__MAIN_TEXT__

Page 72

Rozmowy o ekologii Niedawno zamieściliśmy tekst o projekcie „Eko-Dialogi”. Jego cel był prosty i ważny – zachęcić młodych ludzi do głębszej refleksji ekologicznej. Czy udało się go zrealizować? w ramach programu Natura 2000 ze względu na unikalny profil biologiczny tutejszych terenów podmokłych, jest także ważną ostoją ptactwa. Występuje tu szereg rzadkich i objętych ścisłą ochroną gatunków. Charakterystyczna dla regionu jest wodniczka, stanowiąca o jego unikalności ekologicznej. Ten mały ptak wróblowaty zamieszkuje przede wszystkim podmokłe łąki. Uczestnicy „Eko-Dialogów” mogli na własne oczy przekonać się, że w tych okolicach występuje bardzo wiele gatunków ptactwa, w tym również rzadkich.

Znak zapytania

TEKST Tomasz Raczkowski ZDJĘCIA Artur Kubasik

Realizowane przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych przedsięwzięcie połączyło dwa obszary kluczowe dla kształtowania postaw społecznych pożądanych współcześnie w kontekście działań zmierzających do przeciwdziałania niekorzystnym dla natury tendencjom. Są to edukacja w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym oraz dialog międzykulturowy. Naczelną ideą decydującą o kształcie projektu – w którym udział brała młodzież pochodząca z Polski oraz Litwy – było propagowanie postaw otwartości oraz ponadnarodowej kooperacji zmierzającej do wytworzenia nastroju sprzyjającego proekologicznym zmianom.

Z różnych perspektyw Między 4 a 10 września w Lubinie na wyspie Wolin odbyła się litew-

72

MAGAZYN

sko-polska wymiana młodzieżowa – stanowiąca centralny punkt działań projektowych. Podczas tygodniowego pobytu młodzież brała udział w szeregu działań służących ich wzajemnej integracji oraz zaznajomieniu z problematyka ekologiczną. Głównym celem zajęć terenowych na realizowanych głównie na wyspie Wolin było stworzenie poszczególnych elementów gry planszowej Zielona Wyspa (?), będącej jednym z efektów projektu. Wspólnie rozwiązując zadania oraz dyskutując na tematy związane ze środowiskiem naturalnym, uczestnicy projektu mieli okazję poznać różne perspektywy, z których można spojrzeć na problemy związane z przyrodą, a także nauczyć się wypracowywać porozumienie w grupie, konieczne przy dążeniu do proekologicznych zmian.

Latające unikaty Wybór miejsca realizacji projektu nie był przypadkowy rejon Delty Świny został objęty ochroną

Wyspa Wolin jest – jak wiele innych miejsc na świecie – terenem narażonym na różne zagrożenia ekologiczne, najczęściej spowodowane działalnością człowieka. Ingerencja w naturalny kształt ekosystemu czy zanieczyszczanie wód to problemy, które można nazwać uniwersalnymi – są to kwestie, które dotyczą nie tylko okolic Delty Świny, ale w zasadzie całego świata. Znak zapytania w tytule gry – Zielona Wyspa (?) – odnosi się między innymi do faktu, że dziś można wątpić, czy Wolin (lub też jakakolwiek inna „wyspa” przyrodnicza) jest rzeczywiście „zielona”… Wątpliwość ta odnosi się do tego, w jakim stopniu naturalne bogactwo zostało jeszcze zachowane. Jest to istotne zagadnienie w kontekście dalszego rozwoju myśli ekologicznej i ochrony środowiska. Pierwszym krokiem do wdrażania działań mających na celu troskę o przyrodę musi być uświadomienie sobie jej aktualnej kondycji oraz procesów, które na nią wpływają.

Potrzeba i umiejętność Działania edukacyjne takie jak „Eko-Dialogi” mają na celu otwierać

Profile for Magazyn Wyspy

Magazyn Wyspy 10 (17) październik 2017  

MAGAZYN WYSPY to miesięcznik o Świnoujściu i dla Świnoujścia. W numerze m.in.: Ludojad. (śmiech ogólny), Uzdrowisko Świnoujście. Po pierwsze...

Magazyn Wyspy 10 (17) październik 2017  

MAGAZYN WYSPY to miesięcznik o Świnoujściu i dla Świnoujścia. W numerze m.in.: Ludojad. (śmiech ogólny), Uzdrowisko Świnoujście. Po pierwsze...

Advertisement