Page 1

FAKTURA VAT nr 1/2013 Miejsce wystawienia: Lublin Data wystawienia: 20.02.2013 Data sprzedaży: 20.02.2013

Sprzedawca: Magdalena Śpiewak

Poz. faktury VAT

1

2

3

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Nazwa towaru/usługi

Jm

Tłumaczenie pisemne 1800 POL -> ENG plik doc znaków znaków ze spacjami: 13795

Tłumaczenie pisemne POL -> ENG plik PDF 1800 znaków ze znaków spacjami:571955 Tłumaczenie pisemne POL -> ENG plik ppt 1800 znaków ze spacjami: znaków 8457

Ilość

7,7

317,8

4,7

Cena Wartość jednostkowa netto netto

Stawka VAT [%]

Kwota VAT

Wartość brutto

24,53

188,88

23

43,44

232,32

24,53

7795,6

23

1793

9588,6

24,53

115,3

23

26,5

141,8

Razem:

8099,78

X

1862,94 9962,72

Razem do zapłaty: 9962, 72 zł Słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze Sposób zapłaty: gotówka

………………………………..

……………………………

Data i podpis odbiorcy faktury

podpis wystawcy faktury

Nauka wystawienia dokumentów księgowych


RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO NR 2/2013 Zleceniodawca

Zleceniobiorca

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Magdalena Śpiewak

Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego z polskiego na angielski plików doc., PDF., ppt. Łączna liczba słów: 75477 Stawka za słowo: 0,025 €/ słowo tekstu źródłowego Praca została zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

1886,93 €

2. Kwota uzysku:

943,50 €

3. Kwota do opodatkowania:

943,43 €

4. Podatek od wynagrodzenia:

169,80 €

5. Kwota do wypłaty:

1717,13 €

Do wypłaty słownie: tysiąc siedemset siedemnaście euro, trzynaście centów

……………………………………… ………………………………………….. Zleceniodawca

zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych


RACHUNEK NR 1/2013

Data wystawienia: 20.02.2013 Miejsce wystawienia: Lublin

Sprzedawca: Magdalena Śpiewak

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103

Nazwa usługi / towaru Tłumaczenie pisemne plików doc., PDF., ppt znaków ze spacjami: 594207

J.m

Ilość

Cena

Wartość

1125

528,2

43,03

22728,4

Razem: 22728,40

Razem do zapłaty: 22728,40 zł Słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych, czterdzieści groszy

………………………………..

……………………………

Data i podpis odbiorcy faktury

podpis wystawcy faktury

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

zadanie nr 12  
zadanie nr 12  

Znaki w plikach policzyłam za pomocą programu AnyCount 8.

Advertisement