Page 35

Kiedy ego milczy, dusza ?piewa Anita Michalska ? yjemy w ciekawych czasach. Mamy dost?p do najnowszych technologii, mo?emy przemieszcza? si? z jednego kra?ca ?wiata na drugi, jako Polacy i Europejczycy, jeste?my prawie niczym nieograniczeni. A jednocze?nie zapominamy o tym, ?e je?li mamy toalet? w domu to nale?ymy do 15% szcz??ciarzy na ?wiecie. Umyka nam, ?e woda w kranie to nie jest standard, tylko przywilej. I mimo to, ci?gle chcemy wi?cej i wi?cej, szybciej, mocniej, bardziej.

T ylko po co? ? ycie jest teraz. Przeczyta?am kiedy? gdzie? w internecie, ?e je?li jedn? nog? stoisz w przesz?o?ci, a drug? w przysz?o?ci, to sikasz na tera?niejszo??. Za?mia?am si? najpierw, a potem posmutnia?am. Dlaczego? Bo wi?kszo?? z nas sika na tera?niejszo??. Mnie te? si? zdarza. Jak cz?sto rozpami?tujesz swoje b??dy, niepowodzenia? Albo jak cz?sto wspominasz to wszystko co by?o dobre, jednocze?nie nie ciesz?c si? i nie widz?c tego dobrego, które masz teraz? I le razy w ci?gu dnia wybiegasz my?lami w przód, zak?adaj?c najgorsze scenariusze, uk?adaj?c katastroficzne wizje, bo? przecie? lepiej pozytywnie si? zaskoczy? ni? rozczarowa??

Mam takie przekonanie, ?e nasze ego, którego bardzo potrzebujemy, czasem przesadza. Czasem te wzorce my?lenia, które s? nam potrzebne do poczucia bezpiecze?stwa, s? przesadnie bezpieczne. Czasem krytyka przesz?o?ci lub przysz?o?ci przys?ania to, co pi?knego dzieje si? tu i teraz. Zastanów si? i powiedz sobie szczerze, jak cz?sto mówisz do siebie brzydkie rzeczy, o sobie lub o innych? Jak cz?sto siebie obwiniasz? Jak cz?sto karcisz si? za b??dy, z których nie wyci?gasz lekcji, tylko traktujesz jako kolejn? ch?ost?? Je?li masz ochot?, mo?esz to wszystko spisa? na kartce. Mo?e Ci? zaskoczy?, co na niej przeczytasz.

? ycie Ci? kocha. Je?li czytasz ten tekst, to znaczy, ?e oddychasz. Je?li oddychasz to znaczy, ?e ?yjesz. Je?li ?yjesz, to znaczy, ?e ?ycie Ci? kocha. Mo?e trudno Ci b?dzie w to uwierzy?, bo w?a?nie rozpami?tujesz wszystkie okropie?stwa jakie Ci? spotka?y. Mo?e trudno Ci w to uwierzy?, bo w?a?nie przechodzisz przez trudne sytuacje, chorujesz, lub kto? z T woich bliskich choruje. A mo?e straci?e? prac?, T woje dziecko nie dosta?o si? na studia, albo dowiedzia?e? si?, ?e osoba, któr? kochasz 35

Magazyn Psychologiczny BANG! Październik 2017  
Magazyn Psychologiczny BANG! Październik 2017  

Magazyn psychologiczny BANG powstał z pasji do psychologii w jej różnych odcieniach. Jest pięknie wydanym czasopismem z inspirującymi zdjęci...

Advertisement