Page 1

L’ECONOMIA DEL PLÀNOL LA ECONOMÍA DEL PLANO

Magdalena Arques Castelló


portada: a un plĂ nol / videointeractiu


DE L’ART ANALÒGIC A L’ART DIGITAL DE LA REPRESENTACIÓ DELS OBJECTES A LA CODIFICACIÓ DE LAS SENSACIONS

En “l’art digital” posmodern, al seble XXI, enmig d’una incipient cultura telemàtica de la red global, la imatge pasa a ser una manifestació secundària, un epifenòmen material, per dir-ho així, del còdig abstracte que, d’aquesta manera, es converteix en el vehicle principal de la creativitat. La ceació del còdig o, en termes generals, del concepte s’ha convertit en l’activitat esencial. La digitalització posa de manifest en termes matemàtics la matriu de sensacions que informa i sustenta la representació. Aquesta matriu mai és exclusivament tàctil o òptica sino mes bé un híbrid: en l’experiència perceptiva real on lo tàctil-gestual i allò que és òptic-visual. No obstant això, la intensificació de la qualitat òptica que implica la digitalització compensa la pèrdua de la dimensió tàctil, especialment perquè la sensació digitalitzada està


en constant moviment òptic, la qual genera intimitat i intensitat. D’aquest mode la construcció digital de l’obra d’art proporciona un sentit renovat de la realitat, una nova forma d’experimentar-la: la revelació de que allò autènticament real és el que Cézane anomenava les “sensacions vibrants”, un fenòmen perceptu, que únicament es tornaven “substancials” a través de la relació mútua. L’escissió de la matriu de sensacions i la repesentació dels objectes es completà amb eldesenvolupament de l’art no objectiu i del concepte de sensació no objectiva. L’obra de Kandinsky i Malevich anunciava l’autonomia de la matriu de sensacions. Prescindiren de l’objecte, Kandinsky comparà la lenta pero firme relegació, disolució o quasi desaparició e l’objecte en el impressionisme amb el descubriment modern de que el àtom no és


un objecte sòlid i unidimensional sinò una estructura complexa de partícules en moviment. I tenia raó: l’art i la ciència es movien en una mateixa i apasionant longitud d’ona. En efecte, Seurat podria haver sigut anomenat el primer artista digital, el puntillisme, convertí i transformà les seues pinzellades, en pixels, com a principi encara que no com a tècnica. Així i tot quant més estructurada pareixia la intensitat de les sensacions -quant més totalitzada estava la imatge com un patró etern de sansacions vibrants- més fantasmals resultaben els objectes representats.

extracte del llibre “DEL ARTE ANALÓGICO AL ARTE DIGITAL .DE LA REPERESENTACIÓN DE LOS OBJETOS A LA CODIFICACIÓN DE LAS SENSACIONES “ de Donald Kuspit


plànol 2 / impressió digital / 1681 mm x 965mm


plànol 3 / impressió digital / 1471 mm x 1188mm


plànol 4 / impressió digital / 1628 mm x 1188mm


plànol 6 / impressió digital / 1891 mm x 891 mm


plànol 8 / impressió digital / 1681 mm x 1288 mm


a un plĂ nol / videointeractiu


DEL ARTE ANALÓGICO AL ARTE DIGITAL DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS OBJETOS A LA CODIFICACIÓN DE LAS SENSACIONES

En el “arte digital” posmoderno, siglo XXI, en medio de una incipiente cultura telemática de la red global, la imagen pasa a ser una manifestación secundaria, un epifenómeno material, por así decirlo, del código abstracto que, de este modo, se convierte en el vehículo principal de la creatividad. La creación del código o, en términos generales, del concepto se ha convertido en la actividad esencial. La digitalización pone de manifiesto en términos matemáticos la matriz de sensaciones que informa y sustenta la representación. Esta matriz nunca es exclusivalmente táctil u optica sino más bien un híbrido: en la experiencia perceptiva real lo táctil -gestual y lo óptico- visual. No obstante, la intensificación de la calidad óptica que implica la digitalización compensa con creces la pérdida de la dimensión táctil, especialmente porque la sensación digitalizada está


en constante movimiento óptico, al cual genera intimiad e intensidad. De este modo la construcción digital de la obra de arte proporciona un sentido renovado de la realidad, una nueva forma de experimentarla: la revelación de que lo auténticamente real es lo que Cézanne llamaba las “sensaciones vibrantes”, un fenómeno perceptivo, que sólo se volvían “sustanciales” a través de su relación mutua. La escisión de la matriz de sensaciones y la representación de objetos se completó con el desarrollo del arte no objetivo y del concepto de sensación no objetiva. La obra de Kandinsky y Malevich anunciaba la autonomía de la matriz de sensaciones. Prescindieron del objeto, Kandinsky comparó la lenta pero firme relegación, disolución o casi desaparición del objeto en el impresionismo con el decubrimiento moderno de que el átomo no es un


objeto sólido y unidimensional sino una estructura compleja de partículas en movimiento. Y tenía razón: el arte y la ciencia se movían en una misma y apasionante longitud de onda. En efecto, Seurat podría ser llamado el primer artista digital, el puntillismo, convirtió y transformó sus pinceladas, en píxeles, como principo aunque no como técnica. Así y todo cuanto más estructurada parecía la intensidad de las sensciones -cuanto más totalizada estaba la imagen como un patrón eterno de sensaciones vibrantesmás fantasmales resultaban los objetos representados.

extracto del libro “DEL ARTE ANALÓGICO AL ARTE DIGITAL .DE LA REPERESENTACIÓN DE LOS OBJETOS A LA CODIFICACIÓN DE LAS SENSACIONES “ de Donald Kuspit


EDITA

HORARIO

Ayuntamiento de Alicante

de lunes a miércoles de 10 a 22h.

Concejalía de Juventud

Jueves de 10 a 24 h. Viernes de 10 a 2h.

ORGANIZA

Sábados de 10 a 14h. y de 18 a 2h.

Concejalía de Juventud COORDINA

PRÓXIMA EXPOSICIÓN

Concejalía de Juventud e Iluminada

Andrea Lorena

Montero. MONTAJE Y DISEÑO DE EXPOSICIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Iluminada Montero

www.centro14.com

CALENDARIO 25 febrero al 15 marzo del 2011

En primer lloc agrair a tots aquells que sempre m’ajuden i estan ahi, gràcies. Si voleu saber o conèixer algo més podeu escriure a magdaarques@hotmail.com encara que podeu trobar part del meu treball a http://magdaarques. es. En el blog http://larural.tumbrl.com, encontrareu part d’aquelles coses que vaig recolectant. Fotografies, gràfics i més en http://www.flickr.com/ photos/larural. Si em busqueu pel facebook o pel twitter també hi sóc. B ). Magda.


l'economia del plànol  

catalog of design and art media.