „trzy – trzy” i g³ównie dziêki temu uda³o nam siê wygraæ 13:11. Turniej wygra³a dru¿yna Krakowiaka, , która w finale pokona³a zespó³ z naszej grupy – TASSIN 22:21. Wieczorem przyszed³ czas na zakoñczenie turnieju. Przed oficjaln¹ czêœci¹ na placu g³ównym panowa³a radosna atmosfera. Ka¿dy siê dobrze bawi³ tañcz¹c do muzyki, robi¹c sobie zdjêcia z innymi dru¿ynami oraz zbieraj¹c podpisy innych zawodników. Kiedy spikerka prowadz¹ca ceremoniê wrêczanie pucharów wyczyta³a UKS „Drawianka” Drawno-Polonia weszliœmy szybko na miejsce przeznaczone do wrêczania nagród. Dumni ze swojej posta-

wy w ca³ym turnieju podnieœliœmy wysoko puchar niczym najwiêksi zwyciêzcy. To by³o coœ piêknego. Wszystkie kamery i aparaty by³y skierowane na nas. Po tym przyszed³ czas, aby ka¿dy zrobi³ sobie zdjêcie z pucharem. Po godzinie 23 wróciliœmy do szko³y. Nastêpnego dnia rozpoczêliœmy niestety podró¿ powrotn¹. Po drodze zatrzymaliœmy siê w San Marino, gdzie ka¿dy kupi³ pami¹tki dla swoich bliskich. Wieczorem dojechaliœmy do Wenecji, któr¹ nastêpnie przez parê godzin zwiedzaliœmy. Niektórzy zawodnicy urz¹dzili sobie nawet mecz pi³ki no¿nej o pierwszej w nocy na placu œw. Marka. Rano o godz.6.00, gdy kierowcy naszego autobusu odpoczêli wyjechaliœmy do Czech w miejsce, w którym spaliœmy wczeœniej. Tam odby³o siê podsumowanie ca³ego wyjazdu. Nazajutrz wsiedliœmy do autobusu, aby ju¿ wieczorem byæ w Gorzowie Wielkopolskim sk¹d do Drawna wróciliœmy busem. Na miejscu czeka³o na nas gor¹ce przywitanie od strony rodziców i znajomych-przecie¿ dokonaliœmy czegoœ wielkiego. Ju¿ sam fakt realizacji wyjazdu do W³och by³ czymœ niespotykanym w Naszym miasteczku a tu jeszcze wynik sportowy okaza³ siê najwiêkszym sukcesem w historii „Drawianki”. (red.)

M³odzi sportowcy, trener oraz rodzice gor¹co podziêkowali wszystkim sponsorom oraz ludziom dobrej woli, dziêki którym ten wyjazd móg³ siê odbyæ. A s¹ to: 1. Teresa i Jacek Majchrzakowie z Drawna, 2. W³odzimierz Rac³awski, Nadleœniczy Nadleœnictwa Drawno, 3. Pawe³ Bilski, dyrektor Drawieñskiego Parku Narodowego, 4. Monika Gdaniec, z-ca dyrektora Drawieñskiego Parku Narodowego, 5. Katarzyna i Jerzy Dzierbunowicz z Drawna, 6. Zdzis³aw Che³stowski z Drawna, 7. Artur Topka z Podegrodzia, 8. Ireneusz Ziêba z Drawna, 9. Stanis³aw i Tomasz Zienda z Drawna, 10. El¿bieta i Zbigniew Majewscy z Kalisz Pomorskiego, 11. Olga i Roman Wnukowie z Drawna, 12. Janina G³awdel ze Œwiêciechowa, 13. Paulina i Dariusz Maciejewscy z Drawna, 14. Halina i Edward Maciejewscy z Drawna, 15. Joanna Michalska ze Œwiêciechowa, 16. Ma³gorzata i Jan Urbanowscy z Drawna, 17. £ukasz Lejko z Drawna, 18. Magdalena Zaboronek z Drawna, 19. El¿bieta Toman z Drawna, 20. Jacek Ozon, 21. Krzysztof Ozon, 22. Ignacy Borejko z Poznania, 23. Mariola i Robert Kowalewscy, 24. Pawe³ Suski pose³ na Sejm z Wa³cza, 25. Dariusz Doburzyñski ksi¹dz dziekan z Drawna, 26. Anna Hiñcza-Gnasiñska, dyrektor Drawieñskiego Oœrodka Kultury w Drawnie,, 27. Katarzyna i W³adys³aw Komorowscy z Barnimia, 28. Miros³aw Bikowski, z firmy EL-POM z Choszczna, 29. Agnieszka Lendzion i Jan Kamiñski z piekarni MAXAN z Wardynia, 30. Jolanta Garbicz z piekarni z Suliszewa, 31. Tadeusz Kud³a z piekarni ze Z³ocieñca, 32. Tadeusz Drabik prezes Gospodarczego Banku Spó³dzielczego z Choszcza, 33. Grzegorz Brodziak prezes Poldanor SA z Przechlewa, oraz rodzice i opiekunowie ch³opców, uczestników Festiwalu. Wspieraj¹cy starania o wyjazd do Teramo: 1. Gertruda Bielatko Caritas w Drawnie, 2. Marcin Bielatko z Drawna, 3. Alicja £ukasik z Punktu Informacji Turystycznej Spichlerz w Drawnie, 4. Andrzej Górski z Drawna, 5. Mariusz Szymczak wikary z Drawna, 6. Pó³nocna Izba Gospodarcza z Choszczna, 7. Ewelina Krykwiñska z Drawna, 8. Kwiaciarnia „Gardenia” z Kalisza Pomorskiego.


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

WYDARZENIA::.

ZAPROSZENIE Zbudowany zapa³em spo³eczników Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, oœmielam siê wtr¹ciæ do sprawy rozbudowy œcie¿ek rowerowych swoje “trzy grosze”. Mianowicie wnioskujê o przed³u¿enie œcie¿ki do Stargardu o dalszy odcinek – do Drawska Pomorskiego, po trasie istniej¹cego nasypu po by³ej kolejce w¹skotorowej. Stan nasypu jest w dobrym stanie. £¹czy tereny o niezwyk³ych walorach krajobrazowych. Œcie¿ka umo¿liwi miêdzy innymi dojazd do naszych 140 jezior w powiecie. Do skupiska 22 staro¿ytnych grodzisk skoncentrowanych na obszarze o promieniu kilkunastu kilometrów. Do kurhanowego wzgórza nad Draw¹ (po przebadaniu, prace w koñcowej fazie) z prze³omu ery (68 kurhanów). Skoncentrowanie to na tak ma³ej powierzchni pozwala nam dzier¿yæ dwa rekordy Polski, skupienia tych reliktów z przesz³oœci. Kolejnymi walorami mety, do której zmierza przysz³a œcie¿ka , to atrakcyjny szlak sp³ywowy rzek¹ Draw¹ oraz niezmierzone przestrzenie drawskiego poligonu mog¹ce s³u¿yæ organizacji prze³ajów. Uwzglêdniaj¹c nasze najni¿sze zaludnienie w województwie, do dyspozycji turysty pozostaj¹ rozleg³e wolne przestrzenie do odkrycia i do zdobycia. Wê¿e, ¿ubry, ryby, grzyby, wilki, dzikie œwinie to u nas zwyk³a powszechnoœæ. Spo³ecznoœæ drawska przychylnym okiem patrzy w stronê Szczecina. Na moim wniosku o zbudowanie tej œcie¿ki podpisa³o siê ponad 700 drawszczan. Niestety priorytety w³adz i nasze rozminê³y siê na w¹skim nasypie. S¹dzê, i¿ zbiorowy wniosek o dofinansowanie zamierzenia z funduszy UE móg³by byæ za³atwiony pozytywnie. Z czasem trasa ta mog³aby byæ w³¹czona do planowanej transeuropejskiej œcie¿ki rowerowej Lizbona – Helsinki. Wniosek kierujê do Pana Tomasza Kleka z biura prasowego magistratu, z proœb¹ o skierowanie do zainteresowanych. Sam jestem przedstawicielem lokalnej prasy. Zapraszam na rekonesans. Eugeniusz Piecewicz

Str.19

Sprawozdanie z Turnieju Pi³ki No¿nej

Zaœpiewali, zatañczyli... W Domu Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie odby³ siê 8. Ogólnopolski Festiwal Piosenki ¯o³nierskiej. Niegdyœ w Ko³obrzegu, a od oœmiu lat w Bornem Sulinowie, s³ychaæ wojskowe przeboje. Wszystko za spraw¹ Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki ¯o³nierskiej, który borneñski Dom Pomocy Spo³ecznej oraz Stowarzyszenie “Wyprzedziæ czas”, organizuj¹ dla swoich podopiecznych – seniorów, osób przewlekle chorych oraz niepe³nosprawnych. Tradycji sta³o siê zadoœæ i równie¿ w tym roku Festiwal odby³ siê na terenach rekreacyjnych Domu Pomocy Spo³ecznej w Bornem Sulinowie. Podczas imprezy uczestnicy, pensjonariusze 22 domów pomocy spo³ecznej (m.in. z Darskowa, Modrzewca, Goœcina, ¯ydowa, Dêbna, Miêdzyrzecza, Szczecina, Pi³y, Mielna, Rokitna), podopieczni 2 warsztatów terapii zajêciowej (z Le¿enicy, Szczecinka) oraz zrzeszeni w 3 klubach seniora (Klub Seniora z Turowa, Klub Aktywnego Seniora “As” ze Szczecinka, “Jarzêbiny” z Jelenia), zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne, muzyczne, a nawet taneczne. W ich wykonaniu us³yszeliœmy ¿o³nierskie szlagiery tj. “Przybyli u³ani pod okienko”, “Wojenko, wojenko”, “Rezerwa”, “O mój rozmarynie”, jak równie¿ przeboje polskiej muzyki rozrywkowej o tematyce wojskowej. I choæ na Festiwalu dominowa³ ¿o³nierski repertuar, by³ czas na piosenki i o ¿yciowej tematyce. Znane przeboje tj. “Nie liczê godzin i lat”, “Pocieszanka”, “Czasami” zaœpiewa³ ich wykonawca i kompozytor – Andrzej Rybiñski. Gwiazdor

Festiwalu rozbawi³ borneñsk¹ publicznoœæ oraz stworzy³ wyj¹tkowy klimat. Z pewnoœci¹ jego wystêp bêdzie dla wielu niezapomnianym. Warto dodaæ, ¿e piosenkarz, poza tym ¿e bawi³ publicznoœæ, by³ tak¿e zabawiany. Przedstawiciele organizatorów, instytucji które pomog³y zorganizowaæ Festiwal, dyrektorzy placówek opiekuñczych zaœpiewali Andrzejowi Rybiñskiemu jego najbardziej znany utwór. Wystêp zosta³ nagrodzony brawami. Poza prezentacjami muzycznymi, koncertem i wyœmienit¹ zabaw¹, na uczestników Festiwalu czeka³o wiele atrakcji – smaczne

przek¹ski, domowe wypieki, kiermasz rozmaitoœci oraz strzelnica. Ta ostatnia atrakcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, tym bardziej ¿e do wygrania by³ puchar ufundowany przez Starostê Szczecineckiego. Nagroda trafi³a do najlepszego strzelca – Andrzeja £ykusa z WTZ w Le¿enicy. Puchar w imieniu Krzysztofa Lisa, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, wrêczy³a Katarzyna Oleœ dyrektor Wydzia³u Funduszy Zewnêtrznych, Wspó³pracy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. -“Potrzeba organizacji Festiwalu jest ogromna. Wœród uczestników imprezy s¹ osoby starsze, niepe³no-

sprawne, które s¹ zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym. Dlatego cieszymy siê, ¿e tak licznie przyje¿d¿aj¹, uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym i maj¹ okazjê do nawi¹zywania ró¿nych relacji. W tym roku mamy rekordow¹ iloœæ zespo³ów, ponad 30” – podsumowa³a tegoroczn¹ edycjê imprezy Krystyna Berdyñska dyrektor DPS w Bornem Sulinowie. Organizacjê tegorocznej edycji Festiwalu wspar³o Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Szczecinecki, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³noprawnych. tekst: Edyta WielebaMatyœniak zdjêcia: Edyta WielebaMatyœniak, Monika Kania

Organizatorzy sk³adaj¹ równie¿ szczególne podziêkowania sponsorom, bez których trudno by³o by przygotowaæ tego typu przedsiêwziêcie na tak wysokim poziomie: FIRMA “ROJAN” z Z¹browa FIRMA “MIREX” z Cz³uchowa “JARTOM” ze Œwidwina PHU “LEMON” ze Szczecinka URZ¥D MARSZA£KOWSKI ZE SZCZECINKA – REGIONALNY OŒRODEK POLITYKI SPO£ECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE – PEFRON FIRMA “SOMA” spó³ka Z O.O. reprezentowana przez prezesa Paw³a Pas³awskiego TORUÑSKIE ZAK£ADY MATERIA£ÓW OPATRUNKOWYCH PGN i G z Koszalina POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Sklep wielobran¿owy BEJ ze Szczecinka “IGLOTEX” z Koszalina BIO PRODUKTY z Parsêcka Andrzej Chromiñski – FOTO OSiR SZCZECINEK BKO BORNE SULINOWO PHU “B¥BEL” SZCZECINEK WOJCIECH WIÊCKOWSKI ADAM IDZIAK KRZYSZTOF GEMBA ANDRZEJ MICHALAK MAREK GOGOLIN OŒRODEK SZKOLENIA PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W BORNEM SULINOWIE

W dniu 7 sierpnia 2012 roku na Orliku odby³ siê Otwarty turniej pi³ki no¿nej ch³opców organizowany z okazji “wakacji 2012”. W turnieju wziê³o udzia³ siedem zespo³ów (Legalni, Legal Sk³ad, Owies Team, FC Mroczne, “Przepraszamy ¿e gramy”, Real Madryt, “Emek i Guzik”). Wy¿ej wymienione zespo³y zosta³y podzielona na dwie grupy. W grupie A wyst¹pili:: Legalni, Legal Sk³ad, Owies Team, FC Mroczne. Natomiast grupê B utworzy³y: Przepraszamy ¿e gramy, Real Madryt, Emek i Guzik. W/w zespo³y w grupach gra³y systemem “ka¿dy z ka¿dym” po 10 minut. Zwyciêzcy grup przechodzili do fina³u, drugie miejsca ga³y w “finale pocieszenia”, natomiast pozosta³e zespo³y z miejsc trzecich i miejsca 4-go zajê³y pozycjê 5 – 7. Grupê “A” wygra³ zespó³ Legalni odnosz¹c trzy zwyciêstwa i zdobywaj¹c komplet punktów (9 pkt.). Miejsce drugie zaj¹³ zespó³ FC Mroczne z dorobkiem 6 punktów. Natomiast w grupie B najlepsza okaza³a siê dru¿yna “Przepraszamy, ¿e gramy”, która tym samym uzyska³a awans do fina³u. Drugie miejsce przypada³o dru¿ynie “Emek i Guzik”. Bezpoœrednio po zakoñczeniu rozgrywek grupowych przyst¹piono do rozgrywania meczy o przys³owiowe “pud³o”, czyli mecz o 3 miejsce oraz fina³. W “ma³ym finale” zagra³y zespo³y “Emek i Guzik” z FC Mroczne. Mecz ten nie dostarczy³ zbyt wielu emocji zakoñczy³ siê pewnym zwyciêstwem dru¿yny “Emek i Guzik” 3:0, a hat – trickiem popisa³ siê Adam Gawlik. Po zakoñczeniu tego spotkania na murawê wybieg³y dwa najlepsze zespo³y turnieju, Legali oraz “Przepraszamy, ¿e gramy”. Po zaciêtym spotkaniu, obfituj¹cym w du¿¹ iloœæ ciekawych akcji i zagrañ najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna “Przepraszamy, ¿e gramy”. Klasyfikacja koñcowa 1. Przepraszamy, ¿e gramy 2. Legalni 3. Emek i Guzik 4. FC Mroczne 5. Legal Sk³ad 6. Owies Team 7. Real Madryt W turnieju rozdane zosta³y puchary dla trzech najlepszych zespo³ów, oraz dyplomy dla wszystkich uczestników oraz dla najlepszego strzelca, którym zosta³ Adam Gawlik. Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ p. Pawe³ Kibitlewski. Krzysztof Rosiak - Hala Widowiskowo - Sportowa


Str.20

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::HISTORIA

A nam jest szkoda lata... Jeszcze niedawno œpiewaliœmy...Lato, lato,lato czeka..., a tu ju¿ jesieñ,koniec wakacji. Skoñczy³o siê lato a wraz z nim czas beztroskich spotkañ przy ogniskach,na obozach, biwakach.Skoñczy³a siê Harcerska Akcja Letnia,której idea polega na organizacji corocznych obozów harcerskich i kolonii zuchowych. Ich funkcj¹ jest integracja m³odzie¿y,programy sportowe,szkoleniowe, karajoznawcze,profilaktyczne,poznawanie historii i kultury. Osobno czêsto organizowane biwaki dru¿yn maj¹ na celu wype³nianie statutowych zadañ wychowawczych i programowych w dru¿ynach. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego zaprasza do udzia³u w harcerskim spêdzaniu czasu wolnego tak¿e m³odzie¿ niezrzeszon¹ w naszym zwi¹zku.Integrujemy siê na wspólnych obozach,z³azach, rajdach. W Stanicy Harcerskiej w Machlinach na obozie harcerskim jak co roku wypoczywali harcerze i „ cywile”.Bogaty program obozu, z którego ka¿dy uczestnik móg³ wybrac coœ dla siebie spowodowa³ , ¿e wszyscy jego uczestnicy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doœwiadczenia, ciekawe przygody, nowe znajomoœci. Dla harcerzy czas letnich obozów,biwaków czy rajdów to równie¿ czas wieñczenia ca³orocznej pracy nad sob¹. Szczególnie wa¿ne to jest dla

tzw. „Biszkoptów” czyli harcerzy, którzy najczêœciej w tym czasie sk³adaj¹ swoje przyrzeczenie harcerskie. A oto wspomnienia kilku harcerzy z dru¿yny druha S³awka Minkiewicza „ Bizony”. Byliœmy na Rajdzie. Spokojna ciep³a noc.Zmêczeni po wêdrówce zasypiamy w swoich namiotach. S³ychaæ tylko ciche kroki druhów pe³ni¹cych wartê.Nagle podrywa nas g³os dh.S³awka.Wzywa wszystkich na alarm.Cosiê sta³o? Szybko wk³adamy mundury i bez s³owa stawiamy siê na zbiórce.Jest nas tylko kilkoro. A gdzie jest reszta? Druh przypomina o zasadach bezpieczenstwa i prowadzi nas w stronê p³on¹cego ogniska, przy którym

siedz¹ nasi koledzy z dru¿yny. Wszyscy maj¹ jakieœ tajemnicze, a jednoczeœnie bardzo uroczyste miny.Stajemy,rozlega siê stara harcerska pieœñ „ P³onie ognisko”. Druh pozwoli³ nam usi¹œæ,wyznacza stra¿nika ognia, i ... no tak ,wreszcie ta upragniona chwila, nasza ca³oroczna praca nad poznawaniem prawa harcerskiego zosta³a uhonorowana. Mo¿emy z³o¿yc przyrzeczenie.Druh S³awek zaczyna gawêdê: „ Myœlê,¿e wœród Was s¹ osoby, które harcerstwo traktuj¹ jak swój drugi

dom.Chcia³bym abyœcie w g³êbi zastanowili siê dlaczego nale¿ycie do harcerstwa i ¿ebyœcie pragnêli poczuæ siê prawdziwymi harcerzami.No bo fajnie jest byæ harcerzem,chodziæ na rajdy,budowaæ sza³asy,wêdrowaæ po lesie,czytaæ znaki patrolowe i zaszyfrowane wiadomoœci albo spotykaæ siê przy ognisku z innymi harcerzami. Ale czy trzeba byæ harcerzem ¿eby rozpaliæ w nocy ognisko z przyjació³mi czy chodziæ z map¹ po lesie, budowaæ sza³asy albo bawiæ siê w podchody? To, ¿e „uprawiamy” harcerstwo nie czyni z nas harcerzy.Bo to co odró¿nia nas harcerzy od reszty spo³eczeñstwa to zasady jakimi winniœmy siê kierowaæ w ¿yciu.Ale nie dlatego, ¿e ktoœ nam kaza³ i na nas patrzy, ale dlatego,¿e te zasady ka¿dy z nas powinien nosiæ w swoim sercu.Ale ¿eby je nosiæ w sercu musimy je znaæ i rozumieæ.Mówiê oczywiœcie o przyrzeczeniu i prawie harcerskim.Nie jest to ³atwe prawo.Gdyby by³o ³atwe, bycie harcerzem nie by³oby ¿adn¹ chlub¹ a jednak wiele osób patrzy na nas z podziwem i z serdecznoœci¹..., a przestrzeganie prawa poprowadzi nas w dobr¹ stronê i uczyni prawdziwymi harcerzami.” Tak druhu my wiemy kim chcemy byæi jak chcemy ¿yæ

,rozumiemy Prawo Harcerskie.Zostaliœmy dopuszczeni do z³o¿enia przyrzeczenia. Powtarzamy za swoim dru¿ynowym rotê przyrzeczenia: „ Mam szczera wolê ca³ym ¿yciem pe³nic s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹ pomoc bliŸnim i byæ pos³usznym prawu harcerskiemu”. Druhu S³awku na pewno dotrzymamy danego s³owa.Bêdziemy przestrzegaæ prawa harcerskiego.Wszak na s³owie harcerza polegaj jak na Zawiszy. To tylko jedno z wielu wspana³ych wspomnieñ z wakacji.Wierzê,¿e sk³adaj¹cy

przyrzeczenie druhny i druhowie dotrzymaj¹ danego s³owa. Ale ... „¿egnaj lato na rok, stoi jesieñ za mg³¹ „ a wraz z ni¹ harcerska praca w druzynach i gromadach.W hufcu Czaplinek Harcerski Start nast¹pi podczas corocznego Rajdu „Grzybobranie”, na który zapraszamy tak¿e m³odzie¿ niezrzeszon¹. A co mamy w planach na Harcerski rok 2009/2010? Oczywiœcie oprócz codziennej pracy na zbiórkach bêdziemy siê bawili na rajdach i wêdrówkach, bedziemy lansowali zdrowy tryb ¿ycia,bez na³ogów. Ze Œwiat³em Betlejemskim powêdrujemy do wszystkich potrzebuj¹cych, do rodzin, szkó³, koœcio³ow,urzêdów.Ale najwa¿niejsze to bedziemy pracowali nad przygotowaniem reprezentacji Hufca na Œwiatowy Jubileuszowy Zlot 100 – Lecia Harcerstwa na Ziemiach Polskich , który odbêdzie w sierpniu 2010 roku w Krakowie. Zapraszamy wszystkich przyjació³ i mi³oœników harcerstwa do uczestnictwa w naszych propozycjach programowych,do wsólnego œpiewania w harcerskim krêgu, a mo¿e ktoœ zechce byæ harcerzem i wspólnie z nami rozpocznie harcerska s³u¿bê w myœl piosenki „ harcerzem byæ to wcale nie wada, harcerzem byc kazdemu wypada.” Komendant Hufca ZHP Czaplinek hm. Danuta £ysko

WARSZTATY KOMIKSOWE

W pi¹tek (03.08.2012) w Czytelni internetowej Biblioteki Publicznej odby³o siê pierwsze spotkanie z ca³ego cyklu, zaplanowanych przez nas WARSZTATÓW KOMIKSOWYCH, maj¹cych na celu zainteresowanie m³odzie¿y czytelnictwem oraz rozwiniêcie i ukierunkowanie jej zdolnoœci artystycznych. Ze wzglêdu na wakacyjn¹ porê frekwencja nie dopisa³a nam zbytnio, jed-

dowiedzieli siê trochê o historii, rodzajach i teorii komiksu, które prezentowane by³y na konkretnych przyk³adach najbardziej charakterystycznych dzie³ komiksowych. Omówiliœmy równie¿ program naszych spotkañ oraz zaplanowane dzia³ania zwi¹zane z projektem. Ka¿dy z uczestników mia³ mo¿liwoœæ zapoznania siê na miejscu i wypo¿yczenia do domu kilku albumów komiksowych, spoœród wielu komiksów dostêpnych w Bi-

nowe komiksy w Czytelni internetowej ! Zupe³nie wyj¹tkowe i trudno dostêpne albumy komiksowe znajduj¹ siê w czytelni Biblioteki Publicznej i istnieje mo¿liwoœæ udostêpnienia ich na miejscu dla wszystkich chêtnych (tylko w okresie trwania warsztatów - do koñca listopada). Naprawdê Polecamy !!! Projekt dofinansowano ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie VII” Polsko – Amerykañskiej Fundacji

nak¿e wiele osób zapowiedzia³o ju¿ chêæ udzia³u w kolejnych warsztatach, które odbêd¹ siê we wrzeœniu. Przybyli uczestnicy zajêæ

bliotece Publicznej oraz pochodz¹cych z kolekcji prywatnych. Uczestnicy warsztatów mog¹ oddawaæ przeczytane ju¿ oraz wypo¿yczaæ

Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Z³ocieñcu. (red.)

RAZEM INACZEJ – FESTYN RODZINNY 4 sierpnia na Placu Zabaw przy ul. Pó³wiejskiej zorganizowany zosta³ festyn. Na plac zabaw przyby³y ca³e rodziny: rodzice , dziadkowie, rodzeñstwo i oczywiœcie dzieci aby wspólnie bawiæ siê, braæ udzia³ w konkursach przygotowanych przez organizatorów, tj. konkurs plastyczny – malowanie mojej rodziny na kostce brukowej kolorow¹ kred¹ ( ca³a ulica Pó³wiejska), konkursy sportowe oraz skonsumowaæ coœ dobrego wykonanego przez uczestników festynu w czasie warsztatów kulinarnych a tak¿e pobawiæ siê manualnie w czasie warsztatów rêkodzielniczych. Jako organizatorzy mamy nadziejê, ¿e

taki festyn ukszta³tuje w spo³eczeñstwie nawyk aktywnego, czynnego i twórczego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu ¿ycia oraz umiejêtnoœci spêdzania wolnego czasu z ca³¹ rodzin¹. Festyn zosta³ zorganizowany w ramach realizacji Projektu , dofinansowanego ze œrodków programu „

Dzia³aj Lokalnie VII” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Z³ocieñcu. (r) Dziêkujemy bardzo wszystkim osobom oraz instytucj¹, które pomog³y w organizacji tej imprezy.


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Str.21

HISTORIA::.

IX Miêdzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych “G¹sienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2012 ¯ar, spiekota, upa³, kurz – jak w starej partyzanckiej piosence - tak mo¿na opisaæ aurê, jak¹ natura nam zgotowa³a podczas trwania dziewi¹tej edycji Miêdzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych “G¹sienic e i Podkowy” Borne Sulinowo 2012. Teoretycznie i zgodnie z wszelkim i planami zlot mia³

odbywaæ siê w dniach od 16 do 19 sierpnia 2012 roku, ale praktyka, jak zawsze by³a inna. Ju¿ od pi¹tku, 10 sierpnia na polu zlotowym zaczêli pojawiaæ siê pierwsi uczestnicy. Organizatorzy przewidzieli tak¹ sytuacjê i w sobotê, 11 sierpnia, ruszy³a na pe³nych obrotach praca Sztabu Zlotu, s³u¿bê na posterunkach objê³a ¯andarmeria Zlotowa, na polu obozowym stanê³y sanitariaty i pojemniki na œmieci. Fala uczestników na swoich ró¿norodnych pojazdach p³ynê³a nieprzerwanie.  Z ka¿dym dniem na obozowisku stawa³o siê coraz gêœciej, po “tankodromie” szala³o co raz wiêcej pojazdów, bo zgodnie z tradycj¹, do czwartku 16 sierpnia nie obowi¹zywa³ zakaz wstêpu dla “cywili”. W poniedzia³ek,  13 sierpnia, wœród maszyn przetransportowanych przez Mlilitary Klub Wschód-Zachód wy³oni³a siê pierwsza per³a: Flakpanzer Gepard – niemieckie samobie¿ne dzia³o przeciwlotnicze. W czwartek, 16 sierpnia Wojsko Polskie dostarczy³o z 52 Batalionu Remontowego w Czarnem  kolejne pere³ki :KTO Rosomak,  czo³g “Twardy” i wielk¹ niespodziank¹ dla zlotowiczów – armatê samobie¿n¹ kalibru 203 mm “PION” (znany te¿ jako “Piwonia”). W Wojsku Polskim   by³o  na uzbrojeniu od 1965 r  tylko 8 takich armat (na uzbrojeniu najpierw 65

Brygady Artylerii Armat z G³ogowa, a potem w 23 Œl¹skiej Brygadzie Artylerii w 6 Boles³awcu. W sobotê, 18 sierpnia, ze stanu 12 Szczeciñskiej Dywizji Zmechanizowanej przyby³ jeszcze jeden “Rosomak” oraz dru¿yna strzelecka z pe³nym wyposa¿eniem bojowym. Muzeum Orê¿a Polskie-

go w Ko³obrzegu wyeksponowa³o tym razem BTR 40 i wyrzutniê rakietow¹ WP-8Z. Ogó³em -  do koñca   zlotu odnotowano 3545 uczestników,  444 pojazdy militarne, 

149 motocykli militarnych oraz 545 cywilnych samochodów i 50 motocykli. Zlotowicze przyprowadzili na obozowisko 66 przyczep kempingowych. Wiêkszoœæ prezentowanych maszyn by³a ca³kowicie sprawna.

Program zlotu ustalony przez Organizatorów: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie Mi³oœników Militarnej Historii Bornego Sulinowa oraz Urz¹d Miasta Borne Sulinowo, realizowany by³ precyzyjne. W czwartek 16 sierpnia o godzinie 16.00 na placu przed scen¹ ustawi³y siê szeregi grup reprezentuj¹cych uczestników zlotu. Na plac wmaszerowa³a w towarzystwie orkiestry wojskowej garnizonu szczeciñskiego kompania honorowa asystuj¹ca sztandarowi 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego ze Z³ocieñca.  Przegl¹du kompanii dokona³ zastêpca dowódcy 2 Brygady p³k Miros³aw Polasik. Przy dŸwiêkach hymnu pañstwowego, poczet flagowy wci¹gn¹³ na maszt polsk¹ fla-

gê. W imieniu w³adz samorz¹dowych zlot otworzy³ z-ca Burmistrza Bornego Sulinowa pan Bogdan Korpal. Nastêpnie wyst¹pi³ p³k Miros³aw Polasik, który w imieniu dowódcy 12 Szczeciñskiej

Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Ireneusza Bartniaka, Patrona Honorowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej, ¿yczy³ uczestnikom

g³oœna i barwna kolumna oko³o 130 militarnych pojazdów samochodowych (w tym KTO Roomak) i ok.20 motocykli. Trasa prowadzi³a

rosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa i Burmistrza Szczecinka Jerzego HardieDouglasa, których ¿yczliwoœci czynne wsparcie u³atwia

imprezy wielu pozytywnych wra¿eñ. Po uroczystoœci plac przejê³a w wy³¹czne w³adanie orkiestra wojskowa garnizonu szczeciñskiego. Takiego popisu musztry paradnej jeszcze nigdy nie widzieliœmy! W pi¹tek, 17 sierpnia wydzielona kolumna historycznych, lekkich pojazdów militarnych z odpowiednio umundurowanymi za³ogami, jak co roku, wyruszy³a do Szczecinka. Po drodze z³o¿ono symboliczn¹ wi¹zankê na cmentarzu jeñców wojennych w Bornem Sulinowie. W Szczecinku najpierw delegacja zlotowiczów z³o¿y³a ho³d pamiêci ¿o³nierzy poleg³ych w II wojnie œwiatowej, le¿¹cych na Cmentarzu Wojennym, a nastêpnie na pikniku na placu Zwyciêstwa, pod ratuszem integrowa³a siê z licznie przyby³ymi mieszkañcami. Tymczasem na tereny zlotowe dotar³a Grupa Rekonstrukcyjna 8 pu³ku Strzelców Konnych z Che³mna i drugowojenny szpital polowy. Wieczorem, po krótkim wystêpie zespo³u “Hamak Bend”, na scenie pojawi³a siê d³ugo oczekiwana gwiazda wieczoru – KORA  (Olga Jackowska). Wystêp KORY obejrza³a ogromna rzesza publicznoœci, ¿ywo nagradzaj¹ca artystkê gromkimi brawami. Sobota 18 sierpnia. Od rana trwaj¹ przygotowania do jednej z g³ównych atrakcji z lotu – PARADY POJAZDÓW po drogach i bezdro¿ach gminy Borne Sulinowo. O godz. 10.00 na trasê dooko³a jeziora Pile, licz¹c¹ ponad 30 km ruszy³a

w znacznej czêœci drogami leœnymi i gruntowymi, by³a dobrym sprawdzianem dla sprzêtu. Krajobraz okolic jeziora Pile te¿ sprawia³, ¿e udzia³ w paradzie by³ dla jej uczestników pe³ny pozytywnych doznañ. Po wyruszeniu czêœci uczestników na paradê bynajmniej nie opustosza³. Ca³y czas uwija³y siê po nim rozmaite pojazdy, wœród nich czo³g “Twardy”, KTO Rosomak i zestaw przeciwlotniczy “Gepard”. Na placu dla publicznoœci, 

organizacjê imprezy. Podziêkowano równie¿ ochotnikom tworz¹cym nasz¹ s³u¿bê porz¹dkow¹ – ¯andarmeriê Zlotow¹ i wielkiej grupie cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia Mi³oœników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, bez ofiarnej pracy których impreza nie mog³aby zaistnieæ w takiej formie i z takim rozmachem. O zmroku, o godz. 21.00 na scenê wyszed³ zespó³ PERKALABA z Ukrainy.  Œwietny, ¿ywio³owy wystêp zespo³u podoba³

jak zwykle oblegany by³ “PION’ i usytuowane przy nim stoisko Muzeum Wojsk L¹dowych z Bydgoszczy, na którym wyeksponowano amunicjê do tej armaty. O godzinie 14.30 na specjalnie oznakowane szranki wjechali znów rekonstruktorzy 8 pu³ku strzelców konnych z popisem pod tytu³em “Kawaleryjska doskona³oœæ”. To co pokazali, faktycznie by³o popisem doskona³oœci, opanowania i  umiejêtnoœci wymaganych w wojskach konnych. Po godzinie u³ani od dali plac na rzecz pokazów sprzêtu mechanicznego. Komandor Zlotu Wies³aw Bartoszek podziêkowa³ ponadto panu Romanowi Gacek z Leszna za wszechstronn¹ pomoc przy organizacji zlotu. S³owa podziêkowania pad³y równie¿ dla  Sta-

siê niew¹tpliwie licznie zgromadzonej pod scen¹ publicznoœci. Minê³a noc, nasta³ znów upalny dzieñ 19 sierpnia – niedziela.  Jak zwykle ruch na “tankodromie” w skwarze i kurzu, a na obozie zaczê³o siê powolne pakowanie i zbieranie do  odjazdu. O godzinie 12.00 poczet flagowy wy³oniony z ¯andarmerii Zlotowej przy dŸwiêkach hymnu opuœci³ flagê pañstwow¹ z masztu i odprowadzi³ do Sztabu Zlotu. Komandor Zlotu wyg³osi³ jak¿e smutn¹ formu³kê: “IX Miêdzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych G¹sienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2012 uwa¿am za zamkniêty”. Czas zacz¹æ prace nad X Jubileuszowym Zlotem. W imieniu Organizatorów Prezes Stowarzyszenia Bogumi³ Turowski


Str.22

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::REKREACJA

XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieñskiej im. Antoniego Kardasa To ju¿ XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieñskiej. Oko³o 220 osób rywalizowa³o w nastêpuj¹cych kategoriach: pieszej szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-

Pomocy Spo³ecznej z Drawna, Rolnicz¹ Spó³dzielniê Produkcyjn¹ w Rzecku oraz studenci z Poznania. Uczestnicy rajdu samochodowego zwiedzali m.in. umocnienia i bunkry Wa³u

nazjalnych oraz osób doros³ych, rowerowej, samochodowej i kajakowej. W kategorii pieszej szkól podstawowych zwyciê¿y³a dru¿yna z Drawna, w pieszej szkó³ gimnazjalnych wygra³a pierwsza dru¿yna z Drawna, a w pieszej ponadgimnazjalnych Zespó³ Szkó³ im. Noblistów Polskich z Myœliborza. W kategorii niepe³nosprawnych zwyciê¿y³ Specjalny Oœrodek S z k o l n o - Wy c h o wawczy z Niemieñska. Wyró¿nione zo-

Pomorskiego, Muzeum Walk o Wa³ Pomorski, salê tradycji Lotnictwa w Miros³awcu.

sta³y dru¿yny reprezentuj¹ce Miejsko-Gminny Oœrodek

Brali udzia³ w konkursie ekologicznym, rozwi¹zywali te-

sty ze znajomoœci kodeksu drogowego (zwyciê¿y³a ekipa Tadeusza Oklejaka ze Szczecina). W kategorii generalnej tej kategorii zwyciê¿y³ Grzegorz Koziorowski z Drawna. Uczestnicy sp³ywu

plewska z Myœliborza. Rowerzyœci zwiedzali koœció³ zabytkowy w Barnimiu oraz uroki przyrody ziemi drawieñskiej i uczestniczyli w ró¿nych kon-

Choszcznie oraz OSP Drawno prezentowali sprzêt gaœniczy. Organizator Rajdu bardzo dziêkuje wszystkim, którzy wsparli nasze dzia³anie orga-

kursach. Zwyciê¿y³a Zuzanna Haczkowska z Kalisza Pomorskiego. Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê turniej strzelecki o puchar Króla Kurkowego, którym aktualnie jest Adam Emilianowicz. Najlepszym strzelcem zosta³ Marek Wytlib z Drawna. Najm³odszymi uczestniczkami sp³ywu kajakowego by³y: Katarzyna Wytlib z Drawna i Zuzanna Oœwieciñska z Myœliborza. Obydwie otrzyma³y upominki ufundowane przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ z Drawna. Wszyscy zwyciêzcy otrzymali nagrody i wyró¿nienia a ich wrêczanie oprócz dzia³aczy TPZD dokonywa³ m.in. Starosta Choszczeñski Pan Les³aw Œli¿ewski, Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski i przedstawiciel Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie PanAndrzej Grzana. Komenda Powiatowa Policji przygotowa³a testy o ruchu drogowym oraz poprzez odpowiednie okulary pokazywa³a zachowanie cz³owieka po spo¿yciu alkoholu. KP Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

nizacyjnie oraz finansowo. Szczególnie dziêkujemy Marsza³kowi Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiemu Funduszowi Województwa Zachodniopo-

kajakowego oprócz poznawania uroków rzeki Drawy rozwi¹zywali testy ekologicz-

ne. Najlepsza z wiedzy ekologicznej by³a Justyna Krum-

morskiego w Szczecinie, Staroœcie Choszczeñskiemu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrzom Drawna i Kalisza Pomorskiego, Nadleœnictwu Drawno, RSP w Choszcznie, PSP w Choszcznie, Komunalnemu Zak³adowi Us³ugowoHandlowego w Drawnie, Drawieñskiemu Oœrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej w Drawnie, Dyrektorom SP i Gimnazjum w Drawnie. W³aœcicielce gospodarstwa agroturystycznego ,,Kardasówka”, ¿onie patrona Rajdu Pani Genowefie Kardas. Dziêki zaanga¿owaniu wolontariuszy TPZD oraz wymienionych organizacji, instytucji i osób fizycznych XIII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieñskiej by³ bardzo udany. (red.)


SIERPIEÑ - WRZESIEÑ NR 7

Otwarty Pla¿owy Turniej Pi³ki Siatkowej

Na pla¿y miejskiej „Gêsia ³¹czka” w Cieszynie nad jez. Siecino odby³ siê Otwarty Pla¿owy Turniej Pi³ki Siatkowej o Medale Dyrektora OSiR Z³ocieniec. Zmagania siatkarskie odbywa³y siê przy mocno œwiec¹cym s³oñcu, dlatego te¿ organizator zadecydowa³ rozgrywaæ sety do 15 punktów, a tie break do 11 punktów. Oprócz zespo³ów mêskich w turnieju uczestniczy³ jeden zespó³ ¿eñski, który w starciu z p³ci¹ silniejsz¹ spisa³ siê bardzo dobrze, awansuj¹c do pó³fina³ów, w których dziewczêta stoczy³y wyrównan¹, lecz przegran¹ walkê o medale. Niesamowitym finiszem popisa³a siê w finale turnieju z³ocieniecka para Jacek Budziszewski i Bartek Paszkiewicz. Po dwóch setach w walce o z³oto by³ remis. Rywale z Jastrowia w tie breaku prowadzili 9:4 i brakowa³o im tylko dwóch punktów do zwyciêstwa, lecz od tej chwili wszystko siê zmieni³o. Rozpoczê³a siê niesamowita pogoñ miejscowych zawodników ze Z³ocieñca, którzy wygrali tego

seta 11:9 i zwyciê¿yli w ca³ej imprezie. Oprócz medali dla najlepszych par w turnieju organizator przygotowa³ nagrody, które zosta³y rozlosowane pomiêdzy uczestnicz¹ce zespo³y. Nagrody ufundowa³ Pan Ryszard Majewski w³aœciciel restauracji „Z³ocieñ” w Z³ocieñcu, któremu organizator dziêkuje. Wyniki pó³fina³ów: Przemys³aw Koralewski,Jakub Wa³cesz-Jastrowie : Karol Matuszewski i Przemys³aw SuchockiJastrowie: 0:2 (5:15;11:15) Karolina i Aleksandra Wiszniewskie-Z³ocieniec : Jacek Budziszewski i Bartek Paszkiewicz-Z³ocieniec 0:2 (8:15;14:16) o miejsce III Przemys³aw Koralewski,Jakub Wa³cesz-Jastrowie : Karolina i Aleksandra Wiszniewskie-Z³ocieniec 2:1 (11:15;15:10;11:7) Fina³ Jacek Budziszewski i Bartek Paszkiewicz-Z³ocieniec : Karol Matuszewski i Przemys³aw SuchockiJastrowie: 2:1 (17:15; 11:15;11:9 (red.)

e-mail: echamiesiecznik@op.pl

Str.23

SPORT::.

GKS “OLDBOYS” w Belgi

W dniach 16 – 18 sierpnia 2012 roku dru¿yna GKS “OLDBOYS” Barwice na zaproszenie Andre Borgersa odwiedzi³a Geel i Arendonk dwa miasta w Belgii. W pierwszym dniu pobytu Zenon Maksalon – Burmistrz Barwic nawi¹za³ kontakty i zaprosi³ w³adze miasta Geel do odwiedzin naszej gminy w celu uruchomienia wspó³pracy i podpisania aktu partnerstwa obu miast. Nastêpnego dnia rozegrano turniej na sztucznej nawierzchni. Gra³y dru¿yny piêcioosobowe (1 + 4). Wyst¹pi³y zespo³y z Arendonk i Dessel

(Belgia), Maastricht (Holandia) oraz dwa nasze zespo³y. Nasi zawodnicy nie dali ¿adnych szans swoim du¿o m³odszym kolegom zajmuj¹c dwa pierwsze miejsca. 18 sierpnia rozegrano g³ówne spotkanie z Oldbojami z Geel (Belgia). Mecz toczy³ siê w bardzo ciê¿kich warunkach atmosferycznych przy temperaturze ok. 35?C i zakoñczy³ siê wynikiem 3 : 3 bramki zdobyli Piotr Jêdrzejczyk z karnego, Jacek Noga oraz trafienie samobójcze. W celu rozstrzygniêcia pojedynku zarz¹dzono serie rzutów karnych, któr¹ wygraliœmy 4 : 2. Ca³y pobyt w Belgii odbywa³ siê w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Sk³ad GKS “OLDBOYS Barwice: 1. Jacek Judycki bramkarz, 2. Janusz Wierzbicki, 3. Zenon Maksalon, 4. Czes³aw Sinicki, 5. Szczepan Zbroszczyk, 6. Andrzej Tobo³a, 7. Jacek Maciejewski, 8. Piotr Jêdrzejczyk, 9. Darek Redner, 10. Marek Maksalon, 11. Jacek Noga, 12. Edward Urbaniak, 13. Darek Podgórski, 14. Rysiek Chojnacki Zdjêcia: Andrzej Tobo³a Tekst: Jacek Maciejewski

OG£OSZENIA DROBNE S¥ BEZP£ATNE gSiano ekologiczne sprzedam, certyfikat. Drawsko, ul. Po³czyñska 5, Semer. Tel. 603 332 885 gSprzedam fotelik samochodowy, zielono-siwy z budk¹ “Delfin” 0-13 – NOWY TANIO. Tel. 667 500 077 gSprzedam ko³yskê dzieciêc¹ “Simpliciti” na kó³kach z budk¹ w bardzo dobrym stanie z lampk¹ nocn¹ i melodyjkami, be¿owa. Cena do uzgodnienia. Tel. 667 500 077 gKUPIÊ SIANO TEGOROCZNE .Tel: 606 333 742 gTanie strony internetowe dla firm i osób prywatnych. Tel.: 793103003 Email: biuro@elipse-studio.pl gZaopiekujê siê gospodarstwem domowym i np. starszym ma³¿eñstwem. Pomogê w pracach domowych, drobnych remontach. Jestem uczciwy i pracowity. Kontakt: 501 844 957 lub 604 652 618. gUWAGA SENIORZY! UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W Z£OCIEÑCU ZAPRASZA WSZYSTKICH DO UDZIA£U W PROGRAMIE “ZRÓBMY COŒ RAZEM” ORGANIZUJEMY ZAJÊCIA PLASTYCZNE W KA¯DY WTOREK O GODZ. 16 – TEJ W BIURZE UTW UL. WOLNOŒCI 6. gSPRZEDAM DZIA£KÊ BUDOWLAN¥ – UZBROJON¥ PRZY ULICY FA£ATA 1 TELEFON KONTAKMieszkanie do wynajêcia od zaraz! Do wynajêcia mieszkanie w Szczecinku o powierzchni 84,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, czêœciowo umeblowane. Tel.94 3740113 wew.33.

TOWY 668 810 683 gSPRZEDAM-WYNAJMÊ-ZAMIENIÊ DOM WCZASOWY Z DU¯¥

DZIA£K¥ 1800M2 Z POLEM NAMIOTOWO-CAMPINGOWYM PE£EN SOCJAL I MEDIA NAD JEZIO-

REM LUBIE. DOM PO£O¯ONY W ZNANYCH KARWICACH. TEL.502431115

£abêdzie – sprzedam piêtro domu ( 2 mieszkania 62m i 69m ). Mo¿e byæ jako mieszkanie dwu – pokoleniowe z ogrodzon¹ dzia³k¹ ok. 400m lub oddzielnie. Tel. 94 361 13 53.


Str.24

ECHA ZNAD DRAWY I GWDY

.::W OBIEKTYWIE

WAKACJE NAD DRAW¥ I GWD¥

Wernisa¿ Darii Wiercioch w Z³ocieñcu

25

27

29

26

Zawody wêdkarskie emerytów i rencistów nad jez. Siecino

30 Wydawca: P.H.U. IW – MAG PRESS Mariusz Nagórski, 78-500 Drawsko Pomorskie. NIP 674 – 10 – 52 – 619, Regon 320 126 093; tel. 94 36 33 116; 512 353 223; e-mail: mariuw@o2.pl Redaktor naczelny - (po): Mariusz Nagórski. Wspó³praca redakcyjna – Jerzy J. Karkoszka, tel. 787 648 810. Rysunki – Jerzy Bochyñski. Sk³ad graficzny - 4 Press Marcin Oœci³owski – 500 075 401. Sekretariat – Barbara Moskwa – 883 729 774. E-mail do gazety: echamiesiecznik@op.pl Druk: Media Pomorskie - Koszalin, nak³ad 5000 szt. Konto wydawnictwa: BS Po³czyn Zdrój Oddzia³ Drawsko Pomorskie nr 9685 7710 1526 0421 8530 0000 10. Za treœæ reklam, og³oszeñ i listów redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Drukujemy tylko podpisane listy i pisma. Istnieje mo¿liwoœæ zastrze¿enia personaliów do wiadomoœci redakcji. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Echa znad Drawy i Gwdy  

nr 7 wrzesień 2012

Echa znad Drawy i Gwdy  

nr 7 wrzesień 2012

Advertisement